Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1397001
  Дяків В. "Фольклор чудес" у підрадянській Україні 1920-х років = "The folklore of miracles" in under-soviet Ukraine at 1920s / Володимир Дяків ; [наук. ред. Р. Кирчів ; відп. за вип. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2008. – 252, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк англ. мовою. – Бібліогр.: с. 215-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4813-7
1397002
  Дудник М. "Фольклорний романтизм" у ранній драматургії М. Старицького: тематичні групи прислів"їв та приказок // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 144-154. – (Філологічні науки)
1397003
  Брайон А.В. Флуоресцентна мікроскопія рослинних тканин і клітин / А.В. Брайон. – Київ : Вища школа, 1973. – 143 с.
1397004
   Флуоресцентні властивості катіонних каліксаренів / Н.В. Сторожук, В.С. Старова, Р.В. Родік, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець, В.І. Кальченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 172
1397005
   Флуоресцентні властивості флуоропохідних гідантоїну як потенційних флюоресцентних зондів / І.А. Литвин, О.В. Кулинич, С В. Старова, П.К. Михайлюк, О.А. Запорожець // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 11-15. – ISSN 1991-0290


  Встановлено, що введення атому флуору у насичений цикл циклогексанспіро-5-гідантоїну та 1-аміноциклогексанкарбонової кислоти викликає зростання їх кислотних та флюоресцентних властивостей. Високі флюоресцентні властивості таких флуоропохідних ...
1397006
   Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними в-дикетонатними групами / О. Кулинич, Ю. Антонюк, В. Старова, М. Янчук, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-60. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Порівнянням інтенсивності флуоресценції фосфоровмісних дендримерів з термінальними бензальдегідними, хлорбензеновими і в-дикетонатними групами показано, що покращення флуоресцентних властивостей дендримеру відбувається за рахунок приєднання до його ...
1397007
   Флуоресцентні та кислотно-основні властивості фтор похідних органічних сполук / І.А. Літвин, В.С. Старова, П.К. Міхайлюк, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 159
1397008
   Флуоресцентні характеристики ІНДО-1 при взаємодії з сироватковими альбумінами / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов, Дячок, ОМ, В.В. Ганчурін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 30-39. – ISSN 1023-2427
1397009
  Дикун П.П. Флуоресцентно-спектральное изучение источников и распространенности полициклических ароматических углеводородов в окружающей человека среде : Автореф... Доктора техн.наук: 01.044 / Дикун П.П.; Гос.оптич.ин-т. – Ленинград, 1970. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1397010
  Балыкин Виктор Иванович Флуоресцентное детектирование и радиационное охлаждение атомов резонансным лазерным излучением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Балыкин Виктор Иванович; АН СССР. – Москва, 1980. – 15л.
1397011
  Веденкина Я.С. Флуоресцентное исследование остатков триптофана в белке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Веденкина Я.С.; МГУ. – М, 1971. – 30л.
1397012
  Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и липопрогтеинов / Г.Е. Добрецов. – Москва : Наука, 1989. – 277 с. : табл., ил. – Библиогр.: 1206 назв. – ISBN 5-02-003990-X
1397013
  Юденфренд С. Флуоресцентный анализ в биологии и медицине. / С. Юденфренд. – М, 1965. – 484с.
1397014
  Прингсгейм П. Флуоресценция и фосфоресценция : Пер. с англ. / П. Прингсгейм. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 623 с.
1397015
  Любимцев В.А. Флуоресценция из высоких возбужденных синглетных состояний сложных органических молекул в растворе как метод излучения сверхбыстрой электронно-колебательной релаксации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Любимцев В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 14 с.
1397016
  Дарчия Ш.П. Флуоресценция растений при облучении светом разной длины волны. / Ш.П. Дарчия. – Алма-Ата, 1956. – 116с.
1397017
   Флуоресценція 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолу та його комплексів з Сu(II), Zn(II) і Ni(II) у розчині та на поверхні силікагелю / В.І. Бардак, Т.Є. Кеда, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 9-15. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
1397018
  Чиста С.В. Флуоресценція і динаміка мікрооточення триптофанових залишків евкаріотної тирозил-трнк синтетази / С.В. Чиста, О.І. Корнелюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Методом флуоресцентної спектроскопії досліджена внутрішньомолекулярна динаміка N-кінцевого каталітичного модуля (міні-TyrRS) тирозил-тРНК синтетази в розчині. На основі даних флуоресцентної спектроскопії та комп"ютерного моделювання охарактеризовано ...
1397019
  Кеда Т.Є. Флуоресценція люцигеніну і флуоресцеїну в присутності кофеїну і таніну // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 17 (242)


  Досліджено вплив кофеїну і таніну на інтенсивність флуоресценції люцигеніну і флуоресцеїну в гомогенній фазі. Установлено, що інтенсивність флуоресценції люмінофорів зменшується зі збільшенням концентрації кофеїну й таніну
1397020
  Чан Ты Хьеу. Флуориметрические и хемилюминесцентные методы определения церия и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Чан Ты Хьеу. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с.
1397021
  Чан Ты Хьеу Флуориметрические и хемилюминесцентные методы определения церия и тория : Дис... канд. хим.наук: / Чан Ты Хьеу; КГУ. – К., 1969. – 176л. – Бібліогр.:л.163-176
1397022
  Мелентьева Е.В. Флуориметрическое определение самария и европия с использованием тройных комплексов с b-дикетонами и органическими основаниями : Автореф... канд. хим.наук: / Мелентьева Е.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1397023
  Майданюк А. Флуориметричний аналіз концентрації АТР за допомогою 3-гідрокси-4"-диметиламінофлавону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Наведено мініметод спектрофлуориметричного визначення концентрації АТР у розчина. The minimethod for fluorimetric assays of ATP has been developed.
1397024
  Щербов Д.П. Флуориметрия в химическом анализе минерального сырья. / Д.П. Щербов. – М., 1965. – 260с.
1397025
  Михайлюк П.К. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Михайлюк Павло Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 360 арк. – Бібліогр.: арк. 314-360
1397026
  Михайлюк П.К. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Михайлюк Павло Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1397027
  Яковенко В.А. Флуорометрические исследования флуоресценции сложных молекул в газовой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Яковенко В.А.; АН БССР. Ученый Совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 19л.
1397028
  Костко М.Я. Флуорометрические исследованяи люминесценции сложных молекул : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костко М.Я.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1397029
   Флювіальний рельєф долини середньої течії р.Стрий та деякі аспекти його палеогеографічного розвитку / Ю.Л. Грубрін, Ю.О. Кошик, Л.В. Тарбес, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 87-93 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1397030
  Перов Д.А. Флювіальний рельєф міста Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 21-24
1397031
  Черваньов І.Г. Флювіальні геоморфоситеми : дослідж. й розробки Харків. геоморфологічної школи / І.Г. Черваньов, С.В. Костріков, Б.Н. Воробйов ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : РВВ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006. – 322, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: 25-річному Ювілеєві першої в Україні природоохоронної кафедри - кафедри географ. моніторингу і охорони природи - присвячується. - На обкл.: Дослідження й розробки Харківської геоморфологічної школи. – Бібліогр.: с. 286-303 та в кінці частин. – ISBN 966-623-359-2
1397032
   Флюидальная механика роста соляных куполов. – Баку- Москва : ОНТИ
Вып.5. – 37с.
1397033
  Дерябін Н.И. Флюидизиты и гидротермально-осадочные породы Овручской и Белокоровичской структур северо-запада Украинского щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 115-122 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1397034
  Горбачев Н.С. Флюидно-магматическое взаимодействие в сульфидно-силикатных системах / Н.С. Горбачев. – Москва : Наука, 1989. – 126с.
1397035
   Флюидно-магматическое преобазование мантии в зонах субдукции / А.Л. Перчук, Е.О. Дубинина, В.О. Япаскурт, М.Ю. Шур // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 15-16
1397036
  Дерябин Н.И. Флюидно-пульсационные углеводороды / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Шнюков Е.Ф.] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2008. – 170 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-2944-16-7
1397037
  Туговик Г.И. Флюидно-эксплозивные структуры и их рудоносность / Г.И. Туговик ; отв. ред. В.Г. Кушев ; АН СССР, Геол. ин-т Бурят. фил. СО, Амур. комплекс. НИИ ДВНЦ СО. – Москва : Наука, 1984. – 193 с.
1397038
  Туговик Г.И. Флюидно-эксплозивные структуры и пластовое оруденение. / Г.И. Туговик. – М., 1989. – 191с.
1397039
   Флюидные постмагматические системы. – Новосибирск, 1983. – 207с.
1397040
  Лукин А.Е. Флюидный литогенез - важнейшее направление литологических исследований в ХХІ ст. // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 27-42. – Библиогр.: с. 39-42. – ISSN 0367-4290
1397041
  Ковалишин З.И. Флюидный режим гидротемальных процессов Закарпатья / З.И. Ковалишин, М.Д. Братусь. – К, 1984. – 100с.
1397042
  Зинчук И.Н. Флюидный режим гидротермального минералообразования Центрального Донбасса / И.Н. Зинчук, В.А. Калюжный, А.С. Щирица. – Киев : Наукова думка, 1984. – 102с.
1397043
  Ковалишин З.И. Флюидный режим гидротермальных процессов Закарпатья / З.И. Ковалишин, М.Д. Братусь. – К, 1984. – 98с.
1397044
  Летников Ф.А. Флюидный режим гранитообразования / Ф.А. Летников, А.Н. Леонтьев, Т.П. Гантимурова. – Новосибирск : Наука, 1981. – 185с.
1397045
  Гантимуров А.А. Флюидный режим железо-кремниевых систем / А.А. Гантимуров. – Новосибирск, 1982. – 73с.
1397046
   Флюидный режим Земли и проблема крупномасштабного рудообразования : (на примере халькофильных металлов). – Новосибирск : Наука, 1991. – 159с.
1397047
   Флюидный режим земной коры и верхней мантии. – Москва : Наука, 1977. – 214с.
1397048
   Флюидный режим земной коры и верхней мантии. – Иркутск, 1977. – 113с.
1397049
  Смирнов С.З. Флюидный режим кристаллизации водонасыщенных гранитных и пегматитовых магм: физико-химический анализ // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1643-1663 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1660-1663. – ISSN 0016-7886
1397050
   Флюидный режим матеморфизма. – Новосибирск : Наука, 1980. – 193с.
1397051
  Макрыгина В.А. Флюидный режим начальных этапов гранитообразования в метаморфических комплексах разных давлений (Прибайкальский метаморфический пояс) / В.А. Макрыгина, Л.Ф. Суворова, Е.В. Толмачева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 328-343 : рис., табл. – Библиогр.: с. 342-343. – ISSN 0016-7525
1397052
  Медведев В.Я. Флюидный режим нефритообразования / В.Я. Медведев, Л.А. Иванова. – Новосибирск, 1989. – 129с.
1397053
  Осика Д.Г. Флюидный режим сейсмически активных областей / Д.Г. Осика. – М, 1981. – 203с.
1397054
  Летников Ф.А. Флюидный режим термоградиентных систем / Ф.А. Летников, Н.С. Жатнуев, В.В. Лашкевич. – Новосибирск : Наука, 1985. – 133с.
1397055
   Флюидный режим формирования мантийных пород / Летников Ф.А. – Новосибирск : Наука, 1980. – 143с.
1397056
  Никольский Н.С. Флюидный режим эндогенного минералообразования. / Н.С. Никольский. – М, 1987. – 198с.
1397057
   Флюидодинамический фактор в тектонике и нефтегазоносности осадочных бассейнов. – М, 1989. – 238с.
1397058
  Белявский В.В. Флюидонасыщенность очаговых зон землетрясений Евразийского складчатого пояса (по 2D - 3D инверсии МТ данных) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 78-89 : рис. – Библиогр.: с. 88-89. – ISSN 0203-3100
1397059
  Файф У.С. Флюиды в земной коре / У.С. Файф. – М, 1981. – 436с.
1397060
   Флюиды в магматических процессах. – Москва : Наука, 1982. – 297с.
1397061
   Флюиды и окислительно-восстановительные равновесия в магматических системах. – Москва : Наука, 1991. – 255 с.
1397062
   Флюїдизатно-експлозивний рудогенез і мінерагенія окраїни Східноєвропейської платформи в межах України / Г. Яценко, С. Бекеша, О. Гайовський, І. Яценко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 55-61. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
1397063
  Кикоть В. Флюїдний шнурок : поезія, проза / Валерій Кикоть. – Черкаси : О. Вовчок, 2013. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-8645-59-4
1397064
  Калашников А.Г. Флюксметр : Теория, опытные исследования и применения прибора для измерения магнитного потока / А.Г. Калашников. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 160 с.
1397065
  Сучков Б.А. Флюктуации амплитуды звука при его растпространении в турбулентной атмосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сучков Б.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1958. – 13л.
1397066
  Малахов А.Н. Флюктуации параметров некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Малахов А.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 5 с.
1397067
  Бунимович В.И. Флюктуационные процессы в радиоприемных устройствах / В.И. Бунимович. – Москва, 1951. – 360 с.
1397068
  Васильєв О.М. Флюктуації параметра порядку в смектичному рідкому кристалі з домішками / О.М. Васильєв, Н.О. Голобородько // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 4. – С. 316-318. – ISSN 1027-4642
1397069
  Кончаковський В.П. Флюктуації та кореляції в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Кончаковський В.П. ; НАН України; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1397070
  Савосько В.М. Флюктуююча асиметрія листків берези повислої в умовах аеротехногенного забруднення Криворіжжя / В.М. Савосько, О.М. Католіченко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 90-102. – ISSN 2312-2056
1397071
  Плотников Р.И. Флюоресцентный рентгенорадиометрический анализ / Р.И. Плотников, Г.А. Пшеничный. – М., 1973. – 264с.
1397072
  Карабашев Г.С. Флюоресценция в океане / Г.С. Карабашев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 200с.
1397073
  Литвинчук Д.Ю. Флюоресценція нових похідних 2, 6-діамінопіримідину / Д.Ю. Литвинчук, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 148
1397074
   Флюорит. – М, 1976. – 287с.
1397075
  Панов Б.С. Флюорит в Донецком бассейне. / Б.С. Панов. – Х., 1965. – 100с.
1397076
   Флюорит Украины. – К, 1981. – 139с.
1397077
   Флюорит Украины /критерии поисков/ : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 135с.
1397078
  Юшкин Н.П. Флюорит Уральско-Новоземельской провинции и проблемы его использования / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1977. – 47с.
1397079
  Иванова А.А. Флюоритивные месторождения Восточного Забайкалья / А.А. Иванова. – М, 1974. – 208с.
1397080
  Нечаев С.В. Флюорито-барито-сульфидная формация запада Русской платформы / С.В. Нечаев. – К., 1974. – 55с.
1397081
  Смольянинов Н.А. Флюоритовые месторождения Средней Азии / Н.А. Смольянинов. – Л., 1935. – 136с.
1397082
  Фейгин М.И. Флюорография / М.И. Фейгин. – Л, 1984. – 208с.
1397083
  Михайлов И.Ф. Флюресцирующие антитела и методы их применения / И.Ф. Михайлов. – М, 1968. – 188с.
1397084
  Іванова-Артюхова Флюстратори М.В. Гоголя / Іванова-Артюхова. – К, 1927. – 34с.
1397085
   Фляга воды. – М, 1958. – 32с.
1397086
  Поспелов В.П. Фляшерия у гусениц озимой совки // [Прикладная энтомология]. – 16 с.
1397087
  Киселинчев А. Фмлософия и психология. / А. Киселинчев. – София, 1950. – 56с.
1397088
  Микитчук О.О. ФМР дослідження плівок СrO2 / О.О. Микитчук, В.В. Невдаха // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 48-49
1397089
  Брэдбери Р. Фнтастика Рея Брэдбери / Р. Брэдбери. – М., 1963. – 220с.
1397090
  Сербиновский Б.Б. Фнукции, виды и организационные формы научно-исследовательского аутсорсинга / Б.Б. Сербиновский, Б.Ю. Сербиновский // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 93-96. – ISSN 1993-3541
1397091
  Мещеряков А.А. Фнукції комерційного банку в умовах глобалізації світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 108-116. – ISBN 966-8958-02-0
1397092
  Рябець А.П. Фнукціонування ринку робочої сили в сучасних умовах // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 154-159. – ISBN 966-79-75-57-7
1397093
  Устьянцев В.А. Фоаг на гафеле. / В.А. Устьянцев. – М., 1981. – 223с.
1397094
  Соколов А.Б. Фобии и политика: процесс Страффорда // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 82-98. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, казнь лорда Т. У. Страффорда, порожденная страхом, слухами и недоверием, открыла путь к гражданской войне в Англии в 17 веке.
1397095
  Андреева Н.В. Фобия : повесть / Наталья Андреева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 296, [8] с. – ISBN 978-5-17-057900-6
1397096
  Калантаєвська Г.П. Фобії як частина внутрішнього світу жінки у малій прозі Євгенії Кононенко / Г.П. Калантаєвська, Ю.С. Обельчак // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 12-18. – ISSN 2077-804X
1397097
  Жарков В.Н. Фобос и Деймос - спутники Марса / В.Н. Жарков, А Козенко. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
1397098
  Силантьев В.И. Фог рассеивается / В.И. Силантьев. – М., 1961. – 174с.
1397099
  Короткий В.А. Фогель Роберт Пилипович (1859-1920) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 670. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1397100
  Решетник М.Д. Фогт (Vogt) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 654. – ISBN 966-316-069-1
1397101
  Юсип-Якимович Фоентика в дзеркалі семантики поетичного тексту: роль фоностилем у ліриці Зореслава (о. Стапана-Севастіана Сабола) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 124-128. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
1397102
  Вздорнов Г.И. Фоефан Грек / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1983. – 338с.
1397103
  Кушаков Ю.В. Фойєрбах (Feuerbach) Людвіг Андреас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 516-521. – ISBN 966-316-069-1
1397104
   Фойницький Іван Якович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 241-242. – ISBN 978-617-573-038-6
1397105
  Короткий В.А. Фойт Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 180. – ISBN 966-06-0393-2
1397106
  Писаревский А.Н. ФОКАЛ -- диалоговый язык для мини-ЭВМ. / А.Н. Писаревский. – Л., 1985. – 195с.
1397107
  Осетинский Л.Г. ФОКАЛ для микро- и мини-компьютеров / Л.Г. Осетинский. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 302с.
1397108
  Палійчук А.Л. Фокалізація та скорочення наративної дистанції в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 198-203


  У статті проаналізовано вплив психологічної та просторово-часової фокалізації на мінімізацію наративної дистанції між автором та читачем художнього тексту. В статье проанализировано влияние психологической и пространственно-временной фокализации ...
1397109
  Пригодій С.М. Фокалізація: логіка самопоступу й самозаперечення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 427-431. – ISBN 978-966-171-092-3
1397110
  Гребенюк М.Ф. Фокальні образи, асоційовані з гіперполосою SHr // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується питань диференціальної геометрії багатовимірного проективного простору. Розглядаються регулярні гіперполоси розширеного неевклідового простору. Вводиться геометричні об"єкти, які визначають інваріантне оснащення гіперполоси в ...
1397111
  Никитина Е.С. Фокальные класса N-6 комплексы индекса один плоскойтей в N-метном проективном пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Никитина Е. С.; Казан.ГУ. – Якутск, 1978. – 13л.
1397112
  Макеев Г.Н. Фокальные пары конгруэнций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макеев Г. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 6л.
1397113
  Губерський Л.В. Фокін Вітольд Павлович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 669-670. – ISBN 966-316-045-4
1397114
  Заблодська І.В. Фокус-групове дослідження проблем розвитку об"єднаних територіальних громад Сходу України / І.В. Заблодська, Ю.С. Рогозян // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 68-73. – ISSN 2221-8440
1397115
  Хорн Оливер Фокус - открытие // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 38 : фото
1397116
   Фокус : еженедельник. – Киев, 2006-
№ 45 (58). – 2007
1397117
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (116). – 2009
1397118
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3/4 (117). – 2009
1397119
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (118). – 2009
1397120
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (119). – 2009
1397121
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (120). – 2009
1397122
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (121). – 2009
1397123
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (122). – 2009
1397124
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (123). – 2009
1397125
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (124). – 2009
1397126
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (125). – 2009
1397127
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (126). – 2009
1397128
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (127). – 2009
1397129
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (128). – 2009
1397130
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-
№ 16 (129). – 2009
1397131
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17/18 (130). – 2009
1397132
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 19 (131). – 2009
1397133
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (132). – 2009
1397134
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (133). – 2009
1397135
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (134). – 2009
1397136
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (135). – 2009
1397137
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (136). – 2009
1397138
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (137). – 2009
1397139
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (138). – 2009
1397140
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (139). – 2009
1397141
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (140). – 2009
1397142
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (141). – 2009
1397143
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (142). – 2009
1397144
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (143). – 2009
1397145
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (144). – 2009
1397146
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (145). – 2009
1397147
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (146). – 2009
1397148
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (147). – 2009
1397149
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (148). – 2009
1397150
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (149). – 2009
1397151
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (150). – 2009
1397152
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (151). – 2009
1397153
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (152). – 2009
1397154
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (153). – 2009
1397155
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (154). – 2009
1397156
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (155). – 2009
1397157
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (156). – 2009
1397158
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (157). – 2009
1397159
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (158). – 2009
1397160
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (159). – 2009
1397161
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (160). – 2009
1397162
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (161). – 2009
1397163
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (162). – 2009
1397164
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51 (163 ). – 2009
1397165
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 52 (164). – 2009
1397166
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (165). – 2010
1397167
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (166). – 2010
1397168
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (167). – 2010
1397169
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (168). – 2010
1397170
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (169). – 2010
1397171
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (170). – 2010
1397172
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (171). – 2010
1397173
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (172). – 2010
1397174
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (173). – 2010
1397175
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (174). – 2010
1397176
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (175). – 2010
1397177
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (176). – 2010
1397178
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (177). – 2010
1397179
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (178). – 2010
1397180
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (179). – 2010
1397181
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17(180). – 2010
1397182
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 18 (181). – 2010. – + бесплатное приложение "Фокус Style" № 18 (1) май 2010
1397183
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 19/20 (182). – 2010. – + бесплатное приложение "Фокус Style" № 18 (1) май 2010
1397184
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21(183). – 2010
1397185
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (184). – 2010
1397186
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (185). – 2010
1397187
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (186). – 2010
1397188
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (187). – 2010
1397189
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (188). – 2010
1397190
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (189). – 2010
1397191
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (190). – 2010
1397192
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (191). – 2010
1397193
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (192). – 2010
1397194
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (193). – 2010. – + приложение Фокус Style №31(4) август
1397195
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (194). – 2010. – + Фокус Style № 31 (4), август 2010
1397196
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (195). – 2010
1397197
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (196). – 2010
1397198
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (197). – 2010
1397199
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (198). – 2010. – + Фокус Style, № 36 (5), сентябрь 2010
1397200
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (199). – 2010
1397201
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (200). – 2010
1397202
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (201). – 2010
1397203
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (202). – 2010
1397204
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (203). – 2010
1397205
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (204). – 2010
1397206
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (205). – 2010
1397207
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (206). – 2010
1397208
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (207). – 2010
1397209
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (208). – 2010
1397210
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (209). – 2010
1397211
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (210). – 2010. – + Фокус Style, № 48 (8), декабрь 2010
1397212
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (211). – 2010
1397213
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (212). – 2010
1397214
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51 (213) : Рейтинг 200 самых влиятельных украинцев 2010. – 2010
1397215
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 52 (214) : Как сложится 20+11. – 2010. – + Фокус Style, № 52 (9), январь 2011
1397216
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (215). – 2011
1397217
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (218). – 2011
1397218
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (219). – 2011
1397219
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (220). – 2011
1397220
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (221). – 2011
1397221
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (222). – 2011
1397222
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (223). – 2011
1397223
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (224). – 2011
1397224
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (225). – 2011
1397225
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (226). – 2011
1397226
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (227). – 2011
1397227
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (228). – 2011
1397228
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (229). – 2011
1397229
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17 (230). – 2011
1397230
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 18/19 (231). – 2011
1397231
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (232). – 2011
1397232
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21(233). – 2011
1397233
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (234). – 2011
1397234
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (235). – 2011
1397235
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (236). – 2011
1397236
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (237). – 2011
1397237
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (238). – 2011
1397238
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (239). – 2011
1397239
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (240). – 2011
1397240
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (241). – 2011
1397241
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (242). – 2011
1397242
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (243). – 2011
1397243
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (244). – 2011
1397244
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (245). – 2011
1397245
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (246). – 2011
1397246
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (247). – 2011
1397247
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (248). – 2011
1397248
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (249). – 2011
1397249
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (250). – 2011
1397250
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (251). – 2011
1397251
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (252). – 2011
1397252
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (253). – 2011
1397253
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (254). – 2011
1397254
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (255) : Рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины. – 2011
1397255
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (256). – 2011
1397256
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (257). – 2011
1397257
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (258). – 2011
1397258
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (259). – 2011
1397259
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (260). – 2011
1397260
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (261). – 2011
1397261
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (262) : 200 самых влиятельных украинцев. – 2011
1397262
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев : ООО "Издательство Фокус", 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51 (263). – 2011
1397263
   Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 52 (264). – 2011
1397264
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (265). – 2012
1397265
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (266). – 2012
1397266
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (267). – 2012
1397267
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (268). – 2012
1397268
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (269). – 2012
1397269
   Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (270). – 2012
1397270
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (271). – 2012
1397271
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (272). – 2012
1397272
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (273). – 2012
1397273
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (274). – 2012
1397274
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (275). – 2012
1397275
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (276). – 2012
1397276
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (277). – 2012
1397277
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (278). – 2012
1397278
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (279). – 2012
1397279
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17 (280). – 2012
1397280
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 18/19 (281). – 2012
1397281
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (282). – 2012
1397282
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (283). – 2012
1397283
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (284). – 2012
1397284
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (285). – 2012
1397285
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (286). – 2012
1397286
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (287). – 2012
1397287
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (288). – 2012
1397288
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (289). – 2012
1397289
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (290). – 2012
1397290
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (291). – 2012
1397291
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (292). – 2012
1397292
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (293). – 2012
1397293
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (294). – 2012
1397294
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (295). – 2012
1397295
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (296). – 2012
1397296
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (297). – 2012
1397297
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (298). – 2012
1397298
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (299). – 2012
1397299
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (300). – 2012
1397300
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (301). – 2012
1397301
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (302). – 2012
1397302
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (303). – 2012
1397303
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (304). – 2012
1397304
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (305). – 2012
1397305
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (306). – 2012
1397306
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (307). – 2012
1397307
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (308). – 2012
1397308
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (309). – 2012
1397309
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (310). – 2012
1397310
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (311). – 2012
1397311
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (312). – 2012
1397312
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51 (313) : 200 самых влиятельных украинцев. – 2012
1397313
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 52 (314). – 2012
1397314
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (315). – 2013
1397315
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (316). – 2013
1397316
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (317). – 2013
1397317
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (318). – 2013
1397318
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (319). – 2013
1397319
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (320). – 2013
1397320
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (321). – 2013
1397321
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (322). – 2013
1397322
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (323). – 2013
1397323
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (324). – 2013
1397324
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (325). – 2013
1397325
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (326). – 2013
1397326
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (327). – 2013
1397327
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (328). – 2013
1397328
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (329). – 2013
1397329
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17 (330). – 2013
1397330
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 18/19 (331). – 2013
1397331
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (332). – 2013
1397332
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (333). – 2013
1397333
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (334). – 2013
1397334
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (335). – 2013
1397335
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (336). – 2013
1397336
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (337). – 2013
1397337
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (338). – 2013
1397338
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (339). – 2013
1397339
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (340). – 2013
1397340
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (341). – 2013
1397341
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (342). – 2013
1397342
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (343). – 2013
1397343
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (344). – 2013
1397344
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (345), 16 августа. – 2013
1397345
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (346), 23 августа. – 2013
1397346
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (347). – 2013
1397347
   Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (348). – 2013
1397348
   Фокус : еженедельник / ООО. "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (349), 13 сентября. – 2013
1397349
   Фокус : еженедельник / ООО"Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (350), 20 сентября. – 2013
1397350
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (351), 27 сентября. – 2013
1397351
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (352). – 2013
1397352
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (353), 11 октября. – 2013
1397353
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (354), 18 октября. – 2013
1397354
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (355), 25 октября. – 2013
1397355
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (356), 1 ноября. – 2013
1397356
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (357). – 2013
1397357
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (358). – 2013
1397358
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (359). – 2013
1397359
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (360). – 2013
1397360
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (361). – 2013
1397361
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (362). – 2013
1397362
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51 (363), 20 декабря. – 2013
1397363
   Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 52 (364). – 2013
1397364
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (365). – 2014
1397365
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (366). – 2014
1397366
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (367). – 2014
1397367
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (368). – 2014
1397368
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (369). – 2014
1397369
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (370). – 2014
1397370
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (371). – 2014
1397371
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (372). – 2014
1397372
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (373). – 2014
1397373
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (374). – 2014
1397374
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (375). – 2014
1397375
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (376). – 2014
1397376
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (377). – 2014
1397377
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (378). – 2014
1397378
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (379). – 2014
1397379
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17 (380). – 2014
1397380
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 18/19 (381). – 2014
1397381
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (382). – 2014
1397382
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (383). – 2014
1397383
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (384). – 2014
1397384
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (385). – 2014
1397385
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (386). – 2014
1397386
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (387). – 2014
1397387
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (388 ). – 2014
1397388
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (389). – 2014
1397389
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (390). – 2014
1397390
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (391). – 2014
1397391
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (392). – 2014
1397392
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (393). – 2014
1397393
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (394). – 2014
1397394
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (395). – 2014
1397395
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 ( 396). – 2014
1397396
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 ( 397). – 2014
1397397
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (398), 5 сентября. – 2014
1397398
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (399), 12 сентября. – 2014
1397399
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (400), 19 сентября. – 2014
1397400
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (401), 26 сентября. – 2014
1397401
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (402), 3 октября. – 2014
1397402
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (403), 10 октября. – 2014
1397403
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (404), 17 октября. – 2014
1397404
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (405). – 2014
1397405
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (406), 31 октября. – 2014
1397406
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (407), 7 ноября. – 2014
1397407
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (408), 14 ноября. – 2014
1397408
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (409), 21 ноября. – 2014
1397409
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (410). – 2014
1397410
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (411). – 2014
1397411
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (412). – 2014
1397412
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51 (413). – 2014
1397413
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 52 (414). – 2014
1397414
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (415), 16.01.2015. – 2015
1397415
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (416), 23.01.2015. – 2015
1397416
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (417), 30.01.2015. – 2015
1397417
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (418), 06.02.2015. – 2015
1397418
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (419), 13.02.2015. – 2015
1397419
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (421), 27.02.2015. – 2015
1397420
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (422), 06.03.2015. – 2015
1397421
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (423), 13.03.2015. – 2015
1397422
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (424), 20.03.2015. – 2015
1397423
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (425), 27.03.2015. – 2015
1397424
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (426), 03.04.2015. – 2015
1397425
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (427), 10.04.2015. – 2015
1397426
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (428), 17.04.2015. – 2015
1397427
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (429), 24.04.2015. – 2015
1397428
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17/18 (430), 08.05.2015. – 2015. – 66 с.
1397429
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 19 (431), 15.05.2015. – 2015
1397430
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (432), 22.05.2015. – 2015
1397431
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (433), 29.05.2015. – 2015
1397432
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (434), 05.06.2015. – 2015
1397433
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (435), 12.06.2015. – 2015
1397434
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (436), 19.06.2015. – 2015
1397435
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (437), 26.06.2015. – 2015
1397436
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (438), 03.07.2015. – 2015
1397437
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (439), 10.07.2015. – 2015
1397438
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (440), 17.07.2015. – 2015
1397439
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (441), 24.07.2015. – 2015
1397440
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31/32 (443), 14.08.2015. – 2015
1397441
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (444), 21.08.2015. – 2015
1397442
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (445). – 2015
1397443
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (446), 04.09.2015. – 2015
1397444
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (447), 11.09.2015. – 2015
1397445
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (448), 18.09.2015. – 2015
1397446
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (449), 25.09.2015. – 2015
1397447
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (450), 02.10.2015. – 2015
1397448
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (451), 09.10.2015. – 2015
1397449
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (452), 16.10.2015. – 2015
1397450
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (453), 23.10.2015. – 2015
1397451
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (454),30.10.2015. – 2015
1397452
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (455),06.11.2015. – 2015
1397453
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (456), 13.11.2015. – 2015
1397454
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (457), 20.11.2015. – 2015
1397455
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (458), 27.11.2015. – 2015
1397456
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (459), 04.12.2015. – 2015
1397457
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (460), 11.12.2015. – 2015
1397458
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (461), 18.12.2015. – 2015
1397459
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51/52 (462), 25.12.2015. – 2015
1397460
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (463), 15.01.2016. – 2016. – 66 с.
1397461
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (464), 22.01.2016. – 2016. – 66 с.
1397462
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (465), 29.01.2016. – 2016. – 66 с.
1397463
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (466), 05.02.2016. – 2016. – 66 с.
1397464
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (467), 12.02.2016. – 2016. – 66 с.
1397465
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (468), 19.02.2016. – 2016. – 66 с.
1397466
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (469), 26.02.2016. – 2016. – 66 с.
1397467
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (470), 04.03.2016. – 2016. – 66 с.
1397468
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (471), 11.03.2016. – 2016. – 66 с.
1397469
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (472), 18.03.2016. – 2016. – 66 с.
1397470
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (473), 25.03.2016. – 2016. – 66 с.
1397471
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (474), 01.04.2016. – 2016. – 66 с.
1397472
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (475), 08.04.2016. – 2016. – 66 с.
1397473
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (476), 05.04.2016. – 2016. – 66 с.
1397474
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17/18 (478), 29.04.2016. – 2016. – 66 с.
1397475
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 19 (479), 13.05.2016. – 2016. – 66 с.
1397476
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (480), 20.05.2016. – 2016. – 66 с.
1397477
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (481), 27.05.2016. – 2016. – 66 с.
1397478
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (482), 03.06.2016. – 2016. – 66 с.
1397479
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (483), 10.06.2016. – 2016. – 66 с.
1397480
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (484), 17.06.2016. – 2016. – 66 с.
1397481
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26/27 (486), 08.07.2016. – 2016. – 66 с.
1397482
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (487), 15.07.16. – 2016. – 66 с.
1397483
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (488), 22.07.16. – 2016. – 66 с.
1397484
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (489), 29.07.2016. – 2016. – 66 с.
1397485
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31/32 (490), 05.08.2016. – 2016. – 66 с.
1397486
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33 (491), 19.08.2016. – 2016. – 66 с.
1397487
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 34 (492), 26.08.2016. – 2016. – 66 с.
1397488
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (493), 02.09.2016. – 2016. – 66 с.
1397489
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (494), 09.09.2016. – 2016. – 66 с.
1397490
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (495), 16.09.2016. – 2016. – 66 с.
1397491
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (496), 23.09.2016. – 2016. – 66 с.
1397492
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (497), 30.09.2016. – 2016. – 66 с.
1397493
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (498), 01.10.2016. – 2016. – 66 с.
1397494
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (499), 14.10.2016. – 2016. – 66 с.
1397495
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (500), 21.10.2016. – 2016. – 66 с.
1397496
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (501), 28.10.2016. – 2016. – 66 с.
1397497
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (502), 04.11.2016. – 2016. – 66 с.
1397498
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (503), 11.11.2016. – 2016. – 66 с.
1397499
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (504), 18.11.2016. – 2016. – 66 с.
1397500
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (505), 25.11.2016. – 2016. – 66 с.
1397501
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; шеф-ред. Яна Мойсеенкова ; глав. ред. Сергей Литвиненко ; зам. глав. ред. Владимир Хомяков [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (506), 02.12.2016. – 2016. – 66 с.
1397502
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (507), 09.12.2016. – 2016. – 66 с.
1397503
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; шеф-ред. Яна Мойсеенкова ; глав. ред. Сергей Литвиненко ; зам. глав. ред. Владимир Хомяков [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (508), 16.12.2016. – 2016. – 82 с.
1397504
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; ; шеф-ред. Яна Мойсеенкова ; глав. ред. Сергей Литвиненко ; зам. глав. ред. Владимир Хомяков [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51/52 (509), 23.12.2016. – 2016. – 66 с.
1397505
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; ; шеф-ред. Яна Мойсеенкова ; глав. ред. Сергей Литвиненко ; зам. глав. ред. Владимир Хомяков [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (510), 13.01.2017. – 2017. – 66 с.
1397506
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; шеф-ред. Яна Мойсеенкова ; глав. ред. Сергей Литвиненко ; зам. глав. ред. Владимир Хомяков [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (511), 20.01.2017. – 2017. – 66 с.
1397507
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; и.о. гл. ред. М. Кригель. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (512), 27.01.2017. – 2017. – 66 с.
1397508
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (513), 03.02.2017. – 2017. – 66 с.
1397509
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; шеф-ред. Я. Мойсеенкова ; зам. глав. реда : В. Хомяков [та ін.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (514), 10.02.2017. – 2017. – 66 с.
1397510
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов ; зам. глав. ред.: В. Хомяк [та ін.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (515), 17.02.2017. – 2017. – 66 с.
1397511
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов ; зам. глав. ред.: В. Хомяк [та ін.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (516), 24.02.2017. – 2017. – 66 с.
1397512
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред.: Д.Семенов [та ін.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (517), 02.03.2017. – 2017. – 66 с.
1397513
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (518), 10.03.2017. – 2017. – 66 с.
1397514
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред.: Д. Семенов [та ін.]. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (519), 17.03.2017. – 2017. – 66 с.
1397515
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (520), 24.03.2017. – 2017. – 66 с.
1397516
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (521), 31.03.2017. – 2017. – 66 с.
1397517
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (522), 07.04.2017. – 2017. – 66 с.
1397518
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (523), 14.04.2017. – 2017. – 66 с.
1397519
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (524), 21.04.2017. – 2017. – 66 с.
1397520
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17/18 (525), 28.04.2017. – 2017. – 66 с.
1397521
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 19 (526), 12.05.2017. – 2017. – 66 с.
1397522
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 20 (527), 19.05.2017. – 2017. – 66 с.
1397523
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 21 (528), 26.05.2017. – 2017. – 66 с.
1397524
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 22 (529), 02.06.2017. – 2017. – 66 с.
1397525
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 23 (530), 09.06.2017. – 2017. – 66 с.
1397526
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 24 (531), 16.06.2017. – 2017. – 66 с.
1397527
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 25 (532), 21.06.2017. – 2017. – 66 с.
1397528
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 26 (533), 30.06.2017. – 2017. – 66 с.
1397529
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 27 (534), 07.07.2017. – 2017. – 66 с.
1397530
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 28 (535), 14.07.2017. – 2017. – 66 с.
1397531
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 29 (536), 21.07.2017. – 2017. – 66 с.
1397532
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 30 (537), 28.07.2017. – 2017. – 66 с.
1397533
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 31 (538), 04.08.2017. – 2017. – 66 с.
1397534
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 32 (539), 11.08.2017. – 2017. – 66 с.
1397535
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 33/34 (540), 18.08.2017. – 2017. – 66 с.
1397536
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 35 (541), 01.09.2017. – 2017. – 66 с.
1397537
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 36 (542), 08.09.2017. – 2017. – 66 с.
1397538
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 37 (543), 15.09.2017. – 2017. – 66 с.
1397539
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 38 (544). 22.09.2017. – 2017. – 66 с.
1397540
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 39 (545), 29.09.2017. – 2017. – 66 с.
1397541
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 40 (546), 06.10.2017. – 2017. – 66 с.
1397542
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 41 (547), 13.10.2017. – 2017. – 66 с.
1397543
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 42 (548), 20.10.2017. – 2017. – 82 с.
1397544
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 43 (549), 27.10.2017. – 2017. – 66 с.
1397545
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 44 (550), 03.11.2017. – 2017. – 66 с.
1397546
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 45 (551), 10.11.2017. – 2017. – 66 с.
1397547
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 46 (552), 17.11.2017. – 2017. – 66 с.
1397548
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 47 (553), 24.11.2017. – 2017. – 66 с.
1397549
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 48 (554), 01.12.2017. – 2017. – 66 с.
1397550
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 49 (555), 08.12.2017. – 2017. – 66 с.
1397551
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 50 (556), 15.12.2017. – 2017. – 98 с.
1397552
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 51/52 (557), 15.12.2017. – 2017. – 66 с.
1397553
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 1/2 (558), 12.01.2018. – 2018. – 66 с.
1397554
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 3 (559), 19.01.2018. – 2018. – 66 с.
1397555
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 4 (560), 26.01.2018. – 2018. – 66 с.
1397556
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 5 (561), 02.02.2018. – 2018. – 66 с.
1397557
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 6 (562), 09.02.2018. – 2018. – 66 с.
1397558
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 7 (563), 16.02.2018. – 2018. – 66 с.
1397559
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 8 (564), 23.02.2018. – 2018. – 66 с.
1397560
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 9 (565), 02.03.2018. – 2018. – 66 с.
1397561
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 10 (566), 09.03.2018. – 2018. – 66 с.
1397562
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 11 (567), 16.03.2018. – 2018. – 66 с.
1397563
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 12 (568), 23.03.2018. – 2018. – 66 с.
1397564
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 13 (569), 30.03.2018. – 2018. – 66 с.
1397565
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 14 (570), 06.04.2018. – 2018. – 66 с.
1397566
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 15 (571), 13.04.2018. – 2018. – 82 с.
1397567
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 16 (572), 20.04.2018. – 2018. – 66 с.
1397568
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 17/18 (573), 27.04.2018. – 2018. – 66 с.
1397569
   Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
№ 19 (574), 11.05.2018. – 2018. – 66 с.
1397570
  Брюховецький В. Фокус долі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 6-7


  Загадка долі Віктора Петрова
1397571
  Калениченко Т.А. Фокус на капелані: формування ролі та місії душпастирів для військовослужбовців // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 20-28


  Після двох років збройного конфлікту на Сході України інститут військового духовенства докорінно змінився. За останній період зросла не лише потреба у духовній допомозі, а й у духовних лідерах на передовій. Феномен релігійного волонтерства став ...
1397572
   Фокус. Спецпроект : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
16 марта 2009 г. – 2009
1397573
   Фокус: останнє десятиліття ЗМІ // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 12 (70). – С. 18-43
1397574
  Антохов А.А. Фокуси дослідження глобалістичних викликів регіонального розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 104-110. – ISSN 2308-1988
1397575
  Каневский И.Н. Фокусирование звуковых и ультразвуковых волн. / И.Н. Каневский. – Москва : Наука, 1977. – 336с.
1397576
  Куракина Виктория Владимировна Фокусированные групповые интервью в социологическом исследовании: возможности, ограничения и методика проведения. : Дис... канд. социол.наук: 22.00.02 / Куракина Виктория Владимировна; Нац. акад. наук Украины Ин-т социологии. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.171
1397577
  Явор С.Я. Фокусировка заряженных частиц квадрупольными линзами. / С.Я. Явор. – Москва : Атомиздат, 1968. – 263с.
1397578
  Бонштедт Б.Э. Фокусировка и отклонение пучков в электроннолучевых приборах / Б.Э. Бонштедт, М.Г. Маркович. – Москва, 1967. – 272 с.
1397579
  Котов В.И. Фокусировка и разделение по массам частиц высоких энергий / В.И. Котов, В.В. Миллер. – Москва : Атомиздат, 1969. – 280 с.
1397580
  Комаров Олег Леонтьевич Фокусировка интенсивных электронных пучков в линейных индукционных ускорителях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.11 / Комаров Олег Леонтьевич ; Науч.-иссл. ин-т электрофизич. аппаратуры. – Ленинград, 1974. – 21 с.
1397581
  Лебедев С.В. Фокусировка компенсированных ионных пучков в аксиьно-симметрических электромагнитных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лебедев С.В. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1397582
   Фокусировка лазерного излучения аксиконами / Н.А. Волкова, В.В. Коробкин, Е.Ю. Малышева, Полонский, , В.П. Попонин, Л.Н. Пятницкий; Волкова Н. А. – Москва : ИВТАН, 1984. – 33 с.
1397583
  Минаков Анатолий Алексеевич Фокусировка электромагнитных волн в слабых гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Минаков Анатолий Алексеевич; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1397584
  Габриелян Карен Тарханович Фокусирующие рентгеновские спектромеры с изогнутым кристаллом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Габриелян Карен Тарханович; Ин-т радиофизики и электроники АН Арм.ССР. – Аштарак, 1981. – 16л.
1397585
  Лазар Э. Фокусник. : рассказы ; пер. с венгерского / Э. Лазар. – Москва : Известия, 1987. – 154 с.
1397586
  Зубихин В.В. Фокусники / В.В. Зубихин. – Волгоград, 1976. – 80с.
1397587
  Филатенко И.А. Фокусное vs фоновое речевое событие в массмедийном политическом дискурсе Украины // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 124-129. – ISSN 2077-804X
1397588
  Куракіна Вікторія Володимирівна Фокусовані групові інтерв"ю у соціологічному дслідженні: можливості, обмеження та методика проведення : Автореф... канд. соц.наук: 22.00.02 / Куракіна Вікторія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 26л.
1397589
  Левицький А.Е. Фокусування інформації в сучасному англомовному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 69-75. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821


  Значущі мовні одиниці у процесі їх функціонування в дискурсі виявляють комунікативну спрямованість мовця й використовуються, як правило, з метою представити інтенційну сторону дискурсу. Якщо мовець бажає емоційно підсилити висловлення або якусь з його ...
1397590
  Матвієнко В.Т. Фокусування пучка заряджених частинок на основі методу структурно-параметричної оптимізації / В.Т. Матвієнко, Д.Ф. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 122-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається задача оптимізації для систем зі змінною структурою. Сформульована задача оптимального фокусування пучка заряджених частинок. Розроблений ефективний алгоритм знаходження фокусуючого поля на основі методу структурно-параметричної ...
1397591
  Яблонская М.В. Фокусы / М.В. Яблонская. – Москва, 1984. – 215с.
1397592
  Маслов А. Фокусы и научные развлечения в клубной работе. / А. Маслов. – М.-Л., 1927. – 128с.
1397593
  Кио Фокусы и фокусники. / Кио. – М., 1958. – 110с.
1397594
  Москаленко Леся Фолгарія на висоті / Москаленко Леся, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 22-23 : фото
1397595
  Андреева Н.А. Фолиевая кислота в растительных тканях (методы исследования, распределение и биосинтез) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Андреева Н.А. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 19 с.
1397596
  Примаченко І.О. Фолклендське питання в міжнародних відносинах: 1982–2015 рр. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 464-467. – ISSN 2076-1554
1397597
  Живков Т. Фолклор и съвременност / Т. Живков. – София, 1981. – 348с.
1397598
   Фолклорните импулси во македонската литература и уметност на 20 век = Folklore impulses in Macedonian literature and art of the 20th century : зборник на трудови од Мегународниот научен собир, Скопjе, 23-24 октомври 1998. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 451 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век. ; Том 4). – ISBN 9989-649-67-7
1397599
   Фолклорот и етнологиjата на Битола и битолско, 1981. – 712 с.
1397600
   Фолкльорний збірник Матвія Номиса = Collection of folklore by Matviy Nomys: in commemoration of the 120th anniversary of the first edition 1864-1984 : до сто-двадцятиріччя першого видання 1864-1984. – Саут-Бавид-Брук : Вид. фонд Владики Мстислава, Митрополита Укр. автокефальної православної церкви в діяспорі, 1985. – 59, [2] c. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1397601
  Грибанов Б.Т. Фолкнер / Б.Т. Грибанов. – М., 1976. – 352с.
1397602
  Анастасьев Н.А. Фолкнер: Очерк творчества / Н.А. Анастасьев. – Москва, 1976. – 221с.
1397603
  Тарвел Энн Фольвар, пан и подданный. / Тарвел Энн. – Таллин, 1964. – 352с.
1397604
  Климов В.В. Фольварк "Стары Двур" / В.В. Климов. – Воронеж, 1959. – 58с.
1397605
  Клід Богдан Фольк-бенд "Бурдон" повернувся додому, зачарувавши публіку в Альберті й Манітобі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15. – ISSN 0868-9644
1397606
  Івановська О.П. Фольклор - семіосфера традиційних смислів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 266-271
1397607
  Ціпко А. Фольклор – світогляд: аксіологічні орієнтири українського культуротворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 19-27
1397608
   Фольклор. – Львів, 1945. – 64с.
1397609
   Фольклор. – М, 1977. – 343с.
1397610
   Фольклор. – М, 1977. – 287с.
1397611
  Туманович Н.Н. Фольклор : Знимательные рассказы и повести // Описание персидских и таджикских рукописей. – Москва : Наука, 1981. – Вып. 6 : Фольклор: (Занимательные рассказы и повести) /Н.Н. Туманович. – с.1-144
1397612
   Фольклор : проблемы историзма. – Москва : Наука, 1988. – 295 с.
1397613
  Базанов В.Г. Фольклор / В.Г. Базанов. – Л., 1988. – 309с.
1397614
   Фольклор. – М, 1991. – 259с.
1397615
  Хоменко М.М. Фольклор / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 388. – ISBN 966-642-073-2
1397616
   Фольклор : метод. рекомендації до вивч. дисципліни / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд. Л.В. Боярська ; ред. І.А. Кирницька]. – Київ : Київський університет, 2011. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 90-95 та в кінці лекцій
1397617
  Боярська Л.В. Фольклор : навчальний посібник / Л.В. Боярська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-484-7
1397618
   Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-652-0
Ч. 1. – 2013. – 319, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
1397619
   Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-652-0
Ч. 2. – 2014. – 383, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: наприкінці ст. та в підрядк. прим.
1397620
   Фольклор балтских народов. – Рига, 1968. – 400с.
1397621
  Горбань І. Фольклор болгарської діаспори у дослідженнях українських учених другої половини ХХ ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 32-38. – ISSN 0203-9494
1397622
  Фрезер Фольклор в Ветхом завете / Фрезер. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1931. – 437с.
1397623
  Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд., испр. – Москва : Политиздат, 1985. – 511с. – (Библиотека атеистического воспитания)
1397624
  Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете / Джеймс Джордж Фрэзер; [ пер. с англ. Д. Вольпина; предисловие и коммент. С.А. Токарева ]. – 2-е изд., исправл. – Москва : Политиздат, 1989. – 541с. : илл. – (Библиотека атеистической литературы)
1397625
  Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. / Д.Д. Фрэзер. – М.-Л., 1931. – 437с.
1397626
  Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд., испр. – М., 1986. – 508с.
1397627
  Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд., испр. – Москва : Политиздат, 1990. – 541с.
1397628
  Гретченко В.В. Фольклор в дитячій педагогіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 68-69. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1397629
  Удинцев Б.Д. Фольклор в записных книжках Д. Н. Мамина-Сибиряка / Б.Д. Удинцев. – Свердловск, 1966. – 84 с.
1397630
  Зарубенко Т.В. Фольклор в научном наследии А.А. Потебни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 33-36
1397631
  Телеуця В. Фольклор в поліетнічному середовищі: регіональні особливості слов"янських спільнот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 294-302


  У статті аналізується фольклорна творчість українців, болгар, росіян. Відзначаються її сучасні локальні прояви: контамінація і дифузія пісень. Обряд існує сьогодні в скороченому вигляді, відбувається його трансформація і видозміна стереотипів сучасного ...
1397632
   Фольклор в современном мире. – М, 1991. – 182с.
1397633
  Баят Ф. Фольклор в социально-экономической и культурно-экологической парадигме XXI века // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 21-28. – ISSN 0130-6936
1397634
  Иванова Т.В. Фольклор в творчестве А.К. Толстого : Монография / Т.В. Иванова; М-во образования и науки РФ; Гос. образовательное учереждение высшего профес. образования КГПУ. – Петрозаводск : КГПУ, 2004. – 220с. – ISBN 5-900225-95-Х
1397635
  Морохин Н.В. Фольклор в традиционной региональной экологической культуре Нижегородского Поволжья / Н.В. Морохин. – К., 1997. – 222с.
1397636
  Карбан А.І. Фольклор Великого голоду: історіографія дослідження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 35-41. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  Вагомим пунктом у вивченні фольклору голодомору стала захищена у 1998 році на кафедрі фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка дисертація Т. Конончук на тему "Трагедія голодомору 1932-1933 рр. у фольклорі України. Проблема художньої трансформації ...
1397637
  Крупянская В.Ю. Фольклор Великой Отечественной войны. (Задачи и методы собирания). / В.Ю. Крупянская. – М.-Л., 1949. – 32с.
1397638
  Токель Більге Байрам Фольклор від османської до республіканської Туреччини та структура музичного фольклору країни // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 106-116. – ISSN 1608-0599
1397639
  Элиасов Л.Е. Фольклор Восточной Сибири / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ
ч. 3. – 1973. – 495с.
1397640
  Корзун В.Б. Фольклор горских народов Северного Кавказа. / В.Б. Корзун. – Грозный, 1966. – 204с.
1397641
   Фольклор Дона и Кубани. – Сборник 1. – Ростов на Дону, 1938. – 295с.
1397642
  Тюрикова О. Фольклор Донбасу: проблемні вектори сучасного дослідження // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 263-271. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті розглянуто проблеми дослідження музичного фольклору, зокрема, на прикладі Донбасу. Останній є регіоном пізнього різнорегіонального (для українців), різноетнічного заселення. Первинна стильова строкатість, природна для фольклору, поступово, але ...
1397643
   Фольклор Западной Сибири. – Омск, 1982. – 126с.
1397644
  Лавров Ф.І. Фольклор Західних областей Радянської України. / Ф.І. Лавров. – К., 1959. – 28с.
1397645
  Чернєва Н.І. Фольклор зимового календарного циклу: спроба семантично-символічного аналізу // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 92-102. – ISBN 978-617-689-216-8
1397646
  Орбели И.А. Фольклор и быт Мокса. / И.А. Орбели. – М, 1982. – 144с.
1397647
   Фольклор и викторина. – Москва : Искусство, 1988. – 208 с.
1397648
  Николаев Р.В. Фольклор и вопросы этнической истории кетов / Р.В. Николаев. – Красноярск, 1985. – 127 с.
1397649
  Пропп В.Я. Фольклор и действительность / В.Я. Пропп. – М., 1976. – 325с.
1397650
  Вагидов А.М. Фольклор и зарождение даргинской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Вагидов А.М.; Дагестан гос.ун-т. – Махачкала, 1972. – 20л.
1397651
   Фольклор и историческая этнография. – М, 1983. – 261с.
1397652
  Новикова А.М. Фольклор и литература / А.М. Новикова, Е.А. Александрова. – М. : Просвещение, 1978. – 143 с.
1397653
   Фольклор и литература / Новикова А.М. – М, 1982. – 149с.
1397654
  Василенок С.И. Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма / С.И. Василенок. – Москва, 1961. – 280с.
1397655
   Фольклор и литература народов Африки. – М, 1970. – 400с.
1397656
  Далгат У.Б. Фольклор и литература народов Дагестана / У.Б. Далгат. – М., 1962. – 206с.
1397657
   Фольклор и литература Сибири. – Омск, 1980. – 172с.
1397658
   Фольклор и литература Сибири. – Омск, 1981. – 154с.
1397659
  Гацак В.М. Фольклор и молдавско-русско-украинские исторические связи / В.М. Гацак. – М., 1975. – 232с.
1397660
   Фольклор и народная эстетика. – Смоленск, 1979. – 79с.
1397661
  Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. / С.И. Дмитриева. – М., 1988. – 239,1с.
1397662
  Макашина Т.С. Фольклор и обряды русского населения Латгалии / Т.С. Макашина. – М, 1979. – 160с.
1397663
  Джикаев Ш.Ф. Фольклор и осетинская советская поэзия. / Ш.Ф. Джикаев. – Орджоникидзе, 1972. – 160с.
1397664
  Плотников В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины Х1Х века / В.И. Плотников. – Л., 1987. – 282с.
1397665
   Фольклор и современность. – Архангельск, 1972. – 87с.
1397666
  Чиримпей В.А. Фольклор и современность / В.А. Чиримпей. – Кишинев, 1974. – 95с.
1397667
  Шотт И.М. Фольклор и творчество Янки Купалы (дореволюционные период) / И.М. Шотт. – М., 1968. – 191с.
1397668
   Фольклор и художественная самодеятельность. – Ленинград, 1968. – 232с.
1397669
   Фольклор и этнография. – Л, 1970. – 256с.
1397670
   Фольклор и этнография. – Л, 1974. – 275с.
1397671
   Фольклор и этнография. – Л, 1977. – 200с.
1397672
   Фольклор и этнография. – Л, 1984. – 255с.
1397673
   Фольклор и этнография. – Ленинград, 1990. – 231 с.
1397674
   Фольклор и этнография народов Севера. – Л, 1986. – 164с.
1397675
   Фольклор и этнография Русского Севера. – Л, 1973. – 280с.
1397676
   Фольклор и этографическая действительность. – С-Петербург, 1992. – 201с.
1397677
  Оранский И.М. Фольклор и язык гиссарских парья. / И.М. Оранский. – М, 1977. – 448с.
1397678
  Ткаченко А. Фольклор і джендер // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 302-307
1397679
  Пригоровська Лідія Фольклор і його педагогічна функція у творах Олександра Довженка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-75. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються й узагальнюються види фольклорного матеріалу, які О. Довженко використовував у своїх творах у педагогічних цілях.
1397680
  Малинська Н.А. Фольклор і література : Навчальний посібник / Н.А. Малинська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 125с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-604-8
1397681
  Сосенко П. Фольклор і література в конструкціях "масової культури" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 30-47


  Досліджується таке явище «масової культури» як підручники. Останні є своєрідними дисипативними структурами псевдодійсності, в яких відбувається сильне і великомасштабне марнування духовної енерґії та матеріальних ресурсів суспільства. Аналізуються ...
1397682
  Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова / С.Я. Єрмоленко. – К, 1987. – 244с.
1397683
  Дядищева-Росовецька Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка : Монографія / Дядищева-Росовецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 133с. – 8у(Шевченко) Шифр дубл. – ISBN 966-594-43-3
1397684
  Чорнобай О.Л. Фольклор і природне право: інтеграційні концепти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 401-409. – (Юридична ; Вип. 1)
1397685
  Ярмоленко Н. Фольклор і специфіка ранньої поетичної творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 123-133. – ISBN 966-7759-23-7
1397686
  Павленко І. Фольклор і фолдьклоризм у народній музичній творчості на сучасному етапі побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.117-122. – Бібліогр.: С. 122
1397687
  Велев І. Фольклор і фольклористика - традиція чи сучасність // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 85-87. – ISSN 0130-6936
1397688
  Горбань І. Фольклор і фольклористика болгар в Україні / Ірина Горбань; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2004. – 256с. – Паралел. титул. аркуш на болг. мові. – ISBN 966-02-2464-8
1397689
  Гінда О.М. Фольклор і фольклористика: до актуалізації проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 10-17. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті порушено проблему понятійних ознак фольклору і його меж. Розглянуто інноваційні тенденції сучасної фольклорної традиції, ті зміни у фонкціонуючому фольклорному полі, які зумовлюють кореляцію змістового наповнення терміна "фольклор". ...
1397690
  Элиасов Л.Е. Фольклор казаков Сбири / Л.Е. Элиасов, И.З. Ярневский. – Улан-Удэ, 1969. – 364с.
1397691
  Давлетов К.С. Фольклор как вид искусства / К.С. Давлетов. – М., 1966. – 366с.
1397692
   Фольклор как искусство слова. – М, 1966. – 170с.
1397693
   Фольклор как искусство слова. – М, 1969. – 160с.
1397694
   Фольклор как искусство слова. – М, 1975. – 165с.
1397695
  Аникин В.П. Фольклор как коллективное творчество народа / В.П. Аникин. – Москва, 1969. – 80с.
1397696
  Гусейнов Ш.М. Фольклор как компонент общественного сознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусейнов Ш.М.; АН СССР. – М, 1973. – 23л.
1397697
  Нікольчук І. Фольклор Київщини в світлі праці Михайла Грушевського "Історія України-Русі" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 762-766. – ISSN 1028-5091


  Приділяється увага питанню зародження Києва та Київщини, які черпають свій початок з держави Київська Русь. Деталі складного процесу розвитку проаналізував вчений, історик, політичний та громадський діяч Михайло Грушевський.
1397698
   Фольклор Крестьянской войны 1773-1775 годов. – Ленинград, 1973. – 104с.
1397699
   Фольклор Московской области. – Вып. 1. – М, 1979. – 104с.
1397700
  Смірнова Н.П. Фольклор на сторінках альманаху "Сніп" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 29. – С. 114-122. – (Серія "Філологічні науки")
1397701
   Фольклор народов коми. – Архангельск
1. – 1938. – 226с.
1397702
  Сенько И. Фольклор народов мира : Пословицы, загадки, заговоры, обряды: учебное пособие для студентов-филологов, изучающих " Фольклор народов мира " / Иван Сенько; Мин-во образования и науки Украины. Ужгородский нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 72с. – ISBN 978-966-7400-94-6
1397703
   Фольклор народов России. – Уфа, 1992. – 133с.
1397704
   Фольклор народов РСФСР. – Уфа, 1989. – 134с.
1397705
  Крамар Р.З. Фольклор національно-визвольної боротьби українського народу 1940-1950 рр (за матеріалами Західного Поділля) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Крамар Р.З.; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.154-163
1397706
  Крамар Р.З. Фольклор Національно-визвольної боротьби Українського народу 1940-1950 рр. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Крамар Р.З.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1397707
  Андреева М.Н. Фольклор Нижегородского края : Библиогр. указ. / М.Н. Андреева. – Горький, 1971. – 146с.
1397708
  Невский Н.А. Фольклор островов Мияко. / Н.А. Невский. – М., 1978. – 192с.
1397709
  Кирильчук Л.В. Фольклор Південного Прибужжя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 281-284
1397710
  Кравчук Н.В. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність : : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Кравчук Н.В. ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 239 л. – Бібліогр.: л. 218-239
1397711
  Кравчук Н.В. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Кравчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1397712
  Шалак О. Фольклор Поділля - одне із джерел повісті Тараса Шевченка "Варнак": інтерпретація мотивів та образів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 118-127. – ISSN 2304-9383
1397713
  Збир І. Фольклор покуття у розвідках чужоземних дослідників кінця XVIII-XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 48-58
1397714
   Фольклор русских цыган. – М, 1987. – 286с.
1397715
   Фольклор русского населения Прибалтики. – М, 1976. – 245с.
1397716
   Фольклор Русского Устья. – Ленинград, 1986. – 384с.
1397717
  Элиасов Л.Е. Фольклор семейских / Л.Е. Элиасов, И.З. Ярневский. – Улан-Удэ, 1963. – 672с.
1397718
   Фольклор советской Карелии. – Карелия, 1947. – 137с.
1397719
  Кушке И.Г. Фольклор стран Магриба (Алжир, Марокко, Тунис) : Аннот. библиогр. указ. / И.Г. Кушке. – Москва, 1980. – 133с.
1397720
  Тимочко І. Фольклор та екранізований Гоголь // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 334-337


  Про фільм "Вечер накануне Ивана Купала" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1968).
1397721
  Алієва З. Фольклор та етнографія мусульман Кавказу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 32-38


  Запрпонована увазі чиатчів стаття порушує естетичні та етичні норми життя окремих народів Кавказу кінця XIX - початку XX століття, подає історичні відомості міста Барда та етносів, що володіли ним у давнину аж до наших днів.
1397722
  Поліщук Я. Фольклор та література // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 5 (9). – С. 38-43
1397723
  Масловська Т.О. Фольклор та символи у поезіях Василя Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 73-81. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
1397724
  Грушецький Я. Фольклор у виставах театрів ляльок України останньої чверти ХХ ст. (Закінчення) // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 94-98. – ISSN 2078-6263
1397725
  Мізінкіна О.О. Фольклор у романі "Сіверяни" Дмитра Міщенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 133-137. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1397726
  Кузманова К.П. Фольклор у сучасній македонській драматургії // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 93-98. – ISSN 0130-6936
1397727
  Нагачевський А. Фольклор українців Канади у дослідженнях аспірантів канадських університетів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 140-150. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Український фольклор відіграє важливу роль у канадській культурі. Тридцять чотири магістерські тези та докторські дисертації, захищені в Канаді, присвячені фольклору канадських українців. Науково описано загальний корпус українського фольклору Канади. ...
1397728
  Бирюков В.П. Фольклор Урала / В.П. Бирюков. – Челябинск, 1949. – 96с.
1397729
   Фольклор Урала. – Свердловск, 1976. – 100 с.
1397730
  Ганина М.А. Фольклор Урала в журналистике 1850-1860-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ганина М.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
1397731
  Анцибор Д. Фольклор чорнобильський і фольклор епідемічний: деякі паралелі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 20-24


  У статті досліджуються обставини, за яких виникав і розвивався епідемічний фольклор, робиться акцент на дослідженні найбільш продуктивних сучасних жанрів (міські легенди, анекдоти, різного роду паремії) та порівнянні їх мотифемних структур із ...
1397732
  Романова А.В. Фольклор эвенков Якутии / А.В. Романова, А.Н. Мыреева. – Л., 1971. – 331с.
1397733
  Сенько І. Фольклор як джерело інформації у мовознавчих дослідженнях Й.Щ.Дзендзелівського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 44-50. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
1397734
  Герц І.І. Фольклор як засіб розкриття ідейно-художнього змісту сценічного хорегорафічного мистецтва // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 157-160
1397735
  Лановик М.Б. Фольклор як ідеологічний код художньої літератури (на матеріалі невольничої поезії Ігоря Калинця) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 12-24. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1397736
  Мельник В.М. Фольклор як історичне джерело / В.М. Мельник. – ЛЬвів, 1967. – 184с.
1397737
  Павлов О.Д. Фольклор як магічна практика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 81-82. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про нетрадиційний підхід у студіюванні фольклору, який розглядається не лише як жанрово-поетична реальність, але й як, наприклад, поза текстова реальність, що надасть можливість для дослідження народної творчості як магічного сугестивного явища.
1397738
  Сердега Р.Л. Фольклор як неоціненне джерело інформації і вдячний об"єкт гуманітарних студій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 103-107. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1397739
  Івановська О.П. Фольклор як реалізація суб"єктності етносу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 6-10


  Аналізується категорія суб"єктності як творчого начала народу, реалізованого в українській народнопоетичній творчості. Досліджуються фольклорні мотиви думи, казки, балади, що виконують сюжетотворчу роль у творах та репрезентують архаїчні світоглядні ...
1397740
  Дмитренко М. Фольклор як система цінностей: категорія ідеального // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 262-270. – ISBN 978-966-2763-27-0
1397741
  Івановська О. Фольклор як суб"єктно-образна система // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С. 17-21
1397742
  Данилюк Ніна Олексіївна Фольклор як функціонально-стильовий різновид сучасної української мови


  Статтю присвячено проблемі кваліфікації мови фольклору в стилістичній системі сучасної української мови. Наведено аргументи на користі розгляду мови усної поезії як різновиду художнього стилю та окремою функціонального стилю.
1397743
  Киченко О. Фольклор як художня система : (проблеми теорії) / Олександр Киченко. – Дрогобич : Каменяр, 2002. – 216с. – ISBN 5-7763-1018-0
1397744
   Фольклор, литература и история Востока. – Ташкент, 1984. – 422с.
1397745
  Пащенко Євген Фольклор, література, політика: Хорватсько-українські аналогії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 57-66. – Бібліогр.: Літ. : С. 69; 11 поз. – ISSN 0130-6936
1397746
  Джанумов С.А. Фольклор. / С.А. Джанумов. – М., 1978. – 64с.
1397747
  Дядищева-Росовецька Фольклор. Мова. Поетична мова : посібник до спецкурсу "Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання" / Ю. Дядищева-Росовецька. – Київ : [Фітосоціоцентр], 2005. – 128 с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-127. – ISBN 966-306-097-2
1397748
   Фольклор. Поэтика и традиция. – Москва, 1982. – 344 с.
1397749
  Дмитренко М. Фольклор: категорія жанру (Огляд дефініцій та коментарі) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 698-703. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1397750
  Глушко М. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 12-23. – ISSN 0130-6936
1397751
  Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність / М.Ю. Русин. – К., 1991. – 99с.
1397752
  Бурлака Н. Фольклоризм в одах П.П. Гулака-Артемовського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 52-58


  У статті була здійснена спроба аналізу шляхів засвоєння та відтворення народнопоетичної творчості в авторській поезії першої половини ХІХ століття, зокрема на прикладі творів Петра Гулака-Артемовського. Особлива увага звертається на явище фольклоризму ...
1397753
  Ситнік Г. Фольклоризм індивідуального стилю Тараса Шевченка і Ганни Барвінок // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 248-253


  У статті особлива увага звертається на явище фольклоризму та його прояви в різних жанрових утворах малої прози Ганни Барвінок і Тараса Шевченка. В статье особое внимание обращается на явление фольклоризма и его проявления в различных жанровых ...
1397754
  Віннічук А. Фольклоризм історичних романів М. Сиротюка, В. Кулаковського та М. Глухенького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 64-70
1397755
  Пастух Т.А. Фольклоризм козацьких літописів : джерела і художній дискурс : дис. ... канд. філол.. наук : 10.01.07 / Пастух Т.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
1397756
  Пастух Т.А. Фольклоризм козацьких літописів: джерела і художній дискурс : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 - фольклористика / Пастух Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1397757
  Капура О.М. Фольклоризм ліричної поезії Михайла Старицького та Андрія Малишка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 109-113. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1397758
  Полішученко І. Фольклоризм ліричної поезії Степана Руданського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 116-125. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1397759
  Хропотинский Андрей Георгиевич Фольклоризм молдавских новеллистов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хропотинский Андрей Георгиевич; М-во народного образования МолдССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 25л.
1397760
  Марків Р. Фольклоризм повісті Івана Франка "!Великий шум" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 216-226. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1397761
  Погребеник В. Фольклоризм поезії Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 148-153
1397762
  Копылова Надежда Ильинична Фольклоризм поэтики баллады и поэмы русской романтической литературы первой трети XIX века : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Копылова Надежда Ильинична; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 23л.
1397763
  Погребенник В. Фольклоризм прози Олекси Стороженка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 206-216.


  В статті досліджується зв"язок художнього світу творчості О. Стороженка з українським фольклором, рівні й естетичні природа романтичного фольклоризму письменника. In this article the connections between the O.Storozhenko"s creation ...
1397764
  Медриш Д.Н. Фольклоризм Пушкина / Д.Н. Медриш. – Волгоград, 1987. – 72с.
1397765
  Маховська С. Фольклоризм роману Віталія Мацька "Катарсис" / С. Маховська, В. Козуленко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 30-33. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто особливості використання творів усної народної словесності як джерело фольклоризму в романі Віталія Мацька "Катарсис". Йдеться про несистемне використання фольклору в літературі, коли автор - представник певного етносу, учасник і ...
1397766
  Кирилюк О.С. Фольклоризм сучасної авторської пісні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Кирилюк Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1397767
  Кирилюк О.С. Фольклоризм сучасної авторської пісні : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Кирилюк Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 318 л. – Додатки: л. 220-318. – Бібліогр.: л. 201-219
1397768
  Пащенко Е.Н. Фольклоризм творечества Владимира Назора. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.09 / Пащенко Е.Н.; АН УССР.Ин-т искусствоведения, фольклора и энографии. – К, 1981. – 27л.
1397769
  Новікова П. Фольклоризм творчості Олеся Гончара як об"єкт дослідження // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 70-75. – ISSN 2225-5095


  Згадується : М. Наєнко "Краса вірності. У творчому світі Олеся Гончара".
1397770
  Погребенник В. Фольклоризм тетралогії С. Вінценза "На високій полонині" в контексті української дожовтневої прози про гуцульщину // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 396-408. – ISBN 966-95452-9-3


  Станіслав Вінценз (1888-1971) - польський письменник, філософ, перекладач.
1397771
  Бурлака Н. Фольклоризм у поетичному доробку Євгена Гребінки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 65-70


  Використання фольклорної поетики позначена творчість переважної більшості українських письменників ХІХ ст. З одного боку, цей інтерес проявляється у збирацькій та дослідницькій діяльності, з іншого - у використанні письменниками фольклорних образів, ...
1397772
  Ситнік Г. Фольклоризм української літератури народницької доби // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 352-357


  У статті основна увага зосереджується на явищі фольклоризму та його проявах в українській літературі народницького періоду. В статье основное внимание сосредоточено на явлении фольклоризма и его проявлениях в украинской литературе народнического ...
1397773
  Янковська Ж.О. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Янковська Жанна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1397774
  Янковська Ж.О. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Янковська Жанна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 465 арк. – Бібліогр.: арк. 431-465
1397775
  Волощук М.Б. Фольклоризм художественной прозы Л. Толстого 1880-1910 гг. (на материале эпитетных структур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 187-195. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена вивченню впливу фольклорних традицій у художній прозі Л. Толстого 1880-1910. Дослідження закономірностей функціонування епітетів у оповіданнях та повістях письменника дозволяють виявити ступінь впливу фольклорних текстів, ...
1397776
  Шумейко З. Фольклоризм художніх творів Матвія Номиса в контексті розвитку українського романтизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 201-205. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1397777
  Янковська Ж. Фольклоризм як визначальний стильовий засіб в українській прозі першої половини ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 63-67


  Фольклоризм - це термін, який вживається для означення полісемантичного поняття двох рівнів: "генетичного" та "функціонального". У цій статті нас цікавить саме перший рівень вияву фольклоризму. Використання фольклоризму як стилістичного засобу у ...
1397778
  Бурлака Н. Фольклоризм: взаємозв"язки літературної та народнопоетичної творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 82-91
1397779
  Кирилюк О. Фольклоризми у пісенній творчості гурту "Мандри" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 146-152
1397780
  Бурлака Н.С. Фольклоризми у поетичному доробку П.П. Гулака-Артемовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 64-70. – (Б-ка Ін-ту філології)
1397781
  Шатілова Н. Фольклоризми як мовно-естетичні знаки національної культури в ідіостилі Сидора Воробкевича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 187-197. – ISSN 2413-3094
1397782
  Єфремова Л. Фольклоризовані новотвори пісенної лірики // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 56-63. – ISBN 966-02-3167-9
1397783
  Кирчів Р. Фольклорист Іван Бірецький. До 200-ліття від дня народження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 327-339. – ISSN 1028-5091


  На основі архівних і друкованих джерел досліджується маловідома постать Івана Бірецького (1815-1883) - одного з учасників і сподвижників гуртка Маркіяна Шашкевича, що започаткував у 30-40-х рр. XIX ст. рух за національно-культурне відродження ...
1397784
  Семенюк Г. Фольклористика - базова гуманітарна галузь національної освіти / Г. Семенюк, О. Івановська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 102-113. – ISSN 1682-2366


  Розповідається про вклад кафедри фольклористики Інституту філології університету.
1397785
   Фольклористика : I окр. відбиток [з Наук. збірника Музею укр. культури в Свиднику] : [статті]. – Братіслава ; Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво ; Відділ української літератури, 1965. – С. 181-243 : іл., портр. – Загол. обкл.: Науковий збірник Музею української культури в Свиднику. I окремий відбиток. Фольклористика. - Ст. укр., нім. та словац. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1397786
  Хоменко М.М. Фольклористика / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 388. – ISBN 966-642-073-2
1397787
  Чебанюк О. Фольклористика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 503-513. – ISBN 978-966-06-0538-1
1397788
  Логвіненко Наталія Фольклористика в системі літературної освіти старшокласників


  У статті розглядаються деякі методичні аспекти вивчення фольклорних джерел на уроках української літератури в старших класах. Дається визначення фольклоризму творчості письменника як теоретико-літературного поняття. Подається шлях теоретичного ...
1397789
  Сокіл Г. Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 239-248. – ISSN 0130-528Х


  Закцентовано на листуванні І. Франка з О. Рошкевич, М. Павликом, В. Охримовичем, І. Белеєм та іншими адресатами. Простежено окремі елементи його видавничої справи, фольклористичної діяльності, зокрема розгортання наукових досліджень у цій галузі, ...
1397790
   Фольклористика Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 136с.
1397791
   Фольклористика Карелии. – Петрозаводск, 1980. – 113с.
1397792
   Фольклористика Карелии. – Петрозаводск, 1986. – 187с.
1397793
   Фольклористика Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 136с.
1397794
   Фольклористика Матвія Шестопала : пісні, казки, сміховинки, приказки, загадки : публікації, статті, дослідження / [авт.-упоряд.] Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2016. – 139, [1] с. : іл., ноти. – Авт.-упоряд. зазнач. як авт. на обкл. та тит. арк. – Бібліогр.: с. 134-135 та в кінці ст. – ISBN 978-617-697-043-9
1397795
   Фольклористика Российской Федерации. – Л, 1975. – 208 с.
1397796
  Вовк М.П. Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект : програма спецкурсу для магістрантів філол. ф-тів вищ. навч. закл. / Вовк Мирослава Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ІПООД НАПН України, 2013. – 71, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 62-71, в підрядк. прим. та в тексті
1397797
  Маєрчик М. Фольклористика. Романтичний націоналізм і сексуальність: теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького фольклору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1362-1372. – ISSN 1028-5091


  У 1827 р. в Москві вийшла друком одна з перших збірок українських народних пісень "Малороссийские песни" Михайла Максимовича. Її виданням згодом було відмарковано початок української фольклористики. Наприкінці збірки він згадує також тексти, взірці ...
1397798
  Кванталиани Шовна Эквтимовна Фольклористическая деятельность "Историко-этнографического общества Грузии" и его органа "Дзвели Сакартвело" (Дреняя Грузия) (1907-1921 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Кванталиани Шовна Эквтимовна; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1397799
  Василенко З.И. Фольклористическая деятельность Н.В.Лысенко : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 821 / Василенко З.И. ; АН УССР , Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1969. – 22 с.
1397800
  Шиошвили Тина Иосифовна Фольклористическая деятельность Тедо Сахокиа : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Шиошвили Тина Иосифовна; АН Груз.ССР. Ин-т ист. груз. лит-ры им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1979. – 22л.
1397801
  Головатюк В. Фольклористична діяльність "Towaryztwa Ludoznawczego" (кінець XIX - початок XX ст.) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 96-102. – ISBN 978-966-02-5639-2
1397802
  Шалак О.І. Фольклористична діяльність А.Димінського. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Шалак О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1397803
  Шалак Оксана Іванівна Фольклористична діяльність Андрія Димінського : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Шалак Оксана Іванівна; Ін-тут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського. – Київ, 1995. – 198л. – Бібліогр.:л.183-198
1397804
  Гончаренко О. Фольклористична діяльність В.М. Скрипки (до 80-річчя від дня народження вченого європейського рівня) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 128-136


  Статтю присвячено фольклористичній діяльності В.М. Скрипки, його порівняльним дослідженням з теорії та історії слов"янського фольклору.
1397805
  Стефанів М. Фольклористична діяльність Василя Щурата: історіографічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 436-445


  У статті висвітлено фольклористичну діяльність академіка В. Щурата. Розглянуто праці українських фольклористів із заявленого питання. Проаналізовано низку матеріалів із рукописної спадщини В. Щурата. Опрацьовано фольклористичні публікації вченого, які ...
1397806
  Тімофєєв А. Фольклористична діяльність Є. Ярошинської // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 302-304
1397807
  Іванова О. Фольклористична діяльність І. Манжури в науковій інтерпретації М. Сумцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-152. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)
1397808
  Іванова О. Фольклористична діяльність І. Франка в науковому баченні М. Сумцова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 128-131. – ISBN 966-594-298-0
1397809
  Мушкетик Л. Фольклористична діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 63-77. – ISSN 2225-5095
1397810
  Церковняк-Городецька Фольклористична діяльність Катерини Грушевської: традиції та новаторство // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 149-154
1397811
  Шурко Л. Фольклористична діяльність Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-15.
1397812
  Василенко З.І. Фольклористична діяльність М.В. Лисенка / З.І. Василенко. – Київ : Наукова думка, 1972. – 187 с.
1397813
  Підгорна Л.М. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 / Лілія Миколаївна Підгорна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1397814
  Підгорна Л.М. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Підгорна Л.М.; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л.194-221
1397815
  Сенько І. Фольклористична діяльність Н.В. Лінтура в оцінці Івана Чендея та Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1397816
  Голишкіна Фольклористична діяльність Опанаса Марковича в контексті Київського університету / Голишкіна, (Ярема) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 108-111. – ISBN 966-8188-10-1
1397817
  Сокіл Ганна Петрівна Фольклористична діяльність Осипа Роздольського : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Сокіл Ганна Петрівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1397818
  Янковська Жанна Олександрівна Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Янковська Жанна Олександрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1397819
  Янковська Жанна Олександрівна Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша : Дис... канд. філолог.наук: 01.01.07 / Янковська Жанна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 173л. – Бібліогр.:л.157-173
1397820
  Іваненко О. Фольклористична діяльність Чернігівської "Громади" в національному відродженні України у другій половині XIX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 97-100. – ISBN 978-966-439-357-4
1397821
  Вахніна Л.К. Фольклористична діяльність Юліана Кшижановського і Гелени Капелусь у контексті польсько-українських наукових взаємин другої половини XX - початку XXI століття // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 48-57. – ISSN 2522-9834
1397822
  Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка : монографія / Святослав Пилипчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. фольклористики ім. Філарета Колесси, Ін-т франкознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 465, [1] с. – Покажч. імен: с. 461-465. – Бібліогр.: с. 435-460 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0102-2
1397823
  Дмитренко М. Фольклористична концепція Михайла Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 29-40. – ISBN 966-8547-39-X
1397824
  Гарасим Я.І. Фольклористична методологія Миколи Костомарова: культурно-історичні виміри // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 105-125. – ISBN 978-966-346-596-8
1397825
  Лебедєв Ю.І. Фольклористична спадщина братів Рудченків -- Івана Білика й Панаса Мирного : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.07 / Лебедєв Ю. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1397826
  Лебедєв Ю.І. Фольклористична спадщина братів Рудченків - Івана Білика і Панаса Мирного : 10.01.07: Дис. ... канд. філолог. наук / Лебедєв Ю.І.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
1397827
  Івановська Олена Петрівна Фольклористична спадщина Ганни Барвінок : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Івановська Олена Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.167-183
1397828
  Івановська Олена Петрівна Фольклористична спадщина Ганни Барвінок : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Івановська Олена Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
1397829
  Коломицева М.О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Коломицева Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 289 арк. – Додатки: арк. 219-289. – Бібліогр.: арк. 190-218
1397830
  Коломицева М.О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Коломицева Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1397831
  Требик О. Фольклористична спадщина дмитра Солов"я // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 21-27. – ISSN 2225-5095
1397832
  Сивохін В. Фольклористична спадщина Зиновія Лиська в контексті розвитку українського етномузикознавства першої половини XX сторіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 185-198. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1397833
  Церковняк-Городецька Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец.10.01.07 - фольклористика / Церковняк-Городецька О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
1397834
  Церковняк-Городецька Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Церковняк-Городецька О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 227л. – Бібліогр.: л. 193-226
1397835
  Сорочук Л.В. Фольклористична спадщина М. Максимовича в контексті культурно-історичної школи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 205-206
1397836
  Наумовська Олеся Владиславівна Фольклористична спадщина М.Драгоманова : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Наумовська Олеся Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1397837
  Іванова О.В. Фольклористична спадщина М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 176-180. – ISBN 966-8188-10-1
1397838
  Івановська О. Фольклористична спадщина Максима Рильського у світлі актуальних завдань сучасної фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 115-120


  У статті, присвяченій ювілею фольклориста та поета, здійснено спробу осмислення творчого надбання М.Рильського з позицій сьогодення. Автор здійснюєь огляд теоретичних розвідок, видавничої роботи та методологічних настанов щодо провадження польової ...
1397839
  Наумовська Олеся Владиславівна Фольклористична спадщина Михайла Драгоманова : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.07 / Наумовська О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.
1397840
  Вовк М. Фольклористичний аналіз літературного твору: методологічний аспект // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 62-65. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті проаналізовано проблему фольклористичного аналізу літературного твору в контексті семіотичного підходу. Подано характеристику процесу інтерпретації літературних текстів у межах інформаційно-семіотичної концепції культури. Автор обгрунтовує ...
1397841
  Федас В. Фольклористичний доробок Михайла Максимовича : історико-літературний та порівняльний принципи інтерпритації фольклорних творів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 54-61
1397842
  Салтовська Н.В. Фольклористичний доробок Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 109-117


  У статті проаналізовано фольклористичний доробок Михайла Стельмаха. З"ясовано предметне поле наукових інтересів письменника, досліджено теоретико-методологічну базу наукових розвідок. В статье проанализированы фольклористические труды Михаила ...
1397843
  Кузьменко О. Фольклористичний доробок Романа Кирчіва у XXI ст. / О. Кузьменко, Н. Пастух, О. Харчишин // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 9-22. – ISSN 1028-5091
1397844
  Качкан В. Фольклористичні візії та концепти Анатолія Свидницького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 139-146
1397845
  Шалак О.І. Фольклористичні дослідження Каленика Шейковського: тематика та едиція // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Уперше в українській фольклористиці акцентовано увагу на прогресивних текстологічних та едиційних тенденціях Каленика Шейковського на прикладі публікації фольклору в "Быте подолян" (К., 1859-1860). Авторка дійшла висновку про прагнення К. Шейковського ...
1397846
  Харчишин О. Фольклористичні дослідження на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (до 1991 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 713-724. – ISSN 1028-5091
1397847
  Погребенник В. Фольклористичні здобутки Зенона Кузелі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 392-405


  Стаття присвячена фольклористичній діяльності голови НТШ З.Кузелі. Аналізується його наукова метода, важливіші фольклористичні публікації. Оцінюється значення доробку ученого у вітчизняній науці. This article is dedicated to the folkloristh activity ...
1397848
  Пилипчук С.М. Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, генологія : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Пилипчук Святослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 415 л. – Бібліогр.: л. 376-415
1397849
  Пилипчук С.М. Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, генологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Пилипчук Святослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1397850
  Івашків В. Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років / Василь Івашків // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 200-206. – ISSN 1028-5091
1397851
  Іванова Ольга Володимирівна Фольклористичні праці М.Ф.Сумцова в контексті української фольклористики 2 половини 19-початку 20 століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.01.07 / Іванова О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1397852
  Іванова Ольга Володимирівна Фольклористичні праці М.Ф.Сумцова в контексті української фольклористики другої половини ХІХ - початку ХХ століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Іванова Ольга Володимирівна; МОУ. КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.: л. 191 - 196
1397853
  Чернявська М. Фольклористичні програми в канадських університетах // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 95-101. – ISSN 0130-6936
1397854
  Гарасим Я.І. Фольклористичні студії Івана Денисюка // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 270-288. – ISBN 978-966-346-596-8
1397855
  Шутак О. Фольклористичні студії Ксенофонта Сосенка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 292-302.
1397856
  Козар Л. Фольклористично-етнографічна діяльність Василя Горленка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 70-81. – ISSN 0130-6936
1397857
  Сокіл Ганна Петрівна Фольклоритична діяльність Осипа Роздольского : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Сокіл Ганна Петрівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.167-185
1397858
  Лебедєв Ю. Фольклорна архаїка українського поховального обряду (до проблеми типологічних зв"язків з народною культурою Сходу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 44-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стадіальна типологізація розвитку культури й осмислення її історії як єдиної цілісної системи, дається загальна постановка цієї проблеми на архаїчному фольклорному матеріалі - голосіннях і пов"язаних з ними вузлових моментах поховального ...
1397859
  Береза І. Фольклорна домінанта дитячої книжки Людмили Чижової // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 152-157
1397860
  Пошивайло М. Фольклорна картина ремісничого життя гончарів у часо-просторових вимірах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 240-250. – ISBN 966-7773-70-1
1397861
  Кушина Н.І. Фольклорна картина світу як проблема перекладу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 226-229
1397862
  Ткачук М. Фольклорна матриця літературних веснянок Маркіяна Шашкевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 560-570
1397863
  Чубина В.О. Фольклорна образність поезії Василя Симоненка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 141-142. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1397864
  Усатенко Г. Фольклорна образність як чинник становлення національної літератури (віршована література ХVIII ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 427-430
1397865
  Коваль Г. Фольклорна онтологія поетичного простору в календарному тексті // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 640-645. – ISSN 1028-5091
1397866
  Козар Л.П. Фольклорна основа науково-популярних студій Василя Доманицького (до 140-річчя від дня народження) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 3-24. – ISSN 2522-9834


  "...На формування національної свідомості В. Доманицького значно вплинуло його знайомство з професором В. Антоновичем у 1887 році під час навчання в Четвертій чоловічій гімназії м. Києва. Він цікавився історією, літературою, етнографією України, у 1895 ...
1397867
  Доридор Г.К. Фольклорна основа образів водевілю Антона Велісовського "Бувальщина, або На чужий коровай очей не поривай" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Іде мова про фольклорну основу водевілю Антона Велісовського "Бувальщина, або На чужий коровай очей не поривай".
1397868
  Грицюта М.С. Фольклорна основа повісті М.Коцюбинского "Тіні забутих предків" / Грицюта М.С. – Львів, 1958. – 59-73с. – Окр. відб. "Радянське літературознавство" № 1
1397869
  Гуляк А. Фольклорна основа ранніх оповідань Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 80-84


  Розвідка присвячена розгляду романтично-народницької концепції ранньої творчості П.Куліша як дзеркала внутрішнього життя українського народу, відображала його культури-побуту, звичаїв, мови, естетичних і етичних смаків. Exploration is devoted to the ...
1397870
  Перевертень Н. Фольклорна основа ранніх творів Є. Гребінки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 439-447
1397871
  Коркішко В.О. Фольклорна основа хронотопу дороги в ранній творчості М.В. Гоголя // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 177-182. – ISBN 978-966-188-046-6
1397872
  Кравцова Г. Фольклорна поетика у творах зв"язкової УПА Марії Потикевич-Заболотної // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 669-674. – ISSN 1028-5091
1397873
  Чорнопиский М. Фольклорна політична сатира 20-х років XX століття у записах Сергія Єфремова / Михайло Чорнопиский ; МОНУ, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 170 с. – ISBN 966-613-117-X
1397874
  Дангулжи Н. Фольклорна природа романтичних образів кіноповісті "Зачарована Десна" О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 310-313.
1397875
  Дубина О. Фольклорна проза в українському державотворенні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 186-194


  Статтю присвячено аналізу текстів народної прози на відображення в них об"єктивних законів всесвіту і виявленню перспектив використання народних культурних традицій в нинішніх процесах українського державотворення в плані ідеологічного підгрунтя для ...
1397876
  Луньо Є. Фольклорна сатира на Сталіна як організатора й винуватця голодомору (на матеріалі малих жанрів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 151-162. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1397877
  Чебанюк О. Фольклорна семантика фаз місяця в часовому коді традиційної культури східних слов"ян // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 76-99. – ISBN 966-02-2984-4


  Стаття, що базується на матеріалах східнослов"янського фольклору, розглядає культурну семантику різних місячних фаз у порівнянні з подібними віруваннями інших слов"янських народів. У східнослов"янській традиційній культурі ці вірування можна знайти в ...
1397878
  Домилівська Л. Фольклорна символіка в ідіостилі Ю. Яновського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 104-111


  У дослідженні розглядається проблема розуміння художньої свідомості Ю.Яновського в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника фольклорного походження. Scientific research describes problems, connected with understanding of Y. Yanovskyy’ ...
1397879
  Лях Т. Фольклорна символіка поезій у прозі Марак Черемшини циклу "Листки" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 69-73. – (Філологія ; Вип. 19)
1397880
  Домилівська Л.В. Фольклорна символіка у філологічній концепції М. Максимовича // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 37-43
1397881
  Трофимук М. Фольклорна складова чужомовних літературних творів XVI століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 240-254. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  У статті на прикладі аналізу творчості Тараса Шевченка та двох поем: латиномовної "Роксоланії" Сабастіяна Фабіяна Кленовича (1584) та польськомовного "Епіцедіону... Михайлові Вишневецькому" анонімного автора (1585) простежено процес становлення ...
1397882
  Кріль Б. Фольклорна спадщина і літературні зацікавлення Ісидора Пасічинського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 90-95. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1397883
  Янковська Ж. Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини XIX століття як засіб для вираження етнічної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 126-134. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
1397884
  Урсуленко А. Фольклорна традиція і модернізація української культури (на матеріалі сучасної публіцистики) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 325-335. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про місце і значення фольклорної традиції в процесі модернізації культурної сфери сучасної України. На матеріалі української преси (1991-2013 рр.) аналізуються погляди представників української наукової та творчої еліти на потенціал ...
1397885
  Шутенко Юлія Миколаївна Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Шутенко Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 219л. – Бібліогр.: л. 201 219
1397886
  Шутенко Юлія Миколаївна Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька : Автореф. дис. ... кандидата філологічних наук: 10.01.07 / Шутенко Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1397887
  Шутенко Ю.М. Фольклорна традиція: теоретичне осмислення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 410-414. – ISBN 966-8188-10-1
1397888
  Неелов Е.М. Фольклорная волшебная сказка и научная фантастика / Е.М. Неелов. – Петрозаводск, 1986. – 103с.
1397889
  Круглов Ю.Г. Фольклорная практика / Ю.Г. Круглов. – М, 1979. – 95с.
1397890
  Круглов Ю.Г. Фольклорная практика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов / Ю.Г. Круглов. – Изд. 2-е, дораб. – Москва : Просвещение, 1986. – 126с.
1397891
  Плотников В.И. Фольклорная тема в русском изобразительном искусстве второй половины Х1Х века / В.И. Плотников. – Л., 1972. – 79с.
1397892
   Фольклорная традиция в русской литературе. – Волгоград, 1986. – 136с.
1397893
  Мельник Т.Н. Фольклорная традиция в русской литературе XX века (на материале рассказов В. Шукшина) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 79-86. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1397894
  Ткаченко А. Фольклорне коріння віршувальних систем // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 552-560


  У статті йдеться про проблему так званого "коломийкового вірша".
1397895
  Мушкетик Л. Фольклорне пограниччя в угорсько-слов"янському контексті // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 17-26
1397896
  Чорнобай О.Л. Фольклорне право: гносеологічний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 401-410. – (Юридична ; Вип. 1)
1397897
  Буряк Володимир Дмитрович Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу) : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.01.07, 10.01.08 / Буряк Володимир Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 462л. + Додаток: л. 411 - 462. – Бібліогр.: л. 383 - 411
1397898
  Буряк Володимир Дмитрович Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу) : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07; 10.01.08 / Буряк В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1397899
  Кімакович І. Фольклорний анекдот як риторична фігура // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 129-131


  Стаття присвячена розгляду анекдоту як риторичної фігури. Presented paper studies an anecdote as a rhetorical phenomenon.
1397900
  Харчишин О. Фольклорний виконавець Теодор Фурта як представник традиційної народнопісенної культури в українському місті (вуличному музикантові - 102 роки) / Ольга Харчишин // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 300-316. – ISSN 1028-5091
1397901
  Будівський П.О. Фольклорний і літературний образ народного героя (Олекса Довбуш): Проблема історичної та художньої правди : 10.01.0 7,10.01.01 / Будівський П.О.; Мін-во освіти та науки України.КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 423л. – Бібліогр.: Л.:396-423
1397902
  Будівський П.О. Фольклорний і літературний образ народного героя (Олекса Довбуш):проблема історичної та художньої правди : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07, 10.01.01 / Будівський П.О.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 38с. – Бібліогр.:с.32-34
1397903
  Райбедюк Г. Фольклорний інтертекст у творчості українських поетів-дисидентів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 476-485
1397904
  Грищенко І.В. Фольклорний когнітивний концепт "сімейне щастя" у народній казці // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 230-235. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1397905
  Грищенко І. Фольклорний когнітивний патерн "божої волі" в народній прозі про долю народів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 54-60


  До нагальних проблем сучасної фольклористики належить виявлення і дослідження смислових і загальнолюдських домінант у фольклорних текстах. Стаття присвячена дослідженню фольклорного когнітивного патерну «Божої волі» на фольклорних матеріалах. To ...
1397906
  Поліщук Я. Фольклорний код в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
1397907
  Поліщук Ярослав Фольклорний код в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: с. 45-49. – ISSN 0130-5263
1397908
  Горблянський Ю. Фольклорний код літературознавчих студій Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 18-24. – ISSN 2225-5095
1397909
  Бурлака Н. Фольклорний концепт "доля" в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто національно-маркований концепт української культури "Доля", що представлений у творчості поетів-романтиків 20-40-х рр. XIX ст. на метафоричному, образному, ментальному, психологічному - рівнях. Досліджено специфіку взаємодії між національною ...
1397910
  Кузьменко О. Фольклорний концепт "молитва" в усній народній творчості про велику війну: український досвід // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 283-289. – ISSN 1028-5091
1397911
  Новікова П.Є. Фольклорний концепт творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 384-389


  Стаття присвячена дослідженню концепту творчості О. Гончара. Аналіз літературного доробку письменника засвідчує свідоме звернення до фольклорної естетики, обізнаність автора у багатій символіці українського фольклору
1397912
  Соколова А. Фольклорний міфологізм прози Олександра Денисенка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 59-66. – ISSN 2225-5095
1397913
  Івановська О. Фольклорний наратив: спроба теоретичного осмислення // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – C. 379-389. – ISBN 978-966-2763-27-0
1397914
  Волинець Ю. Фольклорний образ Богдана Хмельницького і його рецепція у криттичній літературі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 157-167. – (Філологічні науки)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей образу Богдана Хмельницького в українському фольклорі: легендах і переказах, історичних піснях, думах, прислів"ях
1397915
  Кузьменко О. Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 341-351. – ISSN 1028-5091
1397916
  Кузьменко О. Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 174-180. – ISSN 2520-6419


  "Розглядаються найбільш характерні народні оповідання та пісні про січових стрільців Карпатської України, які побутують в сучасній регіональній усній традиції. Визначено головні теми (боротьба і страждання), сюжетотворчі мотиви (протиборство героя і ...
1397917
  Дядищева-Русовецька Фольклорний постійний епітет і епітетика Тараса Шевченка (лінгвістичні замітки) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 208-217


  Статтю присвячено спробі порівняння епітетних словосполучень у поезіях Т. Шевченка і в народних ліричних піснях у записах З. Доленги-Ходаковського. Виявлено деякі лінгвістичня параметри трансформації у текстах поета фольклорної за походженням епітетики
1397918
  Федас Й. Фольклорний театр і обряд // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 159-164. – Бібліогр.: С.163-164
1397919
  Павлов О. Фольклорний текст як акт інвазії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 385-388
1397920
  Бондар Л.О. Фольклорний текст як сакральний знак у творі Ярослава Верещака "Шруба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 90-99
1397921
  Грищенко І. Фольклорний текст. Когнітивний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 72-76


  Стаття присвячена спробі теоретичного обґрунтування залучення когнітивного аспекту дослідження у фольклористиці. Предметом дослідження є фольклорний текст як складна когнітивна система. The article is devoted for the attempt of the theoretical reasons ...
1397922
  Снігаренко Є. Фольклорний топос і його художні параметри // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 262-264
1397923
  Бурак Р. Фольклорний універсум "Причинної" Тараса Шевченка // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 352-361. – ISSN 1028-5091
1397924
  Крохмальний Р. Фольклорний фітонім як символ трансферності та когерентності художнього образу // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 68-78
1397925
  Зайченко О. Фольклорні апокрифічні мотиви у творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 80-85
1397926
  Сосенко П. Фольклорні взірці та псевдофольклорні містифікації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 47-64


  «Сорочинская ярмарка» Гоголя, протлумачена як метафізична модель «масової культури», виявляє її демонологічну складову. В цьому контексті аналізуються літературно-фольклорні конструкції «масової культури», зокрема «Маруся Чурай». Gogol’s «Sorochyntsy ...
1397927
  Янкова Н. Фольклорні витоки художньої белетристики М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано принципи трансформації фольклорного матеріалу в белетристиці М. Грушевського, провідні ознаки синкретизму художньої образності літератури та фольклору в його творах, інтертекстуальні зв"язки фольклору та художньої прози письменника. The ...
1397928
  Гінда О. Фольклорні вияви у заробітчанських посланнях президентові Кучмі (за матеріалами християнського часопису українців в Італії "До світла" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 39-45


  У статті проаналізовано форму та мотивацію фольклорних виявів у текстах послань українських заробітчан в Італії до президента Кучми, опублікованих на сторінках християнського часопису українців в Італії «До Світла» у 2002-2003 рр. In the article were ...
1397929
  Семененко В. Фольклорні джерела ідеалів краси в творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 331-336.
1397930
  Паращук О.П. Фольклорні джерела києворуської символіки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 70-73
1397931
  Сидоренко О. Фольклорні джерела лексики української літературної мови // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С 121-127. – Бібліогр.: С. 127
1397932
  Хоменко Б.В. Фольклорні джерела поетики української прози Марка Вовчка. : Дис... канд. філолог.наук: / Хоменко Б.В.; Вінницький держ. пед. ін-т. Каф. укр. літ-ри. – Вінниця, 1972. – 323л. – Бібліогр.:л.304-322
1397933
  Коломієць В.В. Фольклорні джерела ранніх романтичних повістях Гоголя / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 109-117
1397934
  Іванова О. Фольклорні джерела творчості О.П.Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 313-319.
1397935
  Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна Фольклорні джерела творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті "антиномія-вигадка" : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Багратіон-Мухранська К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1397936
  Багратіон-Мухранська Фольклорні джерела творчості Роберта Бернса та Вальтера Скотта у контексті антиномії "історія-вигадка" : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Багратіон-Мухранська К.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 152л. – Бібліогр.:л.138-153
1397937
  Козинко Л. Фольклорні елементи у балетмейстерській творчості Алли Рубіної // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-308
1397938
  Дуда Л.І. Фольклорні жанри та їх трансформація у творчості для бандури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Дуда Лариса Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1397939
  Лесів М. Фольклорні записи з Люблінського воєвідства // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 77-80
1397940
   Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – Київ : Наукова думка, 1983. – 528 с.
1397941
  Шалак О. Фольклорні записи Михайла Коцюбинського на Поділлі: до проблеми методики фіксації // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 132-136. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розкрито особливості збирацької практики Михайла Коцюбинського. Фіксуючи український фольклор Поділля, письменник зосереджував увагу на піснях, прислів"ях і приказках, а також народних оповіданнях. Здійснюючи текстологічний аналіз рукописних ...
1397942
  Шалак О.І. Фольклорні записи польської дослідниці Люцини Стадницької на Поділлі: до проблеми методики фіксації та едиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 358-366


  Записи Л. Стадницької з передмістя Немирова на Поділлі - одна з малодосліджених тем в історії української фольклористики другої половини ХІХ ст. Здійснюючи текстологічний аналіз публікацій Л. Стадницької у виданнях "Slovansky sbornik" (1883, №9) ...
1397943
   Фольклорні записи Трохима Зінькувського // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 175-187
1397944
  Кицан О.В. Фольклорні запозичення і силабічний елемент ритмомелодики В. Голобородька // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 43-50
1397945
  Кирилюк О.С. Фольклорні інклюзії в художній прозі Володимира Винниченка (на прикладі оповідання "Федько - халамидник") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Розглянуто фольклорні інклюзії в оповіданні Володимира Винниченка "Федько – халамидник". З"ясовано особливості використання фольклоризмів, вплив на розв"язку твору. Аналізується символіка, яка засвідчує причетність головного героя до потойбічного ...
1397946
  Кирилюк О.С. Фольклорні інклюзії у творчості гурту "Друга Ріка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 185-192


  Розглянуть фольклорні інклюзії в 43 піснях гурту "Друга Ріка". З"ясовано особливості використання образів-символів у контексті та поза ним. Прослідовано тенденцію нестандартного використання символіки
1397947
  Зінченко Н. Фольклорні й літературні джерела ідіостилю Олекси Стороженка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 257-263. – ISBN 978-966-171-673-4


  У даній статті йдеться про особливості стилю Олекси Стороженка, визначаються елементи реалізму і романтизму у фольклорно-етнографічних творах письменника, уміщених у збірці "Українські оповідання". В статье рассматриваются особенности стиля О. ...
1397948
  Резніченко Н.А. Фольклорні казки Наталі Забіли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 249-254
1397949
  Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни : міжетнічний полілог у народній прозі України : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Грищенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 447 арк. – Додатки: арк. 420-447. – Бібліогр.: арк. 366-419
1397950
  Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни : міжетнічний полілог у народній прозі України : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Грищенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1397951
  Потіпак Ю. Фольклорні контамінації "веснянок" Євгена Мандичевського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 339-346


  У статті розглядаються особливості "веснянок" Євгена Мандичевського, у яких поєднується традиційна фольклорна образність з оригінальними авторськими інтенціями.
1397952
  Сергієнко Т. Фольклорні контамінації у малій прозі Наталі Романович-Ткаченко (на прикладі оповідання-фантазії "Богиня революції") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 448-454


  У статті йдеться про життя і творчість Наталі)" Романович-Ткаченко та про фольклорні образи в її малій прозі, зокрема в оповіданні-фантазії "Богиня революції". The article is devoted to the Nataliya Romanovych-Tkachenko"s life and works; to the folk ...
1397953
  Пластун Н.С. Фольклорні контамінації у поетичних творах українських письменників 20 - 40 рр. XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пластун Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 172-199
1397954
  Пластун Н.С. Фольклорні контамінації у творчості поетів-романтиків 20 - 40 рр. XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пластун Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1397955
  Коломієць В.В. Фольклорні мотиви в історичній драматургії XX століття / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 24-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Розглядається фольклорна основа української класичної драматургії на матеріалі п"єс історичного жанру, а також сценічна історія драми М. Старицького "Маруся Богуславка", відзначається також місце історичної драматургії в літературному процесі ...
1397956
  Корицька Г. Фольклорні мотиви в історичній прозі А.Кащенка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 118-127
1397957
  Кавун Л.І. Фольклорні мотиви в творчості Г. Косинки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 115-120. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Досліджуються деякі аспекти проблеми літературно-фольклорних зв"язків, зокрема місце і роль українських народних пісень, прислів"їв та приказок у творчості Григорія Косинки, особливості художньої мови новел письменника.
1397958
  Ємець О. Фольклорні мотиви в українській масовій літературі (на матеріалі роману Люко Дашвар "Молоко з кров"ю") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 121-126


  У статті на прикладі роману Люко Дашвар «Молоко з кров"ю» проаналізовано та систематизовано основні фольклорні мотиви в українській масовій літературі. Автором доведено, що саме фольклорні мотиви у творчості Люко Дашвар, з одного боку, створюють світ ...
1397959
  Радько Л. Фольклорні мотиви літературних казок Б. Грінченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 473-476
1397960
  Коломієць І.І. Фольклорні мотиви мовно-асоціативної паралелі життя і смерті у поезії II пол. XX ст. (на матеріалі флоролексем) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 195-198. – ISBN 966-8188-07-1
1397961
  Школа В. Фольклорні мотиви п"єс Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 88-92. – ISSN 2411-4146


  Автором статті аналізуються фольклорні елементи у п"єсах українського письменника Максима Рильського. Розглядається питання трансформації фольклорної традиції. Доведено, що фольклорні мотиви у драматичному малюнку "Бенкет" сприяють виразнішій передачі ...
1397962
  Бондаренко Г. Фольклорні мотиви творчості М Стельмаха як один із шляхів пізнання ментальної свідомості українського народу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 66. – С. 268-276. – ISSN 2077-1827
1397963
  Кметь В. Фольклорні мотиви у творчості Оксани Забужко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 234-242


  Взаємодія фольклору і літератури творить широку комунікативну сферу для інтерпретацій текстів і художньої літератури. У статті зроблено спробу аналізу побутування фольклорних символів та етнографічного матеріалу у поезії та прозі О. Забужко, а найперше ...
1397964
  Гончарук Є. Фольклорні образи у бароковій поезії індивідуального життя людини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 137-144


  Стаття присвячена вивченню фольклорних образів, їх функцій у бароковій поезії індивідуального життя людини XVII-XVIII ст.
1397965
  Литвинчук М. Фольклорні ремінісценції символів дорога, зоря та їх функції у творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 203-208
1397966
  Фесенко І. Фольклорні та літературні аспекти переходу від однини до множини при звертанні до особи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 578-582


  Представлено порівняння вживання числа займенників при звертанні у фольклорі та літературі з точки зору аналізу процесів еволюційної зміни цієї граматичної норми.
1397967
  Заремська М. Фольклорні та народознавчі джерела поетичної творчості Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1397968
  Сорокіна О. Фольклорні твори як джерело з історії української еміграції ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 72-75. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена огляду фольклорних творів як потужного джерела з історії української еміграції ХХ століття. Проаналізовано емігрантські пісні та усні наративи з позиції сучасності, розкрито часовий і просторовий вимір, внутрішню насиченість ...
1397969
  Громик Ю. Фольклорні тексти з Берестейщини як діалектографічний матеріал // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 162-169. – ISBN 978-985-6998-56-3
1397970
  Бойчук О. Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення Західних Поліщуків (фонетичні особливості) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 35-38
1397971
  Сапсаєнко Л. Фольклорні традиції в історичній драматургії Бориса Грінченка
1397972
  Кокуленко Б.Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кокуленко Б.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1397973
  Коломієць В. Фольклорні традиції в українській історичній драмі ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 33-38. – Бібліогр.: С. 38
1397974
  Щербак С. Фольклорні традиції у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" / С. Щербак, Ж. Свірська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 222-230
1397975
  Гнидка К.О. Фольклорні традиції як запорука збереження культурної самобутності народу в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 132-140
1397976
  Чернецька С.Ю. Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 155-164
1397977
  Андрейко Л.В. Фольклорні цитати в постмодерністському тексті як проблема перекладу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 150-154
1397978
  Мицик Ю. Фольклорні, речові та лінгвістичні джерела з історії українського козацтва // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 150-157
1397979
  Голобородько Я. Фольклорність. "Прокласичність". Модерність // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 403-411
1397980
   Фольклорно-диалектологический сборник. – Челябинск, 1953. – 155с.
1397981
  Глоба Н. Фольклорно-етнографічний нарис Олександра Боровиковського "Женская доля по малороссийским песням" // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2213-81-2
1397982
  Чебанюк О. Фольклорно-етнографічні джерела написання поеми С.Ф. Кльоновича "Roxolania" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 448-454


  В статті розглянуто фольклорні сюжети й мотиви, використані польським поетом С.Ф. Кльоновичем у поемі "Roxolania", яку можна вважати одним із перших джерел фіксації українського фольклору в етнографічному контексті. Українські обряди, звичаї, ...
1397983
  Дзюба А. Фольклорно-етнографічні дослідження Поділля Родіона Скалецького (1899–1984) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 128-132
1397984
  Іваннікова Л. Фольклорно-етнографічні матеріали Півдня України в оцінці академіка Агатангела Кримського // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 20-24. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про позитивну оцінку праць В. Ястребова та Т. Осадчого, що їх дав у своїх рецензіях академік А. Кримський. Учений порушує питання методики польових досліджень Південної України та проблеми едиційної практики кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1397985
  Янковська Ж. Фольклорно-етнографічні мотиви роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 208-215. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1397986
  Росовецький Станіслав Казимирович Фольклорно-літературні взаємозв"язки: генетичний аспект : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01; 10.01.07 / Росовецький С.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 422 л. – Бібліогр.: л. 383-422
1397987
  Росовецький Станіслав Казимирович Фольклорно-літературні взаємозв"язки: генетичний аспект : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01,10.01.07 / Росовецький С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 28с. – Бібліогр.: 8 назв.
1397988
  Росовецький С.К. Фольклорно-літературні зв"язки: компаративний аспект : Монографія / КНУТШ; Станіслав Росовецький. – Київ : Київський університет, 2001. – 277с. – ISBN 966-594-259-X


  У словнику вміщено тлумачення українською й росій-ською мовами понад 1200 термінів і понять із різ-них галузей екології. Тлумачення відповідають су-часному рівню розвитку науки. Наведено походження термінів та різні довідкові дані. Для студентів ...
1397989
  Залевська О. Фольклорно-міфічна модель художнього світу Ростислава Єндика (на матеріалі збірки оповідань "Регіт Арідника") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 119-124. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1397990
  Летуновська І.В. Фольклорно-міфологічна основа п"єси П. Кальдерона "Життя - це сон" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 263-270
1397991
  Боярська Л.В. Фольклорно-міфологічний аспект образу Фабіянд у дилогії Василя Земляка"Лебедина зграя" та "Зелені млини" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Розглядаються основні прийоми і засоби, які письменник використовує при створенні одного із головних образів дилогії. Зокрема, аналізуються фольклорно-міфологічні мотиви, формули і схеми, які дозволяють пояснити місце, роль, функції і значення ...
1397992
  Романенко О. Фольклорно-міфологічний образ "іншого світу" у прозі Юрія Винничука // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 169-177. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядаються особливості змалювання часу, простору та провідних художніх образів у новелах Юрія Винничука
1397993
  Левітас С.Ф. Фольклорно-міфологічний образ демонічної жінки в англійській та українській традиції: компаративний аспект // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 229-231
1397994
  Павленко Л. Фольклорно-міфологічні мотиви у збірці В. Кордуна "Зимовий стук дятла" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 159-162
1397995
  Сулятицький М. Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українсик "Лісова пісня"
1397996
  Сорочук Л. Фольклорно-обрядова традиція в культурному просторі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 139-144
1397997
  Лебедєв Ю. Фольклорно-орієнтальні імпульси в поезії Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто використання фольклорно-орієнталістичних мотивів у поезії Т. Шевченка. Проаналізовано дослідження творчості поета Ф. Колессою, що стосуються орієнтальної тематики його поезій.
1397998
  Датченко Ю. Фольклорно-пісенне джерело мови поетичних творів Миколи Чернявського // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 94-101. – ISBN 978-966-2133-57-3
1397999
  Ємченко Т. Фольклорно-пісенні традиції у мовно-поетичній картині світу М. Стельмаха / Т. Ємченко, Т. Ганькулич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 24 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 58-61
1398000
   Фольклорное наследие народов СССР и современность. – Кишинев, 1984. – 389с.
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,