Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1397001
  Сахарук Б.С. "Структурування акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування" : дис. ... д-ра філософії : 051 ; 05 / Сахарук Богдан Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 319 арк. – Додатки: арк. 278-319. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 253-277
1397002
  Малышев Н.Г. Структурно-автоматные модели технических систем. / Н.Г. Малышев. – М., 1986. – 168с.
1397003
  Матвіїв Г.М. Структурно-агрегатний склад чорнозему опідзоленого Західного Лісостепу України за різного його використання в агроценозах / Г.М. Матвіїв, Ю.С. Кравченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 100. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1397004
   Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного грунту за різного використання / М.А. Ткаченко, О.С. Гавришко, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
1397005
  Круглицький Н.Н. Структурно-акустический резонанс в химии и химической технологии / Н.Н. Круглицький, Г.П. Бойко. – К, 1985. – 253с.
1397006
   Структурно-алгоритмическая организация аппаратных средств обмена информацией в специализированных мультимикропроцессорных системах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Каримов Б. Т,; Каримов Б. Т,; КПИ. – К., 1994. – 16л.
1397007
  Суходольский Г.В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности. / Г.В. Суходольский. – Л, 1976. – 120с.
1397008
  Федорчук В.А. Структурно-алгоритмический метод моделирования задач динамики управляемых электромеханических систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Федорчук В.А.; АН Украины, ин-т проб. моделиров. в энергетике. – К., 1993. – 16л.
1397009
  Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1397010
  Івахів Орест Васильович Структурно-алгоритмічні методи підвищення інформаційної ефективності засобів вимірювання : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.11.05 / Івахів О.В.; НУ "Львівська політехн.". – Львів, 2001. – 40 с.
1397011
  Липко Зоя Николаевна Структурно-вероятностная дистрибуция личных местоимений в функции подлежащего в современном английском языке (на материале пяти подъязыков) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Липко Зоя Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1397012
  Липко З.Н. Структурно-вероятностная дистрибуция личных местоимений в функции подлежащего в современном английском языке. : Дис... Канд. филол. наук: / Липко З.Н.; МВ и ССО УССР. Харьковский Гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 173л.
1397013
  Южакова Валентина Ивановна Структурно-вероятностный анализ And, so и then как средств связи слов и предложений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Южакова Валентина Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 26л.
1397014
  Кучинский Б.В. Структурно-вероятностный анализ некоторых глаголов современного немецкого языка, управляющих инфинитивом с zu : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кучинский Б.В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 25л.
1397015
  Шаровская Л.И. Структурно-вероятностный анализ семантических классов немецких глаголов. : Автореф... Канд.филос.наук: 10.02.04 / Шаровская Л.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 20л.
1397016
   Структурно-вероятностный анализ языка по данным речи.. – Харьков, 1979. – 212с.
1397017
  Горяинов П.М. Структурно-вещественные парагенезисы железных руд докембрия Кольского полуострова / П.М. Горяинов, Н.Л. Балабонин. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с. – ISBN 5-02-024562-3
1397018
  Исмаилов М. Структурно-генетические особенности и тенденции развития ландшафтов зоны Прикаспийских равнин (Юго-Восточно-Ширванской, Сальянской и Ленкоранской) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 92-96. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Дана характеристика двух основных групп факторов, влияющих на современную динамику ландшафтов: природных и антропогенных. Участвующие в динамике ландшафта антропогенные факторы отличаются большей интенсивностью, чем природные. Природные факторы в ...
1397019
  Карпець Ю.М. Структурно-генетичні особливості Повчанського ландшафту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 142-153. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
1397020
   Структурно-географическое изучение населения СССР. – Москва : МФГО, 1980. – 129 с. – 100-летию со дня рождения основателя советской экономической географии Николая Николаевича Баранского посвящают этот сборник авторы
1397021
   Структурно-геодинамічне картування розломних зон підвищеної проникності Бугруватівсько-Козіївського блоку північного борту Дніпровсько-Донецької западини / І.Д. Багрій, В.В. Гладун, В.Р. Дубосарський, О.В. Лазаренко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 71-77 : карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1397022
  Высоцкий И.В. Структурно-геологическая съемка / И.В. Высоцкий. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1946. – 87с.
1397023
  Шаталов Н.Н. Структурно-геологические особенности дайковых образований восточной части Приазовского массива : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.04 / Шаталов Н.Н. ; АН УССР , Ин-т геолог. наук. – Киев, 1980. – 28 с.
1397024
  Пасынков А.А. Структурно-геологические особенности центральной части южного склона Украинского щита по данным дистанционных методов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.01 / Пасынков А.А.; Мин.геол.УССР.ПГО"Крымгеология".АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1983. – 24л.
1397025
  Решетник М.М. Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі українського щита) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Решетник Марія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Додатки: л. 132-168. – Бібліогр.: л. 123-131
1397026
  Шаталов М.М. Структурно-геологічні умови формування дайкових утворень Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISSN 0367-4290
1397027
  Евзикова Н.З. Структурно-геометрический анализ форм роста кристаллов минералов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Евзикова Н.З.; М-во высш.и сред.спец.образовния РСФСР. – Л, 1963. – 17л.
1397028
   Структурно-геоморфологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке. – Москва : Наука, 1975. – 207с.
1397029
  Проничева М.В. Структурно-геоморфологические исследования на территории Актюбинского Приуралья и Прумугоджарья в связи с нефтепоисковыми работами. / М.В. Проничева. – М., 1960. – 11с.
1397030
  Ласточкин А.Н. Структурно-геоморфологические исследования на шельфе / А.Н. Ласточкин. – Ленинград : Недра, 1978. – 247с.
1397031
   Структурно-геоморфологические исследования при нефтегазопоисковых работах (мат. совещ.). – Л., 1969. – 276с.
1397032
  Товстюк З.М. Структурно-геоморфологические исследования при поисках локальних структур в районе Бахмач-Сокиренцы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 32-35. – Бібліогр.: 5 назв
1397033
  Зул Монхоо Структурно-геоморфологические особенности правобережной части бассейна р. Селенги : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Зул Монхоо ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1397034
  Симонов Д.А. Структурно-геоморфологический анализ сдвиговых зон Южной Калифорнии / Д.А. Симонов, Г.В. Брянцева, П.А. Трост // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис. – Библиогр.: с. 10-11. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1397035
   Структурно-геоморфологическое изучение нефтегазоносных земель. – Москва : Московский университет, 1973. – 192с.
1397036
  Чирка В.Г. Структурно-геоморфологічна характеристика північного Причорномор"я та степового Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 96-105 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1397037
   Структурно-геоморфологічні дослідження на Україні / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, М.П. Семенюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 32-44. – Бібліогр.: 96 назв
1397038
  Заверткіна Ю.Б. Структурно-граматичні особливості перекладу фразеології англомовного газетного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 64-68


  Статтю присвячено особливостям перекладу фразеологічних одиниць англомовного газетного дискурсу. Досліджено основні шляхи відтворення субстантивних, ад’єктивних, адвербіальних та дієслівних фразеологізмів українською мовою. Здійснено спробу виділення ...
1397039
  Новохатська Н.В. Структурно-граматичні типи англійських розмовних конструкцій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 142-147. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1397040
  Прадід Ю.Ф. Структурно-граматичні типи фразеологізмів та їх різновиди // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 28-35
1397041
  Киселева С.Н. Структурно-грамматические особенности русских пословично-поговорочных выражений в сопоставлении с испанскими : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Киселева С.Н.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1974. – 20л.
1397042
  Маркарова К.С. Структурно-грамматические типы терминов и их продуктивность в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Маркарова К.С.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 34л.
1397043
  Степанова Л.Г. Структурно-демографическая теория и история Северо-Запада России XVI века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-87. – ISSN 0869-5687
1397044
  Дымина В.В. Структурно-дидактическая модель формирования методической компетентности будущих учителей информатики // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 53-55. – ISSN 1998-1740


  В статте представлена структурно-дидактическая модель формирования методической компетентности будущего учителя информатики на основе технологии контекстного обучения.
1397045
  Галустян Р.Г. Структурно-динамическая теория языка / Р.Г. Галустян АН АрмССР ; реван. гов. ун-т, Вычислит. центр. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 271с.
1397046
   Структурно-динамические особенности фитоценозов Нижнего Приангарья. – Новосибирск, 1969. – 148с.
1397047
  Казміренко В.П. Структурно-динамічна модель переконуючого впливу / В.П. Казміренко, О.В. Самборська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Феномен переконуючого впливу розглядається як соціально-психологічний механізм міжсуб"єктної взаємодії. Аналізуються етапи динамічного розвитку функції переконання, а також ситуаційні характеристики та зовнішні фактори, що заважають або сприяють ...
1397048
  Лактіонов О.М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : Автореф...док.психол.наук:19.00.01 / Лактіонов О.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.30-33
1397049
  Лактіонов О.М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : 19.00.01:Дис....доктора психолог. наук. / Лактіонов О.М.; Харківськ. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 418л. – Бібліогр.: Л.375-406
1397050
  Іщук С.О. Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 43-54. – ISSN 1562-0905
1397051
  Бойко З. Структурно-динамічний аналіз внутрішньогалузевої торгівлі товарами України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 50-58. – ISSN 1818-2682
1397052
   Структурно-динамічні властивості апікальної мембрани ентероцитів кишечнику телят за ентеропатології та комплексної терапії із застосуванням фосфоліпідовмісної БАД / Д.О. Мельничук, В.А. Грищенко, С.В. Хижняк, О.О. Кисіль, В.М. Войціцький // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
1397053
   Структурно-динамічні влачтивості клітинних мембран колоректальної аденокарциноми людини / Л.В. Сорокіна, С.В. Хижняк, А.Г. Кудрявцева, О.А. Капля // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 159-164. – ISSN 1023-2427


  Проведено дослідження структурно-динамічних властивостей внутрішньої мітохондріальної та мікросомальної мембран клітин колореактальної аденокарценоми методами флуоресцентних зондів. Отримані дані вказують на різнобічну модифікацію структурного стану і ...
1397054
  Масієнко Ю.О. Структурно-динамічні знаки "я-тексту" особистості : Автореф. дис. ...канд. психол. наук: Спец. 19.00.01 / Юлія Олександрівна Масієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.9 назв
1397055
  Масієнко Ю.О. Структурно-динамічні ознаки "я-тексту" особистості : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Масієнко Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 254л. + Додатки л. 201 - 254. – Бібліогр.:л. 187 - 200
1397056
  Синюра-Ростун Структурно-динамічні особливості зайнятості населення у сфері послуг України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 50-58. – ISSN 2409-8892
1397057
  Сафонов Д.М. Структурно-динамічні особливості кататонічного синдрому різного генезу (психопатологічна семіотика, типологія та диференційна діагностика) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Сафонов Дмитро Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1397058
   Структурно-динамічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників АТО на етапі реабілітації в санаторно-курортних умовах / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, І.Д. Вашкіте, Т.А. Алієва, С.О. Вязьмітінова // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 55-60. – ISSN 2308-6300
1397059
  Казаков В.Є. Структурно-динамічні особливості психопатологічних порушень інфекційного генезу у осіб із екзогенно-органічною обтяженістю // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 13-17 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
1397060
  Білецький М.І. Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 148-160. – Бібліогр.: 7 назв.
1397061
  Павлюк А.П. Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / А.П. Павлюк, В.В. Пилипів, А.О. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 176-188 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1397062
  Чумаченко Д.В. Структурно-змістова модель підготовки педагогів професійного навчання з документознавства в педагогічних університетах // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 288-292. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1397063
  Халупська Н. Структурно-змістова специфіка американських коміксів // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 48-58. – Бібліогр.: Літ.: 56-57; 16 п. – ISBN 966-7773-70-1
1397064
  Заболотна О. Структурно-змістові характеристики сучасної шкільної альтернативної освіти в педагогічному просторі країн ЄС // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 66-72
1397065
  Гороховатський В.О. Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах впливу просторових завад : автореф. ...д-ра техн. наук : 05.13.23 / Гороховатський В.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 33 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1397066
  Женжера Д.В. Структурно-інваріантний підхід до викладання академічної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1397067
  Косаревич Р.Я. Структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнання зображень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Косаревич Р. Я.; Нац. агентст. пит. інформ. при Презид. Укр., Денж НДІ інформ. інфрастуркт. – Львів, 1999. – 17л.
1397068
  Мельник Петро Володимирович Структурно-інноваційні зміни та реформування системи підготовки кадрів : Дис... канд.економ.наук: 08.02.02 / Мельник Петро Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.141-147
1397069
  Попадинець Н.М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 123-133. – ISSN 1562-0905
1397070
  Яременко О. Структурно-інституційні ефекти монетарної політики в умовах фінансової нестабільності // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 60-66. – ISSN 0131-775Х
1397071
  Калимон Ю.О. Структурно-інформаційна модель словника мови новел Василя Стефаника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Калимон Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1397072
  Вольфман Ю.М. Структурно-кинематическая идентификация сейсмогенных зон системы Загроса (по данным решений механизмов очагов землетрясений) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 38-64 : рис., табл. – Библиогр.: с. 63-64. – ISSN 0203-3100
1397073
  Иванов А.И. Структурно-кинематический анализ Патомского прогиба / А.И. Иванов, Г.В. Рязанов. – Новосибирск, 1992. – 87с.
1397074
  Джолдасбеков У.А. Структурно-кинематический синтез плоских механизмов и манипуляционных устройств высоких классов со многими степенями свободы. / У.А. Джолдасбеков. – Алма-Ата, 1993. – 188с.
1397075
  Джолдасбеков У.А. Структурно-кинематический синтез плоских рычажных механизмов высоких классов / У.А. Джолдасбеков , Ж.Ж. Бейгунчеков. – Алма-Ата, 1993. – 198 с.
1397076
  Кутьков А.А. Структурно-кинематическое моделирование подвижных молекулярных форм. / А.А. Кутьков, В.А. Щеголев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1397077
  Кутьков А.А. Структурно-кинематическое моделирование подвижных молекулярных форм. / А.А. Кутьков, В.А. Щеголев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1397078
  Одинцова И.В. Структурно-коммуникативные модели с причинной семантикой в простом предложении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.49-72. – Библиогр.: С.71-72: 19 назв. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1397079
  Перепеченко Галина Петровна Структурно-коммуникативные типы многозвенных сложноподчиненных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перепеченко Галина Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 24л.
1397080
  Сакварелидзе Нелли Ильинична Структурно-композиционные формы изображения художественно-трансформированной внутренней речи. (На материале англ. и амер. литературы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сакварелидзе Нелли Ильинична; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 36л.
1397081
  Пілик В.В. Структурно-композиційна організація турецького газетного репортажу та його жанрово-стилістичні особливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 132-139
1397082
  Крисак Л. Структурно-композиційні особливості англійського професійного орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх лікарів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – С. 55-63. – ISBN 978-617-7507-84-9
1397083
  Хоміцька О.Г. Структурно-композиційні особливості роману Нагіба Махфуза "Весільна пісня" // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 198-204. – ISSN 1682-671Х
1397084
  Яхонтова Т.В. Структурно-композиційні особливості сучасної англомовної наукової статті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 51-58. – Бібліогр. в приміт.: 20 поз. – ISSN 0027-2833
1397085
  Козяр М.М. Структурно-компонентна модель формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах / М.М. Козяр, І.С. Коваль // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 194-198 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-4643
1397086
  Чумак Олена Григорівна Структурно-компонентна організація фінансово-бухгалтерських терміносполучень в українській мові : Дис... канд. філософ.наук: 10.02.01 / Чумак Олена Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.170-189
1397087
  Матіяш І.М. Структурно-лексикографічні модуляції лексеми "Marriage" в британській мовній картині світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 131-135. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1397088
  Абдурахман Алвани Структурно-лингвистический подход к оценке функциональных состояний организма у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 3-8 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1397089
  Кандауров А.С. Структурно-литологические факторы контроля ртутного оруденения на дербиевском рудном поле. (Северо-Западный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 041.33 / Кандауров А.С.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 24л.
1397090
  Василенко С.П. Структурно-літологічна модель Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого родовища // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISSN 0367-4290
1397091
  Хрущов Д.П. Структурно-літологічні моделі солянокупольних структур / Д.П. Хрущов, Н.А. Данишурка // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 67-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1397092
  Колесник Ю.В. Структурно-логическая модель инновационно-сбалансированной системы регулирования экономики : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 13-23 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1397093
  Левин В.И. Структурно-логические методы исследования сложных систем с применением ЭВМ / В.И. Левин. – Москва : Наука, 1987. – 303с.
1397094
  Самофалов К.Г. Структурно-логические методы повышения надежности запоминающих устройств / К.Г. Самофалов. – М., 1976. – 112с.
1397095
  Корнейчук В.И. Структурно-логические методы повышения надежности запоминающих устройств / В.И. Корнейчук, К.Г. Самофалов. – М., 1976. – 112с.
1397096
  Самофалов К.Г. Структурно-логические методы повышения надежности запоминающих устройств. / К.Г. Самофалов. – М, 1976. – 112с.
1397097
   Структурно-логические схемы и задачи по общей теории статистики.. – К., 1988. – 205с.
1397098
   Структурно-логические схемы и убенометодические карты по курсу "История КПСС".. – К., 1983. – 82с.
1397099
   Структурно-логические схемы и учебно-методические карты преподавания политэкономии.. – К., 1981. – 75с.
1397100
   Структурно-логические схемы к курсу научного коммунизма. – Ростов -на-Дону, 1982. – 208с.
1397101
   Структурно-логические схемы учебного процесса по марксистско-ленинской философии : Метод. рекоменд. – Киев
Ч. 1, вып. 2. – 1980. – 131 с.
1397102
  Науменко Е.М. Структурно-логическое моделирование предметных областей при проектировании информационных систем / Е.М. Науменко, Ю.Я. Самохвалов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 32-33
1397103
  Колінко Н.О. Структурно-логістична схема управління інноваційною діяльністю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 329-340. – ISSN 0321-0499
1397104
  Чистякова І. Структурно-логічна модель виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 301-315. – ISSN 2312-5993
1397105
  Васютинський В.О. Структурно-логічна модель рефлексії громадянами засад ціннісного порозуміння в сучасній Україні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 3-12. – ISSN 2309-8287
1397106
  Рибак А.І. Структурно-логічна модель системи проектно-орієнтованого управління // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 65-74 : табл., фото. – ISSN 2222-8810
1397107
  Новікова Н.М. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1397108
   Структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оператитвних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів / В.А. Андронов, О.А. Бурменко, О.І. Сошинський, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1397109
  Байтеряков О.З. Структурно-логічна модель формування міського звукового ландшафту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 86-99
1397110
  Фісенко Т. Структурно-логічна організація соціальних інтернет-мереж // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 278-282


  Актуальність теми зумовлена зростанням ролі соціальних інтернет-мереж (СІЖ) у комунікаційних процесах суспільства.
1397111
  Ситник Г.В. Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 112-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1397112
  Мар"яш М. Структурно-логічні схеми на уроках фізики // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.58-60. – ISSN 0131-6788
1397113
  Середа Н.В. Структурно-логічні схеми у дистанційному навчанні студентів / Н.В. Середа, О.О. Чупринін // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 45-46
1397114
   Структурно-математические методы моделирования языка. – К., 1970. – 76 с.
1397115
   Структурно-математична лігнгвістика. Сб. ст.. – К., 1965. – 151с.
1397116
   Структурно-математичні дослідження української мови. Зб. ст.. – К., 1964. – 99с.
1397117
  Кузин А.М. Структурно-метаболическая гипотеза в радиобиологии / А.М. Кузин. – Москва, 1970. – 224с.
1397118
  Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1986. – 282 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 265-283
1397119
  Довгань І.М. Структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого процесу при геморагічному інсульті та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / Довгань Ірина Магсумівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. Богомольця. – Київ, 2019. – 20, [1], включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1397120
  Дук В.Л. Структурно-метаморфическая эволюция и флогопитоносность гранулитов Алдана / В.Л. Дук, М.Е. Салье, В.С. Байкова. – Ленинград : Наука, 1975. – 226с.
1397121
  Добржинецкая Л.Ф. Структурно-метаморфическая эволюция кольской серии (Балтийский щит) / Л.Ф. Добржинецкая. – Москва : Наука, 1978. – 147с.
1397122
  Дук Г.Г. Структурно-метаморфическая эволюция пород печенегского комплекса / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1977. – 104с.
1397123
   Структурно-методические методы моделирования языка.. – К.
ч. 2. – 1970. – 156с.
1397124
  Куцина І.А. Структурно-методична схема дослідження пішохідного руху з врахуванням етапів містобудівної документації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 326-330. – ISSN 2077-3455
1397125
  Круглицкий Н.Н. Структурно-механические критерии глинистых суспензий для бурения.. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглицкий Н.Н.; Ин-тут общей и неорган. химии АН УССР. – К., 1963. – 20л.
1397126
  Усков И.А. Структурно-механические свойства глинистых суспензий и паст : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Усков И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра физ. и коллоидной химии. – Киев, 1954. – 8 с.
1397127
  Мясников Б.В. Структурно-механические свойства и стабилизирующее действие водных растворов акриловых полиэлектролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Мясников Б.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 14л.
1397128
  Тран Хьеу. Структурно-механическое исследование галоидопроизводных гуттаперчи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Тран Хьеу. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1964. – 7 с.
1397129
   Структурно-механическое исследование композиционных материалов и конструкций: сб. ст.. – Свердловск, 1984. – 167с.
1397130
  Гродницкий Л.Л. Структурно-минералогическая классификация гранитных пегматитов Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.134 / Гродницкий Л.Л.; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1971. – 28л.
1397131
   Структурно-минералогические критерии метаморфогенного оруднения.. – Новосибирск, 1987. – 166с.
1397132
  Семененко Віра Структурно-мінералогічна характеристика метеорита з умовною назвою "Велика Балка" / Семененко Віра, Гіріч Аеліта, Кичань Наталія // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 146-148. – ISSN 2078-6220
1397133
  Гіріч А.Л. Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5) / А.Л. Гіріч, В.П. Семененко, Н.В. Кичань // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 46-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1397134
  Ширінбекова С.Н. Структурно-мінералогічні зміни речовини залізного метеорита Каалі в земних умовах / С.Н. Ширінбекова, О.В. Андреєв // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 85-96. – ISSN 2519-2396
1397135
  Строкань А.П. Структурно-морфологические особенности и свойства хлорированного полипропилена и некоторых полимерных композиций на его основе. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.06 / Строкань А.П.; АН УССР.Ин-т хим.высокомолекуляр.соединен. – К, 1983. – 16л.
1397136
  Безбородова Т.В. Структурно-морфологічна модель системи інформаційного забезпечення процесу управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1397137
  Костенко М.М. Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену / М.М. Костенко, П.А. Кондратенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-19. – ISSN 1682-721Х


  "Показано, що Вербинський рудопрояв молібдену (Волинський мегаблок Українського щита), який пов’язаний з малою інтрузією гранітів, розміщеною у південно-східній екзоконтактовій зоні Устинівського гранітного масиву палеопротерозойського кишинського ...
1397138
  Радзіон В.М. Структурно-морфологічні типи складних іменників спортивної тематики // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 150-155. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1397139
  Шляупа А.И. Структурно-морфометрические исследования южной Прибалтики при поисках нефтеносных структур : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.136 / Шляупа А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 30л.
1397140
  Іванік О.М. Структурно-морфометричний аналіз у середовищі ГІС для картографування гірського рельєфу (на прикладі Карпатського полігона) / О.М. Іванік, Т.В. Андрієць, С.В. Муравко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 85-89. – ISSN 1684-2189


  Проаналізовано головні положення класичної методики структурної морфометрії та визначено можливість її використання для дослідження морфогенезу і тектогенезу гірськоскладчастих зон.
1397141
  Кулініч М.Т. Структурно-організаційний аналіз рекреації в межах Середнього Подніпров"я // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 134-143. – ISSN 2308-135X
1397142
  Чернишова Є. Структурно-організаційний аспект формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 54-59. – ISSN 0131-6788
1397143
  Лукієнко О.І. Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі) : монографія / О.І. Лукієнко, С.Г. Вакарчук, Д.В. Кравченко ; [відп. ред. В.А. Михайлов] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-840-1
Кн. 1 : Епізона. – 2015. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
1397144
  Лукієнко О.І. Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі) : монографія / О.І. Лукієнко, В.П. Янченко, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-933-006-2
Кн. 2 : Мезозона та катазона. – 2018. – 374, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-363
1397145
  Бублик Б.Н. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков / Б.Н. Бублик, Ф.Г. Гаращенко, Н.Ф. Кириченко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 304с. : ил.26 + табл.12. – Библ.:с.298-302 (134 назв.)


  В монографии содержатся решения задач численного определения динамических характеристик пластин и оболочек с помощью специальных аналитических преобразований исходных конечно-разностных систем. В частности, рассмотрены задачи о колебании и устой ...
1397146
  Захаров П.О. Структурно-параметрична ідентифікація динамічного економічного процесу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. / П.О. Захаров, І.П. Милько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 271-279 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1397147
  Кірман В.К. Структурно-параметрична модель математичної компетентності вчителя біології та підходи до її ідентифікації // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 100-112. – ISSN 2519-2361
1397148
  Івашко І.М. Структурно-параметрична оптимізація багатопозиційних радіолокаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Івашко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1397149
  Солодовник В.І. Структурно-параметрична оптимізація методу індексної модуляції піднесучих OFDM для частотно-селективних каналів систем безпроводового зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 37-46. – ISSN 2524-0056


  У статті обгрунтовано вибір варіанту упаковки біт, групування піднесучих, оптимального розміру субблоку та кількості активних піднесучих, об"єму модуляційного ансамблю сигналів для методу ортогонально-частотно-індексної модуляції OFDM-IM. Проведений ...
1397150
  Гаращенко Ф.Г. Структурно-параметричне подання даних на основі методів оптимізації другого порядку / Ф.Г. Гаращенко, О.С. Дегтяр // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2016. – № 4. – С. 71-78. – ISSN 1681-6048
1397151
  Чумаченко О.І. Структурно-параметричний синтез гібридних нейронних мереж : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.23 / Чумаченко Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
1397152
  Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.03 / Галагуз Т.А.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1397153
  Семененко Н.П. Структурно-петрографическая карта Украинского кристаллического массива / Н.П. Семененко. – Киев : Изд-во АН СССР, 1957. – 79с.
1397154
  Степанец В.Д. Структурно-петрографические исследования Украинского кристаллического массива в верховьях р.Ингульца. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Степанец В.Д.; АН УССР.Ин-т геологич. – К, 1952. – 13л.
1397155
  Проскурко А.И. Структурно-петрологическая характеристика кристаллических пород района Приднестровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 123 / Проскурко А.И. ; Днепропетр. гос.ун-т. – Днепропетровск, 1953. – 9 с.
1397156
  Иванушко А.С. Структурно-петрологическая характеристика магматических пород докембрия бассейна р. Обиточной. (Зап. Приазовье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 123 / Иванушко А.С. ; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 21 с.
1397157
   Структурно-петрофизическая и тектонофизическая основа геологической карты кристаллического фундамента центральной части Голованевской шовной зоны / О.Б. Гинтов, В.А. Ентин, С.В. Мычак, В.Н. Павлюк, В.В. Зюльцле // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 3-28 : рис., табл. – Библиогр.: с. 23-28. – ISSN 0203-3100
1397158
  Старостин В.И. Структурно-петрофизический анализ эндогенных рудных полей / В.И. Старостин. – Москва : Недра, 1979. – 240с.
1397159
   Структурно-порівняльний аналіз змісту стандартів з управління якістю у сфері освіти в Україні і США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 20-29
1397160
  Процай Ф.И. Структурно-пропорциональный анализ отраслевых производственных систем / Ф.И. Процай. – Днепропетровск, 1981. – 115с.
1397161
  Шевченко А.Б. Структурно-размерные и квантовые эффекты в наносистемах с параметром порядка. Ферромагнитные и сегнетоэлектрические материалы / А.Б. Шевченко, Г.Г. Влайков, М.Ю. Барабаш ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины. – Киев : Академпериодика, 2013. – 232, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-232. – ISBN 978-966-02-7014-5
1397162
  Кавун-Мошковська Структурно-регіональні аспекти формування роздрібного товарообороту України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 56-64. – ISSN 2222-0712
1397163
  Прокопанич О. Структурно-рівнева модель професійної самооцінки судді (до постановки проблеми) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 77-83


  В роботі проаналізовані основні моделі професійної самооцінки особистості. Побудована прогностична модель професійної самооцінки судді та розкритий зміст її складових. Basic models of personality professional self-estimate have been analyzed in the ...
1397164
  Нечипоренко В.Ф. Структурно-саментические типы субстантивных предложений словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нечипоренко В.Ф. ; Воне. ин-т ин. яз. – Минск, 1953. – 20 с.
1397165
  Черкас Н.І. Структурно-секторальна модель експорту: об"єктивні чинники економічного зростання України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 111-119 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1397166
  Климушенко Т.Ф. Структурно-семантичекая и функциональная характеристика общественно-политической лексики (на материале учебной литературы) : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Климушенко Т.Ф. ; МВи ССО УССР ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 222 л. – Бібліогр.:л.142-157
1397167
  Мустилова И.И. Структурно-семантическая вариативность инфинитивно-предложных конструкций в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мустилова И.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 20л.
1397168
  Верпицкая З.И. Структурно-семантическая и ономасиологическая характеристика конверсивов современного французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Верпицкая З. И.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1993. – 161л. – Бібліогр.:л.141-159
1397169
  Дятчук В.В. Структурно-семантическая и стилистическая характеристика одоративной лексики в современном украинском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.02 / Дятчук В.В.; Ин-т.языковедения. – Киев, 1979. – 24л.
1397170
  Дятчук В.В. Структурно-семантическая и стилистическая характеристика одоративной лексики в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дятчук В.В.; Ин-т.языковед. – К, 1979. – 24л.
1397171
  Климушенко Т.Ф. Структурно-семантическая и функциональная характеристика общественно-политической лексики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Климушенко Т.Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1397172
  Лаврентьева Н.М. Структурно-семантическая и функциональная характеристика целевых конструкций простого предложения второй половины XVIII -- первой половины XIX веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лаврентьева Н.М. ; Моск. обл. пед. ин-т имю Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 22 с.
1397173
  Ярмош Мария Ивановна Структурно-семантическая классификация собирательных имен. (На материале соврем. белорус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Ярмош Мария Ивановна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1397174
   Структурно-семантическая организация высказывания и текста.. – Ташкент, 1986. – 148 с.
1397175
  Егоров И А. Структурно-семантическая организация и функционирование именных групп с перпозитивными атрибутами в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Егоров А.И; МГУ. – Москва, 1987. – 24л.
1397176
  Невижина З.В. Структурно-семантическая организация сверхфразовых единств в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Невижина З.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
1397177
  Невижина Э.В. Структурно-семантическая организация сверхфразовых единств в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Невижина Э.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с.
1397178
   Структурно-семантическая организация целых текстов. – Одесса, 1973. – 99с.
1397179
  Кудимова В.Н. Структурно-семантическая соотносительность полных и неполных предложений в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кудимова В.Н.; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1980. – 23л.
1397180
  Данилова Нина Константиновна Структурно-семантическая характеристика абсолютных зачинов в жанре короткого рассказа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Данилова Нина Константиновна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 20л.
1397181
  Давыдова Валентина Семеновна Структурно-семантическая характеристика вводных конструкций каузального типа (на материале современного немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Давыдова Валентина Семеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
1397182
  Мухаметова Лидия Голимардановна Структурно-семантическая характеристика конфиксальной деривации отыменных глаголов в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мухаметова Лидия Голимардановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 248л. – Бібліогр.:л.193-213
1397183
  Мухаметова Л.Г. Структурно-семантическая характеристика конфиксальной деривации отыменных глаголов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Мухаметова Л.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 14л.
1397184
  Сваткова Татьяна Дмитриевна Структурно-семантическая характеристика отадьективных словообразовательных гнезд современного французского языка (на материале прилагательных) : Дис... канд. филол.наук: / Сваткова Татьяна Дмитриевна; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 230л. – Бібліогр.:л.185-208
1397185
  Любавина Л.В. Структурно-семантическая характеристика отыменных лексико-словообразовательных гнезд современного немецкого языка (на матер. лексико-семант. группы "жилище"). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Любавина Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1397186
  Поляков Д.К. Структурно-семантическая характеристика пассивных конструкций в чешском языке на фоне русского (к проблеме межъязыковой асимметрии) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 116-127. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1397187
  Текеев Ханапи Джанибекович Структурно-семантическая характеристика предлогов немецкого и послелогов карачаевобалкарского языков : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04, 10.02.06 / Текеев Ханапи Джанибекович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1397188
  Тихова Л.В. Структурно-семантическая характеристика предложений с инфинитивом в роли подлежащего в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.6660 / Тихова Л. В.; Казах.ГУ. – Алама-Ата, 1971. – 20л.
1397189
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом введенным при помощи ce qui, ce que, ce dont, ce + prep. + quoi : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна; КГУ. – К., 1980. – 25л.
1397190
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом, введенным при помощи ce qui, ce que, ce dont, ce + prep. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1397191
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом, введенным при помощи Ce Qui, Ce Que, Ce Dont, Ce+Prep.+Quol : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна; Киев. гос. пед. ин-т иностранных языков. – Киев, 1980. – 156л. – Бібліогр.:л.130-147
1397192
  Александрова С.Я. Структурно-семантическая характеристика сравнительных конструкций (на материале английского языка 16-17 вв.) : автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Александрова Светлана Яковлевна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1981. – 24 с.
1397193
  Чернышова А.М. Структурно-семантическая характеристика языковых единиц со значением визуального контакта в белорусской художественной прозе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 174-178


  В статье рассматриваются особенности языковой реализации невербальной визуальной коммуникации в художественном тексте. Анализируются структурные и семантические характеристики языковых единиц со значением визуального контакта. Определяются основные ...
1397194
  Пенинова С.А. Структурно-семантические (видово-временные) особенности форм прошедшего времени в немецком и азербайджанском языках : Дис... наук: / Пенинова С.А.; Азербайджанский пед. ин-т. – Баку, 1966. – 176л.
1397195
  Тарасова Людмила Александровна Структурно-семантические аспекты телескопии в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Александровна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1397196
   Структурно-семантические взаимосвязи в синтаксисе романских языков: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1982. – 209с.
1397197
  Бехман С.Х. Структурно-семантические группы конкретных /нарицательных/ имен существительных и формальные критерии их выделения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бехман С.Х.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
1397198
  Косаревская Т.А. Структурно-семантические и количественніе характеристики трехкомпонентных терминологических образований (На матер. подъязыка вычислит. техн.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косаревская Т. А.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
1397199
  Косаревская Тамара Андреевна Структурно-семантические и количественные характеристики трехкомпонентных терминологических образований (на материале подъязыка вычислительной техники) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косаревская Тамара Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 225л. – Бібліогр.:л.179-225
1397200
  Вакуленко Т.А. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности вопросительных предолжений фразеологизированной структуры в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко Т. А.; КГУ им. Т. Г.Шевченко. – К., 1992. – 205л. – Бібліогр.:л.175-205
1397201
  Дайнеко Валентина Викторовна Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности парных словосочитаний современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дайнеко Валентина Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1397202
  Тарасенко Людмила Викторовна Структурно-семантические и коммуникативно-функциональные свойства лексем с компонентами -body и -one : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Тарасенко Людмила Викторовна; Киевский Гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1991. – 17л.
1397203
  Ильина Марианна Евгеньевна Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ильина Марианна Евгеньевна; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 25л.
1397204
  Ясинская Елена Семеновна Структурно-семантические и ономасиологические характеристики атрибутивных словосочетаний в современном французском языке (На материале текстов по физике) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Ясинская Елена Семеновна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с.
1397205
  Кизюкевич А.А. Структурно-семантические и ономаслиологические аспекты транспозиции как особого способа наименования явлений действительности : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Кизюкевич А.А.; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализ. совет Д-053.17.01. – М., 1989. – 19л.
1397206
  Мешкова И.Н. Структурно-семантические и прагматические характеристики передовой газетной статьи : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Мешкова И.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1987. – 25с.
1397207
   Структурно-семантические и прикладные исследования : Романо-германская филология; Межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 140с. – ISBN 5-376-00733-2
1397208
  Хомяков В.А. Структурно-семантические и социально-стилистические особенности английского экспрессивного просторечия / В.А. Хомяков. – Вологда, 1974. – 104с.
1397209
  Мешкова Л.А. Структурно-семантические и стилистические особенности предложений, осложненных несколькими глагольными сказуемыми. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мешкова Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1397210
  Круглов А.В. Структурно-семантические и функциональніе особенности формул вежливости в подсистемах полиэтничного английского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Круглов А. В.; МВиССР УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 243л. – Бібліогр.:л.217-238
1397211
  Пириев Ахмед Наби оглы Структурно-семантические и функционально-коммуникативные особенности простого предложения с осбстоятельством уступки в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Пириев Ахмед Наби оглы; Моск. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
1397212
  Круглов А.В. Структурно-семантические и функциональные особенности формул вежливости в подсистемах полиэтничного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Круглов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1397213
   Структурно-семантические исследования на материалах западно-европейских языков.. – Барнаул, 1979. – 172с.
1397214
   Структурно-семантические исследования на материале западных языков. – Куйбышев, 1974. – 359с.
1397215
  Омельченко Л.Ф. Структурно-семантические модели глаголов-композитов и особенности их фунционирвоания в словобразователной системе современного англ. яз. : Автореф... канд. филол.наук: / Омельченко Л. Ф.; АНУССР. Отд. лит., яз. и искусствовед. – К., 1971. – 28л.
1397216
  Каволите-Мицкене Структурно-семантические модели свободных глагльных словосочетаний типа у+sur +ІІ в современном французском языке. : Дис... канд. филолог.наук: / Каволите-Мицкене В.И.; КГУ. – К., 1970. – 223л. – Бібліогр.:л.208-223
1397217
  Каволите-Мицкене Структурно-семантические модели свободных глагольных словосочетаний типа V+sur+N в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Каволите-Мицкене В.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1397218
  Каболите-Мицкенене Структурно-семантические модели свободных глагольных словосочетаний типа V+Sur+N в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Каболите-Мицкенене В.И. ; КГУ. – Киев, 1970. – 23 с.
1397219
  Лукк Е.Т. Структурно-семантические модели сочетаний с объектно-предикативной конструкцией в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Лукк Е.Т.; Москов. гос. пед. ин-тут иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1969. – 23л.
1397220
  Жаворонкова Р.Н. Структурно-семантические особенности английских конструкций с аппозитивными придаточными предложениями. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова Р.Н.; Моск. гос,пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 26л.
1397221
  Голубовская Ирина Александровна Структурно-семантические особенности глагольной полисемии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Голубовская Ирина Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 270л. – Бібліогр.:л.258-270
1397222
  Руснак Наталия Александровна Структурно-семантические особенности диалектных текстов русских "островных говоров " на территории Черновицкой области : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Руснак Наталия Александровна; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1995. – 139л. – Бібліогр.:л.144
1397223
  Семина А И. Структурно-семантические особенности и текстовые функции имен речи современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семина И.А,; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 22л.
1397224
  Глухова Вера Адамовна Структурно-семантические особенности и функционирование вводных единиц в русском литературном языке XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Глухова Вера Адамовна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
1397225
  Карасик Л.А. Структурно-семантические особенности и функционирование перевертышей типа to flow out // to out flow, to come in//income, turned-up//upturned в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карасик Л. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 22л.
1397226
  Каграманова Ганифа Вагид кызы Структурно-семантические особенности именных определительных словосочетаний типа существительное+существительное (N+N) в современном английском и азербайджанском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Каграманова Ганифа Вагид кызы; Азер. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1397227
  Студенец Г.И. Структурно-семантические особенности конструкций расшинения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Студенец Г.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1977. – 25л.
1397228
  Студенец Г.И. Структурно-семантические особенности консьрукций расширения. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Студенец Г.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1977. – 25л.
1397229
  Павел Е.В. Структурно-семантические особенности косвенно-вопросительного предложения современного французского и румынского языков : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.664 / Павел Е.В. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1971. – 19 c.
1397230
  Бех Е.А. Структурно-семантические особенности неколноты предложений. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бех Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1397231
   Структурно-семантические особенности немецкой разговорной и диалектической речи: межвуз. сб. науч. тр.. – Омск, 1988. – 130с.
1397232
   Структурно-семантические особенности отраслевой терминологии : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Изд. Воронежского ун-та, 1982. – 155 с.
1397233
  Гаспаров Б.М. Структурно-семантические особенности предлогов в древнерусском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Гаспаров Б.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1397234
  Иванова Светлана Викторовна Структурно-семантические особенности придаточных сравнения и их функционирование в тексте (На материале современного английского языка) : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Иванова Светлана Викторовна; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 22л.
1397235
  Ардовская Раиса Васильевна Структурно-семантические особенности простых и сложных терминологических единиц. (На материале терминологии в области побъемно-транспортного оборудования) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ардовская Раиса Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1397236
  Знаменская Т.А. Структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения в диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Знаменская Т.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
1397237
   Структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений с придаточным субъектным в современном немецком языке.. – Таганрог, 1967. – 20с.
1397238
  Громова Галина Александровна Структурно-семантические особенности сложных лекических единиц в современном французском арго : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Громова Галина Александровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
1397239
  Ионова И.М. Структурно-семантические особенности субстантивных словосочетаний в специальной литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ионова И.М.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 29л.
1397240
  Герасименко А.И. Структурно-семантические особенности текстовых сегментов и их функциональные типы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Герасименко А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1397241
  Омельчук О.С. Структурно-семантические особенности термино-системы в отрасли радиоэлектроники : Автореф. дис. ... канд. фиол. наук : 10.02.04 / Омельчук О.С .; Львов. ГУ. – Львов, 1978. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1397242
  Русецкая Л.А. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц австралийского варианта английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Русецкая Л.А.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 24л.
1397243
  Шевченко Л.Ю. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц сочинительного типа (на матер. укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Л. Ю. ; КГУ. – Киев, 1987. – 21 с.
1397244
  Шевченко Л.Ю. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц сочитательного типа (на мат. укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Л. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с.
1397245
  Гусева Г.М. Структурно-семантические особенности французских научно-технических составных терминов и способы их перевода на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.677 / Гусева Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 22л.
1397246
  Андреева И.П. Структурно-семантические особенности функционирования малопродуктивных суффиксов -ун, -ня, -ыш в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Андреева И.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1397247
  Даирова Кадиша Нурдульдиновна Структурно-семантические особенности цитаты и ее функционирование в тексте. (На материале англ. науч. лингвист. литературе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Даирова Кадиша Нурдульдиновна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 22л.
1397248
   Структурно-семантические особенности языковой единицы и ее номинативная ценность: сб. науч. тр.. – Нальчик, 1984. – 165с.
1397249
  Романовская Ю.Ю. Структурно-семантические особеннсоти вставных предикативных единиц (на матер. среднеанглийского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Романовская Ю. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 21л.
1397250
  Карлова Н.В. Структурно-семантические особености именных членов связочного предложения в современном испанском языке : Автореф... канд филол.наук: 10.02.05 / Карлова Н. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 16л.
1397251
  Кузнецов А.М. Структурно-семантические параметры в лексике : на материале англ. яз. / А.М. Кузнецов. – Москва, 1980. – 160 с.
1397252
  Матешвили Отар Михайлович Структурно-семантические параметры вариантов фразеологизмов английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Матешвили Отар Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1397253
  Бондарчук М.Н. Структурно-семантические параметры русской авиационной терминосистемы (макрополе ""Движение летательного аппарата""). : 10.02.02:Дисс.....канд.филолог. наук / Бондарчук М.Н.; Киевск. междунар. ун-тет гражд. авиации. – Київ, 2000. – 268л. – прил. – Бібліогр.: С.231-268
1397254
  Болдырев Р.В. Структурно-семантические процессы в русской речи : (синтаксис предложных конструкций) / Болдырев Р.В. ; АН УССР, Ин-т чзыковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наукова думка, 1967. – 126 с.
1397255
   Структурно-семантические связи предложений и словосочетаний в романо-германских языках.. – Кемерово, 1976. – 98с.
1397256
  Бойченко Л.М. Структурно-семантические типы аббревиатур и диапазон их деривационной активности в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Бойченко Л. М. ; МВиССО УССР, Хар. ГУ. – Харьков, 1985. – 24 с.
1397257
  Мамонтова Н.Н. Структурно-семантические типы микротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР / Н.Н. Мамонтова. – Петрозаводск, 1982. – 213с.
1397258
  Запорожченко Н.Е. Структурно-семантические типы сложно-подчиненных предложения с придаточными определительными в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Запорожченко Н.Е.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 13л.
1397259
  Морозов Леонид Сергеевич Структурно-семантические типы союзного сложносочиненного немецкого языка с побудительным компонентом в его составе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозов Леонид Сергеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 15л.
1397260
  Корж Людмила Петровна Структурно-семантические характеристики отадъективных существительных в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Корж Людмила Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1397261
  Корж Л.П. Структурно-семантические характеристики отадъективных существительных в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Корж Л.П.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.179-196
1397262
  Бицадзе Л.А. Структурно-семантический анализ и классификация сложных предложений английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Бицадзе Л.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1397263
  Вакарюк Л.А. Структурно-семантический анализ имен существительных со значением процесса, не мотивиронных глаголами. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Вакарюк Л.А.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1397264
  Зернова В.К. Структурно-семантический анализ имен существительных со словообразовательными консутуэнтами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Зернова В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 25 с.
1397265
  Алефиренко Н.Ф. Структурно-семантический анализ компартивных фразеологизмов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Алефиренко Н. Ф. ; МП УССР, Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 24 с.
1397266
  Айзбалт Е.Н. Структурно-семантический анализ некоторых прилагательных современного немецкого языка и вопросы развертывания словарного поля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Айзбалт Е.Н. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 22 с.
1397267
  Анохина Светлана Петровна Структурно-семантический анализ предложений с подлежащим MAN в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Анохина Светлана Петровна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
1397268
  Зализняк Анна Михайловна Структурно-семантический анализ словообразовательного гнезда бить : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зализняк Анна Михайловна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – л.
1397269
  Иофик Е.Я. Структурно-семантический анализ сочетаемости глаголов умственной деятельности в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иофик Е.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1969. – 19л.
1397270
  Зильберман Л.И. Структурно-семантический анализ текста / Л.И. Зильберман. – М, 1982. – 135с.
1397271
  Гарипов Т.М. Структурно-семантический глоссарий урало-поволжских языков / Т.М. Гарипов. – Уфа, 1979. – 80с.
1397272
  Мусаева В.Д. Структурно-семантическо исследование именной группы в языках различного типа / В.Д. Мусаева. – Ташкент, 1986. – 71с.
1397273
  Николаева И Структурно-семантическоая характеристика включенных предикативных единиц в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Николаева И В.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1986. – 21л.
1397274
  Глебова О.В. Структурно-семантическое варьирование отадъективных словообразовательных рядов в современом английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова О.В.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1988. – 25л.
1397275
  Акопян Рубен Саакович Структурно-семантическое исследование глагольных конструкций с зависимым дативом в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Акопян Рубен Саакович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1397276
   Структурно-семантическое исследование немецкой лексики: сб. ст.. – Калинин, 1980. – 150с.
1397277
  Бабайцева В.В. Структурно-семантическое направление в современной русистике // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-64. – ISSN 0130-9730
1397278
   Структурно-семантическое описание лексики немецкого языка: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1982. – 144с.
1397279
  Степанов Ю.С. Структурно-семантическое описание языка. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанов Ю.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 53л.
1397280
  Григорьева Т.С. Структурно-семантическое оформление косвенной речи в немецком литературном языке (на материале источников XIV-XIX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьева Т.С.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 28л.
1397281
  Арполенко Г.П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові / Арполенко Г.П., Забєліна В.П. ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1982. – 131 с.
1397282
  Назаренко Д. Структурно-семантична класифікація компаративних фразеологічних одиниць // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 25-27
1397283
  Шваидка Н.В. Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму Содом і Гоморра // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 91-98


  Проаналізовано семантику біблійного фразеологізму Содом і Гоморра,передумови формування його внутрішньої форми в лінгвокультурологічному аспекті, висвітлено повноту смислового навантаження образно-символічної структури цих прецедентних топонімів як ...
1397284
  Поляк І. Структурно-семантична організація категорії неозначеності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – C. 47-52. – ISSN 1815-3070
1397285
  Павлюк Л.С. Структурно-семантична організація полемічно-дискусійного дискурсу (за матер. україн. політ. публіцистики першої половини ХХ ст.) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Павлюк Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 1996. – 19л.
1397286
  Мойсієнко А. Структурно-семантична організація простого ускладненого речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми структурно-семантичної організації простого ускладненого речення, типологію відношень, пов"язаних з додатковою предикативністю, структурою ряду. Consudered are problems of the structural-semantic organization of simple complicated ...
1397287
  Олексенко В. Структурно-семантична організація рекламного тексту // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 106-113. – ISSN 2415-8208
1397288
  Піхманець Р. Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини
1397289
  Качмар Структурно-семантична своєрідність українських етіологічних легенд з дендрологічними мотивами // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 122-129


  Статтю присвячено розглядові структурно-семантичних особливостей українських етіологічних легенд про дерева. Зосереджено увагу на центральних мотивах, найтиповіших сюжетних схемах та їх значеннєвому наповненні. Вказано на взаємодію у цих фольклорних ...
1397290
  Богатько В. Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозових творах Володимира Лиса // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 50-57. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Проаналізовано структурно-стилістичні можливості еліптичних речень у художньому тексті. Окреслено коло значень, виражених за допомогою еліптичних речень. Указано на особливості творення експресивного ефекту за допомогою еліптичних структур. Матеріалом ...
1397291
  Капась-Романюк Структурно-семантична специфіка описових предикатів староукраїнської ділової писемності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 18-25


  (на матеріалі "Актів Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р.")
1397292
  Лаврінець О. Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних конструкцій у сучасному адміністративно-канцелярському підстилі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 152-167. – ISSN 0320-3077


  "Визначено обсяг парадигми пасиву та ієрархію її складників, мовні й позамовні чинники поширення, а подекуди й домінування пасивних конструкцій над активними в сучасних зразках документів. Проаналізовано випадки вмотивованого / невмотивованого вживання ...
1397293
  Дем"янюк А.А. Структурно-семантична характеристика абстрактних омпозитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ - ХVІІ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 74-78


  У статті в структурно-семантичному аспекті здійснено аналіз композитних абстрактних іменників староукраїнської літературної мови кінця XVI-VII ст. In the article the analysis of composits abstractions nouns in Old Ukrainian literary language of the ...
1397294
  Серебрянська І.М. Структурно-семантична характеристика власних назв українських вищих навчальних закладів // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 171-178. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (1)). – ISSN 2312-2919


  "Роглянуто питання семантичної специфіки власних назв вищих навчальних закладів у різні періоди розвитку української державності."
1397295
  Проценко І.Ю. Структурно-семантична характеристика лексики на позначення людей похилого віку (на матеріалі іспанської й української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 380-386. – Бібліограф.: 21 назв. – ISSN 1729-360Х
1397296
  Князь Т. Структурно-семантична характеристика фразеологізмів на позначення наявності / ненаявності території навколо помешкання / Тетяна Князь // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 144-148. – ISSN 0320-3077
1397297
  Каминін Ігор Миколайович Структурно-семантичне освоєння запозичених слів у сучасній українській літературній мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Каминін Ігор Миколайович; Харків. держ. пед. ун-тет. – Х., 1994. – 16л.
1397298
  Лазер-Паньків Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 259-264
1397299
  Турчина А.А. Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов"янських мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 133-140


  Статтю присвячено дослідженню загальних питань теорії омонімії в сучасній лінгвістиці. Аналізується проблема диференціації омонімів у споріднених слов"янських мовах, а саме: у чеській, українській, російській та польській мовах. Проведено зіставлення ...
1397300
  Остапенко С.А. Структурно-семантичний аналіз поетичного перекладу Д. Павличка сонету 1 В. Шекспіра українською мовою // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 117-121. – ISSN 2307-4558
1397301
  Герман К.Ф. Структурно-семантичний аналіз складносурядних речень сучасної української літературної мови / К.Ф. Герман. – Чернівці, 1973. – 54с.
1397302
  П"ятецька О.В. Структурно-семантичний аналіз фразеологічних терміносполук у науковій мові сучасної економіки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 86-95. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано структурні особливості економічних терміносполук фразеологічного типу, визначено семантичні та граматичні модифікації, що лежать в основі їхнього творення, виокремлено термінологічні словосполучення, які з`явилися в результаті ...
1397303
  Антонова О.О. Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 10-14. – ISSN 1996-9872
1397304
  Марунько О.А. Структурно-семантичний аспект усталених конструкцій з кон"юнктивом у сучасній німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 9-12. – Бібліогр.: Літ.: С, 12; 11 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1397305
  Леонтьєва О.О. Структурно-семантичний аспект функціонування іменної форми предиката зі значенням квалітативності (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Триста поезій") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 474-480


  У статті досліджується структурно-семантичний аспект функціонування іменного предиката зі значенням якості. Визначаються диференційні ознаки предикатів із семантикою квалітативності та стану. Пропонується семантична класифікація предикатів із ...
1397306
  Карачун Ю.Г. Структурно-семантичний та функційно-прагматичний аспекти складних термінів-іменників в англійськомовних текстах з електричної інженерії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Карачун Юлія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1397307
  Малікова Ольга Валеріївна Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості метатекстових одиниць сучасної англійської мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Малікова Ольга Валеріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 24 с.
1397308
  Скаб І.М. Структурно-семантичні особливості абревіатур новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 279-283


  Розглянуто структурно-семантичні особливості абревіатур новогрецької мови. Проаналізовано різні структурні типи абревіатур: лексичні, графічні та графо-лексичні. Рассмотрены структурно-семантические особенности аббревиатур новогреческого языка. ...
1397309
  Соловей О. Структурно-семантичні особливості англійських ідіом ризику // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 85-88. – ISSN 2410-2202
1397310
  Руда Н.В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Руда Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2016. – 194 л. – Бібліогр.: 173-194
1397311
  Руда Н.В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Руда Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1397312
  Руснак Н.О. Структурно-семантичні особливості діалектичних текстів російських "острівних" говірок на території Чернівецької області. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Руснак Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1397313
  Троцюк А.М. Структурно-семантичні особливості дієслівних фразеологічних одиниць із соматичним компонентом "hand" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 396-400. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1397314
  Ковальчук О.П. Структурно-семантичні особливості епонімів англійської та української мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Ковальчук Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1397315
  Павленко А.М. Структурно-семантичні особливості компаративних ідіом в творах К.С. Льюіса "Хроніки Нарнії" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 127-131


  У статті розглядаються компаративні ідіоми сучасної англійської мови та їх структурно-семантичні особливості. У роботі досліджуються ідіоми порівняльного характеру в системі образних засобів англійської мови, розглядаються принципи класифікації ...
1397316
  Ольховська Н.С. Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терминосистеми / Н.С. Ольховська, Ю.В. Худжіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 232-240. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1397317
  Акастьолова О. Структурно-семантичні особливості новотворів у романі Люко Дашвар "На запах м"яса" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – C. 12-14. – ISSN 2307-8037
1397318
  Першин Є. Структурно-семантичні особливості політичної біографії як мовленнєвого жанру // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, О.Г. В"язовська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 78-82. – ISBN 978-617-689-300-4
1397319
  Труш О. Структурно-семантичні особливості складних речень у статті Івана Франка "Темне царство" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 243-253. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано типи і частотність уживання елементарних і неелементарних складних структур у праці І. Франка "Темне царство", визначено реєстр сполучних засобів між предикативними частинами, охарактеризовано значеннєві відношення між компонентами, ...
1397320
  Грицак Н.В. Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць казкової спадщини // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 49-53


  Йдеться про фразеологічні одиниці казкової спадщини, їх функціонування в текстах художніх, публіцистичних, наукових творів. Зберігаючи структурні особливості мови фольклору, фразеологічні одиниці являють собою яскраві стильові та виражальні засоби ...
1397321
  Федоренко С. Структурно-семантичні особливості функціонування та перекладу англомовних термінологічних словосполучень фахових мов електротехніки та машинобудування / С. Федоренко, Т. Бондаренко, А. Бернадіна // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 68-74. – ISSN 2617-5339
1397322
  Богдан Л. Структурно-семантичні особливості японської дитячої ономатопоетичної лексики


  У статті досліджено семантичні особливості ономатопоетики дитячої японської мови, що залежать від структурних моделей ономатопоетичних слів. Висвітлено загальні характеристики японської ономатопоетики на структурному та семантичному рівнях, що ...
1397323
  Козирєв Є. Структурно-семантичні особливості японської православної теонімічної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 43-52


  У статті висвітлено структурно-семантичні особливості неоказіональної теонімічної японської лексики на матеріалі японськомовних православних перекладів Біблії та богослужбових текстів. Сакральні оніми розглядаються як підвид конфесійної лексики та один ...
1397324
  Бондарчук Маргарита Миколаївна Структурно-семантичні параметри російської авіаційної терміносистеми (макрополе "рух літального апарата") : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.02 / Бондарчук Маргарита Миколаївна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1397325
  Стахова В.Г. Структурно-семантичні процеси фразеологічної трансформації в межах сучасного політичного дискурсу радіо і телебачення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 346-350


  Стаття присвячена дослідженню структурно-семантичних процесів фразеологічної трансформації в межах сучасного політичного дискурсу радіо і телебачення. Статья посвящена исследованию структурно-семантических процессов модификации фразеологических ...
1397326
  Залієснова Олена Володимирівна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості конструкцій з пасивним заченням у сучасній іспанській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.05 / Залієснова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1397327
  Залеснова Олена Володимирівна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості конструкцій з пасивним значенням у сучасній іспанській мові : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.05 / Залеснова Олена Володимирівна; Київ. держ. лінгвістичний ун-тет. – К., 1999. – 174л. – Бібліогр.:л.148-173
1397328
  Турчін Марія Марківна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості скорочень (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Турчін Марія Марківна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1397329
  Бєляєва П.В. Структурно-семантичні та культурологічні особливості перекладу загадок та шифрів з англійської мови українською / П.В. Бєляєва, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 13-20. – ISBN 978-966-285-638-5
1397330
  Гріпцов В.І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Гріпцов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 197л. + Додатки: л.165-197. – Бібліогр.: л.157-164
1397331
  Гріпцов В.І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 10.02.05 / Гріпцов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1397332
  Боцман А.В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.04 / Андрій Васильович Боцман; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1397333
  Боцман Андрій Васильович Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Боцман А.В.; НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Київ, 2006. – 403л. + Додатки: л.212-403. – Бібліогр.: л.193-211
1397334
  Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Наєнко Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 53 назви
1397335
  Нагіна В.О. Структурно-семантичні типи абревіатур в українській метеорологічній термінолексиці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 50-55
1397336
  Гурмак Ю.М. Структурно-семантичні типи вторинної номінації у французькій мові періоду преціозності (XVI - XVII століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гурмак Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1397337
  Устенко Н. Структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць у контексті філософсько-психологічного роману (на матеріалі роману В. Винниченка "Лепрозорій") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 250-253. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1397338
  Левченко Г. Структурно-семантичні функції мотиву сну в філософських поемах Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 572-584
1397339
  Станіслав О. Структурно-семантичні характеристики сепаратизації в синтаксисі сучасної французької мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 117-123. – ISSN 2410-0927
1397340
  Голтвяниця Н.Ю. Структурно-семантичні характеристики французьких терміноодиниць мистецтва XXI століття та особливості їх перекладу українською мовою / Н.Ю. Голтвяниця, Н.В. Серга // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 83-88. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1397341
  Сидорук Г.І. Структурно-семантичні характеристики юридичних термінів у перекладацькому аспекті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 113-117. – (Серія "Філологічні науки")
1397342
  Вакуленко Т.А. Структурно-семантческие и коммуникативно-прагматические особенности вопросительных предложений фразеологизированной структуры : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Вакуленко Т.А.;. – Киев, 1992. – 19 с.
1397343
  Велла Татьяна Михайловна Структурно-сематические типы гипотетических конструкций в современном французском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Велла Татьяна Михайловна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 22л.
1397344
  Мустафа Х А.М. Структурно-сематнические особенности субстантивных словосочетаний в арабском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.17 / Мустафа А.М.Х. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
1397345
  Тер-Авакян Г Структурно-сематнические типы недвусостваных предложений в современном французком языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тер-Авакян Г, А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 12л.
1397346
  Карпенко Н. Структурно-семіотичний аналіз поезії Гейхенса "На смертьСтерре" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 100-103
1397347
  Іваніна Т.В. Структурно-семіотичний підхід до аналізу тексту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-39. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1397348
  Мацюк З.С. Структурно-символічний аналіз фразеологічного ряду "материнство" (на матеріалі західнополіської фразеології) / З.С. Мацюк, М.Я. Фенко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 189-204. – ISSN 2311-2697


  Розвідку присвячено актуальному питанню комплексного аналізу фразеологічного фонду української мови. Адже проблеми співвідношення мови й духовної культури, мови та менталітету, їхньої взаємозалежності, культурно-національної семантики одиниць та увага ...
1397349
   Структурно-системный подход в обучении и воспитании : Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1984. – 135с.
1397350
  Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т.А. Ильина. – М.
1. – 1972. – 72с.
1397351
  Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т.А. Ильина. – М.
2. – 1972. – 88с.
1397352
  Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т.А. Ильина. – М.
3. – 1973. – 79с.
1397353
  Бачинська Г. Структурно-словотвірні варіанти чоловічих імен в основах прізвищ м. Тернополя / Галина Бачинська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 28-33. – ISSN 0320-3077
1397354
  Ментинська І. Структурно-словотвірні особливості сучасної комп"ютерної термінології / І. Ментинська, Г. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 86-91. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1397355
  Федорів А. Структурно-словотвірні та семантичні особливості псевдонімів членів ОУН-УПА та учасників АТО: порівняльний аспект // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 202-213. – ISSN 2413-7065
1397356
  Нетребко І. Структурно-словотворчі особливості юридичних термінів української мови // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 101-103.
1397357
  Юков М.К. Структурно-сложное содержание гражданских процессуальных правоотношений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Юков М.К.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
1397358
  Григорьева О.С. Структурно-смысловое моделирование курса «Общая и неорганическая химия» для студентов-технологов / О.С. Григорьева, Л.З. Рязапова, С.В. Вдовина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 3 (апрель). – С. 60-66. – ISSN 0321-0383


  Данная статья отражает предпосылки, способствующие совершенствованию содержания общехимической подготовки студентов технологических вузов. Предлагается внедрение структурно-смысловой модели, а также инновационного лабораторного практикума в форме ...
1397359
  Купина Н.А. Структурно-смысловой анализ художественного произведения / Н.А. Купина. – Свердловск, 1981. – 92с.
1397360
  Токмазов Г.В. Структурно-содержательная модель формирования исследовательских умений / Г.В. Токмазов, С.И. Панькина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 1. – С. 63-66. – ISSN 1726-667Х
1397361
   Структурно-содержательные характеристики текста: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1989. – 123с.
1397362
   Структурно-сопоставительная и системно-типологическая лингвистика: сб. науч. тр.. – М., 1981. – 81с.
1397363
  Смолянская Т.И. Структурно-статистические характеристики знаменательных частей речи французского и итальянского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Смолянская Т.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1967. – 31л.
1397364
  Дубовая А.С. Структурно-стилистические особенности заголовков французской газеты (XVII-XX вв.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Дубовая А.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 21л.
1397365
  Потапова Ж.Е. Структурно-стилистические особенности повторной номинации в конструкции обособленного приложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапова Ж.Е.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 23л.
1397366
  Вольперт Р.Х. Структурно-стилистический анализ моделей прдложений с частицей es в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Вольперт Р.Х.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 37л.
1397367
  Тарасюк Т. Структурно-стильові та графічні особливості релігійних абеток і букварів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 221-234. – ISSN 2413-0923
1397368
  Шуликов Е.С. Структурно-стратиграфические построения по складкам волочения / Е.С. Шуликов. – Казань, 1991. – 26с.
1397369
  Годинюк І.М. Структурно-схемотехнічне модифікування функціональних властивостей сенсорних пристроїв магнітного поля на інтегральних біполярних магнітотранзисторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Годинюк Іван Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1397370
  Шехунова С.Б. Структурно-текстурні особливості кам"яної солі франської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1397371
   Структурно-текстурные особенности эндогенных руд.. – М., 1964. – 598с.
1397372
  Чепижко А.В. Структурно-тектоническая модель Закарпатского краевого прогиба / А.В. Чепижко, В.Н. Кадурин // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 31-32
1397373
   Структурно-тектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны / В.А. Конторович, А.Э. Конторович, И.А. Губин, А.М. Зотеев, В.В. Лапковский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1253-1274 : рис. – библиогр.: с. 1273-1274. – ISSN 0016-7886
1397374
   Структурно-тектонические особенности и перспективы нефтегазоносности девонских отложений Днепровско-Донецкой впадины.. – М., 1975. – 96с.
1397375
  Котлуков В.А. Структурно-тектонические особенности северной части Прибалтики в пределах листа 0-35 / В.А. Котлуков, Б.Б. Митгарц. – Москва, 1955. – 55с.
1397376
   Структурно-тектонические предпосылки перспектив нефтегазоносности Узбекистана.. – Ташкент, 1977. – 140с.
1397377
  Ремезова О. Структурно-тектонічні фактори утворення титаноносних масивів габро Коростенського плутону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-14. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто приуроченість масивів титаноносних габроїдів до систем розломів Українського щита, зроблено висновок про провідну роль діагональної системи у становленні габроїдних інтрузій та відзначено роль ортогональної системи у формуванні тіл пізньої ...
1397378
  Вергельська Н.В. Структурно-тектонічні чинники перерозподілу газів у Донецькому вугільному басейні України / Н.В. Вергельська, І.М. Скопиченко // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. ; редкол.: Амоша А.И., Булат А.Ф., Вивчаренко А.В. [и др.]. – Киев, 2018. – № 10/11 (742/743). – С. 35-39. – ISSN 0041-5804
1397379
  Устіннікова Ольга Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / Устіннікова Ольга, Сенько Прасковія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1397380
   Структурно-термоатмогідролого-геохімічні дослідження території Бобриківської западини / І.Д. Багрій, Ю.К. Гордєєва, В.А. Глонь, А.П. Куліш, К.М. Стародубець // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 2 (62). – C. 5-13. – ISSN 1684-2189
1397381
   Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. Сб. ст.. – Москва, 1973. – 262 с.
1397382
  Хромов Вячеслав Иванович Структурно-типологические особенности производных лексических единиц на -ward, -wards, -wise, -ways в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Хромов Вячеслав Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20л.
1397383
   Структурно-типологические особенности русского и кавказских языков: сб. ст.. – Грозный, 1977. – 190с.
1397384
   Структурно-типологическое описание современных германских языков.. – М., 1966. – 324с.
1397385
  Тесленко В. Структурно-типологічні особливості закритих фразеологізованих речень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 296-305


  Стаття присвячена дослідженню структурно-типологічних особливостей закритих фразеологізованих речень. Проаналізовано фразеологізовані одиниці за двома головними структурними схемами Snom +Vf та Snom +CopfS, які є основою для творення похідних ...
1397386
  Камінчук О. Структурно-типологічні параметри поезії Івана Франка: неокласицизм, просвітництво, романтизм
1397387
  Черкашина Т. Структурно-типологічні характеристики автобіографіки П. Куліша, М. Костомарова і М. Драгоманова // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 179-186. – ISBN 978-966-2248-71-5
1397388
  Максименко В.Ф. Структурно-типоолгические разновидности кнфликта прозы А. П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Максименко В. Ф.; МОУ, Хар. гос. пед. ин-т. – Х., 1992. – 17л.
1397389
  Фодор И. Структурно-ункциональное изучение фрагментов транспортных РНК : Автореф... канд. биол.наук: / Фодор И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1967. – 26л.
1397390
  Роговин М.С. Структурно-уровневые теории в психологии (метод. основы). Уч. пособие. / М.С. Роговин. – Ярославль, 1977. – 80с.
1397391
  Гайворонський І.В. Структурно-фазовий стан поверхневих шарів алюмінію, титану та цирконію після імпульсного лазерного легування перехідними металами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Гайворонський Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1397392
  Вернигорова Ю.В. Структурно-фациальное районирование неогеновых отложений Керченского полуострова / Ю.В. Вернигорова, Л.А. Фиколина, Н.Н. Обшарская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-94 : рис. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0367-4290
1397393
   Структурно-фациальные особенности и перспективы нефтегазоносности эоценовых отложений депрессионных зон Азербайджана. – Баку, 1982. – 231с.
1397394
  Огнев В.Н. Структурно-фациальные особенности угленосных толщ восточноферганского каменно-угольного бассейна / В.Н. Огнев. – Фрунзе, 1946. – 67с.
1397395
  Христов Е.В. Структурно-фациальные соотношения среднего и верхнего палеозоя в зоне "важнейшей структурной линии Тянь-Шаня" в хр. Молдо-Тау : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Христов Е.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 33л.
1397396
  Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу і плазми / Мельник О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 124л. – Бібліогр. : л.113-124
1397397
  Кондрат Р.Я. Структурно-феноменологічна реологія розчинів полімерів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05. / Кондрат Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132 л. – Бібліогр.: л. 120-132
1397398
  Кондрат Р.Я. Структурно-феноменологічна реологія розчинів полімерів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05. / Кондрат Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1397399
  Гапонов К.Д. Структурно-феноменологічний аналіз агресивності й ворожих реакцій у хворих з алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 89-97 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2308-6300
1397400
  Шпак М.М. Структурно-феноменологічні характеристики емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 189-193. – (Серія : Психологічні науки)
1397401
  Сулейманов И.Г. Структурно-физические свойства протоплазмы и ее компонентов в связи с проблемой морозоустойчивости культурных растений : Автореф... доктор биол.наук: / Сулейманов И.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40
1397402
   Структурно-формационная интерпретация сейсмических данных / И.А. Мушин, Л.Ю. Бродов, Е.А. Козлов, Ф.И. Хатьянов. – Москва : Недра, 1990. – 298с.
1397403
   Структурно-формационная сейсморазведка на Севере Западной Сибири: сб. науч. тр.. – Тюмень, 1987. – 141с.
1397404
  Польской Ф.Р. Структурно-формационный анализ и его роль при оценке прогнозных ресурсов полезных ископаемых на Украинском щите : методы прикладной геохимии и петрофизики, геохимические поиски полезных ископаемых // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 119-128. – Бібліогр.: 3 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1397405
  Бабенюк Юрий Демьянович Структурно-фуекциональные модификации негистоновых белков хроматина при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Бабенюк Юрий Демьянович; МВССО УССР Харьк. гос. ун-т им Горького. – Х, 1982. – 22л.
1397406
  Лойко Л.А. Структурно-фукциональные особенности афферентных систем илеоцекального отдела кишечника. : Автореф... Канд.мед.наук: 099 / Лойко Л.А.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1972. – 24л.
1397407
   Структурно-функциональная взаимосвязь в иодпротеинах. – Ташкент, 1990. – 195с.
1397408
  Леонов Александр Александрович Структурно-функциональная надежность технических средств безопасности на этапах проектирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Леонов Александр Александрович; Мин-во образов. Украины. Севастопольск. у-т. – Севастополь, 1996. – 24л.
1397409
   Структурно-функциональная организация генома эукариот : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1979. – 146с.
1397410
   Структурно-функциональная организация генома: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 187с.
1397411
  Вартонь Светлана Сергеевна Структурно-функциональная организация гигантских нейронов прудовика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Вартонь Светлана Сергеевна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 30л.
1397412
  Елина Г.А. Структурно-функциональная организация и динмика болотных экосистем Карелии / Г.А. Елина. – Ленинград, 1984. – 128с.
1397413
   Структурно-функциональная организация и изменчивость хромосом : Учебное пособие. – Томск, 1987. – 156с.
1397414
  Скуиньш Арнис Александрович Структурно-функциональная организация и механизм действич кортикотропина в коре надпочечников : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Скуиньш Арнис Александрович; Латвийский ин-т органического синтеза. – Рига, 1984. – 138л. – Бібліогр.:л.111-138
1397415
  Гусельникова К.Г. Структурно-функциональная организация обонятельной луковицы позвоночных животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Гусельникова К.Г. ; МГУ. – Москва, 1974. – 50 с.
1397416
   Структурно-функциональная организация развивающегося мозга.. – Л., 1990. – 197с.
1397417
  Табин Владимир Иванович Структурно-функциональная перестройка нервно-мышечного аппарата при врожденных деформациях конечностей (экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Табин Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т физиолог. им. А.А.Богомольца. – К., 1980. – 40л.
1397418
  Карасин А.И. Структурно-функциональная характеристика --эндотоксинов BACILLUS THURINSIS подвида GALLERIAE на основе методов молекулярного клонирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Карасин А. И.; МГУ. – М., 1992. – 12л.
1397419
  Исхакова В.В. Структурно-функциональная характеристика геномов сортов яровой мягкой пшеницы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Исхакова В.В.; АН БССР. Ин-тут эксперим. ботаники. – Минск, 1988. – 20л.
1397420
  Климчук Д.А. Структурно-функциональная характеристика клеток в культуре IN VITRO в условиях измененной силы тяжести : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.25 / Климчук Д.А.; АН СССР. Ин-тут цитологии. – Л., 1991. – 17л.
1397421
  Шостак Ю.А. Структурно-функциональная характеристика клеток мозгового вещества надпочечников крысы при действии на организм общего внешнего гамма-облучения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Шостак Ю.А.; АН Беларуси, Ин-т радиобиологии. – Минск, 1992. – 14л.
1397422
  Фомичева В.М. Структурно-функциональная характеристика клеточных элементов стенки грудного протока : Дис... канд. биол.наук: / Фомичева В.М.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1975. – 145л. – Бібліогр.:л.125-145
1397423
  Фомичева Валентина Михайловна Структурно-функциональная характеристика клеточных элементов стенки грудного протока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Фомичева Валентина Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
1397424
  Шахова Л.И. Структурно-функциональная характеристика лексико-семантической группы существительных "чувства, переживания" в русском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.01 / Шахова Л.И.; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1980. – 24л.
1397425
  Кордюм Е.Л. Структурно-функциональная характеристика растительной клетки в процессах дифференцировки и дедифференцировки. / Е.Л. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1980. – 113с.
1397426
  Абдалиева Г.Р. Структурно-функциональная характеристика сложнопочиненного предложения в современной стихотворной речи : Автореф. дис. ...фил. наук / Абдалиева Г.Р. ; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1986. – 24 с.
1397427
  Котова А.Б. Структурно-функциональное единство клетки. / А.Б. Котова. – Киев, 1973. – 95с.
1397428
  Грачев М.А. Структурно-функциональное исследование валиновй тРНК, модифицированной водорастворными карбомидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Грачев М. А.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соедин. – М., 1972. – 28л.
1397429
  Чугуев Игорь Иванович Структурно-функциональное исследование центрального участка тРНК : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чугуев Игорь Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 18л.
1397430
  Чамбай В.Н. Структурно-функциональное своеобразие метафоры в произведениях М.Пришвина. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чамбай В.Н.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 17л.
1397431
  Сытник А.И. Структурно-функциональные аспекты взаимодействия альдолазы мышц кроликов с NADH. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сытник А.И.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1989. – 17л.
1397432
   Структурно-функциональные взаимосвязи и продуктивность фитоценозов. – Красноярск, 1983. – 141с.
1397433
  Борончук Г.В. Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологических системах при криоконсервации / Борончук Г.В., Балан И.В. ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2008. – 632 с. – ISBN 978-9975-62-243-1
1397434
  Королева Л.В. Структурно-функциональные измения зрительного анализатора после удаления затылочных долей головного мозга у обезьян разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: / Королева Л. В.; АМН СССР. – Сухуми, 1963. – 16л.
1397435
   Структурно-функциональные лингвистические исследования: роман.-герм. и классич. филология.. – Кишинев, 1979. – 169с.
1397436
  Мирутенко Наталия Владимировна Структурно-функциональные модификации лизил-тРНК-синтетазы из печени крыс в норме и при лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мирутенко Наталия Владимировна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 26л.
1397437
   Структурно-функциональные основы механизмов памяти.. – Москва, 1976. – 220с.
1397438
   Структурно-функциональные основы условных рефлексов.. – Л., 1970. – 112с.
1397439
  Куликов Я.К. Структурно-функциональные особенности белков ячменя и картофеля / Я.К. Куликов, Н.П. Иванов. – Минск, 1988. – 112с.
1397440
  Иткина Р.С. Структурно-функциональные особенности конструкций с союзом "как" в составе простого предложения современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иткина Р.С. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 19 с.
1397441
   Структурно-функциональные особенности некоторых компонентов лесных экосистем Прииссыкулья. – Фрунзе, 1984. – 160с.
1397442
  Ефимова Валентина Михайловна Структурно-функциональные особенности организации локомоции костистых рыб разной естественной подвижности : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.13 / Ефимова Валентина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 26с.
1397443
  Соркина Д.А. Структурно-функциональные свойства белков / Д.А. Соркина, И.Н. Залевская. – Киев : Вища школа, 1990. – 215с.
1397444
  Слепцова Инна Леонидовна Структурно-функциональные свойства высокомолекулярного комплекса аминоацил-тРНК- синтетаз из печени крыс в условиях острого лучевого поражения : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Слепцова Инна Леонидовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 157л. – Бібліогр.:л.133-157
1397445
  Слепцова И.Л. Структурно-функциональные свойства высокомолекулярного комплекса аминоацил-тРНК-синтетаз из печени крыс в условиях острого лучевого поражения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Слепцова И.Л.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1397446
  Глибовец Николай Николаевич Структурно-функциональные сети и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Глибовец Николай Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1397447
  Шашкова Л.Б. Структурно-функциональный анализ научной терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 660.663 / Шашкова Л.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 27л.
1397448
  Иванова Л.П. Структурно-функциональный анализ простого предложения / Л.П. Иванова. – К, 1991. – 166с.
1397449
   Структурно-функциональный анализ текста в обучении иностранным языкам: межвуз. сб.. – Чебоксары, 1986. – 123с.
1397450
   Структурно-функциональный анализ языковых единиц: сб. ст.. – Иркутск, 1985. – 163с.
1397451
   Структурно-функциональный аспект предложения и текста: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 157с.
1397452
  Сычев С.В. Структурно-функциональный подход к построению автоматизированных информационно-поисковых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Сычев С.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1397453
  Василишина Н.М. Структурно-функціональна модель викладача вищої школи в Україні // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 17-23. – ISSN 2307-9770
1397454
  Сизон В.Г. Структурно-функціональна модель державно-громадського управління освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 78-83. – (Серія: Державне управління ; № 4 (56)). – ISSN 1813-3401
1397455
  Петраковська О.С. Структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб / О.С. Петраковська, М.Ю. Михальова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 290-296. – ISSN 2076-815X
1397456
  Бондаренко О.В. Структурно-функціональна модель корпоративної культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
1397457
  Качмар О.В. Структурно-функціональна модель людської агресії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 176-178. – ISBN 978-966-2188-73-8
1397458
  Васильєв В.В. Структурно-функціональна модель педагогічного пароцесу формування професійного потенціалу державних службовців системи соціального захирсту населення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1397459
  Андрєєв А.М. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 117-121. – ISSN 1563-3713
1397460
  Балендр А. Структурно-функціональна модель підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 17-28. – ISSN 2617-1775
1397461
  Журба Ігор Структурно-функціональна модель полюсів зростання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1397462
  Бабкова О. Структурно-функціональна модель професійного розвитку викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 25-30. – ISSN 2413-1571
1397463
  Ху Ж. Структурно-функціональна модель процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 7-13. – ISSN 2078-1687
1397464
  Мельничук С.Ю. Структурно-функціональна модель реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тренінгів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 150-154. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1397465
  Сиваш С.В. Структурно-функціональна модель розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1397466
  Гарбар Є. Структурно-функціональна модель системи виховання громадянської відповідальності майбутніх офіцерів військових закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 160-166. – ISSN 2308-4634
1397467
  Маланюк Н.М. Структурно-функціональна модель системи професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 109-127. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
1397468
  Якубова Л. Структурно-функціональна модель соціальної реабілітації осіб, що повернулися із зони АТО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 50-54. – ISSN 2308-4634
1397469
  Козак Ю.Ю. Структурно-функціональна модель формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп"ютерного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: с. 114. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1397470
  Ткачов А.С. Структурно-функціональна модель формування ключових компетентностей інтелектуально здібних і обдарованих учнів основної школи в процесі навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 287-290. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1397471
  Федорун М.В. Структурно-функціональна модель формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 217-222 : рис. – Бібліогр.: с. 221. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1397472
  Чернякова Ж. Структурно-функціональна модель формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 206-220. – ISSN 2312-5993
1397473
  Ткачук О. Структурно-функціональна модель формування художніх здібностей / О. Ткачук, О. Полисаєва // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – С. 187-194 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1810-2131
1397474
  Діброва І.О. Структурно-функціональна організація геосистем міста суми / І.О. Діброва, О.В. Шахаєва // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 89-96. – ISSN 0868-6939


  Здійснено аналіз природно-технічних геосистем міста Суми. Визначені шляхи оптимізації екологічної ситуації, яка при цьому склалася. There was made the analysis of the interaction of natural and technic geoecosystem of Sumy. Identified optimization ...
1397475
  Москалець Віктор Структурно-функціональна організація особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.20-25. – ISSN 1810-2131
1397476
  Кочина М.Л. Структурно-функціональна організація пристосувальних процесів в здоровій системі до навантаження різного виду : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.26 / Кочина М.Л.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 1996. – 33 с.
1397477
  Кардаш О.Р. Структурно-функціональна організація росту і морфогенезу гаметофіту мохів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Кардаш О. Р.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1397478
  Діброва І.О. Структурно-функціональна організація та екологічна ситуація міста Рівне / І.О. Діброва, І.І. Клімович // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 19-23. – ISSN 0868-6939
1397479
  Бур"ян З.В. Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону верхів"я Кременчуцького водосховища / З.В. Бур"ян, В.П. Гандзюра, В.М. Трохимець // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 15-25. – ISSN 2075-1508


  "Представлено результати досліджень сучасного стану видового багатства літорального зоопланктону верхів"я Кременчуцького водосховища, яке нараховувало 48 видів. Коловерток зареєстровано 20 видів, гіллястовусих ракоподібних -18 і веслоногих - 10. ...
1397480
  Бур"ян З. Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону верхів"я Кременчуцького водосховища в районі Канівського природного заповідника / З. Бур"ян, В. Гандзюра, В. Трохимець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-49. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону у верхів"ї Кременчуцького водосховища в межах Канівського природного заповідника за літній період 2015 р. Видове багатство було представлено 34 ...
1397481
  Трохимець В.М. Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону як показник трансформації екосистем водосховищ : дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16 / Трохимець Владлен Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 438 арк. – Додатки: арк. 345-438. – Бібліогр.: арк. 305-344
1397482
  Трохимець В.М. Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону як показник трансформації екосистем водосховищ : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16 / Трохимець Владлен Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назви
1397483
  Сухенко Я.В. Структурно-функціональна типологія особистісного потенціалу педагогічного працівника // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 99-114. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1397484
  Майданюк А.В. Структурно-функціональна характеристика аденілатциклази після рентгенівського опромінення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 32)


  Установлено, що через 1 год. після загального рентгенівського опромінення щурів 0,21 Кл/кг відбуваються зміни характеру термоінактивації, чутливості до дії гідролаз аденілатциклази синаптичних мембран. Виявлені зміни відображають ранні фізико-хімічні ...
1397485
  Хроленко М. Структурно-функціональна характеристика екологічної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2308-4634
1397486
  Бориславська О.М. Структурно-функціональна характеристика системи управління підготовкою фахівців цивільно-військового співробітництва // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 111-121. – ISSN 2220-1394
1397487
  Радченко О.П. Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Радченко Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1397488
  Дацюк А. Структурно-функціональний аналіз безпекових аспектів політики Європейської інтеграції в умовах протидії російській агресії в гібридній війні проти України / А. Дацюк, О. Пошедін, Л. Шипілова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 61-68
1397489
  Алексєєва О.А. Структурно-функціональний аналіз вищої освіти / О.А. Алексєєва, В.В. Чепак // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 128-134. – ISBN 966-594-559-9
1397490
  Клепар М. Структурно-функціональний аналіз освітніх програм з підготовки студентів-міжнародників у закладах вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 97-103. – ISSN 2308-4634
1397491
  П"ятецька О.В. Структурно-функціональний аналіз поетичної мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.03 / П"ятецька О.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1999. – 18 с.
1397492
  П"ятецька О.В. Структурно-функціональний аналіз поетичної мови : Дис... канд. філол.наук: 10.02.03. / П"ятецька О.В.; КУ. – Київ, 1999. – 158л. – Бібліогр.:л.144-158
1397493
  Ілляшов Г. Структурно-функціональний аналіз політичної духовності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 87-95. – ISSN 2078-1016
1397494
  Довженко Є.В. Структурно-функціональний аналіз транспортного законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 91-97
1397495
  Старожук А.О. Структурно-функціональний аналіз туристської інфраструктури місті Кіровоград / А.О. Старожук, С.В. Дмітрієв // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 144-150 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1397496
  Бабін І.І. Структурно-функціональний аналіз юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 76-85. – (Правознавство ; Вип. 348)
1397497
  Хохуляк В.В. Структурно-функціональний метод наукового дослідження у науці фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 74-80. – (Правознавство ; Вип. 365)
1397498
  Мигаль В.П. Структурно-функціональний підхід до аналізу безпеки складних технічних систем / В.П. Мигаль, Г.В. Мигаль // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 142-151 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-4643
1397499
  Заруцька О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 34-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1397500
  Бурау Н. Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації / Н. Бурау, О. Павловський, Д. Шевчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 4 (72). – С. 77-86. – ISSN 1727-7108
1397501
  Живило І.О. Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу у пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 75-76. – ISSN 2224-1485
1397502
  Грубська Л.В. Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Грубська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 168л. – Бібліогр.: л.140-168
1397503
  Грубська Л.В. Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.01 / Грубська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1397504
  Воєйкова Д.О. Структурно-функціональний стан внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов розвитку стеатогепатозу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Воєйкова Дарина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 132 арк. – Бібліогр.: арк. 112-132
1397505
  Воєйкова Д.О. Структурно-функціональний стан внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов розвитку стеатогепатозу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Воєйкова Дарина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1397506
  Сенін С.А. Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової оболонки шлунка та сироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Сенін Сергій Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 150 л. – Бібліогр.: л. 122-150
1397507
  Лещенко І.В. Структурно-функціональний стан підшлункової залози за умов розвитку ожиріння : дис. … канд. біол. наук : 03.00.13 / Лещенко Іван В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 153 арк. – Бібліогр.: арк. 130-153
1397508
  Лещенко І.В. Структурно-функціональний стан підшлункової залози за умов розвитку ожиріння : автореф. дис. … канд. біол, наук : 03.00.13 / Лещенко Іван В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1397509
  Коваленко І.М. Структурно-функціональні зв"язки в лісових екосистемах НПП "Деснянсько-Старогутський" // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1397510
  Рожков І.М. Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз - периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та їх корекції : Автореф. дис. ... біолог. наук: 03.00.11 / Рожков І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
1397511
  Рожков І.М. Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз - периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та їх корекції : Дис. ... д-ра біолог. наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Рожков І.М.; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2006. – 395л. – Бібліогр.: л. 349 - 395
1397512
   Структурно-функціональні зміни в стінці товстого кишечника за умов введення глутамату натрію / О.О. Коленченко, Т.М. Фалаєєва, Т.В. Берегова, О.Г. Курик // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – C. 39-43. – ISSN 2415-3060
1397513
  Розова К.В. Структурно-функціональні зміни в тканинах легень та серця у щурят, що перенесли експериментальну утробну гіпоксію різного ступеня тяжкості / К.В. Розова, Л.І. Шевченко, О.І. Жданович // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 16-23. – ISSN 2226-1230
1397514
  Рожков І.М. Структурно-функціональні основи змін в аденогіпофізі при гіпоксії в онтогенезі : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Рожков І. М.; КУ. – К., 1997. – 24л.
1397515
  Палагеча Роман Миколаевич Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Палагеча Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 183 л. + Додатки: л.166-183. – Бібліогр.: л.170-165
1397516
  Палагеча Роман Миколайович Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Палагеча Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1397517
  Космацька Н.В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії "Asterix") : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Космацька Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
1397518
  Космацька Н.В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії "Asterix") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Космацька Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1397519
  Бабенко Лідія Михайлівна Структурно-функціональні особливості насіння з різним типом спокою : Автореф... канд біол.наук: 03.00.12 / Бабенко Лідія Михайлівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 23л.
1397520
  Бабенко Л.М. Структурно-функціональні особливості насіння з різним типом спокою. : Дис... канд. біол.наук: 03.00.01 / Бабенко Л.М.; АН України, ін-т ботаніки ім. М.Холодного. – К., 1995. – 134л. – Бібліогр.:л.115-133
1397521
  Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет : Автофер. дис. ... канд.біологічних наук:спец. 03.00.11.- Цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв.
1397522
  Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2008. – 175л. – Бібліогр.: л.144-175
1397523
  Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.:5 назв
1397524
  Федюк О.М. Структурно-функціональні особливості хлоропластів і мітохондрій листків Galanthus nivalis L. за низьких температур : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.11 / Федюк Ольга Миронівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехн. та геноміки НАН України". – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1397525
  Тимошенко К.Р. Структурно-функціональні перебудови мікрогемодинаміки при адаптації до фізичного навантаження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тимошенко Катерина Русланівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1397526
  Шкарлет С.М. Структурно-функціональні передумови формування інноваційної політики у контексті формування економічної безпеки підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 107-116.
1397527
   Структурно-химическая модификация эластомеров.. – К., 1989. – 229с.
1397528
  Шиманович В.М. Структурно-химические аспекты геохимии рассолов Приятской впадины. / В.М. Шиманович, А.А. Махнач. – Минск, 1975. – 100с.
1397529
  Голина Лариса Васильевна Структурно-химические превращения поли-4-винилпиридина в координационных комплексах с ионами меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Голина Лариса Васильевна; МГУ. – М., 1984. – 21л.
1397530
  Стенина Н.Г. Структурно-химические преобразования силикатных минералов как показатель их генезиса / Н.Г. Стенина, А.Н. Дистанова. – Новосибирск, 1991. – 75с.
1397531
  Рябов С.В. Структурно-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на їх основі : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.06 / Рябов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 61 назва
1397532
  Бургін М.С. Структурно - номінативний напрям у методології науки : Каталог книжково виставки / М.С. Бургін, Кузнецов Володимир Іванович; Hац. б-ка Укра ни ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996. – 23с. – (Сер."Книжкові виставки HБУВ" ; Вип.1)
1397533
  Мамедов А.В. Структурно - фациальные особенности и перспективы нефтегазоносности сарматских отложений Среднекуринской впадины / А.В. Мамедов. – Баку : АН АзССР, 1968. – 239с.
1397534
  Гузь О.О. Структурно - функціональний аналіз тестопридатності при проектуванні цифрових систем на кристалах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Гузь О. О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1397535
   Структурно забарвлені полімери на основі деяких ксантенових похідних / І.А. Шпак, В.Г. Сиромятніков, В.М. Ящук, В.В. Косач // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 218
1397536
  Вознякевич А.К. Структурно упорядоченные пространства с идемпотентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вознякевич А.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 7л.
1397537
  Ветров А А. Структурно целевой анализ экономического потенциала предприятия / А А. Ветров, . – Саратов, 1989. – 285 с.
1397538
   Структурновещественные комплексы Юго-Восточной Тувы: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 159с.
1397539
  Манжура О.В. Структурного розвитку національної економіки: механізм, елементи, взаємозв"язки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2409-1944
1397540
   Структурное дешифрирование при геологической съемке : метод. рекомендации. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1981. – 25 с.
1397541
  Родзиевская Я . Структурное замещение в субстантивных группах в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзиевская Я . К.; ЛГУ. – Л., 1971. – 27л.
1397542
   Структурное и прикладное языкознание. Библиограф. указ. лит-ры, изданной в СССР в 1918-1962 гг.. – М., 1965. – 195с.
1397543
   Структурное и функциональное развитие романских языков: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1981. – 155с.
1397544
  Шибаева В.И. Структурное исследование зостеринапектина морских трав : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шибаева В.И.; АН СССР. Дальневосточный науч. центр. Тихоокеанский ин-т биоорганической химии. – Владивосток, 1974. – 20л.
1397545
  Кулиева Т.З. Структурное исследование некоторых циклических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кулиева Т.З.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 20л.
1397546
  Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л. Баранов, А.В. Макаров ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 1986. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 261-270 (240 назв.)
1397547
  Геворкьян В.Х. Структурное положение и изверженные породы поднятия Ян-Майен (Северная Атлантика) / В.Х.Геворкьян, И.Э.Ломакин, Р.В.Касабов. – Пренпринт 81-32. – Киев, 1981. – 56 с. : Ил. – На обкл. рік видання 1982. – Библиогр.: с.52-55
1397548
  Колотухина С.Е. Структурное положение редкометалльных провинций на древних платформах южного полушария / С.Е. Колотухина. – Москва : Наука, 1977. – 87с.
1397549
  Елизова Е.И. Структурное представление концепции лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 4, ч. 1. – С. 191-195. – ISSN 2073-9613


  В статье освещены вопросы построения концепции научного исследования, представлена структура концепции лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов. The article is devoted to the construction of the concept of scientific research. ...
1397550
  Дал У.И. Структурное программирование / У.И. Дал. – Москва : Мир, 1975. – 247с.
1397551
  Геллер Д.П. Структурное программирование на АПЛ / Д.П. Геллер. – М., 1982. – 256 с.
1397552
  Секриеру Н.Г. Структурное программирование на ассемблере микро-ЭВМ и микропроцессорных систем. / Н.Г. Секриеру. – Кишинев, 1991. – 169с.
1397553
  Сибеста Р. Структурное программирование на языке ассемблера ЭВМ VAX-11 / Р. Сибеста. – Москва, 1988. – 535 с.
1397554
  Йодан Э. Структурное проектирование и конструирование программ / Э. Йодан. – Москва, 1979. – 416 с.
1397555
  Блам Ю.Ш. Структурное проектирование и реализация программно-модельных комплексов / Ю.Ш. Блам. – Новосибирск, 1992. – 110с.
1397556
  Штрик А.А. Структурное проектирование надежных программ встроенных ЭВМ / А.А. Штрик. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 295с.
1397557
  Индутный В.В. Структурное развитие горных пород в свете теории эволюции : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.08-04.00.20 / Индутный В.В.; АН УКраины Ин-тут геохим. минералогии и рудообразования. – К., 1993. – 37л.
1397558
  Чемберлен Дж. Структурное развитие района Биверлдодж / Дж. Чемберлен; М-во геол. и охраны недр СССР; Отд. науч.-технич. инф. ВИМС. – Москва, 1961. – 24с. : Ил. – Библиогр.: с.24. – (Серия геология и методика поисков месторождений урана ; Вып.10)
1397559
  Худайбердиев Р. Структурное развитие систем / Р. Худайбердиев, П.А. Цитович. – Ташкент, 1977. – 77с.
1397560
   Структурное развитие французского языка : сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – 123с.
1397561
  Мараханов В.И. Структурное районирование камчатской тектонической области. / В.И. Мараханов, С.В. Потапьев. – М., 1981. – 88с.
1397562
  Золотарева Б.Н. Структурное состояние погребенных и современных почв солонцового комплекса сухостепной зоны Нижнего Поволжья / Б.Н. Золотарева, А.В. Бухонов, В.А. Демкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 770-780 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
1397563
  Пярнпуу А.А. Структурное стохастическое моделирование релаксационных задач / А.А. Пярнпуу. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 41с.
1397564
  Пярнпуу А.А. Структурное стохастическое моделирование столкновительных процессов в разреженных газовых средах / А.А. Пярнпуу, В.И. Шематович. – М., 1985. – 40 с.
1397565
  Нефедова Л.Н. Структурнохимическое исследование продуктов деструкции природгого угля и их поликонденсации : Автореф... канд. хим.наук: / Нефедова Л. Н.; Кирг..ГУ. – Фрунзе, 1970. – 33л.
1397566
  Шаститко А. Структурные альтернативы социально-экономического развития России / А. Шаститко, С. Афонцев, С. Плаксин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 71-85. – Бібліогр.: с. 72, 80, 82, 84. – ISSN 0042-8736
1397567
  Ляхович В.В. Структурные аспекты биохимиии монооксигеназ / В.В. Ляхович, И.Б. Цырлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 238 с.
1397568
  Колобов Юрий Романович Структурные аспекты высокотемпературной прочности дисперсноупрочненных никелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колобов Юрий Романович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1977. – 17л.
1397569
   Структурные аспекты слова и словосочетания: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 132с.
1397570
  Фабиан Мирослава Петровна Структурные аспекты типологического сопоставления лексико-семантических полей : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.20 / Фабиан Мирослава Петровна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 183 л. – Бібліогр. : л. 170-183
1397571
  Деркач Ю.С. Структурные белки некоторых РНК-содержащих вирусов и способы их идентификации : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Деркач Ю.С. ; АМН СССР , Ин-т вирусологии. – Москва, 1971. – 25 с.
1397572
  Скороходько Станислав Георгиевич Структурные варианты эмфатического предложения в современном французском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.05 / Скороходько Станислав Георгиевич; МВ и ССО УССР. Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1984. – 185л. – Бібліогр.:л.156-184
1397573
  Скороходько С.Г. Структурные варианты эмфатического предложения в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скороходько С.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 21л.
1397574
  Карачун Л.Ф. Структурные вопросы организации вероятностных испытаний дискретных объектов в автоматизированных системах контроля : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Карачун Л. Ф.; КПИ. – К., 1979. – 23л.
1397575
  Гойхман Валерий Эммануилович Структурные вопросы полей суммируемости регулярных матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гойхман Валерий Эммануилович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1397576
  Завгородний А.А. Структурные дефекты в ГЦК металлах : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.07 / Завгородний А.А. ; Гос. ком. СССР по нар. образ, Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 17 с.
1397577
  Мильвидский М.Г. Структурные дефекты в монокристаллах полупроводников / М.Г. Мильвидский, В.Б. Освенский. – Москва : Металлургия, 1984. – 256с.
1397578
  Мильвидский М.Г. Структурные дефекты в эпитаксиальных слоях полупроводников / М.Г. Мильвидский, В.Б. Освенский. – Москва : Металлургия, 1985. – 159с.
1397579
  Раков Л.Т. Структурные дефекты и полиморфные превращения в кварце / Л.Т. Раков, В.Т. Дубинчук // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 749-763 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1397580
  Родыгин А.И. Структурные диаграммы / А.И. Родыгин. – Томск, 1980. – 76с.
1397581
  Баженов М.Л. Структурные дуги Альпийского пояса: Карпаты - Кавказ - Памир / М.Л. Баженов, В.С. Буртман ; отв. ред. М.Г. Леонов ; АН СССР, ПРобл. комис. многосторон. сотрудничества академий наук. соц. странЗемная кора. – Москва : Наука, 1990. – 165 с. – Библиогр.: с. 155-165
1397582
  Баличева Л.В. Структурные и гистохимические изменения в печени животных-опухоленосителей. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Баличева Л.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 23л.
1397583
  Горькова М.М. Структурные и деформационные особенности осадочных пород различной степени уплотнения и литификации / М.М. Горькова. – Москва : Наука, 1965. – 128с.
1397584
  Скворцова Г. Структурные и институциональные факторы экономического роста // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 73-81. – ISSN 0131-2227
1397585
  Соколов Б.А. Структурные и историко-генетические построения при поисках нефти и газа. / Б.А. Соколов. – М., 1991. – 95с.
1397586
  Прибыток И.И. Структурные и коммуникативные типы безымперативных побудительных предложений в современном английском языке / И.И. Прибыток. – Саратов, 1971. – 71с.
1397587
  Прибыток И.И. Структурные и коммуникативные типы безымперативных побудительных предложений в современном английском языке. : Автореф... канд. хим.наук: 204 / Прибыток И.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 25л.
1397588
  Гейт В.Э. Структурные и конструктивные свойства функции и ее сопряженной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Гейт В.Э.; Калининск. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1971. – 16л.
1397589
  Щорс Т.А. Структурные и лингвистические парметры текстообразования : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Щорс Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – Москва, 1983. – 25л.
1397590
   Структурные и литоло-фациальные критерии нефтегазоносности : сб. науч. тр. – М., 1983. – 156 с.
1397591
   Структурные и магнитные микронеоднородности в акцессорных шпинелях системы Кытлымского массива : (платиноносный пояс Урала) / Т.А. Шерендо, П.С. Мартышко, В.П. Молошаг, А.А. Гараева, Д.А. Замятин, В.Я. Митрофанов, Л.А. Памятных // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1116-1125 : рис. – Библиогр.: с. 1124-1125. – ISSN 0016-7886
1397592
  Ольховик Л.П. Структурные и магнитные особенности щелочноземельных и редкоземельных гексаферритов типа М : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Ольховик Л. П.; ХарГУ. – Х, 1982. – 20л.
1397593
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1982. – 172с.
1397594
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством : межвузовский сборник. – Л., 1986. – 160с.
1397595
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1981. – 137с.
1397596
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1985. – 159с.
1397597
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1987. – 157с.
1397598
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1988. – 159с.
1397599
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1989. – 128с.
1397600
  Шевченко Е.В. Структурные и петрографические особенности некоторых пермских плутонов Центрального Казахстана / Е.В. Шевченко; Львовское геологическое об-во при Гос. ун-те им. Ив. Франко. – Львів : Изд. Львовского гос. ун-та, 1951. – 264с.
1397601
  Таквале Рам Структурные и поляризационные эффекты в некоторых электромагнитных и слабых процессах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Таквале Рам; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1397602
  Кочкина А.Н. Структурные и семантические особенности сложных предложений с противительным отношением в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кочкина А.Н.; МВ ССО СССО, МГПИ ин. яз. – М., 1984. – 24л.
1397603
  Богдановская Л.К. Структурные и семантические особенности терминов промышленной экологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Богдановская Л. К.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 20л.
1397604
  Богдановская Л.К. Структурные и семантические особенности терминов промышленной экологии. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Богдановская Л.К.; КУ им. Т.ШЕвченко. – К., 1992. – 145л. – Бібліогр.:л.112-124
1397605
  Кузнецова Г.Н. Структурные и семантические особенности языка америкнской рекламы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова Г.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1397606
  Рябцев А.Н. Структурные и сольватационные эффекты в полярографии ртутноорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Рябцев А. Н.; МГУ. – Москва, 1969. – 15л.
1397607
  Архипов С.М. Структурные и спектральные характеристики активированных парамагнитных кристаллов в электрическом поле. : Автореф... наук: 01.04.02 / Архипов С.М.; Казанск. гос. унив. – Казань, 1980. – 14л.
1397608
  Музафаров Д. Структурные и территориальные особенности промышленности Южного Таджикистана : Автореф... канд. геогр.наук: / Музафаров Д.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
1397609
  Ваньшина В Структурные и территориальные особенности текстильной промышленности Белоруссии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 691 / Ваньшина В,И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 23л.
1397610
  Науменко В.Я. Структурные и территориальные различия в сельском хозяйстве Брестской области : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Науменко В.Я.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 30л.
1397611
  Иванов В.А. Структурные и территориальные сдвиги в тяжелой промышленности ГДР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.604 / Иванов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. эконом. и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 23л.
1397612
  Воропаева Т.С. Структурные и типологические особенности гражданской позиции как системообразующего фактора активности личности : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Воропаева Т. С.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 203л. – Бібліогр.:л.168-203
1397613
  Воропаева Татьяна Сергеевна Структурные и типологические особенности гражданской позиции как системообразующего фактора активности личности личности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Воропаева Татьяна Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1397614
  Коломыцев Виктор Ильич Структурные и фазовые изменения при термомеханической обработке Ni-Ti сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коломыцев Виктор Ильич ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1981. – 21 с.
1397615
   Структурные и формационные особенности краевых прогибов и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1983. – 208с.
1397616
   Структурные и функциональные изменения в клетках и тканях производных мозенхимы при нормальном развитии и в условиях действия наблагоприятных факторов. – К.
Ч. 1. – 1982. – 176с.
1397617
   Структурные и функциональные изменения в клетках и тканях производных мозенхимы при нормальном развитии и в условиях действия наблагоприятных факторов. – К.
Ч. 2. – 1982. – 184с.
1397618
  Жуховицкая З.В. Структурные и функциональные изменения кок-сагыза при заболевании сосудистым бактериозом на торфяных почвах БССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Жуховицкая З. В.; АН БССР, Ин-т биолгии. – Минск, 1952. – 18 с.
1397619
  Празукин А.В. Структурные и функциональные изменения черноморской цистозиры в условиях эвтрофирования. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Празукин А.В.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1991. – 25л.
1397620
  Дудок Е.П. Структурные и функциональные исследования хроматографических фракций гемоглобина собак в динамике лучевой патологии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Дудок Е.П.; ВАСХНИЛ.Укр НИИ Физиологии и биохимии сельскохоз.животных. – Львов, 1983. – 27л.
1397621
   Структурные и функциональные основы психической деятельности.. – М., 1963. – 92с.
1397622
  Живокова Т.Д. Структурные и функциональные особенности пластидного аппарата кукурузы при действии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Живокова Т. Д.; КГУ. – К,, 1979. – 23л.
1397623
  Живкова Тодорка Димитрова Структурные и функциональные особенности пластидного аппарата кукурузы при действии пониженных температур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Живкова Тодорка Димитрова; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 215л.
1397624
   Структурные и функциональные особенности предложения и текста: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 133с.
1397625
  Чарквиани Д.А. Структурные и функциональные особенности трудовых установок личности. / Д.А. Чарквиани. – Тбилиси, 1988. – 121с.
1397626
  Живкова Т.Д. Структурные и функциональные особеннсоти пластидного аппарата кукурцзы при дейстии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Живкова Т. Д.; КГУ. – К., 1979. – 23л.
1397627
  Живкова Т.Д. Структурные и функциональные особеннсоти пластидного аппарата кукурцзы при дейстии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Живкова Т. Д.; КГУ. – К., 1979. – 22л.
1397628
   Структурные и функциональные связи высших растений и микроорганизмов: сб. ст.. – Новосибирск, 1977. – 223с.
1397629
  Сакало Н.Д. Структурные и энергетические особенности хлоропластов кукурузы в зависимости от освещения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сакало Н.Д. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1397630
  Пороховский А.А. Структурные изменения американской экономики после кризиса 2007-2009 годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068


  Теоретические и практические вопросы структурных изменений в экономике США после кризиса 2007-2009 гг. Роль кризиса как фазы делового цикла. Влияние информационных технологий на структуру отраслей и экономики в целом, на производительность труда.
1397631
  Белоус А.М. Структурные изменения биологических мембран при охлаждении / А.М. Белоус, В.А. Бондаренко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 255 с.
1397632
  Давыдов А. Структурные изменения в американской экономике // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 35-47. – ISSN 0131-2227
1397633
  Никитин С.М. Структурные изменения в капиталистической экономике / С.М. Никитин. – М, 1965. – 255с.
1397634
  Копыленко Александр Юрьевич Структурные изменения в мировой капиталистической торговле машинами и оборудованием на современном этапе НТР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Копыленко Александр Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1397635
  Копыленко А.Ю. Структурные изменения в мировой капиталистической торговле машинами и оборудованием на современном этапе НТР : Дис... канд. эконом.наук: 08.11.14 / Копыленко А.Ю.; КГУ имТ.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 229л. – Бібліогр.:л.196-229
1397636
  Копыленко Александр Юрьевич Структурные изменения в мировой капиталистической торговле машинами и оборудованием на современном этапе НТР : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.14 / Копыленко Александр Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1397637
  Березина А.А. Структурные изменения в мировой экономики и смена технологических укладов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-33. – ISSN 2074-6040
1397638
  Рабиа А.А. Структурные изменения в мировой энергетике и задачи государственного регулирования энергетического сектора в Украине : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1397639
  Рымалов В.В. Структурные изменения в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов. – М., 1978. – 380с.
1397640
  Дудкевич В.П. Структурные изменения в некоторых сегнетоэлектриках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дудкевич В.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 19л.
1397641
  Иванов И.Н. Структурные изменения в промышленности НРБ в свете задач расширенного воспроизводства на современном этапе. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов И.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
1397642
  Сербин П. Структурные изменения в промышленности стран народной демократии Европы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сербин П.; МГУ. – М, 1964. – 15л.
1397643
   Структурные изменения в промышленности США, Англии и ФРГ в послевоенные годы.. – М., 1962. – 419с.
1397644
  Еникова В.Ф. Структурные изменения в сельском хозяйстве Слуцкого района // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 170-178. – ISSN 2308-135X
1397645
  Аверьянова М.В. Структурные изменения в сельском хозяйстве социалистических стран (1950-1967 гг.) : : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Аверьянова М.В. ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва, 1968. – 17 с.
1397646
  Яременко Ю.В. Структурные изменения в социалистической экономике / Ю.В. Яременко. – Москва, 1981. – 302с.
1397647
  Нижник С.Б. Структурные изменения в стали при импульсном действии высоких температур и давлени : Автореф... канд. техн.наук: / Нижник С. Б.; АН УССР, Ин-т металлокерам. и спецсплавов. – К., 1964. – 11л.
1397648
  Осташко Т.А. Структурные изменения в торговле сельскохозяйственными товарами под влиянием имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 12 (641). – C. 48-58. – ISSN 0131-7741
1397649
  Новиков Р.А. Структурные изменения в экономике Бельгии. : Автореф... канд. экон.наук: / Новиков Р.А.; АН СССР. Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – М., 1969. – 27л.
1397650
  Мороховский Юрий Прокофьевич Структурные изменения в экономике в процессе строительства социализма (на примере ГДР) : Автореф. дис. ... д-ра эконом. наук : 08.00.01 / Мороховский Юрий Прокофьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 46 с.
1397651
  Мороховский Юрий Прокофьевич Структурные изменения в экономике в процессе строительства социализма (на примере ГДР) : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Мороховский Юрий Прокофьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 416л. – Бібліогр.:л.378
1397652
  Маликова О.И. Структурные изменения в экономике и охрана окружающей среды / О.И. Маликова; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 221с. – ISBN 5-7218-0292-8
1397653
  Мороховский Ю.П. Структурные изменения в экономике и структурная политика при социализме / Ю.П. Мороховский. – К., 1988. – 46с.
1397654
  Лялин В.А. Структурные изменения в экономике развивающихся стран / В.А. Лялин. – Л., 1987. – 152с.
1397655
   Структурные изменения в экономике развитых капиталистических стран: реф. сб.. – Москва, 1984. – 197с.
1397656
  Умберту Элиаш де Фрейташ Структурные изменения в экономике стран Африки и факторный анализ их особенностей : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.03.01 / Умберту Элиаш де Фрейташ; ХГУ. – Харьков, 1997. – 15 с.
1397657
  Картер А. Структурные изменения в экономике США / А. Картер. – М., 1974. – 272с.
1397658
  Лебедева И.П. Структурные изменения в японской промышленности / И.П. Лебедева. – Москва : Наука, 1986. – 181 с.
1397659
  Покидченко Михаил Георгиевич Структурные изменения денежного капитала промышленных монополий ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Покидченко Михаил Георгиевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 19л.
1397660
  Меликян Н.М. Структурные изменения и накопление лигнина в растениях в связи с условиями среды / Н.М. Меликян; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 203 с.
1397661
   Структурные изменения и новые направления в развитии политической экономии при капитализме.. – Братислава, 1970. – 895с.
1397662
  Басков В.П. Структурные изменения и рост творческой активности рабочего класса в годы семилетки (1959-1965 гг.) (На материалах пром-сти обл. Верх. Волги) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Басков В.П. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1967. – 23 с.
1397663
  Дорофеев С.И. Структурные изменения и темпы роста экономики капиталистических стран / С.И. Дорофеев. – М., 1974. – 332с.
1397664
  Левин С.В. Структурные изменения клеточных мембран / С.В. Левин; АН СССР, Инстут цитология. – Ленинград : Наука, 1976. – 224 с. : табол., рис., ил. – Библиогр.: 474 назв.
1397665
  Сиволоб Андрей Владимирович Структурные изменения комплексов гистона HI с ДНК и полинуклеосомами : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сиволоб Андрей Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 150л.
1397666
  Сиволоб А.В. Структурные изменения комплексов гистона НІ и ДНК и полинуклеосомами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Сиволоб А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1397667
  Тохтарь Г.И. Структурные изменения некоторых органов мышей в условиях инвазии и суеринвазии их Ascaris suum. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Тохтарь Г.И.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 24л.
1397668
  Джюве А.П. Структурные изменения никелевых гальванопокрытий получаемых из обычных электролитов никелирования в зависимости от условий электролиза. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Джюве А.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
1397669
  Островская В.П. Структурные изменения при термомеханическом упрочнении мартенситностареющих сталей в зависимости от характера легирования. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.07 / Островская В.П.; Ан УССР.Ин-т металофизики. – К, 1980. – 22л.
1397670
  Дядченко Л.П. Структурные изменения при формировании крылатых выражений // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 145-151. – ISBN 966-7348-20-2
1397671
  Прилежаева И.Н. Структурные изменения чистых и активированных металлов при электроэрозии (явления в поверхностном слое катода при низких давлениях). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прилежаева И.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1953. – 8 с.
1397672
  Жуганов Е.П. Структурные измерения в рабочей силе социалистического сельского хозяйства в условиях ено индустриализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жуганов Е. П.; Льв,ГУ. – Львов, 1977. – 20л.
1397673
  Яковлев Б.В. Структурные изоморфизмы периодических нильпотентных и разрешимых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яковлев Б.В.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1397674
  Овсянников Александр Яковлевич Структурные изоморфизмы подгрупп и многообразия подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсянников Александр Яковлевич; ЛГУ. – Л., 1980. – 9л.
1397675
  Баранский В.А. Структурные изоморфизмы полугрупп и некоторые теоретико-полугрупповые конструкции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004. / Баранский В.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 8л.
1397676
   Структурные исследования в областях раннего докембрия. – Ленинград : Наука, 1989. – 287с.
1397677
  Беккер А.Р. Структурные исследования в химии изопреноидных соединений методом ЯМР - 1H : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Беккер Анна Рахмиэлевна ; М-во мед. пром-сти СССР, Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1978. – 21, [1] с. – Библиогр.: 22 назв.
1397678
  Уменский Г.П. Структурные исследования графита в сплавах некоторых металлоуглеродных систем. : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.0. / Уменский Г.П.; Харьковский политехнический ин-т им В.И. Ленина. – Харьков, 1978. – 17л.
1397679
  Буханов А А. Структурные исследования дендритного роста германия. : Автореф... Доктора техн.наук: / Буханов А.А,; Моск.авиац.техн.ин-т. – М, 1966. – 29л.
1397680
   Структурные исследования макромолекул спектроскопическими методами. – Москва, 1980. – 303 с.
1397681
  Александров Н.М. Структурные исследования некоторых кристаллов методом ядерного магнитного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров Н. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1960. – 8л.
1397682
  Руманс К. Структурные исследования некоторых окислов и других халькогендов при нормальных и высоких давлениях / К. Руманс. – М., 1969. – 208с.
1397683
   Структурные исследования неорганических и органических соединений: сб. ст.. – Кишинев, 1985. – 135с.
1397684
  Заднепровский Г.М. Структурные исследования поликристаллических гидритов тетрафторида урана : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Заднепровский Г.М.;. – К, 1972. – 26л.
1397685
  Каланач Янис Вильгельмович Структурные исследования системы полупроводник-пленка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каланач Янис Вильгельмович; Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1397686
  Ковалевский С.А. Структурные карты промысловых площадей Средазнефти / С.А. Ковалевский. – Баку; Москва, 1932. – 16с.
1397687
  Жолдасбекова С.А. Структурные компоненты и сущностные характеристики профессиональной компетентности школьного педагога / С.А. Жолдасбекова, А.Д. Райымкулова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3 (март). – С. 43-46. – ISSN 1026-955X


  Рассматриваются структурные компоненты и характеристики профессиональной компетентности педагога 12-летней школы. Представлены сущностные характеристики профессиональной компетентности педагога.
1397688
   Структурные компоненты клетки. – Москва, 1962. – 296с.
1397689
  Собкин Владимир Самуилович Структурные компоненты Я-концепции подростка : (на материале восприятия фильма Р. Быкова "Чучело") / Собкин Владимир Самуилович, Маркина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 44-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена исследованию особенностей восприятия современными подростками фильма Ролана Быкова "Чучело". Испытуемым предлагалось оценить по 28 биполярным личностным шкалам Я-реальное, Я-идеальное и анти-идеал до и после просмотра фильма, а также ...
1397690
  Скудра А.А. Структурные критерии прочности косоугольно-армированных пластиков. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Скудра А.А.; Рижск.политехн.ин-т. – Рига, 1984. – 18л.
1397691
  Лопатин А.К. Структурные критирии устойчивости решений линейных дифференициальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Лопатин А.К. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 8 с. – Бібліогр. :с. 7-8
1397692
  Шатихин Л.Г. Структурные матрицы и их применение для исследования систем / Л.Г. Шатихин. – М., 1974. – 247с.
1397693
  Шатихин Л.Г. Структурные матрицы и их применение для исследования систем / Л.Г. Шатихин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1991. – 253 с.
1397694
  Фу К.С. Структурные методы в распознавании образов / К.С. Фу. – М, 1977. – 319с.
1397695
  Шаталов А.С. Структурные методы в теории управления и электроавтоматике / А.С. Шаталов. – М.-Л., 1962. – 408с.
1397696
  Браверман Э.М. Структурные методы обработки эмпирических данных / Э.М. Браверман, И.Б. Мучник. – Москва, 1983. – 464 с.
1397697
  Папернов А.А. Структурные методы повышения производительности цифровых вычислительных машин / А.А. Папернов, Г.Г. Калиш. – М., 1973. – 151с.
1397698
  Коллинз Г. Структурные методы разработки систем: от стратегического планирования до тестирования / Г. Коллинз. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 263 с. – ISBN 5-1630810
1397699
  Рац М.В. Структурные модели в инженерной геологии / М.В. Рац. – М., 1973. – 214с.
1397700
  Лысенков Э.А. Структурные модели для описания рентгеновского рассеяния от углеродных нанотрубок / Э.А. Лысенков, С.И. Бохван, В В. Клепко // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 105-118. – ISSN 0204-3572


  Надано огляд найбільш коректних структурних моделей для опису малокутового рентгенівського розсіяння від вуглецевих нанотрубок (ВНТ). Показано, що модель жорстких стержнів, в якій нанотрубки подано як стержні, не враховує їх гнучкість і агрегацію, тому ...
1397701
  Наберухин Ю.И. Структурные модели жидкостей : учеб. пособие / Ю.И. Наберухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1981. – 83 с.
1397702
  Кочерга-Бортэ Структурные модели категории условия и их частотность в русском языке первой половины XIX века : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Кочерга-Бортэ Л.В.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 19л.
1397703
  Бабосов Е.М. Структурные модели мироустройства в XXI в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 118-128. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1397704
  Ромм Е.С. Структурные модели порового пространства горных пород / Е.С. Ромм. – Л, 1985. – 240с.
1397705
  Вейхман Г.А. Структурные модели разговорного английского языка / Г.А. Вейхман. – Москва, 1969. – 223с.
1397706
  Дубинина Л.Г. Структурные мутации в опытах с Crepis capillaris / Л.Г. Дубинина. – Москва : Наука, 1978. – 188 с. : табл., ил.
1397707
  Брайнин Б.М. Структурные нарушения в хлористом серебре при циклической деформации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Брайнин Б.М.; Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1967. – 28л.
1397708
  Иванчук В.И. Структурные образования и магнитные поля солнечной короны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванчук В.И. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1965. – 17 с.
1397709
   Структурные общности кавказских языков.. – М., 1978. – 132с.
1397710
  Загоруйко Геннадий Евгеньевич Структурные основы адаптации миокарда гомойотермных и гетеротермных животных к гипотермии : Дис... доктора биолог.наук: / Загоруйко Геннадий Евгеньевич; Ин-т проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины. – Харьков, 1996. – 272л. – Бібліогр.:л.246-272
1397711
   Структурные основы действия пептидных и белковых иммунорегуляторов. – Рига, 1990. – 322с.
1397712
   Структурные основы и регуляция биологической активности: докл. симпоз.. – М., 1980. – 393с.
1397713
  Морган Т.Г. Структурные основы наследственности : 117 рис. в тексте и 1 карта хромосом / Томас Гент Морган, проф. экспериментальной зоологии Колумбийск. универс. в Нью-Иорке ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. В. Н. Лебедева, зав. Аниковск. генетич. ст. при Ин-те экспериментальной биологии (Москва). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1924. – 310 с. , 3 л. ил. : ил. в тексте. – (Современные проблемы естес твознания / Под общей ред.: А.Д. Архангельского, Н.К. Кольцова, В.А. Костицына [и др.] ; Кн. 13)
1397714
  Данилова М.Ф. Структурные основы поглощения веществ корнем / М.Ф. Данилова. – Л, 1974. – 206с.
1397715
  Киселева Р.А. Структурные особенности авторских неологизмов и их стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Киселева Р.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 20л.
1397716
  Галджин Н.Е. Структурные особенности Белоусовского месторождения на Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Галджин Н.Е.; Акад. наук СССр. Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1957. – 32л.
1397717
  Мясникова Н.В. Структурные особенности больших деформаций ориентированного ПЭТФ. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Мясникова Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1986. – 17л.
1397718
  Михайленко М.А. Структурные особенности вегетативных органов томатов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михайленко М.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 20 с.
1397719
  Моторина М.В. Структурные особенности гипоталамо-кортикальных связей у рептилий и низших млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: / Моторина М.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 20л.
1397720
  Супрун А.В. Структурные особенности глагольных идиом в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.В.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1966. – 25л.
1397721
  Мочарнюк Г.Ф. Структурные особенности закиси меди и некоторых сложных полупроводниковых систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мочарнюк Г.Ф. ; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1397722
  Гречишников Н.П. Структурные особенности и история формирования центральной части Украинского щита / Н.П. Гречишников. – К., 1973. – 43с.
1397723
   Структурные особенности и перспективы нефтегазоносности осадочного комплекса Прикаспийской впадины.. – Л., 1979. – 181с.
1397724
  Шарапова Е. Структурные особенности и специфика отражения действительности в жанровой модификации "Повествовательная история" в белорусской литературе 20-30-х годов ХХ столетия // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 337-346
1397725
  Параскевич Г.В. Структурные особенности и стилистические функции имен существительных в белорусских пословицах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Параскевич Г.В. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1976. – 19 с.
1397726
  Зеленин Л.П. Структурные особенности и физические свойства высших силицидов некоторых 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зеленин Л.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 15л.
1397727
  Паварс И.А. Структурные особенности и физические характеристики жидких сплавов хрома с железом и кремнием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.040 / Паварс И.А. ; Уральский политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1397728
  Болк Р. Структурные особенности изверженных горных пород. / Р. Болк. – Москва:Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 212с.
1397729
  Янковский Дмитрий Станиславович Структурные особенности казеинового комплекса молока в нативном состоянии и при перекисно-каталозной обработке : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Янковский Дмитрий Станиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 22л.
1397730
  Янковский Дмитрий Станиславович Структурные особенности казеинового комплекса молока в нативном состоянии и при перекиснокаталазной обработке : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Янковский Дмитрий Станиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Укр. НИИ мясной и молочной промышленности. – К., 1982. – 168л. – Бібліогр.:л.133-152
1397731
   Структурные особенности каротиноидоносных и антоциансодержащих плодов. – Кишинев, 1971. – 77с.
1397732
  Мычак С. Структурные особенности кристаллического фундамента голованевской шовной зоны в бассейне р. Ятрань по тектонофизическим данным / С. Мычак, С. Курило, А. Муровска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-32. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Изложены результаты тектонофизического изучения верхней части земной коры Ятранского блока Голованевской шовной зоны Украинского щита, выполненные в 2016-2017 гг. в бассейне среднего и нижнего течения р. Ятрань. Цель работы - изучение характера ...
1397733
  Пушкина Е.С. Структурные особенности латиноамериканских СМИ // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 55-65. – ISSN 044-748Х
1397734
  Нестерович Н.Д. Структурные особенности листьев хвойных / Н.Д. Нестерович. – Минск : Наука и техника, 1986. – 95с.
1397735
  Павленкова Н.И. Структурные особенности литосферы континентов и океанов и их природа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 3-57 : рис. – Библиогр.: с. 41-48. – ISSN 0203-3100
1397736
  Кушнирук В.А. Структурные особенности Львовско-Волынского угольного бассейна : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Кушнирук В.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1965. – 16л.
1397737
  Сбитнева Г.И. Структурные особенности массива цитированной литературы в журнале "Инновации в образовании" // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается цитирование литературы в журнале "Инновации в образовании". На основании изучения видовой, языковой, хронологической содержательной структуры массива цитированной литературы (МЦЛ) выявлены особенности предметного поля "инновации в ...
1397738
  Бондарь Ольга Петровна Структурные особенности мембран эритроцитов с различным содержанием холестерина в норме и при развитии атеросклероза : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бондарь Ольга Петровна; Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – Киев, 1984. – 24л.
1397739
  Корчин В.А. Структурные особенности минеральной среды в РТ-усливиях различных глубин земной коры // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 49-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 0203-3100
1397740
  Никитина М.Г. Структурные особенности мирового хозяйства : Учебное пособие / М.Г. Никитина; Таврический нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. – 152с. – ISBN 966-7503-45-5
1397741
  Сулимова Г.Е. Структурные особенности некоторых растительных и животных ДНК и их отдельных фракций.. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Сулимова Г.Е.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1397742
  Дмитриева В.Т. Структурные особенности немецкой диалогической речи. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриева В.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 21л.
1397743
  Малыхина Е.В. Структурные особенности орфографии в современной Украине : монография / Е.В. Малыхина. – Одесса : Фаворит - Печатный дом, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-389-222-1
1397744
   Структурные особенности осадочных формаций: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 150с.
1397745
  Захаров В.П. Структурные особенности полупроводников в аморфном состоянии / В.П. Захаров, В.С. Герасименко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 280 с.
1397746
  Мишустина А.А. Структурные особенности поэтического образа оригинала и перевода (на матер. испаноязычной поэзии). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05, 10.02.05 / Мишустина А.А.; КГУ. – К., 1985. – 21л.
1397747
  Мишустина Анна Анатольевна Структурные особенности поэтического образа оригинала и перевода (на материале испаноязычной поэзии) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05, 10.02.05 / Мишустина Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.173-194
1397748
  Гиляров А.М. Структурные особенности пресноводных планктонных сообществ. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Гиляров А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 24л.
1397749
   Структурные особенности протерозойских гранитоидов восточного Приазовья / Б.С. Панов, В.С. Емец, Е.М. Шеремет, В.М. Яновский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 18-22 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1397750
  Котин Е.Б. Структурные особенности радиационной и фоторадиационной полимеризации аклинитрила в твердой фазе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Котин Е.Б.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1397751
   Структурные особенности разговорной речи.. – Иркутск, 1963. – 223с.
1397752
   Структурные особенности расплавов оксидных систем / А.П. Шпак, В.Э. Сокольский, В.П. Казимиров, С.Ю. Смык, Ю.А. Куницкий; НАНУ; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова; КНУТШ; Техн. центр НАНУ. – Киев : Академпериодика, 2003. – 137с. – ISBN 966-8002-60-1
1397753
  Темников Ю.И. Структурные особенности редкометальных гранитных массивов Восточной Сибири / Ю.И. Темников. – Москва, 1972. – 153с.
1397754
  Волкова Н.О. Структурные особенности синонимии разных частей речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Волкова Н.О.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 22л.
1397755
  Михалев А.К. Структурные особенности среднекаменноугольных отложений на Ровенецком поднятии в смежных районах Донбасса. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Михалев А.К.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Днепропетровск, 1968. – 20л.
1397756
  Лященко В.И. Структурные особенности текстов двусторонних политических договоров и коммюнике // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 45-53. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
1397757
  Устинов Анатолий Иванович Структурные особенности формирования мартенситных фаз в системах с низкой энергией дефектов упаковки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Устинов Анатолий Иванович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1397758
  Крючкова Я.Р. Структурные особенности художественного пространства в повести В. Пелевина "Желтая стрела" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – с. 194-204. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1397759
  Симонова М.И. Структурные параметры шпинельных фаз сложного состава. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонова М.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1397760
   Структурные перестройки и размещение металлогенических зон в складчатых областях.. – М., 1981. – 222с.
1397761
   Структурные переходы в нуклеосомах при химическом ацетилировании гистоном : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Карпенчук К. Г,; Карпенчук К. Г,; АН УССР,Ин-т молекулярной биол. и генет. – К., 1983. – 21л.
1397762
  Силонова Г.В. Структурные переходы и регуляция активности фосфорилазы Б из мышц кролика. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Силонова Г.В.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1397763
  Уайтинг Ф. Структурные пояса и месторождения полезных ископаемых Северо-Западной Аргентины / Ф. Уайтинг. – М, 1960. – 12с.
1397764
  Павлов А.В. Структурные превращения в d-переходных металлах при ионной бомбардировке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Павлов А.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1397765
  Подлубная З.А. Структурные превращения в белках при многокамерном электродиализе : Автореф... кандидата хим.наук: / Подлубная З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра высокомолекулярных соединений. – М., 1965. – 12л.
1397766
  Макарова З.Я. Структурные превращения в бинарных гидроокисных системах на оснвое гидроокиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова З. Я.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – Киев, 1968. – 25л.
1397767
  Пикин С.А. Структурные превращения в жидких кристаллах / С.А. Пикин. – Москва : Наука, 1981. – 336с.
1397768
   Структурные превращения в полимерах и жидких кристаллах: сб. ст.. – Свердловск, 1981. – 148с.
1397769
  Май С.К. Структурные превращения в совместно осжденных гидроокисях хрома и двувалентных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Май С.К.; БГУ. – Минск, 1972. – 14л.
1397770
  Иевлев В.М. Структурные превращения в тонких пленках / В.М. Иевлев, Л.И. Трусов, В.А. Холмянский. – Москва : Металлургия, 1982. – 248с.
1397771
  Иевлев В.М. Структурные превращения в тонких пленках / В.М. Иевлев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1988. – 324 с.
1397772
  Занегин Владимир Дмитриевич Структурные превращения и изменения механических свойств при сдвиговой деформации и переориентации ориентированного полиэтилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Занегин Владимир Дмитриевич; МГУ. – Москва, 1981. – 20л.
1397773
  Гороховский Г.А. Структурные превращения и поверхностное диспергирование в зоне контакта тел полимер-металл при трении : Автореф... докт. техн.наук: / Гороховский Г. А.; Ин-т проблем материаловед. АН УССР. – К., 1967. – 24л.
1397774
   Структурные превращения минералов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 118с.
1397775
   Структурные превращения нейрона при раздражающих воздействиях.. – Л., 1989. – 166с.
1397776
  Кардаш Г.Г. Структурные превращения при больших деформациях кристаллического полипропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Кардаш Г. Г.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1968. – 14л.
1397777
  Бушуев Ю.Е. Структурные превращения при отпуске сталей, легированных вольфрамом, кремнием и хромом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Бушуев Ю.Е.; Ан УССР. – К, 1970. – 21л.
1397778
  Клесман В.О. Структурные превращения синтетических полиамидов. : Автореф... канд. хим.наук: / Клесман В.О.; Физ.-хим. ин-тут им. Карпова. – Москва, 1952. – 17 л.
1397779
  Мурадов Адалат Джалал оглы Структурные преобразования экономики регионов при переходе к рынку (на примере Азербайджана) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Мурадов Адалат Джалал оглы; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 163л. – Бібліогр.:л.154-163
1397780
  Егиазарян А.А. Структурные проблемы и перспективы инновационного развития экономик государств Южного Кавказа // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – C. 250-265. – ISSN 2218-4511
1397781
  Никофоров А. Структурные проблемы украинской экономики в свете требований ее инновационного развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 47-63. – ISSN 0207-3676
1397782
   Структурные проблемы управления социалистическим производством : межвуз. сб. – Л., 1984. – 163с.
1397783
  Эминов Э. Структурные проблемы экономики Азербайджана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 133-137. – ISSN 0207-3676
1397784
   Структурные реформы и экономическое развитие: опыт Африки в 80-е годы: реф. сб.. – М., 1990. – 163с.
1397785
   Структурные свойства алгебраических систем. Темат. межвуз. сб.. – Нальчик, 1985. – 127с.
1397786
   Структурные свойства единиц различных уровней языка. сб. науч. тр.. – Л., 1974. – 150с.
1397787
   Структурные свойства и гидродинамика магнитных коллоидов: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1986. – 87с.
1397788
  Киртадзе Л.В. Структурные свойства некоторых почтиколец преобразований : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Киртадзе Л.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 16л.
1397789
  Киртадзе Л.В. Структурные свойства некоторых почтиколец преобразований : Дис... канд. физ матнаук: 01.01.06 / Киртадзе Л.В.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 81л. – Бібліогр.:л.76-81
1397790
  Шеврин Л.Н. Структурные свойства полугрупп : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Шеврин Л. Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.20-24
1397791
  Соловьев В.Д. Структурные свойства рекурсивно перечислимых множеств и полотна относительно сводимостей... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соловьев В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1397792
  Кузнецова Н.В. Структурные свойства семантического поля «учение» в повести Бориса Могилевского «Жизнь Мечникова» // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 46-56. – ISSN 2409-3238
1397793
  Кузнецова Н.В. Структурные свойства семантического поля медицинских наименований в повести Бориса Могилевского "Молодость Сеченова" // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 68-74. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1397794
  Алексеенко Л.А. Структурные свойства словосочетаний "прилагательное+существительное" в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексеенко Л.А. ; АН УССР , Отд-ние лит. языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 23 с.
1397795
   Структурные свойства функций и точность аппроксимации / ; В.В. Жук. – Л., 1984. – 115 с.
1397796
  Мецлер А.А. Структурные связи в тексте / А.А. Мецлер. – Кишинев, 1987. – 141с.
1397797
  Мецлер А.А. Структурные связи в тексте / А.А. Мецлер. – Кишинев, 1987. – 141с.
1397798
  Пучков В.Н. Структурные связи приполярного Урала и русской платформы. / В.Н. Пучков. – Л., 1975. – 204с.
1397799
  Шиловцев С.И. Структурные сдвиги в вопроизводстве общественного продукта развивающихся стран / С.И. Шиловцев. – М., 1990. – 174с.
1397800
   Структурные сдвиги в мировом капиталистическом хозяйстве.. – К., 1985. – 293с.
1397801
   Структурные сдвиги в народном хозяйстве социалистических стран. – Москва : Мысль, 1976. – 333с. – Список лит.: с.327-331
1397802
   Структурные сдвиги в народном хозяйстве Таджикской ССР.. – Душанбе, 1975. – 151с.
1397803
  Рашидов О.Ю. Структурные сдвиги в общественном производстве и межотраслевое распределение трудовых ресурсов в союзной республике / О.Ю. Рашидов. – Ташкент, 1988. – 93с.
1397804
  Вафаев А.Д. Структурные сдвиги в производственно-отраслевом комплексе в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вафаев А.Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 22л.
1397805
   Структурные сдвиги в производственном потенциале.. – К., 1993. – 216с.
1397806
  Лучкина Л.С. Структурные сдвиги в промышленности европейских социалистических стран. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Лучкина Л.С.; АН СССР. Ин-т экономики мировой соц. системы. – М., 1968. – 19л.
1397807
  Лякин А.Н. Структурные сдвиги в российской экономике и промышленная политика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 39-52. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1397808
  Мартынов В.А. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве США / В.А. Мартынов. – М, 1965. – 328с.
1397809
  Чебялис Д. Структурные сдвиги в системе имени в галло-риманских языках. (Распад систем склонения в старофранцузском и в старопровасальском) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чебялис Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 16 с.
1397810
  Багиров Джавид Айдын голы Структурные сдвиги в сланомерной системе социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Багиров Джавид Айдын голы ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
1397811
  Рутгайзер В.М. Структурные сдвиги в экономике евпропейских социалистических стран / В.М. Рутгайзер. – М, 1967. – 199с.
1397812
  Савельев Н.И. Структурные сдвиги в экономике и их влияние на рынок труда // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 1681-6277
1397813
   Структурные сдвиги в экономике и эволюция политических систем в странах Азии и Африки в 70-е годы: сб. ст.. – М., 1982. – 167с.
1397814
  Алиев Т. Структурные сдвиги в экономике Казахстана (1991-2011 гг.) // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 62-70. – ISSN 0131-2227
1397815
   Структурные сдвиги в экономике развитых капиталистических стран: роль новейших технологий. Сб. обзоров. – М., 1989. – 155с.
1397816
  Васюнина Л.А. Структурные сдвиги в экономике социалистических стран / Л.А. Васюнина. – Саратов, 1966. – 44с.
1397817
  Волков Н.В. Структурные сдвиги в экономике США в 70-80 -х годах / Н.В. Волков. – Москва, 1989. – 122с.
1397818
  Милейковская Х.Г. Структурные сдвиги в экономике Чехословакии в связи с ее участием в Международном социалистическом разделении труда : Автореф... канд. экон.наук: / Милейковская Х.Г.; Ленингр. физ.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1967. – 16л.
1397819
  Леонтьева Е.Л. Структурные сдвиги в экономике Японии как фактор экономического роста : Автореф... канд. экон.наук: / Леонтьева Е.Л.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1969. – 19л.
1397820
  Савельев Н.И. Структурные сдвиги и их влияние на рынок труда // Экономика и право : научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 1681-6277
1397821
   Структурные сдвиги и противоречия воспроизводства в условиях государственно-монополистического капитализма: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 152с.
1397822
  Малкина Н.М. Структурные семантические и ономасиологические характеристики аппозитивных комплексов французского языка / Н.М. Малкина. – Воронеж, 1990. – 85с.
1397823
  Барвинок Александр Дмитриевич Структурные состояния и фазовые превращения в пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барвинок Александр Дмитриевич; Харьков. политех. ин-т. – Х., 1982. – 16л.
1397824
  Полищук Валерий Анатольевич Структурные состояния и фотоэлектрические и электретные свойства аморфных конденсатов на основе Sb2S3 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Полищук Валерий Анатольевич; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1987. – 20 с.
1397825
  Гусарев В.С. Структурные схемы маши-автоматов дискретного действия. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гусарев В.С.; Акад.наук БССР. – Минск, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1397826
  Соснина Л.В. Структурные типы бахуврихи в русском языке // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 176-180. – ISSN 2307-4558
1397827
  Рускова М.П. Структурные типы и словообразовательные модели личных имен существительных в славянских языках. (На матер. болг., сербохорват., рус. и польск. яз. XVII в.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рускова М.П. ; ЛГУ , Филолог. фак. , Каф. общего языкознания. – Ленинград, 1966. – 17 с.
1397828
  Крипякевич П.И. Структурные типы интерметаллических соединений / П.И. Крипякевич. – М., 1977. – 288с.
1397829
  Соснина Л.В. Структурные типы квазикомпозитов // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В современ. лингвистике выделяют три основных направления композитостроения - универбализация, деривационное и квазикомпозитное словопроизводство. Статья посв. описанию основных структурных типов квазикомпозитов и их соответствию моделям деривационного ...
1397830
  Цимбалюк Ю.В. Структурные типы латинских заимствований в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Цимбалюк Ю. В. ; Льв. ГУ. – Львов, 1971. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
1397831
  Пущаровский Д.Ю. Структурные типы менералов / Д.Ю. Пущаровский, В.С. Урусов. – М, 1990. – 136с.
1397832
  Большаков А.Ф. Структурные типы простых и сложных веществ. / А.Ф. Большаков, А.О. Дмитриенко. – Саратов, 1990. – 64с.
1397833
  Победимская Е.А. Структурные типы редкоземельных силикатов, германатов и фосфатов. / Е.А. Победимская. – М., 1984. – 85с.
1397834
  Амантурдыев Дж. Структурные типы сказуемого простого предложения в современном узбекском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Амантурдыев Дж.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 22л.
1397835
  Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов Горного Алтая / О.Т. Молчанова. – Саратов, 1982. – 252с.
1397836
   Структурные уровни биосистем.. – Москва, 1967. – 268с.
1397837
  Панин В.Е. Структурные уровни деформации твердых тел / В.Е. Панин, В.А. Лихачев, Ю.В. Гриняев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 229 с.
1397838
  Кремянский В.И. Структурные уровни живой материи. Теоретич. и методологич. проблемы / В.И. Кремянский. – Москва, 1969. – 296с.
1397839
  Гаврилюк В.А. Структурные уровни как основные ступени организации материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1397840
   Структурные уровни пластической деформации и разрушения.. – Новосибирск, 1990. – 251с.
1397841
  Леонов В.Л. Структурные условия локализации высокотемпературных гидротерм / В.Л. Леонов. – М, 1989. – 104с.
1397842
  Некрасов Е.М. Структурные условия локализации жильных свинцово-цинковых месторождений / Е.М. Некрасов. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
1397843
  Гончаров Ю.В. Структурные условия локализации и особенности вещественного состава медно-никелевых руд в Аллареченском рудном поле : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 133 / Гончаров Ю.В.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1397844
  Доков Р.Д. Структурные условия локализации свинцово-цинкового оруденения в рудоносной зоне Верба-Крушев дол и некоторых других зонах Маданского рудного района Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Доков Р.Д.; Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1967. – 37л.
1397845
  Попеко В.А. Структурные условия развития мезозойского магматизма западной части Олекмо-Витимской горной страны. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Попеко В.А.; ВНИИ геологии. – Л., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1397846
  Королев А.В. Структурные условия размещения послемагматических руд : Учебное пособие для вузов / А.В. Королев, П.А. Шехтман. – Москва : Недра, 1965. – 508с.
1397847
  Кремляков И.И. Структурные условия формирования главнейших нерудных эндогенных месторождений Байкальской горной области / И.И. Кремляков. – Иркутск, 1984. – 196с.
1397848
  Малиновский Е.П. Структурные условия формирования жильных вольфрамитовых месторождений / Е.П. Малиновский. – Москва : Наука, 1965. – 164с.
1397849
  Чередниченко А.И. Структурные условия формирования рудных залежей северной части Саксаганского района Кривого рога : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чередниченко А.И.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1958. – 133л. – Бібліогр.:л.130-133
1397850
  Чередниченко А.И. Структурные условия формирования рудных залежей северной части Саксаганского района Кривого Рога. : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук / Чередниченко А.И. ; МВО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1958. – 7 с.
1397851
  Красильников Л.М. Структурные условия формирования флюориового оруденения в Забайкалье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.14 / Красильников Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский политехн. ин-т. – Иркутск, 1980. – 18л.
1397852
  Надирадзе В.В. Структурные условия формирования Чордского баритового рудного поля. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Надирадзе В.В.; Груз.политех.ни-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1397853
   Структурные условия формирования эндогенных рудных месторождений.. – М., 1973. – 164с.
1397854
  Гуфан Ю.М. Структурные фазовые переходы / Ю.М. Гуфан. – Москва : Наука, 1982. – 304с.
1397855
  Брус А. Структурные фазовые переходы : пер. с англ. / А. Брус, Р. Каули. – Москва : Мир, 1984. – 407 с.
1397856
   Структурные фазовые переходы в кристаллах при воздействии высокого давления. – Новосибирск : Наука, 1982. – 141с.
1397857
   Структурные фазовые переходы в металлических системах.. – Томск, 1992. – 132с.
1397858
  Колесов Игорь Святославович Структурные фазовые переходы в монокристаллах сложных окислов в системе PвO - V2O5 - P2O5 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колесов Игорь Святославович; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т им. М.А.Суслова. – Ростов-на-Дону, 1982. – 24л.
1397859
  Гусев А.И. Структурные фазовые переходы в нестехиометрических соединениях / А.И. Гусев, А.А. Ремпель; Отв. ред. Г.П. Швейкин; АН СССР, Уральск. отд., Ин-т химии. – Москва : Наука, 1988. – 308 с.
1397860
  Фесенко О.Е. Структурные фазовые переходы в цирконате свинца в сверхсильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фесенко О.Е.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1397861
  Орлова Н. Структурные факторы замедления роста российской экономики / Н. Орлова, С. Егиев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 69-84 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
1397862
   Структурные факторы малоциклового разрушения металлов.. – М., 1977. – 144с.
1397863
  Грищинский П.И. Структурные формы московита и вывод из них возможных плоскостей разлома : (с 1 рис. в тексте) / П.И. Грищинский; [соч.] П.И. Грищинского. – [Киев] : [В университетской тип.], 1928. – 6 с.


  В надз. надпись от руки: От Совета Киевского О-ва естествоиспытателей на память о покойном авторе. Автограф.: Е. Бордзиловский
1397864
  Клименко А.И. Структурные характеристики правовой идеологии современного государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье представлен анализ структуры современной правовой идеологии на трех основных уровнях: на смысловом уровне, ценностном уровне, а также на уровне идеологического механизма. Данный анализ позволяет выявить специфику структуры правовой ...
1397865
  Логунова Л.Ю. Структурные характеристики семейно-родовой социальной памяти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.120-135. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1397866
  Когаловский С.Р. Структурные характеристики универствальных классов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Когаловский С.Р.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1960. – 6л.
1397867
  Вакарчук С.Б. Структурные характеристики функций из L_2 и точные значения поперечников некоторых функциональных классов / С.Б. Вакарчук, М.Ш. Шабозов, В.И. Забутная // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 3. – C. 417-441. – ISSN 1810-3200
1397868
  Герасимов И.П. Структурные черты рельефа земной поверхности на территории СССР и их происхождение / И.П. Герасимов. – Москва : АН СССР, 1959. – 100с : Карты
1397869
  Эркер А. Структурные черты смешанных белорусских говоров на балто-славянском пограничье / Аксана Эркер. – Leipzig : Biblion Media, 2015. – 279 с. : ил., табл. – Рез, нем. – Библиогр.: с. 203-218 и в подстроч. примеч. – (Slavolinguistica ; 22). – ISBN 978-3-86688-569-1
1397870
  Кроль В.М. Структурные элементы личностного пространства индивида / В.М. Кроль, М.В. Виха // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 28-36. – ISSN 0236-2007
1397871
  Мартынов А.А. Структурные этажи Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 136 / Мартынов А.А.; Всесоюз. нефтяной науч.-исслед. геологоразведочный ин-т (ВНИГРИ). – Л., 1967. – 30л.
1397872
  Ужинова Л.Д. Структурные эффекты при некоторых видах гетерогенной полимеризации : автореф. дис. ... канд. хим. наук: 075 / Ужинова Л.Д. ; МГУ. Химич. фак-т. – Москва, 1972. – 20 c.
1397873
  Лебедев В.П. Структурные, валентные и кинетические характеристики активных центров адсорбиционных, смешанных и поликристаллических металлических катализаторов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Лебедев В.П. ; МГУ , Хим. фак. – Москва, 1965. – 31 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1397874
  Олейник Лариса Ивановна Структурные, прагматические и функциональные характеристики полилога : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Олейник Лариса Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.144-165
1397875
  Гришанина Елена Борисовна Структурные, стилистические и грамматико-семантические особенности синонимических сочетаний (на материале языка произведений и писем А.П.Чехова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гришанина Елена Борисовна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 25л.
1397876
  Анищик В.М. Структурный анализ : (элементы теории, задачи, лаб. задачи) : учеб. пособие / В.М. Анищик, Г.А. Гуманский. – Минск : Издательство БГУ, 1979. – 137 с.
1397877
  Смогоржевская Лидия Алексеевна Структурный анализ гельминтофауны водоплавающих и болотных птиц Украины : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.20 / Смогоржевская Лидия Алексеевна; АН Казах.ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1980. – 49л.
1397878
  Чижевский А.Л. Структурный анализ движущейся крови / А.Л. Чижевский. – М., 1959. – 476с.
1397879
   Структурный анализ дислокаций. – Хабаровск, 1974. – 323с.
1397880
  Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей (рентгенография, нейтроно-электронография) : Учеб.пособие / А.Ф. Скрышевский. – Москва : Высшая школа, 1971. – 256с.
1397881
  Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел : Учеб.пособие / А.Ф. Скрышевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 328с.
1397882
  Заика-Новацкий Структурный анализ и основы структурной геологии : Учебное пособие / Заика-Новацкий, А.Н. Казаков. – Киев : Вища школа, 1989. – 278с.
1397883
  Волкова В.И. Структурный анализ лецитинов и кефалинов : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова В.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 19л.
1397884
  Паталаха Е.И. Структурный анализ линейной складчатости на примере хребта Каратау / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1975. – 195с.
1397885
  Ивлев Николай Иванович Структурный анализ объективных условий и субъективного фактора социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ивлев Николай Иванович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1973. – 20л.
1397886
  Ахмедова Э.В. Структурный анализ поля скоростей горизонтальных движений территории Азербайджана по данным GPS-измерений // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 65-75 : рис. – Библиогр.: с.72-75. – ISSN 0203-3100
1397887
  Николаишвили М.С. Структурный анализ редукции гласных (на матер. верхнебальского диалекта сванского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Николаишвили М. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 31л.
1397888
  Черванев И.Г. Структурный анализ рельефа бассейна реки Стырь : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Черванев И.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 32 с.
1397889
   Структурный анализ текста. – Ереван, 1979. – 173 с.
1397890
   Структурный анализ текста. – Ереван : Изд. Армянской ССР
[Т.] 2. – 1986. – 240 с.
1397891
  Шевченко Т.А. Структурный анализ финансирования проектов РНБ в рамках целевых программ "Культура России" Правительства России // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 222-232
1397892
  Лебедев В.Н. Структурный анализ экономической системы капитализма в современной французской буржуазной политической экономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лебедев В. Н.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1975. – 25л.
1397893
  Заика-Новацький Структурный анализ: методика и результаты // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 104-109. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1397894
  Гудавичюс А. Структурный и когнитивный аспекты в сопоставительной семасиологии // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 193-203
1397895
   Структурный и магматический контроль колчеданного оруднения Башкирии.. – М., 1975. – 238с.
1397896
  Громаковская О.А. Структурный и смысловой параллелизм сложноподчиненных предложений с придаточными подлежащими и придаточными дополнительными и их иснонимика : Автореф... канд. филол.наук: / Громаковская О.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1963. – 22л.
1397897
   Структурный контроль гидротермального оруднения в слоистых толщах. – Москва : Наука, 1986. – 196с.
1397898
  Горлов Н.В. Структурный контроль пегматитов Беломорья / Н.В. Горлов. – Ленинград : Наука, 1973. – 95с.
1397899
   Структурный контроль проявлений кимберлитового магматизма на северо-востоке Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, 1974. – 98с.
1397900
   Структурный кризис капиталистической экономики и современные проблемы занятости: сб. науч.-аналит. обзоров.. – М., 1987. – 215с.
1397901
  Рыженков А.В. Структурный кризис, промышленный цикл и политика стабилизации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 23-35. – ISSN 2074-5354


  Уточнена гипотеза о частном динамическом законе предложения раболчей силы.
1397902
  Арешкин Г.Я. Структурный метод в теории топологических пространств : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Арешкин Г.Я.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1953. – 8л.
1397903
   Структурный механизм пластической деформации и фазовых превращений в сплавах: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1985. – 107с.
1397904
   Структурный переход в гумусовой матрице почвенных гелей и его влияние на свойства почв / Г.Н. Федотов, С.А. Шоба, А.И. Поздняков, А.Е. Пузанова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1056-1067 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
1397905
  Федотов Г.Н. Структурный переход в гумусовой матрице почвенных гелей и электросопротивление почв / Г.Н. Федотов, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1346-1353 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1397906
  Бушманов О.Н. Структурный подход к задаче восстановления состояния сложных систем / О.Н. Бушманов. – Москва, 1985. – 14 с.
1397907
  Атре Ш. Структурный подход к организации баз даных / Ш. Атре ; перевод с англ. А.А. Александрова, В.И. Будзко ; под ред. В.И. Будзко. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 317 с. – Библиогр. в конце глав


  Банк данных
1397908
  Хьюз Д.К. Структурный подход к программированию / Д.К. Хьюз, Д.И. Мичтом. – М., 1980. – 278 с.
1397909
  Агулиев Р.М. Структурный подход к формированию информационной культуры личности / Р.М. Агулиев, Р.Ш. Махмудова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 4 (87). – С. 64-74. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена вопросам формирования информационной культуры. Исследуются различные точки зрения и подходы к понятию "информационная культура" и предложен новый структурный под-ход. Показано, что структура информационной культуры личности состоит из ...
1397910
  Микельсаар Структурный полиморфизм хромосом человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Микельсаар Ааво-Вальдур Нээмевич; Акад. мед. наук СССР. Ин-т медицинской генетики. – М., 1979. – 43л.
1397911
  Осташов Ю.А. Структурный принцип системы категорий в логике научного исследования // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
1397912
  Суэтин А. Структурный расцвет финансовых рынков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 59-69. – ISSN 0042-8736


  Привлекательность финансовых активов обусловлена их способностью увеличивать или сохранять богатство покупателей. Растущие цены вызывают у инвесторов эйфорию, их падение – паралич. В 2010 г. в США отмечен переток капиталов с рынка акций на рынок ...
1397913
  Фролов К.Г. Структурный реализм: информационная версия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 30-34. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1397914
   Структурный синтаксис английского языка.. – Л., 1972. – 176с.
1397915
  Бойчук Л.М. Структурный синтез автоматических многоуровненвых систем функционального упралвения динамическими объектами / Л.М. Бойчук. – К., 1974. – 63с.
1397916
  Левитан М.Е. Структурный синтез бесконтактных потенциальных искробезопасных систем управления гоной автоматики : Автореф... канд. техн.наук: / Левитан М. Е.; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 24л.
1397917
  Лоренц А.А. Структурный синтез вероятностных автоматов : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.01.09 / Лоренц А.А.; АН УССР. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1397918
  Антонов А.А. Структурный синтез линейных цепей применительно к спиральным разверсткам : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Антонов А.А. – Ленинград, 1965. – 14 с.
1397919
  Свирщева Э.А. Структурный синтез неизоморфных систем с однородными компонентами / Э.А. Свирщева; Харьковский госуд.технич. ун-тет радиоэлектроники;Рец.:Б.А. Мандзий, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко. – Харків : Харьковський гос техн. ун-тет радиоэлектроники, 1998. – 256с. – Бібліогр.: С.251-254. – ISBN 5-7763-8886-4
1397920
  Джолдасбеков У.А. Структурный синтез плоских рычажных механизмов высоких классов / Джолдасбеков У.А., Байгунчеков Ж.Ж, Ибраев С.М. ; НАН Респ. Казахстан, Ин-т механики и машиностроения [и др.]. – Алматы : Гылым, 1993. – 130 с.
1397921
  Гапличук Л.С. Структурный синтез транзисторных усилителей с обратной связью / Л.С. Гапличук. – Москва, 1972. – 128 с.
1397922
  Бородюк В.М. Структурный фактор в развитии экономики Украины / В.М. Бородюк, М.Н. Буцко. – Киев : Наукова думка, 1991. – 120 с.
1397923
  Елисеев С.В. Структурня теория виброзащитных систем / С.В. Елисеев. – Новосибирск, 1978. – 218с.
1397924
  Симачевская Ж.Н. Структуро-семантические особенности сложных прилагательных типа Еахуврихи в научно-техническом стиле современном английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Симачевская Ж.Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1974. – 27л.
1397925
  Козлюк Н. Структурована програма інформаційно-просвітницької діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-20
1397926
  Старова В.С. Структуровані детергенти для вилучення та стабілізації мембранних білків / В.С. Старова, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 27
1397927
  Юркевич О.М. Структуровані фінанси як окремий елемент глобальної фінансової системи / О.М. Юркевич, О.В. Субочев, С.І. Лихолет // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 47-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1397928
  Гінтов О.Б. Структурованість Українського щита та особливості ранньодокембрійського розломоутворення на прикладі Голованівської шовної зони / О.Б. Гінтов, В.В. Шевчук. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 153, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-617-696-671-5
1397929
  Пономаренко О.М. Структурогенез та геохронологія палеопротерозойських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита / О.М. Пономаренко, О.О. Павлова, Г.Г. Павлов ; [відп. ред.: О.М. Пономаренко] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Компринт, 2014. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-174. – ISBN 978-966-02-7327-6
1397930
  Павлова О. Структурогенез у порфіробластичних гранітах Коростишівського типу Українського щита / О. Павлова, О. Бубнова, С. Філіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  В результаті структурно-речовинного та мікротектонічного аналізу було встановлено етапи структурного пере-творення (структурної еволюції) коростишівських гранітів Північно-Західного району Українського щита. Виділено гене-тичні групи структурних ...
1397931
  Измайлова В.Н. Структурообразование в белковых системах / В.Н. Измайлова, П.А. Ребиндер. – Москва : Химия, 1974. – 268 с.
1397932
  Минченко В.В. Структурообразование в дисперсиях каолинита, обработанных электролитами, поверхностно-активными веществами и ультразвуком : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Минченко В.В. ; Ин-т общей и неорганической химии АН УССР. – Киев, 1965. – 20 с.
1397933
   Структурообразование в дисперсиях минеральных вяжущих.. – Ташкент, 1972. – 122с.
1397934
  Нурыев Б.Н. Структурообразование в дисперсиях песка под влиянием водных растворов полимеров и меры борьбы с ветровой эрозией : Автореф... канд. хим.наук: 02-080 / Нурыев Б.Н.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 25л.
1397935
   Структурообразование в дисперсиях слоистых силикатов.. – К., 1978. – 202с.
1397936
   Структурообразование в сложнолегированных заэвтектических силуминах при центробежном литье / В.И. Мазур, С.В. Капустникова, А.Ю. Шпортько, С.В. Бондарев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1607-6885
1397937
  Делицин И.С. Структурообразование кварцевых пород / И.С. Делицин. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
1397938
  Олейник Г.С. Структурообразование керамических материалов / Г.С. Олейник ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2018. – 349, [2] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 303-348. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1632-3
1397939
  Демченко В О. Структурообразование при трении и свойства наполненного политетрафторэтилена : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Демченко О.В.. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с. – Библиогр.: 10 назв.
1397940
  Демченко О.В. Структурообразование при трении и свойства наполненного политетрафторэтилена : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Демченко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 125 л. + Приложение: л. 122-125. – Библиогр.: л. 106-121
1397941
  Бабай П.Н. Структурообразующие антиномии приговского проекта // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 227-231. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматривается многоуровневая структура металитературного проекта Д.А. Пригова с точки зрения взаимодействия разнонаправленных тенденций: рационального и интуитивного, производственного и уникально штучного, визуального и фоносемантического ...
1397942
  Мірошниченко Н.Л. Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мірошниченко Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 247 арк. – Додатки: арк. 235-247. – Бібліогр.: арк. 214-234
1397943
  Мірошниченко Н.Л. Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мірошниченко Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1397944
  Домалега І.М. Структуротвірні елементи сюжету й композиції трилогії Д. Міщенка "Синьоока Тивер", "Лихі літа ойкумени", "Розплата" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 71-74. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті розглядається специфіка структуротвірних елементів сюжету і композиції історичної трилогії Д. Міщенка. Аналізуються особливості кульмінаційних моментів, які своєю структурою наближають романи до епопеї; розглядається роль заголовків частин, ...
1397945
  Бровко О. Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 24-27
1397946
  Канова Г.О. Структуротворчі елементи "образного поля" романтичної лірики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття є спробою аналізу принципів побудови "образного поля" романтичної лірики. Епоха романтизму в сфері інтимної лірики відзвучала яскравими обертонами вічної теми любові як таїнства. Дослідження структуротворчих елементів "образного поля" ...
1397947
  Купчинська А.О. Структуроутворення в заевтектичних силумінах при комплексному обробленні в рідкому та твердому стані для підвищення механічних властивостей і зносостійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Купчинська Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпро, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1397948
  Тепленко Марина Олександрівна Структуроутворення композиційних градієнтних покриттів з підвищеною зносо- та корозійною стійкістю при електроіскровому масопереносі кераміки системи AI-Ti(Zr)-N-B : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Тепленко М.О.; АНУ. Ін-тут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1397949
  Гринькевич Васиьл Миронович Структуроутворення та властивості фотополімеризаційноздатних систем на основі вододиспергуючих сополіамідів для форм трафаретного друку : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.01 / Гринькевич Васиьл Миронович; Українська Академія Друкарства. – Львів, 1996. – 20л.
1397950
  Мельник І.А. Структуроутворення та перколяційні властивості рідинних систем, наповнених наночастинками анізотропної форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Мельник Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 148 арк.. – Бібліогр.: арк. 120-148
1397951
  Мельник І.А. Структуроутворення та перколяційні властивості рідинних систем, наповнених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Мельник Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1397952
  Кондратюк С.Є. Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі / С.Є. Кондратюк ; НАНУ, Фіз.-технолог. ін-т металів і сплавів. – Київ : Наукова думка, 2010. – 177с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0918-6
1397953
  Харкова Л.О. Структуроформуючі ефекти митних союзів у сучасному світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 270-277


  На прикладі митного союзу ЄС та Туреччини. Наслідком створення сучасних митних союзів є трансформація структури економіки країн - учасниць. В статті розглянуті основні структуроформуючі ефекти митного союзу ЄС та Туреччини.
1397954
  Шнирков О.О. Структуроформуючі ефекти митного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 283-288
1397955
  Бойко Я. Структурування авторської естетичної оцінки у поетично переосмислених концептуальних метафорах (на матеріалі лірики англійського романтизму) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 50-56. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1397956
  Ємельянов О.Ю. Структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, А.В. Симак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 226-231. – ISSN 2222-4459
1397957
  Слав"юк Р.А. Структурування власного капіталу підприємств України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 123-131
1397958
  Папп В.В. Структурування економіки в регіональних суспільних системах: теорія, методологія, практика / Василь Папп; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 71с. – ISBN 978-966-02-4296-8
1397959
  Вашай Ю.В. Структурування економічної безпеки держави в умовах військово-політичної нестабільності / Ю.В. Вашай, О.О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 32-38. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
1397960
  Слава С.С. Структурування життєздатного розвитку: аналіз підходів та дефініцій / С.С. Слава, В.М. Бондаренко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Дослідження охоплює теоретичний аналіз визначень сталого розвитку з метою ідентифікації вагових характеристик різних компонентів, оцінки значень, що вони в собі містять і які їм "присвоєні" різними авторами та громадами, та розуміння ролі управлінських ...
1397961
  Соколюк Г.О. Структурування завдань концепції "sustainable development" за рівнями управління економікою і роль машинобудування в їх реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6806
1397962
  Божко Н.В. Структурування змісту інтегрованого навчального посібника з виробничого навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 67-76. – ISSN 2074-8922
1397963
  Мартинюк А. Структурування знань з англійської мови студентів немовних вищх навчальних закладів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 69-76. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1397964
  Бойко Б.І. Структурування імен даних, функцій обробки та їх композицій // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 65-65
1397965
  Корж Н.В. Структурування корпоративного капіталу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 113-115. – ISSN 1728-6220


  У статті досліджено структуру корпоративного капіталу. ЇЇ елементи розглядаються як підсистеми, що мають певну їєрархічність у складі корпоративної системи. Представлена у статті структурна орієнтація корпоративного капіталу дозволяє, по-перше, ...
1397966
  Андрейчук Н.І. Структурування мовної картини людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 239-242. – Бібліогр.: Літ.: с. 242; 10 назв. – ISSN 1729-360Х


  Мовну картину людини розглянуто як компонент мовної картини світу. Обгрунтовано, що для ї структурного членування необхідно врахувати ті компоненти життєдіяльності людини, які відповідають таким її " іпостасям": Homo Naturalis, Homo Spiritualis i ...
1397967
  Сікорський П. Структурування навчального матеріалу - необхідна умова забезпечення високої якості вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 65-71. – ISSN 2078-1016
1397968
  Дубініна О. Структурування наративного голосу в романі В. Стайрона „Вибір Софі” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 184-195
1397969
  Цимбал Д.І. Структурування парламентської опозиції та особливості її функціонування в період 2010-2013 рр. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 23-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1397970
  Бикова Т. Структурування політичних сил на початку російської революції // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 6
1397971
  Бикова Т. Структурування політичних сил на початку російської революції // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 7
1397972
  Стагнасюк Н.С. Структурування промислового потенціалу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 101-104. – ISSN 2071-4653
1397973
  Поліщук О.О. Структурування сучасної інформації в контексті створення ГІС регіонів України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 53-56 : малюн. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1397974
  Киращук Дмитро Дмитрович Структурування та дослідження стійкості динамічних систем дискретного аргументу : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Киращук Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1397975
  Киращук Дмитро Дмитрович Структурування та дослідження стійкості динамічних систем дискретного аргументу : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Киращук Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 133с. – Бібліогр.: л. 122 - 133
1397976
  Мацелюх Н.П. Структурування та ціноутворення на ринку цінних паперів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 363-369. – ISSN 1993-6788
1397977
  Бойко С.В. Структурування фінансової науки та визначення місця державних фінансів в українській фінансовій думці // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 271-277. – ISSN 0320-4421
1397978
  Стадник В.В. Структурування цілей брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 168-172. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1397979
  Колотило В.В. Структуруючі складові ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 32
1397980
  Даниленко Татьяна Иосифовна Структуры VL-Av (связочный глагол - прилагательное, имеющее однокоренной глагол) в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Даниленко Татьяна Иосифовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 22 с.
1397981
  Тохтуев Г.В. Структуры будинаж и их роль в локализации орудениения : (на примере Украинского щита и некоторых других регионов) / Г.В. Тохтуев. – Киев : Наукова думка, 1967. – 213с.
1397982
  Тохтуев Г.В. Структуры будинаж и их роль в локализации оруднения. (На прим. Укр. щита и некоторых других регионов). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 133 / Тохтуев Г.В.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1968. – 40л.
1397983
  Лукиенко А.И. Структуры вторичного расслоения и стратификации гранитно-метаморфических образований докембрия украинского щита: факторы, механизмы и морфологические типы - по данным тектонофациальных исследований / А.И. Лукиенко, Д.В. Кравченко // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / М.М. Буслов, И.Ф. Гертнер, О.Б. Гинтов, В.В. Гончар, В.С. [и др. ] Горяева. – Киев : ОМГОР, 2008. – С. 189-209. – ISBN 978-966-02-5026-0
1397984
  Тимурзиев А.И. Структуры горизонтального сдвига осадочных бассейнов и опыт применения тектонофизических методов для повышения эффективности поисков, разведки и освоения присдвиговой нефти // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 172-185 : рис. – Библиогр.: с. 183-185. – ISSN 0203-3100
1397985
  Штейнберг Д.С. Структуры горных пород / Д.С. Штейнберг. – Свердловск, 1957. – 72с.
1397986
  Вострикова Л.И. Структуры группы связочного глагола в современном английском языке. (На материале связочных глаголов с модальным значением) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Вострикова Л.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 24л.
1397987
  Топп У. Структуры данных в C++ = Data structures with C++ / Уильям Топп, Уильям Форд: пер. с англ. под ред. В. Кузьменко. – Москва : БИНОМ, 2000. – 816с. : илл. – ISBN 5-7989-0017-7
1397988
  Коллинз У.Д. Структуры данных и стандартная библиотека шаблонов = Data structurec and the standart template library / Уильям Дж. Коллинз; Пер. с англ. под ред. Ю.Левчука. – Москва : Бином-Пресс, 2004. – 624с. – ISBN 5-9518-0045-5
1397989
  Манерко Л.А. Структуры знания, представленные в художественном и академическом дискурсах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 100-118. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1397990
  Богомолова И.В. Структуры и тождества многообразий ассоциативного типа : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Богомолова И. В.;. – Ульяновск, 1997. – 11л.
1397991
  Ткачук С.М. Структуры и физико-химические свойства отвержденных резольных феноло-формальдегидных смол. : Автореф... канд. хим.наук: / Ткачук С.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 13л.
1397992
  Титаренко Александр Иванович Структуры нравственного сознания : Опыт этико-филос. исследования / Титаренко Александр Иванович. – М. : Мысль, 1974. – 278с.
1397993
  Клыгин Л.М. Структуры образного мышления. : Автореф... канд. психол.наук: 21960 / Клыгин Л.М.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
1397994
   Структуры познавательной деятельности : межвуз. сб. науч. тр. – Владимир, 1989. – 143с.
1397995
   Структуры познавательной деятельности: сб. ст.. – Владимир, 1977. – 131с.
1397996
   Структуры рудных полей и месторождений вольфрама, молибдена и олова.. – М., 1983. – 234с.
1397997
   Структуры рудных полей и месторождений вулканических поясов: сб. науч. тр.. – Владивосток, 1986. – 152с.
1397998
  Головенко Е.И. Структуры с простой сравнительной степенью в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головенко Е.И.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1972. – 31л.
1397999
   Структуры фаз и процессы восстановления элементов в твердых и жидких системах.. – Москва : Наука, 1978. – 132 с.
1398000
  Усынин В.И. Структуры цепей в САПР / В.И. Усынин. – Киев : Выща школа, 1988. – 163 с.
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,