Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1397001
  Нестеров В. "Фактотум" імператриці // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19 : Фото


  Про канцлера Російської імперії часів Катерини ІІ - О.А.Безбородька
1397002
  Бокова П.М. "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 21-24


  Дана стаття присвячена проблемі "фальшивих друзів перекладача" в сучасній лінгвістиці та собливостям їх перекладу в іспанській мові. В статті розглядаються джерела виникнення міжмовного вища "фальшиві друзі перекладача" і виокремлюються основні способи ...
1397003
  Шмига Ю.І. "Фама" - перша українська рекламна агенція на Галичині // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 194-198. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1397004
  Чайківський Б. "Фама". Рекламна фірма Романа Шухевича / Богдан Чайківський; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Мс, 2005. – 104с. : іл. – ISBN 966-8461-10-Х
1397005
  Шаповал Ю. "Фантазер" Михайло Слабченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 129-134. – ISSN 0869-3595
1397006
  Іванніков Т.П. "Фантазія для джентльмена" Х. Родріго: втілення барокових традицій іспанської гітарної музики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 122-132. – ISSN 2312-4679
1397007
  Підгаєвська Н. "Фантастичне" і "реальне" як елементи міфотворення в малій прозі В. Дрозда // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 74-81. – ISBN 966-7773-70-1
1397008
  Боярська Л. "Фантастичний" реалізм Панаса Мирного (до питання про стильове новаторство) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 47-58


  У статті розглянуто нереалістичні (романтичні) прийоми творення образу головного героя в романі Панаса Мирного: схема «Антихриста», змістовий потенціал імені та міфологічна семантика просторово-часового елементу. В статье рассмотрены нереалистичные ...
1397009
  Солкин Виктор "Фараон-Солнце" и его заупокойный храм : Археология // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 18-19 : Іл.
1397010
  Мелешко В. "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 10-15. – ISSN 2075-1486
1397011
  Андрощук Г. "ФАРМАК" позбувся права на товарний знак "ДІАЗОЛІН" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 35-36. – ISSN 1608-6422
1397012
   "Фарфор Гжели", выставка., 1974. – 16с.
1397013
  Суркова И.Ю. "Фасад" и "закулисье" военной профессии: социокультурный анализ // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6 (374). – С. 133-139. – ISSN 0132-1625


  Статья посвящена анализу профессионализма в повседневной культуре российских военнослужащих. С использованием концепции драматургической социологии исследуются “фасадные"и “закулисные" практики, а также “сценические декорации’’, определяющие статусные ...
1397014
  Дракондаїдіс Ф. [Фасад : оповідь, яка мистить багато всього дуже гарного і звичного / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1992. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0427-X
1397015
  Понировский В.Н. Факторы оздоровления ячменя от головни. : Автореф... канд. биол.наук: / Понировский В.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. НИИ биологии. – Харьков, 1964. – 17л.
1397016
  Тронов М.В. Факторы оледенения и развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1972. – 235с.
1397017
  Синяченко О.В. Факторы определяющие эффективность медикаментозного лечения хронической ревматической болезни сердца / О.В. Синяченко, Г.С. Такташов // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 1605-7295
1397018
  Сидорчнко В.Ф. Факторы опредлеяющие размер спасательного вознаграждения по международному морскому праву. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Сидорчнко В.Ф.; ЛГУ.. – Л., 1971. – 22л.
1397019
   Факторы оптимизации произвольной регуляции когнитивной деятельности в процессе тренировки / М.В. Зотов, В.М. Рпетрукович, И.С. Ахмедова, Н.С. Паламарчук // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 17-31. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1397020
  Будагов Р.С. Факторы отягощения исходов комбинированных радиационно-термических поражений (экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.01 / Будагов Роберт Суренович ; Акад. мед. наук СССР ; Науч.-исслед. ин-т мед. радиологии. – Обнинск, 1986. – 40 с. – Библиогр.: 31 назв.
1397021
   Факторы педагогической запущенности и психологические вопросы коррекции делинкветного поведения несовершеннолетних. – Воронеж, 1983. – 142с.
1397022
  Адамов Н.П. Факторы плодородия русского чернозема / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Климат и физические свойства. – 1904. – 224с. – Дефект:не вистачає останніх стор.
1397023
   Факторы повышения производительности труда. – Душанбе, 1978. – 116с.
1397024
   Факторы повышения производительности труда. – Барнаул, 1983. – 181с.
1397025
  Нугаев Р.А. Факторы повышения производительности труда и их использование в промышленности (на примере кожевенно-обувной и меховой промышленности Средне-Волжского совнархоза) : Автореф... кандидата экономич.наук: / Нугаев Р.А.; Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 23л.
1397026
  Гомозова И.П. Факторы повышения экономической эффективности специализации производства. (На примере машиностроит. предприятий Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Гомозова И.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1397027
   Факторы повышения эффективности общественного производства. – М, 1980. – 195с.
1397028
   Факторы повышения эффективности производства в мировой социалистической системе. – М, 1965. – 247с.
1397029
   Факторы повышения эффективности производства в отраслях народного хозяйства Таджикской ССР. – Душанбе, 1973. – 183с.
1397030
   Факторы повышения эффективности социалистического производства. – Куйбышев, 1985. – 160с.
1397031
  Засухин А.Т. Факторы повышения эффективности социалистического производства. / А.Т. Засухин. – М., 1983. – 169с.
1397032
  Молодчая Н.С. Факторы понимания семантических окказионализмов // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 566-576
1397033
  Иенни Г. Факторы почвообразования / Г. Иенни. – М, 1948. – 348с.
1397034
  Сакукас О.Э. Факторы производительности труда в колхозаха (на прим. ЭССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сакукас О. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1967. – 32л.
1397035
  Мечковська О.А. Факторы производства агроэкологического туристского продукта Республики Беларусь // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 54-65. – ISSN 2308-135X
1397036
  Забродская М.П. Факторы пространственной дифференциации материков. / М.П. Забродская. – Воронеж, 1983. – 52с.
1397037
  Красов В. Факторы развития военно-экономических связей стран Азии / В. Красов, Ю. Лебедев, С. Уманская // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 4 (268). – С. 11-22
1397038
  Лычко Б.Т. Факторы развития колхозной демократии в современных условиях. : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Лычко Б.Т.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1970. – 24л.
1397039
  Воротин В.Е. Факторы развития новых индустриальных стран (на мат. стран азиат.-тихоокен. региона) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.03 / Воротин В. Е.; МО Укр. КНУ. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.159-166
1397040
   Факторы развития человеческой субъективности. – Ленинград, 1989. – 143 с.
1397041
  Костерев А.Г. Факторы развития электронных денег в контексте исторического генезиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 4 (42). – С. 9-10. – ISSN 1680-2721
1397042
   Факторы разнообразия и математической экологии в популяционной генетике. – Пущино, 1980. – 195с.
1397043
  Деркач Т.В. Факторы регионализации современной экономики Канады // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 49-52. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1397044
  Багирова А.П. Факторы репродуктивного поведения населения ( Анализ межстрановых и межрегиональных различий ) / А.П. Багирова, А.М. Илышев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.37-45. – ISSN 0132-1625
1397045
  Кузьмин Д. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 23-28. – ISSN 0131-2227
1397046
   Факторы риска при неврологических и пограничных заболеваниях. – Томск, 1986. – 165с.
1397047
  Волков В.И. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин / В.И. Волков, В.И. Строна, Ю.Г. Горб // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (108). – С. 24-27. – ISSN 1729-2344
1397048
  Дементьева И.Ф. Факторы риска современного детства // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
1397049
  Коваль С.Н. Факторы риска фибрилляции предсердий и нерешенные проблемы ее профилактики / С.Н. Коваль, И.А. Снегурская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 61-69. – ISSN 2224-1485
1397050
   Факторы рождаемости. – М, 1971. – 88с.
1397051
  Никитин Н.А. Факторы роста духовной культуры личности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Никитин Н. А.; КГУ. – К., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1397052
  Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма / Б.А. Никитюк. – М, 1978. – 144с.
1397053
  Михайлов Е.Д. Факторы роста и развития нью-йоркской конурбации. : Автореф... канд. географ.наук: / Михайлов Е.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 28л.
1397054
  Харазил Л.А. Факторы роста национального дохода СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Харазил Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 21л.
1397055
  Даньшина В.Н. Факторы роста национального дохода Чехословацкой Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 604 / Даньшина В.Н. ; АН СССР , Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва, 1969. – 27 с.
1397056
  Артемов Н.Н. Факторы роста общественного производства европейских стран- членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Артемов Н.Н. ;. – Москва, 1968. – 21с.
1397057
   Факторы роста прибыли и методы их анализа. – М, 1977. – 176с.
1397058
   Факторы роста производительности труда. – Свердловск, 1980. – 68с.
1397059
  Пухляков П.П. Факторы роста эффективности производства. / П.П. Пухляков. – М., 1973. – 80с.
1397060
   Факторы роста эффективности социалистического производства. – Л, 1986. – 160с.
1397061
  Тетенов С.А. Факторы самоактуализации личности / С.А. Тетенов, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 228-233. – ISSN 1811-0916
1397062
  Феллер М.Д. Факторы семантического развития профессиональной лексики. (Сопоставит. анализ русской и нем. лексики, связанной с книгопечатанием) : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Феллер М.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Филолог. ф-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
1397063
  Опарина Г.С. Факторы снижения себестоимости спирта (из пищевого сырья) : Автореф... канд. экон.наук: / Опарина Г. С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1954. – 14л.
1397064
  Гольцова Е.В. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и рождаемости / Е.В. Гольцова, Я.А. Лещенко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.125-130. – ISSN 0132-1625
1397065
   Факторы среды и организация первичного процесса фотосинтеза. – К, 1989. – 169с.
1397066
   Факторы становления и совершенствования социализма. – Казань, 1986. – 230с.
1397067
  Подойницына И.И. Факторы становления информационного общества в Республике Саха (Якутия) / И.И. Подойницына, С.П. Леонтьев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 108-118. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1397068
  Дьяков С.И. Факторы субъектности в стрессоустойчивости будущего специалиста // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 19-23
1397069
  Журавская Н.И. Факторы территориальной дифференциации сельского хозяйства (на прим. Витеб. обл.) : Автореф... канд .геогр.наук: / Журавская Н. И.; БГУ, Каф. экон. георгаф. СССР. – Минск, 1970. – 24л.
1397070
  Дабровска А. Факторы успешности коммуникации в образовательном процессе / А. Дабровска, Ю. Лодгурецки // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 130-137. – ISSN 1811-0916
1397071
  Каменова М. Факторы устойчивого развития аграрного сектора Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку. Досліджено основні шляхи підвищення стійкості АПК: індустріалізація, модернізація, будівництво інфраструктури, удосконалення державного регулювання, створення конкурентних ...
1397072
  Ребенко В.П. Факторы устойчивости ярового ячменя против твердой головни и их роль в оздоровлении культуры от болезни в условиях Донецкой области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Ребенко В.П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 c.
1397073
  Смирнов А.И. Факторы формирования доверия к Российской армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.100-107. – ISSN 0132-1625
1397074
   Факторы формирования и критерии прогноза вольфрамового оруденения Южного Тянь-Шаня. – Ташкент, 1984. – 208с.
1397075
  Джангалиев К.К. Факторы формирования и пути снижения себестоимости продукции молочной промышленности Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Джангалиев К. К.; Алма-Атин. ин-т народ. хоз. – Алма-Ата, 1980. – л.
1397076
  Абрамова М.А. Факторы формирования коммуникационного пространства в образовании / М.А. Абрамова, В.В. Крашенинников, Ю. Подгурецкий // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 5-12. – ISSN 1811-0916


  В статье на основе подхода Н. Лумана актуализируется исследование факторов формирования коммуникационного пространства системы образования. Коммуникационное пространство рассматривается как целостное и системное образование, развернутое в динамическом ...
1397077
  Ребров А.В. Факторы формирования мотивации работников // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 38-49. – ISSN 0132-1625
1397078
  Решетникова К.В. Факторы формирования организационной структуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
1397079
  Аль-Рукибат Хайел Факторы формирования позиции Лиги арабских государств по проблеме ближневосточного урегулирования // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-103. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1397080
  Трунов Ф.О. Факторы формирования позиции СССР в период Карибского кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 44-56. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1397081
  Пиралова О.Ф. Факторы формирования професионаьной компетентности студентов при оптимизации обучения профессиональным дисциплинам // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С.55-58. – ISSN 1726-667Х
1397082
  Михайлева Е.Г. Факторы формирования профессиональной успешности молодого специалиста: микроуровень анализа. - / Е.Г. Михайлева, Е.С. Чучилина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 89-95. – ISSN 2077-1800


  В статье проведен анализ одного из уровней формирования профессиональной успешности молодых специалистов - микроуровня. Показано, что в него входят личностные качества молодых специалистов, их компетентности, карьерные установки как элементы карьерной ...
1397083
   Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный / Е.А. Черкез, В.И. Мединец, В.К. Свистун, П.И. Пигулевский, О.А. Буняк, А.А. Быченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 328-342 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1397084
  Сабирова Л.Т. Факторы формирования решений по оплате труда в организации // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 1993-3541
1397085
  Манчилина Е. Факторы формирования самосознания сахалинцев и курильчан: правовые итоги Второй мировой войны // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 2071-9788
1397086
  Капитанец Е.Г. Факторы формирования синдрома эмоционального выгорания педагогов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 230-232. – ISSN 1684-2618
1397087
  Островский А.А. Факторы формирования таликов в условиях многолетней мерзлоты (на примере Алдан-Якокитского междуречья) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 3)
1397088
  Островський А.А. Факторы формирования таликов в условиях многолетней мерзлоты (на примере Алдан-Якокитского междуречья) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 3)
1397089
  Гладкевич Г.И. Факторы формирования туристского рынка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв.
1397090
  Кузьменко Н.Е. Факторы Франка - Кондона двухатомных молекул / Н.Е. Кузьменко. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 341с.
1397091
  Федотова А.Г. Факторы ценностных изменений на Западе и в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 3-23. – ISSN 0042-8744
1397092
  Смирнов С. Факторы циклической уязвимости российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-68. – ISSN 0042-8736
1397093
  Иванцов Н.А. Факторы эволюции / Н.А. Иванцов. – Москва-Петроград, 1923. – 80с. – (Популярно-научная библиотека ; Вып. 74)
1397094
  Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 396с.
1397095
  Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен; АН СССР; Науч. совет по пробл. генетики и селекции. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 452с.
1397096
  Тютюнник Ю.Г. Факторы экологической деградации одесского побережья : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 99-101. – ISSN 1726-5428
1397097
  Маклад Ияд Сайах Факторы экономического развития Арабских стран Персидского залива на современном этапе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 52-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1397098
   Факторы экономического развития СССР. – М, 1970. – 256с.
1397099
  Хоош Я. Факторы экономического роста / Я. Хоош. – М., 1974. – 223с.
1397100
  Мазаев М.А. Факторы экономического роста / М.А. Мазаев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1980. – 82 с.
1397101
   Факторы экономического роста в условиях развитого социализма. – К, 1983. – 327 с.
1397102
   Факторы экономического роста и их использование в промышленности. – Чебоксары, 1975. – 104с.
1397103
   Факторы экономического роста и эффективность их использования в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1987. – 92с.
1397104
  Тайар В.М. Факторы экономической трансформации Испании в рамках объединенной Европы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 72-80. – ISSN 0044-748Х
1397105
  Винклер Г. Факторы эффективности комплексной автоматизации производства при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Винклер Г., Фишер И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1971. – 29л.
1397106
  Паникарова С.В. Факторы эффективности образовательных программ по предпринимательству / С.В. Паникарова, А.В. Иванова, Д. Уильямс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 305-314. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати дослідження чинників ефективності освітніх програм з підприємництва в університетах різних країн. У процесі дослідження використано економіко-статистичні та соціологічні методи збору, обробки та аналізу інформації.
1397107
  Алов А.С. Факторы эффективности удобрений : обзор отечественной и зарубежной литературы за 1915-1965 гг. / А.С. Алов ; Всесоюз. ин-т науч.-техн. информ. по сельскому хоз-ву. – Москва : ВИНТИСХ МСХ СССР. – (Сельскохозяйственная наука и практика за рубежом. Обзор литературы ; вып. 6 (32))
Ч. 1 : Биологические факторы эффективности удобрений. – 1966. – 188 с.
1397108
  Белановский С.А. Факторы эффективности управляемого труда в промышленности / С.А. Белановский. – М., 1988. – 165с.
1397109
  Борисов Леонид Павлович Факторы, влияющие на механизм текстурообразования при вторичной рекристаллизации сплава Fe+3%Si : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Борисов Леонид Павлович; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 23л.
1397110
  Гарнье А.Ж. Факторы, влияющие на механическую скорость проходки с увеличением глубины / А.Ж. Гарнье, Н.Х. Линген. – М., 1960. – 232-239с.
1397111
  Шелкопляс В.Н. Факторы, влияющие на определение относительного возраста плейстоценовых отложений термолюминесцентным методом / В.Н. Шелкопляс, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-41 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1397112
  Григорьев М.Н. Факторы, влияющие на показатели работы долот при бурении глубоких скважин. / М.Н. Григорьев. – М., 1976. – 49с.
1397113
  Касим Мохаммед Басим Факторы, влияющие на рост авиаперевозок / Касим Мохаммед Басим, С.В. Семка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 124-132. – ISSN 2077-3455
1397114
  Николаенко В.И. Факторы, влияющие на фильтрационные свойства горных пород при различных термодинамических условиях / В.И. Николаенко, В.Ф. Индутный // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 78-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1397115
  Щенникова Е.С. Факторы, влияющие на формирование инновационной среды в бизнес-образовании // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 74-80. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается проблема необходимости формирования инновационной среды в системе бизнес-образования.
1397116
  Гриб В.В. Факторы, влияющие на формирование профессионального правосознания российских юристов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.17-19
1397117
  Максимова О.Н. Факторы, влияющие на эффективность управления производительностью труда персонала / О.Н. Максимова, Г.И. Лукьянов, С.А. Федорова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 22-25. – ISSN 1680-2721
1397118
  Асадулла Мурад Факторы, контролирующие оруденение на Соколовских железорудных месторождениях : Автореф... наук: 04.00.14 / Асадулла Мурад; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный инст. – Ленинград, 1977. – 24 с.
1397119
  Бабурин В.Л. Факторы, лимитирующие экстенсивное развитие Москвы и ее спутников / В.Л. Бабурин, К.Г. Цаплина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 76-84 : рис., табл. – Библиогр.: с. 83. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1397120
  Кусаинов А. Факторы, обеспечивающие качество школьного образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 40-43. – ISSN 1562-529Х
1397121
  Лубинска Х. Факторы, обслуживающие повышение эффективности деятельности тренера спортивной команды. : Автореф... Канд.педю.наук: 13.00.04 / Лубинска Х.; Киев.гос.ин-т физ.культ. – К, 1983. – 23л.
1397122
  Аскерова Д.М. Факторы, обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 99-102. – ISSN 2076-1554
1397123
  Иванов П.В. Факторы, обуславливающие значение существительного в словосочетании в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов П.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Тула, 1965. – 18л.
1397124
  Сеноедов В.П. Факторы, обуславливающие скороспелость у слопчатника и пути их использования в прастической селекции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сеноедов В.П.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 26л.
1397125
  Байрамов Г.Б. Факторы, обусловливающие возникновение и развитие валеологии как интегративной науки о здоровье // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 54-59. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются проблемы развития и совершенствования образования, определения оптимального содержания образования на современном этапе развития общества, противоречия между естественным развитием учащихся и усложнением содержания образования, ...
1397126
  Соколова Тамара Васильевна Факторы, обусловливающие употребление неопределенного артикля с отвлеченными существительными в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соколова Тамара Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 15л.
1397127
  Толдин В.А. Факторы, определеяющие последовательность метастабильных фаз в сплавах AlZn : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Толдин В.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 19 с.
1397128
  Байков В.Г. Факторы, определяющие использование морфолого-синтаксических типов для выражения объектных отношений : Автореф... канд.филол.наук: / Байков В.Г.; Рост. гос. ун-т. – Симферополь, 1968. – 24л.
1397129
  Зюбан Е.В. Факторы, определяющие конкурентоспособность услуг сотовой связи // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 1684-2626
1397130
  Кузьмин Л.А. Факторы, определяющие сочетаемость глагольных основ с суффиксами -able и -ive в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузьмин Л.А.; АН СССР.Ленигр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 20л.
1397131
  Сладнева О.Г. Факторы, определяющие формирование и возможность реализации харизмы у личности // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 216-223
1397132
  Пинус Г.Н. Факторы, определяющие численность азовской тюльки (Glupronella delicatula delicatula N.) в период зарегулирования стока Дона : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Пинус Г.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1397133
  Шапиро В.А. Факторы, способствующие и органичивающие размножение паразита trissolcus simoni mayr природе : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапиро В.А.; Ленингр.гос.ордена. – Ленинград, 1951. – 15 с.
1397134
  Волконский А.Г. Факторы, способствующие образованию углекислых минеральных содовых вод Украинских Складчатых Карпат // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 132-141 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв.
1397135
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 9. – 2005. – [ 7 ], 334 с. + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1397136
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 10 - 18. – 2005. – [ 7 ] с., с. 335-667 + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 1 - 9 / Л. Р. Хаббард
1397137
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 9 ], 63 с. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 1 - 9 / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1397138
  Зеленецкий В.С. Факторьі, обусловливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 132-161.
1397139
  Зеленецкий В.С. Фактофиксирующая функция уголовного дела // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-28.
1397140
  Смушак Т.В. Фактуальність і фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті "Без коріння" та автобіографічного роману "Вино самотності") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 209-214. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1397141
  Гнатишин О.Є. Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 133-139. – ISSN 2312-4679
1397142
  Вергеліс О. Фактура, що відійшла в минуле // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 13


  Виповнилося 100 років від дня народження кіноактриси, киянки, графині, великомучениці Марії Ростиславівни Капніст (1914—1993). З 1961 р. вона значилася у штаті кіностудії ім. О.Довженка; знімалася переважно в епізодах, причому не тільки в Україні, а й ...
1397143
  Гинцберг А.М. Фактураня машина модели ВА-345П с ленточным перфорирующим устройством / А.М. Гинцберг, М.Н. Лясина. – М., 1964. – 68с.
1397144
  Наказненко А. Фактурна будова Полтавської морфоструктури центрального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латеральну організацію Полтавської морфоструктури центрального типу. Виділено та охарактеризовано основні фактурні елементи. Установлено взаємозв"язки між основними фактурними елементами. Have investigated a lateral organization of the ...
1397145
  Кісіль М.В. Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 90-96. – ISSN 2415-8151
1397146
  Гороховський О. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посібник / Олександр Гороховський ; [З. Ірса ; ред. Н. Островська]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 133, [1] с. : іл. – На обкл. також: checkregion-ua.info: впровадження фактчекінгу в регіонах. – ISBN 978-966-383-834-2
1397147
  Ахмедов Тариел Ибрагим оглы Факты духовного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ахмедов Тариел Ибрагим оглы; МВ и ССО Азерб. ССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1987. – 44л.
1397148
   Факты и домыслы. – Кишинев, 1972. – 324с.
1397149
   Факты и комментарии. – Київ, 2000
1397150
   Факты и комментарии. – Київ
1 апреля (№60). – 2000. – 16 с.
1397151
   Факты и комментарии. – Київ
2 сентября (№ 160). – 2000. – 16 с.
1397152
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 182). – 2000. – 16 с.
1397153
   Факты и комментарии. – Київ
6 апреля (№63). – 2000. – 16 с.
1397154
   Факты и комментарии. – Київ
7 ноября (№ 206). – 2000. – 16 с.
1397155
   Факты и комментарии. – Київ
9 февраля (№ 24). – 2000. – 16 с.
1397156
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 166). – 2000. – 16 с.
1397157
   Факты и комментарии. – Київ
13 января (№ 5). – 2000. – 16 с.
1397158
   Факты и комментарии. – Київ
14 октября (№ 190). – 2000. – 16 с.
1397159
   Факты и комментарии. – Київ
20 сентября (№ 172). – 2000. – 16 с.
1397160
   Факты и комментарии. – Київ
24 ноября (№ 219). – 2000. – 32 с.
1397161
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 197). – 2000. – 16 с.
1397162
   Факты и комментарии. – Київ
27 мая (№ 95). – 2000. – 16 с.
1397163
   Факты и комментарии. – Київ
28 декабря (№ 243). – 2000. – 16 с.
1397164
   Факты и комментарии. – Київ
30 ноября (№ 223). – 2000. – 16 с.
1397165
   Факты и комментарии. – Київ
2 ноября (№ 199). – 2013. – 16 с.
1397166
   Факты и комментарии. – Київ
3 октября (№ 177). – 2013. – 16 с.
1397167
   Факты и комментарии. – Київ
4 июля (№ 114). – 2013. – 16 с.
1397168
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 222). – 2013. – 16 с.
1397169
   Факты и комментарии. – Київ
8 июня (№ 99). – 2013. – 16 с.
1397170
   Факты и комментарии. – Київ
9 октября (№ 181). – 2013. – 16 с.
1397171
   Факты и комментарии. – Київ
10 июля (№ 118). – 2013. – 16 с.
1397172
   Факты и комментарии. – Київ
10 апреля (№ 64). – 2013. – 16 с.
1397173
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 162). – 2013. – 16 с.
1397174
   Факты и комментарии. – Київ
13 апреля (№ 67). – 2013. – 16 с.
1397175
   Факты и комментарии. – Київ
13 июля (№ 121). – 2013. – 16 с.
1397176
   Факты и комментарии. – Київ
14 сентября (№ 164). – 2013. – 16 с.
1397177
   Факты и комментарии. – Київ
14 августа (№ 143). – 2013. – 16 с.
1397178
   Факты и комментарии. – Київ
15 октября (№ 185). – 2013. – 16 с.
1397179
   Факты и комментарии. – Київ
15 июня (№ 104). – 2013. – 16 с.
1397180
   Факты и комментарии. – Київ
16 октября (№ 186). – 2013. – 16 с.
1397181
   Факты и комментарии. – Київ
16 августа (145). – 2013. – 32 с.
1397182
   Факты и комментарии. – Київ
16 ноября (№ 209). – 2013. – 16 с.
1397183
   Факты и комментарии. – Київ
17 мая (№ 83). – 2013. – 32 с.
1397184
   Факты и комментарии. – Київ
18 мая (№ 84). – 2013. – 16 с.
1397185
   Факты и комментарии. – Київ
19 октября (№ 189). – 2013. – 16 с.
1397186
   Факты и комментарии. – Київ
20 декабря (№ 233). – 2013. – 32 с.
1397187
   Факты и комментарии. – Київ
20 апреля (№ 72). – 2013. – 16 с.
1397188
   Факты и комментарии. – Київ
21 сентября (№ 169). – 2013. – 16 с.
1397189
   Факты и комментарии. – Київ
22 июня (№ 109). – 2013. – 16 с.
1397190
   Факты и комментарии. – Київ
23 августа (№ 150). – 2013. – 32 с.
1397191
   Факты и комментарии. – Київ
25 декабря (№ 236). – 2013. – 16 с.
1397192
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 193). – 2013. – 32 с.
1397193
   Факты и комментарии. – Київ
27 ноября (№ 216). – 2013. – 16 с.
1397194
   Факты и комментарии. – Київ
28 сентября (№ 174). – 2013. – 16 с.
1397195
   Факты и комментарии. – Київ
29 ноября (№ 218). – 2013. – 32 с.
1397196
   Факты и комментарии. – Київ
30 октября (№ 196). – 2013. – 16 с.
1397197
   Факты и комментарии. – Київ
30 апреля (№ 78). – 2013. – 16 с.
1397198
   Факты и комментарии. – Київ
30 марта (№ 57). – 2013. – 16 с.
1397199
   Факты и комментарии. – Київ
№ 46. – 2013. – 16 с.
1397200
   Факты и комментарии. – Київ
2 июля (№ 113). – 2014. – 16 с.
1397201
   Факты и комментарии. – Київ
2 декабря (№ 220). – 2014. – 16 с.
1397202
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 179). – 2014. – 16 с.
1397203
   Факты и комментарии. – Київ
4 апреля (№ 60). – 2014. – 32 с.
1397204
   Факты и комментарии. – Київ
9 января (№ 1). – 2014. – 16 с.
1397205
   Факты и комментарии. – Київ
12 апреля (№ 66). – 2014. – 16 с.
1397206
   Факты и комментарии. – Київ
12 февраля (№ 25). – 2014. – 16 с.
1397207
   Факты и комментарии. – Київ
12 марта (№ 43). – 2014. – 16 с.
1397208
   Факты и комментарии. – Київ
14 ноября (№ 208). – 2014. – 32 с.
1397209
   Факты и комментарии. – Київ
15 марта (№ 46). – 2014. – 16 с.
1397210
   Факты и комментарии. – Київ
16 января (№ 6). – 2014. – 16 с.
1397211
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 69). – 2014. – 16 с.
1397212
   Факты и комментарии. – Київ
18 июня (№ 105). – 2014. – 16 с.
1397213
   Факты и комментарии. – Київ
19 сентября (№ 168). – 2014. – 32 с.
1397214
   Факты и комментарии. – Київ
21 мая (№ 86). – 2014. – 16 с.
1397215
   Факты и комментарии. – Київ
22 марта (№ 51). – 2014. – 16 с.
1397216
   Факты и комментарии. – Київ
22 августа (№ 150). – 2014. – 16 с.
1397217
   Факты и комментарии. – Київ
23 октября (№ 192). – 2014. – 16 с.
1397218
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2014. – 16 с.
1397219
   Факты и комментарии. – Київ
26 ноября (№ 216). – 2014. – 16 с.
1397220
   Факты и комментарии. – Київ
27 июня (№ 112). – 2014. – 16 с.
1397221
   Факты и комментарии. – Київ
27 марта (№ 54). – 2014. – 16 с.
1397222
   Факты и комментарии. – Київ
29 марта (№ 56). – 2014. – 16 с.
1397223
   Факты и комментарии. – Київ
29 августа (№ 153). – 2014. – 16 с.
1397224
   Факты и комментарии. – Київ
29 января (№ 15). – 2014. – 16 с.
1397225
   Факты и комментарии. – Київ
3 ноября (№ 200). – 2015. – 16 с.
1397226
   Факты и комментарии. – Київ
4 ноября (№ 201). – 2015. – 16 с.
1397227
   Факты и комментарии. – Київ
4 июня (№ 96). – 2015. – 16 с.
1397228
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 224). – 2015. – 16 с.
1397229
   Факты и комментарии. – Київ
6 октября (№ 182). – 2015. – 16 с.
1397230
   Факты и комментарии. – Київ
7 октября (№ 183). – 2015. – 16 с.
1397231
   Факты и комментарии. – Київ
8 августа (№ 142). – 2015. – 16 с.
1397232
   Факты и комментарии. – Київ
12 декабря (№ 229). – 2015. – 16 с.
1397233
   Факты и комментарии. – Київ
14 марта (№ 45). – 2015. – 16 с.
1397234
   Факты и комментарии. – Київ
15 августа (№ 147). – 2015. – 16 с.
1397235
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 68). – 2015. – 32 с.
1397236
   Факты и комментарии. – Київ
18 июля (№ 127). – 2015. – 16 с.
1397237
   Факты и комментарии. – Київ
18 ноября (№ 211). – 2015. – 16 с.
1397238
   Факты и комментарии. – Київ
19 мая (№ 85). – 2015. – 16 с.
1397239
   Факты и комментарии. – Київ
19 марта (№ 48). – 2015. – 16 с.
1397240
   Факты и комментарии. – Київ
21 ноября (№ 214). – 2015. – 16 с.
1397241
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2015. – 16 с.
1397242
   Факты и комментарии. – Київ
25 ноября (№ 216). – 2015. – 16 с.
1397243
   Факты и комментарии. – Київ
28 ноября (№ 219). – 2015. – 16 с.
1397244
   Факты и комментарии. – Київ
29 апреля (№ 76). – 2015. – 16 с.
1397245
   Факты и комментарии. – Київ
29 октября (№ 197). – 2015. – 16 с.
1397246
   Факты и комментарии. – Київ
1 декабря (№ 200). – 2016. – 16 с.
1397247
   Факты и комментарии. – Киев
2 декабря (№ 201). – 2016. – 16 с.
1397248
   Факты и комментарии. – Киев
4 октября (№ 167). – 2016. – 16 с.
1397249
   Факты и комментарии. – Киев
4 ноября (№ 185). – 2016. – 32 с.
1397250
   Факты и комментарии. – Киев
4 февраля (№ 20). – 2016. – 24 с.
1397251
   Факты и комментарии. – Киев
5 марта (№ 42). – 2016. – 16 с.
1397252
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 168). – 2016. – 16 с.
1397253
   Факты и комментарии. – Киев
12 апреля (№ 66). – 2016. – 16 с.
1397254
   Факты и комментарии. – Киев
15 апреля (№ 69). – 2016. – 24 с.
1397255
   Факты и комментарии. – Киев
15 января (№ 6). – 2016. – 24 с.
1397256
   Факты и комментарии. – Киев
16 августа (№ 141). – 2016. – 16 с.
1397257
   Факты и комментарии. – Киев
18 октября (№ 174). – 2016. – 16 с.
1397258
   Факты и комментарии. – Киев
20 апреля (№ 72). – 2016. – 24 с.
1397259
   Факты и комментарии. – Киев
21 октября (№ 177). – 2016. – 32 с.
1397260
   Факты и комментарии. – Киев
26 февраля (№ 36). – 2016. – 24 с.
1397261
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 56). – 2016. – 16 с.
1397262
   Факты и комментарии. – Киев
1 февраля (№ 14). – 2017. – 16 с.
1397263
   Факты и комментарии. – Киев
1 марта (№ 30). – 2017. – 16 с.
1397264
   Факты и комментарии. – Киев
2 июня (№ 77). – 2017. – 32 с.
1397265
   Факты и комментарии. – Киев
3 марта (№ 32). – 2017. – 32 с.
1397266
   Факты и комментарии. – Киев
3 февраля (№ 16). – 2017. – 32 с.
1397267
   Факты и комментарии. – Киев
5 июля (№ 92). – 2017. – 16 с.
1397268
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 143). – 2017. – 16 с.
1397269
   Факты и комментарии. – Киев
6 октября (№ 144). – 2017. – 32 с.
1397270
   Факты и комментарии. – Киев
9 февраля (№ 19). – 2017. – 16 с.
1397271
   Факты и комментарии. – Киев
10 февраля (№ 20). – 2017. – 32 с.
1397272
   Факты и комментарии. – Киев
10 ноября (№ 163). – 2017. – 32 с.
1397273
   Факты и комментарии. – Киев
12 мая (№ 65). – 2017. – 32 с.
1397274
   Факты и комментарии. – Киев
14 апреля (№ 54). – 2017. – 32 с.
1397275
   Факты и комментарии. – Киев
15 июня (№ 83). – 2017. – 16 с.
1397276
   Факты и комментарии. – Киев
17 февраля (№ 24). – 2017. – 32 с.
1397277
   Факты и комментарии. – Киев
22 марта (№ 40). – 2017. – 16 с.
1397278
   Факты и комментарии. – Киев
23 июня (№ 88). – 2017. – 32 с.
1397279
   Факты и комментарии. – Киев
23 августа (№ 120). – 2017. – 32 с.
1397280
   Факты и комментарии. – Киев
23 февраля (№ 27). – 2017. – 16 с.
1397281
   Факты и комментарии. – Киев
24 января (№ 9). – 2017. – 16 с.
1397282
   Факты и комментарии. – Киев
24 ноября (№ 171). – 2017. – 32 с.
1397283
   Факты и комментарии. – Киев
25 января (№ 10). – 2017. – 16 с.
1397284
   Факты и комментарии. – Киев
28 апреля (№ 61). – 2017. – 32 с.
1397285
   Факты и комментарии. – Киев
28 марта (№ 43). – 2017. – 16 с.
1397286
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 44). – 2017. – 16 с.
1397287
   Факты и комментарии. – Киев
31 января (№ 13). – 2017. – 16 с.
1397288
   Факты и комментарии. – Киев
1-6 марта (№ 9). – 2018. – 32 с.
1397289
   Факты и комментарии. – Киев
1-7 ноября (№ 43). – 2018. – 32 с.
1397290
   Факты и комментарии. – Киев
02-8 августа (№ 30). – 2018. – 32 с.
1397291
   Факты и комментарии. – Киев
3-9 мая (№ 18). – 2018. – 32 с.
1397292
   Факты и комментарии. – Киев
4-10 октября (№ 39). – 2018. – 32 с.
1397293
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 июля (№ 26). – 2018. – 32 с.
1397294
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 апреля (№ 14). – 2018. – 32 с.
1397295
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 декабря (№ 48). – 2018. – 32 с.
1397296
   Факты и комментарии. – Киев
6-12 сентября (№ 35). – 2018. – 32 с.
1397297
   Факты и комментарии. – Киев
7-13 июня (№ 22). – 2018. – 32 с.
1397298
   Факты и комментарии. – Киев
8-14 ноября (№ 44). – 2018. – 32 с.
1397299
   Факты и комментарии. – Киев
9-15 августа (№ 31). – 2018. – 32 с.
1397300
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 октября (№ 40). – 2018. – 32 с.
1397301
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 января (№ 2). – 2018. – 32 с.
1397302
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 апреля (№ 15). – 2018. – 32 с.
1397303
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 июля (№ 27). – 2018. – 32 с.
1397304
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 сентября (№ 36). – 2018. – 32 с.
1397305
   Факты и комментарии. – Киев
13-19 декабря (№ 49). – 2018. – 32 с.
1397306
   Факты и комментарии. – Киев
14-15 июня (№ 23). – 2018. – 32 с.
1397307
   Факты и комментарии. – Киев
15-21 ноября (№ 45). – 2018. – 32 с.
1397308
   Факты и комментарии. – Киев
16-22 августа (№ 32). – 2018. – 32 с.
1397309
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 мая (№ 19). – 2018. – 32 с.
1397310
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 апреля (№ 16). – 2018. – 32 с.
1397311
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 июля (№ 28). – 2018. – 32 с.
1397312
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 сентября (№ 37). – 2018. – 32 с.
1397313
   Факты и комментарии. – Киев
20-26 декабря (№ 50). – 2018. – 32 с.
1397314
   Факты и комментарии. – Киев
21-26 июня (№ 24). – 2018. – 32 с.
1397315
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 марта (№ 12). – 2018. – 32 с.
1397316
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 февраля (№ 8). – 2018. – 32 с.
1397317
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 ноября (№ 46). – 2018. – 32 с.
1397318
   Факты и комментарии. – Киев
23-29 августа (№ 33). – 2018. – 32 с.
1397319
   Факты и комментарии. – Киев
24 -30 мая (№ 20). – 2018. – 32 с.
1397320
   Факты и комментарии. – Киев
25-31 октября (№ 42). – 2018. – 32 с.
1397321
   Факты и комментарии. – Киев
26 июля-1 августа (№ 29). – 2018. – 32 с.
1397322
   Факты и комментарии. – Киев
26 апреля - 2 мая (№ 17). – 2018. – 32 с.
1397323
   Факты и комментарии. – Киев
27 июня - 4 июля (№ 25). – 2018. – 32 с.
1397324
   Факты и комментарии. – Киев
27 сентября - 3 октября (№ 38). – 2018. – 32 с.
1397325
   Факты и комментарии. – Киев
27 декабря - 2 января (№ 51). – 2018. – 32 с.
1397326
   Факты и комментарии. – Киев
29 ноября - 5 декабря (№ 47). – 2018. – 32 с.
1397327
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2018. – 32 с.
1397328
   Факты и комментарии. – Киев
30 августа - 5 сентября (№ 34). – 2018. – 32 с.
1397329
   Факты и комментарии. – Киев
31 мая - 6 июня (№ 21). – 2018. – 32 с.
1397330
   Факты и комментарии. – Киев
10-16 января (№ 1). – 2019. – 32 с.
1397331
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 января (№ 2). – 2019. – 32 с.
1397332
  Паромов М.Я. Факты и цифры в устной пропаганде / М.Я. Паромов. – М., 1970. – 32с.
1397333
   Факты и цифры. Сделано в Китае : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
1397334
  Скоп Ю.С. Факты минувшего дня. / Ю.С. Скоп. – Москва, 1984. – 303с.
1397335
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1952. – 272с.
1397336
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1952. – 272с.
1397337
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1960. – 272с.
1397338
   Факты о положении трудящихся в США (1951 - 1952). – Москва : Иностранная литература, 1954. – 272 с.
1397339
   Факты о положении трудящихся в США (1953 -1954). – Москва : Иностранная литература, 1956. – 272 с.
1397340
   Факты о положении трудящихся в США (1955 -1956). – Москва : Иностранная литература, 1958. – 272 с.
1397341
   Факты о положении трудящихся в США (1957 -1957). – Москва : Иностранная литература, 1960. – 272 с.
1397342
   Факты о положении трудящихся в США (1959 - 1960). – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
1397343
   Факты о положении трудящихся в США (1961 -1962). – Москва : Прогресс, 1964. – 240 с.
1397344
   Факты о положении трудящихся в США (1963 - 1964). – Москва : Прогресс, 1966. – 256 с.
1397345
   Факты о Югославии. – Москва. – 272с.
1397346
   Факты об Израиле. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999. – 286с. : Илл., фот.
1397347
  Гершкович Б.Я. Факты обвиняют / Б.Я. Гершкович. – М., 1980. – 208с.
1397348
  Батурин А.А. Факты против лжи / А.А. Батурин, Ю.Э. Корнилов. – М, 1959. – 71с.
1397349
  Орлов А.С. Факты против мифов / А.С. Орлов, Б.Н. Новоселов. – М., 1986. – 239с.
1397350
  Фихте И. Факты сознания. Назначения человека. Наукоучение / И. Фихте. – Минск; Москва : Харвест; АСТ, 2000. – 784c. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-911-4
1397351
  Горбовский А.А. Факты. Догадки. Гипотезы / А.А. Горбовский. – М, 1988. – 224с.
1397352
  Желіба Олександр Факультатив "Альтернативна історія" : (концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29
1397353
  Желіба О. Факультатив "Альтернативна історія" (Концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29.
1397354
  Олексенко В.П. Факультатив з української мови: прогама курсу, навчальні матеріали, розробки занять / В.П. Олексенко, О.В. Іващенко. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.12(37)). – ISBN 966-333-418-5
1397355
  Ломанська О. Факультатив про феномен Поета // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 194). – С. 5


  "... Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка розробила програму факультативного курсу "Феномен Тараса Шевченка в культурному і гуманітарному просторі України і світу" ...
1397356
  Приходченко К.І. Факультативи з української мови та літератури / К.І. Приходченко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (96)). – ISBN 978-617-00-1185-5
Вип. 3. – 2011. – 175, [1] с. : табл. – В кінці книги номер сер. зазнач. : Випуск 12 (97). – Бібліогр. в кінці факультативів
1397357
  Логвиненко Н. Факультативи як форма організації та індивідуалізації навчання старшокласників


  Стаття є спробою узагальнити досвід впровадження курсів за вибором у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи в різні періоди її становленння і розвитку, розкрити основні підходи до введення факультативного курсу "Українська фантастична проза ...
1397358
  Мельнітовська Г.І. Факультативний курс з української мови / Г.І. Мельнітовська. – Харків : Основа, 2013. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 122-123. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (121)). – ISBN 978-617-00-1964-6
1397359
  Яковенко О. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права - новий Міжнародний договір у сфері захисту прав людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 71-74.
1397360
  Тихоша В.І. Факультативні заняття з рідної мови в 10 класі / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.7). – ISBN 966-333-055-4
1397361
   Факультативні заняття з рідної мови в школі : Навчальний посібник / В.І. Тихоша, Г.М. Гайдученко, О.П. Карабута, Н.В. Рябова. – Харків : Основа, 2005. – 176с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.11(24)). – ISBN 966-333-180-1
1397362
   Факультативні заняття з української літератури в середній школі, 1971
1397363
  Сарчева А.Н. Факультативно-анажробные ацетонообразующие бактерии почв Туркмении, их распространение и биологическая активность : Автореф... канд. биол.наук: / Сарчева А. Н.; АН Уз.ССР,. – Ташкент, 1968. – 23л.
1397364
  Лоповок Л.М. Факультативные задания по геометрии для 7-11 классов / Л.М. Лоповок. – К, 1990. – 127с.
1397365
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 238 с.
1397366
   Факультативные занятия в средней школе. – М, 1973. – 272с.
1397367
   Факультативные занятия в средней школе. – М
2. – 1976. – 178с.
1397368
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва
3. – 1978. – 112 с.
1397369
  Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии / Г.П. Аксакалова, Н.В. Андреев, В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1985. – 144 с. – (Библиотека учителя географии)
1397370
  Ковалева Л.Е. Факультативные занятия по литературе в школе / Л.Е. Ковалева. – М : Просвещение, 1974. – 64 с.
1397371
  Сладкова Д.А. Факультативные занятия по русской литературе (первая половина ХІХ века). / Д.А. Сладкова. – Казань, 1979. – 120с.
1397372
  Доманский В.А. Факультативные занятия по русской литературе в 11 классе / В.А. Доманский. – Киев, 1990. – 157с.
1397373
   Факультативные занятия по химии в средней школе. – М, 1971. – 178с.
1397374
   Факультативные курсы по математике в средней школе. – М, 1972. – 95с.
1397375
  Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву : [монография] / А.В. Захаркина. – Москва : Статут, 2017. – 173, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-5-8354-1356-0
1397376
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка / С.Ф. и др. Шатилов. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 144с.
1397377
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 8 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1973. – 144с.
1397378
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 9 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1979. – 128с.
1397379
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике / И.Ф. Шарыгин. – М., 1989. – 350с.
1397380
  Лютикас В.С. Факультативный курс по математике : 9-11 кл, / В.С. Лютикас. – 3-е изд. перераб. – М., 1990. – 160с.
1397381
   Факультативный курс по математике. – М, 1991. – 95с.
1397382
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике : 11 класс / И.Ф. Шарыгин. – М., 1991. – 384с.
1397383
   Факультативный курс по синтаксической стилистике / Е.Б. Артеменко, Е.А. Назикова, А.К. Соколова, Р.Ф. Титова; Мин. просвещения РСФСР ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 95 с.
1397384
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования БЕЙСИК / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 75с.
1397385
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования: Паскаль / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 53с.
1397386
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1974. – 224 с.
1397387
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1397388
  Перышкин А.В. Факультативный курс физики : 7 класс: Пособие для учащихся / А.В. Перышкин, В.П. Чемакин. – Москва : Просвещение, 1975. – 127 с.
1397389
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1397390
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1397391
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 192 с.
1397392
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 238 с.
1397393
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 206 с.
1397394
   Факультативы по иностранным языкам для средней школы. – Иваново, 1974. – 96 с.
1397395
   Факультет в эпоху перестройки : интервью с Е.А. Климовым // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.5-14. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Представлены материалы беседы с профессором Е.А. Климовым, состоявшейся в 2006 г. Тема беседы - опыт деятельности декана психологического факультета, впечатления о преподавателях, научной жизни МГУ, сравнение МГУ с ...
1397396
  Осипов В.Д. Факультет журналистики / В.Д. Осипов. – Москва, 1985. – 367 с.
1397397
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Київського університету в долі професора Дмитра Степовика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 174-182


  У київському видавництві "Архангельський глас" готується до друку грунтовна монографія професора Миколи Тимошика про відомого в Україні і світі вченого, колишнього випускника факультету журналістики Дмитра Степовика, якому виповнилося 70 років. У ...
1397398
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 109-117


  У трьох томах видання друкуємо матеріал з історії розвитку журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Three volumes of edition we will publish material from the history of development of journalistic education in the Kyiv National ...
1397399
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки ХХ століття: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 136-146
1397400
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету у сімдесяті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 86-99


  У третій, завершальній, частині мемуарів професора М. Тимошика з історії факультету журналістики у 70-х роках минулого століття йдеться про життя і побут студентів у студентському гуртожитку на вулиці Ломоносова. The third final part of the memoirs ...
1397401
   Факультет истории 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 74 с.
1397402
   Факультет истории искусств 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 57 с.
1397403
   Факультет і світ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка активно співпрацює за двосторонніми угодами з іноземними вищими навчальними закладами: Університетом прикладних м. Шмалькальден (Німеччина), Університетом м. Констанц (Німеччина), Варшавською вищою школою ...
1397404
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1397405
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1397406
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1397407
   Факультет іноземної філології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец.10.0104-література зарубіжних країн;10.02.04-германські мови;10.02.05-романські мови ;10.02.14-класичні мови;10.02.16 -перекладознавство; та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 185с.
1397408
  Глибовець М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія" : чи справді "Могилянка" - лише гуманітарний виш? / М. Глибовець, В. Бублик, С. Гороховський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 109-117. – ISSN 1682-2366
1397409
  Закусило О.К. Факультет кібернетики - 35 лет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 92-98
1397410
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет, 1994. – № 5
1397411
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1397412
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  На фото: лекцію студентам-кібернетикам читає декан ф-ту, проф. О.К. Закусило.
1397413
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1397414
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, проф. про факультет - для учасників олімпіади.
1397415
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1397416
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1397417
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1397418
  Закусило О.К. Факультет кібернетики / О. Закусило // Київський університет, 1999. – № 9
1397419
  Закусило О. Факультет кібернетики // Освіта, 2002. – № 30
1397420
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. / ПФ "Хімджест". – Київ, 2002. – № 11. – С. 11-12.
1397421
  Закусило О Факультет кібернетики // Освіта, 2002


  КНУТШ
1397422
   Факультет кібернетики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56-58. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1397423
  Закусило О. Факультет кібернетики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 45
1397424
  Анісімов А.В. Факультет кібернетики / А.В. Анісімов, В.І. Шевченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 222-223. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1397425
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1397426
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Факультет складається з 9 кафедр та 9 нуково-дослідних лабораторій, де працюють 184 штатних викладачів та науковців. Факультет здійснює підготовку фахівців з усіх фундаментальних спеціальностей кібернетики: прикладна математика, інформатика, системний ...
1397427
   Факультет кібернетики. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.01.07 - обчислювальна математика ; 01.05.01 - теоретич.основи інформатики та кібернетики;01.05.02-матем.моделюван.та обчислювальні методи;01.05.03-матем.та програмне забезпечен. обчислювальн.машин і систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 53 с.
1397428
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи : Доповідь декана факультету кібернетики проф. О.К. Закусила на засіданні Вченої Ради університету 7 квітня 2003 р. – Київ : Київський університет, 2003. – 53 с.
1397429
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / КНУТШ ; [коміс. Вчен. ради: Городній М.Ф. (голова коміс.) та ін.]. – Київ, 2011. – 120 с. : іл., табл.


  Аналіз навчально-методичної, наукової і виховної роботи факультету кібернетики за останні п"ять років
1397430
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1989. – 637с.
1397431
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей : роман в двух книгах / Ю.О. Домбровский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 720с. – ISBN 5-265-01092-0
1397432
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Хабаровск, 1990. – 521с.
1397433
   Факультет политических наук и социологии 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 115 с.
1397434
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З 1898 р. в Київському університеті Св. Володимира функціонував Психологічний семінарій, утворений за ініциативою професорів О. Гілярова та Г. Челпанова. З 1967 р. в Університеті ведеться безперервна підготовка психологів. Відтоді тут примножуються ...
1397435
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1397436
  Ремарчук В.Н. Факультет социальных и гуманитарных наук в структуре фундаментальной подготовки инженера // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 30-36. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен очерк становления факультета социальных и гуманитарных наук в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Социально-гуманитарное образование рассматривается как элемент фундаментальной подготовки ...
1397437
  Горбачик А. Факультет соціології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  15 квітня 2007 року створено факультет соціології, який продовжує і розвиває славні традиції, закладені попередниками і нинішнім поколінням викладачів-соціологів. Студенти одержують грунтовну підготовку з філософії, історії, правознавства, економічної ...
1397438
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1397439
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1397440
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1397441
   Факультет соціології та психології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 13.00.01;історія педагогіки,теорія педагогіки;13.00.05 -соціальна педагогіка;19.00.01- загальна психологія,історія психології та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 150с.
1397442
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 8
1397443
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
1397444
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології / В.Б. Євтух, В.В. Чепак // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 298-301. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1397445
   Факультет соціології та психології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Sociology and Psychology Faculty. – [Київ] : [б.в.], 2000. – 18 с. : іл.
1397446
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології: від сучасного до майбутнього через минуле // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 67-75.
1397447
   Факультет соціології та психології: минуле, сучасне, майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 66-70. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1397448
   Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
1397449
  Новіков Б.В. Факультет соціології: перше десятиріччя // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 134-156


  Автор пропонує цікавий погляд на історію факультету соціології НТУУ "КПІ", що утримує в собі ідею гармонійної збалансованості параметрів часу, роботи прекрасного колективу та еволюції його основної місії - підготовки вищого рівня фахівців з соціальної ...
1397450
  Попова І. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
1397451
   Факультет экономики 2002 - 2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 62 с.
1397452
  Бошко В.И. Факультет эксплуатации путей сообщения в Киеве. 1918-1923 / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 24с.
1397453
   Факультет этнологии 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 103 с.
1397454
   Факультет, на котором учился Ленин. – Казань, 1970. – 134с.
1397455
  Баула О.П. Факультет, що дав старт цілому університету // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 6


  Історія Київського національного університету технологій та дизайну. Одним з найстаріших факультетів, з яких починався інститут шкіряної промисловості, згодом Київський технологічний інститут легкої промисловості і, нарешті, Київський національний ...
1397456
  Третяк О.В. Факультети і фінанси // Київський університет, 1999. – №8


  Актуальне інтерв"ю
1397457
   Факультети соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – с.
1397458
  Анісімов А. Факультетові кібернетики - 45 // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4 : фото


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1397459
   Факультетська газета і ідейне виховання студентів // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  В грудні на філологічному факультеті відбулася теоретична конференція, присвячена роботі Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм". Випуск бюлетня газети "Філолог", присвяченого теоретичній конференції треба читати. Факультетські газети повинні приділяти ...
1397460
   Факультету кібернетики - 40 років! // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 3-4
1397461
   Факультету кібернетики 30 : історія, спогади, кафедри, професура ; Все для абітурієнта. – Київ, 1999. – 217 с.
1397462
  Петрук В.І. Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009) : До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Володимир Петрук. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2142-64-8
1397463
   Факультету международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 15 лет // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 151-153. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1397464
  Пивовар С.Ф. Фаланга / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 383-384. – ISBN 966-642-073-2
1397465
  Дніпровський І. Фаланга. / І. Дніпровський. – Х., 1931. – 213с.
1397466
  Бялыницкий-Бируля Фаланги / Бялыницкий-Бируля. – М-Л, 1938. – с.
1397467
  Георги Ф. Фалаша. Заблудившиеся и найденные / Ф. Георги, Д. Степ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – ISSN 0321-5075


  Фалаша - ефіопські євреї - «прибульці», «вихідці»; — етнолінгвістічеськая група (община) євреїв, яка до масової алії до Ізраїлю (початок 1980-х рр.) проживала в основному в північній і північно-західній Ефіопії. До цього періоду община налічувала ...
1397468
  Бурков В.Г. Фалеристика / В.Г. Бурков. – Л., 1985. – 58с.
1397469
  Горбуров Е. Фалеристические памятки к юбилеям "Просвіти" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 94-98. – ISSN 1998-4634
1397470
  Мельник О. Фалеристичні пам"ятки Першої української дивізії Української національної армії у британському полоні в Італії / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1811-542X
1397471
  Круковський Орест Фалеристичні пам"ятки пожежно-гімнастичного товариства "Сокіл" 1894-1914 рр. / Круковський Орест, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 23-26. – ISSN 1811-542X
1397472
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських біженців у таборах переміщених осіб Німеччини та Австрії у 1945-1949 роках / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1397473
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських вищих навчальних закладів у Чехословацькій Республіці (1919-1945 рр.) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1397474
  Пахолко Степан Фалеристичні пам"ятки українських студентських корпорацій в Західній Європі у 1921-1945 рр. / Пахолко Степан, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 22-25. – ISSN 1811-542X
1397475
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українського підпілля від УВО до ОУН / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 1811-542X
1397476
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки української діаспори США та Канади першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
1397477
  Шмигевський М.В. Фалес Мілетський (близько 624-548 до н.е.) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)
1397478
  Пичугина Т.Е. Фалунская легенда в романтической интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 166-171. – ISSN 978-966-551-401-5


  Розглядаються особливості романтичної інтерпретації легенди про Фалун в оповіданні І.П. Гебеля "Несподівана зустріч" та новелі Е.Т.А. Гофмана "Фалунські рудники".
1397479
  Ли Хунчжи Фалунь Дафа / Ли Хунчжи. – Москва : РУДН, 1999. – 339с. – ISBN 5-209-00630-1
1397480
  Ли Хунчжи Фалуньгун : (Русский перевод) / Ли Хунчжи. – исправленное изд. – Москва : РУДН, 1999. – 120с. – ISBN 5-209-00996-3
1397481
  Грынчык М.М. Фальклорныя традыцыі у Беларускай дакастрычніцкай паэзіі / М.М. Грынчык. – Мінськ, 1969. – 296с.
1397482
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1397483
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1397484
  Тихоненко Алексей Кузьмич Фальсификаторская сущность "теории" буржуазных и ревизионистских идеологов об основоположниках научного коммунизма и генезиса марксизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва, 1975. – 44с.
1397485
  Норден А. Фальсификаторы / А. Норден. – Москва, 1959. – 272 с.
1397486
   Фальсификаторы истории : Кировское облиздат, 1948. – 62 с.
1397487
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Курск : Изд. "Курская правда", 1948. – 128 с.
1397488
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – [Москва], 1948. – 37 с. – Приложение к журналу"Новое время", № 8 от 18 февраля 1948 года
1397489
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Москва : Госполитиздат, 1951. – 80 с.
1397490
   Фальсификаторы истории. – М, 1952. – 80с.
1397491
   Фальсификаторы истории. – Москва, 1985. – 180 с.
1397492
   Фальсификаторы истории : (критика буржуазной историографии Средней Азии и стран зарубежного Востока). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб. ССР, 1985. – 180 с.
1397493
  Алешина И.В. Фальсификаторы социализма / И.В. Алешина. – Лениздат. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 296 с.
1397494
  Миронов Ал. М. Фальсификации, подражания и копии произведений Альбрехта Дюрера в русских художественных собраниях / Миронов Ал. М. – Казань : Тип. лит. ун-та, 1908. – 44 с.
1397495
  Шараевский Л.М. Фальсификация английского рабочего движения конца ХІХ - начала ХХ вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Шараевский Л.М.; МВ ССО УССР. Одесский гос. ун-тет. – Ужгород, 1983. – 209л. – Бібліогр.:л.177-209
1397496
  Скобликов П.А. Фальсификация доказательств: коллизии гражданского и уголовного судопроизводства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 68-74. – ISSN 0132-0769
1397497
  Шараевская Л.М. Фальсификация истории английского рабочего движения конца 19 -- начала 20 вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.93 / Шараевская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1397498
  Семенова А.В. Фальсификация истории Белоруссии периода Великой Отечественной войны современной реакциионной историографией США. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова А.В.; АН БССР.Ин-т истории. – Минск, 1967. – 22л.
1397499
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. буржуазной историографией / И.М. Климов. – Воронеж
1. – 1966. – 127с.
1397500
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.буржуазной историграфией / И.М. Климов. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 205с.
1397501
  Покровский С.А. Фальсификация истории русской политической мысли в современной реакционной буржуазной литературе / С.А. Покровский ; [отв. ред. С.Л. Ронин] ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Мсква : Изд-во акад. наук СССР, 1957. – 182, [2] с.
1397502
  Мерцалов А.Н. Фальсификация причин поражения Германии во второй мировой войне в западногерманской исторической и мемуарной литературе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерцалов А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1960. – 23л.
1397503
  Шахдинаров В.Х. Фальсификация современными американскими "советологами" вопросов стрительства социалистической промышленности в СССР. : Автореф... канд.ист.наук: / Шахдинаров В.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1397504
  Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог : Научно-популярное издание / А. Шаталов, А. Ваксян. – Москва : Разум, 1999. – 160с. – ISBN 5-89795-006-7
1397505
  Суярко Л.О. Фальсифікаторі майбутнього / Л.О. Суярко. – К., 1983. – 47с.
1397506
  Дец О.С. Фальсифікація в соціології // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 329-340
1397507
  Мозоль С. Фальсифікація виборчих документів: характеристика найпоширеніших способів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1397508
  Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 16-22. – ISSN 2078-1016
1397509
  Пахолко Степан Фальсифікація відзнак української фалеристичної спадщини / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 24-28. – ISSN 1811-542X
1397510
  Гребенюк С. Фальсифікація лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 25


  Про забезпечення пацієнтів лікарськими засобами належної якості.
1397511
  Станкевич О. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: окремі питання дослідження об"єктивної сторони складу злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 232-234
1397512
  Дашкевич Я. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі (товариства "кресов"яків та їхня діяльність) // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 109-119. – ISBN 5-7702-0432-X
1397513
  Мельник З.Ю. Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 399-407 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1397514
  Лисенко В. Фальсифікація та підробка алкогольних напоїв в Україні / В. Лисенко, Г. Курілов // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 144-145
1397515
  Штефан О Фальсифікація творів мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 7-24.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1397516
  Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 64-72. – ISSN 2308-9636
1397517
  Притула А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 81-86


  Про права людини в правовій державі.
1397518
   Фальсифікованість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938. – ISBN 966-316-069-1
1397519
  Лєбєдєва Ю.О. Фальсифікування змісту українознавчих досліджень державницького спрямування та їхнє згортання в умовах наступаючого тоталітаризму наприкінці 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 20-37. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074


  ВУАН була перейменована в Академію наук УСРР. Значних успіхів на ниві українознавства Академія досягла, завдячуючи наполегливим старанням її віце-президента Сергія Єфремова та вченого секретаря Агатангела Кримського. Відомі історики М. Грушевський, Д. ...
1397520
  Воронцов Дмитрий Фальстарт космических челноков : Планетарий / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-27 : Фото
1397521
  Веремко-Бережний Олек Фальстарт як художня стратегія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 0130-321Х
1397522
  Островский А. Фальш буржуазной демократии / А. Островский. – Ленинград, 1937. – 240с.
1397523
  Смолич Ю.К. Фальшива мельпомена : Перші аргонавти / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 186с.
1397524
  Кравченко Є.С. Фальшива стратегія : комедія / Є.С. Кравченко. – Київ, 1946. – 29 с.
1397525
  Козьменко С. Фальшива тривога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 12


  Серйозний переполох стався недавно в наукових колах України. Причина - вихід у світ наказів МОНМС під №№ 1111 і 1112. (Стаття М.Стріхи "Дисертаційна паніка: що після неї?", № 42/2012, DT.UA). В інтерв"ю інформаційному агентству "Наголос" директор ...
1397526
  Сюндюков І. Фальшиве слово і поневолення розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 21


  "Замітка на полях" нової книжки професора Лариси Масенко "Мова радянського тоталітаризму".
1397527
  Круковець О.В. Фальшивий виклик / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1981. – 264 с.
1397528
  Самбук Р.Ф. Фальшивий талісман : повість / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1981. – 184 с.
1397529
  Гончарук П.С. Фальшивий шарм Панька // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-452-148-9
1397530
  Бойко-Гагарін Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ "Переяслав" / Бойко-Гагарін, А. Кузьменко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 186-188
1397531
  Назаровець С. Фальшиві публікації як виклик академічним бібліотекам України // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 42-44
1397532
  Жід А. Фальшивомонетники = Les faux-monnayeurs : Роман / Андре Жід; Пер. з французької Віктора Шовкуна; Передм. Мартіни Сагер. – Київ : Юніверс, 2005. – 392с. – (Лауреати Нобелівської премії 1947). – ISBN 966-8118-18-9
1397533
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [ пер. с франц. А. Франковского, под ред. Л. Токарева ]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2007. – 400 с. – (Переживая заново). – ISBN 978-5-91045-026-8
1397534
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [пер. с фр. А.А. Франковского ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 413, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063491-0; 978-5-271-28157-0
1397535
  Жид А. Фальшивомонетчики. Тесные врата : [сб.] ; пер. с фр / Андре Жид. – Москва : Прогресс, 1991. – 716, [4] с. – ISBN 5-01-002886-7
1397536
  Хайден Г. Фальшивые друзья / Г. Хайден. – М., 1987. – 167с.
1397537
   Фальшивые монеты. – М, 1959. – 66с.
1397538
  Синчук И. Фальшивые оловянные монеты XIX - XX в. из Западной Беларуси: деградация технологических традиций // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
1397539
   Фальшивые пророки. – М, 1973. – 176с.
1397540
  Бойко-Гагарин Фальшивый венгерский талер 1580 года // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 26. – ISSN 1811-542X
1397541
  Ланин Б.Е. Фальшивый нимб "большого бизнеса" / Б.Е. Ланин. – М., 1975. – 56с.
1397542
  Кива А. Фальшивый патриот опаснее врага // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-16. – ISSN 0869-44435


  Глобалізація країн: Росія, Китай, Японія
1397543
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В. Волковской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 384 с. : ил.
1397544
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Известия, 1984. – 396 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1397545
  Кревецький І. Фальшованнє метрик для польських повстанців з 1830-31 рр. : (Причинок до характеристики галицько-руського духовенства першої половини XIX ст.). – 7с.
1397546
  Птахів Семен Фам-туризм: на шляху до державної підтримки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1397547
  Птахів Семен Фам - туризм: держпідтримці - бути! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1397548
   Фама Антонавіч Бельскі: біяграфічныя матэрыялы і артыкулы = Фома Антонович Бельский: биографические материалы и статьи / [уклад., прадм. і камент. А.І. Бельскага]. – Мінск : Зміцер Колас, 2015. – 223, [1] с., [4] л. фот. : іл. – парал. тит. лист на рус. языке. – ISBN 978-985-6992-83-7
1397549
  Савваитова Л.С. Фамен Прибалтики / Л.С. Савваитова. – Рига, 1977. – 128с.
1397550
  Лиепиньш П.П. Фаменский ярус Прибалтики : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Лиепиньш П.П.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин, 1951. – 16 с.
1397551
  Бучко А.Е. Фамилии бойковщины в период их становления и в наши дни : Автореф.. дис. .. канд. филол. наук : 10.02.02 / Бучко А.Е.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
1397552
  Токий Н.Н. Фамилии, быт и жилища греков Украины / Н.Н. Токий, Р.Д. Лях, Л.А. Лиганова // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 158-172
1397553
  Смольская А.К. Фамилия и имя Вука Караджича в истории сербской антропонимии // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 230-237. – ISBN 978-617-689-100-0
1397554
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и , новеллы, очерки / Хизгил Авшалумов;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1976. – 176 с.
1397555
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и рассказы / Хизгил Авшалумов;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1984. – 382 с.
1397556
  Чжао Фамильная драгоценность / Чжао, Шу-Ли. – Свердловск, 1959. – 350с.
1397557
  Таяновский И.А. Фамильная земля / И.А. Таяновский. – Л., 1979. – 116с.
1397558
  Дядюченко Л.Б. Фамильное серебро / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1974. – 114с.
1397559
  Перов Г.С. Фамильное сходство / Г.С. Перов. – Кишинев, 1960. – 64с.
1397560
  Маковеев М.С. Фамильные драгоценности / М.С. Маковеев. – Москва : Воениздат, 1973. – 239с.
1397561
  Калиничев С.С. Фамильные драгоценнсоти : Очерки наших дней / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 247 с.
1397562
  Соболев В.И. Фамильный герб : стихи / В.И. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1397563
  Зимин Ю. Фамильный подарочек / Ю. Зимин. – Свердловск, 1966. – 76с.
1397564
  Улітіна О. Фан-арт і авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 12-15. – ISSN 2308-0361
1397565
  Лао Шэ Фан Чжень Чжу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1958. – 116 с.
1397566
   Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1956. – № 57 : Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. – С. 1-184, рис.
1397567
  Кобылина М.М. Фанагория / М.М. Кобылина. – Москва : Наука, 1989. – 128 с.
1397568
  Омельчук Р.К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 0042-8744
1397569
  Массалига М.Є. Фанатизм як ознака субкультур // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 342-346


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такого явища як «фанатизм». Проаналізовано різні трактування явища та здійснено типологізацію фанатизму. Автор акцентує увагу на розкритті змісту видів фанатизму, що породжують субкультури. Статья ...
1397570
  Рот Ф. Фанатик Эли // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-101. – ISSN 0321-1878
1397571
  Заєць В.М. Фанатична віра як компонент індивідуальної свідомості: соціально-філософський аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 58-60
1397572
  Томенко М. Фанатично боюся бізнесу // День, 2003. – 5 лютого


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова ті інформації
1397573
  Редол А. Фанга / А. Редол. – М., 1949. – 188с.
1397574
   Фангат Хаматович Хазиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 900 : фото. – ISSN 0032-180Х
1397575
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – Симферополь, 1966. – 543с.
1397576
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – М., 1988. – 126с.
1397577
  Шеина И. Фандрайзинг - поиск средств для общественных инициатив : рекомендации по составлению грантовых заявок // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915
1397578
  Чернявська О.В. Фандрайзинг : навч. посібник / О.В. Чернявська, А.М. Соколова ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полт. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 186, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 151-155. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-673-177-1
1397579
  Чернявська О.В. Фандрайзинг : навч. посібник / О.В. Чернявська, А.М. Соколова ; ВНЗ Укоопспілки "Полт. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-673-177-1
1397580
  Куценко Е. Фандрайзинг или где найти средства? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 43-46. – ISSN 0869-4915
1397581
  Демешко М.В. Фандрайзинг і краудфандинг - фінансові інструменти благодійництва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 26-35
1397582
  Гоєр О.Д. Фандрайзинг у вищій освіті: методика, особливості форми : метод. посібник / О.Г. Гоєр, В.В. Копійка, І.О. Мінгазутдінов ; Інновац. центр з міжнар. освіт. програм "ІНКОС". – Київ : Ексім Інвест, 2004. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189


  Віддруковано за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та організаційної підтримки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка
1397583
  Теслюк С.А. Фандрайзинг як метод отримання фінансових ресурсів у виборчі фонди кандидатів та політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 149-151
1397584
  Шнирков О.І. Фандрайзинг: основні особливості та форми : Методичний посібник / О.І. Шнирков, І.О. Мінгазутдінов; ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 38с.
1397585
  Литвиненко И.Д. Фандрайзинг: теоретическое осмысление и опыт интеграции в библиотечную практику // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 4. – С. 227-230. – ISSN 1997-0803


  Статья рассказывает о том, как сделать свой проект привлекательным, как научиться сотрудничать с бизнесом.
1397586
  Іванюта І.В. Фандрайзингова діяльність музеїв Франції // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 193-195
1397587
  Соколова А.М. Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 13-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1397588
  Литвиненко И.Д. Фандрейзинг в массовой библиотеке // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 133-136. – ISSN 1997-0803


  Сейчас перед некоммерческими организациями стоит задача поиска различных источников финансирования. Актуальны эти задачи и для учреждений культуры, в частности, для библиотек. Сегодня у библиотек появилась возможность выбирать оптимальные формы ...
1397589
  Клюев В. Фандрейзинг для развития библиотеки / Владимир Клюев // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-8
1397590
  Ковальчук Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X


  Представлено досвід роботи публічних бібліотек м. Київа щодо залучення додаткових ресурсів для розвитку і діяльності бібліотек.
1397591
  Башун О.В. Фандрейзінг або мистецтво збирання коштів : Hаук.-методичні рекомендації бібліотекам / О.В. Башун; Донецька державна обласна універсальна наукова біб-ка ім. H.К.Крупсько. – Донецьк, 1998. – 103с.
1397592
  Донцова Д. Фанера Милосская : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-27064-4
1397593
  Донцова Дарья Фанера Милосская. Продюсер козьей морды. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман : главы из нового романа / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384с. – (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант). – ISBN 978-5-699-25374-6
1397594
   Фанерная бомба для музея // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1397595
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – М, 1970. – 211с.
1397596
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – 3-е изд. – М, 1974. – 211с.
1397597
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 1 : Венд, палеозой. – 1984. – 192с.
1397598
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 2 : Мезезой, кайнозой. – 1984. – 151с.
1397599
  Афанасьев А.П. Фанерозойские коры выветривания Балтийского щита и связанные с ними полезные ископаемые / А.П. Афанасьев. – Ленинград : Наука, 1977. – 244с.
1397600
   Фанерозойские рифы и кораллы СССР : (труды V Всесоюзного симпозиума по кораллам и рифам. Душанбе, 1983). – Москва : Наука, 1986. – 231с.
1397601
   Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия, и рудоносность) = Phanerozoi magmatism of Eastern Azov area of Ukrainian shield and related commercial minerals (petrology, geochemistry and ore potential) / [Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар, С.Н. Стрекозов, Н.В. Вовкотруб и др.] ; под ред. акад. НАН Украины А.Н. Пономаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. – Киев : Компринт, 2015. – 317, [1] с. : ил., табл. – Данные тит. л. парал. рус., англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 303-314. – ISBN 978-966-929-111-0
1397602
   Фанерозойский магматизм Сихотэ-Алинской вулканической области.. – Владивосток, 1987. – 190с.
1397603
   Фанни Каплан: "...Я стреляла в Ленина". – Рыбинск : Рыбинское подворье, 1990. – 63 с.
1397604
  Золотницкая Т.Д. Фанни Снеткова / Т.Д. Золотницкая. – Л : Искусство, 1973. – 149 с.
1397605
  Клеланд Д. Фанни. / Д. Клеланд. – Минск, 1993. – 465с.
1397606
  Фоміна Тетяна Фанні Каплан : макабричний портрет із натури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 124-126. – ISSN 0130-5212
1397607
  Волчкова Н. ФАНОптикум. Реформа РАН пугающе причудлива // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 3-4


  Пройден очередной этап реформирования Российской академии наук, в ходе которого решалось, как будут управляться институты, ранее относившиеся к ведению РАН. Здравый смысл восторжествовал, и академию не лишили возможности осуществлять научное ...
1397608
  Мухин А.С. Фанские горы / А.С. Мухин, В.Ф. Гусев. – Москва : Географгиз, 1949. – 152с.
1397609
  Пагануцци Н.В. Фанские горы и Ягноб / Н.В. Пагануцци. – М, 1968. – 134с.
1397610
   Фантавры.. – Симферополь, 1983. – 128с.
1397611
  Тропин Тияна (Тщана Тропин) Фантазujе о моhи: алтернативна ucmopuja у делу Горана Скробонье "Човек koju убио Теслу" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 451-462. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця історія присвячена порівнянню первісної та уявленої історії сюжету в альтернативній історії. Перехресні точки в романі серба Горана Скробоні "Людина, яка вбила Теслу"
1397612
  Лутученко Л.Н. Фантазерка. / Л.Н. Лутученко. – Одесса, 1967. – 155с.
1397613
  Носов Н.Н. Фантазеры : Рассказы // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 7-228. – (Б-ка пионера)
1397614
  Белов В.Ю. Фантазеры / В.Ю. Белов. – М., 1976. – 192с.
1397615
  Притчетт В.С. Фантазеры / В.С. Притчетт. – М., 1987. – 221с.
1397616
  Ясинский И. Фантазии / И. Ясинский. – СПб. – 63с.
1397617
  Бражкина Анна Фантазии афрокуаферов : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1397618
  Медведев В.В. Фантазии Баранкина / В.В. Медведев. – М, 1985. – 270с.
1397619
  Родари Д. Фантазии и сказки: собрание сочинений в 2-х т. / Д. Родари. – С.-Пб.
1. – 1993. – 656с.
1397620
  Умнова Наталья Фантазии на тему спорта : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1397621
  Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве / В.Г. Вакенродер. – Москва, 1977. – 263с.
1397622
  Каринти Ф. Фантазии Фридьеша Каринти / Ф. Каринти. – М, 1969. – 207с.
1397623
  Галимов Р.З. Фантазия-2 / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1970. – 82с.
1397624
  Ли Фанюань Фантазия–соната "По прочтении Данте" Ф. Листа –пример воплощения жанрового синтеза // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 153-158. – ISSN 2226-3209
1397625
  Галимов Р.З. Фантазия / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1968. – 112с.
1397626
  Беркинблит М.Б. Фантазия и реальность / М.Б. Беркинблит, А.В. Петровский. – Москва, 1968. – 128с.
1397627
  Поспелов Д.А. Фантазия или наука / Д.А. Поспелов. – М, 1982. – 224с.
1397628
  Салевич П. Фантазії Е.Кінана про єврейські впливи на "Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.128-132. – ISSN 0131-2561


  Полемічна стаття як відповідь на статтю амери- канського професора Едварда Кінана "Слово про те, як Ярослав, князь галицький, у Султанів стріляв". Дивись щотижневик "Критика" (2000.-№12)
1397629
  Стороженко П. Фантазії нашого містечка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 99-102. – ISSN 0131-2561


  Про книгу і автора. Фантастична повість Володимира Кашуби "Придурки у Всесвіті"
1397630
  Тримбач С. Фантазійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 32


  Тетяна Яблонська і...кіно.
1397631
  Гуляк А. Фантазія "Поети" Ольги Кобилянської як зразок раннього українського модернізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-96
1397632
  Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 752-759. – ISSN 2223-1196
1397633
  Геращенко Ю.В. Фантазія на тему однієї трагедії (за повістю П. Загребельного "Кларнети ніжності") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 21-23. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1397634
  Зальцман Б.Н. Фантазія та її роль в діяльності людини / Б.Н. Зальцман. – К., 1958. – 32с.
1397635
  Люднова Г. Фантазія як можливість абсолютної свободи у творчості Е.Т. Гофмана // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 275-281. – ISBN 978-966-306-020-4
1397636
  Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. – Київ, 1975. – 151с.
1397637
  Слезкин Ю. Фантасмагория. / Ю. Слезкин. – М. – 352с.
1397638
  Махун С. Фантасмагорія. Зустрічі за Рубіконом // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 4-13. – ISSN 0131-2685
1397639
  Климець М. Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 125-137. – ISSN 0203-9494
1397640
  Назаренко М. Фантастика - 2008: другая сторона // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 5/6. – С. 150-158. – ISSN 0131-8136
1397641
   Фантастика - 72 : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1397642
   Фантастика - 88/89 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1397643
   Фантастика - 90 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1990
1397644
  Измайлов Иван Фантастика - грань реального мира : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 140-141 : Фото
1397645
  Смелков Ю.С. Фантастика - о чем она? / Ю.С. Смелков. – Москва, 1974. – 63 с.
1397646
  Уэллс Г.Д. Фантастика / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 128 с.
1397647
  Осипова А.Н. Фантастика / А.Н. Осипова, А.Е. Чалисова. – Москва, 1971. – 91с.
1397648
  Симонян К.А. Фантастика : сборник / Карэн Симонян; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1972. – 316 с.
1397649
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Л., 1976. – 592с.
1397650
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Архангельск, 1986. – 621с.
1397651
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Сыктывкар, 1988. – 575с.
1397652
  Драгойлович Ю. Фантастика versus реальність в історіях двох винаходів ("Сонячна машина" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 309-321. – (Бібліотека інституту філології)


  "Сонячну машину" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича трактують неоднозначно: одні - як утопію, Інші - як антиутопію. У статті пропонується погляд на це питання
1397653
  Парнов Е.И. Фантастика в век НТР / Е.И. Парнов. – М., 1974. – 192с.
1397654
   Фантастика в русской литературе 19 века.. – М, 1974. – 32с.
1397655
  Урбан А.А. Фантастика и наш мир / А.А. Урбан. – Л., 1972. – 255с.
1397656
  Нямцу А. Фантастика и общекультурная традиция (проблемы теории) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 7-18. – ISBN 978-617-7480-12-8
1397657
   Фантастика и приключения. – Москва, 1989. – 240с.
1397658
   Фантастика и приключения.. – М, 1977. – 109с.
1397659
   Фантастика и приключения.. – М, 1979. – 143с.
1397660
  Угольникова Н.С. Фантастика и фэнтези как социально-культурный феномен // Научный вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина / Харковський национальный университет им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – № 624 : Образы времени - Образы мира. – С. 38-46. – (Серия : Теория культуры и философия науки). – ISSN 0453-8048
1397661
  Пивоваров М.П. Фантастика і реальність / М.П. Пивоваров. – К., 1960. – 184с.
1397662
  Щедрин А.Т. Фантастика і сайєнтологічні вірування в культурі постмодерну: (еволюція відносин) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 53-69. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1397663
  Шкуров Є. Фантастика і художні візії майбутнього. "Природна людина" О. Бердника. Чи закінчується кохання зі смертю? Розклад бажань на завтра : Критика. Есей. Публіцистика // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 205-219


  Фантастика і художні візії майбутнього (Есей). «Природна людина» О. Бердника (Есей з приводу роману «Вогнесміх»). Чи закінчується кохання зі смертю? [Вистава «Vale et me ama» у київському театрі «Міст» (за п’єсою «Лавка» Трайче Кацарова)]. Розклад ...
1397664
  Осипов А.Н. Фантастика от "А" до "Я". (Основные понятия и термины) : Краткий энциклопедический справочник / А.Н. Осипов. – Москва : Дограф, 1999. – 352с. – ISBN 5-93431-001-1
1397665
   Фантастика чехослвацких писателей. – Москва, 1988. – 429с.
1397666
  Хороб С.С. Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті "Серце Всесвіту") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 247-253. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1397667
   Фантастика.. – М, 1962. – 480с.
1397668
   Фантастика.. – Иркутск, 1989. – 460с.
1397669
   Фантастика.. – М, 1990. – 48с.
1397670
   Фантастика.. – М, 1990. – 384с.
1397671
   Фантастика.. – М, 1991. – 368с.
1397672
   Фантастика.... – Москва, 1963. – 366с.
1397673
  Георгиевска-Jаковлева Фантастиката и македонскиот роман / Лорета Георгиевска-Jаковлева. – Скопje : Ин-т за македонска лит., 2001. – 203, [3] с. – ISBN 9989-886-16-4
1397674
  Щедрін А.Т. Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 47-60
1397675
  Донев А. Фантастичен хумор / А. Донев. – София, 1966. – 111с.
1397676
   Фантастическая новелла.. – Л, 1990. – 30с.
1397677
  Чебанюк Т.А. Фантастическая повесть в историко-литературном процессе 20-х - начало 40-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чебанюк Т.А.; МГПИ. – М., 1979. – 16л.
1397678
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – Москва : Мир, 1991. – 428с. – ISBN 5-03-002651-7
1397679
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – М., 1992. – 188с.
1397680
  Якутенко Ирина Фантастическая физика. Туннель в другую реальность // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 128-136 : фото
1397681
   Фантастические изобретения. – Москва, 1991. – 344с.
1397682
   Фантастические изобретения.. – М, 1971. – 415с.
1397683
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – М., 1934. – 594с.
1397684
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – Воронеж, 1965. – 295с.
1397685
  Винник А.Я. Фантастические повести / А.Я. Винник. – Донецк, 1962. – 252с.
1397686
  Гор Г.С. Фантастические повести и рассказы / Г.С. Гор. – Л., 1970. – 239с.
1397687
  Лорд Джеффри Фантастические приключения Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда ; Кн. 1). – ISBN 5-900299-01-5


  М. Нахмансон - Героико - эротическая фантастика Джеффри Лорда 3-18 Дж. Лорд (М. Л. Стоукс) - Бронзовый топор Дж. Лорд (Р. Грин) - Горы Брегги
1397688
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1979. – 639с.
1397689
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1983. – 463с.
1397690
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – Ярославль, 1989. – 336с.
1397691
  Уэллс Герберт Фантастические произведения / Уэллс Герберт; Пер. с англ.; Ред.колл.: И.Б.Бачкало, Э.Б.Лапкин, С.М.Макаренков, П.А.Навдаев, В.Б.Тетевин. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 624с. – (Библиотека приключений 2000). – ISBN 5-7905-0208-3
1397692
  Романецкий Николай Фантастические реалии : Пьедестал победителей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 188-189 : Іл.
1397693
  Уэллс Г.Д. Фантастические романы / Г.Д. Уэллс. – Киев, 1981. – 230с.
1397694
  Елин Н. Фантастические способности / Н. Елин, В.Г. Кишаев. – Москва, 1974. – 48с.
1397695
   Фантастический 1826-й : Избранное Натана Эйдельмана "Апостол Сергей" // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 206-208 : Фото
1397696
  Асенин С.В. Фантастический киномир Карела Земана / С.В. Асенин. – Москва, 1979. – 129с.
1397697
  Теракопян Мария Фантастический реалист // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-80


  Хаяо Міядзаки - відомий японський режисер (анімаційні фільми)
1397698
  Дилакторская О.Г. Фантастическое в "Петербургских повестях" Н.В.Гоголя / О.Г. Дилакторская. – Владивосток, 1986. – 204с.
1397699
  Захаров В.Н. Фантастическое в эстетике и творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захаров В.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1975. – 25л.
1397700
  Азимов А. Фантастическое путешествие. Великолепный робот : рассказы / Айзек Азимов ; [сост.: М. Павлов мл.]. – Омск ; Краснодар : ЛОЭР ; Советская Кубань, 1993. – 464 с.
1397701
  Свербілова Т. Фантастична біографія радянського письменника як жанр масової культури (О. Корнійчук - герой гротескних мемуарів В. Некрасова)
1397702
  Камишанова Н.М. Фантастична історія злету та падіння Цахеса : урок за повістю Гофмана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 30-31
1397703
  Пресіч О. Фантастична повість Юрія Тиса "К-7" як зразок жанрових і тематичних шукань повоєнної діаспорної прози // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 123-127. – ISSN 2307-2261
1397704
  Олефір В.В. Фантастична проза: паралелі та відмінності (на матеріалі творів М. Гоголя і Ю. Смолича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 214-218


  У статті пропонується порівняльний аналіз фантастичних повістей М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Вій" та ноуково-фантастичної трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи"
1397705
  Кирюшко Н.В. Фантастична реалія-трафарет у науковій фантастиці Франції


  Розглядається рівень семантичної наповненості фантастичної реалії в жанрі наукової фантастики.
1397706
  Семенчук В.А. Фантастичне та ігрове в повісті Дж.М. Баррі "Пітер Пен і Венді" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 157-160
1397707
  Хайдер Т.В. Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань святого письма // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасних літературознавчих та культурологічних студій - функціонуванню біблійних сюжетів та їхній подальший еволюційний шлях в світовій художній літературі. Увагу приділено виокремленню апокрифічних літературних ...
1397708
  Андрійченко Н. Фантастичне у М. Гоголя та Е. По // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 135-141
1397709
  Малишівська І. Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 184-186
1397710
  Польова Ю. Фантастичний вимір Праги в сучасній чеській прозі // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 267-273. – (Бібліотека інституту філології)


  На основі міфопоетичного аналізу творів чеських прозаїків Міхала Айваза та Даніели Годрової продемонстровано особливості функціонквання міфологічного хронотопу Праги в сучасній чеській літературі, визначено його домінантні ознаки
1397711
  Василенко М.К. Фантастичний репортаж - застереження як форма впливу на масову свідомість: новації жанру // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.41-42
1397712
  Хороб С. Фантастичний роман Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку": поетика хронотопу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 169-175. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1397713
  Хороб С. Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" крізь призму міфологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено міфологічні джерела роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал". Доведено, що українські автори-фантасти, використовуючи апробовані в мистецтві слова міфи, архетипи, ритуали у своєму творі не просто поглиблюють їх, а й створюють ...
1397714
  Яковенко І. Фантастичний російський фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 23
1397715
  Мірошниченко О.А. Фантастичні перетворення : гумористичні оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1980. – 176 с.
1397716
  Соболь В. Фантастичні повісті Валерія Шевчука - у первісній редакції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 69-80. – ISSN 1728-9572
1397717
  Черняк М. Фантастичні тварини у польській фразеології // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 527-530. – ISBN 978-966-3888-379-3
1397718
  Криницька Н. Фантастичні твори Урсули К. Ле Гуїн: павутина як модель Всесвіту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 143- 147
1397719
  Решето Юрий Фантастиш кулинариш! / Решето Юрий, Аппельт Михаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1397720
  Важенина З.П. Фантастронные генераторы / З.П. Важенина. – Москва, 1965. – 175 с.
1397721
  Гауптман Г. Фантом / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 125с.
1397722
  Маринина А. Фантом памяти / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-699-00831-4
1397723
  Гумеров Р. Фантом российской аграрной политики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 15-31. – ISSN 0130-9757
1397724
  Соколов М. Фантом у теорії оподаткування (про криву Артура Лаффера) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1397725
   Фантом.. – М, 1989. – 238с.
1397726
  Сувестр П. Фантомас / Пьер Сувестр, Марсель Аллен // Рассказы. Арсен Люпен против Херлока Шолмса / Леблан М. – Москва : Молодая гвардия, 1991
1397727
  Сувестр Пьер Аллен Марсель Фантомас / Сувестр Пьер Аллен Марсель. – Москва : Радуга, 1991. – 32 с.
1397728
  Аллен Фантомас и пропавший поезд : роман / Марсель Аллен, Пьер Сувестр ; пер. с фр. В.И. Божович, М.В. Божович ; худож. В.В. Гусейнов. – Москва : Интербук ; Панас, 1992. – 270, [1] с. : ил. – (Остросюжетный детектив: дополнительный выпуск)
1397729
  Ковалев М. Фантомная боль. / М. Ковалев, Е. Минко, Е. Продаева // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 11 (57). – С. 14-19.
1397730
  Кобринский А.М. Фантомная реальность = Fhantom reality / Александр М. Кобринский. – Иерусалим : НАХАШ, 2017. – 237, [3] c. : ил. – ISBN 978-965-572-117-1
1397731
  Тейлор Пол Фантомний біль Росії, або Чи нашкодить Москва Україні у разі укладення угоди з ЄС? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 3
1397732
  Кононеко Т. Фантомні болі державності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 11-13. – ISSN 2522-9338


  "Круглий стіл - "Інтелектуали і влада:альтернатива досвіду", згадується Київський національний університет імені Тараса Шевченка".
1397733
  Волошин О.А. Фантомні болі імперії. Політика Росії щодо співдружності незалежних держав / Волошин Олег Анатолійович. – Київ : Фенікс, 2013. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-966-136-124-8


  Шановному Валерію Володимировичу з вдячністю за підтримку на науковому шляху. Підпис
1397734
  Грабовський С. Фантомні болі імперської величі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 5
1397735
  Жданова І. Фантомні болі Москви // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 7-9
1397736
  Гогин Сергей Фантомные боли Симбирска / Гогин Сергей, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 58-63 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1397737
  Берковичи К. Фануца. Цыганские и татарские рассказы / К. Берковичи. – М, 1926. – 212с.
1397738
  Сергеева В.А. Фанфикшен: творчество потребителя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 165-167
1397739
  Битько Ю. Фанфік на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 17 вересень. – С. 23-25


  У Листі Міністерства "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" вчителям-словесникам рекомендовано замість домашнього твору пропонувати учням "...обрати таку форму творчої роботи (напр., створення фанфіків тощо), щоб учні ...
1397740
  Сен-Марку Фаншетта, или Сад Надежды / Сен-Марку. – М., 1957. – 160с.
1397741
  Одина Анна Фань насущный : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 128-135 : Іл.
1397742
  Бекяшев Камиль Абдулович ФАО и правовое регулирование промысла живых ресурсов открытого моря : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Бекяшев Камиль Абдулович; Ленинград. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 19л.
1397743
  Бекяшев К.А. ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря / К.А. Бекяшев. – М., 1976. – 185с.
1397744
  Курникова Елена Леонидовна ФАО и проблемы развития международной сельскохозяйственной статистики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Курникова Елена Леонидовна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1973. – 28л.
1397745
  Егоров И.А. Фаолит и его применение в химической промышленности / И.А. Егоров. – М., 1956. – 76с.
1397746
  Хайруллаев Фараби - крупнейший мыслитель средневековья / Хайруллаев, .М. – Ташкент, 1973. – 99 с.
1397747
  Хайруллаев М.М. Фараби и его философские взгляды / М.М. Хайруллаев. – М., 1975. – 31с.
1397748
  Хайуллаев М.М. Фараби: Эпоха и учение / М.М. Хайуллаев. – Ташкент, 1975. – 352с.
1397749
  Радовский М.И. Фарадей / М.И. Радовский. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1936. – 176 с.
1397750
  Кудрявцев П.С. Фарадей / П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1969. – 167 с.
1397751
  Гельмгольц Г. Фарадзевская речь : Современное развитие Фарадзевых воззрений на электричество : Речь, произнесенная в память Фарадэя на торжеств. заседании Лондон. хим. о-ва 5 апр. 1881 г / Гельмгольц ; Пер. В. Тюрина. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – 50 с. – Конволют.- Пер.: Иммунитет / И. Мечников


  На тит. л. 2 печати: Участковой Юго-Западной Ж. Д. и Спілка-робітничих залізничного транспорту. В кн. есть вплетены листы матем. с. 65-101, кн. неизвестна
1397752
  Гельмгольц Г. Фарадзевская речь : Современное развитие Фарадзевых воззрений на электричество : Речь, произнесенная в память Фарадэя на торжеств. заседании Лондон. хим. о-ва 5 апр. 1881 г / Гельмгольц ; Пер. В. Тюрина. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – 50 с. – Часть тиража с датой ценз. разрешения 10 сент. 1898 г. вышла как прил. к журн. "Науч. обозрение", 1898, № 9. – (Библиотека "Научного обозрения")


  На обл. подпись: Косоногов
1397753
  Быкова Е.В. Фараминиферы Карадока восточного Казахстана / Е.В. Быкова. – Алма-Ата, 1961. – 120с.
1397754
  Юрьева Е.Ю. Фаранцузский разговорный язык. / Е.Ю. Юрьева, И.Л. Филимонова. – М., 1973. – 256с.
1397755
  Солкин Виктор Фараон - победитель хаоса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 98-108 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1397756
  Прус Б. Фараон / Б. Прус, 1929. – 398с.
1397757
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1938. – 224с.
1397758
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М.
2. – 1938. – 227-676с.
1397759
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Одеса, 1941. – 616с.
1397760
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1951. – 528с.
1397761
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус, 1952. – 632с.
1397762
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – К., 1953. – 630с.
1397763
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Горький, 1955. – 647с.
1397764
  Прус Б. Фараон / Б. Прус; Перекл. з пол. М. Пригара. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 632 с.
1397765
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Кишинев, 1958. – 718с.
1397766
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польского Троповского Б. – Москва : Художня література, 1972. – 704с. – (Б-ка исторического романа)
1397767
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польского Е.Троповского. – Минск : Художня література, 1972. – 704 с.
1397768
  Прус Б. Фараон : роман / Б. Прус; Перекл. з пол. М. Пригара. – Київ : Вища школа, 1982. – 568 с.
1397769
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Минск, 1984. – 670с.
1397770
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1984. – 736с.
1397771
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус. – Москва : Художня література, 1986. – 446с.
1397772
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Орджоникидзе, 1987. – 575с.
1397773
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Алма-Ата, 1988. – 522с.
1397774
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польск. Троповского Б. – Москва : Правда, 1988. – 720с.
1397775
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Махачкала, 1989. – 572с.
1397776
  Соловьева Т. Фараон и его бабушка // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 880 (1). – С. 50-51. – ISSN 0320-331Х


  Єгипетський фараон Тутанхамон
1397777
  Мирзоян Ф. Фараон Мирзоян / Ф. Мирзоян. – М., 1984. – 48с.
1397778
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1969. – 400с.
1397779
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – М., 1980. – 461с.
1397780
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – М., 1982. – 718с.
1397781
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон. Человек из Афин. Сулла : Историческая трилогия / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1973. – 783с.
1397782
  Коломієць О.Ф. Фараони : комедія / О.Ф. Коломієць. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 80 с.
1397783
  Коломієць О.Ф. Фараони : комедія / О.Ф. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1966. – 79 с.
1397784
  Голубєв Г.М. Фараонова помста / Г.М. Голубєв. – К., 1967. – 164с.
1397785
   Фарая - лижі "по-крутому" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36
1397786
  Чубачівна О.В. Фарби для неба / О.В. Чубачівна. – К, 1985. – 78с.
1397787
  Прокопенко І.М. Фарби старого художника. / І.М. Прокопенко. – К, 1982. – 40с.
1397788
  Семак З.М. Фарбування текстильних матеріалів рослинними барвниками : Навчальний посібник / З.М. Семак, Б.Б. Семак. – Львів : Світ, 2005. – 336с. – ISBN 966-603-444-1
1397789
  Книш Г.А. Фарватер / Г.А. Книш. – Львів, 1971. – 108 с.
1397790
  Куштенко І.Ф. Фарватер / І.Ф. Куштенко. – К., 1973. – 78с.
1397791
  Сигарев Е.И. Фарватер / Е.И. Сигарев. – М, 1977. – 79с.
1397792
  Авраменко С.И. Фарватер в огнях / С.И. Авраменко. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 128 с. : портр.
1397793
  Кочугур Л. Фарватер квітня / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 78 с.
1397794
  Сидоренко Н. Фарватер таланту й совесті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 280-284. – ISSN 0869-3595


  Мукомела О. (фак-т журналістики Київського держ ун-ту ім. Т.Г. Шевченка)
1397795
  Лукінюк М.В. Фарватери долі : цивільно-військова сухопутно-морська пригодницька трилогія / Михайло Лукінок. – Київ : Просвіта, 2010. – 704с. – ISBN 978-966-2133-78-6
1397796
  Егоров Г.М. Фарватерпами флотской службы / Г.М. Егоров. – М., 1985. – 240с.
1397797
  Егоров Г.М. Фарватерпами флотской службы: Записки командующего флотом / Г.М. Егоров. – М., 1992. – 432с.
1397798
  Лавров А. Фареры тоже хотят свободы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 34. – С. 34. – ISSN 0234-1670


  Фарерські острови, Фарери, "овечі острови" - група островів на півночі Атлантичного океану поміж Шотладією, Норвегією та Ісландією. Вони є автономним районом Королівства Данії з 1948 р. Тепер Фарери хочуть незалежності від Данії
1397799
  Юзеев С. Фарида : рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-75. – ISSN 0012-6756
1397800
  Солодарь Ц.С. Фарисеи / Ц.С. Солодарь. – М., 1983. – 63с.
1397801
  Широков А.И. Фарисеи и диверсанты. / А.И. Широков. – Днепропетровск, 1986. – 220с.
1397802
  Шоу Б. Фарисей / Б. Шоу. – М. – 90с.
1397803
  Толкунов А.Л. Фарисейство: Империализм США против народов Латинской Америки / А.Л. Толкунов. – М., 1983. – 192с.
1397804
  Дубинянская Я. Фарли Моуэт: с волками жить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  Моует Фарлі — канадський письменник-натураліст. Мандрівник, дослідник Півночі; відомий своїми працями з проблем екології, творами про природу та людей, котрі живуть на Далекій Півночі, книгами для дітей, які присвячені диким і свійським тваринам, ...
1397805
  Личутин В.В. Фармазон / В.В. Личутин. – М., 1988. – 383с.
1397806
  Личутин В.В. Фармазон / В.В. Личутин. – М., 1991. – 558с.
1397807
  Федькович О.Ю. Фармазони або: як то трицять Срібнарівских господарів записало ся чортови і як то они за сім літ, сім місяців і сім неділь дуже забогатіли" : красна и правдива повість для розумных господарвв / написав Ю. Федькович. – Львів : Коштом и заходом рос. т-ва "Просвита", 1873. – 78, [1] с. – На тит. стор. назва: Село фармазоны. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1397808
  Тринус Ф.П. Фармако-терапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 6-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 640с.
1397809
  Бобейкэ В. Фармакогнозия : анализ лекарственного растительного сырья: учебно-методическое пособие / Валентин Бобейкэ; Молдавский гос. ун-т; Ф-т химии и хим. технологии, Кафедра индустриальной и экол. химии. – Кишинэу : CEP USM, 2007. – 150с. – ISBN 978-9975-70-144-0
1397810
  Карпук В.В. Фармакогнозия : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений по биологическим спец. / В.В. Карпук ; Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2011. – 337, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-329. – (Серия "Классическое университетское издание" : основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского государственного университета / ред. совет : С.В. Абламейко (пред. совета), В.Л. Клюня (зам. пред.), И.Е. Лукьянчик (отв. секретарь) и др.). – ISBN 978-985-518-430-1
1397811
  Шупінська М.Д. Фармакогнозія / М.Д. Шупінська, В.Н. Карпович. – Київ, 1964. – 343с.
1397812
  Бобкова І.А. Фармакогнозія : посібник з практ. занять : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) закл. освіти I-III рівнів акредитації / І.А. Бобкова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2010. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Медицина). – ISBN 978-617-505-024-8
1397813
  Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : Клінична фармакогнозія. Фітотерапія / А.Я. Кобзар. – Київ, 2004. – 480 с. – ISBN 966-8326-44-Х


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1397814
  Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : навч. посіб. для студентів вищого фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації та провізорів-інтернів / А.Я. Кобзар. – Київ : Медицина, 2007. – 543, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 538-543. – Бібліогр. в кінці частин. – (Медицина). – ISBN 966-8326-44-X
1397815
  Рубине Е.А. Фармакогностические исследования седмичника европейского : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Рубине Е.А.; Тартуский гос. ун-т. – Рига, 1957. – 20л.
1397816
  Сюзева З.Ф. Фармакогностическое изучение колюгника Биберштейна, произрстающего в Пермской области. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сюзева З.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 18л.
1397817
  Дерябина Ф.И. Фармакогностическое изучение лекарственных растений народной медицины Коми-Пермяцкого национального округа : Автореф... канд. фармац.наук: / Дерябина Ф. И.; Лен. фармац. ин-т. – Ленинград, 1965. – 21л.
1397818
  Пулатова Т. Фармакогностическое изучение некоторых видов лагохилуса. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Пулатова Т.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1961. – 26л.
1397819
  Городнянская Л.М. Фармакогностическое изучение некоторых видов раувольфии : Автореф... канд. фармац.наук: 15.00.02 / Городнянская Л. М.; МОЗ УССР, Харьк. гос. фармац. ин-т. – Х, 1973. – 28л.
1397820
  Ефимова Ф.В. Фармакогностическое исследование видов белокопытника (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Pestasites albus (L.) Gaertn.) флоры Северного кавказа : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Ефимова Ф.В.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Х., 1965. – 21л.
1397821
  Пешков В.А. Фармакогностическое исследование пузырницы физалисовой : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Пешков В.А.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Л., 1964. – 21л.
1397822
  Супрунов Н.И. Фармакогностическое исследование растений семейства аралиевых материковой части юга Дальнего Востока. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Супрунов Н.И.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1962. – 24л.
1397823
  Симм Х.А. Фармакогностическое исследование чистотела Chelidonium majus L. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Симм Х.А.; МВО СССР. Тартуский гос. ун-т. Каф. фармак. – Тарту, 1951. – 15 с.
1397824
  Будзык В.Д. Фармакогностическое исследование щавеля альпийского : Автореф... канд. фармац.наук: / Будзык В. Д.; Харьк. фармац. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1397825
  Гергель О.В. Фармакогностичне дослідження шовковиці білої, шовковиці чорної та розробка способів аналізу біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Гергель Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1397826
  Милку Ш.М. Фармакодинамика вырабатываемых тимусов сходно-гормональных веществ. / Ш.М. Милку, И. Потоп. – Бухарест, 1977. – 188с.
1397827
  Горьков В.А. Фармакокинетика противоопухолевых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Горьков В. А.; АН СССР, Ин-т биолог. физики. – М., 1971. – 23л.
1397828
  Марценюк В Фармакокінєтична модель керування патологічним процесом / В Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано модель керування патологічним процесом з урахуванням фармакокінетичної дії. Модель представлено як задачу оптимального керування системою нелінійних диференціальних рівнянь з лінійним щодо керування критерієм якості. ...
1397829
  Авакян В.М. Фармакологическая характеристика симпатолитических препаратов нового типа действия: ксилохолина и бретилия / Авакян В.М. – Ереван, 1963. – С. 31-40. – Отд. оттиск
1397830
  Кулябко А.А. Фармакологические изследования на вырезанном сердце / А.А. Кулябко. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 11 с.
1397831
  Авакян В.М. Фармакологические свойства и химическое строение некоторых аминоэфиров фуран-2-карбоновой кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакян В.М. ; М-во здравоохранения СССР. – Москва, 1957. – 16 с.
1397832
  Трубицына Т.К. Фармакологические свойства индопана и некоторых его аналогов : Автореф... канд. мед.наук: / Трубицына Т.К.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1397833
  Арутюнян Г.С. Фармакологические свойства мексамина, некоторых его аналогов и производных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Г.С.;. – Москва, 1973. – 19 с.
1397834
  Джумагалиева Ф.Д. Фармакологические свойства некоторых лекарственных растений Казахстана / Ф.Д. Джумагалиева. – Алма-Ата, 1971. – 190 с.
1397835
  Лисункин Ю.И. Фармакологическое воздействие на чувствительные нервные окончания / Ю.И. Лисункин, Н.А. Мохорт. – К, 1991. – 199с.
1397836
  Тагиева З.Д. Фармакологическое и противоаритмическое действие малонированных аналогов новокаина и новокаинамида : Автореф... канд. биол.наук: / Тагиева З.Д.; Ленингр. химико-фармацевтический ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1397837
  Гилинский М.А. Фармакологическое изучение ретикулярных влияний на нейтроны коры мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Гилинский М.А.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1397838
  Любецкая Ж.А. Фармакологическое изучение сердечного гликозидаэрихрозида. : Автореф... канд. биол.наук: / Любецкая Ж.А.; Харьков. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 11л.
1397839
  Карпусь И.П. Фармакологическое исследование живокости полевой : Автореф... канд. фирмац.наук: / Карпусь И. П.; Хар. фармац. ин-т. – Х., 1965. – 18л.
1397840
  Кругликова-Львова Фармакологическое исследование тиамина и его дисульфидных производных. : Автореф... канд. мед.наук: 14.775 / Кругликова-Львова Р.П.; Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. – М., 1970. – 20л.
1397841
   Фармакология - наглядно : (фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов) : [атлас] : учеб. пособие / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 202, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-02-3
1397842
  Мозгов И.Е. Фармакология / И.Е. Мозгов. – Москва, 1952. – 520с.
1397843
  Закусов В.В. Фармакология / В.В. Закусов. – 2-е испр. и доп. – М, 1966. – 448с.
1397844
   Фармакология. – К, 1982. – 215с.
1397845
  Дроговоз С.М. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу : (учебник-справочник) / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2013. – 897, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. - Список препаратов: с. 870-897. – Библиогр.: с. 898. – ISBN 978-617-7127-00-9
1397846
   Фармакология и токсикология урановых соединений.. – М
1. – 1951. – 216с.
1397847
  Каримов В.А. Фармакология некоторых новых алкалоидов ряда 1-метлпирролизидина : Автореф... канд. мед.наук: / Каримов В.А.; Ин-т экспер. мед. АМН и Ин-т раст. веществ АН УзССР. – Л., 1962. – 15л.
1397848
  Ильюченок Р.Ю. Фармакология поведения и памяти / Р.Ю. Ильюченок. – Новосибирск, 1972. – 222с.
1397849
  Коробко Т.П. Фармакология с рецептурой / Т.П. Коробко, . – Москва, 1967. – 280 с.
1397850
  Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри : автореф. дис. ... канд. медичн. наук : 14.03.05 / Гринь Ірина Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1397851
  Годована О.І. Фармаколоґічна корекція експериментального пародонтиту на тлі системного остеопорозу / О.І. Годована, О.Ю. Ключівська, Р.С. Стойка // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 75-82. – ISSN 1029-4244
1397852
   Фармакологічне обгрунтування розробки нових лікарських препаратів на основі ресвератролу / Г.В. Зайченко, Н.О. Горчакова, О.А. Стрига, О.І. Рубан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 21-30. – ISSN 2077-4214
1397853
  Коршак О.Л. Фармакологічний аналіз ефектів пентагастріну та субстанції Р у регуляції секреції шлункового соку та вільної соляної кислоти парієтальними гландулоцитами шлунку : біологія / О.Л. Коршак, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1397854
   Фармакологічний аналіз рецепторно-лігандної взаємодії. – Київ : Академпереодика, 2001. – 207с. – (Бібліотека держ. фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-12-1
1397855
   Фармакологія - Cito! (фармакологічна логіка) : підручник / М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т ; за ред. С.М. Дроговоз. – Харків : Тітул, 2015. – 231, [1] с. : рис., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7127-08-5
1397856
   Фармакологія - наочно : (фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) : [атлас] : [навч. посіб.] / [С.М. Дроговоз та ін.] ; під. ред. С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України ; Нац. фармацевт. ун-т [та ін.]. – Харків : Тітул, 2015. – 204 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-05-4
1397857
  Нековаль І.В. Фармакологія : підручник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – 7-ме вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2016. – 551, [1] с. : табл. – Слов. мед. термінів: с. 540-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-617-505-507-6
1397858
  Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту : (підручник-довідник) : для студентів ВНЗ / С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : Тітул, 2015. – 479, [1] с. : рис., табл. – Предм. покажч.: с. 454-479. – ISBN 978-617-7127-07-8
1397859
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397860
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 2 (43). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397861
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 3 (44). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397862
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 6 (46). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397863
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 1 (47). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397864
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 2 (48). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397865
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 3 (49). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397866
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 2. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397867
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 3. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397868
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 4. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397869
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397870
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 2. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397871
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 3. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397872
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків : ДП "Фармакопейний центр", 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 4. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397873
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 1. – 2018. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397874
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Леонтьєв Д.А. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 2. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397875
  Гринкевич Н.И. Фармаконгостическое исследование некоторых манганофилов : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Гринкевич Н.И.; М-во здравоохранения РСФСР. 1-й мед. ин-т им. И.М.Сеченова. – Л., 1961. – 16л.
1397876
  Маркова И.В. Фармакоолгия / И.В. Маркова. – М, 1979. – 584с.
1397877
  Заславская Р.М. Фармакоологические воздействия на легочное кровообращение / Р.М. Заславская. – М., 1974. – 152с.
1397878
  Єфремов В. Фармакопротекторна дія трофінотропіну "Церебралу" на клітини цереброкортексу кішок за умов моделювання гострого геморагічного інсульту / В. Єфремов, О. Макаренко, Н. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфологічні зміни пірамідних нейронів та гліальних клітин ІІІ і V шарів нової кори великих півкуль головного мозку за умов моделювання гострого геморагічного інсульту. Встановлено здатність трофінотропіну "Церебралу" здійснювати як ...
1397879
  Усов И.Н. Фармакорецептурный справочник педиатра / И.Н. Усов. – К., 1990. – 352с.
1397880
  Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 3-е стереотип. изд. – К., 1978. – 608с.
1397881
  Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 5-е изд., испр. и доп. – Киев, 1981. – 463с.
1397882
  Васкес Абанто Фармакотерапия при сердечно-легочной реанимации у взрослых / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 4-22. – ISSN 2312-7104
1397883
  Куновський В.В. Фармакотерапія психоемоційної сфери у стаціонарних хворих у ранньому періопераційному періоді / В.В. Куновський, А.С. Барвінська // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 37-44. – ISSN 2224-0586
1397884
   Фармакохимия лекарственных растений Туркменистана.. – Ашхабад, 1991. – 203с.
1397885
   Фарман Гуламов: Живопись: (Кат. выст.).. – М., 1987. – 17с.
1397886
  Яворська Л.П. Фармацевти, уродженціТернопільщини, на еміграції // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2016. – № 3 (39). – C. 75-78. – ISSN 2312-0967


  Згадуються імен тих людей, які працювали для розвитку української науки і культури, різних галузей, зокрема фармації, за межами рідної землі.
1397887
  Загороднюк Г. Фармацевтика і медицина: погляд Антимонопольного комітету України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24-30 березня (№ 12). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1397888
  Броуэр Л. Фармацевтическая и продовольственная мафия = La mafia pharmaceutique et agroalimentaire : Последствия ее деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьезные проблемы состояния здоровья населения Запада / Л. Броуэр; Пер. с франц. Н.Н.Сенченко. – Киев : Княгиня Ольга, 2002. – 280с. – (Реванш истории: ложные ценности великих революций / Создатель серии и отв. ред.: Н.И.Сенченко). – ISBN 966-96075-0-7
1397889
  Халецкий А.М. Фармацевтическая химия / А.М. Халецкий. – Л, 1966. – 762с.
1397890
  Мелентьева Г.А. Фармацевтическая химия / Г.А. Мелентьева. – Москва, 1968. – 775 с.
1397891
  Кий В.М. Фармацевтический рынок Украины: состояние на данный момент и тенденции дальнейшего развития / В.М. Кий, А.Г. Чикина // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 40-46. – ISSN 2310-5534
1397892
  Якуба А.О. Фармацевтична освіта XIX - поч. XX ст. на Харківщині: історичний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 163-168. – ISSN 2077-1800
1397893
  Шевчук Л.Т. Фармацевтична сфера України: проблеми розвитку / Л.Т. Шевчук, Л.М. Федоришина // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 127-134. – ISSN 2308-1988
1397894
  Туркевич М.М. Фармацевтична хімія / М.М. Туркевич. – Київ : Вища школа, 1973. – 496 с.
1397895
  Губський Ю.І. Фармацевтичне та медичне право: лікарські засоби в паліативній та хоспісній медицині / Ю.І. Губський, О.М. Бабійчук // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 29-31
1397896
   Фармацевтичний аналіз : методичні рекомендації до спецкурсу / КНУТШ ; ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" ; [ упоряд. : В.О. Дорощук, А.С. Шаламай, С.О. Фесенко, О.А., Куліченко ]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 96с.
1397897
  Пашковська Т. Фармацевтичний бізнес в Україні: на що сподіватися? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 1, 36-37
1397898
  Кочеров М. Фармацевтичний бізнес: просування лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 18-19
1397899
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397900
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397901
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397902
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 4. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397903
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397904
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 6. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397905
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397906
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397907
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред.: Трохимчук В.В. [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397908
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ : ДП"Держ. експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397909
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ : ДП"Держ. експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 6. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397910
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.] ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397911
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2, березень - квітень. – 2017. – 88 с.
1397912
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4, травень - серпень. – 2017. – 96 с.
1397913
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5/6, вересень - грудень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397914
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1/2, січень - квітень. – 2018. – 80 с.
1397915
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4, травень - серпень. – 2018. – 56 с.
1397916
  Жилінська О.І. Фармацевтичний ринок: Україна в контексті світових тенденцій / О.І. Жилінська, О. Чулак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 252-259
1397917
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (35). – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397918
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (36). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397919
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (37). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397920
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (38). – 2016. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397921
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (39). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397922
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (40). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397923
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (41). – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397924
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (42). – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397925
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (44). – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397926
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (45). – 2018. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397927
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (46). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1397928
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (47). – 2018. – 105 с. – Резюме укр., англ. мовами
1397929
   Фарміраванне і развіцце белерускай сацыялістичнай нацыі.. – Мінськ, 1958. – 272с.
1397930
  Чичерина Л.А. Фармкокинетика азафена и его влияние на надпочечники и другие внутренние органы интактных крыс и в условиях стресса. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Чичерина Л.А.; Мин. мед. пром. СССР. ВНИХФИ. – М., 1974. – 22л.
1397931
  Кигель Т.Б. Фармокологическое изучение сердечного гликозида корониллина : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кигель Т.Б. ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 10 с.
1397932
  Ермилов Е. Фарн : роман-хроника / Евг. Ермилов. – Москва : Советский писатель, 1949. – 351 с.
1397933
   Фарон Хуфу и чародеи.. – М, 1958. – 264с.
1397934
  Лукан М.А. Фарсалия или поэма о гражданской войне. / М.А. Лукан. – М.-Л., 1951. – 349с.
1397935
  Слепыжнин С.В. Фарсаны / С.В. Слепыжнин. – Пермь, 1967. – 162с.
1397936
  Слепыжнин С. Фарсаны / С. Слепыжнин. – Екатеринбург, 1995. – 464с.
1397937
  Аросев А. Фарситская легенда / А. Аросев. – Москва ; Ленинград, 1927. – 61 с.
1397938
  Филдинг Г. Фарсы / Г. Филдинг. – Москва, 1980. – 198 с.
1397939
  Коптяева А.Д. Фарт / А.Д. Коптяева. – Москва, 1952. – 303с.
1397940
  Письменный А. Фарт / А. Письменный. – М, 1980. – 208с.
1397941
  Письменный А.Г. Фарт : Роман. Повести / Письменный А.Г. – Москва : Художественная литература, 1988. – 671 с.
1397942
  Коптяева А.Д. Фарт. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1946. – 200с.
1397943
  Такташ Р.Х. Фарук Кагаров: плакат. / Р.Х. Такташ. – М., 1985. – 14с.
1397944
  Алексеев Б. Фарфор : гос. учреждение культуры города Москвы "Государственный музей керамики и Усадьба Кусково XVIII века" / Б. Алексеев ; Гос. музей керамики и усадьба Кусково XVIII века. – Москва : Изогиз, 1958. – 48 с. : ил.
1397945
  Николенко В. Фарфор // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 2. – С. 2-11.
1397946
   Фарфор Гжели. – Москва, 1981. – 21с.
1397947
  Голлербах Э.Ф. Фарфор Государственного завода. / Э.Ф. Голлербах. – М, 1922. – 54с.
1397948
  Соловейчик Р.С. Фарфор заводов Тюрингии 18 - начала 19 века в Эрмитаже / Р.С. Соловейчик. – Ленинград, 1975. – 160с.
1397949
  Кочетова С.М. Фарфор и бумага в искусстве Китая : краткий исторический очерк / С.М. Кочетова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1956. – 89, [3] с.
1397950
  Тройницкий С.Н. Фарфор и быт / С.Н. Тройницкий
1397951
  Качалов Н.Н. Фарфор и изготовление / Н.Н. Качалов. – М-Л, 1927. – 64с.
1397952
   Фарфор из музея "Царицыно" // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 5. – С.89-93. – ISSN 0028-1263


  Коллекция европейского фарфора ХVIII - первой трети ХІХ века собрана в летней резиденции Екатерины ІІ подмосковном селе Царицино
1397953
   Фарфор из фондов музеев Республики.. – Рига, 1983. – 30с.
1397954
  Кверфельдт Э.К. Фарфор. / Э.К. Кверфельдт. – Л., 1940. – 80с.
1397955
  Дельтей Ж. Фарфоровая джонка / Ж. Дельтей. – Москва, 1927. – 77с.
1397956
  Чердынцев В.В. Фарфоровая роза / В.В. Чердынцев. – Москва, 1980. – 247с.
1397957
  Горький Максим Фарфоровая свиниья / Горький М. ; Илл. Пророкова В. – Москва : Библиотека К рокодила, 1946. – 67 с. : илл. – (Библиотека Крокодила ; № 13)
1397958
   Фарфоровые камни СССР. – Москва, 1988. – 139с.
1397959
  Юдович И.М. Фарфоровые рыбки / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1963. – 112с.
1397960
  Иванов Б.В. Фарфоровый аист / Б.В. Иванов. – Москва : Правда, 1962. – 48 с.
1397961
  Иванов Б.В. Фарфоровый аист / Б.В. Иванов. – М., 1963. – 80с.
1397962
  Арбат Ю.А. Фарфоровых дел мастера / Ю.А. Арбат. – Москва, 1955. – 176с.
1397963
  Навои А. Фархад и Ширин / А. Навои. – Ташкент, 1940. – 93с.
1397964
  Вургун Самед Фархад и Ширин / Вургун Самед. – Москва ; Ленинград, 1943. – 124 с.
1397965
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва : Красный пролетарий, 1946. – 375 с.
1397966
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1948. – 320 с.
1397967
  Вургун Самед Фархад и Ширин : драма в стихах / Вургун Самед. – Москва, 1950. – 260 с.
1397968
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва : Гослитздат, 1956. – 407 с.
1397969
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Ташкент : Гослитздат УзССР, 1957. – 390 с.
1397970
  Навои Алишер Фархад и Ширин : 1484-1984 : к 500-летию создания / Алишер Навои ; [вступ. ст., сост., коммент. О.Ф. Акимушкина]. – Москва : Книга, 1984. – 564 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1397971
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / Алишер Навои ; пер. с узб. Льва Пеньковского. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 350 с.
1397972
   Фархад и Ширин.. – Ташкент, 1967. – 72с.
1397973
  Бажан М.П. Фархад і Шірін / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1947. – с.
1397974
  Навої А. Фархад і Шірін. / А. Навої. – Київ, 1947. – 423 с.
1397975
  Навої А. Фархад і Шірін. / А. Навої. – К., 1968. – 51с.
1397976
  Халилов Фархад Фархад Халилов. / Халилов Фархад. – М., 1977. – 55с.
1397977
  Халилов Фархад Фархад Халилов. / Халилов Фархад. – М., 1985. – 48с.
1397978
  Бадр Фарханг- и зафангуйа ва джаханпуйа. (Словарь говорящий и мир изучающий). / Бадр, Ибрагим. ад-Дин. – М., 1974. – 199с.
1397979
  Салтыков-Щедрин Фаршированная голова. / Салтыков-Щедрин. – М., 1944. – 64с.
1397980
  Полянов Н.Е. Фасад и задворки. / Н.Е. Полянов. – М., 1969. – 543с.
1397981
  Цовма В.В. Фасадні керамічні матеріали на основі сировини техногенного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Цовма Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1397982
  Ахвердова М. Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326
1397983
  Викери Б. Фасетная классификация / Б. Викери. – Москва, 1970. – 74с.
1397984
  Сухманева Е.Г. Фасетная классификация : Аннот. указ. лит. за 1933-1973 гг. / Сост.: Е.Г.Сухманева. – Ленинград, 1977. – 216с.
1397985
   Фасетная классификация по физике и технике тонких пленок.. – К, 1977. – 45с.
1397986
   Фасетування вершин двійників в зернах полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова, О.М. Синянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування вершин двійникових прошарків в зернах попікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено що типи ...
1397987
  Находкін М.Г. Фасетування границь зерен в полікремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування спеціальних границь зерен в легованих фосфором полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого ...
1397988
  Находкін М. Фасетчаста будова границь зерен у полікремнієвих плівках різних структурних модифікацій / М. Находкін, М. Куліш, Т. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено фасетування границь зерен у полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого тиску. Показано, що зернограничні фасетки паралельні щільнопакованим ...
1397989
  Рябков А.М. Фасилитация в профессиональном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 78-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1397990
  Андреев А.С. Фасилитация личностного роста // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 1-12
1397991
  Олійник І.В. Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 177-188. – ISSN 2074-8922


  "Обгрунтовано доцільність застосування фасилітативного підходу в процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії; здійснено аналіз науково-педагогічної та психологічної літератури щодо визначення дефініцій «фасилітація», ...
1397992
  Волошко Г. Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 96-106. – ISSN 2312-5993
1397993
  Простак В.Ф. Фасонные элементы трубопроводов гидроэлектростанций / В.Ф. Простак. – М., 1983. – 93с.
1397994
  Мургова Ольга Фаст-Фуд повышает рост развития общественного питания в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 74-77 : фото
1397995
  Нагорна З. Фастівська земля в житті і творчості Великого Кобзаря // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 85-89
1397996
  Кравченко Н.М. Фастівщина: сторінки історії : (від давнини до 20-х років 20 століття). Навч. посібник для загальноосвітніх навч. закладів / Н.М. Кравченко, Л.Г. Чиговська, Т.В. Неліна. – Фастів : Фастівський державний краєзнавчий музей, 2004. – 256с. – ISBN 966-95896-0-6
1397997
  Нерсесян Н.Г. Фастовская гвардейская. Боевой путь 53-й гвардейской ордена Ленина краснознам. орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады. / Н.Г. Нерсесян. – М., 1964. – 208с.
1397998
  Чекунова Л.Н. Фасциации земляники и других растений. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Чекунова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 13л.
1397999
  Козяревич-Зозуля Фасцинативи у системі сучасної англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 165-170
1398000
  Козяревич Л.В. Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 204-210


  У статті здійснено спробу розмежувати поняття самопрезентації та фасцинації. Остання розглядається як форма самопрезентації. Фасцинація має на меті привернути увагу, встановити емоційний контакт, виявити прихильніть до співрозмовника, сформувати ...
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,