Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1393001
  Шутова Наталия "Центральное туристическое агенство" Рязань : Двукратное предложение. Лидеры / Шутова Наталия, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 24 : Фото
1393002
  Кириллов П.П. "Центру : На связи - "Кудрявый"!..." / П.П. Кириллов. – Л., 1986. – 252с.
1393003
  Лукин В.П. "Центры силы": концепции и реальность / В.П. Лукин. – М., 1983. – 252с.
1393004
  Крякова С. "Цепляет" глаз, "цепляет" душу / Светлана Крякова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 58-61. – ISSN 0869-4915


  Автор статьи делится своим опытом, интересными находками и приемами в работе с книжными выставками.
1393005
  Ковалев А. "Цепочка "холодной логистики" наиболее эффективна там, где умеют сочетать качество доставки, скорость и цену // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 24-25
1393006
  Моісеєва Т. "Церква і життя": специфіка розвитку церковно-громадського часопису української діаспори Австралії // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-11


  У статті розглянуто умови виникнення і специфіку функціонування одного з найавторитетніших періодичних видань української громади Австралії - часопису "Церква і життя ". Увагу зосереджено на еволюції газети від релігійного до церковно-громадського ...
1393007
  Дмитрієнко Інна "Церковний кітч" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56. – ISSN 0130-5212
1393008
  Шкрібляк М.В. "Церковний Переяслав" 1686 р. на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій кінця XVI - XVII ст.: філософська об"єктивація проблеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 47-50
1393009
  Эзерин А. "Церковь о девяти верхах" Митрополит Макарий и титаны Возрождения // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
1393010
  Пестушко Валерій "Цивілізація" наступає : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31
1393011
  Підопригора О.А. "Цивілісти" проти "господарників". Дискусії навколо пректу нового Цивільного кодексу / розмову вела Г. Закорецька // Столиця. – Київ, 2000. – 9 вересня (№ 99). – С. 5


  Розмова з професором кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка О. Підопригорою.
1393012
  Клупт М. Центр-периферийные отношения в Европе: демографический аспект // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 58-67. – ISSN 0131-2227
1393013
  Козюк В. Центральні банки в системі міжнародної координації макроекономічної політики: аспекти глобалізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1393014
  Міщенко В.І. Центральні банки: організаційно-правові засади / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. – Київ : Знання, 2004. – 372с. – Карточки ек. есть. – ISBN 966-620-202-6


  У кінці книги подаються глосарій і список рекомендованої літератури
1393015
  Перестюк М.О. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 159-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система нелінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь. За допомогою перетворення координат ця система приводиться до еквівалентної їй інтегро-диференціальної системи. Встановлено умови існування центральних ...
1393016
  Перестюк М.О. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь. / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник КУ, 2001. – вип.№2
1393017
  Перестюк М.О. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально - функціональних рівнянь / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. науки, 2001. – №2
1393018
  Івашина С.В. Центральні опозиції фразем у межах опозиційного фразеологічного центру художнього стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 163-168
1393019
  Кисіль А. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як суб"єкти адміністративного права // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 164-167. – ISBN 978-966-2781-18-2
1393020
  Юринець Ю.Л. Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху / Ю.Л. Юринець, С.А. Мазурик // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 21-28. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1393021
  Мельниченко В. Центральні органи виконавчої влади України: правовий статус, види та система / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-38. – Бібліогр.: 10 назв
1393022
  Сенченко Л.В. Центральні органи виконавчої влади як суб"єкти адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1393023
  Степанов І. Центральні органи виконавчої влади: проблеми правової регламентації системності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 81-85
1393024
  Дерець В.А. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 228-234. – ISSN 1563-3349
1393025
  Дзвінчук Д. Центральні органи управління освітою в законодавстві України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.265-277. – ISBN 966-73-53-51-Х
1393026
  Цибуляк А.Г. Центрально-азійський й південно-кавказький вектори військово-політичної безпеки Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 56-68


  Annotation. The article is devoted to the analysis of the Russian Federation policy in Central Asia and South Caucasus within the political and military security. These regions are defined as the sphere of Russia s vital interests. Bilateral relations ...
1393027
  Сагоян Л.Ю. Центрально-Африканска Республика. / Л.Ю. Сагоян. – Москва : Мысль, 1985. – 107с. – (У карты мира)
1393028
  Сагоян Л.Ю. Центрально-африканская Республика. / Л.Ю. Сагоян. – М., 1989. – 134с.
1393029
  Глинкина С.П. Центрально-Восточная Европа на пути в Евросоюз // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-65. – ISSN 0130-3864
1393030
  Орлик И.И. Центрально-Восточная Европа: от СЭВ до Евросоюза // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864
1393031
  Пьецух В.А. Центрально-Ермолаевская война / В.А. Пьецух. – М., 1989. – 46с.
1393032
  Перестюк М.О. Центрально-нестійкі інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 131-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система нелінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь із відхиленням аргумента як у швидких, так і в повільних змінних. Встановлено умови існування центрально-нестійких інтегральних многовидів для сингулярно ...
1393033
  Лавров В.И. Центрально-промышленный район : (Московская, Иваново-Вознесенская промышленная области и бывш. Нижегородская губ.) / В.И. Лавров ; под ред. Н.Ковалевского. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 80 с. – (Лицо областей в пятилетке)
1393034
  Лоскутов Ю.М. Центрально-симметричная задача в релятивистской теории гравитации с u-членом / Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 16 с.
1393035
  Волохін О. Центрально-український кооперативний каталог – складова корпоративної каталогізації / О. Волохін, Є. Літвінова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 21-22
1393036
  Алехин В.В. Центрально-черноземные степи / В.В. Алехин. – Воронеж : Коммуна, 1934. – 92 с.
1393037
   Центрально-черноземный государственный заповедник им.проф.В.В.Алехина. – Москва, 1968. – 208с.
1393038
  Арсеньев А.А. Центрально-Черноземный район / А.А. Арсеньев. – Москва : Издательство "Плановое хозяйство", 1927. – 124 с. : Карта. – (Экономико-географические очерки СССР = Районы Европейской части СССР ; 5)
1393039
  Долгополов К.В. Центрально-Черноземный район : (Экономико-географическая характеристика) / К.В. Долгополов. – Москва : Географгиз, 1961. – 416с.
1393040
  Долгополов К.В. Центрально-Черноземный район : (Экономико-географический очерк). Пособие для учителей / К.В. Долгополов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Просвещение, 1971. – 167 с.
1393041
  Беляк К.Н. Центрально-Черноземный экономический / К.Н. Беляк. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1965. – 152 с.
1393042
  Супрун А. Центрально симетричні солітони для електронних збуджень твердих тіл / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-49. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Отримано аналітичні розв"язки у вигляді центральносиметричних солітонів для нелінійних рівнянь Шредінгера з різними варіантами нелінійності. Показано, що динамічні властивості збудження тотожні динаміці не автолокалізованої квазічастинки, тобто ...
1393043
  Шабашов А.В. Центральноазиатские древности Буджака (к вопросу о соотношении родоплеменного состава ногайцев Буджакской Орды и государства кочевых узбеков) // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 114-131


  Буджак (від турецького "кут") – в 16–18 ст. історична область між гирлами Дунаю, Дністра та Чорним морем, яка належала Кримському ханству
1393044
  Клименко А. Центральноазиатские республики: Дестабилизируюшие факторы в отношениях между ними и их влияние на ситуацию в регионе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 55-60. – ISSN 1998-1813
1393045
  Файзуллаев Д.А. Центральноазиатский атомный "ренессанс" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 25-31. – ISSN 0321-5075
1393046
  Клименко А. Центральноазиатский вектор политики КНР: Интересы Китая и его влияние на стратегическую ситуацию в регионе // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 2 (248). – С. 80-87. – ISSN 1998-1813
1393047
  Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства / А.П. Окладников. – Новосибрск : Наука, 1972. – 76с.
1393048
  Рудов Г. Центральноазиатский узел : рубить нельзя - развязывать! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 121-136. – ISSN 0130-9625


  Зовнішня політика Росії в Центральній Азії.
1393049
  Жангожа Р.Н. Центральноазіатський регіон: варіанти вибору без варіантів // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-42
1393050
  Горобець І. Центральноазійський геополітичний вузол / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 44-49
1393051
  Бубенок О.Б. Центральноазійський слід у килимарстві Центральної України // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 1608-0599
1393052
  Федоров Б.И. Центральноафриканская Республика / Б.И. Федоров. – Москва : Мысль, 1975. – 124с.
1393053
  Сдобнов С.И. Центральное звено агропрома / С.И. Сдобнов. – М., 1988. – 73с.
1393054
  Коршак Ф.А. Центральное проектирование движущимся пучком лучей в фотограмметрии : монография / Ф.А. Коршак; Дагестанский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Республиканская книжная палата, 1962. – 235 с.
1393055
  Коршак Ф.А. Центральное проектирование движущимся пучком лучей в фотограмметрии / Ф.А. Коршак. – Махачкала, 1962. – 235с.
1393056
  Пшедецкая А.Д. Центральное торможение как причина дефицита возбуждения в мышце. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пшедецкая А.Д.; Петрозаовод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1393057
   Центральное Черноземье: хозяйство и население : межвузовский сборник научных трудов : сб. статей. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1986. – 152 с.
1393058
   Центральной аэрологической обсерватории - 75 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 126-127. – ISSN 0130-2906
1393059
   Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза.. – Челябинск, 1967. – 28с.
1393060
  Терещенко О. Центральноукраїнський весільний мелотип V4452 на теренах пізнішого заселення // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 39-65


  "...У роботі викладено результати комплексного аналізу понад півтисячі наддніпрянських весільних наспівів із 13-складовим віршем 4+4+5 і принципово ямбічною ритмікою, що в обряді пов"язані з моментами "прощання-відчуження". Джерельною базою, що ...
1393061
  Киш С. Центральные банки / С. Киш, В. Элькин. – М, 1933. – 188с.
1393062
  Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 58-70. – ISSN 0131-2227
1393063
  Васильев Л.Л. Центральные влияния, устраняющие и углубляющие парабиоз. / Л.Л. Васильев, Е.Т. Благодатова. – Москва-Ленинград, 1961. – 84с.
1393064
   Центральные газеты РСДРП о Закавказье 1905 г.. – Ереван, 1965. – 267с.
1393065
  Дремина Г.А. Центральные государственные архивы СССР 1945-1970 гг. / Г.А. Дремина. – Москва, 1977. – 191с.
1393066
  Крылова Н.С. Центральные государственные органы Великобритании / Н.С. Крылова. – М, 1965. – 232с.
1393067
  Сидоров Н.А. Центральные государственные органы Федератиыной Республики Германии / Н.А. Сидоров. – Москва, 1961. – 216с.
1393068
   Центральные и периферические механизмы вегетативной нервной системы. – Ереван, 1980. – 247с.
1393069
   Центральные и периферические механизмы двигательной деятельности животных. – М, 1960. – 360с.
1393070
  Фельдман А.Г.-Б. Центральные и рефлекторные механизмы управления движениями / А.Г.-Б. Фельдман. – М., 1979. – 183с.
1393071
  Моисеев В.Д. Центральные идеи и философские основы кибернетики / В.Д. Моисеев. – Москва : Мысль, 1965. – 325 с.
1393072
  Чуб А.Т. Центральные кривые четвертого порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чуб А.Т. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1955. – 17 с.
1393073
  Волощук Е. Центральные лейтмотивы образа Гёте в романе Томаса Манна "Лотта в Веймаре" // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 196-221. – ISBN 966-587-057
1393074
  Вальдман А.В. Центральные механизмы боли / А.В. Вальдман. – Ленинград, 1976. – 191с.
1393075
  Мишин А.А. Центральные органы власти буржуазных государств / А.А. Мишин. – М. : Издательство Московского университета, 1972. – 286 с.
1393076
  Могунова М.А. Центральные органы власти Скандинавских государств : Автореф... канд. юиридич.наук: 711 / Могунова М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – Москва, 1969. – 23л.
1393077
  Мишин А.А. Центральные органы власти США -- орудие диктатуры монополистического капитала / А.А. Мишин. – М., 1954. – 176с.
1393078
  Крутоголов М.А. Центральные органы власти Французской Республики : Парламент, Президент Республики, Совет Министров / М.А. Крутоголов. – Москва, 1956. – 287с.
1393079
  Баскакова Е.Г. Центральные органы внешних сношений русского государства в их историческом развитии (XVI-XVIII вв.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Баскакова Е.Г.; Академия обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – М., 1950. – 30л.
1393080
  Пронина В.С. Центральные органы управления народным хозяйством. / В.С. Пронина. – М., 1971. – 168с.
1393081
  Ученова В.В. Центральные партийные журналы "Коммунистическая революция" и "Большевик" / В.В. Ученова. – М, 1962. – 56с.
1393082
   Центральные процессоры INTEL 8086/8088.. – Петрозаводск, 1992. – 122с.
1393083
  Костюк П.Г. Центральные процессы в простейшей рефлекторной дуге : Автореф... докт. биол.наук: / Костюк П.Г.; КГУ, Ин-т физиол. жив. – Киев, 1956. – 35л.
1393084
  Костюк П.Г. Центральные процессы в простейшей рефлекторной дуге : Дис... д-ра биол. наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев. – 328л.
Кн .1. – 1956. – 328л.
1393085
  Костюк П.Г. Центральные процессы в простейшей рефлекторной дуге кн.2 : Дис... докт биолог.наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 339-509л. – Бібліогр.:л.1-87
1393086
  Булычева Т.А. Центральные районные больницы. / Т.А. Булычева. – М., 1984. – 177с.
1393087
  Ролофф Х. Центральные ряды и ряды коммутантов матричных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ролофф Х.; ЛГУ. – Л., 1980. – 9л.
1393088
  Науменко Е.В. Центральные хемореактивные структуры в гипоталамической регуляции гипофизарно-надпочечниковой системы : Автореф... д-ра мед.наук: 766 / Науменко Е.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1393089
   Центральные черноземные области : Физико-географическое описание. – Москва : А.Н.СССР., 1952. – 160с.
1393090
  Поярков М.Ф. Центральные электрические станции / М.Ф. Поярков. – Москва-Ленинград : Государственное издательство. – 263 с. – (Руководства и пособия для техникумов и втузов)
1393091
  Сушкин Н.И. Центральные электрические станции и их электрическое оборудование / Н.И. Сушкин, А.А. Глазунов. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1927. – 310 с.
1393092
  Сушкин Н.И. Центральные электрические станции и их электрическое оборудование / Н.И. Сушкин, А.А. Глазунов. – изд. 3-е, стереотип. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1930. – 343 с.
1393093
   Центральный академический театр Советской Армии. – Москва, 1980. – 192с.
1393094
   Центральный аппарат государственного управления капиталистических стран. – Москва, 1984. – 293с.
1393095
   Центральный архив Октябрьской революции и социалистического строительства АрмССР.. – Ереван, 1973. – 262с.
1393096
  Воробьев Ю.Н. Центральный банк и денежно-кредитная политика : Учеб. пособ. для студ. эконом. спец. / Ю.Н. Воробьев, В.Н. Боровский, В.Н. Узунов; МОНУ; Крым. акад. природоохр. и курорт. строит. – Симферополь : Крым. акад. природоохр. и курорт. строительства, 2002. – 142с. – ISBN 966-7711-07-2
1393097
  Андрюшин С. Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 70-81. – ISSN 0042-8736


  В статье рассматривается проблема реализации центральным банком функции кредитора последней инстанции в условиях дефицита ликвидности. Показано, что классическое определение принципов кредитования последней инстанции перестало соответствовать задачам, ...
1393098
  Мордвинцев В. Центральный Ботанический сад закладывался в Киеве "для делания разных вин" // Киевские ведомости, 1995. – 10 октября
1393099
  Кулешов И.М. Центральный военно-морской музей / И.М. Кулешов. – Л., 1965. – 38с.
1393100
   Центральный военно-морской музей. – Ленинград, 1968. – 238с.
1393101
   Центральный военно-морской музей. – Ленинград, 1984. – 191с.
1393102
   Центральный выставочный зал.. – М, 1977. – 34с.
1393103
   Центральный Вьетнам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 42-43 : фото
1393104
  Семенов-Тян-Шанский Центральный Географический музей в Ленинграде и его роль в научном исследовании страны. / Семенов-Тян-Шанский. – Л. – 6с.
1393105
  Липшиц С.Ю. Центральный гербарий СССР / С.Ю. Липшиц, И.Т. Васильченко. – Л., 1968. – 142с.
1393106
   Центральный Государственный архив Древних Актов. – Москва, 1947. – 184с.
1393107
   Центральный государственный архив древних актов СССР. – Москва, 1991. – 527с.
1393108
   Центральный Государственный Архив Древних Актов.. – М, 1946. – 364с.
1393109
   Центральный Государственный архив Красной Армии. – Москва, 1945. – 470с.
1393110
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР. – Москва, 1975. – 572с.
1393111
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.. – М, 1959. – 446с.
1393112
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.. – М, 1963. – 808с.
1393113
   Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.. – М, 1968. – 486с.
1393114
   Центральный Государственный архив Молдавской ССР и его филиал в г.Тирасполе.. – Кишинев, 1988. – 338с.
1393115
  Алявдина Н.А. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (из истории организации и комплектования архива) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алявдина Н.А. ; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1393116
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.. – М, 1946. – 367с.
1393117
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.. – М, 1959. – 226с.
1393118
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.. – Минск, 1967. – 244с.
1393119
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов гос.власти и органов гос. управления СССР.. – Москва, 1990. – 277с.
1393120
   Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов гос.власти и органов гос. управления СССР.. – Москва, 1990. – 323с.
1393121
   Центральный Государственный архив ТАССР.. – Казань, 1967. – 279с.
1393122
   Центральный государственный архив.. – Чебоксары, 1989. – 311с.
1393123
   Центральный Государственный исторический архив Азербайджанской ССР.. – Баку, 1958. – 191с.
1393124
   Центральный Государственный исторический архив Белорусской ССР.. – Могилев, 1959. – 164с.
1393125
  Дремина Г.А. Центральный государственный исторический архив СССР в г. Ленинграде / Г.А. Дремина, Т.В. Кузнецова. – Москва, 1959. – 64с.
1393126
   Центральный Государственный исторический архив СССР в Ленинграде.. – Л, 1956. – 608с.
1393127
  Дремина Г.А. Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве : путеводитель / Г.А. Дремина, Т.В. Кузнецова; Архив. управление УССР ; Центр. гос. ист. архив УССР ; под ред. А.В. Бондаревского и др. – Киев, 1958. – 348 с.
1393128
   Центральный Государственный исторический архив УССР в Киеве.. – К, 1958. – 348с.
1393129
   Центральный Государственный исторический архив.. – Тбилиси, 1947. – 301с.
1393130
   Центральный Государственный исторический музей.. – Рига, 1954. – 24с.
1393131
  Хмыз О. Центральный депозиторий // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 71-82. – ISSN 0131-2227
1393132
   Центральный державный архів Жовтневої революціі і соціалістичного будівництва УРСР. – Харьков, 1960. – 676с.
1393133
   Центральный детский театр. – Москва, 1974. – 83с.
1393134
  Гозенпуд А.А. Центральный детский театр. / А.А. Гозенпуд. – М., 1967. – 308с.
1393135
  Зиновьев Н.Е. Центральный Исполнительный Комитет СССР, его правовое положение, организация и деятельность. 1923-1937 гг. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Зиновьев Н.Е.; МВ и ССО СССР. ВЮЗИ. – М., 1973. – 22л.
1393136
   Центральный Кавказ. – Москва, 1966. – 10с.
1393137
  Наумов А.Ф. Центральный Кавказ / А.Ф. Наумов. – М, 1967. – 232с.
1393138
  Техов Б.В. Центральный Кавказ в XVI - X вв. до н.э. / Б.В. Техов. – М, 1977. – 239с.
1393139
  Исмаилов Э. Центральный Кавказ: от геополитики к геоэкономике / Эльдар Исмаилов, Владимир Папава ; Ин-т Стратег. Исслед. Кавказа. – [Швеция] : CA & CC Press, 2006. – 207, [1] с. – (Серия "Экономика Кавказа")


  Профессору Филиппенко Антону Сергеевичу, с наилучшими пожеланиями. Подпись. 17.07.06
1393140
  Иванов В.К. Центральный круг / В.К. Иванов. – М., 1973. – 256с.
1393141
   Центральный музей В.И.Ленина. – Москва, 1959. – с.
1393142
   Центральный музей В.И.Ленина. – Москва, 1968. – 159с.
1393143
   Центральный музей В.И.Ленина.. – М, 1952. – 23с.
1393144
   Центральный музей В.И.Ленина.. – М, 1967. – 1-120с.
1393145
   Центральный музей вооруженных сил СССР.. – М, 1967. – 1-156с.
1393146
   Центральный музей Вооруженных Сил СССР.. – М, 1969. – 238с.
1393147
   Центральный музей МВД СССР. – М, 1988. – 20с.
1393148
   Центральный музей пограничных войск СССР. – Москва, 1982. – 80с.
1393149
   Центральный научн.-иссл.геологичн.музей. им.акад.Ф.Н.Чернышова.. – Л, 1974. – 99с.
1393150
   Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт.. – Л-М, 1937. – 42с.
1393151
   Центральный научно-природоведческий музей АН УССР.. – К, 1982. – 211с.
1393152
  Агеев Ш.Ф. Центральный орган РСДРП "Социал-демократ" в годы мировой империалистической войны. (Ноябрь 1914 г. - январь 1917г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Агеев Ш.Ф.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1959. – 25л.
1393153
  Кузнецов И.В. Центральный орган РСДРП газета "Социал-демократ" / И.В. Кузнецов, С.С. Матвиенко. – М., 1978. – 191с.
1393154
  Кузнецов И.В. Центральный орган РСДРП газета "Социал-демократ" в годы первой мировой войны / И.В. Кузнецов. – М., 1957. – 71с.
1393155
   Центральный ордена Ленан музей революции СССР.. – М, 1969. – 16с.
1393156
   Центральный ордена Ленина музей революции СССР.. – М, 1970. – 36с.
1393157
   Центральный ордена Ленина музей революции СССР.. – М, 1972. – 288с.
1393158
   Центральный район : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1962. – 800с.
1393159
  Минц А.А. Центральный район : экономико-географический очерк ; пособие для учителей / А.А. Минц. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 182 с.
1393160
   Центральный сельскохозяйственный банк СССР.. – Москва, 1925. – 52с.
1393161
   Центральный сибирский ботанический сад.. – Новосибирск, 1981. – 78с.
1393162
  Блинов А.С. Центральный совет фабзавкомов Петрограда 1917-1918 / А.С. Блинов. – М, 1982. – 247с.
1393163
  Напастников В.Г. Центральный стадион им. В.И. Ленина / В.Г. Напастников. – М., 1957. – 94с.
1393164
  Наппельбаум Л.М. Центральный стадион им. В.И. Ленина / Л.М. Наппельбаум, Э.Л. Наппельбаум. – Москва : Искусство, 1958. – 23 с.
1393165
   Центральный театр кукол.. – М, 1958. – 36с.
1393166
   Центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина. – Москва, 1969. – 8с.
1393167
   Центральный театральный музей им.А.А.Бахрушина.. – М, 1971. – 183с.
1393168
   Центральный Тянь-Шань. – Харьков, 1935. – 560с.
1393169
  Ракитников А.Н. Центральный Тянь-Шань и Иссыккульская котловина : Вопросы построения горного животноводческого хозяйства / А.Н. Ракитников; АН СССР. Совет по изучению производительных сил (СОПС). – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР, 1936. – 202с.
1393170
  Орлов В.И. Центральный участок северо-западной части Обь-Иртышского междуречья : Автореф... Кандю.географ.наук: / Орлов В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 12 с.
1393171
  Гладкий Ю.Н. Центральный федеральный округ России : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 12-23 : Табл. – ISSN 0016-7207
1393172
  Гохберг М.Я. Центральный экономический район СССР : (Перспективы развития) / М.Я. Гохберг. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Экономика и организация производства ; 4)
1393173
   Центральный экспериментальный оперный театр Китайской Народной Республики.. – Пекин, 1958. – 30с.
1393174
  Вовк П.С. Центри акцентологічних систем : Монографія / П.С. Вовк; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 240с. – ISBN 5-8238-0650-8
1393175
  Боєцький Т.Ф. Центри взаємодії держав-партнерів під час операцій НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-82. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто центри, навколо яких відбувається взаємодія держав-партнерів під час проведення операцій НАТО. Зокрема висвітлено значення центрів взаємодії держав-партнерів, а також особливу увагу приділено посиленню військових спроможностей європейських ...
1393176
  Лісова К.С. Центри дослідження історії державності України в еміграції (1920-1945 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 48-51. – ISSN 2076-1554
1393177
   Центри кращих практик збалансованого розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 28-29 : фото
1393178
  Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів : дис . ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гоменюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 225 л. – Бібліогр.: л.211-225
1393179
  Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Гоменюк О.В., КНУТШ. – Київ, 2010. – 23с. – Бібліогр.: 4 назви
1393180
  Вовк П.С. Центри мови і керування мовленням : Наукова розвідка / П.С. Вовк; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2006. – 16с.
1393181
   Центри надання адміністративних послуг : створення та організація діяльності : практичний посібник / Бригілевич І.І. [ та ін.] ; Центр політ.-прав. реформ ; Нім. тов-во техн. співроб. ; Центр дослідж. місцевого самоврядування ; Швейцар. бюро співроб. в Україні ; [ за заг. ред. В.П. Тимощука ]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-2214-03-2
1393182
   Центри надання адміністративних послуг : створення та організація діяльності : [практ. посібник] / [Бригілевич І.І. та ін. ; заг. ред. Тимощук В.П.] ; Центр політико-правових реформ [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і доопрац. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Помилкова паг.: с. 271-274 перест. місцями. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-03-2
1393183
  Прийма С.М. Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 173-186. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471


  У статті представлено результати дослідження ролі і значення центрів освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету на сучасному етапі розвитку суспільств знання. Показано, що університети є генераторами суспільних змін, формування та ...
1393184
  Горенко Л.І. Центри української культури в театрах російських магнатів середини XVIII – першої половини XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 55-61
1393185
  Шевченко В. Центризм та центричність в географії / Віктор Шевченко. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 160с. – ISBN 966-521-391-1
1393186
  Соколов В.И. Центрифуги. / В.И. Соколов. – М., 1950. – 306с.
1393187
  Пилипенко І. Центро-периферійна організація суспільства та адміністративно-територіальна реформа // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 44-50. – ISSN 2413-7154


  Розкрито концептуальні засади суспільно-географічного аналізу центро-периферійних процесів і структур, обґрунтовано науково-методичні методичні основи їх просторової локалізації, параметризації та формалізації. Виявлено механізми формування ...
1393188
  Чебану Василий Михайлович Центроаффинные комитанты дифференциальной системы с кубическими нелинейностями и их приложения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чебану Василий Михайлович; Ин-т мат. с ВЦ. АН Молд. ССР. Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.121-126
1393189
  Чебану В.М. Центроаффинные комитанты дифференциальной системы с кубическими нелинейностями и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чебану В.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1393190
  Измайлов Н.Ф. Центробалт / Н.Ф. Измайлов, А.С. Пухов. – Калининград, 1967. – 303с.
1393191
   Центробежная очистка промышленных выбросов в атмосферу / А.А. Буров, А.И. Буров, А.В. Силин, О.Н. Цабиев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 44-51 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1726-5428
1393192
  Шкоропад Д.Е. Центробежные жидкостные экстракторы / Д.Е. Шкоропад, И.В. Лысковцов. – М., 1962. – 216с.
1393193
  Степанов А.И. Центробежные и основные комплессоры. / А.И. Степанов. – М., 1960. – 348с.
1393194
   Центробежные компрессоры : Библиограф. указатель за 1918-1950 гг. – Москва : Оборонгиз, 1952. – 18 с.
1393195
  Павлов И.П. Центробежные нервы сердца. / И.П. Павлов. – Москва, 1952. – 200с.
1393196
  Алексеев А.В. Центробежные форсунки газотурбинных двигателей / А.В. Алексеев, М Н. Кондак, . – Москва, 1958. – 88с.
1393197
  Панченко Я. Центровий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 14


  Українці - олімпійські чемпіони: Олександр Білостінний, український радянський баскетболіст, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи. Центровий. Ріст — 214 см. Розмір ноги — 51-й.
1393198
  Бень М.Я. Центровка паровой турбины / М.Я. Бень, Б.В. Шостакович. – Л.-М., 1932. – 68с.
1393199
  Горбунов А.В. Центровывоз животноводческой продукции в АПК / А.В. Горбунов. – М, 1988. – 110с.
1393200
  Гомельский А.Я. Центровые / А.Я. Гомельский. – М., 1988. – 207с.
1393201
   Центрографическая лаборатория им. Д. И. Менделеева к пятнадцатилетию октября (1917 - 1932). – Ленинград : Государственное Географическое Общество
Ч. 1 : Центрография. – 1933. – 44 с.
1393202
  Егоров Н.Н. Центрофуга / Н.Н. Егоров. – 2-е изд. – М., 1943. – 30с.
1393203
  Лизанець П. Центру (Інституту) гунгарології при УжНУ - 20 років // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарологии. – Ужгород, 2007. – 16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – С. 6-25
1393204
  Лялько В.І. Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України - 10 років // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 152-155
1393205
   Центры библиотековедения и методической работы библиотек социалистических стран.. – М, 1980. – 139с.
1393206
   Центры геодезических пунктов для территорий городов поселков и промышленных площадок. – Москва : Недра, 1972. – 24 с.
1393207
  Федоров С.И. Центры городов Орла, Курска и Белгорода - комплексные памятники истории и культуры / С.И. Федоров. – Ленинград : Стройиздат, 1975. – 200 с.
1393208
   Центры и реперы Государственной геодезической сети СССР. – Москва : Недра, 1973. – 40 с.
1393209
   Центры и реперы Государственной опорной геодезической сети СССР. – Москва, 1941. – 30с.
1393210
  Мартиросян Б.П. Центры инновационного развития Российской академиии образования / Б.П. Мартиросян, Н.Е. Рубцова, И.А. Шаповалова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 29-40. – ISSN 0869-561Х
1393211
  Гюнсбург К.Е. Центры люминесценции в щелочногалоидных фосфорах, активированных медью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гюнсбург К.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1967. – 14л.
1393212
  Бункина М.К. Центры мирового империализма: итоги развития и расстановка сил / М.К. Бункина. – Москва, 1970. – 304с.
1393213
   Центры образования взрослых в условиях реализации реформы общеобразовательной и профессиональной школы.. – Л, 1985. – 89с.
1393214
   Центры образования взрослых.. – М, 1991. – 189с.
1393215
  Кобринович М.С. Центры окраски в фотохимически окрашенных кристаллах галогенидов бария. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кобринович М.С.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1393216
   Центры окраски в щелочногалоидных кристаллах : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 341 с.
1393217
  Воробьев А.А. Центры окраски в щелочногалоидных кристаллах / А.А. Воробьев. – Томск : Издательство Томского университета, 1968. – 390 с. – (Радиационная физика и основы радиационной технологии тел с ионными связями ; Кн. 2)
1393218
  Непомнящих А.И. Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF / А.И. Непомнящих. – Новосибирск : Наука, 1984. – 113 с.
1393219
  Архангельская В.А. Центры окраски и перенос заряда в кристаллах типа флюорита, активированных редкими землями : Автореф. дис. ... наук: 01.044 / Архангельская В.А. ;. – Ленинград, 1970. – 16 с.
1393220
  Хулугуров Виталий Михайлович Центры окраски, люминесценция и вынужденное излучение кристаллов с катионо- и анионозамещающими примесями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Хулугуров Виталий Михайлович; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1978. – 21л.
1393221
  Буркова Е.В. Центры открытого доступа: первые шаги / Е.В. Буркова, Г.Ю. Шантурова // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 66-68. – ISSN 2072-3849
1393222
  Сковородина И.С. Центры печати в университетах США: любой заказ клиента должен быть выполнен // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 80-84. – ISSN 1726-6726


  Как выстраивается взаимодействие между университетским издательством и авторами? В дискуссии участвуют директора центров печати университетов США.
1393223
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, 1998. – ISSN 14264579


  1997. N 73
1393224
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 9-11. – 1999


  1997. N 73
1393225
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 12,13, 14. – 2000


  1997. N 73
1393226
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 15,16,17. – 2001
1393227
   Центры плюрализма : Информационный бюллетень. – Варшава, Рязань, -2002. – ISSN 1426-4579
№ 18. – 2002
1393228
  Никольский В.К. Центры поглощения и люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах, активированных серебром : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский В. К.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1962. – 11л.
1393229
  Суббота-Мельник Центры свечения щелочногалоидных кристаллофосфоров активированных In+ и Sn+2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Суббота-Мельник П.А. ; КГУ. – Киев, 1969. – 16 с.
1393230
  Смольская Людмила Петровна Центры свечения, центры окраски и рекомбинационная люминесценция фосфоров на основе КI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Смольская Людмила Петровна; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 15л.
1393231
  Панов Л.К. Центры северных городов / Л.К. Панов, З.Ф. Шимановская. – Ленинград : Стройиздат, 1982. – 120 с.
1393232
  Павлов Н.М. Центры со спином I в карбиде кремния, облученном нейтронами и альфа-частицами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Павлов Н.М.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1393233
  Уткин А.И. Центры соперничества. / А.И. Уткин. – М., 1973. – 81с.
1393234
  Богданов А.С. Центры соперничества: Особенности межимпериалист. противоречий на соврем. этапе / А.С. Богданов. – М, 1978. – 176с.
1393235
  Сулейманов А. Центры стратегических исследований внешней политики Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 116-123. – ISSN 1998-1813
1393236
  Янчевская И.С. Центры электронного парамагнитного резонанса и термолюминесценции в облученных алюмосиликатах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Янчевская И.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19л.
1393237
  Егоров Н О. Центры эндогенной активности / Н О. Егоров. – М., 1984. – 165с.
1393238
  Нострадамус М. Центурии / М. Нострадамус. – М, 1991. – 144с.
1393239
  Нострадамус М. Центурии / Мишель Нострадамус ; [сост.: Молок А.Л., Назаров С.П. ; пер. с фр., коммент. В. Завалишин]. – Москва : Паритет, 1991. – 229, [2] с. : ил.
1393240
  Рутковский А. Цену революции спроси в Берлине // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  Закончился 62-й Берлинский МКФ. Главный итог этого киноконкурса - намечена роза (гео)политических ветров, дующих нынче в мире (не только кино). Пароль: "тирания - свобода - уличная заваруха - гражданская война". Отзыв: "соль - спички - изнасилование - ...
1393241
  Хохлов Геннадий Цены - новые, проблемы старые : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 30-34 : Фото
1393242
  Яковец Ю.В. Цены в плановом хозяйстве. / Ю.В. Яковец. – М,, 1974. – 224с.
1393243
   Цены в сельском хозяйстве европейских стран социализма.. – М, 1968. – 200с.
1393244
  Саболчик М. Цены в системе планового управления / М. Саболчик. – М., 1981. – 263с.
1393245
  Шутова Наталья Цены вверх, туристы врассыпную : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-19 : Фото
1393246
   Цены госторговли и кооперации. Цены колхозной торговли.. – М, 1935. – 71с.
1393247
   Цены губернских рынков КССР за 1922 год.. – Оренбург, 1923. – 81с.
1393248
  Белкин В.Д. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе. / В.Д. Белкин. – М., 1963. – 346с.
1393249
   Цены и воспроизводство.. – М, 1981. – 130с.
1393250
   Цены и воспроизводство.. – М, 1989. – 119с.
1393251
  Маньков А.Г. Цены и их движение в русском государстве XVI века. / А.Г. Маньков. – М.-Л., 1951. – 274с.
1393252
  Пинзеник В.М. Цены и качество продукции производственно-технического назначения / В.М. Пинзеник. – Львов, 1988. – 197с.
1393253
  Чурсин А.М. Цены и качество сельскохозяйственной продукции / А.М. Чурсин. – М, 1984. – 208с.
1393254
  Точилин В.А. Цены и оптимизация межораслевых связей / В.А. Точилин. – К, 1979. – 123с.
1393255
  Турчинс Я.Б. Цены и оптимизация народного хозяйства / Я.Б. Турчинс. – Рига, 1968. – 392с.
1393256
   Цены и повышение эффективности промышленного производства.. – Л, 1970. – 160с.
1393257
  Дерябин А.А. Цены и потребительские свойства предметов труда / А.А. Дерябин. – М, 1973. – 246с.
1393258
   Цены и стимулирование научно-технического прогресса в социалистических странах.. – М, 1973. – 272с.
1393259
  Офманис Я.Л. Цены и ценообразование / Я.Л. Офманис. – Рига, 1982. – 189с.
1393260
  Калита Н.С. Цены и ценообразование / Н.С. Калита. – К, 1988. – 214с.
1393261
  Желтякова И. Цены и ценообразование : Учебное пособие / И. Желтякова, Г. Маховикова, Н. Пузыня. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 112с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0106-7
1393262
   Цены и ценообразование : Учебник для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. – Москва : Финстатинформ, КноРус, 1999. – 304с. – ISBN 5-7866-0112-9
1393263
  Желтякова И.А. Цены и ценообразование : Тесты и задачи / И.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н.Ю. Пузыня. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 208с. – ISBN 5-8046-0128-8
1393264
  Желтякова И.А. Цены и ценообразование : Учеб. пособие / И.А.Желтякова, Г.А.Маховикова, Н.Ю.Пузыня. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 112с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0106-7
1393265
   Цены и ценообразование : Учебник для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по эконом.спец. Микроэкономика (теория цены).Цены и рыночная конъюнктура. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 464с. – ISBN 5-8046-0104-0
1393266
  Гагарина Н.С. Цены и ценообразование в промышленности СССР / Н.С. Гагарина, Л.Н. Ушакова. – М., 1978. – 81с.
1393267
   Цены и ценообразование в развитых капиталистических странах.. – М, 1975. – 262с.
1393268
  Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга : Учебное пособие, для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальностям "Маккетинг", "Менеджмент", "Ценообразование", "Коммерция" / А.Н. Цацулин. – 2-е изд. – Москва : Филинъ, 1998. – 448с. – ISBN 5-89568-112-3
1393269
  Завьялков А.Г. Цены и ценообразование в СССР / А.Г. Завьялков. – Минск, 1971. – 368с.
1393270
  Савченко А.Г. Цены и ценообразование в СССР / А.Г. Савченко, А.Г. Яремчук. – Киев : Вища школа, 1978. – 311 с.
1393271
  Завьялков А.Г. Цены и ценообразование в СССР / А.Г. Завьялков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1981. – 351 с.
1393272
   Цены и ценообразование на сельскохозяйственные продукты.. – М, 1966. – 164с.
1393273
   Цены и ценообразование.. – М, 1985. – 182с.
1393274
   Цены и ценообразующие факторы.. – М, 1973. – 318с.
1393275
   Цены и ценообразующие факторы.. – М, 1977. – 143с.
1393276
   Цены и экономика капитализма.. – М, 1989. – 319с.
1393277
   Цены и экономика стимулирование рационального использования природных ресурсов.. – М, 1977. – 183с.
1393278
  Конончук А.Я. Цены и эффективность производства / А.Я. Конончук. – Минск, 1989. – 125с.
1393279
  Нгуен Ван Шинь Цены как рычаг планового управления народным хозяйством : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Нгуен Ван Шинь; Центр. экон.-мат. ин-т АН СССР. – Москва, 1976. – 13л.
1393280
  Орешкин В.А. Цены мирового капиталистического рынка / В.А. Орешкин, С.С. Трушицын. – М., 1983. – 64с.
1393281
   Цены мирового капиталистического рынка.. – М, 1958. – 392с.
1393282
   Цены мирового капиталистического рынка. : Справочник 1956 - 1958 гг. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 252 с.
1393283
  Новиков О.А. Цены на вторичные материальные ресурсы / О.А. Новиков, Г.А. Маховикова. – Л., 1990. – 78с.
1393284
  Арутюнов Дмитрий Цены на Грецию у компании "Арт-тур" весьма интересные : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69 : Фото
1393285
  Поташев Р. Цены на жилье и паритет покупательной способности валют в странах СНГ : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1393286
   Цены на отели растут по всему миру : Рекордсмен - столица России. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 90
1393287
  Лукашев Н. Цены на энергоресурсы сельхозтоваропроизводителей в условиях ВТО и Таможенного союза // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 0235-2443
1393288
  Шатько А.В. Цены, издержки производства и рентабельности отраслей животноводства в совхозах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шатько А.В. ; Укр.науч.-исслед.ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19 с.
1393289
  Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика : Учебник / Э.А. Уткин. – Москва : Тандем, 1999. – 224с. – ISBN 5-88124-037-5
1393290
  Глазова Е. Цены: рыночный механизм и государственное регулирование / Е. Глазова, М. Степанова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1393291
  Астахов В.П. Ценые бумаги: выпуск, обращение, погашение, бухгалтерский учет, налогооблажение, отчетность / В.П. Астахов. – Москва, 1995. – 144с.
1393292
  Никольский Н.С. Ценю жизнь. / Н.С. Никольский. – М, 1966. – 95с.
1393293
  Твалчрелидзе А.А. Цеолитизированные породы окрестностей Тбилиси и возможности их технического использования / А.А. Твалчрелидзе, Е.Д. Калашникова. – Тбилиси, 1940. – 51-54с.
1393294
  Высоцкий А.В. и др. Цеолитные катализаторы окислительно-восстановительных реакций / А.В. и др. Высоцкий. – Иркутск, 1987. – 104с.
1393295
   Цеолитные катализаторы химических процессов / Высоцкий А.В. – Иркутск, 1983. – 112с.
1393296
  Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита / Д. Брек. – М., 1976. – 781с.
1393297
   Цеолитоносность базальтов Забайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 93с.
1393298
  Колдаев А.А. Цеолитсодержащие породы Западного Узбекистана и проблемы их использования. / А.А. Колдаев. – Ташкент, 1989. – 119с.
1393299
  Челищев Н.Ф. Цеолиты - новый тип минерального сырья / Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн, В.Ф. Володин. – Москва : Недра, 1987. – 175, [1] с. – Библиогр.: с. 173-174
1393300
  Гвахария Г.В. Цеолиты Грузии / Г.В. Гвахария. – Тбилиси, 1951. – 251с.
1393301
  Цихоцкая Н.Н. Цеолиты палеогена Украины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-95 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1393302
  Сендереров Э.Э. Цеолиты, их синтез и условия образования в природе / Э.Э. Сендереров, Н.И. Хитаров. – М., 1970. – 284с.
1393303
  Сендеров Э.Э. Цеолиты, их синтез и условия образования в природе / Э.Э. Сендеров, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1970. – 283с.
1393304
  Соловьева Е.А. Цеонообразование и проблемы рационального использования недр / Е.А. Соловьева. – М., 1974. – 152с.
1393305
  Истратов В.Н. Цепи и устройства систем электрооборудования летательных аппаратов: уч. пособие для авиа. вузов / В.Н. Истратов. – М., 1983. – 229с.
1393306
  Цуканов И.Н. Цепи Маркова, управляемые сложными процессами восстановления и их применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Цуканов И.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1969. – 87л. – Бібліогр.:л.83-87
1393307
  Цуканов И.Н. Цепи Маркова, управляемые сложными процессами восстановления и их применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 005 / Цуканов И. Н.; КГУ. – К., 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1393308
  Говорков В.А. Цепи переменного тока с ферромагнитными сердечниками / В.А. Говорков. – Москва, 1962. – 80 с.
1393309
  Лорткипанидзе Б.Г. Цепи постоянного тока с утечкой и электрическая защита от коррозии / Б.Г. Лорткипанидзе. – Тбилиси, 1962. – 288 с.
1393310
   Цепи сверхвысоких частот / Будурис, , Жорж, , Шеневье, , Пьер. – Москва, 1979. – 286 с.
1393311
  Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы : в 2-х частях / У.М. Сиберт. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1988. – 336 с.
1393312
  Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы / У.М. Сиберт. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1988. – 360 с.
1393313
   Цепкой клешней. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 60 с.
1393314
  Розит П. Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 400 с.
1393315
  Яворивский В.А. Цепная реакция / В.А. Яворивский. – Москва, 1979. – 416с.
1393316
  Белицкий Степан Цепная реакция // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 102-103 : фото
1393317
  Кедров Ф.Б. Цепная реакция идей / Ф.Б. Кедров. – Москва : Знание, 1975. – 190 с. – (Творцы науки и техники)
1393318
  Кедров Ф. Цепная реакция идей / Ф. Кедров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1985. – 160 с. – (Творцы науки и техники)
1393319
  Переяслов Н.В. Цепная реакция: стихи / Н.В. Переяслов. – К., 1991. – 24с.
1393320
  Новожилов Б.В. Цепное и тепловое пламя / Б.В. Новожилов. – М., 1980. – 64с.
1393321
  Жуков-Емельянов Цепной алгоритм в системе остаточных классов. / Жуков-Емельянов. – М., 1965. – 30с.
1393322
  Челидзе О.С. Цепной мост : стихи и поэмы / Отар Челидзе. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 232 с.
1393323
   Цепны реакции и их роль в науке и технике.. – М, 1966. – 64с.
1393324
  Хинчин А.Я. Цепные дроби / А.Я. Хинчин. – 3-е. – Москва, 1961. – 112с.
1393325
  Хинчин А.Я. Цепные дроби / А.Я. Хинчин. – 4-е, стереотип. – Москва, 1978. – 112с.
1393326
   Цепные дроби.. – Ставрополь, 1977. – 144с.
1393327
  Булыгин И.А. Цепные и кольцевые нейрогуморальные механизмы висцеральных рефлекторных реакций. / И.А. Булыгин. – Минск, 1970. – 208с.
1393328
  Воробьев Н.В. Цепные передачи. / Н.В. Воробьев. – 3-е изд. испр.доп. – Москва, 1962. – 239с.
1393329
  Клузиус К. Цепные реакции / К. Клузиус. – Л.-М., 1938. – 68с.
1393330
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции / Н.М. Эмануэль. – М, 1956. – 48с.
1393331
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции / Н.М. Эмануэль. – М, 1989. – 335с.
1393332
  Эмануэль Н.М. Цепные реакции окисления углеводородов / Н.М. Эмануэль. – М, 1965. – 376с.
1393333
   Цепные реакции окисления углеводородов в газовой фазе. / Эмануэль Н.М. – М, 1955. – 210с.
1393334
  Семенов Н.Н. Цепные реакции. / Н.Н. Семенов. – Л., 1934. – 555с.
1393335
  Семенов Н.Н. Цепные реакции. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 533с.
1393336
  Бойхлер К. Цепп и сто приключений / К. Бойхлер. – М., 1979. – 111с.
1393337
  Бакин Д.Г. Цепь / Д.Г. Бакин. – М., 1991. – 46с.
1393338
  Ланжевен А. Цепь в парке : роман ; пер. с французского / А. Ланжевен. – Москва : Прогресс, 1979. – 295 с.
1393339
  Ремпель Л.И. Цепь времен: вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1987. – 192с.
1393340
  Афанасьев В.В. Цепь золотая / В.В. Афанасьев. – Москва, 1969. – 111с.
1393341
  Мархинин Е.К. Цепь Плутона. / Е.К. Мархинин. – М, 1965. – 230с.
1393342
  Мархинин Е.К. Цепь Плутона. / Е.К. Мархинин. – Москва : Мысль, 1973. – 334с. – (Географическая серия)
1393343
  Гусєв В.І. Цербер / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405. – ISBN 966-642-073-2
1393344
  Науменко В.Г. Церебральные кровоизлияния при травме / В.Г. Науменко. – Москва, 1975. – 200с.
1393345
  Маринич Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-[1,2,4] триазино [2,3-C] хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Маринич Любов Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1393346
  Терпугов Л.И. Цереметрическое титрование комплексных соединений орто-оксихинолина : Автореф... канд .хим.наук: / Терпугов Л. И.; МВО СССР, Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1954. – 16л.
1393347
  Журавлев Г. Церемониал 1770 года, представленный в Придворную контору Камер-фурьером Герасимом Журавлевым / Г. Журавлев. – 402с.
1393348
  Симонова Екатерина Церемониал в Кремле. Пятый сезон : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 46-47
1393349
  Якушев М. Церемониал приема российских дипломатов у султана и великого визиря в российско-османских отношениях конца XVIII века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 10. – С. 177-190. – ISSN 0130-9625
1393350
  Отто А. Церемониал, церемониал и ритуал росийского придворного общества XVIII века: теоретико-методологический анализ в контексте современной западной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 115-124. – ISSN 0869-5687
1393351
  Котляр Н.Ф. Церемониал, этикет и развлечения княжеского двора Романовичей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-33
1393352
  Бутовская М.Л. Церемонии включения и отделения ребенка как обряды перехода у датога Северной Танзании / М.Л. Бутовская, В.Н. Буркова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-67. – ISSN 0869-5415
1393353
  Громова И.А. Церемонии царского дома / Ирина Громова. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 336с. : илл. – (Калейдоскоп историй). – ISBN 978-5-9555-1118-4
1393354
  Гвозденко К.С. Церемония княжеской интронизации на Руси в домонгольский период // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 17-35. – ISSN 2071-9574
1393355
  Білкун М.В. Церемоніальний марш / М.В. Білкун. – Київ, 1974. – 200 с.
1393356
  Шамлян В.Л. Церенц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Шамлян В.Л. ; АН Арм.ССР, Ин-т литер. – Ереван, 1971. – 24 с.
1393357
  Панич О. Церква - університету: український контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 78-96. – ISSN 0235-7941
1393358
  Мордвінцев В.М. Церква / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405. – ISBN 966-642-073-2
1393359
  Ніколаєнко В.О. Церква адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області в умовах радянської дійсності (40-60-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 71-79. – ISSN 2075-1451
1393360
  Тимошик М. Церква в житті українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 22). – С. 6-7


  До виходу в світ книги митрополита Іларіона (Івана Огієнка) "Любімо свою Українську церкву".
1393361
  Мокрий В. Церква в житті українців. / В. Мокрий. – Львів, 1993. – 110с.
1393362
   Церква в міжнародних відносинах у добу Середньовіччя // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 68-91. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1393363
  Ісіченко І. Церква в поетичному світі Тараса Шевченка: між sacrum i profanum // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 152-160


  Церква виступає в поетичній стратегії Тараса Шевченка одним із найважливіших конструктивних елементів. Вона транслює у віртуальний світ поетичної фантазії основні парадигми реального церковного життя. Разом із тим, церковний чинник поетичного світу ...
1393364
  Коваль І.В. Церква в системі інститутів громадянського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С.703-709. – ISSN 1563-3349
1393365
  Ульяновський В.І. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : Навч. посібн. / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00850-1
2. – 1997. – 320с.
1393366
  Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УHР) : Hавчальний посібник для студентів вищ.закладів освіти / Б.І. Андрусишин. – Київ : Либiдь, 1997. – 176с. – ISBN 5325008595
1393367
  Ульяновський В. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : Навч. посібник / В. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00610-Х
1. – 1997. – 200с.
1393368
  Гелей С.Д. Церква Воскресіння Христового в Бабухові / Степан Гелей. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 591, [1] с. : іл., табл., портр. – Покажч.: с. 515-548, - Короткий слов. церков. термінології: с. 549-590. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-116-2


  В пр. №1704794 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями. 07.01.2016 р. Підпис.
1393369
  Максись М.А. Церква і армія в Україні: проблема співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Подано докладну інформацію з питання співпраці церковних організацій у Збройних Силах України.
1393370
  Панич О.І. Церква і дискурс Майдану // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 38-40
1393371
  Дадівєріна Н. Церква і економіка в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 91-94


  Статтю присвячено аналізу взаємовідносин держави і церкви, релігійних структур в аспекті економічної діяльності.
1393372
  Шепетяк О.М. Церква і екуменізм: кроки до об"єднання // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 47-53. – ISSN 1728-3671
1393373
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
02.12.2010-22.12.2010 (№ 18). – 2010. – 24, 16 с.
1393374
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
14.04.2011-04.05.2011 (№ 7). – 2011. – 20, 12 с.
1393375
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
20.01.2011-09.02.2011 (№ 2). – 2011. – 20, 12 с.
1393376
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
24.12.2010-19.01.2011 (№ 1). – 2011. – 8, 8 с.
1393377
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – 2011. – 20, 12 с.
1393378
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
28.07.2011-24.08.2011 (№ 12). – 2011. – 21, 15 с.
1393379
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
31.03.2011-13.04.2011 (№ 5). – 2011. – 22, 14 с.
1393380
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
05.07.2012-25.07.2012 (№ 11). – 2012. – 20, 12 с.
1393381
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
05.09.2012-26.09.2012 (№ 14). – 2012. – 20, 12 с.
1393382
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
07.11.2012-28.11.2012 (№ 17). – 2012. – 20, 12 с.
1393383
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – 2012. – 20, 12 с.
1393384
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
21.06.2012-04.07.2012 (№ 10). – 2012. – 20, 12 с.
1393385
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 1960-
27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – 2012. – 20, 12 с.
1393386
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Березень (№ 3). – 2014. – 20, 20 с.
1393387
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Квітень (№ 4). – 2014. – 24, 16 с.
1393388
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Травень (№ 5). – 2014. – 20, 16 с.
1393389
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Жовтень (№ 10). – 2014. – 20, 16 с.
1393390
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne
Листопад (№ 11). – 2014. – 20, 16 с.
1393391
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Березень (№ 3). – 2015. – 20, 20 с.
1393392
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Квітень (№ 4). – 2015. – 24, 16 с.
1393393
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Травень (№ 5). – 2015. – 24, 16 с.
1393394
   Церква і життя = Church and life : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 1960-
Червень (№ 6). – 2015. – 20, 16 с.
1393395
  Шуба О. Церква і проблеми збереження та розвитку української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.18-27
1393396
  Савченко С. Церква і революція 1917 року: проблема радянського історіографічного досвіду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 321-329
1393397
  Миронович Д.В. Церква і суспільство в Україні: законодавство і реалії сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1393398
  Гудзик К. Церква і школа: що далі? // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48. – ISSN 0132-084Х
1393399
  Кандідов Б. Церква і шпіонаж. / Б. Кандідов. – К, 1939. – 141с.
1393400
  Побережник О. Церква імені Сергія Радонезького: символічність влаштування крізь призму світогляду А.М. Муравйова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 80-83. – ISSN 2309-9356


  Присвячено дослідженню заснування церкви імені Сергія Радонезького відомим духовним письменником Російської імперії XIX ст. Андрієм Миколайовичем Муравйовим. Проаналізована символічність влаштування церкви крізь призму світогляду ...
1393401
  Біддулф Г. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в контексті формування свободи віросповідань в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 510-524


  "Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (ЦІХСОД) - релігійна організація реставраціоністського походження, найбільша гілка мормонізму заснована Джозефом Смітом (англ. Joseph Smith) у США в 1830 і яку деякі критики не вважають християнською через ...
1393402
  Кралюк П. Церква й "гібридна війна" на українських землях наприкінці XVI- у першій половині XVII століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Церковна історія України цього періоду в нашій історіографії осмислюється переважно в контексті боротьби між католиками й прихильниками унії з одного боку і прихильниками "старожитнього" православ"я — з іншого. До того ж ця боротьба розглядається ...
1393403
  Соколів В. Церква й антисемітизм / В. Соколів. – Х, 1930. – 79с.
1393404
  Проців І. Церква й монастир Святої Анни у Львові: сторінки історії // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 221-232. – ISSN 0236-4832
1393405
  Казанцев А.О. Церква й стать. Роздум про сім"ю і Церкву // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1393406
  Хомчук Оксана Церква поза церковною огорожею = A church beyond the limits of Ecclesiastic confines : Розколи і руйнація Української Православної Церкви в пошуках "константинопільського визнання" / Хомчук Оксана. – Чікаго, 2002. – 621p. : іл.
1393407
  Киркевич В.Г. Церква Покрови Пресвятої Богородиці / В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 142с. – Бібліогр.:с.141-142. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-082-8
1393408
  Савчук М. Церква Преподобної Параскеви у Великому Ключеві : до 150-річчя храму / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2015. – 62, [2] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 966-550-135-6


  У пр. №1702937 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка з повагою автор. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
1393409
   Церква про політику : душпастирська конституція про церкву в сучасному світі : Католицька Церква // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 26-33
1393410
  Герчанівська П.Е. Церква св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського району Закарпатської області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-39. – (Історія ; Вип. 44)


  На підставі натурних досліджень, а також аналізу архівних та літературних джерел встановлені дати побудови та перебудови церкви, дата встановлення стінопису. Досліджені архітектурні особливості церкви, літературна програма та художні риси її стінопису
1393411
  Галгоці Є. Церква Святого Христофора. / Є. Галгоці. – К., 1990. – 406,2с.
1393412
  Кулик Церква Спаса на Берестовому / Кулик, С. Петров // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 6-13. – ISSN 1819-7329


  Біля Києво-Печерського заповідника розташована церква Спаса на Берестовому
1393413
   Церква та право: вплив християнських цінностей на еволюцію правової доктрини // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 49-58. – ISBN 978-966-919-129-8
1393414
  Олексин Я.В. Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 210-219. – ISBN 978-966-02-4604-1
1393415
  Пастушенко Л.А. Церква та світська культура : погляд на проблему очима Петра Кудрявцева // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 318-326
1393416
  Хитровська Ю.В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2004. – Вип. 20. – С. 158-168.
1393417
  Хитровська Ю.В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у 18 - 19 століттях / Хитровська Ю.В.; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Ф-т соціології, Кафедра історії. – Київ, 2006. – 135 с.
1393418
  Хитровська Ю.В. Церква та таємні організації в Польщі й на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 45)


  На основі архівних матеріалів досліджуються питання про участь духовенства в діяльності таємних організацій в Польщі на Правобережній Україна наприкінці XVIII - на початку XIX ст.
1393419
  Іванкова-Стецюк Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців : монографія / Оксана Іванкова-Стецюк ; НАН України, Ін-т народознавства, Коміс. Укр. Греко-Катол. Церкви у справах мігрантів. – Львів : Артос, 2012. – 259, [1] с. : іл. – Підсумки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 237-257. – (Бібліотека Комісії УГКЦ у справах мігрантів). – ISBN 978-966-02-654-8
1393420
  Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України в XVIII -першій половині ХІХ ст. : Дис... докт. іст.наук: 07.00.03 / Крижанівський О.П.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1992. – 260л. – Бібліогр.:л.305-360
1393421
  Крижанівський О.П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України, XVIII -- перша половина XIX ст. / О.П. Крижанівський. – Київ, 1991. – 125с.
1393422
  Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 - початку 13 ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додатки : л. 215-222. – Бібліогр.: л. 195-214
1393423
  Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 -початку 13 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1393424
  Соколовський О.К. Церква Христова 1920-1940 : переслідування християн в СРСР / Олександр Климентій Соколовський. – Київ : Кайрос, 1999. – 338 с. : фотогр. – ISBN 83-87446-40-8
1393425
  Козловський І.А. Церква Христова в Україні: історія проникнення та сучасний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 10-16. – ISSN 1728-3671
1393426
  Омельчук В.В. Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2. – С. 67-77. – ISSN 2222-5374
1393427
  Кирюшко М. Церква як релігійний і політичний інститут // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 133-143. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1393428
  Шевчук С. Церква, яка не мовчить // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 6-7


  Патріарх Святослав: "Агресивні кроки "Русского мира" і є реакцією на будівництво українського світу, яке відбулося дуже активно й успішно".
1393429
  Бойко О. Церкви - жертви безкультурності та безпамятства // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
1393430
  Лонгинов А.В. Церкви и монастыри Брестской, Холмской и Люблинской земель до начала XIX века А.В. Лонгинова : Второе приложение к очерку "Червенские города" // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 62 с.
1393431
  Слободян Василь Церкви і фрески Каппадокії // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685


  Фрески скельних церков Каппадокії (ІХ-ХІ ст.) в Туреччині
1393432
  Оніпко Т. Церкви Полтавщини у житті і творчості М.В. Гоголя // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 504-511
1393433
  Кольян Т. Церкви села Тарханы // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 3 (295). – С. 18-22. – ISSN 0869-8171


  В селе Тарханы среди своих родных нашел последнее упокоение М.Ю. Лермонотов
1393434
  Сирохман М. Церкви України. Закарпаття = Churches of Ukraine Zakarpattia / Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада; Михайло Сирохман. – Львів : Мс, 2000. – 880 с. – ISBN 966-95739-0-4
1393435
  Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія = Churches of Ukraine. Peremyshi eparchy / Василь Слободян ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 1998. – 864 с. – ISBN 966-02-0362-4
1393436
  Чорноморець Ю. Церковна бюрократія // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 1812--514Х
1393437
  Альошина О. Церковна і громадська діяльність Арсена Річинського на Волині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 430-436. – ISBN 966-7379-92-11
1393438
  Снитіна В.О. Церковна музика в культурі України другої половини 17 - 18 ст. : автореф. ...канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Снитіна В.О. ; М-во культ і туризму України; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1393439
  Смишляк А.В. Церковна музика та церковно-хорове виконавство останньої чверті XIX ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П.І. Чайковського // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 34-47
1393440
  Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) : монографія / Олександр Лахно. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-8798-20-7
1393441
  Лесюк М. Церковна політика імператора Феодосія I Великого (379 - 395 рр.) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 336-346
1393442
  Батрак О. Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець IX - перша половина XI ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 200-226
1393443
  Бойко А.А. Церковна проблематика "у крузі інтересів всеукраїнських" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 76-80


  Досліджуються концептуальні особливості та характер висвітлення проблем існування церкви в українському суспільстві (за публікаціями на шпальтах газети "Рада"). Conceptual features and character of lighting the problems of existence of church are ...
1393444
  Левицький О.І. Церковна справа на Запоріжі в XVIII ст. / Ор. Левицький. – [б. м. : б. в. – [28] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1393445
  Нестуля О.О. Церковна старовина України (1917-1941 рр.) : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.01 / Нестуля О. О.; КУ. – К., 1996. – 33л.
1393446
  Магдич О. Церковна та фундаційна політика Болеслава II (1058 - 1079) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 313-317. – ISBN 978-966-171-783-0
1393447
  Бондар О.М. Церковна топографія та некрополі Чернігова у ХVІІ–ХVІІІ ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 274-281. – ISSN 2078-0133
1393448
  Конашевич С. Церковна унія у середньовічному Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 5
1393449
  Люкс Л. Церковная борьба в СССР и в коммунистической Польше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.41-49. – ISSN 0042-8744
1393450
  Евагрий Схоластик Церковная история / Евагрий Схоластик ; отв. ред. Е.С. Кривушина ; перевод с греческого, вступ. статья, коммент. и приложения И.В. Кривушина. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург : Олег Абышко. – (Библиотека христианской мысли. Источники). – ISBN 5-89740-134-8
Книги 1-6. – 2006. – 672 с.
1393451
  Вяткин В.В. Церковная политика Анны Иоанновны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 91-101. – ISSN 0042-8779
1393452
  Иванов И.А. Церковная политика Российского государства х а XVIII веке: предпосылки и реализация (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1393453
  Дмитриев И.Л. Церковная политика Российской империи в начале ХХ века (историко- правовой аспект) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.36-40
1393454
  Хюртен Х. Церковная политика Третьего Рейха // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-55. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1393455
  Козлов О.Ф. Церковная реформа первой четверти 18 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Козлов О.Ф. ; МГУ. – М, 1970. – 32л.
1393456
  Тушина Г.М. Церковная сеньория в средневековых городах Прованса / Г.М. Тушина. – Владимир, 1990. – 106с.
1393457
  Бурега В. Церковне життя української еміграції в Чехії в 1920-1930-ті роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 97-107. – ISSN 0869-3595
1393458
  Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII першій половині XIX ст / А.Л. Зінченко. – Київ, 1994. – 180 с. – ISBN 5-7707-6373-6
1393459
  Приймич М. Церковне малярство Йосипа Бокшая як відображення особливостей неоромантизму у мистецтві Закарпаття // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 132-137. – ISSN 2520-6419
1393460
  Коваль А. Церковне малярство Корнила Устияновича: ідентифікація однієй ікони // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – C. 1228-1232. – ISSN 1028-5091
1393461
  Мохор П. Церковне питання на Україні. – 4 с. – Окр.відбиток
1393462
  Ліберо Джероза Церковне право / Ліберо Джероза; Пер.з нім. Н.Щиглевської. – Львів : Свічадо, 2001. – 336с. – (Аматека. Підручники з богослов"я). – ISBN 966-561-213-1
1393463
  Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
1393464
  Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1393465
  Аріадна Церковне шитво. Нотатки черниці / Аріадна, , Л. Кожушко // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 01 (337), січень. – С. 6
1393466
  Аріадна Церковне шитво. Нотатки черниці / Аріадна, , Л. Кожушко // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 02 (338), січень. – С. 6
1393467
  Ханас А. Церковний адвокат у світлі сучасного законодавства Католицької Церкви // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 302-330. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1393468
  Мельник М. Церковний вплив на процеси демократизації українського суспільства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 162-166. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1393469
  Губар А. Церковний статут Ярославів // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 185


  Церковний устав Ярослава.
1393470
  Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Левчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23с. – Бібліогр.: 6 назв
1393471
  Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Левчук М. В.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
1393472
  Востоков Е. Церковники Исаакиевского собора в борьбе против народа / Е. Востоков. – Ленинград, 1940. – 70 с.
1393473
  Блажевич Ю.І. Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII – початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 46-52. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1393474
  Ульяновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 124-129
1393475
  Коптюх Ю.В. Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінець XVIII - першої половини XIX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 109-116.
1393476
  Курочкін О. Церковні дзвони - "глас Божий" = Церковні дзвони у звичаях і фольклорі українців // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 5-10
1393477
  Сергієнко А. Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-48. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття. There are analysed the church changes in the Russian empire in 60-70-th of the ХІХ century in this article.
1393478
  Лаврик Г. Церковні і релігійні організації як суб"єкти цивільно-правіових відносин у Радянській Україні доби Непу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.77-81
1393479
  Мікула О. Церковні коляди: проблема побутування і фольклоризації (розвідка Олени Пчілки "Украинские колядки") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 171-179. – ISSN 0869-3595
1393480
  Клос Церковні періодичні видання у бібліотеці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / Клос, Протоієрей // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 87-92


  Стаття присвячена бібліотеці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, а зокрема церковним періодичним виданням, які містилися у її книгозбірні. Подаються відомості про особливості розвитку, зберігання та формування бібліотечного фонду. Статья ...
1393481
  Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 232-235. – Бібліогр.: л. 207-231
1393482
  Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1393483
  Мордвінцев В.М. Церковні реформи в Україні у 70-80-х pp. XVIII ст. // Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – С. 209-217. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
1393484
  Йосипенко С. Церковні реформи Петра Могили і становлення нової православної релігійності у другій половині 17 - на початку 18 ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 78-84.
1393485
  Литвин К. Церковні старожитності в колекції Чернігівського єпархіального давньосховища // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 108-118. – ISSN 0130-6936
1393486
  Лашкаров П. Церковно-археологические очерки / П. Лашкаров, 1898
1393487
  Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище при Московском дворце в XVII веке / А.И. Успенский. – Москва. – VI, 92 с.
1393488
  Кандидов Б. Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 1919 г. / Б. Кандидов. – М, 1930. – 96с.
1393489
  Казаков М. Церковно-братський рух на Київщині: відродження та особливості розвитку (середина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 14-15
1393490
  Мордвінцев В"ячеслав Михайлович Церковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у XVIII ст. : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Мордвінцев В"ячеслав Михайлович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 32 с.
1393491
  Мордвинцев В.М. Церковно-вотчинное хозяйство и секуляризационная реформа на Левобережной Украине в XVIIIв. : Дис. ... д-ра истор. наук07.00.01: / Мордвинцев В. М.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1999. – 579 л. – Bibliogr.: С. 532-579
1393492
  Евтушенко М.М. Церковно-государственная стратегия Александра I в начале XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 72-76. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1393493
  Михалева А.В. Церковно-государственные отношения в Германии // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 281-289. – ISSN 1818-0566
1393494
  Руновский Н.П. Церковно-гражданские законоположения, относительно православного духовенства в царствование Императора Александра II / Н. Руновский. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1898. – 332, IX с.
1393495
  Годлевська В.Ю. Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвердження демократії (1982 - 1996 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1393496
  Демочко В. Церковно-державні стосунки в Україні під час національно-визвольної війни 1648-1657 років // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 39-44
1393497
   Церковно-історичний календар // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 71-79


  Календар з 1015 до 1995 р.
1393498
  Сергієнко В. Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему впливу православних братств Лівобережної України на розвиток місцевих церковно-історичних досліджень у 1864 - 1917 рр. Акцентовано увагу на регіональних особливостях діяльності братських організацій. The problem of ...
1393499
  Омельчук В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 7-11
1393500
  Гвритишвили Луиза Давидовна Церковно-монастырское хозяйство Грузии XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гвритишвили Луиза Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1393501
  Біляшівський Б. Церковно-парафіальні школи в Гетьманщині і Слобожанщині у XVIII столітті (статистичний аспект) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 499-505. – ISBN 5-7702-0821-X
1393502
  Рудюк В. Церковно-парафіяльні літописи Волинської губернії, як джерело для дослідження історії Православної Церкви на Волині // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 175-178. – ISBN 978-966-171-793-9
1393503
  Матіящук І. Церковно-просвітницька діяльність чернецтва на Русі в домонгольський період // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 7/8. – С. 24-28. – ISSN 0203-5863
1393504
  Загорулько Р. Церковно-релігійна періодика Києва початку XX століття: джерелознавча характеристика // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 35-36
1393505
   Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 1/2 (119/120). – С. 2-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1393506
  Пашук В. Церковно-релігійна тематика у виданнях "Просвіти" 1872-1876 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 323-337. – ISBN 978-966-7379-86-5
1393507
  Колодчук Д. Церковно-релігійний аспект життя Нової Запорозької Січі: Історіографічний аналіз питання // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 22-23
1393508
  Бардин М.Я. Церковно-релігійний фактор Євромайдану // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 126-129
1393509
  Недавня О. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 262-271. – ISBN 966-7379-70-1
1393510
  Мозгова І.І. Церковно-релігійні й державні чинники кадрової політики в Києво-Могилянській академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується кадрова проблематика в Києво-Могилянській академії та її вплив на зміст освітнього процесу. In the article there have been analyzed the staff selection policy within Kyiv Mohyla Academy and its influence upon the educational ...
1393511
  Лукич М. Церковно-релігійні мотиви в пам"ятках української мови і літератури // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 61-70
1393512
  Біленька-Свистович Церковно-слов"янська мова : Підручник зі словником / Біленька-Свистович, Н.Р. Рибак. – Київ : Криниця, 2000. – 336с. – ISBN 966-7575-28-4
1393513
  Мордвинцев В.М. Церковно-статистическая документация как исторический источник по изучению социального развития городов и сел Левобережной Украины в ХVIII веке // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990
1393514
  Смишляк А. Церковно-хорова справа в Україні в др. пол. XIX ст.: проблеми формування професійного складу та освітні стратегії (на прикладі Києва та Київської єпархії) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 40-41
1393515
  Янчук М. Церковно-шкільний журнал Київської єпархії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Інформаційний потенціал джерела // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
1393516
  Горчаков М.И. Церковное право : [(Лекции по церковному праву профессора Горчакова, чит. в С.-Петербургском университете в 1898/9 ак. г.] ; Лекции, изд. под ред. М.И. Горчакова (протоиерея) 1891 – 92 гг. – литография. – Санкт-Петербург : [Изд. студ. К-го и Р-ова] ; Типо–литография Бусселя, 1899. – 472 с. – Напеч. на пиш. маш. Литогр. - В сигнатуре авт. - Сигнатура (полиграфия) — порядковый номер печатного листа.
1393517
  Горчаков М.И. Церковное право : краткий курс лекций : необходимое noсoбиe студентам при спушании лекций и для приготовления к экзаменам / М.И. Горчакова ; С.-Петербургский Университет. – испр. и доп. под личным рук. проф. – Санкт-Петербург : Изд. студ. А. Ширяева ; [В тип. И. Флейтмана], 1909. – [8], 338 с. – Экз. дефектный, отсут. 6 с. оглавления, с. 335-338
1393518
  Суворов Н.С. Церковное право. – 4-е изд. – [Москва] : [А.А. Карцев], 1912. – [4], 531 с. – Экз. деф., без тит. л. - Назв. по интернету: Учебник церковного права Н Суворова
1393519
  Ганелин Р.Ш. Церковное право в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статьи Дорской А.А.: Церковное право Российской Империи ХIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права. 2009. - №9; Юридическое наследие Николая Семеновича Суворова // История государства и права. 2009. - №13.
1393520
  Дорская А.А. Церковное право Российской империи XIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 1812-3805


  В статье предложена многоаспектная характеристика церковного права Российской империи XIX- начала XX в.
1393521
  Карп Х.Ю. Церковное руководство в Третьем Рейхе и в Польше периода сталинизма: церковь перед лицом тоталитарного вызова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.56-61. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1393522
  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-Римской империи : Опыт историко-юридического исследования (Диссертация на степень магистра) / Пл. Соколов. – Новгород : Паровая тип. И.И. Игнатовского,, 1896. – 300 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 11-15)
1393523
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.) : монографія / І.М. Петренко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України; Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161с. – ISBN 978-966-7971-90-8
1393524
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі урядової освітньої політики царської Росії (1884-1917) : історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основну історіографію, а також сучасний стан дослідження в історичній літературі проблеми розвитку церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України в системі урядової освітньої політики Росії (1884-1917). The main works devoted to the ...
1393525
  Голуб И.Б. Церковнославянизмы и их функции в стихотворном языке К.Н.Батюшкова : Дис... канд. филол.наук: / Голуб И.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 375л.
1393526
  Николенкова Н.В. Церковнославянский перевод Атласа BLAEU: нерешенные вопросы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 86-98. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1393527
  Ремнева М.Л. Церковнославянский язык : Грамматика с текстами и словарями / М.Л. Ремнева, В.С. Савельев, И.И. Филичев; МГУ им.М.В.Ломоносова. Филологический фак-тет. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 231с. – ISBN 5-211-03917-3
1393528
  Гонтарук Л. Церковнослов"янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVI-першої чверті XVII ст.: проблема першоджерела // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 113-124. – ISSN 0203-9494
1393529
  Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси ХIII-XVII вв. / Н.С. Борисов. – М., 1988. – 198с.
1393530
   Церковные земли в Ростовском уезде де 17 в.. – 45с.
1393531
  Бедный Д. Церковный дурман / Д. Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 164с.
1393532
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – С.Пб
2. – 1794. – 412 с.
1393533
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Спб
3. – 1794. – 304 с.
1393534
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Москва
3. – 1816. – 339 с.
1393535
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах. – Москва
4. – 1816. – 337 с.
1393536
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
1. – 1794. – 28с.
1393537
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – 362с.
1393538
  Лебедев А. Церковный чтец в глубокой древности : Из истории "псаломщиков". – Москва : Типо-Литография И. Ефимова, 1901. – 16 с. – Отд. отт. из: "Московск. Церковн. Ведом.", №№45, 46, 1901
1393539
  Великович Л.Н. Церковь - идеологическая и моральная опора капитализма / Л.Н. Великович. – Москва, 1970. – 62с.
1393540
  Подмазов А.А. Церковь без священства / А.А. Подмазов. – Рига, 1973. – 167с.
1393541
  Пихоя Рудольф Германович Церковь в Древней Руси. (Конце Х - первая половина ХIII в.) (Древнерус. покаянное право как ист. источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пихоя Рудольф Германович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 24л.
1393542
   Церковь в истории России (9 в. - 1917 г.) : критические очерки. – Москва : Наука, 1967. – 336с.
1393543
  Чернышева О.В. Церковь в скандинавских странах. / О.В. Чернышева, Ю.Д. Комаров. – М, 1988. – 174с.
1393544
   Церковь в социалистических странах. – М, 1987. – 163с.
1393545
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики / А.С. Хорошев. – М, 1980. – 223с.
1393546
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической структуре Новгорода (X-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Хорошев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1393547
  Крижановский О.П. Церковь в социально-экономическом развитии правобережной Украины в XVIII - первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02-03 / Крижановский О.П.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
1393548
  Виноградов А. Церковь Дванадесяти Апостолов при Главном Управлении почт и телеграфов : Исторический очерк сост. священником А.Виноградовым. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Внутренних Дел, 1912. – 14 с. – Отд.отт. из: "Почтово-Телеграфный журнал", кн.12, декабрь, 1911
1393549
  Великович Л.Н. Церковь и "народный капитализм" / Л.Н. Великович. – Москва, 1962. – 120с.
1393550
  Лиман С.И. Церковь и антикатолические движения в средневековой Чехии: опыт исследований учеными украинских земель Российской империи (XIX - начала XX) в. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 10-21. – ISBN 978-954-322-848-5


  Розглядається вивчення історії католицької церкви й антикатолицьких рухів у середньовічній Чехії відомими богемістами, серед яких згадуються вітчизняні вчені Харківського ун-ту та Університету св. Володимира. Так навчальний посібник проф. кафедри ...
1393551
  Мануйлова Д.Е. Церковь и верующий / Д.Е. Мануйлова. – М., 1981. – 77с.
1393552
  Федосик В.А. Церковь и государство / В.А. Федосик. – Минск, 1988. – 203с.
1393553
  Пашенцев Д.А. Церковь и государство в истории России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статью Сорокиной Ю.В. Особенности русского религиозно-правового сознания и его влияние на взаимоотношения общества и государства: к вопросу истории взаимоотношений церкви и государства // История государства и права. 2009. - №12-13.
1393554
  Олар А. Церковь и государство в эпоху Великой французской революции / А. Олар, 1925. – 102 с.
1393555
  Баллестрем К.Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
1393556
  Булгаков С.Н. Церковь и демократия // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 172-175
1393557
  Довнар-Запольский Церковь и духовенство / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. – (Современная библиотека)
1393558
  Довнар-Запольский М.В. Церковь и духовенство в до-монгольской Руси / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 47 с. – (Современная библиотека)
1393559
  Дмитрев А. Церковь и идея самодержавия в России. / А. Дмитрев, 1930. – 232с.
1393560
  Дмитрев А. Церковь и крестьянство на Руси. / А. Дмитрев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1393561
  Булгаков С.Н. Церковь и культура // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 166-171
1393562
  Шимчук Т.А. Церковь и культура в трудах русских религиозных мыслителей периода эмиграции // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1393563
  Чимирис Е.С. Церковь и модернизация в России: в поиске новых ценностных основ / Е.С. Чимирис, С.П. Донцев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 68-75. – ISSN 0321-2017


  Какая модернизация возможна в России
1393564
  Флоренский П.В. Церковь и музеи = Размышление о реституции, пневматосфере и симфонии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 60-69
1393565
  Григулевич И.Р. Церковь и олигархия в Латинской Америке, 1810-1959 / И.Р. Григулевич. – М., 1981. – 327с.
1393566
  Голикова А. Церковь и политика в Италии / А. Голикова, Е. Колпиков // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 127-138. – ISSN 0201-7083


  Италия является страной, в которой католическая церковь необычайна сильна и это не удивительно: с 1929 г. (когда Италия признала государство Ватикан (Собор Св. Петра, сады Ватикана и ряд зданий в Риме и его окрестностях) под верховным суверенитетом ...
1393567
  Тихомиров Владимир Игоревич Церковь и политическая борьба в Южной Африке / Тихомиров Владимир Игоревич. – М. : Наука, 1990. – 249с.
1393568
  Ковальский Н.А. Церковь и проблемы мира / Н.А. Ковальский. – М, 1976. – 64с.
1393569
  Андронова В.П. Церковь и просвещение в Латинской Америке / В.П. Андронова. – Москва, 1972. – 119с.
1393570
  Пулэн Ж. Церковь и рабочий класс / Ж. Пулэн. – М, 1962. – 144с.
1393571
  Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири / А. Долотов. – Новосибирск, 1930. – 128с.
1393572
  Баев П.А. Церковь и служитель культа в медийном дискурсе отечественного социума // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 118-127. – ISSN 0132-1625
1393573
  Великович Л.Н. Церковь и социальные проблемы современности / Л.Н. Великович. – Москва, 1964. – 219с.
1393574
  Чудновцев Церковь и театр. Конец ХІХ-начало ХХ / Чудновцев, МЮ.И. – М, 1970. – 129с.
1393575
  Чудновцев М.И. Церковь и театр. Конец ХІХ-начало ХХ / М.И. Чудновцев. – М, 1970. – 129с.
1393576
  Гантаев Н.М. Церковь и феодализм на Руси / Н.М. Гантаев. – М, 1960. – 168с.
1393577
  Чернович С. Церковь и школа : Мысли о преподавании Закона Божьего в средне-учебных заведениях / С. Чернович. – Киев : Печатня Л.И. Райциса, 1917. – [12] с.
1393578
  Кандидов Б. Церковь и шпионаж / Б. Кандидов. – М, 1938. – 119с.
1393579
  Мануйлова Д.Е. Церковь как социальный институт. / Д.Е. Мануйлова. – М., 1978. – 64с.
1393580
  Щапов Я.Н. Церковь как феодальная организация в деревне Руси в 10-12 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Щапов Я.Н.; Ан СССР.Ин-т истории. – Москва, 1964. – 25л.
1393581
  Гаэтан В. Церковь неделимая: крестовый поход Бенедикта по объединению христиан // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 28 июня - 4 июля (№ 26). – С. С 1, С 5


  По бюджету, численности персонала и широте географического охвата Римско-католическая церковь вполне сопоставима с ООН, а если говорить о накопленном опыте продвижения идей терпимости и мира без применения силы, то у нее нет равных среди государств. На ...
1393582
  Лумисте М. Церковь Нигулисте : Ист.-архит. очерк / М. Лумисте. – Таллин : Периодика, 1985. – 70 с.
1393583
   Церковь Покрова в Филях.. – М, 1980. – 32с.
1393584
  Платонов Р.П. Церковь приспосабливается / Р.П. Платонов. – Минск, 1964. – 99с.
1393585
  Красников Н.П. Церковь приспосабливается / Н.П. Красников. – Л., 1965. – 35с.
1393586
   Церковь Ризположения : Путеводитель. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 16 с.
1393587
  Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках / Е.С. Овчинникова. – Москва, 1970. – 194с.
1393588
  Пагольская Е.К. Церковь Федора Стратилата на Торговой стороне / Е.К. Пагольская. – Новгород : Новгородская правда, 1959. – 12 с.
1393589
   Церковь Христова.. – Саранск, 1991. – 397с.
1393590
   Церковь, общество и государство в феодальной России.. – М, 1990. – 351с.
1393591
  Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие и народ (2-я половена XIX - начало XX в.) / Е.Ф. Грекулов. – М., 1969. – 184с.
1393592
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера ; [Тип. М. Стасюлевича], 1883. – [4], 434 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр.
1393593
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. – [6], 475 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах
1393594
  Вейцман Л.Н. Цесарки в СССР : Автореф... д-р биол.наук: / Вейцман Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1968. – 44л.
1393595
  Кордяк Я. Цесія та факторинг: сторона змінюється, зобов"язання залишаються // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Особливості заміни кредитора у відносинах банку та позичальника".
1393596
  Раевская З.А. Цестодология / З.А. Раевская. – М.-Л., 1931. – 56с.
1393597
  Максимова А.П. Цестоды-гименолепиды водных птиц Казахстана : [монография] / А.П. Максимова; АН Казахской ССР, Институт зоологии. – Алма-Ата, 1989. – 220 с. : табл., ил. – Библиогр.: 329 назв. – ISBN 5-628-00214-3
1393598
  Корнюшин В.В. Цестоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Корнюшин В.В. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1967. – 19 с.
1393599
  Протасова Е.Н. Цестоды подотряда Bothriocephalata - паразиты пресноводных и морских рыб. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Протасова Е.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз .ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1976. – 21л.
1393600
   Цестоды птиц Закавказья.. – Ереван, 1987. – 546с.
1393601
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР / Л.П. Спасская. – М, 1966. – 698с.
1393602
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – М, 1977. – 300с.
1393603
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – М, 1978. – 314с.
1393604
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР. Гминеолепидиды. : Автореф... доктор биол.наук: / Спасская Л.П.; Всесоюз. ин-т гельминтологии им. Е.И.Скрябина. – М., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1393605
  Толкачева Л.М. Цестоды фауны СССР : Род Diorchis / Л.М. Толкачева; АН СССР; Лаборатория гельминтов. – Москва : Наука, 1991. – 182с.
1393606
  Кебадзе Н.А. Цефалоспориоз косточковых культур в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кебадзе Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 19л.
1393607
   Цех в лесу.. – М, 1948. – 104с.
1393608
  Кокин Л.М. Цех испытаний / Л.М. Кокин. – М., 1962. – 203с.
1393609
  Тимофеева Т.И. Цех на хозрасчете / Т.И. Тимофеева. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 95с.
1393610
  Гроссман Л.П. Цех пера / Л.П. Гроссман. – М., 1930. – 303 с.
1393611
  Борин К.А. Цех под солнцем : Профессия становится призванием / К.А. Борин, П.Н. Короп. – Москва : Знание, 1977. – 48с.
1393612
   Цех фантастов. – М, 1990. – 283с.
1393613
   Цех фантастов. – Москва, 1991. – 236с.
1393614
  Журман С.М. Цех як інститут господарської системи лівобережної України в XVII-XVIII століттях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-42. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1393615
   Цехановецький Григорій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1393616
  Гриценко І.С. Цехановецький Григорій Матвійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 109. – ISBN 978-966-06-0557-2
1393617
  Кузнецова В.А. Цехановский / В.А. Кузнецова, Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 115 с.
1393618
  Гусєв В.І. Цехи / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405-406. – ISBN 966-642-073-2
1393619
  Марціник М. Цехи міста Кам"янець-Подільського в XVI - XVIII ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 21-26
1393620
  Самалавичус Станисловас Людвико Цехи строителей города Вильнюса в 1595-1795 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Самалавичус Станисловас Людвико; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.43
1393621
  Різник Л. Цехмістер прозового цеху з мурованого: Зіновію Легкому - 75 // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 135-140. – ISSN 0868-4790
1393622
   Цехова книга бондарів, стельмахів, колодіїв, столярів міста Кам"янця-Подільського.. – К, 1932. – 175с.
1393623
   Цеховая комсомольская организаци. – Москва, 1951. – 56с.
1393624
  Яковлев А.Г. Цеховая партийная организация / А.Г. Яковлев. – М., 1955. – 104с.
1393625
  Шапошникова А.П. Цеховая партийная организация, партийная группа / А.П. Шапошникова. – М., 1963. – 80с.
1393626
  Молчановский Н. Цеховая система в Пруссии XVIII века и реформы цехов при Штейне и Гарденберге : [Преимущественно по законодательным источникам] : Исслед. канд. Н. Молчановского, секр. Киев. съезда мировых судей. – Киев : Унив. тип. В.И. Завадского, 1887. – [2], VIII, 490, IV с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1887. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. напись: Василенко от автора
1393627
  Андрушек Д. Цехове ремесло на Закарпатті XV-XIX ст. та розвиток гончарної справи // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 97-101. – ISSN 2520-6419
1393628
  Пеняк Павло Цехове ремесло Ужгорода // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 116-123
1393629
  Базилевський В. Цеховий майстер Дмитро Іванов : (Імпресії та медитації) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 183-189. – ISBN 978-966-8201-83-7
1393630
  Бурмистров Н.С. Цеховой и бригадный хозрасчет / Н.С. Бурмистров. – Москва, 1948. – 96 с.
1393631
  Вертков А.В. Цеховой и внутрицеховой хозяйственный расчёт на лесозаготовках / А.В. Вертков, 1956. – 86с.
1393632
   Цеховые акты левобрежной Малороссии (1622-1645) / [опубликовал А. Лазаревский] // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 13 с.
1393633
  Дроздовский В.А. Цеховый хозрасчет в промышленности в условиях новой системы планирования и материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: / Дроздовский В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1393634
  Гусєв В.І. Цзаофані / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406. – ISBN 966-642-073-2
1393635
   Цзацзуань.. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
1393636
  Семененко И.И. Цзи Кан -- китайский писатель 3 в. н. э : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Семененко И.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1393637
  Виноградов Н.А. Цзян Чжао-хэ / Н.А. Виноградов. – Москва, 1959. – с.
1393638
  Николаева Н.С. Ци Бай-ши / Н.С. Николаева. – М, 1960. – 32с.
1393639
  Заводская Е.В. Ци Бай-Ши / Е.В. Заводская. – Москва, 1982. – 284с.
1393640
  Марник Б. Цианамид / Б. Марник. – Л.-М, 1959. – 48с.
1393641
  Меденцев Александр Григорьевич Цианидрезистентное дыхание дрожжей candida lipolytica : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Меденцев Александр Григорьевич; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1978. – 24л.
1393642
  Киприанов А.И. Цианиновые красители из 2-метилатрахинонотиазола / А.И. Киприанов, А.В. Стеценко, 1953. – С. 517-522
1393643
  Михайлюченко Н.К. Цианиновые красители из производных 1,4-тиазепина, бензо-1,4-тиазина и их сольватохромия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Михайлюченко Н.К. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
1393644
  Тисельский А.П. Цианиновые красители из производных 4,5-бензобензтиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Тисельский А.П.; МВО СССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1955. – 16л.
1393645
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Дис... канд. хим.наук: / Пономарева Э.А.; КГУ. – К, 1961. – 159л. – Бібліогр.:л.128
1393646
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пономарева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 17 с.
1393647
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включащих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Дис... канд. хим.наук: / Хиля В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 134л.
1393648
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включающих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хиля В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
1393649
  Стеценко А.В. Цианиновые красители, содержащие хинонные ядра : Дис... канд. хим.наук: / Стеценко А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 146л. – Бібліогр.:л.144
1393650
  Стеценко В А. Цианиновые красители. содержащие хинонные ядра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стеценко А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
1393651
  Мушкало И.Л. Цианины и бисцианины из производных бензтиазолил и таизолилбензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мушкало И.Л. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1965. – 17 с.
1393652
  Исаченко В.Б. Цианистый кальций как средство борьбы с червецами и трипсами в оранжереях / В.Б. Исаченко, С А. Бондарев, . – Л, 1930. – 13с.
1393653
   Цианобактериально-водорослевые ценозы чернозема обыкновенного под фитомелиорантами / И.Е. Дубовик, Я.Т. Суюндуков, Р.Ф. Хасанова, Р.Р. Шалыгина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 496-504 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1393654
  Гусев М.В. Цианобактерии / М.В. Гусев, К.А. Никитина. – М, 1979. – 228с.
1393655
  Андреюк Е.И. Цианобактерии / Е.И. Андреюк, Ж.П. Коптева, В.В. Занина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 200с. – ISBN 5-12-001791-6
1393656
  Чурюмов К.И. Цианополиины в составе ядер комет // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 81-82. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Показано, что обнаружение молекулы НС3N в радиодиапазоне в комете Сугано-Сайгуза-Фудзикава подтверждает гипотезу автора о цианополиинах как возможных родительских молекулах ледяных ядер комет.
1393657
   Цианофаги- вирусы цианобактерий / М.И. Менджул, Н.В. Нестерова, В.А. Горюшин, Т.Г. Лысенко; Отв. ред. В.В. Смирнов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1393658
  Тимбеков Э.Х. Цианэтилирование анабазина и синтезы на основе -- пропионитрил /анабазина : Автореф... канд. хим.наук: / Тимбеков Э. Х.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 8л.
1393659
   Цибенко Всеволод Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 81. – ISBN 966-8352-11-4
1393660
  Кушніренко А. Цибуля та часник / А. Кушніренко. – 3-е вид. вип. – Х., 1930. – 62с.
1393661
  Бермонт Е. Цибульский и другие / Е. Бермонт. – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
1393662
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1996. – 264с. – ISBN 5-12-004838-2
1393663
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0068-5
1393664
  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества : Учеб. пособие / Л.И. Семенникова. – Брянск : Курсив, 1998. – 340с. – ISBN 5-89592-005-5
1393665
  Ваккури Ю. Цивилизации долины Нигера: легенды и золото = Kulta, islam ja pyha Kaarme / Ваккури Юха ; пер. с фин. Н.В. Шлыгиной ; предисл. и ред. Л.Е. Куббеля. – Москва : Прогресс, 1988. – 166, [2] с. – Данные тит.л. частично парал. фин. – Библиогр.: с. 165-167


  Книга представляет собой популярный очерк истории крупнейших средневековых государств Западной Африки - Мали, Ганы и Сонгай, рассматриваются их связи со средиземноморскими культурами, история распространения Ислама и торговли золотом. Вековые предания ...
1393666
   Цивилизации Древнего Востока [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-051-0


  Месопотамия - колыбель человечества. Здесь между Тигром и Ефратом, по древним преданиям нах-ся Райский сад... Всего более 2000 изображений...
1393667
  Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы = Les Civilisations de l"Europe ancienne / Гвидо Мансуэлли в соавторстве с Раймоном Блоком ; [пер. с фр. Е. Абрамовой ; под ред. А. Белоноговой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 552, [2] с. : карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации). – ISBN 978-5-9757-0153-4
1393668
   Цивилизации на почвата на Македониja : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 1995. – 244с. : іл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 2). – ISBN 9989-649-08-1
1393669
  Гаудио А. Цивилизации Сахары : десять тысячелетий истории, культуры и торговли / А. Гаудио. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
1393670
  Гаудио А. Цивилизации Сахары / А. Гаудио. – 2-е изд. – М., 1985. – 208с.
1393671
  Хорос Владимир Георгиевич Цивилизации сегодня // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 89-95. – ISSN 0131-2227
1393672
  Риер Я. Цивилизации средневековой Европы // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 165-187. – ISSN 1609-5359
1393673
   Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации : международная молодежная конференция, Минск, 10 марта 2011 г. / Фак. философии и социал. наук Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; М-во информации Респ. Беларусь ; Обществ.-полит. и науч.-популяр. журн. "Беларус. думка" ; [сост.: И.М. Клецкова и др. ; ред.: Е.М. Галиновская и др.]. – Минск : Гос. учреждение "Нац. б-ка Беларуси", 2011. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-6879-55-8
1393674
  Радзиевская С. Цивилизационная специфика глобальних экономических процессов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 27-34. – ISSN 1810-3944


  В статье рассматриваются возможные особенности проявления глобальных экономических процессов в странах, принадлежащих к разным цивилизациям. Характерной чертой современного мира является ускорение глобализации, вызывающей усиление миграционных ...
1393675
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 966-00-0511-3
Т. 1 : Глобальные трансформации современности. – 2006. – 687с.
1393676
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах / Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. и др. Будкин; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международниых отношений; Под ред Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; Авт.: Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. Будкин и др. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0740-Х
Т. 2 : Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – 2007. – 692с.
1393677
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 1 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Мусульманско-Афразийская и Индийско-Южноазиатская цивилизации / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга"
1393678
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 2 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир и Африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 640 с. – Проект "Наукова книга"
1393679
  Рашковский Е. Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0131-2227
1393680
  Рашковский Евгений Борисович Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 76-84. – Бібліогр.: с. 76-80, 82-84. – ISSN 0131-2227
1393681
  Согрин В.В. Цивилизационное и междисциплинарное изучение истории США // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-43. – ISSN 0130-3864
1393682
  Железняков А.С. Цивилизационное измерение идентичности многополюсного мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 11-21. – ISSN 0235-1188
1393683
  Соловьев А.И. Цивилизационное пространство государственности (Противоречия западной и отечественной моделей) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.96-110. – ISSN 0869-0499
1393684
  Тарасевич В.Н. Цивилизационные императивы экономической интеграции / В.Н. Тарасевич, В.К. Лебедева // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 16-27. – ISBN 978-966-434-012-7
1393685
  Давыдов В. Цивилизационные качества региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х


  Етнос Латино-Карибської Америки
1393686
  Буткевич О.В. Цивилизационные критерии в теории международного права: на примере исследования истории международного права // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 353-396. – ISBN 978-966-438-738-2
1393687
  Ионов И.Н. Цивилизационные образы России и пути их оптимизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 143-157. – ISSN 0869-0499
1393688
  Галкин А.А. Цивилизационные особенности и идентичность как фактор инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 0235-1188
1393689
  Мариносян Х.Э. Цивилизационный выбор России : философия модернизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.5-6. – ISSN 0235-1188
1393690
  Борисов М.Ю. Цивилизационный выбор стран СНГ и Столыпинская аграрная реформа // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 200-203
1393691
  Кондричин С.В. Цивилизационный вызов России в свете концепции развития локальных цивилизаций А.Дж. Тойнби // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (50). – С. 160-164. – ISSN 2070-9773
1393692
  Корякин В.В. Цивилизационный и формационный подход к истории: возможен ли синтез? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 341-348. – ISSN 1606-951Х
1393693
  Пристанский И.С. Цивилизационный и формационный подходы в науке истории государства и права: достоинства и недостатки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-45. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1393694
  Чухно А.А. Цивилизационный и формационный подходы и их роль в экономической теории и общественной практике // Экономика Украины, 2001. – №6
1393695
  Лексин В.Н. Цивилизационный кризис и его российские последствия // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.5-18. – ISSN 0869-0499
1393696
  Мотрошилова Н.В. Цивилизационный подход в программах модернизационного рывка современного Китая // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 5-16. – ISSN 0042-8744
1393697
  Щенев В.А. Цивилизационный подход в школьном курсе географии материков и океанов : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
1393698
  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-46. – ISSN 0042-8744
1393699
  Михайлов В.С. Цивилизационный феномен Китая // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 102-108. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1393700
  Павлова О.Н. Цивилизационный феномен нарциссизма: векторы объективации в парадигме психоанализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.20-32. – ISSN 0042-8744
1393701
  Вишневский А.Г. Цивилизацитя, культура и демография // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 57-76. – ISSN 0869-0499
1393702
  Дюамель Жорж Цивилизация / Дюамель Жорж. – Москва, 1923. – 201 с.
1393703
  Моисеев Н.Н. Цивилизация XXI века - роль университетов (лекция, прочитанная на международном конгрессе "Ломоносов-94". МГУ, 17-19 октября 1994 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 82-97. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  О переориентации университетского образования в свете потребностей наступающего века.
1393704
  Маке Ж. Цивилизация Африки южнее Сахары / Ж. Маке. – М, 1974. – 167с.
1393705
  Ваккури Ю. Цивилизация долины Нигера: легенды и золото / Ю. Ваккури. – Москва, 1988. – 166с.
1393706
  Скляров А.Ю. Цивилизация древних богов Египта / А.Ю. Скляров. – Москва : Вече, 2005. – 456, [2] с. : ил., табл. – Приложения: с. 407-452. – (Тайны древних цивилизаций ) ( Мегапроект - Terra incognita). – ISBN 5-9533-0714-4


  Общество времен фараонов возникло на руинах гораздо более древней цивилизации - цивилизации древних богов Египта. Историки считают богов сугубо мифическими персонажами и категорически отвергают версию их реальности. Однако в Египте и ныне сохранилось ...
1393707
  Калайоков И.Д. Цивилизация и адаптация / И.Д. Калайоков. – М., 1984. – 240с.
1393708
  Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство / Д.Ф. Сармьенто. – Москва : Наука, 1988. – 270 с.
1393709
  Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки / Л. Мечников. – М, 1924. – 256с.
1393710
  Новикова Л.И. Цивилизация и исторический процесс / Л.И. Новикова. – М., 1983. – 64с.
1393711
  Межжерин В.А. Цивилизация и неосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 1 : Причины взаимного отторжения. – 1996. – 144с.
1393712
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 2 : Норма и паталогия. – 1997. – 132с.
1393713
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 3 : Пульсирующая биосфера. – 1998. – 120с.
1393714
  Олех Л.Г. Цивилизация и революция / Л.Г. Олех. – Новосибирск, 1989. – 189с.
1393715
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце / Г.И. Косицкий. – Москва : Наука, 1971. – 199с.
1393716
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце. / Г.И. Косицкий. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1977. – 184с.
1393717
  Шенк Фритьоф Беньямин Цивилизация и хаос. Миссия железных дорог в имперской России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1393718
  Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-64. – ISSN 0042-8779
1393719
  Елисеефф В. Цивилизация классического Китая = La civilisation de la Chine classiques / Вадим Елисеефф, Даниель Елисеефф ; [пер. с фр. Д. Лоевского]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 639, [1] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. фр. - На обл. авт. указ. как Вадим и Даниель Елисеефф. – (Великие цивилизации / отв. ред. В. Харитонов). – ISBN 978-5-9757-0176-3
1393720
  Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории : Сборник / А.Дж. Тойнби. – Москва : Прогресс-Культура, 1995. – 478с. – ISBN 5-01-003923-0; 5-87-339-032-8
1393721
  Ле Гофф Цивилизация средневекового Запада / Ле Гофф; Общ. ред. Ю.Д. Бессмертного. – Москва : Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376с. – ISBN 5-01-00-3617-7
1393722
  Шекли Р. Цивилизация статуса : повесть, рассказы : пер. с анг. / Роберт Шекли // Пересадочная станция : роман, рассказы : пер. с англ. / К.Д. Саймак. – Москва : Радуга, 1990. – С. 295-560
1393723
  Тощенко Ж.Т. Цивилизация. Опыт социологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 0235-1188
1393724
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный ежеквартальный журнал. – Київ
№ 3. – 2002
1393725
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ
№ 4-5. – 2002
1393726
   Цивилизация: шаг за шагом : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 102-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1393727
  Сырунина Т. Цивилизованный лоббизм: основные элементы правоотношения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 1812-7126
1393728
  Гаврилюк И. Цивилистический строй // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 16. – ISSN 1563-6755


  Про III Международный цивилистический форум, который стал площадкой для поиска путей развития гражданского права и усовершенствования законодательства. Форум состоялся 25-26 апреля в КНУ имени Тараса Шевченка. Открыла мероприятие професор, академик ...
1393729
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданскаго права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1393730
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира в 1915-16 г. (група гражданского права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 5-8. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1393731
  Синайский В.И. Цивилистическій студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданского права) в 1916-1917 г. // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 3-7. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3


  Про цивілістичний гурток Університету Св. Володимира.
1393732
  Алендей В. Цивиль-река / В. Алендей. – Чебоксары, 1965. – 76 с.
1393733
  Марчук В.П. Цивілізаційна генеза філософії етикету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціальної теорії. This article is about actual problems social theory.
1393734
  Кудряченко А.І. Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 28-31. – ISSN 0868-8117
1393735
  Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В. Вернадського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 154-159
1393736
  Шутов О.Г. Цивілізаційна концепція як методологічна основа аналізу науково-технічного прогресу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1393737
  Маточенко М. Цивілізаційна парадигма в дослідженні сучасних міжнародних економічних відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 201-208


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад дослідження сучасних міжнародно-економічних відносин. Здійснено порівняльний аналіз цивілізаційної дослідницької парадигми та альтернативних їй теоретико-методологічних форм.
1393738
  Горєлов М. Цивілізаційна парадигма краху Переяславського процесу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 32-38
1393739
  Утюж І.Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 60-66. – ISSN 2072-1692
1393740
  Джунь В. Цивілізаційна парадигма соціології конституційного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 151-160. – ISSN 1026-9932
1393741
  Коппель О.А. Цивілізаційна парадигма фомування нового світового порядку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 34-39.
1393742
  Іщенко О.М. Цивілізаційна природа соціальних суперечностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  У статті аналізується природа та сутність соціальних конфліктів. Основна увага приділяється цивілізованому та нецивілізованому характеру соціальних конфліктів. Автор розглядає конструктивний та деконструктивний потенціал цього явища.
1393743
  Шульга М. Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-114.
1393744
  Живко М. Цивілізаційна складова соціального і економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Показано еволюцію теоретичних підходів до розуміння поняття "цивілізація".
1393745
  Сич О. Цивілізаційна спадщина Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 30-42
1393746
  Вишневський О. Цивілізаційна спорідненість епох і соціального замовлення в освіті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 2
1393747
  Вощенко В.Ю. Цивілізаційна та формаційна концепції як абстрактно-логічні схеми історичної періодизації / В.Ю. Вощенко, І.В. Денисовець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 66-74. – ISSN 2312-4342
1393748
  Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1393749
  Чулаєвська М.Є. Цивілізаційне переосмислення управління трудовою міграцією в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 2220-1394
1393750
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1393751
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1393752
  Джура О.Д. Цивілізаційне покликання освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
1393753
  Гош Мрідула Цивілізаційне явище і закон..."КК" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 1, 8


  Закон "Про засади державної мовної політики". "Можна розмовляти будь-якою мовою, мати повагу до всіх мов і недозволяти при цьому принижувати свою".
1393754
  Клименко С.Ю. Цивілізаційнии аспект у формуванні конструктивної співпраці Союзу Нації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 61
1393755
  Космина В.Г. Цивілізаційний аналіз історії у світлі ситемної теорії Н. Лумана // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
1393756
  Клименко С.Ю. Цивілізаційний аспект у формуванні геостратегічних векторів союзу націй Південної Америки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 183-187 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1393757
  Толочко П.П. Цивілізаційний вибір Володимира Святого // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1027-3239


  У цьому році (2015) виповнюється 1000 років від дня смерті Володимира Святого, Володимира Святославовича
1393758
  Тертишник В.М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 57-65. – ISSN 2306-9082
1393759
  Горбань Т. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. XX ст. / Т. Горбань, В. Коцур // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 77-84
1393760
  Пирожков С.І. Цивілізаційний вибір України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 3-7. – ISSN 1561-4980
1393761
  Ємець Т. Цивілізаційний вибір України XIX століття: між асиміляцією та націєтворенням // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 211-214


  Упродовж XIX ст., попри тотальні утиски, український національний рух продовжував розвиватися в рамках загальноєвропейського націєстановлення. Саме це дозволило українцям успішно опиратись асиміляції в Російській імперії.
1393762
  Розпутенко І.В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 112-122. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1393763
  Калакура Я. Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянській аспекти // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 224-241


  З"ясовуються сутність цивілізаційного вибору України, його теоретико-методологічні, історичні та освітянські засади. Обгрунтовується про те, що цей вибір базується на регіональній українській цивілізації, яка сформувалася на межі західної та східної ...
1393764
  Вонсович С.Г. Цивілізаційний вимір політичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 427-437
1393765
  Федорченко І. Цивілізаційний вимір українського націо­нального характеру // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 106-110
1393766
  Чухно А.А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії і суспільній практиці // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 6. – С.39-48. – ISSN 0131-775Х
1393767
  Утюж І.Г. Цивілізаційний контекст сучасної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 30-32
1393768
  Богдашина О.М. Цивілізаційний контент минувшини і сучасності України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 262-268. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
1393769
  Горєлов М. Цивілізаційний крах Переяславcького проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 255, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 244-255. – ISBN 978-966-02-8275-9
1393770
  Лешкович Н. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії / Н. Лешкович, О. Липитчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 564-578. – ISSN 2078-6077
1393771
  Семенов Д. Цивілізаційний підхід в історичній регіоналістиці (на прикладі співпраці міх країнами Східної Європи та Латинської Америки в 1990-ті рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1393772
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Гончаревський В. Е.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 247 л. – Бібліогр.: л. 206-247
1393773
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гончаревський В.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1393774
  Гецко Ю.Ю. Цивілізаційний підхід в українській історичній науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 302-326.
1393775
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні варіанти використання цивілізаційного підходу в ході визначення соціокультурної ідентичності України сучасній вітчизняній історіографії. This article is devoted to the research of the main lines of using civilization"s ...
1393776
  Данилова Т.В. Цивілізаційний підхід до історії людства: П. Сорокін, А. Кребер, К. Квіглі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 49-51
1393777
  Кульчицький Я.В. Цивілізаційний підхід до порівняння сучасних еколого-економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.175-179. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1393778
  Салата О.О. Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 144-151. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1393779
  Груш П.В. Цивілізаційний підхід у дослідженні проблеми регулювання сучасної економчної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 36-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1393780
  Крестовська Н.М. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 443-449. – ISSN 0869-2491
1393781
  Андрєєва О. Цивілізаційний підхід як інструмент політичного пізнання // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – спецвипуск : Політичні технології. – С. 140-147. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
1393782
  Семенов Д.Д. Цивілізаційний підхід як метод дослідження багатополюсного світу : російсько-латиноамериканське співробітництво в умовах багатополюсного світу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 1728-3671
1393783
  Бехруз Х. Цивілізаційний підхід як методологічна основа вивчення ісламського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 167-172. – ISSN 0132-1331
1393784
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід: минуле чи майбутнє української історичної науки? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено стан розвитку та перспективи подальшого використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії. This article is devoted to the research of development and perspectives of the future using civilization"s theory in ...
1393785
  Воропаєва Т. Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 62-66


  У статті розглядається цивілізаційний поступ українства та особливості цивілізаційного процесу в Україні. Аналізуються теоретико-емпіричні результати дослідження. This paper deals with the civilizational development of Ukrainianness and the features ...
1393786
  Воропаєва Т. Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються інтелектуальний та культуральний аспекти цивілізаційного розвитку українства. Доводиться, щоколективний інтелект є об"єднуючим конструктом, який може пояснити швидкість і якість цивілізаційного поступу різних народівсвіту. ...
1393787
  Локтєв Вадим Цивілізаційний регрес в Україні як переддень національної катастрофи // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 2-4
1393788
  Надтока О. Цивілізаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах та його вплив на формування зовнішньополітичної стратегії України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 269-278. – ISBN 966-625-035-7
1393789
  Салата О.О. Цивілізаційні архетипи історичної пам"яті українського народу // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 87-94. – ISBN 978-966-8809-92-7
1393790
  Костенко Н. Цивілізаційні аспекти процесів економічної інтеграції // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 36-41. – ISSN 1728-9343
1393791
  Плотніков О. Цивілізаційні аспекти фінансової глобалізації в контексті її впливу на Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-20. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутнісні риси та специфіка прояву фінансової глобалізації сучасного світу. Розкрито особливості цивілізаційного розвитку України з точки зору фінансової глобалізації. The substantіal features and specіfіcs of the modern world fіnancіal ...
1393792
   Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / [О.В. Дашевська та ін. ; за заг. ред. Д.В. Прошина] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 125, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 124-125. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-365-4
1393793
  Мостяєв О. Цивілізаційні виклики та відповіді українства в добу незалежності // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 10-43. – ISBN 978-966-524-388-5
1393794
  Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А.С. Філіпенко; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2002. – 190с. – ISBN 966-7999-09-2


  У підручнику світова економіка розглядається як цілісна система та матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється аналізові процесів інтернаціоналізації, транснаціоналїзацїї та глобалізації економічного життя. Висвітлюється ...
1393795
  Чернега О.Б. Цивілізаційні виміри корпоративної активності / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 21-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1393796
   Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм / В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва; [В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва]; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2007. – 160с. – Шифр дубл 1 Циві.Доп.карт.ст.,жур. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0706-2
1393797
  Поліщук А. Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 52-54. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1393798
  Вергун В.А. Цивілізаційні виміри розвитку сучасної системи міжнапродного бізнесу // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 29-32
1393799
  Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0236-1477
1393800
  Голобородько Я. Цивілізаційні екзерсиси Доріс Лессінг. Із циклу "L-Nобелістика XXI" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 267-278
1393801
  Ржевський О.А. Цивілізаційні кордони як джерело "світового тероризму" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1393802
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-14 : фото, рис.
1393803
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма. Продовження. Початок у № 1 за 2007 рік // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27 : фото
1393804
  Куций І.П. Цивілізаційні образи в науково-історичній спадщині Михайла Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 156-167. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються В. Антонович, М. Драгоманов.
1393805
  Шаров О.М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
1393806
  Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-24. – ISSN 2306-6792
1393807
  Степула Н. Цивілізаційні сутінки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 7


  Інформаційний простір. Українська культура
1393808
  Савчук В. Цивілізаційні та ментальні чинники зовнішньоінвестиційних відносин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 491-493. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1393809
  Пашник О. Цивілізаційні універсалії в прозі письменників 1920-1930-х рр. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 135-138
1393810
  Гуцало С. Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст) // Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – С. 141-173. – ISBN 978-617-7061-05-1
1393811
  Маточенко М. Цивілізаційні цінності й економічне зростання // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 97-103
1393812
  Москаленко О. Цивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку Японії та Китаю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 134-145. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1393813
  Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується вплив цивілізаційного чинника на прогрес країн Східної Азії в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. та на поточні процеси регіональної інтеграції. The paper analyzes civilizations influence on East Asian states progress in the ...
1393814
  Калиновський Ю.Ю. Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 233-240. – ISSN 2224-9281
1393815
  Руденко В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 31-38. – ISSN 2078-1016
1393816
  Скляренко Д.Є. Цивілізація / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406-408. – ISBN 966-642-073-2
1393817
  Голобородько Я. Цивілізація discoverism (Дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 69-79. – ISSN 0236-1477
1393818
  Перебийніс П.М. Цивілізація дерев : поезія, драматургія / Петро Перебийніс ; передм. Д. Павличка ; післям. В. Базилевського, М. Слабошпицького. – Київ : Український письменник, 2011. – 620, [4] с. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-286-4
1393819
  Барабаш К. Цивілізація на ім"я Голлівуд // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561
1393820
   Цивілізація на роздоріжжі. – К
1. – 1998. – 87с.
1393821
   Цивілізація на роздоріжжі: пошуки філософсько-світоглядних орієнтирів : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.2). – ISBN 966-7272-26-5
В.2. – 1998. – 94с.
1393822
  Мартинишин Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами / Я. Мартинишин, Є. Коваленко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-32
1393823
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1393824
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 198л. – Бібліогр. : л.173-198
1393825
  Скляренко Д.Є. Цивіліологія / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 408. – ISBN 966-642-073-2
1393826
  Берзін П.С. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинови Скорделі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 901-918. – ISBN 978-617-7020-05-8
1393827
  Берзін П. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 96-109. – ISSN 2308-9636


  "...Закінчив навчання на юридичному факультеті Київського університету П.К. Скорделі у 1869 р., отримавши ступінь кандидата прав. <...>14 червня 1869 р. П.К. Скорделі отримує повідомлення за № 1148 і підписом ректора Київського університету про ...
1393828
  Мічурін Є.О. Цивілістика в сучасній юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 110-119. – ISSN 1993-0909
1393829
  Підопригора О.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.А. Підопригора, Н.С. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-50. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історичні витоки створення цивілістичної школи в Імператорському університеті св. Володимира, становлення цивілістичної думки в соціалістичну добу, а також розвиток цивілістичної доктрини в сучасних умовах. The article examines the ...
1393830
  Майданик Р.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 298-320. – ISBN 978-617-566-125-3
1393831
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ
№ 1. – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1393832
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ : Алерта, 2015-
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1393833
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1393834
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1393835
  Майданик Р. Цивілістична школа в Імператорському Університеті Св. Володимира (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 57-60


  Про розвиток науки цивільного права на юридичному факультеті Київського університету за період з 1835 р. по 1917 р.
1393836
  Брюс Цивілістичне вчення Біблії на прикладі Америки та Східної Європи / Брюс, Андерсен // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 14-20. – ISSN 2413-6433
1393837
  Спасибо-Фатєєва Цивілістичний погляд на поняття партнерства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються загальні засади партнерських відносин та юридичні форми, в які вони втілюються. Аналізуються партнерства в цивілістичній сфері через поняття товариств (як зі створенням юридичної особи, так і без такої) - підприємницьких та ...
1393838
  Шишка Р. Цивілістичні пристрасті на комерційно-політичну тему // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 76-77


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1393839
  Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-47.
1393840
   Цивільна авіація України в роки Другої світової війни : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 70-річчю визволення України від нацист. окупантів, 17 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Гребенніков ; редкол.: О. Захарчук, О. Радзивілл]. – Київ : НАУ, 2015. – 63, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1393841
  Малярчук Н.В. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання / Н.В. Малярчук, С.І. Хом"яченко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 10-14. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1393842
  Самойлов Юрій Цивільна авіація: чи є шанс на виживання? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1393843
  Михайлюк В.О. Цивільна безпека : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 158с. – ISBN 978-966-364-684-8
1393844
  Андрейцев В.В. Цивільна відповідальність в інноваційних правовідносинах за чинним законодавством // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.89-98
1393845
  Дроб"язко В. Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права й суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-24
1393846
  Гжибовський С. Цивільна відповідальність лікаря
1393847
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1984. – 87с.
1393848
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1986. – 87с.
1393849
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 456с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-67-1


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1393850
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 490с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148-77-0


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1393851
  Шоботов В.М. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шоботов; МОНУ; Приазовський держ. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 439с. – ISBN 966-8253-86-8
1393852
   Цивільна оборона : Навчально-методичний посібник для підгот. студ. вищ. навч. закл. по програмі спец. і магістрів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 120 с. – ISBN 966-8104-66-8
1393853
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання, 2006. – 487с. – ISBN 966-346-156-X


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1393854
  Шоботов В.Н. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Н. Шоботов; МОНУ; ПДТУ. – 2-ге вид., перероблене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 438с. – ISBN 966-364-166-5
1393855
  Русаловський А.В. Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський ; [за наук. ред. О.І. Запорожця] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-227. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-117-8
1393856
  Хромченко В.Г. Цивільна оборона : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. за дисципліною "Цивільна оборона" облік спец.: 1. "ВОС-021000", 2. "ВОС-310101", 3. ВОС-850300 / Хромченко В.Г. ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-351-124-5
1393857
  Лисенков О.М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О.М. Лисенков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 70, [2] с. : іл. – Бібліогр.: 69-70. – ISBN 978-617-02-0081-5
1393858
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 488 с. – ISBN 966-311-048-1


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1393859
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-ге вид. переробл. – Київ : Знання, 2010. – 487с. – ISBN 978-966-346-630-9
1393860
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-487. – ISBN 978-617-07-0113-8
1393861
  Іванов М.М. Цивільна оборона. / М.М. Іванов. – К., 1966. – 168с.
1393862
  Теличкин О.О. Цивільна поліція як провідний суб"єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.162-166. – ISSN 1727-1584
1393863
  Менджул М.В. Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 375-380. – ISSN 1563-3349
1393864
  Фединяк Л. Цивільна процесуальна дієздатність іноземців як умова реалізації права на звернення до суду в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.339-342. – Бібліогр.: 3н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1393865
  Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 122-126
1393866
  Штефан М.Й. Цивільна процесуальна правосуб"єктність соціалістичних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 31-36. – (Серія права ; № 10)


  В статье анализируется гражданская процессуальная правосубъективность социалистических организаций, которая зависит от цели их участия в процессе. Исходя из необходимости укрепления социалистического правопорядка, автор ставит вопрос об изменении ст. ...
1393867
  Яценко Н.Г. Цивільна процесуальна правосуб"єктність суду // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 51-56
1393868
  Штефан М. Цивільна процесуальна правосуб"єктність фізичних і юридичних осіб як суб"єктів приватної власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.58-67
1393869
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Додатки: л. 207-212. – Бібліогр.: л. 173-206
1393870
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1393871
  Гетманцев О.В. Цивільна процесуальна форма і система принципів цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-28. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1393872
  Гаркуша О.О. Цивільна юрисдикція: окремі правові проблеми розмежування суміжних юрисдикцій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 36-40.
1393873
   Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права : монографія / [Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 295, [1] с. : іл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-7087-02-0
1393874
  Давидов В.І. Цивільне законодавство Української РСР і розробка Цивільного кодексу Молдавської РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1393875
  Шаповал О. Цивільне законодавство: науковий підхід. За підсумками Міжнародного цивілістичного форуму // Юридична газета. – Київ, 2013. – 21 травня (21). – С. 12-13


  25-26 квітня юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка гостинно вітав представників Цивілістичного форуму "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення". С доповіддю виступили: проф. Р. Майданик, проф. Н.С. Кузнєцова, ...
1393876
  Майданик Р. Цивільне і трудове право, порівняння методології та міжгалузевих відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1393877
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: відмежування суміжних відносин // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-112.
1393878
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології і міжгалузевих відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-41.
1393879
  Ніколаєць Ю.О. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю.О. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с.
1393880
  Сурков В.В. Цивільне право / В.В. Сурков. – К., 1966. – 71с.
1393881
   Цивільне право : Навчальний посібник. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-000-6
Ч. 2. – 1996. – 480с.
1393882
   Цивільне право. – К
Ч. 1. – 1997. – 478с.
1393883
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-040-5
Ч.1. – 1997. – 544с.
1393884
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-050-2
Ч.2. – 1997. – 480с.
1393885
   Цивільне право. – К.
2. – 1997. – 479с.
1393886
  Понікаров В.Д. Цивільне право : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, В.Д. Назаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 197 с. – ISBN 978-966-364-497-4
1393887
   Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 642-646
1393888
   Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-203-9(Т.2)
Т. 2. – 2011. – 816 с. – Бібліогр.: с. 802-804
1393889
   Цивільне право : у 2 т. : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2012. – 655, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1393890
   Цивільне право : підручник : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-556-6
Т. 1 : / [Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – 2014. – 655, [1] с. – Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1393891
   Цивільне право в запиттанях та відповідях. – К
2. – 1994. – 478с.
1393892
  Демкова М. Цивільне право за Вірменським статутом 1519р // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.48-56. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1393893
  Козинець О. Цивільне право за Соборним Уложением // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 138-141
1393894
  Підопригора О.А. Цивільне право України : Правові основи підприємництва / О.А. Підопригора. – Київ : Юрінформ, 1994. – 106с.
1393895
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-75-Х
Кн. 1. – 1999. – 864с.
1393896
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-5
Кн. 2. – 1999. – 784с.
1393897
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-21-5
Кн. 1. – 2000. – 864с.
1393898
   Цивільне право України : Підручник. – Харків : Право. – ISBN 966-7146-38-3
Ч. 1. – 2000. – 368с.
1393899
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-24-Х
Кн. 2. – 2000. – 784с.
1393900
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-57-6
Кн. 1. – 2001. – 864с.
1393901
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-58-4
Кн. 2. – 2001. – 784с.
1393902
   Цивільне право України : Підручник у двох книгах / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; МОН України, Київськ. нац. ун-т. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-064-Х (Кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 720с.
1393903
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-065-8 (Кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 640с.
1393904
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2003. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5


  У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частина цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 року.
1393905
   Цивільне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : Істина, 2004. – 224с. – ISBN 966-7613-18-6


  Завдяки конспектному характеру викладання посібник допоможе систематизувати та пригадати набуті в процесі навчання знання, побудувати схему відповіді на іспиті.
1393906
   Цивільне право України : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук; МОНУ; За ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-00-0260-2
1393907
  Силенко Л.М. Цивільне право України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Силенко. – Київ : Алерта. – ISBN 966-96108-9-3
Ч. 1. – 2004. – 328 с.
1393908
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4(Кн.1)
Кн.1. – 2004. – 736с.
1393909
   Цивільне право України : Академічний курс: У 2-х томах; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-007-5
Т.1 : Загальна частина. – 2004. – 520с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1393910
   Цивільне право України : Академічний курс: Підручник. У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-008-3
Т.2 : Особлива частина. – 2004. – 408с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України. Навчальні видання для підготовки до вищої школи
1393911
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2(Кн.2)
Кн.2. – 2004. – 640с.
1393912
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навчальний посібник для студ.вузів / Л.О. Доліненко, С.О. Сарновська; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 384с. – ISBN 966-608-506-2
1393913
  Панченко М.І. Цивільне право України : Навч. посібник / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-33-9
1393914
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2005. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5
1393915
   Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук, В.А. Ватрас; Білоусов Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; МОН України. – Київ : Прецедент, 2005. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-083-6
1393916
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4
Кн.1. – 2005. – 736с. – Шифр дубл. 34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1393917
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2
Кн.2. – 2005. – 640с. – Шифр дубл.34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1393918
  Мазур О.С. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Мазур. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-248-3
1393919
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. – Київ : Кондор, 2006. – 360с. – ISBN 966-351-039-0
1393920
  Матвійчук В.К. Цивільне право України : Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; Національна академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 736с. – ISBN 966-373-082-Х
1393921
  Панченко М.І. Цивільне право України : навчальний посібник / М.І. Панченко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-191-8
1393922
   Цивільне право України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.В. Венецька, О.В. [ та ін. ] Дзера; А.Ю. Бабаскін [ та ін. ] ; за заг. ред.: Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-323-6
Т.1 : Загальна частина. – 2006. – 696с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1393923
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2007. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1393924
  Токарєва В.І. Цивільне право України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Токарєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-364-486-8
1393925
   Цивільне право України : навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2007. – 452 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-111-3
1393926
   Цивільне право України : Підручник: У двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В., Жилінкова І.В. та ін.; МОНУ; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-162-X
Т.1. – 2007. – 480с.
1393927
   Цивільне право України : підручник : у двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-163-8
Т.2. – 2007. – 552 с.
1393928
   Цивільне право України = посібник для підготовки до іспитів : Братель О.Г., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. – Київ : Текст, 2008. – 256 с. – (Студент 21 столітття). – ISBN 978-966-8974-10-6
1393929
   Цивільне право України : навчальний посібник / Білоусов Ю.В. [ та ін.] ; за ред. Р.О.Стефанчука ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-2183-34-4
1393930
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1393931
   Цивільне право України : навч. посібник / [Адамова О.С. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої ; Одеська нац. юрид. академія. – Київ : Істина, 2009. – 275, [5] с. – ISBN 978-966-8909-30-6
1393932
   Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-667-419-0
1393933
  Браталь О.Г. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів / Браталь О.Г., Пилипенко С.А. – Київ : Ліпкан, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2439-00-7
1393934
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с. – ISBN 966-7613-44-5
1393935
  Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991-2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287, [1] с. – ISBN 978-611-01-0339-8
1393936
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2013. – 806, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-44-5
1393937
   Цивільне право України : у 2 ч. : навч. посібник для підготовки до держ. іспиту / за заг. ред. В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва. – Харків : Диса плюс. – ISBN 978-617-7064-35-9
Ч. 2 : / [Аврамова О.Є., Апанасюк М.П., Батожська О.В. та ін.]. – 2015. – Авт. частини зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1393938
   Цивільне право України. Академічний курс : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів : у 2-х томах. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-313-324-4 (Т.2)
Т. 2 : Особлива частина. – 2006. – 520 с.
1393939
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик, О.Г. Братель, Т.Д. Гуртель, Ю.О. Заіка, ін. та; Авт. кол.: Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О.Г., Гурська Т.Д., та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ : КНТ, 2006. – 498с. – ISBN 966-373-093-5
1393940
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник / С.С. Бичкова [ та ін. ] ; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 498с. – ISBN 978-966-373-405-7


  На підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недоговірних зобов"язань
1393941
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник [для студентів ВНЗ] / [Бичкова С.С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.С. Бичкової.; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 495, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-617-566-267-0
1393942
  Харитонов Є.О. Цивільне право України. Елементарний курс : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.О. Харитонов, А.І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 352с. – ISBN 966-680-244-9
1393943
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори: Підручник / І.А. Бірюков, О Ю. Заіка, В.С. Гопанчук, В.М. Співак, О.І. Гелевей, В.О. та ін. Кучер; Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Гопанчук В.С., Співак В.М., Гелевей О.І., Кучер В.О. та ін.; За ред. І.А. Бірюков, Ю.О. Заіки. – Київ : КНТ, 2006. – 480с. – ISBN 966-373-092-7
1393944
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особості немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори : підручник / Бірюков І.А. [ та ін. ] ; за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-373-408-8
1393945
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631, [1] с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-729-0
1393946
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник для студ. ВНЗ : [академічний курс] / Бошицький Ю.Л. [та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759, [1] с. – Бібліогр. на початку гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-62-2
1393947
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред.: І.А. Бірюкова, Ю.О.Заіки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Скіф, 2013. – 521, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - На тит. арк. також: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори. – Бібліогр.: с. 517-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8894-92-3
1393948
   Цивільне право України. Загальна частина : заг. частина : підручник / [С.М. Бервенко та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-593-7
1393949
   Цивільне право України. Загальна частина : підруч. [для студентів ВНЗ] / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред. проф. І.А. Бірюкова і Ю.О. Заіки ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 509, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 503-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-266-3


  Зміст: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори
1393950
   Цивільне право України. Особлива частина : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. – ISBN 978-966-667-420-6
1393951
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 748-751, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-737-5
1393952
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т.В. Боднар та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 1173, [1] с. – Авт. зазнач. : с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-594-4
1393953
  Бірюков І.А. Цивільне право України: Загальна частина : Навчальний посібник для студентів юрид. спец.вищих закладів освіти / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0529-6
1393954
  Майданик Р. Цивільне право як сфера приватного права України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 65-80


  У статті обґрунтовується, що у власному розумінні дійсними галузями права слід вважати публічне право і приватне право, кожне з яких складається з дрібніших складових, які становлять одну зі сфер відповідної галузі права. Виявляється система ...
1393955
   Цивільне право. Загальна частина. – Київ : Вентурі, 1995. – 416с. – ISBN 5-7707-8580-2
1393956
  Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-125-3
Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с. – Бібліогр. в кінці розділів
1393957
   Цивільне право. Практикум : практикум: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач, Т.П. Базова, Н.В. Безсмертна та ін.; МОНУ; КНУТШ; відпов. ред.: Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова , О.В. Дзера. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 624с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1393958
   Цивільне право. Практикум : практикум : навчальний посібник / за ред. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. О.В. Дзери ; МОН України ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1393959
  Лиюров Б.О. Цивільне провадження за позовом, в якому є припущення з ознаками кримінального злочину // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-44.
1393960
   Цивільне процесуальне законодавство України. : Нормативно-правові акти. Судова практика. Зразки документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-214-6
1393961
  Сеник С.В. Цивільне процесуальне право : навчальний посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-613-729-9
1393962
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах : Навчальний посібник / О.О. Штефан; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 208с. – ISBN 966-608-401-5
1393963
   Цивільне процесуальне право України. – Х, 1992. – 865с.
1393964
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана. – Київ : Либідь, 1994. – 320с. – ISBN 5325003429
1393965
   Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ.юрид.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 1999. – 592с. – ISBN 966-7146-19-7
1393966
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан; МОНУ. – Київ : ІнЮре, 2005. – 624с. – На деяких примірниках накладу вказано, що підручник є Академічним курсом. – ISBN 966-313-244-2
1393967
   Цивільне процесуальне право України : Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, О.І. Карпенко, В.М. Співак; І.О.Безлюдько, С.С.Бичкова, В.І.Бобрик, О.І.Карпенко, В.М.Співак; За ред. С.В. Бичковой. – Київ : Атіка, 2006. – 384с. – ISBN 966-326-145-5
1393968
   Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, І.О. Ізарова, О.І. Карпенко, О.С. та ін. Кравченко; [Бичкова С.С., Бобрик В.І., Ізарова І.О., Карпенко О.І. та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 404с. – ISBN 978-966-326-255-0
1393969
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / О.О. Штефан ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-667-343-8
1393970
   Цивільне процесуальне право України : підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Заіка Ю.О., Ізарова І.О. та ін. ; за заг. ред. С.С. Бичкової ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 760с. – ISBN 978-966-326-309-0
1393971
  Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 154-174. – ISSN 0132-1331
1393972
  Сульженко Ю.О. Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-85
1393973
  Волошенко О. Цивільне судочинство в контексті судової реформи в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 14-15
1393974
   Цивільне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування : Навчальний посібник для юридичних закл.освіти. – Харків : Консум, 2001. – 384с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-04-6
1393975
  Ткачук О. Цивільне судочинство в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 101-114. – ISSN 1026-9932
1393976
  Шабалін А.В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження / Шабалін А.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 128-149. – ISBN 978-617-696-567-1
1393977
   Цивільне та сімейне право України : підручник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид, акад. ; за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. – Київ : Правова єдність, 2009. – 968 с. – Бібліогр.: с. 939-953. – ISBN 978-966-2183-42-9
1393978
   Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Харків : Одіссей, 2002. – 640с. – ISBN 966-633-152-7
1393979
  Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : Навч. посібник. Курс лекций / С.І. Шимон; Мін. осв. і науки Українию Київський нац. економ.унів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 220с. – ISBN 966-574-590-5
1393980
  Дегтярьов С.І. Цивільне чиновництво України у кінці XVIII - першій половині XIX ст. = Civil officialdom in Ukraine at the end of the 18th - the beginning of the 19th centuries : монографія / Дегтярьов Сергій Іванович. – Суми : Папірус, 2014. – 470, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч. : с. 436-447. - Геогр. покажч.: с. 449-462. - Резюме англ. – Бібліогр.: c. 314-398 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-2787-26-9
1393981
  Рабінович С. Цивільне(приватне) право: природно та позитивно-правові виміри / С. Рабінович, Р. Сивий, П. Рабінович // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-14
1393982
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.: Набирає чинності з 1 січня 2004 року. – Київ : Ін Юре, 2003. – 664с. – ISBN 966-8088-39-5
1393983
   Цивільний кодекс України. – Київ : Українська Інвестиційна Газета, 2003. – 194 с.
1393984
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 402с. – ISBN 966-7982-71-8
1393985
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Прийнятий ВР України 16 січня 2003 р. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 664 с. – ISBN 966-313-118-7
1393986
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 664с. – ISBN 966-313-165-9
1393987
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-147-0(Ч.1)
Ч.1. – 2004. – 692с.
1393988
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-148-9 (Ч.2)
Ч.2. – 2004. – 896с.
1393989
   Цивільний кодекс України : чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 336с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1393990
   Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2007 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1393991
   Цивільний процес : Навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2005. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-064-X
1393992
   Цивільний процес : Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська, Н.Л. та ін. Бондаренко; Андрушко А.В., Білоусов Ю.В., Стефанчук Р.О., Угриновська О.І. та ін.; МОНУ; За ред. Ю.В. Білоусова. – Київ : Прецедент, 2006. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-086-0
1393993
   Цивільний процес України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О. Голубцова, О.М. та ін. Соломахіна; Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О.Голубцова та ін.; Одеська національна юридична академія.; за ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2007. – 392с. – ISBN 966-7613-94-1
1393994
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 328с. – ISBN 966-313-158-6
1393995
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР Україна 15 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 344 с. – ISBN 966-313-112-8
1393996
   Цивільний процесуальний кодекс України : Законодавство станом на 1 квітня 2005 р. (відповідає офіційному тексту). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1393997
   Цивільний процесуальний кодекс України : Текст відповідає офіційному. – Київ : МАГІСТР – 21 сторіччя, 2005. – 160c. – (Законодавство і право України). – ISBN 966-8817-01-X
1393998
   Цивільний процесуальний кодекс України : за станом на 10 липня 2006 р. – Харків : Одіссей, 2006. – 192с. – (Закони України). – ISBN 966-633-480-1
1393999
  Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України : у 2-х томах: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 10.04.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса., С.В. Щербак, за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-8721-21-7
Т. 1. – 2007. – 920с.
1394000
   Цивільний процесуальний кодекс України : у 2 томах.: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 09.07.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак, С.С. Волков; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-373-319-7
Т. 2. – 2007. – 804 с.
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,