Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1384001
  Форкош С.М. "Соціодинаміка культури" А. Моля у контексті сучаcних зрушень методологічних досліджень культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 61-72. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1384002
  Дергунов Ю.В. "Соціологічний марксизм" у дослідженнях пострадянських політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 16-18
1384003
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1384004
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1384005
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1384006
  Сайтарли І.А. Соціально-антропологічні ідеї Фуко у контексті методологічної стратегії структуралізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 54-66


  Статтю присвячено розгляду питання щодо визначення специфіки методології соціально-філософського пізнання у постмодернізмі. Ключові слова: структуралізм, постструктуралізм, соціальна структура, репресивні техніки, дисципліни, дискурси влади, ...
1384007
  Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1384008
  Шеплякова І.О. Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 189-198. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1384009
  Вигівська І.М. Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку / І.М. Вигівська, Г.Ю. Хоменко, К.В. Шумило // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 3-7. – ISSN 1994-1749
1384010
  Ковальчук Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 219-228


  У статті розглянуто поняття "соціально відповідального маркетингу", його значення для підприємств і суспільства, вплив недобросовісної реклами на суспільство, впровадження соціально відповідального маркетингу в Україні.
1384011
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1384012
  Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 157-164. – ISSN 2076-1333
1384013
  Єремія Ганна Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 256-262. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1384014
  Лесик Г.В. Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 162-168. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1384015
  Айтов С.Ш. Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 24-37. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1384016
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1384017
  Маркова С.В. Соціально-демографічна характеристика українського соціуму у 1924 - 1925 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 32-33
1384018
  Крупін В.Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В.Є. Крупін, А.О. Максименко, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 181-191 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1384019
  Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 9-18. – ISSN 2313-3627
1384020
  Бєлікова М. Соціально-демографічні аспекти життя менонітських колоній півдня України: історія повсякденності // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 194-211


  Менонітські колонії, які з кінця 18 ст. засновуються на Півдні України, упродовж століть стають важливою складовою поліетнічної структури регіону, відіграють значну роль в економічних і культурно-освітніх процесах. Непростий історичний шлях спільноти, ...
1384021
  Курило І.О. Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW) / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 104-123. – ISSN 1681-116Х


  Стаття присвячена встановленню відмітних демографічних рис і деяких особливостей соціального становища жінок в Україні в контексті вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також результатів реалізації цих вимог за ...
1384022
  Дружиніна В.В. Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування / В.В. Дружиніна, О.Л. Загорянська, Р.О. Черниш // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 13-23. – ISSN 2308-135X
1384023
  Рудник В. Соціально-демографічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1384024
  Бєліков В. Соціально-демографічні проблеми периферійних територій північної частини Луганської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 49-52. – ISSN 2413-7154


  The paper reveals how peripheral position influences on the social and economic development of the northern part of Luhansk region, investigating the set of social and economic development problems of the north of Luhansk region related to various ...
1384025
  Баранецька А. Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-166


  Йдеться про емоційний компонент у медіатексті, автор наголошує на значущості емоційного наповнення газетних публікацій як вагомого чинника сприймання змісту журналістського повідомлення. Охарактеризовано специфіку встановлення комунікативного контакту ...
1384026
  Білобровець О.М. Соціально-демогрпафічні зміни у складі польського населення Наддніпрянщини наприкінці XIX - на початку XX ст. / О.М. Білобровець, Я.А. Весельський // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7090-38-9
1384027
  Приварникова І.Ю. Соціально-екологічна та ресурснозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 122-131. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1384028
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1384029
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1384030
  Ільїна М.В. Соціально-екологічні імперативи економічного розвитку сільських територій / М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1384031
   Соціально-екологічні ризики в Україні: правовий аспект : монографія / [М.І. Іншин, Я.Я. Мельник, Н.Я. Кайда та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Людмила, 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-95-5
1384032
  Ковчин Н.А. Соціально-економічна адаптація особистості в контексті економічної освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С.146-155. – ISBN 978-966-544-404-5
1384033
  Шестаковська Т.Л. Соціально-економічна безпека аграрного сектору у контексті використання Blockchain-технології // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1384034
  Дєліні М.М. Соціально-економічна відповідальність підприємництва : теорія, методологія, напрямки розвитку : монографія / Дєліні М.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2017. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-446. – ISBN 978-966-379-828-8
1384035
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1384036
  Чичук А.П. Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти Великої Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 123-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1384037
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1384038
  Бурлай Т.В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія / Т.В. Бурлай ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8805-8
1384039
   Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / [О.В. Прокопенко, І.О. Александров, Н.М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-15. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-436-0
1384040
  Подлєсна В. Соціально-економічна нерівність: сутність, циклічність динаміки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 4. – С. 41-55. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1384041
  Сірий Ю.М. Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 127-128. – Бібліогр.: 5 назв
1384042
  Власенко С. Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 31-41. – ISSN 2306-4250
1384043
  Рябека О.Г. Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 48-52. – ISSN 2222-4459
1384044
  Агафонов О.К. Соціально-економічна природа товарно-грошових відносин при соціалізмі / О.К. Агафонов. – Київ : Наукова думка, 1973. – 208 с.
1384045
  Городецька С. Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 85-88. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Чорнобильська катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей, сформувавши когорту постраждалих. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС характеризуються як особлива, специфічна соціальна група. Дослідження соціально-економічного стану учасників ...
1384046
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1384047
  Рубан В. Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 56-60. – ISSN 2076-1554
1384048
  Романюк Д.М. Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 207-211. – ISSN 2222-4459
1384049
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1384050
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1384051
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1384052
  Мироненко М.Ю. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1384053
  Кравець К.В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 54-58. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1384054
  Шевченко Г.С. та ін. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посібник / Г.С. та ін. Шевченко, Данілова Валентина Костянтинівна, Якуба Мирослава Михайлівна. – Львів : ІЗМH, 1998. – 88с. – ISBN 5-7763-2645-6
1384055
  Ільчук М.М. Соціально-економічне спрямування виробничої діяльності аграрних підприємств на інноваційній основі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 9-15. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1384056
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1384057
  Дурдас Г.В. Соціально-економічне та суспільно-політичне становище жінки на території Західних областей Української РСР (середина 1940-х - перша половина 1950-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дурдас Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1384058
  Бабяк Н.Д. Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства / Н.Д. Бабяк, Є.О. Нагорний // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1384059
  Дубовіч І.А. Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 174-180. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1384060
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1384061
  Колот А. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-24. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912
1384062
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1384063
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1384064
  Горошкова Л.А. Соціально-економічний потенціал розвитку об"єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області) / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 18-27 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1384065
   Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу [Електронний ресурс] : нац. доповідь : монографії / НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + 1 додаток. – Систем. вимоги: Verbatim, 700 MB MO, 8-12 X speed / vitesse, 80 Min. - Назва з тит. екрану


  Зміст: 1. Капіталізація природних ресурсів, 2014. - 268 с. 2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу, 2014. - 776 с. 3. Економічна оцінка природного багатства України, 2015. - 396 с. 4. ...
1384066
  Огієвська Р.І. Соціально-економічний розвиток Батурина у 20-30-х рр. XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 309-312. – ISSN 2218-4805
1384067
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1384068
  Созанський Л.Й. Соціально-економічний розвиток Закарпатської області: міжрегіональні і транскордонні порівняння // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 30-36. – ISSN 2071-4653
1384069
  Михайлик А.О. Соціально-економічний розвиток Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX ст. у тогочасній історіографії // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
1384070
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1384071
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1384072
  Осадча А.Ю. Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010-2012 років // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 85-89. – ISSN 1996-9872
1384073
  Притула Х. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія / Христина Притула ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 354, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-329 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7566-9
1384074
  Пилипенко Г.М. Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми / Г.М. Пилипенко, Н.Є. Федорова, О.В. Казимиренко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982
1384075
  Мотузка О.М. Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг / О.М. Мотузка, В.В. Пархоменко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1384076
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1384077
  Олійник М. Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина XIX початок XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 39-44. – ISSN 0130-6936
1384078
  Бандерич В. Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1384079
  Дерій Ж. Соціально-економічні аспекти молодіжної політики громад у контексті децентралізації / Ж. Дерій, М. Захаріна, А. Прайм // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 108-114. – ISSN 2411-5215
1384080
  Попушняк Г.С. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 184-189
1384081
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1384082
  Лесік І.М. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 11-17. – ISSN 2313-092X
1384083
  Машіка Г.В. Соціально-економічні вектори розвитку туристичної сфери Карпатського регіону в умовах пандемії COVID-19 / Г.В. Машіка, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 12-21. – ISSN 2308-135X
1384084
  Мерімерін Э. Соціально-економічні взаємини основних персонажів у народному поетичному фольклорі на Гетьманщині кінця XVII - 60-х рр. XVIII cт. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 23-30. – ISSN 1998-4634
1384085
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1384086
  Шушпанов Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 137-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1384087
  Желанов Д. Соціально-економічні детермінанти університетської освіти в скандинавських країнах // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 58-74. – ISSN 2077-1827
1384088
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1384089
  Будзяк В.М. Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 41-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1384090
  Боєчко В.Ф. Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр. / В.Ф. Боєчко, Г.В. Боєчко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 165-171. – ISBN 978-966-353-452-7
1384091
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1384092
  Ущаповський Ю.В. Соціально-економічні інституції в дослідженнях німецької історичної школи // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 88-106. – ISBN 978-966-683-540-9
1384093
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1384094
  Ревко А. Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України / А. Ревко, Н. Приходько // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 18-24. – ISSN 2411-5215
1384095
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції / К.М. Ніколаєць, О.Ю. Ніколаєць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 51-57. – ISSN 2306-6806


  "Визначено характер залежності розвитку економіки України від темпів та напрямів зовнішньої трудової міграції на початку ХХІ ст. Висвітлено вплив змін на ринку праці України на темпи зовнішньої трудової міграції. На основі дослідження статистичних ...
1384096
  Білоткач І.А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1384097
  Подолинна І.І. Соціально-економічні наслідки трудової еміграції Китаю // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 16-19. – ISBN 978-9934-571-33-6
1384098
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: літо 2021 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С.198-213. – ISSN 1681-116Х
1384099
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: травень - червень 2020 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 152-171. – ISSN 1681-116Х


  За даними загальнонаціонального опитування, показано самооцінку матеріального становища, тіньові доходи, індекси соціально-економічних оцінок та очікувань населення України, рівень довіри до всіх гілок влади та загальну оцінку політичної ситуації в ...
1384100
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: червень - вересень 2020 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 142-156. – ISSN 1681-116Х


  За даними загальнонаціонального опитування, показано самооцінку матеріального становища, тіньові доходи, індекси соціально-економічних оцінок та очікувань населення України, рівень довіри до всіх гілок влади та загальну оцінку політичної ситуації в ...
1384101
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1384102
  Левченко О.М. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3336. – С. 37-46. – (Slavica Wratislaviensia ; N 154). – ISSN 0239-6661
1384103
  Барна М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Барна, О. Бабенко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 57-66. – ISSN 2410-0919
1384104
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1384105
  Атаманюк Я.Д. Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1384106
  Онацький М.Ю. Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період: досвід модернізаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 72-81. – ISSN 2222-4459
1384107
   Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-026-0
1384108
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1384109
  Щетініна Л.В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, А.Ю. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 235-239. – ISSN 2222-4459
1384110
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1384111
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384112
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384113
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384114
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384115
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384116
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384117
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (121). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384118
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (126). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384119
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (127). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384120
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (128). – 2017. – 194 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384121
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (129). – 2018. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384122
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. В.С. Кравців. – Львів : Простір-М, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (130). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384123
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (131). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384124
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (132). – 2018. – 156 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1384125
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (138). – 2019. – 92 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1384126
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (140). – 2019. – 77 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6 - Резюме укр., англ. мовами
1384127
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (141). – 2020. – 56, с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-1 - Резюме укр., англ. мовами
1384128
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (142). – 2020. – 100 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1384129
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (145). – 2020. – 42, [1] c. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-5 - Резюме укр., англ. мовами
1384130
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (146). – 2020. – 131 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6 - Резюме укр., англ. мовами
1384131
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (147). – 2021. – 59 c. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1384132
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (148). – 2021. – 75 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1384133
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1384134
  Виноградов Ю. Соціально-економічні складові розбудови ефективної економіки регіону // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 200-227. – ISBN 978-966-2075-05-2
1384135
  Хомич О. Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950 – 1974 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 38-50. – ISSN 2312-5993
1384136
  Булах І.В. Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров"я України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 27-32. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2076-815X
1384137
  Могильний О.М. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 65-68


  Публікація презентує узагальнені матеріали круглого столу "Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс", проведеного кафедрою соціології і соціально-гуманітарних дисциплін та ...
1384138
  Бондаренко О.В. Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 33 назви
1384139
  Лещинський В.П. Соціально-економічні трансформації // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 27-30. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
1384140
  Підгорний А.З. Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 77-85. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено вплив чинників на формування сучасної мережі ВНЗ в Україні, визначено об"єктивні та суб"єктивні чинники. Узагальнено думку фахівців щодо перебудови мережі ВНЗ в Україні і визначено, що більшість авторів характеризують сучасну мережу ...
1384141
  Костенко Г. Соціально-економічні умови формування культури американської школи наприкінці XIX - початку XX ст. // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 193-199. – ISBN 978-966-2633-02-3
1384142
  Вахненко Т. Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1384143
   Соціально-економічні фактори формування фондового ринку: роль вищої освіти / Т. Абедін, К.К. Сен, М.Р. Рахман, Ш. Актер // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – С. 242-264. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено вплив економічного зростання та розвитку банківського сектору як економічних факторів та вищої освіти як соціального фактора на формування фондового ринку в Бангладеш у період з 1976 р. по 2015 р. Вказано на значний позитивний вплив розвитку ...
1384144
  Подлєсна В. Соціально-економічні цикли у плановій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 61-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1384145
  Богадьорова В.С. Соціально-економічні чинники розвитку фермерських господарств // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7069-75-8
1384146
  Заболотна О. Соціально-економічні чинники трансформації шкільної алтернативної освіти у країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 172-180. – ISBN 978-966-2633-02-3
1384147
  Гнатенко Н.Г. Соціально-економічні чинники участі груп інтересів у законотворчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 107-116. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1384148
  Шихненко К. Соціально-економічні, освітньо-політичні та наукові чинники розвитку теорії освітніх змін (остання чверть ХХ - початок ХХІ ст.) // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 84-94. – ISBN 978-966-2633-02-3
1384149
  Мурашевич К. Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аспект взаємодії мови та культури на прикладі деяких китайських побутових та мовних традицій. Висвітлюється питання мовної картини світу китайців, розглядається поняття мови як суспільного явища. In the article the aspect of ...
1384150
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1384151
  Бенлахсен Б. Соціально-інтелектуальні основи підходу Малека Беннабі до цивілізації / Бадран Бенлахсен ; [пер. В. Щепанський] ; Міжнар. Ін-т Іслам. Думки. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – 356, [4] с. – Пер. вид.: The socio-intellectual foundations of Malek Bennabi"s approach to civilization / Badrane Benlahcene. – Бібліогр.: с. 70-73, 334-339. – ISBN 978-966-416-819-6
1384152
  Назарук М. Соціально-історичні дослідження у сфері львовознавства // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 47-52. – Бібліогр.: 28 назв.
1384153
  Алоян А.Е. Соціально-історичні умови виникнення соціального капіталу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано реалізацію функцій та рівнів соціального капіталу в умовах сучасного суспільства.
1384154
  Резван О.О. Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 149-156. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1384155
  Зайцева Н. Соціально-комунікативні засади архетипу в просторі менталітету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 86-95. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
1384156
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 177-218
1384157
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1384158
  Хилько М.М. Соціально-комунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 177-179
1384159
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 233-280. – Бібліогр.: л. 205-232
1384160
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. … канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1384161
  Комова М.В. Соціально-комунікаційні стратегії розвитку кейтерингової компанії / М.В. Комова, С.В. Жаворонко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 114-131. – ISSN 2410-5333


  Розглянуто застосування комплексу соціально-комунікаційних технологій у соціальних мережах для формування бренду професійних та організаційних якостей кейтерингових компаній. Здійснено контент-аналіз профілів компаній у Facebook та Instagram. ...
1384162
  Немеш А.М. Соціально-комунікаційні технології взаємодії міжнародних неурядових організацій та правлячого політичного класу (з досвіду балтійських країн) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Немеш Анна Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1384163
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1384164
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / Олександр Сич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 543, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-482-3
1384165
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: фактори становлення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 257-270. – ISBN 978-966-668-405-2
1384166
  Куцевич М.П. Соціально-кримінологічна характеристика порушень трудових прав працівника // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 73-84. – ISSN 2523-4889
1384167
  Ковальчук Т.І. Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 142-149. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1384168
  Бабенко Н.Б. Соціально-культурний потенціал сімейного дозвілля в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 80-86. – ISBN 978-966-452-103-8
1384169
  Омельчук С. Соціально-культурний простір викладання української мови за модульно-розвивальною системою в школах з російською мовою навчання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.23-26
1384170
  Янковський С. Соціально-культурні світи за доби глобалізації: українська візія світотворення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 62-66


  Опрацювання специфіки сприймання глобалізму в соціальних дискурсах та перформансах сучасного суспільства становить один з актуальних напрямів аналізу в сучасній українській філософії. Тому важливим складником цієї розвідки є концепція світотворення ...
1384171
  Айтов С. Соціально-культурні чинники виникнення і становлення історичної антропології як сучасної філософії історії // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 32-39. – ISSN 2617-1929
1384172
  Лю Фань Соціально-культурні чинники становлення образу фортепіано // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 219-224. – ISSN 2312-4679
1384173
  Сащук Г.М. Соціально-культурні чинники формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 236-245
1384174
  Гурмак Ю.М. Соціально-культурологічні передумови формування французької мови періоду Преціозності (XVII ст.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 124-128
1384175
  Алексеєнко Ю.О. Соціально-мережеві спільноти як складова сучасного комунікаційного простору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 4-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1384176
  Махмадамінова Г.А. Соціально-неблагополучна сім"я як соціалізаційний механізм формування відкритої асоціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 99-101
1384177
  Тріпак М.М. Соціально-оздоровча реабілітація в умовах оптимізації видатків інклюзивного коледжу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 19-25. – ISBN 978-966-654-490-5
1384178
  Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління : монографія / В.Г. Воронкова, О.О. Фурсін, Н.В. Сапа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-256. – ISBN 978-966-8462-59-7
1384179
  Химиця Н.О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 214-223. – ISSN 0321-0499
1384180
  Дудка Т.Ю. Соціально-освітній вектор діяльності товариства "Просвіта" (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 44-52. – ISSN 2415-8011
1384181
  Капріцин І.І. Соціально-оціночна рефлексія релігійного реформаторства князя Володимира // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 104-106
1384182
  Мачинська Н. Соціально-педагогічна освіта у приватному навчальному закладі: досвід та інновації (на прикладі ВНЗ Український католицький університет") // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 282-295. – ISBN 978-617-10-0283-8
1384183
  Чечко Т.М. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Чечко Тетяна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1384184
  Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : Теорія і практика / І.Д. Звєрєва. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 333с. – ISBN 966-7526-06-2
1384185
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1384186
  Голова Н.І. Соціально-педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім"ями // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 162-167. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1384187
  Кубіцький С.О. Соціально-педагогічна робота у Росії // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 183-226. – ISBN 978-617-640-088-2
1384188
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників / Т. Ковальчук, Д. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичні аспекти організації соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля старшокласників. Досліджено проблему залучення старшокласників до змістовного пізнавального дозвілля та чинники, що впливають на проведення дозвілля у школі. ...
1384189
  Рибалка В.В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина : посібник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ТАЛКОМ, 2018. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-617-7685-16-5
1384190
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1384191
  Васюк О.В. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій Стародавнього Сходу // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 20-37
1384192
  Токарук Л. Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Соціально-педагогічний наратив (narrative) Василії Глібовицької - розповідання (як продукт і як процес, об"єкт та акт, структура і структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи ...
1384193
  Слуцький Я. Соціально-педагогічний супровід іноземних студентів: системний підхід // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 91-100. – ISSN 2226-3012


  Розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: ...
1384194
  Міщенко Н.І. Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 2. – С. 78-84. – ISSN 1817-3764
1384195
  Савченко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 279-288. – ISSN 2227-2844
1384196
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1384197
  Балахтар В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито сутність понять "молодіжна політика", "державна молодіжна політика". Проаналізовано вплив державної молодіжної політики на соціальне становлення і соціалізацію молоді, що виразно демонструє тенденції демократизації і гуманізації ...
1384198
  Остролуцька Л. Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім"ями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання щодо спеціалізації в соціальній роботі, а саме: соціальної роботи з особами з інвалідністю. Розглянуто критерії соціально-педагогічних компетенцій і компетентнісного підходу та актуальних потреб практикуючих спеціалістів, їх ...
1384199
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1384200
  Рутьян Л. Соціально-педагогічні умови впровадження неформальної освіти в освітнє середовище закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1384201
  Чорна Г. Соціально-педагогічні фактори формування цінностей сучасної студнтської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено поняття цінностей та наведено класифікацію цінностей. Визначено, що пріоритетними цінностями сучасної студентської молоді виступають матеріальні, пошук сенсу життя, власна індивідуальність, досягнення, власний престиж, високе матеріальне ...
1384202
  Якимчук М.Ю. Соціально-політична активність молоді в умовах формування громадянського суспільства / М.Ю. Якимчук, І.П. Волкова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 78-81. – ISSN 2304-5809
1384203
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1384204
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1384205
  Корнєєв В.М. Соціально-політична проблематика соціальнокомунікаційних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглядаються наукові підходи до відображення особливостей впливу соціально-політичних реалій на становлення і розвиток інформаційної системи суспільства. Матеріалом дослідження стали захищені докторські дисертації із соціальних комунікацій, ...
1384206
  Уткін О.І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники : Монографія / О.І. Уткін; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 132с. – (Регіональний розвиток ; Вип.3). – ISBN 966-554-017-3
1384207
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 353-361. – ISBN 978-966-308-311-5


  Розкриваються найважливіші етапи становлення наукової історичної школи професора, завідувача кафедри історії та культури України, ректора ДВНЗ В.П. Коцура та проаналізовано соціально-політичне життя України 1920-193--х рр. у науковій проблематиці ...
1384208
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1384209
  Пролеєв С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 84-10. – ISSN 2522-9338
1384210
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 247, [1] с. : табл. – Ім. покажч.: с. 246-247. - Глосарій: с. 225-241. – Бібліогр.: с. 242-245 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-706-7
1384211
  Кудрявський І.В. Соціально-політичні аспекти конкурентоспроможності держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 228-237


  Досліджуючи сучасні політичні процеси, автор аналізує соціальнополітичні фактори та чинники конкурентоспроможності держав. Ключові слова: конкурентоспроможність, держава, політичні ризики, суспільний добробут, влада. Исследуя современные политические ...
1384212
  Івченко О. Соціально-політичні й історичні передумови формуваня ідеї конституційного роялізму в Англії середини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-24. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1384213
  Марченко Ю.В. Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 274-287


  З точки зору політологічного дискурсу аналізуються проблеми і перспективи розвитку (становлення) системи безпеки підприємництва в Україні. Акцент робиться на безпеці великих підприємств, які мають складати фундамент основних ринкових інститутів. ...
1384214
  Майнина М.С. Соціально-політичні погляди Томаса Пейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 9-11
1384215
  Заремський М.Й. Соціально-політичні погляди Я.П. Козельського у контексті західноєвропейської та вітчизняної соціологічної думки // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 46-55. – ISSN 2410-3071
1384216
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1384217
   Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології ; голов. ред. В.В. Глєбов. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2664-1933
№ 6. – 2022. – 103, [1] c.
1384218
  Подашевська Т.Л. Соціально-політичні технології в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-21. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1384219
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1384220
  Шевченко С.О. Соціально-політичні чинники формування публічної сфери в Україні / С.О. Шевченко, Г.Д. Голубчик // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 193-224
1384221
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2021. – 335 арк. – Додатки: арк. 321-335. – Бібліогр.: арк. 268-320
1384222
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1384223
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1384224
  Панчекно М.В. Соціально-правова значимість гідної праці в сучасному суспільстві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 50-55. – ISSN 2617-5967
1384225
  Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов"язків // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 2222-5374
1384226
  Матвійчук О.В. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 109-133. – ISSN 2222-5374
1384227
  Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-84. – ISSN 2222-5374
1384228
  Олєйнічук О.М. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 134-146. – ISSN 2222-5374
1384229
  Вітрова Д.В. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1384230
  Кубіцький С.О. Соціально-правова політика в Ізраїлі // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 256-268. – ISBN 978-617-640-088-2
1384231
  Колб І.О. Соціально-правова природа застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів вгамування : (монографія) / Колб Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. – Луцьк : Терен, 2019. – 544, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-457. – ISBN 978-617-7680-63-4


  У пр. № 1729712 напис: Шановній Тетяні Олександрівні Коваленко від автора з повагою та щирими побажаннями творчих успіхів. Підпис.
1384232
  Бандурка І.О. Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 94-97
1384233
  Житков О. Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-16. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу значного історіографічного матеріалу висвітлено потрактування аграрних реформ Української Центральної ради у вітчизняній історіографії перехідного періоду 1990-х-2000-х років. Історіографічна ситуація розглядається автором у ...
1384234
  Рогульський С.С. Соціально-правовий аналіз поняття корупції і корупційних діянь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 153-164
1384235
  Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 9-16. – ISSN 1026-9932
1384236
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1384237
  Роєнко С. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 40-49. – ISSN 2618-0715
1384238
  Сіньова Л. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів) у міжнародних та вітчизняних актах, аналізується чинне законодавство та його перспективи. В статье рассматривается социально-правовой защита жертв ...
1384239
  Лісовець О. Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз поняття "соціально-правовий захист" у контексті професійної діяльності соціальних працівників. Визначено сутність і зміст соціально-правового захисту у практиці соціальної роботи. Актуалізується питання соціально-правової компетентності ...
1384240
  Лук"янчиков О.М. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності / О.М. Лук"янчиков, Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 32-38. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1384241
  Рудяк В.О. Соціально-правовий статус осіб, які потрапили в складні життєві обставини : дис. ... д-ра філософії : 08, 081 / Рудяк Владіміра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 291 арк. – Додатки: арк. 289-291. – Бібліогр.: арк. 257-288
1384242
  Костяшкін І.О. Соціально-правові аспекти реалізації права власності на землю українського народу // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 168-170. – ISBN 978-966-940-085-7
1384243
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1384244
  Єфремова О. Соціально-правові засади протидії торгівлі дітьми // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 84-86
1384245
  Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 168-171. – ISSN 2413-6433
1384246
   Соціально-правові студії = Social Legal Studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1384247
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 4 (6). – 2019. – 167, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2019-4 - Резюме укр., англ. мовами
1384248
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (7). – 2020. – 191, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-1 - Резюме укр., англ. мовами
1384249
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 4 (10). – 2020. – 162, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1384250
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (11). – 2021. – 194, [2] с. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1384251
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2 (12). – 2021. – 222, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1384252
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (13). – 2021. – 230, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-3 - Резюме укр., англ. мовами
1384253
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 4 (14). – 2021. – 222, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-4 - Резюме укр., англ. мовами
1384254
  Ряшко О.В. Соціально-правові та морально-етичні настанови Г.С. Сковороди / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 78-87. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1384255
  Андрущенко В. Соціально-просвітницька злиденність марксистського матеріалізму // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1384256
  Радул В.В. Соціально-професійна зрілість учнів закладів професійної освіти / Радул В.В., Коптєва О.М. – Харьков : Мачулін, 2018. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7589-72-2
1384257
  Шатохін А. Соціально-професійна кар"ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 79-84. – ISSN 2077-5105


  "...викладено результати соціологічного моніторингу соціально-про- фесійної кар’єри випускників Уманського національного університету садів- ництва 1950-2010 років. Визначено відмінності в професійній самореалізації випускників університету ...
1384258
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1384259
  Прядко Т.П. Соціально-психологічна взаємообумовленість абсентеїзму і популізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1384260
  Губеладзе І.Г. Соціально-психологічна детермінація формування почуття власності особистості в онтогенезі // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 30-42. – Бібліогр.: с. 40. – ISSN 2411-1449
1384261
  Ребуха Л.З. Соціально-психологічна експертиза інноваційних систем освіти як технологія / Л.З. Ребуха, Т. Сирота // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
1384262
  Осьмак Н. Соціально-психологічна модель маскулінності у романі "Місто" Валер"яна Підмогильного / Н. Осьмак, В. Кирницька // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 346-
1384263
  Спіцина Л.В. Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 135-144. – ISBN 978-966-8063-99-50
1384264
  Піонтківська О.Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1384265
  Васютинський В. Соціально-психологічна природа бідності: чому бідні? // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329
1384266
  Пономарьов О. Соціально-психологічна природа феномену лідерства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 2616-3241


  "Суперечлива природа феномену лідерства зумовлена поєднанням у ньому індивідуального характеру особистості лідера та суспільного характеру його прояву. Водночас природа лідерства має соціально-психологічний характер, оскільки вплив лідера на інших ...
1384267
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1384268
  Нечепорук М.В. Соціально-психологічне дослідження емоційної сфери безробітних // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 52-55
1384269
  Александров Д. Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена дослідженню причин небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Аналізуються соціальні та психологічні чинники небойових втрат. З"ясовуються детермінанти порушення адаптивної поведінки, які ...
1384270
   Соціально-психологічне мислення: генеза, основні форми та перспективи розвитку : монографія / [М.М. Слюсаревський та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Інститут соціальної та політичної психології, 2018. – 294, [2] с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 261-295. – ISBN 978-966-189-472-2
1384271
  Гулай В.В. Соціально-психологічне підгрунтя та актуальні політико-правові проблеми ментальної амбівалентності населення сучасної України (на прикладі Галичини) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 258-261. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1384272
  Пілецький В. Соціально-психологічне розуміння суб"єктивного благополуччя особистості в шлюбі // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 112-119. – ISSN 2312-1246
1384273
  Ковальчук З.Я. Соціально-психологічний аналіз поведінки керівника щодо підлеглих (на прикладі освітніх установ) // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 64-73. – ISSN 2617-4162
1384274
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1384275
  Варданян М. Соціально-психологічний аспект особистості пророка у творах І. Франка "Мойсей" та В. Винниченка "Пророк" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 12-15
1384276
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді / Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова. – Київ, 2000. – 200с. – ISBN 966-7815-06-4
1384277
  Валідуда О. Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 73-74
1384278
  Супрун Л. Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 59-68


  Здійснено спробу репрезентації соціально-психологічного та ментального портрета українського журналіста. Окреслені шляхи його професійного вдосконалення й розвитку. The attempt of describing the social, psychological and mental portrait of Ukrainian ...
1384279
  Михайленко В. Соціально-психологічний портрет Дем"яна Ігнатовича // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 75-81. – ISBN 978-617-7674-81-7
1384280
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1384281
  Добровольська Н.А. Соціально-психологічний супровід процесу становлення обдарованої особистості // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 75-88. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2707-0409
1384282
  Горбань Г.О. Соціально-психологічний супровід соціалізації вчителя в умовах реформування освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 15-22. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
1384283
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1384284
  Панасенко Е. Соціально-психологічний тренінг в системі підготовки майбутніх практичних психологів закладів освіти: принципи та стратегії побудови програм / Е. Панасенко, С. Сурчилова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  "Розглянуто соціально-психологічний тренінг як систему активної підготовки практичних психологів закладів освіти до майбутньої професійної діяльності. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців-психологів, який свідчить, що ...
1384285
  Саблук Г.І. Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 66-73. – ISSN 2221-1055
1384286
   Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем"єр-міністрів Угорщини новітньої доби) // Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / Д.І. Ткач, О.В. Картунов, Ю.В. Кравченко, С.М. Неділько, В.Х. та ін. Лобас. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2013. – Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – С. 70-82. – ISBN 978-966-7735-89-0
1384287
  Чуйко О. Соціально-психологічні аспекти адаптивних можливостей та віктимної поведінки студентської молоді / О. Чуйко, Т. Клібайс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1384288
  Лугова В.М. Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності / В.М. Лугова, О.А. Єрмоленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 296-301. – ISSN 2222-0712
1384289
  Недибалюк О.С. Соціально-психологічні аспекти підготовки неповнолітніх засуджених до звільнення в місцях позбавлення волі // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54-55
1384290
  Черновський О.К. Соціально-психологічні аспекти судової діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
1384291
  Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті аналізуються можливості використання видів і засобів соціально-психологічного впливу та з"ясовуються, які з них є найбільш ефективними щодо виконання молоддю певних вимог суспільства в умовах трансформаційних змін. Наводяться результати ...
1384292
  Мельничук Т.І. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення працюючих студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 52-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1384293
  Лапшова Н.С. Соціально-психологічні кореляти соціометричного статусу студентів у групі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лапшова Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 242 арк. – Додатки: арк. 187-242. – Бібліогр.: арк. 168-186
1384294
  Лапшова Н.С. Соціально-психологічні кореляти соціометричного статусу студентів у групі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лапшова Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1384295
  Макеєва І. Соціально-психологічні методи як інструмент у системі підвищення кваліфікації бібліотекарів вищої школи / Ірина Макеєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано поняття "соціально-психологічний тренінг". Представлено досвід його застосування в системі підвищення кваліфікації співробітників Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
1384296
  Федоренко О. Соціально-психологічні механізми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаду // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 135-143. – ISSN 2308-5126
1384297
  Стрільчук О.В. Соціально-психологічні механізми формування медіакультури у підлітків з інтернет-захопленістю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Стрільчук Оксана Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1384298
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1384299
  Бочелюк В.Й. Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 5-10. – (Психологічні науки ; № 1 (14), травень). – ISSN 2078-2128
1384300
  Іщук О.В. Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України / О.В. Іщук, О.А. Лукасевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 53-59. – ISSN 2310-4368
1384301
  Грибок А.О. Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 205-215. – ISSN 2524-0056
1384302
  Вінков В.Ю. Соціально-психологічні особливості вироблення молоддю уявлень про життєвий успіх : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Вінков Веніамін Юрійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1384303
  Никоненко Л.В. Соціально-психологічні особливості впливу медіапрактик на становлення політико-правової свідомості студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Никоненко Людмила Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1384304
  Некіпєлова А. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуті основні підходи до розуміння процесу економічної соціалізації особистості в пубертатний період, а також соціально-психологічні детермінанти входження підлітка у світ економіки. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ...
1384305
  Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 7-14. – ISSN 2411-3190
1384306
  Олешко Л.Д. Соціально-психологічні особливості нового покоління дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 4-5. – Бібліогр.: 8 назв.
1384307
  Чміль Н.С. Соціально-психологічні особливості професійного становлення студентів духовних ВНЗ // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2015. – Вип. 25. – С. 302-312. – ISSN 2227-1376
1384308
  Ломакін Г. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній роботі проаналізовані та розглянуті соціально-психологічні особливості та основні підходи до соціалізації у сучасному суспільстві людей, що приймали участь у бойових діях; визначені основні напрямки соціально-психологічної роботи з означеною ...
1384309
  Максьом К.В. Соціально-психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту підлітків як чинник запобігання шкільному булінгу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Максьом Катерина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1384310
  Бутенко Н.В. Соціально-психологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність : дис. ... д-ра філософії : 231 / Бутенко Надія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 203-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 182-202
1384311
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1384312
  Скорікова Д.В. Соціально-психологічні особливості сприйняття реклами та її вплив на людину // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 188-194


  На основі аналізу спеціальної літератури, рекламних матеріалів і досліджень виявлені основні чинники, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається міра дії реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної ...
1384313
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1384314
  Озерова В.А. Соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Озерова Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 200 арк. – Додатки: арк. 176-200. – Бібліогр.: арк. 157-175
1384315
  Озерова В.А. Соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Озерова Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1384316
  Свинаренко Р. Соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів / Р. Свинаренко, А. Рудська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються ключові соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів. Показано, що різним типам лідерства в соціальних проектах (спрямованим на дію, взаємодію і розвиток) імпліцитно притаманний ...
1384317
  Безаров О.Т. Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л.Д. Троцького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 414-427. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1384318
  Кличковський С.О. Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Кличковський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1384319
  Кличковський С.О. Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кличковський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 193, [39] арк. – Додатки: арк. [39]. – Бібліогр.: арк. 169-193
1384320
  Солдатова О. Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню соціально-психологічних особливостей якості життя багатодітних сімей в Україні. Проведено емпіричне дослідження суб"єктивної задоволеності якості життям багатодітних сімей, у результаті якого виявлено основні показники, на ...
1384321
  Федоренко В.М. Соціально-психологічні передумови стійкості особистості до вербального впливу / В.М. Федоренко, Т.В. Мазур // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 48-51
1384322
  Денисюк Л.М. Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 89-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто особливості розвитку особистості у період юнацького віку в умовах вищої освіти. Зокрема увага приділяється соціально-психологічним чинникам формування та функціонування системи професійних цінностей студентської молоді.
1384323
  Гапон Н. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 181-187


  До 125-річчя з дня народження.
1384324
  Осадько О.Ю. Соціально-психологічні практики розвитку життєвої компетентності особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 128-138. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISSN 2411-1449
1384325
  Льовочкіна А.М. Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності / А.М. Льовочкіна, Г.М. Стоколос // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 45-52. – ISSN 2411-3190
1384326
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 213-224


  Аналізується нинішній стан масової свідомості в плані його схильності до сприйняття атрактивних чинників тоталітаризму. Ключові слова: тоталітарна свідомість, громадянське суспільство, ідеократичне суспільство, маніпуляція свідомістю. Анализируется ...
1384327
  Міщик Л.І. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І.Міщик, З.Г.Білоусова ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т, Каф. педагогіки та психології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 106, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 80-81 та у підрядк. прим. – ISBN 966-599-166-3
1384328
  Кулянда М. Соціально-психологічні та соціального-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 42-49. – ISSN 2413-6433
1384329
  Кришовська О.О. Соціально-психологічні умови міжособистісного взаєморозуміння в інтернет-спілкуванні : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кришовська Олександра Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
1384330
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1384331
  Полівко Л. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Висвітлено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання та обґрунтовано складові соціальної роботи, спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями. Определена ...
1384332
  Михайлюк Х.В. Соціально-психологічні характеристики лідерства як феномену // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 231-237
1384333
  Чугаєва Н.Ю. Соціально-психологічні характеристики педагога-наставника як фактор соціалізації студентів // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 386-392
1384334
  Демида К.Є. Соціально-психологічні чинники адаптації сільської молоді до навчання у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Демида Катерина Євгеніївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1384335
  Тулін К. Соціально-психологічні чинники активності територіальних громад в умовах децентралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 99-103. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціально-психологічні чинники активності територіальних громад в умовах децентралізації. З"ясовано низку проблем, які стимулювали підвищення активності територіальних громад. Проаналізовано динаміку збільшення кількості ОТГ у 2015-2018 рр. ...
1384336
  Лозинський О.М. Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 208-220. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1384337
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 233 арк. – Додатки: арк. 199-233. – Бібліогр.: арк. 176-198
1384338
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1384339
  Завацька Н.Є. Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення / Н.Є. Завацька, О.І. Донець, А.М. Журба // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 174-183. – ISSN 2219-2654
1384340
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1384341
  Пахоль Б.Є. Соціально-психологічні чинники професійного суб"єктивного благополуччя особистості : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Пахоль Борис Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-192
1384342
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1384343
  Марчук Л.М. Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 110-120. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1384344
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні чинники формування гендерних стереотипів зовнішності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Зінченко Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1384345
  Рій Г.Є. Соціально-справедлива держава і український націоналізм (Ярослав Стецько "за зміст державного життя") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 217-228. – ISBN 978-966-668-405-2
1384346
  Бородін Д. Соціально-статистичний аналіз керівного складу органів держбезпеки УСРР - УРСР 1920-х - 1930-х років // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-795-3
1384347
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку : монографія / С.Р. Пасєка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохоронного та курорт. буд-ва. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 606, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 562-594 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2545-42-5
1384348
  Мортіков В. Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1384349
  Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як об"єкт державного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1384350
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384351
  Герасименко О. Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1384352
  Кирилюк В. Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1384353
  Сила В.Г. Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 24-31


  Виокремлені площини соціально-філософського дискурсу місцевої спільноти як форми соціального буття та простору самоорганізації людей в умовах суспільних трансформацій. Ключові слова: місцева спільнота, громада, громадянське суспільство, ...
1384354
  Терновий П. Соціально-філософський аналіз ідейних засад діяльності сучасних гуманітарних рухів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-85. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено дослідженню ідейно-теоретичних засад та методологічних основ, закладених у фундамент діяльності сучасних гуманітарних рухів, які опікуються проблемами захисту людей, що страждають у вирі збройного насильства. Феномен організованої ...
1384355
  Родян М.В. Соціально-філософський аналіз історичного наративу сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Родян Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1384356
  Цюрупа М. Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 52-55. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена комплексному аналізові складного соціально-політичного та воєнно-правового статусу феномену окупації, який став актуалізований у зв’язку з фактичною окупацією Криму російськими військами з 2014 року та прихованою окупацією частини ...
1384357
  Туренко В.Е. Соціально-філософський зміст експлікації любові та дружби у Аристотеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 28-31. – ISSN 2414-5823


  У статті здійснюється розкриття соціально-філософського аспекту феноменів дружби та любові у спадщині Аристотеля. Доводиться, що давньогрецький філософ неоднозначно ставиться до значущості любові для суспіль- ства. Певною мірою він продовжує своїх ...
1384358
  Павлова Т. Соціально-філософський зміст обов"язку у філософії Гегеля // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 58-64. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1384359
  Коноваленко-Монзолевська Соціально-філософський підхід до співвідношення політичних свобод і державних повноважень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 74-76
1384360
  Стовпець О. Соціально-філософський погляд на культурно-історичні типи глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 75-81. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
1384361
  Прокопович Л.В. Соціально-філософські засади театральності соціокомунікативних проявів культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Прокопович Лада Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1384362
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1384363
  Кримець Л.В. Соціально-філософські погляди на проблему суїциду // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 125-129. – ISSN 2072-1692
1384364
   Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / [А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2021. – 435, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1384365
  Осьодло В.І. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн = Social, philosophical and psychological aspects of modern warfare : монографія / В.І. Осьодло, Л.М. Будагьянц ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : АртЕк, 2018. – 406, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7674-43-5
1384366
  Мудрак В.І. Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексте співвідношення "Особистість-інформація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 159-166. – (Серія "Гуманітарні студії")
1384367
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1384368
  Бондар Н.О. Соціально-ціннісна концепція інженерної діяльності / Н.О. Бондар, О.М. Осіпов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 2073-803X
1384369
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-51
1384370
  Антошкін В.К. Соціально­економічна безпека в менеджменті суб"єктів мікрорівня / В.К. Антошкін, Є.В. Кузьмін, О.М. Усата // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 37-41. – ISSN 1997-4167
1384371
  Романюк І.А. Соціально­економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом / І.А. Романюк, В.Ф. Яровий // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 4 (40). – C. 53–58. – ISSN 1997-4167
1384372
  Добренко О.О. Соціально­економічні передумови функціонування професійного ринку праці // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 9-15. – ISSN 1997-4167
1384373
  Відьменко М.О. Соціально­філософський аналіз теорій девіантної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1384374
  Васильчук Є.О. Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 314-321. – ISSN 2076-1554
1384375
  Стовпець О.В. Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 211-216. – ISSN 2076-1554
1384376
  Джалілова О.М. Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 116-119. – ISSN 2076-1554
1384377
  Павлова Т.С. Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
1384378
  Малюга Л. Соціальної безпека як пріоритетний напрям євроінтеграційної політики в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 50-51
1384379
  Щербаков Р.М. Соціальнокомунікаційне середовище формування іміджу підприємств у сфері громадського харчування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  Статтю присвячено вивченню ролі соціальнокомунікаційного середовища у формуванні іміджу підприємств сфери громадського харчування. Актуальність дослідження полягає в тому, що розробка стратегії розвитку підприємства при максимальному використанні ...
1384380
  Воронова В.В. Соціальнокомунікаційний аспект геобрендингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 3-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "У статті розглянуто поліпредметну природу геобрендингу, окреслено соціальнокомунікаційний характер геобрендингової діяльності. На основі узагальнення зарубіжної й української практики геобрендингу, аналізу джерел, дотичних до досліджуваної проблеми, ...
1384381
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1384382
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 193-205
1384383
  Хоменко І. Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 29-40


  Дослідження присвячене радіодрамі як складникові соціальнокомунікаційної системи. Досліджена специфіка радіоп"єси, цього засобу соціального прогнозування. Проблему вивчено в контексті політичної ситуації в Україні. Практична мета роботи пов"язана з ...
1384384
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 422, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. – Бібліогр.: арк. 317-422
1384385
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1384386
  Георгієвська В.В. Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець XIX - початок XXI ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 434 арк. – Додатки: арк. 401-434. – Бібліогр.: арк. 8-12, 365-400 та в додатках: арк. 401-406
1384387
  Георгієвська В.В. Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець XIX - початок XXI ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 35 назв
1384388
  Каралкіна Н. Соціальнокомунікаційні особливості регіональних телеканалів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-45. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті наведено актуальні проблеми регіональної тележурналістики на прикладі діяльності державного телеканалу "Тиса-1", а також приватних телеканалів. Здійснено порівняння мас-медійної продукції, яку вони виготовляють. У висновковій частині ...
1384389
  Бессараб А.О. Соціальнокомунікаційні особливості редакційно-видавничого процесу в українських університетах на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 67-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (34)). – ISSN 2219-8741
1384390
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1384391
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні технології радянських практик соціального інжинірингу: регіознавчі студії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 90-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1384392
  Присяжнюк В. Соціальному захисту громадян - постійну увагу прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.7-13
1384393
  Кінах А. Соціальну політику не можна робити заручницею політичного популізму // Соціальна політика, 2003


  [Інтерв"ю президента Українського Союзу промисловців та підприємців
1384394
  Найдьонов О.Г. Соцієтальність інформаційного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 126-128
1384395
  Ігнатова Л.Р. Соцільна структура українського суспільства у Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамзанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 27-37
1384396
  Рудешко Александр Иванович Соцімально-паолитическое развитие освободившихся государств Карибского Бассейна : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рудешко Александр Иванович; КГУ. – Київ, 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.150-165
1384397
   Соцінтерн в епоху глобалізації : Матеріали Нью-Йоркського (1996) та Паризького (1999) конгресів. – Київ : Основні цінності, 2000. – 236c. – (Сучасна думка ; Кн. 8). – ISBN 966-7856-03-8
1384398
  Шепель Ю.О. Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 166-173
1384399
  Ярошовець В.І. Соціо-гуманітарний дискурс сучасної парадигми філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 107-109
1384400
  Маценко О.М. Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування / О.М. Маценко, О.І. Маценко, С.О. Кальченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 19-30. – ISSN 1726-8699
1384401
  Ольшанська О.В. Соціо-еколого-економічні чинники розвитку агросоціальної системи України / О.В. Ольшанська, А.О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 109-117
1384402
  Данилов С.М. Соціо-економічні аспекти організації "розумного міста" // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 80-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1384403
  Бакалінський М.Л. Соціо-етнолект the Mobspeak як джерело поповнення вокабуляру сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ.: С. 44-45; 16 поз.
1384404
  Ннаджі А. Соціо-культурне середовище розвитку комунікаційної технології в Нігерії / А. Ннаджі, Кхідімма // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 21-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1384405
  Коломієць О.Г. Соціо-культурний аспект упередження агресивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 250-257
1384406
  Гончар М.М. Соціо-лінгвальні особливості суспільно-політичної лексики // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 71-73
1384407
  Мельник В. Соціоантропологічні запити та виміри науково-технічного поступу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 84-97. – ISSN 0235-7941
1384408
  Пацюк В.С. Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 58-63 : рис.
1384409
  Хільчевський В.К. Соціогідрологія: плюси і мінуси нової міждисциплінарної області досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 9-13. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
1384410
  Безпальчий В.Ф. Соціоглогічні аспекти праці / В.Ф. Безпальчий. – Київ : Товариство "Знання", 1975. – 46 с. – Бібліогр.: с. 45. – (Товариство "Знання" УРСР. Серія 1. Суспільно-політична ; 13)
1384411
  Середа Г.В. Соціографія релігії як напрямок емпіричної соціології релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 83-84
1384412
  Вовканич С. Соціогуманістична парадигма буття - матриця національної ідеї України XXI сторіччя // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 7-49
1384413
  Вовканич Степан Йосипович Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 7-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів ...
1384414
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1384415
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.18 назв. – ISSN 0131-775Х
1384416
  Мельник В. Соціогуманістичні імперативи та проблеми науково-технічного поступу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 7-26. – ISSN 2307-0463


  Проаналізована сутність техніки, феномену технічного загалом, обґрунтовано положення про їх соціокультурну обумовленість. Розкрито вплив технізації життєдіяльності людини на процеси духовної та культурної деградації й відчуження. Розглянуто змістовні ...
1384417
  Горбатюк С.Є. Соціогуманітарна безпека як об"єкт державної політики і управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 91-98. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1384418
  Андрущенко В.Л. Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 3-10. – Бібліогр.: 16 назв
1384419
  Надибська О.Я. Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 83-94. – ISSN 2072-1692
1384420
  Солошенко О.І. Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 40-45. – ISSN 1562-529Х
1384421
  Усатенко Т. Соціогуманітарний простір концепту "ідентичність" / Т. Усатенко, Г. Усатенко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 7 (101). – С. 58-63


  Ідентичність (особистісна і соціальна) розглядається як індивідуалізація через соціалізацію з визначенням історичних етапів її становлення і знаходження нових смислів у різних культурно-історичних періодах в єдності внутрішніх та зовнішніх соціальних і ...
1384422
  Ревко А.М. Соціогуманітарний простір та його вплив на розвиток регіональних господарських систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Ревко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
1384423
  Петренко К.В. Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 174-177
1384424
  Куценко В. Соціогуманітарний розвиток у контексті реформування економіки та забезпечення високої якості життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 183-191. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль соціогуманітарної сфери та її роль к забезпеченні реформування економіки, високої якості життя, обгрунтовано шляхи регулювання економіки та зростання добробуту населення.
1384425
  Генсіцький Ю.Д. Соціогуманітарний функціонал NBICS-медіатнехнічного середовища // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 33-35
1384426
  Діденко Л.В. Соціогуманітарні витлумачення процвітання: джерела VS сучасність / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 199-203. – ISSN 2076-1554
1384427
   Соціогуманітарні дослідження у національній Академії наук України. 2004-2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ до 90-річчя Національної академії наук України / НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ редкол. : В.М. Литвин (голова), О.С. Онищенко та ін ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-02-5093-2
1384428
  Гаврилюк А.М. Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. : 25.00.02 / Гаврилюк Алла Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. управл. персоналом"". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1384429
  Павко А.І. Соціогуманітарні науки в Україні: стан‚ проблеми‚ перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого‚ конструктивно-критичного використання новітніх нормативно-правових документів‚ в освітній та соціальній царині різноманітних соціогуманітарних джерел та видань здійснено спробу проаналізувати реальний стан соціогуманітарних ...
1384430
   Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів : Львівська політехніка, 2005-
№ 2. – 2006. – 209, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1384431
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2005-
№ 4. – 2010. – 250, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1384432
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 5. – 2010. – 242, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1384433
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів : Львівська політехніка, 2005-
№ 6. – 2012. – 245, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1384434
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1384435
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 8. – 2015. – 141 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384436
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 9. – 2016. – 176, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1384437
  Федоренко О. Соціодемографічні детермінанти соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-22. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати дослідження соціодемографічних детермінант соціальної інтеграції внутрішньо пере-міщених осібі з Донецької та Луганської областей, що внаслідок воєнного конфлікту вимушені були мігрувати в інші регіони України. Розглянуто такі ...
1384438
  Пугач А.В. Соціодинаміка рекламної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 75-85


  Аналізуються особливості впливу рекламної діяльності на зміну суспільної свідомості, особливо ціннісних орієнтирів українського суспільства. Ключові слова: рекламна діяльність, суспільство, суспільна свідомість, цінності. Анализируются особенности ...
1384439
  Пожуєва І.С. Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-115. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1384440
  Третяк Ю.Ю. Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 474-483


  Статтю присвячено дослідженню і спробі категоризації ідентифікаційних ознак респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. Статья посвящается исследованию и попытке категоризации идентификационных признаков респондента в жанре ...
1384441
  Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб"єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку. В статье рассмотрены институциональные и ...
1384442
  Волос С.В. Соціоекологія - інтегральна наука сучасності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 126-129. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1384443
  Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172с. – ISBN 966-7148-17-3
1384444
  Ксьонова О.В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 6 (224), червень. – С. 103-106. – ISSN 2221-1055
1384445
   Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 4-13. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1384446
  Логоша Р.В. Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні / Р.В. Логоша, І.А. Семчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 175-187. – ISSN 2222-4459
1384447
  Руженський М.М. Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв
1384448
  Афанасьєа М.В. Соціоінженерний підхід до дослідження виборчої сфери // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7069-57-6
1384449
  Палієнко С. Соціоісторична проблематика в радянській археології 1940-1960-х років: від цільових завдань до практичної реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1384450
  Стасюк Т.В. Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 50-62
1384451
  Бистров Я.В. Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-16. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено парадигму лексичних повторів (ключових слів) у тексті, які виступають важливим літературним заосбом підвищення соціопрагматичної ефективності художнього тексту. Актуалізовані одиниці ментального лексикону головної героїні ...
1384452
  Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
1384453
  Олтаржевський Д.О. Соціокомунікативна ефективність внутрішнього корпоративного мас-медіа як один із чинників розвитку бізнесу (на прикладі корпоративного видання компанії IDS Group "Акваторія") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 22-25


  У статті досліджується ефективність корпоративних видань та їх уплив на розвиток бізнесу. In the article it is researched the efficiency of corporative editions and their impact on development of business. Keywords: corporate edition, PR, ...
1384454
  Ісаєнко О.О. Соціокомунікативна модель медіаспоживання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 86-91. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є конструювання соціокомунікативної моделі медіаспоживання на сучасному етапі розвитку суспільства засобами аналізу змістовного наповнення основних функцій медіакультури як феномена, який став усвідомлюватися одним з ключових факторів, що ...
1384455
  Немирович-Булгакова Соціокомунікативна роль наукової медичної бібліотеки науково-дослідної установи в епоху трансформацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 29-30. – ISSN 2518-7341
1384456
  Кондратська В.Л. Соціокомунікативна специфіка етнічної преси Криму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 28-31


  Кримський інформаційний простір унікальний і багатовимірний. Зростання національної самосвідомості і міжетнічної напруженості задають журналістиці межі і параметри висвітлення національної проблематики, мета яких - інформаційне врегулювання стосунків ...
1384457
  Стехіна В.М. Соціокомунікативний аспект досліджень масмедійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглянуто соціальні и комунікативні компоненти в медіадослідженнях, соціолінгвістичні проблеми інтержаргону, суржику, мови політики. The article deals with social and communication components in media research, social and linguistic problems of ...
1384458
  Матвієнко О. Соціокомунікативний вимір досліджень сфери громадського харчування / О. Матвієнко, М. Цивін // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 228-232


  У статті запропоновано підхід до вивченння сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи. Виявлено комунікативні функції сфери громадського харчування. Показано зв’язки сучасних соціокомунікативних функцій у історичному зв’язку. В ...
1384459
  Косачова О.О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 167-177


  Досліджено сучасний стан та базові проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.
1384460
  Зленко А. Соціокомунікативні аспекти розвитку студентського самоврядування українських вишів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 137-159. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
1384461
  Жук О. Соціокомунікативні моделі "Я+Я" і "Я+ВІН" на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 231-238. – Бібліогр.: Літ.: С. 237; 13 поз. – ISSN 2078-1911
1384462
  Садівничий В.Ю. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 377-383


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні, продовжувані та серіальні видання. Протягом 1860-1919 рр. у дев"яти губерніях України їх видавалося понад 180 назв. У ролі видавців, засновників та редакторів виступили більш ніж 170 осіб: науковці, ...
1384463
  Хітрова Т. Соціокомунікативні технології формування історичної пам"яті в радянському комунікативному середовищі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 25-33


  У статті проаналізовано медійну модель формування змісту й трансляції «історичної пам’яті» у межах радянського комунікативного середовища. Визначено специфіку використання маніпуляційних комунікативних стратегій у реалізації радянської «політики пам’я ...
1384464
  Воскобойнікова-Гузєва Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого ...
1384465
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: об"єкт, предмет і методи дослідження / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 374-389. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1384466
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є формування теоретичних засад, означення першочер- гових завдань і пріоритетних профілів розвитку соціокомунікаційної інженерії як нового напряму досліджень у галузі соціальних комунікацій та наведення прикладів застосування її ...
1384467
  Стехіна В. Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 22-31


  У статті розглянуто особливості неформальних мовленнєвих спільнот в рамках соціокомунікаційних дискурсів, перераховано риси основних комунікаторів, визначено перспективи вивчення лідерів дискурсів суспільних протестних рухів на матеріалі ...
1384468
  Пастушенко О.В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних ресурсів бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 26-28. – ISBN 978-966-02-7337-5
1384469
  Воронова Л.М. Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. / Л.М. Воронова, Н.С. Мартем"янова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 14-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто діяльність установ культури України в 1970-1980-ті рр. ХХ ст. в контексті реалізації ними соціально-комунікаційної функції. Виявлено, що в культурно-освітній роботі домінували адміністрування, надмірна централізація, чітка регламентація ...
1384470
  Кіслов Д.В. Соціокомунікаційний маркетинг як механзм державного управління:основні принципи // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 26-30. – ISSN 2307-6194
1384471
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 11-18


  Розглянуто особливості подання теоретичних засад соціальних комунікацій
1384472
  Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 34-43. – ISSN 2224-9516


  На прикладі функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського зроблено аспектний аналіз формування комунікаційних моделей галузевих бібліотек. Виокремлено базові терміни і концепти комунікаційної сфери книгозбірень цього ...
1384473
  Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Наталія Кунанець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Наведено дискурс формування соціокомунікаційних процесів у бібліотеках як вагомий складник трансляції соціальних знань. Запропоновано концепцію дослідження електронного репозитарію як соціокомунікаційного каналу передавання повідомлень з метою ...
1384474
  Василенко В. Соціокомунікаційні технології інмутації як негативний чинник впливу на процес формування іміджу ЗВО: способи нівелювання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти формування іміджу закладу вищої освіти, представлено характеристику елементів системи впливу соціокомунікаційних технологій розбалансування на цей процес. Розглянуто основні етапи реалізації стратегії нівелювання впливу ...
1384475
  Василенко В.Ю. Соціокомунікаційні технології формування іміджу закладу вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Василенко Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1384476
  Данильчук Д. Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи "Герої Майдану / Герої Небесної Сотні") // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 46-56. – ISSN 2522-1272
1384477
  Ухова А. Соціокультурна адаптаційна поведінка інтелектуального мігранта в новому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-50. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Починаючи із другої половини ХХ ст., міграція набула світового масштабу, охопила всі континенти, різні соціальні верстви і групи суспільства, різні сфери суспільної життєдіяльності. Незважаючи на безліч позитивних аспектів, які несе міграція, існує й ...
1384478
  Чирва А.С. Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 490-495. – ISSN 2312-5993


  У статті здійснено аналіз сучасного забезпечення соціокультурної адаптації міжнародних студентів в університетах України. Висвітлено сутність та особливості процесу. Встановлено три основні рівні соціокультурної адаптації міжнародних студентів в ...
1384479
  Яковенко М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-91. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1384480
  Лакішик Д.М. Соціокультурна асиметрія американо-європейських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 74-82
1384481
  Гуменюк В.В. Соціокультурна база як складова туристичного потенціалу Івано-Франківщини // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.85-89
1384482
  Стьопченко Е. Соціокультурна взаємодія німців-колоністів Півдня України та їх сусідів-циган в поліетнічному оточенні // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 402-418. – ISBN 978-966-02-4789-5
1384483
  Бадан А.А. Соціокультурна глобалізація як фактор універсалізації західних стандартів прав і свобод // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 12-16. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1384484
  Зінченко В. Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 162-185
1384485
  Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 17-23
1384486
  Борейко Ю.Г. Соціокультурна детермінанта феномену символічного насильства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 5-8. – ISSN 2521-6570
1384487
  Гурова О.М. Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 13-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1384488
  Ченбай Н.А. Соціокультурна детермінація науково-технічного знання в інформаційну епоху // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 40-49
1384489
  Левцун О.Г. Соціокультурна детермінація підприємницької поведінки : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Левцун О. Г.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1997. – 22л.
1384490
  Зотова В.А. Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка / В.А. Зотова, О.Є. Матвійчук // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 78-83


  Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів.
1384491
  Волков С.М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
1384492
  Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України : соціологічний моніторинг : 1994-2006 / О.І. Вишняк ; НАНУ, Ін-т соціології. – Київ, 2006. – 203 с. – ISBN 978-966-02-4171-2
1384493
  Верменич Я. Соціокультурна динаміка регіонального розвитку України: методологічні підходи дослідження // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – С. 16-30. – ISSN 2664-4282
1384494
  Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1384495
  Григоренко В.Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти / В.Л. Григоренко, О.І. Рассказова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
1384496
  Антонюк О.В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 73–82
1384497
  Куцик П.О. Соціокультурна діалектика економічних систем / П.О. Куцик, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 71-83. – ISSN 1726-8699
1384498
  Бутко Л.В. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації / Л.В. Бутко, Д.П. Василенко, В.І. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 2409-9805
1384499
  Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ: основні аспекти // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 23-25


  З досвіду роботи Богуславської ЦРБ
1384500
  Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1384501
  Лещук Г.В. Соціокультурна діяльність та інклюзивна освіта: точки дотику / Г.В. Лещук, О.В. Сорока // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 96-99. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1384502
  Погасій Л.П. Соціокультурна зумовленість мови // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 163-166. – ISSN 2076-1554
1384503
  Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1384504
  Стасевська О.А. Соціокультурна ідентичність постмодерну: проблема соціального конструювання // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 215-233. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1384505
  Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
1384506
  Рудніцька О.О. Соціокультурна інтеграція ромів в українську культуру ХХІ століття (на прикладі творчості Ігоря Крикунова та Петра Чорного) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 2226-0285
1384507
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Слабінська С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 179-198
1384508
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1384509
  Муратов Д.Є. Соціокультурна інформація та її врахування у перекладі і підготовці перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103-105. – Бібліогр.: с. 105, Літ.: 6 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціокультурну інформацію при перекладі, а також комунікативні, культурні та лінгвокогнітивні чинники, які впливають на цей процес.
1384510
  Харламова Л.С. Соціокультурна компетентність майбутніх менеджерів : метод. рекомендації з вивч. навч. дисциплін "Укр. мова за проф. спрямуванням", "Інозем. мова за проф. спрямуванням", "Друга інозем. мова за проф. спрямуванням" / Л.С. Харламова ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 118, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1384511
  Любарець В. Соціокультурна компетентність як необхідна складова в екскурсійній діяльності майбутнього фахівця сфери туризму // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 60-63. – ISSN 2075-1478
1384512
  Хоменко Н.В. Соціокультурна компетентність як освітній аспект життєдіяльності особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1384513
  Насєдкіна О.О. Соціокультурна компетенція мовної освіти // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – С. 9-14
1384514
  Сидорчук О.В. Соціокультурна компетенція та набутий досвід навчання студента як чинники впливу на ступінь засвоєння іншомовного матеріалу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 269-273
1384515
  Прудникова О.В. Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 123-132


  Розглянута соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури. Показано, що суть комунікації полягає в діалоговій комплексності, у визнанні й розумінні, у кооперативному ефекті духовної інтеграції в конкретному ...
1384516
  Степанов В.Ю. Соціокультурна концепція еволюції інфомаційного середовища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 61-67
1384517
  Петрушкевич А.В. Соціокультурна критика свідомого та несвідомого у структурі культуротворення: неофрейдизм // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-126. – ISSN 2226-3209
1384518
  Бойко Г.О. Соціокультурна мобільність як складова соціальної мобільності педагога // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 57-73. – ISBN 978-617-10-0462-7
1384519
  Носко А. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця XIX - початку XX століття: епістолярна парадигма : монографія / Анастасія Носко ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 188, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-188. – ISBN 978-617-7452-09-5
1384520
  Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : [ монографія ] / Мар"ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416с. – ISBN 5-8326-0159-9
1384521
  Хоменко А. Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 84-95. – ISSN 2312-5993
1384522
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість економічної діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 134-136
1384523
  Пантелєєва І.А. Соціокультурна обумовленість падіння перфомансної декламації Стародавнього світу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 149-156. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1384524
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість підприємництва // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 85-90. – ISBN 966-7943-03-8
1384525
  Каменський В.І. Соціокультурна основа планувальної структури міст індустріальної цивілізації (на прикладі Ріо-де-Женейро, Бостону та Санкт-Петербургу) // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
1384526
  Горенко Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки XXI століття: історія та перспективи розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 129-133
1384527
  Макаренко Є.А. Соціокультурна політика Ради Європи: перспективи та здобутки Європейського року міжкультурного діалогу / Є.А. Макаренко, О.С. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 9-14
1384528
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 125-132
1384529
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір (Частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 67-74
1384530
  Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
1384531
  Васильєва М.П. Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти / М.П. Васильєва, О.Ю. Волох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 75-82
1384532
  Ткачук М.А. Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко та О. Мазуркевича // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 277-288. – ISBN 978-617-7009-44-3
1384533
  Набруско І. Соціокультурна роль грошей у процесі споживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 147-155. – ISSN 1563-3713
1384534
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 8 назв.
1384535
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадського суспільства в Україні:комунікативний дискурс : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій. Спец 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176 - 204
1384536
  Покляцький С.А. Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 198-209 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1384537
  Чхеайло І.І. Соціокультурна складова як домінантний фактор столого розвитку сучасного суспільства (український контекст) / І.І. Чхеайло, А.А. Чхеайло // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – C. 50-55. – ISSN 2073-803X
1384538
  Ларцев В. Соціокультурна спадщина в ролі фактора синергетичної еволюції людства та особистості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
1384539
  Паламарчук Лариса Соціокультурна спрямованість практичних робіт у курсі "Загальна географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30. – Бібліогр. 3 назви
1384540
  Фоменко Людмила Костянтинівна Соціокультурна трансформація медичного знання : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Фоменко Людмила Костянтинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1384541
  Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 95-107. – ISSN 0130-5247
1384542
  Ченбай Н.А. Соціокультурна цінність науково-технічного знання та соціальних технологій в інформаційному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 107-114
1384543
  Сорочук Л. Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування та збереження української народної традиції в умовах міграції. Вивчається специфіка українського культуротворення за межами Української держави. В статье исследуется проблема функционирования и сохранения ...
1384544
  Спинка Л.А. Соціокультурне підгрунтя легітимних політичних інститутів в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – 41-49. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1384545
  Руденко С.Б. Соціокультурне призначення та інституційна специфіка музею : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Руденко Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 40 назв
1384546
  Наколонко І.М. Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 259-267. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1384547
  Ушно І.М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 86-95
1384548
  Капіца В.Ф. Соціокультурне регулювання трансформаційних процесів в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 330-334. – ISBN 978-966-177-064-4
1384549
  Бабенко Т. Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 42-46. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1384550
  Чернова К. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій, різні наукові підходи до визначення цієї проблеми. Ключову роль у цьому аспекті відведено етнічній ідентичності, виявленню основних її індикаторів у середовищі ...
1384551
  Філіпчук Г. Соціокультурне середовище і лідерство // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 83-95. – ISSN 2616-3241


  "Розглядаються проблеми суспільної значимості формування якісних характеристик лідера у вимірі цивілізаційного й національного розвитку. Аналізуються соціально-педагогічні, політичні, етичні, культурологічні аспекти взаємовпливів середовища, ...
1384552
  Верстюк В.В. Соціокультурне середовище і процес формування світогляду М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 52-63. – (Історичні науки ; Т. 21)
1384553
  Капська А.Й. Соціокультурне середовище і ціннісні орієнтації особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 85-87. – (Педагогічні науки)


  У статті розкривається взаємозв"язок і взаємовплив ціннісних орієнтацій особистості; аналізується особистість як культурний об"єкт у певному соціумі.
1384554
  Афанасьєва Л. Соціокультурне середовище як референт модернізації сучасного українського міста / Л. Афанасьєва, І. Букрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль соціокультурного середовища в стратегічному плануванні розвитку міст та обґрунтовано дієвість соціологічних знань у вирішенні конкретних міських проблем, особливостей розвитку, функціонування та модернізації сучасного українського ...
1384555
  Жорнова О.І. Соціокультурне тло сучасних художніх практик : до ознак позиціонування учасника // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.158-166
1384556
  Килимистий С.М. Соціокультурний аналіз анімації в туризмі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-146
1384557
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз гендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-22. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1384558
  Ходаківська Я. Соціокультурний аналіз літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 134-141
1384559
  Малес Л. Соціокультурний аналіз міського простору // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 310-318. – ISBN 978-966-2241-22-8
1384560
  Тягло К.О. Соціокультурний аналіз тенденцій сучасної української літератури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статье сделана попытка обобщенного анализа базовых тенденций современного украинского литературного процесса. На основе культурно-аналитического подхода раскрывается роль художественного произведения как объекта репрезентативной культуры. Выделяются ...
1384561
  Бугров В.А. Соціокультурний аналіз як метод філософських досліджень / В.А. Бугров, М.Ю. Русин // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 241-260. – ISBN 978-966-439-469-4
1384562
  Русин М.Ю. Соціокультурний аналіз як метод філософсько-естетичних досліджень / М.Ю. Русин, С.В. Руденко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Метод соціокультурного аналізу посідає важливе місце в системі методологічних засад філософського пізнання. Історично формуючись в межах діалектичного мислення, цей метод розробляється у руслі методологічних проблем історико-філософського пізнання далі ...
1384563
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18. – ISBN 978-966-651-861-9


  Соціокультурний аналіз як нова пізнавальна стратегія прагне віднайти себе в існуючих матрицях соціологічного теоретизування. Проте очевидно, що з часом змінюються і самі їх координати.Тож таке знаходження себе повсякчас потребує перевизначення і тому ...
1384564
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 428 л. – Бібліогр.: л. 367-428
1384565
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
1384566
  Литвинов О.О. Соціокультурний аспект англомовних номінацій зорової поведінки мовця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 432-440


  Стаття присвячена розгляду соціокультурного аспекту номінацій невербального компонента комунікації "зорова поведінка" в сучасній англійській мові. Увага зосереджується на комунікативних функціях та соціокультурних характеристиках досліджуваних ...
1384567
  Ложечкін В. Соціокультурний аспект європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 94-97. – ISSN 1728-9343
1384568
  Кікоть А.А. Соціокультурний аспект кольорової символіки в костюмному сценарії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 130-137
1384569
  Матюша П.А. Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військових структур українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 210-214.
1384570
  Римар Я.С. Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 173-179. – ISSN 2077-1800
1384571
  Гула Р.В. Соціокультурний вимір інформаційних війн XXI століття з погляду місця й ролі в них бібліотек / Р.В. Гула, І.Г. Передерій, В.В. Сажко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 7-23 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  Розвиток процесів модернізації та трансформації, як у бібліотечній справі, так і у військовій теорії, визначає їхній детермінізм концептуальних змін у сутнісній природі цих соціальних інститутів і соціально-політичних феноменів, який і визначає ...
1384572
  Горошкіна О. Соціокультурний вимір навчання української мови як іноземної // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (198), листопад 2019. – С. 3-7
1384573
  Мисечко О. Соціокультурний вимір радянських шкільних підручників з англійської мови: ретроспективний аналіз // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (72). – C. 26-34
1384574
  Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам"яті // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 7-14. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам"яті. Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування концепту національної пам"яті, ...
1384575
  Онопрієнко М.В. Соціокультурний зміст високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 39-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1384576
  Веденєєв В.О. Соціокультурний зміст політичного процесу: методологічне підгрунтя дослідження проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 150-154. – ISSN 2077-1800
1384577
  Танцюра К. Соціокультурний і політичний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 років у сучасних історичних дослідженнях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 160-164. – ISSN 1998-4634
1384578
  Стахів М.О. Соціокультурний компонент формування комунікативної компетентності педагога: теорія і практика // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 73-98. – ISBN 978-617-10-0462-7
1384579
  Погрібна В.Л. Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 74-80. – ISSN 2077-1800
1384580
  Давиденко Г.В. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 62-66
1384581
  Хорольська Т.А. Соціокультурний контекст ціннісного світовідношення особистості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 124-131. – ISSN 2076-7382
1384582
  Світлинець О.В. Соціокультурний підхід до дослідження феномену туризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 63-74


  Розглядаються теоретико-методологічні засади філософського дослідження соціокультурних феноменів. Особлива увага приділяється аналізу соціокультурного підходу до вивчення феномену туризму. Рассматриваются теоретико-методологические основы философского ...
1384583
  Салі О. Соціокультурний підхід у підготовці майбутніх учителів-філологів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 296-308. – ISSN 2312-5993
1384584
  Петранговська Н.Р. Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 249-252. – (Серія : Педагогічні науки)
1384585
   Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / [Н.М. Авер"янова та ін. ; упоряд. К.А. Кобченко ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-241-1
1384586
  Марціновська Д. Соціокультурний потенціал кредології: католицизм епохи Папи Івана XXIII // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 84-90. – ISSN 2224-0306
1384587
  Бушманова І.А. Соціокультурний простір інтелігенції Півдня України 1930-х рр. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 8-11. – ISBN 978-617-7090-41-9
1384588
  Кузнєцова А.С. Соціокультурний простір міста в контексті модернізації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 25-27
1384589
  Наулко В. Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 220-222
1384590
  Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М.Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с. – ISBN 966-7982-92-0
1384591
  Сайтарли І.А. Соціокультурний спадок ідеології споживання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглянуто головні чинники, які вплинули на занепад соціальної культури в епоху постіндустріалізму. Социокультурное наследие идеологии потребления. Статья посвящена рассмотрению основных причин разложения социальной культуры в постиндустриальную ...
1384592
  Лукащук О. Соціокультурний статус вищої освіти: історико-соціологічний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 131-140. – ISSN 1563-3713
1384593
  Балабушевич Т.А. Соціокультурний статус росіян в Україні та проблеми формування національної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 35-40. – ISSN 1996-5931
1384594
   Соціокультурний та академічний аспекти адаптації іноземних студентів в університетах України / Н. Смолікевич, Н. Мукан, Л. Левицька, О. Шумська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 65-70. – ISSN 2308-4634
1384595
  Довбня В.М. Соціокультурний та історико-політичний контексти освітньої та наукової діяльності Г. Ващенка. Ст. 2 Філософсько-освітня рефлексія Г. Ващенка та її суспільно-політичне заломленняе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 99-107
1384596
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 446 л. – Додатки: л. 396-416. – Бібліогр.: л. 417-446
1384597
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1384598
  Антонова О. Соціокультурний феномен сімей, які свідомо не бажають мати дітей, як об"єкт публічної політики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 65-71. – ISSN 2664-3618
1384599
  Басара Г. Соціокультурний феномен українського провінційного міста доби Центральної Ради // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1384600
  Лубський В.І. Соціокультурний фон сучасного каламу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Назва "калам" випливає з самої сутності даного теологічного спря- мування. Як відомо, суть його полягає в раціонально-логічному обгрунтуванні релігійного вчення при широкому використанні філософських проблем, у підпорядкуванні філософії, науки, ...
1384601
  Щербяк Ю.А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 76-78. – ISSN 1810-2131
1384602
  Сащук Г.М. Соціокультурний чинник інформаційної складової національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 82-91
1384603
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Автореф. дис. ... канд. політ. наук.:23.00.02 / Нагорняк Т.Л.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1384604
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Дис....канд.політ.наук.Спец.23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна; Донецький нац.університет. – Донецьк, 2000. – 214л. + Додатки:л.196-214. – Бібліогр.:л.172-193
1384605
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору
1384606
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 43-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1384607
  Кучерук Т. Соціокультурні аспекти глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальні та культурні форми глобалізації економіки. Social and cultural forms of economic globalisation are examined.
1384608
  Панкова Ю.М. Соціокультурні аспекти глобальних економічних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 74-79. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1384609
  Позднякова-Кирбят"єва Соціокультурні аспекти диференціації середньої освіти : монографія / Е.Г. Позднякова-Кирбят"єва ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-213. – ISBN 978-966-599-389-6
1384610
  Риндзак О.Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 120-127. – ISSN 1562-0905
1384611
  Голубович О. Соціокультурні аспекти інтеграціних процесів у добу глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-16. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1384612
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вишої освіти : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Швець Д.Є.; ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 177л. – Бібліогр.: л. 164-177
1384613
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук:22.00.04 / Швець Д.Є.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1384614
  Сащук Г.М. Соціокультурні аспекти інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 314-322


  Розглядається культурологічний контекст процесу інформатизації суспільства. Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, віртуальна комунікація, кіберпростір. Рассматривается культурологический контекст процесса информатизации ...
1384615
  Ковальова Г.П. Соціокультурні аспекти кризи національної ідентичності в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 63-71
1384616
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Мотузенко Богдан Ігорович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л. 198-252. – Бібліогр.: л. 176-197
1384617
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Мотузенко Б.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1384618
   Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ : ЦВП, 1997. – 130с. – ISBN 9667181049
1384619
  Федорів Ярослава Романівна Соціокультурні аспекти просодичної органиізації висловлювань-невдоволень. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Федорів Ярослава Романівна; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20 с.
1384620
  Чень Л.Я. Соціокультурні аспекти розвитку міських історичних монастирів в Україні // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2018. – Вып. 18. – С. 114-120. – ISSN 2519-4208
1384621
  Торушанко В.Р. Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 196-202. – Бібліогр.: 10 назв.
1384622
  Скорик А. Соціокультурні аспекти розвитку радянського телебачення 60-х років ХХ ст. / Андріана Скорик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 294-311
1384623
  Козловський Є.В. Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 59-66. – Бібліогр.: 10 назв.
1384624
  Осипова Н.П. Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 155-161
1384625
  Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
1384626
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX ст. / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – 189-202. – ISSN 2312-2587
1384627
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX столітті / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 86-97. – ISSN 2312-2587
1384628
  Бакіров В. Соціокультурні бар"єри модернізації української вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1384629
   Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні : колективна монографія / [М.О. Зайцев, М.В. Карповець, Т.В. Матусевич та ін.] ; за ред. Марії Петрушкевич ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Каф. філософії та культур. менеджменту. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8041-12-0
1384630
  Комарніцький І.О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1384631
  Ліпич І.І. Соціокультурні виміри екологічної діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 93-96. – ISSN 2072-1692
1384632
  Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами IV міжнародного музичного фестивалю "Віртуози планети" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-265
1384633
  Савельєв Ю. Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 18-37. – ISSN 1563-3713
1384634
  Савченко А.А. Соціокультурні виміри правової культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 2226-0285
1384635
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – Київ : КІС ; Студія "Нова сторінка", 2010. – 444, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. та анот. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 405-426. – ISBN 978-966-2141-72-6
1384636
  Щепанська Х. Соціокультурні виміри слово-образу серця в українській поезії першої половини XIX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 112-118
1384637
  Кравець Л. Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано сплив Соціокультурних чинників на зміни метафори в українській поезії ХХ ст.
1384638
  Чернова К.О. Соціокультурні детермінанти модернізації вищої школи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 341-346. – ISBN 978-966-171-387-0


  У доповіді розглянуті сучасні тенденції розвитку вищой школи. Основна увага приділена соціокультурним детермінантам модернізації вищої школи.
1384639
  Спинка Л.А. Соціокультурні джерела легітимності влади політичних інструментів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 78-80
1384640
  Полісученко А.Ю. Соціокультурні домінанти комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 20-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1384641
  Семенова О. Соціокультурні дослідження українсько-білоруського пограниччя: до історіографії питання // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 24-38. – ISSN 2664-4282
1384642
  Подковенко Т. Соціокультурні засади концепції "живого права" Євгена Ерліха / Т. Подковенко, К. Чорна // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (28). – С. 18-24. – ISSN 2524-0129
1384643
  Костишин Е. Соціокультурні засади материнства та дитинства в українській історичній традиції / Е. Костишин, В. Грицанюк, В. Логвиненко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 67-73. – ISSN 2308-4634
1384644
  Владимиренко В.Є. Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Владимиренко В. Є.; МО України, Укр., держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1994. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1384645
  Владимиренко Вячеслав Євгенович Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Владимиренко Вячеслав Євгенович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.
1384646
   Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
1384647
  Чередник О. Соціокультурні константи розвитку системи освіти України (друга половина ХХ ст.) / О. Чередник, Ю. Руденська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 236-246. – ISSN 2077-1827
1384648
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центр гуманіт. освіти НАН України. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 172-187
1384649
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1384650
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти функціонування іміджу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 130-138
1384651
  Крупко О.І. Соціокультурні концепти життя/смерть у мовній картині світу Ліни Костенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 112-125. – ISSN 2413-5593
1384652
   Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України = Sociocultural factors in building Ukraine population" mental immunity to foreign manipulations of consciousness = Социокультурные механизмы формирования ментального иммунитета против внешних манипуляций сознанием населения Украины / [В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 226, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7723-6
1384653
  Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-48. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція соціокультурних середовищ (мільо). Розглянуті основні теоретичні засади концепції, що викладені в роботах Міхаеля Фестера та Штефана Граділа. В ході даного огляду уточнено понятійний конструкт "соціокультурні середовища" ...
1384654
  Нечипоренко А. Соціокультурні мнемотехніки моди // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 438-446. – ISSN 2300-1062
1384655
  Грабовський С. Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-26. – ISSN 2227-1503
1384656
  Андоверова А. Соціокультурні обставини формування особистості майбутньої королеви Вікторії // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 33-35
1384657
  Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціального аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 95-100. – ISSN 1810-2131
1384658
  Драган-Іванець Соціокультурні особливості текстів про моду в українських ЗМІ / Драган-Іванець, В.В. Чуревич // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 60-69. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
1384659
  Лозовий В.С. Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 340-350. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1384660
  Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-78.
1384661
  Щербаков Р.М. Соціокультурні параметри формування іміджу підприємств сфери громадського харчування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  У статті досліджено специфіку формування іміджу підприємств громадського харчування в соціокультурному контексті. Проаналізовано природу виникнення іміджу як соціокультурного феномену, визначено основні блоки моделювання іміджу в соціокультурному ...
1384662
  Москвічова Ю.О. Соціокультурні передумови виникнення романтизму: світоглядно-естетичні орієнтири // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 203-207. – ISSN 2226-3209
1384663
  Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та генези європейських університетів: контекст академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3209
1384664
  Федорок В. Соціокультурні передумови розвитку етнотуризму на Прикарпатті в період незалежности України // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 350-356. – ISSN 2300-1062
1384665
  Кудря І.Г. Соціокультурні передумови російскої моделі модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 116-125


  Стаття представляє собою аналіз соціокультурного контексту російської моделі модернізації і є спробою продемонструвати, що російська форма модернізації в багатьох своїх аспектах обумовлена культурно-цивілізаційним типом російського суспільства. Ключові ...
1384666
  Грама Т.Б. Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-130. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1384667
  Держко І.З. Соціокультурні передумови формування класичної метафізики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2077-1800
1384668
  Ліснича В.М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задоволення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1384669
  Тормахова А.М. Соціокультурні практики в теорії дігімодернізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 121-123
1384670
  Стецюк І.І. Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Стецюк Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1384671
  Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
1384672
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 - х - на початку 30 - х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Вовк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244л. + Додатки : л.214-217. – Бібліогр. : л.218-244
1384673
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1384674
  Чернова А.О. Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 404-412


  Стаття присвячена вивченню поняття соціокультурних репрезентацій, а саме їх ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті представлено класифікацію соціокультурних ...
1384675
  Ушакова Ж.С. Соціокультурні розбіжності Сходу і Заходу України : проблеми збереження національної ідентичності українців у контексті глобалізаційних викликів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 285-292
1384676
  Костенок І.В. Соціокультурні складові державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Костенок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1384677
  Дороз В. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 72-80
1384678
   Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
1384679
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1384680
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Трухачов О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1384681
  Шкляр В. Соціокультурні та політичні моделі журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – ISBN 966-294-186-0
1384682
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.172-182
1384683
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1384684
   Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 5-9 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т, Каф. дизайну ; [редкол.: О.В. Чепелюк, І.О. Кузнецова, М.В. Колосніченко та ін.]. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97799-5-3
1384685
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 88-95. – ISBN 966-628-104-X
1384686
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037
1384687
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об"єкт дослідження вітчизняних науковців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 4-26. – ISSN 2524-0137
1384688
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 391-408. – ISSN 2524-0137
1384689
  Культенко В.П. Соціокультурні трансформації доби модерну та постмодерну // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 12-18. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1384690
  Таранюк Г. Соціокультурні трансформації охорони здоров"я в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 95-117. – ISSN 1563-3713
1384691
  Михайлишин О.Л. Соціокультурні трансформації та модернізація як детермінанти розвитку архітектури міжвоєнної Волині // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 215-226. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1384692
  Арабаджиев Д.Ю. Соціокультурні тренди та український контекст патріотичного виховання молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 87-90. – ISSN 2077-1800
1384693
  Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
1384694
  Афоніна О.С. Соціокультурні умови розвитку музичного мистецтва в Україні кінця XX – початку XXI століть // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 2226-3209
1384695
  Нападиста В.Г. Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX - початку XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Розгляд соціокультурних умов філософських пошуків на теренах України у XIX - на початку XX ст., свідчить про те, що філософська думка в межах колишньої Російської імперії ніколи не зазнавала сприятливого впливу як з боку політичних інституцій так і з ...
1384696
  Коваленко Г.М. Соціокультурні фактори в номінації ключових понять моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 259-268. – ISBN 966-581-481-8
1384697
  Сокурянська Л. Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновані результати аналізу чинників конструювання громадянської ідентичності сучасного українського студентства за вісями: інституційна, ресурсна та практична. На основі аналізу таких ресурсів, як культурний капітал та ціннісні ...
1384698
  Богдашина О.М. Соціокультурні фактори розвитку історичної науки на українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 198-210. – ISBN 978-966-623-661-9
1384699
  Петренко І.В. Соціокультурні фактори формування комунікативної компетенції представників чоловічої та жіночої статі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 152-155
1384700
  Подаряща О.І. Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 123-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1384701
  Божок О. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1384702
  Балакірєва О.М. Соціокультурні чинники відторгнення на ринку праці в Україні та країнах Західної і Східної Європи / О.М. Балакірєва, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 20-30. – ISSN 1681-116Х
1384703
  Білоус А. Соціокультурні чинники громадянського суспільства : Центральна Європа та Україна / А. Білоус, Я. Пасько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.125-128. – ISSN 1728-9343
1384704
  Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації : Дис....канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 186л. + Додатки: 184-186. – Бібл.:л.:167-184
1384705
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації. : 22.00.06. Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук. / Чудовська-Кандиба І. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
1384706
  Перепелиця Тетяна Григорівна Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.06 / Перепелиця Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1384707
  Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : 22.00.06: Дис. ... канд. соціолог. наук / Перепелиця Т.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 202л. – Бібліогр.:л.175-188
1384708
  Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
1384709
  Кляшторний О.М. Соціокультурні чинники конституювання стандартів якості освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 132-142


  Проаналізовано вплив соціокультурних чинників на конституювання конкретно-історичних стандартів освіти. Ключові слова: освіта, вища освіта, якість освіти, стандарти якості освіти, соціокультурні чинники, політичні традиції, самореалізація ...
1384710
  Черненко Н.А. Соціокультурні чинники концептуалізації поняття ДОБРОЧЕСНІСТЬ в просторі давньоримської лінгвокультури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 351-363


  У дослідженні розглянуто особливості вербалізації латинського концепту VIRTUS як етноспецифічної іпостасі гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ, котрі репрезентують детермінованість його семантики загальним культурно- історичним контекстом римської державності. ...
1384711
  Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної самоідентифікації українців // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 55-69
1384712
  Яковлев А.О. Соціокультурні чинники націотворення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 170-176. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1384713
  Сидоренко С.І. Соціокультурні чинники процесу аналітизації в історіїї англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 208-212
1384714
  Лозовий В. Соціокультурні чинники революційних та державотворчих процесів в Україні (1917 - 1921 рр.) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 251-262. – ISBN 978-617-7062-20-1
1384715
  Галицький Р. Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 558-564. – ISSN 1992-5514
1384716
  Князьков С. Соціокультурні чинники споживання лікарських засобів у крос-національному та внутрішньоукраїнському вимірах // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 60-68. – ISSN 2306-3971
1384717
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 368-373. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1384718
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті обгрунтовані чинники модернізації інтелектуально-освітніх практик ВНЗ, їх адекватність завданням формування гуманістичної професійної культури фахівця сенситивного суспільства.
1384719
  Зеленкевич Л.П. Соціокультурні чинники та соціальні ризики децентралізації в сільських громадах (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Зеленкевич Ліана Півлівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1384720
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Бондаренко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л. 176 - 202
1384721
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: спец. 23.00.03 / Бондаренко К.І.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 12 назв
1384722
  Сусська О.О. Соціокультурологічний та неофункціоналістський підходи до вивчення мультимедіатизації та персоніфікації інформаційного обміну // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 198-207. – ISBN 978-966-2229-90-5
1384723
  Садова У.Я. Соціокультурологічні імперативи розвитку туристичної сфери України: міграційний аспект // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 47-53
1384724
  Гірняк С.П. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX - початок XX століття) : монографія / Світлана Гірняк ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Просвіт, 2018. – 617, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 456-514 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7624-62-1
1384725
  Суханова К.Ю. Соціолект Кокні та проблема його перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-71. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1384726
  Александрова О. Соціолект молоді як об"єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 181-185. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1384727
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як об"єкт лінгвістичних досліджень (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 45-50. – ISBN 966-581-481-8
1384728
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 271л. + Додатки: л. 217- 271. – Бібліогр.: л. 188-216
1384729
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1384730
  Грицайчук К.М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – C. 181-190


  Статтю присвячено дослідженню лексико-стилістичних особливостей та функціонування соціолінгвальної репрезентації України на матеріалі французької преси. У роботі розглянуто поняття соціолінгвальної репрезентації, а також надано характеристику ...
1384731
  Дорда В.О. Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 20-27. – ISSN 2077-804X
1384732
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 306 л. – Додатки: л. 238-306. – Бібліогр.: л. 196-237
1384733
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1384734
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.П. Шумарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 157, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 148-154. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-854-8
1384735
  Васильєва Л.П. Соціолінгвістика в південнослов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 37-47. – ISSN 0027-2833
1384736
  Русанівський В.М. Соціолінгвістика і діалектологія // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0027-2833
1384737
  Римашевський Ю. Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 31-37. – Бібліогр.: С. 36; 12 поз.
1384738
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика і стилістика: система кореляцій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-36


  У статті йдеться про загальні предмети соціально-лінгвітичних та стилістичних досліджень, а також специфіку концепцій з огляду методологічних позицій кожної науки. In the article it is considered the common subjects of socio-linguistic and ...
1384739
  Руда Н.В. Соціолінгвістика та неолінгвістика // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 51-52. – ISBN 978-966-439-983-5
1384740
   Соціолінгвістика та парадигмальні зсуви у сучасному світі / Social linguistics and paradigm shifts in modern world = Social Linguistics and Paradigm Shifts in Modern World : 15 April 2021 : міжнар. наук. онлайн конф., 15 квіт. 2021 р. / 15 April 2021 / [Taras Shevchenko National University of Kyiv]. – Київ : [б. в.], 2021. – 149, [1] с. : табл. – Ст. англ., укр. мовами. - Дані обкл.: Taras Shevchenko National University of Kyid. Social Linguistics and Paradigm Shifts in Modern World. 15 April 2021. Соціолінгвістика та парадигмальні зсуви у сучасному світі. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-102-2
1384741
  Гулак А. Соціолінгвістика у школі. Дослідження мовної ситуації як приклад учнівського проєкту для участі в МАН // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 40-45
1384742
  Лактіонова А.В. Соціолінгвістика: генеза і розвиток проблематики досліджень // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 92-102
1384743
  Іванова О.Ю. Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 103-113
1384744
  Воїнов В.В. Соціолінгвістична варіативність лексем/freedom та equality в американських соціокультурних контекстах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 9-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються мало відомі аспекти функціонування лексем liberty та equality з метою встановлення співвідношення в їх змісті універсальних та партикулярних цінностей. У ролі соціолінгвістичної перемінної виступає ціннісна орієнтація різних соціальних та ...
1384745
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина Валентина Антонівна; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2002. – 208л. – Бібліогр.: л. 183 - 208
1384746
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина В.А.; КНУТШ. – Луцьк, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1384747
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістична проблематика в історії мовознавства: типологічна перспектива опису // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 242-253. – ISBN 978-966-1673-17-4
1384748
  Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 63-68. – ISBN 978-617-689-129-1
1384749
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістичне "зчитування" світу повсякденності: мовні практики українців Холмщини та Південного Підляшшя в Першу світову війну (1914-1918 рр.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 17-44. – ISSN 0027-2803
1384750
  Белей Л. Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1384751
  Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 72-77. – Бібліогр.: С. 76-77; 8 назв
1384752
  Пономаренко Ангеліна Соціолінгвістичний "майстер-клас" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 187-189
1384753
  Клименко О.С. Соціолінгвістичний аспект англо-американских запозичень у сучасній французькій мові новітнього періоду: до питання про нормалізацію англіцизмів. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Клименко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1384754
  Опаіц Г.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення категорії адресата мовлення // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 190-192. – ISBN 978-966-96911-8-7
1384755
  Павленко В.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 25-27


  Стаття присвячена дослідженню соціолінгвістичного аспекту медіатекстів. На прикладі статей із газет "The Sun" і "The Times" продемонстровано, як використовують мову представники різних соціальних груп. The article deals with the sociolinguistic aspect ...
1384756
  Князь Т.М. Соціолінгвістичний аспект дослідження фразеологізмів у медійному дискурсі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – C. 3-13. – ISSN 2312-0665
1384757
  Трифонов Р.А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Р.А. Трифонов, Г.В. Яновська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1384758
  Асіїв Л. Соціолінгвістичний аспект морфонологіЇ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 102-113. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1384759
  Осокін М.В. Соціолінгвістичний аспект у сучасних теоріях ідеології // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 102-107. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні концепції ідеології у предметному полі сучасних соціально-філософських досліджень. Basic conceptions of ideology in the subject field of modern socially-philosophical researches are examined in the article.
1384760
  Оржицький І. Соціолінгвістичний вимір художнього тексту: мовна ситуація в Латинській Америці крізь призму літератури // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 151-158. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1384761
  Андрієнко Л. Соціолінгвістичний зміст термінопоняття "фольклоризація мови" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1384762
  Фаріон І.Д. Соціолінгвістичний контекст статусу руської (української) мови у правових документах (кінець XVI - перша половина XVII ст.) // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 507-516. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1384763
   Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики : Збірник матеріалів / С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко, Л.В. Любарська, А.В. Гривко, Н.С. Карпенко, Л.М. Кривенко, У.Г. Воліковська; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Яременко С.А., Любарська Л.В., Гривко А.В., Карпенко Н.С., Кривенко Л.М., Воліковська У.Г.; За ред. А.Ю. Пономаренко. – Київ : НДІУ, 2006. – 96с.
1384764
  Остапчук О.О. Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1384765
  Голікова Н.С. Соціолінгвістичний словник : [словник-довідник] / Н.С. Голікова, В.В. Корольова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства [та ін.]. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 978-617-7109-70-8
1384766
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 187-194. – Бібліогр.: л. 195-232
1384767
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1384768
  Марченко Н.В. Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається соціолінгвістичний чинник впливу на буття серболужицьких слов"ян як в історичному, так і в сучасному вимірах. Наголошується на тому, гцо демографічний, соціальний, психологічний, політико- економічний, та релігійні чинники ...
1384769
  Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
1384770
  Фудерер Т.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження мовного конфлікту в Україні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 108-120. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано сучасні підходи в дослідженнях конфліктної мовної взаємодії та напрями термінологізації поняття «мовний конфлікт» в українській соціолінгвістиці. Обгрунтовано, що соціальні практики, пов’язані із застосуванням мов в Україні, ...
1384771
  Ткач Л.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1384772
  Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
1384773
  Чайка Л.В. Соціолінгвістичні аспекти досліджень вербального конфлікту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 28-33
1384774
  Бондаренко О.М. Соціолінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів / О.М. Бондаренко, О.І. Грушевська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 292-295
1384775
  Бондаренко О.М. Соціолінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів / О.М. Бондаренко, О.І. Грушевська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 292-295
1384776
  Сербенська О. Соціолінгвістичні засади Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1384777
  Хоменко І.А. Соціолінгвістичні засади редагування драматичних радіосценаріїв / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 9-13


  У дослідженні здійснено спробу сформулювати наукові принципи, що дозволять удосконалити літературний сценарій радіовистави. Проаналізовано відповідність стандартів редагування щодо радіоп"єси, традиційних прийомів виправлення журналістських творів щодо ...
1384778
  Гуйванюк Н. Соціолінгвістичні коментарі у "Граматиці української мови" Василя Сімовича // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 78-87. – Бібліогр.: С. 78-87; 7 назв
1384779
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 л. – Додатки: л. 217-262. – Бібліогр.: л. 185-216
1384780
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1384781
  Мойсеєнко Н.Г. Соціолінгвістичні особливості публікацій британського жіночого журналу "Grazia" / Н.Г. Мойсеєнко, Л.В. Сізова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 11-18. – ISSN 2307-4558
1384782
  Гарлицька Т. Соціолінгвістичні параметри міського мовлення на тлі прозових творів С. Жадана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1384783
  Сафонова Н.А. Соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 83-88. – ISSN 2313-500Х


  "Розглянуто соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов у контексті традиційного підходу до викладання іноземних мов. При залученні соціолінгвістичного аспекту до викладання іноземних мов необхідні нові матеріали для навчання, які забезпечують ...
1384784
  Саплін Ю.Ю. Соціолінгвістичні проблеми лексичної антонімії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1384785
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О.О. Письмення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 196-202. – ISSN 2524-0056
1384786
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О. Письменна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати аналізу праць зарубіжних науковців, письменників, літературних критиків, в яких досліджуються різні аспекти культури та суспільної поведінки англійців (негласні правила й норми, що регулюють спілкування у різноманітних ...
1384787
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник Уляна Олексіївна; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 246 л. + Додатки: л. 189 - 246. – Бібліогр.: л. 164 - 189
1384788
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник У.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1384789
  Харченко О.В. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні особливості мови тележурналістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 643-652. – ISBN 966-581-481-8
1384790
  Соплін Ю. Соціолінгвістичні функції українських неофіційних політичних номінацій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 126-133.


  У статті йдеться про соціально-мовні функції неофіційних іменувань політичних партій та політиків України, зокрема в політичному та медійному дискурсах, які розрізняються cвоїм концептуальним навантаженням. The article deals with sociolinguistic ...
1384791
  Васильєва Т.О. Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 79-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1384792
  Головаха Є. Соціолог Євген Головаха: Українці можуть з гордістю святкувати День Незалежності" / спілкувалася Світлана // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)
1384793
  Червінська Т. Соціологи в пошуку // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки", що проводив факультет соціології нашого університету. Перші місця здобули студенти провідних соціологічних вишів України. Це: Артемій Дейнека, Анастасія Фітісова та ...
1384794
  Якубський Б. Соціологичний метод у письменстві. – Київ : Слово, 1923. – 64, [3] с. – Підпис В. Данилевича на тит.стор. від 24.04.25 р.
1384795
  Когут В.І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 252-258. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Проаналізовано особливості управлінських підходів, поширених у різні історичні часи, досліджено погляди основних теоретиків управління, процес соціологізації класичних управлінських теорій, а також їхній вплив на управління в громадських організаціях.
1384796
  Бохан А.В. Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33.
1384797
  Яковенко Ю. Соціологістика: передумови становлення, концептуальний зміст і перспективи розвитку / Ю. Яковенко, О. Коваленко // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-20.
1384798
  Ромах О.В. Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 28-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1384799
  Ніколенко В.В. Соціологічна думка В.К. Липинського: правова держава, гетьманат і хліборобський клас // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 74-82. – ISSN 2077-1800
1384800
   Соціологічна думка України : навчальний посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов, В.П. Спепаненко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 424 с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-7707-1076-4
1384801
  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття : Hавч. посiбн. / О.І. Погорілий; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Либідь, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-325-00001-2
1384802
   Соціологічна енциклопедія / ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 456с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-8226-67-0
1384803
  Тарасенко В. Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості / В. Тарасенко, І. Майструк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-176. – ISSN 1563-3713
1384804
  Бова А. Соціологічна інтерпретація інфраправа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-31
1384805
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. + Додаток: л. 219-225. – Бібліогр.: л. 198-218
1384806
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1384807
  Туленков М.В. Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії як форма соціальної солідарності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 189-201. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 14). – ISSN 2226-2849
1384808
  Пилипенко Я.С. Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1384809
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.197-224
1384810
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1384811
  Музика І.В. Соціологічна концепція права Ю.С. Гамбарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521


  Розкриваються погляди вченого на предмет юридичної науки, витоки права, систему джерел права, методи дослідження права.
1384812
  Сподарець М.П. Соціологічна концепція української літератури професора ХІНО В. Коряка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
1384813
  Павлєга О.С. Соціологічна методологія у соціальній політиці: вітчизняний досвід та перспективи використання : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Павлєга Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1384814
   Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 99, [1] с. – Ст. укр., фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-15-2
1384815
  Яковенко Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Ю. Яковенко, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 46-54. – ISSN 1810-2131
1384816
   Соціологічна наука і освіта в Україні : збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2
Вип. 1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – 2000
1384817
   Соціологічна наука і освіта в Україні : Збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2; 966-608-284-5
Вип. 2 : Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. – 2003
1384818
  Сусська О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 47-57. – ISSN 1563-3713
1384819
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1384820
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1384821
  Волович В.І. Соціологічна освіта в Україні та проблеми підготовки фахівців з соціологічних дисциплін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються проблеми статусу соціологічної освіти в Україні. Аналізуються теоретичні та методичні проблеми забезпечення якості викладання соціології для нефахівців та як фахової дисципліни, зокрема, особливості підготовки бакалаврів, спеціалістів та ...
1384822
  Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1384823
  Шапошникова І.В. Соціологічна оцінка культурного капіталу студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 69-72. – ISSN 2077-1800
1384824
  Лобанолва А. Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанолва, Л. Кучерявенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 33-37. – ISSN 0131-6788
1384825
  Мусієздов Олексій Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 83-90. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1384826
  Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 82-87. – ISSN 1810-2131
1384827
  Мельниченко А.А. Соціологічна рефлексія феномену бідності в контексті концепції сталого розвитку / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 59-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1384828
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1384829
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
1384830
  Штепа К. Соціологічна теорія релігії Еміля Дюркгема і школа М. Грушевського : (відбитка з Записок Ін-тів Педагог. Професійної Освіти та Соціального Виховання в Ніжені, кн. XII, 1932 р.) / проф. Костянтин Штепа. – Ніжен : Держдрукарня
I-III. – 1932. – С. 46-74. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1384831
   Соціологічна теорія: традиції та сучасність : курс лекцій / В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. та ін. Аза; [ В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. Аза та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; за ред. А. Ручки. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 364с. – ISBN 966-02-4026-0
1384832
  Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сирот. як окремої соціальної групи у ВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
1384833
  Церковняк-Городецька Соціологічна школа в контексті розвитку світрової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічну концепцію Еміля Дюркгейма та її місце у світовій фольклористиці. Pays attention to sociological conception of Emile Durkheim its influence and place in the word folkloristics.
1384834
  Савчук К. Соціологічна школа міжнародного права В. М. Корецького / К. Савчук, О. Кресін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 580-583. – ISSN 1026-9932
1384835
  Міхаела Мокану Соціологічне бачення фінансового аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 391-399. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1384836
  Олійник О. Соціологічне дослідження безпечних умов праці в контексті гідної праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 01
1384837
  Мраморнова О.М. Соціологічне дослідження мовленевої взаємодії: метод конверсаційного аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 42-47. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті в межах дискурсивної традиції дослідження мовленевої взаємодії,розглядається метод конверсаційного аналізу.
1384838
  Чугаєвський В.Г. Соціологічне дослідження молоді, що входить до неформальних об"єднань // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 100-104. – ISBN 966-594-559-9
1384839
   Соціологічне дослідження правового виховання школярів / І.К. Туркевич, В.О. Котюк, О.В. Катрич, Н.Г. Ткачук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье изложены результаты конкретно-социологических исследований правового воспитания учащихся средних общеобразовательных школ г. Киева. На основании обобщения данных исследований авторы предлагаю отдельные рекомендации по совершенствованию ...
1384840
  Мушинка М. Соціологічне дослідження про українців у Словаччині // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1384841
  Горбов В.В. Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізуються передумови та актуальність виникнення освітнього аудиту в Україні. Наводяться результати емпіричного дослідження якості освітніх послуг у ВНЗ України.
1384842
  Давиденко А.О. Соціологічне забеспечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 11-18. – ISSN 2077-1800
1384843
  Пилипенко В. Соціологічне метатеоретизування у 1980-1990-х роках: філософські аспекти деяких альтернатив позитивістській специфікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1384844
  Мусиєздов А. Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриті типові помилки у практиці створення бренду міста та запропоновано обґрунтування необхідності використання соціологічних досліджень для посилення якості брендингової діяльності. Сприйняття соціального світу є однією з ключових умов ...
1384845
  Боровик О.Б. Соціологічне опитування на блозі бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" - ефективний метод вивчення портеб користувачів // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 30-34. – ISBN 978-966-285-103-8
1384846
  Швець Д.Є. Соціологічне опитування як механізм моніторінгу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу / Д.Є. Швець, О.О. Турба // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 237-243. – ISSN 2072-1692
1384847
  Григорович В.Р. Соціологічне опитування як підхід до вивчення механізмівдержавного управління в галузі охорони здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 115-118 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1384848
  Петрушина Т.О. Соціологічне осмислення модернізації сучасного українського суспільства // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 3-20. – ISSN 1815-2066


  Доведено, що проведена трансформація українського суспільства за своєю суттю є не модернізацією, а неоліберальним експериментом під модерністським прикриттям, що відкинув Україну з когорти найбільш промислово і науково розвинених країн на периферію ...
1384849
  Тарабукін Ю.О. Соціологічне осмислення феномену міста як об"єкта міждисциплінарних досліджень // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 208-222. – ISBN 978-966-2229-90-5
1384850
  Караїм О.А. Соціологічне підгрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладі Шацького національного парку / О.А. Караїм, В.В. Демчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 100-105. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1384851
  Боровський О.О. Соціологічний аналіз громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто проблеми соціологічного аналізу громадянського суспільства. Виконано верифікацію цього терміна та побудовано типологію об"єктів, завдяки яким можливо адекватно оцінювати стан громадянського суспільства.
1384852
  Нелуп Н.М. Соціологічний аналіз динамічного розвитку релігійно-церковного життя в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Автор аналізує стан релігійно-церковного життя в незалежній Україні, де завдяки демократизації українського суспільства, всілякій підтримці та допомозі держави релігійні організації набули безпрецедентного для нашої історії інтенсивного розвитку, про ...
1384853
  Городецька О.Г. Соціологічний аналіз ефективності використання різних виборчих систем у сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
1384854
  Гацков М. Соціологічний аналіз і логос . Експланаторна схема аналітичної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 143-161. – ISSN 1563-3713
1384855
  Поплінська О.М. Соціологічний аналіз поглядів на природу суїцидальної поведінки особистості / О.М. Поплінська, В.Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 189-193
1384856
  Дзядик Ю. Соціологічний аналіз результатів виборів. Глобальні аспекти / Ю. Дзядик, В. Ковтунець // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1384857
  Горбань Ю.А. Соціологічний аналіз структури української нації в науковому доробку Микити Шаповала (початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
1384858
  Мельник В.І. Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 139-146
1384859
  Щербина В.Л. Соціологічний вимір концепції електронно-цифрового суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію "цифрового суспільства" Д. Тапскотта з погляду соціологічної теорії. Зроблено висновок про те, що Д. Трапскотт розвиває свою концепцію у межах системного підходу.
1384860
  Бакіров В.С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Класичні університети переживають глибоку трансформацію своєї соціокультурної місії в умовах постіндустріального суспільства.
1384861
  Ніколенко В.В. Соціологічний вимір наукової спадщини І.Я. Франка // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 57-65. – ISSN 2618-1274
1384862
  Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 88-93. – ISSN 1810-2131
1384863
  Довгаль І.В. Соціологічний вимір поняття "соціальний діалог" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 77-80. – ISSN 2077-1800
1384864
  Костицький В. Соціологічний зміст правового регулювання функцій Національного банку України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 63-74. – ISSN 2413-6433
1384865
  Шелухін В. Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  26 листопада 2015 р. на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Philosophed-2015, загальною темою якої була заявлена ...
1384866
  Андрусяк Т. Соціологічний метод в дослідженні української правової думки // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 5. – ISSN 2522-4883
1384867
  Зражевська Н.І. Соціологічний метод у теорії літератури 30-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки")
1384868
  Мацюк Г.П. Соціологічний напрям у мовознавстві й українська лінгвістична традиція (кінець ХІХ-30-40 рр. ХХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 256-263. – Бібліогр.: Літ. : с.с.262-263;
1384869
  Шкіль Л.Л. Соціологічний нігілізм Еміля Дюркгейма: втеча від життя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 190-192
1384870
  Олещук К. Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 21-27. – ISSN 2306-3974
1384871
  Сарковіч Л. Соціологічний підхід у дослідженні культурних змін протягом етапу С II. Екологічні чи ідеологічні зміни (або обидва)? // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 75. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1384872
  Матюшко Б.К. Соціологічний підхід як теоретична складова шевченкознавства Михайла Драгоманова (стаття перша) // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2018. – Вип. 23. – С. 21-24. – ISSN 2410-3071
1384873
  Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 127-137. – ISSN 1563-3713
1384874
  Хилько М. Соціологічний погляд на природне довкілля // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2012. – № 2 (41). – С. 197-200. – ISSN 1681-116Х
1384875
  Чопей В. Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 145-150


  Визначаються місце та роль таких ціннісних орієнтирів сучасних студентів, як досягененя успіху, навчання, створення сім"ї, дозвілля, тощо.
1384876
  Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-33. – ISSN 1682-2366
1384877
  Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1384878
  Любива Т. Соціологічний портрет членів громадських організацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 26-28. – ISSN 1563-3713
1384879
  Дзьобань О.П. Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення / О.П. Дзьобань, В.Л. Яроцький // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 5-13. – ISSN 2616-6798
1384880
  Сердюк О.В. Соціологічний та порівняльно-правовий підходи в дослідженні проблем злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 61-73. – ISBN 966-8467-41-8
1384881
  Шаповал В.М. Соціологічні антрнопологічні виміри розвитку філософії права в Україні // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.129-131. – ISBN 966-568-656-9
1384882
  Черниш Н.Й. Соціологічні аспекти вивчення взаємозв"язків між глобалізацією та пандемією COVID-19 // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 9-16. – ISSN 1681-116Х
1384883
  Іванов В.Ф. Соціологічні аспекти методології та моделі масової комунікації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 121-132
1384884
  Яцура Е.Г. Соціологічні аспекти формування відкритого суспільства:освітній вимір // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 248-256. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1384885
  Шандор Ф.Ф. Соціологічні виміри інституту релігії / Ф.Ф. Шандор, О.П. Бартош, К.К. Борщ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 268-271. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1384886
  Зборовський Анатолій Соціологічні візії безпеки життєдіяльності особистості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 27 : фото
1384887
   Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – 137, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-28-2
1384888
   Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97734-6-3
1384889
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1384890
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 5. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1384891
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1384892
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 8, 10, 11. – 1994
1384893
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Іінформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 12/15. – 1995
1384894
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 16. – 1996
1384895
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 17/18. – 1996
1384896
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 19/20. – 1997
1384897
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 22. – 1998
1384898
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 24. – 1999
1384899
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 31. – 2005
1384900
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 32. – 2006
1384901
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 34. – 2008
1384902
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 35. – 2008
1384903
  Лисогорова Н. Соціологічні дослідження проблем формування та розвитку української громади Латвії / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.4-6.
1384904
  Щерба Г. Соціологічні дослідження розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 82-92


  Стаття присвячена перспективам розвитку транскордонного співробітництва на польсько-українському прикордонні. Показано вплив регіонального співробітництва на прискорення національної економічної інтеграції. На основі аналізу результатів соціологічних ...
1384905
  Тягло К. Соціологічні дослідження сучасного українського мистецтва: спроба виявлення молодіжного тренду // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 266-269. – ISSN 2309-8406
1384906
  Золотар О.О. Соціологічні дослідження у виборчому процесі як чинник інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 91-97. – ISSN 2616-6798
1384907
  Михайленко О. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі / О. Михайленко, Н. Бородовська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-76.
1384908
   Соціологічні зрізи українського суспільства : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
1384909
  Чепак В.В. Соціологічні інтерпретації освіти: спроба типологізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 175-184
1384910
  Сорока Ю. Соціологічні методи для вирішення актуальних завдань практики вищої освіти: action research // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х


  Огляд характеристик та принципів дослідження в дії (action research) та актуалізації в цьому контексті соціологічних методів та відповідних дослідницьких компетентностей викладачів.
1384911
  Різун В. Соціологічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, М. Хилько, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Описано використання інтерв?ю й опитування в журналістикознавчих дослідженнях. Рассмотрено использование интервью и опросы в журналистиковедческих исследованиях. The article describes the interview and surveys in journalism researches.
1384912
  Воднік В.Д. Соціологічні методи дослідження злочинності неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 154-163. – ISSN 0201-7245
1384913
  Сердюк О.В. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
1384914
  Лейн Д. Соціологічні наслідки двадцяти років перетворень: як зближуються Схід і Захід? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С.20-42. – ISSN 1563-3713
1384915
  Загарницька І.І. Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 228-236. – ISSN 2072-1692
1384916
  Глинська Л. Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модерації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 82-89. – ISSN 2306-3974
1384917
  Шинкаренко О.Є. Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-302. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті проаналізовано основні підходи прогнозування електоральної поведінки, які вирішують завдання не тільки науки і практичної діяльності політиків, політичних партій безпосередньо в ході проведення виборних кампаній, а й виступають найважливішим ...
1384918
  Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка / О.Я. Лисенко. – К., 1958. – 156с.
1384919
  Калініченко В.Я. Соціологічні погляди Івана Франка. : Дис... канд. філософ.наук: / Калініченко В.Я.; КДУ ім. Т.Шевченка. Кафедра історії філософії. – К., 1956. – 228, VIIIл. – Бібліогр.:л.I-VIII
1384920
  Іванцов О.Г. Соціологічні проблеми ліквідаторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1384921
   Соціологічні проблеми радянського суспільства. – К, 1971. – 242с.
1384922
   Соціологічні проблеми сучасного технічного прогресу. – К, 1968. – 202с.
1384923
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1384924
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (2). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384925
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384926
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (4). – 2014. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384927
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (5). – 2014. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384928
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (6). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384929
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (7). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384930
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (8). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384931
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (9). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384932
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (10). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384933
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 2 (11). – 2017. – 64, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384934
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (12). – 2018. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384935
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (14). – 2019. – 78, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384936
  Поклад В.І. Соціологічні та психологічні аспекти кримінології / В.І. Поклад, О.С. Звонок ; за заг. ред. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-101-1
1384937
  Кулянда М.І. Соціологічні та психологічні питання ухвалення рішення у суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 51-57. – ISSN 2413-6433
1384938
  Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського / А.І. Пашук. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1965. – 219 с.
1384939
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.46-49. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю і регулювання. Статья посвящена анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и ...
1384940
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю та регулювання. Посвящено анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и теорий ...
1384941
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. This article analyzes the sociological ...
1384942
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме: теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. Статья посвящена анализу некоторых ...
1384943
  Колобков В.В. Соціологічні теорії Едварда Росса / В.В. Колобков. – Окр. відб. з Збірника наукових праць аспірантів кафедр суспільни, 1959. – 117-128с.
1384944
  Судин Д.Ю. Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 69-76. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1384945
  Чепак В.В. Соціологічні теорії мотивації та їх використання у процесі управління освітою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-92. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Мотивація - один з найбільш важливих чинників ефективного управління. Автор аналізує деякі сучасні мотиваційні теорії, зокрема такі, як теорія потреб Маслоу, Херцберга, Врума та Локе. У всіх цих теоріях звертається увага на різні аспекти мотивації. Ось ...
1384946
  Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність / В.П. Марчук; МОУ. ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧДУ, 1998. – 127с.
1384947
  Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 140-155. – ISSN 1563-3713
1384948
   Соціологія : Курс лекцій. – Київ : Заповіт, 1996. – 344с. – ISBN 5-7763-2588-9
1384949
  Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба; МФ "Відродження". – Харків : Константа, 1996. – 192 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-7707-9244-2
1384950
  Попова І.М. Соціологія : пропедевтичний курс : підручник для студентів внз / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Киев : Тандем, 1996. – 271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2
1384951
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1384952
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1384953
   Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Академія, 1999. – 382 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-025-6
1384954
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1384955
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2017. – 300, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-79-62
1384956
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1150-8
1384957
  Бойко І.І. Соціологія : навч. посібник / І.І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2018. – 410 с. : іл., табл. – Короткий слов. соціол. термінів: с. 397-406. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-617-676-141-9
1384958
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-8019-33-4
1384959
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 4-те вид., стер. – Київ : Каравела, 2020. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-8019-33-4
1384960
  Самбор М.А. Соціологія адміністративно-деліктного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2220-1394
1384961
  Яковенко Ю.І. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціолоігї / Ю.І. Яковенко, А.В. Гринчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 67-78. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1384962
  Гринчук А.В. Соціологія безпеки для суспільства ризику // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 52-68. – ISBN 978-966-2229-90-5
1384963
  Полтораков О.Ю. Соціологія військового полону в сучасних воєнно-соціальних контекстах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 56-60. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1384964
  Вілкова О.Ю. Соціологія гендеру в сучасному науковому дискурсі // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 22-28. – ISBN 978-966-2229-90-5
1384965
  Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Соціологія" / В.Л. Оссовський. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8474-32-5
1384966
  Гончаренко В.Д. Соціологія і право: новий крок у розширенні міждисциплінарних зв"язків // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 234-237. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1384967
   Соціологія і психологія : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752. – ISBN 978-966-222-901-1
1384968
  Савицька Л.І. Соціологія і фізична культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Савицька, В.І. Савицький, О.В. Савицький. – Київ : НУФВСУ "Олімпійська література", 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-350, 354-367. – ISBN 978-966-8706-68-8
1384969
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 132, [10] с. : табл. – Предметно-імен. покажч.: с. 129-133. – Бібліогр.: с. 105-119 та в кінці ст. – ISBN 978-617-574-042-2
1384970
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1384971
  Рущенко І. Соціологія на війні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 43-52. – ISSN 2077-5105
1384972
  Полтораков О.Ю. Соціологія насильства: дисциплінарні перспективи становлення та розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 28-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
1384973
  Шелухін В. Соціологія перед викликом економічного імперіалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-16. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Межі між різноманітними соціально-поведінковими науками зсуваються під впливом "економічного імперіалізму" - тео ретичної ситуації, коли типове для економіки пояснення, базоване на калькуляції вигод і витрат, застосовується до неекономічних сфер. Ця ...
1384974
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384975
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (20/21). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384976
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (22/23). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384977
  Колич О. Соціологія правосуддя як напрям соціології права: окремі аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 63-68. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1384978
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1384979
  Торба В. Соціологія третьої річниці Євромайдану: "без купюр" / В. Торба, І. Бекешкіна, Є. Головаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 4-5


  Експерт: "Між владою і народом знову відчувається велика прірва, що є дуже тривожним симптомом".
1384980
  Куценко О. Соціологія: рольова модель на шляху між екстримами : (дороговкази XIX Світового конгресу соціологів) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 147-157. – ISSN 1563-3713
1384981
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1/2. – 1998
1384982
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1. – 1999
1384983
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2000
1384984
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1384985
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1384986
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384987
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384988
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384989
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1384990
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 200 с. – Резюме мовою статті
1384991
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1384992
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1384993
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2018. – 214, c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384994
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2019. – 220 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384995
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384996
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1384997
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 196 с. – DOI 10.154/sociology2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1384998
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2021. – 200 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1384999
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2021. – 208 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2021.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1385000
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2021. – 220 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2021.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,