Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1383001
  Моисеева Надежда "Хлебные уши" : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 178-186 : Фото
1383002
  Голомб Л. "Хліб натхнення" у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 3-11. – (Філологія ; Вип. 16)
1383003
  Герасимов Т.Ю. "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 79-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1383004
  Девдера К.М. "Хлопець" Олега Лишеги як поезія зустрічі й діалогу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 5-11. – ISSN 2313-1802
1383005
  Камишникова О. "Хлопчачі" п"єси і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 139-145. – ISSN 2078-340X


  Зроблено аналіз шляхів відображення в британському театрі 1990-х рр. кризи традиційної чоловічої ідентичності через розгляд творів, які репрезентують особливості нового леддизму” – етосу субкультури молодих чоловіків, що складається у Великобританії ...
1383006
  Дроздовський Д. "Хлопчик, який хотів бачити море..." : нобелівський лауреат 2008 року - французький письменник і філософ Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 161-162. – ISSN 0320-8370
1383007
   "Хлорвинил" вчера, сегодня и завтра. – Ужгород, 1986. – 86с.
1383008
  Косарев О.Й. "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіокомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 295-303 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1383009
  Федонюк С.В. "Хмарні" технології в електроному врядудуванні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 13-20. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1383010
  Лудеміс М. [Хлопчик лічить зірки : роман / Менелаос Лудеміс. – 36-е вид. – Афіни : Дорікос. – 484, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-279-059-8
1383011
  Кордыш Л.И. Х-лучи и их волновая природа / Л.И. Кордыш. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1916. – 46 с.
1383012
   Хімічне термінознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Бондарець, Л.Я. Терещенко, В.І. Булавін, О.В. Гордієнко, В.В. Дубічинський; О.В. Бондарець [ та ін.] ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 220 с. – ISBN 966-593-438-4
1383013
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз (води, палива, мастил, грунтів, добрив і кормів) / Н.І. Кучеренко. – К.
1. – 1959. – 212с.
1383014
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз (води, палива, мастил, грунтів, добрив і кормів) / Н.І. Кучеренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ
1. – 1965. – 212с.
1383015
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз (мінералів, руд, металів і сплавів) / Н.І. Кучеренко. – К.
2. – 1961. – 156с.
1383016
  Хільчевський В.К. Хімічний аналіз вод : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 61с. – ISBN 966-594-387-1
1383017
  Гедройц К.К. Хімічний аналіз грунтів : підсобна книга для лабораторного дослідження грунтів / К.К. Гедройц. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 224 с.
1383018
   Хімічний аналіз природних вод та грунтів : навч. посібник зі спецкурсу "Аналіт. хімія навколиш. середовища" (для студентів, що здобувають освіту за ОКР Магістр хімії) / М.Ф. Зуй, С.О. Лелюшок, О.А. Запорожець [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Панмедія, 2015. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185. – ISBN 978-966-8947-16-2


  В пр. №1708964 напис: В подарунок бібліотеці хімічного факультету від автора Зуй М.Ф. Підпис. 9.11.16 р.
1383019
  Кабачій Роман Хімічний екватор // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 7
1383020
  Яцимирський К.Б. Хімічний зв"язок / К.Б. Яцимирський, В.К. Яцимирський. – Київ : Вища школа, 1993. – 309с.
1383021
  Савранський Л.І. Хімічний зв"язок і будова речовин. Посібник для вчителів. / Л.І. Савранський. – К., 1970. – 134с.
1383022
  Григорович О.В. Хімічний зв"язок і будова речовини. Розробка теми / О.В. Григорович. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.10 (22)). – ISBN 966-333-095-3
1383023
  Голуб А.М. Хімічний індивід та хімічна сполука. / А.М. Голуб, С.Я. Дмитрик, 1960. – 78с.
1383024
  Коновалов В.М. Хімічний кабінет в середній школі / В.М. Коновалов, Л.І. Мамонтова. – К., 1971. – 158с.
1383025
  Дубинін Л.О. Хімічний кабінет середньої школи / Л.О. Дубинін. – К, 1957. – 155с.
1383026
  Совин Олена Хімічний квест / Совин Олена, Вивюрська Ольга, Баран Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 45-51
1383027
  Тарасова Н.В. Хімічний комплекс України: тенденції, проблеми, перспективи розвитку : Монографія / Н.В. Тарасова; За ред. С.І. Дорогунцова; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Науковий світ, 2001. – 253с. – ISBN 966-675-001-5
1383028
  Хільчевський В.К. Хімічний склад атмосферних опадів на території України та його антропогенна складова / В.К. Хільчевський, С.М. Курило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 63-74. – ISSN 2306-5680
1383029
  Лозовицький П.С. Хімічний склад води в основних джерелах зрошення півдня України / П.С. Лозовицький, С.М. Каленюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-109-9
1383030
  Пелешенко В.І. Хімічний склад дренажних і поверхневих вод нижньої частини осушувальної системи "Верхів"я р. Стохід" / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1383031
  Сливко М.М. Хімічний склад земної кори / М.М. Сливко. – Львів, 1965. – 110с.
1383032
   Хімічний склад і особливості формування підземних вод кристалічних порід лівобережної частини Українського щита / Ф.А. Руденко, В.С. Шабатін, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 49-55 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології ; № 12)
1383033
  Гнатик Р. Хімічний склад космічних променів надвисоких енергій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується хімічний склад космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ). Останні результати експериментального вимірювання енергетичного спектру та хімічного складу КПНВЕ, представлені двома найкращими детекторами AUGER і HIRES, виявились ...
1383034
  Михальченко І.І. Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит / І.І. Михальченко, В.В. Загородній, В.О. Синицин // Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (16). – С. 37-45. – ISSN 2079-956X


  У результаті проведеного дослідження хімічного складу проб з перетину торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву (Партизанське рудне поле, Центральноукраїнський урановорудний район, Український щит) встановлено, що відмінність масової ...
1383035
  Дорохович А.М. Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики / А.М. Дорохович, М.М. Петренко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 339-340. – (Серія механіко-математична ; вип. 80). – ISSN 2078-3744
1383036
  Чехонадських Ф.А. Хімічний склад, нормальні показники кольору та світності F-, G-, K-надгігантів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Чехонадських Федір Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1383037
  Васецька Л.В. Хімічний тренажер для розв"язування задач / Л.В. Васецька. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.3(27)). – ISBN 966-333-148-8
Вип.1. – 2005. – 96с.
1383038
  Васецька Л.В. Хімічний тренажер для розв"язування задач / Л.В. Васецька. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-156-9
Вип.2. – 2005. – 128с.
1383039
  Сухан В. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1383040
  Сухан В. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1383041
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1383042
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1383043
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1383044
   Хімічний факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 02.00.01 -неорганічна хімія;02.00.02-аналітична хімія;02.00.03-органічна хімія;02.00.04-фізична хімія;02.00.06-хімія високомолекулярних сполук. – Київ : Київський університет, 2001. – 53с.
1383045
  Слободяник М. Хімічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 45
1383046
  Слободяник М. Хімічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 47-48
1383047
  Слободяник М.С. Хімічний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 180-189.
1383048
  Слободяник М.С. Хімічний факультет / М.С. Слободяник, Т.Г. Єжова // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 392-395. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1383049
  Воловенко Ю. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З часу свого заснування у 1834 р. як кафедра хімії, мінералогії та геології фізико-математичного відділення університету Святого Володимира (хімічне відділення створено у 1905 р)., факультет здобув міжнародне визнання в багатьох країнах світу своїм ...
1383050
  Воловенко Ю. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1383051
   Хімічний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 14-15. – ISBN 966-8411-01-3
1383052
   Хімічний факультет Ужгородського національного університету. – Ужгород : Патент, 2007. – 144с. : іл. – 60-річчю хімічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-8760-34-1
1383053
   Хімічний факультет: наполеглива праця в царині науки хімічної звеличить вас на святій землі // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84-91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1383054
  Зуй М.Ф. Хімічні аспекти глобального потепління : Навчальний посібник / М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев, Л.С. Костенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 32с.
1383055
   Хімічні властивості 3-(5-аміно-1H-1,2,4-триазол-1-IЛ)- та 3-(2-аміно1H-бензо[d] імідазол-1-IЛ)- 3-фенілпропангідразидів / Н.В. Світлична, О.О. Шишкіна, В.В. Бородіна, Ф.Г. Яременко, В.В. Ліпсон, В.І. Мусатов, В.М. Бондаренко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 3 (47). – С. 74-80. – ISSN 2308-8303
1383056
  Пигуль В.С. Хімічні елементи в організмі людини / В.С. Пигуль. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.3(15)). – ISBN 966-333-006-6
1383057
   Хімічні елементи і речовини в організмі людини - у нормі та в патології = Химические элементы и вещества в организме человека - в норме и при патологии : укр.-рос. довідник : навч. посібник / Ф.О. Чмиленко, Т.С. Чмиленко, Ю.С. Сапа, О.В. Саєвич; Ф.О. Чмиленко, Т.С. Чмиленко, Ю.С. Сапа, О.В. Саєвич ; за ред. д-ра хім. наук проф. Ф.О. Чмиленко. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2006. – 215, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., рос. – Бібліогр.: с. 207-212. – ISBN 966-551-191-2
1383058
   Хімічні елементи снігового покриву м. Києва / В.Ф. Демченко, І.М. Андрусишина, І.О. Голуб, О.Г. Лампека // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – С. 54-58. – ISSN 2077-7477
1383059
  Волков С.В. Хімічні елементи та їх назви / С.В. Волков. – Київ, 1966. – 72с.
1383060
  Давиденко І. Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 80-83. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості зміни фізичних властивостей полімерних композитів на основі азобензолу засобами хімічної модифікації структури полікомплексів і їх складу. Основну увагу приділено вивченню можливостей впливу на характеристики електрооптичного ...
1383061
  Ковтуненко В. Хімічні знання древніх. Греко-єгипетська хімія // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-52
1383062
  Жданов С.М. Хімічні ідеї М.О. Морозова в світлі сучасної теорії будови атома // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1383063
  Кобзаренко В.С. Хімічні консерванти / В.С. Кобзаренко. – К., 1939. – 114с.
1383064
  Чмиленко Ф.О. Хімічні методи аналізу. Теорія та практика : навч. посібник для студентів хім. та біол. спец. ВНЗ / Ф.О. Чмиленко, Ю.В. Бохан, Т.С. Чмиленко ; за заг. ред. Ф.О. Чмиленка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-551-390-2
1383065
  Зінчук В. Хімічні методи якісного аналізу : Навчальний посібник / В. Зінчук, О. Гута; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 152с. – ISBN 966-613-403-9
1383066
  Мітрясова О.П. Хімічні основи екології : Навч. посібник / О.П. Мітрясова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 192с. – ISBN 966-569-196-1
1383067
  Вундер П.А. Хімічні регулятори життя : (Про гормональну регуляцыю росту та розвитку) / П.А. Вундер. – Київ : Знание, 1963. – 36 с.
1383068
  Холодний М.Е. Хімічні регулятори формотворення і розвитку рослин / М.Е. Холодний, 1936. – 21-36с.
1383069
  Астахов О.І. Хімічні рівняння. Складання та методика добору коефіцієнтів. / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ-Львів, 1950. – 32с.
1383070
   Хімічні рішення проблем вогнезахисту / Л.М. Вахітова, К.В. Калафат, В.Л. Дріжд, Н.А. Таран // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 47-56. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто сучасні підходи до створення вогнезахисних покриттів шляхом модифікації інтумесцентних систем наноматеріалами з вивченням механізму хімічних перетворень в умовах впливу високих температур. Проведено систематичне дослідження взаємодій ...
1383071
  Макогон О.Г. Хімічні розваги / О.Г. Макогон. – К, 1970. – 40с.
1383072
  Вернер Д.О. Хімічні стимулятори росу і розвітку рослин / Д.О. Вернер. – Київ, 1962. – 48с.
1383073
  Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях : навчально-методичний посібник / Я.Ф, Ломницька, Н.Ф. Чабан ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-681-0
1383074
  Ковтуненко В.О. Хімічні таємниці кольору / В.О Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 119с. – (Бібліотечна серія)
1383075
  Василега-Дерибас Хімічні терміни у словникарстві та красному письменстві України / Василега-Дерибас; Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Київ, 2003. – 19с.
1383076
  Грабовий А. Хімічні явища в художній літературі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 27-28
1383077
  Тарутіна Зінаїда Хімічно-лікарсько-побутові небезпеки і загрози / Тарутіна Зінаїда, Корсак Костянтин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 28-30 : Фото
1383078
  Зайцев В.М. Хімічно модифіковані кремнеземи : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей / В.М. Зайцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-698-6
1383079
  Рубанова О.М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рубанова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
1383080
  Гончаров А.І. Хімічної технології. (Основи хімічної технології). : посіб.для 10 класу / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1982. – 160с.
1383081
  Лендєл В.Г. Хімічному факультету - 70 років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-13. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей хімічного факультету Ужгородського національного університету. Згадується доктор хімічних наук, професор В. В. Сухан. У 1981-1983 р.р. - професор кафедри аналітичної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1383082
  Степанов Б.И. Хімія - на першому рубежі. / Б.И. Степанов. – К., 1960. – 24с.
1383083
  Рошаль О.Д. Хімія - це просто / О.Д. Рошаль. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-071-6
1383084
  Черток В.Р. Хімія / В.Р. Черток. – Х., 1930. – с.
1383085
  Верховський В.Н. Хімія / В.Н. Верховський. – Харків; Київ
2. – 1933. – 144с.
1383086
   Хімія. – Вип.1. – К, 1947. – 120с.
1383087
   Хімія. – Вип.2. – К, 1948. – 139с.
1383088
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1949. – 480с.
1383089
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – Київ, 1949. – 512с.
1383090
  Борисов І.М. Хімія / І.М. Борисов. – К.-Львів, 1950. – 219с.
1383091
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 4-ге. – К., 1952. – 144с.
1383092
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 5-е вид. – Київ, 1953. – 416с.
1383093
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 2-ге. – К., 1955. – 128с.
1383094
   Хімія : Підручник для 10 кл. с. ш. – Київ, 1956. – 192с.
1383095
   Хімія : Підручн. для 7 кл. с.ш. – Київ, 1956. – 136с.
1383096
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 2-е. – Київ, 1957. – 480с.
1383097
  Стеценко О.В. Хімія / О.В. Стеценко, Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 424с.
1383098
  Шелінський Г.І. і Смирнов А.Д. Хімія / Г.І. і Смирнов А.Д. Шелінський. – К., 1963. – 120с.
1383099
  Смирнов А.Д. Хімія / А.Д. Смирнов, Г.І. Шелінський. – К., 1964. – 280с.
1383100
  Деркач Ф.А. Хімія / Ф.А. Деркач. – Львів, 1968. – 312с.
1383101
  Тюткало І.М. Хімія / І.М. Тюткало. – К., 1972. – 548с.
1383102
  Фельдман Ф.Г. Хімія / Ф.Г. Фельдман, Г.Є. Рудзітіс. – К., 1991. – 175с.
1383103
  Хомченко Г.П. Хімія : Для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – Київ, 1991. – 422с.
1383104
   Хімія : Навчальний посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач. – Київ : Либідь, 1993. – 408с. – ISBN 5-325-00138-8
1383105
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1995. – 448 с.
1383106
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 3-е видання. – Київ : Либідь, 1996. – 448с. – ISBN 5-325-00832-3
1383107
  Буринська Н.М. Хімія / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – К., 1996. – 80с.
1383108
   Хімія. – К, 1997. – 92с.
1383109
  Буринська Н.Н. Хімія : 8 кл.: Підр. для серед. загальноосвіт. шк. / Н.Н. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1383110
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. та доповнене. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1383111
  Буринська Н.М. Хімія : 10 клас.Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Величко Людмила Петрівна. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 176с. – ISBN 966-569-016-7
1383112
  Середа І.П. Хімія = Химия : методика складання рівнянь окисно-відновних реакцій / І.П. Середа. – Київ : Либідь ; Партнер, 1999. – 61, [3] с. – Текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-06-0122-0


  Глибокошановній Вірі Яківній Зуб від автора. Підпис
1383113
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 8-го кл. / Н.М. Буринська. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1383114
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 11 кл. / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-156-2
1383115
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-ге видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1383116
   Хімія : задачі, вправи, тести : [навч. посібник] / Я.М. Каличак, В.В. Кінжибало, Б.Я. Котур, М.Г. Миськів, Р.В. Сколоздра; Я.М. Каличак [та ін.] ; [ред. Л.І. Крючкевич]. – Львів : Світ, 2001. – 174, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-603-108-6


  Наведено задачі, вправи та тестові завдання з усіх розділів загальної хімії. Навчальний посібник для студентів нехімічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів.
1383117
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.9 клас / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2001. – 224с. – ISBN 966-580-112-0
1383118
  Басов В.П. Хімія : Навч. посібник для самопідготовки до іспитів / В.П. Басов, В.М. Родіонов, О.Г. Юрченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-1-4; 966-7827-15-1
1383119
  Крикля Л.С. Хімія : Задачі та вправи. 8 клас / Л.С. Крикля, П.П. Попель; КНУТШ. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-133-3
1383120
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 клас / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-141-4
1383121
   Хімія : Навчальний посібник для учнів старших класів і вчителів загальноосвітніх навч. закладів. – Київ : Либідь, 2003. – 352с. – ISBN 966-06-285-5


  Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів і всіх, хто прагне поглибити й систематизувати свої знання з хімії.
1383122
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч.закл. / Н.М. Буринська. – 4-те видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2003. – 160с. – ISBN 966-569-128-7
1383123
   Хімія : Навчальний посібник для абітурієнтів / В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябокінь, П.Г. Нагорний; Київський нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 244с. – ISBN 966-306-023-9
1383124
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
1383125
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2003
1383126
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2003
1383127
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
1383128
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2003
1383129
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2003
1383130
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
1383131
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
1383132
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
1383133
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
1383134
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
1383135
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
1383136
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
1383137
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
1383138
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
1383139
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
1383140
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
1383141
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
1383142
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
1383143
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
1383144
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
1383145
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
1383146
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
1383147
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
1383148
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
1383149
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
1383150
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
1383151
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
1383152
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
1383153
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
1383154
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
1383155
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
1383156
  Нагорний П.Г. Хімія : Посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 176с. – ISBN 966-7459-53-5
1383157
  Попель П.П. Хімія : 11 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, І.О. Савченко, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 232с. – ISBN 966-580-169-4
1383158
  Котур Б.Я. Хімія : Практикум / Б.Я. Котур; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 237с. – ISBN 966-613-189-7
1383159
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
1383160
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
1383161
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
1383162
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
1383163
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
1383164
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
1383165
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
1383166
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
1383167
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
1383168
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
1383169
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
1383170
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
1383171
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
1383172
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
1383173
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
1383174
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
1383175
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
1383176
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
1383177
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
1383178
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
1383179
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
1383180
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
1383181
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
1383182
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
1383183
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
1383184
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
1383185
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
1383186
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
1383187
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
1383188
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
1383189
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
1383190
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
1383191
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
1383192
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
1383193
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
1383194
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
1383195
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
1383196
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
1383197
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
1383198
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
1383199
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
1383200
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
1383201
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
1383202
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2005
1383203
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2005
1383204
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2005
1383205
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2005
1383206
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2005
1383207
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2005
1383208
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2005
1383209
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2005
1383210
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2005
1383211
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2005
1383212
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 196с. – ISBN 966-7459-53-5
1383213
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
1383214
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
1383215
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
1383216
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
1383217
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
1383218
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
1383219
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
1383220
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
1383221
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
1383222
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
1383223
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
1383224
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
1383225
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2006
1383226
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2006
1383227
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2006
1383228
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2006
1383229
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2006
1383230
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2006
1383231
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2006
1383232
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2006
1383233
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2006
1383234
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2006
1383235
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
1383236
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
1383237
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
1383238
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
1383239
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
1383240
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
1383241
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
1383242
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
1383243
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
1383244
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
1383245
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
1383246
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
1383247
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
1383248
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
1383249
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2007
1383250
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2007
1383251
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2007
1383252
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2007
1383253
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2007
1383254
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2007
1383255
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2007
1383256
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2007
1383257
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2007
1383258
   Хімія : тести, 8-11 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: І.М. Курмакова, Т.С. Куратова, С.В. Грузнова, П.В. Самойленко, Ж.В. Замай. – Київ : Академія, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-580-227-3
1383259
  Басов В.П. Хімія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, ф-тів довузівської підготовки, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / В.П. Басов, В.М. Родіонов. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-96076-6-9
1383260
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
1383261
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
1383262
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
1383263
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
1383264
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
1383265
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
1383266
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
1383267
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
1383268
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
1383269
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
1383270
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2008
1383271
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2008
1383272
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2008
1383273
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2008
1383274
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2008
1383275
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2008
1383276
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2008
1383277
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2008
1383278
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2008
1383279
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2008
1383280
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2008
1383281
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
1383282
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
1383283
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
1383284
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
1383285
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
1383286
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
1383287
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
1383288
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
1383289
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
1383290
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
1383291
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2009
1383292
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2009
1383293
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2009
1383294
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2009
1383295
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2009
1383296
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2009
1383297
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2009
1383298
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2009
1383299
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2009
1383300
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2009
1383301
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2009
1383302
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студентів факультетів нехімічних спеціальностей / Нагорний П.Г., Петренко О.В. ; КНУТШ. – [3-є вид.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-7459-53-5
1383303
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
1383304
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
1383305
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
1383306
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
1383307
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
1383308
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
1383309
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
1383310
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
1383311
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
1383312
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
1383313
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2010
1383314
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2010
1383315
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2010
1383316
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2010
1383317
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2010
1383318
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2010
1383319
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2010
1383320
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2010
1383321
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2010
1383322
  Василега-Дерибас Хімія : цікаві факти, досліди та запитання / Микола Василега-Дерибас. – Київ : Шк. світ, 2011. – 121, [5] с. : іл. – На тит. арк. також: Хімія. Біологія. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). – ISBN 978-966-451-593-8
1383323
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2011
1383324
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2011
1383325
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2011
1383326
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2011
1383327
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2011
1383328
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2011
1383329
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2011
1383330
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2011
1383331
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2011
1383332
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2011
1383333
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2011
1383334
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2011
1383335
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2011
1383336
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2011
1383337
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2011
1383338
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2011
1383339
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2011
1383340
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2011
1383341
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2012
1383342
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2012
1383343
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2012
1383344
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2012
1383345
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2012
1383346
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2012
1383347
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2012
1383348
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2012
1383349
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2012
1383350
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2012
1383351
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2012
1383352
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2012
1383353
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15. – 2012
1383354
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 16. – 2012
1383355
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2012
1383356
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2012
1383357
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2012
1383358
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2012
1383359
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2012
1383360
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2012
1383361
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2012
1383362
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2013
1383363
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2013
1383364
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2013
1383365
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2013
1383366
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2013
1383367
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2013
1383368
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2013
1383369
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2013
1383370
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2013
1383371
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2013
1383372
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2013
1383373
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2013
1383374
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2013
1383375
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2013
1383376
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2013
1383377
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2013
1383378
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2013
1383379
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2013
1383380
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2013
1383381
   Хімія : базовий підруч. для студентів ВНЗ (нехім. спец.) / [В.Ф. Шульгін та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 957, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 948. – ISBN 978-966-03-6905-4
1383382
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4, лютий. – 2014
1383383
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (305/306), березень. – 2014
1383384
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (307/308), квітень. – 2014
1383385
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (309/310), травень. – 2014
1383386
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (311/312), червень. – 2014
1383387
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (313/314), липень. – 2014
1383388
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (315/316), серпень. – 2014
1383389
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (317/318), вересень. – 2014
1383390
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (319/320), жовтень. – 2014
1383391
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (321/322), листопад. – 2014
1383392
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (323/324), грудень. – 2014
1383393
   Хімія : метод. вказівки до виконання лабор. робіт для студентів нехім. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії ; [уклад.]:Теребіленко К.В., Попель П.П. – Київ : [б. в.], 2015. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 30
1383394
  Котур Б.Я. Хімія : практикум, органайзер самостійної роботи студентів : навч. посібник / Б.Я. Котур ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 107. – ISBN 978-617-10-0237-1
1383395
  Попель П.П. Хімія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 185-186. - Предм. покажч.: с. 187-188. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-580-470-3


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1383396
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (327/328), лютий. – 2015
1383397
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (329/330), березень. – 2015
1383398
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (331/332), квітень. – 2015
1383399
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (333/334), травень. – 2015
1383400
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 ( 335/336), червень. – 2015
1383401
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (337/338), липень. – 2015
1383402
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (339/340), серпень. – 2015
1383403
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (341/342), вересень. – 2015
1383404
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (343/344), жовтень. – 2015
1383405
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (345/346). – 2015
1383406
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (347/348), грудень. – 2015
1383407
  Попель П.П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2016. – 236, [4] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 228-231. - Предм. покажч.: с. 232-234. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 978-966-580-482-6


  У пр. №1709680 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету від автора з побажанням успіхів. 18.01.2017. Підпис.
1383408
   Хімія : підруч. для студентів нехім. спеціальностей ВНЗ / А.В. Голубєв, О.А. Голуб, В.І. В.І. Лисін [та ін.] ; за ред. акад. УАН Голубєва А.В. – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7278-76-3
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажчик: с. 256-258. – Бібліогр.: с. 259-260
1383409
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 1/2 (349/350), січень. – 2016. – 79 с.
1383410
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (351/352), лютий. – 2016. – 79 с.
1383411
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (353/354), березень. – 2016. – 80 с.
1383412
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (355/356), квітень. – 2016. – 80 с.
1383413
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (357/358), травень. – 2016. – 80 с.
1383414
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (359/360), червень. – 2016. – 80 с.
1383415
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (361/362), липень. – 2016. – 80 с.
1383416
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (363/364), серпень. – 2016. – 80 с.
1383417
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (365/366), вересень. – 2016. – 80 с.
1383418
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (367/368), жовтень. – 2016. – 80 с.
1383419
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (369/370), листопад. – 2016. – 80 с.
1383420
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23 /24 (371/372), грудень. – 2016. – 79с.
1383421
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 1/2 (373/374), січень. – 2017. – 80 с.
1383422
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 3/4 (375/376), лютий. – 2017. – 80 с.
1383423
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 5/6 (377/378), березень. – 2017. – 80 с.
1383424
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 7/8 (379/380), квітень. – 2017. – 80 с.
1383425
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 9/10 (381/382), травень. – 2017. – 80 с.
1383426
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 11/12 (383/384), червень. – 2017. – 80 с.
1383427
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (385/386), липень. – 2017. – 80 с.
1383428
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 15/16 (387/388), серпень. – 2017. – 80 с.
1383429
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18 (389/390), вересень. – 2017. – 80 с.
1383430
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/20 (391/392), жовтень. – 2017. – 80 с.
1383431
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 21/22 (393/394), листопад. – 2017. – 80 с.
1383432
  Івченко Р.С. Хімія .11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1383433
  Домбровський А.В. Хімія 10-11 клас : Органічна хімія / А.В. Домбровський, Н.І. Лукашова, С.М. Лукашов. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0136-1
1383434
  Івченко Р.С. Хімія 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1383435
  Бутенко А.М. Хімія s-елементів : Навч. посіб. для студ. хім. спец. заоч. навчання / А.М.Бутенко; МОНУ; Науково-метод. центр з вищ. освіти. – 2-е вид., доп. і перероб. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 246 с. – ISBN 966-593-138-5
1383436
  Яновська Е.С. Хімія атмосфери : Навчальний посібник для студ. хімічного факультету (спеціалізація "Екологічна хімія") / Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 114с. – ISBN 966-594-531-9
1383437
   Хімія білка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.О. Сибірна [та ін.] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 394 с. : іл. – Бібліогр.: с. 390-393. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-767-1
1383438
  Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.040102. Біологія / Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва Неллі Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-289-028-0
1383439
  Островський Я. Хімія в другій п"ятирічці / Я. Островський, 1932. – 72с.
1383440
  Гончаров А.І. Хімія в житті та діяльності людини / А.І. Гончаров, В.Л. Павлов. – Київ : Київський університет, 1966. – 248с.
1383441
  Гончаров А.І. Хімія в промисловості / А.І. Гончаров. – Київ, 1973. – 157 с.
1383442
  Гетьманчук Ю.П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Гетьманчук Ю.П., Братичак ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-553-807-3
1383443
  Голованов М.Г. Хімія всюди / М.Г. Голованов. – К., 1972. – 48с.
1383444
  Хиля О.В. Хімія вуглеводів. Моносахариди : навчальний посібник для студ. хімічних і біологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.В. Хиля, В.П. Хиля ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-332-1
1383445
  Гамкало З.Г. Хімія геосфер : Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / З.Г. Гамкало; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 195с.
1383446
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 24-25
1383447
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 15
1383448
  Карп"як В.В. Хімія гетероциклічних сполук : навчально-методичний посібник / В.В. Карп"як, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 267, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-613-731-2
1383449
  Голованов М.Г. Хімія горючих копалин / М.Г. Голованов. – К., 1976. – 48с.
1383450
  Гупало О. Хімія деревини : Навчальний посібник / О. Гупало, Тушницький Орест Петрович. – Львів, 1997. – 197с. – ISBN 5-7763-8555-5
1383451
  Гупало О.П. Хімія деревини : підручник / О.П. Гупало, О.П.Тушницький ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 276, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 966-346-304-Х
1383452
   Хімія для вступників : Посібник для вступників шкіл, абітурієнтів / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова; КНУТШ; За ред. Слободяника М.С. – Київ : Київський університет, 2001. – 260с. – ISBN 966-594-222-0
1383453
  Табенська Т.В. Хімія для студентів-іноземців : підручник : [у 4 ч.] / Т.В. Табенська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-434-2
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2011. – 384, [1] с. : іл., табл.
1383454
   Хімія для університетів. Повний курс в одному томі : підручник для вищих навч. закладів / В.К. Яцимирський [та ін.] ; [під. заг. ред. В. Яцимирського]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 432 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-569-276-8


  Універсальний підручник дає змогу студентам прослідкувати взаємозв"язок між розділами хімії, що складають єдину науку, одну з найголовніших серед базових природничих наук
1383455
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1383456
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1383457
  Губіна К.Є. Хімія з основами біогеохімії : семінар. та лаб. курс для студентів нехім. спец. : [скорочений конспект] / К.Є. Губіна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221
1383458
  Слободяник М.С. Хімія з основами геохімії : навч. посібник / М.С. Слободяник, О.В. Петренко, Е.С. Яновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347. – ISBN 978-966-439-857-9
1383459
  Ємельяненко С.М. Хімія і біологічна хімія : Практикум / Ємельяненко С.М. – Київ, 1988. – 206 с.
1383460
  Євсюков М.М. Хімія і геологія планет : Навчальний посібник для студ. спеціальності "Астрономія" / М.М. Євсюков, Ю.В. Александров; МОНУ. Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 190с. – ISBN 966-623-008-9
1383461
  Профатілова Л.М. Хімія і економіка / Л.М. Профатілова. – К., 1963. – 48с.
1383462
   Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. / Іващенко О.Д. та [ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл., табл. + Додатки: с. 570-594. – Бібліогр.: с. 568-569. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-886-0
1383463
  Стеценко О.В. і Шевченко Ф.Д. Хімія і основи біохімії / О.В. і Шевченко Ф.Д. Стеценко. – 2-е, перероб. – К., 1967. – 452с.
1383464
  Іванченко Л.В. Хімія і технологія води : навч. посібник для студентів хім.-технол. ф-тів ВНЗ / Л.В. Іванченко, В.Я. Кожухар, В.В. Брем ; Одес. нац.політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 208, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7046-33-1
1383465
  Гетьманчук Ю.П. Хімія і техологія олігомерів : навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 311с. – ISBN 978-966-439-059-7
1383466
  Анохін В.В. Хімія і фізико-хімія полімерів / В.В. Анохін. – Київ, 1971. – 370с.
1383467
  Будрейко М.А. Хімія і філософія / М.А. Будрейко. – Київ, 1966. – 100с.
1383468
  Скопенко В.В. Хімія комплексних сполук : Посібник для студентів природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Скопенко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 167с. : з черт. + Предм. покажчик с.155-159. – Бібліогр.: с.154
1383469
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей для вищих навч. закладів / С.О. Алексєєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 978-966-439-346-8
1383470
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник / С.О. Алексєєв. – Київ : Наук.-вироб. п-во "Інтерсервіс", 2010. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.140-142. – ISBN 978-966-2465-07-5
1383471
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 1/2. – 2013
1383472
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 3/4. – 2013
1383473
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
Vol. 7, is. 1/2. – 2014. – P. 1-138
1383474
  Ініхов Г.С. Хімія молока та молочних продуктів / Г.С. Ініхов. – Х.-К., 1932. – 372с.
1383475
  Голуб А.М. Хімія на службі у людини. / А.М. Голуб. – Київ : Радянська школа, 1956. – 120 с.
1383476
   Хімія навколишнього середовища : Навчальний посібник / В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, С.Д. Мельничук, М.Д. Мельничук; За ред.: В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2004. – 408с. – ISBN 966-651-170-3
1383477
  Рюмін В.В. Хімія навколо нас / В.В. Рюмін. – Х., 1934. – 140с.
1383478
  Пилипенко Л.С. Хімія навколо нас / Л.С. Пилипенко. – Одеса, 1958. – 40с.
1383479
   Хімія навколо нас. Скло // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 9/10 (381/382), травень. – С. 10-21


  Сторінками інтернету.
1383480
  Підопригора В.С. Хімія ниву годує / В.С. Підопригора. – К, 1970. – 47с.
1383481
  Черепіна Н. Хімія об"єднує світ. Про результати Міжнародної олімпіади з хімії - 2017 // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 8 (800), серпень. – С. 4-6


  "З 6 по 15 липня 2017 р в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. Команда України складалась з чотирьох школярів з різних регіонів країни. За результатом виступу ...
1383482
  Суворова О. Хімія по-київському! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Завдяки тісним дружнім відносинам між КНУТШ та СПбДу (м. Санкт-Петербург), команда хімічного факультету була запрошена на Перший міжнародний хімічний турнір серед студентів, що відбувся наприкінці минулого року в Санкт-Петербурзі та здобула блискучу ...
1383483
  Бекер В. Хімія повсякденного життя / В. Бекер. – Харків-Одеса, 1930. – 167с.
1383484
  Боєчко Ф.Ф. Хімія полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ, 1965. – 191с.
1383485
  Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. / Ю.О.Ластухін; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська Політехніка"(Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" ІПДО) . – Львів : "Інтелект-Захід", 2005. – 560с. – Шифр дубл. 54Ласт.( доп хім.ч./.з). – ISBN 966-7597-47-4
1383486
  Красноперова А.П. Хімія радіоактивних елементів // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 21/22 (369/370), листопад. – С. 76-79


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич обговорила з представниками місії ЄС поглиблення та подальші пріоритети співпраці в освітній галузі.
1383487
  Лозинський М. Хімія силікатів / М. Лозинський. – Х-К, 1933. – 131с.
1383488
   Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології / М.І. Короткіх, В.Ш. Сабєров, Г.Ф. Раєнко, Н.В. Глиняна, А.В. Кнішевицький, О.П. Швайка // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 57-67. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з "зеленої" хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за останнє ...
1383489
  Данилевський В. Хімія та сучасне життя / В. Данилевський. – Одеса, 1929. – 63с.
1383490
  Гетьманчук Ю.П. Хімія та технологія полімерів : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Наук.-метод. центр вищої освіти МОНУ; Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 496с. – ISBN 966-8450-18-3
1383491
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, А. Ігнатович та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 209, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-003-0
1383492
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2011, 24-26 листопада, 2011, Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, В. Івасів та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 287, [1] c. – Конф. проходила в рамках 3-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-160-0
1383493
  Переш Євген Юлійович Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спец. вищ.навч. закладів / Переш Євген Юлійович, Різак Василь Михайлович, Семрад Омелян Омелянович. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7400-06-1; 966-7703-04-5
Ч. 1. – 2000. – 210с.
1383494
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад; УНУ. – Ужгород : ВАТ "Вид-во "Закарпаття". – ISBN 966-7400-23-3
Ч. 2. – 2002. – 244с.
1383495
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спеціальностей вищих навч. закладів / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Ужгород : Патент, 2011. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-443. – ISBN 978-617-589-018-9
1383496
  Гавриленко К. Хімія успіху / [матеріал підгот. Д. Матат] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  З 6 по 15 липня 2017 року в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. За результатом виступу команда України здобула три срібних (Авраменко М., Сех Т. та Філь Ю.) та ...
1383497
  Попель П.П. Хімія учителю 7-8 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2009. – 168с. – ISBN 978-966-580-278-5
1383498
  Попель П.П. Хімія учителю 9-10 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2010. – 142, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-580-334-8
1383499
  Коршун Г.В. Хімія щоденного життя / Г.В. Коршун
1. – 1924. – 63с.
1383500
  Бабай І.М. Хімія як наукова та навчальна дисципліна у Харківському технологічному інституті (1885-1914 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
1383501
  Вольфкович С.І. Хімія, її взаємозв"язок з технологією та іншими науками (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1383502
  Максін В.І. Хімія, людина, природа / В.І. Максін. – К., 1984. – 71с.
1383503
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 2. – 2012. – С. 121-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383504
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 3. – 2012. – С. 225-356. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383505
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 4. – 2012. – С. 357-506. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383506
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 1. – 2012. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383507
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 4. – 2013. – С. 349-468. – Резюме укр., рос., англ. мова
1383508
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 3. – 2013. – С. 237-348. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383509
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 2. – 2013. – С. 121-236. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383510
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 1. – 2013. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383511
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 1. – 2014. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383512
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 2. – 2014. – С. 117-242. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383513
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 3. – 2014. – С. 243-358. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383514
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 4. – 2014. – С. 359-486. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383515
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 2. – 2015. – С. 167-270. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383516
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 3. – 2015. – С. 271-410. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383517
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 4. – 2015. – С. 411-568. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383518
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 1. – 2015. – С. 1-166. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383519
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 3. – 2016. – С. 253-371. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383520
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 4. – 2016. – С. 371-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383521
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 1. – 2016. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383522
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 2. – 2016. – С. 117-252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1383523
   Хімія. : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 415с.
1383524
  Грималюк І.М. Хімія. / І.М. Грималюк. – 2-е вид. доп. перероб. – К., 1975. – 67с.
1383525
  Корчинський Г.А. Хімія. / Г.А. Корчинський. – К.
Том 2. – 1995. – 295с.
1383526
  Буринська Н.М. Хімія. 10 клас : Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ, Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-016-2
1383527
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2005. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1383528
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1383529
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, рівень стандарта / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 206, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-580-330-0
1383530
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля, І.О. Савченко. – Київ : Академія, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-580-265-5
1383531
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
1383532
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1383533
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1383534
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : задачі та вправи : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-472-7


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1383535
  Попель П.П. Хімія. 8 клас : Підручник за експериментальною програмою для 8 класу середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, М.С. Слободяник. – Київ : Академія, 2001. – 232с. – ISBN 966-580-108-2
1383536
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1383537
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник [для загальноосвітніх навчальних закладів] / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 200с. : іл. – ISBN 966-580-150-3
1383538
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1383539
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2009. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-580-294-5
1383540
   Хімія. Біологія. – Київ, 2000
1383541
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 6. – 2000
1383542
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 8. – 2000
1383543
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 10. – 2000
1383544
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 12. – 2000
1383545
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 14. – 2000
1383546
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 18. – 2000
1383547
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 45. – 2000
1383548
   Хімія. Біологія. – Київ, 2001
1383549
  Бурська О.П. Хімія. Конкурсні задачі / О.П. Бурська; Вінницька філія МЕЦ. – Вінниця : ВФ МЕЦ, 1997. – 295 с.
1383550
  Рудзітіс Г.Є. Хімія. Неорганічна хімія: Підруч. для 8-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – 2-е вид. – К., 1992. – 173с.
1383551
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 10-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Біб-ка журналу "Хімія" ; Вип.9(45)). – ISBN 966-333-392-8
1383552
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 8-9 класи. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Хімія ; Вип.8(44)). – ISBN 966-333-374-Х
1383553
  Сегеда А.С. Хімія. Понятійний апарат : навч. посібник для студ. / А.С. Сегеда, О.А. Лобода. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 436 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 412-436. – Бібліогр.: с. 409-411. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 978-966-306-169-8
1383554
  Луцевич Д.Д. Хімія. Тести : навчально-методичний посібник / Д.Д. Луцевич ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-805-1
1383555
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – 2016. – 66 с.
1383556
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 1 (793), січень. – 2017. – 66 с.
1383557
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (795), березень. – 2017. – 66 с.
1383558
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 8 (800), серпень. – 2017. – 66 с.
1383559
   Хімія: (Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розроб. тем для вчителів хімії, студентів педвузів). – К., 1997. – 27с.
1383560
  Попель П.П. Хімія: 8 клас : 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-580-263-1
1383561
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади : завдання та їх роз`вязування / Авт.-упор. П.П.Попель. – Київ : Либідь, 1997. – 96с. – ISBN 5-325-00834-Х
1383562
   Хімія: завдання і тести / В.М. Амірханов, О.І. Білодід, М.М. Верховид, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий, С.Д. Ісаєв, Ю.М. та ін. Корнілов; Під ред. М.Ю.Корнилова. – Київ : Школяр, 2000. – 512с. – ISBN 966-7117-22-7
1383563
  Рудзітіс Г.Є. Хімія: Органічна хімія: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – К., 1992. – 174с.
1383564
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1994. – 80с.
1383565
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1996. – 75с.
1383566
   Хімія: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ
ч. 1. – 1993. – 221с.
1383567
   Хімія: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ
ч. 2. – 1993. – 222 с.
1383568
   Хімія: Програма, метод. розробка та контрольні завдання. – Київ, 1977. – 78 с.
1383569
  Наумов М.І. Хінельські походи / М.І. Наумов. – Київ, 1953. – 356с.
1383570
  Усенко О.М. Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 124-129. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені дослідження вмісту хінонів у вищих водяних рослин та водному середовищі, а також їх вплив на планктонні водорості. Встановленна залежність росту водоростей від концентрації дослідженних хінонів. В статье приведены исследования по ...
1383571
  Буйських А.В. Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 111-115. – ISSN 2227-4952
1383572
  Анцибор Д. Хіп-хоп культура. Аналіз невербальних кодів. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 34-38


  Дослідження фольклору культури хіп-хопу.
1383573
   Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих нанотрубок та її прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 385-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних крісельних (З, 3) та зигзагних (3, 0) вуглецевих одностінних нанотрубок (C-SWNT). Виявлено ефект хіральної анізотропії коливальних мод симетрії А1+, що призводить до ...
1383574
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Додаток: арк. 184-205. – Бібліогр.: арк. 168-183
1383575
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1383576
  Левченко О.Г. Хіросіма-Нагасакі-Чорнобиль: уроки та застереження / О.Г. Левченко, Є.П. Маслов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 25-26
1383577
   Хірург, анатом, педагог : (до 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 36-37. – ISSN 0130-7037


  У славній плеяді видатних вчених, які відіграли велмку роль в історії світової і вітчизняної науки, одне з визначних місць займає Микола Іванович Пирогов. Своєю титанічною працею, він проклав нові шляхи, що на довгі роки визначили напрям розвитку ...
1383578
  Горбатюк О.М. Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 49-51. – ISSN 2413-550Х
1383579
  Вирва О.Є. Хірургічне лікування хворих з пухлинами дистального відділу променевої кістки (огляд літератури) / О.Є. Вирва, В.В. Бурлака // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 127-131. – ISSN 0030-5987
1383580
  Чехов А.П. Хірургія / А.П. Чехов. – К, 1953. – 20с.
1383581
  Великорецький А.М. Хірургія / А.М. Великорецький, В.О. Кружков. – Київ, 1959. – 500с.
1383582
  Піонтковський В.К. Хірургія хребта сьогодні // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 132-133. – ISSN 0030-5987


  "Міжрегіональна науково-практична конференція під такою назвою відбулася в Рівному 2 листопада 2012 р. Для обговорення важливих питань цього напрямку в ортопедії і травматології сюди з’їхалися провідні фахівці України, серед яких науковці та клініцисти ...
1383583
  Некрасов Андрій Хіт сезону. Рівняння на Єгипет! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 34-39 : фото
1383584
  Загакайло О. Хіти з території пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 10


  Захисники не пишуть пісень спеціально для громадян, які не на війні. Їхні композиції — це можливість хоч трішки розділити зі струнами пережите пекельне жахіття, повернутися думками додому і цим допомогти своєму життю тривати. Але, слухаючи ці мелодії, ...
1383585
   Хіти сезону. Єгипет, ОАЕ, Україна, Австрія, Болгарія, Румунія, Чехія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-79
1383586
   Хіти сезону. Кіпр, Туніс, Іспанія, Малайзія, Словенія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-57 : фото
1383587
   Хіти сезону. Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-91
1383588
  Марков В.С. ХІХ Партконференция / В.С. Марков. – М, 1988. – 63с.
1383589
   Хкдожественная летопись // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 17-24
1383590
  Павлов И.М. Хладноломкость и структура вольфрама / И.М. Павлов. – М., 1984. – 125с.
1383591
  Дурненков Михаил Хлам : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-133
1383592
  Вергелис А. Хлам : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 8. – С. 157-167. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Мясокомбинат", "Белое платье", "Колоски".
1383593
   Хлеб-батюшка / [сост. и авт. предисл.Макаренко Ю. Г.]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1984. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание
1383594
  Ефремова С.П. Хлеб-батюшка / С.П. Ефремова, Е.В. Минеичева. – Пермь, 1990. – 188с.
1383595
  Зайцев В.И. Хлеб-богатство народное / В.И. Зайцев, Е.Н. Назарова. – М., 1979. – 56с.
1383596
  Алексеев М. Хлеб-имя существительное / М. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 472с
1383597
  Алексеев М.Н. Хлеб-имя существительное / М.Н. Алексеев. – Москва, 1987. – 430с.
1383598
  Галкин В.М. Хлеб-соль / В.М. Галкин. – Тула, 1967. – 64с.
1383599
  Локотков К.П. Хлеб-соль / К.П. Локотков. – Воронеж, 1976. – 215с.
1383600
  Махалов В.В. Хлеб-соль / В.В. Махалов. – М., 1978. – 159с.
1383601
  Красильщиков В.И. Хлеб-соль / В.И. Красильщиков. – М., 1983. – 301с.
1383602
  Алекеев М.Н. Хлеб - имя существительное : повесть в новеллах / М.Н. Алекеев. – Москва : Советский писатель, 1965. – 264с.
1383603
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Л., 1936. – 452с.
1383604
  Толстой А. Хлеб / А. Толстой. – М., 1938. – 80с.
1383605
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой, 1948. – 64с.
1383606
  ТолстойА.Н Хлеб / ТолстойА.Н. – Орел, 1948. – 264с.
1383607
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – М.-Л., 1949. – 428с.
1383608
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Таллин, 1950. – 404с.
1383609
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Сталинград, 1951. – 356с.
1383610
  Кондырев Л.Н. Хлеб : сельская поэма / Л.Н. Кондырев. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 128с.
1383611
  Максимов Е.В. Хлеб : Повесть и рассказы / Е.В. Максимов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 77 с. – (Писатель и время ; Письма из деревни)
1383612
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Мурманск, 1978. – 239с.
1383613
  Мамин-Сибиряк Хлеб : роман / Мамин-Сибиряк. – Москва : Правда, 1984. – 448с.
1383614
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1984. – 432с.
1383615
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1984. – 448с.
1383616
  Балаян З.Г. Хлеб : повести и рассказы / З.Г. Балаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 424 с.
1383617
  Черниченко Ю.Д. Хлеб / Ю.Д. Черниченко. – М., 1988. – 477с.
1383618
  Мищенко Я. Хлеб : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 10 (669). – С. 56-64. – ISSN 0132-2036
1383619
  Балабан Я.С. Хлеб в мировом хозяйстве. / Я.С. Балабан. – М.-Л., 1928. – 170с.
1383620
   Хлеб в нашем доме. – 4-е, перераб. – М., 1989. – 159с.
1383621
  Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1885. – [4], 140 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Н.И. Петрову от автора
1383622
  Дюричкова М. Хлеб великанов / М. Дюричкова. – М., 1987. – 54,3с.
1383623
  Викулов С.В. Хлеб да соль / С.В. Викулов. – Москва, 1965. – 132с.
1383624
   Хлеб десятой пятилетки. – К., 1977. – 227с.
1383625
  Шириков В.Л. Хлеб детей твоих. / В.Л. Шириков. – Архангельск, 1977. – 176с.
1383626
  Сокол В.Ф. Хлеб детства / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1982. – 142с.
1383627
  Рюле Отто Хлеб для шести миллиардов / Рюле Отто, 1965. – 312 с.
1383628
  Приходько П.Ф. Хлеб дружбы : стихи / П.Ф. Приходько; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1958. – 94 с.
1383629
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля / П. Кропоткин ; Пер. с франц. – Петербург ; Москва : Голос труда, 1922. – 218с.
1383630
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия / П.А. Кропоткин. – Москва : Правда, 1990. – 638с.
1383631
   Хлеб и звезды. – М., 1990. – 336с.
1383632
  Пасько С.Д. Хлеб и камень / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1982. – 559с.
1383633
  Фоменко Л.Н. Хлеб и книга / Л.Н. Фоменко. – М, 1964. – 46с.
1383634
  Гончарова Т.А. Хлеб и любовь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1968. – 398 с.
1383635
  Моргун Ф.Т. Хлеб и люди / Ф.Т. Моргун. – Москва : Политиздат, 1975. – 384 с.
1383636
  Катаев И.И. Хлеб и мысль / И.И. Катаев. – Л., 1983. – 366с.
1383637
  Луценко Д. Хлеб и песня. Стихи и поэма. / Д. Луценко. – М., 1978. – 111с.
1383638
  Намора Ф. Хлеб и плевелы / Ф. Намора. – М., 1981. – 447с.
1383639
  Сысоев В.В. Хлеб и порох / В.В. Сысоев. – Калининград, 1978. – 93с.
1383640
  Буттитта И.Э. Хлеб и праздник на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 17-27. – ISSN 0869-5415
1383641
  Толченова Н.П. Хлеб и проза. / Н.П. Толченова. – М., 1976. – 191с.
1383642
  Кулиев К. Хлеб и роза / К. Кулиев. – Москва, 1957. – 254 с.
1383643
  Салынский Д А. Хлеб и розы / Д А. Салынский, . – М, 1958. – 55с.
1383644
   Хлеб и розы. – Казань, 1978. – 160с.
1383645
  Матевосян Г.И. Хлеб и слово / Г.И. Матевосян. – Москва, 1974. – 332 с.
1383646
  Ованес Д. Хлеб и слово : стихи / Д. Ованес. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
1383647
  Горышин Г.А. Хлеб и соль / Г.А. Горышин. – Л., 1958. – 164с.
1383648
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1960. – 744с.
1383649
  Стельмах М.П. Хлеб и соль / М.П. Стельмах. – Москва, 1961. – 646с.
1383650
  Чигодайкин И.В. Хлеб и соль / И.В. Чигодайкин. – Саранск, 1965. – 78с.
1383651
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература, 1972. – 671с.
1383652
  Ефимов Г.А. Хлеб и соль : поэма / Г.А. Ефимов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 103 с.
1383653
  Полишкаров А.Ф. Хлеб и соль / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1975. – 111с.
1383654
  Выгодский С. Хлеб и цветы / С. Выгодский. – Москва, 1963. – 582с.
1383655
  Панов В.А. Хлеб колосится. / В.А. Панов. – М., 1971. – 431с.
1383656
  Спасов П Хлеб людской / П Спасов. – М, 1964. – 455с.
1383657
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – Одесса, 1974. – 367с.
1383658
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – К, 1984. – 551с.
1383659
  Поженян Г.М. Хлеб морей / Г.М. Поженян. – Москва, 1989. – 175 с.
1383660
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – К., 1988. – 288с.
1383661
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – 2-е изд., доп. – Киев, 1990. – 287с.
1383662
  Коваленко Р.М. Хлеб на каждый день : Роман / Р.М. Коваленко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1383663
  Зуенок В. Хлеб на кленовых листьях : стихи и поэма / В. Зуенок; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 70 с.
1383664
  Колумб В.Х. Хлеб на ладони : стихи, поэмы / В.Х. Колумб; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1977. – 159 с.
1383665
  Мазилу Т. Хлеб на месте / Т. Мазилу. – Бухарест, 1973. – 48с.
1383666
  Зеленцов В.С. Хлеб на нашем столе / В.С. Зеленцов, Т.Н. Иванова. – Тула, 1990. – 152с.
1383667
  Кочерга А.И. Хлеб на обеденном столе / А.И. Кочерга. – К, 1985. – 79с.
1383668
  Дементьев В. Хлеб насущный / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 62 с.
1383669
  Харчук Н Б. Хлеб насущный : Роман, повесть, рассказы / Н Б. Харчук, . – Москва : Советский писатель, 1981. – 367с.
1383670
   Хлеб насущный. – М., 1988. – 512с.
1383671
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 139 с.
1383672
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. – 120 с.
1383673
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1949. – 72 с.
1383674
  Крученюк П. Хлеб наш насущный : стихи / П. Крученюк; пер. с молд. В.Чудина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 158 с.
1383675
  Алмазов Б.А. Хлеб наш насущный / Б.А. Алмазов. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 224с.
1383676
  Штуден Л.Л. Хлеб наш насущный (культура "практикуемая" и культура "изучаемая") // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с преподаванием культурологии в российских вузах. В статье изложен проект построения этой дисциплины, приближенный к её гуманитарной сверхзадаче и проблемам духовного просвещения современного ...
1383677
  Чекиров В.М. Хлеб нашего детства / В.М. Чекиров. – Воронеж, 1987. – 269с.
1383678
  Вуолийоки Х. Хлеб Нискавуори / Х. Вуолийоки. – Москва, 1957. – 94с.
1383679
  Слепнев И. Хлеб ожидания. / И. Слепнев. – Таллин, 1974. – 40с.
1383680
  Ахундова А. Хлеб поровну / А. Ахундова. – Баку, 1984. – 236с.
1383681
   Хлеб прежде всего. – М., 1976. – 271с.
1383682
  Вааранди Д.Ю. Хлеб прибрежн ых равнин : стихи / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
1383683
  Братченко Б.Ф. Хлеб промышленности / Б.Ф. Братченко. – Москва, 1967. – 46с.
1383684
  Белль Г. Хлеб ранних лет / Г. Белль. – Москва, 1958. – 91с.
1383685
  Ракова Е.И. Хлеб России / Е.И. Ракова. – Москва, 1963. – 48с.
1383686
  Семенов М.Г. Хлеб сатирика. / М.Г. Семенов. – Тбилиси, 1964. – 255с.
1383687
  Ивин М.Е. Хлеб сегодня, хлеб завтра / М.Е. Ивин. – Л., 1980. – 96с.
1383688
  Гвасалия М. Хлеб сиротский : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 360 с.
1383689
  Гасанзаде Н.А. Хлеб тетушки Набат / Н.А. Гасанзаде. – М., 1982. – 192с.
1383690
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази. – Казань, 1967. – 456 с.
1383691
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази. – Казань, 1977. – 487 с.
1383692
  Жунгиету Г.И. Хлеб, вода и химия / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1985. – 184с.
1383693
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – изд.2-е. – М., 1983. – 35с.
1383694
  Кожухова О.К. Хлеб, которым делишься / О.К. Кожухова. – М., 1960. – 248с.
1383695
  Авдонин А.Н. Хлеб, любовь и звезды / А.Н. Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1967. – 64 с.
1383696
   Хлеб, любовь и фантазия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 44-45 : фото
1383697
  Чебалин П.Л. Хлеб. / П.Л. Чебалин, 1949. – 116с.
1383698
  Степаненко В.И. Хлеб. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 396с.
1383699
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М., 1937. – 219с.
1383700
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Курск, 1938. – 227с.
1383701
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 344с.
1383702
  Толстой А. Хлеб. Оборона Царицына / А. Толстой. – Л., 1938. – 240с.
1383703
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 271с.
1383704
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М., 1938. – 56с.
1383705
  Регель Р.Э. Хлеба в России / Р.Э. Регель. – Петроград, 1922. – 56 с.
1383706
  Ленц З. Хлеба и зрелищ / З. Ленц. – М, 1975. – 214с.
1383707
   Хлеба и зрелищ. – Москва, 1988. – 493 с.
1383708
   Хлеба России. – Пермь, 1979. – 165с.
1383709
  Диманштейн Н.Г. Хлебная монополия в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Диманштейн Н.Г.; Ин-т народного хозяйства. – Москва, 1951. – 16 с.
1383710
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг : (очерки правительств. политики) / Т.М. Китанина ; под ред. С.И. Потолова. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 287 с.
1383711
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Китанина Т.М.; Ленингр. отд-ние ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1978. – 45л.
1383712
   Хлебное дело в СССР. – М.-Л., 1924. – 428с.
1383713
  Батыгина Т.Б. Хлебное зерно : Атлас / Т.Б. Батыгина; Яковлев М.С. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1987. – 103с.
1383714
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1983. – 112с.
1383715
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1988. – 112с.
1383716
  Калинин Н. Хлебное ремесло / Н. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 256 с.
1383717
  Попов А.С. Хлебные вывоз из Украины накануне первой мировой войны.. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук., 1954. – 16л.
1383718
  Лащенков П.Н. Хлебные злаки Якутской области / П.Н. Лащенков, 1912. – С. 275-295. – Отдельный оттиск
1383719
  Погорелов М.Н. Хлебные клопы-черепашки и мероприятия по борьбе с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Погорелов М.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 20л.
1383720
  Щеголев В.П. Хлебные пилильщики. / В.П. Щеголев. – М-Л, 1930. – 120с.
1383721
  Щеголев В.Н. Хлебные пилильщики. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 112с.
1383722
  Альтерман А.Я. Хлебные ресурсы Украины / А.Я. Альтерман. – [Одесса] : Госиздат Украины, 1923. – [4], 178 с.
1383723
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Миронов Б.Н. ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1383724
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия / Б.Н. Миронов. – Л., 1985. – 301с.
1383725
   Хлебные цены и хлебный рынок. – М., 1925. – 263с.
1383726
  Балашов Э.В. Хлебный ветер / Э.В. Балашов. – Москва, 1979. – 96с.
1383727
  Милосердов С.С. Хлебный ветер / С.С. Милосердов. – М., 1981. – 79с.
1383728
  Знаменский А.Д. Хлебный год / А.Д. Знаменский. – М, 1979. – 480с.
1383729
  Мартынов А.К. Хлебный дождь : стихи и поэмы / А.К. Мартынов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 128 с.
1383730
  Терехов В.П. Хлебный дождь / В.П. Терехов. – Симферополь, 1977. – 95с.
1383731
  Чернов М.А. Хлебный рынок и его регулирвоание / М.А. Чернов. – Харьков, 1928. – 126с.
1383732
  Штильман П.М. Хлебный рынок капиталистических стран после второй мировой войны / П.М. Штильман. – М, 1952. – 120с.
1383733
  Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей / В.А. Золотов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 247с.
1383734
  Матвеев В. Хлебовольство / В. Матвеев. – Грозный, 1967. – 55с.
1383735
  Кустов П.П. Хлебодары : Стихи / П.П. Кустов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1383736
  Кудинов И.П. Хлебозары. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1972. – 356с.
1383737
  Пашков Ю.В. Хлебозор / Ю.В. Пашков. – М., 1976. – 125с.
1383738
  Лебедев В.А. Хлебозоры / В.А. Лебедев. – Л., 1979. – 335с.
1383739
  Алексеев С.Т. Хлебозоры / С.Т. Алексеев. – Москва, 1990. – 349с.
1383740
  Стрилевер И.Л. Хлебооборот и стандарты / И.Л. Стрилевер. – М-Л, 1936. – 752с.
1383741
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 415с.
1383742
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 80 с.
1383743
  Филипенко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филипенко. – Москва, 1984. – 78 с.
1383744
  Рагявичюс М.Т. Хлебопекарная промышленность Литовской ССР и задачи дальнейшего развития : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Рагявичюс М.Т.; МВО; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 16с.
1383745
  Корнилов В.В. Хлебороб начинается в школе / В.В. Корнилов. – К., 1987. – 47с.
1383746
  Бедзык Д.И. Хлеборобы : Роман / Д.И. Бедзык; Пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 297с.
1383747
  Шойхет Р.С. Хлеборобы: повесть. / Р.С. Шойхет. – Хабаровск, 1982. – 112с.
1383748
  Михалев В.В. Хлебоцветье / В.В. Михалев. – Белгород, 1964. – 64с.
1383749
  Игошев А.А. Хлебушко-батюшка / А.А. Игошев. – М., 1979. – 300с.
1383750
  Кондратик Л.Й. Хлєбніков Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 97-100. – ISBN 5776391970
1383751
  Камінчук А.С. Хліб-сіль / А.С. Камінчук. – К., 1988. – 139с.
1383752
  Прилюк Д.М. Хліб-сіль і честь / Д.М. Прилюк. – Київ : Політвидав України, 1972. – 55 с.
1383753
  Білоус Д.Г. Хліб-сіль їж, а правду ріж : гумор та сатира / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1971. – 319 с.
1383754
  Михайловський В.І. Хліб - наша доля / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 155с.
1383755
  Алексєєв М.М. Хліб - усьому голова / М.М. Алексєєв. – Київ, 1967. – 315с.
1383756
  Терехова Д.І. Хліб - усьому голова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 298-307. – ISBN 966-581-727-2
1383757
  Кравченко Т. Хліб / Т. Кравченко. – Київ; Харків, 1935. – 179с.
1383758
  Толстой О.Н. Хліб / О.Н. Толстой. – К., 1940. – 215с.
1383759
  Мамін-Сибіряк Хліб / Мамін-Сибіряк. – К., 1956. – 414с.
1383760
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1977. – 182с.
1383761
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1979. – 152с.
1383762
  Зима О.В. Хліб для подорожнього / О.В. Зима. – Київ : Молодь, 1971. – 136 с.
1383763
  Тендряков Володимир Федорович Хліб для собаки : оповідання / пер. з рос. М. Білорус // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-16. – ISSN 0320-8370
1383764
  Тендряков В. Хліб для собаки : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.4-16. – ISSN 0320-8370
1383765
  Шматольян І.І. Хліб до столу трудящих / І.І. Шматольян. – К., 1986. – 49с.
1383766
  Ткач М. Хліб з добрих рук / М. Ткач. – Київ, 1981. – 190с.
1383767
  Сизоненко О.О. Хліб з рідного поля : повість , оповідання , етюди / О.О. Сизоненко. – Київ, 1978. – 287 с.
1383768
  Лісова М. Хліб і випікання хліба серед українських поселенців в східно-центральній Альберті в 1900 - 1930 роках // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 240-249. – ISBN 1-55195-156-8
1383769
  Нижник І.Й. Хліб і кров : роман / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 285 с.
1383770
  Моргун Ф.Т. Хліб і люди / Ф.Т. Моргун. – К., 1974. – 375с.
1383771
  Шмаглевська С. Хліб і надія / С. Шмаглевська. – Львів, 1965. – 72с.
1383772
   Хліб і пісня. – К., 1981. – 169с.
1383773
  Стельмах М. Хліб і сіль / М. Стельмах. – Київ, 1959. – 664с.
1383774
  Стельмах М.П. Хліб і сіль / М.П. Стельмах. – Київ, 1967. – 662с.
1383775
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1975. – 671с.
1383776
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1987. – 632с.
1383777
  ПлачиндаС.П Хліб і совість / ПлачиндаС.П. – К., 1983. – 230с.
1383778
  Дениско Г.І. Хліб і совість / Г.І. Дениско. – Х., 1984. – 214с.
1383779
  Павличко Д.В. Хліб і стяг : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1968. – 175 с.
1383780
  Бриних М. Хліб із хрящами : роман / Михайло Бриних ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-007-0


  Земля, задобрена людською плоттю, рано чи пізно розродиться. "Радіо Живих Мерців" веде прямий репортаж про кінець світу з села Міцне на Київщині. "Хліб із хрящами" – це роман про голод і непрощенність, про ген канібалізму і морок свідомості. ...
1383781
  Лютий Г.І. Хліб любові / Г.І. Лютий. – К., 1990. – 83с.
1383782
  Танк Максим Хліб мій насущний / Танк Максим. – К, 1968. – 262с.
1383783
  Шеренговий О.Г. Хліб на долоні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1984. – 192 с.
1383784
  Махнюк П.В. Хліб на завтра : повість / П.В. Махнюк. – Київ, 1988. – 270 с.
1383785
   Хліб на ноги ставить, а хміль з ніг валить. – К., 1986. – 285с.
1383786
  Ночовний М.В. Хліб на рушнику / М.В. Ночовний. – К, 1982. – 80с.
1383787
  Черевичний Д.С. Хліб на столі : сонети / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 91 с.
1383788
  Чехун В.М. Хліб насущний / В.М. Чехун. – Київ, 1970. – 216 с.
1383789
  Харчук Б.М. Хліб насущний : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с.
1383790
  Шоу І. Хліб по воді = Bread upon the waters : роман / Іввін Шоу ; пер. з анг. Володимир Мусієнко та Олекса Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1987. – 397 с.
1383791
  Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 203-207. – ISSN 2227-4952
1383792
   Хліб, що пахне порохом. – К., 1984. – 166с.
1383793
   Хліба дух і міць металу. – К., 1988. – 380с.
1383794
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1383795
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1383796
  Черінько І. Хліба та видовищ // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19.
1383797
  Пасічник М.П. Хлібні заповіти : Книга лірики / Пасічник М.П. – Київ, 1988. – 96 с.
1383798
  Богданов І. Хлібодари / І. Богданов. – Ужгород, 1969. – 120с.
1383799
   Хлібодари. – К., 1975. – 189с.
1383800
   Хлібодари. – К., 1984. – 122с.
1383801
  Власюк П.І. Хлібодарський рід / П.І. Власюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 64 с.
1383802
  Хорошун Б.І. Хлібозаготівельна криза 1927 - 1928 рр. в Україні: міфи і реальність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 978-966-581-930-1
1383803
   Хлібом земля славиться. – К., 1984. – 111с.
1383804
  Сумцов М.Ф. Хліборобам / зложив М. Сумцов. – Харьків (Харків) : Друкарня "Печатне Діло", 1908. – 23 с..


  Hа тит. аpк. епігpаф з наp. пpиказки. – Розд. кн.: Чого найбільш бажають в селах [обpяди, пісні, пpислів"я, пpиповідки, пов"язані з хлібоpобством]; До поліпшення хлібоpобства [пpо хлібоpобські спілки]; Жіноче безхліб"я [пpо pозподіл земельних наділів]; ...
1383805
  Бедзик Д. Хлібороби : Роман / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1956. – 288с.
1383806
  Мирошник В.Д. Хліборобська гарантія / В.Д. Мирошник. – Х., 1978. – 55с.
1383807
  Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов"ян / Ю.З. Круть. – Київ, 1973. – 211 с.
1383808
   Хліборобські віхи. – К., 1976. – 176с.
1383809
  Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228. – ISBN 966-7773-70-1
1383810
  Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007-2013 років) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 128-135. – ISSN 2313-8505
1383811
  Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 31-39. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена одній з найважливіших ділянок традиційної культури українців -календарній обрядовості. Залучивши польові етнографічні матеріали, автор з"ясовує присутність хліборобських мотивів у весняному календарному циклі. Аналізуються ...
1383812
  Пайтик А. Хлоп"ята воєнних років / А. Пайтик. – К., 1977. – 144с.
1383813
  Домовитов М.Ф. Хлоп"ята з вулиці Чапаєва / М.Ф. Домовитов. – Київ : Веселка, 1966. – 119 с.
1383814
  Нехода І.І. Хлоп"ята з нашої вулиці : Поеми та казки / І.І. Нехода. – Київ : Дитвидав, 1962. – 170с.
1383815
  Каня Вашек Хлопець з виправного будинку. / Каня Вашек. – К., 1971. – 182с.
1383816
  Вишнева А. Хлопець з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 березня (№ 9). – С. 15


  Творче подвижництво Миколи Кагарлицького.
1383817
  Симонов К.М. Хлопець із нашого міста : П"єса на 3 дії, 9 картин / К.М. Симонов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 10с.
1383818
   Хлопець та море. Лыстоноша [листоноша]. Розумный [розумний] коваль : Оповидання. – Одесса : Вид. О[дес.] Л[іт.] С[пілки] ; Друк. Е. Фесенка, 1903. – 32 с. – Прим. № 104637 дефектний, без обкл. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Пид похылою веpбою; В затышку; Степовый сокил; Тополи
1383819
  Юферев В.И. Хлопковедение в Туркестане. / В.И. Юферев. – Л., 1925. – 160с.
1383820
   Хлопководство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 251с.
1383821
   Хлопководчество в Казахстане. – Алма-Ата, 1961. – 30с.
1383822
  Докучаев В.М. Хлопководы / В.М. Докучаев. – Ставрополь, 1951. – 92с.
1383823
   Хлопок. – М.-Л., 1926. – 102с.
1383824
  Пармузин Б.С. Хлопок / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1982. – 496с.
1383825
  Масальский В.И. Хлопок. / В.И. Масальский. – Пб., 1921. – 24с.
1383826
  Шпак В. Хлопоман Тадей Рильський : До 170-річчя від дня народження // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 38-39
1383827
  Збожна О. Хлопомани? Ні, громадівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 11


  До 150-річчя від часу заснування тернопільської Громади, яка була унікальною школою виховання української національної еліти. Іван Полюй - її засновник. В статті згадується молодіжний рух , ініціаторами якого були студенти Київського університету : ...
1383828
  Аверченко А.Т. Хлопотливая нация : юморист. произв. / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. М. Андраши ; худож. Г.С. Златогоров]. – Москва : Политиздат, 1991. – 463 с. : ил.
1383829
  Куканов В.И. Хлопотливый день. / В.И. Куканов. – М, 1956. – 64с.
1383830
  Маляров В.К. Хлопоты: Повесть и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1985. – 224с.
1383831
  Будзиновский В. Хлопска посїлість / Накл. укр-руської Видав. Спілки зареєстр. спілки в обмеж. порукою у Львові. – 2-ге справлене. – Львів : З друкарні нар. Ст. Манецкого і Сп., 1901. – 194с.
1383832
  Козланюк П.С. Хлопські гаразди / П.С. Козланюк. – Київ, 1928. – 125 с.
1383833
   Хлопські пісні : [Збіpка поезій]. – Львів : Hакладом pед. "Гpомад. Голосу" ; З дpук. Hаpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1897. – [2], 391 с. – (Хлопська бібліотека ; [№] 10)


  Авт. твоpів: Т.Г. Шевченко, І.Я. Фpанко, П. Думка з Купчинець [П.А. Думка], О. Ходовицький [О.М. Колесса], Ю.А. Федькович, М. Флиста, М. Конопніцька, Р. Беpнс, В. Гюго. - Пер. з пол., англ., фр. В.Г. Щуpата, І.Я. Фpанка.
1383834
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Пермь, 1966. – 189с.
1383835
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1383836
  М"ястківський А.П. Хлопці з Бубни / А.П. М"ястківський. – Київ, 1967. – 147 с.
1383837
  Кирій І.І. Хлопці з Вишневого : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1988. – 174 с.
1383838
  Молнар Ф. Хлопці з вулиці Пала / Ф. Молнар. – К., 1961. – 176с.
1383839
  Скорін І.Д. Хлопці з карного розшуку / І.Д. Скорін. – К, 1985. – 359с.
1383840
  Варненська М. Хлопці з міста Лодзі. / М. Варненська. – Київ, 1963. – 290с.
1383841
  Клюєнко Д.М. Хлопці з нашого села / Д.М. Клюєнко. – К., 1979. – 128с.
1383842
  Карапиш Б.Т. Хлопці з Першої Червонофлотської : оповідання / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 152 с.
1383843
  Рудницька Г. Хлопці зі Старого Міста. / Г. Рудницька. – К., 1991. – 246с.
1383844
  Дарда В.І. Хлопці майора Кена : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 279 с.
1383845
  Харш Л. Хлопці не підведуть / Л. Харш. – Київ, 1977. – 168с.
1383846
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1960. – 296с.
1383847
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1970. – 278с.
1383848
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1980. – 212с.
1383849
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1989. – 205с.
1383850
  Магера М.Н. Хлопчаки : Повісті та оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1990. – 158с. – ISBN 5-7745-0226-0
1383851
  Зайцев Г.С. Хлопчатник / Г.С. Зайцев. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 219с. : с 138 рис.
1383852
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 1. – 1954. – 384с.
1383853
   Хлопчатник. – Ташкент, 1956. – 131с.
1383854
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 2. – 1957. – 628с.
1383855
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 3. – 1959. – 404с.
1383856
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 3 : Строение и развитие хлопчатника. – 1960. – 402с.
1383857
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 4. – 1960. – 707с.
1383858
   Хлопчато-бумажные товары. – М., 1925. – 360с.
1383859
  Арсеньева Е.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской губернии 60-80 гг 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арсеньева Е.В. ; МГУ. – Ніжин, 1974. – 20 с.
1383860
  Филимонова Л.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской и Владимирской губерний накануне отмены крепостного права. (К истории промышленного переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова Л.В.; МГУ. – Москва, 1958. – 20л.
1383861
  Хрипкова А.Г. Хлопчик-підліток-юнак / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – К, 1983. – 272с.
1383862
  Каменкович З. Хлопчик з Княжої гори. / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 164 с.
1383863
  Олдрідж Д. Хлопчик з лісового берега / Д. Олдрідж. – Київ, 1959. – 96с.
1383864
  Мартинов І. Хлопчик з маленького міста / І. Мартинов. – К, 1973. – 180с.
1383865
  Голубєва А. Хлопчик з Уржума / А. Голубєва. – Ужгород, 1952. – 182 с.
1383866
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1964. – 412с.
1383867
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1975. – 178с.
1383868
  Канівець В.В. Хлопчик і жар-птиця : повість / В.В. Канівець. – Київ : Веселка, 1968. – 186 с.
1383869
  Близнець В.С. Хлопчик і тінь / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1989. – 301 с.
1383870
  Слухенська Р. Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 87-90. – ISSN 2311-9896
1383871
  Баргум Ю. Хлопчик на літо. Прощання / Юган Баргум; Пер. зі шведської Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 274с. – ISBN 966-7007-45-6
1383872
  Шарговська О. Хлопчик народився через дев"ять місяців після гостини Тараса Шевченка. Поет просив дружину свого приятеля Михайла Максимовича знайти йому жінку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 38 (241). – С. 55-57 : фото


  Про гостювання Тараса Шевченка у Максимовичів.
1383873
  Рекемчук О.О. Хлопчики / О.О. Рекемчук. – К., 1977. – 164с.
1383874
  Пікуль В.С. Хлопчики з бантиками / В.С. Пікуль. – К, 1984. – 252с.
1383875
  Титаренко Тетяна Михайлівна Хлопчики і дівчатка : Психол. становлення індивідуальності / Титаренко Тетяна Михайлівна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 47 с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 7 : Педагогічна ; №7)
1383876
  Камов Б.М. Хлопчина-командир / Б.М. Камов. – К. : Веселка, 1990. – 323 с.
1383877
  Вейс Р. Хлопчина з Александрівського доку / Р. Вейс. – Київ, 1976. – 102с.
1383878
  Неверлі І. Хлопчина з Сальських степів. / І. Неверлі. – К., 1965. – 243с.
1383879
  Канівец У. Хлопчык і жар-птушка. / У. Канівец. – Мінск : Мастацкая література, 1972. – 232 с.
1383880
  Яунземс В.Р. Хлор- и азотсодержащие производные лигнина и методы их исследования : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яунземс В.Р.; АН Латв.ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1383881
  Фрумина Н.С. Хлор / Н.С. Фрумина. – М., 1983. – 199с.
1383882
  Бараускайте О. Хлоралкильные производные диаминобензолсульфамидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бараускайте О.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1383883
  Таланов Владимир Степанович Хлорангидриды N-a-хлоралкилиминосульфиновых кислот : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Таланов Владимир Степанович; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1984. – 24л.
1383884
  Пастушак Н.О. Хлорарилирование производных акриловой кислоты и некоторые превращения продуктов реакций. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пастушак Н.О.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1966. – 15л.
1383885
  Мельников С.С. Хлорелла / С.С. Мельников, Е.Е. Мананкина. – Минск, 1991. – 77с.
1383886
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1383887
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1383888
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1980. – 190л. – Бібліогр.:л.157-190
1383889
  Мансуров М.У. Хлорзамещенные эфиры сульфокислот как регенты алнилирования ароматическго ядра : Автореф... канд. хим.наук: / Мансуров М.У.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1959. – 12л.
1383890
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 284с.
1383891
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 281с.
1383892
  Кирсанова Н.А. Хлорирование ацилизоти (селено) цианатов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кирсанова Н.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1383893
  Мокрый Е.Н. Хлорирование изобутилена и переработка хлорпроизводных. : Автореф... канд. техн.наук: / Мокрый Е.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1967. – 24л.
1383894
  Бункин В.И. Хлорирование охлаждающей воды на тепловых электрических станциях / В.И. Бункин. – М.-Л., 1940. – 80с.
1383895
  Кренцель Б.А. Хлорирование парафиновых углеводородов / Б.А. Кренцель. – М., 1964. – 159с.
1383896
  Савинова Т.Н. Хлорированные углеводороды в экосистеме Баренцева моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Савинова Т. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1985. – 18л.
1383897
   Хлорированные углеводороды и морские организмы. – Апатиты, 1978. – 137с.
1383898
  Гордон Г.Я. Хлористый винилиден и его сополимеры / Г.Я. Гордон. – М, 1957. – 123с.
1383899
  Вологина Е.Г. Хлоритоид в донных осадках Академического хребта озера Байкал - индикатор эолового переноса / Е.Г. Вологина, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 72-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80-82. – ISSN 0016-7886
1383900
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Днепропетровский гос. университет. Научно-исслед. геологич. ин-т. – Днепропетровск, 1951. – 6л.
1383901
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 4л.
1383902
  Макаров В.Н. Хлориты из железно-кремнистых и некоторых других рудных формаций / В.Н. Макаров. – Л, 1971. – 116с.
1383903
  Бартковская Юлия Францевна Хлорметилирование ароматических карболовых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бартковская Юлия Францевна; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1976. – л.
1383904
  Стерина Е.З. Хлорметилирование ароматических соединений, дальнейшее превращение хлорметилпроизводныхв альдегиды и некоторые другие соединения. : Автореф... кнад.хим.наук: / Стерина Е.З.; Днепропетр.ин-т инженеров. – Днепропетровск, 1955. – 14л.
1383905
  Дьяченко Е.К. Хлорметилирование в ряду бенз-2, 1, 3-тиа-и селенадиазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко Е.К.; Ленингр.хим-фармацевт.ин-т. – Л, 1966. – 16л.
1383906
  Мысик Д.Д. Хлорметилирование и формирование аренсульфонил-N-(алки)-ариламидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мысик Д.Д.; Депропетр.хим-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 17л.
1383907
  Прилуцкая М.В. Хлорметилирование простых эфиров диоксибензолов и некоторых превращения их хлорметильных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Прилуцкая М.В.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Хим. ф-тет. – Вильнюс, 1959. – 30л.
1383908
   Хлорная кислота и ее соединения в органическом синтезе. – Ростов-на-Дону, 1965. – 148с.
1383909
  Дорофеенко Г.Н. Хлорная кислота и её соединения в органическом синтезе / Г.Н. Дорофеенко. – Ростов -на-Дону, 1965. – с.
1383910
  Мчедлишвили М.И. Хлорный метод переработки марганцевых инфильтрационных руд Чиатурского месторождения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.340 / Мчедлишвили М.И.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1383911
  Чижиков Д.М. Хлорный метод переработки оловянных руд и концентратов / Д.М. Чижиков, Г.С. Френц. – М-Л, 1941. – 71с.
1383912
  Зайцева Н.Д. Хлоровольфрамы (V) щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зайцева Н.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1968. – 20л.
1383913
   Хлоропласты и митохондрии. – М., 1969. – 344с.
1383914
   Хлорофил. – Минск, 1974. – 416с.
1383915
  Годнев Т.Н. Хлорофилл / Т.Н. Годнев. – Минск, 1963. – 320с.
1383916
  Годнев Т.Н. Хлорофилл и его роль в природе / Т.Н. Годнев. – Минск, 1955. – 79 с.
1383917
  Надтока В.Л. Хлорофиллипт.Экспериментальное исследование. : Автореф... доктора мед.наук: 14.096 / Надтока В.Л.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1383918
  Калам Ю.И. Хлорофильная мутация / Ю.И. Калам, Т.А. Орав. – Таллин, 1974. – 60с.
1383919
  Шеремет В.И. Хлорпроизводніе ариламинокротонатов и 1, 5-бензодиазепинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шеремет В. И.; КГУ. – К., 1972. – 16л.
1383920
  Фурман А.А. Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества. / А.А. Фурман. – М., 1976. – 87с.
1383921
  Клейменов Б.В. Хлорфосфорорганические соединения и их влияние на износ при трении. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейменов Б.В.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 27л.
1383922
  Бекша В. Хлорэтильные произведные ароматических полиаминов и аминобензолсульфамидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бекша В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1383923
  Бурдулене Хлорэтильные производственные диаминофенилуксусной и диаминобензовйной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Бурдулене Д-Э. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1383924
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – 2-е изд., доп. – Л., 1982. – 655с.
1383925
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – М., 1991. – 238с.
1383926
  Шишкин И.А. Хлыновцы / И.А. Шишкин. – М, 1990. – 56с.
1383927
  Кюлявков К. Хляб и още нещо / К. Кюлявков. – София, 1956. – 396с.
1383928
  Калідаса Хмара-вістун. / Калідаса. – Х., 1928. – 48с.
1383929
   Хмара Александр Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
1383930
  Суходольский А.Л. Хмара. / А.Л. Суходольский. – Львів, 1925. – 74с.
1383931
  Моно Мартіна Хмара. / Моно Мартіна. – К., 1957. – 144с.
1383932
  Фетисов С.Г. Хмара. Роман. / С.Г. Фетисов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Саранск, 1965. – 344с.
1383933
  Фаулз Джон. Хмара: Повість // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.36-68


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1383934
  Арістофан Хмари : Грецька комедія в перекладі Тараса Франка, з передмовою Михайла Білика, з поясненнями Івана Калиновича. – Львів : Вид. "Всесвіт. б-ки" ; [З дpук. Л. Віснєвського], 1918. – XI, 96 с. – (Всесвітня бібліотека ; № 11/12)
1383935
  Нечуй-Левицький І.С. Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ ; Ляйпціг ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing, 1920. – 487 с.
1383936
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1383937
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1383938
  Балла Л.К. Хмари без дощу : повість / Л.К. Балла. – Київ : Молодь, 1965. – 275 с.
1383939
  Удовенко Л.А. Хмари, здрастуйте! / Л.А. Удовенко. – К., 1972. – 48с.
1383940
  Тютюнник Г.М. Хмарка сонця не заступить : повість / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1956. – 136 с.
1383941
  Биков В.Ю. Хмарна комп"ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 81-98. – ISSN 2078-7782
1383942
  Гончаренко В. Хмарними дорогами / В. Гончаренко. – К., 1957. – 184с.
1383943
  Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 20 [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1383944
  Бондар Є.С. Хмарні обчислення та їх застосування / Є.С. Бондар, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У світі з"явилась нова мережна парадигма, що обіцяє значно змінити комп"ютерний світ, підходи до Інтернету і вплинути на подальший розвиток інформаційних технологій - хмарні обчислення (Cloud Computing). У статті проведено загальний огляд нової ...
1383945
  Літошенко А.В. Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсортингу комп"ютерних сервісів та його перевага // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 86-89. – ISSN 2306-6806
1383946
  Шахіна І.Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 64-71. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1383947
  Телішевська Л. Хмарні технології на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
1383948
  Чегренець В.М. Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах / В.М. Чегренець, В.М. Ахрамович, Н.В. Руденко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 121-129


  В статті проведений аналіз хмарних технологій. Проводиться дослідження обчислювальної парадигми, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності. Детально аналізується віртуальне робоче місце. Проводяться результати оцінки ...
1383949
  Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 61-67. – ISBN 978-966-7359-68-3
1383950
  Каук В. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів / В. Каук, В. Гребенюк, О. Шкіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 11-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання ...
1383951
  Черкасова Л. Хмарні технології у системі роботи навчального закладу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 275-278


  Розглянуто використання хмарних технологій в роботі загальноосвітнього навчального закладу. Описано формування єдиної шкільної інформаційної системи за допомогою Google Apps for Education та використання інформаційних технологій в системі управління ...
1383952
  Червякова Т.І. Хмарні технології як засоби відкритої освіти // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 124-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена дослідженню застосування хмарних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні за відкритою концептуальною моделлю освіти. Інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання у ВНЗ є: технології дистанційного, ...
1383953
   Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу / О.Б. В"юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 90-96. – ISSN 2219-9365
1383954
  Новицкий П.И. Хмелев / П.И. Новицкий. – М, 1964. – 243с.
1383955
  Комиссаржевский В.Г. Хмелев за режиссерским столом / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1956. – 294с.
1383956
  Малюгин Л.А. Хмелев. / Л.А. Малюгин. – М.Л., 1948. – 92с.
1383957
  Михайлов М.С. Хмелеводство Украинской ССР. : Автореф... доктор сельскохоз.наук: / Михайлов М.С.; Воронеж. сельскохоз. ин-т. – Воронеж, 1951. – 32 с.
1383958
  Олійник Я.Б. Хмелепромисловий // Географічна енциклопедія України
1383959
  Абрамов К.Г. Хмелинка : повести и рассказы / К.Г. Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1968. – 216 с.
1383960
   Хмелюк Микола Дем"янович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 343. – ISBN 978-966-2726-03-9
1383961
  Олійник Я.Б. Хмелярство // Географічна енциклопедія України
1383962
  Мильчин Константин Хмель - хорошо, солод - хорошо, но главное - вода. Пенные души // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 92-96 : фото
1383963
  Стригалев М.Л. Хмель / М.Л. Стригалев. – Пермь, 1966. – 95с.
1383964
  Черкасов А.Т. Хмель / А.Т. Черкасов. – Москва, 1972. – 878с.
1383965
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги; Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3216-4
кн. 1. – 1993. – 416с.
1383966
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги: Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3214-8
кн. 2. – 1993. – 380 с.
1383967
   Хмель, сон и явь. – М, 1991. – 333с.
1383968
  Иванов В.В. Хмель. Сиб. рассказы 1917-1962 гг. / В.В. Иванов. – М., 1963. – 333с.
1383969
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1963. – 687с.
1383970
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1383971
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1383972
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1979. – 877с.
1383973
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М, 1994. – 779с.
1383974
  Гольденберг Н.Я. Хмельник курортный / Н.Я. Гольденберг. – Одесса, 1974. – 48с.
1383975
  Голота П. Хмельницкие, или присоединение Малороссии
Ч.3. – 1834
1383976
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1960. – 534с.
1383977
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 479 с.
1383978
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1967. – 566с. – Наст. имя: Мойся Иван Леонтьевич
1383979
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература
Т. 1, Кн. 1 и 2. – 1971. – 735 с.
1383980
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка исторического романа)
Т. 2, Кн. 2 , 3. – 1971. – 687 с.
1383981
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1974. – 407с.
1383982
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1974. – 360с.
1383983
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1974. – 455с.
1383984
  Ле И. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / И. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1978. – 446с.
1383985
  Ле І. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / І. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1978. – 480с.
1383986
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1979. – 719с.
1383987
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1979. – 687с.
1383988
  Верховний О.У. Хмельницька область : (географічний нарис) / О.У. Верховний. – Київ : Радянська школа, 1960. – 112с. – (Області Української РСР)
1383989
  Бейдик О.О. Хмельницька область у Книзі регордів України / О.О. Бейдик, Л.В. Ільїн // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 18 (243). – С. 156-159. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано рекорди регіонів України в економічному та суспільному житті.
1383990
  Ле І.Л. Хмельницький : Роман / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1. – 1957. – 448с.
1383991
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1965. – 453с.
1383992
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1965. – 491 с.
1383993
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1969. – 452с.
1383994
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1969. – 414 с.
1383995
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1969. – 492 с.
1383996
  Ле І. Хмельницький : Роман / І. Ле. – Москва : Художественная литература
Т. 1. Кн.2-я. – 1978. – 736с.
1383997
  Грушевський М.С. Хмельницький в Переяславі, історичні образи. – Київ : Друк. Т-ва "Петро Барський", 1917. – 80с.
1383998
  Грушевський М.С. Хмельницький і Хмельнищина. Історичний ескіз / М.С. Грушевський. – 30с.
1383999
  Скорський М.А. Хмельницький театр ім. Г.І.Петровського / М.А. Скорський. – Київ, 1981. – 104с.
1384000
   Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної власності IV рівня акредитації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 310-311. – ISSN 2078-9165


  Інформація про Хмельницький університет управління та права.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,