Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
137001
  Баранов В. "Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 2
137002
  Тютюкина С. "Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905-1917 гг.)" // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-38. – ISSN 0869-5687
137003
  Нестьев И.В. "Александр Невский" Прокофьева / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1968. – 50 с.
137004
   [Александр Яковлевич Конисский] : [сборник некрологов и материалов о похоронах А.Я. Конисского из разных газет] // Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді] / Я О. Кониський. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1903. – Т. 4 : Оповидання. – 10 л. : 1 фото
137005
  Анісімов А.В. Алгоритмічна модель асоціативно-семантичного контекстного аналізу текстів природною мовою / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, А.О. Никоненко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 379-384. – ISSN 1727-4907
137006
  Федотов О. Алгоритмічна структура органів і підрозділів митного спрямування, які перебувають у сфері управління ДФС України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932
137007
  Анісімов А.В. Алгоритмічна теорія великих чисел : Модулярна арифметика великих чисел / А.В. Анісімов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 153с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-13-Х


  Викладено основи сучасної алгоритмічної теорії чисел. Основна увага приділяється молекулярній арифметиці великих чисел. Розглянуто алгоритми обчислення лишку, дискретного логарифму, модульного піднесення до степені, квадратного кореня за модулем, ...
137008
   Алгоритмічне забезпечення системи обробки хемілюмінограм / В.С. Донченко, Е.П. Сидорик, Н.М. Товмаченко, Л.В. Заболотна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описані алгоритми математичного забезпечення автоматизованої системи для кількісної оцінки кінетичних характеристик хемілюмінесцентної інформації біологічних та хімічних об"єктів.
137009
  Співак О.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення систем підготовки даних у автоматизованих системах наукових досліджень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Співак О.В.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 23л.
137010
  Макаренко Г.М. Алгоритмічне та схемотехнічне забезпечення проектування перетворювачів кодів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05; 05.13.08 / Макаренко Г. М.; МОУ Хар.ДУ радіоелектрон. – Х., 1997. – 22л.
137011
  Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв"язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.05 / Прилуков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
137012
  Іванов Є.В. Алгоритмічні властивості області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами / Є.В. Іванов, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються алгоритмічні проблеми для області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами. Ключові слова: R-перетворювач, автомат Бюхі, щільність. Decision problems (emptiness, totalness, density in R) for finite R-transducer defined ...
137013
  Васюхін Михайло Іванович Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.13 / Васюхін М.І.; НАНУ ін-тут кіберн. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2002. – 35 с.
137014
  Дмитрієва О.А. Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем при вирішенні багатомірнихдинамічних задач : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.13.13. / Дмитрієва О.А.; ДНТУ. – Донецьк, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
137015
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
137016
  Янг Стивен Алгоритммические языки реального времени. / Янг Стивен. – М., 1985. – 400с.
137017
  Ефремов Г.О. Алгоритмы / Г.О. Ефремов. – Москва. – 30с.
137018
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen. Cambridge ; London: MIT Press, 2013. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
137019
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2015. – 208 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen, Massachusetts institute of technology, 2013. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
137020
  Левашов С.П. Алгоритмы автоматизации построения плотностных моделей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Левашов С. П.; АН УССР, Ин-т геофиз. – К., 1982. – 20л.
137021
  Братев Е.В. Алгоритмы агрегирования. / Е.В. Братев, В.П. Черенин. – М., 1990. – 56с.
137022
  Ястребов В.С. Алгоритмы адаптивного движения подводного робота / В.С. Ястребов, С.В. Армишев; Игнатьев М.Б. – М., 1988. – 85с.
137023
   Алгоритмы анализа данных социально-экономических исследований. – Новосибирск, 1982. – 173с.
137024
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд . доп. – Киев : Техніка, 1970. – 396с.
137025
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд . доп. – Москва : Советское радио, 1976. – 608с.
137026
  Макаров Леонид Владимирович Алгоритмы аппроксимации нелинейных операторов и их обоснование : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Леонид Владимирович; КН УССР. ин.-т кибернетики. – К., 1989. – 112л. – Бібліогр.:л.109-12
137027
  Белых Владимир Никитич Алгоритмы баз насыщения осесимметричных краевых задач для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Белых Владимир Никитич; АН СССР. Сибирское отделение вычисл. центр. – Новосибирск, 1990. – 31л.
137028
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. / Н.А. Плохинский. – М., 1967. – 82с.
137029
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. / Н.А. Плохинский. – М., 1980. – 150с.
137030
  Норкин К.А. Алгоритмы в начертательной геометрии / К.А. Норкин. – Одесса, 1969. – 132с.
137031
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях. – Новосибирск
1. – 1982. – 364с.
137032
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях. – Новосибирск
Ч. 2. – 1982. – 315 с.
137033
  Плесневич Алгоритмы в теории графов / Плесневич, М.С. Сапаров. – Ашхабад, 1981. – 304с.
137034
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – М., 1977. – 224с.
137035
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 223 с.
137036
   Алгоритмы вывода теорем метода векторных функций Ляпунова. – Новосибирск, 1981. – 271с.
137037
  Кочнев В.А. Алгоритмы выделения и прослеживания сейсмических волн с адаптацией : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Кочнев В.А. ; АН СССР , Уральск. науч. центр , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
137038
   Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов. – М, 1983. – 168с.
137039
   Алгоритмы дискретной оптимизации и их применение в вычислительных системах. – Ярославль, 1983. – 132с.
137040
  Маркузе Ю.И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ : производственное (практическое) издание / Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1989. – 248 с. – ISBN 5-247-00490-6
137041
  Важенин Ю.М. Алгоритмы и алгебра / Ю.М. Важенин. – Свердловск, 1988. – 76 с.
137042
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы / Б.А. Трахтенброт. – М., 1974. – 200с.
137043
  Сигал И. Алгоритмы и диалоговая система для решения задачи коммивояжера большой размерности на плоскости / И. Сигал. – Москва, 1988. – 32 с.
137044
  Касаткин В.Н. Алгоритмы и игры: для детей / В.Н. Касаткин, Л.И. Владыкина. – К., 1984. – 81с.
137045
  Кузьмин А.М. Алгоритмы и комплекс программ для оптимизационных расчетных исследований быстрых реакторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Кузьмин А.М.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1969. – 19л.
137046
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач. – Ленинград : ФТИ, 1980. – 125 с.
137047
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач. – Л, 1981. – 79 с.
137048
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач. – Л, 1985. – 149с.
137049
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – М., 1957. – 95с.
137050
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – 2-е изд. – М., 1960. – 119с.
137051
  Теосев А.В. Алгоритмы и методы распознавания образов / А.В. Теосев. – Москва, 1974. – 59с.
137052
   Алгоритмы и методы расчета электронно-оптических систем : сб. науч. трудов. – Новосибирск : ВЦ АН СССР, 1983. – 190 с.
137053
  Ярошевская М.Б. Алгоритмы и микропрограммы ЭВМ ИСКРА 554 / М.Б. Ярошевская. – М., 1982. – 384с.
137054
   Алгоритмы и организация решения экономических задач.. – М
1. – 1973. – 116с.
137055
  Козина Г.Л. Алгоритмы и оценки для некоторых задач векторной оптимизации на многоцветных графах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Козина Г.Л.; Запорожский гос.ун-т. – Запорожье, 1994. – 16л.
137056
  Антонова Г.М. Алгоритмы и пакеты прикладных программ в АСУ / Г.М. Антонова, А.А. Черненький. – Москва, 1988. – 110с.
137057
   Алгоритмы и подсистемы автоматизированного логического проектирования цифровых СБИС. – Минск, 1994. – 120 с.
137058
   Алгоритмы и практика определения параметров гипоцентров землетрясений на ЭВМ. – Москва, 1983. – 156с.
137059
  Стародетко Е.А. Алгоритмы и примеры решения уравнений / Е.А. Стародетко. – Минск, 1981. – 111 с.
137060
   Алгоритмы и программа комплексной статистической обработки геолого-геофизической информации на ЭВМ Минск-22. – Киев : Київський університет, 1967. – 83 с.
137061
  Ланда Л.Н. Алгоритмы и программированное обучение / Л.Н. Ланда. – М., 1965. – 56с.
137062
   Алгоритмы и программно-аппаратурные средства в системах испытания объектов. – Минск, 1985. – 136с.
137063
   Алгоритмы и программы. – Ярославль, 1982. – 112с.
137064
  Жадаев А.Г. Алгоритмы и программы автоматического размещения и трассировки связей элементов БИС для интеактивных систем проектирования : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Жадаев А.Г.; КПИ. – Киев, 1986. – 16л.
137065
   Алгоритмы и программы анализа данных геофизических исследований. – Минск, 1979. – 87с.
137066
  Бондаренко В.М. Алгоритмы и программы анализа цепей с переменными параметрами и режимов электических машин / В.М. Бондаренко. – К, 1982. – 65с.
137067
  Саврасов Ю.С. Алгоритмы и программы в радиолокации / Ю.С. Саврасов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 216с.
137068
   Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. – Москва : Наука, 1984. – 815 с. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. : с. 802-804
137069
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 19с.
137070
  Бабушкина Л.В. Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Бабушкина Л.В.; Всесоюз. Научн-исслед. и конструкт-технологич. ин-т трубной промышл. Вычислит. центр АН СССР. – Днепропетровск, 1989. – 188л. – Бібліогр.:л.162-188
137071
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргументаи их применение лдя решения задач труубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
137072
  Глазунов Н.М. Алгоритмы и программы для исследований в диофантовой геометрии / Н.М. Глазунов. – К, 1973. – 26с.
137073
   Алгоритмы и программы для исследования на ЭЦВМ "Минск-22" случайных колебаний дискретных механических систем. – Киев, 1972. – 240с.
137074
   Алгоритмы и программы для обработки геолого-геофизических данных на ЭВМ ЕС-1020. – Алма-Ата, 1978. – 301с.
137075
   Алгоритмы и программы для решения задач оптимизации. – Новосибирск
3. – 1972. – 144с.
137076
   Алгоритмы и программы для решения задач рудной физики. – Новосибирск, 1976. – 74с.
137077
   Алгоритмы и программы для решениянекоторых задач региональной геофизики. – Новосибирск, 1977. – 162с.
137078
  Фелингер А.Ф. Алгоритмы и программы для статистического анализа нечисловых данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Фелингер А.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Секция кибернетики. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
137079
   Алгоритмы и программы для управления разработкой и ремонтом сложных комплексов. – Новосибирск, 1970. – 189с.
137080
   Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии. – Новосибирск, 1980. – 186с.
137081
  Бурыкин И.Г. Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии / И.Г. Бурыкин. – Новосибирск, 1980. – 186с.
137082
   Алгоритмы и программы интегрирования дифференциальных уравнений. – Л, 1982. – 89с.
137083
   Алгоритмы и программы исследования зоны неопределенности оптимального решения линеаризуемых систем. – Иркутск, 1970. – 126с.
137084
  Федоренко Ю.П. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal : Учебный курс / Ю.П. Федоренко. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. – (Учебный курс). – ISBN 5-318-00102-5
137085
  Гринчишин Я.Т. Алгоритмы и программы на безсике / Я.Т. Гринчишин. – М., 1988. – 159с.
137086
   Алгоритмы и программы обработки данных геофизических исследований в скважинах. – Киев : Наукова думка, 1980. – 115с.
137087
  Пукк Р.А. Алгоритмы и программы однократного и двукратного интегрирования, экономящие число обращений к подинтегральной функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пукк Р.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
137088
  Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем / П.Д. Крутько. – М., 1988. – 303с.
137089
   Алгоритмы и программы решения геологических задач на ЭЦВМ "Минск-2". – Алма-Ата
2. – 1968. – 98с.
137090
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1969. – 126с.
137091
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1973. – 188с.
137092
   Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 515 с. – ISBN 5-02-028614-1
137093
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации. – Минск, 1980. – 93с.
137094
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации. – Минск, 1983. – 116с.
137095
  Непомнящих И.А. Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач геофизики и пересчета полей. / И.А. Непомнящих. – Алма-Ата, 1974. – 209с.
137096
   Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач электромагнитной индукции в Земле. – Москва, 1983. – 140 с.
137097
   Алгоритмы и программы решения экстремальных задач и смежные вопросы. – Минск, 1982. – 98с.
137098
   Алгоритмы и программы системного математического обеспечения ЕС ЭВМ и кросс-средств. – М, 1982. – 128с.
137099
   Алгоритмы и программы случайного поиска. – Рига, 1969. – 374с.
137100
  Борисенков Е.П. Алгоритмы и программы статистической обработки информации на ЭВМ / Е.П. Борисенков, М.А. Романов. – Л., 1969. – 364с.
137101
  Александров В.В. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных / В.В. Александров, Н.Д. Горский. – Ленинград : Наука, 1983. – 208с.
137102
  Малайчук В.П. Алгоритмы и программы цифрового моделирования динамики систем автоматического управления / В.П. Малайчук, Л.М. Богдан. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
137103
  Порублев И.Н. Алгоритмы и программы. Решение олимпиадных задач / И.Н. Порублев, А.Б. Ставровский. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2007. – 480 с. – ISBN 978-5-8459-1244-2
137104
  Криницкий Н.А. Алгоритмы и работы / Н.А. Криницкий. – Москва, 1983. – 168 с.
137105
   Алгоритмы и результаты обработки данных в МЦД. – Москва, 1978. – 110с.
137106
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции / А.И. Мальцев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 368 с.
137107
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. / А.И. Мальцев. – Москва : Наука, 1965. – 391 с.
137108
   Алгоритмы и системы автоматизации исследований и проектирования. – М, 1980. – 184с.
137109
  Кухарев Г.А. Алгоритмы и систолические процессоры для обработки многозначных данных. / Г.А. Кухарев. – Минск, 1990. – 295с.
137110
  Скобелев В.Г. Алгоритмы и сложность распознавания внутренних состояний конечного автомата. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Скобелев В.Г.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1980. – 13л.
137111
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных систем. – Тула, 1983. – 148с.
137112
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных устройств. – Тула, 1979. – 191с.
137113
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных - программы / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1985. – 406с.
137114
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1989. – 360 с.
137115
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт; [пер. с англ. Д.Б. Подшивалова]. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2007. – 352с. – ISBN 5-7940-0065-1
137116
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [ пер. с англ. Д.Б. Подшивалова ]. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-7940-0065-8
137117
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD / Никлаус Вирт ; пер. с англ. под. ред. Ткачева Ф.В. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 272 с. : табл. + CD. – Приложения: с. 265-269. – Библиогр. в конце глав. – (Классика программирования). – ISBN 978-5-94074-584-6
137118
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов. – К, 1992. – 85с.
137119
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов и автоматизация проектирования. – Таллин, 1991. – 227с.
137120
  Лисовик Л.П. Алгоритмы и формальные системы / Л.П. Лисовик, В.Н. Редько. – Киев, 1981. – 112с.
137121
   Алгоритмы и численные методы решения задач вычислительной и прикладной математики. – Ташкент, 1988. – 92с.
137122
   Алгоритмы и численные методы решения задач прикладной математики и управления. – Ташкент, 1986. – 120с.
137123
  Усманов А.А. Алгоритмы инетелектуальной деятельности. / А.А. Усманов, А.В. Напалков. – Ташкент, 1979. – 131с.
137124
  Пробст М.А. Алгоритмы исследования исторических систем письменности.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пробст М.А.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
137125
   Алгоритмы логического проектирования. – Минск, 1983. – 154с.
137126
  Горя В.С. Алгоритмы математической обработки результатов исследований / В.С. Горя. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 118 с.
137127
  Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений / Т. Павлидис. – Москва : Радио и связь, 1986. – 399 с.
137128
  Котов И.И. Алгоритмы машинной графики. / И.И. Котов. – М., 1977. – 231с.
137129
   Алгоритмы методов прикладной математики для физических исследований и вопросы автоматизации экспериментов. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 292 с.
137130
  Кузовкин А.И. Алгоритмы минимизации негладких функций и оценка их сложности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Кузовкин А.И.; Ан СССР. – М, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
137131
  Лорер В.Э. Алгоритмы минимизации супермодулярных функций на конечных решетках разбиений / В.Э. Лорер. – М, 1987. – 24с.
137132
   Алгоритмы многомерного статистического анализа и их применения. – М, 1975. – 177с.
137133
   Алгоритмы моделирования многомерной выборки, представляющей собой смесь нормальных классов (ФОРТРАН, ЕС-1022). – Москва, 1979. – 14 с.
137134
  Банзак Г.В. Алгоритмы моделирования процесса технического обслуживания "по состоянию" // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 7-13
137135
  Хисамутдинов А.И. и др. Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике / А.И. и др. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1985. – 157с.
137136
   Алгоритмы небесной механики : материалы математ. обеспечения ЭВМ. – Ленинград : ИТА АН СССР, 1975. – 40 с.
137137
   Алгоритмы небесной механики : материалы математ. обеспечения ЭВМ. – Ленинград : ИТА АН СССР
12. – 1976. – 26 с.
137138
   Алгоритмы небесной механики : тезисы докладов 3-го Всесоюзн. совещания. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1980. – 44 с.
137139
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
137140
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
137141
  Амелькин В.А. Алгоритмы нумераций последовательностей, составленных из серий / В.А. Амелькин. – Новосибирск, 1990. – 165с.
137142
  Синицин Е.С. Алгоритмы обнаружения сейсмических сигналов в условиях неполной априорной информации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Синицин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 18л.
137143
  Загоруйко Н.Г. Алгоритмы обнаружения эмпирических закономерностей / Н.Г. Загоруйко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 110с.
137144
  Соловьев И.В. Алгоритмы обновления электронных карт по данным дистанционного зондирования Земли / И.В. Соловьев, В.А. Железняков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
137145
  Сибуя Маасаки Алгоритмы обработки данных : пер. с япон. / Сибуя Маасаки, Ямамото Такэо. – Москва : Мир, 1986. – 218с.
137146
   Алгоритмы обработки и средства автоматизации теплофизического эксперимента. – Новосибирск, 1978. – 119 с.
137147
   Алгоритмы обработки экспериментальных данных. – Москва : Наука, 1986. – 183с.
137148
   Алгоритмы обучения распознаванию образов. – Москва : Сов. радио, 1973. – 201 с. : илл. – Списки лит. в конце статей. – (Б-ка техн. кибернетики)
137149
  Хачатуров В.Р. Алгоритмы определения оптимальной совокупности отраслевых вариантов размещения предприятий с учетом эффекта агломерации / АН СССР ; Вычислительный центр ; В.Р. Хачатуров, Н.Д. Астахов, В.В. Григорьев ; [отв. ред. А.А. Петров]. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1984. – 22 с. – (Сообщения по прикладной математике)
137150
  Китьян Ш.П. Алгоритмы определения оптимальной структуры двех сетей / Ш.П. Китьян. – М., 1985. – 23с.
137151
  Мова В.В. Алгоритмы оптимальной организации обслуживания в системах с очередь. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Мова В.В.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
137152
  Шумилов В.Ф. Алгоритмы оптимальной стабилизации линейных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Шумилов В.Ф. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 16 с.
137153
  Березовский А.И. Алгоритмы оптимизации в задачах управления и обработки экспериментальных данных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Березовский А.И. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 19 с.
137154
  Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах / Э. Майника. – М, 1981. – 323с.
137155
   Алгоритмы оптимизации проектных решений. – М, 1976. – 264с.
137156
  Островский Г.М. Алгоритмы оптимизации химико-технологических процессов / Г.М. Островский. – М., 1978. – 294с.
137157
  Чуманкин Евгений Алексеевич Алгоритмы оценки инструментальных погрешностей инерциальной системы в процессе калибровки и начальной подготовки : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Чуманкин Е.А.; Нижегород. Госуд. техн. ун-тета. – Нижний-Новгород, 2003. – 15 с. – Библиогр.: 8 назв.
137158
   Алгоритмы пакета прикладных программ по аэрогидродинамике. – М, 1984. – 81с.
137159
  Бурдюк В.Я. Алгоритмы папраллельного упорядочения / В.Я. Бурдюк, В.А. Турчина. – Днепропетровск, 1985. – 83с.
137160
  Ильин В.А. Алгоритмы планирования поведения интегральных роботов в условиях неполной информации о структуре внешней среды. / В.А. Ильин. – Томск, 1990. – 270с.
137161
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступаюдщих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
137162
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступающих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
137163
  Кузкк А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступивших требований в системах приборов с узкими метом : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.09 / Кузкк А. И.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 130л. – Бібліогр.:л.94-97
137164
  Слисенко А.О. Алгоритмы поиска периодичностей и идентификации слов, работающие в реальное время. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слисенко А.О.; Ан ССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 14л.
137165
   Алгоритмы помехоустойчивого приема радиотехнических сигналов. – Москва, 1989. – 157с.
137166
  Красиков Ю.В. Алгоритмы порождения речи / Ю.В. Красиков. – Орджоникидзе, 1990. – 239с.
137167
   Алгоритмы построения разрешающих уравнений механики стержневых систем. – Л, 1983. – 232с.
137168
  Маринова М.М. Алгоритмы построения систем обмена данными на базе многопозиционных временных кодов : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Маринова М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1987. – 15л.
137169
  Криворотов В.Ф. Алгоритмы построения экстремальных путей на графах специального вида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Криворотов В.Ф.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – М., 1975. – 18л.
137170
   Алгоритмы преобразования русских орфографических текстов в фонетическую запись. – М
2. – 1970. – 130с.
137171
  Соловой Ю.В. Алгоритмы работы электронных управляющих машин / Ю.В. Соловой. – М., 1977. – 38с.
137172
  Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев. – Москва : Наука, 1987. – 302с.
137173
  Амосов Н.М. Алгоритмы разума / Н.М. Амосов. – Київ, 1979. – 223с.
137174
  Икрамова Х.З. Алгоритмы распознавания и диагностика / Х.З. Икрамова; АН УзССР, Узбекск. НПО "Кибернетика"; Отв. ред. Ю.И. Журавлев. – Ташкент : Фан, 1982. – 220с.
137175
  Бабаджанов А.Ф. Алгоритмы распознавания, основанные на поэлементном сравнении обучающего и контрольного массивов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Бабаджанов А.Ф. ; АНУз ССР. Узб науч-произ. объединение "Кибернетика". – Ташкент, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
137176
  Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 58-64
137177
  Ивашка Владисловас Повило Алгоритмы расчета полосковых и других линий, основанные на методе сингулярных интегральных уравенений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ивашка Владисловас Повило; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
137178
  Кобылин А.М. Алгоритмы рационального размещения геометрических объектов произвольной формы при двухрядном периодическом размещении. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобылин А.М.; Харьков. ин-тут радио/электрон. – Харьков, 1974. – 22л.
137179
  Севастьянов Н.П. Алгоритмы регулирования и дискретной коррекции в задачах оперативного управления. / Н.П. Севастьянов. – Рига, 1975. – 162с.
137180
  Горелик А.Г. Алгоритмы решения задач дискретной рпикладной геометрии / А.Г. Горелик. – Минск, 1968. – 166с.
137181
  Галкин А.А. Алгоритмы решения задач классификации на основе аппроксимации относительной глубины данных и взвешенного среднего значения // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 144-155. – ISSN 0572-2691
137182
   Алгоритмы решения задач линейной алгебры. – Рига, 1989. – 53с.
137183
  Астахов Н.Д. Алгоритмы решения задач планирования освоения ресурсов при заданных объемах капиталовложений / Н.Д. Астахов, Д.В. Арюпин. – Москва, 1986. – 29с.
137184
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе / В.И. Гутман, В.Н. Мошанский. – М., 1988. – 93с.
137185
  Карзанов А.В. Алгоритмы решения задач, сводящихся к потоковым и оценки их трудоемкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карзанов А. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1973. – 9л.
137186
   Алгоритмы решения логико-коминаторных задач. – Минск
4. – 1978. – 131с.
137187
   Алгоритмы решения метрических задач. – Йошкар-Ола, 1989. – 87с.
137188
  Сергеев С.И. Алгоритмы решения некоторых задач дискретного программирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Сергеев С.И.; АН СССР.Ин-т проблем управления. – М, 1980. – 21л.
137189
  Абайылданов К.Н. Алгоритмы решения некоторых задач на перестановках с условием приоритетности / Абайылданов К.Н. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. – (Сообщ. по прикладной математике)
137190
   Алгоритмы решения нелинейных задач и обработка данных. – Днепропетровск, 1984. – 164с.
137191
  Хуродзе Таймураз Адольфович Алгоритмы решения нелинейных уравнений с расщепляемыми операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хуродзе Таймураз Адольфович; АН ГрузССР. ВЦ им. Н.И.Мусхелишвили. – Тбилиси, 1981. – 12л.
137192
  Пухова Г.В. Алгоритмы решения одной задачи математического программирования (на языке АЛГОЛ). / Г.В. Пухова. – М., 1972. – 35с.
137193
  Григорьев В.В. Алгоритмы решения одной задачи определения оптимальной совокупности многоотраслевых комплексов / В.В. Григорьев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1984. – 28 с.
137194
  Замбицкий Д.К. Алгоритмы решения птимизационных задач на сетях / Д.К. Замбицкий, Д.Д. Лозовану. – Кишинев, 1983. – 115с.
137195
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диафантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (17). – С. 6-19. – ISSN 2306-6512
137196
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. II // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (18). – С. 5-13. – ISSN 2306-6512
137197
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных уравнений в кольцах вычетов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 5. – С. 149-160. – ISSN 0023-1274
137198
  Волкович О.В. Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схем последовательного анализа вариантов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович О. В.; АН СССР, Ин-т кибернет. им. В. Глушкова. – К., 1987. – 106л. – Бібліогр.:л.98-106
137199
  Волкович Оксана Васильевна Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схемы последовательного анализа вариантов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович Оксана Васильевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 12л.
137200
  Скобелев Алгоритмы решения экономичских задач на ЭВМ. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1989. – 94с.
137201
  Романовский И.В. Алгоритмы решения экстремальных задач / И.В. Романовский. – М., 1977. – 352с.
137202
  Севастьянов С.В. Алгоритмы с оценками для задач теории расписаний : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Севастьянов С. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 12л.
137203
  Хохлюк В.И. Алгоритмы секущих плоскостей: уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1983. – 92с.
137204
  Ачасова С.М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / С.М. Ачасова. – Москва : Радио и связь, 1987. – 136с.
137205
  Закревский А.Д. Алгоритмы синтеза дискретных автоматов / А.Д. Закревский. – Москва : Наука, 1971. – 511с.
137206
  Щербаков В.И. Алгоритмы скорости / В.И. Щербаков. – Москва : Знание, 1972. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; №10 ; Радиоэлектроника и связь)
137207
  Курбанмурадов А О. Алгоритмы случайного блуждания по границе. / А О. Курбанмурадов, . – Новосибирск, 1989. – 162с.
137208
  Кальченко Г.Т. Алгоритмы составления планов полетов и их корректировки в автоматизированной системе управления воздушным движением : Автореф... канд. техн.наук: / Кальченко Г.Т.; Риж. ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 12л.
137209
  Губарев В.В. Алгоритмы стстистических измерений / В.В. Губарев. – М, 1985. – 272с.
137210
   Алгоритмы управления качеством проектных решений. – Минск, 1979. – 107с.
137211
  Охоцимский Д.Е. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу / Д.Е. Охоцимский. – М., 1975. – 399с.
137212
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами-манипуляторами / М.Б. Игнатьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 247с.
137213
  Рапцун Н.В. Алгоритмы факторизации для решения систем линейних алгебраических уравнений в методе конечных элементов / Н.В. Рапцун. – Киев, 1982. – 30с.
137214
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
137215
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л.
137216
  Хохлюк В.И. Алгоритмы целочисленной оптимизации: вспом. Алгол-процедуры. Уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1982. – 92с.
137217
  Ицкович Э.Л. Алгоритмы централизованного контроля и управления производством / Э.Л. Ицкович, Э.А. Трахтенгерц. – Москва, 1967. – 352с.
137218
  Верцман И.И. Алгоритмы чебышевского приближения на малом интервале. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.01 / Верцман И.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 13л.
137219
  Верлань Д.А. Алгоритмы численний реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью / Д.А. Верлань, В.А. Тихоход // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 20-28. – (Технічні науки ; вип. 11). – ISSN 2308-5916


  Рассмотрены вопросы численной реализации интегральных динамических моделей путем применения квадратурных формул закрытого типа повышенной точности. Предложены рекуррентные алгоритмы решения нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра и их систем.
137220
  Рылов А.В. Алгоритмы численного решения задачи Коши для уравнения Лапласа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Рылов А.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 10 с.
137221
   Алгоритмы экономических процессов. – Кишинев, 1988. – 144с.
137222
   Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных систем. – Москва : Наука, 1982. – 335с.
137223
   Алгоритмы, методика и результаты интерпретации географических данных : Материалы 7 научно-технической конференции геофизиков Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 260с.
137224
   Алгоритмы, программы. таблицы для интерпретации зондирований методом становления поля. – Саратов, 1973. – 166с.
137225
  Выжикоски Роман (ПНР) Алгоритмы, структуры и организация функционирования систем фильтрации многомерных сигналов в реальном масштабе времени : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Выжикоски Роман (ПНР); Киевск. политех. ин-т. – К., 1986. – 16л.
137226
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. : И.В. Красиков, Н.А. Орехова, В.Н. Романов ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 1296 с. : илл. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
137227
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ.: И.В. Красиков и др. ; под ред.: И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
137228
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санк-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
137229
   Алгоритнмы и методы проектирования АСУП. – Киев, 1976. – 105с.
137230
   Алгориты решения логико-комбинаторных задач. – Минск, 1979. – 137с.
137231
  Ковальчук В.Г. Алгорифм множення циклів на словах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 24-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі циклічних співвідношень, які визначають симетризовану групу слів, побудовано алгорифм множення циклів цієї групи. Алгорифм зводить довільний добуток циклів до добутку незалежних циклів.
137232
  Цейтин Г.С. Алгорифмические операторы в конструктивных полных сепарабельных матреческих пространствах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цейтин Г.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
137233
  Квіт С. Алгорітм університетського розвитку // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
137234
  Михайлов В.В. Алгорітмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи управління дискретним виробництвом змішаного типу. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Михайлов В.В.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
137235
  Лисовик Л.П. Алгортмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лисовик Л.П.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1975. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
137236
  Горбатюк С.А. Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів в комп"ютерних системах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбатюк С.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
137237
  Усов П.Г. Алгуйский тальк / П.Г. Усов. – Томск, 1966. – 72с.
137238
  Перваго В.А. Алданская железорудная провинция / В.А. Перваго. – Москва : Недра, 1966. – 114с.
137239
  Стрижков П. Алданские прииски / П. Стрижков. – Л., 1931. – 160с.
137240
  Рослякова А.Ф. Алданское нагорье в пределах Алдано-Тимптонского междуречь (опыт физикогеографич. характер.) : Автореф... канд. географ.наук: / Рослякова А. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
137241
  Донец С Г. Алданцы / С Г. Донец, . – Иркутск, 1980. – 428с.
137242
   Алдар и Зухра. – Уфа, 1986. – 250с.
137243
  Мачабели К.Г. Алде Какабадзе: Керамика. Альбом / К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 14с.
137244
  Личкуте-Юсионене Алдона-Ванда Пятро Личкуте-Юсионене / Личкуте-Юсионене. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
137245
  Скирутите А. Алдона Скирутиту. / А. Скирутите. – М, 1980. – 30с.
137246
  Іршад Улла Хан Але спершу інші мають розійтися: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
137247
  Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
137248
  Жигульская Д.В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0869-1908
137249
  Боков В.Ф. Алевтина / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 159с.
137250
   Алевтина Власова. – М, 1987. – 39с.
137251
   Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук. України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ : Арт Економі, 2011. – 87, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Ювіляри НАПН України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-2576-28-3
137252
  Шлапак В.П. Алегорична наука як вершина світової геніальності Великого і Святого пророка Мойсея // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 123-133. – ISSN 1728-3671


  Мойсей як неперевершений науковий геній, який з цілковитою підставою стоїть на вершині світової науки
137253
  Горенко О.П. Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудиен Браун" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 74-79.
137254
  Ночка А.О. Алегоричність творчого методу Євгена Шварца // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 33-35
137255
  Моклиця М. Алегорія в контексті архаїчної образності (міфокритичний аспект) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 513-522. – ISBN 978-966-2763-27-0
137256
  Букрєєва І.В. Алегорія та символ як тотожне та різне у релігійному світосприйнятті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 47-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
137257
  Осокин Е.В. Алеет Восток / Е.В. Осокин. – Томск, 1959. – 127с.
137258
  Боровиков С.Г. Алекей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1982. – 160с.
137259
  Свиридова И. Алекпер Рзакулиев. / И. Свиридова. – М., 1970. – 82с.
137260
  Кютт А.Ф. Алекс Кютт / А.Ф. Кютт, К. Пыллу. – М., 1972. – 23с.
137261
  Картузов С.П. Алекс Ла Гума / С.П. Картузов. – М., 1978. – 125с.
137262
   Алексадр Тышлер (1898-1980): живопись, графика, скульптура, театр : к 85-летию со дня рождения художника. – Москва, 1983. – 65 с.
137263
   Алексадру Владимировичу Кендзере - 60 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 161-163 : Фото. – ISSN 0203-3100
137264
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1942. – 16с.
137265
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1943. – 19с.
137266
  Болховитинов В. Александp Гpигоpьевич Столетов (1839-1896) / В. Болховитинов. – Ленингpад : ЦК ВЛКСМ "Молодая гваpдия", 1953. – 510с.
137267
  Дил Х.-О. Александар фон Хумболт Мегу уметноста и науката // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 25-40. – ISBN 978-608-203-077-7
137268
  Бергстедт Г. Александерсен / Г. Бергстедт. – Пб.-М., 1923. – 381с.
137269
  Радзинский Э. Александр 2. Жизнь и смерть : документальный роман / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ, 2007. – 528с. – ISBN 5-17-039757-7
137270
  Ш Александр I / Ш. – М., 1910. – 158с.
137271
  П Александр I / П. – Пб, 1924. – 189с.
137272
  Мережковский Д.С. Александр I / Д.С. Мережковский. – М.
Т. 1. – 1990. – 334с.
137273
  Мережковский Д.С. Александр I / Д.С. Мережковский. – Репринтное издание. – М.
Т. 2. – 1990. – 336с.
137274
  Валлоттон А. Александр I / А. Валлоттон. – Москва : Прогресс, 1991. – 398,1с.
137275
  Архангельский А.Н. Александр I / Александр Архангельский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 448 с., [ 48 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1191 (991)). – ISBN 5-235-02921-6
137276
  Парсамов В. Александр I в 1812 году // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (999). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640
137277
   Александр I и двенадцатый год : художественно-исторический альбом фото-типо гравюр Т-ва "Образование". – [Москва] : [Т-во "Образование", 1911-1912], 1911. – [50] л. ил.
137278
  Измозик В. Александр II и два капитана // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 85-90. – ISSN 0235-7089
137279
  Яковлев А.И. Александр II и его эпоха / А.И. Яковлев. – Москва : Знание, 1992. – 63 с.
137280
  Палеолог М. Александр II и княгиня Юрьевская / М. Палеолог. – М, 1991. – 108с.
137281
  Долбилов М. Александр II и русский национализм // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 40-43. – ISSN 0235-7089
137282
  Колосов А. Александр II, его личность, интимная жизнь и правление / [соч.] А. Колосова. – Лондон : [б. и.] ; [тип. Липперт и Ко], 1902. – 54 с. – (Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов = Materiaux inedits pour la biographie ; № 11)
137283
   Александр II, царь-освободитель : [Биографический очерк] / Е.Л. – Москва : Моск. ком. грамотности при О-ве сел. хоз-ва ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1892. – [2], 73 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил.
137284
  Дубинянский М. Александр II: драма осовободителя // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 78-97. – ISSN 1819-6268
137285
  Зимин И. Александр III и его хранители // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 18-24. – ISSN 0235-7089
137286
  Кончаков Р. Александр III: последний маршрут императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 84-86. – ISSN 0235-7089
137287
  Дубинянский М. Александр III: скромное обаяние реакции // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
137288
   Александр Абдулов. – М., 1985. – 31с.
137289
  Варшавский Ю.С. Александр Абрамович Гринберг / Ю.С. Варшавский, М.И. Гельфман. – Ленинград, 1974. – 119с.
137290
   Александр Абрамович Красновский. – Москва : Наука, 1983. – 104с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 10 ; Сер. биол. наук. Биохимия)
137291
   Александр Акимович Воробьев. – Томск, 1969. – 89с.
137292
  Пицык Н.Е. Александр Алексадрович Богомолец / Н.Е. Пицык. – М, 1970. – 299с.
137293
  Бойко Е.С. Александр Александрович Андронов : 1901-1952 / Е.С. Бойко. – Москва : Наука, 1991. – 256с.
137294
  Епифанова А.П. Александр Александрович Байков / А.П. Епифанова, Н.В. Смирнова. – Москва, 1945. – 48с.
137295
  Княжнин В.Н. Александр Александрович Блок / В.Н. Княжнин. – Пб., 1922. – 136с.
137296
   Александр Александрович Блок (1880-1921). – М, 1980. – 56с.
137297
  Нестерова Н.М. Александр Александрович Богомолец / Н.М. Нестерова. – Москва;Ленинград, 1948. – 72с.
137298
   Александр Александрович Богомолец: Воспоминания современников. – Киев, 1982. – 216с.
137299
   Александр Александрович Борзов. – Москва-Ленинград, 1936. – 12с.
137300
  Соловьев А.И. Александр Александрович Борзов. 1874-1939 / А.И. Соловьев. – Москва, 1948. – 43с.
137301
  ЯьЯблонская Александр Александрович Дейнека. / ЯьЯблонская. – Л., 1964. – 38с.
137302
  Куратова И.А. Александр Александрович Дейнека. / И.А. Куратова. – М., 1974. – 53с.
137303
  Жукова Л.М. Александр Александрович Имшенецкий / Л.М. Жукова. – Москва, 1967. – 84с.
137304
  Соколов В.А. Александр Александрович Иностранцев, 1843-1919. / В.А. Соколов. – М., 1981. – 103с.
137305
   Александр Александрович Киселев - академик живописи 1838-1911. – М. – 24с.
137306
   Александр Александрович Любищев, 1890-1972. – Ленинград : Наука, 1982. – 143 с.
137307
  Татаринов М.П. Александр Александрович Саблуков (1783-1857) / М.П. Татаринов. – М., 1952. – 56с.
137308
  Перельман А.И. Александр Александрович Сауков, 1902-1964 / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1980. – 95с.
137309
  Литвинский Б.А. Александр Александрович Семенов. (Науч.-библиогр. очерк) / Б.А. Литвинский, Н.М. Акрамов. – М., 1971. – 180с.
137310
  Потапова-Долицкая Александр Александрович Скочинский / Потапова-Долицкая. – 2-е доп. изд. – Москва-Ленинград, 1947. – 34с.
137311
  Беляев Б.Л. Александр Александрович Фадеев / Б.Л. Беляев. – Ленинград, 1969. – 128с.
137312
  Дикушина Н.И. Александр Александрович Фадеев / Н.И. Дикушина. – М., 1971. – 32с.
137313
  Сазанович Е. Александр Александрович Фадеев. "Молодая гвардия" = 100 книг, которые потрясли мир // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 75-77. – ISSN 0132-2036
137314
  Тропп Э.А. Александр Александрович Фридман / Э.А. Тропп, В.Я. Френкель, А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1988. – 302с.
137315
  Варсанофьева В.А. Александр Алексанрович Чернов / В.А. Варсанофьева. – Сыктывкар, 1960. – 5-28с.
137316
  Стернин Г. Александр Алексеевич Агин / Г. Стернин. – Москва : Наука, 1955. – 152с.
137317
  Лазаревский И. Александр Алексеевич Агин. / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1946. – 27с.
137318
  Стренин Г.Ю. Александр Алексеевич Агин. / Г.Ю. Стренин. – Москва : Искусство, 1955. – 152с.
137319
  Назимова И.В. Александр Алексеевич Борисов. Жизнь и творчество / И.В. Назимова. – Архангельск, 1959. – 60 с.
137320
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 109-123. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе архивных и литературных данных, а также воспоминаний родных и современников описана научная жизнь, административная и преподавательская деятельность профессора А.А. Вознесенского. Особое внимание уделено событиям, связанным с его ...
137321
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (73). – С. 105-122. – ISSN 2070-9773
137322
   Александр Алексеевич Гапаович (1938-1986): Живопись. – М., 1990. – 4с.
137323
  Бахрушин Ю.А. Александр Алексеевич Горский. 1871-1924 / Ю.А. Бахрушин. – Москва-Ленинград, 1946. – 51с.
137324
  Медоваров М.В. Александр Алексеевич Киреев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 39-67. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского мыслителя, представителя позднего славянофильства А. А. Киреева.
137325
  Нестерова Н.М. Александр Алексеевич Лебедев / Н.М. Нестерова. – Москва, 1957. – 28с.
137326
   Александр Алексеевич Остужев.. – М., 1949. – 12с.
137327
  Сытина А.И. Александр Алексеевич Полканов / А.И. Сытина. – Москва : АН СССР, 1956. – 48 с.
137328
  Котов А.А. Александр Алехин. / А.А. Котов. – М, 1973. – 254с.
137329
  Шелест В. Александр Алехин: прерванный эндшпиль // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268


  Олександр Алехін - видатний російський і французький шахіст, четвертий в історії чемпіон світу з шахів 1927—1935 (після перемоги над Х.-Р. Капабланкою) і 1937—46 (після перемоги над Максом Ейве). Шаховий теоретик і літератор. Доктор права.
137330
   Александр Алов и Владимир Наумов. – М, 1989. – 282с.
137331
  Смирнова Н.В. Александр Альфонсович Гроссгейм / Н.В. Смирнова. – М.-Л., 1953. – 131с.
137332
  Становов А.И. Александр Анатольевич Космодемьянский / А.И. Становов. – Калининград, 1967. – 22с.
137333
   Александр Анатольевич Росляков. – Ашхабад : Илим, 1985. – 109с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 23)
137334
  Иконников В.С. Александр Андреевич Беклешов (1743-1808), малоросийский военный генерал-губернатор, киевский военный губернатор, генерал-прокурор : [биогр. очерк] / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Г.Т. Корчака-Новицкаго, 1890. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина
137335
   Александр Андреевич Васин. 1915-1971. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1974. – 16 с.
137336
  Неклюдова М.Г. Александр Андреевич Иванов / М.Г. Неклюдова. – Л., 1966. – 63с.
137337
  Алпатов М.А. Александр Андреевич Иванов / М.А. Алпатов. – Ленинград, 1983. – 215с.
137338
   Александр Андреевич Иванов. 150 лет со дня рождения. 1806-1956. Каталог выставки.. – 1956. – М., 1962. – 175с.
137339
  Зотов А.И. Александр Андреевич Иванов. 1806-1858 / А.И. Зотов. – М.-Л., 1945. – 32с.
137340
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество / В М. Алпатов. – Москва
1. – 1956. – 419с.
137341
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество / В М. Алпатов. – Москва
2. – 1956. – 334с.
137342
  Левандовский С.Н. Александр Андреевич Шумилкин: Альбом / С.Н. Левандовский. – Л., 1986. – 117с.
137343
   Александр Антонович Мордань (1909-1983). – М., 1986. – 19с.
137344
  Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров / Л.Г. Давыдова. – Москва, 1974. – 135с.
137345
   Александр Аркадьевич Акопян. – Ереван, 1975. – 24с.
137346
  Еолян И.Р. Александр Арутюнян / И.Р. Еолян. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с.
137347
  Райнов Т. Александр Афанасьевич Потебня / Т. Райнов. – Петроград : Колос, 1924. – 110 с.
137348
  Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня : (к шестидесятилетию со дня смерти) / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1952. – 45 с.
137349
  Тигранов Г. Александр Афанасьевич Спендиаров / Г. Тигранов. – Москва : Музгиз, 1959. – 331 с.
137350
  Яковенко И.Г. Александр Ахиезер : человек и мыслитель // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.105-111. – ISSN 0869-0499
137351
  Кувшинская Л.А. Александр Бакулевский / Л.А. Кувшинская. – Йошкар-Ола, 1991. – 190с.
137352
   Александр Барамидзе : Филолог: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 210с. – (Биобиблиогр. серия "Грузинские ученые")
137353
  Житомирова Н.Н. Александр Бармин / Н.Н. Житомирова. – Ленинград, 1956. – 63с.
137354
  Грудцова О.М. Александр Бек / О.М. Грудцова. – М., 1967. – 126с.
137355
  Ляпунов Б.В. Александр Беляев. Критико-биогр. очерк. / Б.В. Ляпунов. – М., 1967. – 159с.
137356
  Куликова К.Ф. Александр Бениаминов / К.Ф. Куликова. – Л., 1960. – 147с.
137357
   Александр Бенуа, 1917
137358
  Эрнст С. Александр Бенуа / С. Эрнст. – СПб, 1921. – 99с.
137359
  Бернандт Г.Б. Александр Бенуа и музыка / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1969. – 231с.
137360
  Бенуа А.Н. Александр Бенуа размышляет... / А.Н. Бенуа. – Москва, 1968. – 749с.
137361
  Федоров А.В. Александр Блок - драматург / А.В. Федоров. – Л., 1980. – 184с.
137362
  Иванов-Разумник Александр Блок / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург, 1919. – 179с.
137363
  Ашукин Н.С. Александр Блок / Н.С. Ашукин. – Москва, 1923. – 68с.
137364
  Бекетова М.А. Александр Блок / М.А. Бекетова. – 2-е изд. – Ленинград, 1930. – 321с.
137365
  Тимофеев Л. Александр Блок / Л. Тимофеев. – М., 1946. – 263с.
137366
  Тимофеев Л.И. Александр Блок / Л.И. Тимофеев. – Москва, 1955. – 32с.
137367
  Орлов В.Н. Александр Блок / В.Н. Орлов. – М., 1956. – 262с.
137368
  Тимофеев Л.И. Александр Блок / Л.И. Тимофеев. – М., 1957. – 182с.
137369
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – М., 1969. – 320с.
137370
  Панченко Н.Т. Александр Блок : Переписка. Аннотир. каталог / Н.Т. Панченко; Под. ред.: В.Н. Орлова. – Москва
Вып. 1 : Письма Александра Блока. – 1975. – 496с.
137371
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – М., 1976. – 136с.
137372
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1978. – 175с.
137373
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1980. – 225с.
137374
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1984. – 232с.
137375
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – М., 1986. – 230с.
137376
  Турков А.М. Александр Блок / А.М. Турков. – М., 1986. – 229с.
137377
  Бураго С.Б. Александр Блок : Очерк жизни и творчества / С.Б. Бураго. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2005. – 368с. – ISBN 966-8188-11-Х; 966-8188-12-8
137378
   Александр Блок : исследования и материалы. – Л, 1987. – 296с.
137379
  Оганян З.А. Александр Блок в армянской литератур : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Оганян З. А.; Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1977. – 19л.
137380
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – М
1. – 1980. – 550с.
137381
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – Москва
2. – 1980. – 527с.
137382
   Александр Блок в портретах, иллюстрациях и документах. – Ленинград, 1972. – 383с.
137383
  Берберова Н. Александр Блок и его время : Биография / Н. Берберова. – Москва : Независимая газета, 1999. – 256с. – (Литературные биографии). – ISBN 5-86712-043-0
137384
  Охотников Д.И. Александр Блок и мировая культура // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.181-184. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
137385
  Бабенчиков М. Александр Блок и Россия / М. Бабенчиков. – Москва, 1923. – 92с.
137386
  Гордин А.М. Александр Блок и русские художники / А.М. Гордин, М.А. Гордин. – Л, 1986. – 365с.
137387
  Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала ХХ века. / Т.М. Родина. – М., 1972. – 312с.
137388
  Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт / К. Чуковский. – Птгр, 1924. – 144с.
137389
  Панченко Н.Т. Александр Блок. Переписка : Аннотир. каталог / Н.Т. Панченко; Под ред.: Н.Н. Орлова. – Москва
Вып.2 : Письма Александру Блоку. – 1979. – 644с.
137390
  Енишерлов В.П. Александр Блок. Штрихи судьбы. / В.П. Енишерлов. – М., 1980. – 303с.
137391
  Дубинянская Я. Александр Блок: "И ключ поручен только мне" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
137392
   Александр Блок: исследования и материалы. – Л, 1991. – 342с.
137393
  Руднев К. Александр Блок: патология любви // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 7-8


  В 1880 г. население Санкт-Петербурга перевалило за восемьсот пятьдесят тысяч человек, в продаже появились «электрические свечи-тушилки», в Москве напротив Тверского бульвара торжественно открылся памятник Пушкину, народовольцы устроили взрыв в Зимнем ...
137394
  Клебанер В.С. Александр Богданов и его наследие // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.105-111. – ISSN 0042-8744
137395
  Батурина Т.П. Александр Божко / Т.П. Батурина. – Ставрополь, 1989. – 252с.
137396
   Александр Боим. – М., 1991. – 31с.
137397
  Кара С Александр Борисов / С Кара, . – М., 1952. – 116с.
137398
  Мунин А.Н. Александр Борисов / А.Н. Мунин. – Вологда, 1967. – 121с.
137399
  Рыбакова Ю.П. Александр Борисов / Ю.П. Рыбакова. – Л, 1987. – 175с.
137400
  Оль Р.А. Александр Брюллов / Р.А. Оль. – Ленинград, 1983. – 151 с.
137401
   Александр Бурганов, народный художник Удмуртской АССР.. – М., 1979. – 9с.
137402
   Александр Бурганов.. – Москва : Советский художник, 1980. – 6 с.
137403
   Александр Бурганов. Народный художник Удмуртской АССР, лауреат Гос.премии СССР.. – М., 1986. – 44с.
137404
  Тендитник Н.С. Александр Вампилов / Н.С. Тендитник. – Новосибирск, 1979. – 71с.
137405
  Сушков Б.Ф. Александр Вампилов : Размышления об идейн. корнях, проблематике, худож. методе и судьбе творчества драматурга. / Б.Ф. Сушков. – М., 1989. – 164с.
137406
  Гушанская Е.М. Александр Вампилов: Очерк творчества / Е.М. Гушанская. – Л., 1990. – 318с.
137407
  Морозов А.И. Александр Васильев / А.И. Морозов. – М., 1984. – 174с.
137408
  Поляновский Г.А. Александр Васильевич Александров : очерк жизни и творчества / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 130 с.
137409
  Епифанова А.П. Александр Васильевич Винтер. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 30с.
137410
   Александр Васильевич Кирсанов.. – Киев, 1982. – 70с.
137411
  Гурьева Т. Александр Васильевич Куприн / Т. Гурьева. – М.-Л., 1950. – 14с.
137412
   Александр Васильевич Нагорный : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1989. – 52с.
137413
  Порто И.Б. Александр Васильевич Пантелеев / И.Б. Порто. – Л., 1989. – 135с.
137414
   Александр Васильевич Сидоренко. – Москва : Наука, 1977. – 108с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 26 ; Серия геол. наук)
137415
  Гельчаров А.Д. Александр Васильевич Смирнов -- к истории культурной жизни русской провиции конца 19 в. -- начала 20 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гельчаров А.Д. ; МГУ. – Москва, 1976. – 12 с.
137416
  Коробков Н.М. Александр Васильевич Суворов / Н.М. Коробков. – М., 1946. – 93с.
137417
  Осипов К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – М, 1949. – 468с.
137418
  Осипов К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – Рига, 1949. – 287с.
137419
   Александр Васильевич Суворов в отечественном изобразительном искусстве.. – М., 1952. – 127с.
137420
   Александр Васильевич Суворов.. – М., 1980. – 280с.
137421
   Александр Васильевич Суворов. Краткий биографический очерк.. – М., 1950. – 48с.
137422
  Данилов С.С. Александр Васильевич Сухово-Кобылин / С.С. Данилов. – Л.-М, 1949. – 76с.
137423
  Коваленко Г. Александр Васильевич Сухонен : Суворов и Финляндия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 28-31. – ISSN 0235-7089


  Если говорить о географических ассоциациях, которые вызывает имя Суворова, то на ум приходят Пруссия, Турция, Италия, Швейцария. В автобиографии, написанной в 1786 году, Суворов пишет о том, что он знал финский язык. По всей вероятности, его интерес ...
137424
  Шевченко А.В. Александр Васильевич Шевченко 1883-1948. Графика. Из музеев частных собраний : Каталог / А.В. Шевченко. – Москва : Советский художник, 1975. – 30 с.
137425
   Александр Васильевич Щипицын.. – М., 1968. – 24с.
137426
  Ларшин В.П. Александр Васильевич Якимов // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 3 (8). – С. 7-14. – ISSN 2307-4752
137427
  Бубнова Л.С. Александр Васин / Л.С. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1972. – 168 с.
137428
   Александр Ведерников : певец, артист, художник. – Москва : Музыка, 1985. – 95 с.
137429
  Павлинская А.П. Александр Ведерников / А.П. Павлинская. – М., 1991. – 167с.
137430
  Колосков Е.А. Александр Великий в контексте греко-македонского спора о наименовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-108. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
137431
  Савченко Б.А. Александр Вертинский / Б.А. Савченко. – М., 1989. – 55с.
137432
  Шелест В. Александр Вертинский: неисповедимы пути... // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 80-104. – ISSN 1819-6268


  Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) - выдающийся русский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой пол. 20 в.
137433
  Вершинин А.П. Александр Вершинин: «Наша задача - совершенствование услуг и инструментов поиска» : [интервью с А.П. Вершининым] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 15-19. – ISSN 1726-6726


  В 2009 г. в России появилась первая цифровая библиотека национального уровня - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Взятый пять лет назад курс показал, что принятое решение было своевременным и необходимым: оцифровка архивных документов сегодня ...
137434
  Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литературра / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1946. – 1011275с.
137435
  Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литературра / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1946. – 1011275с.
137436
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
137437
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239 с.
137438
  Емельянцева И. Александр Викторович Моравов / И. Емельянцева. – М., 1951. – 30с.
137439
   Александр Викторович Рыков. – Л., 1966. – 26с.
137440
  Беликович А.В. Александр Владимирович Галанин (1947-2014) // Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2014. – Т. 99, № 6. – С. 702-726. – ISSN 0006-8136
137441
  Виноградова Р.П. Александр Владимирович Палладин (1885 - 1972) / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 48-49
137442
  Нестерова Н.М. Александр Владимирович Палладин. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 50с.
137443
  Утевский А.М. Александр Владимирович Палладин. / А.М. Утевский. – 2-е изд., доп. – К., 1961. – 75с.
137444
  Утевский А.М. Александр Владимирович Палладин. / А.М. Утевский. – К., 1985. – 126с.
137445
  Полякова Н.М. Александр Владимирович Палладин: документы, фотографии / Н.М. Полякова. – Київ, 1985. – 167с.
137446
  Земская М.И. Александр Волков / М.И. Земская. – Москва, 1975. – 159с.
137447
   Александр Волков. – М., 1990. – 12с.
137448
   Александр Вольдемарович Пейве. – Москва : Наука, 1979. – 70с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 27 ; Сер. геол. наук)
137449
  Неживой Е.С. Александр Воронский - литературный критик / Е.С. Неживой. – Уфа, 1983. – 79с.
137450
  Неживой Е.С. Александр Воронский. Идеал. Типология. Индивидуальность / Е.С. Неживой. – Москва : Изд-во Всесоюз. заоч. политехн. ин-та, 1989. – 180, [1] с.
137451
  Павловский Б.В. Александр Гаврилович Вязников / Б.В. Павловский. – Свердловск : Уральский рабочий, 1962. – 53 с.
137452
   Александр Гаврилович Гурвич 1974-1954. – Москва : Наука, 1970. – 204 с. : ил.
137453
  Дубина Николай Николаевич Александр Гаврилюк и "малая" пролетарская проза Западной Украины 20-30-х гг. ХХ ст. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дубина Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.1-32
137454
  Дубина Николай Николаевич Александр Гаврилюк и "малая" пролетарская проза Западной Украины 20-30-х гг. ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Дубина Николай Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
137455
  Радченко В.Г. Александр Гаврилюк. : Автореф... Канд.филолнаук: / Радченко В.Г.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т литер. – К, 1955. – 16л.
137456
   Александр Герасимов. – Москва, 1988. – 24с.
137457
  Груздева Е.Н. Александр Германович Вульфиус (1880-1941) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 152-162. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь, научная, преподавательская и общественная деятельность петербургского историка XX в., специалиста по истории раннего нового времени А. Г. Вульфиуса.
137458
  Генкель П.А. Александр Германович Генкель. / П.А. Генкель. – М, 1981. – 126с.
137459
  Генкель П.А. Александр Германович Генкель. / П.А. Генкель. – М, 1981. – 126с.
137460
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1962. – 104с.
137461
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1989. – 254 с.
137462
  Семенов В.С. Александр Герцен / В.С. Семенов. – М., 1989. – 383с.
137463
  Хренков Д. Александр Гитович / Д. Хренков. – Л, 1969. – 167с.
137464
  Ливанова М. Александр Грибоедов: ум и дела // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 44-60. – ISSN 1819-6268
137465
  Мейланд В.Л. Александр Григорян / В.Л. Мейланд. – М., 1982. – 103с.
137466
  Турчин В.С. Александр Григорьевич Варнек, 1782-1843 / В.С. Турчин. – М., 1985. – 168с.
137467
  Буквин В.Т. Александр Григорьевич Крамов. / В.Т. Буквин. – Москва, 1960. – 36с.
137468
  Тепляков Г.М. Александр Григорьевич Столетов / Г.М. Тепляков, П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1966. – 135 с.
137469
  Соминский М.С. Александр Григорьевич Столетов / М.С. Соминский. – Ленинград : Наука, 1970. – 352с.
137470
  Болховитинов В.Н. Александр Григорьевич Столетов (1839-1896) / В.Н. Болховитинов. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 544 с.
137471
  Тимирязев А.К. Александр Григорьевич Столетов. 1839-1896. Биограф. очерк. / А.К. Тимирязев. – М., 1948. – 49с.
137472
  Бугаевский А.В. Александр Григорьевич Столетов. К 100-летию со дня рождения / А.В. Бугаевский, О.М. Зачек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 204-20215. – ISBN 5-12-000444-X
137473
  Сыркина Ф.Я. Александр Григорьевич Тышлер / Ф.Я. Сыркина. – Москва : Советский художник, 1966. – 190 с.
137474
  Прохоров Е.И. Александр Грин / Е.И. Прохоров. – М, 1970. – 119с.
137475
  Киркин Юрий Васильевич Александр Грин : Библиогр. указ. произв. А.С Грина и лит. о нем. за 1906-1977 гг. / Киркин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1980. – 64с.
137476
  Варламов А.Н. Александр Грин / Алексей Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 454с. – (Жизнь замечательных людей ; (1115)). – ISBN 978-5-235-03129-6
137477
  Михайлова Л. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – М., 1972. – 192с.
137478
  Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 1980. – 216с.
137479
  Дубинянская Я. Александр Грин: по светлым странам воображения // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 60-77. – ISSN 1819-6268
137480
   Александр Грицай, 1950-1988. – М., 1991. – 71с.
137481
  Скурла Г. Александр Гумбольд / Г. Скурла; Сокращ. пер. с нем. яз. Г. Шевченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 239 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 11(659))
137482
  Невский В.В. Александр Гумбольдт - выдающийся путешественник и географ. / В.В. Невский. – М., 1959. – 48с.
137483
  Сафонов В.А. Александр Гумбольдт / В.А. Сафонов. – М., 1959. – 191с.
137484
  Михайлова Н.Н. Александр Гумбольдт (1769-1859) / Н.Н. Михайлова. – Москва, 1958. – 13с.
137485
  Де Терра Г. Александр Гумбольдт и его время / Терра Г. Де; Пер. с немецкого. Под. ред. Смирнова В.А. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 332с.
137486
  Мартынов Н.А. Александр Давиденко / Н.А. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 25 с.
137487
  Куксин И.Е. Александр Давыдович Дубах / И.Е. Куксин. – М, 1990. – 107с.
137488
  Бушен А.Д. Александр Данилович Каменский : очерк жизни и творчества / А.Д. Бушен. – Ленинград : Советский композитор, 1982. – 144 с.
137489
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко. – М., 1981. – 197с.
137490
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; Акад. Наук СССР, Сибирское отделение, Ин-т истории, филолог. и философ. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
137491
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии ; отв. ред. А.П. Окладников. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1989. – 200 с. – ISBN 5-02-009487-0
137492
  Сысоев В.П. Александр Дейнека / В.П. Сысоев. – Москва
1. – 1989. – 328с.
137493
   Александр Дейнека. – Москва
2. – 1989. – 295с.
137494
  Громовенко-Шимкова Александр Дейч - Украина в сердце, вселенная в душе // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2013. – № 2 (80). – С. 61-66


  "... В 1911 году Александр Иосифович поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Атмосфера в Киевском университете св. Владимира в то время была совершенно особенная. Славился и Семинарий русской филологии В. Перетца, ...
137495
  Левин В. Александр Дейч. Эскиз портрета // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 479-498
137496
  Клин Г. Александр Джикия. Ретроспекция // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 93
137497
  Пелевин Ю.А. Александр Дмитриевич Михайлов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-69. – ISSN 0042-8779
137498
  Клевенский М М. Александр Дмитриевич Михайлов. / М М. Клевенский. – Москва : Госиздат, 1925. – 107 с.
137499
  Громов Н.Н. Александр Дмитриевич Романычев / Н.Н. Громов. – Ленинград, 1991. – 116с.
137500
  Юренев Р.Н. Александр Довженко / Р.Н. Юренев. – Москва : Искусство, 1959. – 193 с.
137501
   Александр Довженко. – Москва, 1972. – 156с.
137502
  Соболев Р.П. Александр Довженко / Р.П. Соболев. – М, 1980. – 306с.
137503
  Писаревский Д.С. Александр Довженко и его "Поэма о море" / Д.С. Писаревский. – Москва, 1959. – 32с.
137504
   Александр Долуханян : воспоминания и статьи о композиторе. – Москва : Советский композитор, 1988. – 198 с. – ISBN 5-85285-110-8
137505
  Грекул И.Д. Александр Донич / И.Д. Грекул. – Кишинев, 1956. – 69с.
137506
  Студинський К. Александр Духнович і Галичина / К. Студинський. – Ужгород, 1924. – 77с.
137507
   Александр Дюма.. – М., 1970. – 43с.
137508
   Александр Дюма.. – М., 1971. – 44с.
137509
  Нестерова Н.М. Александр Евгеньевич Порай-Кошац. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 70с.
137510
  Иоффе И.С. Александр Евгеньевич Порай-ошиц / И.С. Иоффе. – Л.-М, 1949. – 19с.
137511
  Писаржевский О.Н. Александр Евгеньевич Ферсман : 1883-1945 / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 455 с. – (Жизнь замечательных людей)
137512
   Александр Евгеньевич Ферсман. – Москва, 1965. – 478с.
137513
  Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1968. – 295с.
137514
  Щербаков Д.И. Александр Евгеньевич Ферсман и его творчество / Д.И. Щербаков. – Москва, 1955. – 490-531с.
137515
  Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман, 1883-1945 / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 272с.
137516
  Мерзон Г.И. Александр Евгеньевич Чудаков (1921-2001). Научный портрет // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 5. – С.36-41. – ISSN 1813-100X
137517
  Исакова О.В. Александр Евкеньевич Ферсман / О.В. Исакова. – Изд. 2-е, доп. – М, 1964. – 224с.
137518
  Галкина Н. Александр Евсеевич Рекемчук / Н. Галкина. – Сыктывкар, 1963. – 20с.
137519
  Альтшуллер А.Я. Александр Евстафьевич Мартынов / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград-Москва, 1959. – 247с.
137520
  Гречкин Н.П. Александр Ерминингельдович Арбузов, 1877-1968 / Н.П. Гречкин. – М., 1977. – 232с.
137521
   Александр Ефимович Лукин (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 131-133. – ISSN 0367-4290
137522
  Шкерин М.Р. Александр Жаров / М.Р. Шкерин. – М, 1980. – 67с.
137523
   Александр Жендов. – София, 1959. – 172с.
137524
  Архангельский Б.Н. Александр Зайцев / Б.Н. Архангельский, Р.И. Кимельфельд. – Москва, 1986. – 144с.
137525
   Александр Зархи. – Москва, 1966
137526
  Прусс Ирина Александр Зиновьев как зеркало советской интеллигенции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.93-97. – ISSN 0130-1640
137527
  Давидович В.Г. Александр Иваницкий / В.Г. Давидович, Т.А. Чижикова. – Москва, 1973. – 120 с.
137528
  Алпатов М.В. Александр Иванов / М.В. Алпатов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей)
137529
  Муратов Л.Г. Александр Иванов / Л.Г. Муратов. – М., 1968. – 176с.
137530
  Степанова С. Александр Иванов // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.14-19. – ISSN 0869-8171
137531
   Александр Иванов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Творения великого русского художника Александра Иванова поражают своей масштабностью и композиционным мастерством. Живописец осуществил один из самых грандиозных замыслов в русском искусстве - полотно "Явление Христа народу" - венец творения художника ...
137532
  Маркина Л. Александр Иванов: одиссея его картины // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 51-61. – ISSN 0234-1395
137533
  Невядомская Ф.К. Александр Иванович Бараев. / Ф.К. Невядомская, М.Ф. Гончарова. – М., 1978. – 33с.
137534
  Булаховский Л.А. Александр Иванович Белецкий / Л.А. Булаховский. – [9] с.
137535
  Рощин А.И. Александр Иванович Вахрамеев. / А.И. Рощин. – М, 1971. – 41с.
137536
  Покшишевский В.В. Александр Иванович Воейков и его работы о человеке и природе. / В.В. Покшишевский. – М, 1949. – 3-39с.
137537
  Богучарский В.Я. Александр Иванович Герцен / В.Я. Богучарский. – М., 1920. – 163с.
137538
  Тучанский П.Л. Александр Иванович Герцен / П.Л. Тучанский. – Одесса, 1920. – 48с.
137539
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
137540
  Нович И.С. Александр Иванович Герцен / И.С. Нович. – М, 1937. – 148с.
137541
  Еголин А. Александр Иванович Герцен / А. Еголин. – М, 1940. – 47с.
137542
  Крунвышев А.А. Александр Иванович Герцен / А.А. Крунвышев. – Москва-Ленинград, 1967. – 132с.
137543
  Крунвышев А.А. Александр Иванович Герцен / А.А. Крунвышев. – М, 1982. – 96с.
137544
  Койре А. Александр Иванович Герцен // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 151-164. – ISSN 0042-8744
137545
  Порошин И. Александр Иванович Герцен (1812-1870) / И. Порошин. – Отд. отт. – 2с.
137546
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен. Его жизнь и деятельность / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
137547
   Александр Иванович Зражевский. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
137548
  Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн / В.Н. Афанасьев. – Москва, 1960. – 206с.
137549
  Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн / В.Н. Афанасьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 174с.
137550
  Николаева Е.В. Александр Иванович Лактионов / Е.В. Николаева, И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1978. – 174 с.
137551
  Струков А.Ф. Александр Иванович Левитов / А.Ф. Струков. – Липецк, 1960. – 32с.
137552
  Тарасов Л.М. Александр Иванович Морозов / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1949. – 36с.
137553
  Епифанова А.П. Александр Иванович Некрасов. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 27с.
137554
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – Москва-Ленинград, 1949. – 44с.
137555
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – М, 1964. – 112с.
137556
   Александр Иванович Опарин. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 8 ; Сер. биохимии)
137557
  Кулик Н.И. Александр Иванович Полежаев (1804-1838). Краткий рекоменд. указатель литературы. / Н.И. Кулик. – Саранск, 1954. – 12с.
137558
   Александр Иванович Савинов: письма, документы, воспоминания.. – Л., 1983. – 331с.
137559
  Ган И Я. Александр Иванович Сердюк - Народный артист СССР / И Я. Ган. – К., 1960. – 44с.
137560
  Медникова Э.М. Александр Иванович Смирницкий / Э.М. Медникова. – М, 1968. – 60с.
137561
  Айхенвальд Ю.А. Александр Иванович Сумбатов-Южин / Ю.А. Айхенвальд. – Москва, 1987. – 303с.
137562
  Костин Г.А. Александр Иванович Эртель. Жизнь и творчество / Г.А. Костин. – Воронеж, 1955. – 123с.
137563
   Александр Иванович Яцемирский. – Кишинев, 1967. – 40с.
137564
  Орешкин Д.М. Александр Игнатьев / Д.М. Орешкин. – Фрунзе, 1977. – 30с.
137565
  Смирнова Е.И. Александр Игнатьевич Лебедев / Е.И. Смирнова. – М., 1954. – 28с.
137566
   Александр Игнатьевич Лебединский (1913-1967). – М., 1977. – 52с.
137567
  Джусупова О.Н. Александр Илларионович Игнатьев / О.Н. Джусупова. – М., 1961. – 79с.
137568
  Походенко В.Л. Александр Ильич Бродский / В.Л. Походенко. – К., 1988. – 64с.
137569
   Александр Ильич Зилоти. – Л, 1963. – 468с.
137570
  Асафова Н.М. Александр Ильич Тюменев / Н.М. Асафова. – Москва, 1962. – 38с.
137571
   Александр Иосифович Венгер (26.04.1942-11.08.2011) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 168 : Фото. – ISSN 0203-3100
137572
   Александр Иосифович Шальников. Воспоминания, письма, документы. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 247с.
137573
   Александр Исаакович Харшак : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 21 с.
137574
  Земцова А.М. Александр Исаакович Харшак / А.М. Земцова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 112 с.
137575
   Александр Ишин. Галина Ишина. Каталог выставки. – Москва, 1990. – 56с.
137576
  Кудряшов К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшов. – Пб., 1923. – 170с.
137577
  Кудряшев К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшев. – факс. воспроизведение. – М., 1990. – 85с.
137578
  Кудрина Ю.В. Александр ІІІ и развитие исторических знаний в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 146-154. – ISSN 0130-3864
137579
  Клименко В. Александр ІІІ: миф о "мужицком царе" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-51. – ISSN 1812-867Х
137580
  Лундберг Е.Г. Александр Казбеги (1848-1893) / Е.Г. Лундберг. – М., 1949. – 3-17с.
137581
  Авсаджанишвили Э.Л. Александр Казбеги и грузинское народное творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 01.01.09 / Авсаджанишвили Э.Л. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 21с.
137582
  Скородников М.Г. Александр Касторович Скороходов. / М.Г. Скородников. – Л, 1965. – 295с.
137583
  Елисеев И.В. Александр Касьянов / И.В. Елисеев. – Москва : Советский композитор, 1989. – 174 с.
137584
  Квасов А.С. Александр Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1982. – 24с.
137585
  Хурошвили Т. Александр Квернадзе / Т. Хурошвили. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
137586
   Александр Клепиков.. – М, 1986. – 23с.
137587
  Буханов М.С. Александр Клубов / М.С. Буханов. – Вологда, 1954. – 112с.
137588
  Шумская Н. Александр Ключарев / Н. Шумская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 156 с.
137589
  Яснец Э.Я. Александр Колкер / Э.Я. Яснец. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 148 с.
137590
  Ганина М.А. Александр Константинович Глазунов : жизнь и творчество / М.А. Ганина. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 389 с.
137591
  Крюков А.Н. Александр Константинович Глазунов (1865-1936) / А.Н. Крюков. – Москва : Музыка, 1984. – 143 с.
137592
  Смирнов А.К. Александр Константинович Смирнов / А.К. Смирнов. – М., 1980. – 10с.
137593
  Фаресов А.И. Александр Константинович Шеллерс. – Санкт-Петербург, 1901. – 172 с.
137594
   Александр Копелович. – М., 1990. – 48с.
137595
  Пархоменко М.Н. Александр Корнейчук. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1952. – 212с.
137596
  Коробов А. Александр Коробов, 1905-1977 / А. Коробов. – М., 1979. – 12с.
137597
  Канторович Л.В. Александр Коршунов. / Л.В. Канторович. – Л., 1963. – 182с.
137598
   Александр Костромин, 1950-1987: живопись, графика, скульптура: каталог. – М., 1990. – 31с.
137599
   Александр Котов. – М, 1984. – 304с.
137600
  Крейн Ю.Г. Александр Крейн / Ю.Г. Крейн, Н.И. Рогожина. – Москва : Музыка, 1964. – 108 с.
137601
  Миленко В. Александр Куприн: видеть всё, знать всё, уметь всё, писать обо всём" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 102-120. – ISSN 1819-6268
137602
  Кухно А.А. Александр Кухно: Стиховторения. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1986. – 154с.
137603
   Александр Лабас, заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1990. – 95с.
137604
  Клеопов И.Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. / И.Л. Клеопов. – Л, 1972. – 108с.
137605
  Осипов Д.М. Александр Лактионов / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 200с.
137606
  Тейдер В.А. Александр Лапаури / В.А. Тейдер. – М., 1980. – 189с.
137607
  Карнаухова Т.Н. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). Библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 148-268.
137608
  Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижевский, 1897-1964 / В.Н. Ягодинский. – М., 1987. – 315с.
137609
   Александр Леонидович Яншин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1981. – 119с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 30 ; Сер. геол. наук)
137610
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Кишинев, 1970. – 83 с.
137611
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Бухареств, 1980. – 45 с.
137612
  Спекторский Е.В. Александр Львович Блок, государствовед и философ / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1911. – [2], 81 с., 1 л. портр.
137613
  Иванов Н.И. Александр Львович Гершун, 1868-1915. / Н.И. Иванов. – Л, 1976. – 135с.
137614
   Александр Львович Минц.. – М., 1975. – 72с.
137615
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Л, 1937. – 115с.
137616
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр; АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 384с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
137617
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр; АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 384с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
137618
  Шифман И.Ш. Александр Македонский / И.Ш. Шифман. – Ленинград : Наука, 1988. – 209 с. – (Всеобщая история / АН СССР). – ISBN 5-02-027233-7
137619
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Киев : Интербук, 1990. – 109, [3] с. – (Библиотека истории). – ISBN 5-7664-0382-8
137620
  Шахермайр Ф. Александр Македонский / Ф. Шахермайр ; [сокр. пер. с нем.: М.Н. Ботвинника и Б. Функа]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 570, [3] с. : ил. – Указ. собств. имен: с. 559-567. – Библиогр.: с. 555-558, в подстроч. примеч. и в коммент. – (След в истории). – ISBN 5-85880-313-X
137621
  Карнацевич В.Л. Александр Македонский / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5072-4
137622
  Костюхин Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции : Автореф... канд. филол.наук: / Костюхин е. А.; Казан. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
137623
  Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции / Е.А. Костюхин. – М., 1972. – 189с.
137624
  Гафуров Б.Г. Александр Македонский и Восток / Б.Г. Гафуров, Д.И. Цибукидис. – М., 1980. – 456с.
137625
  Ковардина М. Александр Македонский и зороастризм // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 45-46. – ISBN 978-966-623-745-6
137626
  Дмитренко В. Александр Македонский: короткая жизнь, вечная слава // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 29-47. – ISSN 1819-6268
137627
   Александр маленький. – М., 1983. – 80с.
137628
  Мантурова Т.Б. Александр Матвеев / Т.Б. Мантурова. – М., 1974. – 54с.
137629
  Раскин Н.М. Александр Матвеевич Карамышев (1744-1791) / Н.М. Раскин, И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, 1975. – 133с.
137630
  Бондаренко-Снитин Александр Матросов - памятник и человек // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 136-149. – ISSN 1606-0219
137631
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М.-Л., 1950. – 204с.
137632
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М., 1951. – 244с.
137633
  Журба П.Т. Александр Матросов : повесть / П.Т. Журба. – Ленинград : Детская литература, 1958. – 352с.
137634
  Журба П. Александр Матросов / П. Журба. – Изд. 4-е, испр. – Л., 1974. – 254с.
137635
  Кирсанов С.И. Александр Матросов. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1946. – 54с.
137636
  Журба П.Т. Александр Матросов. Рассказы / П.Т. Журба. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 463 с.
137637
  Журба П.Т. Александр Матросов.Внуки бандуриста / П.Т. Журба. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 811 с.
137638
  Воронова М. Александр Мень: этика свободы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 100-121. – ISSN 1819-6268


  Александр Владимирович Мень (1935-1990) - протоиерей Русской православной церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства и др. религий, по основам христианского вероучения, православному богослужению. Публиковался в ...
137639
   Александр Мирошхин. – М., 1987. – 24с.
137640
  Пржевальская Л.Н. Александр Митрофанович Терпигорев / Л.Н. Пржевальская. – М.-Л, 1950. – 48с.
137641
  Епифанова А.П. Александр Митрофанович Терпигорев. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 84с.
137642
  Розентретер Б.А. Александр Митрофанович Тирпигорев 1873-1959 / Б.А. Розентретер; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 183 с.
137643
   Александр Михайлов. – М., 1985. – 34с.
137644
  Яновский С. Александр Михайлович Андрияшев (1863 - 1939): штрихи к портрету // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 54-55


  Андрияшев работал помощником библиотекаря университета им. Св. Владимира.
137645
  Бутлеров А.М. Александр Михайлович Бурлеров / А.М. Бутлеров. – Москва : Наука, 1978. – 111 с.
137646
  Гумилевский Л.И. Александр Михайлович Бутлеров / Л.И. Гумилевский. – М., 1951. – 336с.
137647
  Быков Г.В. Александр Михайлович Бутлеров / Г.В. Быков. – М., 1961. – 219с.
137648
   Александр Михайлович Бутлеров // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 48-49
137649
  Гумилевский Л.И. Александр Михайлович Бутлеров 1828-1886 / Л.И. Гумилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 334с.
137650
   Александр Михайлович Великий князь. – М., 1991. – 271с.
137651
  Сокольников П М. Александр Михайлович Герасимов. Избранные произведения. / П М. Сокольников, . – М., 1951. – 19с.
137652
  Скворцов А. Александр Михайлович Герасимов. Народный художник СССР. / А. Скворцов. – М.-Л., 1947. – 39с.
137653
  Ключевич А.С. Александр Михайлович Зайцев, 1841-1910 / А.С. Ключевич, Г.В. Быков. – М., 1980. – 174с.
137654
  Сокольников М.П. Александр Михайлович Каманин. / М.П. Сокольников. – Л., 1963. – 64с.
137655
   Александр Михайлович Каманин. Засл. деятель искусств РСФСР.. – Л., 1966. – 8с.
137656
  Лемещенко А.М. Александр Михайлович Лемещенко: Плакаты. / А.М. Лемещенко. – М., 1979. – 10с.
137657
  Эткинд М.Г. Александр Михайлович Любимов / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1971. – 118 с.
137658
  Лукомская А.М. Александр Михайлович Ляпунов / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1953. – 268с.
137659
  Шибанов А.С. Александр Михайлович Ляпунов / А.С. Шибанов. – М., 1985. – 336с.
137660
  Цыкало А.Л. Александр Михайлович Ляпунов / А.Л. Цыкало. – М., 1988. – 245 с.
137661
   Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) : Биобиблиографический указатель. Биографический очерк и обзор основных научных результатов. Труды А.М. Ляпунова. Литература о жизни и деятельности ученого. – Харьков, 2007. – 72с.
137662
  Борисенко А.А. Александр Михайлович Ляпунов. К 150-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 84-91.


  История харьковской математической школы, блестящим представителем которой был А. М. Ляпунов, непрерывно связана с историей Харьковского ун-та.
137663
   Александр Михайлович Негруль. – М., 1961. – 36с.
137664
  Мазурмович Б.Н. Александр Михайлович Никольский / Б.Н. Мазурмович. – М, 1983. – 75с.
137665
  Овчинникова Л.К. Александр Михайлович Овчинников / Л.К. Овчинникова, В.М. Швец. – Москва : Наука, 1985. – 188с.
137666
  Варшавский Л.Р. Александр Михайлович Опекушин / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1947. – 24с.
137667
  Беляев Н. Александр Михайлович Опекушин. 1841-1923 / Н. Беляев. – Москва, 1954. – 48с.
137668
   Александр Михайлович Петухов (1939-1976) / Петухов, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 10с.
137669
   Александр Михайлович Прохоров. – Москва : Наука, 1989. – 255с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР.Сер.физики ; Вып.33)
137670
  Епифанова А.П. Александр Михайлович Самсонов. / А.П. Епифанова, Л.В. Шутько. – М., 1970. – 57с.
137671
  Руднев В.В. Александр Михайлович Соловьев. / В.В. Руднев. – М., 1970. – 144с.
137672
  Вишенков С. Александр Можайский. / С. Вишенков. – Москва, 1950. – 200с.
137673
  Богданов-Березовский Александр Моисеевич Веприк : очерк жизни и творчества / Богданов-Березовский. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
137674
   Александр Муравьев (СССР). – М., 1988. – с.
137675
  Журавлева М. Александр Муратов: из всех моих "пациентов" на меня обижались только Савельев и Бенкендорф // Публичные люди : Общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2007. – № 11. – С. 76-78.
137676
  Мнацаканян А.Н. Александр Мясников / А.Н. Мнацаканян. – Ереван, 1957. – 307с.
137677
   Александр Натишвили (1878-1959) : [Анатом]: Библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 77с. – (Библиогр. сер. "Груз. ученые")
137678
   Александр Наумович Фрумкин: физикохимик. Очерки. Воспоминания. Материалы.. – М., 1989. – 431с.
137679
  Скобелев В.П. Александр Неверов. / В.П. Скобелев. – М., 1964. – 196с.
137680
   Александр Неверов. / Скобелев В.П. – Куйбышев, 1972. – 336с.
137681
   Александр Неверов: Воспоминан. – Куйбышев, 1986. – 359с.
137682
  Пичета В.И. Александр Невский / В.И. Пичета. – Ташкент : Изд-во УзФАН, 1942. – 37с.
137683
  Данилевский В. Александр Невский / В. Данилевский. – М, 1944. – 23с.
137684
  Антонова В.И. Александр Невский / В.И. Антонова. – Москва, 1946. – 46с.
137685
  Беляев Н.И. Александр Невский / Н.И. Беляев. – М., 1951. – 84с.
137686
  Пашуто В.Т. Александр Невский / В.Т. Пашуто. – 2-е изд., испр. – Москва, 1975. – 160с.
137687
  Тихомиров Олег Николаевич Александр Невский / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1979. – 30с.
137688
  Терехов В.П. Александр Невский / В.П. Терехов. – М., 1990. – 14с.
137689
  Долгов В.В. Александр Невский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 10. – С. 17-36. – ISSN 0042-8779
137690
  Пашуто В.Т. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в ХІІІ веке. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1951. – 132с.
137691
  Соколов Р.А. Александр Невский и митрополит Кирилл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-8. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
137692
  Черкасов П. Александр Невский на французской земле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Полтора века русскому храму в Париже.
137693
  Павленко П. Александр Невский. Киносценарий. / П. Павленко, С. Эйзенштейн. – 3-й вариант. – Москва, 1938. – 76с.
137694
  Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 2-5. – ISSN 0235-7089
137695
  Мосияш С.П. Александр Невский: ист. роман / С.П. Мосияш. – Л., 1982. – 272с.
137696
   Александр Немлихер: Каталог выставки: Живопись, гарфика, керамика. – М., 1988. – с.
137697
  Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа / М.Г. Эткинд. – Ленинград ; Москва, 1965. – 215 с.
137698
   Александр Николаевич Богданов, 1908-1989. – Москва, 1990. – 31с.
137699
  Голованов Н.Н. Александр Николаевич Бурганов / Н.Н. Голованов. – Л., 1985. – 24с.
137700
  Магницкая В.Д. Александр Николаевич Вакулев / В.Д. Магницкая. – М., 1963. – 62с.
137701
  Энгельгард Б.М. Александр Николаевич Веселовский. / Б.М. Энгельгард. – Птгр., 1924. – 214с.
137702
  Миронов С.И. Александр Николаевич Замятин / С.И. Миронов. – 377-383с.
137703
   Александр Николаевич Карпенко. – М., 1956. – 18с.
137704
  Петров-Стромский Александр Николаевич Кирчанов / Петров-Стромский. – Л., 1986. – 56с.
137705
   Александр Николаевич Козлов. – М., 1968. – 26с.
137706
  Ожигова Е.П. Александр Николаевич Коркин / Е.П. Ожигова. – Л., 1968. – 148с.
137707
  Варсанофьева В.А. Александр Николаевич Мазарович. / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1953. – 3-11с.
137708
   Александр Николаевич Несмеянов. – М., 1974. – 231с.
137709
   Александр Николаевич Несмеянов. – М., 1988. – 423с.
137710
  Нестерова Н.М. Александр Николаевич Несмеянов. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 40с.
137711
  Эфрос Н.Е. Александр Николаевич Островский / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1922. – 112с.
137712
  Сидорина И. Александр Николаевич Островский / И. Сидорина. – Москва, 1952. – 24с.
137713
   Александр Николаевич Островский (1823-1886). Метод. и библиограф. мат.. – М., 1973. – 62с.
137714
  Мендельсон Н.М. Александр Николаевич Островский в воспоминанихя современников и его письмах / Н.М. Мендельсон. – М., 1923. – 182с.
137715
  Державин К.Н. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / К.Н. Державин. – М.-Л., 1950. – 116с.
137716
  Петровская В.И. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / В.И. Петровская. – М., 1956. – 127с.
137717
   Александр Николаевич Островский. 1823-1923. Сб. ст.. – Иваново-Вознесенск, 1923. – 163с.
137718
   Александр Николаевич Павлов. – М., 1957. – 93с.
137719
  Синицын Н.В. Александр Николаевич Павлов / Н.В. Синицын. – М., 1957. – с.
137720
  Озерянский А.С. Александр Николаевич Пыпин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-59. – ISSN 0042-8779
137721
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев / Б. Евгеньев, 1943. – 72с.
137722
  Благой Д.Д. Александр Николаевич Радищев / Д.Д. Благой. – Пенза, 1945. – 67с.
137723
  Шмаков А.А. Александр Николаевич Радищев / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1949. – 84с.
137724
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев 1749-1802 гг. / Б. Евгеньев. – М., 1949. – 340с.
137725
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л., 1963. – 32с.
137726
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л, 1963. – 32с.
137727
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М, 1964. – 25с.
137728
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М., 1964. – 25с.
137729
  Ступель А.М. Александр Николаевич Серов / А.М. Ступель. – изд. 2-е. – Ленинград : Музыка, 1981. – 94 с.
137730
  Альшванг А. Александр Николаевич Скрябин / А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 64 с.
137731
  Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин / В.В. Рубцова. – Москва : Музыка, 1989. – 447 с.
137732
  Михайлов М.К. Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) / М.К. Михайлов. – 4-е изд. – Л., 1984. – 110с.
137733
  Михайлов М.К. Александр Николаевич Скрябин. 1872-1915 гг. / М.К. Михайлов. – 4-е изд. – Л., 1971. – 151с.
137734
  Грацинская Л.Н. Александр Николаевич Страннолюбский (1839-1903) / Л.Н. Грацинская, 1952. – 111-116с.
137735
  Левшин Л.В. Александр Николаевич Теренин (1896-1967) / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
137736
  Грученко Г.И. Александр Николаевич Энгельгардт // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1727-5903
137737
  Формозов А.А. Александр Николаевия Формазов (1899-1973) / А.А. Формозов. – М., 1980. – 153с.
137738
  Ягунин В.П. Александр Одоевский. / В.П. Ягунин. – М., 1980. – 254с.
137739
  Пилипчук О.Я. Александр Онуфриевич Ковалевский / О.Я. Пилипчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 224с. – Библ.: с.200-217. – ISBN 5-12-000564-0
137740
   Александр Онуфриевич Ковалевский, 1840-1901 : [Биолог]: Библиогр. указ. – Москва : Наука, 1991. – 79с. – ISBN 5-02-005447-Х
137741
   Александр Осипович Орловский. – М., 1958. – 331с.
137742
  Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1971. – 211с.
137743
  Зименко В.М. Александр Осипович Орловский 1777-1832 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 31с.
137744
  Усольцева Л.И. Александр Осмеркин / Л.И. Усольцева. – Л., 1977. – 21с.
137745
  Карнаухова Л. Александр Павлович Брюллов - портретист / Л. Карнаухова, С. Архангельский // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 29-49. – ISSN 0234-1395
137746
  Степанова К. Александр Павлович Бубнов / К. Степанова. – М.-Л., 1950. – 20с.
137747
   Александр Павлович Виноградов (1895-1975). – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР: Серия хим. наук ; Вып. 59)
137748
  Пажитнов Л.Н. Александр Павлович Ленский / Л.Н. Пажитнов. – М., 1988. – 302с.
137749
  Червяченко Г.А. Александр Павлович Оленич-Гнененко / Г.А. Червяченко. – Ростов-на-Дону, 1961. – 76с.
137750
   Александр Павлович Пронштейн : К 70-летию со дня рождения: Библиографический указатель. – Ростов-на-Дону, 1988. – 49с.
137751
   Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре : статьи, публикации, воспоминания, материалы / Гос. образоват. учреж. высш. проф. образ. " Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филол. и журналист. ; [отв. ред. В.В. Прозоров]. – Саратов : Саратовский университет, 2010. – 340 с. – ISBN 978-5-292-03915-0
137752
  Орлов В.Д. Александр Павлович Эльтеков (к 160-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 245. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048


  С 1887 г. по 1889 г. он профессор Харьковского, а с 1889 г. Киевского ун-та.
137753
  Зубрицький Д. Александр Павлович. Описання його життя і характеристика його поезії / Д. Зубрицький. – Ужгород, 1925. – 43с.
137754
   Александр Пальмбах - писатель и человек. – Кызыл, 1967. – 180с.
137755
  Дубинянский М. Александр Парвус: деньги революции // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268


  Олександр Львович Парвус (справжнє ім"я Ізраїль Лазарович Гельфанд, інші псевдоніми: Олександр Молотов, Олександр Москович) — діяч російського і німецького соціал-демократичного руху білоруського єврейського походження, публіцист, теоретик-марксист, ...
137756
  Шелудченко В.И. Александр Пархоменко / В.И. Шелудченко. – Москва : Воениздат, 1956. – 183 с.
137757
  Вистин М.А. Александр Пархоменко / М.А. Вистин. – Москва, 1957. – 63с.
137758
  Панч П. Александр Пархоменко : Повесть / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1960. – 157 с. – (Б-ка солдата и матроса)
137759
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. – На обл. № серии. – (История России : Русская быль / [соч.] проф. Шимана ; № 4)
137760
  Шиман Т. Александр Первый : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий] // Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. ил. – (Русская быль ; № 3)
137761
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; Тип. Рус. т-ва, 1910. – 158, II с., 4 л. ил. – (История России / [соч.] проф. Шимана)
137762
  Карагодин А.И. Александр Первый : ( последнее путешествие ) / МОН України, ЗГУ. Кафедра исторического краеведения; Пер. с англ. В.Карагодиной. – Запорожье : ЛИПС, 2000. – 244с. – ISBN 966-7442-33-0
137763
  Хрущов И. Александр Первый. : Очерк отношений к нему русских писателей ; Речь, произнесенная на торжественном акте Университета Св. Владимира, 9 января 1878 г. / И. Хрущов, 1878. – 22 с. – Отд. оттиск
137764
  Мережковский Д.С. Александр Первый. / Д.С. Мережковский. – 2-изд. – СПб.-М.
1. – 1918. – 337с.
137765
  Мережковский Д.С. Александр Первый: Роман. / Д.С. Мережковский. – Тула, 1993. – 448с.
137766
  Бублейников Ф.Д. Александр Петович Карпинский. / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л., 1947. – 18с.
137767
  Пржевальская Л.Н. Александр Петрович Герман / Л.Н. Пржевальская. – М.-Л, 1950. – 28с.
137768
   Александр Петрович Карпинский. – Л.-М., 1936. – 34с.
137769
  Фейдер В.А. Александр Петрович Карпинский / В.А. Фейдер. – М-Л, 1938. – 313с.
137770
   Александр Петрович Карпинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 176с.
137771
  Романовский С.И. Александр Петрович Карпинский, 1847-1936 / С.И. Романовский. – Ленинград : Наука, 1981. – 484с.
137772
   Александр Петрович Котельников. 1865-1944 гг.. – Москва : Наука, 1968. – 122 с. : илл., 1 л. портр. – Шмуцтит.: АН СССР, Науч.-биогр. серия. – Библиогр.: "Печ. труды А.П. Котельникова" и лит. о нем (12 назв.) сс. 118-120
137773
  Горшков Г.П. Александр Петрович Орлов (Из истории русской сейсмологии) / Г.П. Горшков. – Москва : АН СССР, 1955. – 63с.
137774
  Покровский В.И. Александр Петрович Сумароков : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1911. – 150 с. – Конволют. - Пер.: К хронологии и библиографии комедий А.П. Сумарокова / П.И. Рулин
137775
  Берков П.Н. Александр Петрович Сумароков. 1717-1777 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1949. – 100с.
137776
   Александр Петрович Терентьев. – Москва, 1974. – 126с.
137777
  Бежанидзе Ю.И. Александр Петрович Толстой / Ю.И. Бежанидзе, А.Г. Фирсов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-41. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, одного из ближайших друзей Н. В. Гоголя графа А. П. Толстого.
137778
  Лахти А.Г. Александр Пирумов / А.Г. Лахти. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
137779
  Лоидис Л.А. Александр Платонович Лоидис / Л.А. Лоидис. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 71с.
137780
  Плитченко А.И. Александр Плитченко / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1978. – 158с.
137781
   Александр Поликарпович Владимирский : [некролог], 1906. – [58] с.
137782
  Васильева Т.Н. Александр Поп и его политические сатиры / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1979. – 112с.
137783
  Эрлихман Вадим Александр Попов : Покоритель эфира // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
137784
  Стасов В.В. Александр Порфирьевич Бородин / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1954. – 80 с.
137785
   Александр Порфирьевич Бородин. – М, 1954. – 59с.
137786
  Василенко С.Я. Александр Порфирьевич Бородин / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 108 с.
137787
  Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1959. – 40 с.
137788
  Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин : жизнь, деятельность, музыкальное творчество / А.Н. Сохор. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 822 с.
137789
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Художественная литература, 1957. – 367 с.
137790
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин, 1833-1887 / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
137791
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин. 1833-1887. / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 519 с.
137792
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин. 1833-1887. / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 416 с.
137793
  Сидорченко Л.В. Александр Поуп: в поисках идеала / Л.В. Сидорченко. – Л., 1987. – 184с.
137794
  Бахтин В.С. Александр Прокофьев / В.С. Бахтин. – Л, 1959. – 240с.
137795
  Бахтін В.С. Александр Прокофьев / В.С. Бахтін. – М.-Л., 1963. – 282с.
137796
   Александр Прокофьевич Маркевич : [Зоолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 103с. – (Библиография ученых УССР)
137797
   Александр Пушкин. – Ленинград, 1937. – 340с.
137798
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – М.-Л, 1951. – 88с.
137799
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1959. – 227 с.
137800
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. / В.Н. Иванов. – Москва, 1995. – 111 с.
137801
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. Ист. повествование. / В.Н. Иванов. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1970. – 461с.
137802
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время; Императрица Фике: Ист. повествования. / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1985. – 718с.
137803
  Благой Д.Д. Александр Радищев / Д.Д. Благой. – М., 1949. – 64с.
137804
  Эйдельман Н.Я. Александр Радищев: рассказ о жизни-подвиге рус. рев. мыслителя. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1983. – 32с.
137805
  Пантелеймонов Н.С. Александр Решетов : Критико-биогр. очерк. / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1974. – 256с.
137806
  Абызов В.И. Александр Родимцев / В.И. Абызов. – Москва, 1981. – 111с.
137807
  Волков-Ланнит Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит / Волков-Ланнит. – Москва, 1968. – 190с.
137808
  Голованов Н.Н. Александр Рождественский / Н.Н. Голованов. – Л., 1981. – 39с.
137809
  Прашкевич Г. Александр Романович Беляев : История русской фантастики от Геннадия Прашкевича // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 185-194. – ISSN 1728-8568
137810
  Урушадзе И.А. Александр Романозович Мревлишвили / И.А. Урушадзе. – Москва, 1954. – 31с. : ил.
137811
  Парамонова К.К. Александр Роу / К.К. Парамонова. – М., 1979. – 153с.
137812
  Герман М.Ю. Александр Русаков / М.Ю. Герман. – М., 1989. – 184с.
137813
  Базаров И.П. Александр Саввич Предводителев / И.П. Базаров, А.А. Соловьев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 159 с.
137814
   Александр Самойлович Ахиезер : [некролог] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 190. – ISSN 0042-8744
137815
  Ореус И. Александр Самойлович Фигнер - партизан отечественной войны 1812 г. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 17с.
137816
  Стругацкий Н. Александр Самохвалов / Н. Стругацкий. – Л - М, 1933. – 68с.
137817
  Зингер Л.С. Александр Самохвалов / Л.С. Зингер. – Москва, 1982. – 184с.
137818
  Перадзе Лиана Абоевна Александр Сараджишвили - писатель, критик и публицист : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Перадзе Лиана Абоевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л. – Бібліогр.:с.32
137819
  Бондаренко К. Александр Севрюк : революционер или аферист? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 38 (156). – С. 30-32
137820
  Павлинская А.П. Александр Семенович Ведерников. / А.П. Павлинская. – Л., 1960. – 42с.
137821
  Татаринов М.П. Александр Семенович Ильичев. (1898-1952) / М.П. Татаринов. – М., 1952. – 64с.
137822
  Татаринов М.П. Александр Семенович Ильичев. (1898-1952) / М.П. Татаринов. – М., 1953. – 31с.
137823
  Чалмаев В.А. Александр Серафимович / В.А. Чалмаев. – Волгоград, 1986. – 293с.
137824
   Александр Серафимович Серафимович. 1863-1949.. – М., 1953. – 32с.
137825
  Холопова Н.Т. Александр Сергеевич Барков / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№26. – 1961. – 64с.
137826
  Валкин М.Х. Александр Сергеевич Бутурлин. / М.Х. Валкин. – Ульяновск, 1961. – 107,5с.
137827
   Александр Сергеевич Владыченский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 126-128 : фото. – ISSN 0032-180Х
137828
   Александр Сергеевич Грибоедов. – М., 1945. – 71с.
137829
  Муратов М.В. Александр Сергеевич Грибоедов / М.В. Муратов, Т.Г. Муратова. – М., 1965. – 223с.
137830
  Крендель Р.Н. Александр Сергеевич Грибоедов. 1795-1829. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1954. – 36с.
137831
   Александр Сергеевич Давыдов - ученый и личность : [сборник] / [Патон Б.Е и др. ; редкол.: В.М. Локтев (отв. ред.) и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбова. – Киев : ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, 2012. – 462, [1] с., [8] л. фот., [1] л. портр. – Авт. указ на с. 456-459. - Текст на рус., укр., отдельные ст. на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6447-2
137832
   Александр Сергеевич Давыдов. – Киев, 1982. – 54с.
137833
  Пекалис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекалис. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1973. – 416 с.
137834
  Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекелис. – Москва : Музыка
Т. 3. – 1983. – 317 с.
137835
  Хопрова Т.А. Александр Сергеевич Даргомыжский. 1813-1869. : краткий очерк жизни и творчества / Т.А. Хопрова, Г.В. Красногородцева. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 95 с.
137836
  Варфоломеев Ю.В. Александр Сергеевич Зарудный // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 39-59. – ISSN 0042-8779
137837
  Квасов А.С. Александр Сергеевич Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1979. – 26с.
137838
  Пресняков А.Е. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский / А.Е. Пресняков. – Пб, 1922. – 94с.
137839
  Миронов А.С. Александр Сергеевич Миронов / А.С. Миронов. – Москва, 1985. – 47с.
137840
   Александр Сергеевич Поваренных. – Киев : Наука, 1977. – 62с. – (Библиография ученых Украинской ССР)
137841
  Майков Б.А. Александр Сергеевич Пушкин : подробный разбор его главнейших произведений / Б.А. Майков. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-во "Орос" ; Тип. Петра Ляскуэра, 1912. – 264 с. – Экз в разных тип. переплетах
137842
  Томашевский Б.В. Александр Сергеевич Пушкин / Б.В. Томашевский. – М.-Л., 1927. – 32с.
137843
  Кирпотин В.Я. Александр Сергеевич Пушкин / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1937. – 157с.
137844
  Беркова К.Н. Александр Сергеевич Пушкин / К.Н. Беркова. – Москва : Художественная литература, 1937. – 206 с.
137845
  Мясников А.С. Александр Сергеевич Пушкин / А.С. Мясников. – Москва, 1943. – 88с.
137846
  Вересаев В.В. Александр Сергеевич Пушкин / В.В. Вересаев. – Москва-Ленинград, 1945. – 182с.
137847
  Вересаев В.В. Александр Сергеевич Пушкин / В.В. Вересаев. – Молотов, 1949. – 188с.
137848
   Александр Сергеевич Пушкин. – Л, 1949. – с.
137849
  Симонов К.М. Александр Сергеевич Пушкин : Доклад на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 6 июня 1949 г. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1949. – 52с.
137850
  Лахостский К.П. Александр Сергеевич Пушкин / К.П. Лахостский. – Москва-Ленинград, 1964. – 176с.
137851
   Александр Сергеевич Пушкин, 1967. – 19с.
137852
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – Л., 1981. – 253с.
137853
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – Л., 1983. – 253с.
137854
  Гриневич П.Ф. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1899 гг). / П.Ф. Гриневич. – 72с.
137855
  Покровский В.И. Александр Сергеевич Пушкин : его жизнь и сочинения / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1909. – VII, 733 с. – Экз в разных тип. переплетах
137856
  Незеленов А.И. Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии : Первый и второй периоды жизни и деятельности. (1799-1826) / соч. А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – [4], VIII, 248 с.


  Библиогр.: "Главные сочинения и сборники, служащие материалами и пособиями для изучения Пушкина", "Главные критические статьи о Пушкине", "Издания сочинений Пушкина" (с. VI-VIII) Печать кн. маг. Оглоблина Печать Петр Павлович Кудрявцев
137857
   Александр Сергеевич Пушкин в русской и советской иллюстрации. – М
1. – 1987. – 200с.
137858
   Александр Сергеевич Пушкин в русской иллюстрации. – М
2. – 1987. – 358с.
137859
  Чернышевский Н.Г. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. / Н.Г. Чернышевский. – М : Художественная литература, 1956. – 47 с.
137860
  Сенявин А. Александр Сергеевич Пушкин. Биография. / А. Сенявин. – М., 1939. – 116с.
137861
  Медведева И.А. Александр Серегеевич Даргомыжский / И.А. Медведева. – Москва : Музыка, 1989. – 188 с.
137862
  Маслякова А. Александр Скрябин: метафизика смеха // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 115-122. – ISSN 2410-2601
137863
  Никульков А.В. Александр Смердов / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1972. – 56с.
137864
  Сараскина Л.И. Александр Солженицын / Людмила Сараскина. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 934, [10] с., [48] c. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : биография продолжается: сер. биогр. ; Вып. 9). – ISBN 978-5-235-03102-9
137865
  Решетовская Н.А. Александр Солженицын и читающая Россия / Н.А. Решетовская. – М., 1990. – 413с.
137866
   Александр Софронович Пащенко.. – М., 1957. – 91с.
137867
   Александр Спендиаров. – Ереван, 1973. – 212с.
137868
  Веленгурин Н.Ф. Александр Степанов и его книга о Порт-Артуре / Н.Ф. Веленгурин. – Москва, 1965. – 31с.
137869
   Александр Степанович Грин, 1880-1980. – М., 1980. – 19с.
137870
  Лукомская А.М. Александр Степанович Попов / А.М. Лукомская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1951. – 298с.
137871
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1956. – 207с.
137872
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1959. – 236с.
137873
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 388с.
137874
  Берг А.И. Александр Степанович Попов (к 50-летию изобретения радио) / А.И. Берг, М.И. Радовский. – М.-Л., 1945. – 59с.
137875
  Дмитренко А.М. Александр Стовба / А.М. Дмитренко. – Москва, 1986. – 115 с.
137876
  Дегтярева М.И. Александр Стурдза: консервативный реформизм и критика католической доктрины Жозефа де Местра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 101-113. – ISSN 0042-8744
137877
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – Краснодар, 1987. – 733с.
137878
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1988. – 301с.
137879
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 317с.
137880
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1950. – 352с.
137881
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1960. – 307с.
137882
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1971. – 320с.
137883
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1986. – 591с.
137884
  Баевский В.С. Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 70-83. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
137885
  Выходцев П.С. Александр Твардовский / П.С. Выходцев. – Москва, 1958. – 411с.
137886
  Турков А.М. Александр Твардовский / А.М. Турков. – М., 1960. – 191с.
137887
  Рощин П.Ф. Александр Твардовский / П.Ф. Рощин. – Москва, 1966. – 176с.
137888
  Турков А.М. Александр Твардовский / А.М. Турков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 175с.
137889
  Дементьев Валерий Александр Твардовский / Дементьев Валерий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 172, [1] с.
137890
  Акаткин В.М. Александр Твардовский / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1977. – 214с.
137891
  Цапенко Г.М. Александр Твардовский : Указ. переводов. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1981. – 43с.
137892
  Кондратович А.И. Александр Твардовский / А.И. Кондратович. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 318 с.
137893
  Кулинич А.В. Александр Твардовский / А.В. Кулинич. – Киев, 1988. – 174с.
137894
  Романова Р.М. Александр Твардовский / Р.М. Романова. – М., 1989. – 158с.
137895
  Радченко Н.В. Александр Твардовский и белорусская латература : Автореф... канд. филол.наук: / Радченко Н. В.; БГУ. – Минск, 1969. – 20л.
137896
  Рощин П.Ф. Александр Твардовский. / П.Ф. Рощин. – М, 1960. – 29с.
137897
  Кулинич А.В. Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы книги) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 8-14. – ISBN 978-966-171-476-1
137898
  Мурина Е.Б. Александр Терентьевич Матвеев / Е.Б. Мурина. – М., 1964. – 102с.
137899
   Александр Терентьевич Матвеев, проф., засл. деятель искусств РСФСР, д-р искусствов.. – М., 1958. – 15с.
137900
  Матвеев А.Т. Александр Терентьевич Матвеев. / А.Т. Матвеев. – Л., 1978. – 71с.
137901
  Дзаттиаты Г.П. Александр Тибилов как литературный критик : Автореф... Канд.филол.наук: 624 / Дзаттиаты Г.П,; Ин-т.истории. – Тбилиси, 1973. – 24л.
137902
  Черный А.В. Александр Тимофеевич Давыдов (К 100-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
137903
   Александр Тодорский : воспоминания друзей и соратников. – Москва, 1986. – 180 с.
137904
   Александр Толуш.. – М., 1983. – 128с.
137905
  Жуков А.Г. Александр Трофимов / А.Г. Жуков. – Москва, 1963. – 303с.
137906
  Жуков А.Г. Александр Трофимов / А.Г. Жуков. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1967. – 303 с.
137907
   Александр Тышлер засл. деятель искусств Узбекской ССР лауреат Гос. премии. – М., 1966. – 34с.
137908
  Авдеенко С.И. Александр Тышлер и Украина / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 65, [1] с. : фотоил., портр. – Библиогр.: с. 65. – ISBN 978-966-197-328-1
137909
   Александр Тышлер. Живопись. Графика. Скульптура. – Москва : Советский художник, 1974. – 17 с.
137910
  Янбухтина А.Г. Александр Тюлькин. / А.Г. Янбухтина. – Л., 1975. – 26с.
137911
  Канивец В.В. Александр Ульянов / В.В. Канивец. – М, 1961. – 279с.
137912
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – Москва, 1971. – 152с.
137913
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – 2-е изд. – М., 1975. – 159с.
137914
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – 3-е изд. – М., 1979. – 167с.
137915
  Итенберг Б.С. Александр Ульянов (1866-1887) / Б.С. Итенберг, А.Я. Черняк. – М., 1957. – 72с.
137916
   Александр Ульянов. Рекомендат. указ. литературы.. – Ульяновск, 1967. – 20с.
137917
  Маевский В.В. Александр Устинов / В.В. Маевский. – М, 1972. – 20с.
137918
  Романенко Д.И. Александр Фадеев / Д.И. Романенко. – М., 1956. – 191с.
137919
  Беляев Б.Л. Александр Фадеев / Б.Л. Беляев. – Красноярск, 1956. – 343с.
137920
  Шешуков С.И. Александр Фадеев / С.И. Шешуков. – М., 1964. – 143с.
137921
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1971. – 336с.
137922
  Шешуков С.И. Александр Фадеев / С.И. Шешуков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 224с.
137923
  Коваленко С.А. Александр Фадеев / С.А. Коваленко. – Москва, 1976. – 63с.
137924
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1983. – 269с.
137925
  Большаков Л.Н. Александр Фадеев / Большаков Л.Н. – Москва, 1988. – 158 с.
137926
   Александр Фадеев. Материалы и исследования. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1977. – 670 с.
137927
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – М., 1960. – 403с.
137928
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – Изд. 2-е, доп. – М., 1964. – 528с.
137929
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., 1970. – 479с.
137930
  Озеров В.М. Александр Фадеев: Творческий путь / В.М. Озеров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 486с.
137931
   Александр Федорович Губин. – Москва, 1958. – 38 с. : 1 л. портр.
137932
  Ефимов Е.Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие : К 30-летию со дня его смерти ([ум.] 13 янв. 1885 г.) / Евгений Ефимов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – 22 с. – Отд оттиск: Юридический вестник. 1915, кн. 9 (1)


  от автора дарственная
137933
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский и его украинство : (к 30-летию со дня смерти его) / В. Науменко. – Москва : Изд. "Укр. жизнь" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1914. – 7 с. – Отд. оттиск: Украинская жизнь, 1915, № 1
137934
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский, [д-р уголовного права, орд. проф. Киевск. ун-та] : (Биографический очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 43 с., 1 л. портр. : 1 портр. – Библиогр. указ. тр. А.Ф. Кистяковского (с. 38-43)
137935
  Леонов Н.И. Александр Федорович Миддендорф / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1967. – 147с.
137936
   Александр Федорович Можайский создатель первого самолета.. – Москва, 1955. – 176с.
137937
  Крылов В. Александр Федорович Можайский. 1825-1890. / В. Крылов. – Л., 1951. – 272с.
137938
  Авдеенко С.И. Александр Фесюк. Старик с душой юноши / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 62, [2] с. : ил., фот., портр. + 1 СD-ROM. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-966-197-313-7
137939
  Тимофеев Сергей Александр Филипенко, губернатор Югры : Бальнеолечение в Югре - уже реальность. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 12-13 : Фото
137940
  Григорян Н.А. Александр Филипович Самойлов. / Н.А. Григорян. – М, 1963. – 204с.
137941
   Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория : (к 100-летию со дня рождения) / КНУТШ ; [сост., предисл. и руководитель Н.Г. Дашкина ; ред.: Д.Б. Царичкова]. – Киев : Фитосоциоцентр, 2010. – 123, [1] с., [5] л. портр. – Библиогр.: c. 9-10. – ISBN 978-966-306-148-4
137942
  Зив С.С. Александр Флярковский / С.С. Зив. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
137943
   Александр Хвыля. – Москва, 1969. – 18с.
137944
  Шутова Наталья Александр Холодов: "НТК Интурист" ставит на комбинированные туры в Чехию : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66
137945
  Арамян А.Г. Александр Цатурян и русская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Арамян А.Г.; АН АрмССР. – Ереван, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
137946
  Эбаноидзе Л. Александр Цулукидзе / Л. Эбаноидзе. – Тбилиси, 1950. – 156с.
137947
  Козлов И.Т. Александр Чаковский / И.Т. Козлов. – М., 1979. – 142с.
137948
   Александр Чапаев и другие.. – М., 1965. – 272с.
137949
   Александр Чапаев и другие.. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1967. – 272с.
137950
  Кронгауз А.М. Александр Чекалин / А.М. Кронгауз. – М, 1950. – 64с.
137951
  Вилинбахов В.Б. Александр Черкасский - сподвижник Петра 1 / В.Б. Вилинбахов. – Нальчик, 1966. – 56с.
137952
  Виленский Ю. Александр Черняховский: терновый венец взамен лаврового венка. Выдающийся украинский ученый в тисках "процесса СВУ" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 5 (534). – С. 24-25


  "...По окінченню гімназії, університету, рік 1894, вступив у склад научителів Київського Університету і потім Медінституту, де займав посади помічник прозектора, прозектора і професора при катедрі гістології".
137953
  Гайсултанов У.Э. Александр Чеченский / У.Э. Гайсултанов. – Грозный, 1981. – 304с.
137954
  Пахмурный П.М. Александр Шавров / П.М. Пахмурный, Н.Б. Митропольская. – Алма-Ата, 1966. – 160с.
137955
  Сперанский М.Н. Александр Шахматов - историк древнерусской литературы / М.Н. Сперанский. – 13с. – Отд. оттиск
137956
   Александр Шервашидзе. – Москва, 1986. – 47с.
137957
  Шилов А.М. Александр Шилов / А.М. Шилов. – М., 1982. – 255с.
137958
   Александр Шилов. Альбом.. – Москва : Изобразательное искусство, 1986. – 304 с.
137959
   Александр Шилов. Выставка живописи.. – М., 1978. – 8с.
137960
   Александр Шилов. Живопись. Графика : каталог выставки. – Томск : Изобразительное искусство, 1985. – 24 с.
137961
  Байрамов М.Б. Александр Ширванзаде и Азербайджан. : Автореф... кандфилол.наук: / Байрамов М.Б.; АН АзССР. Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1969. – 26л.
137962
  Бондаренко К. Александр Шлихтер: благими намерениями // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 10 (179). – С. 58-62
137963
   Александр Юльевич Ишлинский. – М., 1984. – 111с.
137964
   Александр Яковлев. – М., 1928. – 139с.
137965
  Иванов В.В. Александр Яковлевич Пархоменко. / В.В. Иванов. – М., 1953. – 24с.
137966
   Александр Яковлевич Усиков. – Киев : Наукова думка, 1984. – 31с. – (Биобиблиография ученых УССР)
137967
  Рулева А.С. Александр Яшин / А.С. Рулева. – Л., 1980. – 198с.
137968
  Михайлов А.А. Александр Яшин. / А.А. Михайлов. – М., 1975. – 118с.
137969
   Александра Александровна Яблочкина.. – М., 1949. – 12с.
137970
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева-Аркадьева / К.А. Волкова. – Москва, 1947. – 32с.
137971
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева / К.А. Волкова. – Москва-Ленинград, 1948. – 27с.
137972
  Архипова Александра Александра Архипова о мифах. Как драконы стали смертными // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 14 : фото
137973
  Карклинь Г.Н. Александра Бриедис / Г.Н. Карклинь. – М, 1977. – 231с.
137974
  Носкович В.С. Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая / В.С. Носкович. – Ленинград, 1959. – 52 с.
137975
   Александра Васильевна Щекатихина.. – Л, 1958. – 36с.
137976
   Александра Завьялова. – Ленинград, 1971. – 18с.
137977
  Колганова А. Александра Колганова, Георгия Сатель. Каталог выставки. / А. Колганова, Г Сатель. – М., 1985. – 40с.
137978
  Дале Татьяна Александра Коллонтай. Последний роман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 32 (1103). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
137979
  Бреслав Е.И. Александра Михайловна Коллонтай / Е.И. Бреслав. – М, 1974. – 110с.
137980
  Хохлов В. Александра Михайловна Круглова / В. Хохлов. – Кострома, 1952. – 20 с.
137981
  Зборовец И.В. Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц : монография / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2015. – 138, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 113-116


  У пр. №1698038 напис: Дарунок Науковій бібліотеці імені Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 29.03.2015 р. І. Зборовець
137982
  Леонтьева Г.К. Александра Николаевна Якобсон / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 128 с.
137983
   Александра Николаевна Якобсон. Каталог выставки.. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 32 с.
137984
  Добрынина Е.А. Александра Пахмутова / Е.А. Добрынина. – Москва : Советский композитор, 1959. – 14 с.
137985
  Добрынина А Е. Александра Пахмутова / А Е. Добрынина, . – Москва : Советский композитор, 1973. – 141 с.
137986
  Попова Л.Г. Александра Петровна Воронович - Народная артистка СССР / Л.Г. Попова. – К., 1960. – 40с.
137987
  Сайкина А.В. Александра Сайкина: Выст. произведений. / А.В. Сайкина. – Горький, 1978. – 19с.
137988
  Билль А.Ф. Александра Феликсовна Билль = Книжная графика. Гравюра. Акварель. Рисунок : Каталог выставки / А.Ф. Билль. – Москва : Советский художник, 1977. – 53с.
137989
  Мчедлов-Петросян Александра Феофилактовна Васильева-Синцова.(К 130-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 246-247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
137990
  Тугендхольд Я. Александра Экстер, как живописец и художник сцены. / Я. Тугендхольд. – Берлин, 1922. – 32с.
137991
  Варичев Д.И. Александрийская война в источниках древности // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-77. – ISSN 0321-0626
137992
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 397с.
137993
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 384с.
137994
   Александрийская поэзия. – М., 1972. – 430с.
137995
  Кузмин М. Александрийские песни / М. Кузмин. – Птгр. – 74с.
137996
  Малышевский И. Александрийский патриарх Мелентий Пигас и его участие в делах русской церкви. / И. Малышевский. – К., 1872. – 133с.
137997
   Александрия. – Москва ; Ленинград, 1965. – 270с.
137998
  Кохан А.И. Александрия / А.И. Кохан, В.Г. Колесников. – Днепропетровск, 1979. – 77с.
137999
  Пестушко Валерий Александрия : Союз архитектуры и флоры / Пестушко Валерий, Гнатенко Виталий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 42-49 : Іл.
138000
  Истрин В.М. Александрия русских хронографов : исследование и текст / В. Истрин. – Москва : Унив. тип., 1893. – VIII, 362, II, 356 с
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,