Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1377001
  Филимонов Александр Петрович - унитарные инвариантные узлы и факторизация их характеристических оператор-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Филимонов Александр Петрович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 18л.
1377002
  Протопопова И.А. "Умопостигаемый атом" Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 138-144. – ISSN 0042-8744
1377003
  Ларионов А.А. "Университетская автономия" в Московской славяно-греко-латинской академии (XVIII - начало XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 27-40. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье проводится анализ статуса Славяно-греко-латинской академии в свете представлений о «доклассическом» университете. Автором выявлен определенный набор «академических свобод», характеризующих «университетскую автономию». Академия обладала ...
1377004
  Тимошик М.С. "Университетские известия" (1861-1919) : тип видання, структура, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.31-37
1377005
  Щербатюк Володимир Михайлович "Университетские известия" (1861-1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському ун-теті : Дис... канд. істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
1377006
  Катренко А.М. "Университетские известия" та видання праць вчених Київського університету : науково-навч. видання для студ. істор. факультетів / А.М. Катренко, В.М. Щербтюк ; МОУ ; КУ ім. Тараса Шевченка ; Лисянський історичний музей. – Київ, 1996. – 46 с.
1377007
  Щербатюк В.М. "Университетские известия" та їх рольу розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
1377008
  Маркин В.Л. "Университетский протест" 1911 г. и реакция российского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 10-19. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1377009
  Головачева А.Г. "Униженные ", "оскорбленные" и "мечтатели" Достоевского и Чехова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 19-23


  К 190-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
1377010
   "Уникальность, профессионализм, качество - наши преимущества" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70
1377011
  Шмаков О.М. Умови досягнення стратегічного успіху силами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 4-8. – ISSN 2078-7480
1377012
  Рудько Г.І. Умови дотримання законодавства щодо геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, В.О. Огієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-50. – ISSN 1726-5428
1377013
  Онегіна В. Умови еквівалентності обміну // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0131-775Х
1377014
  Семенишина І.В. Умови ефективного використання комп"ютерних технологій навчання математики у вищому навчальному закладі / І.В. Семенишина, І.Д. Гарасимчук // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 265-269. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
1377015
  Якимець О.І. Умови ефективного застосування науково-технічних засобів у цивільному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-24.
1377016
  Слюсаренко О.М. Умови ефективного функціонування і розвитку системи елітної вищої освіти: елементно-структурний баланс. - // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 42-48. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Сутність проблеми і її теоретико-праксеологічна актуальність полягає в тому, що абсолютна більшість випадків неефективності концептуальних рекомендацій щодо вищої освіти загалом і елітної зокрема зумовлена розбалансованістю і несиметричністю ...
1377017
  Башук А.І. Умови ефективної комунікації органів державної влади зі ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 6-11


  У статті визначено умови підвищення ефективності комунікації органів державної влади зі ЗМІ, розглянуто причини, які перешкоджають цьому процесу. The article outlines the conditions of improving of efficiency of communication of government authorities ...
1377018
  Панченко В. Умови ефективної організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 162-166. – ISSN 2308-4634
1377019
  Сахневич І. Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 48-55.
1377020
  Сахневич Інна Андріївна Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 48-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У цій статті розглядаються проблеми виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова" студентами - майбутніми перекладачами, які навчаються в технічних ВНЗ; обгрунтовуються основні принципи та умови ефективної самостійної роботи в ...
1377021
  Босий О. Умови ефективної реалізації фінансово - правових норм // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.63-65
1377022
  Бондаренко В. Умови ефективності застосування адміністративно-правових норм // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 32-37. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1377023
  Процикевич І.А. Умови ефективності політичної пропаганди // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 108-109
1377024
  Тесленко М. Умови ефективності правової охорони конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 21-24. – ISSN 0132-1331
1377025
  Малишева Ю.В. Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки ООН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 284-288. – ISSN 2219-5521
1377026
  Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження / С.А. Покляцький ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2016. – 180, [4] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: 171-181. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1573-9
1377027
  Гольцов Андрій Геннадійович Умови життя сільського населення: суспільно-географічна оцінка територіальних відмін (на прикладі Сумської області) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гольцов Андрій Геннадійович; НАН України, ін-т географії. – К., 1995. – 20л.
1377028
  Чугаєв О.А. Умови забезпечення валютної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 196-200.
1377029
  Гура В.Л. Умови забезпечення конкурентоспроможності підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 339-344.
1377030
  Даниленко Л.І. Умови забезпечення легітимності конституційних змін в Україні: історичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 49-54. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1377031
  Мельник С. Умови забезпечення соціального захисту українських трудящих- мігрантів за кордоном // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 6. – С.19-24
1377032
  Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 103-106. – Бібліогр.: 7 назв
1377033
  Дичко Л.В. Умови забезпечення якості дешифрування об"єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: с.107-108. – ISSN 0130-1039
1377034
  Удалов В.Л. Умови завершення "перехідного періоду" в розвитку сучасної теорії літератури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 21-29. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1377035
  Соколов Ю. Умови загального співудару трьох тіл, що обопільно притягаються за законом Ньютона / Ю. Соколов. – Київ, 1928. – 63с.
1377036
   Умови задач заочного туру // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1029-4171
1377037
  Озель В.І. Умови законності шлюбу та підстави визначення шлюбу недійсним на Україні в Х - поч.ХХ ст.ст. (за нормами церковного права) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 63-66
1377038
  Школа І. та інш. Умови залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіонів України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.54-67. – ISSN 1562-0905
1377039
  Банник Г.І. Умови залягання водоносних горизонтів у районі Канівських дислокацій / Г.І. Банник, Д.В. Закревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 65-70 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1377040
  Крокос В.І. Умови залягання палеоліту в м. Журавці на Прилуччині / В.І. Крокос. – Київ, 1928. – 135-139 с.
1377041
  Задорожна С.М. Умови застосування автономії волі сторін у міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджується питання умов вибору сторонами застосовного права. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводяться умови зарубіжних і національної систем права.
1377042
  Шмаленя С.В. Умови застосування аналогії права за відсутності нормативного закріплення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 24-28. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1377043
  Вовк І. Умови застосування аналогії у кримінальному судочинстві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 291-297. – ISSN 0132-1331
1377044
  Шмагун О. Умови застосування гіпнозу при розслідуванні злочинів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 363-364. – ISBN 978-617-7069-14-9
1377045
  Іванов А. Умови застосування реквізиції в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 18-21.
1377046
  Прокопів А.І. Умови збереження монокарпічних напіврозеткових тирличів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Збереження природних місцезростання для Gentiana acaulis, G. clusii, G. laciniata - найбільш оптимальний спосіб охорони, оскільки в умовах культури налагодження ефективного вирощування досягти не вдається.
1377047
  Барраса Умови збіжності випадкових рядів в нормах просторів Орлича та крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Барраса де Ла Крус Еусебіа; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 13л.
1377048
  Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність ] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ромашова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 134 л. – Бібліогр.: л. 127-134
1377049
  Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Ромашова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1377050
  Слабоспицький О.С. Умови збіжності оцінки методу найменших квадратів для зміщених моделей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Отримані необхідні та достатні умови слушності в середньому квадратичному методі найменших квадратів, марківської оцінки та зваженого методу найменших квадратів у випадку нецентрованих похибок моделі. Результати представлені для регресійної моделі та ...
1377051
  Ковальчук Ю.О. Умови збіжності строго Sub[фі]([Омега]) випадкових рядів у нормах простору Lp // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 72-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Вивчаються випадкові ряди вигляду S(t) = [подано формулу], де [ксі з нижнім індексом k] є сумісно строгого типу субгауссовими випадковими величинами та {[ксі з нижнім індексом k](t), t [належить] [0, Т], k [> або =] 1} - система обмежених вимірних ...
1377052
  Ковальчук О.О. Умови збіжності строго suby ([omega]) випадкових рядів у нормах просторів Орлича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджуються випадкові ряди виду [подано формулу]. Одержано умови та оцінки збіжності цих рядів у нормах просторів Орлича
1377053
  Соловейко О.М. Умови збіжності цін опціонів у моделі Блека-Шоулса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-96. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розв"язання рівняння Блека-Шоулса з граничними умовами для Європейського опціону купівлі та знаходженню умов збіжності цін акцій і опціонів. Знайдено явний вигляд ціни опціону в моделі. Сформульовано умови її збіжності. The subject of the ...
1377054
  Кучер Т.М. Умови звернення до суду за захистом як невід"ємні елементи в реалізації права на судовий захист // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-125.
1377055
  Ніколаєнко Т.Б. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С.18-28.
1377056
  Єрмак О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (порівняльно - правовий аспект0 // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.88-92
1377057
  Цікало В. Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 25-30. – ISSN 2307-8049
1377058
  Бугера О. Умови злочинності неповнолітніх: роль засобів масової інформації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1377059
  Письменський Є.О. Умови зняття судимості та шляхи вдосконалення їх правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 225-230.
1377060
  Калачова І.В. Умови і гарантії зайнятості: концептуальні підходи і статистичне оцінювання // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 151-157.
1377061
  Кутиркін А.М. Умови і охорона праці на підприємствах та в регіоні (економічне управління, соціальний захист молоді) / А.М. Кутиркін. – К., 1994. – 143с.
1377062
  Дзера О.В. Умови і підстави втрати членами колгоспного двору права на частку в спільному майні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются условия и основания утраты членом колхозного двора права на долю в общем имуществе. Подчеркивается, что в ст. 126 ГК УССР предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, в которых неучастие члена колхозного двора на протяжении ...
1377063
   Умови і порядок прийняття на роботу при укладанні трудового договору // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 150-153
1377064
  Слепов Л.А. Умови і порядок прийому до ВКП(б) / Л.А. Слепов. – К., 1947. – 21с.
1377065
  Коріневич А.І. Умови і резерви збільшення виробництва зерна. / А.І. Коріневич. – К., 1973. – 36с.
1377066
  Лапшина І. Умови і результати підготовки кадрів з вищою економічною освітою (підсумки одного соціологічного дослідження) // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1377067
  Александрова О.С. Умови і специфіка діалогу як соціокультурного феномена // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 31-37. – ISSN 2072-1692
1377068
  Тітов Ю.О. Умови ізовалентного заміщення атомів рідкісноземельних елементів у п"ятишаровій перовскітоподібній структурі Ln5Ti4FeO17 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11
1377069
  Пфейфер Ю.В. Умови інтегрувальности узагальнених Jacobi-євих систем лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох функцій = Les conditions d"integrabilite des systemes Jacobiлns generalises d"quations lineaires aux derivees partielles du premier ordre de plusiers fonctions inconnues : докладено 8-X-1920 / [доп.] акад. Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [8] p.
1377070
  Джалладова І.А. Умови існування асимптотичних систем для рівнянь із запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-55. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження асимптотичної системи для системи диференціальних рівнянь із запізненням. Побудовано загальний алгоритм знаходження асимптотичних систем. Детально розглянуто лінійні стаціонарні системи із сталим запізненням. Considere of ...
1377071
  Тітов Ю.О. Умови існування одно- та двошарових сполук (MeII,Ln)n+1BnO3n+1 // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 80-85. – ISSN 1025-6415
1377072
  Кухаренко О.В. Умови існування розв"язку першої крайової задачі системи рівнянь із запізнюванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі досліджується перша крайова задача для системи лінійних стаціонарних рівнянь в частинних похідних другого порядку з сталим запізнюванням. Наведено умови збіжності ряду, у вигляді якого записано розв"язок. The first boundary value ...
1377073
  Самойленко Ю. Умови існування розривних розв"язків квазілінійного рівняння зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про існування розривних розв"язків квазілінійного диференціального рівняння з частинними похідними першого порядку зі змінними коефіцієнтами. Використовуючи асимптотичний розв"язок для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де ...
1377074
  Рустамова А.В. Умови існування слабких квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем на одиничній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 103-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Встановлено достатні умови існування слабких квазіперіодичних розв"язків для натуральних лагранжевих систем з квазіперіодичною за часом силовою функцією на двовимірній одиничній сфері. We establish sufficient conditions for the existence of weak ...
1377075
  Парасюк І. Умови існування слабких квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем на ріманових многовидах / І. Парасюк, А. Рустамова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Встановлено нові достатні умови існування слабких квазіперіодичних розв"язків для натуральних лагранжевих систем з квазіперіодичною за часом силовою функцією на ріманових многовидах. We establish new sufficient conditions for the existence of weak ...
1377076
  Брижик Лариса Свиридівна Умови існування та динамічні властивості аволокалізованих електронних станів в низьковимірних молекулярних системах : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Брижик Лариса Свиридівна; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 2000. – 32л.
1377077
  Титаренко Павло Віталійович Умови існування та стійкості релятивістських ударних хвиль у середовищах з загальним рівнянням стану. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Титаренко Павло Віталійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 141л. – Бібліогр.:л.111-125
1377078
  Титаренко П.В. Умови існування та стійкості релятивіських ударних хвиль у середовищі з загальним рівнянням стану : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Титаренко П. В.; КУ. – К., 1998. – 19л.
1377079
  Сливка-Тилищак Умови існування узагальненого розв"язку задачі про коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами / Сливка-Тилищак, К.Й. Вереш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі розглядається перша крайова задача для рівняння математичної фізики з випадковими початковими умовами, зокрема задача про коливання однорідної струни. Досліджено умови існування з ймовірністю одиниця узагальненого розв"язку. Знайдено оцінку ...
1377080
  Бабенко В.О. Умови й порядок розірвання трудового договору за п. 7 ст. 40 КЗпП України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 222-229. – ISSN 0201-7245
1377081
   Умови колективного договору, які погіршують становище працівників, є недійсними // Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.


  Коментарі фахівців
1377082
  Гутарева Ю.В. Умови комерціалізації інновацій та їх особливості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 134-138. – ISSN 2222-4459
1377083
  Шкляр С.В. Умови конзистентності оцінки найменших квадратів у всіх змінних у моделі векторної лінійної регресії з похибками в змінних // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 148-162. – ISSN 0868-6904
1377084
  Гладких Д. Умови конкуренції на українському ринку банківських послуг // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 9-13 : табл.
1377085
   Умови конкурсу на кращу прокуратуру.. – Х. – 12с.
1377086
  Репкіна А.В. Умови контракту на роботи з цивільного будівництва FIDIC як спосіб правового регулювання договору підряду на капітальне будівництво в міжнародному приватному праві. Проблеми застосування в Україні / А.В. Репкіна, Н.С. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 47-49. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується спосіб правового регулювання договору підряду на капітальне будівництво в міжнародному приватному праві, відмінність форми договору від прийнятої в Україні та актуальність застосування такого регулювання у вітчизняній контрактній ...
1377087
  Збарська А.В. Умови кооперування селянських домогосподарств / А.В. Збарська, О.О. Шпак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 324-329. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1377088
  Затула Д.В. Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів [елемент] випадкових величин / Д.В. Затула, Ю.В. Козаченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9
1377089
  Затула Д.В. Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів F^(fi) випадкових величин / Д.В. Затула, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 38-54. – ISSN 0868-6904
1377090
  Козаченко Ю. Умови Ліпшиця для субгауссових випадкових процесів. Застосування до слабко автомодельних процесів зі стаціонарними приростами / Ю. Козаченко, Т. Соттінен, О. Василик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 67-81. – ISSN 0868-6904
1377091
  Клочко А. Умови ліцензійного договору та застосування до них норм конкурентного права: досвід Європейського союзу та доцільність запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 174-176. – ISBN 978-617-7069-14-9
1377092
  Драбинюк Г. Умови місцезростань та сучасний стан кизильників Провальського степу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано умови місцезростань і стан Cotoneaster melanocarpus Lodd у природних популяціях Провальського степу. The characteristics of conditions of habitats and the state of Cotoneaster melanocarpus Lodd in the natural populations in Proval"e ...
1377093
  Грицаєнко П.М. Умови можливості прогнозування людської поведінки за допомогою логічного аналізу діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1377094
  Іщенко Ю. Умови можливості толерантності в античності. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.115-142.


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1377095
  Марченко А.О. Умови моральної законності війни в контексті соціальної доктрини католицької церкви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 157-159
1377096
   Умови надання грошової допомоги випускникам педагогічних ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до постанови КМ України від 26.09.2006 № 1361 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ України від 18.05.2017 № 335) випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та ...
1377097
  Мелков Г. Умови надвисокочастотної синхронізації для магнітних наноконтактів, розташованих у шарі магнітовпорядкованої речовини / Г. Мелков, О. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку магнітного наноконтакту, що розташований у шарі магнітовпорядкованої речовини. Записано рівняння, що описує процес синхронізації магнітних наноконтактів. Знайдено розв"язки цього рівняння для широкого діапазону нелінійних зсувів і ...
1377098
  Скомороха Л. Умови належного функціонування судової влади і діяльності суддів в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 199-207. – ISSN 1026-9932
1377099
  Яковенко Т.О. Умови належності L[нижній індекс V] ([Омега]) процесів деяким функціональним просторам Орлича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 76-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто умови належності випадкових процесів з простору Орлича випадкових величин L[нижній індекс V] ([Омега]) функціональним просторам Ордича, які породжені, в першому випадку, тією ж S-функцією V, а в другому - S-функцією, що ...
1377100
  Козаченко Ю.В. Умови належності випадкових процесів деяким функціональним просторам Орлича / Ю.В. Козаченко, Т.О. Яковенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджуються властивості випадкових процесів з просторів Орлича випадкових величин. Для них знайдено умови, за яких вибіркові функції випадкового процесу належать деяким функціональним просторам Орлича та отримані оцінки для розподілів норм ...
1377101
  Томчишен С.В. Умови недійсності (нікчемності) та підстави визнання недійсними правочинів (договорів), які не відповідають вимогам щодо їх письмової форми // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-28
1377102
  Іванова А.В. Умови неогенового торфонакопичення в Закарпатському прогині та на Паннонському масиві / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1377103
  Піляй А. Умови нотаріального провадження засвідчення вірності копій документів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 76-77
1377104
  Фурса С. Умови об"єднання кількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз"єднання // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-41
1377105
  Багро В С. Умови обмеженності та неперервності випадкових процесів з просторів Орлича в термінах мажоруючих мір. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Багро С.В,; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 94л. – Бібліогр.:л.89-94
1377106
  Чабайовський Т.В. Умови обмеження права на недоторканність житла у кримінальному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-149
1377107
  Василик О.І. Умови обмеженості супремуму випадкового процесу з простору Sub[нижній індекс фі]([Омега]) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Розглядаються випадкові процеси [ксі](t) з простору випадкових величин Sub[нижній індекс фі]([Омега]), породженого N-функцією Орліча [фі](x). Отримано умови обмеженості та оцінки розподілу супремуму такого процесу.
1377108
  Богро С.В. Умови обмеженості та неперервності випадкових процесів з проторів Орлича в термінах мажоруючих мір. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Богро С. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 14л.
1377109
  Литвин А. Умови оплати праці науково-педагогічних працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 36. – С. 7


  Зарахування до стажу наукової роботи. Роз"яснює керівник експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Алла Литвин.
1377110
  Тонне О.Ш. Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 126-136. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1377111
  Гончар О. Умови організації педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи другої половини XX століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – C. 52-60. – ISSN 2075-1478
1377112
  Драпей В.О. Умови перекладання податків та їх випадки // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 39-41. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1377113
  Лещук В.П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 34-38. – ISSN 1993-6788
1377114
  Рощина І. Умови підвищення ефективності норма кримінального права у запобіганні злочинам // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 191-196. – ISSN 0132-1331
1377115
  Солом"янюк П.Г. Умови підвищення ефективності процедур банкрутства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 140-147


  Розглядаються проблеми підвищення ефективності процедур банкрутства на основі розширення сфери застосування механізмів ринкової економіки. Rivisement of the problem of bankruptcy procedure effectiveness improvement is based on widening the sphere of ...
1377116
   Умови підготовки і розгортання економічної діяльності у прикордонних регіонах Польщі та України. – Люблін : Видавництво Люблінського католицького університету, 2007. – 128 с. – Назва обкл.: Умови виконання та здійснення господарської діяльності у прикордонних районах Польщі та України : співпраця університетів підтримуюча розвиток регіонів - люблінського та львівського. – ISBN 978-83-7363-501-2
1377117
  Луцький М. Умови підготовки інженерів з програмного забезпечення / М. Луцький, М. Сидоров // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-112. – ISSN 1682-2366


  В контексті нового бакалаврату "Програмна інженерія" в Національному авіаційному ун-ті на факультеті комп"ютерних технологій.
1377118
  Левикін В. Умови побуту в радянських таборах військовополонених // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 36-46. – ISSN 0869-3595
1377119
  Дорофєєв Л.М. Умови походження форм льодовикової акумуляції Волинського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 68-77 : Карта, рис. – Бібліогр.: 4 назви
1377120
  Ющик О.І. Умови правомірності діяння, пов"язаного з ризиком // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.107-111. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7


  Теорія кримінального права
1377121
  Породько В. Умови правомірності обмежень житлових прав громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
1377122
  Терещенко В.І. Умови праці // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 442-447. – ISBN 978-966-316-239-3
1377123
  Кредісов В.А. Умови праці і їх вплив на ефективність суспільного виробництва. : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Кредісов В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
1377124
   Умови праці і стан органу зору у професіональних користувачів персональних комп"ютерів / О.М. Корнєв, В.І. Назаренко, В.Г. Мартиросова, І.А. Мищенко // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 207-211
1377125
  Козуб І. Умови праці й умови трудового договору: розмежування понять / І. Козуб, В. Довгань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 39-42
1377126
  Бризгалов В.Р. Умови праці робітників у важкій промисловості Донбасу напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 31-38. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В данной статье автор исследует один из факторов, характеризующих положение рабочего класса при капитализме, условия труда рабочих на капиталистическом производстве. Используя архивный материал и литературные источники, автор освещает состояние ...
1377127
  Ринчаг П.Д. Умови праці та ефективність суспільного виробництва / П.Д. Ринчаг. – К., 1978. – 32с.
1377128
  Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання політики радянської влади, спрямованої на подолання недоліків на виробництві, пов"язаних з проблемами техніки безпеки та охорони праці в Донбасі у 1920-х рр. Звернено увагу на умови праці робітників та технічної інтелігенції ...
1377129
   Умови праці та стан здоров"я ІТ-фахівців ПАТ "Укртелеком" / П.С. Терещенко, В.І. Назаренко, В.А. Гвоздецький, О.М. Корнєв, О.В. Сєврюкова, Т.В. Строкичєва // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1377130
  Сайчук В. Умови праці як аспект якості трудових ресурсів / В. Сайчук, М. Хінцінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Визначено суспільно-географічне та економічне значення термінів "праця", "робоча сила", "трудові ресурси", "соціально-трудові відносини", "умови праці". Проаналізовано особливості впливу умов праці на кількісні та якісні показники ресурсів праці. ...
1377131
  Богдан І. Умови праці як елемент трудо-правового забезпечення творчості // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 7 (127). – С. 50-56


  У статті досліджується загальний стан правового забезпечення творчості у трудових відносинах через встановлення належних та достатніх для цього умов праці.
1377132
  Королюк О.О. Умови праці як фактор підвищення продуктивності праці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 51-57
1377133
  Брящей Р.І. Умови призначення покарання за наявності обставин, що його пом"якшують // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 130-133
1377134
   Умови прийому - 2018 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення Проект наказу "Про затвердження умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2018 році". Із текстом проектів наказів можна ознайомитися на сайті mon.gov.ua. Зауваження та пропозиції ...
1377135
  Співаковський О. Умови прийому - 2019. Чого очікувати абітурієнтам, їхнім батькам та державі? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 209). – С. 1, 4
1377136
   Умови прийому -2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України надало коментар до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, які були затвердженні наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.
1377137
   Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2017 роуці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1377138
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України. – Київ, 2007. – 20с.
1377139
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 р. № 802 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 69-83. – ISSN 1682-2366
1377140
  Коровайченко Ю.М. Умови прийому до вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 85-103. – ISSN 1682-2366


  Затверджено Наказом МОН України від 08. 09. 2000 № 873.
1377141
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 11. – С. 2-14
1377142
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році : наказ МОН молоді та спорту від 12.10. 2011 р. № 1179. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С.99-119. – ISSN 1682-2366
1377143
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році (проект) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 9/10. – С. 2-17
1377144
   Умови проходження служби та соціальний захист працівників міліції : Збірник нормативно-правових актів України. – Київ : Вікар, 2003. – 341с. – ISBN 966-7131-61-0
1377145
  Кубрак П.М. Умови процесуальних гарантій в кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-617-7363-14-8
1377146
  Шульгін В. Умови реалізації військового законодавства України: аспекти системних ревізій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-10.
1377147
  Грищенко А.А. Умови реалізації національних економічних інтересів України в регулятивній системі СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 19-26. – ISSN 1993-6788
1377148
  Новик(Кошин) Умови реалізації права на пред"явлення позову органами опіки й піклування в інтересах інших осіб // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 107-114. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1377149
  Швець Н. Умови реалізації права на страйк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 118-122
1377150
  Нападовська Л.А. Умови реалізації системного планування господарської діяльності торговельного підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 9-13.
1377151
  Здрагат С.Г. Умови реалізації соціальної технології евалюації інклюзивної освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 10-16. – ISSN 2077-1800
1377152
  Гродзинський М. Умови рівноваги ландшафтів при збуреннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Важливі характеристики збурень ландшафту пов"язані з оцінками їх масштабу, причому доцільно розрізняти територіальний, часовий та якісний виміри масштабу збурень. Умови рівноваги ландшафту визначаються співвідношенням між масштабами збурень і ...
1377153
  Козаченко Ю.В. Умови рівномірної збіжності та ймовірністю вейвлет-розкладів випадкових процесів з Exp[varphi][Omega] / Ю.В. Козаченко, О.В. Полосьмак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 76-87. – ISSN 0868-6904
1377154
  Кривошея С.А. Умови розв"язності матричного алгебраїчного рівняння Ріккаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою апарату теорії узагальнено-обернених операторів отримано необхідну, а також достатню умови розв"язності матричного рівняння Рікката АХ - ХВ = Ф + ЕХФХ (подано формулу) у критичному та некритичному випадках. Указані умови сформульовані в ...
1377155
  Кривошея С.А. Умови розв"язності нетерових крайових задач для інтегро-диференціальних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З допомогою апарату теорії узагальнено-обернених матриць одержано умови розв"язності та досліджено структуру множини розв"язків лінійних нетерових крайових задач для інтегро-диференціальних систем типу Фредгольма та Вольтерра з виродженим ядром.
1377156
  Демчишин М.Г. Умови розвантаження водоносних горизонтів на схилах долин Дніпра та Либеді / М.Г. Демчишин, О.М. Анацький // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 90-96 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1377157
  Радаєв В. Умови розвитку економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 24-42. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
1377158
  Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-37.
1377159
  Залещик В.В. Умови розвитку рекреації на Луганщині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв
1377160
  Семенчук А.О. Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 19-35. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1377161
  Ломаєв О.О. Умови розвитку та районування карсту Волино-Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 33-38 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1377162
  Рожкова Т.С. Умови розвитку української економіки в процесі трансформації навколишнього середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 155-162.
1377163
  Нестеренко В.А. Умови розгортання радянського партизанського руху в 1941 - на початку 1942 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 106-110. – ISSN 2227-183Х
1377164
  Грицай В.Й. Умови самоорганізації поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 372-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Проведено опис умов виникнення самоорганізації в залежності від гемостатичних параметрів. Знайдені структурно-функціональні зв"язки, що впливають на ...
1377165
  Олексенко В. Умови саморефлексії студентів у навчальній діяльновті // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С. 19-22. – ISSN 1562-529Х
1377166
  Сомик А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 39-52
1377167
  Панченко В.С. Умови служби мирових суддів як гарантія професійного виконання обов’язків: на прикладі Волинської ґубернії (1871–1919 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 118-130. – ISSN 0130-5247
1377168
  Зеленський С. Умови справедливості кримінального судочинства // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 92-97. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1377169
  Ставицький А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
1377170
  Мехед А.С. Умови створення комічного: ситуативне та мовне комічне у чеській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 428-432


  У статті подано визначення категорії комічного, описуються умови виникнення комічного в тексті, розглядаються види ситуативного та мовного комічного на матеріалі чеської художньої літератури
1377171
  Філімоніхіна І.І. Умови стійкості основних рухів чотирьох обертових ізольованих систем / І.І. Філімоніхіна, О.О. Горошко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методики, заснованої на теоремі Рауса, одержані достатні умови стійкості, які із точністю до меж співпадають із необхідними, основних рухів чотирьох обертових ізольованих систем, складених із обертового несучого тіла і приєднаних до нього ...
1377172
  Джалладова І. Умови стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізнюванням аргументу та лінійних стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами без запізнювання аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Побудовано моментні рівняння для розв"язку системи лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу у випадку коли права частина системи містить випадкові процеси типу білого шуму, а також для розв"язку системи лінійних ...
1377173
  Нікітін А.В. Умови стійкості стохастичних диференціальних рівнянь ІТО-Cкорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню стійкості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений с ...
1377174
  Назаренко Т. Умови та етапи впровадження профільного навчання географії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 16-20. – ISSN 2075-1478
1377175
  Леонова О.О. Умови та закономірності формування тіньової економіки в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 42-49


  Статтю присвячено науковому осмисленню проблем історичного формування і поширення тіньової економіки, а також можливостей обмеження її впливу на етапі розповсюдження. З існуванням неофіційної економічної діяльності фактично функціонує нова господарська ...
1377176
  Лукіна Т. Умови та критерії ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 164-174
1377177
  Сащук Т.І. Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  З"ясовано питання типології проблем соціальної практики у загальнонаціональних друкованих виданнях. Визначено умови та критерії кваліфікації актуальної соціальної проблематики. The question of typology of problems of social practice in the national ...
1377178
  Якимець О.І. Умови та межі застосування криміналістичних засобів і методів в цивільному судочинстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.49-53. – ISBN 966-614-021-7
1377179
  Захарян О.О. Умови та методи досягнення згоди в суперечках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  Зроблено спробу проаналізувати фактори, що перешкоджають досягненню згоди в суперечках. Розглянуто шляхи усунення цих перешкод, акцентовано увагу на досягнені згоди за допомогою технологій паблік рилейшнз.
1377180
  Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 5-13
1377181
  Пішко І.О. Умови та особливості військово-професійної діяльності миротворчих підрозділів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 124-126. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1377182
  Березовський О.М. Умови та особливості діяльності журналу "Україна" 1907 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано умови, у яких існував журнал "Україна" та з"ясовано його місце в національному русі. The author analyses the problem of existence of journal "Ukraine" and shows its place in development of national movement.
1377183
  Шевчук С.М. Умови та особливості розвитку суспільної географії в УРСР у 1920 - 30- х рр. // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-75-8
1377184
  Енджиргли Марина Володимирівна Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Енджиргли Марина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 130л. – Бібліогр.:л.125-130
1377185
  Енджиргли Марина Володимирівна Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Енджиргли Марина Володимирівна; КУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 14л.
1377186
  Боднарчук Ю.Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944-1946 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-58. – (Історія ; Вип. 24)
1377187
  Андрейцев В. Умови та підстави зміни і припинення договірних правовідносин при виконанні науково-дослідних робіт // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 180-190. – ISSN 1993-0909
1377188
  Клочко В.П. Умови та підходи до виміру ефективності роботи закладів культури // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 1)
1377189
  Романюк Я.М. Умови та порядок визнання нікчемних правочинів дійсними // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 2 (114). – С. 35-40
1377190
  Волошенко В.М. Умови та пріоритети стратегічного планування розвитку сфери туризму на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-16. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто нормативно-правові підходи, економічні, політичні, соціокультурні та інші засади здійснення стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні як перспективного напряму української туристичної галузі. Пропонується ...
1377191
  Грибан А. Умови та рекомендації для успішного патентування індивідуальних хімічних сполук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 43-50.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1377192
  Грибан А. Умови та рекомендації для успішного патентування індивідуальних хімічних сполук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 1608-6422
1377193
  Тріфонова О.Е. Умови та різновиди експлікації імпліцитного смислу в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 201; 12 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1377194
  Тріфонова О.Е. Умови та різновиди експлікації імпліцитного смислу в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 197-201. – ISBN 966-8188-08-X
1377195
  Хабчук А.О. Умови та фактори впливу на морально-психологічний стан українських миротворців в Іраку (2003-2005 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 111-117
1377196
  Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-45.
1377197
  Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-45. – Бібліогр.: с. 37, 39-41, 43-44
1377198
  Голуб В.П. Умови та фактори техногенного підтоплення Подолу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-32. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1377199
  Симоненко А.М. Умови та фактори формування і розвитку освітнього комплексу Київської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 173-180. – Бібліогр.: 4 назви
1377200
  Колотуха О. Умови та фактори формування попиту на спортивний туризм у світі // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 45-54
1377201
  Кіричук З.В. Умови та фактори формування франчайзингу в умовах ринкових трансформаційних процесів // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 121-124. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1377202
  Андросович К.А. Умови та форми процесу успішної адаптації студентів-першокурсників // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1377203
  Підопригора І.І. Умови та чинники впливу на організацію інформаційно-пропагандистсткого забезпечення військово-морських сил Збройних Сил України у 2014 році // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 216-229. – ISSN 2313-5603
1377204
  Кльоба Л.Г. Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 42-45. – Бібліогр.: 13 назв
1377205
  Шуміло О.С. Умови та чинники економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 137-141. – ISSN 2222-4459
1377206
  Фролова А.В. Умови та чинники забезпечення ефективної державної екологічної політики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 31-32 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв
1377207
  Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 5-16.
1377208
  Мазурок П.П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації / П.П. Мазурок, А.Ю. Шахно // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1377209
  Сало Х. Умови та чинники фінансової безпеки кредитних спілок // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 346-352. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1377210
  Теслюк Р. Умови та чинники якості життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 286-291. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1377211
  Полосьмак О.В. Умови та швидкість рівномірної збіжності розкладів процесів з L2(O) [подано формулу] по вейвлетам Баттл-Лемарі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено умови та знайдено швидкість рівномірної збіжності за ймовірністю на [0, T] розкладів по вейвлетам Баттл-Лемарі випадкових процесів X = {X(t),t є R}, з EX(t) = 0, E|X(t)|2 < оо. Ключові слова: випадковий процес, вейвлет-розклад, збіжність за ...
1377212
  Кольцов В.М. Умови та шляхи переходу від номінального до уявного конституціоналізму в країнах пострадянського простору // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 72-78. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1377213
  Кучай О.В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1562-0905
1377214
  Півовар Д.П. Умови типового договору в цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1377215
  Костюченко О. Умови трудового договору лікаря, що впливають на якість медичних послуг // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-69.
1377216
  Кондрух Н. Умови укладання трудового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-37
1377217
  Федущак М.Ю. Умови утворення екзотичних конгломератів воротищенської серії Передкарпаття. / М.Ю. Федущак. – К., 1962. – 112с.
1377218
  Татаринов П.М. Умови утворення родовищ рудних і нерудних корисних копалин / П.М. Татаринов. – Київ : Київський університет, 1962. – 256с.
1377219
  Колісник П.І. Умови утворення та деякі характеристики роси на Україні / П.І. Колісник, І.І. Трусов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 26-32 : Карта, рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1377220
  Полуда В. Умови утримання в"язнів у нацистських таборах військовополонених в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази розглядається проблема умов утримання військовослужбовців Червоної Армії в нацистських таборах військовополонених. На основе широкого круга источников рассматривается проблема содержания военнослужащих Красной Армии в ...
1377221
  Висовень О. Умови утримання та ставлення до в"язнів совісті у місцях позбавлення волі // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 78-84


  На прикладі євангельських християн-баптистів (60-70-ті роки XX ст.).
1377222
  Штефан М.Й. Умови участі громадськості в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 132-146
1377223
  Овод А. Умови участі прокурора в господарському судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 406-407
1377224
   Умови формування аграрно-промислового комплексу в зоні інтенсивного товарного рослинництва : територіально-виробничі системи (комплекси) / М.Г. Ігнатенко, А.Т. Дарова, Я.І. Жупанський, О.О. Мельник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 105-114 : Схема
1377225
  Войтанік І.В. Умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів - міжнародників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 86-90. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті описано умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів - міжнародників. Виокремлено й охарактеризовано ознаки писемного дискурсу й соціокультурні чинники, які впливають на його створення. Встановлено, що письмо, як ...
1377226
  Балута В. Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 9-13. – ISSN 2309-9127
1377227
  Іванова А.В. Умови формування бурого вугілля пізньоміоценового віку в Закарпатті (родовище Бегань) / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1377228
  Попов Є.Є. Умови формування валютного курсу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 127-130.
1377229
  Куценко Л. Умови формування вдалого заголовка // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 228-231
1377230
  Паламарчук М.М. Умови формування високого весняного водопілля в басейні Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 164-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1377231
  Булат А.Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах / А.Ф. Булат, В.В. Лукінов, К.А. Безручко ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Київ : Наукова думка, 2017. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-247. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1534-0
1377232
  Тимчук Я.Я. Умови формування гідрохімічного режиму ріки Прут в різні гідрологічні сезони / Я.Я. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 73-78. – Бібліогр.: 4 назви
1377233
  Ренда А. Умови формування гляціоелеваційного каму біля с. Борки (Волинське Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 57-63 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1377234
  Шабатура О.В. Умови формування гранітоїдів Приазовського блока Українського щита // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 131-134 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
1377235
  Калініченко О.О. Умови формування ділянок постійного підтоплення в межах ландшафту промислового міста / О.О. Калініченко, Л.Й. Золотарьова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 121-131. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1377236
   Умови формування зон небезпечного вітру на території України / Г.П. Івус, С.О. Зубкович, Г.В. Хоменко, І.А. Ковальков // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1377237
  Козловський Б.І. Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях / Б.І. Козловський, Й.М. Білоус // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 335-342 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1377238
  Брагін А.М. Умови формування і основні фізико-механічні властивості четвертинних порід опорного розрізу Музичі // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 166-170. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1377239
  Іщук С.І. Умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-44 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації.
1377240
  Козінцева Л.М. Умови формування і характеристики весняних повеней на р. Прип"яті біля м. Мозиря // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 118-125
1377241
  Кокоріна В.І. Умови формування інноваційної системи країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 356-362. – (Право. Економіка. Управління)
1377242
  Ренда А.Д. Умови формування каму біля селища Люблинець (Волинське Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 22-29. – ISSN 0868-6939
1377243
   Умови формування комбінованих газових пасток на території Західного Донбасу / К. Безручко, О. Приходченко, А. Каргаполов, М. Уразка // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 26-37 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36. – ISSN 0869-0774
1377244
  Човча І.В. Умови формування креативних здібностей майбутніх інженерів-педагогів у контексті особистісно-орієнтованого навчання // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 37-39
1377245
  Діченко А.Л. Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С.39-43 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1377246
  Лужкова О.О. Умови формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 144-148
1377247
  Гунченко Ю.О. Умови формування навичок забезпечення особистої безпеки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в ході занять з вогневої підготовки / Ю.О. Гунченко, В.К. Шваб, С.І. Шепель // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 124-129


  У статті визначено проблеми забезпечення особистої безпеки військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання завдань професійної діяльності. Проаналізовано умови формування навичок забезпечення особистої ...
1377248
  Абдула Ю.А. Умови формування ойконімії Харківщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 202-206. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1377249
   Умови формування прожилкової мінералізації вугленосних відкладів Любельського родовища (Львівсько-Волинський кам"яновугільний басейн) / М. Зубик, І. Наумко, Б. Сахно, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-6220
1377250
  Чебоненко С.О. Умови формування професійних здібностей до педагогічної діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.119-126. – (Психологічні науки)
1377251
  Ульяніч І.В. Умови формування рефлексивної компетентності вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 1-6
1377252
  Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географічн. наук : спец. 11.00.09. - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1377253
  Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 241л. + Додатки: л.188-241. – Бібліогр.: л.161-187
1377254
  Калашнікова Л.Ю. Умови формування соціальної позиції студента // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 125-135. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1377255
  Шевчук В. Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання зсувної небезпеки / В. Шевчук, О. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано підходи до класифікації гравітаційних процесів. На основі поглибленого геологічного аналізу водно-гравітаційних процесів у регіонах із складною гетерогенною геологічною будовою визначено пріоритетний характер виникнення структурних ...
1377256
  Гончарова С.Ю. Умови формування та важелі регулювання "нової економіки" як сучасного феномена / С.Ю. Гончарова, І.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
1377257
  Михайленко М.М. Умови формування та кліматична характеристика снігового покриву степової зони України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 86-88. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1377258
  Біксей П.М. Умови формування та поширення шкідливих явищ в північній частині Буковинських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 68-76 : Карта, табл. – Бібліогр.: 3 назви
1377259
  Бурлаков В.В. Умови формування та розвитку людського капіталу в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Економічні науки ; № 1)
1377260
  Галущенко М.Г. Умови формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) / М.Г. Галущенко, І.М. Ромась // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 289-295 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
1377261
  Галущенко М.Г. Умови формування та розрахункові характеристики максимального стоку річок радянської частини басейну Дунаю // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 53-57. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1377262
   Умови формування та структура метастабільної модифікації неодиму / О.Л. Кравець, О.Б. Лисенко, Г.В. Борисова, С.Л. Рево // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структуру неодиму, виготовленого гартуванням з рідкого стану зі швидкостями від 6-10 4 [подано формулу] до 3-10 6 [подано формулу] К/с. Показано, що при швидкостях гартування понад -3*10 5 [подано формулу] К/с в структурі металу, разом з ...
1377263
  Брагін А.М. Умови формування та фізико-механічні властивості деяких плейстоценових горизонтів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 200-206 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1377264
  Гребень В.В. Умови формування та характеристики стоку наносів р. Рось // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено результати досліджень умов формування стоку завислих наносів у басейні р. Рось. Обчислено характеристики твердого стоку: норма, мінливість, внутрірічний розподіл та інші по водпостах басейну, де вимірюється стік наносів.
1377265
   Умови формування хімічного складу води гірського озера Марічейка (масив Чорногора, Українські Карпати) / В.К. Хільчевський, М.В. Корчемлюк, Р.Л. Кравчинський, Б.Б. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 6-15. – ISSN 2306-5680
1377266
  Головченко Ю.Г. Умови формування хімічного складу підземних вод бучацько-канівських відкладів південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини / Ю.Г. Головченко, В.Г. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1377267
  Паламарчук Л.В. Умови формуванняи сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України / Л.В. Паламарчук, В.М. Шпиг, К.В. Гуда // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 110-120. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглядаються синоптичні та термодинамічні умови утворення сильних опадів у холодний період року в Україні. Для визначення стану атмосфери у відповідний період застосовуються діагностичні чисельні моделі. Отримані дані дозволять описати ...
1377268
  Площик М Умови функціонування ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 72-74
1377269
  Балан Я. Умови цивільно-правового договору найму житла // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 119-125. – ISSN 1561-4999
1377270
  Коструба А. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов"язань у сфері підприємницької діяльності під час проведення антитерористичної операції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 162-170. – ISSN 1026-9932
1377271
  Бех В.П. Умови як чинник модернізації національних систем вищої освіти / В.П. Бех, Ю.В. Бех // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 15-28
1377272
  Марушкевич А.А. Умови, види, методи, форми внутрішнього контролю / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 116-117. – ISBN 978-966-439-865-4
1377273
  Фролов Ю.О. Умови, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1377274
  Єрмоленко В.А. Умови, що сприяють вчиненню злочинних порушень авторського права та суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 42-46. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1377275
  Плюхін О. Умовна інваріантність (1+1) - вимірного рівняння реакції-дифузії-конвекції відносно алгебр Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Знайдено всі рівняння реакції-дифузії-конвекції розмірності (1+1), які є умовно інваріантними відносно алгебри Галілея без оператора маси, та алгебри Галілея з оператором маси. All reaction-diffusion-convection equations of (1+1) dimension, that are ...
1377276
  Бондаренко Б. Умовна правоздатність ненародженої дитини: проблеми праворозуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-617-7069-14-9
1377277
  Сєров М.І. Умовна симетрія нелінійного хвильового рівняння #u=F(u) [подано формулу] / М.І. Сєров, Ю.Г. Подошвелев, Т.П. Яковенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдені оператори умовної симетрії нелінійного хвильового рівняння #u=F(u) [подано формулу], які використані для побудови анзаців і проведення редукції даного рівняння. The operators of a conditional symmetry of nonlinear wave are found the equations ...
1377278
  Фролов Ю.О. Умовне засудження до позбавлення волі з обов"язковим залученням засудженого до праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 80-86. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье анализируется институт условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду, его законодательная регламентация, а также практика применения судебными органами. Автор придерживается мнения, что условное ...
1377279
  Ардан Р. Умовний ризик та інтернет-відомість компанії / Р. Ардан, Я.Я. Притула // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається залежність волатильності доходів фінансових активів від довгострокових Інтернет-відомостей компаній. Запропоновано міру публічності компанії як нормалізований логарифм числа цитування в основних пошукових Інтернет серверах. Одержано ...
1377280
  Головань В.О. Умовний спосіб як морфологічний засіб модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 31-35. – ISSN 2077-804X
1377281
  Война О.А. Умовні марковські процеси та задачі оптимального оцінювання для напівмарківських процесів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 88-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розглянуто задачі фільтрації, інтерполяції та екстраполяції для багатовимірних ланцюгів Маркова при неповних спостереженнях. Крім того розв"язана задача оптимального оцінювання функціоналів типу моменту першого попадання напівмарківського ...
1377282
  Белановський І.Д. Умовні рефлекси у комах / І.Д. Белановський. – С. 15-20
1377283
  Донченко В.С. Умовні розподіли та нечіткі множини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Стаття присвячена представленню нечіткої множини та повних систем таких множин значеннями умовного розподілу одної узагальненої випадкової величини за іншою такою величиною та обговоренню деяких наслідків такого представлення. Зокрема пропонується ...
1377284
  Литвиненко Л.М. Умовність театрального мистецтва: історична динаміка ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Статтю присвячено аналізу історичної динаміки ідей щодо умовності театрального мистецтва. Основним постулатом всіх представлених концепцій є визначеність умовності як важливого критерію художності театрального мистецтва, який фіксує міру незбігання ...
1377285
  Ус О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 98-105. – ISSN 2224-9281
1377286
  Гізімчук С. Умовно-дострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення / С. Гізімчук, Д. Говорун // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 115-119.
1377287
  Снігир О. Умовно незалежний сусід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 5


  Військове співробітництво Білорусі та Росії загрожує безпеці України.
1377288
  Тукаленко Є.В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Тукаленко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.141-174
1377289
  Тукаленко Є.В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Тукаленко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв.
1377290
  Ганжа Б.Л. Умовнорефлекторна харчова поведінка щурів при експериментальній аносмії / Б.Л. Ганжа, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 65-71. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У спробах на 60 білих щурах-самках вивчали динаміку утворення харчо добувних умовах рефлексів, диференціювального та змащувального гальмування на фоні хронічної аносмії, викликаної зруйнуванням нюхових рецепторів сульфатом цинку. Показано, що ...
1377291
  Воробьев Н.В. Умозаключение по аналогии. / Н.В. Воробьев. – Москва, 1963. – 26с.
1377292
  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках : Вопрос о смысле жизни в древне-русской религиозной живописи / Е.Н. Трубецкой. – Москва, 1916. – 44с.
1377293
  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: вопр. о смысле жини в древнерус. религиоз. живописи. / Е.Н. Трубецкой. – М., 1990. – 44с.
1377294
  Стаут Р. Умолкнувший оратор / Р. Стаут. – М, 1990. – 236с.
1377295
  Брагин А.И. Умом и молотком / А.И. Брагин. – Москва : Политиздат, 1975. – 127с. – (Герои советской родины)
1377296
   Умом и сердцем: мысли о воспитании. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 383с.
1377297
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – М., 1965. – 415с.
1377298
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 2-е изд., доп. – М., 1980. – 383с.
1377299
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 4-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
1377300
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 5-е изд. – М., 1989. – 367с.
1377301
  Козырев Петр Умом Россию не понять : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 110-111 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1377302
  Бондаренко Кость Умом Россию не понять // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 50. – С. 68-71
1377303
  Исаев И.А. Умом Россию не понять? // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1377304
  Сизонов Д.Ю. Умотивованість активних дериваційних моделей функціями медичної термінології у ЗМІ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  У статті розглядаються активні дериваційні моделі функцій медичних термінів у мові засобів масової інформаціїї, їх умотивованість та актуалізація в медіакомунікації.
1377305
  Смоляр Н.П. Умотивованість лексичного значення дієслівних композитів моделі "іменник + дієслово" у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 209-214. – ISSN 1729-360Х
1377306
  Зимовець Г.В. Умотивованість та мовно-семіотична гетерогенність у структурі сучасних ергонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 94-99. – Бібліогр.: Літ.: с. 98-99; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1377307
  Голубев А.Д. Умрем, как жили / А.Д. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 271с.
1377308
  Мамонтов Дмитрий Умри все живое // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 82-86 : фото
1377309
  Казаченкова Л.А. Умри или изменись! / Любовь Александровна // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 45-59. – ISSN 2072-3849


  21-23 мая 2013 г. в Новосибирске в рамках Года Германии в России проходил Futur-форуме "Новая библиотека". Его организатором выступила Новосибирская государственная областная научная библиотека, а соорганизаторами - правительство Новосибирской области, ...
1377310
  Гребняк Н.П. Умственная работоспособность гимназистов и лицеистов в процессе учебной деятельности / Н.П. Гребняк. – Донецьк : Лебедь, 2000. – 214с. – (Библиотека профилактической медицины). – ISBN 966-508-128-4
1377311
  Киколов А.И. Умственно-эмоциональное напряжение за пультом управления / А.И. Киколов. – М, 1967. – 176с.
1377312
   Умственное воспитание детей дошкольного возраста.. – Иркутск, 1988. – 110с.
1377313
  Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. / А.Н. Фролова. – К., 1989. – 159с.
1377314
  Саморукова П.Г. Умственное воспитание детей. / П.Г. Саморукова. – Л, 1975. – 88с.
1377315
   Умственное воспитание дошкольника.. – М., 1972. – 288с.
1377316
  Грачева В.А. Умственное развитие детей 6-7 лет в процессе решения математических занимательных задач : Автореф... канд. пед.наук: / Грачева В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 22л.
1377317
  Степанова Е.И. Умственное развитие и обучаемость взрослых / Е.И. Степанова. – Л., 1981. – 84с.
1377318
  Поддьяков А.Н. Умственное развитие и принцип дифференциации : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 174-177. – ISSN 0042-8841
1377319
  Леонтьев А.Н. Умственное развитие ребенка / А.Н. Леонтьев. – Москва, 1950. – 32с.
1377320
  Гезель А. Умственное развитие ребёнка / А. Гезель. – М.-Л., 1930. – 370с.
1377321
   Умственное развитие учащихся в процессе обучения.. – Волгоград, 1967. – 260с.
1377322
  Гуревич К.М. Умственное развитие школьников / К.М. Гуревич, Е.И. Горбачева. – Москва, 1992. – 79с.
1377323
  Оффнер М. Умственное утомление : сущность умственного утомления, методы измерения и польза этих измерений для обучения / Макс Оффнер, д-р (проф. в гимн. короля Людовика в Мюнхене) ; пер. с нем. Ф.Э. Кноп ; под ред. проф. Пед. акад. А.П. Нечаева ; с предисл. и доп. к рус. изд. авт. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1911. – 88, II с. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 83-88)


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1377324
  Пратусевич Ю.М. Умственное утомление школьника. / Ю.М. Пратусевич. – М., 1964. – 459с.
1377325
   Умственноотсталый ребенок.. – вып. 1. – М., 1935. – 175с.
1377326
  Циглер Т. Умственные и общественные течения XIX-го века / Теобальд Циглер ; пер. и примеч. Г.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Изд. Б.Н. Звонарева, 1900. – 616 с., [13] л. портр.
1377327
  Драчев А.В. Умственные люди / А.В. Драчев. – М., 1985. – 192с.
1377328
  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтес. – М., 1971. – 279с.
1377329
  Реньяр П. Умственные эпидемии / П. Реньяр. – Москва. – 290с.
1377330
  Кропоткин П.А. Умственный и ручной труд / П.А. Кропоткин. – К. – 15с.
1377331
  Кропоткин П.А. Умственный и ручной труд : Библиотека журнала "Народное просвещение" / П. Кропоткин. – Киев : Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев
№1 : г.Киев. Май. – 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Единственное издание, разрешенное для России автором, пересмотренное и дополненное им. Георг Мориц Коэн Брандес (1842-1927), датский литературный критик, - автор предисловия. Дионео (псевдоним, настоящее имя Исаак Владимирович Шкловский) (1865-1935), ...
1377332
  Парфенов Д.А. Умственный и физический труд в СССР / Д.А. Парфенов. – Москва, 1964. – 144с.
1377333
   Умственный труд и физическая культура.. – М., 1970. – 83с.
1377334
  Эголинский Я.А. Умственный труд и физическая культура. / Я.А. Эголинский, В.К. Грабовская. – Л., 1972. – 32с.
1377335
  Кикилов А.И. Умственный труд и эмоции / А.И. Кикилов. – М, 1978. – 363с.
1377336
  Копырин В.А. Умственный труд при социализме : Автореф... канд. философ.наук: / Копырин В.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 19л.
1377337
   Умственный труд при социализме. Уч. пособие.. – Свердловск, 1964. – 30с.
1377338
  Алленов В.И. Умственный труд школьника и его роль в педагогичесом процессе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алленов В. И.; Аленов В.И. ; НИИ теории и ист. педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1952. – 16 с.
1377339
  Салов И.А. Умчавшиеся годы. / И.А. Салов. – Саратов, 1990. – 363с.
1377340
  Злобин Г.А. Умысел и его формы / Г.А. Злобин, Б.С. Никифоров. – Москва, 1972. – 262с.
1377341
  Даурова Татьяна Григорьевна Умышленные легкие телесные повреждения как предмет ответственности в совтеском уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Даурова Татьяна Григорьевна; Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1377342
  Жукова В.К. Умышленные телесные повреждения и борба с ними по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Жукова В. К.; МГУ, Юр. фак. – М., 1966. – 15л.
1377343
  Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. / Э.Ф. Побегайло. – Воронеж, 1965. – 206с.
1377344
  Лалаян К.А. Умышленные убийства и борьба с ними. Ст. 99 и 100 УК Арм. ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Лалаян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 23л.
1377345
  Горина Л. Умэ-мацури - душистый праздник грядущей весны // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 86-103. – ISSN 1812-867Х
1377346
  Перерва В.С. Унiaтські богослужбові книги в цepковному житті Київської митрополії ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 53)


  Розглядається роль і місце уніатських богослужбових книг у церковному житті Київської єпархії в кінці XVIII-XIX ст.
1377347
   УНА-УНСО: "Хай ненавидять, аби любили". – К., 1996. – 79с.
1377348
   Унадився журавель до бабиних конопель // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 68-72
1377349
   Унамуно (Unamuno) Мігель де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 936-937. – ISBN 966-316-069-1
1377350
  Беджети А. Унапредуванье на економската соработка мегу Република Македониjа и Република Турциjа, со посебен осврт на привлекуванье инвестиции = Economic cooperation promotion between republic of Macedonia and republic of Turkey, with special emphasis on investment attraction / Абдулменаф Беджети, Шенаj Хаджимустафа ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 102 с. : іл., табл. – Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 978-608-203-133-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1377351
   Унапредуванье на економските односи помегу Република Македониjа и Република Турциjа = Makedonya-Turkiye ekonomik iliskilerinin gelistirilmesi : конференциjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Камбовски]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 216 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. тур. – Бібліогр.: с. 114-120. – ISBN 978-608-203-034-0
1377352
   Унаследованность, направленность и цикличность магматизма.. – Свердловск, 1978. – 180с.
1377353
  Неверов К.А. Унасур - новый формат региональной интеграции в Латинской Америке // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 181-183
1377354
  Чикин А.С. Унвермаг и покупатели / А.С. Чикин. – Свердловск, 1954. – 120с.
1377355
  Беркман И.Л. Унверсальные одноковшовые стоительные экскаваторы / И.Л. Беркман. – М, 1977. – 384с.
1377356
   Унгенская майолика : Альбом. – Кишинев, 1969. – 44с.
1377357
  Жуковский В.А. Ундина : Старинная повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1974. – 135с.
1377358
  Жуковский В.А. Ундина : Старин. повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1979. – 135с.
1377359
  Фуке Ф. Ундина / Ф. Фуке. – М, 1990. – 558с.
1377360
  Калиняк Л. УНДО, ОУН: еволюція міжпартійного конфлікту (1928-1932) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 13-30. – ISSN 2078-6077
1377361
  Щербановский О.С. Унесенные бурей. / О.С. Щербановский. – Москва, 1969. – 336с.
1377362
  Щербановский О.С. Унесенные бурей. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1981. – 318с.
1377363
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
1. – 1982. – 608с.
1377364
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
2. – 1982. – 584с.
1377365
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
1. – 1984. – 607с.
1377366
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
2. – 1984. – 583с.
1377367
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 1. – 1986. – 622 с.
1377368
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 2. – 1986. – 590 с.
1377369
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Каунас : Швиеса. – ISBN 5-430-00248-8
1. – 1989. – 607 с.
1377370
  Митчелл М Унесенные ветром / М Митчелл. – Ленинград : Лениздат. – ISBN 5-289-00447-5
1. – 1989. – 576с.
1377371
  Митчелл М Унесенные ветром / М Митчелл. – Ленинград
2. – 1989. – 573с.
1377372
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Каунас : Швиеса. – ISBN 5-430-00249-6
2. – 1989. – 576 с.
1377373
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саратов
1. – 1990. – 479с.
1377374
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
1. – 1990. – 494с.
1377375
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
2. – 1990. – 473с.
1377376
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саратов
2. – 1990. – 480с.
1377377
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Кишинев
2. – 1990. – 605с.
1377378
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М.
Т. 1. – 1991. – 608с.
1377379
  Митчелл М. Унесенные ветром : в 2-х т. / М. Митчелл. – Минск
Т. 1. – 1991. – 655с.
1377380
  Мичелл М. Унесенные ветром / М. Мичелл. – К.
Т. 1. – 1991. – 475с.
1377381
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Казань
1. – 1991. – 577с.
1377382
  Митчелл М. Унесенные ветром : роман / М. Митчелл; Пер. с англ. Т.Озерской. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-02327-2
1. – 1991. – 464с.
1377383
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов н/Д
1. – 1991. – 318с.
1377384
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саранск
1. – 1991. – 574с.
1377385
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саранск
2. – 1991. – 575с.
1377386
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов н/Д
2. – 1991. – 335с.
1377387
  Митчелл М. Унесенные ветром : роман / М. Митчелл; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-02329-9
2. – 1991. – 448с.
1377388
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Казань
2. – 1991. – 576с.
1377389
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Минск
Т. 2. – 1991. – 639с.
1377390
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов н/Д
3. – 1991. – 390с.
1377391
  Митчелл М. Унесенные ветром : в 2-х кн. / М. Митчелл. – Киев : Военная книга
Кн. 1. – 1992. – 600с.
1377392
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва : Книга и бизнес ; Lexica. – (Дамский роман)
Т. 1. – 1992. – 528с.
1377393
  Митчелл М. Унесенные ветром : в 2-х кн. / М. Митчелл. – Киев : Военная книга
Кн. 2. – 1992. – 370 с.
1377394
  Митчелл М. Унесенные ветром : Роман. / М. Митчелл. – Санкт-Петербург : Бакай. – ISBN 5-88627-002-7
т.2. – 1992. – 448с.
1377395
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – М., 1993. – 174с.
1377396
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – К.
1. – 1993. – 591с.
1377397
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – К.
2. – 1993. – 574с.
1377398
  Ванханен Наталья Унесенные ветром эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 126-138 : Фото, карта
1377399
  Усыченко Ю.И. Унесенные ветром. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1966. – 319с.
1377400
  Цфасман Р.А. Унесенные джазом... // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2006. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 0236-2007
1377401
  Гай Д.И. Унесу боль твою...: Землетрясение в Армении / Д.И. Гай. – Москва, 1989. – 271с.
1377402
  Петляков П.А. Униатская церковь -- оплот антикоммунистической реакции на западноукраинских землях (1917-1946 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Петляков П. А.; Черн. гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 389л. – Бібліогр.:л.373-389
1377403
  Петляков Петр Андреевич Униатская церковь - оплот антикоммунистической реакции на западноукраинских землях (1917-1946 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Петляков Петр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 40 с.
1377404
  Петляков П.А. Униатская церковь - орудие антикоммунизма и антисоветизма / П.А. Петляков. – Львов : Вища школа, 1982. – 166 с.
1377405
  Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня : [ Греко-католич. церковь на землях Украины и Белоруссии] / Дмитрук К.Е. – Москва : Политиздат, 1988. – 381 [8] c. : илл. – ISBN 5-250-00221-8
1377406
  Даниленко С.Т. Униаты / С.Т. Даниленко. – Москва, 1972. – 223 с. – (Современные религии)
1377407
  Штемлер И.П. Универмаг / И.П. Штемлер. – М, 1984. – 304с.
1377408
  Шевлякова Д.А. Универсализм формы в итальянской культуре. Итальянская мода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 33-43. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1377409
   Универсалии и их место в типологических исследованиях.. – М., 1971. – 18с.
1377410
   Универсалии и типологические исследования.. – М., 1974. – 144с.
1377411
  Иванов С.Г. Универсалии и хозяйственная жизнь: рождение капитализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0042-8744
1377412
  Кирилюк Александр Универсалии культуры и семиотика дискурса. Новелла / Кирилюк Александр; НАНУ; ЦГО; Одесский филиал. – Одесса : Астропринт, 1998. – 144с. – ISBN 966-549-232-2
1377413
  Истамгалин Р.С. Универсалия служения как составляющая авторитарного идеала в Московской Руси // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 100-107. – ISSN 0236-2007
1377414
  Пименова Н.Б. Универсальна ли связь инструментальных имен и локативов? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-64. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1377415
  Кон П. Универсальная алгебра / П. Кон. – Москва : Мир, 1968. – 352 с.
1377416
  Плоткин Б.И. Универсальная алгебра, алгебраическая логика и базы данных / Б.И. Плоткин. – Москва : Наука, 1991. – 448с. – ISBN 5-02-014635-8
1377417
  Ейлер, Г. Леонгард Универсальная арифметика
2. – 1769. – 586с.
1377418
  Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике : Научно-практическое пособие / Н.Т. Чуприна. – Москва : Либерея, 2004. – 120 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век). – ISBN 5-85129-175-3
1377419
  Богданов А.В. Универсальная бухгалтерия : учебное пособие / А.В. Богданов ; Европейский ун-т, Херсонский филиал. – Херсон : Херсонская городская типография, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-1510-10-3
1377420
  Хаселир Р. Универсальная версия Windows for Workgroups 3.11 : Практическое пособие / Р. Хаселир, К. Фаненштихт; Пер. с нем. – Москва : Єком, 1994. – 416с. – ISBN 5-87373-013-Х
1377421
  Сотникова А.П. Универсальная десятичная класификация. / А.П. Сотникова. – М., 1981. – 70 с.
1377422
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1962. – 725с.
1377423
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 76с.
1377424
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 92с.
1377425
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 29с.
1377426
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 104с.
1377427
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 148 с.
1377428
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 212 с.
1377429
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 98 с.
1377430
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 32 с.
1377431
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 53 с.
1377432
   Универсальная десятичная классификация. – М
55. – 1963. – 140с.
1377433
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 178 с.
1377434
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 138 с.
1377435
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 224 с.
1377436
   Универсальная десятичная классификация. – М
57,58,59. – 1964. – 292с.
1377437
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1965. – 112с.
1377438
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1966. – 496с.
1377439
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1966. – 32 с.
1377440
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1968. – 104 с.
1377441
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 28 с.
1377442
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 175 с.
1377443
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.1. – 1969. – 497 с.
1377444
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.2. – 1969. – 591 с.
1377445
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1970. – 42 с.
1377446
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2, ч. 2. – Москва, 1982. – 153с.
1377447
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 90с.
1377448
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 19с.
1377449
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2. – Москва, 1983. – 248с.
1377450
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 240с.
1377451
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 85с.
1377452
   Универсальная десятичная классификация : Полное издание на русском языке. – Москва : ВИНИТИ. – ISBN 5-94577-001-9
Т.1 : Вспомогательные таблицы. 0 Общий отдел. – 2001. – 247с.
1377453
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : отраслевые таблицы по геологии, геодезии, картографии и смежным отраслям науки и техники, МФД № 400. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 302 с.
1377454
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : химия, химическая промышленность и смежные отрасли науки и техники. – Изд. 3-е. – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 453, [2] с.
1377455
  Гаврилова С.А. Универсальная десятичная классификация и общая методика ее использования / С.А. Гаврилова. – М., 1974. – 50с.
1377456
  Гаврилова С.А. Универсальная десятичная классификация и общая методика ее использования / С.А. Гаврилова. – 2-е изд. – М., 1975. – 50с.
1377457
  Сукиасян Э.Р. Универсальная десятичная классификация. Воникновение, распространение в современном мире // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 11-18. – ISSN 0130-9765
1377458
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 1. – Москва, 1969. – 296с.
1377459
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 2. – Москва, 1970. – 304с.
1377460
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – 2-е ихзд. – Москва, 1976. – 152с.
1377461
   Универсальная десятичная классификация: сокр. табл.. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 431с.
1377462
  Волков В.Г. Универсальная интерпретирующая программа для ЭВМ "Роботрон-1720" / В.Г. Волков, Д.Л. Лозенцвак. – Москва, 1985. – 207с.
1377463
  Вознюк А.В. Универсальная классификация болезней // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 77-113
1377464
  Агладзе Игорь Николаевич Универсальная методика построения статистических моделей цифровых электронных схем : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Агладзе Игорь Николаевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1377465
   Универсальная научная библиотека в регионе. – Л, 1991. – 183с.
1377466
  Петрова И.Д. Универсальная научная библиотека как региональный центр библиографического обеспечения науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 22-27. – ISSN 0869-6020
1377467
  Галеев А.А. Универсальная неустойчивость неоднородной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет физ. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1377468
  Алексидзе М.А. Универсальная программа разностного решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона с помощью формул повышенной точности / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 314 с. – (Труды IX. Библиотека программ для ЭВМ БЭСМ-2)
1377469
  Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности = Total performance scorecard : как достигать результатов, сохраняя целостность : перевод с англ. / Хьюберт К. Рамперсад ; с пердисл. Д.А. Леонард ; [ перевод А. Логинова, А. Лисицына, А. Лисовская ]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с. – ISBN 5-9614-0068-9
1377470
  Фукс Г.И. Универсальная тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания / Г.И. Фукс. – Томск, 1955. – 18 с.
1377471
   Универсальная энциклопедия лекарственных растений. – Минск; Москва : Книжный Дом; Махаон, 2000. – 656с. : илл. – (Мир энциклопедий). – ISBN 985-428-305-4
1377472
  Штурма П. Универсальная юрисдикция и наказание за серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Существенные признаки, случаи применения, актуальные проблемы и перспективы развития универсальной юрисдикции. Закрепление универсальной юрисдикции в уголовных кодексах зарубежных стран. Ответственность государств и уголовная ответственность физических ...
1377473
  Бурячок А.А. Универсальний русско-украинский словарь : Універсальний російсько-український словник:75 000 слів / А.А. Бурячок. – Київ : Фенікс, 2000. – 624с. – ISBN 966-7558-20-7
1377474
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
1. – 1973. – 316с.
1377475
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
2. – 1973. – 367с.
1377476
  Рябко Б.Я. Универсальное алфавитное кодирование : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Рябко Б. Я. ; Ин-т математики , Сиб. отд. АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 13 с.
1377477
  Трофимов Виктор Куприянович Универсальное кодирование марковских источников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.009 / Трофимов Виктор Куприянович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1377478
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 9. – 1875. – 106 с.
1377479
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 10. – 1875. – 79 с.
1377480
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 11. – 1875. – 87 с.
1377481
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 13. – 1875. – 151 с.
1377482
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 15. – 1875. – 235 с.
1377483
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 17. – 1875. – 87 с., табл.
1377484
  Гуцаленко Л.А. Универсальное развитие человека: предпосылки и перспективы / Л.А. Гуцаленко. – Минск, 1988. – 205с.
1377485
   Универсальное средство. – М, 1991. – 64с.
1377486
  Гутнер Г.Б. Универсальность и постнеклассика // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С.139-156. – ISSN 2077-8309
1377487
  Титлянова А.А. Универсальность процессов биотического круговорота // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 771-780 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1377488
  Байтанасова К.М. Универсальность творчества Мухтара Ауэзова / К.М. Байтанасова, Л.А. Сергазы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 68-70
1377489
  Красовский А.А. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами / А.А. Красовский. – М., 1977. – 271с.
1377490
  Богданов В. Универсальные аспекты организации предложения и синтаксическая специфика славянских языков // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 9-14. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1377491
   Универсальные библиотеки и научная информация о специальной литературе. – Л
3. – 1974. – 180с.
1377492
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – Москва : Недра, 1974. – 88 с.
1377493
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 143 с.
1377494
  Истрина М.В. Универсальные государственные книжные издательства в России XVIII века. : Автореф. дис... канд. филол. наук : 679 / Истрина М.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ф-тет журналистики. – Москва, 1971. – 13 с.
1377495
  Исмаилов А.А. Универсальные грамматики в истории английского языковедения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Исмаилов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 28л.
1377496
  Римский В.Л. Универсальные и коррупционные нормы взаимодействий в российской политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
1377497
   Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1980. – 119с.
1377498
  Чурилкина В.Ф. Универсальные и специальные клеи / В.Ф. Чурилкина. – М, 1967. – 16с.
1377499
  Авах Ю.А. Универсальные машины автоматического контроля : (экон. эффективность и основные устройства) / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1976. – 145 с. – Список лит.: с. 142-144. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 561)
1377500
  Азимов Д. Универсальные метрические пространства над полуполями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Азимов Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1377501
  Левицкая Н.В. Универсальные мосты переменного тока / Н.В. Левицкая. – Москва, 1959. – 13с.
1377502
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для свободных линейных боксов : Дис... канд. физ.-ма.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 104л. – Бібліогр.:л.96-104
1377503
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для сободных линейных боксов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна;. – К., 1989. – 11л.
1377504
  Диксмье Ж. Универсальные обертывающие алгебры / Ж. Диксмье. – М., 1978. – 407с.
1377505
  Кривонос В.Ш. Универсальные образы во втором томе "Мертвых душ" Гоголя: смысл и функции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 15-21. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье привлечено внимание к роли универсальных образов во втором томе "Мертвых душ". В этой связи специально изучаются смысл и функции "пути", "учительства", и "иного мира". Особое внимание уделяется сопоставлению второго тома поэмы Гоголя и его ...
1377506
  Керча Ю.Ю. Универсальные полимеры / Ю.Ю. Керча. – К., 1982. – 15с.
1377507
  Казаченко Л.П. Универсальные связи в спектрах сложных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Казаченко Л.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1377508
  Мальцева О.В. Универсальные смыслы социально-философской сатиры Бернарда Мандевиля // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.186-198. – ISSN 1728-3671
1377509
  Гайдуков В.П. Универсальные таблицы для перевода мер и технических расчетов на логарифмической линейке / В.П. Гайдуков. – Л., 1930. – 48с.
1377510
  Висьневский Я.С. Универсальные таблицы для пересчета минералогического состава горных пород на химический состав и химического состава на минералогический / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1965. – 199с.
1377511
  Адрианов И.В. Универсальные тахеометрические таблицы / И.В. Адрианов. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 92, [7] с. : ил.
1377512
  Нгуен Фук Универсальные устройства сопряжения с ЭВМ и пересчетные модули в стандарте КАМАК : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Нгуен Фук; Объедин. ин-т ядерных исследований. 10-8990. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1377513
  Спиридонов О.П. Универсальные физические постоянные : книга для учащихся / О.П. Спиридонов. – Москва : Просвещение, 1984. – 160с.
1377514
  Бахмутский В.Ф. Универсальные цифровые измерительные приборы и системы / В.Ф. Бахмутский. – К, 1979. – 208с.
1377515
  Калинин А.Г. Универсальные языки программирования: семант. подход / А.Г. Калинин, И.В. Мацкевич. – М., 1991. – 398с.
1377516
  Земсков А.И. Универсальный библиотековед мирового уровня - профессор Яков Леонидович Шрайберг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 0869-608Х
1377517
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1377518
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, А.А. Ратновский. – Москва : Инфра-М, 1999. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1377519
  Клименко И.Е. Универсальный генератор для спектрального анализа и некоторые его применения. : Автореф... канд. техн.наук: / Клименко И.Е.; Сталинград. гос. пед. ин-тут им. А.С.Серафимовича. – Сталинград, 1954. – 10л.
1377520
   Универсальный гидравлический регулятор типа РД-3а ОРГРЭС для теплофикационных установок. – М - Л, 1957. – 16с.
1377521
  Бартенев В.Г. Универсальный измерительный прибор / В.Г. Бартенев. – Москва, 1979. – 47 с.
1377522
  Каврайский В.В. Универсальный инструмент : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрограф. ф-тет. Кафедра гидрографии. – Ленинград, 1935. – 52 с.
1377523
  Куликов В.В. Универсальный искусственный язык НООМ-ДИАЛ: Методические указания для изучающих язык. / В.В. Куликов. – М., 1994. – 112с.
1377524
  Филатов Э.Я. Универсальный комплекс машин для испытания материалов и конструкций на усталость. / Э.Я. Филатов, В.Э. Павловский. – К., 1985. – 91с.
1377525
  Тихомиров Ю.В. Универсальный лабораторный практикум по курсу физики на основе компьютерных моделей // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.17-26.
1377526
  Сайфуллин Р.С. Универсальный лексикон: химия, физика и технология (на русском и английском языках) : Справочник / Р.С. Сайфуллин, А.Р. Сайфуллин. – Москва : Логос, 2002. – 448с. – На тит. листе русский и агл. язык. – ISBN 5-94010-116-Х
1377527
  Усольцева Е.В. Универсальный орган - кисть / Е.В. Усольцева. – М., 1989. – 62с.
1377528
  Конфедератов И.Я. Универсальный паровой двигатель-великое русское изобретение / И.Я. Конфедератов. – Москва, 1951. – 24с.
1377529
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор Multi-Edit. / С.Д. Вильховченко. – Москва : ABF, 1994. – 266 с.
1377530
  Гольденберг Л.И. Универсальный самоучитель современного английского языка : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студентов, преподавателей, репетиторов] / Гольденберг Л.И. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-551-9
1377531
  Мартынов В.В. Универсальный семантический код / В.В. Мартынов. – Минск, 1977. – 191с.
1377532
  Мартынов В.В. Универсальный семантический код / В.В. Мартынов. – Минск, 1984. – 132с.
1377533
  Елисова М.О. Универсальный символ "мировое древо" и его образно-речевые парадигмы в художественных текстах Бориса Пастернака : Дис. ... канд. филол. наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Елисова М.О.; КНУТШ Институт филологии. – Киев, 2006. – 242л. – Библиогр.: л. 198 - 242
1377534
  Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов: инвестирование, конкуренция, менеджмент, маркетинг, предпринимательство : Учебное пособие / В.Э. Коломойцев. – Киев : Молодь, 2000. – 415с. – ISBN 966-7615-17-0
1377535
  Инджиев А.А. Универсальный справочник начинающего журналиста / Инджиев А.А. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496 с. – (Профессиональное мастерство). – ISBN 978-5-222-11130-7
1377536
   Универсальный столик Е.С. Федорова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1953. – 837с.
1377537
  Фикличев В.Г. Универсальный теодолитно-иммерсионный метод / В.Г. Фикличев. – М., 1967. – 132с.
1377538
  Жуков Борис Универсальный труженик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 60-67 : Фото
1377539
  Драгункин А. Универсальный учебник английского языка. Новый подход / Александр Драгункин. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик ; Респекс, 2008. – 720с. – ISBN 978-5-7345-0280-8 ,978-5-386-00242-8
1377540
  Жуков Борис Универсальный хищник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 108-115 : Фото
1377541
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8
1377542
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : ЭКСМО; Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8; 5-699-04363-2
1377543
   Универсальный энциклопедический справочник / [сост.: А.В. Чернявский, Д.А. Ковальчук]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга ; Фолио, 2009. – 478, [2] с. : ил., табл. – На обл. содержание: Земля и Вселенная; Человек; Живая природа; История; Религия; Культура; Наука; Пространство, вещество и время. – Библиогр.: с. 474. – ISBN 978-966-14-0526-3
1377544
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – Москва, 1964. – 171с.
1377545
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1967. – 196с.
1377546
   Универсальный язык программирования. – Москва, 1968. – 352 с.
1377547
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 3-е изд., испр. – Москва, 1972. – 183с.
1377548
   Универсальня вычислительная полупроводниковая машина "Раздан-2".. – Київ
1. – 1968. – 159с.
1377549
  Стайков И. Универсиада-77 и висшего образование в Народна республика България. / И. Стайков. – София, 1978. – 90с.
1377550
  Мариц А.М. Универсильный стереотаксический атлас головного мозга собаки / А.М. Мариц, Н.П. Духовная. – Кишинев, 1975. – 176с.
1377551
  Карпов А.О. Университет - от модерна к постмодерну // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 132-141. – ISSN 0869-0499


  В статье с философских позиций рассматривается социокультурное движение образования к современной постмодернистской парадигмально-дифференцированной структуре, обусловленное его подчинением экономическим и технократическим нуждам общества. Показано, ...
1377552
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – М., 1947. – 373с.
1377553
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1948. – 268с.
1377554
  Карнаухов С. Университет "Львовская политехника" переходит на дистационное обучение, чтобы экономить на отоплении // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 24 ноября (№ 171). – С. 11


  "... Как информирует Zaxid.net, во время зимней сессии с 25 декабря по 27 января зачеты и экзамены студенты будут сдавать только в четырех учебных корпусах из десяти. — Перевести студентов на дистанционное обучение администрация университета приняла ...
1377555
  Василькевич К. Университет будущего: ни оплаты, ни лекций, ни педагогов // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 сентября (№ 37). – С. C 1-3


  "Явно нехарактерные для вуза вещи бросаются в глаза уже в вестибюле Ecole 42 - парижской школы для самостоятельного обучения программированию. Это, к примеру, убойная коллекция провокационной настенной живописи или расписной автомат по продаже ...
1377556
  Рагозин Н.П. Университет в "обществе знаний" // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 102-106. – ISSN 2227-7242
1377557
  Ильченко Е.В. Университет в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и после неё // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-95. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1377558
  Лапина М.С. Университет в моей жизни / М.С. Лапина ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр краеведения. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 313, [1] с., [5] л. фотоил. – Библиогр.: с. 299-310 и в подстроч. примес. – ISBN 978-966-623-715-9
1377559
  Броклис Лоренц Университет в ранний период современной европейской истортрии: учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.44-50. – ISSN 0321-0383
1377560
  Тхагапсоев Х.Г. Университет в современной России: технология как стратегический горизонт? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0869-3617


  Статья является попыткой продемонстрировать, что отсутствие у нашей страны стратегических ориентиров развития, фундированных теоретически, оборачивается «технологизмом» в образовании: технологии в этой сфере, особенно в университете, обретают характер ...
1377561
   Университет в солдатской шинели. – Воронеж, 1985. – 351 с.
1377562
  Малиновский И.А. Университет в сочинениях А.П.Чехова : (Лекция, читанная студентам 1 курса юридического факультета Том. университета 7 сентября 1904 г.) / / И. Малиновский. – Томск : Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1904. – 25 с.
1377563
  Петров В.В. Университет в условиях глобализации: организация, структура, управление // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 20-28. – ISSN 1811-0916
1377564
  Долженко О. Университет в условиях межцивилизационного зазора // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 0321-0383
1377565
   Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего : монография / [Е.Г. Михайлева и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. Е.Г. Михайлевой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2014. – 284 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 8. – Библиогр.: с. 265-283. – ISBN 978-617-7188-73-4
1377566
  Станис В.Ф. Университет во имя мира и дружбы / В.Ф. Станис. – Москва, 1985. – 94 с.
1377567
   Университет для всех. – Кишинев, 1965. – 46с.
1377568
   Университет для всех. – К, 1970. – 20с.
1377569
  Станис В.Ф. Университет дружбы / В.Ф. Станис, 1980. – 76с.
1377570
   Университет дружбы народов. – Москва : Прогресс, 1969. – 66 с.
1377571
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1967. – 252с.
1377572
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1985. – 140с.
1377573
  Кочергин А.Н. Университет и глобализация. Интеграция вызовов современности или "руинизация"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 22-26. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено положение университета как единства образования, науки и воспитания с точки зрения его способности выступать в качестве интегратора вызовов современности, определяющего развитие образования, науки, техники, общества и культуры
1377574
  Бонвеч Бернд Университет и изучение истории в Германии: прошлое и настоящее // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 110-120. – ISBN 966-544-344-5
1377575
  Шелер М. Университет и народный университет / М. Шелер // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 60-98. – ISSN 0869-5377


  Неразделенность проблем реформы ун-та и построение народного ун-та. История немецкого ун-та
1377576
  Шафранов-Куцев Университет и регион / Шафранов-Куцев. – Тюмень : Тюменский гос. ун-тет, 1997. – 224с. – ISBN 5880810488
1377577
  Лево Ж. Университет и рынок : сопоставимы ли академическая и экономическая рациональности? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2008. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0235-1188
1377578
  Макаркин Н.П. Университет и рынок образовательных услуг. / Н.П. Макаркин, О.Б. Томилин // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.8-11.
1377579
   Университет и школа. – Воронеж, 1974. – 128с.
1377580
   Университет им. Аттилы Йожефа. – Сегед, 1979. – 94с.
1377581
  Черниченко К. Университет им. Т. Шевченко по-прежнему лидирует // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 14-20 августа (№ 34). – С. 12


  В этом году самым популярным ВУЗ стал КНУ имени Тараса Шевченко: туда подали - 51 894 заявления.
1377582
   Университет имени Тараса Шевченко. Сквозь огонь и медные трубы=The Palace students // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2010. – № 6 (49). – С. 36-43, 113-115. – ISSN 1991-8348
1377583
   Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины = Research and entrepreneurship university: european experience for Moldova, Russia and Ukraine : [науч.-практ. изд.] / [Андрощук Г. и др. ; авт.-сост. О.А. Хоменко ; вступ. слово Б.Е. Патон]. – Киев [и др.] : Т.А.Т. Груп, 2011. – 344, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. а обороте тит. л. - Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. – Библиогр.: с. 340 и в подстроч. примеч. – (Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС-IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. MERCURY)


  У пр. № 1710391 напис: Першому проректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Закусилу Олегу Калениковичу із вдячністю від партнерів проекту "MERCURY". 13 січня 2012 р. Підписи
1377584
  Рихтер К.К. Университет как драйвер инновационного развития / К.К. Рихтер, Н.В. Пахомова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 61-82. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  В статье обобщаются теоретические взгляды о роли университетов в процессе формирования инновационной экономики. Специальное внимание уделено анализу концепции тройной спирали, согласно которой университет становится одним из главных драйверов ...
1377585
  Оноприенко В.И. Университет как корпорация: проблема ответственности // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 23-29. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1377586
  Бакштановский В.И. Университет как научно-образовательная корпорация : дуализм самоидентификации и выбор приоритета / В.И. Бакштановский, М.В. Богданова, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.78-95. – ISSN 0235-1188
1377587
  Зиневич О.В. Университет как научный и социальный институт в современном российском обществе / О.В. Зиневич, Е.А. Рузанкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 37-43. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - демонстрация возможностей интерпретации университета как научного и социального института с точки зрения концепции науки второго рода. Реконтекстуализация науки и высшего образования приводит к пониманию трансгрессивного характера ...
1377588
  Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный комплекс // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 62-68. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления деятельности Петрозаводского государственного университета как многопрофильного классического университета.
1377589
  Медведев И.А. Университет как составляющая безопасности государства // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 41-48. – ISSN 1811-0916


  Современная ситуация в мире характеризуется как ситуация глобального кризиса. И человеческий фактор, и внешняя среда ставят перед человечеством все новые и новые проблемы. Управлять социальными системами становится все сложнее и сложнее. Немаловажную ...
1377590
  Деменчук П.Ю. Университет как транснациональная корпорация: социально-политические вызовы глобализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблема глобализации рынка образовательных услуг и порождаемые ей социально-политические изменения. Обосновывается тезис о трансформации национального университета в транснациональный. Представляется оценка роли технологий ...
1377591
  Лавров В.В. Университет как форма жизни (Факты и документы из крымского периода жизни Вернадского) // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2002. – № 1. – С.170-174
1377592
   Университет как центр культуропорождающего образования : Изменение форм коммуникации в учебном процессе. – Минск : БГУ, 2004. – 279с. – ((Universitas)). – ISBN 985-485-073-0
1377593
  Боголиб Т.М. Университет как экономическая корпорация (опыт США) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17. – ISSN 1729-7206
1377594
  Струина Р.М. Университет культуры / Р.М. Струина. – Сталинград, 1960. – 28с.
1377595
  Славин А.А. Университет культуры / А.А. Славин, Бернер-Зарудин. – Ашхабад, 1963. – 27с.
1377596
  Медведев В. Университет культуры отпраздновал 25-летие ректорства Михаила Поплавского // Сегодня. – Киев, 2018. – 25 апреля (№ 75). – С. 7


  "В стенах Киевского национального университета культуры и искусств царило праздничное оживление. Студенты, преподаватели и многочисленные зведные гости собрались отметить 25-летие работы Михаила Поплавского на должности ректора этого прославленного ...
1377597
  Цибульский М.Я. Университет марксизма-ленинизма / М.Я. Цибульский. – Х, 1957. – 51с.
1377598
   Университет молодого марксиста. – М, 1969. – 64с.
1377599
  Абилов А.А. Университет на земле Дагестана / А.А. Абилов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 172 с. : ил.
1377600
  Садовничий В.А. Университет на пути к новому качеству образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Доклад на совещании Президиума РАН 18 июня 2008 г.
1377601
   Университет обновленного края. – Махачкала, 1981. – 339 с.
1377602
  Прокофьев Н. Университет октябрей / Н. Прокофьев. – Москва, 1933. – 128 с.
1377603
  Шведченко С.В. Университет педагогического мастерства : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50 : Фото. – ISSN 0016-7207
1377604
  Губерский Л.В. Университет прирастает наукой. Из интервью еженедельнику "Зеркало недели" [2 октября 2010 г.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-50. – ISBN 978-966-439-447-2


  Интервью с ректором КНУ, академиком НАН Украины Леонидом Губерским перед празднованием 175-годовщины университета провела Лидия Суржик. Про М. Максимовича. - С. 50.
1377605
  Покровский Н.Е. Университет уходит за границы города : Ближний Север России как возможная дестинация // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 46-52. – ISSN 1726-667Х
1377606
  Симковский М.Н. Университет художественного воспитания / М.Н. Симковский. – Москва, 1959. – 103 с.
1377607
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1377608
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1377609
  Садовничий В.А. Университет ХХІ века. Размышления об университетском образовании / В.А. Садовничий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 15-34. – (Педагогическое образование ; № 2)
1377610
  Каргова Т. Университет Шевченко: студенты от Евро не пострадают // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  2012-й - особенный год для Украины, в связи спроведением чемпионата Европы по футболу, и благодаря этому у массмедиа постоянно есть информационный повод. Другое дело, как они его используют и интерпретируют новости - так, в момент, когда необходимо ...
1377611
   Университет, 1837-1843 // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / Жариков Н.Л. – Киев, 1987. – С. 111-112
1377612
   Университет, рожденный Октябрем. – Горький, 1978. – 192с.
1377613
  Коновалов Г.И. Университет. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – М., 1961. – 608с.
1377614
  Рязанцев И.П. Университет: его ценности и традиции в воспоминаниях его преподавателей (на основании изучения образовательных биографий) / И.П. Рязанцев, М.А. Подлесная, И.И. Козлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 221-228. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047


  В статье представлена часть эмпирического исследования, проведенного в российских университетах (МГУ и СПбГУ) с 2010 по 2012 гг., посвященная изучению ценностей и традиций крупнейших и наиболее значимых университетов страны. Подобная задача решается ...
1377615
  Кумышева Р.М. Университет: к проблеме образовательной микросреды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 90-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена структурно-функциональному анализу образовательной микросреды в университете. На примере микросреды медицинского факультета рассматривается ее роль в трансформации учебного опыта студентов в их жизненное пространство. The article ...
1377616
  Смирнов В.А. Университет: проблема конгруэнтности системы производства знания и системы обучения // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  У статті метою розгляду вперше обрана проблема конгруентності університетської структури, форми виробництва знання й теорії навчання Г. Бейтсона. Доведено, що університет може розглядатися як унікальний майданчик інноваційних взаємодій. Цей висновок ...
1377617
   Университетам культуры. – Л - М, 1960. – 165 с.
1377618
  Никольский В. Университетская автономия и академическая свобода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617


  Критический взгляд на взаимосвязь традиционных ценностей. Россия.
1377619
   Университетская автономия и ее значение в настоящее время. – К, 1966. – 12с.
1377620
  Швец И.Т. Университетская автономия. / И.Т. Швец. – К, 1966. – 12с.
1377621
  Ястребцева А.В. Университетская академическая свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 130-142. – ISSN 0235-1188
1377622
   Университетская библиотека во Вроцлаве. – Варшава, 1988. – 24с.
1377623
  Губаревич Д.И. Университетская библиотека и образовательный процесс: изменение характера взаимодействия в эпоху цифровых технологий / Д.И. Губаревич, Е.Ф. Карпиевич // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 326-333. – ISBN 978-985-7162-52-9
1377624
  Бургер И.П. Университетская библиотека: новые задачи - новый облик // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 12. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
1377625
  Берлянт А.М. Университетская географическая картография и ее связь со школьным образованием : География. МГУ-250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Фото. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
1377626
  Гребень В.В. Университетская деятельность и основные направления гидролого-гидрохимических исследований профессора В.К. Хильчевского / В.В. Гребень, М.Р. Забокрицкая // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 59-92. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризована деятельность професора-гидролога В.К. Хильчевского, заведующего кафедрой гидрологии и гидроэкологии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который работает в университете с 1976 г. ...
1377627
  Андреев А.Ю. Университетская идея в понимании М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1377628
   Университетская книга. – Москва, 1996-
№ 5. – 1997
1377629
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2006
1377630
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2006
1377631
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2006
1377632
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2006
1377633
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2006
1377634
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2006
1377635
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2006
1377636
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2006
1377637
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2006
1377638
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2006
1377639
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2006
1377640
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12 : Юбилейный выпуск. – 2006
1377641
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2007
1377642
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2007
1377643
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2007
1377644
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2007
1377645
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2007
1377646
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2007
1377647
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2007
1377648
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2007
1377649
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2007
1377650
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2007
1377651
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2007
1377652
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2007
1377653
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2008
1377654
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2008
1377655
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2008
1377656
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2008
1377657
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2008
1377658
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2008
1377659
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2008
1377660
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2008
1377661
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2008
1377662
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2008
1377663
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2008
1377664
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2008
1377665
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1 (146). – 2009
1377666
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2 (147). – 2009
1377667
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3 (148). – 2009
1377668
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4 (149). – 2009
1377669
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5 (150). – 2009
1377670
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6 (151). – 2009
1377671
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7 (152). – 2009
1377672
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8 (153). – 2009
1377673
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9 (154). – 2009
1377674
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10 (155). – 2009
1377675
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11 (156). – 2009
1377676
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2009
1377677
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ июль-август. – 2010
1377678
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ декабрь. – 2010
1377679
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2010
1377680
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ ноябрь. – 2010
1377681
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ октябрь. – 2010
1377682
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2010
1377683
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2010
1377684
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2010
1377685
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2010
1377686
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2010
1377687
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2010
1377688
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь-февраль. – 2011
1377689
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2011
1377690
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2011
1377691
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2011
1377692
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2011
1377693
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2011
1377694
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2011
1377695
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2011
1377696
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2011
1377697
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2011
1377698
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2012
1377699
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2012
1377700
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2012
1377701
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2012
1377702
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2012
1377703
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2012
1377704
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2012
1377705
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2012
1377706
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2012
1377707
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2012
1377708
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2013
1377709
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2013
1377710
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2013
1377711
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2013
1377712
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2013
1377713
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2013
1377714
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2013
1377715
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2013
1377716
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2013
1377717
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2013
1377718
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2014
1377719
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2014
1377720
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2014
1377721
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2014
1377722
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2014
1377723
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2014
1377724
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2014
1377725
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2014
1377726
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2014
1377727
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2014
1377728
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2015
1377729
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2015
1377730
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2015
1377731
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2015
1377732
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2015
1377733
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6, июль - август. – 2015
1377734
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7, сентябрь. – 2015
1377735
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8, октябрь. – 2015
1377736
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9, ноябрь. – 2015
1377737
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10, декабрь. – 2015
1377738
  Роботова А.С. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0869-3617


  Автор исследует значение университетской лекции в современном образовательном процессе. В настоящее время лекция как метод преподавания трансформируется: она принимает черты аргументативного дискурса, становится средством научной коммуникации, ...
1377739
  Гор Г.С. Университетская набережная / Г.С. Гор. – М.-Л., 1964. – 490с.
1377740
  Гусев А. Университетская наука в России: перенос западной модели и возможные риски // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 141-164. – ISSN 0207-3676
1377741
  Иванов А.Е. Университетская политика самодержавия накануне первой русской революции 1899-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов А.Е.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – Москва, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1377742
   Университетская пушкиниана : Прижизненные публикации и издания А.С. Пушкина: Каталог. – Москва : Книжный дом "Университет", 1999. – 256 с. – (Из собрания Научной библиотеки МГУ). – ISBN 5-8013-0093-7
1377743
  Каленова Т.М. Университетская роща / Т.М. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1984. – 416 с.
1377744
  Поляков Н.В. Университетская система образования Франции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 181-194. – ISBN 978-966-551-249-3
1377745
  Чермит К.Д. Университетская среда и здоровье участников образовательного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-65. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные результаты деятельности Адыгейского государственного университета по проекту «Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки "Социальная работа"» программы Евросоюза Темпус-IV. The article presents the ...
1377746
  Тугуз Ф.К. Университетская среда как фактор воспитания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается среда современного университета с точки зрения задач по формированию личности выпускника. Подчеркивается эффективность комплексного подхода к оценке влияния среды на студентов, анализируются ее главные компоненты и характер их ...
1377747
  Сахроков В.А. Университетская теология и духовно - нравственное воспитание студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-89. – ISSN 1561-2465
1377748
  Иконников В.С. Университетская типография : (записка профессора Иконникова). – [Киев], 1884. – 58 с., 2 л. табл. – Отд. оттиск из: Зап. об учен. и учебно-вспомогат. учрежд., К., 1884
1377749
  Бакштановский В.И. Университетская этика : заповедная ? корпоративная ? профессиональная ? / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.29-44. – ISSN 0235-1188
1377750
   Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. – София, 1981. – 892с.
1377751
  Сукиасян Э.Р. Университетские библиотеки в США // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-28. – ISSN 1726-6726
1377752
  Старцев А.И. Университетские годы Радищева. / А.И. Старцев. – М., 1956. – 190с.
1377753
   Университетские известия : Киевский университет; Год 22-й. – Киев
№8 : Август. – 1882. – 308с.
1377754
  Коршенко И.Ф. Университетские кадры для малых инновационных предприятий, входящих в инновационный пояс вуза / И.Ф. Коршенко, О.П. Коршенко, Т.Е. Шушарина // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 52-66. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена одна из причин невысокой эффективности создаваемых в университетах малых инновационных компаний, связанная с недостаточным набором компетенций научно-педагогических работников, идущих в инновационное предпринимательство. Показано, ...
1377755
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / Хусаинов Марат Абзалович, ХлебниковаТатьяна Дмитриевна, , Цыбина Алла Павловна, Любина Нина Ивановна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х
1377756
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / М.А. Хусаинов, Т.Д. Хлебникова, А.П. Цыбина, Н.И. Любина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Центр довузовского образования Уфимского гос. нефтяного тех. ун-та
1377757
  Шитов С.Б. Университетские комплексы как средство формирования человеческого капитала и общества знаний в россии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С.43-55. – ISSN 1561-2465


  Общество знаний - это социум, который способен работать со всем челове- ческим знанием и информацией, здесь самообучение и саморазвитие человека являются главными составляющими. Университетский комплекс представляет собой средство подготовки ...
1377758
  Жураковский В. Университетские комплексы:цели и задачи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.5-8. – ISSN 0321-0383
1377759
   Университетские порталы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.29-30. – ISSN 0321-0383
1377760
  Ефимова И.Н. Университетские рейтинги как инструменты реформирования системы высшего образования в глобальном контексте // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 9-17. – ISSN 1026-955X


  Представлено исследование проблемы продвижения вузов в зарубежных и российских рейтингах. Проведен анализ основных зарубежных и российских рейтингов вузов Нижегородской области. Рассмотрено влияние новой модели инновационной экономики, образования и ...
1377761
  Вишленкова Е.А. Университетские ритуалы (на материалах Императорского Казанского университета) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 4-14. – ISBN 966-544-344-5
1377762
  Московин В.М. Университетские стратегии в условиях глобализации и депопуляции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-32. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрены возможные стратегии университетской деятельности в условиях глобализации и депопуляции.Подобные стратегии целесообразно реализовывать на основе синергетического подхода.
1377763
  Пирогова Т. Университетский библиотекарь: особенности профессии : еще раз о профессиональном самосознании / Татьяна Пирогова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  "Сконструировать" образ университетского библиотекаря, получить представление о его профессиональном самосознании, заглянуть за границы чисто профессиональной деятельности позволило социологическое исследование, проведенное в Научной библиотеке ...
1377764
  Щетинина Г.И. Университетский вопрос 1870-1880-х гг.и устав 1884 г.ж : Автореф... канд.ист.наук: / Щетинина Г.И.; Моск.ун-т. – Москва, 1965. – 15л.
1377765
  Ковалевский В. Университетский комплекс и инновационный потенциал региона // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  Оренбургский гос. ун-т
1377766
  Колокольцев В.М. Университетский комплекс: интеграция и непрерывность / В.М. Колокольцев, Е.М. Разинкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается проблема непрерывной профессиональной подготовки квалифицированных кадров в условиях университетского комплекса. Показан многолетний опыт сотрудничества университета с работодателями и образовательными учреждениями среднего ...
1377767
  Цхадая Н.Д. Университетский комплекс: северная версия // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 14-20. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается роль университетского комплекса как средства решения острых демографических проблем региона на примере Республики Коми. Автор полагает, что структура университетских комплексов в наибольшей степени отвечает задаче подготовки ...
1377768
  Пахсарьян Н.Т. Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 25–31. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1377769
  Броклис Лоренц Университетский период современной европейской истории:учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 2. – С.44-52. – ISSN 0321-0383
1377770
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода к life-long learning: точка бифуркации пройдена // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 9-15. – ISSN 1993-5560
1377771
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода общества к инновационной экономике: векторы измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 22-31. – ISSN 1993-5560
1377772
  Грудзинский А.О. Университетский трансфер знаний для устойчивого роста / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 25-28. – ISSN 0321-0383


  Рассматривается концепция треугольника знаний как основа функциональной модели инновационного университета. Раскрывается процесс формирования системы трансфера знаний в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского в контексте ...
1377773
  Волосникова Л.М. Университетский устав Российской империи 1863 года - режим академической свободы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1377774
   Университетский ученый в "мультиверсуме" современной культуры = The university schoiar in the "muitiverse" of contemporary cuiture : Материалы конференции Российской Ассоциации выпускников Программы Фулбрайта, Ярославль, 19-20 апреля 2002 г. – Москва, 2002. – 184 с.
1377775
  Хаджирадева В. Университетский экзамен. Почему наши вузы пасут задних в международных рейтингах // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 25 июня - 1 июля (№ 26)


  В национальном рейтинге университетов первое место разделили КНУ имени Тараса Шевченко и НТУУ "КПИ".
1377776
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 11, ноябрь. – 1871. – 29 с., 14 с., 24 с., С. 289-328
1377777
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 2, февраль. – 1874. – 72 с.
1377778
  Дебагорий-Мокриевич Университетское время и начало моего народничества // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 187-190. – ISBN 5-7707-1062-4
1377779
  Гитис Л.Х. Университетское книгоиздание XXI века // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  О проблемах университетских издательств, а также о некоторых путях решения этих проблем.
1377780
  Ладыжец Н.С. Университетское образование / Н.С. Ладыжец. – Ижевск, 1992. – 232с.
1377781
   Университетское образование : приглашение к размышлению / В.А. Садовничий, В.В. Белокуров, В.Г. Сушко, Е.В. Шикин. – Москва : Московский университет, 1995. – 352с. – ISBN 5-211-03413-9
1377782
  Цейкович К.Н. Университетское образование в Великобритании / [подгот. канд. техн. наук К.Н. Цейковичем, А А. Самсоновой]. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1976. – 78 с. – (Обзорная информация. Серия "Высшего и средне специального образование за рубежом" / Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информации)
1377783
  Федорова Н.В. Университетское образование в Великобритании на современном этапе (на прим. подготовки студентов гуман. ф-тов). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федорова Н.В.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1973. – 39л.
1377784
  Марцинковский И.Б. Университетское образование в капиталистических странах. / И.Б. Марцинковский. – Ташкент, 1981. – 190с.
1377785
  Подшивалкина В.И. Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 126-129. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
1377786
  Жаров Е.Ю. Университетское образование в Российской империи в XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 112-122. – ISSN 0042-8779
1377787
  Бутягин А.С. Университетское образование в СССР / А.С. Бутягин, Ю.А. Салтанов. – Москва, 1957. – 296с.
1377788
  Ременников Б.М. Университетское образование в СССР / Б.М. Ременников, Г.И. Ушаков. – Москва, 1960. – 96с.
1377789
   Университетское образование в СССР : Указ. лит. на русс. яз за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 262с.
1377790
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
1. – 1966. – 647с.
1377791
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
2. – 1974. – 476с.
1377792
   Университетское образование в СССР и за рубежом = University studies in the USSR and abroad : Указ. сов. и иностр. лит. – Москва
Ч. 3 : 1973-1977. – 1981. – 240с.
1377793
  Поляков Н.В. Университетское образование в Украине между мировыми войнами / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 244-263. – ISBN 978-966-551-249-3
1377794
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала / А.П. Картавцева, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме функционирования целостных социальных систем, и университетское образование рассматривается в качестве одного из возможных вариантов развития данного феномена. Авторы подчеркивают, что образование представляет собой ...
1377795
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916
1377796
   Университетское образование в Финляндии. – Москва, 1979. – 16с.
1377797
   Университетское образование за рубежом = University studies in abroad : Аннот. указ. русс. и иностр. лит. за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 331с.
1377798
   Университетское образование за рубежом : Аннотированный указатель русской и иностранной литературы 1985-1989 гг. – Москва : Изд-во МГУ, 1992. – 165с.
1377799
  Поляков Н.В. Университетское образование Канады / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 233-243. – ISBN 978-966-551-249-3
1377800
  Нигматов З Университетское образование: гуманитарно-ориентированный инновационный подход / З. Нигматов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 0869-3617


  Татарский гос. гуманитарно-педагогичесий ун-т
1377801
  Горбунова Л.С. Университетское образование: трансформационное обучение как путь к автономному мышлению // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 14-39. – (Філософія ; вип. 43)


  В даній статті теорія трансформативного навчання дорослих розглядається як релевантний підхід до освіти індивіда, здатного стати автономним комунікативним суб"єктом громадянського суспільства.
1377802
  Сергеев Н.К. Университетское педагогическое образование в современных условиях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 47-56. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития педагогического образования. Представлен стратегический курс Волгоградского государственного социально–педагогического университета. Уделяется внимание сущности и специфике современного ...
1377803
  Парейяда Ф.С. Университетское планирование и развитие / Ф.С. Парейяда, Й.К. Бертран, Т. Эрнандес // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.34-62.
1377804
  Тихонов В.А. Университетское пространство в системе формирования гражданственности личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 6-8. – ISSN 1997-0803


  В статье отмечается роль университетов в образовательном пространстве, значение университетской системы образования в формировании гражданственности личности. The role of Universities in educational space and significance of university education ...
1377805
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы)


  В статье проанализирован кризис системы высшего образования во Франции в 1964-1968 гг., реакции на него профсоюзов преподавателей и студентов и их предложения по реформированию высшей школы.
1377806
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 221-231. – ISSN 0130-3864


  Студенческое протестное движение.
1377807
  Нюрка Перас Рохас Университетское студенческое движение на Кубе в 1934-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Нюрка Перас Рохас; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1978. – 20л.
1377808
  Медик В.А. Университетское студенчество: образ жизни и студенчество / В.А. Медик, А.М. Осипов. – Москва : Логос, 2003. – 200с. – ISBN 5-94010-154-2
1377809
  Шукшунов В. и др. Университетское техническое образование : концептуальные основы // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.19-30. – ISSN 0869-3617


  Южно-Российский гос.тех. ун-т (Новочеркасский политехнический институт)
1377810
  Чувакин А.А. Университетское филологическое образование на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 74-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ сущностных проблем высшего профессионального образования в России. На примере филологического образования выявлены основные противоречия, возникающие в процессе реализации программных заявлений в образовательной практике An analysis ...
1377811
  Задорожный Г.В. Университетское экономическое образование в условиях становления постнеклассической науки / Г.В. Задорожный, О.Г. Колинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 3-28. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
1377812
  Ковалев В.В. Университетское экономическое образование: проблемы восприятия знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 142-158. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1377813
  Анищенко В.С. Университетського образования без науки быть не может // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 14-20. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы эффективности научной работы преподавателей университетов как одной из ключевых в решении вопроса повышения рейтинга вуза.
1377814
  Бакиров В.С. Университеты " третьей волны": социокультурная миссия // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 1 (48). – С. 22-30


  В чем основная миссия университетов в современных условиях, способны ли они ее в принципе выполнять и что для этого нужно делать? ХХ1 век открывает новый раздел университетской истории.
1377815
  Васильев А. Университеты Австрии // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-23.
1377816
  Бейзеров В.А. Университеты в глобализирующемся мире // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 87-95. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены проблемы влияния процессов глобализации на развитие высшего образования в развитых странах мира, а также на процессы интеграции национальных систем образования в единое мировое образовательное пространство. Особое внимание уделяется ...
1377817
   Университеты в информационном обществе: новые вызовы // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-7.


  В Московском гос. ун-те экономики, статистьики и информатики (МЭСИ) состоялся семинар-совещание.
1377818
  Андреев А.Л. Университеты в контексте социальной истории:от "обучения культуре" к формированию креативных интеллектуальных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается соотношение между идеей университета и реальными функциями университетов в обществе, высказываются предположения о перспективах эволюции университетского образования. The article considers some correlations between the idea of ...
1377819
  Бондаренко В.П. Университеты в проектах Гипровуза / В.П. Бондаренко. – Москва, 1975. – 86с.
1377820
  Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года / Г.И. Щетинина. – Москва, 1976. – 231 с.
1377821
  Захарова О.Л. Университеты Германии в Болонском процессе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С. 101-106. – ISSN 0869-561Х
1377822
  Кочеткова Т.О. Университеты Германии: от реформы Гумбольдта до Болонского процесса / Т.О. Кочеткова, М.В. Носков, В.А. Шершнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены основные принципы университета Гумбольдта и организация системы высшего образования в современной Германии. Представлен Технический университет Дортмунда: история его создания как инновационного вуза, организация обучения, реформы ...
1377823
  Пезенти А. Университеты жизни. / А. Пезенти. – М, 1977. – 231с.
1377824
  Бок Д. Университеты и будущее Америки / Д. Бок. – Москва, 1993. – 124с.
1377825
   Университеты и научные учреждения. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1935. – 586с.
1377826
   Университеты и общество : Сотрудничество университетов в 21 веке: Материалы Второй международной научно-практической конференции ун-тов (МГУ им.М.В.Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – Москва : МАКС Пресс, 2004. – 788с. – ISBN 5-317-01148-5
1377827
   Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков : Материалы Первой международной конференции ун-тов стран СНГ и Балтии (МГУ им.М.В.Ломоносова, 23-24 марта 2000г.). – Москва : Московский университет, 2001. – 768с. – ISBN 5-211-03901-7
1377828
  Кантор В.К. Университеты и профессорство в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 0042-8744
1377829
  Кукушкина Е.И. Университеты и становление социологического образования в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.130-138. – ISSN 0132-1625
1377830
  Янкелевский Е.Е. Университеты культуры - в массы трудящихся. / Е.Е. Янкелевский. – Новгород, 1961. – 56с.
1377831
  Орусова О.В. Университеты примеряются к информационной эпохе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075


  Вища освіта в Японії.
1377832
  Садовничий В.А. Университеты России в XXI веке: замысел программы // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С. 20-24
1377833
  Скопенко В. Университеты славятся традициями / беседу вела Татьяна Стоянова // Elite club : журнал о красоте жизни. – Киев, 2004. – № 6 (10). – С. 154-156 : Фото
1377834
   Университеты США и Великобритании. – Казань, 1991. – 100с.
1377835
  Поляков Н.В. Университеты Украины от второй мировой войны до периода независимости / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 263-273. – ISBN 978-966-551-249-3


  Университетская система Украины в период освободительной борьбы (1917-1920). "Особенный" путь развития университетского образования в Украине (1920-1939).
1377836
   Университеты. Universitates. Наука и просвещение : научно-популярний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
1377837
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-. – ISBN 966-03-0684-9
№ 2. – 1999
1377838
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 1. – 2000
1377839
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 2. – 2000
1377840
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2001
1377841
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2001
1377842
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2001
1377843
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2001
1377844
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2002
1377845
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2002
1377846
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2003
1377847
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2004
1377848
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2004
1377849
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2004
1377850
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2004
1377851
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2005
1377852
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2005
1377853
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярный журнал. – Харьков, 2000-
№ 4. – 2005
1377854
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2006
1377855
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2006
1377856
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2006
1377857
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2006
1377858
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2007
1377859
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2007
1377860
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2007
1377861
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2007
1377862
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1. – 2008
1377863
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2008
1377864
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2008
1377865
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2008
1377866
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2009
1377867
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2009
1377868
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2009
1377869
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (40). – 2010
1377870
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (41). – 2010
1377871
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (42). – 2010
1377872
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (43). – 2010
1377873
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (44). – 2011
1377874
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (45). – 2011
1377875
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (46). – 2011
1377876
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (47). – 2011
1377877
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (48). – 2012
1377878
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (49). – 2012
1377879
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (50). – 2012
1377880
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (51). – 2012
1377881
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (52). – 2013
1377882
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (53). – 2013
1377883
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (54). – 2013
1377884
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2002
1377885
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2002
1377886
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2003
1377887
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2003
1377888
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2003
1377889
   Университеты. Наука и просвещение. Альманах = Universitates : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
за 2008 г. – 2008
1377890
  Третьяков В.Т. Университеты: от обороны к наступлению // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 14-15
1377891
   Университеты: ссуды на учебу и ставка на науку // Сегодня. – Киев, 2017. – 1 августа (№ 137). – С. 11


  Высшее образование в Исландии.
1377892
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 4. – 2003
1377893
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 5. – 2003
1377894
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 6. – 2003
1377895
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2006
1377896
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 2/3. – 2006
1377897
  Бойд Р.У. Универсум информации. / Р.У. Бойд. – М., 1976. – 403с.
1377898
  Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. / Н.Н.Моисеев. – Москва : Устойчивый мир, 2001. – 200c. – (Устройство мира : Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-93177-016-X
1377899
  Варшаломидзе Л.Г. УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1377900
  Кулешов А.П. Унижение / А.П. Кулешов. – Москва, 1984. – 223с.
1377901
  Мфуйу Д. Унижение. / Д. Мфуйу. – М., 1982. – 174с.
1377902
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Биишева Зайнаб Абдулловна; авториз. пер. с башк. И.Гизатуллина. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 292 с.
1377903
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Биишева Зайнаб Абдулловна; авториз. пер. с башк. Ю.Аминова. – Москва : Советская Россия
1. – 1979. – 303 с.
1377904
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Биишева Зайнаб Абдулловна; авториз. пер. с башк. Ю.Аминова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1980. – 623 с.
1377905
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1946. – 447с.
1377906
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 400 c.
1377907
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1955. – 383с.
1377908
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1957. – 399с.
1377909
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368с.
1377910
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1971. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1377911
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Нальчик, 1971. – 388с.
1377912
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1972. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1377913
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1974. – 384с. – (Шк. б-ка)
1377914
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Л, 1977. – 372с.
1377915
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1979. – 367с.
1377916
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 622с.
1377917
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 375 с.
1377918
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 351 с.
1377919
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 368с.
1377920
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Киев : Художественная литература, 1985. – 390 с.
1377921
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 413с.
1377922
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные = роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 364 с.
1377923
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга, 1990. – с.
1377924
  Круговов В.И. УНИК / В.И. Круговов. – Л, 1990. – 39с.
1377925
  Шарапов Алексей Уникальная здравница : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 100-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
1377926
  Марченко С. Уникальная Има Сумак // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 71-76


  Има Сумак (Зоила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо (1922-2008) - перуанская оперная певица и актриса, имевшая мировую известность и владевшая уникальным голосовым диапазоном в 5 октав
1377927
   Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней / Tore Curstedt, Henry, Halliday, , Christian, Speer // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 93-99. – ISSN 2226-1230
1377928
  Хаткевич Василий Уникальная карта ХУІ века : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2 : Карта
1377929
  Марчук А. Уникальная пещера на Сокотре : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 4 : Іл.
1377930
  Сенчихин В. Уникальное "детище юридической академии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 августа (№ 33)


  14 августа в живописном курортном пос. Затока в 40 км от Одессы состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса "Академия", предназначенного для отдыха студентов и преподавателей Национального университета "Одесская юридическая ...
1377931
  Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное: Средства массовой информации и репродуцированное искусство / Н.М. Зоркая. – М., 1981. – 168с.
1377932
  Эттытегина Н. Уникальное искусство Чукотки // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 17-28
1377933
  Ерохина Г. Уникальное книгохранилище: история. Раритеты.Инновации / Г. Ерохина, Г. Колосова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 37 - 41. – ISSN 0869-4915
1377934
  Дмитрук Н.Г. Уникальное культурное наследие Великого Новгорода (к 1150-летию города) / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0016-7207
1377935
   Уникальное месторождение пригидротермальной биоты в нижнекембрийских осадочно-вулканогенных комплексах Кызыл-Таштыгского рудного поля (Восточная Тува) / А.А. Терлеев, В.А. Симонов, А.В. Каныгин, Д.А. Токарев, С.И. Ступаков, А.В. Котляров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 66-74 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73-74. – ISSN 0016-7886
1377936
   Уникальное сочетание таланта математика и экономиста. К 100-летию со дня рождения академика Л.В. Канторовича // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 353-357. – ISSN 0869-5873
1377937
   Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору Московского Кремля - 500 лет. – М, 1989. – 96с.
1377938
  Зайцева И.П. Уникальность "поэтики безыскусности" лирического творчества Михаила Матусовского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 316-322
1377939
  Мищенко Л.В. Уникальность пологендерных структур интегральной индивидуальности школьников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 323-332. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1377940
  Зырянова Л.Н. Уникальные бета-переходы / Л.Н. Зырянова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 99 с.
1377941
   Уникальные возможности в бронировании гостиниц // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-10 [прилож.]
1377942
  Лисицын В.М. Уникальные исследовательские стенды - эффективная база для подготовки магистров / В.М. Лисицын, И.Ю. Зыков, А.Н. Яковлев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 25-27. – ISSN 0321-0383
1377943
  Ярич И. Уникальные коллекци Подмосковья / Ирина Ярич // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  В помещении Фонда редкой книги Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской прошел семинар "Книжные памятники в библиотеках Подмосковья: современное состояние, проблемы и перспективы". В статье представлен обзор докладов ...
1377944
  Комиссарова Т.С. Уникальные ландшафты Ленинградской области : География и екология. К 300-летию Санкт-Петербурга / Т.С. Комиссарова, А.А. Соколова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 33-37. – ISSN 0016-7207
1377945
   Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала. – Новосибирск, 1990. – 222с.
1377946
  Бахритдинов Б.А. Уникальные объекты неживой природы и их охрана / Б.А. Бахритдинов, Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент, 1990. – 61с.
1377947
  Шутова Наталья Уникальные программы от "Элитур Клуба" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53 : Фото
1377948
  Ханмагомедов Х.Л. Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение / Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 37-43. – Библиогр.: 14 назв.
1377949
   Уникальный контент РЖД // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1377950
   Уникальный ксенолит алмазоносного перидотита из кимберлитовой трубки Удачная (Якутия): роль субдукции в образовании алмазов / А.М. Логвинова, Л.А. Тэйлор, Е.Н. Федорова, А.П. Елисеев, Р. Вирт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 397-415 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-415. – ISSN 0016-7886
1377951
  Тимашов И.Е. Уникальный ландшафт Забайкалья: ледниковый кодар и чарские пески : география. Природа России / И.Е. Тимашов, О.А. Борсук, А.А. Лукашов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-33 : Фото. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1377952
  Насирова С. Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 166-170. – ISSN 2076-1554


  Повествуется об одном Ширванском ковре из коллекции НМИА, на котором изображены интересные сюжетные линии и символические узоры, такие как "бута", "анд", "древо жизни", "богиня Хумай" и др. Дана подробная информация о каждом узоре, выявлен смысл ...
1377953
  Куньч З.Й. Уникання пасивних дієслівних конструкцій як елемент культури української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 42-48


  Проаналізовано типові помилки, пов"язані з уживанням пасивних дієслівних конструкцій, а також виявлено, як це відображається на таких ознаках мовної культури, як правильність, змістовність, точність, логічність, відповідність ситуації тощо
1377954
  Кочубей В.В. Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом консультативної роботи в кримінальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112
1377955
  Барабашин С. Уникнення подвійного оподаткування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1377956
  Шмигаль Н.М. та інші Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-104. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 5 (74)). – ISSN 1814-1161
1377957
  В"язовченко А. Уникнути банкрутства всім і кожному // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 7


  "Минуло лише кілька днів, як у Верховній Раді зареєстровано проект Кодексу процедур банкрутства (реєстраційний №8060) авторства 26 народних депутатів, а законопроект уже викликав неабиякий інтерес не тільки у фаховому експертному середовищі. Текст ...
1377958
  Крамар О. Уникнути ірландизації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому ігнорування мовної проблеми загрожує "закономірним" зникненням української мови в Україні.
1377959
  Володимиров Олег Уникнути трагедії можна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-51 : фото
1377960
   Уникумы природы. – Владивосток, 1966. – 43с.
1377961
  Липко В.А. Уникумы. / В.А. Липко. – Ташкент, 1969. – 231с.
1377962
  Кауфман С.В. Униполярно-заряженный воздух по методу е а е а и его биологическое действие на организм животных и человека. / С.В. Кауфман. – Воронеж, 1935. – 151с.
1377963
  Перчик Л.Д. Униполярно-коммутаторные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: / Перчик Л.Д.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1377964
   Униполярные машины. – М - Л, 1940. – 180с.
1377965
   УНИТА капитулировала, но подозрения остаются // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  [Ангола. Внутренняя обстановка в стране.]
1377966
  Олейник Н.П. Унитарная и федеративная формы государственного устройства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 25-27 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7207
1377967
  Сакач Аттила Андреевич Унитарная подгруппа мультипликативной группы группового кольца : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакач Аттила Андреевич; Ужгородский ГУ. – Ужгород, 1991. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1377968
  Ханхасаев М.Х. Унитарная теория рассеяния пимезонов на ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ханхасаев М.Х.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1990. – 20л.
1377969
  Зиновьев М Г. Унитарно-симметричная статическа теория множественного рождения частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3309 / Зиновьев Г.М,; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 10л.
1377970
  Бештоев Х.М. Унитарно-симметричные обобщения статистическое теории множественного образования частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Бештоев Х.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1377971
  Алебастров Валерий Алексеевич Унитарность и причинность в квантовой теории поля с нелокальным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Алебастров Валерий Алексеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7736 Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 10л.
1377972
  Иохвидов И.С. Унитарные и самосопряженные операторы в пространстве с индефинитной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иохвидов И.С.; Одес. ин-тут инжинеров морского флота. – Одесса, 1950. – 7 с.
1377973
  Гусар М. Унитарные представления группы Лоренца 2-5597. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Гусар М.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1377974
  Кириллов А.А. Унитарные представления нильпотентных групп Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириллов А.А. ; МГУ. – Москва, 1961. – 4 с.
1377975
  Бусяцкая И.К. Унитарные представления экспоненциальных групп Ли. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Бусяцкая И. К.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1377976
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-14-Х
Т. 1. – 2005. – XVII, 772, [3] с. – Биогр. справочник: с. 707-758. - Алф. указ.: с. 761-773. – Библиогр. в примеч.: с. 684-706
1377977
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-18-2
Т. 2. – 2005. – XXI, 709, [1] с. : карты. – Биогр.справочник: с. 656-695 .- Алф. указ.: с. 697-709. – Библиогр. в примеч.: с. 637-653
1377978
  Верзилов А.В. Унитские Архимандриты в Чернигове / А.В. Верзилов. – Чернигов, 1903. – с.
1377979
  Демиденко А.А. Унификация видов изданий научно-технической информации / А.А. Демиденко, А.А. Штовассер. – М, 1958. – 19с.
1377980
  Кокорев В.И. Унификация документов управления / В.И. Кокорев. – М, 1979. – 184с.
1377981
  Кадышева О.В. Унификация и гармонизация норм международного частного права в отношении определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.44-65. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1377982
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 61-67. – ISSN 1560-7488
1377983
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики . Ч.II / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 50-77. – ISSN 1560-7488
1377984
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики. Ч.III / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 132-153. – ISSN 1560-7488
1377985
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в договорах об оказании правовой помощи с участием СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Хачатурян А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1377986
  Хачатрян Армен Григорьевич Унификация коллизионных норм в договорах об окозании правовой помощи с участием СССР. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Хачатрян Армен Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
1377987
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве / А.Г. Хачатурян. – К, 1993. – 115с.
1377988
  Кисиль В.И. Унификация коллизионных норм о расторжении брака в договорах о правовой помощи между СССР и другими социалистическими государствами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 78-84. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1377989
   Унификация математических моделей в гидробиологии. – Петрозаводск, 1987. – 68с.
1377990
  Рахимов Махмуд Джураевич Унификация морфологических средств выражения значения множественного числа имен существительных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рахимов Махмуд Джураевич; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1978. – 23л.
1377991
  Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках Унидруа : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Варшаломидзе Л. Г.; КУ им. Т. Шевченко. Ин-т международ. отношений. – К., 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.181-195
1377992
  Кауров О.Ю. Унификация положений уголовных законов Российской Федерации, республики Беларусь и Украины в части уголовной ответственности за преступления террористического характера. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 86-90. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1377993
  Палиашвили И.А. Унификация права международной торговли (На прим. конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Палиашвили И.А.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1377994
  Палиашвили Ирина Аполлоновна Унификация права международной торговли (на примере конвенции 1980 г. О договорах международной купли-продажи товаров) : Дис... канд.юр.наук: 12.00.10 / Палиашвили Ирина Аполлоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.193-209
1377995
   Унификация систем документации. – М, 1989. – 184с.
1377996
  Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1812-3805
1377997
  Булат Р.Е. Унификация управления качеством высшего военно-технического образования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 286-291. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1377998
  Саков А.А. Унификация управленческой документации и общесоюзные классификаторы / А.А. Саков. – Москва : Экономика, 1982. – 168 с.
1377999
  Молчанова Н.Ф. Унификация форм имен существительных в дательном, местном и творительном падежах множественного числа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанова Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1378000
  Симанов А.Л. Унификация: космология и физика высоких энергий // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 34-57. – ISSN 1560-7488
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,