Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1377001
  Аникст А.А. "Фауст"- великое творение Гете / А.А. Аникст. – Москва, 1982. – 64с.
1377002
  Ремезов И.И. "Фауст" / И.И. Ремезов. – Москва, 1935. – 128 с.
1377003
  Фишер Куно "Фауст" Гете : возникновение и состав поэмы / Куно Фишер ; Пер. И.Д. Городецкого. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [6], IV, 213 с. – (Новая библиотека)


  Пер.: Городецкий, Иван Дмитриевич (1861-)
1377004
  Фишер Куно "Фауст" Гете : возникновение и состав поэмы / Куно Фишер ; Пер. И.Д. Городецкого. – 2-е изд. пересмотр. – Москва : Изд. В.Н. Маракуев ; Тип. Т-ва М.Г. Кувшинов, 1887. – [4], IV, 228 с. – (Новая библиотека)
1377005
  Бойезен Х.Х. "Фауст" Гете : комментарий к поэме ; С историко-литературным очерком легенды о Фаусте, объяснительными примечаниями к поэме и библиографическим указателем / Гиальмар Бойезен ; Пер. [и предисл.] Н.В. Арского. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. П.Ф. Вощинской], 1899. – [2], XXXIV, 292, XLVI с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
1377006
  Копелев Л.З. "Фауст" Гете / Л.З. Копелев. – Москва : Художественная литература, 1962. – 144 с.
1377007
  Аникст А.А. "Фауст" Гете / А.А. Аникст. – Москва, 1979. – 240с.
1377008
  Хохлова Н.А. "Фауст" Гете в литературной критике Германской Демократической Республике : Автореф. дис. ... канд. филол.наук : 10.01.05 / Хохлова Н.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
1377009
  Косенко А.А. "Фауст" И.В. Гете и "Дневник Сатаны" Л. Андреева: конфликтная связь // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 69-71. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1377010
  Шалагінов Б.Б. "Фауст" Й.В. Гете : Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст.: Монографія / Б.Б. Шалагінов. – Київ : Вежа, 2002. – 280с. – ISBN 966-7091-48-1
1377011
  Андрієнко Валентина Петрівна "Фауст" Й.В.Гете в українських перекладах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Андрієнко Валентина Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 19 с.
1377012
  Андрієнко В.П. "Фауст" Й.В.Гете в українських перекладах. : Дис... канд. філол.наук: 10.02.16 / Андрієнко В.П.; Мелітопольський держ. пед. інст-т. – Мелітополь, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.144-168
1377013
  Копелев Л. "Фауст" по-украински // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 149-167
1377014
  Федосова Э.П. "Фауст" Ш.Гуно / Э.П. Федосова. – Москва : Музыка, 1966. – 68 с.
1377015
  Грабовський С. "Фаустовська людини" й Космос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Українські теоретики: 1920-ті роки. Юрій Кондратюк, Валентин Глушков.
1377016
  Попеску Р.Д. "Фаянсовый гном из летнего сада" и другие пьесы : сборник ; / Димитру Раду Попеску ; пер. с рум. и послесл. Е. Азерниковой, худож. Т.В. Толстая. – Москва : Радуга, 1986. – 295 с.


  Эти грустные ангелы ; Цезарь - шут пиратов, или Ловушка, или Кто осмелится проверить, фальшивая ли у императора лысина ; Хория, или Птичье молоко ; Фаянсовый гном из летнего сада
1377017
  Щербакова Г.Н. "Фе Ли Ни" / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1989. – 64с.
1377018
  Гирич І. "Федераліст" очима "самостійника" // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 83-110. – ISBN 966-7332-13-6


  До історії написання статті А. Жука "М. Грушевський та СВУ".
1377019
   "Федорівський метод вивчення кристалооптичних властивостей мінералів" : методичні постанови до виконання лабораторного практикуму. – К., 1997. – 40 с.
1377020
  Классович С. "Федько-халамидник" Володимира Винниченка: щедрість головного героя на добро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1377021
  Буторина І. "Фейрі-тейл" педагогіка, або Мистецтво маленьких кроків Казкопедагогіка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3/4). – С. 11-39
1377022
  Задорожна О.С. "Феміністська" поетика творів Оксани Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 229-236


  У статті розглядаються особливості "феміністської поетики" у творах Оксани Забужко. Досліджено образ жінки та ознаки індивідуального стилю жіночого письма Оксани Забужко (на прикладі творів "Сестро, сестро", "Я, Мілена", "Польові дослідження з ...
1377023
   "Фенікс" - усе, що серце забажає : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 68 : Фото
1377024
  Чуйко В.Л. "Фенікс" як концептуальна метафора суб"єкта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 25-30. – ISBN 966-7943-03-8
1377025
   [Федів Олександр Іванович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 269-270. – ISSN 1684-7903


  "...25 серпня 2014 року виповнилось 50 років доктору медичних наук, професору, академіку АНВО України, завідувачу кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету Олександру Івановичу Федіву. "
1377026
  Андреус А.П. Фа-цзя (легізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 72-73. – ISBN 966-316-069-1
1377027
   Фауна Украины : В 40 томах. – Киев : Наукова думка
Т. 34 : Трематоды. Вып. 4/Эхиностомататы. Н.И. Искова. – 1985. – 200с.
1377028
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003605-8; 5-12-00269-2
Т. 29 : Моллюски, вып. 1, кн. 2 : Литторинообразные, риссоиобразные / В. Анистратенко, А.П. Стадниченко. – 1994. – 176с.
1377029
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0196-7
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 1-2 : Десятиногие ракообразные / Ю.Н. Макаров. – 2004. – 429 с.
1377030
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0501-6
Т. 19 : Жесткокрылые, вып. 10 : Жуки-чернотелки (Coleoptera, Nenebrionidae) / Л.С. Черней. – 2005. – 432с.
1377031
   Фауна Украины : в 40 т. / НАНУ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ред. кол.: И.А. Акимов (председ.), В.И. Монченко, М.Д. Зерова [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0998-4
Т. 19 : Жесткокрылые : вып. 9. Жуки-горбатки (Coleoptera, Mordellidae)/ В.К. Односум. – 2010. – 264 с.
1377032
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А .Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1241-7
Т. 15 : Чешуекрылые, вып. 7 : Моли-плютеллиды (Lepidoptera, Plutellidae) / З.С. Гершензон, В.А. Кожевникова. – 2013. – 133, [3] с. : ил. – Разверн. тит. л. - Указ.: с. 120-124. – Библиогр.: с. 125-134
1377033
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А. Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1343-8
Т. 36 : Инфузории, вып. 1 : Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И.В. Довгаль. – 2013. – 266, [4] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Указ.: с. 246-254. – Библиогр.: с. 227-245
1377034
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А. Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1556-2
Т. 29 : Моллюски, вып. 5 : Стебельчатоглазые (Stylommatophora) / И.А. Балашов. – 2016. – 590, [2] с. : ил., табл. – Алф. указ. лат. названий: с. 573-585. - Рез. англ. – Библиогр.: с. 535-572
1377035
   Фауна Украины: охранные категории : Справочник / И.Ю. Парникоза, Е.В. Годлевская, М.С. Шевченко, Д.Н. Иноземцева; Киевский эколого-культурный центр; Под ред. И.В. Загороднюка. – Киев, 2005. – 60с. – ISBN 966-581-667-5
1377036
   Фауна України. – К.
21, в. 3. – 1969. – 388с.
1377037
   Фауна України. – Том19,вип.16. – Київ, 1977. – 388с.
1377038
   Фауна України. – К.
Т. 22, вип. 5. – 1983. – 167с.
1377039
   Фауна України : в 40 т. / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена ; редкол.: І.А. Акімов (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1478-7
Т. 11 : Паразитичні перетинчастокрилі, вип. 8 : Хальциди-Ториміди. Триба Ториміні (Сhalcidoidea, Torymidae, Toryminae, Torymini) / М.Д. Зерова, Л.Я. Серьогіна. – 2016. – 195, [3] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 190-193. - Рез. англ. - Назв. обкл.: Фауна України. Хальциди-ториміди. Триба ториміні. – Бібліогр.: с. 185-188
1377040
  Вдовенко М.В. Фауна фараминифер Визейского яруса Донецкого бассейна и ее стратиграфическое значение : Дис... канд. геолог.-минерал.наук: / Вдовенко М. В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1953. – 293л. – Бібліогр.:л.279-288
1377041
  Вдовенко М.В. Фауна фораминифер визейского яруса Донецкого бассейна и ее стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал .наук: / Вдовенко М.В. – Киев, 1953. – 14 с.
1377042
  Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. Екологія, значення, охорона / К.А. Татаринов. – Львів, 1973. – 257с.
1377043
   Фауна хребетних тварин національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" : колективна монографія / Г.Г. Гаврись, Ю.В. Кузьменко, А.В. Мішта, І.М. Коцержинська; Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцержинська І.М., за заг. ред. Г.Г. Гаврися; Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Козацький вал, 2007. – 120 с. : іл. – ISBN 978-966-358-043-2
1377044
  Ануфриев Г.А. Фауна цикадовых Курильских островов : Автореф... канд. биолог.наук: / Ануфриев Г.А.;. – Горький, 1975. – 18л.
1377045
  Терезникова Е.М. Фауна червецов и щитовок (Coccoidea) Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Терезникова Е.М. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1377046
  Терезникова Е.М. Фауна червецов и щитовок (Coccoidea) Закарпатской области. : Дис... канд. биологич.наук: / Терезникова Е.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1960. – 227л. – Бібліогр.:л.207-227
1377047
  Лепікаш Л.А. Фауна четвертичных молюсків з палеолітичних стоянок Дніпропетровщини й Чернігівщини / Л.А. Лепікаш. – 39-50с.
1377048
  Столяров М.В. Фауна, биология и хозяйственное значение кузнечиковых западной части Грузинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Столяров М.В.; Зоол.ин-т акад.наук СССР.Учен.совет. – Л, 1961. – 20л.
1377049
  Василите Б.С. Фауна, морфология, биология и систематика нематоды короеда стенографа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Василите Б.С.; Ин-т гельминтологии. – М, 1976. – 20л.
1377050
   Фауна, охрана и рациональное использование беспозвоночных животных Латвийской ССР.. – Рига, 1982. – 115с.
1377051
   Фауна, систематика и биология пресноводных беспозвоночных.. – Владивосток, 1988. – 114с.
1377052
   Фауна, систематика, биология и экология гельминитов и их промежуточных хозяев.. – Горький, 1978. – 109с.
1377053
   Фауна, систематика, биология и экология гельминтов и их промежуточных хозяев.. – Горький, 1983. – 103с.
1377054
   Фауна, таксономия, экология млекопитающих и птиц. – Новосибирск, 1987. – 224с.
1377055
   Фауна, флора и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии : Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция; Труды. – Вып. 4. – Москва : Наука, 1977. – 170с.
1377056
   Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде / Н.В. Сверлова, Л.Н. Хлус, С.С. Крамаренко, М.О. Сон, С.В. и др. Леонов; Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С., Сон М.О., Леонов С.В. и др., отв. ред. : Ю.Н. Чернобай, Н.В. Сверлова ; НАНУ, Государственный природоведческий музей. – Львов, 2006. – 226 с. – ISBN 966-02-4006-6
1377057
   Фауна, экология и зоогеография Памира. – Душанбе, 1986. – 135с.
1377058
   Фауна, экология и зоогеография позвоночных и членистоногих. – Новосибирск, 1989. – 183с.
1377059
   Фауна, экология и охрана животных в Азербайджане. – Баку, 1987. – 102с.
1377060
   Фауна, экология и охрана животных Северного Кавказа. – Нальчик, 1980. – 200с.
1377061
  Захаренко А.В. Фауна, экология и практическое значение сетчатокрылых (insecta, neuropteta) Левобережной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Захаренко А.В.; Харьковский с/х ин-т. – Х., 1978. – 19л.
1377062
   Фауна, экология и практическое значение фито- и зоопаразитических организмов. – Кишинев, 1993. – 152с.
1377063
   Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 126с.
1377064
  Дербек Ф. Фаунистические изыскания, веденные во время плавания гидрографической експедиции Восточного океана = Compte-rendu des explorations faunistiques, executees durant la navigation de l"expedition hydrographique dans l"Ocean pacifique // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1377065
   Фаунистические комплексы и флора кайнозоя Причерноморья : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 127с.
1377066
  Чередниченко Л.И. Фаунистические комплексы ископаемых моллюсков антропогена нижнего Приднестровья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чередниченко Л.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 19л.
1377067
   Фаунистические, экологические и этологические исследования животных. – Рига, 1984. – 200с.
1377068
  Трохимець В. Фауністична характеристика літорального зоопланктону Канівського водосховища весною 2006 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати досліджень видового різноманіття та щільності літорального зоопланктону Канівського водосховища протягом весняного періоду 2006 року. Проведено попередній аналіз видового різноманіття зоопланктону в межах дослідних станцій ...
1377069
  Хрокало Л.А. Фауністичний огляд бабок (Insecta: Odonata) Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-37. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено список 37 видів бабок, що зустрічаються на території Сумської області. З цього числа 14 видів вперше вказано для цієї місцевості.
1377070
   Фауногенез и филоценогенез. – М., 1984. – 175с.
1377071
  Третьякова К.В. Фауноназви в латинських пареміях // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 63-67


  У статті розглянуто одну з полемічних проблем пареміології-дефініцію паремій. Укладено класифікацію латинських паремій із фауноназвами у їхньому складі. Акцентовано на рисах антропоцентричності та оцінній семантиці паремій.
1377072
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М. – 353с.
1377073
  Гете И.В. Фауст : трагедия / соч. Гете ; Пер. первой и изложение второй части М. Вронченко. – Санкт-Петербург : В Привилегир. тип. Фишера, 1844. – [4], IV, [4], 432 с.
1377074
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете / Пер. Н. Грекова. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
[Ч. 1]. – 1859. – [4], 152 с. – Экз дефектный: без обл и пол. тит. стр., описан по ЭК РГБ – Электронный каталог / Запись №7
1377075
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете / Пер. А. Фета. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Ч. 1-[2]. – 1901. – 822, CVIII с. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л.
1377076
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете: В настоящем изд., кроме подстроч. прозаич. пер. обеих частей трагедии, помещены ст. о значении "Фауста" и 923 объясн. прим. / В пер. и объяснении [с предисл.] А.Л. Соколовского. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1902. – XX, 362, II с. : ил. – Экз. в разныз тип. переплетах. - Экз № 599768 имеет надпись на тит. л., неразборчиво
1377077
  Гете И.В. Фауст : трагедия И.В. Гете в стихотворном переводе Э.И. Губера. – Санкт-Петербург : Изд. Книгоизд. Герман Гоппе ; [Тип. В.С. Балашев и К], 1902. – XXI, 151 с. : рис. – На первой стр. посвящение: Посвящено незабвенной памяти А.С. Пушкина


  Эдуард Иванович Губер - первый перевод трагедии на русский язык - Фауст в переводе Э. И. Губера вышел в свет в ноябре 1838 года.
1377078
  Гете И.Ф. Фауст : Трагедия Гете / Перев. прозой Петра Вейнберга с прим. [и предисл.] и с новейшими иллюстрациями. – Санкт-Петербург : Ред. "Нового журн. иностр. лит., 1902. – 247 с. : ил., рис. – Отт. из: "Нового журн. иностр. лит., искусства и науки". 1902, № 1-12
1377079
  Гете И.В. Фауст : драматическая поэма Вольфганга Гете / Пер. Николая Холодковского. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Дешевая библиотека ; № 114)
Ч. 1. – 1903. – 250 с. – Вышла только 1-ая часть
1377080
  Гете И.В. Фауст : трагедия / Вольфган Гете ; В пер. в прозе Петра Вейнберга с прим. переводчика. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; Типо-литограф. Б.М. Вольфа, 1904. – [4], 468 с.
1377081
  Ленау Н. Фауст : Поэма ; С приложением очерка А. Луначарского "Н. Ленау и его философские поэмы" / Николай Ленау ; Пер. с нем. [и предисл.] Анатолия Анютина. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование", 1904. – [4], 241 с.


  Анатолий Анютин псевд. Анатолия Васильевича Луначарского
1377082
  Гете И.В. Фауст : с ил. [Ч. 1-2] / Гете ; Пер. Н.А. Холодковского. – Москва : Окто, 1912. – XX, 207 с., [8] л. ил. : ил. – (Библиотека всемирной литературы : Европейские классики)
1377083
  Гете Й.В. Фауст / Й.В. Гете. – Х.
1. – 1926. – 41-331с.
1377084
  Гете Фауст / Гете. – М.-Л.
1. – 1932. – 221с.
1377085
  Гете Фауст / Гете. – М.
1. – 1936. – 268с.
1377086
  Гете И.В. Фауст / Иоганн Вольфганг Гете ; Пер. Н. А. Холодковского ; Под ред. М. Л. Лозинского ; Предисл. и коммент. Ю. А. Спасского. – Москва ; Ленинград : Academia
Ч. 1. – 1936. – XXIII, 238, 11 вкл. л. ил. : ил. – Кн. состоит из двух тит. л., на доб тит. л.: Немецкая литература: Изюранные сочинения / Иоган Вольфган Гете 1749-1832. - На обороте второй тит. л. на нем. яз.
1377087
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва ; Ленинград, 1948. – 383 с.
1377088
  Гете И.В. Фауст / Гете ; пер. Б. Пастернака ; [вст. ст. и ком. Н.Н. Вильмонта]. – Москва : Государственное издательство Художественное литературы, 1953. – 619 с.
1377089
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1954. – 352 с.
1377090
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1955. – 620с.
1377091
  Гете Фауст / Гете. – К., 1955. – 498с.
1377092
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва : Держхудвидав, 1955. – 497с.
1377093
  Гете Фауст / Гете. – М., 1956
1377094
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1957. – 619с.
1377095
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1960. – 619с.
1377096
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1962. – 570с.
1377097
  Гете И.В. Фауст : Первая и вторая части / И.В. Гете. – Москва : Искусство, 1962. – 571с.
1377098
  Гете Иоганн Вольфганг Фауст / Гете Иоганн Вольфганг. – Москва : Художественная литература, 1969. – 511с. – (Библиотека всемирной литературы ; Серия первая)
1377099
  Гете Иоганн Вольфганг Фауст / Гете Иоганн Вольфганг. – Москва : Детская литература, 1969. – 345с.
1377100
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Минск, 1971. – 286 с.
1377101
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Ленинград
1. – 1971. – 197с.
1377102
  Гете И.В. Фауст : Трагедия / И.В. Гете. – Ленинград : Просвещение. – (Классическая немецкая литература)
1. – 1971. – 197с.
1377103
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1973. – 352с.
1377104
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Петрозаводск, 1975. – 304с.
1377105
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва : Правда, 1975. – 480с.
1377106
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1977. – 352с.
1377107
  Гете И.В. Фауст : Пер. с нем. Н. Холодковского / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н. Холодковского ; вст. ст. и прим. С. Тураева]. – Киев : Мистецтво, 1977. – 295 с. – (Шк. б-ка)
1377108
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Орджоникидзе, 1979. – 305с.
1377109
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Пермь, 1981. – 462 с.
1377110
  Гете Й.В. Фауст / Й.В. Гете. – Москва, 1981. – 541 с.
1377111
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1982. – 510с.
1377112
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Киев, 1983. – 299с.
1377113
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1986. – 766с.
1377114
  Гете Й.В. Фауст : Трагедія / Йоганн Вольфганг Гете4 Переклад з нім. М.Лукаша; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 400с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2021-3
1377115
  Гете И.В. Фауст : трагедия / И.В. Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; худож.-оформ. И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [6] с. : илл. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4532-4
1377116
  Арабов Ю. Фауст : сценарий: по мотивам германских легенд и сказаний // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 10. – С. 120-146. – ISSN 0130-6405
1377117
  Гете И.В. Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; послесл. и примеч. Б.Б. Шалагинова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 539 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5826-3
1377118
   Фауст в женском обличье // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 78-95.


  Співачка Мариля Родович
1377119
  Волков И.Ф. Фауст Гёте и проблема художественного метода / И.Ф. Волков. – Москва, 1970. – 264с.
1377120
  Кузьмин Е. Фауст и Агриппа в повести В. Брюсова "Огненный ангел": два образа магии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 415-420. – ISSN 0042-8795
1377121
  Луначарский А.В. Фауст и Город / А.В. Луначарский. – Птгр, 1918. – 100с.
1377122
  Левада А.С. Фауст и смерть. / А.С. Левада. – М., 1963. – 130с.
1377123
  Левада А.С. Фауст и смерть: Пьесы / А.С. Левада. – М., 1978. – 591с.
1377124
  Золотусский И.П. Фауст и физики. Книга о старом Фаусте и новых физиках - о человеке науки в искусстве / И.П. Золотусский. – М., 1968. – 120с.
1377125
  Левада О.С. Фауст і смерть : трагедія / О.С. Левада. – Київ, 1960. – 135 с.
1377126
  Левада О.С. Фауст і смерть / О.С. Левада. – Київ : Дніпро, 1969. – 139 с.
1377127
  Левада О.С. Фауст і смерть : трагедія / О.С. Левада. – Київ : Дніпро, 1989. – 115 с.
1377128
  Бойчук С.С. Фауст Освальда Шпенглера, або Як чорнокнижник став образом європейської культури : гносеологічний та загальнокультурний контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 72-79
1377129
  Смирнов К.Н. Фауст против Мефистофеля? / К.Н. Смирнов. – М., 1982. – 206с.
1377130
  Смирнов К.Н. Фауст против Мефистофеля? / К.Н. Смирнов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 286с.
1377131
  Зив С.С. Фауст Ш.Гуно / С.С. Зив. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 55 с.
1377132
  Маслюк Оксана Фауст як матриця людини невпинного пошуку : урок-осмислення образу головного героя однойменної трагедії Й.В. Гете // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-50
1377133
  Клингер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад / Ф.М. Клингер. – М.-Л., 1961. – 227с.
1377134
  Гете Фауст. Лірика : Для старшого шкільного віку / Гете, Йоганн-Вольфганг; Передм.Д.Наливайка;Пер. з нім.;Малюнки І.Гаврилюка. – Київ : Веселка, 2001. – 478с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0163-5
1377135
   Фауст. Опера Ш.Гуно. – М. – 72с.
1377136
  Кочерга С. Фаустівські інтенції в художньому світі Лесі Українки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 45-54. – ISSN 1728-9572
1377137
  Битковская Г.В. Фаустовская тема в творчестве А.Чехова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-17
1377138
  Алексеев И.А. Фаутность старовозрастных насаждений и влияние ее на долговечность деревьев и товарные качества лесоматериалов : Автореф... канд. с. х.наук: / Алексеев И. А.; М-во с.х. РСФСР, Ворон. лесотхн. ин-т. – Воронеж, 1959. – 21л.
1377139
  Іщенко Я. Фах авторів міських гербів України 60-х - 80-х рр. ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 133-146
1377140
  Мітюшкіна Х.С. Фахівець еколог на сучасному ринку праці (роль екологічної освіти) / Х.С. Мітюшкіна, О.М. Пастернак, Н.М. Матвєєва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 217-225. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  У статті визначено роль екологічної освіти у формуванні необхідних компетенцій фахівця еколога нової формації та його майбутній реалізації на сучасному ринку праці. Дане дослідження проводилося з використанням ряду методів пізнання і дослідження: ...
1377141
   Фахівець з оцінювання: стандарти оцінювання та професійні стандарти / [Укр. асоц. оцінювання]. – Київ : [б. в.], 2016. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1377142
  Петровський А. Фахівець у певній галузі знань як суб"єкт доказування в контексті реформи цивільного процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
1377143
   Фахівці - для роботи зі складною технікою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулася нарада щодо можливості підготовки у вітчизняних навчальних закладах необхідних фахівців для забезпечення належного обслуговування складної медичної техніки в закладах охорони здоров"я. Участь узяли представники Міністерства охорони здоров"я, ...
1377144
  Орлова М.Л. Фахівці з вищою освітою у сфері туризму на ринку праці Одеського регіону / М.Л. Орлова, С.Г. Ярьоменко, Т.В. Стрікаленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 163-168. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1377145
  Орещенко А.В. Фахівці зі створення тривимірних картографічних моделей: категорії "А" і "Б" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: 8 назв
1377146
  Орешета Ю.В. Фахівці із соціальної роботи як ключові суб"єкти сфери соціальної роботи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
1377147
  Горбунова В. Фахівці у сфері психічного здоров"я у Великобританії / В. Горбунова, В. Климчук // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 128-134. – ISSN 2312-1246
1377148
  Бондар В. Фахова-орієнтована спрямованість моніторингу як функції управління якістю підготовки вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 19-25. – ISSN 1994-4845
1377149
  Погорєлова Т.Ф. Фахова англійська мова для правників = English for lawyers : навч. посібник / Т.Ф. Погорєлова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2013. – 193, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-617-696-131-4
1377150
  Фурсова Л.І. Фахова англійська мова у ВНЗ. З чого почати? (з досвіду викладання у ЖДТУ) // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 469-470. – ISBN 978-966-683-402-0
1377151
  Гнатенко Н.Ф. Фахова інвестиційна освіта та її системний аналіз // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-69
1377152
  Седов В.Є. Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 6 (147). – C. 71-75. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1377153
  Бугра А.В. Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 165-170. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1377154
  Золотухін Г. Фахова мова медика : ділова українська мова для студентів-медиків: Підручник / Г. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – Киев : Здоров`я, 2001. – 392с. – ISBN 5-311-01176-9
1377155
  Золотухін Г. Фахова мова медика : ділова українська мова для студентів-медиків: Підручник для студ. вищих медичних навч. закладів / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – Київ : Здоров"я, 2002. – 392с. – ISBN 5-311-01176-9
1377156
  Іваницька М.Л. Фахова мова НАТО: зіставний аналіз німецької, української та англійської терміносистем / М.Л. Іваницька, Р.В. Іваницький // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 170-175. – ISBN 966-581-481-8
1377157
  Калєтнік А.А. Фахова мова та мова спеціального призначення: до історії формування понять // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-90
1377158
  Гавриш О.О. Фахова німецька мова : економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гавриш ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 284 с. – Deutsch fachsprache der Betriebswirtschsft. – ISBN 966-574-834-3
1377159
  Шуппе Л. Фахова підготовка бакалаврів романської філології в університетах Іспанії та України: спільне і відмінне // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 1 (65). – С. 280-290. – ISSN 2312-5993
1377160
  Глушик І. Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
1377161
  Бірюк Д. Фахова підготовка менеджерів освіти у педагогічному університеті в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 147-152. – ISSN 2308-4634
1377162
  Омельчук Н.В. Фахова підготовка молоді в контексті освітньої політики Третього Рейху (на прикладі функціонування медичних навчальних закладів Рівного) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 45-48. – ISSN 2076-1554
1377163
  Шелудько І. Фахова підготовка педагогів професійного навчання в умовах інноваційних технологій як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 48-52. – ISSN 2308-4634
1377164
  Семенишена Р.В. Фахова спрямованість дисципліни "фізика" для студентів напряму підготовки "лісове і садово-паркове господарство" // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 151-158
1377165
  Коновець О.Ф. Фахова та публічна репутація вченого: комунікативний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 11-16


  Розглядаються проблеми формування іміджу науковця, критерії його публічного та фахового визнання. Основну увагу приділено такому важливому показникові діяльності вченого, як індекс-цитат. The problems of forming of the image of scientist, criteria ...
1377166
  Хоню В. Фахова термінологія у царині видавничої справи та редагування: випадкові збіги чи системна криза? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні ділянки, пов"язані зі спробами модифікації редакторського фаху і оновленням фахової термінології внаслідок технічних і технологічних змін у галузі видавничої справи та редагування. The problems and disputing points connected ...
1377167
  Васенко Л.А. Фахова українська мова : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-639-8
1377168
  Арцишевська А. Фахова юридична мова: сучасні тенденції розвитку та особливості перекладу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 248-252. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1377169
  Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці XX - на початку XХІ століть / Фігурний Ю.С. ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 109-110
1377170
  Озерський І.В. Фаховий відбір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України у світлі проекту Закону України "Про Конституційний Суд України" (реєстр № 5336-1 від 17.11.2016 р.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
1377171
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. : А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 392 с. – Бібліогр. в під. прим.
1377172
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [тексти доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 4-5 квіт. 2014 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 443, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-646-247-7
1377173
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 17-18 квіт. 2015 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 375, [1] с. : табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-299-6
1377174
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 15-16 квіт. 2016 р.] / Нац. авіац. ун-т, Навч.- наук. Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 435, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-343-6
1377175
  Дмитрів Л.Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) : автореф. ... канд. наук з соц. комунікацій / Дмитрів Л. Й.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1377176
  Себта Т. Фахові засади архівної політики нацистської Німеччини в Україні: інструкція комісара з охорони архівів (вересень 1941 року) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 95-106. – (Нова серія ; вип. 15)
1377177
  Камінська О.І. Фахові мови, термінологія та науково-технічний переклад / О.І. Камінська, Т.Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 142-145
1377178
  Чепига М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 1682-2366
1377179
  Семисюк А.М. Фахоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів / А.М. Семисюк, Г.М. Лапа, О.М. Рак // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 179-182. – ISSN 1684-7903


  "У статті розглядається в динамічному аспекті досвід роботи викладацького складу кафедри іноземних мов ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"."
1377180
  Бебель Г. Фацетии / Г. Бебель. – Москва : Наука, 1970. – 328с.
1377181
  Браччолини П Д.Ф. Фацеции / П Д.Ф. Браччолини. – М., 1984. – 167с.
1377182
  Державина О.А. Фацеции. Переводная новелла в русской литературе ХVII века / О.А. Державина. – М., 1962. – 192 с.
1377183
   Фацеции. Тексты. – М., 1962. – 104-190с.
1377184
  Левитан М.А. Фациальная структура и количественные параметры пелагической плейстоценовой седиментации в Индийском океане / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 350-360 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0016-7525
1377185
  Белкина И.Н. Фациальная структура и перспективы использования природных ресурсов средней части Лужского бассейна : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Белкина И.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
1377186
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 1. Триас-юра / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 519-538 : рис., табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0016-7525
1377187
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 2. Мел-палеоген / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 418-438 : рис., табл. – Библиогр.: с. 436-438. – ISSN 0016-7525
1377188
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 3. Миоцен-плиоцен / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 963-977 : рис., табл. – Библиогр.: с. 976-977. – ISSN 0016-7525
1377189
  Юркевич И.А. Фациально-геохимическая характеристика мезо-кайназойских отложений Восточного Зауралья / И.А. Юркевич. – М, 1959. – 116с.
1377190
  Лапуть В.А. Фациально-геохимические закономерности и нефтеносность девонских отложений Припятского грабена : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лапуть В. А.; АН БССР, От-ние физ. мат. и геол. наук. – Минск, 1962. – 31л.
1377191
  Алиев Фациально-геохимические особенности среднеюрских отложений Южного Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г-М.А; Ком. выс. и сред. спец. обр. СМ АзССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1962. – 22л.
1377192
  Баскаков М.П. Фациально-геохимический и минералогический анализ осадочных формаций равнинного Узбекистана / М.П. Баскаков. – Ташкент, 1964. – 142с.
1377193
  Акрамходжаев А.М. Фациально-литологические и битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях ферганской впадины / А.М. Акрамходжаев. – Ташкент, 1966. – с.
1377194
   Фациально-литологические и бутуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях Ферганской впадины. – Ташкент, 1966. – 252с.
1377195
  Саидходжаев Ш.Г. Фациально-литологические и геохимические особенности нефтегазоносных палеогеновых отложений Ферганской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Саидходжаев Ш.Г.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 22л.
1377196
  Смирнов В.А. Фациально-палеогеографическая характеристика и геохимия терригенной части среднего карбона на юго-востоке Русской платформы. (В связи с вопросом нефтегазообразования и перспективами нефтегазоносност : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Смирнов В.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 21л.
1377197
  Лазарев В.С. Фациально-парогенетический анализ осадочых горных пород. / В.С. Лазарев. – Новочеркасск, 1977. – 45с.
1377198
  Абрамович И.И. Фациально-формационный анализ магматических комплексов : петрохим. исследования / И.И. Абрамович, В.В. Груза ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ". – Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1972. – 238 с. : черт. – Библиогр.: с. 222-236
1377199
  Далимов Т.Н. Фациальность гранитоидных формаций Узбекистана / Т.Н. Далимов, В.И. Айзенштат. – Ташкент : Фан, 1972. – 226с.
1377200
   Фациальные типы глинистых пород : (и их первичные литологические особенности). – Ленинград : Недра, 1973. – 288с.
1377201
  Салихов Владимир Салихович Фациальные типы и постседиментационные изменения меденосных отложений юга Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Салихов Владимир Салихович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 24л.
1377202
  Иванов И.П. Фациальный анализ околорудных изменений. / И.П. Иванов. – М., 1984. – 172с.
1377203
  Зелепугин В.Н. Фациальный анализ орогенных вулканических комплексов : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.08 / Зелепугин В.Н.; М-во геологии СССР. Всесоюзн. науч.-исслед. геологический ин-т (ВСЕГЕИ). – Ленинград, 1979. – 27л.
1377204
   Фации и геохимия карбонатных отложений. – Ленинград-Таллин, 1973. – 133с.
1377205
  Ревердатто Виктор Владимирович Фации и зональность контактового метаморфизма : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Ревердатто Виктор Владимирович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1377206
  Блом Г.И. Фации и палеогеография Московской синеклизы и Волжско-Камской антеклизы в раннетриасовую эпоху / Г.И. Блом. – Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1972. – 368с. + карты
1377207
   Фации и палеография юрских отложений восточно-украинского газонефтеносного бассейна. – Х., 1960. – 74с.
1377208
   Фации и стратиграфия венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы. – Таллин, 1986. – 184с.
1377209
  Мехтиева Т.Р. Фации и условия образования нижнемеловых отложений Северного Азербайджана и Дагестана в связи с их нефтеностностью. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мехтиева Т.Р.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1965. – 21л.
1377210
  Теодорович Г.И. Фации и условия образования преимущественного терригенных отложений девона основной части Волго-Уральской области / Г.И. Теодорович. – М., 1967. – 104с.
1377211
  Слатвинская Е.А. Фации и условия угленакопления ашлярикской свиты Карагандинского бассейна. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Слатвинская Е.А.; МВО -- Ленингр.оредена Ленина и Труд.Красн.Знамени горн.ин-т. – Ленинград, 1952. – 18 л.
1377212
   Фации и условия формирования нефтегазопроизводящих свит. – М., 1966. – 182с.
1377213
   Фации и фауна силура Прибалтики. – Таллин, 1977. – 281с.
1377214
  Докка Фации кайнозойских моласс верховьев долины р.Чирчик : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Докка А.Н. Мурти; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 28л.
1377215
  Керимов Азиза Афлатун Фации коллекторов и закономерности их размещения в нижнем отделе продуктивной толщи месторождений Центрального и Восточного Апшерона : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Керимов Азиза Афлатун; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1966. – 17л.
1377216
  Авдонин В.В. Фации колчеданоносных вулканогенных комплексов / В.В. Авдонин, Т.Я. Гончарова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-130
1377217
  Ревердатто В.В. Фации контактового метаморфизма / В.В. Ревердатто. – Москва : Недра, 1970. – 272с.
1377218
   Фации метаморфизма. – Москва : Недра, 1970. – 432с.
1377219
   Фации метаморфизма восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1990. – 143с.
1377220
  Кориковский С.П. Фации метаморфизма метапелитов / С.П. Кориковский. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1377221
  Мурдмаа И.О. Фации океанов / И.О. Мурдмаа. – Москва : Наука, 1987. – 302с.
1377222
  Романенко Б.И. Фации понтичного яруса на территории юга-запада УССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романенко Б. И.; ОГУ. – Одесса, 1958. – 16л.
1377223
   Фации регионального метаморфизма высоких давлений. – Москва : Недра, 1974. – 328с.
1377224
   Фации регионального метаморфизма Кольского полуострова. – Ленинград : Наука, 1977. – 87с.
1377225
  Добрецов Н.Л. Фации регионального метаморфизма умеренных давлений / Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, В.В. Хлестов. – Москва : Недра, 1972. – 286 с.
1377226
  Иванишин В.А. Фации, коллекторские свойства и перспективы нефтегазоносности среднекаменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 136 / Иванишин В.А.; ВНИГРИ. – Л., 1970. – 26л.
1377227
   Фации, палеография, геохимия нефтегазоносных отложений мезозоя Узбекистна. – Ташкент : Фан, 1976. – 120с.
1377228
  Нишанходжаев Р.Н. Фационально-петрографические и геохимические особенности нижнеэоценовых туранских горючих сланцев Бухаро-Каршинского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.0.08 / Нишанходжаев Р. Н.; Ташк,ГУ. – Ташкент, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1377229
  Гриценко В. Фаціальні зони та комплекси табулят // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Велика кількість і різноманітність табулят силуру та нижнього девону Волино-Поділля дозволяє використовувати їх як інструмент для фаціальних досліджень. Abundance of tabulate corals into Silurian-Lower Devonian of Volyn-Podillya region sequences ...
1377230
  Киселевич Л.С. Фаціальні та палеогеографічні особливості Альбського морського басейну півдня України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-36. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На підставі аналізу палеотектонічних і палеоседиментаційних даних розглянуто фаціальні й палеогеографічні закономірності утворення та розвитку морського басейну півдня України в альбі, з"ясовано особливості вулканізму при формування Північно-Кримського ...
1377231
  Киселевич Л.С. Фаціальні та палеогеографічні особливості сеноманського епіконтинентального морського басейну півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – Бібліогр.: 4 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу палеонтологічних і палеоседиментаційних даних розглянуто фаціальні і палеогеографічні особливості утворення та розвитку морського басейну півдня України в сеноманському віці.
1377232
  Сюнев С.П. Фашизация политического режима в США (1949-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сюнев С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экономики и политики заруб. стран. – Москва, 1953. – 16 с.
1377233
  Ровинский Е.А. Фашизация политического строя в странах американо-английского блока: лекция. / Е.А. Ровинский. – М., 1952. – 32с.
1377234
  Мошенский М.Г. Фашизация политической жизни в США / М.Г. Мошенский. – М, 1950. – 40с.
1377235
  Гарін І. Фашизація Росії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 7
1377236
  Галкин А.А. Фашизм - враг человечества / А.А. Галкин. – Москва, 1962. – 32с.
1377237
  Егоров Ю.В. Фашизм - враг человечества / Ю.В. Егоров. – Л., 1963. – 15с.
1377238
  Державин Н.С. Фашизм - злейший враг славянства / Н.С. Державин. – Казань, 1942. – 55с.
1377239
  Желев Ж. Фашизм / Ж. Желев. – М, 1991. – 336с.
1377240
  Іванов О.Ф. Фашизм / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 384-385. – ISBN 966-642-073-2
1377241
  Гриффин Р. Фашизм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 141-150. – ISSN 0321-2017
1377242
  Филатов М.Н. Фашизм 80-х. / М.Н. Филатов, А.И. Рябов. – Алма-Ата, 1983. – 351с.
1377243
   Фашизм в Италии. – М.-Пг., 1923. – 100с.
1377244
  Дадиани Л.Я. Фашизм в России // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.103-111. – ISSN 0132-1625
1377245
  Вильми О. Фашизм в Финляндии / О. Вильми. – Ленинград-Петрозаводск, 1931. – 82с.
1377246
  Парраги Д. Фашизм во фраке и мундире / Д. Парраги. – М., 1962. – 180с.
1377247
   Фашизм и антидемократические режими в Европе, нач. 20-х годов - 1945 г.. – М., 1981. – 189с.
1377248
  Красильников Е.П. Фашизм и антифашистское движение в Нидерландах (1931-1945 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Красильников Е.П.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 22л.
1377249
  Манфрид Ф. Фашизм и германское гражданское право / Ф. Манфрид. – М., 1936. – 124с.
1377250
  Сидоров А. Фашизм и городские средние слои в Германии / А. Сидоров. – М.Л., 1936. – 168с.
1377251
  Опитц Р. Фашизм и неофашизм / Р. Опитц. – Москва, 1988. – 278 с.
1377252
  Майер Г. Фашизм и политический клерикализм / Г. Майер, П. Штир. – М, 1963. – 231с.
1377253
  Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии / Б.Р. Лопухов. – М, 1968. – 416с.
1377254
  Жестяников Л. Фашизм и социал-фашизм / Л. Жестяников. – М-Л, 1932. – 136с.
1377255
  Кротов Я. Фашизм ізсередини // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 6
1377256
   Фашизм на сході Європи // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 13-34. – ISSN 2078-659X


  Форум, учасники якого - історики й політологи, дослідники радикального націоналізму та фашизму з Польщі, США й України - обмінюються думками про те, що таке фашизм загалом, якими були його властивості у Східній Європі. "Київський історик Іван Патриляк ...
1377257
  Йордакі К. Фашизм у Центрально-Східній Європі: романтична палігенеза та політична релігія Легіону архангела Михаїла у міжвоєнній Румунії // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 35-74. – ISSN 2078-659X
1377258
  Стриєк Т. Фашизм чи інтегральний націоналізм? ОУН в сучасних публічних дискусіях і в історіографічній та політологічній перспективі // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 123-150. – ISSN 2078-659X
1377259
  Чобіт Д.В. Фашизм Януковича і Путіна / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 80 с. – ISBN 966-7544-67-6
1377260
  Филатов Г.С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии / Г.С. Филатов. – Москва, 1984. – 381с.
1377261
  Куусинен О.В. Фашизм, опасность войны и задачи коммунистических партий. Доклад на XIII пленуме ИККИ. / О.В. Куусинен. – М., 1934. – 96с.
1377262
  Магдич Ю. Фашизм: дефініція та сучасні прояви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 43-44
1377263
  Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. / Р. Бурдерон. – М., 1983. – 165с.
1377264
  Бессонов Б.Н. Фашизм: идеология, политика / Б.Н. Бессонов. – М., 1985. – 279с.
1377265
  Константинов М.С. Фашизм: операционализация признаков // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 11 (119). – С. 1380-1389
1377266
   Фашизм: передумови виникнення, складові, пошук варіантів визначення (спроба системного аналізу) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 9-20. – ISBN 978-966-02-7332-0
1377267
  Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д.М. Проэктор. – М., 1985. – 543с.
1377268
  Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д.М. Проэктор. – М., 1989. – 582с.
1377269
  Космач В.А. Фашизм: трактовка и содержание термина, попытка системного анализа // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.294-306. – ISBN 966-551-070-3
1377270
   Фашизму в Україні - ні! : док. та матеріали II Антифашист. конгресу інтелігенції захід. обл. України у Львові, 2 груд. 2011 р. / Антифашист. комітет України ; всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція за соціалізм" ; [за ред. І.І. Миговича ; упоряд. О.В. Адвена]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-8886-29-4
1377271
  Ібаррурі Д. Фашисти не пройдуть / Д. Ібаррурі. – К., 1938. – 111с.
1377272
  Сава М.Р. Фашисти чи партнери? Два погляди на український націоналізм у світлі листування між Іваном Лисяком-Рудницьким і Іваном Кедриним // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 318-332. – ISSN 2078-659X
1377273
  Семенов Ю.Н. Фашистская геополитика на службе американского империализма. / Ю.Н. Семенов. – М., 1952. – 188с.
1377274
  Бернар Л. Фашистская Германия - очаг варварства и мракобесия. / Л. Бернар. – М.-Л., 1936. – 32с.
1377275
  Лемин И.М. Фашистская Германия - очаг войны. / И.М. Лемин. – М.Л., 1936. – 48с.
1377276
  Фомин В.Т. Фашистская Германия во второй мировой войне / В.Т. Фомин. – М., 1978. – 327с.
1377277
  Штейн Б.Е. Фашистская Италия вассал гитлеровской Германии / Б.Е. Штейн. – М., 1942. – 31с.
1377278
  Зелкин И.И. Фашистская оккупационная политика на временно захваченной территории СССР. / И.И. Зелкин. – М., 1976. – 64с.
1377279
   Фашистская Польша в тупике. – Л., 1938. – 68с.
1377280
  Есипов А.Л. Фашистская пропаганда и деятельность библиотек на оккупированных территориях СССР в 1941-1943 годы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 214-218. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена одной из недостаточно исследованных страниц в истории библиотечного дела нашей страны. На основании материалов, опубликованных на страницах коллаборационистских периодических изданий в годы Великой Отечественной войны и ряда архивных ...
1377281
  Дашевский Г. Фашистская пятая колонна в Испании. / Г. Дашевский. – М., 1938. – 112с.
1377282
  Пономарев Б.Н. Фашистская система заложников. / Б.Н. Пономарев. – М., 1943. – 23с.
1377283
  Бушуев С.К. Фашистская фальсификация истории / С.К. Бушуев. – Свердловск, 1943. – 59с.
1377284
  Асмус В.Ф. Фашистская фальсификация классической немецкой философии / В.Ф. Асмус. – Москва, 1942. – 48с.
1377285
   Фашистские агрессоры готовят мировую войну. – Л., 1938. – 180с.
1377286
  Бернар Л. Фашистские заговорщики во Франции. / Л. Бернар. – Москва, 1938. – 56с.
1377287
  Иваницкий Г.М. Фашистские преступники на свободе / Г.М. Иваницкий. – М., 1987. – 95с.
1377288
  Варга Е.С. Фашистский "новый порядок" в Европе / Е.С. Варга. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1942. – 48 с.
1377289
  Струве В.В. Фашистский антисемитизм - пережиток каннибализма / В.В. Струве. – Москва ; Ленинград, 1941. – 16 с.
1377290
  Першина Т.С. Фашистский геноцид на Украине1941-1944 / Т.С. Першина. – К, 1985. – 170с.
1377291
  Дьяков Фашистский меч ковался в СССР / Дьяков, Т.С. Бушуева. – М, 1992. – 384с.
1377292
   Фашистско-немецкие мерзавцы. – М., 1941. – 20с.
1377293
   Фашистська Німеччина. – Харків, 1934. – 163с. – (Література світової революції ; Бригада революційних письменників Німеччини)
1377294
  Селе А. Фашистська харизма у міжвоєнній Угорщині: до поняття харизматичної влади // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 75-88. – ISSN 2078-659X
1377295
  Снайдер Тімоті Фашистський герой у демократичному Києві // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 8-9


  "Визнання Бандери в момент відходу з президентського посту кидає тінь на Ющенкову політичну спадщину."
1377296
  Паламарчук Л. Фашистський розбій на Україні / Л. Паламарчук. – Б.м. : Б.в., 1943. – 47с.
1377297
  Гальянов В. Фашистські агресори та їх підсобники / В. Гальянов. – К, 1938. – 19с.
1377298
  Ибаррури Д. Фашисты не пройдут! / Д. Ибаррури. – М., 1936. – 134с.
1377299
  Чернолусский М.Б. Фаэтон / М.Б. Чернолусский. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 224с.
1377300
  Волков К.П. Фаэтон со звездой / К.П. Волков, М.И. Полыковский. – Ташкент, 1968. – 152с.
1377301
  Казанцев А.П. Фаэты. / А.П. Казанцев. – М., 1974. – 464с.
1377302
  Казанцев А.П. Фаэты. / А.П. Казанцев. – Москва : Детская литература, 1984. – 559 с.
1377303
   Фаюмские портреты в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1979. – 16 с.
1377304
   Фаюмский портрет. – М., 1965. – 80с.
1377305
  Стрелков А. Фаюмский портрет. Исследование и описание памятникоа / А. Стрелков. – М.-Л., 1936. – 148с.
1377306
  Левченко Т. Фаянс и фарфор из археологических раскопок Десятинного переулка в Киеве // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 192-199. – ISSN 2312-9697
1377307
  Шинкаренко Д. Фаянс Межигір"я // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 332-338. – ISSN 1992-5514


  Різьблений дерев"яний складень
1377308
  Сусидко И.И. Фаянсовые облицовочные плитки для обычного и скоростного низкотемпературного обжига с использованием вторичных (необогащенных) каолинов и поверхностноактивных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Сусидко И.И.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1970. – 30л.
1377309
  Беркеші А. ФБ-86 / А. Беркеші. – Київ, 1963. – 187с.
1377310
   ФБОН и проблемы информации. – М., 1968. – 62с.
1377311
  Костин П.В. ФБР - портрет во весь рост / П.В. Костин. – М., 1970. – 230с.
1377312
  Авдонина Н.А. ФВС: все о фонде выполненных справок / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 29-31. – ISSN 1560-7968


  На современном этапе развития библиотечного дела обеспечение сохранности и рационального использования уникальных фондов, к которым принадлежит фонд выполненных справок (ФВС), является весьма важной задачей. Авторы статьи, сотрудники Российской ...
1377313
  Алексанян А.С. Фдерные взаимодействия К -мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексанян А. С.; Физ. ин-т. – Ереван, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1377314
  Яковлев Н.Н. ФДР - человек и политик / Н.Н. Яковлев. – М, 1988. – 736с.
1377315
  Ржевская Е.М. Февраль -- кривые дороги. / Е.М. Ржевская. – М., 1985. – 287с.
1377316
  Ржевская Е.М. Февраль -- кривые дороги: Повести. / Е.М. Ржевская. – М., 1975. – 303с.
1377317
  Иванов А.А. Февраль - дорожки кривые / А.А. Иванов. – М., 1988. – 365с.
1377318
  Филатов В.М. Февраль - короткий месяц : рассказы, повесть / Филатов В.М. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 79 с.
1377319
  Щербакова В.А. Февраль - кривые дороги / В.А. Щербакова. – Москва, 1982. – 376с.
1377320
  Семенова Н.А. Февраль - кривые дороги. / Н.А. Семенова. – М., 1973. – 207с.
1377321
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – Волгоград, 1967. – 232с.
1377322
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – Волгоград, 1968. – 192с.
1377323
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – М, 1972. – 271с.
1377324
  Борисов К.Ф. Февраль / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1962. – 88с.
1377325
  Гонс В. Февраль / В. Гонс. – Москва, 1977. – 107с.
1377326
  Чиковани Г. Февраль : романы / Г. Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1985. – 494 с.
1377327
  Каревин А. Февраль юбилейный = Календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  6 февраля - 160 лет со дня рождения Юрия Говорухи-Отрока, видного русского публициста, писателя, литературного критика, украинца (малоруса) по происхождению и др.
1377328
  Глазунова О. Февраль юбилейный : украинский календарь / О. Глазунова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1 февраляя (№ 5). – С. С 1, С 4


  2 февраля - 100 лет назад - родился украинский пианист и композитор Тарас Микиша; 3 февраля - 160 лет со дня рождения Геннадия Ладыженского - российского художника, чье творчество оказало заметное влияние на художественную жизнь Одессы; тот же день, 3 ...
1377329
  Станкевич А.А. Февраль, год 1917 / А.А. Станкевич. – Х., 1967. – 278с.
1377330
  Жоу Ши Февраль. Мать-рабыня / Жоу Ши. – М, 1958. – 227с.
1377331
  Шатров М.Ф. Февраль: роман-хроника в докум. и письмах. / М.Ф. Шатров, В.Т. Логинов. – М., 1989. – 253с.
1377332
   Февраль: Чио-Чио-Сан. Китайский Новый год : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 100 : Фото
1377333
  Воронкова С.В. Февральская буржуазно-демократическая революция / С.В. Воронкова. – Москва, 1961. – 38с.
1377334
  Фокин Е. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. / Е. Фокин. – М., 1937. – 160с.
1377335
  Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России / Е.Д. Черменский. – М., 1959. – 264с.
1377336
   Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. – М., 1987. – 63с.
1377337
  Пушкарева И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. / И.М. Пушкарева. – М., 1982. – 320с.
1377338
  Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России / Е.Д. Черменский. – М., 1947. – 71с.
1377339
  Кучкин А.П. Февральская буржуазно-демократическая революция 1971 года / А.П. Кучкин. – М., 1938. – 67с.
1377340
  Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Беларуссии / И.М. Игнатенко. – Минск, 1986. – 343с.
1377341
  Веселов В.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / В.М. Веселов. – Ленинград, 1957. – 40с.
1377342
  Плотников И.Ф. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1958. – 32с.
1377343
  Федоров А.В. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / А.В. Федоров. – М., 1966. – 48с.
1377344
  Калинин Ю.Н. Февральская капель / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : Таврия, 1979. – 72с.
1377345
  Щасная Л.И. Февральская капель. / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1971. – 63с.
1377346
  Алексеев С.А. Февральская революция : [мемуары: Родзянко, Милюков, Керенский, Шульгин, Деникин, Лукомский, Пешехонов и др.] / С.А. Алексеев; с пред. и прим. А.И. Усагина. – Москва ; Ленинград : Государственное изд., 1925. – XXXII, 500 с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
1377347
  Фавстов Г.А. Февральская революция 1917 г. в России. / Г.А. Фавстов, В.А. Шварев. – М., 1956. – 128с.
1377348
  Ромашов Р.А. Февральская революция 1917 г. как фактор трансформации российской государственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805
1377349
  Иоффе Г.З. Февральская революция 1917 года в англо-американской буржуазной историографии / Г.З. Иоффе. – М, 1970. – 262с.
1377350
  Малабаев Ж.Ж. Февральская революция в Киргизии / Ж.Ж. Малабаев. – Бишкек, 1991. – 104с.
1377351
  Васькин В.В. Февральская революция в Нижнем Поволжье / В.В. Васькин. – Саратов, 1976. – 221с.
1377352
  Василенко К.С. Февральская революция в России в 1917 г. / К.С. Василенко. – Москва, 1954. – 34с.
1377353
  Сенцов А.А. Февральская революция и буржуазное государство в России в 1917 году : Автореф... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Сенцов А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 38л.
1377354
  Адамов В.В. Февральская революция на Урале / В.В. Адамов. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1967. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 62-64
1377355
   Февральская революция. Мемуары.. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 516с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
1377356
  Полунин И.С. Февральская свирель: Стихи. / И.С. Полунин. – Кемерово, 1977. – 112с.
1377357
  Орлик И. Февральский 1948 года в Чехословакии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 115-129. – ISSN 0869-44435


  Події 1948 р. в Празі зробили вплив на міжнар. політичну ситуацію
1377358
  Помпеев Ю.А. Февральский вихрь / Ю.А. Помпеев. – Л., 1987. – 687с.
1377359
  Лисицын П.С. Февральский наст: Повести. / П.С. Лисицын. – Минск, 1978. – 183с.
1377360
  Бытовой С.М. Февральское солнце / С.М. Бытовой. – Л, 1959. – 155с.
1377361
  Ахмедов Э.М. Федаи и го "Бахтиар-намэ" : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ахмедов Э.М.; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1972. – 43л.
1377362
   Федварський літопис. Літописні записки про події в Новоросії (1743 - 1806) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 336-344. – ISBN 978-617-7023-51-6
1377363
  Ившина И.Н. Федерализация как способ изменения формы государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 19. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
1377364
  Ившина Федерализация: понятие, территориальные и хронологические рамки процесса / Ившина, , (Махнева) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 94-102. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1377365
   Федерализм : энциклопедия. – Москва : Московский университет, 2000. – 640с. – ISBN 5-211-04233-6
1377366
  Солдатенко В.Ф. Федерализм в истории украинско-российских отношений // Российско-украинское обозрение : информационно-аналитический и научно-практический альманах / Посольство Рос. Федерации в Украине. – Киев, 2013. – № 1. – С. 23-31
1377367
  Графский В.Г. Федерализм в развивающихся странах. Азия и Африка / В.Г. Графский, Б.А. Страшун. – М., 1968. – 224с.
1377368
   Федерализм в России. – Казань, 2001. – 352с. – ISBN 5-93139-107-Х
1377369
   Федерализм в России и в мире : Учебное пособие. – Казань, 2004. – 168 с. – Издается при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. – ISBN 5-94981-049-Х
1377370
  Соколов А.Н. Федерализм в России: проблеми, противоречия, перспективи развития // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 21-28. – ISSN 0201-7245
1377371
  Тихонов Александр Александрович Федерализм в странах Латинской Америки / Тихонов Александр Александрович. – Москва : Наука, 1979. – 136с.
1377372
   Федерализм и централизация. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 274с. – (Феноменология политического пространства). – ISBN 5-7691-1784-2
1377373
  Захаров А. Федерализм на постсоветском пространстве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 67-82. – ISSN 0869-44435
1377374
   Федерализм: Энциклопедический словарь. – Москва : Инфра-М, 1997. – 288с. – (Библиотека словарей " ИНФРА-М "). – ISBN 5-86225-372-6
1377375
   Федералист. – М., 1994. – 568с.
1377376
  Мукоска-Чинго Федералистичките погледи на македонската колониjа во Русиjа / Весела Мукоска-Чинго ; гл. уред.: Б. Павловски. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 180, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 175-178. – (Спектар). – ISBN 9989-48-026-5
1377377
  Коваль О. Федералізація по-кіпрськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Через понад 40 років сторони впритул наблизилися до вирішення найбільш затяжного конфлікту в Європі. Розділений Кіпр може перетворитися на федерацію, що складатиметься з двох частин — грецької і турецької зі спільним урядом. Кіпріоти по обидва боки ...
1377378
  Різник О.Р. Федералізація України: за чи проти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 54-55. – ISBN 978-966-7178-01-8
1377379
  Сербан Ф.І. Федералізація чи децентралізація. Виклики часу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1377380
  Мазанов В. Федералізація, децентралізація та отаманщина: історичний та політико-правовий екскурс на прикладі Німеччини та України // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – С. 98-106. – ISBN 978-966-2710-63-2
1377381
  Бушанський В. Федералізація: європейський досвід і Україна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 14-15
1377382
  Римаренко С. Федералізм , регіоналізм, децентралізація // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 86-97.
1377383
  Стогова О.В. Федералізм в умовах глобалізації // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 8-12
1377384
  Пічугіна М.В. Федералізм і Європейський Союз (британська історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-78. – (Історія ; Вип. 57)


  У статті на основі аналізу британської історіографії розглядається еволюція однієї з найвпливовіших у повоєнний період наднаціональних теорій західноєвропейської інтеграції - федералізму.
1377385
  Корольов Г.О. Федералізм і соборність України: пошук історичної перспективи 1917 - 1918 рр. // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 100-103. – ISBN 978-966-2187-00-7
1377386
  Товчигречко В. Федералізм М.П. Драгоманова // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 22-25. – ISSN 0130-7037
1377387
  Корольов Геннадій Федералізм у конституційному проекті М. Грушевського на початку XX ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1999-4966
1377388
  Явір В. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 18-21. – ISSN 2313-559X
1377389
  Явір В.А. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 172-180. – ISBN 978-966-02-7635-2
1377390
  Гамільтон А. Федераліст = The Federalist : коментар до Конституції Сполучених Штатів / Александер Гамільтон, Джеймс Медісон, Джон Джей. – Київ : Сфера, 2002. – 52 с., 492 с. – ISBN 966-7841-41-3
1377391
  Медисон Федераліст № 48 // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 453-458. – ISBN 978-966-8865-81-7
1377392
  Медисон Федераліст № 51 / Медисон, (або Гемілтон) // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 459-464. – ISBN 978-966-8865-81-7
1377393
  Гемілтон Федераліст № 78 // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 465-473. – ISBN 978-966-8865-81-7
1377394
  Миронець Н.І. Федералістична концепція В.К. Винниченка / Н.І. Миронець, Н.Р. Кічігіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 33)


  Спираючись на твори В. Винниченка та інші оригінальні документи, зроблена спроба проаналізувати сутність його федералістичної концепції доби Центральної Ради.
1377395
  Пічугіна М.В. Федералістичний та функціональний напрямки історіографічного огляду проблеми активізації інтеграційних процесів у Західній Європі на початку 50-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглянуто оцінки, які існують на сьогоднійній момент у зарубіжній історіографії стосовно створення Європейського об"єднання вугілля та сталі, а також місця, яке ці події посідають у західноєвропейських інтеграційних процесах. Основна увага ...
1377396
  Коваль В. Федералістська концепція європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 90-93


  Тези виступу на Міжнародній науковій конференції "Методологічні проблеми правової науки" (13-14 грудня 2002 p., м. Харків). Thesis of presentation "Federalist concept of the European unity as a methodological basis for the EU constitutional studies", ...
1377397
  Корольов Г. Федералістська перспектива українського націєтворення "довгого" XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 54-63. – ISSN 0869-3595
1377398
  Шелудченкова А.С. Федералістські концепції юридичної природи Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 93-98


  Статтю присвячено аналізу існуючих міжнародно-правових доктрин функціонування ЄС. Головну увагу приділено федералістським поглядам. Аналізується сучасний стан засадничих договорів ЄС в світлі їхньої відповідності федералістським поглядам.
1377399
  Майор Р.І. Федералістські програми А. Добрянського як шлях розв"язання національного питання у Габсбурзькій монархії (1871-1901 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 79-83. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1377400
  Савченко Г.П. Федералістські тенденції в діяльності міжнаціональних військових організацій в російській армії в 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 33-38. – (Історія ; Вип. 52)


  Висвітлюється процес створення та діяльності національно-федеративних організацій в частинах російської армії в 1917 році.
1377401
  Ключкович А. Федеральна рада Німеччини між представництвом партійних та земельних інтересів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 181-188. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1377402
  Кузнецова О. Федеральная региональная политика: об идеологии и институтах // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 1. – С. 32-51. – ISSN 0130-9757
1377403
  Кузнецова О. Федеральная региональная политика: проверка кризисом // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 9/10. – С. 27-37. – ISSN 0130-9757
1377404
  Мисько О.Н. Федеральная резервная система США: история создания и участия в управлении государственным долгом // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 98-104. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1377405
   Федеральная резервная система. Цели и функции. – М., 1959. – 204с.
1377406
   Федеральная целевая программа "Университеты России в XXI веке" : [Брошюра] / Под общим науч. руководством ректора МГУ им. М.В.Ломоносова, акад. РАН В.А.Садовничего // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
1377407
  Донсанто К.С. Федеральне переслідування порушень виборчого законодавства / Крейг С.Донсанто, Ненсі С.Стюарт; Ред.Л.Інгерсолл; Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES) в Україні; Переклад укр. мовою: Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES). – 6-е вид., січень 1995 року. – Київ : IFES, 1996. – 7,223с.
1377408
  Кудусов Е. Федеральне підприємство Крим. Нинішній Крим - одна велика держустанова. А точніше, одна велика військова база // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 6


  "За чотири роки після анексії Криму російські окупанти повернули його в радянські часи. Головний інвестор півострова - держава, головне призначення - військова база. Мене часто запитують: як змінився після окупації Крим, якщо поглянути на нього ...
1377409
  Савченко А. Федеральний кримінальний процес США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-27.
1377410
  Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган патентної юрисдикції (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 1608-6422
1377411
  Вріс І.-А. Федеральні й кантональні вибори Швейцарії: використання соціальних медіа та електоральні тренди (політико-дипломатичний аспект) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 48-52. – (Політичні науки)
1377412
  Рогожников П.М. Федеральное правительство Канады и провинция Ньюфаундленд - и - Лабрадор: эволюция дотационной политики в 1950-2000 -е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-85. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1377413
  Авакьян А С. Федеральное Собрание России : перспективы совершенствования организации и деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-17. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1377414
  Гладкий Ю.Н. Федеральные округа России : география. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 14-24 : Табл. – ISSN 0016-7207
1377415
  Черкасов К.В. Федеральные округа: сущность и место в федеративном устройстве России // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 0132-0769
1377416
  Колотова Н.Н. Федеральные университеты как генераторы ускорения социально - экономического развития / Н.Н. Колотова, И.М. Темкина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 27-33. – ISSN 1726-667Х
1377417
  Узнародов И.М. Федеральные университеты: стратегия модернизации. Итоги первого этапа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 1726-6726


  Первые итоги и дальнейшие перспективы консолидации вузов в рамках нацпроекта "Образование" обсуждают проректоры Южного и Сибирского федеральных университетов в рубрике "Острая тема".
1377418
   Федеральные, межрегиональные и реализуемые в России международные программы и проекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 255-258
1377419
  Цыжовкина Л.Я. Федеральный бюджет в системе государственно-монополистического капитализма США : Автореф... канд. экон.наук: / Цыжовкина Л. Я.; КИНХ, Каф. фин. – К., 1967. – 19л.
1377420
  Васильев В.С. Федеральный бюджет и малоимущие слои США / В.С. Васильев. – Москва, 1981. – 199с.
1377421
  Травкина Н.М. Федеральный бюджет США: гендерное измерение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0321-2068
1377422
   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030200 политология (квалификация (степень) бакалавр) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 12-30. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Профили бакалавриата по направлению политология.
1377423
  Кондаков А.М. Федеральный государственный стандарт общего образования и подготовка учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыта актуальность проблемы модернизации педагогического образования. Показано, что важнейшим субъектом реализации ФГОС общего образования является новый учитель. Определена система ключевых требований к подготовке педагога.
1377424
  Брусницын Л.В. Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" в свете Рекомендаций ООН // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
1377425
  Петриков А.В. Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": поиск балланса интересов крестьян и крупного капитала / А.В. Петриков, В.Я. Узун // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.41-45
1377426
  Сахаров Н.А. Федеральный закон «О библиотечном деле»: итоги 20-летней работы / Николай Анатольевич Сахаров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 20-28


  Ретроспективно оценивается Федеральный закон "О библиотечном деле" в связи с 20-летием его принятия. Дан сравнительный анализ базового федерального закона и предшествовавшего библиотечного законодательства в Российской Федерации. Раскрывается ...
1377427
   Федеральный Закон о выборах в Германский Бундестаг : Материалы по вопросам политики и общества в Федеративной Республике Германия : Интер - Националес, 1993. – 63с.
1377428
   Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации : Комментарий. – Москва, 1996. – 81с. – ISBN 5-201-01331-2
1377429
  Церцек Н.Ф. Федеральный закон Российской Федерации <<Об охране окружающей среды>> : География и экология. Официально // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 3-5
1377430
   Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации".Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации". – Москва : Ось-89, 2007. – 48с. – (Федеральный конституционный закон). – ISBN 5-98534-176-3
1377431
  Алексеенко И.Г. Федеральный Конституционный Суд в механизме государственной власти Германии // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 110-122. – (Правознавство ; вип. 5)
1377432
  Чулюкова С.А. Федеральный образовательный стандарт как организационно-педагогическая инновация в подготовке будущих юристов к эколого-правовой деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 1726-667Х
1377433
  Гребнев Л. Федеральный образовательный стандарт: от Перечня направлений (специальностей) – к Классификатору образовательных программ. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-49. – ISSN 0869-3617
1377434
  Хисамутдинов Н.В. Федеральный университет на Дальнем Востоке: прошлое и будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 62-67. – ISSN 0869-3617
1377435
  Беляев А.В. Федеральный университет: поиск модели управления // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрен процесс становления высшего учебного заведения категории «университет федерального значения». Определены и проанализированы современные подходы к модернизации менеджмента в подобном типе университетского образования. Выявлены основные ...
1377436
  Третьяченко М.О. Федеративна форма політико-територіальної організації публічної влади в Європі: загальне та особливе // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 156-163. – ISSN 2078-3566
1377437
   Федеративная Демократическая Республика Эфиопия в 1996-1997 годах. – М., 1997. – 79с.
1377438
   Федеративная Народная Республика Югославия. – М., 1957. – 82с.
1377439
  Раковский С.Н. Федеративная Народная Республика Югославия. / С.Н. Раковский. – М, 1958. – 80с.
1377440
   Федеративная Республика Германии = (Экономико-географическая характеристика). – Москва : Мысль, 1975. – 303с.
1377441
   Федеративная Республика Германии. – Москва, 1983. – 431с.
1377442
  Герст В.К. Федеративная Республика Германии под властью Аденауцра. / В.К. Герст. – М., 1958. – 528с.
1377443
  Ежов В.Д. Федеративная республика Германии. / В.Д. Ежов. – М, 1976. – 64с.
1377444
  Галкин А.А. Федеративная Республика Германия / А.А. Галкин, О.М. Накропин. – М., 1956. – 83с.
1377445
  Шершнев Е.С. Федеративная Республика Германия / Е.С. Шершнев. – М, 1960. – 187с.
1377446
  Ледовских С.И. Федеративная Республика Германия / С.И. Ледовских. – М., 1962. – 34с.
1377447
   Федеративная Республика Германия : Экономика и политика стран современного капитализма. – Москва : Мысль, 1983. – 473с.
1377448
   Федеративная Республика Германия : Рек. библиогр. справ. – Москва, 1984. – 127с.
1377449
  Леволкина Л.П. Федеративная Республика Германия / Л.П. Леволкина. – Владимир, 1990. – 58с.
1377450
   Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. – М., 1991. – 468с.
1377451
  Голубчик М.М. Федеративная республика Камерун : Экономико-географический очерк / М.М. Голубчик. – Москва : Мысль, 1968. – 320с.
1377452
  Логинова В.П. Федеративная Республика Камерун / В.П. Логинова. – Москва, 1968. – 206с.
1377453
  Губріенко О.М. Федеративні держави в Західній Європі: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 15-24.
1377454
  Уоттс Рональд Федеративні системи = Federal systems / Уоттс Рональд. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2002. – 192с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-7973-10-7; 9667973-05-0
1377455
  Румянцев О.Г. Федеративное право: pro et contra // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 23-33. – ISSN 0132-0769
1377456
   Федеративные межбюджетные отношения: современные тенденции и перспективы // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.84-102. – ISSN 0042-8736
1377457
   Федеративный договор: Документы. Комментарий. – М., 1992. – 79с.
1377458
  Сидоренко В.А. Федераты Византии в Юго-Западном Крыму (последняя четверть III - нач. VIII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Сидоренко В.А.; С.-Петерубрг. гос. ун-т. – С.-Петербург, 1994. – 21л.
1377459
  Троицкая А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 27-37. – ISSN 1812-7126
1377460
  Монин Д.Д. Федерация или единое германское государство. / Д.Д. Монин. – М., 1947. – 28с.
1377461
  Герасимов А.С. Федерация Малайзии / А.С. Герасимов. – Киев, 1969. – 256с.
1377462
  Юдин Ю.А. Федерация Родезии и Ньясаленда -- новая форма колониального управления. / Ю.А. Юдин. – М, 1960. – 104с.
1377463
  Горов В.В. Федерация Сент-Китс и Невис : прошлое и настоящее // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 48-66. – ISSN 0044-748Х
1377464
  Явир Романия Федерация украинцев Армении "Украина" // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 303- 305. – ISBN 978-601-80179-5-7
1377465
  Савченко В. Федерація анархістів-комуністів "Чорний прапор" у боротьбі за лідерство в анархістському русі в України (1905-1907 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 14-18. – ISSN 1998-4634
1377466
  Брагинская Э.В. Федерико Гарсиа Лорка / Э.В. Брагинская. – М., 1971. – 88с.
1377467
  Оболенская Ю.Л. Федерико Гарсиа Лорка в переводах Марины Ивановны Цветаевой // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 99-109. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1377468
  Силюнас В.Ю. Федерико Гарсиа Лорка: Драма поэта / В.Ю. Силюнас. – М., 1989. – 328с.
1377469
   Федерико Феллини. – М., 1968. – 288с.
1377470
   Федерико Феллини : Статьи. Интервью. Рецензии. Воспоминания. – Москва : Искусство, 1968. – 288с.
1377471
  Оклянский Ю.М. Федин / Ю.М. Оклянский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 352с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 4(666))
1377472
  Брайнина Б.Я. Федин и Запад / Б.Я. Брайнина. – 2-е изд. – М., 1980. – 374с.
1377473
  Брайнина Б.Я. Федин и Запад / Б.Я. Брайнина. – 2-е изд. – М., 1983. – 351с.
1377474
  Карпов В.А. Федина история: Рассказы. / В.А. Карпов. – М., 1980. – 190с.
1377475
  Казакова С.Н. Фединские чтения / С.Н. Казакова. – Саратов, 1988. – 200с.
1377476
  Герасимов П.М. Федич. Повесть о Ф.Ф.Сыромолотове / П.М. Герасимов. – Свердловск, 1971. – 119с.
1377477
  Половець В. Федір Андрійович Лизогуб (1851-1928) : (до 165-річчя з дня народження) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 156-160
1377478
  Таран О. Федір Вовк - про місце в історії української антропології // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 0130-6936


  До 160-річчя від дня народження
1377479
   Федір Вовк // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 56-67. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
1377480
  Бурдуланюк В. Федір Вовк і Галичина // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 3-6. – (Історія ; Вип. 17)


  У статті розглядаються творчі зв"язки відомого українського етнографа, антрополога й археолога Федора Вовка з Галичиною. Зокрема, приділено увагу взаєминам ученого зІ. Франком, М. Грушевським, В. Гнатюком, К. Студинським та іншими вченими НТШ
1377481
  Конта Р.М. Федір Вовк та його внесок у розвиток етнології: сучасна вітчизняна історіографія кінця XX століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 131-134. – ISSN 2227-4952
1377482
  Старков В.А. Федір Вовк та родина Чикаленків: відносини крізь призму обопільного листування // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 277-281. – ISSN 2227-4952
1377483
   Федір Глібович Бурчак // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.31-32. – ISSN 0132-1331
1377484
   Федір Глібович Бурчак: видатний вчений-правознавець, громадський і державний діяч, доктор юридичних наук, професор, академік 1924-2004 : [Некролог] // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 271-274


  Закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, у 1949-1952 рр. навчався в аспірантурі, після вів плідну педагогічну і науково-редакторську діяльність.
1377485
  Мусієнко П.Н. Федір Григорович Кричевський / П.Н. Мусієнко. – К., 1966. – 105с.
1377486
  Галик В. Федір Дергало із Завадова - організатор дозвілля Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 38-46
1377487
  Панченко О. Федір Деряжний - славний бандурист і патріот, який прославив Полтавщину... // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Березень (№ 3). – С. 14-15
1377488
  Жалай Ю. Федір Достоєвський. "Злочин і кара" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 19-23
1377489
  Велігура І.М. Федір Дубковецький / І.М. Велігура, Я.К. Михалик. – Київ, 1960. – 128с.
1377490
  Бонь О. Федір Ернс та його діяльність у мистецтвознавчих наукових осередках у 1920-1930 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 161-169
1377491
  Нестеренко П. Федір Ернст - колекціонер екслібрисів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 56-59. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1377492
  Дмитрієнко М. Федір Ернст і малярська колекція НХМ / М. Дмитрієнко, О. Походяща // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 44-47. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1377493
  Черкаська Н. Федір Ернст і польські культурні цінності // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 30-42. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1377494
  Ємчук О. Федір Ернст та Сергій Маслов // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 38-42. – ISSN 0131-2685
1377495
  Мельник Л. Федір Заревич - письменник і публіцист 60-х років XIX століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 27-39. – ISSN 0130-528Х


  Досліджено життя і творчі спадщину маловідомого західноукраїнського письменника, публіциста 60-х років XIX століття Федора Заревича у контексті народовського руху
1377496
   Федір Зубанич // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1
1377497
   Федір Кіндратович Вовк (1847 - 1918) = Fedir Kindratovych Vovk (1847-1918) : Дослідження, спогади, бібліографія: до 150-ліття з дня народження вченого. – Нью-Йорк, 1997. – 382с. – Зміст: Федір Вовк /О.Франко; Хведір Кіндратович Вовк /Г.Вовк, Ю.Вовк; Бібліографія праць Хв.Вовка /Г.Вовк. – (Джерела до новітньої історії України = Sources of modern history of the Ukraine ; Т.4). – ISBN 0-916381-11-0
1377498
  Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антропольог // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 10-13. – ISSN 2227-4952


  "Доклад виголошений на загальних зборах природничої секції Українського Наукового Товариства в Києві, присвячених памяти Хведора Кіндратовича Вовка".
1377499
  Бочко М. Федір Коваль - носій ідей Карпатської України // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 208-213. – ISSN 0869-3595
1377500
  Бочко М. Федір Коваль - популяризатор української народної творчості та професійної культури на Заході // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 134-138. – ISBN 966-02-3167-9
1377501
  Бочко М. Федір Коваль - популяризатор української народної творчості та професійної культури на Заході


  У статті йдеться про маловідомого поета, публіциста, літературного критика, Журналіста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (19134-1987). Проаналізовано деякі його літеарутрно-критичні та публіцистичні статті
1377502
  Онищенко Н. Федір Коломийченко - редактор журналу "Шлях" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 368-372
1377503
  Кобаль Йосип Федір Корятович у світлі нових джерел // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 75-115
1377504
   Федір Кричевський. – К, 1972. – 122с.
1377505
  Чоботарьова В.А. Федір Кричевський: митець і реформатор // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 116-118. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1377506
   Федір Куля: Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 48с. – ISBN 966-7511-04-9; 966-7400-07-4
1377507
  Роман М. Федір Лазорик / М. Роман. – Братіслава, 1974. – 222с.
1377508
  Козаченко А.І. Федір Лизогуб - видатний діяч земського самоврядування кінця XIX початку XX ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 76-85. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1377509
  Задорожний Микола Федір Літке - видатний російський мореплавець та учений-географ : Визначні дати та видатні імена / Задорожний Микола, Корнеєв Вктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
1377510
  Островський Г. Федір Манайло // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 209-211
1377511
  Козій В. Федір Мерінг – заслужений професор Київського університету Святого Володимира / В. Козій, Н. Кузіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 103-107


  У статті здійснено історико-біографічний аналіз діяльності Почесного члена та Заслуженого професора Київського Університету Святого Володимира Федора Федоровича Мерінга. Особливу увагу приділено його науковій діяльності на медичному факультеті ...
1377512
  Грицюк Н.І. Федір Миколайович Попадич / Н.І. Грицюк. – Київ : Музична Україна, 1987. – 102 с.
1377513
  Половець В. Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.97-121
1377514
  Панфілова М. Федір Нірод. / М. Панфілова. – К., 1969. – 84с.
1377515
  Панченко О. Федір Павлович Габелко: "Умру, а жить не перестану..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 7


  Федір Павлович Габелко - український патріот, письменник, редактор. Від 1949 проживав у Австралії, де видавав церковно-громадський часопис "Наш голос".
1377516
   Федір Павлович Шевченко : біобібліографія. – Київ, 1989. – 105с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
1377517
  Апанович О. Федір Павлович Шевченко : Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, орган. науки, Людина. Спогади та історіограф. аналіз / О. Апанович; НАНУ; Ін-т історії України; Ін-т української археографії. – Київ, 2000. – 180с. – ISBN 966-02-1721-8
1377518
  Богданович Г.А. Федір Петрович Балавенський / Г.А. Богданович. – К, 1963. – 48с.
1377519
   Федір Петрович Погребенник // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
1377520
  Бутрин Мирослав Львович Федір Пилипович Максименко (1897-1983) : Рад. бібліограф і книгознавець: Бібліогр. покажч. / Бутрин Мирослав Львович. – Львів, 1983. – 31с.
1377521
  Ковальчук Г.І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 18-28. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1377522
   Федір Семенович Бабичев. – Київ : Наукова думка, 1999. – 112с. – (Бібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0522-9
1377523
   Федір Семенович Бабичев : до 100-річчя від дня народж. / [упоряд.: В.П. Хиля, В.О. Ковтуненко, В.В. Іщенко, А.В. Бійцева]. – Київ : [б. в.], 2017. – 78, [2] с. : портр., іл. – Покажч. друк. праць: с. 42-78
1377524
  Ганзенко Л. Федір Солнцев: спроба наукової реабілітації // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.111-121
1377525
  Співаченко О.С. Федір Стравінський та Україна: історіографія, вектори дослідження теми // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 126-135. – ISSN 2226-2180


  "Пропонується аналіз стану вивченості життєтворчості Федора Гнатовича Стравінського (1843–1902) та його українських зв’язків. На основі газетних публікацій, листів, спогадів сучасників артиста та наявних наукових публікацій простежено основні етапи ...
1377526
  Полинський П.О. Федір Тромса / П.О. Полинський. – К., 1966. – 44с.
1377527
   Федір Тютчев. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-23
1377528
  Пучков А. Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий-травень 1919 року // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 194-200. – ISSN 2310-3310
1377529
   Федір Успенський: бібліографічний покажчик / упорядкував Дмитро Гордієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 205-228. – ISSN 2310-3310
1377530
  Романів А. Федір Щербина - видатний український статистик // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 36-44
1377531
  Платон Федон / Платон. – М., 1991. – 143с.
1377532
  Золотусский И.П. Федор Абрамов : Личность. Книги. Судьба / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 158, [1] с. – (Писатели Советской России)
1377533
  Турков А.М. Федор Абрамов : очерк / А.М. Турков. – Москва : Советский писатель, 1987. – 234, [1] с., [16] л. ил. : ил.
1377534
  Галимов Ш.З. Федор Абрамов: Творчество, личность / Ш.З. Галимов; Рец. Л.Я. Резникова. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд.-во, 1987. – 252 с.
1377535
  Невская Н.И. Федор Александрович Бредихин, 1831-1904 / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1964. – 254 с.
1377536
  Зигель Ф.Ю. Федор Александрович Бредихин: его жизнь и деятельность / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 152 с.
1377537
  Федоров-Давыдов Федор Александрович Васильев / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1947. – 26с.
1377538
  Федоров-Давыдов Федор Александрович Васильев / Федоров-Давыдов. – М., 1955. – 27с.
1377539
  Дюженко Ю.Ф. Федор Александрович Васильев / Ю.Ф. Дюженко. – Л, 1973. – 56с.
1377540
  Мальцева Ф.С. Федор Александрович Васильев, 1850-1873 / Ф.С. Мальцева. – М., 1984. – 271с.
1377541
  Осипов Д.М. Федор Александрович Модоров / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 100с.
1377542
   Федор Александрович Модоров Засл. деят.искусств РСФСР и БССР,. – М, 1965. – 48с.
1377543
   Федор Александрович Модоров.. – М, 1956. – 88с.
1377544
  Ганьшин В.Н. Федор Алексеевич Слудский : ученый геодезист (1841-1897) / В.Н. Ганьшин, Н.Н. Большаков ; ред. Н.Н. Большаков : Геодезиздат, 1957. – 156 с.
1377545
   Федор Андреевич Тулов.. – М., 1989. – 224с.
1377546
  Яблонская М.Н. Федор Антонов / М.Н. Яблонская. – М., 1991. – 96с.
1377547
  Савинов А. Федор Антонович Бруни. 1799-1875. / А. Савинов. – М.-Л., 1949. – 28с.
1377548
  Верещагина А.Г. Федор Антонович Брунин / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1985. – 255с.
1377549
  Ржонсницкий Б.Н. Федор Аполлонович Пироцкий / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 112 с.
1377550
  Сивачев М. Федор Білинников / М. Сивачев. – Ленинград, 1924. – 117с.
1377551
   Федор Богородский. – Л, 1987. – 544с.
1377552
   Федор Васильев : [альбом репродукций]. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с., [12] л. ил. : ил. – (Серия "Образ и цвет")
1377553
   Федор Васильевич Антонов : О жизни и творчестве художника. – Москва : Советская энциклопедия, 1954. – 68 с. : илл.
1377554
   Федор Васильевич Григорьев.. – М, 1949. – 12с.
1377555
  Семенов-Амурский Федор Васильевич Семенов-Амурский. / Семенов-Амурский. – М., 1984. – 33с.
1377556
  Горин-Горяйнов Федор Волков / Горин-Горяйнов. – Ярославль : ОГИЗ, 1942. – 466 с.
1377557
  Горин-Горяйнов Федор Волков / Горин-Горяйнов. – Ярославль, 1950. – 212с.
1377558
  Север Н.М. Федор Волков / Н.М. Север. – Ярославль, 1961. – 135с.
1377559
  Любомудров М.Н. Федор Волков : Биографическая повесть / М.Н. Любомудров. – Л., 1983. – 191с.
1377560
  Евграфов К.В. Федор Волков / К.В. Евграфов. – М., 1989. – 286с.
1377561
  Любомудров М.Н. Федор Волков и русский театр. / М.Н. Любомудров. – М., 1971. – 39с.
1377562
  Лучанский М. Федор Волков. / М. Лучанский. – М., 1937. – 160с.
1377563
  Лучанский М. Федор Волков. / М. Лучанский. – М., 1937. – 148с.
1377564
  Шофман А.С. Федор Герасимович Мищенко / А.С. Шофман. – Казань : Издательство Казанского университета, 1974. – 112 с.
1377565
  Брайнина Б.Я. Федор Гладков / Б.Я. Брайнина. – М., 1957. – 214с.
1377566
  Власенко А.Н. Федор Гладков / А.Н. Власенко. – Москва, 1983. – 272с.
1377567
  Воложенин А.П. Федор Гладков. Жизнь и творчество / А.П. Воложенин. – Москва, 1969. – 214с.
1377568
  Пухов Ю.С. Федор Гладков: Очерк творчества. / Ю.С. Пухов. – М., 1983. – 336с.
1377569
  Ягодовская А.Т. Федор Глебов / А.Т. Ягодовская. – Москва, 1985. – 159с.
1377570
  Рогачевский В.М. Федор Гордеевич Гордеев. 1744-1810. / В.М. Рогачевский. – Л.-М., 1960. – 116с.
1377571
   Федор Данилович Овчаренко. – К., 1985. – 117с.
1377572
  Кузнецова Ю.П. Федор Денисович Константинов / Ю.П. Кузнецова. – М, 1965. – 103с.
1377573
  Бугаенко Ф.Д. Федор Дмитриевич Бугаенко. / Ф.Д. Бугаенко. – Омск, 1980. – 18с.
1377574
  Дмитриев Н.К. Федор Е вгеньевич Корш / Н.К. Дмитриев. – М., 1962. – 56с.
1377575
  Зенгер Г.Э. Федор Евгеньевич Корш / Г.Э. Зенгер, 1915. – 14 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : "Гермес", № 7-8 (апрель), 1915
1377576
  Богданов А.И. Федор Евгеньевич Корш / А.И. Богданов. – Ашхабад, 1982. – 124с.
1377577
   Федор Евстафьевич Петрунь (1894-1963). Библиограф. указ.. – Одесса, 1981. – 16с.
1377578
  Брюсова В.Г. Федор Зубов / В.Г. Брюсова. – М., 1985. – 207с.
1377579
  Смирнов С.В. Федор Иванович Буслаев (1818-1897) / С.В. Смирнов. – М., 1978. – 96с.
1377580
   Федор Иванович Мельников. 1892-1979 : Графика. – Москва, 1988. – 28 с.
1377581
   Федор Иванович Невежин.. – М., 1954. – 60с.
1377582
   Федор Иванович Рерберг. – М., 1963. – 18с.
1377583
  Дмитренко А.Ф. Федор Иванович Смирнов / А.Ф. Дмитренко. – Л., 1989. – 102с.
1377584
  Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 263 с.
1377585
  Покровский В.И. Федор Иванович Тютчев : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – [4], 59 с.
1377586
  Покровский В.И. Федор Иванович Тютчев : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1911. – [4], 86 с.
1377587
  Грачева В.В. Федор Иванович Тютчев / В.В. Грачева. – М., 1956. – 35с.
1377588
  Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев / Г.В. Чагин. – М., 1988. – 63 с.
1377589
  Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев / Г.В. Чагин. – М., 1990. – 175с.
1377590
   Фёдор Иванович Фёдоров : К 95-летию со дня рождения. – Минск : БГУ, 2005. – 199 с. : ил. – (Память и слава = Memoria et gloria). – ISBN 985-485-399-3
1377591
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
1. – 1957. – 866с.
1377592
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
2. – 1958. – 724с.
1377593
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
1. – 1959. – 768с.
1377594
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
2. – 1960. – 632с.
1377595
   Федор Иванович Шаляпин.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1976. – 760с.
1377596
   Федор Иванович Шаляпин.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1977. – 600с.
1377597
  Членова Л.Г. Федор Кричевский / Л.Г. Членова. – М., 1969. – 172 с. с илл.
1377598
  Исаченко В.Г. Федор Лидваль / В.Г. Исаченко, Г.А. Оль. – Ленинград, 1987. – 95 с.
1377599
  Добровольская Г.Н. Федор Лопухов / Г.Н. Добровольская. – Л, 1976. – 319 с.
1377600
  Сальников Ю.В. Федор Лыткин / Ю.В. Сальников. – М., 1976. – 128с.
1377601
  Попов-Штрак Федор Матюшкин / Попов-Штрак. – Ленинград-Москва, 1940. – 32с.
1377602
  Вадецкий Б.А. Федор Матюшкин / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1949. – 152с.
1377603
   Федор Михайлович Достоевский. – М, 1971. – 55с.
1377604
  Румянцева Э.М. Федор Михайлович Достоевский / Э.М. Румянцева. – Л., 1971. – 208 с.
1377605
  Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский / С.В. Белов. – Москва, 1990. – 206с.
1377606
  Достоевский Ф.М. Федор Михайлович Достоевский : [рассказы, роман] / Ф.М. Достоевский; [сост. Г.С. Кострова]. – Москва : Звонница-МГ, 1998. – 352 с. – Содерж. : "Дядюшкин сон" ; "Скверный анекдот" ; "Крокодил" ; "Сон смешного человека" и другие. – (Библиотека мировой новеллы). – ISBN 5-88093-041-6
1377607
   Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1972. – 447с.
1377608
  Могилянский Н. Федор Михайлович Плюшкин / Н. Могилянский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. АН, 1911. – С. 295-296. – Отд.оттиск из журнала "Живая старина" за 1911 г.
1377609
   Федор Мясников, 1913-1979 : графика, живопись : кат. выставки / Мясников Федор Исаакович. Выставка произведений. Москва. 1983; Моск. орг. Союза художников РСФС Р. – Москва : Сов. художник, 1983. – [9] с., [8] л. ил.
1377610
  Нелюбин Ф.Ф. Федор Нелюбин / Ф.Ф. Нелюбин. – Ленинград, 1981. – 16с.
1377611
   Федор Никитин. – Ленинград, 1969. – 22с.
1377612
  Боровков В.П. Федор Никитин / В.П. Боровков. – М, 1977. – 177с.
1377613
  Жизневский А.К. Федор Николаевич Глинка [умер] 1880 года 17 февраля : (Читано в заседании Тверской ученой архивной коммиссии 8 ноября 1889 года) / А.К. Жизневский. – Тверь : Тип. Губернского правления, 1890. – [2], 31 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  На обл. надпись: В.К. Трутовскому
1377614
  Галимзянова Е.А. Федор Ольденбург и его друзья: у истоков приютинского братства // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 64-71. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1377615
   Федор Павлович Белянкин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 36с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1377616
  Генис В.Л. Федор Павлович Другов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-75. – ISSN 0042-8779
1377617
  Сурганов В.А. Федор Панферов / В.А. Сурганов. – М. : Советская Россия, 1967. – 115 с.
1377618
   Федор Панферов. Воспоминания друзей.. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1964. – 461 с.
1377619
   Федор Панферов. Воспоминания друзей.. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1977. – 383 с.
1377620
   Федор Петрович Глебов, 1914-1980. – Москва, 1984. – 14с.
1377621
  Алексеев А.И. Федор Петрович Литке / А.И. Алексеев. – Москва : Наука, 1970. – 280с.
1377622
  Раскин Н.М. Федор Петрович Моисеенко / Н.М. Раскин, И.И. Шафранский. – Ленинград, 1974. – 179с.
1377623
   Федор Петрович Павлов - композитор и драматург. – Чебоксары, 1984. – 60 с.
1377624
   Федор Петрович Русецкий. Каталог.. – Саратов, 1965. – 14с.
1377625
  Кузнецова Э.В. Федор Петрович Толстой / Э.В. Кузнецова. – М, 1977. – 336с.
1377626
  Мроз Е.К. Федор Петрович Толстой 1783-1873 / Е.К. Мроз. – Москва ; Ленинград, 1946. – 39 с.
1377627
   Федор Полетаев. – М, 1963. – 64с.
1377628
  Пападимитриу С.Д. Федор Продром : историко-литературное исследование / С.Д. Пападимириу. – Одесса : Эконом. тип., 1905. – [8], XXVI, 453 с. – Часть текста на греч. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского университета, . 1905, т. 100
1377629
  Рабичев Ф.Л. и др. Федор Рабичев / Ф.Л. и др. Рабичев. – Москва, 1981. – 31с.
1377630
  Гребельский З.В. Федор Раскольников / З.В. Гребельский. – М., 1988. – 186с.
1377631
  Решетников Ф.П. Федор Решетников : набор открыток / Ф.П. Решетников; Текст Б. Вишнякова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 16 с.
1377632
  Абрамова А.В. Федор Саввич Шурпин : [художник] / А.В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1953. – 24 с., [4] л. ил.
1377633
   Федор Саввич Шурпин.. – М, 1954. – 72с.
1377634
  Эфдэ В. Федор сволочь, мне всю жизнь испортил ! / Валентин Эфдэ. – [Б.г. : б. м.], 2012. – [54] с. : ил., портр
1377635
  Колесова О.С. Федор Севастьянов. / О.С. Колесова, А.Ф. Дмитренко. – Л., 1979. – 47с.
1377636
  Хиля В.П. Федор Семенович Бабичев - к 100-летию со дня рождения / В.П. Хиля, В.В. Ищенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 3-6. – ISSN 0041-6045


  "Вся творческая жизнь, педагогическая и административная деятельность Ф.С. Бабичева связана с химическим факультетом Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченка, студентом которого он стал в 1936 году и закончил в 1944. Здесь, в стенах ...
1377637
  Кравченко К.С. Федор Семенович Богородский / К.С. Кравченко. – М., 1952. – 32с.
1377638
  Богданов-Катьков Федор Сергеевич Щербаков / Богданов-Катьков. – П, 1922. – 102с.
1377639
  Богданов-Катьков Федор Сергеевич Щербаков / Богданов-Катьков. – П., 1922. – 102с.
1377640
  Лебедев А.В. Федор Степанович Рокотов / А.В. Лебедев. – М.-Л., 1945. – 16с.
1377641
  Сучков С.В. Федор Степанович Рокотов / С.В. Сучков. – Л., 1976. – 31с.
1377642
  Толстой С.Л. Федор Толстой-Американец. / С.Л. Толстой. – М., 1926. – 108 с.
1377643
  Кузнецова Э.В. Федор Толстой / Э.В. Кузнецова. – Л, 1981. – 78с.
1377644
  Толстой С.Л. Федор Толстой Американец. / С.Л. Толстой. – М., 1990. – 61с.
1377645
  Дюжев Ю.И. Федор Трофимов / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1985. – 127с.
1377646
  Бутакова Е. Федор Тютчев: сердце, полное тревоги // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 68-83. – ISSN 1819-6268
1377647
  Платонов Ю. Федор Федор Федоровский / Ю. Платонов. – М.-Л., 1948. – 16с.
1377648
  Шмулевич Л.А. Федор Федорович Бейльштейн. 1838-1906 / Л.А. Шмулевич, Ю.С. Мусабеков. – М., 1971. – 130с.
1377649
  Пустогаров В В. Федор Федорович Мартенс-юрист дипломат / В В. Пустогаров. – Москва : Международные отношения, 1999. – 290с. – ISBN 5-7133-0975-4
1377650
  Иваненко В.С. Федор Федорович Мартенс - во и вне своего времени и пространства: взгляд через столетие // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 31-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
1377651
  Полякова Е.В. Федор Федорович Платов: акварель / Е.В. Полякова. – Москва, 1981. – 29с.
1377652
  Зонин А.И. Федор Федорович Ушаков / А.И. Зонин. – М., 1944. – 88с.
1377653
  Солодвников А. Федор Федорович Федоровский / А. Солодвников. – Москва, 1956. – 4с.
1377654
  Костина Е.М. Федор Федорович Федоровский / Е.М. Костина. – Москва, 1960. – 239с.
1377655
  Новокшанова З.К. Федор Федорович Шуберт : военный геодезист / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 80 с.
1377656
  Никулин Л.В. Федор Шаляпин. / Л.В. Никулин. – М, 1954. – 192с.
1377657
  Кириченко Е.И. Федор Шехтель / Е.И. Кириченко. – Москва, 1973. – 141с.
1377658
  Канунов Н.Ф. Федор Эдуардович Молин, 1861-1941 / Н.Ф. Канунов. – М., 1983. – 110с.
1377659
  Федоров-Давыдов Федор Яковлевич Алексеев / Федоров-Давыдов. – М., 1955. – 167с.
1377660
  Скопина К.П. Федор, Ира, Илья, Виктор, Света, Женя... Повести. / К.П. Скопина. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1973. – 255с.
1377661
  Гордей В. Федора : рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0027-8238
1377662
  Чуковский К.И. Федорино горе / К.И. Чуковский. – М, 1964. – 16с.
1377663
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 280-281 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1377664
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165-166. – ISBN 966-95774-3-5
1377665
   Федорищак Роман Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 151-152.
1377666
   Федоров Алексей Федорович. Выставка произведений. – М., 1984. – 24с.
1377667
   Федоров Василь Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 321. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1377668
   Федоров Василь Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 72-75. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1377669
  Гольденберг Л.А. Федоров Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 264с : карти, фото. – (Научно -биографическая серия)
1377670
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1966 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1973. – М., 1973. – 22с.
1377671
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1977 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
1377672
   Федоров, Юрий Павлович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 12с.
1377673
  Сидоренко Федоровская научная сессия / Сидоренко, А.А. Ясинская. – С. 462-464
1377674
   Федоровские чтения. 1973. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 109с.
1377675
   Федоровские чтения. 1974. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 144с.
1377676
   Федоровские чтения. 1975. История рев. печати. Сб. науч. тр.. – М., 1977. – 165 с.
1377677
   Федоровские чтения. 1976: читатель и кн. Сб. науч. тр.. – М., 1978. – 160с.
1377678
  Соболев В.С. Федоровский метод : Учебное пособие / В.С. Соболев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 263с.
1377679
  Саранчина Г.М. Федоровский метод / Г.М. Саранчина. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградского университета, 1963. – 154с.
1377680
  Соболев В.С. Федоровский метод / В.С. Соболев. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1964. – 264с.
1377681
  Саранчина Г.М. Федоровский метод : Определение минералов, микроструктурный анализ / Г.М. Саранчина, В.Н. Кожевников. – Ленинград : Недра, 1985. – 208с.
1377682
  Соболев Р.Н. Федоровский метод с основами кристаллооптики / Р.Н. Соболев. – М, 1981. – 161с.
1377683
   Федорову Миколі Миколайовичу - 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 126-128. – ISSN 2221-1055
1377684
   Федорус Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 393-394 : фото
1377685
   Федорченко Адольф Михайлович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 271
1377686
   Федорченко Адольф Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 322-323. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1377687
   Федорченко Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394 : фото
1377688
   Федорчук Людмила Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 325. – ISBN 978-966-2726-03-9
1377689
  Петинова Е.Ф. Федос Щедрин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1977. – 39с.
1377690
   Федоскино-Жостово. – М, 1984. – 64с.
1377691
  Соболевский Н.Д. Федоскино / Н.Д. Соболевский. – Москва, 1945. – 58с.
1377692
  Яловенко Г.В. Федоскино. / Г.В. Яловенко. – М., 1959. – 162с.
1377693
   Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи. – Федоскино, 1985. – 30с.
1377694
  Грязнов А.И. Федоскинские таланты / А.И. Грязнов. – М, 1970. – 128с.
1377695
  Славкович Д.Ф. Федоскины каникулы / Даир Славкович. – Москва, 1980. – 143 с.
1377696
   Федот Васильевич Сытников.. – Саранск, 1986. – 132с.
1377697
  Попова Э.Н. Федот Васильевич Сычков / Э.Н. Попова. – Саранск, 1970. – 188с.
1377698
   Федот Васильевич Сычков.. – М., 1954. – 90с.
1377699
   Федот Васильевич Сычков.. – Л., 1970. – 47с.
1377700
  Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин / Н.А. Яковлева. – Л., 1984. – 95с.
1377701
   Федот Иванович Шубин (1740-1805). Каталог юбилейной выставки произведений.. – М., 1955. – 16с.
1377702
  Лазарева О.П. Федот Иванович Шубин. / О.П. Лазарева. – Л., 1964. – 47с.
1377703
   Федот Иванович Шубин. Альбом.. – М., 1956. – 12с.
1377704
   Федот Иванович Шубин. выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 48с.
1377705
   Федот Петрович Филин. – Москва : Наука, 1978. – 87с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 12)
1377706
  Исаков С.К. Федот Шубин / С.К. Исаков. – М, 1938. – 168с.
1377707
  Тольба В. Федот, да не тот // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  В учебнике для 10-го класса "Художня культура" Л. Масол и др. (К.: Освіта, 2011. - С. 134) под портретом Петра Гулака-Артемовского подписано "Семен Гулак-Артемовський" и другие опечатки, неточности, ошибки в журналах и книгах.
1377708
  Шолохов М.А. Федотка / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 16с.
1377709
  Гриценко І.С. Федотов-Чеховський Олександр Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 51. – ISBN 978-966-06-0557-2
1377710
  Егоров И.М. Федотов / И.М. Егоров. – М., 1971. – 47с.
1377711
  Александров М.Н. Федотов Григорий / М.Н. Александров. – Москва, 1952
1377712
  Федотов П.А. Федотов: альбом репродукций / П.А. Федотов. – Москва, 1978. – 4с.
1377713
   Федотов: альбом.. – М., 1990. – 20с.
1377714
  Платон Федр:(Беседы с Сократом) / Платон. – Москва : Прогресс, 1989. – 130 с.
1377715
   Федченко Павло Максимович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 326-338. – ISBN 978-966-2726-03-9
1377716
   Федюк Олексій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 281-282 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1377717
  Поженян Г.М. Федюнинские высоты / Г.М. Поженян. – М, 1978. – 123с.
1377718
  Сергеенко М.М. Федька Дынин / М.М. Сергеенко. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 165с.
1377719
  Журавлев Федькины угодья / Журавлев, -Печорский. – М., 1980. – 255с.
1377720
  Винниченко В.К. Федько- халамидник / В.К. Винниченко. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 25с.
1377721
  Винниченко В.К. Федько- халамидник : Оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Веселка, 1991. – 93с. – ISBN 5-301-01338-6
1377722
  Винниченко В.К. Федько- Халамидник. – 2-ге вид. – Київ; Харків : Дзвін, 1917. – 32с.
1377723
  Винниченко В.К. Федько- халамидник та інші оповідання : Для дитячих б-к / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1924. – 208с. – (Б-ка молодого ленінця)
1377724
  Вахніна Л.М. Федько-партизан / Л.М. Вахніна. – Київ, 1966. – 132с.
1377725
  Баженова Л. Федько-Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін Відом. про відпов.: Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком / Л. Баженова. – 2-ге видання. – [Харків] : Книгоспіка, 1929. – 40 с.
1377726
  Гордієнко К. Федько / К. Гордієнко. – Харків, 1925. – 16 с.
1377727
  Баженова Л. Федько Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін / Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 40 с. – (Дитячий театр)
1377728
  Тичина П.Г. Федькович у повстанця Кобилиці / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 18 с.
1377729
   Федькович Юрій. – Чернівці, 1984. – 252с.
1377730
  Ковалець Лідія Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій


  У статті розглядаються перипетії майже вісімдесятилітнього процесу творення федьковичезнавчої мемуаристики, здійснено спроби з"ясувати вплив індивідуальної свідомості цих "других героїв" (В. Кардін) на мемуарний портрет видатного письменника й ...
1377731
  Ковалець Л. Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій
1377732
  Зорин Виталий Феерично! : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 40-45 : Фото
1377733
  Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза 1. Феерия для другого раза 2 (Норманс). Бойня : Романы / Луи-Фердинанд Селин; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2003. – 606с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-2332-8
1377734
  Мокренцова Анастасія Феєричні мандри в кримські печери : Україна / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 26-28 : Фото
1377735
  Шевченко Тарас Феєричні подорожі / Шевченко Тарас, Захаренко Ігор // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1377736
  Євген Будько Феєрія ідей / Євген Будько, Захаренко Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 16-20 : фото
1377737
   Феєрія мандрів або мовна практика в Польщі / Ю Берестовська, К Сорокопуд, В Іваницький, А Кватира, А. Коваль // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет та Інститут журналістики) заради мовної практики відвідалі Польшу.
1377738
  Косинська Ю. Феєрія пригод Тура Хейєрдала : белетризована біографія легендарного мандрівника : до 100-річчя від дня народження / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Мандри, 2013. – 238, [2] с. : фот., мапи. – Кн. містить автограф Тура Хейєрдала українцям. – ISBN 978-617-635-052-1
1377739
   Феи с алмазных гор. – М, 1991. – 383с.
1377740
  Будько Євген Феї та президенти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 106-113 : фото
1377741
  Маркс К. Фейербах. Противоположность материалистического воззрений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1966. – 152с.
1377742
  Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1988. – 125с.
1377743
  Дедова Е.Б. Фейерверки в России елизаветинского времени // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена любопытной и малоизученной теме. Фейерверки XVIII в. являлись важнейшей частью общественной и культурной жизни страны, пропагандировали идеи государственного мифа и были, таким образом, искусством на службе государства. В статье ...
1377744
   Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века : каталог выставки. – Ленинград, 1978. – 96 с.
1377745
   Фейєрабенд (Feuerabend) Пол // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938-940. – ISBN 966-316-069-1
1377746
  Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 2409-9805


  Статтю присвячено відносно новому інструменту у веденні інформаційної війни проти України - фейку. Проаналізовано наукові джерела про засоби ведення інформаційної війни, визначено поняття "фейк" та "фейковий ресурс", їхні ознаки та властивості, ...
1377747
  Почепцов Г. Фейки та інші гібридні комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 11


  "Гібридні війни приходять одночасно з гібридними комунікаціями, оскільки базуються на них. Під гібридними комунікаціями ми розуміємо комунікації, де не ставиться завдання утримати вірогідність у процесах передачі смислів. Звісно, крім тих випадків, ...
1377748
  Борщевський С. Фейкові новини з фабрики тролів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 15
1377749
  Кулініч О.О. Фейлетон на сторінках Луганської преси 60-80-х рр. XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 46-50. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1377750
  Кобинець А. Фейлетон на шпальтах щоденника "Громадська думка" / "Рада" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-76


  Розглянуто сатиричні публікації та їх соціальна спрямованість у київському щоденнику "Громадська думка"/ "Рада"(1905-1914). Satirical publications and their social connection in the Kyiv weekly "Gromadska Dumka"/ "Rada" (1905-1914) are considered in ...
1377751
  Гаєвська Н.М. Фейлетон Остапа Вишні (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 26-33
1377752
  Герасимчук Н.Г. Фейлетони Сергія Єфремова на сторінках "Громадської думки" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 199-201


  Стаття присвячена публіцистичній діяльності С. Єфремова як фейлетоніста в київському щоденнику"Громадська думка" (1906). The article is devoted to journalistic activities of S. Yefremov as a feuilletonist in the Kiev daily "Gromadska dumka" (1906).
1377753
  Вишня Остап Фейлетони, гуморески, усмішки, щоденникові записи / Вишня Остап. – Київ : Наукова думка, 1984. – 558с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1377754
  Маттук Р. Фейнмановские диаграммы в проблеме многих тел : пер. с англ. / Р. Маттук. – Москва : Мир, 1969. – 367 с.
1377755
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1965. – 168 с.
1377756
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1966. – 296с.
1377757
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1966. – 344 с.
1377758
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1966. – 292 с.
1377759
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 8 : Квантовая механика. – 1966. – 271 с.
1377760
   Фейнмановские лекции по физике : Задачи и упражнения / пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 206с.
1377761
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 1 : Современная наука о природе. Законы механики. – 1967. – 267с.
1377762
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1967. – 168с.
1377763
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 1967. – 261с.
1377764
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 1, 2 : Вып.1 Современная наука о природе. Законы механики. Вып. 2. Пространство. Время. Движение. – 1976. – 439с.
1377765
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 3, 4 : Излучение. Волны. Кванты. Вып. 4. Кинетика. Теплота. Звук. – 1976. – 496 с.
1377766
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер.с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1977. – 300 с.
1377767
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1977. – 347с.
1377768
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1977. – 288с.
1377769
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 8,9 : Квантовая механика. – 1978. – 524 с.
1377770
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00697-X
Вып. 1-4 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 280 с.
1377771
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова, О.А. Хрусталева ; под ред. Я.А. Смородинского. – 4-е изд., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00699-6
Вып. 1-2 : Современная наука о природе. Законы механики. Пространство. Время. Движение. – 2004. – 440 с.
1377772
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00702-X
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 2004. – 264 с.
1377773
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00707-0
Вып. 5-9 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 272 с.
1377774
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 3-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00705-4
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 2004. – 288 с.
1377775
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 5-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00826-4
Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 2008. – 240 с.
1377776
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00625-3
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 2008. – 304 с.
1377777
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. : А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00848-6
Вып. 6 : Электродинамика. – 2008. – 352с.
1377778
  Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
Вып. 8, 9 : Квантовая механика. – 2008. – 528с.
1377779
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – Москва : Мир, 1969. – 624 с.
1377780
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 3-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1978. – 543с.
1377781
  Махний Н. Фейсбилдинг или кое-что о строительстве лица : Учебное пособие для самообразования и повышения квалификации в профессиональной жизни / Н. Махний. – Чернігів : РИО комитета по делам печати и информации, 1995. – 200с. – ISBN 5-7707-7824-5
1377782
  Донцова Д. Фейсконтроль на главную роль : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-29457-2
1377783
  Королков Ю. Феликс - значи цастив / Ю. Королков. – София, 1976. – 509с.
1377784
  Бух Ф. Феликс бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич / Ф. Бух. – М, 1979. – 25с.
1377785
   Феликс Бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич. – М, 1988. – 63с.
1377786
  Щекатихин Н.Н. Феликс Валлотон. / Н.Н. Щекатихин. – 112 с.
1377787
  Дубинянский М. Феликс Дзержинский: именем революции // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 22-44. – ISSN 1819-6268
1377788
  Ворбс Г.Х. Феликс Мендельсон-Бартольди : жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников / Г.Х. Ворбс. – Москва : Музыка, 1966. – 319 с.
1377789
  Мейлих Е.И. Феликс Мендельсон-Бартольди. 1809-1847 / Е.И. Мейлих. – Л., 1973. – 104с.
1377790
  Курцман А.С. Феликс Мендельсон / А.С. Курцман. – Москва : Музыка, 1967. – 208 с.
1377791
   Феликс Муратович Петуваш: графика. Кат. выст.. – М., 1990. – 35с.
1377792
   Феликс Надар: человек с бульвара Капуцинок, 35 // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 108-133. – ISSN 1819-6268


  "Тициан фотографии", величайший фран. фотограф 19 в. Феликс Надар.
1377793
  Блауберг И.И. Феликс Равессон об искусстве и о языке видимого // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 118-123. – ISSN 0235-1188
1377794
  Борейко В.Е. Феликс Робертович Штильмарк (1931-2005) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 52-63. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1377795
  Кон Ф.Я. Феликс Эдмундович Дзержинский / Ф.Я. Кон. – Москва, 1936. – 80с.
1377796
  Душутина А.А. Феликс Эдмундович Дзержинский : К 100-летию со дня рождения: Рек. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1976. – 28с.
1377797
   Феликс Эдмундович Дзержинский. 1877-1926. – М., 1951. – 212с.
1377798
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. – М., 1977. – 494с.
1377799
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Фотоальбом. – Москва, 1987. – 184с.
1377800
   Феликс Эдмундович Дзержинский.: биография. – 3-е изд. – М., 1986. – 509с.
1377801
   Феликс Эдмундович Дзержинский: биография. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 494с.
1377802
   Феликс Эдмундович Дзержинский: Биография. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 511с.
1377803
   Феликс Эдмундович Дзержинский: жизнь и деятельность в фот. и док.. – 3-е изд. – М., 1979. – 95с.
1377804
  Мікоян А.І. Фелікс Дзержинський / А.І. Мікоян. – К., 1936. – 45с.
1377805
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1377806
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1377807
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1377808
   Фелікс Едмундович Дзержинський. 1877-1926. – Одеса, 1951. – 30с.
1377809
  Поліщук В. Фелікс Михайлович Шабульдо // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 129. – ISSN 0869-3595
1377810
   Фелінський Георгій Станіславович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394-395 : фото
1377811
  аш-Шаркави Абд Феллах / аш-Шаркави Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 222с.
1377812
  Хусейн-заде М.Ш. Феллах в литературе Египта / М.Ш. Хусейн-заде. – Душанбе, 1973. – 164 с.
1377813
  Айру А. Феллахи Египта / А. Айру ; Пер. с фр. В.В. Волковой и Г.Д. Кулагина. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 180 с. : ил.
1377814
   Феллер Мартен Давидович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 339-340. – ISBN 978-966-2726-03-9
1377815
  Бачелис Т.И. Феллини / Т.И. Бачелис. – М, 1972. – 384с.
1377816
   Феллини о Феллини. – М., 1988. – 476с.
1377817
  Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметев / А.И. Заозерский. – М, 1989. – 312с.
1377818
  Пиріг Р.Я. Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень - липень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 24-45. – ISSN 0130-5247


  В очікуванні повернення делегатів М. Грушевський доповів, що опівночі у будівлі Центральної Ради його відвідав полковник Ф. Штольценберг, якому він висловив рішучий протест.
1377819
  Брагин М. Фельдмаршал Кутузов / М. Брагин. – М., 1942. – 175с.
1377820
   Фельдмаршал Кутузов. – М., 1947. – 331с.
1377821
  Пунин Л.Н. Фельдмаршал Кутузов / Л.Н. Пунин. – М, 1957. – 238с.
1377822
  Балязин В.Н. Фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли / В.Н. Балязин. – К, 1990. – 301с.
1377823
  Жилин П.А. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – 3-е изд., доп. – М, 1987. – 367с.
1377824
   Фельдмаршал Румянцев. – М., 1947. – 407с.
1377825
  Петелин В.В. Фельдмаршал Румянцев / В.В. Петелин. – Москва : Военное издательство, 1989. – 464с.
1377826
  Клокман Ю.Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. / Ю.Р. Клокман. – М., 1951. – 208с.
1377827
  Христофоров В. Фельдмаршал фон Клейст на Лубянке / В. Христофоров, В. Макаров, Б. Хавкин // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 91-97. – ISSN 0235-7089
1377828
  Шишов А.В. Фельдмаршалы России / А.В. Шишов. – Москва : Вече, 2007. – 432с. – ISBN 5-9533-1750-6
1377829
  Жилин П.А. Фельдмаршар Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – М, 1988. – 368с.
1377830
  Быховский Б.Э. Фельдфебели в вольтерах / Б.Э. Быховский. – М, 1943. – 40с.
1377831
  Винниченко В.К. Фельдфебельщина = Мнімий господін / В.К. Винниченко. – Харків : ДВУ, 1926. – 40с.
1377832
  Лазаренко В.Г. Фельдшпатоидные сиениты массива Лос. / В.Г. Лазаренко. – Л., 1975. – 147с.
1377833
   Фельдшпатоїди маліньїтів Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 82-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
1377834
  Нариньяни С.Д. Фелье тоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1953. – 224 с.
1377835
  Курляндская С.В. Фельетон - жанр сатирический. / С.В. Курляндская. – М., 1967. – 32с.
1377836
   Фельетон. – Л., 1927. – 94с.
1377837
  Заславский Д.И. Фельетон в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1952. – 28с.
1377838
  Михайлова Л.В. Фельетон в демократической печати 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10678 / Михайлова Л.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филолог. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1377839
  Заславский Д.И. Фельетон в районной газете / Д.И. Заславский. – М., 1936. – 24с.
1377840
  Атаев К. Фельетон в туркменской советской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев К.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
1377841
  Дмитровский М.И. Фельетон как иструмент исследования общественной жизни и специфика действенности жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитровский М.И.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1377842
  Нариньяни С.Д. Фельетон о фельетоне / С.Д. Нариньяни. – М., 1967. – 304с.
1377843
  Стрельцов Б.В. Фельетон: теория и практика жанра / Б.В. Стрельцов. – Минск, 1983. – 63с.
1377844
  Перец И.-Л. Фельетоны : вельетоны / И.-Л. Перец. – Вильно, 1925. – 256 с.
1377845
  Заславский Д.И. Фельетоны / Д.И. Заславский. – М., 1949. – 372с.
1377846
  Колосов А.И. Фельетоны / А.И. Колосов. – М., 1951. – 63с.
1377847
  Нариньяни С.Д. Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – М., 1952. – 160с.
1377848
  Рябов И.А. Фельетоны / И.А. Рябов. – М., 1955. – 64с.
1377849
  Ланской М.З. Фельетоны / М.З. Ланской. – Л., 1960. – 235с.
1377850
  Воровский В.В. Фельетоны / В.В. Воровский. – Москва, 1960. – 376с.
1377851
   Фельетоны. – М, 1961. – 136с.
1377852
  Суконцев А.А. Фельетоны / А.А. Суконцев, И.М. Шатуновский. – М., 1962. – 216с.
1377853
  Пархомовский Э.Я. Фельетоны / Э.Я. Пархомовский. – М., 1988. – 175с.
1377854
  Аверченко А. Фельетоны // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 4. – С.126-131. – ISSN 0131-8136
1377855
  Масс В. Фельетоны в стихах. / В. Масс, М. Червинский. – М., 1949. – 47с.
1377856
  Московский А.П. Фельетоны В. Маяковского (проблема конфликта) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Московский А.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 29 с.
1377857
  Амиров С.Н. Фельетоны Джалила Мамедкулизаде (Моллы Насреддина) (1906-1917 годы) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Амиров С.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18 с.
1377858
  Константинов А. Фельетоны и очерки : пер. с болгарского ; / Алеко Константинов ; [Сост. Е. Ихнина ; Предисл. Алексея Собковича]. – Москва : Художественная литература, 1954. – 171 с.
1377859
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – Москва : Правда, 1956. – 448с.
1377860
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – М., 1961. – 406с.
1377861
  Ильф И.А. Фельетоны и рассказы / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1957. – 271с.
1377862
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1958. – 90с.
1377863
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1962. – 154с.
1377864
  Кольцов М.Е. Фельетоны и рассказы / М.Е. Кольцов. – Пермь, 1987. – 443с.
1377865
  Нариньяни С.Д. Фельетоны разных лет / С.Д. Нариньяни. – М., 1954. – 360с.
1377866
   Фельетоны, басни. – Симферополь, 1954. – 100с.
1377867
  Паначевный И.Д. Фельетоны. / И.Д. Паначевный. – Кишинев, 1960. – 167с.
1377868
  Лиходеев Л.И. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1961. – 214с.
1377869
  Солянов Ф Фелька с бывшей Воздвиженки / Ф Солянов. – М, 1974. – 128с.
1377870
  Спиллейн М. Фемида / М. Спиллейн. – М.
Т. 3. – 1991. – 540 с.
1377871
  Продль Г. Фемида бессильна / Г. Продль. – Москва, 1974. – 480с.
1377872
  Проскурина М.М. Феминизация науки как социологическая проблема // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0132-1625
1377873
  Кивалова К.В. Феминизм в кривом зеркале цитирования: социальный концепт "феминистка" в антифеминистской концептосфере // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-160. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье осуществляется анализ особенностей функционирования социального концепта "феминистка" в антифеминистском дискурсе. Материалом для исследования послужили цитаты феминистских авторов, приведенные на сайте "FeministQuotes". Образ феминистки ...
1377874
  Ласкова М.В. Феминизмы и маскулизмы в лексикографии // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 82-91. – (Серія : Філологія)


  Посвящена особенностям лексикографического "портретирования" феминных и маскулинных образований в качестве особых маркеров социальных перемен сквозь призму семантико-стилистической эволюции. Особое внимание уделяется особенностям функционирования ...
1377875
  Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой духовности // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.183-192. – ISSN 0869-0499
1377876
  Жаданов Ю.А. Феминистская утопическая литература: истоки жанра / Ю.А. Жаданов, Т.В. Жаданова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 133-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1377877
  Гайденко Виктория Александровна Феминистская эпистемология как постнеоклассический феномен : Дисс....канд.философских наук.: 09.00.02 / Гайденко Виктория Александровна; Сумский государственный педагог.ун-тет им.А.С.Макаренко. – Киев, 2000. – 165 л. – Библиогр.: л.: 149-165
1377878
  Оленева Е.А. Феминистские концепции безопасности в мировой политике // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 183-184
1377879
  Сидоренко А.В. Феминический опыт осмысления отношения супружества в современной культуре // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 167-169
1377880
  Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика : учебник для студ. высших учебных заведений / Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Дашков и К, 2007. – 300с. – ISBN 5-91131-151-8
1377881
   Феминология: словарь терминов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 291с. – ISBN 966-623-124-7
1377882
  Майков В.И. Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с.
1377883
   Феміда посміхається. – Чернівці : Наше правосуддя, 2005. – 239, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
1377884
  Валюх З. Фемінативи у складі типової словотвірної парадигми найменувань осіб за професією // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-2946-40-1
1377885
  Орлова Т.В. Фемінізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 385. – ISBN 966-642-073-2
1377886
  Павличко Соломія Фемінізм / Павличко Соломія; Упоряд.та передм. В.Агеєвої. – Київ : Основи, 2002. – 322с. – 8уПавл Шифр дубл. – ISBN 966-500-212-0
1377887
  Зінько С.Ю. Фемінізм в ісламі : історія і сучасніть // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 34-47. – ISSN 1682-671Х
1377888
  Орлова Тетяна Фемінізм в Україні: проблема та історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 47-58
1377889
  Біляєв М.О. Фемінізм як одна із головних умов формування гендерної демократії // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 86-87
1377890
  Гордєєва І.В. Фемінізм як суспільне явище. Сучасний розвиток феміністичної думки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 41-43
1377891
  Міньковська І. Фемінізуймо професії! // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 20-22


  Назви професій у галузі біології та медицини в аспекті гендерного аналізу.
1377892
  Архангельська А.М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-50. – ISSN 0027-2833


  У статті здійснено аналіз лексикографічної фіксації новітніх назв осіб жіночої статі в наявних словниках неологізмів початку XXI ст. та представлено результати вивчення автором громадської думки колективу мовців щодо явища фемінізації в актуальному ...
1377893
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархальної ідеології до "консерватизму повсякденності") : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. : КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л.169-180
1377894
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархатної ідеології до "консерватизму повсякденності") : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1377895
  Шалаєва К.В. Феміністична парадигма у формулюванні категорії "стиль життя" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто феміністичну парадигму, що виходить з визнання суб"єктності й ідентичності жінки-науковця. У цій парадигмі артикулюються нові імена, конструюються нові знаки, розвиваються нові значення, утверджуються нові символи, реалізуються альтернативні ...
1377896
  Сінявін В. Феміністична пенологія чи пенологічний фемінізм? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 231-232
1377897
  Варламова К.С. Феміністична перспектива у дослідженні міжнародних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 346-352
1377898
  Гук О. Феміністична проблематика роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 144-149
1377899
  Карпенко К.І. Феміністична релігійність у екологічній перспективі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 65-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1377900
  Авдєєва О.П. Феміністична спрямованість прози М. Лоуренс та М. Етвуд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 1-4. – ISBN 966-581-295-5
1377901
  Гайдук О.А. Феміністична тематика повістей Ольги Кобилянської "Людина" і "Царівна" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1377902
  Кордонець О. Феміністичний дискурс прози Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 39-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядається проза Богдана Лепкого у контексті зацікавлення ним гендерною проблематикою, Аналіз творчої спадщини письменника дозволяє стверджувати, що Б. Лепкий чутливо реагівав на нові тенденції в мистецтві, а в його новелістиці на великій ...
1377903
  Гаєвська Н.М. Феміністичний дискурс у творчості Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 219-224


  В статті йдеться про феміністичний дискурс у творах Б. Грінченка. В статье речь идет о феминистическом дискурсе в произведениях Б. Гринченко. The article refers to the feminist discourse in the works of Borys Grinchenko.
1377904
  Щур О. Феміністичний дискурс української культури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 62-65. – ISSN 0868-9644
1377905
  Пятковська Ю.В. Феміністичний погляд на феномен селфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 212-214
1377906
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 123-132


  У статті вводиться нове поняття "феміністичний скептицизм" у зв"язку з проблемою формування теоретичних засад літературного скептицизму у сучасному англійському романі. Феміністичний скептицизм Д. Лессінґ позначає інтелектуальну настанову британської ...
1377907
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг: проти стереотипу // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 241-266. – ISBN 978-966-11-0683-2
1377908
  Ніколаєнко О.О. Феміністичні виміри культурно-національної ідентичності (на матеріалі творів О. Забужко) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 106-109
1377909
  Ніколенко О. Феміністичні проблеми в європейській драматургії (Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов) / О. Ніколенко, Н. Шпаковська // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 8-14
1377910
  Зборовська Ніла Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Ніла, Ільницька Марія. – Львів : Літопис, 1999. – 336с. – ISBN 966-7007-33-7
1377911
  Зелінська Л.В. Феміністичні сліди в деконструкції (зіставний аналіз драм Ж. Ануя "Медея" і Ю. Тарнавського "Не Медея") // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 191-205. – ISBN 966-8474-34-1
1377912
  Шарпінська Т.С. Феміністичні тенденції в прозі сестер Бронте та Ольги Кобилянської: типологічні паралелі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 217-219. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1377913
  Хоптяр А. Феміністичні тенденції у перекладній та оригінальній спадщині Бориса Грінченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 212-216. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1377914
  Кононович Леонід Феміністка : Роман / Кононович Леонід. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-045-1; 966-663-034-6
1377915
  Панченко В. Феміністка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто основні моменти біографії першої феміністки в українській літературі Наталі Кобринської, висвітлено її зв"язки з діячами української культури: П. Кулішем, І. Франком, І. Нечуєм-Левицьким, Оленою Пчілкою, О. Кобилянською...
1377916
  Дмитрієва Марія Феміністка перед телевізором : вимкнути не можна // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 10 (68). – С. 26-29
1377917
  Гайденко Вікторія Олександрівна Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.02 / Гайденко В.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1377918
  Емірсуінова Г.І. Феміністська лінгвістика: досягнення та завдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 114-118. – ISBN 966-7890-03-1
1377919
  Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід / Оксана Кість // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 14-27. – ISSN 1028-5091
1377920
  Гор Дж. Феміністська педагогіка та педагогіка по-феміністськи // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-107
1377921
  Грабовська І. Феміністська теорія та практика, жіночі студії і гендеристика як складові цивілізаційного поступу України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 269-271


  Аналізується цивілізаційний поступ українства в гендерному аспекті та його відображення у феміністичних теоріях та практиках. Дається соціо-філософський зріз процесу становлення гендернозбалансованого суспільства в Україні.
1377922
  Гайденко В. Феміністські інтервенції в епістемології: головні напрямки та підходи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.56-80
1377923
  Дячук Л.С. Феміністські та антифеміністські мотиви в романі Поль Констан "Відвертість за відвертість" та проблеми їх відтворення в українському перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 559-564
1377924
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 186л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.173-186
1377925
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1377926
  Бажан О.М. Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 244-252. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються приховані риси еволюції всебічного розвитку статі за допомогою створення нових моделей характерів. Вивчення процесу розвитку особистісних стосунків з позицій вчинків допомагає розкрити внутрішній світ чоловіка й жінки, простежити ...
1377927
  Завгородня О. Фемінне та маскулінне у психології художньо обдарованої особистості: постановка проблеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.33-43. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1377928
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального
1377929
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – C. 294-301


  Стаття присвячена аналізу фемінних образів в поезії високого українського Бароко. На основі розгляду текстів першоджерел в синтезі з соціально-світоглядними чинниками, визначені основні особливості творення і функціонування образів та виокремлена одна ...
1377930
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20-початку 21 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169с. – Бібліогр.: л. 155-169
1377931
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1377932
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс малої прози Євгенії Бохенської та Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 329-339. – ISSN 2520-6346
1377933
  Ковалів Ю. Фемінний ідіолект Ольги Кобилянської в оточенні "патріархального" українського письменства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 90-100
1377934
  Смольницька О.О. Фемінний образ смерті у девонширській баладі "Lady Howard": аналіз історичного прототипу // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 116-121. – ISBN 978-966-916-268-7
1377935
  Землякова Т.А. Фемінний та маскулінний компоненти у структурі функцій аналітичного ліду // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 21-24
1377936
  Гончар Ю. Фемінні й маскулінні архетипи у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 69-74. – ISBN 978-966-493-187-5
1377937
  Єременко О. Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука / О. Єременко, Г. Кобилякова


  Стаття присвячена аналізові моделей конструювання гендерної ідентичності жінки за романами "Дикі квіти", "Жінкав зі снігу" та "Сліпий дощ" Василя Слапчука, одного з найяскравіших представників сучасної української прози
1377938
  Буряк Л. Фемінологічні сюжети в часописі "Киевская старина" (1882-1906) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 173-188
1377939
  Буряк Л. Фемінологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 495-503. – ISBN 978-966-06-0538-1
1377940
  Ставнюк Віктор Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса / Ставнюк Віктор. – Київ : Прайм-М, 2004. – 248с. – ISBN 966-651-172-Х
1377941
  Чеканов В. Фемний лад у Візантії в історіографії: проблема "малодослідженості" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 83-90. – ISSN 0869-3595
1377942
  Зелынська Л. Фемыныстичні "Сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 130-135. – ISBN 966-8110-14-5
1377943
  Отрощенко І.В. Фен Юйсян і Монгольська політична еліта: дискусія щодо внутрішньої Монголії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 92-99
1377944
   Фенаазепам. – Киев, 1982. – 288с.
1377945
  Блох М.Ш. Фенантролины как реагенты для спектрофотометрического определения ванадия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Блох М.Ш.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1377946
  Филоненко Б.А. Фенеменологическая интерпретация "Учения о цветке" И.В. Гете и ее контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 147-152. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1377947
  Яблоков А.В. Фенетика / А.В. Яблоков. – Москва, 1980. – 135с.
1377948
   Фенетика популяций / Яблоков А.В. – М, 1982. – 295с.
1377949
   Фенетика природных популяций / Яблоков А.В. – М, 1988. – 207с.
1377950
   Фенетика природных популяций / Яблоков А.В. Баранов А.С. – М, 1990. – 327с.
1377951
  Пузій В.К. Фензини як феномен аматорської періодики (30 - 50-ті роки XX століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 73-76


  У статті проаналізовано феномен фензинів - аматорських журналів, присвячених творам фантастики в літературі, кіно та ін. Акцентується увага на важливості вивчення такого типу видань, використання їхнього досвіду в журналістиці та педагогіці.
1377952
  Джерманетто Д. Феникоттеро. / Д. Джерманетто. – М, 1935. – 190с.
1377953
  Арбенов Э. Феникс / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 363с.
1377954
  Динере Ц.Р. Феникс : роман / Ц.Р. Динере. – Москва : Советский писатель, 1978. – 238 с.
1377955
  Ягупова С.В. Феникс / С.В. Ягупова. – Киев, 1988. – 229с.
1377956
  Дяченко М. Феникс / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 26-37. – ISSN 0131-8136
1377957
  Гайдадым Э.Л. Феникс или забытая статуя Галатеи? / Э.Л. Гайдадым. – Донецк, 1990. – 249с.
1377958
   Фенилантраниловая кислота. – М, 1970. – 23с.
1377959
  Колодкина И.И. Фенилборные эфиры рибонуклеозидов и их применение в синтезах нуклеозидфосфатов : Автореф... канд. хим.наук: / Колодкина И.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 15л.
1377960
  Есиков В.В. Фенилзамещенные диоолтионы как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Есиков В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 14л.
1377961
  Бирюлина В.Н. Фенилфосфонаты, -фенилвинилфосфонаты и -фенил -- гидроксиэтилфосфонаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бирюлина В.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л.
1377962
  Иванько С.С. Фенимор Купер / С.С. Иванько. – М, 1990. – 267с.
1377963
  Сергеев А.С. Фениты комплекса ультраосновных и щелочных пород / А.С. Сергеев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 164с.
1377964
  Евдокимов М.Д. Фениты Турьинского щелочного комплекса Кольского полуострова / М.Д. Евдокимов. – Л., 1982. – 247с.
1377965
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж
Рік 2, зошит 4. – 1952. – С. 65-128
1377966
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт
Рік 4, зошит 6. – 1955. – 80 с.
1377967
  Шевчук В.А. Фенікс : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 245 с.
1377968
   Фенікс : Матеріяли науково-теоретично конференці "Hаціоналізм: традиція,сучасність,перспективи". – Київ, 1998. – 56с. – (Б-ка журналу "Українські проблеми")
1377969
  Летуновська І.В. Фенікс і голуб в поезії Дж. Марстона, Б. Джонсона, Р. Честера: порівняльна типологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 238-244. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації образів Фенікса і Голуба в поетичній збірці "Мученике любові". Образи у тексті оформлюються за вимогами, які задає суспільний досвід художника, доба. Функціонування символу Фенікса в творах художньо-естетичних систем ...
1377970
  Ляхоцький В.П. Фенікс Івана Огієнка (нововиявлені документи з фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Львові) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 68-78
1377971
  Шнюков С. Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння морфологічних особливостей ореолів фенітизації карбонатитових масивів двох контрастних структурно-морфологічних типів: лінійного - Чернігівський, Дубравинський, Пенченгінський (Український щит, Воронезький кристалічний масив, ...
1377972
  Семенов-Тян-Шанский Фенно-Скандия = Систематический научный каталог / Семенов-Тян-Шанский. – Ленинград, 1929. – 143с.
1377973
  Зяблицкая Е.Я. Феноанализ группы мутаций, популяций и видов арабидопсис. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Зяблицкая Е.Я.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1377974
  Бенашвили М.Г. Феновый эффект на температуры воздуха в Западной Грузии (На грузинск. яз.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Бенашвили М.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1377975
   Феногенетическая изменчивость. – М
1. – 1933. – 755с.
1377976
   Феногенетическая изменчивость. – Москва
2. – 1933. – 343 с.
1377977
   Феногенетическая изменчивость = Phanogenetische variabilitat : Сборник работ отделения фитоморфогенеза. – Москва : Изд-во Биологического института
Т. 2. – 1933. – 343c.
1377978
  Матвеев Л.О. Фенокислоты трифенилметанового ряда как аналитические реагенты на бериллий : Автореф... канд. хим.наук: / Матвеев Л.О.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1377979
  Казаков Аман Феноксиацетилирование ароматических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 013 / Казаков Аман; АН Туркм.ССР. Совет по присуждению ученых степеней при Ин-те химии. – Ашхабад, 1972. – 26л.
1377980
  Ершов В.В. Фенол-диеноновые превращения при взаимодействии фенолов с электрофильными и радикльными реагентами : Автореф... д-ра хим.наук: / Ершов В.В.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 28л.
1377981
  Дорощук В.А. Фенол-индуцированная мицеллярная экстракция алифатических карбоновых кислот фазами неионного ПАВ Triton Х-100 / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 41-46. – ISSN 0041-6045


  Исследовано влияние алифатических монокарбоновых кислот на параметры фазообразования в традиционной и фенол-индуцированной мицеллярно-экстракционных системах на основе неионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) Triton Х-100. Изучено влияние ...
1377982
  Гонта Н.А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : автореф. ... дис. канд. хім. наук : 02.00.02. / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1377983
  Гонта Н.А. Фенол - індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 166 л. – Бібліогр. : л. 144-166
1377984
  Шуберт Т.А. Фенолазная система и ее роль в дыхании и ферментация чая : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шуберт Т.А. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1377985
  Подольский А.С. Фенолгический прогноз / А.С. Подольский. – М, 1974. – 232с.
1377986
  Кашковская Е.А. Фенолкарбоновые кислоты трифенилметанового ряда как аналитические реактивы : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Е.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1377987
   Фенологическая индикация и фенопрогнозирование. – Л, 1984. – 133с.
1377988
  Скворцов П.М. Фенологическая работа в школе : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1377989
  Юркевич И.Д. Фенологические исследования древесных и травянистых растений / И.Д. Юркевич. – Минск, 1980. – 87с.
1377990
   Фенологические исследования природы Белоруссии / Юркевич И.Д. – Минск, 1986. – 175с.
1377991
  Шульц Г.Э. и Шамраевский В.Б. Фенологические наблюдения / Г.Э. и Шамраевский В.Б. Шульц. – Л., 1941. – 88с.
1377992
   Фенологические наблюдения : (организация, проведение, обработка): Унифицированное руководство для добровольной фенологической сети. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1377993
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. / Н.В. Попов. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 216с.
1377994
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. Для уч-ля. / Н.В. Попов. – М., 1950. – 204с.
1377995
  Аксенова Н.А. Фенологические наблюдения в школьных лесничествах / Н.А. Аксенова, Г.А. Ремизова, А.Т. Ромашова. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 95 с. : табл., ил.
1377996
   Фенологические наблюдения за плодовоягодными растениями в школьном саду. – Минск, 1970. – 16с.
1377997
  Скворцов П.М. Фенологические наблюдения осенью : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1377998
   Фенологические явления в Приморье. – Владивосток, 1984. – 139с.
1377999
  Чугунин В Я. Фенологический календарь по защите плодового сада от вредителей и болезней / В Я. Чугунин, О.Н. Юганова. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 272с.
1378000
  Репецкая А. Фенологическое развитие низкорослых сортов ириса гибридного (Iris hybrida Hort.) в условиях предгорного Крыма / А. Репецкая, Л. Кирпичева, Э. Нурмамбетова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано хід фенологичного розвитку низькорослих сортів Iris hybrida Hort. в умовах Передгірського Криму. Сорти розподілено по групах залежно від термінів та тривалості цвітіння. Виявлено вплив освітленості на фенологію карликових ірисів. The ...
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,