Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1376001
  Сколотяний Ю. "Соціальні фонди, крім пенсійного, належного контролю з боку Держави не мають" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1376002
  Панов В.О. "Соціально-економічний розвиток Закарпаття в 90-ті роки XX ст." : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панов Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
1376003
  Гогохія Н.Т. "Соціально чужі елементи" в українському суспільстві 1929-1939 рр. та засоби їх адаптації до механізмів соціальної інженерії тоталітаризму // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 5-15. – (Історичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-3417
1376004
  Гавриленко І. Соціальні ( історичні ) рухи в контексті соціологічних підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.54-63
1376005
  Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі... // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 20-37. – ISSN 0130-5247
1376006
  Казьмирчук Г.Д. Соціальні аспекти в житті й діяльності притчу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці XVIII - на початку XX ст. / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 6-30. – ISBN 978-966-581-930-1
1376007
  Кудласевич О.М. Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 78-90. – ISSN 1681-116Х
1376008
  Круцевич Т.Ю. Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад / Т.Ю. Круцевич, І.О. Когут, С.П. Применко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 5-10. – ISSN 2220-7481


  Мета дослідження - підвищення рівня соціальної адаптації атлетів спеціальних Олімпіад на підставі визначення особливостей ставлення до них студентської молоді України. Використано матеріали досліджень, проведених у Медичному коледжі ім. Гаврося, ...
1376009
  Осетрова О.О. Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 11-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
1376010
  Кучеров Г.Г. Соціальні аспекти діяльності сільських "просвіт" правобережної України у 1921-1922 рр.: благодійність / Г.Г. Кучеров, О.М. Палилюлько, І.М. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 70-76. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1376011
  Єджейчак Грегорі Соціальні аспекти економічних програм, впровадженню яких в Україні сприяє Світовий банк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 380-386
1376012
  Бондарчук Т.Г. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / Т.Г. Бондарчук, І.С. Бондарчук // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – С. 76-86. – ISSN 2522-9273
1376013
  Дахнова О.Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 245-252


  Досліджено теоретико-методологічні засади економічної безпеки держави та розроблена схема категорії "економічна безпека".
1376014
  Токарський Т.Б. Соціальні аспекти економічної безпеки України в процесі євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Токарський Тарас Богданович ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
1376015
  Ватаманюк А. Соціальні аспекти імміграційного руху в сучасній Іспанії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 109-115. – ISSN 2519-4518
1376016
  Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки / О.В. Дикань, М.А. Мащенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 3/4 (74). – С. 80-85. – ISSN 2309-1533
1376017
  Гринців М.В. Соціальні аспекти інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 79-84. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1376018
  Цимбалюк Н.М. Соціальні аспекти культурної політики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 215-222. – ISBN 978-966-452-035-2
1376019
  Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Ю.Ю. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 449 с. – Бібліогр.: л. 383-449
1376020
  Левченко Н. Соціальні аспекти молодіжної політики в Україні / Н. Левченко, А. Калюженко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 26-37. – ISSN 2618-0715
1376021
  Бойчук І.В. Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави / І.В. Бойчук, М.В. Вінічук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – C. 12-28. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1376022
  Самойленко І. Соціальні аспекти розвитку національної енергетичної сфери країни // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 70-77. – ISSN 2410-0706
1376023
  Шеліхова В.В. Соціальні аспекти селянських промислів підросійської України у пореформенний період (друга половина XIX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 49-53. – ISBN 978-966-581-772-1
1376024
  Зянько В.В. Соціальні аспекти стратегії управління інноваційною діяльністю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 117-123
1376025
  Булавіна Н.М. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик / Н.М. Булавіна, І.Я. Пилипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 280-287
1376026
  Пивовар С. Соціальні аспекти української державності в радянській історіографії: між ідеологією та наукою // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 125-137. – ISBN 966-95788-6-8
1376027
  Тропіна В. Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики / В. Тропіна, О. Гонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні засади податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Запропоновано напрями підвищення ефективності податкової політки як засобу реалізації соціальної функції держави у контексті стратегічних орієнтирів ...
1376028
  Марченко Г.В. Соціальні аспекти функціонування вищої освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У пропонованій статті автор розкриває соціальні аспекти функціонування системи вищої освіти в одній з провідних країн світу – Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на тих особливостях, які становлять специфіку американської вищої школи, і які ...
1376029
  Попович А.М. Соціальні бар"єри та соціальна реабілітація // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 227-229. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1376030
  Кізлова А. Соціальні взаємодії братії при гробниці св. прп. Феодосія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII – початок ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 78-10. – (Серія "Історія" ; вип. 40). – ISSN 2312-2595
1376031
  Кізлова А.А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської Лаври (1786 р. - перші десятиліття XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кізлова Антоніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Кріп"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1376032
  Сідельникова Л.П. Соціальні видатки бюджету у системі забезпечення добробуту громадян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 64-68. – ISSN 1997-4167
1376033
  Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 34 назв.
1376034
  Нагорна Н. Соціальні виміри політики більшовиків щодо емансипації жінок у 1920-х роках // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 128-131. – ISBN 978-966-2213-81-2


  На матеріалах компартійних відділів для роботи серед робітниць і селянок УСРР.
1376035
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 4 (15). – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376036
  Калініна С.П. Соціальні виміри трансформації міжнародних економічних відносин: трудоресурсний аспект / С.П. Калініна, Л.П. Давидюк // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1376037
  Прудов Ю. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
1376038
  Борисенко М. Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 28-33


  У статті розглядаються витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва у 1920-х роках.
1376039
  Моплевська В.М. Соціальні відносини з позиції статусно-рольової взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1376040
  Малахова А. Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 250-255


  Статтю присвячено аналізу національно-культурних особливостей мовного етикету в японській мові. Розглянуто використання займенників та термінів спорідненості при спілкуванні японською мовою. Статья посвящена анализу национально-культурных ...
1376041
  Горин В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 69-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
1376042
  Горенко О.М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика : монографія / Олег Горенко; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 376с. – ISBN 966-02-2722-1
1376043
  Тимошенко В.І. Соціальні детермінанти агресії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 14-17. – ISSN 1563-3349
1376044
  Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проаналізовано проблему злочинності в сучасному українському суспільстві, яка зараз є надзвичайно активною. Особливу увагу характеристиці особливостей соціальної структури суспільства перехідного періоду, що детермінують злочинну поведінку. Серед них: ...
1376045
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.188-201
1376046
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1376047
  Сазонець І.Л. Соціальні детермінанти постіндустріальної економіки в глобальному ландшафті економіки знань М. Полякова / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
1376048
  Герман Л.Т. Соціальні детермінати та структурні вектори економічного розвитку України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 125-129. – ISSN 2071-4653
1376049
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1376050
  Миголинець О. Соціальні діалектизми у студентському мовленні (назви навчальних дисциплін) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Ю.М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 24. – C. 44-54
1376051
  Тропіна В.Б. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації / В.Б. Тропіна, Г.Л. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що обумовлені глобалізаційними процесами і які суттєво впливають на характер та динаміку національного соціального розвитку. Проаналізовано роль і значення фіскальної політики держави у формуванні системи соціальної безпеки особи та ...
1376052
  Сіньова Л.М. Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 82-85
1376053
  Паливода О.М. Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку / О.М. Паливода, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
1376054
  Подолян Г.П. Соціальні засади корпоративної культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 32-36. – Бібліогр.: 2 назв.
1376055
  Заяць В.С. Соціальні зв"язки та проблеми нерівності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6806
1376056
  Петренко-Лисак Соціальні зміни доби високих технологій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 296-297
1376057
  Коцур В.П. Соціальні зміни і политчині процеси в України в 1920-30-х рр. : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.06 / Коцур В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 38л.
1376058
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1376059
  Бардин М.Я. Соціальні зміни як ознаки кінця світу у вченнях представників сучасного протестанізму : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 74
1376060
  Рибачук В.Л. Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 94-97. – Бібліогр.: 10 назв
1376061
  Войтко В.І. Соціальні і психологічні аспекти науково-технічної революції / В.І. Войтко. – Київ, 1976. – 158с.
1376062
  Корчовий Д.А. Соціальні і філософські корені маоїзму / Д.А. Корчовий. – Київ, 1969. – 48с.
1376063
  Волобуєва А. Соціальні ідеали газети "Киевский телеграф" (1874-1875 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 66-70. – ISBN 966-02-2347-1
1376064
  Бутко М.П. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / М.П. Бутко, А.М. Ревко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-275. – ISBN 978-966-7496-69-2
1376065
  Римар І.А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 165-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1376066
  Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції: сутність, стан та особливості здійснення на селі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 126-132. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1376067
  Навроцький В.В. Соціальні індивіди: інформаційні, мотиваційний і соціальний рівні // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-224. – ISSN 2077-8309
1376068
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 240 с.
1376069
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1376070
  Сіренко К.Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 90-98
1376071
  Поснова Т.В. Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 138-144
1376072
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 5


  Співдоповідь відповідального секретаря КО НСПУ Олександра Бакуменка на щорічних зборах київських письменників.
1376073
  Осецький В. Соціальні інновації в освіті - драйвери розвитку людського капіталу / В. Осецький, О. Кирильчук, Н. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 1 (208)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності категорії "соціальні інновації" в освітньому просторі та показано, яку роль вони відіграють у розвитку людського капіталу. Дано авторське визначення соціальних інно вацій і досліджено існуючі ...
1376074
  Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1376075
  Грішнова О.А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 167-178. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
1376076
  Пеньковський С.В. Соціальні інститути удосконалення трудових ресурсів аграрних підприємств / С.В. Пеньковський, І.М. Яценко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 62-67
1376077
  Дробуш І.В. Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 50-57. – ISSN 2306-9082
1376078
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 190-194


  У статті розглянуто групи інформаційних потреб, які можуть задовольнити соціальні інтернет-мережі як складник інформаційного простору. In the article it is considered the groups of informational requirements, which can satisfy the social networks as ...
1376079
  Вахула Б.Я. Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 311-319. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто сучасний інформаційний феномен – соціальні інтернет-мережі та проаналізовано їхнє місце в загальній структурі соціальних мереж. Визначено соціально значущі функції соціальних інтернет-мереж, розглянуто їхню специфіку з урахуванням ...
1376080
  Шишко Н.С. Соціальні інтернет-практики як чинник психологічного благополуччя старшокласників : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Шишко Надія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1376081
  Білоус Ю.В. Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 356-361. – ISSN 2076-1554
1376082
  Лавринович О.А. Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 196-202. – ISSN 2413-0966


  У процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступінсть для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція ...
1376083
  Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація ( порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
1376084
  Верезомська І.Г. Соціальні комунікації в готельно-ресторанній справ / І.Г. Верезомська, О.М. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 66-71. – ISSN 2409-9805
1376085
  Чернуха Н. Соціальні комунікації в інтелектуальному просторі: відповідь на виклики сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  У статті розглянуто соціальні комунікації в інтелектуальному просторі. Подано інформацію про гуманітарну освіту в сучасному суспільстві, виокремлено домінанти її успішного функціонування відповідно до викликів сьогодення. Акцентовано увагу на ...
1376086
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 171-175


  У статті йдеться про концептуальні підходи до соціальних комунікацій у сучасних наукових дослідженнях. Соціальні комунікації мають широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Узагальнено основні принципи та ...
1376087
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 427 арк. – Бібліогр.: арк. 374-427
1376088
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1376089
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т журналістики, Каф. мови засобів масової комунікації. – Львів, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 222-241. – Бібліогр.: л. 193-221
1376090
  Виходець О.М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 164-172


  Розглядаються окремі проблеми мотивації в системі соціальних комунікацій та визначаються ознаки кількісного оцінювання гуманітарних чинників.
1376091
  Кирилишен Я.В. Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу / Я.В. Кирилишен, К.О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 90-97. – ISSN 2409-9805


  Аналіз інтегрованих соціальних маркетингових комунікацій і виділення принципів ведення соціальних комунікацій в аспекті українського інформаційного маркетингу
1376092
  Жабинець О. Соціальні комунікації та корпоративна соціальна відповідальність підприємств агрохолдингового типу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 23-26
1376093
  Анісімова О.М. Соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі / О.М. Анісімова, К.О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 81-87. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій в Україні та виокремленням четвертого рівня інтерактивності в соціальних інтернет-комунікаціях. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів ...
1376094
  Холод О. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "Соціальні комунікації" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 286-293. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття присвячена аналізу поняття "соціальні комунікації" в межах понятійно-категоріального апарату наукової галузі "соціальні комунікації". Автор визначає як семантику зазначеного терміна, так і суть його поняття, а також визначає основи методології ...
1376095
  Костюченко Ю. Соціальні комунікації як ресурс, або Наука та ЗМІ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 14


  Відгук на публікацію "Антинаукова журналістика. Чому українські вчені змушені захищатися від наклепів" ("День" № 51/52 від 24-25 березня ц.р.)
1376096
   Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / [Ільганаєва В. та ін. ; наук. ред. О.М. Холод] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 362, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. у змісті. - Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-26-2
1376097
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : навчальний посібник / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т. – [2-е вид., доп. і випр.]. – Київ : КиМУ, 2010. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-298. – ISBN 978-966-8299-59-9
1376098
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : [навч. посібник] / Олександр Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 285, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Соціальні комунікації: соціо- та психологічний аналіз. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-1585-67-5
1376099
  Холод О.М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посібник / О.М. Холод. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 369, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 322-356 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7616-00-8
1376100
  Хасанов Р.Р. Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. з держ. упр. : 25.00.02 / Хасанов Руслан Рафісович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1376101
  Білан Н.І. Соціальні критерії європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 77-83


  The article deals with the social criteria of the European information society. Information society is covered in the article as a new historical period of the civilization development where main products are information and knowledge. Comparative ...
1376102
  Маклаков С.М. Соціальні ліфти і технології їх впровадження в системі соціально-економічної мотивації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 112-123. – ISSN 2308-1988
1376103
  Байдарова О. Соціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження можливостей використання соціальних медіа у соціальній роботі з молоддю з особливими потребами. Проаналізовано специфіку різних видів соціальних медіа в контексті можливостей їхнього використання у практиці соціальної ...
1376104
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : до 70-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Наталія Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-333. – ISBN 978-966-2123-55-5
1376105
  Донченко В. Соціальні медіа як засіб залучення іноземних студентів до навчання в університетах США // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 132-134. – ISBN 978-966-644-324-6
1376106
  Якименко Ю. Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 501-516. – ISSN 2224-9516


  Рокрито методичні аспекти побудови системи об"єктивного оцінювання інформації соціальних мереж у процесі дослідження проблем регіонального розвитку, впливу інформації соціальних мереж на окремих індивідуумів і соціальні групи, ролі у цих процесах ...
1376107
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа як інструментарій зовнішньої політики Європейського Союзу // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 462-488. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1376108
  Білан. Н.І. Соціальні медіа як інструментарій позиціонування держав в інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті йдеться про роль соціальних медіа в інформаційному суспільстві. Охарактеризовано нові форми комунікації держави і суспільства, які створюють передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства. Зазначено, що соціальні медіа ...
1376109
  Туманов О.О. Соціальні медіа як об"єкт статистичного дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1376110
  Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 77-81


  Досліджуються нові можливості соціальних медіа для просування бібліотек у віртуальному середовищі.
1376111
  Вербицька Г.А. Соціальні мережі в арабському світі та їх вплив на трансформацію еліт : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Вербицька Ганна Анатоліївна ; М-во культури, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1376112
  Компанцева Л.Ф. Соціальні мережі в когнитивно-прагматичному вимірі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-75. – ISSN 0027-2833
1376113
  Пилипчук В.П. Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 60-65. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1376114
  Шутяк Л. Соціальні мережі в теорії і практиці викладання журналістикознавчих дисциплін // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 296-301. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1376115
  Радченко О.М. Соціальні мережі в туризмі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1376116
  Гранчак Т.Ю. Соціальні мережі візуального контенту як інноваційний інструмент розкриття бібліотечних фондів: досвід національних бібліотек // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 32-38
1376117
  Зернецька О.В. Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 94-101. – ISBN 978-966-02-7953-7
1376118
  Дубняк К.В. Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1376119
  Гоцур О. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 196-204. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1376120
  Решмеділова О.М. Соціальні мережі та блогінг як інструменти інтернет-комунікації в сучасному суспільно-політичному житті України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 130-132
1376121
  Зорба Н.Ф. Соціальні мережі та Євромайдан у розрізі експертного дослідження // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / редкол.: Євтух В.Б., Андрущенко Т.В., Бех В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 38-51. – ISSN 2307-4825
1376122
  Башук А.І. Соціальні мережі у системі комунікацій Державної влади // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  Метою статті є виявлення потенціалу соціальних мереж як комунікаційного інструменту державної влади. При цьому соціальні мережі досить активно використовуються у протестних рухах, ініційованих опозиційними до влади групами. Дедуктивний та індуктивний ...
1376123
  Водолазька С. Соціальні мережі як дієвий різновид коммунікаційної у видавничій галузі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 124-127
1376124
  Гоцинець І. Соціальні мережі як додатковий інструмент формування іншомовної інформаційно-комунікативної компетентності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 80-86. – ISSN 2308-4634
1376125
  Серняк І. Соціальні мережі як засіб підвищення ефективності соціального інструментарію управління персоналом на підприємстві // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 60-66. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто переваги використання соціальних мереж для пошуку та відбору персоналу підприємства. Враховуючи принципово нові акценти в сучасних методах і засобах управління персоналом, коли на передній план виходить створення умов для найбільш ...
1376126
  Федів В. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі / В. Федів, А. Єгоренков, Л. Шинкура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
1376127
   Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 258, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7363-4
1376128
  Новікова Н.Л. Соціальні мережі як інструмент для органів державної влади для налагодження зв"язків з громадськістю / Н.Л. Новікова, К.В. Притула // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 123-127. – ISSN 2306-6814
1376129
  Піпченко Н.О. Соціальні мережі як інструмент зовнішньополітичної комунікації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.75-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1376130
  Сафонова Т.А. Соціальні мережі як інструмент маркетингу та просування бібліотек // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 174-178
1376131
  Петровська І.П. Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми / І.П. Петровська, К.С. Шевченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 115-121. – ISSN 2310-5534
1376132
  Агапова М. Соціальні мережі як інструмент спеціальної інформаційної операції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1376133
  Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web 2.0. Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR-фахівців. Систематизовано інструменти сучасного SMM-менеджера.
1376134
  Савченко Ю. Соціальні мережі як інструмент управління репутацією // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 17-18. – ISSN 1606-3732
1376135
  Досенко А.К. Соціальні мережі як комунікаційні платформи: семіотичний аспект / А.К. Досенко, І.В. Погребняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 103-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1376136
  Соколова Н.В. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1376137
  Соколова Н. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 10-13. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти використання соціальних мереж як джерела інформації для створення телевізійних сюжетів. З"ясовано, що журналісти активно використовують відомості, отримані із соціальних мереж, зокрема найбільшою популярністю в Україні користується ...
1376138
  Черниш Р.Ф. Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 205-214. – ISSN 2224-9281
1376139
  Зуйковська А.А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 272-280
1376140
  Грицяк Д.І. Соціальні мережі як сучасний канал пропаганди / Д.І. Грицяк, Т.Ю. Богиня // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 184-194. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1376141
  Довгань О.Д. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 25-31
1376142
  Батичко Г.І. Соціальні мережі як чинник формування позитивного іміджу та простір позиціонування університету на ринку освітянських послуг / Г.І. Батичко, О.Р. Велієва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 17-25. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1376143
  Тищенко Алла Соціальні мережі: позитив чи негатив? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 26-27 : фото
1376144
  Іваненко В.В. Соціальні метаморфози непівської доби на теренах Південної України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 86-97. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1376145
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контесті феміністичної парадигми : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Шалаєва К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1376146
  Заваріка Г.М. Соціальні наслідки конфлікту в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 161-169. – ISSN 2308-135X
1376147
  Ні Вей Юнь Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Ні Вей Юнь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
1376148
  Ковальов В.М. Соціальні наслідки розвитку людської праці / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1376149
   Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції / В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, О.Б. Яворовенко, І.В. Куриленко, О.Ю. Галютина // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 77-83. – ISSN 2227-7404
1376150
  Шахрайчук І.А. Соціальні настрої населення Дніпропетровська в період нацистської окупації міста (1941-1943 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 202-222. – ISSN 2409-3661


  Досліджено основні аспекти впливу окупаційної влади на соціальні настрої різних верств населення та моделювання політики «виживання» у екстримальних умовах воєнного лихоліття.
1376151
  Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена опису сучасного стану світової дискусії щодо соціальних нерівностей за результатами аналізу ключових докладів та публікацій, представлених в межах XVII Світового конгресу Міжнародної соціологічної асоціації "Соціологія у русі". ...
1376152
  Лисюк І.І. Соціальні норми у державно організованому суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 77-84. – ISSN 1563-3349
1376153
  Мохонько А.В. Соціальні норми: сутнісні характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 35-40. – ISSN 1563-3349
1376154
  Попович Т.П. Соціальні обов"язки: теоретико-правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 71-74. – ISSN 2219-5521
1376155
  Білогуб Соціальні орієнтири науки / Білогуб, ВД. – Київ, 1989. – 180с.
1376156
  Пархомчук О.С. Соціальні основи міжнародного правопорядку: особливості реалізації прав людини / О.С. Пархомчук, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 50-56


  The article is dedicated to the one of the most important problem of human writes in the context of the paradigm of world order. Special attention is paid to investigation of world order as a sociological category, methods and up-to-date status of this ...
1376157
  Дашенкова Н.М. Соціальні основи суб"єктивності: прекарність як онтологічна характеристика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 81-85. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1376158
  Акімов Д.І. Соціальні основи трудової міграції західна і східна моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 328-331. – ISSN 1993-6788
1376159
  Акімов Д. Соціальні основи трудової міграції: захіжна і східна моделі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 10-13
1376160
  Бович М Ю. Соціальні особливості процесу культурної взаємодії "Захід-Схід" на теренах українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто масовий процес глобалізації світу, характерною рисою якого є "американізація", вплив цього феномена на культурну дифузію у процесі міжкультурних взаємин.
1376161
  Резнік О. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 69-76. – ISSN 2077-5105
1376162
  Єрескова Т. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей / Т. Єрескова, О. Мазурик // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 77-81. – ISSN 2077-5105
1376163
  Птахів Семен Соціальні перевезення: український шлях // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1376164
  Стрельбицький М.П. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів / М.П. Стрельбицький, С.Л. Саржан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 217-226
1376165
  Онищенко В.П. Соціальні передумови економічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 19-37 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1376166
  Чорний Віталий Сергійович Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чорний Віталий Сергійович ; Київ. військовий гуманіт. ін-т. – Київ, 1998. – 185 л. – Бібліогр.: л. 167-185
1376167
  Адонін С.В. Соціальні передумови проведення пенсійної реформи / С.В. Адонін, В.А. Ізюмська, Н.В. Куряча // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1 : / [Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Slatvinsyi M.A. et al.]. – С. 143-157. – ISBN 978-9934-571-44-2
1376168
  Шулдан Л.О. Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста / Л.О. Шулдан, А.Ю. Штендера // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 321-325. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1376169
  Чорний В.С. Соціальні передумови реформування військової організації України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 236-242
1376170
  Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті встановлюються історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю. Виокремлюються основні умови й механізми маніпуляції свідомістю в політичному процесі. Вказується на загрозу втрати ідентичності людини під дією ...
1376171
  Скатерщиков В.К. Соціальні питання сучасного мистецтва. / В.К. Скатерщиков. – К., 1973. – 190с.
1376172
  Куценко Т.Ф. Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, М.Ю. Бондар // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 96-102
1376173
  Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-23
1376174
  Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного суду України: межі захисту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
1376175
  Строган Соціальні права людини та громадянина як невід"ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-140.
1376176
  Волкова О.М. Соціальні права особи: питання теорії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1376177
  Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 39-43
1376178
  Турчин М.М. Соціальні права та соціальна політика: взаємозвязок та взаємообумовленість // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 354-358. – ISSN 2524-017X
1376179
  Бадида А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 272-280. – ISSN 1026-9932
1376180
  Баліч Н. Соціальні правтики та їхня роль у сучасому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 69-79. – ISSN 1563-3713
1376181
  Подоляка Н.С. Соціальні практики краудфандингових платформ у рамках видавничої справи та журналістики : монографія / Н.С. Подоляка ; М-во освіти і науки України,Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 102, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 85-102. – ISBN 978-966-657-726-2
1376182
  Варга Н.І. Соціальні практики неформальної зайнятості населення прикордонного регіону України: соціокультурний контекст : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Варга Наталія Іллівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 56 назв
1376183
  Кучко О.Є. Соціальні причини та наслідки деанонімізіції в Інтернеті // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 287-288
1376184
  Григорська О.С. Соціальні пріоритети бюджетної політики // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-293-4
1376185
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.1. – 2000. – 553с.
1376186
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.2. – 2000. – 598с.
1376187
   Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, щляхи забезпечення. – Київ, 2001. – 261с. – ISBN 966-02-2041-3
1376188
  Сіденко С. Соціальні пріоритети розвитку нових членів Євросоюзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 73-80. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1376189
  Богуш Л.Г. Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 34-39. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1376190
  Лютий І. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період / І. Лютий, Д. Осецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі державного регулювання соціальних процесів у суспільстві. Визначено роль бюджетного ...
1376191
  Дроздовський Д.І. Соціальні проблеми англійського "академічного роману": історична ревізія піджанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 78-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1376192
  Підвальна Ю. Соціальні проблеми безробіття молоді на сучасному українському ринку праці // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 38-47. – ISSN 2618-0715
1376193
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1376194
  Ткаченко О.Г. Соціальні проблеми на шпальтах газет - дієвий чинник у процесі виховання особистості (на матеріалі обласної преси Сумщини) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 69-72


  Розглянувши матеріали обласних газет, які торкаються проблем алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, автор простежує роль ЗМІ у вихованні особистості. The newspapers of Sumy Region which concern the problems of alcoholism, smoking and drug abuse are ...
1376195
  Культенко В.П. Соціальні проблеми нанотехнологій у контексті філософії / В.П. Культенко, В.А. Богославець, А.М. Рябченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-26. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1376196
  Голод А.П. Соціальні проблеми організації міжнародного в"їзного туризму в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано модель соціально-орієнтованої туристичної дестинації з визначенням принципів її розвитку та виконуваних функцій. Обгрунтовано шляхи вирішення соціальних проблем розвитку туризму на прикладі Львова з їх поділом на три групи, залежно від ...
1376197
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин. : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1376198
  Вєрьовочкіна О.С. Соціальні проблеми регіонального ринку праці // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 72-76.
1376199
  Підгайна О. Соціальні проблеми розвитку вугільних регіонів України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-144
1376200
  Лавринович М.І. Соціальні проблеми розвитку колгоспного села / М.І. Лавринович. – К., 1975. – 168с.
1376201
  Щурик М.В. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ / М.В. Щурик, Н.М. Чеверда // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1376202
  Радченко О.В. Соціальні проблеми та економічні передумови формування пропозиції на депозитному ринку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 162-168. – ISSN 1726-8699
1376203
  Ручка А.О. Соціальні проблеми як предмет спеціальної соціології // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 181-197. – ISBN 978-966-2229-90-5
1376204
  Кічера В.В. Соціальні проекти та їх реалізація греко-католицьким духовенством Мукачівської єпархії у другій половині 20-х - початку 30-х рр. XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 60-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498
1376205
  Бабічева О.С. Соціальні процеси в Україні в період громадянської війни: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
1376206
  Ситник С. Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60-70-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 71-74
1376207
  Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 348-352. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1376208
   Соціальні ризики. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-29-5
Т.2. – 2004. – 568с.


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1376209
  Феленчак Ю. Соціальні ризики в туристичній діяльнгсті: підходи до аналізу та оцінювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 212-219. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1376210
  Озерова Ю.Ю. Соціальні ризики проживання поблизу діючих АЕС за результатами соціологічного дослідження / Ю.Ю. Озерова, В.А. Прилипко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 40-47 : табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
1376211
  Зеленкевич Л. Соціальні ризики реформи децентралізації // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 19-25. – ISSN 2306-3971
1376212
   Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. – Київ : Стилос, 2001. – 497с. – ISBN 966-7321-92-4
1376213
  Надрага В.І. Соціальні ризики у трудовій сфері : навч. посібник / В.І. Надрага, А.Ю. Пекін ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. упр. персоналом та економіки праці. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – 428 с. : іл., табл. – Слов. основних термінів: с. 350--369. – Бібліогр.: с. 370-391. – ISBN 978-617-649-048-7
1376214
  Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу : монографія / В.І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Сердюк В.Л., 2015. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-329. – ISBN 978-617-7047-12-3
1376215
  Березіна С.Б. Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Березіна Світлана Борисівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1376216
  Бойченко Н.М. Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 289-296. – ISSN 2076-1554
1376217
  Гвоздєва В.М. Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто процес еволюції форм взаємодії медіа та аудиторії в інформаційному суспільстві. Проаналізовано зростаючу роль аудиторії у виробленні та розповсюдженні медіапродуктів. The article considers the process of evolution of interaction ...
1376218
  Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : Навчальний посібник / В.А. Скуратівський, М.Ф. Шевченко; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 188с. – ISBN 966-7353-44-3
1376219
   Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 485, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-660-673-3
1376220
  Кузьмін С. Соціальні системи: досвід структурного аналізу // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 136-138. – ISBN 978-966-668-480-9
1376221
  Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
1376222
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології : монографія / Валерія Корабльова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-349. – ISBN 978-966-9725-16-5
1376223
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назв
1376224
  Тищенко О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 24-32. – ISSN 1026-9932
1376225
  Роєнко В. Соціальні стандарти життя та проблеми подолання бідності в Україні / В. Роєнко, Л. Добрик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
1376226
  Жуковська А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 181-189 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1376227
  Голеусова Г. Соціальні стандарти: політичний плацдарм чи ключ до соціальної реформи? // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1376228
  Бойко А.О. Соціальні страхи у юнацькому віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 117-119. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1376229
  Шаповалова О.І. Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1376230
   Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 559 с. – ISBN 978-966-518-426-3
1376231
   Соціальні студії : науково-теоретичний журнал. – Луцьк : Волинський держ. університет ім. Лесі Українки, 1997-
№ 1. – 2000
1376232
  Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 186-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1376233
  Бідак В.Я. Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами / В.Я. Бідак, С.О. Цапок, О.Т. Риндзак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 121-130. – ISSN 1562-0905
1376234
  Коваленко О.Ю. Соціальні та еколого-економічні передумови розвитку заповідних територій та об"єктів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1376235
  Стабуліс М. Соціальні та економічні аспекти визнання та легалізації неформальної системи навчання дорослих у Греції / М. Стабуліс, І. Лазаріду, Л. Бутску // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 662-689. – ISSN 1684-906Х


  Неформальні та інформальні аспекти освіти сьогодні пов"язані з концепціями періодичного навчання та навчання впродовж життя, оскільки дослідження чітко підтверджують важливість освіти, навчання та тренування, що відбувається поза типовими навчальними ...
1376236
  Лєвшина Н.В. Соціальні та економічні засади модернізації освітньої сфери Великої Британії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 177-181


  У статті розглядаються соціокультурні та економічні чинники, які багато в чому визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії. Провідні педагоги країни вважають, що основою системи освіти повинна стати ідея розвитку ...
1376237
   Соціальні та креативні індустрії в розвитку концепції розумних міст / О. Павлова, К. Павлов, М. Блеянюк, Ю. Євпак // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 7-14. – ISSN 2411-4014
1376238
  Сащук Г.М. Соціальні та культурні виміри формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 167-185
1376239
  Хоменко В. Соціальні та культурні трансформації у житті українського селянства доби незалежності: історіографічний вимір // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 207-215. – ISSN 1998-4634
1376240
  Матоліч І.Я. Соціальні та культурологічні засади українського мистецтвознавства кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Матоліч Ірина Яремівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1376241
  Зінченко Н.В. Соціальні та лінгвокультурні основи табу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 160-163
1376242
  Сазонець І.Л. Соціальні та медичні інституції в трансформації державної системи охорони здоров"я / І.Л. Сазонець, І.Я. Зима // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 108-112. – ISSN 2306-6814
1376243
  Хиц К. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-40. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1376244
  Лехнюк Р. Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку XX ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 181-185


  На початку ХХ ст. консервативно налаштоване греко-католицьке духовенство в Галичині опинилося перед викликом нових ідеологій і процесом секуляризації суспільного простору. У статті проаналізовано праці християнського публіциста о .Онуфрія Волянського ...
1376245
   Соціальні та політичні науки у Співдружності незалежних держав = Social and Political Sciences in the Commonwealth of Independent States : Доповіді другої робочої зустрічі Київ,23-24 вересня 1999 р. – Київ : Академпрес, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7541-02-9
1376246
  Руднєва О.М. Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності / О.М. Руднєва, А.Б. Блага // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 131-167. – ISBN 966-8467-41-8
1376247
  Щербина В. Соціальні та правові засади забезпечення соціального миру та належного морально-психологічного клімату між роботодавцями і працівниками в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 22-26.
1376248
  Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-55. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1376249
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1376250
  Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження соціальних і психологічних чинників порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості. Виявлено, що під час тривалого перебування людини у ситуації невизначеності, тривоги та вибору ...
1376251
  Колесов О.С. Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики / О.С. Колесов, С.В. Березюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 223-228. – ISSN 2222-4459
1376252
  Матвієнко В.Я. Соціальні технології : Навчальний посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 484с. – ISBN 966-7015-46-7
1376253
  Скідін О.Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти. : 22.00.06. Автореф. дис. ... доктора соціол. наук / Скідін О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 44 с.
1376254
  Крутій Олена Соціальні технології взаємодії суб"єктів державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 34-44
1376255
  Жеребятнікова І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації : монографія / Жеребятнікова І.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-202. – ISBN 987-966-676-473-0
1376256
  Дударева І.В. Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 192-205. – ISSN 2072-1692
1376257
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ, Запоріжжя, Одеса, 1998-
Вип. 20. – 2003
1376258
  Городецька Т.Е. Соціальні трансферти як економічна форма доходів населення України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 100-105
1376259
  Бойко І.І. Соціальні трансформації в контексті синергетичної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8
1376260
  Богачевська І.В. Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 2413-0966
1376261
  Богуцька А.Л. Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII-XIX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 215-217. – ISBN 978-966-493-834-8
1376262
  Голіна В. Соціальні умови активізації осіб, які потерпіли від злочинів у захисті своїх прав та законних інтересів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 184-193. – ISSN 1993-0909
1376263
  Корецька С.О. Соціальні умови формування та розвитку системи продовольчого забезпечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1376264
  Фомічова В. Соціальні уявлення в міфологічній свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається основа соціальних уявлень, які складали зміст міфологічної свідомості як першої форми традиційної суспільної свідомості. В якості цієї основи виокремлюється феномен сакрального як головного чинника регуляції соціальної діяльності ...
1376265
  Ткаченко О.О. Соціальні фактори змін у січасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 465-469. – ISBN 966-7890-03-1
1376266
  Ткаченко О.О. Соціальні фактори змін у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1376267
  Баланда А. Соціальні фактори національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-75.
1376268
  Удовицька Т.А. Соціальні функції приватної вищої освіти: історико-компаративний аналіз // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 299-313. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено визначенню специфічних соціальних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів. На підставі методу компаративного аналізу показані загальні та специфічні функції приватних вишів в різні історичні періоди їх ...
1376269
  Каташинська Я.І. Соціальні функції приватної торгівлі на Україні в роки НЕПу (1921-1929) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-122. – ISBN 966-614-021-7
1376270
  Остапенко О.І. Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України / О.І. Остапенко, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – C. 404-410. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818


  Розглянуто сутність професійної діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України, які в сучасних соціально-економічних, політико-правових умовах виконують важливі функції в розвитку, функціонуванні та розбудові держави, а ...
1376271
  Занфірова Соціальні цінності трудового права в умовах глобалізації / Занфірова, ТА // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 113-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1376272
  Варення Г.А. Соціальні цінності як керуючий параметр системи охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1376273
  Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1376274
  Попович В.В. Соціальні чинники катастроф (чорнобильський досвід) : Монографія / В.В. Попович; Мін-во Укр.з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насел.від наслідків Чорноб.катастрофи. – Київ, 1999. – 86с. – ISBN 966-02-1471-5
1376275
  Подорожна Т. . Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 104-115. – ISSN 0869-2491
1376276
  Степаненко О.А. Соціальні чинники поширення лихослів"я у підліткововму віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 76-78. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1376277
  Ягіяєв І. Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-117. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Релігійні люди показують вищі результати в дослідженнях щастя і психологічного благополуччя. Тим не менше, зв"язок релігійності і психологічного благополуччя не є прямим: він залежить від ширшого контексту. Існують чинники, які опосередковують ...
1376278
  Мельничук Т. Соціальні чинники розбудови психологічних меж життєдіяльності сім"ї усиновлювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито основні характеристики функціонування сім"ї усиновлення як малої групи, що розвивається за аналогією кревної на основі збереження психологічних меж сім"ї, її інтеграції в найближче соціальне оточення та її цілісності навіть після ...
1376279
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
1376280
  Пачковський Ю. Соціальні чинники у формуванні особистості суб"єкта підприємницької діяльності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1376281
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшго підліткового віку : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1376282
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 178-234. – Бібліогр.: л. 160-177
1376283
  Комарицький О.Б. Соціальні чистки студентського складу педагогічних вишів УСРР на початку 1920-х рр.: на матеріалах правобережжя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 71-78. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Чистки студентських рядів в Київському ІНО (1921 р.)
1376284
  Полушкіна Т. Соціальні, економічні проблеми підготовки та збереження наукових кадрів в Україні (90-і роки ХХ століття) / Т. Полушкіна, М. Парахіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми збереження та підготовки кадрового потенціалу української науки, підвищення кваліфікації наукових кадрів через призму політичних, економічних та соціальних змін в Україні у 1990-х рр. ХХ ст. Цей період в історії науки можна ...
1376285
  Каховська О.В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання : монографія / О.В. Каховська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 987-966-7800-94-9
1376286
  Захарченко А. Соціальність інтернет-медіа та ії вплив на популярність ресурсу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 128-133
1376287
  Крайнікова Т.С. Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 17-35. – ISSN 2312-5160


  Ідеться про необхідність поглиблення соціальності концепцій ЗМІ, спричинену утвердженням інформаційного просьюмеризму - компетентного медіаспоживання. Засоби масової інформації перестають бути власне джерелом інформації для населення і перетворюються ...
1376288
  Каховська О.В. Соціальність як економічна категорія і параметр регулювання в соціальній державі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-14. – Бібліогр.: 14 назв
1376289
  Осадча Л.В. Соціальність як результат колективної смислотворчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Людина як істота колективна, тим не менше лише до колективності не зводиться, однак і своєю індивідуальніс-тю не вичерпується. Її основна характеристика - існування на перетині індивідуально значимих установок та колективно сповідуваних цінностей. Man ...
1376290
  Молчанов І.М. Соціальність як фактор виділення людини із природи // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2229-90-5
1376291
  Карпінський І.Ю. Соціально-­психологічні фактори боротьби з корупцією в Україні / І.Ю. Карпінський, П.І. Карпінська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1376292
  Сухонос В. Соціально- економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-70
1376293
  Агарков О.А. Соціально- політичний маркетинг в умовах глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1376294
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1376295
  Біла Ю Соціально- психологічний аспект особистості у злочинній групі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.88-91
1376296
  Максимюк М.Д. Соціально- філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.107-111. – ISBN 966-568-656-9
1376297
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1376298
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1376299
  Бараш Є.Ю. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
1376300
  Шабатура Т. Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес-одиниць // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 43-48. – ISSN 2411-5215
1376301
  Дяковський Д.А. Соціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 62-68. – ISSN 1996-5931
1376302
  Головкова Л.С. Соціально-відтворювальний підхід до формування трудоресурсного потенціалу акціонерного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 119-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1376303
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02. / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 515л. + Дод.: л. 445-515. – Бібліогр.: л. 405-444
1376304
  Присяжнюк Ю.П. Соціально-господарська взаємодія українських селян і колоністів: ментальний аспект ( на матеріалах Наддніпрянської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.19-24
1376305
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1376306
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1376307
  Лесик Г.В. Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 162-168. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1376308
  Айтов С.Ш. Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 24-37. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1376309
  Алєксєенко І.Г. Соціально-гуманітарні дослідження форми правління: парадигмальний контекст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
1376310
   Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – 168 с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-19-0
1376311
  Король В.М. Соціально-дезадаптована поведінка як шлях до адиктивної поведінки неповнолітніх // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1817-3764
1376312
  Лібанова Е.М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів програми дій МКНР (1994 р.) / Е.М. Лібанова, І.О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 12-27. – ISSN 2072-9480
1376313
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1376314
  Козлюк Л.Г. Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 245-249
1376315
  Негодченко О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти інтелектуальної власності / О.В. Негодченко, А.А. Хрідочкіна // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 151-155. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1376316
  Маркова С.В. Соціально-демографічна характеристика українського соціуму у 1924 - 1925 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 32-33
1376317
  Курило І.О. Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW) / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 104-123. – ISSN 1681-116Х


  Стаття присвячена встановленню відмітних демографічних рис і деяких особливостей соціального становища жінок в Україні в контексті вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також результатів реалізації цих вимог за ...
1376318
  Дружиніна В.В. Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування / В.В. Дружиніна, О.Л. Загорянська, Р.О. Черниш // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 13-23. – ISSN 2308-135X
1376319
  Бєліков В. Соціально-демографічні проблеми периферійних територій північної частини Луганської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 49-52. – ISSN 2413-7154


  The paper reveals how peripheral position influences on the social and economic development of the northern part of Luhansk region, investigating the set of social and economic development problems of the north of Luhansk region related to various ...
1376320
  Баранецька А. Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-166


  Йдеться про емоційний компонент у медіатексті, автор наголошує на значущості емоційного наповнення газетних публікацій як вагомого чинника сприймання змісту журналістського повідомлення. Охарактеризовано специфіку встановлення комунікативного контакту ...
1376321
  Рябчук О.С. Соціально-демографічні, кримінально-правові й морально-психологічні ознаки особистості злочинця, який учинив злочин, передбачений ст. 153 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 144-153. – ISSN 0201-7245
1376322
  Пришляк М.Б. Соціально-екологічне вчення католицизму: витоки, структурно-функціональна природа та аксіологічний потенціал : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пришляк Микола Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1376323
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1376324
  Кульчицький Я. Соціально-екологічні відносини як субстрат системи суспільних відносин (контекст трансформації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 26-30. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1376325
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1376326
  Фенно І.М. Соціально-екологічні питання у сучасній католицькій теології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1376327
   Соціально-екологічні ризики в Україні: правовий аспект : монографія / [М.І. Іншин, Я.Я. Мельник, Н.Я. Кайда та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Людмила, 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-95-5
1376328
  Ковчин Н.А. Соціально-економічна адаптація особистості в контексті економічної освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С.146-155. – ISBN 978-966-544-404-5
1376329
  Романовська Ю.А. Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об"єкти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 13-20. – ISSN 2222-4459
1376330
   Соціально-економічна географія світу : Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. та ін. Анісімова; За ред.: С.П. Кузика. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-128-9
1376331
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1376332
  Круглик Лідія Соціально-економічна географія України. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів (34 год, 1 год на тиждень протягом року, 2 год у межах одного семестру) : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 15-20. – Бібліогр.: 32 назви
1376333
  Чичук А.П. Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти Великої Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 123-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1376334
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.) : історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Шаравара Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1376335
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХІХст.) : Автореф. дис. ... істор. наук:07.00.01 / Обметко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1376336
  Пасіцька О.І. Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 ; 07.00.02 / Пасіцька Оксана Ігорівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1376337
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – Київ : Задруга, 1996. – 151с. – ISBN 966-95019-4-6
1376338
  Трохимченко М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 161-166.
1376339
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Шамборовський Г.О.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 191л. + Додатки: л. 172-191. – Бібліогр.: л. 160-171
1376340
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1376341
  Демченко К.І. Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення громадян України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Демченко Карина Ігорівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: Білбліогр.: 18 назв
1376342
  Чайка-Петегирич Соціально-економічна ефективність регіональної міжнародної міграції робочої сили // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 79-81.
1376343
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1376344
  Кучер С.П. Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 187-190


  Обгрунтовано соціально-економічну ефективність створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки на основі реалізації корпоративно-галузевої моделі забезпечення пайової участі працівників.
1376345
  Туманова С.В. Соціально-економічна ефективність та безпека регіонального розвитку ринку робочої сили в післякризовий період // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 54-61
1376346
  Яременко О. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-118. – ISSN 1811-3141
1376347
  Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1376348
   Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / [О.В. Прокопенко, І.О. Александров, Н.М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-15. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-436-0
1376349
  Козарезенко Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 58-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1376350
  Сірий Ю.М. Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 127-128. – Бібліогр.: 5 назв
1376351
  Пахомов Ю.М. Соціально-економічна політика в контексті соціал-демократичних цінностей // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 22-23
1376352
  Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-22
1376353
  Гриневич В.А. Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 56-66. – ISSN 1996-9872
1376354
  Корягін М.В. Соціально-економічна природа та функції податків / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 132-137. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1376355
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1376356
  Венгер В. Соціально-економічна роль держави в сучасній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розкрита сутність поняття "публічна влада".
1376357
  Клепікова О. Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-54. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовується соціально-економічна роль транспорту як галузі господарювання та основні теоретичні категорії, що опосередковують визначення транспортної діяльності: транспортна система, інфраструктура транспорту, система транспорту. В статье ...
1376358
  Осійчук М.С. Соціально-економічна роль трудових відносин вУкраїні й інших державах з перехідними економіками // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 167-171
1376359
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1376360
  Рубан В. Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 56-60. – ISSN 2076-1554
1376361
  Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан української статистики, проблеми, що потребують розв"язання в сучасних умовах, значну увагу приділено напрямам розвитку статистики в Україні. The article includes questions of contemporary condition of Ukraine statistics, ...
1376362
  Романюк Д.М. Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 207-211. – ISSN 2222-4459
1376363
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1376364
  Богашко О.Л. Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національгої економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 20-22. – ISSN 2306-6806
1376365
  Кльоба С.М. Соціально-економічна сутність критеріїв конкурентоспроможності об"єднаних територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 36-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
1376366
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1376367
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1376368
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1376369
  Лобова О.М. Соціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто визначення категорії "страховий захист" різних авторів. Розкрито економічний зміст даної категорії через функції які вона виконує в економіці країни в цілому та для господарюючих суб"єктів зокрема. Determination of category ...
1376370
  Тринько Р.І. Соціально-економічна сутність та основні шляхи реалізації продовольчої безпеки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 245-261. – (Економічна ; Вип. 1)
1376371
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1376372
  Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 162-184. – ISSN 1684-906Х
1376373
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1376374
  Ніщета І.М. Соціально-економічна характеристика і правове бюджетної сфери // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 167-180. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1376375
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя СРСР (перша половина 1980-х рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISBN 978-966-581-772-1
1376376
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 67-77. – ISBN 978-966-171-154-8
1376377
  Кравець К.В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 54-58. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1376378
  Вітренко А. Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення реклами на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи, визначено наслідки впливу реклами на мікро- та макрорівнях. В статье рассматриваются суть и роль рекламы на современном этапе развития ...
1376379
  Москаленко Н.В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 235-238. – ISSN 1993-6788
1376380
  Зінченко В. Соціально-економічне несвідоме в ідеологемах політичної влади і девіаціях суспільного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1376381
  Шевченко Г.С. та ін. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посібник / Г.С. та ін. Шевченко, Данілова Валентина Костянтинівна, Якуба Мирослава Михайлівна. – Львів : ІЗМH, 1998. – 88с. – ISBN 5-7763-2645-6
1376382
  Малиновський А. Соціально-економічне середовище регіону радіоактивного забруднення : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.72-81 : Табл. – Бібл. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1376383
  Ільчук М.М. Соціально-економічне спрямування виробничої діяльності аграрних підприємств на інноваційній основі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 9-15. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1376384
  Ігнатов С.Н. Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1376385
  Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) / Віктор Доценко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-102
1376386
  Чура В.І. Соціально-економічне становище Закарпатської області станом на 1988 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 169-175. – (Історія ; Вип. 25)
1376387
  Руденко Р.Г. Соціально-економічне становище і Великий голод 1932-1933 рр. в Україні : монографія / Руденко Р.Г. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-77. – ISBN 978-966-676-443-3
1376388
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1376389
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1376390
  Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1376391
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1376392
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1376393
   Соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-20. – ISSN 1810-3944
1376394
   Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1376395
  Тороповська Т.М. Соціально-економічне становище українського селянства в добу "Великого перелому" (історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізується дослідження в історичній науці стану сільського господарства України та соціально-економічного становища українського селянства наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.
1376396
  Дурдас Г.В. Соціально-економічне та суспільно-політичне становище жінки на території Західних областей Української РСР (середина 1940-х - перша половина 1950-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дурдас Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1376397
  Гавриленко Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1376398
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1376399
  Васюріна А.О. Соціально-економічний аналіз масової музичної культури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А. О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.172-183
1376400
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1376401
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1376402
  Ятін Є.А. Соціально-економічний вимір асиметрії глобального розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 132-134. – ISBN 978-966-188-219-4
1376403
  Колот А. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-24. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912
1376404
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1376405
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1376406
  Великий Ю. Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни / Ю. Великий, Є. Юрін // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 21-27. – ISSN 1728-9343
1376407
  Кушнерик О.В. Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-19
1376408
  Заставецька Ольга Володимирівна Соціально-економічний комплекс обласного регіону: теоретико-методологічні основи розвитку і територіальної організації : Дис... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заставецька Ольга Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1997. – 370 л. – Бібліогр.: л. 348-370
1376409
  Мельничук Л.М. Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім"ї в Україні: проблеми та напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 70-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1376410
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування / Гавкалова Н.Л. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 400 с. – ISBN 966-676-208-0
1376411
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1376412
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1376413
  Шулікін Д. Соціально-економічний портрет студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Що мотивує студентів обирати певний виш і спеціальність, чи вистачає їм стипендії на першочергові потреби, який матеріальний стан їхніх родин - на ці та багато інших питань можна знайти відповіді у загальнонаціональному дослдіженні , яке днями ...
1376414
  Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США І Канади та вплив на нього законодавства цих країн // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 216-222
1376415
  Горошкова Л.А. Соціально-економічний потенціал розвитку об"єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області) / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 18-27 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1376416
   Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу [Електронний ресурс] : нац. доповідь : монографії / НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + 1 додаток. – Систем. вимоги: Verbatim, 700 MB MO, 8-12 X speed / vitesse, 80 Min. - Назва з тит. екрану


  Зміст: 1. Капіталізація природних ресурсів, 2014. - 268 с. 2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу, 2014. - 776 с. 3. Економічна оцінка природного багатства України, 2015. - 396 с. 4. ...
1376417
  Долинська О.О. Соціально-економічний потенціал Хмельницької області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 126-129
1376418
   Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1376419
  Огієвська Р.І. Соціально-економічний розвиток Батурина у 20-30-х рр. XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 309-312. – ISSN 2218-4805
1376420
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1376421
  Матюк Т.В. Соціально-економічний розвиток і його взаємозв"язок з показниками розширення прав, економічних свобод і можливостей / Т.В. Матюк, О.В. Полуяктова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
1376422
  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. : монографія / В.Й. Борисенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263с.
1376423
  Ковальова А.Д. Соціально-економічний розвиток Люксембургу в контексті ЄС-15 // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 46-52. – ISSN 2076-1554
1376424
  Жмака В. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 105-111. – ISSN 1998-4634
1376425
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1376426
  Казьмирчук Г.Д. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті 19 століття / Г.Д. Казьмирчук, Т.М. Соловйова. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 176с. – Бібліогр.: с.142-152. – ISBN 9667436438
1376427
  Соловйова Тетяна Миколаївна Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Соловйова Тетяна Миколаївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-196
1376428
  Осадча А.Ю. Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010-2012 років // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 85-89. – ISSN 1996-9872
1376429
  Власюк О.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1376430
  Комарницький В. Соціально-економічний розвиток села Комарники Турківського району Львівської області в XIX- XX ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 36-44
1376431
  Пилипенко Г.М. Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми / Г.М. Пилипенко, Н.Є. Федорова, О.В. Казимиренко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982
1376432
  Лебедєва Л. Соціально-економічний розвиток та способи його виміру // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 54-59
1376433
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1376434
  Федоренко Я. Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634
1376435
  Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 20-22
1376436
  Тиква В.М. Соціально-економічний стан на міграції населення як чинник розвитку господарського комплексу Сумської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 177-179
1376437
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1376438
  Волинська М. Соціально-економічний та професійний портрет українського викладача. Який він? // Світ. – Київ, 2013. – вересень (№ 33/34). – С. 3


  Три основні його характеристики - низька заробітна плата, дуже високе аудиторне навантаження і майже повна міжнародна ізольованість.
1376439
  Макаренко Н.Ю. Соціально-економічний фактор в процесі регіоналізації України // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 78-88. – ISBN 978-966-171-277-4
1376440
  Прохорова М.Е. Соціально-економічні аспекти аналізу природно-екологічних проблем США та України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1376441
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1376442
  Бандерич В. Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1376443
  Пятницький В. Соціально-економічні аспекти вступу України в ЄС і НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-11.
1376444
  Стефанюк Г. Соціально-економічні аспекти державотворчих ідей ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 66-71. – ISSN 2312-1165
1376445
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1376446
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту : монографія / Гавкалова Н.Л., Кайнова Т.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. : іл. + Додаток: с. 203-234. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-236-1
1376447
  Шевчук Л.Т. Соціально-економічні аспекти здоров"я дитячого населення сільських територій / Л.Т. Шевчук, Л.М. Федоришина, І.В. Гончаренко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 72-80. – ISSN 2308-1988


  "Наведено показники захворюваності дитячого сільського населення, які засвідчують про те, що здоров’я є більш вразливим у зв’язку із дією специфічних факторів у сільській місцевості, ніж здоров’я дитячого міського населення".
1376448
  Бугайов С.Г. Соціально-економічні аспекти організації надання онкологічної допомого населенню України (досвід роботи онкологічної служби Одеського регіону) : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1376449
   Соціально-економічні аспекти продовольчої безпеки на регіональному рівні / В. Славов, К. Шишкіна, Л. Кучеренко, Л. Шапаренко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1376450
  Гарбар Ж. Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні / Ж. Гарбар, В. Гарнбар, А. Нікітішин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України. Акцентується увага на основних цілях податкової політики. Пропонується перелік заходів, покликаних сприяти реалізації стимулюючої фіскальної політики. В статье ...
1376451
  Курило Л.І. Соціально-економічні аспекти розвитку біопалива в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 60-66
1376452
  Лисиця Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності : наукове видання / Лисиця Н.М., Полякова Я.О. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-192-0
1376453
  Лесік І.М. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 11-17. – ISSN 2313-092X
1376454
  Моісєєва Н.І. Соціально-економічні аспекти розвитку туристичної сфери на регіональному рівні // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 26 жовт. 2018 р. / Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7326-36-5
1376455
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1376456
  Мерімерін Э. Соціально-економічні взаємини основних персонажів у народному поетичному фольклорі на Гетьманщині кінця XVII - 60-х рр. XVIII cт. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 23-30. – ISSN 1998-4634
1376457
  Сокол О.І. Соціально-економічні витоки і передумови глобальної кризи сільського господарства // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 242-245. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1376458
  Васюта І.К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз"єднання (1918-1939 рр.) / І.К. Васюта. – Львів, 1978. – 191с.
1376459
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 300-307
1376460
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1376461
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії найманих працівників в умовах банкрутства підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 362-368.


  У статі розкриваються питання вдосконалення інституційного механізму coціального захисту працівників в разі банкрутства підприємства. Висвітлюється досвід економіко-правового регулювання цієї проблеми в країнах з розвиненим ринковим господарством та ...
1376462
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1376463
  Кризина Н.П. Соціально-економічні детермінанти демографічного розвитку України в сучасних умовах / Н.П. Кризина, К.І. Жилка, П.С. Кризина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 85-88. – Бібліогр.: 5 назв
1376464
  Кичко І.І. Соціально-економічні детермінанти особистих потреб : монографія / І.І. Кичко ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-37-1
1376465
  Красота О. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні новації пенсійної реформи в Україні 2011 року, економічні та соціальні детермінанти, що спричинили реформу пенсійної системи в Україні. Рассматриваются основные новации пенсионной реформы в Украине 2011 года, экономические и ...
1376466
  Шушпанов Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 137-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1376467
  Желанов Д. Соціально-економічні детермінанти університетської освіти в скандинавських країнах // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 58-74. – ISSN 2077-1827
1376468
  Гончаренко Д.І. Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду середньовіччя: філософсько-релігєзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гончаренко Дмитро Ігорович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1376469
  Фещенко В.М. Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд / В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 343-367. – ISSN 0320-4421
1376470
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1376471
  Кушлакова Н.М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 181-191. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1376472
  Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Назарова Г.В., Мащенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-676-468-6
1376473
  Ткачук В.А. Соціально-економічні засади забезпечення самодостатності об"єднаних територіальних громад // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1376474
  Богуш Л.Г. Соціально-економічні засади реалізації європейських орієнтирів України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 13-14
1376475
  Будзяк В.М. Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 41-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1376476
  Дякова О.В. Соціально-економічні здобутки українців у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина. Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 403-420
1376477
  Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук: 07.00.01. / Новохатько Л.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 43с. – Бібліогр.: с.39-40
1376478
  Красота О.І. Соціально-економічні і нормативно-правові проблеми організації діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48.


  Розглянуто недоліки чинного законодавства щодо шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх, проаналізовано низку соціально-економічних і нормативно-правових проблем, що гальмують подальший розвиток цих закладів і вимагають свого розв"язання. In ...
1376479
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1376480
   Соціально-економічні інституції економічної системи України / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
1376481
  Ущаповський Ю.В. Соціально-економічні інституції у соціологічній науці XIX - поч. XX ст. // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 60-70. – ISBN 978-966-683-540-9
1376482
  Стужна Н.В. Соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 79-85


  У статті розглядаються соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки.
1376483
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1376484
  Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 65-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1376485
  Білоткач І.А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1376486
  Філюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 0131-775Х
1376487
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1376488
  Чичкало-Кондрацька Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 31-40. – ISSN 2308-6912


  У зв’язку з підписанням політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підготовкою до підписання економічної частини угоди для нашої країни відкриваються нові можливості для модернізації економіки, розвитку зовнішньої торгівлі, ...
1376489
  Гурнак В. Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні / В. Гурнак, В. Ананченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1376490
  Суховерхий В.В. Соціально-економічні наслідки реформування власності на селі // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 93-96. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1376491
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 100-109. – ISSN 1681-116Х
1376492
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: літо 2021 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С.198-213. – ISSN 1681-116Х
1376493
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: червень - вересень 2020 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 142-156. – ISSN 1681-116Х


  За даними загальнонаціонального опитування, показано самооцінку матеріального становища, тіньові доходи, індекси соціально-економічних оцінок та очікувань населення України, рівень довіри до всіх гілок влади та загальну оцінку політичної ситуації в ...
1376494
  Мостяєв О. Соціально-економічні особливості модернізації підросійської та радянської України в колоніальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-31. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні особливості модернізації України у ХVІІІ-ХХ ст. Показано колоніальний характер цього процесу. The socio-economic specificities of modernization of Ukraine in the 18th - 20th centuries are described in the ...
1376495
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1376496
  Кудлай В. Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1376497
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1376498
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1376499
  Барна М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Барна, О. Бабенко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 57-66. – ISSN 2410-0919
1376500
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1376501
  Семініхина Н.М. Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 214-216. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1376502
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 202 л. – Бібліогр.: л. 191-202. – Бібліогр.: л. 163-190
1376503
  Онацький М.Ю. Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період: досвід модернізаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 72-81. – ISSN 2222-4459
1376504
  Богиня Д.П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть / Д.П. Богиня, Г.С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 76-86. – ISSN 0320-4421
1376505
  Табачкова Н.А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1376506
   Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-026-0
1376507
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1376508
  Литвинова Т.Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф.Й. Туманського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-94. – ISSN 0130-5247
1376509
  Андрусишин Б. Соціально-економічні погляди С. Петлюри // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 347-364. – ISBN 966-02-0276-8
1376510
  Кукурудза І. Соціально-економічні погляди Т.Г. Шевченка і сучасна українська дійсність = До 200-річчя з дня народження великого кобзаря // Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 2014. – 25 января (№ 8)


  Тарас Григорович Шевченко великий тим, що ідеї, кинуті ним у безмежний Космос, уже понад півтора століття бентежать серця та розуми землян. Читаючи або ж перечитуючи вкотре його твори, люди, незалежно від того, в якій частині світу і в якому ...
1376511
  Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / Катерина Нужненко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 25-32. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1376512
  Єрмоленко Д.О. Соціально-економічні права і свободи людини та громадянина в соціальній державі / Д.О. Єрмоленко, П.О. Сиваш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1376513
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1376514
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1376515
  Кравчук І. Соціально-економічні пріоритети реформування аграрного сектору економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 384-389. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасний стан інституційного забезпечення аграрних реформ в Україні.
1376516
  Опенько І.А. Соціально-економічні проблеми використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади / І.А. Опенько, Я.А. Степчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1376517
  Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки / Шевченко І.В. ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Обрії, 2009. – 194 с. – ISBN 978-966-95774-4-3
1376518
  Найдич Н.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення рикової економіки. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Найдич Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
1376519
  Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О.Й. Лесько; Мін-во освіти і науки України; Вінницьк. нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с. – ISBN 966-641-091-5
1376520
  Гірченко Т.Д. Соціально-економічні проблеми зайнятості спеціалістів поліграфічних підприємств. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Гірченко Т.Д.; НАН Укр.ін-т.регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26л.
1376521
  Щетініна Л.В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, А.Ю. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 235-239. – ISSN 2222-4459
1376522
  Лівенко А.І. Соціально-економічні проблеми й суперечності формування освітніх ресурсів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
1376523
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1376524
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376525
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (107) : Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – 2014. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376526
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (108) : Механізм ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376527
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (109) : Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – 2014. – 577 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376528
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376529
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376530
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (113). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376531
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376532
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376533
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (121). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376534
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (123). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376535
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (124). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376536
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (125). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376537
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (126). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376538
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (127). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376539
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (128). – 2017. – 194 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376540
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (129). – 2018. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376541
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. В.С. Кравців. – Львів : Простір-М, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (130). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376542
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (131). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376543
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (132). – 2018. – 156 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1376544
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (133). – 2018. – 184 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1376545
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (134). – 2018. – 143 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376546
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (135). – 2019. – 77 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1376547
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (136). – 2019. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376548
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (137). – 2019. – 74 c., включ обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1376549
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (143). – 2020. – 52 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3 - Резюме укр., англ. мовами
1376550
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (144). – 2020. – 70 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1376551
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (146). – 2020. – 131 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6 - Резюме укр., англ. мовами
1376552
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (147). – 2021. – 59 c. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1376553
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (148). – 2021. – 75 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1376554
  Свистун Л.А. Соціально-економічні проблеми та переваги інтеграції України до Європейського Союзу / Л.А. Свистун, Л.І. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 211-216
1376555
  Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1376556
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1376557
  Кудінов І.О. Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 29-33. – ISSN 2076-1554
1376558
  Лазарчук М.О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 1/2, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1376559
  Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-78.
1376560
  Виноградов Ю. Соціально-економічні складові розбудови ефективної економіки регіону // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 200-227. – ISBN 978-966-2075-05-2
1376561
  Шульга О. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-78. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1376562
  Булах І.В. Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров"я України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 27-32. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2076-815X
1376563
   Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конференції, (27 вересня 2011 р., м.Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд. Малиновська О.А. ; ред. : М.Л. Рубанець, Н.І. Палій, І.В. Куницина та ін.]. – Київ : НІСД, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-143-1
1376564
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1376565
  Тріпак М.М. Соціально-економічні та організаційні аспекти функціонування спеціалізованого інклюзивного вузу у національному освітньому просторі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 32-36. – ISSN 2071-4653
1376566
   Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів : (15-17 квітня 2009 року, м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород, 2009. – 308 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1376567
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1376568
  Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-75.
1376569
  Дюба Г.М. Соціально-економічні та правові передумови формування і розвитку ринку азартних ігор в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1376570
  Барановський М. Соціально-економічні та природні передумови розвитку сільського зеленого туризму в Українському Поліссі / М. Барановський, О. Барановська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 10-20. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1376571
  Бондаренко О.В. Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 33 назви
1376572
  Зуб Я.О. Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1376573
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1376574
  Латиш Ю.В. Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 79-82. – ISSN 2076-1554


  Увага акцентується на мало вивчених аспектах соціально-економічних перетворень в Україні за період незалежності. Метою є аналіз впливу на суспільство переходу до ринкової економіки та перерозподілу власності в ході приватизації.
1376575
  Бевз Тетяна Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 91-108. – ISBN 978-966-02-4770-3
1376576
  Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1376577
  Малецька О.М. Соціально-економічні умови розвитку міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-71. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1376578
  Костенко Г. Соціально-економічні умови формування культури американської школи наприкінці XIX - початку XX ст. // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 193-199. – ISBN 978-966-2633-02-3
1376579
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1376580
  Перегуда Ю.А. Соціально-економічні фактори та їх вплив на формування середнього класу // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-285-361-2


  "На формування середнього класу в регіональному розрізі впливають різні фактори, в той час соціально-економічні є досить значними, тому, що відображають ефективність функціонування економіки, фінансових ринків, ринку праці, землі, інвестицій і ...
1376581
  Олійник Я.Б. Соціально-економічні фактори формування продовольчого комплексу столичного регіону // Матеріали конференції
1376582
  Плеханов Д.О. Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 89-91. – Бібліогр.:7 назв
1376583
  Подлєсна В. Соціально-економічні цикли в умовах цифрової економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-43. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1376584
  Подлєсна В. Соціально-економічні цикли у плановій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 61-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1376585
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1376586
  Магась-Демидас Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у II пол. XIX - на поч. XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
1376587
  Литовченко І. Соціально-економічні чинники розвитку корпоративної освіти у США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 155-156. – ISBN 978-966-644-365-9
1376588
  Владійчук К.В. Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 112-116. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1376589
  Богадьорова В.С. Соціально-економічні чинники розвитку фермерських господарств // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7069-75-8
1376590
  Заболотна О. Соціально-економічні чинники трансформації шкільної алтернативної освіти у країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 172-180. – ISBN 978-966-2633-02-3
1376591
  Шихненко К. Соціально-економічні, освітньо-політичні та наукові чинники розвитку теорії освітніх змін (остання чверть ХХ - початок ХХІ ст.) // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 84-94. – ISBN 978-966-2633-02-3
1376592
  Ільченко В.І. Соціально-експресивні конотації імен у ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 145-150
1376593
  Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : Навч.посібн. для вищ.закл.освіти / О.Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0254-6
1376594
  Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А.О.; КУ. – К, 1996. – 20л.
1376595
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 153-168
1376596
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1376597
   Соціально-етичний маркетинг / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко, А.В. Катаєв, Г.В. Мозгова, С.В. Оберемок; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 140с. – ISBN 966-342-069-3
1376598
  Дубовик Т.В. Соціально-етичний маркетинг підприємств / Т.В. Дубовик, І.О. Бучацька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 131-135. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1376599
  Вернигора С.М. Соціально-етичний маркетинг. Покажчик змісту // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-145. – ISSN 2312-5160


  Монографія "Соціально-етичний маркетинг" вийшла друком наприкінці 2013 р. Це колективна праця науковців і викладачів Київського національного торговельно-економічного університету. The monograph "Social and ethical marketing" was published at the end ...
1376600
  Івасейко С. Соціально-етичні мотиви в сакральному мистецтві К. Устияновича (про композицію "Страшний суд" в с. Бутини) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 99-113. – ISSN 2225-3246
1376601
  Самборська Я. Соціально-етнічна характеристика українців Киргизстану (за матеріалами соціологічного дослідження) // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 69-77. – ISBN 9967-05-037-3
1376602
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1376603
  Бенлахсен Б. Соціально-інтелектуальні основи підходу Малека Беннабі до цивілізації / Бадран Бенлахсен ; [пер. В. Щепанський] ; Міжнар. Ін-т Іслам. Думки. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – 356, [4] с. – Пер. вид.: The socio-intellectual foundations of Malek Bennabi"s approach to civilization / Badrane Benlahcene. – Бібліогр.: с. 70-73, 334-339. – ISBN 978-966-416-819-6
1376604
  Альсадун М.А. Соціально-інформаційна компетентність журналіста // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 6-15. – ISSN 2074-8167
1376605
  Гонта І.І. Соціально-історична мотивація американських етнофобізмів лексико-семантичного поля "війна" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 141-151


  Присвячено американським етнофобізмам, що входять до лексико-семантичного поля "війна". Виокремлено їхнє місце серед етнономінацій та етнофобізмів, запропоновано екстралінгвістичне мотиваційне тлумачення генези таких мовних одиниць та трактування ...
1376606
  Овдіенко Л.Н. Соціально-історична сутність освіти: сучасний світ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 56-64. – ISSN 2304-06294
1376607
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кушерець Т. В.; МО Укр., КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1376608
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1376609
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1376610
  Домніч Ілля Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 28-29
1376611
  Кудин О.О. Соціально-історичні та ідеологічні корені руху "ісламський фундаменталізм" у сучасному суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Корені ісламського фундаменталізму проявляються у самій ісламській доктрині, у сакралізації правових основ відносно егалітарної ранньо- мусульманської громади з її ідеалом соціальної справедливості. Цінності добра і зла, поваги до особистості, ...
1376612
  Алоян А.Е. Соціально-історичні умови виникнення соціального капіталу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано реалізацію функцій та рівнів соціального капіталу в умовах сучасного суспільства.
1376613
  Геєць В.М. Соціально-класова динаміка: актуальний дискурс / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 88-93. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1376614
  Маркова С. Соціально-класова диференціація українського села в 1920-х роках // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 10-14
1376615
  Спориш Ю.О. Соціально-класова диференціація як чинник стилю життя особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.84-86. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1376616
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1376617
  Ятчук О.М. Соціально-комунікативна парадигма розвитку телебачення / О.М. Ятчук, Н.О. Кодацька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1376618
  Рачинська О.А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 67-75. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1376619
  Гулай В. Соціально-комунікативний інжиніринг в теоретико-методологічних координатах соціального конструктивізму / В. Гулай, С. Ніколаєв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 72-74
1376620
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 117-120


  Статтю присвячено аналізу соціально-комунікативних стратегій збереження національної ідентичності представниками української діаспори, зазначенню недоліків та перспектив їхньої діяльності і поданню рекомендацій щодо спрощення процедурних аспектів ...
1376621
  Чигрина Н.В. Соціально-комунікативні функції читання : автореф. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чигрина Н.В. ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1376622
  Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку / Ірина Давидова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес розгортання соціально-комунікаційної теорії бібліотечної діяльності, визначені напрями її подальшого розвитку. Інформаційна діяльність бібліотек розглядається як феноменологічна ознака, що дає змогу більш глибоко осмислити ...
1376623
  Вінічук І.М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 59-65


  Одним із важливіших та першоступеневих питань для словниково-термінологічної бази даних є застосування стандартів. Світовий досвід свідчить, що лише на основі стандартів досягнутого рівня культури може бути подальший динамічний її розвиток.
1376624
  Вербицька Г.А. Соціально-комунікаційні мережі політичної еліти в глобальному управлінні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 154-161. – ISSN 2409-9805
1376625
  Мар"їна О. Соціально-комунікаційні технології як засіб управління бібліотечно-інформаційною сферою діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
1376626
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: фактори становлення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 257-270. – ISBN 978-966-668-405-2
1376627
  Кочубей Л.О. Соціально-консолідаційний потенціал інформаційно-комунікативних технологій у вітчизняному політичному просторі // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 136-150. – ISBN 978-966-02-9032-7
1376628
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 187-200
1376629
  Год Н.В. Соціально-критичні мотиви в творчості гуманіста Еразма Роттердамского // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.163-168. – ISSN 1728-3671
1376630
  Год Н.В. Соціально-критичні течії у країнах Європи та США в період становлення індустріальної цивілізації (перша половина XIX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 104-113. – ISSN 2075-1451
1376631
  Лук"янова Н.Л. Соціально-культурна ситуація в новітній Україні як детермінанта моделювання та реалізації державної соціальної політики // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 111-117
1376632
  Тростинська О.М. Соціально-культурний аспект навчальної програми з української мови для іноземних студентів / О.М. Тростинська, Н.І. Ушакова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 268-275
1376633
  Юрківський В.М. Соціально-культурний потенціал столиці і обласних центрів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-32. – (Географія ; Вип. 41)


  Зроблено спробу кількісної оцінки соціально-культурного потенціалу 25 міст України з метою їх порівняння за цим показником.
1376634
  Петрушкова О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 19-24
1376635
  Лук"янчук С.Ф. Соціально-культурні передумови становлення концепції полікультурного виховання в амеріканській педагогічній думці. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 207-218. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1376636
  Прохоренко Т.Г. Соціально-культурні цінності молоді в умовах трансформації суспільства / Т.Г. Прохоренко, О.П. Зборовська, Г.А. Носирєва // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 12-16. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1376637
  Лю Фань Соціально-культурні чинники становлення образу фортепіано // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 219-224. – ISSN 2312-4679
1376638
  Сащук Г.М. Соціально-культурні чинники формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 236-245
1376639
  Гурмак Ю.М. Соціально-культурологічні передумови формування французької мови періоду Преціозності (XVII ст.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 124-128
1376640
  Володін С.А. Соціально-методологічне підгрунтя інноваційного провайдингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1376641
  Махмадамінова Г.А. Соціально-неблагополучна сім"я як соціалізаційний механізм формування відкритої асоціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 99-101
1376642
  Васильчук Є.О. Соціально-нігілістичні аспекти ідейного базису панк-субкультури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 255-258. – ISSN 2226-3209
1376643
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1376644
  Тріпак М.М. Соціально-оздоровча реабілітація в умовах оптимізації видатків інклюзивного коледжу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 19-25. – ISBN 978-966-654-490-5
1376645
  Шеломовська О.М. Соціально-організаційне проектування у реформуванні управління вищою освітою // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 78-80. – ISBN 978-966-97734-7-0
1376646
  Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 70-77 : табл..рис. – Бібліогр.: 39 назв
1376647
  Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління : монографія / В.Г. Воронкова, О.О. Фурсін, Н.В. Сапа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-256. – ISBN 978-966-8462-59-7
1376648
  Химиця Н.О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 214-223. – ISSN 0321-0499
1376649
  Дудка Т.Ю. Соціально-освітній вектор діяльності товариства "Просвіта" (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 44-52. – ISSN 2415-8011
1376650
  Капріцин І.І. Соціально-оціночна рефлексія релігійного реформаторства князя Володимира // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 104-106
1376651
  Воїнов В.В. Соціально-оціночні номінації у контексті культурі США. / В.В. Воїнов. – Київ, 1994. – 142с.
1376652
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н.О.; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. – 366, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-356. – ISBN 978-966-2741-33-9
1376653
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1376654
  Мачинська Н. Соціально-педагогічна освіта у приватному навчальному закладі: досвід та інновації (на прикладі ВНЗ Український католицький університет") // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 282-295. – ISBN 978-617-10-0283-8
1376655
  Чечко Т.М. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Чечко Тетяна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1376656
  Рудь М.В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Рудь; МОНУ; Акад. педагог. наук України і ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254с. – ISBN 966-617-132-5
1376657
  Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : Теорія і практика / І.Д. Звєрєва. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 333с. – ISBN 966-7526-06-2
1376658
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників / Т. Ковальчук, Д. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичні аспекти організації соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля старшокласників. Досліджено проблему залучення старшокласників до змістовного пізнавального дозвілля та чинники, що впливають на проведення дозвілля у школі. ...
1376659
  Криловець М. Соціально-педагогічна спрямованість поглядів Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7932-12-2
1376660
  Рибалка В.В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина : посібник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ТАЛКОМ, 2018. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-617-7685-16-5
1376661
   Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред. В.О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2633-37-5
1376662
  Житинська М.О. Соціально-педагогічне середовище університету третього віку як чинник формування життєдіяльності людей похилого віку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 131-139
1376663
  Хмельницька Л.В. Соціально-педагогічний аспект діяльності молодіжних об"єднань в Україні в умовах формування української національної ідеї кінця XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 24-32. – ISSN 2415-3567
1376664
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1376665
  Токарук Л. Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Соціально-педагогічний наратив (narrative) Василії Глібовицької - розповідання (як продукт і як процес, об"єкт та акт, структура і структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи ...
1376666
  Слуцький Я. Соціально-педагогічний супровід іноземних студентів: системний підхід // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 91-100. – ISSN 2226-3012


  Розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: ...
1376667
  Джус О. Соціально-педагогічні аспекти діяльності Софії Русової в емігррації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.52-55
1376668
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти та підготовки фахівців у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 192-197


  У статті висвітлюються сутність та особливості інклюзії в соціально-педагогічному контексті. Розглядаються актуальні питання, що стоять перед вищою школою в галузі реалізації ідеї інклюзивної освіти. Обгрунтовується необхідність включення ...
1376669
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1376670
  Петрочко Ж.В. Соціально-педагогічні виховні технології у викликах часу // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С.17-24. – ISSN 2304-06294
1376671
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1376672
  Ковальова Н.О. Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 172-175. – ISSN 2218-4805
1376673
   Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
1376674
  Остролуцька Л. Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім"ями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання щодо спеціалізації в соціальній роботі, а саме: соціальної роботи з особами з інвалідністю. Розглянуто критерії соціально-педагогічних компетенцій і компетентнісного підходу та актуальних потреб практикуючих спеціалістів, їх ...
1376675
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1376676
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1376677
  Босенко Маріанна Іванівна Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процессу в гімназії гуманітарного спрямування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Босенко Маріанна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1376678
  Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.05 / Босенко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.157-177
1376679
  Мірошник О. Соціально-педагогічні передумови політичної толерантності студенської молоді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 172-177
1376680
  Власова О.І. Соціально-педагогічні погляди Пауля Наторпа / О.І. Власова, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-216. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1376681
  Слюсаренко В.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1376682
  Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України (теорія, методологія, практика) : Монографія / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Київський держ. ін-т культури. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 966-7194-38-8
1376683
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 231-236. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Рец. на моногр.: Білик О. М. Монографії: Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України: монографія. - Харків: Мпйдан, 2016. - 336 с.
1376684
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посібник / С.В. Дмитрук, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. : табл., іл. – Додатки: с. 230-327. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-611-01-0350-3
1376685
  Рутьян Л. Соціально-педагогічні умови впровадження неформальної освіти в освітнє середовище закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1376686
  Даниленко Лідія Іванівна Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна; Укр. держ. пед. ун-тет ім. М.Драгоманова. – Київ, 1994. – 23л.
1376687
  Шугайло Я.В. Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Шугайло Яна Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1376688
  Цюпак Тетяна Євгеніївна Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Тетяна Євгеніївна; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Київ, 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.147-164
1376689
  Сівак Н.А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 146-154. – ISSN 2078-1687
1376690
  Живогляд М. Соціально-педагогічні умови усиновлення дітей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.119-125. – (Педагогічні науки)
1376691
  Федоруц М.В. Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Федоруц Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1376692
  Чорна Г. Соціально-педагогічні фактори формування цінностей сучасної студнтської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено поняття цінностей та наведено класифікацію цінностей. Визначено, що пріоритетними цінностями сучасної студентської молоді виступають матеріальні, пошук сенсу життя, власна індивідуальність, досягнення, власний престиж, високе матеріальне ...
1376693
  Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921-1991 рр. : Наукове видання / І.В. Рибак. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304с. – ISBN 966-7602-92-3
1376694
   Соціально-побутова казка. – К. : Дніпро, 1987. – 281с.
1376695
  Мельник Н.Г. Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852
1376696
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 209 л. – Бібліогр.: л. 186-209
1376697
  Гуменюк В. Соціально-побутове становище робітничого населення Київщини в умовах промислової модернізації 1920-1930-х рр. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 66-75. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1376698
   Соціально-побутові пісні. – К. : Дніпро, 1985. – 331с.
1376699
  Нежуріна І.С. Соціально-побутові умови відтворення та закріплення людського капіталу в сільському господарстві // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 65-73. – ISSN 1993-5560
1376700
  Лук"янець О. Соціально-побутові умови життя міського населення Української РСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 69-75
1376701
  Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000рр.) / Л.В. Ковпак; НАНУ. Інститут історії України. – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-02-2873-2
1376702
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1376703
  Яблонська Д.Р. Соціально-політична криза в Японії середини XIX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 67-68
1376704
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1376705
  Панасюк Ю.В. Соціально-політична проблематика в сучасній аналітичній філософії // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
1376706
  Корнєєв В.М. Соціально-політична проблематика соціальнокомунікаційних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглядаються наукові підходи до відображення особливостей впливу соціально-політичних реалій на становлення і розвиток інформаційної системи суспільства. Матеріалом дослідження стали захищені докторські дисертації із соціальних комунікацій, ...
1376707
  Шаповал В.М. Соціально-політична роль каральних органів та їх місце в державному механізмі в Північній Ірландії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 89-93. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматривается социально-политическая роль карательных органов и их место в государственном механизме в Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о значительном возрастании функций карательно-репрессивного аппарата, который занимает ...
1376708
  Божук А. Соціально-політична сатира в українській драматургії періоду визвольних змагань 1917-1921 років (на матеріалі п"єси Степана Васильченка "Куди вітер віє") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 89-95. – ISSN 0236-1477
1376709
  Уткін О.І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники : Монографія / О.І. Уткін; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 132с. – (Регіональний розвиток ; Вип.3). – ISBN 966-554-017-3
1376710
  Балакішиєв У. Соціально-політична суть мовної політики держави // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 328-330. – ISSN 2076-1554
1376711
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне відносини розвинутого соціалістичного суспільства / М.Г. Сирцов. – К, 1976. – 47с.
1376712
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 353-361. – ISBN 978-966-308-311-5


  Розкриваються найважливіші етапи становлення наукової історичної школи професора, завідувача кафедри історії та культури України, ректора ДВНЗ В.П. Коцура та проаналізовано соціально-політичне життя України 1920-193--х рр. у науковій проблематиці ...
1376713
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне значення економічної реформи / М.Г. Сирцов. – К, 1968. – 46с.
1376714
  Донченко О. Соціально-політичне конструювання майбутнього // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.17-26
1376715
  Пролеєв С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 84-10. – ISSN 2522-9338
1376716
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз, які навчаються за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-364-706-7


  В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління.Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування ...
1376717
  Присяжннюк О.С. Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 201-208


  У статті розглядається роль соціальних медіа у формуванні мультикультурного суспільства за допомогою PR-технологій, брендінгу, реклами. У сучасних умовах крос-культурні комунікації можуть створити міжнародні конкурентні переваги для підключення ...
1376718
  Агарков О.А. Соціально-політичний маркетинг у контексті надання соціальних послуг: взаємодія держави, приватного сектора і громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 124-128. – ISSN 2077-1800
1376719
  Агарков О. Соціально-політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 59-63
1376720
   Соціально-політичний словник-довідник : Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. – Черкаси-Київ : Відлуння, 1999. – 304с. – ISBN 966-7331-26-1
1376721
  Корзова Л.Ю. Соціально-політичний театр А.Б. Вальєхо : [монографія] / Л.Ю. Корзова. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 150 с. – Бібліогр.: с. 137-149. – ISBN 966-8188-71-3
1376722
  Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя) / Михайло Кириченко. – Харків ; Дніпропетровськ : ДВОУ Вид. "Пролетар", 1931. – 178 с., 2 л. карт.
1376723
  Перов Д. Соціально-політичні виклики сучасності. Проблема правосвідомості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 53-55
1376724
  Борисенко Є. Соціально-політичні вчення в Україні XIX - поч. XX ст.: аналіз через призму етики дискурсу // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 48-52. – ISBN 978-966-285-572-2


  Згадуються учені: М. С. Грушевський, М. П. Драгоманов, М. І. Костомаров та ін.
1376725
  Гриценко Т.В. Соціально-політичні детермінанти та передумови виникнення мультикультурної освіти в США // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 280-285. – ISSN 2072-1692


  Аналізуються основні соціально-політичні історичні умови, що вплинули на зародження ідей мультикультуризму в системі освіти Сполучених Штатів. Висвітлюється динаміка змін в освітній політиці, пов"язаної з питаннями раси і соціальної справедливості на ...
1376726
  Івченко О. Соціально-політичні й історичні передумови формуваня ідеї конституційного роялізму в Англії середини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-24. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1376727
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1376728
  Мельничук Ю.Ю. Соціально-політичні орієнтації студентської молоді: на прикладі міста Дніпропетровськ // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 183-185
1376729
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичнних націй в СРСР : Дис... док. іст.наук: 621 / Горовський Ф.Я.;. – К., 1970. – 523л. – Бібліогр.:л.1-46
1376730
  Олійник Ю. Соціально-політичні передумови утворення і діяльності Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 73-78
1376731
  Марченко Ю.В. Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 274-287


  З точки зору політологічного дискурсу аналізуються проблеми і перспективи розвитку (становлення) системи безпеки підприємництва в Україні. Акцент робиться на безпеці великих підприємств, які мають складати фундамент основних ринкових інститутів. ...
1376732
  Майнина М.С. Соціально-політичні погляди Томаса Пейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 9-11
1376733
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1376734
  Климанська Л. Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 54-60
1376735
  Ткач О.І. Соціально-політичні реформи: моральний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано моральні та етичні аспекти соціально-політичних реформ. Уточнено зміст поняття "соціально-політична реформа", обґрунтовано висновки про те, що в умовах демократії приділяється значна увага принципам моралі в реалізації політичних ...
1376736
   Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2664-1933
№ 4. – 2020. – 154, [1] с.
1376737
  Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови для формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-966-171-893-6
1376738
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1376739
  Яковенко Н.Л. Соціально-політичні трансформації посткомуністичного простору / Н.Л. Яковенко, Н.В. Шпакова // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 157-166. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1376740
  Прокопенко В. Соціально-політичні уявлення у свідомості індивіда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 102-108


  Розглянуто психологічні підходи до вивчення соціальних уявлень, а також зв "язки соціальних уявлень індивідів і груп із соціально-політичними. This article reflects some views on the social representations of a human being in terms of psychological ...
1376741
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1376742
  Бабенко Л. Соціально-політичні чинники формування карально-репресивних органів більшовицької влади // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 285-288. – ISBN 978-617-7196-23-4
1376743
  Шевченко С.О. Соціально-політичні чинники формування публічної сфери в Україні / С.О. Шевченко, Г.Д. Голубчик // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 193-224
1376744
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2021. – 335 арк. – Додатки: арк. 321-335. – Бібліогр.: арк. 268-320
1376745
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1376746
  Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов"язків // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 2222-5374
1376747
  Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-84. – ISSN 2222-5374
1376748
  Вітрова Д.В. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1376749
  Кубіцький С.О. Соціально-правова політика в Ізраїлі // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 256-268. – ISBN 978-617-640-088-2
1376750
  Корчак Н. Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.67-71
1376751
  Фідря Ю. Соціально-правова природа затримання особи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України / Ю. Фідря, К. Холейко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 141-145. – ISSN 2409-4544
1376752
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1376753
  Фомін П. Соціально-правова сутність і зміст адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 36-40.
1376754
  Давиденко Н.В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 210-219


  Стаття присвячена дослідженню рідковживаних соціально-правових термінів латинського походження у творах українських авторів. Матеріалом для історичного та лінгвістичного аналізу соціально-правової термінології стали прозові твори І. Франка. Результати ...
1376755
  Бандурка І.О. Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 94-97
1376756
  Тищенко О. Соціально-правове становище бездомних громадян України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 238-246. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються проблеми соціально-правового становища бездомних громадян України, досліджуються причини бездомності. Акцентується увага на діяльності соціальних закладів для бездомних осіб.
1376757
  Черепанов А. Соціально-правове становище купецтва Правобережної України у першій чверті XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 10-13
1376758
  Вітенко М. Соціально-правове становище поденних наймитів та двірських слуг у Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 299-306
1376759
  Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 118-123. – ISSN 2077-1800
1376760
  Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 9-16. – ISSN 1026-9932
1376761
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1376762
  Оніщенко Н.М. Соціально-правовий досвід як об"єкт вивчення сучасної юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
1376763
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1376764
   Соціально-правовий захист дітей в Україні : монографія : з нагоди 25-ї річниці створення ф-ту політології та права / [Андрусишин Б.І., Синьов В.М., Опольська Н.М., Сагайдак І.О.] ; за ред. Б.І. Андрусишина ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 263, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-931-119-1
1376765
  Лісовець О. Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз поняття "соціально-правовий захист" у контексті професійної діяльності соціальних працівників. Визначено сутність і зміст соціально-правового захисту у практиці соціальної роботи. Актуалізується питання соціально-правової компетентності ...
1376766
  Яременко І.О. Соціально-правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 36-39. – ISSN 2076-1554
1376767
  Ніколаєнко Т.Б. Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 278-284. – ISSN 2410-3594
1376768
  Писаренко К. Соціально-правові аспекти боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 218-224. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1376769
  Нестерчук В.В. Соціально-правові аспекти домашнього насильства над жінками // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 64-78. – ISSN 2227-2747
1376770
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1376771
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1376772
  Паламарчук В.О. Соціально-правові й еколого-економічні аспекти управління реалізацією інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 75-85. – Бібліогр.: 1 назва
1376773
  Ряшко О.В. Соціально-правові концепції в теоретичній і практичній діяльності Г.В.Лейбніца ( до 300-річчя від дня смерті) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 60-69. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1376774
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1376775
  Сіньова Л. Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку як вразливої версти населення в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації ...
1376776
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1376777
   Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС
Вип. 1. – 2018. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1376778
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (3). – 2019. – 162, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1376779
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2 (4). – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1376780
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (5). – 2019. – 147, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2019-3 - Резюме укр., англ. мовами
1376781
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (9). – 2020. – 231, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-3 - Резюме укр., англ. мовами
1376782
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (11). – 2021. – 194, [2] с. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1376783
  Ряшко О.В. Соціально-правові та морально-етичні настанови Г.С. Сковороди / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 78-87. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1376784
  Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (спроба загальнотеоретичної характеристики) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1376785
   Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. та ін. Міненок; МОНУ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. Міненок та ін.; За ред С.В. Страшка;. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260с. – +CD ROM. – ISBN 966-8847-15-6
1376786
  Кузенко Й О. Соціально-професійна мобільність як важлива складова фахової компетентності майбутнього лікаря / Й О. Кузенко, А.В. Сініцина // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 136-137
1376787
  Топчій О. Соціально-професійна характеристика аграрної інтелігенції Чернігівщини в 1920-х - поч. 1930-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 88-95


  У статті розглядаються основні сфери компетенції сільських аграріїв Чернігівщини, їх соціальний статус та професійна діяльність в 1920-х - поч. 1930-х рр. З"ясовуються форми таметоди взаємодії спеціалістів сільського господарства з селянством у сфері ...
1376788
  Алексєєва О.А. Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка : (результати соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Наведено результати соціологічного дослідження щодо соціально-професійної орієнтації студентів Київського університету імені Тараса Шевченка. Зроблено акцент на низькій орієнтації студентів на соціально-політичну та громадську діяльність. ...
1376789
  Кавецький В.Є. Соціально-професійні орієнтації учнів на медичні спеціальності // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 102-104
1376790
  Радул В.В. Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки / Радул В.В. – Київ ; Харків : Мачулін, 2019. – 330, [2] с. – Бібліогр.: с. 312-328. – ISBN 978-617-7767-39-7
1376791
  Вербець В.В. Соціально-професійні характеристики колективу вищого навчальногозакладу // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 82-84. – ISBN 966-594-559-9
1376792
  Нагорна О. Соціально-професійні характеристики міжнародного арбітражного судді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 50-55. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1376793
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1376794
  Хачатурян Ю.Р. Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів в освітньому середовищі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Хачатурян Юлія Рафаелівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1376795
  Василенко М.М. Соціально-психологічна адаптація майбутніх юристів у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 195-202


  Розглянуто питання соціально-психологічної адаптації студентів-юристів до навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Розкрито суть поняття "соціально-психологічна адаптація", специфіку юридичної діяльності., визначено ...
1376796
  Лисенко О.П. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до студентського життя та її корекція методом сфокусованої терапії / О.П. Лисенко, Н.С. Кавацюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1376797
  Губеладзе І.Г. Соціально-психологічна детермінація формування почуття власності особистості в онтогенезі // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 30-42. – Бібліогр.: с. 40. – ISSN 2411-1449
1376798
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1376799
  Ребуха Л.З. Соціально-психологічна експертиза інноваційних систем освіти як технологія / Л.З. Ребуха, Т. Сирота // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
1376800
  Яремчук О.В. Соціально-психологічна модель національного міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76-88


  Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному моделюванні. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Кримський С.Б., Яковенко Н.М.
1376801
  Піонтківська О.Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1376802
  Кравченко О. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами в Україні / О. Кравченко, Н. Коляда, Н. Салата // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 13-25. – ISSN 2618-0715
1376803
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1376804
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. – ISBN 966-521-360-1
1376805
  Козоріз К.І. Соціально-психологічне забезпечення оптимізації формування готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто первинну ланку соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності еійськовослужбовця-вартового. Визначено найбільш значущу складову психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби та розглядається ...
1376806
   Соціально-психологічне мислення: генеза, основні форми та перспективи розвитку : монографія / [М.М. Слюсаревський та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Інститут соціальної та політичної психології, 2018. – 294, [2] с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 261-295. – ISBN 978-966-189-472-2
1376807
  Резнік В.С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності / В.С. Резнік; Подільська держ.аграрно-технічна академія. – Кам"янець-Подільський : "Абетка-НОВА", 2001. – 220с. – ISBN 966-7988-62-7
1376808
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1376809
  Савчук О.В. Соціально-психологічний аналіз факторів вживання неповнолітніми психотропних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1376810
  Варданян М. Соціально-психологічний аспект особистості пророка у творах І. Франка "Мойсей" та В. Винниченка "Пророк" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 12-15
1376811
  Супрун Л. Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 59-68


  Здійснено спробу репрезентації соціально-психологічного та ментального портрета українського журналіста. Окреслені шляхи його професійного вдосконалення й розвитку. The attempt of describing the social, psychological and mental portrait of Ukrainian ...
1376812
  Михайленко В. Соціально-психологічний портрет Дем"яна Ігнатовича // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 75-81. – ISBN 978-617-7674-81-7
1376813
  Довгань Н.О. Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 46-65. – ISSN 2522-4093
1376814
  Юрченко Зоя Володимирівна Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 196-203 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1376815
  Романовська Л.І. Соціально-психологічний стан жінок, які стали жертвами насильства в сім"ї / Л.І. Романовська, О. Василенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 197-200. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1376816
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1376817
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1376818
  Панасенко Е. Соціально-психологічний тренінг в системі підготовки майбутніх практичних психологів закладів освіти: принципи та стратегії побудови програм / Е. Панасенко, С. Сурчилова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  "Розглянуто соціально-психологічний тренінг як систему активної підготовки практичних психологів закладів освіти до майбутньої професійної діяльності. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців-психологів, який свідчить, що ...
1376819
  Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М. Журавська; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 312с. – ISBN 966-8407-51-2
1376820
   Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем"єр-міністрів Угорщини новітньої доби) // Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / Д.І. Ткач, О.В. Картунов, Ю.В. Кравченко, С.М. Неділько, В.Х. та ін. Лобас. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2013. – Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – С. 70-82. – ISBN 978-966-7735-89-0
1376821
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1376822
  Алєксєєва Т.І. Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному вузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному ВНЗ. Представлено рівні адаптації щодо вивчення навчальної діяльності. Виділено аспекти обумовленості адаптаційного процесу студентів. Унаслідок проведеного ...
1376823
  Чуйко О. Соціально-психологічні аспекти адаптивних можливостей та віктимної поведінки студентської молоді / О. Чуйко, Т. Клібайс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1376824
  Крупка І. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 617-629. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1376825
  Покальчук О. Соціально-психологічні аспекти виборчої кампанії 2002 р. // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-41
1376826
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1376827
  Потятиник Борис Володимирович Соціально-психологічні аспекти впливцу ЗМІ на аудиторію : Дис... канд.філол..наук: 10.01 / Потятиник Борис Володимирович;. – 162л. – Бібліогр.:л.154-162
1376828
  Лугова В.М. Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності / В.М. Лугова, О.А. Єрмоленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 296-301. – ISSN 2222-0712
1376829
  Губенко О.В. Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-31
1376830
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна; Комітет сприяння захисту прав дитини. – Київ, 2003. – 344с. – ISBN 966-646-057-2
1376831
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти реалізації пробаційних програм // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С.61-69. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1376832
  Сімків М. Соціально-психологічні аспекти ставлення до грошей // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 209-217. – ISSN 2307-0463


  Гроші вже давно перестали бути суто економічним явищем, а поступово набирають соціальних та психологічних ознак. Дослідження, які пов’язані з соціально-психологічним аспектом грошей, є надзвичайно різноманітними. У нашій роботі описано та ...
1376833
  Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему тероризму з позиції соціальної психології. Досліджено й психологічно обґрунтовано дії людей, які наважуються вчинити терористичні акти. The article studies the problem of terrorism from the point of view of social psychology as ...
1376834
  Устінова Н. Соціально-психологічні аспекти участі жінок у діяльності жіночих громадських об"єднань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 227-233. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1376835
  Приходько К.Ю. Соціально-психологічні аспекти юридичної відповідальності особистості в конфліктних ситуаціях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 238-243


  У статті розглядається проблема соціально-психологічних чинників юридичної відповідальності особистості, яка стала наслідком дисциплінарних, адміністративних, цивільно-правових і кримінальних конфліктів. В статье рассматривается проблема ...
1376836
  Семиченко В.А. Соціально-психологічні виклики в педагогічній майстерності викладачів вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 28-34. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  В статті розкривається проблема педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах трансформації суспільства. Наголошується на необхідності активізації виховної складової діяльності викладача.
1376837
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1376838
  Голярдик Н.А. Соціально-психологічні вимоги до сучасної управлінської діяльності та лідерських якостей менеджера освіти / Н.А. Голярдик, Л.Л. Дика // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 116-119
1376839
  Терещенко К.В. Соціально-психологічні детермінанти толерантності персоналу організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1376840
  Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 171 л. – Додатки: л. 150-159. – Бібліогр.: л. 160-171
1376841
  Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1376842
  Борейчук І.О. Соціально-психологічні детермінанти явища ксенофобії : історико-теоретичний аспект // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.236-244. – ISBN 978-966-8063-85-7
1376843
  Мельничук Т.І. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення працюючих студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 52-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1376844
   Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики : Збірник наукових статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 144с. – ISBN 966-72-05-8
1376845
  Нікітін Ю.В. Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5. – С. 66-74. – ISSN 2222-5374
1376846
  Мойсієнко Я.В. Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А.С. Макаренка // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 255-264. – ISSN 2309-8287
1376847
  Бесчастна М.В. Соціально-психологічні методи в державному управлінні сільським господарством // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 117-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито суть та класифікацію соціально-психологічних методів державного управління в сільському господарстві.
1376848
  Гомольска Л. Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статі наведено результати дослідження образу бренда в сприйнятті споживачів, що формується у процесі бренд-комунікації під впливом відповідних соціально-психологічних механізмів. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у ...
1376849
  Лазаренко В. Соціально-психологічні механізми впливу реклами на мотиви споживчої поведінки підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 214-218
1376850
  Бондарчук О.І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 347-352. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1376851
  Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння під час вирішення задач спільної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 164-178. – ISBN 978-966-8063-84-3
1376852
  Кікінежді О. Соціально-психологічні механізми формування егалітарної культури студентської молоді // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 153-156. – ISBN 978-617-595-103-3
1376853
  Туриніна О. Соціально-психологічні механізми функціонування іміджу сучасного лідера в умовах сучасного етапу розвитку українського суспільства / О. Туриніна, А. Ільянова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-84. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу здійснити психологічний аналіз особливостей іміджу лідера на сучасному етапі розвитку української держави. У результаті дослідження методами анкетного опитування з подальшим глибинним інтерв"ю у фокус-групах подано рангову структуру ...
1376854
  Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1376855
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1376856
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1376857
  Вінков В.Ю. Соціально-психологічні особливості вироблення молоддю уявлень про життєвий успіх : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Вінков Веніамін Юрійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1376858
  Ткалич М.Г. Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С.46-53
1376859
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 218 л. + Додатки : л. 172-218. – Бібліогр.: л. 159-171
1376860
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1376861
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1376862
  Москаленко В. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації та економічної культури особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема економічної культури як результату економічної соціалізації особистості. Основну увагу приділено деяким теоретичним концептам, які виступають методологічними принципами дослідження. Зокрема, наголошується на важливості ...
1376863
  Боинова О.Є. Соціально-психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 18-22. – (Серія : Психологічні науки)
1376864
  Василець О.і. Соціально-психологічні особливості людей похилого віку та питання соціальної роботи із ними у сучасній Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – с. 17-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1376865
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості образу школи в педагогічних та учнівських колективах загальноосвітніх шкіл // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 198-207. – ISBN 978-966-8063-84-3
1376866
  Рудська М. Соціально-психологічні особливості політичних настроїв у студентської молоді // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 67-72
1376867
  Чміль Н.С. Соціально-психологічні особливості професійного становлення студентів духовних ВНЗ // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2015. – Вип. 25. – С. 302-312. – ISSN 2227-1376
1376868
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1376869
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – 97, [1] с. : табл. – Ст. укр., часково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1376870
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс : (матеріали IV всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 27-29 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. акад. України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Лисенко В.І. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2011. – 60, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1376871
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі : (матеріали V всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 25-27 трав. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2012. – 57, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1376872
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1376873
  Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості самоствердження та самовдоконалення як професійно-особистісних новоутворень становлення особистості фахівців з соціальної роботи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 43-54. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1376874
  Бутенко Н.В. Соціально-психологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність : дис. ... д-ра філософії : 231 / Бутенко Надія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 203-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 182-202
1376875
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1376876
  Павлова О.В. Соціально-психологічні особливості спотворення інформації для здобуття соціального схвалення в юнацькому віці // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 48-52. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті розглянуто особливості інформації особами юнацького віку для здобуття соціального схвалення. Виокремлено типи неправди залежно від того, що саме респондент бажає продемонструвати з метою створення позитивного обазу себе.
1376877
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості сприймання молоддю гендерних ролей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Плетка Ольга Тарасівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1376878
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1376879
  Ядранський Д.М. Соціально-психологічні особливості трудових ресурсів як об"єкта обліку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 98-100. – Бібліогр.: 9 назв
1376880
  Безаров О.Т. Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л.Д. Троцького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 414-427. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1376881
  Конюшенко Ю.В. Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури наукових бібліотек // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 128-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1376882
  Солдатова О. Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню соціально-психологічних особливостей якості життя багатодітних сімей в Україні. Проведено емпіричне дослідження суб"єктивної задоволеності якості життям багатодітних сімей, у результаті якого виявлено основні показники, на ...
1376883
  Федоренко В.М. Соціально-психологічні передумови стійкості особистості до вербального впливу / В.М. Федоренко, Т.В. Мазур // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 48-51
1376884
  Бойко А. Соціально-психологічні переумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 375)
1376885
  Маматова А.С. Соціально-психологічні проблеми білінгвізму в українському суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8063-85-7
1376886
  Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів / І.Б. Іванова; Український ін-т соц.досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – ISBN 966-581-160-6
1376887
  Шульга В.В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в XXI ст. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 44-50. – ISSN 2306-3974
1376888
  Казміренко В.П. Соціально-психологічні проблеми формування колективних суб"єктів управління / В.П. Казміренко, В.В. Третьяченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 167-174. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1376889
  Бригадир М. Соціально-психологічні проекти реалізації освітніх інновацій // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 126-130. – ISBN 978-966-654-520-9
1376890
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 213-224


  Аналізується нинішній стан масової свідомості в плані його схильності до сприйняття атрактивних чинників тоталітаризму. Ключові слова: тоталітарна свідомість, громадянське суспільство, ідеократичне суспільство, маніпуляція свідомістю. Анализируется ...
1376891
  Семенюк Г.С. Соціально-психологічні субкультурні феномени Інтернету // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 38-42. – ISSN 2307-6194
1376892
  Бойчук О.С. Соціально-психологічні та індивідуальні особливості осіб, що втратили роботу / О.С. Бойчук, Л.В. Музичко, С.М. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 106-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1376893
  Кулянда М. Соціально-психологічні та соціального-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 42-49. – ISSN 2413-6433
1376894
  Васютинський В.О. Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 76-84. – ISBN 978-966-8063-90-11
1376895
  Колесник Г. Соціально-психологічні умови успішної адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 162-166. – ISSN 2308-4634
1376896
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1376897
  Кулик О.Г. Соціально-психологічні фактори злочинності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 198-205. – ISSN 2072-8670
1376898
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1376899
  Гребенюк М.О. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки в сучасному суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-100.


  Розглянуто актуальні питання вивчення соціально-психологічних чинників агресивної поведінки сучасного суспільства. Проаналізовано підходи до концептуальних положень вітчизняних дослідників про соціально-психологічні чинники феномена агресивної ...
1376900
  Люта Л.П. Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 158-167. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1376901
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1376902
  Гуменюк Л.Й. Соціально-психологічні чинники неуспішності здобувачів вищої освіти / Л.Й. Гуменюк, М.В. Щербина // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 217-228. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1376903
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1376904
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1376905
  Титаренко Т.М. Соціально-психологічні чинники постановки особистістю життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 97-105. – ISBN 978-966-8063-84-3
1376906
  Пахоль Б.Є. Соціально-психологічні чинники професійного суб"єктивного благополуччя особистості : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Пахоль Борис Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-192
1376907
  Красілова Ю.М. Соціально-психологічні чинники ресоціалізації неповнолітніх засуджених : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Красілова Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1376908
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова Ольга Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Додатки: л. 177-204. – Бібліогр.: л. 205-220
1376909
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1376910
   Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Н.В. Чепелєвої ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-644-117-4
1376911
  Овчарова А.О. Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 77-80
1376912
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1376913
  Марчук Л.М. Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 110-120. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1376914
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні чинники формування гендерних стереотипів зовнішності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Зінченко Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1376915
  Бєлих О.Є. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 309-313. – ISSN 1727-1584
1376916
  Верхоглядова Н.І. Соціально-ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 72-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1376917
  Рій Г.Є. Соціально-справедлива держава і український націоналізм (Ярослав Стецько "за зміст державного життя") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 217-228. – ISBN 978-966-668-405-2
1376918
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1376919
  Климовський С.І. Соціально-топографічний розвиток Києва XVI - першої половини XVII сторіччя. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Климовський С.І.; НАН України. Ін-тут археології. – К., 1997. – 18л.
1376920
  Черкасов А.В. Соціально-трудова адаптація внутрішньо переміщених осіб: проблеми та перспективи / А.В. Черкасов, Т.О. Шалль // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (50). – С. 59-65
1376921
  Колот А.М. Соціально-трудова реальність - XXI: філософія становлення, можливостей та викликів // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 18 назв
1376922
  Колосок А.М. Соціально-трудове парртнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 76-83. – ISSN 1993-6788
1376923
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 125-131. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
1376924
  Колот А.М. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 97-125. – ISSN 2072-9480
1376925
  Оленцевнч Н.В. Соціально-трудові відносини в контексті глобалізації / Н.В. Оленцевнч, Е.А. Волобуєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.147-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1376926
  Феофанова І.В. Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 26-30. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1376927
  Богоявленська Ю.В. Соціально-трудові відносини в Україні та Польщі: формування, функціонування, перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 51-57. – ISBN 966-614-021-7
1376928
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1376929
  Турба О.О. Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб"єктний виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-81. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1376930
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 1 (7). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376931
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 2 (8). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1376932
  Кирилюк В. Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1376933
  Самарський А.Ю. Соціально-управлінські ідеї В.М. Глушкова в розрізі критики технократизму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 274. – С. 51-58. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1376934
  Бойко А.М. Соціально-управлінські передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 320-327. – (Юридична ; Вип. 1)
1376935
  Вітер Д.В. Соціально-філософська інтерпретація фундаменталістської парадигми сучасного православного богослов’я // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1376936
  Власенко Д.Й. Соціально-філософська проблема початку дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методологічні підстави проведення самих початкових стадій наукового дослідження. Робиться висновок, що найбільш раціональним та ефективним першим кроком має стати максимально чітка, та така, що передує безпосередньо дослідженню, ...
1376937
  Сила В.Г. Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 24-31


  Виокремлені площини соціально-філософського дискурсу місцевої спільноти як форми соціального буття та простору самоорганізації людей в умовах суспільних трансформацій. Ключові слова: місцева спільнота, громада, громадянське суспільство, ...
1376938
  Стецюра К.О. Соціально-філософська рефлексія феномену медіакультури та медіаосвіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1376939
  Терновий П. Соціально-філософський аналіз ідейних засад діяльності сучасних гуманітарних рухів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-85. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено дослідженню ідейно-теоретичних засад та методологічних основ, закладених у фундамент діяльності сучасних гуманітарних рухів, які опікуються проблемами захисту людей, що страждають у вирі збройного насильства. Феномен організованої ...
1376940
  Родян М.В. Соціально-філософський аналіз історичного наративу сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Родян Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1376941
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права) : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.03 / Романенко Ю.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 14с. – Бібліогр.:с.13
1376942
  Ємець Т.М. Соціально-філософський аналіз національної самоідентифікації В. Вернадського // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 59-68
1376943
  Цюрупа М. Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 52-55. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена комплексному аналізові складного соціально-політичного та воєнно-правового статусу феномену окупації, який став актуалізований у зв’язку з фактичною окупацією Криму російськими військами з 2014 року та прихованою окупацією частини ...
1376944
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1376945
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1376946
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 23л.
1376947
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1376948
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1376949
  Козловець М.А. Соціально-філософський дискурс як осмислення екзистенційної буттєвості українців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 65-69
1376950
  Туренко В.Е. Соціально-філософський зміст експлікації любові та дружби у Аристотеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 28-31. – ISSN 2414-5823


  У статті здійснюється розкриття соціально-філософського аспекту феноменів дружби та любові у спадщині Аристотеля. Доводиться, що давньогрецький філософ неоднозначно ставиться до значущості любові для суспіль- ства. Певною мірою він продовжує своїх ...
1376951
  Жадько К.В. Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 126-133. – ISSN 2072-1692
1376952
  Вітер Д.В. Соціально-філософський ревізіонізм марксизму в сучасній християнській теології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 32-41
1376953
  Герасимова Е.М. Соціально-філософські аспекти інноваційної моделі економічного розвитку України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 328-339.


  Дослідження інноваційнених моделей сучасного економічного розвитку в Україні здійснюються в работах таких відомих вітчизняних економістів як Гальчинський А.С.,Геєць, Мочерний С.В., Базилевич В.Д., та інш.
1376954
  Білецький В. Соціально-філософські аспекти у творах Григорія Сковороди // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 132-134. – ISSN 1728-9343
1376955
  Греков О.М. Соціально-філософські виміри національних ознак господарського життя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 166-173
1376956
  Прокопович Л.В. Соціально-філософські засади театральності соціокомунікативних проявів культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Прокопович Лада Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1376957
  Алексєєв В.Ю. Соціально-філософські ідеї : проблема персонифікації та реалізації (за матеріалами творів Ф.М. Достоєвського : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.03 / Алексєєв В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 л.
1376958
  Пеньковець О. Соціально-філософські основи педагогічного вчення С.Русової // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.124-129
1376959
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1376960
   Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / [А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2021. – 435, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1376961
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – Київ, 1981. – 62 с.
1376962
  Симон Ю.С. Соціально-філософські проблеми розвитку суб"єкта виробництва в умовах українського державотворення. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Симон Ю.С.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1376963
  Мудрак В.І. Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексте співвідношення "Особистість-інформація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 159-166. – (Серія "Гуманітарні студії")
1376964
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1376965
  Дзюбак Н.М. Соціально-характеристичні експресеми як засіб суб"єктивізації висловлення (на матеріалі творчості Оксани Забужко) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 75-77. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1376966
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1376967
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Амінова Ольга В"ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 180 арк. – Бібліогр. : арк.167-180
1376968
  Еллинекъ Г. Соціально-этическое значеніе права, неправды и наказанія / Георгъ Еллинекъ ; пер. И.И. Власова, под ред. А.А. Рождественскаго съ пред. П.И. Новгородцева. – Москва : Клочков Н.Н., 1910. – 148 с.
1376969
  Петришин О. Соціально-юридична природа права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 15-29. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1376970
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-51
1376971
   Соціально - економічна політика як напрям реформування системи охорони здоров"я / В Журавель, О. Колтунов, В Мегедь, В Чорномаз // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.165-168
1376972
  Дякова О.В. Соціально - економічне підгрунтя збереження ідентичності української діаспори в Австралії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 456-474
1376973
  Давидова М. Соціально - економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-36. – ISSN 0132-1331
1376974
  Гринюк Д. Соціально - економічні та правові передумови існування загальнообов"язкового державного соціального страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1376975
  Качур В. Соціально - політичний лад Канади періоду французького колоніального панування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.137-140. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1376976
  Давиденко Л. Соціально - психологічні методи управління колективом районної, міської прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
1376977
  Головкін Б.М. Соціально -демографічна характеристика корисливих насильницьких злочинців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
1376978
  Сімченко Н.О. Соціально відповідальна діяльність керівника: сутність, принципи та мотиви реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 188-192
1376979
  Ільченко-Сюйва Соціально відповідальна інвестиційна діяльність як чинник сталого розвитку / Ільченко-Сюйва, О.П. Слюсарчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814


  "Соціально відповідальна інвестиційна діяльність у сучасних умовах може стати одним із чинників досягнення сталого розвитку, оскільки дає можливість поєднати економічну, соціальну та екологічну складову (основних векторів сталого розвитку). У ...
1376980
  Яременко Юрій Федорович Соціально відповідальна поведінка військовослужбовця в процесі військової діяльності: структура, показники, соціально-психологічний механізм : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.03 / Яременко Юрій Федорович; НАН України. Ін-тут соціології. – К., 1996. – 20л.
1376981
  Король С.Я. Соціально відповідальне підприємство: поняття, ідентифікація, рівні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 69-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
1376982
  Гончаренко І.В. Соціально відповідальний маркетинг у забезпеченні конкурентоспроможності сільських територій / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська, Г.М. Михалко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 128-132. – ISSN 2308-1988
1376983
  Семикіна А.В. Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1376984
  Осадчук І.В. Соціально відповідальні практики співпраці суб"єктів господарювання, місцевої влади та громад / І.В. Осадчук, Н.В. Кириченко, С.Ю. Боліла // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 155-159. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1376985
  Малолітнева В.К. Соціально відповідальні публічні закупівлі: досвід єс та потенційні переваги для України // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 103-106. – ISBN 978-617-7605-90-3
1376986
  Свириденко Г.В. Соціально значуща поведінка: підходи до вивчення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 2219-5521
1376987
  Шендеровський К.С. Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячується соціально значущим комунікаціям у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to socially significant communications in the sphere of social problems solution. Статья посвещена социально значимым коммуникациям в ...
1376988
  Геєць В.М. Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів соціалізації // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1376989
  Піроженко Т.О. Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : метод. рекомендації / [Т.О. Піроженко , Л.І. Соловйова, О.Ю. Хартман] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 30, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISBN 978-966-194-278-2
1376990
  Алексенко С.Ф. Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 5-10. – ISSN 2077-804X
1376991
  Осіпчук І.О. Соціально незахищені діти в Україні: суспільно-географічні дослідження / І.О. Осіпчук, О.В. Яроменко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7069-75-8
1376992
  Шкурко І. Соціально орієнтована діяльність студентів у кінці 50-х - початку 60-х років XX століття / І. Шкурко, Я. Шкурко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 2-5
1376993
  Головінов О.М. Соціально орієнтована ринкова економіка як модель соціальної держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 10-12.
1376994
  Герасимчук В.І. Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення / В.І. Герасимчук; Укр. ін-стут соц. досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 32с. – ISBN 966-02-1543-6
1376995
  Яковлєва Т. Соціально правові передумови запровадження обов"язкового медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 71-74.
1376996
  Сабіна Соціально просторова диференціація минулого України та її прояв у Західній Україні / Сабіна, ффон Льовіс // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
1376997
  Тичина Д.М. Соціально психологічний аналіз корисливої злочинності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-154.
1376998
  Черкасов А. Соціально трудова адаптація ВПО: спільна діяльність ДСЗУ та міжнародних донорських організацій (досвід Луганської обласної служби зайнятості) // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 34-40
1376999
  Санжаровець В. Соціально філософський контекст корупційних діянь у сучасному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 189-198
1377000
  Мединська А.В. Соціально характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 86-90. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,