Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1373001
  Романюк Р. "Стан науки визначає ступінь розвитку і суспільства і країни" // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329


  Про діяльність Західного наукового центру НАН України і МОН України, м. Львів.
1373002
  Соловей Т.Г. "Станем детушек растить, уму-разуму учить". Интеллектуально-развивающая игра на материале русского фольклора. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.24-28.
1373003
  Гірняк С. Стан мовно-культурного розвитку східної Галичини кінця XIX – початку XX століть у концепції М.Лозинського // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 51-63. – ISSN 2411-4758
1373004
  Кучерук О. Стан монументів України початку 1960-х: погляд фахівців // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 26-31. – ISSN 0131-2685
1373005
  Омельчук С.С. Стан морально-психологічного забезпечення підрозділів Збройних Сил України та шляхи його покращення за досвідом бойових дій в АТО // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 118-119
1373006
  Ігнатишин М.І. Стан мостів України, проблеми діагностики та обробка результатів натурних випробувань // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-8164
1373007
  Пікас О.Б. Стан навколишнього середовища в сучасних умовах, його забрудненість // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 22-27. – ISSN 2077-4214
1373008
  Арбєніна В. Стан навчальних практик сучасного студенства як соціокультурний бар"єр модернізації вищої школи України / В. Арбєніна, Л. Сокурянська // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 24-47. – ISSN 2077-5105


  Стаття присвячена аналізу чинників, що гальмують процесс модернізації вищої освіти в Україні. Серед бар"єрів модернізації акцентується на такому, як неготовність сучасних студентів до інтенсивної та результативної навчальної діяльності та ...
1373009
   Стан навчально-виховної роботи в школах УРСР.. – К., 1960. – 48с.
1373010
  Чура В. Стан народногосподарського комплексу Тернопільської області за часів горбачовської перебудови
1373011
  Баїк Л.Г. Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на західноукраїнських землях в період панування австро-угорської монархії : лекції з курсу історії педагогіки для студентів-заочників інституту / Л.Г. Баїк, Б.Н. Мітюров. – Дрогобич : [б. в.], 1965. – 59 с.
1373012
  Нікітіна О.А. Стан насильницької злочинності неповнолітніх в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 129-134. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1373013
  Петрушина Т.О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 66-80. – ISSN 1027-3239
1373014
  Чернуха О.В. Стан науки та освіти в Третьому рейху // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 97-101. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено політику нацистського режиму у Німеччині у галузі науки та освіти. Автор спробував з"ясувати наскільки серйозно були деформовані ці сфери, з огляду на тоталітарний характер гітлерівської держави та глобальну ідеологізацію суспільного життя. ...
1373015
  Романчук К.В. Стан наукових доліджень з проблем фінансових ресурсів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 214-220. – (Економічні науки ; № 2 (14))
1373016
  Голов С. Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-9. – Бібліогр.: 22 назв.
1373017
  Полчанов А.Ю. Стан наукових досліджень з питань постконфліктного відновлення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 46-51. – ISSN 2306-6814
1373018
  Локшина Ю.В. Стан наукових досліджень міжнародно-правового регулювання засобів захисту торгівлі в науковій літературі // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7169-06-9
1373019
  Романенко Т.В. Стан наукових досліджень проблем розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 286-294. – ISSN 2524-0323
1373020
  Кеба Є.Г. Стан наукових досліджень та законодавства України щодо територіальної організації влади як об"єкта адміністративно-правового забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 121-124. – ISSN 2219-5521
1373021
  Шостак М. Стан наукового опрацювання утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях XX- - початку XXI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 204-209
1373022
  Кудлай В. Стан наукового розроблення проблем документаційного забеспечення системи управління якістю на підприємстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
1373023
  Малацай І.В. Стан наукової розробки історії словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ - початку ХХ століть в історичній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 161-165. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні дослідження, присвячені вивченню словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Considered historical researches dedicated to the studies of the Slovak national political movement in the late XIX - ...
1373024
  Світлична В.В. Стан наукової розробки питання про діяльність О.П. Оглоблина як історика української економіки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 74-82. – ISBN 966-7352-66-8
1373025
  Лозинська Ю.І. Стан наукової розробки питань достовірності показань свідка та засобів її з’ясування в кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 245-254. – ISSN 2524-0323
1373026
  Ростовська К.В. Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної політики в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 74-79. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1373027
  Підвисоцький Р. Стан наукової розробки проблем нагляду за засудженими у крпмінально-виконавчих установах закритого типу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 108-112.
1373028
  Котормус Т.І. Стан наукової розробки проблеми адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 137-141. – ISSN 2219-5521
1373029
  Грицай С.Я. Стан наукової розробки проблеми дослідження трансформації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 86-93. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  В статті проаналізовано стан наукової розробки питання трансформації соціальної політики Російської Федерації в період 1991–2011 рр. Автор зосередила основну увагу на історіографії таких питань, як особливості модернізації соціальної сфери на різних ...
1373030
  Латиш Ю.В. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження // Університетська decembriana : дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 9-34. – ISBN 978-966-96992-2-0
1373031
  Дубова С. Стан наукової розробленисті проблеми підготовки документознавців для сфери державного управління // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 21 - 24. – ISSN 2076-9326
1373032
  Поступна О.В. Стан наукової розробленості категорії "Регіональна освітня система" та її публічно-управлінський зміст // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2020. – С. 120-134. – (Серія "Державне управління" ; вип. 2 (13)). – ISSN 2414-5858
1373033
  Бублік О.О. Стан наукової розробленості питань працевикористання засуджених до позбавлення волі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 22-26
1373034
  Шаповал М.М. Стан наукової розробленості проблеми підготовки справи до судового розгляду в цивільному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 144-158. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1373035
  Смолов О. Стан наукометрії в Україні: через історію та проблеми до перспектив // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 26-30


  У статті розглядається стан та висвітлюються проблеми наукометрії у світі та Україні зокрема, а саме: як виміряти ефективність інтелектуальної праці, наскільки вагомий внесок окремого дослідження у розвиток наукового напрямку, наскільки потужний ...
1373036
  Шеховцова І.А. Стан нафтового сектору України / І.А. Шеховцова, С.Б. Костя // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – C. 63-68. – ISSN 2310-5534
1373037
  Лемешко О. Стан національної та особистої безпеки як показник ефективності застосування кримінального законодавства України / О. Лемешко, В. Бєлєвцева // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 214-221. – ISSN 1993-0909
1373038
  Козова І.Л. Стан невротизації студентів медичного вищого навчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 153-159. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1373039
  Гайдук І.С. Стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 145-157. – ISSN 2414-3499


  "Розглянуто питання розвитку пенсійної системи України. Проблема пенсійного забезпечення щороку загострюється: до 2050 р. кількість пенсіонерів у країні подвоїться, тому перед державою може постати дилема: або збільшити відрахування від фонду оплати ...
1373040
   Стан нейросекреторної системи мишей на 21-шу добу розвитку карциноми Льюіс при введенні гормональних препаратів / В.М. Гордієнко, М.О. Стеценко, О.М. Птиця, Л.М. Пазюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 112-118. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Виявлено, що введення триамсиналону (у двох дозах - 0,1 мг/кг та 0,01 мг/кг) та ліотироніну (2 мкг/кг) мишам на 21-шу добу розвитку карциноми Льюіс викликають активацію процесу секреції в нейроцитах супраоптичних, паравентрикулярних і аркуатних ядер ...
1373041
  Федорчук Н.В. Стан неоліберальної системи світової економіки // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 4 (42). – С. 31-35
1373042
  Недзвецький В.С. Стан нервовоспецифічних білків і мнестичних процесів за умов впливу несприятливих чинників різної природи та антиоксидантів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Недзвецький В.С.; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетровський національний університет. – Київ, 2006. – 289 л. – Бібліогр.: л. 234 - 289
1373043
  Недзвецький В.С. Стан нервовоспецифічних білків і мнестичних процесів за умов впливу несприятливих чинників різної природи та антиоксидантів : Автореф. ... дис. д-ра біолог. наук: Спец. 03.00.13. / Недзвецький В.С.; Надзвецький В.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 66 назв
1373044
  Купрін Д.І. Стан ниркових функцій у осіб із сечокам"яною хворобою єдиної нирки на тлі цукрового діабету 2-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Купрін Дмитро Іванович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
1373045
  Мальцева В. Стан німецької преси перед першою світовою війною, її вплив на суспільну думку Німеччини // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.43-45


  Період 1914-1919рр.
1373046
  Стрельников М.О. Стан нормативного забезпечення діяльності немедичних працівників у системі медичного забезпечення Збройних сил України та перспективи їх професійної інтеграції в цивільному житті / М.О. Стрельников, М.І. Бадюк, М.М. Горобець // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 4-9. – ISSN 2312-7104
1373047
  Бердніков Є. Стан нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та завдання на 2012-2013 роки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-5
1373048
  Атаманчук Ю. Стан організації самостійної роботи студентіва ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-48. – ISSN 0131-6788
1373049
  Бугера С. Стан організаційно-правового забезпечення галузі бджільництва: історія та сучасність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 139-143. – ISSN 0132-1331
1373050
  Баганець О. Стан організаційної злочинності та протидія їй на території України у 2020 році (в порівнянні зі статистичними даними за 2016-2019 рр.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 9-15 липня (№ 27)
1373051
  Бусол О. Стан організаційної злочинності та протидія їй на території України у 2020 році (в порівнянні зі статистичними даними за 2016-2019 рр.) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 9-15 липня (№ 27)
1373052
  Баганець О. Стан організованої злочинності та протидія їй на території України у 2020 році (в порівнянні зі статистичними даними за 2016-2019 рр.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 2-8 липня (№ 26)
1373053
  Саваріна І. Стан орендних відносин у господарських формуваннях Миколаївської області // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 59-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1373054
  Мірошниченко М.С. Стан освіти та науки на кафедрі біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перспективи їх розвитку / М.С. Мірошниченко, Т.Л. Давидовська, К.І. Богуцька // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 53-54
1373055
  Білоцерківець Н. Стан особливого злету. Контроверсійні роздуми Лариси Скорик про архітектуру, політику і долю жінки в сучасній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-9. – ISSN 0868-9644
1373056
  Полянський С.В. Стан осушених земель Цирської меліоративної системи / С.В. Полянський, В.В. Соловей // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 69-77 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1373057
  Орлова Н.М. Стан офтальмологічного здоров"я, чинники ризику та методика індивідуального прогнозування розвитку порушень зору у школярів м. Києва / Н.М. Орлова, А.О. Костецька // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 20-25. – ISSN 2309-8147
1373058
  Сердюк О. Стан охорони культурної спадщини в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 60-64
1373059
  Краснов В.О. Стан паливовмісних матеріалів усередині НБК "Арка" та проблеми, що пов"язані із забезпеченням їхньої ядерної та радіаційної безпеки / В.О. Краснов, Р.Л. Годун // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 22-39. – ISSN 1813-3584


  "За результатами раніше проведених досліджень виконані аналіз стану та класифікація скупчень паливовмісних матеріалів (ПВМ) з точки зору їхньої ядерної безпеки. Обгрунтовується доцільність проведення нових розрахунково-експериментальних досліджень, ...
1373060
  Нестуля О.О. Стан пам"яток культурного призначення в середині 30-х років у радянській Україні // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.194-206. – ISBN 966-7653-01-2
1373061
  Андрейчук С.К. Стан пенсійного забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей / С.К. Андрейчук, О.О. Морушко, М.С. Гасяк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2021. – Т. 31, № 2. – С. 75-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1373062
  Пархомець Ю.П. Стан перекисного окиснення ліпідів тимоцитів за дії на щурів іонізуючої радіації / Ю.П. Пархомець, Т.І. Пархомець, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-6. – (Біологія ; вип. 32)


  Вплив іонізуючої радіації викликає активацію перекисного окиснення ліпідів. Зміни неферментативної і ферментзалежних складових процесів носять фазовий характер з перерозподілом активності на НАДФН-залежну систему, що відповідає стадіям деградації ...
1373063
  Коломієць В.М. Стан перспективи розвитку підприємств машинобудування Запорозької області : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 67-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1373064
  Орос І. Стан підготовки і підвищення кваліфікації робітничих та педагогічних кадрів в Україні // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 100-105. – ISSN 2307-4906
1373065
  Ковалюк Т. Стан підготовки ІТ-фахівців в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 21-36. – ISSN 1682-2366
1373066
  Лисенко О.А. Стан підготовленості золоторудних родовищ України до промислового освоєння // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 9-18 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
1373067
  Чомко Д. Стан підземної гідросфери на ділянці аварійного кратера на Кегичівському газосховищі / Д. Чомко, В. Самойлов, І. Смислов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-44. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані багаторічних спостережень, що проводяться в районі аварійного кратеру на Кегичівському газосховищі. Зроблені висновки про стан першого водоносного горизонту, який використовується місцевим населенням для водопостачання. The paper ...
1373068
  Каламбет С.В. Стан підприємств в умовах війни / С.В. Каламбет, В.О. Галаганов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 67-73. – ISSN 2306-6806
1373069
  Колісник М.К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції / М.К. Колісник, К.Е. Сміх // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено стан підприємств машинобудівної галузі за 2004-2007 рр., зокрема, проаналізовано обсяг реалізованої промислової продукції, імпорт та експорт цієї продукції, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування машинобудівних ...
1373070
  Столяренко А.М. Стан поведінкових патернів, асоційованих із інтернет-користуванням, у хворих на залежність від алкоголю // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 98-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
1373071
  Матяш О.В. Стан подавально-розподільного комплексу системи водопостачання міста / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 169-174 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1373072
  Березенко В.В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікативний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 127-131. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто сутність і роль політичного PR в Україні, який з"єднує всі комунікаційні компоненти політичної сфери суспільчтва, визначено стан його вивчення у соціально-комунікаційному аспекті
1373073
  Березенко В.В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-131. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1373074
  Гревцова Г. Стан популяції Cotoneaster tauricus Pojark у горах Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Обстежено й описано природні популяції Cotoneaster tauricus Pojark. у Кримських горах (Ай-Петрінська яйла, г. Аю-Даг, г. Кастель, Карадагський природний заповідник). Зібрано гербарій більше 100 гербарних листів. The nature populations of Cotoneaster ...
1373075
  Музиченко О.С. Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria Majalis L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісостепу Волинської області // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 75-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1373076
  Драбинюк Г. Стан популяцій кизильників на Кіровоградщині / Г. Драбинюк, Г. Гревцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення сучасного стану природних популяцій видів роду Cotoneaster Medic. The resalts of investigation of modern state of natural populations genus Cotoneaster Medic. have been represented.
1373077
  Журавський В.С. Стан правового забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб у зоні проведення антитерористичної операції / В.С. Журавський, С.О. Кузниченко // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 58-69. – ISBN 978-966-136-491-1
1373078
  Теребус Р. Стан правового захисту журналістів в Україні // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 31-35. – ISSN 2226-8669
1373079
  Орлов М. Стан правового і наукового забезпечення стійкого розвитку України у сфері охорони навколишнього середивища // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 105-108. – ISSN 0132-1331
1373080
  Хоменко О. Стан правового регулювання безпеки праці в Україні // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 14. – С.40-43
1373081
  Влялько І.В. Стан правового регулювання державних закупівель в Угоді про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 219-225


  Статтю присвячено дослідженню проблем сучасного стану правового регулювання державних закупівель в угоді ЄАВТ та України. Проаналізовано засади правового регулювання на основі аналізу нормативної бази, визначено етапи розвитку законодавства у цій сфері.
1373082
  Даниленко Ю.С. Стан правового регулювання етики поведінки державних службовців в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 66-78
1373083
  Яреськовська І. Стан правового регулювання поводження з відходами упаковки в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Недосконалість законодавчої бази".
1373084
  Баганець О. Стан правопорядку на дорогах як дзеркало реформування Національної поліції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1373085
  Карліна О. Стан православних церков у повітових містах Волинської губернії в першій половині XIX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 129-136
1373086
  Чамахуд П. Стан православної церкви на Волині у перші роки приходу до влади Микити Хрущова (1953-1954 рр.) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 203-212
1373087
  Балягузова О. Стан православної церкви у 1917-1920 рр.: український та регіональний аспекти // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 53-62. – ISSN 1998-4634
1373088
  Пономарьова О.А. Стан примагістральних лісосмуг біля смт Кирилівка Запорізької області // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 40-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-2056
1373089
  Беспалько Р.І. Стан природно-заповідного фонду в Карпатському регіоні / Р.І. Беспалько, Ю.О. Ярова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 188-194. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1373090
  Діденко М.М. Стан природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу в Лівобережному Лісостепу / М.М. Діденко, О.К. Поляков // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 25-34 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISSN 0459-1216
1373091
  Нестерчук І.К. Стан природного середовища, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 346-356


  У статті проведено ретроспективний аналіз стану природного середовища Житомирської області, означено найактуальніші проблеми ліквідації радіаційного забруднення ландшафтів. Подано контрзаходи, що значно поліпшили радіоекологічну ситуацію в ...
1373092
  Рудик Р. Стан проблем боргової політики України на ринку зовнішніх запозичень та шляхи їх вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-74. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена оцінці сучасного стану боргової політики України на ринку зовнішніх запозичень. В статті визначено ключові фактори формування зовнішнього боргу в Україні. Проаналізовано основні тенденції боргової політики держави. Запропоновано шляхи ...
1373093
  Лівак А. Стан проблем і виклики щодо офшоризації економіки України. Шляхи вирішення в контексті впровадження Плану BEPS // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 258-262. – ISSN 2307-8049
1373094
  Завгородній Д. Стан проблеми формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 105-112. – ISSN 2077-1827
1373095
  Ткаченко Н.М. Стан проблеми формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов в освітній практиці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 168-178. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1373096
  Бердніков Є. Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 2-5
1373097
  Шевченко О.М. Стан продовольчого ринку: глобалізаційні виклики / О.М. Шевченко, А.Г. Ясько // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 11-17. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
1373098
  Яценко В. Стан продовольчої безпеки в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 21-28. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1373099
  Савенко І.І. Стан продовольчої безпеки населення України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 331-338
1373100
  Тертичний О.О. Стан продуктивності праці на території сучасної України / О.О. Тертичний, Л.Г. Макарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 199-206. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1373101
  Федюшко М.П. Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 187-195 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
1373102
   Стан промислової безпеки у будівельній галузі залишається неприйнятним // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 8
1373103
  Запорожець В.А. Стан протестантизму на Сході України та на тимчасово непідконтрольних їй територіях у 2014-2016 рр. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 16-19


  У статті аналізується ситуація з протестантськими спільнотами на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у світлі подій 2014-2016 років. Детально висвітлюються основні події та тенденції з означеної проблематики. Здійснюється аналіз ситуації з ...
1373104
  Сваток Г.І. Стан протидії органами Національної поліції України організованій злочинності в сучасних умовах / Г.І. Сваток, С.В. Шмаленя // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 191-194. – ISBN 978-617-616-069-4
1373105
  Мельник О.О. Стан протидії фіктивному підприємництву в Україні / О.О. Мельник, К.М. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 88-91. – ISSN 1609-0462
1373106
  Сєргєєва О. Стан професійної підготовки перекладачів в українських ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 2 (109), лютий. – С. 45-49. – ISSN 2308-4634
1373107
  Таможська І.В. Стан процесу підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 230-241. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
1373108
  Маркова М.В. Стан психоемоційної сфери волонтерів, діяльність яких пов"язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій / М.В. Маркова, С.Ю. Глаголич // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 93-100 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1373109
   Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії COVID-19 / С.С. Дембіцький, О.Г. Злобіна, М.В. Сидоров, Г.А. Мамонова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 74-92. – ISSN 1681-116Х
1373110
  Чинкін А.А. Стан психофізіологічних властивостей у дітей у віці від 4 до 7 років залежно від моторної асиметрії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 189-201. – (Біологічні науки ; № 2)


  Проведено дослідження розвитку психофізіологічних функцій та точності короткочасної пам"яті залежно від моторної асиметрії півкуль головного мозку в дітей віком від 4 до 7 років. Визначено періоди найбільш інтенсивного розвитку психофізіологічних ...
1373111
  Мацейко Ірина Іванівна Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв"язок з властивостями основних нервових процесів : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Мацейко І.І.; Ін-тут фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ. – Київ, 2003. – 145 л. – Бібліогр.: л. 113-137; Дод.: л. 138-145
1373112
  Мацейко Ірина Іванівна Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв"язок з властивостями основних нервових процесів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мацейко І.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1373113
  Федорчук С. Стан психофізіологічних функцій у гандболісток із різним стажем спортивного тренування / С. Федорчук, Є. Петрушевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-45. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняння стану психофізіологічних функцій спортсменок-гандболісток високої кваліфікації з різним стажем спортивного тренування (спеціальної підготовленості). Для визначення стану психофізіологічних функцій спортсменок використовували ...
1373114
  Харченко Дмитро Миколайович Стан психофізіологічних функцій у студентів з різними властивостями основних нервових процесів. : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.13 / Харченко Дмитро Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 140л. – Бібліогр.:л.137-140
1373115
  Харченко Д.М. Стан психофізіологічних функцій у студентів з різними властивостями основних нервових процесів. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.13 / Харченко Д.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1373116
  Макарчук М. Стан психофізіологічних функцій чоловіків і жінок за умов різної відповідальності за результати діяльності / М. Макарчук, Л. Чікіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан психофізіологічних функцій у осіб жіночої та чоловічої статі за оптимальних умов та умов підвищеної відповідальності за результат діяльності. Виявлено, що статева різниця у стані психофізіологічних функцій існує за обох умов. При ...
1373117
  Костенецький М.І. Стан радіаційної безпеки пацієнтів при рентгенологічних процедурах та шляхи її удосконалення // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 35-37. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
1373118
  Холоша В.І. та інш. Стан радіоактивного забруднення території України та проблеми її реабілітації // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / іністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С.3-11. – ISBN 966-619-043-5
1373119
   Стан ранньої неонатальної адаптації у новонароджених від матерів з великим інтергенетичним інтервалом / Т.К. Знаменська, Л.І. Шевченко, О.А. Пояркова, О.Є. Михальчук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 29-33. – ISSN 2226-1230
1373120
  Сяська І. Стан реалізації екологічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 176-184. – ISSN 2307-4914
1373121
  Хренова-Шимкіна Стан реалізації органами публічної влади міжнародних проектів енергоефективності житлово-комунального господарства в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 131-137. – ISSN 2664-3618
1373122
  Артьомов І.В. Стан реалізації плану дій "Україна - ЄС" на 2005-2007 рр.: проблеми, перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 66-71. – (Історія ; Вип. 19)
1373123
   Стан реалізації пропозицій науковців у законотворчому процесі // Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік) / О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.С. Журавський, Б.Я. Кофман, П Г. ін. Середа. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 312-527. – (Серія "Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень" ; вип. 7). – ISBN 978-617-7530-14-4
1373124
  Кулик М.М. Стан реалізації та інвестиційного забезпечення Енергетичної стратегії України // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 5-14. – ISSN 1562-8965
1373125
  Даниленко А.І. Стан реального сектору економіки України: тенденції змін за роки незалежності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 7-36 : табл. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2305-7645
1373126
  Жулканич Н. Стан релігійної ситуації і утвердження духовності в сільській місцевості областей українських Карпат (1965-2000 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 325-335. – ISBN 978-966-02-4630-8
1373127
  Жилка Н. Стан репродуктивного здоров"я в Україні (медико-демографічний огляд) / Н. Жилка, Т. Іркіна, В. Стешенко; МОЗУ; НАНУ; Ін-т економіки. – Київ, 2001. – 68с.
1373128
  Жилка Н.Я. Стан репродуктивного здоров"я жінок в Україні / Н.Я. Жилка, Г.О. Слабкий, О.С. Щербінська // Репродуктивна ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (60). – С. 67-71. – ISSN 2309-4117
1373129
  Бутенко О.П. Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку / О.П. Бутенко, Д.О. Стрельченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 18-24. – ISSN 2075-4892
1373130
  Рудько Г.І. Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій / Георгій Рудько, Ірина Суматохіна. – Київ : Маклаут, 2008. – 354 с. – ISBN 978-966-2200-00-3
1373131
  Клименко О. Стан реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 53-58
1373132
  Рудик В.К. Стан реформування пенсійної системи в Україні / В.К. Рудик, В.С. Олексійко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 106-113. – ISSN 2307-9878
1373133
  Лизогуб А. Стан реформування правничої освіти України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 10-18


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1373134
  Дідух Т. Стан Римо-католицької церкви на Тернопільщині у контексті антирелігійної політики радянської влади в 1957-1964 рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 53-57
1373135
  Омельчук С. Стан ринку боргових зобов"язань в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 1810-3944
1373136
  Вислободська Г.П. Стан ринку виробничих сільськогосподарських послуг Львівської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1373137
  Матвіїв М.Я. Стан ринку знань - причина економічної кризи в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 19-23. – (Економічні науки)
1373138
  Кіріліна М.А. Стан ринку праці як результат концепції розвику системи освіти / М.А. Кіріліна, Ю.Ю. Саламаха // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 136-140. – ISSN 2524-003X
1373139
  Ракша Н. Стан ринку продуктів харчування в Києві : економіка міста // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 46-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
1373140
  Бєлко І.А. Стан розвитку аграрних підприємств Хмельницької області // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 344-350. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1373141
  Паніч Ю.В. Стан розвитку громадянського суспільства, як віддзеркалення національної свідомості, менталітету української нації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 16-23. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
1373142
  Каплан Ю.Б. Стан розвитку партійної системи України: оцінки населення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 71-75.
1373143
  Гладкий С.О. Стан розвитку правосвідомості українського суспільства у дзеркалі наукової думки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 21-32. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1373144
  Івашова Н.В. Стан розвитку промислового брендингу в умовах трансформаційної економіки України // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 85-92. – ISSN 1726-8699
1373145
  Ширченко Я.І. Стан розвитку професійної етики вітчизняного телебачення і радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 154-157


  Аналізується діяльність деяких вітчизняних теле- та радіостудій, а також пропонується втілити у життя конкретні дії щодо покращення етичної поведінки журналістів.
1373146
  Щербакова Е. Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 70-78. – ISSN 2078-1016
1373147
  Зелінська І. Стан розвитку систем управління якістю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 193-197. – ISSN 1993-0259
1373148
  Берлач Н.А. Стан розвитку сільського господарства та необхідність вдосконалення законодавчого регулювання АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-30.
1373149
  Панченко В.В. Стан розвитку сільського туризму на Сумщині // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 296-299
1373150
  Северин О. Стан розвитку споживчого ринку в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 144-151.
1373151
  Тарасова Н. Стан розвитку страхового ринку та ефективність страхової діяльності в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1728-9343
1373152
  Радіонов Ю.Д. Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 38-47. – ISSN 1562-0905
1373153
  Мелешко М.І. Стан розвитку та шляхи удосконалення біржового аграрного ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 109-111
1373154
  Примаченко В.І. Стан розвитку технологій 3-го покоління в Україні // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 5 (117). – С. 6-11. – ISSN 2412-9070
1373155
  Бузало П.М. Стан розвитку українського законодавства у сфері реалізації заходів загального та спеціально-кримінального запобігання злочинності неповнолітніх та молоді: відповідність міжнародним стандартам // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 130-137. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1373156
  Наконечний В.С. Стан розвитку управління інформаційною безпекою в світовій практиці та її вплив на економічний розвиток України // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 10-15. – ISSN 2409-7292


  В статті розглянуті питання розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, яке визначено одним з головних пріоритетів державної політики, що знайшло своє формальне відображення в європейській стратегії економічного розвитку "Європа ...
1373157
  Котирло О.О. Стан розвитку фермерських господарств та проблеми організації їх інвестиційно-консультаційного забезпечення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 73-78
1373158
  Сараєва І.М. Стан розвитку фінансової інфраструктури забезпечення кредитними ресурсами суб"єктів підприємництва в Україні / І.М. Сараєва, Н.І. Носова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 321-329. – ISSN 2524-003X
1373159
  Бутузов В.М. Стан розрахунків за спожиту електроенегю в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.129-134. – ISSN 1609-0462
1373160
  Михальська С.А. Стан розробки проблеми самосвідомості особистості у психологічній науці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 160-165. – ISSN 2310-4368
1373161
  Фартучна Г.В. Стан розробки та джерельна база дослідження / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик // Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6-35. – ISBN 978-617-7107-04-9
1373162
  Ярош Н.П. Стан розробки, вровадження та дотримання державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров"я // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 268-272. – (Право. Економіка. Управління)
1373163
  Джога О. Стан розробленості проблеми підготовки бакалаврів харчового профілю в педагогічних закладах вищої освіти до виробничо-технологічної діяльності // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 60-68. – ISSN 2307-4906
1373164
  Бобровицька С.Ф. Стан розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності / С.Ф. Бобровицька, О.В. Семеніхіна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 23-29. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1373165
  Вольвач П. Стан садівництва та виноградарства у Криму в перше повоєнне десятиліття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 5
1373166
  Вольвач П. Стан садівництва та виногрпдарства у Криму в перше повоєнне десятиліття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 5
1373167
  Герасимчук Ю.О. Стан самотності персонажа: лінгвопсихологічний аспект (на матеріалі творів французьких постмодерністів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 18-22. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1373168
   Стан світу 2001 = State of the World 2001 : Доповідь ін-ту Всесвітнього Спостереження про прогрес до сталого суспільства. – Київ : Інтелсфера, 2001. – 308с. – ISBN 966-95735-6-4
1373169
  Лозовський А. Стан секцій профінтерну і іхня роль в керівництві економічними боями та рухом безробітних / А. Лозовський. – Харків, 1932. – 64с.
1373170
  Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання як обставина, що пом"якшує покарання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 250-261. – (Юридична ; Вип. 1)
1373171
  Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання як ознака суб"єктивної сторони складу злочину // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 191-202. – (Юридична ; Вип. 2)
1373172
   Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / [С. Макеєв та ін.] ; за ред. С. Макеєва, С. Оксамитної ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", НАН України, Ін-т соціології. – Київ : НаУКМА, 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 175-179. – ISBN 978-966-2410-85-3
1373173
  Івасів І.Б. Стан систем управління ліквідністю в банках України / І.Б. Івасів, О.Ю. Фуксман // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 363-368 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1373174
  Ніколаєва О.В. Стан системи антиоксидантного захисту у щурів за умов алотрансплантації ембріональної м"язової тканини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ніколаєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1373175
  Вовк Т.Б. Стан системи гемостазу за умов розвитку системного червоного вовчака : автореф. дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Вовк Тетяна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1373176
  Вовк Т.Б. Стан системи гемостазу за умов розвитку системного червоного вовчака : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вовк Тетяна Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 143 л. – Бібліогр.: л. 118-143
1373177
  Клись Ю.Г. Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Клись Юлія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 159 арк. – Додатки: арк. 154-159. – Бібліогр.: арк. 126-153
1373178
  Клись Ю.Г. Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Клись Юлія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1373179
  Гайда Л.М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Гайда Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
1373180
  Гайда Л.М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Гайда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 157л. – Бібліогр. : л.139-157
1373181
  Лущик А.В. Стан системи моніторингу екзогенних геологічних процесів державного й регіонального рівнів та способи її вдосконалення / А.В. Лущик, І.В. Саніна, Л.М. Климчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 65-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1373182
   Стан системи перекисного окислення ліпідів в ентероцитах морських свинок в умовах променевого ураження : біологія / О.А. Петрик, Т.І. Герасименко, Н.Н. Постернак, О.М. Васильєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1373183
   Стан системи перекисного окислення ліпідів в клітинах з тканин морських свинок в умовах променевого ураження / О.А. Петрик, Т.І. Герасименко, О.М. Васильєв, В.В. Вембер, В.Г. Пахолок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-29. – (Біологія ; Вип. 25)


  Досліджено стан системи перекисного окислення ліпідів при визначенні вмісту окремих сполук, що утворилися в процесі ліпопероксидації в суспензіях ентероцитів, лімфоцитів і гепатоцитів, одержаних через 1 добу після тотального рентгенівського опромінення ...
1373184
   Стан системи пероксидного окиснення ліпідів у гомогенаті слизової оболонки шлунка та тимоцитах щурів за умов розвитку експериментальної виразки / В.А. Ковальова, О.В. Скопенко, Л.І. Гавриш, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Встановлено, що за умов розвитку спиртової виразки змінюється активність антиоксидантних ферментів, як у гомогенаті слизової оболонки шлунка так і в тимоцитах щурів, та вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів.
1373185
  Данилюк-Черних Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 305-313 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1373186
  Сліпанський А. Стан сільського господарства Німеччини / А. Сліпанський. – Х., 1930. – 52с.
1373187
  Лихолат Н.Є. Стан сільськогосподарського виробництва в Західніх Україні в період економічної кризи 1929-1933 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 362-367. – ISSN 0321-0499
1373188
   Стан сім"яників щурів при дії потенційного антинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі та на фоні хемоіндукованого раку / Т.О. Систук, О.В. Линчак, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 6 (120). – С. 36-43. – ISSN 2313-1780
1373189
   Стан сірого лісового грунту за впливу органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 100-105 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1373190
   Стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов дії зростаючих доз цитостатика похідного малеіміду / М.С. Єна, І.П. Котляр, О.В. Кравець, Кузнєцова // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – С. 28-29
1373191
  Кузнєцова Г.М. Стан слизової оболонки шлунка щурів за дії цитостатиків: похідного дигідропіролу, 5-фторурацилу та їх комбінації / Г.М. Кузнєцова, В.К. Луженецька // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 85-92. – ISSN 1996-4536


  Встановлено, що похідне дигідропіролу 5-аміно-4-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1- (3-метоксифеніл)-1,2-дигідро-3Н-пірол-3-он (Д1) у разі перорального введення щурам протягом 7 тижнів спричиняє зміни у слизовій оболонці шлунка у вигляді невеликих ділянок ...
1373192
  Кремпова Л.О. Стан словникових видань у соціально-комунікативному просторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 18-22. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1373193
   Стан соснових насаджень ДП "Городоцьке ЛГ" та ефективність використання ними лісорослинного потенціалу / В.А. Лук"янець, О.В. Кобець, О.М. Тарнопільська, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 70-76. – ISSN 0459-1216
1373194
  Локтєв В.М. Стан справ у вітчизняній фізиці і науці вцілому в контексті розвитку світової науки // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 6-15. – ISSN 1815-7459


  У статті міститься аналітичний матеріал, що стосується стану справ в галузі вітчизняної фізики і науки вцілому, аналіз досягнень і тенденцій розвитку світової науки за останній період часу. Розглянуто проблеми реформування наукової галузі в Україні, її ...
1373195
   Стан стратиграфічних досліджень фанерозою України / П.Ф. Гожик, А.В. Іваніна, Л.І. Константиненко, Р.Й. Лещук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 7-11. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1373196
  Пойда-Носик Стан страхового ринку України в сучасних умовах / Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, Н.С. Перечинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 23-27. – (Економіка ; Вип. 30)
1373197
  Попрозман О.І. Стан страхового ринку України в умовах кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 140-142
1373198
  Герасимюк М.І. Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та його співвідношення із апоптозом і некрозом до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 81-84. – ISSN 1681-276Х
1373199
   Стан суглобових хрящів при артрозі та після введення тест-зразка "драстоп" / Є.В. Тіхова, К.О. Дворщенко, О.Г. Короткий, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 99-105. – (Біологічні науки ; № 1). – ISSN 2410-0943
1373200
   Стан судин та жовчних проток печінки щурів при дії енкефалінів / А.І. Масюк, Н.О. Карпезо, Т.В. Масюк, С.А. Якушевська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-106. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Досліджено реакцію судин та жовчних проток печінки щурів при дії мет-енкефаліну, лей-енкефаліну і його синтетичного аналогу даларгіну. Морфометричними методами виявлено різницю та спеціальність у реакції судин портального тракту та центральних вен на ...
1373201
  Шаповалов В.В. Стан судово-фармацевтичного забезпечення розслідування кримінальних справ, пов"язаних із незаконним обігом психоактивних речовин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 1563-161. – ISSN 0132-1331
1373202
   Стан суспільної свідомості та заходи з його поліпшення в умовах пандемії COVID-19 // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Травень - червень (№ 3). – С. 4
1373203
  Вірбулевська О.В. Стан сучасного страхового ринку України / О.В. Вірбулевська, А.А. Маздор // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 2. – С. 81-85. – ISSN 1995-0519
1373204
  Овєчкіна О.А. Стан сучасної державної власності в Україні: ознаки посилення системних деформаційних змін / О.А. Овєчкіна, О.І. Захарова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 66-71. – ISSN 2306-6792
1373205
  Орличенко О.В. Стан сучасної іспаномовної комп"ютерної лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 112-116
1373206
  Рак О.Ю. Стан сучасної книговидавничої справи в Україні (статистичний огляд) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 97-104. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1373207
  Огнєва О.Д. Стан сучасної художньої прози тибетців: автор, мова, адресат // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 97-109. – ISSN 2409-904X
1373208
  Пташенчук О. Стан сформованості дослідницької компетентності майбутніх учителів біології в процесі проведення педагогічного експерименту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 199-211. – ISSN 2312-5993
1373209
  Макеєва О. Стан сформованості професійної культури майбутніх соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена дослідженню стану сформованості професійної культури майбутніх соціальних працівників. Автором представлено результати педагогічного оцінювання рівня сформованості структурних компонентів професійної культури на етапі констатувального ...
1373210
  Коробко Н.В. Стан сформованості професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки виш;ої школи // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 144-146
1373211
  Костюк Д. Стан сформованості психологічного здоров"я студентів під час навчання у закладах вищої освіти // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 115-121. – ISSN 2308-5126
1373212
  Левченко Ф. Стан сформованості у старшокласників готовності до вибору професії за типом "Людина - Людина" // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 139-142


  Порушується один з надзвичайно актуальних для сьогоднішньої психолого- педагогічної науки аспектів проблеми професійного самовизначення старшокласників. Наведено результати проведеного моніторингового дослідження щодо виявлення стану сформованості у ...
1373213
  Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т. ; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. – Київ, 2009. – 148л. – Бібліогр. : л. 119-148
1373214
  Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв
1373215
  Рудік О.М. Стан та актуальні проблеми гендерної рівності крізь призму Глобального індексу гендерного розриву - 2014 // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – C. 5-12. – ISSN 2311-6420
1373216
  Сподін Л.А. Стан та актуальні проблеми кадрового забезпечення АПК України в контесті формування професїйної спрямованості студентів вищих аграрних закладів освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С238-243
1373217
  Бондар М.І. Стан та вдосконалення аналізу ефективності інвестицій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-11.
1373218
  Шевчук І. Стан та виконання рішень ЄСПЛ проти України // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 37
1373219
  Гейна К.М. Стан та динаміка поповнення промислового запасу іхтіофауни пониззів р. Дніпро // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 1 (47). – С. 17-27. – ISSN 2075-1508
1373220
  Бакаєв Л. Стан та динаміка ринку аудиторських послуг в Україні / Л. Бакаєв, Н. Шайдюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 189-196. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1373221
  Поливода Л. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2009 роки / [ Любов Паливода, Софія Голота ]. – Київ : КуПол, 2010. – 112с. – ISBN 978-966-2026-06-1
1373222
   Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2011 роки : [звіт за даними дослідж.] / USAID [та ін.] ; [авт.-упоряд. Любов Паливода, Софія Голота]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 114, [3] с., включ. обкл. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-48-3
1373223
  Паливода Л. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України, 2002-2010 роки / Любов Паливода, Софія Голота. – Київ : КуПол ; Творчий центр ТЦК, 2010. – 118 с. – ISBN 978-966-2026-07-8
1373224
   Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства в Україні 2002-2013 роки : [звіт за даними дослідження] / [упоряд.: Л. Паливода ; ред.: В. Купрій]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2014. – 86 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-85
1373225
  Згуровський М.З. Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу / М.З. Згуровський; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2004. – 76 с.
1373226
  Дашкевич Я.Р. Стан та завдання української дипломатики // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 118-137
1373227
  Коваль Н.В. Стан та заходи підвищення зайнятості населення // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 55-68. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1373228
  Смоквіна Г.А. Стан та заходи щодо поліпшення рівня життя і доходів населення // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 28-31. – ISSN 1683-1942


  Визначено залежність податкової політики та економічного розвитку країни з позиції підвищення рівня життя населення і досягнення сталого економічного розвитку зростання.
1373229
  Антонюк А. Стан та назрілі проблеми науково-практичного визначення і розв"язання житлових проблем молоді в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 443-453
1373230
  Олійник І.І. Стан та напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання розвитку інфраструктури ринку житла в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 68-75. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1373231
  Шебатін В.С. Стан та напрями оновлення і розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-23
1373232
  Ярмоленко Ю.О. Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного виробництва України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 52-58. – ISSN 2306-6792
1373233
  Хриков Є.М. Стан та напрями розвитку педагогічної науки в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 99-112. – ISSN 2411-1317
1373234
  Крайніков І. Стан та наслідки європейської боргової кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 190-195. – ISSN 1993-0259
1373235
  Кіктенко О.В. Стан та необхідність розвитку органічного сільського господарства України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.108-112. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1373236
  Євдокимов В.В. Стан та нормативно-правове регулювання міграції біженців та шукачів притулку у ЄС як інституційний базис управління міжнародними міграціями / В.В. Євдокимов, К.В. Шиманська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 55-60. – ISSN 1994-1749
1373237
  Гвоздь В.І. Стан та основні напрями захисту національних інтересів держави в сучасних умовах // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 15-19
1373238
   Стан та основні напрями розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності в Україні. – Київ : Обрії, 2006. – 76 с. – ISBN 966-8503-00-7; 966-95853-2-5
1373239
  Волкославська В.М. Стан та основні організаційні задачі дерматовенерологічної служби на сучасному етапі в Україні // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2015. – № 2 (68). – С. 85-93. – ISSN 2308-1066
1373240
   Стан та основні проблеми лісорозведення в Україні / С.П. Распопіна, М.М. Ведмідь, Ю.М. Біла, В.В. Горошко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 64-72. – ISSN 2664-4452
1373241
  Фролова М. Стан та основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні з позицій інституціонального аналізу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.125-135. – ISBN 966-73-53-51-Х
1373242
  Мельничук В.Г. Стан та основні тенденції розвитку фінансів в інституційних секторах економіки України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 105-116
1373243
  Воронич М.М. Стан та основні тренди розвитку аграрного сектора України: геоекономічний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 154-162. – ISSN 2222-4459
1373244
  Тульчинська С.О. Стан та особливості венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 255-259. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1373245
  Шульгін В.В. Стан та особливості реалізації військового законодавства Української держави за Гетьмана П. Скоропадського // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 14-16
1373246
  Ступень Р.М. Стан та особливості ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1373247
  Бочарова Ю.Г. Стан та особливості розвитку інноваційної інфраструктури в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 43-50 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1373248
  Брусковська К.І. Стан та особливості розвитку кредитних спілок України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 90-95. – ISSN 1729-360Х
1373249
  Варналій З.С. Стан та особливості розвитку малого підприємництва в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 142-150. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається суть та роль малого підприємництва в національній економіці. Аналізується стан, проблеми та особливості розвитку малого підприємництва в Україні.
1373250
  Грищенко І.М. Стан та особливості управління вищою освітою в Японії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 26-29. – ISSN 0868-8117
1373251
  Чернік І.Ю. Стан та особливості функціонування технопарків України в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 116-124


  Розглянуто сутність, основні риси та проблеми створення розвитку технопарків України. Охарактеризовано їх сучасний стан та особливості функціонування. Проаналізовано показники діяльності одного з технопарків України та визначено вплив на них змін ...
1373252
  Москвічова О.С. Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 75-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1373253
  Кундєєва Г.О. Стан та перспекиви розвитку м"ясопродуктового підкомплексу АПК України / Г.О. Кундєєва, Л.А. Мартинюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 221-227
1373254
  Метанова Я.М. Стан та перспективи адаптації митного законодавства України до митного законодавства ЄС // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 24-28.
1373255
  Настасієнко Т.М. Стан та перспективи вивчення історії садово-паркового мистецтва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 63-69. – ISBN 966-7352-66-8
1373256
  Дячук О.А. Стан та перспективи виконання міжнародних зобов"язань України в рамках Кіотського протоколу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-7988
1373257
  Войтюк О.Ю. Стан та перспективи використання альтернативних джерел енергії в Європі / О.Ю. Войтюк, М.П. Білозір // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С.117-127. – ISSN 1729-360Х
1373258
   Стан та перспективи використання замково-палацового комплексу України в туризмі / А.В. Василенко, В.Ю. Василенко, О.В. Діхтяренко, А.С. Перепелиця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 173-178. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1373259
  Москва І.С. Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 99-109. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2313-092X
1373260
  Сиротенко Н.А. Стан та перспективи відображення в обліку аспектів екологічної діяльності підприємства // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 217-220. – ISBN 978-966-930-102-4
1373261
  Чорноус Г.О. Стан та перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 13-18
1373262
  Кулик М.М. Стан та перспективи гідроенергетики України / М.М. Кулик, О.В. Кириленко // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 63-69. – ISSN 1607-7970
1373263
  Станков О.С. Стан та перспективи двостороннього економічного співробітництва між Україною та Туреччиною // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 186--190. – (Економіа ; Вип. 24)
1373264
  Чупрій Л.В. Стан та перспективи деокупації та реінтеграції Криму в контексті подолання сучасних виклаків / Л.В. Чупрій, С.О. Савчук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 41-59
1373265
  Омаров А.Е. Стан та перспективи державної політики на міжрегіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-96. – Бібліогр.: 4 назв
1373266
  Шевченко Н.І. Стан та перспективи дослідження англійської революції середини XVII ст. в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 137-138. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається широке коло проблем англійської історії XVII ст., що знайшли своє висвітлення в працях українських істориків протягом останнього десятиліття.
1373267
  Кальман О.Г. Стан та перспективи дослідження проблем попередження злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 44-55. – ISBN 966-8467-41-8
1373268
  Печеранський І. Стан та перспективи дослідження релігійно-філософської спадщини Київської духовно-академічної думки ХІХ-початок ХХ століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 115-119. – ISSN 1728-9343


  З історії Київської духовної академії та Університету Св. Володимира.
1373269
  Гаєцька-Колотило Стан та перспективи законодавчого регулювання житлових (житлово-будівельних кооперативів в Україні) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 50-56
1373270
  Близнюк Н.В. Стан та перспективи запозичень на ринку синдикованих кредитів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 113-121. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1373271
  Макаренко С. Стан та перспективи запровадження неформальної освіти студентів спеціальності "Дошкільна освіта" в університеті // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 65-77. – ISSN 2077-1827
1373272
  Шарий Г.І. Стан та перспективи земельної реформи в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 109-111. – ISSN 2306-6814
1373273
  Стрішенець О Стан та перспективи землекористування в Україні: порівняльний аналіз й інтенсифікуюча політика // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 85-90. – ISSN 2411-4014
1373274
  Мороз К.М. Стан та перспективи інвестицій у науково-технологічну діяльність в умовах сучасної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 109-115. – Бібліогр.: 7 назв.


  Core directions of current financial crisis influence on R&D is analized. Trends of R&D investments are pointed out.
1373275
  Тимченко І.П. Стан та перспективи інноваційного розвитку вугільної промисловості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 126-128. – ISSN 2306-6814
1373276
  Ібатуллін Ш.І. Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України / Ш.І. Ібатуллін, М.А. Хвесик, Й.М. Дорош ; [відп. ред. Ш.І. Ібатуллін] ; НАН України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. – Київ : Наукова думка, 2014. – 197, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-196. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1404-6
1373277
  Загурський О. Стан та перспективи кредитування аграрного сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1373278
  Дишлевий П.С. Стан та перспективи наукових досліджень філософських проблем сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
1373279
  Холодний Г. Стан та перспективи наукової роботи Інституту української наукової мови / Г. Холодний. – К., 1928. – 12с.
1373280
  Харсун Л.Г. Стан та перспективи перевезень експортно-імпортних вантажів залізничним транспортом України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-11


  У статті проаналізовано роль залізничного транспорту України у забезпеченні доставки експортних та імпортних товарів. Розглянуто основні стримуючі фактори розвитку вітчизняних залізничних перевезень та основні зрушення, які відбулись останнім часом у ...
1373281
  Харсун Л.Г. Стан та перспективи перевезень експортно-імпортних вантажів залізничним транспортом України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19. – Бібліогр. в кінці ст.
1373282
  Харсун Л.Г. Стан та перспективи перевезень експортно-імпортних вантажів залізничним транспортом України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-11.
1373283
  Левківський Б.К. Стан та перспективи підготовки юристів в Україні / Б. К. Левківський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С.202-207. – ISBN 966-597-072-0
1373284
  Федчук С. Стан та перспективи підтримки діяльності інноваційних структур шляхом здійснення видатків з публічних фондів коштів // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-58.
1373285
  Семенишина З.Р. Стан та перспективи побудови стратегії економічного розвитку України в контексті досвіду країн БРІК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 48-53
1373286
  Мотиль В. Стан та перспективи правового регулювання медіації в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 46-52. – ISSN 2308-9636


  Статтю присвячено аналізу стану та перспектив правового регулювання медіації в Україні. Автор розглядає переваги, історичні, міжнародно-правові та національно-правові передумови для впровадження та правової регламентації медіації. Досліджено ...
1373287
  Кінах А. Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 1682-2366
1373288
  Мірошніченко О. Стан та перспективи реформування податкової системи у забезпеченні економічної безпеки України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 100-105. – ISSN 1729-7206
1373289
  Засуха Світлана Олексіївна Стан та перспективи розвитку автотранспортної галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено характеристику та визначено перспективи розвитку транспортних підприємств.
1373290
  Калівошко О.М. Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Калівошко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1373291
  Калівошко О.М. Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Калівошко О.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.192-215. – Бібліогр.: л.216-231
1373292
  Шматок О.В. Стан та перспективи розвитку аграрної логістики в Україні // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 190-192
1373293
  Дробязко А.О. Стан та перспективи розвитку банків із іноземним капіталом в Україні / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 91-106 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1373294
  Горлач А.С. Стан та перспективи розвитку банківського сектору України / А.С. Горлач, Т.В. Ляденко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 145-151. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1373295
  Дема Д.І. Стан та перспективи розвитку банківської системи України / Д.І. Дема, І.В. Абрамова // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 83-89. – ISSN 2307-9878
1373296
  Мазур В.А. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідно до сучасних вимог міжнародних стандартів / В.А. Мазур, Н.Ф. Яремчук, Ю.В. Дубовий // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 9 (25). – С. 161-169. – ISSN 2411-4413
1373297
  Корнєєва Ю.В. Стан та перспективи розвитку взаємин України з ЄврАзЕС: спостерігач чи повноцінний учасник // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 162-167


  Незважаючи на той факт, що на теренах колишнього СРСР було створено СНД, між країнами існувала тенденція до дезінтеграції. Складність вирішення певного кола питань у рамках СНД сприяла подальшому розвитку інтеграційних процесів. Важливим завданням для ...
1373298
  Жеребець Н.О. Стан та перспективи розвитку виробництва і переробки сої в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 45-49
1373299
  Краснова М. Стан та перспективи розвитку вчення про об"єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-12. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується одне з методологічних питань екологічного права як науки та галузі права, зокрема питання про його об"єктів, що значною мірою впливає на розширення меж його предмета та системи, методи та способи регулювання екологічних ...
1373300
  Іжко І. Стан та перспективи розвитку галузі інформаційних технологій в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 84-97. – ISSN 2409-9260
1373301
  Піскун О.В. Стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Миколаївській області на 2015-2017 роки / О.В. Піскун, М.І. Бакун // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 23-26. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1373302
   Стан та перспективи розвитку готельного господарства в Івано-Франківській області / В.Ф. Доценко, Т.В. Гукалова, Н.П. Бондар, О.В. Арпуль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 131-138 : табл. – Бібліогр. : 5 назв.
1373303
  Кошева А.М. Стан та перспективи розвитку державно-управлінського впливу на сегментування ринку житла в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 98-102 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1373304
  Царенко О.В. Стан та перспективи розвитку державного аудиту в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 7-15. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1373305
  Шевчук О.Д. Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями / О.Д. Шевчук, Н.Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 158-168. – ISSN 2411-4413
1373306
  Євсєєва Галина Стан та перспективи розвитку державної служби в Україні в контексті адаптації до стандартів ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 211-219
1373307
  Лялько В.І. Стан та перспективи розвитку дистанційних методів дослідження Землі в Україні / В.І. Лялько, М.О. Попов // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1373308
  Лялько В.І. Стан та перспективи розвитку дистанційних методів дослідження Землі в Україні / В.І. Лялько, М.О. Попов // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 0367-4290
1373309
  Нестеренко І.Б. Стан та перспективи розвитку дистанційного навчання при підготовці вчителів іноземних мов у республіці Польща в контексті європейської інтеграції // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 42-43
1373310
  Наумовець А.Г. Стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1027-3239
1373311
  Віленчук О.М. Стан та перспективи розвитку екологічного страхування в аграрній сфері // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-90
1373312
  Олійник О.В. Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері інформаційної безпеки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2220-1394
1373313
  Каднічанський Д.А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський, М.Я. Каднічанська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Метою статті є аналіз розвитку замкового туризму у Львівській області. Методика. Застосовано такі методи дослідження як порівняльно-географічний, статистичний, емпірично-теоретичні: аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення. Результати. ...
1373314
  Ющенко О.К. Стан та перспективи розвитку заповідної справи в Українській РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 17-22 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1373315
  Баласинович Б. Стан та перспективи розвитку ІКТ-індустрії в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 39-48. – Бібліогр.: 18 п. – ISSN 1605-2005
1373316
  Сєдов А.О. Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 1. – С. 122-125.
1373317
  Семчик В.І. Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в аграрній сфері та агроінноваційного законодавства України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 184-210. – ISBN 978-617-7021-00-0
1373318
  Кучеренко Р.А. Стан та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 23-27. – ISSN 1728-6220
1373319
  Бондарець М.В. Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 146-151. – ISBN 978-966-02-7653-6
1373320
  Кавун О.О. Стан та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні та за кордоном // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 36-38 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1373321
   Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні = State and prospects of informatics development in Ukraine / Алексеєєв В.А. [ та ін. ] ; НАН України, Відділення інформатики ; [ гол. ред. І.В. Сергієнко ]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 1008 с. – ISBN 978-966-00-0972-0
1373322
  Ватковська М.Г. Стан та перспективи розвитку інформаційного забезпечення державного управління в галузі освіти України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 61-65. – (Серія: Державне управління ; № 1 (53)). – ISSN 1813-3401
1373323
  Кручок Н. Стан та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
1373324
  Бассова О. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
1373325
  Шарий Г.І. Стан та перспективи розвитку й удосконалення системи державного управління земельними ресурсами України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 186-190. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1373326
  Гончаров В. Стан та перспективи розвитку колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні / В. Гончаров, В. Припотень, О. Каховська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 35-38. – ISSN 1728-9343
1373327
   Стан та перспективи розвитку комунального господарства міста Дніпропетровського на 1932 рік.. – Дніпропетровськ, 1931. – 63с.
1373328
  Корнілова І. Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект / І. Корнілова, Н. Боклан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу стану й перспектив розвитку машинобудівного комплексу України досліджуються питання управління підприємствами галузі, розглядаються проблеми забезпечення їх конкурентоспроможності та напрями розв"язання. В статье на основе ...
1373329
  Міненко В.Л. Стан та перспективи розвитку методичного забезпечення удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 82-85
1373330
  Матвієнко Н. Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Японії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 64-69. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
1373331
  Рябоконь О.О. Стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 48-50. – ISSN 2306-6814
1373332
  Харченко Т.Б. Стан та перспективи розвитку молокопереробних підприємств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 4-8
1373333
  Харіна О. Стан та перспективи розвитку молокопереробних пщприємств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 144-148
1373334
  Іванова І.М. Стан та перспективи розвитку муніципального фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 140-147 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1373335
  Данильченко Т. Стан та перспективи розвитку організаційно-нормативного забезпечення бібліотечних веб-сайтів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 366-383. – ISSN 2224-9516


  Обговорюються підходи до формування організаційної та нормативної бази створення й функціонування бібліотечних веб-сайтів, уніфікація статистичних показників та розроблення типових документів щодо організації сайтів. Approaches to the development of ...
1373336
  Табачник Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні у контексті євроінтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-21. – ISSN 1682-2366
1373337
  Яровий В.Ф. Стан та перспективи розвитку підприємств і дестинацій галузі туризму Південного регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 25-28. – ISSN 2306-6806
1373338
  Каднічанський Д.А. Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Львівській області / Д.А. Каднічанський, І.М. Грицюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 174-184 : табл. – Бібліогр.: 35 назв.
1373339
  Довгань Л.Є. Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1373340
  Щур Г. Стан та перспективи розвитку правосвідомості в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 77-78


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1373341
  Підлісна О.А. Стан та перспективи розвитку регіонів України: методи оцінки ефективності територіальних утворень // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 104-116. – ISSN 1562-0905
1373342
  Єрьоменко Ю.І. Стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Одеському регіоні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 108-113. – ISSN 2524-003X
1373343
  Долбнєва Д.В. Стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування МСП в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 197-207. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  У забезпеченні ефективного розвитку економіки будь-якої країни важливу роль відіграє стан та функціонування суб’єктів підприємництва, питома вага серед яких належить суб’єктам малого та середнього підприємництва (МСП). Однак вони не завжди можуть ...
1373344
  Ященко О.А. Стан та перспективи розвитку ринку зерна в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 193-197
1373345
  Антипенко Є. Стан та перспективи розвитку ринку інвестицій України в умовах перебудови національної економіки / Є. Антипенко, В. Доненко, Т. Чепінога // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 33-35. – ISSN 1993-0259
1373346
   Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України / А.Є. Величко, Р.М. Кухарчук, І.В. Маслова, М.В. Пухлякова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 62-68. – ISSN 2306-6792
1373347
  Кендзера О.В. Стан та перспективи розвитку сейсмологічної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-24. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описано склад, структуру та сучасний стан сейсмологічної мережі, мету й підстави її діяльності. Сформульовано основні задачі сейсмологічної служби, які визначаються потребами захисту населення, важливих та екологічно небезпечних об"єктів від ...
1373348
  Соколов К.О. Стан та перспективи розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки в міністерстві оборони та збройних сил України // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2439-41-0
1373349
  Рогова П.І. Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України / П.І. Рогова, І.І. Хемчян, В.П. Здановська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 1029-7200
1373350
  Дубина М.В. Стан та перспективи розвитку системи парабанківських посередників // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 52-57
1373351
  Філоненко О. Стан та перспективи розвитку сільських територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 21-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1373352
  Яценко О. Стан та перспективи розвитку сільських територій центрального регіону України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1373353
  Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 146-147. – Бібліогр.: 2 назви
1373354
  Підвисоцький Я. Стан та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 48-50


  З"ясовано, що таке фінансові ризики, і для чого потрібно від них захищатися страхуванням.
1373355
  Черба В.М. Стан та перспективи розвитку сфери фізичної культури в Україні / В.М. Черба, Є.В. Герасимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 70-75. – ISSN 2306-6806
1373356
  Ушеренко С.В. Стан та перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Бельгією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-130. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан торговельно-економічного співробітництва України та Бельгії. Здійснено аналіз економіки Бельгії як потенційного економічного партнера України. Досліджено можливі напрями розвитку економічних взаємовідносин між обома країнами.
1373357
  Мікула Н. Стан та перспективи розвитку транскордонних кластерів в Україні // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 262-278. – ISSN 2078-1431
1373358
  Волошин Іван Стан та перспективи розвитку туризму в межах українсько-польського прикордоння / Волошин Іван, Четирбук Ольга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 138-142 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1373359
  Онищук М.І. Стан та перспективи розвитку угорської меншини в Закарпатті у контексті національної безпеки України / М.І. Онищук, Т.О. Романова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 172-177


  У статті аналізується діяльність органів державної влади, політичних партій /І громадських організацій Угорщини, яка спрямована на відновлення "Великої Угорщини", обґрунтовується можливість виникнення передумов для висунення ...
1373360
  Полятикіна Л.І. Стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні / Л.І. Полятикіна, А.М. Кадацька // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 1/2 (61). – С. 43-47. – ISSN 2309-1533
1373361
  Хомутенко А. Стан та перспективи розвитку фінансового контролю у небанківських фінансових установах України - кредитних спілках // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 49-51. – ISSN 1810-3944
1373362
  Самолюк Н.М. Стан та перспективи розвитку фрілансу в Україні / Н.М. Самолюк, Д.О. Костюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 130-139. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1373363
  Ярошенко К. Стан та перспективи російсько-американських відносин в контексті кризи в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 156-159
1373364
  Саричев В.І. Стан та перспективи світової та національної сфер туризму в контексті людського розвитку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1373365
  Хмара М.П. Стан та перспективи співробітництва України з Турецькою Республікою і рамках створення зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 186-190


  Стаття присвячена розгляду питання стану створення зони вільною торгівлі між Україною та Турецькою Республікою та перспективи її формування.
1373366
  Бондаренко М. Стан та перспективи туристичного сектору України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 284-294. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1373367
  Замлинський В.А. Стан та перспективи удосконалення інформаційного забезпечення управління процесами венчурного інвестування // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (70). – C. 15-18. – ISSN 2307-9878
1373368
  Дідковська Б.В. Стан та перспективи України на товарних ринках ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 21-25
1373369
  Халед М.С. Стан та перспективи українсько-сирійського торговельно-економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 241-244
1373370
  Руденко В. Стан та перспективи фінансового інвестування в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1373371
  Голованенко М.В. Стан та перспективи фінансування житлового будівництва в Україні в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 339-349


  В статті розглянуто тенденції зміни обсягів іпотечного кредитування в Україні як домінуючої моделі фінансування будівництва нерухомості. Здійснено порівняльний аналіз переваг та недоліків альтернативних схем фінансування житлового будівництва. In the ...
1373372
  Головко І.В. Стан та перспективи формування ліберальної демократії в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 367-375. – ISSN 2076-1554
1373373
  Левченко О.М. Стан та перспективи формування системи менеджменту якості вітчизняних підприємств у контексті Європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33--35. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан та перспективи розвитку систем менеджменту якості зарубіжних та вітчизняних підприємств, а також його значення для розширення Європейських інтеграційних процесів. Обгрунтовано необхідність оволодіння вітчизняними підприємствами ...
1373374
  Легкоступ І.І. Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 55-58
1373375
  Райчук Л.А. Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського полісся / Л.А. Райчук, О.І. Гриник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 121-126 : рис. – Бібліогр.: с. 126. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1373376
  Крупнова Л.В. Стан та проблеми адміністративно-правового регулювання виконавчого провадження в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 125-131. – ISSN 2524-0323
1373377
   Стан та проблеми атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (вересень-жовтень 1999 року) : Мережа спеціалізованих вчених рад, які створені у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах України. – Київ : ЦІТО, 1999. – 117 с.
1373378
   Стан та проблеми атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (вересень-жовтень 1999 року) : Наукові фахові видання України, в яких можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. – Київ : ЦІТО, 1999. – 62с.
1373379
  Баліна Ню С. Стан та проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією у сфері приватизації державного майна // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.127-153. – ISBN 966-7146-60-Х
1373380
  Півень Н.В. Стан та проблеми виконання державної програми щодо організованого харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 56-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1373381
  Ковтун О.А. Стан та проблеми використання нових фінансових інструментів приватних інвестицій у фондовий ринок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1373382
  Лігоненко Л.О. Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України / Л.О. Лігоненко, М.С. Молодоженя // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 65-71 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1373383
  Гурський Д.С. Стан та проблеми геологічної галузі України / Д.С. Гурський, В.І. Калінін, М.В. Гейченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розвиток геологічної галузі з метою вивчення і максимально ефективного використання надр, пошуки і розвідка нових родовищ корисних копалин - одні зі складових стратегічного напряму внутрішньої державної політики України. В останнє десятиліття посилено ...
1373384
  Супрун В.В. Стан та проблеми державного управління в системі професійної освіти України в умовах реформування / В.В. Супрун, В.В. Максимчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 174-182. – (Серія "Державне управління")


  У статті проаналізовано поточний стан, проблеми та пріоритетні напрями розвитку системи професійної освіти України, розглядаються питання оновлення структури професійної освіти, системи забезпечення та управління якістю професійної освіти, досягнення ...
1373385
  Єщенко М.Г. Стан та проблеми довузівської підготовки в сучасних умовах / М.Г. Єщенко, О.М. Сипченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 189-194. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1373386
  Слатвінський М.А. Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій на модернізацію економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6806
1373387
  Джунь В.В. Стан та проблеми застосування законодавства про ліквідацію банків у зв"язку з їх неплатоспроможностю, напрями його подальшого вдосконалення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.152-158. – ISBN 966-7784-65-7
1373388
  Нахаба М.П. Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 220-228.
1373389
  Валявська К. Стан та проблеми музеєфікації єврейської історико-культурної спадщини Буковини // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 4-16. – ISBN 978-966-378-592-9
1373390
  Медведєв Ю.Б. Стан та проблеми обороноздатності України в економічному аспекті, шляхи їх вирішення / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття досліджує стан обороноздатності України, аналізує проблеми що накопичились за часи незалежності нашої держави та вказує шляхи їх вирішення. У статті піднімається питання фінансування видатків на оборону та досліджується ефективність їх ...
1373391
  Мартинова В.О. Стан та проблеми оплати праці в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 96-102. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1373392
  Третяк А.М. Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Л.П. Пендзей // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 128-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1373393
  Тодосійчук В.Л. Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 142-150. – ISSN 2411-4413
1373394
  Ісаков П.М. Стан та проблеми протидії злочинності в місцях ув"язнення в УССР у 1920 році // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 65-68. – ISBN 978-617-616-069-4
1373395
  Петрова Т. Стан та проблеми регулювання зовнішніх трудових міграцій в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 37-44
1373396
  Мацюк А.Р. Стан та проблеми реформування адміністративних послуг в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 136-142. – ISSN 2078-3566
1373397
  Баласинович Б.О. Стан та проблеми розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 177-182
1373398
  Третяк А.М. Стан та проблеми розвитку земельних відносин в сільському господарстві // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-19
1373399
   Стан та проблеми розвитку книговидання в Україні / М.П. Головко, Л.В. Кіптела, С.В. Сорокіна, В.О. Акмен // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І. Черевко, В.М. Михайлов, О.А. Маяк [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 391-398
1373400
  Чвертко Л.А. Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні / Л.А. Чвертко, О.А. Вінницька, Т.О. Корнієнко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 58-67. – ISSN 2313-8246
1373401
  Чкан І.О. Стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 336-342. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
1373402
  Чеснокова Н.В. Стан та проблеми розвитку цифрової економіки та суспільства в ЄС та Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 209-213. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1373403
  Малік М. Стан та проблеми сталого розвитку аграрної сфери України / М. Малік, Л. Забуранна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 53-63. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
1373404
  Яценко Б.П. Стан та проблеми удосконалення системи освіти з підготовки фахівців з туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 18-30
1373405
  Федулова Л.І. Стан та проблеми України в контексті розвитку ринків високотехнологічних товарів та послуг // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 40-48. – ISSN 1815-2066
1373406
  Шапіро В.С. Стан та протидія фіктивному підприємництву в Україні / В.С. Шапіро, А.Д. Мотрюк // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 144-151
1373407
   Стан та результати торгівлі агропродовольчими товарами між Україною і Європейським союзом / П.О. Антонюк, О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Л.М. Головаченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 27-36. – ISSN 2312-847X
1373408
  Сіташ Т.Д. Стан та реформування системи охорони здоров"я в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 155-157
1373409
  Субботович Ю. Стан та ризики зростання зовнішнього державного боргу України / Ю. Субботович, К. Пількевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є визначення стану зовнішнього державного боргу України та сучасних критеріїв оцінки боргового ризику. The article is aimed to evaluate the current state of external public debt of Ukraine and define the current criteria for assessing.
1373410
  Паппу Т.Б. Стан та рівень розвитку державно-приватного партнерства та можливості застосування світового досвіду в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 12-17
1373411
  Добрянська Н.В. Стан та розвиток адміністративної відповідальності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 66-70. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1373412
  Миколюк О.А. Стан та розвиток відновлюваних джерел енергії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 174-183. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1373413
  Войченко О.М. Стан та розвиток джазової музики в Україні: 60–70-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 172-176
1373414
  Яровенко Т.С. Стан та розвиток освіти в Україні: результати моніторингу // Economic stability studies : scientific journal / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. board.: Tatiana Hrynko, Oxana Hrabchuk, Olena Shevtsova [et al.]. – Dnipro, 2018. – № 1. – С. 18-25. – ISSN 2312-6779
1373415
  Данилевська-Жугунісова Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 104-107
1373416
  Невмержицький В.В. Стан та розвиток ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 123-130
1373417
  Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні / Н.Г. Фатюха, Р.В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 32-37. – ISSN 2306-6814
1373418
  Яровенко Т.С. Стан та розвиток сфери освіти в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 25-29. – ISSN 2308-1988
1373419
  Грубляк О.М. Стан та стратегічні напрями боргової політики України в контексті державної фінансової політики економічного зростання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 251-258. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1373420
   Стан та та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О.С. Власюк, Я.Б. Базилюк, С.В. Давиденко, Д.Ю. Венцковський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 7-22 : рис. – ISSN 2305-7645
1373421
  Мальований М.І. Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 27-30. – ISSN 1728-6220
1373422
  Ізмайлова Н.В. Стан та тенденції дебіторської та кредиторської заборгованості: макроекономічний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 12-17.
1373423
  Ілляшенко О.В. Стан та тенденції незаконної торгівлі органами та тканинами людини в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 146-155. – ISSN 2222-5374
1373424
  Ульяненко О.В. Стан та тенденції розвитку аграрного ринку робочої сили України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 360-367. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
1373425
  Ходжаян А.О. Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 11-16
1373426
  Сова В.В. Стан та тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 36-45
1373427
  Королюк Т. Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством / Т. Королюк, Н. Кравчук, І. Карп // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 79-89. – ISSN 2409-8892
1373428
  Білоусов Ю. Стан та тенденції розвитку процесуального законодавства щодо захисту активного виборчого права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.53-58
1373429
  Шкварчук Л. Стан та тенденції розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 99-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1373430
  Корчинська О. Стан та тенденції розвитку ринку робочої сили в сільській місцевості / О. Корчинська, А. Півторак // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 25-30. – ISSN 2410-0919
1373431
  Бурік М. Стан та тенденції розвитку системи освіти України в умовах глобалізації / Марина Бурік. – Київ, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-529-150-3
1373432
  Музика О.М. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 246-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1373433
   Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва : монографія / [М.П. Денисенко, О.В. Ольшанський, А.О. Мельник та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. – Київ : КНУТД, 2019. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7300-42-6
1373434
  Назаренков О.Ф. Стан та тенденції структури оборотних коштів промислових підприємств в Україні : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 53-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1373435
  Дворянінов А.В. Стан та тенденції тінізації економіки України, напрями її подолання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 72-76
1373436
  Гавриш О.А. Стан та тенденції фінансування інноваційної діяльності акціонерних товариств машинобудування / О.А. Гавриш, Н.П. Круш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 81-87. – ISSN 2310-5534
1373437
  Прокопів Б. Стан та шляхи вдосконалення реалізації антикорупційної політики України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 152-156. – ISSN 2524-0129
1373438
  Ромащенко М.І. Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай / М.І. Ромащенко, А.М. Шевченко, С.М. Лютницький // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 105. – C. 12-21. – ISSN 0507-2166
1373439
  Жибак М.М. Стан та шляхи удосконалення мотивації праці в аграрних підприємствах / М.М. Жибак, В.І. Літвінов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1373440
  Єдамова А.М. Стан та шляхи формування ефективної інвестиційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 290-294


  У статті мова йде про стан інвестиційної політики України на сучасному етапі розвитку держави в умовах процесів глобалізації, що активно розвиваються. Автор аналізує заходи, що їх вживають органи державної влади, для покращення інвестиційного клімату ...
1373441
  Прокопов В.О. Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни) // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 51-67
1373442
   Стан техногенної безпеки підприємств молочної галузі / О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, В.А. Заєць, С.О. Авдієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 29-30 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1373443
  Синяєва Л.В. Стан тіньової складової доходів населення // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 236-239. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1373444
  Линчак О.В. Стан тонкої кишки щурів після довготривалого впливу похідного малеіміду за умов розвитку колоректального раку / О.В. Линчак, О.М. Бабута // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 75-83. – ISBN 966-95259-9-6
1373445
  Рудьков О. Стан торгівлі за протекціоністської політики гетьмана Данила Апостола в умовах посилення інкорпорації Гетьманщини Росією // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 36-38
1373446
  Ільєнко Н.О. Стан торговельних відносин України під час підготовки та створення зони вільної торгівлі з країнами ЄС / Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 202-211. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1373447
  Орещенко А.В. Стан тривимірного картографування в Україні та інших країнах світу // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 10-31


  Розглянуто загальні риси розвитку картографії в Україні. Означено українське програмне забезпечення, що може використовуватись для створення тривимірних моделей місцевості. Описано основні класи тривимірних інформаційних продуктів. Рассмотрено общие ...
1373448
  Арамєдова А.І. Стан тривожності хворих на параноїдну шизофренію (патопсихологічне дослідження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Показано, що стани тривожності і страху в клініці параноїчної шизофренії відрізняються від станів тривожності і страху у психічно здорових людей. Ці стани різняться за змістом та за характером психічної симптоматики. Крім того, реакція особистості на ...
1373449
  Бевзюк К.В. Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтамперометричне визначення синтетичних харчових барвників : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бевзюк Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1373450
  Дідик Людмила Олександрівна Стан уваги та вегетативні показники людини за умов мікроколивань атмосферного тиску : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Дідик Людмила Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 157 л. – Бібліогр.: л. 136-157
1373451
  Дідик Людмила Олександрівна Стан уваги та вегетативні показники людини за умов мікроколивань атмосферного тиску : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Дідик Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1373452
  Артьомов І.В. Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави / І.В. Артьомов, Т. Віціан // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 179-190. – ISBN 978-966-02-4758-1
1373453
  Грон В.В. Стан української історичної науки в працях вітчизняних істориків першої половини 30-х рр. ХХ століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 43-48
1373454
  Ємець Т. Стан української науки в період визвольних змагань // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 86-95. – ISBN 966-7060-54-1
1373455
  Тарашевський М.М. Стан управління ризиками на транспортних підприємствах України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 125-133. – ISSN 2222-4459
1373456
  Богородецький О. Стан участі міст регіонів України у побратимському русі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 27-29
1373457
   Стан ферментів системи антиоксидантного захисту у репродуктивних органах деревних рослин / Россихіна-Галича, Т.В. Легостаєва, Ю.О. Самборська, В.С. Більчук // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 48-54 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2073-8331
1373458
  Мунтіян В. Стан фінансового забезпечення Збройних Сил України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-48
1373459
  Майорова Т. Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні / Т. Майорова, С. Урванцева, О. Шуплат // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 7 (357), липень. – С. 3-7. – ISSN 1810-3944
1373460
  Красовська О.В. Стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні в 1995-2000 рр // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.12-22.
1373461
  Параниця Н.В. Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 41-45
1373462
  Крамаренко Г.О. Стан фінансового сектора України в умовах ринкової трансформації економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 11-18. – бібліогр.: 10 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1373463
  Зварич М.С. Стан фінансової безпеки домогосподарств України в умовах економічної нестабільності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 212-217. – ISSN 2222-4459
1373464
  Чкан І.О. Стан фінансової безпеки страхового ринку України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 186-191. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1373465
  Пампура О.І. Стан фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 27-32
1373466
  Кухаренко А.В. Стан фінансування науки в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1373467
  Іванова К.В. Стан фондового ринку в період світової фінансової кризи і його подальший розвиток // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 172-178. – ISSN 1993-6788
1373468
  Азаренкова Г. Стан фондового ринку в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1373469
  Циганій С. Стан формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі вивчення дисциплін кримінального циклу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 64-65
1373470
  Шевельов Б. Стан франчайзингових відносин в Україні: позитивні та негативні тенденції // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 178-183. – ISSN 2078-5860
1373471
  Онищенко К.М. Стан харчової промисловості Автономної Республіки Крим і шляху зростання виробництва в умовах глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 181-182. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто основні напрями та перспективи розвитку харчової промисловості в умовах глобального конкурентного середовища.
1373472
   Стан центральної гемодинаміки у новонароджених із судомним синдромом / М.О. Гончарь, Т.О. Тесленко, І.Ю. Кондратова, А.Д. Бойченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 37-40. – ISSN 2226-1230
1373473
  Мазур О.О. Стан цукрової промисловості України в 1990-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 156-161. – ISBN 978-966-353-452-7
1373474
  Мудрук С. Стан юридичної освіти в Україні : аналіт. дослідж. за результатами освітніх вимірювань / Сергій Мудрук. – Київ : Ваіте, 2018. – 166 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2310-93-1
1373475
  Крупка Н.О. Стан якості питної води Львівщини протягом 2009-2015 років / Н.О. Крупка, Лотоцька-Дудик // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 23-29 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1373476
  Погребенник В.Д. Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна) / В.Д. Погребенник, Х.Р. Гамкало // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 28-38. – ISSN 2411-4049
1373477
  Демчишин М.Г. Стан яружних систем правобережного схилу Дніпра в межах об"єктивів історико-культурної спадщини м.Київ / М.Г. Демчишин, Т.В. Крыль, О.М. Анацький // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 85-93 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1373478
  Чернящук Н. Стан управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 69-93. – ISSN 2308-4634
1373479
  Лазоренко Н.Ю. Стан, зміст і тенденції розвитку міжнародних проектів моніторингу природних комплексів : фотометрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-28 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
1373480
  Андрійко О.Ф. Стан, зміст та перспективи розвитку адміністративного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 126-131
1373481
  Сурмін Ю. Стан, методологічні проблеми та концептуальні засади розвитку наукових досліджень державного управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-43
1373482
  Пилипюк А.В. Стан, можливості та перспективи розвитку спортивного спелеотуризму в Україні / А.В. Пилипюк, І.О. Колотуха // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 202-212
1373483
  Драган І.В. Стан, обсяги та ефективність упровадження інновацій у промислове виробництво України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.105-109. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1373484
  Безуглий М.Д. Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році / М.Д. Безуглий, С.М. Кваша // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 3-13. – ISSN 2221-1055
1373485
  Кононенко М. Стан, особлмвості і технічний рівень матеріального виробництва доби Київської Русі, здобутки і постаті // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 28-36. – ISSN 0130-7037
1373486
  Канафоцька Галина Павлівна Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні та можливості їхнього впливу на формування ВВП // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються тенденції розвитку інноваційних процесів та пропонуються методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку України.
1373487
  Шкрібляк П.В. Стан, проблеми і напрями впровадження українознавства у школах гуцульського регіону // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 80-86. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Практичні питання впровадження українознавства в систему освітніх закладів, формування у юних громадян національної свідомості, патріотичних почуттів, громадянської позиції розглядається на прикладах успішної співпраці науковців з освітянськими ...
1373488
  Малицький Б.А. Стан, проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Б.А. Малицький, А.С. Попович // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 65-75
1373489
  Черевко Г. Стан, проблеми і перспективи фермерства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 74-81. – ISSN 2313-3627
1373490
  Локтєв В.М. Стан, проблеми і шляхи розвитку науки в Україні // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 3. – С. 5-18. – ISSN 1815-7459
1373491
  Вітвіцький В. Стан, проблеми та можливі шляхи підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві / В. Вітвіцький, З. Метельська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-20 : табл., рис.
1373492
  Віднянський С.В. Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 166-179. – ISSN 0130-5247
1373493
  Назукова Н.М. Стан, проблеми та перспективи інвестування в основний капітал в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 54-59. – ISSN 2306-6814
1373494
   Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір = Condition, problems and perspektive of Ukrainian integration in the european educational and scientific enviroment : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – 193, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ., словац. - До 100-річчя Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8110-19-6
1373495
  Варналій З. Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб"єктів підприємництва в умовах дії податкового кодексу України / З. Варналій, О. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 11-15. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розкрито стан, проблеми та перспективи впливу норм Податкового кодексу України на процес здійснення податкового стимулювання суб"єктів підприємницької діяльності. Визначено низку проблемних питань в цій сфері та внесено конкретні пропозиції щодо їх ...
1373496
  Данилишин М.С. Стан, проблеми та перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 53-58. – ISSN 2309-1533
1373497
  Биковець В Стан, проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 102-109. – ISBN 966-7958-13-2
1373498
  Чорна М. Стан, проблеми та перспективи розвитку українознавчих студій у Придністровському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 150-152. – ISBN 966-7586-04-09
1373499
  Сторожук О.В. Стан, проблеми та перспективи формування ринку інтелектуальних послуг // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 123-128. – (Економічні науки ; вип. 23)
1373500
  Грицина О. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи в Україні / О. Грицина, О. Шолудько // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 85-89. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1373501
   Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура природних дубових деревостанів Сумщини / Л.С. Луначевський, П.Б. Тарнопільський, М.Г. Румянцев, В.П. Чигринець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0459-1216
1373502
  Тамаргазін О.А. Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту / О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік, Л.В. Курбет // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 65-70. – ISSN 2075-0781


  "Проведено аналіз сучасного стану інформаційного поля та його складових із забезпечення технологічних процесів в аеропортах. Розглянуто організаційно-нормативні, системотехнічні та технологічні елементи інформаційного поля в аеропорту. Проаналізовано ...
1373503
  Пивоваров М.Г. Стан, розвиток інфраструктури малого, середнього бізнесу в Україні та концепція її вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 127-135. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1373504
  Лосюк В.П. Стан, структура і тенденції розвитку основних лісових формацій Косівщини / В.П. Лосюк, О.О. Погрібний, Ю.М. Дебринюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
1373505
  Цибульський А.С. Стан, структура, динаміка дорожньо-транспортних злочинів в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1373506
  Береза В. Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 44-49. – ISSN 2078-1016
1373507
  Береза В.О. Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти у сучасному українському суспільстві // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 55-67. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Політична освіта - важлива галузь життєдіяльності суспільства, від ефективного функціонування якої залежить стабільність політичної системи, доцільність рішень, що ухвалюються, якість життя кожної людини. Завдяки програмам політичної освіти виховується ...
1373508
   Стан, тенденції і географія експорту продукції АПК України / В.І. Власов, Н.В. Кривенко, К.С. Кваша, Г.В. Ткач // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 18-25. – ISSN 2308-6912


  В умовах поглиблення глобалізаційних процесів, загострення продовольчої кризи, розвитку зовнішньої торгівлі зростає значення збільшення частки України на світовому ринку агропродовольчої продукції, підвищення її конкурентоспроможності та ...
1373509
  Пересадько В.А. Стан, тенденції і перспективи картографування пивоваріння / В.А. Пересадько, К. Біла // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 152-161
1373510
  Лазарук М.А. Станауелнне беларускай паэмы / М.А. Лазарук. – Мінськ, 1968. – 200с.
1373511
   Стандарт - границы жестокости : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 55-57 : Фото
1373512
  Лазарев В. Стандарт - технический закон. / В. Лазарев. – М.-Л., 1939. – 44с.
1373513
   Стандарт. – Москва, 1978. – 232с.
1373514
  Рудько Г. Стандарт PRMS-SPE: методичні аспекти, результуюча звітність і можливість застосування до ГЕО запасів нафти і газу в Україні / Г. Рудько, І. Михайлів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-81. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Наведено детальну характеристику PRMS-SPE як однієї з провідних міжнародних систем з оцінювання запасів і ресурсів вуглеводнів, згідно з якою їхні категорії й класи виділяються за ступенем вивченості покладів (достовірності), очікуваним економічним ...
1373515
  Дмитрук Олександр Юрійович Стандарт вищої базової географічної освіти: зміст та завдання освітньо-професійної програми // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 21-30 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1373516
  Матвієнко О. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": чи буде збережена бібліотечна професія? / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 10-12. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано проект стандарту за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" щодо місця бібліотечної складової в її межах
1373517
  Понарина Е. Стандарт вырастает из традиций. Попытка разработать профессиональный стандарт руководителя образовательной организации вызывает много вопросов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 10


  Министерство труда и социальной защиты РФ объявило конкурс на разработку профессионального стандарта “Руководитель в области образования (управление в сфере образования)”. Выиграл его коллектив Российского университета дружбы народов. "Говорят, как-то ...
1373518
  Ратушна Б.П. Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 282-291. – ISSN 1026-9932
1373519
  Ясинок Д. Стандарт доказування, судова правотворчість та їхній особливий процесуальний взаємозв"язок // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 228-237. – ISSN 1026-9932
1373520
   Стандарт життя в цивілізації / В. Кремень, О. Співаковський, Н. Ничкало, Л. Лук"янова, А. Якобсене // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 3


  Наскільки освіта дорослих є актуальним і важливим завданням в Україні і чому НАПН України надає важливого значення Дням освіти дорослих і виступає одним з її організаторів? Про це розповіли вчені на прес-конференції.
1373521
  Бойцов В.В. Стандарт и качество / В.В. Бойцов. – М., 1966. – 40с.
1373522
  Третяк О.В. Стандарт і творчість - несумісні // Дем. Україна, 2004
1373523
  Коровина Н.Н. Стандарт как вид документа // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 6. – С. 26-31. – ISSN 0869-608Х
1373524
  Вапнярчук В. Стандарт кримінального процесуального доказування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 100-112. – ISSN 1993-0909
1373525
  Мендусь Н.В. Стандарт материнства: соціально-психологічний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 161-163. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1373526
  Родик К. Стандарт на ім"я Дончик: українсько-гамбурзький рахунок // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 14
1373527
  Койшигулова Г.К. Стандарт образования по специальности "Библиотечно-информационная деятельность" и принципы его разработки в Республике Казахстан // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 0130-9765


  Раскрыты исходные принципы формирования стандарта образования по специальности "Библиотечно-информационная деятельность", базирующийся на междисциплинарной интеграции библиотековедения и информатики.
1373528
  Козир М.М. Стандарт освіти в галузі "туризм" // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 198-200
1373529
  Чучалин А.И. Стандарт основной образовательной программы в системе менеджмента качества Томского политехнического университета / А.И. Чучалин, А.В. Замятин, М.А. Соловьев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1373530
  Святун О.В. Стандарт прав людини консульського захисту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 101-106


  The article focuses on main approaches toward the problem of development efficient consular assistance standards and its interconnection with the protection of human rights. In this context the main objectives of the aforesaid piece are to work out ...
1373531
  Гайдук Л.А. Стандарт управління Р2М у моделюванні інноваційного потенціалу підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 64-71
1373532
  Височанський В. Стандарт цінності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 4 назв.
1373533
  Кондратьев П.В. Стандарт что это? / П.В. Кондратьев. – М, 1966. – 71с.
1373534
  Шулікін Д. Стандарт юридичної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки презентували проект стандарту освітньо-професійної програми бакалаврського рівня вищої освіти у галузі "право". До заходу долучилися представники ОБСЄ і USAID. Міжнародні експерти, представники провідних європейських ...
1373535
   Стандартазация.. – Нью-Йорк, 1969. – 64с.
1373536
  Тур О.М. Стандарти ISO присвячені процесам оцифровування, конверсії та міграції документів / О.М. Тур, В.В. Шабуніна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 54-62. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – дослідити стандарти ISO, присвячені процесам оцифровування, конверсії та міграції документів. Завдання дослідження полягає в тому, щоб визначити особливості цих стандартів, звернувши увагу на їхні термінологічні розділи. Висновки. Серед ...
1373537
  Кривоберець М.М. Стандарти ISO серії 9000: зовнішні переваги, ступінь довіри, відповідність міжнародним вимогам // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 32-34. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1373538
  Святоцька В. Стандарти адвокатури: поняття, ознаки, класифікація, джерела // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 163-174. – ISSN 1026-9932
1373539
  Мельничук Ю.Г. Стандарти висвітлення релігійної проблематики в регіональній періодиці (на прикладі видань м. Чернівці) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The aim of this paper is to find out of religious issues in Chernivtsi newspapers "Time" and "Versions" during the period 2010-2015 years. Materials on religious issues are analyzed, defines how journalists adhere to standards of presenting ...
1373540
   Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації / Т.А. Сафранов, Д.В. Лукашов, З.М. Шелест, О.Г. Владимирова, А.В. Чугай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 141-149. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1373541
  Марушкевич А.А. Стандарти вищої освіти / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 156-162. – ISBN 978-966-439-865-4
1373542
  Петренко В.Л. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу; історія, сучасний стан, перспективи (До 10-річчя впровадження стандартів вищої освіти в Україні)................................. / В.Л. Петренко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 66-107. – ISSN 1818-5797
1373543
  Півняк Г. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.70-73. – ISSN 1682-2366
1373544
  Ткаченко В. Стандарти вищої освіти у сфері кібербезпеки - важливий інструмент модернізації освітнього процесу та запорука національної безпеки України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
1373545
  Білик В.В. Стандарти вищої професійної освіти України та Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 76-81. – ISSN 2308-4081


  Висвітлено актуальність розробки державних стандартів вищої освіти України та Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти Російської Федерації.
1373546
  Михайлова О.П. Стандарти відображення проблем людей з інвалідністю в теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 46-51


  Стаття присвячена дослідженню стандартів, правил та принципів висвітлення соціальної проблематики в українських теленовинах. Загальною тенденцією новин на телебаченні стало тяжіння до висвітлення й вирішення конкретних со - ціальних проблем ...
1373547
  Куса С. Стандарти ВОІВ - ефективний інструмент у світовій системі патентної документації / С. Куса, А. Кононенко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 19-25. – ISSN 1608-6422
1373548
  Олійник Я.Б. Стандарти географічної освіти в Україні: погляд у XXI століття / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 57-58
1373549
  Настюк В.Я. Стандарти демократичного контролю над сектором безпеки // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 111-113. – ISSN 1993-0909
1373550
  Чуров В. Стандарти демократії та реалії їх впровадження // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 44-53


  Восени 2010 року в Ярославлі (Російська Федерація) відбувся Світовий політичний форум "Сучасна держава": стандарти демократії і критерії ефективності".
1373551
  Сороко В. Стандарти державних послуг: методика опису послуги / В. Сороко, Н. Ходорівська // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-10.
1373552
  Гаращук В. Стандарти державного контролю: погляд на проблему // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
1373553
  Зварич І.М. Стандарти діагностування педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 82-85. – (Бібліотека Інституту філології)
1373554
  Сіріньок-Долгарьова Стандарти діяльності новинних мас-медіа: західні концепції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 9-12


  Розглянуто концепції західноєвропейських і північно-американських учених щодо стандартів діяльності повинних мас-медіа, принципів свободи і різноманітності преси, об"єктивності новин. The article deals with concepts of the West European and North ...
1373555
  Марушко Р.В. Стандарти доброчесності та незалежності в акредитованій безперервній освіті // Сучасна педіатрія. Україна : науково-практичний педіатричний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Д.О. Бахтіярова ; шеф-ред. Бережний В.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Аряєв Н.Л., Банадига Н.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (111). – С. 7-13. – ISSN 2663-7553
1373556
  Степаненко В.В. Стандарти доведення в кримінальному судочинстві Канади // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 133-139. – ISSN 2414-4207
1373557
  Павлишин А. Стандарти доказування та формування знання у кримінальному провадженні / А. Павлишин, Х. Слюсарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 199-209. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1373558
  Верланов С. Стандарти економічних та соціальних прав людини у Європейському Союзі та Раді Європи: взаємозв"язок і співвідношення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 137-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1373559
   Стандарти європейського врядування : навч. посібник / [Грицяк І.А. та ін.] ; за заг. ред. І.А. Грицяка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. європ. інтеграції. – Київ : НАДУ, 2011. – 183, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-250-2
1373560
  Бауманн Е. Стандарти Європейського Союзу у сфері державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 21-32 : рис.
1373561
  Гладкова Т.Л. Стандарти Європейського Союзу у сфері планування законотворчої діяльності // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 63-68. – ISBN 978-966-7166-33-5
1373562
  Горпинюк О.П. Стандарти Європейського суду з прав людини щодо дотримання права на свободу та особисту недоторканність в КПК України // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 72-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Ключову роль під час вирішення зазначених питань відіграє тяжкість обвинувачення або тяжкість вчинюваного особою злочину. З рішень ЄСПЛ слідує, що у практиці Суду завжди викликала занепокоєння тенденція надавати тяжкості обвинувачення надмірне ...
1373563
  Сімутіна Я.В. Стандарти ЄС та законодавство України у сфері зайнятості населення: проблеми адаптації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 248-258. – ISSN 0869-2491
1373564
  Туманянц А.Р. Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з прав людини / А.Р. Туманянц, І.О. Крицька // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 111-123. – ISSN 2224-9281
1373565
  Синкова О. Стандарти забезпечення підзвітності в органах виконавчої влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 176-181. – ISSN 0132-1331
1373566
  Гаврилюк М.В. Стандарти забезпечення якості вищої освіти Англії й Уельсу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 8-11. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1373567
  Шеверун Н. Стандарти загальної середньої освіти як структурний компонент системи оцінки якості освіти Німеччини // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 96-97. – ISBN 978-966-644-324-6
1373568
  Бєлова Ю.Д. Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 130-140. – ISSN 2078-9165
1373569
  Шумеляк К.А. Стандарти захисту трудових прав жінок та молоді в межах європейського правового простору // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 132-138. – ISSN 2220-1394
1373570
   Стандарти і рекомендації для оцінювання якості у вищих навчальних закладах Європи // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 9-11.
1373571
   Стандарти і рекомендації із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, 2015 рік // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 10. – ISBN 978-617-7288-01-4
1373572
   Стандарти і рекомендації із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, 2015 рік (переклад Національного Еразмус+ офісу в Україні) // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 70-83. – ISBN 978-617-7288-01-4
1373573
   Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти : [звіт]. – Київ : Ленвіт, 2006. – 36 с., включ. обкл. : табл. – ISBN 966-7043-06-7
1373574
   Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 5/6. – С. 2-15
1373575
  Прудка Ольга Володимирівна Стандарти інформаційних технологій у навчальних системах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 181-189. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано існуючі стандарти у дистанційному навчанні, визначено етапи розробки стандартів, основні напрямки побудови навчальних систем, які базуються на інформаційних технологіях.
1373576
  Морозова І. Стандарти ІТ-професій як засіб інформаційного обміну між індустрією та освітою / І. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 34-41. – ISSN 1682-2366
1373577
  Коваленко Ю.М. Стандарти кодексу кращої практики фінансової діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 8-14 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1373578
  Яковенко О.І. Стандарти компетентнісної освіти: європейський досвід та українські перспективи // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 82-88. – ISSN 2308-4081


  Висвітлено перспективи побудови єдиного освітнього простору країн-учасниць Болонської декларації.
1373579
  Нор В.Т. Стандарти контролю телекомунікацій в кримінальному процесі Франції / В.Т. Нор, В.В. Луцик // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 200-203. – ISBN 978-966-419-300-6
1373580
  Маланчук П. Стандарти кримінального судочинства у римському статуті міжнародного кримінального суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 172-175
1373581
  Проць М.З. Стандарти навчальної програми для підготовки фахівців з хімії в університетах США // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 3-8. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
1373582
  Костіна А. Стандарти належної адміністративної процедури з урахуванням вимог принципу верховенства права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 52-56
1373583
   Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід : монографія / Лилик І. [та ін.] ; за заг. ред. Лилик І.В. ; Фонд ім. Фрідріха Еберта, Представництво в Україні. – Київ : Аванпост-прим, 2011. – 89 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-966-2215-13-7
1373584
  Іванов В.Ф. Стандарти новинної журналістики : навчальний посібник / Валерій Іванов. – Київ : Академія Української Преси, 2007. – 72с. – ISBN 978-966-7181-99-0
1373585
  Човган В.О. Стандарти обмежень прав засуджених у практиці Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 251-258. – ISSN 2224-9281
1373586
  Голінка І.В. Стандарти організації для інноваційного розвитку // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
1373587
  Святоцька В.О. Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури : порівняльно-правове дослідж. : монографія / Святоцька В.О. – Київ : Ін Юре, 2019. – 477, [3] с. : табл. – Бібліогр.: 439-474 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-588-5
1373588
  Загвоздкін В. Стандарти освіти у міжнародному контексті // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С.19-22.
1373589
  Болкотун З.А. Стандарти оформлення бібліографічних посилань // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 73-79. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1373590
  Зварич І.М. Стандарти педагогічної компетентності викладачів США // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 53-59
1373591
  Кресан Т. Стандарти підготовки бакалаврів дошкільної освіти у США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 173-179. – ISBN 978-966-2633-03-0
1373592
  Шуліпа О.В. Стандарти поведінки міжнародних цивільних службовців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 368-371. – ISSN 2219-5521
1373593
  Путраймс І.І. Стандарти прав людини у рішеннях Конституційного Суду України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 51-55. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1373594
  Бориченко К.В. Стандарти права на соціальний захист у рішеннях європейського суду з прав людини // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 52-54. – ISBN 978-617-7069-63-7
1373595
  Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія / В.Д. Бринцев ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 464 с. – ISBN 978-966-458-181-0
1373596
  Петрушевич Ц. Стандарти провадження господарських судових справ між підприємцями // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-125.
1373597
  Мукан Н. Стандарти професійного розвитку педагогів у США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 275-282. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1373598
  Чуканова С.О. Стандарти професійної підготовки майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 25-28. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено питанню значущості акредитаційних стандартів, розроблених Американською бібліотечною асоціацією з реформування вищої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах Америки.
1373599
  Кристопчук Т. Стандарти професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 63-67. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1373600
  Хохуляк В.В. Стандарти професійної поведінки судді Верховного Суду України в світлі судової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7096-97-8
1373601
  Лещенко Л. Стандарти Ради Європи у становленні інституту омбудсмена в пострадяннських країнах членах Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 29-35
1373602
  Гришак С. Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи як нормативно-правова основа розвитку гендерної освіти в країнах пострадянського простору // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 16-20. – ISSN 2519-8416
1373603
  Ямполець П. Стандарти рівня життя міського населення УСРР доби непу: історико-статистичний аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 55-60
1373604
  Верланов С. Стандарти соціально-економічних прав людини у інтерпретації Європейського комітету соціальних прав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 23-26. – ISSN 0132-1331
1373605
  Бориченко К.В. Стандарти соціального захисту сімей з дітьми в актах Міжнародної організації праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 19-24. – ISBN 978-617-7069-34-7
1373606
  Федченко Є. Стандарти та девіантність: сексуальні образи у мистецтві Стародавнього Риму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 74-81. – ISSN 1998-4634
1373607
  Тітко Е.В. Стандарти та розуміння права на свободу вираження поглядів на теренах України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 393-397


  Статтю присвячено проблемі свободи вираження поглядів.
1373608
   Стандарти та технологій мережі 5G і можливість її реалізації / О.Г. Оксіюк, Р.С. Одарченко, С.Ю. Даков, Ю.А. Бурмак, Т.В. Федюра // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 104-119. – ISSN 2524-0056
1373609
  Волошина С.М. Стандарти трудових прав ВІЛ-інфікованих людей в актах Міжнародної організації праці // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 30-33. – ISBN 978-617-7625-74-1
1373610
  Рак С Стандарти у сфері охорони здоров"я та кримінальна відповідальність медичних працівників: шляхи кореляції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 191-196. – ISSN 2663-5313
1373611
  Сенюта І.А. Стандарти у сфері охорони здоров"я як джерело правовідносин із надання медичної допомоги // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 112-124. – ISSN 2072-084X
1373612
  Гаращенко Л.П. Стандарти у сфері охорони праці у актах МОП та ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 289-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1373613
  Тимошик М. Стандарти українського журналіста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 20


  Розроблені кращими творцями нашої преси на чужині майже сто років тому, вони й сьогодні не втратили актуальності.
1373614
  Тимошик М. Стандарти українського журналіста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розроблені найкращими творцями нашої преси на чужині майже сто літ тому, вони й сьогодні не втратили актуальності. Євген Онацький, Євген Коновалець та Зенон Пеленський.
1373615
  Чорноморець І. Стандарти фахової підготовки педагогічних працівників у системі багаторівневої вищої педагогічної освіти: напрями вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 57-65. – ISSN 1682-2366
1373616
  Стрілець С. Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти України: напрями вдосконалення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788
1373617
  Бондаренко М.І. Стандарти фінансового ринку як засіб його прозорості та ефективності / М.І. Бондаренко, В.І. Чигрінов, І.М. Абрамова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 25-27. – ISSN 1729-7206
1373618
  Романько В.М. Стандарти частоти кварцові з автономною і неатономною компенсацією довгочасної нестабільності на основі модуляційного методу : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Романько В. М.; ДНВО "Метрологія". – Х., 1994. – 20л.
1373619
  Єгоров Г. Стандарти як складова механізму забезпечення якості загальної середньої освіти у Франції // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 91. – ISBN 978-966-644-324-6
1373620
   Стандарти якості і справедливості освітніх тестувань // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 34-39
1373621
  Возняк О. Стандарти якості надання медичної допомоги та їх правові особливості з позиції розкриття медичних злочинів (На прикладі занять з дисципліни "Криміналістична хімія" для курсантів ЗВО системи МВС України) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 50-71. – ISSN 1682-2366
1373622
  Грицай З.І. Стандарти яскравості для калібрування протяжних об"єктів / З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 131-134. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Наведено перелік зірок, які можуть використовуватися при калібруванні яскравості протяжних об"єктів у активних експериментах. Підбір зоряних стандартів яскравості здійснено для потреб методики побудування калібрувальної кривої за серією позафокальних ...
1373623
  Шулікін Д. Стандарти, навчальні плани і програми: чому і навіщо? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Про старт Нової української школи, оновлення програм і нові Типові навчальні плани на зустрічі з освітянами у Київському міському будинку вчителя, що відбулась у рамках освітнього фестивалю управлінської майстерності Kyiv Edfest, розповідала ...
1373624
  Лозицький О.Ф. Стандарти, структура та технологія створення книг, що "розмовляють" / О.Ф. Лозицький, В.В. Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 281-294. – Бібліогр.: с. 293-294; 11 назв. – ISSN 0321-0499
1373625
  Горелкіна К. Стандарти, які регулюють правовий статус учасників правовідносин у сфері законного обмеження права на свободу та особисту недоторканність під час провадження досудового слідства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-78.
1373626
  Баудиш М. Стандартизация - средство повышения эффестивности народного хозяйства / М. Баудиш, В. Градек, И. Штястный ; пер. с чеш. А. Фекин, Ю. Невржала. – Москва : Изд. стандартов, 1970. – 180с . : ил.
1373627
  Сименс Х. Стандартизация / Х. Сименс. – М., 1966. – 160с.
1373628
  Кафтанов Анатолий Зиновьевич Стандартизация p|v метрических цепей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кафтанов Анатолий Зиновьевич; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 24л.
1373629
  Индык Л.И. Стандартизация PR-метрических установок с водородным и стеклянным электродами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Индык Л.И.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1978. – 18л.
1373630
   Стандартизация библиографического описания как средство повышения эффективности справочно-библиографического аппарата.. – М., 1989. – 133с.
1373631
  Мотульский Р.С. Стандартизация библиотечной статистики // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 91-112
1373632
  Зыгмантович С.В. Стандартизация в библиотечной сфере: организационно-содержательный аспект // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 125-130. – ISBN 978-985-7125-33-3
1373633
   Стандартизация в Германской Демократической Республике.. – М., 1966. – 234с.
1373634
   Стандартизация в логистике : (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 10-13 : фото
1373635
  Дворянчиков Б.А. Стандартизация в области охраны труда. / Б.А. Дворянчиков. – М., 1990. – 199с.
1373636
  Алексеев Г.А. Стандартизация в промышленности : учеб. пособие / Г.А. Алексеев, Ю.С. Попов ; Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград : СЗПИ, 1980. – 77 с. – Библиогр.: с. 76
1373637
   Стандартизация в радиоэлектронике. – Москва : Издательство стандартов, 1971. – 351 с.
1373638
   Стандартизация в СССР, 60 лет. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 231с.
1373639
   Стандартизация в странах - членах СЭВ. – Москва, 1979. – 219с.
1373640
  Киреев А.Н. Стандартизация в США: Экон.аспекты и пробл.орг. / А.Н. Киреев. – М., 1982. – 120с.
1373641
  Исаев И.И. Стандартизация в управлении народным хозяйством / И.И. Исаев. – М, 1985. – 143с.
1373642
  Круглов М.И. Стандартизация в управлении производством / М.И. Круглов. – М, 1982. – 64с.
1373643
  Бобровников Г.Н. Стандартизация в упрвлении НТП, качеством труда и выпускаемой продукции / Г.Н. Бобровников. – Москва, 1983. – 134 с.
1373644
   Стандартизация за рубежом.. – М., 1967. – 36с.
1373645
   Стандартизация и аттестация продукции за рубежом.. – Київ, 1975. – 20с.
1373646
  Рогалев А.М. Стандартизация и государственная аттестация промышленной продукции СССР: уч. пособие. / А.М. Рогалев. – Воронеж, 1985. – 127с.
1373647
  Амирджанянц Ф.А. Стандартизация и качество / Ф.А. Амирджанянц, В.П. Панов. – Москва : Знание, 1989. – 47, [1] с. – (Библиотечка "Повышение качества продукции")
1373648
  Горлово С.А. Стандартизация и качество кирпича / С.А. Горлово. – М-Л, 1935. – 131с.
1373649
   Стандартизация и качество машин.. – М., 1975. – 223с.
1373650
  Антонов Г.А. Стандартизация и качество промышленной продукции : учеб. пособие / Г.А. Антонов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1979. – 143 с. – Библиогр.: с. 138-141
1373651
  Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции / Е.М. Купряков. – М, 1985. – 288с.
1373652
   Стандартизация и качество промышленных товаров.. – Свердловск, 1978. – 91с.
1373653
   Стандартизация и метрология.. – Тбилиси, 1985. – 224с.
1373654
   Стандартизация и нормализация в машиностроении.. – М., 1961. – 392с.
1373655
  Морозов А.В. Стандартизация и организация материально-технического снабжения / А.В. Морозов. – М., 1969. – 160с.
1373656
  Антонов Г.А. Стандартизация и сертификация продукции / Г.А. Антонов ; Санкт-Петербург. ун-т экон. и финансов, Каф. экон. и орг. произв. комплексов. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов, 1992. – 119 с.
1373657
  Будневич Д. Стандартизация и социалистическое наступление. / Д. Будневич. – М, 1932. – 144с.
1373658
  Гутерман М.М. Стандартизация и техника / М.М. Гутерман, М.Г. Давыдов. – М., 1973. – 63с.
1373659
   Стандартизация и технический прогресс.. – М., 1975. – 14с.
1373660
   Стандартизация и унификация библиотечно-информационных процессов.. – М., 1984. – 170с.
1373661
  Семин О.А. Стандартизация и управление качеством продовольственных товаров. / О.А. Семин. – М., 1979. – 152с.
1373662
  Кардаш В.Я. Стандартизация и управление качеством продукции / В.Я. Кардаш. – К, 1985. – 129с.
1373663
  Давыдов М.Г. Стандартизация информации / М.Г. Давыдов. – М, 1978. – 63с.
1373664
   Стандартизация как основа улучшения качества продукции.. – М., 1972. – 164с.
1373665
   Стандартизация металлических материалов и изделий металлургического производства.. – М., 1973. – 327с.
1373666
  Пшеничнов В.А. Стандартизация методов вирусологических исследований / В.А. Пшеничнов. – Москва, 1974. – 168с.
1373667
  Ильченко О. Стандартизация новых образовательных технологий / О. Ильченко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 42-47. – ISSN 0869-3617
1373668
   Стандартизация новых технологий и применение их в библиотеках.. – М., 1992. – 137с.
1373669
  Матронина Л.Ф. Стандартизация образования в информационную эпоху. Методологический анализ / Л.Ф. Матронина, Г.Ф. Ручкина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4 (апрель). – С. 21-25. – ISSN 1026-955X


  Представлен методологический подход к анализу стандартизации образования. Обосновывается положение, согласно которому большое значение для повышения качества образования в условиях информатизации и глобализации имеет, наряду со стандартизацией, ...
1373670
   Стандартизация организационно-распорядительных документов.. – Л., 1973. – 51с.
1373671
   Стандартизация показателей в социологическом исследовании.. – М., 1981. – 248с.
1373672
  Косарик В.В. Стандартизация программных комплексов создания и управления массивами электронных документов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 6 (71). – С. 38-47.
1373673
  Любарский Л.Н. Стандартизация продовольственного зерна в СССР и в Сев. Америке / Л.Н. Любарский. – М., 1932. – 115с.
1373674
  Лифиц И.М. Стандартизация промышленных товаров. / И.М. Лифиц. – М., 1973. – 55с.
1373675
  Гладилин Л.В. Стандартизация рудничных электрических дорог в мировой горной промышленности / Л.В. Гладилин. – Москва-Ленинград, 1935. – 182 с.
1373676
   Стандартизация сегодня.. – М., 1975. – 18с.
1373677
  Киселев Б.Р. Стандартизация средств вычислительной техники / Б.Р. Киселев, В.Н. Тереховский. – М., 1981. – 132с.
1373678
  Бахтурина Т.А. Стандартизация структуры и правил оформления диссертаций и авторефератов диссертаций. К выходу в свет ГОСТа Р 7.0.11-2011 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 0130-9765


  Сфера распространения, структура и содержание нового российского стандарта. Проблемы разработки и внедрения нового стандарта.
1373679
  Белахов Л.Ю. Стандартизация терминологии в СССР и за рубежом : обзор / обзор. под ред. Л.Ю. Белахова ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. информации, классификации и кодировки " ВНИИКИ". – Москва : Изд-во Стандартов, 1966. – 66 с. : ил., со схем.
1373680
  Ванагс Э.Я. Стандартизация технологических процессов машинной обработки данных. / Э.Я. Ванагс. – Москва, 1974. – 174с.
1373681
   Стандартизация фрактографического метода оценки скорости усталостного разрушения металлов.. – М.
5. – 1984. – 96с.
1373682
  Чекмарев А.А. Стандартизация электронных приборов / А.А. Чекмарев. – Москва : Энергия, 1977. – 176 с.
1373683
   Стандартизация языков программирования. – Киев : Техніка, 1989. – 158с.
1373684
  Пальчик В.Н. Стандартизация, взаимозаменяемсть и метрология при эксплуатации и ремонте машин / В.Н. Пальчик. – М, 1980. – 184с.
1373685
  Мунипов В.М. и др. Стандартизация, качество продукции и эргономика / В.М. и др. Мунипов. – М., 1982. – 200с.
1373686
  Сульповар Л.Б. Стандартизация: Планирование, стимулирование, эффективность / Л.Б. Сульповар. – М., 1977. – 206с.
1373687
  Андрієвський А.В. Стандартизації нафтогазової галузі України - 15 років / А.В. Андрієвський, А.А. Ганжа, П.М. Хомик // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 45-48
1373688
  Яновська О.Г. Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 157-162
1373689
  Зубченко В. Стандартизація актуарної та фінансової термінології / В. Зубченко, Ю. Мішура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 59-64. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1373690
  Зубченко В. Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя / В. Зубченко, Ю. Мішура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 46-49. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1373691
  Бандирська О.В. Стандартизація безнадлишкових рядів методом оптимальних структурних пропорцій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Бандирська Ореста Володимирівна ; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2000. – 20 с.
1373692
  Щирба М.Т. Стандартизація бухгалтерського обліку / М.Т. Щирба, Л.Я. Тринька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 53)


  Відображено роль міжнародної стандартизації обліку у гармонізації національних облікових систем. Розкрито зміст, дано класифікацію і критичну оцінку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Сформульовано вимоги до стандартів.
1373693
  Вержбицький Н.Н. Стандартизація в архітектурі / Н.Н. Вержбицький. – Київ, 1977. – 48 с.
1373694
  Палеха Ю.І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посібник / Юрій Палеха, Ірина Смоловик, Михайло Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. університет". – Київ : Ліра-К, 2021. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-617-7605-29-3
1373695
  Стойчик Т. Стандартизація в системі професійної освіти і навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-69. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1373696
  Карпенко С.В. Стандартизація в сфері інформації: проблеми та шляхи розвитку / С.В. Карпенко, В.М. Земцева, Л.М. Шрамко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 65-75. – ISBN 978-966-479-051-9
1373697
  Сергєєва О.Р. Стандартизація в Україні: теоретичні основи та вплив на якість продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6792
1373698
  Костишак В.В. Стандартизація ведення обліку і складання фінансової звітності в Україні / В.В. Костишак, Н.О. Литвиненко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 131. – ISBN 978-966-930-102-4
1373699
  Кручок Н. Стандартизація вимог до бізнес-плану та формалізація його оцінки в процесі визначення кредитоспроможності потенційного позичальника : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 14-17 : Табл. – Бібліогр: 4 назви
1373700
  Запорожченко Ю. Стандартизація вимог до засобів ІКТ навчального призначення у міжнародному освітньому просторі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 33-52. – ISSN 1998-6939


  Метою статті є відображення міжнародного досвіду стандартизації вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення, з огляду на глобалізаційні, інтеграційні процеси.
1373701
  Кручок Н. Стандартизація вимог до кредитної історії позичальника банку та формалізація її оцінки : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 6-8 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1373702
  Кручок Н. Стандартизація вимог до кредитної історії позичальника банку та формалізація її оцінки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 6-9
1373703
  Терепищий С. Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві : (Стаття перша) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-43.
1373704
  Вітченко А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 36-56. – ISSN 1682-2366
1373705
  Красильникова Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 67-76. – ISSN 1682-2366
1373706
  Фоменко Н.А. Стандартизація вищої освіти як теоретико-методична проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 16-25. – Список використаних джерел : 32. – ISBN 966-8847-12-1
1373707
  Присенко М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 9-26. – ISSN 1682-2366
1373708
  Омельчук О.М. Стандартизація вищої юридичної освіти, як необхідна умова входження до Європейського освітнього простору // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 68-70
1373709
  Цевельов О. Стандартизація військової освіти: підходи та принципи // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 316-324. – ISSN 2617-1775
1373710
   Стандартизація діяльності // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41)


  В режимі онлайн відбулося чергове засідання Президії НАПН України. Темою розгляду стало експерементальне впровадження стандартизації академічної наукової діяльності в Інституті проблем виховання НАПН України.
1373711
  Корнєєв В.М. Стандартизація експертного оцінювання матеріалів наукової конференції / В.М. Корнєєв, Т.В. Скотникова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 230-233


  Описано формалізацію оцінювання наукових статей, поданих до публікації. The article is about the formalization of scientific articles. Описано формализацию оценки научных статей, поданых в печать.
1373712
  Верига Ю.А. Стандартизація звіту про фінансові результати та методи його аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-9. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розкрито послідовність формування фінансових результатів за видами діяльності та використання даних цього звіту з метою управління підприємством.
1373713
  Кучеренко І. Стандартизація змісту освіти в аспекті розвитку мовної особистості (філософсько-методологічний аспект) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (124). – С. 34-39
1373714
  Яновицка Г.Б. Стандартизація и сертификація як засоби забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг / Г.Б. Яновицка, Ю.В. Верхола // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 97-108. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1373715
   Стандартизація і конвергенція освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 285-288. – ISBN 978-966-2748-97-0
1373716
  Чорна М.В. Стандартизація і нормування як напрямок діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 137-142. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1373717
  Ониськів В. Стандартизація і сертифікація - запорука якості нового товару // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 115-122. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1373718
  Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Л.С. Кириченко, А.А. Самойленко. – Харків : Ранок, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-672-131-3
1373719
  Боднар О.В. Стандартизація і сертифікація як методи забезпечення якості продукції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 138-144. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1373720
  Мицик Б.І. Стандартизація і якість промислової продукції в умовах прискорення науково-технічного прогресу / Б.І. Мицик, Т.Д. Телішевський. – Львів, 1987. – 83с.
1373721
  Корінна О.В. Стандартизація критеріально-орієнтованного теста для контролю знань курсантів-пілотів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-24. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
1373722
   Стандартизація навчання школярів з порушеннями когнітивного розвитку : навч.-метод. посібник / Л.І. Прохоренко [та ін. ; за ред. В.В. Засенко, Л.І. Прохоренко] ; Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 318-326
1373723
  Іванов Ю.Б. Стандартизація надання адміністративних послуг як інструмент підвищення їхньої якості / Ю.Б. Іванов, А.О. Сєніна // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 5-14. – ISSN 1683-1942
1373724
  Яворський В.Т. Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії - нагальне завдання сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 841. – С. 48-53. – (Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування). – ISSN 0321-0499
1373725
  Голубнича Г.П. Стандартизація облікової інформації корпоративних фінансових структур у процесі глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-21. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стандартизацію облікової інформації як одну з головних закономірностей формування та розвитку корпоративних структур у сучасній фінансовій системі України під впливом процесів світової економічної глобалізації. Проаналізовано етапи ...
1373726
  Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту : Навчальний посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк. – Київ : Знання, 2004. – 302с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-22-3


  Посібник розрахован на студентів, керівників підприємств і організацій, бухгалтерів-практиків, усіх кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку.
1373727
  Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту : Навчальний посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-155-1


  Посібник розрахован на студентів, керівників підприємств і організацій, бухгалтерів-практиків, усіх кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку.
1373728
  Черній Л. Стандартизація освіти вчителів у США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 91-92. – ISBN 978-966-2249-24-8
1373729
  Шевчук А.В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 107-113. – ISSN 1562-0905
1373730
  Зіньковський Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24-30. – ISSN 1682-2366


  З погляду конкурентоспроможності.
1373731
  Голубенко Олександр Стандартизація освіти: за і проти / Голубенко Олександр, Морозова Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сутність модифікацій чинної системи стандартів вищої освіти, запропонованих у Проекті Закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту". Здійснено спробу поглянути на них крізь призму міжнародних тенденцій стандартизації у ...
1373732
  Голубенко О. Стандартизація освіти: за і проти / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-23. – Бібліограф. : 17 назв. – ISSN 1682-2366
1373733
  Бесчастний В.М. Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 77-79


  Запропоновано рекомендації щодо впровадження ECTS в освітянський простір України на етапі входження України до Болонського процесу.
1373734
  Смерічевський С.Ф. Стандартизація принципів і методів управління персоналом // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 255-260. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1373735
  Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І. – Харків ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2013. – 224, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 221-224. – ISBN 978-966-2393-76-7 ; 978-966-2609-43-1
1373736
  Сурай І.Г. Стандартизація професійної підготовки державних службовців України на основі компетентнісного підходу / І.Г. Сурай, С.М. Григор"єва // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 93-101. – ISSN 2311-6420
1373737
  Кондрашова О.В. Стандартизація професійної підготовки менеджерів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 162-167. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуті актуальні питання професійної підготовки менеджерів організацій у контексті глобалізації і стандартизації. Автор визначає високу динаміку оновлення знань і концепцій управління організаціями в світовій практиці. Висвітлено основні ...
1373738
  Зарецька Н. Стандартизація процесів відновлення особового складу в публічному управлінні сектором безпеки та оборони // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 2664-3618
1373739
  Василєва Л. Стандартизація слов"янських мов і формування правописних норм в ономастиці / Л. Василєва, Коць-Григорчук // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 40-67. – ISBN 978-966-02-4860-1
1373740
  Васильєва Л.П. Стандартизація слов"янських мов і формування правописних норм в ономастиці / Л.П. Васильєва, Коць-Пригорчук // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 222-235. – ISSN 0027-2833
1373741
  Швець В. Стандартизація та гармонізація упралінського обліку й економічного аналізу в умовах перехідної економіки / В. Швець, О. Михальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
1373742
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля / Л.Ф. Долина. – Дніпропетровськ : Континент. – ISBN 966-7373-53-3
Ч.1 : Основи стандартизації та метрології. – 2005. – 187 с.
1373743
  Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навчальний посібник / Л.Ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-281-7
1373744
  Третяк А.М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. галузей знань "Геодезія та землеустрій" та "Природничі науки" / А.М. Третяк, В.М. Другак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 241-244. – ISBN 978-966-289-014-3
1373745
  Оверковська Тетяна Стандартизація та нормування як правові зсоби охорони земель від забруднення та псування в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 157-160
1373746
  Починок К.Б. Стандартизація та сертифікація в контексті адміністративної, реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 265-271. – ISSN 1563-3349
1373747
  Лісун Я.В. Стандартизація та сертифікація сфери послуг: проблеми та можливості реалізації в Україні та світі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 7-13
1373748
  Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 424, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 414-424. – ISBN 978-617-673-129-0


  Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робот, послуг)
1373749
  Кручок Н. Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів : банки України. Фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 42-43 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1373750
  Беззубець Т.Я. Стандартизація термінології у сфері страхового фонду документації / Т.Я. Беззубець, О.М. Болбас, Н.С. Стогній // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (119). – С. 4-10. – ISSN 2307-4949
1373751
  Кириленко В. Стандартизація термінології: аналіз термінології, вжитої у стандартах, що стосуються сфери інформаційних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
1373752
  Шафаренко Ю.М. Стандартизація у PR-оцінюванні // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 37-41. – ISSN 2312-5160


  У статті проаналізовано необхідність стандартизації оцінювання та вимірювань PR-діяльності, а також сучасні підходи та перспективи розроблення стандартів у цій галузі. The article deals with the necessity of standardization in public relations ...
1373753
  Дніпренко В. Стандартизація у книжковій справі як нормативна база менеджменту якості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 7-10. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто чинні стандарти в галузі книжкової справи як нормативну базу менеджменту якості. Наголошено, що це проблема комплексного характеру, яка потребує вироблення спільної стратегії всіх галузей книжкової справи
1373754
  Опара В.М. Стандартизація у сфері оцінки землі / В.М. Опара, О.А. Домбровська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 137-142. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1373755
  Попович Т.Г. Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 48-54. – ISSN 2308-9636
1373756
  Шемет А.Д. Стандартизація як метод регулюваня якості товарів: її використання для інноваційних форм торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 172-176. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1373757
  Хоменко О.О. Стандартизація як один із ефективних засобів захисту прав споживачів в ЄС // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 683-685. – ISBN 966-660-151-6
1373758
  Мусієнко Д.І. Стандартизація як один із пріоритетних напрямів наближення до Євросоюзу // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 4 (43). – С. 40-49. – ISSN 2411-3816


  У статті вкладено окремі аспекти стандартизації, що стосуються переважно технічних галузей виробництва у світі, та шляхи вдосконалення технічного регулювання в Україні.
1373759
  Мусієнко Д.І. Стандартизація як один із пріоритетних напрямів наближення до Євросоюзу // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 3 (42). – С. 38-47. – ISSN 2411-3816
1373760
  Пархета О. Стандартизація як основа глобалізації інформації у сфері промислової власності / О. Пархета, А. Кононенко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 46-51. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1708-7422
1373761
  Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Мирослава Петровська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-401. – ISBN 978-966-613-770-1
1373762
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : Навчальний посібник / Л.І. Боженко. – Львів : Світ, 2003. – 328с. – ISBN 966-603-200-7


  У посібнику викладено основні поло-ження та методологія стандартизації, терміни й означення, принципи та ме-тоди стандартизації, класифікації, сис-тематизації та кодуванні технічної ін-формації. Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих ...
1373763
   Стандартизація, метрологія та контроль : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Металургія" / О.В. Рабинович [та ін.] ; [за ред. д-ра техн. наук, проф. Червоного І.Ф.] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інженер. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 978-966-8462-88-7
1373764
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2001
1373765
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2001. – + Вкладыш спецвыпуск"Мир измерений"
1373766
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2001
1373767
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2001
1373768
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2002
1373769
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2002
1373770
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2002
1373771
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2002
1373772
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2003
1373773
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2003
1373774
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2003
1373775
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2003
1373776
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 5. – 2003
1373777
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 6. – 2003
1373778
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2004
1373779
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2004
1373780
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2004
1373781
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2004
1373782
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 5. – 2004
1373783
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 6. – 2004
1373784
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2005
1373785
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2005
1373786
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2005
1373787
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2005
1373788
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 5. – 2005
1373789
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 6. – 2005
1373790
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2006
1373791
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2006. – + Додаток. Офіц. док-ти Закон України про стандартизацію (Із змінами)
1373792
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2006. – + Додаток. Офіц. док-ти Закон України про стандартизацію (Із змінами)
1373793
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2006
1373794
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 5. – 2006
1373795
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 6. – 2006
1373796
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 1. – 2007
1373797
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 2. – 2007
1373798
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 3. – 2007
1373799
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 4. – 2007
1373800
   Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 5. – 2007
1373801
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал. – Харків, 1998-
№ 6. – 2007
1373802
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 1. – 2008
1373803
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 2. – 2008
1373804
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 3. – 2008
1373805
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 4. – 2008
1373806
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 5. – 2008
1373807
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 6 (55). – 2008
1373808
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 1 (56). – 2009
1373809
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 2 (57). – 2009
1373810
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 3 (58). – 2009
1373811
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 4 (59). – 2009
1373812
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 5 (60). – 2009
1373813
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 6 (61). – 2009
1373814
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 1 (62). – 2010
1373815
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 2 (63). – 2010
1373816
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 3 (64). – 2010
1373817
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 4 (65). – 2010
1373818
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 5 (66). – 2010
1373819
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
№ 6 (67). – 2010
1373820
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 1 (104). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373821
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 2 (105). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373822
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 3 (106). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373823
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 4 (107). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373824
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 1 (108). – 2018. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373825
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 2 (109). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373826
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 3 (110). – 2018. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373827
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 4 (111). – 2018. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373828
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 5 (112). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373829
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 1 (113). – 2019. – 98, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373830
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 2 (114). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373831
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 3 (115). – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373832
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 4 (116). – 2019. – 88, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373833
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 5 (117). – 2019. – 83, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373834
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 6 (118). – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373835
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 1 (119). – 2020. – 76, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373836
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 2 (120). – 2020. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373837
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 3 (121). – 2020. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373838
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 4 (122). – 2020. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373839
   Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Швидкий О.А. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
Вип. № 5 (123). – 2020. – 92, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1373840
  Тимченко Р. Стандартизація: історичні етапи становлення в Україні / Р. Тимченко, А. Овсієнко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 128-148. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1373841
  Глазунов Г. Стандартизація: нове розв"язання проблем державного контролю // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.83-93
1373842
  Храмова-Баранова Стандартизація: основні аспекти розвитку // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 61-67. – ISSN 0374-3896
1373843
   Стандартизированный контроль занний в профтехучилищах.. – Л., 1983. – 40с.
1373844
  Водопьянова Н.Е. Стандартизированный опросник "профессиональное выгорание" для специалистов социономических профессий / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, А.Д. Наследов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 17-27. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
1373845
  Буданова Ліана Георгіївна Стандартизовані засоби оцінювання професійних знань у структурі державних стандартів фармацевтичної освіти : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Буданова Л.Г.; Національн. медичний ун-тет ім.О.О.Богомольця. – Київ, 2004. – 223л. + Додатки: л.203-223. – Бібліогр.: л.185-202
1373846
  Буданова Ліана Георгіївна Стандартизовані засоби оцінювання професійних знань у структурі державних стандартів фармацевтичної освіти : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Буданова Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
1373847
  Господарський І.Я. Стандартизовані пацієнти у навчанні іноземних магістрантів-медичних сестер // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 111-116. – ISSN 1681-2751
1373848
  Дайновський Ю.А. Стандартизовані рішення у міжнародному бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-73. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Обгрунтовано необхідність створення банку стандартизованих бізнес-рішень у сфері міжнародної діяльності підприємств.
1373849
  Ізарова І. Стандартизовані форми в цивільному судочинстві: як спростити комунікацію між судом і учасниками процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 319-320
1373850
  Ізарова І.О. Стандартизовані форми комунікації в цивільному процесі: за прикладом Європейського Союзу // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 167-173. – ISBN 978-966-927-257-7
1373851
   Стандартна модель міжнародної торгівлі, виграш від міжнародної торгівлі та його розподіл // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 159-166. – ISBN 978-617-696-407-0
1373852
  Гарвілл Лео Стандартна похибка вимірювання (навчальний модуль Національної Ради США з оцінювання у сфері освіти) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 40-48
1373853
  Тюгаєва С. Стандартна формула Solvency II для non-life перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 2. – С. 44-49 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1373854
  Халперн Пабло Стандартная библиотека С ++ на примерах / Халперн Пабло. – Москва : Вильямс, 2001. – 336с. – (Серия программирования Джесса Либерти на примерах). – ISBN 5-8459-0154-5
1373855
   Стандартная земля : геодезические параметры земли на 1966 г. – Москва : Мир, 1969. – 278 с.
1373856
   Стандартная Земля. – Москва : Мир, 1969. – 277с.
1373857
  Гойхман Г.Я. Стандартная подпрограмма обращения матрицы методом окаймления. / Г.Я. Гойхман. – М., 1968. – 24с.
1373858
  Бабецкий Г.И. Стандартная программа вычисления комплексного определителя методом исключения с выбором главного элемента (СП-0144) процента Detko / Г.И. Бабецкий ; АН СССР, Сибирс. отд., Вычислительный центр. – Новосибирск : [б. и.], 1968. – 12 с. – (Стандартные программы и процедуры ; вып. 5)
1373859
  Андреева Л.П. Стандартная программа для определения всех корней алгебраического множества метедом парабол / Л.П. Андреева. – Москва, 1965. – 34с.
1373860
  Мякишева Е.Д. Стандартная программа для решения общей задачи линейного программирования на машине БЭСМ-4. / Е.Д. Мякишева. – Москва, 1968. – 84 с.
1373861
  Мякишева Е.Д. Стандартная программа для решения общей задачи линейного программирования симплексным методом с модификацией Г.Зойтендейка. (Для машины М-20) Серия: Стандартные программы решения задач математическо / Е.Д. Мякишева. – М., 1966. – 64с.
1373862
  Товбис А.Б. Стандартная программа для решения систем линейных алгебраических уравнений методом квадратного корня / А.Б. Товбис. – Москва : Изд-во Московского университета
вып. 30. – 1968. – 11 с.
1373863
  Щедрин Б.М. Стандартная программа метода материальной точки для отыскания минимума функции многих переменных / Б.М. Щедрин, Е.А. Крейдина. – Москва, 1968. – 19с.
1373864
  Скоков В.А. Стандартная программа минимизации дифференцируемых функций многих переменных методом сопряженных градиентов / В.А. Скоков. – Москва, 1968. – 28 с.
1373865
  Скоков В.А. Стандартная программа минимизации функций многих переменных при наличии ограничений общего вида для машины М-20 : Стандартные программы решения задач математического программирования / В.А. Скоков. – Москва, 1970. – 40 с.
1373866
  Орлов В.С. Стандартная программа решения задач оптимального управления методом сопряженных градиентов / В.С. Орлов. – М., 1969. – 56с.
1373867
  Орлов В.С. Стандартная программа решения задая оптимального управления методом сопрояжения градиентов / В.С. Орлов. – М., 1969. – 55с.
1373868
  Киуру Э.М. Стандартная программа решения линейных интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода методом регуляризации / Э.М. Киуру, А.С. Меченов. – М., 1971. – 32с.
1373869
  Загацкий Б.А. Стандартная программа численного интегрирования функции по общей формуле Симпсона с автоматическим выбором интервала интегрирования и экстрополяцией по Ричардсону (СП-0125) / Б.А. Загацкий. – Новосибирск, 1964. – 12 с.
1373870
  Дайновський Ю. Стандартнизація підходів до створення нових товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.234-237. – ISSN 1562-0905
1373871
  Огієр Т. Стандартний метод розрахунку вартості капіталу / Т. Огієр, Д. Ратман, Л. Спайсер // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 4 (54). – С. 28-31
1373872
  Пилипчук Д. Стандартний набір. Як поєднати українську армію з альянсом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 1, 5


  "Міжнародний Секретаріят НАТО озвучив дати майбутнього візиту представників Північноатлантичної ради (NAC) до України. Отже, найвищий орган ухвалення політичних рішень альянсу і генеральний секретар відвідають Київ 30-31 жовтня. Відомо, що спочатку ...
1373873
  Гук Л.П. Стандартні та нові форми зайнятості: диверсифікація можливостей в умовах цифровізації та глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 224-231. – ISSN 2222-4459
1373874
  Тріщук О.В. Стандартність та авторська індивідуальність у науково-інформаційному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 72-78
1373875
  Бауманн В. Стандартные интерфейсы для цифровых измерительных систем / В. Бауманн, П. Куртц, Г. Науманн ; пер. с нем. М.М. Гельмана ; под ред. М.Г. Рейнберга. – Москва : Мир, 1977. – 123 с. : ил.
1373876
   Стандартные методы химического анализа металлов.. – Л., 1931. – 266с.
1373877
  Семенко Н.Г. Стандартные образцы в системе обеспечения единства измерений / Н.Г. Семенко. – Москва, 1990. – 286с.
1373878
  Шаевич А.Б. Стандартные образцы для аналитических целей / А.Б. Шаевич. – М., 1987. – 183с.
1373879
  Акланд М.И. Стандартные образцы и их применение / Акланд М.И., Поносов В.И. ; Лаборатория стандартных образцов при Уральском ин-те черных металов. – Свердловск ; Москва : Металлургиздат, 1944. – 33 с.
1373880
   Стандартные образцы и справочные данные о теплофизических свойствах веществ. : сб. науч. трудов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1982. – 204с.
1373881
  Плинер Ю.Л. Стандартные образцы металлургических материалов / Ю.Л. Плинер. – М., 1976. – 295с.
1373882
  Юрченко Олег Иванович Стандартные образцы на основе трифторацетилацетона, теноилтрифторацетона, димедона и их использование в химическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Юрченко Олег Иванович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 17л.
1373883
  Лонцих С.В. Стандартные образцы состава природных сред / С.В. Лонцих, Л.Л. Петров. – Новосибирск : Наука, 1988. – 277с.
1373884
   Стандартные образцы фазового состава для рентгенографического количественного фазового анализа.. – Л.
1. – 1987. – 109с.
1373885
   Стандартные образцы фазового состава для рентгенографического фозового анализа.. – Л.
2. – 1991. – 150с.
1373886
   Стандартные образцы химического состава природных минеральных веществ.. – Новосибирск, 1987. – 203с.
1373887
   Стандартные образцы химического состава природных минеральных веществ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1990. – 219с.
1373888
   Стандартные образцы, выпускаемые в СССР.. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 80с.
1373889
   Стандартные программы БЭСМ-2 вычислительного центра АН СССР. – Москва
1. – 1960. – 18 с.
1373890
  Магарик В.А. Стандартные программы БЭСМ-2 вычислительного центра АН СССР / В.А. Магарик. – М.
2. – 1960. – 35с.
1373891
  Магарик В.А. Стандартные программы БЭСМ-2 вычислительного центра АН СССР / В.А. Магарик. – М.
3. – 1960. – 16с.
1373892
  Татаров З.И. Стандартные программы для машины "Стрела-3" / З.И. Татаров. – М., 1962. – 11с.
1373893
  Алихашкин Я.И. Стандартные программы для машины "Стрела-3" / Я.И. Алихашкин, Б.Я. Кантор, Г.А. Марченко ; Акад. наук СССР, Вычислит. центр. – Москва, 1963. – 16 с. – (Стандартные и типовые программы для машины "Стрела-3" ; № 5)
1373894
  Алихашкин Я.И. Стандартные программы для машины "Стрела-3" / Я.И. Алихашкин. – Москва, 1963. – 16с.
1373895
  Антонов Ф.А. Стандартные программы для электронной цифровой вычислительной машины "Раздан-2" / Ф.А. Антонов. – Москва, 1966. – 70с.
1373896
  Шостоковский Б.И. Стандартные программы наилучшего равномерного приближения непрерывных функций / Б.И. Шостоковский. – Москва, 1969. – 80 с.
1373897
  Шостоковский Б.И. Стандартные программы наилучшего равномерного приближения с весом табличныхи и непрерывных функций (для машин М-20) / Б.И. Шостоковский. – М., 1970. – 91с.
1373898
  Новаковский С.В. Стандартные системы цветного телевидения / С.В. Новаковский. – Москва, 1976. – 367 с.
1373899
  Зайкин Н.Д. Стандартные теплоты образования карбитов ниобия и тантала и их зависимость от состава : Автореф... канд. хим.наук: / Зайкин Н.Д.; МГУ. – М, 1964. – 12л.
1373900
  Назарук Л.Н. Стандартные теплоты образования некоторых двутретичных дигодроперекисей и гликолей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Назарук Л.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1373901
  Иванов Л.С. Стандартные энтальпии образования некоторых фторпроизводных алифатических соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Иванов Л.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – Москва, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1373902
  Зенков И.Д. Стандартные энтальпии образования некоторых хлорфторпроизводных метана и этилена : Автореф... канд. хим.наук: / Зенков И.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Лаборатория термохимии им. В.Ф.Лугинина. – Москва, 1965. – 9л.
1373903
  Бурылев Б.П. Стандартные энтельпии образования и методы их определения / Б.П. Бурылев. – Краснодар, 1979. – 77с.
1373904
  Григорьев А. Стандартный ввод/вывод и прерывания. / А. Григорьев. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Диалог-Мифи
Вып. 3. – 1991. – 64 с.
1373905
  Гуйван П. Стандартный договор и его место в регулировании договорных отношений // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.10-14
1373906
  Шапошников В.Г. Стандарты азокрасителей / В.Г. Шапошников. – Москва, 1936. – 160 с.
1373907
  Селина А.И. Стандарты аудита персонала как основа качества его проведения // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 196-202. – ISSN 1728-8878
1373908
   Стандарты аудиторской деятельности : Учебное пособие. – Москва : Инфра-М, 2000. – 312с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-00026-4
1373909
   Стандарты аудиторской деятельности. Англо-русский словарь аудиторских и бухгалтерских терминов. – Москва : ДИС, 1997. – 144с. – ISBN 5-86509-048-8
1373910
  Головач И.К. Стандарты в охране ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 110-113
1373911
   Стандарты вкуса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 114-115 : фото
1373912
   Стандарты второго поколения : (На вопросы ответил вице-президент РАО Кузнецов А.А) // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 3-6. – ISSN 1998-1740
1373913
  Девисилов В.А. Стандарты высшего профессионального образования компетентностного формата - вопросы структуры и содержания // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-22. – ISSN 1726-667Х
1373914
  Девисилов Владимир Аркадьевич Стандарты высшего профессионального образования компетентностного формата: вопросы структуры и содержания // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1373915
  Михальский Ю.А. Стандарты гражданского общества Украины / Михальский Ю.А. ; под общ. ред. Дубровского М.Л. ; Всеукраинский профсоюз правоведов. – Харьков ; Киев : Видавець Коваленко В.Ф., 2012. – 107, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 104-106. – ISBN 978-966-2509-16-8
1373916
  Щербаковский М.Г. Стандарты допустимости результатов экспертных исследований в судопроизводстве США и Украины: сравнительный анализ // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 37-48. – ISSN 0130-2655
1373917
  Крючковский Семен Аркадьевич Стандарты и качество : Рек. указ. лит. / Крючковский Семен Аркадьевич. – Москва : Книга, 1978. – 29с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 16)
1373918
  Хойнацкий М.С. Стандарты и качество книги / М.С. Хойнацкий. – М., 1991. – 110с.
1373919
  Емельянова М.Б. Стандарты и качество продукции / М.Б. Емельянова. – М., 1971. – 220с.
1373920
  Глуховский В.В. Стандарты и механизмы обеспечения прав пациентов в системах здравоохранения / В.В. Глуховский; Программа Европейского союза для Украины TACIS IBPP Programme; Программа "Восток-Восток: Партнерство без границ" Межд. фонда "Відродження" и др. – Николаев : Дизайн и полиграфия, 2008. – 136с. – ISBN 966-7841-75-8
1373921
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 1 (63). – 2009
1373922
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 2 (64). – 2009
1373923
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 3 (65). – 2009
1373924
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 4 (66). – 2009
1373925
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 5 (67). – 2009
1373926
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 6 (68). – 2009
1373927
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 3 (72). – 2010
1373928
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 4 (73). – 2010
1373929
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 5 (74). – 2010
1373930
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 6 (75). – 2010
1373931
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 2 (77). – 2011
1373932
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 3 (78). – 2011
1373933
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 4 (79). – 2011
1373934
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 5 (80). – 2011
1373935
   Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
№ 6 (81). – 2011
1373936
   Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в европейском высшем образовании // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 2 : Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в европейском высшем образовании. – С. 1-52. – (Проблемы зарубежной высшей школы). – ISSN 0132-2338
1373937
  Герасимова З.К. Стандарты и цены: (Проблемы взаимосвязи) / З.К. Герасимова, Л.В. Счастливцева. – М., 1980. – 111с.
1373938
  Днепровская Н. Стандарты информационной грамотности // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 110-113. – ISSN 0869-3617
1373939
  Медянкина Мария Стандарты красоты прошлого и будущего. Убийственно красивы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 82-87 : фото
1373940
  Зайцев В.В. Стандарты метаданных и их применение в геоинформатике // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 46-50. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1373941
  Венгловский Алексей Стандарты на растения. Раздел 4. Лиственные кустарники // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 98-101 : фото, табл.
1373942
  Венгловский Алексей Стандарты на растения. Раздел 5. Хвойные растения // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 101-104 : фото. табл.
1373943
  Жусупов М.Т. Стандарты образования в Республике Казахстан и ожидания молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 82-87. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются проблемы, касающиеся профессионализма будущих казахстанских специалистов, соответствия качества и уровня их подготовки реалиям сегодняшнего дня и мировым стандартам.
1373944
   Стандарты образования подвластные мечтам : Юбилейная медаль "России честь преумножая" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 40-41
1373945
   Стандарты общего образования Приднестровской Молдавской Республики как фактор укрепления единого образовательного пространства СНГ / Е.В. Бомешко, М.Р. Пащенко, М.Я. Макарова, С.К. Турчак // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 4. – С. 18-26. – ISSN 0869-561Х
1373946
   Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : Справочник. Документы, практика применения / [ сост. А.Н. Данилкина ]. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 592с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 114). – ISBN 978-5-8167-0025-2
1373947
  Мандринина Л.А. Стандарты по библиографическому описанию документов: проблемы применения // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 29-36. – ISSN 0869-6020


  Для решения задач интегрированности российской науки в мировую научную систему важное значение имеет представление публикаций ученых во всемирных и российских информационных системах. Это предъявляет новые требования к оформлению списков литературы (в ...
1373948
   Стандарты по библиотечно-информационной деятельности. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 576 с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-057-7


  Список действующих стандартов. Стандарты СИБД. ГОСТы по информационным технологиям. Предметный указатель. Незаменимое подспорье для широкого круга библиотечных и информационых работников
1373949
   Стандарты по библиотечному делу : Сборник. – Санкт-Петербург : Профессия, 2001. – 512с. – (Библиотека). – ISBN 5-86457-186-5
1373950
   Стандарты по библиотечному делу и библиографии. – М., 1985. – 279с.
1373951
   Стандарты по издательскому делу. – Москва, 1982. – 416 с.
1373952
  Щербо В.К. Стандарты по локальным вычислетльным сетям / В.К. Щербо. – Москва, 1990. – 304с.
1373953
  Саттер Герб Стандарты программирования на С++ : 101 правило и рекомендация / Герб Саттер, Андрей Александреску. – Москва : ИД Вильямс, 2005. – 224с. – (C++ In-Depth). – ISBN 5-8459-0859-0
1373954
  Филатова Елена Витальевна Стандарты профессиональной деятельности как основа формирования профессиональной компетентности социальных работников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1373955
  Загвоздкин В.К. Стандарты профессиональной деятельности учителя – инструмент оценки качества педагогического образования // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 101-111. – ISSN 2078-838Х
1373956
  Рудик П.А. Стандарты психотехнических испытаний. / П.А. Рудик. – Л., 1926. – 66с.
1373957
   Стандарты реактивов.. – Л.-М., 1934. – с.
1373958
  Бахтурина Т.А. Стандарты СИБИД в начале XXI века // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 10. – С. 60-71. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены действующие российские национальные стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу, их связи с предшествующими стандартами. Проанализированы проблемы разработки впервые созданных стандартов и вопросы обновления пересмотренных.
1373959
  Бахтурина Т.А. Стандарты СИБИД в начале ХХІ века : обновление и расширение информации // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – С. 59-76. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы деятельности библиотек в блогосфере и социальных сетях. Обоснована необходимость разработки законодательных актов, регламентирующих работу библиотек в соцсетях
1373960
   Стандарты статистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1. – 1960. – 63с.
1373961
   Стандарты статистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1; вып.5. – 1961. – 18с.
1373962
   Стандарты статистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1; вып2Б. – 1961. – 117с.
1373963
   Стандарты ститистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1; вып3. – 1960. – 60с.
1373964
   Стандарты ститистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1; вып3Б. – 1960. – 44с.
1373965
   Стандарты ститистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1; вып.2. – 1960. – 63с.
1373966
   Стандарты ститистического контроля /проект РТМ/.. – Ташкент
1; вып.4. – 1961. – 21с.
1373967
   Стандарты СЭВ. – М.
2. – 1987. – 239с.
1373968
  Карпов Л.Д. Стандарты управляют качеством / Л.Д. Карпов, Б.Д. Гребнев. – М., 1983. – 63с.
1373969
   Стандарты частоты и времени на основе квантовых генераторов и дискриминаторов. – Москва : Советское радио, 1978. – 303 с.
1373970
  Баширов Наиль Станет ли Астраханский край одним из центров туризма? : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 60-62 : Фото
1373971
  Парахина Наталья Станет ли Иордания раем для российских туристов : Благословенная земля в сердце Востока. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 72-73 : Фото
1373972
  Муаввад Ю. Станет ли Иран следующим на очереди? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Конфліктна ситуація щодо американо-іранських відносин
1373973
  Шутова Наталья Станет ли Испания направлением № 1? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 42 : Фото
1373974
  Баженова Е.С. Станет ли Китай локомотивом? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 4-8. – ISSN 0321-5075
1373975
  Расков Д. Станет ли микроэкономика институциональной? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 122-129. – ISSN 0042-8736
1373976
  Еремин С. Станет ли природный газ товаром мировой биржевой торговли? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 82-92 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0131-2227
1373977
  Савояров Никита Станет ли Санкт-Петербург круизной столицей России? // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 60-62 : Фото
1373978
  Герасимов Г.И. Станет ли тесно на земном шаре? / Г.И. Герасимов. – Москва, 1967. – 32с.
1373979
  Фомин А. Станет ли Украина большой Галичиной? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 11 (1606). – С. 75-84. – ISSN 0869-44435
1373980
  Сориа Ж. Станет ли Франция американской колонией? / Ж. Сориа. – М., 1948. – 212с.
1373981
  Гранин Ю.Д. Станетли Россия "национальным государством" ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 15-26. – ISSN 0042-8744
1373982
   Станжицький Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 458-459. – ISBN 978-966-439-754-1
1373983
   Станжицький Олександр Миколайович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 246. – ISBN 978-617-7530-19-9
1373984
  Драганов Д. Стани да седна / Д. Драганов. – София, 1994. – 189 с.
1373985
  Павлова Т.С. Стани і громадянське суспільство у філософсько-правовій концепції Г.В.Ф. Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 89-96. – ISSN 2076-1554
1373986
  Бойченко І.В. Стани суспільні / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 353. – ISBN 966-642-073-2
1373987
  Бабиков С. Станислав Бабиков : альбом / С.Г. Бабиков ; вступ. ст. Ю. Халаминского. – Москва : Сов. художник, 1976. – 55 с. : цв. ил. – (Серия "Новые имена")
1373988
  Бабиков С. Станислав Бабиков: Альбом / С. Бабиков. – М., 1979. – 55с.
1373989
   Станислав Белов. Анатолий Чермошенцев. Федор Бугаенко : живопись. Графика. Скульптура. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1978. – 41с.
1373990
  Чочиа Н.С. Станислав Викентьевич Калесник / Н.С. Чочиа. – Ленинград, 1983. – 109с.
1373991
  Чочиа Н.С. Станислав Викентьевич Калесник. / Н.С. Чочиа. – М., 1985. – 94с.
1373992
   Станислав Геннадиевич Бабиков, 1934-1977 : живопись, каталог выставки / Бабиков Станислав Геннадиевич, выставка живописи; Союз худож. СССР, М-во культуры ТССР, Союз худож. ТССР ; предисл. Г. Сауровой. – Москва : Советский художник, 1980. – [16] с., 9 л. ил. : цв. ил.
1373993
  Хорев В. Станислав Игнаций Виткевич на русском языке // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 272-279. – ISSN 1130-6545
1373994
  Дубинянская Я. Станислав Лем: Океан // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 46-65. – ISSN 1819-6268
1373995
   Станислав Монюшко. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1952. – 200 с.
1373996
  Зайцев В.Н. Станислав Никиреев / В.Н. Зайцев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1990. – 128 с.
1373997
  Земцов С.М. Станислав Ноаковский / С.М. Земцов. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 19 с.
1373998
  Сумцов Николай Станислав Ореховский // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 91-108
1373999
  Брониковский А. Станислав Понятовский или Секретные исторические события XVIII-го века : Пер. с фр. Ч. 1-2 / А. Брониковский; Соч. гр. Брониковского. – Москва : В тип. Лазаревых Ин-та вост. яз.
Ч. 2. – 1932. – 117, V, VI с.
1374000
  Горелов М.И. Станислав Юлианович Жуковский / М.И. Горелов. – Москва, 1982. – 271с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,