Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1372001
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 1. – 1977. – 300 с.
1372002
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 2. – 1977. – 318 с.
1372003
  Чуйко І.С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 159-171.
1372004
  Бойко Ю. Участь Євгена Чикаленка у процесах державотворення в добу української революції 1917-1919 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  На основі документів висвітлено діяльність Євгена Чикаленка в добу україської революції та його внесок у розвиток національно-визвольного руху. This article is based on documents and it describes the activity of Eugene Chykalenko in the period of ...
1372005
  Лобода К. Участь Європейського Союзу в конвенціях Міжнародної організації праці // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 25-29. – ISSN 1814-3385
1372006
  Гарас Н. Участь Європейського співтовариства у Конвенції ООН з морського права 1982 року (в аспекті мирного вирішення спорів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 205-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1372007
  Дацко О. Участь Європейської асоціації університетів у формуванні освітньої політики регіону // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 14-25. – ISSN 2312-5993
1372008
  Остапюк М. Участь ЄС у врегулюванні "замороженого конфлікту" в Придністров"ї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 104-108
1372009
  Паньків М. Участь жінки у визвольній боротьбі // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 7
1372010
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1372011
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238л. + Додатки : л.227-238. – Бібліогр. : л.189-226
1372012
  Рудська А. Участь жінок у суспільному та політичному житті: перспективи та перешкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 99-101. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальність вдосконалення релізації гендерної політики в Україні. Проаналізовано механізми залучення жінок обіймати керівні посади. На прикладі Фінляднії показано, як участь жінок у суспільному житті забезпечується законодавчим ...
1372013
  Розовик О. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 26
1372014
  Орлова Тетяна Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів ( історіографічні аспекти) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 106-117
1372015
  Копетюк М. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-105.
1372016
  Якубова Т. Участь запорозького козацтва в штурмі Очакова у часи росйсько-турецької війни // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 119-121. – ISBN 966-650-037-X
1372017
  Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.87-90. – Бібліогр.: 2н. – ISSN 0132-1331
1372018
  Галаган О.І. Участь захисника в стадії попереднього розслідування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассмотрены некоторые вопросы участия защитника в предварительном следствии, дан анализ освещения в юридической литературе спорного вопроса о процессуальном положении адвоката-защитника в советском уголовном процессе. Автор поддерживает ...
1372019
  Скрябін О.М. Участь захисника під час закінчення досудового розслідування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 121-128. – (Юридичні науки ; № 1)
1372020
  Леляк О. Участь захисника під час укладання угоди про визнання винуватості: право чи обов"язок? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 49-57
1372021
  Татаров О.Ю. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання / О.Ю. Татаров, С.С. Чернявський // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 77-84
1372022
  Сінєльник Р. Участь захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення в контексті пріоритетності забезпечення прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-76.
1372023
  Лукацька Л.Г. Участь захисника у слідчих діях // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С.84-90
1372024
  Лубенець Є. Участь збірної команди УСРР у 1 Всесоюзній спартакіаді 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-893-6
1372025
  Ольховая Ю.І. Участь Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 387-388
1372026
  Гогоша О. Участь збройних сил України у миротворчих операціях ООН та НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1372027
  Священко З.В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 120-125. – (Серія "Історичні науки")


  Свій погляд на земський рух виклав М. Драгоманов. С. 120.
1372028
  Магась-Демидас Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 49-63
1372029
  Шеверєва В. Участь ЗМІ у передвиборній агітації по виборах до вищих органів влади України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76.
1372030
  Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перебудови електричної активності головного мозку людини під час ритмічної стимуляції світловими спалахами. За допомогою методів реконструкції джерел електричної активності на основі аналізу незалежних компонентів виявлено, що основними але ...
1372031
  Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-16. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується систематичний огляд різних типів участі (політичної, громадянської і соціальної) і порівнюються тенденції і кшталти участі між певними кластерами європейських суспільств. Такі кластери включають, по-перше, "нову східну Європу", ...
1372032
  Кишиченко Т. Участь І. Каманіна у роботі Київської археографічної комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 120-127. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На сучасному етапі розвитку національної археографії велика увага приділяється науковому доробку вчених-істориків, які зробили значний внесок у її розвиток. Серед них одне з головних місць належить І. Каманіну – видатному історику, архівісту, ...
1372033
  Заболотна І. Участь І. Крип"якевича в діяльності Українського Таємного університету у Львові // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 68-74. – ISBN 978-966-2410-26-6
1372034
  Шевченко Г. Участь Івана Богуна у військово-політичному конфлікті між козацьким гетьманом Виговським та полтавським полковником Пушкарем // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 133-142
1372035
  Синенький В. Участь Івана Карпинця в українсько-польській війні 1918-1919 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 67-69. – ISSN 2076-1554


  І.І. Карпинець — український історик і музеєзнавець, член НТШ. Доктор філософії (1932 р.).
1372036
  Підбузька Г. Участь Івана Франка у чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-224. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто один із промовистих літературознавчих (історико-літературних) творів Івана Франка, з яким він виступив перед чужомовним читачем. Підкреслено особливу увагу автора до давньої (від Княжої доби) української літератури, лапідарність наукового ...
1372037
  Червінська Л.М. Участь іммігрантів у політичному житті країн-прийому // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 155-156
1372038
  Чучкова Н.О. Участь іноземних осіб у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чучкова Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
1372039
  Кундицький О. Участь іноземних структур у фінансуванні малого і середнього бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 412-418. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1372040
  Стрипко М. Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності як актуальна умова підвищення якості вітчизняного законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7069-14-9
1372041
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі флсв+ мутантних мишей : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Скрипник Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 24 с.
1372042
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСВ1-/- - мутантних мишей : Дис...канд.біолог.наук: 03.00.11 / Скрипник Наталія Вячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. – Бібліогр.:л.184-236
1372043
  Кузьмич О. Участь інших осіб у виконанні договорів про надання правової допомоги в положеннях нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 26-30
1372044
  Грицюта О.О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 153-161. – ISSN 2415-7422
1372045
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 140-155
1372046
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1372047
  Ємельянов В. Участь кальцієвої сигнальної системи в індукованому накопиченні калози та зростанні хітиназної активності у клітинах томатів / В. Ємельянов, В. Семенець, Д. Ноздренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль кальцієвої сигнальної системи в індукованому зростанні хітиназної активності та синтезі калози в культурі клітин томатів. Показано провідну роль периплазматичного пулу кальцію в індукуванні вивчених реакцій. The role Са2+ signaling ...
1372048
  Осташ Н.І. Участь Канади у війні в Афганістані в контексті канадсько-американських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 52-58
1372049
  Потапов О. Участь Київської міської думи в організації Київського українського народного університету // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 96-100. – ISSN 2309-9356


  Висвітлено повноваження органів міського самоврядування у сфері освіти. Проаналізовано участь Київської міської думи в організації, фінансуванні діяльності Київського українського народного університету (КУНУ), зміни контингенту студентів та складу ...
1372050
  Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633-34 рр. / О. Целевич. – 72с.
1372051
  Кочегаров К.О. Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1706-1711 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 18-33. – ISSN 0130-5247
1372052
  Леп"явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.16-27
1372053
  Верстюк В.В. Участь козацьких полків у воєнних діях на теренах ВКЛ у 1654 році в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 16-17
1372054
  Попова Н. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1372055
  Шульгва Н.П. Участь комерційного банку у лізинговому бізнесі / Н.П. Шульгва, Т.В. Шаповал // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 528-530
1372056
  Костюк М.П. Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915 - 1916 рр. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 278-295. – ISSN 2313-1993
1372057
  Латиш Ю.В. Участь Комуністичної партії України у виборах Президента України 2010 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISBN 978-966-171-277-4
1372058
  Рейтблат А. Участь комуністів у науковій роботі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Комуністи біологічного факультету повинні взяти найактивнішу участь в роботі наукових гуртків, очоливши науково-дослідну роботу на факультеті.
1372059
  Даниленко О. Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 28-33


  Розкриваються особливості діяльності кооперативних товариств у сфері зовнішньої торгівлі УСРР в 1920-і роки.
1372060
  Зазуляк Ю. Участь королівських комісарів у роз"їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV-XVI ст. // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 237-244. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1372061
  Замікула Микола Участь країн Балтії у операції НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 4 (8). – С, 67-73
1372062
  Хвіст В. Участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-139. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали про участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях у складі німецької армії в роки Великої Вітчизняної війни. Проаналізовано проблеми кримськотатарського колабораціонізму. In the article adduced materials about ...
1372063
  Дмитрук А. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті води і під Корсунем // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 47-53
1372064
  Дмитрук А.М. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті Води і під Корсунем // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 53-55
1372065
  Гушинець Г.П. Участь Л-тироксину в регуляції шлункового сокоутворення / Г.П. Гушинець, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунка за Басовим встановлено, що тиротоксин змінює характер гістамінової шлункової секреції в залежності від шляху надходження гормону в організм собак. Тривале пероральне призначення гормону знижує рівень шлункового ...
1372066
  Черкаська Д.В. Участь Л.М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 106-110. – ISSN 1996-9872
1372067
  Любчик І. Участь лемків у боротьбі за виборче право в Австро-Угорщині (До 110-річниці прийняття закону про "Загальне виборче право") // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 33-37. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1372068
  Генега Р.Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 97-112. – ISSN 0130-5247
1372069
  Галішевський В.А. Участь М. Брайчевського у створенні та діяльності Народного Руху України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 120-129. – ISSN 2077-7280
1372070
  Образцов С.В. Участь М. Омеляновича-Павленка в бою під Хелмно (1-2 листопада 1914 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 68-77
1372071
  Єфіменко В.П. Участь М.М. Цитовича у діяльності Київського юридичного товариства / В.П. Єфіменко, О.Є. Пилипенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 218-222. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1372072
  Волга В.О. Участь малого бізнесу у територіальних інноваційно-освітніх кластерах (зарубіжний досвід) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 168-181. – ISSN 2308-6912


  У статті систематизований розвиток територіальних інноваційно-освітніх кластерів (ІОК) промислово розвинених країн, відмінності функціонування яких визначаються історичними, демографічними, географічними особливостями. Технологічний розрив у розвитку ...
1372073
  Вербенська В.М. Участь МВФ у забезпеченні стійкості фінансових систем країн-реципієнтів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 165-169
1372074
  Шпакович О. Участь МЕО в міжнародному правотворчому процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 230-235
1372075
  Бенедисюк І. Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 69-75
1372076
  Берназюк Я.О. Участь міжнародних організацій у правотворчому процесі та вплив на проведення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7096-97-8
1372077
  Шевченко Н. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008-2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано участь міжнародних структур у наданні грантованої підтримки для наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка упродовж 2008-2011 рр.
1372078
  Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1372079
  Пішак В.П. Участь мікро РНК у ранньому розвитку тварин і людини / В.П. Пішак, М.О. Ризничук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 82-87. – ISSN 2226-1230
1372080
  Білоніжка П. Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід і мінералів / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 119-125 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
1372081
  Корж-Ікаєва Участь міліції та органів громадського-самоврядування в охороні та забезпеченні прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-97
1372082
  Іванов С. Участь Міністерства оборони України у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 75-81.
1372083
  Гнатюк Л.В. Участь міста в територіальному поділі праці (на прикладі м. Одеси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 14-19 : Табл.
1372084
  Глущєнко Ю.М. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 276-284. – ISSN 1563-3349
1372085
  Буряк Я. Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 26-30
1372086
  Назимко Сергій Петрович Участь міських верств населення України в національно-визвольному русі (1905-1907 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Назимко Сергій Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 213л. – Бібліогр.:л.8-21
1372087
  Назимко С.П. Участь міських верстів населення України у національно-визвольному русі. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Назимко С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1372088
  Компан О.С. Участь міського населення у визвольній війні українскього народу 1648-1654 рр. / О.С. Компан. – Київ, 1954. – 112с.
1372089
  Михайлина П.В. Участь міського населення України у визвольній боротьбі українського народу против польско-шляхетського поневолення за возз"єднання з Росією / П.В. Михайлина. – Чернівці, 1969. – 64с.
1372090
  Коробка В. Участь міської громадськості Катеринославської губернії в підготовці проекту городового положення 1870 року // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 1728-9343
1372091
  Климов А. Участь молодих робітників промисловості Донбасу в стахановському русі в другій половині 30-х рр. XX ст // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 102-109
1372092
  Похресник А.К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А.К. Похресник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 25-32. – ISSN 1818-5797
1372093
  Коротич І. Участь молоді у виборчому процесі: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-89
1372094
  Омельченко О.В. Участь молоді у розвитку промисловості західних областей України (1946-1958 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко О. В.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1372095
  Омельченко Олег Володимирович Участь молоді у розвитку промисловості Західних областей України (1946-1958 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко Олег Володимирович; Львівський держуніверситет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.157-174
1372096
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової,-тироїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Воронін Кирило Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.153-193
1372097
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової, -тиреоїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.03.09 / Воронін К.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1372098
  Слободяник Л. Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою / Л. Слободяник, Є. Решетнік, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах на щурах, внутрішньопортальне введення L-аргініну у дозах близьких до фізіологічної концентрації в крові, зумовлює розширення ємнісних судин печінки, внаслідок чого об"єм депонованої в них крові збільшується. Блокада NО-синтаз за ...
1372099
  Кириченко К.М. Участь морських агентів при вчиненні морського протесту // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 10-13
1372100
  Моргунова І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку. Проаналізовано вплив М. Довнара-Запольського на формування Наталії Дмитрівни як історика Росії. Work of N. Polonska-Vasylenko at the history-ethnographic group was ...
1372101
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 253 л. + Додатки : л.229-253. – Бібліогр.: л. 193-228
1372102
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
1372103
  Бондарчук К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 38-44
1372104
  Колісник В О. Участь народних засідателів у цивільному процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
1372105
  Шушкевич Ю.О. Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 177-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1372106
  Чуприна М. Участь населелля Чернігівщини у війні проти французьких загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.62-71
1372107
  Хом"як А. Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 67-71. – ISSN 2306-3974
1372108
  Сидоренко О.С. Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 359-362. – ISSN 2218-4805
1372109
  Січкаренко К.О. Участь наукових установ України у програмах ЄС: основні тенденції та проблеми / К.О. Січкаренко, Г.П. Дубинський // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 62-70


  Розглядаються аспекти науково-технічної співпраці українських науково-дослідних установ із зарубіжними партнерами. З огляду на те, що інтеграція української наукової спільноти до світового інформаційного нині є надважливим завданням, а досвід участі ...
1372110
  Савенко Т.С. Участь Наукового Товариства імені Шевченка у відзначенні ювілеїв та пам"ятних дат у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 61-63. – ISSN 1810-2131
1372111
  Кузьменко Н.О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 136-144. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Висвітлено факт участі колективу кафедри «Основи радіотехніки» Харківського політехнічного інституту (ХПІ) в дослідженнях за програмою Міжнародного геофізичного року (МГР) 1957–1958 рр. Детально викладено етапи підготовки й результати досліджень та ...
1372112
  Вітман К.М. Участь національних меншин у розробці концепції етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1372113
  Кулик С. Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960-2013 рр.) / С. Кулик, Ю. Головачек // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-44. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1372114
  Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 272-277 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1372115
  Послушин Є. Участь негромадських суб`єктів у здійсненні конституційних завдань держави (на прикладі вищого шкільництва) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.203-210. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1372116
  Олексієнко Наталія Валентинівна Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Афтореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 11 / Олексієнко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібл.: 9 назв
1372117
  Олексієнко Н.В. Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарнотиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клитинна біологія, гістологія / Олексієнко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. : Ілюстрації. – Бібліогр.: л. 130-154
1372118
  Дзержинський М.Е. Участь нейромедіаторних систем мозку в регуляції функції надниркових залоз у птахів / М.Е. Дзержинський, О.М. Птиця, О.В. Струц // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-131. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив блокади і стимулювання катехоламінергічних та холінергічних рецепторів головного мозку, а також нонапептидів в механізмі регуляції функції гіпоталамо-адреналового комплексу у 60-денних півнів. Встановлено, що через дофамінові рецептори ...
1372119
  Гавриш О.В. Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 - початок 1950-х рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 173-176. – ISSN 2076-8982


  На основі вивчення архівних джерел, матеріалів періодичної преси та спогадів очевидців у статті висвітлюється та аналізується раніше малодосліджена та на сьогодні досить актуальна проблема використання дитячої праці у відновленні промислового ...
1372120
   Участь Нз рецептора у функціонуванні мембрано- зв"язаних ферментів парієтальних клітин слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки / В.О. Чайка, Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Є.А. Строцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що агоніст Н3 гістамінового рецептора R-альфа-метилгістамін знижує активність 5ў-нуклеотидази та Na+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин слизової шлунка щурів за умов стресової моделі виразки. Введення антагоніста Н3 ...
1372121
  Хім"як А. Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 95-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1372122
  Пазюк Л.М. Участь нонапептидів гіпоталамусу в механізмах регуляції щитовидної залози / Л.М. Пазюк, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-125. – (Біологія ; Вип. 26)


  При використанні гістофізіологічного та радіоімунологічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введенні птахам пітуїтрину, до складу якого входять нонапептиди, які виробляються у ...
1372123
  Красногор О.В. Участь нотаріуса в процесі медіації // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1372124
  Нікітюк О.М. Участь нотаріуса у посвідченні шлбюних договорів: проблеми теорії і практики // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 116-118. – ISBN 978-617-673-442-0
1372125
  Міхеєв А. Участь О. Андрієвського у роботі Директорії УНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 15-16
1372126
  Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов"язок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1372127
  Фічора Т.І. Участь ОБСЄ в розв"язанні придністровського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2
1372128
  Кривошея І.І. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань).. / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 122-129. – ISSN 2076-1554
1372129
  Музичко О. Участь одеських істориків в українському національному русі другої половини XIX - початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-357-4
1372130
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  У дослідах на наркотизованих собаках і щурах та in vitro на ізольованих смужках судин вивчали вплив ацетилхоліну (АХ) та L-аргініну на скоротливість ворітної вени (ВВ). Внутрішньопортальне введення АХ і L-аргініну викликало зменшення локального ...
1372131
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1372132
   Участь опіоїдних рецепторів у реалізації впливу лей- і мет-енкефаліну на холесекрецію / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-68. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1372133
  Бабенко Людмила Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 20-х років // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 410-428
1372134
  Делія Ю.В. Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
1372135
  Войтенко А. Участь органів місцевої влади у мінімізації негативних наслідків аваріїна ЧАЕС // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.13 - 19
1372136
  Макаренко О. Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 13-16
1372137
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 184-205
1372138
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 18 назв
1372139
  Погребняк В.Я. Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-44
1372140
  Кубієвич С.П. Участь Організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 356-359. – ISSN 2219-5521
1372141
  Семьоркіна К.О. Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні національної стратегії у сфері прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначені проблемних питань, що виникають у взаємодії організацій громадянського суспільства та органів державної влади в цілому та під час формування і реалізації державної політики у сфері прав людини. На основі визначених проблем, ...
1372142
  Левчишина О. Участь організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 247-248
1372143
  Денісова Г.В. Участь особи як свідка у кримінальній справі - обставина, що виключає можливість ведення її провадження / Г.В. Денісова, О.В. Крикунов // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 435-440. – ISSN 1563-3349
1372144
  Гордійчук О.В. Участь П. Калнишевського в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 105-111. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1372145
  Совгиря О. Участь парламентської опозиції у виборчому процесі: характеристика чинного законодавства та пропозиції щодо його розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-90.
1372146
  Рассамакін М. Участь партії демократичного соціалізму у виборах 1994 року в Німеччині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 85-88
1372147
  Дорошко Микола Участь партійно-радянського керівництва УСРР в реалізації політики геноциду українського селянства у 1932-1933 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1372148
  Романюк В.В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 101-109. – ISSN 1999-5717
1372149
  Миснікова Т. Участь перекладача жестової мови у судовому процесі як гарантія реалізації принципу мови судочинства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 17-20
1372150
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1372151
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
1372152
  Скопненко Б.О. Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 106-112. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1372153
  Хитрич А.В. Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець XIX – початок XX століть) // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISSN 2413-5402
1372154
  Павлюк В.І. Участь підприємств міністерства оборони Ураїни в нтеграційній стратегії держави як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 17-22


  Розглядаються об"єктивні основи, стан та особливості участі державних підприємств Міністерства оборони України в реалізації інтеграційної стратегії держави через призму їх конкурентоспроможності. Обґрунтовується необхідність більш активної, системної ...
1372155
  Печенюк І.С. Участь підрозділів Збройних Сил України у міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006): гуманітарний аспект / І.С. Печенюк, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 368-381
1372156
  Стрельчук Н.В. Участь політичних партій Республіки Македонії у виборчому процесі (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 19)
1372157
  Кресіна І.О. Участь політичних партій у парламентських коаліціях в Україні / І.О. Кресіна, В.П. Мироненко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 81-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1372158
  Гонюкова Лілія Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.174-180
1372159
  Терзі О.С. Участь політичних партій України в реформуванні місцевих органів державної влади та самоврядування / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1728-3671
1372160
  Терзі О.С. Участь політичних партій України у прийнятті Декларації про державний суверенітет (історичний аспект) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 140-144. – ISSN 1728-3671
1372161
  Бойчук Я.А. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 36-41. – ISSN 2076-8982
1372162
  Папакін А. Участь польських військових формувань у оборонних боях у Києві у лютому 1918 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – 67-78. – ISSN 0869-3595
1372163
  Адамєц А. Участь польських і українських академічних бібліотек у Вікіпедії // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 85-86. – ISBN 978-966-941-056-6
1372164
  Баженова С.Е. Участь польської молоді Правобережної України в революційному русі (90-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) / С.Е. Баженова, С.І. Оліпер // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 91-106. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1372165
  Буглай Н.М. Участь Польщі в діяльності Вишеградської групи у контексті європейської інтеграції // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 290-307. – ISBN 978-617-534-424-8
1372166
  Темірова Н. Участь поміщицьких господарств України в хлібній торгівлі (II половина XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-89. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено один з аспектів підприємницької діяльності поміщиків України на межі XIX-XX ст. - торгівлю хлібом. На основі статистичних та аналітичних матеріалів охарактеризовані умови зберігання зібраного хліба, форми реалізації наявного зерна, визначені ...
1372167
  Липка Н.В. Участь понятих під час проведення окремих слідчих дій // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 53-59
1372168
  Булейко О.Л. Участь понятих у кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-5.
1372169
  Кучинська О.П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за і проти // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1372170
  Кріпак А.П. Участь потерпілого у кримінальному процессуальному доказуванні: окремі проблемні питання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-966-419-300-6
1372171
  Мещерякова Н. Участь прватних експертів у науковій та методичній діяльності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1608-6422
1372172
  Форитор Т.М. Участь представника потерпілого в кримінальному провадженні // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 46-48


  У статті визначено поняття та процесуальний статус представника потерпілого. Наведено факти обов"язкової участі представника. Розглянуто юридичну та матеріально-правову підстави представництва.
1372173
  Тернавська В.М. Участь представників місцевої громади у здійсненні правосуддя в Україні в ХІ-ХVIII ст.ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53.
1372174
  Цебенко О.О. Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV - XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 556-569. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1372175
  Скомороха Т.В. Участь Президента України у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 29-35. – ISSN 2220-1394
1372176
  Сидорчук О. Участь присяжних засідателів у судовому процесі за судовими статутами 1864р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.106-112. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1372177
  Романюк Б. Участь прокурора - криміналіста на стадії досудового слідства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50
1372178
  Анпілогов О. Участь прокурора в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 105-114.
1372179
  Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії і практики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.161-168
1372180
  Колотило О.О. Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Колотило Олексій Онуфрійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1372181
  Шаренко С Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як спосіб забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 181-186. – ISSN 0201-7245
1372182
  Смирнова В.В. Участь прокурора при розгляді в суді справ про застосування примусових заходів медичного характеру // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 255-261. – ISSN 0201-7245
1372183
  Василів С.С. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1372184
  Оксенчук І.В. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 108-114
1372185
  Драган О. Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 50-57
1372186
  Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1372187
  Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 29-37
1372188
  Непша О. Участь прокурора у наказному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-106.
1372189
  Годуєва К.І. Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / К.І. Годуєва, В.А. Мозгова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 227-231. – ISSN 2219-5521
1372190
  Руденко М. Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією: теоретичні та пракичні аспекти / М. Руденко, Т. Дунас // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-92
1372191
  Кушнерик Ю. Участь прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 78-83
1372192
  Крючко Ю. Участь прокурора у розгляді справ про корупційні правопорушення / Ю. Крючко, О. Червякова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-82.
1372193
  Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовуму порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-114.
1372194
  Корнієнко М.С. Участь прокурора у цивільному процесі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7363-7-0
1372195
  Руденко М.В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48.
1372196
  Олійник Х. Участь прокурора у цивільному процесі: підстави і форми // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-99
1372197
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1372198
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 230л. + Додатки : л.229-230. – Бібліогр. : л. 205-228
1372199
  Насвіщук Л. Участь прокурора у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 45-49.
1372200
   Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4 / І. Кізуб, О. Харченко, О. Костюк, Л. Остапченко, К. Клименко, А. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Цукровий діабет (ЦД) супроводжується розвитком порушень судинного тонусу. До розвитку цих порушень залучений регуляторний фермент протеїнкіназа С (ПКС). Багато даних свідчать про те, що скоротливі відповіді гладеньких м"язів судин суттєво підвищені за ...
1372201
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. – Бібліогр.: л. 113-133
1372202
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1372203
  Капралов О.О. Участь протеїнкінази С у дії токоферолу на синтез РНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-62. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Виявлено, що обробка ізольованих ядер нормальних щурів активатором протеїнкінази С ФМА викликає деяке збільшення синтезу РНК. У той самий час при додаванні ФМА до ядер, що були оброблені тритоном Х-100, не виявлено пригнічення синтезу РНК. Преінкубація ...
1372204
  Штефан М.Й. Участь професійних конференцій у радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – C. 99. – (Серія права ; № 6)
1372205
  Якуба В.В. Участь професора М.М. Новикова (1933-2007) у наукових форумах з актуальних проблем фізики // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 168-169
1372206
  Медведь М. Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
1372207
  Полянський Ю.Є. Участь професорсько-викладацького складу кафедри морського та митного права ОНЮА в навчальному процесі у навчальних центрах та інших підрозділах академії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 54-55.
1372208
  Штефан М.Й. Участь профспілок в ряданському цивільному процесі : Дис... канд. юридич. наук: / Штефан М.Й.; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – К., 1964. – 264, 48л. – Бібліогр.:л.1-48
1372209
   Участь профспілок у громадському житті села. Постанова ЦК ВКП/б/. – Х, 1929. – 32с.
1372210
   Участь профспілок у політичному житті України. – Київ, 2002. – 44с. – ISBN 966-95717-8-2
1372211
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 115-135
1372212
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1372213
  Васильченко Й В. Участь публічно- правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.46-61
1372214
  Мелех Б.В. Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 13-23
1372215
  Галаган В.Я. Участь радянських жінок у боротьбі проти гітлерівських загарбників (За матеріалами збірників документів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В настоящей статье рассматриваются сборники документов и материалов, в которых раскрывается вклад женщин Украины в достижение Победы советского народа над гитлеровской Германией.
1372216
  Зайцева М. Участь регіональних лідерів у світових інтеграційних процесах на прикладі країн БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 115-117
1372217
  Лях У. Участь редемптористів у проводі підпільної УГКЦ (1946 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 47-48
1372218
  Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації / С.В. Кульчицький. – К., 1975. – 175с.
1372219
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (досвід та уроки 80-х років) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна;. – К., 1993. – 23л.
1372220
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (Досвід та уроки 80-х років) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна; КПІ. – К., 1993. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
1372221
  Куций А.Ф. Участь Романа Сушка у бойових діях військової формації Січових Стрільців армії УНР (січень - квітень 1918 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1372222
  Сова А. Участь Романа Шухевича в пластовому русі // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 97-111


  У статті на основі неопублікованих архівних матеріалів, тогочасної преси та спогадів сучасників висвітлено маловідомі сторінки з життя та жіяльності Романа Шухевича в організації "Пласт"
1372223
  Швагрун В.В. Участь російських вчених в Міжнародному конгресі істориків в Лондоні 1913 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 169-171. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних документів висвітлено участь російських учених на Лондонському конгресі історичних наук. On the basis of the published materials and new archival documents exposed the participation of the Russian ...
1372224
  Сурнін В.Б. Участь Російсько-Німецького добровольчого легіону у визвольній боротьбі європейських країн проти Наполеона в 1812-1815 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 71-75. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1372225
  Надтока О.М. Участь російської інтелігенції в українському національному відродженні XIX - початку XX століття (до історіографії проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 43)


  Аналізується дореволюційний етап дослідження теми участі російської інтелігенції в українському національному відродження ХІХ - початку ХХ століття (до історіографії проблеми).
1372226
  Бут С. Участь Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у врегулюванні "корейської проблеми" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 118-121
1372227
  Потарикіна Л.Л. Участь РСІ УРСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1923-1934) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 28-36
1372228
  Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється участь українського вченого і громадсько-політичного діяча С.В. Бородаєвського у державотворчих процесах в Україні під час революційних подій 1917-1920 рр. Проаналізовано його роль в налагодженні зовнішньоторговельних зв"язків ...
1372229
  Корнієнко О. Участь С.В. Руднєва у створенні оборонних формувань Путивльського району Сумської області напередодні радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 131-136
1372230
  Ємчук О. Участь С.І. Маслова у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств у 1919 році // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-234


  Розкрито участь С. І. Маслова (1880-1957) у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств в 1919 р. на базі документів його особового архіву. Описано церковні бібліотеки та архіви.
1372231
  Бойко Наталія Участь С.О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900-1907 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 363-375. – ISBN 978-966-02-4851-9
1372232
  Коваль Л.В. Участь самодіяльних органів колективів підприємств у здійсненні управлінських функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 16-20. – (Серія права ; № 6)


  Повышение роли коллективов рабочих и служащих в решении вопроса деятельности предприятий - одна из задач, поставленных Программой КПСС. В настоящее время на социалистических предприятиях функционирует система самодеятельных органов производственников, ...
1372233
  Ковбасюк Ю. Участь Світового банку в трансформації економік країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.366-373. – ISBN 966-73-53-51-Х
1372234
  Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали / Б.Н. Малиновский. – К., 1991. – 253с.
1372235
  Козлов В. Участь святого престолу (Ватикану) у системі багатосторонньої дипломатії // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 180-182
1372236
  Збарський В.К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 87-93. – ISSN 2221-1055
1372237
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 134-159
1372238
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1372239
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1372240
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 158 л. – Бібліогр.: л. 133-158
1372241
  Камінська О. Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця XIX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 122-127. – ISSN 1728-9343


  Сидір Тимофійович Голубович — український галицький державний діяч, адвокат, доктор права, посол австрійського парламенту (від 1911) та Галицького сейму (від 1913).
1372242
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 187, [6] л. – Бібліогр.: л. 167-187
1372243
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1372244
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1372245
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Библиогр.: арк. 136-164
1372246
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 148л. – Бібліогр. : л.130-148
1372247
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1372248
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Більш значне зростання активності фермента було характерне для тварин, яким ...
1372249
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка (СОШ) за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Значніше зростання активності ферменту було характерним для тварин, яким ...
1372250
  Ситар О. Участь сірки в регуляції адаптивних змін ліпід-пігментного комплексу рослин сої за умов дії іонів свинцю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість регуляції сіркою активності захисних систем за умов дії іонів свинцю на прикладі змін у ліпідпігментному комплексі рослин сої. У рослин, що вирощувались без додавання сірки в поживне середовище за умов дії іонів свинцю на 48 годину ...
1372251
  Довбня В.А. Участь Січових стрільців в охороні правопорядку в Києві (грудень 1918 - лютий 1919 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-10. – Бібліогр.: 17 н.
1372252
  Величенко О. Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих органів влади (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-893-6
1372253
  Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1372254
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні окремих судових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні та організаційні питання проведення окремих судових рішень. Procedural and organizational matters of conducting individual court proceedings are dealt with.
1372255
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні слідчих дій : Кримінально-процесуальні, організаційні й криміналістичні аспекти. Навчально-практичний посібник / В.В. Ціркаль. – Київ : Кантрі Лайф, 2003. – 184с. – ISBN 966-96055-7-1
1372256
  Бойчук Т. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області (1946-1949 рр.). / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 8-19. – ISSN 2311-9896
1372257
  Даниленко О.В. Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 51-61. – ISSN 2227-183Х
1372258
  Старенький О.С. Участь сторін кримінального провадження у процесі доказування: проблемні питання нормативної регламентації // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 305-316
1372259
  Карпова І.Г. Участь студента у волонтерській роботі: набуття досвіду професійної діяльності // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2188-73-8
1372260
  Ховрич С. Участь студентів деяких українських вишів у відзначенні 100-річного ювілею Тараса Шевченка (1814 - 1861) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 374-377. – ISBN 978-966-171-893-6
1372261
  Катренко А.М. Участь студентів Київського університету у революційному русі Росії (80-і роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье освещается деятельность народовольческого кружка В.П. Конашевича - М.А. Корниенко и группы М.П. Шебалина, в которых активное участие приняли студенты Киевского университета, отмечается боевой, революционный демократизм устремлений этих ...
1372262
   Участь студентів КУП НАН України в роботі Міжнародної конференції (Луцьк) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
1372263
  Бургаз Ю. Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 79-84. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1372264
  Бургаз Ю.В. Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 27-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505
1372265
  Черченко І. Участь суб"єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.160-163. – ISSN 0132-1331
1372266
  Конаков Б. Участь США у Женевському переговорному процесі 1982 - 1989 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 49-53. – ISBN 978-966-171-793-9
1372267
  Білоніжка П. Участь Тараса Шевченка в Аральській науковій і Каратауській геологічній експедиціях // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 6-9. – ISSN 1563-3977
1372268
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : дис.. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр.: л. 159-191
1372269
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1372270
  Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Первомайський ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 192, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 4). – ISBN 978-966-7509-99-6
1372271
  Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах : Монографія / О.О. Первомайський. – Харків : Страйд, 2005. – 184с. – (Юридичний радник). – ISBN 966-8678-10-9
1372272
  Франків І. Участь Тита Реваковича в організації опіки над українською еміграцією // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 28-33
1372273
  Бабарицька В.К. Участь ТНК в інтеграції країни з перехідною економікою / В.К. Бабарицька, Ю.О. Барбаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення прямих іноземних інвестицій для повноцінної інтеграції країни з перехідною економікою у сві-тове господарство. Обґрунтовано модель такої інтеграції за допомогою транснаціональних корпорацій (ТНК). It was undertaken an attempt ...
1372274
  Петров Р.А. Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167-170. – ISSN 2220-1394
1372275
  Мельник Я. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 320-321
1372276
  Шиманович Ольга Участь третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 87-92
1372277
  Каленюк Г.Т. Участь трудящих в економічному житті суспільства / Г.Т. Каленюк. – Київ, 1982. – 48с.
1372278
  Боровська Л.П. Участь трудящих в управлінні виробництвом - важливий фактор підвищення його ефективності / Л.П. Боровська. – Київ, 1976. – 48с.
1372279
  Терлецький В.М. Участь трудящих мас в управлінні Радянською державою / В.М. Терлецький. – К., 1950. – 34с.
1372280
  Гура В. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В. Гура, Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто особливості функціонування бізнес-клубів, обґрунтовано важливість участі представників МСП у бізнес-клубах для зменшення ...
1372281
  Іванова О. Участь у діяльності товариства з обмеженою відповідальністю через представника, який діє за дорученням / О. Іванова, І. Балон, В. Зубова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 38-41
1372282
   Участь у Програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  За 2014-2015 роки від України було подано 394 заявки для участі у конкурсах програми Європейського Союзу "Горизонт 2020".
1372283
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 100-102.
1372284
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом непрацездатних утриманців спадкодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 105-107.
1372285
  Панич Н.Ю. Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 26-30. – (Право. Економіка. Управління)
1372286
  Штефан Е. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 5-14
1372287
  Допілка В.О. Участь України в боротьбі з морським піратством: етапи формування правової бази. / В.О. Допілка, І І. Нікольчева // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 123-131. – (Юридичні науки ; № 2)
1372288
  Колесникова В. Участь України в діяльності ЮНЕСКО до проголошення незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 298-301.
1372289
  Кориневич А. Участь України в договорі про застосування енергетичного співтовариства: перспективи і зобов"язання в енергетичній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 196-203


  Стаття присвячена аналізу положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та зобов"язань, які він накладає у енергетичній сфері. Аналіз договору таких зобов"язань є актуальним для України, адже з 1 лютого 2011 р. наша держава є членом ...
1372290
  Овчарова Л.П. Участь України в європейських наукових програмах: тенденції та перспективи / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 33-42. – ISSN 2310-5534
1372291
  Безкоровайна В. Участь України в інтеграційних процесах в умовах глобалізаційного розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 173-181. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1372292
  Костюк О. Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 93-97. – ISSN 2076-1554
1372293
  Скороход Ю.С. Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2
1372294
  Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях : Правова теорія і практика / Д.І. Кулеба ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Промені, 2007. – 304 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. серії Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-02-2
1372295
  Булгакова М. Участь України в міжнародних переговорах з питань зміни клімату: офіційна позиція України на погляд громадськості // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1372296
  Шевчук Василь Участь України в міжнародній миротворчій діяльності ( 1992-2002 рр. ) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 25-29
1372297
  Сєров О.П. Участь України в міжнародній та національній безпеці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 288-290. – ISBN 978-617-7363-7-0
1372298
  Бабець Ірина Георгіївна Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Участь України в міжнародному трансфері технологій та обміні результатами науково-технічної діяльності характеризується рядом проблем, найбільш суттєві з яких такі: незначні обсяги реалізації вітчизняної високотехнологічної продукції на ринках країн ...
1372299
  Шкуратенко О. Участь україни в ООН по законодавчому визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.59-61. – Бібліогр.: 17 н. – ISSN 0132-1331
1372300
  Гуменюк А.Г. Участь України в операції ООН в Сьєрра - Леоне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.73-76
1372301
  Корчомний Ю. Участь України в програмах партнерства НАТО в 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 76-78
1372302
  Радзієвська С.О. Участь України в регіональних інтеграційних процесах і їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 49-55.
1372303
  Романюк О.В. Участь України в регіональній економічній організації - Чорноморському Економічному співробітництві (ЧЕС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.164-168
1372304
  Кочубей Ю.М. Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 50-54. – ISBN 966-7196-06-2
1372305
  Віднянський С.В. Участь України в соціальній та гуманітарній діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 133-141.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1372306
  Кучик О Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1372307
  Пелих А.О. Участь України у зміцненні воєнно-політичної складової європейської безпеки: проблеми та шляхи їх вирішення // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 152-154
1372308
  Пастухова Л. Участь України у механізмі забезпечення прав людини за Європейською соціальною хартією // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 169-178. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1372309
  Дев"ятиярова В. Участь України у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 6-7
1372310
  Горкун Т.І. Участь України у міжнародній торгівлі послугами як фактор економічної безпеки нашої держави: пробеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 398-401
1372311
  Пронкіна Л. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій / Л. Пронкіна, О. Марченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів ...
1372312
  Маліченко О.М. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 381-389. – ISSN 1563-3349
1372313
  Грушова А.Т. Участь України у програмах ЮНІСЕФ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній проблемі - захисту прав дитини. Проаналізовано співробітництво України з ЮНІСЕФ щодо охорони дитинства та виокремлено найбільш вагомі проекти ЮНІСЕФ у цій галузі. Зроблено всебічний огляд спільних заходів, спрямованих на ...
1372314
  Нікешина Н. Участь України у процесах транснаціоналізації світового господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 70-73. – ISSN 1818-2682
1372315
  Домрачев В.М. Участь України у світових інвестиційних процесах / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 66-72
1372316
  Гуменюк А.Г. Участь України у створенні загальноєвропейського культурного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 293-300
1372317
  Щербаков М. Участь України у формуванні нової європейської системи колективної безпеки у 90-х роках XX століття: історіографія та огляд джерел // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 66-67
1372318
  Столярський О. Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 196-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1372319
  Дмитрук Я. Участь українських вояків у вересневій кампанії 1939 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-171-793-9
1372320
  Баран А. Участь українських депутатів парламенту Габсбурзької монархії у створенні українських освітніх, економічних та військових організацій на території Східної Галичини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – C. 5-10. – ISSN 2524-0129
1372321
  Щербаков М. Участь українських миротворців у міжнародних операціях на Балканах (90-і роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 358-360. – ISBN 978-966-171-795-3
1372322
  Данилевська О. Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 27-41. – ISSN 1682-3540


  "Проаналізовано основні напрями мовної політики Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР та участь у тогочасних процесах удержавлення української мови українських мовознавців - І. Огієнка, міністра освіти в уряді Директорії УНР, голови Правописної ...
1372323
  Зінченко Н.С. Участь українських науковців у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 7 (151). – С. 16-21


  Розглянуто досвід та перспективи участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України і динаміку участі українських вчених у 7-й РП. Представлено загальну характеристику Сьомої Рамкової програми ЄС. ...
1372324
  Іваник С. Участь українських філософів в науковій діяльності Польського філософського товариства у 1910-1939 рр. ( у межах досліджень Львівської філософської школи ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 119-126. – ISSN 0321-0499
1372325
  Кузнєцова Н. Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 211-216
1372326
  Мордвінцев В.М. Участь українського духовенства в роботі Законодавчої комісії 1767-1774 pp. // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея : науково-практична конференція. Київ, 17-18 лютого 1998 р. : доповіді, повідомлення. – Київ, 1998
1372327
  Палій А. Участь українського козацтва у війнах Польщі 1604 - 1618 років за московський трон (історичний нарис) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 110-119. – ISBN 966-650-037-X
1372328
  Стрельський В.І. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року / В.І. Стрельський. – К., 1953. – 32с.
1372329
  Драгомирецька І. Участь української діаспори Канади у відродженні кредитної кооперації в Україні (1992-2005 рр.) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 125-128
1372330
  Ісаєвич О. Участь української діаспори США в інформаційному забезпеченні України (фонд "Сейбр-Світло" і діаспора США) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 45-52
1372331
  Забігайло К.С. Участь Української РСР у виробленні статуту Організації Об"єднаних Націй ( До 20-річчя піписання Статуту ООН) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 109-115
1372332
  Павленко В.В. Участь Української РСР у радянсько-болгарському співробітництві. / В.В. Павленко. – К., 1985. – 48с.
1372333
  Руккас А. Участь українців - контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-102 : Фото. – ISSN 0869-3595
1372334
  Довбищенко М. Участь українців у державному будівництві Російської імперії XVIII - початку XIX ст. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 129-151. – ISBN 978-617-640-241-1
1372335
  Марущенко О.В. Участь українців у збройних силах Німеччини в роки Другої світової війни (на прикладі дивізії "Галичина"): проблеми історіографи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 28-31. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються окремі аспекти формування дивізії "Галичина" у висвітленні вітчизняних та зарубіжних істориків.
1372336
  Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 51-60. – ISSN 0320-9466
1372337
  Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-966-171-893-6
1372338
  Андрющенко Е. Участь УНА - УНСО в релігійному житті України 90-х рр. XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 718-724. – ISBN 966-7379-92-11
1372339
  Совгиря О. Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932
1372340
  Купчик Олег Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115. – Бібліогр. в кінці ст.
1372341
  Купчик О. Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115.
1372342
  Купчик О. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. Освещено участие УССР в международных конференциях в начале 1920-х гг. A participation of Ukrainian SSR in international conferences at the beginning of 1920 years is told.
1372343
  Федорова Л. Участь учених університету Св. Володимира у діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтв // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 143-146. – ISBN 978-966-95419-8-7
1372344
  Заболотна І.М. Участь учнів львівської школи Грушевського в археографічних експедиціях на початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 20-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1372345
  Сич О.А. Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 51-55. – ISSN 2071-4653
1372346
  Салтиков В.В. Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1372347
  Селевич Ю. Участь Харківської духовної консисторії у вирішенні конфліктів серед духовенства та прочан в XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-149
1372348
  Куліш С.М. Участь Харківської професури у створенні університетського статуту 1863 р.: спроба актуалізації історичного досвіду // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 199-204. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена виявленню участі харківської професури в обговоренні проекту університетського статуту в ХІХ столітті і особливостей самоуправління (автономії) університету, здійснена спроба актуалізації історичного досвіду.
1372349
  Хома І.Б. Участь холдінгових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 89-95. – ISSN 2221-8440
1372350
  Хитровська Ю.В. Участь церкви у національно - визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. та урядова реакція на неї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Історія ; Вип. 47)


  На основі архівних матеріалів досліджується питання про участь в польському та українському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці ХVIII - на початку ХІХ ст. та реакція уряду на неї.
1372351
  Бровченко Т. Участь Чехословацької республіки у міжнародному процесі врегулювання становища біженців (1921-1938) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політику Ліги Націй щодо біженців та участь у цьому процесі Чехословацької республіки. The article deals with the policy of the League of Nations concerning refugees and the participation of Czechoslovakia in this proc-ess.
1372352
  Кузьменко А.В. Участь Чорногорії в Першій світовій війні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1372353
  Білий Дмитро Участь Чорноморського козацького війська у Кавказькій війні (1792-1860 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 18-23
1372354
  Шегда О. Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990-2000-х роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
1372355
  Мазипчук М. Участь Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та хлібозаготівель в 30-ті роки XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 284-286. – ISBN 978-966-171-893-6
1372356
  Кучер В.В. Участь Ю.Тютюнника в українізації військових частин у Криму // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 172-186
1372357
  Ільчишин С. Участь Юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу у II Речі Посполитій // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – С. 46-52. – ISSN 2518-7732
1372358
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198л. – Бібліогр. : л.171-198
1372359
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
1372360
  Горевий Володимир Участь юридичної служби суб"єкта господарювання (підприємництва) у відшкодуванні шкоди, заподіяної йому працівником / Горевий Володимир, Куліш Анатолій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 81-83
1372361
  Горевий В. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків заподіяних суб"єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В. Горевий, А. Куліш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-42.
1372362
  Мазипчук М. Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925-1930 роки) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 43-47


  У статті вивчається діяльність Юрія Коцюбинського на посаді радника повноважних представництв СРСР протягом другої половини 20-х років XX ст. Особлива увага приділяється розкриттю внеску Ю. Коцюбинського у роботу радянських представництв Австрії та ...
1372363
  Ковальчук М. Участь яничар в економічному житті Османської імперії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-793-9
1372364
  Мосолов В.Г. Участье / В.Г. Мосолов. – Волгоград, 1966. – 28с.
1372365
  Старшинов Н.К. Участье / Н.К. Старшинов. – М, 1987. – 159с.
1372366
  Костюк М.П. Учась німців у розвитку сільської промисловості Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.99-106. – ISBN 966-551-070-3
1372367
  Зубов Н.Н. Учатсие Советского Союза в проведении второго Международного полярного города (1932-1933) / Н.Н. Зубов, Н.И. Козицкий. – М., 1959. – 36с.
1372368
  Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 93-104. – ISSN 0132-1625
1372369
  Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70 х годов ХІХ в / П.С. Ткаченко. – М, 1978. – 245с.
1372370
  Кныш Г.Н. Учащаяся молодежь в российских революциях. / Г.Н. Кныш. – Днепропетровск, 1993. – 152с.
1372371
  Джахая Л.Г. Учащаяся молодежь в эпоху НТР. / Л.Г. Джахая. – Сухуми : Алашара, 1989. – 82 с.
1372372
  Шенгелиа Г.Н. Учащаяся молодежь Грузии в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шенгелиа Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1372373
   Учащаяся молодежь: Социальные проблемы самоуправления. – К, 1992. – 165с.
1372374
  Науменко Г.Ф. Учащейся молодежи - интернационалистическую закалку / Г.Ф. Науменко. – К, 1981. – 160с.
1372375
  Глазырин В.В. Учащийся СПТУ: права, обязанности / В.В. Глазырин, В.Г. Гришаева. – М, 1987. – 158с.
1372376
  Фаньян Д.С. Учащимся -- прочные знания и навыки по гражданской обороне / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1979. – 93с.
1372377
   Учащимся о религии и атеизме. – Петрозаводск, 1989. – 131с.
1372378
  Колбаско И.И. Учащимся о самообразовании. / И.И. Колбаско. – Минск, 1976. – 160с.
1372379
  Малыгин М.А. Учащимся профессионально-технических учебных заведений о Продовольственной программе СССР. / М.А. Малыгин, Е.Ф. Соснин. – М., 1983. – 65с.
1372380
  Самойлов И.И. Учбно-наглядные пособия по географии / И.И. Самойлов. – Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 223с.
1372381
  Волков Г.І. Учбовий курс кримінального права / Г.І. Волков. – Харків : Вид-во НКЮ УСРР
Т. 1 : Злочин. – 1930. – 404 с.
1372382
   Учбовий посібник "НСДАП - Шлях до влади /1919-1933рр/2. – Запоріжжя, 1993. – 99с.
1372383
  Маняко Г.А. Учбовий посібник з німецької мови для студентів медичних ін-тів / Г.А. Маняко. – К., 1965. – 220с.
1372384
  Сідлик З.Л. Учбовий посібник з прикладной частини курсу промислової статистики / З.Л. Сідлик. – Харьков, 1963. – 264с.
1372385
  Заворотько П.П. Учбовий посібник з радянського цивільного процесуального права / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ : Вид-во Київського ун-ту
Вип. 2 : Особи, які беруть участь у справі позовного провадження. – 1967. – 107 с. – Назва вип. 1: Практичний посібник з радянського цивільного прцесуального права. - На обкл. назва вип. : Особи, які....
1372386
   Учбові завдання для тестового вибіркового контролю з курсу "Нижчі рослини". – Київ, 1981. – 60с.
1372387
   Учбові завдання до інтенсивно-корективного курсу французської базисної граматики для студ.фак.романо-герм.філології. – К, 1984. – 39с.
1372388
   Учбові завдання з англійської мови /теми "Знаменні дати нашої країни"/ для студентів неспеціальніх факультетів. – Київ, 1983. – 44с.
1372389
   Учбові завдання з англійської мови для студ.3-го курсу юридичного факультету. – Київ, 1983. – 28с.
1372390
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентґв 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
1372391
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 1У курсу історичного факультету. – Київ, 1981. – 46с.
1372392
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів відділення української мови та літератури філологічного факультету. – Київ, 1983. – 44с.
1372393
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1977. – 79с.
1372394
  Архипович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архипович, Г.А. Кириченко. – Київ, 1977. – 79с.
1372395
   Учбові завдання з астрометрії для студентів першого і другого курсів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1983. – 60 с.
1372396
   Учбові завдання з німецької мови для студентів третіх-четвертих курсів факультету журналістики. – Київ, 1983. – 52с.
1372397
   Учбові завдання з позалекційного читання для студентів радіофізичного та фізичного факультетів. – ч.1. – Київ, 1992. – 38с.
1372398
   Учбові завдання з фонетики польської мови для занять у фонолабораторії студ 1-3 курсів спеціалізации "Слов"янські мови та літератури". – К, 1983. – 12с.
1372399
   Учбові завдання та контрольні роботи з англійської мови для студентів Ш-1У курсів заочного відділення філологічного ф-ту. – Київ, 1984. – 68 с.
1372400
   Учбові завдання та методичні вказівки до практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – Київ, 1981. – 32с.
1372401
   Учбові завдання та методичні вказівки. До практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – К, 1982. – 22с.
1372402
  Ветвінська Т.Л. Учбові завдання:Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу фак-ту романо-германської філологїї / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ, 1977. – 38с. ; №2
1372403
  Сухова Т. Учбові заклади морського відомства в культурному розвитку Миколаєва (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 76-79. – ISSN 1998-4634
1372404
   Учбово-методичний посібник з курсу діалектичного матеріалізму. – Х, 1961. – 164с.
1372405
   Учбово-методичний посібник з курсу історичного матеріалізму. Для студентів-заочників вищ.учбових закладів. – К, 1960. – 156с.
1372406
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.. – вип.1. – К, 1965. – 64с.
1372407
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.Сеінарські заняття. Для студентів загальнонаук. фак. вищих учб. закладів. – вип.4. – К, 1965. – 32с.
1372408
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії /докомуністичні способи виробництва/. Для студентів заоч. і вечірн. відділів та загальнонаук. фак-тів вузів Укр.РСР. – К, 1964. – 117с.
1372409
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Для студентів-заочників вузів Укр.РСР.. – Х, 1961. – 192с.
1372410
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Комуністичний спосіб виробництва. Для студентів заоч. і вечірніх відділів та зангальнонаук. фак. вузів Укр. РСР. – К, 1965. – 160с.
1372411
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХП з"їзду КПРС для студентів, що вивчають політичну економію. – К, 1962. – 128с.
1372412
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХШ з"їзду КПРС.. – К, 1967. – 119с.
1372413
  Карпенко Ю.О. Учбово-методичні вказівки з кусру історичної граматики української мови / Ю.О. Карпенко. – Київ, 1960. – 44с.
1372414
   Учбово-методичні нормативи викладання юридичних наук. – К, 1972. – 58с.
1372415
  Сергеева Л. Учеба в Восточной Европе: пять мифов и их разоблачение // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Данный материал был опубликован в еженедельнике "УИКЕНД", № 15. Мир глобализируется и становится дружественнее к молодым людям, желающим стать профессионалами международного уровня, какую бы страну они ни представляли. Чтобы получить диплом, ...
1372416
  Царев В. Учеба в Германии : реалии и перспективі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 57-69. – ISSN 1562-529Х
1372417
  Полехина Ю. Учеба во Фландрии // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 января (№ 12). – С. 11


  Обучение в бельгийских университетах.
1372418
  Полехина Ю. Учеба за глаз // Сегодня. – Киев, 2017. – 11 апреля (№ 66). – С. 11


  Обзор возможностей обучения на заочном отделении. О плюсах и минусах учебы на заочном отделении говорит директор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Ризун.
1372419
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1372420
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1372421
  Сигал Л.М. Учеба и труд. Из опыта перестройки школы / Л.М. Сигал. – Куйбышев, 1961. – 127 с.
1372422
  Полехина Ю. Учеба на курорте [Кипре] // Сегодня. – Киев, 2017. – 12 сентября (№ 165). – С. 11


  Система образования на острове в авторитете не только у местных жителей, но и считается сильной среди иностранцев. Среди преимуществ - овладение несколькими языками (греческий, турецкий, ливанский, французский, испанский) по современейшим методикам. К ...
1372423
  Грай П А. Учеба,труд,творчество / П А. Грай, . – Челябинск, 1963. – 67с.
1372424
  Кръстев Боримир Учебен наръчник за българска културна реч : Как (не) трябва да говори всеки ученик, всеки студент, всеки образован българин: С речник от 2500 думи, които най-често се произнасят неправилно / Кръстев Боримир. – Пловдив : Летера, 1999. – 297с. – ISBN 954-516-242-2
1372425
  Хрусанов Г. Учебен процес / Г. Хрусанов. – София, 1971. – 474 с.
1372426
  Павлов Д. Учебна техника за институте за началки учители / Д. Павлов. – София, 1979. – 143с.
1372427
  Трембачев А.Ф. Учебная геодезическая практика : учебно-методич. пособ. / Киевский ордена Ленина государственный ун-т им. Т.Г. Шевченка ; А.Ф. Трембачев. – Киев : Киевский университет, 1967. – 132 с.
1372428
   Учебная геодезическая практика студентов университета / Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев; МВиССО РСФСР ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева ; Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев ; [под ред. Г.Ф. Лысова]. – Саранск, 1972. – 130 с.
1372429
   Учебная геологическая практика. – Иркутск, 1981. – 42с.
1372430
   Учебная геологосъемочная практика. – Свердловск, 1981. – 76с.
1372431
  Шубина Н.Г. Учебная геоморфологическая практика в Подмосковье. / Н.Г. Шубина. – М., 1973. – 141с.
1372432
  Писарев А.Е. Учебная гостиница: опыт соседей : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
1372433
  Захраи С.Х. Учебная грамматика русского языка / Сейед Хасан Захраи. – [Тегеран : Изд-во Тегеран. ун-та. – [588] c. : табл., портр. – Книга на персидском языке. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – ([Книги по гуманитарным наукам ; 104 ; Иностранные языки]). – ISBN 964-459-707-9
1372434
  Кюнер Р. Учебная греческая грамматика / [соч.] Р. Кюнера ; пер., с необходимыми изм. и приб., с 24-го изд. подлинника П. Н[осов]. – 2-е изд., пересмотр. и испр. – Санкт-Петербург : [Тип. И.И. Глазунова], 1869. – X, 308, 46 с.


  Пер.: Носов, Петр Михайлович (1821-1899)
1372435
  Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства / Т.В. Габай. – М., 1988. – 254с.
1372436
  Кабанова-Меллер Учебная деятельность и развивающее обучение. / Кабанова-Меллер. – М., 1981. – 96с.
1372437
  Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов : Справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В.М. Арыдин, Г.А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. – 80с. – ISBN 966-7200-07-8
1372438
  Лешин Владимир Вячеславович Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических заболеваний // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Основу исследования составил авторский подход к изучению проблем, которые связаны с обучением учащихся, имеющих тяжелые формы соматических заболеваний (ТФСЗ). Этот подход опирается на теоретические и экспериментальные исследования в области специальной ...
1372439
  Антонова С.Г. Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  статье рассматриваются теоретические и методические вопросы использования междисциплинарного знания в содержании учебной дисциплины с учетом формирования общекультурных компетенций.
1372440
   Учебная и воспитательная работа в школах мастеров. – Челябинск, 1967. – 100с.
1372441
   Учебная и воспитательная работа в школе-интернате. – Пермь, 1963. – 108с.
1372442
  Субботина А.П. Учебная и воспитательная работа в школьной ученической бригаде. / А.П. Субботина. – М., 1960. – 31с.
1372443
  Крутских Д.А. Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны / Д.А. Крутских, А.П. Руденко. – М., 1984. – 126с.
1372444
  Архангельский С.И. Учебная и научная кинематография в высшей школе / С.И. Архангельский, Б.В. Кубеев. – Москва, 1956. – 62с.
1372445
  Дармодехин Сергей Владимирович Учебная и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе Франции : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дармодехин Сергей Владимирович; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1372446
  Маньшин Р. Учебная и трудовая миграция молодежи из России / Р. Маньшин, Е. Письменная, О. Тимошенко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 61-66.
1372447
  Лебедев П.М. Учебная картина как вид наглядного пособия и методика работы с нею (На матер. преаод. географ. и ист. в 5-7 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедев П.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 19л.
1372448
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – VI, 309 с., 5 л. карт. – Экз. дефектный, 1 л. катры вырезан
1372449
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, 309 с., 5 л. карт
1372450
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – VI, 309 с., 5 л. карт.
1372451
  Зайцева А.В. Учебная книга и книжное дело московского студенчества в начале XX в.: библиотеки, издательства, книжная торговля // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 0869-608Х


  Из нескольких десятков студенческих издательств дореволюционной России только три являлись библиотеками-издательствами: Библиотека студентов-юристов Киевского университета св. Владимира, Студенческая библиотека Института инженеров путей сообщения в ...
1372452
  Константинов, Е. Учебная книга истории государства Российского, составленная из новейших отечественных творений..., с присовокуплением леточислительных таблиц к каждому периоду. – Спб., 1820. – /2/, 411с.
1372453
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для старших классов мужских гимназий / Н. Кареев. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1902. – 236 с. + исторические карты
1372454
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для коммерческих училищ / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1903. – 236 с. + исторические карты
1372455
  Курчаткин В.В. Учебная книга кузнеца-газосварщика / В.В. Курчаткин. – М, 1980. – 300с.
1372456
  Кириллов И.И. Учебная книга мойщика сельскохозяйственных машин. / И.И. Кириллов, В.П. Пименов. – М., 1975. – 160с.
1372457
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 350 с., 8 л. карт.


  На тит. л. печать-экслибрис: Книжный магазин .. Просяниченко
1372458
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1914. – [8], 268 с.
1372459
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1915. – [6], 268 с.
1372460
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 2 : От эпохи Петра Великого до Пушкина включительно. – 1915. – [4], 272 с.
1372461
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 3 : Эпохи императора Николая I и Александра II. – 1915. – [4], 426 с.
1372462
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности. – С-Пб., 1820. – 450с.
1372463
   Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности : изданныя Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 2. – 1820. – 450 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1372464
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности, или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности. – Спб., 1820. – 363с.
1372465
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 1. – 1819. – [6], VI, 400 с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Князь Юрий Зенкевич-Керновский
1372466
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 2. – 1820. – [2], 442, [8] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1372467
  Греч Н.И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 3. – 1820. – [4], 363 с. – На корешке: Учебная Книга Российской словесности. Часть III


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням. На форзаце 2 надпси черными чернилами: "Юрия Зенкевича Восп. Коллегии Павла Галагана 39 выпуска" и ...
1372468
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии Издателя
Ч. 4. – 1822. – [2], VIII, 663, [14] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1372469
  Глазков А.А. Учебная лаборатория вакуумной техники / А.А. Глазков, Р.А. Милованова. – Москва : Атомиздат, 1971. – 279 с.
1372470
  Морозова И.Г. Учебная лаборатория электровакуумных и полупроводниковых приборов / И.Г. Морозова. – Москва, 1967. – 379 с.
1372471
  Данилов Н.Н. Учебная летняя практика по ихтиологии и гидробиологии / Н.Н. Данилов, Р.К. Зиганшина. – М, 1982. – 88с.
1372472
  Мохов И.А. Учебная литература / И.А. Мохов. – М, 1954. – 28с.
1372473
  Баязитова Г. Учебная литература для студентов вузов: опыт США / Гузель Баязитова // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-57. – ISSN 1726-6726
1372474
  Ким И.Н. Учебная литература для уровневой системы образования. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 93-100. – ISSN 0869-3617


  Эффективное обучение бакалавров и магистрантов в компетентностном формате возможно только при наличии учебной литературы с высоким научно-инновационным и учебно-методическим потенциалом. Учитывая, что ресурсов ни одного из вузов недостаточно для ...
1372475
  Исаченкова Л.Б. Учебная мотивация студентов географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 37-49. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особенностям учебной мотивации студентов географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для студентов всех пяти курсов мотивы социального одобрения и избегания неудачи ...
1372476
  Бухгольц О.Э. Учебная полевая практика по экономической географии : Руководство для студентов-экономгеографов 2 курса / О.Э. Бухгольц. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 83с.
1372477
  Мишнев В.Г. Учебная практика по геоботанике : Учеб.пособие для студ. биологич. спец. / В.Г. Мишнев, Л.П. Вахрушева, С.Ф. Котов; МВиССО УССР, Симферопольский гос. ун-т. – Киев, 1988. – 89с.
1372478
  Кусов В.С. Учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1 курса ф-та почвоведения / В.С. Кусов. – Москва : Московский университет, 1988. – 55 с. – ISBN 5-211-00736-0
1372479
   Учебная практика по геодезии и разведке торфяных месторождений. – Минск, 1965. – 28с.
1372480
  Корчагин В.В. Учебная практика по геологической съемке в области развития магматических образований / В.В. Корчагин, В.А. Тимесков. – Казань, 1976. – 32с.
1372481
   Учебная практика по зоологии позвоночных. – Рига, 1976. – 88с.
1372482
   Учебная программа по политической экономии для студентов экономического факультета Московского университета. – М, 1975. – 64с.
1372483
   Учебная программа спецкурса "Пионерская практика в школе" для студентов 2-3 курсов. – Одесса, 1981. – 59с.
1372484
  Квит С. Учебная разгрузка / розмову вела Євгенія Вецько // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 11 (652), 20 марта 2015. – С. 10-15. – ISSN 2305-3364


  Министр образования Сергей Квит рассказал Корреспонденту, какие школы и вузы прекратят существование, что такое ПТУ по-голландски, введут ли плату за обучение в старших классах и как учиться детям из зоны АТО.
1372485
  Минин И.А. Учебная теория словесности / [соч.] Н. Минина. – 11-е изд. – Пермь : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1876. – 72 с.
1372486
  Бокачев Н.Г. Учебная топографическая практика : методические указания / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1982. – 50с.
1372487
   Учебная тревога. – М, 1988. – 304с.
1372488
  Ксенз Л. Учебная тревога // Деловая столица. – Киев, 2013. – 10 июня (№ 22/23). – С. 26


  В 2013 году правительство увеличило госзаказ на технические специальности и уменьшило финансирование популярных направлений. Это вызовит недобор на некоторые специальности, что даст возможность чиновникам от образования возобновить коррупционные схемы.
1372489
  Ксенз Л. Учебная тревога превращается в панику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 3 березня (№ 9). – С. 22


  Вступна кампанія - 2014 у вітчизняні вузи опинилася під загрозою зриву. Вступительная кампания-2014 в отечественные вузы оказалась под угрозой срыва.
1372490
   Учебная тропа природы "Матвеевский лес". – М, 1981. – 42с.
1372491
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
1. – 154с.
1372492
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
2. – 164с.
1372493
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
3. – 442с.
1372494
   Учебная цифровая вычислительная машина "ПЕНЗА-1" и ее применение в учебном процессе. – Москва, 1973. – 24с.
1372495
  Коровкина Н.Н. Учебная экологическая тропа : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 57-58 : Табл. – ISSN 0016-7207
1372496
  Bernstein J. Учебниик физиологии животного организма и в частности человека / J. Bernstein. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1895. – 773 с.
1372497
  Капабланка Х.Р. Учебний шахматной игры / Х.Р. Капабланка. – М., 1975. – 151с.
1372498
  Камянова Т. Учебник Deutsch немецкого языка / Татьяна Камянова. – 3-е изд., исправл и доп. – Москва : Славянский дом книги, 2003. – 592с. – ISBN 5-85550-127-2
1372499
  Карягин А.В. Учебник автолюбителя. / А.В. Карягин, Г.М. Соловьев. – 9-е изд. – М., 1956. – 304с.
1372500
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1904. – [4], X , 578, с.
1372501
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1907. – [4], X , 578 с.
1372502
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии / В.Б. Гуревич, В.П. Минорский. – Москва, 1958. – 164 с.
1372503
  Трубин Ф.Г. Учебник аналитической геометрии для ВТУЗов с приложением "Некоторых методических замечаний к преподаванию аналитической геометрии во ВТУЗах" : Автореф... канд. пед.наук: / Трубин Ф.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1372504
  Павлович Н.А. Учебник аналитической химии для средн. мед. школ. / Н.А. Павлович. – Л., 1952. – 208с.
1372505
  Колесников Н.В. Учебник анатомии и гистологии человека. / Н.В. Колесников. – М., 1948. – 359с.
1372506
  Дюваль М. Учебник анатомии и физиологии человека / Дюваль М.; испр. и доп. Ф.Е. Тур. – 3-е изд. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1908. – VII, 427 с.
1372507
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – М., 1954. – 363с.
1372508
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., перераб. – М., 1960. – 244с.
1372509
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1963. – 348с.
1372510
  Завьялов В.В. Учебник Анатомии и физиологии человека : для средних учебных заведений / В.В. Завьялов. – Киев : Типография Петра Барского, 1907. – II, 175 с.
1372511
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 136с.
1372512
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 4-е изд. – М-Л, 1953. – 136с.
1372513
  Годлинник Ю.Г. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.Г. Годлинник, М.Д. Кузнец. – изд 17-е. – Л, 1954. – 144с.
1372514
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 6-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 120с.
1372515
  Звинская З.И. Учебник англ. языка для 5-го класса. / З.И. Звинская. – К, 1960. – 124с.
1372516
  Ланда А. Учебник англ. языка для 9-го класса средней школы / А. Ланда, М.И. Лебединская. – Изд. 6-е. – Москва-Ленинград, 1947. – 116с.
1372517
  Фоломкина Учебник англиийского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 10-изд. – М, 1976. – 192с.
1372518
   Учебник английского военного перевода. – М, 1946. – 435с.
1372519
  Аракин В.Д. Учебник английского военного перевода. / В.Д. Аракин. – Москва, 1946. – с.
1372520
  Борисов Ю.Б. Учебник английского язка. ДЛя 2 класа школ с преподаванием ряда предметов на иностр. яз. / Ю.Б. Борисов. – Изд. 3-е. – М., 1966. – 196с.
1372521
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 5-е изд. – М. – 208с.
1372522
  Вайсблит И. Учебник английского языка / И. Вайсблит. – Москва-Ленинград, 1930. – 523 с.
1372523
  Абрам С.Я. Учебник английского языка : для вузов, втузов, рабфаков, техникумов и рабочих кружков / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва ; Ленинград : Центриздат ; Коминтерн, 1931. – 287 с.
1372524
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, Т.М. Кобленц. – Москва, 1936. – 175с.
1372525
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, С.С. Толстой. – М.-Л., 1936. – 200с.
1372526
  Бартенева Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Бартенева. – М., 1940. – 248с.
1372527
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 3. – 1940. – 41 с.
1372528
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 4. – 1940. – 44 с.
1372529
  Корндорф Б.Ф. Учебник английского языка / Б.Ф. Корндорф. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1945. – 451с.
1372530
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 8. – 1945. – 104 с.
1372531
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 1. – 1947. – 76 с.
1372532
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 2. – 1947. – 36 с.
1372533
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 5. – 1947. – 57 с.
1372534
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 6. – 1947. – 44 с.
1372535
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 7. – 1947. – 52 с.
1372536
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1948. – 320с.
1372537
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1949. – 320с.
1372538
  Михайловская М.И. Учебник английского языка / М.И. Михайловская. – М, 1949. – 140с.
1372539
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1949. – 404с.
1372540
  Галинская М. Учебник английского языка / М. Галинская, З. Цветкова. – Москва, 1950. – 528с.
1372541
  Суворов С.П. Учебник английского языка : первый год обучения / С.П. Суворов. – Москва, 1950. – 395 с.
1372542
  Терешко З.Н. Учебник английского языка / З.Н. Терешко. – М., 1951. – 342с.
1372543
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
2. – 1951. – 544с.
1372544
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1952. – 368с.
1372545
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 2-е переработ. изд. – М., 1953. – 432с.
1372546
   Учебник английского языка. – М., 1953. – 439с.
1372547
   Учебник английского языка. – М., 1954. – 359с.
1372548
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд 2-е. – Москва, 1954. – 376с.
1372549
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1954. – 336с.
1372550
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1-2. – 1954. – 480, 368с.
1372551
   Учебник английского языка. – М.
1. – 1955. – 438с.
1372552
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1956. – 312 с.
1372553
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – М., 1957. – 344с.
1372554
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – М
1,2. – 1957. – 371с.
1372555
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 5-е изд. – Москва
1. – 1958. – 416с.
1372556
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 3-е изд. – М., 1959. – 432с.
1372557
   Учебник английского языка. – ч.1. – М, 1959. – 624с.
1372558
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 3-е. – Москва, 1959. – 414с.
1372559
  Чарыкова Т.Н. Учебник английского языка : для студентов мед. вузов / Чарыкова Т.Н., Харкевич Е.Н. – Ленинград : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – XVI, 543 с.
1372560
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М
1,2. – 1959. – 371с.
1372561
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1960. – 423с.
1372562
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка / Э.М. Бабаджан. – Москва, 1960. – 244с.
1372563
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Москва, 1960. – 214с.
1372564
  Суворов С.П. Учебник английского языка : для студентов неязыковых вузов, изучавших язык в сред. учеб. заведениях / Суворов С.П., Шевалдышев О.М. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз, 1960. – 384 с.
1372565
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 3-е изд. – М
1,2. – 1960. – 371с.
1372566
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – Москва
Ч. 1, 2. – 1960. – 371 с.
1372567
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 4-е изд. – Москва
2. – 1960. – 368с.
1372568
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1961. – 424с.
1372569
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – 3-е перераб. изд. – Москва, 1961. – 339с.
1372570
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 4-е. – Москва, 1961. – 414с.
1372571
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1961. – 460 с.
1372572
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1962. – 320с.
1372573
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Изд.2-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 206с.
1372574
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1962. – 684с.
1372575
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 7-е изд. – М.
1. – 1962. – 419с.
1372576
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Изд.2-е испр. и доп. – Москва, 1963. – 206с.
1372577
   Учебник английского языка. – Москва : Международные отношения, 1963. – 295с.
1372578
  Вилюман В.Г. Учебник английского языка / В.Г. Вилюман, Н.И. Еремеева, Е.А. Корнеева. – Ленинград, 1963. – 398с.
1372579
   Учебник английского языка. – М., 1963. – 511с.
1372580
   Учебник английского языка : для 2 курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 378 с.
1372581
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1963. – 684с.
1372582
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1963. – 419с.
1372583
  Бонк А Н. Лукьянова Учебник английского языка / А Н. Лукьянова Бонк, Л.Г. Памухина. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 2. – 1963. – 604с.
1372584
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка / Э.М. Бабаджан. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 336с.
1372585
  Беляева М.А. Учебник английского языка / М.А. Беляева, В.А. Королькова. – Москва : Высшая школа, 1964. – 339с.
1372586
  Константинов Б Е. Учебник английского языка / Б Е. Константинов, . – М., 1964. – 416с.
1372587
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – М, 1964. – 200с.
1372588
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1964. – 292с.
1372589
   Учебник английского языка. – М., 1965. – 515с.
1372590
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – Москва : Высш. школа, 1965. – 443 с., [1] л. план. : ил., карт.
1372591
  Горышник Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1965. – 515с.
1372592
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1966. – 443 с. : ил., табл.
1372593
  Беляева М.А. Учебник английского языка / М.А. Беляева, В.А. Короллькова. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 344 с.
1372594
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1966. – 404с.
1372595
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка : для 1-го курса неязыковых фак. ун-тов / Т.А. Абрамкина [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1966. – 312 с. : ил.
1372596
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, стереотип. – М., 1966. – 378с.
1372597
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 3-е изд. испр. и доп. – Львов, 1967. – 346с.
1372598
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Международные отношения, 1967. – 312 с.
1372599
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1967. – 404с.
1372600
  Бух М.А. Учебник английского языка : для военных авиационно-технических училищ ВВС / М.А. Бух; под ред. Г.М. Уайзера. – Москва : Военное издательство Мин-ва обороны СССР, 1967. – 671с.
1372601
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1967. – 434 с. : ил., табл.
1372602
  Арбекова Т.И. Учебник английского языка / Т.И. Арбекова, А.Д. Бодрова. – Москва, 1968. – 303с.
1372603
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1968. – 271с.
1372604
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – М, 1968. – 192с.
1372605
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе. – Москва, 1968. – 472с.
1372606
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 3-е изд. – М, 1969. – 192с.
1372607
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Л., 1969. – 279с.
1372608
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – М., 1969. – 240с.
1372609
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – М., 1970. – 240с.
1372610
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – М., 1970. – 336с.
1372611
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 3-е изд. – Москва : Высш. школа, 1970. – 503 с.
1372612
  Гачечиладзе А.Д. Учебник английского языка / А.Д. Гачечиладзе, К.Ф. Пассек. – М., 1970. – 240с.
1372613
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 4-е изд. – М, 1970. – 192с.
1372614
  Иванова Л.Л. Учебник английского языка / Л.Л. Иванова, С.П. Балашова, Т.Н. Кузьмичева. – М., 1970. – 335с.
1372615
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1970. – 543с.
1372616
  Гилянова А.Г. Учебник английского языка : (для III курса ин-тов и фак. иностр. яз.) / А.Г. Гилянова, М.И. Оссовская, З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
1372617
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – К, 1971. – 374с.
1372618
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – М., 1971. – 240с.
1372619
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – М., 1971. – 240с.
1372620
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – для 8-ого класса. – М., 1971. – 191с.
1372621
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 5-е изд. – М, 1971. – 192с.
1372622
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1971. – 176с.
1372623
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1971. – 540 с.
1372624
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1972. – 494с.
1372625
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – М., 1972. – 320с.
1372626
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка / Т.А. Абрамкина, М.М. Фалькович, Е.А. Бонди. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1972. – 294с.
1372627
   Учебник английского языка. – Москва, 1973. – 320 с.
1372628
   Учебник английского языка : Для (неяз.) вузов (и фак) заочн.обучения. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1973. – 382с.
1372629
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 7-е изд. – М, 1973. – 192с.
1372630
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1973. – 346с.
1372631
  Яковлева Р.А. и Преснова А.Д. Учебник английского языка / Р.А. и Преснова А.Д. Яковлева. – М., 1973. – 320с.
1372632
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – М., 1973. – 208с.
1372633
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – М., 1973. – 240с.
1372634
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 2-е изд., испр. – М., 1973. – 304с.
1372635
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская, Н.М. Эльянова. – Москва
1. – 1973. – 96с.
1372636
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская. – Ленинград
2. – 1973. – 88с.
1372637
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 2. – 1973. – 448 с.
1372638
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 4-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1974. – 503 с. : ил.
1372639
  Вахмистров В.В. Учебник английского языка / В.В. Вахмистров. – Москва, 1974. – 415с.
1372640
   Учебник английского языка : для 1 курса. – Москва : Высшая школа, 1974. – 343 с.
1372641
   Учебник английского языка : 1 курс. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 384с.
1372642
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, Л.Л. Иванова, С.П. Балашова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 288с.
1372643
  Авраменко О.П. Учебник английского языка : [Для торг. ин-тов и технол. ин-тов пищевой пром-сти] / Авраменко О.П., Скибицкая Н.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 196 с.
1372644
   Учебник английского языка : для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 3-е, доп. и испр. – Москва : Высшая школа, 1975. – 398 с.
1372645
   Учебник английского языка. – Москва, 1975. – 296с.
1372646
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 480с.
1372647
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1975. – 176с.
1372648
  Чистик М.Я. Учебник английского языка / М.Я. Чистик. – Москва, 1975. – 350с.
1372649
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 2-е изд. – К, 1975. – 382с.
1372650
   Учебник английского языка : Для ІІ курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 c.
1372651
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1975. – 240с.
1372652
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 175с.
1372653
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 6-е изд. для 8-ого класса. – М., 1976. – 191с.
1372654
  Серебренникова Э.И. Учебник английского языка / Э.И. Серебренникова. – Москва, 1976. – 240с.
1372655
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1976. – 208 с.
1372656
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 192с.
1372657
  Весник Д.А. Учебник английского языка : Для 3-го курса / Д.А. Весник. – Москва, 1976. – 280с.
1372658
  Бух М.А. Учебник английского языка / М.А. Бух. – М, 1976. – 373с.
1372659
   Учебник английского языка. – М., 1976. – 269с.
1372660
   Учебник английского языка. – Киев, 1976. – 287с.
1372661
   Учебник английского языка : для І-ІІ этапов обучения в технических вузах. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240 с.
1372662
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1977. – 176с.
1372663
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 192 с.
1372664
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 10-е изд. – Москва, 1977. – 240с.
1372665
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 384с.
1372666
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. школа, 1978. – 368 с.
1372667
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 9-е. – М, 1978. – 208с.
1372668
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 6 кл. / Г.М. Уайзер. – 11-е изд. – М, 1978. – 176с.
1372669
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1978. – 352с.
1372670
   Учебник английского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 316с.
1372671
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 6-е изд., испр. идоп. – Львов : Вища школа, 1979. – 328 с.
1372672
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – 2-е доп. и перераб. – К, 1979. – 288с.
1372673
  Весник Д.А. Учебник английского языка / Д.А. Весник. – Москва, 1979. – 352с.
1372674
  Вейзе А.А. Учебник английского языка / А.А. Вейзе, В.С. Харитонов. – Москва, 1979. – 207с.
1372675
  Берлина И.К. Учебник английского языка / И.К. Берлина. – Москва, 1979. – 247с.
1372676
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 14-е изд. – М., 1979. – 240с.
1372677
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 336с.
1372678
  Гроссман Е.Я. Учебник английского языка : для V курса заочных отделений / Е.Я. Гроссман, Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1980. – 391с.
1372679
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 3-е изд. – К, 1980. – 287с.
1372680
  Борисенко И.И. Учебник английского языка : учебник / И.И. Борисенко, Н.А. Лапоногова, Л.М. Медведева; под ред.проф. Ю.А. Жлуктенко. – Киев : Вища школа, 1980. – 222 с.
1372681
  Старков А.П. Учебник английского языка : 9-10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1980. – 352с.
1372682
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1980. – 336с.
1372683
   Учебник английского языка. – М., 1981. – 352с.
1372684
   Учебник английского языка : для 2 курса пед.ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 384с.
1372685
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 10-е изд. для 9-10 классов. – М., 1982. – 352с.
1372686
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 10-е. – М, 1982. – 208с.
1372687
  Бурлак А.И. Учебник английского языка / А.И. Бурлак. – М., 1982. – 247с.
1372688
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 6-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1982. – 368 с.
1372689
  Герман-Прозорова Учебник английского языка : учебник англ. языка : для студентов высш. инж. мор. уч-щ / Герман-Прозорова Л.П., Иванов В.Г. – Москва : Высш. школа, 1982. – 367 с. – (Высшее образование)
1372690
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – М., 1982. – 349с.
1372691
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. – М., 1982. – 191с.
1372692
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – М., 1982. – 208с.
1372693
  Синельникова Н.М. Учебник английского языка / Н.М. Синельникова, А.А. Барбарига. – М., 1982. – 303с.
1372694
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 4-е изд. – М., 1982. – 384с.
1372695
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1982. – 637с.
1372696
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – М., 1983. – 192с.
1372697
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 240с.
1372698
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 11-е изд. для 9-10 классов. – М., 1983. – 352с.
1372699
  Харитонов В.С. Учебник английского языка / В.С. Харитонов. – 9-е изд. – М., 1983. – 176с.
1372700
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Изд. 7-е, испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1983. – 638с.
1372701
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 9-е изд. – Москва, 1984. – 175с.
1372702
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. для 9-10 классов. – М., 1984. – 352с.
1372703
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 319с.
1372704
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1985. – 287с.
1372705
  Берлина И.К. Учебник английского языка : для II курса естественных факультетов университетов / И.К. Берлина, М.Г. Помпа, Е.К. Старшинова. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 240 с.
1372706
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1985. – 511 с.
1372707
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – К, 1986. – 238с.
1372708
  Шавернева Л.И. Учебник английского языка / Л.И. Шавернева. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1986. – 304с.
1372709
  Юдина Е.Е. Учебник английского языка / Е.Е. Юдина. – Киев : Вища школа, 1986. – 288 с.
1372710
  Парахина А.В. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383, [1] с. : ил.
1372711
  Дивинская А Э. Учебник английского языка / А Э. Дивинская, Е.А. Виноградова. – 6-е. – М, 1987. – 208 с.
1372712
   Учебник английского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1987. – 272с.
1372713
   Учебник английского языка : учебник / И.М. Берман, Т.М. Ковбасюк, О.В. Авраменко, М.А. Панченко; И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1987. – 319 с.
1372714
  Чечель Е.Г. Учебник английского языка / Е.Г. Чечель. – Киев, 1988. – 303с.
1372715
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 10-е изд. – Москва, 1988. – 175с.
1372716
  Борисенко И.И. Учебник английского языка / И.И. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 284с.
1372717
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая, Л.В. Хрусталева. – М, 1989. – 271с.
1372718
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1989. – 639с.
1372719
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001294-8(Ч.2)
Ч. 2. – 1989. – 511с.
1372720
  Гмирянская В.А. Учебник английского языка / В.А. Гмирянская. – Киев : Высшая школа, 1991. – 303 с.
1372721
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – 2-е перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 358с.
1372722
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Котий, г.А., Н.А. Лукьянова. – Минск : Выща школа. – ISBN 5-339-00635-2; 5-339-00636-0 (ч.1)
Ч. 1. – 1991. – 638с.
1372723
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – М
1. – 1992. – 256с.
1372724
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х кн. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Крон-Пресс
Ч. 1. – 1992. – 638с.
1372725
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0010-6
Ч. 1. – 1992. – 640с.
1372726
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-036-Х
Ч. 1, кн. 2. – 1992. – 344с.
1372727
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-035-1(ч.1, кн.1)
Ч. 1, кн. 1. – 1992. – 352с.
1372728
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00825-8; 5-339-00824-Х
Ч. 1. – 1992. – 639с.
1372729
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-038-6(ч.2, кн.2)
Ч. 2, Кн. 2. – 1992. – С.302-604
1372730
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0011-4
Ч. 2. – 1992. – 511с.
1372731
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – М
2. – 1992. – 256с.
1372732
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00637-9 (Ч.2)
Ч. 2. – 1992. – 511 с.
1372733
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3, 5-86716-037-8(ч.2, кн.1)
Ч. 2, Кн. 1. – 1992. – 302 с.
1372734
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02472-4
кн.3. – 1992. – 320с.
1372735
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02473-2
кн.4. – 1992. – 320с.
1372736
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Лукьянова, н.А., Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1993. – 510с.
1372737
   Учебник английского языка. – Москва, 1994. – 336 с.
1372738
  Бонк Учебник английского языка / Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 1. – 1994. – 352с.
1372739
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 2. – 1994. – 344с.
1372740
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Б.и.
Ч. 1. – 1994. – 640с.
1372741
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч.2, кн. 1. – 1994. – 302с.
1372742
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч. 2, кн.2. – 1994. – с.302-604
1372743
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1994. – 512с.
1372744
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Москва : ДеКонт. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч.2. – 1994. – 512с.
1372745
  Бонк Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк, А.Г. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1372746
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Рыбинск : ДеКонт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1(Ч1)
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1372747
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Иваново : Фора
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1372748
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1372749
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1; 5-88697-007-Х; 5-88697-006-1 (ч.1)
Ч. 1. – 1996. – 512с.
1372750
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х; 5-88697-008-8 (ч.2)
Ч. 2. – 1996. – 512с.
1372751
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Харьков : ДеКонт; Торсинг. – ISBN 966-7300-02-1
Ч. 1. – 1997. – 638с.
1372752
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-006-1
Ч. 1. – 1997. – 640с.
1372753
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-008-8
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1372754
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Харьков : Деконт; Торсинг. – ISBN 966-7300-03-Х
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1372755
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential English for Foreign Students revised edition by C.E. Eckersley / К.Э. Эккерсли. – Харьков : Торсинг, 1998. – 768с. – ISBN 966-7300-38-2
1372756
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1998. – 640с.
1372757
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х частях / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1998. – 511 с.
1372758
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-015-1; 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1999. – 637с.
1372759
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-016-Х; 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1999. – 511с.
1372760
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 2000. – 637с.
1372761
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 2000. – 512с.
1372762
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0160-9; 5-8330-0161-7
Ч. 1. – 2001. – 637с.
1372763
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0162-5
Ч. 2. – 2001. – 511с.
1372764
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02316-X ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2003. – 637с.
1372765
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0195-1( Ч.1)
Ч. 1. – 2003. – 637 с.
1372766
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02317-8 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2003. – 511 с.
1372767
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential english / К.Э Эккерсли. – Москва, Харьков : АСТ, Торсинг, 2004. – 767с. – ISBN 5-17-010841-9
1372768
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05836-2 ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2005. – 640 с.
1372769
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова., Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05837-0 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2005. – 512 с.
1372770
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0241-4
Ч. 1. – 2007. – 638, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1372771
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0242-1
Ч. 2. – 2007. – 510, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1372772
   Учебник английского языка для 1-го курса пед. ин-тов и фак-тов иностр. яз.. – Изд. 4-е. – М., 1958. – 429с.
1372773
   Учебник английского языка для 1-го курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. – М., 1965. – 512с.
1372774
   Учебник английского языка для 1-го курса фил. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1979. – 509с.
1372775
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М. – 160с.
1372776
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 2-е изд. – М, 1953. – 160с.
1372777
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 3-е изд. – М, 1954. – 160с.
1372778
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1955. – 160с.
1372779
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1956. – 160с.
1372780
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 5-е изд. – М, 1968. – 208с.
1372781
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1969. – 207с.
1372782
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 9-е изд. – М, 1972. – 207с.
1372783
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1973. – 207с.
1372784
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1976. – 175с.
1372785
  Шевцова С.В. Учебник английского языка для 3 курса институтов и факультетов иностранных языков / С.В. Шевцова. – Москва, 1977. – 255с.
1372786
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 13-е изд. – М, 1958. – 200с.
1372787
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1959. – 207с.
1372788
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1960. – 200с.
1372789
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 11-е изд. – М, 1966. – 200с.
1372790
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 12-е изд. – М, 1967. – 200с.
1372791
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1969. – 176с.
1372792
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1970. – 176с.
1372793
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1973. – 176с.
1372794
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 7-е изд. – М, 1974. – 176с.
1372795
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 3-е изд. – М, 1971. – 192с.
1372796
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1972. – 192с.
1372797
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 2-е изд. – М, 1970. – 192с.
1372798
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1974. – 192с.
1372799
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1978. – 192с.
1372800
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1979. – 192с.
1372801
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1973. – 176с.
1372802
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 5-е изд. – М, 1974. – 176с.
1372803
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1975. – 176с.
1372804
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1979. – 176с.
1372805
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1980. – 176с.
1372806
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 -10-х кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 7-е изд. – М, 1979. – 336с.
1372807
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 -10-х кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1981. – 336с.
1372808
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – М, 1973. – 207с.
1372809
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1974. – 207с.
1372810
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1975. – 207с.
1372811
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1936. – 160с.
1372812
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М, 1938. – 128с.
1372813
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1948. – 432с.
1372814
  Хорнби А.С. Учебник английского языка для взрослых / А.С. Хорнби. – М
1. – 1973. – 196с.
1372815
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1948. – 640с.
1372816
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 32 с.
1372817
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 27 с.
1372818
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 19 с.
1372819
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1372820
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 56с.
1372821
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 46с.
1372822
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 38с.
1372823
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 52с.
1372824
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 71с.
1372825
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – М., 1948. – 359с.
1372826
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – Вып.15-24. – М., 1949. – 576с.
1372827
  Молчановская В. Учебник английского языка для военных школ / В. Молчановская. – Москва-Ленинград, 1935. – 102 с.
1372828
  Толстой С.С. Учебник английского языка для втузов и вузов. / С.С. Толстой, Т.М. Кобленц. – М.-Л., 1936. – с.
1372829
  Обухова М.М. Учебник английского языка для высших военных инженерных училищ / М.М. Обухова, А.П. Соколенко. – М., 1989. – 304с.
1372830
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка для групп, работающих по расширенной программе : Учеб. пособие для студ. неязыковых вузов / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – 2-е изд., испр. – Москва, 1970. – 366с.
1372831
  Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – Москва, 1980. – 383с.
1372832
   Учебник английского языка для делового общения. – М.
1. – 1991. – 192 с.
1372833
   Учебник английского языка для делового общения. – Москва
2. – 1991. – 192 с.
1372834
  Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей: Начальный курс. / С.К. Марвик. – М., 1991. – 258с.
1372835
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1980. – 480с.
1372836
  Реймерс Б. Учебник английского языка для командного и начальствующего состава РККА / Б. Реймерс. – Москва, 1937. – 204 с.
1372837
   Учебник английского языка для курсантов высших военно-политических училищ. – М, 1987. – 318с.
1372838
  Белевич-Станкевич Учебник английского языка для медиков / Белевич-Станкевич. – Москва, 1949. – 500с.
1372839
  Маслова А.М. Учебник английского языка для медицинских вузов. / А.М. Маслова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 352с.
1372840
  Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для мореходных училищ / Б.Е. Китаевич. – 2-е изд. – М, 1984. – 287с.
1372841
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для неполной средней и средней школы : для 7-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 3. – 1940. – 144 с.
1372842
  Матвеев Н Учебник английского языка для неязыковых вузов / Н Матвеев. – 4-е изд., испр. – М., 1984. – 239с.
1372843
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева. – М.-Л.
1. – 1933. – 264с.
1372844
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева. – М.-Л.
2. – 1935. – 236с.
1372845
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва, 1975. – 300 с.
1372846
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1978. – 290с.
1372847
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 336 с.
1372848
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 4. – 1940. – 144 с.
1372849
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Москва
Ч. 4. – 1943. – 144 с.
1372850
  Борхсениус В.Е. Учебник английского языка для старших курсов сельхозвузов / В.Е. Борхсениус, Т.В. Солтицкая. – М., 1949. – с.
1372851
  Лепешова Д И. Учебник английского языка для старших курсов физических факультетов / Д И. Лепешова. – Москва : МГУ, 1985. – 408с.
1372852
  Бонди Е.А. Учебник английского языка для студентов-историков / Е.А. Бонди. – Москва, 1977. – 368 с.
1372853
  Глушко М.М. Учебник английского языка для студентов-математиков старших курсов / М.М. Глушко, Л.Н. Выгонская, Т.К. Перекальская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 174с.
1372854
  Лепешова И.Д. Учебник английского языка для студентов старших курсов физичнских факультетов / И.Д. Лепешова, Т.И. Савощенко. – Москва : МГУ, 1973. – 376с.
1372855
  Графова Л.Л. Учебник английского языка для таможенников : учебник англ. яз. для слушателей Российской таможенной акад. и студ. вузов / Л.Л. Графова, С.В. Арзуманян, Т.П. Лазарева ; [под общей ред. Л.Л. Графовой ; науч. ред. А.Ф. Лисов ; пер. С.Я. Шмаков] ; Российская таможенная акад. – Москва : Высшая школа, 1998. – 687 c. – На обл. кн. назв. на англ. языке: English for customs. – ISBN 5-06-003591-3
1372856
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов / В.Р. Гундризер. – М., 1972. – 319с.
1372857
  Баракова М.Я. Учебник английского языка для технических вузов горно-геологического профиля / М.Я. Баракова. – М, 1977. – 272с.
1372858
  Меленевский П.М. Учебник английского языка для технического персонала / П.М. Меленевский. – Москва : Госиздат Украины, 1925. – XV, 216, 35 с.
1372859
  Поталуева А.А. Учебник английского языка для физиков / А.А. Поталуева, Е.В. Хомутова. – Москва : МГУ, 1989. – 255с.
1372860
  Полякова Е.Б. Учебник английского языка для школьников среднего возраста. / Е.Б. Полякова. – М., 1992. – 400с.
1372861
  Салтыкова И.В. Учебник английского языка для юридических вузов и факультетов / И.В. Салтыкова, Д Н. Колосанова, . – Москва : Высшая школа, 1980. – 368 с.
1372862
  Яковлева Р.А. и др. Учебник английского языка как второго / Р.А. и др. Яковлева. – М., 1967. – 406с.
1372863
  Смоллер Ф.А. Учебник английского языка с социал-экономическим уклоном / Ф.А. Смоллер. – Хабаровск
2. – 1932. – 100с.
1372864
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1951. – 512с.
1372865
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1952. – 512с.
1372866
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1953. – 512с.
1372867
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1954. – 512с.
1372868
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1955. – 512с.
1372869
  Суворов Учебник английского языка. / Суворов, О.М. Шевалдышев. – М., 1958. – 376с.
1372870
  Зелтынь Е.М. Учебник английского языка. / Е.М. Зелтынь. – М., 1961. – 310с.
1372871
  Яблоновский Г.Т. Учебник английского языка. / Г.Т. Яблоновский. – Москва, 1965. – 404 с.
1372872
  Ятель Г.П. Учебник английского языка. / Г.П. Ятель, Л.С. Ямпольский. – Львов, 1967. – с.
1372873
  Пронина Р.Ф. Учебник английского языка. / Р.Ф. Пронина, Л.Н. Сорокина. – М., 1968. – 312с.
1372874
  Елисеева А.Г. Учебник английского языка. / А.Г. Елисеева, Г.В. Боганова. – М., 1970. – 192с.
1372875
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1973. – 270с.
1372876
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 7-е изд. – М., 1976. – 168с.
1372877
  Старостин П.И. Учебник английского языка. / П.И. Старостин. – М., 1976. – 198с.
1372878
  Ханова О.С. Учебник английского языка. : 4 кл. / О.С. Ханова. – 13-е изд. – Москва, 1978. – 182с.
1372879
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 8-е изд. – М., 1979. – 168с.
1372880
  Чистик М.Я. Учебник английского языка. / М.Я. Чистик. – Москва, 1980. – 368с.
1372881
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 5-е изд. – Москва, 1980. – 255с.
1372882
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка. / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1981. – 328с.
1372883
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 6-е изд. – М., 1984. – 239с.
1372884
  Ступников Учебник английского языка. / Ступников, М.А. Шершевская. – 7-е изд. – М., 1988. – 238с.
1372885
  Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора. – ISBN 5-87179-026-7
ч.1. – 1994. – 640с.
1372886
   Учебник английского языка. Для вузов заочного обучения. – Москва : Высшая школа, 1968. – 384 с.
1372887
   Учебник английского языка. Для высш.военно-учебн.заведений. – ч2; 2-е изд. – М, 1957. – 292с.
1372888
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.заведений. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 460с.
1372889
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.учеб.заведений. – М, 1963. – 460с.
1372890
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка. Для групп, работающих по расширенной программе (неязыковых вузов) / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – Москва, 1965. – 462с.
1372891
   Учебник английского языка. Для заочн.техн.вузов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 303 с.
1372892
   Учебник английского языка. Для заочного обучения плавсостава морского флота. – вып.3. – М, 1944. – 111с.
1372893
   Учебник английского языка. Для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 295c.
1372894
   Учебник английского языка: Для 1 курса естест. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1985. – 303с.
1372895
   Учебник английского языка: Для 2 курса ин-тов и фак. иностр. яз. – М, 1984. – 272с.
1372896
   Учебник английского языка: Для вузов заоч.обучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 318с.
1372897
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка: Для Х класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Изд. 5-е. – М., 1984. – 208с.
1372898
  Кабанов А.Н. Учебник анотомии и физиологии человека. / А.Н. Кабанов. – М, 1949. – 249с.
1372899
  Оде-Васильева Учебник арабского языка / К.В. Оде-Васильева ; ЦИК СССР, Ленинград. Восточный ин-т. – Ленинград : Изд. Ленинградского Восточного Ин-та, 1936. – 252с. – Кн. на арабс. и русск. яз.
1372900
  Мемедов А.А. Учебник арабского языка / А.А. Мемедов. – Баку, 1958. – 568с.
1372901
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1960. – 687с.
1372902
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1969. – 688с.
1372903
  Мамедов А. Учебник арабского языка : Учебник для 1 курса / А. Мамедов. – Баку, 1971. – 404 с.
1372904
  Мамедов А.А. Учебник арабского языка : Учебник / А.А. Мамедов. – Баку, 1980. – 360с.
1372905
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2000. – 752с. – ISBN 5-02-018052-1
1372906
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Москва : Восточная литература РАН, 2001. – 383с. – ISBN 5-02-018219-2
1372907
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2002. – 752 с. – ISBN 5-02-018052-1
1372908
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – 2-е изд., репринтное. – Москва : Восточная литература, 2003. – 383с. – без аудиокассеты. – ISBN 5-02-018413-6
1372909
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Изд. 3-е, репр. – Москва : Восточная литература, 2005. – 381, [3] с. : табл. – ISBN 5-02-018498-5
1372910
  Халидов Б.З. Учебник арабского языка. / Б.З. Халидов. – 3-е изд. – Ташкент, 1981. – 655с.
1372911
  Шагаль В.Э. Учебник арабского языка. / В.Э. Шагаль. – Москва : Высшая школа, 1983. – 783с.
1372912
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1372913
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1372914
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – Москва
2. – 1976. – 272с.
1372915
  Рыжков В.Л. Учебник биологии по Дальтон-плану. / В.Л. Рыжков, Е. Финкельштейн. – 2-е изд. – Харьков, 1931. – 508с.
1372916
  Рыжков В.Л. Учебник биологии. / В.Л. Рыжков, Е. Финкельштейн. – М-Л, 1933. – 214с.
1372917
  Палладин А.В. Учебник биологической химии / А.В. Палладин. – Москва-Ленинград, 1939. – 503с.
1372918
  Палладин А.В. Учебник биологической химии : допущ. ВКВШ при СНК СССР в качестве учебника для мед. ин-тов / акад. А. В. Палладин. – 12-е изд., пересм. и доп. – Москва : Медгиз, 1946. – 530 с. – Предм. указатель, с. 517-530. – Библиогр. в конце глав
1372919
  Добринская М.А. Учебник биологической химии : для медицинских училищ / М.А. Добринская, Н.А. Павлович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Медгиз, 1961. – 231 с.
1372920
  Гинина С.Ц. Учебник болгарского языка : учеб. для студ. вузов / Ст. Ц. Гинина, И. В. Платонова, Р. П. Усикова; под ред. Р. П. Усиковой. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 440 с.
1372921
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – София, 1964. – 412с.
1372922
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – Изд. 2-е. – София, 1966. – 404с.
1372923
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – Изд. 3-е. – София, 1972. – 405с.
1372924
  Бернштейн С.Б. Учебник болгарского языка. / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1948. – 272с.
1372925
  Страсбургер Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений / Э. Страсбургер. – М
1. – 1921. – с.
1372926
  Страсбургер Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений / Э. Страсбургер. – М
2. – 1923. – с.
1372927
  Кузнецов В. и др. Учебник в постиндустриальную эпоху // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.103-108. – ISSN 0869-3617
1372928
  Концевая Л.А. Учебник в руках у школьника. / Л.А. Концевая. – Москва, 1975. – 64с.
1372929
  Кузнецов А.А. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной образовательной среды / А.А. Кузнецов, С.В. Зенкин // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-11. – ISSN 0234-0453
1372930
  Гурангов В. Учебник везения : курс начинающего волшебника / В. Гурангов, В. Долохов ; [гл. ред.: Е. Строганова]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2003. – 189, [2] с. – Библиогр.: с. 187. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-8046-0126-1
1372931
  Мико М. Учебник венгерского языка / М. Мико. – Будапешт : Tankonyvkiado, 1953. – 336с.
1372932
  Иванов В.С. Учебник венгерского языка / В.С. Иванов. – Москва, 1961. – 346с.
1372933
  Деак Ш. Учебник венгерского языка для группового и индивидуального (заочного) обучения. / Ш. Деак. – 4-е изд. – Будапешт
1. – 1961. – 312с.
1372934
  Деак Ш. Учебник венгерского языка для группового и индивидуального (заочного) обучения. / Ш. Деак. – 3-е изд. – Будапешт
2. – 1961. – 252с.
1372935
  Деак Ш. Учебник венгерского языка для группового и индивидуального (заочного) обучения. / Ш. Деак. – 3-е изд. – Будапешт
3. – 1961. – 352с.
1372936
  Мозелер В. Учебник верховой езды / В. Мозелер. – Москва, 1980. – 215с.
1372937
  Стрелковский Г.М. Учебник военного перевода / Г.М. Стрелковский. – Москва, 1973. – 607с.
1372938
  Нелюбин Л.Л. и др. Учебник военного перевода / Л.Л. и др. Нелюбин. – М., 1981. – 446с.
1372939
  Миньяр-Белоручев Учебник военного перевода : Французский язык; специальный курс / Миньяр-Белоручев, В.П. Остапенко, А.Ф. Ширяев. – Москва : Воениздат, 1984. – 391 с.
1372940
  Миньяр-Белоручев Учебник военного перевода : Французский язык; общий курс / Миньяр-Белоручев, В.П. Остапенко, А.Ф. Ширяев. – Москва : Военное издательство, 1984. – 447 с.
1372941
   Учебник военного перевода. – Москва, 1984. – 440 с.
1372942
   Учебник военного перевода. – Москва : Военное издательство
Кн. 1 : Общий курс. – 1985. – 400 с.
1372943
   Учебник военного перевода : немецкий язык : специальный курс. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1985. – 334с.
1372944
  Мельцев И.Ф. Учебник военного перевода. Испанский язык / И.Ф. Мельцев. – В 2-х Ч. – Москва
Ч. 1 : Уроки 1-38. – 1975. – 620 с.
1372945
  Мельцев И.Ф. Учебник военного перевода. Испанский язык / И.Ф. Мельцев. – В 2-х Ч. – Москва
Ч. 2 : Уроки 39-70. – 1976. – 522 с.
1372946
   Учебник военного перевода. Испанский язык. – Москва, 1977. – 111с.
1372947
  Нелюбин Л.Л. Учебник военного перевода: Английский язык : Общий курс / Л.Л. Нелюбин, А.А. Дормидонтов, А.А. Васильченко. – Москва : Воениздат, 1981. – 444с.
1372948
  Воронецкий А. Учебник всеобщей географии : в трех курсах / А. Воронецкий. – 7-е изд. – С.-Петербург : Паровая Скоропечатня М.М. Гутзац
Курс 3 : Европа. – 1895. – 72 с.
1372949
  Воронецкий А. Учебник всеобщей географии : в трех курсах / А. Воронецкий. – 9-е изд. – С.-Петербург : Паровая Скоропечатня М.М. Гутзац
Курс 2 : География Азии, Африки, Америки и Австралии. – 1896. – 72 с.
1372950
  Воронецкий А. Учебник всеобщей географии : в трех курсах / А. Воронецкий. – 16-е изд. – С.-Петербург : Издание Д.Д. Полубояринова
Курс 1 : Общий обзор земного шара и карты Российской Империи. – 1900. – 72 с.
1372951
  Воронецкий А. Учебник всеобщей географии : в трех курсах / А. Воронецкий. – 22-е изд. – С.-Петербург : Паровая Скоропечатня М.М. Гутзаца
Курс 3 : Европа. – 1907. – 76, [1] с.
1372952
  Виноградов П. Учебник всеобщей истории / П. Виноградов. – Москва
2. – 1903. – 210с.
1372953
  Дорофеева А.В. Учебник высшей математики / А.В. Дорофеева. – Москва, 1971. – 423с.
1372954
  Баринова А.Н. Учебник вьенамского языка для первого года обучения / А.Н. Баринова. – М., 1965. – 320с.
1372955
   Учебник гармонии. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1937. – 172 с.
1372956
  Белоха П.Н. Учебник географии Российской империи / П.Н. Белоха. – 18-е изд. – С.-Петербург : Типография (бывшая) А.М. Котомина, 1880. – VII, 312 с.
1372957
  Белоха П.Н. Учебник географии Российской империи / П.Н. Белоха; переработ. А.Ф. Соколов. – 46-е изд. – С.-Петербург : Типография Спб. Т-ва Печ. и Издат. дела Труд, 1913. – XIV, 200 с.
1372958
  Яковлев С.А. Учебник геологии : [Учебник] / С.А. Яковлев. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1927. – 318с.
1372959
  Яковлев С.А. Учебник геологии : [Учебник] / С.А. Яковлев. – 4-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1929. – 318с.
1372960
  Яковлев С.А. Учебник геологии : [Учебник для техникумов] / С.А. Яковлев. – 7-еизд.перераб. и доп. – Новосибирск : НКТП-ОНТИ, 1933. – 280с.
1372961
  Кулишер А.Р. Учебник геометрии / А.Р. Кулишер. – Берлин, 1922. – 130 с.
1372962
  Грицак Учебник геометриї для середніх шкіл : Низши степень (2 і 3 класи) / написав Михайло Грицак. – У Львові (Львів) : Наклд. Українськго педагог. т-ва ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 6], 179 с.


  На кн. подпись: Дорогой спутнице жизни, жене моей Людмиле Викторовне ур. Носковой с благодарностью и любовью посвящаю труд мой
1372963
  Богданов Я.М. Учебник гигиены / Я.М. Богданов, Г.М. Краковяк. – Москва, 1950. – 504 с.
1372964
  Чирвинский П.Н. Учебник гидрогеологии / П.Н. Чирвинский. – Ростов-на-Дону, 1922. – 74с.
1372965
  Штёр Ф. Учебник гистологии и микроскопической анатомии человека и микроскопическая техника : сочинение / Ф. Штёр; под ред. И. Огнева. – 3-е немецк. изд. – Москва : Типо-литография Высочайше утвержденного Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1891. – XVI, 361 с.
1372966
  Бём А. Учебник гистологии человека со включением микроскопической техники / А. Бём, М. Давыдов. – 3-е пер. и доп. изд. – Москва : Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1899. – XVI, 402 с.
1372967
  Жилин А.А. Учебник государственного права : (Пособие к лекциям) / А.А. Жилин, проф. Петрогр. ун-та. – Петроград : Тип. Б.М. Вольфа
Ч. 1 : Общее учение о государстве в связи с основными началами иностранного государственного права. – 1916. – [4], 430 с. – Библиогр. в прим.


  На тит. стр. дарственная подпись от автора
1372968
  Васьковский Е.В. Учебник гражданского права : Вып. 1-2 / Е.В. Васьковский. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова
Вып. 2 : Вещное право. – 1896. – 188, [2] с.
1372969
  Гранберг В. Учебник гражданского процесса / В. Гранберг. – М, 1940. – 87с.
1372970
  Нефедьев Е.А. Учебник гражданского судопроизводства : добавление к печатным вып. / [соч.] Е.А. Нефедьева, орд. проф. Моск. ун-та. – Москва : [Литогр. Простакова], 1904. – 454 с. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.
1372971
  Вольфсон Ф.И. Учебник гражданское права : допущен Главпрофобром в качестве учебного пособия для ВУЗов / В. Л. Вольфсон ; [Пред. к 4-му изд. Ф. Вольфсон]. – [4-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Госюриздат РСФСР ; "Мосполиграф", 16 тип., 1930. – 300 с.
1372972
  Будде Е.Ф. Учебник грамматики русского языка : для средних учебных заведений / составил : Будде Е.Ф. – Изд. 2-е, пересмотренное и исправлен. – Казань : Тип. В.Л. Домбровского
Ч. 1 : Этимология. – 1902. – 203 с., [IV]с.
1372973
  Будде Е.Ф. Учебник грамматики русского языка / составил : Будде Е.Ф. – Москва : Изд. Бр. Башмаковых
Ч. 2 : Синтаксис. – 1913. – 76 с.
1372974
  Будде Е.Ф. Учебник грамматики русского языка : для средних учебных заведений / составил : Будде Е.Ф. – 4-е изд., вновь пересмотренное и исправлен. – Москва : Изд. Бр. Башмаковых
Ч. 1 : Этимология. – 1914. – 183 с.
1372975
  Исаенков В.Д. Учебник греческого синтаксиса для гимназий : По Wendt, Griechische Schulgrammatik и др. пособиям сост. / сост. Владимир Исаенков, б. преп. древ. яз. в Москве. – 3-е изд., и изм. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. – XII, 181 с. – Библиогр.: с. III
1372976
  Мейчен Учебник греческого языка Нового Завета / Мейчен Дж. Грешем ; [пер. на рус. яз. и адаптация текста А.А. Руденко ; науч. ред. Е.Б. Смагитна]. – Москва : Российское библейское общество, 1994. – 222, [2] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-85-24-013-4
1372977
  Мейчен Учебник греческого языка Нового Завета / Дж. Грешем Мейчен ; [пер. на рус. яз. и адапт. текста А.А. Руденко ; науч. ред. Е.Б. Смагитна]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Российское библейское общество, 1995. – 236, [1] с. – На обл. авт. не указ. - Словарь: с. 220-233. – ISBN 5-85524-029-0
1372978
  Викторова О.И. Учебник двойной бухгалтерии : старший курс / О.И. Викторова. – изд.3-е, испр. и доп. – Петроград, 1917. – 267 с.
1372979
  Захарчук Т.В. Учебник для библиотекаря: скучная теория или руководство к действию? / Татьяна Викторовна Захарчук // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 10 (155). – С. 57-59. – ISSN 1726-6726
1372980
   Учебник для младшего ветеринарного фельдшера. – 4-е переработ. и доп. изд. – М.-Л., 1948. – 824с.
1372981
   Учебник для подготовки медицинских сестер. – М., 1962. – 716с.
1372982
   Учебник для подготовки санитарных дружинниц. – Изд. 3-е. – М., 1969. – 200с.
1372983
  Берлиц М.Д. Учебник для преподавания новых языков. Русская часть / Берлиц. – 30-е изд., вновь перераб. – Berlin : A. Nauck, 1933. – 182 с. – На тит. л.: От имени собственников. Societe Internat/ des ecoles Berlitz, Paris
1372984
   Учебник для рабочих антирелигиозных кружков. – М., 1928. – 337с.
1372985
   Учебник допризывника. – М., 1960. – 376с.
1372986
  Нижарадзе И.Ф. Учебник древне-греческого языка для высших учебных заведений : Автореф... канд. филол.наук: / Нижарадзе И. Ф.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1950. – 8 с.
1372987
  Соколов В.С. Учебник древнегреческого языка. / В.С. Соколов, А.Ч. Козаржевский. – М., 1962. – 414с.
1372988
  Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. / А.Ч. Козаржевский. – Москва, 1975. – 408с.
1372989
  Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. / А.Ч. Козаржевский. – 3-е изд., исправ.и допол. – Москва : "Греко- латинский кабинет" Ю.А. Шичалина, 1998. – 336с. – ISBN 5-87245-038-9
1372990
  Трачевский А. Учебник древней истории / [Соч.] Проф. Александра Трачевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – XII, 377 с.
1372991
  Виппер Р.Ю. Учебник древней истории : с рис. и историческими картами / Р. Виппер ; [предисловие автора]. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Типо-лит. Т-ва. И. Н. Кушнерев и К, 1911. – VIII, 212, [1] с., ил., 5 л. карт
1372992
  Перцев В.Н. Учебник древней истории : для 8 класса мужской и женской гимназий / В. Перцев. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Греция. – 1912. – VIII,, 172 с. : ил.
1372993
  Виппер Ю Р. Учебник древней истории / Ю Р. Виппер, . – 10-е значит. перераб. изд. – Москва, 1918. – 208с.
1372994
  Виппер Р.Ю. Учебник древней истории : с рис. и историческими картами ; учебное пос. для школ 1 и 2 ступени / Р. Виппер. – 4-е изд. 151-200 тысяча. – Москва : Госиздат ; [1-я образц. тип.], 1924. – 208, [1] с., ил., 5 л. карт
1372995
  Лыкошин А.С. Учебник законоведения для военных училищ / Сост. А.С. Лыкошин, э.-орд. проф. Александр. воен.-юрид. акад. и преп. Михайл. арт. уч-ща. – 4-е изд., (испр. и доп. по новым программам). – Пероград : Тип. Б.Д. Брукера, 1916. – VIII, 312 с.
1372996
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Учебник законоведения для гимназий, реальных и химико-технических училищ : Общее учение о праве и государстве. Русское гос. право. Гражд. право и гражд. судопроизводство. Уголовное право и уголовное судопроизводство. Полицейское право и сведения по финансовому и международному праву / Сост. В.Я. Крюковский, чл. Судеб. палаты, преп. законоведения в вилен. гимназиях и Н.Н. Товстолес, тов. пред. Окр. – 7-е изд., испр. и доп. – Вильна : Тип. Штаба Виленск. воен. окр.,, 1911. – [2], 280, VIII с.


  Предметные рубрики: Право-- История государства и права Ключевые слова (""Своб.индексиров.""): государственное право--гражданское право--гражданское судопроизводство--уголовное право--уголовное судопроизводство--полицейское право--финансовое ...
1372997
  Бобрецкий Н.В. Учебник зоологии / Н.В. Бобрецкий. – Изд. 2-е, исп. и доп. – Киев : Типо-литография Т-ва печатного дела и торг. И.Н. Кушнерев и К, 1904. – 642 с. : С 559 рис.
1372998
  Никольский А.М. Учебник зоологии : Для слушателей вузов / А.М. Никольский. – 6-е изд. – Харьков, 1923. – 299с.
1372999
  Холодковский Н.А. Учебник зоологии / Н.А. Холодковский. – 6-е изд., сокр. – Москва-Ленинград : Медгиз
Ч 1(Общая зоология); Ч 2(Специальная зоология). – 1933. – 743с.
1373000
  Огнев С.И. Учебник зоологии позвоночных / С.И. Огнев. – 2-е изд. – М.-Л., 1938. – 432с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,