Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
136001
  Семенов Михаил "Адские колокола " на Юкатане. Колокола дьявола // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 46 : фото
136002
  Карпіловська Є. "Аероплань, душе моя..." (Багатоликий оказіоналізм Павла Тичини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 25-36. – ISSN 0201-419
136003
  Лойко С. "Аеропорт" є продовженням Майдану" / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 вересня (№ 162). – С. 4


  Кореспондент і фотограф Los Angeles Times Сергій Лойко розповів "Дню" про причини війни на сході України, проблеми сьогоднішньої Росії і перспективи наших відносин.
136004
  Сукиасян Э.Р. "Азбука библиотечной професии": новая серия книг издательства "Профессия" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 81-86. – ISSN 0130-9765
136005
  Сидорова М.М. "Азиатская программа" российского правительства в прошлом и настоящем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 5-28. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
136006
  Ершов Ю. "Азиатский акцент" договора к Энергетической хартии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
136007
  Монтес М.Ф. "Азиатский вирус" или " Голландская болезнь" ? Теория и история валютных кризисов в России и других странах / М.Ф. Монтес, В.В. Попов. – Москва : Дело, 1999. – 136с. – ISBN 981-230-050-3; 5-7749-0161-0
136008
  Монтес М.Ф. "Азиатский вирус" или "Голландская болезнь"? = The asisn crisis nurns global : Теория и история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. / М.Ф. Монтес, В.В. Попов. – 2-е изд. – Москва : Дело, 2000. – 136с. – ISBN 5-7749-0161-0
136009
  Чичкина Светлана "Азимут сети отелей" - новая гостиничная сеть на российском рынке : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 46 : Фото
136010
   [Азбука-пропись XVII века (с Александрией)] К азбуке 1667 года из собрания рукописей Московского публичного и Румянцевского музея, изданной Московским археологическим институтом : [Комментарий] / [Н. Маркс]. – [Москва] : Изд. Моск. Арх. ин-та, 1910. – 40 с., 2 л. ил. – Авт. указан в конце текста
136011
  Федоров Иван [Азбука. 1574-1974] / [подгот. изд. и послесл. Г.В. Карпюка]. – Москва : Просвещение, 1974. – [93] с. – Изд. без тит. л. - Миниатюрное издание
136012
  Сацький П.В. Адміністрування будівництва Південно-Українського та Північно-Кримського каналів у 1950-1953 рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 111-118. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
136013
  Примуш М.В. Адміністрування виборчого процесу: світовий досвід і українські реалії / М.В. Примуш, О.В. Клюжев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема адміністрування виборчого процесу на сучасному етапі політичного розвитку України, розглядається український та міжнародний досвід функціонування виборчих органів (комісій). Значна увага приділяється як правовому аспекту ...
136014
  Фоменко А.В. Адміністрування віртуального навчального середовища. Розподіл ролів // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 73-74
136015
  Коритник М.В. Адміністрування земельної реформи в Україні та її фінансове забезпечення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 88-93. – ISSN 2221-1055
136016
  Запорожець О.Ф. Адміністрування митних платежів: аналіз та прогонзування надходжень до державного бюджету // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 78-89. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
136017
  Ямковий І. Адміністрування місцевих, ресурсних рентних і неподаткових платежів. // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.8-9.
136018
   Адміністрування освіти по-європейськи // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 1


  На останньому саміті міністрів вищої освіти в Єревані в 2015 році затверджено другу редакцію європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості освіти ESG-2015. Таким чином, проект QUAERE – це навчання із побудови внутрішньої системи ...
136019
  Безверхий К. Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 26-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
136020
  Іванов Ю.Б. Адміністрування податків : Навч. посібник для самостійної підготовки магістрів спеціальності 8.050114 " Оподаткування" / Іванов Ю.Б., Карпов Л.М., Петросянц К.В.; МОН УКраїни; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 276с. – ISBN 966-676-135-1
136021
  Рогачов Ю. Адміністрування податків в системі публічних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-101. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання сутності податкового адміністрування в системі публічних правовідносин. Визначено принципи процесу адміністрування податків. Встановлено основні недоліки управління процесом адміністрування податків. Розроблено пропозиції ...
136022
  Нікітішин А.О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 38-45
136023
  Руденко А.А. Адміністрування податків і зборів в Україні в контексті модифікації податкового законодавства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 293-294. – ISBN 978-966-188-219-4
136024
  Проценко Т.О. Адміністрування податків та митних платежів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 89-93. – (Правознавство ; Вип.286)
136025
  Благодарська О.О. Адміністрування податків, як спосіб реалізації фіскальної функції органами ДФС України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 19-24. – ISSN 2413-743X
136026
  Степанова Д.С. Адміністрування податків: інституційний аналіз розвитку в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 154-163. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
136027
  Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-38. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
136028
  Корнієнко С.А. Адміністрування податків: сучасний стан та перспективи розвитку / С.А. Корнієнко, Т.Н. Корнієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 75-82. – (Економічні науки)
136029
  Откаленко О. Адміністрування податку на додану вартість в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (100), ювілейний. – С. 116-129. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
136030
  Кірсанова Т.О. Адміністрування податку на прибуток підприємств / Т.О. Кірсанова, М.С. Чумак // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 42-47. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Із запровадженням Податкового кодексу почалася нова ера податкового законодавства в Україні і відбулися кардинальні зміни у сфері оподаткування.
136031
  Кавун С.В. Адміністрування та моніторинг комп"ютерних мережних систем : Навчальний посібник / С.В.Кавун, Д.Ю.Голубничий, В.Ф.Третяк; МОН України; Харк. нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 300с. – ISBN 966-676-139-4
136032
  Мельник В.В. Адміністрування фінансової безпеки суб"єктів довірчого управління майном (сдум) на державному рівні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-46. – Бібліогр.: 5 назв
136033
  Черкашина-Губаренко Адмірал музики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 22


  Видатний диригент Стефан Турчак.
136034
  Петрушов В.М. Адогматичне відображення формули "віра - ентелехія розуму" в концепцію інтегрального раціоналізму // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.15-29. – ISSN 2075-1443
136035
  Констан Б. Адольф // Рене / Р. Шатобриан. – Москва : ЖГО, 1932. – С. 77-144
136036
  Констан Б. Адольф : [роман] / Бенжамен Констан ; Пер. с франц. А.С. Кулишер ; [Послесл. А.Ф. Иващенка]. – Москва : Художественная литература, 1959. – 159 с.
136037
  Констан Б. Адольф / Б. Констан; пер. с франц. А.С. Кулишер. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 159 с.
136038
  Короткий В.А. Адольф Андрій Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 281. – ISBN 966-06-0393-2
136039
  Владимирова Наталія Адольф Аппіа : осмислення музики Ріхарда Вагнера крізь філософію Фрідріха Ніцше // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 271-278. – ISSN 1997-4264


  Аппіа Адольф (1862–1928), швейцар. художник і теоретик театру
136040
   Адольф Борисович Болотин. – Вильнюс, 1985. – 60с.
136041
  Грюнберг К. Адольф Гитлер: Биография фюрера СС - черная гвардия Гитлера / К. Грюнберг. – М., 1995. – 368с.
136042
   Адольф Добрянський (1817-1901) / За матеріалами: Мацинський І. Словник історичного життя закарпатських українців // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 10-12
136043
  Добош Ст Адольф Иванович Дебрянский / Добош Ст, 1956. – 168с.
136044
  Добош С. Адольф Иванович Добрянский : очерк жизни и деятельности / С. Добош. – изд. 1. – Братислава : Словацкое издательство художественной литературы, 1956. – 165, [3] с.
136045
  Приходько В.М. Адольф Мелецинек и инженерная педагогика / В.М. Приходько, З.С. Сазонова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируется зарождение и развитие инженерной педагогики в России и в зарубежных странах. Обсуждается выдающаяся роль основателя IGIP профессора Адольфа Мелецинека в процессах формирования международной научной школы по инженерной педагогике ...
136046
  Менцель А. Адольф Менцель / А. Менцель. – М., 1965. – 18с.
136047
  Добровольський В.О. Адольф Павлович Юшкевич (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-99. – ISSN 0374-3896
136048
  Красинская Л.Э. Адольф Скултэ / Л.Э. Красинская. – М., 1959. – 88с.
136049
  Пучков А.А. Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А. А. Пучков ; [послесл. А.Ю. Клековкина ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т пробл. современного искусства]. – Киев : Феникс, 2011. – 295, [1] с. : ил. – В кн. также публикации самого Адольфа Сонни. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-872-2


  Содерж.: Рецензия на монографию Адольфа Сонни "О массилийских спорных вещах" (1889)/ Ф. Кауэр. Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого "Коринфский архитектурный орден" (1893)/ А. Сонни. Рецензия на "Латинско-немецкий школьный словарь" Й.М. ...
136050
  Игнатченко И.В. Адольф Тьер в годы Июльской монархии во Франции (1830-1848) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 110-126. – ISSN 0042-8779
136051
  Игнатченко И.В. Адольф Тьер: формирование французского либерала в 20-е гг. XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 124-143. – ISSN 0042-8779


  Биография и роль Адольфа Тьера в формировании либерализма во Франции.
136052
  Липитчук О. Адольф Червінський - відомий галицький юрист і громадський діяч першої половини XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 93-98. – (Серія юридична ; Вип. 41)
136053
  Карпов Г.В. Адольф Эрик Норденшельд / Г.В. Карпов. – Москва, 1955. – 40с.
136054
  Пасецкий В.М. Адольф Яковлевич Купфер / В.М. Пасецкий. – М., 1984. – 208с.
136055
  Бучинський Д. Адольфо Лізон // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 214-215
136056
  Назаров Н. Адоніс померлий і воскреслий : Іван Франко й Еллада // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 143-147. – ISBN 978-966-8201-83-7
136057
  Гупало М.С. Адорбция щелочных и редкоземельных элементов на гранях кристаллов вольфрама и молибдена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Гупало М.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 21л.
136058
   Адорно (Adorno) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 668-669. – ISBN 966-316-069-1
136059
  Исправникова А.И. Адорно Т. Телевидение и стереотипы массовой культуры // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 115-141. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
136060
   Адреналин и норадреналин : доклады конф. 1-3 дек. 1962 г. – Москва : Наука, 1964. – 310 с. – Библиогр. в конце докладов
136061
   Адреналиновые фото : GADGET // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 34-35 : Фото
136062
  Файзудин В.В. Адренеогические и холиненергические влияния на электрическую активность ацинарных клеток и секрецию белка ткань околоушной слюнной железы крыс разного возраста. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Файзудин В.В.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 23л.
136063
  Суворов Адренергические системы и поведение. / Суворов, В.В. Суворов. – Л., 1978. – 48с.
136064
  Шаляпина В.Г. Адренерническая иннервация матки / В.Г. Шаляпина. – Л., 1988. – 143с.
136065
  Герчиков Л.Н. Адренолитические и холинолитические свойства алкаминовых эфиров а,в-дифенилпропионовой кислоты и ее производных. : Автореф... Канд.мед.наук: / Герчиков Л.Н.; Всесоюз.науч-исслед.хим-фармацевт.ин-т. – М, 1966. – 22л.
136066
   Адрес-Календарь города Александровска и его уезда на 1911 г. (5-й год) : Издание в пользу Александровского отдела, состоящего под Августейшим покровительством их Императорских Величеств Попечительства Государыни Императрицы Марии Федоровны о глухонемых / Под.ред. Директора Александровского Городского Коммерческого училища Имени Стас-Секретаря Графа С.Ю.Витте И.Я.Акинфиева. – Александровск : Тип. при училище-хуторе глухонемых, 1910. – XXIV, 240 с.
136067
   Адрес-календарь или список главных властей Империи и всех властей и чиновников Царства Польского : на 1855 г. – Варшава : Тип. Оргельбранда
Ч. 1 : Власти и места центрального управления и Ведомства их. – 1855. – 1143 с. разд. паг.
136068
   Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1855. – Санкт-Петербург : В тип. Императорской Академии Наук
Ч. 1 : Власти и места центрального управления и Ведомства их. – 1855. – XXII, 314, IV, 200, 104, 63 с. разд. паг. – В изд. также: Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1855 / Ч. 2: Властии места Управления Губернск., Областного, Окружного, Уездн., Городского и Ведомства их
136069
   Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1856. – Санкт-Петербург : В тип. Императорской Академии Наук
Ч. 1 : Власти и места центрального управления и Ведомства их. – 1856. – XXII, 310, IV, 202, 98, 63 с. разд. паг. – В изд. также: Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1856 / Ч. 2: Властии места Управления Губернск., Областного, Окружного, Уездн., Городского и Ведомства их
136070
   Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1857. – Санкт-Петербург : В тип. Императорской Академии Наук
Ч. 1 : Власти и места центрального управления и Ведомства их. – 1857. – XX, 308, IV, 204, 98, 63 с. разд. паг. – В изд. также: Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1857 / Ч. 2: Властии места Управления Губернск., Областного, Окружного, Уездн., Городского и Ведомства их
136071
   Адрес-Советский Союз : о замыслах, о судьбах, о трудовых свершениях : сборник. – Донецк : Днбас, 1976. – 71 с.
136072
  Кондратов А.М. Адрес - Лемурия? / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 136с.
136073
  Орлов Д.К. Адрес - твой современник / Д.К. Орлов. – Москва : Искусство, 1976. – 209 с.
136074
  Орлов Д.К. Адрес - твой современник / Д.К. Орлов. – Москва : Искусство, 1991. – 304 с.
136075
  Дубровиский И.В. Адрес будущего / И.В. Дубровиский, В.В. Орлов. – М, 1964. – 118с.
136076
  Бойко В.В. Адрес лекции - личность / В.В. Бойко. – Москва : Знание, 1976. – 75с. – (Методика лекторского мастерства и ораторского искуссктва)
136077
  Мамакин Ю.А. Адрес личного счастья / Ю.А. Мамакин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 276 с.
136078
  Красильников А.И. Адрес любви / А.И. Красильников. – Волгоград, 1965. – 87с.
136079
  Полторацкий В.В. Адрес любви. / В.В. Полторацкий. – М., 1966. – 103с.
136080
   Адрес мужества - граница : Зап. погранич. окр. : сборник. – Одесса : Маяк, 1983. – 119 с., 16 л. ил. : ил.
136081
  Жуховицкий Л.А. Адрес на обложке / Л.А. Жуховицкий. – М., 1961. – 88с.
136082
  Качурин В.Т. Адрес надежды / В.Т. Качурин. – Одесса, 1983. – 79с.
136083
   Адрес опыта: ударные стройки : сборник. – Киев : Подитиздат Украины, 1979. – 166 с., 12 л. ил. : ил.
136084
  Эвентов А.М. Адрес романтики / А.М. Эвентов. – Орел, 1963. – 104с.
136085
  Шимко Л. Адрес счастья. / Л. Шимко. – Нальчик, 1970. – 64с.
136086
  Тулин Б.Е. Адрес явки сообщаю... / Б.Е. Тулин. – Тула, 1988. – 134с.
136087
  Бортняк А.А. Адреса / А.А. Бортняк. – Київ, 1987. – 157 с.
136088
  Верещак Я.М. Адреса вашого дому / Я.М. Верещак, Є.М. Хринюк. – Київ, 1974. – 46 с.
136089
  Горобець Марися Адреса вишуканості : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 20-23 : Фото
136090
  Переїденко О.Я. Адреса літературного героя. / О.Я. Переїденко. – К., 1971. – 32с.
136091
  Будяк Л.М. Адреса московского кино. / Л.М. Будяк, В.П. Михайлов. – Москва, 1986. – 349с.
136092
   Адреса опыта : реф. сб. материалов специалистов учреждений образования высш. категории. – Новосибирск : Наука
Вып. 1 : Физика : в помощь учителям физики. – 1992. – 32 с.
136093
   Адреса свершений : сборник. – Москва : Политиздат, 1980. – 272 с., 8 л. ил. : ил.
136094
  Москалець К. Адреса свободи // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 6-9


  Польський еміграційний часопис "Культура" Єжи Гедройця.
136095
  Ходий В.В. Адреса студенческого лета / В.В. Ходий. – Иркутск, 1968. – 68с.
136096
  Федунець М.Ф. Адреса юності : поезії / М.Ф. Федунець. – Львів : Каменяр, 1972. – 36 с.
136097
  Аршинник Татьяна Адреса, явки, штаб-квартиры : Музеи мира. Париж // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 30-37 : Іл.
136098
  Коваленко Н.М. Адресантність мовленнєвого жанру "коментар": лінгвориторичний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 147-153. – ISBN 978-966-2668-24-7
136099
  Наєнко Г. Адресантність наукових текстів середньоукраїнського періоду
136100
  Шпенюк І.Є. Адресантно-адресатний аспект американського науково-академічного дискурсу // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 205-213. – ISBN 978-966-171-881-3
136101
  Іванюк С.С. Адресат- майбутнє / С.С. Іванюк. – К, 1990. – 124с.
136102
  Каткова З.Ф. Адресат выбыл : повести и рассказы / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1987. – 270 с.
136103
  Григораш М. Адресат крізь призму інтертексту (на матеріалі романів О. Гончара "Тронка" і "Собор") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 56-61
136104
  Гайдаенко И.П. Адресат найдется / И.П. Гайдаенко. – К., 1962. – 142с.
136105
  Нестеренко-Ланько Адресат не проживає : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 66-73. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
136106
  Кривенко С. Адресат як сукупність умов зрозумілості політичного тексту // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 195-201. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
136107
  Музей Адресаты лирики Пушкина : [Женщины, которым посвящены стихи поэта] : [Портреты из фондов музея в сопровождении кратких пояснений и текстов стихов] / Музей, Пушкина, (Москва). – Изд. 2, доп. и исп. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – [15] с. портр.
136108
  Кузьмин В.Б. Адресационный подход к задачам оценки научных работ и аттестации сотрудиков / В.Б. Кузьмин. – К, 1976. – 48с.
136109
  Топачевський А. Адреси Михайла Грушевського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 15


  Постать Михайла Грушевського, напевно, не потребує коментарів і роз"яснень. Його праці не мають строку давності. І кожен, хто знайомиться з ними, відкриває для себе щось нове і навіть несподіване. Нині, напередодні 150-річного ювілею Михайла ...
136110
  Саліхова О.Б. Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 9-23. – ISSN 1605-7988
136111
  Колосок А.М. Адресна матеріальна допомога як елемент соціально відповідаотної держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 127-131. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
136112
  Жадовский А.Е. Адресная книга ботаников СССР / А.Е. Жадовский. – Л., 1929. – 178с.
136113
   Адресная книга палинологов Советского Союза. – Ленинград : АН СССР, 1961. – 84 с. : ил.
136114
   Адресная книга членов Всесоюзного ботанического общества по состоянию на 1 мая 1957 года. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 148 с.
136115
  Шірінян Л.В. Адресне мікрострахування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 272-278 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
136116
  Мохаммад Ібрагім Мохаммад Аль Шарарі Адресне управління режимами споживання електричної потужності в енергетичній системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Мохаммад Ібрагім Мохаммад Аль Шарарі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
136117
  Бакуменко Б.В. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Бакуменко Б.В. ; МОНУ ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
136118
  Гарасимів Т.З. Адресність соціального забезпечення в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 125-133. – (Юридична ; Вип. 1)
136119
  Корнілова Є.О. Адресно-цільове інформування віддалених користувачів: практика та перспективи використання // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 28-31. – ISBN 978-966-02-7337-5
136120
  Ющенко Е.Л. Адресное программирование / Е.Л. Ющенко. – Киев, 1963. – 288 с.
136121
  Фурманн П. Адресный стол в Санткпетербурге. / П. Фурманн. – 20с.
136122
  Геттуев М.И. Адресовано в жизнь : стихи и поэма / М.И. Геттуев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 118 с.
136123
  Степанов В.Н. Адресовано в Москву / В.Н. Степанов. – Москва, 1987. – 399 с.
136124
  Немцов В.И. Адресовано всем / В.И. Немцов. – М., 1973. – 223с.
136125
   Адресовано массовому читателю. – Москва : Знание, 1973. – 40 с.
136126
   Адриан Анатольевич Смирнов. – Киев, 1988. – 41 с.
136127
  Туманов В. Адриан ван дер Хоп - банкир и меценат // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 2-17.
136128
  Тарасов Л.М. Адриан Маркович Волков / Л.М. Тарасов. – Москва, 1955. – 41с.
136129
  Милотворская М.Б. Адриан Михайлович Ермолаев / М.Б. Милотворская. – Москва : Советский художник, 1960. – 65 с.
136130
  Кузнецов Ю.И. Адриан фон Остаде. Каталог-путеводитель / Ю.И. Кузнецов. – Л., 1960. – 168с.
136131
  Викторова Е.А. Адриано Челентано. / Е.А. Викторова. – Москва, 1991. – 46с.
136132
  Швец Владимир Адриатика: перспективное направление : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 70-73 : Фото
136133
  Швец Владимир Адриатика: перспективы однозначного роста // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
136134
  Петрович Игорь Адриатика: солнце, море и перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 52 : Фото. – ISSN 1998-8044
136135
  Самойлов Юрий Адриатика: цены выше, выбор тоже // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
136136
  Виванте А. Адриатический ирредентизм / А. Виванте. – Любляна, 1945. – 16с.
136137
  Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврер / Н.Я. Рыкова. – Л. : Искусство, 1967. – 196 с.
136138
   Адриян Николаев. – Чебоксары, 1989. – 302с.
136139
  Давлєтов О. Адріан Теодор фон Рентельн - від керівника Нацистської спілки школярів веймарської доби до посади Генерального Комісара Литви у Третьому рейху // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 25-31. – ISBN 978-966-02-7255-2
136140
   Адріанова-Перетц Варвара Павлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 334. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
136141
  Ціпко А. Адріанова-Перетц Варвара Павлівна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 39-41. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
136142
  Ціпко А. Адріанова-Перетц Варвара Павлівна // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 17-18. – ISBN 978-966-2911-56-5
136143
  Юрсенар М. Адріанові спогади : роман / Маргеріт Юрсенар ; пер. із фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Радуга, 2017. – 231, [1] с. : портр. – (Європа / Текст). – ISBN 978-966-281-088-2
136144
  Будько Євген Адріатика з перших рук : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 100-101 : Фото
136145
  Птахів Семен Адріатика: вражаюче розмаїття ціни та якості // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1998-8044
136146
  Шарль-Ру Едмонда Адрієнна / Шарль-Ру Едмонда. – Київ, 1977. – 490 с.
136147
  Ільїн В.В. Адрішта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 32-33. – ISBN 966-316-069-1
136148
   Адронная материя в экстремальных условиях. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1986. – 230с.
136149
   Адронная материя в экстремальных условиях = Handronic matter under extreme conditions : сб. ст. : в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1986. – 434 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
136150
  Холоденко Анатолий Григорьевич Адронные калориметры в экспериментах по множественному образованию частиц : Автореф... канд. техническихнаук: 01.04.01 / Холоденко Анатолий Григорьевич; Гос. ком. по использованию атомной энергии, Институт физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 12л.
136151
  Моррел Вирджиния Адская впадина. Соль будущего моря / текст: Моррел Вирджиния; фото: Стайнмиц Джорж // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148-159 : фото
136152
  Батурин А. Адские деньги // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 13 (474), 01.04.2016. – С. 37-38. – ISSN 2075-7093
136153
  Мальсагов Созерко Адские острова: Совет. тюрьма на Дальнем Востоке / Мальсагов Созерко. – Алма-Ата, 1990. – 128с.
136154
  Крыжановская В.И. Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – 432 с. – В изд. также: Звезда Соломона / А. Куприн ; Замок Отранто / Г. Уолпол. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
136155
  Лихарев Н.О. Адский год / Н.О. Лихарев. – 207с.
136156
  Абрамовская К. Адский котел // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 17/18 (607/608). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Сражение в Барвенковском котле в мае 1942 года унесло жизни 239 тыс. советских военных. Но о проваленной харьковской операции власти СССР предпочитали умалчивать - многие захоронения тех времен не найдены до сих пор.
136157
  Реновчевич М. Адский поединок / М. Реновчевич. – М., 1987. – 467с.
136158
  Сагеева Р.М. Адсобрция водорода на тинате и ее роль при нанесении гальванических покрытий : Автореф... канд. хим.наук: / Сагеева Р. М.; Казан,ГУ. – Казань, 1967. – 20л.
136159
  Горьковская В.Т. Адсобрция и эенергия адсорбции паров бензола и Н-гоксана на природных глинистых минералах : Автореф... канд. хим.наук: / Горьковская В. Т.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1966. – 26л.
136160
   Адсорбація йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом / Т. Будняк, Е. Яновська, М. Іщенко, В. Тьортих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено адсорбцію мікрокількостей катіонів Zn(II), Cu(II), Cd(II), Pb(II), Fe(III) та оксоаніонів V(V), Mo(VI), Cr(VI) з водних розчинів хітозановими кульками, попередньо зшитими глутаровим альдегідом. Оцінено сорбційну ємність отриманого адсорбенту ...
136161
  Аристов Б.Г. Адсорббция и капиллярная конденсация паров азота и аргона на адсорбентах разной природы и структуры : Автореф... канд. х им. наук / Аристов Б.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1964. – 12 с.
136162
  Неймарк І.Є. Адсорбенти і каталізатори / І.Є. Неймарк. – К., 1978. – 149с.
136163
  Комаров В.С. Адсорбенты и их свойства. / В.С. Комаров. – Минск, 1977. – 248с.
136164
   Адсорбенты, их получение, свойства и применение : труды III Всесоюз. совещ. по адсорбентам. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 280 с. : ил. – Списки лит. в конце докладов
136165
   Адсорбенты, их получение, свойства и применение : труды IV Всесоюз. совещ. по адсорбентам. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 240 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
136166
   Адсорбенты, их получение, свойства и применение : труды V Всесоюз. совещ. по адсорбентам, Москва, 9-11 марта 1983 г. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1985. – 159 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
136167
  Минакова Т.С. Адсорбицинные процессы и гетерогенный кализ / Т.С. Минакова, Л.М. Коваль. – Томск, 1991. – 207с.
136168
  Величанская Людмила Анатольевна Адсорбиционные слои полиэлектролитов и устойчивость противоположно заряженных дисперсий : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Величанская Людмила Анатольевна; Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1987. – 16л.
136169
  Великанов Л.Л. Адсорбиция почвами и глинистыми минералами микроорганизмов и их метаболитов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Великанов Л.Л. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
136170
  Верзунова Л.И. Адсорбиция серосодержащих красителей и поверхностно-активных веществ новыми фазами в процессе образования. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Верзунова Л.И.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
136171
  Запорожець Ольга Антонівна Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу : Автореф. ... доктора хімічних наук: 02.00.02 / Запорожець О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 80 назв
136172
  Запорожець Ольга Антонівна Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест - методах аналізу : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.02 / Запорожець Ольга Антонівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 425 л. + Додатки: л. 382 - 425. – Бібліогр.: л. 338 - 382
136173
  Киселев А.В. Адсорбционная газовая и жидкостная хроматография / А.В. Киселев, Я.И. Яшин. – М., 1979. – 287с.
136174
  Хплид Ясер Сагер Аль-Хайдар Адсорбционная очистка бензиновых фракций, полученных из сернистых нефтей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Хплид Ясер Сагер Аль-Хайдар; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1980. – 25л.
136175
  Кузьмичева А.В. Адсорбционная способность и особенности ингибирующего действия терпеноидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Кузьмичева А.В.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
136176
  Вашпанов Ю.А. Адсорбционная чувствительность полупроводников : к 140-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова (Император. Новороссийского ун-та) / Ю.А. Вашпанов, В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2005. – 211, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-210. – ISBN 966-318-458-2
136177
  Клячко А.Л. Адсорбционно-калориметрическое изучение структуры и природы цеолитов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.15 / Клячко А.Л.; АН СССР. Ин-тут органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1980. – 47л.
136178
  Путилов А.В. Адсорбционно-каталитические методы очистки газовых сред в химической технологии. / А.В. Путилов. – М., 1989. – 47с.
136179
   Адсорбционно-полупроводниковые сенсоры на основе наноразмерных материалов [химическая формула] и их чувствительность к метану / Г.В. Федоренко, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, И.П. Матушко // Журнал физической химии / Росс. акад. наук. – Москва, 2015. – Т. 89, № 12. – С. 1910-1914. – ISSN 0044-4537
136180
   Адсорбционно-реологические свойства крови при варикозной болезни в процессе хиругических методов лечения / В.К. Гринь, О.В. Синяченко, Ю.О. Синяченко, Ю.В. Мелеховец // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 306-313. – ISSN 2413-7944
136181
  Синяченко О.В. Адсорбционно-реологические свойства синовиальной жидкости у больных гонартрозом / О.В. Синяченко, Л.В. Лукашенко, Е.С. Головкина // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 51-54. – ISSN 0030-5987
136182
  Тивадзе А.А. Адсорбционно-структурное исследование кисатибского диатомина : Автореф... канд .хим.наук: / Тивадзе А.А.; Ин-т хим. АН ГССР. – Тбилиси, 1954. – 10л.
136183
  Шахов Ю.К. Адсорбционно-структурные и физико-химические исследования некоторых глин Поволжья. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шахов Ю.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 24л.
136184
  Комаров В.С. Адсорбционно-структурные, физико-химические и каталитические свойства глин Белоруссии / В.С. Комаров. – Минск, 1970. – 318с.
136185
  Кулиев А.М. Адсорбционно-хроматографические методы очистки и разделения углеводородов / А.М. Кулиев, Р.А. Багиров. – Баку, 1977. – 240с.
136186
  Гераскина Л.Г. Адсорбционно-хроматографический метод разделения бензинов термического кренинга как способ подготовки сырья для процесса оксаосинтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 346 / Гераскина Л.Г.; Сев-зап.политехн.ин-т. – Л, 1969. – 20л.
136187
   Адсорбционное взаимодействие соединений ванадия с аэросилом / В.В. Скопенко, А.А. Голуб, А.А. Чуйко, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1978. – №3
136188
  Диттрих Ю. Адсорбционное и электрохимической поведение медного электрода и влияние структуры поверхности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.074 / Диттрих Ю.; МГУ. – М, 1972. – 14л.
136189
  Кочкин Ю.Н. Адсорбционное извлечение аллена и метилацетилена из газовых смесей и некоторые синтезы на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Кочкин Ю.Н.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
136190
  Воробьева Е.С. Адсорбционное моделирование струтуры и функции биологических мембран на примере активации и дезактивации ферментов : Автореф... канд. хим.наук: / Воробьева Е.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1967. – 16л.
136191
  Траскин В.Ю. Адсорбционное понижение прочности и пластичности ионных кристаллов. : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Траскин В.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
136192
  Бурикина В.С. Адсорбционные и ингибиторные свойства соединений с гетероатом-этиленовыми звеньями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Бурикина В. С.; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 14л.
136193
  Воропинов Владимир Иванович Адсорбционные и ингибиторные свойства фенолов. (Ртутный электрод) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Воропинов Владимир Иванович; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1974. – 23л.
136194
  Бабенкова Л.В. Адсорбционные и каталитические свйоства никелевых и смешанных катализаторов на носителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Бабенкова Л.В. ; АН КазССР , Ин-т хим. наук. – Алматы, 1970. – 36 с.
136195
  Муканова Баян Сабитовна Адсорбционные и каталитические свойства никелевых катализаторов на глине с добавками железа и окиси хрома : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Муканова Баян Сабитовна ; АН АзССР , Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 22 с.
136196
  Дильмагамбетов С.Н. Адсорбционные и каталитические свойства осмий-платиновых и осмий-палладиевых катализаторов на носителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Дильмагамбетов С.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
136197
  Соколова Людмила Антоновна Адсорбционные и каталитические свойства палладиевых, родиевых и смешанных палладий-родиевых катализаторов на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Соколова Людмила Антоновна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
136198
  Кайнарбаева Кумасбек Рамазанович Адсорбционные и каталитические свойства радиоплатиновых катализаторов на носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кайнарбаева Кумасбек Рамазанович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 26л.
136199
  Колганова Людмила Ивановна Адсорбционные и каталитические свойства скелетных, платиновых, радиевых и платино-радиевых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Колганова Людмила Ивановна; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 15л.
136200
  Шериев А.В. Адсорбционные и каталитические свойства цитохрома С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шериев А. В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 17 с.
136201
  Сармузина А.Г. Адсорбционные и каталитические совйства смешанных рутениевых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Сармузина А. Г.; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
136202
  Зелева Г.М. Адсорбционные и некоторые физические свойства системы GaAs-ZnSe : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зелева Г.М.; Зелёва Г.М.; Томс. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 14с. – Бібліогр.:с.13-14
136203
   Адсорбционные и реологические свойства акриламидного гидрогеля / Л.А. Керносенко, Г.Н. Никовская, Н.В. Годинчук, А.В. Панько // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
136204
  Мухамедкулиев А. Адсорбционные и термохимические исследования активировнных кислотой монтмориллонита и клиноптилолита. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.11 / Мухамедкулиев А.; АН УССР.Ин-т коллоид.химии и химии воды. – К, 1981. – 28л.
136205
  Туркельтауб Н.М. Адсорбционные методы раздельного определения микроконцентраций углеводородов в воздухе : Автореф... канд.хим.наук: / Туркельтауб Н.М. – Москва, 1949. – 8 с.
136206
   Адсорбционные процессы в решении проблем защиты окружающей среды : тезисы док. симпозиума. – Рига : Институт химии древесины Латвийской АН, 1991. – 107 с. : ил.
136207
  Киселев В.Ф. Адсорбционные процессы на поверхности полупроводников и диэлектриков / В.Ф. Киселев, О.В. Крылов. – Москва : Наука, 1978. – 256с.
136208
  Григоренко Светлана Владиславовна Адсорбционные процессы переноса при ионной зарядке частиц : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Григоренко Светлана Владиславовна; Одесская гос. академ. холода. – Одесса, 1996. – 16л.
136209
  Краянский О.Б. Адсорбционные свойства бентонитов в зависимости от их обработки и состава обменных катионов. : Автореф... канд. хим.наук: / Краянский О.Б.; Новочеркасский политехн. ин-тут им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1958. – 16л.
136210
   Адсорбционные свойства газочувствительных материалов сенсора CO / О.В. Ищенко, А.В. Яцимирський, Н.П. Максимович, С.В. Гайдай, Б.Г. Мисчанчук // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 37-39. – ISSN 0041-6045


  Методои термопрограммированной десорбции изучены дсорбционные свойства газочуствительного материала полупроводников сенсора СО. Установлено, что платина играет роль активатора молекул СО, которые мигрируруют в матрице полупроводника и удаляют ...
136211
  Ездаков В.И. Адсорбционные свойства глин Узбекистана. : Автореф... Доктора хим.наук: / Ездаков В.И.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1960. – 34л.
136212
  Тульбович Б.И. Адсорбционные свойства и структура некоторых кремнеземистых наполнителей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тульбович Б.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Пермь, 1966. – 16л.
136213
   Адсорбционные свойства крови при атеросклерозе артериальных сосудов / О.В. Синяченко, Г.А. Игнатенко, Ю.В. Родин, Ю.О. Синяченко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-36. – ISSN 1605-7295
136214
  Ланин С.Н. Адсорбционные свойства модифицированных кремнеземов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ланин С.Н.; МГУ. – Москва, 1979. – 24л.
136215
   Адсорбционные свойства некоторых природных и синтетических сорбентов : сборник статей. – Ташкент : Фан, 1969. – 192 с. : ил.
136216
  Ушакова Е.В. Адсорбционные свойства пигментной двуокиси титана с модифицированной поверхностью : Автореф... канд. хим.наук: / Ушакова Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
136217
  Солоян Г.А. Адсорбционные свойства сульфатов щелочно-земельных металлов и их применение в газовой хроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Солоян Г.А. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1970. – 17 с.
136218
  Шакалов Ф.Е. Адсорбционные свойства эпитаксиального арсенида галлия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шакалов Ф.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 20л.
136219
  Заславский Б.Г. Адсорбционные сдвиги потенциала на свободных поверхностях концентрированных щелочных растворов и их кислотность : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Заславский Б.Г.; ХГУ. – Х., 1970. – 17л.
136220
  Щерев Г.И. Адсорбционные, электрохимические и каталитические исследования на платиновых порошкообразных металлах и их смесях : Автореф... Канд.хим.наук: / Щерев Г.И.; МГУ. – Москва, 1968. – 20л.
136221
  Классон С. Адсорбционный анализ смесей / С. Классон. – Москва-Ленинград, 1950. – 152с.
136222
  Карнаухов А.П. Адсорбционный метод измерения величены поверхности платины в платинированных силикагаленах : Автореф... канд. хим.наук: / Карнаухов А.П.; Наус. исслед. физ. хим. ин-т. – Москва, 1951. – 11 с.
136223
  Блю О. Адсорбция / О. Блю. – Л, 1933. – 166с.
136224
  Перцовская А.Ф. Адсорбция (адгезия) микроорганизмов (влияние характера взаимодействующих поверхностей и определение силы адгезии) : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Перцовская А.Ф.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
136225
  Зеляева Е.А. Адсорбция азота и закиси азота на сублимированных в вакууме пленках металлов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Зеляева Е.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
136226
  Тимофеева О.А. Адсорбция алифатических спиртов из толуольных растворов на силикагелях : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеева О. А.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1961. – 15л.
136227
   Адсорбция в микропорах : материалы конф., 17-20 сент. 1979 г. – Москва : Наука, 1983. – 215 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
136228
  Жуховицкий А.А. Адсорбция газов и паров / А.А. Жуховицкий. – Москва, 1938. – 100 с.
136229
  Брунауер С. Адсорбция газов и паров : пер. с англ. / С. Брунауер. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Физическая адсорбция. – 1948. – 783 с.
136230
  Авгуль Н.Н. Адсорбция газов и паров на однородных поверхностях / Н.Н. Авгуль, А.В. Киселев, Д.П. Пошкус. – Москва : Химия, 1975. – 384 с.
136231
  Подгорный И.М. Адсорбция газообразных реагентов прямого синтеза гидрид-, органохлорсиланов и германов : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Подгорный И.М.; М-во хим. пром-сти. – М., 1970. – 22л.
136232
   Адсорбция глинистыми минералами из углеводородной среды азот- , кислород- и серасореджащих соединений нефти : тематич. сборник. – Владивосток : Дальневосточный гос. университет, 1976. – 180 с.
136233
  Юй Цун-син Адсорбция глобул полистирольных латексов и стабилизирующих компонентов на твердых адсорбентах : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Юй Цун-син, Татьяна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 18л.
136234
  Розенберг Г.И. Адсорбция двуокиси азота и паров азотной кислоты силикагелен : Автореф... канд. хим.наук: / Розенберг Г. И.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1967. – 23л.
136235
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 1. – 1972
136236
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 2. – 1974
136237
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 3. – 1975
136238
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 4. – 1976
136239
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 5. – 1977
136240
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 6. – 1978
136241
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 7. – 1979
136242
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 8. – 1980. – 112 с.
136243
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 9. – 1981. – 96 с.
136244
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 10. – 1982. – 80 с.
136245
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 11. – 1983. – 96 с.
136246
   Адсорбция и адсорбенты : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1972-. – ISSN 0320-7218
№ 12. – 1984. – 84 с.
136247
   Адсорбция и адсорбенты. – М., 1987. – 270с.
136248
  Попова Н.М. Адсорбция и взаимодействие простейших газов с металлами VIII группы (СО, Н, О) / Н.М. Попова. – Алма-Ата, 1979. – 280с.
136249
  Ведула Ю.С. Адсорбция и диффузия атомов бария и тория на поверхности металлических монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ведула Ю.С.; Ин-т физики. – К, 1973. – 20л.
136250
  Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод / А.М. Когановский. – К., 1983. – 240с.
136251
  Сокольский Адсорбция и катализ на металлах VIII группы в растворах. / Сокольский, Г.Д. Закумбаева. – Алма-Ата, 1973. – 279с.
136252
  Рогинский С.З. Адсорбция и катализ на неоднородных поверхностях / С.З. Рогинский. – Москва-Ленинград, 1948. – 643с.
136253
  Камышный А.Л. Адсорбция и каталитическая активность цитохрома с на поверхности различного типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Камышный А.Л.; МГУ. – М., 1973. – 16л.
136254
  Лауцениеце Д.Я. Адсорбция и каталитические свойства аминоацилазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лауцениеце Д. Я.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
136255
  Кияновская Ю.Л. Адсорбция и массоперенос поверхностных веществ в системе двух несмешивающихся растворителей. : Автореф... канд. хим.наук: / Кияновская Ю.Л.; Лен. хим..-фармацевт. ин-тут. – Л., 1965. – 14л.
136256
  Скляров А.В. Адсорбция и окисление окиси углерода на металлах. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скляров А.В.; Ан СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1970. – 18л.
136257
   Адсорбция и пористость : труды Четвертой Всесоюз. конф. по теорет. вопросам адсорбции [Ленинград 29 янв. - 2 февр. 1974 г.]. – Москва : Наука, 1976. – 357с. : ил. – Списки лит. в конце док.
136258
  Лобода Н.И. Адсорбция и фотосенсибилизирующая активность хлорофилла на поверхностях различного типа : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Лобода Н.И.; Химич.фак-т. – Москва, 1975. – 15л.
136259
  Солянова Л.Н. Адсорбция и хемособрция некоторых кислородсодержащих органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Солянова Л.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 21л.
136260
  Хохлова Т.Д. Адсорбция и хроматография синтетических полимеров и биополимеров на макропористых кремнеземах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Хохлова Т.Д.; Московский гос. ун-т. – М., 1973. – 16л.
136261
   Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. – Москва : Мир, 1986. – 488 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
136262
  Чорная В.Н. Адсорбция из растворов смесей полимеров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Чорная В.Н. ; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1984. – 16 с.
136263
  Брейдо Ц.Г. Адсорбция ионов каплями воды в потоке воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Брейдо Ц.Г.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 12 с.
136264
  Тополев В.В. Адсорбция ионов на платине, родии и палладии. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Тополев В.В.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
136265
  Собянин Владимир Александрович Адсорбция кислорода и низкотемпературное окисление водорода на серебре, геридии и платине : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Собянин Владимир Александрович;. – Новосибирск, 1978. – 17л.
136266
  Солтыс М.Н. Адсорбция макромолекул на высокодисперсных адсорбентах. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.06 / Солтыс М.Н.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1980. – 31л.
136267
   Адсорбция меди (II) на активированном углеродном волокне, модифицированном аминогруппами / Л.Н. Грищенко, А.В. Вакалюк, Т.Н. Безуглая, А.В. Мисчанчук, В.Е. Диюк // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 20-25. – ISSN 0041-6045
136268
  Белановский А.С. Адсорбция металлов из растворов электролитов на германии, кремнии и кварце : Автореф... кандидата техн.наук: / Белановский А.С.; Киевский политехн. ин-т. – Киев, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.23
136269
  Мищенко В.Н. Адсорбция молекул разного электронного строения на кремнийорганических сорбетах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мищенко В.Н.; АН УССР. Ин-т физ. хим. им. Л.В.Писаржевского. – К., 1974. – 20л.
136270
  Товбин Ю.К. Адсорбция на идеальной регулярной структуре при взаимодействии между адатомами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Товбин Ю.К.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1974. – 19л.
136271
  Еременко Борис Валентинович Адсорбция неионогенных полимеров и электроповерхностные свойства дисперсных систем : Автореф. дис. ... д-ра химич. наук : 02.00.11 / Еременко Борис Валентинович ; АН УССР , Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 1983. – 43 с.
136272
  Слесаравичене Л.-П. Адсорбция некоторых блескообразователей и ее влияние на электрокристаллизацию меди из кислоты растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Слесаравичене Л.-П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
136273
  Украинец А.М. Адсорбция некоторых водорастворимых полимеров и ее роль в стабилизации суспензий. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Украинец А.М.; Львов. гос. ун-т им Ив. Франко. – Львов, 1974. – 15л.
136274
  Сергеева Л.М. Адсорбция олигомеров и полимеров из растворов и свойства граничных слоев полимеров. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.11 / Сергеева Л.М.; АН УССР.Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К, 1974. – 42л.
136275
  Тодосийчук Т.Т. Адсорбция олигомеров из растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Тодосийчук Т.Т.; АН УССр. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
136276
  Пржегорлинская Р.В. Адсорбция органических веществ из водных растворов ископаемых углями Донбасса. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пржегорлинская Р.В.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 26л.
136277
   Адсорбция органических веществ из воды. – Ленинград : Химия ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 249-255
136278
  Андрусев М.М. Адсорбция органических веществ на ртутном электроде и влияние адсорбции на реакции электровосстановления : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Андрусев М.М. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1967. – 12 с.
136279
  Руссу Ф.М. Адсорбция паров индивидуальных веществ на твердых адсорбентах. : Автореф... канд. хим.наук: / Руссу Ф.М.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 14л.
136280
  Ветрова Г.А. Адсорбция паров органических веществ поверхности ртути. : Автореф... канд. хим.наук: / Ветрова Г.А.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1950. – 10 с.
136281
  Волков Алексей Владимирович Адсорбция плазменных белков на поверхности модифицированных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Волков Алексей Владимирович; Моск. гос. ун-т. – М., 1983. – 20л.
136282
  Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров. / Ю.С. Липатов, Л.М. Сергеева. – К., 1972. – 195с.
136283
  Звягинцев Д.Г. Адсорбция почвами микроорганизмов и ее влияние на их жизнедеятельность : Автореф... д-ра биол.наук: 096 / Звягинцев Д.Г.; МГУ. – М., 1969. – 34л.
136284
  Безус А.Г. Адсорбция предельных и непредельных углеводородов на адсорбентах разной природы : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Безус А.Г. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1966. – 14 с.
136285
   Адсорбция предельных углеводов кристаллами цеолита NaX : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рябухина Л. Г,; Рябухина Л. Г,; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 16л.
136286
  Когановский А.М. Адсорбция растворённых веществ / А.М. Когановский. – К., 1977. – 223с.
136287
  Крижаненко Г.А. Адсорбция ряда сераорганических соединений глинистыми минералами и природными сорбентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Крижаненко Г.А.; Дальневосточный гос. ун-тет. – Владивосток, 1973. – 20л.
136288
  Коваленко П.Н. Адсорбция сурьмы гидроокисью меди и электролитическое отделения Cu(OH)2 от сурьмы / П.Н. Коваленко, Н.П. Моричева, 1958. – С. 714-717. – Отд. оттиск
136289
  Пушкарев А. Адсорбция трития из водных растворов термически обработанными глинистыми минералами / А. Пушкарев, И. Руденко, В. Скрипкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 43-48. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Экспериментальными исследованиями выполнена оценка степени влияния поровой и адсорбционной воды на способность глинистых минералов экстрагировать тритий из водных растворов. С этой целью выполнены две серии экспериментов в закрытых системах "глинистый ...
136290
  Кузнецов В.А. Адсорбция фторсодержащих соединений на границах раздела раствор (воздух и раствор) ртуть. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецов В.А.; АН СССР. – М, 1965. – 14л.
136291
  Гупало М.С. Адсорбция щелочных и редкоземельных элементов на гранях кристаллов вольфрама и молибдена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Гупало М.С.; ЛГУ. – Львов, 1982. – 22л.
136292
  Рыжова Л.В. Адсорбция щелочных и щелочно-земельных катионов глинистыми минералами и почвами. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Рыжова Л.В.; Всесоюз. с.-х. акад. им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1971. – 27л.
136293
  Бацанадзе А.Л. Адсорбция электролитов на алюмокремневых гелях и новые основные соли алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Бацанадзе А.Л.; Ин-т химии им. П.Меликашвили АН Груз. ССР. – Тбилиси, 1952. – 13 с.
136294
  Фам Куанг Адсорбция этана и этилена цеолитами разной структуры и состава. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Фам Куанг Зы.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1971. – 18л.
136295
  Грег С. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / С. Грег, К. Синг. – М., 1970. – 408с.
136296
  Грег С. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / С. Грег, К. Синг. – 2-е изд. – М., 1984. – 310с.
136297
   Адсорбция, устойчивость, структурообразование в минеральных дисперсиях : сборник статей. – Ташкент : Фан, 1990. – 247 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
136298
  Трохимчук А.К. Адсорбційне концентрування молібдену на різнолігандних хімічно модифікованих силікагелях / А.К. Трохимчук, Т.В. Магльована, О.В. Легенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.24-26. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено адсорбцію молібдену з роданідних розчинів на білігандних силікагелях, що містять одночасно меркапропільні та амінопропільні групи в різних мольних співвідношеннях. Показано, що процес адсорбції супроводжується окисно-відновним процесом, на ...
136299
  Чорний О.Ю. Адсорбційне очищення вуглеводневих газів та низькомолекулярних сумішей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Чорний О.Ю.; Дер. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1995. – 18л.
136300
  Кринько І.М. Адсорбційний метод уловлювання парів розчинників з вентиляційних викидів вуглецево-волоконними фільтраційними матеріалами / І.М. Кринько, О.О. Федоренко, П.М. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 15-17 : рис.
136301
  Квіцинський В.А. Адсорбційний модулятор газового потоку для мас-спектрометрії / В.А. Квіцинський, С.І. Кривошеєв, В.М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-33. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Теоретично досліджене витікання розрідженого газу з об"єму у вакуум через трубопровід (капіляр) з температурою, яка змінюється в часі, за лінійної ізотерми адсорбції. Отримано аналітичний вираз для опису газового потоку на виході капіляра за сталого ...
136302
   Адсорбційні властивості бентоніту з in situ іммобілізованим поліаніліном щодо оксоаніонів Cr(VI), Mo(VI, W(VI), nf V(V) / М.Ю. Мельник, К.В. Рябченко, Е.С. Яновська, Д. Стернік // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – C. 397-399
136303
   Адсорбційні властивості вермікуліту з in situ іммобілізованим поліаніліном щодо аніонів Cr (VI), Mo(VI), W(VI), V(V), та P(V) / К.В. Рябченко, Е.С. Яновська, О.В. Петренко, Кичкирук В.А. Тьортих // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2012. – Т. 4, № 5/6. – С. 38-43. – ISSN 2078-9912


  Шляхом in situ окиснювальної полімеризації аніліну на поверхні вермікуліту синтезовано новий композиційний матеріал. Досліджено адсорбційні властивості одержаного композиту щодо аніонів Cr (VI), Mo(VI), W(VI), V(V), та P(V).
136304
   Адсорбційні властивості промотованих 3d-металами сенсорних матеріалів на основі SnO2 / О. Іщенко, А. Яцимирський, І. Матушко, Н. Максимович, О. Ріпко, Н. Деркаченко, Т. Чернявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 21-22. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено адсорбційні та каталітичні властивості промотованих 3d-металами (Co, Fe, Ni, Cu) сенсорних матеріалів на основі SnO2. Для реакції окиснення Н2, так і для реакції окиснення CO, температури максимальної десорбції продукту для всіх ...
136305
   Адсорбційні властивості щодо йонів токсичних металів тушинського кліноптилоліту, in situ модифікованого поліметакриламідом 4-амінобензойної кислоти / Н.О. Ворожбит, Я.А. Полонська, Е.С. Яновська, І.О. Савченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 47
136306
  Теребінська М.І. Адсорбційні процеси на поверхні кристалічного кремнію: квантово-хімічний підхід (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 98-106. – ISSN 1027-3239
136307
  Похмурський В.І. Адсорбційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 21-30. – ISSN 0430-6252


  Показано роль Г.В. Карпенка у дослідженні корозійно-втомного руйнування металів, проаналізовано основні відмінності такого руйнування від втоми металів у повітрі. Наведено результати досліджень корозійної втоми нержавних сталей, запропоновано нові ...
136308
  Яцимирський Андрій Віталійович Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd-Ag каталізаторів окислення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Яцимирський А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
136309
  Яцимирський Андрій Віталійович Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених PD та PD-AG каталізаторів окислення СО : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Яцимирський Андрій Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 130л. – Бібліогр.: л.117 - 130
136310
  Олексенко Л.П. Адсорбційно-напівпроводникові сенсори газів : навч. посібник / Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109
136311
   Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках / А. Паустовська, О. Запорожець, К. Поліщук, А. Коноваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 42-47. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику сорбційно-спектроскопічного визначення 0,04-1,0 мг/л флуориду за забарвленням закріпленого на модифікованому тетрадециламоній бромідом аеросилі комплексу Zr(ІV) з Арсеназо І. Заважаючий вплив гідрофосфатів та сульфатів усували ...
136312
   Адсорбційно закріплена на силікагелі індикаторна система "Lа(III)-Алізаринкомплексон" для визначення флуориду в слині / А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.В. Наконечна, С О. Погребняк // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 53-60. – ISSN 1991-0290
136313
  Крушинська Олена Анатоліївна Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати купруму та феруму - твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Крушинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 163 л. – Додатки: л. 156-163. – Бібліогр.: л. 153-156
136314
  Крушинська Олена Анатоліївна Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати купруму та феруму - твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02- аналітична хімія / Крушинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
136315
  Находкін.М.Г Адсорбція As на поверхні Ge(113) / Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 233-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджено електронні властивості адсорбційної системи Ge(113):As і характерні їй поверхневі структури 1x1 та 2x1. Визначені умови утворення цих надструктур і роботи виходу, які характерні для них ...
136316
  Находкін М.Г. Адсорбція Sb на Si(100)2x1 та Si(111)7x7 / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 294-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії, Оже електронної спектроскопії та дифракції повільних електронів досліджено формування інтерфейсів Sb з атомарно чистими поверхнями Si(100)-2x1, Si(111)-7x7 та аморфізованими іонами Аr ...
136317
  Находкін М.Г. Адсорбція Sb на поверхні Si(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 317-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії (ФЕС, ОЕС та ДПЕ) досліджено структурні та електронні властивості атомарно чистої поверхні Si(113) та системи Sb/Si(1ІЗ). Встановлено, що адсорбція Sb на поверхні Si(113) приводить до зміни роботи виходу ...
136318
  Находкін М.Г. Адсорбція атомів Bi на поверхні Ge(111)-с(2х8) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 236-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджено особливості зміни структури та електронних властивостей (робота виходу, густина електронних станів поблизу рівня Фермі) поверхні Ge(111)-с(2х8) при адсорбції на ній атомів Ві. Показано, що ...
136319
   Адсорбція атомів фосфору на поверхні SiO2/Si(100) / О.Ю. Ананьїна, П.О. Бутрімов, А.В. Ткаченко, С.В. Бабко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 147-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У роботі представлені результати квантово-хімічних розрахунків процесів адсорбції атомів фосфору на поверхні SiO2/Si(100). Оцінюються енергетичні характеристики адсорбції, обчислені геометричні та електронні характеристики структур, що утворюють атоми ...
136320
  Гаврюшенко Д. Адсорбція з ідеального розчину за наявності двовимірного фазового переходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-43. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто двовимірний фазовий nepеxiд на поверхні адсорбату, модифікованій спонсорами. Побудовано узагальнення гратчастої мoдeлi Янга-Лi на випадок такої адсорбції. Отримані результати дозволяють визначити критичну температуру та параметри ...
136321
   Адсорбція кисню на поверхні Ge/Si(001) / Т.В. Афанас"єва, О.А. Гринчук, І.П. Коваль, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Найбільш імовірні місця адсорбції одного, двох та трьох атомів кисню досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Встановлено, що найбільш енергетично вигідним є формування Si2+ координованого оксиду, таким чином, щоб утворювались зв"язки ...
136322
   Адсорбція молекулярного кисню на поверхні Sb/Si(001) / І.П. Коваль, В.В. Лапоша, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 307-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально показано, що пасивація поверхні кремнію одним моношаром сурми спричиняє насичення поверхневих обірваних зв"язків і робить поверхню інертною до окислення молекулярним киснем при комнатній температурі при малих експозиціях кисню. При ...
136323
  Магльована Т.В. Адсорбція молібдену (6), вольфраму (6) та ванадію (5) на поверхні модифікованих силікагелів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Магльована Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 158л. – Бібліогр.: л.141-158
136324
  Магльована Т.В. Адсорбція молібдену(6), вольфраму( 6) та ванадію (5) на поверхні модифікованих силікагелів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Магльована Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
136325
   Адсорбція оксоаніонів V(V), Mo(VI), nf Cr(VI) композитом сокирницький кліноптілоліт- хітозан / Я.А. Буряченко, Е.С. Яновська, Т.М. Будняк, В.А. Тьортих // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 394-396
136326
   Адсорбція та обертання димерів Bі на поверхні Si(001)2x1 / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, М.М. Сторчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 257-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Адсорбція та обертання димера Вi над димерним рядом на поверхні Si(00l) досліджувались за допомогою розрахунків з перших принципів. Розраховані дві стабільні конфігурації димера Bі А та В типів. Димери Ві В типу є більш енергетично вигідними. Визначено ...
136327
  Вагин Е.В. Адсорбцонно-термическое разделение легкиох редких газов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Вагин Е.В.; МХП СССР. – М, 1954. – 13л.
136328
  Сторожук Х.В. Адстратні слова як сакральні найменування в складі української мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 247-256


  У статті розглядаються світоглядні аспекти української лексики адстратного походження. В статье рассматриваются мировоззренческие аспекты украинской лексики адстратного происхождения. The article discusses world view aspects of the Ukrainian ...
136329
  Прокопчук А.А. Адъективация причастий I в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Прокопчук А.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 19 с.
136330
  Гераськина Т.А. Адъективация причастий в русском и белорусском языках : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01.,10.02.02 / Гераськина Т.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1981. – 26л.
136331
  Калакуцкая Л.П. Адъективация причастий в современном русском литературном языке / Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1971. – 228с.
136332
  Ломтева В.Е. Адъективация причастий в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Саратовский гос.ун-т. – Саратов, 1950. – 20 с.
136333
  Никифорова И.Б. Адъективированные и причастные формы на -ЛЫЙ (-ЛЫ, ЛИЙ) в современных восточнославянских литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова И. Б.; АН БССР, Ин-ь языкознан. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
136334
  Карпович Л.Т. Адъективно-адвербиальные конструкции в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд .филол.наук: / Карпович Л. Т.; БГУ. – Минск, 1970. – 17л.
136335
  Алексюк Г.Н. Адъективно-именные словосочетания с обязательно-дистрибутивной связью компонентов в современном английском языке : дис. ... канд. филол. наук / Алексюк Галина Николаевна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 190 л. – Библиогр.: л. I-XIV
136336
  Алексюк Г.Н. Адъективно-именные словосочетания с обязательно-дистрибутивной связью компонентов в современном английсокм языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексюк Г.Н. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1974. – 30 с.
136337
  Печенкина В.Г. Адъективно-субстантивные фразеологические сочетания в современном русском языке. (Фраземы с несерийной сочетаемостью имени прилагательного) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Печенкина В.Г.; КГУ. – Казань, 1970. – 17л.
136338
  Саидова Сахиба Махкамовна Адъективные антонимичные словообразовательные глаголы в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Саидова Сахиба Махкамовна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
136339
  Поль Галина Федоровна Адъективные и причастные обособления в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Поль Галина Федоровна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 18л.
136340
  Муница Сергей Николаевич Адъективные компаративные фразеологческие единицы в немецком и украинском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Муница Сергей Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 22 с.
136341
  Газизова Р.Ф. Адъективные конструкции в русских повестях XV - XVII веков : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Газизова Р.Ф.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Уфа, 1970. – 22л.
136342
  Молошная Т.Н. Адъективные словосочетания в славянских и балканских языках / Т.Н. Молошная; Иванов В.В. – М., 1985. – 257с.
136343
  Лихтарникова Н.А. Адъективные словосочетания в современном французском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Лихтарникова Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1970. – 26л.
136344
  Терлак З.М. Адъективные словосочетания с объективными отношениями в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Терлак З. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
136345
  Терлак Зиновий Михайлович Адъективные словосочетания с объективными отношениями в современном украинском литературном языке : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Терлак Зиновий Михайлович ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1982. – 240 л. – Бібліогр. : л. 208-236
136346
  Горная П.Г. Адъективные словосочетания современного украинского и русского языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Горная П. Г. ; АН УССР, Ин-т языкведния. – Киев, 1972. – 22 с.
136347
  Горелик Ц.С. Адъективные словосочетания типа "прилагательное+предлог+существительное (местоимение)" в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горелик Ц. С. ; МВ и ССО РСФСР , 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1961. – 19 с.
136348
  Шаталова В.М. Адъективные словосочетания, выражающие количественно-определенные отношения. : Автореф... канд.филол.наук: / Шаталова В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 16л.
136349
  Горелик Ц.С. Адъективные словоссочетания в современном английском языке / Ц.С. Горелик. – Москва : Просвещение, 1967. – 304 с.
136350
  Каримова С.Г. Адъективные фразеологические единицы метафорического характера в английском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Каримова С.Г.; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2007. – 19с. – Библиогр.: 6 назв.
136351
  Вахов А.А. Адъютант / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1962. – 272с.
136352
  Болгарин И.Я. Адъютант его превосходительства / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – Москва : Военное издательство, 1979. – 367с.
136353
  Болгарин И.Я. Адъютант его превосходительства / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – М, 1992. – 430с.
136354
  Поляков А.А. Адъютант князя Ухтомского: повесть-хроника о донских чекистах. / А.А. Поляков. – Ростов н/Д, 1987. – 205с.
136355
  Щипко Л.М. Адъютант командора / Л.М. Щипко. – Москва, 1988. – 316с.
136356
  Шахмагонов Ф.Ф. Адъютант Пилсудского / Ф.Ф. Шахмагонов. – Кызыл, 1975. – 190с.
136357
  Бикчентаев А. Адъютанты не умирают : повесть и рассказы / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1963. – 158 с.
136358
  Бикчентаев А. Адъютанты не умирают : повести / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1978. – 150 с.
136359
  Бикчентаев А. Адъютанты не умирают : для ст. и сред. шк. возраста / А. Бикчентаев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1988. – 445 с.
136360
  Кирий А.Л. Адыге. / А.Л. Кирий. – Краснодар, 1948. – 160с.
136361
  Коков Д.Н. Адыгейская (черкесская) топонимия / Д.Н. Коков. – Нальчик, 1974. – 316с.
136362
  Хут Ш.Х. Адыгейская волшебная сказка : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Хут Ш.Х.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1971. – 26л.
136363
  Кафоев А.Ж. Адыгейские памятники : Автореф... канд. ист.наук: / Кафоев А.Ж.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1964. – 24л.
136364
   Адыгейские сказания и сказки. – Майкоп : Адыгнациздат, 1952. – 352 с., 15 л. ил. : ил.
136365
   Адыгейские сказания и сказки. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1963. – 230 с. : ил.
136366
   Адыгейские сказки. – Майкоп : Адыгнациздат, 1946. – 167 с. : ил.
136367
   Адыгейские сказки : для детей сред. и ст. возраста. – Ростов : Кн. изд-во, 1955. – 168 с., 4 л. ил. : ил.
136368
   Адыгейские сказки. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1957. – 323 с., 14 л. ил. : ил.
136369
  Шовгенов М.М. Адыгейский театр. (Зарождение и развитие). : Автореф... канд. искусствовед.наук: 820 / Шовгенов М.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
136370
  Блягоз З.У. Адыгейско-русские двуязычие : Дис... докт. филол.наук: 10.02.19. / Блягоз З. У.; МВ и ССО РСФСР, Адыгейский гос. пед. ин-т. – Майкоп, 1980. – 431л. – Бібліогр.:л.387-431
136371
  Цыпленкова Л.Х. Адыгейско-русские языковые контакты : Автореф... канд. филол.наук: / Цыпленкова Л. Х.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 24л.
136372
  Блягоз З.У. Адыгейско-русское двуязычие : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Блягоз З.У. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 51 с.
136373
   Адыгея в цвету : сборник стихов адыгейских поэтов. – Краснодар : Книжное издательство, 1955. – 96 с. : ил.
136374
  Жанэ К. Адыгея моя : пер. с адыг. / К. Жанэ. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 47 с.
136375
   Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв.. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 635 с. : черт. – Список лит.: с. 631-634
136376
  Губжоков Л.М. Адыгская коновязь : стихи / Л.М. Губжоков; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 118 с.
136377
  Баков Х.И. Адыгские литературы и проблема ускоренного развития младописьменных литератур . : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03. / Баков Х.И.; АН СССР. – М., 1973. – 20л.
136378
  Хакуашев А.Х. Адыгские просветители / А.Х. Хакуашев. – Нальчик, 1978. – 259с.
136379
  Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители второй половины ХІХ - начала ХХ века / Р.Х. Хашхожева. – Нальчик, 1983. – 244с.
136380
  Балкаров Б.Х. Адыгские элементы в осетинском языке / Б.Х. Балкаров. – Нальчик, 1965. – 128с.
136381
  Алиева А.И. Адыгский нартский эпос / А.И. Алиева ; под ред. А.Т. Шортанова ; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького, Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т. – Москва ; Нальчик, 1969. – 168 с.
136382
  Гадагатль Аскер Магамудович Адыгский эпос "Нарты" : Автореф... канд. филол.наук: / гадагатль Аскер Магамудович; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.42
136383
  Хакуашев А.Х. Адыгское просветительство дореформенногод периода. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.03 / Хакуашев А.Х.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 40л.
136384
  Макаров П.В. Адьютант генерала Май-Маевского : Из воспоминаний начальника отряда Красных партизанов в Крыму / П.В. Макаров. – Ленинград : Рабочее изд. "Прибой". – 197с. : С 10-ю рис + 1 карта
136385
  Болгарин И.Я. Адьютант его превосходительства / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – Баку, 1980. – 223с.
136386
  Болгарин И.Я. Адьютант его превосходительства / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – Баку, 1980. – 151с.
136387
  Болгарин И.Я. Адьютант его превосходительства : Кинороман / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – Киев : Мистецтво, 1981. – 365с.
136388
  Болгарин И.Я. Адьютант его превосходительства / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – Москва, 1987. – 439с.
136389
  Болгарин И.Я. Адьютант его превосходительства / И.Я. Болгарин, Г.Л. Северский. – Киев, 1988. – 415 с.
136390
  Самаров Г. Адьютант императрицы / Г. Самаров. – М., 1990. – 397с.
136391
  Самаров Г. Адьютант императрицы / Г. Самаров. – К., 1991. – 397с.
136392
  Шевченко В.С. Ае/Ве звезды Хербига / В.С. Шевченко. – Ташкент : Фан, 1989. – 264 с.
136393
  Толстой О.М. Аеліта. Гіперболоїд інженера Гаріна / О.М. Толстой. – Київ, 1971. – 347с.
136394
  Толстой О.М. Аеліта. Гіперболоїд інженера Гаріна / О.М. Толстой. – К., 1985. – 352с.
136395
  Яковенко О. Аеробіка - це краса і здоров"я // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  Запрошення спортивної кафедри до участі у різних спортивних секціях студентів університету.
136396
  Драчук Сергій Петрович Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17-19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Драчук С.П.; Вінницький держ. педагог ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 178л. + Додатки: л.174-178. – Бібліогр.: л.150-173
136397
  Драчук С.П. Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17-19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Сергій Петрович Драчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
136398
  Розенберг М.Й. Аеродинаміка й фізичні основи авіації : Метод. нарис / М.Й. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1948. – 80с.
136399
  Корнієнко А.П. Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 07. 01 / Корнієнко А. П.; Мін-во освіти і науки України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 8 назв
136400
  Таран А.В. Аеродром : поезії / А.В. Таран. – Київ, 1976. – 79 с.
136401
  Прінь О.М. Аерозольний каталіз і його застосування в окисненні аміаку та знешкодження сполук зв"язаного азоту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / О.М. Прінь; ; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
136402
  Ліщенко Л.П. Аерокосмічний моніторинг геоекосистеми Нікопольського гірничопромислового району // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
136403
  Сазонець О. Аерокосмічні галузі в системі світової та української військової економіки / О. Сазонець, З. Валіулліна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 169-192. – ISSN 1684-906Х
136404
  Зацерковний В.І. Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення : монографія / В.І. Зацерковний, Н.П. Каревіна ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-858-5
Т. 1. – 2014. – 302, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 295-302
136405
  Зацерковний В.І. Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення : монографія / В.І. Зацерковний, Н.П. Каревіна ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-858-5
Т. 2. – 2015. – 406, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с.398-406
136406
  Затула В.І. Аерокосмічні методи дослідження забруднення атмосфери // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 57-60. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 32)
136407
  Набатова О.О. Аерокосмоекологічний моніторинг зони впливу Канівської гідротехнічної геосистеми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  В статті розглянуто екологічні аспекти моніторингу геотехнічних систем на основі методів комплексного аерокосмічного зондування; основні положення використання системного наземного аерокосмоекологічного моніторингу (СНАКЕМ) для оперативної діагностики ...
136408
  Бавикіна Н.В. Аерометоди на географічному факультеті Київського університету / Н.В. Бавикіна, М.П. Ходукіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-69. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 14)
136409
  Гончаров Володимир Аеропорт - це бізнес // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
136410
   Аеропорт "Модлін" нарощує пасажиропотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
136411
  Кучерук Віталій Аеропорт "Херсон": стрімке зростання пасажиропотоку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
136412
  Борисюк О.А. Аеропорт як елемент регіональної авіатранспортної системи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 217-223 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
136413
  Лойко С. Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / Сергій Лойко ; [пер. з рос. О. Гончар]. – Нова допов. ред. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 373, [1] с. : фот. – Назва корінця : Аеропорт. - На обкл.: Нова доповнена редакція. – (Бестселер ) ( Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-93-2


  Дія роману починається в Аеропорту (прообраз Донецького Аеропорту) і розгортається по хвилинах протягом останніх п"яти днів більш ніж 240-денної облоги. Маленький український гарнізон Аеропорту денно і нощно відбиває атаки противника, багаторазово ...
136414
  Агєєва Г.М. Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 16-23. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
136415
   Аеропорти: співпраця заради майбутнього // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
136416
  Савченко В.В. Аеротелі - складові енергоефективного функціонування аеропортів / В.В. Савченко, Г.М. Агєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 502-507 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
136417
   Аерофізичні дослідження методом аналізу спонтанної електромагнітної емісії Землі на прикерченському шельфі Чорного моря / Н.П. Лойко, І.Г. Захаров, О.П. Калашнік, Д.А. Яцюта // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 92-100 : рис. – Бібліогр.: с. 100. – ISSN 0367-4290
136418
  Ганудельова Надія Аерофони в контексті розвитку світових класифікацій та систематик музичних інструментів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 54-62. – ISSN 1728-6875
136419
  Баран П.І. Аерофотознімання та інженерно-геодезичні спостереження в зоні повені рік Закарпаття / П.І. Баран, В.Г. Сушко, В.Я. Чорнокінь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв
136420
   АеТМ глазами корпораций // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 5 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
136421
   АеТМ: новое слово в корпоративном туризме // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 6-7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
136422
  Виноградов Б.В. Аєрометрі изучения растительности аридніх зон. : Автореф... канд. геогр.наук: / Виноградов Б.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1964. – 38л. – Бібліогр.:с.35-38
136423
  Пчелко И.Г. Аєросинотические условия болтанки самолетов в верхних слоях тропосферы и нижней стратосфере / И.Г. Пчелко. – М, 1962. – 96с.
136424
  Сливинський О. Аж до ранкового сяйва : Окремі блискітки з літературного потоку / Орест Сливинський. – Київ : Задруга, 2007. – 176с. – ISBN 978-966-406-016-2
136425
  Дубовицкая Л.П. Ажурная вышивка / Л.П. Дубовицкая. – Минск, 1983. – 157с.
136426
  Гамаль Аз-Зейни Баракят / Гамаль, аль-Гитани. – М, 1986. – 240с.
136427
  Осетров Е.И. Аз - свет миру / Е.И. Осетров. – Москва : Детская литература, 1989. – 303 с.
136428
  Сулейменов О. АЗ и Я / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1975. – 303с.
136429
  Лозовицький О. Азавад: омріяний міраж чи геополітична реальність? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 34-37
136430
  Десенко С.М. Азагетероциклы на основе ароматических непредельных кетонов / С.М. Десенко, В.Д. Орлов. – Харьков : Фолио, 1998. – 148 с. – Библиогр.: с. 133-145. – ISBN 966-03-0518-4
136431
   Азам Таирович Пулатов. – Душанбе : Дониш, 1988. – 104 с.
136432
  Кармоков М. Азамат / М. Кармоков. – Москва, 1990. – 266 с.
136433
  Дзантиев А.А. Азанбек Васильевич Джанаев / А.А. Дзантиев. – Ленинград, 1969. – 87 с.
136434
  Рубанцева М. АЗАПИ побеждает / Марина Рубанцева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – март. – С. 64-66. – ISSN 1726-6726


  Пираты Интернетного моря продолжают свой промысел, лишая писателей гонораров, а бумажные книги - тиражей. Подводя итоги 2014 года, эту актуальную проблему авторы и издатели обсуждали на семинаре, инициированном Ассоциацией по защите авторских прав в ...
136435
  Мессерер Е.М. Азарий Михайлович Азарин. / Е.М. Мессерер, Н.Б. Лейкин. – М., 1972. – 215с.
136436
  Черкасский Я.Н. Азарт / Я. Черкасский ; [ил.: Р. Койк]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Кубрик)
136437
  Скоп Ю.С. Азарт / Ю.С. Скоп. – Иркутск, 1968. – 27с.
136438
  Дементьев А.Д. Азарт / А.Д. Дементьев. – Москва, 1983. – 223с.
136439
  Дементьев А.Д. Азарт / А.Д. Дементьев. – Москва, 1986. – 221с.
136440
  Лю В. Азарт Востока // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 69-71. – ISSN 0321-5075


  Азартні ігри в Азії
136441
  Мінчев Христо Азарт. / Мінчев Христо. – К., 1976. – 225-415с.
136442
  Брицький В. Азартне право // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.46-48. – ISSN 1726-3077


  Правове регулювання ігрового бізнесу
136443
  Герасимчук Валерій Азартні ігри : комедія на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 100-125. – ISSN 0130-321Х
136444
  Капітаненко Н.П. Азартні ігри за законодавством України, Росії та Білорусі: порівняльно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 144-150. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
136445
  Каганов В.І. Азартні ігри. Про зародження теорії ймовірностей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 17-19


  Данило Кирилович Заболотний - мікробіолог, епідеміолог, Президент Всеукраїнської академії наук (1928-1929 роки). В 1895-1897 рр. працював на кафедре загальної паталогії медичного факультету Університету Св. Володимира.
136446
  Великов Никола Азартные игры и интересы социальных субъектов (в плане дискуссии) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-15


  В статье рассматриваются азартные игры с точки зрения социальных субъектов.
136447
  Оганесян Ю.Г. Азат Вштуни (Жизнь и творечество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Оганесян Ю. Г.; Ер,ГУ. – Ереван, 1976. – 29л.
136448
  Патаки М. Азбуа гостеприимства / М. Патаки. – М., 1984. – 118с.
136449
  Толстой Л.Н. Азбука / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1979. – 155с.
136450
  Толстой Л.Н. Азбука / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1979. – 153с.
136451
  Федоров Иван Азбука [1574 г.] / Иван Федоров ; [предисл. В. Столетова ; подгот. текста и послеслов. Г.В. Карпюка]. – Москва : Просвещение, 1977. – 92 с. – Текст на старослав., предисл. на рус. яз. - Миниатюрное издание
136452
  Кроуфорд Ш. Азбука Windows 98 / Ш. Кроуфорд, Д Н. Солкинд. – Київ, Москва : Юниор, Энтроп, 1998. – 352с. – ISBN 966-7323-08-0
136453
  Кринецький І.І. Азбука автоматики / І.І. Кринецький. – К., 1962. – 103с.
136454
  Альперович Ю.И. Азбука автоматики / Ю.И. Альперович. – Москва, 1964. – 351с.
136455
   Азбука автоматики / Богданов Г.Г., Брейдо М.И., Альперович Ю.И. и др. ; сост.: Теплов Л.П. – Москва : Мол. гвардия, 1964. – 351 с. : ил.
136456
   Азбука авторского права : пер. с англ. – Москва : Юрид. лит. Les Presses de UNESCO, 1982. – 104 с.
136457
  Марнянский И.А. Азбука аксиоматического метода / И.А. Марнянский. – Минск, 1992. – 76с.
136458
   Азбука арендатора : вопр. и ответы. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 112, [2] с. : ил.
136459
  Новиков Ю.Н. Азбука арендного подрядка / Ю.Н. Новиков. – Симферополь, 1989. – 79с.
136460
  Тютюнников А.М. Азбука бережливості / А.М. Тютюнников, М.П. Черненко. – Київ, 1984. – 80с.
136461
  Бабич В.П. Азбука бізнесу / В.П. Бабич, Б.Й. Терентьєв. – К., 1990. – 31с.
136462
  Сеславинский И.С. Азбука бухгалтерии / И.С. Сеславинский. – Москва, 1962. – 126с.
136463
  Анистратов П.В. Азбука бухгалтерского баланса / П.В. Анистратов. – Москва, 1977. – 80с.
136464
  Цимболенко Н.А. Азбука быта и поведения. / Н.А. Цимболенко. – Челябинск, 1988. – 109с.
136465
  Бенуа А.Н. Азбука в картинах Александра Бенуа / А.Н. Бенуа. – Москва : Книга, 1990. – 71с.
136466
  Бенуа А.Н. Азбука в картинках Александра Бенуа [Изоматериал] / А.Н. Бенуа. – факс. воспроизведение изд. 1904 г. – Ленинград : Художник, 1990. – 38 с.
136467
  Васильєва-Гангнус Азбука ввічливості / Васильєва-Гангнус. – Київ, 1989. – 124 с.
136468
  Васильева-Гангнус Азбука вежливости / Васильева-Гангнус. – Москва, 1982. – 127 с.
136469
  Васильева-Гангнус Азбука вежливости / Васильева-Гангнус. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 140с.
136470
  Васильева-Гангнус Азбука вежливости / Васильева-Гангнус. – 3-е изд. – Москва : Педагогика, 1989. – 140 с.
136471
  Светлана Крымова Азбука вирусного гепатита : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 222-228 : Іл.
136472
  Павлова М.П. Азбука воспитания / М.П. Павлова. – 2-е, доп. – М., 1960. – 62с.
136473
  Малігон Анна Азбука вулиці : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 201-210
136474
  Максимова М.В. Азбука вязания / М.В. Максимова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1979. – 239с.
136475
  Максимова М.В. Азбука вязания / М.В. Максимова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1986. – 221с.
136476
  Максимова М.В. Азбука вязания: в 3-х ч. / М.В. Максимова. – Москва
Ч.1. – 1991. – 77с.
136477
  Максимова М.В. Азбука вязания: в 3-х ч. / М.В. Максимова. – Москва
Ч.2. – 1991. – 77с.
136478
  Максимова М.В. Азбука вязания: в 3-х ч. / М.В. Максимова. – Москва
Ч.3. – 1991. – 62с.
136479
   Азбука гражданина : сборник : для детей. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 250 с. – (Компас)
136480
   Азбука гражданская со нравоучениями / правлена рукою Петра Великого. – Санкт-Петербург : Светопечат. В.Я. Рейнгардта, 1877. – 19 с. – (Издание Общества любителей древней письменности ; вып. 8)
136481
   Азбука громадянина : збірник / В. Пєсков, В. Травинский, О. Юриков, В. Сухомлинський, Овчинникова, та ін. ІЮ; [В. Пєсков та ін.] ; упоряд. Стріляний А.І. ; пер. з рос. В.І. Вороновича, Є.В. Черепахина. – Київ : Молодь, 1982. – 223 с.
136482
  Павленко М.Г. Азбука громів : поезії / М.Г. Павленко. – Київ, 1973. – 83 с.
136483
  Ибрагимов Н.Х. Азбука группового анализа / Н.Х. Ибрагимов. – М., 1989. – 47с.
136484
  Холодов Ж.К. Азбука движений // Как стать сильным / В.И. Дикуль, А.А. Зиновьева. – Москва : Знание, 1990. – С. 105-189. – (Новое в жизни, науке, технике ;Физкультура и спорт ; 1/1990). – ISBN 5-07-000831-5
136485
  Ковалев А. Азбука дипломатии / А. Ковалев. – Москва, 1965. – 163с.
136486
  Ковалев А. Азбука дипломатии / А. Ковалев. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 208с.
136487
  Ковалев А. Азбука дипломатии / А. Ковалев. – 3-е изд. – Москва : Международные отношения, 1977. – 246 с.
136488
  Ковалев А. Азбука дипломатии / А. Ковалев. – 4-е изд. – Москва, 1984. – 246с.
136489
  Ковалев А.Г. Азбука дипломатии / А.Г. Ковалев. – 5-е изд. – Москва, 1988. – 284с.
136490
   Азбука для двоих : сборник. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Молодежная" ; № 1)
136491
  Агарков С.Т. Азбука для двоих / С.Т. Агарков. – Москва, 1991. – 190с.
136492
  Січовик І.П. Азбука для дорослих / І.П. Січовик. – Київ, 1986. – 125 с.
136493
  Яковенко Ф.М. Азбука для навчання дітей у сім"ї. / Ф.М. Яковенко. – К., 1964. – 120с.
136494
   Азбука для несовершеннолетних. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 461 с. : ил. – Библиогр.: с. 453-459
136495
  Фромм А. Азбука для родителей / А. Фромм. – Л., 1991. – 319с.
136496
   Азбука добрих господарів : науково-популярний ілюстрований журнал. – Київ
№ 2 (5). – 1995
136497
  Рева Л.П. Азбука домашнего хозяйства. / Л.П. Рева. – Алма-Ата, 1988. – 381с.
136498
   Азбука домашнього господарювання : поради. – Київ : Техніка, 1973. – 423 с. : іл. – Бібліогр.: с. 418
136499
   Азбука домашнього господарювання : поради. – Вид.3-е, стер. – Київ : Техніка, 1975. – 423 с. : іл.
136500
   Азбука домашнього господарювання. – 6-е вид., випр. – Київ : Техніка, 1983. – 375 с. : іл.
136501
   Азбука домашнього господарювання : поради. – 7-е вид., стер. – Київ : Техніка, 1985. – 374 с. : іл.
136502
   Азбука домоводства для больших и маленьких. – Москва : Педагогика, 1990. – 159, [1] с. : ил.
136503
   Азбука економіки колгоспу : учб. посіб. для дворіч. почат. політ шк. : пер. з рос. вид. 1965 р. випр. і допов. – Київ : Політвидав України, 1966. – 336 с. : іл.
136504
  Ульянинский Ю В. Азбука естествознания в объеме школы первой ступени. / Ю В. Ульянинский. – вып. 4. – Л., 1925. – 102с.
136505
  Чусов Ю.Н. Азбука закаливания / Ю.Н. Чусов. – М, 1984. – 64с.
136506
  Лаптев А.П. Азбука закаливания. / А.П. Лаптев. – М., 1986. – 95с.
136507
   Азбука закона : сборник. – Саратов : Приволж. кн. изд., 1988. – 109, [2] с. : ил.
136508
  Цед Азбука защиты / Цед, .Г. – Л., 1990. – 124с.
136509
  Селешников С.И. Азбука звездного неба / С.И. Селешников. – Ленинград : Знание, 1963. – 64 с.
136510
  Данлоп С. Азбука звездного неба. : пер. с англ. / С. Данлоп. – Москва : Мир, 1990. – 236 с.
136511
  Петровский К.С. Азбука здоровья / К.С. Петровский. – Москва, 1982. – 112 с.
136512
  Гутько И.П. Азбука здоровья / И.П. Гутько. – Минск, 1988. – 173с.
136513
  Лоранский Д.Н. Азбука здоровья / Д.Н. Лоранский, В.С. Лукьянов. – М, 1990. – 172с.
136514
  Новиков Ю.В. Азбука здоровья / Ю.В. Новиков. – Тула, 1991. – 207с.
136515
  Федоров И. Азбука Ивана Федорова, 1578 / И. Федоров. – М., 1983. – 57с.
136516
  Зуев А.Н. Азбука информатики / А.Н. Зуев, И.А. Петропавлов. – Ставрополь, 1989. – 126с.
136517
   Азбука искусства [Електронний ресурс] : как научиться понимать картину. – Москва : "Новый диск", 2006. – 1 DVD. – системные требования : Windows 98SE/ME/2000/XP, процессор Pentium 1 Ггц., 256 Мб оперативной памяти, 350 Мб св. мест. на диске.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера


  Цель программы - познакомить учащихся с основами языка изобразительного искусства, показать связь композиции произведения и его содержания с помощью определенного алгоритма. Более 100 увлекательных лекций-диалогов об изобразительном искусстве в ...
136518
  Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда / П.Т. Приходько. – Новосибирск, 1979. – 93с.
136519
  Касаткин В.Н. Азбука кибернетики. / В.Н. Касаткин. – М., 1968. – 159с.
136520
   Азбука кино : крат. справочник. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1990. – 61, [3] с. : ил. – (Кино и школа)
136521
  Рапков В.И. Азбука кинолюбителя. / В.И. Рапков, В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – М, 1964. – 432с.
136522
  Кулешов Л.В. Азбука кинорежиссуры / Л.В. Кулешов. – 2-е изд. – М., 1969. – 132с.
136523
  Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – Л.-М., 1964. – 208с.
136524
  Бухарин Н. Азбука коммунизма / Н. Бухарин, Е. Преображенскй. – Одесса, 1923. – 263с.
136525
  Казанский И.В. Азбука коротких волн / И.В. Казанский, В.Т. Поляков. – Москва : ДОСААФ, 1978. – 143 с.
136526
  Шамонина А.М. Азбука косметики / А.М. Шамонина. – К., 1992. – 62с.
136527
  Дубровский К.В. Азбука краеведа : руководство для начинающих краеведов национальных районов / К.В. Дубровский. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 46 с.
136528
   Азбука краси і бадьорості. – Київ : Урожай, 1994. – 288 с. : іл. – (Сучасне село: культура, естетика, побут)
136529
  Качмар М. Азбука кулизмяного ірмологіону XVI ст. // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 115-119. – ISSN 2224-0926
136530
  Ростовский В.С. Азбука кулинарного искусства / В.С. Ростовский. – К, 1992. – 207с.
136531
  Сладков Н.И. Азбука леса. / Н.И. Сладков. – Л., 1986. – 283с.
136532
  Петров Ю.А. Азбука логичного мышления / Ю.А. Петров. – Москва : Московский университет, 1991. – 103с.
136533
  Філоненко К.В. Азбука макраме / К.В. Філоненко. – К, 1988. – 64с.
136534
  Філоненко К.В. Азбука макраме / К.В. Філоненко. – К, 1990. – 73с.
136535
  Евдокимов Ф.И. Азбука маркетинга : Учебн.пособие для студ.эконом.спец.вузов / Ф.И. Евдокимов, В.М. Гавва. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432с. – ISBN 966-7104-95-8
136536
  Мельников Г.П. Азбука математической логики / Г.П. Мельников. – Москва : Знание, 1967. – 104 с. – (Народный университет ; 7 ; Естественно-научный факультет)
136537
  Швець М.М. Азбука математичної логіки / М.М. Швець. – Київ, 1965. – 153 с.
136538
  Ромат Е.В. Азбука Медиа-планирования // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 2 (174). – С. 24-30
136539
  Смирнов М.І. Азбука мистецтва графіки / М.І. Смирнов. – К., 1970. – 47с.
136540
  Храмов Ю.О. Азбука мікросвіту / Ю.О. Храмов. – Київ : Техніка, 1971. – 291с.
136541
  Орлова Л.В. Азбука моды / Л.В. Орлова. – М., 1988. – 175с.
136542
   Азбука моралі : збірник. – Київ : Молодь, 1978. – 256 с. : іл.
136543
  Тельпугов В.П. Азбука Морзе / В.П. Тельпугов. – М., 1967. – 311с.
136544
  Суслович Н.Р. Азбука моря / Н.Р. Суслович. – М., 1963. – 100с.
136545
  Маркуша А.М. Азбука мужества / А.М. Маркуша. – Москва, 1975. – 159 с.
136546
  Пучков В.Ю. Азбука музыки: Стихи и поэма. / В.Ю. Пучков. – К., 1984. – 54с.
136547
  Васильков Г.А. Азбука мяча / Г.А. Васильков. – Київ, 1986. – 104с.
136548
  Пермяк Є. Азбука нашого життя / Є. Пермяк. – Київ : Веселка, 1976. – 116 с.
136549
   Азбука нравственного воспитания : пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 318 с. : ил. – (Библиотека учителя начальных классов)
136550
   Азбука нравственности : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 272 с. : ил.
136551
   Азбука нравственности : сборник. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 271 с. : ил. – (Компас)
136552
  Киселев В.П. Азбука нравственности / В.П. Киселев. – М., 1981. – 48с.
136553
  Борисов С.М. Азбука обратимости, или Что надо знать о конвертируемости валют / С.М. Борисов. – М., 1991. – 78с.
136554
  Рогинский В.М. Азбука педагогического труда = (Пособие для начинающего преподавателя технического вуза) / В.М. Рогинский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 111с.
136555
   Азбука питания. – Алма-Ата : Кайнар, 1989. – 687, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 683. – (Сел. семья: культура, эстетика, быт)
136556
   Азбука питания. – Алма-Ата : Кайнар, 1990. – 687, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 683. – (Сел. семья: культура, эстетика, быт)
136557
  Елкина С.И. Азбука питания и воспитания. / С.И. Елкина. – М., 1977. – 95с.
136558
  Кузьмина М.А. Азбука плетения / М.А. Кузьмина. – М, 1991. – 317с.
136559
  Кузьмина М.А. Азбука плетения / М.А. Кузьмина. – 2-е изд. – М, 1992. – 320с.
136560
  Смольянов А.В. Азбука поведения / А.В. Смольянов. – Саранск, 1989. – 118с.
136561
   Азбука поведения. – Алма-Ата : Кайнар, 1990. – 415, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 414. – (Сельская семья: культура, эстетика, быт)
136562
   Азбука полного хозрасчёта : [словарь-справочник]. – Львов : Выща школа Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1989. – 197, [1] с. : ил.
136563
  Іванов З. Азбука почуттів. / З. Іванов. – К., 1990. – 92с.
136564
  Райзберг Б.А. Азбука предпринимательства / Б.А. Райзберг. – М, 1991. – 62с.
136565
  Шпиленя С.Е. Азбука природы / С.Е. Шпиленя, С.И. Иванов. – М., 1983. – 144с.
136566
  Шпиленя С.Е. Азбука природы : (лекарственные растения) / С.Е. Шпиленя, С.И. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1989. – 224 с. – (Народный университет ; Естественнонаучный факультет)
136567
  Реймерс Н.Ф. Азбука природы. / Н.Ф. Реймерс. – М., 1980. – 208с.
136568
  Горстко А.Б. Азбука программирования / А.Б. Горстко, С.В. Кочковская. – Москва : Знание, 1988. – 140с.
136569
  Бунимович Д.З. Азбука работы камерой "ФЭД" / Д.З. Бунимович. – К., 1940. – 48с.
136570
  Климчевский Ч. Азбука радиолюбителя / Ч. Климчевский. – изд. 2-е. – Москва, 1966. – 360 с.
136571
  Кин С. Азбука радиотехники / С. Кин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1935. – 148 с.
136572
  Кин С. Азбука радиотехники / С. Кин. – изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 255 с.
136573
  Бернет М. Азбука распространения грамотности. / М. Бернет. – Париж, 1966. – 75с.
136574
  Зубков Б. Азбука рационализатора / Сост. Б. Зубков, Ю. Медведев, С. Муслин. – Тамбов : Тамбовское книжное издательство, 1963. – 350 с.
136575
  Труш В. Азбука ремонта телевизоров / В. Труш. – Москва : Связь, 1971. – 231 с.
136576
  Сосина В.Ю. Азбука ритмической гимнастики / В.Ю. Сосина. – К., 1986. – 61с.
136577
  Жукова Л.М. Азбука русской живописи / [ Людмила Михайловна Жукова ; руководитель проекта Н. Астахова ]. – Москва : Белый город, 2007. – 71 с. – (Моя первая книга). – ISBN 978-5-7793-1191-5
136578
  Мурадов А.Д. Азбука рынка / А.Д. Мурадов. – Баку : Сада, 1996. – 222с. – ISBN 5-86874-087
136579
  Посунько Н.С. Азбука рыночной экономики: вопросы и ответы / Н.С. Посунько, С.Б. Вальтер. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 143с.
136580
  Ржавский И.Б. Азбука свинца: Кн. стихов. / И.Б. Ржавский. – М., 1981. – 111с.
136581
  Пискунов В.Т. Азбука семейного подряда / В.Т. Пискунов. – М, 1989. – 253с.
136582
  Жнякин Б.А. Азбука семейной экономики / Б.А. Жнякин. – Донецк, 1988. – 126с.
136583
  Сыроежин И.М. Азбука сетевых планов / И.М. Сыроежин. – Москва, 1966. – 151с.
136584
  Милосавлевич Р. Азбука современной квартиры / Р. Милосавлевич. – Москва, 1980. – 127 с.
136585
  Милосавлевич Р. Азбука современной квартиры / Р. Милосавлевич. – М., 1980. – 128с.
136586
  Захаров М.Л. Азбука социального обеспечения / М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова. – Москва, 1987. – 207 с.
136587
   Азбука СПИДА. – Москва : Мир, 1991. – 69 с. : ил.
136588
  Михайлов А.А. Азбука стиха / А.А. Михайлов. – М. : Молодая гвардия, 1982. – 319 с.
136589
  Алянский Ю.Л. Азбука театра : 50 маленьких рассказов о театре : [для сред. шк. возраста] / Юрий Алянский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1990. – 158. [1] с. : ил., цв. ил.
136590
  Отряшенков Ю.М. Азбука телеавтоматики / Ю.М. Отряшенков. – Москва : Детская литература, 1967. – 256 с.
136591
  Девис Д. Азбука телевидения / Д. Девис. – М, 1962. – 55с.
136592
  Саруханов В.А. Азбука телевидения : Учебное пособие для вузов / В.А. Саруханов. – Москва : Аспект-пресс, 2002. – 223с. – ISBN 5-7567-0187-7
136593
  Саруханов В.А. Азбука телевидения : учебное пособие для вузов / В.А. Саруханов. – Москва : Аспект-пресс, 2003. – 223 с. – ISBN 5-7567-0187-7
136594
  Дьюрелл К. Азбука теории относительности : пер. с англ. / К. Дьюрелл. – Москва : Мир, 1970. – 160 с.
136595
  Гуревич А.І. Азбука теорії і політики заробітної плати / А.І. Гуревич. – Х., 1929. – 144с.
136596
  Никитинский В.И. Азбука трудового права / В.И. Никитинский. – М, 1981. – 240с.
136597
  Никитинский В.И. Азбука трудового права / В.И. Никитинский. – М, 1986. – 237с.
136598
  Ребельский И.В. Азбука умственного труда : как читать, как слушать, как готовиться и выступать с докладом / И.В. Ребельский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Труд и кн., 1926. – 126 с. – Библиогр. в конце каждой лекции
136599
  Лаврик В.В. Азбука учения // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-22
136600
  Новосельский В.Ф. Азбука физической закалки детей: справ. изд. / В.Ф. Новосельский. – К., 1991. – 69с.
136601
  Бунимович Д.З. Азбука фотографии / Д.З. Бунимович. – Москва, 1948. – 24с.
136602
  Стародуб Д.О. Азбука фотографии / Д.О. Стародуб. – Киев, 1980. – 275 с.
136603
  Стародуб Д.О. Азбука фотографии / Д.О. Стародуб. – 2-е изд., испр. – М., 1987. – 214с.
136604
  Стародуб Д.О. Азбука фотографии / Д.О. Стародуб. – М., 1990. – 304с.
136605
   Азбука харчування : профілактика харчування. – Львів : Світ, 1991. – 208 с.
136606
   Азбука харчування. Профілактичне харчування. – Львів : Світ, 1993. – 196 с. – ISBN 5-7773-0070-7
136607
  Филоненко Е.П. Азбука химии / Е.П. Филоненко. – Л
1. – 1932. – 20с.
136608
   Азбука цветовода. – Киев : Урожай, 1987. – 288 с. : ил. – (Компас)
136609
   Азбука церковная и гражданская с краткими примечаниями о правописании. – Москва : Печатано при Императорском Московском Университете, 1768. – 60 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. -картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
136610
  Минквиц Азбука шахматиста. / Минквиц. – 4-е изд. – Л., 1926. – 178с.
136611
   Азбука школьного активиста. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 239 с. : ил. – На тит. л. авт. : И. Зверев, Г. Калантаров, Н. Киселев и др.
136612
   Азбука школьного активиста. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 239 с. : ил.
136613
  Портнов М.Л. Азбука школьного управления / М.Л. Портнов. – М., 1991. – 191с.
136614
  Локтев В.П. Азбука экономики / В.П. Локтев. – Минск, 1983. – 63с.
136615
   Азбука экономики колхоза. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1970. – 351 с. : ил.
136616
   Азбука экономики колхоза. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1974. – 368 с. : ил.
136617
  Спижевский И.И. Азбука электротехники / И.И. Спижевский. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 64 с. – (Колхозная радиобиблиотека ; Вып. 7)
136618
   Азбука эффективности витаминов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
136619
  Толстой Л.Н. Азбука; Новая азбука / Л.Н. Толстой. – М., 1978. – 511с.
136620
  Нипперт Р. Азбуки восточных и западных языков и образец корректуры с общепонятными корректурными знаками : для пособия наборщикам и корректорам / сост. Р. Нипперт. – Санктпетербург : Тип. Имп. акад. Наук, 1859. – 54 с.
136621
  Ковтун Л.С. Азбуковники 16-17 вв. / Л.С. Ковтун. – Л., 1989. – 293с.
136622
  Щурат В.Г. Азбучна стаття Миколи Кмицикевича з 1834 р. / В. Щурат. – 11 с. – Окр.відбиток
136623
  Турилов А. Азбучные истины Кирилла и Мефодия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 16 (1267). – С. 30-33. – ISSN 0234-1670


  К 1150-летию славянской письменности
136624
  Мустафаев Н.С. Азебрбайджанские национальные мучные кондитерские изделия и их товароведная характеристика. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мустафаев Н.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16л.
136625
  Воропаєва Т. Азеєв Євстафій Степанович // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 18. – ISBN 978-966-2911-56-5
136626
  Коган В.Б. Азеотропная и экстративная ректификация / В.Б. Коган. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1971. – 432с.
136627
  Огородников С.К. и др. Азеотропные смеси / С.К. и др. Огородников. – Л., 1971. – 848с.
136628
  Алеиева З.Д. Азербайдажн в армянской советской прозе (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Алеиева З. Д.; АН АзССР, Ин-т языка и лит. им. Низами. – Баку, 1966. – 32л.
136629
  Ахмедов А.Х. Азербайджан-Туреччина: про деякі принципи створення незалежних економічних відносин // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 130-132. – ISSN 2076-1554
136630
  Ісмаїл-Заде Хайям Азербайджан - Норвегія: взаємовигідна співпраця // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 2 (150). – С. 20-28. – ISSN 0868-8893
136631
  Мехтиев Ш.Ф. Азербайджан - сокровищница нефти / Ш.Ф. Мехтиев, В.Г. Завриев. – Баку : Азнефтеиздат, 1954. – 132с.
136632
  Магмудлу Я. Азербайджан : нариси історії / Ягуб Магмудлу. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 154 с. : іл. – Кн. присвяч. пам"яті нац. лідера Азербайджану Гейдара Алієва. – Бібліогр.: с. 142-153. – ISBN 978-966-489-087-5
136633
  Буниятов З. Азербайджан в VII-IX / З. Буниятов. – Баку, 1965. – 382с.
136634
  Буниятов З.М. Азербайджан в VII-IX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Буниятов З. М.; Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 35л.
136635
  Абдуллаев Г. Азербайджан в XVIII веке и взаимоотношения его с Россией / Г. Абдуллаев ; АН Азерб. ССР, Ин-т истории. – Баку : [б. и.], 1965. – 624 с.
136636
  Ахмедшина Ф.А. Азербайджан в братском содружестве / Ф.А. Ахмедшина. – Баку, 1979. – 84с.
136637
  Ахмедшина Ф.А. Азербайджан в братском содружестве / Ф.А. Ахмедшина. – Баку, 1979. – 84с.
136638
  Мадатов Г.А. Азербайджан в Великой Отечественной войне / Г.А. Мадатов. – Баку, 1975. – 406с.
136639
  Мадатов Г.А. оглы Азербайджан в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... докт. ист,наук: / Мадатов Г. А. оглы; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Ин-т ист. – Баку, 1965. – 102л.
136640
   Азербайджан в годы первой русской революции : сборник статей. – Баку : Изд-во АН АзССР, 1966. – 259 с.
136641
  Велиев Гамид Алі оглі Азербайджан в грузинских литературніх источниках /конецXIX-начало XX века/. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Велиев Гамид Алі оглі; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1980. – 21л.
136642
  Пивовар С. Азербайджан в контексте имперской политики России (XVII-XX вв.) // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 9-19
136643
  Рахмани А.А. Азербайджан в конце ХVI и в XVII веке / А.А. Рахмани. – Баку, 1981. – 238 с.
136644
  Гусейн Бахар Вагиф Азербайджан в орбите мировой дипломатии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 74-81. – ISSN 1998-1813
136645
  Пириев В.З. Азербайджан в период падения государства Хулагуидов (316-1360 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пириев В.З.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1972. – 31л.
136646
  Абдурахманов А.А. Азербайджан в русско-ирано-турецких отношений в первой половине 18 века : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абдурахманов А.А. ; АН Азерб.ССР. – Баку, 1953. – 25 с.
136647
  Турабов Сабир Азербайджан в русской поэзии / Турабов Сабир. – Баку, 1964. – 130 с.
136648
  Курносов Дмитрий Михайлович Азербайджан в русской советской прозе 40-60-х годов : Автореф... канд. филос.наук: 10.01.02 / Курносов Дмитрий Михайлович; МВ и ССО АзССР. Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1975. – 24л.
136649
  Ахундов В.Ю. Азербайджан в семилетке / В.Ю. Ахундов. – Москва, 1959. – 47с.
136650
  Колесниченко М.А. Азербайджан в системе международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 63-69. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
136651
  Гусейнзаде Гусейн Азербайджан в фотографиях / Гусейнзаде Гусейн. – Баку, 1966. – 10с.
136652
   Азербайджан в цифрах : ... в 1984 году. 1985 : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1985. – 127 с.
136653
   Азербайджан в цифрах в 1973 году : крат. стат. сборник. – Баку : Союзучетиздат, 1974. – 127 с.
136654
   Азербайджан в цифрах в 1974 году : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1975. – 128 с.
136655
   Азербайджан в цифрах в 1976 году : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1977. – 133 с.
136656
   Азербайджан в цифрах в 1977 году : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1978. – 131 с.
136657
   Азербайджан в цифрах в 1978 году : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1979. – 108 с.
136658
   Азербайджан в цифрах в 1983 году : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1984. – 114 с.
136659
   Азербайджан в цифрах.... : ... в 1986 году : крат. стат. сборник. – Баку : Азернешр, 1987. – 128, [1] с.
136660
  Абдурахманов А.А. Азербайджан во взаимотношениях России, Турции и Ирана в первой половине XVIII в. / А.А. Абдурахманов ; АН АзербССР, Ин-т истории. – Баку : [б. и.], 1964. – 100 с.
136661
   Азербайджан за 60 советских лет : очерки. – Баку : Элм, 1980. – 236 с. : ил. – Библиогр.: с. 233. – (Экспонаты рассказывают)
136662
  Мустафаєв Н. Азербайджан і Україна: наукова спадщина О.В. Багрія : до 125-річчя професора О.В. Багрія присвячується // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 173-180. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
136663
   Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури = Азербайджан и Украина на перепутье истории и культуры : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – 235, [1] с. : іл., портр. – Укр. та рос. мовами. - Другий тит. арк. рос. - Дані обкл. парал. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-527-162-9
136664
  Гасымлы М. Азербайджан между Россией и Турцией в 1920-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-35. – ISSN 0042-8779
136665
  Гаджиев Шамседдин Гуммет оглы Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития : К семидесятилетию Азербайджанского государственного экономического университета / Гаджиев Шамседдин Гуммет оглы. – Киев : Експрес-об"ява, 2000. – 504с. – ISBN 966-7769-05-4
136666
  Крылов А. Азербайджан на пути постсоветского развития // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 59-66. – ISSN 1998-1813
136667
  Василюк О.Д. Азербайджан у наукових працях Агатангела Кримського // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 64-80. – ISBN 978-966-02-6446-5
136668
  Крюков В. Азербайджан у системі міжнародних економічних зв"язків України-Русі за даними творів учених Арабського халіфату доби раннього середньовіччя // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 53-59. – ISBN 978-617-527-162-9
136669
  Райхель Ю. Азербайджан утретє коригує конституцію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С. 3
136670
  Власенко Андрій Азербайджан. Земля Ноя, або де починається райдуга : вояж-колекція / Власенко Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 20-39 : Фото
136671
  Литвинцев Данил Азербайджан. Каспийский Дубай : репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 58-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
136672
  Сігов Ю. Азербайджан. Між Заходом і Сходом (нотатки російського журналіста) / Юрій Сігов. – Харків : Форт, 2010. – 288 с., [44] с. фотоіл. : фотогр. – ISBN 978-966-8599-798
136673
  Сидоренко Віктор Азербайджан. Паростки весни // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 92-104 : фото
136674
  Пирогів Андрій Азербайджан. Чистий аркуш Нахчивану / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 124-133 : фото
136675
  Бенедиктова Нина Азербайджан: время успешного єкономического развития : Актуальная тема / Бенедиктова Нина, Богданова Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 22-23 : Фото
136676
   Азербайджан: замедление экономики и рост инфляции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 37. – ISSN 2074-6040
136677
  Петренко Є. Азербайджан: на шляху змін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 5
136678
  Параг Ханна Азербайджан: Пробка в Каспийской бутылке // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 71-78. – ISSN 1998-1813
136679
  Ок Н.И. Азербайджан: пути перехода от учебы в активную жизнь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-110
136680
  Аббасов И.И. Азербайджано-армянские фольклорные связи : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аббасов И.И. ; АН АзССР. – Баку, 1966. – 22 с.
136681
  Демянчук А. Азербайджано-армянский спор из-за Нагорного Карабаха в свете документов, опубликованных на официальном сайте МИДа РФ // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 174-176. – ISBN 978-966-623-745-6
136682
  Чобанов М. Азербайджано-грузинские литературные связи в процессе исторического развития // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 159-169


  В статье к исследовательскому массиву привлечены результаты начавшегося в 1960–2010 годах в Грузии изучения тенденций развития азербайджанской литературы, трудов в области литературоведения и литературной критики живущих в Грузии азербайджанских ...
136683
  Ярахмедов М.Я. Азербайджано-лезгинские литературные связи в XVII-XIX веках : Автореф... канд. филол.наук: / Ярахмедов М.Я.; АН Аз.ССР. Ин-т лит. – Баку, 1969. – 19л.
136684
  Шарифли Т.М. Азербайджано-русские литературные связи в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Шарифли Т.М. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языков. – Баку, 1969. – 27 с.
136685
  Алиев Ф.М. Азербайджано-русские отношения (XV-XIX вв.) / Алиев Ф.М. ; АН АзССР, Респ. Дворец дружбы народов СССР при Ин-те истории. – Баку : Элм, 1985. – 174 с.
136686
  Гусейнов А. Азербайджано-русские отношения XV-XVII веков / А. Гусейнов. – Баку, 1963. – 240с.
136687
  Воробьева А.Г. Азербайджано-русские торговые связи (в освещении русских источников XVII - начала XVIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Воробьева А.Г.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1972. – 26л.
136688
  Алиев Г.И. Азербайджано-узбекские литературные связи (советский период) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алиев Г. И. ; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1966. – 21 с.
136689
  Костюк Т.О. Азербайджано-українські відносини: сучасний стан та шляхи зміцнення економічної безпеки сільського господарства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
136690
  Габибов Нуреддин Давуд оглы Азербайджансая советская живопись 1917-1967 гг. : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: / Габибов Нуреддин Давуд оглы; АН АзССР. Отд-не обществ. наук. Ин-т архитектуры и искусства. – Баку, 1969. – 94л. – Бібліогр.:с.92-94
136691
  Сеидзаде Д.Б. Азербайджанская буржуазия в 1905 году. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Сеидзаде Д.Б.; Ан АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1974. – 32л.
136692
  Асланов М. Азербайджанская государственность : традиции и современность // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 6 (267). – С. 2-5
136693
  Пивовар С. Азербайджанская государственность в геополитической стратегии большевистской России (1918 - 1921 ггю) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 14-40. – ISBN 978-617-527-162-9
136694
  Оруджев Г.А. Азербайджанская деревня в 1907-1914 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оруджев Г.А.; Ком.высш.и сред.спец.образования Советов Мин.АзССР.Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 27л.
136695
  Дудник А. Азербайджанская диаспора в общественно-политической и гуманитарной сфере Украины (2010-2015 гг.) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 82-91. – ISBN 978-617-527-162-9
136696
  Мехдиева У.М. Азербайджанская диаспора в России: исторический опыт и перспективы // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 103-106. – ISSN 2070-9773
136697
  Гусейнзаде А Азербайджанская историография второй половины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнзаде А,; Акад.наук АзССР. – Баку, 1963. – 27л.
136698
  Рагим М. Азербайджанская кантата : стихи / М. Рагим. – Москва : Советский писатель, 1972. – 176 с.
136699
  Араслы Гамид Таги оглы Азербайджанская литература XVII-XVIII веков. : Автореф... д-ра филол.наук: / Араслы Гамид Таги оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 26л.
136700
  Сафаралиева С.Д. кызы Азербайджанская литература в ее взаимосвязях с творчеством А. А. Фадеева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Сафаралиева С. Д. кызы; Аз.ГУ. – Баку, 1981. – л.
136701
  Курбанов Ш.Д. Азербайджанская литература в закавказской русской прессе (1905-1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Курбанов Ш.Д. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 20 с.
136702
  Талыбзаде Камал Азербайджанская литературная критика в начале ХХ века (1905-1917 гг.) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Талыбзаде Камал А. ; АН АзССР , Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 110 с. – Бібліогр.:с.109-110
136703
   Азербайджанская музыка : сборник статей. – Москва : Музгиз, 1961. – 376 с. : ил.
136704
  Алеиева Азербайджанская народная сказка как средство развития родной речи детей старшего дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алеиева С. А.кызы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
136705
  Байкин А.Ф. Азербайджанская нефтяная промышленности до Великой Октябрьской социалистической революции и ее национализация : Автореф... канд. экон.наук: / Байкин А.Ф.;. – М, 1950. – 26л.
136706
  Гулиев Г.М. Азербайджанская проза / Г.М. Гулиев. – М., 1973. – 64с.
136707
  Халилова Т.А. Азербайджанская проза на русском языке / Т.А. Халилова. – Баку, 1986. – 216с.
136708
  Исмаилов Р.А. Азербайджанская сатирическая поэзия (1920-1945 гг) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Исмаилов Р.А. ; АН АзССР , Ин-т лит-ры и языка. – Баку, 1968. – 27 с.
136709
   Азербайджанская сельско-хозяйственная перепесь 1921 года : перепись : итоги. – Баку : ЦСУ
Т. 1, вып. 10 : Ганджинский уезд. – 1922. – 132 с.
136710
  Гаджиев П.А. Азербайджанская советская графика (1920-1940 гг.) / П.А. Гаджиев. – Баку, 1962. – 141с.
136711
  Халилов З.А. Азербайджанская советская детская поэзия и фольклор : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Халилов З.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
136712
   Азербайджанская советская литература : альманах. – Баку : Азернешр
Вып. 1. – 1949. – 404 с.
136713
  Сафаров Р.Р. Азербайджанская советская литература в русской критике 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Сафаров Р. Р.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1972. – 33л.
136714
  Набиев Бекир Азербайджанская советская литература периода Велико Отечественной войны. / Набиев Бекир. – Баку, 1965. – 59с.
136715
  Исмаилов Я.М. Азербайджанская советская поэзия в борьбе за мир и демократию (1920-1950) : Автореф... канд. филолог.наук: / Исмаилов Я.М.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 18л.
136716
  Халилов П. Азербайджанская советская поэзия в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов П.; М-во высш.образования СССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
136717
  Кафарова Э.М. Азербайджанская советская поэзия в русской критике : Автореф... канд. филол.наук: / Кафарова Э.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 26л.
136718
  Велиханова Ф.А. Азербайджанская советская поэзия на русском языке / Ф.А. Велиханова. – Баку, 1977. – 196с.
136719
  Рагимова Р.М. Азербайджанская советская проза 30-х годов в русской критике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рагимова Р.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 24 с.
136720
  Абдуллаева С.А. Азербайджанская советская проза в русской критике : автореф. дис. ... канд.филол. наук: 103 / Абдуллаева С.А. ; АН АзССР. – Баку, 1972. – 34 с.
136721
   Азербайджанская советская социалистическая республика. – Баку : Азернешр, 1958. – 68 с. : ил.
136722
  Халилов Курбан Али-оглы Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. / Халилов Курбан Али-оглы. – М., 1972. – 63с.
136723
  Мильман Ш А. Азербайджанская ССР -- суверенное государство в составе СССР / Ш А. Мильман, . – Баку, 1971. – 299с.
136724
  Никишов М.И. Азербайджанская ССР / М.И. Никишов. – Москва, 1955. – 40с.
136725
  Карагичева Л.З. Азербайджанская ССР / Л.З. Карагичева. – М, 1956. – 102с.
136726
  Карагичева Л.З. Азербайджанская ССР / Л.З. Карагичева. – 2-е изд. – М, 1957. – 163с.
136727
   Азербайджанская ССР : экон.-геогр. характеристика. – Москва : Географгиз, 1957. – 445 с., [12] л карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 434-443
136728
  Азизбекова П.А. Азербайджанская ССР / П.А. Азизбекова ; АН СССР. – Москва, 1958. – 76 с., 1 л. ил. : ил. – (Научно-популярная серия)
136729
  Ахундов В.Ю. Азербайджанская ССР / В.Ю. Ахундов. – Москва, 1959. – 68с.
136730
   Азербайджанская ССР : туристская схема. – Москва : Госгеолтехиздат, 1966. – 1 л. в 4 сгиба : ил., карт.
136731
   Азербайджанская ССР в цифрах в 1965 году : краткий статист. сборник. – Баку : ЦСУ, 1966. – 384 с.
136732
   Азербайджанская ССР в цифрах в 1967 году : краткий статист. сборник. – Баку : ЦСУ, 1968. – 104 с.
136733
   Азербайджанская ССР в цифрах в 1969 году : краткий статист. сборник. – Баку : ЦСУ, 1970. – 164 с.
136734
   Азербайджанская ССР. Верховный Совет. – Баку, 1969. – 184с.
136735
   Азербайджанская ССР. Заседания Верховного Совета 6-7 августа 1969 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Азернешр, 1970. – 184 с.
136736
   Азербайджанская ССР. Заседания Верховного Совета Азербайджанской ССР восьмого созыва (восьмая сессия) : 27 декаб. 1974 г : стенограф. отчет / АзССР. Верховный Совет (созыв, 8-й, сессия 8-я); АзССР, Верховный Совет. – Баку : Азернешр ; Верховный Совет АзССР, 1975. – 181 с.
136737
  Эфендиев Э.И. Азербайджанская художественная проза в литературной критике (1945-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: 647 / Эфендиев Э.И.; АН Азерб. ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1969. – 19л.
136738
  Рзаев К А. Азербайджанские востоковеды XIX века: Очерки. / К А. Рзаев. – Баку, 1986. – 139с.
136739
  Керимов Ш.М. Азербайджанские говоры в Красносельском и Иджеванском районах Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.665 / Керимов Ш.М. ; АН АзССР , Ин-т языкознания. – Баку, 1972. – 32 с.
136740
  Тагиева Р. Азербайджанские ковры // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 77-81. – ISSN 0130-6936
136741
  Гараев Н.С. Азербайджанские литературные меджлисы XIX века : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Гараев Н.С.; АН Азерб. ССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1971. – 34л.
136742
  Тахмасиб Мамед Гусейн Азербайджанские народные дастаны. (Средние века) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Тахмасиб Мамед Гусейн ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 88 с.
136743
  Фарзалиев Т.А. Азербайджанские народные лэтифэ. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фарзалиев Т.А.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 20л.
136744
  Ашумов Г.Г. Азербайджанские нефти / Г.Г. Ашумов. – Баку, 1961. – 554с.
136745
  Эрадзе Л.У. Азербайджанские писатели и Грузия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Эрадзе Л.У. ; АН ГССР, Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1971. – 19 с.
136746
   Азербайджанские пословицы и поговорки. – Баку : Азернешр, 1959. – 124 с. : ил.
136747
  Ализаде З.А. оглы Азербайджанские пословицы и поговорки и их лексикосемантический анализ : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.02 / Ализаде З. А. оглы; Аз.ГУ им. Кирова, Фил. фак. – Баку, 1981. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
136748
  Либединская Ю.Н. Азербайджанские рассказы / Ю.Н. Либединская. – М., 1948. – 432с.
136749
   Азербайджанские рассказы : в 2 т. : [пер. с азерб.]. – Баку : Детюниздат
Т. 1. – 1961. – 474 с. : портр.
136750
   Азербайджанские рассказы : в 2 т. : [пер. с азерб.]. – Баку : Детюниздат
Т. 2. – 1961. – 484 с. : портр.
136751
   Азербайджанские рассказы : [сборник : переводы]. – Баку : Азербайджанское гос. изд-во, 1975. – 215 с. : ил.
136752
   Азербайджанские сказки : сборник. – Баку : Изд-во АН Азербайдж. ССР
Т. 2. – 1947. – 515 с.
136753
  Ахундов А.С. Азербайджанские сказки / А.С. Ахундов. – Баку, 1950. – 512 с.
136754
  Ахундов А.С. Азербайджанские сказки / А.С. Ахундов. – Баку, 1954. – 464 с.
136755
   Азербайджанские сказки / [сост. и предисл. Ахлимана Ахундова ; ил.: М. Власов] ; Акад. наук Азербайдж. ССР, Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1955. – 340 с., [12] л. ил. : ил.
136756
   Азербайджанские сказки / [сост.: Ахлиман Ахундов ; пер. с азерб. М. Сальцовского ; предисл. Н. Сеидова] ; Акад. наук АзССР, Ин-т языка и лит-ры им. Низами. – Баку : [б. и.], 1959. – 277 с., [6] л. ил. : ил.
136757
   Азербайджанские сказки. – Баку : Азербайджанское государственное изд-во, 1964. – 165 c.
136758
   Азербайджанские сказки, мифы, легенды. – Баку : Азернешр, 1988. – 302, [2] с. – (Библиотека Азербайджанской литературы : в 20 т. ; т. 1). – ISBN 5-552-169-9
136759
  Заринезад Г. Азербайджанские слова в персидском языке. (В период Сефевидов) : Автореф... канд. филол.наук: / Заринезад Г.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 24л.
136760
  Бадалов Агасан Мехти оглы Азербайджанские советские поэмы (1960-1970) : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Бадалов Агасан Мехти оглы; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1981. – л.
136761
  Шакулашвили Г.Н. Азербайджанские стихи Саят-Нова по списку царевича Теймураза. (Транскрипция, перевод, лит. анализ и примеч.). : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шакулашвили Г.Н. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
136762
   Азербайджанский государственный музей искусств имени Р. Мустафаева : постоянная экспозиция : каталог. – Москва : [б. и.], 1961. – 104 с., [33] л. ил. : ил.
136763
   Азербайджанский государственный музей искусств имени Р. Мустафаева : путеводитель. – Ленинград : Художники РСФСР, 1971. – 136 с.
136764
  Алимирзоев Х.О. Азербайджанский государственный университет за 50 лет : Истор. очерк. Посвящ. 50-летию Азербайджанского государственного университета / Х.О. Алимирзоев. – Баку, 1969. – 468с.
136765
  Багир-заде Ф.М. Азербайджанский государственный университет им.С.М.Кирова / Ф.М. Багир-заде, М.А. Казиев. – Баку : Азернешр, 1979. – 106с.
136766
  Мустафаєва Х. Азербайджанский обрядовый фольклор // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 339-346. – ISBN 978-966-2248-90-6
136767
  Джафаров Г Д. Азербайджанский ордена Трудового Красного Знамени Государственный драматический театр имени Мешади Азизбекова. / Г Д. Джафаров. – М., 1951. – 286с.
136768
  Ахундов Явуз Ибрагимхалил оглы Азербайджанский советский исторический роман : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Ахундов Явуз Ибрагимхалил оглы; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1982. – 43л.
136769
  Мустафаева Ф.Д. Азербайджанский фольклор на немецком языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09 / Мустафаева Ф.Д.; АН Аз.ССР.Ин-т литературы. – Баку, 1981. – 22л.
136770
   Азербайджанский этнографический сборник. – Баку : Изд-во АН Азербайджана, 1964-
Вып. 1. – 1964
136771
   Азербайджанский этнографический сборник. – Баку : Изд-во АН Азербайджана, 1964-
Вып. 2. – 1966
136772
   Азербайджанский этнографический сборник. – Баку : Элм, 1964-
Вып. 3. – 1977
136773
  Мамедов Низами Шамиль оглы Азербайджанско-болгарские литературные связи (1944-1970 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедов Низами Шамиль оглы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1973. – 31л.
136774
   Азербайджанско-европейские литературные взаимосвязи : сборник статей. – Баку : Элм, 1985. – 330 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Лит. связи)
136775
   Азербайджанско-казахские литературные связи : ист. пути и судьбы развития. – Баку : Элм, 1990. – 280, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 268-281
136776
  Мирзаев Князь Ибрагимович Азербайджанско-курдские литературные связи : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мирзаев Князь Ибрагимович; АН Аз.ССР. Ин-т литератур. – Баку, 1978. – 24л.
136777
  Арзуманов Вагиф Минад оглы Азербайджанско-литовские литературные связи : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Арзуманов Вагиф Минад оглы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1973. – 32л.
136778
  Абдуллабекова Г.Г. Азербайджанско-польские литературные связи : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 10.01.03.,10.01.04 / Абдуллабекова Г.Г. ; АН Азерб. ССР. – Баку, 1980. – 28 с.
136779
  Арзуманов Вагиф Минад оглы Азербайджанско-прибалтийские литературные вязи : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03, 10.01.02 / Арзуманов Вагиф Минад оглы; Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1981. – 38л.
136780
   Азербайджанско-русские литературные взаимосвязи : вопр. теории, истории, современ. практики : [сб. ст.]. – Баку : Элм, 1988. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – (Литературные связи)
136781
   Азербайджанско-русские литературные связи 60-х годов : вопр. теории, истории, современ. практики : [сб. ст.]. – Баку : Элм, 1980. – 172 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
136782
   Азербайджанско-русский словарь. – Баку : Изд-во Азербайджанского фил. АН СССР, 1941. – 381 с.
136783
   Азербайджанско-русский словарь : в 4 т. – Баку : ЕЛМ
Т. 1 : А - Г. – 1986. – 572 с. – Библиогр.: с. 27-28
136784
   Азербайджанско-русский словарь (с фразеологией) : сост. бригадой Ин-та энциклопедий и словарей. – Баку : Изд-во Азерб. филиала АН СССР, 1939. – 879 с.
136785
  Арзуманов Вагиф Азербайджанско-украинские литературные связи / Арзуманов Вагиф. – Баку, 1982. – 145с.
136786
  Исмаилов Рауф Азербайджанско-франзуцские литературные связи. / Исмаилов Рауф. – Баку, 1983. – 214с.
136787
  Курбанов А.И. Азербайджанское библиотековедение как научная школа профессора А.А. Халафова / А.И. Курбанов, П.Ф. Казыми // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 28-31. – ISSN 1811-377X
136788
  Эфендиев О.А. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке / О.А. Эфендиев. – Баку, 1981. – 307с.
136789
  Якубова С. Азербайджанское народное сказание "Ашыг-Гариб" / С. Якубова. – Баку, 1968. – 200с.
136790
  Алиев С.И. оглы Азербайджанское советское изобразительное искусство как средство эстетического воспитания учащихся (6-5 классы азерб. шк.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алиев С. И. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1973. – 44л.
136791
  Заремба О. Азербайджанська Демократична Республіка в дослідженнях Т. Свєнтоховського // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 125-132. – ISBN 966-8552-05-9
136792
  Чирва Ю.І. Азербайджанська Демократична Республіка: утопії державності та реалії геополітики // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 75-79. – (Історія та географія ; вип. 48)
136793
  Крапівін О. Азербайджанська діаспора в Україні та українська діаспора в Азербайджані як фактор зміцнення відносин // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 236-248. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
136794
  Габіббейлі І. Азербайджанська література початку XX століття / Іса Габіббейлі. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 164, [4] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 978-966-489-213-8
136795
  Халимоненко Г.І. Азербайджанська мова : Основи теоретичної граматики: Підручник / Г.І. Халимоненко; КНУТШ; Інститут філології. – Київ : Київський університет, 2004. – 127с. – ISBN 966-594-394-4
136796
  Новрузов Р.М. Азербайджанська мова = Azerbaycan dili : навч. посібник для укр. студентів ВНЗ / Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов ; М-во освіти і науки України., Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т сходознавства. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 245, [3] с. : табл. – Текст укр. та азерб. – ISBN 978-966-489-276-3
136797
  Опімах Р.Є. Азербайджанська нафта та перспектива енергетичної дипломатії України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 77-87
136798
   Азербайджанська нафтова компанія купує 26 АЗС і нафтобазу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)
136799
  Окушко Г. Азербайджанська поезія в українських перекладах // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 3


  Літературна агенція "Піраміда" видала збірку сучасної азербайджанської поезії "Листи, відправлені вітром".
136800
  Халілов Курбан Алі Азербайджанська Радянська Соціалістична Республіка. / Халілов Курбан Алі. – К., 1972. – 91с.
136801
  Веркалець М. Азербайджанська словесність у дослідженнях А. Кримського // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 59-80. – ISBN 966-8552-05-9
136802
  Веркалець М. Азербайджанська словесність у дослідженнях А. Кримського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 269-285. – ISBN 978-966-579-271-0


  Сходознавча діяльність А. Кримського є яскравою сторінкою в історії азербайджансько-українських літературних взаємин, які були започатковані свого часу нашими співвітчизниками.
136803
   Азербайджанське радянське оповідання : пер. з азерб. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с. : іл. – (Радянські оповідання)
136804
   Азербайджанські казки. – Київ : ДЛВ, 1956. – 287с. : іл.
136805
   Азербайджанські народні казки : збірка казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1978. – 135 с. : іл. – (Казки народнів СРСР)
136806
   Азербайджанські народні казки : збірка казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1991. – 237, [2] с. : іл. – (Казки народів СРСР)
136807
   Азербайджанські прислів"я та приказки : збірник. – Київ : Веселка, 1974. – 159 с. : іл. – (Мудрість народна : зб. 8)
136808
   Азербайджанські студенти, які навчались в Києві, початок XX ст. (світлини) : Додатки / підготував Тагірзаде А.Ш. // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 223-231. – ISBN 978-617-527-162-9
136809
  Мірошниченко М. Азербайджансько-українські літературні та культурні взаємини // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 81-86. – ISBN 966-8552-05-9
136810
  Скляр В.М. Азербайджанці в Україні : чисельність і мовна структура // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 162-169. – ISSN 1608-0599


  За матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.
136811
  Новрузова Г.Т. Азербайджанцы - численность, динамика, размещение в Российской Федерации (по материалам Всесоюзных переписей населения) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 24-31. – ISSN 1684-2618
136812
  Сумбатзде А.С. Азербайджанцы - этногенез и формирование народа / А.С. Сумбатзде. – Баку, 1990. – 303с.
136813
   Азербайджанцы // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 353-354. – ISBN 978-611-533-004-1
136814
  Юнусов А. Азербайджанцы в России - смена имиджа и социальных ролей // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 3. – С. 98-123. – ISSN 1810-228Х
136815
  Румянцев Сергей Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются "диаспоры" / Румянцев Сергей, Барамидзе Руслан // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-46. – ISSN 1810-228Х
136816
  Румянцев Сергей Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются диаспоры / Румянцев Сергей, Барамидзе Руслан // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 6-38. – ISSN 1810-228Х
136817
   Азербайджанцы, конец XIX - нач. XX вв. : путеводитель по экспозиции музея. – Ленинград : [б. и.], 1980. – 35 с. : ил.
136818
  Баширова Солмаз Куламовна Азербайджнсая тематика на страницах русской периодической печати 30-50-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Баширова Солмаз Куламовна; АН АзССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1980. – 22л.
136819
  Дадаш-Заде Азербайдханская литература / Дадаш-Заде. – М. : Высшая школа, 1979. – 232с.
136820
  Сеидов Т. Азербайжанская советская фортепианная музыка / Т. Сеидов. – Баку, 1980. – 151с.
136821
  Сеидов Н. Азербайжанские сказки / Н. Сеидов. – Баку, 1968. – 171с.
136822
  Сеидов Н. Азербайжанские сказки / Н. Сеидов. – Баку, 1977. – 215с.
136823
  Кашкай Х. М-Али кызы Азербайжданский балетный театр / Х. М-Али кызы Кашкай. – М., 1987. – 125с.
136824
  Гуль Р.Б. Азеф / Р.Б. Гуль. – М., 1991. – 318с.
136825
  Шмаков А.А. Азиат / А.А. Шмаков. – Уфа, 1989. – 230с.
136826
  Шаевич Х Азиатика / Х Шаевич, 1933. – 200с.
136827
  Шаевич Х. Азиатка. / Х. Шаевич, 1933. – 200с.
136828
  Сухарьков И.А. Азиатская безопасность и ее противники (несостоятельность фальсификаций идей коллективной безопасности в Азии) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 48-55. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
136829
   Азиатская Россия : иллюстрированный географический сборник. – 3-е изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1910. – VI, [4], 625 с.
136830
   Азиатская Россия. – Санкт-Петербург : Переселенч. упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия
Т. 1 : Люди и порядки за Уралом. – 1914. – VIII, 576, II с., 67 л. ил. : ил., карт.
136831
   Азиатская Россия. – Санкт-Петербург : Переселенч. упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия
Т. 3 : Приложения. – 1914. – [3], CLV с. : ил., карт. – Библиогр.: с. LXXI-CXLI
136832
  Золотарев Е.Х. Азиатская саранча / Е.Х. Золотарев, 1936. – 746с.
136833
  Шамуратов Г.Ш. Азиатская саранча в Каракалпакии / Г.Ш. Шамуратов. – Нукус, 1975. – 78с.
136834
  Цукерман Е.А. Азиатская саранча в Сыр-Дарьинском гнездилище и принипы построения мероприятий по борьбе с ней : Автореф... канд. с. х.наук: / Цукерман Е. А.; МСХ РСФСР, Лен. с. х. ин-т. – Л., 1960. – 19л.
136835
  Алейникова М.М. Азиатская саранча в Татарской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Алейникова М.М.; Казанский гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 9 с.
136836
  Никольский В.В. Азиатская саранча или переплетная, болотная, тугайная, камышевая тростниковая саранча. / В.В. Никольский. – Птгр., 1922. – 23с.
136837
  Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия / А.С. Скрипкин. – Саратов, 1990. – 298с.
136838
  Рихтер З.В. Азиатская Швейцария / З.В. Рихтер. – Москва-Ленинград, 1930. – 46с.
136839
  Павленко П.А. Азиатские рассказы / П.А. Павленко. – Москва, 1929. – 222с.
136840
  Емельянов Валерий Азиатские соблазны Киргизии : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 70-71 : Фото
136841
  Сухарьков И.А. Азиатские страны в системе империалистического военно-политического блока СЕАТО. (Анализ соврем. внешнеполит. проблем Пакистана, Таиланда и Филиппин). : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Сухарьков И.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Каф. истории междунар. отношений и внешней политики СССР. – М., 1970. – 21л.
136842
  Тригубенко М.Е. Азиатский "синдром" социализма / М.Е. Тригубенко. – Москва, 1991. – 126с.
136843
  Бородавкин А. Азиатский вектор политики России и модернизация страны // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 12-20. – ISSN 0130-9625
136844
  Иващенков Г. Азиатский вектор российской энергетики // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 62-72. – ISSN 0130-9625
136845
   Азиатский вестник
1 - 6. – 1825. – Видання старою орфографією
136846
   Азиатский вестник
7 - 12. – 1825. – Видання старою орфографією
136847
   Азиатский вестник
1 - 6. – 1826. – Видання старою орфографією
136848
   Азиатский вестник
1 - 5. – 1827. – Видання старою орфографією
136849
   Азиатский вестник
1 - 5. – 1827. – Видання старою орфографією
136850
  Галеев К. Азиатский деспотизм - что это такое? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3 (993). – С. 93-102. – ISSN 0130-1640
136851
  Козин Владимир Азиатский довесок к " ЕвроПро " // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 12-23. – ISSN 0130-9625
136852
   Азиатский музей - Ленинградской отделение Института востоковедения АН СССР. – М., 1972. – 595 с.
136853
  Калашников Н.И. Азиатско-тихоокеанский регион в мировой экономике и политике / Н.И. Калашников. – М., 1989. – 63с.
136854
  Ланцова И.С. Азиатско-Тихоокеанский регион в современной мировой политике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 36-42. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
136855
  Парканский А.Б. Азиатско-Тихоокеанское направление экономической политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 3-24. – ISSN 0321-2068
136856
  Хоменко И.Е. Азиатское студенчество: социал.-полит. портр. / И.Е. Хоменко. – М., 1987. – 182с.
136857
  Оскерко А.П. Азиди високомолекулярних ненасичених жирних кислот. / А.П. Оскерко
2,1. – 79-92с.
136858
  Новікова О.О. Азиди ксантону і флуоранту та їх фотоініціююча здатність. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Новікова О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
136859
  Новікова Олена Олександрівна Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініцююча здатність : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Новікова Олена Олександрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 197л. – Бібліогр.:л.175-197
136860
  Гзогян В.М. Азизотропия электросопротивления и оптического поглощения в тонких металлических планках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Гзогян В.М.; Туркменский гос.ун-т. – Ашхабад, 1972. – 17л.
136861
  Исаев М.П. Азии - мир и безопасность / М.П. Исаев. – М, 1987. – 62с.
136862
  Казиев А.Ю. Азим Азим-заде. / А.Ю. Казиев. – Москва : Искусство, 1960. – 47с.
136863
  Наджафов М Азим Азимзаде / М Наджафов, . – Баку, 1965. – 148с.
136864
  Наджафов К М.Н. Азим Азимзаде и его место в развитии азербайджанского искусства. : Автореф... Доктора искусствоведения.наук: / Наджафов М.Н.К.; АН АзССР.Ин-т архитектуры и искусства. – Баку, 1968. – 84л.
136865
  Кузьмич В.І. Азимут - подвиг! / В.І. Кузьмич. – Київ, 1976. – 120 с.
136866
  Крутов Г.В. Азимут / Г.В. Крутов. – Вологда, 1964. – 64с.
136867
  Лозовой Б.А. Азимут / Б.А. Лозовой. – М., 1968. – 80с.
136868
  Лозовой Б.А. Азимут / Б.А. Лозовой. – М., 1981. – 95с.
136869
   Азимут "Уральского следопыта" : очерки : к 25-летию журнала : сборник. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 334 с. : ил.
136870
  Мещеров Р.А. Азимутальная вариация магнитного поля в циклотроне с постоянной частотой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мещеров Р.А.; Объед.совет.Отд.физ-мат. – Алма-Ата, 1962. – 10л.
136871
   Азимутальные корреляции в модели независимо рождающихся кластеров. – Дубна : ОИЯИ, 1974. – 23 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 22-23. – (Объединенный институт ядерных исследований. [Издания] / Лаб. высоких энергий ; № 1-8385)
136872
  Родыгин А.И. Азимутальные проекции в структурной геологии / А.И. Родыгин. – Томск, 1981. – 136с.
136873
  Родыгин А.И. Азимутальные проекции в структурной геологии / А.И. Родыгин. – Изд. 2-е, испр. – Томск, 1992. – 136с.
136874
  Блэнару Д. Азимутальный телескоп на больших пропорциональных счетчиках для регистрации вариации космических лучей в Москве на глубине 40 м в.э. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блэнару Д.; МГУ. – М, 1967. – 11л.
136875
  Алдан-Семенов Азин / Алдан-Семенов А.И. – Москва, 1967. – 48 с.
136876
  Ганичев Н.Г. Азинцы / Н.Г. Ганичев, М.М. Решетников. – Киров, 1966. – 180с.
136877
  Ганичев Н.Г. Азинцы / Н.Г. Ганичев, М.М. Решетников. – Киров, 1971. – 255с.
136878
  Яременко Федор Георгиевич Азиридинилкетоны и их циклические анилы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Яременко Федор Георгиевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 18л.
136879
  Иванов А. Азитско-Тихоокеанский регион и Россия: новая роль в глобальном развитии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 71-80. – ISSN 0130-9625
136880
   Азия - диалог цивилизаций : пер. с англ. – Санкт-Петербург : Гиперион, 1996. – 496 с. – ISBN 5-8206-0019-3
136881
   Азия - локомотив прогресса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
136882
  Сиверс Вильгельм Азия. – С-Пб.
Т. 11. – 1896. – 758с.
136883
   Азия : иллюстрированный географический сборник. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1900. – VIII, 520 с.
136884
   Азия : иллюстрированный географический сборник. – 2-е изд. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1904. – VIII, 548 с.
136885
   Азия : иллюстрированный географический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1908. – VIII, 581 с.
136886
   Азия : иллюстрированный географический сборник. – 4-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1914. – VIII, 581 с.
136887
  Гуру П. Азия / П. Гуру. – Пер. с франц. – Москва, 1956. – 466с.
136888
  Черкасский Л.Я. Азия / Л.Я. Черкасский. – М, 1981. – 63с.
136889
  Пфеффер П. Азия / П. Пфеффер. – Москва, 1982. – 318 с.
136890
  Вербицкий С.И. Азия в миниатюре : (путешествие в Сингапук и Малайзию) / С.И. Вербицкий, Р.Э. Севортян. – Москва : Наука, 1971. – 87с.
136891
  Юрков С.Г. Азия в планах Пекина. / С.Г. Юрков. – М., 1981. – 191с.
136892
  Ларичев В.Е. Азия далекая и таинственная / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1968. – 292с.
136893
  Степанов Л.В. Азия и Африка -- континенты в движении. / Л.В. Степанов, Г.И. Мирский. – М, 1963. – 129с.
136894
  Дьяков Н.И. Азия и Африка в меняющемся мире // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 137-140. – ISSN 0869-1908


  Представлен подробный обзор XXVIII международной конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, которая состоялась 22-24 апреля 2015 года на Восточном факультете СПб. ГУ.
136895
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1-6. – 1967. – [364] с. розд. паг.
136896
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 2. – 1967
136897
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 3. – 1967
136898
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 4. – 1967
136899
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 5. – 1967
136900
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 6. – 1967
136901
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1-6. – 1973. – [360] c. розд. паг.
136902
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 7-12. – 1973. – [360] с. розд. паг.
136903
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1-6. – 1974. – [360] с. розд. паг.
136904
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 7-12. – 1974. – [336] с. розд. паг.
136905
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1-6. – 1975. – [336] с. розд. паг.
136906
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 7-12. – 1975. – [336] с. розд. паг.
136907
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1-6. – 1976. – [384] с. розд. паг.
136908
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 1977. – 64 с.
136909
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 2. – 1977. – 64 с.
136910
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 3. – 1977. – 64 с.
136911
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 4. – 1977. – 64 с.
136912
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 5. – 1977. – 64 с.
136913
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 6. – 1977. – 64 с.
136914
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1-6. – 1979
136915
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 7-12. – 1979. – [384] с. розд. паг.
136916
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 1-6. – 1980. – [384] с. розд. паг.
136917
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 7-12. – 1980. – [384] с. розд. паг.
136918
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 1-6. – 1981. – [384] с. розд. паг.
136919
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 7-12. – 1981. – [383] с. розд. паг.
136920
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 1. – 1982. – 64 с.
136921
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 2. – 1982. – 64 с.
136922
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 3. – 1982. – 64 с.
136923
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 4. – 1982. – 64 с.
136924
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 5. – 1982. – 64 с.
136925
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 6. – 1982. – 64 с.
136926
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 1. – 1987. – 64 с.
136927
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 2. – 1987. – 64 с.
136928
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 3. – 1987. – 64 с.
136929
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 4. – 1987. – 64 с.
136930
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 5. – 1987. – 64 с.
136931
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 6. – 1987. – 64 с.
136932
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 7. – 1987. – 64 с.
136933
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 8. – 1987. – 64 с.
136934
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 9. – 1987. – 64 с.
136935
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 10. – 1987. – 64 с.
136936
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 11. – 1987. – 64 с.
136937
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука
№ 12. – 1987. – 64 с.
136938
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 1. – 1993. – 64 с.
136939
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 2. – 1993. – 64 с.
136940
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва
№ 3. – 1993. – 80 с.
136941
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 1995. – 80 с.
136942
   Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 1996. – 80 с.
136943
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 1997. – 80 с.
136944
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 5. – 1998. – 80 с.
136945
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 1999
136946
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 2. – 1999
136947
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 3. – 1999
136948
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 4. – 1999
136949
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 5. – 1999
136950
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 6. – 1999
136951
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 7. – 1999. – 80 с.
136952
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 2001. – 80 с.
136953
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 0321-5075
№ 3. – 2001. – 80 с.
136954
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 6. – 2001. – 80 с.
136955
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 7. – 2001. – 80 с.
136956
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 8. – 2001. – 80 с.
136957
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 9. – 2001. – 80 с.
136958
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 12. – 2001. – 80 с.
136959
   Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 2002. – 80 с.
136960
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 2. – 2002. – 80 с.
136961
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 12 (629). – 2009. – 80 с.
136962
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 3 (632). – 2010. – 80 с.
136963
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 4 (633). – 2010. – 80 с.
136964
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 6 (635). – 2010. – 80 с.
136965
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 9 (638). – 2010. – 80 с.
136966
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 12 (641). – 2010. – 80 с.
136967
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 2 (643). – 2011. – 80 с.
136968
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 6 (647). – 2011. – 80 с.
136969
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 7 (648). – 2011. – 80 с.
136970
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 9 (650). – 2011. – 80 с.
136971
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 10 (651). – 2011. – 80 с.
136972
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 1 (654). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136973
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 3 (656). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136974
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 4 (657). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136975
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 6 (659). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136976
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 7 (660). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136977
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 9 (662). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136978
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 11 (664). – 2012. – 80 с. – Резюме на рус., англ. языках
136979
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 12 (665). – 2012. – 80 с. – резюме рос., англ. мовами
136980
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 2 (667). – 2013. – Резюме на рус., англ. языках
136981
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 5 (670). – 2013. – Резюме на рус., англ. языках
136982
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 7 (672). – 2013. – Резюме на рус., англ. языках
136983
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 8 (673). – 2013. – Резюме на рус., англ. языках
136984
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 10 (687). – 2014. – Резюме на рус., англ. языках
136985
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 11 (688). – 2014. – Резюме на рус., англ. языках
136986
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 12 (689). – 2014. – Резюме на рус., англ. языках
136987
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136988
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136989
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136990
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136991
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136992
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136993
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136994
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136995
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136996
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136997
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. языках
136998
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 7. – 2016. – 80 с. – Резюме на рус., англ. языках
136999
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 8. – 2016. – 80 с. – Резюме на рус., англ. языках
137000
   Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
№ 9. – 2016. – 80 с. – Резюме на рус., англ. языках
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,