Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1355001
  Лозовский А. "Сентиментальная история" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 56-172. – ISSN 0131-8136


  Роман.
1355002
  Василенко В. "Сеньйор Ніколо" Юрія Косача і гоголівський текст в українській літературі ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – С. 87-104. – ISSN 0236-1477
1355003
  Стяжкіна О. "Сепаратизм" як універсальне заспокійливе // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – С. 8-10. – ISSN 1996-1561


  Чому наших співгромадян, які за кремлівські гроші воюють проти України й нищать нас, ми називаємо сепаратистами? Невже страшно вимовити очевидні слова "зрадники" та "колаборанти"?
1355004
  Горбунов А.П. "Серапионовы братья" и К. Федин / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1976. – 279 с.
1355005
  Горбунов А.П. "Серапионовы братья" и К. Федин / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1976. – 279с.
1355006
   [Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 79-81. – ISBN 966-95855-1-1
1355007
   [Сергій Мороз] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
1355008
   [Сергій Навашин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 55. – ISBN 966-7060-92-6
1355009
  Снісар Л. Сен-Сімон із помийниці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 12


  Вперше публікується проза В. Затуливітра
1355010
  Немировська В.С. Сен-Сімон про основні тенденції соціального прогресу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 91-93
1355011
  Истомин Г.А. Сенситометрия аэрофотоматериалов и аэроэкспонометрия. / Г.А. Истомин. – М., 1949. – 60с.
1355012
  Лютий Т. Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 122-129. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1355013
  Болобан В. Сенсомоторная координация как основа технической подготовки // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1992-7886
1355014
  Шмаргун В.М. Сенсомоторні механізми чуттєвого пізнання в структурі індивіда // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 185-195. – ISSN 2078-1687
1355015
  Ковалик А.А. Сенсор для визначення гідроген пероксиду на основі електродів з оксидів індію на стануму, модифікованих [хімічна формула] / А.А. Ковалик, А.С. Борець, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 127
1355016
   Сенсор хвильового фронту для метрологічних застосувань / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, О.В. Кисіль, А.В. Коваленко, М.М. Котов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 392-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В цій статті ми розглядаємо два методи розширення кутового динамічного діапазону сенсора Шека-Хартмана, який був використаний нами для дослідження оптичних елементів. Перший метод полягає у перекомпенсації значної типової аберації шляхом формування ...
1355017
   Сенсор Шека-Хартмана на основі матриці двофокусних голографічних мікролінз / В.П. Данько, М.М. Котов, Д.В. Поданчук, С.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 256-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод розширення кутового динамічного діапазону сенсора Шека-Хартмана шляхом застосування матриці двофокусних голографічних мікролінз. Наведено результати оцінки чутливості та кутового динамічного діапазону сенсора.
1355018
  Олексенко Д.П. Сенсори CO на основе полупроводниковых наноматериалов Pd/SnO2 / Д.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2019. – Т. 55, № 3. – С. 181-185. – ISSN 0497-2627
1355019
   Сенсори води на основі структур метал-діелектрик-напівпровідник із проміжним шаром поруватого кремнію та органічного напівпровідника / В.А. Скришевський, І.В. Гаврильченко, С.А. Дяченко, Г.В. Кузнецов, Ю.О. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-45. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив адсорбції парів води на ємнісні характеристики в МДН-структурах з проміжним шаром поруватого кре-мнію (ПК) та органічного напівпровідника. Показано, що структури з ПК та органічним шаром демонструють підвищену чутливість до парів води ...
1355020
  Ковалик А.А. Сенсори для визначення H2O2 на основі наноструктурованих вуглецевих електродів, модифікованих MnO2 або CuO / А.А. Ковалик, А.С. Борець, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 75
1355021
  Кремер Ірина Петрівна Сенсори контролю параметрів довкілля на основі провідних полімерів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 01 / Кремер І. П.; Національний ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 23 назв
1355022
  Ульянова В.О. Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктурованого оксиду цинку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ульянова Вероніка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1355023
  Осадчук В.С. Сенсори тиску і магнітного поля : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 207с. – ISBN 966-641-121-0
1355024
  Голобородько Н.С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично-неоднорідних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Голобородько Н.С. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1355025
  Голобородько Н.С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об"єктів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голобородько Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 128л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.117-128
1355026
  Данько В.П. Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Данько Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 142 л. – Додатки: л. 133-142. – Бібліогр.: л. 122-132
1355027
  Данько В.П. Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Данько Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1355028
  Галуцьких І.А. Сенсорика смаку в контексті художньої тілесності // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 27-36. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1355029
  Чайченко Г.М. Сенсорна адаптація та ефективність розумової діяльності людини // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 112-118. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Встановлено вірогідний зв"язок між динамікою темнової і звукової адаптації, з одного боку, та температурною адаптацією, з другого(відповідно r = 0,28 і 0,31). Піддослідні, які відрізнялися за характером сенсорної адаптації різної модальності, виявляли ...
1355030
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 1815-7459
Т. 2 (8), № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1355031
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 1815-7459
Т. 2 (8), № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1355032
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1355033
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1355034
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355035
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1355036
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355037
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355038
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355039
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355040
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 11, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355041
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 12, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355042
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 12, № 4. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355043
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 12, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355044
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 1. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355045
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355046
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 3. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355047
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 4. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355048
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 1. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355049
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 3. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355050
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 4. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355051
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 2. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355052
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 1. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355053
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 2. – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355054
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 3. – 2018. – 97, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355055
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 4. – 2018. – 128, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355056
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 1. – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355057
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 2. – 2019. – 92, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355058
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 3. – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355059
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 4. – 2019. – 86, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355060
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 1. – 2020. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355061
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 2. – 2020. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355062
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 3. – 2020. – 62, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355063
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 4. – 2020. – 57, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355064
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 1. – 2021. – 63, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355065
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 2. – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355066
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 3. – 2021. – 84, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355067
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 4. – 2021. – 62, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355068
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 19, № 1/2. – 2022. – 82, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1355069
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 19, № 3. – 2022. – 57, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1355070
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 19, № 4. – 2022. – 56, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1355071
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 20, № 1. – 2023. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
1355072
  Король О.А. Сенсорна лексика з позитивним емотивно-оцінним навантаженням у романі Susan Elizabeth Philiphs Glitter Baby // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 191-197


  У статті розглядаються особливості набуття сенсорною лексикою позитивного емотивно-оцінного навантаження у сучасному англомовному жіночому романі. Проаналізовані сенсорні лексеми, які корелюють з позитивно маркованими емотивними станами суб"єкта ...
1355073
  Волошина О.В. Сенсорна лексика як засіб створення художньої образності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – C. 103-108. – ISBN 966-581-148-7
1355074
  Вострякова Н.В. Сенсорна метафора з одоративним компонентом в іспаномовному художньому тексті та його українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 121-126


  У статті розглядаються особливості метафоричного вживання одоративної лексики в іспаномовному художньому тексті та шляхи її відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются особенности метафорического употребления одоративной лексики в ...
1355075
  Андрєєва Д.В. Сенсорна система на основі алюмінону для визначення магнію / Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 77
1355076
  Андрєєва Д.В. Сенсорна система на основі алюмінону для визначення магнія / Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, А О. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 10
1355077
   Сенсорная организация движения. – Ленинград, 1975. – 236с.
1355078
  Терлецька Л. Сенсорне усвідомлення як джерело самопізнання на шляху до гармонійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано підходи різних шкіл тілесної психології до процесу сенсорного усвідомлення як основи самопізнання на шляху до становлення особистості. There have been analysis the approaches of different bodily psychology schools as for the process of ...
1355079
  Присяжнюк Л.Ф. Сенсорні коди поетики змінених станів свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 154-160. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  Есе Олдоса Гакслі.
1355080
  Селіванова О. Сенсорні механізми українського фразотворення // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 294-300. – (Філологія)
1355081
  Парасін Н. Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 16. – С. 250-259
1355082
  Чернобай Г.С. Сенсорно-міфологічна класифікація безособових фзазеологічних зворотів // Мова та історія : збірник наукових праць Ради молодих учениї Академії наук вищої освіти України / ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 176 : Випуск на пошану професора Зінаїди Степанівни Сікорської. – С. 16-25
1355083
  Шмаргун В. Сенсорно-перцептивна регуляція процесу мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються питання сенсорно-перцептивної регуляції як початкового рівня образного сприймання та мислення. На основі емпіричних даних показано зв"язок показників сенсорики й перцепції з показниками психометричного інтелекту дітей ...
1355084
  Самхарадзе Н.И. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста и вопросы его организации : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Самхарадзе Н.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
1355085
   Сенсорные и интеллектуальные аномалии и пути их преодоления. – Л., 1984. – 140с.
1355086
   Сенсорные и сенсомоторные процессы. – Москва, 1972. – 312с.
1355087
  Курочкина Н.А. Сенсорные основы лепки детей дошкольного возраста (5-7 лет) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Курочкина Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 17л.
1355088
  Бедькович В.М. Сенсорные основы ориентации китообразных / В.М. Бедькович, Н.А. Дубровский; Белькович В. М., Дубровский Н.А. ; АН СССР, Науч. совет по комплексным проблемам физиологии человека и животных. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1976. – 204 с. – Библиогр.: с. 185-202
1355089
   Сенсорные системы. – Нейрофизиологические и биофизические исследования. – Ленинград, 1978. – 172с.
1355090
   Сенсорные системы и головной мозг птиц. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1355091
  Марголис С.Э. Сенсорные системы и поведение хвостатых амфибий / С.Э. Марголис, Ю.Б. Мантейфель; Р.ЖП.Женевская. – Москва : Наука, 1978. – 163с.
1355092
   Сенсорные системы. морфофизиологиские и поведенческие аспекты. – Ленинград, 1977. – 197с.
1355093
   Сенсорный дефицит и работоспособность организма. – Иркутск, 1983. – 270с.
1355094
   Сенсоры в контрольно-измерительной технике / П.М. Таланчук, С.П. Голубков, В.П. Маслов, П.С. Борсук, Р.А. и др. Потырайло; Боброва П.Ф. – Киев : Тэхника, 1991. – 173 с.
1355095
   Сенсоры и датчики физико-химической биологии : Сборник научных трудов. – Пущино, 1991. – 118с.
1355096
  Мовчанюк В. Сенсотвірна складова народнопісенного контексту поезії Шевченка "Ой чого ти почорніло..." // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 56-63. – ISBN 978-966-493-248-3
1355097
  Семенов В.Г. Сенсуалістична "теорія зору" Дж. Берклі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 101-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1355098
  Кононенко Т.П. Сенсуалістичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 375. – ISBN 966-316-069-1
1355099
  Нікітіна З. Сенсуалістичні мотиви концепції знання Теофана Прокоповича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 9-13
1355100
  Нікітіна З. Сенсуалістичні мотиви концепції знання Теофана Прокоповича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 9-13
1355101
  Харламова Г.С. Сент-Екзюпері - письменник гуманіст / Г.С. Харламова. – К, 1968. – 35с.
1355102
  Сидоренко Вікторія Сент-Люсія. Рай Святої Люсії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 28-35 : фото
1355103
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М, 1963. – 461с.
1355104
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М, 1965. – 463с.
1355105
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – Ленинград, 1971. – 189с.
1355106
  Буковская А. Сент-Экзюпери, или Парадоксы гуманизма / А. Буковская. – М, 1983. – 208с.
1355107
  Маноль М. Сент-Экзюпери, отважный пилот / М. Маноль. – 2-е изд. – М., 1972. – 135с.
1355108
  Георгиев Г Сентемери 1923 / Г Георгиев. – София, 1983. – 288с.
1355109
  Сергеева В.И. Сентенциональные единицы языка в их отношении к мышлению / В.И. Сергеева. – Калинин, 1990. – 64с.
1355110
  Рязанцева Т. Сентенції Франсіско де Кеведо // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 115-118. – ISBN 966-599-120-5
1355111
  Занадворова Т.Л. Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо / Т.Л. Занадворова. – Челябинск, 1983. – 86с.
1355112
  Полинковский А. Сентиментализм и Карамзин, как представитель этого направления в русской литературе : пособие для средней школі и для самообразования / А. Полинковский, преп. Одес. гимназии М.М. Иглицкого. – Одесса : Книгоиздат. М.А. Миньковского, 1911. – VI, 98 с. – Библиогр.: с. V-VI
1355113
  Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі / І.В. Лімборський. – Київ, 1996. – 184 с.
1355114
  Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі / Ігор Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-453-046-7
1355115
  Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 48-55. – ISSN 0130-5263
1355116
  Борзенко О. Сентименталізм і становлення нової української літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 57-61. – ISBN 966-8110-14-5
1355117
  Флобер Г. Сентиментално васпитанье / Г. Флобер. – Београд, 1946. – 467с.
1355118
  Борзенко О.І. Сентиментальна "провінція" (Нова українська література на етапі становлення) / О.І. Борзенко ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : [Б. в.], 2006. – 322 с. – ISBN 966-623-326-6
1355119
  Павленко Ю. Сентиментальна мандрівка суб"єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 262-270


  Спираючись на перехресний аналіз повторюваних подій (як на рівні історії, так і на рівні нарації) в французьких романах, формою оповіді яких є письмо про Себе фікційного суб’єкта, та в «Сентиментальній мандрівці» Л. Стерна в даній розвідці здійснюється ...
1355120
  Трофимов А.А. Сентиментальная поэма / А.А. Трофимов. – М, 1990. – 416с.
1355121
   Сентиментальне "двітисячідесятництво" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 355-356
1355122
  Козовий В. Сентиментальний туризм як соціальне явище та один з найперспективніших видів туризму в межах українсько-польського прикордоння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 133-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1355123
  Козовий В.А. Сентиментальний туризм, процес зародження та особливості // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 39-47. – ISSN 2308-135X
1355124
  Козовий В.А. Сентиментальний туризм, стереотипи та можливості розвитку / В.А. Козовий, І.М. Волошин // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 207-209. – ISBN 978-966-285-399-5
1355125
  Чубина В. Сентиментальні мотиви в українському фольклорі та в лібрето "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 124-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1355126
  Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие / В.Б. Шкловский. – М., 1990. – 362с.
1355127
  Токарева В. Сентиментальное путешествие / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1997. – 320 с. – (Очарованная душа)
1355128
   Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи [Електронний ресурс] = A sentimental trip home. Music of russian painting : Ожившие картины, жанр худож.-публ. ; прод. 240 мин. – Москва : RUSCICO. – (Из коллекции студии ТриТэ Никиты Михалкова)
диск 1, 2, 3 : серии 1-5. серии 6-10. дополнительные материалы. – 2006. – 3 DVD. – DVD video.-Субтитр. версии : русск., англ., франц., немец., голланд., испанск.,итал., порт., яп., иврит, швед., кит., араб.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Автор этого уникального художественного проекта представляет вниманию зрителей полотна своих любимых живописцев 19 в. Перед нами пройдет панорама художественных течений и вкусов этого времени, предстанут удивительные судьбы художников и их героев, ...
1355129
  Стерн Лоренс Сентиментальное путешествие по Франции и Италии = Sentimental journey / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – 177 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  1. Дешевая библиотека № 238
1355130
  Стерн Лоренс Сентиментальное путешествие по Франции и Италии = Sentimental journey / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – 177 с. – Экз. дефектный отсутст. с. 162-177. - Конволют. - Пер. с 2 кн. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  Содержание конволюта: 1. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева; 2. Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой; 3. Векфильдский священник (The Vicar ...
1355131
  Стерн Л. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. / Л. Стерн. – Пб., 1922. – 174с.
1355132
  Серстевенс А.Т. Сентиментальный бродяга : роман / А.Т. Серстевенс ; Пер. Е. Шатуновской. – Москва ; Ленинград : Изд. "Петроград", 1925. – 184 с.
1355133
  Давыдов И. Сентиментальный вальс / И. Давыдов. – Саратов, 1964. – 327с.
1355134
  Буренков М.И. Сентиментальный вальс / М.И. Буренков, Ю.П. Нечипоренко. – Х., 1964. – 227с.
1355135
   Сентиментальный детектив. – К., 1995. – 368с.
1355136
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман : роман, рассказы / В.Ф. Панова. – Москва, 1985. – 272с.
1355137
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. -- Времена года. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1962. – 572с.
1355138
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1958. – 206с.
1355139
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1959. – 223с.
1355140
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1965. – 295с.
1355141
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1968. – 551с.
1355142
  Зубанич Л.Л. Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 7-12. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1355143
  Никулин С.Н. Сентябри / С.Н. Никулин. – М, 1982. – 62с.
1355144
  Авдеенко С.И. Сентябри Виктора Орлова / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 217, [2] с., [4] л. фот. : фот., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-197-491-2
1355145
  Бережной А. Сентябрины : стихи / Анатолий Бережной. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 51 с.
1355146
  Викторов В. Сентябрський репортаж / В. Викторов, А. Сабов. – Москва, 1967. – 80с.
1355147
  Леваковская Е.В. Сентябрь - лучший месяц. Роман. / Е.В. Леваковская. – Москва, 1965. – 271с.
1355148
  Панасенко Л.Н. Сентябрь - это навсегда. / Л.Н. Панасенко. – Днепропетровск, 1983. – 335с.
1355149
  Богданов Е.Ф. Сентябрь : рассказы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск : Книжное издательство, 1954. – 48 с.
1355150
  Шаркади И. Сентябрь / И. Шаркади. – Москва, 1957. – 98с.
1355151
  Скребов Н.М. Сентябрь / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1973. – 151с.
1355152
  Анисимов С.М. Сентябрь : стихи разных лет / Анисимов С.М. – Алма-Аты : Жазушы, 1980. – 128 с.
1355153
  Ковда В.В. Сентябрь / В.В. Ковда. – Москва, 1981. – 93с.
1355154
   Сентябрь. – М., 1988. – 184с.
1355155
  Георгиев Г. Сентябрь 1923 / Г. Георгиев. – М, 1973. – 160с.
1355156
   Сентябрь 1939. – Москва, 1961. – 176с.
1355157
  Павлов А.Е. Сентябрь в заповедном бору: повести и рассказы / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1988. – 554с.
1355158
  Жданов Н.Г. Сентябрь в Москве / Н.Г. Жданов. – М, 1978. – 319с.
1355159
  Каревин А. Сентябрь юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 31 августа - 6 сентября (№ 35)


  1 сентября - 180 лет со дня рождения Александра Поля, видного украинского предпринимателя, ученого, общественного деятеля; 6 сентября - 115 лет со дня рождения Ивана Микитенко, известного украинского писателя; 12 сентября - 135 лет со дня рождения ...
1355160
  Каревин А.С. Сентябрь юбилейный = Украинский календарь / А.С. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 6-12 сентября (№ 36). – С. С 1, 4


  6 сент. - 150 л. со дня рождения выдающегося математика, акад. Дмитрия Граве; 7 сент. - 170 л. со дня рождения Надежды Сусловой - первой женщины-врача (акушера-гинеколога) Рос. империи; 13 сент. - 125 л. назад - в Поволжье, в поселении нем. колонистов ...
1355161
  Бояджян Л. Сентябрь, город, горы : новеллы / Л. Бояджян. – Ереван : Айастан, 1969. – 80 с.
1355162
  Руссков В.А. Сентябрь, самый долгий. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1968. – 152с.
1355163
  Путрамент Е. Сентябрь. / Е. Путрамент. – Москва, 1961. – 482с.
1355164
  Путрамент Е. Сентябрь. / Е. Путрамент. – Москва, 1975. – 512с.
1355165
  Втюрин Ю.И. Сентябрь. / Ю.И. Втюрин. – Киров, 1976. – 48с.
1355166
  Яненко С.С. Сентябрь. / С.С. Яненко. – Барнаул, 1977. – 64с.
1355167
  Путрамент Е. Сентябрь: Роман. / Е. Путрамент. – Москва, 1981. – 512с.
1355168
  Станевич М. Сентябрьская катастрофа / М. Станевич. – Москва, 1953. – 244с.
1355169
  Зирнитис П. Сентябрьская лирика / П. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Рига : Лиесма, 1981. – 79 с.
1355170
  Сперанский М.Н. Сентябрьская Минея-Четья домакарьевского состава / М.Н. Сперанский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 64, № 4
1355171
  Пушкин В.М. Сентябрьская река / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1978. – 96с.
1355172
  Зверев О.Е. Сентябрьская теплынь / О.Е. Зверев. – М., 1968. – 78с.
1355173
  Ятманов ИМ Л. Сентябрьские звезды / ИМ Л. Ятманов. – М, 1987. – 198с.
1355174
  Ятманов Л.И. Сентябрьские звезды. / Л.И. Ятманов. – Йошкар-Ола, 1968. – 104с.
1355175
  Даскалов С.Ц. Сентябрьские ночи : рассказы ; пер. с бол. / Стоян Ц. Даскалов. – Москва : Военное издательство, 1969. – 253 с.
1355176
  Моруа А. Сентябрьские розы : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов / А. Моруа. – Л., 1977. – 144с.
1355177
  Ерзин Х.А. Сентябрьские события 1917 года в Ташкенте : Автореф... канд. ист.наук: / Ерзин Х.А.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 28л.
1355178
  Баженов Л. Сентябрьское восстание в Болгарии // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 253-292 с.
1355179
  Капсамун І. Сенцов проти системи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 99). – С. 5


  "Як тільки Путін зрозуміє, що він втратить значно більше поки українець буде за гратами, тоді його звільнять. Потрібен системний тиск", - правозахисник.
1355180
  Сергійчук В. Сенча як дзеркало великої трагедії українства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 29 листопада (№ 242). – С. 8
1355181
  Копиленко О. Сенчині прогоди / О. Копиленко. – Харків, 1926. – 38 с.
1355182
  Давыдов Ю. Сенявин : ("Жизнь замечательных людей") / Ю. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256 с.
1355183
  Никифоров Н.И. Сеньериальные повинности по наказам третьего сословия Этампского бальяжа в 1789 году / Н.И. Никифоров. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – VIII, 73 с.
1355184
  Астуріас М.А. Сеньйор президент : роман / Мігель Анхель Астуріас ; пер. з ісп. С. Коваль. – Київ : Дніпро, 1986. – 303 с. : іл.
1355185
  Кіхано Хуан Сеньйори і помідори : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 16-20
1355186
  Ковалко Н. Сеньйори та васали. Джерела державних доходів у Середньовічній Європі / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 92-109. – ISBN 978-617-7544-31-8
1355187
  Лу П. Сеньор искуситель: Хулио Иглесиас // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 5. – С. 154-174.
1355188
  Якоби А. Сеньор Кон-Тики / А. Якоби. – Москва : Мысль, 1970. – 247с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
1355189
  Астуриас М.А. Сеньор президент : [роман] / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг ; предисл. Л. Осповата. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 255 с. : ил. – (Зарубежный роман XX века)
1355190
  Астуриас М.А. Сеньор президент : роман / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг. – Москва : Художественная литература, 1968. – 272 с.
1355191
  Астуриас М.А. Сеньор президент / Мигель Анхель Астуриас ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг ; предисл. Ю. Дашкевича ; худож. В.Г. Павловец. – Минск : Мастац. літ., 1986. – 267, [1] с. : ил. – (Полит. роман)
1355192
  Астуриас М.А. Сеньор президент : политический роман / Мигель Анхель Астуриас ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг ; послесл. Ю. Дашкевича ; худож. А. Вальдман. – Москва : Радуга, 1986. – 269, [1] с. : цв. ил. – (Политический роман)
1355193
  Козловский Борислав Сеньора перестройка / Козловский Борислав, Кройцманн Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 82-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1355194
  Іщук-Пазуняк Сеньорка нашої літератури // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 242-246. – ISBN 978-966-355-044-2


  Галина Журба (справжнє ім"я Галина Маврикіївна Домбровська, 1888-1979, українська письменниця.
1355195
  Рудjаков П. Сеоба срба у Русиjу у 18. веку / П.Рудjаков. – Београд : Службени лист СРJ, 1995. – 183с. – ISBN 8635502507
1355196
  Неруда П. Сеопшта песня = Canto general / Pablo Neruda : ( избор ) / Пабло Неруда ; изб., препев и предговор М. Матевски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 237 с. – ISBN 978-9989-101-92-2
1355197
  Савченко А. СЕП-2: результати промислового впровадження : безготівкові розрахунки / А. Савченко, В. Михайлова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-25 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1355198
  Белоголовцев Никита Сепак такрав : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1355199
  Петров Н.М. Сепарабельное представление двухчастичной t - матрицы и задача трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Петров Н.М.; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1355200
  Ткаченко Т.И. Сепаратизация сложноподчиненных предложений (на матер. соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Т.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 20л.
1355201
  Пивовар С.Ф. Сепаратизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334. – ISBN 966-642-073-2
1355202
  Ковалевич Л.В. Сепаратизм vs сецесіонізм: відмінності та значення // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 140-143
1355203
  Харламенко А.В. Сепаратизм в Боливии и Эквадоре начала XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 0044-748Х
1355204
  Баранов С.А. Сепаратизм в Индии / С.А. Баранов ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : ИВ РАН, 2003. – 238, [1] с. : табл. – Библиогр.: c. 225-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89282-217-6
1355205
  Поклад В. Сепаратизм в Луганской области: социально-психологические предпосылки // Криминологические исследования : сборник научных трудов / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Луган. гуман. центр ; голав. ред. В. Поклад ; редкол.: Е. Головаха, Т. Денисова, С. Дикаев [и др.]. – Северодонецк, 2018. – Вып. 10 : Луганские ученые о луганских событиях. – С. 88-112
1355206
  Крылов А.Б. Сепаратизм в странах Востока. / А.Б. Крылов. – М., 1992. – 174с.
1355207
  Грубов В.М. Сепаратизм в Україні: соціально-економічні та політичні передумови // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 265-284. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1355208
  Хенкин С.М. Сепаратизм и его разновидности в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 194-222. – ISSN 0235-5620
1355209
  Рахмайлов В.В. Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 88-95. – ISSN 2077-1800
1355210
  Маркедова С.М. Сепаратизм на Большом Кавказе в постсоветский период: Предпосылки, итоги, перспективы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 39-64. – ISSN 0235-5620
1355211
  Віхров М. Сепаратизм на Донбасі: аберація пам"яті і пошук ідентичності // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 61-64. – ISSN 0130-6936
1355212
  Мінгазутдінов І. Сепаратизм Південного Тіролю у контексті міжетнічних проблем в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці, а також негативно впливає на стабільність міжетнічних ...
1355213
  Казанський Д. Сепаратизм під червоним прапором // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Провідні діячі КПУ, депутати місцевих рад, лідери партійних осередків узяли активну участь в організації масових заворушень, а потім і збройного опору українським військам на Донбасі.
1355214
  Ковалевич Л.В. Сепаратизм у Бельгії: теперішній стан та тенденції розвитку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 162-165
1355215
  Кутько І. Сепаратизм у країнах Західної Європи - досвід для України // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 18-23. – ISSN 2312-9808


  Серед найактуальніших тем міжнародного життя протягом останніх років особливої уваги заслуговує пожвавлення сепаратистських настроїв в окремих європейських державах. Події, що відбуваються з кінця листопада на території України, та особливо незаконна ...
1355216
  Агарков О.А. Сепаратизм у соціологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 43-48. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1355217
  Сьомін С.В. Сепаратизм як загроза національній безпеці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2306-5664
1355218
  Тхорик М. Сепаратизм як основна загроза національній безпеці України // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 294-298. – ISBN 978-617-7814-10-7
1355219
  Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития: (Из опыта полит. развития некоторых зарубеж. стран) / А.Б. Крылов. – М., 1990. – 62с.
1355220
  Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития: (Из опыта полит. развития некоторых зарубеж. стран) / А.Б. Крылов. – М., 1990. – 62с.
1355221
  Рахмайлов В.В. Сепаратизм: концептуальне поле суміжних понять у соціологічній рефлексії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 105-111. – ISSN 2077-1800
1355222
  Коваль О. Сепаратисти програли. Франція зберегла Нову Каледонію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 5


  "Жителі Нової Каледонії - архіпелагу в південній частині Тихого океану, французької заморської території з особливим статусом - на референдумі 4 листопада проголосували проти незалежності від Франції. Зі 174 тисяч жителів із правом голосу до урн для ...
1355223
  Тимоць І. Сепаратисти проти сепаратистів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Косовська влада вирішила приборкати місцевих сербів. Спроба ледь не закінчилася новим збройним конфліктом.
1355224
  Духневич В.М. Сепаратисти чи українці? Шлях до згоди // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, М.С. Дворник, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 42 (45). – С. 31-40. – ISSN 2309-8287
1355225
  Спиваковский Александр Владимирович Сепараторно факторизуемые конечные группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Спиваковский Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т математики. – К., 1985. – 102л. – Бібліогр.:л.95-102
1355226
   Сепарационные устройства АЭС / А.Г. Агеев, В.Б. Карасев, И.Т. Серов, В.Ф. Титов; [А.Г. Агеев, В.Б. Карасев, И.Т. Серов, В.Ф. Титов]. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 169 с. – Библиогр.: с. 165-169
1355227
  Санкович В.М. Сепарация бинарных смесей в потоках разреженных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Санкович В.М.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1355228
  Красников С.Н. Сепарация твердых тел в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красников С.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 8 с.
1355229
  Смирнова И.В. Сепарация твердых тел в электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Смирнова И.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 11л.
1355230
  Сагалова Р.В. Сепарация твердых тел в электрическом поле электродов из проволочных пересечений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагалова Р. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 8л.
1355231
  Кузнецова Е.П. Сепарация твердых тел во вращающемся электрическом поле : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Кузнецова Е.П.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 3 с.
1355232
  Гайдучик П.Д. Сепараційна тривоги особистості: методологічний вимір дослідження // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 41-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1355233
  Липець Л.В. Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні і в світі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-40. – ISSN 2222-5374
1355234
  Бовтрук А.П. СЕПГ - боевой отряд международного коммунистического движения / А.П. Бовтрук. – Киев : Вища школа, 1977. – 150 с.
1355235
  Попов В.Н. СЕПГ - организатор и руководитель подъема химической промышленности на основе экономической реформы. (Авг.1961г.-апрель 1967г.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 573 / Попов В.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23с.
1355236
  Череватенко Л. Сепе наш, несходимий! : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-28
1355237
  Козловський С. Сеппуку у японській середньовічній традиції періоду Намбоку-Чьо (1336-1392 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 269-275
1355238
  Рябуха Ю.В. Сеппуку: спонукальні мотиви і історія традиції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 71-76. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
1355239
  Никонов В.В. Сепсис от древности до современности. Взгляд сквозь века / В.В. Никонов, А.С. Соколов, А.Э. Феськов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 73-81. – ISSN 2224-0586
1355240
   Сепсис: традиции и инновации в терминологии, патогенезе, диагностике, интенсивной терапии - ради спасения и сохранения жизни больного / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Н. Лисничая, Д.В. Базиленко, Е.А. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 92-99. – ISSN 2224-0586
1355241
   Септембрий. – 840, 32с. – Книга без титул. арк.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.? ст.- картон, шкіра
1355242
  Василева Евелина Септември 1923 героична епопея : Препоръчителен библиографски указател (60 години от първото антифашистко въстание в България) / Сост.: Е. Василева, ред. П. Дюгмеджиева. – София, 1982. – 72с.
1355243
  Александров В. Септември. 1923 : Антология / Съставил В. Александров. – София : "Народна культура", 1948. – 174, [6] с.
1355244
   Септемврийска литература.. – София, 1966. – 212 с.
1355245
  Георгиев Г. Септемврийската епопея 1923 / Г. Георгиев. – София, 1983. – 154с.
1355246
  Мороа А. Септемврийски рози / А. Мороа. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1975. – 173 с.
1355247
  Косев Д. Септемврийското въстание 1923 / Д. Косев. – Второ издание. – София : Издателство Наука и изкуство, 1973. – 784, [2]
1355248
  Панайотов Ф. Септемврийското въстание 1923 / Ф. Панайотов. – София : Септември, 1983. – 175 с.
1355249
   Септемврийското въстание в българската литература.. – София, 1983. – 433с.
1355250
  Петров С. Септемврийското въстание и лининизацията на БКП. / С. Петров. – София, 1983. – 209 с.
1355251
  Ковальчук В. Сер Джон Гікс як лідер сучасного кейнсіанства // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 168-175. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1355252
  Олійник С.І. Сер Макітра / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1952. – 24 с.
1355253
   Сер Стенлі Девідсон (1894-1981) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 128. – ISSN 1682-2366
1355254
  Рабчинский И.В. Сера / И.В. Рабчинский. – Москва-Ленинград : Госгоргеолиздат, 1932. – 75 с.
1355255
  Торчинский Ю.М. Сера в белках / Ю.М. Торчинский. – Москва, 1977. – 302с.
1355256
  Воловик Георгий Андреевич Сера в доменной шахте и борьба с ней при выплавке чугуна : Автореф... д-ра техн.наук: / Воловик Георгий Андреевич; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 50л. – Бібліогр.:с.47-49
1355257
  Вальников И.У. Сера в почвах культурных растениях и атмосферных осадках в условиях Татрской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Вальников И.У.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1355258
  Вальников И.У. Сера в почвах культурных растениях и атмосферных осадках в условиях Татрской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Вальников И.У.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1355259
  Мулерт Ф. Сера в угле / Ф. Мулерт. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 128 с.
1355260
  Разумов М.С. Сера и ее соединения / М.С. Разумов. – Москва : Госхимтехиздат, 1932. – 35 с.
1355261
  Юровский А.З. Сера каменных углей (генезис, удаление, использование). / А.З. Юровский. – М.-Л., 1948. – 236с.
1355262
  Алексенко И.И. Сера Предкарпатья / И.И. Алексенко. – Москва, 1967. – 304с.
1355263
  Алексенко И.И. Сера Предкарпатья / И.И. Алексенко. – Москва, 1967. – 304с.
1355264
  Фисенко Н.Н. Сера углей Каранцайского месторождения, ее химический характер и генетические особенности : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фисенко Н.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т нефте- и глехим. синтеза при ИГУ. – Иркутск, 1969. – 23л.
1355265
  Тукальская Э.М. Сера. Требования промышленности к качеству минерального сырья. / Э.М. Тукальская. – М.-Л., 1948. – с.
1355266
  Москалев А.И. Сераделла как кормовая и сидеральная культура в условиях БССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Москалев А.И.; Акад. наук БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1954. – 20л.
1355267
   Серажим Катерина Степанівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2726-03-9
1355268
   Серажим Катерина Степанівна // Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України : Київський літопис XXI століття : [всеукр. збірник] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; ред. рада.: Патон Б.Є. та ін. ; уклад. Стройков В.В.]. – Київ : Стройков В.В., 2013. – С. 204. – ISBN 978-966-96823-2-1
1355269
   Серажим Катерина Степанівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 429. – ISBN 978-966-439-754-1
1355270
  Захарова Надежда Михайловна Серапион Тадаевич Пагава : [Ученый-метеоролог] / Захарова Надежда Михайловна; Под ред. Н. И. Давыдова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 32с.
1355271
   Серапионовы братья : антология : [манифесты, декларации, ст., избр. проза, воспоминания]. – Москва : Школа-пресс, 1998. – 640 с. – Повести, рассказы, современники о Серапионах. – (Круг чтения : школьная программа). – ISBN 5-88527-186-0
1355272
  Зверев С.А. Серафим Александрович Зверев, 1912-1979 : живопись, графика : каталог / С.А. Зверев; М-во культуры РСФСР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Респ. центр худож. выставок и пропаганды изобразит. искусства ; [Вступит. статья Н.А. Михайлова]. – Москва, 1980. – [16] с. : портр., 9 л. ил., цв. ил.
1355273
   Серафим Григорьевич Прусов, 1904-1973. – М., 1990. – 30с.
1355274
  Чурюканова О. Серафим Зверев, живописец // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 5 (297). – С. 40-44. – ISSN 0869-8171


  В 2012 г. 20 июня исполнится 100 лет со дня рождения Серафима Александровича Зверева - живописца, ученика М.В. Нестерова и П.Д. Корина, талантливого копииста, автора мозаик, в том числе станции Московского метрополитена "Комсомольская", художника, о ...
1355275
  Дудкін Іван Серафим над Ялтою : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 128-129 : Фото
1355276
  Сибирский В.Е. Серафим Туликов / В.Е. Сибирский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 128 с.
1355277
  Ульяненко О. Серафима : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 215, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6441-7
1355278
  Кауфман Р.С. Серафима Васильевна Рянгина / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1948. – 29с.
1355279
   Серафима Васильевна Рянгина. – М, 1957. – 99с.
1355280
  Фельдман З. Серафима Германовна Бирман / З. Фельдман. – М.-Л., 1948. – 72с.
1355281
  Бєднов М.Д. Серафима Гопнер : рад. прат. і держ. діяч 1880-1966 / Бєднов М.Д., Гольдберг М.М. – Київ : Політвидав України, 1976. – 86 с. – (Люди і подвиги)
1355282
  Цуканихин В.С. Серафима. / В.С. Цуканихин. – Смоленск, 1990. – 124с.
1355283
  Текотев Г.М. Серафима: роман. / Г.М. Текотев. – Архангельск, 1980. – 174с.
1355284
  Андріанова О. Серафими, голова святого та жіночі голівки : технологічна експертиза ескізів Вільгельма Котарбінського / О. Андріанова, С. Біскулова // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 58-65. – ISSN 2222-436X
1355285
  Филькин С.В. Серафимович - художник революции : Автореф... канд. филол.наук: / Филькин С.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 12л.
1355286
  Брылев В.А. Серафимович / В.А. Брылев. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1980. – 64 с. : ил.
1355287
  Ершов Г.А. Серафимович / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 334с.
1355288
  Чалмаев В.А. Серафимович.Неверов / В.А. Чалмаев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 395 с.
1355289
  Бальзак Оноре де Серафита / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Л. Гуревича. – Москва : Энигма, 1996. – 288 с.
1355290
   Серафім Іванович Субботін. – Київ : Наукова думка, 1980. – 47с. : Бібліографія вчених УРСР
1355291
  Оразов О. Серахский оазис в ревности и средиземноморье : Автореф... канд. ист.наук: / Оразов О.; МГу, Ист. фак., Каф. археол. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1355292
  Вейцлер А.Л. Серая болезнь : сатирическая кинокомедия / А.Л. Вейцлер. – Москва : Искусство, 1966. – 84 с.
1355293
   Серая книга : Дипломатиеская переписка Бельгии, предшествовавшая войне 1914 г. / Единственный полный рус. перевод с фр. Н.М. Лагова ; С офиц. изд. Бельг. правительства в Антверпене. – 2-е изд. – Петроград ; Москва : Книгоиздат "Овобождение", 1914. – VI, 104 с. – (Документы относящиеся к Великой Европейской войне 1914 г. ; № 4)


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
1355294
   Серая книга : Дипломатиеская переписка Бельгии, предшествовавшая войне 1914 г. / Единственный полный рус. перевод с фр. Н.М. Лагова ; С офиц. изд. Бельг. правительства в Антверпене. – Петроград ; Москва : Книгоиздат "Овобождение", 1914. – VI, 104 с. – (Документы относящиеся к Великой Европейской войне 1914 г. ; № 4)


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
1355295
   Серая книга. Экспансионисткая политика и неонацизм в Западной Германии. – Дрезден, 1967. – 262с.
1355296
  Гацунаев Н.К. Серая кошка в номере на четыре персоны / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1982. – 256с.
1355297
  Гацунаев Н.К. Серая кошка в номере на четыре персоны / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1985. – 192с.
1355298
   Серая крыса. – Москва
1. – 1986. – 252с.
1355299
   Серая крыса. – Москва
2. – 1986. – 146с.
1355300
   Серая крыса: Систематика. Экология. Регуляция численности. – Москва : Наука, 1990. – 452с.
1355301
  Липатов В.В. Серая мышь / В.В. Липатов. – Устинов, 1985. – 104 с.
1355302
  Липатов В.В. Серая мышь / В.В. Липатов. – Архангельск, 1986. – 256с.
1355303
  Омельченко Н.М. Серая мышь / Н.М. Омельченко. – Киев, 1988. – 201 с.
1355304
   Серая мышь: повести, рассказы.. – Ставрополь, 1988. – 365с.
1355305
  Козлова В.И. Серая плесень корзинок кок-сагыза и условия ее развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козлова В.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 12 с.
1355306
  Варыпаева А.Г. Серая плодовая гниль вишни и разработка мер борьбы с нею в условиях БССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Варыпаева А.Г.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1954. – 16л.
1355307
  Мадер Ю. Серая рука / Ю. Мадер. – Москва, 1962. – 271 с.
1355308
  Титов Александр Серая смерть / Титов Александр, Ханиг Флориан, Гуан Лу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1355309
  Пришвин М.М. Серая Сова / М.М. Пришвин. – Москва, 1971. – 175с.
1355310
  Россельс В. Серая ткань // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 294-314


  Украинский писатель О. Ильченко.
1355311
  Шаламов М.Л. Серая хризантема / М.Л. Шаламов. – Пермь, 1990. – 166с.
1355312
  Сметанин А.И. Серая шинель. / А.И. Сметанин. – М., 1979. – 255с.
1355313
  Сухих Л. Серби в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 130-144. – ISSN 0320-9466


  Документи з історії сербських поселень.
1355314
  Саган Г. Серби в Україні: стосунки з владою (початок XX ст.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 35-38
1355315
  Крипякевич І. Серби в українськім війську 1650-1660 рр. / І. Крипякевич, 1924. – [13] с. – Окр. відбиток
1355316
  Шевченко Ф.П. Серби і болгари в українському козацькому війську XVII-XVIII ст. // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 67-86
1355317
  Марочко В. Сербин Роман // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 383-384. – ISBN 978-617-642-388-1
1355318
  Дорошкевич Л.И. Сербия - полуколония англо-американского империализма : Автореф... геогр.наук / Дорошкевич Л.И. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1355319
  Содомов А.И. Сербия / А.И. Содомов. – Москва : И.Н. Кушнарев и К., 1915. – 52 с.
1355320
  Содомов А.И. Сербия / А.И. Содомов. – Киев : Всеросийский Земский Союз, 1917. – 55 с.
1355321
  Вишняков Я.В. Сербия в начале Первой мировой войны: 1914-1915 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 0130-3864
1355322
  Каутский К. Сербия и Бельгия / К. Каутский. – Москва
11. – 1919. – 80 с.
1355323
  Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в первой мировой войне / Ю.А. Писарев. – М., 1968. – 376с.
1355324
  Кандель П. Сербия между Косово, ЕС и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-60. – ISSN 0131-2227
1355325
  Эпштейн М. Сербия начала 20 века и 1-я Балканская война. : Автореф... наук: / Эпштейн М.;, 1949. – 19 л.
1355326
  Лобачева Ю.В. Сербия, Югославянский комитет и сербо-хорватско-словенская эмиграция в Америке в 1914-1916 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 0132-1366
1355327
  Богданова Светлана Сербия: опыт возрождения : Российские инвесторы поглядывают на юго-восток Европы. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 70-72 : Фото
1355328
   Сербін Олег Олегович // Книгознавча школа : антологія / В.С. Бабич, Н.А. Бачинська, С.Д. Безклубенко, О.В. Безручко, Г.Г. та ін. Бородіна. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 391-392. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
1355329
  Стеблина-Рудякова Сербістика в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 203-224
1355330
  Чмир О. Сербістика в Університеті Св. Володимира // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 159-184
1355331
  Ярмак В. Сербістика у науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського (харківський період) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С.111-119
1355332
  Татаренко А. Сербія - велика тайна... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Українцям важливо зрозуміти, що Сербія не ворог, і зробити цю балканську країну своїм союзником.
1355333
  Азьомов В.Т. Сербія - дзвін небесний. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомов // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 22-28
1355334
  Віднянський С. Сербія в дослідженнях учених історико-філологічного факультету Харківського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Віднянський, О. Іваненко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 74-85
1355335
  Мовчанюк Л.В. Сербія на шляху до членства в Європейському Союзі: нові виклики та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 80-84
1355336
  Горобець Ірина Сербія. Ряд, Град і Сад // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 120-122 : фото
1355337
  Петрів П. Сербія: між Брюсселем і Москвою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 січня (№ 4). – С. 5
1355338
   Сербо-лужицкий лингвистический сборник. – М., 1963. – 172с.
1355339
  Лірниченко В.А. Сербо-хорватська народна лірика / В.А. Лірниченко. – Київ, 1977. – 182 с.
1355340
  Гуць М.В. Сербо-хорватська народна пісня на Україні / М.В. Гуць. – Київ, 1966. – 206с.
1355341
  Моторный В.А. Серболужицкая литература / В.А. Моторный, К.К. Трофимович. – Львов, 1987. – 207с.
1355342
  Трофимович К.К. Серболужицкий язык: уч. пособие / К.К. Трофимович. – Минск, 1989. – 67с.
1355343
  Шевченко К.В. Серболужицкое национальное движение и политика Чехословакии в 1945 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 35-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1355344
   Серболужицькі прислів"я та приказки : зб. – К., 1988. – 130с.
1355345
  Гуць М.В. Сербохорватская народная песня на Украине. : Автореф... канд.филол.наук: 648 / Гуць М.В.; АН УССР. – К, 1970. – 22л.
1355346
  Дмитриев П.А. Сербохорватский язык / П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов. – Л., 1961. – 88с.
1355347
  Арбузова И.В. и др. Сербохорватский язык / И.В. и др. Арбузова. – Ленинград, 1965. – 291с.
1355348
  Гудков В.П. Сербохорватский язык / В.П. Гудков. – Москва, 1969. – 168с.
1355349
  Дмитриев П.А. Сербохорватский язык / П.А. Дмитриев. – Ленинград, 1975. – 152с.
1355350
  Торофимкина О.И. Сербохорватско-русский объяснительный словарь к произведениям С.М.Любиши. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.662 / Торофимкина О.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
1355351
  Гуць М.В. Сербохорватські народні пісні / М.В. Гуць. – Київ, 1970. – 398с.
1355352
  Грачев В.П. Сербская государственность в 10-14 вв. / В.П. Грачев. – М., 1972. – 332с.
1355353
  Башмаков А.А. Сербская история до турецкого владычества : краткое изложение событий по новому сочинению профессора К. Иречка / А.А. Башмаков : Типография Министерства Внутренних Дел, 1913. – 25 с. – Отд. отт. №№ 208, 215, 219 и 221 "Правит. Вести" 1913 г.
1355354
  Карасаев В.Г. Сербские демократ Живон Жуёвич / В.Г. Карасаев. – М, 1974. – 334с.
1355355
   Сербские живописцы - академики ХІХ века. – Москва, 1988. – 47с.
1355356
   Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. – М., 1987. – 510с.
1355357
   Сербские народные сказки.. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 232 с.
1355358
  Искендеров П.А. Сербские социал-демократы и албанский вопрос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 38-56. – ISSN 0042-8779
1355359
  Булатович Л. Сербский генерал Младич : судьба защитника отечества / Лилиана Булатович ; [пер.: Серебровской О., Левчишиной Е.] ; Союз писателей России. – Москва : ИИПК "ИХТИОС", 2013. – 559, [1] с., [16] л. фотоил. – (Славянский мир : приложение к журналу "Новая книга России" / [отв. ред. С.И. Котькало ]). – ISBN 978-5-8402-0348-3
1355360
  Кюссе Р.Ф. Сербский поэт-реалист Йован Йованович-Змай : Автореф... канд. филол.наук: / Кюссе Р.Ф.; Ин-т мировой лит. им. Горького АН СССР. – М., 1955. – 17л.
1355361
  Боборыкин Г.С. Сербский процесс в Загребе / Г.С. Боборыкин. – С.-Петербург : Россия, 1909. – 20 с.
1355362
   Сербский эпос.. – М.-Л., 1933. – 651с.
1355363
   Сербский эпос.. – М.
1. – 1960. – 359с.
1355364
   Сербский эпос.. – М.
2. – 1960. – 463с.
1355365
   Сербский язык : учебник / М. Маркович, Йоканович-Михайлова, М.П. Киршова, В.Н. Зенчук; М. Маркович [и др.]. – Москва : МУБиУ, 2002. – 491, [1] с. : табл. – ISBN 5-89313-050-2
1355366
  Гудков В.П. Сербско-русский и русско-сербский словарь = Српско-руски и руско-српски речник : 20 000 слов / В.П. Гудков, С. Иванович. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-9576-0325-2
1355367
  Лавровский П.А. Сербско-русский словарь / составил: П. Лавровский. – Санктпетербург : Отделение русского языка и словесности Имп. Акад. наук, 1870. – VI с., 806 стб.
1355368
  Леонова Л.В. Сербско-хорватский язык / Л.В. Леонова. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 93с.
1355369
   Сербско-хорватский язык: историко-культурные тексты.. – Тарту, 1986. – 140с.
1355370
  Толстой И.И. Сербско-хорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 2-е изд, стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 1168с.
1355371
  Сперанский М.Н. Сербское житие Феодосия Печерского / М.Н. Сперанский. – 9с. – Отд. оттиск
1355372
  Нарышкин А. Сербское общество выбрало взвешенный курс // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президентські вибори в Сербії
1355373
  Петрова З.Д. Сербскохоратско-русский разговорник для туристов / З.Д. Петрова, байкова. – Москва, 1979. – 300с.
1355374
  Кравцов Н.И. Сербскохорватский эпос / Н.И. Кравцов. – М., 1985. – 356с.
1355375
  Попова Т.П. Сербскохорватский язык / Т.П. Попова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 270 с.
1355376
  Запрудский Сергй Николаевич Сербскохорватско-белорусские лексические соответствия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03, 10.02.02 / Запрудский Сергй Николаевич; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1989. – 22л.
1355377
  Роганович Д.Л. Сербскохорватско-русский и русско-сербскохорватский словарь по электротехнике и электронике. Ок. 42000 терминов. / Д.Л. Роганович, Б. Роганович. – Москва : Русский язык, 1982. – 678 с.
1355378
   Сербскохорватско-русский политехнических словарь. Ок. 37000 терминов.. – М.-Белград, 1967. – 574с.
1355379
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – М., 1957. – 1168с.
1355380
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь : 54000 слов / И.И. Толстой. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 736с.
1355381
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 4-е изд., стер. – Москва, 1976. – 735 с.
1355382
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 5-е изд.,стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 735с.
1355383
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 1-[2]. – 2002. – 239, [1] с. : іл., табл. – Серб., укр. мовами
1355384
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 3. – 2002. – 178, [2] с. : табл. – Серб., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 169-172
1355385
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 4 : Сербсько-українсько-російський словник = Српско-украjинско-руски речник. – 2002. – 245, [2] с. – Серб., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 244-245
1355386
  Олексів І.В. Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 3-17. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1355387
   Сербська література XX ст. : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: Д. Айдачич, А. Татаренко ; [переклади: Н. Білик та ін.]. – Київ : Освіта України, 2016. – 301, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7241-68-2


  Зміст: Д. Айдачич, М. Црнянський, І. Андрич, Б. Чопич, Д. Михаїлович, , Б. Пекич, Д. Кіш, М. Павич, Д. Албахарі, М. Пантич, Г. Петрович, Н. Ромчевич , В. Попа, Н. Тадич, З. Каранович, Б. Чопич, Д. Радович, Л. Ршумович ; Біографії авторів та покажчики ...
1355388
  Татаренко А. Сербська літературна фантастика постмодерної доби (штрихи до портрета літературного явища) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 523-534. – (Бібліотека інституту філології)


  Досліджуються окремі аспекти сербської постмодерністської фантастики, пов"язані з відмовою від логоцентризму і деміметизацією художньої літератури
1355389
   Сербська Лужиця у Львові : Каталог. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 134с. – ISBN 966-613-120-х
1355390
   Сербська народна поезія. Зб.. – К., 1955. – 348с.
1355391
  Микитенко О. Сербська проза на сторінках "Всесвіту" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 98-108
1355392
  Страшнюк С. Сербське підгрунтя Харківського університету: Атанасіє Стойкович // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 14-37. – Бібліогр.:119 назв.
1355393
  Осадца К.Є. Сербське середньовічне житіє та його адресат у системі фідеїстичної комунікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 307-313. – ISSN 2075-437X


  Сербські середньовічні агіографічні тексти розглядаються у функціональному аспекті, як частина наративного православно-церковного дискурсу доби, визначається природа житія як компоненту та форми комунікації. Визначається напрямок художньої комунікації ...
1355394
  Федоренко К. Сербський анклав у Косово: можливість гарячого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Минулого тижня в інтерв"ю Deutsche Welle лідер Косово Хашим Тачі заявив, що бачить безпосередню загрозу для територіальної цілісності своєї держави з боку Сербії."
1355395
  Пінцак В. Сербський національно-визвольний рух 60-70 – х рр. XIX ст. у громадсько-політичній думці Російської імперії // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 7-17
1355396
  Зарва В. Сербський роман на межі XX - XXI століть у координатах компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 113-115. – ISSN 0236-1477


  В аналізі сербської "великої" прози помежів"я ХХ - ХХІ століть, з огляду на потенціал стратегій компаративістики, вирішується суттєве літературознавче завдання, скероване осягненням розмаїття літературної творчості сербського народу. Відповідно, ...
1355397
  Калашник В. Сербський фольклор у дослідженнях О. Потебні / В. Калашник, Л. Педченко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 66-73. – Бібліогр.:119 назв.
1355398
  Микитенко О.О. Сербські голосіння: поетичний та історико-географічний аналіз. / О.О. Микитенко. – К., 1992. – 140с.
1355399
   Сербські епічні пісні. – Київ : Художественная литература, 1946. – 128 с.
1355400
   Сербські казки. – К., 1966. – 286с.
1355401
  Айдачич Д. Сербські лексеми зі значенням "фантастичне", "фантастика" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-10. – ISSN 2075-437X


  Автор аналізує сербські лексеми зі значенням "фантастичне", "фантастика", виокремлюючи лексичні групи 1) диво, дивовижне; 2) слова, які виражають заперечення (реального, звичайного, можливого) дійсного; 3) слова, які хибно пояснюють що-небудь як ...
1355402
  Карацуба М.Ю. Сербські народні балади і пісні у світлі зацікавлень Л.А. Булаховського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-228. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається дослідницький доробок видатного українського вченого- славіста Л.А. Булаховського в галузі фольклористики, йдеться про його аналіз фольклорної спадщини сербського народу, зокрема у передмові до видання "Сербська народна ...
1355403
   Сербські народні думи і пісні / Пеpеложив [з пеpедм. та пpиміт.] М. Стаpицький. – Київ : Тискаpня В.И. Давиденка
Ч. 1 : Думи юнацькі. – 1876. – [2], III, 420, [2] с. – Пеpедм. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящаю моєму щиpому дpугові і товаpишові Михайлу Петpовичу Дpагоманову
1355404
  Дмитрієв В.С. Сербські переселенці в Україні: проблема міжетнічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичну долю сербських поселенців на українських землях. Значну увагу приділено проблемі міжетнічних зв"язків між сербським та українським народом. The article shows the historical destiny of the Serbian settlers in Ukraine. The author ...
1355405
  Айдачич Д.В. Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 3-12


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми з компонентами «голова» та «частини голови»: обличчя, ніс, шия, очі, вуса, рот, язик, щока, борода, вуха, волосся. Проаналізовано роботи дослідників про фразеологізми із соматичним ...
1355406
  Айдачич Д.В. Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті / Д.В. Айдачич, Непоп-Айдачич // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 3-15


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом. Проаналізовано праці попередників, присвячені такого типу фразеологізмам. За параметром еквівалентності розрізня- ються відповідні, близькозначні та безвідповідні ...
1355407
   Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях 1837 - 2004 = Српски фолклор и кньижевност у украjинским преводима и истраживаньима 1837-2004 : Матеріали до бібліографії / НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського; Уклад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко; Редкол.: О. Онищенко, Т. Арсеєнко, Т. Добко. – Київ, 2005. – 267с. – ISBN 966-02-3677-8
1355408
  Мартинов А. Сербсько-албанський дiалог / А. Мартинов, Є. Петренко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 4


  За ініціативи Німеччини і Франції у Берліні відбулися чергові переговори сербської сторони і Косова.
1355409
  Забелина Н.Ю. Сербы глазами британцев в годы Первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-63. – ISSN 0132-1366
1355410
  Вукичевич М.М. Сербы и болгары в борьбе за свободу и культуру : Исторические параллели с XIV до 1878 г. / М.М. Вукичевич, Д.И. Семиз. – С.-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов, 1913
1355411
  Франк Б. Сервантес / Б. Франк. – Москва, 1936. – 300с.
1355412
   Сервантес : статьи и материалы. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 240 с. : 2 л. портр.
1355413
  Франк Бруно Сервантес : Роман / Франк Бруно; Пер.с нем.А.Кочеткова. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 237с.
1355414
  Державин К.Н. Сервантес : жизнь и творчество / К.Н. Державин. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 743 с. : 1 л. портр.
1355415
  Франк Б. Сервантес / Бруно Франк ; Пер. с нем. А. Кочеткова ; Предисл. И. Тертерян ; Ил. С. Бродского. – Москва : Книга, 1982. – 367с. – В кн. также: Гарсиа Лорка / Лев Осповат
1355416
  Державин К.Н. Сервантес и "Дон-Кихот" / К.Н. Державин. – Л., 1933. – 80с.
1355417
   Сервантес и всемирная литература = Cervantes y Literatura Mundial. – Москва : Наука, 1969. – 295 с.
1355418
  Зусева-Озкан Сервантес и другие: роман с авторскими вторжениями и метароман в XVII столетии // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 16-26. – (Серия литературы и языка ; т. 72, № 4). – ISSN 0321-1711
1355419
  Оржицький І. Сервантесівські мотиви у Г. Гарсія Маркеса та каталонський чинник у обох митців: до питання про культурну матрицю // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 177-182. – ISSN 0320 - 8370
1355420
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1985
1355421
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1988
1355422
  Хома О. Серве Пінкерс про теологію, людську мораль і сенс життя сучасної людини / О. Хома, Е. Чухрай // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 94-99. – ISSN 0235-7941
1355423
  Кабир Мохаммед Сервер Apache 2. Библия пользователя = Apache Server 2 Bible / Кабир Мохаммед; Пер. с англ. А.В.Морозова, А.Г.Сысонюка и др. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0348-3
1355424
  Птицын К.А. Серверы Linux. Самоучитель : Навчальні видання / К.А. Птицын. – Москва : Диалектика, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0503-6


  Книга посвящена описанию серверов Linux
1355425
  Воронихина Л.Н. Сервиз с зеленой лягушкой / Л.Н. Воронихина. – Ленинград, 1962. – 26с.
1355426
  Опарина О.Д. Сервис-ориентированные исследования и библиотечная инноватика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 30-35. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается концепция сервис-ориентированной науки и ее применение для изучения функционирования информационных систем. Показаны направления исследований и примеры технологических инноваций в зарубежных библиотеках.
1355427
  Зайцев С.С. Сервис открытых информационно-вычислительных сетей / С.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 234с.
1355428
   Сервис, стиль и уникальное британское гостеприимство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1355429
  Коробков К.В. Сервисная оболочка / К.В. Коробков. – Москва, 1995. – 138с.
1355430
   Сервисная система "Iaish" : Руководство пользователя. – М., 1991. – 191с.
1355431
  Капустина Е.Н. Сервисные программы для КУВТ YAMAHA / Е.Н. Капустина. – Москва, 1990. – 34 с.
1355432
  Бочаров Б.П. Сервисные функции общего назначения в картотеке книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 37-67
1355433
  Жукова В.П. Сервисные функции современных библиотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1355434
   Сервисный сбор: от проблемы к решению // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 7-8 [прилож.]
1355435
  Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учебное пособие / Н.А. Коноплева ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-9765-0119-5
1355436
  Сапогин С.А. Сервисы «БиблиоТех» для издателей и библиотекарей / Сергей Александрович Сапогин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  В феврале 2013 г. компания "БиблиоТех" завершила пятилетнюю работу по созданию уникального решения - профессиональной электронно-библиотечной среды "БиблиоТех", модель которой является инновационной как для книжного рынка, так и для библиотечной сферы.
1355437
  Прокулевич Л. Сервисы для просвещения и обучения. Национальная библиотека Китая / Лидия Прокулевич // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893


  Небывалые перемены в политической, экономической, социальной и технической сферах жизни страны поставили перед китайскими библиотеками новые задачи. Национальная библиотека Китая (НБК) решила расширить свои функции за счёт введения инновационных услуг. ...
1355438
  Власова С. Сервисы интрнет-ресурсов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1355439
  Барышев Р.А. Сервисы личного кабинета Научной библиотеки Сибирского федерального университета для преподавателя и студента / Р.А. Барышев, О.И. Бабина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 1815-3186


  Анализируются информационные потребности и интересы пользователей вузовской библиотеки. Представлены сервисы личного кабинета, доступные в Научной библиотеке Сибирского федерального университета. Сервисы определяются в зависимости от групп ...
1355440
  Сербин О.О. Сервисы научной библиотеки им. М. Максимовича для повышения эффективности представления научных достижений университета в мировом информационном пространстве / О.О. Сербин, М.А. Назаровец // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 90-98. – ISBN 978-985-7162-52-9


  "Рассмотрены предпосылки создания, основные функции и перспективы развития Службы информационного мониторинга в составе Научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Представлены основные направления ...
1355441
   Сервисы публичных библиотек: файл или доступ? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – январь - февраль. – С. 47-51. – ISSN 1726-6726


  Не имея возможности удалённо использовать электронные ресурсы, библиотеки попали в «тиски» законодательных ограничений. Подписка на ресурсы становится доминирующей моделью взаимоотношений библиотек и издательств, но при этом полностью утрачивается ...
1355442
  Лященко А.А. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів : геоінформатика і кадастр / А.А. Лященко, Ж.К. Форосенко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 35-43 : Табл., мал. – Бібліогр.: 16 назв
1355443
  Туровська Л. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  Спираючись на новітній бібліотекознавчий досвід щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, стаття аналізує сучасний стан бібліотечно-інформаційної діяльності та пропонує сервіс-орієнтовану модель обслуговування ...
1355444
  Духновська К.К. Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Духновська Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 168 арк. – Додатки: арк. 160-168. – Бібліогр.: арк. 147-159
1355445
  Духновська К.К. Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Духновська Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1355446
  Іщенко А. Сервіс Google Classroom як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів трудового навчання / А. Іщенко, В. Титаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
1355447
  Євдокимов Ф.І. Сервіс високотехнологічної продукції як умова конкурентоспроможності / Ф.І. Євдокимов, О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 5-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1355448
   Сервіс для керівника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  З 1 грудня розпочато роботу веб-сервісу "Кабінет керівника закладу освіти". Цей сервіс призначений для внесення відомостей про навчальні заклади, випускники яких проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
1355449
  Ковгар В.Б. Сервіс застосування інтелектуального ресурсу університету для вирішення завдань самостійної роботи студента / В.Б. Ковгар, О.Ю. Мягкий // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7010-12-7
1355450
  Братчикова Т.І. Сервіси веб 2.0. як підгрунтя трансформації комунікативних практик // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-966-171-811-0
1355451
  Мороз Н.В. Сервіси та технічні можливості накової бібліотеки Національного університету "Чернігівська політехніка" // Соціальні інновації в контексті реформаційних змін : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і соц. технологій, Каф. креат. індустрій та соц. інновацій ; [редкол.: О.О. Новомлинець, В.Г. Маргасова, Л.А. Остапенко та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7932-31-3
1355452
  Неіленко С.М. Сервісна діяльність круїзної індустрії / С.М. Неіленко, О.Є. Зараховський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета: Метою дослідження є аналіз та характеристика сервісної діяльності, маршрутів та особливостей круїзних компаній для кореляції менеджменту туристичних фірм при виборі майбутніх пропозицій споживачам. Методика: В дослідженні використовувалися методи ...
1355453
  Вітренко А.О. Сервісна економіка : теорія, сучасні виклики та глоб. тренди / А.О. Вітренко. – Київ : Знання, 2016. – 413, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 336-342. – Бібліогр.: с. 343-364 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0456-6
1355454
  Алієв А.М. огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1355455
  Алієв Аббас Мамед огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 178 арк. – Додатки: арк.177-178. – Бібліогр.: арк. 8-9, 165-170 та в додатках: арк. 177-178
1355456
  Дима О. Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1355457
  Шилюк О. Сервісна система VS системи документів // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 169-173. – ISBN 978-966-423-674-1
1355458
  Павлик І.Л. Сервісна стратегія у формуванні конкурентного статусу підприємств торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 96-100. – ISSN 2309-1533
1355459
  Алієв Аббас Мамад огли Сервісна сутність державної політики: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 5-7. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сервісної сутності державної політики. Виокремлено головні проблеми та перспективи реалізації у державній політики сервісної діяльності органів влади. Обґрунтовано необхідність врахування соціальної спрямованості сервісної ...
1355460
  Гунько К.І. Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 69-74. – ISSN 2073-9982
1355461
  Майданник Р.А. Сервісний контракт з ризиком (цивільно-правова характеристика) / Р.А. Майданник, І.В. Волосенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-56
1355462
   Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.Ю. Гунченко, О.С. Лєнков, Д.П. Яковлєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 177-185. – ISSN 2524-0056
1355463
  Михальченкова О.Є. Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування / О.Є. Михальченкова, І.Г. Кухарець, Л.В. Волошенюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 63-72 : фото, табл. – Бібліогр.: 17 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1355464
  Вдовиченко В.О. Сервісно-ресурсна модель функціонування міського громадського пасажирського транспорту // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 82-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1355465
  Царьов Д. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-12.
1355466
  Ільків О.В. Сервітут як категорія обтяження для власника речі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
1355467
  Заболотна Г.І. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України : монографія / Галина Заболотна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0399-6
1355468
  Петреченко С.А. Сервітутне право на українських землях Російської та Австро-Угорської імперій в XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 126-134. – ISSN 1563-3349


  Проведено дослідження становлення і розвитку сервітутного права в Україні протягом XIX cm. та його характерних особливостей. Досліджено проблемні питання підстав виникнення сервітутів. Проведено исследование становления и развития сервитутного права ...
1355469
  Герасимов В.М. Сервус, друг! / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1980. – 247с.
1355470
   Серга Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 371 : фото
1355471
   Серга Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 429-430. – ISBN 978-966-439-754-1
1355472
   Сергеев-Ценский в жизни и творчестве. – Тамбов, 1963. – 192с.
1355473
   Сергеев Алберт Георгиевич. Скульптура: каталог. – М., 1989. – с.
1355474
   Сергей Аверинцев, великий русский читатель // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 25-47
1355475
   Сергей Авксентьевич Коляда. К 75-летию со дня рождения. Каталог выставки. – Москва, 1983. – 439 с.
1355476
   Сергей Акимович Захаров. – Душанбе : Дониш, 1985. – 63с. : Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 28
1355477
  Анисова К.П. Сергей Александрович Вшивцев / К.П. Анисова. – Москва : Советский художник, 1958. – 72 с., [21] л. ил. : ил., портр.
1355478
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1957. – 42с.
1355479
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1981. – 128с.
1355480
   Сергей Александрович Маслов // Радиофизика и радиоастрономия / НАНУ, Радиоастроном. ин-т НАНУ, Укр. комитет радиосоюза. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 142. – ISSN 1027-9636


  С.А. Маслов - выдающийся ученый, научные труды которого лежат в основе таких отраслей современной радиофизики как математическая теория дифракции волн.
1355481
  Георгиевский В.Т. Сергей Александрович Рачинский : (Поборник нар. просв. Друг крестьян. детей) : 1902 - 2 мая - 1912 / В.Т. Георгиевский. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1912. – 32 с. : ил., портр. – Без тит. л.. - Беспл. прил. к журн. "Нар. образование" за май-июнь 1912 г.
1355482
   Сергей Александрович Чаплыгин, 1952. – 92 с.
1355483
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов; Оформл. Ю. Жигалова. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
1355484
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов. – 2-е, допол. и перераб. – Москва : Детская литература, 1982. – 160 с.
1355485
  Коваленко С.А. Сергей Алексеев / С.А. Коваленко. – М : Советская Россия, 1985. – 143 с.
1355486
   Сергей Алексеевич Баулин, 1904-1976 : живопись : каталог выставки / Баулин Сергей Алексеевич, выставка живописи; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1977. – [14] с., 8 л. ил.
1355487
  Членов А.М. Сергей Алексеевич Григорьев / А.М. Членов. – Москва, 1955. – 52с.
1355488
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М.-Л., 1948. – 28с.
1355489
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М., 1952. – 160с.
1355490
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – Л., 1967. – 61с.
1355491
   Сергей Алексеевич Лебедев. – Киев : Наукова думка, 1978. – 39с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1355492
  Бугаев Н. Сергей Алексеевич Усов / Н. Бугаев. – Москва : В универ. тип. (М. Каткова), 1886. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Речь и отчет Императорского Московского ун-та. 1887
1355493
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев, 1947. – 123с.
1355494
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев. – Москва, 1951. – 56 с.
1355495
  Арандаренко Сергей Алексеевич Чаплыгин. 1869-1942 : биогр. очерк / Арандаренко, Р.П. Гаухман. – Москва : Издательство Московского университета, 1951. – 56 с.
1355496
   Сергей Алимов : театр, кино. графика : кат. выставки / Алимов Сергей Александрович. Выставка произведений, Москва, 1983; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР ; сост. Н.М. Августинович ; авт. вступ. ст. В.Г. Серебровский. – Москва : Советский художник, 1983. – 12 с., [10] л. ил. : ил.
1355497
   Сергей Андреевич Муромцев : Сб. ст. К.К. Арсеньева, Н.И. Астрова, С.И. Бондарева, М.М. Винавера, В.Н., Н.А. Гредескула, Н.В. Давыдова, Н.А. Каблукова, А.А. Кизеветтера, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Котляревского, А.Р. Ледницкого, П.Н. Милюкова, В.Д. Набокова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. – [6], 419 с., 8 л. ил.
1355498
  Огнев А.В. Сергей Антонов / А.В. Огнев. – Саратов, 1968. – 200 с.
1355499
   Сергей Антонов : живопись : каталог выставки. – Москва, 1989. – 25, [3] с. : ил.
1355500
  Борисов В.П. Сергей Аркадьевич Векшинский (1896-1974) / В.П. Борисов ; отв. ред. М.В. Родионов. – Москва : Наука, 1988. – 140 с. – (Научно-биографическая литература)
1355501
  Станкевич Н.И. Сергей Арсеньевич Виноградов / Н.И. Станкевич. – Л., 1971. – 151с.
1355502
  Орлов Д.К. Сергей Баруздин / Д.К. Орлов. – Москва, 1976. – 112с.
1355503
  Шалуновский В.Н. Сергей Бондарчук / В.Н. Шалуновский. – Москва, 1959. – 12 с.
1355504
  Высторобец А.И. Сергей Бондарчук / А.И. Высторобец. – Москва, 1991. – 331с.
1355505
  Ханютин Ю.М. Сергей Бондарчук. / Ю.М. Ханютин. – М., 1962. – 181с.
1355506
  Игнатьева Н.А. Сергей Бондарчук. (Очерк творчества) / Н.А. Игнатьева. – М., 1961. – 32с.
1355507
  Абрамович С.Д. Сергей Борисович Бураго : масштаб исследовательской личности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 5-12
1355508
   Сергей Борисович Сорочан - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост., вступ. ст. А.Н. Домановский ; библиогр. ред. С.Р. Марченко]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 91, [1] с., [4] л. фотогр. : фотогр. – Имен. указ.: с. 67-70
1355509
  Филимонов С.Б. Сергей Борисович Филимонов: биобиблиографический указатель / С.Б. Филимонов. – Справочное изд. – Симферополь : СГТ, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-2913-15-6
1355510
   Сергей Бородин в воспоминаниях современников : рекоменд. литературно-мемориальным Домом-музеем С.П. Бородина. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1982. – 125 с.
1355511
  Петухова О. Сергей Боткин: диагностировать, лечить, сострадать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 31-47. – ISSN 1819-6268
1355512
  Богатырев Е. Сергей Бубка / Е.Г. Богатырев. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 176 с., [16] л. ил. – (Быстрее! Выше! Сильнее!)
1355513
  Микулина Е.Н. Сергей Буров : Роман / Е.Н. Микулина. – М., 1989. – 294с.
1355514
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 320 с. – (Жизнь замечательных людей)
1355515
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с.
1355516
   Сергей Василенко. – Москва ; Ленинград, 1927. – 108 с.
1355517
  Цыбин В.Д. Сергей Васильев / В.Д. Цыбин. – М. : Советская Россия, 1972. – 125 с.
1355518
  Щекотов Н.М. Сергей Васильевич Герасимов / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1945. – 31с.
1355519
   Сергей Васильевич Герасимов : Альбом. – Москва : Советский художник, 1972. – 164 с.
1355520
   Сергей Васильевич Герасимов : К 100-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 69с.
1355521
  Герасимов Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Сергей Васильевич Герасимов народный художник СССР, академик, лауреат Ленинской премии. Выставка произведений просвящается 750-летию Можайска. Каталог / Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Герасимов. – Москва, 1981. – 16 с.
1355522
  Галушкина А.С. Сергей Васильевич Герасимов. / А.С. Галушкина. – Л., 1964. – 45с.
1355523
  Грановский И.Н. Сергей Васильевич Иванов. / И.Н. Грановский. – Л., 1962. – 47с.
1355524
  Иванов С.В. Сергей Васильевич Иванов. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 22с.
1355525
  Суздалев П.К. Сергей Васильевич Иванов. 1864-1910. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1949. – 44с.
1355526
   Сергей Васильевич Иванов.Каталог Всесоюзной юбилейной выставки.. – М, 1964. – 122с.
1355527
  Нестерова Н.М. Сергей Васильевич Лебедев / Н.М. Нестерова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1949. – 60 с.
1355528
   Сергей Васильевич Лебедев. Жизнь и труды. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1938. – 778 с.
1355529
   Сергей Васильевич Малютин : [вступ. статья Д.Сарабьянова]. – Москва : Советский художник, 1952. – 75 с. : ил.
1355530
  Василенко С.Я. Сергей Васильевич Рахманинов / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 107 с.
1355531
  Соколова О.И. Сергей Васильевич Рахманинов / О.И. Соколова. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1984. – 160 с.
1355532
  Бузескул В.Н. Сергей Викторович Соловьев : Некролог / В.Н. Бузескул. – Санкт-Петербург, 1913. – 32с.
1355533
  Коробов В.И. Сергей Викулов / В.И. Коробов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 176 с.
1355534
  Оботуров В.А. Сергей Викулов: Страницы жизни, страницы творчества. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1983. – 238 с.
1355535
  Данилов В.И. Сергей Владимирович Голицын / В.И. Данилов. – Воронеж, 1988. – 76с.
1355536
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков : биобиблиогр. указ. / сост.: Алексахина И.В., Берман Д.А., Кузнецова Н.И. ; предисл.: В. Разумневича. – Москва : Книга, 1976. – 104 с.
1355537
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков / И.В. Алексахина. – Москва, 1976. – 104с.
1355538
  Емельянов Л.И. Сергей Воронин / Л.И. Емельянов. – Л., 1975. – 224с.
1355539
  Емельянов Л. Сергей Воронин / Л. Емельянов. – Л., 1983. – 248с.
1355540
  Транковский Д.А. Сергей Гавриилович Навашин. / Д.А. Транковский. – М, 1947. – 36с.
1355541
   Сергей Георгиевич Лазо. – Москва : Военное издательство, 1938. – 76 с. : ил.
1355542
   Сергей Георгиевич Лазутин : К 60-летию со дня рождения; Указ. лит. – Воронеж, 1979. – 39с.
1355543
   Сергей Герасимов, Народный артист СССР. – М., 1965. – 66с.
1355544
  Парфенов Л.А. Сергей Герасимов. / Л.А. Парфенов. – М., 1975. – 280с.
1355545
  Куклис Г.С. Сергей Григорьев / Г.С. Куклис. – М, 1955. – 64с.
1355546
   Сергей Григорьевич Григорьев.. – М, 1986. – 31с.
1355547
  Грузенберг С. Сергей Грузенберг : графика / С. Грузенберг; Поясн. текст: А.А.Сидоров. – Москва : Наука, 1922. – IV, 40 с.
1355548
   Сергей Гурзо. – Москва, 1978. – 14с.
1355549
  Бабурина Н.И. Сергей Дацкевич / Н.И. Бабурина. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с. : ил.
1355550
   Сергей Дацкевич 1919-1977 : киноплакат. Каталог выставки / Авт.ст.: Н.И. Бабурина, М.В. Лукьянов, С.И. Ростоцкий; сост.: С.А. Ковалевская; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с.
1355551
  Аболина Р.Я. Сергей Дмитриевич Меркуров. : [Нар. художник СССР действ. чл. Акад. художеств СССР] / Р.Я. Аболина. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 24 л. ил. – (Мастера советского искусства)
1355552
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о "Деле Лузина". Проблема Лузина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 24
1355553
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о дилемме заключенного. Бунт заключенных // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 12 : фото
1355554
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о научном бойкоте. Цена бойкота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 10 : фото
1355555
  Добринин Сергей Сергей Добрынин об обломках советского образования // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 14 : фото
1355556
  Ермаков В. Сергей Довлатов: безыдейный диссидент // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 196-208. – ISSN 0203-5847
1355557
  Гладышев В.В. Сергей Довлатов: о литературе и читателях // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 9
1355558
  Дягилев С.П. Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах / С.П. Дягилев; Сост., авт. всуп. ст.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 1. – 1982. – 496 с.
1355559
   Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 2. – 1982. – 576 с.
1355560
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л, 1957. – 41с.
1355561
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
1355562
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1959. – 64с.
1355563
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев, 1959. – 95 с.
1355564
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1960. – 288 с.
1355565
  Васильковский А.Т. Сергей Есенин / А.Т. Васильковский. – Елабуга, 1960. – 80с.
1355566
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин / В.Г. Белоусов. – Москва : Знание, 1965. – 157 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
1355567
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1965. – 280с.
1355568
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
1355569
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1969. – 494 с.
1355570
  Юшин П.Ф. Сергей Есенин / П.Ф. Юшин. – Москва, 1969. – 478 с.
1355571
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1971. – 193 с.
1355572
  Константинов Ф.Д. Сергей Есенин / Ф.Д. Константинов. – Ленинград, 1971. – 6с.
1355573
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Просвещение, 1973. – 238 с.
1355574
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1973. – 455с.
1355575
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1975. – 326с.
1355576
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1976. – 192 с.
1355577
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 383 с.
1355578
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л : Просвещение, 1978. – 128 с.
1355579
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1979. – 300 с.
1355580
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев : Вища школа, 1980. – 207 с.
1355581
  Овинников Д.А. Сергей Есенин / Д.А. Овинников. – Тула, 1982. – 238 с.
1355582
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1985. – 433с.
1355583
   Сергей Есенин. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
1355584
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – 2-е изд., перераб. – М : Просвещение, 1987. – 159 с.
1355585
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
1355586
  Куняев С. Сергей Есенин / С. Куняев. – М, 1995. – 144с.
1355587
  Куняев С. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. – Изд. 5-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 598с. – (Жизнь замечательных людей ; (1097)). – ISBN 978-5-235-03084-8


  Книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы авторам удалось познакомится с громадным количеством архивных документов, ранее недоступных
1355588
   Сергей Есенин в Грузии. – Тбилиси, 1986. – 161с.
1355589
   Сергей Есенин в стихах и жизни. – Москва : Республика, 1995. – 591с. : [9] л. ил. – Библиогрю и примеч.: с. 506-533. – ISSN 5-250-02561-7
1355590
  Бабик Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф: денди-имажинисты / Бабик, С // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 22-26


  Это они, Есенин и Мариенгоф, в 1919 году создали «Орден имажинистов», с примкнувшим к ним Вадимом Шершеневичем. Но какой «орден» (к которому позже присоединятся Иван Грузинов, Сергей Кусиков, Матвей Ройзман, Николай Эрдман и другие), тем более ...
1355591
  Базанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия / Базанов В.Г. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 303 с.
1355592
  Уманская Е.Г. Сергей Есенин и литературное движение (1915-1923 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Уманская Е.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1355593
  Шубникова-Гусева Сергей Есенин и Максим Горький: к вопросу о творческих перекличках // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 47-61. – ISSN 0130-9730
1355594
  Розенфельд Б.А. Сергей Есенин и музыка / Б.А. Розенфельд. – М, 1988. – 88с.
1355595
   Сергей Есенин. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Орбита, 1968. – 12 л. : 12 откр. + 1 обл. – На клапане обложки перечень открыток, входящих в комплект. На внутренней стороне обложки - биографические сведения о С. Есенине. - В наборе отсутств. 2 открытки
1355596
   Сергей Есенин. Гравюры Ф.Д.Константинова. – Ленинград, 1970. – 11с.
1355597
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия. – (Литературная Россия)
Ч. 1. – 1969. – 299, [5] с. : ил.
1355598
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия
Ч. 2. – 1970. – 447 с. : ил.
1355599
  Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ.Стихи. Эпоха / Ю. Прокушев. – Москва : Современник, 1986. – 432 с. [24 л. ил.]
1355600
   Сергей Есенин. Проблемы творчества. – Москва : Современник, 1978. – 351 с.
1355601
  Кошечкин Сергей Петрович Сергей Есенин. Раздумья о поэте / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1974. – 224с.
1355602
  Филатов Г. Сергей Есенин: "Я последний поэт деревни" : жизнь и смерть поэта / Георгий Филатов. – Днепропетровск : Лира, 2015. – 114, [1] с. : портр. – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-966-383-657-7
1355603
   Сергей Есенин: Воспоминания родных. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 157 с.
1355604
  Белов В. Сергей Есенин: по грани правді и легенді // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 9-31. – ISSN 1819-6268
1355605
   Сергей Есенин: фотовыставка. – Ленинград, 1975. – 37с.
1355606
   Сергей Ефремов // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 399-405. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1355607
   Сергей Жадан - магический реалист Украины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 1, 4


  "Редакция британского литературного журнала Spiked, очарованная английским переводом «Месопотамии» харьковчанина Сергея Жадана, вышедшем в издательстве Yale University Press в минувшем году, опубликовала на днях материал, посвященный украинскому ...
1355608
  Володарский Ю. Сергей Жадан // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 50 (556), 15.12.2017. – С. 84. – ISSN 2075-7093
1355609
   Сергей Жадан // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 42
1355610
  Колесникова Г.А. Сергей Залыгин / Г.А. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 256 с.
1355611
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 196с.
1355612
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – М., 1973. – 196с.
1355613
  Дедков И.А. Сергей Залыгин / И.А. Дедков. – М : Современник, 1985. – 431 с.
1355614
  Горшенин А.В. Сергей Залыгин / А.В. Горшенин. – Новосибирск, 1986. – 69 с.
1355615
  Яновский Н.Н. Сергей Залыгин. / Н.Н. Яновский. – Кемерово, 1965. – 96 с.
1355616
  Купцов И.И. Сергей Иванов / И.И. Купцов. – М, 1985. – 136с.
1355617
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилов, А.П. Шмелев // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-12
1355618
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилоа, А.П. Шмелева // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1813-100X
1355619
  Вреден-Ковецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Ковецкая. – Москва-Ленинград, 1949. – 11с.
1355620
  Левшин В.Л. Сергей Иванович Вавилов / В.Л. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 102 с.
1355621
  Вреден-Кобецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Кобецкая. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1961. – 166с.
1355622
  Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1977. – 431с.
1355623
   Сергей Иванович Вавилов : Сборник статей. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 : Физика)
1355624
   Сергей Иванович Вавилов (1891 - 1951). – Изд. 3-е доп. – Москва : Наука, 1979. – 172 с.
1355625
  Панова В.Ф. Сергей Иванович и Таня : для мл. шк. возраста / В.Ф. Панова. – Москва, 1983. – 18с.
1355626
  Гусев П.П. Сергей Иванович Мигай / П.П. Гусев. – Ленинград : Музыка, 1975. – 55 с.
1355627
  Медведская Л.А. Сергей Иванович Муравьев-Апостов / Л.А. Медведская. – Москва : Просвещение, 1970. – 176с.
1355628
  Берсенева С. Сергей Иванович Муравьев-Апостол : соч. С. Берсенева / С. Берсенев. – Москва : Альциона, 1920. – 99 с.
1355629
  Клевенский М.М. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. / М.М. Клевенский. – М, 1925. – 32с.
1355630
   Сергей Иванович Радциг. – М., 1967. – 20с.
1355631
  Хопрова Т.А. Сергей Иванович Танеев / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музыка, 1968. – 96 с.
1355632
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – Москва : Музыка, 1984. – 174 с.
1355633
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1985. – 174 с.
1355634
   Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. – Москва ; Ленинград : Музсектор, 1925. – 208 с.
1355635
   Сергей Иванович Шепель // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 174-175. – ISSN 0203-3100
1355636
   Сергей Казанцев. – М., 1989. – 32с.
1355637
  Крикунов А. Сергей Кивалов: "Украина серьезно относится к решениям ЕСПЧ" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. А 3


  Как сообщает пресс-центр Партии Регионов, 22 января в Страсбурге был представлен доклад нар. депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов, члена укр. делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергея Кивалова, посв. вопросам ...
1355638
  Харламова Татьяна Сергей Колесников: "Бутик должен быть сказкой" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-65 : Фото
1355639
  Смирнов Г.Б. Сергей Константинович Зорянко. 1818-1870 / Г.Б. Смирнов. – М., 1951. – 31с.
1355640
   Сергей Константинович Шелковый : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П. Семененко, В.И. Кулиш ; науч. ред. Л.П. Семененко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – 422, [2] с., [8] л. фот. : фот. – К 65-летию со дня рождения. - Указатели: с. 417-421. – Библиогр.: с. 318-335. – ISBN 978-966-372-468-3
1355641
   Сергей Константинович Эйгес, 1910-1944.. – М., 1989. – 23с.
1355642
  Львов-Анохин Сергей Корень / Львов-Анохин. – М., 1988. – 208с.
1355643
   Сергей Королев - гений ракет в тени Юрия Гагарина : 50 лет полёту Юрия Гагарина // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 4 (97). – С. 5-7
1355644
  Апенченко О. Сергей Королев / Апенченко О. – Москва : Политиздат, 1969. – 143 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
1355645
   Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве : статьи разных лет / [сост. Д.С. Бураго]. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 398, [1] с. – Ст. рос. и укр. - Cодерж.: На пути человечности и надежды / Ю.В. Павленко. Статьи разных лет / С.Б. Крымский. Сергій Борисович Кримський: досвід людської мудрості / І.М. Дзюба. – Библиогр.: с. 394-398 и в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-152-0


  Пропонована увазі читача книга являє собою збірник статей, написаних відомим філософом С.Б.Кримським протягом двох останніх десятиріч життя вченого. Автор звертається до таких актуальних проблем сучасності як проблема постісторії, ризики глобалізації ...
1355646
   Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь : цикл интервью Татьяны Чайки : [сборник] / [подгот. Т.А. Чайка]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 433, [2] с., [8] л. фотоил. – В кн. также: "Наш человек" Сергей Крымский (интервью с Татьяной Чайкой, 2011 г.) / М. Попович. "Неотменимый текст Сергея Крымского" (интервью с Т. Чайкой, 2011 г.) / В. Сильвестров. София как этос: герменевтика С.Б. Крымского / К. Сигов и др. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-146-9


  Написана в жанрі актуальної у наш час «oral history», книга являє собою цикл інтервью з відомим філософом Сергієм Кримським, в яких він розповідає про своє життя і творчість. Розповідь охоплює період з 30-х років минулого століття до сьогодні.
1355647
  Бондарева Е.М. Сергей Лазо : драма в 4-х д., 10-ти карт. / Е.М. Бондарева. – Москва : Искусство, 1953. – 96 с.
1355648
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – М., 1957. – 63с.
1355649
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Москва, 1965. – 63с.
1355650
  Халилецкий Г.Г. Сергей Лазо. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1949. – 53с.
1355651
  Пиотровский К.Б. Сергей Лебедев / К.Б. Пиотровский. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 236 с. – (ЖЗЛ ; 21)
1355652
   Сергей Лифарь : Страдные годы с Дягилевым: воспоминания. – Киев : Муза, 1994. – 375с. : илл. – ISBN 5-7707-5646-2
1355653
  Кузьмин Н.П. Сергей Луганский / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1968. – 23с.
1355654
  Чижова М.И. Сергей Львович Соболев / М.И. Чижова. – М-Л, 1949. – 44с.
1355655
  Шапарнева М.А. Сергей Львович Соболев / М.А. Шапарнева. – Новосибирск, 1969. – 44с.
1355656
  Павловская А.И. Сергей Львович Утченко - ученый, писатель, человек // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 0321-0391
1355657
  Спасский О.Д. Сергей Макаров / О.Д. Спасский. – М, 1987. – 189с.
1355658
   Сергей Максимилианович Штейнберг 1911-1960. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 17 с.
1355659
  Беляков Ю.П. Сергей Малышев: путь к себе : докум. повесть о жизни яросл. крестьянина, ставшего гос. деятелем - организатора "Обухов. обороны", участника первой рус. революции, отв. секретаря дорев. "Правды", друга А.М. Горького / Ю.П. Беляков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. – 204, [2] с. : ил.; 8 л. ил. – Библиогр.: с. 202-205. – ISBN 5-7415-0147-8
1355660
  Фоняков И.О. Сергей Марков / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1983. – 67 с.
1355661
  Шахов Г.А. Сергей Мартинсон / Г.А. Шахов. – М, 1966. – 144 с.
1355662
  Лапин Б.А. Сергей Махалов / Б.А. Лапин. – Москва, 1969. – 176с.
1355663
   Сергей Меркуров. – Москва, 1988. – 158с.
1355664
  Касрадзе О.В. Сергей Месхи : Автореф... канд. филол.наук: / Касрадзе О.В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1355665
   Сергей Миклашевич : офорт. Альбом. – Москва : Союз художников РСФСР, 1989. – 17 с.
1355666
   Сергей Миронович Киров. – Ленинград, 1936. – 58с.
1355667
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1941. – 135с.
1355668
  Аввакумов С.И. Сергей Миронович Киров : 1886-1931 / С.И. Аввакумов. – Ленинград : Госполитиздат, 1944. – 56 с. : ил.
1355669
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1947. – 91с.
1355670
  Красников С.В. Сергей Миронович Киров : жизнь и деятельность / Красников С.В. – Москва : Политиздат, 1964. – 206 с.
1355671
  Мельников А.И. Сергей Миронович Киров / А.И. Мельников ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – Москва : Мысль, 1973. – 110 с. – (Партийные публицисты)
1355672
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Партиздат, 1937. – 117 с. : ил.
1355673
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : Краткий биогр. очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1938. – 112 с., 1 вкл. л. портр. : ил.
1355674
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1939. – 128 с., 1 вкл . л. портр. : ил.
1355675
  Долунц Г.К. Сергей Миронович Киров на Северном Кавказе : Атореф.дис. ... канд.ист.наук / Долунц Г.К. – Москва, 1950. – 27 с.
1355676
   Сергей Михайлович Мочалов. – Ленинград, 1966. – с.
1355677
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1956. – 67с.
1355678
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1965. – 34с.
1355679
  Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Сольвьев / В.Е. Иллерицкий. – Москва, 1980. – 192 с.
1355680
  Кассиль Л.А. Сергей Михалков / Л.А. Кассиль. – М., 1954. – 40 с.
1355681
  Ершов Г.А. Сергей Михалков / Г.А. Ершов. – М : Советский писатель, 1956. – 133 с.
1355682
  Мотяшов Игорь Павлович Сергей Михалков / Мотяшов Игорь Павлович. – Москва : Советская Россия, 1975. – 108 с. – (Писатели Советской России)
1355683
  Бавина В.В. Сергей Михалков : очерк творчества / В.В. Бавина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
1355684
  Александров В.П. Сергей Михалков : биография творчества / В.П. Александров. – Москва : Современник, 1986. – 270 с.
1355685
  Александров В.П. Сергей Михалков : биографя творчества / В.П. Александров. – Изд.. 3-е, испр. – Москва : Современник, 1988. – 271 с.
1355686
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – М., 1955. – 240с.
1355687
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1355688
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов: Повесть. / Г.М. Пушкарев. – Красноярск, 1978. – 239с.
1355689
  Седова А.Ф. Сергей Мстиславский -- прозаик. : Автореф... наук: 10.01.02 / Седова А.Ф.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
1355690
  Грудцова О.М. Сергей Наровчатов / О.М. Грудцова. – М. : Советский писатель, 1971. – 159 с.
1355691
  Лапшин М.А. Сергей Никитин. Очерк творчества. / М.А. Лапшин. – М. : Советская Россия, 1971. – 120 с.
1355692
  Поляновский Г.А. Сергей Никифорович Василенко : жизнь и творчество / Г.А. Поляновский. – Москва : Музыка, 1964. – 276 с.
1355693
   Сергей Николаевич Бессонов, 1908 - 1975 : живопись, графика : кат. выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [31] с. : в основном ил.
1355694
   Сергей Николаевич Боев : [гельминтолог]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 63 с. : 1 л портр. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1355695
   Сергей Николаевич Кулик / Т.К. Бурахович, М.Е. Тонковид, В.Н. Шуман, Я.М. Хазан, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0203-3100
1355696
  Басков Е.А. Сергей Николаевич Никитин, 1851-1909 / Е.А. Басков. – Ленинград : Наука, 1982. – 176 с. : ил. – (Науч.-биогр. сер. = Е.А. Басков ; АН СССР)
1355697
  Починок В.Я. Сергей Николаевич Реформатский и "реакция Реформатского" / В.Я. Починок. – Киев, 1955. – С.33-60. – Отд. оттиск
1355698
  Плукш П.И. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. / П.И. Плукш. – М., 1968. – 282с.
1355699
   Сергей Николаевич Шестаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 64 : фото. – ISSN 0016-7126
1355700
   Сергей Никоненко. – М, 1974. – 14с.
1355701
  Сапожников В.К. Сергей Никонов / В.К. Сапожников. – М., 1988. – 362с.
1355702
  Флоренсов Н.А. Сергей Обручев / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1973. – 167с.
1355703
   Сергей Овсепян : Альбом. – Москва, 1987. – 47 с.
1355704
  Хренков Д.Т. Сергей Орлов / Д.Т. Хренков. – Ленинград, 1964. – 95 с.
1355705
   Сергей Орлов: Воспоминания современников. – Л., 1980. – 320 с.
1355706
  Панкеев И.А. Сергей Орлов: Судьба и творч. / И.А. Панкеев. – М. : Советская Россия, 1988. – 158 с.
1355707
  Осипов С.И. Сергей Осипов / С.И. Осипов. – Москва, 1983. – 32с.
1355708
   Сергей Отрощенко. – М., 1986. – 32с.
1355709
  Викторов С.П. Сергей Павлович Викторов, 1916-1977. / С.П. Викторов. – Москва, 1978. – 13с.
1355710
  Ильин М.А. Сергей Павлович Евангулов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 46 с.
1355711
  Степанян Н.С. Сергей Павлович Евангулов / Н.С. Степанян. – Л., 1977. – 83с.
1355712
   Сергей Павлович Королев. – М, 1985. – 64с.
1355713
   Сергей Павлович Луппов : Биобиблиогр. указ. (К 75-летию со дня рождения). – Ленинград : БАН СССР, 1985. – 30с.
1355714
  Загребельный М.П. Сергей Параджанов / М. Загребельный. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [5] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5476-0
1355715
  Хруцкая Н. Сергей Петрович Обнорский (1888-1962) и его гипотеза происхождения русского литературного языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 29-31
1355716
   Сергей Петрович Сыромятников. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 31 с.
1355717
   Сергей Поярков // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 108 : Поярков Сергей. – С. 3-30.
1355718
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва, 1957. – 136 с.
1355719
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1960. – 58 с.
1355720
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Советский композитор, 1962. – 384 с.
1355721
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Музыка, 1965. – 400 с.
1355722
  Мартынов И.И. Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1974. – 560 с.
1355723
  Бакулин А.С. Сергей Прокофьев : из истории моск. "Рабочего союза" / А.С. Бакулин. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 103, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 101-104
1355724
  Варьяш А. Сергей Прокофьев и две его музы // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 6, июнь. – С. 156-164. – ISSN 1726-6084
1355725
   Сергей Прокофьев: "мне приятно думать, что наша компания, предлагая и монтируя системы автоматического полива и туманообразования, вносит свою, хоть и небольшую лепту в экобудущее планеты" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 64-65 : фото
1355726
  Дубинянская Я. Сергей Прокофьев: композитор двух миров // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268


  "О смерти Сергея Прокофьева, музыканта с мировым именем, в СССР не сообщили ни газеты, ни радио. На гражданскую панихиду в Композиторском доме пришло не больше сорока человек, и многие коллеги опоздали – им нужно было сначала отыграть обязательную ...
1355727
  Ершов Г.А. Сергей Сартаков / Г.А. Ершов. – М, 1969. – 93с.
1355728
  Дремов А.К. Сергей Сартаков / А.К. Дремов. – М., 1975. – 263с.
1355729
  Коптелов А.Л. Сергей Сартаков. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1986. – 65с.
1355730
  Севрикеев С.И. Сергей Севрикеев. / С.И. Севрикеев. – Ярославль, 1978. – 32с.
1355731
   Сергей Семенович Наметкин. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
1355732
  Каретникова Н.Ф. Сергей Семенович Наметкин. / Н.Ф. Каретникова. – М., 1946. – 49с.
1355733
  Мильков Ф.Н. Сергей Семенович Неустроев / Ф.Н. Мильков. – Чкалов,, 1950. – с.
1355734
  Донцова З.Н. Сергей Семёнович Неуструев / З.Н. Донцова. – Москва, 1967. – 200с.
1355735
   Сергей Сергеев. – М., 1986. – 38с.
1355736
  Петрушенко В. Сергей Сергеевич Аверинцев: увидеть рождение мысли (к 80-летию со дня рождения) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 111-123. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727
1355737
   Сергей Сергеевич Алексеев - современный классик теории права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 358-359. – ISSN 0132-1331
1355738
  Данько Л.Г. Сергей Сергеевич Прокофьев / Л.Г. Данько. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 110 с.
1355739
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1981. – 143 с.
1355740
   Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва : Музыка, 1990. – 160 с.
1355741
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
1355742
  Озеров И.М. Сергей Сергеевич Смирнов (1895-1947) / И.М. Озеров. – Ленинград : Наука, 1991. – 174с.
1355743
  Милка А.П. Сергей Слонимский : монографический очерк / А.П. Милка. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1976. – 112 с.
1355744
  Чупров А.К. Сергей Сметанин / А.К. Чупров. – Москва, 1974. – 303с.
1355745
  Пантелеймонов Н.С. Сергей Смирнов : критико-биогр. очерк / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1983. – 304с.
1355746
  Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. / Н.И. Цимбаев. – М, 1990. – 366с.
1355747
   Сергей Соломонович Кобуладзе. – Москва : Советский художник, 1956. – 87 с.
1355748
   Сергей Сорокин // Мир музейных технологий. – Москва, 2007. – март/апрель. – С. 28-29.
1355749
  Астафьева-Длугач Сергей Сперанский / Астафьева-Длугач, В.С. Сперанская. – Ленинград, 1989. – 206 с.
1355750
  Покровский В.И. Сергей Тимофеевич Аксаков : Его жизнь и сочинения ; Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 258 с.
1355751
  Машинский С.И. Сергей Тимофеевич Аксаков / С.И. Машинский. – Москва, 1959. – 32с.
1355752
  Лобанов М.П. Сергей Тимофеевич Аксаков / М.П. Лобанов. – Москва, 1987. – 366с.
1355753
  Тиханова Валентина Александровна Сергей Тимофеевич Коненков : Альбом репродукций / Тиханова Валентина Александровна. – М. : б.и., 1955. – б.с.
1355754
  Розенвассер В.Б. Сергей Тимофеевич Коненков / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1973. – 46с.
1355755
  Трифонова Л.П. Сергей Тимофеевич Коненков / Л.П. Трифонова. – Л, 1975. – 40с.
1355756
   Сергей Тимофеевич Коненков. Герой Соц. Труда, нар. худ. СССР, действит. член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Гос. премий СССР. Каталог. – Смоленск, 1971. – 85с.
1355757
  Петухова О. Сергей Трубецкой: честь имею отступить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  "О декабристах, предваривших пролетарскую революцию, создали невероятно живучий миф: дворяне-идеалисты осознанно пожертвовали собой ради свержения царя, ради свободы крестьян и принятия конституции. Однако в реальности все выглядело прозаичнее: в канун ...
1355758
  Авдеенко С.И. Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 105, [1] с. : ил., ноты. – ISBN 978-966-197-441-7
1355759
   Сергей Федоров: Живопись. Графика. Момунент. искусство. – М., 1992. – 29с.
1355760
   Сергей Федорович Николаев. – М., 1990. – 31с.
1355761
   Сергей Федорович Ольденбург. – М., 1986. – 158с.
1355762
  Павлова Е.Н. Сергей Федорович Родионов (1907-1968) / Е.Н. Павлова. – Ленинград : Наука, 1975. – 131 с.
1355763
  Шувалова М.А. Сергей Филиппов. / М.А. Шувалова. – Л.-М., 1962. – 96с.
1355764
   Сергей Филиппович Конончук, 1912-19141: Графика. – Москва, 1986. – 56с.
1355765
  Асылбаев А. Сергей Чавайн. Очерк жизни и творчества / Асылбаев А. – Йошкар-Ола : Марийкн-во, 1963. – 144 с., [1] портр.
1355766
  Ильичева С.И. Сергей Чекмарев / С.И. Ильичева. – Москва, 1968. – 135с.
1355767
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 303с.
1355768
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – М
2. – 1988. – 318с.
1355769
  Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : портрет художника / И.А. Аксенов ; общ. ред. Н.И. Клеймана. – Москва : Киноцентр, 1991. – 125 с.
1355770
  Никольский А. Сергей Эйзенштейн: Между разумом и чувственностью // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) - советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935 ). Профессор ВГИКа. Док. искусствоведения (1939 ), автор фундаментальных работ по теории кинематографа.
1355771
   Сергей Юрский заслуженный артист РСФСР.. – Л., 1970. – 16с.
1355772
   Сергей Яковлевич Лемешев. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
1355773
  Грошева Е.А. Сергей Яковлевич Лемешев / Е.А. Грошева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 32 с.
1355774
  Иофе В.К. Сергей Яковлевич Соколов (1897-1957) / В.К. Иофе. – Ленинград : Наука, 1976. – 151 с.
1355775
   Сергейчук Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1355776
   Сергею Андреевичу Остроумову - 55 лет // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 80. – ISSN 1726-5428
1355777
   Сергею Федоровичу Ольденбургу. – Л,, 1934. – 642с.
1355778
   Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели : [сборник статей посвященных С.Ф. Платонову] / авторы: К.Р., К.Р. Гете, Н. Веселовский, М. Боровкова-Майкова, В. Дружинин, К. Хилинский, П. Васенко, Н. Чечулин, К. Иванов, Е. Тураева-Церетелли и др. – Санкт-Петербург : [Тип. Глав. упр. Уделов], 1911. – XVII, 568 с., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: список тр. С.Ф. Платонова / сост. Б. Романов (с. IX-XVII)


  В экз. № 447888 на тит. л. подпись Полонская
1355779
  Короткий В.А. Сергєєвич Василь Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 284. – ISBN 966-06-0393-2
1355780
   Сергий Радонежский. – Москва, 1991. – 540с.
1355781
  Мушкетик Ю. Сергієве щастя : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 29-33
1355782
   Сергієві Івановичу Ляшку - 60 / колектив факультету кібернетики // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив факультету кібернетики вітає з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.
1355783
   Сергієвський Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 211-212. – ISBN 978-617-573-038-6
1355784
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 134-135.
1355785
   Сергієнко Борис Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1355786
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-961-3
1355787
   Сергієнко Борис Петрович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 145. – ISBN 966-95774-3-5
1355788
   Сергієнко Дмитро Лаврович (1911-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1355789
   Сергієнко Іван Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430-431. – ISBN 978-966-439-754-1
1355790
  Гудкова О. Сергіївка: подорож у часі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 39-44. – ISSN 2518-7104


  Курорт на північно-східному березі одного з Дністровських лиманів.
1355791
   Сергій Андрійович Подолинський // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 673-675. – ISBN 978-966-346-746-7
1355792
   Сергій Андрійович Ромоданов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 279. – ISSN 2413-7944


  "23 червня 2016 р. пішов з життя чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Сергій Андрійович Ромоданов".
1355793
   Сергій Арсенович Кривошея (нар. 1948) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 172. – ISBN 966-594-277-8
1355794
  Бабак С. Сергій Бабак: Система освіти еволюціонує // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 2


  Про книгу Віктора Жадька: "Болять Україні могили її поколінь".
1355795
  Єгорова З. Сергій Байков і Київ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 13)
1355796
  Бачинський М. Сергій Бачинський. Спогади сина / Михайло Бачинський; Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – 250с. : іл. – ISBN 966-02-2934-8
1355797
  Павличко Д. Сергій Білокінь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 4


  Вірш присвячений українському історику Сергію Білоконю.
1355798
   Сергій Борисович Буйських: портрет особистості у кількох вимірах // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
1355799
   Сергій Борщевський і Дмитро Чистяк - лауреати премії "Ars Translations" імені Миколи Лукаша за 2015 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 3
1355800
  Борщевський С. Сергій Борщевський: З чистою совістю на свободу, або заява про вихід зі Спілки письменників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 18
1355801
  Ніколаєв О. Сергій Васильківський / О. Ніколаєв. – Харків, 1927. – 26с.
1355802
  Кейван І. Сергій Васильківський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 16-18
1355803
  Безхутрий М.М. Сергій Васильківський : біогр. повість / Безхутрий М.М. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с. – Бібліогр.: с. 251-264. – (Уславлені імена. Серія біографічних ьворів ; 46)
1355804
   Сергій Васильківський (1854-1917): живописець // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 84. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
1355805
  Левандовський О.О. Сергій Васильович Байков. Біля 1790-1842 / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 6. – ISBN 966-7270-35-1
1355806
   Сергій Васильович Ківалов. Вчений, державник, політик, людина : Біобібліографічний покажчик. – Одеса : Юридична література, 2004. – 80с. – (Вчені Одеської Національної юридичної академії ; Вип.1). – ISBN 966-8104-49-8
1355807
  Пасєчник М.М. Сергій Васильович Пасєчник // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 186-190. – ISBN 966-594-644-7
1355808
  Шалак О.І. Сергій Венгрженовський - маловідомий фольклорист із Поділля // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 180-192
1355809
  Гуменюк Л.Г. Сергій Виноградський - мікробіолог світу / Л.Г. Гуменюк, В.А. Шендеровський // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-170
1355810
  Рослицький Є. Сергій Виноградський - передовий мікробіолог світу / Євген Рослицький ; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Тов-во мікробіол. Укр. ім. С.М. Виноградського ; Укр. вільна акад. наук (Канада). – Київ : Академперіодика, 2008. – 68 с. – ISBN 978-966-360-092-5
1355811
  Гуменюк Г. Сергій Виноградський і містечко Городок : (до 160-річчя від дня народження) / Г. Гуменюк, П. Кривий // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1355812
  Пиріг Р.Я. Сергій Вікторович Шамрай // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 508-515. – ISBN 966-02-2441-9
1355813
  Войтюк Ю.О. Сергій Гаврилович Навашин // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 16-19. – ISBN 966-7419-44-4
1355814
  Мага І. Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД / І. Мага, М. Горбатюк // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 212-219. – ISSN 2306-4323
1355815
   Сергій Георгійович Лазо. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 64 с. : іл.
1355816
  Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 72-82. – ISSN 1728-6875
1355817
  Міщенко Г. Сергій Глущук за формою самовиразу - реаліст // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1355818
  Горбачов С. Сергій Горбачов: "Тієї системи освіти, яка була в нас ще на початку березня цього року, уже немає" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 21-24. – ISSN 1996-1561
1355819
  Горбачов С. Сергій Горбачов: короткотривале розв"язання проблеми з місцевим бюджетом може стати важкою втратою для всієї системи освіти / С. Горбачов, А. Пуцова; підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно Швейцарсько-український проєкт DECIDE ("Децентралізація для розвитку демократичної освіти") організував зустріч із освітнім омбудсменом у форматі "Години запитань". Упродовж заходу Сергій Горбачов і експертка проєкту Анна Пуцова розповідали ...
1355820
  Принь О. Сергій Григорович Грушевський - голова Наукового товариства на Донеччині в м. Луганську (1926 - 1929) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 189-203. – ISBN 978-966-02-9727-2
1355821
  Кучеренко М. Сергій Григорович Грушевський у світлі документальних і мемуарних джерел / М. Кучеренко, В. Чумаченко // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 117-173. – ISBN 978-966-02-9727-2
1355822
  Кучеренко М. Сергій Грушевський: науковець, освітянин і громадянин // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік 41/42, № 1/2 (161/162). – С. 85–103. – ISSN 0041-6061
1355823
   Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; [уклад.: О.О. Скаченко, І.Л. Маловська, А.В. Мальшакова та ін. ; гол. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Гурбанська, Р.Д. Михайлова ; авт. передм. А.І. Гурбанська]. – Київ, 2012. – 258 с. : іл., портр. – Додатки: с. 189-255
1355824
  Осипов О.К. Сергій Данилович Чорний // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 82-86. – ISBN 966-594-644-7
1355825
   Сергій Дем"янович Погорілий (нар. 1948) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 75-76. – ISBN 966-594-277-8
1355826
  Савчин Я. Сергій Дзюба промчав на білому коні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 7
1355827
  Дороніна Н. Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 75-78


  У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам"яток Криму С.С. Дложевського. В статье описан жизненный и творческий путь украинского ученого, филолога, ...
1355828
   Сергій Дмитрович Ісаєв:Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ "Академія", 2001. – 48с. – (Вчені НаУКМА)
1355829
   Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 роки / АПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд.: Л.М. Айвазова, Л.О. Пономаренко та ін.; наук. ред. Т.Ф. Букшина; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : КММ, 2008. – 128 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 10). – ISBN 978-966-1673-00-6
1355830
  Петренко Т. Сергій Домазар - український письменник в Австралії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 127-130. – ISSN 2075-1222


  У статті описано життєвий і творчий шлях українського та австралійського письменника-емігранта Сергія Домазара. У хронологічному порядку розглянуто наукові, публіцистичні та художні публікації автора
1355831
  Слабршпицький М. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 22-26. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1355832
  Клековкін О.Ю. Сергій Дурилін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 307-311. – ISBN 978-966-136-114-9
1355833
  Дятленко С. Сергій Дятленко: Важливо, щоб громада розуміла: зміни в освіті відбуваються не тому, що так прописано у нормативній базі, а тому що так потрібно для надання якісних освітніх послуг / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1355834
  Тримбач С. Сергій Ейзенштейн під маскою // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 100-108.
1355835
  Поліщук В. Сергій Євремов і Павло Филипович: паралелі на тлі часу. До 140-річчя С.О. Єфремова та 125-річчя П.П. Филиповича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1355836
   Сергій Єсенін і Україна : До 100-річчя від часу народження С.О.Єсеніна. – Суми, 1995. – 28 с.
1355837
   Сергій Єсенін. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30
1355838
  Білецький Б. Сергій Єфремов - "совість української нації" (назустріч 130-річчю від дня народження) / Б. Білецький, Т. Настасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 199-206. – ISBN 966-8653-41-6
1355839
  Павлятенко Б. Сергій Єфремов - видатна постать українського державного відродження поч. XX століття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 25-28
1355840
  Скиба О. Сергій Єфремов - дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 163-166. – ISBN 966-693-015-3
1355841
  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 6


  Вийшла друком нова книга, що представляє творчу спадщину С. Єфремова.
1355842
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 122-124


  Яскравий представник автентичного народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української літератури Сергій Олександрович Єфремов заклав підвалини наукового шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, ...
1355843
   Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 396-402. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1355844
  Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2031-13-6
1355845
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1355846
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1355847
  Коваленко В. Сергій Єфремов (1876-1939) // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 41. – ISBN 978-966-920-669-5
1355848
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876-1939) (біобібліографічний покажчик) // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 206-256. – ISBN 966-7332-13-6
1355849
  Миронець Н. Сергій Єфремов і Володимир Винниченко у світлі особистих та громадських взаємин // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 25-49. – ISBN 978-966-493-554-5
1355850
  Мельник Тарас Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мета // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2133-74-5
1355851
  Мельник Т. Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мить : [відгук перший] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 188-189. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Згадується декан філологічного ф-ту, професор М.Наєнко.
1355852
  Мануйкін О. Сергій Єфремов і доля української книги // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 39-43. – ISBN 966-693-015-3
1355853
  Бевз Т.А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 190-199.
1355854
  Наєнко М.К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деякі аспекти історико-літературної концепції видатного українського філолога. Автор розглядає її в контексті інших поглядів на літературу в XX ст. і доводить її значущість у становленні й розвитку української науки про словесну творчість.
1355855
  Поліщук В. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 35-38. – ISBN 966-693-015-3
1355856
  Левенець Ю.А. Сергій Єфремов і його Щоденник // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 79-89
1355857
  Мельник С.Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров - два погляди на історію літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячена аналізу теоретичних концепцій М. Зерова і С. Єфремова, які своїми літературно-критичними студіями репрезентують два альтернативні підходи до історії літератури. Порівняльний аспект дослідження дозволяє глибше розкрити природу та відмітні ...
1355858
  Путро О. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський (За "Щоденником" С. Єфремова 1923-1929 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 326-333. – ISBN 966-02-0276-8
1355859
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 117-120. – ISSN 0236-1477
1355860
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 140-148. – ISBN 978-966-493-554-5
1355861
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 239-246. – ISBN 978-966-439-809-8
1355862
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7480-77-7
1355863
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 142-155. – ISBN 966-96035-7-9
1355864
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 166-177. – ISBN 966-693-015-3
1355865
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується культурницько-просвітницька діяльність Сергія Єфремова під час його навчання в Університеті Св. Володимира (1896-1901 рр.). В статье исследуется культурно-просветительская деятельность Сергея Ефремова во время учебы в ...
1355866
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 147-149
1355867
  Немченко І. Сергій Єфремов про Василевських // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 68-71. – ISBN 966-693-015-3
1355868
  Градовський А. Сергій Єфремов про дезидерати в Кулішезнавстві // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 66-68. – ISBN 966-693-015-3
1355869
  Любченко В. Сергій Єфремов про Івана Котляревського // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 146-150. – ISBN 966-693-015-3
1355870
  Хавкіна Л. Сергій Єфремов про ранній український романтизм // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 139-142. – ISBN 966-693-015-3
1355871
  Бойко Н.Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 209-215.
1355872
  Наєнко М. Сергій Єфремов про свою "малу батьківщину" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
1355873
  Ганюкова К. Сергій Єфремов про українську історичну повість XIX - поч. XX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 186-189. – ISBN 966-693-015-3
1355874
  Ромащенко Л. Сергій Єфремов про українську школу в польському письменстві // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 148-155. – ISBN 978-966-493-554-5
1355875
  Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 63-79. – ISSN 0130-5247


  Аналізується публіцистика одного з найвідоміих журналістів доби Української революції, лідера партії соціалістів-федералістів С. Єіфремова, з"ясовується його категоричне несприйняття перевороту 29 квітня 1918 р. та режиму П. Скоропадського як ...
1355876
  Іваницька С.Г. Сергій Єфремов та Віктор Петров: відмінність естетичних уподобань чи конфлікт генерацій? // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 136-159. – ISSN 2520-2855
1355877
  Могильний Л. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-795-3
1355878
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919-1929 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 151-155. – ISSN 2076-1554
1355879
  Довжук І. Сергій Єфремов у добу визвольних змагань 1917 - 1921 рр.: штрихи до портрету // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7399-06-2
1355880
  Климович Н.М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 117-124. – ISSN 0320-9466


  Здійснено аналіз аудіовізуальних документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г . С . Пшеничного, які висвітлюють життя та діяльність вченого-літературознавця, громадського діяча С. О . Єфремова
1355881
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
1355882
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали II Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 7-12. – ISBN 966-693-015-3
1355883
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань. 17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 78-83. – ISBN 966-693-015-3
1355884
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "корифеи украинской сцены " // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-129. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1355885
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7480-77-7
1355886
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеї української сцени" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 10


  Роздуми літературознавця про авторство книги "Корифеї української сцени" (1901). В зв"язку з цим згадуються: О. Лотоцький , С. Єфремов, В. Доманицький, П. Стебницький
1355887
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 107-147. – ISSN 0869-3595
1355888
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Поверненя із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-141. – ISSN 0869-3595
1355889
  Мельниченко В. Сергій Єфремов: "Цілі дні сижу над коментарієм до Шевченкового Щоденника..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 12-13


  "Володимир Мельниченко присвячує статтю видатному шевченкознавцеві академіку С.О. Єфремову (1876-1939), який є, певно, найвідомішим відкривачем подробиць поетового життя, найперше в коментарях до Шевченкового Щоденника, виданого під його керівництвом у ...
1355890
  Наєнко М. Сергій Єфремов: академік, державник, патріот // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-3. : Фото
1355891
  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 83-95. – ISBN 966-693-015-3
1355892
  Іваницька С. Сергій Єфремов: життя і спадщина // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 9-30. – ISBN 978-966-916-493-3
1355893
  Александрова Г. Сергій Єфремов: українське письменство на перехресті впливів та національних традицій // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 112-124. – ISBN 978-966-493-554-5
1355894
  Харчук Р. Сергій Жадан і політико-дитяча альтернатива // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.276-284.
1355895
   Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща).
1355896
  Жадан С. Сергій Жадан: "Поезією не можна виграти війну, але поети повинні свідчити про неї" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 1, 3
1355897
  Коростатевич Л. Сергій Жадан: Війна міняє багатьох // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  У Варшаві 4 квітня відбулась презентація польського перекладу книги "Інтернат" Сергія Жадана.
1355898
  Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-34
1355899
  Скорик М. Сергій Жигалко. Зона непам"яти: приречений повернутися / [Михайло Скорик]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2020. – 541, [3] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7887-19-4
1355900
  Гайдабура Валерій Сергій і Анна Радлови у табірному театрі ГУЛАГу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 105-122. – ISSN 1997-4264


  Анна Дмитриевна Радлова 1891-1949) - русская поэтесса и переводчица; Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра
1355901
  Гордійчук І. Сергій Іванов. Завжди 48... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 14-15
1355902
  Огієвська І.В. Сергій Іванович Васильківський / І.В. Огієвська. – К., 1980. – 168с.
1355903
  Самойленко О.О. Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 0869-2491
1355904
  Коф Г.М. Сергій Іванович Мартиновський / Г.М. Коф. – Харків : Т-во політкаторжан, 1932. – 55 с.
1355905
  Хінкулов Л. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 161-162
1355906
  Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол / Л.О. Медведська. – К, 1961. – 148с.
1355907
   Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; [відп. ред.: В.А. Денисенко, А.В. Денисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [3] с., [13] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. зазсновано в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-356-8
1355908
   Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) - російський і радянський вчений, хірург, творець радянської клінічної школи. Відомий за видатний внесок в області шлунково-кишкової і легеневої хірургії, вирішенні проблеми переливання крові. Академік АН СРСР.
1355909
  Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко - науковець, практик та викладач радянського кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 745-767. – ISBN 978-617-7020-05-8
1355910
   Сергій Іванович Тихенко : [Некролог] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-113. – (Серія права ; № 12)
1355911
  Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1355912
  Москаленко Леся Сергій Канаєв: Я влаштовував дівчатам екскурсії по Москві : обличчя туризму / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45
1355913
  Квик С. Сергій Квик: "Бажання постійно вчитися і здобувати нові знання мені прищипила Політехніка" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 74-75. – ISSN 2709-3107
1355914
   Сергій Квіт - голова НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1355915
   Сергій Квіт і опір системи: куди рухається освіта?
1355916
  Онищенко О. Сергій Квіт: На реформи наважуся ....А що мені може завадити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Чи змінилося щось у Міносвіти, а отже - і в самій галузі? Інтерв"ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квіт.
1355917
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 18-19
1355918
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19
1355919
  Супруненко О.Б. Сергій Климентійович Кульжицький: музейник, етнограф і педагог : (до 150-річчя від дня народження) // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 5-21. – ISBN 978-966-8999-84-0
1355920
   Сергій Козьяков - юрист року! // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  "Видання "Best Lawyers Intermational" (найстаріше в світі та найавторитетніше рейтингове видання в галузі юриспруденції) визнало Сергія Козьякова, доц. кафедри міжнародного приватного права ІМВ юристом року у сфері міжнародного торгового права".
1355921
  Лопата П. Сергій Конончук // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 4 жовтня (число 38). – С. 12


  До 100-ліття з дня народження художника-графіка Сергія Конончука.
1355922
  Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-7155-63-7
1355923
  Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 1819-7329
1355924
  Зосимович І.Д. Сергій Костянтинович Всехсвятський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 95-102. – ISBN 966-594-644-7
1355925
  Квурт Костянтин Сергій Кримський. Роздуми останніх років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 15-16 : Фото
1355926
   Сергій Кримський: життя як запит смислу / бесіду вів В. Верлока // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 137-159


  Інтерв"ю з Сергієм Борисовичем Кримським.
1355927
  Новикова Ніна Сергій Лагодюк - переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Біологія" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 44-45
1355928
  Ковальов М. Сергій Лазо / М. Ковальов. – К, 1948. – 43с.
1355929
  Немиров І.І. Сергій Лазо / І.І. Немиров. – К., 1985. – 201с.
1355930
  Добровольська В.А. Сергій Левашов - науковець, педагог і громадський діяч // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 57-59


  С. В. Левашов - терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент Паризького терапевтичного товариства (1899 р.), голова Товариства російських лікарів (1905 р.), ректор Новоросійського університетцу (сьогодні - Одеський національний університет ...
1355931
   Сергій Левове Серце у спогодах рідних, друзів, соратників, шанувальників : [альманах / упорядкування та макетування: Л. Кузнєцова]. – Київ : Такі справи, 2009. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7205-54-7
1355932
  Литвин С. Сергій Литвин: "У моєму житті і в науці українська державність - понад усе". Інтерв"ю з ювіляром / розмову вела В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-25. – ISSN 2409-9805
1355933
  Добровольська В.В. Сергій Литвин: біографічний нарис (реконструкція життєвих та творчих сходинок) / В.В. Добровольська, М О. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 2409-9805
1355934
  Падура М. Сергій Литвиненко у Львові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  Про спадщину українського скульптора і художника, який зазнав гонінь від польської та більшовицької влади.
1355935
  Герей В. Сергій Лифар: танець життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 12-13
1355936
  Свято С. Сергій Лозниця: анатомія чутливості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 46-48. – ISSN 1562-3238


  Сергій Лозниця (н.1964) – сценарист, украинский кинорежиссёр-документалист
1355937
  Немцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915 - 1991) / В. Немцова, Л. Пономарьова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799


  Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту С.М. Солодовник - помітна фігура у художньому житті міста післявоєнного періоду.
1355938
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк - тероборонець із позивним "письменник" / спілкувався Анатолій Левицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)
1355939
  Лук"янчук Г. Сергій Мартинюк і його "Того, хто йде, важко спинити" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
1355940
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк: "Створити нову націю із попелу старої" / розмову вів Анатолій Зборовський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 15
1355941
   Сергій Марченко: не буде видатків, які не будуть переглянуті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1355942
  Бадрак Б.М. Сергій Маслов - дослідник панегіричної спадщини Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 59-63. – ISBN 966-72-77-79-8
1355943
  Ємчук О.І. Сергій Маслов – учений і педагог // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С.200-208. – ISSN 0320-9466


  Здійснено загальний огляд його наукової спадщини, проаналізовано при- чини існування значної кількості ненадрукованих праць Сергія Івановича Маслова (1880–1957), що зберігаються в особовому архіві вченого.
1355944
   Сергій Маслов 1902-1927. – Київ, 1927. – 50 с. : порт. Маслова С.3. – (Українські біологи ; 25)


  На тит. стор. прим. №1513400 дарчий надпис С. Маслова : Галині Кіндратівні Сидоренко та Григорію Давидовичу ..., кращим моїм учням з дружнім привітом 1946. VII.3
1355945
  Матяш І. Сергій Маслов і архівна справа // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.197-216 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
1355946
  Мерінг В. Сергій Мерінг: міністр торгівлі та промисловості урядів гетьманату Павла Скоропадського (24.10. - 14.12.1918 р.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7399-06-2
1355947
  Любовець Н.І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1355948
  Рудая С.П. Сергій Миколайович Виноградський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.104-107. – ISSN 0374-3896
1355949
   Сергій Миколайович Гойса (нар. 1955) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 152. – ISBN 966-594-277-8
1355950
   Сергій Миколайович Савенков (нар. 1964) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 48-49. – ISBN 966-594-277-8
1355951
   Сергій Миколайович Швидкий : біобібліогр. покажчик : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; [упоряд. О.Г. Тищенко ; вступ. ст. О.Л. Біличенко ; редактори: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 23, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 19-22. – Бібліогр.: с. 11-18. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 1)
1355952
   Сергій Михайлович Ейзенштейн. Короткий покажчик рекоменд. літ-ри.. – Львів, 1968. – 31с.
1355953
  Усенко І.Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел магдебурзького права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.113-122. – ISSN 0869-2491
1355954
   Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
1355955
   Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817
1355956
   Сергій Михайлович Левитський (нар. 1926) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 68-69. – ISBN 966-594-277-8
1355957
  Юренко О.П. Сергій Михайлович Мазлах (Сергій Григорович Робсман) // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 321-338. – ISBN 966-02-2441-9
1355958
   Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: О.К. Гайко, О.А. Денисова ; наук. ред.: Л.М. Тищенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 63, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 48-63. – (Серія "Бібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 2)
1355959
  Ципердюк І. Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 340-349. – ISSN 2078-1911
1355960
  Осьмачка Т. Сергій Олександрович Єфремов // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 150. – С.129-139
1355961
  Шандра В.С. Сергій Олександрович Кокошкін 1847-1856 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 195-207 : Фото С.341. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1847-1856
1355962
  Климов А. Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю / А. Климов, І. Ключнєва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 83-87


  Луганський археолог, краєзнавець, педагог, Художник С. О. Локтюшев.
1355963
  Ключнєва Ірина Миколаївна Сергій Олександрович Локтюшев : (до 60-річчя від дня трагічної загибелі) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
1355964
  Глушков В.М. Сергій Олексійович Лебедєв / В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, Л.В. Цукерник. – Київ, 1979. – 51 с.
1355965
  Дзюба М. Сергій Параджанов // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1562-3238
1355966
  Загребельний М.П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
1355967
  Наєнко М. Сергій Параджанов // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 312-314
1355968
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1355969
  Тримбач С. Сергій Параджанов пролетів над Львовом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 32


  В останній декаді серпня відбувся незвичний фестиваль.
1355970
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Свято назавжди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 7


  У Львові відбувся вже III Міжнародний фестиваль пам"яті митця.
1355971
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1355972
  Шекет Ю. Сергій Параджанов: "Нетерпимий до сірого" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 128-143. – ISSN 1819-6268


  «Він робить мистецтво з усього: накриє стіл до вечері – мистецтво, поставить у склянку засохлу гілку – мистецтво, зсуне кадр усього на сантиметр – і ви ахнете», – казав Андрій Тарковський про Сергія Параджанова. «Він був геній навіжених вигадок, і ...
1355973
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1355974
   Сергій Петрович Кулик (нар. 1955) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 114. – ISBN 966-594-277-8
1355975
   Сергій Петрович Радченко (нар. 1971) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 139. – ISBN 966-594-277-8
1355976
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1355977
  Пирожков С. Сергій Пирожков: "Керівництво держави не завжди дослухалось до науки" / розмову вів Володимир Семиноженко // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 43/44). – С. 7
1355978
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1355979
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1355980
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1355981
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1355982
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1355983
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1355984
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1355985
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1355986
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1355987
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1355988
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1355989
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1355990
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1355991
  Загайкевич А. Сергій Проскурня. In Memoriam / А. Загайкевич, В. Жежера // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 38-39
1355992
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1355993
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1355994
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1355995
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1355996
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1355997
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1355998
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1355999
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1356000
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,