Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1353001
  Щукин В.Г. "Семейная трагедия" или непримиримая распря? Западническтво и славянофильство в культурологической перспективе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.103-122. – ISSN 0042-8744
1353002
  Романовская О.В. "Семейные" объединения граждан в российском праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 121-133. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1353003
  Сабинина М.Д. "Семен Котко " и проблемы оперной драматургии Прокофьева / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1963. – 292 с.
1353004
   "Семиотика средств массовой коммуникаций".. – М.
2. – 1973. – 403с.
1353005
   "Семиотика средств массовой коммуникаций№.. – Москва
1. – 1973. – 418с.
1353006
  Михайлів Н. "Семів бій" : елітарна новела // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 78-87
1353007
  Гусейнова О. "Семіотика простору" в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 180-188. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1353008
  Міхно О. [Семен Гончаренко] // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 6 (255). – С. 24-25. – ISSN 2308-8095


  90 років від дня народження Семена Гончаренка (1928-2013), українського педагога, методолога педагогічної науки.
1353009
   [Семенюк Григорій Фокович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 75. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1353010
   [Семінар на тему "Розгляд справ у суді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України" Шумило М.] // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 187. – ISSN 2227-7048


  12 листопада 2012 р. в м. Києві, в приміщенні юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Національною школою суддів України проведений семінар для викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів юридичного профілю. Семінар відкрила проректор з ...
1353011
  Зушинская Л.Н. Сема-ономасиологическое исследование группы существительных развернутого микрополя : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зушинская Л.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1353012
  Зушинская Людмила Николаевна Сема-ономасиологическое исследование группы существительных развернутого микрополя "Terre" : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зушинская Людмила Николаевна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1982. – 188л. – Бібліогр.:л.167-186
1353013
  Орленко О.В. Семантична асиметрія опозиції прийменників над і під в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 26-35


  Досліджено вживання в укр. мові первинних прийменників над і під із метою виявлення їхнього концептуального змісту. Описано основні метафоричні зв"язки між репрезентативними відношеннями прийменників. Исследовано употребление в укр. языке первичных ...
1353014
  Бондар О.І. Семантична природа номіналізації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 63-69. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена аналізу семантичного потенціалу номіналізації як інваріанта репрезентації об"єктивного значення реченя.
1353015
  Гливінська Л.К. Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 102-107. – ISBN 966-581-388-9
1353016
  Науменко Л.П. Семантична структура слова BUSINESS // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 372-378. – ISBN 966-581-388-9
1353017
  Кальчу Т.В. Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А.Камю "The Fall " // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 220-224. – ISBN 966-581-388-9
1353018
  Чаварга Я. Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 157-163. – ISSN 2308-4855
1353019
  Клименко Ніна Федорівна Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті описано лексико-словотвірні категорії кількості ад"єктивної лексики, що виражені й протиставлені словотворчими засобами: скінчена - безконечна, парна - непарна, точна - неточна, неозначено велика - неозначено мала, опредметнена (зорово ...
1353020
  Клименко Н. Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-25. – ISSN 1682-3540
1353021
  Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використання мотиву сну в українській прозі початку ХХІ століття, зокрема творах, які відносяться не тільки до "високої", але й до масової літератури. The use of reason of sleep are considered in Ukrainian prose of beginning of ...
1353022
  Огнев"юк Г.З. Семантичне значення терміна "правова визначеність" // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (48). – C. 6-13. – ISSN 2413-1342
1353023
  Іванченко Н.О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 276-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1353024
  Швачко С.О. Семантичне навантаження денумеральних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 522-527. – ISBN 966-581-388-9
1353025
  Малікова О.В. Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 54-64


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE у християнському теологічному дискурсі. В статье рассматриваются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1353026
  Бенкендорф Г.Л. Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С.3-8. – ISBN 966-581-550-4
1353027
  Малікова О. Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту DIVINE LOVE : (на матеріалі англомовного християнського теологічного дискурсу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DІVІNE LOVE в християнському теологічному дискурсі. В статье исследуются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1353028
  Штибель Ю. Семантичне наповнення лінгвістичного символу "кінь" у біблійному тексті // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 201-209. – ISSN 2311-5165


  У статті простежено функціонування лінгвістичного символу кінь у біблійному тексті, розглянуто мовні засоби вираження словесних образів-символів коня (агенсні, пацієнсні поєднання слів, порівняльні та різновиди синтаксичних конструкцій, асоціативні ...
1353029
  Коробова І.О. Семантичне освоєння новітніх запозичень у сучасній українській мові // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 69-83. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991
1353030
  Кардащук О.В. Семантичне поле "простір" як окремий фрагмент лексико-семантичної системи мови (на матеріалі прикметників української мови) // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 130-131
1353031
  Лех О. Семантичне поле "розмір" в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-33. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1353032
  Комісаров К. Семантичне поле "Харчування" у контексті вивчення японської мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-29. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено головні морфологічні, семантико-графічні та лексико-семантичні особливості японських ключових слів-концептів, що перебувають у семантичному полі "Харчування", досліджено комунікативно-дискурсивні аспекти реалізації цих концептів. Окреслено ...
1353033
  Орєхова Ю. Семантичне поле дискурсу суспільно-політичного характеру // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 93-97
1353034
  Середницька А.Я. Семантичне поле дієслів "ходи" в українській літературній мові та в жаргоні студентів // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 49-57. – ISSN 2313-4437
1353035
  Попович Н. Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 33-37. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1353036
  Калениченко М.М. Семантичне поле кохання у слов"янських мовах (зіставна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 145-148
1353037
  Савченко Л.Г. Семантичне поле РАДІСТЬ у поетичному світі Олександра Олеся // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 98-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1353038
  Харченко О.В. Семантичне поле терміну ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 127-132. – ISBN 966-581-102-9
1353039
  Вакуленко В. Семантичне пристосування греко-латинізмів в українських фольклорних текстах // Мова та історія : збірник наукових праць / акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; Акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) ; ред. вип.: Ю. Мосенкіс, К. Вітько. – Київ, 2013. – Вип. 235 : Спеціальний випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Наталії Віталіївни Слухай. – С. 150-163
1353040
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 47-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 51; 7 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1353041
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 47-51. – ISBN 966-8188-08-X
1353042
  Кривенко В.В. Семантичне ускладнення слова в художньому мовленні Дмитра Павличка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 120-122. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1353043
  Філонік С.Ю. Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – C/ 436-445
1353044
  Ніколаєва А.В. Семантичний аналіз вербальних апотропеїв // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 187-190
1353045
  Котовські Галина Семантичний аналіз девербативів на-wert та -wurdig у сучасній німецькій мові // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 120-124. – ISSN 2078-340X
1353046
  Шегедин Н.М. Семантичний аналіз концепту червоного кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація та Овідія) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 90-94. – ISSN 1729-360Х
1353047
  Бірса С.І. Семантичний аналіз лексем на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 13-18.
1353048
  Пастух Є.В. Семантичний аналіз лексеми glamur в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 14-22


  У статті проводиться семантичний аналіз англійської лексеми glamour на матеріалі словникових визначень з метою уточнення її етимології, виявлення її основних сем і значень. Описуються слова, що асоціативно співвідносяться з лексемою glamour, робиться ...
1353049
  Іванюта О.А. Семантичний аналіз мінімальної ритуальної одиниці в новітньому українському міфі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 170-172
1353050
  Орличенко О.В. Семантичний аналіз пісенного (текстового) репертуару Сезарії Евори // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 165-171
1353051
  Дика Л.С. Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 116-124
1353052
  Карпенко З.С. Семантичний аналіз як чинник полікультурної компетентності та професійної творчості соціального психолога // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 108-109. – ISSN 1810-2131
1353053
  Серажим К. Семантичний аспект аналізу тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 6-12.


  У статті досліджується текст із семантичного погляду як комунікативна одиниця, представлена смисловим утворенням вербальної та невербальної фактури, котре є зв"язним цілим, об"єднаним спільною метою, авторською інтенцією, текстовою модальністю ...
1353054
  Корнодудова Н.М. Семантичний аспект вивчення української морської термінології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 290-296
1353055
  Лазаренко О. Семантичний аспект дефразеологічної деривації : на метеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 92-103. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1353056
  Гуріна А.В. Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 276-282
1353057
  Лещук Т.Й. Семантичний аспект німецькомовної термінологізації в контекстуальних модифікаціях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 186-196. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1353058
  Синишин Р.І. Семантичний аспект порівняльно-історичного дослідження мов (на прикладі окремих груп індоєвропейської лексики) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 313-319. – Бібліогр.: 41 назв.
1353059
  Галуза А.В. Семантичний діапазон поняття "Теленовини" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1353060
  Щигло Л. Семантичний зв"язок між твірними та похідними дієслівними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 139-142. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1353061
  Павлова О.Ю. Семантичний зсув символічної архітектури (частина 1) // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 14-17. – ISSN 2616-9967
1353062
  Павлова Ю О. Семантичний зсув символічної архітектури в логіці трансформації культурних практик (частина 2) // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 72-77. – ISSN 2616-9967
1353063
  Павлова О.Ю. Семантичний зсув службової архітектури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 33-38. – ISSN 2616-9967


  "Здійснюється аналіз способу сигніфікації службової архітектури. Визначається відмінність службової архітектури від символічної на засадах гегелівського підходу. Даний зсув породжує не лише інший спосіб організації означників, але виникнення принципово ...
1353064
  Серажим К. Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-36. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про аспекти вивчення тексту та його аналізу крізь призму семантики та семіотики. Автор розкриває суть методики, завдяки якій, заглибившись у змістову та знакову структури тексту, з?ясовуємо його будову, структуру, композицію, зміст, значення, а ...
1353065
  Алієва О. Семантичний інваріант як компонент термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 88-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1353066
  Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі Сонця (на матеріалі англійських та українських народних загадок) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 59-62. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1353067
  Кушнєрова О.А. Семантичний об"єм поняття "параметр" у проекції на процес віршотворення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 88-95. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1353068
  Майданюк Ю.П. Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 80-84. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1353069
  Бігун В.П. Семантичний обсяг корелятів "вік" та "age" в українській та англійській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 383-389
1353070
  Аскерова І.А. Семантичний обсяг українсько-польських лексичних корелятів спільнослов"янського походження // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 7-14. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
1353071
  Мацьків П.В. Семантичний обшир лексем "добро", "добрий": словниково-діахронний аспект / П.В. Мацьків, Т.М. Ботвин // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 111-116. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1353072
  Юсвалієва А.В. Семантичний підхід до планування фінансової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1353073
  Кантемір С. Семантичний потенціал деяких полісемічних лексем у контексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-29. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1353074
  Гливінська Л. Семантичний потенціал дієслівних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значеннєву структуру й особливості функціонування метафор, семантичним ядром яких є дієслівна ознака. З"ясовано, що в поетичних текстах М. Вінграновського превалюють персоніфіковані образи, а основою метафоричного перенесення стає ...
1353075
  Білик Н.Л. Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 28-37


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1353076
  Степаненко М. Семантичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 82-90. – ISSN 2075-1486
1353077
  Адлуцький Г.В. Семантичний простір "Добре темперованого клавіру" Й.С. Баха як основа виконавської концепції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 35-40. – ISSN 2410-5325


  Визначено детермінанти та специфіку концептуального поліфонізму «Добре темперованого клавіру» Й. С.Баха. Наголошено на зумовленості плюралістичності семантичного простору твору такими чинниками, як: акумуляція досвіду символічного осягнення світу, ...
1353078
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239л. + Додатки: л.232-239. – Бібліогр.: л.207-231
1353079
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.04 / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1353080
  Стоянова І.Д. Семантичний простір концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 109-119
1353081
  Дячук В. Семантичний простір концепту як джерело інтерпретації його змісту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Представлено аналіз семантичного простору концепту як системи значень його номінацій, виявлено його роль у дослідженні самого концепту; вказано, що аналіз семантичної сфери концепту тісно пов"язаний із дослідженням мовної картини світу, що лінгвалізує ...
1353082
  Бондарчук Н.І. Семантичний простір онлайн-наративу про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет 2014-2017 рр.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1353083
  Краснобаєва-Чорна Семантичний простір оцінної фраземіки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 39-51. – ISSN 0027-2833
1353084
  Хітрова Т.В. Семантичний простір репрезентації моделі "пам"ять" у сучасних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1353085
  Ваховська Л.Ф. Семантичний простір текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 68-72
1353086
  Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Акцентуються свідомісні аспекти використання упестрених кольорів як символічних знаків народної культури в тра-диції "ряджених" через призму світосприйняття Миколи Гоголя. The conscious aspects of using brightening colors accent like symbolical signs ...
1353087
  Пойнар Л.М. Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 125-131
1353088
  Рашкевич М. Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 130-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1353089
  Климентова О.В. Семантичний резонанс як засіб дидактичного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 457-463


  У статті аналізуються особливості вияву сугестії в рамках релігійного дискурсу. Розглядаються як вербальна сугестія в сакральних текстах, так і інші механізми цільового використання текстового матеріалу в маніпуляційних впливах. В статье анализируются ...
1353090
  Ткач О.М. Семантичний розвиток англійських запозичень у французькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 168-172. – ISSN 1729-360Х
1353091
  Левко О.В. Семантичний розвиток лексем [текст давньогрецькою] і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 166-171. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1353092
  Тарасюк Н.Ю. Семантичний розвиток прикметників із суфіксом -ique- // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються можливі наслідки зміщення семантичного поля лексеми, що приводять до змін семантичного значення. Розглядаються лексико-синтаксичні групи з безпосереднім зв"язком між означенням та означуваним словом.
1353093
  Грицик Н. Семантичний розвиток фольклорного образу "чужина" в українській поезії 60-80-х років XX ст. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 126-129. – ISBN 966-603-098-5
1353094
  Столощук Ю. Семантичний спосіб творення англійських суспільно-політичних неологізмів // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 143-146. – ISBN 978-617-639-379-5
1353095
  Бойченко Н. Семантичний та експресивний потенціал вербоїдів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються функціонування вербоїдів у публіцистичному мовленні, їх семантичні характеристики, мовні функції, конотативні ознаки та контекстуальні умови реалізації експресії.
1353096
  Іваненко А.О. Семантичний та прагматичний аспекти енантіосемії в перекладі з іспанської мови українською як вияв поляризації значень // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 205-208. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1353097
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовлені : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевченко М.В.; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:С.14.
1353098
  Шевченко М.В. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шевченко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 14 с.
1353099
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Дис.... канд.філолог.наук: 10.02.01 / Шевченко Мирослава Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191 л. + Список джерел та їх умовні скорочення: л.188-191. – Бібліогр.: л.170-188
1353100
  Більченко Є.В. Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1353101
  Задорожний В. Семантичний чинник в акцентуації дієслів : історія походження дієслова збагнути // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 158-165. – ISBN 966-8547-39-X
1353102
  Микитенко Т. Семантичні аспекти заробітної плати в податковому законодавстві / Т. Микитенко, І. Петровська // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С.21-27 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
1353103
  Нікітченко М.С. Семантичні аспекти композиційно-номінативних логік / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 87-88
1353104
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти композиційно-номінативних модальних і темпоральних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-55. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі інтегрованого інтенсіонально-екстенсіонального підходу до побудови логічних та програмних систем вивчаються композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки. Пропонується спеціальне уточнення поняття композиційно-номінативної модальної ...
1353105
  Кущ Е.О. Семантичні аспекти міграції та способи перекладу англійської термінологічної лексики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 215-221. – (Філологічні науки ; № 1)
1353106
  Коропенко І.В. Семантичні аспекти моделювання орографічної термінології // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 103-108. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються орографічні терміни, які містять соматичний елемент. Досліджуються семантичні переходи назв частин тіла у терміни гірського рельєфу на матеріалі різних сімей мов. Розглянуті термінотворчі моделі відповідають основним принципам моделювання.
1353107
  Шкелідзе Л.Д. Семантичні аспекти перекладу політичних термінів (на матеріалі порівняльного аналізу українського та англійського варіанту тексту конституції України) // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 121-125. – ISBN 978-966-916-268-7
1353108
  Козак О.І. Семантичні аспекти структури музичного виховання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 181-190. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1353109
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти транзиційних композиційно-номінативних модальних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. Описано семантичні моделі та мови цих логік. Для чистих першопорядкових темпоральних і мультимодальних транзиційних ...
1353110
  Степаненко С. Семантичні бар"єри у структурі педагогічної комунікації / С. Степаненко, Н. Степаненко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 26-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1353111
  Бараняк М. Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 293-298. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1353112
  Жовтобрюх В.Ф. Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 365-368. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1353113
  Бритвін Д.В. Семантичні виміри маргінальності: сутність поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 145-156


  У статті робиться спроба узагальнення сутності поняття «маргінальність» у міжпредметних вимірах та аналізуються прояви феномену маргінальності у художній літературі. В статье делается попытка обобщить суть понятия «маргинальность» в межпредметных ...
1353114
  Тимошенко М.О. Семантичні виміри сучасної української культури: дискурсивний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 57-64. – ISSN 2225-7586
1353115
  Калужинська Ю.В. Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 40-49. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1353116
  Комаха Л. Семантичні відтінки категорії переконання в риториці / Л. Комаха, Н. Колотілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 31-34. – (Філософія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню семантичних відтінків категорії переконання в риториці . На підставі дослі - дження класичних та сучасних праць у царині риторики підкреслено розрізнення між conviction та persuasion як впливу на порозуміння та впливу ...
1353117
  Левицький А.Е. Семантичні властивості кваліфікаторів у германських і слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 251-256. – ISBN 966-8188-07-1
1353118
  Шкільняк С.С. Семантичні властивості логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 297-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджено семантичні властивості нових класів першопорядкових композиційно-номінативних логік часткових квазіарних предикатів із композиціями розширеної реномінації. Це дає змогу явно задавати відсутність значення для предметних імен. Описано ...
1353119
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості монотонних логік Флойда-Хоара / М.С. Нікітченко, А.В. Криволап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі визначаються монотонні логіки Флойда-Хоара на базі багатоосновних алгебр часткових квазіарних предикатів та програм. Для цієї цілі дається визначення спеціальної, монотонної композиції Флойда-Хоара. Доводиться, що означена композиція є також ...
1353120
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості неокласичних логік та секвенційні числення / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-35. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються семантичні властивості та відношення логічного наслідку для множин формул неокласичних логік реномінативного та квантового рівнів. Для таких логік пропонуються відповідні неокласичні секвенційні числення, на їх основі доводяться теореми ...
1353121
  Аїсі Семантичні властивості фортепіанної концертності як стильової парадигми композиторської і виконавської творчості С. Прокоф"єва (на прикладі Другого фортепіанного концерту) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 215-228. – ISSN 2524-0447
1353122
  Нікітченко К.В. Семантичні грані міфологеми дерева у кіноповістях Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 97-104


  У статті досліджується семантичне наповнення міфологеми дерева. Здійснюється аналіз творчої інтерпретації релевантного для багатьох народів культу на матеріалі кіноповістей Олександра Довженка «Земля», «Україна в огні», «Повість полум’яних літ». В ...
1353123
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Мільченко О.С. ; Український мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 162-178
1353124
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв
1353125
  Редько Є.О. Семантичні етноніми в українських арготичних системах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1353126
  Соболь О.Ю. Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 302-311. – ISBN 978-966-581-885-4
1353127
  Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-169. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 10 п. – ISSN 0203-9494


  Досліджуються засоби створення комічних ефектів у текстах хорватських періодичних видань, зокрема застосування до фразеологічних зворотів прийомів семантичної трансформації, як полагають у створенні двопланового звучання фразеологізмів - як ...
1353128
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентазійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (3). – С. 175-185. – ISSN 2311-5165
1353129
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 216-222. – ISSN 0320-3077
1353130
  Фролова І.Є. Семантичні зв"зки в дискурсивних реалізаціях стратегії конфронтації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 218-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 222; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1353131
  Іщенко Н.Г. Семантичні зв"язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 68-75


  У цієї статті розглядається проблема семантичних зв"язків між однокореневими похідними на парадигматичному рівні на основі спільності і диференціації їх форми і змісту, що приводить до зміни їх мовного статусу. В статье рассматривается проблема ...
1353132
  Коваленко І. Семантичні зв"язки між праіндоєвропейськими коренями на позначення руху (ue-, ued-, uer-, uert-, uel-, ank-) та їх рефлексами в індоєвропейських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 138-146. – ISBN 966-581-148-7
1353133
  Поліщук Семантичні зсуви в назвах диких тварин типу CANIDAE, MUSTELIDAE, FELIDAE в далекоспоріднених мовах / Поліщук, (Шадчина) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 241-251


  Дослідження присвячено типології семантичних переходів у назвах диких тварин у ностратичних мовах. Мета роботи полягала у визначенні частотності та інтенсивності семантичних переходів у назвах видів Canidae, Mustelidae, Felidae, а також створенні ...
1353134
  Щибрик Т.П. Семантичні імплікації вигуків (на матеріалі ромиану Мартіана Х. "Він не прийшов на концерт") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 398-403. – ISBN 978-966-171-013-8
1353135
  Дідківська Л. Семантичні інновації в українському газетному дискурсі // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 190- 198. – ISBN 966-95452-3-9


  У статті автор звертається до аналізу еволюційних процесів в українських засобах масової інформації на прикладі газетного дискурсу
1353136
  Дробот О.В. Семантичні коди професійної культури менеджера // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 27-34
1353137
  Кабов А.В. Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 115-122. – ISSN 1729-360Х
1353138
  Бугайова О. Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 92-105. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1353139
  Лизанець П. Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 11-18
1353140
  Ковальова Н.О. Семантичні мікроструктури, їхне значення і співвідносне функціонування у складі односуб"єктного речення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – C. 3-10


  Досліджено семантичні функції суб"єкта, предикатів та об"єкта, зумовлені значенням цих компонентів та їх взаємозв"язком. Останні скеровані на формування змістовних центрів речення-семантичних мікроструктур. Їх взаємодія дає допустову семантику речення.
1353141
  Паньків В. Семантичні моделі предикативних фразеологічних емотивів (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 132-136. – ISSN 0320-3077
1353142
  Годовиченко М.А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1353143
  Шкільняк О.С. Семантичні моделі та секвенційні числення транзиційних модальних логік // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 141-150


  Досліджено чисті першопорядкові транзиційні модальні логіки часткових предикатів. Описано семантичні моделі та мови таких логік. Для пропонованих логік побудовано числення секвенційного типу. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
1353144
  Дунаєвська Л. Семантичні моделі української демонології (відьма, як персонаж народної прози) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 40-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто демонологічні образи українського фольклору, визначено їх мистецьку функцію та поетичну семантику на матеріалах народних легенд, казок, повір"їв і вірувань. In the article are determined the demoniacal characters of Ukrainian folklore, ...
1353145
  Манжос Юрій Семенович Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності програмного забесепчення інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 06 / Манжос Ю. С.; Мін-во освіти і науки України; Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1353146
  Стишов О. Семантичні модифікації англіцизмів у текстах українських друкованих видань / О. Стишов, М. Кухтик // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (193), червень 2019. – C. 7-13
1353147
  Сандій Л.В. Семантичні неологізми в суспільно-економічній лексиці (на прикладі англомовних періодичних видань 1997-2007 рр.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 159-162
1353148
  Янков А.В. Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту в англійській мові (на рубежі століть) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 37-44. – ISBN 978-966-8847-78-3
1353149
  Овчиннікова І.І. Семантичні ознаки дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об"єкта // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 68-74
1353150
  Жукова Л.В. Семантичні ознаки концепту "кохання" в інтерпретації Г. Гессе // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки")
1353151
  Курушина М.А. Семантичні опозиції в українському ономастиконі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 107-111. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1353152
  Шураєва Н.Б. Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 275-279. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1353153
  Ткаченко О.А. Семантичні основи виокремлення оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 303-310
1353154
  Моренець І.М. Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 260-266. – ISBN 978-966-581-958-5
1353155
  Єфімова А.І. Семантичні особливості VERBA DICENDI в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 165-168


  Стаття присвячена встановленню семантичних особливостей дієслів говоріння в латинській мові, яке передбачає з"ясування лексичної синонімії дієслів із значенням говоріння, визначення дієслів говоріння з первинним та вторинним значенням, виявлення ...
1353156
  Метелюк І. Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії XX сторіччя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 79-84. – ISSN 2413-0923
1353157
  Сліпецька В.Д. Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 406-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 412; 3+4 поз.
1353158
  Мошнягул А.С. Семантичні особливості англійських юридичних термінів на позначення поняття court // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 479-489. – ISSN 2520-6397


  Аналізуються особливості семантики лексичних одиниць англійської мови права, що вживаються на позначення судочинства. Виокремлено три лексико-семантичні групи англійських юридичних термінів, об"єднаних у лексико-семантичному полі COURT, і представлено ...
1353159
  Даниленко О.В. Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII-XVIII ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 21-27. – ISSN 1996-9872


  Статтю присвячено аналізу семантики прізвищевих назв і прізвищ діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Під семантикою розуміють відношення між мовним вираженням матеріалу та значенням, яке він має. Семантика тісно пов’язана з мотиваційними ...
1353160
  Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 7-11. – Бібліогр.: Літ.: с.11; 23 п. – ISSN 1729-360Х
1353161
  Каціон І.О. Семантичні особливості вербалізації концептів Життя і Смерть у турецькій мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Каціон Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1353162
  Каціон І.О. Семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Каціон Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 204-249. – Бібліогр.: арк. 181-203
1353163
  Тимошенко К.Л. Семантичні особливості вигуків іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 215-218
1353164
  Ботвієнко О.М. Семантичні особливості висловлень презирства в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 9-11. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1353165
  Сарбаш О.С. Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 447-454. – ISBN 966-581-388-9
1353166
  Романова Н.В. Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 410-418


  Стаття продовжує цикл публікацій авторки з питання семантики емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть. Тут ідеться про лексичну семантику похідних емотивних прикметників давньоверхньонімецького періоду шляхом суфіксації та ...
1353167
  Дяків Х. Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 97-106. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1353168
  Сошко О.Г. Семантичні особливості компаративних фразеологічних одиниць на позначення морально-етичних рис людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 228-235
1353169
  Ваніна Г.В. Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов) / Г.В. Ваніна, Н.М. Микитенко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 20-23
1353170
  Любич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктива в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 263-268
1353171
  Любчич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 187-192.
1353172
  Дзисюк М.В. Семантичні особливості метафор у поетичному ідіостилі Григорія Савчука // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 260-268


  Стаття присвячена дослідженню творчої лабораторії поета Уманщини Григорія Савчука, зокрема використанню автором метафоричних образів. Визначено структурно-семантичні особливості метафор, з"ясовано їх роль в осмисленні письменником світобудови і місця ...
1353173
  Засанська Н.Д. Семантичні особливості мікрополів труднощі\difficulty в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 61-70


  У статті висвітлено результати зіставного аналізу лексико-семантичних мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито ...
1353174
  Чікало О. Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 661-668. – ISSN 1028-5091
1353175
  Малюга А. Семантичні особливості найменувань атмосферних опадів в англійській, німецькій, іспанській, українській та російській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1353176
  Романова Н.В. Семантичні особливості німецькомовних фразеологічних одиниць із компонентами sau, Schwein // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 400-409. – ISBN 978-617-639-227-9
1353177
  Кодубовська О.О. Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 127-135


  Стаття присвячена зіставному аналізу ЛСГ "населений пункт" у західно-германських та східнослов"янських мовах; виділяються аломорфні та ізоморфні риси зазначеного ЛСГ; аналізується семна структура конституентів. Особлива увага приділена семі ...
1353178
  Охріменко В.О. Семантичні особливості ономатопеїчної лексики у сучасній корейській мові // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 61-64. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1353179
  Соколова Д. Семантичні особливості сербської фразеології з компонентом "дан" (день) // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 45-57. – ISBN 978-617-7480-27-2
1353180
  Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 21-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 28-29; 17 поз
1353181
  Моренець І.М. Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворенних за допомогою суфікса - Е-(А)- в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 343-349
1353182
  Жила В. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-12. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядаються та аналізуються особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мовній картині світу. В данной статье рассматриваются и анализируются особенности фразеологизмов с компонентом "рука" в корейской языковой ...
1353183
  Ярова І.М. Семантичні особливості фразеологізмів словенської мови з соматичним компонентом SRCE // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 135-140
1353184
  Марковська А.В. Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 34-38


  Досліджуються семантичні особливості англомовних фразеологізмів. Розглядається питання фразеологічного значення та внутрішньої форми фразеологізмів англійської мови (у британському та американському варіантах).
1353185
  Тупчієнко М. Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов"ян і сучасних східнослов"янських народів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 36-43. – ISSN 2664-4282
1353186
  Хижняк М.М. Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 223-226
1353187
  Калениченко М.М. Семантичні параметри безособових речень, які відображають стан людини (істоти), у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 382-386


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові, які відображають стан людини (істоти). Основну увагу приділено семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, ...
1353188
  Безкровна Н.В. Семантичні параметри мовної картини світу в романі І. Білика "Меч Арея" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 10-16. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються прикметні особливості мовних засобів як інструменту реалізації ідейно-художнього задуму автора в романі "Меч Арея". Проаналізовано мотиваційну модель мовного експериментування автора та її інваріанти на різних рівнях текстової ...
1353189
  Валюх З.О. Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2311-0821
1353190
  Плечелюк Г. Семантичні площини архетипу переродження у зразках сучасної української музики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 113-125. – ISSN 2310-0583
1353191
  Вяткіна Н. Семантичні проблеми референції: пряма референція, референційність, істинність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 50-67. – ISSN 0235-7941
1353192
  Жовтобрюх Н.В. Семантичні процеси в філософській термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 3-8
1353193
  Пілецька Н. Семантичні процеси в чеській економічній терміносистемі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 19-23. – (Філологія ; Вип. 19)
1353194
  Рогач Л.В. Семантичні процеси лінгвістичної термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 438-443
1353195
  Круківська О.В. Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 199-211
1353196
  Коропенко І.В. Семантичні процеси у технічній термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 23-27
1353197
  Павлова А.А. Семантичні різновиди адресатної синтаксеми // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 90-92. – ISBN 978-966-96911-8-7
1353198
  Волошина Н.В. Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності / Н.В. Волошина, С.Я. Литвак // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 39-46
1353199
  Ступак І.В. Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 83-88. – ISSN 2307-4558
1353200
  Філіп Г. Семантичні ролі мовця в кінокритиці Зигмунта Калужинського // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 194-202


  Темою статті є способи представлення кінокритика як мовця, аналізовані в категоріях семантики як семантичні ролі, що їх видіграє в текстах рецензій польський кінопубліцист 3. Калужинський. Особливістю його текстів є творення партнерського зв"язку з ...
1353201
  Лимаренко О.А. Семантичні ролі складових дивалентної структури зі складеним іменним присудком // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 302-308. – (Філологія)
1353202
  Широков В.А. Семантичні стани мовних одиниць // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 126-134
1353203
  Купчик Л. Семантичні та етимологічні особливості фразеологічних одиниць у діловій сфері (на матеріалі сучасної німецької мови) // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 127-133. – ISBN 978-966-171-786-1
1353204
  Сафонова Н. Семантичні та прагматичні компоненти категорії суб"єктної модальності драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 101-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 113-114; 14 п. – ISSN 1728-9572
1353205
  Семчинська Н. Семантичні та синтаксичні особливості темпоральних прислівників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 150-152
1353206
  Аманюк Г.В. Семантичні та словотвірні особливості у нацменуваннях особи-виготовлювача // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – C. 3-4
1353207
  Нікітіна Ф.О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології / Ф.О. Нікітіна. – К, 1987. – 30с.
1353208
  Попова О.І. Семантичні та стилістичні особливості англіцизмів у сучасній українській мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 2219-4290
1353209
  Корнієнко С.І. Семантичні та стилістичні характеристики старослов"янізмів у творах І.К. Карпенка-Карого // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 587-597. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1353210
  Шевченко М.Ю. Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 481-487
1353211
  Яремішин О. Семантичні та структурні особливості сленгових одиниць у художньому дискурсі (на матеріалі роману Е. Берджеса "Механічний апельсин") / О. Яремішин, О. Селіванова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 337-340. – ISBN 978-617-7241-66-8
1353212
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гейко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1353213
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Гейко Т. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 302 л., [3] + Додатки: л. 240-302, [3]. – Бібліогр.: л. 202-239
1353214
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Дис. ...канд. філолог. наук:12.02.05 / Піскозуб Зоряна Федорівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 173л. + Додатки: л. 169 - 171. – Бібліогр.: л. 157 - 169
1353215
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Піскозуб З.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1353216
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
1353217
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1353218
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Єфремова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1353219
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів на позначення емоційного впливу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 486-490. – Бібліогр.: Літ.: с. 489-490; 13 п. – ISSN 1729-360Х
1353220
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.04 / Олійник Тетяна Сергіївна; Тернопільський держ. педагог. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 386 л. + Додатки л.:217-386. – Бібліогр.: л.: 191-209
1353221
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Олійник Т.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1353222
  Здіховська Т. Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих виразів у прозових творах У. Самчука та Б. Лепкого // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 86-95. – ISSN 2311-5165
1353223
  Лонська Л.І. Семантичні типи буттєвих предикатів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 42-50. – (Філологічні науки)
1353224
  Бойко Н.І. Семантичні типи експресивних дієслів української мови // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С, 94-99. – (Філологічні науки)
1353225
  Гриня Н.О. Семантичні типи контрасту в англійськомовному художньому прозовому тексті // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 12-15. – ISSN 2304-5809
1353226
  Романченко А.П. Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 43-50
1353227
  Бузько С. Семантичні типи предикатів в афористичних висловах Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 169-172
1353228
  Гошилик В.Б. Семантичні типи предикатів, виражених аналітичними дієслівними номінаціями в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 105-108. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1729-360Х
1353229
  Боштан А. Семантичні типи та комунікативні функції атрибутів у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 163-169. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1353230
  Єфименко В.А. Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 422-427. – ISSN 2311-0821
1353231
  Хороз Н. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228. – ISSN 0203-9494
1353232
  Яковенко Л.І. Семантичні трансформації фразеологічних одиниць у художньому мовленні М. Стельмаха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 101-106. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1353233
  Стасюк О. Семантичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 382-391


  У статті запропоновано використання терміна "метаінтертекст" для аналізу експліцитної інтертекстуальності. Визначено семіотичну природу метаінтертексту. Описано його семантичні особливості на матеріалі парламентського дискурсу ФРН. Виявлено, що ...
1353234
  Подєнєжна Т.О. Семантичні характеристики найменувань людини за будовою тіла в англійській та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 35-47. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2075-2970
1353235
  Дьяков С.І. Семантичні чинники суб"єктності майбутнього педагога : Автореф. дис. ...кагд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Іванович Дьяков; Ін-т психол. ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1353236
  Воробйова М. Семантичні, етимологічні та структурні характеристики алюзивних неологізмів сфери культури в сучасній англійській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 162-166. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1353237
  Тріфонова О.Е. Семантичні, прагматичні та стилістичні причини застосування експлікації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 222-226
1353238
  Конопацька Я. Семантичні, структурні та функціональні особливості неологічних зворотів у сучасній французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 113-118. – ISBN 966-581-550-4
1353239
  Загнітко А. Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 13-24. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1353240
  Предибайло В. Семантично марковані лексеми зі спільним значенням "Робити, виконувати дію" (на матеріалі польської мови) // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 99-105. – (Філологія)
1353241
  Гапченко Олена Анатоліївна Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.151-172
1353242
  Гапченко Олена Анатоліївна Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 28л.
1353243
  Лебедева И.Ю. Семантческая структура лексических грапп обозначений животных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лебедева И. Ю.; БГУ. – Минск, 1985. – 18л.
1353244
  Грунтоу С.У. Семантыка мемарыяльных помнікау беларусау канца XVIII - пачатку XXI стагоддзя : аутарэф. дыс. ... канд. гістарычных навук : 07.00.07 / Грунтоу С.У. ; Дзяржауная навук. установа "Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1353245
  Алексеева М.О. Семасиологические аспекты изучения терминологии православия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 140-156. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1353246
  Борисова Т.И. Семасиологические и стилистические аспекты ремотивации в современном немецком языке : пособ. по спецкурсу / Т.И. Борисова ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 61 с.
1353247
  Ляпунов Б. Семасиологические и этимологические заметки в области славянских языков. / Б. Ляпунов. – 754-765с.
1353248
  Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков : [диссертация] / М.М. Покровский. – Москва : Университетская тип., 1895. – VIII, 124, 2 с. – Перед загл. авт.: М.М. Покровский; в конце предисл.: Михаил Покровский. - Отд. оттиск: Историко-филологический отдел Ученых записок Московского университета, т. 23
1353249
  Былинкина М.И. Семасиологические новообразования в испанском языке Аргентины. : Автореф... Канд.филол.наук: / Былинкина М.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 24л.
1353250
  Басилая Н.А. Семасиологический анализ бинарных метафорических словосочетаний / Н.А. Басилая ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1971. – 80 с. – Библиогр.: с. 73-77
1353251
  Соколова Тамара Ивановна Семасиологический и социолингвистический аспекты изучения общественно-политической лексики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Соколова Тамара Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1984. – 24л.
1353252
  Сретенская Е.Е. Семасиологическое исследование и лексикографическое описание глагольной синонимики (на матер. эмотивных глаголов соврем. англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сретенская Е.Е.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 19л.
1353253
  Звегинцев В.А. Семасиология / В.А. Звегинцев. – Москва, 1957. – 324с.
1353254
  Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Изд. 2-е испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2012. – 675, [1] с. : табл. – Предм. указ.: с. 574-580. – Библиогр.: с. 581-675. – ISBN 978-966-382-369-0
1353255
  Шилінська І.Ф. Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 478-484
1353256
  Шарманова Н. Семасіологічні етюди О.О. Потебні про "відносно невеликі розумові величини" і сучасна теорія кліше // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 43-47. – ISSN 0201-419
1353257
  Попова Л.П. Семасіологічні основи семантичної параметризації абстрактних іменників // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 138-131. – ISSN 2219-4290
1353258
   Семасіологія і словотвір. – К., 1989. – 190с.
1353259
  Вербенко И.Ю. Сематико-синтаксическая организация типов простых предложений в научном стиле русского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Вербенко И.Ю.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1353260
  Коростышевская Е.М. Сематико-синтаксическая структура и функциональные особеннсоти безличных предложений в современном русском и украинском языках : автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / Коростышевская Е. М. ; КГУ. – Киев, 1990. – 16 с.
1353261
  Миронюк Л.Ф. Сематическая типология славянских зооморфических глаголов / Л.Ф. Миронюк. – Днепропетровск, 1987. – 78с.
1353262
  Вердиева З.Н. Сематический анализ групп слов, обозначающих понятие *бедный*, *богатый* в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вердиева З.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 18л.
1353263
  Королькова И.А. Сематнико-синтаксические свойства вопросительного предложения (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Королькова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 14л.
1353264
  Волощак А.В. Семафори відкрито : поезії / А.В. Волощак. – Львів, 1961. – 75 с.
1353265
  Рихтер З.В. Семафоры в пустыне на изысканиях Туркестано-Сибирской железной дороги / З.В. Рихтер. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 223с.
1353266
  Піча Ю. Семашко Олександр Миколайович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 234-237. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1353267
  Новиков П.И. Семга. / П.И. Новиков. – Петрозаводск, 1938. – 61с.
1353268
  Верещагин Б.В. Семееды косточковых разноцветных (Hymenoptera eurytomidae) в лесных полосах Воронежской области / Б.В. Верещагин, 1953. – С. 74-77
1353269
  Олейник С.И. Семейная ассамблея : Сатир. стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1353270
  Горбачевский Ч.А. Семейная драма и проблема самоубийства в рассказе В.Т. Шаламова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 82-89. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1353271
  Макеев Г.А. Семейная жизнь и дети / Г.А. Макеев. – Волгоград, 1987. – 158с.
1353272
  Зацепин В.И. Семейная жизнь как условие человеческого счастья (Социально-психол. аспект) / В.И. Зацепин. – К., 1975. – 30с.
1353273
  Латышев И.А. Семейная жизнь японцев / И.А. Латышев. – М, 1985. – 288с.
1353274
  Новоселова Н.А. Семейная история. Рассказы, повесть / Н.А. Новоселова. – Минск, 1962. – 291с.
1353275
  Островский А.Н. Семейная картина. Пьеса / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 32с.
1353276
  Островский А.Н. Семейная картина. Пьеса / А.Н. Островский. – Москва, 1952. – 32с.
1353277
  Бохман Н. Семейная книга : моя хроника времен Советской власти / Нухим Бохман. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 439, [1] с., [8] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-378-707-7
1353278
  Михайлов В.С. Семейная кулинария / В.С. Михайлов. – М, 1989. – 37с.
1353279
  Михайлов В.С. Семейная кухня / В.С. Михайлов. – Москва : Советский спорт, 1991. – 64с. – ISBN 5-85009-247-1
1353280
  Сокольников В. Семейная линия / В. Сокольников. – Куйбышев, 1964. – 24 с.
1353281
   Семейная медицина = Сімейна медицина : всеукраинский научно-практический журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Киев, 2002-
№ 1. – 2012. – З № 2 див. "Сімейна медицина "
1353282
  Мицкевич А.М. Семейная обрядность белорусского народа. : Автореф... канд. ист.наук: / Мицкевич А.М.; АН СССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1966. – 16л.
1353283
  Курогло С.С. Семейная обрядность гагаузов в XIX - начале XX в. / С.С. Курогло. – Кишинев, 1980. – 138 с.
1353284
   Семейная обрядность народов Сибири. – М., 1980. – 240с.
1353285
  Косвен М.О. Семейная община и патронимия / М.О. Косвен. – Москва, 1963. – 220с.
1353286
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров. – Москва : Политиздат, 1982. – 223 с. : ил. – (Библиотека семейного чтения)
1353287
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 238 с. : ил. – (Библиотека семейного чтения)
1353288
  Азаров Ю. Семейная педагогика / Ю. Азаров. – Москва, 1993. – 608с.
1353289
  Кан-Калик Семейная педагогика. / Кан-Калик. – Грозный, 1984. – 71с.
1353290
  Кан-Калик Семейная педагогика. / Кан-Калик. – Грозный, 1987. – 84с.
1353291
  Капранова Л.Д. Семейная политика в Великобритании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 : Государственная семейная политика европейских стран. – С. 93-111. – ISSN 0235-5620
1353292
  Соловьев А.И. Семейная политика в странах Балтии: проблемы и перспективы развития в контексте европейского опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 147-165. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
1353293
  Леньшина Наталья Васильевна Семейная политика в условиях перехода периода : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Леньшина Наталья Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1994. – 21л.
1353294
  Авдеева М.А. Семейная политика во Франции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 34-44. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1353295
  Жирнов О.А. Семейная политика России // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 : Государственная семейная политика европейских стран. – С. 146-178. – ISSN 0235-5620
1353296
  Зубченко Л.А. Семейная политика Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 : Государственная семейная политика европейских стран. – С. 72-92. – ISSN 0235-5620
1353297
  Эйдимиллер Э.Г. Семейная психотерапия. / Э.Г. Эйдимиллер, В.В. Юстицкий. – Л., 1990. – 187с.
1353298
   Семейная реликвия. – Донецк, 1975. – 71с.
1353299
  Богат Е.М. Семейная реликвия : [сборник] / Е.М. Богат. – Москва : Советская Россия, 1985. – 240 с.
1353300
  Гордеева Е. Семейная страна // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2017. – № 33/34 (775/776), 15 сентября 2017. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364
1353301
  Горелов И.П. Семейная тайна / И.П. Горелов. – М, 1954. – 158с.
1353302
  Горбунов В.А. Семейная тайна / В.А. Горбунов. – М, 1986. – 444с.
1353303
  Берестов В.Д. Семейная фотография : стихи / В.Д. Берестов ; [ил. А.Л. Костин]. – Москва : Советский писатель, 1973. – 136 с. : ил.
1353304
  Корнев Р.Б. Семейная фотография: Пьесы. / Р.Б. Корнев. – Л., 1979. – 295с.
1353305
  Михалков С.В. Семейная хроника / С.В. Михалков. – Л., 1961. – 22с.
1353306
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / С.Т. Аксаков. – Москва, 1973. – 670с.
1353307
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / С.Т. Аксаков. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1353308
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / Аксаков С.Т. – Москва : Художественная литература, 1982. – 542 с.
1353309
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / Аксаков С.Т. – Москва : Правда, 1987. – 542 с.
1353310
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / Аксаков С.Т. – Москва : Художественная литература, 1991. – 251 с.
1353311
  Яницкий О.Н. Семейная хроника (1852 - 2002) / О.Н. Яницкий. – Москва : LVS, 2002. – 176c. – ISBN 5-901464-04-4
1353312
  Чаговец В.А. Семейная хроника Гоголей : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / [соч.] В. Чаговца. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 73 с., 6 л. ил. : ил. – На обл. назв.: О Гоголе и его предках. - Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора Летописца, кн. 16


  На тит. л. дарственная надпись: Дороому Андрею Митрофановичу на добрую память от исркенего автора 902 подпись
1353313
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания / С.Т. Аксаков. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Польза" В. Антиль и К*. – 264 с. – (Универсальная библиотека ; № 515-516)
1353314
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания / С.Т. Аксакова. – Москва : Типография Л. Степановой, 1856. – 565 с.
1353315
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания / [соч.] С.Т. Аксакова. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. А. Карцева, 1895. – [2], 436 с. – Прилож.: Прил.: Оглавление четырех нумеров журнала "Аркадские пастушки", 1804 г.; Оглавление трех нумеров "Журнала наших занятий", 1806 г. (с. 423-436)
1353316
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания Сергея Тимофеевича Аксакова : с портретом автора. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. кни гопрод. Н.Г. Мартынова, 1891. – [8], 440 с., 1 л. фронт. (портр.). – Прилож.: Оглавление четырех нумеров журнала "Адские пастушки", 1804; Оглавление трех нумеров: "Журнала наших занятий", 1906 года (с. 427-440 )
1353317
  Чивер Д. Семейная хроника Уопшотов / Д. Чивер. – Л., 1968. – 335с.
1353318
  Чивер Д. Семейная хроника Уопшотов / Д. Чивер. – Москва, 1983. – 736 с.
1353319
  Аксаков С.Т. Семейная хроника. Детские годі Багрова-внука. Аленький цветочек / Аксаков С.Т. – Краснодар : Книжное издательство, 1987. – 488 с.
1353320
  Никольский Е.В. Семейная хроника: проблемы истории и теории // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 52-64. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Рассматривается специфика особого типа прозы - романа - семейной хроники, выявляются его определяющие черты.
1353321
  Кушина А.П. Семейная экономика: 1000 советов по домоводству / А.П. Кушина, М.А. Кушин. – Тула, 1991. – 254с.
1353322
  Арсанукаева М.С. Семейно-брачные отношения у чеченцев ХІХ- нач.ХХ веков // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.20-24
1353323
   Семейно-бытовая культура. – Минск, 1981. – 254с.
1353324
  Васина Э.Л. Семейно-бытовые отношения при социализме и коммунизме / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 42с.
1353325
  Манаев К.И. Семейно-имущественніе правоотношения в СССР : Дис... доктора юридич.наук: / Манаев К.И.;. – Баку, 1973. – 368л. – Бібліогр.:л.345-368
1353326
  Кофман И.М. Семейно-имущественные отношения по новому законодательству Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Кофман И.М.; Всес. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1966. – 20л.
1353327
  Манаев Максим Ибрагимович Семейно-имущественные правоотношения в СССР : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Манаев Максим Ибрагимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Баку, 1973. – 42 с.
1353328
  Полянская Г.Н. Семейно-имущественные разделы и выделы в колхозном дворе. / Г.Н. Полянская. – М., 1948. – 60с.
1353329
  Мыхальнюк О.В. Семейно-правовые договоры и иные смежные договорные конструкции в семейном праве Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 326-341. – ISBN 978-617-566-312-7
1353330
  Махмудов М.А. Семейно-правовые средства обеспечения стабильности брака: Учеб. пособие. / М.А. Махмудов. – Душанбе, 1990. – 111с.
1353331
   Семейное воспитание. – М., 1967. – 349с.
1353332
   Семейное воспитание. – Москва, 1972. – 141с.
1353333
   Семейное воспитание : Краткий словарь. – Москва : Политиздат, 1990. – 319с.
1353334
   Семейное воспитание и подготовка молодежи к семейной жизни. – Барнаул
Ч.1. – 1989. – 172с.
1353335
   Семейное воспитание и подготовка молодежи к семейной жизни. – Барнаул
Ч.2. – 1989. – 118с.
1353336
  Довгалевская А.И. Семейное воспитание приемных детей / А.И. Довгалевская. – М, 1948. – 112с.
1353337
  Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребёнка и его значение / П.Ф. Лесгафт. – М., 1991. – 174с.
1353338
  Пархоменко Г.В. Семейное воспитание: взаимоотношение родителей с детьми / Г.В. Пархоменко. – Л., 1976. – 31с.
1353339
  Шипицына Г.М. Семейное воспитание: идеалы и традиции "малых" народов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1353340
  Лютовский Е. Семейное дело / Е. Лютовский. – Москва, 1954. – 123 с.
1353341
  Сафонов В.И. Семейное дело / В.И. Сафонов. – М., 1976. – 128с.
1353342
  Воеводин Е.В. Семейное дело / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1979. – 407с.
1353343
  Воеводин Е.В. Семейное дело / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1982. – 663с.
1353344
  Щербакова В. Семейное дело клана Аньелли // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 26 (1323). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Основатель ФИАТ Джованни Аньелли и первая модель его компании, созданная в 1899 году на базе самоходной повозки инженера Чеирано.
1353345
  Жиляева С.К. Семейное законодательство России 1917 - 1918 годов - опыт историко-правового анализа / С.К. Жиляева, А.А. Жиляева // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 1812-3805
1353346
   Семейное крестьянское хозяйство и проблема кооперирования современной китайской деревни. – М., 1986. – 89с.
1353347
  Якунина А.Н. Семейное образование в России и США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 96-104. – ISSN 0869-561Х
1353348
  Зараев М. Семейное поле / М. Зараев. – М, 1985. – 288с.
1353349
  Асадов А. Семейное право : по материалам Азербайджана / Азиз Асадов ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1959. – 224 с.
1353350
  Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М, 1967. – 224с.
1353351
  Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М, 1971. – 293с.
1353352
   Семейное право. – Алма-Ата, 1984. – 248с.
1353353
  Антокольская М.В. Семейное право : учебник для студ. высш. учеб. завед. по спец. "Юриспруденция" / М.В. Антокольская. – Москва : Юристъ, 1999. – 366 с. – ISBN 5-7357-0160-0
1353354
  Муратова С.А. Семейное право : Учебное пособие / С.А. Муратова, Н.Ю. Тарсамаева. – Москва : Новый Юрист, 1999. – 272с. – ISBN 5-7969-0061-7
1353355
  Антокольская М.В. Семейное право : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец."Юриспруденция" / М.В. Антокольская. – Изд. 2-е, перераб., и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 366 с. – ISBN 5-7975-0234-8
1353356
  Рузакова О.А. Семейное право : Учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. – Москва : Экзамен, 2003. – 256 с. – ISBN 5-94692-403-6; 5-7858-0115-9
1353357
  Гомола А.И. Семейное право : учебник для студ. образовательных учреждений среднего профессионального образования. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Академия, 2008. – 128с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4793-5
1353358
  Гопанчук В.С. Семейное право (вопросы и ответы) / В.С. Гопанчук. – Київ : МАУП, 1998. – 68с.
1353359
  Боднар Т. Семейное право в системе права Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 136-142


  В статье на основе исследования содержания Семейного кодекса Украины, а также взглядов и идей украинских и зарубежных ученых приводятся дополнительные аргументы относительно определения места семейного права в современной системе права Украины. С ...
1353360
  Надарейшвили Г.Н. Семейное право в феодальной Грузии : Автореф... Канд.юрид.наук: / Надарейшвили Г.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 20л.
1353361
   Семейное право зарубежных европейских социалистических стран. – М., 1979. – 387с.
1353362
  Ворожейкин Е.М. Семейное право и народонаселение / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1976. – 88с.
1353363
  Королев Ю.А. Семейное право России : Учебное пособие / Ю.А. Королев. – Москва : Юридическая литература, 1999. – 336с. – ISBN 5-7260-0937-1
1353364
  Бакиева Г.Т. Семейное право у сибирских татар в XVIII - начале XX века // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 158-171. – ISSN 0869-5415
1353365
   Семейное право Украины : учебник / Кивалов С.В. [ и др. ] ; под ред. Ю.С. Червоного ; МОН Украины ; Одесская нац. юрид.акад. – Киев : Правова єдність, 2009. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-15-3
1353366
  Уварова Л.З. Семейное сходство / Л.З. Уварова. – М, 1974. – 78с.
1353367
  Толстой Л.Н. Семейное счастье / Л.Н. Толстой. – Москва, 1941. – 128с.
1353368
  Водопьянов М.В. Семейное счастье / М.В. Водопьянов, Ю. Лаптев. – Москва-Ленинград, 1945. – 124с.
1353369
  Вигдорова Ф.А. Семейное счастье / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1962. – 284с.
1353370
  Толстой Л.Н. Семейное счастье / Л.Н. Толстой. – Красноярск, 1986. – 298с.
1353371
  Рэдкомб Л. Семейное счастье : роман / Люси Рэдкомб. – Москва : Панорама, 2000. – 182, [9] с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1119-6
1353372
  Вигдорова Ф.А. Семейное счастье.Любимая улица / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1965. – 527с.
1353373
  Толстой Л.Н. Семейное счастье; Декабристы / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1985. – 112с.
1353374
  Гинзбург Н. Семейные беседы : Романы, повести, рассказы / Н. Гинзбург. – Москва : Радуга, 1989. – 441с.
1353375
  Гергишанов Т. Семейные будни, или Нежность на каждый день / Т. Гергишанов; Пер. с болг. – Москва : Ркспублика, 1992. – 144с. – ((Б-чка семейного чтения))
1353376
  Загидулин А.А. Семейные быт татарских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Загидулин А.А.;. – М, 1966. – 20л.
1353377
  Загидулин А.А. Семейные быт татарских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Загидулин А.А.;. – М, 1966. – 20л.
1353378
  Талвест М. Семейные вопросы : комедия в 1-м. д. / М. Талвест. – Москва : Искусство, 1953. – 24 с.
1353379
  Талвест М. Семейные вопросы : комедия / Май Талвест ; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1985. – 110 с.
1353380
  Толычова Т. Семейные записки / [соч.] Т. Толычовой [псевд.]. – 2-е изд. – Москва : тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1903. – [8], 194 с.
1353381
  Хилтунен В.Р. Семейные клубы / В.Р. Хилтунен. – М., 1987. – 94с.
1353382
  Захарова В.Г. Семейные неприятности / В.Г. Захарова. – Иркутск, 1983. – 222с.
1353383
  Сурхаско Ю.Ю. Семейные обряды и верования карел, конец 19 - начало 20 века / Ю.Ю. Сурхаско. – Л, 1985. – 172с.
1353384
  Устинова М.Я. Семейные обряды латышского городского начеления. в ХХ в. / М.Я. Устинова. – М., 1980. – 167с.
1353385
  Лиханов А.А. Семейные обстоятельства : Трилогия / А.А. Лиханов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 526с.
1353386
  Белоиван Лора Семейные обстоятельства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 74-80 : фото
1353387
  Лиханов А.А. Семейные обстоятельства: Трилогия. / А.А. Лиханов. – Минск, 1982. – 510с.
1353388
  Люблинская А.А. Семейные отношения и их влияние на детей. / А.А. Люблинская. – Ленинград : Молодая гвардия, 1940. – 72 с.
1353389
  Афанасьева Т.М. Семейные портреты / Афанасьева Т.М. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с. : ил.
1353390
  Афанасьева Т.М. Семейные портреты / Т.М. Афанасьева. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 320с.
1353391
  Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР / Е.М. Ворожейкин. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 336с.
1353392
  Коржинский В.В. Семейные разделы по Земельному Кодексу РСФСР. / В.В. Коржинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1925. – 31 с.
1353393
  Харченко В.К. Семейные родословные: функции имени собственного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 89--95. – Бібліогр.: Лит.: с. 94-95; 6 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1353394
  Герасимов И.А. Семейные романы / И.А. Герасимов. – М., 1985. – 575с.
1353395
   Семейные ссоры - удар по иммунитету : GEOскоп. Психосоматика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 164 : Фото. – ISSN 1029-5828
1353396
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Семейные тайны : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1986. – 286 с.
1353397
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Семейные тайны : романы. повесть / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Известия, 1987. – 573 с.
1353398
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Семейные тайны : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1991. – 381 с.
1353399
  Суслопарова Л.Д. Семейные традиции / Л.Д. Суслопарова. – М., 1979. – 95с.
1353400
  Альварес А.М. Семейные узы. Смятение чувств : Смятение чувств / Анна Мария Альварес. – Минск : Современный литератор, 2003. – 346, [3] с. – ISBN 985-14-0180-3
1353401
  Коваль Л.М. Семейные ценности // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 1 (17). – С. 95-98


  Династии библиотекарей в России.
1353402
  Медянкина Мария Семейные ценности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 56-57 : фото
1353403
  Виноградова Л.Н. Семейные ценности традиционной культуры: аксиологический аспект изучения славянских проклятий // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 29-34. – ISSN 0132-1366


  Анализируются украинско-белорусские и южнославянские злоречения, тематика которых ограничена рамками "семейной модели".
1353404
  Евдокимов Д.В. Семейный альбом / Д.В. Евдокимов. – М., 1982. – 48с.
1353405
  Стил Д. Семейный альбом : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-01577-1
1353406
  Матусовский М.Л. Семейный альбом. / М.Л. Матусовский. – М., 1983. – 432с.
1353407
  Бикбулатов Н.В. Семейный быт башкир, XIX-XX вв. / Н.В. Бикбулатов, Ф.Ф. Фатыхова ; АН ССС, Урал. отд-ние, Башк. науч. центр, Ин-т яз. и лит. – Москва : Наука, 1991. – 189 с. – Библиогр.: с. 184-188
1353408
  Басаева К.Д. Семейный быт народов СССР / авт. К.Д. Басаева ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : [б. и.], 1990. – 520 с.
1353409
  Исмаилова М.Ш. Семейный быт чеченцев в прошлом. (По данным этнографии) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Исмаилова М.Ш.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Тбилиси, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1353410
  Белова Н.Ф. Семейный бюджет : (стат. аспект) / Н.Ф. Белова, И.И. Дмитричев. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 141, [2] с. : ил. – (Социальная статистика). – ISBN 5-279-00298-4
1353411
  Синельников Семейный детектив : пьесы / Синельников, И. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 331с. – ISBN 5-333-00572-9
1353412
  Гладковская Е.И. Семейный договор как основание изменения законного режима имущества супругов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 3 (25). – С. 116-124. – (Юридические науки ; вып. 3 (25)). – ISSN 1995-4190
1353413
  Верб Л.Я. Семейный долг / Л.Я. Верб. – Ленинград, 1978. – 32с.
1353414
  Каннинг В. Семейный заговор = The rainbird pattern : роман / Виктор Каннинг ; [пер. с англ.: К. Мазур, А.Казаков] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.231-430. – ISBN 5-88374-003-0
1353415
   Семейный и арендрый подряд в животноводстве. – М., 1990. – 261с.
1353416
  Копанев Н.Г. Семейный и личный подряд на селе. / Н.Г. Копанев, Г.В. Чубуков. – М., 1989. – 287с.
1353417
   Семейный и опекунский кодекс Польской Народной Республики. – Варшава, 1979. – 108с.
1353418
   Семейный иллюстрированный календарь. – Санкт-Петербург : Типография и литография Л.Бермана и Г.Рабиновича, 1876. – 164, [12] с. – Экз. деф. : отсутств.посл.стр.
1353419
  Лиходеев Л.И. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала : роман : [в 3-х частях] / Л.И. Лиходеев. – Москва : Московский рабочий. – ISBN 5-239-01256-3
[Ч. 2] : Сторож брату своему. – 1991. – 668 с.
1353420
  Лиходеев Л.И. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала (Отречение) : роман / Л.И. Лиходеев. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 639 с. – ISBN 5-239-00878-7
1353421
  Могилевская Г.Л. Семейный климат / Г.Л. Могилевская. – М., 1973. – 96с.
1353422
   Семейный кодекс Украины : научно-практический комментарий / Кивалов С.В., Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М.; Одесская нац. юридическая академия; отв. ред. Червонный Ю.С. – Киев : Правова єдність, 2008. – 456с. – На обкл. назва: Научно-практический комментарий семейного кодекса Украины. – ISBN 978-966-8533-94-5
1353423
  Комов В.Е. Семейный конфликт. Сатирические рассказы и зарисовки. / В.Е. Комов. – Орел, 1960. – 147с.
1353424
  Суфтин Г.И. Семейный крест / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1962. – 180с.
1353425
  Моруа А. Семейный круг. Новеллы. Письма незнакомке. Открытое письмо молодому человеку. Афоризмы / А. Моруа. – Москва, 1989. – 623с.
1353426
  Солодарь Ц.С. Семейный обед / Ц.С. Солодарь. – Москва : Искусство, 1975. – 160 с.
1353427
  Жуков Борис Семейный отдых на Фолклендах : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-126 : Іл.
1353428
   Семейный отдых: куда поехать этим летом с детьми? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 48-51 : фото
1353429
  Божинская Н. Семейный переплет / Н. Божинская. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927. – 31 с.
1353430
   Семейный подряд на арендной основе. – М., 1989. – 108с.
1353431
  Аносова К. Семейный портрет в интерьере // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-75
1353432
  Хатуева Б.И. Семейный праздник : повесть / Б.И. Хатуева. – Черкесск : Карачаево-Черкесское кн.изд., 1960. – 104 с.
1353433
  Мушкина Е.Р. Семейный разговор / Е.Р. Мушкина. – Москва, 1985. – 191с.
1353434
  Лисовая Елена Семейный сад // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 44-47 : фото
1353435
   Семейный собеседник. – Тула, 1989. – 397 с.
1353436
  Гранильщиков Ю.В. Семейный туризм / Ю.В. Гранильщиков. – Москва : Профиздат, 1983. – 111с.
1353437
  Мокроусова Е.Г. Семейный фотоархив наследников архитектора Христиана Скведера / Е.Г. Мокроусова, С. Никетич // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 253-265. – ISBN 978-966-927-169-3
1353438
  Сергеев Д.Г. Семейский сруб / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1978. – 400с.
1353439
   Семейства богов, духи-обереги и сверхъестественные силы : Досье. Религия и вера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 128-129 : Карта. – ISSN 1029-5828
1353440
  Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез = The families of interleukins: biology and oncogenesis / Н.М. Бережная ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 574, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 470-569. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1355-1
1353441
  Рыбаков В.Н. Семейства линий с заданным расположением бинормалей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыбаков В.Н.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 4 с.
1353442
  Суворов Г.Д. Семейства плоских топологических отображений / Г.Д. Суворов. – Новосибирск, 1965. – 266 с.
1353443
  Шуликовский В.И. Семейства сетей в пространства аффинной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шуликовский В.И.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1951. – 8 с.
1353444
   Семейство Cramineae // Арктическая флора СССР : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР / АН СССР, Ботан. ин-т ; под ред. А.И.Толмачева. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – Вып. 2 : Семейство Gramineae / [сост. О.В. Ребристая и др.]. – С. 1-274
1353445
  Тимаков В.Д. Семейство Mycoplasmataceae и L-формы бактерий / В.Д. Тимаков, Г.Я. Каган. – Москва : Медицина, 1967. – 336с.
1353446
  Терехин Э.С. Семейство Orobanchaceae / Э.С. Терехин, З.И. Никитичева. – Ленинград : Наука, 1981. – 228с.
1353447
  Патарая Л.М. Семейство Polypodiceae во флоре Аджарии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Патарая Л.М.; МП РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 18л.
1353448
  Богучарский В.Я. Семейство Бестужевых : с 6 портретами : историко-литературный очерк / В. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 245-300. – Без тит. л. и обл. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттск: Мир Божий.1902, № 9, с. 245-300
1353449
  Иванина Л.И. Семейство геснериеых / Л.И. Иванина. – Ленинград, 1967. – 127с.
1353450
  Барсуков В.В. Семейство зубаток (Anarhichadidae) / В.В. Барсуков. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР
Т. 5, Вып. 5 : Рыбы. – 1959. – 171 с. : ил., табл.
1353451
  Молчанов А.В. Семейство икромечущих зубастых карпов / А.В. Молчанов; Плавильщиков Н.Н. – М., 1948. – 24с.
1353452
  Кауфман Ф. Семейство кишечных бактерий / Ф. Кауфман. – Москва, 1959. – 355 с.
1353453
  Оляницкая Л.Г. Семейство мальвовых -- Malvaceae в природе и в культуре на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оляницкая Л. Г. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 22 с.
1353454
  Фесенко Е.Г. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество / Е.Г. Фесенко. – Москва : Атомиздат, 1972. – 248 с.
1353455
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : исторический рассказ А.А. Васильчикова, напис. на основании печ. изв., подлинных писем, бумаг и семейных преданий. – Москва : Тип. Грачева и К°, 1869. – [2], IV, 603 с.
1353456
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1. – 1880. – 620 с. разд. паг. : 1 л. портр. (фронт.), 2 л. портр. – Текст на рус. и франц. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
1353457
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 1. – 1880. – IV, 558, XXI с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. портр. – Текст на рус. и франц. яз.
1353458
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 1. – 1882. – IV, 530 с., 1 л. портр. (фронт.). – Текст на рус. и франц. яз.
1353459
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 2. – 1887. – [2], IV, 603 с. – Текст на рус. и франц. яз.
1353460
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Изд. А. Брикнера ; Тип. М. Стасюлевича
Т. 5 : Приложения к биографии князя А.К. Разумовского. – 1894. – VI, 398 с., 1 л. портр. (фронт.). – Текст на рус. и франц. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
1353461
   Семейство СУБД "Копас". – М., 1987. – 66с.
1353462
  Пимпирева Е.Г. Семейство у бессарабских болгар в постсоциалистический период - роли, нормы, ценности // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 4-11. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
1353463
  Гидаш А.Ф. Семейство Фицеков / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1948. – 64 с.
1353464
  Нексе М.А. Семейство Франк / М.А. Нексе. – М-Берлин. – 140с.
1353465
  Чернев И. Семейщина : роман / И. Чернев ; [ил.: И. Николаевцев]. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 624 с.
1353466
  Чернев И. Семейщина : летопись родного села : роман / Чернев И. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 863 с.
1353467
  Чернев И. Семейщина : летопись родного села : роман / Чернев И. ; [предисл. А. Яновского ; ил.: В.В. Локшин]. – Москва : Сов. писатель, 1974. – 726 с.
1353468
  Леміш Н.Є. Семема як tertium comparationis у дослідженні каузального комплексу в різноструктурних мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 274-283


  Статтю присвячено обгрунтуванню вибору семеми як tertium comparationis у крослінгвальному вивченні каузального комплексу. З цією метою уточнюється значення поняття семема в лінгвістиці; за допомогою дефініційного аналізу виокремлюються семеми ...
1353469
  Сергеева И.А. Семён Ан-ский и повременное издание "Еврейский мир" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 48-72. – ISSN 2222-4203
1353470
  Сергєєва І.А. Семен Ан-ський - письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 139-154. – ISBN 966-02-3854-1
1353471
  Сарабьянов Д. Семен Афанасьевич Чуйков / Д. Сарабьянов. – М., 1958. – 162с.
1353472
  Богданов А.А. Семен Афанасьевич Чуйков / А.А. Богданов. – Москва : Художник РСФСР, 1970. – 58, [6] с. : ил.
1353473
   Семен Борисович Межинский. – М, 1949. – 12с.
1353474
  Гуржій І.О. Семен Гаркуша / І.О. Гуржій. – Київ, 1962. – 38с.
1353475
  Ле І. Семен Голубар : Повість-біографія знатного шахтаря Криворіжжя / І. Ле. – Київ : Держтехвидав України, 1950. – 88с.
1353476
  Капраль М. Семен Гребінка - керівник Богоявленського та Старопігійського братства на початку XVIII століття // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 123-130. – ISBN 978-966-7379-92-6
1353477
  Трофимов А.С. Семен Григорьевич Мухин / А.С. Трофимов. – Л, 1986. – 134с.
1353478
   Семен Григорьевич Мухин. 1891-1972: Живопись : Каталог выставки. – Москва, 1992. – 30с.
1353479
  Кауфман Л.С. Семен Гулак-Артемовский / Л.С. Кауфман. – Киев, 1981. – 52с.
1353480
  Кауфман Л.С. Семен Гулак-Артемовський / Л.С. Кауфман. – К., 1973. – 38с.
1353481
  Донець Т. Семен Гулак-Артемовський // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 9-11. – ISSN 1814-5078


  200 років від дня народження уславленого сина української землі Семена Гулака-Артемовського, композитора і співака, автора класичної української опери "Запорожець за Дунаєм".
1353482
  Туркевич В. Семен Гулак-Артемовський... екстрасенс // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 49-51
1353483
  Гаджилова Г. Семен Гулак-Артемовський: життєві і творчі колізії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 17-28. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто біографію і драматургічну спадщину С. Гулака-Артемовського, оперного співака, композитора і драматурга, автора української комічної опери "Запорожець за Дунаєм" як класичного національного зразка цього жанру
1353484
  Литвинов В.М. Семен Данилов / В.М. Литвинов. – Москва, 1971. – 174с.
1353485
  Бутич І. Семен Данилович Пількевич // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 115-120. – ISBN 966725001-6


  До 100-річчя від дня народження талановитого організатора та будівничого архівної справи в Україні.
1353486
  Белов М.И. Семен Дежнев / М.И. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Морской транспорт, 1955. – 155 с., [1] л. карт. : ил.
1353487
  Демин Л.М. Семен Дежнев / Л.М. Демин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 332с. – (Жизнь замечательных людей)
1353488
  Оглоблин Н. Семен Дежнев (1638-1671 гг.) / Н. Оглоблин. – Киев. – [58] с.
1353489
  Белов М.И. Семен Дежнев (1648-1948) : К трехсотлетию открытия пролива между Азией и Америкой / М.И. Белов. – Москва : Главсевморпути, 1948. – 168с.
1353490
  Самойлов В.А. Семен Дежнев и его время. / В.А. Самойлов. – М, 1945. – 151с.
1353491
  Пролубников А.В. Семен Ефимович Десницкий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.94-110. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1353492
  Скакальська І. Семен Жук - від діяча "Просвіти" до депутата Сейму // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 11-37. – ISBN 978-966-373-838-3
1353493
  Кониський О.Я. Семен Жук і його родичі. Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу : [роман] / Олександр Кониський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 299, [1] с. – ISBN 978-617-673-875-6
1353494
  Довнар-Запольский М.В. Семен Иванович Гамалея. – [Санкт-Петербург], 1915. – С. 27-37. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Масонство в его прошлом и настоящем: [Сб.] / под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова.. [М., 1915], т. 2, с. 27—37
1353495
  Исакова О.В. Семен Исаакович Вольфкович / О.В. Исакова. – Москва : АН СССР, 1951. – 72 с.
1353496
  Исакова О.В. Семен Исаакович Вольфкович / О.В. Исакова. – М, 1966. – 135с.
1353497
  Акаловський І.В. Семен Ісакович Тетельбаум / І.В. Акаловський, В.В. Огієвський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1960. – 32 с. – (Вчені Української РСР / АН УРСР)
1353498
  Кенель А.А. Семен Кадышев / А.А. Кенель. – Москва : Советский композитор, 1962. – 32 с.
1353499
   Семен Ковбель // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 25


  Некролог: Семен Ковбель — український поет, драматург, гуморист.
1353500
   Семен Котко. – Ленинград, 1960. – 32с.
1353501
  Михайличенко Д. Семен Кузнець і харківська вища економічна школа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 10-22. – ISSN 1682-2366
1353502
   Семен Кукурудза = Semen Kukurudza. Biobibliographical guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 110с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.14). – ISBN 966-613-218-8
1353503
  Радевич-Винницька Семен Масний: штрихи з життя і науково-педагогічної діяльності // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 84-92
1353504
   Семен Моисеевич Эйкельман: скульптура. Кат. выст.. – М., 1989. – 40с.
1353505
  Скорульська Р. Семен Надсон і діячі Київського Парнасу // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 55-57. – ISSN 0130-7037
1353506
  Зборовський А. Семен Неживий живий у нашій пам"яті // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 4


  Презентація книги "Семен Неживий - лицар Холодного Яру" головного редактора газети "Культура і життя" Євгена Букета.
1353507
  Черняк А.Я. Семен Николаевич Ванков / А.Я. Черняк. – М, 1984. – 174с.
1353508
  Мушкетик Ю.М. Семен Палий : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 336с.
1353509
  Мушкетик Ю.М. Семен Палий : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 272с.
1353510
  Мушкетик Ю.М. Семен Палій : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 392с.
1353511
  Журавльов Д.В. Семен Палій // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 215-218. – ISBN 978-966-14-1182-0
1353512
  Гордійчук М. Семен Палій і його роль у поразці мазепмнського визвольного повстання 1708-1709 рр. // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-493-651-1
1353513
  Танський Г. Семен Палій: історія і легендаріум // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 11
1353514
  Мірчук П. Семен Палій: Перехід від Козаччини до Гайдамаччини // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 53-57
1353515
  Кочин Н.И. Семен Пахарев / Н.И. Кочин. – Москва, 1981. – 416 с.
1353516
   Семен Петлюра // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 413-422. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1353517
  Соколова Т. Семен Петрович Восков / Т. Соколова. – Л., 1947. – 39с.
1353518
   Семен Підгайний // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 23


  Некролог. Семен Підгайний — український учений — історик, археограф, автор спогадів про українську інтелігенцію на Соловецьких островах, член-основоположник УРДП, 1948 року — перший з черги державний секретар реорганізованого ДЦ УНР.
1353519
  Макина М.А. Семен Подъячев / М.А. Макина. – М : Советская Россия, 1981. – 148 с.
1353520
  Холодилин Н.Н. Семен Прокофьевич Власов / Н.Н. Холодилин, А.Н. Холодилин. – Ленинград : Наука, 1988. – 135 с.
1353521
  Асеев Н.Н. Семен Проскаков : стихотворения к материалам по истории гражд. войны / Н.Н. Асеев. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 52 с.
1353522
   Семен Романович Сергиенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ашхабад, 1980. – 160с.
1353523
  Юринець Я.І. Семен Семковський і становлення філософії природознавства в Україні у 1920–1930 рр. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 84-90. – ISSN 1996-9872
1353524
  Чумак В.Г. Семен Скляренко. (1901-1962) / В.Г. Чумак. – К., 1972. – 246с.
1353525
  Грицай М.С. Семен Скляренко. Нарис життя і творчості / М.С. Грицай. – Київ : Дніпро, 1980. – 180с. – (Літературний портрет)
1353526
  Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов - сибирский картограф и географ : 1642 - после 1720 гг. / Л.А. Гольденберг; отв. ред. А.В. Ефимов. – Москва : Наука, 1965. – 262 с.
1353527
  Федоров-Давыдов Семен Федорович Щедрин. 1745-1804 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 24с.
1353528
  Харкевич О.С. Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження) / О.С. Харкевич, І.О. Дудка // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 4. – С. 385-394. – ISSN 0372-4123
1353529
   Семен Фурман: сб.. – М., 1988. – 158с.
1353530
  Ханін С. Семен Ханін: "В Україні найбільший "злочинець" - "білий" бізнес" / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 14-16
1353531
  Сарабьянов Д.В. Семен Чуйков / Д.В. Сарабьянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1976. – 266с.
1353532
   Семен Яковлевич Брауде : указ. лит. – Киев : Наукова думка, 1981. – 42 с., 1 л. портр : портр. – (Биобиблиография ученых УССР)
1353533
  Малиновская Э.Л. Семен Яковлевич Вольфсон // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 55-61. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Создатель белорусской школы философии и социологи.
1353534
  Шведер Е.И. Семен Яковлевич Надсон / Е. Шведер. – Москва : Изд. под ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1917. – 30 с. : портр. – Прилож. к журн. "Юная Россия", № 1, 1918 г. – (Библиотека для семьи и школы)
1353535
   Семен Яковлевич Петренко (к 90-летию со дня рождения) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 70-72. – ISSN 0041-5804
1353536
  Кротова О.А. Семена-драже / О.А. Кротова. – М, 1964. – 31с.
1353537
  Глушаков В.С. Семена / В.С. Глушаков. – Минск, 1981. – 199с.
1353538
   Семена братства: литовские рассказы. – Москва : Художественная литература, 1975. – 381с.
1353539
   Семена добра. – М., 1988. – 174с.
1353540
  Мельников П.И. Семена жизни / П.И. Мельников. – Москва, 1964. – 543с.
1353541
  Заленский В. Семена и их прорастание / В. Заленский. – С. 1-20. – Отдельный оттиск
1353542
  Голованова В. Семена и корни / В. Голованова. – Ярославль, 1968. – 47с.
1353543
  Леньков П.В. Семена кормовых трав / П.В. Леньков. – М, 1928. – 141с.
1353544
  Леньков П.В. Семена кормовых трав / П.В. Леньков. – М.-Л, 1931. – 104с.
1353545
  Хаппалаев Ю.Р. Семена ложатся в борозду : избр. стихи и поэмы / Ю.Р. Хаппалаев. – Москва : Современник, 1976. – 240 с.
1353546
  Леньков П.В. Семена полевых сорных растений Европейской части СССР / П.В. Леньков. – М.-Л, 1932. – 244с.
1353547
  Любовцев В.И. Семена прорастают сегодня. / В.И. Любовцев. – М., 1963. – 29с.
1353548
   Семена сельскохозяйственных культур. – Изд. офиц. – Москва, 1988. – 32 с.
1353549
  Доброхотов В.Н. Семена сорных растений / В.Н. Доброхотов. – Москва : Сельхозиздат, 1961. – 414 с. – 50 цветных таблиц в приложении
1353550
  Клейменов П.Д. Семена. / П.Д. Клейменов, Гольц-Гауэр. – М, 1926. – 100с.
1353551
   Семененко Микола Пантелеймонович (1905-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 426-427. – ISBN 978-966-439-754-1
1353552
   Семенець Олег Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 427. – ISBN 978-966-439-754-1
1353553
  Шидловський П.С. Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам"яток та можливості його інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто Семенівський комплекс пізньопалеотичних пам"яток та можливості його інтерпретування. The article considers the economical-cultural interpretation of the Upper Paleolithic sites of Middle Dnieper area by the analisis of Semenivka ...
1353554
   Семенки - від сина до батька : До 120-річчя з дня народження Михайла Семенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 1, 16


  Із листів Р.М. Семенка до редакцій газет "Литературная Россия" та "Московский Литератор" від 28 липня 1989 року, до В.П. Петренка. Із спогадів Р.М. Семенка про батька в інтерв"ю канівській газеті "Дніпрова зірка" 1991 р.
1353555
  Петренко В. Семенки - від сина до батька // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 16


  Спогади Володимира Івановича Петренка, дисидента-шістдесятника з м. Каннева про українського поета Михайля Семенка
1353556
   Семенко Михайло (Михайль) Васильович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 249-262
1353557
   Семенная продуктивность и вегетативное размножение цветочных растений.. – Кишинев, 1982. – 88с.
1353558
  Старикова В.В. Семенная продуктивность некоторых видов бобовых в условиях луговой степи. : Автореф... канд. биол.наук: / Старикова В.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 27л.
1353559
  Джураев И. Семенная продуктивность сорных растений в орошаемой зоне Самаркандской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Джураев И.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1967. – 20л.
1353560
  Бессонова В.П. Семенное возобновление древесных растений и промышленные поллютанты (SO2 и NO2) / В.П. Бессонова, Т.И. Юсыпова ; МОНУ ; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье : [б. и.], 2001. – 193 с. – ISBN 966--599-108-6
1353561
  Комарова Т.А. Семенное возобновление растений на свежих гарях (леса Южного Сихотэ-Алиня) / Т.А. Комарова. – Владивосток, 1986. – 221с.
1353562
  Скупченко Б.К. Семенное размножение туранговых тополей. : Автореф... канд.биол.наук: / Скупченко Б.К.; Акад.наук Казах.ССР.Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1952. – 12 с.
1353563
  Журавлев П.Д. Семенной материал и его качества. Главнейшие хлеба / П.Д. Журавлев. – М.-Л., 1930. – 160с.
1353564
  Алексеев Е.В. Семено-лесосечные рубки / Е.В. Алексеев. – Київ : [издание автора], 1927. – 72 с. – Библиогр.: с. 70-72
1353565
  Алдан-Семенов Семенов-Тян-Шанский / А.И. Алдан-Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 304 с. – (Жизнь замечательных людей)
1353566
   Семенов Володимир Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 427. – ISBN 978-966-439-754-1
1353567
  Мартынова Мария Семенов и Городец: там где живет сказка : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 74-75 : Фото
1353568
  Короткий В.А. Семенов Тянь-Шанський Петро Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 297. – ISBN 966-06-0393-2
1353569
  Баронец В. Семенова : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 105-112. – ISSN 0321-1878
1353570
  Скупченко Л.А. Семеноведение борщевика на Севере / Л.А. Скупченко. – Ленинград : Наука, 1989. – 117с.
1353571
  Гриценко В.В. Семеноведение полевых культур : учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / В.В. Гриценко, З.М. Калошина. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1976. – 256 с.
1353572
  Пухонта Н.В. Семеноводство в СССР: правовые вопросы / Н.В. Пухонта. – Минск, 1985. – 111с.
1353573
  Грюнер М.Н. Семеноводство важнейших растений и сахарной свеклы / М.Н. Грюнер. – К., 1927. – 272с.
1353574
   Семеноводство и семенной контроль.. – М., 1981. – 335с.
1353575
   Семеноводство и сортовые посевы по зерновым и картофелю в Ивановской области.. – Иваново, 1938. – 120с.
1353576
  Силенко З.В. Семеноводство кормовых корнеплодов / З.В. Силенко. – М., 1951. – 72с.
1353577
  Зеленский С.А. Семеноводство кормовых трав на Кубани. / С.А. Зеленский, Н.И. Зеленская. – Краснодар, 1951. – 104с.
1353578
  Соловьев Н.Г. Семеноводство многолетних кормовых трав / Н.Г. Соловьев. – М., 1950. – 88с.
1353579
  Травин И.С. Семеноводство многолетних трав / И.С. Травин. – Москва : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1947. – 261с.
1353580
  Шаин С.С. Семеноводство многолетних трав в СССР / С.С. Шаин. – М., 1950. – 24с.
1353581
  Шаин С.С. Семеноводство многолетних трав в СССР. / С.С. Шаин. – М., 1950. – 24с.
1353582
   Семеноводство многолетних трав на Ставрополье.. – Ставрополь, 1953. – 176с.
1353583
  Хоуторн Л. Семеноводство овощных и цветочных культур / Л. Хоуторн, Л. Поллард. – Москва, 1957. – 469 с.
1353584
  Николаенко Н.П. Семеноводство цветочных культур открытого грунта / Н.П. Николаенко. – Москва - Ленинград, 1950. – 76 с.
1353585
  Сущевский М.Г. Семеноводческий совхоз "Бейсу-Ковче" / М.Г. Сущевский, А.А. Новиков. – М., 1939. – 39с.
1353586
  Рынкевич В.П. Семеновская застава / В.П. Рынкевич. – Москва, 1986. – 399 с.
1353587
  Лапин В.В. Семеновская история: (О восстании лейб-гвардии Семенов. полка, 16-18 окт. 1920 г.) / В.В. Лапин. – Л., 1991. – 251с.
1353588
  Новикова Е.Е. Семеновский сувенир / Е.Е. Новикова, И.К. Сорокин. – Горький, 1987. – 142с.
1353589
  Курас І. Сементовський Костянтин Максимович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 544-545. – ISBN 966-642-207-7
1353590
   Семену Ароновичу Ваксману - 80! // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 3-7 : фото. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
1353591
   Семенчук Іван Романович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 292. – ISBN 978-966-2726-03-9
1353592
   Семенчук Іван Романович (1924-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 427-428. – ISBN 978-966-439-754-1
1353593
   Семенюк Григорій Фокович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 428-429. – ISBN 978-966-439-754-1
1353594
   Семенюк Григорій Фокович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Тіщенко, Л. Герасименко ; за наук. ред. О. Сербіна ; передм. О. Астаф"єва]. – Київ : Київський університет, 2018. – 181, [1] с. – Алф. покажч. пр.: с. 152-166. - Імен. покажч.: с. 167-180. – ISBN 978-966-439-976-7
1353595
   Семенюк Едуард Павлович : біобібліогр. покажчик / [М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України ; уклад.: О.В. Мельников, О.М. Василишин]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 71, [3] с. – (Вчені Національного лісотехнічного університету України). – ISBN 978-966-322-201-1
1353596
   Семенько Михайло Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 428. – ISBN 978-966-439-754-1
1353597
  Захарченко П. Семеньский рух в Україні у контексті антигетьманского повстання / П. Захарченко. – Київ, 1997
1353598
  Чухліб Т. Семерій Наливайко (1565-1597) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 34-39


  Северин Наливайко — козацький отаман, керівник антишляхетського повстання 1594–1596 років в Речі Посполитій.
1353599
  Ківі А. Семеро братів = Seitseman veljesta : Роман / Алексис Ківі; З фінської пер. О.Завгородній. – Львів : Кальварія, 2003. – 300 с. – ISBN 966-663-114-8
1353600
  Киви А. Семеро братьев / А. Киви. – Москва ; Ленинград, 1935. – 447 с.
1353601
  Киви А. Семеро братьев / А. Киви. – Петрозаводск, 1951. – 303с.
1353602
  Киви А. Семеро братьев / А. Киви. – Москва-Л., 1961. – 331с.
1353603
  Грибачев Н.М. Семеро в Америке / Н.М. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1956. – 178с.
1353604
  Семин В.Н. Семеро в одном доме. / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 478с.
1353605
  Жигилій В.А. Семеро з неба. / В.А. Жигилій. – К., 1977. – 286с.
1353606
  Маликов Дмитрий Семеро на восточном берегу Иордана : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 186-196 : Фото, карта
1353607
  Каманин Н.П. Семеро на орбите (11-18 октября 1969 года). / Н.П. Каманин, М.Ф. Ребров. – М., 1969. – 96с.
1353608
  Пошелюжная К. Семеро одного ждут // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 28 октября (№ 43). – С. 1, 7. – ISSN 1563-6755


  Высшая квалификационная комиссия судей Украины "приобрела" уже семь членов. Чтобы стать полномочной, не хватает только одного. Сергей Козьяков признан победителем конкурса на должность члена ВККС по квоте Министерства юстиции Украины.
1353609
  Поволяев В.Д. Семеро отцов / В.Д. Поволяев. – Москва, 1976. – 222с.
1353610
  Олдингтон Р. Семеро против Ривза / Р. Олдингтон. – Москва, 1968. – 295с.
1353611
  Марре М. Семеро среди пингвинов / М. Марре. – Ленинград, 1967. – 227с.
1353612
  Григас В. Семестоимость продукции и резервы ее снижения в обувной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Григас В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1353613
  Бабкин В.И. Семестр в Норвегии : [лит. запись Л. Лерова] / В.И. Бабкин. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 144 с. : ил.
1353614
  Врублевський В.Г. Семестр трудового загартування / В.Г. Врублевський. – Київ, 1988. – 32с.
1353615
  Земелєва Л.Г. Семестрове завдання "Системний аналіз надзвичайної ситуації" (методичні рекомендації щодо мотивації та виконання) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 30-35
1353616
   Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл / [ укладач О.С. Любченко ]. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(88)). – ISBN 978-617-00-0503-8
1353617
  Марченко Л.А. Семестры гражданской зрелости : Ком. воспитание молодежи в студ. отрядах / Л.А. Марченко, А.Н. Стоян. – Киев : Выща школа, 1988. – 147с.
1353618
  Керимжанова Б. Семетей и Сеитек / Б. Керимжанова. – Фрунзе, 1961. – 60с.
1353619
  Причепій Євген Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 48-60
1353620
  Нибел Ф. Семи дней в мае : роман / Ф. Нибел, Ч. Бейли ; пер. с англ. П. Видуэцкого и А. Горского ; предисл. ген.-майора А.М. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1964. – 351 с.
1353621
  Кучкин А. Семи смертям не бывать / А. Кучкин. – Москва : Военное изд-во, 1961. – 184 с.
1353622
   Семивалентное состояние нептуния, плутония, америция. – Москва : Наука, 1977. – 150 с.
1353623
  Петров В.И. Семиглавый Мар / В.И. Петров. – М., 1965. – 255с.
1353624
  Петров В.И. Семиглавый Мар / В.И. Петров. – Изд. 2-е. – Воронеж, 1967. – 264с.
1353625
  Коломієць В.Р. Семигори : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1990. – 419 с.
1353626
  Тимошенко В.П. Семигорье : Пьеса в 3-х действиях / В.П. Тимошенко. – Иваново : Ивановское кн. изд., 1964. – 68с.
1353627
  Тимошенко Е.П. Семигорье / Е.П. Тимошенко. – Иваново, 1964. – 68с.
1353628
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – М., 1977. – 128с.
1353629
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – М., 1980. – 432с.
1353630
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 352 с.
1353631
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – Ярославль, 1988. – 414с.
1353632
  Дудкін Іван Семиденна Опера про шість морів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 94-100 : Фото
1353633
  Будагов М.Л. Семидесятилетие Благородного пансиона и С.-Петербургской первой гимназии. 1817-1892 : Ист. очерк, сост. по поручению Пед. совета и прочт. на годичном акте 1-го сент. 1893 г. преп. гимназии М.Л. Будаговым. – Санкт-Петербург : Лештуков. паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1895. – 24 с.
1353634
   Семидесятилетие Великой Октябьской социалистической революции / КПСС.ЦК, СССР.Верховный Совет. – М., 1988. – 512с.
1353635
  Лопухин А.П. Семидесятилетие духовно-академического журнала "Христианское чтение" (1821–1895). – Санкт-Петербург : Печатня С.П. Яковлева, 1896. – 30 с.
1353636
  Фаресов А.И. Семидесятники : Очерки умствен. и полит. движений в России / А.И. Фаресов. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 332 с.
1353637
   Семидесятники : Избранные произведения. – Москва : Художественная литература, 1935. – 436, [2] с.
1353638
  Рождественский Р.И. Семидесятые / Р.И. Рождественский. – М., 1980. – 232с.
1353639
  Благовещенский Н.А. Семидесятые годы на фабриках и заводах / Н.А. Благовещенский ; со вступ. ст. П. Щеголова. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1929. – 112 с.
1353640
  Акимова А.Н. Семидесятые, восьмидесятые : проблемы и исикания современной детской прозы : очерки, размышления, заметки / А.Н. Акимова, В.М. Акимов; Акимрва А.Н., Акимов В.М. – Москва : Детская литература, 1989. – 221 с.
1353641
  Накаряков В.Н. Семидесятый меридиан / В.Н. Накаряков. – М., 1975. – 272с.
1353642
  Федоров Т.О. Семизбугинский вулканический массив девонского краевого вулканического пояса Центрального Казахстана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федоров Т.О.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. истор. и региональной геологии. – М., 1968. – 16л.
1353643
  Романов А.А. Семизвездие / А.А. Романов. – Вологда, 1963. – 95с.
1353644
  Фазли Г. Семизвездное небо : роман / Герай Фазли ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 480 с.
1353645
  Герай Фазли Семизвездное небо / Герай Фазли. – М, 1986. – 400с.
1353646
  Герай Фазли Семизвездное небо. Новобранцы 42-го : роман ; повесть / Герай Фазли. – Москва : Советский писатель, 1982. – 480 с.
1353647
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций / Л.С. Хренов. – Москва, 1951. – 415 с.
1353648
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций / Л.С. Хренов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1971. – 406с.
1353649
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций : С аргументом, выраженным в часовой мере... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1974. – 304с.
1353650
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций : С аргументом, выраженным в часовой мере... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1976. – 304с.
1353651
  Прилежаева М.П. Семиклассницы / М.П. Прилежаева. – Рига, 1949. – 164с.
1353652
  Прилежаева М.П. Семиклассницы / М.П. Прилежаева. – М, 1951. – 127с.
1353653
  Славинський М. Семикнижжя Миколи Боровка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – С. 14
1353654
  Ребрик Н. Семикнижжя Петра Скунця в інтерпретації Василя Скакандія. Незавершений проект // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14. – ISSN 2520-6419
1353655
  Касимовский Е.В. Семилетка в действии / Е.В. Касимовский. – М., 1961. – 48с.
1353656
  Гоциридзе Д О. Семилетка Грузии / Д О. Гоциридзе, . – М, 1960. – 47с.
1353657
  Васильева Е.В. Семилетка и благосостояние народа / Е.В. Васильева. – Москва, 1959. – 56с.
1353658
  Будыка Н.Х. Семилетка и снижение себестоимости промышленной продукции. / Н.Х. Будыка, В.А. Медведев. – Л, 1961. – 63с.
1353659
  Алексеев А.М. Семилетка и экономическое соревнование социализма и капитализма / А.М. Алексеев, М.А. Рабинович. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 95 с. – (Вопросы коммунистического строительства)
1353660
  Сладковский М.И. Семилетка и экономическое сотрудничество стран социалистического лагеря. / М.И. Сладковский. – М., 1959. – 32с.
1353661
  Вейс Э.Э. Семилетка Латвии / Э.Э. Вейс, В.К. Ситчихин. – Москва, 1959. – 64с.
1353662
  Жегалкин И.К. Семилетка Сталинградской области / И.К. Жегалкин. – Сталинград, 1959. – 131с.
1353663
  Федоренко Н.П. Семилетка химической промышленности (в цифрах и фактах) / Н.П. Федоренко, Р.Н. Шилкина. – Москва, 1961. – 104с.
1353664
  Тарасов Г.Л. Семилетка Читинской области. / Г.Л. Тарасов. – Чита, 1959. – 88с.
1353665
  Белуха Н.А. Семилетку за пять лет / Н.А. Белуха. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 24 с.
1353666
  Ефремов Георгий Осипович Семилетнее и среднее образование в Чувашской АССР в годы четвертой пятилетки (1946-1950 ) : Автореф... канд. пед.наук: / Ефремов Георгий Осипович; Моск. обл. пед. ин-. – М., 1954. – 16л.
1353667
  Громов И.К. Семилетний план - важный этап в создании материально-технической базы коммунизма в СССР / И.К. Громов. – Хабаровск, 1962. – 46с.
1353668
  Супоницкий С.А. Семилетний план - решающий этап соревнования двух систем / С.А. Супоницкий. – Москва, 1959. – 114с.
1353669
  Савичев П.И. Семилетний план и проблемы развития советского анализа хозяйственной деятельности предприятий : Автореф. дис. ... докт. экон. наук / Савичев П.И. ; Лен. физ. экон. ин-т. – Ленинград, 1960. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1353670
  Олейниченко Н.Д. Семилетний план развития народного хозяйства - программа развернутого строительства коммунизма в СССР / Н.Д. Олейниченко. – Киев, 1958. – 30с.
1353671
  Коробков Н.М. Семилетняя война / Н.М. Коробков. – М., 1940. – 348с.
1353672
   Семилетняя война. – Москва, 1948. – 917 с.
1353673
   Семилєтка Ганна Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 293. – ISBN 978-966-2726-03-9
1353674
  Іжнін І Семилітня війна 1756 - 1763 років як перший міжнародний конфлікт глобального масштабу / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 7-36. – ISBN 978-617-10-0489-4
1353675
   Семиліточка: Укр. нар. казки.. – К., 1990. – 318с.
1353676
  Еме М. Семимильні чоботи. / М. Еме. – Київ, 1978. – 236с.
1353677
  Самойлов Юрий Семимильные щаги к прогрессу : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 34-42 : Фото. – ISSN 1998-8044
1353678
   Семинар-совещание молодых ученых по проблеме "Оптимизация конструкций при динамических нагрузках". – Тарту, 1982. – 94с.
1353679
   Семинар "Алгоритмизация производственных процессов".. – К., 1963. – 31с.
1353680
   Семинар "Алгоритмизация производственных процессов".. – К.
7. – 1965. – 40с.
1353681
   Семинар "Вопросы теории математических электронных цифровых машин".. – К., 1963. – 44с.
1353682
   Семинар "Программированное обучение и обучающие машины".. – К.
4. – 1965. – 118с.
1353683
   Семинар "Психологические проблемы информатики и информационной деятельности".. – Тарту, 1988. – 24с.
1353684
  Толстая Наталия Семинар в Финляндии : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 8-12. – ISSN 0321-1878
1353685
   Семинар имени И.Г.Петровского.. – Москва
1. – 1975. – 312с.
1353686
   Семинар исследования критических тепловых потоков в пучках стержней в стационарных и нестационарных режимах теплообмена : сборник докладов. – Москва : [Ин-т атомной энергии им. И.В. Курчатова], 1974. – 439, [1] с. : ил.
1353687
   Семинар КАПГ по физико-страто-мезосферы и нижней ионосферы.. – Ростов-на-Дону, 1977. – 120с.
1353688
   Семинар по алгебраическим группам.. – М., 1973. – 315с.
1353689
  Мамонтов В.С. Семинар по вопросам конкретной экономики / В.С. Мамонтов. – Брянск, 1956. – 18с.
1353690
   Семинар по вопросу об участии в местном управлении как средстве обеспечения прав человека : Будапешт, Венгрия 14-27 июня 1966 г. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 1966. – 60 с. – Организован отделом Прав человека ООН в сотрудничестве с правительством Венгрии
1353691
   Семинар по вопросу об эффективном осуществлении гражданских и политических прав на национальном уровне.. – Нью-Йорк, 1968. – 105с.
1353692
  Винберг Э.Б. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам / Э.Б. Винберг, А.Л. Онищик. – Москва : Наука, 1988. – 343 с.
1353693
  Винберг Э.Б. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам. / Э.Б. Винберг, А.Л. Онищик. – Москва : УРСС, 1995. – 343с. – ISBN 5-88417-083-1
1353694
   Семинар по диахронической фонологии германских языков.. – М., 1966. – 20с.
1353695
  Кошевая Надежда Сергеевна Семинар по истории КПСС - действенное средство интернационального воспитания студентов / Кошевая Надежда Сергеевна, Костицкая Галина Борисовна. – Москва, 1979. – 29с.
1353696
   Семинар по истории КПСС.. – Москва, 1984. – 128с.
1353697
   Семинар по комплексам программ математической физики.. – Иркутск, 1973. – 95с.
1353698
   Семинар по общей топологии. – Москва, 1981. – 188 с.
1353699
  Ухалова Н.А. Семинар по рекомендательной библиографии / Н.А. Ухалова. – М, 1971. – 28с.
1353700
   Семинар по свободе информации.. – Нью-Йорк, 1964. – 52с.
1353701
  Пале Р. Семинар по теореме Атьи-Зингера об индексе / Р. Пале. – М, 1970. – 360с.
1353702
  Рынкевич В.П. Семинар по философии. / В.П. Рынкевич. – М, 1980. – 222с.
1353703
   Семинар по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – Л.-М.
ч. 1. – 1964. – 350с.
1353704
   Семинар по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – 2-е. – Л.-М.
ч. 2. – 1964. – 250с.
1353705
  Андреева З.В. Семинар повышения квалификации персонала национальных гидрометеорологических служб стран СНГ "Применение спутниковых данных для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды" // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 125. – ISSN 0130-2906
1353706
   Семинар проекта "Диалог".. – Тарту, 1982. – 98с.
1353707
   Семинар.. – К., 1963. – 36с.
1353708
   Семинар.. – К., 1963. – 36с.
1353709
   Семинар.. – К.
5. – 1963. – 48с.
1353710
   Семинар.. – К.
5. – 1965. – 88с.
1353711
   Семинар.1. – К.
1. – 1962. – 12с.
1353712
   Семинар.1. – К.
2. – 1963. – 38с.
1353713
   Семинар.5. – К., 1962. – 50с.
1353714
   Семинар.6. – К.
3. – 1963. – 24с.
1353715
  Горбатюк Н.С. Семинар: Автоматизация информационных работ и вопросы прикладной лингвистики : Материалы научных семинаров по теоретической и прикладным вопросам кибернетики / Н.С. Горбатюк, Л.С. Стойкова; Научный совет по кибернетике АН УССР. Киевский дом нучн.-техн.пропаганды. – Київ, 1963. – 26с.
1353716
   Семинарий-практикум по лексикологии современного немецкого языка. – Ашхабад, 1984. – 73с.
1353717
  Машинский С.И. Семинарий по Белинскому / С.И. Машинский. – Москва, 1950. – 224с.
1353718
  Муратова К.Д. Семинарий по Горькому / К.Д. Муратова. – Ленинград, 1956. – 275 с.
1353719
  Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому / Л.П. Гроссман. – М.-Птгр., 1922. – 120с.
1353720
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – Ленинград, 1950. – 171 с.
1353721
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – М-Л, 1953. – 268 с.
1353722
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – Ленинград, 1955. – 288 с.
1353723
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – Ленинград, 1963. – 444 с.
1353724
  Никулина Н.И. Семинарий по Н.А.Островскому. / Н.И. Никулина. – Л, 1956. – 97 с.
1353725
  Акимова Т.М. Семинарий по народному поэтическому творчеству : для университетов / Акимова Т.М. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1959. – 309 с.
1353726
  Гин М.М. Семинарий по Некрасову / М.М. Гин, Евгеньев-Максимов. – Ленинград, 1955. – 228 с.
1353727
  Лапоногова Н.А. Семинарий по спецлексике. (Для студентов IV курса фак-та международных отношений и права). / Н.А. Лапоногова, К.В. Кизлайтис. – К., 1973. – 46с.
1353728
  Червяковский С.А. Семинарий по творчеству Н.А.Некрасова. / С.А. Червяковский. – Горький, 1957. – 68 с.
1353729
  Климкова Л.Н. Семинарий по творчеству Н.В. Гоголя / Л.Н. Климкова. – Львов, 1970. – 102с.
1353730
   Семинарий по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – Л.
ч. 1. – 1960. – 274с.
1353731
   Семинарий по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – Л.
ч. 2. – 1961. – 226с.
1353732
  Николаев М.П. Семинарий по Чернышевскому / М.П. Николаев. – М., 1954. – 180с.
1353733
  Александров Б.И. Семинарий по Чехову : пособие для вузов / Б.И. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 272 с.
1353734
   Семинарий русской филологии академика В.Н. Перетца : 1907-1927 : Участники Семинария - своему руководителю. – Ленинград : Изд. Семинария русской филологии, 1929. – 58 с.


  На стор. 2 прим. № 11742 надпись: Петра Кудрявцева. Получено от Влад. Ник. Перетца 3.04.(21.03) 29. Днепр еще стоит, а снегу за ночь еще подвалило. До настоящей вевны еще далеко Содержание: Очерк жизни и деятельности В. Н. Перетца (С. 7—12); ...
1353735
   Семинарий русской филологии при Императорском университете Св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. : 1907-1912. Первое пятилетие. – изд. семинария русской филологии. – Киев : Тип. школы печатного дела, 1912. – 64 с. – Прим. дефектний, без обкладинки
1353736
  Есипов В. Семинария уголовного права в Галле / В. Есипов. – Варшава : Тип.Варш.учебн.округа, 1893. – 10с.
1353737
  Братоев И. Семинарното занятие по литература в средното училище : в средното училище / И. Братоев. – София : Народна просвета, 1977. – 181 с.
1353738
  Перистая Екатерина Васильевна Семинарские занятия как средство формирования познавательной самостоятельности старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Перистая Екатерина Васильевна; МП Казахск. ССР. Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
1353739
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Москва
1. – 1964. – 78с.
1353740
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Москва, 1970. – 288с.
1353741
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Куйбышев
1. – 1972. – 98с.
1353742
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Днепропетровск
2. – 1972. – 85с.
1353743
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Днепропетровск
2. – 1975. – 136с.
1353744
   Семинарские занятия по курсу марксистско-ленинской философии для студентов дневного и вечернего фак-тов.. – Иваново, 1971. – 72с.
1353745
  Сигал Л.М. Семинарские занятия по литературе в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сигал Л.М.; Куйбышев. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 16л.
1353746
  Азаров Н.И. Семинарские занятия по научному коммунизму : учеб.-метод. пособие для вузов / Н.И. Азаров, В.Ф. Иванова, В.В. Соснин. – Москва : Высшая школа, 1984. – 415 с. – Библиогр.: с. 414-415
1353747
  Парфенов И.Д. Семинарские занятия по новейшей истории стран Азии и Африки. / И.Д. Парфенов, В.И. Тюрин. – Саратов, 1975. – 98с.
1353748
   Семинарские занятия по философии. – Москва : Высшая школа, 1991. – 285 с.
1353749
   Семинарские занятия по художественной литературе.. – М., 1960. – 164с.
1353750
   Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста".. – М., 1985. – 143с.
1353751
  Лакан Жак Семинары = Le seminaire les ecrits techniques de Freud / Лакан Жак; Пер.с фр. – Москва : Гнозис, Логос. – ISBN 5-7333-0477-4
Кн. 1 : Работы Фрейда по технике психоанализа(1953/1954);Ред.Ж.-А.Миллер. – 1998. – 432с.
1353752
  Лакан Жак Семинары = Le seminaire:Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse / Лакан Жак. – Москва : Гнозис, Логос. – ISBN 5-8163-0007-5
Кн. 2 : "Я" в в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955);Ред.Ж.-А.Миллер. – 1999. – 520с.
1353753
  Царев А.С. Семинары и задачи по общей механике : Механика / А.С. Царев. – Ростов-на-Дону, 1989. – 166 с.
1353754
  Вайнер О.Е. Семинары и конференции по обществоведению в средней школе / О.Е. Вайнер, В.И. Мазуренко. – Москва, 1966. – 116с.
1353755
   Семинары и курсы по танцу.. – М., 1960. – 128с.
1353756
   Семинары кафедры русской литературы.. – Саратов, 1969. – 64с.
1353757
   Семинары кафедры русской литературы.. – 2-е изд., доп. – Саратов, 1976. – 80с.
1353758
   Семинары по диалектическому материаизму.. – Минск, 1979. – 176с.
1353759
   Семинары по диалектическому материализму. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск, 1986. – 173с.
1353760
   Семинары по истории КПСС.. – Минск, 1977. – 192с.
1353761
   Семинары по истории КПСС: планы, литература, метод.советы.. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1985. – 174с.
1353762
   Семинары по историческому материализму.. – Минск, 1979. – 160с.
1353763
   Семинары по историческому материализму.. – Минск, 1986. – 142с.
1353764
  Порубов Н.И. Семинары по криминалистике / Н.И. Порубов, А.А. Закатов. – Минск, 1984. – 192 с.
1353765
  Бояркина А.Н. Семинары по курсу ядерной физики / А.Н. Бояркина ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Физич. фак., Отделение ядерной физики, Кафедра ядер. взаимодействий и ускорителей. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 53 с.
1353766
  Дмитриева Л.Н. Семинары по повышению квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей. / Л.Н. Дмитриева. – М., 1964. – 24с.
1353767
   Семинары по политической экономии капитализма. – Минск, 1987. – 176с.
1353768
  Уваров В.П. Семинары по политической экономии с применением ЭВМ / В.П. Уваров. – Минск, 1982. – 174с.
1353769
   Семинары по политической экономии социализма.. – Минск, 1989. – 204с.
1353770
  Остудина Т.А. Семинтико-стилистические функции некоторых типов связи между предложениями в немецком языке и возможности их предачи на русском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Остудина Т.А.; Ленинг.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 27л.
1353771
  Копорская Е.С. Семинтическая история славянизмов в русском литературном языке нового времени. / Е.С. Копорская. – М, 1988. – 232с.
1353772
  Мартынов В.В. Семиологические основы информатики / В.В. Мартынов. – Минск, 1974. – 192с.
1353773
  Барабанова Наталья Григорьевна Семиологические типы номинативных единиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Барабанова Наталья Григорьевна; АН БССР. – Минск, 1985. – 18л.
1353774
  Степанов Ю.С. Семиотика / Ю.С. Степанов. – Москва, 1971. – 167с.
1353775
   Семиотика. – М., 1983. – 204с.
1353776
  Почепцов Георгий Семиотика / Почепцов Георгий. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2002. – 432с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-107-8, 966-543-079-3
1353777
  Бураго Е.Г. Семиотика города: Киев как способ организации пространства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 424-428


  Статья посвящена реализации художественного пространства Киева с помощью различных языковых средств на материале поэтических текстов 20 века. Исследование позволяет выявить основные составляющие пространства Киева, с помощью которых город предстает ...
1353778
   Семиотика и восточые языки : сб. статей. – Москва : Наука, 1967. – 224 с.
1353779
  Ветров А А. Семиотика и ее основные проблемы / А А. Ветров, . – Москва, 1968. – 263с.
1353780
  Силичев Д.А. Семиотика и искусство: анализ западных концепций / Д.А. Силичев. – М., 1991. – 62с.
1353781
   Семиотика и искусствометрия. – М., 1972. – 364с.
1353782
  Аветян Э.Г. Семиотика и лингвистика / Э.Г. Аветян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд. Ереванского университета, 1989. – 286, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 5-8084-0128-3
1353783
   Семиотика и проблемы коммуникации.. – Ереван, 1980. – 156с.
1353784
   Семиотика и художественное творчество. – М., 1977. – 368с.
1353785
  Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман. – Таллин, 1973. – 138с.
1353786
  Зберский Т. Семиотика книги // Система книги / М. Червинский. – Москва : Книга, 1981. – С. 59-126
1353787
  Эберт К. Семиотика на распутье. Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.44-56. – ISSN 0042-8744
1353788
  Филатова В.Ф. Семиотика народной молитвы // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 116-131. – ISSN 0236-2007


  Рассматривается этнолингвосемиотический аспект народной молитвы –"живого" текста, содержащего вербальную составляющую, молитвы акции и молитвы предметы. Приводятся данные этимологических, диалектных и специальных словарей относительно термина молитва, ...
1353789
  Долгова О.В. Семиотика неплавной речи / О.В. Долгова. – М, 1978. – 264с.
1353790
  Евтушенко Р.А. Семиотика свободы в составе дискурсивных практик современного трансцендентализма / Р.А. Евтушенко, В.И. Пронякин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджується креативний потенціал неокласичного та постнекласичного трансценденталізму. Оцінюються перспективи збудування семіотично поліморфних, ієрархічно конституйованих нелiнiйних онтологiй. Исследуется креативный потенциал неоклассического и ...
1353791
   Семиотика средств массовой коммуникации : материалы научного семинара в 2-х частях. – Москва : Издательство Московского университета. – (Проблемная группа по семиотике)
ч.1. – 1973. – 419 с.
1353792
   Семиотика средств массовой коммуникации : материалы научного семинара в 2-х частях. – Москва : Издательство Московского университета. – (Проблемная группа по семиотике)
ч.2 : Лингво-семиотические исследования. – 1973. – 399 с.
1353793
  Крейдлин Г.Е. Семиотика, или Азбука общения : Учебное пособие / Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта. Наука, 2006. – 240с. – ISBN 5-89349-612-4. 5-02-032992-4
1353794
   Семиотика.. – М., 1983. – 636с.
1353795
  Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур", "Перевод и переводоведение", "Теория и практика межкультурной коммуникации" и "Филология" / Н.Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2007. – 426, [1] с. : схемы. – Библиогр.: с. 400-409. – (Высшее профессиональное образование ; Языкознание). – ISBN 978-5-7695-4467-5
1353796
  Крейдлин Г. Семиотичесая концептуализация тела и его частей. І. Классификационные и структурные характеристики соматических объектов / Г. Крейдлин, С.И. Переверзева // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 42-52. – Бібліогр.: с. 51; 27 назв. – ISSN 1562-1391
1353797
  Вардзелашвили Ж.А. Семиотическая двойственность слова-символа в лингвокультуре // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 124-135. – ISSN 2524-0013


  "Слово является одним из наиболее сложных объектов научного осмысления, что обусловлено его двойственной семиотической природой. Особую сложность в свете новейших подходов в лингвистике представляет описание слов, которые несут большие смысловые ...
1353798
  Нестеров А.Ю. Семиотическая схема прямого и косвенного познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.11-28. – ISSN 1560-7488
1353799
   Семиотические аспекты научного познания.. – Свердловск, 1981. – 157с.
1353800
  Ким В.В. Семиотические аспекты системы научного познания / В.В. Ким. – Красноярск, 1987. – 223с.
1353801
  Кондратьев Е.А. Семиотические и феноменологические аспекты проблемы синтеза искусств в художественном авангарде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.104-110. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1353802
  Шрейдер Ю.А. Семиотические основы информатики / Ю.А. Шрейдер. – М., 1974. – 81с.
1353803
  Шрейдер Ю.А. Семиотические основы информатики / Ю.А. Шрейдер. – 2-е изд., стереотип. – М., 1975. – 80с.
1353804
  Шингарева Е.А. Семиотические основы лингвистической информатики. / Е.А. Шингарева. – Л., 1987. – 83с.
1353805
  Долгополов И.Н. Семиотические основы принятия оптимальных решений в клинической медицине // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 61-62
1353806
  Клыков Ю.И. Семиотические основы ситуационного управления / Ю.И. Клыков. – М., 1974. – 171с.
1353807
  Мальчуков В.А. Семиотические понятия в научном подсознании. / В.А. Мальчуков. – Иркутск, 1992. – 184с.
1353808
  Лобас В.Ф. Семиотические предпосылки эффективности управления. / В.Ф. Лобас. – Киев, 1980. – 232с.
1353809
  Инкижекова М.С. Семиотический анализ мифологической картины мира хакасов : Традиционная и современная культура // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 79-84. – ISSN 2073-9702


  В статье обосновывается положение о том, что своеобразие традиционной культуры хакасов, а также лежащая в ее основе мифологическая картина мира могут быть изучены на основе семиотического анализа
1353810
  Фещенко В.В. Семиотка творчества и лингвистика креативности // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 143-150. – ISSN 0869-0499
1353811
   Семипалатинск.. – Алма-Ата, 1984. – 224с.
1353812
  Кузнецова З.В. Семипалатинская область / З.В. Кузнецова. – Алма-Ата, 1961. – 216с.
1353813
   Семипалатинску - 250 лет.. – Алма-Ата, 1968. – 156с.
1353814
  Симашко М. Семирамида / М. Симашко. – Алма-Ата, 1988. – 365с.
1353815
  Симашко М. Семирамида. Гу-га : Роман, повесть / М. Симашко. – Москва : Советский писатель, 1990. – 512с.
1353816
  Чекменев Н.С. Семиречье / Н.С. Чекменев. – Фрунзе
1. – 1954. – 383с.
1353817
  Бурова Н.П. Семиречье / Н.П. Бурова. – М., 1965. – 143с.
1353818
  Чекменев Н.С. Семиречье / Н.С. Чекменев. – Фрунзе
1. – 1977. – 329с.
1353819
  Чекменев Н.С. Семиречье / Н.С. Чекменев. – Фрунзе
2 и 3. – 1977. – 680с.
1353820
  Мосолов В.В. Семиречье = Semirechye / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1986. – 199с.
1353821
  Шашкин З.Ж. Семиречье в огне : [роман] / Зеин Шашкин ; [перевод с каз. В. Ванюшина]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1960. – 376 с.
1353822
   Семиречье.. – Саратов, 1989. – 357с.
1353823
   Семирічка по твариництву в дії.. – Київ, 1960. – 124с.
1353824
  Вольтовский Б.И. Семирічку в галузі тваринництва достроковою / Б.И. Вольтовский. – Київ, 1960. – 80с.
1353825
  Лазайкін Ф.Д. Семирічку колгоспу - достроково. / Ф.Д. Лазайкін. – К., 1960. – 32с.
1353826
  Стешенко О.Л. Семирічку культурного будівництва / О.Л. Стешенко. – К., 1961. – 44с.
1353827
  Рокитко А.І. Семирічний план - важливий крок у розв"язанні основного економічного завдання / А.І. Рокитко. – Київ, 1959. – 20 с.
1353828
  Чуістов В.М. Семирічний план - вирішальний етап в здійсненні основного економічного завдання СРСР / В.М. Чуістов. – К, 1959. – 52с.
1353829
  Кривошеєв С.О. Семирічний план - яскравий вияв ленінської національної політики / С.О. Кривошеєв. – Київ, 1960. – 32с.
1353830
  Дрозд В.Г. Семирозум / В.Г. Дрозд. – Київ, 1967. – 136 с.
1353831
  Пляцковский М.С. Семиструнка : Стихи и песни / М.С. Пляцковский. – Москва, 1983. – 87 с.
1353832
  Тихонравова А.В. Семиструнная гитара в современном музыкальном пространстве // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 139-148. – ISSN 2077-9542
1353833
  Максимов В.П. Семиструнная радуга : Стихи / В.П. Максимов. – Донецк, 1969. – 39 с.
1353834
  Дьяконов И.М. Семитохамитские языки / И.М. Дьяконов. – М, 1965. – 120с.
1353835
   Семитские языки : сб. статей. – Москва : Изд-во вост. литературы, 1963. – 251с.
1353836
   Семитские языки. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 1) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – 362 с.
1353837
   Семитские языки. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 2) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – С. 369-892
1353838
   Семитские языки. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 2) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – С. 362-775
1353839
   Семитские языки. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 1) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – 362 с.
1353840
   Семитские языки. – Москва
Вып. 3. – 1976
1353841
  Кононов Ю.С. Семиуровневые системы в геологии и смежных областях / Ю.С. Кононов. – Саратов, 1989. – 92с.
1353842
  Яковлев К.Ф. Семицвет / К.Ф. Яковлев. – М, 1978. – 127с.
1353843
  Асаев Р.Н. Семицветие радуги : стихотворение и поэма : пер. с осет. / Реваз Асаев ; [вступ. ст. Н. Джусойты ; худож. Е. Яковлева]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 293 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
1353844
  Пашков Ю.В. Семицветный мост / Ю.В. Пашков. – Смоленск, 1962. – 126с.
1353845
  Урин В.А. Семицветье / В.А. Урин. – М., 1962. – 131с.
1353846
  Степанов В.Т. Семицветье / В.Т. Степанов. – М, 1977. – 191с.
1353847
  Шутов В.В. Семицветье. / В.В. Шутов. – Донецк, 1963. – 71с.
1353848
   Семицветье.. – Пермь, 1971. – 98с.
1353849
  Бойко И.М. Семиязычный военный словарь : рус., болг., венг., нем., польск., рум. и чеш. яз. / И.М. Бойко, В.С. Бакаленко, В.Л. Куценко. – Москва : Воениздат, 1971. – 574 с., [31] с. с ил. : ил.
1353850
   Семиязычный военный словарь: указатель болгарских терминов. – 96с.
1353851
   Семиязычный военный словарь: указатель румынских терминов. – 88с.
1353852
   Семиязычный военный словарь: указатель чешских терминов. – 88с.
1353853
   Семиязычный научно-технический словарь.. – Пхеньян
1. – 1968. – 1043с.
1353854
   Семиязычный научно-технический словарь.. – Пхеньян
2. – 1968. – 1116с.
1353855
   Семиязычный научно-технический словарь.. – Пхеньян
3. – 1968. – 1276с.
1353856
   Семиязычный словарь по автоматике, вычислительной и измерительной технике.. – М., 1963. – 471с.
1353857
   Семиязычный словарь по телевидению, радиолокации и антеннам. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 244 с.
1353858
   Семиязычный словарь по электронике и волноводам : англо-русско-французско-испанско-итальянско-голландско-немецкий. – Москва : Физматгиза, 1961. – 263 с.
1353859
   Семиязычный словарь по электросвязи. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 708 с.
1353860
   Семиязычный ядерный словарь. Англо-русско-французско-испанско-итальянско-голландско-немецкий. – Москва : Физматгиз, 1961. – 462 с.
1353861
  Косянчук П. Семійотичні розважання щодо мови правної відповідальности // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 33-34
1353862
  Бабійчук Т. Семінар-конференція "Літературна шевченкіана" в педагогічному коледжі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-35
1353863
  Матчук Я. Семінар-практикум // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  7 квітня в Інституті міжнародних відносин КНУТШ було проведено семінар-практикум "Сучасні технології викладання іноземних мов в українському освітньому просторі", на який було запрошено вчителів середньої школи міста Києва. На семінарі були присутні ...
1353864
  Остроух В.І. Семінар-практикум для вчителів географії Дніпропетровської області : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 48-49 : Фото
1353865
  Ясеньчук Володимир Семінар-практикум у Коренецькому дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 12 : фото
1353866
  Бенюк Г.М. Семінар-тренінг "Використання ігрових видів діяльності на уроках географії під час вивчення теми "Українські Карпати" у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 26-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1353867
  Тишківський Василь Михайлович Семінар - важлива форма вивчення основ марксизму-ленінізму : З досвіду роботи кафедри марксизму-ленінізму КДУ ім. Т. Шевченка / Тишківський Василь Михайлович. – Київ : Вид-во КДУ, 1956. – 43с.
1353868
  Зубченко В. Семінар - майстер-клас у математиків // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 4 : фото


  На механіко-математичному факультеті відбувся семінар - майстер-клас "Практичні аспекти фінансів, економіки та менеджменту".
1353869
   Семінар "Децентралізація в сфері освіти" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Міжнародний семінар "Децентралізація в сфері освіти". Зі вступним словом виступили Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л. Гриневич та старший експерт SKL International Єва Калінья. У ...
1353870
  Ярошенко Т. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35
1353871
  Ярошенко Т. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35
1353872
   Семінар "Можливості міжнародної освіти та перспективи працевлаштування" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 137-138. – ISSN 2227-7056


  11 листопада 2012 р. у КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар, який був присвячен питанням, які найбільше цікавлять студентів, що планують розпочати юридичну кар"єру, - секрети успішного написання резюме та особливості проведення співбесід.
1353873
   Семінар "Світовий університетський рейтинг QS 2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із регіональним директором британської міжнародної компанії Quacquaelli Symonds (QS) по Центральній Європі та Центральній Азії Зоєю Зайцевою. На зустрічі були присутні ректор університету Л. Губерський, ...
1353874
  Венідиктова А. Семінар "Стандартизація бібліотечної діяльності" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 35-36. – ISSN 1029-7200
1353875
   Семінар "Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек наукових установ: від традицій до інновацій" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 41-44. – ISSN 1029-7200


  15 травня 2019 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся традиційний щорічний семінар "Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек наукових установ: від традицій до інновацій" для керівників бібліотек наукових ...
1353876
  Семічастний І.Л. Семінар "Тематичні юбіквітні атласи" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 55. – ISSN 2311-9780
1353877
  Кудлач В. Семінар бібліографів в Одесі: виступи і враження / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 39-43. – ISSN 1811-377X


  Інформаційне повідомлення про Всеукраїнський семінар "Бібліографічна діяльність бібліотек у новому інформаційному середовищі", який відбувся 20-21 жовтня 2011 року в Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького. В рамках семінару також ...
1353878
  Гончар Ольга Семінар в Алушті // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 75. – ISSN 1810-3944
1353879
   Семінар для айтішників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  У рамках проекту "Стартап-школа "Sikorsky Challenge" у Донецькому національному технічному університеті проведено семінар для представників ІТ-сектора Покровська.
1353880
  Рогальчук Л. Семінар для бібліографів у НПБУ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С.37-38
1353881
  Пашкова В. Семінар для бібліотекарів які обслуговують незрячих // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1353882
  Пашкова В. Семінар для бібліотекарів які обслуговують незрячих // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1353883
   Семінар для голів обласних організацій, міських, районних, сільських осередків Всеукраїнської екологічної ліги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 30-31 : фото
1353884
   Семінар для фронтових хірургів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Для лікарів, які рятують і реабілітують військових, проведено навчання з бойової травми.
1353885
  Бездрабко В. Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 546-579. – ISSN 1591-6223
1353886
  Задорожний Микола Семінар з географії у Волинському поліссі : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-53 : Фото
1353887
  Станіславський В.В. Семінар з історії Криму: перший рік роботи (засідання 2015 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 226-231. – ISSN 0130-5247
1353888
  Литвин Т. Семінар з педагогічними працівниками Полтавської області: "Небезпечні рослини і тварини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 16 : фото
1353889
  Луканіна А. Семінар з правового забезпечення розгляду справ про банкрутство у господарських судах України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 270-272. – ISSN 0132-1331
1353890
   Семінар з трансферу технологій // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  Семінар з роботи в Національній мережі трансферу технологій для авторів наукових розробок пройшов в нашому університеті. Цей проект реалізується Академією технологічних наук України та МОН України з метою сприяння розвиткові інноваційного бізнесу і ...
1353891
  Наєнко М. Семінар зрілості // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 197-199


  Вважається, що 21 рік - це вік повноліття й життєвої зрілості. Наш 115-тилітній Філологічний семінар уже міг би відзначити не одну зрілість. Але у відродженому варіанті (1997) йому таки 21 рік і навіть трохи більше. На стенді, підготовленому Науковою ...
1353892
  Соболєвська Л. Семінар координаторів академічної мобільності // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 5


  "Координатори академічної мобільності, представники навчальних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, взяли участь у загальноуніверситетському науково-методичному семінарі. Захід було організовано 27 лютого 2019 року в ...
1353893
  Подолюк Світлана Семінар методистів з економіки в Івано-Франківську // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55 : Іл.
1353894
  Задорожний М.П. Семінар методистів у Дніпропетровську // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 29
1353895
  Черняк А. Семінар Міжнародного проекту TEMPUS // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1, 2


  В університеті відбувся семінар "Підвищення ефективності студентських служб". Координатор проекту - Нортумбрійський ун-т (м. Ньюкасл, Великобританія). Партнери в Україні: МОН, Донец.НУ, КНУТШ, ХНУ, ЛьвівНУ, Укр. асоціація студен. самоврядування та ...
1353896
  Задорожний М.П. Семінар нм Миколаївщині // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 61-63 : фото
1353897
  Василенко В. Семінар пам"яті Ніли Зборовської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 116-117. – ISSN 0236-1477


  Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького зголошує проведення чергового Всеукраїнського науково-теоретичного семінару для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської 27 ...
1353898
   Семінар про перспективи підготовки кадрів з народознавства та координації дослідницької діяльності. ІМФЕ ім. Рильського НАН України, Київ, 4 березня 2015 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 32-52. – ISSN 0130-6936


  Представлені тези доповідей семінару. Серед доповідаючих В. Капелюшний - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.
1353899
  Глюдзик Галина Семінар у Закарпатті : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21 : Фото
1353900
  Задорожний М.П. Семінар у Хмельницькому // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 43-45 : фото
1353901
  Задорожний Микола Семінар у шахтарському краї : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 53-55
1353902
  Мойсєєва С.Г. Семінар у Шевченковому краї // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 46-47
1353903
   Семінар часопису "Філософська думка" і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.4-71. – ISSN 0235-7941
1353904
  Харченко Т. Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 169-175. – ISSN 2226-3012
1353905
   Семінари на підтримку проєкту "ЕКО- стежки Київщини" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 31-32 : фото
1353906
  Яблонська Ольга Семінарій "Особливості українського романтизму" / Яблонська Ольга; ВДУ ім.. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 28с.
1353907
  Алова Н.П. Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови = Seminars in theoretical grammar : Навчальний посібник для фак.романо-герм.філології / Н.П. Алова, О.М. Старикова. – Київ : Вища школа, 1972. – 128с.


  Завдання посібника - поглибити знання студентів з теоретичної граматики англійськї мови з метою практичного використання їх у самостійній роботі над мовою.
1353908
  Старикова Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови / Старикова, Н.П. Алова. – Вид. 2-е, переробл. й доп. – Київ, 1980. – 182с.
1353909
  Чернігівський Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігів. обл. універсальна наукова б-ка ім. В.Г. Короленка. – Чернігів
Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – 2010. – 155 с.
1353910
  Жила С. Семінарське заняття як форма вивчення літератури в закладах вищої освіти // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 10-15
1353911
  Котляров В.І. Семінарське навчання партійних і господарських кадрів / В.І. Котляров. – Київ, 1956. – 27с.
1353912
  Губіна К.Є. Семінарський та лабораторний курс з неорганічної хімії (скорочений конспект) для студентів нехімічних спеціальностей / К.Є. Губіна, М.С. Слободяник. – Київ, 2007. – 192с. – доп.карт. всем каб.
1353913
  Римаренко В.Є. Семінарські заняття в школі / В.Є. Римаренко. – Київ, 1981. – 124с.
1353914
  Курдюмова О.А. Семінарські заняття з суспільствознавства / О.А. Курдюмова. – Київ, 1965. – 103с.
1353915
  Бондар А.Д. Семінарські заняття у вищій школі / А.Д. Бондар. – Київ, 1974. – 80с.
1353916
  Юлев Яр. [Левицький Я.] Семінарські спомини : Новелі / Яр. Юлев [псевд.]. – Чернівці : З друк. Т-ва "Руска Рада", 1903. – 68 с. – Відб. із газети "Буковина"
1353917
  Чекштуріна В.М. Семіогенез рунічного знака-символу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-122. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1353918
  Черненко О.В. Семіозис інтерперсональних конфліктів в англійськомовному художньому дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 134-141. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1353919
  Сєрякова І.І. Семіозис невербальних знаків комунікації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 121-126. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
1353920
  Кікоть А.А. Семіозис українського костюма : гендерні репрезентації : монографія / Антоніна Кікоть ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 300 с. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-8308-25-3
1353921
  Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : дис. ... канд. філол.наук: 10.02.16 / Мосьпан Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 250 л. + Додатки: л. 192-220. – Бібліогр.: л. 221-250
1353922
  Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Мосьпан Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1353923
  Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект українських перекладів казок Р. Кіплінга : монографія / Н.В. Мосьпан. – Київ : Освіта України, 2011. – 279 с. – Додаток: с. 218-251. – Бібліогр.: с. 252-276. – ISBN 978-966-188-225-5
1353924
  Йосипенко О.М. Семіологічний та граматичний повороти у сучасній французькій філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 161-164
1353925
  Солодка О. Семіологічні альтернативи аналізу дискурсу. Дискурс як вторинна семіологічна система // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 111-128. – ISSN 0235-7941
1353926
  Полулях Ю.Ю. Семіологічні засади онтології знаку // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 130-139
1353927
  Акайомова А. Семіологічні підходи в дослідженні масової комунікації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 4-6
1353928
  Полулях Ю.Ю. Семіологія знаку: онтологічний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 46-48
1353929
  Вячеславовна О.А. Семіологія мистецтва Я. Мукаржовського: до питання про методологію дослідження фігуративних перетворень в образотворчості // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
1353930
  Йосипенко О.М. Семіологія проти феноменології в граматологічному проекті Ж. Деріда // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 20-33
1353931
  Кочерга С. Семіосфера концепту "чужина" у творчості Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 196-209. – ISBN 978-966-600-487-4
1353932
  Кодак М.П. Семіосфера Миколи Бажана : роздуми над творчістю Майстра / Микола Кодак. – Луцьк : Твединя, 2013. – 124, с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-517-157-8
1353933
  Ямчук П.М. Семіосфера сакрального дива та проблема іншого в "записній книжці" Петра Могили // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2008. – Вип. 19. – С. 183-195.
1353934
  Коржик А.О. Семіосфера трапези в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Коржик Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1353935
  Коржик А.О. Семіосфера трапези в українському фольклорі : дис. ... канд. з фольклористики : 10.01.07 / Коржик А.О.; Корж Анна Олександрівна ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Каф. фольклористики. – Київ, 2017. – 205 арк. – Додатки: арк. 176-205. – Бібліогр.: арк. 164-175
1353936
  Романенко О.В. Семіосфера української масової літератури. Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко ; [наук. ред. Гуляк А.Б.]. – Київ : Якубець А.В., 2014. – 362, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 337-362. – ISBN 978-966-1649-04-9


  Для студентів спраглих до знань. Підпис.
1353937
  Задорожна Л.М. Семіотизація минулого в романі Г. Квітки-Основ"яненка"Пан Халявский" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Автор аналізує кореляти буття героїв твору Г. Квітки-Основ"яненка. Автор анализирует корреляты бытия героев произведения Г. Квитки- Основьяненко. The author draws parallels between the heroes of the H. Kvitka-Osnovyanenko story, and particularly - ...
1353938
  Лабащук О. Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 25-30. – ISBN 978-96602-6551-6


  Використовуючи вироблені усною традицією способи розповідати про народження дитини, сучасні матері можуть висловити свої глибокі внутрішні переживання і світовідчуття щодо власного досвіду тіла і досвіду пережитих емоцій. Наратив є формою, за допомогою ...
1353939
  Шкворченко Н.М. Семіотизація політичної токсичності в медійних просторах США, Великої Британії та України: мультимодальний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 142-151. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1353940
  Корольов І.Р. Семіотика - наука про знакові системи. Поняття про знак. Лінгвосеміотика. Специфіка мовного знака. Мова як особлива знакова система // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 161-167. – ISBN 978-966-439-983-5
1353941
   Семіотика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 901. – ISBN 966-316-069-1
1353942
  Каратаєва М.В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каратаєва Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1353943
  Каратаєва М.В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каратаєва Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 236-241. – Бібліогр.: л. 198-235
1353944
  Павленко Ю. Семіотика глибини в новелах Е. По та Г. Мелвілла // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 64-73
1353945
  Дуркалевич В. Семіотика ДИВНОГО в оповіданні Івана Франка "Малий Мирон" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 92-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1353946
  Мелякова Ю.В. Семіотика жесту: перформативний концептуалізм / Ю.В. Мелякова, І.І. Коваленко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 40-65. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1353947
  Полулях Ю.Ю. Семіотика ідеології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 121-123
1353948
  Якименко К.С. Семіотика іконографічного канону в сюжеті "Жертвоприношення Авраама" // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 319-324. – ISSN 2226-0285
1353949
  Галич В.М. Семіотика інтертекстуальності публіцистичного тексту : соціально-комунікативна рецепція : монографія / Валентина Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Рівне : [б. в.], 2015. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-368-6
1353950
   Семіотика інфекційних екзантем / В.С. Копча, С.О. Галникіна, Н.А. Васильєва, І.С. Іщук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (88). – C. 41-52. – ISSN 1681-2727
1353951
  Норманська Ю.В. Семіотика культури повсякденності народів Криму (на прикладі гастрономічної культури) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Норманська Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1353952
  Андрейчук Н.І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття : монографія / Н.І. Андрейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехники, 2011. – 277, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 271-274. - Імен. покажч.: с. 275-277. – Бібліогр.: с. 233-265. – ISBN 978-617-607-122-8
1353953
  Капічіна О.О. Семіотика музики: генеалогічні витоки музичного семіозису // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-23
1353954
  Манойлова О. Семіотика образу місяця у поезії Ліни Костенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 82-85. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1353955
  Манойлова О. Семіотика образу сонця у поезії Ліни Костенко // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1353956
  Городнюк Н.А. Семіотика одягу в романі В. Підмогильного "Місто" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 22-34. – ISBN 978-966-551-315-5
1353957
  Манойлова О. Семіотика очей в оповіданні В. Винниченка "Студент" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1353958
  Популях Ю.Ю. Семіотика проекту модерну // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 73-75
1353959
  Городнюк Н.А. Семіотика речі у східнослов"янському модерністському романі першої половини XX століття : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Городнюк Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 531 арк. – Додатки: арк. 527-531. – Бібліогр.: арк. 495-525
1353960
  Городнюк Н.А. Семіотика речі у східнослов"янському модерністському романі першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Городнюк Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1353961
  Домбругова Н.М. Семіотика саунд-дизайну в кіно // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 182-190. – ISSN 2226-2180
1353962
  Лівицька І.А. Семіотика суб"єктивованого ландшафту в наративному дискурсі англійського роману ХІХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 96-107. – ISSN 2520-6397


  Дослідження культурних дискурсів місця проживання й топосу людини оприявнює цілий ряд комунікативних практик: від вербалізованого зображення топосу, формулювання локації та напрямків, дороговказів, символічної репрезентації тварин, топографічної ...
1353963
  Китова С. Семіотика українського рушника // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 34-37
1353964
  Личковах В.А. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львісько-Варшавської філософської школи // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 2226-3209
1353965
  Ковальчук І.В. Семіотика упаковки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 276-281. – ISBN 966-581-481-8
1353966
  Масімова Л.Г. Семіотика як метод дослідження в соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 14-17


  У статті розглядається проблема застосування методів семіотики щодо наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій та в діяльності журналіста-практика. Демонструється можливість врахування семіотичним аналізом процесуального характеру ...
1353967
  Яковлев О.В. Семіотика як методологія дослідження культурного простору України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-3209
1353968
  Балинська О.М. Семіотико-правовий аналіз знаків Євромайдану // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 391-402. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1353969
  Павлишин О. Семіотико-правовий аналіз ідеї миру як елемента ідеї права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 143-152. – ISSN 1026-9932
1353970
  Полякова Н.О. Семіотико-тематична модель структури національного атласу України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 19-22 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1353971
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Семіотична концепція А. О. Білецького. : 10.02.15. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1353972
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Семіотична концепція А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.15-загальне мовознавство / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 188л. – Бібліогр.:л.159-188
1353973
  Коваленко Г.М. Семіотична метафора в концепті DREAM (на матеріалі англомовного психоаналітичного дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 207-214


  Концепт DREAM є одним із центральних концептів у психоаналітичному дискурсі. Серед засобів реалізації цього концепту важливе місце займає семіотична метафора. Виділяються такі компоненти метафори як "сновидіння-код", "сновидіння - текст", ...
1353974
  Романчук С. Семіотична модель осягнення соціальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 325-331


  У праці аналізується феномен соціальної комунікації, визначаються якісні параметри семіотичного підходу до її вивчення. Особливо підкреслюється роль знакових систем в житті людини як соціальної істоти.
1353975
  Карась Анатолій Феодосійович Семіотична перспектива інтерпретації реальності як дійсності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-29. – Бібліогр.: с. 17, 19, 21, 23-24, 27-28. – ISSN 0235-7941
1353976
  Гнатюк Н.Г. Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 90-95. – ISBN 978-966-171-013-8
1353977
  Гнатюк Н.Г. Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 14-24
1353978
  Бялик В.Д. Семіотична природа лексичного квантора // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 31-35. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1353979
  Корецька М.В. Семіотична природа народної пісні як наукова проблема // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 3-10. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
1353980
  Толстова О.Л. Семіотична система емотиконів в іспаномовному інтернет-спілкуванні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 382-388


  У статті розглядається емотикон як один із аспектів сучасної семіотичної системи та елементів молодіжного інтернет-спілкування. Визначаються сфери їхнього застосування, функції в іспаномовному смс- та інтернет-спілкуванні. Зібраний фактичний матеріал ...
1353981
  Горенко О. Семіотична специфіка екранізації літературного твору (на прикладі "Солярісів" С. Лема й А. Тарковського) // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 321-332. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття присвячена семіотичним аспектам мистецького діалогу. Аналізується режисерський інструментарій фільму "Соляріс", використаний А. Тарковським у процесі кінематографічної інтерпретації естетичних та ідейно-філософських особливостей одноіменного ...
1353982
  Кравченко А.І. Семіотичне значення полілогу мистецтв у камерно-інструментальній творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 140-146. – ISSN 2312-4679
1353983
  Сухаревська Г.В. Семіотичний аналіз поняття "лакшері-бренд" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті описано поняття "лакшері-бренд" й особливості позиціонування елітних товарів серед інших товарів. Поняття лакшері-бренду розглянуто як природні знаки, функціональні знаки, іконічні знаки, конвенціональні знаки, вербальні знакові системи і ...
1353984
  Шкуркіна В.М. Семіотичний аналіз рунічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 91-99
1353985
  Ткачук Тарас Михайлович Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (Мальований посуд) / Ткачук Тарас Михайлович, Мельник Ярослав Григорович; НАНУ; МОНУ; Нац.заповідник "Давній Галич". – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 238с. – ISBN 966-7365-69-7
1353986
  Азарцева Л.С. Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 98-111
1353987
  Шевченко В.О. Семіотичний аналіз шкільно-краєзнавчих атласів України / В.О. Шевченко, А. Володченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – Бібліогр.: 18 назв
1353988
  Серажим К.С. Семіотичний аспект аналізу тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 86-90. – Бібліогр.: Літ.: с.90; 14 п.


  У статті досліджується текст з семіотичного погляду як комунікативна одиниця, що представлена семіотичним (знаковим) утворенням вербальної та невербальної фактури, яке становить зв"язне ціле, об"єднане спільною метою, авторською інтенцією, текстовою ...
1353989
  Кагановська О.М. Семіотичний аспект концептуальної організації художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 82-86. – ISBN 966-581-295-5
1353990
  Солодка-Красота Семіотичний вимір українського міста // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 49-51
1353991
  Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Бабенко В.В.; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 229л. + Додатки: л.187-202. – Бібліогр.: л.203-229
1353992
  Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення : Автореф. дис. ... канд. із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Бабенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1353993
  Парій Є.В. Семіотичний підхід до розкриття семантики концепту втрата духовності / la perte de la spiritualitе на знаковому рівні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 310-317
1353994
  Городнюк Н.А. Семіотичний статус речі у романі А. Марієнгофа "Циніки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 180-186


  Розглядаються семіотичні особливості маніфестації речі, зокрема одягу та аксесуарів, у романі російського імажиніста А. Марієнгофа "Циніки" в аспекті репрезентації декадансового дендизму та його кітчевості в імажинізмі. Рассматриваются семиотические ...
1353995
  Діомідова О.Ю. Семіотичний та риторичний напрями в теорії комунікації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 40-45. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 12)
1353996
  Зубенко А.І. Семіотичний характер політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1353997
  Косьмій М.М. Семіотичний характер просторової структури сучасного міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 85-90. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1353998
  Деркачова О. Семіотичний характер стильових систем української поезії другої половини ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 18-23. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1353999
  Солодка О.О. Семіотичні алюзії подолання епістемології, або чи можлива нова Коперниканська революція? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 74-83


  Спираючись на різноманітні інтерпретації теорії Пікторального повороту, представлена стаття розглядає яким чином Пікторальний поворот долає основний пункт епістемології модерної філософії, що має означати таке подолання і чому воно підштовхує до ...
1354000
  Гончаренко О. Семіотичні аспекти логіки Степана Балея // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 81-87. – ISSN 0321-0499
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,