Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1353001
  Карпінський І.Ю. Соціально-­психологічні фактори боротьби з корупцією в Україні / І.Ю. Карпінський, П.І. Карпінська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1353002
  Сухонос В. Соціально- економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-70
1353003
  Агарков О.А. Соціально- політичний маркетинг в умовах глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1353004
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1353005
  Біла Ю Соціально- психологічний аспект особистості у злочинній групі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.88-91
1353006
  Максимюк М.Д. Соціально- філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.107-111. – ISBN 966-568-656-9
1353007
  Логвин М.М. Соціально-адаптовані захворювання: суспільно-географічний пошук першопричин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 71-79. – Бібліогр.: 10 назв
1353008
  Сажиена А.В. Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.117-121. – ISBN 966-568-658-5
1353009
   Соціально-активна особистість - герой радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 296с.
1353010
  Калениченко Н.Л. Соціально-активна особистість в українській демократичній літературі кінця XIX - початку XX ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ, 1979. – 232с.
1353011
   Соціально-активний герой у радянському кіно. – К, 1988. – 33 с.
1353012
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1353013
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1353014
  Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1353015
  Скиць А.В. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 124-129. – (Педагогіка ; № 2)
1353016
  Бараш Є.Ю. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
1353017
  Шеплякова І.О. Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 189-198. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1353018
  Філіппович В. Соціально-виховні чинники зародження громадівського руху // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 2075-1478
1353019
  Вигівська І.М. Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку / І.М. Вигівська, Г.Ю. Хоменко, К.В. Шумило // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 3-7. – ISSN 1994-1749
1353020
  Ковальчук Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 219-228


  У статті розглянуто поняття "соціально відповідального маркетингу", його значення для підприємств і суспільства, вплив недобросовісної реклами на суспільство, впровадження соціально відповідального маркетингу в Україні.
1353021
  Спіріна А. Соціально-відповідальний маркетинг як нова концепція сучасного маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 72-74
1353022
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1353023
  Дяковський Д.А. Соціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 62-68. – ISSN 1996-5931
1353024
  Головкова Л.С. Соціально-відтворювальний підхід до формування трудоресурсного потенціалу акціонерного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 119-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1353025
  Страчкова Н.В. Соціально-географічна оцінка ступеня задоволення рекреантів відпочинком у Криму // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 187-193. – ISBN 966-7293-90-4
1353026
  Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 157-164. – ISSN 2076-1333
1353027
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02. / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 515л. + Дод.: л. 445-515. – Бібліогр.: л. 405-444
1353028
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 37 назв.
1353029
  Єремія Ганна Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 256-262. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1353030
  Присяжнюк Ю.П. Соціально-господарська взаємодія українських селян і колоністів: ментальний аспект ( на матеріалах Наддніпрянської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.19-24
1353031
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1353032
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1353033
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.1. – 1997. – 213с.
1353034
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.2. – 1997. – 183с.
1353035
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.3. – 1997. – 162 с.
1353036
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.4. – 1997. – 283 с.
1353037
  Лесик Г.В. Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 162-168. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1353038
  Айтов С.Ш. Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 24-37. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1353039
  Алєксєенко І.Г. Соціально-гуманітарні дослідження форми правління: парадигмальний контекст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
1353040
   Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – 168 с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-19-0
1353041
  Король В.М. Соціально-дезадаптована поведінка як шлях до адиктивної поведінки неповнолітніх // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1817-3764
1353042
  Лібанова Е.М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів програми дій МКНР (1994 р.) / Е.М. Лібанова, І.О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 12-27. – ISSN 2072-9480
1353043
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1353044
  Прикидбко О.М. Соціально-демографічна характеристика аудиторії новинного Інтернет-телебачення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-114. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1353045
  Козлюк Л.Г. Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 245-249
1353046
  Негодченко О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти інтелектуальної власності / О.В. Негодченко, А.А. Хрідочкіна // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 151-155. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1353047
  Гетьман О.О. Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку / О.О. Гетьман, Л.В. Лежньова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1353048
  Крупін В.Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В.Є. Крупін, А.О. Максименко, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 181-191 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1353049
  Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 9-18. – ISSN 2313-3627
1353050
  Бєлікова М. Соціально-демографічні аспекти життя менонітських колоній півдня України: історія повсякденності // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 194-211


  Менонітські колонії, які з кінця 18 ст. засновуються на Півдні України, упродовж століть стають важливою складовою поліетнічної структури регіону, відіграють значну роль в економічних і культурно-освітніх процесах. Непростий історичний шлях спільноти, ...
1353051
  Заплотинський Г.С. Соціально-демографічні зміни в Україні ХХІ ст. і їх вплив на стан вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 108-111
1353052
  Левчук Н.М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДУ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-65.
1353053
  Дружиніна В.В. Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування / В.В. Дружиніна, О.Л. Загорянська, Р.О. Черниш // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 13-23. – ISSN 2308-135X
1353054
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Гринь Д.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1353055
  Часник Г.В. Соціально-демографічні ризики як загроза для стабільного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 75-82. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1353056
  Баранецька А. Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-166


  Йдеться про емоційний компонент у медіатексті, автор наголошує на значущості емоційного наповнення газетних публікацій як вагомого чинника сприймання змісту журналістського повідомлення. Охарактеризовано специфіку встановлення комунікативного контакту ...
1353057
  Рябчук О.С. Соціально-демографічні, кримінально-правові й морально-психологічні ознаки особистості злочинця, який учинив злочин, передбачений ст. 153 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 144-153. – ISSN 0201-7245
1353058
  Баяновська Марія Романівна Соціально-едагогічна діяльність самодіяльніх дитячих і молодіхних об`єднань (на матеріалах Закарпаття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Баяновська Марія Романівна; КНУ. – К., 1996. – 23л.
1353059
  Приварникова І.Ю. Соціально-екологічна та ресурснозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 122-131. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1353060
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1353061
  Добридень О.В. Соціально-екологічні відносини в контексті взаємодії суспільства і природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-99. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1353062
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1353063
  Кульчицький Я. Соціально-екологічні відносини як субстрат системи суспільних відносин (контекст трансформації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 26-30. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1353064
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1353065
  Молчанов В. Соціально-економічі й політичні умови життя міської еліти Правобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
1353066
  Ходченко О.Є. Соціально-економічна адаптація менонітів у Північній Америці у 1874-1880 рр. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 114-132
1353067
  Ковчин Н.А. Соціально-економічна адаптація особистості в контексті економічної освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С.146-155. – ISBN 978-966-544-404-5
1353068
   Соціально-економічна географія світу : Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. та ін. Анісімова; За ред.: С.П. Кузика. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-128-9
1353069
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1353070
  Круглик Лідія Соціально-економічна географія України. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів (34 год, 1 год на тиждень протягом року, 2 год у межах одного семестру) : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 15-20. – Бібліогр.: 32 назви
1353071
  Чичук А.П. Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти Великої Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 123-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1353072
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.) : історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Шаравара Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1353073
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917рр.): історіографія : Дис. .... канд. істор. наук: 07.00.06 / КНУТШ; Шаравара Т.О. – Київ, 2005. – 247л. – Бібліогр.: л.208-247
1353074
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХІХст.) : Автореф. дис. ... істор. наук:07.00.01 / Обметко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1353075
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х - 90-х років ХIXст.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Обметко Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204 л. – Бібліогр.: л.180-204
1353076
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горохов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248л. + Додатки: л.200-218. – Бібліогр.: л.219-248
1353077
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Горохов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1353078
  Колесник В.Ф. Соціально-економічна діяльність українських земств в історіографічних джерелах радянської доби / В.Ф. Колесник, Т.О. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 144-146. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історичним публікаціям радянської доби, що дають оцінку соціально-економічній діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано праці радянських дослідників, що характеризують роботу земств у цілому та окремі напрями їхньої ...
1353079
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – Київ : Задруга, 1996. – 151с. – ISBN 966-95019-4-6
1353080
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – 2-е доп. вид. – Київ : Задруга, 2007. – 224 с. – ISBN 966-95019-4-6
1353081
  Качмала Вікторія Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 20-26. – ISSN 0869-3595
1353082
  Кротюк В.Л. Соціально-економічна ефективність діяльності небанківських фінансових інститутів та методи її оцінки / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, І.С. Караулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-10.
1353083
  Шамбровський Г. Соціально-економічна ефективність європейської економічної інтеграції: концепційні засади дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 169-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1353084
  Трохимченко М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 161-166.
1353085
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Шамборовський Г.О.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 191л. + Додатки: л. 172-191. – Бібліогр.: л. 160-171
1353086
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1353087
  Мороз О.О. Соціально-економічна ефективність корпоративного управління: інституційний аспект / О.О. Мороз, Н.П. Карачина, Л.П. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1353088
  Качмарик Я.Д. Соціально-економічна ефективність матеріального стимулювання працівників / Я.Д. Качмарик, Н.В. Петришин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 214-217. – ISBN 5-7763-2435-1
1353089
  Чайка-Петегирич Соціально-економічна ефективність регіональної міжнародної міграції робочої сили // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 79-81.
1353090
  Кучер С.П. Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 187-190


  Обгрунтовано соціально-економічну ефективність створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки на основі реалізації корпоративно-галузевої моделі забезпечення пайової участі працівників.
1353091
   Соціально-економічна захищеність населення України: стан, тенденції, напрями використання : Статистичне видання. – Київ, 2003. – 147с.
1353092
  Новікова Т.В. Соціально-економічна захищеність населення як об"єктивна необхідність становлення соціальної держави : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 165-168 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1353093
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1353094
  Куцаб-Бонк Соціально-економічна конвергенція у транскордонному просторі між Україною та ЄС: тенденції, виклики, завдання / Куцаб-Бонк Катажина ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Текст. укр., пол. – Бібліогр.: с. 232-242 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8181-3
1353095
  Яременко О. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-118. – ISSN 1811-3141
1353096
   Соціально-економічна література. – Харків, 1928. – 56 с.
1353097
  Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1353098
  Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія / О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 394, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-394. – ISBN 978-966-657-297-7
1353099
   Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / [О.В. Прокопенко, І.О. Александров, Н.М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-15. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-436-0
1353100
  Коваль Н.В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
1353101
  Перегуда Ю. Соціально-економічна нерівність населення крізь призму урбанізаційних процесів у Столичному макрорайоні України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 53-60. – (Серія: Географічні науки ; № 8 (357)). – ISSN 1729-360Х
1353102
  Козарезенко Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 58-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1353103
  Савельєва Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Є. Савельєва, В. Куриляк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 149-165 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-5754
1353104
  Сірий Ю.М. Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 127-128. – Бібліогр.: 5 назв
1353105
  Ніколаєва О. Соціально-економічна оцінка негативних явищ у системі вищої освіти / О. Ніколаєва, В. Шамаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена дослідженню природи та механізмів прояву корупції в системі вищої школи.
1353106
  Акмаєв А.І. Соціально-економічна оцінка співпраці малого бізнесу і місцевого самоврядування / А.І. Акмаєв, О.В. Ульяницька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 225-232.


  Досліджено вплив малого бізнесу на соціально-економічний розвиток адміністративних одиниць та надана методика кількісної оцінки вартості внеску малого підприємництва в благоустрій населених пунктів. In was investigated the small business influence on ...
1353107
  Пахомов Ю.М. Соціально-економічна політика в контексті соціал-демократичних цінностей // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 22-23
1353108
  Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-22
1353109
  Власенко С. Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 31-41. – ISSN 2306-4250
1353110
  Гриневич В.А. Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 56-66. – ISSN 1996-9872
1353111
  Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 21-35. – ISBN 978-966-02-6038-2
1353112
  Бовсунівська І. Соціально-економічна природа комунальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-43. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується сутність і природа комунальної власності, аналізується її співвідношення з іншими формами власності, виділяються основні критерії класифікації об"єктів і суб"єктів комунальної форми власності. Essence and nature of community ...
1353113
   Соціально-економічна природа самостійності державних соціалістичних підприємств. – К, 1970. – 276 с.
1353114
  Островецький В.І. Соціально-економічна природа справляння рентних платежів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-47.
1353115
  Корягін М.В. Соціально-економічна природа та функції податків / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 132-137. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1353116
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1353117
  Венгер В. Соціально-економічна роль держави в сучасній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розкрита сутність поняття "публічна влада".
1353118
  Тульчинський Р.В. Соціально-економічна роль державного бюджету України / Р.В. Тульчинський, Т.П. Ткаченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1353119
  Матійчук О.І. Соціально-економічна роль заробітної плати та її регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 50-53. – (Економічні науки)
1353120
  Клепікова О. Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-54. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовується соціально-економічна роль транспорту як галузі господарювання та основні теоретичні категорії, що опосередковують визначення транспортної діяльності: транспортна система, інфраструктура транспорту, система транспорту. В статье ...
1353121
  Осійчук М.С. Соціально-економічна роль трудових відносин вУкраїні й інших державах з перехідними економіками // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 167-171
1353122
  Городецька С. Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 85-88. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Чорнобильська катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей, сформувавши когорту постраждалих. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС характеризуються як особлива, специфічна соціальна група. Дослідження соціально-економічного стану учасників ...
1353123
  Рубан В. Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 56-60. – ISSN 2076-1554
1353124
  Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан української статистики, проблеми, що потребують розв"язання в сучасних умовах, значну увагу приділено напрямам розвитку статистики в Україні. The article includes questions of contemporary condition of Ukraine statistics, ...
1353125
  Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
1353126
  Жибак М. Соціально-економічна сутність зайнятості, її структура та основні функції // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 35-36. – ISSN 1993-0259
1353127
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1353128
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1353129
  Клокар О.О. Соціально-економічна сутність мотивації трудової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зроблено ретроспективний аналіз формування понятійного апарату з мотиваційного механізму. Запропоновано авторське визначення терміну мотивації прці. The author makes a retrospective analysis of "motivation mechanism" meaning. He suggests his own ...
1353130
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1353131
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1353132
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1353133
  Лобова О.М. Соціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто визначення категорії "страховий захист" різних авторів. Розкрито економічний зміст даної категорії через функції які вона виконує в економіці країни в цілому та для господарюючих суб"єктів зокрема. Determination of category ...
1353134
  Тринько Р.І. Соціально-економічна сутність та основні шляхи реалізації продовольчої безпеки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 245-261. – (Економічна ; Вип. 1)
1353135
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1353136
  Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 162-184. – ISSN 1684-906Х
1353137
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1353138
  Ніщета І.М. Соціально-економічна характеристика і правове бюджетної сфери // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 167-180. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1353139
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя СРСР (перша половина 1980-х рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISBN 978-966-581-772-1
1353140
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 67-77. – ISBN 978-966-171-154-8
1353141
  Мироненко М.Ю. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1353142
  Мануілова К.В. Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-173. – ISSN 2220-1394
1353143
  Богадьорова Л.М. Соціально-економічне значення сільського туризму в контексті розвитку сільських територій України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1353144
  Вітренко А. Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення реклами на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи, визначено наслідки впливу реклами на мікро- та макрорівнях. В статье рассматриваются суть и роль рекламы на современном этапе развития ...
1353145
  Москаленко Н.В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 235-238. – ISSN 1993-6788
1353146
  Зінченко В. Соціально-економічне несвідоме в ідеологемах політичної влади і девіаціях суспільного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1353147
  Зварич Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-113. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено соціально-економічний розвиток Європи та напрацьовано його пріоритні напрями для України.
1353148
  Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується соціально-економічне призначення вільних економічних зон в Україні: основні цілі й завдання створення та функціонування. Social and economic functions of free economic zones in Ukraine are investigated: main purposes and objectives of ...
1353149
  Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 410, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-750-3
1353150
  Малиновський А. Соціально-економічне середовище регіону радіоактивного забруднення : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.72-81 : Табл. – Бібл. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1353151
  Ільчук М.М. Соціально-економічне спрямування виробничої діяльності аграрних підприємств на інноваційній основі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 9-15. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1353152
  Ігнатов С.Н. Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1353153
  Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) / Віктор Доценко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-102
1353154
  Орлова Тетяна Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
1353155
  Чура В.І. Соціально-економічне становище Закарпатської області станом на 1988 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 169-175. – (Історія ; Вип. 25)
1353156
  Шульга І.Г. Соціально-економічне становище Закарпаття в другій половині XVIII ст. / І.Г. Шульга. – Ужгород, 1962. – 183с.
1353157
  Руденко Р.Г. Соціально-економічне становище і Великий голод 1932-1933 рр. в Україні : монографія / Руденко Р.Г. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-77. – ISBN 978-966-676-443-3
1353158
   Соціально-економічне становище країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у січні-травні 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1353159
   Соціально-економічне становище країн співдружності незалежних держав (СНД) у січні - травні 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-71. – ISSN 1810-3944
1353160
  Любич О. Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно- джерелознавчого аналізу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 94-97. – ISSN 1998-4634
1353161
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17- друга половина 18-ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец.: 07.00.01- історія України / Кісіль І.М.; Кисиль І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 222с. + Додатки :л. 45. – Бібліогр.: л. 186-212
1353162
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1353163
  Калетнік Г.М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 36-41. – ISSN 2221-1055
1353164
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1353165
  Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1353166
  Бочаров В.В. Соціально-економічне становище селянства України на початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1728-3671
1353167
  Липинський В.В. Соціально-економічне становище студентства України у 20-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Історія ; вип. 50)


  Аналізується соціально-економічне становище всіх категорій студентської молоді: студенів вузів, денних, а також вечірніх робітничих технікумів.
1353168
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1353169
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1353170
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1353171
   Соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-20. – ISSN 1810-3944
1353172
   Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 6-13. – ISSN 1810-3944
1353173
   Соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2007 року : статистика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 6-11 : Рис. – ISSN 1810-3944
1353174
   Соціально-економічне становище України за січень-лютий 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)
1353175
   Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1353176
  Анісімов Б.В. Соціально-економічне становище українських земель у XIV-XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 92-93. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розкривається соціально-економічне становище українських земель у XIV-XV ст.
1353177
  Тороповська Т.М. Соціально-економічне становище українського селянства в добу "Великого перелому" (історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізується дослідження в історичній науці стану сільського господарства України та соціально-економічного становища українського селянства наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.
1353178
  Акунін О. Соціально-економічне та політичне становище Великобританії (1714-1832 рр.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 37-43. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1353179
  Бабяк Н.Д. Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства / Н.Д. Бабяк, Є.О. Нагорний // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1353180
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1353181
  Гавриленко Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1353182
  Васюріна А.О. Соціально-економічний аналіз масової музичної культури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А. О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.172-183
1353183
  Дубовіч І.А. Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 174-180. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1353184
  Кондрашова-Діденко Соціально-економічний аналіз сутності культурного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність культурного капіталу та взаємодії різних його форм прояву (економічного, людського, інтелектуального, соціального, символічного).
1353185
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1353186
  Шевченко О.О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї / О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї та правовий механізм її реалізації. В статье раскрываются социально-экономические аспекты концепции современной украинской национальной идеи и ...
1353187
  Чечетов М. Соціально-економічний аспект трансформації відносин власності в Україні / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1353188
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1353189
  Разумовський С.О. Соціально-економічний вектор розвитку постіндустріального суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.93-99
1353190
  Колот А. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-24. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912
1353191
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1353192
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1353193
  Демчак Р.Є. Соціально-економічний захист населення: теоретичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 144-150


  Соціальний захист розглядається у контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в ...
1353194
  Великий Ю. Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни / Ю. Великий, Є. Юрін // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 21-27. – ISSN 1728-9343
1353195
  Кушнерик О.В. Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-19
1353196
  Заставецька Ольга Володимирівна Соціально-економічний комплекс обласного регіону: теоретико-методологічні основи розвитку і територіальної організації : Дис... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заставецька Ольга Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1997. – 370 л. – Бібліогр.: л. 348-370
1353197
  Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 78-88. – ISSN 0131-775Х
1353198
  Мельничук Л.М. Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім"ї в Україні: проблеми та напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 70-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1353199
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування / Гавкалова Н.Л. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 400 с. – ISBN 966-676-208-0
1353200
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1353201
  Рогожин О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України / О.Г. Рогожин ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національн. безпеки і оборони України, Ін-т демографії і соціальних досліджень НАНУ. – Київ : [ Фенікс ], 2009. – 200 с. – ISBN 966-95004-5-1
1353202
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1353203
  Денисенко Т. Соціально-економічний погляд на світову міграцію робочої сили ХІХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 128-130.
1353204
  Шулікін Д. Соціально-економічний портрет студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Що мотивує студентів обирати певний виш і спеціальність, чи вистачає їм стипендії на першочергові потреби, який матеріальний стан їхніх родин - на ці та багато інших питань можна знайти відповіді у загальнонаціональному дослдіженні , яке днями ...
1353205
  Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США І Канади та вплив на нього законодавства цих країн // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 216-222
1353206
  Мазур І.М. Соціально-економічний потенціал невеликої територіальної громади : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1353207
  Долинська О.О. Соціально-економічний потенціал Хмельницької області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 126-129
1353208
  Горбачук В.М. Соціально-економічний розвиток XX сто річчя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 3-27
1353209
   Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1353210
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1353211
  Давидович С. Соціально-економічний розвиток Івано-Франківщини (1965-1980-ті рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 92-97. – ISSN 1728-9343
1353212
  Михайлик А.О. Соціально-економічний розвиток Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX ст. у тогочасній історіографії // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
1353213
  Чернега О.Б. Соціально-економічний розвиток країн Ближнього Сходу в умовах глобалізації / О.Б. Чернега, Гхаит Сари // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 73-81. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1353214
  Климко Г.Н. Соціально-економічний розвиток країн соціалістичної орієнтації / Г.Н. Климко. – Київ, 1985. – 48 с.
1353215
  Костьов"ят Г.І. Соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 95-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1353216
  Жмака В. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 105-111. – ISSN 1998-4634
1353217
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1353218
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1353219
  Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Автореф. дис. ... канд. іст.наук : 07.00.01 / Соловйова Т.М. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
1353220
  Соловйова Тетяна Миколаївна Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Соловйова Тетяна Миколаївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-196
1353221
  Брюшкова Н.О. Соціально-економічний розвиток регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 40-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1353222
  Осадча А.Ю. Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010-2012 років // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 85-89. – ISSN 1996-9872
1353223
  Власюк О.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1353224
  Телебєнєва Євгения Соціально-економічний розвиток регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження / Телебєнєва Євгения, Барило Ірина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 152-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1353225
   Соціально-економічний розвиток села. – Київ : Урожай, 1989. – 152 с.
1353226
  Казьмирчук Г. Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині ХVІ - на початку ХVІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На основі нових архівних та мало відомих опублікованих матеріалів розкривається соціально-економічний розвиток с. Кальника у цей період. Аналізується затята боротьба власників за свої маєтності у цьому селі. On the basis of new archiv materials and ...
1353227
  Комарницький В. Соціально-економічний розвиток села Комарники Турківського району Львівської області в XIX- XX ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 36-44
1353228
  Притула Х. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія / Христина Притула ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 354, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-329 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7566-9
1353229
  Лебедєва Л. Соціально-економічний розвиток та способи його виміру // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 54-59
1353230
  Скалецький Ю.М. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання : аналітична доповідь : [зб. матеріалів "круглого столу"] / Скалецький Ю.М., Яценко Л.Д. ; [за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 68, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-125-7
1353231
  Мотузка О.М. Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг / О.М. Мотузка, В.В. Пархоменко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1353232
  Набока С.В. Соціально-економічний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 124-129
1353233
  Кір"ян Т. Соціально-економічний розвиток України в роки незалежності / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
1353234
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1353235
  Вожняк М.Г. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 7-28. – ISSN 1811-9824
1353236
  Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 20-22
1353237
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1353238
   Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
1353239
   Соціально-економічний та культурний розвиток західних областей Української РСР за роки Радянської влади. – К, 1979. – 41с.
1353240
  Федорук А.П. Соціально-економічний та культурний розвиток Київщини (перспектива, план дій, необхідність) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена написанню плану дій подальшого розвитку села, селища, міста, області, а саме Програмі соціально-економічного та культурного розвитку. Представлені прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на ...
1353241
  Олійник М. Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина XIX початок XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 39-44. – ISSN 0130-6936
1353242
  Макаренко Н.Ю. Соціально-економічний фактор в процесі регіоналізації України // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 78-88. – ISBN 978-966-171-277-4
1353243
  Будкін В.С. Соціально-економічний фактор у системі ставлення ЄС до України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 9-10
1353244
  Прохорова М.Е. Соціально-економічні аспекти аналізу природно-екологічних проблем США та України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1353245
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1353246
  Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. : Теорія і практика. Навчальний посібник / М.В. Вачевський; МОНУ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. – ISBN 966-8568-47-8
1353247
  Бандерич В. Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1353248
  Пятницький В. Соціально-економічні аспекти вступу України в ЄС і НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-11.
1353249
  Стефанюк Г. Соціально-економічні аспекти державотворчих ідей ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 66-71. – ISSN 2312-1165
1353250
  Кривенко М.П. Соціально-економічні аспекти діяльності ТНК на ринку приймаючої сторони // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 47-49. – ISBN 966-614-021-7
1353251
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1353252
  Кривцун І.М. Соціально-економічні аспекти Євро-2012: переваги та недоліки для України / І.М. Кривцун, Я.І. Лашкай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 134-138. – ISSN 0321-0499
1353253
  Петенко І.В. Соціально-економічні аспекти забезпечення енергобезпеки країни / І.В. Петенко, В.О. Амоша // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 160-172
1353254
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту : монографія / Гавкалова Н.Л., Кайнова Т.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. : іл. + Додаток: с. 203-234. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-236-1
1353255
   Соціально-економічні аспекти інтеграції кримських татар. – К, 1999. – 80с.
1353256
  Фрадинський О. Соціально-економічні аспекти корупції в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 165-176. – ISBN 966-654-157-2
1353257
  Морозова Н.Г. Соціально-економічні аспекти оплати праці та ії реформа в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 171-173
1353258
  Бугайов С.Г. Соціально-економічні аспекти організації надання онкологічної допомого населенню України (досвід роботи онкологічної служби Одеського регіону) : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1353259
   Соціально-економічні аспекти продовольчої безпеки на регіональному рівні / В. Славов, К. Шишкіна, Л. Кучеренко, Л. Шапаренко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1353260
  Гарбар Ж. Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні / Ж. Гарбар, В. Гарнбар, А. Нікітішин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України. Акцентується увага на основних цілях податкової політики. Пропонується перелік заходів, покликаних сприяти реалізації стимулюючої фіскальної політики. В статье ...
1353261
  Гуцан Т.Г. Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров"я в сучасних умовах / Т.Г. Гуцан, Н.Г. Костюк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 132-141. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1353262
  Курило Л.І. Соціально-економічні аспекти розвитку біопалива в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 60-66
1353263
  Попушняк Г.С. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 184-189
1353264
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1353265
  Удовиченко В.П. Соціально-економічні аспекти розвитку м. Славутича: погляд у майбутнє / В.П. Удовиченко, В.І. Куценко, О.А. Комарова; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 108 с. – Бібліогр.:с.106-107. – ISBN 966-7458-31-8
1353266
  Лисиця Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності : наукове видання / Лисиця Н.М., Полякова Я.О. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-192-0
1353267
  Кравчук І. Соціально-економічні аспекти розвитку сільського соціуму в умовах глобалізації: тенденції та перспективи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 40-45. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасні аспекти глобалізації аграрних ринків та чинники адаптації аграрного сектору.
1353268
  Лесік І.М. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 11-17. – ISSN 2313-092X
1353269
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1353270
  Антонюк В.П. Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
1353271
  Войтко Є.В. Соціально-економічні аспекти функціонування кадрового персоналу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 44-51. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1353272
  Бєгун С.В. Соціально-економічні аспекти цінової політики в енергетиці України / С.В. Бєгун, С.Б. Воронцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 31-39
1353273
  Мерімерін Э. Соціально-економічні взаємини основних персонажів у народному поетичному фольклорі на Гетьманщині кінця XVII - 60-х рр. XVIII cт. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 23-30. – ISSN 1998-4634
1353274
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1353275
  Сіденко С.В. Соціально-економічні виміри глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7036
1353276
  Сокол О.І. Соціально-економічні витоки і передумови глобальної кризи сільського господарства // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 242-245. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1353277
  Шульга І.Г. Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці XVIII- першій половині ХІХ ст. / І.Г. Шульга. – Львів, 1965. – 267с.
1353278
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічні втрати підприємств від двомовності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 151-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1353279
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 300-307
1353280
  Мандибура В.О. Соціально-економічні гарантії в ринкових умовах / В.О. Мандибура, С.Г. Батажок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13.
1353281
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1353282
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
1353283
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії найманих працівників в умовах банкрутства підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 362-368.


  У статі розкриваються питання вдосконалення інституційного механізму coціального захисту працівників в разі банкрутства підприємства. Висвітлюється досвід економіко-правового регулювання цієї проблеми в країнах з розвиненим ринковим господарством та ...
1353284
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як умова забезпечення суспільної стабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 396-404.
1353285
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1353286
  Кризина Н.П. Соціально-економічні детермінанти демографічного розвитку України в сучасних умовах / Н.П. Кризина, К.І. Жилка, П.С. Кризина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 85-88. – Бібліогр.: 5 назв
1353287
  Красота О. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні новації пенсійної реформи в Україні 2011 року, економічні та соціальні детермінанти, що спричинили реформу пенсійної системи в Україні. Рассматриваются основные новации пенсионной реформы в Украине 2011 года, экономические и ...
1353288
  Шушпанов Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 137-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1353289
  Желанов Д. Соціально-економічні детермінанти університетської освіти в скандинавських країнах // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 58-74. – ISSN 2077-1827
1353290
  Головня О.М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-33
1353291
  Фещенко В.М. Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд / В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 343-367. – ISSN 0320-4421
1353292
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1353293
  Яремко Л Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 44-50. – ISSN 1562-0905
1353294
  Кушлакова Н.М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 181-191. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1353295
  Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Назарова Г.В., Мащенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-676-468-6
1353296
  Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу : монографія / Філатов В.М., Черкашина Т.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-520-1
1353297
  Богуш Л.Г. Соціально-економічні засади реалізації європейських орієнтирів України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 13-14
1353298
  Прочан К.О. Соціально-економічні засади системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 399-401. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1353299
  Будзяк В.М. Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 41-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1353300
  Дякова О.В. Соціально-економічні здобутки українців у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина. Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 403-420
1353301
  Купрій М.І. Соціально-економічні зміни в колгоспному селі / М.І. Купрій. – Київ, 1981. – 155с.
1353302
  Боєчко В.Ф. Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр. / В.Ф. Боєчко, Г.В. Боєчко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 165-171. – ISBN 978-966-353-452-7
1353303
  Новохатько Леонід Михайлович Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Дис... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Новохатько Леонід Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 410л. – Бібліогр.:л.377-410
1353304
  Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук: 07.00.01. / Новохатько Л.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 43с. – Бібліогр.: с.39-40
1353305
  Красота О.І. Соціально-економічні і нормативно-правові проблеми організації діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48.


  Розглянуто недоліки чинного законодавства щодо шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх, проаналізовано низку соціально-економічних і нормативно-правових проблем, що гальмують подальший розвиток цих закладів і вимагають свого розв"язання. In ...
1353306
  Шевчук В.О. Соціально-економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського (1850-1891) і глобальна місія України: засідання круглого столу / В.О. Шевчук, О.Ю. Гулевич // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 119-120


  20.11.2013 р. в Нац. академії статистики, обліку та аудиту відбувся Круглий стіл "Соціально-економічні ідеї С.А. Подолинського і глобальная місія України". Від КНУ імені Тараса Шевченка виступили: проф. П.М. Леоненко, проф. І.Ф. Надольний.
1353307
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1353308
   Соціально-економічні інституції економічної системи України / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
1353309
  Стужна Н.В. Соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 79-85


  У статті розглядаються соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки.
1353310
  Фатєєнко Н.В. Соціально-економічні наслідки безробіття // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 114-117.
1353311
  Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 65-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1353312
  Бочаров С. Соціально-економічні наслідки вступу Польщі до ЄС (2004-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 79-80. – ISSN 1728-9343
1353313
  Тополь О.В. Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – C. 5-10. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
1353314
   Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози. – Київ, 2003. – 146с. – ISBN 966-8435-02-8
1353315
  Петренко М.О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 84-90 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1353316
  Попов В.Ю. Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 88-93.
1353317
  Філюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 0131-775Х
1353318
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1353319
  Гурнак В. Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні / В. Гурнак, В. Ананченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1353320
  Крайніков І.М. Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 175-183. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
1353321
  Суховерхий В.В. Соціально-економічні наслідки реформування власності на селі // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 93-96. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1353322
  Савчин О.Я. Соціально-економічні наслідки реформування земельних відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 267-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1353323
  Підгребельна М. Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 24-28. – Бібліогр.: 12 назв.
1353324
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 100-109. – ISSN 1681-116Х
1353325
  Дякова О.В. Соціально-економічні організації української діаспори у демократичних країнах - історіографічно-бібліографічне дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 489-505
1353326
  Малафеєв Андрій Сергійович Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01 / Малафеєв А.С.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1353327
  Мостяєв О. Соціально-економічні особливості модернізації підросійської та радянської України в колоніальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-31. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні особливості модернізації України у ХVІІІ-ХХ ст. Показано колоніальний характер цього процесу. The socio-economic specificities of modernization of Ukraine in the 18th - 20th centuries are described in the ...
1353328
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1353329
  Мармуль Л.О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 122-129. – ISSN 2221-1055
1353330
  Кудлай В. Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1353331
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1353332
  Левченко О.М. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3336. – С. 37-46. – (Slavica Wratislaviensia ; N 154). – ISSN 0239-6661
1353333
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1353334
  Гончаренко Л.Л. Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 96-100. – ISSN 2227-183Х
1353335
  Барна М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Барна, О. Бабенко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 57-66. – ISSN 2410-0919
1353336
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1353337
  Канцір В. Соціально-економічні передумови міжнародного тероризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 268-275. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1353338
  Забуранна Л.В. Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні / Л.В. Забуранна, Ю.О. Ярмоленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 64-68. – ISSN 2221-1055
1353339
  Семініхина Н.М. Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 214-216. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1353340
  Атаманюк Я.Д. Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1353341
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 202 л. – Бібліогр.: л. 191-202. – Бібліогр.: л. 163-190
1353342
  Гринкевич С. Соціально-економічні передумови формування міжнародної трудової міграції / С. Гринкевич, О. Булик // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 45-52. – ISSN 2313-3627
1353343
  Міняйло Н. Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 155-159
1353344
  Свінцов О.М. Соціально-економічні передумови формування ринку в системі освітнього комплексу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 302-307. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено основні ознаки ринкових механізмів та інституцій, а також їх історичну еволюцію і становлення у сфері освіти та перетворення освіти у власне освітній комплекс економіки.
1353345
  Богиня Д.П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть / Д.П. Богиня, Г.С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 76-86. – ISSN 0320-4421
1353346
  Климко Г.Н. Соціально-економічні перетворення в країнах соціалістичної орієнтації / Г.Н. Климко. – Київ, 1972. – 192с.
1353347
  Івченко О.О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 53-55. – ISBN 978-966-493-676-4
1353348
  Антонишин А. Соціально-економічні перетворення на Поділлі за гетьманату П. Скоропадського // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-53
1353349
  Табачкова Н.А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1353350
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1353351
  Литвинова Т.Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф.Й. Туманського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-94. – ISSN 0130-5247
1353352
  Андрусишин Б. Соціально-економічні погляди С. Петлюри // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 347-364. – ISBN 966-02-0276-8
1353353
  Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / Катерина Нужненко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 25-32. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1353354
  Єрмоленко Д.О. Соціально-економічні права і свободи людини та громадянина в соціальній державі / Д.О. Єрмоленко, П.О. Сиваш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1353355
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1353356
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1353357
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1353358
  Кравчук І. Соціально-економічні пріоритети реформування аграрного сектору економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 384-389. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасний стан інституційного забезпечення аграрних реформ в Україні.
1353359
  Чорна В.О. Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 121-127. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1353360
   Соціально-економічні проблеми відтворення в умовах розвинутого соціалізму. – К, 1976. – 145с.
1353361
  Ульяницька О.В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1353362
  Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки / Шевченко І.В. ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Обрії, 2009. – 194 с. – ISBN 978-966-95774-4-3
1353363
  Мних М.В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1353364
   Соціально-економічні проблеми європейських країн в умовах виходу з кризи / О. Савчук, Н. Савчук, С. Уманец, Оксана Західна // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 241-248. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1353365
  Найдич Н.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення рикової економіки. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Найдич Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
1353366
  Найдич Наталія Миколаївна Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Найдич Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.172-187
1353367
  Орищин Т.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості на бурових підприемствахд прикарпаття. : Автореф... канд.екон.наук: 08.09.02 / Орищин Т.М.; НАН Укр.Ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1995. – 23л.
1353368
  Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О.Й. Лесько; Мін-во освіти і науки України; Вінницьк. нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с. – ISBN 966-641-091-5
1353369
  Гірченко Т.Д. Соціально-економічні проблеми зайнятості спеціалістів поліграфічних підприємств. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Гірченко Т.Д.; НАН Укр.ін-т.регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26л.
1353370
  Щетініна Л.В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, А.Ю. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 235-239. – ISSN 2222-4459
1353371
  Лівенко А.І. Соціально-економічні проблеми й суперечності формування освітніх ресурсів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
1353372
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, Н.Я. та ін. Проскуріна; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 86с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-632-4
1353373
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 198с. – ISBN 966-574-635-9
1353374
  Погорєлов М.С. Соціально-економічні проблеми охорони навколишнього середовища / М.С. Погорєлов. – Київ, 1982. – 48с.
1353375
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1353376
   Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1353377
   Соціально-економічні проблеми розвитку народногогосподарства республіки. – К, 1973. – 217с.
1353378
  Євтушевський В.А. Соціально-економічні проблеми розвитку підприємництва в перехідній економіці Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні соціально-економічні проблеми розвитку підприємства, формування конкурентного середовища, особливості регулювання корпоративного та державного секторів економіки України.
1353379
  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
1353380
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (107) : Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – 2014. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353381
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (108) : Механізм ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353382
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (109) : Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – 2014. – 577 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353383
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (113). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353384
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (114). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353385
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353386
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353387
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353388
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (118). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353389
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353390
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (120). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353391
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (121). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353392
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (123). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353393
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (124). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353394
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (125). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353395
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (126). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353396
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (128). – 2017. – 194 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353397
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (129). – 2018. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353398
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. В.С. Кравців. – Львів : Простір-М, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (130). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353399
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (131). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353400
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (133). – 2018. – 184 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1353401
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (136). – 2019. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353402
  Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1353403
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1353404
  Кудінов І.О. Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 29-33. – ISSN 2076-1554
1353405
   Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком / П.В. Мельник, І.А. Максименко, Г.Г. Старостенко, Л.Л. Тарангул; ДПА України. Акад.держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 451с. – ISBN 966-7257-18-5
1353406
  Бичков О.О. Соціально-економічні регулятори розвитку підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 73-76
1353407
  Москаленко О.М. Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1353408
  Ткач О.І. Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 28-32
1353409
  Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-78.
1353410
   Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Д.М. Данилишин, М.І. Фащевський; Рада по вивченню продукт. сил України. НАНУ. – Київ, 2002. – 690с. – ISBN 966-02-2482-6
1353411
  Шульга О. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-78. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1353412
  Бичков О.О. Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1353413
  Федака С.Д. Соціально-економічні та етнокультурні аспекти розвитку українцв Закарпаття у першій половині XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 22)
1353414
   Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конференції, (27 вересня 2011 р., м.Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд. Малиновська О.А. ; ред. : М.Л. Рубанець, Н.І. Палій, І.В. Куницина та ін.]. – Київ : НІСД, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-143-1
1353415
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1353416
  Базелюк В.В. Соціально-економічні та нормативні фактори встановлення кримінальної відповідальності за посягання на культурні цінності / В.В. Базелюк, О.С. Витвіцька // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 123-131. – ISSN 2224-9281
1353417
   Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів : (15-17 квітня 2009 року, м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород, 2009. – 308 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1353418
  Селіванов В.М. Соціально-економічні та політичні аспекти управління / В.М. Селіванов. – К, 1976. – 48с.
1353419
  Грибоєдов С.В. Соціально-економічні та політичні передумови приходу до влади П. Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 166-172. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу концептуально дослідити проблему передумов приходу до влади гетьмана П. Скоропадського в 1918 році на основі мемуарних, архівних і монографічних матеріалів. Розглянуто допущені Центральною Радою помилки під час усього періоду її ...
1353420
  Шабуніна В.В. Соціально-економічні та політичні передумови формування і розвитку західноєвропейського приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 25-30. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальні, економічні, політичні, правові та культурні чинники формування приватного права країн Західної Європи з часів раннього середньовіччя до XX ст. Підкреслюється особлива роль торгівлі та ремесел, а також церкви у формуванні системи ...
1353421
  Пендзей І. Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988-1990 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 74-81. – (Історія ; Вип. 16)
1353422
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1353423
  Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльно-правовий аналіз актуальних теоретичних і практичних питань специфіки реалізації земельної та аграрної реформи на ринкових засадах в Україні, країнах Центральної та Східної Європи і Балтики після прийняття нового Земельного кодексу ...
1353424
  Могильний О.М. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 65-68


  Публікація презентує узагальнені матеріали круглого столу "Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс", проведеного кафедрою соціології і соціально-гуманітарних дисциплін та ...
1353425
  Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-75.
1353426
  Дюба Г.М. Соціально-економічні та правові передумови формування і розвитку ринку азартних ігор в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1353427
  Барановський М. Соціально-економічні та природні передумови розвитку сільського зеленого туризму в Українському Поліссі / М. Барановський, О. Барановська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 10-20. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1353428
  Федоренко Я.А. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в українському селі періоду незалежності: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 55-56. – ISBN 978-966-493-676-4
1353429
  Зуб Я.О. Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1353430
  Вовк О. Соціально-економічні та юридичні передумови систематизації Литовсько-руського права в другій половині XV - початку XVI століть // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 289-302.


  В статті досліджується сукупність соціальних, економічних, політичних та юридичних передумов систематизації литовсько-руського права в другій половині XV - початку XVI століть у Великому князівстві Литовському, наслідками якої були такі збірники ...
1353431
  Крушельницький М.В. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878
1353432
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1353433
  Лещинський В.П. Соціально-економічні трансформації // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 27-30. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
1353434
  Бевз Тетяна Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 91-108. – ISBN 978-966-02-4770-3
1353435
  Григорович М.В. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку міських поселень Житомирщини (Дореволюційний період // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 23 назви
1353436
  Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1353437
  Малецька О.М. Соціально-економічні умови розвитку міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-71. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1353438
  Коваленко Г.М. Соціально-економічні умови розвитку міських поселень Київської області і зміни їх економіко-географічного положення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 25-34. – Бібліогр.: 9 назв
1353439
  Підгорний А.З. Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 77-85. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено вплив чинників на формування сучасної мережі ВНЗ в Україні, визначено об"єктивні та суб"єктивні чинники. Узагальнено думку фахівців щодо перебудови мережі ВНЗ в Україні і визначено, що більшість авторів характеризують сучасну мережу ...
1353440
  Лич Г.В. Соціально-економічні умови формування людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 160-168.
1353441
  Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування українскьої народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV -- першій половині XVI ст.) / Д.І. Мишко. – К., 1963. – 292с.
1353442
  Онисько С.М. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств / С.М. Онисько, Т.О. Шматковська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 104-108
1353443
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1353444
  Антончук Д.М. Соціально-економічні фактори зростання економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-82. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціально-економічні зростання економіки України. Обґрунтовано прийнятність китайської моделі сталого економічного зростання для України.
1353445
  Кібальник Л.О. Соціально-економічні фактори сучасного геоекономічного розвитку // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 116-122. – ISSN 1811-9824


  Визначено перелік факторів, що впливають на розвиток геоекономіки. Виокремлено групи рушійних сил: економічні, техніко-технологічні, політичні, інституційні, соціальні. Обгрунтовано важливе значення соціально-економічних чинників та показано їх вплив ...
1353446
  Перегуда Ю.А. Соціально-економічні фактори та їх вплив на формування середнього класу // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-285-361-2


  "На формування середнього класу в регіональному розрізі впливають різні фактори, в той час соціально-економічні є досить значними, тому, що відображають ефективність функціонування економіки, фінансових ринків, ринку праці, землі, інвестицій і ...
1353447
  Вахненко Т. Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1353448
  Олійник Я.Б. Соціально-економічні фактори формування продовольчого комплексу столичного регіону // Матеріали конференції
1353449
  Орлова Т.В. Соціально-економічні формації та цивілізації в системі антропосфери


  Проводиться аналіз кореляції фундаментальних історичних категорій - формації, цивілізації, антропосфери.
1353450
  Плеханов Д.О. Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 89-91. – Бібліогр.:7 назв
1353451
   Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку на шляху державотворення / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-102.
1353452
  Попов В.Ю. Соціально-економічні функції держави у транзитивній економіці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 96-98. – ISBN 966-614-021-7
1353453
  Досяк О. Соціально-економічні чинники в процесі формування кадрового потенціалу підприємства // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 119-127. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1353454
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1353455
  Магась-Демидас Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у II пол. XIX - на поч. XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
1353456
  Владійчук К.В. Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 112-116. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1353457
  Галушка З. Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 50-59 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
1353458
  Комлєв О.О. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 80-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1353459
  Гнатенко Н.Г. Соціально-економічні чинники участі груп інтересів у законотворчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 107-116. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1353460
  Павлов В.І. Соціально-економічнні наслідки Чорнобильської катастрофи : адаптація, проблеми; за матеріалами Волинської області / В.І. Павлов, І.І. Фурів, Н.В. Павліха; Ін-т регіон. дослід. НАНУ. ЛДТУ. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 344 с. – ISBN 966-517-271-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1353461
  Ільченко В.І. Соціально-експресивні конотації імен у ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 145-150
1353462
  Панченко М.П. Соціально-еокномічні відносини в радянському суспільстві й антикомунізм / М.П. Панченко, А.І. Ісай. – Київ, 1971. – 191с.
1353463
  Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А.О.; КУ. – К, 1996. – 20л.
1353464
  Брацкі А. Соціально-естетичний контекст фольклорної пісні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 343-350. – ISBN 966-95452-4-3
1353465
  Якимець Н.Р. Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичний зміст фундаментальних принципів суспільного життя та основних постулат соціального персоналізму у соціально-етичній спадщині К. Войтили, шляхом їх ґрунтовного аналізу в контексті інтегральної антропології. В статье ...
1353466
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1353467
   Соціально-етичний маркетинг / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко, А.В. Катаєв, Г.В. Мозгова, С.В. Оберемок; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 140с. – ISBN 966-342-069-3
1353468
  Дубовик Т.В. Соціально-етичний маркетинг підприємств / Т.В. Дубовик, І.О. Бучацька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 131-135. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1353469
  Вернигора С.М. Соціально-етичний маркетинг. Покажчик змісту // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-145. – ISSN 2312-5160


  Монографія "Соціально-етичний маркетинг" вийшла друком наприкінці 2013 р. Це колективна праця науковців і викладачів Київського національного торговельно-економічного університету. The monograph "Social and ethical marketing" was published at the end ...
1353470
  Самборська Я. Соціально-етнічна характеристика українців Киргизстану (за матеріалами соціологічного дослідження) // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 69-77. – ISBN 9967-05-037-3
1353471
  Пшиченко В.О. Соціально-етнічний аспект трудових відносин на сучасному ринку праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 116-118. – ISSN 2077-1800
1353472
  Мурашевич К. Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури


  У статті розглянуто аспект взаємодії мови та культури на прикладі деяких китайських побутових та мовних традицій. Висвітлюється питання мовної картини світу китайців, розглядається поняття мови як суспільного явища. In the article the aspect of ...
1353473
  Герасименко Г.В. Соціально-інвестиційна держава: обгрунтування нової парадигми розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1353474
  Лук"яненко О.М. Соціально-інформаційна політика Української держави в сучасних умовах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 67-74
1353475
  Борисова О.В. Соціально-історична антропологія : навчальний посібник / О.В. Борисова; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 328с. – ISBN 978-966-617-176-7
1353476
  Марушкевич І.М. Соціально-історична зумовленість варіативного напиання слів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 42-47
1353477
  Позднякова-Кирбят"єва Соціально-історична пам"ять про радянське минуле: емпіричне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С.64-69. – ISSN 2077-1800
1353478
  Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 91-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  У 1834 р. розпочав свою роботу Університет Св. Володимира, до викладацького складу якого входили польські, німецькі, російські і вітчизняні викладачі. Автор згадує В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія, М.П. Драгоманова, М.В. Довнар-Запольського та ін.
1353479
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кушерець Т. В.; МО Укр., КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1353480
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1353481
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1353482
  Назарук М. Соціально-історичні дослідження у сфері львовознавства // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 47-52. – Бібліогр.: 28 назв.
1353483
  Домніч Ілля Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 28-29
1353484
  Кючюк Д. Соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга пол. XX - поч. XXI ст.) // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 396-397
1353485
  Спориш Ю.О. Соціально-класова диференціація як чинник стилю життя особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.84-86. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1353486
   Соціально-класові відносини у розвинутому саціалістичному суспільстві. – Львів, 1981. – 174с.
1353487
  Патракова Анжела Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1563-3713
1353488
  Резван О.О. Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 149-156. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1353489
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л.221-243. – Бібліогр. : л.192-220
1353490
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1353491
  Ганкіна М.С. Соціально-комунікативна функція туристичних підприємств на основі розвитку програм міжнародного освітнього туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1353492
  Гулай В. Соціально-комунікативний інжиніринг в теоретико-методологічних координатах соціального конструктивізму / В. Гулай, С. Ніколаєв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 72-74
1353493
  Вінічук І.М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 59-69


  Розглянуто трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань, обґрунтовано доцільність використовування у бібліотечно-інформаційній діяльності елементів ринкових ...
1353494
  Шевченко О.В. Соціально-комунікативні параметри теледизайну // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 95-99. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1353495
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 117-120


  Статтю присвячено аналізу соціально-комунікативних стратегій збереження національної ідентичності представниками української діаспори, зазначенню недоліків та перспектив їхньої діяльності і поданню рекомендацій щодо спрощення процедурних аспектів ...
1353496
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 177-218
1353497
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1353498
  Чигрина Н.В. Соціально-комунікативні функції читання : автореф. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чигрина Н.В. ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1353499
  Вербицька Г.А. Соціально-комунікаційна діяльність еліт: еволюція наукових поглядів у контексті розгляду тріади "влада (technai)" - "обчислення (logismos)" - "міра (metron)" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 29-40. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
1353500
  Вербицька Г.А. Соціально-комунікаційні мережі політичної еліти в глобальному управлінні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 154-161. – ISSN 2409-9805
1353501
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 233-280. – Бібліогр.: л. 205-232
1353502
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. … канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1353503
  Немеш А.М. Соціально-комунікаційні технології взаємодії міжнародних неурядових організацій та правлячого політичного класу (з досвіду балтійських країн) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Немеш Анна Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1353504
  Бессараб А.О. Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги у Франції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-6. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1353505
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1353506
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / Олександр Сич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 543, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-482-3
1353507
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: фактори становлення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 257-270. – ISBN 978-966-668-405-2
1353508
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 187-200
1353509
  Год Н.В. Соціально-критичні мотиви в творчості гуманіста Еразма Роттердамского // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.163-168. – ISSN 1728-3671
1353510
  Год Н.В. Соціально-критичні течії у країнах Європи та США в період становлення індустріальної цивілізації (перша половина XIX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 104-113. – ISSN 2075-1451
1353511
  Гелецька А. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 58-63. – ISSN 2311-9896
1353512
  Петрова І.В. Соціально-культурна анімація як вид дозвілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1353513
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1353514
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. – Бібліогр. : л. 189-208
1353515
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1353516
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки / Л.О. Шашкова, Д.С. Ніколаєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 99-111
1353517
  Ковальчук Т.І. Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 142-149. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1353518
  Бабенко Н.Б. Соціально-культурний потенціал сімейного дозвілля в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 80-86. – ISBN 978-966-452-103-8
1353519
  Юрківський В.М. Соціально-культурний потенціал столиці і обласних центрів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-32. – (Географія ; Вип. 41)


  Зроблено спробу кількісної оцінки соціально-культурного потенціалу 25 міст України з метою їх порівняння за цим показником.
1353520
  Петрова І.В. Соціально-культурні аспекти співпраці державних органів влади та закладів дозвілля // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 189-197
1353521
   Соціально-культурні бар"єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання / Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; О. Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор"я. – Миколаїв : Атол, 2000. – 256с. – ISBN 966-7726-11-8
1353522
  Петрушкова О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 19-24
1353523
  Лук"янчук С.Ф. Соціально-культурні передумови становлення концепції полікультурного виховання в амеріканській педагогічній думці. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 207-218. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1353524
  Прохоренко Т.Г. Соціально-культурні цінності молоді в умовах трансформації суспільства / Т.Г. Прохоренко, О.П. Зборовська, Г.А. Носирєва // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 12-16. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1353525
  Лю Фань Соціально-культурні чинники становлення образу фортепіано // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 219-224. – ISSN 2312-4679
1353526
  Сащук Г.М. Соціально-культурні чинники формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 236-245
1353527
  Володін С.А. Соціально-методологічне підгрунтя інноваційного провайдингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1353528
  Євграфова А.О. Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних публіцистичних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 7-15
1353529
  Бондар С.В. Соціально-національний вимір доби Хмельницького в контексті історіософських поглядів І.Лисяка-Рудницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 85-86
1353530
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1353531
  Де Лонг Соціально-онтологічна визначеність сучасної західної філософії світоглядними засадами ідеалістичного атеїзму та християнського персоналізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 66-70
1353532
  Черноног Р.А. Соціально-онтологічні та політико-лравові засади процесу міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському осягненню місця та ролі міграції в процесі розвитку структур громадянського суспільства. The article is dedicated to the social and philosophical understanding of the place and role of mobility (flexibility) ...
1353533
  Шеломовська О.М. Соціально-організаційне проектування у реформуванні управління вищою освітою // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 78-80. – ISBN 978-966-97734-7-0
1353534
  Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 70-77 : табл..рис. – Бібліогр.: 39 назв
1353535
  Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління : монографія / В.Г. Воронкова, О.О. Фурсін, Н.В. Сапа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-256. – ISBN 978-966-8462-59-7
1353536
  Капріцин І.І. Соціально-оціночна рефлексія релігійного реформаторства князя Володимира // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 104-106
1353537
  Орешко А. Соціально-педагогічна діагностика рівня сформованості професійної мотивації студентів старшокурсників // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 242-245
1353538
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н.О.; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. – 366, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-356. – ISBN 978-966-2741-33-9
1353539
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1353540
  Мачинська Н. Соціально-педагогічна освіта у приватному навчальному закладі: досвід та інновації (на прикладі ВНЗ Український католицький університет") // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 282-295. – ISBN 978-617-10-0283-8
1353541
  Пігіда В.М. Соціально-педагогічна підтримка осіб, які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 58-67
1353542
  Заверико Н.В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 1817-3764
1353543
  Афанасьєва В.В. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків на основі гуманізму // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – с.40-46. – ISSN 1817-3764
1353544
  Рудь М.В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Рудь; МОНУ; Акад. педагог. наук України і ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254с. – ISBN 966-617-132-5
1353545
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1353546
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді. : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.155-175
1353547
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота з дошкільниками неблагополучних родин / Т. Ковальчук, М. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль соціального педагога у вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи з дітьми із неблагополучних родин, схарактеризовано існуючі підходи до їхнього вирішення (на прикладі дошкільного навчального закладу "Яблучко" Києво-Святошинського ...
1353548
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1353549
  Голова Н.І. Соціально-педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім"ями // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 162-167. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1353550
  Кубіцький С.О. Соціально-педагогічна робота у Росії // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 183-226. – ISBN 978-617-640-088-2
1353551
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників / Т. Ковальчук, Д. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичні аспекти організації соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля старшокласників. Досліджено проблему залучення старшокласників до змістовного пізнавального дозвілля та чинники, що впливають на проведення дозвілля у школі. ...
1353552
  Рибалка В.В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина : посібник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ТАЛКОМ, 2018. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-617-7685-16-5
1353553
  Житинська М.О. Соціально-педагогічне середовище університету третього віку як чинник формування життєдіяльності людей похилого віку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 131-139
1353554
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1353555
  Васюк О.В. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій Стародавнього Сходу // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 20-37
1353556
  Токарук Л. Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Соціально-педагогічний наратив (narrative) Василії Глібовицької - розповідання (як продукт і як процес, об"єкт та акт, структура і структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи ...
1353557
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Дис... канд.пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г.Я.; Черкаський держ.ун-т ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.167-184
1353558
  Караман О.Л. Соціально-педагогічний потенціал регіону і громади виховної колонії для неповнолітніх (за результатами дослідження) // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 87-93. – ISSN 1817-3764


  У статті узагальнено результати експериментального дослідження з вивчення соціально-педагогічного потенціалу регіону і громади Перевальської виховної колонії для неповнолітніх.
1353559
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г. Я.; КГУ. – К., 1996. – 23л.
1353560
  Міщенко Н.І. Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 2. – С. 78-84. – ISSN 1817-3764
1353561
  Джус О. Соціально-педагогічні аспекти діяльності Софії Русової в емігррації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.52-55
1353562
  Бутівщенко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою України в умовах глобалізаційних викликів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 17-22. – ISBN 966-8847-12-1
1353563
  Савченко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 279-288. – ISSN 2227-2844
1353564
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1353565
  Балахтар В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито сутність понять "молодіжна політика", "державна молодіжна політика". Проаналізовано вплив державної молодіжної політики на соціальне становлення і соціалізацію молоді, що виразно демонструє тенденції демократизації і гуманізації ...
1353566
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1353567
  Ковальова Н.О. Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 172-175. – ISSN 2218-4805
1353568
   Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
1353569
  Остролуцька Л. Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім"ями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання щодо спеціалізації в соціальній роботі, а саме: соціальної роботи з особами з інвалідністю. Розглянуто критерії соціально-педагогічних компетенцій і компетентнісного підходу та актуальних потреб практикуючих спеціалістів, їх ...
1353570
  Мезенцева О.І. Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності Вальдорфских шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Мезенцева Олена Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1353571
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1353572
  Дряпіка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01., 13.00.05 / Дряпіка Володимир Іванович; Акад. педагог. наук України. Ін-т педагогіки. Ін-т проблем виховання. – К., 1997. – 399л. – Бібліогр.:л.350-399
1353573
  Дряпіка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Автореф. дис. ... д-ра педагог. наук : 13.00.01, 13.00.05 / Дряпіка Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 44 с.
1353574
  Дряшка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Дряшка Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 44л.
1353575
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1353576
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; Мін-во освіти України. Закарпат. ін-т метод. навч. і вих., підвищ. кваліф.пед. кадр. – Ужгород, 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.145-156
1353577
  Босенко Маріанна Іванівна Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процессу в гімназії гуманітарного спрямування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Босенко Маріанна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1353578
  Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.05 / Босенко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.157-177
1353579
  Автомонов П.П. Соціально-педагогічні передумови аналізу та систематизації передового педагогічного досвіду / П.П. Автомонов, О.О. Автомонова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-194. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються передумови систематизації передового педагогічного досвіду. З"ясовуючи структуру педагогічного досвіду вчителя як діяльності, автори пропонують власне визначення передового педагогічного досвіду як результату творчої діяльності педагогів.
1353580
  Мірошник О. Соціально-педагогічні передумови політичної толерантності студенської молоді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 172-177
1353581
  Власова О.І. Соціально-педагогічні погляди Пауля Наторпа / О.І. Власова, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-216. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1353582
  Слюсаренко В.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1353583
  Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України (теорія, методологія, практика) : Монографія / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Київський держ. ін-т культури. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 966-7194-38-8
1353584
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 231-236. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Рец. на моногр.: Білик О. М. Монографії: Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України: монографія. - Харків: Мпйдан, 2016. - 336 с.
1353585
  Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : Навчально-методичний посібник / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко; МОНУ; Акад. педагог. наук України. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с. – ISBN 966-617-203-8
1353586
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посібник / С.В. Дмитрук, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. : табл., іл. – Додатки: с. 230-327. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-611-01-0350-3
1353587
  Коленіченко Т. Соціально-педагогічні умови адаптації людей похилого віку до нового соціального середовища // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 1817-3764
1353588
  Даниленко Лідія Іванівна Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна; Укр. держ. пед. ун-тет ім. М.Драгоманова. – Київ, 1994. – 23л.
1353589
  Цюпак Т.Є. Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Т. Є.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1353590
  Цюпак Тетяна Євгеніївна Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Тетяна Євгеніївна; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Київ, 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.147-164
1353591
  Сівак Н.А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 146-154. – ISSN 2078-1687
1353592
  Живогляд М. Соціально-педагогічні умови усиновлення дітей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.119-125. – (Педагогічні науки)
1353593
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичних рис у сраших підлітків : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Куренда Л. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.130-144
1353594
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичнихрис у підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Куренда Л. Д.; КДУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1353595
  Мусатов Сергій Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.91-105. – ISSN 1810-2131
1353596
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1353597
  Данилиха Н.Р. Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Данилиха Н.Р. ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1353598
  Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921-1991 рр. : Наукове видання / І.В. Рибак. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304с. – ISBN 966-7602-92-3
1353599
   Соціально-побутова казка. – К. : Дніпро, 1987. – 281с.
1353600
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 209 л. – Бібліогр.: л. 186-209
1353601
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1353602
  Мельник Н.Г. Соціально-побутовий фольклор XX століття як спротив системі тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 507-511. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1353603
   Соціально-побутові пісні. – К. : Дніпро, 1985. – 331с.
1353604
  Нежуріна І.С. Соціально-побутові умови відтворення та закріплення людського капіталу в сільському господарстві // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 65-73. – ISSN 1993-5560
1353605
  Лук"янець О. Соціально-побутові умови життя міського населення Української РСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 69-75
1353606
  Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000рр.) / Л.В. Ковпак; НАНУ. Інститут історії України. – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-02-2873-2
1353607
  Соболєва О. Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 109-118. – ISSN 2413-7065
1353608
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1353609
  Симоненко О.В. Соціально-політична доктрина конфуціанства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 131. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1353610
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1353611
  Яблонська Д.Р. Соціально-політична криза в Японії середини XIX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 67-68
1353612
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1353613
  Панасюк Ю.В. Соціально-політична проблематика в сучасній аналітичній філософії // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
1353614
  Дубровинський Г.Р. Соціально-політична реальність та міфи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 337-339


  У статті розглядається можливість підходу стосовно розуміння соціально-політичної реальності та політичного міфотворення у свідомості людини, особливо в ситуації сліжбової діяльності
1353615
  Шаповал В.М. Соціально-політична роль каральних органів та їх місце в державному механізмі в Північній Ірландії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 89-93. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматривается социально-политическая роль карательных органов и их место в государственном механизме в Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о значительном возрастании функций карательно-репрессивного аппарата, который занимает ...
1353616
  Божук А. Соціально-політична сатира в українській драматургії періоду визвольних змагань 1917-1921 років (на матеріалі п"єси Степана Васильченка "Куди вітер віє")
1353617
  Ткач О.І. Соціально-політична структура демократичного транзиту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 96-102. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837


  Аналізуються механізми політичного транзиту, шляхи реформування, подано порівняльний аналіз процесів переходу до демократії в посткомуністичному світі та переходів в інших некомуністичних країнах "третьої хвилі". Системні, структурні, а також почасти ...
1353618
  Коруля І.В. Соціально-політична сутність корупції в сучасних умовах // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1353619
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне відносини розвинутого соціалістичного суспільства / М.Г. Сирцов. – К, 1976. – 47с.
1353620
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 353-361. – ISBN 978-966-308-311-5


  Розкриваються найважливіші етапи становлення наукової історичної школи професора, завідувача кафедри історії та культури України, ректора ДВНЗ В.П. Коцура та проаналізовано соціально-політичне життя України 1920-193--х рр. у науковій проблематиці ...
1353621
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1353622
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне значення економічної реформи / М.Г. Сирцов. – К, 1968. – 46с.
1353623
  Донченко О. Соціально-політичне конструювання майбутнього // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.17-26
1353624
  Пролеєв С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 84-10. – ISSN 2522-9338
1353625
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 247, [1] с. : табл. – Ім. покажч.: с. 246-247. - Глосарій: с. 225-241. – Бібліогр.: с. 242-245 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-706-7
1353626
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз, які навчаються за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-364-706-7


  В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління.Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування ...
1353627
  Вознюк Є.В. Соціально-політичний аналіз європейського досвіду з впровадження гендерної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 256-264
1353628
  Присяжннюк О.С. Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 201-208


  У статті розглядається роль соціальних медіа у формуванні мультикультурного суспільства за допомогою PR-технологій, брендінгу, реклами. У сучасних умовах крос-культурні комунікації можуть створити міжнародні конкурентні переваги для підключення ...
1353629
  Салтовський О.І. Соціально-політичний ідеал українського філософа-просвітника Я. Козельського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядається проблема соціально-політичного ідеалу українського філософа XVIII ст. Якова Козельського.
1353630
  Агарков О.А. Соціально-політичний маркетинг у контексті надання соціальних послуг: взаємодія держави, приватного сектора і громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 124-128. – ISSN 2077-1800
1353631
  Агарков О. Соціально-політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 59-63
1353632
  Рій Г. Соціально-політичний портрет членів Українського Державного Правління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 139-145. – ISBN 978-966-171-783-0
1353633
  Корзова Л.Ю. Соціально-політичний театр А.Б. Вальєхо : [монографія] / Л.Ю. Корзова. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 150 с. – Бібліогр.: с. 137-149. – ISBN 966-8188-71-3
1353634
  Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя) / Михайло Кириченко. – Харків ; Дніпропетровськ : ДВОУ Вид. "Пролетар", 1931. – 178 с., 2 л. карт.
1353635
  Мірошниченко Є. Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 154-156


  Високий рівень розвитку нових комунікаційних технологій та їх активне залучення у всі сфери людського життя сприяє формуванню інформаційного суспільства. Так становлення інформаційного суспільства є однією з актуальних задач Російської Федерації. В ...
1353636
  Перов Д. Соціально-політичні виклики сучасності. Проблема правосвідомості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 53-55
1353637
  Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається Революція гідності крізь призму соціально-політичних графіті, у яких слова і малюнки створювалися з великим емоційним підтекстом і часто сповнені сакрального значення. Розглянуті особливості графітійного діалогу на теренах ...
1353638
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1353639
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1353640
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичнних націй в СРСР : Дис... док. іст.наук: 621 / Горовський Ф.Я.;. – К., 1970. – 523л. – Бібліогр.:л.1-46
1353641
  Вілков В.Ю. Соціально-політичні передумови концепцій етнічності як нової парадигми етнополітології другої половини XX сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті проаналізовано соціальні й політичні передумови й чинники формування концепцій етнічності як нової парадигми в етнополітології ХХ ст.
1353642
  Олійник Ю. Соціально-політичні передумови утворення і діяльності Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 73-78
1353643
  Марченко Ю.В. Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 274-287


  З точки зору політологічного дискурсу аналізуються проблеми і перспективи розвитку (становлення) системи безпеки підприємництва в Україні. Акцент робиться на безпеці великих підприємств, які мають складати фундамент основних ринкових інститутів. ...
1353644
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1353645
  Климанська Л. Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 54-60
1353646
  Литвин В. Соціально-політичні реалії для права // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 жовтня (№ 200). – С. 4


  "... З виступу на Загальних зборах Національної академії правових наук України."
1353647
  Ткач О.І. Соціально-політичні реформи: моральний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано моральні та етичні аспекти соціально-політичних реформ. Уточнено зміст поняття "соціально-політична реформа", обґрунтовано висновки про те, що в умовах демократії приділяється значна увага принципам моралі в реалізації політичних ...
1353648
  Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови для формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-966-171-893-6
1353649
   Соціально-політичні та електоральні орієнтації громадян України, наміри що до голосування на виборах до Верховної Ради України // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
1353650
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1353651
  Яковенко Н.Л. Соціально-політичні трансформації посткомуністичного простору / Н.Л. Яковенко, Н.В. Шпакова // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 157-166. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1353652
  Прокопенко В. Соціально-політичні уявлення у свідомості індивіда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 102-108


  Розглянуто психологічні підходи до вивчення соціальних уявлень, а також зв "язки соціальних уявлень індивідів і груп із соціально-політичними. This article reflects some views on the social representations of a human being in terms of psychological ...
1353653
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1353654
  Будкін В.С. Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається вплив позаекономічних чинників на стійкість національних економік України, Росії, Білорусі та Молдови. Три перші з цих країн вступили до періоду незалежного розвитку як найбільш економічно розвинуті частини колишнього СРСР і за ...
1353655
  Шевченко С.О. Соціально-політичні чинники формування публічної сфери в Україні / С.О. Шевченко, Г.Д. Голубчик // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 193-224
1353656
  Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні : проблеми становленія та модернізації : монографія / Ф.П. Шульженко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – ISBN 966-574-999-4
1353657
  Юрченко Ю. Соціально-правова держава та соціальна політика // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 68-74
1353658
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1353659
  Матвійчук О.В. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 109-133. – ISSN 2222-5374
1353660
  Олійник В.П. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 38-63. – ISSN 2222-5374
1353661
  Матвійчук В.К. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 44-67. – ISSN 2222-5374
1353662
  Олєйнічук О.М. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 134-146. – ISSN 2222-5374
1353663
  Вітрова Д.В. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1353664
  Вознюк А.А. Соціально-правова обумовленість спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 15-18.
1353665
  Анатольєва О.І. Соціально-правова охорона дитинства: історичний досвід // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110.
1353666
  Кубіцький С.О. Соціально-правова політика в Ізраїлі // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 256-268. – ISBN 978-617-640-088-2
1353667
  Благодарська О.О. Соціально-правова природа адміністрування податків, як способу реалізації фіскальної функції органами ДФС України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 12-17. – ISSN 2413-6433
1353668
  Корчак Н. Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.67-71
1353669
  Коструба А.В. Соціально-правова природа держави в суспільстві // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-257-7
1353670
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1353671
  Тернавська В.М. Соціально-правова природа інституту суду присяжних у наукових поглядах професора О.Ф. Кістяківського / В. Тернавська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання з історії становлення і розвитку суду присяжних як судового інституту, його роль і значення у контексті судової реформи 1864 р. через призму поглядів видатного українського вченого-юриста, професора Київського університету ...
1353672
  Матвійчук Ю. Соціально-правова сутність діяльності органів прокуратури України щодо запобігання і протидії злочинності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-39
1353673
  Фомін П. Соціально-правова сутність і зміст адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 36-40.
1353674
  Давиденко Н.В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 210-219


  Стаття присвячена дослідженню рідковживаних соціально-правових термінів латинського походження у творах українських авторів. Матеріалом для історичного та лінгвістичного аналізу соціально-правової термінології стали прозові твори І. Франка. Результати ...
1353675
  Бандурка І.О. Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 94-97
1353676
  Батиргареєва В.С. Соціально-правове і морально-психологічне ставлення суспільства до злочинців-рецидивістів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 152-158. – ISSN 0201-7245
1353677
  Тищенко О. Соціально-правове становище бездомних громадян України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 238-246. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються проблеми соціально-правового становища бездомних громадян України, досліджуються причини бездомності. Акцентується увага на діяльності соціальних закладів для бездомних осіб.
1353678
  Вітенко М. Соціально-правове становище поденних наймитів та двірських слуг у Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 299-306
1353679
  Черепанов А.І. Соціально-правове та економічне становище селян Правобережної України напередодні відміни кріпосного права у працях радянських істориків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 71-73. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1353680
  Житков О. Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-16. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу значного історіографічного матеріалу висвітлено потрактування аграрних реформ Української Центральної ради у вітчизняній історіографії перехідного періоду 1990-х-2000-х років. Історіографічна ситуація розглядається автором у ...
1353681
  Рогульський С.С. Соціально-правовий аналіз поняття корупції і корупційних діянь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 153-164
1353682
  Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 118-123. – ISSN 2077-1800
1353683
  Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 9-16. – ISSN 1026-9932
1353684
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1353685
  Оніщенко Н.М. Соціально-правовий досвід як об"єкт вивчення сучасної юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
1353686
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1353687
  Сіньова Л. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів) у міжнародних та вітчизняних актах, аналізується чинне законодавство та його перспективи. В статье рассматривается социально-правовой защита жертв ...
1353688
  Лісовець О. Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз поняття "соціально-правовий захист" у контексті професійної діяльності соціальних працівників. Визначено сутність і зміст соціально-правового захисту у практиці соціальної роботи. Актуалізується питання соціально-правової компетентності ...
1353689
  Лук"янчиков О.М. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності / О.М. Лук"янчиков, Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 32-38. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1353690
  Бандурка О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 29-35. – ISSN 2304-4556
1353691
  Левицька Н.М. Соціально-правовий статус і матеріальне становище викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів наддніпрянської України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 96-108.


  Історія Київського університету
1353692
  Бондаренко О.В. Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії в 1775-1870 рр.:сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 42-45. – ISBN 978-966-493-676-4
1353693
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1353694
  Писаренко К. Соціально-правові аспекти боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 218-224. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1353695
  Позняк Е.В. Соціально-правові аспекти екологічної культури в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 250-255
1353696
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1353697
  Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
1353698
  Желай О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58-63. – ISBN 978-966-02-4455-9
1353699
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1353700
  Користін О.Є. Соціально-правові аспекти феномена "відмивання коштів" / О.Є. Користін, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 120-127.
1353701
  Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя"
1353702
  Огаренко Т.О. Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-108. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розкривається зміст соціально-правових відносин як особливого різновиду соціальних відносин.
1353703
  Єфремова О. Соціально-правові засади протидії торгівлі дітьми // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 84-86
1353704
  Нерсесян А.С. Соціально-правові і філософські основи захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 167-172
1353705
  Паламарчук В.О. Соціально-правові й еколого-економічні аспекти управління реалізацією інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 75-85. – Бібліогр.: 1 назва
1353706
  Ряшко О.В. Соціально-правові концепції в теоретичній і практичній діяльності Г.В.Лейбніца ( до 300-річчя від дня смерті) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 60-69. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1353707
  Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 168-171. – ISSN 2413-6433
1353708
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1353709
  Сіньова Л. Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку як вразливої версти населення в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації ...
1353710
  Пироженко О.С. Соціально-правові проблеми досягнення мети покарання при позбавленні волі на певний строк // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 159-167. – ISSN 0201-7245
1353711
  Юсіфова М. Соціально-правові проблеми мовної ситуації в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 185-187.
1353712
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1353713
  Цигульський С. Соціально-правові реалії малоросійського козацтва як нової інтегрованої групи станового суспільства Російської імперії кінця XVIII - початку XIX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 80-89. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1353714
   Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС
Вип. 1. – 2018. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1353715
  Ряшко О.В. Соціально-правові та морально-етичні настанови Г.С. Сковороди / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 78-87. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1353716
  Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (спроба загальнотеоретичної характеристики) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1353717
   Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. та ін. Міненок; МОНУ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. Міненок та ін.; За ред С.В. Страшка;. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260с. – +CD ROM. – ISBN 966-8847-15-6
1353718
  Радул В.В. Соціально-професійна зрілість учнів закладів професійної освіти / Радул В.В., Коптєва О.М. – Харьков : Мачулін, 2018. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7589-72-2
1353719
  Шатохін А. Соціально-професійна кар"ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 79-84. – ISSN 2077-5105


  "...викладено результати соціологічного моніторингу соціально-про- фесійної кар’єри випускників Уманського національного університету садів- ництва 1950-2010 років. Визначено відмінності в професійній самореалізації випускників університету ...
1353720
  Алексєєва О.А. Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка : (результати соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Наведено результати соціологічного дослідження щодо соціально-професійної орієнтації студентів Київського університету імені Тараса Шевченка. Зроблено акцент на низькій орієнтації студентів на соціально-політичну та громадську діяльність. ...
1353721
  Нагорна О. Соціально-професійні характеристики міжнародного арбітражного судді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 50-55. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1353722
  Лєпіхова Л.А. Соціально-психічні відмінності провідних особистісних властивостей у життєвому самоздійсненні старшокласників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 85-96
1353723
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1353724
  Бугера І.О. Соціально-психологічна адаптація курсантів першого курсу до умов навчання ВВНЗ / І.О. Бугера, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 185-186
1353725
  Василенко М.М. Соціально-психологічна адаптація майбутніх юристів у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 195-202


  Розглянуто питання соціально-психологічної адаптації студентів-юристів до навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Розкрито суть поняття "соціально-психологічна адаптація", специфіку юридичної діяльності., визначено ...
1353726
  Лисенко О.П. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до студентського життя та її корекція методом сфокусованої терапії / О.П. Лисенко, Н.С. Кавацюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1353727
  Бабак І.М. Соціально-психологічна адаптація студентів у ВНЗ: проблеми і перспективи / І.М. Бабак, В.С. Черевик // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються деякі аспекти соціально-психологічної адаптації студентів у ВНЗ на прикладі соціологічних досліджень в ІП "Стратегія". Особлива увага приділена індивідуально-психологічним чинникам поведінки студентів в колективі, які головним ...
1353728
  Прядко Т.П. Соціально-психологічна взаємообумовленість абсентеїзму і популізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1353729
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1353730
  Ребуха Л.З. Соціально-психологічна експертиза інноваційних систем освіти як технологія / Л.З. Ребуха, Т. Сирота // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
1353731
  Чередніченко О.В. Соціально-психологічна єдність малої групи із зовнішнім статусом / О.В. Чередніченко, М.В. Деркач // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 133-136
1353732
  Черняк А.І. Соціально-психологічна методика формування здорового способу життя у курсантів вищих військових навчальних закладів / А.І. Черняк, В.І. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-125. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціально-психологічної методики формування здорового способу життя курсантів у вищих військових навчальних закладах, завдяки якій забезпечуються конструктивні (продуктивні) суб"єкт-об"єктні відносини з курсантом та ...
1353733
  Найдьонова Л.А. Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 269-283
1353734
  Яремчук О.В. Соціально-психологічна модель національного міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76-88


  Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному моделюванні. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Кримський С.Б., Яковенко Н.М.
1353735
  Спіцина Л.В. Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 135-144. – ISBN 978-966-8063-99-50
1353736
  Піонтківська О.Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1353737
  Васютинський В. Соціально-психологічна природа бідності: чому бідні? // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329
1353738
  Боровинська І.Є. Соціально-психологічна природа стратегій життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 62-72. – ISSN 2411-1449
1353739
  Пономарьов О. Соціально-психологічна природа феномену лідерства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 2616-3241


  "Суперечлива природа феномену лідерства зумовлена поєднанням у ньому індивідуального характеру особистості лідера та суспільного характеру його прояву. Водночас природа лідерства має соціально-психологічний характер, оскільки вплив лідера на інших ...
1353740
   Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рекомендації / за наук. ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10
1353741
  Казміренко Вячеслав Петрович Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій : Автореф... докт. психологічнихнаук: 19.00.05 / Казміренко Вячеслав Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 42л.
1353742
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1353743
  Воробйова І.Ю. Соціально-психологічна специфіка ситуації формування та розвитку натовпу / І.Ю. Воробйова, В.П. Казміренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються соціально-психологічні закономірності формування та розвитку натовпу. Аналізуються властивості певних різновидів натовпів, визначаються механізми взаємодії та взаємовпливу між його учасниками. Дослідження сприяє ефективній систематизації ...
1353744
  Удовенко Ю. Соціально-психологічна характеристика процесу адаптації дитини в установі соціального захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті охарактеризовано процес адаптації в рамках міждисциплінарного підходу. Проаналізовано процес адаптації дитини в установі соціального захисту на підставі двох взаємопов"язаних видів адаптації: психофізіологічної та соціально-психологічної. ...
1353745
  Пушкар В. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини / Віктор Пушкар. – Харків : Права людини, 2009. – 88с. – ISBN 978-966-8919-57-2
1353746
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. – ISBN 966-521-360-1
1353747
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 580 с. – ISBN 978-966-521-360-4
1353748
  Сірий А.В. Соціально-психологічне забезпечення ефективності управлінської діяльності офіцерів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 240
1353749
  Козоріз К.І. Соціально-психологічне забезпечення оптимізації формування готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто первинну ланку соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності еійськовослужбовця-вартового. Визначено найбільш значущу складову психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби та розглядається ...
1353750
  Александров Д. Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена дослідженню причин небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Аналізуються соціальні та психологічні чинники небойових втрат. З"ясовуються детермінанти порушення адаптивної поведінки, які ...
1353751
  Резнік В.С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності / В.С. Резнік; Подільська держ.аграрно-технічна академія. – Кам"янець-Подільський : "Абетка-НОВА", 2001. – 220с. – ISBN 966-7988-62-7
1353752
  Зінченко В.В. Соціально-психологічне несвідоме в девіаціях влади і політики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – с.174-182
1353753
  Циганенко Г.В. Соціально-психологічне осмислення конфліктів між цивільними і військовими в ході групової взаємодії / Г.В. Циганенко, О.Ю. Кухарук // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 24-39. – ISSN 2411-1449
1353754
  Гулай В.В. Соціально-психологічне підгрунтя та актуальні політико-правові проблеми ментальної амбівалентності населення сучасної України (на прикладі Галичини) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 258-261. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1353755
  Пілецький В. Соціально-психологічне розуміння суб"єктивного благополуччя особистості в шлюбі // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 112-119. – ISSN 2312-1246
1353756
  Лещенко С.В. Соціально-психологічне та політико-економічне розуміння соціалізації у вивченні політичного аспекту становлення особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Поняття "соціалізація" означає формування особистості під впливом соціального середовища. Політична соціалізація показує зв"язки між людиною і політикою. Проте, досліджуючи політичну соціалізацію, автор статті перш за все, аналізує наявну ...
1353757
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1353758
  Савчук О.В. Соціально-психологічний аналіз факторів вживання неповнолітніми психотропних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1353759
  Литва Л.А. Соціально-психологічний аспект проблеми гендеру в єврейській релігійній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Аналізується розробка гендерної проблематики в текстах Старого Заповіту та єврейській релігійній літературі після біблійного періоду, виникнення і розвиток гендерних стосунків, гендерних ролей, інституту сім"і і становлення до них єврейської релігійної ...
1353760
  Валідуда О. Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 73-74
1353761
   Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 512 с. – ISBN 966-95832-4-1
1353762
  Щербатюк Б.А. Соціально-психологічний вимір мовленнєвої комунікації / Б.А. Щербатюк, О.О. Холодова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2011. – С. 218-226. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 6). – ISSN 2072-4772
1353763
  Супрун Л. Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 59-68


  Здійснено спробу репрезентації соціально-психологічного та ментального портрета українського журналіста. Окреслені шляхи його професійного вдосконалення й розвитку. The attempt of describing the social, psychological and mental portrait of Ukrainian ...
1353764
  Шульга М.О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу / М.О. Шульга. – К., 1983. – 49с.
1353765
  Грединарова О.М. Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 53-58
1353766
  Довгань Н.О. Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 46-65. – ISSN 2522-4093
1353767
  Юрченко Зоя Володимирівна Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 196-203 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1353768
  Чапка М. Соціально-психологічний словник / Мирослав Чапка, Уршула Контни ; Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда в Мисловіцах. – Мисловіце : Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда, 2010. – 518, [1] с. – Бібліогр. : с. 517-518. – ISBN 978-83-89032-54-6
1353769
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1353770
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1353771
  Панасенко Е. Соціально-психологічний тренінг в системі підготовки майбутніх практичних психологів закладів освіти: принципи та стратегії побудови програм / Е. Панасенко, С. Сурчилова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  "Розглянуто соціально-психологічний тренінг як систему активної підготовки практичних психологів закладів освіти до майбутньої професійної діяльності. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців-психологів, який свідчить, що ...
1353772
  Пакуляк Г. Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового спрямування / Г. Пакуляк, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено використанню соціально-психологічного тренінгу розвитку емпатійності як засобу соціалізації студентів, які обрали тип професії "людина-людина". Розглядається структура тренінгової програми, яка сприятиме розвитку емпатійності як ...
1353773
  Синоруб Г. Соціально-психологічний тренінг як метод подолання конфліктних ситуацій у журналістській діяльності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 247-252
1353774
  Євдокимова Н.О. Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 211-217
1353775
  Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М. Журавська; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 312с. – ISBN 966-8407-51-2
1353776
  Саблук Г.І. Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 66-73. – ISSN 2221-1055
1353777
   Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем"єр-міністрів Угорщини новітньої доби) // Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / Д.І. Ткач, О.В. Картунов, Ю.В. Кравченко, С.М. Неділько, В.Х. та ін. Лобас. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2013. – Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – С. 70-82. – ISBN 978-966-7735-89-0
1353778
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1353779
  Алєксєєва Т.І. Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному вузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному ВНЗ. Представлено рівні адаптації щодо вивчення навчальної діяльності. Виділено аспекти обумовленості адаптаційного процесу студентів. Унаслідок проведеного ...
1353780
  Крупка І. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 617-629. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1353781
  Покальчук О. Соціально-психологічні аспекти виборчої кампанії 2002 р. // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-41
1353782
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1353783
  Потятиник Борис Володимирович Соціально-психологічні аспекти впливцу ЗМІ на аудиторію : Дис... канд.філол..наук: 10.01 / Потятиник Борис Володимирович;. – 162л. – Бібліогр.:л.154-162
1353784
  Вієвська М. Соціально-психологічні аспекти діяльності в системі вищої економічної школи / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.53-65. – ISSN 1682-2366
1353785
  Лугова В.М. Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності / В.М. Лугова, О.А. Єрмоленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 296-301. – ISSN 2222-0712
1353786
  Стрюк Л. Соціально-психологічні аспекти особистості в оповіданнях В. Винниченка та Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 225-234. – ISBN 966-594-246-8
1353787
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна; Комітет сприяння захисту прав дитини. – Київ, 2003. – 344с. – ISBN 966-646-057-2
1353788
  Савчук О. Соціально-психологічні аспекти профілактики поширення нарковживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку шляхів профілактики адиктивної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні умови виникнення психологічної готовності до вживання психотропних речовин; виходячи із цього, розроблено концептуальні підходи до профілактичної ...
1353789
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти реалізації пробаційних програм // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С.61-69. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1353790
  Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 337-341. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1353791
  Жорнова О.І. Соціально-психологічні аспекти становлення середнього класу в Україні: концептуалізація завдань для вищої школи / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Формулюються вихідні положення для розгляду вищої школи як провідного суб"єкта формування в Україні середнього класу. Визначаються підстави для змістово несуперечливого розгортання процесу здобуття вищої освіти майбутніми представниками середнього ...
1353792
  Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему тероризму з позиції соціальної психології. Досліджено й психологічно обґрунтовано дії людей, які наважуються вчинити терористичні акти. The article studies the problem of terrorism from the point of view of social psychology as ...
1353793
  Сухоруков Г.М. Соціально-психологічні аспекти управління сільськогосподарчим виробничим колективом / Г.М. Сухоруков. – К., 1977. – 48с.
1353794
  Устінова Н. Соціально-психологічні аспекти участі жінок у діяльності жіночих громадських об"єднань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 227-233. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1353795
  Хоружий Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 14-16
1353796
  Скуленко М. Соціально-психологічні бар"єри в журналістиці. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34.
1353797
  Семиченко В.А. Соціально-психологічні виклики в педагогічній майстерності викладачів вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 28-34. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  В статті розкривається проблема педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах трансформації суспільства. Наголошується на необхідності активізації виховної складової діяльності викладача.
1353798
  Толстоухов А.В. Соціально-психологічні виміри глобалізаційних тенденцій в мистецтві сучасності / А.В. Толстоухов, С.П. Стоян // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 32-38
1353799
  Хараджи М. Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 134-141. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1353800
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1353801
  Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті аналізуються можливості використання видів і засобів соціально-психологічного впливу та з"ясовуються, які з них є найбільш ефективними щодо виконання молоддю певних вимог суспільства в умовах трансформаційних змін. Наводяться результати ...
1353802
  Терещенко К.В. Соціально-психологічні детермінанти толерантності персоналу організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1353803
  Борейчук І.О. Соціально-психологічні детермінанти явища ксенофобії : історико-теоретичний аспект // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.236-244. – ISBN 978-966-8063-85-7
1353804
  Жорнова О.І. Соціально-психологічні ефекти вищої освіти в загальній поліфонії благополуччя українців // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 49-53
1353805
  Олександренко К.В. Соціально-психологічні закономірності розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується встановлення взаємозв"язку розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з певними групами мотивації. Аналізується мотиваційна сфера студентів з різним рівнем сформованості іншомовної комунікативної ...
1353806
  Бублик П. Соціально-психологічні засновки сучасної психотерапії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 147-154. – ISSN 1810-2131
1353807
  Мойсієнко Я.В. Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А.С. Макаренка // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 255-264. – ISSN 2309-8287
1353808
  Мартинюк Ольга Соціально-психологічні концепції сім"ї як теоретична основа її емпіричного вивчення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 104-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1353809
  Бесчастна М.В. Соціально-психологічні методи в державному управлінні сільським господарством // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 117-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито суть та класифікацію соціально-психологічних методів державного управління в сільському господарстві.
1353810
  Макеєва І. Соціально-психологічні методи як інструмент у системі підвищення кваліфікації бібліотекарів вищої школи / Ірина Макеєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано поняття "соціально-психологічний тренінг". Представлено досвід його застосування в системі підвищення кваліфікації співробітників Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
1353811
  Федоренко О. Соціально-психологічні механізми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаду // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 135-143. – ISSN 2308-5126
1353812
  Гомольска Л. Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статі наведено результати дослідження образу бренда в сприйнятті споживачів, що формується у процесі бренд-комунікації під впливом відповідних соціально-психологічних механізмів. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у ...
1353813
  Тімотін А. Соціально-психологічні механізми спілкування у модульно-розвивальному освітеьому процесі // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.104-125. – ISBN 966-654-025-8
1353814
  Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння під час вирішення задач спільної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 164-178. – ISBN 978-966-8063-84-3
1353815
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1353816
  Стась О.С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей в дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель соціально-психологічних орієнтирів дослідження соціальних здібностей особистості. Особливу увагу приділено етапам психосоціального розвитку дорослого і соціально-психологічним факторам, що впливають на процес формування і реалізації ...
1353817
  Бочелюк В.Й. Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 5-10. – (Психологічні науки ; № 1 (14), травень). – ISSN 2078-2128
1353818
  Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1353819
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1353820
  Москалець В.П. Соціально-психологічні основи і функції радянської обрядовості / В.П. Москалець. – Київ, 1981. – 48 с.
1353821
  Білик І.С. Соціально-психологічні основи спілкування: "етика відносин" та "інтуіція здібностей" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 7-13. – ISSN 1728-3671
1353822
  Крушельницька Я.В. Соціально-психологічні основи управління / Я.В. Крушельницька. – К., 1979. – 119с.
1353823
   Соціально-психологічні основи управління : Навч. посібник для студ. економ. фахів вищих навч. закладів / Н.Д. Лук`янченко, Л.Л. Бунтовська, Л.В. Шаульська, О.Л. Єськов; МОНУ. Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 127с.
1353824
  Грибок А.О. Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 205-215. – ISSN 2524-0056
1353825
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1353826
  Терлецька Л.Г. Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичнго конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 87-95. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті надано характеристику психологічних особливостей діяльності адвоката, специфіка якої полягає у вирішенні юридичних конфліктів.
1353827
  Браславський Р.Б. Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 298-302. – ISSN 1563-3349
1353828
  Курапов А.О. Соціально-психологічні особливості взаємозв"язку лідерства та політичного статусу керівників молодіжних організацій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 176-181
1353829
  Ткалич М.Г. Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С.46-53
1353830
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 218 л. + Додатки : л. 172-218. – Бібліогр.: л. 159-171
1353831
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1353832
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1353833
  Некіпєлова А. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуті основні підходи до розуміння процесу економічної соціалізації особистості в пубертатний період, а також соціально-психологічні детермінанти входження підлітка у світ економіки. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ...
1353834
  Москаленко В. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації та економічної культури особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема економічної культури як результату економічної соціалізації особистості. Основну увагу приділено деяким теоретичним концептам, які виступають методологічними принципами дослідження. Зокрема, наголошується на важливості ...
1353835
  Сафулліна Ю.В. Соціально-психологічні особливості зв"язку професійних установок з відповідальністю особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 270-277. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1353836
  Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 7-14. – ISSN 2411-3190
1353837
  Василець О.і. Соціально-психологічні особливості людей похилого віку та питання соціальної роботи із ними у сучасній Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – с. 17-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1353838
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості образу школи в педагогічних та учнівських колективах загальноосвітніх шкіл // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 198-207. – ISBN 978-966-8063-84-3
1353839
  Петренко А. Соціально-психологічні особливості організаційної лояльності та фактори її формування // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 101-102
1353840
  Іваницька А.О. Соціально-психологічні особливості особистості трендсеттера в молодіжному середовищі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 96-97
1353841
  Фунікова О.В. Соціально-психологічні особливості пенітенціарного середовища // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 139-143. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1353842
  Рудська М. Соціально-психологічні особливості політичних настроїв у студентської молоді // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 67-72
1353843
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1353844
  Кривохижа Л.В. Соціально-психологічні особливості професійної взаємодії службовців підрозділів МНС України // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 50-57. – ISBN 978-966-8063-99-51
1353845
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1353846
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – 97, [1] с. : табл. – Ст. укр., часково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1353847
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс : (матеріали IV всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 27-29 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. акад. України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Лисенко В.І. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2011. – 60, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1353848
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з кліентами : матеріали 2 всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / МОН України ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України ; Мелітоп. держ. пед. ун-т та ін. ; [ ред. кол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т. ]. – Київ : Міленіум, 2008. – 118 с.
1353849
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі : (матеріали V всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 25-27 трав. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2012. – 57, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1353850
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: подорож у просторі змін : (матеріали 3 всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю) : 28-31 травня 2009 року / МОН України ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України ; Мелітоп. держ. пед. ун-т та ін. ; [ ред. кол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т. ]. – Київ : Міленіум, 2009. – 70 с.
1353851
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1353852
  Ломакін Г. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній роботі проаналізовані та розглянуті соціально-психологічні особливості та основні підходи до соціалізації у сучасному суспільстві людей, що приймали участь у бойових діях; визначені основні напрямки соціально-психологічної роботи з означеною ...
1353853
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1353854
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1353855
  Люта Л. Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Соціалізація є однією з соціальних функцій спорту. Сутність спортивної соціалізації полягає у том, що ми можемо зафіксувати два процеси - "соціалізація у спорті" і "соціалізація через спорт". Стаття присвячена аналізу змісту та специфіки цих ...
1353856
  Павлова О.В. Соціально-психологічні особливості спотворення інформації для здобуття соціального схвалення в юнацькому віці // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 48-52. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті розглянуто особливості інформації особами юнацького віку для здобуття соціального схвалення. Виокремлено типи неправди залежно від того, що саме респондент бажає продемонструвати з метою створення позитивного обазу себе.
1353857
  Скорікова Д.В. Соціально-психологічні особливості сприйняття реклами та її вплив на людину // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 188-194


  На основі аналізу спеціальної літератури, рекламних матеріалів і досліджень виявлені основні чинники, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається міра дії реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної ...
1353858
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1353859
  Свинаренко Р. Соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів / Р. Свинаренко, А. Рудська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються ключові соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів. Показано, що різним типам лідерства в соціальних проектах (спрямованим на дію, взаємодію і розвиток) імпліцитно притаманний ...
1353860
  Ядранський Д.М. Соціально-психологічні особливості трудових ресурсів як об"єкта обліку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 98-100. – Бібліогр.: 9 назв
1353861
  Безаров О.Т. Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л.Д. Троцького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 414-427. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1353862
  Солдатова О. Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню соціально-психологічних особливостей якості життя багатодітних сімей в Україні. Проведено емпіричне дослідження суб"єктивної задоволеності якості життям багатодітних сімей, у результаті якого виявлено основні показники, на ...
1353863
  Головченко Д.І. Соціально-психологічні передумови стану психологічного благополуччя у внутрішньо переміщених осіб в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 75-88. – ISSN 2411-1449
1353864
  Денисюк Л.М. Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 89-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто особливості розвитку особистості у період юнацького віку в умовах вищої освіти. Зокрема увага приділяється соціально-психологічним чинникам формування та функціонування системи професійних цінностей студентської молоді.
1353865
  Бойко А. Соціально-психологічні переумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 375)
1353866
  Маматова А.С. Соціально-психологічні проблеми білінгвізму в українському суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8063-85-7
1353867
  Неймер Ю.Л. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / Ю.Л. Неймер, М.О. Сакада. – К., 1974. – 48с.
1353868
  Льовочкіна А.М. Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності / А.М. Льовочкіна, Г.М. Стоколос // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 45-52. – ISSN 2411-3190
1353869
  Шульга В.В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в XXI ст. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 44-50. – ISSN 2306-3974
1353870
  Полякова В.І. Соціально-психологічні проблеми розвитку гендерної толерантності педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 156-160. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1353871
  Казміренко В.П. Соціально-психологічні проблеми формування колективних суб"єктів управління / В.П. Казміренко, В.В. Третьяченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 167-174. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1353872
  Бригадир М. Соціально-психологічні проекти реалізації освітніх інновацій // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 126-130. – ISBN 978-966-654-520-9
1353873
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 213-224


  Аналізується нинішній стан масової свідомості в плані його схильності до сприйняття атрактивних чинників тоталітаризму. Ключові слова: тоталітарна свідомість, громадянське суспільство, ідеократичне суспільство, маніпуляція свідомістю. Анализируется ...
1353874
  Бойчук О.С. Соціально-психологічні та індивідуальні особливості осіб, що втратили роботу / О.С. Бойчук, Л.В. Музичко, С.М. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 106-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1353875
  Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін, О.К. Яковенко, М.А. Солоха // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 49-66. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статтю присвячено розгляду соціально-психологічних та нормативно-правових аспектів адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України. Проаналізовано основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості сиріт та їх вплив на показники ...
1353876
  Кулянда М. Соціально-психологічні та соціального-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 42-49. – ISSN 2413-6433
1353877
  Куценко О.М. Соціально-психологічні та фізіологічні засади адаптації військовослужбовців строкової служби до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-55. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розкрито динаміка та періодизація соціально-психологічної адаптації військовослужбовців строкової служби до професійної діяльності. Розглянуто адаптація військовослужбовців до екстремальних і стресових ситуацій та механізми захисної поведінки в цих ...
1353878
  Васютинський В.О. Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 76-84. – ISBN 978-966-8063-90-11
1353879
  Кришовська О.О. Соціально-психологічні умови міжособистісного взаєморозуміння в інтернет-спілкуванні : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кришовська Олександра Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
1353880
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1353881
  Колесник Г. Соціально-психологічні умови успішної адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 162-166. – ISSN 2308-4634
1353882
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1353883
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1353884
  Полівко Л. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Висвітлено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання та обґрунтовано складові соціальної роботи, спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями. Определена ...
1353885
  Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні фактори агресивної поведінки сучасної молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.46-52. – (Психологічні науки)
1353886
  Рудик М.М. Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – C. 78-88. – ISSN 2410-3594
1353887
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1353888
  Кулик О.Г. Соціально-психологічні фактори злочинності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 198-205. – ISSN 2072-8670
1353889
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1353890
  Гребенюк М.О. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки в сучасному суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-100.


  Розглянуто актуальні питання вивчення соціально-психологічних чинників агресивної поведінки сучасного суспільства. Проаналізовано підходи до концептуальних положень вітчизняних дослідників про соціально-психологічні чинники феномена агресивної ...
1353891
  Люта Л.П. Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 158-167. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1353892
  Пустовий О.М. Соціально-психологічні чинники групової взаємодії військовослужбовців: теоретична модель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С.108-112. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті акцентовано увагу на визначенні соціально-психологічних чинників, що впливають на групову взаємодію військовослужбовців. Обгрунтована актуальність вивчення військових колективів у сучасних умовах. Пояснена необхідність збільшення показників ...
1353893
  Завацька Н.Є. Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення / Н.Є. Завацька, О.І. Донець, А.М. Журба // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 174-183. – ISSN 2219-2654
1353894
  Трофімов А.Ю. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджера. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Трофімов А.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1353895
  Гавриленко Я.А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гавриленко Я.А. ; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1353896
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 260 акр. – Додатки: арк.: 210-260. – Бібліогр.: арк.188-209
1353897
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1353898
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1353899
   Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України / С.О. Богданов, А.М. Гірник, Б.П. Лазоренко, В.В. Савінов // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 40-51. – ISSN 2411-1449
1353900
  Титаренко Т.М. Соціально-психологічні чинники постановки особистістю життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 97-105. – ISBN 978-966-8063-84-3
1353901
   Соціально-психологічні чинники престижності масових професій та їх урахування в профорієнтаційній роботі з молоддю : навчальна програма спецкурсу для підвищення кваліфікації педагогів, психологів, соц. працівників, які безпосередньо залучені до профорієнтац. роботи з молоддю, працівників держ. служби зайнятості / Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології ; укладачі : М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська, О.І. Хоріна. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-35
1353902
  Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: л. 182-208. – Бібліогр.: л. 157-181
1353903
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники прийняття рішень управлінців різних рівнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати емпіричного дослідження, присвяченого виділенню психологічних чинників прийняття управлінських рішень. The article presents the results of empirical study on the release of the psychological factors of managerial ...
1353904
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова Ольга Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Додатки: л. 177-204. – Бібліогр.: л. 205-220
1353905
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1353906
   Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Н.В. Чепелєвої ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-644-117-4
1353907
  Яворський М.В. Соціально-психологічні чинники сприйняття об"єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 165-172
1353908
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1353909
  Марчук Л.М. Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 110-120. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1353910
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1353911
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 206-249. – Бібліогр.: арк. 176-205
1353912
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники функціонування керівної ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність вияву психологічних особливостей керівників різного рівня, трансформацію або розвиток значущих професійно важливих якостей залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Article gives a view on dependence of psychological ...
1353913
  Бєлих О.Є. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 309-313. – ISSN 1727-1584
1353914
  Казьмирчук М. Соціально-регіональні аспекти системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 261-270
1353915
  Павлова Л.П. Соціально-релігійні проблеми розуміння історичної долі України в творах громадівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1353916
  Каховська О.В. Соціально-ринковий варіант соціалізації національної економіки // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 99-101
1353917
  Верхоглядова Н.І. Соціально-ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 72-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1353918
  Рій Г.Є. Соціально-справедлива держава і український націоналізм (Ярослав Стецько "за зміст державного життя") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 217-228. – ISBN 978-966-668-405-2
1353919
  Бородін Д. Соціально-статистичний аналіз керівного складу органів держбезпеки УСРР - УРСР 1920-х - 1930-х років // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-795-3
1353920
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1353921
  Климовський С.І. Соціально-топографічний розвиток Києва XVI - першої половини XVII сторіччя. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Климовський С.І.; НАН України. Ін-тут археології. – К., 1997. – 18л.
1353922
  Колосок А.М. Соціально-трудове парртнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 76-83. – ISSN 1993-6788
1353923
  Мортіков В. Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1353924
  Оленцевнч Н.В. Соціально-трудові відносини в контексті глобалізації / Н.В. Оленцевнч, Е.А. Волобуєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.147-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1353925
  Богоявленська Ю.В. Соціально-трудові відносини в Україні та Польщі: формування, функціонування, перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 51-57. – ISBN 966-614-021-7
1353926
  Осійчук М.С. Соціально-трудові відносини в Україні: аналіз стану та їх вплив на розвиток людського капіталу // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 41-44. – (Економічні науки)
1353927
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1353928
  Турба О.О. Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб"єктний виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-81. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1353929
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1 (3). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353930
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353931
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 1 (7). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353932
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 2 (8). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353933
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (9). – 2015. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353934
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (10). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353935
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353936
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (12). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1353937
  Герасименко О. Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1353938
  Самарський А.Ю. Соціально-управлінські ідеї В.М. Глушкова в розрізі критики технократизму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 274. – С. 51-58. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1353939
  Бойко А.М. Соціально-управлінські передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 320-327. – (Юридична ; Вип. 1)
1353940
  Утюж І.І. Соціально-філософська інтерпретація аксіологічних ідей української освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 38-42. – ISSN 2072-1692
1353941
  Вітер Д.В. Соціально-філософська інтерпретація фундаменталістської парадигми сучасного православного богослов’я // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1353942
  Вітер Д.В. Соціально-філософська парадигма сучасної католицької теології: суперечності теоретичних пошуків // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
1353943
  Власенко Д.Й. Соціально-філософська проблема початку дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методологічні підстави проведення самих початкових стадій наукового дослідження. Робиться висновок, що найбільш раціональним та ефективним першим кроком має стати максимально чітка, та така, що передує безпосередньо дослідженню, ...
1353944
  Сила В.Г. Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 24-31


  Виокремлені площини соціально-філософського дискурсу місцевої спільноти як форми соціального буття та простору самоорганізації людей в умовах суспільних трансформацій. Ключові слова: місцева спільнота, громада, громадянське суспільство, ...
1353945
  Стецюра К.О. Соціально-філософська рефлексія феномену медіакультури та медіаосвіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1353946
  Бондарчук С.В. Соціально-філософська традиція концептуалізації громадського суспільства від класики до сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 16-25. – ISBN 966-628-134-1
1353947
  Мелник В.В. Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодіїї особистості і глобалізованог соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 96-108. – ISSN 2072-1692
1353948
  Макаренко Н.Г. Соціально-філософський аналіз військової культури (методологічний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання методології соціально-філософського аналізу військової культури. Розглядаються в діалектичній єдності соціологічний, аксіологічний та історико-філософський аспекти дослідження такого суперечливого явища, як військова ...
1353949
  Боринштейн Є.Р. Соціально-філософський аналіз економічної сфери життя суспільства / Є.Р. Боринштейн, С.А. Єфіменко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 38-44. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1353950
  Терновий П. Соціально-філософський аналіз ідейних засад діяльності сучасних гуманітарних рухів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-85. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено дослідженню ідейно-теоретичних засад та методологічних основ, закладених у фундамент діяльності сучасних гуманітарних рухів, які опікуються проблемами захисту людей, що страждають у вирі збройного насильства. Феномен організованої ...
1353951
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права) : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.03 / Романенко Ю.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 14с. – Бібліогр.:с.13
1353952
  Ємець Т.М. Соціально-філософський аналіз національної самоідентифікації В. Вернадського // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 59-68
1353953
  Цюрупа М. Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 52-55. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена комплексному аналізові складного соціально-політичного та воєнно-правового статусу феномену окупації, який став актуалізований у зв’язку з фактичною окупацією Криму російськими військами з 2014 року та прихованою окупацією частини ...
1353954
  Сидоренко С.В. Соціально-філософський аналіз проблеми виживання людства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 120-125. – ISSN 2072-1692
1353955
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1353956
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1353957
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 23л.
1353958
  Коваль Т. Соціально-філософський аналіз страху старості: феміінінний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 75-78
1353959
  Костюк О.В. Соціально-філософський аналіз феномену розбудови ідеологічної системи (за працею С. Туркменбаші "Рухнама") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському аналізу феномену розбудови ідеологічної системи. Розглядаються світоглядні засади туркменської нації в контексті розбудови тотальної ідеологічної системи. З"ясовуються засоби державної ідеологічної ...
1353960
  Азнакаєва Е.М. Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаціонному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 131-135. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1353961
  Стовпець О.В. Соціально-філософський аспект проблеми трансформації власності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.142-147
1353962
  Зінченко В. Соціально-філософський аспект сучасних західниїх концепцій суспільної інституалізації освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 226-235
1353963
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1353964
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1353965
  Бліхар В. Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – C. 3-20. – ISSN 2524-0315
1353966
  Козловець М.А. Соціально-філософський дискурс як осмислення екзистенційної буттєвості українців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 65-69
1353967
  Павлова Т. Соціально-філософський зміст обов"язку у філософії Гегеля // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 58-64. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1353968
  Жадько К.В. Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 126-133. – ISSN 2072-1692
1353969
  Приятельчук А.О. Соціально-філософський конструкт суспільства ризику / А.О. Приятельчук, О.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Поняття "суспільство ризику" активно використовується у соціологічних, економічних, політичних та інших дослідженнях. Втім, його визначення залишається серйозною проблемою через неоднозначність тлумачень феномену "ризик". Дана стаття є спробою певного ...
1353970
  Вітер Д.В. Соціально-філософський ревізіонізм марксизму в сучасній християнській теології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 32-41
1353971
  Герасимова Е.М. Соціально-філософські аспекти інноваційної моделі економічного розвитку України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 328-339.


  Дослідження інноваційнених моделей сучасного економічного розвитку в Україні здійснюються в работах таких відомих вітчизняних економістів як Гальчинський А.С.,Геєць, Мочерний С.В., Базилевич В.Д., та інш.
1353972
  Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теоріїС.152- // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – 152-156. – ISSN 1728-3671
1353973
  Цимбал Т.В. Соціально-філософські аспекти проблеми рееміграції українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 428-438
1353974
  Білецький В. Соціально-філософські аспекти у творах Григорія Сковороди // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 132-134. – ISSN 1728-9343
1353975
  Наровський М.І. Соціально-філософські виміри інтелектуального осягнення поняття "нація" // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.147-153. – ISSN 1728-3671
1353976
  Греков О.М. Соціально-філософські виміри національних ознак господарського життя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 166-173
1353977
  Алексєєв В.Ю. Соціально-філософські ідеї : проблема персонифікації та реалізації (за матеріалами творів Ф.М. Достоєвського : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.03 / Алексєєв В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 л.
1353978
  Толстов І.В. Соціально-філософські ідеї твору Дж. Сантаяни "Панування і влада" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 147-149
1353979
  Полянський Т. Соціально-філософські інтерпретації феномена зла як методологічне підгрунтя дослідження зловживання правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 8-13.
1353980
  Пеньковець О. Соціально-філософські основи педагогічного вчення С.Русової // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.124-129
1353981
  Пінчук Є.А. Соціально-філософські підстави необхідності реформування освіти в сучасному суспільстві // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.211-217
1353982
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1353983
  Кримець Л.В. Соціально-філософські погляди на проблему суїциду // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 125-129. – ISSN 2072-1692
1353984
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – К., 1974. – 62с.
1353985
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – Київ, 1981. – 62 с.
1353986
  Симон Ю.С. Соціально-філософські проблеми розвитку суб"єкта виробництва в умовах українського державотворення. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Симон Ю.С.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1353987
  Романенко О. Соціально-філософські та антропологічні засади визначення умов передбачення майбутнього // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-126. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1353988
  Осьодло В.І. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн = Social, philosophical and psychological aspects of modern warfare : монографія / В.І. Осьодло, Л.М. Будагьянц ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : АртЕк, 2018. – 406, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7674-43-5
1353989
  Мудрак В.І. Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексте співвідношення "Особистість-інформація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 159-166. – (Серія "Гуманітарні студії")
1353990
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1353991
  Голота О.П. Соціально-фінансовий аспект реформування збройних сил України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-134
1353992
  Дзюбак Н.М. Соціально-характеристичні експресеми як засіб суб"єктивізації висловлення (на матеріалі творчості Оксани Забужко) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 75-77. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1353993
  Бондар Н.О. Соціально-ціннісна концепція інженерної діяльності / Н.О. Бондар, О.М. Осіпов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 2073-803X
1353994
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1353995
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Амінова Ольга В"ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 180 арк. – Бібліогр. : арк.167-180
1353996
  Еллинекъ Г. Соціально-этическое значеніе права, неправды и наказанія / Георгъ Еллинекъ ; пер. И.И. Власова, под ред. А.А. Рождественскаго съ пред. П.И. Новгородцева. – Москва : Клочков Н.Н., 1910. – 148 с.
1353997
  Петришин О.В. Соціально-юридична природа права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 3-17. – ISSN 0201-7245
1353998
  Петришин О. Соціально-юридична природа права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 15-29. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1353999
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 12-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Подана соціально-юридична характеристику церковного права. Однією з особливостей церковного права є його зв"язок з християнським віровченням, що робить неможливим розгляд канонічного права окремо від його богословських засад. Церковне право, його ...
1354000
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-51
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,