Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1352001
  Сверстюк Є. "Система радянських координат" // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 35-36


  Шістдесятники.
1352002
  Прокопов Д.Є. "Система світових епох" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 498-501. – ISBN 966-316-069-1
1352003
  Прокопов Д.Є. "Система трансцендентального ідеалізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 501-504. – ISBN 966-316-069-1
1352004
  Фатеев А.И. Система оценки качества техногенно загрязненных почв по содержанию тяжелых металлов / А.И. Фатеев, Е.Б. Смирнова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 29-34 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1352005
  Осетрін М.М. Система оцінки якості обслуговування автомагістралей України / М.М. Осетрін, С.О. Дєнісов // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 56-67. – ISSN 2786-7269
1352006
  Козуб С.М. Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання / С.М. Козуб, П.А. Козуб // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 72-79. – ISSN 2074-8167
1352007
  Загородня О. Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв"язків // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 28-36
1352008
  Сергеєва Л. Система оцінювання має бути відкритою, а кожна оцінка - обґрунтованою та об"єктивною // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-95
1352009
  Ільницький Д.О. Система оцінювання якості вищої освіти США / Д.О. Ільницький, А.М. Поручник // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 105-116. – ISBN 978-966-926-349-0
1352010
  Турчанінова В.Є. Система оцінювання якості вищої освіти Франції // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 149-166. – ISBN 978-966-926-349-0
1352011
  Ходова К.И. Система падежей старославянского языка / К.И. Ходова. – М., 1963. – 160с.
1352012
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1352013
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века. (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1352014
   Система партийной учебы в СССР : Указ. кн. и ст. на рус. яз. за 1980-1982 гг. – Москва, 1982. – 48 с.
1352015
   Система патентной информации в СССР. – М., 1974. – 20с.
1352016
  Демакова М.Д. Система патентных фондов в СССР / М.Д. Демакова. – Л., 1985. – 84с.
1352017
  Ставицький О. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів / О. Ставицький, В. Мірошніченко // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 338-372. – ISBN 978-617-8009-59-5
1352018
  Алферов Ю.С. Система педагогического образования в Англии : Автореф... канд. пед.наук: / Алферов Ю. С.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1965. – 21л.
1352019
  Пильдеш Р.Е. Система педагогической пропаганды среди родителей и населения : Автореф... канд. пед.наук: / Пильдеш Р.Е.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1352020
  Буйницька О.П. Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 ; 01 / Буйницька Оксана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
1352021
  Мельник Т. Система пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему пенсійного забезпечення України та основні напрями реформування діючої пенсійної системи. In the article the system of the pension providing of Ukraine and is considered.
1352022
  Калита Н.В. Система пенсійного забезпечення в Україні: необхідність і основні напрями реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 47)


  Українська пенсійна система переживає глибоку кризу, яка спонукає до оперативного розв"язання основних проблем, що нагромадились у цій сфері. У статті узагальнюються причини сучасних труднощів у пенсійному забезпеченні в Україні, розглядаються шляхи їх ...
1352023
  Ваврів М.І. Система пенсійного забезпечення Канади: досвід для України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 82-85
1352024
  Грищенко Е.В. Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 268-275
1352025
  Хамайло К.А. Система пенсійного забезпечення України: ризики і перспективи розвитку // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 372-376. – ISBN 978-617-7364-24-4
1352026
  Конопліна Ю.С. Система пенсійного забезпечення як елемент соціальної сфери економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 3-8
1352027
  Срєдкова К. Система пенсійного страхування Болгарії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 126-133. – ISSN 1026-9932
1352028
  Гурин Н.Н. Система передачи файлов между персональной ЭВМ и ЕС ЭВМ / Н.Н. Гурин, К.Г. Говор. – М., 1989. – 36с.
1352029
  Мудрак Д.О. Система передачі засуджених осіб в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 94-96
1352030
  Салімов Р.М. Система перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в Національному авіаційному університеті / Р.М. Салімов, О.М. Савінов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 179-183


  Обґрунтовується необхідність побудови системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі в Україні. На прикладі Національного авіаційного університету розглядаються завдання, структура, методологія реалізації системи ...
1352031
  Буркова Е.С. Система персонажей Ф. Достоевского в литературной критике Л. Шестова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 197-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1352032
  Прокопенко А. Система перспективного управління у вищому навчальному закладі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 25-35. – ISSN 1562-529Х
1352033
  Вороненкова Галина Федоровна Система печати Германской Демакратической Республики: становление и развитие. 1946-1980 : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вороненкова Галина Федоровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1352034
  Кнорозов Ю.В. Система письма древних майя / Ю.В. Кнорозов. – Москва, 1955. – 95с.
1352035
  Теннова Н.И. Система письменных работ по иностранному языку в средней школе / Н.И. Теннова, В. Цетлин. – Ленинград, 1949. – 26 с.
1352036
  Леглер А.П. Система письменных работ по развитию речи учащихся 5-8 классов / А.П. Леглер. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Абакан, 1964. – 292с.
1352037
  Цимбалюк В.И. Система письменных творческих работ по литературе как средство формирования коммунистического мировоззрения учащихся средней школы (в процессе изучения укр. лит. в 8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цимбалюк В. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 24л.
1352038
  Костылев В.В. Система письменных упражнений по русскому языку. / В.В. Костылев. – М., 1956. – 55с.
1352039
  Галкін В.П. Система письмових робіт на уроках української літератури : посібник для вчителів / В.П. Галкін. – Київ : Радянська школа, 1965. – 170с.
1352040
  Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами / Ганна Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30
1352041
  Мудроха В. Система підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 190-200. – ISSN 2224-9516
1352042
  Горпініч Т.І. Система підвищення кваліфікації викладачів медичних шкіл у США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 36-44. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1352043
  Сігаєва Лариса Євгеніївна Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Сігаєва Лариса Євгеніївна; Державна Акад. керівних кадрів освіти. – К., 1998. – 248л. – Бібліогр.:л.154-176
1352044
  Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сігаєва Л.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1352045
  Євтушенко Н. Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України: нормативно-правове забезпечення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634
1352046
  Зелюк В. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників: синергія розвитку // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 60-64
1352047
  Дакі Н. Система підвищення кваліфікації персоналу / Н. Дакі, О. Погребний // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 260-265. – ISBN 978-617-7768-14-1
1352048
  Яцино О.В. Система підвищення кваліфікації служб персоналу збройних сил США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яцино Олег Валентинович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1352049
  Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Киева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 22 - 25. – ISSN 1811-377X
1352050
  Безшийко О.А. Система підвищення якості променевої терапії та рентгенівької діагностики на основі 3d друкованих антропоморфних фантомів / О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, К.В. Панова // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 163-167. – ISBN 978-966-999-173-7
1352051
  Гаврило О.І. Система підготовки вихователів для дошкільних установ у Німеччині // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 18 (28))
1352052
  Черних Ю.О. Система підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах збройних сил Республіки Латвія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 138-149. – ISSN 2524-0056


  Стаття присвячена аналізу досвіду підготовки військових фахівців, зокрема військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу для збройних сил республіки Латвія. На основі визначення змін у ключових завданнях, структурі та чисельності ...
1352053
  Савченко Н.С. Система підготовки вчителів англійської мови у Польщі в умовах реформування вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 36-42. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1352054
  Леврінц М. Система підготовки вчителів іноземних мов у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 265-276. – ISSN 2312-5993
1352055
  Васильєва Р.Ю. Система підготовки вчителя з "Основ безпеки життя та діяльності" в умовах навчання у ВНЗ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1352056
  Михальченко О.А. Система підготовки державних службовців в Україні та за кордоном (Німеччина, Франція) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1352057
  Іжа М.М. Система підготовки державних службовців Китаю / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 2310-2837


  Досліджується досвід і особливості сучасного стану підготовки державних службовців Пекінського і Шанхайського адміністративних інститутів, висвітлюється організаційно-правові основи підготовки спеціалістів у сфері державної служби Китаю, розглядаються ...
1352058
  Вронська Т. Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни / Т. Вронська, С. Лясковська // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 111-123. – ISSN 2222-5250
1352059
  Кнодель Л.В. Система підготовки кадрів сфери туризму у Німеччині : монографія / Кнодель Л.В., Федерація профспілок України, ін-т туризму. – Київ : ФПУ, 2007. – 183 с.
1352060
  Мехед О.Б. Система підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров"я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мехед Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
1352061
  Чубрей О.С. Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу : монографія / О.С. Чубрей. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-7611-64-5
1352062
  Гончарук О.В. Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гончарук Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1352063
  Палінчак М.М. Система підготовки майбутніх фахівців економічного спрямування в Республіці Польща / М.М. Палінчак, С.В. Стеблюк, В. Гжещук // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 136-140. – ISBN 978-617-8046-20-0
1352064
  Монько Р.М. Система підготовки майбутнього вчителя техніки та інформатики у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Монько Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1352065
  Лосєв О.С. Система підготовки офіцерських кадрів сухопутних військ у збройних силах Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 154-169. – ISSN 2313-5603
1352066
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Республіки Болгарія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 204-215. – ISSN 2524-0056
1352067
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Білорусь / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 114-125. – ISSN 2524-0056
1352068
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Угорщина / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 119-127. – ISSN 2524-0056
1352069
  ПеченюкІ.С Система підготовки підрозділів Збройних сил України до участі в міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006) / ПеченюкІ.С, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 466-476
1352070
  Акулов С.О. Система підготовки правоохоронців у коледжі державної прикордонної охорони Латвійської Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 269-273.
1352071
  Савчин М.В. Система підготовки працівників та структура юридичної освіти // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 183-187. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1352072
  Савченко І. Система підготовки робітників у Білорусі є національним надбанням // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  3-4 квітня у Мінську відбувся Міжнародний форум "Професійна освіта в умовах глобальних викликів". У його роботі взяли участь представники міжнародних організацій ЮНЕСКО, Європейського фонду освіти, Німецької асоціації народних університетів Dvv ...
1352073
  Іванова Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76.
1352074
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано історичний досвід, національні джерела зародження та систему підготовки фахівців пожежної служби на західноукраїнських землях. Показано, що створення широкомасштабного руху добровільних пожежних товариств спонукала велика ...
1352075
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 216-221
1352076
  Ромашко О.Ю. Система підготовки фахівців фондового ринку : фінансовий ринок / О.Ю. Ромашко, М.О. Бурмака // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1352077
  Комар Є.Г. Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 347-358
1352078
   Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу / В.Я. Данилов, В.Г. Гуськова, П.І. Бідюк, О.Л. Жиров // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Навч.-наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2019. – № 1. – С. 20-36. – ISSN 1681-6048
1352079
  Мітряєва С. Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1352080
  Кремень В. Система підтримки інноваційної діяльності: організаційне перезавантаження? Україна не повинна упустити додаткові можливості для активізації інноваційного вектору розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 11


  "Трохи більше ста років тому, в 1918 році, вийшла одна з найвідоміших філософських праць ХХ сторіччя - перший том "Присмерків Європи" німецького філософа і культуролога Освальда Арнольда Готфріда Шпенглера (1880-1936). Книга викликала неабиякий інтерес ...
1352081
  Шаповал Н.В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначенності інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шаповал Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1352082
  Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1729-7036
1352083
  Дума Л.В. Система підтримки прийняття рішень в процесах освітньої та науково-інноваційної діяльності // Методи та моделі управління складними системами : монографія / О.П. Адамів, О.С. Башуцька, Д.І. Боднар, Л.М. Буяк, О.Г. та ін. Возняк. – Тернопіль : Університетська думка, 2021. – С. 81-116. – ISBN 978-966-654-658-9
1352084
  Кузнєцова Н.В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 887. – С. 115-121. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1352085
  Мокін Б.І. Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, Ю.В. Мокіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 372-383. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг, в основу якої покладено подвійне застосування матриці парних порівнянь Сааті. Використовуючи ...
1352086
  Джума Людмила Миколаївна Система підтримки прийняття рішень з хімічного захисту рослин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Джума Л.М.; Наук.-виробн. "Київс. ін-тут автоматики". – Київ, 2002. – 19 с.
1352087
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ, ф-т кібернетики. – Київ, 2009. – 298 л. + Додатки : л. 153-286. – Бібліогр.: л. 287-298. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1352088
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1352089
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційними фондами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 182-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису СППР керуючого інвестиційними фондами. СППР побудована з використанням розробленої моделі багатовимірної класифікації, моделі поведінки фінансових інструментів та методу Монте-Карло для моделювання поведінки інвестиційного ...
1352090
  Демківський Олександр Борисович Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Демківський О.Б.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
1352091
  Бабенко М.І. Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бабенко М.І.; Харківський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1352092
  Рузакова О.В. Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 67-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1352093
  Нечипорук Микола Васильович Система підтримки прийняття управлінських рішень в адміністративно-господарчій діяльності вузу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Нечипорук Микола Васильович; Нечипорюк М. В.; МО і НУ, Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2001. – 17 с.
1352094
  Тихоненко Н. Система пільг в Україні потребує зваженого реформування // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 8-9
1352095
  Киридон П.В. Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 93-102. – ISSN 2075-1451
1352096
  Побача Т. Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 333-342. – ISSN 2304-4470
1352097
  Кудрина Е.Л. Система планирования в учреждениях социально-культурной сферы : учеб. пособие / Е.Л. Кудрина, Л.И. Рудич, Е.В. Утин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФАИР, 2006. – 224 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-1192-9
1352098
  Орлов Н.Н. Система планирования и организации учебного процесса / Н.Н. Орлов, Г.Л. Таукач, В.И. Лисовиченко. – Киев : Вища школа, 1974. – 192 с.
1352099
  Голубева В.И. Система планирования и управления народным хозяйством в Венгерской Народной Республике / В.И. Голубева. – М., 1978. – 159с.
1352100
  Толстиков А.Н. Система планирования и управления технологической подготовкой и освоением производства нового изделия на машиностроительном заводе на основе сетевой модели. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Толстиков А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 26л.
1352101
  Минашкин М.А. Система планирования и экономического стимулирования в геологической службе / М.А. Минашкин, Л.В. Савичев. – М, 1979. – 229с.
1352102
  Бабич В.П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса / В.П. Бабич ; АН УССР, Харьк. отд-ние ин-та экономики. – Киев : Наукова думка, 1978. – 391 с. – Библиогр.: с. 379-385 (161 назв.)
1352103
  Падерин И.Д. Система планирования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
1352104
   Система планирования народного хозяйства. – Днепропетровск, 1978. – 43 с.
1352105
  Слободник В.И. Система планирования опытного производства / В.И. Слободник, Л.Н. Андрухович. – Москва : Экономика, 1978. – 160 с.
1352106
   Система планирования развития народного хозяйства Москвы. – М., 1982. – 121с.
1352107
  Чебаненко В.М. Система планирования технического уровня отрасли. / В.М. Чебаненко. – М., 1985. – 118с.
1352108
   Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М., 1987. – 191с.
1352109
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин, Н.А. Афанасьев. – Москва, 1975. – 376 с.
1352110
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин. – М, 1975. – 376с.
1352111
  Гордон А.С. Система плановых органов СССР / А.С. Гордон ; под ред. и с предисл. Г. М. Кржижановского ; Ком. акад. Ин-т советского строительства. – Москва : Изд. Коммунистической академии, 1929. – 66 с.
1352112
  Гусаров С А. Система плановых показателей / С А. Гусаров, А.В. Сигиневич. – М, 1980. – 64с.
1352113
  Ветров А.А. Система плановых показателей и нормативы экономии материальных ресурсов / А.А. Ветров. – Москва, 1983. – 40с.
1352114
  Годованець Л.І. Система планування на основі структури знань : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.І. Годованець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 25-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1352115
  Кудляк С.М. Система планування організаційно-педагогічної діяльності закладу загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Кудляк Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. вищої освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1352116
  Романюк С.А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1352117
  Скурський П.П. Система планування, програмування, розроблення бюджету та виконання Армії США / П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-34
1352118
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С.В. Шатохіна, Л.В. Казанцева, М В. Андрук, ПроцюкЮ.І // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 81
1352119
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С. Шатохіна, Л. Казанцева, В. Андрук, Ю. Процюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Планетна система Плутону внаслідок своєї віддаленості, недавнього відкриття компонентів та недостатності спостережних даних залишається недостатньо вивченою. Сучасний підхід до переопрацювання ранніх спостережень Плутона з використанням нових ...
1352120
  Топфер Г. Система пневматических элементоврелейной техники / Г. Топфер. – М, 1972. – 87с.
1352121
  Гусев В.А. Система повествовательных жанров русской литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1982. – 96 с.
1352122
  Дузінкевич Т. Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 104-107
1352123
  Білоконь М. Система поводження з твердими побутовими відходами у Чернівецькій області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 22-24 : рис., табл., фото
1352124
  Кузнецова А.И. Система повторения в курсе истории СССР 8-го класса средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Кузнецова А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1352125
  Хлебникова А.В. Система повторения грамматики в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – М, 1956. – 152с.
1352126
  Адилов М.И. Система повторов в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1352127
  Корниенко В.А. Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-80. – ISSN 0130-9765


  Опыт и результаты исследований по системе повышения квалификации персонала в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского.
1352128
  Панасюк А.Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров / А.Ю. Панасюк. – Москва, 1991. – 78с.
1352129
  Арзуханов А.С. Система повышения квалификации кадров ГПНТБ России: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-77. – ISSN 0130-9765


  Динамика зарождения, развития и стабилизации системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров библиотеки.
1352130
  Зевина А.Н. Система повышения квалификации педагогических кадров народного образования Москвы / А.Н. Зевина. – Москва, 1975. – 190с.
1352131
  Чернев С.П. Система повышения педагогической квалификации учителей в школе и районе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чернев С.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1352132
  Рябчук О.Г. Система податкових знижок (відрахувань) при оподаткуванні доходів населення та необхідність її удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-27
1352133
   Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду. – Київ : НДФІ, 2006. – 320с. – ISBN 966-7675-29-7
1352134
  Хатнюк Н.С. Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Хатнюк Наталія Сергіївна ; ПрАТ ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 50 назв
1352135
  Мельник М.І. Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 106-115 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1352136
  Кізло М.В. Система податкового контролю: сутність та структура / М.В. Кізло, Р.В. Росоха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1352137
  Коровій В.В. Система податкового регулювання в умовах трансформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 359-364. – ISSN 2222-4459
1352138
  Перепелиця О. Система подвійних вольфраматів і молібдатів MR(EO4)2, M - NH4, Ag, Cu, Ti, R - тривалентний метал, E - Mo, W / О. Перепелиця, В. Максін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-24. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Осадженням із водних розчинів і твердофазним способом одержано більше 120 подвійних вольфраматів і молібдатів складу MR(EO4)2, M-NH4, Ag, Cu, TI, R - Bi (окрім сполук з NH4 +), La-Lu, Y; Sc, (окрім сполук з Cu+); In (окрім сполук з амонієм і ...
1352139
  Кобченко Н.В. Система подвійних синтаксичних зв"язків у граматичному ладі сучасної української мови / Наталя Кобченко ; Ін-т філології, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 514, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 461-490. – ISBN 978-617-7625-05-5
1352140
  Сергеева С.В. Система подготовки аспирантов в высшей школе отрасль "педагогические науки" / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  В статье представлена система подготовки аспирантов в высшей школе по педагогическим специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Внимание уделено ...
1352141
  Загузов Н. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0321-0383
1352142
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей для народного хозячйства СССР. – М., 1985. – 120с.
1352143
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей: опыт социалистических стран. – М., 1985. – 183с.
1352144
   Система подготовки инженерных кадров в вузе. – Киев, 1987. – 184с.
1352145
  Родионов Александр Система подготовки кадров для гостиничного бизнеса совершенствуется : Процесс "длинных волн". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 33-34 : Фото
1352146
  Белоцерковский О.М. Система подготовки кадров для научных центров / О.М. Белоцерковский, Б.Е. Патон, В.А. Школьников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается развитие в Московском физико-техническом институте (государственном университете) системы целевой подготовки специалистов для удаленных от Москвы ведущих научных и научно-производственных центров. Разработанная методика ...
1352147
  Барбашев И. Система подготовки кадров и технческое образование в САСШ / И. Барбашев. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 152 с.
1352148
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981 гг.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; Харьковский гос. пед. ин-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1352149
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981) : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
1352150
  Коюда А.П. Система подготовки научно-педагогических кадров в высшей школе // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 167-172
1352151
   Система подготовки руководящих кадров и ее роль в совершенствовании хозяйственного механизма. – Алма-Ата, 1985. – 115с.
1352152
  Ковтун Н. Система подготовки специалистов - статистиков в современных условиях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам підготовки фахівців - статистиків в сучасних умовах, а також розробці концептуальних засад системи підготовки фахівців - статистиків з урахуванням потреб часу. Статья посвящена проблемам подготовки специалистов - ...
1352153
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
1352154
  Французов Евгений Иванович Система подготовки студентов к работе с техническими средствами обучения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Французов Евгений Иванович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
1352155
  Будыко В.С. Система подготовки учителей в Соединенных Штатах Америки : Автореф... канд. пед.наук: / Будыко В. С.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1352156
  Скрыль О.К. Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 465-471. – ISSN 0321-0499
1352157
  Бистрова О.О. Система поетикальних особливостей романної прози Ф. Достоєвського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 7-13. – (Філологічні науки ; № 1)
1352158
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184л. – Бібліогр.: л.169-184
1352159
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1352160
  Харламов М.І. Система пожежної охорони в УСРР як складова державної політики цивільної безпеки громадян (1918-1934 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Харламов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1352161
  Ісаєнко В.В. Система позавиробничих факторів успішності професійної творчої діяльності // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 186-192
1352162
  Винниченко І.А. Система позакасної роботи у восьмирічній школі / І.А. Винниченко. – Київ, 1968. – 418с.
1352163
  Подгорная Нина Ивановна Система познавательных заданий как средство развития мышления учащихся подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Подгорная Нина Ивановна; НИИ педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1352164
  Савельев Владимир Система поиска и бронирования туров ФОРОС : ФОРОС: 5 лет туркошмара. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 25 : Фото
1352165
  Струков Е.Н. Система поиска и интегрированного доступа к электронным ресурсам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета на платформе VuFind // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 260-266. – ISBN 978-966-285-103-8
1352166
  Карпинка Е.С. Система поиска и ошибок редактирования текстовой информации / Е.С. Карпинка. – К., 1976. – 37с.
1352167
   Система показателей второго пятилетнего плана легкой промышленности СССР /1933-1937/. – Москва, 1932. – 32с.
1352168
  Кац А.Б. Система показателей для оценки итогов хозрасчетной деятельности основных цехов предприятий в условиях хозяйственной реформы : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.600 / Кац А.Б. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1969. – 22 с.
1352169
  Каплунов И.А. Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов / И.А. Каплунов, А.А. Мальцева, В.И. Дроздов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 237-247 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1352170
  Крутик А.Б. Система показателей и нормативово в условиях полного хозрасчета и самофмнансирования / А.Б. Крутик. – Л., 1990. – 271с.
1352171
   Система показателей и формы таблиц к составлению второго пятилетнего плана. – М.-Л., 1932. – 196с.
1352172
  Бабешко В.Н. Система показателей качества образовательного процесса при наличии бизнес-заказчика / В.Н. Бабешко, М.И. Нежурина, А.Ю. Силантьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 29-37. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена актуальной проблеме качества подготовки специалистов в условиях применения новых ИТ-технологий с участием бизнес-заказчика. Предложенное решение позволяет включить бизнес-заказчика в образовательный процесс высшей школы на уровне ...
1352173
  Шевчук А.В. Система показателей основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Шевчук А. В.; М-во культ. СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 20л.
1352174
  Носкова Е.И. Система показателей оценки уровня организации производства на машиностроительных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Носкова Е.И.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Объедин. учен. совет по эконом. наукам. – Новосибирск, 1968. – 21л.
1352175
  Ианова Г.Е. Система показателей оценки хозяйственной деятельности и промышленности / Г.Е. Ианова, В.Г. Шорин. – М, 1977. – 116с.
1352176
  Онищук И. Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 17-25
1352177
  Морозов П.Т. Система показателей плана развития народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 78с.
1352178
  Соколова Р.П. Система показателей статистики судимости и деятельности судов / Р.П. Соколова. – М., 1974. – 46с.
1352179
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности и конечные народнохозяйственные результаты // Узловые вопросы экономической политики КПСС
1352180
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности: сущность, структура, совершенствование // Экономика Советской Украины, 1980. – №6
1352181
  Эйлон С. Система показателей эффективности производства: приклад. анализ. / С. Эйлон. – М., 1980. – 192с.
1352182
  Теліженко О.М. Система показників використання економічного потенціалу підприємства / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, А.Ю. Жулавський // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 43-53. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1352183
  Чухно А.А. Система показників господарської діяльності: сутність, структура, удосконалення // Економіка Радянської України, 1980. – №6
1352184
  Стеценко С.П. Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1352185
   Система показників для оцінки ефективності державних закупівель / А.І. Дешко, А.Б. Ігнатенко, Т.К. Кваша, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 109-116
1352186
  Прокопчук І.М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1352187
  Глуха Г.Я. Система показників економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354
1352188
  Собчишин В.М. Система показників економічної ефективності логістичного управління закупками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 204-211. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1352189
  Силецька Н.В. Система показників ефективності економічної діяльності на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні основи проведення аналізу ефективності економічної діяльності на регіональному рівні. Побудовано систему показників. The methodological bases of the analysis of economic activity efficiency level are considered. The system of ...
1352190
  Дейнека О.В. Система показників ефективності функціонування суб"єктів державного сектора економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 268-274
1352191
  Головань О.М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 69-77. – ISSN 2078-7480
1352192
  Наумова О.О. Система показників інноваційної діяльності персоналу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 273-279


  У статті розглянуто зміст інноваційної діяльності персоналу, запропоновано систему показників інноваційної діяльності персоналу. Проаналізовано вплив рівня розвитку характеристик інноваційної діяльності персоналу на забезпечення конкурентоспроможності ...
1352193
  Страпчук С.І. Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 108-115. – ISSN 2222-4459
1352194
  Зубко Т.Л. Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства / Т.Л. Зубко, Н.М. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 12-17. – ISSN 2409-1944
1352195
  Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
1352196
  Божанова В.Ю. Система показників оцінки стратегічного управління екологічною діяльністю будівельного підприємства / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 41-51. – ISSN 2308-1988
1352197
  Носова Є. Система показників оцінки фінансового стану підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи показників оцінки фінансового стану та виділено в її межах підсистеми, що дозволяють охарактеризувати окремі ...
1352198
  Кугук М.С. Система показників оцінки фінансового стану підприємства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 113-115
1352199
  Аберніхіна І.Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.:16 назв
1352200
  Руликівський В. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 114-121
1352201
  Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-63. – ISSN 1682-2366
1352202
  Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 11-22. – ISSN 2306-8558
1352203
  Левченко М. Система показників оцінювання ефективності механізмів державного управління підготовкою молоді до служби у Збройних Силах України на контрактній основі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.183-188
1352204
  Семенова В.Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 179-185. – ISSN 2222-0712
1352205
  Кашубіна Ю.Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 196-201 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1352206
  Рожелюк В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51. – ISSN 1815-3232
1352207
  Лазебник Ю.О. Система показників статистики інформаційно-комунікаційних технологій в сфері охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
1352208
  Колесник О.О. Система показників статистики туризму // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 241-244. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1352209
  Пенькова О.Г. Система показників стратегічного планування на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-8
1352210
  Редченко К.І. Система показників та економічна додана вартість : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1352211
  Рибак С. Система показників та індикаторів соціалізації бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 3-15. – ISSN 1605-2005
1352212
  Кормишкін Ю.А. Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 47-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1352213
  Мазуренко В.П. Система показників фінансової безпеки банківської діяльності / В.П. Мазуренко, Є.М. Бондар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 102-119


  В статті обгрунтовано необхідність та доцільність моніторингу ризиків, що впливають на економічну безпеку життєдіяльності банківської сфери, аналіз стану банків, фінансових і валютних ринків, а також процесів, що відбуваються на макроекономічному і ...
1352214
  Гаман С.М. Система показників як основа інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1352215
  Сухицька Н. Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина XVII - кінець XVIII століть) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 15-20
1352216
  Мацелюх І. Система покарань за злочини проти віри, сім"ї та моралі у джерелах права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Публікацію присвячено аналізу юридичної відповідальності, закріпленої у джерелах права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, що встановлювалася за вчинення злочинів проти християнської віри, сім"ї та моралі. Висловлено авторську ...
1352217
  Мірошниченко С.С. Система покарань за злочини проти правосуддя та шляхи її вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 179-185
1352218
  Марченко Н.В. Система покарань за кримінальним законодавством держав англо-американської правової сім"ї (на прикладі Англії та США) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-149. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1352219
  Винарчик О.П. Система покарань за кримінальним кодексом Польщі 1932 року та їх застосування на західноукраїнських землях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Винарчик Олег Павлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1352220
  Мехальчук В.П. Система покарань за Кримінальним кодексом України та Туреччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 133-138. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1352221
  Хипс С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 184-195. – ISSN 0132-1331
1352222
  Коваль Т. Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 75-79. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В цій статті йдеться про визначення співвідношення характеру покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р. В данной статье определяется соотношение характера системы наказаний по Русской Правде и Двинской уставной грамоте 1397 ...
1352223
  Цимбрівська О.С. Система покарань неповнолітніх в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 33-38
1352224
  Рябчинська О.П. Система покарань серед засобів кримінально-правового впливу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 259-263. – ISBN 978-966-458-403-3
1352225
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальни Кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 368-390. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1352226
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальним кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 388-390
1352227
  Орловська Н.А. Система покарань як відображення процесів розвитку ЕТНОСУ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-39. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1352228
  Трапізонян А.Г. Система покарань: міжнародно-правове дослідження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 145-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1352229
  Хомовий С. Система покращення обліку запасів на підприємстві / С. Хомовий, Н. Томілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 75-81. – ISSN 2410-0706
1352230
  Абаринов И.Я. Система политехнических знаний и умений и пути ее формирования у учащихся 4-8 классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Абаринов И.Я. ; Лениг. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1352231
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М.
2. – 1965. – 80с.
1352232
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М., 1971. – 40с.
1352233
  Бырганов В.К. Система политического просвещения как средство политического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Бырганов В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 32л.
1352234
  Рибалка Г.Г. Система політико-правового регулювання соціального партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рибалка Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1352235
  Милосердна І.М. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 77-87
1352236
  Милосердна І.М. Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 202-214
1352237
  Іванов М.С. Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1352238
  Хахулина Л.А. Система понятий в современных исследованиях движения трудовых ресурсов в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Хахулина Л.А.; АН СССР.Сиб.отдел.объед.учен.совет.по экон.наукам. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1352239
  Дубровский Ю.Н. Система понятий и категорий научной организации труда / Ю.Н. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
1352240
  Айдинян Р.М. Система понятий и принципов гносеологии / Р.М. Айдинян ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1991. – 230, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 216-229
1352241
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.184-191. – ISSN 1728-3671
1352242
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания. Часть 2. Виды сущностей // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.10-15. – ISSN 1728-3671
1352243
  Морозова С.В. Система понятий статистического дискурса психологии: психосемантичское исследование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 20-33. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1352244
  Сокол М. Система понять - одна із фундаментальних проблем суспільства і стратегічна проблема сучасної педагогіки // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 31-32
1352245
  Петров О.А. Система понять картографування земельного кадастру // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-455-002-1
1352246
  Філоненко С.Ф. Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами / С.Ф. Філоненко, І.М. Мужик, Т.В. Німченко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 279-285. – ISSN 2225-5036


  Витік інформації, зокрема персональних даних, мережевими каналами є актуальною проблемою інформаційної безпеки. З огляду на це, у статті розглянуто методи мінімізації загроз персональним даним. Розглянуто завдання, які необхідно реалізувати для захисту ...
1352247
  Слободчиков В.А. Система порождающих моделей как основа организации структурного языкового материала при обучении иноязычной речи : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Слободчиков В.А. ; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1352248
  Ильин В.Д. Система порождения программ. / В.Д. Ильин. – Москва : Наука, 1989. – 264 с. – ISBN 5-02-006578-1
1352249
  Борейшо А.С. Система послевузовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров / А.С. Борейшо, К.М. Иванов, С.Ю. Страхов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – C. 7-13. – ISSN 0869-3617


  В статье проведен анализ двухуровневой («бакалавр - магистр») схемы подготовки специалистов с позиции кадровых запросов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и современных инновационных предприятий. Предложена система послевузовской дополнительной ...
1352250
  Дишкантюк О.В. Система послуг "All inclusive" в аспекті економіки вражень та перспективи її впровадження в Україні // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 80-87 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1352251
  Задорожня Г.В. Система постійних комісій у місцевому самоврядуванні: перспективи розвитку та вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141
1352252
  Беланова Р. Система постреволюційної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77. – ISSN 0131-6788
1352253
  Манаев Амарбек Сахабович Система построения и экономическая эффективность овощеплодо-консервного аграрно-промышленного объединения (на примере Чечено-Ингушетского республиканского объединения "Консервплодовощ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Манаев Амарбек Сахабович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1352254
   Система поточного обліку знань учнів. – К., 1958. – 39с.
1352255
  Петрова Ю.І. Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 121-130. – ISSN 1608-0599
1352256
  Волобуев В.Р. Система почв мира / В.Р. Волобуев. – Баку : Элм, 1973. – 308с.
1352257
  Осадчий В.П. Система поэтапного контроля и управления качеств при подготовке велосипедов высокого класса : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Осадчий В.П.; Киев.ин-т.физ.культуры. – Киев, 1981. – 23л.
1352258
  Сенюта І Система прав громадян України у сфері охорони здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.8-14. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1352259
  Єрмакова Г.С. Система права і правова система: теоретико-правовий дискурс // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1352260
  Терлюк І.Я. Система права Києво-руської держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 16-43. – ISBN 5-87332-157-4
1352261
  Риженко Ю.М. Система права та правова система: особливості взаємозв"язку та взаємовпливу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 113-119. – ISSN 1563-3349
1352262
  Риженко Ю.М. Система права та система законодавства проблеми співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 1563-3349
1352263
  Риженко Ю.М. Система права у структурі романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-85.
1352264
  Майданик Р.А. Система права України: пошук оптимальної моделі // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 142-185. – ISBN 978-966-187-053-5
1352265
  Передерієв Є. Система права як фундаментальна категорія структурних понятійних рядів міжнародних морських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
1352266
  Петришин О. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. Петришин, С. Погребняк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932
1352267
  Шаганенко В.П. Система права: історичний аспект розгляду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1352268
  Риженко Ю.М. Система права: теоретико-правові аспекти розгляду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
1352269
  Гінзбург М. Система правил українського та наукового стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 30-43. – ISSN 1682-3540
1352270
  Бусуиок Д.В. Система правових норм державного управління земельним фондом в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1352271
  Гладун З. Система правових норм про охорону здоров"я і проблеми їх систематизації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 91-101. – ISSN 1993-0909
1352272
  Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються загальні питання застосування правових режимів іноземного інвестування. Розмежовані поняття правового режиму іноземних інвестицій та правового режиму іноземного інвестування. Розглянуті сутність та сфера застосування ...
1352273
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
1352274
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 492 арк. – Додатки: арк. 486-492. – Бібліогр.: арк. 421-485
1352275
  Каретнюк В.И. Система правового воспитания учащися средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретнюк В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1352276
  Каретнюк Василий Иванович Система правового воспитания учащихся средних сельских профтехучилищ. : Дис... канд. пед.наук: 12.00.01 / Каретнюк Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.170-188
1352277
  Каретник В.И. Система правового воспитания учащихся средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретник В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1352278
  Степанюк А. Система правового регулювання в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 153-161.
1352279
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1352280
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349
1352281
  Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0132-1331
1352282
  Ніндипова В. Система правового регулювання запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 98-107
1352283
  Кожушко Д.Б. Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 354-357. – ISSN 2219-5521
1352284
  Дяченко В.І. Система правоохоронних органів : Навчальний посібник / В.І. Дяченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 320с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-540-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1352285
  Тищик Б. Система правоохоронних органів Західно-Української Народної Республіки (1918-1919 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 73-77
1352286
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1352287
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 0132-1331
1352288
  Тюріна О. Система правоохоронних органів як інститут механізму соціальної правової держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 69-70


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1352289
  Науменко С.М. Система правоохоронних органів, які взаємодіють з експертними установами // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 211-225. – ISSN 1993-0917
1352290
  Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. / Л.Д. Кудинов. – Волгоград, 1989. – 127с.
1352291
  Костін А. Система правосуддя в Канаді: судді, які допомогають вирішувати спори, та адвокати, які захищають суддів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 9 (16), вересень. – С. 19-24
1352292
  Іллюк М. Система правосуддя в умовах війни: національний та міжнародно-правовий виміри // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1352293
  Гловацкая Е.П. Система празднований в контексте смены самоидентификации государства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 37-39
1352294
  Наумченко И.Л. Система практической подготовки молодого учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1972. – 264 с.
1352295
  Гаврилечко Ю. Система працевлаштування інвалідів в Україні: проблеми та перспективи / Ю. Гаврилечко, С. Панцир // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
1352296
   Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. – Черкесск, 1983. – 291 с.
1352297
  Владимирский Е.Ю. Система предложно-падежных конструкций с пространственным значением в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Владимирский Е.Ю.; Ун-т дружбы народов. Ист.-филол. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1352298
  Косуля И.Ю. Система предоставления социальных услуг в современной Украине: проблемы становления и развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 198-203. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1352299
  Игнатенко Г.В. Система представительных органов Китайской Народной Республики / Г.В. Игнатенко. – М., 1959. – 212с.
1352300
  Савельев А. Система предупреждения о ракетном нападении и стратегическая стабильность // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1352301
  Лиховая С.Я. Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Лиховая С.Я.; Киев.высш. школа МВД СССР. – К, 1986. – 24л.
1352302
  Лещинская Анна Зиновьевна Система преемственных связей школы и внешкольных учреждений по патриотическому и интернациональному воспитанию подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лещинская Анна Зиновьевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1352303
  Шеремет Н.В. Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і екеанів" / Н.В. Шеремет, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 133-136. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1352304
  Разумов А.Е. Система премирования приозводственных рабочих и ее построение. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Разумов А.Е.; АН БССР.Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 27л.
1352305
  Пиоттух К.В. Система префиксации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Пиоттух К.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 32л.
1352306
  Довгерт А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 64-68. – (Право. Економіка. Управління)
1352307
  Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З.І. Іваненко. – К., 1981. – 143с.
1352308
  Даніслян А.Є. Система прийняття рішень при проектуванні об"єктів еко-архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 36-44 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1352309
  Болтенкова Н.А. Система прилагательных в языке романа А. Фадеева "Молодая гвардия" : Автореф... канд. филол.наук: / Болтенкова Н. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л.
1352310
  Лисовал А.П. и др. Система применения удобрений / А.П. и др. Лисовал. – Киев, 1989. – 317с.
1352311
   Система применения удобрений в севообороте для получения планируемых урожаев сельскохозяйственных культур, 1988. – 86с.
1352312
  Курінний Є.В. Система принципів адміністративного процесу: сучасні підходи до розв"язання проблеми // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-138.
1352313
  Шеремет Н.В. Система принципів бюджетного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
1352314
  Пустовіт Ю.Ю. Система принципів бюджетного права України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 4 (22). – С. 37-40
1352315
  Москаленко С. Система принципів державного контролю в галузі цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – C. 161-165. – ISSN 2663-5313
1352316
  Опришко В.Ф. Система принципів державного управління якістю продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье исследуется природа и сущность принципов государственного управления качеством продукции, показана их взаимосвязь и взаимообусловленность с принципами управления экономикой. Предпринята попытка выявить новые закономерные принципы управления в ...
1352317
  Недюха М.П. Система принципів законотворення: до постановки питання / М.П. Недюха, Т.Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2220-1394
1352318
  Біляк В.М. Система принципів інституту юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.17-26
1352319
  Кочура А.В. Система принципів кримінального процесу України // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 116-119
1352320
  Козьяков І.М. Система принципів модернізованого цивільного, господарського та адміністративного судочинства в контексті судової реформи // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 73-76. – ISBN 978-617-7627-06-6
1352321
  Калиніченко Ю.В. Система принципів оцінювання майна підприємств / Ю.В. Калиніченко, Н.І. Чухрай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1352322
  Олещенко І.В. Система принципів правової охорони довкілля в інтересах підвищення екологічної безпечності діяльності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 319-334. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1352323
  Степанюк А.А. Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 226-236. – ISSN 2224-9281
1352324
  Ященко Р.Ю. Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 249-258. – ISSN 1563-3349
1352325
  Балл Г. Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 16-32. – ISSN 1810-2131
1352326
  Бабков Ю.П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, М.М. Адамчук, А.Ю. Бабков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 1 (52). – С. 8-15. – ISSN 2078-7480
1352327
  Сокол І.І. Система принципів стратегічного управління та напрямки її вдосконалення / І.І. Сокол, Я.Ю. Агій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 221-226. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1352328
  Базилюк В.Б. Система принципів та критеріїв оцінки інституційних впливів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (3). – С. 136-143. – ISSN 2617-4162
1352329
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 449 арк. – Бібліогр.: арк. 399-449
1352330
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1352331
  Алиев Т.Т. Система принципов в стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений суда // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.102-117. – ISSN 1811-9018
1352332
  Плотникова Е.Г. Система принципов дидактики в концепции профильного подхода к обучению математике в вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 35-38. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается дидактическая система, в которой скорректированы классические принципы и выделены новые, специфические, присущие процессу обучения математике в вузе. Описывается концептуальная основа построения системы - методологический принцип ...
1352333
  Кучер Б.И. Система принципов международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений / Б.И. Кучер, С.А. Войтович // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 14-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1352334
  Ильченко В.В. Система принципов обучения в ХГУ "НУА" // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 62-92. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
1352335
  Кедровский О.И. Система принципов построения дедуктивных теорий / О.И. Кедровский, К.М. Узбек. – К, 1990. – 131с.
1352336
  Гольбах П.А. Система природи // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 104-105. – ISBN 978-966-668-480-9
1352337
  Шеремет І.В. Система природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів початкової школи / І.В. Шеремет, В.Г. Білик, К.С. Василенко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 239-241
1352338
  Дейнега М.А. Система природоресурсного права як галузі права // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 23-36. – ISSN 2663-1350
1352339
  Гольбах П. Система природы или о законах мира физического и мира духовного / П. Гольбах. – Москва, 1940. – 456с.
1352340
  Юркевич О.М. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви
1352341
  Притика Ю. Система прнципів третейського розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-17. – ISSN 0132-1331
1352342
  Чернишов Д.В. Система пробації - система довіри та віри держави у свого громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
1352343
  Литвинович Е.А. Система проверки знаний и умений учащихся при преподавании специальных предметов в техникуме. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинович Е.А.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1978. – 22л.
1352344
  Коринская В.А. Система проверочных работ по страноведческим курсам географии восьмилетней школы. / В.А. Коринская, Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение, 1965. – 116с.
1352345
  Драгомирецкий А.В. Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах Украинского щита // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 201-212. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1352346
  Руткаускас Система прогнозирования регионального воспроизводства / Руткаускас, А.-В.М. – Москва : Наука, 1992. – 85 с.
1352347
  Оникієнко Ю.О. Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Оникієнко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1352348
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-ту. – Київ, 2003. – 284 л. + Дод.: л. 280-284. – Бібліогр.: л. 271-280
1352349
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв.
1352350
  Сурова Н.М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сурова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1352351
   Система програмирования Недис. – Киев
1. – 1975. – 206с.
1352352
   Система програмирования Недис. – Киев
2. – 1975. – 189с.
1352353
  Янкин В.И. Система программ для расчета характеристик ВРД на ЭЦВМ / В.И. Янкин. – Москва : Машиностроение, 1976. – 168 с.
1352354
   Система программ обработки на ЭВМ гравитационных и магнитных аномалий, заданных на плоскости или произвольной поверхности. – М., 1972. – 93с.
1352355
  Зуев Е.А. Система программирования Turbo Pascal / Е.А. Зуев; Под общ. ред. Садчикова П.И. – Москва : Радио и связь, Диалог, Веста, 1992. – 288с. – ISBN 5-256-01097-2
1352356
  Кузьмин А.В. Система программирования аналитических преобразований над полиномами, рациональными функциями и рядами от многих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кузьмин А.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1986. – 18 с.
1352357
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 127л. – Бібліогр.:л.112-125
1352358
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14с.
1352359
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
1. – 1961. – 32с.
1352360
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
2. – 1961. – 39с.
1352361
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
3. – 1961. – 39с.
1352362
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
4. – 1961. – 39с.
1352363
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
5. – 1961. – 51с.
1352364
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1961. – 40с.
1352365
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1961. – 110с.
1352366
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
10. – 1961. – 192с.
1352367
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
12. – 1961. – 115с.
1352368
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
13. – 1961. – 110с.
1352369
   Система программирования ЛЕС-7. – Минск, 1990. – 63с.
1352370
   Система программирования ЛЕС 4. – Минск, 1984. – 133с.
1352371
  Закревский А.Д. Система программирования ЛЯПАС-М / А.Д. Закревский, Н.Р. Торопов. – Минск, 1978. – 239 с.
1352372
   Система программирования Модула-2-СУПЕР. – Москва, 1989. – 103 с.
1352373
  Зиновьев Э.В. Система программирования на языке Паскаль для СТД КАМА / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1985. – 36 с.
1352374
   Система программирования обучающих курсов. – Киев, 1981. – 240с.
1352375
  Пильщиков В.Н. Система программирования ПЛЭНЕР-БЭСМ / В.Н. Пильщиков. – М, 1982. – 111с.
1352376
   Система программирования РПУ для перфорационного вычислительного комплекса М5000. – Москва, 1977. – 176 с.
1352377
  Силагадзе Г.С. Система программирования с языка ЛИСП для машины БЭСМ-6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Силагадзе Г.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1352378
  Соловиенко В.А. Система программированых заданий как средство управления усвоением знаний при изучении психологии. : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Соловиенко В.А.; КГПИ. – К., 1971. – 28л.
1352379
   Система программного обеспечения банков данных ВИБ-СМ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 223с.
1352380
   Система прогрессивных норм и нормативов в планировании промышленного производства. – М., 1986. – 133с.
1352381
  Никишин В.И. Система проектирования ТОПТРАН / В.И. Никишин, В.И. Водолаский. – Москва, 1988. – 109 с.
1352382
  Стуков С.А. Система производственного учета и контроля / С.А. Стуков. – М, 1988. – 223с.
1352383
   Система производственных отношений капитализма в условиях научно-технической революции. – Москва, 1979. – 196 с.
1352384
  Солодкова С.В. Система производственных отношений социализма / С.В. Солодкова. – М., 1977. – 295с.
1352385
  Руденко М. Система прокуратури України в контексті реформування 2019 року: сучасний стан та перспективи розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1352386
  Истомин Л.А. Система пропаганды и информации в СССР. / Л.А. Истомин. – М., 1968. – 47с.
1352387
  Кротова Т.В. Система пропаганды и информации крупного капитала Франции.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кротова Т.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – М., 1975. – 23л.
1352388
  Дорошенко Е.А. Система просвящения в Иране / Е.А. Дорошенко. – М, 1959. – 84с.
1352389
  Двинянинова Г.С. Система простанственно-временных предлогов / Г.С. Двинянинова, Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1980. – 73с.
1352390
  Сенів Михайло Григорович Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови) : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / Сенів Михайло Григорович; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 1997. – 486л. – Бібліогр.:л.428-465
1352391
  Сенів М.Г. Система просторових і часових відношень. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Сенів М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 51л.
1352392
  Игнатьева М.В. Система пространственных значений глагольных приставок и их функций в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 35л.
1352393
  Килюс И.Л. Система пространственных предлогов и падежей в литовском литературном языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.15 / Килюс И.Л.; Вильнюский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 49л.
1352394
  Головіна В. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-55.
1352395
  Бандурка О.М. Система протидії злочинності: поняття та сутність / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 168-177. – ISSN 2304-4556
1352396
  Івасик Р.М. Система протидії легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: законодавчі акти та їх характеристика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 3-9.
1352397
   Система протидії повітряному тероризму в Україні / В.В. Камінський, В.В. Тюрін, О.А. Коршець, Н.О. Королюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 8-17
1352398
  Літвін В.В. Система протидії тероризму з використанням біологічної зброї в США: нормативно-правове забезпечення, державної підтримки, напрями координації зусиль // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 7-12.
1352399
  Кабусь Н.Д. Система професійних вмінь у структурі готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 93-110. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1352400
  Бишовець І. Система професійно-технічної освіти в Україні в період повоєнної відбудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 117-123. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку закладів професійно-технічної освіти в системі трудових резервів України в період повоєнної відбудови. Показано, що процеси відновлення промислового виробництва УРСР потребували кваліфікованих кадрів й ...
1352401
  Ільїч Л.М. Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено стан мережі професійно-технічної освіти та виявлено основні тенденції її розвитку. На підставі отриманих результатів визначено пріоритетні напрями оптимізації мережі досліджуваного сегменту ринку освітніх послуг.
1352402
  Грабар Н.Г. Система професійного спілкування в соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Грабар Наталя Григорівна ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1352403
  Каплінський В.В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Каплінський Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
1352404
  Грамма О.В. Система професійної орієнтації у США: становлення, головні тенденції розвитку та сучасний аспект // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 53-57
1352405
  Щука Г.П. Система професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь : монографія / Г.П. Щука ; [наук. ред. Курило В.С.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 216-260. – ISBN 978-966-617-308-2
1352406
  Шандрук С. Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 36-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1352407
  Чабанович Н.Б. Система професійної підготовки лікарів-анестезіологів у країнах Західної Європи: компаративний аналіз // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 220-224. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1352408
  Наугольникова О.М. Система професійної підготовки майбутніх економістів у США // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 291-301. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1352409
  Блощинський І.Г. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 25-30
1352410
  Бучківська Г.В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бучківська Галина Вікентіївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1352411
  Титова О. Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах Лондону (на прикладі університету Queen Mary) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 164-177. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Проаналізовано діяльність університетів Лондона та охарактеризовано програми як для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", так і "магістр", які становлять систему професійної підготовки фахівців з прикладної фізики у галузях: ...
1352412
  Кабусь Н.Д. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 77-87. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1352413
  Швалб Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників: концептуальниі підстави розробки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 55-67. – ISSN 1682-2366
1352414
  Узюк Ю. Система професійної підготовки соціального працівника в умовах ВНЗ / Ю. Узюк, Н. Вонс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 188-189. – ISSN 1810-2131
1352415
  Щолокова Ольга Плипівна Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Щолокова Ольга Плипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 394л. – Бібліогр.:л.351-378
1352416
  Щолокова О.П. Система професійної підготовки студентів педегогічних вузів до художньо-естетичної овіти школірів : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01.,13.00.04 / Щолокова О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 43л.
1352417
  Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Наталія Іванівна Степанченко ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Літературна Агенція "Піраміда", 2016. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 546-617. – ISBN 978-966-441-447-7
1352418
  Кобрин Н. Система професійної підготовки фахівців з медичної інформатики у Канаді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 127-132. – ISSN 2308-4634
1352419
   Система профессиональной информации в старших классах средней школы. – Киев, 1977. – 164с.
1352420
  Бердн М. Система профессиональной ориентации в Германии // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 377-384. – (Педагогіка ; № 3)
1352421
  Жуков Л.И. Система профессиональной ориентации учщахся сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жуков Л. И.; Латв. ГУ. – Рига, 1968. – 26л.
1352422
   Система профинформационной работы со старшеклассниками. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 175с.
1352423
  Томин С.В. Система профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 279-282. – ISBN 978-966-419-300-6
1352424
   Система профорієнтаційної роботи в школі. – К, 1975. – 160с.
1352425
  Дыкусов Г.Е. Система профтехобразования и эффективность производства в условиях совершенствования социализма / Г.Е. Дыкусов. – Иркутск, 1987. – 115с.
1352426
  Лихачева Г.Н. Система процедур для решения экономических задач на ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 602 / Лихачева Г.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 16л.
1352427
  Любчич А. Система процедурних норм в аграрному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 62-65
1352428
  Ткачик А. Система процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 253-256. – ISSN 2663-5313
1352429
  Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 203-209. – ISSN 1026-9932
1352430
  Кузнєцова Н.В. Система пруденційного управління ризиками як протидія фінансовим кризам у банківському секторі країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 128-136. – Бібліогр.: 8 назв.


  It is proved in this article that prudential supervision should provide better accordance between bank risks and the part of its property assets assigned for their insurance. The article presents the principle uses of prudential control and its more ...
1352431
  Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1352432
  Анисимова Т.Г. Система психологического мониторинга студентов в условиях вуза // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 86-93. – ISSN 1561-2465
1352433
  Ковальчук О.П. Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США: сучасний стан та перспективи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 52-57
1352434
  Клименко І.В. Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 17-23. – ISSN 1727-1584


  "Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських."
1352435
  Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 247-254. – ISSN 2072-8670
1352436
  Новохацький В.В. Система психологічної підготовки спеціалістів Військово-Морських Сил ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 229
1352437
  Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 27-29. – ISSN 0131-6788
1352438
  Гірняк Андрій Система психолого-педагогічної експертизи модульно-розвивальних підручників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1352439
   Система ПТО потребує науково-методичного супроводу. Результати діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр. // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Другого квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому розглядався звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр.
1352440
  Хагерлид Я. Система публикаций открытого доступа в Швеции : обзор за 2002–2005 гг. / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-65. – ISSN 0130-9765


  Об организации в Швеции системы открытого доступа к электронным публикациям.
1352441
  Тлешев А.С. Система работ по развитию речи учащихся на уроках Казахской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.731 / Тлешев А.С.; Казах. гос. пед. ин-т., 1969. – 21л.
1352442
  Рудаева Иетта Марковна Система работы классного руководителя : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1982. – 49с.
1352443
  Гусейнова Э.М. Система работы классного руководителя пятого класса. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гусейнова Э.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 33л.
1352444
  Коба Л.А. Система работы комосомльской организации по идейно-политическому воспитанию старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коба Л.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1352445
  Коба Людмила Андреевна Система работы комсомольской организации по идейно-политическому воспитанию старшекласников : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Коба Людмила Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 233л. – Бібліогр.:л.201-233
1352446
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 40с.
1352447
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – 2-е. – М, 1957. – 41с.
1352448
  Аксенова А.К. Система работы над правописанием безударных гласных в вспомогательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенова А.К. ; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Москва, 1960. – 16 с.
1352449
  Щиряков Н.Н. Система работы над произведениями изобразительного искусства на уроках литературы. / Н.Н. Щиряков. – Минск, 1964. – 109с.
1352450
  Величко А.В. Система работы над русским предложением в иноязычной аудитории : на материале некоторых семантических классов структур / А.В. Величко, О.В. Чагина. – Москва : Русский язык, 1987. – 150 с.
1352451
  Назаров А.Н. Система работы над стилистическими ошибками учащихся / А.Н. Назаров. – Пенза, 1963. – 55с.
1352452
   Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах средней школы. – М., 1985. – 256с.
1352453
  Битехтина Г.А. Система работы по развитию речи при обучении русскому языку иностранцев / Г.А. Битехтина. – Москва : Московский университет, 1965. – 12 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
1352454
  Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1975. – 255с.
1352455
  Виноградова Л.А. Система работы по русскому языку в 6 классе / Л.А. Виноградова. – Москва, 1968. – 320с.
1352456
  Битехтина Г.А. Система работы по теме "Глаголы движения" / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва : Русский язык, 1985. – 161 с. – Библиогр.: с. 158-159
1352457
  Зеленский Л.И. Система работы районного педагогического кабинета по повышению квалификации учителей и руководителей средней общеобразовательной, трудовой политихнической школы с производственным обучением : Автореф... канд. пед.наук: / Зеленский Л.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 19л.
1352458
   Система работы с кадрами управления. – М., 1984. – 240с.
1352459
  Гендлер Г.Х. Система работы с меньшей численностью / Г.Х. Гендлер, Г.В. Шанаева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 141 с.
1352460
  Лисицын Михаил Клементьевич Система работы школы по формированию у учащихся умений и навыков учебного труда. (На материале предметов естественно-математического цикла учащихся IV-V классов средней общеобразовательной школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лисицын Михаил Клементьевич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1352461
  Николаев И.Н. Система работы школы со студентами-практикантами и ее роль в их профессионально-педагогической подготовке : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев И. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 21л.
1352462
  Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1352463
  Таранов А.П. Система радянського природоохоронного законодавства / А.П. Таранов, В.Ф. Погорілко // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1352464
   Система разделения времени. – Казань, 1973. – 201с.
1352465
   Система разделения времени ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 238 с.
1352466
  Смирнова Т.Н. Система раннемеловых брахиопод / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1990. – 238с. – ISBN 5-02-004609-4
1352467
  Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : Монографія / Т.П. Гудзь; УКООПСПІЛКА; Полт. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166с. – ISBN 966-7971-45-7
1352468
   Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча / В.М. Шапка, О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, І.В. Корнієнко, В.В. Грабченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1352469
  Кведарайте Система распределения прибыли и ее совершенствование в промышленности. (На примере шерстяной промышлен. Литов.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кведарайте Виолета-Бируте Антоновна; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
1352470
  Ходжаев Д.Г. Система расселения в СССР : (вопросы комплексного планирования) / Д.Г. Ходжаев, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт. – Москва : Экономика, 1977. – 159 с.
1352471
  Лахтин В.Н. Система расселения и архитектурно-планировочная структура городов Урала / В.Н. Лахтин. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.
1352472
  Питюренко Е.И. Система расселения и территориальная организация народного хозяйства / Е.И. Питюренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139с.
1352473
  Мангатаева Д.Д. Система расселения населения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Бурятский филиал ; Отдел социально-экономических исследований ; Д.Д. Мангатаева ; отв. ред. И.М. Занданов. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029079-3
Региональный аспект. – 1988. – 80 с.
1352474
  Смаль Валентина Владимировна Система расселения Черниговской области : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смаль Валентина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 239л. – Бібліогр.:л.198-239
1352475
  Смаль В.В. Система расселения Черниговской области. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Смаль В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1352476
  Свешников М.Н. Система расчетов между странами социалистического содружества / М.Н. Свешников. – М., 1964. – 40с.
1352477
  Казакова Е.В. Система расчетов характеристик снежного покрова для формирования начальных полей при численном моделировании погоды (на примере COSMO-Ru) / Е.В. Казакова, М.М. Чумаков, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2906
1352478
  Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1352479
  Куприй Н.И. Система реализации сельскохозяйственных продуктов колхозами на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Куприй Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 18л.
1352480
  Войскунский А.Е. Система реальностей: психология и технология / А.Е. Войскунский, М.А. Селисская // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 119-130. – ISSN 0042-8744
1352481
  Азарова А.В. Система регионального планирования в Японии // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 56-61. – ISSN 2218-1199
1352482
  Иоффе Л.С. Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ / Л.С. Иоффе. – Москва : Энергия, 1973. – 81 с.
1352483
  Чигак М. Система регулирования режима ускорения в изохронных циклотронах по фазе пролета пучка с применением управляющей ЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Чигак М.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1352484
   Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / В.В. Апопій [та ін.] ; за ред. : В.В. Апопія, І.М. Копича. – Київ : Академвидав, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 400-420. – ISBN 978-617-572-040-0
1352485
  Ніконов О.Я. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу / О.Я. Ніконов, В.О. Сильченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 139-142. – ISSN 1997-9568
1352486
  Морозов В.С. Система регулювання державних закупівель в ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 185-188
1352487
   Система регулювання паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1352488
  Зоценко О. Система регулювання ринку акцій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 83-92. – ISSN 1605-2005
1352489
  Підгайна Н.Я. Система регулювання світових фондових ринків в умовах кризи: основні компоненти та сучасні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Описано історію криз на фондовому ринку та інструменти, за допомогою яких регулюється ринок. Проаналізовано проблеми на шляху відновлення фондового ринку. In the article the author tries to investigate the history of rise and lapse of international ...
1352490
  Тимофієнко Л. Система регулювання суперечок стосовно інтелектуальної власності в СОТ // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1352491
  Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-48.
1352492
  Марцінковська О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні / О. Марцінковська, Т. Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1352493
   Система резервування та відновлення процесів для Linux / С.С. Судаков, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк, Т.П. Короткова, Є.С. Мещеряков // Мат. машини і системи, 2003. – № 2
1352494
  П"ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності / розмову вела Ірина Ніколайчук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436


  (Інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Т.В. П’ятчаніної.Сьогодні інноваційний розвиток України стає ...
1352495
   Система рейтинговой аттестации как метод стимулирования изучения студентами естественно-научных дисциплин / О.Н. Рыжова, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Пичугина, Л Китаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-57. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Охарактеризованы проблемы, возникающие в процессе преподавания курса физической химии студентам второго курса биологического факультета МГУ. Обсуждается предложенная система рейтинговой аттестации студентов, проиллюстрирован ее поощрительный и ...
1352496
  Василенко В.Ю. Система рейтингування як складова процесу формування іміджу закладу вищої освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2409-9805


  Проведено порівняльний аналіз топових, найбільш популярних рейтингів оцінювання ЗВО у світі, в Європі та в Україні. Визначені основні відмінності моделей формування іміджу зарубіжних закладів вищої освіти.
1352497
  Рыбинцев В.А. Система рекламирования продуктов виноделия : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1352498
   Система рекомендательно-библиографической информации для молодежи и пути ее совершенствования. – Москва, 1981. – 154 с.
1352499
  Крупа С.М. Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації / С.М. Крупа, Н.Б. Шаховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розглянуто та побудовано інформаційно-рекомендаційну систему щодо надання рекомендацій абітурієнту, який планує вступити до вищого навчального закладу після коледжу чи технікуму. Під час розроблення інформаційної системи ...
1352500
  Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1352501
  Андрушко С. Система релігійно-морального виховання В.В. Зеньківського // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 71-78
1352502
  Лисицын В.Н. Система ремонтного обслуживания предприятий региона: Пробл. формирования и управления. / В.Н. Лисицын. – Минск, 1991. – 94с.
1352503
  Копанєва В. Система репозитаріїв України / В. Копанєва, Л. Костенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 115-127. – ISSN 2224-9516
1352504
  Космеда Т.А. Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт"вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 59-72. – ISBN 978-966-438-763-4
1352505
  Левин Г.Л. Система ретроспективной национальной библиографии в России // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.28-32. – ISSN 0869-6020
1352506
  Степанова А.Н. Система реформирования образования в современной России: компьютерные и традиционные технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 71-77. – ISSN 1811-0916


  Современный период развития системы образования характеризуется его компьютеризацией. Процесс становления новой системы образования сопровождается внесением корректив в содержание традиционных технологий обучения. Существуют трудности во внедрении ...
1352507
  Кравченко Наталия Климовна Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистичесмкой речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Дис... наук: / Кравченко Наталия Климовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.1-21
1352508
  Кравченко Н.К. Система речевых средств актуализации подтекства в русской публицистической речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Кравченко Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1352509
  Белякова Л.Д. Система речевых упражнений для развития навыка говорения на IV курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Белякова Л.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1352510
  Балаценко М.І. Система речових прав на землю за законодавством України : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Балаценко Максим Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 275 с. – Бібліогр.: с. 226-275
1352511
  Абрамова А. Система ризиків діяльності комерційних банків в умовах цифровізації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 4 (28). – С. 186-193. – ISSN 2411-5215
1352512
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с послесл. с последнего нем. изд. [и предисл.] Л. Петражицкого. – С.-Петербург : В тип. Императ. ун-та Св. Владимира
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1888. – VI, 168 с.
1352513
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. Л. Петражицкого. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Кн. 2: Владение ; Кн. 3: Вещные права. – 1888. – VI, 114 с. – Конволют. - Переплетено с Вып. 2-4
1352514
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 3 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд. Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2: Владение ; Кн. 3: Вещные права. – IV, 176 с.
1352515
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 4 / Ю. Барон ; перев. с послесл. (5-го) нем. изд. Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2: Владение ; Кн. 3: Вещные права. – IV, 178 с.
1352516
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с 5-го нем. изд. Л. Петражицкий. – 2-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Москва : Изд. моск. юридич. маг. А.Ф. Скорова
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1898. – VIII, 244 с.
1352517
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с 5-го нем. изд. Л. Петражицкий. – 2-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Москва : Изд. моск. юридич. маг. А.Ф. Скорова
Вып. 2 : Кн. 2. Владение, Кн. 3. Вещные права. – 1898. – VII, 174 с. – Перепл. с кн.: Барон. Система римского гражд. права. Вып. 1. Кн. 1
1352518
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с 5-го нем. изд. Л. Петражицкий. – 2-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1898. – VIII, 260 с. – Перепл. с кн.: Барон. Система римского гражд. права. Вып. 1. Кн. 1
1352519
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий. – Санкт-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлих]
Вып. 4 : Кн. 5. Семейное право ; Кн. 6. Наследственное право. Предметный указатель. – 1908. – VIII, 244 с.


  На тит. стр. экз. № 146467 надпись: В дар библиотеке КГУ. Аспират химического факультета КГУ А. Бернштейн. 1937
1352520
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю. Барона. Вып. 4 / Ю. Барон ; перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 244 с.
1352521
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 2 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 174 с.
1352522
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 3 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 272 с.
1352523
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон, перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Санкт-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 1-16, 225-250 с.
1352524
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 250 с. – Конволют. - Переплетено с: Вып. 1-4


  На тит. стр. напись: Вл. Бошко Киев 26/XI 41 (1940-зав. кафедри теорії д-ви і права, в 1944-49-декан)
1352525
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Санкт-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1910. – VIII, 272 с.
1352526
  Хвостов В.М. Система римского права : Учебник / В.М. Хвостов. – Москва : Спарк, 1996. – 532с. – ISBN 5-88914-053-1
1352527
  Хвостов В.М. Система Римского права : Конспект лекций проф. В.М. Хвостова. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 1 : Общая часть. – 1907. – XVI, 414 с.
1352528
  Дормидонтов Г.Ф. Система римского права Г.Ф. Дормидонтова. – студ. изд. – Казань : Типо-литография Императ. ун-та
[Часть Особенная] : Вещное право. – 1913. – 205 с.
1352529
  Афанасьев Ю.Т. Система рифтов Западной Сибири: (Тектоника и нефтегазоносность) / Ю.Т. Афанасьев ; Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1977. – 102 с. : ил. + карта. – Список лит.: с. 94-101
1352530
   Система рифтов Земли. – Москва : Мир, 1970. – 280с.
1352531
  Буй Д.Б. Система рівнянь в індуктивних множинах: операція рекурсії та метод Гаусса виключення невідомих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі обгрунтовується коректність застосування методу Гаусса послідовного виключення невідомих для розв"язку систем рівнянь в індуктивних множинах.
1352532
  Качмарик Я. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Качмарик, Р. Лупак // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 105-110. – ISBN 966-7574-11-3
1352533
  Земєлєва Л. Система роботи з обдарованими дітьми : (долаємо проблеми сучасної сільської школи / Л. Земєлєва, Ю. Кривенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 26-45
1352534
  Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв"язного мовлення в 4 - 8 класах / М.Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 137 с.
1352535
  Гаврило О.І. Система роботи з успішної адаптації дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-2361
1352536
  Хома О.М. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами граматичного поняття "прикметник" / О.М. Хома, О.В. Станко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 73-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1352537
  Бакум З.П. Система роботи над творчістю Т.Г. Шевченка у процесі навчання українськой мови як іноземної / З.П. Бакум, В.А. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 273-286. – ISSN 2305-3852
1352538
  Остапчук О. Система роботи учителя - основа творчої педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26. – ISSN 0131-6788
1352539
  Фролов Ю.М. Система рода SYMPHYTUM L. флоры СССР / Ю.М. Фролов. – Сыктывкар, 1989. – 24с.
1352540
  Соколова С.О. Система родів дієслівної дії у сучасній українській мові // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 287-292. – ISBN 966-7348-20-2
1352541
  Крюков М.В. Система родства китайцев / М.В. Крюков. – Москва, 1972. – 328с.
1352542
  Бонюк З.Г. Система роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Висвітлено історію систематики поліморфного роду Spiraea L. Внесено доповнення та уточнення до існуючих систем роду. Наведено модифіковану систему роду Spiraea L.
1352543
  Тимошко Г.М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1352544
  Широкоступ С.М. Система роздільного збору відходів як спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-966-285-274-5


  Розглядаються гуртожитки ХНУ імені В.Н. Каразіна як платформи накопичення та утворення твердих побутових відходів. З метою реалізації проектів селективного збору відходів застосовано графічний, статистичний та соціологічні методи.
1352545
  Шкільнюк Д.В. Система розпізнавання елементів дактильної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається питання розробки системи розпізнавання елементів дактильної мови. Запропоновано методи виділення ознак елементів дактильної мови The paper deals with the problem of dactyl language elements recognition system development. The ...
1352546
  Кривенчук Ю.П. Система розпізнавання емоційної характеристики обличчя людини / Ю.П. Кривенчук, Ю.О. Лаврик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 69-72. – (Технічні науки ; № 6 (303)). – ISSN 2307-5732
1352547
  Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога / А.А. Покровский. – М., 1928. – 143с.
1352548
  Шевченко В.Е. Система рубрикації газети - основа її архітектонічої організації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 44-50


  У статті аналізуються взаємозв"язки складників системи рубрикації сучасного газетного видання. Розкривається значення окремих елементів в рубрикації газети в цілому та на конкретних прикладах.
1352549
  Крылова Т.Ф. Система руководства самостоятельной работой учащихся по русскому языку в вечерней школе с заочной формой обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Крылова Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1352550
  Романович-Славатинский А.В. Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича
Ч. 1 : Основные государственные законы. – 1886. – VI, 299, 220 с. – Перепл. с 40 лекциями "Местное управление", написанных от руки и воспр. на гектографе (220 с.)
1352551
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая чсасть. – 1894. – VII, 591 с.
1352552
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1895. – VI, 670 с.
1352553
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1898. – [6], 478 с.


  На форзаце фамилия написана от руки: В. Войткевич-Павлович ВОЙТКЕВИЧ-ПАВЛОВИЧ - Василь Ілліч (1864 - 2.VIII 1927, Київ) - укр. правознавець. Закін. юрид. ф-т Київ, ун-ту. З кін. 90-х pp. 19 ст. — присяжний повірений Київ, суд. палати, водночас ...
1352554
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1900. – VI, 697 с.
1352555
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1901. – [4], 491 с.
1352556
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 5 : Права семейные и опека. – 1905. – VI, 385 с.


  На кн. печать: Книжный магазин "Труд" Н.В. Бибиковой, Киев
1352557
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 6 : Право наследования. – 1909. – VI, 547 с.
1352558
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 3-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая часть. – 1910. – VIII, 703 с.
1352559
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Отдельные обязательства. – 1912. – VIII, 655 с.
1352560
  Петерсон М.Н. Система русского правописания / М.Н. Петерсон. – М, 1955. – 108с.
1352561
  Курилович Ю.Р. Система русского ударения. / Ю.Р. Курилович. – 75-84с.
1352562
  Захаров Н.А. Система русской государственной власти : Юридическое исследование / Н.А. Захаров. – Новочеркасск : Электро-тип. Ф. Туникова, 1912. – 312, XII с.
1352563
  Максимейко М.О. Система Руської Правди в її проширеній редакції / М. О. Максимейко. – Київ, 1926. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. II, Київ 1926, с. 50-73
1352564
   Система с разделением времени АЗ. – К., 1973. – 48с.
1352565
  Дульзон А.А. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров / А.А. Дульзон, О.М. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 61-72. – ISSN 0869-3617


  Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского политехнического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, требования к интерфейсу, ...
1352566
  Вяткин Г Л. Система самостоятельной работы на уроках русского языка / Г Л. Вяткин, . – Саратов, 1983. – 125с.
1352567
   Система самостоятельных работ в курсе "Эстетическое воспитание". – М., 1975. – 57с.
1352568
  Асонова Г.С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР : (Из опыта работы) / Г.С. Асонова ; под. ред. И.С. Матрусова. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с. – Библиогр.: с. 127. – (Из опыта работы)
1352569
  Ходзинский К.Г. Система самостоятельных работ учащихся IX-XI классов вечерних (сменных) школ. (На материале истории и обществоведения) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ходзинский К.Г.; Гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л.
1352570
  Мусаев М.Р. Система самостоятельных работ учащихся на уроках родного (азербайджанского) языка в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев М.Р.; МВ и ССО АЗССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 31л.
1352571
  Керимов Захид Фархад оглы Система самостоятельных работ учащихся на уроках чтения (На материалах 3 классов азербайджанских школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Керимов Захид Фархад оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 22л.
1352572
  Иванова Р.Г. Система самотоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии / Р.Г. Иванова, А.Г. Иодко. – Москва : Просвещение, 1988. – 158 с.
1352573
   Система самоуправления в коллективе учащихся профтехучилища. – М., 1989. – 107с.
1352574
  Коротков В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротков В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1352575
  Коротов В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротов В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1352576
  Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве / А.П. Козлов. – Красноярск, 1991. – 119с.
1352577
   Система Сатурна : Сборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 448с.
1352578
  Антощишина Н.І. Система сбалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 32-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1352579
  Кренделев Ф.П. Система сбора геологической информации на перфокартах / Ф.П. Кренделев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 73с.
1352580
  Хлаел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлаел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1352581
  Хлайел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлайел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1352582
  Иванова Нина Аркадьевна Система свертывания крови и тромбообразование у больных сахарным диабетом : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.05 / Иванова Нина Аркадьевна; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – М., 1972. – 24л.
1352583
   Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти / Р.Й. Когут, О.М. Печеник, М.Є. Тернюк, О.В. Шандиба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 30-36. – ISSN 2074-8922
1352584
   Система світової торгівлі ГАТТ/COTв документах. – Київ, 2000. – 598с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-02-6
1352585
   Система світової торговлі : Практичний посібник. – 2-е вид. – Київ : К.І.С., 2002. – 348с. – ISBN 966-8039-03-3


  Для підприємців, державних службовців, студентів, викладачів, науковців, політиків, журналістів, усіх хто цікавиться сучасними проблемами міжнародної торгівлі, політики і права
1352586
  Шедяков В. Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 1-3. – ISSN 1810-3944
1352587
   Система світу Коперника та сучасна астрономія. – Київ : Наукова думка, 1973. – 143 с.
1352588
  Кауль М.Р. Система свободных субстантивных словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Кауль М.Р. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 19 с.
1352589
   Система сейсмического контроля среды района водохранилища Нурейской ГЭС. – Душанбе, 1985. – 41с.
1352590
  Кузнецова В.О. Система семантических и словообразовательных отношений в сфере омогимии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова В.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1352591
  Авсаджанова Р.А. Система семейства вересковых : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Авсаджанова Р.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1975. – 43 с.
1352592
  Цепкова Н.Л. Система семейства толстянковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Цепкова Н. Л.; АН КазССР, Глав. бот. сад. – Алма-Ата, 1979. – 30л.
1352593
  Цуркан І. Система символів у поезіі Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 289-294. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1352594
  Карпов В. Система символів як основа військової культури давньої доби // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 46-49. – ISSN 2305-9389
1352595
  Ніколаєва А. Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 86-94


  У статті розглядаються особливості символічного захисту від уроків (запобіжні заходи). Автор аналізує походження "поганих очей" і місце вірування в житті православних українців на основі польових етнографічних матеріалів. В статье рассматриваются ...
1352596
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1352597
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1352598
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1352599
  Кобченко Н. Система синтаксичних зв"язків: класифікаційні пошуки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв"язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду - Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально ...
1352600
  Коваленко А.Г. Система синтеза и анализа гидравличесих сетей / А.Г. Коваленко, Н.С. Туева. – М, 1989. – 69с.
1352601
   Система синтеза программ для микропроцессоров. – Минск, 1989. – 82 с.
1352602
  Левинтов А.Ю. Система ситуационного управления оперивно-производственным планирование (на прим. агрегатостроительного предприятия) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Левинтов А. Ю.; МВСССР РСФСР, Моск. физ. технол. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1352603
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1352604
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1352605
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1352606
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1352607
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1352608
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1352609
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1352610
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1352611
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1352612
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1352613
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1352614
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1352615
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1352616
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1352617
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1352618
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1352619
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1352620
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1352621
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1352622
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1352623
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1352624
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1352625
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1352626
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1352627
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1352628
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1352629
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1352630
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1352631
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1352632
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1352633
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1352634
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1352635
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1352636
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1352637
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1352638
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1352639
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1352640
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1352641
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1352642
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1352643
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1352644
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1352645
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1352646
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1352647
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1352648
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1352649
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1352650
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1352651
  Іванова Н. Система соціальних правових комунікацій в процесі розвитку інформаційного суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 37-48. – ISSN 2224-9516
1352652
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1352653
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1352654
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1352655
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1352656
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1352657
  Іжа М.М. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 146-156. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1352658
  Кравченко М. Система соціального захисту дітей з інвалідністю раннього віку в умовах децентралізації України / М. Кравченко, Н. Штанько // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 109-115. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1352659
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1352660
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1352661
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1352662
  Ляшенко Т.М. Система соціального партнерства в Україні: стан і тенденції розвитку // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 190-212. – ISBN 978-966-02-9032-7
1352663
  Міщенко Л. Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С.16-20. – ISSN 2306-6814
1352664
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1352665
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1352666
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1352667
  Різак І.М. Система соціальної роботи з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Різак Ірина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1352668
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1352669
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1352670
  Подима Я. Система спеціальних принципів громадянства України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 132-133
1352671
  Бєлова Ю. Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 314-327. – ISSN 1026-9932
1352672
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1352673
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1352674
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1352675
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1352676
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1352677
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1352678
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1352679
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1352680
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1352681
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1352682
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1352683
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1352684
  Яворська-Вєтрова Система ставлень особистості: теоретико-методологічні аспекти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 338-348. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1352685
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1352686
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1352687
  Іваницький А.В. Система стандартів МОП у сфері робочого часу / А.В. Іваницький, М.І. Іншин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7625-74-1
1352688
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1352689
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1352690
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1352691
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1352692
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1352693
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1352694
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1352695
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1352696
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1352697
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1352698
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1352699
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1352700
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1352701
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1352702
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1352703
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1352704
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1352705
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1352706
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1963. – 195 с.
1352707
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1352708
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1352709
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1352710
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1352711
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1352712
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1352713
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1352714
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1352715
  Чеховська М. Система стратегічних комунікацій між Україною та НАТО з питань енергетичної безпеки / М. Чеховська, О. Уфімцева // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 100-112. – ISSN 2224-9516
1352716
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1352717
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1352718
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1352719
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1352720
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1352721
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1352722
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1352723
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1352724
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1352725
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1352726
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1352727
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1352728
  Процюк І. Система стримувань і противаг як аспект поділу влади // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 424-428
1352729
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1352730
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – Киев : Вища школа, 1985. – 56 с.
1352731
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1352732
  Пирожкова Ю.В. Система суб"єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування сучасний правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 266-270. – ISSN 1563-3349
1352733
  Мацелик Т. Система суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 439-445. – ISSN 1026-9932
1352734
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1352735
  Рудченко І. Система суб"єктів державного управління в інноваційній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 62-69
1352736
  Коломоєць Т. Система суб"єктів застосування адміністративно - примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно - примусової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.102-105
1352737
  Клочко А.М. Система суб"єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 34-39. – ISSN 2415-8577
1352738
  Литовченко О.В. Система суб"єктів контролю за діяльністю адміністративних судів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 71-76
1352739
  Олефіренко Е. Система суб"єктів контролю за правильним і цільовим використанням коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 52-55
1352740
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1352741
  Попова А. Система суб"єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб"єктів професійної фінансової діяльності, зокрема, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. В статье рассматриваются понятие, различные классификации ...
1352742
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1352743
  Чередник Н. Система суб"єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1352744
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1352745
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Свердл. юрид. ин-т. – Уфа : Башкнигоиздат, 1972. – 160 с.
1352746
  Козюба М.І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1352747
  Черемнова А.І. Система судів цивільної юрисдикції у світлі судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7530-15-1
1352748
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1352749
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1352750
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1352751
  Козюбра М. Система судоустрою України: історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 75-79
1352752
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1352753
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1352754
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1352755
  Барановський М.О. Система суспільно-географічних факторів формування територіальної організації пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 20-23
1352756
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1352757
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1352758
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1352759
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1352760
  Вісторф О. Система сучасного менеджменту "Balanced scorecard" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-239. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано аналіз переваг, які надає застосування на підприємстві нової системи управління процесами.
1352761
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1352762
  Мороз В.М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 88-96. – ISSN 2306-6814
1352763
  Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятий. / С.А. Щенков. – М, 1973. – 142с.
1352764
  Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 143-148
1352765
  Соколенко О.Л. Система та види правоохоронних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 143-149. – ISSN 2078-3566
1352766
  Мєзєнцева Н.Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами українських авторів) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-89.
1352767
  Тягієв С.Р. Система та класифікація екологічних обов"язків фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 396-403. – ISSN 1563-3349
1352768
  Гобечія І. Система та класифікація юридичних осіб у сфері надання правничих послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 6-11. – ISSN 2663-5313
1352769
  Гаврилюк Т.В. Система та механізми корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 40-42
1352770
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління загальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 81-88. – ISBN 978-617-566-151-2
1352771
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління спеціальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 88-135. – ISBN 978-617-566-151-2
1352772
  Сезонова О. Система та повноваження суб"єктів адміністративно-правового забезпечення надання освітніх послуг закладами вищої освіти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 82-85. – ISSN 2524-0129
1352773
  Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 12-24


  Стаття ставить три основні питання: що являють собою існуючі МЕОрг - безладну суміш різноманітних інституцій або систему зв"язаних між собою елементів та компонентів? Чи існує право МЕОрг як структурний підрозділ міжнародного економічного права? Який ...
1352774
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 26-30
1352775
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 24-28
1352776
  Расторгуева В.С. Система таджикского глагола. / В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. – М., 1964. – 292с.
1352777
  Ляи Ж. Система Тайлора и физиология труда / Ж. Ляи. – Москва. – 168 с.
1352778
  Топузов Олег Система творчих завдань як засобів формування креативності на уроках історії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
1352779
  Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 234-241


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості текстів малої форми в молодіжних виданнях, визначальні ознаки способу подання інформації в таких мас-медіа та специфіка молодіжного дискурсу. The article considers the linguistic and stylistic ...
1352780
  Авдеева А.Ф. Система телемеханизации, сигнализации и связи горного производства : учеб. пособие / А.Ф. Авдеева, В.Г. Валеев, Н.А. Лобович ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград : Ленингр. горн. ин-т, 1975. – 68 с. – Библиогр.: с. 66
1352781
  Хорозов О.А. Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 194-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1352782
  Перекатов В.И. Система телеобработки МВК "Эльбрус-1". Препринт № 4 за 1977 г. / В.И. Перекатов. – М., 1977. – 26с.
1352783
  Добреньков В.И. Система теоретической социологии Вильфредо Парето / В.И. Добреньков, А.Г. Рахманов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-73. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1352784
  Світличний О. Система теоретичного, методичного та інформаційного забезпечення раціонального використання ерозійно-небезпечних земель / О. Світличний, А. П"яткова // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 97-99. – ISBN 978-617-7069-36-1
1352785
  Жаворонкова И.А. Система терминальных тонов в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова И.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 19л.
1352786
  Кручинин В.В. Система тестирования,основанная на генерации вопросов и тестовых заданий / В.В. Кручинин, М.Ф. Молочко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.30-35.
1352787
   Система тестування - основа моніторингу якості освіти вищих військових навчальних закладів. / Б В. Добровольський, Ю.Б. Добровольський, О.І. Зарицький, В.Л. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2008. – Вип. № 16. – С. 192-197
1352788
  Вакарчук І.О. Система тестувань : для вступників до Львівського національного університету ім. І. Франка / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 120с.
1352789
  Матюшко И.С. Система технических устройств обучения и контроля и методика их использования при преподавании математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Матюшко И.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 23л.
1352790
  Киселев Г.Ф. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений / Г.Ф. Киселев. – Москва, 1991. – 384с.
1352791
  Варламов Євгеній Миколайович Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Варламов Є.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1352792
  Дадашев Б.А. Система технологій : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищих навчальних закладів / Дадашев Б.А., Обливанцов В.В., Гордієнко В.П. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-29-8
Розділ 1 : Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу. – 2008. – 294с.
1352793
  Остапчук М.В. Система технологій ( за видами діяльності ) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 888 с. – ISBN 966-655-063-6
1352794
  Янковский А.В. Система типов спаривания, сингенов, миксотипов и способы реорганизации ядерного аппарата у Paramecium putrinun C. et. L. : Автореф... кандидата биол.наук: / Янковский А.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
1352795
  Прищепа О.В. Система типу М/М/с/N з однією спробою повтору, керована гістерезисною стратегією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку для системи типу M/M/c/N з однією спробою повтору. Для даної системи використовується гістерезисна стратегія керування. Знайдено ефективний алгоритм підрахунку ...
1352796
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 163л. – Бібліогр.: л. 132-163
1352797
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1352798
  Тань Система тонов в кантонском диалекте (экспериментальное исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тань Ао-Шуан ; Ин-т восточных языков. – Москва, 1972. – 26 с.
1352799
  Волков Н.В. Система торгово-экономической эксплуатации развивающихся стран / Н.В. Волков. – Москва, 1984. – 200с.
1352800
  Макаренко М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 238с. – ISBN 978-966-8958-23-6
1352801
  Томах В.В. Система трансферу технологій як складова інноваційної інфраструктури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 115-120. – ISSN 2222-4459
1352802
  Шеллинг Й Ф.В. Система трансцендентального идеализма / Й Ф.В. Шеллинг. – Ленинград : ОГИЗ, 1936. – 479с.
1352803
  Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма / Ф.В.Й. Шеллинг. – Л., 1936. – 479с.
1352804
   Система тренировочных задач и упражнений по математике. – Москва, 1991. – 206 с.
1352805
  Садовий М.І. Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1352806
  Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1975. – 200с.
1352807
  Мороз В.М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 107-109
1352808
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 356-413
1352809
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1352810
  Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-49
1352811
  Мацюк Анатолий Романович Система трудовых правоотношений развитого социалистического общества : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.05 / Мацюк Анатолий Романович; Ин-т государства и права. – М., 1985. – 39л.
1352812
   Система трудоустройства населения в СССР и пути ее совершенствования. – Владивосток, 1989. – 189с.
1352813
  Горбачева О.Ю. Система тьюторського супроводу професійного становлення психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 110-119. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1352814
  Чернійчук В.М. Система Угод про партнерство і співробітництво ЄС: критика з точки зору завдань європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.130-137
1352815
  Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии / В.В. Оксамытный. – Киев : Наукова думка, 1977. – 143с.
1352816
  Багрий-Шахматов Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право : учеб. пособ. / Л.В. Багрий-Шахматов ; под ред. Н.А. Стручкова. – Москва : Науч.-иссл. и ред. изд. отд., 1969. – 78 с. – (ВШ МВД СССР)
1352817
   Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса : монография / В.В. Соболев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. гор. ун-т". – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233-246. – ISBN 978-966-348-318-4
1352818
  Олехнович М. Система ударения в русском языке и методика его изучения в школах Народной Польши : Автореф... докт. пед.наук: / Олехнович М.; АПН РСФСР, НИИ общего и политехн. образ. – М., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1352819
  Каваляускас В. Система ударения глаголов литовского языка с суффиксом -auti // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Для глаголов с суффиксом -auti современного литер. литовского языка характерно нерегулярное ударение. Конкретный тип акцентуации (корневой или суффиксальный) обусловливают различные фонетические, морфонологические, семантические, деривационные явления. ...
1352820
  Зданевич И.К. Система ударния причастий в современном русском языке. / И.К. Зданевич. – Горький, 1959. – 104с.
1352821
   Система удобдрений полевых культур при интенсивной технологии возделывания на мицеллярно-карбонатной почве в степной зоне земледелия. – ст.Персиановка, 1990. – 98с.
1352822
  Самойлов И.И. Система удобрения в северооборотах Нечерноземной зоны. / И.И. Самойлов. – М-Л, 1948. – 128с.
1352823
  Найдин П.Г. Система удобрения в севообороте / П.Г. Найдин. – Москва, 1956. – 32с.
1352824
   Система удобрения растений. – Владимир, 1951. – 40с.
1352825
  Власюк П.А. Система удобреня травопільних сівозмін у степових і лісостепових районах УРСР / П.А. Власюк. – Київ, 1949. – 32с.
1352826
  Гогуленко О.П. Система українських іменувань у прозових творах Панаса Мирного / О.П. Гогуленко, О.С. Дзинглюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 17-19. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1352827
  Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-51. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1352828
   Система унаочнення уроків хімії в 7-8-х класах. – Київ : Радянська школа, 1975. – 120 с.
1352829
  Голутвин И.А. Система универсальных модулей для сцинтилляционных счетчиков / И.А. Голутвин, Ю.В. Зеневский. – Дубна, 1963. – 13 с.
1352830
  Вергун В.А. Система університетських студій у сучасному світі / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 11-36. – ISBN 978-966-9725-33-2
1352831
  Вергун В.А. Система університетської освіти у Великій Британії та Франції / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 57-77. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1352832
   Система управления базами данных ДИСОД. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
1352833
  Воевудко А.Э. Система управления базами данных для реализации пакетов праикладних программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко А. Э.; АН СССР Вычислит. цен-р. – М., 1988. – 196л. – Бібліогр.:л.190-196
1352834
  Воевудко Анатолий Эдуардович Система управления базами данных для реализации пакетов прикладных программ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко Анатолий Эдуардович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
1352835
   Система управления базами данных на основе оперционной системі МИНИОС и СУБД ОКА. – Таллин : Валгус, 1980. – 181с.
1352836
   Система управления базами данных СЕДАН. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 102 с.
1352837
  Мисаревич Н. Система управления в белорусских городах по привилеям на магдебургское право // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 111-112
1352838
  Красковский Е.Я. Система управления в вузе и пути её совершенствования / Е.Я. Красковский. – Москва, 1974. – 19с.
1352839
   Система управления данніми в реальном масштабе времени. – Минск, 1980. – 96с.
1352840
  Жуковская Т.Н. Система управления и административная практика в Петербургском университете в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 21-32. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1352841
  Фасоля А.А. Система управления инновационным компонентом качества образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 28-35.


  Рассмотрены уточненные понятийный аппарат, атрибуты системы управления инновационным компонентом качества формирования компетентного специалиста в вузе. Обоснована актуальность подхода к управлению качеством на основе расширения традиционной «пирамиды ...
1352842
  Дьякон В. Система управления интеллектуальным капиталом предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 51-58


  В статье исследованы вопросы построения системы управления интеллектуальным капиталом предприятия. Определены основные аспекты управления интеллектуальным капиталом в рамках 3 подсистем (подсистемы управления человеческим капиталом, подсистемы ...
1352843
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС : (Метод. рекомендации). – Киев : КГУ, 1983. – 34 с.
1352844
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – Киев, 1984. – 20с.
1352845
  Галанец В.Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии. / В.Г. Галанец, Т.Г. Дудар. – Львов, 1980. – 160с.
1352846
   Система управления народнім хозяйством в ВНР. – Будапешт, 1972. – 304с.
1352847
  Волков Юрий Евгеньевич Система управления обществом и ее развитие в процессе формирования коммунистических общественных отношений : Автореф... д-ра философ.наук: / Волков Юрий Евгеньевич; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 40л.
1352848
  Давыдов В.Г. Система управления охраной труда на машиностроительном предприятии / В.Г. Давыдов, А.П. Кузьмин. – М., 1989. – 159с.
1352849
   Система управления охраной труда на предприятии. – М., 1985. – 96с.
1352850
  Эллерт Ф.И. Система управления продольным движением при приземлении самолета в режиме выравнивания / Ф.И. Эллерт, К.В. Мерриэм. – М., 1963. – 36с.
1352851
  Ремыга В.Н. Система управления промышеленностью КНР (1949-1980) / В.Н. Ремыга. – М., 1982. – 191с.
1352852
   Система управления профориентацией молодежи Индустриального района г.Перми. – Пермь, 1981. – 301с.
1352853
  Бородин В.В. Система управления советской промышленностью в реконструктивный период (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Бородин В.В. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак. – Москва, 1968. – 18 с.
1352854
  Кутта Ф. Система управления социальными процессами / Ф. Кутта. – Москва, 1979. – 158с.
1352855
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – М., 1980. – 543с.
1352856
  Панкратова Т.А. Система управления финансами в электронном распределённом университете // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 132-140. – ISSN 1818-4243


  В статье дается обоснование построения автоматизированной системы управления финансами в электронном распределенном университете, приводятся принципы построения такой системы, детализируются блоки комплексной системы управления финансами, ...
1352857
   Система управления экономикой развитого социализма. – М., 1982. – 304с.
1352858
  Соловьёв В.П. Система управления, ориентированная на достижение качестваобразования выпускников вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 11-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается основополагающая миссия вузов – подготовка выпускников вузов с требуемым уровнем качества, которая будет успешно выполняться при использовании современной системы управления, основанной на принципах менеджмента качества. Освещаются ...
1352859
  Пиччи Л. Система управления, основанная на репутации, и "читаемость" государства для граждан // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 115-121. – ISSN 0321-2017
1352860
  Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику / Д.Д. Цабрия. – М, 1990. – 271с.
1352861
  Фреймейер П. Система управленияч симатик как первая ступень автоматизации тепловых электростанций / П. Фреймейер, М. Юнг. – Москва, 1965. – 16с.
1352862
  Грінченко Р.В. Система управління адаптацією підприємства до змін : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Грінченко Раїса Володимирівна ; М-со освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1352863
   Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2006. – 156с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-18-7
1352864
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-392-2
Частина 1. – 2004. – 168с.
1352865
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-397-3
Частина 2. – 2005. – 168с.
1352866
  Сєрік Ю.В. Система управління банківськими ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 114-118
1352867
  Кришталь Г. Система управління валютними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 108-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1352868
  Адирова Т.І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв
1352869
  Олех Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1352870
  Мозговий Р.А. Система управління військами: деякі аспекти оцінювання ефективності функціонування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 155-160. – ISSN 2311-7249


  Оцінити внесок системи управління військами у досягнення кінцевої мети операції (бойових дій) на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління військами є достатньо складною проблемою. Оцінка ефективності функціонування системи управління ...
1352871
  Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-21. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1352872
  Макогон В. Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 83-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1352873
  Макогон В.Д. Система управління державним боргом в умовах інституційних перетворень // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 160-166. – ISSN 2306-546X
1352874
  Крайчак Є.В. Система управління державним зовнішнім боргом України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 38-42. – ISSN 2306-6806
1352875
  Єфименко Т.І. Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 28-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1352876
  Тарасюк М.В. Система управління дефіцитом бюджету / М.В. Тарасюк, Н.М. Тімошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
1352877
  Бублій Г.А. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто державну політику в галузі освіти, стратегічні завдання реформування вищої освти в Україні, європейський досвід регулювання діяльності вищих навчальних закладів, особливості розвитку вузів в Україні. The author examines a public policy in ...
1352878
  Хмельников А. Система управління економічною сферою регіону в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 108-120
1352879
  Потій В.З. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україні / В.З. Потій, Г.П. Куліш // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 54-59. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1352880
  Федотова І.В. Система управління життєздатністю автотранспортного підприємства / І.В. Федотова, В.Г. Шинкаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 309-315. – ISSN 2222-4459
1352881
  Тараненко Ю.В. Система управління запасами на торговельних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1352882
  Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41
1352883
  Дєгтяр А.О. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / А.О. Дєгтяр, М.П. Бублій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 177-183. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1352884
  Нікітченко Ю.С. Система управління зношеними шинами: модель відповідальності виробника в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 104-107
1352885
  Білоног Т.В. Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 301-305


  Досліджено теоретико-методичні основи системи управління інвестиційними проектами промислового підприємства та виокремлено основні фази її реалізації. Визначено основні характеристики та завдання кожної фази.
1352886
  Корж М.В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 69-73. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857
1352887
  Міщенко О.Л. Система управління інноваційно-інвестиційним розвитком харчової промисловості // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 98-103. – ISSN 2410-9576
1352888
  Шпак Н.О. Система управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1352889
  Морозов О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-6422
1352890
  Сало І.В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І.В. Сало, О.В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 279-286 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1352891
  Павлова В.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-176. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1352892
  Крупіна С. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Крупіна, Н. Яблонська // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 133-143. – ISSN 2409-9260
1352893
  Кришталь Г. Система управління кредитними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 105-112. – ISSN 1605-2005
1352894
  Покидько Л.М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Покидько Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1352895
  Зверук Л.А. Система управління ліквідністю банківської установи / Л.А. Зверук, В.Ю. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 394-401. – ISSN 2222-4459
1352896
  Меленюк В.О. Система управління малими промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 177-181. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1352897
  Карпенко Н. Система управління маркетингом у споживчій кооперації: методологія і практика // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 37-42. – ISSN 1606-3732
1352898
  Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-47. – ISSN 0321-0499
1352899
  Шмиголь Н.М. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1352900
  Горська А.С. Система управління музеєм. Українська та французька модель // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 318-324
1352901
  Милько В.І. Система управління навчальними округами Російської імперії (1881-1888) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 65-70. – ISSN 2076-8982


  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1881-1888 рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах ...
1352902
  Некрасенко Л.А. Система управління оборотним капіталом на підприємствах / Л.А. Некрасенко, І.С. Борисова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 11-14. – ISBN 978-617-645-235-5
1352903
  Рибалка Н.О. Система управління органами прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 2. – С. 154-159. – ISSN 1999-5717
1352904
  Поліщук М.І. Система управління освітою в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1352905
  Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 3-14.
1352906
  Демчук Г.В. Система управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах Європейского Союзу (на прикладі Румунії) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 103-112. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688


  В статті проаналізовано законодавчу і нормативну базу Румунії та основні принципи її адаптації до стандартів ЕС. Розглянуто сучасну систему управління охороною праці (СУОП) новоприйнятого члена Европейского Союзу (ЕС). Висвітлені органи державного ...
1352907
  Лисенок О.В. Система управління персоналом в діяльності банківських установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – С. 5-11. – ISSN 2522-1620
1352908
  Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 51-54. – ISSN 1729-7206
1352909
  Чобіток В.І. Система управління промисловими підприємствами в умовах інноваційного розвитку: науково-практичні аспекти оцінки / В.І. Чобіток, Т.М. Шелест // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 169-180. – ISSN 2222-0712
1352910
  Кришталь Г. Система управління процентним ризиком комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1352911
  Акчуріна Ю.М. Система управління ризиками в аспекті антикризового управління підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1352912
  Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 87-93
1352913
  Бережнюк І. та інші Система управління ризиками у міжнародних стандартах та митному кодексі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 9-15. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено зарубіжний досвід формування та впровадження системи управління ризиками в митній справі.
1352914
  Коновалов Ю.О. Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти / Ю.О. Коновалов, О.В. Миронов // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 127-132. – ISSN 2309-1533
1352915
  Бєлова В.В. Система управління середньою освітою в Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бєлова Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1352916
  Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 30 пунктів. – ISSN 1810-3944
1352917
  Романченко І.С. Система управління станом навколишнього середовища на промислових об"єктах військового призначення (на прикладі Житомирського ремонтно-механічного заводу) / І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 205-214


  У статті розглядається система управління, станом навколишнього середовища, структура й функції які значно покращують якісний процес управління та забезпечує постійне спостереження за екологічним станом навколишнього середовища на промислових ...
1352918
  Ситницький М. Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31


  Систематизовано основні точки зору щодо визначення сутності системи управління стратегічною гнучкістю підприємства, а також наведена й проаналізована структура, елементи, принципи та методи системи управління стратегічною гнучкістю вітчизняних ...
1352919
  Гончарук Н. Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Гончарук, Г. Колєда // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 95-103. – ISSN 2414-4436
1352920
   Система управління та контролю стану електрообладнання судна / О.І. Дакі, Ю.Г. Якусевич, В.В. Тришин, З.Я. Дорофєєва // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 48-55 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2524-0102
1352921
  Чабан Г.М. Система управління фінансовими ризиками природних монополій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чабан Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1352922
  Мельник С.І. Система управління фінансовою безпекою підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 76-82
1352923
  Виноградов В.М. Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 7-13. – ISSN 2306-546X
1352924
  Дядченко І.І. Система управління фінансовою стійкістю лісогосподарських підприємств Півдня України / І.І. Дядченко, Л.І. Сахарнацька // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 205-211 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1352925
  Педак І.С. Система управління якістю - запорука рентабельності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.235-237. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1352926
   Система управління якістю адміністративних послуг : навч. посібник / [упоряд. Є.М. Хриков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 207, [1] с. – Бібліогр. наприкінці теми
1352927
  Шевченко В.В. Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1352928
  Теровансов М.Р. Система управління якістю вищої освіти // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 93-98. – ISSN 1993-0259


  Розвиток вищої освіти, обумовлений глобальними процесами, відбиває її ринкову спрямованість, тенденції до формування єдиного освітнього простору та порушує питання про удосконалення механізмів управління якістю навчання. Різні підходи і механізми ...
1352929
  Дубобєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1352930
  Лалакулич М.Ю. Система управління якістю державного фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 17-20
1352931
  Заїка С.О. Система управління якістю інноваційного проекту / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 113-123. – (Економічні науки)
1352932
  Кагановська Т. Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87.
1352933
  Мазараки А.А. Система управління якістю КНТЕУ як інструмент забезпечення якості освітньої діяльності на якості вищої освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 114-121. – ISBN 978-966-622-885-0
1352934
  Панченко В.А. Система управління якістю освіти та кадрова безпека вищого навчального закладу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 44-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1352935
  Стойчик Т.І. Система управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 ; 01 / Стойчик Тетяна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 74 назви
1352936
  Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49.
1352937
  Мицюк С.В. Система управління якістю продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 280-288.
1352938
  Цурік О.В. Система управління якістю продукції в діяльності інтегрованої структури // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 155-160. – ISSN 1729-7206
1352939
   Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 150 9001-2000 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – C. 63-65. – ISSN 1682-2366
1352940
  Смовженко Тамара Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 / Смовженко Тамара, Семів Роман // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-65. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід Університету банківської справи НБУ з упровадження системи управління якістю освіти на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
1352941
  Єрмошенко М.М. Система управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.М. Єрмошенко, Г Д. Гольцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1352942
  Максименко Д.В. Система управлінського обліку за центрами відповдальності / Д.В. Максименко, В.М. Головачко, Ю.Ю. Павловська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 139-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1352943
  Бачинський В.І. Система управлінської звітності кооперативних організацій та підприємств: концептуальні підходи до організації та методологія формування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 10-12. – ISBN 978-611-01-0721-1
1352944
   Система управлінської інформації в банку : монографія / [Г.П. Табачук та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 459, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 448-459. – ISBN 978-966-484-132-7
1352945
  Фетисова Л.Н. Система упражнений в подготовительном курсе геометрии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фетисова Л.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1352946
   Система упражнений в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1990. – 236с.
1352947
  Комков И.Ф. Система упражнений для обучения иностранным языкам в школе / И.Ф. Комков. – Минск, 1968. – 227с.
1352948
  Мазина Л.З. Система упражнений для обучения иностранцев русской интонации / Л.З. Мазина. – Москва : Русский язык, 1989. – 146с.
1352949
   Система упражнений для обучения пониманию немецкого текста. – Курск, 1975. – 75с.
1352950
  Масленников Александр Иванович Система упражнений по освоению закона пропорциональности тоновых и цветовых отношений в живописи при подготовке художников-педагогов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Масленников Александр Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
1352951
  Лихач Т.П. Система упражнений по развитию связной речи с использованием морфемных и деривационных ресурсов русского языка на уроках изучения словообразования в VI - VII классах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 321-327. – ISSN 2522-493X


  К обсуждению предлагается система упражнений с логической последовательностью этапов (алгоритмом) развития и совершенствования у учащихся VI – VII классов умений продуцировать связные высказывания с опорой на морфемно-деривационный механизм русского ...
1352952
  Косман Л.С. Система упражнений по фразеологии немецкого языка для языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Косман Л. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 24л.
1352953
  Макарова Л.А. Система упражнения по пунктации при изучении морфологии в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Макарова Л. А.; МВССО, РСФСР, Ирку.ГУ. – Енисейск, 1962. – 23л.
1352954
  Гагин В.Е. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / В.Е. Гагин, Н.В. Котельникова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 24-29 : рис. – Библигр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1352955
  Макаренко А.А. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / А.А. Макаренко, В.С. Моисеева, С.Ю. Толстых // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-32 : схема. – Библигр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1352956
  Гладишев В. Система уроків з вивчення комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" у межах естетики класицізму / В. Гладишев, Т. Ружевич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 43-48
1352957
  Ситченко А. Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-26


  Коротко про митця. Романтичність, ліричність - невід"ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства - старт у майбутнє життя дорослих. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки)
1352958
  Янковий С. Система уроків з вивчення повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 43-49
1352959
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". 6 кл. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.21-31.
1352960
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Еміля Золя "Кар"єра Ругонів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 2-21
1352961
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Жуля Верна "П"ятнадцятирічний капітан" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 8-23
1352962
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-60.
1352963
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля до Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 23-40
1352964
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 22-37
1352965
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-45
1352966
  Почтар К. Система уроків з вивчення творчості А.Малишка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 39-46.
1352967
  Гузь О.О. Система уроків з вивчення творчості Габріеля Гарсія Маркеса. Премія 1982 року / О.О. Гузь, С.О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-28
1352968
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 47-54
1352969
  Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-27
1352970
  Рибка Олена Система уроків з теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 20-30 : Схеми., табл., діаграми
1352971
  Нестеренко С. Система уроків за повістю Осипа Назарука "Роксоляна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 42-50. – ISSN 0130-5263
1352972
  Ситченко А. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-25
1352973
  Ялтанець Т.Л. Система уроків за романом Болеслава Пруса "Фараон" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1352974
  Уліщенко А. Система уроків за творчістю Івана Багряного в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1352975
  Трубіцина В. Система уроків за творчістю Наталени Королеви // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С 9-12.
1352976
  Бондаренко Л.Л. Система уроків за творчістю Педро Кальдерона // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.11-18.
1352977
  Решодько Лідія Система уроків за темою "Прислівник" : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
1352978
  Новикова Система уроков по М.А. Булгакову : (жизненный и творческий путь писателя, его роман "Мастер и Маргарита") / Новикова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 44-53
1352979
   Система учебно-воспитательной работы в педагогическом институте как условие совершенствования качества подготовки специалистов. – Саратов, 1972. – 298с.
1352980
  Турук И.Ф. Система учебных пособий по иностранному языку в английской высшей технической школе / И.Ф. Турук, Л.П. Зайцева. – Москва, 1972. – 56с.
1352981
  Успенский К.М. Система учета и оценки успеваемости учащихся по физике / К.М. Успенский. – Москва, 1951. – 35 с.
1352982
  Писарев И.Ю. Система учета и статистики народного хозяйства СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1947. – с.
1352983
  Петровский В.С. Система учета себестоимости перевозочных операций на железных дорогах СССР / В.С. Петровский. – М-Л, 1932. – 252с.
1352984
  Митрофанова С. Система учета фонда / Светлана Митрофанова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 22-26. – ISSN 1608-4071


  О политике учета библиотечных фондов.
1352985
  Гостєв В.В. Система фазового автопідстроювання з цифровим оптимальним за швидкодією регулятором / В.В. Гостєв, О.К. Бондарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження системи фазового автопідстроювання з оптимальним за швидкодією цифровим регулятором, який апроксимує вхідне діяння сигналом, який лінійно змінюється. The results of a research of a system of a PLL with an optimum on speed ...
1352986
  Снедкова В.К. Система фазовой автоподстройки с фильтрами высоких и нижних частот : Автореф... канд. техн.наук: / Снедкова В.К.; Московский энергетич. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1352987
  Торчигин В.П. Система файлов МВК "Эльбрус" / В.П. Торчигин. – М, 1977. – 39с.
1352988
  Тимошенко В.І. Система факторів протиправної поведінки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 12-22. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1352989
  Діаб А.М. Система факторів функціонування агропромислового територіального комплексу столичної області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 106-108
1352990
  Мельниченко Т.Є. Система факторів, що формують мотивацію іноземних студентів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1352991
  Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83-94. – ISSN 0321-0499
1352992
  Якимчук Лариса Павловна Система факторов себестоимости промышленной продукции и исследование их взаимодействия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якимчук Лариса Павловна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1352993
  Коротких В.И. Система философии Гегеля как предмет историко-философского рассмотрения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-20. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1352994
  Юдин В.А. Система финансирования геологоразведочных работ и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Юдин В.А.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1352995
   Система финансово-экономического образования. – Москва, 1931. – 64с.
1352996
   Система финансового менеджмента высшего учебного заведения : Монография. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602с. + CD-ROM. – ISBN 966-8278-88-7
1352997
  Катигробова О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо його подальшого розвитку. В статье определено сущность системы финансового ...
1352998
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1352999
  Вишновецький Вадим Михайлович Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вишновецький Вадим Михайлович; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 214л. – Бібліогр.: л.:185-214
1353000
  Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 35-50. – ISSN 2411-4413
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,