Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1352001
  Ковадло Г. Сучасний світ і культура толерантності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 172-179. – ISBN 978-966-8009-72-3
1352002
  Ніколенко О. Сучасний світ і реформування літературної освіти в Україні // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 278-289. – ISBN 978-966-286-026-9
1352003
  Гетманцев Д. Сучасний світ: новий погляд на легітимність публічних фінансів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 181-204. – ISSN 1026-9932
1352004
  Оніщенко І.Г. Сучасний світовий освітній простір: тенденції розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 121-129. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
1352005
  Артюх П.І. Сучасний світовий революційний процес і війна : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Артюх П.І.; АН України, Ін-т держави і права. – Київ, 1993. – 33 с.
1352006
  Наумов Д.М. Сучасний світовий робітничий рух / Д.М. Наумов. – К, 1970. – 48с.
1352007
  Олешко В.В. Сучасний систематичний склад аборигенної дендрофлори Волинської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання сучасного видового складу аборигенної дендрофлори Волинської області. Подано спектр життєвих форм деревних рослин. The questions of present species composition of aboriginal dendroflora of the Volyn region have been given. The ...
1352008
   Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : Близько 6 тисяч слів. – Київ : Довіра, 1999. – 367с. – Бібліогр.:с.367. – (Словники України). – ISBN 966-507-087-8
1352009
   Сучасний словник англо-український, українсько-англійський = English-ukrainian, ukrainian-english modern dictionary : 200 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / уклад. : В. Мюллер, М. Зубков, В. Федіенко ; [наук. та літ. ред. К.М. Кононенко]. – Вид.3-тє, випр. та допов. – Харків : Школа, 2011. – [XIV], 1833, [8] с. – Українську частину узгоджено з останньою редакцією чинного правопису. – ISBN 978-966-429-073-6
1352010
   Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 000 слів і словосполучень. – Київ : Довіра, 2006. – 789, [3] с. – (Словники України). – ISBN 966-507-190-4
1352011
  Голдовський Л.Й. Сучасний соціал-реформізм і релігія / Л.Й. Голдовський. – Київ, 1968. – 47 с.
1352012
  Лукащук В. Сучасний спорт і соціальні конфлікти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С.185-198. – ISSN 1563-3713
1352013
  Войтович Ю.В. Сучасний стан адміністративно-правового розуміння корупції, її соціальної сутності як об"єкта впливу правоохоронної системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33
1352014
  Клим О.В. Сучасний стан адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері підприємницької діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 282-287. – ISSN 1563-3349
1352015
  Крайнік Ю. Сучасний стан архівів в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 499-503. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі Державного архіву Волинської області.
1352016
  Гринь В.П. Сучасний стан аудиту в Україні: проблеми та перспективи його подальшого розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 3 (19))
1352017
  Соловйов В.І. Сучасний стан банківської безпеки України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 79-82
1352018
  Кононова Л.М. Сучасний стан банківської системи України / Л.М. Кононова, Я.А. Назаренко; Єсіпенко Н.М., Назаренко Я.А., Нгуєн Чунг Кієн // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 24-28. – ISSN 2524-0102
1352019
  Пширков Ю.С. Сучасний стан білооруського літературознавства. / Ю.С. Пширков, 1958. – 42-51с.
1352020
  Бруслик О.Ю. Сучасний стан британського парламентаризму // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
1352021
  Шаповал В.М. Сучасний стан британської конституційної концепції "корони" // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 107-111. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядається зміст концепції "корона" та пов"язані з нею відповідні правомочності британського монарха. Рассматривается содержание концепции "корона" и связанные с ней соответственные правомочия британского монарха.
1352022
  Бернада К. Сучасний стан бюджетного планування в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 135-141. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1352023
  Драган І.В. Сучасний стан взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-72. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1352024
  Кожемяченко О.О. Сучасний стан видавничо-поліграфічної галузі України / О.О. Кожемяченко, Т.О. Бойко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-37. – ISSN 2310-5534
1352025
  Міщук І.П. Сучасний стан виконання покарання у виді довічного позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 115-118
1352026
  Гринкевич С. Сучасний стан використання трудового потенціалу в контексті новітніх вимог суспільного розвитку / С. Гринкевич, О. Брух, М. Когут // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 44-58. – ISSN 2313-3627
1352027
  Пясецька С.І. Сучасний стан випадків розповсюдження масового відкладення ожеледі на території України протягом 2011-2013 рр. (за спостереженням на дротах стандартного ожеледного станка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 126-131. – ISSN 0868-6939


  У представленій публікації проаналізовано поточний стан просторового розповсюдження відкладень ожеледі масового характеру на території України протягом останніх 3-х років (2011-2013). Виявлено найбільш значні випадки із масовим відкладенням ожеледі на ...
1352028
  Сало А.В. Сучасний стан вищої освіти в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 54-66. – ISSN 2222-4459


  Проведено комплексний аналіз найбільш вагомих показників функціонування вищої освіти в Україні.
1352029
  Косюта М. Сучасний стан відносин між прокуратурою та судами загальної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-67.
1352030
  Шпакович О. Сучасний стан відносин України з міжнародними організаціями // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 154-160. – ISSN 2304-1773
1352031
  Ямчук І.Р. Сучасний стан віктимізації в Україні та заходи подолання існуючих проблем віктимології / І.Р. Ямчук, М.І. Хараїн // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 160-162. – ISBN 978-966-419-280-1
1352032
  Хілько М.М. Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано сучасний стан досліджень у галузі соціальних комунікацій в Україні. Виявлено, що хоча соціальні комунікації є однією з наймолодших галузей української науки, за різними спеціальностями в цій галузі вже захищено сотні кандидатських та ...
1352033
  Бойчук Н.Я. Сучасний стан вугільної промисловості України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 13-19. – ISSN 2310-5534
1352034
  Кишко О.М. Сучасний стан вчення про хворобу Боткіна / О.М. Кишко. – Ужгород
1. – 1972. – 100с.
1352035
  Сергєєва О.Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1352036
  Метка Л. Сучасний стан гончарства Гуцульщини та Покуття // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 118-125. – ISSN 0130-6936
1352037
  Вороненко О.В. Сучасний стан готовності керівників системи вищої освіти до управління трансфером технологій // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 15-21. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті здійснено аналіз стану готовності керівників вищих навчальних закла- дів до управління трансфером технологій як складової частини інноваційних процесів. Звертається увага на недостатній стан готовності до здійснення управління у відповідній ...
1352038
  Халепо Т.І. Сучасний стан Греції : Стенограмма публічної лекції доцента Т.І. Халепо, прочитаної 10 липня 1946 р. в залі Музею В.І. Леніна в Києві / Лекційне бюро управління в справах Вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Москва : Книгоиздат "Современные проблемы", 1946. – 29 с.
1352039
  Андросова О.Ф. Сучасний стан депозитних операцій комерційних банків України, проблеми та шляхи їх вирішення / О.Ф. Андросова, Т.В. Волощук // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 89-97. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
1352040
  Малік Є.О. Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики / Є.О. Малік, Т.В. Табакова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 60-67. – ISSN 2222-0712
1352041
  Дзядук Г. Сучасний стан державного регулювання аграрного сектору економіки України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 104-108. – ISSN 2414-4436
1352042
  Малихін Д.М. Сучасний стан державної підтримки розвитку земельних відносин в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 149-157
1352043
  Воробйов А.В. Сучасний стан державної політики щодо інновацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1352044
  Юрченко О. Сучасний стан державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні: організаційно-правовий аспект // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70
1352045
  Шевчук Ю.Ф. Сучасний стан децентралізованого водопостачання міста Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 217-223. – Бібліогр.: 11 назв
1352046
  Синишин Р.І. Сучасний стан дослідження генеалогічних зв"язків корейської мови (лексико-семантичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 490-497. – Бібліогр.: 41 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1352047
  Євтєєва Д. Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім"ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 77–81. – ISSN 2311-6676
1352048
  Колодюк І. Сучасний стан дослідження народної медицини українців Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історіографічному огляду сучасного стану дослідження народної медицини українців Полісся. The article is devoted to the historicaphic review of the modern state of researches in the folk medicine of the Polissya Ukrainianas.
1352049
  Перенесієнко І. Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 437-447. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано роботи дослідників з тематики функціонування бібліотечних класифікацій у Інтернет-мережі. Висвітлено напрями інтеграції бібліотечних класифікацій та інформаційних технологій. Особливу увагу приділено окремим специфічним аспектам, на ...
1352050
  Дем"яненко С.О. Сучасний стан досліджень та теоретичні основи вивчення антропогенної трансформації геосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 78-87. – ISSN 0868-6939
1352051
  Заболотна Н. Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики) / Н. Заболотна, І. Цилюкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – C. 93-99. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1352052
  Скуба Г.В. Сучасний стан експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного акту // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 247-254. – ISSN 2310-9769
1352053
  Гальцова О.Л. Сучасний стан експортного потенціалу АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6806
1352054
  Коваленко В. Сучасний стан євангельських церков в Україні: реакція на секуляризацію // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 348-350. – ISSN 2076-1554
1352055
  Череп А.В. Сучасний стан євроінтеграційних процесів України : монографія / А.В. Череп, В.М. Вишняков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-331. – ISBN 978-966-599-459-6
1352056
  Варивончик Д.В. Сучасний стан забезпечення епідеміологічного нагляду за причинами та заходами профілактики слабкозорості і сліпоти як основної оперативної функції громадського здоров"я України // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1352057
  Ілляшенко І.О. Сучасний стан загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва: динаміка розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 292-304
1352058
  Креховець О. Сучасний стан зайнятості населення України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 68-70. – ISSN 2078-5860
1352059
  Цицюра В. Сучасний стан законодавства України про землі оборони // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 97-100
1352060
  Осадчук О. Сучасний стан законодавства України щодо голосування за кордоном // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
1352061
  Захаров Д.О. Сучасний стан застосування електрофізичних методів бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 193-198 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1352062
  Івахно О.П. Сучасний стан захворюваності дітей на сальмонельози в Україні / О.П. Івахно, І.П. Козярін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 23-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
1352063
  Пономаренко А.В. Сучасний стан захисту свідків в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 218-223. – ISSN 2072-8670
1352064
  Терещенко О.О. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів / О.О. Терещенко, А.І. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 112-124 : табл. – Бібліогр..: 3 назв. – ISSN 2305-7645
1352065
  Кублікова Т. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1352066
  Венцковський Д.Ю. Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 14-26. – Бібліогр.: 19 назв
1352067
  Васильців Т.Г. Сучасний стан і напрями посилення фінансової стійкості та ліквідності підприємства / Т.Г. Васильців, О.В. Фірцак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 105-108. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1352068
  Долбнєва Д.В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 72-76. – ISSN 2306-6806
1352069
  Олійник Л. Сучасний стан і основні завдання охорони вищої водної флори й рослинності лівобережного лісостепу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-83. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано сучасний стан охорони вищої водної флори й рослинності Лівобережного Лісостепу України. Здійснено созологічну категоризацию раритетних видів і угруповань та запропоновано першочергові заходи щодо їхнього збереження. Present-day state ...
1352070
  Колтачихіна О.Ю. Сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г.А. Гамова ( до 110-річчя з дня народження) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 309-325
1352071
  Прокопенко І.Ф. Сучасний стан і перспективи експорту освітніх послуг ВНЗ України на світовий ринок / І.Ф. Прокопенко, І.О. Ночвіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 5-14. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1352072
  Висоцька Н.Ю. Сучасний стан і перспективи збереження генетичних ресурсів тополі в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 42-43. – ISSN 1991-606X
1352073
  Лизун О. Сучасний стан і перспективи збереження палеолітичних пам"яток Середнього Подніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Незважаючи на присутність у регіоні Середнього Подніпров"я палеолітичних місцезнаходжень, які вже набули статусу "класичних", щороку з"являються нові археологічні та палеонтологічні пункти. Ураховуючи це, надзвичайно актуальною постає проблема ...
1352074
  Бліхар М.М. Сучасний стан і перспективи зовнішньої торгівлі України з країнами Центральної та Східної Європи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-16
1352075
  Дутчак Г. Сучасний стан і перспективи культурного співробітництва між Україною і Францією // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.138-141 : Фото. – ISSN 1607-6451
1352076
  Громика Р.П. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку торговельних відносин між Україною та країнами Європейського Союзу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 40-46. – ISSN 2222-4459
1352077
  Чижевська Л. Сучасний стан і перспективи раціонального використання порушених земель у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1352078
  Малиновський В. Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністраціїї в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-22.
1352079
  Канавець М. Сучасний стан і перспективи розвитку взаємодії молодіжних громадських організацій з органами публічної влади і об"єднаними територіальними громадами в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 116-130. – ISSN 2414-4436
1352080
  Бездрабко В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 29-49
1352081
   Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні / В.П. Палієнко, С.Ю. Бортник, Б.О. Вахрушев, Я.С. Кравчук, І.Г. Черваньов, Ю.Д. Шуйський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 11-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
1352082
  Тісагдіо І. Сучасний стан і перспективи розвитку демографічної складової трудового потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 389-393. – ISSN 1993-0259
1352083
  Леньо П.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку європейської етнології // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 134-137. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1352084
  Белікова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / Т.В. Белікова, В.В. Лубянникова, О.С. Хіжняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
1352085
  Дадашев Б.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитних спілок в Україні / Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 49-55. – ISSN 2221-1055
1352086
  Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 103-108 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1352087
  Пацера М. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 41-43
1352088
  Кравченко І.С. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні / І.С. Кравченко, І.В. Дрозд // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 141-148. – ISSN 2221-755X
1352089
  Гошовський С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння Стаття 1 / С.В. Гошовський, С.С. Пігнастій, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 9-20 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
1352090
  Гошовський С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння Стаття 2 / С.В. Гошовський, С.С. Пігнастій, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
1352091
  Мельниченко Т.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу : Географічна освіта // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-58 : Табл.,. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1352092
  Сільченко С.О. Сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення науковців // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 66-73. – ISSN 0201-7245
1352093
  Цигиль І.Я. Сучасний стан і перспективи розвитку процесів злиття та поглинання в Україні / І.Я. Цигиль, О.О. Петльована // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 273-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1352094
  Козьменко О.В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні : ринок фінансових послуг / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 24-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1352095
   Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. Мельнійчук, С. Уєвич, В. Чернець, Л. Гладич, Т. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 101-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1352096
  Моцик О.Ф. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 46-56. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1352097
  Моцик О. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 451-462. – ISBN 966-7522-07-5
1352098
  Погорєлова І. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-південнокорейських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українсько-південнокорейські відносини у 90-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. у різних сферах суспільного життя. Доведено перспективність співробітництва з Республікою Корея. The Ukrainian-South Korean relations are considered in 90-s of ХХ - ...
1352099
  Терещенко О.О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу (до підсумків українсько-російського "круглого столу") / О.О. Терещенко, СтащукД.М, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 117-126
1352100
  Менг Хін Сучасний стан і перспективи співробітництва між Україною та країнами АТР (на прикладі КНР) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються економічні відносини України з групами країн, що розташовані в тій частині Південної та Східної Азії. Позначено найбільш перспективні напрями розвитку економічних зв"язків між Україною та КНР як найбільш важливим економічним партнером.
1352101
  Михальський Ю. Сучасний стан і перспективи третейського судочинства в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-71.
1352102
  Іщук С.О. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України / С.О. Іщук, Л.Й. Ситар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
1352103
  Лавров Р.В. Сучасний стан і прблеми формування ринку картоплі в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1352104
  Танчак Я.А. Сучасний стан і реалії банківської системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
1352105
  Палига Є.М. Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 70-77 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1352106
  Жураковська І. Сучасний стан і тенденції бухгалтерського обліку створення об"єктів права інтелектуальної власності на підприємствах АПК // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1352107
  Гончаров К.Ю. Сучасний стан і тенденції економічного розвитку хімічної промисловості : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-11 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1352108
  Середюк В. Сучасний стан і тенденції здійснення наукових досліджень юридичної відповідальності в теорії права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 100-108
1352109
  Томчук О.В. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні / О.В. Томчук, Н.Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 32-42. – ISSN 2411-4413
1352110
  Косілова О.І. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 62-71
1352111
  Жарська І.О. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки / І.О. Жарська, В.М. Неткова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1352112
  Бунін С.В. Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-19. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1352113
  Маркевич О.П. Сучасний стан і чергові завдання паразитологічної науки на Україні. / О.П. Маркевич. – Київ, 1947. – 48с.
1352114
  Радзієвська С.О. Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-38 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1352115
  Кудря Ярослав Валерійович Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України / Кудря Ярослав Валерійович, Жуковська Тетяна Олегівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 143-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сучасний стан акціонерних компаній машинобудування України на прикладі корпорацій верстато-інструментальної промисловості (ВІП), яка визначає загальні тенденції підприємницького функціонування та розвитку інших підприємств. На ...
1352116
  Кудря Ярослав Валерійович Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України / Кудря Ярослав Валерійович, Жуковська Тетяна Олегівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 143-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сучасний стан акціонерних компаній машинобудування України на прикладі корпорацій верстато-інструментальної промисловості (ВІП), яка визначає загальні тенденції підприємницького функціонування та розвитку інших підприємств. На ...
1352117
  Якименко Ю. Сучасний стан ідентичності громадян України: основні зміни і тенденції // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 115-117
1352118
  Конотоп Г. Сучасний стан інвестицій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 203-205
1352119
  Подмарьов О.Ю. Сучасний стан інвестиційного клімату України - податковий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 64-66 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
1352120
  Семенов Г.А. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні / Г.А. Семенов, Ю.М. Богдан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 231-235. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1352121
  Костюков Г.В. Сучасний стан інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / Г.В. Костюков, Т.В. Анопрієнко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1352122
  Романенко О.Л. Сучасний стан інформаційного простору в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 101-103
1352123
  Кривошеєва С.В. Сучасний стан інформаційної економіки в Україні / С.В. Кривошеєва, І.С. Клименко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 90-97. – ISSN 2413-0966
1352124
  Кінаш І.П. Сучасний стан інфраструктурного забезпечення освіти України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 259-262. – ISSN 1993-6788
1352125
   Сучасний стан колекції тропічних та субтропічних рослин у захищеному грунті / В.В. Нікітіна, Л.П. Гордзієвська, В.Б. Грабовський, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасний стан колекції тропічних та субтропічних рослин у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.Ф. Фоміна. Розглянуто її таксономічний склад, принципи формування та можливості практичного використання.
1352126
  Заря І.В. Сучасний стан конкурентоспроможності туризму на макро- та мікрорівнях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1352127
  Дмитрієв В.В. Сучасний стан консолідаційних процесів у банківській системі США // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 150-151
1352128
  Савчин М. Сучасний стан конституціоналізму: проблеми співвідношення демократії та державного суверенітету // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-40
1352129
  Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / А. Горбань, В. Міщук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-41. – ISSN 1682-2366
1352130
  Ставицька Л. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 654-672. – ISBN 978-966-02-4860-1
1352131
  Кісельов В.Ю. Сучасний стан медичного забезпечення Збройних Сил України та можливі шляхи його покращення за досвідом АТО // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 41-42
1352132
  Філоленко Ю.М. Сучасний стан меліоративних систем Козелецького району Чернігівської області / Ю.М. Філоленко, І.М. Філоненко, О.О. Комлєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 211-214.
1352133
  Козаченко В.Я. Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні / В.Я. Козаченко, Н.Г. Георгіаді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 162-172. – ISSN 0321-0499
1352134
  Неєжмаков П.І. Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні / П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [ та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – C. 17-23. – ISSN 2306-7039
1352135
  Костащук В.І. Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 63-72


  В статті розкрито сучасний стан туристичних потоків між Чернівецькою областю України та Італії. Запропоновано статистичні дані про стан іноземного та зарубіжного туризму в області. За допомогою коефіцієнту туристичних обмінів проведено аналіз основних ...
1352136
  Мордатенко І.Л. Сучасний стан насаджень Східної балки дендропарку "Олександрія" НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 33-40. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
1352137
  Баран Володимир Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 270-277
1352138
  Глухова Д. Сучасний стан науково-інноваційної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-95. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі інноваційний тип розвитку є пріоритетним для багатьох країн світу, який, в свою чергу, формує нові виклики для міжнародних конкурентних позицій національних економік. Для всіх учасників МЕВ постають завдання пошуку шляхів проникнення ...
1352139
  Скиба Г.В. Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 210-216. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Стаття присвячена проблемі науково-технічного потенціалу України та країн далекого зарубіжжя. Здійснено аналіз стану науково-технічного потенціалу визначених країн, розглянуто особливості формування та розвитку науково-технічного потенціалу розвинених ...
1352140
  Маліцький Б.А. Сучасний стан наукової сфери та її можливості впливати на інноваційний розвиток економіки України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 89-92.
1352141
  Маліцький Б.А. Сучасний стан наукової сфери України та нова стратегічна доктрина ії розвитку / Б.А. Маліцький // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0374-3896
1352142
  Аптекар С.С. Сучасний стан нафтової промисловості України: проблеми і шляхи подолання кризи нафтових ресурсів : економіка та управління національним господарством / С.С. Аптекар, А.Ю. Дронова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 39-50 : Табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1352143
  Балабанов Г.В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г.В. Балабанов, Р.О. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 19-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1352144
  Подолюх Х.А. Сучасний стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 43-44
1352145
  Березовець Л.В. Сучасний стан некомерційної реклами в Україні : 10.01.08:Дис. ... канд. філолог. наук / Березовець Л. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 164л. – Бібліогр.:л.156-164
1352146
  Березовець Л.В. Сучасний стан некомерційної реклами в Україні. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Березовець Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 18л.
1352147
  Сотніченко О.А. Сучасний стан непрямого оподаткування в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 157-164. – ISSN 2306-546X
1352148
  Підлісецька І.О. Сучасний стан нормативно-законодавчої бази щодо картографічного забезпечення земельного кадастру // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 207-212. – ISBN 966-7650-87-1
1352149
  НадюкЗ.О Сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного управління охороною здоров"я // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 159-163. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1352150
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку діяльності НБФУ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 336-339. – ISSN 2222-4459
1352151
  Чижмарь Ю.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у Франції // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 115-120. – ISSN 2307-3427
1352152
  Линник С.О. Сучасний стан нормативно-правого забезпечення механізмів державного регулювання природокористування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 116-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1352153
  Єрмоленко В.М. Сучасний стан нормативного забезпечення державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-419-269-6
1352154
   Сучасний стан обробки радіосигналів бездротової мережі зв"язку в передавальних антенних системах базових станцій / Б.О. Карпенко, якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська, О.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 42-46


  У статті проведено стислий аналіз використання адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) та розподілених антенних систем (РАС) за технологіями SIMO,MISO та МІМО з просторово-часовим кодуванням для забезпечення високих якісних та кількісних ...
1352155
  Поліщук Р. Сучасний стан обслуговування віддаленого користувача в наукових бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 294-303. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто питання надходження, обробки та оцифровування інформації, її пошук в базах даних (БД). Зазначено, що довідкові служби в сучасному інформаційному середовищі займають одну з ключових позицій в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні ...
1352156
  Ващенко І.В. Сучасний стан організації заробітної плати працівників в Збройних Силах України / І.В. Ващенко, О.І. Кузьмич, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах України на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. Ключові слова: ...
1352157
  Шостко О.Ю. Сучасний стан організованої злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 136-146. – ISSN 2224-9281
1352158
  Корінний С.О. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу та можливості використання енергозбереження підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 88-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1352159
  Новосьолова О.С. Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи / О.С. Новосьолова, А.В. Кличановська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 255-261. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1352160
  Хорошаєв Є.С. Сучасний стан пенсійної системи України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 296-302. – ISSN 1563-3349
1352161
  Літовка-Деменіна Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 93-102. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1352162
  Піддубний В.В. Сучасний стан підприємств і фінансовий менеджмент та реінжиніринг як інструменти макроекономічного регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 177-182. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1352163
  Бегас Н. Сучасний стан пісенного фольклору Східного Поділля (на матеріалі Тиврівського району Вінницької області) // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 74-78. – ISBN 966-02-3167-9
1352164
  Калініченко О. Сучасний стан планування у банках: основні аспекти, методологія : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-80. – ISSN 1605-2005
1352165
  Губська А.С. Сучасний стан податкової системи України // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 126-127
1352166
  Місяць О.О. Сучасний стан поняття воєнної безпеки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-112. – (Серія : Право та державне управління ; № 2 (13))
1352167
   Сучасний стан популяцій кизильників в умовах in situ в Україні / Г.Т. Гревцова, Г.В. Драбинюк, М.С. Кубінський, А.Є. Солоденко, І.С. Михайлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 250-257. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457


  Досліджувалися природні популяції кизильників в горах Криму, рівнинній частині України, в Кременецьких горах та Карпатах на Заході України.
1352168
  Таратула Р.Б. Сучасний стан порушених територій унаслідок розробки родовищ сірки / Р.Б. Таратула, Б.В. Шумлянський // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1352169
  Лисодєд О.В. Сучасний стан прав засуджених в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 317-320. – ISSN 2219-5521
1352170
  Черемнова А.І. Сучасний стан правового забезпечення використання альтернативних джерел енергії в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 229-232. – ISBN 978-966-419-269-6
1352171
  Бондарєва Т.Г. Сучасний стан правового забезпечення здійснення валютних операцій суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності / Т.Г. Бондарєва, О.Б. Немкович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 15-23. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1352172
  Атаманчук Л. Сучасний стан правового забезпечення іноземного інвестування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
1352173
  Устименко В. Сучасний стан правового забезпечення планування економічного і соціального розвитку країни / В. Устименко, Р. Джабраілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан правового забезпечення державного планування та акцентовано увагу на окремих дискусійних питаннях. Розроблено пропозиції щодо їх можливого вирішення. Відзначено, що дефекти сучасної правової політики Української ...
1352174
  Заремба Сучасний стан правового захисту авторського права в мережі інтернет у світі та в Україні / Заремба, У.-М.І // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-57. – ISBN 978-966-419-299-3
1352175
  Шахова К.В. Сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 145-150. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1352176
  Когут Н. Сучасний стан правового регулювання приватизації земельних часток (паїв) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 77-84.
1352177
  Бобрик К.Ю. Сучасний стан правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 310-313. – ISSN 2219-5521
1352178
  Фрич А.О. Сучасний стан проблем фінансування житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 123-126. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Досліджено якість житлово-комунальних послуг, проблеми у функціонуванні комунального господарства, проблеми його фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів.
1352179
  Мельниченко В.О. Сучасний стан проблеми медичних відходів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1352180
  Міненко Р. Сучасний стан проблеми стійких розв"язків обернених лінійних задач гравіметрії / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 86-93. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає у встановленні причин безпідставної зміни щільності у розв"язку ОЛЗГ, перевірці їх на теоретичних прикладах та створенні методу розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії (ОЛЗГ) з реальним відтворенням розподілу щільності в ...
1352181
  Болгар Т. Сучасний стан проблемних активів у банківській системі України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 36-43. – ISSN 1818-5754
1352182
  Пасхавер Б. Сучасний стан продовольчої безпеки : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-50 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1352183
  Бузевич І.Ю. Сучасний стан промислової іхтіофауни р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 1 (47). – С. 5-16. – ISSN 2075-1508
1352184
  Нагорна О. Сучасний стан професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Будівельне право та вирішення спорів" в університеті Лідса Беккетта // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 96-102. – ISSN 2309-9127
1352185
  Короткова Л.І. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 65-71. – ISSN 2304-0629
1352186
  Матюша П.А. Сучасний стан професійної підготовки українських перекладачів та можливі шляхи ії удосконалення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 87-94


  Пропонована стаття має на меті спробу виокремити деякі перспективні напрями поглиблення професійної підготовки перекладачів, беручи до уваги значний досвід, напрацьований у КНУ ім. Тараса Шевченка з цього питання. Розвідку побудовано, спираючись на ...
1352187
  Левкович У. Сучасний стан рекреаційних ресурсів України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105), жовтень. – С. 150-152. – ISSN 2308-4634
1352188
  Гуржій Т.О. Сучасний стан реформування вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 108-114. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1352189
  Черніков Є.Е. Сучасний стан реформування органів прокуратури України: проблеми та перспективи / Є.Е. Черніков, В.В. Кононова // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 361-364. – ISBN 978-617-616-075-5
1352190
  Жукова Н.К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні / Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 54-57. – ISSN 1728-6220


  Зражевська Н.В. - канд. екон. наук, викладач фін.-правового коледжу КНУТШ
1352191
  Лапчук А.Р. Сучасний стан ринку вітрової ергетики та вітроенергетичний потенціал України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-02-6
1352192
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-96. – ISSN 2306-6806
1352193
  Машика Ю.В. Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 250-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1352194
  Давидкова Н.М. Сучасний стан розвитку банківського сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 35-39
1352195
  Матіос А.В. Сучасний стан розвитку бюджетного законодавства в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 125-130
1352196
  Семенов А.Г. Сучасний стан розвитку високих технологій в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 139-144. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1352197
  Ломакович А.М. Сучасний стан розвитку вищої освіти: тенденції і перпективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 6-14
1352198
  Корнілова Н.В. Сучасний стан розвитку внутрішнього туроперейтингу в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 69-75. – Бібліогр.: 11 назв.
1352199
  Топалова О. Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 113-117. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природно-географічні передумови розвитку геологічного туризму в Запорізькій області. Виявлено структурний спосіб дій, які визначають сутність терміна "геологічний туризм" за редакцією Томаса Хосе. Дано визначення сучасним поняттям ...
1352200
  Візерський С.Ю. Сучасний стан розвитку готельного господарства України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 118-125.
1352201
  Корчова Г. Сучасний стан розвитку дистанційного навчання в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 27-32
1352202
  Паньків Н. Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1352203
  Демчук Н.І. Сучасний стан розвитку інвестиційного процесу промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.121-125. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1352204
  Єлісєєва О. Сучасний стан розвитку кредитних спілок України / О. Єлісєєва, Г. Стоянов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
1352205
  Корнілова Н.В. Сучасний стан розвитку міжнародного туризму на острові Ірландія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 78-84. – Бібліогр.: 15 назв.
1352206
  Волинець І.Г. Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373-380. – ISSN 0321-0499
1352207
  Наумов М.С. Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 18-20. – ISSN 2306-6814
1352208
  Бражко О.В. Сучасний стан розвитку ринку праці на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 47-52. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1352209
  Кошонько О.В. Сучасний стан розвитку страхового ринку в Україні / О.В. Кошонько, Р.І. Овчиннікова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 281-286. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1352210
  Єлісєєва О.К. Сучасний стан розвитку страхового ринку України / О.К. Єлісєєва, Т.О. Скалько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 275-280. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1352211
  Григоренко Т.М. Сучасний стан розвитку франчайзингових систем в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 98-103
1352212
  Кучеренко Р.А. Сучасний стан розвитку харчової промисловості у контексті продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 122-133. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1352213
  Сосницька Я.С. Сучасний стан рослинництва Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 248-257. – ISSN 2308-135X
1352214
  Денисов І.І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 257-259. – ISBN 978-966-188-293-4
1352215
  Антаков Є. Сучасний стан світового та українського ринку марганцю: основні проблеми та тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Незважаючи на величезні запаси марганцю, Україна імпортує у десятки разів більше марганцевих руд, ніж експортує. Шляхами вирішення цієї проблеми є пошук власних альтернативних джерел рентабельних марганцевих руд та впровадження на виробництві новітніх ...
1352216
  Кириленко В. Сучасний стан світової валютно-фінансової системи та перспективи її розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 149-160. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1352217
   Сучасний стан сейсмологічного моніторингу території України / О.В. Кендзера, І.Ю. Гурова, Т.А. Амашукелі, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-118 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Метою проведення сейсмічного моніторингу є вивчення внутрішньої будови, динаміки земних надр, забезпечення сейсмічного захисту населення, житла і екологічно небезпечних об"єктів на території країни. Базовою складовою частиною сейсмічного моніторингу є ...
1352218
  Жешко С.М. Сучасний стан системи міжбюджетних відносин в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 18-19
1352219
  Димніч О.В. Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
1352220
  Сторожук Н. Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / Н. Сторожук, Н. Мась, В. Покотило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасного стану системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших категорій постраждалих від військових дій. Подається аналіз правових основ, на яких ґрунтується функціонування ...
1352221
  Капранова Л.Г. Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні / Л.Г. Капранова, К.В. Ковтун // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 76-81. – ISSN 2225-6407
1352222
  Шандрук С.М. Сучасний стан соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної Азії і моделі їх можливого економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 35-38
1352223
  Сіньова Л.М. Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 384-391. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядається сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні, аналізуються вітчизняне законодавство та його перспективи.
1352224
  Коцюбинська Є.Б. Сучасний стан соціального страхування в Україні // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 2 (40). – С. 33-36. – ISSN 1994-1749
1352225
  Гордей О.Д. Сучасний стан соціального та економічного розвитку України / О.Д. Гордей, Б.А. Миркун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 10 : Світовий досвід державної підтримки суб"єктів електроенергетичного ринку. – С. 151-157. – ISSN 2222-4459
1352226
  Синьова Л. Сучасний стан соціальної захищеності остарбайтерів за законодавством України та способи його вдосконалення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 374-379
1352227
  Брага І.І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 22-32. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1352228
  Чернецька О. Сучасний стан співробітництва України з ЄС в енергетичній сфері. Нафтогазовий вектор // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 26-28.
1352229
  Дрок Г. Сучасний стан судової реформи в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 11-15. – ISSN 1561-4999
1352230
  Павленко Ю.О. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-55.
1352231
  Бутенко О.А. Сучасний стан та аналіз інноваційної діяльності підприємств машинобудування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.51-54. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1352232
  Фекета І.Ю. Сучасний стан та антропогенні модифікації рослинності полонини Руної Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 321-326. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1352233
  Притула Н.М. Сучасний стан та ефективність використання земельних ресурсів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 227-231. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1352234
  Степанюк О.В. Сучасний стан та завдання військових засобів масової інформації у період реформування та розвитку Збройних Сил України (2012-2017 рр.) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 521-522
1352235
  Нікітін Ю.О. Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій НАН України / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 98-102. – ISSN 1729-7036


  У статті досліджено сучасний стан і шляхи розвитку наукових організацій НАН України.
1352236
  Чижевська Л.В. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів аудиторської діяльності / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 261-267. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1352237
  Карпенко А.В. Сучасний стан та напрями активізації інноваційної діяльності в Україні / А.В. Карпенко, А.О. Вознюк // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 118-122. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1352238
  Фролова Г. Сучасний стан та напрями удосконалення контролю за використанням державної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 13-16. – ISSN 1810-3944
1352239
  Шинкаренко І.В. Сучасний стан та напрямки подальшого розвитку гармонізованої системи ПДВ у ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 172-181


  В статті досліджено особливості сучасного етапу формування спільної системи ПДВ та проаналізовано напрями подальшої гармонізації цього податку у країнах-членах ЄС. Зроблено оцінку сучасного стану й визначено напрямки подальшої еволюції спільної ...
1352240
  Александров І.О. Сучасний стан та напрямки реалізації Кіотського протоколу в Україні / І.О. Александров, О.В. Логачова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 122-130.
1352241
  Кульнєва Г.М. Сучасний стан та необхідні напрями розвитку ринку інновацій в Україні / Г.М. Кульнєва, О.В. Алейнікова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.159-163. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1352242
  Король В.М. Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвитку внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України / В.М. Король, І.В. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 104-126. – ISSN 2305-7645
1352243
  Федчун Н. Сучасний стан та оптимізація розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 325-334
1352244
  Молчанова І.В. Сучасний стан та основні напрями розвитку нафтогазового комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 162-168
1352245
  Магдич І.П. Сучасний стан та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 83-91. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті досліджено сучасний стан розвитку пивоварної галузі в Україні. Проведено аналіз обсягів виробництва пивної продукції та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі, що дало змогу виокремити напрями розвитку галузі ...
1352246
  Сагалокова Н.О. Сучасний стан та основні тенденції розвитку туристичних підприємств України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 123-131. – ISSN 2226-8820
1352247
  Криклій А.С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері / А.С. Криклій, В.А. Криклій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-9.
1352248
  Булович Т.В. Сучасний стан та особливості міграційного руху в Україні / Т.В. Булович, А.В. Кубов // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 244-250. – (Економічні науки ; Вип. 2)
1352249
  Князєв С. Сучасний стан та особливості регіоналізації бюджетної системи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 66-71. – ISSN 1562-0905
1352250
  Бойко М.Г. Сучасний стан та особливості розвитку підприємництва в готельному господарстві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С 59-67. – ISBN 966-614-021-7
1352251
  Чечель А.О. Сучасний стан та переваги інноваційного розвитку промислових підприємств України / А.О. Чечель, Д.А. Харланова // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7565-33-7
1352252
  Кульгук Т.І. Сучасний стан та перспектива розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 66-69. – ISSN 1996-9872
1352253
  Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 37-40. – ISSN 2413-7189
1352254
  Шум М.А. Сучасний стан та перспективи використання електронних грошей в розрахункових операціях / М.А. Шум, О.Є. Якименко, Ю.С. Зеленюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 26-28. – ISSN 2409-1944
1352255
  Демчук О. Сучасний стан та перспективи вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 7. – С. 50-54
1352256
  Филюк Г. Сучасний стан та перспективи енергозабезпечення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та тенденції енергозабезпечення України, розкрито проблеми забезпечення України газом та іншими видами енергетичних ресурсів, окреслено шляхи їх вирішення. It is analyzed a current status and tendencies of Ukraine energy ...
1352257
  Моросюк О.А. Сучасний стан та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 34-35
1352258
  Конта Р.М. Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 334-344. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1352259
  Кухарчик В.Г. Сучасний стан та перспективи кадрового забезпечення морського транспорту на міжнародному ринку праці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 31-35. – ISSN 2524-003X
1352260
  Гурова К.Д. Сучасний стан та перспективи конкурентоспроможності української економіки / К.Д. Гурова, Л.І. Пронкіна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 16-23. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0
1352261
  Скварко Ю.В. Сучасний стан та перспективи металургійної галузі України: фінансові показники розвитку, експорт-імпорт продукції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 102-106. – ISSN 2071-4653
1352262
   Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю. – Kyiv : Київський університет, 2002. – 230 с. – ISBN 966-594-310-3
1352263
  Совгиря О.В. Сучасний стан та перспективи нормативно-правового регулювання правового статусу парламентської опозиції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним проблемам правового регулювання статусу парламентської опозиції в Україні. Міститься системний аналіз чинного законодавства України на предмет закріплення даного питання, а також розглянуто можливі перспективи такого ...
1352264
  Гражевська А.О. Сучасний стан та перспективи підвищення енергоефективності економіки України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49-54


  У статті проаналізовано причини низької енергоефективності економіки України та обгрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання енергоємності національної економіки.
1352265
  Покась В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку інтернатних закладів освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 68-77. – ISSN 2078-1016
1352266
  Нетесаний Ю.В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кредитних спілок в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 159-166
1352267
  Муравйов К.В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку соціального та правового захисту персоналу органів та установ виконання покарань // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 92-99. – ISSN 2306-9082
1352268
  Воронкова О.М. Сучасний стан та перспективи податкового регулювання страхової діяльності в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 164-171. – ISSN 2306-546X
1352269
  Брежнева-Єрмоленко Сучасний стан та перспективи розветку політики ресурсозбереження на макрорегіональному рівні / Брежнева-Єрмоленко, О В. Галаганов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 23-28. – ISSN 2071-4653
1352270
  Терещук Оксана Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 157-166 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1352271
  Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1605-2005
1352272
  Руденко З.М. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
1352273
  Завадських Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку біржового товарного ринку України / Г.М. Завадських, В.М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 146-154. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1352274
   Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогеографії антропогену України : тези доповідей наук. конф. до 90-річчя проф. П.К. Заморія, (Київ, 28 березня 1996 року). – Київ : Київський університет, 1996. – 114, [2] с.
1352275
  Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1352276
  Прокопець І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства Закарпаття як складової сфери туризму / І.І. Прокопець, О.М. Головко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 187-196. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1352277
  Скобєлєва Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / Г.С. Скобєлєва, О.В. Єлісєєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 45-48. – ISSN 1997-4167
1352278
  Семенишина З. Сучасний стан та перспективи розвитку економічного співробітництва між країнами БРІКС // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 86-93
1352279
  Білецька Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного ринку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-14.
1352280
  Лютий І.О. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-87. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається суперечливість розвитку інвестиційного ринку в Україні, аналізуються перспективи залучення іноземного капіталу та заходи держави, які сприяють даному процесу.
1352281
  Мотузка О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного та військово-технічного співробітництва України з Азербайджанською Республікою / О.М. Мотузка, Н Гринчак, А.Г. Тарасенко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 1/2 (60/61). – C. 80-87. – ISSN 2520-6834
1352282
  Кавтиш О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури національного господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 39-42
1352283
  Свистун Л.А. Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування України / Л.А. Свистун, О.В. Погрібний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 68-73. – ISSN 2218-1199
1352284
   Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1352285
  Шахно А.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку людського капіталу в Україні / А.Ю. Шахно, Л.С. Андрух // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 88-94. – ISSN 2309-1533
1352286
   Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні : колект. монографія / [Настюк В.Я., Баязітов Л.Р., Кунєв Ю.Д. та ін. ; за заг. ред. Д.В. Приймаченко] ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : Гельветика, 2018. – 271, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – (Митна політика). – ISBN 978-966-916-634-0
1352287
  Криволапов Б.М. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного приватного права // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 100-109. – ISBN 978-617-566-401-8
1352288
  Діденко К.Д. Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні / К.Д. Діденко, Дроздовська-Ілмаз // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1352289
  Чукаєва І.К. Сучасний стан та перспективи розвитку нафтотранспортної системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 86-89
1352290
  Новіков А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасний стан системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні та визначаються перспективи і пріоритетні напрями діяльності українських недержавних пенсійних фондів. This article researches a current status of private ...
1352291
  Калашник Н. Сучасний стан та перспективи розвитку пенітенціарної системи України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 41-43.
1352292
  Надтока Олександр Сучасний стан та перспективи розвитку підручникотворення (на прикладі курсу "географія материків і океанів") : реформа шкільної освіти // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 9-12 : Схеми. – Бібліогр.: 13 назв
1352293
  Павленко К.В. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів (Ч. 2. Практичний аспект) / К.В. Павленко, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 52-61
1352294
  Сущенко О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів: теоретичний аспект / О.М. Сущенко, К.В. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 50-57
1352295
  Шкарівська І. Сучасний стан та перспективи розвитку процесу лобіювання в політичній системі України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 59-60
1352296
  Могилко А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку муніципальних запозичень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 81-83
1352297
  Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1352298
  Гусарєва О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку системи виконання судових рішень в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 2078-3736
1352299
  Жмурко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 49-54. – ISSN 2309-1533
1352300
  Зеліско А. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчих товариств в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1352301
  Лавриненко С.І. Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 115-127
1352302
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Хорватії / Н.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1352303
  Вергун Л.І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 157-164. – Бібліогр.: 4 назв.
1352304
  Єрко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області / І.В. Єрко, А.В. Єрко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1352305
  Краєвська О. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС / О. Краєвська, В. Присяжнюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 169-177. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1352306
  Яковлєв А.І. Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-464. – ISSN 0321-0499
1352307
  Завертаний Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 194-203. – ISSN 2413-9998
1352308
  Вергелес Л.М. Сучасний стан та перспективи розвитку юридичної освіти // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.172-181
1352309
  Наконечна К.В. Сучасний стан та перспективи Світової Організації Торгівлі // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 137-140.
1352310
  Мицюк С. Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями / С. Мицюк, В. Мегей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано сучасний стан відносин між Україною та Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і зроблено аналіз тенденцій розвитку співробітництва з цими МФІ. Розкрито проблеми у ...
1352311
  Шевчук О. Сучасний стан та перспективи споживчого кредитування в Україні / О. Шевчук, О. Шевчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 97-104. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1352312
  Петруха С. Сучасний стан та перспективні напрями іноземного інвестування економіки міста Києва / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 1810-3944
1352313
  Сиваненко Г. Сучасний стан та пріоритети розвитку маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-164.
1352314
  Мельник В.В. Сучасний стан та проблема соціальної сфери монофункціональних міст України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.116-118
1352315
  Смірнова О.М. Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 356-360
1352316
  Морозов А.С. Сучасний стан та проблеми готівкового обігу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С.151-152. – ISBN 978-966-188-293-4
1352317
  Євтушевський В. Сучасний стан та проблеми забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах / В. Євтушевський, Г. Махініч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасний стан забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах, проаналізовано динаміку впровадження та сертифікації систем управління якістю в Україні, окреслено ключові проблеми в сфері якості та запропоновано ...
1352318
  Котеньов О.Г. Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 215-223. – ISSN 1999-5717
1352319
  Горбатюк О.М. Сучасний стан та проблеми інформаційної безпеки України на рубежі століть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1352320
  Прутська Т.Ю. Сучасний стан та проблеми інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 70-84. – ISSN 2411-4413
1352321
  Тропін З. Сучасний стан та проблеми мирного вирішення міжнародних спорів (нотатки обговорення з проф. О.В. Задорожнім напрямів подальшого наукового дослідження) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 92-96. – ISSN 1814-3385
1352322
  Демидюк О.О. Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 176-182. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (3)). – ISSN 2312-6779
1352323
  Шубєнок С. Сучасний стан та проблеми підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринкової економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 31-37
1352324
  Боярунець А.В. Сучасний стан та проблеми політичних партій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1352325
  Лисенко В. Сучасний стан та проблеми протидії незаконному обігу товарів / В. Лисенко, О. Дзісяк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-81.
1352326
  Бойко Є.М. Сучасний стан та проблеми процесу формування фінансових ресурсів підприємствами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми процесу формування фінансових ресурсів підприємствами реального сектору економіки в сучасних умовах. The article discloses the problems of the financial resources formation by the enterprises of real sector.
1352327
  Тимош І. Сучасний стан та проблеми реформування оплати праці // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 84-87.
1352328
  Кустов В.В. Сучасний стан та проблеми розвитку виробництва металургійних флюсів України // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 226-231. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1352329
  Войнаренко М.П. Сучасний стан та проблеми розвитку вільних економічних зон в Україні / М.П. Войнаренко, А.А. Береза // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 153-155. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1352330
  Гражевська А.О. Сучасний стан та проблеми розвитку екологічно відповідального підприємництва в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 15-16. – ISBN 978-966-188-293-4
1352331
  Обушна О.М. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні. The modern position and development"s problem of market of non-banking financial services in Ukraine are analyzed.
1352332
  Шамара І.М. Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї / І.М. Шамара, І.П. Четверікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 206-211. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1352333
  Гора І.В. Сучасний стан та проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 214-224. – ISSN 2310-9769
1352334
  Просвіріна Є.О. Сучасний стан та проблеми українсько-китайського торговельно-економічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 232-239
1352335
  Яцків Я.С. Сучасний стан та проблеми української академічної наукової періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 5-15. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  "... В Україні, особливо у "неакадемічному" секторі науки, наявні серйозні проблеми з власними науковими періодичними виданнями, зокрема щодо їхньої якості, відповідності міжнародним стандартам тощо. На сьогодні українські науковці та установи ...
1352336
  Жукова Н.К. Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків / Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 70-71. – ISSN 1728-6220


  Зражевська Н.В. - канд. екон. наук, викладач фін.-екон. коледж КНУТШ.
1352337
  Сало А.В. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 171-176. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті проаналізовано сучасний стан фінансування вищої освіти в Україні, виокремлені слабкі сторони та недоліки державного механізму фінансування.
1352338
  Гринкевич С.С. Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області / С.С. Гринкевич, Я.М. Антонюк, Т.Я. Антонюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1352339
  Шевченко Т.Є. Сучасний стан та пропроблеми іноземного інвестування в Україні / Т.Є. Шевченко, О.В. Антоненко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 121-127. – ISSN 2310-5534
1352340
  Чемерис С.Л. Сучасний стан та регіональні особливості народжуваності населення України / С.Л. Чемерис, Е.Ш. Мамішова // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 183-185. – ISBN 978-966-285-399-5
1352341
  Куцик П. Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств : виробництво і торгівля / П. Куцик, М. Вірт // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 43-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1352342
  Ратошнюк Т.М. Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного підприємства Житомирщини / Т.М. Ратошнюк, Л.Л. Капітула // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1352343
  Блінова Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 526-538


  У статті розглядається сучасний стан галузі житлово-комунального господарства, шляхи та способи розв"язання основних проблем, які існують в галузі, можливості залучення в галузь інвестиційних ресурсів, сучасний стан та реалізація проектів ...
1352344
  Азьмук Н.А. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у контексті зайнятості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 167-177
1352345
  Шевчук В.М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики:актуальні проблеми сьогодення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 234-246. – ISSN 2224-9281
1352346
  Рибак Л.Х. Сучасний стан та тенденції розвитку малого бізнесу / Л.Х. Рибак, І.О. Курінний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.263-266. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1352347
  Пасевич Д.І. Сучасний стан та тенденції розвитку Світового ринку телевізійних рекламних послуг // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-617-696-385-1
1352348
  Папп В.В. Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в Україні та світі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
1352349
  Шатілова О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку корпоративного контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 389-394. – ISSN 1993-6788
1352350
  Пугач С. Сучасний стан та трансформації галузевої структури промисловості Волинської області / С. Пугач, Я. Сосницька, Л. Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1352351
  Варналій З. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні / З. Варналій, І. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні форми та проаналізовано сучасні тенденції тінізації бюджетних відносин в Україні, виокремлено основні чинники тінізаційних процесів в бюджетній сфері, досліджено вплив політичних процесів, як основоположної детермінанти ...
1352352
  Горбань С.Ф. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-41. – Бібліогр.: 4 назв.
1352353
  Томчук О.В. Сучасний стан та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області / О.В. Томчук, В.М. Полеся // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 116-132. – ISSN 2411-4413
1352354
  Буй Д.Б. Сучасний стан теорії мультимножин / Д.Б. Буй, Ю.О. Богатирьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена огляду існуючої літератури по теорії та застосуванню мультимножин (змістовно кажучи, сукупностей з повтореннями). По кожному з 26 джерел наведені головні результати. Основні статті розглянуто більш детально. Ключові слова: ...
1352355
   Сучасний стан територій та об"єктів Природно-заповідного фонду України на початку 2008 року // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 6-11 : фото
1352356
  Стоєцький В.Ф. Сучасний стан техногенної безпеки в Україні та напрями підвищення ефективності запобіжних заходів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 29-31
1352357
  Сосса Р.І. Сучасний стан топографо-геодезичних і картографічних робіт у Білорусії, Вірменії, Молдові : загальні питання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-6
1352358
  Олійник Я. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща / Я. Олійник, В. Ободовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 8-15. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща. Проаналізовано зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги), експорт-імпорт товарів і послуг регіонів України з Республікою Польща за 2007-2015 ...
1352359
  Рибакова Т.О. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 92-98. – ISSN 2306-546X
1352360
  Дангулжи Н.В. Сучасний стан традицій весільного обряду українців села Дорогинки Фастівського району Київської області // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 104-108
1352361
  Малик Л. Сучасний стан туристичної галузі України та теоретико-методологічні проблеми турістичної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 99-104. – ISSN 1682-2366
1352362
  Гудь Богдан Сучасний стан українсько-польського кордону та його вплив на відносини між Україною та Польщею // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 32-37. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1352363
  Гарагонич В.В. Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва / В.В. Гарагонич, В.В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-40. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1352364
  Радкевич Ю.М. Сучасний стан українського музичного діаспорознавства (на матеріалі виконавського стилю Квітки Цісик) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 324-328. – ISSN 2312-4679
1352365
  Мухін Ю. Сучасний стан українського суспільства надає велечезний простір для діяльності об"єднань громадян // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-11.


  Інтерв"ю з Президентом Європейської Асоціації Студентів Права (ELSA) Юрієм Мухіним
1352366
  Данко Осип Сучасний стан української історичної науки та суспільно-політичних дисциплін : З конференції УВАН в Нью-Йорку, 1962 / Данко Осип. – Мюнхен, 1962. – 13с. – Відбитка з журнала "Сучасність" ч.12/1962
1352367
  Анисенко О.В. Сучасний стан фермерських господарств в Україні та їх розвиток / О.В. Анисенко, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 37-40. – ISSN 2306-6792
1352368
  Мірошниченко В.О. Сучасний стан фінансового потенціалу аграрних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 124-129. – ISSN 2222-4459
1352369
  Андросова О.Ф. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності / О.Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1352370
  Баранов І.В. Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 63-68
1352371
  Попович І.В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1352372
  Новосьолова Т.М. Сучасний стан фітопланктону руслових ділянок Української частини дельти Дунаю / Т.М. Новосьолова, О.В. Мантурова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 312-317. – Бібліогр.: 5 назв
1352373
  Труніна І.М. Сучасний стан фондового ринку України / І.М. Труніна, Є.О. Волчков // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 213-216. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1352374
  Дишко О.Л. Сучасний стан формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 245-250. – ISSN 2312-5993
1352375
  Бугаєнко Т. Сучасний стан формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики / Т. Бугаєнко, М. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 3-14. – ISSN 2312-5993
1352376
  Нахлік Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення інституту Івана Франка НАН України


  У проблемно-оглядовій статті окреслено картину розвитку сучасного вітчизняного франкознавства (академічного, університетського, музейного, громадсько-наукового, краєзнавчого), його напрямків, заходів і жанрів та унікальне місце Львівського відділення ...
1352377
  Горкуша К.М. Сучасний стан французької мови у Швейцарії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 219-223


  Стаття присвячена дослідженню особливостей французької мови у Швейцарії, закономірностям утворення і вживання лексичних одиниць та відмінностям їх семантичного значення у порівнянні з французькою літературною мовою Франції. Виявлено найбільш уживані ...
1352378
  Колісник А.В. Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 202-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
1352379
  Асадчих О. Сучасний стан японістики в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 10-13
1352380
  Свида І.В. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 64-69. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1352381
   Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення. – Київ : Аграрна наука, 2001. – 216с. – ISBN 966-540-049-7
1352382
  Дубняк С. та інш. Сучасний стан, проблеми і перспективи Дніпра // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-40
1352383
  Носенко М.С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / М.С. Носенко, С.І. Півторак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 222-227 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1352384
   Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. доповідь / [О.М. Дудкін, А.Н. Мінєв, А.О. Міцай та ін.] ; за заг. ред. Г.Л. Рябцева та О.М. Суходолі ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-303-9
1352385
   Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України : аналіт. доповідь / [О.М. Суходоля та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 8). – ISBN 978-966-554-235-3
1352386
  Чирков О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку українознавства як науки самопізнання українського народу // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 154-164


  За матеріалами X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції.
1352387
  Сагайдак І.В. Сучасний стан, формування та розподіл міжбюджетних трансфертів в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 131-135
1352388
  Мандрик І.П. Сучасний суспільно-політичний розвиток Куби / І.П. Мандрик, І.І. Новак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 103-108. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1352389
  Лозовицький О.С. Сучасний Схід: демократичний ренесанс чи геополітичний перерозподіл в умовах глобалізації? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 149-159
1352390
  Корнійчук Г.В. Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 52-55. – ISSN 2306-6806
1352391
  Григорук В.І. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 396, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-06-0603-6
1352392
   Сучасний термінологічний словник з радіофізики / За ред В.І.Григорука, П.А.Короткова; Уклад.: Н.О. Галич, В.І. Григорук, П.А. Коротков, Т.П. Короткова, М.В. Максюта та ін. – Київ, 2006. – 611с. – ISBN 966-8126-79-3
1352393
  Мокляк В.В. Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 147-156. – ISSN 2224-9281
1352394
  Ткач В.Ф. Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 12-18. – ISSN 2306-5664
1352395
  Масляк П. Сучасний тероризм:причини і перспективи. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2001. – Кн. 2. – С.25-30. – ISSN 0042-9422


  [Нотатки геополітика - Масляка П.]
1352396
  Новиков М.М. Сучасний техніці - надміцні матеріали. / М.М. Новиков. – К., 1983. – 15с.
1352397
   Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів = Современный техногенез и инженерное освоение лессовых массивов = Contemporary technogenesis and engineering development of loess massifs : присвяч. 70-літньому ювілею проф. О.М. Шашенка / І.О. Садовенко, М.В. Фощій, Г.І. Рудько [та ін. ; за ред. І.О. Садовенка] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка", Держ. служба геології та надр України [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 271, [1] с. : іл., портр., табл. – Дод. тит. арк. рос., англ. - Зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 248-257. – ISBN 978-617-7663-39-2
1352398
  Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник : близько 2500 термінів / Віктор Шапар. – Харків : Прапор, 2007. – 640 с. – ISBN 966-7880-85-0
1352399
   Сучасний тлумачний словник української мови : Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Київ : Кобза, 2005. – 544с. – ISBN 966-8024-15-Х
1352400
   Сучасний тлумачний словник української мови : 50 000 слів: оптимальна добірка слів з усіх галузей знань. – Київ : Школа, 2006. – 832с. – ISBN 966-8182-64-2


  Для студентів вищих навчальних закладів
1352401
   Сучасний тлумачний словник української мови : 65 000 слів : [довідкове вид.]. – Харків : Школа, 2006. – 1008 с. – (Офіційна бібліотека). – ISBN 966-8182-41-3
1352402
  Загнітко А.П. Сучасний тлумачний словник української мови : [70000] : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтам, студентам, викладачам] / А.П. Загнітко, І.А. Щукіна ; [ред.-уклад. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-242-6
1352403
  Довгаль О.А. Сучасний торговий протекціонізм США і перспективи функціонування інтеграційного об"єднання НАФТА / О.А. Довгаль, Г.В. Сердюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 6-12. – ISSN 2222-0712
1352404
  Демиденко Я.С. Сучасний український авангардизм у горизонті філософських взаємовпливів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 21-22
1352405
  Мельник Н.Г. Сучасний український анекдот про москалів: динаміка традиції // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 153-164. – ISSN 2522-1337
1352406
  Кривушенко Б.О. Сучасний український арт-ринок живопису: специфіка, структура тематичного наповнення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 319-326. – ISSN 2225-7586


  Наукова новизна статті полягає у виділенні і описі популярних тем українського живопису, систематизації актуальних тем сучасного українського живопису з обґрунтуванням причин, з яких ці теми важливі для українських художників, глядачів і критиків. ...
1352407
  Слободян М.І. Сучасний український документальний фільм / М.І. Слободян. – Київ : Наукова думка, 1972. – 119 с.
1352408
  Ткаченко Т.І. Сучасний український жіночий детективний роман XXI ст. : (на матеріалі творів Євгенії Кононенко "Зрада", "Імітація") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 375-378. – ISBN 966-8188-10-1
1352409
  Шапіро О. Сучасний український іконопис / О. Шапіро, М. Скоп // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 6/7. – С. 190-193. – ISSN 0130-321Х
1352410
  Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А.Р. Крусян. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 502-558. – ISBN 978-966-667-417-6
1352411
  Бірченко М.І. Сучасний український літературний процес // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 14. – С. 22-33.
1352412
  Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 27-31.
1352413
  Савченко С.В. Сучасний український патріотизм як провідний чинник соціалізації особистості / С.В. Савченко, В.С. Курило // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). – С. 58-64. – ISSN 2227-2747


  "Статтю присвячено розкриттю сучасного українського патріотизму як провідного чинника соціалізації особистості. Установлено, що основною соціально-психологічною характеристикою патріотизму є здатність формуватися лише в соціумі, у процесі соціалізації, ...
1352414
  Карлова В. Сучасний український патріотизм: сутність та роль у консолідації суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
1352415
  Серажим К.С. Сучасний український політичний дискурс: формування нового стилістичного канону (дисертаційне дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 88-94
1352416
  Зубков М.Г. Сучасний український правопис : Комплексний довідник / М.Г. Зубков; За ред. В.С. Калашника . – 3-тє вид-ня, випр. і доповн. – Харків : Торсінг, 2000. – 208с. – (Бібліотечка " Ранець" школяра). – ISBN 966-7661-29-6
1352417
  Зубков М. Сучасний український правопис : Комплексний довідник / М. Зубков; За ред.В.Калашника. – 5-е вид.. випр. та доп. – Харків : Торсінг, 2002. – 208с. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7661-29-6
1352418
  Зубков М.Г. Сучасний український правопис : комплексний довідник / М.Г. Зубков. – вид. 9-тє, випр. й доп. – Харків : СПДФО Співак Т.К., 2006. – 366, [2] с. – ISBN 966-8896-20-3
1352419
  Нечволод Л.І. Сучасний український правопис : Комплексний довідник: Правила, коментарі, приклади, винятки / Л.І. Нечволод. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 224с. – (Свічадо). – ISBN 966-670-450-1
1352420
  Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 346-350
1352421
  Голубєва З.С. Сучасний український роман / З.С. Голубєва. – К., 1973. – 47с.
1352422
  Наєнко М.К. Сучасний український роман / М.К. Наєнко. – Київ, 1981. – 48с.
1352423
  Логвиненко О.М. Сучасний український роман. / О.М. Логвиненко. – Київ : Вища школа, 1989. – 173с.
1352424
  Бондаренко О.В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 102-109
1352425
  Шевченко Й. Сучасний український театр / Й. Шевченко. – Х, 1929. – 104с.
1352426
  Станішевський Ю. Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 151-160. – ISBN 966-7021-96-3
1352427
  Кусько Галина Сучасний український текстиль : еволюція, досвід, перспективи // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 113-117. – ISSN 1728-6875
1352428
  Чернецька С.Ю. Сучасний український фольклорно-фестивальний рух: роль і місце громадських організацій у його формуванні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 144-151
1352429
   Сучасний українсько-англійський юридичний словник : близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І.І. Борисенко, В.В. Саєнко, Н.М. Конончук, Т.І. Конончук ; [наук. ред. В.Г. Гончаренко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 630, [2] с. – Бібліогр.: с. 629-630. – ISBN 978-966-667-269-1
1352430
   Сучасний українсько-арабський словник : близько 12500 слів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський ; заг. ред.: Сівков І.В. та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 436 с. – ISBN 978-966-439-125-9
1352431
  Павко А.И. Сучасний університет в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С.57-62. – ISSN 2218-5348
1352432
  Савицька І.М. Сучасний університет в контексті формування нової парадигми філософії освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 283-285
1352433
  Павко А.І. Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0372-6436


  Інтелектуальний потенціал є невід"ємною рисою, насамперед, тих університетів, які уособлюють національні символи країн. Це, наприклад, Гарвардський університет в США, Карловський університет в Чехії, Сорбонський університет у Франції, Оксфорд і ...
1352434
  Курбатов С. Сучасний університет має бути інноваційним і глобальним / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про особливості університетських рейтингів, глобальне і національне в діяльності вишів і необхідність комерціалізації науки розповідає завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії ...
1352435
  Романовський О. Сучасний університет у глобальному бізнес-середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.110-116


  Досліджується феномен підприємницької діяльності ВНЗ і трансформації зарубіжних дослідницьких університетів у підприємницькі. Розгнлянуто основні етапи підприємницької діяльності дослідницьких університетів.
1352436
  Колотило М.О. Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 230-235. – ISSN 2076-1554
1352437
  Савицька І.М. Сучасний університет через призму нової філософії освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 44-50. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1352438
  Яценко О. Сучасний університет: соціальність і дарвінізм // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 7-14. – Бібліогр.: Бібілогр: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1352439
  Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір : монографія / Бойченко Наталія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Промінь, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-295. – ISBN 978-966-8512-45-2


  У пр. № 1704489 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з глибокою вдячністю і повагою від авторки. (Підпис)
1352440
  Квіт С. Сучасний університет: як забезпечити якість освіти? // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 6-9. – ISSN 2520-6419


  "Центр забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія» був створений влітку 2016 року. Давній партнер Могилянки, ІТ компанія «Infopuls» технічно забезпечила початок його роботи. Центр має на меті забезпечити ...
1352441
  Якимчук А.А. Сучасний управлінець в освіті: основні риси // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 111-112
1352442
  Соколова О.А. Сучасний управлінець: його ціннісні орієнтири, перспективи та реалії // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 94-96
1352443
  Корнєєв Віктор Сучасний урок географії: методи навчання : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-10 : Фото. – Бібліогр.: 7 назв
1352444
  Корнєєв Віктор Сучасний урок географії: підготовка до уроку, тематичне і поурочне планування : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-7. – Бібліогр.: 11 назв
1352445
  Шуляр В. Сучасний урок і проблеми викладання актуальної літератури в старшій школі
1352446
  Мисан В. Сучасний урок історії: тип, структура, характеристика, форми // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2005. – № 1. – С. 35-40.
1352447
  Мисан В. Сучасний урок історії: типологія, структура, характеристика форми // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-21
1352448
  Шуляр В. Сучасний урок літератури: тематична картка для учня-читача (за творчістю М. Вороного)


  Для організації продуктивної співпраці суб’єктів сучасного уроку літератури автор пропонує розробляти та використовувати тематичні картки для учня-читача. У статті подано варіант розуміння низки понять і складові такого навчального засобу. Читачам ...
1352449
  Ісаєва Олена Сучасний урок літератури: яким він є, яким він має бути // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний урок літератури... Яким він має бути? - це питання задають собі і вчителі-практики, і методисти-науковці. Напевно, це урок, який побудований з урахуванням вимог сучасної школи і відповідає завданням виховання юної особистості, вихованої в дусі ...
1352450
  Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9(70)). – ISBN 978-611-00-0364-3
1352451
  Чупринін О.О. Сучасний урок української літератури в 6 класі : Усі тексти за новою програмою. Методичний коментар. Календарно-тематичне планування / О.О. Чупринін. – Харків : Основа, 2006. – 448с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(32)). – ISBN 966-333-358-8
1352452
  Мацько В. Сучасний урок української літератури, або погляд на проект концепції реформування літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 46-47. – ISSN 0130-5263
1352453
  Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови / О.М. Бєляєв. – К., 1981. – 177с.
1352454
   Сучасний урок української мови в 6 класі / С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна; С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна. – Харків : Основа, 2006. – 200, [4] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (31)). – ISBN 966-333-336-7
1352455
  Горошкіна О.М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова. – Харків : Основа, 2010. – 112 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(78)). – ISBN 978-617-00-0539-7
1352456
   Сучасний урок хімії у 11 класі. – Харків : Основа, 2005. – 208с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 10 (34)). – ISBN 966-333-257-3
1352457
   Сучасний урок хімії у 8 класі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 11 (35)). – ISBN 966-333-262-X
1352458
   Сучасний урок. Панорама методичних ідей. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5). – ISBN 966-333-031-7
1352459
  Буринська Н. Сучасний урок. Яким він має бути? : педагогічні дослідження // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 31-32
1352460
   Сучасний урок: панорама методичних ідей : 10 клас. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-198-4
Випуск 4. – 2005. – 128с.
1352461
   Сучасний урок: панорама методичних ідей 7-8 класи : Дидактичні матеріали. – Харків : Основа, 2005. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-333-144-5
1352462
   Сучасний урок: панорама методичних ідей. 11 клас. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 4(16)). – ISBN 966-333-170-4
1352463
  Фойгт А.В. Сучасний філософський лібералізм: основні напрямки трансформації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 157-158
1352464
  Пономаренко О.І. Сучасний фінансовий аналіз і фінансові числення // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 28-42. – ISSN 1029-4171
1352465
  Болгар Т.М. Сучасний фінансовий стан банківської системи України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 86-92. – ISSN 2074-5354
1352466
  Меос Найрі Сучасний фінський сад: гармонія та затишок // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 54-57 : фото
1352467
  Бакіна Тамара Степанівна Сучасний фольклор школярів (особливості творення і побутування) : Автореф... кандид. філол.наук: 10.01.07. / Бакіна Тамара Степанівна; НАН України. – К., 1997. – 24л.
1352468
  Бакіна Т.С. Сучасний фольклор школярів. (Особливості творення і побутування) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Бакіна Т.С.; НАН України ін-т мистецт., фольклор. та етнології. – Київ, 1997. – 211л. – Бібліогр.:л.191-211
1352469
  Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1352470
  Лук"янчук Р.В. Сучасний формат державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки: досвід європейського союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасні засади політики державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки в країнах ЄС. Розглянуто заходи, завдяки яким здійснюється посилення кібербезпеки, охарактеризовано сучасні механізми боротьби з ...
1352471
   Сучасний французько-український, українсько-французький словник : 35 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Харків : Промінь, 2007. – 800 с. – ISBN 966-324-021-0
1352472
  Калініченко Володимир Сучасний фундаментальний підручник з бібліотечного краєзнавства : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
1352473
  Канєва Т.В. Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні / Т.В. Канєва, Д.В. Наливайко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 251-257. – ISSN 2306-546X
1352474
  Туров І.В. Сучасний хасидизм: трансформація ідеології і практики під впливом чинника протистояння сіонізму // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 312-352. – ISBN 978-966-02-8321-3
1352475
  Яковець І.О. Сучасний художній музей як мистецький патерн : сутність, функціонування, розвиток : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Яковець Інна Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв
1352476
  Копилов М. Сучасний художній образ у творах графічних жанрів // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 100-106. – ISSN 0236-4832
1352477
  Шевчук О. Сучасний центр української етномузикології (до 25-річчя діяльності лабораторії етномузикології НМАУ ім. П.І. Чайковського // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 117-121. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Стаття, приурочена до 25-ліття Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) етномузикології Національної музичної академії України імені П. Чайковського, інформує про основні напрями її діяльності. Це експедиційно-польова робота в Україні та на ...
1352478
   Сучасний читач і бібліотека. – К,, 1991. – 96с.
1352479
  Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 19-20
1352480
  Теліга О. Сучасникам. Радість : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 244-246
1352481
   Сучасники - про українську культуру: Дмитро Стус // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
1352482
  Решетилов В.Г. Сучасники : документ. повісті / В.Г. Решетилов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 216с.
1352483
  Кожукало Н. Сучасники М.В. Гоголь і Г.К. Андерсен: спільні сторінки в біографії класиків світової літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень 2019. – С. 16-19
1352484
   Сучасники про Д.І. Яворницького. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Ярославів Вал, 2006. – 234с. – ISBN 966-8382-08-0
1352485
  Отземко О.В. Сучасники про лютневі події 1917 року в Україні / О.В. Отземко, А.Б. Грідіна // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 164-173
1352486
   Сучасники про Миколу Лукаша : Дайджест прижиттєвих публікацій. – Київ, 2005. – 87с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень ; Вип.7). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
1352487
   Сучасники про українську культуру: Борис Олійник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 10-11. – ISSN 0868-9644
1352488
  Молякевич Д.П. Сучаснику мій. / Д.П. Молякевич. – Львів, 1961. – 126с.
1352489
  Капсамун І. Сучасні "кочубеї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 174). – С. 4


  Як і через кого Московський патріархат хоче заблокувати надання Томосу Україні.
1352490
  Соколов Б. Сучасні "приватизатори перемоги", або Про підсумки Другої світової війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 вересня (№ 157). – С. 5
1352491
  Цирфа Юлія Сучасні "шукачі щастя" - чергова загроза міжнародній безпеці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 22-25


  Пірати, корсари, флібустьєри - такі знайомі з дитинства слова. З часів буканьєрів і каперів минуло чимало років, однак прагнення до легкої наживи залишається незмінними За підрахунками експертів, щорічні збитки, яких завдають пірати по всьому ...
1352492
  Степаненко А.В. Сучасні аграрно-промислові комплекси (АПК) : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 149-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви
1352493
  Журавель Я. Сучасні адміністративно-правові підходи до визначення поняття "орган місцевого самоврядування" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 133-136.
1352494
  Гридасова Г.О. Сучасні актори міжнародних відносин: інформаційні транснаціональні корпорації = Modern actors of the international relations: information transnational corporations : монографія / Гридасова Ганна Олександрівна ORCid: 0000-0002-9270-5213 ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. – Київ : [б. в.], 2019. – 279, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 257-279. – ISBN 978-966-2696-90-5
1352495
   Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. та іст.-політ. дослідж. країн Центр.-Сх. Європи ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 109, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-03-2
1352496
  Веддінгтон-Фезер Сучасні англійські оповідки // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 106-117. – ISSN 0320 - 8370
1352497
  Тетерін І.А. Сучасні англо-американські фальсифікатори політичної економії на службі імперіалізму / І.А. Тетерін. – К, 1952. – 31с.
1352498
  Нонік В.В. Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
1352499
  Денисик Г.І. Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу : природничо-географічні дослідження / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1352500
  Малаков Д. Сучасні архітектори вважають: до 20 поверхів — це тільки витрати на будівництво, а вже вище — зиск / підготувала М. Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30-31 серпня (№ 154/155). – С. 10


  Відомий краєзнавець, києвознавець та автор безлічі путівників, альбомів та монографій — про архітектурні абсурди радянського Києва, хмарочоси та «сталінське барако».
1352501
  Столярчук Я.м. Сучасні асиметрії розвитку фінансового глобалізму / Я.м. Столярчук, О.Ю. Бєлєнький // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 195-206
1352502
  Каракулова І.С. Сучасні аспекти банкрутства підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 188-192


  У статті досліджуються проблеми банкрутства підприємств на сучасному етапі. Розглянуто недоліки і запропоновано підходи до удосконалення державної політики щодо неплатоспроможних підприємств. In the article the problem of bankruptcy of enterprises is ...
1352503
  Мерецький В.М. Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 92-94. – ISSN 1681-2751
1352504
   Сучасні аспекти викладання курсу неврології лікарям-інтернам на кафедрі медицини невідкладних станів / І.С. Зозуля, А.О. Волосовець, А.І. Зозуля, В.І. Боброва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 118-120. – ISSN 1681-2751
1352505
   Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ. – ISSN 2310-4910
Вип. 23. – 2016. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352506
   Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ. – ISSN 2310-4910
Вип. 24. – 2016. – 506 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352507
  Бойко Т.В. Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 8-12. – ISSN 1811-2471
1352508
  Малахов В.О. Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної травматичної енцефалопатії (огляд літератури) / В.О. Малахов, В.С. Личко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 3 (89). – C. 21-26. – ISSN 2224-0713
1352509
  Єрмоленко С.Я. Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 57-67. – ISBN 978-617-7041-71-8
1352510
  Мельник А.В. Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму / А.В. Мельник, Н.В. Чир // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1352511
  Статкевич Т.О. Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 387-394. – ISBN 978-966-581-958-5
1352512
  Статкевич Т.О. Сучасні аспекти дослідження сучасного дискурсу: маніпуляція // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 181-186.
1352513
  Виткалов С. Сучасні аспекти дослідження та побутування серпанкового ткацтва // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 82-87. – ISSN 2313-8505
1352514
  Турило А.М. Сучасні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційного розвитку залізорудних кар"єрів : економіко-математичне моделювання / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 173-179 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1352515
  Костишина Т.А. Сучасні аспекти ефективності використання найманої праці в економіці України / Т.А. Костишина, О.О. Кравченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 288-294
1352516
  Козлакова Г. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов в університетфх / Г. Козлакова, Г. Копил // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.83-88.


  Роль і місце вивчення та викладання німецької мови як другої іноемної
1352517
  Коваленко О.М. Сучасні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Коваленко, О.В. Станіславик // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 4-8. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1352518
  Матвієнко О.В. Сучасні аспекти змісту підготовки вчителів початкових класів до формування та збереження здоров"я учнів / О.В. Матвієнко, І.В. Шеремет, К.С. Василенко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 146-148
1352519
  Колеснік Я.В. Сучасні аспекти інвестиційного потенціалу у корпоративному управлінні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 220-222. – ISBN 978-9934-571-53-4
1352520
  Осетинський А. Сучасні аспекти інституційного забезпечення касаційного перегляду судових рішень та єдності правозастосування у національних судових системах країн ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 0132-1331
1352521
  Матвієнко А.А. Сучасні аспекти кримінально-правового реагування на злочини підрозділами карного розшуку // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 85-86
1352522
  Лувіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X
1352523
  Бойко В.І. Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників / В.І. Бойко, І.М. Нікітіна, О.В. Єжова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 47-51. – ISSN 2413-550Х
1352524
  Логуш Л.В. Сучасні аспекти міжнародного комерційного арбітражу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1352525
  Сторожук Р.П. Сучасні аспекти мотивації праці / Р.П. Сторожук, І.О. Кардаєва // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 275-281. – ISSN 2079-4762
1352526
  Яковенко О. Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 263-278. – ISSN 2224-9516
1352527
  Гриценко А. Сучасні аспекти оборонної політики України // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-13.
1352528
  Циганюк А.В. Сучасні аспекти організації формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 75-78
1352529
  Толстанов О.К. Сучасні аспекти підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча хірургія" в умовах реформування охорони здоров"я / О.К. Толстанов, О.А. Данилов, В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2016. – № 3/4 (52/53). – С. 96-97. – ISSN 2304-0041
1352530
  Висоцька О.І. Сучасні аспекти післядипломної підготовки медичних кадрів первинної медичної допомоги та громадського здоров"я з питань протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу в Україні // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 64-71. – ISSN 2077-6594
1352531
  Шандра В. Сучасні аспекти реформування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в державі у контексті європейського вибору України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 5-12
1352532
  Білявська В. Сучасні аспекти ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 126-127
1352533
  Василенко А.О. Сучасні аспекти розвитку аутсорсингу в Україні через призму досвіду західноєвропейських країн // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 161-169
1352534
  Мазур В.С. Сучасні аспекти розвитку туристичного бізнесу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 224-230. – ISSN 2222-4459
1352535
  Богачова О.В. Сучасні аспекти розробки концепції законопроекту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 21-28
1352536
  Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1352537
  Захаренко Н.С. Сучасні аспекти стану та розвитку підприємств суднобудування України / Н.С. Захаренко, О.Б. Носовська // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 125-127. – ISBN 978-9934-571-43-5
1352538
  Чернишова С.О. Сучасні аспекти та напрямки дослідження творчості В.С. Моема // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 399-407


  У статті зроблено огляд сучасних наукових підходів до вивчення прози англійського письменника В.С.Моема у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. В статье сделан обзор современных научных подходов к изучению прозы английского писателя ...
1352539
  Другов О. Сучасні аспекти та перспективи створення ендаументів при українських університетах (досвід УБС НБУ) // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 56-60. – ISBN 978-966-347-084-9


  Про залучення в систему вищої освіти приватних коштів.
1352540
  Бойко Я.М. Сучасні аспекти трансформації відносин власності у лісовому господарстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С.147-153. – (Економіка ; Вип. 31)
1352541
  Поліщук Т.О. Сучасні аспекти туристичного менеджменту Провансу (Франція) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 131-132
1352542
  Фадєєва І.Г. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід / І.Г. Фадєєва, О.І. Гринюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 2306-6806
1352543
  Баула О.В. Сучасні аспекти формування корпоративно-соціальної відповідальності в Україні / О.В. Баула, Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 26-28
1352544
  Неговська К.І. Сучасні аспекти формування особистості інженера-педагога в контексті фахової підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 130-133. – (Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано психолого-педагогічну вітчизняну та зарубіжну літературу та визначено аспекти проблеми формування особистості майбутнього інженера-педагога.
1352545
  Кофанова О. Сучасні аспекти фундаментальної підготовки молоді та проблеми навчання у вищому технічному закладі освіти / О. Кофанова, Ю. Киричков // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 67-80. – ISSN 1682-2366
1352546
  Бубенов Ю.В. Сучасні аспекти функціонування домогосподарств в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1352547
   Сучасні белорускі партрет : Живапіс. Скульптура. Графика.. – Мінськ, 1982. – 26с.
1352548
  Лупіка Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 27-28. – ISSN 1811-377X


  Завдання сучасних бібліотек згідно з новою концепцією їх розвитку -стати справжніми центрами культури, інформації, освіти, дозвілля і соціально значущого спілкування різних категорій громадян. Основними формами роботи такої бібліотеки є не тільки ...
1352549
   Сучасні бібліотеки переймають естафету модернізації від програми "Бібліоміст" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 24-26


  Матеріал, присвячений фінальному ярмарку сучасних бібліотек "Сучасна бібліотека: міст ваш!", який зібрав представників бібліотечної спільноти з усіх куточків України для обміну досвідом, спілкування, встановлення нових контактів, поширення кращих ...
1352550
  Коффман С. Сучасні бібліотеки? // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 43-49. – ISSN 1811-377X


  Представлено роздуми віце-президента з підтримки бібліотечних послуг у компанії "Бібліотечні системи та послуги" (США) С. Коффмана про майбутнє бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек щодо ...
1352551
  Коффман С. Сучасні бібліотеки? / Стів Коффман // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 44-46. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено роздуми автора щодо майбутнього бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек із виживання в цій конкурентній боротьбі.
1352552
  Іванова Н. Сучасні бібліотечні установи в просцесі поширення правових знань // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 81-87
1352553
  Федорова Т.О. Сучасні бізнес-моделі компаній-посередників на ринку В2В // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 193-202. – ISSN 2313-4569


  "У статті проаналізовано підходи до поняття "бізнес-модель", які використовуються у сучасній економіці. Обґрунтовано необхідність привнесення інновацій до існуючих бізнес-моделей в умовах цифрової економіки, особливо на ринках В2В. Акцентовано увагу на ...
1352554
  Пилипчук В. Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 1606-3732
1352555
  Лобко Н.В. Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 262-273
1352556
  Терешкун О. Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 122-126. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1352557
   Сучасні болгарські письменники.. – К., 1962. – 291с.
1352558
  Марункевич А. Сучасні боргові проблеми економічно розвинутих країн / А. Марункевич, М. Сидорович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 219-228. – ISSN 1818-5754
1352559
  Курбатов С. Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 65-73. – ISSN 2078-1016
1352560
  Гавенко С.Ф. Сучасні варіанти ароматизування продукції поліграфічними технологіями / С.Ф. Гавенко, О.Г. Котмальова // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 22-32. – ISBN 966322012-0
1352561
  Лазаренко Т.Д. Сучасні вектори дослідження проблеми ідентичності в мультикультурній жіночій новелі США останньої третини XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 447-455


  У статті узагальнюються різноманітні підходи до вивчення проблеми ідентичності та визначаються основні напрямки ії реалізації у коротких оповіданнях етнічних авторок США. В статье обобщаются различные подходы к изучению проблемы идентичности и ...
1352562
  Юхименко Т.В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 2306-6806
1352563
  Брич В. Сучасні вектори розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації / В. Брич, О. Гербера // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1352564
  Пуховська Л. Сучасні вектори розвитку професійної освіти і навчання в країнах ЄС // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 239-240. – ISBN 978-617-7263-79-0
1352565
  Ахновська І.О. Сучасні вектори розвитку сімейної освіти в Україні // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 57-60. – ISBN 978-9934-571-33-6
1352566
  Колосов Р.В. Сучасні вектори та напрямки розвитку корпоративного права в України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 87-93. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1352567
  Лобанова А.С. Сучасні вектори удосконалення соціологічної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (на прикладі регіонального ВНЗ) / А.С. Лобанова, Л.В. Кучерявенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 191-194. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1352568
  Філонов О.В. Сучасні виборчі системи, їх позитивні та негативні риси, перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1352569
   Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 251, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-091-1
1352570
  Стойко С.М. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище / С.М. Стойко, І.Б. Койнова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1352571
  Могилко Л.В. Сучасні види державних цінних паперів та їх роль у фінансуванні бюджетного дефіциту країни // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 168-169
1352572
  Вояковський Д. Сучасні виклики для української європейськості // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1352573
  Балакірєва О.М. Сучасні виклики до системи освіти в Україні / О.М. Балакірєва, Р.Я. Левін // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 45-50. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1352574
  Балакірєва О.М. Сучасні виклики до системи освіти в Україні / О.М. Балакірєва, Р.Я. Левін // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 40-56. – ISSN 1993-5560
1352575
  Швалб Ю.М. Сучасні виклики до теорії соціалізації особистості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 162-164
1352576
  Сосса Р. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави / Р. Сосса, Ю. Голубінка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Топогеодезичне та картографічне забезпечення потреб безпеки та оборони держави у зв"язку з розвитком інформаційних технологій, зміною тактики ведення бойових дій, появою нових викликів і загроз потребує докорінної зміни. У статті розглянуто фактори, ...
1352577
  Тараненко Г.Г. Сучасні виклики зовнішньої політики України в контесті розвитку системи міжнародної безпеки // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 78-99. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1352578
   Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : зб. матеріалів [IV] Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовт. 2014 р.) / Київ. ун-т права НАН України, Всесвіт. орг. інтелект. власності. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-85-1
Вип. 4 / [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – 2014. – 311, [1] с. : табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1352579
  Білас І.Г. Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 17-25. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються та аналізуються сучасні виклики і загрози пра- вам людини, що формуються в умовах процесів глобалізації світу. Здій- снюється порівняльний аналіз потенційних загроз правам людини на міжнародному та національному (на прикладі ...
1352580
  Гончар Б.М. Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова та ін. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
1352581
  Гончар Б.М. Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 118-135. – ISBN 966-7522-07-5
1352582
  Рубцов А.О. Сучасні виклики оновлення стратегічної концепції НАТО: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 94-99


  Проаналізовано еволюція ключових концепцій формування євроатлантичної інтеграції і ролі НАТО в цьому процесі. Визначено дія зовнішніх чинників, які динамічно змінюються в системі міжнародних відносин і впливають на трансформацію внутрішнього розвитку ...
1352583
  Карпачова Ніна Сучасні виклики правам і свободам людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 0132-1331
1352584
   Сучасні виклики правам і свободам людини : матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60-й річниці Загальної декларації прав людини і 10-й річниці Омбудсмана України, [(м. Київ, 14 квітня 2008 року)] / [за ред. Н.І. Карпачової]. – Київ : К.І.С., 2010. – 155, [1] с., [16] c. іл. : фотоіл. – ISBN 966-7855-00-7
1352585
  Барабаш Т.М. Сучасні виклики реформування кримінального процесуального закону в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1352586
   Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 260, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-384-4
1352587
   Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 186, [2] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-385-1
1352588
  Письменний В.В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських стран // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С, 112-122. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1352589
   Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 331, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-97-8
1352590
   Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – 391, [1] с. – Назва обкл.: Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 18-19 жовтня 2018 р. м. Чернівці, Україна. - Ст. нім., рос., укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-97-8
1352591
  Цибуляк-Кустевич Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 214-230. – ISSN 1026-9932
1352592
  Гончарук Ю. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1352593
  Носік В.В. Сучасні виклики та правові реалії у регулюванні земельних і аграрних відносин в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-106
1352594
  Подольская Є.А. Сучасні виклики та ситуація в галузі вищої освіти Харківського регіону / Є.А. Подольская, В.Н. Назаркина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 249-257. – ISSN 1993-5560


  "У статті осмислюються сучасні виклики і аналізується ситуація в галузі освіти Харківського регіону. Розкривається освітній потенціал Харківщини у контексті підвищення конкурентоздатності регіону, аналізуються економічні та соціокультурні передумови ...
1352595
  Сімутіна Я.В. Сучасні виклики трудового права України в контексті євроінтеграції // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 375-379. – ISSN 2524-017X
1352596
  Титова О.М. Сучасні виклики у пам"яткоохоронній сфері // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 18-24. – ISBN 978-966-8999-85-7
1352597
  Гевко В.В. Сучасні виклики у сфері кримінального судочинства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-71.
1352598
  Назаренко В.А. Сучасні виклики урбанізації - економічний погляд // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1352599
  Сутюшев Т.А. Сучасні виміри вищого військового навчального закладу / Т.А. Сутюшев, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 67-72. – ISSN 2078-7480
1352600
  Бибик С.П. Сучасні виміри історичної стилістики // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 88-94. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1352601
  Рубанець О. Сучасні виміри когнітивного // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-35
1352602
  Коломоєць Т. Сучасні виміри кодифікації адміністративного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 98-99. – ISBN 978-617-7069-15-6
1352603
  Сухова Н.М. Сучасні виміри структурованості філософії освіти: риси, рівні, аспекти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  Автор статті досліджує проблему структурування сучасної філософії освіти в контексті педагогічної практики і філософської методології.
1352604
  Костюк В.Л. Сучасні вимоги до викладання навчальної дисципліни "Трудове право України" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 200-204. – ISBN 966-8009-46-0
1352605
  Шульга Ю.П. Сучасні вимоги до випускника вищої школи у контексті реалій сьогодення // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 123-124


  В умовах ринкової економіки головним критерієм оцінки якості підготовки випускника вищої школи є його професійна конкурентоспроможність.
1352606
  Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 441-444. – ISSN 1993-0259
1352607
  Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров"я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров"я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 68-72. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1352608
  Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров"я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров"я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 68-72. – ISSN 2077-7477
1352609
  Калагін Ю.А. Сучасні вимоги до мети виховної роботи у ВВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 104-107. – ISSN 2077-1800
1352610
  Бесшапошникова Т.В. Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва / Т.В. Бесшапошникова, С.Я. Школьнік // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 11-17. – ISSN 2413-5402
1352611
  Задорожна О.С. Сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні: об’єктивні та суб’єктивні чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 257-262


  У статті розглянуто сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні. Звертається увага на методи визначення потреб організації у творчих кадрах на прикладі редакції новин Київської дер жавної регіональної телерадіокомпанії. На засадах ...
1352612
  Бірілло І.В. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 349-356. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1352613
  Котяш В. Сучасні вимоги до програми богословської освіти // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 205-211. – ISSN 2224-0306
1352614
  Андрощук І.М. Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-17. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1352615
  Волосовець Т.М. Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 53-58. – ISSN 1029-4244
1352616
  Комаров В.А. Сучасні вимоги правового регулювання трудових відносин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 12-18.
1352617
   Сучасні вимоги роботодавців до рівня компетентності бакалавра-еколога / Г.В. Тітенко, Н.В. Максименко, А.Н. Некос, К. Буткіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 123-135 : рис., табл. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1352618
  Пододіменко І. Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологй в Японії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 190-196. – ISSN 2308-4081
1352619
  Стрижак М.М. Сучасні вимоги та особливості планування і вивчення курсу "Україна і світове господврство" в 9 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1352620
  Стойчик Т.І. Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 109-116. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1352621
  Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології : Навчально-методичний посібник для керівників шкіл, учителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г.І. Сорока; Мін-во освіти і науки України;Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Ранок, 2002. – 128 с. – (Управлыння школою). – ISBN 966-679-575-2
1352622
  Юрченко В. Сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців упродовж ХХ - на початку ХХІ століття (на прикладі Слобожанщини) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 77-87. – ISSN 0130-6936
1352623
  Полторацький О. Сучасні відносини Україна - ЄС у східноєвропейському та розширеному геополітичному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1352624
  Водотика С.Г. Сучасні візії причин появи магдебурзького права в Україні / С.Г. Водотика, Л.А. Савенок // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 113-118. – ISSN 2079-682X
1352625
  Фурашев В.М. Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 10-18
1352626
  Вавринюк А. Сучасні військові конфлікти та їх вплив на економіку й демографічні зміни в окремих країнах світу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 121-125. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1352627
  Семенко М. Сучасні вірші / М. Семенко. – Х.-К., 1931. – 136с.
1352628
  Стрішенець Н. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 28-40. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується якість сучасних українських бібліотечно-інформаційних стандартів на терміни та визначення понять.Виокремлено основні проблеми та означено шляхи їх вирішення
1352629
  Коцур В. Сучасні вітчизняні дослідження благодійності генеральної та полково-сотенної козацької старшини середини XVII - XVIII ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 145-156
1352630
  Риков С.О. Сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги дітям перших років життя із порушенням зорових функцій / С.О. Риков, Ю.В. Баринов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 64-68. – ISSN 1681-276Х


  "...У публікації проведено науковий аналіз описаних у вітчизняній та зарубіжній літературі досліджень щодо організації надання медичної допомоги дітям перших років життя з порушенням зорових функційю. А також етапи, зміни та нововведення у зв’язку із ...
1352631
  Ковальов А.В. Сучасні вітчизняні наукові дослідження функцій православної церкви у політичній системі України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 36-39
1352632
  Орлов В.М. Сучасні вітчизняні наукові інституції та школи дослідників історії релігії і церкви в Україні XIX- першого десятиліття XXI ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 542-548. – ISSN 2218-4805


  О. Надтокою особливо відзначено роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який починаючи з 1990-х рр. став флагманом у дослідженні історії церкви в Україні на прикладі православ"я.
1352633
  Сарнацький О.П. Сучасні вітчизняні та російські дослідження про ставлення самодержавної влади Російської імперії щодо українства в другій половині XIX століття // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 375-384. – ISBN 978-617-7107-21-6
1352634
  Галущенко О.М. Сучасні водні баланси річкових водозборів басейну Дніпра (у межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-39. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Подано приклади застосування воднобалансової оцінки для вивчення закономірностей формування гідрометеорологічних процесів.
1352635
  Сабадан О. Сучасні воєнні доктрини Японії як фактор системи безпеки регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 21-23
1352636
  Лі Білян Сучасні гарні поради / Лі Білян. – Тайнань : Чженчжуншу, 1981. – 206с. – Видання китайською мовою
1352637
  Коваленко П.А. Сучасні генетичні дослідження belgica Antarctica (Diptera, Chironomidae) / П.А. Коваленко, В.А. Горобчишин, І.А. Козерецька // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 67-68
1352638
  Чекалов В.А. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи / В.А. Чекалов. – Київ : Національний авіаційний університет, 2016. – 67, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 64-67. – ISBN 978-966-932-003-2
1352639
  Анисенко О.В. Сучасні геодезичні прилади, їх значенння і роль у геодезичних вимірюваннях / О.В. Анисенко, К.А. Платонова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1352640
  Стецишин М.М. Сучасні геоекологічні проблеми грунтів Запорізької області / М.М. Стецишин, С.В. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 269-278 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1352641
  Михайлов В.А. Сучасні геолого-економічні проблеми золотодобувної промисловості / В.А. Михайлов, В.В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Геологія ; Вип. 17)


  В останні роки золотодоувна промисловість світу переживає гостру кризу через падіння вартості золота та намір деяких урядів і банків розпродавати частину своїх золотих запасів. Проте аналіз динаміки та тенденцій світового видобутку золота дає змогу ...
1352642
  Паздрій І.В. Сучасні геоморфологічні процеси в альпійсько-субальпійській зоні Чорногірського хребта : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / І.В. Паздрій, Ю.І. Білінський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 149-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1352643
  Грубрін Ю.Л. Сучасні геоморфологічні процеси на території басейну р. Стир // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 32-35
1352644
  Грубрін Ю.Л. Сучасні геоморфологічні процеси на території м. Києва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-11 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1352645
  Вєтринський І.М. Сучасні геополітичні виклики для міжнародної безпеки // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 141-150. – ISBN 978-966-02-7953-7
1352646
  Михайлус В.С. Сучасні гербіциди для захисту сільськогосподарських культур // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 112-114. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
1352647
  Зварич І. Сучасні глобальні екологічні ризики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 95-101. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1352648
  Ступницький О.І. Сучасні глобальні конкурентні стратегії ТНК : монографія / О.І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-677-3


  У пр. №1699217 напис: Шановній Белінській Юлії на добру згадку успіхів та вдачі від Автора. 03.02.2014, Підпис
1352649
  Барладін О.В. Сучасні глобуси та їх класифікаційні ознаки // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 22-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1352650
   Сучасні говори Наддніпрянщини.. – Дніпропетровськ, 1969. – 110с.
1352651
   Сучасні гравіметри авіаційної гравіметричної системи / О.М. Безвесільна, А.Г. Ткачук, Л.О. Чепюк, К.С. Козько // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 93. – ISSN 0203-3100
1352652
  Застровська С.О. Сучасні граматичні течії (німецька мова) = Moderne grammatische stromungen : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач ; М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 367, [1] с. : іл. – Бібліогр.:с. 353-355. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-600-493-5; 978-966-600-499-7
1352653
  Паливода К. Сучасні гроші як базовий інвестиційний інструмент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті аргументується думка, що інвестиції в сучасному розумінні цього поняття отримали розвиток лише після втрати грошима золотого забезпечення, причому сама емісія нових грошей стала одним з інвестиційних ресурсів. Thought argues that investment ...
1352654
  Можаровська Н.О. Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 160-164
1352655
  Пауел Дж.Б. Сучасні демократичні країни. Участь у політичному житті, стабільність і насильство = Contemporary democraciec / Дж.Б. Пауел; Пер. з англ. О.В.Христенко, В.К.Горбатька. – Харків : Каравела, 2004. – 288с. – ISBN 966-586-123-9
1352656
  Розинка О. Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 80-84 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1352657
  Чугаєв О. Сучасні детермінанти економічної сили країн // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 119-136. – ISSN 1811-9824
1352658
  Денисов С. Сучасні детермінанти злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 4 (62) : Детермінанти злочиннсті. – С. 21-33. – ISSN 2311-6676
1352659
  Деркач М.І. Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу : монографія / Деркач М.В., Стукало Н.В. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5101-3
1352660
  Головня О.М. Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 111-116. – ISSN 2222-4459
1352661
  Мазуренко В.П. Сучасні детермінанти управління інноваційною діяльністю у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-134. – ISSN 1729-7036
1352662
  Рудницька А. Сучасні дефініції містики та містицизму: проблема спільності координат дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 85-94. – ISSN 2522-9338
1352663
  Єрмоленко В.М. Сучасні джерела і форми аграрного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 73-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1352664
  Цоклан В.І. Сучасні джерела конституційного права України та їх система: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107.
1352665
  Холодько О.П. Сучасні джерела формування донних відкладів Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 164-169 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1352666
  Таблер Т.І. Сучасні дидактичні засоби навчання математики // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 240-247. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1352667
  Бернадська Н.І. Сучасні дискусії навколо роману-епопеї та "Війна і мир" Л. Толстого // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 4-13. – ISBN 966-594-499-1
1352668
  Кравчук Г. Сучасні дискусії навколо українського правопису = Зміни й доповнення мовознавців // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 9-16
1352669
  Лактіонова А.В. Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 31-34. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті представляються сучасні дискусії про статус знання з моральної епістемології та в підходах, в яких знання розглядається в термінах успішності. Обидва зазначені новітні дослідницькі філософські сфери є сумісними, вписуються в перспективу ...
1352670
  Терлецький В. Сучасні дискусії про назву Аристотелевого твору, відомого нам як "метафізика" // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Т. 36 (№ 2 2017). – С. 50-65. – ISSN 2075-6461
1352671
  Шевченко О.Л. Сучасні дистанційні аерокосмічні технології в комплексі радіогідрологічного моніторингу / О.Л. Шевченко, О.Т. Азімов, О.І. Сахацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-44. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Представлено оригінальну методику застосування космічних знімків для оцінки масштабів простору водної поверхні, який виник у результаті інженерних перебудов під час проведення водоохоронних заходів у межах Чорнобильської зони відчуження, а також для ...
1352672
  Громова Н. Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 100-106
1352673
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Hавч.посібник для вищих та серед.навч.закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – Київ : А.С.К., 1998. – 174 с. – ISBN 966-539-085-6
1352674
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик. – К., 1998. – 172с.
1352675
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2000. – 400 с. – ISBN 966-539-254-9
1352676
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 400 с. – ISBN 966-539-254-9
1352677
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1352678
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посіб. для вищих та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1352679
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-є вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1352680
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищ. та середніх спеціальн. навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2005. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1352681
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк., С.В. Шевчук. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2005. – 542, [2] с. : табл. – Словники: с. 510-537. – Бібліогр.: c. 538-541 та в підрядк. прим. – ISBN 966-326-094-7
1352682
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник / С.В. Глущик, О. В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2006. – 400с. – ISBN 966-319-128-7
1352683
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-539-533-1
1352684
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник [для вищих та середніх спец. навч. закладів] / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 6-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-498-069-9
1352685
  Островський В. Сучасні діти (Краса, сила й наука) : Комедія на 3 дії / В. Островський. – Львів : В-во "Театральна бібліотека", 1931. – 36 с.
1352686
  Дубна М.М. Сучасні дослідження бойків-переселенців на Одещині // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 69-76. – ISBN 978-617-689-216-8
1352687
  Щербань М.І. Сучасні дослідження в Арктиці та Антарктиці. / М.І. Щербань. – К., 1957. – 20с.
1352688
  Микитенко О. Сучасні дослідження етнокультури болгарської спільноти України в Болгарії // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 260-270. – ISBN 978-617-689-214-4
1352689
   Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наукових статей. – Ужгород : Ліра, 2003. – 361, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., нім., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-7400-30-7
1352690
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород : Обручар В.В.
Вип. 5. – 2007. – 631 с. – Резюме укр., англ. мовами
1352691
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород : ТзОВ "Папірус-Ф", 2004-
Вип. 6. – 2008. – 765 с. – мова резюме англ. та укр.
1352692
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород
Вип. 7. – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1352693
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : TIMPANI. – ISBN 978-966-8904-46-2
Вип. 8. – 2010. – 760 с. – Резюме англ. мовою.- На обкл. журналу : 65-річчю Ужгородського нац. ун-ту присвячується
1352694
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород : Графіка. – ISBN 978-966-2303-00-1
Вип. 9. – 2011. – 637 с. – Резюме укр., англ. мовами.- На обкл. журналу : 45-річчю факультету романо-германської філології присвячується.
1352695
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Бреза А.Е. – ISBN 978-966-2668-24-7
Вип. 10. – 2012. – 399 с. – Резюме англ. мовою
1352696
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-02-07
Вип. 11. – 2013. – 493 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352697
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-18-8
Вип. 12. – 2014. – Мова резюме англ. та укр.
1352698
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-32-4
Вип. 13. – 2015. – 368 с. – Резюме англ. мовою
1352699
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-63-8
Вип. 14. – 2016. – 319 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1352700
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-80-5
Вип. 15. – 2017. – 312 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1352701
   Сучасні дослідження з іноземної філології = ontemporary Studies in Foreign Philology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISSN 2617-3921
Вип. 16. – 2018. – 226, [7] с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1352702
   Сучасні дослідження з іноземної філології = Contemporary Studies in Foreign Philology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород : ДАНЗ "УжНУ". – ISSN 2617-3921
Вип. 17. – 2019. – 300, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
1352703
   Сучасні дослідження з німецької історії = Современные исследования по немецкой истории = Moderne forschungen zur deutschen geschichte = Modern studies in german history : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, О.М. Каковкіна [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2616-9479
[2018]. – 2018. – 150, [2] с. – Резюме укр., рос., нім., англ. мовами
1352704
  Шемчук М.П. Сучасні дослідження і картографування поверхні Марса // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 61-70


  У статті подано інформацію про діючі космічні апарати та знімальне обладнання з дослідження і картографування Марсу. Вказано складені на основі цих спостережень карти і наведено їх приклади. Проаналізовано подальші перспективи розвитку галузі у світі і ...
1352705
  Грачев О.О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О.О. Грачев, Л.П. Овчарова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 18-34. – ISSN 0374-3896
1352706
  Кікоть А.А. Сучасні дослідження костюма: культурологічний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 208-215
1352707
  Воронцова О.А. Сучасні дослідження печерних пам"яток Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 145-150. – ISBN 978-966-136-493-5
1352708
  Кукса Б.В. Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр ; редкол.: Васько Р.В., Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (96). – С. 3-8. – ISSN 1817-8510
1352709
  Рокета О. Сучасні дослідження проблеми наркоманій та ВІЛ-інфікованих в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 288-292
1352710
  Гуменюк Л.Й. Сучасні дослідження психологічних наслідків терористичної загрози для психіки людини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 224-234. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1352711
  Карачунова Л.В. Сучасні дослідження та впровадження інформаційних симстем у соціальну підсистему суспільства, на прикладі Пенсійного фонду України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 85-89. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7650-87-1
1352712
  Ленартович О.Ю. Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 92-97. – ISSN 2076-1554


  Історія Другої світової війни викликає посилений інтерес вітчизняних істориків. Серед проблемних питань, що досліджуються, чільне місце займає український визвольний рух. Більшість науковців висвітлюють ці питання через призму подій в Галичині - ...
1352713
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – 328с. – ISBN 966-8293-08-8
1352714
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
[б/н] : Присвячується 10-й річниці проф. свята працівників геології, геодезії і картографії України та 60-річчю Ін-ту геодезії Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2005. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352715
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – ISSN 1819-1339
1352716
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (16) : Присвячується 28 сесії Міжнародної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Львів-Ужгород 22-27.09.2008). – 2008. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352717
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (17) : До 14-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2009. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352718
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (18). – 2009. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352719
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (19) : До 15-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2010. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352720
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (20). – 2010. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352721
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (21) : До 16-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2011. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352722
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне тов-во УТГК ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (22) : До ІІ з"їзду Українського товариства геодезії і картографії, 20-ї річниці від дня утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру та 20-ї річниці від дня утворення Українського товариства геодезії і картографії. – 2011. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352723
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (23). – 2012. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352724
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (24). – 2012. – резюме укр., рос, англ. мовами
1352725
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (25). – 2013. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352726
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехнікі". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (26). – 2013. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352727
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (27). – 2014. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352728
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (28). – 2014. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352729
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (29). – 2015. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352730
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (30). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352731
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (31). – 2016. – 175 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352732
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (32). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352733
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1(33). – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1352734
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (34). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1352735
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (35). – 2018. – 232 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1352736
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурак К.О., Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (36). – 2018. – 134, [2] с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1352737
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (37). – 2019. – 115, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
1352738
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (38). – 2019. – 103, [5] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1352739
  Фінклер Ю. Сучасні друковані мас-медіа України: до проблеми визначення типологічних характеристик // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-9


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1352740
  Грубрін Ю.Л. Сучасні екзогенні рельєфоутворюючі процеси (VII пленум Міжвідомчої геоморфологічної комісії ВНЗ АН СРСР) : хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-83. – (Географії ; Вип. 12)
1352741
  Бєдний М.М. Сучасні екзодинамічні процеси на території лівобережжя Середнього Придністров"я та залежність їх від тектоніки / М.М. Бєдний, Ю.Л. Грубрін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 64-67
1352742
  Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Вітюк І.К.; Віктюк І.К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1352743
  Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009. – 212, [ 5 ] л. + Додатки: [5] л. – Бібліогр.: л. 191-212
1352744
  Навроцький В.М. Сучасні екологічні проблеми України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 296-301
1352745
   Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2003. – 254с. – ISBN 966-641-060-5
1352746
  Похилько С.В. Сучасні еколого-економічні аспекти регіонального підходу в управлінні природокористуванням // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 18-26. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1352747
  Коржнев Михайло Миколайович Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у зв"язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 129-138 : Фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1352748
  Лук"яненко І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах : Навчальний посібник / І.Г. Лук"яненко, Ю.О. Городніченко. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – 352с. – ISBN 966-7543-29-3
1352749
  Покрещук О.О. Сучасні економіко-правові аспекти антидемпінгового регулювання ЄС та України / О.О. Покрещук, Ю.Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 5-10
1352750
  Орнат М. Сучасні економічні моделі реформування народного господарства Китаю // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 427-435. – ISSN 1684-906Х
1352751
  Журба І.Є. Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи / І.Є. Журба, Д.М. Русак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 137-144. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1352752
  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи / І.М. Грабинський. – Львів, 1996. – 160с.
1352753
  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 176с.
1352754
   Сучасні економічні системи : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2003. – 204 с. – ISBN 966-574-533-6
1352755
   Сучасні економічні системи : Навчально-методичний посібник / О.О. Бєляєв, М.Д. Диба, В.І. Кириленко, С.Г. Поручник; О.О. Бєляєв, М.Д. Диба, В.І. Кириленко, С.Г.Поручник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 100с. – ISBN 966-574-490-9
1352756
  Леоненко П.М. Сучасні економічні системи : навчальний посібник / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. – Київ : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-230-2
1352757
   Сучасні економічні системи : навч.-метод. комплекс для студентів галузі знань 05 - "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 - "Економіка", освітньої програми " Економічна теорія та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд.: Н.І. Гражевська, О.О. Демидюк]. – Київ : [б. в.], 2018. – 50, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 46-50
1352758
   Сучасні економічні тенденції та нова парадигма економічної стратегії України / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, С.В. Давиденко, В.А. [ та ін. ] Комаров; Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. інститут стратегічних досліджень. – Київ : Знання України, 2005. – 96 с.
1352759
  Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2007. – 878с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-310-4
1352760
  Байдіков І.А. Сучасні екостани ландшафтних комплексів Запорізької області в контексті обгроунтування регіональної екомережі : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1352761
  Козачинська В.В. Сучасні експлікації суб"єктивності: до проблеми гетерогенності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 10-11
1352762
  Фостолович В.А. Сучасні елементи системи управління підприємствами аграрного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 245-250. – ISSN 2222-4459
1352763
  Ткач С.М. Сучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння / С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 7-14. – ISSN 1818-1384
1352764
  Ніколаєнко І.І. Сучасні епохи майбутнього. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1966. – 211с.
1352765
  Мінгазутдінов Ігор Сучасні етнонаціональні конфлікти у країнах Західної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 158-163
1352766
  Козерод О.В. Сучасні єврейські громади Європи : основні характерні особливості і виклики / Олег Козерод ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2019. – 250, [2] с. – Бібліогр.: с. 224-251. – ISBN 978-966-281-134-6
1352767
  Канаєва М.О. Сучасні європейські інноваційні мережі та їх роль в активізації інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції розвитку інноваційної інфраструктури в європейських країнах, зокрема, питання організації інноваційних мереж як однієї з найбільш ефективних форм міжнародної наукової та технічної співпраці. Визначено переваги, які можуть ...
1352768
   Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / [Кудряченко А.І. та ін.] ; наук. ред.: А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2014. – 441, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-136-171-2
1352769
   Сучасні журнали України: типи, властивості, контент : довід.-енцикл. видання / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.М. Сидоренко, О.Ю. Сухомлин ; заг. ред. Н.М. Сидоренко ; наук. ред. В.В. Різун]. – Київ : Київський університет, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 359-362. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-817-3
1352770
  Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1352771
  Фесенко Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 66-72. – ISSN 0132-1331
1352772
  Андрушко О. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Андрушко, Н. Логінова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С.16-25. – ISSN 1682-2366
1352773
  Шабатура Ю. Сучасні завдання природничо-наукової підготовки майбутніх офіцерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 52-65. – ISSN 1682-2366
1352774
  Гордон М.В. Сучасні завдання радянської науки цивільного права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 3-9
1352775
  Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Фулей Тетяна Іванівна ; КНУТШ ; Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2003. – 253 л. – Бібліогр.: л. 224-253
1352776
  Фулей Тетяна Іванівна Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Фулей Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1352777
  Ковтун О.Ю. Сучасні загрози безпеці України і її співробітництво з міжнародними організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 196-201
1352778
  Фурман В.М. Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній) / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6814
1352779
  Платоненко А.В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ України // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 86-90. – ISSN 2409-7292
1352780
  Магда Є. Сучасні загрози консолідації українського суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-113
1352781
  Алексєєв Є. Сучасні законодавчі розробки у сфері екологічної оцінки // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 41-47
1352782
  Федоренко І.П. Сучасні закономірності постіндустріального розвитку глобального світу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 111-118
1352783
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1352784
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1352785
  Андріянова Г.І. Сучасні заняття у технічному вищому навчальному закладі: впровадження інтерактивних технік навчання / Г.І. Андріянова, І.М. Шульга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 288-295. – ISSN 2227-2844


  "Теоретично обгрунтовується проведення сучасного заняття у технічному вищому навчальному закладі. Розглядаються умови ефективності навчально-виховного процесу з іноземної мови з використанням інтерактивних технік навчання. У статті також зазначається, ...
1352786
  Ярмоленко Н. Сучасні записи ліричних пісень, зібраних І.С. Нечуєм-Левицьким: динаміка традиції // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 406-414. – ISBN 978-966-793-136-3
1352787
  Гапченко О. Сучасні запозичення в українській мові: психолінгвістичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 7-13. – ISSN 0320-3077
1352788
   Сучасні запоріжці.. – Дніпропетровськ, 1972. – 127с.
1352789
  Радей А.С. Сучасні зарубіжні концепції бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 104-113
1352790
  Колупаєв А.П. Сучасні зарубіжні моделі управління акціонерними товариствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 12-13.
1352791
  Дічек Н. Сучасні зарубіжні педагоги про феномен спадщини А. Макаренка // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7263-79-0
1352792
  Шуневич Б.І. Сучасні зарубіжні теорії дистанційного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Дано короткий огляд декількох теорій дистанційного навчання зарубіжних вчених Д. Кігена, М. Сімонсона, Д. Шейла, Р. Гаррісона, М. Бейнтон, Дж. Вердьюіна, Т. Кларка і Х. Ператона, а також проводиться порівняння теорій цих авторів з ранніми теоріями М. ...
1352793
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні засади монетарної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 120-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто особливості грошово-кредитної політики Національного банку України. Виявлено та проаналізовано її принципи та закономірності на сучасному етапі економічного розвитку. На основі здійсненого аналізу доведена необхідність зміни стратегічної ...
1352794
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-20
1352795
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-39 : фото, табл. рис.
1352796
  Васильчук Д.С. Сучасні засоби боротьби зі шкідниками // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 101-103. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1352797
  Журавель П.А. Сучасні засоби комунікації в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 158-160. – ISSN 2306-6806
1352798
  Чернишов Д.О. Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 58-66 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
1352799
  Мороз Н. Сучасні засоби та методи національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 35-41. – ISSN 2309-9127
1352800
  Сторчоус М.Д. Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 77. – С. 89-96. – ISSN 2309-7647
1352801
   Сучасні застосування Інтернету : Лабораторний практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 61с.
1352802
  Іванова К.А. Сучасні західні концепції філософії освіти / К.А. Іванова, Я.В. Балабай, Г.О. Хіріна // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 64-68. – ISSN 2077-1800
1352803
  Стойко О.М. Сучасні західні напрями дослідження взаємозв"язку права і політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1352804
  Мазур Г.Ф. Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Г.Ф. Мазур, А.В. Козловський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1352805
  Свердлик Т.О. Сучасні зміни великомасштабної атмосферної циркуляції в Атлантико-Європейському регіоні в холодний період року та виявлення особливостей синоптичних процесів останнього десятиріччя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проведено порівняння багаторічних середніх значень приземного тиску для періодів 1881-1940, 1931-1960, 1986-1995 рр. у кожному місяці холодного півріччя (листопад - березень). Показано, що великомасштабна циркуляція атмосфери останнього десятиріччя є ...
1352806
  Струтинська В. Сучасні зміни елементів водно-теплового балансу в басейні Дніпра як передумова змін термічного та льодового режиму річок : Прикладні дослідження / В. Струтинська, В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та проаналізовано за середньобагаторічними та середньомісячними температурами повітря та кількістю опадів регіональні зміни клімату на території басейну Дніпра. For the middling of many years and middling lunar temperatures of air and ...
1352807
  Холодько О.П. Сучасні зміни комплексу донних відкладів Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 99-185
1352808
  Добровольська В.В. Сучасні зміни культурної політики в Україні та розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури і управління документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються напрями реформи культури в Україні, проголошеної з 2016 р., та розвиток цифрової культури, яка забезпечує можливості необмеженого доступу до надбань культури, а також набуття нових важелів в управлінні культурними процесами в ...
1352809
  Гребінь В.В. Сучасні зміни обсягів та структури водокористування в басейні р. Сіверський Донець (в межах України) / В.В. Гребінь, А.Г. Колєснікова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 84-89


  Великий вплив на гідрологічні, гідрогеологічні й гідрохімічні процеси мають забруднення поверхневих і підземних вод шахтними водами, підтоплення територій у місцях шламосховищ, районах "мокрої" консервації шахт та на територіях значного просідання ...
1352810
  Гребінь В.В. Сучасні зміни окремих характеристик дощових паводків на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1352811
  Олійник О.В. Сучасні зміни у статусі молоді на ринку праці України / О.В. Олійник, Н.І. Федоренко // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1352812
  Сіцінський Н.А. Сучасні зовнішні виклики національній безпеці в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 144-146
1352813
  Кушнір Н.О. Сучасні зовнішньоекономічні зв"язки Європейського Союзу / Н.О. Кушнір, В.В. Химинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 37-42. – ISSN 1993-6788
1352814
  Корсунський С.В. Сучасні зовнішньоекономічні пріорітети України і завдання дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 27-33
1352815
  Пронь С. Сучасні зовнішньополітичні орієнтири України: міжамериканським молотом і російським ковадлом // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 98-103. – ISSN 2521-1706
1352816
  Калитчак Роман Сучасні зовнішньополітичні пріоритети Федеративної Республіки Бразилія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 60-66. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1352817
  Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-37.
1352818
  Аксьонова Н. Сучасні ігри дітей Куп"янщини: від традицій до інновацій // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 39-47. – ISSN 2664-4282
1352819
  Пшенична Л.В. Сучасні ідеї педагогічного менеджменту через призму виховної системи А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 224-229. – ISBN 978-966-698-257-8
1352820
  Кучмій О.В. Сучасні ідеї та напрями розвитку історико-філософської науки в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 136-143. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1352821
  Левченюк Є.В. Сучасні ідеологічні засади виховного процесу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 55-58


  Здійснено соціально-філософський аналіз сучасних ідеологічних засад виховного процесу. З"ясовано, що сучасними ідеологічними модусами для соціалізації індивіда можуть виступати кіно, фешеніндустрії, реклама тощо. Розглянуто кілька стрічок українського ...
1352822
  Кравченко Л.О. Сучасні індивідуальні та вуличні прізвиська як частина українського антропонімікону // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 160-170. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Про сучасні прізвиська Центральної України, а саме Полтавської області. О современных прозвищах Центральной Украины, а именно Полтавской области. Focuses on nicknames in the Central part of Ukraine, namely in of Poltava region.
1352823
   Сучасні інженерно-геологічні умови України як скдадова безпеки життєдіяльності / Л.М. Климчук [та ін.] ; [ наук. ред.: П.В. Блінов, В.М. Шестопалов ]. – Київ : [Експрес], 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-413-065-0
1352824
  Русіна Н. Сучасні інновації в підготовці фахівців напряму землевпорядкування в університетах республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1352825
   Сучасні інновації у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та реалізація закону України "Про вищу освіту" / В.М. Мороз, Й Ю. Гумінський, Л.В. Фоміна, Т.Л. Полеся // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 64-68. – ISSN 1681-2751
1352826
  Вергун В.А. Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1352827
  Шурпа С.Я. Сучасні інноваційні підходи до формування активів людського капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 119-125


  У статті запропоновано використання інноваційних механізмів регулювання освітнього процесу, впровадження інноваційної моделі фахової підготовки студентів задля узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін освітньо-виробничого процесу та забезпечення ...
1352828
  Гуцуляк В.І. Сучасні інноваційні технології 3-D моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу / В.І. Гуцуляк, Р.Д. Бородайкевич, А.І. Гуцуляк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 239-241. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій 3-D моделювання та інтерактивні методи навчання основ черезкісткового остеосинтезу лікарів-інтернів зі спеціальності "Ортопедія і травматологія"."
1352829
  Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості новітніх технологій ведення сільського господарства. Висвітлено основні проблеми та можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах аграрної сфери. Запропоновано шляхи подолання кризового стану ...
1352830
  Попович Я.О. Сучасні інноваційні технології навчання на циклі "Хірургія" лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 237-240. – ISSN 1684-7903


  "... У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання на циклі "Хірургія" на базі хірургічного відділення МКЛ №1, лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина", ...
1352831
  Цина В. Сучасні інноваційні технології навчання студентів та роль педагога в їх реалізації // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1478
1352832
  Галюк В.М. Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Хірургія" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 229-232. – ISSN 1684-7903


  " ...У роботі узагальнено досвід кафедри хірургії №1 ІФНМУ впровадження і удосконалення інноваційних технологій при використанні інтерактивних методів навчання на всіх етапах навчального процесу з вивчення спеціальності "Хірургія" студентами медичного ...
1352833
  Самойленко І.О. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку енергетичного ринку України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 264-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1352834
  Дмитрук О.М. Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення" студентами медичного факультету // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 41-44. – ISSN 1681-2751
1352835
   Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / [Ю.Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Львів : Сполом, 2015. – 439, [1] с. – Авт.зазнач. на с.: 438-439. – Бібліогр. зазнач. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-919-129-8
1352836
  Жукова Л.М. Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 83-91. – ISSN 2222-4459
1352837
  Мандрагеля В.А. Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 87-89
1352838
  Проскурін М.В. Сучасні інструменти в управлінні комунікаціями в проектах / М.В. Проскурін, А.С. Утвенко, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 91-92
1352839
  Авраменко О.О. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 104-110
1352840
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто інструменти реалізації грошово-кредитної політики в Україні та досліджено дієвість кожного з них. На основі проведеного аналізу доведена необхідність надання більш вагомого статусу ринковим механізмам монетарного впливу, зокрема операціям на ...
1352841
  Данилишин О.А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-158. – ISSN 1562-0905
1352842
  Сільченко Ю. Сучасні інструменти для формування іміджу вченого // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 37-40
1352843
  Соловйова К.С. Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями / К.С. Соловйова, К.Ю. Зайцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 23-28. – ISSN 2222-4459
1352844
  Довгерт А. Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 280-291. – ISSN 1026-9932
1352845
  Зражевська Н.В. Сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 278-284.


  Основна увага статті зосереджена на дослідженні інструментів зовнішніх державних запозичень. Автор класифікував та проаналізував сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України в розрізі наступних складових: за кредитором, за типом боргового ...
1352846
  Шевченко О.В. Сучасні інструменти і технології забезпечення зовнішньополітичних інтересів України: технології цивілізованого лобіювання та PR / О.В. Шевченко, А.В. Яковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 236-243.
1352847
  Андрєєва Г.І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпотечного кредитування / Г.І. Андрєєва, О.М. Пожар // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 60-67
1352848
  Салагуб Б.А. Сучасні інструменти монетарної політики // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2410-87-7
1352849
  Кір"якова М.Є. Сучасні інструменти планування інноваційної діяльності у транснаціональних корпораціях // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 50-57
1352850
  Самойленко О.Ю. Сучасні інструменти побудови комунікацій медіапідприємством // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 23-26
1352851
   Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-386-3
1352852
  Мочона Л.Г. Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 406-414. – ISSN 2222-4459
1352853
  Святогор В.В. Сучасні інструменти удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – C. 115-121. – ISSN 2071-4653
1352854
  Савич В.І. Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 91-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1352855
  Малюта І.А. Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
1352856
  Петухова В.О. Сучасні інтеграційні угруповання світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 53-56. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1352857
  Вовдюк Л.В. Сучасні інтерактивні методи проведення занять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 11-14 : фото
1352858
  Мельник Т.П. Сучасні інтернет-ресурси у практиці викладання української мови як іноземної / Т.П. Мельник, В.І. Зевако, М.І. Руденко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 148-150
1352859
  Божук Л. Сучасні інтернет-технології у формуванні іміджу закладів вищої освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 32-54. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1352860
  Андрієвська Е. Сучасні Інтернет ресурси як допоміжна база для пришвидшення роботи перекладача // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 381-387. – ISBN 978-617-646-453-2
1352861
  Мараховська Е.В. Сучасні інтерпретації вчення католицької церкви про шлюб та сім"ю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 53-60. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1352862
  Кульбабська О. Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві
1352863
  Мамалига А.І. Сучасні інформаційний дискурс і лінгвокомунікативні проблеми вивчення публіцистичного тексту
1352864
  Саприкін О.А. Сучасні інформаційні агенства : підручник / О.А. Саприкін ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-391 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-150-2
1352865
  Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-518-704-2
1352866
  Чижик К. Сучасні інформаційні загрози у сфері фінансових послуг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 121-123
1352867
   Сучасні інформаційні засоби навчання : навчальний посібник / П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк; Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. – Київ : Освіта України, 2007. – 536с. – ISBN 966-8847-36-9
1352868
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л. 177-190
1352869
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1352870
  Ціватий В. Шубенкова Сучасні інформаційні потоки, наукометрія та дипломатична формула "три П" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Інституційно-науковий пошук у сфері зовнішніх зносин і дипломатії.
1352871
  Якимов Ю.О. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-108
1352872
  Мозговий Н.Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах / Н.Д. Мозговий, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 151-157
1352873
  Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 111-120
1352874
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. : таб. – ISBN 978-966-346-824-2
1352875
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-966-9
1352876
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навч. посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 318, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 314-318. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-967-6
1352877
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології : метод. розробка для студентів за спец. 6.030401 ("Правознавство") / Н.Г. Русіна, Т.В. Яресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 41-43, 110-111
1352878
  Звенігородська Ю.В. Сучасні інформаційні технології в дизайн-освіті // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 278
1352879
  Шевнін О. Сучасні інформаційні технології в життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським ВНЗ, де з"явився мейнфрейм - надпотужна універсальна комп"ютерна система. Сучасні інформаційні технології не лише відкриють нові можливості для підготовки фахівців з ...
1352880
  Царенко М.О. Сучасні інформаційні технології в освіті / М.О. Царенко, К.В. Полянська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1352881
  Кузнєцов В. Сучасні інформаційні технології в професійно-інтегрованих курсах іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 240-243. – Бібліогр.: Літ.: С. 234; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1352882
  Шматковська Т.О. Сучасні інформаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 188-194. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1352883
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології в юриспруденції // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 268-271
1352884
  Клименко В.І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів : монографія / В.І. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2012. – 119, [1] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Видано за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді. – Бібліогр.: 110-119. – ISBN 978-966-1541-42-8
1352885
  Радіонов С.В. Сучасні інформаційні технології навчання як один з напрямків підвищення рівня підготовки студентів у виші // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 115
1352886
  Фінін Г.І. Сучасні інформаційні технології у виховних практиках навчального закладу // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 43-51. – (Серія: Філософія ; № 1 (36)). – ISSN 2075-7190
1352887
  Лисенко В. Сучасні інформаційні технології у журналістській та видавничій діяльності // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 5. – С.18-20
1352888
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (12). – 2011. – 94 с. – Резюме рос., англ. мовами
1352889
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (13). – 2012. – 101 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1352890
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 2 (14). – 2012. – 110 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1352891
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (15). – 2012. – 118 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1352892
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (16). – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352893
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 2 (17). – 2013. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352894
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 3 (18). – 2013. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352895
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 1 (19). – 2014. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352896
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (20). – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352897
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (21). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352898
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (22). – 2015. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352899
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (23). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352900
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (24). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352901
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (25). – 2016. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352902
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (26). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352903
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (27). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352904
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (28). – 2017. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352905
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (29). – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352906
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутві., Гавлічек П., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (30). – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352907
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (31). – 2018. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352908
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (32). – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352909
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (33). – 2018. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352910
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (34). – 2019. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352911
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (35). – 2019. – 171, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352912
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (36). – 2019. – 175, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1352913
   Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : актуальні питання (01-02 жовт. 2019 р.) : колектив. монографія за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. / [С.О Довгий та ін. ; за заг. ред. С.О. Довгого] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геол. наук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2019. – 227 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7361-99-1
1352914
  Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1352915
  Яровий Д. Сучасні інформаційні технології Центральної Азії в контексті системи регіональної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 167-169
1352916
  Черниш Л.І. Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої школи // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 69-73. – ISBN 966-8847-12-1
1352917
  Ковчі А.Л. Сучасні інформаційні технології як інструмент прозорості проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин / А.Л. Ковчі, Н.С. Орленко, О.В. Іськова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1352918
  Шевченко І.Л. Сучасні інформаційні технології як невід’ємна складова освітнього процесу викладання фахових дисциплін / І.Л. Шевченко, Г.Л. Бродський // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 157-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1352919
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Т. Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 181л. + Додатки: л.175-181. – Бібліогр.: л.162-174
1352920
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Темурі Раулевич; Чілічава Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1352921
  Маслова Н.І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н.І. Маслова, Н.О. Бутковська, Г.П. Бородай. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – Бібліогр.: с. 92-94. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(100)). – ISBN 978-617-00-0875-6
1352922
  Мельник А.В. Сучасні інформаційні технології: GPS-туризм та популяризація туристичної привабливості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 337-341


  Розглянуто впровадження GPS-технологій, як пряме вирішення основного кола питань, які виникають у подорожуючих в сучасних умовах з урахуванням тенденцій щодо збільшення кількості туристів, які бажають здійснювати подорожі самостійно. Рассмотрено ...
1352923
  Ануфрієва О. Сучасні інформаційні технології: проблеми й тендеції розвитку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 109-115.
1352924
   Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – 166с.
1352925
  Забродська Л.М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : навч.-метод. посібник / Л.М. Забродська ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти, Каф. інформ. і комунікац. технологій. – Київ : УМО НАПН України, 2011. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.105-108 та в кінці підрозд.
1352926
  Рашевська Н. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 148-154. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичні основи застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів ВНЗ. Показана роль системи комп"ютерної математики у процесі активізації пізнавальної діяльності студентів та інтенсифікації ...
1352927
  Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 11-30. – ISSN 2224-9516
1352928
  Дубас О.П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор трансформації ціннісних орієнтацій суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 256-265
1352929
  Каліщук О.М. Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни: порівняльний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 149-163. – ISSN 0130-5247
1352930
  Якубова Т. Сучасні історичні дослідження історико-культурнних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історичні джерела про фортецю Очаків у XVIII столітті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 50-53
1352931
  Бездрабко В.В. Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en detail // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 157-184. – ISSN 0130-5247
1352932
  Істоміна А. Сучасні історіографічні джерела як складова наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 156-188. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1352933
  Істоміна А. Сучасні історіографічні джерела як складова наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 156-188. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600


  "Діяльність ліберального державного діяча М.Х. Бунге на посаді міністра фінансів розглянули у своїх статтях Л.А. Муравйова та М.А. Рогачевська, які вивчали розвиток банківської системи Російської імперії <...>. Особливу увагу авторки звернули на ...
1352934
  Павленко І.А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814


  У статті систематизовано канали трансферу технологій і визначено можливості та обмеження зазначених каналів під кутом зору переміщення проривних технологій в країни-реципієнти. Дійдено висновків, що під трансфером технологій необхідно розуміти процес ...
1352935
  Ієвлева В.П. Сучасні кінетичні ландшафтні інсталяції / В.П. Ієвлева, О.В. Гержан // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-59. – ISSN 2226-0285
1352936
  Шеховцова В.А. Сучасні класифікації витрат на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 267-271. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1352937
  Корягіна С. Сучасні класифікації факторів життєвого циклу підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.8206-210. – ISBN 966-654-072-Х
1352938
  Любинський Олександр Сучасні кліматичні особливості Кам"янецького Придністер"я / Любинський Олександр, Любінська Людмила, Придеткевич Станіслав // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 25-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1352939
   Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих / О.К. Дуда, В.О. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.Р. Вега // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 61-64. – ISSN 2312-413Х


  "Обстежені та проліковані 472 хворі на грип, із них у 72 пацієнтів рентгенологічно діагностовано пневмонію, 69 з яких були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії київської міської клінічної лікарні № 4. Проведений аналіз ...
1352940
  Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 2-4
1352941
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 399 арк. – Бібліогр.: арк. 361-399
1352942
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 23 назви
1352943
  Демиденко О. Сучасні комп"ютерні лексикографічні системи: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Демиденко, О. Горбатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 480-484. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1352944
  Антонов В.М. Сучасні комп"ютерні мережі / В.М. Антонов. – Київ : МК-Прес, 2005. – 480 с. – ISBN 966-96415-5-1
1352945
  Гончар А.І. Сучасні комп"ютерні методи обробки і візуалізації гідроакустичної інформації / А.І. Гончар, С.Г. Федосеєнков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1684-2189
1352946
  Середюк В.Н. Сучасні комп"ютерні та мультимедійні технології як засіб проблемно-орієнтованого навчання при викладанні кардіології на засадах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 134-147. – ISSN 1681-2751
1352947
  Третяк О.В. Сучасні комп"ютерні технології в житті університету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.15-25
1352948
  Іванов В.Ф. Сучасні комп"ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування : Навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко; Міністерство освіти України. Ін-т змісту і методів навчання. КНУТШ. – Київ, 1996. – 180с. – ISBN 5-7763-9475-9
1352949
  Оліх О.Я. Сучасні комп"ютерні технології. Принципи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / О.Я. Оліх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479. – ISBN 978-966-439-740-4
1352950
  Зайцева К. Сучасні компаративні дослідження дитячої літератури в Україні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 373-378


  У статті проаналізовані наукові розвідки сучасних літературознавців, присвячені проблемі порівняльного вивчення дитячої літератури. Окреслено перспективи подальших компаративних досліджень літератури для дітей в Україні. В статье проанализированы ...
1352951
  Костусяк Н. Сучасні компаративні та суперлативні форми прикметників у контексті нормативності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 61-77. – ISSN 2311-5165
1352952
  Дойчева К.С. Сучасні комплексні системи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства / К.С. Дойчева, К.О. Васьковська, Г.Б. Пчелянська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 40-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1352953
  Мамутова Х.Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові репрезентації : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мамутова Хатідже Енверівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1352954
  Войнич О.М. Сучасні комунікативні технології в діяльності європейських ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 126-130


  Actuality of this article consists in the use of modern communicative technologies in international relations consists in because modern globalizing society differs the high closeness of international connections which gets to all spheres of his vital ...
1352955
  Макаренко Є.А. Сучасні комунікативні технології: доктрина, типологія, інструменти, практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 147-151
1352956
  Броннікова Л.В. Сучасні комунікаційні технології в науці та університетській освіті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 41-44. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається вплив інформаційних технологій на процеси комунікації в науці та університетській освіті.
1352957
  Якимюк Ю.П. Сучасні комунікаційні технології документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 69-76


  Проведено дослідження практичного застосування сучасних технологій комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Визначені основні напрями подальшого її розвитку та використання на практиці, показано ...
1352958
  Надтока Г. Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку / Г. Надтока, І. Горпинченко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 8-25. – ISSN 2413-7065
1352959
  Хилько О.Л. Сучасні концептуальні підходи в забезпеченні європейської безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 583-591. – ISSN 1563-3349


  Аналізується застосування концепції кооперативної безпеки як ключової для підтримання європейської безпеки, її ефективність. Розкривається роль співробітництва як основного інструмена забезпечення європейської безпеки. Анализируется применение ...
1352960
  Лук"янецьВ.С Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття конкуренції в праві ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 606-611. – ISSN 1563-3349
1352961
  Прилипко С.М. Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 339-345. – ISSN 1563-3349
1352962
  Пилипенко Р.Є. Сучасні концептуальні репрезентації простору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 3-7. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 8 поз.


  Статтю присвячено вивченню концептуальних презентацій простору в сучасній німецькій мові. Розглянуто міждисциплінарні знання про простір та шляхи збагачення лінгвістики концептуальними уявленнями про простір у сфері художньої та наукової літератури ...
1352963
  Осецький В.Л. Сучасні концептуально-організаційні основи створення нових підприємств в Україні / В.Л. Осецький, Н.В. Онищенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 46-49
1352964
  Галущенко Г. Сучасні концепції визначення права, що підлягає застосуванню до суті спору в міжнародному арбітражі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 214-217. – ISSN 2663-5313
1352965
  Мяловицька Н.А. Сучасні концепції визначення форми державного правління та її різновиди // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 49-53. – ISSN 2220-1394


  У статті розглядається поняття форми державного правління, її класифікація. В статье рассматривается понятие формы государственного правления, её классификация. The article discusses the concept of forms of government and its classification.
1352966
  Бурбело В.Б. Сучасні концепції дискурсу та лінгвопрагматичні засади дискурсології


  Розглянуто концепції дискурсу в сучасній лінгвістиці, проаналізовано основні характеристики дискурсу та його відношення до інших одиниць мовленнєвого плану, а також визначаються лінгвопрагматичні засади дискурсології як науки про дискурси, їхня ...
1352967
  Чепурна О.П. Сучасні концепції конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 99-104


  У статті розглянута сутність категорії конкурентоспроможність залежно від об"єктів: конкурентоспроможність продукції, підприємства, кластеру та національної економіки. Наведені концепції та погляди різних науковців на сутність конкурентоспроможності ...
1352968
  Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-88. – ISSN 1609-5499
1352969
  Ситницький М.В. Сучасні концепції лідерства у стратегічному менеджменті // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 17-17
1352970
  Дмитрук О.Ю. Сучасні концепції менеджменту в геоекології : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. – Київ : Київський університет, 1997. – 42 с. – ISBN 966-594-032-5
1352971
  Літвін Л.А. Сучасні концепції національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 129-134. – ISSN 2519-2949
1352972
  Мельник О.Я. Сучасні концепції оподаткування в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-140. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проведено системний аналіз сучасних концепцій оподаткування та їх ключових параметрів і принципів в умовах глобалізації.
1352973
  Головинський К.С. Сучасні концепції політичного лідерства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1352974
  Лікарчук Н. Сучасні концепції політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С.127-132
1352975
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178л. – Бібліогр.: л.164-178
1352976
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.: КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1352977
  Матвійчук В.К. Сучасні концепції правової держави / В.К. Матвійчук, В.В. Стецюра // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 7-11. – ISSN 2222-5374
1352978
  Слабко Т. Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 157-160
1352979
  Шпильова А.С. Сучасні концепції соціальних інститутів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 171-173
1352980
  Жавела К.А. Сучасні концепції та інноваційні технології в системі управління персоналом / К.А. Жавела, А.К. Жавела // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814


  "У статті систематизовано сучасні концепції управління персоналом, серед яких виділяють: концепцію управління трудовими ресурсами; управління персоналом, управління людськими ресурсами та управління людиною. Встановлено, що мета концепції управління ...
1352981
  Медвідь В.Ю. Сучасні концепції та теорії економічного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 66-70. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1352982
  Отливанська Г. Сучасні концепції та технології бюджетування / Г. Отливанська, Р. Бабашов // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1352983
  Тараненко Ю.В. Сучасні концепції та технології реалізації логістичних процесів // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-43
1352984
  Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О.В. Ребрій ; [наук. ред. В.І. Карабан] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-966-623-907-8
1352985
  Онищук М.І. Сучасні концепції трансляції гри слів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 308-317
1352986
  Васюренко О Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О Васюренко, В Ю Подчесова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 170-177. – ISSN 1993-6788
1352987
  Журавель В. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 177-186. – ISSN 1993-0909
1352988
   Сучасні концепції формування режиму атмосферних опадів у великих містах / М.І. Щербань, І.М. Щербань, Н.О. Возняк, С.О. Маруніч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 28)
1352989
  Григоров О. Сучасні концесійні угоди: об"єкти, суб"єкти, класифікація // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 24-34


  Стаття присвячена структурним особливостям концесійних угод за участі держав-реципієнтів. Автор, детально аналізуючи законодавчу практику таких держав, як Україна, ряду держав-учасниць СНД, країн Балтії в галузі конституційного та інвестиційного права, ...
1352990
  Пагутяк Г. Сучасні кооперативні інтереси // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1682-2366
1352991
  Долматов І.В. Сучасні кордони як соціальні конструкти у контексті виникнення й еволюції територіальних ідентичностей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 163-168. – ISSN 1563-3349
1352992
  Столярчук Я.М. Сучасні корпоративні стратегії нарощування патентних портфелів ТНК / Я.М. Столярчук, В.М. Столярчук // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 89-101
1352993
  Грусевич В.О. Сучасні криміналістичні засоби виявлення потожирових слідів рук людини // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (54). – С. 105-111. – ISSN 2411-3816
1352994
  Перебетюк М.В. Сучасні криміналістичні можливості виявлення, фіксації та дослідження слідів взуття / М.В. Перебетюк, О.А. Сокиринська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Стаття містить загальні теоретичні основи розглядуваної проблеми, основні ідентифікаційні питання, які має розв"язати експерт-трасолог під час проведення трасологічної експертизи, а також картку сучасних методів та методик виявлення, фіксації та ...
1352995
  Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія / О.П. Горох ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; Київ. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Дакор, 2019. – 675, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671-675 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-08-9


  У пр. № 1725369 напис: В дарунок бібліотеці Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 19.01.2019 р. Підпис. О.П. Горох
1352996
  Шкабара Сучасні критерії інформаційної якості товарів / Шкабара, ТЛ, О.Я. Бозуленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 164-175. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1352997
  Миколаенко Р. Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С.17-20
1352998
  Дороз В. Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгвів другої мови
1352999
  Дорошенко В. Сучасні литі металоконструкції на основі природних аналогів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 57-53. – ISSN 1819-7329
1353000
  Місеньова В.В. Сучасні лінгвістичні теорії та моделі дослідження українських та англійських мовних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 143-150. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується структурно-системна парадигма мови, в річищі якої сформувалися структурно-семантична та функціонально-семантична парадигми. На матеріалі української та англійської мови створюються моделі дослідження слів та одиниць більш ...
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,