Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Кириченко Анатолій Анатолійович *- Алгебри, породжені лінійно пов"язаними проекторами, їх зображення та застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Кириченко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 105с. – Бібліогр.: 100 - 105
133002
  Кириченко Анатолій Анатолійович *-Алгебри, породжені лінійно пов"язаними проекторами, їх зображення та застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Кириченко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
133003
   Акустичні властивості водних розчинів лактози / В.С. Сперкач, П.П. Чоплан, Л.М. Гаркуша, І.В. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 434-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено густину, коефіцієнт зсувної в"язкості, швидкість поширення та поглинання звуку в водних розчинах лактози з концентраціями 4,0-20,6 мас.% в інтервалі температур 293-353 К. Поглинання звуку досліджено в діапазоні частот 5-2500 МГц. ...
133004
  Карпяк Андрій Акустичні властивості флейти і проблеми артикуляції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 57-62. – ISSN 1728-6875
133005
   Акустичні прилади для дослідження речовин. – Київ : Знання, 1972. – 48 с.
133006
  Сокиринська О.А. Акустичні сліди: види, основні ознаки та роль у розслідуванні злочинів // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 128-134.
133007
  Єлеусінов Б.Т. Акустичні спектри і фазовий стан багато-компонентних систем вода/ди-2-етилгексилфосфат натрія/масло // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 446-449. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Приведені результати дослідження акустичних спектрів багатокомпонентних систем в діапазоні частот 3-2500 МГц. Встановлено, що в досліджуваному інтервалі температур спостерігається дві області акустичної релаксації. Розраховані параметри релаксаційних ...
133008
  Стрибулевич А.Л. Акустичні спектри поліокситетраметиленгліколів. І поворотно-ізомерна релаксація / А.Л. Стрибулевич, Я.В. Сперкач, Ю.П. Скляров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 518-524. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Акустичні властивості поліокситетраметиленгліколів (поліфуніти-ПФ) з молекулярними масами 1000 і 2000 досліджені в частотному діапазоні 1-2500 МГц та в інтервалі температур 303-353 К. Проведені виміри показали, що в досліджуваних поліфунітах акустичні ...
133009
  Білоус Оксана Іванівна Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Білоус О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
133010
  Теренчук С.А. Акустичні та реологічні дослідження ряду рідких органохлорианів і водних розчинів деяких пар : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Теренчук С. А.; КУ. – К., 1995. – 19л.
133011
  Іщенко Олександр Сергійович Акустичні характеристики голосних звуків сучасної української літературної мови : (експериментально-фонетичне дослідження) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті здійснено спробу охарактеризувати голосні звуки української мови за їхньою спектральною картиною. Зокрема встановлено перші чотири форманти кожного голосного, проаналізовано особливості їхньої спектральної картини та здійснено порівняння ...
133012
  Макаренкова А.А. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.06 - акустика / А.А. Макаренкова ; НАНУ, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
133013
  Ковтун О.Н. Акустичні характеристики сучасного радіодискурсу: інтонаційний аспект. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 74-80.
133014
   Акустично-модульовані спектри фотолюмінесценції у гетеро-структурах GaAs/AlGaAs / А.М. Горб, А.Б. Надточій, О.І. Половина, О.О. Коротченков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 361-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально зареєстрований акустично-модульований спектр фотолюмінісценції у гетероструктурах GaAs/AlGaAs. Показано, що застосування методики акустичної модуляції при спостереженні спектрів фотолюмінісценції дозволяє суттєво покращити розділеність ...
133015
  Островський І.В. Акустоелектрична релаксаційна спектроскопія газофазних епітаксіальних структур GaAs:Te / І.В. Островський, О.Я. Оліх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 310-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі викладені результати експериментального дослідження релаксації поперечної акустоелектричної напруги (ПАН) в епітаксіальних структурах GaAs:Te. Вивчалися: а) внесок окремих типів глибоких центрів в загальний сигнал ПАН при використанні ...
133016
  Ляшенко О.В. Акустоелектричне перетворення та акустична емісія у напівпровідникових та композиційних структурах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Ляшенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1997. – 20л.
133017
   Акустоелектричний ефект при зустрічному розповсюдженні ультразвуку / П.В. Бурлій, В В. Козаченко, О.О. Коробкіна, І.Я. Кучеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 475-478. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується акустоепектричний ефект при зустрічному розповсюдженні акустичних хвиль в електрично неоднорідному п"єзонапівпровіднику та його застосування для створення датчиків переміщення оптичного променя. Ключові слова: акустоелектричний ...
133018
  Бурлій П.В. Акустоелектричний струм зворотних хвиль Лемба / П.В. Бурлій, П.П. Ільїн, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 275-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджений повздовжний акустоелектричний струм зворотних хвиль Лемба у п"єзоелектричній напівпровідниковій пластині та у шаруватій структурі п"єзоелектрична пластина - напівпровідник.
133019
  Улітко О.В. Акустоемісійна інформаційно-вимірювальна система статистичної діагностики вузлів електротехнічного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Улітко О.В. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
133020
  Островский И.В. Акустолюминесценция и дефекты кристаллов : Монография / И.В. Островский. – Киев : Вища школа, 1993. – 223с. – ISBN 5-11-004031-1
133021
  Островский И.В. Акустолюминесценция кристаллов и сопутствующие акустоэлектронные явления : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Островский И.В.; КГУ. – Киев, 1981. – 38л.
133022
  Островский Игорь Васильевич Акустолюминесценция кристаллов и сопутствующие акустоэлектронные явления : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.05 / Островский Игорь Васильевич; КГУ. – Киев, 1981. – 339л. – Бібліогр.:л.302-339
133023
   Акустооптические и акустоэлектронные устройства радиоэлектронных систем. – Л, 1985. – 178с.
133024
  Гусев О.Б. Акустооптические измерения / О.Б. Гусев, В.В. Клудзин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 148 с.
133025
   Акустооптические методы обработки информации. – Л, 1978. – 102с.
133026
  Бондаренко В.С. Акустооптические модуляторы света / В.С. Бондаренко, В.П. Зоренко, В.В. Чкалова. – М, 1988. – 134с.
133027
  Егоров Ю.В. Акустооптические процессоры / Ю.В. Егоров, К.П. Наумов, В.Н. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 160с.
133028
  Зубринов И.И. Акустооптические свойства прустита и некоторых халькогенидных стекол. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зубринов И.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции общей и приклад. физики Объедин. учен. совета при физ.-мат. и техн. наука. – Новосибирск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
133029
  Магдич Л.Н. Акустооптические устройства и их применение / Л.Н. Магдич, В.Я. Молчанов. – Москва : Советское радио, 1978. – 112с. – (Массовая библиотека инженера ; №16 : Электроника)
133030
   Акустооптические устройства радиоэлектронных систем. – Ленинград : Наука, 1988. – 154 с.
133031
  Кулаков С.В. Акустооптические устройства спектрального и корреляционного анализа сигналов. / С.В. Кулаков. – Л., 1978. – 144с.
133032
  Пасоян А.Г. Акустооптические устройства. / А.Г. Пасоян, С.А. Шахбекян. – Ереван, 1977. – 25с.
133033
   Акустооптический спектрометр для радиоастрономии. – Ленинград : САО, 1984. – 36 с.
133034
   Акустооптический спектрометр для радиоастрономии. – Ленинград, 1984. – 36 с. – Препринт
133035
  Акимов Сергей Васильевич Акустооптическое исследование некоторых монокристаллов сложных окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акимов Сергей Васильевич; Льво. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
133036
  Пархоменко Д.А. Акустооптичний 2x2 комутатор оптичних сигналів / Д.А. Пархоменко, С.А. Усков, С.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 286-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто основні методи комутації оптичних каналів без проміжного їх перетворення на інші типи сигнапів. Досліджено принципи акустооптичної комутації оптичних сигналів. Розраховано та побудовано експериментальний зразок акустооптичного комутатора ...
133037
   Акустополяризационные измерения упругоанизотропных свойств метаморфизованных пород по разрезу немецкой сверхглубокой скважины КТВ / М.В. Ковалевский, Ф.Ф. Горбацевич, У. Хармс, Х.-А. Дальхайм; М.В. Ковалевский и др. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 36-48 : рис., табл. – Библиогр.: с. 47-48. – ISSN 0203-3100
133038
  Коротченков О.А. Акустопроводимость и акустолюминесценция кристаллов кубической симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коротченков О. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
133039
  Коротченков Олег Александрович Акустопроводимость и акустолюминисценция кристаллов кубической симметрии : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коротченков Олег Александрович; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 162л. – Бібліогр.:л.144-162
133040
  Оліх О.Я. Акустостимульовані динамічні ефекти в сонячних елементах на основі кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 408-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено роботу сонячного елементу в умовах ультразвукового навантаження. Зроблено висновок, що зміни напруги холостого ходу, струму короткого замикання та коефіцієнта форми вольт-амперної характеристики елементу пояснюються акустостимульованої ...
133041
  Дрозденко К.С. Акустотермометрія біологічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
133042
  Андреев Петр Алексеевич Акустоэлектрические явления в проводящих жидких и газообразных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Андреев Петр Алексеевич ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 15 с.
133043
  Рекснис Римантас Йонович Акустоэлектрический эффект Холла и биполярная фотопроводимость в халькогенидах кадмия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Рекснис Римантас Йонович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18 с.
133044
  Ляшенко О.В. Акустоэлектрическое преобразование и акустическая эмиссия в полупроводниковых и композиционных структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ляшенко О. В.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1997. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
133045
  Бурлак Н Г. Акустоэлектромагнитные волновые взаимодействия и солитоны в ограниченных средах : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Бурлак Г.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 320 л. – Библиогр.: л. 291-320
133046
  Пустыльник Т.Н. Акустоэлектромагнитные параметрические эффекты в органических твердых телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пустыльник Т.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
133047
  Зюбрик А.И. Акустоэлектроника / А.И. Зюбрик, Я.В. Бурак, И.В. Савицкий. – Львов : Львовский государственный университет, 1980. – 100 с.
133048
  Хорунжий В.А. Акустоэлектроника / В.А. Хорунжий, Е.В. Долбня, П.Н. Богатов ; [ред. В.А. Хорунжий]. – Киев : Техніка, 1984. – 152 с.
133049
   Акустоэлектроника и физическая акустика : тем. сборник. – Казань : КФТИ АН СССР, 1988. – 96 с.
133050
  Гальперин Ю.М. Акустоэлектроника полупроводников и металлов / Ю.М. Гальперин, В.Л. Гуревич. – Москва : Знание, 1978. – 63 с.
133051
  Калапуша Алексей Леонидович Акустоэлектронное параметрическое усиление электромагнитных волн в пьезополупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калапуша Алексей Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 15л.
133052
  Ермолаева Ирина Васильевна Акустоэлектронные и электроакустические взаимодействия в пьезополупроводниках и слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Ермолаева Ирина Васильевна; МГУ. – М., 1981. – 14л.
133053
  Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты. Схемы, топология, конструкции. / В.И. Речицкий. – Москва : Радио и связь, 1987. – 192с.
133054
  Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты. Элементы и устройства на поверхностных акустических волнах / В.И. Речицкий. – Москва : Советское радио, 1980. – 262с.
133055
  Кочемасов В.Н. Акустоэлектронные фурье-процессоры / В.Н. Кочемасов, Е.В. Долбня, Н.В. Соболь. – М, 1987. – 168с.
133056
  Иванов С.Н. Акустоэлектронные явления в пьезополупроводниках на сверхвысоких частотах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Иванов С.Н.; АН СССР, Ин-т радиотехники и электрики. – Москва, 1978. – 27 с.
133057
  Плонский А.Ф. Акустоэлектронные, оптоэлектронные и квантовые приборы / А.Ф. Плонский. – Новосибирск, 1977. – 64с.
133058
  Гривнин В.с. Акутагава Рюноксэ: Жизнь. Творчество. Идеи / В.с. Гривнин. – М., 1980. – 295с.
133059
  Тюрін Ілля Акутагава Рюноске / пер. з рос. О. Приходько // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 212. – ISSN 0320-8370
133060
   Акутагава Рюноскэ. – Москва, 1961. – 92с.
133061
  Алиев Б.Г. Акуша-Дарго в XVII-XVIII вв. (Опыт моногр. исследов. соц.-полит. истории) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев Б. Г.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1966. – 26л.
133062
  Волкова Т.В. Акцелерация населения СССР / Т.В. Волкова. – Москва : Московский университет, 1988. – 70, [2] с.
133063
  Пецо А. Акценатска читанка за више разреде основне школе / А. Пецо. – Београд, 1973. – 199с.
133064
  Горська С. Акцент на відповідальність / С. Горська, М. Сидорчук // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 1-8 квітня (№ 16). – С. 4-5


  З доповідей учасників Загальних зборів НАПНУ 3 квітня 2015 р. Фото Л.В. Губерського в президії.
133065
  Бережнюк О. Акцент на особистостях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 8


  Студентки створили сайт, на якому розповідають про учасників Майдану та просто цікавих людей. Заснували його студентки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
133066
  Поклад Н.І. Акценти : поезії / Н.І. Поклад. – Київ, 1985. – 95 с.
133067
  Пономаренко С.С. Акценти відмінності іменників середнього роду у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 24-36. – ISSN 0027-2833
133068
  Пономаренко С.С. Акценти відмінності іменників чоловічого роду у львівському виданні "Апостола" 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-77. – ISSN 0027-2833
133069
  Молочко Світлана Акценти під час підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови й літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-48. – Бібліогр. в кінці ст.
133070
  Фурашев Акценти та пріоритети інформаційної політики в період інтенсивного залучення України до НАТО / Фурашев, , Володимир // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-23. – ISSN 1728-6220
133071
  Шликов Д. Акценти у визначенні орендної плати (господарсько-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
133072
  Романченко Е.В. Акцентная система имени прилагательного современного украинского языка : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.02 / Романченко Е. В.; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1978. – 24л.
133073
  Винницкий В.М. Акцентная система современного литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Ин-т языковедения. – Киев, 1985. – 48 с.
133074
  Родионов В.Г. Акцентная структура некоторых типов сложных прилагательных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родионов В. Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 16л.
133075
  Пристай Б. Акцентне засвоєння запозичень в українській мові / Б. Пристай, Г. Пристай // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 218-227. – ISBN 978-966-2248-90-6
133076
  Пристай Б.Р. Акцентні варіанти української мови: теорія, історія / Б.Р. Пристай, Г.В. Пристай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
133077
  Пономаренко С. Акцентні відмінності коротких прикметників у львівськомувиданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 89-99. – ISSN 1682-3540
133078
  Задоржний В.Б. Акцентні відношення в дієслівних утвореннях з подвійними префіксами (збез-, зне-, обез-) та потреба їхньої стабілізації в сучасній лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 149-153. – ISBN 966-581-295-6
133079
  Белая Александра Сергеевна Акцентно-ритмическая структура в говорах украинского языка (экспериментально-фонетическое исследование) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Белая Александра Сергеевна ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 49 с.
133080
  Белая А.С. Акцентно-ритмическая структура слова в южно-западных говорах украинского языка / А.С. Белая. – Черновцы, 1984. – 84с.
133081
  Берковець В.В. Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті: національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 23-35. – ISBN 966-581-388-9
133082
  Зыкова М.А. Акцентное оформление сложного слова и атрибутивного словосочетания в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Зыкова М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 17л.
133083
  Саакян А.Г. Акцентное членение фразы в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян А. Г.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 28л.
133084
  Юрчук Т.Г. Акцентные варианты имен существительных и их функций в русском литературном языке ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Юрчук Т.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1971. – 22л.
133085
  Добровольская Л.Я. Акцентные единицы в формирвоании просодической структуры фразы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Добровольская Л.Я.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1975. – 30л.
133086
  Редькин В.А. Акцентоллогия современного русского литературного языка : Автореф... д-ра филол.наук: 660 / Редькин В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 49л.
133087
  Булаховский Л.А. Акцентологические этюды / Л.А. Булаховский. – Београд, 1925. – 92с.
133088
  Мищенко Т.С. Акцентологический акустический аспект синтаксической фонетики. На матер. укр. и англ. языков. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Мищенко Т.С.; КГУ. – К., 1975. – 23л.
133089
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к польскому языку / Л.А. Булаховский. – Киев, 1950. – 82с.
133090
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к польскому языку / Л.А. Булаховский; Мин-во высшего образования УССР. – Киев : КГУ, 1950. – 82с.
133091
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к чешскому языку / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1953. – 79с.
133092
  Булаховский Л.А. Акцентологический комментарий к чешскому языку / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1956. – 137с. – (морфологические явления ; 2 и 3)
133093
  Ушаков В.Е. Акцентологический словарь древнерусского языка XIV века. / В.Е. Ушаков. – М., 1982. – 398с.
133094
  Редькин В.А. Акцентология совремпенного русского литературного языка / В.А. Редькин. – М., 1971. – 224с.
133095
   Акцентологія, етимологія, семантика : До 75-річчя акад. НАН України В.Г. Скляренка / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: Г.П. Півторак (голова), та ін. ; ред.: Г.С. Балабан та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 773, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1285-1
133096
  Макаренко Н.Г. Акцентуації характеру і темпераменту та їх урахування у виховній роботі у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Статтю присвячено проблемам функціонування характеру та темпераменту у структурі особистості військовослужбовця. Розглядається типологія темпераменту (екстраверсія - інтроверсія), аналізується вплив акцентуацій характеру та темпераменту на виховний ...
133097
  Мазур С. Акцентуація в кансайському діалекті японської мови (на матеріалі канонічних текстів тенрійської релігії) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано типи наголосів у сучасній японській розмовній мові, а також проведено дослідження акцентуації в кансайському діалекті японської мови (на матеріалі канонічних текстів Тенрійської релігії). Types of accents in the Contemporary Japanese ...
133098
  Папіш В. Акцентуація характеру в художньому мовленні П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 44-48
133099
  Леонгард Карл Акцентуированные личности / Леонгард Карл; Пер. с нем. В.М. Лещинской; Под ред. и с предисл. В.М. Блейхера. – Київ : Вища школа, 1981. – 389с. – Библиогр.: с. 372-382
133100
  Леонгард Карл Акцентуированные личности / Леонгард Карл; Пер. с нем. В.М. Лещинская; Под. ред. В.М. Блейхера. – 2-е изд., стер. – Киев : Вища школа, 1989. – 374с. – Библиогр.: с. 361-369. – ISBN 5-11-001299-7
133101
  Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард; Пер. с нем. В.М. Лещинской. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 544с. – ISBN 5-222-00221-7
133102
   Акценты. – М, 1973. – 128с.
133103
   Акценты = Accents=Akcenty : ежегодник изд-ва ЦК ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1973. – 1973
133104
   Акценты = Accents=Akcenty : ежегодник изд-ва ЦК ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1974. – 1974
133105
   Акценты = Accents=Akcenty. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 3. – 1976
133106
  Мегель В.В. Акценты типа: поведение и визуальная диагностика // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 23-30. – ISSN 2226-7549
133107
  Мегель В.В. Акценты типа: поведение и визуальная диагностика
133108
  Грачев В.В. Акцепт векселя / В.В. Грачев; Ассоциация юридический центр. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. – 226с. – (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). – ISBN 5-94201-076-5
133109
  Кирилич В.П. Акцептація України й українця польським суспільством (компаративний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто стереотипи України й українця у польському суспільстві. Наголошено на тому, що у демократичній Польщі простежується позитивна динаміка акцептації України й українця польським суспільством.
133110
  Спирин Ю.Л. Акцепторно-донорные эффекты в радикальной и координационно-анионной полимеризации. : Автореф... доктор хим.наук: 075 / Спирин Ю.Л.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 40л.
133111
  Зінченко О.В. Акцесорні рідкісні землі в породах Сущано-Пержанської тектонічної зони (Волинь) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 30-38 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геології ; № 12)
133112
  Івантишин Акцесорні рідкісні мінерали та розсіяні елементи в гранітах і пегматитах Українського кристалічного щита / Івантишин. – Київ : АН УРСР, 1960. – 244 с.
133113
  Івантишин М.М. Акцесорні рідкісні мінерали та розсіяні елементи в метаморфічних породах Українського кристалічного щита / М.М. Івантишин. – Київ, 1965. – 71с.
133114
  Амшинский Н.Н. Акцессории гранитоидов Алтая и методика их изучения / Н.Н. Амшинский. – Москва, 1964. – с.
133115
  Цыбульский В.И. Акцессорная минерализация и геохимические особенности интрузивных комплексов западной части Уда-Хилокского междуречья (Западное Забайкалье) : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Цыбульский В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 234л.
133116
  Цыбульский В.И. Акцессорная минерализация и геохимические особенности интрузивных комплексов западной части Уда-Хилокского междуречья (Западное Забайкалье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Цыбульский В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 24 с.
133117
  Сливко Е.Н. Акцессорные литий, рубидий и цезий в соленосных отложениях Украины / Е.Н. Сливко, О.И. Петриченко. – Киев, 1967. – 152с.
133118
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы / В.В. Ляхович. – М, 1968. – 276с.
133119
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы в гранитоидах Советского Союза / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1967. – 448с.
133120
   Акцессорные минералы в решении вопросов металлогении и происхождения магматических комплексов.. – Москва, 1968. – 358с.
133121
  Ляхович Валерий Владимирович Акцессорные минералы горных пород : Аннотированная библиография за 1970-1978 гг. / Ляхович Валерий Владимирович, Боконбаев Кулубек Джоомартович; АН КиргизССР; Ин-т геологии; Ин-т минералогии, геохимии и кристалохимии редких элементов МГ СССР. – Фрунзе : Илим, 1978. – 288с.
133122
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы горных пород : Учебное пособие для вузов / В.В. Ляхович. – Москва : Недра, 1979. – 296с.
133123
  Гогель Г.Н. Акцессорные минералы гранитов Центрального Казахстана / Г.Н. Гогель. – Алма-Ата, 1966. – 181с.
133124
  Матковский О.И. Акцессорные минералы гранитодидов осницкого комплекса Волини / О.И. Матковский. – Львов, 1956. – 52с.
133125
  Путалова Р.В. Акцессорные минералы гранитоидных интрузий чингизского мегантиклинория / Р.В. Путалова; АН КазССР; Ин-т геол. наук. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.141-150
133126
  Бельков И.В. Акцессорные минералы гранитоидов Кольского полуострова / И.В. Бельков. – Ленинград : Наука, 1979. – 185с.
133127
  Путалова Р.В. Акцессорные минералы гранитоидов хребта Чингиз. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Путалова Р.В.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
133128
  Плаксенко А.Н. Акцессорные минералы дифферецированные никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / А.Н. Плаксенко. – Воронеж, 1981. – 228с.
133129
   Акцессорные минералы докембрия. – Москва, 1986. – 255с.
133130
  Леонова В.А. Акцессорные минералы и некоторые геохимические особенности гранитных пегматитов Чупинского района (Северная Карелия) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Леонова В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Апатиты, 1969. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
133131
  Акрамов М.Б. Акцессорные минералы и особенности их распределения в Хаврездаринском и Кударинском гранитоидных интрузивах / М.Б. Акрамов. – Душанбе, 1979. – 320с.
133132
  Вайтекунас Акцессорные минералы и редкие элементы метаморфических пород и гранитоидов Северо-Западной части Белорусского массива. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Вайтекунас К.-А.К.; МГУ. – М, 1971. – 26л.
133133
  Юрк Ю.Ю. Акцессорные минералы и элементы гранитоидов докембрия Приазовья / Ю.Ю. Юрк, Е.Я. Марченко, А.И. Чашка. – Киев : Наукова думка, 1973. – 160с.
133134
   Акцессорные минералы и элементы как критерий комагматичности и металлогенической специализации магматических комплексов. – М, 1965. – 192с.
133135
   Акцессорные минералы изверженных пород. – Москва, 1968. – 332с.
133136
  Ифантопуло Т.Н. Акцессорные минералы как индикаторы особенностей петрогенезиса / Т.Н. Ифантопуло, С.М. Кравченко, А.Д. Червинская. – Москва : Наука, 1969
133137
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы как индикаторы рудообразования / В.В. Ляхович, Н.Г. Родзянко. – Ростов -на-Дону, 1974. – 255с.
133138
  Золотарев Б.П. Акцессорные минералы комплексных массивов ультраосновных и щелочных пород = Распределение содержаний, морфология и некоторые особенности состава / Б.П. Золотарев. – Москва : Наука, 1971. – 164с.
133139
   Акцессорные минералы магматических и метаморфических пород. – Москва, 1982. – 215с.
133140
  Робул В.М. Акцессорные минералы некоторых гранитоидов Кировоградского блока Украинского щита : Дис... канд. геолог-минер.наук: 04.00.08 / Робул В.М.;. – Одесса, 1976. – 145л.
133141
  Робул В.М. Акцессорные минералы некоторых гранитоидов Кировоградского блока Украинского щита : Автореф... канд. гегол.наук: 04.00.20 / Робул В. М.; КГУ. – К., 1978. – 28л.
133142
   Акцессорные минералы некоторых гранитоидов Северо-Западной части Украинского щита / А.В. Чепижко, И.В. Носырев, Т.А. Смыкив, В.Ф. Лабузный // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 64-71 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  На основании результатов изучения акцессорных инералов гранитов Курчицкого, Гурбовского и Брониславского массивов определены основные черты петрогенезиса и проведена корреляция гранитов. Показано, что граниты Курчицкого и Гурбовского массивов могут ...
133143
  Ипатьева И.С. Акцессорные минералы позднемезозойских гранитоидов северо-востока СССР / И.С. Ипатьева. – Новосибирск, 1976. – 111с.
133144
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы протерозойских гранитоидов Приазовского кристаллического массива / В.В. Ляхович, Б.С. Панов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 51-56 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
133145
   Акцессорные минералы украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1976. – 260с.
133146
  Ляхович В.В. Акцессорные минералы, их генезис, состав, классификация и индикаторные признаки / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1968. – 276с.
133147
  Когон Э.Ш. Акцессорные редкометалльные минералы Приазовья как индикаторы рудогенеза // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-61. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
133148
  Лесная И.М. Акцессорный циркон (состав, изотопный возраст) из эндербитов Литинского (УЩ) / И.М. Лесная, Е.О. Касьяненко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 29-36. – ISSN 2224-6487
133149
  Партико З. Акцидентна продукція та її типологія / Зіновій Партико // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 6-7. – ISSN 2076-9326


  Об"єктом розгляду є акцидентна продукція, а предметом - її типологія. Запропоновано здійснювати поділ цієї продукції за її матеріальною будовою, геометричною формою, наявністю засобів захисту, віднесенням до виготовлення книг і журналів, наявністю ...
133150
  Спиров Н.А. Акцидентный набор / Н.А. Спиров. – М., 1950. – 284с.
133151
  Федоренко А. Акциз з "обігу цінних паперів" // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 91-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
133152
  Балакін Р.Л. Акцизне оподаткування тютюнових виробів у державах - членах Європейського Союзу та в Україні : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 96-110 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
133153
  Карпенко С.П. Акцизне оподаткування у системі стимулювання споживчого та інвестиційного попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 103-108. – ISSN 2306-6806
133154
   Акцизний збір. – Київ : Вісник податкової служби України, 1997. – 120с.
133155
  Вільховий Ю. Акцизний збір. Запитання - відповіді // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 38. – С.24-44
133156
   Акцизные уставы. (1862-1876 г.) : Первое самое полное и дешевое издание : [С прил.]. – Москва : Изд. С.И. Соколова ; Тип. И.И. Родзевича, 1836. – LV, 419, 312 с.


  Соколов, Семен Иванович (-1905)
133157
  Таганов Д.Н. Акции и биржа: как приумножить, а не потерять ваши деньги. / Д.Н. Таганов. – М,, 1991. – 76с.
133158
  Красько И.Е. Акции и векселя в экономическом обороте Украины : Учебно-справочное пособие / И.Е. Красько, В.П. Жушман, Н.В. Гагин. – Харків : Эспада, 1999. – 280с. – ISBN 966-95580-4-2
133159
   Акции, облигации и другие ценные бумаги. – Москва : Община, 1991. – 47с.
133160
  Падучева Е.В. Акциональная классификация глаголов и семантика союза пока // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 7-25. – ISSN 0373-658Х
133161
  Горбова Е.В. Акциональная характеристика испанских глаголов, частотно реализуемых в перфективно-имперфективных формах // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 50-71. – ISSN 0373-658Х
133162
  Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества / Александр Осиновский; Консалтинговая группа "Квалитет". – СПб. : Издательство ДНК, 2003. – 352с. – (Корпоративный консалтинг). – ISBN 5-901562-23-2
133163
  Мухачева В.В. Акционерное общество - залог успеха / В.В. Мухачева. – М., 1992. – 80с.
133164
  Берзон И.С. Акционерное общество : Капитал.правовая база, управление / И.С. Берзон, А.П. Новалев. – Москва, 1995. – 155 с.
133165
  Корецкий В.М. Акционерное общество или товарищество с органиченной ответственностью? // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 50-56. – ISBN 5-12-001050-4
133166
  Функ Я.И. Акционерное общество: история и теория : Диалектика свободы / Я.И. Функ, В.А. Михальченко, В.В. Хвалей. – Минск : Амалфея, 1999. – 608с. – ISBN 985-441-031-5
133167
  Лаптев В.В. Акционерное право / В.В. Лаптев; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Контракт, 1999. – 254с. – ISBN 5-900785-30-0; 5-86225-993-7
133168
  Шепелев Л.Е. Акционерное учредительство и формирования финансово-капиталистических отношений в России (Ист. стат. сисслед.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шепелев Л. Е. ; Ин-т ист. АН СССР, Лен. отд. – Ленинград, 1962. – 20 с.
133169
  Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России / Л.Е. Шепелев. – Л, 1973. – 347с.
133170
  Корнеев Д.В. Акционерные общества - основная форма предпринимательской деятельности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 78-89. – Библиогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1684-2626
133171
  Могилевский С.Д. Акционерные общества / С.Д. Могилевский. – Москва : Дело, 1998. – 536с. – ISBN 5-7749-0106-8
133172
  Бертгольдт Г.В. Акционерные общества и товарищества на паях (2139-2198 ст. 1 ч. 10 т.) : по решениям гражданского кассационного департамента правительствующего сената. С приложением предметного указателя к статьям закона и сенатским разъяснениям / составил Г.В. Бертгольдт, присяжный поверенный. – изд. 2-е (испр. и доп., неофиц.) : изд. Е.А. Кузест. – Москва : Т-во типо-литогр. И.М. Машистова, 1904. – 187 с.
133173
   Акционерные общества и ценные бумаги. – М, 1990. – 63с.
133174
  Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. / М.А. Гольцберг. – К., 1992. – 95с.
133175
  Горфинкель В.Я. Акционерные формы хозяйствования / В.Я. Горфинкель // Город и село: взаимность интересов / Д.З. Коровяковский. – Москва : Знание, 1991. – С. 41-64. – (Подписная научно-популярная серия "Практика хозяйствования и управления"). – ISBN 5-07-002189-3
133176
  Колесник В.В. Акционерный рынок в Украине / В.В. Колесник. – Киев
1. – 1993. – 60 с.
133177
  Колесник В В. Акционерный рынок в Украине / В В. Колесник, . – Киев
3. – 1993. – 72 с.
133178
  Колесник В.В. Акционерный рынок в Украине. / В.В. Колесник. – К.
2. – 1993. – 30 с.
133179
  Колесник В В. Акционерный рынок в Украине. / В В. Колесник, . – К.
4. – 1993. – 24 с.
133180
  Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861-1917) / Ю.А. Буранов. – М., 1982. – 261с.
133181
  Сосинский С.Б. Акция "Аргонавт" / С.Б. Сосинский. – Москва, 1970. – 127с.
133182
  Трайков Б. Акция К-8 / Б. Трайков. – М, 1960. – 120с.
133183
  Колесников Л.П. Акция устрашения. / Л.П. Колесников. – М., 1989. – 262с.
133184
  Рубан О.І. Акції підприємств як особлива форма прояву акціонерного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 74-78.
133185
  Кравчук В. Акції як портфельна інвестиція // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 17-22
133186
  Загородній А.Г. Акції. Акціонерні товариства : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – Київ : Кондор, 2007. – 84с. – ISBN 966-351-163-Х
133187
  Калько М. Акціональне партнерство як визнчальна риса видової поведінки аспектуального класу активів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 38-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 46-47; 24 поз. – ISSN 0320-3077
133188
  Потапенко В. Акціонер захищає свої права ... не в суді // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.31-34
133189
  Бірюков О.М. Акціонери у справах про банкрутство: теорія і сучасна практика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-131.
133190
  Бутенко Н.В. Акціонери як специфічна категорія споживачів акціонерного товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено маркетингові характеристики акціонерів як специфічної категорії споживачів акціонерного товариства та з"ясовано особливості споживацької поведінки акціонерів, породжених природою організаційних формувань корпоративного типу. In ...
133191
  Бицюра Ю.Р. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 28 назв
133192
  Бицюра Ю.В. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 240 л. – Додатки: л. 215-240. – Бібліогр.: л. 195-214
133193
  Тарасенко О.С. Акціонерна і корпоративна власність: спільне і особливе // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 15-20.
133194
  Бережок С.І. Акціонерна угода // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 350-358. – ISBN 978-966-301-172-1
133195
  Поліщук М. Акціонерна угода як засіб розв"язання конфлікту інтересів у товаристві (на прикладі США) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 260-262. – ISBN 978-617-7069-14-9
133196
  Вінник О.М. Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання / О. Вінник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового регулювання акціонерної форми державно-приватного партнерства в Україні, використанню в її рамках угод акціонерів, а також шляхам вдосконалення правового регулювання відносин такого партнерства. Статья посвящена ...
133197
  Вінник О.М. Акціонерне право : Навчальний посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; КНУ ім.Т.Шевченка; За ред. проф. Щербина В.С. – Київ : Атіка, 2000. – 544с. – ISBN 966-7714-27-6
133198
  Луць В.В. Акціонерне право : навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / В.В. Луць, Р.Б. Сивий, О.С. Яворська; за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – Київ : ІнЮре, 2004. – 256с. – ISBN 966-313-208-6
133199
   Акціонерне товариство Київпроект.1937-1997 : Сторінки історі. – Київ, 1997. – 50с.
133200
   Акціонерне товариство Київпроект: Сторінки історії 1937-1997 рр.. – Київ, 1997. – 50 с.
133201
  Жилінська О.І. Акціонерне товариство як пріоритетна організаційно-правова форма інноваційних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 57-62. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
133202
  Кобзиста О.О. Акціонерний капітал у перехідній економіці: особливості формування та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто становлення корпоративного сектора та формування акціонерного капіталу в трансформаційній економіці. Виявлено протиріччя акціонерної власності та проаналізовано чинники формування корпоративних відносин у перехідний період.
133203
  Головко Л.О. Акціонерний капітал України: системний аналіз // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 31-33. – ISBN 978-966-188-219-4
133204
  Лупенко Ю. Акціонерний сектор вітчизняної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 2-46 : Рис. 1. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
133205
  Кириченко В.Є. Акціонерні земельні банки Російської імперії: досвід регулювання організційно-правової форми // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 19-29. – ISSN 2224-9281
133206
  Богачов С. Акціонерні промислові підприємства: перші результати діяльності // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.109-115. – ISSN 1562-0905
133207
   Акціонерні товариства : Залучення інвестицій. – Київ, 1997. – 414с. – ISBN 966-7258-01-7
133208
   Акціонерні товариства. Організація та діяльність. – Київ, 1997. – 342с. – ISBN 966-7258-00-9
133209
  Голоядова Т.О. Акціонерні товариства: організаційно-правові аспекти та управління персоналом / Т.О. Голоядова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 163-183. – ISBN 966-318-142-7
133210
  Собчук О. Акціонерні товариства: правовий статус і тенденції розвитку // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.24-25
133211
  Білик О.А. Акціонерні товариства: сутність, становлення та проблеми розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 112-117
133212
  Спасибо-Фатєєва Акціонерні угоди // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 182-190. – ISSN 0132-1331
133213
  Вінник О.М. Акціонерні угоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 5 (89). – С. 20-38
133214
  Штим Т.Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Штим Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 242 л. – Бібліогр.: л. 212-242
133215
  Штим Т.Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Штим Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
133216
  Єфименко А. Акціонерні угоди: панацея чи скринька Пандори? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 23-27.
133217
  Стороженко О. Акціонування, гроші та монетарне регулювання : теорія і практика / О. Стороженко, О. Рябченко, В. Орлова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 63
133218
   Акція "Барвінок" на Тарасовій горі // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  Працівники Канівського природного заповідника та Шевченківського національного заповідника співпрацюють постійно в різних напрямках діяльності. Цього разу за ініціативою старшого наукового співробітника Канівського природного заповідника В.Л. Шевчика ...
133219
  Дашкевич Я. Акція "Вісла" - важкі питання // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 16-24. – ISSN 0206-8001
133220
  Григоренко О.П. Акція "Вісла" в історичній долі етнічних українців Польщі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1. – С. 9-10
133221
  Тимченко А. Акція "Вісла" в новітній зарубіжній і українській історіографії: дискусійні аспекти // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (49), вересень-грудень. – С. 113-120
133222
  Малка А. Акція "Вісла" в сучасній зарубіжній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Авторка на основі нововиявленних історичних джерел розкриває основні аспекти "Акції "Вісла" в сучасній зарубіжній історіографії. Based on new historical sources the author has studied the main aspects of "Action "Vistula" in modern foreign ...
133223
  Шульгінова Т. Акція "Вісла" і сучасні українсько-польські відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
133224
  Степаненко І. Акція "Ніч у бібліотеці" - свято для всіх // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 17-19
133225
  Куртяк Є.Г. Акція "Шталаг-325" : повість / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1988. – 192 с.
133226
  Савастєєв А. Акція до дня закоханих "Давай одружимось" // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Компанія "Love&Luxury" вирішила провести акцію до Дня Св. Валентина "Marry me if you dare " - розповісти про реальні відверті серйозні наміри.
133227
  Али-Заде Акчагыл Туркменистана / Али-Заде. – Москва
1. – 1961. – 300с.
133228
  Али-Заде Акчагыл Туркменистана / Али-Заде. – Москва
2. – 1967. – 408с.
133229
  Жидовинов Н.Я. Акчагыльские и апшеронские моллюски Прикаспия, Саратовского и Куйбышевского Заволжья и Оренбургского Приуралья / Н.Я. Жидовинов, З.Н. Федкович; Под. ред. Курлаева В.И. – Саратов : Саратовский университет, 1972. – 146с.
133230
  Жидовинов Н.Я. Акчагыльские и апшеронские моллюски Прикаспия, Саратовского и Куйбышевского Заволжья и Оренбургского Приуралья / Н.Я. Жидовинов, З.Н. Федкович; Под ред. В.И. Курлаева. – Саратов : Саратовский университет, 1972. – 146с.
133231
  Колесников В.П. Акчагыльские и апшеронские моллюски. / В.П. Колесников. – Москва; Ленинград, 1950. – 1-259с.
133232
  Алиев А.И. Акчагыльские отложения восточной части Курильской впадины и перспективы их нефтогазоносности : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Алиев А. И.; Ком. высш. и сред. спец. образ. СМ АзССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1963. – 21л.
133233
  Али-Заде Акчагыльские представители рода dreissensia / Али-Заде. – Баку : Азербайджанское госиздательство, 1961. – 66с.
133234
  Ализаде К.А. Акчагыльский ярус Азербайджана / К.А. Ализаде. – Баку, 1954. – 344с.
133235
  Ализаде К.А. Акчагыльский ярус Азербайджана / К.А. Ализаде. – Баку, 1954. – 344с.
133236
  Вадецкий Б.А. Акын Терези / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1956. – 302с.
133237
  Вадецкий Б.А. Акын Терези / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1961. – 302с.
133238
  Исмаилов Есмагамбет Акыны. / Исмаилов Есмагамбет. – Алма-Ата, 1957. – 340с.
133239
  Исмаилов Е. Акыны. : Автореф... доктор. филолог.наук: / Исмаилов Е.; АН КазССР. Ин-тут языка и лит. – Алма-Ата, 1957. – 28л.
133240
   Ал-Бустан. По синайской рукописи Х века.. – Тбилиси, 1965. – 151с.
133241
  Киладзе Н.В. Ал-Газали и его "Тахафут ал-Фаласифа" : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Киладзе Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
133242
  Новак Т.Ф. АЛ : [спогади колишнього керівника ровенського підпілля про діяльність на території окупованої Польщі] / Т.Ф. Новак; [літ. запис А. Стася ; передмова В.А. Бегми]. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1962. – 222 с.
133243
  Кантемир Димитрие Ал ароникулуи романо-молдо-влахилор. / Кантемир Димитрие
2. – 1836. – с.
133244
  Литвинов В.М. Ал. Алтаев / В.М. Литвинов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1961. – 80с.
133245
  Литвинов В.М. Ал. Алтаев / В.М. Литвинов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 158с.
133246
  Тамразян Г. Ал. Ширванзаде. Критико-биографич. очерк. / Г. Тамразян. – Ереван, 1958. – 99 с.
133247
  Керролл Л. Алiса в Дивокраї = Alice"s Adventures in Wonderland / Льюїс Керролл ; намалювала Є. Гапчинська ; [пер. з англ. В.Г. Наріжної ; худож.-оформ. С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2008. – 136, [8] с. : іл. – (Серія "Дитячий світ"). – ISBN 978-966-03-4098-5
133248
  Маликов К. Ала-Тоо - моя отчизна : избранные стихотворения и поэмы / К. Маликов. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 191 с.
133249
  Филимонов Л.А. Ала кийиз / Л.А. Филимонов. – М, 1974. – 239с.
133250
  Матханова Н.А. Алаир: Повести. / Н.А. Матханова. – М., 1981. – 208с.
133251
  Нирала С.Т. Алака. / С.Т. Нирала. – М., 1960. – 279с.
133252
  Николваев Р.В. Алакет и рода Быка / Р.В. Николваев. – Новосибирск, 1989. – 221с.
133253
  Николваев Р.В. Алакет и рода Быка / Р.В. Николваев. – Кемерово, 1991. – 206с.
133254
  Данилова Г.М. Аламаннское и баварское общество УШ и начала IX в. / Г.М. Данилова. – Петрозаводск, 1969. – 296 с.
133255
  Дигнага Аламбана-Парикша (исследование опоры [познания]) и вритти (комментарий) / пер. с санскрита В. Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 146-150. – ISSN 0042-8744
133256
   Аламжи Мерген. – Москва-Ленинград, 1936. – 269с.
133257
   Аламжи Мерген.. – Илл, 1959. – 290с.
133258
  Лакербай М.А. Аламыс / М.А. Лакербай. – М., 1961. – 227с.
133259
  Палкин Э.М. Алан / Э.М. Палкин. – М, 1983. – 304с.
133260
  Хубиев М. Алан из Крачая : короткие повести и рассказы / М. Хубиев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 49 с.
133261
  Разнатовская Юлия Андреевна Алан Маршалл : Библиогр. указ. / Разнатовская Юлия Андреевна. – Москва : Книга, 1983. – 46с.
133262
  Дерябин Юрий Аландские острова: особая автономия потомков викингов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 124-131. – ISSN 0201-7083
133263
  Фейгина С.А. Аландский конгресс / С.А. Фейгина. – М, 1959. – 547с.
133264
  Кондратик Л.Й. Аландський Павло Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 4. – ISBN 5776391970
133265
  Дмітрієв В.С. Аландський Павло Іванович / В.С. Дмітрієв, К.В. Петриченко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 149. – ISBN 96966-8060-04-0
133266
   Аландський Павло Іванович (29.VI.1844-29.Х.1883) // Київський некрополь / Л.А. Проценко. – К., 1994. – С. 124
133267
  Гудзевата Марина Аландські о-ви. Зелене на синьому // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 88-93 : фото
133268
  Бубенок О.Б. Алани-аси на службі у монголов (ХІІІ - ХІV століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-69. – (Східні мови та літератури ; Вип. 2)


  На прикладі структури монгольського війська розглядаються алано-монгольські стосунки ХІІІ - ХІVст., які відзначалися багатомовністю та складністю. Головна ідея - на прикладі аланів-асів ми бачимо, що структура монгольського війська складалася з ...
133269
  Бубенок О.Б. Алани і мадяри в Лебедії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1608-0599
133270
  Бубенюк О.Б. Алани й аси під владою тюркютів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-19. – ISSN 1608-0599


  У другій пол. VI - першій пол. VIII ст. у степовій Євразії почали існувати каганати давніх тюрок - тюркюти
133271
  Тищенко К.М. Алани на Сіверщині: ходуня, вовна, олтар // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 76-80. – ISSN 2218-4805


  Стаття продовжує тему дослідження "Історичний контекст Обести: від Ємадикина до Коцупіївки" у попередньому номері збірника. Якісно нового виміру надали проблемі обставини контактів аланських кочовиків IV - VI ст. з Далмацією і Римом. Найвірогідніше, ...
133272
  Шатилов В.Р. Аланин-, глютамат- и малатдегидрогеназы хлореллы. : Автореф... Канд.биол.наук: 0.93 / Шатилов В.Р.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1969. – 28л.
133273
  Кузнецов В.А. Алания в 10-13 веках : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.575 / Кузнецов В.А. ; Ин-т археологии АН СССР. – Москва, 1970. – 51 с. – Бібліогр.:с.49-51
133274
  Кузнецов В.А. Алания в Х-ХІІІ в. / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1971. – 247с.
133275
  Бубенок О.Б. Алано-огузькі контакти у степах Східної Європи у післяхозарський період ( кінець Х - початок ХІІ ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-82. – ISSN 1608-0599
133276
  Бубенок О.Б. Аланознавчі студії Ю.А. Кулаковського в історіографічних дослідженнях Л.В. Матвєєвої // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 25-37. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Юліан Андрійович Кулаковський - професор Університету Св. Володимира, увійшов в історію вітчизняної науки як класичний історик і філолог.
133277
  Кузнецов В.А. Аланские племена Северного Кавказа / Кузнецов В.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – № 106 : Аланские племена Северного Кавказа / Кузнецов В.А. – С. 1-138
133278
  Тищенко К.М. Аланські й слов"янські топоніми в Італії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 157-165. – ISSN 2075-437X


  У статті окреслено топонімічний слід в Італії "конгломерату степових племен за участю слов"ян" (концепт О. Пріцака), що може бути відображенням історичних подій раннього середньовіччя. В статье описан топонимический след в Італии "конгломерата ...
133279
  Бубенок О.Б. Аланські купці на Великому Шовковому шляху // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-114. – ISSN 1608-0599
133280
  Гаглоев Ю.С. Аланы и вопросы этногенеза осетин : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гаглоев Ю.С. ; АН ГрузССР , Ин-т истории. – Тбилиси, 1964. – 31 c.
133281
  Кулаковский Ю.А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей / проф. Ю. Кулаковский. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – [2], IV, 73 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, 1899, кн. 13, № 8. – Библиогр. в подстроч. примеч.
133282
  Терехов В.А. Алаптивные автоматические системы / В.А. Терехов. – Л., 1976. – 90с.
133283
  Кузнецов А.М. Алармизм "коренного американеца" С. Хантингтона и некоторые проблемы американской нации // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 83-98. – ISSN 0321-2068
133284
  Малакшинов П.И. Аларь-гол / П.И. Малакшинов. – М., 1979. – 269с.
133285
  Чернов А.А. Алашаньский хребет / А.А. Чернов. – 29с.
133286
  Корсун Н.Г. Алашкертская и Хамаданская операции на Кавказском фронте мировой войны в 1915 году / Н.Г. Корсун. – М., 1940. – 200с.
133287
  Готорн Н. Алая буква / Н. Готорн. – Москва : Художественная литература, 1957. – 246с.
133288
  Готорн Н. Алая буква / Н. Готорн. – М, 1990. – 677с.
133289
  Готорн Н. Алая буква : Роман / Н. Готорн; Пер. с англ. Н.Емельянниковой, Э.Линецкой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 320с. – ISBN 5-352-00002-8
133290
  Готорн Н. Алая буква : роман / Натаниель Готорн ; [пер. с англ. : Н. Емельянниковой, Э. Линецкой ; ред. Т. Шушлебина]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 315, [5] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02274-4


  "Алая буква" - наиболее известный роман Натаниела Готорна. Он повествует о судьбе Тестер Прин, оказавшейся у позорного столба с незаконнорожденной дочуркой на руках. Среди свидетелей публичного унижения - муж Тестер и ее соблазнитель, отец малышки. Их ...
133291
  Филипенко В. Алая гвоздика / В. Филипенко. – Черкесск, 1969. – 120с.
133292
  Плашевский Ю.П. Алая завязь / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1983. – 168с.
133293
  Бароха П. Алая заря / П. Бароха. – М., 1964. – 256с.
133294
  Юхнин В.В. Алая лента : роман / В.В. Юхнин. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1968. – 439 с.
133295
  Юхнин В.В. Алая лента : роман / В.В. Юхнин. – Москва, 1974. – 463 с.
133296
  Роговой М.И. Алая лента. / М.И. Роговой. – Алма-Ата, 1961. – 131с.
133297
  Свет Я.М. Алая линия. / Я.М. Свет. – М., 1969. – 160с.
133298
  Черепанов С.И. Алая радуга. / С.И. Черепанов. – Челябинск, 1962. – 226с.
133299
  Дьячков А. Алая россыпь : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 78-86. – ISSN 0131-2332
133300
  Василаке В. Алба, отчинка моя : повести, роман / В. Василаке; пер. с молд. – Москва : Известия, 1987. – 479 с.
133301
  Кунгуров Г.Ф. Албазинская крепость / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1959. – 252с.
133302
  Тромпчиньски В. Албаниja и Македониjа : земjа и луге / Влогимjеж Тромпчиньски ; ред. К. Тодороска ; прев. Н. Jордановски. – Скопjе : МЕНОРА, 2005. – 200, [ 3 ] с. – Библиогр.: с.194-195. – ISBN 9989-170-04-5
133303
  Балевски М. Албаниjа денес : 1990-1997 Современи демократски преобразби,реформи и контроверзи / М. Балевски. – Скопjе : Матица Македонска, 1998. – 474с. – ISBN 9989-48-018-4
133304
  Акопян А.А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках / А.А. Акопян. – Ереван, 1987. – 302с.
133305
  Шатилов А. Албания / А. Шатилов. – М., 1946. – 22с.
133306
  Цветкова Р. Албания в българската литература : Анотирана библиогр. / Р. Цветкова. – София, 1979. – 134с.
133307
   Албания за 15 лет. Экономика и культура. – Москва, 1959
133308
  Арш Г.А. Албания и Эпир в конце XVIII - начале ХІХ в. / Г.А. Арш. – Москва, 1963. – 368с.
133309
  Манчха П.И. Албания на пути к социализму. / П.И. Манчха. – М., 1955. – 72с.
133310
  Стрельников Р.В. Албания станет цветущим садом / Р.В. Стрельников. – М., 1959. – 95с.
133311
  Луи Г. Албания. Физико-географ. обзор / Г. Луи. – М., 1948. – 191с.
133312
  Миткевич Г.Н. Албания: по пути перемен. / Г.Н. Миткевич. – М., 1991. – 63с.
133313
  Кокоманин А.Б. Албания: трудные шаги развития // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 42-52. – ISSN 0201-7083
133314
  Силаев Е.Д. Албания: Экономико-географическая характеристика / Е.Д. Силаев. – М., 1953. – 176с.
133315
  Попов П.М. Албанія в російській та українській літературах XV-XX ст. / П.М. Попов. – К., 1959. – 336с.
133316
   Албанія. Країна, що відкривається // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 70-75 : фото
133317
  Крук О. Албанія. Нова любов на Середземному морі / Олег Крук ; [фото Ігоря Захаренка та Олега Крука]. – Київ : [б. в.], 2015. – 74 с. : фот.
133318
  Кресіна І. Албано-македонський міжетнічний конфлікт у Македонії: передумови, суть та геополітичний контекст / І. Кресіна, К. Вітман // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 172-180. – ISBN 978-966-02-4324-8
133319
   Албанская классическая поэзия. – М, 1981. – 159с.
133320
  Десницкая А.В. Албанская литература и албанский язык / А.В. Десницкая. – Л, 1987. – 292с.
133321
  Иванов Н. Албанская народная Армия. / Н. Иванов. – М., 1959. – 93с.
133322
   Албанская новелла XIX - XX веков. – Л, 1983. – 303с.
133323
   Албанская партия труда : материалы III съезда Албанской партии труда (25 мая - 3 июня 1956 года). – Москва : Госполитиздат, 1957. – 430 с.
133324
   Албанская поэзия. – М, 1954. – 336с.
133325
   Албанские народные сказки. – М, 1989. – 317с.
133326
   Албанские поэмы. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 78 с.
133327
  Ходжа Э. Албанский народ - за мир и социализм / Э. Ходжа. – М., 1956. – 164с.
133328
   Албанский узел. – М-Л, 1925. – 184с.
133329
   Албанский фактор кризиса на Балканах : сб. науч. тр. – Москва : ИНИОН РАН, 2004. – 192 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы глобальной и региональной безопасности"). – ISBN 5-248-00139-0
133330
  Эйнтрей Г.И. Албанский язык / Г.И. Эйнтрей. – Л, 1982. – 191с.
133331
  Десницкая А.В. Албанский язык и его диалекты / А.В. Десницкая. – Л, 1968. – 380с.
133332
   Албанські оповідання. – Київ, 1954. – 156с.
133333
  Ткачик О. Албансько-сербське протистояння в Косово (1990 - 1999 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 95-102


  У статті досліджується албансько-сербське протистояння в сербському автономному краї Косово в 1990 – 1999 рр. В статье исследуется албано-сербское противостояние в сербском автономном крае Косово в 1990 – 1999 гг. The article deals with the ...
133334
  Милосавлевски С. Албанците во Република Македониjа : 1945-1995 : легислатива, политичка документациjа, статистика / Славко Милосавлевски, Мирче Томовски. – Скопjе : Студентски збор, 1997. – 439 c. : іл. – ISBN 9989-45-098-6
133335
  Кадышев С.П. Албынжи / С.П. Кадышев. – Новосибирск, 1951. – 119с.
133336
   Албынжи. Хакасское героическое сказание / Кадышев С.П. – Абакан, 1951. – 112с.
133337
  Гозак А.П. Алвар Аалто / А.П. Гозак. – Москва, 1976. – 175 с.
133338
  Горбатова Ю.В. Алвин Плантинга о космологическом доказательстве бытия Бога святого Фомы Аквинского. Критический обзор некоторых аспектов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0042-8744
133339
  Лисков А.С. Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
133340
   Алгамс ДОС ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1977. – 112 с.
133341
   Алгамс ЭВМ "Минск-32". – Москва : Статистика, 1976. – 144 с.
133342
  Горобець Ірина Алгарве. Стандарти Заходу : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 84-88 : Фото, карта
133343
  Михайленко В.М. Алгебpа та геометpiя для економiстiв : Hавчальний посiбник для студ.економ.спец.вищиих навч.закладів / В.М. Михайленко, Н.Д. Федоренко; Укра нсько-фінський ін-т менеджмменту та бізнесу. – 2-ге видання. – Київ, 1998. – 103с. – ISBN 9669530180
133344
  Кушнир И.А. Алгебpа? Это пpосто! : Учеб. пособ. для уч. 7 кл.: Пpедупpеждение ошибок и пpоникновение в суть / И.А. Кушнир, Л.П. Финкельштейн. – Киев : Факт, 1997. – 118с. – ISBN 9667274012
133345
  Бертран Ж. Алгебра / Пересмотр. Ж. Бертраном и Г. Гарсе; Пер. без изм. с посл. франц. изд. М.В. Пирожкова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч.2. – 1901. – 355с.
133346
  Мірлес О. Алгебра / О. Мірлес. – Харків ; Київ, 1930. – 200 с.
133347
  Киселев А.П. Алгебра : Учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и средней школы / А.П. Киселев. – Москва
Ч. 1. – 1937. – 112 с.
133348
  Киселев А.П. Алгебра : Учебник для 6-го и 7-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 21-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 112 с.
133349
   Алгебра. – Київ, 1951
133350
  Фаддеев Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддеев. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 228 с.
133351
  Фаддеев Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддеев. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 228 с.
133352
  Фаддєєв Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддєєв. – Київ, 1953. – 220 с.
133353
  Фаддеев Д.К. Алгебра / Д.К. Фаддеев. – Ленинград, 1954. – 228 с.
133354
  Барсуков А.Н. Алгебра / А.Н. Барсуков. – Москва
Ч. 1. – 1956. – 160 с.
133355
  Барсуков А.Н. Алгебра / А.Н. Барсуков. – Москва
Ч. 2. – 1957. – 327 с.
133356
  Барсуков О.М. Алгебра / О.М. Барсуков. – Вид. 9-е. – Київ, 1964. – 276 с.
133357
  Туманов С.И. Алгебра : 6-8 класс заочной школы / С.И. Туманов. – Москва, 1965. – 367 с.
133358
  Ленг С. Алгебра / С. Ленг. – Москва : Мир, 1968. – 564 с.
133359
  Клюквин М.Ф. Алгебра / М.Ф. Клюквин. – Москва, 1969. – 431 с.
133360
  Барсуков О.М. Алгебра / О.М. Барсуков. – Изд.15-е. – Киев, 1970. – 280 с.
133361
  Абрамович М.И. Алгебра / М.И. Абрамович, М.Т. Стародубцев. – Ленинград, 1970. – 363 с.
133362
  Макаричев Ю.М. Алгебра / Ю.М. Макаричев. – Киев, 1972. – 248 с.
133363
   Алгебра. – 2-ге, перероблене. – Киев, 1973. – 238 с.
133364
  Макаричев Ю.М. Алгебра / Ю.М. Макаричев. – 3-е вид. – Київ, 1974. – 248 с.
133365
   Алгебра : Учебник для 8-го кл. сред. школы. – Изд. 4-е. – Киев, 1976. – 294 с.
133366
  Ван Алгебра / Ван, Варден Б.Л. дер. – Москва : Наука, 1976. – 648 с.
133367
  Фейс К. Алгебра / К. Фейс. – Москва
Ч. 1. – 1977. – 688 с.
133368
  Глушков В.М. Алгебра / В.М. Глушков. – Киев, 1978. – 319 с.
133369
  Ван Алгебра / Ван, Варден Б. дер; Пер. с нем.А.А. Бельского; Под ред. Ю.И. Мерзлякова. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1979. – 623 с.
133370
   Алгебра. – 3-е. – Москва, 1980. – 239 с.
133371
  Шмелькин А.Л. Алгебра : Метод. указ. для студ.-заочн. математич. фак. гос. ун-тов / А.Л. Шмелькин; МВиССО СССР, Моск. гос. ун-т. – Москва : Изд-вл Моск. унта, 1981. – 92с.
133372
   Алгебра. – Москва, 1982. – 163 с.
133373
   Алгебра. – 5-те. – Киев, 1983. – 240 с.
133374
  Фаддеев Д.К. Алгебра : 6-8 класс / Д.К. Фаддеев. – Москва, 1983. – 272 с.
133375
  Макаричев Ю.М. Алгебра / Ю.М. Макаричев. – 2-е вид. – Київ, 1984. – 206 с.
133376
  Никольский С.М. Алгебра / С.М. Никольский, М.К. Потапов. – Москва, 1984. – 288 с.
133377
  Никольский Алгебра / Никольский, М.К. Потапов. – Москва, 1984. – 286 с.
133378
  Никольский С.М. Алгебра / С.М. Никольский. – Москва, 1985. – 224 с.
133379
   Алгебра. – 8-е. – Москва, 1985. – 223 с.
133380
  Шмелькин А.Л. Алгебра / А.Л. Шмелькин. – Изд. 2-е. – Москва, 1986. – 58 с.
133381
   Алгебра : Учебник для 8-го кл. сред. школы. – Москва : Просвещение, 1986. – с.
133382
   Алгебра : учебник для 8 кл. – 2-е. – Москва, 1988. – 255 с.
133383
   Алгебра. – 7-е. – Москва, 1989. – 205 с.
133384
   Алгебра : Учебник для 7-го кл. сред. школы. – 3-тє. – Москва : Просвещение, 1989. – 255 с.
133385
   Алгебра : учебник для 9 класса средней школы. – Москва : Просвещение, 1990. – 270 с.
133386
  Никольский С.М. Алгебра : пособие для самообразования / С.М. Никольский, М.К. Потапов. – изд. 2-е, перер. и допол. – Москва : Наука, 1990. – 412 с. – ISBN 5-02-014340-5
133387
   Алгебра. – 2-е. – Москва, 1991. – 239 с.
133388
   Алгебра. – Киев, 1991. – 287 с.
133389
   Алгебра. – Москва, 1991. – 238 с.
133390
   Алгебра. – 2-е. – Москва, 1991. – 238 с.
133391
   Алгебра. – 2-ге. – Киев, 1992. – 285 с.
133392
   Алгебра. – 2-е. – Москва, 1992. – 271 с.
133393
   Алгебра : Учебник для 9-го кл. – Москва : Просвещение, 1992. – 220 с.
133394
   Алгебра. – 2-ге. – Киев, 1994. – 288 с.
133395
  Коваленко В.Г. Алгебра : Експерементальний навч. посібн. для 9 кл. шк. з поглиблиним вивченням матем. і спеціалізованих шк. ф / В.Г. Коваленко, Кривошеїв Вячеслав Якович, Старосельцева Ольга Володимирівна. – 3-тї вид-ня. – Киев : Освіта, 1998. – 288с. – ISBN 9660400020
133396
  Ван Алгебра : Определения, теоремы, формулы / Ван, Варден Б.Л. дер. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 624с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0552-9
133397
  Земляков А.Н. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи : учебное пособие / А.Н. Земляков. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 319с. – (Элективный курс. Математика). – ISBN 5-94774-134-2
133398
  Бондаренко В. Алгебра Ауслендера для пар ідемпотентних матриц с сендвіч-співвідношеннями / В. Бондаренко, О. Зубарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Описано алгебру Ауслендера для задачі про класифікацію пар ідемпотентних матриць A, B із співвідношеннями ABA=0, BAB=0. Описана алгебра Ауслендера для задачи о классификации пар идемпотентных матриц A, B с соотношениями ABA=0, BAB=0. We describe the ...
133399
  Нікітченко М.С. Алгебра багатозначних еквітонних предикатів / М.С. Нікітченко, С.І. Мілько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 286-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується клас еквітонних предикатів, заданих на довільній передупорядкованій множині, областю значень для яких є деяка повна решітка з інволюцією. Будується алгебра таких предикатів та визначається система її твірних. Ключові слова: ...
133400
  Шелест В.П. Алгебра барионных токов в модели свободных эффективных кварков / В.П. Шелест. – К., 1968. – 19с.
133401
  Бурдон Алгебра Бурдона / Бурдон; Перю Ф. Мена, принятый в руководство для препод в Ин-те корпуса путей сообщения и в горном институте. – 5 изд., сверенное с 8-м франц. изданием. – Санктпетербург : Тип. Военно-Учебных завед., 1844. – 278с.
133402
   Алгебра в 6-8 классах. – Москва, 1988. – 384 с.
133403
   Алгебра в 7 класі. – Київ, 1974. – 245 с.
133404
   Алгебра в 8 классе. – Москва, 1979. – 239 с.
133405
  Кушнір Ісаак Алгебра від опанування до захоплення : Посібник для учнів 7 - 9 класів / Кушнір Ісаак, Фінкельштейн Леонід. – Київ : Факт, 2002. – 448 с. – ISBN 966-664-057-0
133406
  Тростников В.Н. Алгебра гармонии / В.Н. Тростников. – Москва, 1968. – 80с.
133407
  Кривой С.Л. Алгебра графов и некоторые ее приложения // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (13). – С. 5-14. – ISSN 2306-6512
133408
  Лісняк В.С. Алгебра диференціювань у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються рухомі та нерухомі тензорні поля, пов"язані з рухом суцільного середовища. Введено диференціальні конструкції - зведена трансляційна похідна, квазілокальна похідна, квазітрансляційна похідна, псевдорух та хронічна похідна, у певному ...
133409
  Бертран Ж. Алгебра для гимназий и реальных училищ / Ж. Бертран. – 2 изд., изд. И.И. Билибина. – С.-Петебург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 671с.
133410
  Билибин Н. Алгебра для гимназий и реальных училищ / Сост. по Бертрану и другим Н. Билибин. – 3 изд., изд. И.И.Билибина. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – 574с.
133411
  Львов В.А. Алгебра для майбутніх фізиків / В.А. Львов. – Київ
Ч. 2. – 1997. – 49 с.
133412
  Фаддеев Д.К. Алгебра для самообразования / Д.К. Фаддеев. – Москва, 1960. – 592 с.
133413
  Фаддеев Д.К. Алгебра для самообразования / Д.К. Фаддеев. – Москва, 1966. – 528 с.
133414
  Придатченко Ю.В. Алгебра для фізиків: вектори і координати : Навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 105с.
133415
  Придатченко Ю.В. Алгебра для фізиків: метод координат у лінійній алгебрі : Навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 87с. – ISBN 966-594-451-7
133416
  Лефор Г. Алгебра и анализ / Г. Лефор. – Москва, 1973. – 462 с.
133417
   Алгебра и анализ. – Санкт-Петербург, 1989-. – ISSN 0234-0852
Т. 7, № 6. – 1995
133418
  Потапов М.К. Алгебра и анализ элементарных функций / М.К. Потапов. – Москва, 1980. – 560 с.
133419
  Потапов М.К. Алгебра и анализ элементарных функций : Справочное пособие для поступающих в вузы / М.К. Потапов, В.В. Александров, П.И. Пасиченко. – 2-е изд. – Москва : АО"Столетие", 1996. – 560 с. – ISBN 5-7459-0058-Х
133420
  Милованов М.В. Алгебра и аналитическая геометрия / М.В. Милованов. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 302 с.
133421
   Алгебра и аналитическая геометрия : В 2- частях / Милованов М.В. – Минск
2. – 1987. – 269 с.
133422
  Барабаш Ю.Я. Алгебра и гармония / Ю.Я. Барабаш. – Москва, 1977. – 224с.
133423
  Дадаян А.А. Алгебра и геометрия / А.А. Дадаян. – Минск, 1989. – 287 с.
133424
  Зуланке Р. Алгебра и геометрия : [учеб. для вузов : в 3 т.] / Р. Зуланке, А.Л. Онищик. – Москва : МЦНМО. – ISBN 5-94057-128-X
Т. 1 : Введение. – 2004. – 405, [1] с. – Предм. указ.: с. 396-405. – Библиогр.: с. 393-395
133425
   Алгебра и дискретная математика. – Рига, 1984. – 159 с.
133426
   Алгебра и дискретная математика. – Элиста, 1985. – 139 с.
133427
   Алгебра и дискретная математика. Прикладные вопросы информатики. – Рига, 1989. – 149 с.
133428
   Алгебра и дискретная математика. Теоретические основы математического обеспечения ЭВМ. – Рига, 1986. – 156 с.
133429
  Бронштейн С.С. Алгебра и ее преподавание в семилетней школе / С.С. Бронштейн. – Москва, 1948. – 263 с.
133430
  Березин Б.И. Алгебра и математический анализ / Б.И. Березин, В.В. Тихомиров. – Москва, 1981. – 60 с.
133431
  Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ дла 11 класса / Н.Я. Виленкин. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1990. – 287 с.
133432
   Алгебра и начала анализа. – Москва
Ч. 1. – 1978. – 336 с.
133433
   Алгебра и начала анализа. – Москва
Ч. 2. – 1978. – 336 с.
133434
  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа / А.Г. Мордкович. – Москва, 1979. – 399 с.
133435
  Виленкин Н.Я. Алгебра и начала анализа / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1981. – 384 с.
133436
  Шишкин А.А. Алгебра и начала анализа / А.А. Шишкин. – Москва, 1984. – 256 с.
133437
   Алгебра и начала анализа. – 5-е. – Москва, 1985. – 335 с.
133438
   Алгебра и начала анализа. – 4-е. – Москва, 1986. – 415 с.
133439
  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа / А.Г. Мордкович. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1987. – 416 с.
133440
  Созинова Л.А. Алгебра и начала анализа / Л.А. Созинова. – Волгоград, 1987. – 107 с.
133441
   Алгебра и начала анализа. – 8-е. – Москва, 1988. – 335 с.
133442
   Алгебра и начала анализа. – М
Ч. 1. – 1988
133443
   Алгебра и начала анализа. – Москва
Ч. 2. – 1988. – 272 с.
133444
   Алгебра и начала анализа. – Москва, 1989. – 430 с.
133445
   Алгебра и начала анализа. – Москва, 1990. – 319 с.
133446
   Алгебра и начала анализа. – Изд. 2-е. – Москва, 1991. – 319 с.
133447
  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа / М.И. Башмаков. – Москва, 1991. – 350 с.
133448
  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа / М.И. Башмаков. – Изд. 2-е. – Москва, 1992. – 350 с.
133449
   Алгебра и начала анализа. – Москва, 1992. – 253 с.
133450
   Алгебра и начала анализа. – 3-е. – Москва, 1993. – 320 с.
133451
  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа / М.И. Башмаков. – Изд. 3-е. – Москва, 1993. – 352 с.
133452
   Алгебра и начала анализа. – 2-е. – Москва
1. – 1993. – 254 с.
133453
  Шкиль Н.И. Алгебра и начала анализа : 10-11 кл. / Н.И. Шкиль. – Киев : Вежа, 1995. – 624 с.
133454
  Звавич Л.И. Алгебра и начала анализа : 3600 задач для школьников и поступающих в вузы / Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, М.В. Чинкина. – Москва : Дрофа, 1999. – 352 с. – (Большая библиотека "Дрофы"). – ISBN 5-7107-2102-6
133455
  Шкиль Н.И. Алгебра и начала анализа : 10-11 кл. : учебник для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений / Н.И. Шкиль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук; Н.И. Шкіль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук. – Киев : Зодиак-Эко, 2001. – 688с. – ISBN 966-7090-03-5
133456
   Алгебра и начала анализа в 10-12 классах вечерней (сменной) школы. – Москва, 1989. – 190 с.
133457
   Алгебра и начала анализа. 9-10 кл.. – 6-е. – Москва, 1986. – 334 с.
133458
   Алгебра и начала анализа. 9-10 класс. – 7-е. – Москва, 1987. – 334 с.
133459
  Мосешвили Т.И. Алгебра и начало анализа : Пособие для студ-ов - иностранцев / Т.И. Мосешвили; Тбилисский ГУ: Кафедра общей математики. – Ч. 3. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1985. – 132 с.
133460
  Епихин В.Е. Алгебра и теория пределов : учебное пособие / В.Е. Епихин. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 352с. – (Элективный курс. Математика). – ISBN 5-94774-449-X
133461
  Ляпин Е.С. Алгебра и теория чисел : Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е.С. Ляпин, А.Е. Евсеев. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Числа. – 1974. – 383 с.
133462
  Завало С.Т. Алгебра и теория чисел / С.Т. Завало. – Киев
Ч. 1. – 1977. – 397 с.
133463
  Ляпин Е.С. Алгебра и теория чисел : Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е.С. Ляпин, А.Е. Евсеев. – Москва : Просвещение
Ч.2 : Линейная алгебра и полиномы. – 1978. – 447 с.
133464
  Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел / Л.Я. Куликов. – Москва, 1979. – 559 с.
133465
  Завало С.Т. Алгебра и теория чисел / С.Т. Завало. – Киев
Ч. 2. – 1980. – 408 с.
133466
   Алгебра и теория чисел (с приложениями). – Москва : Мир, 1987. – 272 с.
133467
  Ашкинузе В.Г. Алгебра и элементарные функции / В.Г. Ашкинузе, Н.Н. Шоластер. – Москва, 1964. – 543 с.
133468
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Москва, 1964. – 478 с.
133469
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1965. – 448 с.
133470
  Маркушевич А.И. Алгебра и элементарные функции / А.И. Маркушевич. – Москва, 1968. – 503 с.
133471
  Яремчук Ф.П. Алгебра и элементарные функции / Ф.П. Яремчук, П.А. Рудченко. – Киев, 1971. – 479 с.
133472
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Изд. 6-е, испр. – Москва, 1971. – 464 с.
133473
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции / Р.А. Калнин. – Изд. 7-е (с изм.). – Москва, 1973. – 447 с.
133474
  Кочетков Е.С. Алгебра и элементарные функции : Учеб. пособие для 9 класса сред. школы / Е.С. Кочетков, Е.С. Кочеткова; Под ред. О.Н. Голови. – 9 изд. – Москва : Просвещение, 1974. – 350с.
133475
  Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции : Учебник для сред. спец. учеб. заведений / Р.А. Калнин. – 8 изд., стереотипн. – Москва : Наука, 1975. – 448с.
133476
  Яремчук Ф.П. Алгебра и элементарные функции / Ф.П. Яремчук. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1976. – 687 с.
133477
  Варшавская Л.В. Алгебра и элементарные функции : Начальный курс для студентов-иностранцев / Л.В. Варшавская, Е.А. Лазарева; МГУ: Подготовительный фак. для иностранных граждан. – Москва : Изд-во МГУ, 1978. – 224с.
133478
  Яремчук Ф.П. Алгебра и элементарные функции : справочник / Ф.П. Яремчук, П.А. Рудченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 647 с.
133479
  Лазарева Е.А. Алгебра и элементарные функции / Е.А. Лазарева, И.П. Пацей. – Москва, 1989. – 136 с.
133480
  Новоселов С.И. Алгебра и элементарные функции. Пособие для учителя / С.И. Новоселов. – Москва, 1950. – 388 с.
133481
  Новоселов С.И. Алгебра и элементарные функции. Пособие для учителя / С.И. Новоселов. – Изд. 4-е. – Москва, 1956. – 396 с.
133482
  Калнін Р.А. Алгебра і елементарні функції / Р.А. Калнін. – Київ, 1969. – 464 с.
133483
  Кочетков Є.С. Алгебра і елементарні функції / Є.С. Кочетков, К.С. Кочеткова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Навчальний посібник для учнів 9 класу середньої школи. – 1974. – 336с..
133484
  Кочетков Є.С. Алгебра і елементарні функції / Є.С. Кочетков, К.С. Кочеткова. – Київ : Радянська школа
Част. 2 : Навчальний посібник для учнів 10 класу середньої школи. – 1975. – 280с..
133485
  Новосьолов С.Й. Алгебра і елементарні функції. Підручник для педагогічних інститутів / С.Й. Новосьолов. – 2-е вид., перероб. – Київ, 1950. – 392 с.
133486
   Алгебра і початки аналізу. – Київ, 1976. – 256 с.
133487
   Алгебра і початки аналізу. – Київ
2. – 1980. – 312 с.
133488
   Алгебра і початки аналізу. – 2-ге. – Київ
1. – 1984. – 293 с.
133489
   Алгебра і початки аналізу. – 2-ге. – Київ
2. – 1984. – 293 с.
133490
   Алгебра і початки аналізу. – 2-е. – Київ, 1987. – 336 с.
133491
   Алгебра і початки аналізу. – 3-тє. – Київ, 1988. – 336 с.
133492
   Алгебра і початки аналізу. – 5-те. – Київ, 1990. – 336 с.
133493
   Алгебра і початки аналізу. – 6-те. – Київ, 1991. – 335 с.
133494
   Алгебра і початки аналізу. – Київ, 1992. – 350с.
133495
  Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу : Підручник для учнів 10 класу з поглибленим вивч.математ.в середн.закладах освіти / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара. – Київ : Освіта, 2000. – 318 с. – ISBN 966-04-0212-0
133496
  Шкіль М.І. Алгебра і початок аналізу : Під. для 10-11 класів загальноосвітніх навч. закладів / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. – 2-ге вид. – Київ : Зодіак-Еко, 2000. – 608с. – ISBN 966-7090-14-0
133497
  Завало С.Т. Алгебра і теорія чисел / С.Т. Завало. – Київ
Ч.1. – 1974. – 462 с.
133498
  Завало С.Т. Алгебра і теорія чисел / С.Т. Завало. – Київ
Ч. 2. – 1976. – 383 с.
133499
   Алгебра і теорія чисел : Практикум / С.Т. Завало, С.С. Левыщенко. В.В.Пилаэв, І.О.Рокицький. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1983. – 232с.


  У практикум війшли задачі та приклади по слідуючим главам:1.Елементи теорії множин і логіки. 2.Основні числові системи. 3.Системи лінійних рівнянь. 4.Матриці і визначники. 5.Групи. 6.Векторні простори. 7.Лінійні оператори .8.Системи лінійних ...
133500
   Алгебра і теорія чисел : Практикум / Завало Т.С., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1986. – 264с.


  Кожний параграф посібника має слідуючу структуру :література; теоретичні відомості; приклади розв"язування задач; кілька прикладів подібних рішень задач. До цих задач подані відповіді, зауваження, а іноді повні рішення.
133501
  Уткіна С.В. Алгебра і числові системи / С.В. Уткіна, Л.С. Наришкіна. – Київ : Вища школа, 1995. – 304 с.
133502
  Шатуновский С.О. Алгебра как учение о сравнениях по функциональным модулям / С.О. Шатуновский. – Одесса. – 208 с.
133503
  Карпов М. Алгебра китайской гармонии // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 5-10. – ISSN 0321-5075
133504
  Лефевр В.А. Алгебра конфликта / В.А. Лефевр, Г.Л. Смолян. – Москва : Знание, 1968. – 64с.
133505
  Крекнин В.А. Алгебра Ли с регулярными автоморфизмами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крекнин В.А.; АН СССР. Матем. ин-тут. – М., 1967. – 5л.
133506
  Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах / С.Г. Гиндикин. – Москва : Наука, 1972. – 288 с.
133507
  Рвачев В.Л. Алгебра логики и интегральные преобразования в краевых задачах / В.Л. Рвачев. – Киев, 1976. – 287 с.
133508
  Кравченко В.Ф. Алгебра логики, атомарные функции и вейвлеты в физических приложениях : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / В.Ф. Кравченко, В.Л. Рвачев. – Москва : Физматлит, 2006. – 416с. – ISBN 5-9221-0752-6
133509
  Цейтлін Г.О. Алгебра логіки та конструювання програм : Елементи дискретновї математики / Г.О. Цейтлін. – Київ : Наукова думка, 1994. – 84с. – ISBN 5-12-003444-6
133510
  Кузнецов Ю.И. Алгебра малых колебаний : учеб. пособие / Ю.И. Кузнецов. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1989. – 78 с.
133511
   Алгебра матриц и векторов. – Ленинград
Ч. 1. – 1970. – 52 с.
133512
  Клиот-Дашинский Алгебра матриц и векторов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по техн. спец. / Клиот-Дашинский. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 160 с. – ISBN 5-8114-0429-8
133513
  Винберг Э.Б. Алгебра многочленов / Э.Б. Винберг. – Москва, 1980. – 175 с.
133514
  Пряничникова О.О. Алгебра мов, що можуть бути представлені в помічених графах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В останні роки в комп"ютерних науках інтенсивно використовуються скінченні орієнтовані графи з поміченими вершинами. В даній статті ми вводимо алгебру мов, що можуть бути представлені в таких графах, і досліджуємо її властивості. На відміну від алгебри ...
133515
  Щербик В.В. Алгебра молекул живой материи / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Київ : ДІА, 2013. – 159, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7015-09-2
133516
  Богуславский А. Алгебра плоскости и пространства или исчисление положения / Анатолий Богуславский. – Москва, 1891. – 230с.
133517
  Поляков С.А. Алгебра табличних функцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 150-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі вводиться програмна алгебра, носієм якої виступають функції, визначені на табличних структурах даних - таблицях, записах, елементах записів. Сигнатура алгебри складається з композицій суперпозиції, розгалуження, взяття повного образу. ...
133518
  Бевз В.Г. Алгебра у VII класі : Метод. посібник для вчителів / В.Г. Бевз, Г.П. Бевз. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 128 с. – ISBN 966-7276-83-Х
133519
  Чешко Ф.Ф. Алгебра химических множеств / Ф.Ф. Чешко. – Х., 1965. – 35с.
133520
  Яковлев А.М. Алгебра честности / А.М. Яковлев. – М., 1988. – 140с.
133521
  Пейдж Ч. Алгебра электроники. / Ч. Пейдж. – М-Л : Госэнергоиздат, 1962. – 352с.
133522
   Алгебра, геаометрия и дискретная математика в нелинейных задачах. – Москва, 1991. – 204 с.
133523
   Алгебра, логика и теория чисел. – Москва, 1986. – 102 с.
133524
  Потапов М.К. Алгебра, тригонометрия и элементарные функции : Учебное пособие для студ.ун-тетов и пед.вузов / М.К. Потапов, В.В. Александров, П.И. Пасиченко; Под ред. В.А.Садовничего. – Москва : Высшая школа, 2001. – 735 с. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-004178-6
133525
  Возняк Г.М. Алгебра. 7-9 класи / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль : Богдан Будный, 1997. – 72 с. – ISBN 966-7224-52-Х
133526
   Алгебра. 7 класс. – Москва, 1991. – 190 с.
133527
  Абрамович М.И. Алгебра. Геометрия и тригонометрия функций / М.И. Абрамович, М.Т. Стародубцев. – Москва, 1976. – 304 с.
133528
  Бурбаки Н. Алгебра. Гомологическая алгебра / Н. Бурбаки. – Москва : Наука, 1987. – 182 с.
133529
   Алгебра. Дифференциальная геометрия. Топология. [Электронный ресурс] : 26 книг по алгебре в pdf-формате. – Москва : РХД, НИЦ, 2002. – НПО: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук. польз. и загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  http://rcd.ru; E-mail: subscribe@rcd.ru 1. А.Барут, Р.Рончка "Теория представлений групп и её приложения, т.1" 2. А.Барут, Р.Рончка "Теория представлений групп и её приложения, т.2" 3. Р.Бишоп, Р.Криттенден "Геометрия многообразий" 4. В.Блашке ...
133530
  Кисельов А. Алгебра. Підручник для 6-7 класів семирічної і середньої школи / А. Кисельов. – 13-е вид. – Київ ; Москва
Ч. 1. – 1947. – 116 с.
133531
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 6-8 класів семирічної і середньої школи / А.П. Кисельов. – 20-е вид. – Київ
Ч. 1. – 1954. – 120 с.
133532
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 13-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1947. – 200 с.
133533
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 15-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1949. – 244 с.
133534
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 20-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 240 с.
133535
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 22-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1956. – 264 с.
133536
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 24-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1958. – 264 с.
133537
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 25-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1959. – 264 с.
133538
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для 8-10 класів середньої школи / А.П. Кисельов. – 26-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1960. – 264 с.
133539
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для середньої школи / А.П. Кисельов. – Харків ; Київ
Ч. 1. – 1933. – 120 с.
133540
  Кисельов А.П. Алгебра. Підручник для середньої школи / А.П. Кисельов. – Пер. з 35-го рос. вид. – Київ
Ч. 2. – 1961. – 264 с.
133541
  Гайштут О.Г. Алгебра. Розв`язування задач і вправ : Навчальний посібник / О.Г. Гайштут, Г. Литвиненко. – Київ : Магістр-S, 1997. – 256с. – ISBN 966-557-032-3
133542
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 23-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1946. – 184 с.
133543
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 35-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1958. – 232 с.
133544
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 39-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1962. – 232 с.
133545
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 8-го и 9-го классов средней школы / А.П. Киселев. – 12-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1935. – 184 с.
133546
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для 9-10 классов средней школы / А.П. Киселев. – 42-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1964. – 232 с.
133547
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 27-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1953. – 112 с.
133548
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. перераб. – Москва
Ч. 1. – 1934. – 112 с.
133549
  Киселев А.П. Алгебра. Учебник для средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1934. – 184 с.
133550
   Алгебра. Учебник и сборник задач для VI класса. – Москва, 1960. – 192 с.
133551
  Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков. – Киев : Наукова думка, 1974. – 328с.


  Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
133552
  Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков. – Издание второе. – Киев : Наукова думка, 1978. – 319 с.


  Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
133553
  Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков, Г.Е. Цейтлин, Е.Л. Ющенко. – Изд. 3-е., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 376с. – ISBN 5-12-000499-7


  Монография посвящена изучению алгебраических методов и их применению в области теоретического и системного программирования: прикладной теории алгоритмов, теории формальных языков и систем программирования.
133554
  Фейс К. Алгебра: кольца, модули и категории / К. Фейс. – Москва
Ч. 2. – 1979. – 464 с.
133555
  Кушнир И.А. Алгебра? Это просто! Предупреждение ошибок и проникновение в суть : Учеб.пособ.для уч.7.кл. / И.А. Кушнир. – Киев : Факт, 1997. – 117с. – ISBN 966-7274-01-2
133556
  Равич А.Ф. Алгебраизация теории равномерных структур. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 004 / Равич А.Ф.; Сарат.гсо.ун-т. – Саратов, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
133557
  Мамфорд Д. Алгебраическая геометрия / Д. Мамфорд. – М, 1979. – 256с.
133558
  Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия / Р. Хартсхорн. – Москва : Мир, 1981. – 599 с.
133559
  Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия / Р. Хартсхорн; Пер. с англ. В.А. Исковских. – Москва : Новокузнецкий физико-математический институт. – (шедевры мировой физико-математической литературы). – ISBN 5-80323-328-5
Т.1. – 2000. – 368с.
133560
  Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия / Р. Хартсхорн; Пер. с англ. В.А.Исковских. – Москва : Новокузнецкий физико-математический институт. – (шедевры мировой физико-математической литературы). – ISBN 5-80323-329-3
Т.2. – 2000. – 228с.
133561
  Жижченко А.Б. Алгебраическая геометрия в работах советских математиков / А.Б. Жижченко. – Москва, 1969. – 62с.
133562
  Рид М. Алгебраическая геометрия для всех / М. Рид. – Москва : Мир, 1991. – 149 с.
133563
  Пынько Алексей Павлович Алгебраическая интерпретация пропозициональных секвенциальных исчислений : Диссертация...кандидата физико-математических наук Специальность 01.01.08 / Пынько Алексей Павлович; Ин-тут кибернетики им.В.М.Глушкова НАН Украины. – Киев, 2000. – 104л. – Библиогр.:л.102-104
133564
  Басс Алгебраическая К-теория / Басс, , Хаймен. – М., 1973. – 591с.
133565
  Володин Игорь Александрович Алгебраическая К-теория : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Володин Игорь Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.7
133566
  Шехтман Вадим Вениаминович Алгебраическая К-теория и характеристические классы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шехтман Вадим Вениаминович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1979. – 7 с.
133567
  Баннаи Эити Алгебраическая комбинаторика / Баннаи Эити, Ито Тацуро. – Москва : Мир, 1987. – 375 с.
133568
  Салихов Владислав Хасанович Алгебраическая независимость значений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Салихов Владислав Хасанович; МГУ. – М., 1978. – 8л.
133569
  Уилкинсон Дж.Х. Алгебраическая проблема собственных значений / Дж.Х. Уилкинсон. – Москва : Наука, 1970. – 564 с.
133570
  Бродский Г.М. Алгебраическая теория автоматов / Г.М. Бродский. – Ярославль, 1988. – 68с.
133571
   Алгебраическая теория автоматов, языков и полугрупп. – М, 1975. – 335с.
133572
  Моисил Г.К. Алгебраическая теория дискретных автоматических устройств / Г.К. Моисил. – Москва, 1963. – 680с.
133573
  Берлекэмп Э. Алгебраическая теория кодирования = Algebraic coding theory / Elwyn R. Berlekamp / Э. Берлекэмп ; Перев. с внгл.: И.И. Грушко ; Под ред. С.Д. Бермана. – Москва : Мир, 1971. – 478 с.
133574
  Спивак М.А. Алгебраическая теория координатных структур и геометрических объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спивак М.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского Мех.-мат. ф-тет. – Саратов, 1956. – 6л.
133575
  Клиффорд А.Х. Алгебраическая теория полугрупп / А.Х. Клиффорд, Г.Б. Престон. – Москва : Мир
1. – 1972. – 285 с.
133576
  Клиффорд А.Х. Алгебраическая теория полугрупп / А.Х. Клиффорд, Г.Б. Престон. – Москва : Мир
2. – 1972. – 422 с.
133577
  Ширшов А.И. Алгебраическая теория проективных плоскостей. / А.И. Ширшов, А НИкитин, . – Новосибирск, 1987. – 81с.
133578
  Лабунец В.Г. Алгебраическая теория сигналов и систем / В.Г. Лабунец. – Свердловск, 1989. – 195с.
133579
  Вейль Г. Алгебраическая теория чисел / Г. Вейль. – Москва, 1947. – 224 с.
133580
   Алгебраическая теория чисел : Пер. – Москва : Мир, 1969. – 484 с.
133581
  Вейль Г. Алгебраическая теория чисел = Algebraic theory of numbers / Г. Вейль ; перевод с англ. Л.И. Копейкиной. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 226с. – ISBN 978-5-484-00763-9
133582
  Свитцер Р.М. Алгебраическая топология - гомотопии и гомологии / Р.М. Свитцер. – Москва : Наука, 1985. – 606 с.
133583
  Лефшец С. Алгебраическая топология / С. Лефшец. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 504 с.
133584
  Спеньер Э. Алгебраическая топология / Э. Спеньер. – Москва : Мир, 1971. – 680 с.
133585
  Годеман Р. Алгебраическая топология и теория пучков / Р. Годеман. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 319 с.
133586
  Масси У. Алгебраическая топология. / У. Масси, Дж. Столлингс. – Москва : Мир, 1977. – 344 с.
133587
  Русаков С.А. Алгебраические - арные системы: Силовская теория - арных групп. / С.А. Русаков. – Минск, 1992. – 263с.
133588
   Алгебраические вопросы анализа и топологии. – Воронеж, 1990. – 162с.
133589
  Борисов Николай Валентинович Алгебраические вопросы квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисов Николай Валентинович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
133590
  Серр Ж. Алгебраические группы и поля классов / Ж. Серр. – Москва : Мир, 1968. – 285 с.
133591
  Платонов В.П. Алгебраические группы и теория чисел / В.П. Платонов, А.С. Рапинчук. – Москва, 1991. – 654 с.
133592
  Шкарин А.Б. Алгебраические задачи / А.Б. Шкарин. – Москва, 1962. – 116 с.
133593
  Белеградек Олег Вильгельмович Алгебраические замкнутые группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Белеградек Олег Вильгельмович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики СО АН СССР по присуждению учен. степе. – Новосибирск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
133594
   Алгебраические и дискретные системы. – Иваново, 1988. – 138с.
133595
   Алгебраические и логические конструкции. – Тверь, 1994. – 105с.
133596
  Буларас Д. Алгебраические инварианті квадратичной дифференциальной системы при полной афинной группе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Буларас Д.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 8л.
133597
  Маринчук А.В. Алгебраические инварианты дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Маринчук А.В.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 12л.
133598
  Сибирский К.С. Алгебраические инварианты дифференциальных уравнений и матриц : / К.С. Сибирский. – Кишинев, 1976. – 268с.
133599
  Уокер Р. Алгебраические кривые / Р. Уокер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 236 с.
133600
  Школенок Галина Александровна Алгебраические кривые и их преобразования в ранних работах Ньютона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.00.10 / Школенок Галина Александровна; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
133601
  Гайдук А.Р. Алгебраические методы анализа и синтеза систем автоматического управления / А.Р. Гайдук. – Ростов -на-Дону, 1988. – 208с.
133602
  Васильев А.Н. Алгебраические методы в аксиоматике квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1967. – 10л.
133603
  Богаевский В.Н. Алгебраические методы в нелинейной теории возмущений / В.Н. Богаевский. – Москва : Наука, 1987. – 254 с.
133604
  Эмх Ж. Алгебраические методы в статистической механике и квантовой теории поля : Пер.с англ. / Ж. Эмх. – Москва : Мир, 1976. – 423 с.
133605
  Иоффе Л.Ш. Алгебраические методы в теории больших систем / Л.Ш. Иоффе. – М, 1976. – 180с.
133606
  Параев Ю.И. Алгебраические методы в теории линейных систем управления. / Ю.И. Параев. – Томск, 1980. – 139с.
133607
  Боргардт А.А. Алгебраические методы в теории частиц целого спина : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Боргардт А.А.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики, математики и вычислит. техники, физики твердого тела и полупроводн. – Минск, 1965. – 27л.
133608
  Бальдассарри М. Алгебраические многообразия / М. Бальдассарри. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 315 с.
133609
  Вайнберг Р Ю. Алгебраические многообразия над полями с дифференцированием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Вайнберг Ю.Р. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 6 с. – Бібліогр. : с. 6
133610
  Лескин А.А. Алгебраические модели гибких производственных систем / А.А. Лескин. – Ленинград : Наука, 1986. – 150с.
133611
  Ванагас В.В. Алгебраические основы микроскопической теории ядра / Ванагас В.В. – Москва : Наука, 1988. – 263 с. – ISBN 5-02-013820-7
133612
  Ильин В.П. Алгебраические основы численного анализа. / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179с.
133613
  Газархи Л.А. Алгебраические относительно скоростей интегралы движения свободной материальной системы : Дис... кандид. физ.-мат.наук: / Газархи Л.А.; Киевский гос. университет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 86л. – Бібліогр.:л.81-84
133614
  Зайцев Г.Ю. Алгебраические проблемы математической и теоретической физики / Г.Ю. Зайцев. – М., 1974. – 191с.
133615
  Мальцев А.И. Алгебраические системы / А.И. Мальцев. – Москва : Наука, 1970. – 392 с.
133616
   Алгебраические системы : Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново, 1981. – 234с.
133617
   Алгебраические системы. – Волгоград, 1989. – 143с.
133618
  Сильверио Кастро Рохелио Сильвино Алгебраические спецификации в квазиреляционных базах данных : Дис... наук: 01.01.09 / Сильверио Кастро Рохелио Сильвино; Киевск. гос. ун-т. – К., 1988. – 79л. – Бібліогр.:л.71-78
133619
  Сильверио Кастро Рохелио Сильвино Алгебраические спецификации в квазиреляционных базах данных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Сильверио Кастро Рохелио Сильвино; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
133620
   Алгебраические структуры и геометрия. – Кишинев, 1991. – 163с.
133621
  Балинский Александр Анатольевич Алгебраические структуры скобок Пуасона гидродинамического типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / балинский Александр Анатольевич; АН СССР. – М., 1990. – 12л.
133622
  Воскресенский В.Е. Алгебраические торы / В.Е. Воскресенский. – Москва, 1977. – 224с.
133623
  Гусак А.А. Алгебраические уравнения / А.А. Гусак, Г.М. Гусак. – Минск, 1981. – 286с.
133624
  Курош А.Г. Алгебраические уравнения произвольных степеней / А.Г. Курош. – М.-Л, 1951. – 32с.
133625
  Курош А.Г. Алгебраические уравнения произвольных степеней / А.Г. Курош. – Изд. 2-е. – М, 1975. – 32с.
133626
  Ермаков В.П. Алгебраические уравнения, решаемые в радикалах / В.П. Ермаков. – 65с.
133627
  Ленг С. Алгебраические числа / С. Ленг. – Москва, 1966. – 225 с.
133628
  Ващенко-Захарченко Алгебраический анализ или высшая алгебра : Сочинение / Ващенко-Захарченко. – Киев : Императорский Университет Св.Владимира, 1887. – 609с. – Кн.нап:рус.яз.стар.орф.
133629
  Григолия Реваз Шотаевич Алгебраический анализ н-значных логических систем. Лукасевича-Тарского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Григолия Реваз Шотаевич; Моск. гос. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
133630
  Прикарпатский А.К. Алгебраический аспекты интегрируемых нелинейных динамических систем на многообразиях / А.К. Прикарпатский, И.В. Микитюк. – К, 1991. – 285с.
133631
  Снэйт В.П. Алгебраический кобордизм и К-теория / В.П. Снэйт; Бухштабер ред. – Москва : Мир, 1983. – 280 с.
133632
  Джашиашвили И.В. Алгебраический метод решения геометрических задач на построение в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джашиашвили И. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 28л.
133633
  Попушой М.Н. Алгебраический метод решения обратной задачи рассеяния в нетрадиционной постановках / М.Н. Попушой, И.В. Поплавский. – Одеса, 2001. – 52с. – ISBN 966-7487-78-4
133634
  Донец Г.А. Алгебраический подход к проблеме раскраски плоских графов / Г.А. Донец, Н.З. Шор. – К., 1982. – 143с.
133635
  Дельсарт Ф. Алгебраический подход к схемам отношений теории кодирования. / Ф. Дельсарт. – Москва : Мир, 1976. – 134 с.
133636
  Левченков В.С. Алгебраический подход к теории выбора / В.С. Левченков. – Москва : Наука, 1990. – 167 с.
133637
   Алгебраический реферативный сборник за 1941-1946 гг.. – Москва, 1948. – 248с.
133638
   Алгебраический реферативный сборник за 1941-1946 гг.. – Москва
2. – 1948. – 198с.
133639
   Алгебраический реферативный сборник за 1941-1946 гг.. – Москва
3. – 1948. – 167с.
133640
  Мерзляк А.Г. Алгебраический тренажер : Пособие для школьников и абитуриентоа / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Київ : А.С.К., 1997. – 320с. – ISBN 966-539-027-9
133641
  Мерзляк А.Г. Алгебраический тренажер: Пособие для школьников и абитуриентов. / А.Г. Мерзляк. – К., 1997. – 317с.
133642
  Стрыгин В.В. Алгебраическое интерполирование: уч. пособие. / В.В. Стрыгин, О С. Стрыгина, . – Куйбышев, 1980. – 50с.
133643
  Малаховская Р.М. Алгебраическое операционное начисление и его приложения / Р.М. Малаховская. – Томск
ч.1. – 1982. – 258с.
133644
  Малаховская Р.М. Алгебраическое операционное начисление и его приложения / Р.М. Малаховская. – Томск, 1983. – 215с.
133645
  Славутин Е.И. Алгебраичесмкие методы в древности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Славутин Е.И.; АН СССР.Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1973. – 16л.
133646
  Крамарь В.О. Алгебраічні форми аналізу і синтезу грубих лінійних неперервних систем автоматичного управління : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Крамарь В.О.; Мін-во освіти України. Севастополь держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 17л.
133647
   Алгебраїзація маршрутів руху транспортних засобів / Г.Л. Баранов, В.В. Доронін, В.Р. Косенко, О.М. Прохоренко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-70
133648
  Пинько Олексій Павлович Алгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенційних обчислень : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат.наук:01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
133649
  Лісняк В.С. Алгебраїчна побудова інваріантів прямолінійної конгруенції // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 148-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено конгруенції прямих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальну систему диференціальних рівнянь. Одержано повну систему метричних диференціальних інваріантів конгруенції та побудовано відповідні обчислювальні формули для них.
133650
  Мерзляк А.Г. Алгебраїчний тренажер : Посібник для школярів і абітурєнтів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Б.М. Якір. – Харків : Ранок, 1998. – 320 с. – ISBN 966-95271-8-Х
133651
  Андрійчук Василь Іванович Алгебраїчні / Андрійчук Василь Іванович. – Київ, 2002
133652
  Зубенко В.В. Алгебраїчні засоби специфікації інформаційних моделей. І // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 5-17. – ISBN 966-518-015-0
133653
  Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 149 л. – Додатки: л. 145-149. – Бібліогр.: л. 129-144
133654
  Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
133655
   Алгебраїчні методи дискретної математики: (теорія та методологія) : Всеукраїнська конференція, (Луганськ, 23-27 вересня 2002 року). – Луганськ : Alma Mater, 2002. – 127 с. – (Лабораторія теоретичних та пркладних проблем математики : Матеріали конференцій та семінарів). – ISBN 966-617-112-0
133656
  Андрійчук Василь Іванович Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Андрійчук Василь Іванович; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 323 л. – Бібліогр.: л.:301-323
133657
  Андрійчук В.І. Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями : Автореф...доктора фіз.-мат.наук:01.01.06 / Андрійчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29
133658
  Соколов О.Ю. Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами : Автореф. дис... доктора технічних наук: 15.13.03. / Соколов О.Ю.; Національн. аерокосмічний ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 2001. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назв.
133659
  Рябухо О.М. Алгебраїчні праці професора Василя Єрмакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться коротка характеризація всіх пpaць професора Київського університету і Київського політехнічного інституту Василя Єрмакова (1845-1922) з алгебраїчного і діофанто-вого аналізу. Ключові слова: Єрмаков, розвязність у радикалах, теорія ...
133660
  Коновенко Н.Г. Алгебри диференціальних інваріантів геометричних величин на афінній прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У цій роботі ми описуємо одномірні геометричні величини на афінній прямій і знаходимо алгебри диференціальних інваріантів. Ми знаходимо нормальніше форми афінній алгебри Лі й класифікуємо геометричні об"єкти. Ми отримуємо результати інтегрування ...
133661
  Нікітченко Н.С. Алгебри еквітонних функцій та їх властивості / Н.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 222-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядаються узагальнення традиційних понять алгебри, гомоморфізму та n-арної функції, що враховують такі особливості програм, як часткову визначеність та широке використання іменування компонент даних. Для опису властивостей алгебр введених класів ...
133662
  Діяш Ф.Н. Алгебри з"язностей напігруп перетворень. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Діяш Ф.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 12л.
133663
  Кормишева Н.В. Алгебри зв"язностей моногенних напівгруп перетворень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Описується будова алгебр зв"язностей моногенної напівгрупи скрізь визначених перетворень на скінченній множині.
133664
  Діяш Фуртаду Наталія Вікторівна Алгебри зв"язностей напівгруп перетворень : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06. / Діяш Фуртаду Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 111л. – Бібліогр.:л.108-111
133665
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі асоційовані з силовськими р-підгрупами деяких класичних лінійних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються алгебри Лі асоційованім з центральними рядами силовськими р-підгрупами класичних лінійних груп GL(n,p) і SL(n,p) над полем з р елементів (р-просте число). Показано, що алгебра Лі асоційована з центральним рядом групи унітрикутних матриць ...
133666
  Максименко Д.В. Алгебри Лі з доповнюваними ідеалами / Д.В. Максименко, А.П. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-108. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено скінченновимірні алгебри Лі L над алгебраїчно замкненим полем характеристики 0, які розщеплюються над довільним своїм ідеалом (тобто в яких для кожного ідеалу І існує підалгебра А така, що L=І+А, І [перетнуте з] А = 0). Виявилось, зокрема, ...
133667
  Петравчук А.П. Алгебри Лі з доповнюваними одновимірними підалгебрами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Дано опис скінченновимірних алгебр Лі L над досконалим полем характеристики [не дорівнює] 2 і над довільним полем характеристики p=2, в яких доповнювана кожна одновимірна підалгебра (тобто для кожної підалгебри (a)[власна підмножина]L існує така ...
133668
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук.: Спец. 01.01.06 -алгебра та теорія чисел / Наталія Вячеславівна Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 126л. – Бібліогр.: л.122-126
133669
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.01.06 / Наталія Вячеславівна Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогрю: 7 назв
133670
  Кравець Наталія Сергіївна Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Кравець Н.С.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
133671
  Дудченко І.В. Алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто сильнозв"язні сагайдаки з числом вершин р = 2, 3 та їх алгебри Фуджити. Встановлено, які з перелічених алгебр є фро-беніусовими. The strongly connected quivers with p = 2, 3 and their Fujita"s algebra are considered. For this Fujita"s ...
133672
  Коши О.Л. Алгебрический анализ / О.Л. Коши. – Лейпциг, 1864. – 564 с.
133673
  Кравчук М.П. Алгебричні студії над аналітичними функціями. / М.П. Кравчук. – К., 1929. – 34с.
133674
  Максимець О.М. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Максимець Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
133675
  Максимец А.Н. Алгебро-автоматные методы анализа процедурных программ и реактивных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05.01 / Максимец Александр Николаевич ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – 145 л. – Прил.: л. 143-145. – Библиогр.: л. 135-142
133676
  Велика О.Т. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Оксана Тарасівна Велика; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
133677
  Рвачев В.Л. Алгебро-логические и проекционные методы в задачах теплообмена / В.Л. Рвачев, А.П. Слесаренко. – Киев, 1978. – 138с.
133678
   Алгебро-логические конструкции. – Калинин, 1989. – 121с.
133679
  Попивщий В.И. Алгебро-логический метод R-функций и преоблразование Лапласа в задачах конвективного теплообмена для труб и каналов неклассического сечения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Попивщий В.И.; АН УССР. Ин-т матем.. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
133680
  Ревенчук Ілона Анатоліївна Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів : Автореф...канд.техн.наук:01.05.03 / Ревенчук І.А.;ХДТУР. – Харків, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.14-16
133681
  Стороженко О.В. Алгебро-логічні моделі семантики текстів природної мови : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стороженко О.В. ; Харків. держ. техн. ун-т.радіелектроніки. – Харків, 2000. – 20 с.
133682
  Брусенцев Віталій Олександрович Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Брусенцев В.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
133683
  Левицький В.С. Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами : 01.01.06: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Левицький В. С.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 106л. – Бібліогр.:л.103-106
133684
  Левицька В.С. Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Левицька В. С.; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 106л. – Бібліогр.:л.103-106
133685
  Федорова Т.М. Алгебро - логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федорова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
133686
   Алгеброалгоритмические модели и методы параллельного программирования / Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко; Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко; НАНУ, Институт программных систем. – Киев : Академпериодика, 2007. – 634с. – ISBN 978-966-360-074-1
133687
   Алгебрологические методы постоения программных систем. – К, 1993. – 71с.
133688
  Мельнікова Р.В. Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Мельнікова Р.В.; Роксана Валеріївна Мельніклва; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
133689
  Лещинська І.О. Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лещинська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
133690
  Марин В.Г. Алгебры без нильпотентных элементов и несократимые подпрямые произведения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010103 / Марин В.Г.; АН Молд. ССР. Отд-ние физ.-технич. и математич. наук. – Кишинев, 1972. – 12л.
133691
  Эсакиа Л.Л. Алгебры Гейтинга / Л.Л. Эсакиа. – Тбилиси, 1985. – 104с.
133692
  Шевченко Е.Н. Алгебры и группы графов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Шевченко Е. Н.; АН УССР, ин-т матем. – К., 1979. – 15л.
133693
  Максимов В.М. Алгебры и детерминаты: уч. пособие / В.М. Максимов. – Калинин, 1980. – 73с.
133694
  Крылюк Я.С. Алгебры картановского типа: представления и продолжения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крылюк Я.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 8л.
133695
  Джекобсон Н. Алгебры Ли / Н. Джекобсон. – Москва, 1964. – 356 с.
133696
  Серр Ж.-П. Алгебры Ли и группы Ли / Ж.-П. Серр; Пер. с англ. и франц. А.Б. Волынского; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
133697
  Капланский И. Алгебры Ли и локально компактные группы / И. Капланский. – Москва : Мир, 1974. – 150 с.
133698
  Долотказин А.Х. Алгебры Ли ранга один с ненулевым внутренним произведением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Долотказин А.Х.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
133699
  Дудек В.А. Алгебры Менгера многоместных функций / В.А. Дудек, В.С. Трохименко. – Chisinau : USM, 2005. – 237с. – ISBN 978-9975-70-621-6
133700
  Трохименко В.С. Алгебры многоместных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Трохименко В.С.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 12л.
133701
  Ильин Вячеслав Анатольевич Алгебры наблюдаемых в -матричном (подходе) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ильин Вячеслав Анатольевич; МГУ. – М., 1979. – 11л.
133702
  Шайн Б.М. Алгебры отношений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Шайн Б.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 24л.
133703
  Паращук Степан Дмитриевич Алгебры отношений групп подстановок и группы со свойством обмана : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Паращук Степан Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 142л. – Бібліогр.:л.137-142
133704
  Паращук С.Д. Алгебры отношений групп подстановок и группы со свойством обмена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Паращук С.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 8 с.
133705
  Пламеневский Б.А. Алгебры псевдодифференциальных операторов / Б.А. Пламеневский. – Москва : Наука, 1986. – 255с.
133706
  Мясников А.Г. Алгебры сингулярных операторов с некарлемантовским сдвигом, имеющим периодические точки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Мясников А.Г.; РГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 15л.
133707
  Адлер С. Алгебры токов и их применение в физике частиц : пер.с англ. / С. Адлер, Р. Дашен. – Москва : Мир, 1970. – 436 с.
133708
  Ганущак М.М. Алгогоритм історико-географічного аналізу басейнової системи р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 178-184 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
133709
  Халилов А.И. Алгол-60 : Учебник для вузов / А.И. Халилов, А.А. Ющенко. – Киев : Вища школа, 1979. – 344с.
133710
  Халилов А.И. АЛГОЛ-60 / А.И. Халилов. – Киев, 1975. – 351с.
133711
  Беляева М.А. АЛГОЛ-60 / М.А. Беляева. – Харьков, 1977. – 198с.
133712
  Гурьянов А.Е. Алгол-60 в управжнениях / А.Е. Гурьянов. – Л., 1978. – 157с.
133713
   Алгол-пакет стоимостной оптимизации вертикальной планировки под поверхность орошаемых земель. – М, 1979. – 76с.
133714
   Алгол-процедуры : Метод. мат. по прогр. обеспечению ЭВМ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
Вып. 7. – 1971. – 17 с.
133715
   Алгол-процедуры : Метод. мат. по прогр. обеспечению ЭВМ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
Вып. 11. – 1974. – 16 с.
133716
  Брудно А.Л. Алгол / А.Л. Брудно. – Москва, 1968. – 71с.
133717
  Брудно А.Л. Алгол / А.Л. Брудно. – 2-е изд. испр. – М, 1971. – 80с.
133718
  Осипова В.А. Алгометрические проблемы в полугруппах с органической мерой налегани определяющих слов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.007 / Осипова В.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1971. – 8л.
133719
  Вишенчук И.М. Алгоримические операции усройства и суперЭВМ. / И.М. Вишенчук, Н.В. Черкасский. – Київ : Техніка, 1990. – 196с.
133720
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2006
133721
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2006
133722
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2006
133723
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2006
133724
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2006
133725
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2006
133726
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2007
133727
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2007
133728
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2007
133729
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2007
133730
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2007
133731
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2007
133732
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2008
133733
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2008
133734
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2008
133735
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2008
133736
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2008
133737
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2008
133738
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2009
133739
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2009
133740
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2009
133741
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2009
133742
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2009
133743
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2009
133744
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2010
133745
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2010
133746
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2010
133747
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2010
133748
  Дерев"янченко О.В. Алгоритм автоматичного представлення та розпізнавання зображень об"єктів за допомогою аналізу послідовного коду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 228-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються питання аналізу зображень об"єктів на основі синтаксичного підходу. Пропонується ефектний алгоритм автоматичного представлення, за допомогою орієнтованого графа, зображених об"єктів на основі аналізу послідовного коду, який поліпшує ...
133749
  Руміга І.І. Алгоритм актуального членування речення і способи його експлікації // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISSN BIB-ID 83558
133750
  Степашко В.А. Алгоритм анализа системы управления научно-исследовательской деятельностью студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 62-66. – ISSN 1026-955X


  Представлен генетический, структурный, функциональный и морфологический анализ системы управления научно-исследовательской деятельностью студентов. Внимание акцентировано на регулировании целевых функций-заданий — необходимом условии результативной ...
133751
  Макаренко І.О. Алгоритм антикризового управління підприємством : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 104-109 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
133752
  Піддубна Л.А. Алгоритм апроксимації диференціально-різницевих рівнянь і моделювання процесів електродинаміки / Л.А. Піддубна, І.М. Черевко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача про наближену заміну диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу системою звичайних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі. Наведена схема апроксимації використовується для моделювання лінії електропередач з ...
133753
  Стеченко Д.М. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 24-31. – ISSN 1562-0905
133754
  Куценко І.А. Алгоритм визначення суттєвих лінійних обмежень на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано алгоритм визначення внутрішньої області на площині, яка задана перетином множини смуг, симетричних щодо початку координат. Ключові слова: суттєві лінійні обмеження, внутрішня допустима область. Algorithm for finding an internal ...
133755
  Семенова І. Алгоритм визначення частот коливань нестисливої рідини в гіперболоїді обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 54-57. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Для задачі про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в гіперболічному резервуарі визначені частоти і форми коливань, які додатково задовольняють умові розв"язності нелінійної задачі. Порівняно три методи визначення частотних параметрів: ...
133756
  Кривонос Ю. Алгоритм виконання надскладних завдань. (Академікові НАН України І.В. Сергієнку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 41-43. – ISSN 0372-6436


  Відомий вчений в галузі інформатики, обчислювальної математики, теорії оптимізації, математичного забезпечення ЕОМ, системного аналізу, математичного моделювання. 1972 р. професор кафедри обчислювальної математики Київського державного університету ім. ...
133757
  Ващенко В.М. Алгоритм викриття ознак підготовки землетрусу з осередком у сейсмонебезпечних районах засобами системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ / В.М. Ващенко, Ю.О. Гордієнко, В.М. Мамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджуються шляхи удосконалення можливості виявлення засобами моніторингової системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ змін сейсмічного режиму сейсмоактивних зон, пов"язаних з процесами підготовки землетрусу. Запропоновано алгоритм для ...
133758
  Гуйтур М. Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень : проблемна ситуація / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 29-39. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
133759
  Хорошко В.А. Алгоритм восстановления изображений, получаемых с беспилотных летательных аппаратов / В.А. Хорошко, Н.А. Дуксенко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2016. – Т. 6, № 1. – С. 5-10. – ISSN 2223-5744
133760
  Бондаренко Е. Алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області на основі інфраструктур просторових даних / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-64. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів на основі інфраструктур просторових даних (ІПД). Визначені головні та другорядні елементи ІПД, необхідні для ГК земельних ресурсів, встановлені основні вимоги до їх ...
133761
  Самсонов Т.Е. Алгоритм геометрического упрощения множества линий путем стягивания ребер графа с сохранением топологии / Т.Е. Самсонов, О.П. Якимова, В.В. и др. Алексеев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 29-36 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
133762
   Алгоритм декодування структурно-логічних кодів, інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій / С.В. Лєнков, Ю.Д. Іванов, В.О. Осипа, О.С. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм декодування структурно-логічних кодів, інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій, представлених природним образом на основі куба Е n єдиного кодуючого формату (ЕКФ). The decoding algorithm of structurally-logical ...
133763
  Вальковский В.А. Алгоритм десеквенции операторных схем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Вальковский В.А.; Сибирское отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 30л.
133764
  Бушуєва І. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку : теорія і практика / І. Бушуєва, Дем"яненко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
133765
  Бушуєва І. та інш. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.42-47. – ISSN 1605-2005
133766
  Трембовецький О.Г. Алгоритм дій коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури при організації службово-бойової діяльності підрозділу // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 175-180. – ISSN 2311-7249


  У статті проведений аналіз організаторської діяльність низки комендантів оперативно-бойової прикордонної комендатури (ОБПК) який показав різне розуміння ними цієї діяльності та відмінність у підходах до неї. На наш погляд уніфікація процесу їх роботи ...
133767
  Алданова К.Ю. Алгоритм дій нотаріуса при посвідченні правочинів про відчуження земельних ділянок // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 19-24


  У статті подано загальний перелік дій, які має вчинити нотаріус при зверненні до нього особи з вимогою посвідчити правочин про відчуження земельної ділянки; окреслюється перелік документів, які мають бути при цьому витребувані; описується порядок ...
133768
  Катеринчук І.С. Алгоритм для визначення раціонального маршруту руху в геоінформаційних системах / І.С. Катеринчук, Р.В. Рачок, Д.А. Мул // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 320-322
133769
  Хомич А.А. Алгоритм для численного решения уравнений Дирака в задаче упругого рассеяния электронов центральным полем ядра. / А.А. Хомич. – Х., 1980. – 8с.
133770
  Почтовюк А.Б. Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 17-20. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті запропоновано підхід до упорядкування векторів сполучення інтересів суб"єктів системи вищої освіти на шляху досягнення раціональності управління вищою освітою. Метод ранжування дозволяє визначити пріоритетність одних напрямів взаємодії перед ...
133771
  Антощук М.Л. Алгоритм досліджень рельєфу як агроресурсу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
133772
  Родосский К.А. Алгоритм Евклида / К.А. Родосский. – Москва : Наука, 1988. – 239 с.
133773
  Усачов А.С. Алгоритм еластичної сітки для реконструкції кілець в RICH-детекторі експерименту СВМ та його реалізація на багатоядерних процесорах / А.С. Усачов, І.В. Кисіль // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88
133774
  Голованенко М.В. Алгоритм застосування економіко-математичних моделей для підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 230-237


  Стаття присвячена проблемі застосування апарату економіко-математичного моделювання для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України. Сформульовано пропозиції щодо типів моделей, необхідних ...
133775
  Строкаль В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 75-81


  Стаття присвячена практичній підготовці майбутніх екологів. Розроблено алгоритм професійно-практичного навчання студентів, розкрито його суть та основні положення.
133776
  Соколова А.М. Алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
133777
  Маляр М.М. Алгоритм зменшення кількості критеріїв в багатокритеріальній задачі лінійного програмування / М.М. Маляр, Н.Е. Цицика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 288-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм зменшення кількості критеріїв ефективності багатокритеріальних задач лінійного програмування, який полягає у розбитті множини цільових функцій на підмножини, з подальшим об"єднанням у деяку "сумарну" функцію.
133778
  Дудченко І. Алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектора матриці суміжності сильно зв"язного cагайдака / І. Дудченко, М. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Описано числовий алгоритм знаходження індексу та відповідного йому додатного власного вектора для матриці суміжності сильно зв"язного сагайдака без петель та кратних стрілок. The numerical algorithm for calculating index and correspond eigen vector of ...
133779
  Антосяк П.П. Алгоритм знаходження медіани Кемені-Снелла методом ідеальної точки / П.П. Антосяк, О.Ф. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування, на основі послідовного виключення циклів. Наводяться результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ранжування, медіана Кемені-Снелла, цикл. At present the algorithm ...
133780
  Трифонов Г.Д. Алгоритм и программа для централизованной обработки данных системы зондирования атмосферы "РКЗ-Метеор" / Г.Д. Трифонов. – М, 1973. – 76с.
133781
   Алгоритм и программа расчета кривых ВЭЗ ВП и на ЭВМ. – Москва, 1975. – 45с.
133782
  Шевчук Л.Б. Алгоритм и программа численного построения на ЭВМ / Л.Б. Шевчук. – К., 1974. – 38с.
133783
   Алгоритм и программа эквивалентирования электрических сетей / М.А. Грицай, В.Г. Журавлев, Е.А. Розенкранц, М.А. Чиник; Отв.ред. В.Г. Холмский; АН МССР, Отд.энергетич. кибернетики. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 88с.
133784
  Ботвинник М.М. Алгоритм игры в шахматы / М.М. Ботвинник. – М., 1968. – 96с.
133785
  Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1969. – 272с.
133786
  Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1973. – 296с.
133787
  Генералюк Л. Алгоритм і варіанти концепту "картина": вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 1/ 2 (100/101). – С. 112-124
133788
  Шаманська О.І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 157-161 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133789
  Марченко О.О. Алгоритм інтеграції знань з електронних енциклопедій у семантичні онтологічні мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі описаний метод автоматичного зв"язування статей електронної енциклопедії з вузлами понять онтологічної бази знань. Метод перевірено в експериментах з он-лайн енциклопедією Wikipedia та онтологією WordNet. Якість розв"язання неоднозначностей ...
133790
  Кузнець Л.Ф. Алгоритм інформаційного забезпечення вищої ланки державного керівництва : інформаційні технології в економіці та управлінні / Л.Ф. Кузнець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
133791
  Кудря Ю. Алгоритм калібрування узагальненої залежності Таллі-Фішера методом максимальної правдоподібності для двовимірної гаусової функції селекції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Методом максимальної правдоподібності отримано вирази для коефіцієнтів та дисперсії узагальненої залежності Таллі-Фішера з урахуванням селекції спостережних даних. Показано, що такі оцінки для коефіцієнтів звичайних двопараметричних залежностей ...
133792
  Джулый В.М. Алгоритм кастеризации стиснення вектора характерних ознак графычних зображень / В.М. Джулый, С.Р. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 65-70


  У статті представлено алгоритм кластеризації для стиснення вектора характерних ознак графічних зображень. Базуючись на запропонованному підході, розроблено алгоритм рандомізованої кластеризації з метою безпечного хешування, пропонується нова функція ...
133793
  Лапчинская М.П. Алгоритм классификации однородных текстур земной поверхности, основанный на построении функций принадлежности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
133794
  Шніпко О.С. Алгоритм кластеризації мезо-економічних систем за рівнем їхньої здатності до протидії загрозам // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 3-13. – Бібліогр.: на 8 пунктів
133795
  Глинчук Л.Я. Алгоритм криптографічного стиснення інформації за допомогою дерева штерна-брокко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 575-578. – ISSN 1727-4907
133796
  Булекбаев А. Алгоритм метода интегральных соотношений для расчета смешанных течений газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булекбаев А.; АН КазССР, Объед. Уч. сов. отд. физ.мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
133797
   Алгоритм метода локальных вариаций для задач с частными производными. – М, 1971. – 29с.
133798
  Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов"янських обрядово-пісенних форм ("макротипів") (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 45-63. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
133799
  Беляев С. Алгоритм на завтра. Научная экспертиза прибавит в точности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В рамках сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и компании Elsevier в Томске, на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, прошла научно-практическая конференция “Региональное лидерство в ...
133800
  Рубльов Б.В. Алгоритм наближеної побудови еліпса мінімальної площі для заданого многокутника // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано алгоритм наближеної побудови еліпса мінімальної площі для заданої скінченної сукупності точок, який використовує його геометричні властивості. Запропонований алгоритм, на відміну від вже існуючих, дозволяє побудувати таке ...
133801
  Рубльов Б.В. Алгоритм наближеної побудови еліпсоїда мінімального об"єму в m-вимірному евклідовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 207-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі доводяться деякі геометричні властивості еліпсоїда мінімального об"єму для заданої скінченної сукупності точок в m-вимірному просторі. На основі цих властивостей запропоновано простий та швидкий в реаяізації алгоритм наближеної побудови ...
133802
  Винярський Я.Я. Алгоритм навчання розпізнаванню ситуацій зміни стану безпеки державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 137-148
133803
  Шостоковский Б.И. Алгоритм наилучшего равномерного приближения функций одной переменной / Б.И. Шостоковский. – М., 1972. – 27с.
133804
  Ваколюк Т.В. Алгоритм нечіткого семантичного порівняння текстової інформації / Т.В. Ваколюк, О.І. Комарницька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 163-167


  У статті описано алгоритм, який надає можливості порівнювати за змістом тексти–відповіді на запитання, що подані студентом, з варіантами правильних відповідей. Розроблений алгоритм передбачає автоматизоване формування лексичних одиниць тексту з ...
133805
  Савельев Д.М. Алгоритм обобщенной оценки кластеризации данных / Д.М. Савельев, М.Ю. Шестопалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В данной статье рассматривается алгоритм определения оптимального количества кластеров в разбиении данных с помощью Fuzzy C-Means (FCM) алгоритма нечеткой кластеризации. Предлагается алгоритм формирования единой оценки качества разбиения данных на ...
133806
  Тимошин Ю.В. Алгоритм обращенного продолжения волновых полей КМПВ / Ю.В. Тимошин, С.А. Бирдус, С.Н. Стовба // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 40-42. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геология ; № 6)
133807
  Яременко Д.О. Алгоритм обчислення метрики дотичних / Д.О. Яременко, Б.В. Рубльов, В.Б. Шаманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В статті подається алгоритм порівняння фігур у метриці дотичних. In this paper the algorithm of figure comparison in the tangent metric is described.
133808
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень мішаного періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Examining of rational estimations of recurrence periodical fraction of 3-order.
133809
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Ключові слова: періодичний рекурентний дріб 3-го порядку, раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку, параперманент. Examining of rational ...
133810
  Хміль С. Алгоритм опрацювання панорамних спектрограм гравітаційних лінз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Подано опис програмного коду, який визначає основні параметри зображень, отриманих в кожному спектральному каналі при двохвимірній спектроскопії гравітаційної лінзи. Наведено приклад його застосування до модельних даних і стисло обговорюється подальше ...
133811
  Грынь В.И. Алгоритм определения оптических свойств полидисперсных ансамблей композитных частиц / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 51 с.
133812
  Гондюл В.П. Алгоритм определения паразитных электромагнитных связей при машинном конструировании РЭА / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, И. Данченко // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер.Радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 12
133813
  Сумец А.М. Алгоритм определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 33-41 : фото, табл., рис. – Библиогр.: 1 назв.
133814
  Ляшко С.І. Алгоритм оптимального керування переносом суміші ізотопів / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 51-61. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто задачу оптимального керування переносом сумiшi радiоiзотопiв. Знайдено умови iснування оптимального керування, а також побудовано алгоритм розв"язку вiдповiдної задачi iдентифiкацiї точкових джерел.
133815
   Алгоритм оптимального планування технічного обслуговування елементів мережі зв"язку / В.О. Зеленцов, В.А. Заславський, С.В. Волкович, О.В. Франчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Формулюється постановка й будується алгоритм розв"язку задачі технічного обслуговування мережі зв"язку. Описуються процедури звуження області пошуку. Розглядаються можливості програмного забезпечення для розв"язку задачі.
133816
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимизації багатомірного модального регулятора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання.
133817
  Семенов В.В. Алгоритм оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань / В.В. Семенов, О.В. Чубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  При різних припущеннях щодо поведінки похибок розв"язання ітераційних підзадач досліджено збіжність методу лінеаризації для узагальненої оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань. Ключові слова: метод ...
133818
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимізації модальних регуляторів / В.Т. Матвієнко, І.В. Шапран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання. Ключові слова: модальне керування, ...
133819
  Васильєв А. Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 49-50. – ISSN 1810-3944
133820
  Гондюл В.П. Алгоритм ортогональной трассировки соединений с выполнением требований электромагнитной совместимости / В.П. Гондюл, В.В. Парахин // Автоматизация проектирования в электронике, 1977. – Вып. 16
133821
  Нуриев Н.К. Алгоритм оценки качества владения компетенцией на основе показателя глубины усвоенных знаний / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, Д.А. Ахметшин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 64-66. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема, связанная с организацией подготовки инженеров по требованиям нового образовательного стандарта. Проблема состоит в том, что на практике возникает вопрос, как, исходя из результатов итогового теста на наличие знаний, оценить ...
133822
  Бабина О.Є. Алгоритм оцінки конкурентоздатності транспортно-експедиторських підприємств / О.Є. Бабина, В.М. Семесько // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
133823
  Кирилюк С.М. Алгоритм оцінки рельєфу Хотинської височини для зведення садів // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 214-220. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
133824
  Летичевский А.А. Алгоритм Очевидности Глушкова / А.А. Летичевский, А.В. Лялецкий, М.К. Мороховец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 3-16. – ISSN 0023-1274


  Данная статья посвящена обзору результатов работ по Алгоритму Очевидности, которая выполнялась В.М. Глушковым и его учениками в течении многих лет и продолжается в настоящее время.
133825
  Авдєєва Т.В. Алгоритм перевірки ізоморфізму одного класу орграфів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описується новий алгоритм перевірки ізоморфізму орграфів, які є сагайдаками нетерових напівдосконалих кілець.
133826
  Чейлитко Н. Алгоритм перекладу українських генітивних іменних конструкцій англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 316-318
133827
  Осьмук Л.А. Алгоритм перехода к компетентностной модели подготовки специалиста // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 127-134. – ISSN 1811-0916
133828
  Деркач М.М. Алгоритм перроначальных следственных действий с учетом типичных следственных ситуаций (по преступлениям, связанным с причинением вреда здоровью) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 415-421. – (Юридична ; Вип. 1)
133829
  Крак Ю.В. Алгоритм підгонки параметричної моделі голови людини до реального зображення / Ю.В. Крак, О.В. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається алгоритм параметричного моделювання просторової моделі голови людини для створення віртуальних прототипів реальних образів голови на основі еталонної моделі.
133830
  Лищенко О.Г. Алгоритм підготовки управлінської звітності / О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 48-51. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
133831
  Луганский И.Л. Алгоритм планирования в вычислительных системах реального времени / И.Л. Луганский. – М., 1988. – 12с.
133832
  Цицарєв В.М. Алгоритм планування відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки / В.М. Цицарєв, О.В. Доброхотов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується алгоритм, що дозволяє формувати близький до оптимального план відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки. Алгоритм заснований на використанні нечіткого опису поняття стану пошкодження.
133833
  Гнатієнко Г.М. Алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на множині експертних ранжувань / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться ефективний алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на основі модифікованої процедури відсіювання неперспективних варіантів.
133834
  Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 229-233


  Розглядається алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування. Даний алгоритм дозволяє визначати діагностичні параметри транзистора і являється основою для побудови автономних ...
133835
  Антосяк П.П. Алгоритм побудови колективного ранжування на основі методу вектора спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування на основі методу вектора спаду. Ключові слова: ранжування, вектор спаду, медіана Кемені-Снелла, ВГ-медіана. At present the algorithm solving for the strict resultant ranking which is ...
133836
  Уманський В.І. Алгоритм порівняння відбитків пальців за структурою сусідства особливих точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З вдосконаленням комп"ютерної техніки стали доступні значні обчислювальні ресурси, що дало поштовх до розвитку систем автоматичної ідентифікації відбитків. Потреба в подібних системах виникає як у комерційних компаній для контролю доступу в виробничі ...
133837
  Волошин О.Ф. Алгоритм послідовного аналізу варіантів для розв"язання міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Застосовується метод послідовного аналізу варіантів [3] для розв"язання балансової моделі Леонтьєва-Форда взаємодії економіки та навколишнього середовища.
133838
  Епихов Г.П. Алгоритм построения математической модели речного бассейна с учетом взаимодействия стока в речной сети и плановой фильтрации подземных вод. / Г.П. Епихов. – М., 1979. – 23с.
133839
  Порхун О.В. Алгоритм пошуку оптимальної вибірки .для вирішення задач класифікації багатовимірних об"єктів, його обчислювальна складність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається новий універсальний алгоритм пошуку оптимальної вибірки для побудови векторів ознак об"єктів в задачах класифікації. Наводяться оцінки складності запропонованого алгоритму із врахуванням випадків наявності у вибірці прикладів з ...
133840
   Алгоритм пошуку семантично подібних документів / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, І.В. Муляр, Л. Охрамович // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 25-30


  На основі проведеного дослідження запропоновано структуру інформаційної системи обробки даних, особливість якої полягає в принципах функціонування підсистем, націлених на підвищення партинентності і релевантності пошуку неструктурованої інформації.
133841
  Івохін Є.В. Алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей, С.О. Бабанін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для підтримки прийняття рішень в умовах неточно або нечітко заданої інформації запропоновано підхід для вибору рішення особою, що приймає рішення, на основі кластеризаиії нечітких вихідних даних у групи з їх подальшим аналізом. Описано алгоритм, що ...
133842
  Марценюк В.П. Алгоритм прикладного системного аналізу для задачі забезпечення умов життєдіяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено алгоритм прикладного системного аналізу у застосуванні до задачі забезпечення умов життєдіяльності. Введено поняття проблематики, цілей, критеріїв, альтернатив та сценаріїв.
133843
  Тимошин Ю.В. Алгоритм прискореного вивчення швидкостей сейсмічних хвиль за даними багаторазових перекриттів = геологія / Ю.В. Тимошин, Г.Д. Лісний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-86 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
133844
  Кравець О.Я. Алгоритм прогнозування паводочного стоку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
133845
  Сумець О.М. Алгоритм проектування логістичної системи підприємства // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 54-66 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 13 назв
133846
  Шевченко Н.В. Алгоритм развития профессионально-целевых установок специалиста в условиях конкуренции // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 39-43. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
133847
  Ляшко И Н. Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами / И Н. Ляшко, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 131-139. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для решения вариационных неравенств с многозначными монотонными операторами, действующими в гильбертовом пространстве, предложен алгоритм расщепления без вычисления резольвент. Доказана теорема о слабой эргодической сходимости алгоритма.
133848
  Слабоспицький О.С. Алгоритм рекурентного оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок ""тяжіння"" при некласичних припущеннях // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 94-100. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається оцiнка методу найменших квадратiв вектора стацiонарних параметрiв для нелiнiйної дискретної динамiчної системи при можливому порушеннi класичних припущень, якi гарантують її єдинiсть. Для цiєї оцiнки з найменшою нормою вiдхилення вiд ...
133849
  Логутова Т.Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства : економіка та управління підприємствами / Т.Г. Логутова, Д.О. Дресвянніков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 89-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133850
  Бакман Е.Г. Алгоритм решения задач линейного программирования большого объема. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Бакман Е.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 15л.
133851
  Орлов В.С. Алгоритм решения задач оптимального управления методом сопряженных градиентов / В.С. Орлов. – М., 1972. – 36с.
133852
  Скоков В.А. Алгоритм решения линейных и нелинейных задач методом наименьших квадратов на языке АЛГОЛ. / В.А. Скоков. – М., 1972. – 16с.
133853
  Зінько П.М. Алгоритм розв"язування двомірної крайової задачі, який базується на теорії розв"язуючих операторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Виводяться формули для знаходження наближеного розв"язку першої крайової задачі параболічного типу в двомірному випадку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів.
133854
  Волошин О.Ф. Алгоритм розв"язування задачі прийняття порядку денного / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається проблема прийняття такого порядку денного роботи колективу, який би певною мірою задовольняв усіх його членів. Постановки задач знаходження результуючого порядку денного (ранжування питань) формалізовано у класі одно- та ...
133855
  Верлань Д.А. Алгоритм розв"язування інтегрального рівняння Вольтерри і роду при апроксимації ядер сплайнами // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-32. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 8). – ISSN 2308-5878
133856
  Шорина Н.С. Алгоритм симплекс-метода с использованием метода отражений / Н.С. Шорина. – М, 1970. – 24с.
133857
  Бєлікова В В. Алгоритм складання контрольних запитань як основа комплексної діагностики навчальних досягнень студентів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 120-125. – ISSN 2074-8922
133858
  Затайдух О. Алгоритм складоподілу мовленнєвої послідовності як етап створення програми синтезу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 110-112
133859
  Шило В.П. Алгоритм случайного повторного локального поиска решения задачи о покрытии минимальной мощности // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 53-60. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье рассмотрена задача о покрытии минимальной мощности (MCSCP), которая является NP-трудной и имеет многочисленные практические приложения. MCSCP - наиболее сложный подкласс задач о покрытии. Рассмотрены лучшие известные алгоритмы для решения этой ...
133860
  Крак Ю.В. Алгоритм смугової роздільності для класифікації дактилем / Ю.В. Крак, І.Г. Соломянюк, Д.В. Шкільнюк // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 145-146
133861
  Солнышков А.Ю. Алгоритм социометрической диагностики для формальных групп значительной численности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 56-68. – ISSN 0132-1625
133862
  Малихіна К.Я. Алгоритм соціальної послуги працевлаштування у проекції осіб похилого віку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 58-61
133863
  Марущак А. Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб"єкта господарювання*: правові засади // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1608-6422
133864
  Балко Р.В. Алгоритм створення територіальних туристичних кластерів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 92-97. – (Економіка ; Вип. 32)
133865
  Савран В.О. Алгоритм стиснення відеоінформації за допомогою дискретного вейвлет-перетворення та ефективність його застосування / В.О. Савран, А.Г. Зінчик, С.П. Лалетін // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 97
133866
  Глибовець М.М. Алгоритм та онлайн-застосування пошуку осередків зацікавленості за обраною предметною областю / М.М. Глибовець, Я.П. Муженко, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 133-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано рішення задачі пошуку осередків зацікавленості на соціальних веб-сайтах, алгоритм визначення показника рівня зацікавленості користувачів соціального веб-ресурсу з використанням формату представлення даних CDF. Описано створене ...
133867
  Кузьменко М.Д. Алгоритм та технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 235-240


  У статті мова йде про обгрунтування та розробку сучасного алгоритму та технології психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України
133868
  Міщенко Н.Ф. Алгоритм твого вибору / Н.Ф. Міщенко. – К, 1991. – 206с.
133869
  Сергеева Елена Алгоритм туристского брэнда : Брэндинг, или Как рождаются звезды. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 83-87 : Фото
133870
  Дьякон А.А. Алгоритм управління конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 31-36. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
133871
  Гончарюк И.В. Алгоритм упруго-пластического кручения стержней сложного профиля / И.В. Гончарюк. – Киев, 1972. – 14с.
133872
  Ассовская А.С. Алгоритм успеха / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1990. – 268с.
133873
  Савченко В.И. Алгоритм успеха. / В.И. Савченко. – М., 1983. – 319с.
133874
  Гондюл В.П. Алгоритм учета электромагнитной совместимости элементов на многослойных печатных платах при трассировке соединений / В.П. Гондюл, О.В. Дробот, В.В. Парахин // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 13
133875
  Позмонтир Н.С. Алгоритм учит читать. / Н.С. Позмонтир. – М, 1989. – 127с.
133876
  Конурбаева Ж.Т. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике / Ж.Т. Конурбаева, М.У. Рахимбердинова, Э.С. Мадиярова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 236-247. – ISSN 1993-6788
133877
  Главчева Ю.Н. Алгоритм формирования электронного каталога // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 76-81.
133878
  Луцков В.О. Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 54-66. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215


  На сучасному етапі розвитку економіки України залишаються нерозв"язаними та дискусійними цілий ряд питань, пов"язаних із формуванням структурної політики. Серед них: алгоритм формування та проблеми реалізації, роль держави у регулюванні структурних ...
133879
  Боровий В. Алгоритм формування шарів кадастрової системи та зонінгу засобами ГІС-технологій / В. Боровий, О. Зарицький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 34-37
133880
  Лишук В.А. Алгоритм функционирования и управления левого желудочного сердца : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Лишук В.А.; АН УССР. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
133881
  Рутисхаузер Г. Алгоритм частных и разностей / Г. Рутисхаузер. – М, 1960. – 93с.
133882
  Завіша В.В. Алгоритм чисельного розв"язання задачі про генерацію акустичних коливань в кристалі CdS / В.В. Завіша, М.М. Москальков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено аналіз дисперсійних властивостей різнецевої схеми для системи рівнянь коливань п"єсзонапівпровідникового кристалу. Ключові слова: різницева система, сіткові гармоніки, дисперсійне рівняння. In the paper for system of the equations ...
133883
  Парусеников В.И. Алгоритм Якоби-перона и совместное приближеине функций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Парусеников В.И.; МГУ. – М, 1984. – 13л.
133884
  Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность / А.Н. Колмогоров. – М., 1991. – 43с.
133885
  Островська Ж.М. Алгоритми адаптивного керування багатовимірними стохастичними об"єктами за наявності обмежень на фазові зміни : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.03 / Островська Ж.М.; Харків.держ.техн.ун-т. – Харків, 2000. – 18л.
133886
  Гаращенко Ф.Г. Алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах, основані на другому методі Ляпунова / Ф.Г. Гаращенко, Н.Б. Білоусова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано модифіковані алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах. За допомогою цих алгоритмів можна розв"язувати вказані задачі з невідомими характеристиками об"єктів, які описані скінченовимірними векторами ...
133887
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : дис. .. канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 139 л. – Бібліогр. : л. 132-139
133888
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
133889
  Соколенко М.О. Алгоритми в криміналістиці: поняття, ознаки, властивості, можливість застосування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 145-148. – ISSN 0201-7245
133890
  Литвиненко О.І. Алгоритми вирішення задачі про найкоротший маршрут на основі застосування теорії графів / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Пересування військ є невід.ємною складовою повсякденної діяльності збройних сил як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. Удосконалити процес планування пересувань частин сухопутних військ і, як наслідок, підвищити мобільність військ можна за ...
133891
  Святовець В.Ф. Алгоритми виховання / В.Ф. Святовець. – К., 1989. – 205с.
133892
  Чешун В.М. Алгоритми діагностування цифрових пристроїв апаратними засобами на базі штучних нейронних мереж / В.М. Чешун, В.І. Чорненький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 154-161
133893
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання практичних робіт з географії в 7 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 17-28 : табл., графік. – Бібліогр.: 3 назв.
133894
  Пантелєєв В.П. Алгоритми захисту активів та власного капіталу фінансової безпеки суб"єктів підприємництва / В.П. Пантелєєв, М.Г. Лепілін // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 4-9. – ISSN 1683-1942


  Уперше запропоновано алгоритми захисту активів та власного капіталу, що забезпечують непорушність права приватної власності.
133895
  Костюкова Н.С. Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.13 / Наталя Стефанівна Костюкова; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.18 назв
133896
  Калужнін Л.А. Алгоритми і математичні машини / Л.А. Калужнін, В.С. Королюк. – Київ, 1964. – 283с.
133897
  Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерна інженерія" / М.І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-694-198-1
133898
  Москаленко Євген Володимирович Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Москаленко Є.В.; Нац. академія наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
133899
  Воінова Світлана Олександрівна Алгоритми керування технологічними агрегатами у перехідних режимах : Автореф... кандид. техніч.наук: 05.13.07 / Воінова Світлана Олександрівна; Одеська державна Акад. харчових технологій. – Одеса, 1996. – 23л.
133900
  Кондрук Алгоритми кластеризації критеріального простору для задач вибору / Кондрук, (Цицика), М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються алгоритми, які дозволяють провести кластеризацію критеріального простору, що, в свою чергу, дає можливість в кожному кластері використовувати свою згортку критеріїв ефективності. Ключові слова: критерії, поділ, кластер, ...
133901
  Івасенко Ірина Богданівна Алгоритми локально-адаптивної фільтрації на основі робастних оцінок для обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.16 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України. Фізико-механ. ін-т. – Львів, 2000. – 16 с.
133902
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.01 / Мекуш О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
133903
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Мекуш О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 176л. + Додатки: л.131-176. – Бібліогр.: л.121-130
133904
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та іх застосування : Дис... канд. тех.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 133л. – Бібліогр.:л.119-130
133905
  Гнатієнако Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнако Григорій Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
133906
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
133907
   Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв"зків між ними / А.М. Глибовець, О.О. Марченко, Д.В. Циганок, О.М. Бабіч // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
133908
  Кулага А.А. Алгоритми обчислення білінійного цифрового підпису наосліп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано алгоритми формування та перевірки білінійного підпису наосліп з відкритим індивідуальним ключем. The aim of this paper is to provide algorithms of generation and verification of blind identity-based digital signature scheme.
133909
  Шахновський Ю.С. Алгоритми оптимізаціі горизотальних мікропрограмм. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.11 / Шахновський Ю.С.; Харків.політехн.ун-т. – Харків, 1994. – 18л.
133910
  Левчій Д.В. Алгоритми оптимізації енергозбереження у харчовій промисловості / Д.В. Левчій, Н.В. Медвідь // Харчова промисловість : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012. – № 13. – С. 174-179. – ISSN 2225-2916
133911
  Пепа Ю.В. Алгоритми планування руху роботоризованого мобільного засобу на місцевості зі складним рельєфом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 98-102


  У роботі показана можливість створення алгоритму планування руху мобільного засобу з урахуванням складного рельєфу місцевості і за наявності перешкод, а також розроблено алгоритм подолання перешкоди роботом. В работе показана возможность создания ...
133912
  Покидько Л.М. Алгоритми побудови 3D-моделі об"єкту лазерного сканування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 86-92


  У статті запропоновано синтез алгоритму, що дозволяє підвищити точність побудови 3D-Modeii об"єкту сканування та зменшити вплив випадкових похибок вимірювання. Розглянуто та проаналізовано недоліки та переваги тривимірного моделювання. В статье ...
133913
  Мамедов Т.А. Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 290-295. – ISSN 2076-815X
133914
  Ярко М. Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістомологія світу музики: методологія питання // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 53-63. – ISSN 1728-6875
133915
  Зозуля М.Д. Алгоритми пошуку та вставки елемента таксона в індексі, організованому у вигляді В-дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Біологія ; Вип. 32)


  Описано алгоритм пошуку елемента таксона в індексі та алгоритм здійснення вставки елемента таксона, який організовано у вигляді В-дерева.
133916
  Яремчук С.І. Алгоритми розв"язання задачі розміщення прямокутників в прямокутній області / С.І. Яремчук, Л.В. Рудюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовується можливість розв"язання вихідної задачі оптимізації розв"язання раду задач. Доводиться теорема про кількість побудованих під задач. Наводиться побудований метод спрямованого перебору під задач для розв"язання вихідної задачі. Ключові ...
133917
  Малишкін О. Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і митному союзі: порівняльний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
133918
  Павлов О.В. Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, заданих точковим каркасом : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.05.01.01 / Олександр Володимирович Павлов; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 26с. – Бібліогр.:8 назв
133919
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. – Бібліогр.: с. 142 - 150
133920
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
133921
  Охріменко В.О. Алгоритми синтезу надлишкових багатопозиційних часових сигналів із заданими структурами параметрами. : Автореф... наук: / Охріменко В.О.; Одеськ.електротехн.ін-т. – Одесса, 1993. – 18л.
133922
  Ліпанов Олександр Віталійович Алгоритми слідкуючої нормалізації у системах технічного зору : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.02 / Ліпанов Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 18л.
133923
  Черняхівський В.В. Алгоритми та програми побудови текстового редактора для Windows : Тексти лекцій / В.В. Черняхівський; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 93с.
133924
  Шестопалов Є. Алгоритми та програми. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Книга 2 / Є. Шестопалов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 112с. – ISBN 966-562-319-2
133925
  Комарова Л.О. Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 12-18
133926
  Меншель Х. Алгоритмизаци и поэтапное формирование умственных действий учащихся как средства развития мышления на уроках физики. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Меншель Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
133927
   Алгоритмизация в автоматизированных системах управления. – Киев, 1972. – 239с.
133928
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в механике сплошных сред. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1979. – 304с.
133929
  Ланда В.Н. Алгоритмизация в обучении / В.Н. Ланда. – Москва, 1966. – 523с.
133930
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в социально-экономических системах. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 318с.
133931
   Алгоритмизация в школьном курсе информатики. – Пермь, 1987. – 36с.
133932
  Умурзаков Т.П. Алгоритмизация динамического расчета плит и пологих оболочек. : Автореф... канд. техн.наук: 01.023 / Умурзаков Т.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 12л.
133933
  Гурский С.К. Алгоритмизация задач управления режимами сложных систем в электроэнергетике / С.К. Гурский. – Минск, 1977. – 367с.
133934
   Алгоритмизация и автоматизация промышленных установок и процессов. – Иркутск, 1977. – 213с.
133935
  Выгнан Петр Константинович Алгоритмизация и информационне обеспечение процесса составления календарного графика : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Выгнан Петр Константинович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 21л.
133936
  Мялковский А.М. Алгоритмизация и моделирование распознавания составных изображений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Мялковский А.М. ; АН УзССР , Объед. учен. совет по техн. наукам отд. физ-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 8 с.
133937
  Микрюков В.Ю. Алгоритмизация и программирование : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / В.Ю. Микрюков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 304с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-222-09807-3
133938
  Заковряшин А.И. Алгоритмизация и программирование вычислительных задач : Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 201600- Радиоэлектронные системы и 201700-Средства радиоэлектронной борьбы / А.И. Заковряшин. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. : "Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; Вып.5. – ISBN 5-94818-008-5
133939
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ. – Куйбышев, 1978. – 76с.
133940
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ на языке ПЛ-1. – Куйбышев, 1979. – 88с.
133941
  Затолокин В.М. Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ с использованием языка базисный ФОРТРАН. / В.М. Затолокин. – Куйбышев, 1979. – 75с.
133942
  Голембо З.Б. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах. / З.Б. Голембо. – М., 1974. – 175с.
133943
  Читава З.Д. Алгоритмизация и решение некоторых задач оптимизации процесса нефтеперевозок. (На прим. груз. мор. пароходства). : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Читава З.Д.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 24л.
133944
   Алгоритмизация и управление химико-технологичесм производством. – Киев, 1979. – 168с.
133945
  Гладкий А.В. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем / А.В. Гладкий. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 288с.
133946
  Балашевич В.А. Алгоритмизация математических методов планирования и управления. / В.А. Балашевич. – Минск, 1978. – 144с.
133947
  Икрамова Х.З. Алгоритмизация математического моделирования эпидемического процесса с применением ЭЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Икрамова Х.З.; АН УзССР. Объедин. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 17л.
133948
   Алгоритмизация обучения решению математических задач. – Москва, 1977. – 36с.
133949
   Алгоритмизация объектов и синтез управляющих машин и систем. – Киев, 1975. – 108с.
133950
  Кулик В.Т. Алгоритмизация объектов управления. Справочник. / В.Т. Кулик. – К., 1968. – 363с.
133951
  Адылова Фатима Туйчиева Алгоритмизация описания сложных изображений : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Адылова Фатима Туйчиева; АН УзССР Учен. совет по упр., автоматике и вычислит. технике Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1974. – 17л.
133952
  Макарова С.Г. Алгоритмизация понятий как средство раскрытия мировоззренческих проблем экологического образования / С.Г. Макарова, Н.В. Вадзюк, А.П. Мегалинская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
133953
  Кравцов Г.Г. Алгоритмизация процессов определения параметров геологических образований по магнитным и гравитационным аномалиям : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.02 / Кравцов Г.Г.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
133954
  Корниенко А.В. Алгоритмизация процессов управления / А.В. Корниенко. – Томск, 1985. – 53с.
133955
   Алгоритмизация процессов управления. – М, 1990. – 111с.
133956
  Бирюков В.В. Алгоритмизация расследования.задачи и проблемы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.192-197
133957
  Толок В.А. Алгоритмизация расчета цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толок В.А.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислит. центр. – Ташкент, 1965. – 8л.
133958
  Кетнер К.К. Алгоритмизация расчётов переходных процессов автономных электоэнергетических систем / К.К. Кетнер, И.А. Козлов, В.М. Сендюрев. – Рига, 1981. – 165с.
133959
  Пирназаров С.П. Алгоритмизация решения задач об изгибе прямоугольных пластин методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Пирназаров С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 9 с.
133960
   Алгоритмизация решения задач прочности и оптимального проектирования конструкций. – К, 1991. – 96с.
133961
  Бутенко В.Ю. Алгоритмизация решения задач теории пологих оболочек. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бутенко В.Ю.; Харьков.авиац.ин-т. – Харьков, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
133962
  Дерябина А.Г. Алгоритмизация топологических методов анализа линейных электрических цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Дерябина А. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 21л.
133963
   Алгоритмизация управления объектами с запаздыванием. – Кемерово, 1989. – 83с.
133964
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
1. – 1968. – 56с.
133965
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
2. – 1968. – 60с.
133966
  Попченко Я.А. Алгоритмическая реализация некоторых задач динамического развития сложных экономических систем / Я.А. Попченко. – Киев, 1979. – 54с.
133967
  Стахов А.П. Алгоритмическая теория измерения / А.П. Стахов. – М, 1979. – 64с.
133968
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем. – Иркутск, 1978. – 217с.
133969
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем и ЭВМ. – Иркутск, 1978. – 224с.
133970
  Емеличев В.А. Алгоритмические вопросы теории кончно-определенных коммутативных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Емеличев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 8л.
133971
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Канивец Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 85л. – Бібліогр.:л.81-85
133972
  Романовский В.Ю. Алгоритмические вопросы теории рекрусивных преобразователей : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.Ю.; КГУ. – К, 1981. – 118л. – Бібліогр.:л.112-118
133973
   Алгоритмические и вычислительные вопросы и теории чисел. – Владивосток, 1987. – 89с.
133974
   Алгоритмические и комбинаторные вопросы дискретных систем и ЭВМ. – Иркутск, 1990. – 155с.
133975
  Матвеев С.В. Алгоритмические и компьютерные методы в трёхмерной топологии / С.В. Матвеев, А.Т. Фоменко. – Москва : Московский университет, 1991. – 301 с. – ISBN 5-211-01743-9
133976
  Абу-Хенди Хасан. Алгоритмические и структурные способы повышения эффективнсоти рандомизационных методов ассоциативного доступа к данным : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.08 / Абу-Хенди Хасан. ; КПИ. – Киев, 1995. – 16 с.
133977
   Алгоритмические исследования в комбинаторике. – М, 1978. – 186с.
133978
   Алгоритмические методы в анализе эколого-географических и геологических данных. – Владивосток, 1989. – 101с.
133979
   Алгоритмические методы в теории надежности. – Киев, 1974. – 68с.
133980
   Алгоритмические модели в автоматизации исследований. – М, 1980. – 254с.
133981
  Роджерс Д.Ф. Алгоритмические основы машинной графики / Д.Ф. Роджерс. – Москва : Мир, 1989. – 503с. – ISBN 5-03-000476-9
133982
  Грачев Н.И. Алгоритмические основы оптимизации управляемых систем с разрывной правой частью / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – М., 1988. – 36с.
133983
   Алгоритмические проблемы обработки данных сейсморазведки. – Новосибирск, 1987. – 123с.
133984
  Гальперин Вячеслав Абрамович Алгоритмические проблемы схематологии: Теоретические и прикладные аспекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гальперин Вячеслав Абрамович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1992. – 12л.
133985
   Алгоритмические проблемы теории языков. – Киев, 1978. – 41 с.
133986
  Аман Уллах Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аман Уллах ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 10 с.
133987
  Аман Уллах Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Аман Уллах; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1984. – 118л. – Бібліогр.:л.114-118
133988
  Морозов В.П. Алгоритмические языки / В.П. Морозов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 224с.
133989
  Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач / И.Г. Габович. – К., 1989. – 157с.
133990
   Алгоритмический синтез нелинейных систем управления. – Ленинград, 1990. – 240с.
133991
   Алгоритмический язык Алгол 60.. – М, 1982. – 72с.
133992
   Алгоритмический язык. "Аналитик-74".. – Київ, 1977. – 41 с.
133993
   Алгоритмический язык. Язык программирования рапира.. – Рига, 1986. – 91с.
133994
   Алгоритмическое и программное обеспечение задач оптимального планирования и проектирования. – Новосибирск, 1983. – 138с.
133995
   Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа. – Москва, 1980. – 421 с.
133996
  Григоренко Маргарита Михайловна Алгоритмическое и программное обеспечение решения некоторых экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Григоренко Маргарита Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет К002.23.01 в Ин-те математики. – Новосибирск, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.9
133997
  Якушин Б.В. Алгоритмическое индексирование в информационных системах. / Б.В. Якушин. – М., 1978. – 143с.
133998
   Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП.. – Фрунзе, 1977. – 101с.
133999
   Алгоритмическое обеспечение и проектирование микропроцессорных управляющих систем. – М, 1982. – 147с.
134000
   Алгоритмическое, программное и техническое обеспечение гибких производственных систем. – Ташкент, 1989. – 79с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,