Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Боровой Я. "Анаконды" в горах не выживают // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.23. – ISSN 0137-0723


  Афганистан. Война с талибами
133002
   "Анализ концепции социально-экономического развития стран "третьего мира". Междунар. конф. (г. Киев, 6-10 сент. 1976 г.) : Тезисы выступлений. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 238 с.
133003
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Пб.-М., 1923. – 181с.
133004
  Голдовский А.М. Анабиоз и его практическое значение / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с. – (От молекулы до организма)
133005
   Анабиоз и преданабиоз микроорганизмов : тезисы докладов симпозиума. – Рига : Зинатне, 1971. – 66с.
133006
  Бекер М.Е. Анабиоз микроорганизмов / М.Е. Бекер, Б.Э. Дамберг, А.И. Рапопорт. – Рига : Знание, 1981. – 253с.
133007
  Колесов С.Г. Анабиоз патогенных микроорганизмов. / С.Г. Колесов. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 137-142
133008
  Шмидт П.Ю. Анабиоз у насекомых / П.Ю. Шмидт. – 21с.
133009
  Нікітін В. Анабіоза : (Про перехід життя в прихований стан) / В. Нікітін. – Харків : Український робітник, 1933. – 72с. – (Науково-популярна бібліотечка робітника ; Серія точних наук)
133010
  Авлесі О.В. Анагліфне відображення тривимірної моделі для підвищення реалістичності // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 6-9


  В роботі досліджується побудова тривимірного зображення в комп"ютерній програмі за допомогою анагліфного методу.
133011
  Островський В. Анаграми сонячного вітру // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 0208-0710
133012
  Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
133013
  Сирас А. Анаит / А. Сирас. – М., 1949. – 484с.
133014
  Малицький А Б. інш. Анаіз становлення наукової системи України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0374-3896
133015
  Кудажи Анай-кыс. / Кудажи, К-Э. – М, 1980. – 158с.
133016
  Убилава Э.М. Анаклийская ночь / Э.М. Убилава. – Тбилиси, 1977. – 231с.
133017
  Кирога О. Анаконда / О. Кирога. – М., 1960. – 343с.
133018
  Кірога О. Анаконда / О. Кірога. – К., 1989. – 351с.
133019
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть : (Опыт комплексной спелеологической характеристики) / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси, 1968. – 71с.
133020
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : б/в, 1968. – 73с.
133021
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1986. – 471,192с.
133022
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1987. – 471,192с.
133023
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г.Сковороди і В.Капніста // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С.14-18.
133024
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчрсті Г.Сковороди і В.Капніста // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 6-9
133025
  Рожанский И.Д. Анаксагор : У истоков античной науки / И.Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
133026
  Рожанский И.Д. Анаксагор / И.Д. Рожанский. – М., 1983. – 142с.
133027
  Кононенко Т.П. Анаксагор з Клазомен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 84-86. – ISBN 966-316-069-1
133028
  Михайлов Я.М. (Захер) Анаксагор Шометт. Антирелигиозник XVIII века / Я.М. Михайлов (Захер) ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников. – Москва : Безбожник, 1930. – 123 с.
133029
  Кононенко Т.П. Анаксімандр з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
133030
  Кононенко Т.П. Анаксімен з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 87-88. – ISBN 966-316-069-1
133031
  Кудін В.І. Аналiз лiнiйної системи методом допустимих базисних матриць // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2013. – № 2 (112)
133032
  Білоусова В.П. Аналiтична геометpiя / В.П. Білоусова, П.Л. Симокінь; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Науково-методичний кабінет. – Харків : ХДУ, 1962. – 92 с.
133033
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 824с.
133034
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна и И.С. Иохвидова. – Москва : Мир
Т. 2. – 1972. – 528с.
133035
  Игумен Вениамин (Новик) Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции русской православной церкви" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-75. – ISSN 0132-1625
133036
  Поляков А.П. Анализ 1. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление в случае функции одного переменного. Неопределенный интеграл. / А.П. Поляков. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 152с.
133037
  Папиташвили Н.Е. Анализ 60-летних вариаций геомагнитного поля спектральными методами и определения электропроводимости нижней мантии Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Папиташвили Н.Е.; АН СССР.Ин-т земн.магнетизма, ионосферы. – М, 1981. – 16л.
133038
  Майсурадзе П.А. Анализ Dst-вариаций и некоторые выводы о преоцессах в магнитосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майсурадзе П.А.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 15л.
133039
  Кочетов В.В. Анализ аварий на прудах-илонакопителях и инженерных коммуникациях углеперерабатывающих предприятий / В.В. Кочетов, В.В. Логвиновский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 80-82. – ISSN 1726-5428
133040
   Анализ авторегрессий. – М., 1978. – 231с.
133041
  Бруннер А. Анализ азокрасителей / А. Бруннер. – Л, 1933. – 126с.
133042
  Невская В.Н. Анализ азотных удобрений в неводных средах методом потенциометрического титрования : Автореф... кандидата хим.наук: / Невская В.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
133043
   Анализ азотсодержащих соединений в сплавах железа. – М., 1987. – 119с.
133044
  Радіонов Д. Анализ активности ізоформ естераз у Drosophila melanogaste з природних популяцій України / Д. Радіонов, А. Андрієвський, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод лужного електрофорезу у поліакриламідному гелі, розділяли форми карбоксиестераз самців та самок Drosophila melanogaster із восьми природних популяцій України. Провели порівняння рівня експресії чотирьох ізоформ карбоксиестераз в ...
133045
  Кульков А.П. Анализ активности нейронов зрительной коры кошки при разных освещенностях : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Кульков А.П.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
133046
  Щербинин Ю.Г. Анализ алглритмических языков для описания задач контроля, управления и формирование требований к ним / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1978. – 54с.
133047
  Журавлев Ж.П. Анализ алгоритмов уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / Ж.П. Журавлев, Н.А. Фещенко. – Киев, 1979. – 30с.
133048
  Чобанов С.Г. Анализ алгоритмов ускоренного умножения методами теории дискретных автоматов : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 924 / Чобанов С.Г. ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – Киев, 1971. – 24 с.
133049
  Кананыкина Е.С. Анализ английских источников права: от обычного права к прецедентному // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье выделяются и анализируются тенденции, наметившиеся в изучении судебной реформы 1864 г. в России в последние несколько лет.
133050
  Каменецкий И.С. Анализ археологических источников. (Возможности формализ. подхода). / И.С. Каменецкий. – М., 1975. – 174с.
133051
   Анализ ассоциативной деятельности головного мозга. – М.
1. – 1972. – 140с.
133052
  Лиопо В.А. Анализ базальных рентгеновских рефлексов флогопитов с различной степенью гидратации : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лиопо В.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 12л.
133053
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – Х., 1933. – 146с.
133054
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – К., 1937. – 148с.
133055
  Кутырев С.М. Анализ баланса доходов и расходов хозяйственной организации. / С.М. Кутырев. – М., 1948. – 122с.
133056
  Барун М.А. Анализ баланса предприятия и треста / М.А. Барун. – выпуск 1. – М., 1933. – 143с.
133057
  Бро Г.Г. Анализ баланса промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – Л., 1957. – 55с.
133058
  Каплан А.И. Анализ баланса промышленного предприятия / А.И. Каплан. – М., 1985. – 103с.
133059
  Каплан А.И. Анализ баланса торговых предприятий / А.И. Каплан. – М., 1949. – 176с.
133060
  Шмальц К. Анализ баланса хозяйственного предприятия в САСШ / К. Шмальц. – М-Л, 1931. – 88с.
133061
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект / В.Н. Кочетков. – Київ : МАУП, 1999. – 192с. – ISBN 966-608-010-9
133062
  Садовникова Е.Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном этапе // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 70-77.
133063
  Зернецкий Б.Ф. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной биостратиграфии / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева, Т.С. Рябоконь // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 98-108 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
133064
  Лопиталь Г.Ф. де Анализ бесконечно-малых / Г.Ф. де Лопиталь; Пер. с франц.Н.В. Леви; Под ред. и со вступ. статьей А.П. Юшкевича. – М.-Л. : ГТТИ, 1935. – 431с.
133065
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно-малых величин / В.П. Ермаков. – Киев
Ч.1. – 264с. – Стеклографическое изд.
133066
  Хандриков М. Анализ бесконечно малых / М. Хандриков
2. – с.
133067
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва
1. – 1925. – 157с.
133068
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва
2. – 1925. – 190с.
133069
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ // Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев, 1907. – Вып.1. – 255 с.
133070
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К
Вып.1. – 1907. – 255с.
133071
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. / В.П. Ермаков. – Изд.3-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.2 : Интегралы и дифференцные уравнения уравнения. – 1918. – 176с.
133072
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. / В.П. Ермаков. – Изд.4-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.1 : Дифференциалы и неопределенные интегралы. – 1919. – 140с.
133073
  Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 4. – С. 195-200. – ISSN 1997-0803


  В статье раскрываются некоторые проблемы современного зарубежного библиотековедения, в частности подходы к оценке деятельности библиотечных учреждений в условиях мирового финансового кризиса. Особенностью анализа деятельности библиотек является ...
133074
  Гусельцева М.С. Анализ биографии как культурно-психологическая проблема : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 158-162. – ISSN 0042-8841
133075
  Уильямсон М. Анализ биологических популяций / М. Уильямсон. – М., 1975. – 271с.
133076
  Милсум Дж. Анализ биологических систем управления / Дж. Милсум. – М., 1968. – 504с.
133077
  Маматкулов У.К. Анализ биофлоры Памиро-Алая / У.К. Маматкулов. – Душанбе, 1989. – 318с.
133078
   Анализ благородных металлов. – М., 1959. – 195с.
133079
  Осипов В.Ф. Анализ Бора-Фурье на локально компактных коммутативных группах / В.Ф. Осипов. – Л, 1988. – 103с.
133080
   Анализ бора и его неорганических соединений. – М., 1965. – 268с.
133081
  Красавин С.А. Анализ бухгалтерского баланса леспромхоза / С.А. Красавин. – М.-Л., 1961. – 43с.
133082
  Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений : Оплата труда. Пособия и отпуска. Расчет среднего заработка. Бюджетные и внебюджетные налоги. Выплаты / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф. Фомина. – Изд. 2-е. – Москва-Санкт-Петербург : Герда, 1999. – 160с. – ISBN 5-7978-0059-4
133083
  Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
133084
   Анализ в бесконечномерных пространствах и теория операторов. – К., 1983. – 152с.
133085
  Пржибельский С.Г. Анализ в двухуровневом приближении спектральных и волновых свойств атомарных сред в сильных резонансных полях излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пржибельский С.Г.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1974. – 12л.
133086
  Вольпер А.И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики. / А.И. Вольпер, С.И. Худяев. – Москва, 1975. – 394с.
133087
   Анализ в партийной работе. – М., 1981. – 288с.
133088
   Анализ в системе управления издержками по стадиям жизненного цикла изделий. – М., 1982. – 169с.
133089
  Атовмян Л.О. Анализ в химии : (Спектроскопический и рентгеноструктурный методы анализа) / Л.О. Атовмян, Ю.Г. Бородько. – Москва : Знание, 1967. – 104с.
133090
  Свободин В.А. Анализ валового дохода колхоза / В.А. Свободин. – Москва, 1968. – 63с.
133091
  Липский П.Ю. Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Дис... Канд. биол. наук: 03.00.13 / Липский П.Ю.; МВ ССО АН УССР. – Киев, 1985. – 173л. – Бібліогр.:л.150-173
133092
  Липский Петр Юзефович Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Липский Петр Юзефович; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 25л.
133093
  Суховицкий Е.Ш. Анализ взаимодействия нейтронов с делящимися ядрами и оценка ядерных констант малоизученных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Суховицкий Е.Ш.; АН УССР. – К., 1977. – 14л.
133094
  Турсунов Р.А. Анализ взаимодействия протонов с ядрами и квазисвободными нейтронами эмульсии при энергии 20 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Турсунов Р.А.; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
133095
  Сушко Е.Д. Анализ взаимозависимости эффективности деятельности предприятий и особенностей политики их менеджмента в сфере оплаты труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 0320-8168
133096
  Савицкая Г.В. Анализ взаимосвязей в хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Москва : Финансы, 1970. – 80 с.
133097
   Анализ взаимосвязей процесса воспроизводства. – Новосибирск, 1984. – 125с.
133098
  Егоров В.Л. Анализ взаимосвязей текстов современной немецкой научно-технической литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Егоров В.Л.; Моск.гос.пед.ин-т.ин-яз. – М, 1983. – 25л.
133099
  Сошникова Л.А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
133100
  Давыдова В.В. Анализ взаимосвязи темпов роста производитеьлности труда и заработной платы. (на примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Давыдова В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 24л.
133101
  Несмянович Э.И. Анализ взрывов в шахтах Донбасского региона и метод прогнозирования и предупреждения взрывов / Э.И. Несмянович, Н.П. Осокина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
133102
  Белозерова Галина Семеновна Анализ видового состава и динамики популяций нематод-паразитов корней садовой земляники в Нечерноземной зоне РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Белозерова Галина Семеновна; Всесоюз. акад. с.-х. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1974. – 26с.
133103
  Абросов Н.С. Анализ видовой струкутуры трофического уровня одноклеточных. / Н.С. Абросов. – Новосибирск, 1977. – 190с.
133104
  Гончаров В.Н. Анализ влияния внешнего и внутреннего риска на экономическую устойчивость предприятия / В.Н. Гончаров, В.Л. Иванов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 15 пунктів
133105
  Кокорина Э.П. Анализ влияния гормона щитовидной железы на физико-химические свойства молочного жира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокорина Э.П.; АН СССР. – Л, 1952. – 12л.
133106
  Аль-Кахен Валид Ради Анализ влияния качества электроэнергии на потери в электрических сетях крупных промышленных центров с целью их снижения. (На примере Приазовского предприятия электрических сетей) : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.02 / Аль-Кахен Валид Ради; Мин-во Образования Украины Приазовский гос. технический ун-т. – Мариуполь, 1995. – 16л.
133107
  Куница Н.А. Анализ влияния комплекса факторов на процесс каррогенеза : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / Н.А. Куница, В.Н. Андрейчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 106-113 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
133108
  Воробьева Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 37-42 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
133109
  Голик М.П. Анализ влияния научно-технического прогресса на эффективность промышленного производства. / М.П. Голик. – М., 1987. – 160с.
133110
  Шестопалов В.М. Анализ влияния подземных питьевых вод на здоровье населения (на примере Одесской области) / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова, М.В. Голубчиков // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 7-14 : табл., схема. – Библиогр.: 12 назв.
133111
  Середович В.А. Анализ влияния природно-климатических факторов на уровень загрязнения и их учет при определении кадастровой стоимости земли в промышленных городах (на примере г. Усть-Каменогорск) / В.А. Середович, М.М. Тогузова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 54-56. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
133112
  Тронов В.А. Анализ влияния радиационных повреждений ДНК на физико-химические свойства ДНП в растворе и в конденсированной фазе : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Тронов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 18л.
133113
  Дунин-Барковский Анализ влияния частотно-импульсных свойств нейрона на работу простых нейронных сетей2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Дунин-Барковский В.Л.; Ан СССР. – Пущино, 1971. – 25л.
133114
  Белотелов Е.П. Анализ внедрения экономико математических методов и электронно вычислительной техники в территориальных управлениях системы Госснаба СССР / Е.П. Белотелов. – М, 1976. – 31с.
133115
  Алыжанова Н.Ш. Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 276-284 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
133116
   Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 142 с. – ISBN 5-279-00642-4
133117
   Анализ внутренних контуров электропривода электромобиля. – К., 1981. – 27с.
133118
  Паевский В.А. Анализ внутривидовых различий территориального распредеелния некоторых воробьиных птиц во время миграции. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Паевский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
133119
  Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов / Ю.П. Маркин. – М., 1991. – 158с.
133120
  Волжин В.А. Анализ воды : Практическое руководство к физическому и химическому исследованию вод питьевых и для технических надобностей : [Сост. по В. Ольмюллеру и др. источникам] / В.А. Волжин, зав. Хим. лаб. Екатериносл. губ. акциз. упр. – 2-е изд., соверш. перераб. – Екатеринослав : Книгоиздат. Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1912. – XII, 369 с. – В 1-м изд. вышло как соч. В. Ольмюллера в пер., с доп. и изм. В.А. Волжина
133121
  Лаптев Ф.Ф. Анализ воды. (Учеб. пособие для геол.-развед. вузов). / Ф.Ф. Лаптев. – М., 1955. – 144с.
133122
  Бельський А.Н. Анализ военно-профессиональной подготовки офицерских кадров сухопутных войск зарубежных государств / А.Н. Бельський, С.В. Тенитилов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 83-91.


  В статье проведен анализ военно-профессиональной подготовки офицеров зарубежных государств на примерах армий США, Германии, Великобритании и Франции. Интерес к этой проблеме вызван тем, что в настоящее время происходят значительные изменения в системе ...
133123
  Коренман И.М. Анализ воздуха промышленных предприятий / И.М. Коренман. – Москва-Ленинград
4, 5. – 1949. – 143с.
133124
  Симонов В.А. и др. Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов / В.А. и др. Симонов. – Л., 1988. – 224с.
133125
  Миронцов Н.Л. Анализ возможностей стандартного комплекса электрометрии для решения актуальных задач геофизического исследования скважин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 159-170 : рис. – Библиогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
133126
  Игонин А.С. Анализ возможности разработки инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 1728-8878
133127
  Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического разреза / С.Н. Птецов. – Москва : Недра, 1989. – 134с.
133128
  Винлунд Анализ вопросов надёжности при разработке систем / Винлунд. – Москва, 1961. – 28с.
133129
  Глотов Николай Константинович Анализ воспитания в аспекте уровней социальной деятельности : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Глотов Николай Константинович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 24л.
133130
  Канасевич Э.Р. Анализ временных последовательностей в геофизике. / Э.Р. Канасевич. – Москва : Недра, 1985. – 400с.
133131
  Теребиж В.Ю. Анализ временных рядов в астрофизике / В.Ю. Теребиж. – М., 1992. – 388с.
133132
  Кайсл Ч. Анализ временных рядов гидрологических данных / Ч. Кайсл. – Л., 1972. – 138с.
133133
  Кильдишев Г.С. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г.С. Кильдишев, А.А. Френкель. – М., 1973. – 103с.
133134
  Мищенко Г.И. Анализ временных рядов как средство технико-экономического планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Мищенко Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 15л.
133135
  Грэйнджер К. Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 618-627. – ISSN 1815-1345
133136
  Хеннан Э. Анализ временных рядов. / Э. Хеннан. – М., 1964. – 215с.
133137
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 2. – Москва, 1974. – 197с.
133138
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 1. – М., 1974. – 406с.
133139
  Кулинина Г.В. Анализ выполнения обязательств по поставкам продукции / Г.В. Кулинина, А.П. Чирков. – М., 1989. – 106с.
133140
  Пивинский И.Н. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции промышленного предприятия. / И.Н. Пивинский. – Ташкент, 1963. – 32с.
133141
  Татур С.К. Анализ выполнения плана по труду и заработной плате на промышленном предприятии / С.К. Татур. – Москва, 1955. – 48с.
133142
  Гурьянов С.Х. Анализ выполнения плана по труду на промышленном предприятии / С.Х. Гурьянов. – М., 1961. – 78с.
133143
  Мякотин А.Н. Анализ выполнения плана себестоимости в горнодобывающей промышленности. / А.Н. Мякотин. – М., 1955. – 216с.
133144
  Терещенко В.И. Анализ выполнения плана себестоимости добычи угля на шахте / В.И. Терещенко. – М., 1958. – 43с.
133145
  Поклад И.И. Анализ выполнения плана технического развития предприятий текстильной и легкой промышленности. / И.И. Поклад. – М, 1965. – 40с.
133146
  Старичков И.Г. Анализ выполнения производственной программы промышленного предприятия / И.Г. Старичков. – М., 1954. – 148с.
133147
  Федоров А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 1609-4646


  В статье дается анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера («Медиатекст, который произвел на меня сильное впечатление», «Медиатекст, который повлиял на мое отношение к себе и окружающим», «Анализ одного эпизода из ...
133148
  Литовко С.Ф. Анализ выполнения техпромфинплана предприятия / С.Ф. Литовко. – Москва, 1967. – 190с.
133149
  Баубинас Ромас Вацлово Анализ выращивания и некоторые совйства высокоомных кристаллов п- и р-CdSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баубинас Ромас Вацлово; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
133150
  Нагорный Л.Я. Анализ высокочастотных усилительных схем на полупроводниковых триодах / Л.Я. Нагорный. – Львов, 1958. – 104с.
133151
  Карпов Ю.А. Анализ высокочистых неорганических веществ: (Современ. состояние и перспективы развития аналит. химии). / Ю.А. Карпов. – М., 1988. – 29с.
133152
   Анализ вычислительных погрешностей методов реализации физико-математических моделей миграции веществ в почвогрунтах / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий, Э Гулевич, , М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 67-70. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
133153
  Петров Р.И. Анализ вычислительных работ по используемым ресурсам / Р.И. Петров. – М., 1976. – 55с.
133154
  Левит А.М. Анализ газа при разведке месторождений / А.М. Левит. – М, 1974. – 223с.
133155
  Туровцева З.М. Анализ газов в металлах / З.М. Туровцева, Л.Л. Кунин. – М.-Л., 1959. – 392с.
133156
  Блаженнова А.Н. Анализ газов в химической промышленности / А.Н. Блаженнова. – М., 1954. – 328с.
133157
  Бунге Н.А. Анализ газов по способу Бунзена-Дойера. – Киев : Типография Имераторского университета Св.Владимира, 1894. – 41с.
133158
  Клячко Ю.А. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали. / Ю.А. Клячко. – М., 1954. – 596с.
133159
  Баранов Александр Михайлович Анализ гарвитационных полей на основе классификации Петрова их конструирование и композиция : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02. / Баранов Александр Михайлович ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1976. – 13 с.
133160
  Вейр Б. Анализ генетических данных : Дискретные генетические признаки / Б. Вейр. – Москва : Мир, 1995. – 400 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-03-002795-5
133161
   Анализ генома. Методы. – М., 1990. – 247с.
133162
  Риверс Р.Д. Анализ геологических материалов на следы элементов. / Р.Д. Риверс, Р.Р. Брукс. – М., 1982. – 405с.
133163
  Повышев Анатолий Степанович Анализ геологического развития и оценка перспектив нефтегазоносности Ангаро-Ленской ступени : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Повышев Анатолий Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 26л.
133164
  Пимштейн И.Г. Анализ геолого-геофизических информаций на мини-ЭВМ с применением статистических методов : Практикум по курсу "Геологическая интерпретация геофизических данных" / И.Г. Пимштейн, М.И. Рыскин; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1986. – 48с.
133165
  Рыскин М.И. Анализ геолого-геофизической информации на мини-ЭВМ с применением корреляционных методов. / М.И. Рыскин, И.Г. Пимштейн. – Саратов, 1983. – 64с.
133166
  Дикмарова Л.П. Анализ геометрии установок индуктивных методов электроразведки / Л.П. Дикмарова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 156с.
133167
   Анализ геотектонического развития и сейсмичности Кавказа. – Москва, 1960. – 319-338с.
133168
  Хаитова Н.М. Анализ гетерогенности скорости репликации ДНК в геноме человека и животных. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Хаитова Н.М.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1980. – 20л.
133169
  Оганесян Г.А. Анализ гласных электроакустическим методом в зависимости от пола и регистра, применительно к армянскому произношению : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Г. А.; Ерев.ГУ, физ. мат. фак., Каф. электрич. и физики колебани. – Ереван, 1950. – 9л.
133170
  Кузнецов Г.Е. Анализ гравитационного и магнитного полей в связи с изучением тектоники Удмуртии и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Кузнецов Г.Е.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 24л.
133171
  Мунтян Э. Анализ граф-схемных алгорифмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мунтян Э.; ЛГУ. – Л., 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
133172
  Терехина А.Ю. Анализ даннх методами многомерного шкалирования / А.Ю. Терехина. – М., 1986. – 166с.
133173
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – М
1. – 1982. – с.
133174
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – Москва
2. – 1982. – 239 с.
133175
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере : учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 368 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0356-8
133176
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
133177
  Александров В.В. Анализ данных на ЭВМ / В.В. Александров. – Москва, 1990. – 191с.
133178
  Кокс Д. Анализ данных типа времени жизни / Д. Кокс, Д. Оукс. – М, 1988. – 191с.
133179
  Ясыр А. Анализ движений Рудольфа Лабана // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 42-51


  Система анализа движений была создана Рудольфом Лабаном (1879-1958), чехословацким танцовщиком, хореографом и преподавателем, который был наставником многих великих звезд современного танца. Р. Лабан исследовал процессы движения как в современных и ...
133180
   Анализ движения небесных тел и их наблюдений. – Рига, 1982. – 135с.
133181
   Анализ движения небесных тел и оценка точности их наблюдений. – Рига, 1988. – 231с.
133182
  Лайранд Д.Б. Анализ движения протоплазмы в плазмодии миксомицета : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лайранд Д.Б.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 21л.
133183
  Вонбан Ф.О. Анализ движения спутника с помощью радио-приема / Ф.О. Вонбан, 1961. – 16с.
133184
   Анализ движения тел Солнечной системы и их наблюдения. – Рига, 1986. – 154с.
133185
  Тисленко В.И. Анализ двухканальных моноимпульсных радиопеленгаторов при пеленговании источников, расположенных за радиогоризонтом : Автореф... канд. техн.наук: 05.292 / Тисленко В. И.; МВССО РСФСР, Том. политехн. ин-т. – Томск, 1972. – 23л.
133186
  Давыдов Ю.М. Анализ двухкнальных методов амплитудной оброботки сигнала : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Давыдов Ю.М.; Моск. авиац. ин-т. – М., 1971. – 15л.
133187
  Мартынова О.П. Анализ двухуровневой иерархической многокритериальной маршрутизации в компьютерных сетях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 125-129
133188
  Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; Мин. транспорта Рос. Фед. ; Фед. гос. образовательное учреждение высш. проф. образования ; Ульяновское высш. авиац. училище гражданской авиации ; МОН Рос. Фед. и др. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 431 с. – ISBN 978-5-7514-0182-5
133189
  Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961. – 17л.
133190
  Громов Павел Сергеевич Анализ действия полианионов на хроматин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Громов Павел Сергеевич; АМН СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментаьлной медицины. – М., 1979. – 26л.
133191
  Кайданов Л.З. Анализ действия полового отбора в популяциях животных. (Куры, дрозофила) : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайданов Л.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
133192
  Тимейко В.Н. Анализ действия фторацетата натрия на некоторые виды животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимейко В. Н.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 23л.
133193
  Лантратова А.С. Анализ дендрофлоры Карелии / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1985. – 107с.
133194
  Шагалеева Г. Анализ детерминант дивидендной политики компаний // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются современные тенденции дивидендной политики компаний на развивающихся рынках капитала, в том числе в странах с переходной экономикой. На основе результатов эконометрического анализа панельных данных по компаниям России, Польши и ...
133195
  Дюрелли А. Анализ деформаций с использованием муара. / А. Дюрелли, В. Паркс. – М., 1974. – 359с.
133196
  Пивоварова О. Анализ деяких особливостей діяльності вищих навчальних закладів США / О. Пивоварова, О. Романовський // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 51-60
133197
   Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии. 1986-1990 гг.. – Минск, 1992. – 87с.
133198
  Дьяченко И.П. Анализ деятельности Кайбицкого нерестово-вырастного хозяйства по формированию стада сазана в Куйбышевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Дьяченко И.П. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19 с.
133199
  Шехин В.Г. Анализ деятельности предприятий в сфере научно-технического прогресса / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1987. – 96 с.
133200
  Белоусенко Г.Ф. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий в новых условиях / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1971. – 223с.
133201
  Щукин И.И. и др. Анализ динамики курса доллара по отношению к рублю РФ за 2000 г. // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 53-58. – ISBN 5-88512-242-1
133202
  Бессалова Т.В. Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 113-124. – ISSN 0374-3896


  Дана оценка научного потенциала и исследовательской деятельности университета и показана его роль в обучении студентов , развитии экономики, науки, образования в Украине.
133203
  Орлов В.И. Анализ динамики природных условий и ресурсов / В.И. Орлов. – Москва : Наука, 1975. – 275с.
133204
  Волошина Е.А. Анализ динамики равновесия фондового рынку : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
133205
   Анализ динамики роста биологических объектов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
133206
  Озеров В.К. Анализ динамики социалистического расширенного воспроизводства / В.К. Озеров. – Новосибирск, 1984. – 266с.
133207
  Лекявичюс Р. Анализ динамики цитогенетического действия некоторых производных пурина с алкилирующими группами и сравнение их действия с действием чистых алкилирующих соединений на клетки человека в культуре ткан : Автореф... канд. биол.наук: / Лекявичюс Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра биохимии - биофизики - генетики. – Вильнюс, 1967. – 23л.
133208
  Стахив П.Г. Анализ динамических режимов в электронных схемах с многополюсниками / П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1988. – 153с.
133209
   Анализ динамических режимов работы асинхронного турбогенератора со статорным возбуждением. – К., 1979. – 48с.
133210
  Хромушкин Анатолий Васильевич Анализ динамического поведения упругих оболочек под действием нестационарных акустических волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромушкин Анатолий Васильевич; МГУ. – М., 1974. – 16л.
133211
  Макаренко Н.Б. Анализ динамического поведения цилиндрических оболочек при неосесимметричном внешнем давлении : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.07.03 / Макаренко Н. Б. ; МВ и ССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1984. – 17 с.
133212
  Уилкокс Р.Б. Анализ динамического свойства и моделирование функций систем административного управления / Р.Б. Уилкокс. – М., 1963. – 45с.
133213
  Самойлов Н.Г. Анализ динамической устойчивости гибких направляющих устройств (проводников) шахтных подъемных установок : Автореф... канд. техн.наук: / Самойлов Н.Г.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 15л.
133214
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
133215
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; Ит-г гидромеханики. – К., 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.118
133216
  Вайникко Г.М. Анализ дискретизационных методов / Г.М. Вайникко. – Тарту, 1976. – 161с.
133217
  Борзенков Анатолий Владимирович Анализ дифракционных полей в многоэлементных ограниченных открытых ленточных структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Борзенков Анатолий Владимирович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 23л.
133218
  Бойко В.А. Анализ диффузионных процессов в неоднородоно освещенном полупроводнике и разработка методик исследования неоднородности полупроводников : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко В. А.; Одес.ГУ. – Одесса, 1983. – 18л.
133219
  Коробкова Г.В. Анализ дождевого стока / Г.В. Коробкова. – Ленинград : Наука, 1990. – 126с.
133220
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
133221
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса". // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
133222
  Горькова В.И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации / В.И. Горькова, Т.И. Гусева. – М, 1974. – 60с.
133223
   Анализ драматического произведения : Межвуз. сборник. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 366 с. – ISBN 5-288-00126-Х
133224
  Кюллик Э.А. Анализ естественных и химических волокон методом пиролизной газовой хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: / Кюллик Э.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 27л.
133225
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1972. – 42с.
133226
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1973. – 55с.
133227
  Ляликов Ю.С. Анализ железных и марганцевых руд. / Ю.С. Ляликов. – М., 1954. – 272с.
133228
   Анализ железных, марганцевых руд и агломератов / Перед загл. авт. : Ю.С. Ляликов, Н.С. Ткаенко, А.В. Добржанский, В.И. Сакунов. – Москва : Металлургия, 1966. – 312 с. : 44 рис.
133229
  Тимпко В.А. Анализ жизненных форм растений и его значение в решении вопроса преобразования природных насаждений грецкого ореха Южной Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимпко В. А.; Глав. Ботан. сад. АН СССР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1951. – 13л.
133230
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
1. – 1932. – 428с.
133231
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
2. – 1932. – 374с.
133232
  Гуцуляк В.Н. Анализ заболеваемости алопецией в связи с эколого-геохимической ситуацией в г.Черновцы : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 53-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
133233
  Шатилов Н.Ф. Анализ зависимостей социалистического расширенного воспроизводства и опыт его моделирования / Н.Ф. Шатилов. – Новосибирск, 1974. – 250с.
133234
  Лямин Э.А. Анализ зависимости импульсных потоков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лямин Э.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 17л.
133235
  Церлевская Е.С. Анализ заключительного баланса совхозов и колхозов. / Е.С. Церлевская. – М, 1973. – 95с.
133236
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – Киев
1. – 1967. – 72с.
133237
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
2. – 1967. – 88с.
133238
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 79с.
133239
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 136с.
133240
  Рыженков А.В. Анализ закономерностей изменения структуры личного потребления (на матер. Австрии). : Автореф... канд. экон.наук: / Рыженков А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1980. – 16л.
133241
  Смоленская И.Н. Анализ закономерностей синтеза РНК в митотическом цикле в связи с ее ролью в регуляции размножения клеток : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Смоленская И.Н.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
133242
  Алиев Ф.Ш. оглы Анализ закономерностей формирования и прогноз режима грунтовых вод Ширванской степи в условиях орошения : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.06 / Алиев Ф. Ш. оглы; М-во геол .СССР, М-во геол. УзССР, Ин-т гидрогеол. и инженерн. геол. – Ташкент, 1979. – 21л.
133243
  Сакков Э.Э. Анализ закритической стадии упруго-пластических пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сакков Э.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
133244
  Тунгусова Е.В. Анализ зарубежного и отечественного опыта обеспечения эфективности производства // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-52. – ISSN 1812-3910
133245
   Анализ застройки новых жилых районов Киева и других городов УССР. – Москва, 1967. – 92 с.
133246
  Гарипов К.Н. Анализ затрат на материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М, 1981. – 144с.
133247
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат на создание, производство и эксплуатацию изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1991. – 109с.
133248
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат по стадиям экономического цикла изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1989. – 82с.
133249
  Полякова Т.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т.С. Полякова. – М., 1983. – 129с.
133250
  Разумов Л.В. Анализ земско-статистических подворных описаний крестьянских хозяйств : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00.,07.00.09 / Разумов Л.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 26 с.
133251
   Анализ знакомых систем. История логики и методологии науки. – К., 1986. – 146с.
133252
   Анализ знаний учащихся по механике на основе итогов вступительных экзаменов : [ Метод. пос. ]. – Чебоксары, 1972. – 23с. – Список лит. : с. 22-23 (13 назв.)
133253
  Рытикова Л.С. Анализ зриетльных раздражителей и роль гиперстритума в условнорефлекторной деятельности кур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Рытикова Л.С.; КГУ. – К, 1980. – 189л.
133254
  Рытикова Л.С. Анализ зрительных раздражителей и роль гиперстриатума в усолвнорефлекторной деятельности кур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Рытикова Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
133255
  Гаврилов Ю.В. Анализ и выбор комплексов технических средств АСУ / Ю.В. Гаврилов. – М., 1977. – 327с.
133256
   Анализ и выделение сейсмических сигналов. – Москва : Мир, 1986. – 237с.
133257
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
133258
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2005. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
133259
   Анализ и диагностирование электронных устройств. – Владивосток, 1986. – 134с.
133260
  Яковлева Л.Ф. Анализ и изолирование некоторых хинолинов на основе их комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Яковлева Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 22л.
133261
  Каспржак Г.М. Анализ и изыскание способов улучшения технологических и энергетических свойств источников питания для дуговой сварки : Автореф... д-р тех.наук: / Каспржак Г.М.; Ин-т электросварки. – М, 1967. – 62л.
133262
  Киршбаум Д. Анализ и интерпретация двухчастичной амплитуды упругого процесса рассеяния с помощью группы 0(3,С) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Киршбаум Д.; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1974. – 16л.
133263
  Ляховицкий Ф.М. Анализ и интерпретация отраженных волн : Обзор / Ф.М. Ляховицкий, М.В. Невский; МингеоСССР; ВИЭМС; МГУ. – Москва, 1972. – 43с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
133264
   Анализ и интерпретация пространственно-распределённых структур. – Свердловск, 1988. – 79с.
133265
  Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / А. Эренберг. – М, 1981. – 406с.
133266
  Стадников Г.Л. Анализ и исследование углей. / Г.Л. Стадников. – 2-е изд., перераб. – М.Л., 1936. – 216с.
133267
  Гайдуцкий П.И. Анализ и контроль экономических взаимоотношений предприятий АПК / П.И. Гайдуцкий. – М., 1989. – 159с.
133268
  Буглай В.Б. Анализ и критика взглядов индийских буржуазных экономистов по некоторым вопросам госкапиталистического развития Индии : Автореф... канд. эконнаук: / Буглай В. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1967. – 20л.
133269
   Анализ и машинное проектирование электронных цепей. – К., 1980. – 227с.
133270
  Саркисов В.А. Анализ и методические принципы разведки газовых месторождений карбонатного комплекса верхней юры Восточной Туркмении и Западного Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.17 / Саркисов В.А. ; Всес. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
133271
   Анализ и моделирование использования ресурсов в условиях интенсификации производства. – Днепропетровск, 1987. – 128с.
133272
   Анализ и моделирование личного потребления. – Вильнюс, 1973. – 205с.
133273
  Цветков В.М. Анализ и моделирование некоторых процессов управления народным хозяйством НР Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Цветков В. М.; КИНХ. – К., 1981. – 16л.
133274
  Федорова Т.А. Анализ и моделирование покупательского спроса. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Федорова Т.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
133275
  Тамм Г Б. Анализ и моделирование производственных систем / Г Б. Тамм, . – Москва, 1987. – 191с.
133276
   Анализ и моделирование промышленного производства в условиях интенсификации экономики. – Днепропетровск, 1988. – 176с.
133277
   Анализ и моделирование процессов управления в экономике. – Днепропетровск, 1981. – 145с.
133278
  Грязнов Б.Т. Анализ и моделирование стоимости в экономических процессах / Б.Т. Грязнов. – Горький, 1973. – 176с.
133279
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Дис... канд . физ-мат.наук: 01.05.01 / Роча Ф.М.; КУ. – Киев, 1995. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
133280
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.05.01 / Роча Фуэнтес Мануэль; КГУ. – К., 1995. – 17л.
133281
   Анализ и моделирование экономических взаимосвязей. – М., 1988. – 191с.
133282
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1978. – 150с.
133283
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1979. – 164с.
133284
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1980. – 125с.
133285
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1981. – 148с.
133286
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1982. – 144с.
133287
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1984. – 127с.
133288
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1987. – 134с.
133289
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1989. – 113с.
133290
   Анализ и обоснование хозяйственных решений. – Москва, 1991. – 133 с.
133291
  Кудренко А.И. Анализ и обочнование эффективных форм и методов идейно-политичекого воспитания спортсменов высокой квалификации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Кудренко А.И.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1982. – 21л.
133292
   Анализ и обработка гидрометеорологической информации. – Москва, 1983. – 62с.
133293
  Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. – М., 1948. – 252с.
133294
   Анализ и обработка математических текстов. – К., 1984. – 83с.
133295
  Горелов В.А. Анализ и обработка результатов высокоточных створных измерений : аналитический обзор / В.А. Горелов; под ред. Е.Б. Клюшина. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1976. – 75 с.
133296
  Быков Р.Е. Анализ и обработка цветных и объемных изображений / Р.Е. Быков, С.Б. Гуревич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
133297
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических веществ / Г. Мейер. – Х.-К., 1935. – 679с.
133298
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических соединений / Г. Мейер. – Л., 1937. – 458с.
133299
  Дудинов В.Н. Анализ и оптимальная обработка результатов поверхностной фотометрии планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Дудинов В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 13л.
133300
   Анализ и оптимальный синтез на ЭВМ систем управления. – Москва : Наука, 1984. – 343с.
133301
   Анализ и оптимизация операторской деятельности. – М., 1986. – 120с.
133302
  Соболевский М.И. Анализ и оптимизация структур матричных вычислительных систем / М.И. Соболевский. – М, 1979. – 168с.
133303
  Лохмотко В.В. Анализ и оптимизация цифровых сетей интегрального обслуживания / В.В. Лохмотко, К.И. Пирогов. – Минск, 1991. – 191с.
133304
   Анализ и оценка библиотечно-информационной деятельности. – Л., 1989. – 160с.
133305
  Федорова Е. Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся ранках / Е. Федорова, О. Безрук // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0042-8736
133306
   Анализ и оценка результатов деятельности производственных систем. – М., 1978. – 318с.
133307
  Мельник В М. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / В М. Мельник, . – М., 1990. – 133с.
133308
  Езерский П.П. Анализ и оценка уровня организации труда на предприятии. / П.П. Езерский. – М, 1969. – 176с.
133309
  Белов А. Анализ и планирование издержек обращения / А. Белов. – М., 1951. – 183с.
133310
  Ефремова Людмила Владимировна Анализ и планирование общественного продукта в условиях перевода экономии на интенсивный путь развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ефремова Людмила Владимировна; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 24л.
133311
  Сатановский Р.Л. Анализ и планирование организационного уровня производства / Р.Л. Сатановский. – М., 1982. – 151с.
133312
  Косенко Г.Ф. Анализ и планирование рентабельности промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Косенко Г. Ф.; МВ иССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
133313
  Коваленко Т.И. Анализ и планирование соотношений между ростом производительности труда и заработной платы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко Т.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
133314
   Анализ и планирование топливно-энергетического комплекса Сибири. – Новосибирск, 1988. – 163с.
133315
  Клепиков Н.П. Анализ и планирование экспериментов методом максимума правдоподобия. / Н.П. Клепиков, С.Н. Соколов. – М, 1964. – 184с.
133316
   Анализ и планирование эффективности промышленного производства. – Алма-Ата, 1984. – 142с.
133317
  Доблаев Л.П. Анализ и понимание текста. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1987. – 69,2с.
133318
  Чипулис Анализ и построение текстов цифровых программно-управляемых устройств / Чипулис, С.Г. Шаршунов. – М., 1992. – 223с.
133319
  Томпсон Ф.Д. Анализ и предсказание погоды численными методами. / Ф.Д. Томпсон. – М., 1962. – 239с.
133320
  Барашенков В.В. Анализ и преобразование операторных схем алгоритмов / В.В. Барашенков. – Л, 1979. – 102с.
133321
   Анализ и применение математических моделей экономической динамики. – Новосибирск, 1990. – 119с.
133322
  Трофименко А.П. Анализ и принципы построения структур генерирования реактивной мощности типографическим методом / А.П. Трофименко; АН УССР; Ин-т электродинамики. – Киев, 1983. – 34с. – Препринт-325
133323
  Кацура С.Н. Анализ и проблемы становления региональных инновационных систем в Украине // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 74-81. – ISSN 1729-7206
133324
  Ефимов В.М. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонентов / В.М. Ефимов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 72 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 63-69
133325
  Николаева И.Г. Анализ и прогноз межотраслевых связей / И.Г. Николаева. – М., 1981. – 103с.
133326
   Анализ и прогноз метеорологических элементов и речного стока. Вопросы охраны среды. – Пермь, 1979. – 149с.
133327
  Мисюнас А.А. Анализ и прогноз непроизводственного потребления / А.А. Мисюнас, Р.Л. Раяцкас. – Вильнюс, 1983. – 219с.
133328
  Яковлева Л.П. Анализ и прогноз опасных и особо опасных осадков, гроз и метелей на северо-западе Европейской территории СССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Яковлева Л.П. ; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1972. – 15 с.
133329
  Петерсен С. Анализ и прогноз погоды / С. Петерсен. – Л, 1961. – 652с.
133330
  Богаткин О.Г. Анализ и прогноз погоды для авиации / О.Г. Богаткин, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 232с.
133331
  Саркисян С.А. и др. Анализ и прогноз развития больших технических систем / С.А. и др. Саркисян. – М., 1983. – 280с.
133332
   Анализ и прогноз формирования и использования производственных фондов и мощностей. – М., 1983. – 219с.
133333
  Арзамаскин В.И. Анализ и прогнозирование развития хозяйства области на базе межотраслевого баланса / В.И. Арзамаскин. – Томск, 1983. – 105с.
133334
   Анализ и прогнозирование развития экономики региона. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226 с.
133335
  Соловьев Ю.П. Анализ и прогнозирование структуры потребительских расходов / Ю.П. Соловьев, С.Г. Друкер. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
133336
  Андрикене Селямуте Юозовна Анализ и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур при помощи производственных функций : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.15 / Андрикене Селямуте Юозовна ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25
133337
   Анализ и прогнозирование экономики региона. – М., 1984. – 272с.
133338
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа / А.Н. Важнов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 275с
133339
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Важнов А.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
133340
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 44с.
133341
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 45с.
133342
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. – М., 1967. – 64с.
133343
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации : Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "Организация механизир. обработкт экон. информации". – Москва : Статистика, 1969. – 288 с.
133344
  Беспалов В.П. Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. / В.П. Беспалов. – Москва, 1967. – 94с.
133345
  Страхова Л.П. Анализ и проектирование организации процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 67с.
133346
  Овсянников О.А. Анализ и проектирование процессов управления / О.А. Овсянников. – М, 1979. – 82с.
133347
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1988. – 132с.
133348
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1990. – 130с.
133349
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – К., 1970. – 184с.
133350
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – Изд. 2-е, стереотип. – К., 1971. – 184с.
133351
  Курган Л.И. Анализ и пути повышения производительности труда в животноводстве колхозов (на примере колхозов Краснокутского района Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594. / Курган Л. И.; Харьк. с.-х. ин-т. – Х., 1968. – 20л.
133352
  Гулиев Г.М. Анализ и пути повышения рентабельности железных дорог. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.12 / Гулиев Г.М.; Азерб.ин-т.народ.хоз-ва. – Баку, 1976. – 32л.
133353
  Ковалевская Г.П. Анализ и пути повышения эффективности рационализации и изобретательства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалевская Г.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
133354
  Дмитриев А.М. Анализ и пути совершенствования методов определения газоносности угольных месторожденийёё / А.М. Дмитриев. – М., 1975. – 52с.
133355
  Гуревич Ю.Л. Анализ и развитие методов управления продуктивностью периодических и непрерывных процессов культивирования микроорганизмов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Гуревич Ю.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
133356
  Бутина И.В. Анализ и разделение изомерных фталевых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бутина И.В. ; Уральск. филиал. Акад. наук СССр. – Свердловск, 1963. – 22 с.
133357
  Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : Учеб. пособие для студ. эконом. вузов / КНЭУ; Авт.: В.П.Савчук, С.И. Прилипко,Е.Г. Величко. – Київ : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304c. – ISBN 966-95332-0-2
133358
  Гулинский П.Я. Анализ и разработка методики проектирования развитых внутренних языков. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Гулинский П.Я.; АН УССР. – К, 1986. – 16л.
133359
   Анализ и распознавание речевых сигналов на ЭВМ. – М., 1975. – 167с.
133360
  Галецкий Ф.П. Анализ и расчет быстродействующих схем : Автореф... канд. техн.наук: / Галецкий Ф.П.; Ин-т точной механики и вычислит техники АН СССР. – М., 1967. – 36л.
133361
   Анализ и расчёт интегральных схем. – М.
1. – 1969. – 371с.
133362
   Анализ и расчёт интегральных схем. – М.
2. – 1969. – 388с.
133363
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : Текст лекций / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 40с.
133364
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : Учебное пособие / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 72с.
133365
  Советов Н.М. Анализ и расчет лампы бегущей волны и ее гибридов методом фазовой плоскости / Н.М. Советов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1974. – 221с.
133366
  Вершинина Л.К. Анализ и расчет максимального дождевого стока и гидрографов паводков рек Приморского края. : Автореф... канд. техн.наук: / Вершинина Л.К.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 9л.
133367
  Тэлер Д. Анализ и расчет нелинейных систем автоматического управления. / Д. Тэлер, М Пестель, . – М-л, 1964. – 488с.
133368
  Пупков К.А. Анализ и расчет нелинейных систем с помощью функциональных степенных рядов / К.А. Пупков, Н.А. Шмыкова. – М, 1982. – 150с.
133369
  Стогний Б.С. Анализ и расчет переходных режимов работы трансформаторов тока / Б.С. Стогний. – Киев : Наукова думка, 1972. – 140с.
133370
  Давидов П.Д. Анализ и расчет тепловых режимов полупроводниковых приборов / П.Д. Давидов. – М., 1967. – 144с.
133371
  Нагорный Л.Я. Анализ и расчет усилительных схем / Л.Я. Нагорный. – К., 1963. – 244с.
133372
  Налимов Юрий Владиславович Анализ и расчеты сроков вскрытия устьевых областей рек Сибири : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Налимов Юрий Владиславович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
133373
  Мухтарова Т.А. Анализ и решение системы уравнений гитдродинамики и химической кинетики плазменной струи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухтарова Т.А.; Азебр.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
133374
  Пузиков П.Д. Анализ и синтез - от мысли к вещи / П.Д. Пузиков. – Минск, 1969. – 136 с.
133375
  Айсагалиев С.А. Анализ и синтез автономных нелинейных систем автоматического управления / С.А. Айсагалиев. – Алма-Ата, 1980. – 243с.
133376
  Чаплин А.Ф. Анализ и синтез антенных решеток / А.Ф. Чаплин. – Львов : Вища школа, 1987. – 180с.
133377
  Бурова И.Н. Анализ и синтез в познании : Автореф... канд. филос.наук: / Бурова И. Н.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 20л.
133378
  Шептулин А.П. Анализ и синтез в познании / А.П. Шептулин. – Москва, 1965. – 32с.
133379
  Лагоша А Б. Анализ и синтез в системах отраслевого управления. / А Б. Лагоша, В.Г. Шаркович. – М, 1978. – 263с.
133380
  Каверкин И.Я. Анализ и синтез измерительных систем. / И.Я. Каверкин, Э.И. Цветков. – Л., 1974. – 156с.
133381
  Звидрина М.П. Анализ и синтез информации при подготовке ретроспективного указателя // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 40-44. – ISSN 0869-6020


  Представлены результаты распознавания аналитических приемов в типовом процессе создания ретроспективного научно-вспомогательного библиографического указателя. Выделены необходимые знания, умения и навыки библиографов, значимые для ретроспективного ...
133382
  Катков М.С. Анализ и синтез линейных детерминированных и стохастических систем регулирования / М.С. Катков, В.М. Кушуль. – Л, 1977. – 88с.
133383
  Айзинов М.М. Анализ и синтез линейных радиотехнических цепей в переходном режиме / М.М. Айзинов. – Ленинград, 1968. – 376с.
133384
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов. Аналоговые и цифровые фильтры / А.Г. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1985. – 280с.
133385
   Анализ и синтез методов адресации мини- и макро- ЭВМ. – К., 1977. – 22с.
133386
   Анализ и синтез механизмов : Сб. статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 284 с.
133387
   Анализ и синтез механизмов. – Алма-Ата, 1983. – 119с.
133388
   Анализ и синтез механизмов и теория передач. – Москва : Наука, 1965. – 116 с.
133389
  Малиновский Б.Н. Анализ и синтез мини-- ЭВМ / Б.Н. Малиновский. – К., 1976. – 174с.
133390
  Баринов А.К. Анализ и синтез многозначных микропрограммных автоматов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13,01 / Баринов А.К.; Харьков.ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1979. – 25л.
133391
  Эль Рашини Анализ и синтез многофункциональных подающих и зажимных механизмов прутковых автоматов. : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.01 / Эль Рашини Х.А.; КПИ. – К, 1994. – 17л.
133392
  Кроне Ю. Анализ и синтез мультипликативных моделей канальных фильтров. : Автореф... канд. технич.наук: 05.12.02 / Кроне Ю.; Харьков. политехн. ин-тут им. Ленина. – Харьков, 1981. – 19л.
133393
  Павлов А.А. Анализ и синтез нелинейных прогнозирующих фильтров. : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Павлов А.А.; КПИ. – К., 1970. – 20л.
133394
  Ткаченко В.И. Анализ и синтез неоднородностей с кусочно-линейной границей в прямоугольных волноводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ткаченко В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 15л.
133395
  Щевьев П Ю. Анализ и синтез неоднородных акустических сред. / П Ю. Щевьев, . – Л, 1984. – 216с.
133396
  Михайлов Ф.А. Анализ и синтез нестационарных линейных систем / Ф.А. Михайлов. – М., 1977. – 296с.
133397
  Руденко В.С. Анализ и синтез преобразователей с постоянной и переменной структурой. / В.С. Руденко, В.Я. Жуйков, В.Е. Сучик. – Киев, 1983. – 64с.
133398
  Залесский В.В. Анализ и синтез пьезоэлектрических преобразователей / В.В. Залесский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 152с.
133399
  Петров А.В. Анализ и синтез радиотехнических комплексов / А.В. Петров, А.А. Яковлев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248с.
133400
   Анализ и синтез речи. – Минск, 1991. – 86с.
133401
  Исобе Т. Анализ и синтез самонастраивающихся систем с возмущением по параметрам в применении к автоматическому управлению производственными объектами. / Т. Исобе, Т. Тотани. – Москва, 1963. – 30с.
133402
   Анализ и синтез систем автоматического управления. – М., 1968. – 406с.
133403
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 256 с.
133404
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 248 с.
133405
  Черняк Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике / Ю.И. Черняк. – Москва, 1970. – 151с.
133406
  Макаренко В.В. Анализ и синтез систем коррекции временных искажений в аппаратуре магнитной звукозаписи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.08 / Макаренко В.В.; Лен. ин-т киноинж. – Л., 1986. – 18л.
133407
  Хилюк Л.Ф. Анализ и синтез систем оптимизации с двухбалльной оценкой показателя качества : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Хилюк Л.Ф.; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
133408
   Анализ и синтез систем управления и контроля. – К., 1976. – 97с.
133409
  Воронин Л.Г. Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных / Л.Г. Воронин. – Ленинград, 1952. – 200с.
133410
  Грешилов А.А. Анализ и синтез стохастических систем: параметр. модели и конфлюент. анализ. / А.А. Грешилов. – М., 1990. – 319с.
133411
  Агзамов Ш.Ш. Анализ и синтез структур разрядно-аналоговых вычислительных систем и устройств / Ш.Ш. Агзамов. – Київ, 1981. – 60с.
133412
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – К., 1978. – 44с.
133413
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – К., 1978. – 40с.
133414
  Таубман Е.И. Анализ и синтез теплотехнических систем / Е.И. Таубман. – М., 1983. – 177с.
133415
  Шаталин В.А. Анализ и синтез технологических систем / В.А. Шаталин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 193с.
133416
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ / Ю.Ю. Кесс. – М., 1986. – 167с.
133417
  Кафаров В.В. Анализ и синтез химико-технологических систем. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 432с.
133418
   Анализ и синтез цифрового сеточного микропроцессора для решения уравнений теории поля. – К., 1978. – 55с.
133419
  Беллерт С. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел. / С. Беллерт, Г. Возняцки. – М., 1972. – 332с.
133420
   Анализ и синтез элементов и структур управляющих ЭВМ. – Омск, 1986. – 149с.
133421
  Евдокимов В.И. Анализ и синтез, как категории диалектической логики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евдокимов В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1957. – 15л.
133422
  Андрущенко А.И. Анализ и систематизация научных подходов к формированию типологии доверия (опыт библиографического анализа) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 126-136. – ISSN 0132-1625
133423
  Фант Г. Анализ и ситез речи. / Г. Фант. – Новосибирск, 1970. – 168с.
133424
  Мулуд Н. Анализ и смысл / Н. Мулуд. – Москва : Прогресс, 1979. – 347с.
133425
  Рогачева Н.Н. Анализ и сопоставление различных уточнений теории тонких оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогачева Н. Н.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – Москва, 1974. – 14л.
133426
  Згуровский М.З. Анализ и управление односторонними физическими процессами / М.З. Згуровский, А.Н. Новиков; МОУ, HТУ Украины "КПИ". – Киев : Наукова думка, 1996. – 328c. – ISBN 966-00-0001-4
133427
   Анализ и учёт хозяйственной деятельности полиграфических предприятий. – М., 1957. – 231с.
133428
   Анализ и формализация измерительного эксперимента. – Ленинград, 1986. – 67 с.
133429
  Кокодей Т.А. Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford" методом обратной индетификации (1992-1996 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 26-32 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133430
  Дривотин Олег Игоревич Анализ и формирование динамики интенсивных потоков заряженных частиц в продольном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дривотин Олег Игоревич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
133431
   Анализ и формирование организационной структуры промышленного предприятия. – Новосибирск, 1983. – 182с.
133432
  Бурема С. Анализ и элементы синтеза электромагнитных систем феррозондов со стержневыми сердечеами : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Бурема С.; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – К., 1995. – 17л.
133433
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация алгоритмов над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А. Б.; ПО "Кинескоп", Львовс. констр. бюро "Эротрон". – Львов, 1990. – 196л. – Бібліогр.:л.125-134
133434
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А.Б.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
133435
  Приступа Г.Н. Анализ идейного содержания литературного произведения: Учеб. пособие для слушателей подгот. отд-ний пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1987. – 113с.
133436
  Сахарцева И.И. Анализ издержек производства с учетом факторов рыночной экономики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.136-138
133437
  Мазлумян С.А. Анализ изменений структуры сообществ бентоса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мазлумян С. А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1989. – 24л.
133438
  Котляров О.Н. Анализ изменчивости морфологических признаков трех видов подсемейства Mikrotinae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Котляров О.Н.; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 18л.
133439
   Анализ измерительных информационных систем. – Ташкент, 1984. – 176с.
133440
  Еги М.Г. Анализ изображения трехмерных сцен по текстуре поверхностей объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 0513.01 / Еги М.Г.; Ин-т.кибернетики Ан ЭССР. – Таллин, 1980. – 18л.
133441
   Анализ изотопного состава подземных вод. – Москва, 1978. – 33с.
133442
  Пономарев Д.М. Анализ импульсных сигналов при исследовании цепей с распределенными параметрами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Пономарев Д.М.; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1979. – 20л.
133443
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по статусной принадлежности научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 2-12


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением основной классификации, используемой для отражения экономических процессов в стране.
133444
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 8 (152). – С. 2-10


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением Классификации видов экономической деятельности, наполнение содержания которой было осуществлено на основе информации Классификации видов научно-технической ...
133445
  Цитович И.К. Анализ инсектицидов и фунгицидов. / И.К. Цитович, . – М.Л., 1952. – 328с.
133446
   Анализ интенсификации производства. – Чебоксары, 1990. – 119с.
133447
   Анализ интенсификации производства и промышленности стран социалистического содружества. – М., 1988. – 319с.
133448
  Хорин А.Н. Анализ интенсификации производства: вопросы методологии и практики / А.Н. Хорин. – М, 1990. – 172с.
133449
  Радовель М.Р. Анализ интуитивного в науке : Автореф... Канд.филос.наук: 626 / Радовель М.Р.; Ан УССР.Совет.Ин-та философии и Сектора гос.и права. – Киев, 1969. – 21л.
133450
   Анализ информационно-вычислительных систем. – М., 1986. – 128с.
133451
  Мидлоу Ч.Ч. Анализ информационно-поисковых систем / Ч.Ч. Мидлоу. – М, 1970. – 368с.
133452
  Артамонов Г.Т. Анализ информационно-управляющих систем со случайным интервалом квантования сигнала по времени / Г.Т. Артамонов. – Москва, 1977. – 112с.
133453
  Мочалов А.А. Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано можливі інформаційні загрози, що виникають в процесі роботи системи дистанційної освіти. Запропоновано механізм її захисту. The possible threats of the information arising in the process of distance education are analyzed. Mechanism of ...
133454
  Мидлоу Ч.Т. Анализ информационных систем / Ч.Т. Мидлоу. – М, 1977. – 400с.
133455
  Ефимкин В.И. Анализ искажений цветовоспроизведения при передаче цветовой информации методом квадратурной модуляции поднесущей частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Ефимкин В.И.; Ленингр. электротехн. ин-т связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1959. – 11л.
133456
  Гричук В.П. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии / В.П. Гричук, Е.Д. Заклинская. – Москва : Географгиз, 1948. – 224с.
133457
  Алешин С.М. Анализ исполнения расходов, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях / С.М. Алешин, В.П. Нефедов. – Москва, 1978. – 222 с.
133458
  Алешин С.М. Анализ исполнения смет расходов бюджетных учреждений / С.М. Алешин. – Москва, 1972. – 159 с.
133459
  Гнатышак Любовь Николаевна Анализ использования и воспроизводства основных производственных фондов в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гнатышак Любовь Николаевна ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1974. – 31 с.
133460
   Анализ использования и методология планирования производственных мощностей. – М., 1981. – 134с.
133461
  Смоленюк П.С. Анализ использования материальных ресурсов в условиях рыночных отношений / П.С. Смоленюк, К.К. Бондарь. – К., 1993. – 107с.
133462
  Артеменко Н.А. Анализ использования машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях / Н.А. Артеменко. – Москва, 1972. – 151с.
133463
  Деречин В.В. Анализ использования машино-тракторного парка и пути его совершенствования (на прим.колх. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Деречин В. В.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1982. – 24л.
133464
  Солопенко М.И. Анализ использования оборотных средств в новых условиях / М.И. Солопенко. – К., 1970. – 94с.
133465
  Бородавкин А.Н. Анализ использования оборотных средств предприятия / А.Н. Бородавкин. – М, 1963. – 88с.
133466
  Сорокин В.А. Анализ использования оборотных средств промышленых предприятий в условиях хозяйственной реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Сорокин В.А.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
133467
  Бояринцев А.П. Анализ использования основных производственных фондов в вычислительных центрах и машиносчетных станциях системы Госплана СССР / А.П. Бояринцев. – М., 1976. – 18с.
133468
  Намазалиев Г.И. Анализ использования основных производственных фондов и влияние их на экономическую эффективность производства (на примере хлопкосеющих колхозов мугано-сальянской зоны Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Намазалиев Г.И.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. – Баку, 1970. – 20л.
133469
  Бро Г.Г. Анализ использования основных средств промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – М., 1954. – 64с.
133470
  Гусейнова Э.С. Анализ использования основных фондов в консервной промышленности Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Гусейнова Э.С.; Азерб.ин-т.нар.хоз. – Баку, 1972. – 23л.
133471
  Намазалиев Г.И. оглы Анализ использования основных фондов в снабженческих организациях / Г.И. оглы Намазалиев. – М., 1983. – 144с.
133472
  Доманский В.А. Анализ использования основных фондрв сельского хозяйства / В.А. Доманский. – М., 1978. – 48с.
133473
  Либерман Е.Г. Анализ использования производственных фондов / Е.Г. Либерман, С.Г. Галуза. – М., 1963. – 16с.
133474
  Гарипов К.Н. Анализ использования средств на оплату труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М., 1973. – 144с.
133475
  Сысоева Г.Ф. Анализ использования трудовых ресурсов в промышленности / Г.Ф. Сысоева, Э.И. Крылов. – Л., 1984. – 81с.
133476
   Анализ использования фонда заработной платы и эффективности систем оплаты труда. – Минск, 1976. – 72с.
133477
  Крылов Э.И. Анализ использования фондов экономического стимулирования / Э.И. Крылов. – Л, 1984. – 50с.
133478
  Ермолова О.Н. Анализ источников вторичной информации по геологии / О.Н. Ермолова. – М, 1972. – 83с.
133479
  Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов : Учебное пособие / Ю.А. Мыцык; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1983. – 80с.
133480
  Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1981. – 107с.
133481
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет. – Петрозаводск, 1992. – 60с.
133482
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1971 г.. – Петрозаводск, 1972. – 140 с. – (В помощь учителям средних школ)
133483
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1982 г.. – Петрозаводск, 1983. – 93с.
133484
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1987 г.. – Петрозаводск, 1988. – 78с.
133485
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1988 г.. – Петрозаводск, 1989. – 72с.
133486
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1989 г.. – Петрозаводск, 1990. – 68с.
133487
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1990 г.. – Петрозаводск, 1991. – 71с.
133488
  Конаржевский Ю.А. Анализ итогов учебного года / Ю.А. Конаржевский. – Челябинск, 1985. – с.
133489
  Тихомиров В.М. Анализ ІІІ / В.М. Тихомиров. – Москва. – ISBN 5-94057-016-X
1 : Банаховы алгебры. – 1967. – 118с.
133490
  Антропова О.А. Анализ кадрового потенциала академической и ведомственной науки // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 62-71. – ISSN 0320-8168
133491
  Мацкевичюс И.С. Анализ калькулирования себестоимости продукции в странах СЭВ / И.С. Мацкевичюс. – М., 1977. – 112с.
133492
  Коровкевич С.В. Анализ картины / С.В. Коровкевич. – Л, 1975. – 32с.
133493
  Ведмедев М.М. Анализ категориального базиса научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ведмедев М.М.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1986. – 18 с.
133494
  Архипов А.П. Анализ категориальной структуры знания в свете ленинского учения об истине // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
133495
  Кучевский В.Б. Анализ категории "материя" / В.Б. Кучевский. – М., 1983. – 255с.
133496
  Малькова Татьяна Павловна Анализ категории идеального (в связи с критикой новейших идеалистических и физикалистских концепций) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малькова Татьяна Павловна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 19л.
133497
  Логинова Л.Г. Анализ качества образования: опыт систематизации // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 4-12. – ISSN 1726-5304
133498
  Ивахненко В.И. Анализ качества продукции промышленных предприятий / В.И. Ивахненко. – К, 1968. – 52с.
133499
  Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков / Б.Г. Миркин. – М., 1976. – 168с.
133500
  Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур / Б.Г. Миркин. – М., 1980. – 319с.
133501
  Резник Борис Львович Анализ квазиупругого рассеяния электронов и структура ядра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Резник Борис Львович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-9699. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
133502
  Попова С.В. Анализ кинетики и регуляторных функций олигомерных ферментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Попова С.В.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1980. – 25л.
133503
  Печуркин Н.С. Анализ кинетики роста и эволюции микробных популяций (в управляемых условиях) / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1975. – 215с.
133504
  Волконский А.Г. Анализ кларков микроэлементов в литосфере, биосфере и гидросфере (на примере углекислых содовых минеральных вод поляно-квасовского подтипа Украинских Карпат) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 111-118 : табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
133505
  Ферман П. Анализ классов распределений многокомпонентных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ферман П.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
133506
  Гальцов А.П. Анализ климатообразующих процессов (В применении к генетической классификации туманов) / А.П. Гальцов. – Москва : АН СССР, 1957. – 206с.
133507
   Анализ колебаний грунтов при землетрясениях. – Новосибирск, 1983. – 97с.
133508
  Компаниец В.З. Анализ колебательных спектров полимеров с учетом дефектов структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Компаниец В.З.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1971. – 23л.
133509
  Максимович Н.В. Анализ количественных гидробиологических материалов : учебное пособие / Н.В. Максимович, В.Б. Погребов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 97 с.
133510
   Анализ комбинаторных свойств предложно-падежных морфем русского языка : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.01 / Карпов Л. Н,; Карпов Л. Н,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 21л.
133511
  Бульбович Р.В. Анализ компетенций выпускника высшей школы в области аэрокосмической техники / Р.В. Бульбович, Н.Н. Зайцев, И.Д. Столбова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1609-4646


  В статье обсуждаются вопросы разработки и приведен анализ прогнозной модели выпускника в области аэрокосмической техники, основанной на компетентностном подходе. Приводится методика оценки важности компетенций, построенная на анкетировании основных ...
133512
   Анализ конденсационных полимеров. – М, 1984. – 296с.
133513
  Кисельников А.А. Анализ конкретных ситуаций в отраслевом и программном планировании / А.А. Кисельников, В.Н. Сурашев. – Новосибирск, 1987. – 88с.
133514
   Анализ конкретных ситуаций в управлении производством. – М., 1971. – 300с.
133515
   Анализ конкретных экономических сиуаций. – Новосибирск, 1982. – 154с.
133516
  Донецкая С.С. Анализ конкурентоспособности российских университетов в мировых рейтингах // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 20-31. – ISSN 0869-3617


  В июле прошлого года пятнадцать российских университетов стали победителями конкурса на получение государственной поддержки для вхождения в мировые рейтинги. Каждый университет данной группы хорошо известен в России и обладает высокой репутацией среди ...
133517
  Горелик В.А. Анализ конфликтных ситуаций в системах управления / В.А. Горелик. – М, 1991. – 286с.
133518
  Шкорбатов Александр Георгиевич Анализ конформационных состояний цепных макромолекул по данным деполяризованного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Шкорбатов Александр Георгиевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1980. – 22л.
133519
   Анализ концепций социально-экономического развития стран "Третьего мира".Межд.конференция. – Москва : АН СССР, 1976. – 212с.
133520
  Короткий А.М. Анализ коррелятных отложений и реконструкций рельефа горных стран / А.М. Короткий. – М., 1985. – 188с.
133521
   Анализ космических снимков при тектоно-магматических и металлогенических исследований. – Москва, 1979. – 164с.
133522
  Хогарт У. Анализ красоты / У. Хогарт. – Л.-М., 1958. – 338с.
133523
  Хогарт У. Анализ красоты / У. Хогарт. – 2-е изд. – Л., 1987. – 252с.
133524
  Прошкин Игорь Анализ красоты Уильяма Хогарта // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 2-18


  Уильям Хогарт (1697-1764)- анг. художник, иллюстратор, гравер и теоретик искусства
133525
   Анализ кремнийорганических соединений. – М., 1954. – 256с.
133526
  Янкявичене Р. Анализ крестоцветных Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Янкявичене Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
133527
  Гласкер Д.П. Анализ кристаллической структуры / Д.П. Гласкер, К.Н. Трублад. – М., 1974. – 236с.
133528
  Нарижный Юрий Алексеевич Анализ критерия нравственной зрелости личности в современной этике : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.05 / Нарижный Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 176л. – Бібліогр.:л.165-176
133529
  Нарижный Юрий Алексеевич Анализ критерия нравственной зрелости личности в современной этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Нарижный Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
133530
  Лебедев К.А. Анализ крови: вчера, сегодня, завтра. / К.А. Лебедев, И.Д. Полякина. – М., 1990. – 63с.
133531
  Кулагина(Ковбасюк) Анализ круглосуточных наблюдений широты (Горький, 1961, 5-1967,0) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Кулагина(Ковбасюк) Л.Д.; АН СССР. главная астроном. обсерватория. – Ленинград, 1970. – 8л.
133532
  Шахтарин Б.И. Анализ кусочно-линейных систем с фазовым регулированием / Б.И. Шахтарин. – М., 1991. – 191с.
133533
  Шищенко Е.П. Анализ ландшафтной структуры и оценка лесостепных и степных ПТК для целей территориального проектирования : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 10-16 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
133534
  Арнастаускас Ю. Анализ лекарственных смесей кристаллоскпическим методом : Автореф... канд. хим.наук: / Арнастаускас Ю.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1955. – 19л.
133535
  Максимова Л.Д. Анализ лексики поэтических произведений по моделирующим тематическим группам (на матер. антирелигиозн. цикла стих. В. В. Маяковского) : Автореф... канд .филол.наук: / Максимова Л. Д.; Лен. гос. ин-т . Каф. русск. яз. – Л., 1968. – 17л.
133536
  Аникина Е.Я. Анализ лексики технических текстов статистическим методом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Аникина Е.Я. ; МГУ. – Москва, 1970. – 17 с.
133537
  Соболева Наталия Ильинична Анализ лекторской речи в целях обучения студентов-иностранцев ее пониманию. (На материале учеб. лекций естеств.-науч. и мат. циклов) : Автореф... канд. пед.наук: 00.02 / Соболева Наталия Ильинична; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
133538
   Анализ ленинского философского словаря. – Горький, 1988. – 172с.
133539
   Анализ Ленинского философского словаря : межвузовский тематический сборник. – Горький : Горьковский гос. ун-т, 1988
133540
  Рояев С.Н. Анализ ликсико-семантической области слов, обозначающих эмоции : Автореф... канд. филол.наук: / Рояев С. Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1967. – 19л.
133541
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – М.
1. – 1986. – 462с.
133542
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва
3. – 1987. – 694с.
133543
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными. / Л. Хермандер. – М.
2. – 1986. – 455с.
133544
  Хермандер Л. Анализ линейных диффернциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва
4. – 1988. – 448с.
133545
  Зайцев Г.Ф. Анализ линейных импульсных систем автоматического регулирования и управления / Г.Ф. Зайцев. – К., 1967. – 163с.
133546
  Коломейцева М.Б. Анализ линейных систем автоматического регулирования / М.Б. Коломейцева. – М., 1977. – 79с.
133547
  Сешу С. Анализ линейных цепей. / С. Сешу, Н. Балабанян. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 551с.
133548
  Ицкович И.А. Анализ линейных экономико-математических моделей. / И.А. Ицкович. – Новосибирск, 1976. – 185с.
133549
  Семенов К.А. Анализ линейных электрических цепей методом круговых диаграмм. / К.А. Семенов. – Ленинград : Энергия, 1979. – 112с.
133550
  Сорокин В.И. Анализ литературного приозведения в средней школе / В.И. Сорокин. – М., 1950. – 280с.
133551
   Анализ литературного произведения. – Ленинград, 1976. – 236с.
133552
   Анализ литературного произведения. – Рига, 1981. – 196с.
133553
  Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии : [учеб. пособ. для студ. ин-тов и ф-тов ин. яз.] / З.И. Хованская. – Москва : Высшая школа, 1980. – 304 с.
133554
  Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии / З.И. Хованская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 239 с. – (Для институтов и факультетов иностранных языков). – ISBN 5-06-001184-4
133555
  Сорокин В.И. Анализ литературного произведения в средней школе / В.И. Сорокин. – М., 1955. – 335с.
133556
  Хмарский И.Д. Анализ литературного произведения в старших классах / И.Д. Хмарский. – Ульяновск, 1974. – 159 с.
133557
  Недоречкоо Ю.Г. Анализ литературного произведения в школе / Ю.Г. Недоречкоо. – Ростов-на-Дону, 1972. – 83с.
133558
  Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников / В.Г. Маранцман. – Л., 1974. – 176с.
133559
  Макаревич М.Ф. Анализ лихенофлоры Украинских Карпат : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Макаревич М. Ф. ; АН СССР , Ботан. ин-т. – Ленинград, 1964. – 33 с.
133560
  Райх Вильгельм Анализ личности / Райх Вильгельм. – Москва; Санкт-Петербург : КСП+; Ювента, 1999. – 333с. – (Теория личности). – ISBN 5-89692-023-7
133561
  Уткин А.А. Анализ логических сетей и техника булевых вычислений. / А.А. Уткин. – Минск, 1979. – 152с.
133562
  Яцун Виталий Петрович Анализ логических теорий причинности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.07 / Яцун Виталий Петрович ; МГУ, Философ. фак. – Москва, 1975. – 23 с.
133563
  Емельянов А.П. Анализ магнитотеллургической информации на ЭВМ / А.П. Емельянов, Ю.Н. Кузнецов. – Минск, 1974. – 94с.
133564
  Тупякова А.А. Анализ малой группы по совпаденю рациональной функции в блоке ЭГО модели А // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (110), сентябрь-октябрь. – С. 13-37. – ISSN 1680-4325
133565
  Проскура Н.И. Анализ малых навесок на анализаторе АРФ-6 / Н.И. Проскура, О.Д. Гузман, А.Ю. Серга // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 159-169 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Представлены результаты работ по созданию методики для анализа малых навесок горных пород и минералов (менее 10 мг.) в тонких слоях на рентгенофлуоресцентном анализаторе АРФ-6. Детально описаны конструкция прибородержателя, подготовка пробы и ...
133566
  Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии / Л.Н. Белых. – М., 1988. – 190с.
133567
  Сычиков А.Ф. Анализ математических ошибок учащихся и работа по их предупреждению и исправлению. : Автореф... канд. пед.наук: / Сычиков А.Ф.; Калинин. гос. пед.ин-т. – Калинин, 1968. – 28л.
133568
  Брусникин Борис Николаевич Анализ математической модели проектирования диска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Брусникин Борис Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 12л.
133569
  Брусникин Борис Николаевич Анализ математической модели проектирования диска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Брусникин Борис Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
133570
  Козлова К.Б. Анализ материалов в заводских лабораториях / К.Б. Козлова. – Ленинград, 1952. – 172с.
133571
  Медведев В.Г. Анализ межотраслевых балансов / В.Г. Медведев. – М, 1988. – 80с.
133572
   Анализ межотраслевых проблем интенсификации общественного производства. – Новосибирск, 1987. – 156с.
133573
  Кекелидзе М.В. Анализ межотраслевых связей республики / М.В. Кекелидзе. – Москва, 1968. – 200с.
133574
   Анализ межотраслевых связей Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
1. – 1972. – 255с.
133575
   Анализ межотраслевых связей Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
2. – 1972. – 155с.
133576
  Морозов Ю.Ф. Анализ межрайонных проиводственных связей промышленности Татарской АССР с применением межрайонного баланса производства и потребления продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Ю.Ф.; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 21л.
133577
   Анализ металлов. – М., 1984. – 152с.
133578
  Лазарев А.И. Анализ металлов / А.И. Лазарев, И.П. Харламов. – Москва, 1987. – 320 с.
133579
  Кнотек М. Анализ металлургических процессов методами математической статистики. / М. Кнотек. – М., 1968. – 212с.
133580
   Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. – М., 1982. – 96с.
133581
  Михайленко Н.М. Анализ метеорологических условий, ограничивающих деятельность авиации в районе Киева : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Михайленко Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
133582
   Анализ методики поисково-разведочных работ по оценке запасов нефтяных месторождений. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений нефти и газа)
133583
  Штеттер Х.И. Анализ методов дискретизации для обыкновенных дифференциальных уравнений / Х.И. Штеттер. – М, 1978. – 461с.
133584
  Хвиливицкий С.И. Анализ методов оценки величины нелинейных искажений. : Автореф... канд.техн.наук: / Хвиливицкий С.И.; Мин-во кинематограф.СССР.Упр.учебн.завед.Ленингр.ин-т киноинженер. – Л, 1952. – 10л.
133585
  Яцков Н.В. Анализ методов очистки стоков мест захоронения твердых бытовых отходов / Н.В. Яцков, И.В. Варнавская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
133586
  Ситников А.Б. Анализ методов реализации рекомендуемых физико-математических моделей миграции веществ в геологической среде / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66-73 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
133587
  Кириченко Е.С. Анализ методов установления нормативных значений показателей прочностных свойств грунтов и оценки их точности / Е.С. Кириченко, С.В. Корнеенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 9)
133588
  Кузнецов А.В. Анализ метрологических характеристик микропроцессорных информационно-измерительных систем электроэнергетических объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Кузнецов А.В.; НАН Укр.Ин-т.электродинамики. – К, 1996. – 18л.
133589
  Ровинский А.Б. Анализ механизма автоколебательных химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Ровинский А. Б.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 16л.
133590
  Адреева А.А. Анализ механизмов для выравнивания вращающего момента пружинных двигателей : автореф. дис. ... кандид. тех. наук / Адреева А.А. ; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Ленинград, 1952. – 14 с.
133591
  Кригер В.Г. Анализ механизмов и кинетика реакции твердофазного разложения некоторых солей со сложными анионом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Кригер В.Г.; Кемеров. гос. ун-тет. – Кемерово, 1982. – 26л.
133592
  Баймуканова Гульнар Калиакбаровна Анализ механизмов межлинейных различий при развитии иммунологической памяти у мышей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Баймуканова Гульнар Калиакбаровна ; АМН Ин-т мед. генетики. – Москва, 1978. – 20 с.
133593
  Борисова А Е. Анализ механизмов социального контроля над коррупцией в системе высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются приоритетные механизмы социального контроля над коррупцией в системе высшего образования, исследуются основные социальные проблемы борьбы с коррупцией, предлагается разработка адекватных механизмов, направленных на минимизацию ...
133594
  Шапиев К.А. Анализ миграционных процессов в Европейском Союзе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 2-4. – ISSN 1812-3910
133595
  Тренин В.Д. Анализ микроколичеств растворенных в воде газов и аммиака в радиацинно-химических исследованиях / В.Д. Тренин, С.П. Орлов. – Л., 1973. – 32с.
133596
  Книшевская Л. Анализ микрополосковых линий / Л. Книшевская, В. Шугуров. – Вильню, 1985. – 166с.
133597
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд редких элементов / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – М., 1962. – 448с.
133598
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд, содержащих редкие элементы / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Москва, 1928. – 236с.
133599
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд, содержащих редкие элементы / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Л., 1928. – 236с.
133600
   Анализ минерального сырья. – Изд. 2-е, стереотип. испр. – Ленинград, 1956. – 105с.
133601
   Анализ минерального сырья. – Изд. 3-е, стереотип. испр. – Л., 1959. – 1055с.
133602
  Шуваева К. Анализ мирового сортимента сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) и с. гиацинтоцветной (S.*hyacinthiflora Rehder) / К. Шуваева, И. Окунева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 83-84. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведен сравнительный анализ сортового состава Syringa vulgaris L. и S.*hyacinthiflora Rehder по данным Международного регистра рода Сирень и коллекции ГБС им. Н.В. Цицина РАН, показавший, что коллекция ГБС соответствует 1/10 мирового сортимента. ...
133603
  Дейнека В.С. Анализ многокомпонентных распределенных систем и оптимальное управление / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко; НАНУ, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-00-0670-6
133604
  Сычев С.И. Анализ многокомпонентных смесей делящихся изотопов по запаздывающим нейтронам фотоотделения. / С.И. Сычев, З.М. Биган. – К., 1979. – 8с.
133605
  Полищук Л.И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей / Л.И. Полищук. – Новосибирск, 1989. – 347с.
133606
  Главич Г. Анализ многомашинных систем с помощью цифрового вычислительного устройства. / Г. Главич. – М., 1963. – 24с.
133607
  Васильев В.И. Анализ многомерных стохастических объектов в Условиях неполной информации / В.И. Васильев. – Київ, 1976. – 30с.
133608
  Громов Алекссандр Иванович Анализ многофазных систем обслуживания конечной емксоти : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Громов Алекссандр Иванович; АН СССР. Ин-т проблем управления. – М., 1980. – 15л.
133609
  Кокоз Ю.М. Анализ моделей возбудимых мембран. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кокоз Ю.М.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
133610
  Фокина В.Н. Анализ моделей рейтинга вузов / В.Н. Фокина, А.В. Слива // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 41-57. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены модели расчета ряда ведущих мировых и отечественных рейтингов вузов. В рейтинговых моделях выявлены показатели, носящие формальный характер, которые не отражают качество образования и малоинформативны для потребителей образовательных услуг. ...
133611
  Гриних Л.И. Анализ модификации активности алкилирующих мутагенов в связи с проблемай их сохранения в клетке : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Гриних Л.И.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1970. – 30л.
133612
  Гоблик Виктор Васильевич Анализ модулированных импедансных и диэлектрических структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гоблик Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 20л.
133613
  Торяник В.П. Анализ мономерных карбоновых кислот и получаемых на их основе полиэфирных смол. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Торяник В.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
133614
  Раковская Э.М. Анализ морфологической структуры ландшафтов Буковинских Карпат // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 56-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
133615
  Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях / Р. Нарасимхан; Пер. с англ. Е.М. Чирки под ред.Б.В. Шабата. – Москва : Мир, 1971. – 232с.
133616
   Анализ на многообразиях и дифференциальные уравнения. – Воронеж, 1986. – 177с.
133617
  Гликлих Ю.Е. Анализ на римановых многообразиях и задачи математической физики / Ю.Е. Гликлих. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 188 с.
133618
  Смолянов О.Г. Анализ на топологических линейных пространствах и его приложения / О.Г. Смолянов. – Москва : Из-во Московского университета, 1979. – 86с.
133619
  Кулагин С.Г. Анализ наблюдений ярких зенитных звезд на Горьковской широтной станции им. К.К.Дубровского (1953.17-14962.27) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулагин С.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 9л.
133620
  Брюнин В.Н. Анализ надежности микроэлектронных систем при автоматизированном проектировании / В.Н. Брюнин, М.Х. Булатов. – М., 1984. – 215с.
133621
   Анализ надёжности сложных систем. – М.
1. – 1979. – 100с.
133622
   Анализ надёжности технических систем по цензурированным выборкам. – М., 1988. – 184с.
133623
  Кроп А.Д. Анализ надежности электронной измерительной аппаратуры при ее проекторовании / А.Д. Кроп; Под ред. В.Н.Сретенского. – Москва : Советское радио, 1978. – 112с. с ил. – (Библиотека инженера по надежности)
133624
  Шульгина И.В. Анализ накладных расходов в научных учреждениях / И.В. Шульгина. – М., 1974. – 79с.
133625
  Мавланов И. Анализ направлений развития экономической дипломатии Индии в инвестиционной и внешнеторговой сферах // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 14-26
133626
  Бойл Д. Анализ напряжений в конструкциях при ползучести / Д. Бойл, Д. Спенс. – М., 1986. – 360с.
133627
  Каюмов Рашит Абдулхакович Анализ напряженного и предельного состояний тел с жесткими включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Каюмов Рашит Абдулхакович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – 15л.
133628
  Васильченко И.П. Анализ напряженного состояния тел вращения методом фотоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Васильченко И.П. ; КГУ. – Киев, 1970. – 9 с.
133629
  Васильченко И.П. Анализ напряженного состояния тел вращения методом фотоупругости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Васильченко И. П.; КГУ, Каф-ра теории упругости. – К., 1970. – 144л. – Бібліогр.:л.11-144
133630
  Ким Ен Бом Анализ нарушения высшей нервной деятельности при экспериментальном неврозе в связи с обстановкой : Автореф... канд. биол.наук: / Ким Ен Бом; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1951. – 12л.
133631
  Чербикова Г.Е. Анализ нарушения синокаропидного депрессорного рефлекса при гипотермии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Чербикова Г.Е.;. – Краснодар, 1978. – 17л.
133632
  Осипов Д.В. Анализ наследдственный механизм, определяющих клеточную теплоустойчивость у инфузорий : Автореф... Канд.биол.наук: / Осипов Д.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 18л.
133633
  Грибова Е.И. Анализ научно-педагогических трудов А. И. Бачинского и их значение для современной методики преподавания физики : Автореф... канд. пед.наук: / Грибова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 22л.
133634
  Коржуев А.В. Анализ научно-педагогического текста как исследовательская процедура / А.В. Коржуев, В.С. Бабаскин, Р А. Садыкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются особенности анализа педагогического текста как процедуры исследования, осуществляемой начинающим ученым. В контексте предметно-содержательного анализа педагог-исследователь выявляет концептуальную направленность анализируемого ...
133635
  Швырев В.С. Анализ научного познания / В.С. Швырев. – Москва, 1988. – 175с.
133636
  Киселева В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселева. – М, 1991. – 126с.
133637
   Анализ научной обоснованности нормативной базы планирования. – М., 1990. – 108с.
133638
  Ерин М.Е. Анализ национал-социалистической диктатуры в работах немецкого историка Г.Л. Винклера // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-78. – ISSN 0130-3864
133639
  Петров А.А. Анализ недостатков фиксированного размера блока в блочных шифрах / А.А. Петров, Д.Ф. Каражанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 206-209


  У даній статті розглянута структура блокових алгоритмів шифрування. Запропонований метод для усунення виявлених недоліків і підвищення стійкості блокових алгоритмів до атаки повним перебором. В данной статье рассмотрена структура блочных алгоритмов ...
133640
  Мещерский Р.М. Анализ нейронной активности / Р.М. Мещерский. – Москва, 1972. – 222с.
133641
  Новаковский С.В. Анализ некоторых важнейших вопросов цветопередачи в цветном телевидении : Автореф... канд. техн.наук: / Новаковский С. В.; Моск. элетро.техн. ин-т. – Москва, 1953. – 20л.
133642
  Латышев И.Н. Анализ некоторых закономерностей и явлений, наблюдаемых у цефеид : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латышев И. Н.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1964. – 6л.
133643
  Диа Надер Анализ некоторых квантовографиционных эффектов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Диа Надер Э.-А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1978. – 8л.
133644
  Сидоренко Л.И. Анализ некоторых методологических принципов теоретизации биологии // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
133645
  Калак Иссам Сулейман Анализ некоторых минеральных удобрений в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Калак Иссам Сулейман; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
133646
  Дуброва О. Анализ некоторых морфологических признаков семян интродуцированных декоративных однолетних растений // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 102-104. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Изучены некоторые морфологические признаки семян 38 интродуцированных видов и сортов декоративных однолетних растений, их количество в одном грамме. Дан анализ связи между этими показателями и центрами происхождения декоративных растений. Seed number ...
133647
  Кольцов Р.Ю. Анализ некоторых направлений развития информационных технологий для обработки геоинформационных данных // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 124-127


  У статті проведений аналіз напрямів розвитку інформаційних технологій для обробки геопросторових даних та розглянуто ряд проблем, пов"язаних з питанням їх отримання і використання
133648
  Маценко В.Г. Анализ некоторых непрерывных моделей динамики возрастной структуры популяций / В.Г. Маценко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1981. – 72 с.
133649
   Анализ некоторых основных понятий и законов научного познания. – Ростов -на-Дону, 1973. – 103с.
133650
  Титаренко В.В. Анализ некоторых плоских и пространственных задач взаимодействий ударных волн в линейном и нелинейном приближении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Титаренко В. В.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
133651
  Тельо Л.Р. Анализ некоторых принципиальных основ квантования гравитационного поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тельо Л. Р. А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1977. – 13л.
133652
   Анализ некоторых психофизиологических показателей человека-оператора. – К., 1976. – 26с.
133653
  Данич Ю.С. Анализ некоторых радиотехнических цепей неминимально-фазового типа : Автореф... канд. техн.наук: / Данич Ю.С.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
133654
  Брежнев В.С. Анализ некоторых релятивистских теорий гравитации с переменной гравитационной константой / В.С. Брежнев, Н.А. Зайцева. – Москва, 1970. – 8 с.
133655
  Титов В.А. Анализ некоторых физико-химических равновесий с помощью статического метода измерения давления пара : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Титов В.А. ; СО АН СССР, Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1980. – 17 с.
133656
  Кукор Б.Л. Анализ некоторых функций управления производством на уровне отрасли. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Кукор Б.Л.; Ленингр.физ-экон.ин-т. – Л, 1970. – 13л.
133657
  Дегерменджи Андрей Георгиевич Анализ некоторых экологических механизмаов микроэволюции микробной популяции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Дегерменджи Андрей Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т физики им. Л.В.Киренксого. – Красноярск, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
133658
  Максимова Т.Г. Анализ некоторых элементокремнийорганических соединений с использованием неводных сред. : Автореф... канд. хим.наук: / Максимова Т. Г.; Моск. хим. техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
133659
  Романов Б.К. Анализ некоторых эфферентных реакций и электрической активности мозга при локальном внутримозговом и внутивенном введении новокаина : Автореф... канд. биол.наук: / Романов Б. К.; МГУ. – М., 1974. – 32л.
133660
  Блакьер А. Анализ нелинейных систем / А. Блакьер. – М., 1969. – 400с.
133661
  Птичкин В.А. Анализ нелинейных стохастических систем методами уравнений моментов / В.А. Птичкин; Римский Г.В. – Минск, 1980. – 271с.
133662
   Анализ неорганических газов. – Л., 1983. – 216с.
133663
  Колчина Н.А. Анализ неорганических и органических фосфорсодержащих кислот и их производных методом титрования в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Колчина Н.А.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 20л.
133664
  Яцкив Я.С. Анализ неполярных изменений широты : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Яцкив Я.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Киев, 1965. – 16л.
133665
  Капалин В.И. Анализ непрерывных нелинейных систем при ограниченных по модулю воздействиях и некоторые вопросы синтеза компенсирующих устройство : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Капалин В.И.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 32л.
133666
  Березанская Наталия Борисовна Анализ непроизвольных компонентов в структуре целеобразования : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Березанская Наталия Борисовна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
133667
  Кузовлев Ю.Е. Анализ неравновесных тепловых флуктуаций в нелинейных системах и средах на основе обобщенных флуктуационно-диссипационных соотношений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Кузовлев Ю.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1980. – 19л.
133668
  Бойко В.И. Анализ неразрушающих методов оценки усталостного повредения металлов. / В.И. Бойко, Ю.И. Коваль. – Киев, 1982. – 36с.
133669
  Ван Е. Анализ нескольких женских образов в романе "Искренне ваш Шурик" Л. Улицкой // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 36-38. – ISSN 1684-2618


  В работе описаны несколько женских образов в романе "Искренне ваш Шурик" Л. Улицкой. Показано состояние подчинения человека чувству долга и связанные с этим потери. This paper consists of discussions about characteristics of several females in the ...
133670
  Шкурпелов А.А. Анализ нестационарного кинетического уравнения переноса нейтронов в замедляющих и размножающих средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шкурпелов А.А.; Научно-исслед. ин-т атомных реакторов. – Мелекесс, 1969. – 32л.
133671
  Добрянский А.Ф. Анализ нефтяных продуктов / А.Ф. Добрянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.-Л., 1932. – 372с.
133672
   Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. – М., 1985. – 221с.
133673
  Филатов В.Ф. Анализ новейшего и древних структурных планов юго-западной части Вилюйской синеклизы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Филатов В.Ф.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
133674
  Шульц С.С. Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня / С.С. Шульц. – М, 1948. – 223с.
133675
  Ершова С.Б. Анализ новейших движений при инженерно-геологическом районировании : (на примере Западно-Сибирской плиты) / С.Б. Ершова. – Москва : Московский университет, 1976. – 143с.
133676
  Элвелл В.Т. Анализ новых металлов / В.Т. Элвелл, Д.Ф. Вуд. – М., 1970. – 220с.
133677
  МАсловская Анализ новых поступлений в справочно-библиографический фонд РГБ / МАсловская, О.Н. Широкова // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 26-32. – ISSN 0869-6020
133678
  Сладковская Е.Н. Анализ номинативного аспекта текста (на материалах синхронного перевода с английского языка на русский). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сладковская Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1979. – л.
133679
  Фирсов Ю.Г. Анализ нормативных документов отечественной инженерной гидрографии / Ю.Г. Фирсов, И.В. Меньшиков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 46-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
133680
  Бахтадзе Ш.Н. Анализ обобщенных функциональных схем автоматических оптико-электронных поверочных систем и разработка методики расчета их основных параметров : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Бахтадзе Ш.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Львів, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18
133681
  Кушнир В.М. Анализ оборотных средств колхоза / В.М. Кушнир. – М., 1978. – 136с.
133682
  Шоломович И.А. Анализ оборотных средств промышленного предприятия. / И.А. Шоломович. – 2-е изд., перераб. – К., 1939. – 59с.
133683
  Ирихимович А.И. Анализ образования видовых различий в индивидуальном развитии амфибий. : Автореф... доктор биолог.наук: / Ирихимович А.И.; Зоолог. ин-тут АН СССР. – Л., 1950. – 18л.
133684
  Бачина Ю.К. Анализ образования и использования фондов поощрения в условиях совершенствования хозяйственного механизма / Ю.К. Бачина. – Л, 1988. – 47с.
133685
  Лукашенко Г.М. Анализ образования и использования фондов экономического стимулирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Лукашенко Г.М.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
133686
  Селиванов С.С. Анализ обстановки в Украине при возникновении чрезвычайных ситуаций / С.С. Селиванов, М.Н. Тетюшкин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-39. – Библиогр.: 1 назв.
133687
  Клеер Е. Анализ общественно-экономических структур стран третьего мира / Е. Клеер. – Москва, 1968. – 216с.
133688
   Анализ объектов окружающей среды = Environmental analysis. – Москва : Мир, 1993. – 80с. – ISBN 5--03-002749-1
133689
  Катков Михаил Львович Анализ одного класса монотонных операторов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.01. / Катков Михаил Львович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
133690
   Анализ одного стихотворения. – Л., 1985. – 248с.
133691
   Анализ одного стихотворения. – Л., 1985. – 248с.
133692
   Анализ одного стихотворения. – К., 1991. – 76с.
133693
   Анализ окружающей и природной среды : Межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1987. – 143 [ 1 ] с. : граф. 22 см. – Библиогр. в конце ст.
133694
   Анализ окружающей природной среды. – Горький, 1980. – 103с.
133695
   Анализ окружающей природной среды. – Горький, 1990. – 148с.
133696
  Венкстерн Татьяна Владимировна Анализ олигонуклеотидов как основа структурного исследования транспортных РНК. Первичная структура валиновой транспортной РНК I Saccharomyces cerevisiae. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Венкстерн Татьяна Владимировна; АН СССР. – М., 1968. – 52л.
133697
  Лозовский Н.В. Анализ оплаты труда и эффективность коллективного подряда / Н.В. Лозовский. – К., 1984. – 207с.
133698
  Шааб М.В. Анализ оптического спектра солнечной вспышки с учетом структурной неоднородности / М.В. Шааб, Н.А. Гладушина, Л.И. Курочка // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Выща школа, 1989


  Исследованы водородный спектр вспышки, полученный 7.VII 1974 г. на эшельном спектрографе горизонтального солнечного телескопа. Определены основные физические параметры вспышки, при которых наблюдаемые контуры линий лучшим образом описываются ...
133699
  Медведев В.В. Анализ опыта европейских стран в проведении мониторинга почвенного покрова (обзор) / В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 106-114 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0032-180Х
133700
  Хотяшов Э.Н. Анализ опыта обработки экономической информации предприятия на ЭВМ "Минск-22" : Автореф... канд. эконом.наук: 602 / Хотяшов Э.Н.; Моск. экономико-статистич. ин-т. – М., 1967. – 27л.
133701
  Бурчуладзе В.П. Анализ организации и оплаты труда в обувной промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бурчуладзе В. П.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
133702
  Иванников И.Г. Анализ организации и производительности труда в судостроении. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Иванников И.Г.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1970. – 16л.
133703
  Пищулин И.П. Анализ организации и управления производством с помощью графических методов / И.П. Пищулин. – Москва, 1967. – 48с.
133704
  Кашис В.Д. Анализ организации оплаты и производительности труда в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Кашис В.Д.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
133705
   Анализ организационно-технического уровня объединения. – К., 1981. – 166с.
133706
  Бауер Гуго К. Анализ органических соединений / Гуго К. Бауер. – М, 1953. – 488с.
133707
   Анализ ориентации гироскопа, 1959. – 25 с.
133708
  Незаметдинова С.С. Анализ ориентировки региональных разрывных нарушений нефтегазоносных областей на примере Предкавказья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Незаметдинова С.С.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1970. – 17л.
133709
  Титомир Л.И. Анализ ортогональной электрокардиограммы / Л.И. Титомир, Рутткай-Недецкий; Отв. ред. И.А. Овсеевич; АН СССР. Ин-т проблем передачи инф-и. – Москва : Наука, 1990. – 198с. : Ил. – Библиогр.: с.180-197
133710
  Балян А.А. Анализ орфографических ошибок учащихся V класса армянской школы и пути их преодоления : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Балян А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1955. – 22 с.
133711
  Сергеева Г.В. Анализ освоения производства новой техники / Г.В. Сергеева. – М., 1989. – 93с.
133712
  Страшевич Л. Анализ основ развития экономико-географических районов на примере исследований Лодзинского промышленного округа / Л. Страшевич. – Варшава; Казимеж, 1959. – 5с.
133713
  Мамедов Э.Я. Анализ основ формирования структуры потребительського рынка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 72-73. – Библиогр.: 5 назв
133714
  МА Пин Анализ основных индикаторов производства и потребления стали и конструкционных материалов для рынка сварки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 38-40 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
133715
  Коробко В.И. Анализ основных параметров, принятых в проектах реконструкции круаных шахт Алмазо-Марьевского района Донбасской обл. : Автореф... канд. техн.наук: / Коробко В. И.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 25л.
133716
  Пучкова Е.Б. Анализ основных профессиональных технологий HR-специалиста // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 138-141. – ISSN 1684-2618
133717
  Марыч М.И. Анализ основных результатов физической теории фигуры Земли. : Автореф... доктор техн.наук: 500 / Марыч М.И.; Москов. ин-т инж. геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М., 1969. – 24л.
133718
  Мишин А.В. Анализ основных факторов существования природных очагов клещевого энцефалита (по матер. Удмуртии). : Автореф... доктор биолог.наук: / Мишин А.В.; Казан. ун-т. – Ижевск, 1961. – 26л.
133719
  Критчфлид Ф. Анализ основных функциональных групп в органических соединениях / Ф. Критчфлид. – М, 1965. – 206с.
133720
  Критчфлид Ф. Анализ основных функциональных групп в органических соединениях / Ф. Критчфлид. – М, 1965. – 206с.
133721
  Аксенова Л.А. Анализ особенностей межличностных отношений как отражение жизненных ценностей студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 99-104. – ISSN 1811-0916
133722
  Борисенко Сергей Иванович Анализ особенностей оптических и электрических свойств сложных алмазоподробных полупроводников и гетероструктур на их основе : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.10 / Борисенко С.И.; Томский госуд. ун-тет и Сиб. физико-техн. ин-тет. – Томск, 2004. – 32с. – Библиогр.: 33 назв.
133723
  Орлов Ф.А. Анализ особенностей рынка услуг по техническому обслуживанию воздушных судов в Украине : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
133724
  Гречко А. Анализ особенностей современного рынка авиаперевозок в Украине : конкурентноспроможність // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
133725
  Микеладзе Нази Хусейновна Анализ особенностей языка и стиля грузинских писателей Аджарской АССР : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Микеладзе Нази Хусейновна; Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1981. – 28л.
133726
  Бойков А.Д. Анализ особых нестационарных систем автоматического управления / А.Д. Бойков. – Саранск, 1976. – 149с.
133727
   Анализ отдельного художественного произведения. – Л., 1976. – 123с.
133728
  Ковальский Н.П. Анализ отечественных источников по истории освободительной войны украинского народа, 1648-1654 гг. : Учебное пособие / Н.П. Ковальский, Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск, 1986. – 80с.
133729
  У Цзы Вэй Анализ отношений между государственными нефтяными корпорациями и правительством в современном Китае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 102-113. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
133730
  Климова С.В. Анализ отношений юных женщин с мужчинами среднего возраста // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.142-146. – ISSN 0132-1625
133731
   Анализ отраслевых рынков : Сборник студенческих работ по курсу "Экономика отраслевых рынков". – Москва : ТЕИС. – ISBN 5-7218-0402-5
Ч.3. – 2002. – 396с.
133732
  Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков : учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк ; МГУ им. Ломоносова, Экон. фак-т. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 442 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 978-5-16-002047-1
133733
  Финогеев П.В. Анализ отчета бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1962. – 116с.
133734
   Анализ отчёта и баланса предприятий и бюджетных учреждений. – М., 1950. – 156с.
133735
  Коршунов А.Н. Анализ отчета об исполнении бюджета района. / А.Н. Коршунов, Н.М. Майданюк. – М., 1958. – 144с.
133736
  Коршунов А.Н. Анализ отчета об исполнении бюджетов района / А.Н. Коршунов, Н.М. Майданюк. – М., 1952. – 152с.
133737
  Башарин Г.П. Анализ очередей / Г.П. Башарин. – Москва : Наука, 1989. – 334с.
133738
  Яшков С.Ф. Анализ очередей в ЭВМ / С.Ф. Яшков. – М., 1989. – 215с.
133739
  Павлович В.С. Анализ ошибок абитуриентов по математике / В.С. Павлович. – К., 1975. – 231с.
133740
  Коржуков Н.Г. Анализ ошибок, допущенных абитуриентами при случае вступительных экзаменов по химии в МИСиС. / Н.Г. Коржуков. – М., 1972. – 32с.
133741
  Мах Эрнст Анализ ощущений и отношение физического к психическому / Э. Мах ; Разреш. авт. пер. с рукописи 5 -го доп. нем. изд. Г. Котляра ; С предисл. авт. к рус. пер. и вступ. ст. А. Богданова. – Москва : С. Скирмунт ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1907. – XII, 304 с. : ил. – Библиогр. в примеч. – (Дешевая библиотека : Серия научно-философская ; № 1)
133742
  Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому / Э. Мах. – 2-е изд. – Москва, 1908. – 308с.
133743
  Джунь И.В. Анализ параллельных широтных наблюдений, выполненных по общей программен. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Джунь И.В.; АНд УССР. – К, 1974. – 19л.
133744
  Женило В.Р. Анализ параметров частоты основного тона голоса для автоматической идентификации личности / В.Р. Женило. – М, 1988. – 22с.
133745
  Лебедева Э.Б. Анализ патентно-лицензионной практики Франции / Э.Б. Лебедева. – М., 1968. – 41с.
133746
  Бочкова Римма Ивановна Анализ патерсоновских синтезов с использованием вырожденых ромбов. Кристаллические структуры синтетических соединений: кальциевого хлорованадата Ca2VO4Cl, редкоземельных фторидов K2SmF5 и KSmF4 ... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Бочкова Римма Ивановна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.21
133747
   Анализ первичной статистики как условие управления единым фондом ЦБС : Метод. рек. – Москва : ГБЛ, 1983. – 40 с. – Библиогр. : с. 39-40
133748
  Потылицин Г.П. Анализ передачи информации нейронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Потылицин Г.П.; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1974. – 32л.
133749
   Анализ передового и новаторского опыта преподавания физики в средних профтехучилищах. – М., 1990. – 153с.
133750
  Киреева Е.Д. Анализ перспективного развития существующих форм образовательнх интернет-проектов // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.38-40. – ISSN 1609-4646
133751
  Мешкова Татьяна Анатольевна Анализ перспективных направлений взаимодействия вузов с регионами : (на примере опыта федеральных университетов в России) / Мешкова Татьяна Анатольевна, Перфильева Ольга Владимировна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-40. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
133752
  Бондаренко В.Н. Анализ петрохимических данных при формационных и прогнозно-металлогенических исследованиях / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1986. – 184с.
133753
  Дун Ц.-И. Анализ планетарныхж закономерностей строения и развития поверхности литосферы Земли : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Дун Ц.-И.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 20л.
133754
  Кромптон Т. Анализ пластиков / Т. Кромптон. – М, 1988. – 679с.
133755
  Кифаренко Т. Анализ плодов некоторых цитрусовых из Цихисдзири и содержание в них витамина "С" / Т. Кифаренко, Н. Цицшвили. – с.
133756
  Цицишвили Н. Анализ плодов некоторых цитрусовых из Цихисдзири и содержание в них витамина "С". / Н. Цицишвили, Т. Кифаренко. – с.
133757
  Лебедев А.Г. Анализ поведения геометрически-нелинейных цилиндрических оболочек при неоднородном радиальном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Лебедев А. Г.; Днепроп. ин-т инж. ж.д. трасп. – Днепропетровск, 1977. – л.
133758
  Шатров Евгений Александрович Анализ поведения ЕСЦБ как коалиции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 41-48. – Бібліогр.: с. 42, 47-48. – ISSN 0131-2227
133759
  Черемных Ю.Н. Анализ поведения траекторий динамики народнохозяйственных моделей. / Ю.Н. Черемных. – М., 1982. – 177с.
133760
  Луцык В.И. Анализ поверхности ликвидуса тройных систем / В.И. Луцык; Мохосоев М.В. – М., 1987. – 149с.
133761
   Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1987. – 598с.
133762
  Блюмина Л.И. Анализ повторяемости некоторых синоптических процессов / Л.И. Блюмина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 106с.
133763
  Пятунин В.Б. Анализ подготовки выпускников по курсу "География России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
133764
  Кутателадзе С.С. Анализ подобия в теплофизике / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1982. – 280с.
133765
  Кутателадзе С.С. Анализ подобия и физические модели / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1986. – 295с.
133766
  Алещинина Н.В. Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятий // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.201-209. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
133767
  Гончарова Н.М. Анализ подходов к учету и отражению в финансовой отчетности операций и событий в соответствии с международніыми и национальными стандартами // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.105-106. – (Економічні науки ; № 2)
133768
  Младова Л.В. Анализ показателей естественного движения населения / Л.В. Младова. – М, 1979. – 39с.
133769
  Васильев Ю.Н. Анализ показателей технической эксплуатации судовых ГТУ и СПГГ и путей их дальнейшего развития : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев Ю.Н.; Одес. ин-т инженеров мор. флота. – Одесса, 1966. – 15л.
133770
   Анализ полимеризационных пластасс. – Л., 1988. – 304с.
133771
   Анализ полимеризационных пластмасс. – М.-Л., 1965. – 512с.
133772
   Анализ полимеризационных пластмасс. – Л., 1967. – 512с.
133773
  Крюков В.И. Анализ полиморфизма Т-локуса в популяциях домовой мыши. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08, 03.00.15 / Крюков В.И.; АН СССР. Ин-ут эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1983. – 25л.
133774
  Инфантьева Р.Н. Анализ политико-экономической терминологии на материале английского перевода первого тома "Капитала" К.Маркса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьева Р.Н.; Военный ин-тут ин. яз. – М., 1953. – 16л.
133775
  Шкрум Д.В. Анализ политических технологий глобального управления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 140-145. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
133776
  Пугачева Е.В. Анализ политической нестабильности в современном Таиланде: Таксин Чиноват и таиландская демократия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 146-153. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
133777
  Шаронов В.И. Анализ полноты стратегии в методе резолюций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Шаронов В.И.; АН СССР.Матем.ин-т. – Л, 1973. – 14л.
133778
  Хандожко Л.А. Анализ поля ветра над Финским заливом и Ладожским озером в связи с задачами прогноза штормов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Хандожко Л.А.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1964. – 8л.
133779
  Мальчуженко Константин Васильевич Анализ поля дисторсии дифракционными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мальчуженко Константин Васильевич; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
133780
  Потылицын А.П. Анализ поляризационных состояний электронов и фотонов высокой энергии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Потылицын А.П.; Ереван. физ.ин-т. – Ереван, 1979. – 22л.
133781
  Валиев Т.А. Анализ помехоустойчивости бинарных каналов с дискретным накоплением при независимых ошибках : Автореф. дис... канд. техн. наук: / Валиев Т.А. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15с.
133782
  Буслов Л.И. Анализ помехоустойчивости и разработка приемных устройств быстродействующих систем циркулярного телеуправления : Автореф. дис... канд. техн. наук: / Буслов Л. И. ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Киев, 1969. – 20с. – Бібліогр.:с.18-20
133783
  Пушкарева М.А. Анализ понятия "деятельности" в учениях Фихте, Шеллинга и Гегеля // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.73-83
133784
  Дышкант Т.Н. Анализ понятия "иррациональность" в философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 34-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
133785
  Грегуль А.Я. Анализ поправок к координатам опорных звезд, полученных из наблюдений на меридианном круге АО КГУ


  Показано, что случайная ошибка определения поправки к координатам опорных звезд на меридианном круге АО КГУ по а равна ±08, 010, а по b- ±0", 13. Систематические ошибки в определении этих поправок не обнаружены.
133786
  Коли Грэм Анализ популяции позвоночных. / Коли Грэм. – М., 1979. – 362с.
133787
   Анализ последовательности глубинных сейсмических отображений на примере Тибетско-Гималайского региона / Сайед Мустафизур Рахман, Ислам М. Резаул, Мимнунул Керамат, Султан-Уль-Ислам, Шейх Енайет Уллах // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 137-143 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
133788
  Овчинников В.В. Анализ последствий мирового финансового кризиса. Оценки участников Всемирного экономического форума - 2008 // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 12-37. – ISSN 0235-5620
133789
   Анализ последствий ядерной войны. – М., 1988. – 27с.
133790
  Бровко Георгий Леонидович Анализ постановки и методы решения краевых задач теории упруго-пластических процессов малой кривизны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бровко Георгий Леонидович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 17л.
133791
  Черных О.Л. Анализ потенциальных возможностей развития экономических систем с учетом загрязнения. / О.Л. Черных. – М, 1984. – 48с.
133792
  Петров М.П. Анализ потока атомов, испускаемых плазмой в установках Токамак : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров М.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 18л.
133793
  Липовка Юрий Львович Анализ потоков тепловой энергии в гидравлических цепях : Автореф. дис. ... канд. д-ра техн. наук:01.04.14 / Липовка Ю.Л. – Красноярск, 2003. – 41 с. – На правах рукописи
133794
  Гринкруг Л.С. Анализ потребности рынка труда в специалистах. Региональный аспект / Л.С. Гринкруг, В.С. Василенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 9-14. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы подходы к организации мониторинга и прогнозирования состояния и динамики регионального рынка профессионального труда. Предложена методика оценки прогнозной потребности в выпускниках, позволяющая минимизировать несоответствие между ...
133795
  Белоусова Н.И. Анализ почвенно-климатических связей на основе почвенной карты и базы данных "БИОМ" / Н.И. Белоусова, Д.И. Назимова, Н.М. Андреева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 131-141 : рис., табл. – Библиогр.: с. 140-141. – ISSN 0032-180Х
133796
  Гиршман М.М. Анализ поэтических произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева / М.М. Гиршман. – М., 1981. – 111с.
133797
  Гончаров Б.П. Анализ поэтического произведения / Б.П. Гончаров. – М., 1987. – 61с.
133798
  Страшнов С.Л. Анализ поэтического произведения в жанровом аспекте / С.Л. Страшнов. – Иваново, 1983. – 92с.
133799
  Мадер Р.Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы / Р.Д. Мадер. – М, 1979. – 94с.
133800
  Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха / Ю.М. Лотман. – Ленинград, 1972. – 271с.
133801
  Грязнухина Т.А. Анализ предложных связей в научном тексте / Т.А. Грязнухина. – К, 1985. – 147с.
133802
  Хервилья А.Х. Анализ префиксальных способов выражения небольшого количества действия в русском языке и их перевод на испанский / А.Х. Хервилья, Э.К. Хервилья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 145-163. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
133803
  Купреишвили Элгуджа Вахтангович Анализ прибыли автомобильного транспорта общего пользования Грузинской ССР и резервы ее увеличения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Купреишвили Элгуджа Вахтангович; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1983. – 24л.
133804
  Проскурин И.Г. Анализ прибыли и рентабельности / И.Г. Проскурин. – М., 1974. – 78с.
133805
  Ивановская В.Э. Анализ прибыли и рентабельности / В.Э. Ивановская, Н.Д. Брылева. – Л, 1984. – 33с.
133806
  Павлова А.В. Анализ прибыли и рентабельности предприятий / А.В. Павлова. – М., 1968. – 55с.
133807
  Горбачева Л.А. Анализ прибыли и рентабельности промышленного предприятия / Л.А. Горбачева. – Саратов, 1979. – 26с.
133808
  Овсянников С.Г. Анализ прибыли и рентабельности сельскохозяйственных предприятий / С.Г. Овсянников. – М, 1979. – 87с.
133809
  Евсеев П.Т. Анализ прибыли промышленного предприятия. / П.Т. Евсеев. – Львов, 1962. – 52с.
133810
   Анализ прибыльности продукции = Analyzing product profibility. – Москва : Дело, 1996. – 168с. – (Искусство управления приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0022-3
133811
  Асадулаев З. Анализ признаков интродукционной популяции Corylus avellana L. на Гунибском плато (Дагестан) / З. Асадулаев, З. Хасаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Приводится анализ структуры изменчивости ряда признаков популяции Corylus avellana L. в выровненных эдафических и климатических условиях экотопа. бнаружена высокая степень гетерогенности интродукционной популяции C. avellana по комплексу изученных ...
133812
  Селян Э.С. Анализ прилагательного и наречия болгарского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селян Э.С. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 10 с.
133813
  Жанна Смагулова Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана) / Жанна Смагулова, Айгуль Муханова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 483-492 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133814
  Груша А.В. Анализ применения принципа страны назначения при взимании НДС в рамках Гаможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан: приоритеты Республики Беларусь // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-02-6
133815
  Козак Г.Я. Анализ приозводственности труда в садоводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.12 / Козак Г.Я.; Укр.с-х.акад. – К, 1975. – 28л.
133816
  Волковинский М.И. Анализ приоритетных очередей с учетом времени переключения / М.И. Волковинский, А.Н. Кабалевский. – Москва, 1981. – 167с.
133817
  Баатар Д. Анализ причин возникновения плат при селекции на примере его возникновения у каракульских овец : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Баатар Д. ; АН СССР Ин- т генетики. – Москва, 1968. – 19 с.
133818
  Каримова К. Анализ причин запоздалой диагностики внематочной беременности и опыт повышения чувствительности амфибий в реакции на беременность : Автореф... канд. мед.наук: / Каримова К.; Казах. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1962. – 19л.
133819
   Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах : монография / [В.И. Скалозубов и др.] ; под ред. В.И. Скалозубова ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-02-6195-2
133820
  Челновок А.Ф. Анализ причин изнашивания некоторых деталей авиационных двигателей и методы повышения их износоустойчивости. : Автореф... канд. техн.наук: / Челновок А.Ф.; Киев. ин-т гражд. воздуш. флота. – К., 1959. – 14л.
133821
  Макаренко І.О. Анализ проблем антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 170-174 : Табл. – Бібліогр.:12 назв
133822
  Долгов К.М. Анализ проблем развития эстетики, литературы, искусства и культуры в современном мире (о XVIII Международном эстетическом конгрессе) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 25-45. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
133823
  Борейко В. Анализ проблемы браконьерства в Украине // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 1/2. – С. 31-36.
133824
  Алиев Я.А. Анализ проведенных геолого-геофизических исследований с целью выбора рациональной методики геолого-поисковых работ на нефть и газ для морских структур (на примере структур Бакинского архипелага) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Алиев Я. А. ; Совет Аз. ин-та нефти по присужд. ученых степеней по геол.-минерал. наукам. – Баку, 1969. – 20 с.
133825
  Спинеллис Д. Анализ программного кода на примере проектов Open Sourse / Диомидис Спинеллис; Пер. с англ. В.Л. Бродового. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 528 с. + (Книга с CD-ROM). – Парал. тит. англ. – (Эффективная разработка програм). – ISBN 5-8459-0604-0
133826
  Жуффа И. Анализ продолжительности паводков / И. Жуффа. – Л., 1967. – 8с.
133827
  Грачева М.В. Анализ проектных рисков : Учебное пособие для вузов / М.В. Грачева. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 216с. – ISBN 5-7866-0059-9
133828
  Мартынов В.М. Анализ произведений изобразительного искусства / В.М. Мартынов. – М, 1984. – 40с.
133829
  Литвин В.Г. Анализ производительности мультипрограммных ЭВМ / В.Г. Литвин. – М., 1984. – 159с.
133830
  Будагян Э.А. Анализ производительности структур ЦВМ методом вложенных цепей Маркова : Автореф... канд. техн.наук: / Будагян Э. А.; МАИ. – М., 1968. – 14л.
133831
  Маздоров В.А. Анализ производительности труда и расходования фонда заработной платы / В.А. Маздоров. – М, 1954. – 80с.
133832
  Артамонов Г.Т. Анализ производительности ЦВМ методами теории массового обслуживания. / Г.Т. Артамонов. – Москва, 1972. – 176с.
133833
  Реусс Г.Е. Анализ производительности. Экон. основы и стат. методика. / Г.Е. Реусс. – М., 1963. – 251с.
133834
  Ковбасюк М.Р. Анализ производства и реализации в АСУП / М.Р. Ковбасюк, З.Н. Соколовская. – К, 1989. – 165с.
133835
  Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий: уч. пособие. / Г.В. Савицкая. – Минск, 1987. – 287с.
133836
   Анализ производственно-хозяйственной деятельности. – М., 1965. – 348с.
133837
  Аксенова З.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий / З.И. Аксенова. – Москва, 1980. – 287с.
133838
  Коваль В.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности геологических организаций : Учебное пос. для техникумов / В.А. Коваль. – Москва : Недра, 1977. – 213с.
133839
  Исеева Лидия Ивановна Анализ производственно-хозяйственной деятельности геолого-разведочных организаций / Исеева Лидия Ивановна, Пашкевич Наталья Владимировна. – Л, 1990. – 50с.
133840
  Винниченко В.М. Анализ производственно-хозяйственной деятельности геологоразведочной партии / В.М. Винниченко. – Москва : Недра, 1971. – 208с.
133841
  Никольская Э.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности полиграфических предприятий. / Э.В. Никольская. – М, 1967. – 104с.
133842
  Деркач Д.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / Д.И. Деркач. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1975. – 328с.
133843
   Анализ производственно-хозяйственной деятельности энергетических предприятий. – М., 1983. – 176с.
133844
   Анализ производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий с применением экономико-математических методов. – М., 1976. – 256с.
133845
  Друцкая М.В. Анализ производственной деятельности текстильных предприятий с использованием методов многомерной математической статистики. / М.В. Друцкая, К.С. Кузнецова. – М, 1983. – 126с.
133846
  Лосиков Ф.А. Анализ производственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.А. Лосиков. – М, 1970. – 263с.
133847
   Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля. – Москва, 1975. – 307с.
133848
  Ковалев А.П. Анализ пространственной и временной организации селевых явлений на основе моделирования (на примере Большого Кавказа) : Автореф... канд. географ. наук: 11.00.01 / Ковалев А.П.; АН УССР, Сект. географии; Ин-т геофиз. АН УССР. – К., 1979. – 18с.
133849
  Титова Л.М. Анализ пространственной изменчивости свойств массива глинистых грунтов : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.126 / Титова Л. М.; МГУ, Геол. фак. , Каф. грунтовед. и инж. геол. – М., 1972. – 21л.
133850
  Иманов Г.Р. Анализ профиля бедности в системе адресной социальной помощи Азербайджана // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 72-75 : табл. – Библиогр.: 6 назв
133851
  Арефьев К.М. Анализ процесса выгорания пылеугольного факела и разработка методики его расчета : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Арефьев К.М. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1959. – 17 с.
133852
  Гуржий А.А. Анализ процесса перемешивания пассивной примеси вихревым кольцом за сферой в набегающем потоке идеальной жидкости / А.А. Гуржий, В.В. Мелешко // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / НАНУ, Інститут гідромеханіки. – Київ, 2007. – Т. 9, № 1. – С. 23-35. – ISSN 1561-9087
133853
  Трегуб И.К. Анализ процессов в блокинг-генераторах на плоскостных полупроводниковых триодах. : Автореф... канд. техн.наук: / Трегуб И.К.; МВО СССР. КПИ. – К., 1958. – 12л.
133854
  Котляр Валерий Юрьевич Анализ процессов восстановления с марковскими превращениями аналитико-статистическими методами : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.09 / Котляр Валерий Юрьевич; АН УССР Ин-т кибернетики. – К, 1988. – 105л. – Бібліогр.:л.97-105
133855
  Котляр В.Ю. Анализ процессов восстановления с марковскими приращениями аналатико-статистическими методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Котляр В.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
133856
  Ганхуяг Батмунхийн Анализ процессов множественного рождения частиц в ядро-ядерных взаимодействиях в рамках модели Fritiof : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.04.16 / Ганхуяг Батмунхийн; Объедин. ин-тут ядерных исследований. – Дубна, 1999. – 24л.
133857
   Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 гг. // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0130-9757
133858
  Фрид А.С. Анализ процессов сорбции и миграции веществ в почве с помощью математических моделей // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 953-961 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
133859
  Химмельблау Д. Анализ процессов ститистичскими методами / Д. Химмельблау. – М, 1973. – 957с.
133860
  Мясоед П.А. Анализ психологических причин производственного травматизма : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Мясоед П.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1980. – 23 c.
133861
   Анализ публикаций источнков по отечественной истории. – Днепропетровск, 1978. – 109с.
133862
  Березкина Н.Ю. Анализ публикационной активности ученых Национальной академии наук Беларуси / Н.Ю. Березкина, Г.С. Хренова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 39-42
133863
   Анализ путей переноса и дозовое распределение : Совместный научный проект JSP-5:Заключительный отчет. – Брюссель, 1996. – 128с. – ISBN 9282752070
133864
  Молдахметова Г.З. Анализ путей повышеия качества интегрированного обучения с применением электронного учебно-методического пособия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С.30-35. – ISSN 1726-667Х
133865
  Регельсон Л.М. Анализ работы блокинг-генератора / Л.М. Регельсон. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 147с.
133866
  Авдеенкова Л.М. Анализ работы и расчет магнитных феррит-диодных элементов для цифровых вычислительных машин. / Л.М. Авдеенкова, В Н. Корольков, . – Москва, 1962. – 212с.
133867
   Анализ работы комплекса функционально специализированных ЦВМ. – Киев, 1971. – 15 с. – Препринт-71-36. – Список лит.: с. 14-15 (7 назв.)
133868
   Анализ работы предприятий и отраслей промышленности в новых условиях хозяйствования. – М., 1983. – 189с.
133869
  Александровский А.П. Анализ работы промышленного предприятия.Основные приемы и расчеты / А.П. Александровский. – Москва, 1938. – 384с.
133870
  Шидловский В.А. Анализ работы разных отделов сердца и сердечно-сосудистого компонента рефлекторных реакций : Автореф... докт. биол.наук: / Шидловский В.А.; 1-й Моск. мед. ин-т. – М., 1966. – 43л.
133871
  Крутов В.И. Анализ работы систем автоматического регулирования / В.И. Крутов. – М., 1961. – 179с.
133872
  Кузьмин Л.И. Анализ работы футеровки канальных индукционных печей периодического действия при плавке медьлсодержащих металлов. : Автореф... Канд.техн.наук: 350 / Кузьмин Л.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
133873
  Бенжамин Р. Анализ радио- и гидролокационных сигналов / Р. Бенжамин. – М., 1969. – 256с.
133874
  Арсеньев А.С. Анализ развивающегося понятия / А.С. Арсеньев. – Москва, 1967. – 440 с.
133875
  Герасименко Л.Н. Анализ развития антициклонов : Автореф... Канд.геогр.наук: / Герасименко Л.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 10л.
133876
  Досманбетова М. Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 410-417. – ISSN 1993-6788
133877
  Данилова Н.А. Анализ развития криминальных процессов в банковской сфере дореволюционной России / Н.А. Данилова, А.В. Шахматов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805
133878
  Мельник В М. Анализ развития производственно-хозяйственных организаций в странах-членах СЭВ / В М. Мельник, . – М., 1986. – 191с.
133879
   Анализ развития социально-экономических систем на основе моделирования. – М., 1989. – 122с.
133880
   Анализ развития территориальных систем. – Новосибирск, 1986. – 164 с.
133881
   Анализ размерной и возрастной структуры популяции позвоночных. – Свердловск, 1988. – 139с.
133882
  Курт Р. Анализ размерностей в астрофизике / Р. Курт. – М, 1975. – 229с.
133883
  Лайхтман Д.Л. Анализ размерностей в задачах динамической метеорологии / Д.Л. Лайхтман. – Л., 1976. – 58с.
133884
  Хантли Г. Анализ размерностей. : пер. с англ. / Г. Хантли. – Москва : Мир, 1970. – 171с.
133885
  Бриджмэн П.В. Анализ разномерностей / П.В. Бриджмэн. – Л.-М., 1934. – 120с.
133886
   Анализ районным (городским) прокурором правонарушений непреступного характера. – Харьков, 1982. – 80с.
133887
  Смирнов Владимир Иванович Анализ рассеяного турбулентным потоком излучения в приложении к задачам лазерной анемометрии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Смирнов Владимир Иванович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т опт.-физ. измерений. – М., 1976. – 22л.
133888
   Анализ растений и проблемы удобрения. – Москва : Колос, 1964. – 391с.
133889
  Ваньков А.А. Анализ реакторно-физического эксперимента. / А.А. Ваньков. – Москва, 1977. – 88с.
133890
  Гречко В.Е. Анализ реакции П-Р П-РП+П-П0 в рамках модели объема полюсами редже : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.04.16 / Гречко В. Е.; НИИ ядерн. физ. – М., 1975. – 19л.
133891
  Уваров Е.А. Анализ реализации дополнительных языковых практик в условиях вузовского образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 61-63. – ISSN 1026-955X


  Рассматриваются подходы к организации дополнительных языковых практик для студентов неязыкового вуза; проводится анализ существующего опыта по системе трех уровней — содержательный, организационный, методический. Представлены результаты анкетирования ...
133892
   Анализ реализации, прибыли и рентабельности промышленных предприятий. – Минск, 1977. – 127с.
133893
   Анализ регуляции гомеостатических процессов в изолированных системах и организме. – Красноярск, 1986. – 246с.
133894
  Бондаренко Анатолий Борисович Анализ редукции силы тяжести и пространственное распределение гравитационных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Бондаренко Анатолий Борисович ; Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1975. – 7 с.
133895
  Бондаренко Анатолий Борисович Анализ редукций силы тяжести и пространственное распределение гравитационных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Бондаренко Анатолий Борисович; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1973. – 6л.
133896
   Анализ режимов и автоматизация электроэнергетических систем. – К., 1979. – 139с.
133897
  Гришкунайте Юлия Казио Анализ резервов повышения рентабельности в трукотажной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Гришкунайте Юлия Казио; Вильнюск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 20л.
133898
  Пруденский Г.А. Анализ резервов роста производительности турда / Г.А. Пруденский. – М., 1963. – 16с.
133899
  Вознюк М.И. Анализ резервов снижения себестоимости промышленной продукции / М.И. Вознюк. – Минск, 1978. – 176с.
133900
  Веселов Н.Г. Анализ резервов снижения себестоимости чугуна / Н.Г. Веселов, А.С. Осинцев. – Свердловск, 1961. – 128с.
133901
  Коновалов Л.А. Анализ резервов снижения себестоимости элетростали / Л.А. Коновалов. – М., 1965. – 116с.
133902
  Розенберг И.А. Анализ резервов сокращения длительности производственного цикла. / И.А. Розенберг. – Москва : Машиностроение, 1976. – 119 с.
133903
  Левин Б.М. Анализ резервов экономии материальных ресурсов в расходах по обслуживанию производства и управлению. Материалы науч.-тех. совещ. / Б.М. Левин. – М., 1963. – 16с.
133904
  Киричок О. Анализ результативности бизнес-образования (на примере Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 292-299 : Табл., рис. – Библиогр: 12 назв. – ISSN 1993-6788
133905
   Анализ результатов и эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ. – Ленинград, 1978. – 97с.
133906
  Гусейнова А. Анализ результатов мониторинга научных организаций Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 62-65. – ISSN 1810-3944
133907
  Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений : Разведочный анализ / Дж. Тьюки. – Москва : Мир, 1981. – 695с.
133908
  Тьюки Д. Анализ результатов наблюдений. / Д. Тьюки. – М, 1981. – 695с.
133909
  Котельников Р.Б. Анализ результатов наблюдений. / Р.Б. Котельников. – М, 1986. – 142с.
133910
  Калинина А.П. Анализ результатов производственной деятельности предприятий в условиях полного хозрасчета / А.П. Калинина. – Л., 1989. – 72с.
133911
   Анализ результатов режимных наблюдений за нестабилизированными оползневыми склонами / Г.В. Жорник, Е.С. Кириченко, Т.И. Пархомчук, С.А. Осипчук // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 75-78. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 8)
133912
  Ворошилов Н.В. Анализ результатов чистопородного разведения и скрещивания у кур : Автореф... канд. биол.наук: / Ворошилов Н.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 17л.
133913
  Гордиец Б.Ф. Анализ релаксационных процессов в газовых оптических квантовых генераторах : Автореф... канд. физ. мта.наук: / Гордиец Б. Ф.; Моск. физ. технол.ин-т. – М., 1968. – 16л.
133914
  Клюбин В.В. Анализ релеевских спектров света, рассеянного растворами макромолекул, методом оптич. смешения / В.В. Клюбин, В.А. Носкин. – Л., 1979. – 59с.
133915
  Пугач И.Д. Анализ религиозного сознания "свидетелей Иеговы" и некоторые особенности их атеистического воспитания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Пугач И.Д.; АН УССР. Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 25с.
133916
   Анализ рельефа и глубинной структуры аридных областей по материалам аэрокосмической съемки в Туркмении : методическое пособие. – Москва : Наука, 1985. – 118с.
133917
  Волчанская И.К. Анализ рельефа при поисках месторождений полезных ископаемых / И.К. Волчанская, Е.Н. Сапожникова. – Москва : Недра, 1990. – 159с.
133918
  Палиенко Э.Т. Анализ рельефа при создании водохозяйственных комплексов юга территории СССР : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / Э.Т. Палиенко, В.В. Стецюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 83-89. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
133919
  Павлова А.В. Анализ рентабельности предприятия / А.В. Павлова. – Москва, 1963. – 20с.
133920
  Бок Зи Коу Анализ рентабельности предриятий (организаций) общественного питания : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бок Зи Коу; Лен. ин-т. сов. торгов. – Ленинград, 1966. – 25 с.
133921
  Криволап В.М. Анализ рентабельности производства молока (на прим. пригород. колхозов Черкасской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.12 / Криволап В.М.; Киев. ин-тут нар. хоз-ва. – К.., 1984. – 28л.
133922
  Урванов Р.А. Анализ рентабельности промышленного предприятия / Р.А. Урванов. – Свердовск, 1952. – 80с.
133923
  Жаренков Е.В. Анализ рентабельности снабженческосбытовых организаций / Е.В. Жаренков. – Москва, 1976. – 21с.
133924
  Божко В.П. Анализ реорганизации предприятия как способа повышения его финансовой эффективности / В.П. Божко, И.А. Кащеева // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-16
133925
  Вальдман В.А. Анализ рефлекса молокоотдачи в условиях односторонней деафферентации молочной железы у коз : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Вальдман В.А. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1959. – 19 с.
133926
  Алпысбаева Н.А. и др. Анализ реформ промышленного развития Республики Казахстан // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 3 (54). – С. 16-18. – ISSN 1728-8878
133927
  Муратов Ж. Анализ реформирования судебно-правовой системы в условиях переходного периода в Узбекистане // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 72-75
133928
   Анализ речевых сигналов. – М., 1984. – 99с.
133929
  Райт Х. Анализ решений / Х. Райт. – Москва, 1977. – 407 с.
133930
  Микайылов Ф.Д. Анализ решений уравнения конвективной диффузии ионов в почве / Ф.Д. Микайылов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 462-469 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
133931
  Воркуев Б.Л. Анализ решений экономико-математических моделей / Б.Л. Воркуев. – Москва, 1987. – 140с.
133932
  Дуглас Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг / Л.Г. Дуглас; Пер. с англ. – Москва : Филин, 1998. – 448с. – ISBN 5-89568-081-Х
133933
  Терехова Л.А. Анализ ритмичности работи предприятия / Л.А. Терехова. – М., 1964. – 63с.
133934
  Кириллин И В. Анализ ритмичности работы промышленного предприятия. / И В. Кириллин, . – М., 1961. – 52с.
133935
  Городецкая Е.Г. Анализ роли и места национальных интересов в структуре мотивов формирования электоральных предпочтений граждан Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 121-125. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
133936
  Манцев В.И. Анализ российского империализма и его особенностей в произведениях В.И.Ленина : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Манцев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
133937
  Ваганов Е.А. Анализ роста дерева по структуре годичных колец / Е.А. Ваганов, И.А. Терсков; СО АН СССР ; Ин-т физики ; отв. ред. А.С. Исаев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 94 с.
133938
   Анализ роста популяций биофизическими методами. – Новосибирск : Наука, 1984. – 69с.
133939
  Файнберг С.Ю. Анализ руд цветных металлов / С.Ю. Файнберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1953. – 832с.
133940
  Файнберг С.Ю. Анализ руд цветных металлов / С.Ю. Файнберг, Н.А. Филиппова. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1963. – 871с.
133941
  Лукин Н.В. Анализ рудничного воздуха. Руководство для лаборантов / Н.В. Лукин. – 2-е изд. – М., 1947. – 208с.
133942
  Николаева Т.М. Анализ русского предложения / Т.М. Николаева. – М, 1958. – 24с.
133943
  Лимаренко А.С. Анализ русского сектанства в период становления советской власти / А.С. Лимаренко, Т.С. Оленич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Анализируется политика советского государства в отношении деятельности русских религиозных сект. Авторы отмечают, что сам по себе "советский строй" зарождал диссидентство. Высказывается оригинальный тезис о подготовке русской революции сектантством. ...
133944
  Сладковски А. Анализ рынка средств промышленного транспорта в Силезском регионе / А. Сладковски, К. Лахач // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 68-73 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
133945
  Шокин Ю.И. Анализ свойств и классификация разностных схем методом дифференциального приближения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шокин Ю.И.; АН СССР. Сибир. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1980. – л.
133946
  Спиртус В.Б. Анализ связанных сейсмических событий методами теории орграфов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 146-156 : рис., табл. – Библиогр.: с. 146. – ISSN 0203-3100
133947
  Моисеенко В.В. Анализ связей организационно-управленческих действий с их следствиями и разработка процедур управления научно-исследовательской организацией. / В.В. Моисеенко. – К, 1980. – 52с.
133948
  Догановская Л.Н. Анализ связи годового стока рек европейской территории Союза с показателями атмосферной циркуляции : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Догановская Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Ленинград, 1980. – 24л.
133949
  Давиденко В.Н. Анализ связи сбоев элементов автоматики со случайными воздействиями среды : Автореф... канд. техн.наук: / Давиденко В.Н.; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислит. техники. – Х., 1966. – 18л.
133950
  Томилов Б.Д. Анализ себестоимости в новых условиях. / Б.Д. Томилов. – Л., 1967. – 24с.
133951
  Бариленко В.И. Анализ себестоимости продукции в объединениях строительного комплекса / В.И. Бариленко. – М., 1990. – 189с.
133952
  Матвеева Т.И. Анализ себестоимости продукции в производственном объединении / Т.И. Матвеева. – М., 1978. – 78с.
133953
  Филиппов В.Ф. Анализ себестоимости продукции и рентабельности промышленных предприятий / В.Ф. Филиппов. – М, 1964. – 116с.
133954
  Поклад И И. Анализ себестоимости продукции и финансов на машиностроительном заводе. / И И. Поклад, . – М, 1953. – 223с.
133955
   Анализ себестоимости продукции легкой промышленности. – Киев, 1990. – 131с.
133956
  Бро Г.Г. Анализ себестоимости продукции промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – Л., 1954. – 32с.
133957
  Титов Борис Андреевич Анализ себестоимости продукции. : Лекции по курсу "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности": (для студентов-заочников 4 курса) / Титов Борис Андреевич. – Москва : Профиздат, 1975. – 64с.
133958
  Новоселов А.Ф. Анализ себестоимости производства зерна и его значение для снижения производственных затрат (на матер. совхозов Свердлов. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Новоселов А.Ф.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 17л.
133959
  Герман Р.М. Анализ себестоимости ремонтных работ и резервы ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.12 / Герман Р.М.;. – М, 1974. – 22л.
133960
  Махмудов И.М. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения. (На примере с.-х. предприятий Кубин. района АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Махмудов И.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 28л.
133961
  Петрова В.И. Анализ себестоимости, реализации продукции и прибыль промышленного предприятия / В.И. Петрова. – М., 1960. – 79с.
133962
  Панфилов В.Н. Анализ сельскохозяйственных растений. / В.Н. Панфилов. – М., 1941. – 276с.
133963
  Маринчак В.А. Анализ семантико-синтаксической организации текста : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Маринчак В.А.; ХГУ. – Х., 1982. – 27л.
133964
  Наумова Н.А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию / Н.А. Наумова. – М-Л, 1951. – 140с.
133965
  Наумова Н.А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию / Н.А. Наумова. – М-Л, 1960. – 198с.
133966
  Кратин Ю.Г. Анализ сигналов мозгом / Ю.Г. Кратин. – Л., 1977. – 239с.
133967
  Гровс А. Анализ силикатов / А. Гровс. – М, 1953. – 304с.
133968
  Ляссьер А. Анализ силикатов (горных пород, стекол, глазурей, огнеупоров) / А. Ляссьер. – Москва, 1954. – 150с.
133969
  Меньшиков И.И. Анализ синтаксической структуры предложения в терминах синтагматических классов слов. Спецкурс. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1973. – 41с.
133970
  Чейлитко Н.Г. Анализ синтаксичної структури українського речення: корпусний підхід // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 315-320
133971
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока. / К.И. Куракин, Л.К. Куракин. – М., 1978. – 238с.
133972
   Анализ систем информатики. – Москва : Наука, 1991. – 148с.
133973
   Анализ систем методами исследования операций и теории надёжности. – К., 1975. – 104с.
133974
  Мелкумян Д.О. Анализ систем методом логарифмической производной / Д.О. Мелкумян. – М., 1981. – 112с.
133975
  Страхова Л.П. Анализ систем управления в химической промышленности / Л.П. Страхова. – М, 1977. – 36с.
133976
  Филатов В.В. Анализ систем управления стоимостью бизнеса на основе современных информационных технологий // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 21-26. – ISSN 1684-2618
133977
  Селезнева О.Н. Анализ систематизационных процессов в банковском законодательстве Российской Федерации и Украины // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 42-44. – ISSN 1812-3910
133978
   Анализ системы HNO(3)-N(2)O(4)-H(2)O методом измерения её окислительно-восстановительного потенциала. – Л., 1958. – 51с.
133979
  Ирискулов М.Т. Анализ системы личных, притяжательных и возрастных местоимений современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ирискулов М.Т.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 43л.
133980
   Анализ системы научного знания. – Саратов, 1976. – 183с.
133981
   Анализ системы научного познания. – Свердловск, 1984. – 151с.
133982
   Анализ системы показателей НИР вуза методом экспертных оценок. – Москва, 1976. – 27с.
133983
  Канивец Н.Д. Анализ системы собственных движений звезд, полученных из киевских каталогов ФКСЗ / Н.Д. Канивец, Тельнюк-Адамчук


  Рассматривается способ изучения системы собственных движений звезд путем вычисления поправок прецессии, постоянных движения Солнца и вращения Галактики. Вычисления проведены для собственных движений, полученных на основании наблюдений с киевским ...
133984
  Хедли Дж. Анализ системы управления запасами. / Дж. Хедли, Т. Уайтин. – М., 1969. – 512с.
133985
  Киндюк Б. Анализ системы управления лесной отраслью Украины / Б. Киндюк, К. Киндюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 15-18
133986
  Карапетян Р.Х. Анализ системы урпвления производством на базе математических методов и новейших средств электронновычислительной техники : Автореф... канд. экон.наук: / Карапетян Р. Х.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. механиз. учета и вычисл. работ. – М, 1968. – 18л.
133987
   Анализ следов элементов. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 624с.
133988
  Милясевич В.Е. Анализ словесных приемов комизма комедии Т.М. Плавта "Pseudolus" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Милясевич В.Е. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 19 с.
133989
  Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. / Л.Г. Раскин. – М., 1976. – 344с.
133990
  Квейд Э. Анализ сложных систем. / Э. Квейд. – М., 1969. – 519с.
133991
  Брайер Л. Анализ сложных спектров ядерного магнитного резонанса высокого разрешения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Брайер Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 6л.
133992
  Гольдштейн Б.Н. Анализ сложных химических и биохимических реакций методом графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0555 / Гольдштейн Б.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 15л.
133993
  Друскина Э.З. Анализ сложных эфиров методом газо-жидкостной хроматографии в производстве этил- и бутилацетилена : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Друскина Э.З.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 23л.
133994
  Глаголева И.И. Анализ случайных ошибок наблюдейний над измеяемостью широт. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глаголева И.И.; Моск.гос.ун-т. – К, 1964. – 21л.
133995
  Раков А.А. Анализ смертности сельского населения Беларуси: вторая половина ХХ - начало ХХІ столетия / А.А. Раков, С.В. Кондричин // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-73.
133996
  Кулаев Ф.Н. Анализ смесей неорганических катионов методом осадочной хроматографии на бумаге : Автореф... канд. хим.наук: / Кулаев Ф.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 11л.
133997
  Рягузов А.И. Анализ смесей толуола и изомеров ксилола и некоторых продуктов их окисления методами потенциометрии и турбидиметрии неводных растворов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Рягузов А.И. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1970. – 24 с.
133998
  Другов Ю.С. Анализ смеси агрессивных неорганических газов - хлора, двуокиси хлора и двуокиси азота - в воздухе с применением метода газовой хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Другов Ю.С.; Академия мед. наук СССР. Ин-т гигиены труда и проф. заболеваний. – М., 1969. – 20л.
133999
   Анализ современного состояния и перспективные направления совершенствования методики и техники геофизических исследований на нефть и газ. – Москва, 1974. – 123с.
134000
  Герасина Л.Н. Анализ современных идейно-политических течений в освободившихся странах Азии и Африки в свете марксистско-ленинской методологии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Герасина Л.Н.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 16л.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,