Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Кругликова О.В. "Агостіно" Альберто Моравіа-роман незавершеної ініціації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 53-58. – ISBN 966-581-148-7
133002
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
133003
  Торба В. "Агресивне зваблення" - стиль Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 4


  Експерти дослідили методику роботи Кремля в Європі. Які висновки має зробити Україна?
133004
  Ілларіонов А. "Агресія проти України неминуче завершиться зміною кордонів Росії" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
133005
  Тарасов К. "Агрессивная кинодиета" ТВ и студенчество // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 0869-3617
133006
  Цветкова Л.С. Аграмматизм при афизии / Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман. – М., 1978. – 152с.
133007
  Герасименко М.П. Аграні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М.П. Герасименко. – Київ, 1959. – 304 с.
133008
  Еганян Г.М. Агранные отношения в современном Иране. : Автореф... Канд.ист.наук: / Еганян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 30л.
133009
  Хмель И.В. Аграные преобразования на Украине / И.В. Хмель. – К, 1990. – 237с.
133010
  Касько Владимир Аграрии осваивают ГИС, а также ДЗЗ- и GPS-технологии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 36-42 : Фото, рис.
133011
  Стеблянко І.О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6792
133012
  Пістун М.Д. Аграрна географія в Югославії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 132-137. – Бібліогр.: 6 назв
133013
   Аграрна економіка : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / КНУТШ ; [упоряд. М.М. Бердер]. – Київ : Київський університет, 2010. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79
133014
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 1/2. – 2013. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133015
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 3/4. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133016
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 7, № 3/4. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133017
   Аграрна економіка = Agrarian economy : науковий журнал. – Львів
Т. 7, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133018
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 1/2. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133019
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 3/4. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133020
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : Арал. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 1/2. – 2017. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133021
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : Арал. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 3/4. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133022
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 1/2. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
133023
  Шульський М.Г. Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 73-80. – ISSN 2221-1055
133024
  Панченко П.П. Аграрна історія України : Підручник для студ. сільськогосп. закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання, 2000. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-034-1
133025
  Панченко П.П. Аграрна історія України : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
133026
  Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347с. – ISBN 978-966-7971-67-0
133027
  Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 15-20


  Узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу та окреслено перспективи його використання в Україні. Визначено принципи об"єднання в єдиний ланцюжок матеріально-технічного постачання, виробництва, переробки і ...
133028
  Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 221-233 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
133029
  Чухрай Н.І. Аграрна логістика та вертикальна інтеграція бізнесу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11назв
133030
  Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
133031
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 3/4. – 2001
133032
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 1/2. – 2001
133033
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 1/2. – 2002
133034
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 3/4. – 2002
133035
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 1/2. – 2003
133036
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 3/4. – 2003
133037
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 1/2. – 2004
133038
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 3/4. – 2004
133039
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 5/6. – 2004
133040
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 1/2. – 2005
133041
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 3/4. – 2005
133042
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Том 6, № 5/6. – 2005
133043
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 1/2. – 2006
133044
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 3/4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
133045
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 5/6. – 2006
133046
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 1/2. – 2007
133047
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 3/4. – 2007. – мва резюме англ.. рос.
133048
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 5/6. – 2008. – мова резюме англ., рос.
133049
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 1/2. – 2008. – мова резюме англ.. рос.
133050
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 3/4. – 2008. – мова резюме англ., рос.
133051
  Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика Франції: перетинання шляхів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 241-247. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
133052
  Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 19-28. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної освіти і науки в Україні.
133053
  Галата С. Аграрна освіта повинна навчитися конкурувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Якість і майбутнє аграрної освіти, новації у правилах прийому, ефективність використання землі й майнових ресурсів навчальних закладів - обговорити ці питання на нараді в Національному університеті біоресурсів і природокористування зібралися ...
133054
  Хорунжий М.Й. Аграрна політика : Навч. посібник / М.Й. Хорунжий. – Київ : КНЕУ, 1998. – 240с. – ISBN 966-574-011-3
133055
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
133056
  Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : Історико-соціально-економічні нариси / Володимир Юрчишин ; НАНУ, Ін-т економміки та прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2009. – 368 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0857-0
133057
  Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 62)


  Визначено роль сільського господарства в економіці України та основні засади формування аграрної політики в умовах ринкової трансформації.
133058
  Макаренко П.М. Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 37-47. – ISSN 2074-5354
133059
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
133060
   Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1973. – 192 с.
133061
  Паршихін П.В. Аграрна політика КПРС на сучасному етапі / П.В. Паршихін, В.В. Радченко. – К., 1976. – 95с.
133062
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
133063
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
133064
  Ніколаєць Ю.О. Аграрна політика на Західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-215. – ISBN 966-614-021-7
133065
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на тариторії військової зони України (1941-1943 рр.) : Дис. ... канд. ысторичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 297л. + Додатки: л.282-297. – Бібліогр.: л.196-281
133066
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
133067
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
133068
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
133069
  Бойко О. Аграрна політика Павла I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 100-102. – ISBN 978-966-171-793-9
133070
  Корчун В. Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 172-180. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
133071
  Білан С.О. Аграрна політика радянського уряду в 1933 - 1939 рр. та її наслідки в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 51-57. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
133072
  Олійник З.В. Аграрна політика Радянської влади в 1919-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі архівних матеріалів розкрито основні аспекти політики більшовиків, показано, як закладалися основи колективного господарювання та знищувався менталітет українського селянства.
133073
  Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
133074
  Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 10-17. – ISSN 2221-1055
133075
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
133076
  Ткаченко І.А. Аграрна політика уряду П. Скоропадського // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 138-140
133077
  Корновенко С. Аграрна політика Центральної Ради на сторінках "Українського селянина" // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 228-235. – ISBN 978-966-611-826-7
133078
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
133079
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
133080
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
133081
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
133082
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
133083
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
133084
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
133085
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
133086
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
133087
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
133088
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
133089
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
133090
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
133091
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
133092
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
133093
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
133094
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
133095
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
133096
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
133097
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
133098
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
133099
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – М.-Л., 1966. – 266 с.
133100
  Мухарджи А. Аграрная Индия / А. Мухарджи. – М., 1928. – 407с.
133101
  Ульяновский Р.А. Аграрная Индия между мировыми войнами: опыт исслед. колониал.-феод. капитализма. / Р.А. Ульяновский. – М., 1981. – 343с.
133102
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
133103
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е. С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д. М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
133104
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
133105
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
133106
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
133107
  Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII--XVII) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Сапрыкин Ю.М. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1963. – 31 с.
133108
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
133109
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1978. – 221с.
133110
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
133111
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
133112
  Черняков В. Аграрная Калифорния в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
133113
  Черняков Б.А. Аграрная Калифорния в начале ХХI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 0321-2068
133114
   Аграрная комиссия : сообщение I Киев 1917 года. – Киев, 1984. – 263 с.
133115
  Вихман Ян Кристоф Аграрная лихорадка.Золотая лихорадка. Часть вторая / Вихман Ян Кристоф, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
133116
  Романенко Г. Аграрная наука: итоги и новые задачи // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
133117
  Попова В.В. Аграрная отрасль как фактор развития национальной экономики // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 248-253. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
133118
  Юань Ю. Аграрная печать Китая в системе национальной печати периодики / Юань Юань // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 113-116
133119
   Аграрная политика-важная составная часть политического курса КПСС. – Москва : Знание, 1974. – 80 с.
133120
  Воробьева Т.А. Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго. / Т.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 127с.
133121
  Жарихин Л.С. Аграрная политика большевисткой партии в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Жарихин Л.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1958. – 17л.
133122
  Казачун Галина Александровна Аграрная политика буржуазных радикальных правительств Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Казачун Галина Александровна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 15л.
133123
  Потапова Л.И. Аграрная политика Временного правительства.. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Потапова Л.И.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 22л.
133124
  Аникеев Алексей Александрович Аграрная политика германского фашизма и ее крах : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Аникеев Алексей Александрович ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 40 с.
133125
  Ивлева Т.Н. Аграрная политика ЕС и Испании в начале ХХI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 80-92. – ISSN 044-748Х
133126
  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК / В.В. Милосердов. – М., 1990. – 294с.
133127
  Михайловская К.И. Аграрная политика императоров начала поздней Римской империи. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайловская К.И,; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 15 с.
133128
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1979. – 153 с.
133129
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. : сборник научных трудов. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1985. – 126 с.
133130
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период социалистического строительства. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1978. – 229 с.
133131
   Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Северном Кавказе (1920-1937). – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1985. – 165 с.
133132
   Аграрная политика Коммунистической партии на этапе строительства МТС (1920-1939). – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт, 1985. – 133 с.
133133
  Тидо Г Аграрная политика КП Эстонии в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тидо Г, К.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Эст. филиал Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 30с.
133134
  Коваленко А.Л. Аграрная политика КПСС - в действии / А.Л. Коваленко. – К, 1979. – 64с.
133135
   Аграрная политика КПСС : сборник статей. – Москва : Колос, 1977. – 303 с.
133136
   Аграрная политика КПСС. – Москва : Мысль, 1979. – 189 с.
133137
  Капустян И.К. Аграрная политика КПСС / И.К. Капустян, Г.Ф. Хаценков. – М., 1987. – 239с.
133138
  Долгов В.М. Аграрная политика КПСС / В.М. Долгов. – Саратов, 1988. – 177с.
133139
  Климин И.И. Аграрная политика КПСС (1917-1937 гг.) : действительность и буржуаз. вымыслы / И.И. Климин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 137 с.
133140
   Аграрная политика КПСС в действии : сборник статей. – Кишинёв : Издательство ЦК КП Молдавии, 1975. – 222 с.
133141
   Аграрная политика КПСС в действии. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 292 с.
133142
   Аграрная политика КПСС в действии. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 203 с.
133143
   Аграрная политика КПСС в комсомол : сборник статей. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
133144
  Погорелов Н.С. Аграрная политика КПСС в свете решений июльского 1978 г. Пленума ЦК КПСС / Н.С. Погорелов. – Киев, 1978. – 87с.
133145
   Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 336 с.
133146
   Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных процессов на селе : (На материалах Компартии Молдавии). – Кишинёв : Штиинца, 1986. – 204 с.
133147
  Зинченко Г.И. Аграрная политика КПСС на современном этапе / Г.И. Зинченко. – М, 1977. – 64с.
133148
   Аграрная политика КПСС на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1983. – 318 с.
133149
  Морий Григорий Прокопович Аграрная политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 336л. – Бібліогр.:л.317-336
133150
  Свистунова Н.П. Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Н. П.; Ин-т вост. яз. при МГУ. – М., 1962. – 17л.
133151
  Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй половине XIV в. / Н.П. Свистунова. – М., 1966. – 168с.
133152
  Меджидов Талят Таир оглы Аграрная политика правительства Сирии после 1963 года : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Меджидов Талят Таир оглы; АН АзССР. – Баку, 1975. – 28л.
133153
  Колодий А.Ф. Аграрная политика правительства Ф.Рузвельта (1933-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Колодий А.Ф.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1972. – 29л.
133154
  Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – М, 1980. – 288с.
133155
   Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 552 с.
133156
  Шарапов Г.В. Аграрная политика Советской власти в первые годы диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.ист.наук: / Шарапов Г.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
133157
  Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1963. – 344с.
133158
   Аграрная политика социалистических стран на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1981. – 367 с.
133159
  Милютин В.П. Аграрная политика СССР. / В.П. Милютин. – 2-е изд. – М-Л, 1927. – 346с.
133160
   Аграрная политика царизма в Сибири. – Омск : ОГПИ, 1989. – 107 с.
133161
  Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. / В.Н. Худяков. – Томск, 1986. – 263с.
133162
   Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма : международній сборник научнії трудов / отв. ред. В.Н. Худяков ; Омский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : ОГПИ, 1987. – 100, [1] с., ил.
133163
  Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма / И.В. Островский. – Новосибирск, 1991. – 308с.
133164
  Канода Н.Н. Аграрная политика царизма в Туркменистане (1881-1917 гг.) / Н.Н. Канода. – Ашхабад, 1991. – 223 с.
133165
   Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века. – Ереван : Издательство АН АССР, 1951. – 358 с. – (Материалы по истории армянского народа ; кн. 4)
133166
  Щербина В.П. Аграрная политика царизма на их правобережной Украине в 30-х и начале 60-х годов 19 века : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербина В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
133167
  Щербина Владимир Петрович Аграрная политика царизма на правобережной Украине (30 - начало 60 гг. ХІХ в.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербина Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 210л. – Бібліогр.:л.190-210
133168
  Думан Л.И. Аграрная политика Цинского (Манчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века / Л.И. Думан. – М.-Л., 1936. – 256с.
133169
  Гомес Х. Аграрная проблема во франкистской Испании / Х. Гомес. – М., 1959. – 192с.
133170
  Леонов Михаил Иванович Аграрная программ эсеров в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Леонов Михаил Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1976. – 21л.
133171
  Першин П.Н. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической и социалистических революциях / П.Н. Першин. – Киев, 1959. – 79с.
133172
  Коган А.С. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической революции / А.С. Коган. – М., 1958. – 67с.
133173
  Ярославский Е. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / Е. Ярославский. – М, 1941. – 35с.
133174
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.Н. Лопаткин. – Москва, 1955. – 40с.
133175
  Логунов В.И. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / В.И. Логунов. – Воронеж, 1956. – 40с.
133176
  Попов П.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов П.А.; МВО СССР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 17л.
133177
  Крацкин Л.М. Аграрная программа большевиков в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крацкин Л.М.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1954. – 16л.
133178
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.Н. Лопаткин. – М, 1956. – 48с.
133179
  Сельванас А.В. Аграрная программа и политика Коммунистической партии Литвы в период пролетарской революции 1918-1919 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельванас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
133180
  Дешко Г.П. Аграрная программа партии большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-ноябрь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дешко Г.П. ; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1950. – 16 с.
133181
  Воронович А.А. Аграрная программа партии в трудах Ленина / А.А. Воронович. – Москва, 1971. – 216 с.
133182
  Черненков Н.Н. Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка / Н.Н. Черненков. – С.-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1907. – 80с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
133183
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 356с.
133184
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
133185
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 40с.
133186
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 47с.
133187
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 40с.
133188
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 40с.
133189
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1919. – 248с.
133190
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 200с.
133191
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 216с.
133192
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 208с.
133193
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 207с.
133194
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 152 с.
133195
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 270 с.
133196
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 208 с.
133197
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 212 с.
133198
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 216 с.
133199
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 392 с.
133200
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1983. – 208 с.
133201
  Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905-1907 годов. – 2-е изд. – Москва ; Петроград, 1919. – 248 с.
133202
   Аграрная революция : в 4-х т. – Москва : Издательство Ком. академии
Т. 2. – 1928. – 231 с.
133203
  Фих Б.М. Аграрная революция в Белоруссии (1917-1920) / Б.М. Фих. – Минск, 1966. – 414с.
133204
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 1. – 1966. – 491с.
133205
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 2. – 1966. – 576с.
133206
   Аграрная революция и социалистические преобразования в советской деревне : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 87 с.
133207
  Ильин Г.В. Аграрная реформа 1861 года в Московской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Ильин Г.В. – Москва, 1950. – 16 с.
133208
  Воробьева Н.Н. Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 35-38
133209
  Фельчуков Ю.В. Аграрная реформа 1960 года в Индонезии / Ю.В. Фельчуков. – М, 1963. – 90с.
133210
  Бороздина Р.И. Аграрная реформа в Мексике / Р.И. Бороздина. – М., 1976. – 164с.
133211
   Аграрная реформа в России : документы и материали. – Москва : Республика, 1992. – 77 с.
133212
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – Бібліогр.: с. 139, 142-143, 145, 148-149. – ISSN 0042-8736
133213
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – ISSN 0042-8736
133214
  Плотников В. Аграрная реформа в России: столыпинский опыт и современные проблемы фермерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0235-2443
133215
  Гатауллин М.Ф. Аграрная реформа и классовая борьба в Египте (конец 40-х -- нач. 80-х г.) / М.Ф. Гатауллин. – М., 1985. – 201с.
133216
  Франкфурт С.Л. Аграрная реформа и сахарная промышленность / С.Л. Франкфурт. – К, 1918. – 41с.
133217
  Борисов М.Ю. Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Украины и Российской Федерации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 283-286
133218
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В.И. Пичета; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 548с.
133219
  Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина / С.М. Сидельников. – Москва, 1973. – 335с.
133220
  Косенко М.Я. Аграрная реформа Столыпина в Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Косенко М. Я.; МВО СССР, Моск. гос. ист. арх. ин-т. – Саратов, 1951. – 20 с.
133221
  Введенский А.Д. Аграрная реформа Столыпина и ее экономические последствия на Украине : Автореф... канд. экон.наук: / Введенский А.Д.;. – Х, 1957. – 17л.
133222
  Кернажыцкі К. Аграрная реформа у Бабруйскім старостве і экономічнае становіща яго насельніцства з 17 да паловы 19 стал. / К. Кернажыцкі. – Менск, 1931. – 11с.
133223
  Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
133224
  Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе : Опыт независимой Индии / В.Г. Растянников. – Москва : Наука, 1973. – 418 с.
133225
   Аграрная эволюция России и США в XIX- начале XX века = Agrarian evolution in Russia and the United States in the XIX - early XX century : материалы советско-американских симпозиумов. – Москва : Наука, 1991. – 360 с.
133226
  Серова Е.В. Аграрная экономика : Учебник / Е.В. Серова; Государственный Ун-т. Высшая школа экономики. – Москва, 1999. – 480с. – ISBN 5-7598-0065-5
133227
  Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: Итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
133228
  Никольский С.А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – 16-27. – ISSN 0042-8744
133229
  Корновенко Сергій Валерійович Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено вивченню маловідомих аспектів аграрного законодавства П. Скоропадського. На основі опрацювання джерел автором проаналізовано зміст аграрного законодавства гетьманату в контексті вітчизняного та європейського революційного досвіду ...
133230
  Корновенко С.В. Аграрне законодавство уряду півдня Росії: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
133231
  Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 22-27.
133232
  Пасько В.Ф. Аграрне землекористування в Україні: сучасний стан, проблеми, наслідки // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-75-8
133233
  Яцюк В.А. Аграрне перенаселення на Поділлі в середині 20-х роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 58-60
133234
  Овчаренко О.І. Аграрне питання в Боснії і Герцоговині напередодні та під час повстання 1875-1878 рр. / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 183-186. – ISBN 966-7686-12-8
133235
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р. -- квітень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 168л. – Бібліогр.:л.160-168
133236
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності Українських політичних партій. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І.М.; КУ. – К., 1993. – 22л.
133237
  Лапта А. Аграрне питання в період правління Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 75-76
133238
  Сеньків М. Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 - 1952 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 140-150
133239
  Священко З.В. Аграрне питання в політичній діяльності С.Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 78-83. – ISSN 2076-1554
133240
  Ігнатова Л.Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 56)


  У статті розглядаються програмні положення російських та українських політичних партій у галузі аграрного реформування на початку ХХ ст.
133241
  Федьков О.М. Аграрне питання в програмних документах національних політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках XIX ст. / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 131-142
133242
  Ленін В.І. Аграрне питання в Росії на кінець XIX століття / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 76с.
133243
  Адамович С. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. XX ст. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 7-14. – ISBN 978-966-668-405-2
133244
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 184с.
133245
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
133246
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 160с.
133247
  Ленін В.І. Аграрне питання і "Критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 156с.
133248
  Триліський О. Аграрне питання та аграрна радянська політика / О. Триліський. – Х., 1926. – 192с.
133249
  Житков О.А. Аграрне питання та замельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
133250
  Сірий Є. Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ: соціологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 170-176


  У даному матеріалі, в аспекті дослідження окремих сегментів інформаційного простору України висвітлено практику застосування методу контент-аналізу пресових районних ЗМІ в предметності аграрного питання та земельної проблематики. In this material, in ...
133251
  Житков О.А. Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 550 арк. – Додатки: арк. 545-550. – Бібліогр.: арк. 393-544
133252
  Терлюк І.Я. Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 - 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 461-468. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
133253
  Кавтський К. Аграрне питання. / К. Кавтський. – Х, 1930. – 438с.
133254
  Каутський К. Аграрне питання. / К. Каутський. – 2-е изд. – Х., 1931. – 398с.
133255
   Аграрне право : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
133256
  Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4


  У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
133257
  Годованюк А.Й. Аграрне право в реаліях сьогодення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-966-419-269-6
133258
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : Навчально-практичний посібник / В.П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – ISBN 966-633-166-7
133259
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В.П. Жушман. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2007. – 735, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-633-677-7
133260
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник / Жушман В.П. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2006. – 736с. – ISBN 966-633-568-9
133261
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Юрінком, 1996. – 560 с. – ISBN 966-7059-02-2
133262
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
133263
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
133264
   Аграрне право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-52-5
133265
   Аграрне право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – ISBN 966-7146-82-0
133266
   Аграрне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
133267
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2006. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
133268
   Аграрне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. та ін Пащенко; Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В. та ін.; Одеський юридичний ін-т Харківського національного університету внутрішніх справ; За ред. О.О. Погрібного. – Київ : Істина, 2007. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
133269
  Гаєцька-Колотило Аграрне право України : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
133270
   Аграрне право України : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
133271
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-309-9
133272
  Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
133273
  Голян В.А. Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації / В.А. Голян, В В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 148-153. – ISSN 2222-4459
133274
  Розовик О. Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  На початку 1920-х рр. в УСРР з"явилося безземельне і малоземельне селянство у зв"язку з природним приростом населення, міграцією із зарубіжжя селянства, відсутністю вільних земель після їх перерозподілу між селянами у 1919 - 1920 рр. Всі ці явища були ...
133275
  Лебідь В.С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 114-123. – ISSN 2411-4413
133276
  Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
133277
  Куманська О. Аграрний бізнес. Антирейдерський аспект // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 28
133278
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса : СМИЛ
  вип. 70. – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133279
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 69. – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133280
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : СМИЛ
  вип. 73. – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133281
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 75. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133282
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 78-2. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133283
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 82. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133284
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 80. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133285
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Чубов Ю.О. [та ін.]. – Одеса
  вип. 81. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133286
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 86. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133287
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 85. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133288
  Островський П.І. Аграрний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.І. Островський; МОНУ; Одеськ держ. економ ун-т. – Киев : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с. – ISBN 966-364-202-5
133289
   Аграрний менеджмент // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.7-17. – ISBN 966-654-088-6
133290
  Ерфан В.Й. Аграрний ресурсний потенціал в контексті продовольчої безпеки регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 100-105. – (Економіка ; Вип. 30)
133291
  Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 184с. – ISBN 966-7010-32-5
133292
  Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
133293
  Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
133294
  Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
133295
  Бородіна О.М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 55-72. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
133296
  Андрусяк Я.Я. Аграрний розвиток чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець XV - початок XVI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 21)
133297
  Захарченко П. Аграрний рух 1917 - поч. 1918 років як передумова селянських повстань в добу Гетьманату // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 300-309. – ISBN 5-7702-0821-X
133298
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
133299
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
133300
  Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
133301
  Мельник Л.Л. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі (СОТ) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.218-221. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
133302
  Радченко Л. Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 246-251
133303
  Хомин І.П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 41-55 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
133304
  Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 29-36
133305
  Ігнатенко М.М. Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 93-97. – ISSN 2077-1800
133306
  Лисецький А. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі / А. Лисецький, М. Соломко, І. Думич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
133307
  Саблук П.Т. Аграрний сектор України: інституційні засади подальших трансформацій // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 238-240. – ISSN 1729-7206
133308
  Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
133309
  Пустовий В.П. Аграрний цех підприємства / В.П. Пустовий. – К, 1987. – 32с.
133310
  Житков О. Аграрний чинник національного відродження в інтерпретації В.К. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 181-184. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
133311
  Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-5. – ISSN 2221-1055
133312
  Савченко Г. Аграрні аспекти соціальних вимог українців російської армії (березень - листопад 1917 року) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 190-199. – ISBN 966-95788-6-8
133313
  Кобута І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
133314
  Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.): короткий історіографічний огляд
133315
  Непочонтний В. Аграрні відносини в Подільській губернії в першій половині ХІХ століття / В. Непочонтний. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 24с. – ISBN 966-529-057-6
133316
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КУ. – Київ, 1993. – 30л.
133317
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: (Історико-політичний аспект) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КДУ. – Київ, 1993. – 190л. – Бібліогр.:л.177-190
133318
  Проскура Н.Л. Аграрні відносини в Харківській губернії між буржуазно-демокрвтичними революціями : Дис... канд. іст.наук: / Проскура Н.Л.; КДУ. – Київ, 1973. – 183л.
133319
  Петров В.С. Аграрні відносини і земельна рента в умовах сучасного капіталізму / В.С. Петров. – Львів, 1973. – 43с.
133320
  Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 192 с.
133321
  Сизоненко Є.В. Аграрні відносини на півдні України між першою та другою буржуазно-демократичними революціями в Росії (1907-1917 рр.) / Є.В. Сизоненко. – Одеса, 1962. – 64с.
133322
  Пістун М.Д. Аграрні комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 115-122. – Бібліогр. 14 назв
133323
  Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
133324
  Томенчук Й.М. Аграрні перетворення в народно-демократичній Польщі : Дис... канд. економ.наук: / Томенчук Й.М.; Київ. держ. ун-тет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1951. – 348л. – Бібліогр.:л.334-346
133325
  Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
133326
  Першин П.Н. Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної революції / П.Н. Першин. – К, 1962. – 548с.
133327
  Лях Р.Д. Аграрні перетворення на Донеччині, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1974. – 63с.
133328
  Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І.К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.
133329
  Корновенко С.В. Аграрні перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 23-26. – Бібліогр.: на 19 пунктів
133330
  Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-1331
133331
  Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини: приватні й публічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 64-69. – ISSN 0201-7245
133332
  Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 45-57. – ISSN 0131-775Х
133333
  Рєпін К. Аграрні реформи XIX-XX сторіч та становлення ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-33
133334
  Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки; ВНТУ. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233с. – ISBN 966-641-071-0
133335
  Дем"яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем"яненко, О.В. Нів"євський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-89.
133336
  Содома Р. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 2313-3627
133337
  Мамалига С.В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
133338
  Пивовар П.В. Аграрні субсидії в системі державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
133339
  Семчик В.І. Аграрні та земельні ринки в Україні: загальна характеристика і предмет правового регулювання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 211-234. – ISBN 978-617-7021-00-0
133340
  Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель / С.Я. Ковальчук, В.Ю. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
133341
  Шиян Д.В. Аграрні цикли: історія, методологія, практика // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2221-1055
133342
  Майборода Р.В. Аграрніе отношения в Саноцкой земле в ХУШ в. : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Майборода Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1991. – 263л. – Бібліогр.:л.198-228
133343
  Мирцхулава И.И. Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. / И.И. Мирцхулава. – Тбилиси, 1978. – 362с.
133344
  Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК. (1921-1928). / Л.П. Делюсин. – М., 1972. – 464с.
133345
  Мурадян М.А. Аграрно-крестьянский вопрос в России в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мурадян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
133346
   Аграрно-крестьянский вопрос в странах юго-восточной Азии. – Москва, 1961. – 162 с.
133347
   Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия). – Москва, 1961. – 356 с.
133348
  Басевич А.М. Аграрно-крестьянский вопрос в Царстве Польском в 1815-1831 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Басевич А.М.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 20л.
133349
   Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время : сборник научных трудов. – Казань : Казанский госсударственный университет, 1983. – 210 с.
133350
   Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Наука, 1965. – 216 с.
133351
  Коваленко Т.О. Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7957-20-9
133352
  Браганець К. Аграрно-правові аспекти клонування сільськогосподарських тварин // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 156-158
133353
  Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 59-61. – ISBN 978-966-7957-18-6
133354
  Коваленко Т.О. Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 32-37. – ISSN 2413-7189
133355
  Рябенко А.Я. Аграрно-промышленная интеграция и концентрация сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябенко А. Я.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1978. – 24л.
133356
   Аграрно-промышленная интеграция и кооперирование (в СССР и за рубежом) : Библиографический указатель литературы. – Киев : КИНХ, 1980. – 35 с.
133357
  Каласов А.К. Аграрно-промышленная интеграция и совершенствования социально-экономических отношений в сельском хозяйстве / А.К. Каласов, Б.Б. Бутаев. – М., 1978. – 112с.
133358
  Ефремов П.П. Аграрно-промышленное комбинирование производства как условие рациональной занятости работников социалистической деревни : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ефремов П.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
133359
  Барбашинов Василий Миронович Аграрно-промышленное кооперирование : Автореф... кнд. экон.наук: 08.00.01 / Барбашинов Василий Миронович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 23л.
133360
   Аграрно-промышленное кооперирование в европейских странах СЭВ : сдорник статей. – Москва : ИЭМСС, 1974. – 179 с.
133361
  Негру-Водэ Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. / Негру-Водэ. – М., 1975. – 184с.
133362
  Адам-Токан Прасковия Дмитриевна Аграрно-промышленное кооперирование в экономической системе развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Адам-Токан Прасковия Дмитриевна ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 21 с.
133363
  Губин Е.П. Аграрно-промышленное кооперирование и управление производстом / Е.П. Губин. – М, 1976. – 150с.
133364
  Жабицкая В.П. Аграрно-промышленные компелксы и закономерности их формирования. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Жабицкая В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1970. – 19л.
133365
   Аграрно-промышленные комплексы. – Москва : Колос, 1972. – 200 с.
133366
   Аграрно-промышленные комплексы = Проблемы развития и оптимального функционирования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251 с.
133367
   Аграрно-промышленные комплексы (Особенности размещения, планирования и организации учета). – Москва : Статистика, 1975. – 277 с.
133368
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
133369
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
133370
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и их значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства / А.Л. Горбатов. – М., 1971. – 88с.
133371
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и объединения / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 190с.
133372
  Александров Н.П. Аграрно-промышленные комплексы и пути их развития : лекция / Н.П. Александров ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1975. – 68 с. – (Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории)
133373
  Барсов А.А. Аграрно-промышленные комплексы и сближение двух форм социалистической собственности / А.А. Барсов, Л.В. Никифоров. – Москва, 1976. – 64с.
133374
  Акулин Виктор Иванович Аграрно-промышленные комплексы, их значение в интенсификации и повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акулин Виктор Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Экон. фак. – Ленинград, 1973. – 20 с.
133375
  Колесов Н.Д. Аграрно-промышленные комплексы. / Н.Д. Колесов. – М., 1973. – 248с.
133376
  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирвоания и территориальной организации : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Жовнир Л. Ф.; БГУ. – Минск, 1978. – 25л.
133377
  Арефьев В.И. Аграрно-промышленные объединения и комплексы / В.И. Арефьев. – Москва, 1976. – 64с.
133378
  Сувилова Н.М. Аграрно-промышленные объединения, их состояние и перспективы (на прим. Северного Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сувилова Н.М.;. – М., 1971. – 23л.
133379
  Батрасов В.И. Аграрно-промышленные объединения, подсобные предприятия и промыслы в сельском хозяйстве. / В.И. Батрасов, М.Н. Боков. – Горький, 1971. – 98с.
133380
  Рогов М.Д. Аграрно-промышленные объединения. / М.Д. Рогов. – М., 1976. – 112с.
133381
  Зырянов Ф.П. Аграрно-промышленный кабинет "Кубань" / Ф.П. Зырянов. – М., 1978. – 63с.
133382
  Карлюк И.Я. Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк. – М, 1981. – 95с.
133383
  Колев Петко Аграрно-промышленный комплекс "Добруджа". / Колев Петко; Людникова Г.Т. – М., 1978. – 64с.
133384
   Аграрно-промышленный комплекс Киргизии и проблемы реализации Продовольственной программы. – Фрунзе : Илим, 1985. – 146 с. – (Региональные проблемы экономики и социального развития КиргССР)
133385
  Андреев С.Б. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ : особенности и проблемы формирования / С.Б. Андреев. – Москва, 1987. – 122с.
133386
   Аграрно-промышленный комплекс. Концепции развития : сборник сатей. – Рига : Зинатне, 1984. – 175 с.
133387
   Аграрно-промышленный комплекс. Личное подсобное хозяйство. – Рига : Зинатне, 1989. – 139 с. – (Вопросы агропромышленой интеграции)
133388
   Аграрно-промышленный комплекс: интеграция производства и переработка продукции : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1985. – 144 с.
133389
  Целмс Г.М. Аграрно-промышленный комплекс: РАПО / Г.М. Целмс. – М., 1983. – 64с.
133390
  Фрайштут Надежда Максимовна Аграрно-промышленный синтез в развитом социалистическом обществе. (Вопросы теории и практики) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фрайштут Надежда Максимовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л.
133391
  Давыдов Ю.С. Аграрно-промышленный синтез в СССР / Ю.С. Давыдов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 160с.
133392
   Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області. – Київ : Київський університет, 1972. – 154 с.
133393
  Пистун Николай Даниловчи Аграрно-территориальные комплексы. Теория и опыт экономико-географ. исследований : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.12 / Пистун Николай Даниловчи; КГУ. – Киев, 1975. – 57л.
133394
  Волков Е.З. Аграрно-экономическая статистика / Е.З. Волков. – Москва, 1922. – 152с.
133395
   Аграрно-экономические проблемы развитого социализма : Межвузовский сборник. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 144 с.
133396
  Атанов Н.И. Аграрно промышленный комплекс Сибири. Прогресс в технологии и интенсификации производства / Н.И. Атанов. – Новоситбирск, 1988. – 208с.
133397
   Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области : сборник документов, составленное Московским обласнім архивнім управлением. – Москва : Московский робочий, 1936. – 222 с., илл.
133398
  Кокиев Г.А. Аграрное движение в Кабарде в 1913 году / Г.А. Кокиев. – Нальчик, 1946. – 20с.
133399
  Карданов Ч.Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (в концеXIX -- начале ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.анаук: / Карданов Ч. Э.; АН СССР,Ин-т ист. – М., 1964. – 21л.
133400
   Аграрное движение в капиталистических странах. – Москва ; Ленинлрад : ГИЗ, 1925. – 112 с.
133401
  Шемяков Д.Е. Аграрное движение в Молдавии в 1905-1907 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шемяков Д.Е.; Кишинев. гос. Пед. ин-тут. – Кишинев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.288-299
133402
  Серегин В.П. Аграрное движение в Тульской губернии и борьба большевиков за крестьянство в период революции 1905-1907 годов. / В.П. Серегин. – Тула, 1952. – 96с.
133403
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. / С.И. Архангельский. – М.-Л., 1940. – 275с.
133404
  Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX -- начало XX вв.) / К.А. Софроненко. – М., 1981. – 160с.
133405
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство великой английской революции 1643-1648 / С.И. Архангельский. – М.-Л.
1. – 1935. – 303с.
133406
  Давыдов А.Д. Аграрное законодательство Демократической республики Афганистан / А.Д. Давыдов. – М., 1984. – 181с.
133407
   Аграрное законодательство Римской республики Закон III г. до н.э. : учебное пособие. – Горький, 1962. – 36 с.
133408
  Мурадов М.С. Аграрное законодательство Учредительного собрания во Франции в 1789-1791 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурадов М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
133409
   Аграрное и аграрно-промышленное кооперирование. – Москва : МГУ, 1978. – 200 с.
133410
  Афанасьев Л.А. Аграрное перенаселение / Л.А. Афанасьев. – Москва, 1963. – 298с.
133411
  Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Селеменев В.Д.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
133412
  Александров Г Ю. Аграрное перенаселение в странах Востока / Александров Ю.Г ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 168 с.
133413
  Либкинд А.С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни / А.С. Либкинд. – М., 1931. – 196с.
133414
  Минц Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. / Л.Е. Минц. – М.Л., 1929. – 470с.
133415
  Александров Ю.Г. Аграрное перенаселение и социальные экономические процессы в деревне развивающихся стран : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.17 / Александров Ю.Г.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1980. – 33 с.
133416
  Запорожец А.М. Аграрное право : Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харків : Консум, 1997. – 109с. – ISBN 966-7124-02-9
133417
   Аграрное право. – Москва : Юристъ, 1998. – 534с. – ISBN 5-7975-0052-3
133418
  Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии / А.А. Ткаченко. – М., 1978. – 160с.
133419
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 368с. – ISBN 966-7334-83-Х
133420
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебноое пособие. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – ISBN 966-633-036-9
133421
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины.Особенные части учебных курсов : Учеб. пособие. – Харків : Одиссей, 2001. – 560с. – ISBN 966-633-050-4
133422
  Ленг Е.А. Аграрные компании Украины на международном долговом рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 114-122. – ISSN 2221-1055
133423
  Яковлев Г. Аграрные конфликты в Непале // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 44-53
133424
  Браславский И.М. Аграрные кризисы : (Материалы к лекции) / И.М. Браславский; МВ и ССО УССР. ИПК общественных наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 40с.
133425
  Маджлисов А. Аграрные осношения в Восточной Бухаре в 19 - начале 20 века / А. Маджлисов. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
133426
   Аграрные отношения. – Москва, 1991. – 242 с.
133427
  Дядечкин В.Н. Аграрные отношения в Австрийских владения Габсбургов в 15 - начале 16 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Дядечкин В.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
133428
  Эфендиев М.М. Аграрные отношения в Азербайджане в первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: / Эфендиев М.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 44л.
133429
  Еганян М.Н. Аграрные отношения в Армении до и после ее присоединения к России. : Автореф... Доктора экон.наук: / Еганян М.Н.; Арм.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1967. – 45л.
133430
  Панфилов С.А. Аграрные отношения в Бессарабии в 40-60-х годах XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Панфилов С.А.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1973. – 19л.
133431
  Фролов Н.П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии и земельный вопрос о народно-демакратической революции : Автореф... д-ра экон.наук: / Фролов Н.П.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Кишинев, 1960. – 54л.
133432
  Мисюра Василий Петрович Аграрные отношения в буржуазной Чехословакии в 1918-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мисюра Василий Петрович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 24 с.
133433
  Миронова Е.В. Аграрные отношения в Великобритании и их влияние на развитие и размещение сельского хозяйства / Е.В. Миронова. – Саратов, 1966. – 87с.
133434
  Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII - XIV вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1952. – 244 с.
133435
  Петрова А.Ф. Аграрные отношения в Воронежской губернии в пореформенный период : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петрова А.Ф.; Воронежский гос. универститет. – Воронеж, 1951. – 42 л.
133436
  Папазян А.Д. Аграрные отношения в Восточной Армении в ХУ1-ХУП веках / А.Д. Папазян. – Ереван, 1972. – 304с.
133437
  Маджлисов Адил Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX -- начале ХХ века : Автореф... докт. ист.наук: / Маджлисов Адил; Ташк. ГУ. – Душанбе, 1968. – 39л.
133438
  Мартынова М.М. Аграрные отношения в Вятской губернии в конце ХІХ - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Мартынова М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 21л.
133439
  Гришина О.И. Аграрные отношения в Германии в конце XIV - начале XVI вв. (на материале области Сред. Рейна) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришина О.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории сред. веков. – М., 1967. – 16л.
133440
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в Германии. / А.М. Петрушов. – М., 1945. – 215с.
133441
  Гасанов Исмаил Мамед оглы Аграрные отношения в государственной деревне Азербайджана в конце XIX века (80-90-е годы) : Автореф... доктора ист.наук: / Гасанов Исмаил Мамед оглы; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Баку, 1965. – 55л.
133442
  Захаров В.В. Аграрные отношения в задарском дистрикте в Х-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Захаров В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
133443
  Сопко Т.М. Аграрные отношения в Закарпатье в XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сопко Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории средних веков. – М., 1964. – 15л.
133444
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Илько Василий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 50 с.
133445
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма (1900-1944) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Илько Василий Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1934. – 589л. – Бібліогр.:с.488-539
133446
  Шамурадов А. Аграрные отношения в Закаспийской области в конце XIX - начале XX в. / А. Шамурадов. – Ашхабад, 1990. – 103с.
133447
  Осипова Л.И. Аграрные отношения в Западной Германии и Австрии и аграрная программа современных социал-демократов : Автореф... канд.экон.наук: / Осипова Л.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 32л.
133448
  Аладкин С.И. Аграрные отношения в Западной Украине (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аладкин С.И.; МВО СССР. - Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1952. – 16 с.
133449
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце 19 - начале 20 ст. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Свежинский П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 40 с.
133450
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце XIX -- начале ХХ ст. : Автореф... докт. ист.наук: / Свежинский П. В.; КГУ. – К., 1968. – 38л.
133451
  Тагиева Ш.А. Аграрные отношения в Иране в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Тагиева Ш.А.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1967. – 87л.
133452
  Ковалев Е.В. Аграрные отношения в Испании и аграрная политика франкизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев Е.В.; Ин-тут мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1962. – 16л.
133453
  Мургазин А.С. Аграрные отношения в Китае / А.С. Мургазин. – М., 1970. – 236с.
133454
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны / И.С. Казакевич. – М, 1958. – 128с.
133455
  Тюгаев Н.Ф. Аграрные отношения в крепостной деревне на территории Мордовии в первой половине XIX века : Автореф... кандидата ист.наук: 571 / Тюгаев Н.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
133456
  Кууз А.А. Аграрные отношения в Марокко / А.А. Кууз. – М., 1984. – 127с.
133457
  Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XVI - первой половине XVII вв. / Ф.А. Грекул. – Кишинев, 1961. – 456с.
133458
  Емельянов И.Н. Аграрные отношения в Орловской губернии в период империализма : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Емельянов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
133459
  Червонная Т.М. Аграрные отношения в Парижском районе в XV-XVII вв. (К вопросу о разложени феод. отношений в аграрном строе Сев. Франции). : Автореф... канд. истор.наук: / Червонная Т.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
133460
  Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. / П.С. Кабытов. – Саратов, 1982. – 200с.
133461
  Агравал Гаджа Нанд Аграрные отношения в развивающихся странах Азии (на примере Индии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Агравал Гаджа Нанд ; КИНХ. – Киев, 1975. – 26 с.
133462
  Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском воеводствах Речи Посполитой. (Вторая половина XVI - первая половина XVII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 573 / Гроссман Ю.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
133463
   Аграрные отношения в Саноцкой земле в XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Майборода Р. В,; Майборода Р. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
133464
  Мельничук Я.С. Аграрные отношения в Саноцкой земле во второй половине 17 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Мельничук Я.С.; М-во высш образования УССР. – Львов, 1959. – 14л.
133465
  Гордон Л.Р. Аграрные отношения в Северо-западной пограничной провинции Индии / Л.Р. Гордон. – М, 1953. – 212с.
133466
  Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1976. – 343с.
133467
  Гатауллин М.Ф. Аграрные отношения в Сирии. / М.Ф. Гатауллин. – М., 1957. – 134с.
133468
  Брайловский И.Н. Аграрные отношения в современной Австрии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Брайловский И.Н.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
133469
  Гарсиа Л.М. Аграрные отношения в современной Аргентине : Автореф... канд. экон.наук: / Гарсиа Л.М.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
133470
  Жабреев А.Ф. Аграрные отношения в современной Бирме / А.Ф. Жабреев. – Москва, 1971. – 232 с.
133471
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии / А.М. Сиволобов. – М, 1959. – 210 с.
133472
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сиволобов А.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1958. – 20л.
133473
  Моисеев П.П. Аграрные отношения в современной Турции / П.П. Моисеев. – Москва, 1960. – 226с.
133474
  Сеидов Р.А. Аграрные отношения в современном Иране. : Автореф... канд.ист.наук: / Сеидов Р.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – М, 1956. – 19л.
133475
  Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. / Ш.М. Бади. – М.
М. – 1959. – 138с.
133476
  Кууз А.А. Аграрные отношения в современном Марокко : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Кууз А.А.; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1981. – 20л.
133477
  Яковцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма / В.Н. Яковцевский. – М., 1964. – 344с.
133478
   Аграрные отношения в странах Востока. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 627 с.
133479
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в странах Западной Европы после второй мировой войны. / А.М. Петрушов. – М., 1959. – 308 с.
133480
  Тойвере Л.М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на прим. Финляндии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Тойвере Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1971. – 28л.
133481
   Аграрные отношения в странах социализма. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
133482
   Аграрные отношения в странах Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1968. – 236 с.
133483
  Зудина Л.П. Аграрные отношения в Тунисе (1956-1971) / Л.П. Зудина; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. Г.Г. Котовский. – М. : Наука, 1976. – 182с. – Библиогр.: с. 176-181
133484
  Заднепрянец В.З. Аграрные отношения в условиях современного капитализма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1969. – 29с.
133485
  Проскура Н.Л. Аграрные отношения в Харьковской губернии между буржуазно-демократическими революциями (1907 - февр. 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор.наук / Проскура Н.Л. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
133486
  Стеценко С.А. Аграрные отношения в Ходжентском уезде после присоеденения его к России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеценко С.А.; М-во высш. образования СССР.Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1957. – 19л.
133487
  Козий А.М. Аграрные отношения в холмской земле во второй половине 16-17 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Козий А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 23л.
133488
  Иванов Ю.Ф. Аграрные отношения в Чехии ХІІІ-XIV веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.Ф.; Москов. гос. пед. и-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
133489
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976 / И.С. Казакевич ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1980. – 196 с.
133490
  Дадаш-заде М.А. Аграрные отношения в Южном Азербайджане накануне иранской революции 1905-1911 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Дадаш-заде М.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 29л.
133491
  Завьялова И.В. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской буржуазной историографии / И.В. Завьялова. – Одесса, 1969. – 59с.
133492
  Кудрявцева М.А. Аграрные отношения во Франции в 50-60-е годы 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрявцева М.А. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 28 с.
133493
  Котов Г.Г. Аграрные отношения и земельная реформа в Германии. / Г.Г. Котов. – М, 1956. – 468с.
133494
   Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
133495
  Бондарчук Валериан Семенович Аграрные отношения и крестьянское движение в Сардинском королевстве во второй половине 18 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондарчук Валериан Семенович; МГУ. Ист. фак. – М., 1974. – 25л.
133496
  Ханин З.Я. Аграрные отношения и крестьянское движение в Японии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин З.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 17л.
133497
  Зайцев Н.С. Аграрные отношения и обнищание крестьянства в империалистических, колониальных и зависимых странах / Н.С. Зайцев. – М., 1971. – 64 с.
133498
  Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. (XI-VII вв. жо н.э.). / Л.С. Васильев. – Москва, 1961. – 268 с.
133499
  Миериня А.Ю. Аграрные отношения и положение крестьян в Курляндии в 60-80-х годах 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Миериня А.Ю.; Ин-т истории АН Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 24л.
133500
  Мартынов В.Д. Аграрные отношения и сельскохозяйственная кооперация в Швеции / В.Д. Мартынов. – Москва, 1967. – 188с.
133501
  Кузьмин С.А. Аграрные отношения и Синде / С.А. Кузьмин. – Москва, 1959. – 147 с.
133502
  Ботушанский Василий Мефодиевич Аграрные отношения на Буковине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ботушанский Василий Мефодиевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 37л.
133503
  Львов А.М. Аграрные отношения на Буковине в эпоху капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Львов А.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1962. – 17л.
133504
  Иванова В.Н. Аграрные отношения на Дону в период Октябрьской революции и гражданской войны. Ноябрь 1917 - март 1921 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванова В.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
133505
  Божук А.В. Аграрные отношения на Закарпатье в 20-х годах ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Божук А. В. ; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1974. – 23 с.
133506
  Буцик А.К. Аграрные отношения на Киевщине накануне революции 1905-1907 гг. / А.К. Буцик. – [Киев] : [КГУ им. Т.Г.Шевченко], 1949. – [21] с. – Отд. оттиск из: Исторический сборник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1949, № 2, с. 75-96
133507
  Сталинская О.П. Аграрные отношения на Полтавщине накануне Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. экон.наук: / Сталинская О.П.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. полит. экономии. – Львов, 1956. – 15л.
133508
  Ратушняк В.Н. Аграрные отношения на Северном Кавказе / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1982. – 86с.
133509
   Аграрные отношения на современном этапе : сборник научних трудов. – Киев : ИЭ, 1983. – 100 с.
133510
  Анцупов И.А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870) / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1978. – 235с.
133511
  Струков Н.А. Аграрные отношения при социализме / Н.А. Струков. – М, 1971. – 114с.
133512
  Дюков В.В. Аграрные отношения развитого социализма и реализация Продовольственной программы / В.В. Дюков. – Казань, 1985. – 136с.
133513
  Погорелов Н.С. Аграрные отношения современного капитализма: важнейшие изменения и социально-экономические последствия / Н.С. Погорелов. – Киев, 1975. – 24 с.
133514
  Булатов А.Е. Аграрные отношения социализма. / А.Е. Булатов. – М., 1987. – 254,2с.
133515
  Черенков Н.И. Аграрные преобразования в Венгерской Народной Республике (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Черенков Н.И.; Ин-т экономики АН УССр. – К., 1959. – 27л.
133516
  Харахашьян Г.М. Аграрные преобразования в Германской Демократической Республике / Г.М. Харахашьян. – М., 1951. – 272с.
133517
  Антоненко Б.А. Аграрные преобразования в доколхозном кишлаке / Б.А. Антоненко. – Душанбе, 1987. – 296с.
133518
  Лях Р.Д. Аграрные преобразования в Донецкой губернии в 1920-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Лях Р.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. Ист. ф-тет. Каф. истории УССР. – Харьков, 1966. – 23л.
133519
  Хаят С К.М. Аграрные преобразования в Ираке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаят К.М.С,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 18л.
133520
   Аграрные преобразования в народно-демократических странах Азии. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 232 с.
133521
  Томенчук И.М. Аграрные преобразования в народно-демократической Польше. : Автореф... канд. экон.наук: / Томенчук И.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
133522
  Недорезов А.И. Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии / А.И. Недорезов. – М., 1954. – 216с.
133523
   Аграрные преобразования в народном Китае : Сб. материалов. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1955. – 389 с.
133524
  Ивлева Т.Н. Аграрные преобразования в Сальвадоре: причины и результаты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-50. – ISSN 044-748Х
133525
   Аграрные преобразования в странах Африки на современном этапе : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 229 с.
133526
  Демин А.И. Аграрные преобразования в странах Ближнегои Среднего Востока / А.И. Демин. – М, 1986. – 179с.
133527
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане в годы перехода советского государства в НЭПу / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1985. – 348с.
133528
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплошной коллективизации / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1969. – 471с.
133529
  Зудина Л.П. Аграрные преобразования и развитие сельского хозяйства в странах Магриба / Л.П. Зудина. – М., 1983. – 215с.
133530
  Калиниченко Владимир Викторович Аграрные преобразования на Левобережной Украине (конец 1919 - 1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калиниченко Владимир Викторович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. университет. – Х., 1981. – 25л.
133531
  Оглаев Ю.О. Аграрные преобразования советской власти в Калмыкии (1917-1929 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Оглаев Ю.О.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва, 1971. – 26л.
133532
  Фигуровская Н.К. Аграрные проблемы в советской экономической литературе 20-х гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1978. – 258с.
133533
  Климко Г.Н. Аграрные проблемы независимой Бирмы / Г.Н. Климко. – М., 1964. – 232с.
133534
  Тюрин В.И. Аграрные проблемы Пакистана. / В.И. Тюрин. – Саратов, 1968. – 88с.
133535
   Аграрные проблемы развитого социализма. – Киев : Наукова думка, 1979. – 423 с.
133536
  Кузнецов Б.П. Аграрные проблемы современного капитализма / Б.П. Кузнецов. – М., 1978. – 245с.
133537
  Попов Г.В. Аграрные проблемы современного Таиланда / Г.В. Попов. – М, 1983. – 157с.
133538
  Филоник А.О. Аграрные проблемы современной Сирии / А.О. Филоник. – М, 1981. – 187с.
133539
   Аграрные программы Коммунистических партий Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Чили, Японии. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 15 с.
133540
  Злупко С.Н. Аграрные программы политических партий Галиции (конец XIX -- начало ХХ столетия) : Автореф... канд. экон.наук: / Злупко С.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – Киев, 1960. – 15л.
133541
   Аграрные програмы. Сборник аграрных программ социалистических партий в Западной Европе и России. – Одесса : Техник, 1917. – 63 с.
133542
  Котовский Г.И. Аграрные реформы в Индии / Г.И. Котовский. – М., 1959. – 120с.
133543
  Кузнецов Б.П. Аграрные реформы в развивающихся странах / Б.П. Кузнецов, В.Н. Стародубровская // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-43
133544
   Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. – Москва : Мысль, 1965. – 280 с.
133545
   Аграрные реформы в странах Востока. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 236 с.
133546
  Ковалев Е.В. Аграрные реформы в странах Латинской Америки / Е.В. Ковалев. – М, 1972. – 358с.
133547
  Большакова О.В. Аграрные реформы П.А. Столыпина в севременной англоязычной историографии : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 164-173. – ISSN 0869-5687
133548
  Имберчиадори И. Аграрные структуры западного средиземноморья с XVI по XIX в. / И. Имберчиадори. – Москва, 1970. – 18с.
133549
   Аграрные структуры стран Востока. – Москва, 1977. – 290с.
133550
   Аграрные структуры стран Востока : генезис, эволюция, социалльные преобразования : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 290 с.
133551
  аль Скутти М. Аграрный вопос в национально-демократической революции в Ираке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Скутти М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 17с.
133552
  Крживицкий Л. Аграрный вопрос / Крживицкий Л.; пер. с польского под ред. Гр. Алексинского и П. Орловского. – Санкт-Петербург, 1906. – 372 с. – (Дешевая библиотека товарищества "Знание" ; № 263)
133553
   Аграрный вопрос. – Москва : Беседа
Т. 2 : Сборник статей: Л.К. Брейера, М. Бруна, Н.И. Воробьева ... – 1907. – XIII, 648 с.
133554
  Алешина И.В. Аграрный вопрос в движении декабристов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алешина И. В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
133555
  Дингельштедт Ф. Аграрный вопрос в Индии / Ф. Дингельштедт. – Л., 1928. – 144с.
133556
  Минлос Б. Аграрный вопрос в Испании. / Б. Минлос. – М., 1934. – 250с.
133557
  Серени Э. Аграрный вопрос в Италии / Э. Серени. – М, 1949. – 403с.
133558
  Сулейманов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети Х1Х - начала ХХ вв. 1867-1907 гг. / Б. Сулейманов. – Алма-Ата, 1963. – 412с.
133559
  Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. / В.П. Невская. – Черкесск, 1972. – 216с.
133560
  Китаев Б.И. Аграрный вопрос в оценке Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. экономич.наук: / Китаев Б.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 20 с.
133561
  Остренко А.Ф. Аграрный вопрос в первой Государственной думе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Остренко А.Ф.; Моск.город.пед.ин-т. – Сталинск, 1951. – 16 с.
133562
   Аграрный вопрос в первой государственной Думе. Внесение в Думу проекты аграрной реформы и стенограммы речей главных ораторов по аграрному вопросу. – Киев : Прогресс, 1906. – IV, 95 с. – С предисл. Д. М-на и портр. ораторов
133563
  Эриванский М.М. Аграрный вопрос в политике и литературе Римской республики в конце 2 века и в 1 веке до нашей эры. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эриванский М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1959. – 27л.
133564
  Фельчуков Ю.В. Аграрный вопрос в политике правительств независимой Индонезии в 1945-1962 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Фельчуков Ю.В.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 19л.
133565
   Аграрный вопрос в программах и тактике политических партий России. – Новосибирск, 1992. – 93 с.
133566
  Савичев Н.П. Аграрный вопрос в программных документах декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Савичев Н. П.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 24л.
133567
  Василевский Е.Г. Аграрный вопрос в работах В.И. Ленина / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1964. – 155 с.
133568
  Мартынов В.А. Аграрный вопрос в развитых капиталистических странах / В.А. Мартынов. – М, 1966. – 88с.
133569
  Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России / А.А. Кауфман. – М., 1918. – 268с.
133570
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX-го века. – Москва, 1918. – 80 с.
133571
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 80с.
133572
  Ленин Н. (Ульянов Вл.) Аграрный вопрос в России к концу XIX века / Н. (Ульянов Вл.) Ленин. – Л., 1925. – 93с.
133573
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 71с.
133574
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 72с.
133575
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 79с.
133576
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 79 с.
133577
  Кузнецов Б. Аграрный вопрос в современной Франции / Б. Кузнецов. – М., 1954. – 224с.
133578
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
133579
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский. – Москва, 1966. – 176с.
133580
   Аграрный вопрос в странах Азии и Северной Африки. – Москва : Наука, 1968. – 343 с.
133581
   Аграрный вопрос в странах Южной и Караибской Америки. – Москва, 1933. – 228 с.
133582
  Сорокин А.А. Аграрный вопрос в Судане / А.А. Сорокин. – М., 1979. – 220с.
133583
  Мордовин В.Г. Аграрный вопрос в трудах В.И.Ленина накануне и в ходе первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Мордовин В.Г. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 21 с.
133584
  Скворцов В.И. Аграрный вопрос в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скворцов В.И.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1961. – 16л.
133585
  Мозжухин И. Аграрный вопрос в цифрах и фактах действительности / И. Мозжухин. – М. – 80с.
133586
  Демидов В.А. Аграрный вопрос в эпоху Горбачева / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1992. – 78с.
133587
  Лефевр Ж. Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794) / Ж. Лефевр. – Л., 1936. – 204с.
133588
  Лооне Л.А. Аграрный вопрос в Эстонии в период обострения противоречий и кризиса феодального способа производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лооне Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
133589
  Видмар В. Аграрный вопрос в Югославии в период между двумя мировыми войнами : Автореф... канд.экон.наук: / Видмар В.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 16л.
133590
  Казакевич И.С. Аграрный вопрос в Южной Корее / И.С. Казакевич. – М, 1964. – 160с.
133591
  Дудник Э.В. Аграрный вопрос в Южном Вьетнаме / Э.В. Дудник. – М., 1964. – 172с.
133592
  Люляков П.К. Аграрный вопрос во второй Государственной думе (1907) : Автореф... канд. истор.наук: / Люляков П,К.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
133593
  Смирнов А.П. Аграрный вопрос во второй Государственной думе и борьба большевиков с кадетами за крестьянство : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнов А.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод. ма. – Ленинград, 1951. – 16 с.
133594
  Шнеерсон А.И. Аграрный вопрос во Франции / А.И. Шнеерсон. – Л., 1948. – 415с.
133595
   Аграрный вопрос во Франции. – Москва : Прогресс, 1976. – 198с.
133596
  Кузнецов Б.П. Аграрный вопрос во Франции после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов Б.П.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 19 с.
133597
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 206с.
133598
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 148с.
133599
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 148с.
133600
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
133601
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 164с.
133602
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1950. – 164с.
133603
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 164с.
133604
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 164с.
133605
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 173с.
133606
  Гриеко Р. Аграрный вопрос и борьба за землю в Италии. / Р. Гриеко. – М., 1955. – 516с.
133607
  Комаров К.В. Аграрный вопрос и война за независимость Аргентины / К.В. Комаров. – М., 1988. – 158с.
133608
  Шевель И.Б. Аграрный вопрос и его разрешение в Синьцзяне : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : / Шевель И. Б.; МГУ. – Москва, 1954. – 16л.
133609
   Аграрный вопрос и крестянское движение. – М.
т.4. – 1937. – с.
133610
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – Изд. 2-е перераб. и допол. – Москва : Международный аграрный институт
Т. 3, Ч. 1/2 : Англо-Саксонские страны. Англия и ее доминионы: Англия, Ирландия, Канада ... – 249 с.
133611
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник СССР, Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва. – Москва, 1932. – 270 с.
133612
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. КН, П, САСШ, Юг САСШ, Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Австралия. – Москва, 1932. – 78 с.
133613
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Т. 4 : Япония. Корея. Кирай. Манджурия. Индия ... – 1937. – 295 с.
133614
  Сеидов Р.А. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране / Р.А. Сеидов. – Баку, 1963. – 200с.
133615
  Берозов Б.П. Аграрный вопрос и крестьянское движение в пореформенной Северной Осетии. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1980. – 126с.
133616
  Тимов С. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Румынии / С. Тимов. – М. : МАИ, 1928. – 288 с.
133617
  Бабичев М.М. Аграрный вопрос и крестьянское движение на Кубани в период первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев М.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1958. – 19л.
133618
   Аграрный вопрос и крестьянство в тропической Африке. – Москва : Наука, 1964. – 318 с.
133619
  Трапезников С.П. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. / С.П. Трапезников. – М, 1963. – 656с.
133620
  Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. / В.Н. Гинев. – Л., 1977. – 295с.
133621
   Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле-сент. 1960 г. в Гаване и Бухаресте. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 532 с.
133622
  Шлихтер А.Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти / А.Г. Шлихтер. – М., 1975. – 448с.
133623
  Ахмед Салехуддин Аграрный вопрос и пути его решения в Банладеш : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ахмед Салехуддин; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1977. – 25л.
133624
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение. – М.
вып. 1. – 1935. – с.
133625
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение. – М.
вып. 1. – 1935. – с.
133626
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 2 : Шесть лет борьбы за крестьянство. – 1935. – 168 с.
133627
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 1 : Вопросы аграрной програмы и аграрной политики. – 1935. – 132 с.
133628
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение. – Москва
Ч. 2. – 1935. – 169 с.
133629
  Иванов Ю.М. Аграрный вопрос и формирование армии наемного труда в тропической Африке. / Ю.М. Иванов. – М, 1974. – 255с.
133630
   Аграрный вопрос на Востоке. – Москва, 1933. – 434 с.
133631
  Золотов В.А. Аграрный вопрос на Дону перед Великой Октябрьской социалистической революцией : Автореф... канд. историч.наук: / Золотов В.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 16 с.
133632
  Вихляев П.А. Аграрный вопрос с правовой точки зрения / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 63 с.
133633
  Каутский К. Аграрный вопрос. / К. Каутский. – 2-е изд. – Х., 1923. – 323с.
133634
  Иллерицкая Е.В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е.В. Иллерицкая. – Москва, 1981. – 166 с.
133635
  Болтинская Л.В. Аграрный законопроект Сервилия Рулла в связи с аграрным вопросом в демократическом движении Рисмской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Болтинская Л. В.; МП РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
133636
   Аграрный капитализм в Латинской Америке : сборник статей. – Москва : ИЛА, 1990. – 183 с.
133637
  Новоселов Ю.А. Аграрный комплекс Сибири и Дальнего Востока / Ю.А. Новоселов; издается ежемесячно с 1961 г. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Экономика ; 3 ; Новое в жизни, науке, технике)
133638
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 2. – 1932. – 352 с.
133639
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 3. – 1932. – 239 с.
133640
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 4. – 1933. – 324 с.
133641
  Спектатор М. Аграрный кризис в капиталистических странах / М. Спектатор. – Х., 1931. – 143с.
133642
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца 19 века в России : Автореф... Канд.экон.наук: / Егиазарова Н.А.; Акад.наук Союза ССР. – Москва, 1952. – 13 л.
133643
  Вайткунас А.И. Аграрный кризис конца 19 и начала 20 веков в Англии и политика английских консерваторов и либералов в аграрном вопросе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайткунас А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1962. – 24л.
133644
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России / Н.А. Егиазарова. – М, 1959. – 188с.
133645
  Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и его влияние на развитие сельского хозяйства Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бейлькин Х.Ю. ; АН БССР , Ин-т истории. – Минск, 1969. – 26 с.
133646
  Иванчук С.Г. Аграрный неоколлониализм / С.Г. Иванчук, В.И. Пузь. – Москва, 1989. – 212с.
133647
  Яковлев М. Аграрный Пакистан / М. Яковлев. – М, 1968. – 144с.
133648
  Левинтон Н.Г. Аграрный переворот 1877-1879 гг. и борьба болгарского народа против реставраторов султанской власти в Болгарии : Автореф... канд. ист.наук: / Левинтон Н.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
133649
  Шагурин Алексей Борисович Аграрный протекционизм ЕЭС на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Шагурин Алексей Борисович; Н.-и. конюнктур. ин-т. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
133650
  Орешкин В.В. Аграрный процесс в трудах соратников В.И.Ленина / В.В. Орешкин. – Москва, 1970. – 224с.
133651
  Дергунов В.А. Аграрный работник: каким ему быть? / В.А. Дергунов. – Горький, 1990. – 127с.
133652
   Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1988. – 311 с.
133653
  Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование / А.Э. Юзефович. – К., 1987. – 174с.
133654
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и сообществ : в 2 вып. – Москва : Институт истории СССР
Вып. 1. – 1991. – 119 с.
133655
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и соодществ : в 2 вып. – Москва : Ин-т истории СССР
Вып. 2. – 1991. – С. 121-260
133656
  Хаматшин А.Д. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем?
133657
  Тихий В.И. Аграрный сектор Орловщины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 36-40 : Схема, табл. – ISSN 0016-7207
133658
  Мынкина Н.Н. Аграрный сектор экономики СССР: состояние и пути перестройки / Н.Н. Мынкина. – М., 1991. – 95с.
133659
  Суслов И.Ф. Аграрный сектор экономики стран социализма. / И.Ф. Суслов. – М, 1978. – 254с.
133660
  Маркарьян С.Б. Аграрный сектор японской экономики: Основные пробл. 80-х г. / С.Б. Маркарьян. – М., 1990. – 214с.
133661
   Аграрный строй Азербайджана в XIX веке : тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 94 с.
133662
  Давыдов А.Д. Аграрный строй Афганистана / А.Д. Давыдов. – Москва, 1967. – 183с.
133663
  Панцхава А.Я. Аграрный строй Восточной Грузии в дореформенный период : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Панцхава А.Я.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1952. – 22 с.
133664
  Лаптева М.Ю. Аграрный строй Гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 120-133. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
133665
  Савельева Т.Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. / Т.Н. Савельева. – М., 1962. – 292с.
133666
  Торнер Д. Аграрный строй Индии /Итоги реформ и оценкаперспектив/ / Д. Торнер. – М, 1959. – 128с.
133667
  Денисенко Н.П. Аграрный строй Кастиии в XVI в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Денисенко Н. П.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М, 1979. – 24л.
133668
   Аграрный строй Османской империи XV - XVII вв. : документы и материалы. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 224 с.
133669
  Ефимов И.А. Аграрный строй Поволжья накануне 1917 года / И.А. Ефимов. – Саранск, 1989. – 60с.
133670
  Колычева Е.И. Аграрный строй России ХУ1 века / Е.И. Колычева. – М., 1987. – 229с.
133671
  Ашрафян К.Э. Аграрный строй Северной Индии / К.Э. Ашрафян. – Москва, 1965. – 328с.
133672
  Моисеев П.П. Аграрный строй современной Турции. / П.П. Моисеев. – М, 1970. – 312с.
133673
  Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи / Ю.В. Ванин. – Москва, 1981. – 310с.
133674
  Новиков В. Аграрный туризм как фактор территориального развития и диверсификации сельской экономики / В. Новиков, С. Жубаркин // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 75-82. – ISSN 0235-2443
133675
   Аграрный цех предприятия : сборник публицистических очерков. – Москва : Политиздат, 1984. – 208 с.
133676
  Годунов В.Н. Аграрный цех предприятия / В.Н. Годунов. – Минск, 1990. – 157с.
133677
   Аграрных цех завода. – М, 1986. – 55с.
133678
  Морий Григорий Прокопович Аграрня политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ. – К., 1990. – 48л.
133679
  Филоник А.О. Аграрый строй Судана / А.О. Филоник. – М, 1975. – 246с.
133680
  Вирта Н.Е. Аграфена Капитоновна / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 46с.
133681
  Флисар Э. Агрегат : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 0130-7673
133682
   Агрегативна стійкість суспензій оксиду ітрію / Б.В. Єременко, М.Л. Малишева, І.І. Осіпова, Т.М. Безугла, А.М. Савицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено стійкість водних суспензій оксиду ітрію у широкому діапазоні pH по відношенню до електролітів зарядних типів 1:1, 2:1 та 1:2. Проведений розрахунок потенціальних кривих у наближенні взаємодії двох сфер однакового розміру показано, що у лужному ...
133683
  Певзнер Г.С. Агрегатирование в электроприборо-строении / Г.С. Певзнер. – Москва : Энергия, 1981. – 176 с.
133684
  Сивков М.В. Агрегатирование приставки ВП-З с табуляторами Т-5МВ, ТА80 и перфоратором ПИ80-У / М.В. Сивков. – М, 1977. – 256с.
133685
  Виньков М.П. Агрегатирование табуляторов Т-5 и Т5М / М.П. Виньков. – Москва, 1962. – 35с.
133686
   Агрегатирование, контроль и диагностика вычислительных систем. – Киев : Наукова думка, 1978. – 196 с.
133687
  Озтюрк І. Агрегатна функція попиту на імпорт для Словаччини: за даними тестування методом граничних значень авторегресивного розподіленого лагу : новини зарубіжної науки / І. Озтюрк, А. Акаравчі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 353-360 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
133688
  Герасимов Б.М. Агрегатно-декомпозиційний метод синтезу імітаційної моделі групової операторської діяльності / Б.М. Герасимов, О.В. Сидоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 81-86


  Запропоновано метод синтезу імітаційних моделей групової операторської діяльності, який основано на декомпозиції процесу рішення завдань і поданні цього процесу у вигляді сукупності вкладених агрегатів. Приводиться формальний опис агрегатів із ...
133689
   Агрегатное построение пневматических систем управления. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
133690
  Мокрицкая Т.П. Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов / Т.П. Мокрицкая, К.А. Самойлич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
133691
   Агрегатные средства электроизмерительной техники и принципы их компоновки в системы. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 172 с.
133692
  Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.В. Раздолин. – М, 1959. – 186с.
133693
   Агрегаты и машины для формования химических нитей из расплавов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 286 с.
133694
   Агрегаты пневматических систем летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1976. – 176 с.
133695
  Шиян Т. Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 202-213. – ISSN 2410-2601
133696
  Логинов А Агрегация национального масштаба // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 16-22. – ISSN 1726-6726


  В последнее время культурная общественность страны активно обсуждает темы, связанные с модернизацией национальной библиотечной системы. Связаны эти обсуждения, в первую очередь, с противоречиями между необходимостью обслуживания читателей электронными ...
133697
  Виленский Д.Г. Агрегация появ, ее теория и практическое положение / Д.Г. Виленский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1945. – 112с.
133698
  Самаль А.Б. и др. Агрегация тромбоцитов / А.Б. и др. Самаль. – Минск, 1990. – 102с.
133699
  Костишин Л.П. Агрегаційно-ітеративні методи для наближеного розв"язування інтегральних рівнянь / Л.П. Костишин, Б.А. Шувар, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 178-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних інтегральних рівнянь другого роду побудований один клас агрегаційно-ітеративних алгоритмів, який охоплює деякі багатопараметричні методи ітеративного агрегування. Встановлені достатні умови збіжності запропонованих алгоритмів.
133700
  Дорошенко І. Агрегація молекул в рідких спиртах: коливальна спектроскопія / І. Дорошенко, В. Погорелов, Є. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Зареєстровано Фур"є-спектри інфрачервоного поглинання рідких спиртів від метанолу до деканолу. Виконано квантово-хімічне моделювання їх структури та фізичних параметрів. З"ясовано, що в рідкій фазі молекули спиртів об"єднуються у циклічні кластери, ...
133701
   Аґреґація сквараїнових барвників у напорошених плівках / О.Л. Павленко, В.А. Брусенцов, О.П. Дмитренко, М.М. Сєрик, В.А. Сендюк, М.П. Куліш, А.М. Гапонов, Ю.Л. Сломінський, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 589-597. – ISSN 1816-5230


  Досліджено аґреґацію сквараїнових барвників, що проявляється у спектрах поглинання плівок, одержаних методою вакуумного напорошення. Проведено квантово-хемічне моделювання та встановлено спектральні прояви формування різного типу аґреґатів для ...
133702
  Литвинчев И.С. Агрегирование в линейно-квадратичных задачах / И.С. Литвинчев, Н.М. Ратникова. – М., 1989. – 20с.
133703
  Кейс И.А. Агрегирование в субоптимальном синтезе многомерных систем / И.А. Кейс. – Таллинн, 1988. – 354с.
133704
  Данишевский М.Г. Агрегирование и понятие производственной мощности / М.Г. Данишевский. – М, 1988. – 39с.
133705
  Шананин А.А. Агрегирование конечных продуктов и проблема интегрируемости функций спроса / А.А. Шананин. – М., 1986. – 66с.
133706
  Джолдыбаева С.М. Агрегированные производственные функции линейных моделей. / С.М. Джолдыбаева, А.В. Лотов. – М., 1989. – 28с.
133707
  Коробова М.В. Агрегована еколого-економічна модель із запізненням при освоєнні капіталовкладень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель еколого-економічної взаємодії із запізненням при освоєнні капіталовкладень в основні виробничі фонди та фонди, що призначені для ліквідації забруднення навколишнього середовища. Досліджено стійкість стаціонарної точки, а також ...
133708
  Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леоньєва - Форда "витрати - випуск" : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
133709
  Мединська Ю. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.107-118. – ISBN 966-654-025-8
133710
  Дем"янчук Ю. Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 78-87. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
133711
  Маркова А.О. Агресивна поведінка Erithacus rubecula (Passeriformes, Muscicapidae) на місцях водопою в лісостеповій зоні України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 283-289. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Наведено дані стосовно прояву агресії вільшанки (Erithacus rubecula L.) на місцях водопою у гніздовий період у Канівському природному заповіднику та державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. У Канівському природному заповіднику ...
133712
  Пулим О.В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий апект) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 411-417. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
133713
  Лизанчук В. Агресивний "русский мир" в гостинній українській оселі // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 398-407. – ISBN 978-966-1594-12-7
133714
  Голуб В.Й. Агресивний блок НАТО - ворог розрядки / В.Й. Голуб, В.М. Рябошлик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1979. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; № 2 ; Сер. 4)
133715
  Лизанчук В. Агресивний наступ на українство // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 24-25
133716
  Фатхутаінов В.Т. Агресивний натовп: психологічні засоби протидії з боку працівників міліції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 235-239
133717
  Плужников О.Ф. Агресивні блоки імперіалізму - загроза миру. / О.Ф. Плужников. – К., 1983. – 48с.
133718
  Андрєєва О.С. Агресивні компоненти сучасного медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 34-38


  У статті розглянуто сучасні методи впливу на аудиторію, що застосовують агресію та шок. Проаналізовано питання доцільності використання агресивних рекламних повідомлень та рівень їх впливу на свідомість споживача. The acticle defines the modern ...
133719
  Лизанчук В. Агресивність "Русского мира" в інформаційному просторі України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 85-90
133720
  Буряк Н.Б. Агресивність та деструктивність в людській природі за Еріхом Фроммом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 141-144
133721
  Баклицька О.П. Агресивність у структурі особистості студентів закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 72-79. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто й проаналізовано основні види агресії, які виявляються у студентів вищих закладів освіти фізкультурно-спортивного профілю. Встановлено, що найчастіше високий індекс агресивності простежується у представників видів спорту, де є жорсткий ...
133722
  Сбытов Н.А. Агресивноя политика и военные плацдармы США / Н.А. Сбытов. – М, 1966. – 30с.
133723
  Рожин И.С. Агресивный военный блок НАТО - угроза миру и безопасности народов / И.С. Рожин. – М, 1960. – 36с.
133724
  Слюсаренко А.Г. Агресія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8. – ISBN 966-642-073-2
133725
  Кульчицький С. Агресія Кремля / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 131-140. – ISBN 978-966-2050-13-4
133726
  Шушарін Д. Агресія неминуча // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 5


  Розрив зв"язків зі світом - від моральних до торгівельних - є основою російського експансіонізму.
133727
  Таборит М. Агресія Росії проти України зростає // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 6
133728
  Лоссовський І.Є. Агресія Росії проти України як реалізація доктрини "обмеженого суверенітету" (доктрина Путіна0 // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 114-124
133729
   Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / [Гай-Нижник П.П. та ін. ; кер. проекту, упоряд., ред.: П.П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : МП Леся, 2016. – 584, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 584. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-0-0
133730
  Волощук О.Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
133731
  Палій О. Агресія Росії проти України: основні причини та наслідки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-97599-1-7
133732
  Василенко В. Агресія Росії: генеза, мета, спроби протидії та правові наслідки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Укорінені в російській ментальності антиукраїнські ідеологеми та реваншистські прагнення визначають зміст зовнішньї політики РФ. ЇЇ стратегічна мета передбачає тотальне знищення України. Безпека Заходу не може бути досягнута шляхом умиротворення ...
133733
  Лосєв І. Агресія Росії: чи компетентна чинна влада України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 10
133734
   Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / [П.П. Гай-Нижник та ін.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2016. – 27, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 27. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-3-1
133735
  Дроздов О.Ю. Агресія та агресивність в умовах військової служби: соціально-психологічні аспекти "дідовщини" // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.68-73. – (Психологічні науки)
133736
  Шкарлатюк К.І. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 273-280


  У статті висвітлено проблему підліткової агресії у її взаємозв’язку зі здат-ністю до прогнозування. Здатність передбачити, спрогнозувати наслідки май-бутніх агресивних проявів дає можливість підліткам стримувати антисоціальні дії. Розвинене почуття ...
133737
  Кравчук С. Агресія та фрустрація як психічні стани особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему особливостей агресії та фрустрації як психічних станів особистості. Вивчено зв"язок особливостей агресії, фрустрації як психічних станів з індивідуально-психологічними характеристиками. Проаналізовано статеві відмінності в ...
133738
  Грищенко І.В. Агресія як іманентна складова народної чарівної казки (на матеріалах куп"янських казок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 66-69
133739
  Гороховська О.В. Агресія як міжнародний злочин: генеза поняття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 228-232. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
133740
  Деркачова О. Агресія як поведінкова модель у сучасній українській поезії (на матеріалі творів І. Андрусяка, Ю. Андруховича та А. Охрімовича) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 206-213. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
133741
  Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву: Психологічний вимір поезії 90-х


  Проблему розглянуто на прикладах української поезії 90-х рр. ХХ століття
133742
  Пилипенко В. Агресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз / В. Пилипенко, О. Волянська, О. Сапелкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – С. 119-141. – ISSN 1563-3713
133743
  Григор"єва О. Агресія, насильство, жорстокість // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 185-192. – ISSN 2222-5374
133744
  Майснер А.В. Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 396-405. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
133745
  Титкина Н.В. Агрессивная война Соединенных Штавтов против Мекски в 1846-1848 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Титкина Н.В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
133746
  Колик В.В. Агрессивная политика американского империализма в Европе. / В.В. Колик. – М., 1951. – 36с.
133747
   Агрессивная политика держав фашистского блока и происхождение второй мировой войны. – Москва : ИНИОН, 1989. – 254 с. – ("Всеобщая история")
133748
  Сорокин М.А. Агрессивная политика империи и рост княжеской власти в Германии во второй половине ХІІ в. (1152-1181 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокин М.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
133749
  Осколков Ю.Н. Агрессивная политика японского империализма против СССР в 1939-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколков Ю.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
133750
  Горелик С.Б. Агрессивная полтика США в Маньчжурии в конце XIX начале ХХ веков : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик С. Б.; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва, 1952. – 16 с.
133751
  Архипов Н.А. Агрессивная роль американского стального треста в экономике и политике США. : Автореф... наук: / Архипов Н.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина унив. им,А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 26 с.
133752
  Казаков Д.Ф. Агрессивная сущность военной политики империализма / Д.Ф. Казаков. – М, 1968. – 64с.
133753
  Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи : Лекции по социальной и политической психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.П. Назаретян. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 192с. – ISBN 5-88782-359-3
133754
  Квятковска Техович Эва Агрессивность и конфликтность несовершеннолетних правонарушителей как объект педагогического изучения и воздействия (по материалам ПНР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Квятковска Техович Эва; Научн.-исслед. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 24л.
133755
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод в карстовых районах Европейской части СССР / А.А. Колодяжная; Госстрой СССР; Производственний и науч.-иссл. институт по инженерным изысканиям в строительстве. – Москва : Наука, 1970. – 151с. – Бібліогр.:с.74-76
133756
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод и их участие в формировании карбонатного карста на территории Европейской части СССР, Урала и Кавказа : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Колодяжная А.А.; МГУ. Кафедра гидрогеологии. – М., 1972. – 77л. – Бібліогр.:с.74-76
133757
  Налчаджян А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-00269-7
133758
  Шахназаров Г.Х. Агрессивные блоки - угроза миру / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1957. – 88 с.
133759
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе = Секреты успеха. – Самара : Самарский дом печати, 1992
133760
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе : секрет успеха (Американскиий опыт для российских условий). – Москва, 1992. – 279 с.
133761
  Баскаков В.Е. Агрессивный экран Запада / В.Е. Баскаков. – М., 1986. – 61с.
133762
  Донской Д. Агрессия-вне закона / Д. Донской. – М., 1976. – 136с.
133763
  Багинян К.А. Агрессия - тягчайшее международное преступление / К.А. Багинян. – Москва, 1955. – 128с.
133764
  Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 336с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
133765
  Бэрон Р. Агрессия : учеб. пособие для студ. и аспирантов психологических ф-тов, а также слушателей курсов психологических дисциплин на гуманитарных ф-тах вузов РФ / Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон; [перев. с англ.: С. Меленевская и др.]. – 2-е международное изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
133766
   Агрессия без выстрелов : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 128 с.
133767
  Викторов Я. Агрессия в Центральной Европе. / Я. Викторов. – Москва, 1938. – 31с.
133768
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – М., 1968. – 640с.
133769
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1972. – 767с.
133770
  Полибза Е. Агрессия и насилие в СМИ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 91-96. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
133771
  Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-76. – ISSN 0132-1625
133772
  Блищенко И.П. Агрессия Израиля и международное право / И.П. Блищенко, В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1970. – 80с.
133773
  Ху Шэн Агрессия империалистических держав в Китае / Ху Шэн. – М, 1951. – 304с.
133774
  Лейт А. Агрессия империалистических держав в Латвии (1917-1920 гг.) / А. Лейт. – Рига, 1952. – 124с.
133775
  Граужинис С.К. Агрессия империалистов в США и западноевропейских государствах в Латвии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Граужинис С. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1953. – 10л.
133776
  Волчков А.Ф. Агрессия как международное преступление (по материалам Нюренбергского процесса) : Автореф... канд. юрид.наук: / Волчков А.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – Москва, 1950. – 31 л.
133777
  Устиноа А. Агрессия как характеристика общества // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Ведущий специалист в области исследования пситхологии агрессии и девиантного поведения С.Н. Ениколопов - о причинах возникновения агрессии в социуме и о способах борьбы с ней. Подготовил материал А.Устинов.
133778
  Мараш Я.Н. Агрессия католицизма и Ватикана в Литве и Белоруссии во второй половние XVI -- нач. XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мараш Я.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра ист. СССР. – Минск, 1954. – 20л.
133779
  Пономарев А.М. Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761 - 1762 годах // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
133780
  Феофанов О.А. Агрессия лжи / О.А. Феофанов. – М, 1987. – 318с.
133781
  Уткин Э.А. Агрессия монополий : (экспорт капитала - орудие ограбления и закабаления) / Э.А. Уткин. – Москва : Знание, 1968. – 47 с.
133782
  Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии: 10 лет спустя // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 22-26. – ISSN 0321-0626
133783
   Агрессия Пекина против Вьетнама : сокращенный перевод с вьетнамского. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – (Маоизм - угроза человечеству)
133784
  Большаков В.В. Агрессия против разума / В.В. Большаков. – М, 1984. – 256с.
133785
  Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1988. – 271с.
133786
  Гельфанд М.А. Агрессия США в западном полушарии / М.А. Гельфанд. – Москва, 1947. – 30с.
133787
  Мазаев А.Г. Агрессия США в Индокитае / А.Г. Мазаев, И.М. Щедров. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Международная)
133788
  Бицадзе А.А. Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная пресса / А.А. Бицадзе. – М., 1988. – 133с.
133789
  Кожевников Ф.И. Агрессия США во Вьетнаме и международное право / Ф.И. Кожевников, В.И. Менжинский. – М., 1967. – 48с.
133790
  Потокова Н.В. Агрессия США против Мексики 1846-1848. / Н.В. Потокова. – М., 1962. – 140с.
133791
  Фомин Василий Тимофеевич Агрессия фашистской Германии в Европе (1933-1939 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фомин Василий Тимофеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
133792
  Дашичев В.И. Агрессия фашистской Германии против Франции (1939-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашичев В.И.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 15л.
133793
  Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1991. – 152с.
133794
   Агрессоров к позорному столбу! Правда о провокационном вторжении американского самолета в воздушное пространство СССР : сборник официальных материалов из сооветской и иностранной печати с 5 по 16 мая 1960 г. – Москва : Союз журналистов СССР, 1960. – 191 с., илл. : илл.
133795
  Жуков Борис Агрессоры из микромира : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 120-125 : Фото
133796
  Лурье Екатерина Агригент: рай строителей и пьяниц : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 36-41 : Фото
133797
  Щеголев В.Н. Агрикультурные приемы борьбы с вредителями зерновых хлебов на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1930. – 43с.
133798
  Майков В.И. Агриопа : трагедия Василья Майкова. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с. – Конволют. Перепл. 7 изд. произведений В.И. Майкова


  Содержание конволюта: Агриопа : трагедия Василья Майкова.- 2-е изд. (1787); Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова (1775); Меропа : Трагедия господина Волтера / Переложена в стихи из русской прозы Васильем Майковым (1775); Торжествующий ...
133799
  Вержбицкий К.В. Агриппина Старшая: женщина в политической жизни императорского Рима // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 174-179. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
133800
   Агриппина Яковлевна Ваганова : статьи, воспоминания, материалы. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 344 с.
133801
  Кремшевская Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова / Г.Д. Кремшевская. – Л., 1981. – 137с.
133802
  Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1989. – 221с. – (Жизнь в искусстве). – ISBN 5-210-00023-0
133803
   Агро-2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 12. – ISSN 1810-3944
133804
  Короденко М. Агро - 2012 підготовки вирішує все // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  МОМС України ініціювало проведення Всеукраїнської наради керівників професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю.
133805
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2000
133806
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2001
133807
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2001
133808
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2001
133809
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2001
133810
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2001
133811
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2001
133812
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2001
133813
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2001
133814
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
133815
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
133816
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
133817
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
133818
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
133819
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
133820
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
133821
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
133822
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
133823
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
133824
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
133825
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
133826
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
133827
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
133828
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
133829
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
133830
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
133831
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
133832
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
133833
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
133834
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
133835
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
133836
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
133837
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
133838
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
133839
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
133840
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
133841
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
133842
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
133843
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
133844
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
133845
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
133846
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
133847
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
133848
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
133849
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
133850
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 6. – 2010
133851
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 7. – 2010
133852
   Агро плюс промышленный. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
133853
  Хренникова Г.А. Агробиологическая характеристика сортов канатника в условиях средней полосы Союза : Автореф... канд. с.-х.наук: / Хренникова Г.А.; Всесоюз. н.-и. ин-т лубяных культур. – Глухов, 1952. – 14 с.
133854
  Фиников М.А. Агробиологические основы авиационно-химических работ / М.А. Фиников. – Л, 1961. – 72с.
133855
  Нечипорчук И.Д. Агробиологические основы возделывания хмеля / И.Д. Нечипорчук. – Львов, 1955. – 191с.
133856
  Масловский А.Д. Агробиологические основы и методы определения устойчивости злаков к головне : Автореф... канд. биол.наук: / Масловский А.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 15 c.
133857
  Лукашевич А.И. Агробиологические основы мероприятий по борьбе с аскохитозом нута. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукашевич А.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького, 1959. – 16л.
133858
  Протасов Н.И. Агробиологические основы применения фунгицидов в интенсивном земледелии : Учеб. пособие для слушателей ФПК / Н.И. Протасов. – Минск : Ураджай, 1992. – 184 с.
133859
  Фролов А.И. Агробиологические особенности и селекция поздних сортов винограда в Узбекистане : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фролов А.И. ; Самарк. гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 1965. – 21 с.
133860
  Тетюрев В.А. Агробиологический практикум на учебно-опытном участке / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1956. – 247с.
133861
  Бойко Ф.Е. Агробиологическое изучение гибридов озимой ржи : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Ф. Е.; УНИИ растиенивод. селекц. и генет. им. Юрьева. – Х., 1965. – 25л.
133862
  Аманов М.В. Агробиологическое изучение и подбор местных сортов винограда Мегринского района Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 537 / Аманов М.В. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 28 с.
133863
  Меликов М.Э. Агробиологическое изучение различных сортов риса в условиях Ленкоранского района. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меликов М.Э.; АН АзССР.Ин-т ботаники. – Баку, 1967. – 24л.
133864
  Иванцова Мария Афанасьевна Агробиологическое изучение сортового разнообразия зернового и сахарного сорго в условиях юга Туркмении : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванцова Мария Афанасьевна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 20л.
133865
  Григорьев В.И. Агробиологическое обоснование агротехники высоких урожаев суданской травы в чистых и смешанных посевах в условиях Харьковской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьев В.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 24л.
133866
  Григоров А.Н. Агробиологическое обоснование использования молибдена с целью повышения устойчивости гороха к вредителям : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Григоров А.Н.; Всесоюз. научно-исслед. ин-т кормов. – М., 1970. – 18л.
133867
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – 3-е, доп. изд. – Москва : ОГИЗ; Сельхозгиз, 1948. – 464с.
133868
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – Изд. пятое, стереотип. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 688с.
133869
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1943. – 352с.
133870
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1952. – 783с.
133871
  Журавель Б.Н. Агробиохимическая и ботаническая характристика местных сортов проса БССР и их селекционное улучшение : автореф. ... канд. с. х. наук / Журавель Б.Н. ; АН БССР, Ин-т социал. с. х. – Минск, 1951. – 16 с.
133872
  Тертишний О.С. Агробіологічне обгрунтування захисту яблуні, сливи та чорної смородини від шкідників в умовах східного лісостепу України : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.22 / Тертишний О. С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1996. – 23л.
133873
  Ковтунюк Зоя Іванівна Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподар. наук:06.01.06 / Ковтунюк З.І.; Нац. аграрн. універ. – Київ, 2001. – 18 с.
133874
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (128). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
133875
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 1 (131). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
133876
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (135). – 2017. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
133877
  Лисенко Т.Д. Агробіологія. / Т.Д. Лисенко. – К., 1945. – 496с.
133878
   Агробіорізноманіття України : теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа, Ю.В. та ін. Апєтова; Созінов О.О. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український центр менеджменту землі та ресурсів ; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; [ під ред. : О.О. Созінова та ін. ]. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-8939-01-8
Кн. 2. – 2005. – 592 с.
133879
   Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа; О.О.Созінов, В.І.Придатко, О.Г.Тараріко, Ю.М.Штепа; НАН УКраїни; Рада по вивченню продукт. сил Укрю; Укр. центр менедж. землі та ресурсів. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-95-1
Кн.1. – 2005. – 384с.
133880
   Агровказівки по вирощуванню зернобобових культур на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
133881
   Агровказівки по вирощуванню насіння та стебел південних конопель у колгоспах південних областей УРСР.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 8 с.
133882
   Агровказівки по культурі бавовника на 1939 рік : Агровказівки по культурі бавовника, обговорені та прийняті на республіканській нараді агрономів, наукових працівників та стахановців бавовництва. – Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури УРСР, 1939. – 40 с.
133883
   Агровказівки по культурі картоплі. – К., 1963. – 28с.
133884
   Агровказівки по культурі картоплі в степу УРСР на 1939 рік : затверджені заступником народного комісара земельних справ УРСР тов. Луценком. – Київ ; Харків : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1939. – 44 с.
133885
   Агровказівки по культурі коріандру на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
133886
   Агровказівки по культурі кукурудзи, чумизи та проса на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 40 с.
133887
   Агровказівки по культурі однорічних трав. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 24 с.
133888
   Агровказівки по культурі однорічних трав та кормових коренеплодів на 1939 рік : затверджені заст. наркома земельних справ УРСР тов. Луценко 3 (1 1939 р.). – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 52 с.
133889
   Агровказівки по культурі перечної м"яти. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 16 с.
133890
   Агровказівки по культурі та первинній переробці конопель на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 36 с.
133891
   Агровказівки по культурі хмелю на 1939 рік : Складені і опрацьовані ... обговорені на республ. нараді з участю агрономів земельної системи стахановців хмелярства і представників науково-дослідних установ 14-15 литопаду 1938 р. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 35с.
133892
   Агровказівки по культурі цукрових буряків. – Київ ; Харків : Держсілгоспвидав, 1951. – 88 с.
133893
   Агровказівки по овочівництву. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 120 с.
133894
   Агровказівки по олійних культурах для когоспів УРСР на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 68 с.
133895
   Агровказівки по плодових розсадниках, садівництву та ягідництву на 1939-1940 рр.. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 152 с.
133896
  Науменко Ф.І. Агровказівки по розведенню грибів-шампіньйонів / Ф.І. Науменко. – Київ, 1945. – 14с.
133897
  Галина Л. Агрогара / Л. Галина. – София, 1965. – 120с.
133898
  Гавва Д.В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України : монографія / Д.В. Гавва ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, Каф. грунтознавства. – Харків : Майдан, 2016. – 215, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-216. – ISBN 978-966-372-528-4
133899
  Найдьонова О.Є. Агрогенна трансформація чорнозему звичайного за довготривалого зрошення мінералізованими водами / О.Є. Найдьонова, Л.І. Воротинцева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
133900
  Носко Б.С. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных / Б.С. Носко, Е.Ю. Гладких, В.И. Бабынин // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 105-112 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
133901
  Сухорада А.В. Агрогеофізика - ідеологія, концептуальна основа, стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Викладено головні методологічні засади нової галузі прикладної геофізики - агрогеофізики. Визначено стан агрогеофізичних досліджень на ініціальному стані їх розвитку, присвяченому геофізичному переозброєнню грунтознавства.
133902
  Башкин В.Н. Агрогеохимия азота / В.Н. Башкин; Ковда В.А. – Пущино, 1987. – 270с.
133903
  Гридасов В.Ф. Агрогидрологические свойства осушаемых земель / В.Ф. Гридасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 176 с.
133904
  Карбышев А.Д. Агрогидрологические свойства почв Казахской ССР / А.Д. Карбышев. – Алма-Ата, 1964. – 391с.
133905
  Черникова М.И. Агрогидрологические свойства почв юго-восточной части Западной Сибири : справочник / М.И. Черникова, Л.Н. Кузьмина ; под ред. С.Я. Пахневича и Ю.К. Аксютина ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР, Зап.-Сиб. упр. гидрометеорол. службы, Новосиб. гидрометеорол. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 266 с. : граф. – Библиогр.: с. 263
133906
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 162с. – ISBN 5-7707-7579-3
133907
   Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Київ : [ДНСГБ УААН]. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 18). – ISBN 966-669-195-7
Ч. 1 : (1930-1935 рр.). – 2007. – 200 с.
133908
  Ковачев Димитър Агроекологични ресурси за повишаване нп долбивите от културните растения / Ковачев Димитър. – София : Земиздат, 1977. – 314с.
133909
   Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дерново-слабопідзолотистому грунті : монографія / М.Й. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-182. – ISBN 978-966-327-367-9
133910
  Палапа Надія Василівна Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Палапа Н.В.; Ін-тут агроекології та біотехнології укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
133911
  Заплатинський Василь Миронович Агроекологічна кфективність валів-терас та продуктивність озимої пшениці на сірих лісових кродованих грунтах : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.1 / Заплатинський Василь Миронович; Ін-тут землеробства Укр. Акад. аграрних наук. – Чабани, 1995. – 24 с.
133912
  Ляшенко Г.В. Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова, В.О. Ляшенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 110-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується стан проблеми моделювання формування якості врожаю сільськогосподарських культур з врахуванням агроекологічних умов. Виконується характеристика показників якості врожаю винограду. Обґрунтовується структура і параметри агроекологічної ...
133913
  Телегуз О.В. Агроекологічна оцінка грунтів : монографія / О.В. Телегуз, М.Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 257, [1] с., [9] арк. фотоіл. : табл., іл. – Сер. засн. 1998 р. – Бібліогр.: с. 171-188. – (Серія "Грунти України"). – ISBN 978-617-10-0060-5
133914
  Макаренко Наталія Анатоліївна Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Макаренко Н.А.; Ін-тут агроекології та біотехнол. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
133915
  Харитонов М.М. Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища / М.М. Харитонов, І.П. Чабан // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2310-046X
133916
   Агроекологічне випробування сортів озимої пшениці в умовах Українського Полісся / Н.Б. Светлова, Л.М. Бацманова, Н.А. Сенчугова, В.І. Макаренко, С.М. Каленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Наведено результати дослідження фізіолгічних, вірусологічних та продуктивних параметрів сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) різного екологічного походження при вирощуванні їх в агрокліматичних умовах Українського Полісся. Проаналізовано сорти ...
133917
  Бахмат Микола Іванович Агроекологічне і теоретичне обгрунтування інтенсифікації зеленого конвейєра в умовх південно-західної частини лісостепу України : Автореф... д-ра с.=г.наук: 06.01.12 / Бахмат Микола Іванович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 48с.
133918
  Бреус Д.С. Агроекологічне обгрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Бреус Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
133919
  Гаврюшенко О.О. Агроекологічне обгрунтування динаміки едафічних характеристик рекультивованих земель при їх сільськогосподарському освоєнні в Нікопольському марганцеворудному басейні : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврюшенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
133920
  Савенко В.В. Агроекологічне обгрунтування основних прийомів вирощування козлятника східного в захіному лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.09 / Савенко В. В.; Подільск. держ. аграрн. техн. – Кам"янець Подільський, 1997. – 23л.
133921
  Тимощук Тетяна Миколаївна Агроекологічне обгрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Тимощук Т.М.; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
133922
  Остапчук Л.В. Агроекологічне обгрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
133923
  Власов В"ячеслав Всеволодович Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у північному Причорномор"ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Власов В.В.; УААН. Ін-тут агроекології та біотехнології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
133924
  Кохан С.С. Агроекологічне обгрунтування та агрохімічне забезпечення використання добрив під озиму пшеницю в умовах північного лісостепу України : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.04 / Кохан С.С.; Мін-во сільгос-ва і продовольства України, Укр. держ. аграрний уні-тет. – К., 1994. – 20л.
133925
  Ляшенко Г.В. Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп, В.О. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 96-103. – ISSN 2306-5680
133926
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
133927
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
133928
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
133929
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
133930
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
133931
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
133932
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
133933
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
133934
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
133935
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
133936
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
133937
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
червень. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
133938
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
133939
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
133940
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
133941
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 4. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
133942
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
133943
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
133944
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
133945
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
133946
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
133947
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
133948
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2011. – мова рез. англ. та рос.
133949
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
133950
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
133951
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
133952
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
133953
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133954
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133955
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133956
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133957
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2013. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133958
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2013. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133959
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133960
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог.центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133961
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133962
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133963
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133964
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133965
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133966
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133967
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133968
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133969
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133970
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133971
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133972
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133973
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133974
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133975
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133976
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133977
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133978
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
133979
   Агроекологічний стан грунтів Володимир-Волинського району Волинської області / Л.Д. Гулай, П.Й. Зінчук, Н.О. Ясенчук, Т.М. Бідзюра // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
133980
  Надточий П.П. Агроекологічний стан грунтів лісостепу України, вдсконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів. : Автореф. дис. ... д-ра с-г. наук : 06.01.03 / Надточий П.П. ; Ін-т грунтознавства та агрохімії. – Харків, 1999. – 35 c.
133981
  Полянський С. Агроекологічний стан грунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип"ять // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
133982
  Ніколаєнко Ірина Володимирівна Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук:03.00.16 / Ніколаєнко І.В.; Ін-тут та біотехн. укр. академ. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 15 с.
133983
  Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
133984
   Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва / О.В. Устименко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко, М.П. Колосович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
133985
  Кірілєско О.Л. Агроекологічні основи вирощування кормових культур в проміжних посівах в західному лісостепу України : Автореф... д-ра сільгосп.наук: 06.01.12 / Кірілєско О.Л.; Национ. аграрн. уні-тет. – К., 1994. – 50л.
133986
  Рижук Сергій Миколайович Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Рижук С.М.; Ін-тут агроекології та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 43с. – Бібліогр.: 39 назв
133987
  Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – Київ : Аграрна наука, 2006. – 424с. – ISBN 966-540-068-6
133988
  Носкова О.Ю. Агроекологічні особливості вирощування люцерни в умовах степової зони // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
133989
   Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological systems of the fruit and small fruit crops integrated protection from pests and diseases : рекомендації / Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: І.В. Шевчук, Ф.С. Каленич, І.М. Маковкін ; за ред. І.В. Шевчука]. – Київ : Інститут садівництва НААНУ, 2016. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-2613-10-0
133990
  Данкевич Є.М. Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: с.50. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
133991
  Молдован Л. Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства. Проанализирован опыт развития форм хозяйствования развитых стран. Предложены пути развития отечественного сельского ...
133992
  Мунгуй Агроекологія як стійка система довкілля / Мунгуй, ІІ Наполеон // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
133993
  Артеменко С.Ф. Агроекономічне обгрунтування виробництва кукурудзи та сої сівозмінах короткої ротації / С.Ф. Артеменко, В.С. Рибка, О.В. Ковтун // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
133994
  Бойко Л.О. Агроекономічне обгрунтування та технологічне забезпечення основніх прийомів вирощування суданської трави на насіння в умовах південного степу України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.09 / Бойко Л. О.; Херсон. держ. с.г. ін-т. – Херсон, 1998. – 16л.
133995
  Саблук П.Т. Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
133996
  Іванько І.П. Агроелектроенергія в природі (теорія і моніторинг) / І.П. Іванько, С.І. Шмат. – Кіровоград : КІСМ, 1996. – 68с.
133997
  Дутка Степан Миколайович Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
133998
  Дутка С.М. Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
133999
  Смаглій О.Ф. Агроєкологічні і технологічні основи ефективного використання осушенних мінеральних грунтів полісся України. : Автореф... Доктора с-г.наук: 06.00.01 / Смаглій О.Ф.; Укр.аканд.аграрн.наук. – К, 1995. – 48л.
134000
  Хлебович В.В. Агрозоология / В.В. Хлебович. – М., 1991. – 171с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,