Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
133001
  Микеладзе Т.К. "Анабасис" Ксенофонта и его сведения о картвельских племенах : Автореф... канд. ист.наук: / Микеладзе Т.К.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 24л.
133002
  Боровой Я. "Анаконды" в горах не выживают // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.23. – ISSN 0137-0723


  Афганистан. Война с талибами
133003
   "Анализ концепции социально-экономического развития стран "третьего мира". Междунар. конф. (г. Киев, 6-10 сент. 1976 г.) : Тезисы выступлений. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 238 с.
133004
  Ключко С.В. Амідоалкілювання гідрокси - та меркаптопіримідинів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.10 / Ключко С.В.; НАН України. – К., 1995. – 20л.
133005
  Погоріла З.О. Амінокислотний склад насінин Glycine max L. з різним ступенем її уражуваності вірусом жовтої мозаїки квасолі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Методом іонообмінної хроматографії визначено вміст амінокислот, встановлено міжсортову різницю в накопиченні незамінних амінокислот у насінинах рослин сої з різним ступенем уражуваності вірусом жовтої мозаїки квасолі. Найбільш ВЖМК-уражуваний сорт сої ...
133006
   Амінокислотний склад слини хворих на цукровий діабет II типу / В.Л. Дяченко, С.П. Весельський, Є.М. Решетнік, М.Ю. Макарчук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42
133007
  Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : дис. ... канд. хімічних наук : спец. 02.00.10 - біоорганічна хімія / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 188 - 207
133008
  Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
133009
  Іскра Р. Амінотрансферазна та дегідрогеназна активність і вміст гормонів в організмі щурів за дії сполук хрому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив хром хлориду в кількості 200 мкг Cr/л води та хром цитрату, в кількості 50 мкг Cr/л, на активність амінотрансфераз, дегідрогеназ і вміст гормонів в організмі щурів. У крові щурів за дії сполук хрому встановлено зростання концентрації ...
133010
   Амірханов Володимир Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 4-5
133011
  Бестужев-Марлинский Аммалат-Бек / Бестужев-Марлинский. – Махачкала, 1968. – 261с.
133012
  Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-Бек : кавказская быль / А.А. Бестужев-Марлинский. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1981. – 245 с. : ил.
133013
   Аммар Абд Гапар: Хочемо в одному турі поєднати Малайзію і Таїланд : ділова розмова // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 76 : Фото
133014
  Глазунова А.Е. Аммониты апта и альба Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака / А.Е. Глазунова. – М, 1953. – 156с.
133015
  Крымгольц Г.Я. Аммониты нижне- и среднеюрских отложений Северного Кавказа / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1961. – 167с.
133016
  Друщиц В.В. Аммониты под электронным микроскопом : (внутреннее строение раковины и систематика мезозойских филлоцератид, литоцератид и 6 семейств раннемеловых аммонитид) / В.В. Друщиц, Л.А. Догужаева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Московский университет, 1981. – 238с.
133017
  Станкевич Е.С. Аммониты юрских песчано-глинистых отложений Северо-Западного Кавказа / Е.С. Станкевич; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 99с.
133018
  Ермакова С.П. Аммоноидеи и биостратиграфия нижнего триаса Верхоянского хребта / С.П. Ермакова; Отв. ред. Возин В.Ф. – Москва : Наука, 1981. – 139с.
133019
  Химшиашвили Н.Г. Аммоноидеи титона и берриаса Кавказа / Н.Г. Химшиашвили; Институт Палеобиологии АН ГССР; Ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси, 1976. – 180с.
133020
  Собчак Б. Амнестія до Х роковин Жовтневої революції. / Б. Собчак. – Х., 1930. – 55с.
133021
   Амнистии Украины (проблемные вопросы и практика применения). – Харків : Ксилон, 2000. – 73с.
133022
   Амнистия и помилование в СССР. – М., 1959. – 364с.
133023
   Амнистия и помилование в СССР. – М., 1959. – 364с.
133024
  Березовський А.А. Амністія : соціально-правові та кримінологічні проблеми / А.А. Березовський ; МОНУ ; Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-419-075-3
133025
  Маляренко В.Т. Амністія та помилування в Україні : навч. посібник / В.Т. Маляренко, А.А. Музика. – Київ : Атіка, 2007. – 700 с. – ISBN 978-966-326-229-1
133026
  Селіванов А.О. Амністія та помилування в Україні: становлення і розвиток // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 35-47
133027
  Ніколаєнко Т. Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 68-71
133028
  Малишев В. Амністія як елемент правової політики України у сфері протидії злочинності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 28-31
133029
  Матуковський М.Є. Амністія. Комедія на 2 ч., 8 карт. / М.Є. Матуковський. – К., 1972. – 91с.
133030
  Кулеба Д.І. Амністоване козацтво: практика звільнення українських козаків від відповідальності за воєнні злочини // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 14-17. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  В статі розглядаються особливості застосування у другій половині XVIІ століття амністії до українських козаків з боку Речі Посполитої, що звільняло їх від несення відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час численних збройних конфліктів. У той ...
133031
  Мавр Я. Амок : роман / Я. Мавр. – Харків ; Одеса, 1932. – 264 с.
133032
  Мавр Я. Амок : роман / Я. Мавр. – Ленинград : Детская литература, 1964. – 287 с.
133033
  Бен Барка Сухейль Амок! / Бен Барка Сухейль. – М., 1986. – 77с.
133034
  Павлова О.И. Амон фиванский: ранняя история культа (V-XVII династии) / О.И. Павлова. – Москва : Наука, 1985. – 176 с.
133035
  Кушніренко В.С. Амонізований жом, як корм для молочної худоби / В.С. Кушніренко. – К.-Х., 1936. – 36с.
133036
  Киселевич Л.С. Амоніти зони Stoliczkaia dispar верхньоальбських відкладах Гірського Криму (межиріччя Бельбек-Кача) : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27 : . – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Наводяться нові результати геологічного дослідження верхньої зони верхньоальбських відкладів на базі фауни амонітів. Уперше у відкладах зони знайдено турилітіди, уточнено вертикальний діапазон поширення Rossalites albini.
133037
  Маслова Г.Л. Амоніяк і салітра в угноєнні та грунті / Г.Л. Маслова; Київська крайова с.-г. дослідна станція;Відділи агрохімії та рільництва. – Київ
Вип№47. – 1930. – 34с.
133038
  Апулей Л. Амор и Псіхе : Метольогічне оповіданє / Апулєй Мадавpський ; З латинської мови пеpеклав Іван Фpанко. – Львів : Hаклад "Унївеpзальної б-ки". Загальна Дpук., 1909. – IХ, 54 с. : іл. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів / Склав М.О. Моpоз. - К., 1966 Прим. № 93967 дефектний, бет обкладанки. – (Унівеpзальна бібліотека ; Вип. 5)
133039
  Васильев Б.В. Аморалізм без маски / Б.В. Васильев. – Київ, 1965. – 52с.
133040
  Бондаренко Б. Аморальність моралі. Роздуми про посмертне послання Віктора Астаф"єва // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 163-168. – ISSN 0208-0710
133041
  Гацос Н. Аморгос / Нікос Гацос. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1995. – 35 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-48-4
133042
  Самойлов В.П. Амортизаторы. / В.П. Самойлов. – Х, 1967. – 164с.
133043
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика / З.Н. Борисенко. – К., 1993. – 135с.
133044
  Куницына С.Ю. Амортизационные отчисления как инструмент высвобождения капитала предприятия // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 30-37. – ISSN 1993-3541
133045
  Хорунжий Л.А. Амортизационный фонд / Л.А. Хорунжий. – М, 1971. – 248с.
133046
  Сенчагов В.К. Амортизационный фонд в условиях интенсификации призводства / В.К. Сенчагов. – М., 1975. – 191с.
133047
  Вихляев А.В. Амортизационный фонд и его использование в сфере материального производства : Автореф... канд. экон.наук: / Вихляев А.В.; Моск. гос .ун-т. – Москва, 1963. – 22л.
133048
  Вихляев А.В. Амортизационный фонд и накопление / А.В. Вихляев. – Львов, 1970. – 151с.
133049
  Хромов П.А. Амортизация в промышленности СССР / П.А. Хромов. – М, 1939. – 103с.
133050
  Хромов П.А. Амортизация в промышленности СССР / П.А. Хромов. – М, 1939. – 103с.
133051
   Амортизация в промышленности СССР. – М., 1956. – 239с.
133052
   Амортизация в промышленности СССР. – М., 1956. – 239с.
133053
  Петров Н.Н. Амортизация зданий и сооружений : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петров Н.Н.;, 1952. – 20л.
133054
  Федорова А.В. Амортизация и влияние инфляции на оценку интеллектуального продукта // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.111-116. – ISSN 1680-2721
133055
  Кереши И. Амортизация и ее роль в усолвиях новой системы экономического руководства. (На примере ВНР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кереши И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1970. – 20л.
133056
   Амортизация и оптимальные сроки службы техники = Depreciation and optimum working time of equipment : монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, С.П. Ярошенко, С.В. Леонов, И.Д. Скляр, Н.В. Костель; Козьменко С.Н. [ и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 223 с. – ISBN 966-96545-1-3
133057
  Кантор Л.М. Амортизация и ремонт в промышленности СССР. / Л.М. Кантор. – 2-е изд., доп. – М., 1941. – 96с.
133058
  Кантор Л.М. Амортизация и ремонт в промышленности СССР. / Л.М. Кантор. – М., 1949. – 104с.
133059
  Додонов А.А. Амортизация и ремонт основных средств в промышленности СССР / А.А. Додонов. – М., 1960. – 208с.
133060
  Кваша Я.Б. Амортизация и сроки службы основных фондов. / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 228с.
133061
  Солодов А. Амортизация как инструмент социально-экономической политики государства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 2/3. – С. 129-138. – ISSN 0207-3676
133062
  Куклина И.Н. Амортизация основного капитала в промышленности США. / И.Н. Куклина. – М, 1967. – 168с.
133063
  Бунич П.Г. Амортизация основных фондов в промышленности / П.Г. Бунич. – М., 1957. – 156с.
133064
  Певзнер С.Л. Амортизация основных фондов в СССР. : Автореф... Доктора экон.наук: / Певзнер С.Л.; М-во торговли РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени ин-т нар.хоз. – М, 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
133065
  Маркова А.Н. Амортизация основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Маркова А.Н.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 14л.
133066
  Газанчиян В.И. Амортизация основных фондов социалистической промышленнсоти : Автореф... канд. экон.наук: / Газанчиян В.И.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1956. – 22л.
133067
  Суровцев Ю.А. Амортизация радиоэлектронной аппаратуры / Ю.А. Суровцев. – Москва : Советское радио, 1974. – 175с.
133068
  Бабаев Амортизация, демпфирование и стабилизация бортовых оптических приборов / Бабаев, , А. Аркадий. – Л, 1984. – 232с.
133069
  Соколова О. Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 187-195
133070
  Коваленко М.М. Амортизаційна політика в системі обліку основних засобів підприємств агропромислового комплексу / М.М. Коваленко, О.М. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 70-75
133071
  Огійчук М. Амортизаційна політика в сільському господарстві / М. Огійчук, В. Коваленко, Л. Кучеренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
133072
  Лук"янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 46-50 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
133073
  Помилуйко Є. Амортизаційна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 157-160. – ISSN 1993-0259
133074
  Бобух І. Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 64-74 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
133075
  Пашнюк Л. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 167-169
133076
  Ткаченко Л. Амортизаційна політика держави як складова стратегії економічних перетворень: З досвіду США /Облікові аспекти/ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 36-28. – ISSN 1810-3944
133077
  Кузьмін О.Є. Амортизаційна політика підприємств : фінанси підприємств / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 20-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
133078
  Зябченкова Г.В. Амортизаційна політика підприємств // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 99-104
133079
  Гирба Б.В. Амортизаційна політика підприємства та особливості її нормативно-правового регулювання в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 96-97
133080
  Погоріла І.І. Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних фондів півдприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 17-19.
133081
  Мандибура В.О. Амортизаційна політика та її вплив на економічний розвиток України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 19-26


  В статті аналізується сучасний стан зношеності основного виробничого капіталу національного господарства України, що відбувся протягом періоду ринкового реформування і передусім зумовлений неефективною амортизаційною політикою яка не сприяла ...
133082
  Городянська Л.В. Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 112-121
133083
  Масленніков О.Ю. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів в Україні / О.Ю. Масленніков, М.Й. Ділай // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 114-115. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
133084
  Парнюк В.О. Амортизаційна політика як засіб стимулювання попиту на продукцію машинобудування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 81-87.
133085
  Хотомлянський О. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів / О. Хотомлянський, В. Колосок // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
133086
  Ошмарін Я.В. Амортизаційний фонд: необхідність формування та відображення в обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 84-91. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
133087
  Чухно А.А. Амортизаційні відрахування і фонд розвитку виробництва // Екон. Рад. України, 1969
133088
  Дорошенко Т.В. Амортизаційні відрахування як джерело фінансування капітальних вкладень підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається роль амортизації як джерела капітальних вкладень підприємств, дається аналіз ефективності державної амортизаційної політики в Україні та наводяться пропозиції щодо її підвищення.
133089
  Юрківський О.Й. Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
133090
  Клоченок Л.В. Амортизаційні пільги у збереженні власного капіталу торговельних підприємств // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 183-187
133091
  Полонський В.Г. Амортизація людського капіталу : економіка та управління підприємствами / В.Г. Полонський, О.І. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 151-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
133092
  Колос Т.П. Амортизація людського капіталу: дискусійні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 38-43
133093
  Бутинець Ф.Ф. Амортизація майна: погляд в минуле // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 7-11. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
133094
  Майдуда Г.С. Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах Податкового кодексу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
133095
  Юшко С.В. Амортизація основних засобів у контексті податкового кодексу України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 63-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
133096
  Боднарюк В. Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації подвтку на прибуток // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 44-47. – ISSN 1993-0259
133097
  Лесняк В.О. Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 321-328
133098
  Юшко С.В. Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-88. – Бібліогр.: с. 81-82, 86, 88


  Визначено роль амортизаційних відрахувань як джерела інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання, досліджено механізм нарахування амортизації згідно з вимогами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Визначено недоліки ...
133099
  Короткевич О.В. Амортизація у вимірах податкового обліку та при формуванні фінансових результатів роботи підприємств / О.В. Короткевич, Н.М. Троц // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 173-178
133100
  Загорська Т. Амортизація як економічне явище // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 177-185. – (Економічні науки ; Вип. 4)
133101
  Болховітінова О.Ю. Амортизація як елемент розрахунку зведеного балансу фінансових ресурсів (методологія прогнозоних обчислень) // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
133102
  Глушко О.В. Амортизація, як джерело фінансування відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва: обліково-аналітичний аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 28-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
133103
  Хомин П.Я. Амортизація: економічний зміст та методика відображення / П.Я. Хомин, І.М. Пиріг // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 22-30.
133104
  Стефанюк О.Д. Амортизація: понятия, методы, начисление // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 34-36. – ISSN 1728-6220
133105
  Довгопол Н. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-13
133106
  Ошмарін Я.В. Амортизація: проблеми визначення в економічній літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 181-185. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
133107
  Лісняк В.В. Аморфізація розплавів: асоціативний підхід, термодинаміка та характер міжатомної взаємодії / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Аналіз особливостей процесів аморфізації в деяких складнооксидних та хлоридних системах уперше проведено з використанням асоціативного підходу. Запропоновано критерії для оцінки ступеня здатності до аморфізації в розплавах.
133108
  Дойніков Л.І. Аморфні напівпровідники: від ідеї до виробництва / Л.І. Дойніков, В.Т. Маслюк. – К., 1984. – 47с.
133109
  Кобеко П.П. Аморфные вещества: физико-химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел / П.П. Кобеко. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 432с.
133110
   Аморфные и поликристаллические полупроводники / В. Хейванг, У. Биркхогьц, Р. Айнцингер, Л. Ханке, К. Кемптер, А. Шнеллер. – Москва : Мир, 1987. – 160с.
133111
  Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела = Amorphe und glasartige anorganische festkorper / А. Фельц ; под ред. И.В. Тананаева, С.А. Дембовского ; пер. с нем. Г.З. Виноградовой и др. – Москва : Мир, 1986. – 558с.
133112
   Аморфные и стеклообразные полупроводники. – Калининград
2. – 1975. – 146с.
133113
   Аморфные и стеклообразные полупроводники. – Калининград, 1977. – 146с.
133114
  Осипов К.А. Аморфные и ультрадисперсные кристаллические материалы / К.А. Осипов. – М, 1972. – 76с.
133115
   Аморфные металлические материалы. – Москва, 1984. – 158 с.
133116
   Аморфные металлические сплавы. – К., 1987. – 248с.
133117
  Ланда К.А. Аморфные планарные волноводы / К.А. Ланда, Г.Т. Петровский. – Красноярск, 1987. – 194с.
133118
  Бродски М. Аморфные полупроводники : Монография / Под ред. М. Бродски. – Москва : Мир, 1982. – 419 с.
133119
   Аморфные полупроводники / [ М. Бродски, Д. Карлсон, Дж. Коннел и др. ; Под ред. М. Бродски; Пер. с англ. под ред. А.А. Андреева, В. А. Алексеева ]. – Москва : Мир, 1982. – 419 с. : илл. – Авт. указ. на об. тит. л. – Библиогр. : с.409-414. Предм. указ. с. 415-416. – (Проблемы прикладной физики)
133120
   Аморфные полупроводники и приборы на их основе. – Москва, 1986. – 375 с.
133121
   Аморфные прецизионные сплавы. – М., 1981. – 87с.
133122
   Аморфные прецизионные сплавы. – М., 1981. – 87с.
133123
   Аморфные сплавы. – М., 1984. – 160с.
133124
  Хандрих К. Аморфные ферро- и ферримагнетики. / К. Хандрих, С. Кобе. – М., 1982. – 293с.
133125
   Аморфный кремний и родственные материалы. – М., 1991. – 542с.
133126
   Аморфный кремний и родственные материалы. – Москва : Мир, 1991. – 542с.
133127
  Семенченко М. Амосов. Століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 14


  Чому абсолютно всім необхідно подивитися документальний фільм про унікальну людину і ученого, а також перечитати і переосмислити його книжки.
133128
   Ампелографическая коллекция Молдавского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия. – Кишинёв, 1961. – 32 с.
133129
   Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда. – Москва : Пищепромиздат
Т. 1. – 1963. – 582с.
133130
   Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда : В 4-х томах. – Москва : Пищевая промышленность
Т. 2. – 1965. – 572 с.
133131
  Воробьев-Обухов Алексей Ампер - часы против литров : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 72-76 : Фото
133132
  Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика. / Г.Н. Поваров. – М., 1977. – 95с.
133133
  Мухамеджанова Д. Ампериметрическое титрование ионов в двухазных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухамеджанова Д.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
133134
  Бархударьян Анахит Александровна Амперометрические методики определения некоторых компонентов технических сплавов и катализаторов : Автореф .дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Бархударьян Анахит Александровна ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина , Хим. фак-т. – Ташкент, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
133135
  Ахмедов Г. Амперометрические методы количественного определения восстановителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахмедов Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 22л.
133136
  Сонгина О.А. Амперометрическое (полярометрическое) титрование / О.А. Сонгина. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1967. – 388с.
133137
  Сонгина О.А. Амперометрическое (полярометрическое) титрование в анализе минерального сырья / О.А. Сонгина. – М., 1957. – 211с.
133138
  Федухина Г.П. Амперометрическое и индикаторное титрование некоторых электролитов в среде безводной уксусной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Федухина Г.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
133139
  Куценко Л.М. Амперометрическое и потенциометрическое определение таллия некоторыми серусодержащими органическими реагентами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Куценко Л.М. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
133140
  Исаева Б.И. Амперометрическое и фототурбидиметрическое титрование неводных растворов некоторых органических и неорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Исаева Б.И.; Москов. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
133141
  Диттрих Н.В. Амперометрическое изучение комплексных соединений N-бензоил-N-фенилгидроксиламина и его аналогов с иниобием и из использование для количественного определения. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Диттрих Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 18л.
133142
  Цоодол Ш. Амперометрическое исследование реакций образования комплексантов хрома (III), алюминия и бериллия и их колличественное определение : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Цоодол Ш. ; МГУ. – Москва, 1968. – 19 с.
133143
  Беклешова Г.Е. Амперометрическое определение некоторых переходных элементов (никеля, ваналия, хрома и марганца) в легированных сталях : Автореф... наук: / Беклешова Г.Е.; Днепропетровский ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 14л.
133144
  Сонгина О.А. Амперометрическое титрование / О.А. Сонгина, В.А. Захаров. – 3-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1979. – 304с.
133145
  Геворгян Арцвик Мехакович Амперометрическое титрование катионов комплексоном III в безводной уксусной кислоте и в ее смесях с некоторыми инертными растворителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Геворгян Арцвик Мехакович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
133146
  Сальникова К.С. Амперометрическое титрование неорганических веществ в неводных средах с применением медных электродов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сальникова К.С.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
133147
  Петухова Анна Ильична Амперометрическое титрование с применением двух ртутных индикаторных электродов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Петухова Анна Ильична; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 31л.
133148
  Пелевин В.О. Ампир V (Vампир) / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2011. – 408, [8] с. – (Новый Пелевин). – ISBN 978-5-699-40130-7
133149
  Пелевин В.О. Ампир В = Empire V : [ повесть о настоящем сверхчеловеке : роман ] / Виктор Пелевин. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 416 с. – ISBN 978-5-699-19085-0
133150
  Андрущенко Ю. Ампір. Загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 128-133. – ISSN 0130-321Х


  Ампір (імперія) - термін, що його застосовують в мистецтвознавстві до західно-європейського класицизму часів імперії Наполеона І, переважно в архітектурі, портретному живопису та декоративно-ужитковому мистецтві.
133151
  Зуев В.Вю. Амплитуда / В.Вю. Зуев. – Донецк, 1983. – 205с.
133152
  Сурков Е.Д. Амплитуда спора / Е.Д. Сурков. – Москва, 1968. – 271с.
133153
  Пыжиков А. Амплитуда экономического развития СССР (1953-1964 гг.) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.136-145. – ISSN 0042-8736
133154
  Сумский В.И. Амплитудная зависимость внутреннего трения субструктурно-упрочненного алюминия и его сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Сумский В.И. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 22 с.
133155
  Гамалий Владимир Федорович Амплитудная модуляционная внутрирезонаторная лазерная спектроскопия : Дис... д-ра физ.-мат.наук: / Гамалий Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 260л. – Бібліогр.:л.232-260
133156
  Судаков Ю.И. Амплитудная модуляция и автомодуляция транзисторных генераторов / Ю.И. Судаков. – Москва : Энергия, 1969. – 392с.
133157
  Суриал Р.С. Амплитудная модуляция СВЧ мощности в волноводном тракте с помощью ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Суриал Р.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. квантовой радиофизики. – Киев, 1965. – 34 с.
133158
  Мациевский Г.А. Амплитудно-фазовый метод снятия картин поля при помощи паразитного сигнала : Автореф... канд. техн.наук: / Мациевский Г.А.; АН БССР. Отд. физ.-тех. наук. – Минск, 1965. – 20л.
133159
  Резников Александр Евгеньевич Амплитудные вариации ОНЧ-волн в ионосфере и магнитосфере Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резников Александр Евгеньевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
133160
  Иванов В.Б. Амплитудный гамма-спектрометр для работы с полупроводниковыми детекторами в условиях высокой загрузки. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Иванов В.Б.; Моск. инж.-технич. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
133161
  Махінчук М. Амплітуда нашого часу. (Уривок із книги спогадів) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595


  Історія ф-ту журналистики КНУТШ
133162
  Олейнікова А.В. Амплітуди масштабного рівняння кривої співіснування та міжмолекулярна взаємодія в індивідуальних рідинах / А.В. Олейнікова, О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 253-260. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Для 27 індивідуальних рідин поблизу критичної точки проведений аналіз амплітуд асимптотичного члена кривої співіснування, які відповідають значенню критичного показника [бета] [приблизно дорівнює] 0.35. Доведено існування залежності В від фактора ...
133163
  Гамалій Володимир Федорович Амплітудна модуляційна внутрішньорезонаторна лазерна спектроскопія : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.03 / Гамалій Володимир Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 31л.
133164
  Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 32 назв
133165
  Шейкіна Н.В. Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л. 148-169
133166
  Кузнєцова Л. Ампліфікація інваріантного анекдоту в різновид художнього тексту малої форми // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С.127-137. – ISBN 966-7773-70-1
133167
  Рудь Ю.П. Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 та NS вірусу інфекційного панкреатичного некрозу, виділеного в Західній Україні / Ю.П. Рудь, М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 34-40. – ISBN 966-95259-9-6
133168
  Негруль А.М. Амплография с основами виноградарства. / А.М. Негруль. – М., 1979. – 396с.
133169
  Крапивин В.П. Ампула Грина : роман о песчинках Времени / Владислав Крапивин. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с. – (Русская фантастика). – ISBN 978-5-699-19823-8
133170
   Амран. – Москва-Ленинград, 1932. – 166с.
133171
  Шер-Гил Амрита Шер-Гил / Шер-Гил. – М, 1983. – 63с.
133172
  Райков А.В. Амритсарская трагедия 1919 г. и освободительное движение в Индии / А.В. Райков. – М, 1985. – 133с.
133173
  Карагацис М. Амрі і Мунгу - в божих руках / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естия, 1994. – 276 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – (Новогрецька література ; № 55). – ISBN 960-05-0178-5
133174
  Горобець Марися Амстер-Дамський політ : технологія дива // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 102-103 : Фото
133175
   Амстердам. Кирпичная прелюдия и велосипедная рапсодия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 80-85 : фото
133176
  Корниенко Софья Амстердам. Окно в мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 64-69 : фото. – ISSN 1029-5828
133177
   Амстердам. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 89 : Іл.
133178
  Біленко Василь Амстердам: з марихуаною і без : Голландія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 58-63 : Фото
133179
   Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты = Treaty of Amsterdam amending the treaty of European Union, the treaties establishing the European communities and certain related acts. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 192 с. + Приложение: с. 120-128. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 5 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-89520-028-1
133180
  Іздрик АМтм : Компіляція. Новели / Іздрик. – Львів : Кальварія, 2005. – 260с. – На обкл.: Як досягти безсмертя в домашніх умовах. – ISBN 966-663-149-0
133181
  Кербабаев Б.М. Аму-Дарья / Б.М. Кербабаев. – Ашхабад, 1954. – 156 с.
133182
  Кертис Джон Амударьинский клад на пути к Британскому музею // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.14-30. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
133183
   Амударьинский клад=The treasure of the oxus. – Л., 1979. – 95с.
133184
  Амонов Р. Амударья в пиале / Р. Амонов. – Москва, 1977. – 176с.
133185
  Видгоп Л.Н. Амулет / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Ленинград, 1965. – 326с.
133186
  Видгоп Л.Н. Амулет / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – 2-е изд. – Ленинград, 1971. – 240с.
133187
  Роздобудько І. Амулет Паскаля. Дванадцать, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : [ романи ] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-03-4477-8
133188
  Мейєр К.-Ф. Амулєт / Конpад Феpдинанд Маєp ; Пеpеклад з пеpедмовою ["Конpад Феpдинанд Маєp"] Івана Фpанка. – Львів : Hакл. Видавн. Спілки "Дїла". [З дpук. "Дїла"], 1913. – 87 с. – (Бібліотека "Дїла" / Під pед. В. Панейка)
133189
  Дьяконов М.А. Амундсен / М.А. Дьяконов. – Москва, 1937. – 304 с. – (Жизнь Замечательных Дюдей)
133190
  Радемахер Кай Амундсен = Перелет над вечными льдами : Документ // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 168-178 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
133191
  Дейч А.И. Амундсен (жизнь и путешествия) / А.И. Дейч. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 127 с.
133192
  Радемахер Кай Амундсен. Часть 2 = Перелет над вечными льдами : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 138-144 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
133193
  Задорнов М.П. Амур-батечко / М.П. Задорнов. – К., 1956. – 348с.
133194
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Л., 1946. – 276с.
133195
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М.
1,2. – 1949. – 496с.
133196
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Л., 1950. – 420с.
133197
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка = Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Москва : Советская Россия
Кн. 3. – 1970. – 431с.
133198
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М., 1972. – 798с.
133199
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1984. – 590с.
133200
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М., 1987. – 669с.
133201
   Амур-река подвигов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Хабаровск, 1971. – 927с.
133202
  Ходжер Г.Г. Амур-река родственников / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1965. – 80с.
133203
  Левин Д. Амур-река. Пьеса / Д. Левин. – М.-Л., 1939. – 130с.
133204
  Сидельников О.В. Амур - 70 / О.В. Сидельников. – М, 1970. – 63с.
133205
   Амур - река подвигов : Худ.-док. повествования о Приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 971 с.
133206
  Щербань Б.С. Амур / Б.С. Щербань. – Хабаровск, 1964. – 215с.
133207
  Лесков Н.С. Амур в лапоточках / Н.С. Лесков. – Л., 1924. – 128с.
133208
  Безродных И. Амур в огне / И. Безродных. – Хабаровск
1. – 1935. – 136с.
133209
  Безродных И. Амур в огне / И. Безродных. – Хабаровск
2. – 1935. – 136с.
133210
  Марселло Л. Амур и Психея : Комедия в одном действии Л. Марселло / Пер. с фр. Татьяны Щепкиной-Куперник. – Киев : Тип. Петра Барского, 1896. – 34 с.
133211
  Хаустов Л.И. Амур и Психея / Л.И. Хаустов. – Л, 1989. – 334с.
133212
  Апулей Л. Амур и Психея / Л. Апулей. – Москва, 1990. – 93с.
133213
  Краминов Д.Ф. Амур и черепаха / Д.Ф. Краминов. – Петрозаводск, 1967. – 328с.
133214
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – М., 1973. – 573с.
133215
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – М.
3. – 1977. – 496с.
133216
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск
2. – 1980. – 590с.
133217
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск
3. – 1981. – 540с.
133218
  Хоменко М.М. Амуралир... / Марина Хоменко. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 69, [1] с., [2] л. цв. ил. – ISBN 978-966-2256-43-7
133219
  Лапікур В. Амурні трагедії європейських монархій / В. Лапікур, Н. Лапікур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 5 (157). – С. 72-86. – ISSN 0868-8893
133220
  Олійник А. Амурова декада / А. Олійник. – Москва : Тровант, 1998. – 157с. – ISBN 5-89513-009-7
133221
  Кузнецов В.С. Амурсана. / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1980. – 176с.
133222
  Кирюхин Н.К. Амурск - город молодых / Н.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1977. – 270с.
133223
  Кирюхин Н.К. Амурск - город молодых : Рассказ о новом дальневосточном городе-спутнике легендарного Комсомольска-на-Амуре / Н.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1981. – 255 с.
133224
  Люлечник В.И. Амурская деревня в период коммунистического строительства в СССР (1956-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Люлечник В.И.; АН СССР. Дальневосточ. науч. центр. – Владивосток, 1971. – 34л.
133225
  Паленко И.А. Амурская область : Краткий историко-экономический очерк / И.А. Паленко. – Благовещенск, 1956. – 149с.
133226
  Паленко И.А. Амурская область. (Эконом.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Паленко И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
133227
   Амурская тайга : (комплексные ботанические исследования). – Ленинград : Наука, 1969. – 198с.
133228
  Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. / А.И. Алексеев. – Москва, 1974. – 191с.
133229
  Тренев В.К. Амурская экспедиция Невельского / В.К. Тренев. – Москва : Воениздат, 1946. – 157с.
133230
  Наволочкин Н.Д. Амурские версты / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1974. – 351с.
133231
  Наволочкин Н.Д. Амурские версты: Роман. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1977. – 367с.
133232
  Буньков С.И. Амурские волны / С.И. Буньков. – Челябинск, 1963. – 94с.
133233
  Поваренкин Н.К. Амурские волны. / Н.К. Поваренкин. – М., 1970. – 79с.
133234
  Сысоев В.П. Амурские звероловы / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1977. – 144с.
133235
   Амурские металлурги в борьбе за семилетку. – Хабаровск, 1962. – 120с.
133236
  Агишев Р.К. Амурские повести / Р.К. Агишев. – Хабаровск, 1948. – 308с.
133237
  Махлин М.Д. Амурский аквариум / М.Д. Махлин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1984. – 128 с. : ил. – (Природный мир Дальнего Востока)
133238
  Руссков В.А. Амурский бульвар. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1984. – 351с.
133239
  Кабанов П.И. Амурский вопрос / П.И. Кабанов. – Благовещенск, 1959. – 256 с.
133240
  Барановская В.П. Амурский вопрос в 40-60-х гг.XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Барановская В.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1952. – 22л.
133241
  Родичев Н.И. Амурское лето / Н.И. Родичев. – М., 1969. – 192с.
133242
   Амфибии и рептилии заповедных территорий. – М., 1987. – 160с.
133243
  Вольф Маркус Амфибии: прыжок в небытие : природа / Вольф Маркус, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
133244
  Леванидова И.М. Амфибиотехнические насекомые горных областей Дальнего Востока СССР (фаунистики, экология, зоогегоафия) : Автореф... док. биол.наук: 03.00.09 / Леванидова И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1981. – 48л.
133245
  Леванидова И.М. Амфибиотические насекомые горных областей Дальнего Востока СССР: Фаунистика, экология, зоогеография / И.М. Леванидова. – Л., 1982. – 214с.
133246
  Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куман В. Е.; Харьк. комплексн. геологоразвед. экспедиция. – Х., 1960. – 212л. – Бібліогр.:л.184-212
133247
  Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куман В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
133248
  Щербакова Т.Ф. Амфиболиты Беломорского комплекса и их гранитизация. / Т.Ф. Щербакова. – М., 1988. – 147с.
133249
  Степанов В.С. Амфиболиты и ранние базит-ультрабазиты докембрия Северной Карелии / В.С. Степанов, А.И. Слабунов. – Ленинград : Наука, 1989. – 175с.
133250
  Вализер П.М. Амфиболы голубых сланцев Урала. / П.М. Вализер, В.И. Ленных. – Москва, 1988. – 201,2с.
133251
   Амфиболы метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1981. – 99с.
133252
  Дедю И.И. Амфизиды пресных и солоноватых вод Юго-Запада СССР / И.И. Дедю. – Кишинев, 1980. – 223с.
133253
  Дедю И.И. Амфиподы и мизиды бассейнов рек Днестра и Прута / И.И. Дедю. – М, 1967. – 172с.
133254
  Грезе И.И. Амфиподы Черного моря и их биология / И.И. Грезе. – К., 1977. – 156с.
133255
  Виноградов М.Е. Амфипоиды-гипериды / М.Е. Виноградов. – Ленинград, 1982. – 492с.
133256
   Амфон
1. – 1815. – Видання старою орфографією
133257
   Амфон
10 - 11. – 1815. – Видання старою орфографією
133258
  Кирьяков Л.Н. Амфора: Пиимата / Л.Н. Кирьяков. – К., 1988. – 180с.
133259
  Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV-II вв. до н.э : Опыт систем. анализа. / С.Ю. Монахов. – Саратов, 1989. – 156с.
133260
  Ланитцки Г. Амфоры, затонувшие корабли, затопленные города / Г. Ланитцки. – М., 1982. – 151с.
133261
  Вакуленко О.В. Амфотерные примеси и фоточувствительные спектры полупроводников : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Вакуленко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 31 с. – Библиогр.: 54 назв.
133262
   Амхарские народные сказки. – М., 1979. – 336с.
133263
   Амхарский язык. – Л.
1. – 1960. – с.
133264
  Тютрюмова Т.Л. Амхарский язык / Т.Л. Тютрюмова. – Л.
1. – 1960. – 304с.
133265
  Юшманов Н.В. Амхарский язык. / Н.В. Юшманов. – М., 1959. – 50с.
133266
  Завадская Е.П. Амхарско-русский и русско-амхарский разговорник. / Е.П. Завадская. – М., 1985. – 424с.
133267
  Ганкин Э.Б. Амхарско-русский словарь / Э.Б. Ганкин. – М, 1969. – 968с.
133268
  Коренев В.В. Амчуньский стрежень : повести / В.В. Коренев. – Хабаровск : Книжное изд-во, 1987. – 263 с.
133269
  Самойлов Юрий АН-148, в добрый путь : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 12-13 : Фото
133270
  Кияшко С. Анiмалiстичнiсть як риса модерністської "Фентезi" Девіда Герберта Лоренса "Лис" ("The Fox") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 160-165. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто змістові паралелі повicтi Д. Г. Лоренса "Лис" (1923) з британ. нар. казками і байками Езопа; висунуто припущення щодо філос. пiдгрунтя центральної міфологеми "Лиса".
133271
  Лука Р. Ана Нуку. Повесть. / Р. Лука. – М., 1956. – 204с.
133272
  Гомес-Аркос Ана Пауча / Гомес-Аркос. – М., 1985. – 230с.
133273
  Фишкис И.С. Анабазин-сульфат в борьбе с тлей на свекле / И.С. Фишкис, Б.И. Сойбельман. – Винница, 1934. – 31с.
133274
  Богданов-Катьков Анабазин и его применение : Листовка-инструкция для работников по борьбе с вредителями сельского хозяйства / Богданов-Катьков. – Москва; Ленинград, 1933. – 11с.
133275
  Богданов-Катьков Анабазин и его применение : Инструкция для работников по борьбе с вредителями сельского хозяйства / Богданов-Катьков. – Изд. 3-е. – Ленинград : ВИЗР, 1934. – 16с.
133276
   Анабазин. Краткие итоги научно-исследовательской работы за 1933 год : Отчёт бригады по анабазину. – Ленинград : ВИЗР, 1934. – 47с.
133277
   Анабазис. – М., 1955. – с.
133278
  Ростоцкий Б.К. Анабазис / Б.К. Ростоцкий. – М, 1955. – 16с.
133279
  Закруткин В.В. Анабарский щит / В.В. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 221с.
133280
  Ксенофонт Анабасис / Ксенофонт; Пер.,статья и примеч. М.И. Максимовой. Под ред. И.И. Толстого. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 300с. – Парал. тит. л. на греч. яз. – (Литературные памятники / АН СССР)
133281
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Пб.-М., 1923. – 181с.
133282
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1935. – 295с.
133283
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Москва, 1948. – 376с.
133284
  Голдовский А.М. Анабиоз / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1981. – 136 с.
133285
  Голдовский А.М. Анабиоз и его практическое значение / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с. – (От молекулы до организма)
133286
   Анабиоз и преданабиоз микроорганизмов : тезисы докладов симпозиума. – Рига : Зинатне, 1971. – 66с.
133287
  Бекер М.Е. Анабиоз микроорганизмов / М.Е. Бекер, Б.Э. Дамберг, А.И. Рапопорт. – Рига : Знание, 1981. – 253с.
133288
  Колесов С.Г. Анабиоз патогенных микроорганизмов. / С.Г. Колесов. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 137-142
133289
  Шмидт П.Ю. Анабиоз у насекомых / П.Ю. Шмидт. – 21с.
133290
  Нікітін В. Анабіоза : (Про перехід життя в прихований стан) / В. Нікітін. – Харків : Український робітник, 1933. – 72с. – (Науково-популярна бібліотечка робітника ; Серія точних наук)
133291
  Авлесі О.В. Анагліфне відображення тривимірної моделі для підвищення реалістичності // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 6-9


  В роботі досліджується побудова тривимірного зображення в комп"ютерній програмі за допомогою анагліфного методу.
133292
  Островський В. Анаграми сонячного вітру // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 0208-0710
133293
  Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
133294
  Сирас А. Анаит / А. Сирас. – М., 1949. – 484с.
133295
  Малицький А Б. інш. Анаіз становлення наукової системи України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0374-3896
133296
  Кудажи Анай-кыс. / Кудажи, К-Э. – М, 1980. – 158с.
133297
  Убилава Э.М. Анаклийская ночь / Э.М. Убилава. – Тбилиси, 1977. – 231с.
133298
  Кирога О. Анаконда / О. Кирога. – М., 1960. – 343с.
133299
  Кірога О. Анаконда / О. Кірога. – К., 1989. – 351с.
133300
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть : (Опыт комплексной спелеологической характеристики) / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси, 1968. – 71с.
133301
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : б/в, 1968. – 73с.
133302
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1986. – 471,192с.
133303
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1987. – 471,192с.
133304
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г.Сковороди і В.Капніста // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С.14-18.
133305
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчрсті Г.Сковороди і В.Капніста // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 6-9
133306
  Рожанский И.Д. Анаксагор : У истоков античной науки / И.Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
133307
  Рожанский И.Д. Анаксагор / И.Д. Рожанский. – М., 1983. – 142с.
133308
  Кононенко Т.П. Анаксагор з Клазомен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 84-86. – ISBN 966-316-069-1
133309
  Сирцова О. Анаксагор Клаземенський і "Fabula de Tantalo" Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 19-29. – ISSN 0235-7941
133310
  Михайлов Я.М. (Захер) Анаксагор Шометт. Антирелигиозник XVIII века / Я.М. Михайлов (Захер) ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников. – Москва : Безбожник, 1930. – 123 с.
133311
  Кононенко Т.П. Анаксімандр з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
133312
  Кононенко Т.П. Анаксімен з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 87-88. – ISBN 966-316-069-1
133313
  Кудін В.І. Аналiз лiнiйної системи методом допустимих базисних матриць // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 131-138. – (Серія "Прикладна математика" ) ( Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
133314
  Білоусова В.П. Аналiтична геометpiя / В.П. Білоусова, П.Л. Симокінь; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Науково-методичний кабінет. – Харків : ХДУ, 1962. – 92 с.
133315
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 824с.
133316
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна и И.С. Иохвидова. – Москва : Мир
Т. 2. – 1972. – 528с.
133317
  Игумен Вениамин (Новик) Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции русской православной церкви" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-75. – ISSN 0132-1625
133318
  Поляков А.П. Анализ 1. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление в случае функции одного переменного. Неопределенный интеграл. / А.П. Поляков. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 152с.
133319
  Папиташвили Н.Е. Анализ 60-летних вариаций геомагнитного поля спектральными методами и определения электропроводимости нижней мантии Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Папиташвили Н.Е.; АН СССР.Ин-т земн.магнетизма, ионосферы. – М, 1981. – 16л.
133320
  Майсурадзе П.А. Анализ Dst-вариаций и некоторые выводы о преоцессах в магнитосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майсурадзе П.А.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 15л.
133321
  Кочетов В.В. Анализ аварий на прудах-илонакопителях и инженерных коммуникациях углеперерабатывающих предприятий / В.В. Кочетов, В.В. Логвиновский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 80-82. – ISSN 1726-5428
133322
   Анализ авторегрессий. – М., 1978. – 231с.
133323
  Бруннер А. Анализ азокрасителей / А. Бруннер. – Л, 1933. – 126с.
133324
  Невская В.Н. Анализ азотных удобрений в неводных средах методом потенциометрического титрования : Автореф... кандидата хим.наук: / Невская В.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
133325
   Анализ азотсодержащих соединений в сплавах железа. – М., 1987. – 119с.
133326
  Радіонов Д. Анализ активности ізоформ естераз у Drosophila melanogaste з природних популяцій України / Д. Радіонов, А. Андрієвський, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод лужного електрофорезу у поліакриламідному гелі, розділяли форми карбоксиестераз самців та самок Drosophila melanogaster із восьми природних популяцій України. Провели порівняння рівня експресії чотирьох ізоформ карбоксиестераз в ...
133327
  Кульков А.П. Анализ активности нейронов зрительной коры кошки при разных освещенностях : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Кульков А.П.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
133328
  Щербинин Ю.Г. Анализ алглритмических языков для описания задач контроля, управления и формирование требований к ним / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1978. – 54с.
133329
  Журавлев Ж.П. Анализ алгоритмов уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / Ж.П. Журавлев, Н.А. Фещенко. – Киев, 1979. – 30с.
133330
  Чобанов С.Г. Анализ алгоритмов ускоренного умножения методами теории дискретных автоматов : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 924 / Чобанов С.Г. ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – Киев, 1971. – 24 с.
133331
  Кананыкина Е.С. Анализ английских источников права: от обычного права к прецедентному // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье выделяются и анализируются тенденции, наметившиеся в изучении судебной реформы 1864 г. в России в последние несколько лет.
133332
  Каменецкий И.С. Анализ археологических источников. (Возможности формализ. подхода). / И.С. Каменецкий. – М., 1975. – 174с.
133333
   Анализ ассоциативной деятельности головного мозга. – М.
1. – 1972. – 140с.
133334
  Лиопо В.А. Анализ базальных рентгеновских рефлексов флогопитов с различной степенью гидратации : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лиопо В.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 12л.
133335
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – Х., 1933. – 146с.
133336
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – К., 1937. – 148с.
133337
  Кутырев С.М. Анализ баланса доходов и расходов хозяйственной организации. / С.М. Кутырев. – М., 1948. – 122с.
133338
  Барун М.А. Анализ баланса предприятия и треста / М.А. Барун. – выпуск 1. – М., 1933. – 143с.
133339
  Бро Г.Г. Анализ баланса промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – Л., 1957. – 55с.
133340
  Каплан А.И. Анализ баланса промышленного предприятия / А.И. Каплан. – М., 1985. – 103с.
133341
  Каплан А.И. Анализ баланса торговых предприятий / А.И. Каплан. – М., 1949. – 176с.
133342
  Шмальц К. Анализ баланса хозяйственного предприятия в САСШ / К. Шмальц. – М-Л, 1931. – 88с.
133343
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект / В.Н. Кочетков. – Київ : МАУП, 1999. – 192с. – ISBN 966-608-010-9
133344
  Садовникова Е.Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном этапе // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 70-77.
133345
  Зернецкий Б.Ф. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной биостратиграфии / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева, Т.С. Рябоконь // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 98-108 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
133346
  Лопиталь Г.Ф. де Анализ бесконечно-малых / Г.Ф. де Лопиталь; Пер. с франц.Н.В. Леви; Под ред. и со вступ. статьей А.П. Юшкевича. – М.-Л. : ГТТИ, 1935. – 431с.
133347
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно-малых величин / В.П. Ермаков. – Киев
Ч.1. – 264с. – Стеклографическое изд.
133348
  Хандриков М. Анализ бесконечно малых / М. Хандриков
2. – с.
133349
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва
1. – 1925. – 157 с.
133350
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва
2. – 1925. – 190 с.
133351
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ // Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев, 1907. – Вып.1. – 255 с.
133352
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К
Вып.1. – 1907. – 255с.
133353
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. / В.П. Ермаков. – Изд.3-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.2 : Интегралы и дифференцные уравнения уравнения. – 1918. – 176с.
133354
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. / В.П. Ермаков. – Изд.4-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.1 : Дифференциалы и неопределенные интегралы. – 1919. – 140с.
133355
  Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 4. – С. 195-200. – ISSN 1997-0803


  В статье раскрываются некоторые проблемы современного зарубежного библиотековедения, в частности подходы к оценке деятельности библиотечных учреждений в условиях мирового финансового кризиса. Особенностью анализа деятельности библиотек является ...
133356
  Гусельцева М.С. Анализ биографии как культурно-психологическая проблема : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 158-162. – ISSN 0042-8841
133357
  Уильямсон М. Анализ биологических популяций / М. Уильямсон. – М., 1975. – 271с.
133358
  Милсум Дж. Анализ биологических систем управления / Дж. Милсум. – М., 1968. – 504с.
133359
  Маматкулов У.К. Анализ биофлоры Памиро-Алая / У.К. Маматкулов. – Душанбе, 1989. – 318с.
133360
   Анализ благородных металлов. – М., 1959. – 195с.
133361
  Осипов В.Ф. Анализ Бора-Фурье на локально компактных коммутативных группах / В.Ф. Осипов. – Л, 1988. – 103с.
133362
   Анализ бора и его неорганических соединений. – М., 1965. – 268с.
133363
  Красавин С.А. Анализ бухгалтерского баланса леспромхоза / С.А. Красавин. – М.-Л., 1961. – 43с.
133364
  Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений : Оплата труда. Пособия и отпуска. Расчет среднего заработка. Бюджетные и внебюджетные налоги. Выплаты / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф. Фомина. – Изд. 2-е. – Москва-Санкт-Петербург : Герда, 1999. – 160с. – ISBN 5-7978-0059-4
133365
  Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
133366
   Анализ в бесконечномерных пространствах и теория операторов. – К., 1983. – 152с.
133367
  Пржибельский С.Г. Анализ в двухуровневом приближении спектральных и волновых свойств атомарных сред в сильных резонансных полях излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пржибельский С.Г.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1974. – 12л.
133368
  Вольпер А.И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики. / А.И. Вольпер, С.И. Худяев. – Москва, 1975. – 394с.
133369
   Анализ в партийной работе. – М., 1981. – 288с.
133370
   Анализ в системе управления издержками по стадиям жизненного цикла изделий. – М., 1982. – 169с.
133371
  Атовмян Л.О. Анализ в химии : (Спектроскопический и рентгеноструктурный методы анализа) / Л.О. Атовмян, Ю.Г. Бородько. – Москва : Знание, 1967. – 104с.
133372
  Свободин В.А. Анализ валового дохода колхоза / В.А. Свободин. – Москва, 1968. – 63с.
133373
  Липский П.Ю. Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Дис... Канд. биол. наук: 03.00.13 / Липский П.Ю.; МВ ССО АН УССР. – Киев, 1985. – 173л. – Бібліогр.:л.150-173
133374
  Липский Петр Юзефович Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Липский Петр Юзефович; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 25л.
133375
  Суховицкий Е.Ш. Анализ взаимодействия нейтронов с делящимися ядрами и оценка ядерных констант малоизученных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Суховицкий Е.Ш.; АН УССР. – К., 1977. – 14л.
133376
  Турсунов Р.А. Анализ взаимодействия протонов с ядрами и квазисвободными нейтронами эмульсии при энергии 20 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Турсунов Р.А.; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
133377
  Сушко Е.Д. Анализ взаимозависимости эффективности деятельности предприятий и особенностей политики их менеджмента в сфере оплаты труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 0320-8168
133378
  Савицкая Г.В. Анализ взаимосвязей в хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Москва : Финансы, 1970. – 80 с.
133379
   Анализ взаимосвязей процесса воспроизводства. – Новосибирск, 1984. – 125с.
133380
  Егоров В.Л. Анализ взаимосвязей текстов современной немецкой научно-технической литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Егоров В.Л.; Моск.гос.пед.ин-т.ин-яз. – М, 1983. – 25л.
133381
  Сошникова Л.А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
133382
  Давыдова В.В. Анализ взаимосвязи темпов роста производитеьлности труда и заработной платы. (на примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Давыдова В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 24л.
133383
  Несмянович Э.И. Анализ взрывов в шахтах Донбасского региона и метод прогнозирования и предупреждения взрывов / Э.И. Несмянович, Н.П. Осокина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
133384
  Белозерова Галина Семеновна Анализ видового состава и динамики популяций нематод-паразитов корней садовой земляники в Нечерноземной зоне РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Белозерова Галина Семеновна; Всесоюз. акад. с.-х. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1974. – 26с.
133385
  Абросов Н.С. Анализ видовой струкутуры трофического уровня одноклеточных. / Н.С. Абросов. – Новосибирск, 1977. – 190с.
133386
  Гончаров В.Н. Анализ влияния внешнего и внутреннего риска на экономическую устойчивость предприятия / В.Н. Гончаров, В.Л. Иванов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 15 пунктів
133387
  Кокорина Э.П. Анализ влияния гормона щитовидной железы на физико-химические свойства молочного жира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокорина Э.П.; АН СССР. – Л, 1952. – 12л.
133388
  Аль-Кахен Валид Ради Анализ влияния качества электроэнергии на потери в электрических сетях крупных промышленных центров с целью их снижения. (На примере Приазовского предприятия электрических сетей) : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.02 / Аль-Кахен Валид Ради; Мин-во Образования Украины Приазовский гос. технический ун-т. – Мариуполь, 1995. – 16л.
133389
  Куница Н.А. Анализ влияния комплекса факторов на процесс каррогенеза : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / Н.А. Куница, В.Н. Андрейчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 106-113 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
133390
  Воробьева Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 37-42 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
133391
  Голик М.П. Анализ влияния научно-технического прогресса на эффективность промышленного производства. / М.П. Голик. – М., 1987. – 160с.
133392
  Шестопалов В.М. Анализ влияния подземных питьевых вод на здоровье населения (на примере Одесской области) / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова, М.В. Голубчиков // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 7-14 : табл., схема. – Библиогр.: 12 назв.
133393
  Середович В.А. Анализ влияния природно-климатических факторов на уровень загрязнения и их учет при определении кадастровой стоимости земли в промышленных городах (на примере г. Усть-Каменогорск) / В.А. Середович, М.М. Тогузова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 54-56. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
133394
  Тронов В.А. Анализ влияния радиационных повреждений ДНК на физико-химические свойства ДНП в растворе и в конденсированной фазе : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Тронов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 18л.
133395
  Дунин-Барковский Анализ влияния частотно-импульсных свойств нейрона на работу простых нейронных сетей2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Дунин-Барковский В.Л.; Ан СССР. – Пущино, 1971. – 25л.
133396
  Белотелов Е.П. Анализ внедрения экономико математических методов и электронно вычислительной техники в территориальных управлениях системы Госснаба СССР / Е.П. Белотелов. – М, 1976. – 31с.
133397
  Алыжанова Н.Ш. Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 276-284 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
133398
   Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 142 с. – ISBN 5-279-00642-4
133399
   Анализ внутренних контуров электропривода электромобиля. – К., 1981. – 27с.
133400
  Паевский В.А. Анализ внутривидовых различий территориального распредеелния некоторых воробьиных птиц во время миграции. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Паевский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
133401
  Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов / Ю.П. Маркин. – М., 1991. – 158с.
133402
  Волжин В.А. Анализ воды : Практическое руководство к физическому и химическому исследованию вод питьевых и для технических надобностей : [Сост. по В. Ольмюллеру и др. источникам] / В.А. Волжин, зав. Хим. лаб. Екатериносл. губ. акциз. упр. – 2-е изд., соверш. перераб. – Екатеринослав : Книгоиздат. Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1912. – XII, 369 с. – В 1-м изд. вышло как соч. В. Ольмюллера в пер., с доп. и изм. В.А. Волжина
133403
  Лаптев Ф.Ф. Анализ воды. (Учеб. пособие для геол.-развед. вузов). / Ф.Ф. Лаптев. – М., 1955. – 144с.
133404
  Бельський А.Н. Анализ военно-профессиональной подготовки офицерских кадров сухопутных войск зарубежных государств / А.Н. Бельський, С.В. Тенитилов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 83-91.


  В статье проведен анализ военно-профессиональной подготовки офицеров зарубежных государств на примерах армий США, Германии, Великобритании и Франции. Интерес к этой проблеме вызван тем, что в настоящее время происходят значительные изменения в системе ...
133405
  Коренман И.М. Анализ воздуха промышленных предприятий / И.М. Коренман. – Москва-Ленинград
4, 5. – 1949. – 143с.
133406
  Симонов В.А. и др. Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов / В.А. и др. Симонов. – Л., 1988. – 224с.
133407
  Миронцов Н.Л. Анализ возможностей стандартного комплекса электрометрии для решения актуальных задач геофизического исследования скважин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 159-170 : рис. – Библиогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
133408
  Игонин А.С. Анализ возможности разработки инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 1728-8878
133409
  Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического разреза / С.Н. Птецов. – Москва : Недра, 1989. – 134с.
133410
  Винлунд Анализ вопросов надёжности при разработке систем / Винлунд. – Москва, 1961. – 28с.
133411
  Глотов Николай Константинович Анализ воспитания в аспекте уровней социальной деятельности : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Глотов Николай Константинович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 24л.
133412
  Канасевич Э.Р. Анализ временных последовательностей в геофизике. / Э.Р. Канасевич. – Москва : Недра, 1985. – 400с.
133413
  Теребиж В.Ю. Анализ временных рядов в астрофизике / В.Ю. Теребиж. – М., 1992. – 388с.
133414
  Кайсл Ч. Анализ временных рядов гидрологических данных / Ч. Кайсл. – Л., 1972. – 138с.
133415
  Кильдишев Г.С. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г.С. Кильдишев, А.А. Френкель. – М., 1973. – 103с.
133416
  Мищенко Г.И. Анализ временных рядов как средство технико-экономического планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Мищенко Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 15л.
133417
  Грэйнджер К. Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 618-627. – ISSN 1815-1345
133418
  Хеннан Э. Анализ временных рядов. / Э. Хеннан. – М., 1964. – 215с.
133419
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 2. – Москва, 1974. – 197с.
133420
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 1. – М., 1974. – 406с.
133421
  Кулинина Г.В. Анализ выполнения обязательств по поставкам продукции / Г.В. Кулинина, А.П. Чирков. – М., 1989. – 106с.
133422
  Пивинский И.Н. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции промышленного предприятия. / И.Н. Пивинский. – Ташкент, 1963. – 32с.
133423
  Татур С.К. Анализ выполнения плана по труду и заработной плате на промышленном предприятии / С.К. Татур. – Москва, 1955. – 48с.
133424
  Гурьянов С.Х. Анализ выполнения плана по труду на промышленном предприятии / С.Х. Гурьянов. – М., 1961. – 78с.
133425
  Мякотин А.Н. Анализ выполнения плана себестоимости в горнодобывающей промышленности. / А.Н. Мякотин. – М., 1955. – 216с.
133426
  Терещенко В.И. Анализ выполнения плана себестоимости добычи угля на шахте / В.И. Терещенко. – М., 1958. – 43с.
133427
  Поклад И.И. Анализ выполнения плана технического развития предприятий текстильной и легкой промышленности. / И.И. Поклад. – М, 1965. – 40с.
133428
  Старичков И.Г. Анализ выполнения производственной программы промышленного предприятия / И.Г. Старичков. – М., 1954. – 148с.
133429
  Федоров А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 1609-4646


  В статье дается анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера («Медиатекст, который произвел на меня сильное впечатление», «Медиатекст, который повлиял на мое отношение к себе и окружающим», «Анализ одного эпизода из ...
133430
  Литовко С.Ф. Анализ выполнения техпромфинплана предприятия / С.Ф. Литовко. – Москва, 1967. – 190с.
133431
  Баубинас Ромас Вацлово Анализ выращивания и некоторые совйства высокоомных кристаллов п- и р-CdSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баубинас Ромас Вацлово; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
133432
  Нагорный Л.Я. Анализ высокочастотных усилительных схем на полупроводниковых триодах / Л.Я. Нагорный. – Львов, 1958. – 104с.
133433
  Карпов Ю.А. Анализ высокочистых неорганических веществ: (Современ. состояние и перспективы развития аналит. химии). / Ю.А. Карпов. – М., 1988. – 29с.
133434
   Анализ вычислительных погрешностей методов реализации физико-математических моделей миграции веществ в почвогрунтах / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий, Э Гулевич, , М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 67-70. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
133435
  Петров Р.И. Анализ вычислительных работ по используемым ресурсам / Р.И. Петров. – М., 1976. – 55с.
133436
  Левит А.М. Анализ газа при разведке месторождений / А.М. Левит. – М, 1974. – 223с.
133437
  Туровцева З.М. Анализ газов в металлах / З.М. Туровцева, Л.Л. Кунин. – М.-Л., 1959. – 392с.
133438
  Блаженнова А.Н. Анализ газов в химической промышленности / А.Н. Блаженнова. – М., 1954. – 328с.
133439
  Бунге Н.А. Анализ газов по способу Бунзена-Дойера. – Киев : Типография Имераторского университета Св.Владимира, 1894. – 41с.
133440
  Клячко Ю.А. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали. / Ю.А. Клячко. – М., 1954. – 596с.
133441
  Баранов Александр Михайлович Анализ гарвитационных полей на основе классификации Петрова их конструирование и композиция : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02. / Баранов Александр Михайлович ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1976. – 13 с.
133442
  Вейр Б. Анализ генетических данных : Дискретные генетические признаки / Б. Вейр. – Москва : Мир, 1995. – 400 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-03-002795-5
133443
   Анализ генома. Методы. – М., 1990. – 247с.
133444
  Риверс Р.Д. Анализ геологических материалов на следы элементов. / Р.Д. Риверс, Р.Р. Брукс. – М., 1982. – 405с.
133445
  Повышев Анатолий Степанович Анализ геологического развития и оценка перспектив нефтегазоносности Ангаро-Ленской ступени : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Повышев Анатолий Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 26л.
133446
  Пимштейн И.Г. Анализ геолого-геофизических информаций на мини-ЭВМ с применением статистических методов : Практикум по курсу "Геологическая интерпретация геофизических данных" / И.Г. Пимштейн, М.И. Рыскин; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1986. – 48с.
133447
  Рыскин М.И. Анализ геолого-геофизической информации на мини-ЭВМ с применением корреляционных методов. / М.И. Рыскин, И.Г. Пимштейн. – Саратов, 1983. – 64с.
133448
  Дикмарова Л.П. Анализ геометрии установок индуктивных методов электроразведки / Л.П. Дикмарова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 156с.
133449
   Анализ геотектонического развития и сейсмичности Кавказа. – Москва, 1960. – 319-338с.
133450
  Хаитова Н.М. Анализ гетерогенности скорости репликации ДНК в геноме человека и животных. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Хаитова Н.М.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1980. – 20л.
133451
  Оганесян Г.А. Анализ гласных электроакустическим методом в зависимости от пола и регистра, применительно к армянскому произношению : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Г. А.; Ерев.ГУ, физ. мат. фак., Каф. электрич. и физики колебани. – Ереван, 1950. – 9л.
133452
  Кузнецов Г.Е. Анализ гравитационного и магнитного полей в связи с изучением тектоники Удмуртии и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Кузнецов Г.Е.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 24л.
133453
  Мунтян Э. Анализ граф-схемных алгорифмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мунтян Э.; ЛГУ. – Л., 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
133454
  Терехина А.Ю. Анализ даннх методами многомерного шкалирования / А.Ю. Терехина. – М., 1986. – 166с.
133455
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – М
1. – 1982. – с.
133456
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – Москва
2. – 1982. – 239 с.
133457
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере : учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 368 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0356-8
133458
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
133459
  Александров В.В. Анализ данных на ЭВМ / В.В. Александров. – Москва, 1990. – 191с.
133460
  Кокс Д. Анализ данных типа времени жизни / Д. Кокс, Д. Оукс. – М, 1988. – 191с.
133461
  Ясыр А. Анализ движений Рудольфа Лабана // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 42-51


  Система анализа движений была создана Рудольфом Лабаном (1879-1958), чехословацким танцовщиком, хореографом и преподавателем, который был наставником многих великих звезд современного танца. Р. Лабан исследовал процессы движения как в современных и ...
133462
   Анализ движения небесных тел и их наблюдений. – Рига, 1982. – 135с.
133463
   Анализ движения небесных тел и оценка точности их наблюдений. – Рига, 1988. – 231с.
133464
  Лайранд Д.Б. Анализ движения протоплазмы в плазмодии миксомицета : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лайранд Д.Б.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 21л.
133465
  Вонбан Ф.О. Анализ движения спутника с помощью радио-приема / Ф.О. Вонбан, 1961. – 16с.
133466
   Анализ движения тел Солнечной системы и их наблюдения. – Рига, 1986. – 154с.
133467
  Тисленко В.И. Анализ двухканальных моноимпульсных радиопеленгаторов при пеленговании источников, расположенных за радиогоризонтом : Автореф... канд. техн.наук: 05.292 / Тисленко В. И.; МВССО РСФСР, Том. политехн. ин-т. – Томск, 1972. – 23л.
133468
  Давыдов Ю.М. Анализ двухкнальных методов амплитудной оброботки сигнала : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Давыдов Ю.М.; Моск. авиац. ин-т. – М., 1971. – 15л.
133469
  Мартынова О.П. Анализ двухуровневой иерархической многокритериальной маршрутизации в компьютерных сетях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 125-129
133470
  Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; Мин. транспорта Рос. Фед. ; Фед. гос. образовательное учреждение высш. проф. образования ; Ульяновское высш. авиац. училище гражданской авиации ; МОН Рос. Фед. и др. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 431 с. – ISBN 978-5-7514-0182-5
133471
  Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961. – 17л.
133472
  Громов Павел Сергеевич Анализ действия полианионов на хроматин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Громов Павел Сергеевич; АМН СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментаьлной медицины. – М., 1979. – 26л.
133473
  Кайданов Л.З. Анализ действия полового отбора в популяциях животных. (Куры, дрозофила) : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайданов Л.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
133474
  Тимейко В.Н. Анализ действия фторацетата натрия на некоторые виды животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимейко В. Н.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 23л.
133475
  Лантратова А.С. Анализ дендрофлоры Карелии / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1985. – 107с.
133476
  Шагалеева Г. Анализ детерминант дивидендной политики компаний // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются современные тенденции дивидендной политики компаний на развивающихся рынках капитала, в том числе в странах с переходной экономикой. На основе результатов эконометрического анализа панельных данных по компаниям России, Польши и ...
133477
  Дюрелли А. Анализ деформаций с использованием муара. / А. Дюрелли, В. Паркс. – М., 1974. – 359с.
133478
  Пивоварова О. Анализ деяких особливостей діяльності вищих навчальних закладів США / О. Пивоварова, О. Романовський // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 51-60
133479
   Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии. 1986-1990 гг.. – Минск, 1992. – 87с.
133480
  Дьяченко И.П. Анализ деятельности Кайбицкого нерестово-вырастного хозяйства по формированию стада сазана в Куйбышевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Дьяченко И.П. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19 с.
133481
  Шехин В.Г. Анализ деятельности предприятий в сфере научно-технического прогресса / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1987. – 96 с.
133482
  Белоусенко Г.Ф. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий в новых условиях / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1971. – 223с.
133483
  Щукин И.И. и др. Анализ динамики курса доллара по отношению к рублю РФ за 2000 г. // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 53-58. – ISBN 5-88512-242-1
133484
  Бессалова Т.В. Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 113-124. – ISSN 0374-3896


  Дана оценка научного потенциала и исследовательской деятельности университета и показана его роль в обучении студентов , развитии экономики, науки, образования в Украине.
133485
  Орлов В.И. Анализ динамики природных условий и ресурсов / В.И. Орлов. – Москва : Наука, 1975. – 275с.
133486
  Волошина Е.А. Анализ динамики равновесия фондового рынку : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
133487
   Анализ динамики роста биологических объектов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
133488
  Озеров В.К. Анализ динамики социалистического расширенного воспроизводства / В.К. Озеров. – Новосибирск, 1984. – 266с.
133489
  Лекявичюс Р. Анализ динамики цитогенетического действия некоторых производных пурина с алкилирующими группами и сравнение их действия с действием чистых алкилирующих соединений на клетки человека в культуре ткан : Автореф... канд. биол.наук: / Лекявичюс Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра биохимии - биофизики - генетики. – Вильнюс, 1967. – 23л.
133490
  Стахив П.Г. Анализ динамических режимов в электронных схемах с многополюсниками / П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1988. – 153с.
133491
   Анализ динамических режимов работы асинхронного турбогенератора со статорным возбуждением. – К., 1979. – 48с.
133492
  Хромушкин Анатолий Васильевич Анализ динамического поведения упругих оболочек под действием нестационарных акустических волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромушкин Анатолий Васильевич; МГУ. – М., 1974. – 16л.
133493
  Макаренко Н.Б. Анализ динамического поведения цилиндрических оболочек при неосесимметричном внешнем давлении : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.07.03 / Макаренко Н. Б. ; МВ и ССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1984. – 17 с.
133494
  Уилкокс Р.Б. Анализ динамического свойства и моделирование функций систем административного управления / Р.Б. Уилкокс. – М., 1963. – 45с.
133495
  Самойлов Н.Г. Анализ динамической устойчивости гибких направляющих устройств (проводников) шахтных подъемных установок : Автореф... канд. техн.наук: / Самойлов Н.Г.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 15л.
133496
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
133497
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; Ит-г гидромеханики. – К., 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.118
133498
  Вайникко Г.М. Анализ дискретизационных методов / Г.М. Вайникко. – Тарту, 1976. – 161с.
133499
  Борзенков Анатолий Владимирович Анализ дифракционных полей в многоэлементных ограниченных открытых ленточных структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Борзенков Анатолий Владимирович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 23л.
133500
  Бойко В.А. Анализ диффузионных процессов в неоднородоно освещенном полупроводнике и разработка методик исследования неоднородности полупроводников : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко В. А.; Одес.ГУ. – Одесса, 1983. – 18л.
133501
  Коробкова Г.В. Анализ дождевого стока / Г.В. Коробкова. – Ленинград : Наука, 1990. – 126с.
133502
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
133503
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса". // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
133504
  Горькова В.И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации / В.И. Горькова, Т.И. Гусева. – М, 1974. – 60с.
133505
   Анализ драматического произведения : Межвуз. сборник. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 366 с. – ISBN 5-288-00126-Х
133506
  Кюллик Э.А. Анализ естественных и химических волокон методом пиролизной газовой хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: / Кюллик Э.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 27л.
133507
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1972. – 42с.
133508
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1973. – 55с.
133509
  Ляликов Ю.С. Анализ железных и марганцевых руд. / Ю.С. Ляликов. – М., 1954. – 272с.
133510
   Анализ железных, марганцевых руд и агломератов / Перед загл. авт. : Ю.С. Ляликов, Н.С. Ткаенко, А.В. Добржанский, В.И. Сакунов. – Москва : Металлургия, 1966. – 312 с. : 44 рис.
133511
  Тимпко В.А. Анализ жизненных форм растений и его значение в решении вопроса преобразования природных насаждений грецкого ореха Южной Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимпко В. А.; Глав. Ботан. сад. АН СССР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1951. – 13л.
133512
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
1. – 1932. – 428с.
133513
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
2. – 1932. – 374с.
133514
  Гуцуляк В.Н. Анализ заболеваемости алопецией в связи с эколого-геохимической ситуацией в г.Черновцы : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 53-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
133515
  Шатилов Н.Ф. Анализ зависимостей социалистического расширенного воспроизводства и опыт его моделирования / Н.Ф. Шатилов. – Новосибирск, 1974. – 250с.
133516
  Лямин Э.А. Анализ зависимости импульсных потоков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лямин Э.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 17л.
133517
  Церлевская Е.С. Анализ заключительного баланса совхозов и колхозов. / Е.С. Церлевская. – М, 1973. – 95с.
133518
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – Киев
1. – 1967. – 72с.
133519
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
2. – 1967. – 88с.
133520
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 79с.
133521
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 136с.
133522
  Рыженков А.В. Анализ закономерностей изменения структуры личного потребления (на матер. Австрии). : Автореф... канд. экон.наук: / Рыженков А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1980. – 16л.
133523
  Смоленская И.Н. Анализ закономерностей синтеза РНК в митотическом цикле в связи с ее ролью в регуляции размножения клеток : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Смоленская И.Н.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
133524
  Алиев Ф.Ш. оглы Анализ закономерностей формирования и прогноз режима грунтовых вод Ширванской степи в условиях орошения : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.06 / Алиев Ф. Ш. оглы; М-во геол .СССР, М-во геол. УзССР, Ин-т гидрогеол. и инженерн. геол. – Ташкент, 1979. – 21л.
133525
  Сакков Э.Э. Анализ закритической стадии упруго-пластических пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сакков Э.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
133526
  Тунгусова Е.В. Анализ зарубежного и отечественного опыта обеспечения эфективности производства // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-52. – ISSN 1812-3910
133527
   Анализ застройки новых жилых районов Киева и других городов УССР. – Москва, 1967. – 92 с.
133528
  Гарипов К.Н. Анализ затрат на материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М, 1981. – 144с.
133529
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат на создание, производство и эксплуатацию изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1991. – 109с.
133530
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат по стадиям экономического цикла изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1989. – 82с.
133531
  Полякова Т.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т.С. Полякова. – М., 1983. – 129с.
133532
  Разумов Л.В. Анализ земско-статистических подворных описаний крестьянских хозяйств : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00.,07.00.09 / Разумов Л.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 26 с.
133533
   Анализ знакомых систем. История логики и методологии науки. – К., 1986. – 146с.
133534
   Анализ знаний учащихся по механике на основе итогов вступительных экзаменов : [ Метод. пос. ]. – Чебоксары, 1972. – 23с. – Список лит. : с. 22-23 (13 назв.)
133535
  Рытикова Л.С. Анализ зриетльных раздражителей и роль гиперстритума в условнорефлекторной деятельности кур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Рытикова Л.С.; КГУ. – К, 1980. – 189л.
133536
  Рытикова Л.С. Анализ зрительных раздражителей и роль гиперстриатума в усолвнорефлекторной деятельности кур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Рытикова Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
133537
  Гаврилов Ю.В. Анализ и выбор комплексов технических средств АСУ / Ю.В. Гаврилов. – М., 1977. – 327с.
133538
  Булатов А.А. Анализ и выбор методов миграции электронных образовательных ресурсов на портативные аппаратные платформы / А.А. Булатов, А.А. Соболевский, С.Т. Мартиросян // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 9. – С. 29-35. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены действия по переносу электронных образовательных ресурсов с платформ настольных компьютеров на мобильные платформы. Представленные методы могут применяться для переноса приложений, не требующих от пользователя активного ввода данных. Даны ...
133539
   Анализ и выделение сейсмических сигналов. – Москва : Мир, 1986. – 237с.
133540
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
133541
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2005. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
133542
   Анализ и диагностирование электронных устройств. – Владивосток, 1986. – 134с.
133543
  Яковлева Л.Ф. Анализ и изолирование некоторых хинолинов на основе их комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Яковлева Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 22л.
133544
  Каспржак Г.М. Анализ и изыскание способов улучшения технологических и энергетических свойств источников питания для дуговой сварки : Автореф... д-р тех.наук: / Каспржак Г.М.; Ин-т электросварки. – М, 1967. – 62л.
133545
  Киршбаум Д. Анализ и интерпретация двухчастичной амплитуды упругого процесса рассеяния с помощью группы 0(3,С) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Киршбаум Д.; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1974. – 16л.
133546
  Ляховицкий Ф.М. Анализ и интерпретация отраженных волн : Обзор / Ф.М. Ляховицкий, М.В. Невский; МингеоСССР; ВИЭМС; МГУ. – Москва, 1972. – 43с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
133547
   Анализ и интерпретация пространственно-распределённых структур. – Свердловск, 1988. – 79с.
133548
  Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / А. Эренберг. – М, 1981. – 406с.
133549
  Стадников Г.Л. Анализ и исследование углей. / Г.Л. Стадников. – 2-е изд., перераб. – М.Л., 1936. – 216с.
133550
  Гайдуцкий П.И. Анализ и контроль экономических взаимоотношений предприятий АПК / П.И. Гайдуцкий. – М., 1989. – 159с.
133551
  Буглай В.Б. Анализ и критика взглядов индийских буржуазных экономистов по некоторым вопросам госкапиталистического развития Индии : Автореф... канд. эконнаук: / Буглай В. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1967. – 20л.
133552
   Анализ и машинное проектирование электронных цепей. – К., 1980. – 227с.
133553
  Саркисов В.А. Анализ и методические принципы разведки газовых месторождений карбонатного комплекса верхней юры Восточной Туркмении и Западного Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.17 / Саркисов В.А. ; Всес. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
133554
   Анализ и моделирование использования ресурсов в условиях интенсификации производства. – Днепропетровск, 1987. – 128с.
133555
   Анализ и моделирование личного потребления. – Вильнюс, 1973. – 205с.
133556
  Цветков В.М. Анализ и моделирование некоторых процессов управления народным хозяйством НР Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Цветков В. М.; КИНХ. – К., 1981. – 16л.
133557
  Федорова Т.А. Анализ и моделирование покупательского спроса. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Федорова Т.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
133558
  Тамм Г Б. Анализ и моделирование производственных систем / Г Б. Тамм, . – Москва, 1987. – 191с.
133559
   Анализ и моделирование промышленного производства в условиях интенсификации экономики. – Днепропетровск, 1988. – 176с.
133560
   Анализ и моделирование процессов управления в экономике. – Днепропетровск, 1981. – 145с.
133561
  Грязнов Б.Т. Анализ и моделирование стоимости в экономических процессах / Б.Т. Грязнов. – Горький, 1973. – 176с.
133562
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Дис... канд . физ-мат.наук: 01.05.01 / Роча Ф.М.; КУ. – Киев, 1995. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
133563
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.05.01 / Роча Фуэнтес Мануэль; КГУ. – К., 1995. – 17л.
133564
   Анализ и моделирование экономических взаимосвязей. – М., 1988. – 191с.
133565
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1978. – 150с.
133566
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1979. – 164с.
133567
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1980. – 125с.
133568
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1981. – 148с.
133569
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1982. – 144с.
133570
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1984. – 127с.
133571
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1987. – 134с.
133572
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1989. – 113с.
133573
   Анализ и обоснование хозяйственных решений. – Москва, 1991. – 133 с.
133574
  Кудренко А.И. Анализ и обочнование эффективных форм и методов идейно-политичекого воспитания спортсменов высокой квалификации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Кудренко А.И.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1982. – 21л.
133575
   Анализ и обработка гидрометеорологической информации. – Москва, 1983. – 62с.
133576
  Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. – М., 1948. – 252с.
133577
   Анализ и обработка математических текстов. – К., 1984. – 83с.
133578
  Горелов В.А. Анализ и обработка результатов высокоточных створных измерений : аналитический обзор / В.А. Горелов; под ред. Е.Б. Клюшина. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1976. – 75 с.
133579
  Быков Р.Е. Анализ и обработка цветных и объемных изображений / Р.Е. Быков, С.Б. Гуревич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
133580
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических веществ / Г. Мейер. – Х.-К., 1935. – 679с.
133581
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических соединений / Г. Мейер. – Л., 1937. – 458с.
133582
  Дудинов В.Н. Анализ и оптимальная обработка результатов поверхностной фотометрии планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Дудинов В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 13л.
133583
   Анализ и оптимальный синтез на ЭВМ систем управления. – Москва : Наука, 1984. – 343с.
133584
   Анализ и оптимизация операторской деятельности. – М., 1986. – 120с.
133585
  Соболевский М.И. Анализ и оптимизация структур матричных вычислительных систем / М.И. Соболевский. – М, 1979. – 168с.
133586
  Лохмотко В.В. Анализ и оптимизация цифровых сетей интегрального обслуживания / В.В. Лохмотко, К.И. Пирогов. – Минск, 1991. – 191с.
133587
   Анализ и оценка библиотечно-информационной деятельности. – Л., 1989. – 160с.
133588
  Федорова Е. Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся ранках / Е. Федорова, О. Безрук // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0042-8736
133589
   Анализ и оценка результатов деятельности производственных систем. – М., 1978. – 318с.
133590
  Мельник В М. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / В М. Мельник, . – М., 1990. – 133с.
133591
  Езерский П.П. Анализ и оценка уровня организации труда на предприятии. / П.П. Езерский. – М, 1969. – 176с.
133592
  Белов А. Анализ и планирование издержек обращения / А. Белов. – М., 1951. – 183с.
133593
  Ефремова Людмила Владимировна Анализ и планирование общественного продукта в условиях перевода экономии на интенсивный путь развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ефремова Людмила Владимировна; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 24л.
133594
  Сатановский Р.Л. Анализ и планирование организационного уровня производства / Р.Л. Сатановский. – М., 1982. – 151с.
133595
  Косенко Г.Ф. Анализ и планирование рентабельности промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Косенко Г. Ф.; МВ иССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
133596
  Коваленко Т.И. Анализ и планирование соотношений между ростом производительности труда и заработной платы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко Т.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
133597
   Анализ и планирование топливно-энергетического комплекса Сибири. – Новосибирск, 1988. – 163с.
133598
  Клепиков Н.П. Анализ и планирование экспериментов методом максимума правдоподобия. / Н.П. Клепиков, С.Н. Соколов. – М, 1964. – 184с.
133599
   Анализ и планирование эффективности промышленного производства. – Алма-Ата, 1984. – 142с.
133600
  Доблаев Л.П. Анализ и понимание текста. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1987. – 69,2с.
133601
  Чипулис Анализ и построение текстов цифровых программно-управляемых устройств / Чипулис, С.Г. Шаршунов. – М., 1992. – 223с.
133602
  Томпсон Ф.Д. Анализ и предсказание погоды численными методами. / Ф.Д. Томпсон. – М., 1962. – 239с.
133603
  Барашенков В.В. Анализ и преобразование операторных схем алгоритмов / В.В. Барашенков. – Л, 1979. – 102с.
133604
   Анализ и применение математических моделей экономической динамики. – Новосибирск, 1990. – 119с.
133605
  Трофименко А.П. Анализ и принципы построения структур генерирования реактивной мощности типографическим методом / А.П. Трофименко; АН УССР; Ин-т электродинамики. – Киев, 1983. – 34с. – Препринт-325
133606
  Кацура С.Н. Анализ и проблемы становления региональных инновационных систем в Украине // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 74-81. – ISSN 1729-7206
133607
  Ефимов В.М. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонентов / В.М. Ефимов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 72 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 63-69
133608
  Николаева И.Г. Анализ и прогноз межотраслевых связей / И.Г. Николаева. – М., 1981. – 103с.
133609
   Анализ и прогноз метеорологических элементов и речного стока. Вопросы охраны среды. – Пермь, 1979. – 149с.
133610
  Мисюнас А.А. Анализ и прогноз непроизводственного потребления / А.А. Мисюнас, Р.Л. Раяцкас. – Вильнюс, 1983. – 219с.
133611
  Яковлева Л.П. Анализ и прогноз опасных и особо опасных осадков, гроз и метелей на северо-западе Европейской территории СССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Яковлева Л.П. ; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1972. – 15 с.
133612
  Петерсен С. Анализ и прогноз погоды / С. Петерсен. – Л, 1961. – 652с.
133613
  Богаткин О.Г. Анализ и прогноз погоды для авиации / О.Г. Богаткин, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 232с.
133614
  Саркисян С.А. и др. Анализ и прогноз развития больших технических систем / С.А. и др. Саркисян. – М., 1983. – 280с.
133615
   Анализ и прогноз формирования и использования производственных фондов и мощностей. – М., 1983. – 219с.
133616
  Арзамаскин В.И. Анализ и прогнозирование развития хозяйства области на базе межотраслевого баланса / В.И. Арзамаскин. – Томск, 1983. – 105с.
133617
   Анализ и прогнозирование развития экономики региона. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226 с.
133618
  Соловьев Ю.П. Анализ и прогнозирование структуры потребительских расходов / Ю.П. Соловьев, С.Г. Друкер. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
133619
  Андрикене Селямуте Юозовна Анализ и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур при помощи производственных функций : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.15 / Андрикене Селямуте Юозовна ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25
133620
   Анализ и прогнозирование экономики региона. – М., 1984. – 272с.
133621
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа / А.Н. Важнов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 275с
133622
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Важнов А.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
133623
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 44с.
133624
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 45с.
133625
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. – М., 1967. – 64с.
133626
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации : Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "Организация механизир. обработкт экон. информации". – Москва : Статистика, 1969. – 288 с.
133627
  Беспалов В.П. Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. / В.П. Беспалов. – Москва, 1967. – 94с.
133628
  Страхова Л.П. Анализ и проектирование организации процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 67с.
133629
  Овсянников О.А. Анализ и проектирование процессов управления / О.А. Овсянников. – М, 1979. – 82с.
133630
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1988. – 132с.
133631
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1990. – 130с.
133632
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – К., 1970. – 184с.
133633
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – Изд. 2-е, стереотип. – К., 1971. – 184с.
133634
  Курган Л.И. Анализ и пути повышения производительности труда в животноводстве колхозов (на примере колхозов Краснокутского района Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594. / Курган Л. И.; Харьк. с.-х. ин-т. – Х., 1968. – 20л.
133635
  Гулиев Г.М. Анализ и пути повышения рентабельности железных дорог. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.12 / Гулиев Г.М.; Азерб.ин-т.народ.хоз-ва. – Баку, 1976. – 32л.
133636
  Ковалевская Г.П. Анализ и пути повышения эффективности рационализации и изобретательства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалевская Г.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
133637
  Дмитриев А.М. Анализ и пути совершенствования методов определения газоносности угольных месторожденийёё / А.М. Дмитриев. – М., 1975. – 52с.
133638
  Гуревич Ю.Л. Анализ и развитие методов управления продуктивностью периодических и непрерывных процессов культивирования микроорганизмов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Гуревич Ю.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
133639
  Бутина И.В. Анализ и разделение изомерных фталевых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бутина И.В. ; Уральск. филиал. Акад. наук СССр. – Свердловск, 1963. – 22 с.
133640
  Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : Учеб. пособие для студ. эконом. вузов / КНЭУ; Авт.: В.П.Савчук, С.И. Прилипко,Е.Г. Величко. – Київ : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304c. – ISBN 966-95332-0-2
133641
  Гулинский П.Я. Анализ и разработка методики проектирования развитых внутренних языков. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Гулинский П.Я.; АН УССР. – К, 1986. – 16л.
133642
   Анализ и распознавание речевых сигналов на ЭВМ. – М., 1975. – 167с.
133643
  Галецкий Ф.П. Анализ и расчет быстродействующих схем : Автореф... канд. техн.наук: / Галецкий Ф.П.; Ин-т точной механики и вычислит техники АН СССР. – М., 1967. – 36л.
133644
   Анализ и расчёт интегральных схем. – М.
1. – 1969. – 371с.
133645
   Анализ и расчёт интегральных схем. – М.
2. – 1969. – 388с.
133646
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : Текст лекций / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 40с.
133647
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : Учебное пособие / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 72с.
133648
  Советов Н.М. Анализ и расчет лампы бегущей волны и ее гибридов методом фазовой плоскости / Н.М. Советов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1974. – 221с.
133649
  Вершинина Л.К. Анализ и расчет максимального дождевого стока и гидрографов паводков рек Приморского края. : Автореф... канд. техн.наук: / Вершинина Л.К.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 9л.
133650
  Тэлер Д. Анализ и расчет нелинейных систем автоматического управления. / Д. Тэлер, М Пестель, . – М-л, 1964. – 488с.
133651
  Пупков К.А. Анализ и расчет нелинейных систем с помощью функциональных степенных рядов / К.А. Пупков, Н.А. Шмыкова. – М, 1982. – 150с.
133652
  Стогний Б.С. Анализ и расчет переходных режимов работы трансформаторов тока / Б.С. Стогний. – Киев : Наукова думка, 1972. – 140с.
133653
  Давидов П.Д. Анализ и расчет тепловых режимов полупроводниковых приборов / П.Д. Давидов. – М., 1967. – 144с.
133654
  Нагорный Л.Я. Анализ и расчет усилительных схем / Л.Я. Нагорный. – К., 1963. – 244с.
133655
  Налимов Юрий Владиславович Анализ и расчеты сроков вскрытия устьевых областей рек Сибири : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Налимов Юрий Владиславович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
133656
  Мухтарова Т.А. Анализ и решение системы уравнений гитдродинамики и химической кинетики плазменной струи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухтарова Т.А.; Азебр.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
133657
  Пузиков П.Д. Анализ и синтез - от мысли к вещи / П.Д. Пузиков. – Минск, 1969. – 136 с.
133658
  Айсагалиев С.А. Анализ и синтез автономных нелинейных систем автоматического управления / С.А. Айсагалиев. – Алма-Ата, 1980. – 243с.
133659
  Чаплин А.Ф. Анализ и синтез антенных решеток / А.Ф. Чаплин. – Львов : Вища школа, 1987. – 180с.
133660
  Бурова И.Н. Анализ и синтез в познании : Автореф... канд. филос.наук: / Бурова И. Н.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 20л.
133661
  Шептулин А.П. Анализ и синтез в познании / А.П. Шептулин. – Москва, 1965. – 32с.
133662
  Лагоша А Б. Анализ и синтез в системах отраслевого управления. / А Б. Лагоша, В.Г. Шаркович. – М, 1978. – 263с.
133663
  Каверкин И.Я. Анализ и синтез измерительных систем. / И.Я. Каверкин, Э.И. Цветков. – Л., 1974. – 156с.
133664
  Звидрина М.П. Анализ и синтез информации при подготовке ретроспективного указателя // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 40-44. – ISSN 0869-6020


  Представлены результаты распознавания аналитических приемов в типовом процессе создания ретроспективного научно-вспомогательного библиографического указателя. Выделены необходимые знания, умения и навыки библиографов, значимые для ретроспективного ...
133665
  Катков М.С. Анализ и синтез линейных детерминированных и стохастических систем регулирования / М.С. Катков, В.М. Кушуль. – Л, 1977. – 88с.
133666
  Айзинов М.М. Анализ и синтез линейных радиотехнических цепей в переходном режиме / М.М. Айзинов. – Ленинград, 1968. – 376с.
133667
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов. Аналоговые и цифровые фильтры / А.Г. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1985. – 280с.
133668
   Анализ и синтез методов адресации мини- и макро- ЭВМ. – К., 1977. – 22с.
133669
   Анализ и синтез механизмов : Сб. статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 284 с.
133670
   Анализ и синтез механизмов. – Алма-Ата, 1983. – 119с.
133671
   Анализ и синтез механизмов и теория передач. – Москва : Наука, 1965. – 116 с.
133672
  Малиновский Б.Н. Анализ и синтез мини-- ЭВМ / Б.Н. Малиновский. – К., 1976. – 174с.
133673
  Баринов А.К. Анализ и синтез многозначных микропрограммных автоматов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13,01 / Баринов А.К.; Харьков.ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1979. – 25л.
133674
  Эль Рашини Анализ и синтез многофункциональных подающих и зажимных механизмов прутковых автоматов. : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.01 / Эль Рашини Х.А.; КПИ. – К, 1994. – 17л.
133675
  Кроне Ю. Анализ и синтез мультипликативных моделей канальных фильтров. : Автореф... канд. технич.наук: 05.12.02 / Кроне Ю.; Харьков. политехн. ин-тут им. Ленина. – Харьков, 1981. – 19л.
133676
  Павлов А.А. Анализ и синтез нелинейных прогнозирующих фильтров. : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Павлов А.А.; КПИ. – К., 1970. – 20л.
133677
  Ткаченко В.И. Анализ и синтез неоднородностей с кусочно-линейной границей в прямоугольных волноводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ткаченко В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 15л.
133678
  Щевьев П Ю. Анализ и синтез неоднородных акустических сред / П Ю. Щевьев, . – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 216с.
133679
  Михайлов Ф.А. Анализ и синтез нестационарных линейных систем / Ф.А. Михайлов. – М., 1977. – 296с.
133680
  Руденко В.С. Анализ и синтез преобразователей с постоянной и переменной структурой. / В.С. Руденко, В.Я. Жуйков, В.Е. Сучик. – Киев, 1983. – 64с.
133681
  Залесский В.В. Анализ и синтез пьезоэлектрических преобразователей / В.В. Залесский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 152с.
133682
  Петров А.В. Анализ и синтез радиотехнических комплексов / А.В. Петров, А.А. Яковлев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248с.
133683
   Анализ и синтез речи. – Минск, 1991. – 86с.
133684
  Исобе Т. Анализ и синтез самонастраивающихся систем с возмущением по параметрам в применении к автоматическому управлению производственными объектами. / Т. Исобе, Т. Тотани. – Москва, 1963. – 30с.
133685
   Анализ и синтез систем автоматического управления. – М., 1968. – 406с.
133686
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 256 с.
133687
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 248 с.
133688
  Черняк Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике / Ю.И. Черняк. – Москва, 1970. – 151с.
133689
  Макаренко В.В. Анализ и синтез систем коррекции временных искажений в аппаратуре магнитной звукозаписи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.08 / Макаренко В.В.; Лен. ин-т киноинж. – Л., 1986. – 18л.
133690
  Хилюк Л.Ф. Анализ и синтез систем оптимизации с двухбалльной оценкой показателя качества : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Хилюк Л.Ф.; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
133691
   Анализ и синтез систем управления и контроля. – К., 1976. – 97с.
133692
  Воронин Л.Г. Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных / Л.Г. Воронин. – Ленинград, 1952. – 200с.
133693
  Грешилов А.А. Анализ и синтез стохастических систем: параметр. модели и конфлюент. анализ. / А.А. Грешилов. – М., 1990. – 319с.
133694
  Агзамов Ш.Ш. Анализ и синтез структур разрядно-аналоговых вычислительных систем и устройств / Ш.Ш. Агзамов. – Київ, 1981. – 60с.
133695
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – К., 1978. – 44с.
133696
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях без нулевого провода / В.Г. Кузнецов. – К., 1978. – 40с.
133697
  Таубман Е.И. Анализ и синтез теплотехнических систем / Е.И. Таубман. – М., 1983. – 177с.
133698
  Шаталин В.А. Анализ и синтез технологических систем / В.А. Шаталин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 193с.
133699
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ / Ю.Ю. Кесс. – М., 1986. – 167с.
133700
  Кафаров В.В. Анализ и синтез химико-технологических систем. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 432с.
133701
   Анализ и синтез цифрового сеточного микропроцессора для решения уравнений теории поля. – К., 1978. – 55с.
133702
  Беллерт С. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел. / С. Беллерт, Г. Возняцки. – М., 1972. – 332с.
133703
   Анализ и синтез элементов и структур управляющих ЭВМ. – Омск, 1986. – 149с.
133704
  Евдокимов В.И. Анализ и синтез, как категории диалектической логики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евдокимов В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1957. – 15л.
133705
  Андрущенко А.И. Анализ и систематизация научных подходов к формированию типологии доверия (опыт библиографического анализа) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 126-136. – ISSN 0132-1625
133706
  Фант Г. Анализ и ситез речи. / Г. Фант. – Новосибирск, 1970. – 168с.
133707
  Мулуд Н. Анализ и смысл / Н. Мулуд. – Москва : Прогресс, 1979. – 347с.
133708
  Рогачева Н.Н. Анализ и сопоставление различных уточнений теории тонких оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогачева Н. Н.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – Москва, 1974. – 14л.
133709
  Згуровский М.З. Анализ и управление односторонними физическими процессами / М.З. Згуровский, А.Н. Новиков; МОУ, HТУ Украины "КПИ". – Киев : Наукова думка, 1996. – 328c. – ISBN 966-00-0001-4
133710
   Анализ и учёт хозяйственной деятельности полиграфических предприятий. – М., 1957. – 231с.
133711
   Анализ и формализация измерительного эксперимента. – Ленинград, 1986. – 67 с.
133712
  Кокодей Т.А. Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford" методом обратной индетификации (1992-1996 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 26-32 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
133713
  Дривотин Олег Игоревич Анализ и формирование динамики интенсивных потоков заряженных частиц в продольном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дривотин Олег Игоревич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
133714
   Анализ и формирование организационной структуры промышленного предприятия. – Новосибирск, 1983. – 182с.
133715
  Бурема С. Анализ и элементы синтеза электромагнитных систем феррозондов со стержневыми сердечеами : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Бурема С.; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – К., 1995. – 17л.
133716
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация алгоритмов над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А. Б.; ПО "Кинескоп", Львовс. констр. бюро "Эротрон". – Львов, 1990. – 196л. – Бібліогр.:л.125-134
133717
  Винокур А.Б. Анализ и эффектизация над графовыми структурами на основе исследования их сложных свойств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Винокур А.Б.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
133718
  Приступа Г.Н. Анализ идейного содержания литературного произведения: Учеб. пособие для слушателей подгот. отд-ний пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1987. – 113с.
133719
  Сахарцева И.И. Анализ издержек производства с учетом факторов рыночной экономики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.136-138
133720
  Мазлумян С.А. Анализ изменений структуры сообществ бентоса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мазлумян С. А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1989. – 24л.
133721
  Котляров О.Н. Анализ изменчивости морфологических признаков трех видов подсемейства Mikrotinae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Котляров О.Н.; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 18л.
133722
   Анализ измерительных информационных систем. – Ташкент, 1984. – 176с.
133723
  Еги М.Г. Анализ изображения трехмерных сцен по текстуре поверхностей объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 0513.01 / Еги М.Г.; Ин-т.кибернетики Ан ЭССР. – Таллин, 1980. – 18л.
133724
   Анализ изотопного состава подземных вод. – Москва, 1978. – 33с.
133725
  Пономарев Д.М. Анализ импульсных сигналов при исследовании цепей с распределенными параметрами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Пономарев Д.М.; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1979. – 20л.
133726
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по статусной принадлежности научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 2-12


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением основной классификации, используемой для отражения экономических процессов в стране.
133727
  Булкин И.А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и научно-технических организаций // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 8 (152). – С. 2-10


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением Классификации видов экономической деятельности, наполнение содержания которой было осуществлено на основе информации Классификации видов научно-технической ...
133728
  Цитович И.К. Анализ инсектицидов и фунгицидов. / И.К. Цитович, . – М.Л., 1952. – 328с.
133729
   Анализ интенсификации производства. – Чебоксары, 1990. – 119с.
133730
   Анализ интенсификации производства и промышленности стран социалистического содружества. – М., 1988. – 319с.
133731
  Хорин А.Н. Анализ интенсификации производства: вопросы методологии и практики / А.Н. Хорин. – М, 1990. – 172с.
133732
  Радовель М.Р. Анализ интуитивного в науке : Автореф... Канд.филос.наук: 626 / Радовель М.Р.; Ан УССР.Совет.Ин-та философии и Сектора гос.и права. – Киев, 1969. – 21л.
133733
   Анализ информационно-вычислительных систем. – М., 1986. – 128с.
133734
  Мидлоу Ч.Ч. Анализ информационно-поисковых систем / Ч.Ч. Мидлоу. – М, 1970. – 368с.
133735
  Артамонов Г.Т. Анализ информационно-управляющих систем со случайным интервалом квантования сигнала по времени / Г.Т. Артамонов. – Москва, 1977. – 112с.
133736
  Мочалов А.А. Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано можливі інформаційні загрози, що виникають в процесі роботи системи дистанційної освіти. Запропоновано механізм її захисту. The possible threats of the information arising in the process of distance education are analyzed. Mechanism of ...
133737
  Мидлоу Ч.Т. Анализ информационных систем / Ч.Т. Мидлоу. – М, 1977. – 400с.
133738
  Ефимкин В.И. Анализ искажений цветовоспроизведения при передаче цветовой информации методом квадратурной модуляции поднесущей частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Ефимкин В.И.; Ленингр. электротехн. ин-т связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1959. – 11л.
133739
  Гричук В.П. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии / В.П. Гричук, Е.Д. Заклинская. – Москва : Географгиз, 1948. – 224с.
133740
  Алешин С.М. Анализ исполнения расходов, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях / С.М. Алешин, В.П. Нефедов. – Москва, 1978. – 222 с.
133741
  Алешин С.М. Анализ исполнения смет расходов бюджетных учреждений / С.М. Алешин. – Москва, 1972. – 159 с.
133742
  Гнатышак Любовь Николаевна Анализ использования и воспроизводства основных производственных фондов в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гнатышак Любовь Николаевна ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1974. – 31 с.
133743
   Анализ использования и методология планирования производственных мощностей. – М., 1981. – 134с.
133744
  Смоленюк П.С. Анализ использования материальных ресурсов в условиях рыночных отношений / П.С. Смоленюк, К.К. Бондарь. – К., 1993. – 107с.
133745
  Артеменко Н.А. Анализ использования машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях / Н.А. Артеменко. – Москва, 1972. – 151с.
133746
  Деречин В.В. Анализ использования машино-тракторного парка и пути его совершенствования (на прим.колх. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Деречин В. В.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1982. – 24л.
133747
  Солопенко М.И. Анализ использования оборотных средств в новых условиях / М.И. Солопенко. – К., 1970. – 94с.
133748
  Бородавкин А.Н. Анализ использования оборотных средств предприятия / А.Н. Бородавкин. – М, 1963. – 88с.
133749
  Сорокин В.А. Анализ использования оборотных средств промышленых предприятий в условиях хозяйственной реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Сорокин В.А.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
133750
  Бояринцев А.П. Анализ использования основных производственных фондов в вычислительных центрах и машиносчетных станциях системы Госплана СССР / А.П. Бояринцев. – М., 1976. – 18с.
133751
  Намазалиев Г.И. Анализ использования основных производственных фондов и влияние их на экономическую эффективность производства (на примере хлопкосеющих колхозов мугано-сальянской зоны Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Намазалиев Г.И.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. – Баку, 1970. – 20л.
133752
  Бро Г.Г. Анализ использования основных средств промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – М., 1954. – 64с.
133753
  Гусейнова Э.С. Анализ использования основных фондов в консервной промышленности Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Гусейнова Э.С.; Азерб.ин-т.нар.хоз. – Баку, 1972. – 23л.
133754
  Намазалиев Г.И. оглы Анализ использования основных фондов в снабженческих организациях / Г.И. оглы Намазалиев. – М., 1983. – 144с.
133755
  Доманский В.А. Анализ использования основных фондрв сельского хозяйства / В.А. Доманский. – М., 1978. – 48с.
133756
  Либерман Е.Г. Анализ использования производственных фондов / Е.Г. Либерман, С.Г. Галуза. – М., 1963. – 16с.
133757
  Гарипов К.Н. Анализ использования средств на оплату труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М., 1973. – 144с.
133758
  Сысоева Г.Ф. Анализ использования трудовых ресурсов в промышленности / Г.Ф. Сысоева, Э.И. Крылов. – Л., 1984. – 81с.
133759
   Анализ использования фонда заработной платы и эффективности систем оплаты труда. – Минск, 1976. – 72с.
133760
  Крылов Э.И. Анализ использования фондов экономического стимулирования / Э.И. Крылов. – Л, 1984. – 50с.
133761
  Ермолова О.Н. Анализ источников вторичной информации по геологии / О.Н. Ермолова. – М, 1972. – 83с.
133762
  Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов : Учебное пособие / Ю.А. Мыцык; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1983. – 80с.
133763
  Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1981. – 107с.
133764
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет. – Петрозаводск, 1992. – 60с.
133765
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1971 г.. – Петрозаводск, 1972. – 140 с. – (В помощь учителям средних школ)
133766
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1982 г.. – Петрозаводск, 1983. – 93с.
133767
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1987 г.. – Петрозаводск, 1988. – 78с.
133768
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1988 г.. – Петрозаводск, 1989. – 72с.
133769
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1989 г.. – Петрозаводск, 1990. – 68с.
133770
   Анализ итогов вступительных экзаменов в университет в 1990 г.. – Петрозаводск, 1991. – 71с.
133771
  Конаржевский Ю.А. Анализ итогов учебного года / Ю.А. Конаржевский. – Челябинск, 1985. – с.
133772
  Тихомиров В.М. Анализ ІІІ / В.М. Тихомиров. – Москва. – ISBN 5-94057-016-X
1 : Банаховы алгебры. – 1967. – 118с.
133773
  Антропова О.А. Анализ кадрового потенциала академической и ведомственной науки // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 62-71. – ISSN 0320-8168
133774
  Мацкевичюс И.С. Анализ калькулирования себестоимости продукции в странах СЭВ / И.С. Мацкевичюс. – М., 1977. – 112с.
133775
  Коровкевич С.В. Анализ картины / С.В. Коровкевич. – Л, 1975. – 32с.
133776
  Ведмедев М.М. Анализ категориального базиса научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ведмедев М.М.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1986. – 18 с.
133777
  Архипов А.П. Анализ категориальной структуры знания в свете ленинского учения об истине // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
133778
  Кучевский В.Б. Анализ категории "материя" / В.Б. Кучевский. – М., 1983. – 255с.
133779
  Малькова Татьяна Павловна Анализ категории идеального (в связи с критикой новейших идеалистических и физикалистских концепций) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малькова Татьяна Павловна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 19л.
133780
  Логинова Л.Г. Анализ качества образования: опыт систематизации // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 4-12. – ISSN 1726-5304
133781
  Ивахненко В.И. Анализ качества продукции промышленных предприятий / В.И. Ивахненко. – К, 1968. – 52с.
133782
  Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков / Б.Г. Миркин. – М., 1976. – 168с.
133783
  Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур / Б.Г. Миркин. – М., 1980. – 319с.
133784
  Резник Борис Львович Анализ квазиупругого рассеяния электронов и структура ядра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Резник Борис Львович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-9699. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
133785
  Попова С.В. Анализ кинетики и регуляторных функций олигомерных ферментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Попова С.В.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1980. – 25л.
133786
  Печуркин Н.С. Анализ кинетики роста и эволюции микробных популяций (в управляемых условиях) / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1975. – 215с.
133787
  Волконский А.Г. Анализ кларков микроэлементов в литосфере, биосфере и гидросфере (на примере углекислых содовых минеральных вод поляно-квасовского подтипа Украинских Карпат) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 111-118 : табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
133788
  Ферман П. Анализ классов распределений многокомпонентных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ферман П.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
133789
  Гальцов А.П. Анализ климатообразующих процессов (В применении к генетической классификации туманов) / А.П. Гальцов. – Москва : АН СССР, 1957. – 206с.
133790
   Анализ колебаний грунтов при землетрясениях. – Новосибирск, 1983. – 97с.
133791
  Компаниец В.З. Анализ колебательных спектров полимеров с учетом дефектов структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Компаниец В.З.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1971. – 23л.
133792
  Максимович Н.В. Анализ количественных гидробиологических материалов : учебное пособие / Н.В. Максимович, В.Б. Погребов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 97 с.
133793
   Анализ комбинаторных свойств предложно-падежных морфем русского языка : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.01 / Карпов Л. Н,; Карпов Л. Н,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 21л.
133794
  Бульбович Р.В. Анализ компетенций выпускника высшей школы в области аэрокосмической техники / Р.В. Бульбович, Н.Н. Зайцев, И.Д. Столбова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1609-4646


  В статье обсуждаются вопросы разработки и приведен анализ прогнозной модели выпускника в области аэрокосмической техники, основанной на компетентностном подходе. Приводится методика оценки важности компетенций, построенная на анкетировании основных ...
133795
   Анализ конденсационных полимеров. – М, 1984. – 296с.
133796
  Кисельников А.А. Анализ конкретных ситуаций в отраслевом и программном планировании / А.А. Кисельников, В.Н. Сурашев. – Новосибирск, 1987. – 88с.
133797
   Анализ конкретных ситуаций в управлении производством. – М., 1971. – 300с.
133798
   Анализ конкретных экономических сиуаций. – Новосибирск, 1982. – 154с.
133799
  Донецкая С.С. Анализ конкурентоспособности российских университетов в мировых рейтингах // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 20-31. – ISSN 0869-3617


  В июле прошлого года пятнадцать российских университетов стали победителями конкурса на получение государственной поддержки для вхождения в мировые рейтинги. Каждый университет данной группы хорошо известен в России и обладает высокой репутацией среди ...
133800
  Горелик В.А. Анализ конфликтных ситуаций в системах управления / В.А. Горелик. – М, 1991. – 286с.
133801
  Шкорбатов Александр Георгиевич Анализ конформационных состояний цепных макромолекул по данным деполяризованного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Шкорбатов Александр Георгиевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1980. – 22л.
133802
   Анализ концепций социально-экономического развития стран "Третьего мира".Межд.конференция. – Москва : АН СССР, 1976. – 212с.
133803
  Короткий А.М. Анализ коррелятных отложений и реконструкций рельефа горных стран / А.М. Короткий. – М., 1985. – 188с.
133804
   Анализ космических снимков при тектоно-магматических и металлогенических исследований. – Москва, 1979. – 164с.
133805
  Хогарт У. Анализ красоты / У. Хогарт. – Л.-М., 1958. – 338с.
133806
  Хогарт У. Анализ красоты / У. Хогарт. – 2-е изд. – Л., 1987. – 252с.
133807
  Прошкин Игорь Анализ красоты Уильяма Хогарта // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 2-18


  Уильям Хогарт (1697-1764)- анг. художник, иллюстратор, гравер и теоретик искусства
133808
   Анализ кремнийорганических соединений. – М., 1954. – 256с.
133809
  Янкявичене Р. Анализ крестоцветных Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Янкявичене Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
133810
  Гласкер Д.П. Анализ кристаллической структуры / Д.П. Гласкер, К.Н. Трублад. – М., 1974. – 236с.
133811
  Нарижный Юрий Алексеевич Анализ критерия нравственной зрелости личности в современной этике : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.05 / Нарижный Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 176л. – Бібліогр.:л.165-176
133812
  Нарижный Юрий Алексеевич Анализ критерия нравственной зрелости личности в современной этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Нарижный Юрий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
133813
  Лебедев К.А. Анализ крови: вчера, сегодня, завтра. / К.А. Лебедев, И.Д. Полякина. – М., 1990. – 63с.
133814
  Кулагина(Ковбасюк) Анализ круглосуточных наблюдений широты (Горький, 1961, 5-1967,0) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Кулагина(Ковбасюк) Л.Д.; АН СССР. главная астроном. обсерватория. – Ленинград, 1970. – 8л.
133815
  Шахтарин Б.И. Анализ кусочно-линейных систем с фазовым регулированием / Б.И. Шахтарин. – М., 1991. – 191с.
133816
  Шищенко Е.П. Анализ ландшафтной структуры и оценка лесостепных и степных ПТК для целей территориального проектирования : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 10-16 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
133817
  Арнастаускас Ю. Анализ лекарственных смесей кристаллоскпическим методом : Автореф... канд. хим.наук: / Арнастаускас Ю.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1955. – 19л.
133818
  Максимова Л.Д. Анализ лексики поэтических произведений по моделирующим тематическим группам (на матер. антирелигиозн. цикла стих. В. В. Маяковского) : Автореф... канд .филол.наук: / Максимова Л. Д.; Лен. гос. ин-т . Каф. русск. яз. – Л., 1968. – 17л.
133819
  Аникина Е.Я. Анализ лексики технических текстов статистическим методом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Аникина Е.Я. ; МГУ. – Москва, 1970. – 17 с.
133820
  Соболева Наталия Ильинична Анализ лекторской речи в целях обучения студентов-иностранцев ее пониманию. (На материале учеб. лекций естеств.-науч. и мат. циклов) : Автореф... канд. пед.наук: 00.02 / Соболева Наталия Ильинична; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
133821
   Анализ ленинского философского словаря. – Горький, 1988. – 172с.
133822
   Анализ Ленинского философского словаря : межвузовский тематический сборник. – Горький : Горьковский гос. ун-т, 1988
133823
  Рояев С.Н. Анализ ликсико-семантической области слов, обозначающих эмоции : Автореф... канд. филол.наук: / Рояев С. Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1967. – 19л.
133824
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – М.
1. – 1986. – 462с.
133825
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва
3. – 1987. – 694с.
133826
  Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными. / Л. Хермандер. – М.
2. – 1986. – 455с.
133827
  Хермандер Л. Анализ линейных диффернциальных операторов с частными производными / Л. Хермандер. – Москва
4. – 1988. – 448с.
133828
  Зайцев Г.Ф. Анализ линейных импульсных систем автоматического регулирования и управления / Г.Ф. Зайцев. – К., 1967. – 163с.
133829
  Коломейцева М.Б. Анализ линейных систем автоматического регулирования / М.Б. Коломейцева. – М., 1977. – 79с.
133830
  Сешу С. Анализ линейных цепей. / С. Сешу, Н. Балабанян. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 551с.
133831
  Ицкович И.А. Анализ линейных экономико-математических моделей. / И.А. Ицкович. – Новосибирск, 1976. – 185с.
133832
  Семенов К.А. Анализ линейных электрических цепей методом круговых диаграмм. / К.А. Семенов. – Ленинград : Энергия, 1979. – 112с.
133833
  Сорокин В.И. Анализ литературного приозведения в средней школе / В.И. Сорокин. – М., 1950. – 280с.
133834
   Анализ литературного произведения. – Ленинград, 1976. – 236с.
133835
   Анализ литературного произведения. – Рига, 1981. – 196с.
133836
  Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии : [учеб. пособ. для студ. ин-тов и ф-тов ин. яз.] / З.И. Хованская. – Москва : Высшая школа, 1980. – 304 с.
133837
  Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии / З.И. Хованская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 239 с. – (Для институтов и факультетов иностранных языков). – ISBN 5-06-001184-4
133838
  Сорокин В.И. Анализ литературного произведения в средней школе / В.И. Сорокин. – М., 1955. – 335с.
133839
  Хмарский И.Д. Анализ литературного произведения в старших классах / И.Д. Хмарский. – Ульяновск, 1974. – 159 с.
133840
  Недоречкоо Ю.Г. Анализ литературного произведения в школе / Ю.Г. Недоречкоо. – Ростов-на-Дону, 1972. – 83с.
133841
  Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников / В.Г. Маранцман. – Л., 1974. – 176с.
133842
  Макаревич М.Ф. Анализ лихенофлоры Украинских Карпат : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Макаревич М. Ф. ; АН СССР , Ботан. ин-т. – Ленинград, 1964. – 33 с.
133843
  Райх Вильгельм Анализ личности / Райх Вильгельм. – Москва; Санкт-Петербург : КСП+; Ювента, 1999. – 333с. – (Теория личности). – ISBN 5-89692-023-7
133844
  Уткин А.А. Анализ логических сетей и техника булевых вычислений. / А.А. Уткин. – Минск, 1979. – 152с.
133845
  Яцун Виталий Петрович Анализ логических теорий причинности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.07 / Яцун Виталий Петрович ; МГУ, Философ. фак. – Москва, 1975. – 23 с.
133846
  Емельянов А.П. Анализ магнитотеллургической информации на ЭВМ / А.П. Емельянов, Ю.Н. Кузнецов. – Минск, 1974. – 94с.
133847
  Тупякова А.А. Анализ малой группы по совпаденю рациональной функции в блоке ЭГО модели А // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (110), сентябрь-октябрь. – С. 13-37. – ISSN 1680-4325
133848
  Проскура Н.И. Анализ малых навесок на анализаторе АРФ-6 / Н.И. Проскура, О.Д. Гузман, А.Ю. Серга // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 159-169 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Представлены результаты работ по созданию методики для анализа малых навесок горных пород и минералов (менее 10 мг.) в тонких слоях на рентгенофлуоресцентном анализаторе АРФ-6. Детально описаны конструкция прибородержателя, подготовка пробы и ...
133849
  Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии / Л.Н. Белых. – М., 1988. – 190с.
133850
  Сычиков А.Ф. Анализ математических ошибок учащихся и работа по их предупреждению и исправлению. : Автореф... канд. пед.наук: / Сычиков А.Ф.; Калинин. гос. пед.ин-т. – Калинин, 1968. – 28л.
133851
  Брусникин Борис Николаевич Анализ математической модели проектирования диска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Брусникин Борис Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 12л.
133852
  Брусникин Борис Николаевич Анализ математической модели проектирования диска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Брусникин Борис Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
133853
  Козлова К.Б. Анализ материалов в заводских лабораториях / К.Б. Козлова. – Ленинград, 1952. – 172с.
133854
  Медведев В.Г. Анализ межотраслевых балансов / В.Г. Медведев. – М, 1988. – 80с.
133855
   Анализ межотраслевых проблем интенсификации общественного производства. – Новосибирск, 1987. – 156с.
133856
  Кекелидзе М.В. Анализ межотраслевых связей республики / М.В. Кекелидзе. – Москва, 1968. – 200с.
133857
   Анализ межотраслевых связей Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
1. – 1972. – 255с.
133858
   Анализ межотраслевых связей Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
2. – 1972. – 155с.
133859
  Морозов Ю.Ф. Анализ межрайонных проиводственных связей промышленности Татарской АССР с применением межрайонного баланса производства и потребления продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Ю.Ф.; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 21л.
133860
   Анализ металлов. – М., 1984. – 152с.
133861
  Лазарев А.И. Анализ металлов / А.И. Лазарев, И.П. Харламов. – Москва, 1987. – 320 с.
133862
  Кнотек М. Анализ металлургических процессов методами математической статистики. / М. Кнотек. – М., 1968. – 212с.
133863
   Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. – М., 1982. – 96с.
133864
  Михайленко Н.М. Анализ метеорологических условий, ограничивающих деятельность авиации в районе Киева : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Михайленко Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
133865
   Анализ методики поисково-разведочных работ по оценке запасов нефтяных месторождений. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений нефти и газа)
133866
  Штеттер Х.И. Анализ методов дискретизации для обыкновенных дифференциальных уравнений / Х.И. Штеттер. – М, 1978. – 461с.
133867
  Хвиливицкий С.И. Анализ методов оценки величины нелинейных искажений. : Автореф... канд.техн.наук: / Хвиливицкий С.И.; Мин-во кинематограф.СССР.Упр.учебн.завед.Ленингр.ин-т киноинженер. – Л, 1952. – 10л.
133868
  Яцков Н.В. Анализ методов очистки стоков мест захоронения твердых бытовых отходов / Н.В. Яцков, И.В. Варнавская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
133869
  Ситников А.Б. Анализ методов реализации рекомендуемых физико-математических моделей миграции веществ в геологической среде / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66-73 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
133870
  Кириченко Е.С. Анализ методов установления нормативных значений показателей прочностных свойств грунтов и оценки их точности / Е.С. Кириченко, С.В. Корнеенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 9)
133871
  Кузнецов А.В. Анализ метрологических характеристик микропроцессорных информационно-измерительных систем электроэнергетических объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Кузнецов А.В.; НАН Укр.Ин-т.электродинамики. – К, 1996. – 18л.
133872
  Ровинский А.Б. Анализ механизма автоколебательных химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Ровинский А. Б.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 16л.
133873
  Адреева А.А. Анализ механизмов для выравнивания вращающего момента пружинных двигателей : автореф. дис. ... кандид. тех. наук / Адреева А.А. ; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Ленинград, 1952. – 14 с.
133874
  Кригер В.Г. Анализ механизмов и кинетика реакции твердофазного разложения некоторых солей со сложными анионом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Кригер В.Г.; Кемеров. гос. ун-тет. – Кемерово, 1982. – 26л.
133875
  Баймуканова Гульнар Калиакбаровна Анализ механизмов межлинейных различий при развитии иммунологической памяти у мышей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Баймуканова Гульнар Калиакбаровна ; АМН Ин-т мед. генетики. – Москва, 1978. – 20 с.
133876
  Борисова А Е. Анализ механизмов социального контроля над коррупцией в системе высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются приоритетные механизмы социального контроля над коррупцией в системе высшего образования, исследуются основные социальные проблемы борьбы с коррупцией, предлагается разработка адекватных механизмов, направленных на минимизацию ...
133877
  Шапиев К.А. Анализ миграционных процессов в Европейском Союзе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 2-4. – ISSN 1812-3910
133878
  Тренин В.Д. Анализ микроколичеств растворенных в воде газов и аммиака в радиацинно-химических исследованиях / В.Д. Тренин, С.П. Орлов. – Л., 1973. – 32с.
133879
  Книшевская Л. Анализ микрополосковых линий / Л. Книшевская, В. Шугуров. – Вильню, 1985. – 166с.
133880
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд редких элементов / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – М., 1962. – 448с.
133881
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд, содержащих редкие элементы / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Москва, 1928. – 236с.
133882
  Шеллер В.Р. Анализ минералов и руд, содержащих редкие элементы / В.Р. Шеллер, А.Р. Поуэлл. – Л., 1928. – 236с.
133883
   Анализ минерального сырья. – Изд. 2-е, стереотип. испр. – Ленинград, 1956. – 105с.
133884
   Анализ минерального сырья. – Изд. 3-е, стереотип. испр. – Л., 1959. – 1055с.
133885
  Шуваева К. Анализ мирового сортимента сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) и с. гиацинтоцветной (S.*hyacinthiflora Rehder) / К. Шуваева, И. Окунева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 83-84. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведен сравнительный анализ сортового состава Syringa vulgaris L. и S.*hyacinthiflora Rehder по данным Международного регистра рода Сирень и коллекции ГБС им. Н.В. Цицина РАН, показавший, что коллекция ГБС соответствует 1/10 мирового сортимента. ...
133886
  Дейнека В.С. Анализ многокомпонентных распределенных систем и оптимальное управление / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко; НАНУ, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-00-0670-6
133887
  Сычев С.И. Анализ многокомпонентных смесей делящихся изотопов по запаздывающим нейтронам фотоотделения. / С.И. Сычев, З.М. Биган. – К., 1979. – 8с.
133888
  Полищук Л.И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей / Л.И. Полищук. – Новосибирск, 1989. – 347с.
133889
  Главич Г. Анализ многомашинных систем с помощью цифрового вычислительного устройства. / Г. Главич. – М., 1963. – 24с.
133890
  Васильев В.И. Анализ многомерных стохастических объектов в Условиях неполной информации / В.И. Васильев. – Київ, 1976. – 30с.
133891
  Громов Алекссандр Иванович Анализ многофазных систем обслуживания конечной емксоти : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Громов Алекссандр Иванович; АН СССР. Ин-т проблем управления. – М., 1980. – 15л.
133892
  Кокоз Ю.М. Анализ моделей возбудимых мембран. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кокоз Ю.М.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
133893
  Фокина В.Н. Анализ моделей рейтинга вузов / В.Н. Фокина, А.В. Слива // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 41-57. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены модели расчета ряда ведущих мировых и отечественных рейтингов вузов. В рейтинговых моделях выявлены показатели, носящие формальный характер, которые не отражают качество образования и малоинформативны для потребителей образовательных услуг. ...
133894
  Гриних Л.И. Анализ модификации активности алкилирующих мутагенов в связи с проблемай их сохранения в клетке : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Гриних Л.И.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1970. – 30л.
133895
  Гоблик Виктор Васильевич Анализ модулированных импедансных и диэлектрических структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гоблик Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 20л.
133896
  Торяник В.П. Анализ мономерных карбоновых кислот и получаемых на их основе полиэфирных смол. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Торяник В.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
133897
  Раковская Э.М. Анализ морфологической структуры ландшафтов Буковинских Карпат // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 56-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
133898
  Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях / Р. Нарасимхан; Пер. с англ. Е.М. Чирки под ред.Б.В. Шабата. – Москва : Мир, 1971. – 232с.
133899
   Анализ на многообразиях и дифференциальные уравнения. – Воронеж, 1986. – 177с.
133900
  Гликлих Ю.Е. Анализ на римановых многообразиях и задачи математической физики / Ю.Е. Гликлих. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 188 с.
133901
  Смолянов О.Г. Анализ на топологических линейных пространствах и его приложения / О.Г. Смолянов. – Москва : Из-во Московского университета, 1979. – 86с.
133902
  Кулагин С.Г. Анализ наблюдений ярких зенитных звезд на Горьковской широтной станции им. К.К.Дубровского (1953.17-14962.27) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулагин С.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 9л.
133903
  Брюнин В.Н. Анализ надежности микроэлектронных систем при автоматизированном проектировании / В.Н. Брюнин, М.Х. Булатов. – М., 1984. – 215с.
133904
   Анализ надёжности сложных систем. – М.
1. – 1979. – 100с.
133905
   Анализ надёжности технических систем по цензурированным выборкам. – М., 1988. – 184с.
133906
  Кроп А.Д. Анализ надежности электронной измерительной аппаратуры при ее проекторовании / А.Д. Кроп; Под ред. В.Н.Сретенского. – Москва : Советское радио, 1978. – 112с. с ил. – (Библиотека инженера по надежности)
133907
  Шульгина И.В. Анализ накладных расходов в научных учреждениях / И.В. Шульгина. – М., 1974. – 79с.
133908
  Мавланов И. Анализ направлений развития экономической дипломатии Индии в инвестиционной и внешнеторговой сферах // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 14-26
133909
  Бойл Д. Анализ напряжений в конструкциях при ползучести / Д. Бойл, Д. Спенс. – М., 1986. – 360с.
133910
  Каюмов Рашит Абдулхакович Анализ напряженного и предельного состояний тел с жесткими включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Каюмов Рашит Абдулхакович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – 15л.
133911
  Васильченко И.П. Анализ напряженного состояния тел вращения методом фотоупругости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Васильченко И. П.; КГУ, Каф-ра теории упругости. – К., 1970. – 144л. – Бібліогр.:л.11-144
133912
  Васильченко И.П. Анализ напряженного состояния тел вращения методом фотоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Васильченко И.П. ; КГУ. – Киев, 1970. – 9 с.
133913
  Ким Ен Бом Анализ нарушения высшей нервной деятельности при экспериментальном неврозе в связи с обстановкой : Автореф... канд. биол.наук: / Ким Ен Бом; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1951. – 12л.
133914
  Чербикова Г.Е. Анализ нарушения синокаропидного депрессорного рефлекса при гипотермии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Чербикова Г.Е.;. – Краснодар, 1978. – 17л.
133915
  Осипов Д.В. Анализ наследдственный механизм, определяющих клеточную теплоустойчивость у инфузорий : Автореф... Канд.биол.наук: / Осипов Д.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 18л.
133916
  Грибова Е.И. Анализ научно-педагогических трудов А. И. Бачинского и их значение для современной методики преподавания физики : Автореф... канд. пед.наук: / Грибова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 22л.
133917
  Коржуев А.В. Анализ научно-педагогического текста как исследовательская процедура / А.В. Коржуев, В.С. Бабаскин, Р А. Садыкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются особенности анализа педагогического текста как процедуры исследования, осуществляемой начинающим ученым. В контексте предметно-содержательного анализа педагог-исследователь выявляет концептуальную направленность анализируемого ...
133918
  Швырев В.С. Анализ научного познания / В.С. Швырев. – Москва, 1988. – 175с.
133919
  Киселева В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселева. – М, 1991. – 126с.
133920
   Анализ научной обоснованности нормативной базы планирования. – М., 1990. – 108с.
133921
  Ерин М.Е. Анализ национал-социалистической диктатуры в работах немецкого историка Г.Л. Винклера // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-78. – ISSN 0130-3864
133922
  Петров А.А. Анализ недостатков фиксированного размера блока в блочных шифрах / А.А. Петров, Д.Ф. Каражанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 206-209


  У даній статті розглянута структура блокових алгоритмів шифрування. Запропонований метод для усунення виявлених недоліків і підвищення стійкості блокових алгоритмів до атаки повним перебором. В данной статье рассмотрена структура блочных алгоритмов ...
133923
  Мещерский Р.М. Анализ нейронной активности / Р.М. Мещерский. – Москва, 1972. – 222с.
133924
  Новаковский С.В. Анализ некоторых важнейших вопросов цветопередачи в цветном телевидении : Автореф... канд. техн.наук: / Новаковский С. В.; Моск. элетро.техн. ин-т. – Москва, 1953. – 20л.
133925
  Латышев И.Н. Анализ некоторых закономерностей и явлений, наблюдаемых у цефеид : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латышев И. Н.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1964. – 6л.
133926
  Диа Надер Анализ некоторых квантовографиционных эффектов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Диа Надер Э.-А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1978. – 8л.
133927
  Сидоренко Л.И. Анализ некоторых методологических принципов теоретизации биологии // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
133928
  Калак Иссам Сулейман Анализ некоторых минеральных удобрений в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Калак Иссам Сулейман; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
133929
  Дуброва О. Анализ некоторых морфологических признаков семян интродуцированных декоративных однолетних растений // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 102-104. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Изучены некоторые морфологические признаки семян 38 интродуцированных видов и сортов декоративных однолетних растений, их количество в одном грамме. Дан анализ связи между этими показателями и центрами происхождения декоративных растений. Seed number ...
133930
  Кольцов Р.Ю. Анализ некоторых направлений развития информационных технологий для обработки геоинформационных данных // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 124-127


  У статті проведений аналіз напрямів розвитку інформаційних технологій для обробки геопросторових даних та розглянуто ряд проблем, пов"язаних з питанням їх отримання і використання
133931
  Маценко В.Г. Анализ некоторых непрерывных моделей динамики возрастной структуры популяций / В.Г. Маценко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1981. – 72 с.
133932
   Анализ некоторых основных понятий и законов научного познания. – Ростов -на-Дону, 1973. – 103с.
133933
  Титаренко В.В. Анализ некоторых плоских и пространственных задач взаимодействий ударных волн в линейном и нелинейном приближении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Титаренко В. В.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
133934
  Тельо Л.Р. Анализ некоторых принципиальных основ квантования гравитационного поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тельо Л. Р. А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1977. – 13л.
133935
   Анализ некоторых психофизиологических показателей человека-оператора. – К., 1976. – 26с.
133936
  Данич Ю.С. Анализ некоторых радиотехнических цепей неминимально-фазового типа : Автореф... канд. техн.наук: / Данич Ю.С.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
133937
  Брежнев В.С. Анализ некоторых релятивистских теорий гравитации с переменной гравитационной константой / В.С. Брежнев, Н.А. Зайцева. – Москва, 1970. – 8 с.
133938
  Титов В.А. Анализ некоторых физико-химических равновесий с помощью статического метода измерения давления пара : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Титов В.А. ; СО АН СССР, Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1980. – 17 с.
133939
  Кукор Б.Л. Анализ некоторых функций управления производством на уровне отрасли. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Кукор Б.Л.; Ленингр.физ-экон.ин-т. – Л, 1970. – 13л.
133940
  Дегерменджи Андрей Георгиевич Анализ некоторых экологических механизмаов микроэволюции микробной популяции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Дегерменджи Андрей Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т физики им. Л.В.Киренксого. – Красноярск, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
133941
  Максимова Т.Г. Анализ некоторых элементокремнийорганических соединений с использованием неводных сред. : Автореф... канд. хим.наук: / Максимова Т. Г.; Моск. хим. техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
133942
  Романов Б.К. Анализ некоторых эфферентных реакций и электрической активности мозга при локальном внутримозговом и внутивенном введении новокаина : Автореф... канд. биол.наук: / Романов Б. К.; МГУ. – М., 1974. – 32л.
133943
  Блакьер А. Анализ нелинейных систем / А. Блакьер. – М., 1969. – 400с.
133944
  Птичкин В.А. Анализ нелинейных стохастических систем методами уравнений моментов / В.А. Птичкин; Римский Г.В. – Минск, 1980. – 271с.
133945
   Анализ неорганических газов. – Л., 1983. – 216с.
133946
  Колчина Н.А. Анализ неорганических и органических фосфорсодержащих кислот и их производных методом титрования в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Колчина Н.А.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 20л.
133947
  Яцкив Я.С. Анализ неполярных изменений широты : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Яцкив Я.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Киев, 1965. – 16л.
133948
  Капалин В.И. Анализ непрерывных нелинейных систем при ограниченных по модулю воздействиях и некоторые вопросы синтеза компенсирующих устройство : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Капалин В.И.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 32л.
133949
  Березанская Наталия Борисовна Анализ непроизвольных компонентов в структуре целеобразования : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Березанская Наталия Борисовна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
133950
  Кузовлев Ю.Е. Анализ неравновесных тепловых флуктуаций в нелинейных системах и средах на основе обобщенных флуктуационно-диссипационных соотношений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Кузовлев Ю.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1980. – 19л.
133951
  Бойко В.И. Анализ неразрушающих методов оценки усталостного повредения металлов. / В.И. Бойко, Ю.И. Коваль. – Киев, 1982. – 36с.
133952
  Ван Е. Анализ нескольких женских образов в романе "Искренне ваш Шурик" Л. Улицкой // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 36-38. – ISSN 1684-2618


  В работе описаны несколько женских образов в романе "Искренне ваш Шурик" Л. Улицкой. Показано состояние подчинения человека чувству долга и связанные с этим потери. This paper consists of discussions about characteristics of several females in the ...
133953
  Шкурпелов А.А. Анализ нестационарного кинетического уравнения переноса нейтронов в замедляющих и размножающих средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шкурпелов А.А.; Научно-исслед. ин-т атомных реакторов. – Мелекесс, 1969. – 32л.
133954
  Добрянский А.Ф. Анализ нефтяных продуктов / А.Ф. Добрянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.-Л., 1932. – 372с.
133955
   Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. – М., 1985. – 221с.
133956
  Филатов В.Ф. Анализ новейшего и древних структурных планов юго-западной части Вилюйской синеклизы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Филатов В.Ф.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
133957
  Шульц С.С. Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня / С.С. Шульц. – М, 1948. – 223с.
133958
  Ершова С.Б. Анализ новейших движений при инженерно-геологическом районировании : (на примере Западно-Сибирской плиты) / С.Б. Ершова. – Москва : Московский университет, 1976. – 143с.
133959
  Элвелл В.Т. Анализ новых металлов / В.Т. Элвелл, Д.Ф. Вуд. – М., 1970. – 220с.
133960
  МАсловская Анализ новых поступлений в справочно-библиографический фонд РГБ / МАсловская, О.Н. Широкова // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 26-32. – ISSN 0869-6020
133961
  Сладковская Е.Н. Анализ номинативного аспекта текста (на материалах синхронного перевода с английского языка на русский). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сладковская Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1979. – л.
133962
  Фирсов Ю.Г. Анализ нормативных документов отечественной инженерной гидрографии / Ю.Г. Фирсов, И.В. Меньшиков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 46-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
133963
  Бахтадзе Ш.Н. Анализ обобщенных функциональных схем автоматических оптико-электронных поверочных систем и разработка методики расчета их основных параметров : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Бахтадзе Ш.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Львів, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18
133964
  Кушнир В.М. Анализ оборотных средств колхоза / В.М. Кушнир. – М., 1978. – 136с.
133965
  Шоломович И.А. Анализ оборотных средств промышленного предприятия. / И.А. Шоломович. – 2-е изд., перераб. – К., 1939. – 59с.
133966
  Ирихимович А.И. Анализ образования видовых различий в индивидуальном развитии амфибий. : Автореф... доктор биолог.наук: / Ирихимович А.И.; Зоолог. ин-тут АН СССР. – Л., 1950. – 18л.
133967
  Бачина Ю.К. Анализ образования и использования фондов поощрения в условиях совершенствования хозяйственного механизма / Ю.К. Бачина. – Л, 1988. – 47с.
133968
  Лукашенко Г.М. Анализ образования и использования фондов экономического стимулирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Лукашенко Г.М.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
133969
  Селиванов С.С. Анализ обстановки в Украине при возникновении чрезвычайных ситуаций / С.С. Селиванов, М.Н. Тетюшкин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-39. – Библиогр.: 1 назв.
133970
  Клеер Е. Анализ общественно-экономических структур стран третьего мира / Е. Клеер. – Москва, 1968. – 216с.
133971
   Анализ объектов окружающей среды = Environmental analysis. – Москва : Мир, 1993. – 80с. – ISBN 5--03-002749-1
133972
  Катков Михаил Львович Анализ одного класса монотонных операторов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.01. / Катков Михаил Львович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
133973
   Анализ одного стихотворения. – Л., 1985. – 248с.
133974
   Анализ одного стихотворения. – Л., 1985. – 248с.
133975
   Анализ одного стихотворения. – К., 1991. – 76с.
133976
   Анализ окружающей и природной среды : Межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1987. – 143 [ 1 ] с. : граф. 22 см. – Библиогр. в конце ст.
133977
   Анализ окружающей природной среды. – Горький, 1980. – 103с.
133978
   Анализ окружающей природной среды. – Горький, 1990. – 148с.
133979
  Венкстерн Татьяна Владимировна Анализ олигонуклеотидов как основа структурного исследования транспортных РНК. Первичная структура валиновой транспортной РНК I Saccharomyces cerevisiae. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Венкстерн Татьяна Владимировна; АН СССР. – М., 1968. – 52л.
133980
  Лозовский Н.В. Анализ оплаты труда и эффективность коллективного подряда / Н.В. Лозовский. – К., 1984. – 207с.
133981
  Шааб М.В. Анализ оптического спектра солнечной вспышки с учетом структурной неоднородности / М.В. Шааб, Н.А. Гладушина, Л.И. Курочка // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 30-38. – (Астрономия ; Вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Исследованы водородный спектр вспышки, полученный 7.VII 1974 г. на эшельном спектрографе горизонтального солнечного телескопа. Определены основные физические параметры вспышки, при которых наблюдаемые контуры линий лучшим образом описываются ...
133982
  Медведев В.В. Анализ опыта европейских стран в проведении мониторинга почвенного покрова (обзор) / В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 106-114 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0032-180Х
133983
  Хотяшов Э.Н. Анализ опыта обработки экономической информации предприятия на ЭВМ "Минск-22" : Автореф... канд. эконом.наук: 602 / Хотяшов Э.Н.; Моск. экономико-статистич. ин-т. – М., 1967. – 27л.
133984
  Бурчуладзе В.П. Анализ организации и оплаты труда в обувной промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бурчуладзе В. П.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
133985
  Иванников И.Г. Анализ организации и производительности труда в судостроении. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Иванников И.Г.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1970. – 16л.
133986
  Пищулин И.П. Анализ организации и управления производством с помощью графических методов / И.П. Пищулин. – Москва, 1967. – 48с.
133987
  Кашис В.Д. Анализ организации оплаты и производительности труда в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Кашис В.Д.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
133988
   Анализ организационно-технического уровня объединения. – К., 1981. – 166с.
133989
  Бауер Гуго К. Анализ органических соединений / Гуго К. Бауер. – М, 1953. – 488с.
133990
   Анализ ориентации гироскопа, 1959. – 25 с.
133991
  Незаметдинова С.С. Анализ ориентировки региональных разрывных нарушений нефтегазоносных областей на примере Предкавказья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Незаметдинова С.С.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1970. – 17л.
133992
  Титомир Л.И. Анализ ортогональной электрокардиограммы / Л.И. Титомир, Рутткай-Недецкий; Отв. ред. И.А. Овсеевич; АН СССР. Ин-т проблем передачи инф-и. – Москва : Наука, 1990. – 198с. : Ил. – Библиогр.: с.180-197
133993
  Балян А.А. Анализ орфографических ошибок учащихся V класса армянской школы и пути их преодоления : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Балян А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1955. – 22 с.
133994
  Сергеева Г.В. Анализ освоения производства новой техники / Г.В. Сергеева. – М., 1989. – 93с.
133995
  МА Пин Анализ основных индикаторов производства и потребления стали и конструкционных материалов для рынка сварки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 38-40 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
133996
  Коробко В.И. Анализ основных параметров, принятых в проектах реконструкции круаных шахт Алмазо-Марьевского района Донбасской обл. : Автореф... канд. техн.наук: / Коробко В. И.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 25л.
133997
  Пучкова Е.Б. Анализ основных профессиональных технологий HR-специалиста // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 138-141. – ISSN 1684-2618
133998
  Марыч М.И. Анализ основных результатов физической теории фигуры Земли. : Автореф... доктор техн.наук: 500 / Марыч М.И.; Москов. ин-т инж. геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М., 1969. – 24л.
133999
  Мишин А.В. Анализ основных факторов существования природных очагов клещевого энцефалита (по матер. Удмуртии). : Автореф... доктор биолог.наук: / Мишин А.В.; Казан. ун-т. – Ижевск, 1961. – 26л.
134000
  Критчфлид Ф. Анализ основных функциональных групп в органических соединениях / Ф. Критчфлид. – М, 1965. – 206с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,