Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1336001
  Поволоцкая Л. Учасникам АТО предоставили право на бесплатное лечение в ведущих учреждениях здравоохранения Украины, в частности в элитной клиническоъ больнице "Феофания" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 29 августа (№ 153). – С. 24


  В даной статье речь идет о том, на какую поддержку могут рассчитывать солдаты, ставшие в результате боевых действий инвалидами.
1336002
  Турчинов О. Учасникам, організаторам і гостям Шевченківського міжнародного літературного конгресу // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 1


  Вітання Виконуючого обов"язки Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з нагоди відкриття Шевченківського міжнародного літературного конгресу.
1336003
  Збрик Д.О. Учасники адміністративного процесу // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 67-70. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1336004
  Мірчук П. Учасники коліївського повстання // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 / Петро Мірчук. – С. 193-264
1336005
  Яковлєв Б.С. та ін. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС як соціальна група / Б.С. та ін. Яковлєв. – К., 1997. – 84с.
1336006
  Матвєєва А. Учасники міжнародного транспортного коридору: проблеми класифікації та окремі питання правового регулювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 196-204. – ISSN 1993-0909
1336007
   Учасники науково-мистецької акції "Жили-були...". – Київ : [б. в.], 2012. – [22] с. : фотоіл.
1336008
  Ступак С. Учасники правовідносин у сфері обороту об"єктів авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 11-17. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1336009
  Дусик А.В. Учасники провадження по справах про порушення митних правил (законні представники, адвокат, перекладач, поняті, фахівці) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.93-97
1336010
  Буткевич О.В. Учасники торговельних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 78-83
1336011
  Токунова А.В. Учасники факторингових правовідносин: статус, проблеми та способи їх розв"язання // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 294-298. – ISBN 978-966-927-142-6
1336012
  Джордж Ш. Учасники фостерного процесу : міжнародне порівняльне дослідження / Шанті Джордж, Ніко ван Авденговен; Міжнародна орг. фостерного догляду (IFCO), Нідерланди; Фонд "Мистецтво, культура та наука", Україна; Пер. с англ.: Мартинюк О., Слободян Н. – Київ. – 128с. – ISBN 966-668-099-8
1336013
  Романьок Т. Учасники, інфраструктура та продуктова структура ринку відповідального інвестування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 116-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-2005
1336014
  ЛеДюк Лоуренс Учасницька демократія = Participatory democracy; referendums in theory and practice : референдуми у теорії та на практиці / ЛеДюк Лоуренс. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2002. – 160с. – ISBN 966-7973-11-5; 966-7973-05-0
1336015
  Щебетун І.С. Участ громадськості у здійсненні місцевого самоврядування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 159-160. – ISSN 2310-9769


  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічний простір як об"єкт правового регулювання" (30 вересня 2016 року).
1336016
  Хиллер Г. Участвуют ли рабочие в прибылях при капитализме? / Г. Хиллер. – Москва, 1960. – 264с.
1336017
  Барзыкин Юрий Участие - залог развития : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 72 : Фото
1336018
  Чевтаев А.Г. Участие Австралии и Новой Зеландии во второй мировой войне (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чевтаев А.Г.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 24л.
1336019
  Фиолевский Дмитрий Петрович Участие адвоката-защитника на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Фиолевский Дмитрий Петрович; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1976. – 16л.
1336020
  Ривлин А.Л. Участие адвоката по уголовному делу в суде первой инстанции / А.Л. Ривлин. – М, 1944. – 30с.
1336021
  Гусейнова Э.А. Участие Азербайджанской ССР в научно-культурных связях СССР с социалистическими странами : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гусейнова Э.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 37 с.
1336022
  Мамедов Р.М. Участие Азербайджанской ССР в подготовке Советским Союзом национальных кадров для социалистических и развивающихся стран (1961-1967 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Р.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 25л.
1336023
  Мамедов Р.М. Участие Азербайджанской ССР в подготовке Советским Союзом национальных кадров для социалистических стран Юго-Восточной Европы и развивающихся стран Азии, Африки и Лат. Америки : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Р.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 26л.
1336024
  Кулиев Г.М. Участие Азербайджанской ССР в развитии внешнеэкономических связей Советского Союза : Автореф... канд. экон.наук: / Кулиев Г.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 23л.
1336025
  Мамедова А Э. Участие Азербайджанской ССР в развитии внешнеэкономических связей Советского Союза с развивающимися странами : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедова Э.А; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1972. – 19л.
1336026
  Карпилов Ю.С. Участие азота и фосфора в фотосинтетическом метаболизме в связи с его особенностями у различных видов растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Карпилов Ю.С.; Казан. ГУ. – Казань, 1975. – 44 с.
1336027
  Кураускайте Участие академической молодежи Вильнюсского университета в революционном движении в 1919-1939 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Кураускайте Мария-Регина Юозовна; Вильнюсский ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 17л.
1336028
  Кураускайте Участие академической молодежи Вильнюсского университета в революционном движении в 1919-1939 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Кураускайте Мария-Регина Юозовна; Вильнюсский ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 17л.
1336029
  Аксенова В.Ю. Участие альфа-актинина 4 в регуляции экспрессии генов и контроле сплайсинга мРНК : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.04 / Аксенова Василиса Юрьевна ; [Ин-т цитологии Рос. акад. наук]. – Санкт-Петербург, 2013. – 24 с. – Библиогр.: 11 назв.
1336030
  Праздников А.Г. Участие английских городов в Войнах Роз // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 155-159. – ISSN 0042-8779
1336031
  Федоров Л.Л. Участие армейской общественности в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Федоров Л.Л.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – 23л.
1336032
  Топузян О.Х. Участие армян в национально-освободительном и демократческом движении Сирии и Ливана 91925-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Топузян О.Х.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 26л.
1336033
  Каратыш Б.В. Участие аскобиновой кислоты в общей обменной реакции организма на холодовые свойства : Автореф... канд. биол.наук: / Каратыш Б. В.; АН ТССС, От-ние биол. наук. – Ашхабад, 1971. – 20л.
1336034
  Реботье М. Участие банков в промышленности. / М. Реботье. – М., 1937. – 152с.
1336035
  Каменская Нина Васильевна Участие белорусского народа в разгроме интервентов и белогвардейцев и социалистическое строительство в Белоруссии в годы гражданской войны : Автореф... д-ра ист.наук: / Каменская Нина Васильевна; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1958. – 61л.
1336036
  Смирнов Виталий Степанович Участие Белорусской ССР в деятельности ООН против колониализма (1960-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Смирнов Виталий Степанович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1978. – 21л.
1336037
  Воробей Н.С. Участие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с капиталистическими странами (50 - 70-е годы) / Н.С. Воробей. – Минск, 1981. – 248с.
1336038
  Жуков В.П. Участие Белорусской ССР в развитии братского сотрудничества между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой 1956 - 1969 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / В.П. Жуков ; М-во высш. и сред. спец. образования БССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1970. – 27 с. – Библиогр.: 3 назв.
1336039
  Сергеева Г.Г. Участие Белорусской ССР в развитии советско-болгарского сотрудничества. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Сергеева Г.Г.; АН БССР.Отдел.обществ.наук. ин-т истории. – Минск, 1974. – 25л.
1336040
  Капитан Данил Семенович Участие Белорусской ССР в экономическом и культурном сотрудничестве Советского Союза с развивающимися странами (1961-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Капитан Данил Семенович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 28л.
1336041
   Участие библиотек в правовом воспитании населения и юридическом образовании : Материалы семинара-совещания Санк-Петербург,29-30 октября 1998. – Санкт-Петербург, 1999. – 224с. – ISBN 5-93333-013-2
1336042
  Драев И. Участие болгар в освободительной борьбе других народов. / И. Драев. – София, 1981. – 66с.
1336043
  Толюшис Л. Участие больших цитоплазматических гранул в синтезе белков. : Автореф... канд. биол.наук: / Толюшис Л.; Гос. ком. высш. и ССО Сов. Мин. ЛитССР. Каунаский мед. ин-т. – Каунас, 1963. – 15л.
1336044
  Татарский А. Участие в жизни - тоже фильм : рассказы // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С.38-45.
1336045
  Елкин Анатолий Иванович Участие ВЛКСМ и союзов молодежи ПНР в советско-польском идеологическом сотрудничестве : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Елкин Анатолий Иванович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 25л.
1336046
  Алыджанов М.С. оглы Участие воинов Азербайджана в патриотическом движении на Украине и в Белоруссии в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Алыджанов М. С. оглы; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку, 1973. – 32л.
1336047
   Участие вологжан в первой русской революции. – Вологда, 1955. – 80с.
1336048
  Лопатников Д.П. Участие географической науки в решении экологической проблемы в России : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 13-16. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1336049
  Макарчук О.И. Участие Германии, Франции и Великобритании в дальневосточных коллизиях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4. – С. 2-6. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются взаимоотношения Германии, Франции, России и Великобритании на российском Дальнем Востоке. Особое внимание в статье уделяется борьбе держав за доминирование на Дальнем Востоке. The article reveals mutual relations of Germany, ...
1336050
  Макарчук О.И. Участие Германии, Франции и Великобритании в дальневосточных коллизиях // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 1813-100X


  В статье раскрываются взаимоотношения Германии, Франции, России и Великобритании на российском Дальнем Востоке. Особое внимание в статье уделяется борьбе держав за доминирование на Дальнем Востоке.
1336051
  Назаров И.И. Участие гиппокампа в регуляции интероцептивных гликемических реакций. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Назаров И.И.; АН АзССР.Отд.биол.наук. – Баку, 1971. – 30л.
1336052
  Довбыш Е. Участие городов в интеграционный процессах ЕС // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 93-102. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0131-2227
1336053
  Абашидзе А.Х. Участие государств в Статуте Международного уголовного суда-обязательство егgа оmnes // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 1(29). – С. 146-152. – ISSN 1560-2893
1336054
  Перепелица М.А. Участие государства в финансовых правоотношениях // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 142-149. – ISSN 0201-7245
1336055
  Лякин А.Н. Участие государственных корпораций в процессах слияний и поглощений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 43-55. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1336056
  Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире / В.Н. Руденко ; Российская академия наук ; Уральское отд-ние ; Ин-т философии и права. – Екатеринбург : УрО РАН, 2011. – 644, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7691-2192-0
1336057
  Заборова Е.Н. Участие граждан в управлении городом // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.23-39. – ISSN 0132-1625
1336058
  Новоселов В.И. Участие граждан в управлении государственными и общественными делами / В.И. Новоселов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
1336059
  Нисневич Ю.А. Участие граждан в упреждающем контроле коррупции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 69-78. – ISSN 0869-0499
1336060
  Вахитов М.М. Участие граждан Российской Федерации в региональном правотворчестве: природа и механизмі реализации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 113-127. – ISSN 1812-8696
1336061
  Дубровченко П.М. Участие Гражданского воздушного флота в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Украине (1941-1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Дубровченко П.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
1336062
  Гурули В.Ш. Участие Грузии в партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гурули В.Ш. ; Мин-во ВССО ГрузССР. – Тбилиси, 1980. – 22 с.
1336063
  Каландадзе Ц.П. Участие грузин в культурной и общественной жизни России в 1-й половине ХІХ века / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси, 1984. – 223с.
1336064
  Каландадзе Ц.П. Участие грузин в культурной и общественной жизни России в первой половине ХІХ века / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси
ч. 1. – 1979. – 196с.
1336065
   Участие Грузинской ССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). – Тбилиси, 1989. – 172с.
1336066
   Участие демократической интеллигенции в революционном движении на Урале в период капитализма. – Челябинск, 1981. – 96с.
1336067
  Ерман Л.К. Участие демократической интеллигенции в стачечном и проф. движении (1905-1907 гг) / Л.К. Ерман. – М., 1955. – 56с.
1336068
  Банных М.П. Участие депутата в работе постоянной комиссии по народному образованию / М.П. Банных. – М, 1960. – 32с.
1336069
  Стрежнева М.В. Участие Европейского Союза в политическом управлении глобальными финансами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 18-30. – ISSN 0321-2017
1336070
  Ли В.В. Участие желудочных желез телят в белковом обмене в зависимости от возраста, условий кормления и содержания : Автореф... кандид. биологич.наук: / Ли В.В.; АН Каз.ССР. Ин-т экспериментальной биологии. Лаборатория возрастной физиологии сель.-хоз. животных. – Алма-Ата, 1952. – 8 с.
1336071
  Ибрагими И.Г. Участие женщин в национально-освободительном движении народа Иранского Азербайджана (1941-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ибрагими И.Г.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1965. – 24л.
1336072
  Юсупова Л. Участие женщин в разминировании Карелии. 1944-1945 // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-19. – ISSN 0321-0626
1336073
  Мединец Вера Николаевна Участие женщин в революционном движении в период зарождения и создания в России марксистской партии (1884-1903 гг.) (По материал. Тверской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мединец Вера Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 30л.
1336074
   Участие женщин Западной Сибири в борьбе за Советскую власть в период гражданской войны и интервенции. – Омск, 1967. – 15с.
1336075
  Бицаева И.П. Участие женщин Северной Осетии в борьбе за победу пролетарской революции и в социалистическом строительстве в первые годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Бицаева И.П.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1969. – 22л.
1336076
  Тараканова Е.М. Участие жилищных органов в гражданском процессе. / Е.М. Тараканова. – М., 1981. – 70с.
1336077
  Гогидзе Шалва Иванович Участие закавказских профессиональных революционеров в создании подпольных типографий в Москве, Петербурге, Выборге и распространении большевистской литературы (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гогидзе Шалва Иванович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1336078
  Троицкий В.Б. Участие зарубежных трудящихся в борьбе советского народа за создание экономического фундамента социализма. (1925-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Троицкий В.Б.; Мин. просвещ. РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1336079
  Тарле Г.Я. Участие зарубежных трудящихся в восстановлении народного хозяйства СССР (1920-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тарле Г.Я. ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва, 1965. – 19 с.
1336080
  Саркисянц Г.П. Участие защитника в кассационной, надзорной инстанциях и при исполнении приговора / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1965. – 131с.
1336081
  Саркисянц Г.П. Участие защитника в суде первой инстанции в советском уголовном процессе / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1965. – 158с.
1336082
  Саркисянц Г.П. Участие защитника на предварительном следствии в советском уголовном процессе / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1966. – 168с.
1336083
  Гуткин И.М. Участие защитника на предварительном следствии в советском уголовном процессе / И.М. Гуткин. – М., 1966. – 72с.
1336084
  Акинча Н.А. Участие защитника на предварительном следствии в советском уголовном процессе / Н.А. Акинча. – Саратов, 1967. – 40с.
1336085
  Даваасурэн А. Участие иностранного капитала в развитиии экономики Монголии // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 104-106. – ISSN 1993-3541
1336086
  Артыков М.З. Участие иностранных интернационалистов в борьбе за власть Советов в Средней Азии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Артыков М.З. ;. – Москва, 1969. – 25 с.
1336087
  Щербаков Ю.Н. Участие иностранных коммунистов в борьбед за Советскую власть в среднем Поволжье в 1918-1920 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Щербаков Ю.Н.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Казань, 1962. – 23л.
1336088
  Петровская Н.Б. Участие интеллигенции в развитии экономики и культуры Молдавской ССР 1940-1975 / Н.Б. Петровская, З.А. Федько. – Кишинеыв, 1980. – 182с.
1336089
  Сраждинов А. Участие интеллигенции Киргизии в коммунистическом воспитании трудящихся / А. Сраждинов. – Фрунзе, 1968. – 75с.
1336090
  Старунская Н.В. Участие интеллигенции Украины в лекционной пропаганде общества "Знание" УССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старунская Н.В.; АН УССР.Ин-т истории. – К, 1982. – 24л.
1336091
  Мамедова Л.И. Участие интерорецепторов в регуляции содержания аскорбиновой кислоты в крови и поглотительной способности белков крови в отношении аскорбиновой кислоты : Автореф... канд. биол. наук: / Мамедова Л.И.; АН АзССР. Отд. биол. и мед. наук. – Баку, 1963. – 26л.
1336092
  Рыбальченко В.К. Участие ионов кальция в трансмембранных электрических процессах гладких мышц : Дис... канд. биолог.наук: / Рыбальченко В.К.; КГУ. – Киев, 1970. – 213л.
1336093
  Рыбальченко В.К. Участие ионов кальция в трансмембранных электрических процессах клеток гладких мышц. : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Рыбальченко В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1336094
  Стружихин Н.Т. Участие Казахстана во внешнеэкономических связях Советского Союза. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Стружихин Н.Т.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношен. – М, 1968. – 16л.
1336095
  Маляр И.И. Участие казахстанцев в антифашистской народно-освободительной борьбе в странах Европы (1942-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Маляр И.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 31л. – Бібліогр.:с.30
1336096
  Белан П.С. Участие казахстанцев в завершающих сражениях Великой Отечественной войны / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1979. – 191с.
1336097
  Едыгенов Н.Е. Участие казахстанцев в партизанском движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. / Н.Е. Едыгенов. – Алма-Ата, 1972. – 208с.
1336098
  Беликов Участие калмыков в войнах России в XYII. XYIII и первой четверти XIX веков / Беликов, ТИ.И. – Элиста, 1960. – 144с.
1336099
  Володин Д.А. Участие Канады в милитаризации Арктики // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – С. 47-53. – ISSN 0321-2068


  Военная политика Канады в Арктике. Арктические страны начали создавать в регионе постоянные военные структуры. Это повышает риск превращения Арктики в новую зону противостояния между Россией и Западом.
1336100
  Мухамеджанов А. Участие кахахстанских воинственных соединений и частей в битве под Москвой. : Автореф... Канд.истнаук: 571 / Мухамеджанов А.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 21л.
1336101
  Чжу Лай-ин. Участие китайских трудящихся в борьбе за власть Советов в России (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чжу Лай-ин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории СССР сов. периода. – М., 1960. – 11л.
1336102
  Литвинова А.С. Участие Китайской Республики в создании ООН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 25-38. – ISSN 0130-3864
1336103
  Королев А.А. Участие комитетов ВЛКСМ в подготовке специалистов среднего звена / А.А. Королев. – М, 1979. – 91с.
1336104
  Тудоряну Н.Л. Участие комитетов незаможных селян в укреплении советской власти и строительстве социализма в Молдавской АССР : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тудоряну Н.Л.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 23л.
1336105
  Генералов В.Я. Участие комсомола Белорусии в восстановлении и развитии сельского хозяйства в 1944-1950 г. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Генералов В.Я. ; АН БССР. – Минск, 1969. – 29 с.
1336106
  Костян С.И. Участие комсомола Белоруссии в мелиорации Белорусского Полесья (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Костян С. И.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПБ -- филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1980. – 14л.
1336107
  Ильюк Григорий Адамович Участие комсомола Белоруссии в охране общественного порядка (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ильюк Григорий Адамович; БГУ. – Минск, 1981. – 18л.
1336108
  Рагулин В.Я. Участие комсомола в борьбе за даленейшее развитие тяжелой промышленности Урала в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Рагулин В.Я.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1974. – 24л.
1336109
  Жукович Г.С. Участие комсомола в государственном управлени. / Г.С. Жукович. – Минск, 1969. – 116с.
1336110
   Участие комсомола в развитии сельского хозяйства. – М, 1980. – 153с.
1336111
  Михалев А.А. Участие комсомола в советском государственном строительстве. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Михалев А.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердлов. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
1336112
   Участие комсомола в строительстве социалистической промышленности и сельского хозяйства. – М.-Л., 1927. – 128с.
1336113
  Дмитрук В.Г. Участие комсомола и молодежи Западной Украины под руководством коммунистической партии в революционно-освободительной борьбе трудящихся : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дмитрук В.Г. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 29 с.
1336114
  Нигметов Г.Н. Участие комсомола Казахстана в строительстве железных дорог республики (1926-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Нигметов Г. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1972. – 42л.
1336115
  Шадманов Э. Участие комсомола южных областей Узбекистана в упрочении советской власти и социалистическом строительстве в республике в 1920-1932 гг. (По материалам Бухар., Кашкадарьин. и Сурхандарьин. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шадманов Э.; ЛГУ. – Л., 1969. – 14л.
1336116
   Участие комсомольских организаций и молодежи в управлении производством. – М, 1985. – 128с.
1336117
  Станчев М.Г. Участие комсомольских организаций Украины в советско-болгарском культурном сотрудничестве 91959-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Станчев М.Г.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 21л.
1336118
  Алексеев В.А. Участие комсомольской организации ЦЧО в подтоговке и проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 21с.
1336119
  Мороз М.П. Участие коркового конца двигательного анализатора в некоторых формах пространственного анализа у кошек и низших обезьян : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Мороз М.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1336120
  Чуркин Владимир Федотьевич Участие Красной Армии в упрочении Советской власти на селе и восстановление сельского хозяйства Украины (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Чуркин Владимир Федотьевич; ХГУ. – Х., 1979. – 25л.
1336121
   Участие крестьянства в освоении восточных окраин России (конец ХУП - нач. ХХ вв.). – Новосибирск, 1990. – 154с.
1336122
  Ефименко Владимир Станиславович Участие культурно-просветительных учреждений Украины в патриотическом и интернациональном воспитании трудящихся (1976-1985 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ефименко Владимир Станиславович; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.128-144
1336123
  Ефименко Участие культурно-просветительных учреждений Учреждений Украины в патриотическом и интернациональном воспитании трудящихся (1976-1985 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ефименко ВЛадимир Станиславович; Гос. пед. ин-т. – К., 1991. – 17л.
1336124
  Чатоев Х.М. Участие курдов Советского СОюза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Х.М. Чатоев. – Ереван, 1970. – 172с.
1336125
  Баум Леонид Иванович Участие латышских большевиков в борьбе за советскую власть на Украине (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Баум Леонид Иванович; Военно-политическая академия. – Москва, 1979. – 20л.
1336126
  Дрибин Л.Г. Участие латышских большевиков в борьбе Петроградской организации РСДРП(б) за победу Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Дрибин Л.Г. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 32 с.
1336127
  Новицкий В.И. Участие Ленинского комсомола Белоруссии в борьбе за подъем народного образовония / В.И. Новицкий, Е.К. Новик. – Минск, 1979. – 272с.
1336128
   Участие масс в управлении производством. – Москва : Мысль, 1976. – 206с.
1336129
  Мельник Т.М. Участие массовых общественных органазаций в формировании и деятельности советов депутатов трудящихся Украинской ССР : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Т.М.; МВ и ССО СССР.МГУ. – М, 1973. – 26л.
1336130
  Мостахов С.Е. Участие местного населения в географическом изучении Северо-Востока Сибири (XVII - начало ХХ вв.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Мостахов С.Е.; МГУ. Геогр. фак. Кабинет истории географии. – М., 1965. – 24л.
1336131
  Колтун Лариса Владимировна Участие механизма ретроингибирования в регуляции флавиногенеза у дрожжей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Колтун Лариса Владимировна; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1336132
  Василевский В.С. Участие мозжечка в регуляции процесса всасывания в кишечнике : Автореф... канд.биол.наук: / Василевский В.С.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1964. – 16л.
1336133
  Мельник П.И. Участие молодежи в восстановлении сельского хозяйства Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мельник П.И.; АН УССР.Ин-т истории АН УССР. – К, 1979. – 25л.
1336134
  Котова К.А. Участие молодежи в молодежных политических организациях (движениях): мотивационный аспект // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 129-137. – ISSN 1812-8696
1336135
  Мельников А.Н. Участие молодежи в развитии интернационализации общественной жизни социалистических наций. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Мельников А.Н.; Высш.комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М, 1981. – 24л.
1336136
  Ренов Э.Н. Участие молодежи в управлении государством / Э.Н. Ренов. – М., 1981. – 48с.
1336137
  Федотова Т.К. Участие молодежи ФРГ в антимонополистической борьбе на современном этапе. : Автореф... канд. истор.наук: 09.00.02 / Федотова Т.К.; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1336138
  Юрченко Александр Федотович Участие молодежных организаций СССР и СФРЮ в развитии советско-югославского сотрудничества (1955-1985 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Юрченко Александр Федотович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1336139
  Юрченко Александр Федотович Участие молодежных организаций СССР и СФРЮ в развитии советско-югославского сотрудничества (1955-1985 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Юрченко Александр Федотович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 202л. – Бібліогр.:л.180-202
1336140
  Антропов Н.П. Участие московских профсоюзов в создании Красной Армии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антропов Н.П. ;. – Москва, 1950. – 22 л.
1336141
  Молдован Л.В. Участие МССР в сотрудничестве СССР с социалистическими странами Европы в области науки, литературы и искусства / Л.В. Молдован. – Кишинёв, 1988. – 113с.
1336142
  Ветрова Г.Н. Участие народніх представителей в правосудии по уголовнім делам // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.57-75. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1336143
  Аврах Я.С. Участие народных заседателей в осуществлении правосудия по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Аврах Я.С. ; МГУ. – Москва, 1960. – 16 с.
1336144
  Понеделков М.И. Участие народных заседателей в рассмотрении уголовных дел / М.И. Понеделков. – М., 1978. – 95с.
1336145
  Понеделков М.И. Участие народных заседателей в рассмотрении уголовных дел и предупреждении преступлений. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Понеделков М.И.; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности.. – М., 1972. – 18л.
1336146
  Вильчко Я.А. Участие народных масс в культурном строительстве и в управлении культурой в период перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... канд. филос.наук: / Вильчко Я.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
1336147
  Александров А.И. Участие народных масс Южного Урала в крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачёва / А.И. Александров. – Челябинск, 1957. – 30с.
1336148
   Участие народов в крестьянской войне 1773-1775 г.. – Уфа, 1974. – 79с.
1336149
  Кораблев М.Д. Участие населения в аварийно-спасательных работах. / М.Д. Кораблев. – М., 1960. – 47с.
1336150
  Ставоржинский Б.Н. Участие населения в работе районного, городского Совета. / Б.Н. Ставоржинский. – М., 1975. – 64с.
1336151
  Алев Ф. Участие НРБ в социалистической экономической интеграции / Ф. Алев, Г. Миров. – Москва, 1989. – 52с.
1336152
   Участие общественности в борьбе с преступностью в социалистических странах. – М, 1980. – 72с.
1336153
  Банных М.П. Участие общественности в деятельности исполкомов местных Советов / М.П. Банных. – М, 1972. – 152с.
1336154
  Миралиев Б.М. Участие общественности в предупреждении и расследовании преступлений / Б.М. Миралиев, К. Мирзажанов. – Ташкент, 1984. – 135с.
1336155
  Губская Н.С. Участие общественности в принятии экологически значимых решений (правовой аспект) / Н.С. Губская ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 206 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-718-8
1336156
  Лопушанский Ф.А. Участие общественности в работе следователей по предупреждению преступлений : Автореф... Канд.юрид.наук: / Лопушанский Ф.А.; АН УССР. – Киев, 1967. – 20л.
1336157
  Карев Д.С. Участие общественности в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел / Д.С. Карев. – М, 1963. – 27с.
1336158
  Терешокнов Е.И. Участие общественности в рассмотрении и разрешении судами ГДР уоловных дел : Автореф... канд. юр.наук: / Терешокнов Е. И.; Всес. ин-т по изуч. причин и разарб. мерж предупрежд. преступл. – М., 1970. – 20л.
1336159
  Муравьева А.С. Участие общественности в рассмотрении судами гражанских дел / А.С. Муравьева. – М., 1963. – 55с.
1336160
  Розенберг Я.А. Участие общественности в советском гражданском процессе / Я.А. Розенберг. – Рига, 1971. – 64с.
1336161
  Гальперин И.М. Участие общественности в советском уголовном процессе / И.М. Гальперин, Ф.А. Полозков. – М, 1961. – 127с.
1336162
   Участие общественности в социалистическом уголовном процессе. – К, 1986. – 223с.
1336163
   Участие общественности в управлении государством в европейских странах народной демократии. – М, 1963. – 126с.
1336164
  Лазарева Н.С. Участие общественности в управлении промышленностью. / Н.С. Лазарева. – М., 1966. – 79с.
1336165
  Горшенев В.М. Участие общественных организаций в правовом регулировании / В.М. Горшенев. – М., 1963. – 168с.
1336166
  Каркин Ю. Участие Олимпиады в борьбе Диадохов за империю Александра Македонского // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 156-157
1336167
  Саада Рагио Ахмед Хатиб Участие организаций освобождения Палестины в движении неприсоединения : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Саада Рагио Ахмед Хатиб; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 229л. – Бібліогр.:л.210-229
1336168
  Саада Р.А. Участие организация освобождения Палестины в движении неприсоединения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Саада Р. А. Х.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1336169
  Добровольский А.А. Участие органов государственного управления в советском гражданском процессе / А.А. Добровольский. – Москва, 1956. – 40с.
1336170
  Добровольский А.А. Участие органов государственного управления в советском гражданском процессе / А.А. Добровольский. – М, 1958. – 164с.
1336171
  Шихова Т.И. Участие органов социального обеспечения в советском гражданском процессе / Т.И. Шихова. – Москва, 1989. – 41 с.
1336172
  Богдан И.И. Участие органов финансового управления в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Богдан И. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 27 с.
1336173
  Богдан И.И. Участие органов финансового управления в советском гражданском процессе. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Богдан И.И.; МВ иССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 210л.
1336174
  Хуако З.Ю. Участие печати национальных областей Северного Кавказа в осуществлении Ленинского плана социалистического строительства (по матер. прессы Адыгеи и Карачаево-Черкесии 1928-1937 годов) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Хуако З.Ю.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории парт.-совет. печати. – М., 1972. – 16л.
1336175
  Кузнецова Б.Г. Участие поджелудочной железы в интероцепивном гликемическом рефлексе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кузнецова Б.Г. ; АН АзССР. – Баку, 1965. – 20 с.
1336176
  Найдус В. Участие поляков в Октябрьской революции / В. Найдус. – Варшава, 1967. – 104с.
1336177
  Кручкевич Г.С. Участие польских трудящихся в борьбе против интервентов и контрреволюции на Украине в 1919-1920 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Кручкевич Г.С. ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 21 с.
1336178
  Сапожникова Г.И. Участие польских, чешских, югославских партизан в натифашистском движении в Германии в годы второй мировой войны (1939-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Сапожникова Г. И.; АН СССР, ин-т всеобщ. ист. – М., 1970. – 24л.
1336179
  Шейфер С.А. Участие потерпевшего и его представителя на предватирельном следствии / С.А. Шейфер. – Куйбышев, 1979. – 93с.
1336180
  Бабская Н.Е. Участие продуктов обмена мышцы в нарушении внутремышечной передачи : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Бабская Н.Е.; МГУ. – Москва, 1969. – 20л.
1336181
  Кац С.Ю. Участие прокуратуры в советском гражданском процессе. / С.Ю. Кац. – Х., 1958. – 64с.
1336182
  Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе / В.Н. Аргунов. – Москва, 1991. – 134с.
1336183
  Хадаковский И.А. Участие прокурора в надзорном производстве в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Хадаковский И.А. ; КГУ. – Киев, 1970. – 26 с.
1336184
  Ходаковский Н.А. Участие прокурора в надзорном производстве в советском гражданском процессе. : Дис... канд. юридич.наук: / Ходаковский Н.А.;. – К., 1970. – 257л. – Бібліогр.:л.I-XV
1336185
  Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. / Г.И. Скаредов. – М., 1987. – 154с.
1336186
  Банченко-Любимова Участие прокурора в суде первой и второй инстанции по гражданским делам / Банченко-Любимова. – М, 1963. – 87с.
1336187
   Участие прокурора в судебном заседании. – М. – 23с.
1336188
  Сухова Н. Участие профессоров Киевской духовной академии в обсуждении проблем духовного образования на Поместном Соборе 1917-1918 гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации) // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 206-219. – ISBN 978-966-2410-77-8
1336189
  Сидоренко С.С. Участие профсоюзов в подготовке кадров / С.С. Сидоренко. – Москва, 1965. – 48с.
1336190
  Штефан М.И. Участие профсоюзов в советском гражданском процессе. : Автореф... канд. юрид. наук / Штефан М.И.; КГУ. – Киев, 1964. – 15с.
1336191
  Гарев Л.П. Участие профсоюзов в управлении производством / Л.П. Гарев, Э.Л. Лортикян, Ф.Е. Нищий. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 145 с.
1336192
  Боровик Валентина Ефимовна Участие профсоюзов в формировании советской технической интеллигенции в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Боровик Валентина Ефимовна ; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1974. – 26 с.
1336193
  Донецкая Н.Д. Участие профсоюзов и фабзавкомов в создании центрального государственного аппарата. (Окт. 1917 - июль 1918 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Донецкая Н.Д.; Высшая школа проф.движения ВЦСПС. – М., 1973. – 23л.
1336194
  Оссовская Р.П. Участие профсоюзов СССР в развитии производственной активности рабочего класса в процессе коммунистического строительства. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 621 / Оссовская Р.П. ; КПИ. – Киев, 1970. – 20л.
1336195
  Гонтар Александр Васильевич Участие профсоюзов Украины в организации и управлении социалистическим производством в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гонтар Александр Васильевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 27л.
1336196
  Кондратюк Константин Константинович Участие профсоюзов Украины в создании материально-технической базы коммунизма (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кондратюк Константин Константинович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 26л.
1336197
  Константинов А.П. Участие путиловских большевиков в разгроме иностранной военной интервенции и внутренней контрреволюции (1917-1920 гг.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Константинов А.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 17 с.
1336198
  Лебедев В.Н. Участие работников связи в революционном движении России / В.Н. Лебедев. – М., 1967. – 80с.
1336199
  Лебедев В.Н. Участие работников связи в револющионном движении России / В.Н. Лебедев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 159с.
1336200
  Горский Е.Д. Участие рабочего класса в культурном строительстве в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг. На матер. РСФСР) : Автореф... канд. ист.наук: / Горский Е. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. совет. общества. – М., 1969. – 25л.
1336201
  Лизогуб Ю.М. Участие рабочего класса в осуществлении сплошной коллективизации сельского хозяйства 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Лизогуб Ю.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 18л.
1336202
  Силуянов А.С. Участие рабочего класса в подготовке социалистического преобразования деревни (1925-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Силуянов А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 18л.
1336203
  Дмитренко Т.А. Участие рабочего класса в подъеме сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Дмитренко Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 28 с.
1336204
  Павлов А.Н. Участие рабочего класса в развитии социалистической культуры в годы Великой Отечественной войны. (На матер. РСФСР). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Павлов А.Н.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 24л.
1336205
  Валуйский А.А. Участие рабочего класса в управлении социалистическим производством. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Валуйский А.А.; АН УССР. – К, 1968. – 18л.
1336206
  Батиг Р.О. Участие рабочего класса Львова в борьбе за дальнейшее развитие промышленности города в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Батиг Р.О. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1972. – 22 с.
1336207
  Кахнович А.Д. Участие рабочего класса СССР в строительстве социалистической культуры в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кахнович А.Д.; Акад. обществ. нау при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1971. – 32л.
1336208
  Остапенко И.П. Участие рабочего класса СССР в управлении производством / И.П. Остапенко. – М., 1964. – 208с.
1336209
  Божок И.Г. Участие рабочего класса УССР в общественно-политической жизни республики (146-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Божок И. Г. ; АН УССР, Ин-т ист. – Киев, 1970. – 20 с.
1336210
  Самойлов Федор Александрович Участие рабочего класса УССР в управлении производством в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Самойлов Федор Александрович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 25л.
1336211
  Попков И.В. Участие рабочих в прибыли предприятия -- одна их форм заработной платы. / И.В. Попков. – Ростов -на-Дону, 1968. – 184с.
1336212
  Гаевский Б.А. Участие рабочих в управлении производством -- закономерность коммунистического строительства : Дис... канд. философ.наук: / Гаевский Б.А.; КГУ. Кафедра научного коммунизма. – К., 1967. – 257л. – Бібліогр.:л.I-XX
1336213
  Гаевский Б.А. Участие рабочих в управлении производством - закономерность коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гаевский Б.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра науч. коммунизма. – Киев, 1967. – 20 с.
1336214
  Белоусов В.А. Участие рабочих в управлении производством / В.А. Белоусов. – Кемерово, 1964. – 48с.
1336215
  Драницына Л.И. Участие рабочих в управлении производством / Л.И. Драницына. – М., 1981. – 253с.
1336216
  Ильичева В.В. Участие рабочих в управлении производством как один из факторов роста производительности труда : Автореф... канд. экон.наук: / Ильичева В.В.; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1967. – 21л.
1336217
  Смирнов А.Г. Участие развитых капиталистических стран в подготовке национальных кадров специалистов стран "третьего мира" / А.Г. Смирнов. – Москва, 1977. – 68с.
1336218
  Заворотный С.Б. Участие республики Куба в движении неприсоеденившихся стран : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Заворотный С.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Москва, 1983. – 24 с.
1336219
  Заворотный Сергей Борисович Участие Республики Куба в движении неприсоединившихся стран : Дис... канд. истор.наук: 07.00.05 / Заворотный Сергей Борисович; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – Москва, 1983. – 203л. – Бібліогр.:л.176-203
1336220
  Гамбарова Р.Х. Участие рецепторов вестибулярного аппарата в регуляции сахарного уровня крови : Автореф... канд. биол.наук: / Гамбарова Р.Х.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1964. – 24л.
1336221
  Собко Е.М. Участие России за австрийское наследство 1740-1748 гг. в отечественной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 166-172. – ISSN 0042-8779
1336222
  Рожко В Участие румынских интернационалистов в Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне в СССР (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рожко В, М.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1964. – 24л.
1336223
  Яковлев Николай Николаевич Участие русского народа в освободительной борьбе балканских славян 1876-1878 гг. : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Яковлев Николай Николаевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 45 с.
1336224
   Участие семьи и общественности в коммунистическом воспитании учащихся. – Рязань, 1973. – 111с.
1336225
  Шестаков А.В. Участие сербского духовенства в антифашистской борьбе в 1941 году // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56-59. – ISSN 0321-0626
1336226
  Ибрагимов Расим Шахсувар оглы Участие серотонинергической иннервации базолатеральных ядер миндалевидного комплекса в осуществлении и формировании условныхы и безусловных пищевых рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ибрагимов Расим Шахсувар оглы; АН АзССР. Ин-тут физиологии. – Баку, 1980. – 24л.
1336227
  Фадеева О.Н. Участие симпато-адреналиновой системы в развитии сна при электрическом раздражении гипоталамуса. : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Фадеева О.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1971. – 18л.
1336228
  Желтобородов А.Н. Участие Слободских гусарских полков в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2008. – за 2006-2008 рік. – С. 154-169. – ISBN 978-966-8603-35-8
1336229
  Иващук Сергей Емельянович Участие советских граждан в борьбе польского народа против гитлеровских оккупантов (VI.1941 - III. 1945 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иващук Сергей Емельянович; Львовский гос. университет им. И.Франко. – Львов, 1984. – 23л.
1336230
  Логунова Т.А. Участие советских граждан в вевропейском движении Сопротивления / Т.А. Логунова. – М., 1978. – 56с.
1336231
  Коваленко Л.А. Участие советских женщин в боевой и политической деятельности партийного подполья и партизанских формирований на временно оккупированной территории Украины (июнь 1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Л.А.; КГУ. – К., 1984. – 24л.
1336232
  Коваленко Лидия Андреевна Участие советских женщин в боевой и политической деятельности партийного подпольяи партизанских формирований на временно окупированной территории Украины (июнь 1941-1944 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Лидия Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.196
1336233
  Захариков А.Н. Участие советских профсоюзов в деятельности ВФП (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Захариков А.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории советского общества. – Москва, 1967. – 15л.
1336234
  Гаджиев Г.А. Участие Советского Азербайджана в экономическом и культурном сотрудничестве СССР со странами народной демократии Азии, развивающимися странами Азии и Африки (1956-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиев Г.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 22л.
1336235
   Участие Советского Союза в международных ярмарках и выставках. – М, 1957. – 120с.
1336236
  Георгадзе М.П. Участие советской молодежи в управлении государством / М.П. Георгадзе. – М, 1975. – 30с.
1336237
  Безродный Евгений Федорович Участие Советской Украины в международных связях СССР (1923-1929 гг.) : Автореф. дис... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Безродный Евгений Федорович ; МВ и ССО УССР; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 50 с.
1336238
  Безродный Е.Ф. Участие Советской Украины в международных связях СССР (1923-1929 гг.) : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.02 / Безродный Е. Ф.; МП УССР, Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1989. – 511л. – Бібліогр.:л.421-511
1336239
  Безродный Е.Ф. Участие советской Украины в международных связях СССР (1923-1929) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.05 / Безродный Е. Ф.; МП УССР; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 466л.
1336240
  Безродный Евгений Федорович Участие Советской Украины в международных связях СССР (1925-1929) : Автореф. дис... д-ра ист. наук: 07.00.05 / Безродный Евгений Федорович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 46с.
1336241
  Аннанепесов М. Участие солдатских масс в революции 1905-1907 годов в Туркменистане / М. Аннанепесов. – Ашхабад, 1966. – 172с.
1336242
   Участие социологических служб в реализации нововведений на предприятиях. – М, 1990. – 138с.
1336243
  Проценко О.Є. Участие Союза социалистической молодежи Польши в создании материально-технической базы социализма в годы второй пятилетки (1961-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Проценко О.Є.; БГУ. – Минск, 1980. – 27л.
1336244
  Луцюк И.Т. Участие специалиста-криминалиста в предварительном следствии. (По УПК УССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Луцюк И.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 23л.
1336245
  Лопушной Е.Я. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях : Автореф... канд.юрид.наук: 715 / Лопушной Е.Я.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
1336246
  Мельникова Э.Б. Участие специалистов в следственных действиях / Э.Б. Мельникова. – М., 1964. – 87с.
1336247
  Богуславский М.М. Участие СССР в международной охране авторских прав / М.М. Богуславский. – М., 1974. – 103с.
1336248
  Степанова Наталья Георгиевна Участие СССР в международном разделении труда и место в нем предприятий союзных республик (на примере предприятий и организаций Молдав. ССР) : Дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / Степанова Наталья Георгиевна; МВ и ССО УССР; КГУ. – Киев, 1986. – 199л. – Бібліогр.:л.184-199
1336249
  Грушко С.И. Участие стенки тонкого кишечника в азотистом обмене у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03102 / Грушко С.И.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1336250
  Ливец Е.В. Участие студентов в террористических акциях: история вопроса // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 405-412. – ISSN 1993-5560
1336251
  Шмуратко Д.В. Участие студентов в фундаментальных научных исследованиях // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются организационные, методические и юридические особенности участия студентов в фундаментальных научных исследованиях. Проводится анализ видов научно-исследовательских работ, к выполнению которых привлекаются студенты. ...
1336252
  Первомайский О.А. Участие субъектов публичного права в гражданском судопроизводстве: опыт сравнительно-правового исследования // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 521-540. – ISBN 978-617-566-164-2
1336253
  Величко А.Н. Участие судов в ликвидации правового негилизма / А.Н. Величко, С.Н. Шатилович // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 71-85. – ISSN 0132-0831
1336254
  Писарев В.Д. Участие США в международных исследованиях мирового океана // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1976. – № 15. – С. 35-50
1336255
  Ильинская И.М. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Ильинская И.М.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. Кафедра советского гражданского процесса. – Ленинград, 1952. – 14 л.
1336256
  Ильинская И.М. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе / И.М. Ильинская. – М., 1962. – 82с.
1336257
  Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе / М.С. Шакарян. – М, 1990. – 33с.
1336258
  Владыченко И.М. Участие трудаящихся в управлении производством / И.М. Владыченко. – Москва, 1972. – 64с.
1336259
   Участие трудовых коллективов в управлении производством. – М, 1980. – 207с.
1336260
   Участие трудовых коллективов в управлении производством. – Рига, 1987. – 145с.
1336261
  Сираев З.И. Участие трудящихся Башкирии в борьбе за разгром 2 и 3 походов Антанты. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сираев З.И.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1950. – 18л.
1336262
  Дыхан М.Д. Участие трудящихся болгар и гагаузов юга Бессарабии в Великой Октябрьской Социалистической революции и в борьбе с интервентами в 1917-1920 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дыхан М.Д.; Акад.наук УССР. – К, 1961. – 20л.
1336263
  Канапацкий Ибрагиб Борисович Участие трудящихся БССР в освоении целинных земель Казахстана (1954-1960 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Канапацкий Ибрагиб Борисович; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – л.
1336264
  Зубарев В.И. Участие трудящихся в государственном и общественном управлении / В.И. Зубарев, В.М. Иванов. – М, 1979. – 64с.
1336265
  Еропкин М.И. Участие трудящихся в охране общественного порядка / М.И. Еропкин. – М., 1959. – 80с.
1336266
   Участие трудящихся в охране общественного порядка и соблюдении социалистической законности. – М, 1973. – 173с.
1336267
  Фролов В.А. Участие трудящихся в охране общественного порядка. / В.А. Фролов. – М, 1985. – 352с.
1336268
  Соколов Ю.А. Участие трудящихся в охране советского общественного порядка / Ю.А. Соколов. – М., 1962. – 170с.
1336269
  Тюков В.А. Участие трудящихся в управлении производством / В.А. Тюков. – Львов, 1980. – 176с.
1336270
  Тюков В.А. Участие трудящихся в управлении производством в период строительства коммунизма. / В.А. Тюков. – Черновцы, 1970. – 40с.
1336271
   Участие трудящихся в управлении производством в условиях бригадной формы организации труда. – Свердловск, 1987. – 130с.
1336272
  Городяненко В.Г. Участие трудящихся в управлении производством: опыт и проблема работы партийных организаций УССР (60-е -- 80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Городяненко В. Г.; КГУ. – К., 1990. – 52л.
1336273
  Городяненко Виктор Георгиевич Участие трудящихся в управлении производством: Опыт и проблемы работы партийных организаций Украинской ССР, (60-е -- начало 80-х годов) : Дис... док. ист.наук: 07.00.01 / Городяненко Виктор Георгиевич; Гос. комитет СССР по народн. образованию, Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 338л. – Бібліогр.:л.304-338
1336274
   Участие трудящихся в управлении производством: советский опыт. – М, 1985. – 69с.
1336275
  Кулиш А.И. Участие трудящихся горнорудной промышленности Кривбасса в управлении производством (1952-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кулиш А.И.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 22л.
1336276
  Тимченко Ж.П. Участие трудящихся женщин в борьбе за установлерние и упрочение Советской власти на Украине (1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тимченко Ж.П. ; АН УССР, Ин-т ист. – Киев, 1965. – 18 с.
1336277
  Мусаткин И.П. Участие трудящихся Западной Сибири в охране общественного порядка : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Мусаткин И.П. ; Новосибирск. гос. ун-т , Объед. учен. совет по гуманитарным наукам. – Новосибирск, 1969. – 25 с.
1336278
  Силецкий В.И. Участие трудящихся западных областей Украинской ССР в борьбе за разгром фашистской Германии на завершающем этапе Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Силецкий В.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
1336279
   Участие трудящихся зарубежных стран в Октябрьской революции. – М, 1967. – 344с.
1336280
  Перлов И.Д. Участие трудящихся масс в осуществлении социалистического правосудия / И.Д. Перлов. – М., 1957. – 48с.
1336281
  Роман А.Т. Участие трудящихся Молдавской АССР в деятельности Советов (1924-1940) / А.Т. Роман. – Кишинев, 1981. – 178с.
1336282
  Худалов Т.Т. Участие трудящихся Северо-Осетинской АССР в партизанской борьбе в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Худалов Т.Т.; АН БССР. Отделение общественных наук. – Минск, 1974. – 22л.
1336283
   Участие трудящихся социалистических стран в управлении производством. – М, 1977. – 176с.
1336284
  Прибыльский Ю.П. Участие трудящихся Тюменского края в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. / Ю.П. Прибыльский. – Новосибирск, 1990. – 80с.
1336285
   Участие трудящихсяя в управлении производством. – М, 1983. – 194с.
1336286
  Кузьмина В.М. Участие туркменского народа в создании и укреплении Вооруженных Сил Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Кузьмина В.М. ; АН Тур.ССР. – Ашхабад, 1969. – 24 с.
1336287
  Морозова Альбина Валентиновна Участие УДФГ в биосинтезе целлюлозы в хлопчатнике Gossypium barbadense : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Морозова Альбина Валентиновна; АН Туркм. СССР. Отд. биол. наук. – Ашхабад, 1969. – 34л.
1336288
  Зрезарцева Л.Я. Участие Украинской ССР в советско-венгерском сотрудничестве в области культуры и образования (1945-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Зрезарцева Л.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1336289
  Тропин Владимир Ильич Участие Украинской ССР в Советско-Кубинском сотрудничестве (1959-1987 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.05 / Тропин Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
1336290
  Тропин Владимир Ильич Участие Украинской ССР в советско-кубинском сотрудничестве (1959-1987) : Автореф... кандидата историческихнаук: 07.00.05 / Тропин Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
1336291
  Тропин Владимир Ильич Участие Украинской ССР в советско-кубинском сотрудничестве (1959-1987). : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Тропин Владимир Ильич; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 209л. – Бібліогр.:л.192-209
1336292
  Прокофьева И.В. Участие Украинской ССР в советско-польских культурных и научных связях (1918-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Прокофьева И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1336293
  Прокофьева И.В. Участие Украинской ССР в советско-польских культурных и научных связях (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Прокофьева И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1980. – 22л.
1336294
  Прокофьева И.В. Участие Украинской ССР в советско-польских культурных связях : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03. / Прокофьева И.В.; КГУ. – Киев, 1980. – 194л. – Бібліогр.:л.173-194
1336295
  Баранова И.О. Участие Украинской ССР в советско-чехословацком сотрудничестве в области высшей школы : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Баранова И.О. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1987. – 262 л. + Приложения: л. 235-262. – Библиогр.: л. 206-234
1336296
  Баранова И.О. Участие Украинской ССР в советско-чехословацком сотрудничестве в области высшей школы (70-е - первая половина 80-х годов) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Баранова И.О. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с. – Библиогр.: 5 назв.
1336297
  Овчаренко П.Д. Участие УССР в научном сотурдничестве братских союзных республик / П.Д. Овчаренко. – Киев, 1982. – 184с.
1336298
  Левит И.Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР / И.Э. Левит. – Кишинев, 1981. – 391с.
1336299
  Кравец А.Ф. Участие фенолов и перексидаз в проявлении защитных реакций пшеницы к возбудителю бурой ржавчины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Кравец А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1336300
  Кравец Александр Федорович Участие фенолов и пероксидов в проявлении защитных реакций пшеницы к возбудителю бурой ржавчины : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.12 / Кравец Александр Федорович; ВАСХНИЛ УкрНИИ Защиты растений. – К, 1978. – 156л.
1336301
  Маслова Е.Н. Участие финансово-промышленных групп в формировании региональных политических режимов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.25-40. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1336302
  Башкатов Н.И. Участие финансовых органов государства в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Башкатов Н.И.; Всесоюзный юридический заочный ин-т. – Москва, 1971. – 16л.
1336303
  Поляничко М.Ю. Участие Франции в ЕЭС и положение трудящихся страны. / М.Ю. Поляничко. – М., 1984. – 158с.
1336304
  Кочкарев А. Участие французских компаний в повышении энегроэффективности экономики России / А. Кочкарев, А.Н. Спартак // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 2074-6040
1336305
  Трунов Ф. Участие ФРГ в международном кризисном регулировании (1991-1012) // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 34-44. – ISSN 0131-2227
1336306
  Чаплыгина С.Р. Участие центральных холинергических структур в механизмах эмоциональной памяти. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Чаплыгина С.Р.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физиологии. – Новосибирск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1336307
  Демина Н.С. Участие цепи переноса электрона в азотфиксации Chromatium minutissimum : Автореф. дис. ... канд биол. наук / Демина Н. С. ; АН СССР , Ин-т микробиологии. – Москва, 1966. – 19 с.
1336308
  Санин А.В. Участие Чехословацкого корпуса в белом терроре // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5 (613). – С. 25-27. – ISSN 0321-0626
1336309
  Муталиев Т.Х. Участие чеченцев и ингушей в русско-турецкой войне 1877-1878 : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Муталиев Т.Х.; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1979. – 22с.
1336310
   Участие школы в лесонасаждении. – М, 1950. – 196с.
1336311
  Миронов В.С. Участие школы в преобразовании природы / В.С. Миронов. – М., 1951. – 24с.
1336312
   Участие югославских трудящихся в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М, 1976. – 556с.
1336313
   Участие: социальная экология регионов России : альманах. – Москва
Вып. 3. – 1999
1336314
   Участие: социальная экология регионов России : альманах. – Москва
Вып. 4. – 2000
1336315
   Участие: социальная экология регионов России : альманах. – Москва
Вып. 5. – 2000
1336316
   Участие: социальная экология регионов России : альманах: спецвыпуск. – Москва, 2001
1336317
   Участие: социальная экология регионов России : Альманах. – Москва. – ISBN 5-88587-215-5
в. 7. – 2002
1336318
   Участието на българските жени в революционното движение 1891-1944. – София, 1978. – 160с.
1336319
  Карпенко Д.А. Участковому инспектору милиции о трудовом законодательстве / Д.А. Карпенко. – К., 1991. – 129с.
1336320
  Бабенко Н. Участковый врач / Н. Бабенко. – Чебоксары, 1956. – 224с.
1336321
  Торк Алексей Участковый Рустам : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 76-80. – ISSN 0012-6756
1336322
  Чепурко В. Участник Иловайской битвы: "У нас были гранатометы, но стрелять из них умел только один человек". Два года назад было положено начало одной из самых кровавых трагедий в истории АТО / В. Чепурко, А. Кириленко // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 10 августа (№ 175). – С. 5. – ISSN 1997-1249


  Отправной точкой боев за Иловайск считают 9-10 августа 2014 года, когда добровольческие батальоны "Азов" и "Донбасс" предприняли первые попытки штурмовать город. Тогда эта точка на карте АТО еще не казалась значимой. Кровопролитные бои велись в районе ...
1336323
  Глазунов А.Д. Участникам войны - льготы и преимущества / А.Д. Глазунов. – М, 1983. – 64с.
1336324
   Участникам нашего торжества - 10-ти летнего юбилея Автономной Карельской Сов.Соц.Республики, 1930. – 49с.
1336325
  Барановський М.В. Участники адміністративного процесу: класифікація та правосуб"єктність / М.В. Барановський, В.М. Бевзенко // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 110-115.
1336326
   Участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954 года Ивановской области, награжденные и преированные за лучшие производственные показатели в развитии льноводства. – Иваново, 1955. – 8с.
1336327
  Гапеев В.Н. Участники гражданского и арбитражного процесса / В.Н. Гапеев. – Ростов-на-Дону, 1988. – 123с.
1336328
  Чечот Д.М. Участники гражданского процесса / Д.М. Чечот. – М, 1960. – 190с.
1336329
   Участники польского восстания 1863-1864 гг. в Тобольской ссылке. – Тюмень, 1963. – 76с.
1336330
  Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1971. – 160с.
1336331
  Стремовский В.А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе / В.А. Стремовский. – Ростов-на-Дону, 1966. – 260с.
1336332
  Шешуков М.П. Участники процесса на предварительном следствии / М.П. Шешуков. – Рига, 1988. – 74с.
1336333
  Альперт С.А. Участники советского уголовного процесса / С.А. Альперт. – Х, 1965. – 35с.
1336334
   Участники туротрасли встретились в Краснодаре : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 22-23 : Фото
1336335
  Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. / Р.Д. Рахунов. – М., 1961. – 277с.
1336336
  Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса / В.Н. Шпилев. – Минск, 1970. – 176с.
1336337
   Участники фондового рынка: функции, организация деятельности. – Київ : Вісник фондового ринку, 1998. – 288с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.5). – ISBN 966-95410-0-Х
1336338
  Выдря М.М. Участникик судебного разбирательства и гарантии их прав / М.М. Выдря. – Краснодар, 1979. – 101с.
1336339
  Наравцевич З.А. Участнику туристского похода / З.А. Наравцевич, Н.М. Ходаков. – М., 1964. – 40с.
1336340
   Участницы великого созидания. – М, 1962. – 423с.
1336341
  Зорина А.И. Участок детского сада / А.И. Зорина. – М.-Л., 1947. – 60с.
1336342
  Винокуров Е.М. Участь / Е.М. Винокуров. – Москва, 1987. – 158с.
1336343
  Шлаин М.И. Участь / М.И. Шлаин. – М., 1990. – 126с.
1336344
  Столярський О.В. Участь 1-7 Конгресів Організації Об"єднаних Націй із попередження злочинності й поводження з правопорушниками в міжнародних кримінально-правових відносинах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 304-311. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1336345
   Участь L-тироксину та субстанції P у регуляції секреторної функції травних залоз у собак / Г.П. Гушинець, С.П. Весельський, Т.П. Лященко, Л.Ф. Куровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У дослідах на фістульних собаках вивчали вплив L-тироксину й субстанції P на рівень секреції та хімічний склад шлункового соку й жовчі. Установлено, що тироксин при внутрішньом"язовому введені збільшує шлункове сокоутворення, стимульоване як ...
1336346
  Михайлів С.В. Участь адвоката - представника потерпілого у кримінальному процесі за проектом КПК України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 34-38
1336347
  Кучер Т.М. Участь адвоката в нотаріальному процесі / Т.М. Кучер, Б.С. Кадола // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 81-82. – ISBN 978-617-7272-11-2
1336348
  Бондар І.В. Участь адвоката в нотаріальному процесі (посвідчення договорів) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 139-142. – ISSN 2219-5521
1336349
  Фостікова В.В. Участь адвоката у виконавчому процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 45-48
1336350
  Шатіло В.А. Участь адвоката у конституційному судочинстві // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-24
1336351
  Кафідов В.В. Участь адвоката як представника сторони у процесі виконання судового рішення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 83-86
1336352
  Майданюк А. Участь аденілових нуклеотидів в індукції апоптозу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-67. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Методом хроматографічного аналізу встановлено зниження рівня АТР на 30% та суми аденінових компонентів тимоцитів, що підтверджено спектрофотометричним аналізом на 35% відносно контрольних значень, протягом 2,5 годин після рентгенівського опромінення ...
1336353
  Тукаєв Сергій Вікторович Участь адренергічних механізмів в регуляції жовчовиділення : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Тукаєв Сергій Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1336354
  Тукаєв Сергій Вікторович Участь адренергічних механізмів в регуляції жовчовиділення. : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.13 / Тукаєв Сергій Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. Науково-дослід. ин-тут фізіології ім. акад. Петра Богача. – К., 1999. – л. – Бібліогр.:л.147-182
1336355
  Білий Д.Д. Участь Азовського козацького війська в колонізації Північно-Західного Кавказу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 165-181. – ISSN 1728-9572
1336356
  Пєлєвін Є.Ю. Участь академіка В.І.Тимофієнка у дослідних проектах Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України (2003-2006 рр.) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 152-154
1336357
  Кривецька О. Участь акціонера в міжнародному інвестиційному спорі: ризики зловживання правом у рамках паралельного провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті досліджено правові підстави для участі мажоритарного та міноритарного акціонера у міжнародному інвестиційному спорі проти держави, у тому чиcлі проаналізовано практику Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів. Проаналізовано ...
1336358
  Черняєв В. Участь американського військово-морського флоту в Першій світовій війні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 463-467. – ISBN 978-966-171-793-9
1336359
  Вировий С.І. Участь аналітичних центрів у формуванні публічної політики / С.І. Вировий, Н.П. Дяченко // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 13-15
1336360
  Молдован Я. Участь Андрія Жука в українському національно-визвольному русі під час Першої світової війни // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 68-76
1336361
  Бовсунівський П.В. Участь Арабської Республіки Єгипет в урегулюванні етнополітичних конфліктів у Судані // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 55-57
1336362
  Альошина О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію Православної церкви // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 28-31


  Арсен Васильович Річинський (1892-1956) - волинський укр. громадський, політичний і церковний діяч, композитор, фотограф, краєзнавець, основоположник укр. етнології релігії, святий сповідник, лікар
1336363
  Артюшенко Т.А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Артюшенко Тетяна Андріївна ; НАН України ; Криворіз. ботанічний сад. – Кривий Ріг, 2012. – 188 л. – Додатки: л. 186-188. – Бібліогр.: л. 154-185
1336364
  Артюшенко Т.А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Артюшенко Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 33 назви
1336365
  Берназюк Я. Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов"язку по сплаті податків, зборів (обов"язкових платежів) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.42-47. – ISSN 0132-1331
1336366
  Перга Т.Ю. Участь бізнесу в екологічній політиці: досвід ЄС // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 115-122. – ISBN 978-966-02-7953-7
1336367
  Майдебура О.П. Участь білків інформосом у регуляції експресії генетичної інформації при проростанні насіння квасолі : Дис... канд.білолгіч.наук: 03.00.12 / Майдебура О.П.; АН Украіни. ін-т ботаніки ім.М.Холодного. – К., 1995. – 119л. – Бібліогр.:л.103-119
1336368
  Майдебура О.П. Участь білків інформосом у регуляції експресіх генетичної інформації при проростанні насіння квасоі : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Майдебура О. П.; КУ. – К., 1995. – 22л.
1336369
  Вітязь П.О. Участь білоруських учених у діяльності МААН / П.О. Вітязь, В.К. Щербін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 19-30. – ISSN 0374-3896
1336370
  Мороз О.Ф. Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Мороз О. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172-195
1336371
  Мороз О.Ф. Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Мороз О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : назв.
1336372
  Бочковський С. Участь Британської Імперії у Громадянській війні Сполучених Штатів Америки // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 433-435. – ISBN 978-966-171-893-6
1336373
  Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб"єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : монографія / В.М. Бевзенко. – Київ : Прецедент, 2010. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 439-475. – ISBN 978-966-520-142-7
1336374
  Роговик М. Участь в організованому злочинному угрупованні як вид злочинного діяння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 417-419. – ISBN 978-617-7069-14-9
1336375
  Передерій І. Участь В"ячеслава Липинського у пам"яткоохоронній діяльності за часів Української революції (1917-1919 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 531-538. – ISBN 966-7379-70-1
1336376
  Деревінський В. Участь В"ячеслава Чорновола у створенні Народного Руху України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 142-146
1336377
  Короткий В. Участь В. Антоновича у вшануванні пам"яті Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2001. – Вип. 58
1336378
  Линченко М. Участь В. Винниченка у творенні першого універсалу Центральної Ради // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 146-150. – ISBN 966-594-246-8
1336379
  Корновенко С.В. Участь В. Колокольцева в розробці проекту аграрної реформи денікінського уряду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 140-150. – ISSN 0130-5247
1336380
  Постолова О. Участь В. Котарбінського в культурно-мистецькому житті Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 296-300. – ISBN 978-966-95419-8-7
1336381
  Деревінський В. Участь В. Чорновола у президентській виборчій кампанії 1991 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 254-262
1336382
  Приймак О.О. Участь В.К. Липинського у становленні молодіжної організації "Український Стяг" // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 15-18. – (Історія та географія ; вип. 48)
1336383
  Іваніченко Л.М. Участь В.Н. Станко у створенні та діяльності лабораторії археології та етнології Степової України ОНУ ім. І.І. Мечникова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 193-203. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1336384
  Корман М.М. Участь В.О. Караваєва у створенні та діяльності Зоологічного музею Академії наук України // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 3 (7). – С. 37-43
1336385
  Янчук П.І. Участь вазоактивного поліпептиду і субстанції Р у регуляції кровопостачання, дихання та секреторної функції печінки / П.І. Янчук, С.О. Коваленко, В.О. Цибенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 86-94. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках встановлено, що вазо активний інтенстинальний поліпептид (ВІП) і субстанція Р (СР) викликають короткочасне (до 5 хв.) розширення артеріальних судин печінки та мезентеріальних органів і звуження внутрішньо ...
1336386
  Кавун Л. Участь ВАПЛІТЕ в літературній дискусії 1925-1928 років // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 10 (129), жовтень. – С. 26-30


  Дослідження присвячене проблемі вивчення естетично-літературного дискурсу ВАПЛІТЕ у контексті літературної дискусії.
1336387
  Кавун Л. Участь ВАПЛІТЕ в літературній дискусії 1925 - 1928 років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 78-85. – (Філологічні науки)
1336388
  Машкіна К. Участь Варфоломея Готана в становленні друкарства в Московській державі // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 22-23
1336389
  Кузнецов О.В. Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 101-111
1336390
  Денисюк І. Участь Великої Британії в операціях НАТО в Іраку (2003-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-23. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про участь Сполученого королівства в діяльності НАТО як другого за впливовістю члена Альянсу. Зокрема, на прикладі операцій в Іраку, наголошено на важливості миротворчих операцій для британської діяльності в НАТО. В статье речь идет ...
1336391
  Міняйло Н. Участь весталок у культі Аргеїв у Давньому Римі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 333-337. – ISBN 978-966-171-793-9
1336392
  Роздобудько А.Г. Участь викладачів Кам"янець-Подільського педагогічного інституту у другій світовій війні: за матеріалами архіву Міністерства оборони Російської Федерації // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 139-146. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1336393
  Машкіна К. Участь вихідців з країн Західної Європи в розвитку торгівлі Московської держави кінця XV - першої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі участі іноземців у економічному житті Московської держави. This article is dedicated to the problem of participation of foreigners in the economic life of Moscow state.
1336394
  Глущенко С. Участь вищих спеціалізованих судів у конституційному судочинстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 55-62
1336395
  Добріян Д.М. Участь Вільгельма Котарбінського в мистецьких об"єднанях та художніх виставках Києва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 23-26. – ISSN 2076-1554
1336396
  Пахолок О. Участь вітчизняних і міжнародних громадських організацій та місій на парламентських виборах в Україні у 2002 – 2014 рр. // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 172-181. – ISSN 2312-8933
1336397
  Короткий В. Участь Володимира Антоновича у виданні поетичних творів Тараса Шевченка // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 251-284. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Статтю присвячено дослідженню участі видатного українського вченого і громадського діяча Володимира Антоновича у виданні поетичних творів Тараса Шевченка. Матеріали публікації дають підстави вважати Володимира Боніфатійовича одним з безпосередніх ...
1336398
  Ковальчук М.А. Участь вояків-українців у спробах ліквідувати більшовицький переворот 1917 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 116-128. – ISSN 0130-5247
1336399
   Участь Всеукраїнської екологічної ліги у формуванні екологічної мережі, збереженні об"єктів ПЗФ // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 15-19 : фото
1336400
  Капралов О.О. Участь вторинних месенджерів у дії вітаміну E на РНК- і ДНК-полімеразні активності ядер печінки щурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Виявлено, що Т може брати певну участь у дії А23187 та верапамілу на РНК- та ДНК-полімеразну активність ізольованих ядер у той час, як присутність цих сполук змінювала дію Т як на синтез РНК, так і на синтез ДНК. Присутність у інкубаційному середовищі ...
1336401
  Кобченко К. Участь вчених-істориків Університету Святого Володимира в організації вищої жіночої освіти // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 488-500. – ISBN 978-966-8846-19-9
1336402
  Завальнюк О.М. Участь вчених у виробленні політики УНР 1919-1920 років щодо збереження об"єктів культурно-історичного простору // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 279-286
1336403
  Пилипенко О. Участь вчених українських університетів у міжнародному обміну науковими знаннями у ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-26. – ISSN 0869-3595
1336404
   Участь географів в інноваційному розвитку України : актуальна тема / Л.Г. Руденко, М.В. Багров, В.П. Палієнко, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 3-10. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1336405
  Цебенко О. Участь Гербуртів у розбудові релігійного життя Галичини XVI - початку XVII ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-209. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1336406
  Тимофєєва Л.Р. Участь глави держави у законодавчій діяльностіі // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 182-191


  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту такої правової категорії, як «законодавча діяльність глави держави». Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення категорії «законодавча діяльність».
1336407
  Гнип І. Участь греко-католицького духовенства в організації соціального захисту українського населення Східної Галичини (за матеріалами галицької преси 20 - 30-х рр. XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
1336408
  Вовчук Л. Участь грецьких консульських представників у громадському житті Південної України (ХІХ - поч.ХХст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 28-31. – ISSN 1998-4634
1336409
   Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 73, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Молоді автори)
1336410
  Букіна І. Участь громадських виконавчих комітетів у вирішенні продовольчих питань на Лівобережній Україні в 1917 р. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 279-285. – ISBN 978-966-611-889-2


  В статті висвітлюються невідомі сторінки діяльності громадських комітетів у 1917 році при вирішенні продовольчих проблем на прикладі Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній. Проаналізована робота продовольчих комісій та їхня взаємодія з ...
1336411
  Свистович С.М. Участь громадських об"єднань у вилученні матеріальних ресурсів в українському селі у другій половині 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 233-237. – ISBN 966-614-021-7
1336412
  Медведчук Н. Участь громадських організацій в українсько-польських культурних стосунках: історія і сучасність // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.33-37
1336413
  Гриньків Участь громадських організацій у забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства / Гриньків, 0.0. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 506-512. – ISSN 1563-3349
1336414
  Розовик О. Участь громадських організацій у переселенні єврейського населення УСРР в 1920-1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 50-52. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається діяльність організації ОЗЕТ ("Общество по земельному устройству трудящихся евреев") щодо надання матеріальної і організаційної допомоги переселенню єврейського безземельного і малоземельного селянства з Поліської і лісостепової ...
1336415
  Тюфанова Н.В. Участь громадського суспільства в попередженні дорожньо-транспортних пригод // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 235-237
1336416
  Хардіков В.В. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 30-31. – ISSN 2312-1831
1336417
  Станішевський М. Участь громадськості в охороні довкілля // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 137-139.
1336418
  Фелтиновські М. Участь громадськості в просторовому плануванні в Польщі як елемент заснованого на фактах планування міста на прикладі Лодзі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 287-297. – ISSN 1684-906Х
1336419
  Щерба В.М. Участь громадськості в розгляді та вирішенні кримінальних справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 231-237
1336420
  Заславський О. Участь громадськості у законотворчому процесі // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2015. – № 3. – С. 2-40
1336421
  Коломієць Ю.Ю. Участь громадськості у запобіганні злочинам // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 207-211. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1336422
  Келемен М.І. Участь громадськості у проведенні екологічної експертизи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 349-362. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1336423
  Крук Олександр Участь громадськості у розвитку українського музейництва 1960-х - 1980-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 128-137
1336424
  Федоренко Т.А. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров"я в Україні: антикорупційні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 72-76. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальним проблемам участі громадськості в запобіганні та протидії корупції в процесі формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров"я в Україні. Поставлено питання про посилення ролі громадянського суспільства та ...
1336425
  Нестерович В.Ф. Участь громадськості щодо протидії та запобіганню корупції у діяльності органів Національної поліції України // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 154-158. – ISBN 978-617-616-070-0
1336426
  Ющенко Олексій Участь громадян у законотворчому процесі через референдум: сутність та проблеми реалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1336427
  Чернега Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання / Р.Т. Чернега ; за заг. ред. Н.Р. Нижник. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 116 с. – ISBN 966-398-005-2
1336428
  Куценко Ю. Участь громадян у місцевому самоврядуванні: пошук і варіанти // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С. 68-74
1336429
  Хлівний Я. Участь громадян у прийнятті управлінських рішень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 289-290
1336430
  Ющенко О.О. Участь громадян України у законотворчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1336431
  Шевченко В. Участь Д. Мануїльського у створенні ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-119. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено встановлення правосуб"єктності УРСР, участь Д. Мануїльського у Сан-Франциській конференції і його роль у роботі над створенням ООН, внесок УРСР у розробку Статуту ООН і початки її діяльності в Організації. In this article there is an ...
1336432
  Мельничук О.П. Участь Д.І. Дорошенка у виданні щоденної української газети "Громадська думка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 13. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено невідомі факти біографії Д.Дорошенка, пов"язані з його політичною та публічною діяльністю у 1905-1906 рр.
1336433
  Кучерук О.С. Участь Д.П. Пойди у роботі Дніпропетровської обласної редакційної колегії "Історії міст і сіл Української РСР" // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 85-93. – ISBN 966-551-159-9
1336434
  Циганенко Л. Участь дворян в органах державного і місцевого управління (на матеріалах Катеринославської і Херсонської губерній) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано участь дворянства південноукраїнських губерній (Катеринославської і Херсонської) у діяльності державних та місцевих органів управління. The nobility" participation of the South-Ukrainian provinces (Ekaterinoslavskay and Chersonskaya) is ...
1336435
  Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі I-IV Державних дум Російської імперії (1906-1917 рр.): історіографічний аналіз // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 153-170. – ISSN 0130-5247
1336436
  Ткач І.В. Участь держави у зобов"язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 45-48
1336437
  Джарти В.В. Участь держави у розпорядженні об"єктами власності українського народу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 101-108. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються питання участі держави у процесі розпорядження об"єктами права власності Українського народу. Автором розв"язується низка взаємопов’язаних завдань, спрямованих на аналіз основних рис інституту власності Українського народу; ...
1336438
  Губерська Н.Л. Участь держави у фінансових правовідносинах / Н.Л. Губерська, О.А. Музика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 672-673. – ISSN 1563-3349
1336439
  Сударенко О.В. Участь держави у фінансуванні будівництва соціального житла: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 413-418. – ISSN 1563-3349
1336440
  Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 51-59. – Бібліогр.: 11 назв
1336441
  Борецька Н.П. Участь держави у формуванні національної моделі корпоративної соціальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 80-85. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
1336442
  Ольшанченко В.І. Участь держави у цивільних відносинах як передумова її цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 155-162
1336443
  Панасенко О.С. Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 122-129 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1336444
  Роговий В.М. Участь дипломатії УНР в організації допомоги українському студенству в діаспорі / В.М. Роговий, В.І. Сергійчук // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 518-530. – ISBN 966-7196-06-2
1336445
  Остроушко Ю. Участь дітей та підлітків Донбасу у відбудовчих роботах (1943 - 1945 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 54-55
1336446
  Шевченко В. Участь Дмитра Мануїльського у створенні та становленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 179-181. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено створення Народного Комісаріату закордонних справ Української РСР і призначення наркомом закордонних справ Д. Мануїльського. Висвітлено причину його призначення і початки діяльності в НКЗС. In this article there is an information about ...
1336447
  Сосса Р.І. Участь ДНВП "Картографія" у роботі громадських, наукових і професійних організацій / Р.І. Сосса, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 59-60. – ISSN 2311-9780
1336448
  Пожар В. Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 63-70.
1336449
  Костюк Євген Участь добровільного товариства Укравтодор у розвитку шляхової інфраструктури : (кінець 20-х - перша половина 30-х років XX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на основі архівних документів досліджується участь товариства Укравтодор у розбудові шляхової мережі на території радянської України упродовж міжвоєнної доби.
1336450
  Литвин К. Участь духівництва Чернігівської єпархії в етнографічному дослідженні краю // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 72-73


  За матеріалами періодчних видань кінця XIX - початку XX ст.
1336451
  Вергунов В.А. Участь духовенства в розвитку сільського господарства України в XIX столітті / В.А. Вергунов, О.А. Чиркова, О.В. Сайко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-38. – (Історія ; Вип. 43)


  Розглядаються питання участі представників духовенства в розвитку та становленні сільського господарства України та їх вплив на формування мережі початкових шкіл і зокрема сільськогосподарських у Полтавській губернії.
1336452
  Олійник С.В. Участь емігрантських інтелігентських кіл з Галичини в реалізації зовнішньополітичних планів Російської імперії напередодні і на початку Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 434-442. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1336453
   Участь ендотеліну-1 у регуляції кровообігу, кисневого балансу та жовчосекреторної функції печінки / П. Янчук, В. Комаренко, О. Пасічніченко, Я. Русінчук, А. Тєрєхов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що ендотелін-1 (ЕТ-1) зумовлює звуження ворітних судин печінки, підвищення в ній рівня рО2 та пригнічення жовчовиділення. Вазомоторний ефект на ворітні вени ЕТ-1 частково здійснює через a-адренорецептори (можливо, завдяки участі ...
1336454
  Барчук Рената Олександрівна Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи птахів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Барчук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1336455
  Барчук Рената Олександрівна Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Барчук Рената Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 191 - 193. – Бібліогр.: л.154 - 191
1336456
  Галагуз І. Участь етнічних спільнот Центрального Полісся в сучасних суспільно-політичних процесах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 349-362
1336457
  Ляшенко О. Участь етнополітичних партій у політичному процесі в Україні: досвід і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 117-137
1336458
  Чуйко І.С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 159-171.
1336459
  Бойко Ю. Участь Євгена Чикаленка у процесах державотворення в добу української революції 1917-1919 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  На основі документів висвітлено діяльність Євгена Чикаленка в добу україської революції та його внесок у розвиток національно-визвольного руху. This article is based on documents and it describes the activity of Eugene Chykalenko in the period of ...
1336460
  Лобода К. Участь Європейського Союзу в конвенціях Міжнародної організації праці // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 25-29. – ISSN 1814-3385
1336461
  Гарас Н. Участь Європейського співтовариства у Конвенції ООН з морського права 1982 року (в аспекті мирного вирішення спорів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 205-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1336462
  Дацко О. Участь Європейської асоціації університетів у формуванні освітньої політики регіону // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 14-25. – ISSN 2312-5993
1336463
  Остапюк М. Участь ЄС у врегулюванні "замороженого конфлікту" в Придністров"ї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 104-108
1336464
  Паньків М. Участь жінки у визвольній боротьбі // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 7
1336465
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238л. + Додатки : л.227-238. – Бібліогр. : л.189-226
1336466
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1336467
  Рудська А. Участь жінок у суспільному та політичному житті: перспективи та перешкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 99-101. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальність вдосконалення релізації гендерної політики в Україні. Проаналізовано механізми залучення жінок обіймати керівні посади. На прикладі Фінляднії показано, як участь жінок у суспільному житті забезпечується законодавчим ...
1336468
  Розовик О. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 26
1336469
  Орлова Тетяна Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів ( історіографічні аспекти) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 106-117
1336470
  Копетюк М. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-105.
1336471
  Якубова Т. Участь запорозького козацтва в штурмі Очакова у часи росйсько-турецької війни // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 119-121. – ISBN 966-650-037-X
1336472
  Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.87-90. – Бібліогр.: 2н. – ISSN 0132-1331
1336473
  Галаган О.І. Участь захисника в стадії попереднього розслідування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассмотрены некоторые вопросы участия защитника в предварительном следствии, дан анализ освещения в юридической литературе спорного вопроса о процессуальном положении адвоката-защитника в советском уголовном процессе. Автор поддерживает ...
1336474
  Леляк О. Участь захисника під час укладання угоди про визнання винуватості: право чи обов"язок? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 49-57
1336475
  Татаров О.Ю. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання / О.Ю. Татаров, С.С. Чернявський // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 77-84
1336476
  Сінєльник Р. Участь захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення в контексті пріоритетності забезпечення прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-76.
1336477
  Лукацька Л.Г. Участь захисника у слідчих діях // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С.84-90
1336478
  Лубенець Є. Участь збірної команди УСРР у 1 Всесоюзній спартакіаді 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-893-6
1336479
  Ольховая Ю.І. Участь Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 387-388
1336480
  Гогоша О. Участь збройних сил України у миротворчих операціях ООН та НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1336481
  Священко З.В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 120-125. – (Серія "Історичні науки")


  Свій погляд на земський рух виклав М. Драгоманов. С. 120.
1336482
  Магась-Демидас Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 49-63
1336483
  Шеверєва В. Участь ЗМІ у передвиборній агітації по виборах до вищих органів влади України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76.
1336484
  Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перебудови електричної активності головного мозку людини під час ритмічної стимуляції світловими спалахами. За допомогою методів реконструкції джерел електричної активності на основі аналізу незалежних компонентів виявлено, що основними але ...
1336485
  Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-16. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується систематичний огляд різних типів участі (політичної, громадянської і соціальної) і порівнюються тенденції і кшталти участі між певними кластерами європейських суспільств. Такі кластери включають, по-перше, "нову східну Європу", ...
1336486
  Кишиченко Т. Участь І. Каманіна у роботі Київської археографічної комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 120-127. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На сучасному етапі розвитку національної археографії велика увага приділяється науковому доробку вчених-істориків, які зробили значний внесок у її розвиток. Серед них одне з головних місць належить І. Каманіну – видатному історику, архівісту, ...
1336487
  Заболотна І. Участь І. Крип"якевича в діяльності Українського Таємного університету у Львові // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 68-74. – ISBN 978-966-2410-26-6
1336488
  Шевченко Г. Участь Івана Богуна у військово-політичному конфлікті між козацьким гетьманом Виговським та полтавським полковником Пушкарем // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 133-142
1336489
  Синенький В. Участь Івана Карпинця в українсько-польській війні 1918-1919 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 67-69. – ISSN 2076-1554


  І.І. Карпинець — український історик і музеєзнавець, член НТШ. Доктор філософії (1932 р.).
1336490
  Підбузька Г. Участь Івана Франка у чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-224. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто один із промовистих літературознавчих (історико-літературних) творів Івана Франка, з яким він виступив перед чужомовним читачем. Підкреслено особливу увагу автора до давньої (від Княжої доби) української літератури, лапідарність наукового ...
1336491
  Червінська Л.М. Участь іммігрантів у політичному житті країн-прийому // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 155-156
1336492
  Чучкова Н.О. Участь іноземних осіб у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чучкова Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
1336493
  Кундицький О. Участь іноземних структур у фінансуванні малого і середнього бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 412-418. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1336494
  Стрипко М. Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності як актуальна умова підвищення якості вітчизняного законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7069-14-9
1336495
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі флсв+ мутантних мишей : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Скрипник Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 24 с.
1336496
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСВ1-/- - мутантних мишей : Дис...канд.біолог.наук: 03.00.11 / Скрипник Наталія Вячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. – Бібліогр.:л.184-236
1336497
  Кузьмич О. Участь інших осіб у виконанні договорів про надання правової допомоги в положеннях нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 26-30
1336498
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 140-155
1336499
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1336500
  Ємельянов В. Участь кальцієвої сигнальної системи в індукованому накопиченні калози та зростанні хітиназної активності у клітинах томатів / В. Ємельянов, В. Семенець, Д. Ноздренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль кальцієвої сигнальної системи в індукованому зростанні хітиназної активності та синтезі калози в культурі клітин томатів. Показано провідну роль периплазматичного пулу кальцію в індукуванні вивчених реакцій. The role Са2+ signaling ...
1336501
  Осташ Н.І. Участь Канади у війні в Афганістані в контексті канадсько-американських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 52-58
1336502
  Потапов О. Участь Київської міської думи в організації Київського українського народного університету // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 96-100. – ISSN 2309-9356


  Висвітлено повноваження органів міського самоврядування у сфері освіти. Проаналізовано участь Київської міської думи в організації, фінансуванні діяльності Київського українського народного університету (КУНУ), зміни контингенту студентів та складу ...
1336503
  Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633-34 рр. / О. Целевич. – 72с.
1336504
  Кочегаров К.О. Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1706-1711 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 18-33. – ISSN 0130-5247
1336505
  Леп"явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.16-27
1336506
  Верстюк В.В. Участь козацьких полків у воєнних діях на теренах ВКЛ у 1654 році в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 16-17
1336507
  Попова Н. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1336508
  Шульгва Н.П. Участь комерційного банку у лізинговому бізнесі / Н.П. Шульгва, Т.В. Шаповал // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 528-530
1336509
  Костюк М.П. Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915 - 1916 рр. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 278-295. – ISSN 2313-1993
1336510
  Латиш Ю.В. Участь Комуністичної партії України у виборах Президента України 2010 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISBN 978-966-171-277-4
1336511
  Рейтблат А. Участь комуністів у науковій роботі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Комуністи біологічного факультету повинні взяти найактивнішу участь в роботі наукових гуртків, очоливши науково-дослідну роботу на факультеті.
1336512
  Даниленко О. Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 28-33


  Розкриваються особливості діяльності кооперативних товариств у сфері зовнішньої торгівлі УСРР в 1920-і роки.
1336513
  Зазуляк Ю. Участь королівських комісарів у роз"їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV-XVI ст. // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 237-244. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1336514
  Замікула Микола Участь країн Балтії у операції НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 4 (8). – С, 67-73
1336515
  Хвіст В. Участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-139. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали про участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях у складі німецької армії в роки Великої Вітчизняної війни. Проаналізовано проблеми кримськотатарського колабораціонізму. In the article adduced materials about ...
1336516
  Дмитрук А. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті води і під Корсунем // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 47-53
1336517
  Дмитрук А.М. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті Води і під Корсунем // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 53-55
1336518
  Гушинець Г.П. Участь Л-тироксину в регуляції шлункового сокоутворення / Г.П. Гушинець, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунка за Басовим встановлено, що тиротоксин змінює характер гістамінової шлункової секреції в залежності від шляху надходження гормону в організм собак. Тривале пероральне призначення гормону знижує рівень шлункового ...
1336519
  Черкаська Д.В. Участь Л.М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 106-110. – ISSN 1996-9872
1336520
  Генега Р.Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 97-112. – ISSN 0130-5247
1336521
  Галішевський В.А. Участь М. Брайчевського у створенні та діяльності Народного Руху України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 120-129. – ISSN 2077-7280
1336522
  Образцов С.В. Участь М. Омеляновича-Павленка в бою під Хелмно (1-2 листопада 1914 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 68-77
1336523
  Єфіменко В.П. Участь М.М. Цитовича у діяльності Київського юридичного товариства / В.П. Єфіменко, О.Є. Пилипенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 218-222. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1336524
  Волга В.О. Участь малого бізнесу у територіальних інноваційно-освітніх кластерах (зарубіжний досвід) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 168-181. – ISSN 2308-6912


  У статті систематизований розвиток територіальних інноваційно-освітніх кластерів (ІОК) промислово розвинених країн, відмінності функціонування яких визначаються історичними, демографічними, географічними особливостями. Технологічний розрив у розвитку ...
1336525
  Вербенська В.М. Участь МВФ у забезпеченні стійкості фінансових систем країн-реципієнтів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 165-169
1336526
  Шпакович О. Участь МЕО в міжнародному правотворчому процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 230-235
1336527
  Бенедисюк І. Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 69-75
1336528
  Шевченко Н. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008-2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано участь міжнародних структур у наданні грантованої підтримки для наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка упродовж 2008-2011 рр.
1336529
  Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1336530
  Білоніжка П. Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід і мінералів / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 119-125 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
1336531
  Корж-Ікаєва Участь міліції та органів громадського-самоврядування в охороні та забезпеченні прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-97
1336532
  Іванов С. Участь Міністерства оборони України у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 75-81.
1336533
  Гнатюк Л.В. Участь міста в територіальному поділі праці (на прикладі м. Одеси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 14-19 : Табл.
1336534
  Глущєнко Ю.М. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 276-284. – ISSN 1563-3349
1336535
  Буряк Я. Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 26-30
1336536
  Назимко Сергій Петрович Участь міських верств населення України в національно-визвольному русі (1905-1907 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Назимко Сергій Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 213л. – Бібліогр.:л.8-21
1336537
  Назимко С.П. Участь міських верстів населення України у національно-визвольному русі. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Назимко С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1336538
  Компан О.С. Участь міського населення у визвольній війні українскього народу 1648-1654 рр. / О.С. Компан. – Київ, 1954. – 112с.
1336539
  Михайлина П.В. Участь міського населення України у визвольній боротьбі українського народу против польско-шляхетського поневолення за возз"єднання з Росією / П.В. Михайлина. – Чернівці, 1969. – 64с.
1336540
  Коробка В. Участь міської громадськості Катеринославської губернії в підготовці проекту городового положення 1870 року // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 1728-9343
1336541
  Климов А. Участь молодих робітників промисловості Донбасу в стахановському русі в другій половині 30-х рр. XX ст // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 102-109
1336542
  Похресник А.К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А.К. Похресник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 25-32. – ISSN 1818-5797
1336543
  Коротич І. Участь молоді у виборчому процесі: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-89
1336544
  Омельченко О.В. Участь молоді у розвитку промисловості західних областей України (1946-1958 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко О. В.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1336545
  Омельченко Олег Володимирович Участь молоді у розвитку промисловості Західних областей України (1946-1958 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко Олег Володимирович; Львівський держуніверситет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.157-174
1336546
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової,-тироїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Воронін Кирило Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.153-193
1336547
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової, -тиреоїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.03.09 / Воронін К.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1336548
  Слободяник Л. Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою / Л. Слободяник, Є. Решетнік, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах на щурах, внутрішньопортальне введення L-аргініну у дозах близьких до фізіологічної концентрації в крові, зумовлює розширення ємнісних судин печінки, внаслідок чого об"єм депонованої в них крові збільшується. Блокада NО-синтаз за ...
1336549
  Кириченко К.М. Участь морських агентів при вчиненні морського протесту // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 10-13
1336550
  Моргунова І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку. Проаналізовано вплив М. Довнара-Запольського на формування Наталії Дмитрівни як історика Росії. Work of N. Polonska-Vasylenko at the history-ethnographic group was ...
1336551
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 253 л. + Додатки : л.229-253. – Бібліогр.: л. 193-228
1336552
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
1336553
  Бондарчук К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 38-44
1336554
  Колісник В О. Участь народних засідателів у цивільному процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
1336555
  Шушкевич Ю.О. Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 177-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1336556
  Чуприна М. Участь населелля Чернігівщини у війні проти французьких загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.62-71
1336557
  Хом"як А. Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 67-71. – ISSN 2306-3974
1336558
  Сидоренко О.С. Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 359-362. – ISSN 2218-4805
1336559
  Савенко Т.С. Участь Наукового Товариства імені Шевченка у відзначенні ювілеїв та пам"ятних дат у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 61-63. – ISSN 1810-2131
1336560
  Кузьменко Н.О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 136-144. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Висвітлено факт участі колективу кафедри «Основи радіотехніки» Харківського політехнічного інституту (ХПІ) в дослідженнях за програмою Міжнародного геофізичного року (МГР) 1957–1958 рр. Детально викладено етапи підготовки й результати досліджень та ...
1336561
  Вітман К.М. Участь національних меншин у розробці концепції етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1336562
  Кулик С. Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960-2013 рр.) / С. Кулик, Ю. Головачек // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-44. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1336563
  Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 272-277 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1336564
  Послушин Є. Участь негромадських суб`єктів у здійсненні конституційних завдань держави (на прикладі вищого шкільництва) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.203-210. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1336565
  Олексієнко Наталія Валентинівна Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Афтореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 11 / Олексієнко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібл.: 9 назв
1336566
  Олексієнко Н.В. Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарнотиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клитинна біологія, гістологія / Олексієнко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. : Ілюстрації. – Бібліогр.: л. 130-154
1336567
  Дзержинський М.Е. Участь нейромедіаторних систем мозку в регуляції функції надниркових залоз у птахів / М.Е. Дзержинський, О.М. Птиця, О.В. Струц // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-131. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив блокади і стимулювання катехоламінергічних та холінергічних рецепторів головного мозку, а також нонапептидів в механізмі регуляції функції гіпоталамо-адреналового комплексу у 60-денних півнів. Встановлено, що через дофамінові рецептори ...
1336568
  Гавриш О.В. Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 - початок 1950-х рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 173-176. – ISSN 2076-8982


  На основі вивчення архівних джерел, матеріалів періодичної преси та спогадів очевидців у статті висвітлюється та аналізується раніше малодосліджена та на сьогодні досить актуальна проблема використання дитячої праці у відновленні промислового ...
1336569
   Участь Нз рецептора у функціонуванні мембрано- зв"язаних ферментів парієтальних клітин слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки / В.О. Чайка, Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Є.А. Строцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що агоніст Н3 гістамінового рецептора R-альфа-метилгістамін знижує активність 5ў-нуклеотидази та Na+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин слизової шлунка щурів за умов стресової моделі виразки. Введення антагоніста Н3 ...
1336570
  Хім"як А. Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 95-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1336571
  Пазюк Л.М. Участь нонапептидів гіпоталамусу в механізмах регуляції щитовидної залози / Л.М. Пазюк, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-125. – (Біологія ; Вип. 26)


  При використанні гістофізіологічного та радіоімунологічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введенні птахам пітуїтрину, до складу якого входять нонапептиди, які виробляються у ...
1336572
  Міхеєв А. Участь О. Андрієвського у роботі Директорії УНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 15-16
1336573
  Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов"язок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1336574
  Фічора Т.І. Участь ОБСЄ в розв"язанні придністровського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2
1336575
  Кривошея І.І. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань).. / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 122-129. – ISSN 2076-1554
1336576
  Музичко О. Участь одеських істориків в українському національному русі другої половини XIX - початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-357-4
1336577
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  У дослідах на наркотизованих собаках і щурах та in vitro на ізольованих смужках судин вивчали вплив ацетилхоліну (АХ) та L-аргініну на скоротливість ворітної вени (ВВ). Внутрішньопортальне введення АХ і L-аргініну викликало зменшення локального ...
1336578
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1336579
   Участь опіоїдних рецепторів у реалізації впливу лей- і мет-енкефаліну на холесекрецію / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-68. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1336580
  Бабенко Людмила Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 20-х років // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 410-428
1336581
  Делія Ю.В. Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
1336582
  Войтенко А. Участь органів місцевої влади у мінімізації негативних наслідків аваріїна ЧАЕС // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.13 - 19
1336583
  Макаренко О. Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 13-16
1336584
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 184-205
1336585
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 18 назв
1336586
  Погребняк В.Я. Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-44
1336587
  Кубієвич С.П. Участь Організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 356-359. – ISSN 2219-5521
1336588
  Левчишина О. Участь організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 247-248
1336589
  Денісова Г.В. Участь особи як свідка у кримінальній справі - обставина, що виключає можливість ведення її провадження / Г.В. Денісова, О.В. Крикунов // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 435-440. – ISSN 1563-3349
1336590
  Гордійчук О.В. Участь П. Калнишевського в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 105-111. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1336591
  Совгиря О. Участь парламентської опозиції у виборчому процесі: характеристика чинного законодавства та пропозиції щодо його розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-90.
1336592
  Рассамакін М. Участь партії демократичного соціалізму у виборах 1994 року в Німеччині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 85-88
1336593
  Дорошко Микола Участь партійно-радянського керівництва УСРР в реалізації політики геноциду українського селянства у 1932-1933 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1336594
  Романюк В.В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 101-109. – ISSN 1999-5717
1336595
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1336596
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
1336597
  Скопненко Б.О. Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 106-112. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1336598
  Хитрич А.В. Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець XIX – початок XX століть) // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISSN 2413-5402
1336599
  Павлюк В.І. Участь підприємств міністерства оборони Ураїни в нтеграційній стратегії держави як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 17-22


  Розглядаються об"єктивні основи, стан та особливості участі державних підприємств Міністерства оборони України в реалізації інтеграційної стратегії держави через призму їх конкурентоспроможності. Обґрунтовується необхідність більш активної, системної ...
1336600
  Печенюк І.С. Участь підрозділів Збройних Сил України у міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006): гуманітарний аспект / І.С. Печенюк, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 368-381
1336601
  Стрельчук Н.В. Участь політичних партій Республіки Македонії у виборчому процесі (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 19)
1336602
  Кресіна І.О. Участь політичних партій у парламентських коаліціях в Україні / І.О. Кресіна, В.П. Мироненко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 81-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1336603
  Гонюкова Лілія Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.174-180
1336604
  Терзі О.С. Участь політичних партій України в реформуванні місцевих органів державної влади та самоврядування / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1728-3671
1336605
  Терзі О.С. Участь політичних партій України у прийнятті Декларації про державний суверенітет (історичний аспект) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 140-144. – ISSN 1728-3671
1336606
  Папакін А. Участь польських військових формувань у оборонних боях у Києві у лютому 1918 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – 67-78. – ISSN 0869-3595
1336607
  Адамєц А. Участь польських і українських академічних бібліотек у Вікіпедії // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 85-86. – ISBN 978-966-941-056-6
1336608
  Темірова Н. Участь поміщицьких господарств України в хлібній торгівлі (II половина XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-89. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено один з аспектів підприємницької діяльності поміщиків України на межі XIX-XX ст. - торгівлю хлібом. На основі статистичних та аналітичних матеріалів охарактеризовані умови зберігання зібраного хліба, форми реалізації наявного зерна, визначені ...
1336609
  Липка Н.В. Участь понятих під час проведення окремих слідчих дій // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 53-59
1336610
  Булейко О.Л. Участь понятих у кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-5.
1336611
  Кучинська О.П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за і проти // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1336612
  Кріпак А.П. Участь потерпілого у кримінальному процессуальному доказуванні: окремі проблемні питання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-966-419-300-6
1336613
  Мещерякова Н. Участь прватних експертів у науковій та методичній діяльності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1608-6422
1336614
  Форитор Т.М. Участь представника потерпілого в кримінальному провадженні // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 46-48


  У статті визначено поняття та процесуальний статус представника потерпілого. Наведено факти обов"язкової участі представника. Розглянуто юридичну та матеріально-правову підстави представництва.
1336615
  Тернавська В.М. Участь представників місцевої громади у здійсненні правосуддя в Україні в ХІ-ХVIII ст.ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53.
1336616
  Цебенко О.О. Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV - XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 556-569. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1336617
  Скомороха Т.В. Участь Президента України у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 29-35. – ISSN 2220-1394
1336618
  Сидорчук О. Участь присяжних засідателів у судовому процесі за судовими статутами 1864р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.106-112. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1336619
  Романюк Б. Участь прокурора - криміналіста на стадії досудового слідства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50
1336620
  Анпілогов О. Участь прокурора в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 105-114.
1336621
  Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії і практики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.161-168
1336622
  Колотило О.О. Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Колотило Олексій Онуфрійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1336623
  Шаренко С Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як спосіб забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 181-186. – ISSN 0201-7245
1336624
  Смирнова В.В. Участь прокурора при розгляді в суді справ про застосування примусових заходів медичного характеру // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 255-261. – ISSN 0201-7245
1336625
  Василів С.С. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1336626
  Оксенчук І.В. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 108-114
1336627
  Драган О. Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 50-57
1336628
  Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1336629
  Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 29-37
1336630
  Непша О. Участь прокурора у наказному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-106.
1336631
  Годуєва К.І. Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / К.І. Годуєва, В.А. Мозгова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 227-231. – ISSN 2219-5521
1336632
  Руденко М. Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією: теоретичні та пракичні аспекти / М. Руденко, Т. Дунас // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-92
1336633
  Кушнерик Ю. Участь прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 78-83
1336634
  Крючко Ю. Участь прокурора у розгляді справ про корупційні правопорушення / Ю. Крючко, О. Червякова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-82.
1336635
  Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовуму порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-114.
1336636
  Корнієнко М.С. Участь прокурора у цивільному процесі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7363-7-0
1336637
  Руденко М.В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48.
1336638
  Олійник Х. Участь прокурора у цивільному процесі: підстави і форми // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-99
1336639
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1336640
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 230л. + Додатки : л.229-230. – Бібліогр. : л. 205-228
1336641
  Насвіщук Л. Участь прокурора у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 45-49.
1336642
   Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4 / І. Кізуб, О. Харченко, О. Костюк, Л. Остапченко, К. Клименко, А. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Цукровий діабет (ЦД) супроводжується розвитком порушень судинного тонусу. До розвитку цих порушень залучений регуляторний фермент протеїнкіназа С (ПКС). Багато даних свідчать про те, що скоротливі відповіді гладеньких м"язів судин суттєво підвищені за ...
1336643
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. – Бібліогр.: л. 113-133
1336644
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1336645
  Капралов О.О. Участь протеїнкінази С у дії токоферолу на синтез РНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-62. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Виявлено, що обробка ізольованих ядер нормальних щурів активатором протеїнкінази С ФМА викликає деяке збільшення синтезу РНК. У той самий час при додаванні ФМА до ядер, що були оброблені тритоном Х-100, не виявлено пригнічення синтезу РНК. Преінкубація ...
1336646
  Штефан М.Й. Участь професійних конференцій у радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – C. 99. – (Серія права ; № 6)
1336647
  Якуба В.В. Участь професора М.М. Новикова (1933-2007) у наукових форумах з актуальних проблем фізики // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 168-169
1336648
  Медведь М. Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
1336649
  Полянський Ю.Є. Участь професорсько-викладацького складу кафедри морського та митного права ОНЮА в навчальному процесі у навчальних центрах та інших підрозділах академії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 54-55.
1336650
  Штефан М.Й. Участь профспілок в ряданському цивільному процесі : Дис... канд. юридич. наук: / Штефан М.Й.; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – К., 1964. – 264, 48л. – Бібліогр.:л.1-48
1336651
   Участь профспілок у громадському житті села. Постанова ЦК ВКП/б/. – Х, 1929. – 32с.
1336652
   Участь профспілок у політичному житті України. – Київ, 2002. – 44с. – ISBN 966-95717-8-2
1336653
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 115-135
1336654
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1336655
  Васильченко Й В. Участь публічно- правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.46-61
1336656
  Мелех Б.В. Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 13-23
1336657
  Галаган В.Я. Участь радянських жінок у боротьбі проти гітлерівських загарбників (За матеріалами збірників документів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В настоящей статье рассматриваются сборники документов и материалов, в которых раскрывается вклад женщин Украины в достижение Победы советского народа над гитлеровской Германией.
1336658
  Зайцева М. Участь регіональних лідерів у світових інтеграційних процесах на прикладі країн БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 115-117
1336659
  Лях У. Участь редемптористів у проводі підпільної УГКЦ (1946 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 47-48
1336660
  Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації / С.В. Кульчицький. – К., 1975. – 175с.
1336661
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (досвід та уроки 80-х років) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна;. – К., 1993. – 23л.
1336662
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (Досвід та уроки 80-х років) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна; КПІ. – К., 1993. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
1336663
  Куций А.Ф. Участь Романа Сушка у бойових діях військової формації Січових Стрільців армії УНР (січень - квітень 1918 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1336664
  Сова А. Участь Романа Шухевича в пластовому русі // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 97-111


  У статті на основі неопублікованих архівних матеріалів, тогочасної преси та спогадів сучасників висвітлено маловідомі сторінки з життя та жіяльності Романа Шухевича в організації "Пласт"
1336665
  Швагрун В.В. Участь російських вчених в Міжнародному конгресі істориків в Лондоні 1913 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 169-171. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних документів висвітлено участь російських учених на Лондонському конгресі історичних наук. On the basis of the published materials and new archival documents exposed the participation of the Russian ...
1336666
  Надтока О.М. Участь російської інтелігенції в українському національному відродженні XIX - початку XX століття (до історіографії проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 43)


  Аналізується дореволюційний етап дослідження теми участі російської інтелігенції в українському національному відродження ХІХ - початку ХХ століття (до історіографії проблеми).
1336667
  Бут С. Участь Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у врегулюванні "корейської проблеми" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 118-121
1336668
  Потарикіна Л.Л. Участь РСІ УРСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1923-1934) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 28-36
1336669
  Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється участь українського вченого і громадсько-політичного діяча С.В. Бородаєвського у державотворчих процесах в Україні під час революційних подій 1917-1920 рр. Проаналізовано його роль в налагодженні зовнішньоторговельних зв"язків ...
1336670
  Корнієнко О. Участь С.В. Руднєва у створенні оборонних формувань Путивльського району Сумської області напередодні радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 131-136
1336671
  Ємчук О. Участь С.І. Маслова у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств у 1919 році // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-234


  Розкрито участь С. І. Маслова (1880-1957) у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств в 1919 р. на базі документів його особового архіву. Описано церковні бібліотеки та архіви.
1336672
  Бойко Наталія Участь С.О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900-1907 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 363-375. – ISBN 978-966-02-4851-9
1336673
  Коваль Л.В. Участь самодіяльних органів колективів підприємств у здійсненні управлінських функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 16-20. – (Серія права ; № 6)


  Повышение роли коллективов рабочих и служащих в решении вопроса деятельности предприятий - одна из задач, поставленных Программой КПСС. В настоящее время на социалистических предприятиях функционирует система самодеятельных органов производственников, ...
1336674
  Ковбасюк Ю. Участь Світового банку в трансформації економік країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.366-373. – ISBN 966-73-53-51-Х
1336675
  Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали / Б.Н. Малиновский. – К., 1991. – 253с.
1336676
  Козлов В. Участь святого престолу (Ватикану) у системі багатосторонньої дипломатії // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 180-182
1336677
  Збарський В.К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 87-93. – ISSN 2221-1055
1336678
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 134-159
1336679
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1336680
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1336681
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 158 л. – Бібліогр.: л. 133-158
1336682
  Камінська О. Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця XIX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 122-127. – ISSN 1728-9343


  Сидір Тимофійович Голубович — український галицький державний діяч, адвокат, доктор права, посол австрійського парламенту (від 1911) та Галицького сейму (від 1913).
1336683
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 187, [6] л. – Бібліогр.: л. 167-187
1336684
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1336685
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1336686
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Библиогр.: арк. 136-164
1336687
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 148л. – Бібліогр. : л.130-148
1336688
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1336689
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Більш значне зростання активності фермента було характерне для тварин, яким ...
1336690
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка (СОШ) за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Значніше зростання активності ферменту було характерним для тварин, яким ...
1336691
  Ситар О. Участь сірки в регуляції адаптивних змін ліпід-пігментного комплексу рослин сої за умов дії іонів свинцю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість регуляції сіркою активності захисних систем за умов дії іонів свинцю на прикладі змін у ліпідпігментному комплексі рослин сої. У рослин, що вирощувались без додавання сірки в поживне середовище за умов дії іонів свинцю на 48 годину ...
1336692
  Довбня В.А. Участь Січових стрільців в охороні правопорядку в Києві (грудень 1918 - лютий 1919 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-10. – Бібліогр.: 17 н.
1336693
  Величенко О. Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих органів влади (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-893-6
1336694
  Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1336695
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні окремих судових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні та організаційні питання проведення окремих судових рішень. Procedural and organizational matters of conducting individual court proceedings are dealt with.
1336696
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні слідчих дій : Кримінально-процесуальні, організаційні й криміналістичні аспекти. Навчально-практичний посібник / В.В. Ціркаль. – Київ : Кантрі Лайф, 2003. – 184с. – ISBN 966-96055-7-1
1336697
  Бойчук Т. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області (1946-1949 рр.). / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 8-19. – ISSN 2311-9896
1336698
  Даниленко О.В. Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 51-61. – ISSN 2227-183Х
1336699
  Старенький О.С. Участь сторін кримінального провадження у процесі доказування: проблемні питання нормативної регламентації // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 305-316
1336700
  Карпова І.Г. Участь студента у волонтерській роботі: набуття досвіду професійної діяльності // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2188-73-8
1336701
  Ховрич С. Участь студентів деяких українських вишів у відзначенні 100-річного ювілею Тараса Шевченка (1814 - 1861) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 374-377. – ISBN 978-966-171-893-6
1336702
  Катренко А.М. Участь студентів Київського університету у революційному русі Росії (80-і роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье освещается деятельность народовольческого кружка В.П. Конашевича - М.А. Корниенко и группы М.П. Шебалина, в которых активное участие приняли студенты Киевского университета, отмечается боевой, революционный демократизм устремлений этих ...
1336703
   Участь студентів КУП НАН України в роботі Міжнародної конференції (Луцьк) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
1336704
  Бургаз Ю. Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 79-84. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1336705
  Бургаз Ю.В. Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 27-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505
1336706
  Черченко І. Участь суб"єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.160-163. – ISSN 0132-1331
1336707
  Конаков Б. Участь США у Женевському переговорному процесі 1982 - 1989 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 49-53. – ISBN 978-966-171-793-9
1336708
  Білоніжка П. Участь Тараса Шевченка в Аральській науковій і Каратауській геологічній експедиціях // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 6-9. – ISSN 1563-3977
1336709
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : дис.. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр.: л. 159-191
1336710
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1336711
  Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Первомайський ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 192, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 4). – ISBN 978-966-7509-99-6
1336712
  Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах : Монографія / О.О. Первомайський. – Харків : Страйд, 2005. – 184с. – (Юридичний радник). – ISBN 966-8678-10-9
1336713
  Франків І. Участь Тита Реваковича в організації опіки над українською еміграцією // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 28-33
1336714
  Бабарицька В.К. Участь ТНК в інтеграції країни з перехідною економікою / В.К. Бабарицька, Ю.О. Барбаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення прямих іноземних інвестицій для повноцінної інтеграції країни з перехідною економікою у сві-тове господарство. Обґрунтовано модель такої інтеграції за допомогою транснаціональних корпорацій (ТНК). It was undertaken an attempt ...
1336715
  Петров Р.А. Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167-170. – ISSN 2220-1394
1336716
  Шиманович Ольга Участь третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 87-92
1336717
  Каленюк Г.Т. Участь трудящих в економічному житті суспільства / Г.Т. Каленюк. – Київ, 1982. – 48с.
1336718
  Боровська Л.П. Участь трудящих в управлінні виробництвом - важливий фактор підвищення його ефективності / Л.П. Боровська. – Київ, 1976. – 48с.
1336719
  Терлецький В.М. Участь трудящих мас в управлінні Радянською державою / В.М. Терлецький. – К., 1950. – 34с.
1336720
  Гура В. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В. Гура, Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто особливості функціонування бізнес-клубів, обґрунтовано важливість участі представників МСП у бізнес-клубах для зменшення ...
1336721
  Іванова О. Участь у діяльності товариства з обмеженою відповідальністю через представника, який діє за дорученням / О. Іванова, І. Балон, В. Зубова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 38-41
1336722
   Участь у Програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  За 2014-2015 роки від України було подано 394 заявки для участі у конкурсах програми Європейського Союзу "Горизонт 2020".
1336723
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 100-102.
1336724
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом непрацездатних утриманців спадкодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 105-107.
1336725
  Панич Н.Ю. Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 26-30. – (Право. Економіка. Управління)
1336726
  Штефан Е. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 5-14
1336727
  Колесникова В. Участь України в діяльності ЮНЕСКО до проголошення незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 298-301.
1336728
  Кориневич А. Участь України в договорі про застосування енергетичного співтовариства: перспективи і зобов"язання в енергетичній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 196-203


  Стаття присвячена аналізу положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та зобов"язань, які він накладає у енергетичній сфері. Аналіз договору таких зобов"язань є актуальним для України, адже з 1 лютого 2011 р. наша держава є членом ...
1336729
  Безкоровайна В. Участь України в інтеграційних процесах в умовах глобалізаційного розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 173-181. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1336730
  Костюк О. Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 93-97. – ISSN 2076-1554
1336731
  Скороход Ю.С. Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2
1336732
  Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях : Правова теорія і практика / Д.І. Кулеба ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Промені, 2007. – 304 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. серії Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-02-2
1336733
  Булгакова М. Участь України в міжнародних переговорах з питань зміни клімату: офіційна позиція України на погляд громадськості // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1336734
  Шевчук Василь Участь України в міжнародній миротворчій діяльності ( 1992-2002 рр. ) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 25-29
1336735
  Сєров О.П. Участь України в міжнародній та національній безпеці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 288-290. – ISBN 978-617-7363-7-0
1336736
  Бабець Ірина Георгіївна Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Участь України в міжнародному трансфері технологій та обміні результатами науково-технічної діяльності характеризується рядом проблем, найбільш суттєві з яких такі: незначні обсяги реалізації вітчизняної високотехнологічної продукції на ринках країн ...
1336737
  Шкуратенко О. Участь україни в ООН по законодавчому визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.59-61. – Бібліогр.: 17 н. – ISSN 0132-1331
1336738
  Гуменюк А.Г. Участь України в операції ООН в Сьєрра - Леоне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.73-76
1336739
  Корчомний Ю. Участь України в програмах партнерства НАТО в 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 76-78
1336740
  Радзієвська С.О. Участь України в регіональних інтеграційних процесах і їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 49-55.
1336741
  Романюк О.В. Участь України в регіональній економічній організації - Чорноморському Економічному співробітництві (ЧЕС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.164-168
1336742
  Кочубей Ю.М. Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 50-54. – ISBN 966-7196-06-2
1336743
  Віднянський С.В. Участь України в соціальній та гуманітарній діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 133-141.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1336744
  Кучик О Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1336745
  Пастухова Л. Участь України у механізмі забезпечення прав людини за Європейською соціальною хартією // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 169-178. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1336746
  Дев"ятиярова В. Участь України у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 6-7
1336747
  Горкун Т.І. Участь України у міжнародній торгівлі послугами як фактор економічної безпеки нашої держави: пробеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 398-401
1336748
  Пронкіна Л. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій / Л. Пронкіна, О. Марченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів ...
1336749
  Маліченко О.М. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 381-389. – ISSN 1563-3349
1336750
  Грушова А.Т. Участь України у програмах ЮНІСЕФ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній проблемі - захисту прав дитини. Проаналізовано співробітництво України з ЮНІСЕФ щодо охорони дитинства та виокремлено найбільш вагомі проекти ЮНІСЕФ у цій галузі. Зроблено всебічний огляд спільних заходів, спрямованих на ...
1336751
  Нікешина Н. Участь України у процесах транснаціоналізації світового господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 70-73. – ISSN 1818-2682
1336752
  Домрачев В.М. Участь України у світових інвестиційних процесах / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 66-72
1336753
  Гуменюк А.Г. Участь України у створенні загальноєвропейського культурного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 293-300
1336754
  Щербаков М. Участь України у формуванні нової європейської системи колективної безпеки у 90-х роках XX століття: історіографія та огляд джерел // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 66-67
1336755
  Столярський О. Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 196-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1336756
  Дмитрук Я. Участь українських вояків у вересневій кампанії 1939 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-171-793-9
1336757
  Щербаков М. Участь українських миротворців у міжнародних операціях на Балканах (90-і роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 358-360. – ISBN 978-966-171-795-3
1336758
  Зінченко Н.С. Участь українських науковців у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 7 (151). – С. 16-21


  Розглянуто досвід та перспективи участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України і динаміку участі українських вчених у 7-й РП. Представлено загальну характеристику Сьомої Рамкової програми ЄС. ...
1336759
  Іваник С. Участь українських філософів в науковій діяльності Польського філософського товариства у 1910-1939 рр. ( у межах досліджень Львівської філософської школи ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 119-126. – ISSN 0321-0499
1336760
  Кузнєцова Н. Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 211-216
1336761
  Мордвінцев В.М. Участь українського духовенства в роботі Законодавчої комісії 1767-1774 pp. // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея : науково-практична конференція. Київ, 17-18 лютого 1998 р. : доповіді, повідомлення. – Київ, 1998
1336762
  Палій А. Участь українського козацтва у війнах Польщі 1604 - 1618 років за московський трон (історичний нарис) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 110-119. – ISBN 966-650-037-X
1336763
  Стрельський В.І. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року / В.І. Стрельський. – К., 1953. – 32с.
1336764
  Драгомирецька І. Участь української діаспори Канади у відродженні кредитної кооперації в Україні (1992-2005 рр.) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 125-128
1336765
  Ісаєвич О. Участь української діаспори США в інформаційному забезпеченні України (фонд "Сейбр-Світло" і діаспора США) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 45-52
1336766
  Забігайло К.С. Участь Української РСР у виробленні статуту Організації Об"єднаних Націй ( До 20-річчя піписання Статуту ООН) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 109-115
1336767
  Павленко В.В. Участь Української РСР у радянсько-болгарському співробітництві. / В.В. Павленко. – К., 1985. – 48с.
1336768
  Руккас А. Участь українців - контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-102 : Фото. – ISSN 0869-3595
1336769
  Довбищенко М. Участь українців у державному будівництві Російської імперії XVIII - початку XIX ст. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 129-151. – ISBN 978-617-640-241-1
1336770
  Марущенко О.В. Участь українців у збройних силах Німеччини в роки Другої світової війни (на прикладі дивізії "Галичина"): проблеми історіографи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 28-31. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються окремі аспекти формування дивізії "Галичина" у висвітленні вітчизняних та зарубіжних істориків.
1336771
  Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-966-171-893-6
1336772
  Андрющенко Е. Участь УНА - УНСО в релігійному житті України 90-х рр. XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 718-724. – ISBN 966-7379-92-11
1336773
  Совгиря О. Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932
1336774
  Купчик Олег Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115. – Бібліогр. в кінці ст.
1336775
  Купчик О. Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115.
1336776
  Купчик О. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. Освещено участие УССР в международных конференциях в начале 1920-х гг. A participation of Ukrainian SSR in international conferences at the beginning of 1920 years is told.
1336777
  Федорова Л. Участь учених університету Св. Володимира у діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтв // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 143-146. – ISBN 978-966-95419-8-7
1336778
  Заболотна І.М. Участь учнів львівської школи Грушевського в археографічних експедиціях на початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 20-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1336779
  Сич О.А. Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 51-55. – ISSN 2071-4653
1336780
  Салтиков В.В. Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1336781
  Селевич Ю. Участь Харківської духовної консисторії у вирішенні конфліктів серед духовенства та прочан в XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-149
1336782
  Куліш С.М. Участь Харківської професури у створенні університетського статуту 1863 р.: спроба актуалізації історичного досвіду // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 199-204. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена виявленню участі харківської професури в обговоренні проекту університетського статуту в ХІХ столітті і особливостей самоуправління (автономії) університету, здійснена спроба актуалізації історичного досвіду.
1336783
  Хома І.Б. Участь холдінгових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 89-95. – ISSN 2221-8440
1336784
  Хитровська Ю.В. Участь церкви у національно - визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. та урядова реакція на неї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Історія ; Вип. 47)


  На основі архівних матеріалів досліджується питання про участь в польському та українському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці ХVIII - на початку ХІХ ст. та реакція уряду на неї.
1336785
  Бровченко Т. Участь Чехословацької республіки у міжнародному процесі врегулювання становища біженців (1921-1938) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політику Ліги Націй щодо біженців та участь у цьому процесі Чехословацької республіки. The article deals with the policy of the League of Nations concerning refugees and the participation of Czechoslovakia in this proc-ess.
1336786
  Кузьменко А.В. Участь Чорногорії в Першій світовій війні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1336787
  Білий Дмитро Участь Чорноморського козацького війська у Кавказькій війні (1792-1860 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 18-23
1336788
  Шегда О. Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990-2000-х роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
1336789
  Мазипчук М. Участь Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та хлібозаготівель в 30-ті роки XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 284-286. – ISBN 978-966-171-893-6
1336790
  Кучер В.В. Участь Ю.Тютюнника в українізації військових частин у Криму // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 172-186
1336791
  Ільчишин С. Участь Юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу у II Речі Посполитій // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – С. 46-52. – ISSN 2518-7732
1336792
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198л. – Бібліогр. : л.171-198
1336793
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
1336794
  Горевий Володимир Участь юридичної служби суб"єкта господарювання (підприємництва) у відшкодуванні шкоди, заподіяної йому працівником / Горевий Володимир, Куліш Анатолій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 81-83
1336795
  Горевий В. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків заподіяних суб"єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В. Горевий, А. Куліш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-42.
1336796
  Мазипчук М. Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925-1930 роки) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 43-47


  У статті вивчається діяльність Юрія Коцюбинського на посаді радника повноважних представництв СРСР протягом другої половини 20-х років XX ст. Особлива увага приділяється розкриттю внеску Ю. Коцюбинського у роботу радянських представництв Австрії та ...
1336797
  Ковальчук М. Участь яничар в економічному житті Османської імперії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-793-9
1336798
  Мосолов В.Г. Участье / В.Г. Мосолов. – Волгоград, 1966. – 28с.
1336799
  Старшинов Н.К. Участье / Н.К. Старшинов. – М, 1987. – 159с.
1336800
  Костюк М.П. Учась німців у розвитку сільської промисловості Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.99-106. – ISBN 966-551-070-3
1336801
  Зубов Н.Н. Учатсие Советского Союза в проведении второго Международного полярного города (1932-1933) / Н.Н. Зубов, Н.И. Козицкий. – М., 1959. – 36с.
1336802
  Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 93-104. – ISSN 0132-1625
1336803
  Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70 х годов ХІХ в / П.С. Ткаченко. – М, 1978. – 245с.
1336804
  Кныш Г.Н. Учащаяся молодежь в российских революциях. / Г.Н. Кныш. – Днепропетровск, 1993. – 152с.
1336805
  Джахая Л.Г. Учащаяся молодежь в эпоху НТР. / Л.Г. Джахая. – Сухуми : Алашара, 1989. – 82 с.
1336806
  Шенгелиа Г.Н. Учащаяся молодежь Грузии в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шенгелиа Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1336807
   Учащаяся молодежь: Социальные проблемы самоуправления. – К, 1992. – 165с.
1336808
  Науменко Г.Ф. Учащейся молодежи - интернационалистическую закалку / Г.Ф. Науменко. – К, 1981. – 160с.
1336809
  Глазырин В.В. Учащийся СПТУ: права, обязанности / В.В. Глазырин, В.Г. Гришаева. – М, 1987. – 158с.
1336810
  Фаньян Д.С. Учащимся -- прочные знания и навыки по гражданской обороне / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1979. – 93с.
1336811
   Учащимся о религии и атеизме. – Петрозаводск, 1989. – 131с.
1336812
  Колбаско И.И. Учащимся о самообразовании. / И.И. Колбаско. – Минск, 1976. – 160с.
1336813
  Малыгин М.А. Учащимся профессионально-технических учебных заведений о Продовольственной программе СССР. / М.А. Малыгин, Е.Ф. Соснин. – М., 1983. – 65с.
1336814
  Волков Г.І. Учбовий курс кримінального права / Г.І. Волков. – Харків : Вид-во НКЮ УСРР
Т. 1 : Злочин. – 1930. – 404 с.
1336815
   Учбовий посібник "НСДАП - Шлях до влади /1919-1933рр/2. – Запоріжжя, 1993. – 99с.
1336816
  Маняко Г.А. Учбовий посібник з німецької мови для студентів медичних ін-тів / Г.А. Маняко. – К., 1965. – 220с.
1336817
  Сідлик З.Л. Учбовий посібник з прикладной частини курсу промислової статистики / З.Л. Сідлик. – Харьков, 1963. – 264с.
1336818
  Заворотько П.П. Учбовий посібник з радянського цивільного процесуального права / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ : Вид-во Київського ун-ту
Вип. 2 : Особи, які беруть участь у справі позовного провадження. – 1967. – 107 с. – Назва вип. 1: Практичний посібник з радянського цивільного прцесуального права. - На обкл. назва вип. : Особи, які....
1336819
   Учбові завдання для тестового вибіркового контролю з курсу "Нижчі рослини". – Київ, 1981. – 60с.
1336820
   Учбові завдання до інтенсивно-корективного курсу французської базисної граматики для студ.фак.романо-герм.філології. – К, 1984. – 39с.
1336821
   Учбові завдання з англійської мови /теми "Знаменні дати нашої країни"/ для студентів неспеціальніх факультетів. – Київ, 1983. – 44с.
1336822
   Учбові завдання з англійської мови для студ.3-го курсу юридичного факультету. – Київ, 1983. – 28с.
1336823
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентґв 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
1336824
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 1У курсу історичного факультету. – Київ, 1981. – 46с.
1336825
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів відділення української мови та літератури філологічного факультету. – Київ, 1983. – 44с.
1336826
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1977. – 79с.
1336827
  Архипович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архипович, Г.А. Кириченко. – Київ, 1977. – 79с.
1336828
   Учбові завдання з астрометрії для студентів першого і другого курсів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1983. – 60 с.
1336829
   Учбові завдання з німецької мови для студентів третіх-четвертих курсів факультету журналістики. – Київ, 1983. – 52с.
1336830
   Учбові завдання з позалекційного читання для студентів радіофізичного та фізичного факультетів. – ч.1. – Київ, 1992. – 38с.
1336831
   Учбові завдання з фонетики польської мови для занять у фонолабораторії студ 1-3 курсів спеціалізации "Слов"янські мови та літератури". – К, 1983. – 12с.
1336832
   Учбові завдання та контрольні роботи з англійської мови для студентів Ш-1У курсів заочного відділення філологічного ф-ту. – Київ, 1984. – 68 с.
1336833
   Учбові завдання та методичні вказівки до практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – Київ, 1981. – 32с.
1336834
   Учбові завдання та методичні вказівки. До практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – К, 1982. – 22с.
1336835
  Ветвінська Т.Л. Учбові завдання:Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу фак-ту романо-германської філологїї / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ, 1977. – 38с. ; №2
1336836
  Сухова Т. Учбові заклади морського відомства в культурному розвитку Миколаєва (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 76-79. – ISSN 1998-4634
1336837
   Учбово-методичний посібник з курсу діалектичного матеріалізму. – Х, 1961. – 164с.
1336838
   Учбово-методичний посібник з курсу історичного матеріалізму. Для студентів-заочників вищ.учбових закладів. – К, 1960. – 156с.
1336839
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.. – вип.1. – К, 1965. – 64с.
1336840
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.Сеінарські заняття. Для студентів загальнонаук. фак. вищих учб. закладів. – вип.4. – К, 1965. – 32с.
1336841
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії /докомуністичні способи виробництва/. Для студентів заоч. і вечірн. відділів та загальнонаук. фак-тів вузів Укр.РСР. – К, 1964. – 117с.
1336842
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Для студентів-заочників вузів Укр.РСР.. – Х, 1961. – 192с.
1336843
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Комуністичний спосіб виробництва. Для студентів заоч. і вечірніх відділів та зангальнонаук. фак. вузів Укр. РСР. – К, 1965. – 160с.
1336844
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХП з"їзду КПРС для студентів, що вивчають політичну економію. – К, 1962. – 128с.
1336845
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХШ з"їзду КПРС.. – К, 1967. – 119с.
1336846
  Карпенко Ю.О. Учбово-методичні вказівки з кусру історичної граматики української мови / Ю.О. Карпенко. – Київ, 1960. – 44с.
1336847
   Учбово-методичні нормативи викладання юридичних наук. – К, 1972. – 58с.
1336848
  Сергеева Л. Учеба в Восточной Европе: пять мифов и их разоблачение // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Данный материал был опубликован в еженедельнике "УИКЕНД", № 15. Мир глобализируется и становится дружественнее к молодым людям, желающим стать профессионалами международного уровня, какую бы страну они ни представляли. Чтобы получить диплом, ...
1336849
  Царев В. Учеба в Германии : реалии и перспективі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 57-69. – ISSN 1562-529Х
1336850
  Полехина Ю. Учеба за глаз // Сегодня. – Киев, 2017. – 11 апреля (№ 66). – С. 11


  Обзор возможностей обучения на заочном отделении. О плюсах и минусах учебы на заочном отделении говорит директор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Ризун.
1336851
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1336852
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1336853
  Сигал Л.М. Учеба и труд. Из опыта перестройки школы / Л.М. Сигал. – Куйбышев, 1961. – 127 с.
1336854
  Полехина Ю. Учеба на курорте [Кипре] // Сегодня. – Киев, 2017. – 12 сентября (№ 165). – С. 11


  Система образования на острове в авторитете не только у местных жителей, но и считается сильной среди иностранцев. Среди преимуществ - овладение несколькими языками (греческий, турецкий, ливанский, французский, испанский) по современейшим методикам. К ...
1336855
  Грай П А. Учеба,труд,творчество / П А. Грай, . – Челябинск, 1963. – 67с.
1336856
  Кръстев Боримир Учебен наръчник за българска културна реч : Как (не) трябва да говори всеки ученик, всеки студент, всеки образован българин: С речник от 2500 думи, които най-често се произнасят неправилно / Кръстев Боримир. – Пловдив : Летера, 1999. – 297с. – ISBN 954-516-242-2
1336857
  Хрусанов Г. Учебен процес / Г. Хрусанов. – София, 1971. – 474 с.
1336858
  Павлов Д. Учебна техника за институте за началки учители / Д. Павлов. – София, 1979. – 143с.
1336859
  Трембачев А.Ф. Учебная геодезическая практика : учебно-методич. пособ. / Киевский ордена Ленина государственный ун-т им. Т.Г. Шевченка ; А.Ф. Трембачев. – Киев : Киевский университет, 1967. – 132 с.
1336860
   Учебная геодезическая практика студентов университета / Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев; МВиССО РСФСР ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева ; Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев ; [под ред. Г.Ф. Лысова]. – Саранск, 1972. – 130 с.
1336861
   Учебная геологическая практика. – Иркутск, 1981. – 42с.
1336862
   Учебная геологосъемочная практика. – Свердловск, 1981. – 76с.
1336863
  Шубина Н.Г. Учебная геоморфологическая практика в Подмосковье. / Н.Г. Шубина. – М., 1973. – 141с.
1336864
  Писарев А.Е. Учебная гостиница: опыт соседей : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
1336865
  Захраи С.Х. Учебная грамматика русского языка / Сейед Хасан Захраи. – [Тегеран : Изд-во Тегеран. ун-та. – [588] c. : табл., портр. – Книга на персидском языке. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – ([Книги по гуманитарным наукам ; 104 ; Иностранные языки]). – ISBN 964-459-707-9
1336866
  Кюнер Р. Учебная греческая грамматика / [соч.] Р. Кюнера ; пер., с необходимыми изм. и приб., с 24-го изд. подлинника П. Н[осов]. – 2-е изд., пересмотр. и испр. – Санкт-Петербург : [Тип. И.И. Глазунова], 1869. – X, 308, 46 с.


  Пер.: Носов, Петр Михайлович (1821-1899)
1336867
  Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства / Т.В. Габай. – М., 1988. – 254с.
1336868
  Кабанова-Меллер Учебная деятельность и развивающее обучение. / Кабанова-Меллер. – М., 1981. – 96с.
1336869
  Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов : Справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В.М. Арыдин, Г.А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. – 80с. – ISBN 966-7200-07-8
1336870
  Лешин Владимир Вячеславович Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических заболеваний // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Основу исследования составил авторский подход к изучению проблем, которые связаны с обучением учащихся, имеющих тяжелые формы соматических заболеваний (ТФСЗ). Этот подход опирается на теоретические и экспериментальные исследования в области специальной ...
1336871
  Антонова С.Г. Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  статье рассматриваются теоретические и методические вопросы использования междисциплинарного знания в содержании учебной дисциплины с учетом формирования общекультурных компетенций.
1336872
   Учебная и воспитательная работа в школах мастеров. – Челябинск, 1967. – 100с.
1336873
   Учебная и воспитательная работа в школе-интернате. – Пермь, 1963. – 108с.
1336874
  Субботина А.П. Учебная и воспитательная работа в школьной ученической бригаде. / А.П. Субботина. – М., 1960. – 31с.
1336875
  Крутских Д.А. Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны / Д.А. Крутских, А.П. Руденко. – М., 1984. – 126с.
1336876
  Архангельский С.И. Учебная и научная кинематография в высшей школе / С.И. Архангельский, Б.В. Кубеев. – Москва, 1956. – 62с.
1336877
  Дармодехин Сергей Владимирович Учебная и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе Франции : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дармодехин Сергей Владимирович; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1336878
  Маньшин Р. Учебная и трудовая миграция молодежи из России / Р. Маньшин, Е. Письменная, О. Тимошенко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 61-66.
1336879
  Лебедев П.М. Учебная картина как вид наглядного пособия и методика работы с нею (На матер. преаод. географ. и ист. в 5-7 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедев П.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 19л.
1336880
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – VI, 309 с., 5 л. карт. – Экз. дефектный, 1 л. катры вырезан
1336881
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, 309 с., 5 л. карт
1336882
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – VI, 309 с., 5 л. карт.
1336883
  Зайцева А.В. Учебная книга и книжное дело московского студенчества в начале XX в.: библиотеки, издательства, книжная торговля // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 0869-608Х


  Из нескольких десятков студенческих издательств дореволюционной России только три являлись библиотеками-издательствами: Библиотека студентов-юристов Киевского университета св. Владимира, Студенческая библиотека Института инженеров путей сообщения в ...
1336884
  Константинов, Е. Учебная книга истории государства Российского, составленная из новейших отечественных творений..., с присовокуплением леточислительных таблиц к каждому периоду. – Спб., 1820. – /2/, 411с.
1336885
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для старших классов мужских гимназий / Н. Кареев. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1902. – 236 с. + исторические карты
1336886
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для коммерческих училищ / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1903. – 236 с. + исторические карты
1336887
  Курчаткин В.В. Учебная книга кузнеца-газосварщика / В.В. Курчаткин. – М, 1980. – 300с.
1336888
  Кириллов И.И. Учебная книга мойщика сельскохозяйственных машин. / И.И. Кириллов, В.П. Пименов. – М., 1975. – 160с.
1336889
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 350 с., 8 л. карт.


  На тит. л. печать-экслибрис: Книжный магазин .. Просяниченко
1336890
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности. – С-Пб., 1820. – 450с.
1336891
   Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности : изданныя Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 2. – 1820. – 450 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1336892
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности, или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности. – Спб., 1820. – 363с.
1336893
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 1. – 1819. – [6], VI, 400 с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Князь Юрий Зенкевич-Керновский
1336894
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 2. – 1820. – [2], 442, [8] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1336895
  Греч Н.И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 3. – 1820. – [4], 363 с. – На корешке: Учебная Книга Российской словесности. Часть III


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням. На форзаце 2 надпси черными чернилами: "Юрия Зенкевича Восп. Коллегии Павла Галагана 39 выпуска" и ...
1336896
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии Издателя
Ч. 4. – 1822. – [2], VIII, 663, [14] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1336897
  Глазков А.А. Учебная лаборатория вакуумной техники / А.А. Глазков, Р.А. Милованова. – Москва : Атомиздат, 1971. – 279 с.
1336898
  Морозова И.Г. Учебная лаборатория электровакуумных и полупроводниковых приборов / И.Г. Морозова. – Москва, 1967. – 379 с.
1336899
  Данилов Н.Н. Учебная летняя практика по ихтиологии и гидробиологии / Н.Н. Данилов, Р.К. Зиганшина. – М, 1982. – 88с.
1336900
  Мохов И.А. Учебная литература / И.А. Мохов. – М, 1954. – 28с.
1336901
  Баязитова Г. Учебная литература для студентов вузов: опыт США / Гузель Баязитова // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-57. – ISSN 1726-6726
1336902
  Ким И.Н. Учебная литература для уровневой системы образования. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 93-100. – ISSN 0869-3617


  Эффективное обучение бакалавров и магистрантов в компетентностном формате возможно только при наличии учебной литературы с высоким научно-инновационным и учебно-методическим потенциалом. Учитывая, что ресурсов ни одного из вузов недостаточно для ...
1336903
  Исаченкова Л.Б. Учебная мотивация студентов географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 37-49. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особенностям учебной мотивации студентов географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для студентов всех пяти курсов мотивы социального одобрения и избегания неудачи ...
1336904
  Бухгольц О.Э. Учебная полевая практика по экономической географии : Руководство для студентов-экономгеографов 2 курса / О.Э. Бухгольц. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 83с.
1336905
  Мишнев В.Г. Учебная практика по геоботанике : Учеб.пособие для студ. биологич. спец. / В.Г. Мишнев, Л.П. Вахрушева, С.Ф. Котов; МВиССО УССР, Симферопольский гос. ун-т. – Киев, 1988. – 89с.
1336906
  Кусов В.С. Учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1 курса ф-та почвоведения / В.С. Кусов. – Москва : Московский университет, 1988. – 55 с. – ISBN 5-211-00736-0
1336907
   Учебная практика по геодезии и разведке торфяных месторождений. – Минск, 1965. – 28с.
1336908
  Корчагин В.В. Учебная практика по геологической съемке в области развития магматических образований / В.В. Корчагин, В.А. Тимесков. – Казань, 1976. – 32с.
1336909
   Учебная практика по зоологии позвоночных. – Рига, 1976. – 88с.
1336910
   Учебная программа по политической экономии для студентов экономического факультета Московского университета. – М, 1975. – 64с.
1336911
   Учебная программа спецкурса "Пионерская практика в школе" для студентов 2-3 курсов. – Одесса, 1981. – 59с.
1336912
  Квит С. Учебная разгрузка / розмову вела Євгенія Вецько // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 11 (652), 20 марта 2015. – С. 10-15. – ISSN 2305-3364


  Министр образования Сергей Квит рассказал Корреспонденту, какие школы и вузы прекратят существование, что такое ПТУ по-голландски, введут ли плату за обучение в старших классах и как учиться детям из зоны АТО.
1336913
  Минин И.А. Учебная теория словесности / [соч.] Н. Минина. – 11-е изд. – Пермь : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1876. – 72 с.
1336914
  Бокачев Н.Г. Учебная топографическая практика : методические указания / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1982. – 50с.
1336915
   Учебная тревога. – М, 1988. – 304с.
1336916
  Ксенз Л. Учебная тревога // Деловая столица. – Киев, 2013. – 10 июня (№ 22/23). – С. 26


  В 2013 году правительство увеличило госзаказ на технические специальности и уменьшило финансирование популярных направлений. Это вызовит недобор на некоторые специальности, что даст возможность чиновникам от образования возобновить коррупционные схемы.
1336917
  Ксенз Л. Учебная тревога превращается в панику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 3 березня (№ 9). – С. 22


  Вступна кампанія - 2014 у вітчизняні вузи опинилася під загрозою зриву. Вступительная кампания-2014 в отечественные вузы оказалась под угрозой срыва.
1336918
   Учебная тропа природы "Матвеевский лес". – М, 1981. – 42с.
1336919
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
1. – 154с.
1336920
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
2. – 164с.
1336921
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
3. – 442с.
1336922
   Учебная цифровая вычислительная машина "ПЕНЗА-1" и ее применение в учебном процессе. – Москва, 1973. – 24с.
1336923
  Коровкина Н.Н. Учебная экологическая тропа : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 57-58 : Табл. – ISSN 0016-7207
1336924
  Bernstein J. Учебниик физиологии животного организма и в частности человека / J. Bernstein. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1895. – 773 с.
1336925
  Капабланка Х.Р. Учебний шахматной игры / Х.Р. Капабланка. – М., 1975. – 151с.
1336926
  Камянова Т. Учебник Deutsch немецкого языка / Татьяна Камянова. – 3-е изд., исправл и доп. – Москва : Славянский дом книги, 2003. – 592с. – ISBN 5-85550-127-2
1336927
  Карягин А.В. Учебник автолюбителя. / А.В. Карягин, Г.М. Соловьев. – 9-е изд. – М., 1956. – 304с.
1336928
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1904. – [4], X , 578, с.
1336929
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1907. – [4], X , 578 с.
1336930
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии / В.Б. Гуревич, В.П. Минорский. – Москва, 1958. – 164 с.
1336931
  Дюваль М. Учебник анатомии и физиологии человека / Дюваль М.; испр. и доп. Ф.Е. Тур. – 3-е изд. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1908. – VII, 427 с.
1336932
  Звинская З.И. Учебник англ. языка для 5-го класса. / З.И. Звинская. – К, 1960. – 124с.
1336933
  Ланда А. Учебник англ. языка для 9-го класса средней школы / А. Ланда, М.И. Лебединская. – Изд. 6-е. – Москва-Ленинград, 1947. – 116с.
1336934
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 3. – 1940. – 41 с.
1336935
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 4. – 1940. – 44 с.
1336936
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 1. – 1947. – 76 с.
1336937
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 2. – 1947. – 36 с.
1336938
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Москва
Вып. 5. – 1947. – 57 с.
1336939
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1948. – 320с.
1336940
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1949. – 320с.
1336941
  Галинская М. Учебник английского языка / М. Галинская, З. Цветкова. – Москва, 1950. – 528с.
1336942
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 2-е переработ. изд. – М., 1953. – 432с.
1336943
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 3-е изд. – М., 1959. – 432с.
1336944
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – Москва
Ч. 1, 2. – 1960. – 371 с.
1336945
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1961. – 460 с.
1336946
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1962. – 320с.
1336947
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – М., 1965. – 443с.
1336948
  Горышник Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1965. – 515с.
1336949
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – М., 1966. – 443с.
1336950
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – М., 1967. – 434с.
1336951
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 3-е изд. – М., 1970. – 503с.
1336952
  Гачечиладзе А.Д. Учебник английского языка / А.Д. Гачечиладзе, К.Ф. Пассек. – М., 1970. – 240с.
1336953
  Гилянова А.Г. Учебник английского языка : (для III курса ин-тов и фак. иностр. яз.) / А.Г. Гилянова, М.И. Оссовская, З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
1336954
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 4-е изд., стереот. – Москва, 1974. – 503 с.
1336955
  Вахмистров В.В. Учебник английского языка / В.В. Вахмистров. – Москва, 1974. – 415с.
1336956
   Учебник английского языка : Для ІІ курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 c.
1336957
  Весник Д.А. Учебник английского языка : Для 3-го курса / Д.А. Весник. – Москва, 1976. – 280с.
1336958
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1976. – 208 с.
1336959
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 5-е изд., испр. – М., 1978. – 368с.
1336960
  Весник Д.А. Учебник английского языка / Д.А. Весник. – Москва, 1979. – 352с.
1336961
  Борисенко И.И. Учебник английского языка / И.И. Борисенко, Н.А. Лапоногова, Л.М. Медведева; Под.ред.проф.Ю.А.Жлуктенко. – Киев : Вища школа, 1980. – 222с.
1336962
  Буренина Л.К. Учебник английского языка / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – М., 1982. – 368с.
1336963
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 9-е изд. – Москва, 1984. – 175с.
1336964
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 10-е изд. – Москва, 1988. – 175с.
1336965
  Борисенко И.И. Учебник английского языка / И.И. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 284с.
1336966
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х кн. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Крон-Пресс
Ч. 1. – 1992. – 638с.
1336967
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0010-6
Ч. 1. – 1992. – 640с.
1336968
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0011-4
Ч. 2. – 1992. – 511с.
1336969
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3, 5-86716-037-8(ч.2, кн.1)
Ч. 2, кн. 1. – 1992. – 302с.
1336970
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential English for Foreign Students revised edition by C.E. Eckersley / К.Э. Эккерсли. – Харьков : Торсинг, 1998. – 768с. – ISBN 966-7300-38-2
1336971
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 2000. – 637с.
1336972
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 2000. – 512с.
1336973
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0162-5
Ч. 2. – 2001. – 511с.
1336974
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02317-8 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2003. – 511 с.
1336975
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential english / К.Э Эккерсли. – Москва, Харьков : АСТ, Торсинг, 2004. – 767с. – ISBN 5-17-010841-9
1336976
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1948. – 640с.
1336977
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 32 с.
1336978
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 27 с.
1336979
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 19 с.
1336980
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1336981
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 56с.
1336982
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 46с.
1336983
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 38с.
1336984
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 52с.
1336985
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – М.
Ч.1. – 1944. – 71с.
1336986
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – М., 1948. – 359с.
1336987
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – Вып.15-24. – М., 1949. – 576с.
1336988
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка для групп, работающих по расширенной программе : Учеб. пособие для студ. неязыковых вузов / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – 2-е изд., испр. – Москва, 1970. – 366с.
1336989
  Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – М., 1980. – 383с.
1336990
  Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для мореходных училищ / Б.Е. Китаевич. – 2-е изд. – М, 1984. – 287с.
1336991
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для неполной средней и средней школы : для 7-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 3. – 1940. – 144 с.
1336992
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 4. – 1940. – 144 с.
1336993
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Москва
Ч. 4. – 1943. – 144 с.
1336994
  Бонди Е.А. Учебник английского языка для студентов-историков / Е.А. Бонди. – М, 1977. – 368с.
1336995
  Графова Л.Л. Учебник английского языка для таможенников : учебник англ. яз. для слушателей Российской таможенной акад. и студ. вузов / Л.Л. Графова, С.В. Арзуманян, Т.П. Лазарева ; [под общей ред. Л.Л. Графовой ; науч. ред. А.Ф. Лисов ; пер. С.Я. Шмаков] ; Российская таможенная акад. – Москва : Высшая школа, 1998. – 687 c. – На обл. кн. назв. на англ. языке: English for customs. – ISBN 5-06-003591-3
1336996
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов / В.Р. Гундризер. – М., 1972. – 319с.
1336997
  Зелтынь Е.М. Учебник английского языка. / Е.М. Зелтынь. – М., 1961. – 310с.
1336998
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка. Для групп, работающих по расширенной программе (неязыковых вузов) / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – Москва, 1965. – 462с.
1336999
   Учебник английского языка. Для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 295c.
1337000
  Кабанов А.Н. Учебник анотомии и физиологии человека. / А.Н. Кабанов. – М, 1949. – 249с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,