Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1331001
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Ni-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 504-510. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу (KM) Ni-Cu відносно міді задається рівнянням: [подано формулу] де термо-е.р.с. Ni відносно Си Е12=-21,2*10(-6) В/К; p1=7,62*10(-6) Ом*см=рN1, та p2=1,82*10(-6) Ом*см=рCu при : [подано формулу] (T(Г) ...
1331002
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Сu-Аl / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. відносно Рb багатошарового композиційного матеріалу Сu-Al можна виразити:[подається формула] де термо-е.р.с. Сu відносно А1 і РЬ є відповідно E12=ECu-Al =-3.24*10(-6) В/К і Е23-ЕCu-Pb= -3.3*10(-6) В/К; питомий опір Аl і Си ...
1331003
  Нефедова А.А. Термо-Е.Р.С. багатошарового нанокомпозиційного матеріалу алюміній-вуглецеві нанотрубки / А.А. Нефедова, С.Л. Рево // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49-50
1331004
  Копань В.С. Термо-е.р.с. вуглецевих порошків / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Термоелектрорушійна сила (ТЕРС) вуглецевій порошків (нанотрубки, графіт, активоване вугілля, термічно розширений графіт) була поміряна при 293-ЗЗОК. ТЕРС вуглецевих порошків більша за ТЕРС полікристалічного графіту завдяки тунелюванню вільних носіїв ...
1331005
  Беженар А.А. Термо-е.р.с. фторопласту відносно міді / А.А. Беженар, В.С. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що в плівках фторопласту можливе виникнення термо - е.р.с, що становить відносно міді Е = 0,005мВ/град. Показано, що Е залежить від освітленості. It is proved that origin of thermoelectric power in fluoroplastic films is possibly, that ...
1331006
  Глебкін С.І. Термо-концентраційна нестійкість стаціонарної пористості кристалів, що опромінюються / С.І. Глебкін, П.О. Селищев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Набуває розвитку теоретичний аналіз еволюції пор в опроміненому кристалі та його температури в залежності від умов опромінення, властивостей кристалу та його вихідного стану. Встановлено, що для досліджуємої моделі можливо чотири якісно різних шляхів ...
1331007
  Моргулис Н.Д. Термо-электронный (плазменный) преобразователь энергии / Н.Д. Моргулис. – Москва : Госиздатлитературы в обл. атомной науки и техники, 1961. – 82с.
1331008
  Баталін Г.І. Термодинамiка pозкислення на основi залiза / Г.І. Баталін, Т.М. Зіневич. – Київ : Либiдь, 1991. – 176 с. – ISBN 5-11-001687-9


  У моногpафiї описани теpмодинамiчнi хаpактеpистики сплавiв,оптимiзацiю фiзико-хiмiчних пpоцесiв виплавки легованих сталей заданого маpочного складу.Для викладачiв,науковцiв,студентiв.
1331009
  Грузинцев А.П. Термодинамика : Курс лекций : с 22 чертежами в тексте / А.П. Грузинцев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – [4], IV, 184 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Харьковского университета, 1914


  На обл. экз. № 63529 дарств. надпись: Павлу Алексеевичу Шм... от автора
1331010
  Млодзеевский А.Б. Термодинамика / А.Б. Млодзеевский. – Москва, 1948. – 183 с.
1331011
  Белоконь Н.И. Термодинамика / Н.И. Белоконь. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1954. – 416 с.
1331012
  Базаров И.П. Термодинамика / И.П. Базаров. – Москва, 1961. – 292 с.
1331013
  Вейник А.И. Термодинамика / А.И. Вейник. – Минск, 1961. – 367 с.
1331014
  Вейник А.И. Термодинамика : учеб. пособие / А.И. Вейник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1965. – 402 с.
1331015
  Майдановская Л.Г. Термодинамика / Л.Г. Майдановская. – Томск, 1966. – 150с.
1331016
  Леонова В.Ф. Термодинамика / В.Ф. Леонова. – Москва : Высшая школа, 1968. – 158 с.
1331017
  Вейник А.И. Термодинамика / А.И. Вейник. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Минск, 1968. – 463с.
1331018
  Ферми Э. Термодинамика : пер. с англ. / Э. Ферми. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1969. – 139с.
1331019
  Кубо Р. Термодинамика : Современній курс с задачами и решениями / Р. Кубо. – Москва : Мир, 1970. – 304с.
1331020
  Путилов К.А. Термодинамика / К.А. Путилов; АН СССР. Моск. об-во испытат. природы. Секция физики. – Москва : Наука, 1971. – 375с.
1331021
  Поттосин В.В. Термодинамика : учеб. пособие / В.В. Поттосин. – Томск : Издательство Томского университета, 1972. – 292с.
1331022
  Вукалович М.П. Термодинамика / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – Москва, 1972. – 670с.
1331023
   Термодинамика : терминология. – Москва : Наука, 1973. – 55с.
1331024
  Ферми Э. Термодинамика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд.,стереотип. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1973. – 136с.
1331025
  Базаров И.П. Термодинамика : учеб. пособие / И.П. Базаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 447 с.
1331026
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник / И.П. Базаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 344 с.
1331027
  Новиков И.И. Термодинамика / И.И. Новиков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 592 с.
1331028
  Беляев Н.М. Термодинамика : Учеб. пособие / Н.М. Беляев. – Київ : Вища школа, 1987. – 344 с.
1331029
  Базаров И.П. Термодинамика : Учебник для студ. ун-тов, обуч. по спец. "Физика" / И.П. Базаров; Рец.А.М. Федорченко (КГУ им.Т.Шевченко). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 376 с. – ISBN 5-06-000626-3
1331030
  Гриценко Оксана Твориевна Термодинамика адсорбции и фазовое поведение наполненных полимерных смесей : Автореф. дис... канд. хим. наук: 01.04.19 / Гриценко Оксана Твориевна; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1991. – 17с.
1331031
  Эйчис В.Н. Термодинамика активации вязкого течения и ионной миграции в индивидуальных жидкостях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эйчис В.Н.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1985. – 16л.
1331032
  Альварес Боррото Рейнерио Термодинамика активации вязкости и электропроводности систем соль-кислота-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Альварес Боррото Рейнерио; Киев. политехн. ин-т. – К., 1985. – 13л.
1331033
  Вегенер Альфред Термодинамика атмосферы / Вегенер Альфред. – Москва-Ленинград, 1935. – 264с.
1331034
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1976. – 240с.
1331035
   Термодинамика биологических процессов. – М, 1976. – 280с.
1331036
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов : учеб. пособие / А.Б. Рубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 284 с.
1331037
  Новиков И.И. Термодинамика в вопросах и ответах / И.И. Новиков, В.М. Зайцев. – Москва : Госиздат, 1961. – 144 с .
1331038
  Булер Петер Термодинамика вещества при высоких давлениях / Булер Петер. – Санкт-Петербург : Янус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-9276-0019-0
1331039
  Дегтярь В.А. Термодинамика взаимодействия редкоземельных металлов с Р1-элементами третьей группы таблицы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Дегтярь В.А.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1331040
  Белоусов В.П. Термодинамика водных растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов, М.Ю. Панов. – Ленинград, 1983. – 265 с.
1331041
  Терентьев В.А. Термодинамика водородной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1973. – 256с.
1331042
  Сурис А.Л. Термодинамика высокотепературных процессов / А.Л. Сурис. – М., 1985. – 568с.
1331043
   Термодинамика газов. – Москва : Машиностроение, 1970. – 566с.
1331044
   Термодинамика газового обмена в окружающей среде / Р.Я. Белевцев, С.Г. Бойченко, С.Д. Спивак, В.И. Николаенко, В.М. и др. Волощук; [Р.Я. Белевцев, С.Г. Бойченко, С.Д. Спивак, В.И. Николаенко и др.]; НАНУ; Мин-во Украины по вопросам чрезвыч. ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Ин-т геохимии окружающей среды; под ред. Р.Я. Белевцева. – Киев : Наукова думка, 2007. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0662-1
1331045
  Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 304 с.
1331046
   Термодинамика геохимических процессов. – М, 1960. – 270с.
1331047
  Борин Л.Л. Термодинамика гетерогенных процессов с участием анионных комплексов актиноидов / Л.Л. Борин. – М., 1985. – 206с.
1331048
  Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем. / А.В. Сторонкин. – Л., 1967. – 446с.
1331049
  Фиштик И.Ф. Термодинамика гидролиза ионов металлов / И.Ф. Фиштик, И.И. Сатаман. – Кишинев, 1988. – 293с.
1331050
  Миронцов Леонид Иванович Термодинамика деформации сегментированных полиуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Миронцов Леонид Иванович; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 17л.
1331051
  Бондарев Николай Васильевич Термодинамика диссоциации и сольватации некоторых слабых кислот в смесях вода - метанол, вода - диоксан : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондарев Николай Васильевич; МВ и ССО. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1979. – 20л.
1331052
  Говертон М.Т. Термодинамика для инженера / М.Т. Говертон. – М., 1966. – 327с.
1331053
  Терентьев В.А. Термодинамика доноро-акцеторной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1981. – 277с.
1331054
  Могутнов Б.М. Термодинамика железо-углеродистых сплавов / Б.М. Могутнов. – М, 1972. – 328с.
1331055
  Турчанин М.А. Термодинамика жидких сплавов меди с переходными маталлами : Дисс. ... доктора химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Турчанин М.А.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2006. – 511л. + Додатки: л.494-511. – Библиогр.: л.445-493
1331056
  Баталин Г.И. Термодинамика жидких сплавов на основе железа / Г.И. Баталин. – Киев : Вища школа, 1982. – 130 с.


  В моногpафии пpиведены новые данные о теpмодинамических свойствах двух компонентных сплавов железа с металлами и многокомпонентных сплавов на основе железа; о влиянии легиpующих элементов на поведение углеpода в pасплавленном железе; о pентгеногpафии ...
1331057
  Мейергоф О. Термодинамика жизненных процессов / О. Мейергоф. – Москва-Ленинград : 1-я Образцовая типография Госиздата
Ч. 9. – 1928. – 84, [3] с.
1331058
  Стащук М.Ф. Термодинамика и ее применение в литологии / М.Ф. Стащук. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1331059
  Ястржембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястржембский. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 667 с.
1331060
  Ястрембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястрембский. – Москва, 1966. – 667 с.
1331061
  Ястрембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястрембский. – М, 1966. – 667с.
1331062
   Термодинамика и кинетика биологических процессов. – М, 1980. – 397с.
1331063
  Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика Границ зерен в металлах / Б.С. Бокштейн. – Москва, 1986. – 224 с.
1331064
  Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах / Б.С. Бокштейн. – Москва, 1974. – 280 с.
1331065
  Гурина Г.И. Термодинамика и кинетика образования интеркаляционных соединений на основе диодида свинца. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гурина Г.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 15л.
1331066
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.1. – 1987. – 167с.
1331067
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.2. – 1987. – 134с.
1331068
  Новокрещенов Ю.В. Термодинамика и кинетика сплавообразования системы цирконий - медь в расплавленных солях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.322 / Новокрещенов Ю.В.; Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1970. – 17л.
1331069
  Москвин Павел Петрович Термодинамика и кинетика фазобразования в многокомпонентных полупроводниковых системах : Дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Москвин Павел Петрович ; ЛЭТИ. Житомирский инженерно-технологический ин-т. – Житомир, 1999. – 328 л. – Бібліогр. : л. 199-328
1331070
  Беляева Г.И. Термодинамика и кинетика электролитического получения молибден-алюминиевых сплавов : Автореф... канд. техн.наук: / Беляева Г.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1966. – 17л.
1331071
  Маршаков И.К. Термодинамика и коррозия сплавов / И.К. Маршаков. – Воронеж, 1983. – 168с.
1331072
  Гладышев Г.П. Термодинамика и макрокинетика природных иерархических процессов / Г.П. Гладышев. – М., 1988. – 286 с.
1331073
   Термодинамика и материаловедение полупроводников. – Москва : Металлургия, 1992. – 392 с.
1331074
  Свитков Л.П. Термодинамика и молекулярная физика : учеб. пособие для учащихся / Л.П. Свитков. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 160с.
1331075
  Свитков Л.П. Термодинамика и молекулярная физика. : факульт. курс / пособие для учителя / Л.П. Свитков. – Москва : Мин. просвещения РСФСР
ч. 1. – 1973. – 114с.
1331076
  Свитков Л.П. Термодинамика и молеулярная физика. Факульт. курс. / Л.П. Свитков. – М., 1971. – 191с.
1331077
  Кабо Г.Я. Термодинамика и равновесия изомеров. / Г.Я. Кабо. – Минск, 1986. – 224с.
1331078
   Термодинамика и разупорядочение оксидных ванадиевых бронз. – Свердловск, 1988. – 128с.
1331079
   Термодинамика и регуляция биологический процессов. – М, 1984. – 336с.
1331080
   Термодинамика и свойства конденсированных силикатовых и окисных систем. – Братислава, 1976. – 220с.
1331081
  Баталин Г.И. Термодинамика и стpоение жидких сплавов на основе алюминия / Г.И. Баталин, Е.А. Белобородова, В.П. Казимиров. – Москва : Металлуpгия, 1983. – 160 с.


  В книге pассмотpены экспеpиментальные методы исследования теpмодинамических свойств жидких алюминиевых сплавов и пpиведены наиболее надежные значения этих величин. Установлены закономеpности в изменении теpмодинамических свойств олюминиевых сплавов в ...
1331082
  Самойлович А.Г. Термодинамика и статистическая физика / А.Г. Самойлович. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 440 с.
1331083
  Самойлович А.Г. Термодинамика и статистическая физика : учеб. пособие / А.Г. Самойлович. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 368 с.
1331084
  Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика : Учебное пособие / К.Б. Толпыго. – Киев : Киевский университет, 1966. – 364с.
1331085
  Сирота Н.Н. Термодинамика и статистическая физика : учеб.пособие / Н.Н. Сирота. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 471с.
1331086
  Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика : учеб.пособие / К.Б. Толпыго. – Донецк : ДонГУ, 1973. – 136с.
1331087
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем; учебное пособие / И.А. Квасников. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 793 с.
1331088
   Термодинамика и статистическая физика. [Электронный ресурс] : 27 книг в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2002. – 1CD. – НПО: Windows 95/98ME/NT4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. с контейнера. – (Электронная библиотека)


  27 книг в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@rcd.ru
1331089
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Теория неравновесных систем : Учеб.пособие / И.А. Квасников. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 559с.
1331090
  Базаров И.П. Термодинамика и статистичская физика : Учеб.пособие / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 309 с.
1331091
  Грузинцев А.П. Термодинамика и стехиометрия / [соч.] А.П. Грузинцева. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1914. – [2], 35 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Труды Общества физико-химических наук при Харьковском университете. 1913 г., вып. 26
1331092
  Кудрявцева И.В. Термодинамика и строение водных растворов нитрата тетрабутиламмония и некоторые сопоставления с его растворами в метаноле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кудрявцева И.В. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум.пром-ти. – Ленинград, 1970. – 27 с.
1331093
   Термодинамика и строение растворов. – М, 1959. – 296с.
1331094
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1977. – 164с.
1331095
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1979. – 144с.
1331096
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1980. – 105с.
1331097
  Богданов В.Г. Термодинамика и строение растворов иодид натрия в формациде : Автореф дис. ... канд. хим. наук / Богданов В. Г. ; Лен. технолог. ин-т ц.б. промышленности. – Ленинград, 1972. – 19 с.
1331098
  Жилина Л.П. Термодинамика и строение расторов пикриновой кислоты в ацетоне и пикрата натрия в метиловом спирте : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Л. П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 12л.
1331099
   Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах. – Душанбе, 1980. – 136с.
1331100
   Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах. – Л, 1983. – 205с.
1331101
  Мищенко К.П. Термодинамика и сьроенеи водных и неводных растворов электролитов / К.П. Мищенко, Г.М. Полторацкий. – 2-е изд., пер. и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 327 с.
1331102
  Млодзеевский А.Б. Термодинамика и теория фаз: введение в учение о состояниях вещества с точки зрения термодинамики / А.Б. Млодзеевский. – Москва : Госиздат, 1922. – 172 с.
1331103
  Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача. / А.В. Болгарский. – 2-е изд. – М, 1975. – 495с.
1331104
  Шметер С.М. Термодинамика и физика конвективных облаков / С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 287с.
1331105
   Термодинамика и электрохимия расплавленных солеей. – Киев, 1982. – 139с.
1331106
  Поплавский Р.П. Термодинамика информационных процессов / Р.П. Поплавский. – Москва : Наука, 1981. – 255 с.
1331107
  Говоров И.Н. Термодинамика ионно-минеральных равновесий и минералогения гидротермальных месторождений / И.Н. Говоров. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1331108
  Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах / Г.А. Крестов. – Л., 1973. – 303с.
1331109
  Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах / Г.А. Крестов. – 2-е изд., перераб. – Л., 1984. – 272с.
1331110
  Крюков В.В. Термодинамика ионных процессов в системах соль калия - макроцикл - растворитель.. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Крюков В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1985. – 16л.
1331111
  Дярматы И. Термодинамика как теория поля и вариационные принципы : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дярматы И.; МГУ. – Москва, 1968. – 10л.
1331112
  Куликов И.С. Термодинамика карбидов и нитридов: Справочник. / И.С. Куликов. – Челябинск, 1988. – 320с.
1331113
  Гвелесиани Г.Г. Термодинамика кислородных соединений редкоземельных металлов при высоких температурах / Г.Г. Гвелесиани. – Тбилиси, 1983. – 239с.
1331114
  Крестов Г.А. Термодинамика комплексных соединений кобальта (III). : Автореф... канд. химич.наук: / Крестов Г.А.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1962. – 20л.
1331115
  Фогилева Раиса Степановна Термодинамика комплексообразования редкоземельных элементов с некоторыми а-аминокислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фогилева Раиса Степановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л.
1331116
   Термодинамика кооператиыных процессов в гетерогенных средах. – Тюмень, 1985. – 84с.
1331117
  Мирзаев Д.А. Термодинамика мартенситного превращения и тонкая структура сплавов на железоникелевой основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Мирзаев Д.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
1331118
  Рудаков Е.С. Термодинамика межмолекулярного взаимодействия. / Е.С. Рудаков. – Новосибирск : Наука, 1968. – 256с.
1331119
  Бурылев Б.П. Термодинамика металлических растворов внедрения / Б.П. Бурылев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1331120
  Харьков Е.И. Термодинамика металлов : учебное пособие для студентов университетов и технических вузов / Е.И. Харьков, В.И. Лысов, В.Е. Федоров. – Киев : Вища школа, 1982. – 248 с.
1331121
  Маракушев А.А. Термодинамика метаморфической гидратации минералов / А.А. Маракушев. – М., 1968. – 200с.
1331122
   Термодинамика метастабильных систем : сб.науч.трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1989. – 143с.
1331123
  Курепин В.А. Термодинамика минералов переменного состава и геологическая термобарометрия / В.А. Курепин. – Киев, 1981. – 160 с.
1331124
  Никольский Н.С. Термодинамика минеральных равновесий базитов / Н.С. Никольский. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
1331125
  Остапенко Г.Т. Термодинамика негидростатических систем и ее применение в теории метаморфизма / Г.Т. Остапенко. – Киев, 1977. – 239с.
1331126
  Соколова В.И. Термодинамика некоторых анионообменных равновесий : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физ.-орган. хим., общей и неорган. хим. и ин-та торфа АН БССР. – Минск, 1970. – 17л.
1331127
  Гроот С.Р. де Термодинамика необратимых процессов / С.Р. де Гроот; Пер. с англ. Д.М. Левина под ред. А.В. Лыкова. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 280 с.
1331128
   Термодинамика необратимых процессов : лекции в летней международной школе физики им.Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 426 с.
1331129
  Вейник А.И. Термодинамика необратимых процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 360 с.
1331130
  Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов = Thermodynamik der irreversiblen prozesse / Р. Хаазе; Пер. с нем. под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Мир, 1967. – 544 с.
1331131
  Бабич А.П. Термодинамика необратимых процессов : учеб. пособие / А.П. Бабич. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1981. – 64 с.
1331132
   Термодинамика необратимых процессов. – Москва : Наука, 1987. – 291с.
1331133
   Термодинамика необратимых процессов : сб.науч.трудов. – Москва : Наука, 1992. – 206с.
1331134
  Журавлев В.А. Термодинамика необратимых процессов в задачах и решениях / В.А. Журавлев. – Москва : Наука, 1979. – 135 с.
1331135
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : материалы 1-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ, 1972. – 165с.
1331136
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ
Ч. 1. – 1984. – 172с.
1331137
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ
Ч. 2. – 1984. – 173-353с.
1331138
  Зиновьев О.И. Термодинамика необратимых процессов и строение некоторых органических жидкостей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зиновьев О.И.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1973. – 19л.
1331139
  Колосовский Н.А. Термодинамика необратимых процессов. Эволюция физических и химических систем во времени / Н.А. Колосовский. – Отт. из Журн. Русского физ.-химического об-ва при Ленингр. ун-те, 1928. – 1079-1115с.
1331140
  Булатов Н.К. Термодинамика необратимых физико-химических процессов / Н.К. Булатов, А.Б. Лундин. – М., 1984. – 334с.
1331141
  Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии / В.А. Эткин. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 167 с.
1331142
  Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта. / Э.Б. Чекалюк. – Москва : Недра, 1965. – 239 с.
1331143
  Крылова А.А. Термодинамика обмена ионов двухвалентных металлов на водород. : Автореф... канд. хим.наук: / Крылова А.А.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1966. – 17л.
1331144
  Куваева З.И. Термодинамика обмена ионов щелочноземельных металлов на Н+ и Li+ на сульфостирольных ионитах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Куваева З.И.; АН БССР. – Минск, 1973. – 23л.
1331145
  Богданова К.А. Термодинамика образования полиоксиметилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Богданова К. А.; АН СССР, Ин-т. хим. физики. – М., 1973. – 20л.
1331146
  Черноморский И А. Термодинамика обратимых электродов / И А. Черноморский, . – Ташкент, 1982. – 134с.
1331147
  Куликов И.С. Термодинамика оксидов: Справочник. / И.С. Куликов. – М., 1986. – 343с.
1331148
   Термодинамика органический соединений. – Горький, 1986. – 104с.
1331149
   Термодинамика органический соединений. – Горький, 1989. – 99с.
1331150
   Термодинамика органических соединений. – Горький, 1981. – 97с.
1331151
  Вайсман М.Д. Термодинамика парожидкостных потоков / М.Д. Вайсман. – Ленинград, 1967. – 272с.
1331152
  Беляев Н.М. Термодинамика переменного количества газа / Н.М. Беляев. – Днепропетровск, 1981. – 110с.
1331153
  Руднева С.И. Термодинамика пересольватации протона в двойных смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Руднева С.И.; КПИ. – К., 1984. – 15л.
1331154
  Русанов А.И. Термодинамика поверхностных явлений / А.И. Русанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 180 с.
1331155
  Щербаков Л.М. Термодинамика поверхностных явлений. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1986. – 88с.
1331156
   Термодинамика постмагматических процессов. – М, 1968. – 2292с.
1331157
  Спозито Г. Термодинамика почвенных растворов / Г. Спозито. – Л, 1984. – 240с.
1331158
  Рязанов М.А. Термодинамика простых многокомплексных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанов М. А.; Радиевый ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1331159
  Дэй У.А. Термодинамика простых сред с памятью : Пер.с англ. / У.А. Дэй. – Москва : Мир, 1974. – 190с.
1331160
  Голубенцев А.Н. Термодинамика процесса производства / А.Н. Голубенцев. – К., 1969. – 160с.
1331161
   Термодинамика процессов восстановлений окислов металлов. – М, 1970. – 400с.
1331162
  Чудаков В.Н. Термодинамика процессов информации и мышления / В.Н. Чудаков, И К. Кононенко, . – Х, 1973. – 92с.
1331163
  Остапенко Г.Т. Термодинамика процессов метаморфизма при негидрастатически напряженном состоянии минералов : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.20 / Остапенко Г.Т.; Ан УССР,ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1979. – 55л.
1331164
  Шандор Я. Термодинамика процессов переноса в растворах электролитов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шандор Я. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 18 с.
1331165
   Термодинамика процессов получения газов заданного состава из горючих ископаемых. – М, 1969. – 104с.
1331166
  Булейшвили М.И. Термодинамика процессов электролитической ассоциации и иной миграции водородных кислот в двойных смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Булейшвили М. И.; КПИ. – К, 1984. – 18л.
1331167
  Рыженко Б.Н. Термодинамика равновесий в гидротермальных растворах. / Б.Н. Рыженко. – М, 1981. – 191с.
1331168
   Термодинамика равновесия жидкость-пар. – Л, 1989. – 343с.
1331169
  Шляханова Светлана Николаевна Термодинамика равновесных и транспортных процессов в системах кислота-спирт-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Шляханова Светлана Николаевна; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 16л.
1331170
  Хейвуд Р.У. Термодинамика равновесных процессов. : Руководство для инженеров и науч.работников / Пер.с англ. / Р.У. Хейвуд. – Москва : Мир, 1983. – 491с.
1331171
  Зиневич Т.Н. Термодинамика раскисления железа кремнием и металлами Ya группы : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зиневич Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 255 л., фото + Приложения: л. 226-255. – Библиогр.: л. 198-225
1331172
  Морачевский А.Г. Термодинамика расплавленных металлических и солевых систем / А.Г. Морачевский. – М., 1987. – 239с.
1331173
  Герасимов Я.И. Термодинамика растворов / Я.И. Герасимов, В.А. Гейдерих. – М., 1980. – 183с.
1331174
  Нестеров А.Е. Термодинамика растворов и смесей полимеров / А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – К., 1984. – 298с.
1331175
   Термодинамика растворов неэлектролитов. – Иваново, 1989. – 109с.
1331176
  Лавров Н.В. Термодинамика реакций газификации и синтеза из газов. / Н.В. Лавров. – М., 1960. – 100с.
1331177
  Вейник А.И. Термодинамика реальных процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 576 с.
1331178
   Термодинамика резбавленных растворов неэлектролитов. – Л, 1982. – 240с.
1331179
  Шейман М.С. Термодинамика ряда сополимеров и пластифицированных сополимеров винилового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шейман М. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 2-л.
1331180
  Щербаков Л.М. Термодинамика с основами теплофизики. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков. – Калинин : КалининГУ, 1983. – 82с.
1331181
  Щеткин И.С. Термодинамика сверхпроводящих твердых растворов системы ниобий-титан. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Щеткин И.С.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 20л.
1331182
  Трегуб А.И. Термодинамика сдвиговых деформаций полимерных прослоек. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Трегуб А.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1989. – 17л.
1331183
  Бабушкин В.И. и др. Термодинамика силикатов / В.И. и др. Бабушкин. – М., 1962. – 266с.
1331184
  Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцепными полимерами / В.И. Кленин. – Саратов : Саратовский университет, 1995. – 736с. – ISBN 5-292-01936-4
1331185
  Фиштик И.Ф. Термодинамика сложных химических равновесий / И.Ф. Фиштик. – Кишинев, 1989. – 314с.
1331186
  Гордиенко С.П. Термодинамика соединений лантаноидов : справочник / С.П. Гордиенко, Б.В. Феночка, Г.Ш. Виксман. – Киев : Наукова думка, 1979. – 373 с.
1331187
  Безпалый Борис Николаевич Термодинамика сольватации ионов хлористого водорода и кислотность растворов в системе этиленгликоль - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Безпалый Борис Николаевич ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1331188
  Михалев А.В. Термодинамика сорбции ароматических кислот анионитами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михалев А.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
1331189
  Вагнер К. Термодинамика сплавов / К. Вагнер. – Москва, 1957. – 179с.
1331190
  Вагнер К. Термодинамика сплавов / К. Вагнер. – Москва, 1957. – 179с.
1331191
  Могутнов Б.М. Термодинамика сплавов железа / Б.М. Могутнов. – М, 1984. – 207с.
1331192
  Отопков П.П. Термодинамика сплавов свинца с церием, празеодимом,неодимом и платиной и некоторые их оптические свойства : Автореф... канд.хим.наук: / Отопков П.П,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
1331193
  Арбузова Алла Петровна Термодинамика статистических сополимеров N-винилкарбазола и алкилметакрилатов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Арбузова Алла Петровна; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 16л.
1331194
  Денбиг К. Термодинамика стационарных необратимых процессов : пер. с англ. / К. Денбиг. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 120с.
1331195
  Маракушев А.А. Термодинамика сульфидов и окислов в связи с проблемами рудообразования / А.А. Маракушев, Н.И. Безмен. – Москва : Наука, 1972. – 229с.
1331196
  Свелин Р.А. Термодинамика твердого состояния / Р.А. Свелин; Пер. с англ. Н.Г.Рябцева, В.П.Маширева. – Москва : Металлургия, 1968. – 315с.
1331197
  Саксена С. Термодинамика твердых растворов породообразующих минералов / С. Саксена. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
1331198
  Юркевич Витолд Эдуардович Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юркевич Витолд Эдуардович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 14л.
1331199
  Юркевич В.Э. Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : учеб.пособие / В.Э. Юркевич, Б.Н. Ролов. – Рига : Латвийский государственный университет, 1974. – 186с.
1331200
  Никитина Л.П. Термодинамика твердых растворов силикатов / Л.П. Никитина. – Л, 1986. – 152с.
1331201
  Алапин Б.Г. Термодинамика точечных дефектов и фазовых превращений в окислах со структурной шпинели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Алапин Б.Г.; АН УССР. Физико-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 21л.
1331202
  Котляр-Шапиров Термодинамика трехкомпонентных водно-солевых систем, содержащих сульфаты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Котляр-Шапиров Г.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1973. – 18л.
1331203
  Ластовкина Н.П. Термодинамика тригалогенидных ионов в водніх и ацетоновых расторах : Автореф... канд. хим.наук: / Ластовкина Н. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л, 1967. – 10л.
1331204
  Сулаквелидзе Г.К. Термодинамика тропосферы / Г.К. Сулаквелидзе, Я.Г. Сулаквелидзе. – Тбилиси
1. – 1980. – 295с.
1331205
  Туркевич Владимир Зиновьевич Термодинамика фаз и фазовые равновесия в системах 3- переходных металлов VII и VIII групп с углеродом при высоких давлениях и температурах : Дис... доктор. хим.наук: 02.00.04 / Туркевич Владимир Зиновьевич; НАН Украины, им. В.Бакуля ин-т сверхтвердых материалов. – Киев, 1995. – 303л. – Бібліогр.:л.246-279
1331206
  Кубрак Ю.П. Термодинамика фазового равновесия жидкость - пар систем, образованных галогенидами щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кубрак Ю.П.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 20л.
1331207
  Ролов В.Н. Термодинамика фазовых переходов в сегнетоактивных твердых растворах / В.Н. Ролов, В.Э. Юркевич; Латвийск. гос. ун-т. – Рига : Зинатне, 1978. – 216с.
1331208
  Солдатова Е.Д. Термодинамика фазовых переходов и критического состояния : учеб. пособие / Е.Д. Солдатова. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 68с.
1331209
  Третьяков Ю.Д. Термодинамика ферритов / Ю.Д. Третьяков. – Ленинград : Химия, 1967. – 304с.
1331210
  Колесников И.М. Термодинамика физико-химических пpоцессов : Учебное пособие по куpсу "Физическая химия" / И.М. Колесников; Госудаpственная академия нефти и газа. – Москва, 1994. – 289с.
1331211
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в металлургии и неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Л., 1933. – 224с.
1331212
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – М.- Л. : ОНТИ, 1935. – 303 с.
1331213
  Гринева Наталия Федоровна Термодинамика хлористого водорода и кислотность растворов в смесях диоксана с водой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гринева Наталия Федоровна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1331214
  Ковальская В.П. Термодинамика электролитической диссоциации и ионной миграции метилсерной кислоты и ее тетраалкиламмонийной соли в спиртовых растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Ковальская В.П.; Киев.потитехн.ин-т. – К, 1979. – 22л.
1331215
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учебное пособие для студ. физ. спец. вузов / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – Москва : Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит, 1972. – 400с.
1331216
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : учеб. пособие / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 552 с.
1331217
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учеб. пос.для студ.физич.спец.высш.учеб.завед. / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7615-0383-2
1331218
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учеб. пос. для студ.физич.спец.высш.учеб.заведений / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 3-е изд., стереотип. – Новосибрск : Издательство Новосибирского университета, 2001. – 608с. – ISBN 5-7615-0511-2, 5-94087-025-2
1331219
  Гиббс Дж.В. Термодинамика. Статистическая механика : Пер.с англ. / Дж.В. Гиббс. – Москва : Наука, 1982. – 584с. – (серия "Классики науки")
1331220
  Полторак О.М. Термодинамики в физической химии : Учеб. для хим. и хим.-технол. спец. вузов. / О.М. Полторак. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с. – ISBN 5-06-002041-Х
1331221
  Рабинович В.А. Термодинамическая активность ионов в растворах электролитов / В.А. Рабинович. – Л., 1985. – 173с.
1331222
  Балакирев Д.А. Термодинамическая механика регулирующих систем / Д.А. Балакирев. – М, 1991. – 111с.
1331223
  Вейник А.И. Термодинамическая пара / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 384 с.
1331224
  Вейник А.И. Термодинамическая пара / А.И. Вейник. – Минск, 1973. – 382 с.
1331225
  Гольдгаммер Д.А. Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 76 с., 4 л. черт. табл. – Отд. отт.: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. физ.-мат. Вып. 6. - Конволют. - Пер. с 4 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Гольдгаммер Д.А. Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д. А. - Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. - 76 с., 4 л. черт. табл.; 2. Гольдгаммер Д.А. Об электрическом заряде в газах: 3. Ефимов ...
1331226
  Холоденко Л.П. Термодинамическая теория сегнетоэлектриков типа титаната бария / Л.П. Холоденко. – Рига : Зинатне, 1971. – 227с.
1331227
  Гленсдорф П. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций / П. Гленсдорф, Н. Пригожин. – М, 1973. – 280с.
1331228
  Здоровец А.С. Термодинамическая теория упругого последствия в твердых растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Здоровец А.С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
1331229
  Павлович А.Г. Термодинамическая теория химического сродства / А.Г. Павлович. – М.-Л., 1933. – 85с.
1331230
  Солдатова Евгения Дмитриевна Термодинамическая устойчивость в области критического состояния : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Евгения Дмитриевна; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1331231
  Солдатова Е.Д. Термодинамическая устойчивость в области критического состояния. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Е.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 32л.
1331232
  Романовский Т.Б. Термодинамическая устойчивость и соотношения пиппарада в окресности критических фазовых переходов в твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский Т. Б.; ТартГУ. – Тарту, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1331233
  Баскакова В.Б. Термодинамическая усточивость и фазовые переходы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баскакова В.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики,математики и вычислит техники, физики твердого тела и полупроводни. – Минск, 1966. – 16л.
1331234
  Суворов А.В. Термодинамическая химия парообразного состояния. Тензиметрические исследования гетерогенных равновесий. / А.В. Суворов. – Л., 1970. – 208с.
1331235
  Белянский Л.Б. Термодинамическая шкала температур в интервале 90+273, 15 К : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Белянский Л.Б.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1969. – 26л.
1331236
  Мишин Д.Д. Термодинамическая эволюция структуры магнитных материалов : конспект лекций / Д.Д. Мишин. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1979. – 47с.
1331237
  Исаев В.П. Термодинамические аспекты геохимии природных газов / В.П. Исаев. – Иркутск, 1991. – 115с.
1331238
  Исаев В.П. Термодинамические аспекты геохимии природных газов / В.П. Исаев. – Иркутск, 1991. – 188с.
1331239
   Термодинамические аспекты механики мерзловых грунтов. – М, 1988. – 104с.
1331240
  Джонсон Д. Термодинамические аспекты неорганической химии / Д. Джонсон. – М., 1985. – 326с.
1331241
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1964. – 406с.
1331242
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1968. – 536с.
1331243
  Узаков Абдураим Абдуразакович Термодинамические и высокочастотные свойства электронов примесной зоны : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.02 / Узаков Абдураим Абдуразакович; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1984. – 16л.
1331244
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Билецкий А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
1331245
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Билецкий А. К.; Ин-т проблем литья. – К., 1982. – 149л. – Бібліогр.:л.124-138
1331246
  Атоян А.М. Термодинамические и кинетические свойства металлов с промежуточной валентностью. : Автореф... наук: 01.04.07 / Атоян А.М.; Моск. инж.-физ. инст. – М., 1979. – 16л.
1331247
  Евдокимов Ю.М. Термодинамические и кинетические характеристики структурного перехода ДНК в растворах обычной тяжелой воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокимов Ю.М.; АН СССР. – М, 1967. – 22л.
1331248
  Олейникова Алла Вениаминовна Термодинамические и корреляционные особенности поведения показателя преломления и рефракции света в веществе вблизи критической точки : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Олейникова Алла Вениаминовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 204л. – Бібліогр.:л.193-204
1331249
  Олейникова А.В. Термодинамические и корреляционные особенноти поведения показателя преломления и рефракции света в веществе вблизи критической точки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Олейникова А. В.; КГУ. – К., 1988. – 22л.
1331250
  Тимочко Б.М. Термодинамические и магнитные свойтва электронного газа в узких энергетических зонах : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.10 / Тимочко Б. М.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1975. – 17л.
1331251
   Термодинамические и молеклярно-кинетические исследования металлических и шлаковых расплавов. – Свердловск, 1985. – 120с.
1331252
   Термодинамические и оптические свойства ионизованных газов при температурах до 100 эВ : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192с.
1331253
  Кокшенев В.Б. Термодинамические и релаксационные свойства ортопара раствора твердого водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.09 / Кокшенев В.Б.; АН УССР. – Харьков, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1331254
  Фишман Анатолий Яковлевич Термодинамические и спектральные свойства неупорядоченных ян-теллеровских систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фишман Анатолий Яковлевич; Уральск. отд. Ин-т металлургии. – Свердловск, 1990. – 31л.
1331255
  Савченко М.А. Термодинамические и статистические свойства макроскопических систем : учеб. пособие / М.А. Савченко. – Москва : МИРЭА, 1990. – 64с.
1331256
  Шахова Е.М. Термодинамические и структурные исследования водных и водноспиртовых растворов частично омыленных поливинилацетатов. : Автореф... канд.хим.наук: 080 / Шахова Е.М.; Моск.ун-т. – М, 1973. – 24л.
1331257
  Алексева Э.А. Термодинамические и структурные свойства водных растворов солей натрия с однозарядными оксианионами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева Э. А. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
1331258
  Цедерберг Н.В. Термодинамические и теплофизические свойства гелия / Н.В. Цедерберг. – М., 1969. – 276с.
1331259
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
4. – 1973. – 528с.
1331260
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
5. – 1973. – 543с.
1331261
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
8. – 1974. – 719с.
1331262
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – Ч. 1. – М
10. – 1980. – 380с.
1331263
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – Ч. 2. – М
10. – 1980. – 396с.
1331264
   Термодинамические и теплофизические свойство продуктов сгорания. – М
7. – 1974. – 656с.
1331265
   Термодинамические и теплофффизические свойства продуктов сгорания. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Топлива на основе кислорода и воздуха. – 1973. – 624 с.
1331266
   Термодинамические и электохимические свойства ионных распласос. – Киев, 1984. – 168с.
1331267
  Новиков В.Н. Термодинамические и электрические свойства аморфных и жидких сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Новиков В.Н. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 21 с.
1331268
  Бажин М.А. Термодинамические исследования диссоциирующих газов как рабочих тел ядерных электрических установок : Автореф... канд. физ-матнаук: 053 / Бажин М.А.; АН БССР Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 27л.
1331269
   Термодинамические исследования метастабильных жидкостей. – Свердловск, 1986. – 94с.
1331270
  Кулиев Абдулгусейн Мамедхасан оглы Термодинамические исследования три- и тетрамеров циклических метилфенилксилоксанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кулиев Абдулгусейн Мамедхасан оглы; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1982. – 20л.
1331271
  Горлей В.В. Термодинамические исследования устойчивости физико-химических систем в магнитом поле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Горлей В. В. ; МВ и ССО УССР , Чернов. ГУ. – Черновцы, 1982. – 18 с.
1331272
  Мельник Ю.П. Термодинамические константы для анализа условий образования железных руд / Ю.П. Мельник. – К., 1972. – 195с.
1331273
  Дзекунов Н.Е. Термодинамические методы изучения водного режима зоны аэрации / Н.Е. Дзекунов, И.Е. Жернов, Б.А. Файбишенко. – Москва : Недра, 1987. – 176с. : Ил.69 + Табл.7. – Библ.:34 назв.


  Освещены вопросы влагопереноса в породах зоны аэрации. Приведены оригинальные методы полевых наблюдений и определения гидрофизическихпараметров пород зоны аэрации в полевых и лабораторных условиях
1331274
  Поттосин В.В. Термодинамические основы газодинамики и горения : Термодинамика для баллистиков / В.В. Поттосин. – Томск, 1972. – 239с.
1331275
  Воробьев В.Л. Термодинамические основы диагностики и надежности микроэлектронных устройств / В.Л. Воробьев. – Москва, 1989. – 159 с.
1331276
  Бродянский В.М. Термодинамические основы криогенной техники / В.М. Бродянский, А.М. Семенов. – М, 1980. – 447с.
1331277
  Чекалюк Э.Б. Термодинамические основы теории минерального происхождения нефти / Э.Б. Чекалюк. – Киев : Наукова думка, 1971. – 256с.
1331278
  Лопатинский В.П. Термодинамические основы технологических процессов основного органического синтеза / В.П. Лопатинский. – Томск, 1979. – 70с.
1331279
  Никитина Л.М. Термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах / Л.М. Никитина. – М, 1968. – 500с.
1331280
  Барская Т.В. Термодинамические параметры переходов спираль-клубок в полипептидных цепях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Барская Т.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 16л.
1331281
  Канунникова Н.А. Термодинамические потенциалы и показатели буферных свойств почв. / Н.А. Канунникова. – М., 1989. – 104с.
1331282
   Термодинамические процессы в глубоких озерах. – Ленинград : Наука, 1981. – 224с.
1331283
  Гиббс Дж.В. Термодинамические работы : пер. с англ. / Дж.В. Гиббс. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 492 с.
1331284
   Термодинамические расчеты. – Калинин, 1985. – 88с.
1331285
  Морачевский А.Г. Термодинамические расчеты в металлургии / А.Г. Морачевский, И.Б. Сладков. – М., 1985. – 137с.
1331286
  Введенский А.А. Термодинамические расчеты процессов топливной промышленности / А.А. Введенский. – Ленинград-Москва, 1949. – 491с.
1331287
  Владимиров Л.П. Термодинамические расчеты равновесия металургических реакций. / Л.П. Владимиров. – Москва, 1970. – 528с.
1331288
  Васильев В.П. Термодинамические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев В.П.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1331289
   Термодинамические свойства азота. – Москва : Издательство стандартов, 1977. – 352с.
1331290
  Мамедов А.М. Термодинамические свойства алканов в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Мамедов А.М.; Акад. наук АзССР. Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1959. – 42л. – Бібліогр.:с.40-41
1331291
  Рябин В.А. Термодинамические свойства веществ. Справочник / В.А. Рябин, М.А. Остроумов, Т.Ф. Свит. – Ленинград : Химия, 1977. – 392с
1331292
  Сердюк Л.С. Термодинамические свойства водорода. Исследование различных орто-пара составов с помощью основы теплотехники. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Сердюк Л.С.; Одес. техн. ин-т. – Одесса, 1969. – 25л.
1331293
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1950. – 96с.
1331294
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1955. – 92 с.
1331295
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1958. – 245с.
1331296
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара : таблицы и диаграмма / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 80 с.
1331297
  Мудрецова С.Н. Термодинамические свойства вольфраматов неодима и гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мудрецова С.Н.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1331298
   Термодинамические свойства газов. – Москва, 1953. – 376 с.
1331299
  Мельник Ю.П. Термодинамические свойства газов в условиях глубинного петрогенезиса / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1978. – 152с.
1331300
  Недоступ В.И. Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях / В.И. Недоступ. – Киев : Наукова думка, 1990. – 192 с.
1331301
  Сыч Ю.В. Термодинамические свойства галогенидов щелочных металлов в пропаноле-2 и его смесях с водой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Сыч Ю.В. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1331302
  Тимохин В.В. Термодинамические свойства германидов переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Тимохин В. В. ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1987. – 20 с.
1331303
  Фатхи Салех Даях Термодинамические свойства жидких свинца и висмута. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фатхи Салех Даях; Одес. гос. академия холода. – Одесса, 1995. – 14л.
1331304
  Древаль Л.А. Термодинамические свойства жидких сплавов меди и железа с хромом, кобальтом и никелем : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Древаль Л.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2010. – 242 л. + Приложения : л. 221-242. – Библиогр.: л. 210-220
1331305
  Михайловская Марина Викторовна Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская Марина Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.142-152
1331306
  Михайловская М.В. Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская М.В.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1988. – 18л.
1331307
  Мамедов А.М. Термодинамические свойства жидкостей : Автореф... д-ра техн.наук: / Мамедов А.М.; Азерб. индустриальный ин-т им. Азизбекова. – Баку, 1949. – 16 с.
1331308
   Термодинамические свойства и анализ систем переходныых металлов. – Краснодар, 1989. – 94с.
1331309
   Термодинамические свойства и свойства переноса газов , жидкостей и твердых тел. – М-Л, 1964. – 256с.
1331310
  Соколова Е.П. Термодинамические свойства и строение водных растворов кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова Е.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л.
1331311
  Лилич Л.С. Термодинамические свойства и строение водных растворов электролитов в свете периодического закона : Автореф... д-ра хим.наук: / Лилич Л.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1331312
  Чехунова Н.П. Термодинамические свойства и физико-химический анализ водных растворов некоторых бинарных и тройных нитритных систем. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чехунова Н.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.16-17
1331313
  Коган И.В. Термодинамические свойства и характеристики межмолекулярных взаимодействий в системах содержащих перфторбензол. : Автореф... Канд.хим.наук: 004 / Коган И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 22л.
1331314
  Гайворонский А.Т. Термодинамические свойства изостатически сжатых поликристалических металлов / А.Т. Гайворонский. – М., 1991. – 109с.
1331315
  Гурвич Л.В. Термодинамические свойства индивидуальных веществ / Л.В. Гурвич. – М.
1,2. – 1962. – с.
1331316
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т.1, Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1978. – 327с.
1331317
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 2, Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1979. – 342с.
1331318
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. и расш. – Москва : Наука
Т. 2, Кн. 2 : вычесление термодинамических свойств. – 1979. – 440с.
1331319
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 3, Кн. 1 : Вычесление термодинамических свойств. – 1981. – 471с.
1331320
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 3. Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1981. – 397с.
1331321
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 4. Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1982. – 560с.
1331322
   Термодинамические свойства индивидуальныых веществ. – 3-е изд. перераб и расш. – Москва : Наука
Т. 1, Кн. 1 : Методы расчета. Вычесление термодинамических свойств. – 1978. – 495с.
1331323
   Термодинамические свойства индивидуальныых веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 4, Кн. 1 : Вычисление термодинамических свойств. – 1982. – 620с.
1331324
  Измайлова Галина Александровна Термодинамические свойства иодистого и бромистого натрия в системе диметилформамид - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Измайлова Галина Александровна ; МВ и ССО , Харьк. ун-т. – Харьков, 1980. – 15 с.
1331325
  Болгар А.С. Термодинамические свойства карбидов / А.С. Болгар, В.Ф. Литвиненко. – Киев, 1980. – 271 с.
1331326
  Васильев И.А. Термодинамические свойства кислородсодержащих организческих соединений / И.А. Васильев, В.М. Петров. – Ленинград, 1984. – 239с.
1331327
  Лещинская З.Л. Термодинамические свойства малорастворимых селенитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лещинская З.Л. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1331328
   Термодинамические свойства металлическиех расплавов. – Ч. 2. – Алма-Ата, 1979. – 192с.
1331329
   Термодинамические свойства металлических сплавов и современные методы их исследования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 116 с.
1331330
   Термодинамические свойства метастабильных систем и киненика фазовыых превращений. – Свердловск, 1985. – 85с.
1331331
  Петров Юрий Васильевич Термодинамические свойства молекулярной фазы твердого водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петров Юрий Васильевич; АН СССР. Ин-т теоретической физики им. Л.Д.Ландау. – Черноголовка, 1979. – 16л.
1331332
  Яровой Алексей Федорович Термодинамические свойства некоторых бинарных сплавов галлия и хрома : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яровой Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 24л.
1331333
  Резухина Т.Н. Термодинамические свойства некоторых окисных соединений и сплавов тугоплавких металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Резухина Т.Н. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак-т. – Москва, 1968. – 59 с. – Бібліогр.:с.55-59
1331334
  Аббасов А.С. Термодинамические свойства некоторых полупроводниковых веществ / Аббасов А.С. ; АН АзССР, Ин-т физики. – Баку : Элм, 1981. – 87 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1331335
  Голубенко А.Н. Термодинамические свойства некоторых титанатов : Автореф... кандидата хим.наук: / Голубенко А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 10л.
1331336
  Грановская Ж.В. Термодинамические свойства некоторых фаз переменного состава в системах цирконий -- кислород и ванадий -- кислород : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Грановская Ж. В.; МГУ. – М., 1974. – 29л.
1331337
  Верятин У.Д. Термодинамические свойства неорганических веществ / У.Д. Верятин. – Москва, 1965. – 460с.
1331338
  Галкин Н.П. Термодинамические свойства неорганических фторидов. / Н.П. Галкин. – М., 1972. – 143с.
1331339
  Бобровник С.Л. Термодинамические свойства непереходных материалов в широкой области изменения температур и давлений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бобровник С.Л.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1990. – 119л. – Бібліогр.:л.111-119
1331340
  Бобровник С.Л. Термодинамические свойства непереходных металлов в широкой области изсерения температур и давлений : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.07 / Бобровник С. Л. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1990. – 24 с.
1331341
  Балабаева Римма Фроловна Термодинамические свойства нестехиометрических полутораокиси и двуокиси ванадия и твердых растворов в системе V O -Ti : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Балабаева Римма Фроловна ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
1331342
  Болгар А.С. Термодинамические свойства нитридов. / А.С. Болгар, В.Ф. Литвиненко. – Киев, 1980. – 282с.
1331343
   Термодинамические свойства нормального гексана. – Москва, 1990. – 135 с.
1331344
  Сухушина И.С. Термодинамические свойства окислов ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сухушина И.С.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 21л.
1331345
  Горыкин С.Ф. Термодинамические свойства паров лития и водорода при высоких температурах с учетом неидеальности и химических реакций : Автореф... канд. техн.наук: / Горыкин С. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1968. – 24л.
1331346
  Горячева В.И. Термодинамические свойства промежуточных фаз в системе лантан-сурьма и антимонида гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: / Горячева В. И.; МГУ, Хим. фак. Каф. физ. хим. – М., 1971. – 17л.
1331347
  Макаревич Л.А. Термодинамические свойства разбавленных растворов в критической фазе : Автореф... канд .хим.наук: / Макаревич Л. А.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1331348
  Абдулов А.Р. Термодинамические свойства расплавов Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti и моделирование их склонности к аморфизации : Дисс. ... канд. химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Абдулов А.Р.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2008. – 252л. + Додатки: л.228-252. – Библиогр.: л.212-227
1331349
   Термодинамические свойства расплавов системы AI-Eu-Sn / М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.С. Студавцова // Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 8, август. – С. 913-916. – ISSN 0002-337Х


  Методом изопериболической калориметрии впервые исследованы энтальпии смешения расплавов двойных систем AI-EU при 1300-1473 К
1331350
   Термодинамические свойства расплавов системы AL-CE / В.С. Судавцова, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 38-41. – ISSN 0041-6045
1331351
   Термодинамические свойства расплавов системы Ni-Y / В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, Г.И. Кудин, В.С. Судавцова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 100-103. – ISSN 0041-6045


  Проведены исследования термохимических свойств расплавов системы Mi-Y методом высоко температурной изопериболической калориметрии в концентрационных интервалах 0<ху<0.48 при температуре 1775 ± 5 К и 0
1331352
   Термодинамические свойства расплавов системы АI-LA / В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, И.В. Матейко, В.С. Судавцова // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2013. – Т. 87, № 3. – С. 364-370. – ISSN 0044-4537
1331353
   Термодинамические свойства расплавов тройных систем Ga-Si-Ni(Mn) / Л.А. Романова, М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 215-218. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1331354
   Термодинамические свойства растворов привитых сополимеров. – Ташкент, 1989. – 136 с.
1331355
  Васильев В.П. Термодинамические свойства растовров электролитов / В.П. Васильев. – Москва, 1982. – 320с.
1331356
   Термодинамические свойства респлавов солевых систем. – Киев, 1985. – 170 с.
1331357
  Матласевич Ольга Болеславовна Термодинамические свойства селенидов и теллуридов кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матласевич Ольга Болеславовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 19л.
1331358
  Басок Борис Иванович Термодинамические свойства системы гексан - метиловый спирт на поверхности сосуществования в широкой окрестности криической линии парообразования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Басок Борис Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1331359
  Басок Б.И. Термодинамические свойства системы гексан - метиловый спирт на поверхности сосуществования в широкой окрестности критической линии парообразования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Басок Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 180л. – Бібліогр.:л.152-168
1331360
   Термодинамические свойства сплавов Al-Co и Al-Co-Sc / М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванова, В.Г. Кудин, В.С. Судавцова // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 5. – С. 729-735. – ISSN 0044-4537
1331361
   Термодинамические свойства сплавов Ni-Sc и Ni-Y / М.А. Шевченко, М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин; В.С. Судавцова // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 6. – С. 909-914. – ISSN 0044-4537
1331362
   Термодинамические свойства сплавов и диаграмма состояния системы Ce-Si / М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская, В.С. Судавцова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 96-102. – ISSN 0041-6045


  Из критически проанализированных данных выведены энтальпии смешения жидких сплавов системы Се-Si, которые также определены методом изопериболической калориметрии в узком концентрационном интервале (0
1331363
  Внучкова Л.А. Термодинамические свойства сплавов лантана, церия, празеодима и неодима с галлием : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Внучкова Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1331364
  Петрашкевич Светлана Егоровна Термодинамические свойства сплавов некоторых РЗМ с висмутом и алюминием : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Петрашкевич Светлана Егоровна; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1331365
  Крикля А.И. Термодинамические свойства сульфидов РЗМ цериевой подгруппы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Крикля А.И.; АН УССр. Ин-тут проблем материаловедения. – К., 1986. – 22л.
1331366
  Зубова Г.А. Термодинамические свойства труднорастворимых селенатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зубова Г.А. ; М-во высш. образования СССР, Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1958. – 9 с.
1331367
  Александров В.В. Термодинамические свойства хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. В.; МВО СССР, Харьк. гос. ун-т. им. М. Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1331368
  Нистатов В.П. Термодинамические свойства цикло-пентиденильных соединений переходных металлов 3d-ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нистатов В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1331369
   Термодинамические свойства этилена. – Москва, 1981. – 279 с.
1331370
  Хоменко Н.А. Термодинамические условия образования замерзающих осадков у земли в Одесском регионе : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 165-179 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0130-2914
1331371
  Сулаквелидзе Я.Г. Термодинамические условия развития конвективных облаков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Сулаквелидзе Я.Г.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 12л.
1331372
  Базарова Т.Ю. Термодинамические условия формирования некоторых нефелинсодержащих пород / Т.Ю. Базарова. – Москва : Наука, 1969. – 112с.
1331373
   Термодинамические функции воздуха для темперетур от 1000 до 12000°К и давлений от 0,001 до 1000 атм. – Москва, 1960. – 56 с.
1331374
  Ткачук Владимир Михайлович Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук Владимир Михайлович; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 124л. – Бібліогр.:л.112-124
1331375
  Ткачук В.М. Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1331376
  Клюканов А.А. Термодинамические функции и кинетические коэффициенты поляронного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Клюканов А.А.; Кишиневский гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 16л.
1331377
  Кузнецов Н.М. Термодинамические функции и ударные адиабаты воздуха при высоких температурах / Н.М. Кузнецов. – М., 1965. – 464с.
1331378
  Аллилуев С.П. Термодинамические функции неравновесных состояний : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аллилуев С.П. ; МГУ им. М. Ломоносова. – Москва, 1955. – 8 л.
1331379
  Квитка Александр Александрович Термодинамические характеристики активации вязкого течения и ионной миграции в двойных смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Квитка Александр Александрович; Киевск. политехн. ин-т. – К,, 1980. – 20л.
1331380
   Термодинамические характеристики неводных растворов электолитов. – Ленинград, 1984. – 302 с.
1331381
  Гречина Н.К. Термодинамические характеристики некоторых соединений висмута в водном растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гречина Н. К. ; Иванов. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 23 с.
1331382
  Черняев В.С. Термодинамические характеристики оксикарбидов ванадия и титана. : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Черняев В.С.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1331383
  Семак Степан Степанович Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семак Степан Степанович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 148л. – Бібліогр.:л.139-148
1331384
  Семак С.С. Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семак С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1331385
  Френкель М.Л. Термодинамические характеристики реакций изомеризации / М.Л. Френкель. – Минск, 1988. – 228 с.
1331386
  Уварова О.Н. Термодинамические характеристики сольватации иодидов натрия и калия в смесях вода-ацетон, пропанол-2-ацетон : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Уварова О.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 15л.
1331387
  Глазкова Е.Н. Термодинамические характеристики сольватации ионов хлористого водорода в диметилсульфоксиде и его смесях с водой. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазкова Е.Н.; МВ и ССО УССР Харьков.гос.ун-т. – Х, 1975. – 28л.
1331388
  Бадмаева Ж.О. Термодинамические характеристики ступенчатого замещения лигандов в системе галогенокомплексов ртути (ІІ) в водном растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бадмаева Ж.О.; АН СССР Сиб отд. Ин-т неораг. химии. – Новосибирск, 1974. – 18л.
1331389
   Термодинамические циклы. – М.-Л. : Машгиз
Кн. 1, вып. 1. – 1947. – 42 с.
1331390
  Канаев А.А. Термодинамические циклы, схемы и энергооборудование атомных электростанций. / А.А. Канаев. – М, 1976. – 319с.
1331391
  Смагин А.В. Термодинамический анализ влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние образцов почв и грунтов / А.В. Смагин, Н.Б. Садовникова, Е.И. Николаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 192-202 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1331392
  Рябчиков И.Д. Термодинамический анализ поведения малых элементов при кристаллизации силикатных расплавов / И.Д. Рябчиков; И-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 120с.
1331393
  Захаров Н.Д. Термодинамический анализ рабочих процессов топливных электростанций : Автореф... канд. техн.наук: / Захаров Н.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1966. – 22л.
1331394
  Архаров А.М. Термодинамический метод и некоторые задачи технически низких температур / А.М. Архаров. – Москва, 1962. – 182 с.
1331395
  Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 397, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-927-384-0
1331396
  Эбралидзе Т.Д. Термодинамический подход к расчету пропускной способности электрического канала с аддитивным тепловым шумом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Эбралидзе Т.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1331397
  Герасименко В.И. Термодинамический предел в классической неравновесной системе. Случай взаимодействиячастиц с ближайшими соседями / В.И. Герасименко. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 33 с.
1331398
  Рыбаков В.В. Термодинамический расчет высокотемпературного газа / В.В. Рыбаков, М.П. Бургасов. – Москва : Машиностроение, 1968. – 115с.
1331399
  Николаев Б.А. Термодинамический расчет ракетных двигателей / Б.А. Николаев. – М, 1960. – 148с.
1331400
  Перчук Л.Л. Термодинамический режим глубинного петрогенеза / Л.Л. Перчук. – Москва : Наука, 1973. – 318с.
1331401
   Термодинамический режим метаморфизма. – Ленинград, 1974. – 340 с.
1331402
  Леонтьевская П.К. Термодинамическое и кинетическое исследование устойчивости феррицений-катиона и его производных в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Леонтьевская П.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
1331403
  Новикова Т.И. Термодинамическое и кинетическое описание двухтемпературных газовых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Новикова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1978. – 17л.
1331404
  Борисова Н.В. Термодинамическое и магнетохимическое исследование твердых растворов NiO - MgO : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Борисова Н.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 18л.
1331405
  Малкова А.С. Термодинамическое и структурное изучение некотолрых парообразных комплексных соедиений бромида алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Малкова А.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1969. – 19л.
1331406
  Дибров И.А. Термодинамическое и термоэлектрическое исследование электронных процессов в химических источниках тока. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.04 / Дибров И.А.; Ленингр.технол.ин-т. – Л, 1980. – 51л.
1331407
  Кусков О.Л. Термодинамическое и экспериментальное исследование систем Al2O3-SiO2-H2O MgO-SiO2-H2O : Автореф... канд. хим.наук: 121 / Кусков О.Л.; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1971. – 35л.
1331408
  Мишин В.Я. Термодинамическое изучение взаимодействия между компонентами в тройных системах MNO3-HNO3-H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин В.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1331409
  Шубаев В.Л. Термодинамическое изучение двойных систем, образованных хлоридами алюминия и железа (III) с хлорокисью фосфора и хлоридами фосфора, сурьмы и аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шубаев В.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1331410
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение оксихлоридов молибдена и вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1961. – 16л.
1331411
  Трусов Валерий Иванович Термодинамическое изучение парообразных аддуктов галогенидов IIIB группы с аммиаком и хлорокисью фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Трусов Валерий Иванович; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 18л.
1331412
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение процессов сублимации и испарения фторидов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1968. – 20л.
1331413
  Кржижановская Е.К. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора и тетрахлоридами титана циркония и гафния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Кржижановская Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1331414
  Герман А.М. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора с хлоридами ниобия, тантала, сурьмы и висмута. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герман А.М.; ЛГУ. – Л, 1974. – 18л.
1331415
  Макаревский В.М. Термодинамическое изучение тройных систем типа KnX -- CdXn -- H2O (X--Cl-. Br-. SO2 4) и LiCl -- CdCl2 -- H2O : Автореф... канд. хим.наук: / Макаревский В.М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1331416
  Цинциус В.М. Термодинамическое исследование бромидов и йодидов ваннадия : Автореф... канд. хим.наук: / Цинциус В. М.; МВССО РСФСР, ЛГУ. – Л., 1963. – 17л.
1331417
  Лагунов М.Д. Термодинамическое исследование водных растворов сильных электролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Лагунов М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1331418
  Лапина Л.М. Термодинамическое исследование газообразоного селена и бинарной системы сера-селен : Автореф... канд. хим.наук: / Лапина Л. М.; МПСССР, Науч. ин-т по удобрен. и инсектофунгисидам. – М., 1957. – 19л.
1331419
  Баев А.К. Термодинамическое исследование двойных соединений в системах хлористый калий-хлориды некоторых редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Баев А.К.; МВССО РСФСР Ленингр. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Л, 1962. – 16л.
1331420
  Рудько П.К. Термодинамическое исследование дигидроортофосфатов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рудько П.К.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
1331421
  Хандогин Валерий Александрович Термодинамическое исследование докритического роста трещин в плоских телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хандогин Валерий Александрович; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 20л.
1331422
  Нагурный А.П. Термодинамическое исследование изменчивости климата высоких широт / А.П. Нагурный. – Ленинград, 1982. – 75с.
1331423
  Демьянчук В.В. Термодинамическое исследование карбонилов металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Демьянчук В. В.; БГУ. – Минск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1331424
  Исмаилова М.А. Термодинамическое исследование комплексообразования Fe(III) в водных растворах хлорной, валериановой и изовалериановой кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исмаилова М.А.; АН Тадж. ССР. ин-тут химии. – Душанбе, 1978. – 23л.
1331425
  Масальская Л.П. Термодинамическое исследование концентрированных и пересыщенных водных растворов иодата калия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Масальская Л.П.; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-сти. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1331426
  Русанов А.И. Термодинамическое исследование критических явлений в многокомпонентных системах. : Автореф... канд. хим.наук: / Русанов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1331427
  Атрощенко Л.В. Термодинамическое исследование легированных полупроводников типа В 2 III и С3 VI с большим содержанием стехиометрических вакансий. : Автореф... наук: 046 / Атрощенко Л.В.; Харьк. полит. инст. им.В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1331428
  Коковин Г.А. Термодинамическое исследование некоторых высших бромидов и оксибромидов вольфрама. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коковин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1331429
  Гаджиев С.М. Термодинамическое исследование некоторых газообразных кислородных соединений серы и селена : Автореф... канд. хим.наук: / Гаджиев С.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1966. – 13л.
1331430
  Ченцов В.Н. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов редкоземельных металлов и алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ченцов В.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
1331431
  Сколис Ю.Я. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов щелочноземельных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Сколис Ю.Я.;. – М, 1972. – 16л.
1331432
  Григоришин Петр Михайлович Термодинамическое исследование некоторых неравновесных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григоришин Петр Михайлович ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 19 с.
1331433
  Коровин А.И. Термодинамическое исследование некоторых производных аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровин А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1331434
  Дробышев В.Н. Термодинамическое исследование некоторых сплавов молибдена и ниобия с металлами группы железа : Автореф... кандидата хим.наук: / Дробышев В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 14л.
1331435
  Холохонова Лариса Ивановна Термодинамическое исследование некоторых фторидов переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Холохонова Лариса Ивановна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1331436
  Поляченок Л.Д. Термодинамическое исследование низших галогенидов элементов IV-Б-подгруппы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.070 / Поляченок Л.Д. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 21 с.
1331437
  Бадовский Владимир Васильевич Термодинамическое исследование оксихлоридов некоторых элементов ШБ подгруппы : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Бадовский Владимир Васильевич; МВССО БССР БГУ им В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1331438
  Гаврюченков Ф.Г. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединей в системах, образованных хлоридами некоторых щелочных и редкоземельных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гаврюченков Ф.Г. ; Ленингр. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1966. – 15 с.
1331439
  Тарасов А.В. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединений в системах MCl-CsCl (M=Li, Na, K) : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасов А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 23л.
1331440
  Шнып В.А. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов на основе некоторых редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шнып В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 25л.
1331441
  Кузьменко А.Л. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов элементов 1-А и 2 групп периодических системы. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Кузьменко А.Л.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 20л.
1331442
  Фактор Э.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев водносолевых систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фактор Э.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
1331443
  Левичев С.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев жидких растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Левичев С. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15л.
1331444
  Дердулла Х.И. Термодинамическое исследование поверхностных явлений в системе типа жидкость-пар и жидкость-жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Дердулла Х. И.; ЛГУ. – Л., 1968. – 16л.
1331445
  Воронин Геннадий Федорович Термодинамическое исследование промежуточных фаз в сплавах : Автореф... д-ра хим.наук: / Воронин Геннадий Федорович; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.34-36
1331446
  Амирова С.А. Термодинамическое исследование процесса восстановления сернистого газа в коксовом газогенераторе : Автореф... кандид. технич.наук: / Амирова С.А.; Министерство высшего образования СССР. Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1951. – 9 с.
1331447
  Маринова Л.А. Термодинамическое исследование процессов дегидратации кристаллогидратов кислых и средних фосфатов кобальта и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Маринова Л.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1331448
  Францева К.Е. Термодинамическое исследование процессов испарения окислов ванадия и ниобия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Францева К.Е.; ЛГУ. – Л., 1968. – 12л.
1331449
  Назин А.Г. Термодинамическое исследование прстейших систем вода -- экстаргент -- соль в изотермических условиях. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Назин А.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим. – Новосибирск, 1968. – 25л.
1331450
  Тарасов Николай Иванович Термодинамическое исследование равновесий "жидкость -><- твердое" тройных взаимных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тарасов Николай Иванович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1331451
  Шахуд Ж.Н. Термодинамическое исследование равновесий жидкость-пар и жидкость-жидкость-пар в системе вода-н.пропилацетата-втор.бутиловый спирт. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шахуд Ж.Н.; ЛГУ. – Л, 1972. – 20л.
1331452
  Кудрявцева Л.С. Термодинамическое исследование равновесий жидкость -- пар в тройных азеотропных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрявцева Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1331453
  Павлова Л.М. Термодинамическое исследование равновесия жидкость - пар в системе уксусная кислота - гептантолуол при 30 град. по С с учетом химического взаимодействия в газообразной фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1331454
  Хренова Т.Л. Термодинамическое исследование растворов нитратов натрия и калия в воде в метастабильной зоне концентраций при 18 и 25о С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хренова Т.Л. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-ти. – Ленинград, 1971. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1331455
  Куцев В.С. Термодинамическое исследование реакций карботермического восстановления окислов некоторых тугоплавких и редкоземельных металлов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Куцев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1974. – 34л.
1331456
  Сапаров А. Термодинамическое исследование респлавов системы ВeCl2 -- ??? : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Сапаров А.; КН УССР Ин-т общ. и неорган. хии. – К., 1974. – 17л.
1331457
  Ромашева Н.П. Термодинамическое исследование систем CdX2 -- NH4X --H2O (X=Cl, Br, I) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ромашева Н. П.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1973. – 18л.
1331458
  Симанова С.А. Термодинамическое исследование систем при 25 град. по С. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1331459
  Смагина Е.И. Термодинамическое исследование системы цирконий -- азот при высоких температурах. : Автореф... канд.хим.наук: / Смагина Е.И.; М-во высш.образования СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 10л.
1331460
  Макаров Л.Л. Термодинамическое исследование сокристаллизации некоторых щелочных галогенидов : Автореф... канд. хим.наук: / Макаров Л. Л.; ЛГУ. – Л., 1958. – 10л.
1331461
  Капранов Вадим Никонович Термодинамическое исследование стабильности стационарных состояний некоторых физико-химических систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Капранов Вадим Никонович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 17л.
1331462
  Бушуева И.М. Термодинамическое исследование твердых растворов в системе NaCl--KCl--CsCl2. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бушуева И.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 11л.
1331463
  Шпырко Г.Н. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых систем типа А 3 В 2 - А С. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шпырко Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1331464
  Ступин Д.Ю. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых... : Автореф. дис. ... Канд. хим. наук : / Ступин Д.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1331465
  Симанавичус Л.Э. Термодинамическое исследование трехфазного равновесия твердая фаза - раствор - пар в системе CaCl2 - CH3OH - H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанавичус Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1331466
  Назаров А.А. Термодинамическое исследование тройной системы AgCl--NaCl--PbCl2. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назаров А.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 13л.
1331467
  Рябов Э.Н. Термодинамическое исследование тройной системы TiCl3--TiCl2--KCl : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Э. Н.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
1331468
  Федоров Ю.А. Термодинамическое исследование тройной системы VCl3 - CrCl3 - KCl. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Федоров Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
1331469
  Алцыбеева А.И. Термодинамическое исследование тройной системы метилэтилкетон-вторичный бутиловый спирт -- вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Алцыбеева А. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 13л.
1331470
  Макарова Н.Л. Термодинамическое исследование тройной системы этиловый спирт -- диоксан - вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Н. Л.; ЛГУ. – Л., 1972. – 23л.
1331471
  Морачевский А.Г. Термодинамическое исследование тройных растворов, образующих ацеотропные смеси : Автореф... канд. хим.наук: / Морачевский А.Г.; ЛГУ. – Л., 1954. – 15л.
1331472
  Балашова И.М. Термодинамическое исследование тройных систем с химическим взаимодействием в паровой фазе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Балашова И.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 14 c.
1331473
  Берец Э. Термодинамическое исследование тройных трехфазных систем твердая фаза-раствор-пар : Автореф... Канд.хим.наук: / Берец Э.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1331474
  Кравченко Л.И. Термодинамическое исследование фаз левеса в системах тантала с металлами группы железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кравченко Л.И.; Хим. фак. Каф. физ. химии. – М., 1971. – 16л.
1331475
  Кузнецова Л.В. Термодинамическое исследование фазовых переходов бензола, доксана и воды, адсорбированных силикагелем в области низких температур. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Кузнецова Л.В.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1331476
  Калиниченко Виктор Петрович Термодинамическое исследование фазовых равновесий жидкость-пар в системах типа абсорбент-абсордируемое вещество : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Калиниченко Виктор Петрович; АН УССР, Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1983. – 24л.
1331477
  Зайцев О.С. Термодинамическое исследование ферритов. Равновесие MnFeO-H2-H2O. : Автореф... кандидата хим.наук: 541.31 / Зайцев О.С.; Моск. гос. ун-т им.М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1964. – 12л.
1331478
  Рейсиг В.А. Термодинамическое исследование химической и ионизационной неравновесности в дисооциированных газах : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Рейсиг В.А.; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1969. – 20л.
1331479
  Рейсинг В.А. Термодинамическое исследование химической и ионизационной неравновесности в дисоциированных газах : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Рейсинг В.А.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1969. – 20л.
1331480
  Новиков Г.И. Термодинамическое исследование хлоридов вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Новиков Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1331481
  Дудчик Г.П. Термодинамическое исследование хлоридов и оксихолоридов редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Дудчик Г.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 22л.
1331482
  Курбанов А.Р. Термодинамическое исследование хлоридов тантала. : Автореф... канд. хим.наук: / Курбанов А. Р.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ленингр. им. ордена Ленина гос. ун-т им. А, А. Жданова. – Л., 1962. – 17л.
1331483
  Комшилова О.Н. Термодинамическое исследование хлоридов элементов III A подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Комшилова О.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1331484
  Лагуткин О.Д. Термодинамическое исследование циклов теплосиловых установок с применением низкокипящих веществ в качестве рабочих тел : Автореф... канд. техн.наук: / Лагуткин О.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1964. – 18л.
1331485
  Вознесенская Инесса Евгеньевна Термодинамическое иссссследование концентрированных бинарных и тройных растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Вознесенская Инесса Евгеньевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1331486
  Рыженко Б.Н. Термодинамическое моделирование систем "порода-вода" с целью оценки их способности к генерации углеводородов / Б.Н. Рыженко, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 842-854 : рис., табл. – Библиогр.: с. 854. – ISSN 0016-7525
1331487
  Поспелов А.Б. Термодинамическое наследование парообразных комплексных хлоридов элементов первой группы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Поспелов А.Б.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
1331488
  Бродянский В.М. Термодинамичские основы криогенной техники / В.М. Бродянский, А.М. Семенов. – М, 1980. – 447с.
1331489
  Курбатова А.В. Термодинамичческие условия образования и пространственная структура облаков верхнего яруса : Автореф... наук: 11.00.09. / Курбатова А. В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
1331490
  Млодзєєвський А.Б. Термодинаміка : посібник / пер. з рос. / А.Б. Млодзєєвський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 204 с.
1331491
  Булавін Л.А. Термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ-Полтава : Київський університет, 2004. – 152с. – ISBN 966-7653-12-2
1331492
   Термодинаміка бінарних розплавів лантаноїдів із перехідними металами : монографія / [М.І. Іванов та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 88 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-86. – ISBN 978-966-439-504-2
1331493
  Хоха Ю.В. Термодинаміка глибинних вуглеводнів у прогнозуванні регіональної нафтогазоносності / Ю.В. Хоха ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Київ : Наукова думка, 2014. – 55, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53-56. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1438-1
1331494
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник КУ. Фізика, 1999. – № 3
1331495
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 2. Вільна енергія / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник КУ. Фізика, 1999. – № 3
1331496
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 2. Вільна енергія / Л.А. Булавін, Н.М. Ивченко // Электроника и связь, 2000. – № 8
1331497
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Одержано формули для вільної енергії ланцюгового кристала, що містить вакансії.
1331498
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 358-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано структурну модель ланцюгового кристалу, в якому існують дефекти типа вакансії. Показано, що в цій структурі виникають три типи нерівноважних процесів, що приводять до встановлення послідовно фононного, дифузійного та вакансійного ...
1331499
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 3. Плавлення / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.Ю. Актан // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 408-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано рівняння стану для ланцюгових кристалів. Показано, що їх плавлення відбувається за рахунок утворення супервакансій.
1331500
  Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу / Бордюг О.І. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1331501
  Москвін Павло Петрович Термодинаміка і кінетика фазоутворення в багатокомпонентних напівпровідникових системах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Москвін Павло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1331502
  Дацюк В.В. Термодинаміка і статистична фізика : збірник задач для студентів фізичного ф-ту / В.В. Дацюк, М.Ф. Ледней, І.П. Пінкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 78-79
1331503
  Москвін П.П. Термодинаміка квазістабільної рівноваги між напруженою багатокомпонентною епітаксіальною плівкою та власним розплавом в системах А[верхній індекс 3]В[верхній індекс 5] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 404-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З використанням теорії простих розчинів та лінійної теорії пружності отримані рівняння, що описують квазірівноважний стан між пружно-деформованим твердим розчином Ga[нижній індекс x]In[нижній індекс 1-x]P[нижній індекс y]As[нижній індекс 1-y] та рідкою ...
1331504
   Термодинаміка металів та сплавів : Навчальний посібник / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ; МОНУ; Ін-т металофіз. ім. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. НТУ України "КПІ". – Київ : Академперіодика, 2002. – 72 с. – ISBN 966-8002-33-4
1331505
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова, В.А. Макара, В.І. Галинич. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.1 : (сплави на основі заліза та алюмінію). – 2005. – 189с.
1331506
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С.Судавцова. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.2 : (Сплави на основі силіцію та міді). – 2005. – 168с.
1331507
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова., В.А. Макара, В.Г. Кудін; Наук.ред.К.А. Ющенко. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.3 : (Сплави на основі нікелю та олова, методи моделювання та прогнозування термодинамічних властивостей). – 2005. – 216с.
1331508
  Актан Олена Юріївна Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.14 / Актан Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 108 л. – Бібліогр.: л.101-108
1331509
  Актан О.Ю. Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів / Актан О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14
1331510
  Турчанін М.А. Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.04 / Турчанін М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
1331511
  Шаркіна Н.О. Термодинаміка рідких стопів систем Ni-O та Ni-O-M / Н.О. Шаркіна, В.Г. Кудін, В.С. Судавцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-157. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом калориметрії та ЕРС з твердим оксидним електролітом одержані термодинамічні дані для систем Ni-O-M, (М = IVb - VIb метали). Встановлено, що ряд металів знижують активності кисню, що обумовлено їх сильною спорідненістю до кисню. Показано, що ...
1331512
  Баталін Г.І. Термодинаміка розкислення сплавів на основі заліза / Г.І. Баталін, Т.М. Зіневич. – Київ : Київський університет, 1991. – 174с.
1331513
   Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) і Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 44 с.
1331514
   Термодинаміка сплавоутворення в потрійній системі Ge-Ga-Mn / Л.О. Романова, В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 186-190. – ISBN 966-594-601-3
1331515
   Термодинаміка та статистична фізика збірник завдань для самостійної роботи : для студ. фізичного фак-ту ф-ту. – Харків, 1997. – 22с.
1331516
  Туркевич Володимир Зіновійович Термодинаміка фаз і фазові рівноваги в системах 3 перехідних матеріалів VII та VIII груп з вуглецем при високих тисках та температурах : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.04 / Туркевич Володимир Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 30л.
1331517
   Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 / В. Судавцова, В. Галініч, І. Гончаров, Д. Міщенко, Р. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 37-39. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕРС визначені активності кремнезему і кисню в розплавах четверної системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 при 1673 К. The silica and oxygen activities nave been investigated used E M F method in melts of quoternary systems SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 ...
1331518
  Колієнко В.А. Термодинамічна ефективність процесу газифікації біомаси / В.А. Колієнко, А.Г. Колієнко, О.В. Шеліманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 223-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1331519
  Притула Н.О. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Притула Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1331520
  Артеменко С.В. Термодинамічне обгрунтування вибору нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Артеменко С.В. ; М-во освіти і науки України; Одес держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1331521
  Рогозін І.В. Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію / І.В. Рогозін, О.В. Мараховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено термодинамічний аналіз складу власних дефектів у CaN. Розглянуто причини, що визначають схильність CaN до моно полярного типу провідності. Запропоновано кінетичну модель дефектоутворення.
1331522
  Туркевич В. Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B-B2O3-BN при 5 ГПа / В. Туркевич, Т. Пріхна, Д. Туркевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В межах моделей феноменологічної термодинаміки виконаний розрахунок діаграми плавкості потрійної системи B-B2O3-BN при 5 ГПа. Параметри стабільності моделей взяті з літератури, а параметри взаємодії - найдені шляхом обробки результатів ...
1331523
  Діассана Б. Термодинамічні аспекти вибору робочих сумішей холодильних машин та теплових насосів для тропічних країн. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.04.03 / Діассана Б.; Мін-во освіти Укр.Одеск.держ.акад.холоду. – Одеса, 1997. – 17л.
1331524
  Семенюк Ю.В. Термодинамічні властивості озонобезпечних холодильних агентів R134a, R125, R23/R116, R22/R142. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.06 / Семенюк Ю.В.; Мін.освіти Укр.Одеська держ.Акад.холоду. – Одеса, 1997. – 16л.
1331525
  Фомінський Денис Вікторович Термодинамічні властивості озонобезпечних холодоагентів R32 і R125 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06 / Фомінський Д. В.; Одеськ. держ. акад. холоду. – Одеса, 2001. – 16 с.
1331526
  Желєзний В.П. Термодинамічні властивості озононеруйнівних холодоагентів та їх розчинів з мастилами (Експеримент, методи прогнозування, проблеми екології) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Желєзний Віталій Петрович ; Одеська держ академія холоду. – Одеса, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
1331527
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.04 / Наталія Валентинівна Подопригора; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1331528
  Подопригора Наталя Валентинівна Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni -Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Подопригора Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155 л. + Додатки: л.147-155. – Бібліогр.: л.135-146
1331529
  Булавін Л.А. Термодинамічні властивості рідин у зовнішньому полі / Л.А. Булавін, В.М. Сисоэв, Д.А. Гаврюшенко // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем. Програма та тези доповідей, 14-15 березня 1997, 1995
1331530
  Булавін Л.А. Термодинамічні властивості рідини у зовнішньому полі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Тези доповідей на науковому семінарі статистичної теорії конденсованих систем, 1997
1331531
  Шаркіна Наталія Олегівна Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Наталія Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.151-169
1331532
  Шаркіна Н.О. Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
1331533
  Древаль Л.О. Термодинамічні властивості рідких сплавів міді та заліза з хромом, кобальтом та нікелем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Древаль Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 13 назв.
1331534
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si та Al-Fe-Gi та Al-Fe-Ye : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Каніболоцький Д.С.; КУ ім.Т Шевченка. – Київ, 2002. – 18 c.
1331535
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем AL-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.04 / Каніболоцький Дмитро Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 162л. + Додатки: л.158-162. – Бібліогр.:л.136-157
1331536
  Абдулов О.Р. Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец.: 02.00.04 - фізична хімія / Абдулов О.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1331537
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Al (Ni) - Zr / Н.В. Подопригора, В.С. Судавцова, Т.М. Зіневич // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 165-171. – ISBN 966-594-601-3
1331538
  Судавцова В.С. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni-IVb-метал / В.С. Судавцова, Н.В. Подопригора // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 0041-6045


  Методом калориметрії в ізопериболічному режимі визначені інтегральні та парціальні ентальпії змішування розплавів подвійних систем Ni-Zr (Hf) при 1770 ± 5 К. Встановлено, що рідкі Ni-Zr (Hf) сплави утворюються з виділенням великої кількості теплоти. ...
1331539
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1331540
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge-Al-Sn , Ge-Cu-Al , Ge-Mn-Gd : Дис... канд.хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 246л. – Бібліогр.:л.218-226
1331541
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge(Si)-Mn-AI, Ge(Si)-Ga-Y та Al-Ga-Y : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 154 с. – Бібліогр.: л. 140 - 154
1331542
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем GE(SI)-MN-AL, GE(SI)-GA-Y та AL-GA-Y : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1331543
   Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М / Н. Вовкотруб, В. Судавцова, Н. Подопригора, Н. Котова, Ю. Лагодюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 34-36. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано встановлені методом калориметрії термодинамічні властивості рідких сплавів трикомпонентних Ni-Al-М і граничних подвійних систем. Із застосуванням цих даних змодельовані області легкої аморфізації для зазначених сплавів потрійних систем. ...
1331544
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si-РЗМ і Si-Al-РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властивості розплавів двокомпонентних систем Si - Dy(Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1331545
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si - РЗМ i Si - Al - РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 50-52. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властиво-сті розплавів двокомпонентних систем Si - Dy (Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1331546
  Вовкотруб Н.Е. Термодинамічні властивості розплавів системи Ni-Nb-AI / Н.Е. Вовкотруб, В.С. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  У ізопериболічному калориметрі визначено парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Nb-Al при 1870-1900 К. У даній методиці використано термобатарею та попереднє прогрівання зразків Nb. ...
1331547
  Адаменко І.І. Термодинамічні властивості спиртів в широкому інтервалі тисків та температур / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті показана можливість застосування рівняння стану Тейта, доповненого степеневою залежністю сталої В(Т) від температури, для опису термо-баричної залежності їх коефіцієнтів теплового розширення.
1331548
   Термодинамічні властивості сплавів системи Ni-Ta-Al / Н.Е. Вовкотруб, С В. Судавцова, Н.В. Ткаченко, Д.О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-46. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  В ізопериболічному калориметрі визначені парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Ta-Al при 1900 К. Обчислено також ентальпії змішування потрійної системи N-Ta-Al з аналогічних даних для ...
1331549
  Судавцова В. Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg / В. Судавцова, М. Шевченко, В. Єременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії при 1200 К визначені парціальні ентальпії змішування розплавів системи кремній-магній, і змодельовані термодинамічні активності компонентів з координат лінії ліквідусу. Thermochemical properties of alloys in system ...
1331550
  Шевченко М.О. Термодинамічні властивості сплавів, що містять скандій, 3D-метали та алюміній / М.О. Шевченко, Н.І. Усенко, В.С. Судавцова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 132
1331551
  Черняк Ю.О. Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних холодильних агентів FC218-HF0134a. HFCI52a-HFCI34a. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Черняк Ю.О.; Одеський технолог. ін-т харчової пром. ім. М.В.Ломоносова. – Одеса, 1993. – 16л.
1331552
   Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 76 с.
1331553
   Термодинамічні властивості та структура металічних і шлакових розплавів : Зві про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 135с. : 50 рис., 20 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 126 дж.


  Об"єкт дослідження - металічні та шлакові розплави, які мають практичне значення. Мета роботи - дослідження термодинамічних властивостей та характеру атомного впорядкування в металічних та шлакових розплавах. Методи дослідження - метод ...
1331554
  Карпінос Б.С. Термодинамічні основи теорій граничних станів і довговічності матеріалі : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.04 / Карпінос Б. С.; АНУ Ін-т проблем міцності. – К., 1993. – 32л.
1331555
  Рудніков Є.Г. Термодинамічні потенціали та термодинамічні характеристики речовини поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 293-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано вирази для термічних та калоричних термодинамічних величин поблизу критичної точки із використанням термодинамічних потенціалів на основі флуктуаційної теорії фазових переходів. Показано, що флуктуаційні частини всіх термодинамічних ...
1331556
  Румянцев Ю.М. Термодинмическое и кинетическое исследование кристаллизации и травления арсенида галлия в открытой системе GaAs-I-H. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Румянцев Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 19л.
1331557
  Кривоносов А.И. Термодиоды и термотриоды / А.И. Кривоносов. – М., 1970. – 73с.
1331558
  Николайчук А.Д. Термодиссоционный метод получения изотопных мишеней для ядерных исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Николайчук А. Д.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1331559
  Федірко В.М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.І. Яськів ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 2010. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0897-Х
1331560
  Самко С.П. Термодифузійний розподіл іонних концентрацій в системі з мембранами / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 495-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчений розподіл концентрацій іонів по обидві сторони мемебрани під дією градієнта температури, також обговорюється широке коло питань, пов"язаних з участю активного транспорту в процесах переносу в неізотермічних умовах.
1331561
  Котоусов Л.С. Термодиффузия -- метод исследования неидеальных систем / Л.С. Котоусов. – Ленинград : Наука, 1973. – 198 с.
1331562
  Дунаев Л.А. Термодиффузия паров бинарных семесей углеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дунаев Л.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
1331563
  Шиманський Юрій Іванович Термодінамічна теорія критичних явищ рідина-пара : Навч. посібник для студ. фізичного ф-ту / Шиманський Юрій Іванович. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
1331564
  Толмачев В.В. Термоднамика и электродинамика сплошной среды / В.В. Толмачев, А.М. Головин, В.С. Потапов. – Москва : Издательство Мос ковского университета, 1988. – 232 с.
1331565
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2015. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331566
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331567
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331568
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331569
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 5. – 2015. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331570
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 6. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331571
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331572
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331573
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331574
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1331575
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в металевих і вуглецевих порошках / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Ео сухого порошку (Сu, Fe, Cr, графіту) і термо-е.р.с. Е, порошку після адсорбції етанолу Еa=Е1-Ео. Термоелектричний адсорбційний ефект виникає завдяки тунелюванню електронів (дірок) від гарячої частинки порошку до ...
1331576
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в нікелевому порошку / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Т.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено в діапазоні 293-333 К термоелектрорушійну силу (ТЕРС) нікелевого порошку після адсорбції різних рідин. ТЕРС зменшується в ряді рідин: Н2О+НСl (50% об.), алкоголь, уайт-спірит. Абсолютна ТЕРС Еп=-10 мкВ/К зростає до Еп=-27,6 мкВ/К завдяки ...
1331577
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в порошку активованого вугілля / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Е т сухого порошку активованого вугілля "Sorbex" і порошку після адсорбції ним різних рідин. Знайдено, що Е т<0, і після часу адсорбції t=1500 хв 1% об.рідини Е т=0,3-0,4-0,6-0,8-1,4 мкВ/К дня еталону, уайт-спіріту, ...
1331578
  Кочан О.В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Кочан О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1331579
  Копань В. Термоелектричний розмірний ефект у графітових порошках / В. Копань, І. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-51. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено при 293-330 К термо-е.р.с. (ТЕРС) термопари, складеної з полікристалічного графітового зразка і порошкового. ТЕРС зростає, коли діаметр частинок порошку зменшується від h=0,2мм до h-0,001мм, а потім, в інтервалі h=(0,001-0,0005)мм, ТЕРС ...
1331580
  Беца В.В. Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на основі телуриду свинцю / В.В. Беца, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 277-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розроблена нова система напівпровідникових термоелементів з високими параметрами, досліджено їх стабільність на протязі п"яти років.
1331581
  Котирло Г.К. Термоелектричні генератори в побуті та промисловості / Г.К. Котирло, М О. Войченко. – Київ, 1986. – 45 с.
1331582
  Кругляк Ю.О. Термоелектричні коефиціенти в узагальненій моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 1. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу - вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома послідовно виведені основні рівняння термоелектрики з відповідними ...
1331583
   Термоелектричні прилади контролю : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.зак. / В.П. Гондюл, Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник, Г.І. Хімічева, Л.О. Глазков. – Київ : Либідь, 1994. – 200с. – ISBN 5-532-00507-3
1331584
  Копань В.С. Термоелектрорушійна сила вугільних адсорбентів / В.С. Копань, І.А. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 283-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця Еа між термоелектрорушійною силою (ТЕРС) сухого порошку вугільного адсорбенту (активоване вугілля "Sorbex", терморозширений графіт) і ТЕРС після адсорбції алкоголю. Для "Sorbex" Еа=0,1 мкВ/К, для графіту Еа=3,5 мкВ/К. ТЕРС Еа виникає ...
1331585
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 158л. – Бібліогр.: л.146-158
1331586
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1331587
  Крайовський Р.В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до впливу зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1331588
  Овсієнко І.В. Термоерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатоспнні вуглецеві нанотрубки / І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень електроопору та термо-ерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатостінні вуглецеві нанотрубки. Нановуглецевий матеріал був отриманий методом низькотемпературної конверсії монооксиду вуглецю. ...
1331589
   Термозаводнение нефтяных месторождений. – Казань, 1971. – 168 с.
1331590
  Куритнык И.П. Термоизмерения. / И.П. Куритнык, Б.И. Стандык. – М., 1979. – 64с.
1331591
  Павличенко О.С. Термоизоляция и удержание высокотемпературной плазмы в стеллараторе : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Павличенко О.С. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1979. – 20 с.
1331592
  Мунблит В.Я. и др. Термоинактивация микроорганизмов / В.Я. и др. Мунблит. – М., 1985. – 248с.
1331593
  Дэшман С. Термоионная эмиссия : пер. с англ. / С. Дэшман. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 128 с.
1331594
  Шугай М.О. Термоінактивація фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-110. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив температури на інфєкційність фагів молочнокислих бактерій. Показано, що кінетика термоінактивації досліджуваних вірусів за різних температур не відповідає реакції першого порядку, а може бути описана двокомпонентною кривою. Фаги ...
1331595
   Термокаппаметрия природных сульфидов железа Северо-Востока России / П.С. Минюк, Е.Э. Тюкова, Т.В. Субботникова, А.Ю. Казанский, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 601-614 : рис., табл. – Библиогр.: с. 612-614. – ISSN 0016-7886
1331596
  Шур Ю.Л. Термокарст / Ю.Л. Шур. – М., 1977. – 81с.
1331597
  Фельдман Г.М. Термокарст и вечная мерзлота / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1984. – 261с.
1331598
   Термокаталитическая очистка и снижение токсичных выбросов в атмосферу. – Киев, 1989. – 172 с.
1331599
  Быков Н Э. Термокаталитические превращения бензил-производных ароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков Э.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
1331600
  Сартаева А.Н. Термокаталитические превращения фракции дизельного топлива на полифункциональных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Сартаева А. Н.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1331601
  Пустильникова С.Д. Термокаталитический синтез нефтяных углеводородов на основе жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Пустильникова С.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 17л.
1331602
  Гойзман М.С. Термокаталитическое титрование оснований в среде протогенных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гойзман М.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1331603
  Дикусар А.И. и др. Термокинетические явления при высокоскоростных электродных процессах / А.И. и др. Дикусар. – Кишинев, 1989. – 141с.
1331604
  Филюков А.А. Термокинетический подход к описанию неравновесных стационарных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Филюков А.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и массобмена. – Минск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1331605
  Муминов Расул Термокинетическое исследование активаторной рентгенолюминесценции щелочно-галоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Муминов Расул; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1973. – 23л.
1331606
  Матвиенко Г.Р. Термокомпенсация нестабильности частотноизбирательных цепей / Г.Р. Матвиенко. – М., 1970. – 57с.
1331607
  Соколов О.Т. Термокомпенсированные кварцевые автогенераторы на транзисторах : Автореф... канд. техн.наук: / Соколов О.Т.; Ленингр. политехнич. ин-т, 1965. – 14л.
1331608
  Гапонич Людмила Станіславівна Термоконтактний піроліз кам"яного та бурого вугілля в киплячому шарі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Гапонич Людмила Станіславівна; НАН України. Ін-тут газу. – К., 2000. – 20л.
1331609
  Мехтиев С.А. Термолдинамические исследования некоторых циклических кремнийорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мехтиев С.А.; АН Аз.ССР.Ин-т неорган.и физ.химии. – Баку, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1331610
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 199с.
1331611
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 197с.
1331612
  Скопенко В.В. Термолиз трис /диэтилдитиокарбаматов/ индия и галлия / В.В. Скопенко, А.С. Чернова, М.Я. Рахлин // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №11
1331613
  Ермоленко Нелли Владимировна Термолитическое трифторметилирование гексафторбензола и пентафторпиридина и некоторые превращения терметильными группами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермоленко Нелли Владимировна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. Новосиб. гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1331614
   Термолюминесцентная дозиметрия / К.К. Шварц, З.А. Грант, Т.К. Межс, М.М. Грубе. – Рига : Зинатне, 1968. – 182с.
1331615
  Грубе М.М. Термолюминесцентная дозиметрия на основе фтористого лития : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Грубе М.М.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 13л.
1331616
  Шелкопляс В.Н. Термолюминисцентный метод и его применение для стратиграфии плейстоценовых для субажральных отложений : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шелкопляс В. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 46л.
1331617
  Поволоцкий Е.Г. Термомагнитная обработка магнитотвердых сплавов / Е.Г. Поволоцкий. – Саратов, 1986. – 168с.
1331618
  Алыпов О.М. Термомагнитные исследования молодых вулканических пород Камчатки и некоторыех закономерности изменения магнитных характеристик в зависимости от состава пород и условий их образований : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алыпов О.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
1331619
   Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала / В.П. Пономар, А.Е. Гречановский, А.Б. Брик, А.А. Юшин, В.П. Лютоев, Т.С. Савченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 37-45. – ISSN 0204-3548
1331620
  Звегинцев А.Г. Термомагнитные свойства окислов железа и механизмы самообращения намагниченности горных пород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звегинцев А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1963. – 14л.
1331621
  Доманская Л.И. Термомагнитные эффекты в условиях сильного легирования и электрон-фононного увлечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Доманская Л.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1331622
  Пелагейкин В.Н. Термомагнитные эффекты в ферромагнитных пленках. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: 01.04.11 / Пелагейкин В.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 16л.
1331623
  Акимова Х.А. Термомагнитные эффекты Нериста-Эттингсгаузена в кремнии п и р-типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001049 / Акимова Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1331624
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Свердловск, 1959. – 23л.
1331625
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках / И.М. Цидильковский. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 396 с.
1331626
  Цидильковский И.М. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 13л.
1331627
  Васильева Р.П. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Р.П.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1331628
   Термомагнітна модифікація мікрогетерогенної структури лінійного поліетилену / В.М. Костянюк, Т.П. Танцюра, О.А. Хомік, Л.М. Патей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рентгенодифракційним методом у великих і малих кутах досліджено вплив сталого та імпульсного магнітного поля на мікрогетерогенну структуру лінійного поліетилену.
1331629
   Термомагнітна поведінка складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2B14 / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 318-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Фарадея в інтервалі температур 300 - 900 К досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості X(Т) складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2В14. Проаналізовані закономірності зміни температури Кюрі та локалізованого ...
1331630
   Термомагнітний аналіз грунтів територій покладів вуглеводнів / О. Меньшов, Р. Кудеравець, С. Попов, Р. Хоменко, А. Сухорада, І. Чоботок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При дослідженні інформативністі магнетизму ґрунтів при пошуках корисних копалин на прикладі покладів вуглеводнів перед нами постають завдання залучення додаткових магнітних параметрів з метою підвищення ефективності інтерпретації отриманих матеріалів. ...
1331631
  Софронов Н.И. Термометрический метод поисков сульфидных залежей / Н.И. Софронов. – Л.-М., 1936. – 52с.
1331632
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – Изд. напечатано и с подписью автора от 8 мая 1909 г. – Киев. – 312с.


  С автографом автора
1331633
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – Изд.3-е. – Киев, 1915. – 370с.
1331634
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия : учеб. пособие / М.М. Попов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 448 с.
1331635
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия / М.М. Попов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1954. – 943 с.
1331636
  Лысиков Б.В. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 119 с.
1331637
  Огильви А.Н. Термометрия как метод гидрогеологических исследований / А.Н. Огильви. – Ленинград; Москва : НКТП СССР, 1932. – 32с.
1331638
  Сизых А.И. Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород / А.И. Сизых, В.А. Буланов. – Иркутск, 1991. – 228с.
1331639
  Карнаухов В.Г. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. / В.Г. Карнаухов, Б.П. Гуменюк. – К., 1990. – 302с.
1331640
  Лубков М.В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 190-198 : рис. – Библиогр.: с. 197-198. – ISSN 0203-3100
1331641
  Кильчевская Е.Н. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кильчевская Е.Н.; КГУ. – К., 1970. – 14л.
1331642
  Кильчевская Н Е. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Дис... канд физ- матнаук: 023 / Кильчевская Е.Н,; КГУ. – К, 1970. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1331643
  Карнаухов В.Г. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. / В.Г. Карнаухов. – К., 1985. – 288с.
1331644
  Мельников В.П. Термомеханическое поведение вязкоупругого полого цилиндра конечной длины при силовом и тепловом нагружении : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников В.П.; АН УССР.Ин-т.механики. – К, 1981. – 16л.
1331645
  Карнаухов В.Г. Термомеханіка зв"язаних полів в непружних матеріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 142-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються основні питання термомеханіки зв"язаних полів в тілах з пасивних і п"єзоативних непружних матеріалів при гармонічному навантаженні: рівняння стану, постановка зв"язаних задач, методи їх розв"язування, вплив зв"язаності на термомеханічну ...
1331646
   Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні / В. Будак, В. Карнаухов, В. Січко, А. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Методом скінченних елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних ...
1331647
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 208-210. – Бібліогр.: арк. 184-207
1331648
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1331649
  Книш О.І. Термомеханічний агрегат для обробки тонкодисперсних харчових продуктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.09 / Книш О.І.; Одеська держ. акад. харчових технологій. – Одеса, 1997. – 16л.
1331650
  Жук Я.О. Термомеханічний критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів з п"єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Я.О. Жук, Л.Я. Васильєва // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 23. – С. 64-74. – ISSN 2079-1836


  Сформульовано критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами внаслідок деполяризації п"єзокераміки в умовах дисипативного розігріву. Як приклад розглядається задача про вимушені коливання і вібророзігрів ...
1331651
  Лавренюк В.І. Термонапружений стан багатошарової пластини при дії електричних імпульсів / В.І. Лавренюк, В.Г. Балан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 42-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто постановку та розв"язання методом граничних елементів задачі визначення нестаціонарних полів температур та напружень в багатошаровій пластині при дії електричних імпульсів.
1331652
  Кіт Г.С. Термонапружений стан півпростору з вільною межею за теплоізоляції у паралельній до неї круговій області / Г.С. Кіт, Р.М. Андрійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З використанням термопружного потенціалу переміщень і бігармонічної функції Лява визначені зумовлені диполем тепла температура, переміщення і напруження у півбезмежному тілі, межа якого вільна за нульової температури на ній або теплоізоляції. Наведено ...
1331653
  Шворак М.А. Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Отримано аналітичний розв"язок осесиметричної задачі термопружності для товстостінного циліндра, що відповідає наперед заданому температурному розподілу. Термопружній потенціал знайдений за допомогою методу Фурь"є. Розв"язок рівнянь Ламе знайдений як ...
1331654
  Липовский В.И. Термонапряженное состояние оротропных тел вращения. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Липовский В.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.158-172
1331655
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1331656
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1331657
  Галич Владимир Андреевич Термонапряженное состояние трехслойных пластин конечных размеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галич Владимир Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
1331658
  Черненко Ирина Николаевна Термоносистема психологии в русском языке: статика-динамика : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черненко Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
1331659
  Богданов М.В. Термоокислительная деструкция сукцинимидных присадок и их исходных компонентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Богданов М. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1974. – 32л.
1331660
  Комарова Зинаида Борисовна Термоокислительные превращения вторичного ацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Комарова Зинаида Борисовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1331661
  Мезенов А.В. Термооптика твердотельных лазеров / А.В. Мезенов. – Ленинград, 1986. – 197 с.
1331662
  Ли Шэнь Термооптические нелинейности и бистабильность в CdS и CdSxSl1-x : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.10 / Ли Шэнь; Госком СССР по народному образованию, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 12л.
1331663
  Кузык М.П. Термооптические свойства некоторых ионных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузык М.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1979. – 25л.
1331664
  Симс Ч.Т. и др. Термопары из жаростойких металлов, содержащие рений / Ч.Т. и др. Симс. – Москва, 1960. – 10 с.
1331665
  Филатов Термопечать. / Филатов, в.Н. – М., 1990. – 133с.
1331666
  Василевский Ю.А. Термопластическая запись / Ю.А. Василевский. – Москва, 1966. – 164 с.
1331667
  Капустин С.А. Термопластические деформации тонких оболочек при сложных неизотермических нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: 01.22 / Капустин С.А.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1970. – 23л.
1331668
  Видро Л.И. Термопластические и структурные напряжения в неорганических стеклах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Видро Л.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 18 с.
1331669
  Умэдзава Х. Термополевая динамика и конденсированные состояния / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
1331670
  Гвоздецький В.С. Термопольова емісія електронів з підбар"єрним розсіюванням / В.С. Гвоздецький, Ю.Л. Васенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Викладено фізичну модель механізму термопольової емісії електронів із врахуванням локальної деформації однорідного потенційного бар"єру полем індивідуального іона в області катодної плями вакуумної дуги. Подано результати обчислень для емісійного ...
1331671
  Ободан Н.И. Термопрочность и термоустойчивость элементов конструкций : учеб. пособие / Н.И. Ободан. – Днепропетровск, 1987. – 76с.
1331672
   Термопрочность материалов и конструкционных элементов. – К, 1965. – 334с.
1331673
  Середницька Х.І. Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розташованих у біматеріальних структурах / Х.І. Середницька, К.А. Чумак, Р.М. Мартиняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Сформульовано контактні задачі термопружності для біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин та контактної пари з періодичною системою міжконтактних зазорів, зумовлених початковою регулярною текстурою поверхні одного з тіл. Міжфазні тріщини та ...
1331674
  Флячок В.М. Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 240-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Для шаруватих ортотропних циліндричних оболонок антисиметричної структури записано рівняння руху і теплопровідності з відповідними граничними і початковими умовами. Методами інтегральних перетворень Фур"є і Лапласа знайдено розв"язок динамічної задачі ...
1331675
  Ленюк М.П. Термопружний стан кусково-однорідної необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором при випадково змінному в часі температурному полі / М.П. Ленюк, В.Г. Войтков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для (n+1)-складової необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором радіуса R[нульве][більше]0 в рамках кореляційної теорії знайдено основні ймовірнісні характеристики стохастичного квазістатичного термопружного поля.
1331676
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двопіарових систем з нестаціонарним фрикційним теплоутворенням. : Дис... канд фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; Львів. дер. унів.ім.І.Я.ФРанка. – Львів, 1998. – 296л.
1331677
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонарнім фрикційним теплоутворенням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1331678
  Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1331679
  Петров Борис Григорьевич Терморегуляторные механизмы яиц некоторых видов птиц и их значение в процессах насиживания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Петров Борис Григорьевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1331680
  Долгушин Евгений Маркович Терморегуляционные реакции некоторых видов субарктических полевок : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Долгушин Евгений Маркович; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1331681
  Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система / В.Н. Гурин. – Минск, 1989. – 230с.
1331682
  Дроздов С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растений. / С.Н. Дроздов. – Л., 1984. – 168с.
1331683
  Шефтель И.Т. Терморезисторы = Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения : Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения / И.Т. Шефтель. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1331684
  Мэклин Э.Д. Терморезисторы / Э.Д. Мэклин. – Москва, 1983. – 207 с.
1331685
  Шашков А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков. – Москва : Энергия, 1967. – 319 с.
1331686
  Дарницький Володимир Терморозширений графіт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1331687
  Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3


  В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
1331688
   Термоселеустойчивость дисперсных систем. – К, 1971. – 284с.
1331689
  Мельник В.Г. Термосенсорні системи на основі вимірювань параметрів теплових потоків / В.Г. Мельник, М.П. Рубанчук, Р.Г. Мелкумян // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з розрізнювальною здатністю 0,0001К. Изложенные принципы построения и рассмотренны ...
1331690
  Нечаев Г.К. Термосопротивления в температурном контроле / Г.К. Нечаев. – Киев, 1959. – 208 с.
1331691
  Казарян Степан Артваздович Термостабилизация полихлорпрена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Казарян Степан Артваздович; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1982. – 17л.
1331692
  Кожанчиков И.В. Термостабильное дыхание как условие холодостойкости насекомых / И.В. Кожанчиков, 1939. – 86-98с.
1331693
  Шикшнис Виргинюс Альфонсович Термостабильность ферментов, ковалентно иммибилизованных в полимерных гелях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шикшнис Виргинюс Альфонсович; МГУ. – М., 1983. – 22л.
1331694
  Денисова Е.П. Термостабильные антигены чумного микроба и их значение в иммунологии чумц : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Е. П.; Всес. науч.исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 15л.
1331695
  Билай Т.И. Термостабильные ферменты грибов / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246 с.
1331696
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1331697
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 146 л. – Бібліогр.: л. 113-146
1331698
  Караваев В.А. Термостат для пропитывания парафином, нагреваемый без помощи газа / [соч.] Владимира Караваева. – Киев : Тип. Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К* в Москве. Киевское отделение, 1897. – [2], 15 с., 6 ил., черт. – Отд. оттиск из : Записки Киевского общества естествоиспытателей


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора. Из кн. Совинского
1331699
  Окатов М. Термостатика, первая часть механической теории теплоты / соч. Михаила Окатова, проф. С-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1871. – VIII, 176, 1 л. рис. – Библиогр.: табл.


  На тит. л. фамилия: И. Каменовский
1331700
  Белова Надежда Степановна Термостимулированная люминесценция и дырочные центры в нитевидных щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белова Надежда Степановна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 12л.
1331701
  Яансон Нелли Августовна Термостимулированная люминесценция и катионные радиационные дефекты в нитевидных кристаллах KBr повышенной чистоты и совершенства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яансон Нелли Августовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1331702
  Зудов А.И. Термостимулированная проводимость и релаксация тока в системах Al-Al2O3-Me и Zn-ZnO2-Me : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зудов А.И.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1972. – 31л.
1331703
  Вертопрахов В.Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск : Наука, 1979. – 333 с.
1331704
  Сальман Евгений Георгиевич Термостимулированные токи и термодеполяризация в полуизолирующем арсениде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сальман Евгений Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секций общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1331705
   Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об"ємного сульфіду та селеніду кадмію / А.Ф. Гуменюк, І.М. Дмитрук, М.О. Давиденко, С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, О.П. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методом термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр пасток нанокристалічного, мікрокристалічного та об"ємного CdS та CdSe в області 80-450 К. Показано, що для всіх зразків (нано-, мікро- та об"ємних) CdS та CdSe в області ...
1331706
  Кабат О.С. Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Кабат О.С.; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1331707
  Опалко О. Термостійкість Photinia villosa (Thunb.) DC. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 128-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів за температур - 25°С і - 35°С у першій декаді січня та - 20°С і -25°С у першій декаді березня в умовах швидкого зниження температури (4 - 5°С за 1 годину), а також результати дослідження жаростійкості листків ...
1331708
  Кудін В.Г. Термостійкість до окиснення порошків TIN, TIC, TiB2 / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес окисннення порошків TiN, TiC, TiB[нижній індекс 2] на повітрі досліджували в ізотермічному режимі в інтервалі температур (час витримки при кожній температурі 30, 60, 120, 180 хв.) та в неізотермічних умовах при програмованому нагріванні зразка ...
1331709
   Термостойкие ароматические полкамиды. – М, 1975. – 254с.
1331710
  Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы. / Л.Б. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1331711
  Слободяник Н.С. Термостойкие материалы в современной технике / Н.С. Слободяник. – М., 1979. – 64с.
1331712
  Пахаренко В.А. и др. Термостойкие полимеры / В.А. и др. Пахаренко. – К., 1984. – 45с.
1331713
  Коршак В.В. Термостойкие полимеры. / В.В. Коршак. – М., 1969. – 412с.
1331714
   Термостойкие радиотелеметрические системы. – К, 1966. – 175с.
1331715
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1973. – 139с.
1331716
   Термостойкие циклоцепные полимеры : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и зарубеж.книг и статей. – Ленинград, 1977. – 301с.
1331717
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1981. – 328с.
1331718
   Термостойкие циклоцепные соединения : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и заруб.кн.и ст. – Ленинград, 1985. – 287с.
1331719
  Щепкин Л.А. Термосфера Земли : Экспериментальные сведения / Л.А. Щепкин, Н.Н. Климов. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1331720
   Термосферна циркуляция. – М, 1975. – 350с.
1331721
  Ташпулатов Ж. Термотолерантный и мезофильный грибы, близкие к Aspergilus fumigatus, - продуценты активных целлюлолитических ферментов : Автореф... канд. биол.наук: / Ташпулатов Ж.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л.
1331722
  Прусов И.А. Термоупругие анизатропные пластинки / И.А. Прусов. – Минск, 1978. – 200с.
1331723
  Бугасова Т.И. Термоупругие задачи для многосвязных анизитропных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.02.04 / Бугасова Т. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1331724
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01ж02.04 / Алтухов Е.В. ; АН УССР , Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1331725
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Алтухов Е. В.; АН УССР, Ин-т механики АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1331726
  Иванищев В.Н. Термоупругие колебания пластинок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Иванищев В.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1977. – 21 с.
1331727
  Серебрякова Л.М. Термоупругие напряжения в двухсвязных изотропных пластинках при наличии теплообмена со средой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серебрякова Л.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1331728
  Гавдзинский В.Н. Термоупругие напряжения в духслойном полом цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Гавдзинский В.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1967. – 6 с.
1331729
  Белейчева Татьяна Грайровна Термоупругие напряжения в кусочно-однородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белейчева Татьяна Грайровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 17л.
1331730
  Лазуткин Д.Ф. Термоупругие напряжения мелкослоистых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лазуткин Д.Ф.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
1331731
  Мелан Э. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями : пер. с нем. / Э. Мелан, Г. Паркус. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 167 с.
1331732
   Термоупругие свойства алмаза и их значение для определения давления образования систем алмаз-включение / Р.Дж. Энджел, М. Альваро, Ф. Нестола, М.Л. Маццучелли // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 273-285 : рис., табл. – Библиогр.: с. 283-285. – ISSN 0016-7886
1331733
  Чилингаришвили Г.И. Термоупругое равновесие полого цилиндра в упругой среде. : Автореф... канд. технич.наук: / Чилингаришвили Г.И.; МПС СССР. Тбилис. ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1950. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1331734
  Лысый И.П. Термоупругое состояние полосы, клина и слоя с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лысый И.П.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1331735
  Коваленко А.Д. Термоупругость / А.Д. Коваленко. – Киев : Вища школа, 1975. – 216 с.
1331736
  Громовык Василий Иванович Термоупругость анизотропных и изотропных пластин при нестационарном теплообмене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Громовык Василий Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1331737
  Попович В.С. Термоупругость кусочно-однородных тел с плоскопараллельными границами раздела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попович В.С.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1331738
  Гринченко В.Т. Термоупругость многослойных конических оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гринченко В.Т. ; Акад. наук УССР, Ин-т механики. – Киев, 1963. – 12 с.
1331739
  Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек / А.Д. Коваленко. – Киев : Киевский университет, 1971. – 108 с.
1331740
  Кушнир Р.М. Термоупругость пластинок и цилиндрических оболочек одномерной кусочнооднородной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кушнир Р.М.; АН УССР. Ин-т прикладной проблем механики и мат. – Львов, 1980. – 18л.
1331741
  Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач. – Москва : Наука, 1984. – 368 с.
1331742
   Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – К, 1977. – 158с.
1331743
  Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев, 1978. – 343с.
1331744
   Термоупругость электропроводных тел / АН УССР, Львовск. филиал мат. физики Ин-та математики; Авт.: Я.С. Подстригач, Я.И. Бурак, А.Р. Гачкевич, Л.В. Чернявская. – Киев : Наукова думка, 1977. – 247с.
1331745
  Гамидов А.А. Термоустойчивость и светораздражимость клещей Argas persicus и Argas vulgaris : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Гамидов А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 24л.
1331746
  Огибалов П.М. Термоустойчивость пластин и оболочек / П.М. Огибалов, В.Ф. Грибанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 520 с.
1331747
  Умаров Я.А. Термофильные актиномицеты почв и илов горячих источников Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Умаров Я.А.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1331748
  Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства. / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172 с.
1331749
  Агре Н.С. Термофильные лучистые грибки. (Распространение в почвах, систематика, антагонизм) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агре Н.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1331750
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1950. – 392с.
1331751
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы почвы и причины вызывающие их распространение / Е.Н. Мишустин, О.И. Васильева, 1945. – С. 237-243
1331752
  Тулемисова Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана. / Тулемисова, Мамонова, Н.Е. Бекмаханова. – Алма-Ата, 1984. – 158с.
1331753
  Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1331754
  Аппазов Едуард Сейярович Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Аппазов Е.С.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1331755
  Павлишин О.В. Термофоторезистивний ефект для мікроелектронних сенсорів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Павлишин О.В.; Особливе конструкт. бюро "Рута". – Чернівці, 1998. – 22л.
1331756
  Белокопитов Володимир Миколайович Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Белокопитов В.М.; Морський гідрофіз. ін-тут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1331757
  Мамаев О.И. Термохалинный анализ вод Мирового океана / О.И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1331758
  Бенсон С. Термохимическая кинетика / С. Бенсон. – М., 1971. – 308с.
1331759
  Матазов К.Н. Термохимическая модификация контактирующих поверхностей в многослойных композиционных системах "стекло - полимерная пленка" : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / К.Н.Матазов: Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2001. – 18 с. – Библиогр.: Бибилогр.: 11 названий
1331760
  Казов М.Н. Термохимическая подготовка сырья для электротермического производства фосфора. / М.Н. Казов. – Алма-Ата, 1989. – 215с.
1331761
   Термохимические измерения. – Омск, 1976. – 35с.
1331762
  Кузина Т.А. Термохимические исследования галогеноамиачных соединений платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кузина Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 23 с.
1331763
   Термохимические катоды / М.Ф. Жуков, А.В. Пустогаров, Дандарон, Г.-Н.Б, А.Н. Тимошевский; Аньшаков А.С. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1331764
  Костенко Л.С. Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами. / Л.С. Костенко, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 45-52. – ISSN 1991-0290
1331765
  Веннер Р. Термохимические расчеты / Р. Веннер. – Москва, 1950. – 364с.
1331766
  Васильева В.Н. Термохимические расчеты / В.Н. Васильева, К.Н. Белоногов. – Иваново, 1979. – 53с.
1331767
  Смолякин В.М. Термохимические расчеты / В.М. Смолякин. – Тверь, 1991. – 78с.
1331768
  Дракин С.И. Термохимические свойства водных ионов : Автореф... кандид. химич.наук: / Дракин С.И.; Министерство высшего образования СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт имени Д.И.М. – Москва, 1951. – 8 с.
1331769
  Дибривный В.Н. Термохимические свойства некоторых перексиэфиров и эфиров бензолакарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дибривный В.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1981. – 23л.
1331770
  Коротюк В.Ф. Термохимические свойства органических дипероксидов и их полупродуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коротюк В.Ф.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 16л.
1331771
  Бондаренко Т.П. Термохимические свойства тройных жидких сплавов систем железо-марганец-кремний и железо-марганец-алюминий. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондаренко Т.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 190л.
1331772
  Качурина Неля Степановна Термохимические свойства эпоксидных соединений и оксипероксидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Качурина Неля Степановна; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 17л.
1331773
  Бреус Ирина Петровна Термохимическое и кинетическое изучение некоторых реакций Дильса-Альдера с участием 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Ирина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1331774
  Умярова Р.С. Термохимическое и рентгенографическое исследование твердых растворов в системах LiCl-MgCl2, LiCl-MnCl2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Умярова Р.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 24л.
1331775
  Рыбакова Г.А. Термохимическое изучение боридов магния и бериллия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Рыбакова Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1331776
   Термохимическое изучение полиморфных модификаций AI(OH)3 - гиббсита и нордстрандита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Е.Л. Соколова, М.Ф. Вигасина, Ю.К. Кабалов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 98-102 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0016-7525
1331777
  Ушакова И.М. Термохимическое изучение системы цирконий-кислород : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ушакова И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 18л.
1331778
  Швец Г.Н. Термохимическое исследование (органитиоалкид) --триалкаксисиланов и 1-(органилтиоалкил)силатранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Швец Г. Н.; Кемер.ГУ. – Кемерово, 1986. – 24л.
1331779
  Оразмурадов А.О. Термохимическое исследование адсорций воды глинистыми минералами : Автореф... канд. химт.наук: / Оразмурадов А.О.; АН УССР,Ин-т коллоидн. хим. и хим. воды. – К. – 30л.
1331780
  Иконников А.А. Термохимическое исследование аквоионов висмута и его соединений в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Иконников А.А.; Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1971. – 26л.
1331781
  Шмырева Г.О. Термохимическое исследование некоторых алюминий-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шмырева Г.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1331782
  Омарова Н.Д. Термохимическое исследование некоторых амаьгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Омарова Н. Д.; МВССО, Каз. ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
1331783
  Аммар М.М. Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Аммар М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Термохим. лаборатория им. В.Ф.Лугинина. – М., 1965. – 10л.
1331784
  Игуменов Игорь Константинович Термохимическое исследование некоторых комплексов меди и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Игуменов Игорь Константинович; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1331785
  Корчагина А.Н. Термохимическое исследование некоторых соединений пентакоординированного кремния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корчагина А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1986. – 23л.
1331786
  Фесенко В.Н. Термохимическое исследование поведения бромистого калия в смешанном растворителе вода-муравьиная кислота при 25 С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Фесенко В.Н. ; ХГУ. – Х., 1969. – 23 с.
1331787
  Соколова Дина Федоровна Термохимическое исследование процессов синтеза и структуры ароматических полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Соколова Дина Федоровна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1331788
  Довгопол И.В. Термохимическое исследование растворения нитрата натрия в смесях этилендиамин-вода при 298,15 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Довгопол И.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 16л.
1331789
  Тунгусов В.П. Термохимическое исследование растворов йодидов натрия и калия в этиленгликоле : Автореф... канд. хим.наук: / Тунгусов В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 13л.
1331790
  Подлесняк А.И. Термохимическое исследование растворов полиизобутилена и полистирола в зависимости от природы растворителя, концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Подлесняк А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 18л.
1331791
  Ла-Донг-Мин Термохимическое исследование серной кислоты и некоторых солей щелочных металлов в уксусном ангидриде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ла-Донг-Мин ; ХГУ. – Х., 1969. – 22 с.
1331792
  Воскресенский А.А. Термохимическое исследование сулфитов и иодатов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воскресенский А.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л.
1331793
  Данилова Татьяна Федоровна Термохимическое исследование тетраалкил-тетраалкокси и алкилалкоксисиланов : Автореф... канд. хми.наук: 02.00.04 / Данилова Татьяна Федоровна; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1988. – 18л.
1331794
  Соловьева С.Г. Термохимическое исследование тройных водно-солевых систем, содержащих сульфат и нетрат никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьева С.Г.;. – М., 1975. – 25л.
1331795
  Стороженко Т.П. Термохимическое исследование фторидов редкоземельных элементов ряда самарий-дистерозий. : Автореф... канд.хим.наук: / Стороженко Т.П.; Краснодар.политехн.ин-т. – Краснодар, 1977. – 21л.
1331796
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, А.В. Очкин. – М., 1951. – 56с.
1331797
  Скуратов С.М. и др Термохимия / С.М. и др Скуратов. – Москва
2. – 1966. – 434с.
1331798
  Карнаухова Л.И. Термохимия : курс лекций с задачами / Л.И. Карнаухова. – Саратов, 1985. – 106с.
1331799
  Кубашевский О. Термохимия в металлургии / О. Кубашевский, Э. Эванс. – М, 1954. – 422с.
1331800
  Новоженов В.А. Термохимия и некоторые свойства сплавов редкоземельных металлов цериевой группы с галлием и индием. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Новоженов В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1976. – 22л.
1331801
  Панкова Л.Л. Термохимия комплексных кобальтисоединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкова Л.Л.; Ивановский гос. мед. ин-т. – Иваново, 1949. – 15 с.
1331802
  Яцимирский К.Б. Термохимия комплексных соединений / К.Б. Яцимирский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 252с.
1331803
  Свентославский В. Термохимия нитрозосоединений / В. Свентославский, 1909. – С. 933-948. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 41, 1909 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
1331804
  Лебедев Ю.А. Термохимия нитросоединений / Ю.А. Лебедев. – М., 1970. – 168с.
1331805
  Корнилов Анатолий Николаевич Термохимия окисных и карбидных фаз циркония, гафния, ниобия и тантала : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Корнилов Анатолий Николаевич; МГУ, хим. фак. – М., 1975. – 33л.
1331806
  Тельной В.И. Термохимия органических соединений кремния, германия и олова : Автореф... канд. хим.наук: / Тельной В. И.; Горь.ГУ. – Горький, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1331807
  Лебедев Ю.А. Термохимия парообразования органических веществ / Ю.А. Лебедев, Е.А. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 216с.
1331808
  Зверев В.А. Термохимия растворения солей в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зверев В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 20л.
1331809
  Эйтель В. Термохимия силикатов / В. Эйтель. – Л, 1957. – 334с.
1331810
  Стенникова М.Ф. Термохимия системы вода-ацетонитрил-иодид натрия : Автореф... канд. хим. наук: 073 / Стенникова М.Ф.; Ленингр .технол. ин-т.целлюлозно-бум.пром-сти. – Ленинград, 1971. – 19с.
1331811
  Стагис А.Я. Термохимия системы стронций хлористый - вода при различных температурах и некоторых термодинамические характеристики водных растворов ряда галогенидов щелочных и щелочно-земельных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Стагис А.Я.; Лен. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром. – Л., 1970. – 24л.
1331812
  Голутвин Ю.М. Термохимия соединений железа и алюминия с элементами VI группы периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... кандид. химич.наук: / Голутвин Ю.М.; МВО СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Кафедра общей и не. – Москва, 1950. – 8 с.
1331813
  Набиль А.И. Термохимия соединений рубидия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Набиль А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1331814
  Каблуков И.А. Термохимия. / И.А. Каблуков. – М.-Л.
1. – 1931. – 235с.
1331815
   Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійних систем Fe-(Pr, Nd). Дослідження парціальних ентальпій змішування для лантаноїдів виконано при 1829 К та при 1550 К - для ...
1331816
   Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійної системи Fe-Sb. Дослідження парціальних ентальпій змішування виконано при 1723-1820 K у середовищі чистого гелію. Показано, що ...
1331817
  Петрова Т.В. Термохромия растворов комплексов азосоединений с металлами и ее использование в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: / Петрова Т.В.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1966. – 26л.
1331818
   Термоциклическая обработка металлический изделий. – Л, 1982. – 180с.
1331819
   Термоциклическая обработка сталей, сплавов и композиционных материалов. – М, 1984. – 187с.
1331820
   Термочутливі наносистеми Ag/кополімер декстран-полі-N-ізопропілакриламід / Н.В. Куцевол, О.М. Надтока, Ю.І. Гарагуц, В.А. Чумаченко, Н.П. Мельник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 103-109. – ISSN 0041-6045
1331821
  Понарядов В.С. Термоэдс и теплопроводность сплавов висмут-сурьма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Понарядов В.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1331822
  Хомицкая Зоя Константиновна Термоэдс увлечения п- в квантующих магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомицкая Зоя Константиновна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 15л.
1331823
  Халиков Д.Х. Термоэластическое поведение полиалкилакрилатов и полиалкилметакрилатов и свойства их растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Халиков Д.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1331824
   Термоэлектические генераторы. – 2-е перераб. и доп. – М, 1976. – 320с.
1331825
   Термоэлектические материалы и пленки. – Л, 1976. – 255с.
1331826
  Поздняков Б.С. Термоэлектрическая энергетика / Б.С. Поздняков, Е.А. Коптелов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 264 с.
1331827
   Термоэлектрические генераторы. – Москва : Атомиздат, 1971. – 288 с.
1331828
   Термоэлектрические генераторы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 320с.
1331829
  Саркисов А.А. Термоэлектрические генераторы с ядерными источниками теплоты / А.А. Саркисов, В.А. Якимов, Е.П. Каплар. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205 с.
1331830
  Бернштейн А.С. Термоэлектрические генераторы. / А.С. Бернштейн. – М.-Л., 1956. – 48с.
1331831
  Федоров М.И. Термоэлектрические и оптические свойства некоторых материалов на основе моноселцида кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федоров М.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
1331832
  Савяк В.В. Термоэлектрические и термомагнитные свойства в области электрон-форонного увлечения при сильной одноосной упругой деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савяк В. В.; АН УССР, Ин-т полупров. – К., 1980. – 16л.
1331833
  Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания / Е.К. Иорданишвили. – Москва, 1968. – 183 с.
1331834
   Термоэлектрические материалы и пленки : Материалы Все. совещания по деформационным и размерным эффектам в термоэлектрических материалах и пленках, технологии и применению пленок. Ленинград, апрель 1976 г. – Ленинград, 1976. – 255с.
1331835
   Термоэлектрические материалы и преобразователи. – Москва : Мир, 1964. – 352 с.
1331836
  Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е.А. Коленко. – Москва-Ленинград, 1963. – 191с.
1331837
  Рудницкий А.А. Термоэлектрические свойства благородных металлов и их сплавов. / А.А. Рудницкий. – М., 1956. – 148с.
1331838
  Айрапетянц С.В. Термоэлектрические свойства гетерогенных систем на основе теллурида сурьмы и висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айрапетянц С.В.; Акад. наук СССР. Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14л.
1331839
  Тимченко И.Н. Термоэлектрические свойства и теплопроводность теллура при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимченко И. Н.; Всес. акад. с. х. наук Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1331840
  Алиджанов М.А. Термоэлектрические свойства и физико-химический анализ сплавов систем АIVBIV -- AIIIBIV (AIV-Sn; AIII-Ga, In, Ti; BIV-Se, Te) и твердых растворов GaSe-Ga(S, Te) Ga2Se3 -- Ga2Te3 : Автореф... канд. техн.наук: / Алиджанов М. А.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процес. – Баку, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1331841
  Попова Е.В. Термоэлектрические свойства минералов и руд и их применение при решении геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.02 / Попова Е.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 21л.
1331842
  Тарасов В.И. Термоэлектрические свойства некоторых силицидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Тарасов В.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1331843
  Казанджан Б.И. Термоэлектрические свойства некоторых халькогенидов V группы и сплавов на их основе в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Казанджан Б.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1331844
   Термоэлектрические свойства полупроводников. – Москва ; Ленинград, 1963. – 156 с.
1331845
  Насиров Ядулла Нусрат оглы Термоэлектрические свойства полупроводниковых соединений типа AIVBVI, AIBVC2VI и твердых растворов на их основе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Насиров Ядулла Нусрат оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.28-33
1331846
  Султанова Н.Р. Термоэлектрические свойства систем SnTe - A"Te. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Султанова Н.Р.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 17л.
1331847
  Рудник И.М. Термоэлектрические свойства халькогенидов редкоземельных элементов подгруппы церия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Рудник И.М.; АН АзССР. Ин-т физики. – Л., 1978. – 17л.
1331848
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1331849
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1331850
  Зорин И.В. Термоэлектрические холодильники и генераторы / И.В. Зорин, З.Я. Зорина. – Ленинград, 1973. – 136 с.
1331851
  Ильярский О.И. Термоэлектрические элементы / О.И. Ильярский, Н.П. Удалов. – Москва, 1970. – 72 с.
1331852
  Балмуш И.И. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах / И.И. Балмуш. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 150 с.
1331853
  Штильштейн Г.М. Термоэлектрические явления в солнечной плазме как возможная причина образования магнитных полей на Солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штильштейн Г.М.; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Л., 1963. – 14л.
1331854
   Термоэлектрический размерный эффект многослойной композиции AL-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянская, И.А. Селезнева, Ю.В. Копань // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 277-284. – ISSN 1024-1809
1331855
   Термоэлектрическое охлаждение / А.Ф. Иоффе, Л.С. Стильбанс, Е.К. Иорданишвили, Т.С. Ставицкая. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 109 с.
1331856
  Стильбанс Л.С. Термоэлектрическое охлаждение / Л.С. Стильбанс. – Л.
Вып. 12-13. – 1956. – 60с.
1331857
  Паролла Д.И. Термоэлектрографическое исследование некоторых реакций сосудов геловного мозга в остром и хроническом опыте. : Автореф... Канд.мед.наук: / Паролла Д.И.; Акад.наук СССР.Ин-т. физиологии. – Л, 1958. – 15л.
1331858
  Марков П.А. Термоэлектродвижущая сила и термомагнитный эффект Gd и Dy при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Марков П.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1331859
  Херинг К. Термоэлектронная эмиссия / К. Херинг, М. Никольс. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 196 с.
1331860
  Зингерман Я.П. Термоэлектронная эмиссия и физические свойства оксидного катода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зингерман Я.П.; Ин-т физики АН УСССР. – Киев, 1950. – 11 л.
1331861
  Булыгинский Д.Г. Термоэлектронная эмиссия окситного катода : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булыгинский Д. Г.; АН СССР, Лен. физ.-тенх. ин-т. – Л., 1955. – 12л.
1331862
  Протопопов О.Д. Термоэлектронные параметры граней кристаллов молибдена, тантала и рения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Протопопов О.Д.; Ташкент. гос.у н-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 21л.
1331863
  Анатычук. Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства : справочник / Л.И. Анатычук. – Киев, 1979. – 766 с.
1331864
   Термоэмиссионное преобрабование энергии. – М, 1971. – 91с.
1331865
   Термоэмиссионное преобразоание энергии : сборник докладов советских ученых на ІІ-й Международной конференции по термоэмиссионному преобразованию энергии. – Москва : ВНИИТ, 1969. – 495 с.
1331866
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1964. – 283 с.
1331867
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1965. – 248 с.
1331868
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва, 1971. – 90 с.
1331869
  Гордеев В.Ф. Термоэмиссионные дуговые катоды / В.Ф. Гордеев, А.В. Пустогаров. – Москва, 1988. – 191 с.
1331870
  Жанабергенов К.Ж. Термоэмиссионные параметры некоторых граней кристаллов W, Mo,Ta и поведение на них атомов лития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Жанабергенов К.Ж.; АН КаЗ.ССР. объединен Учен. Совет отд.физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1331871
   Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Ф.Г. Бакшт, Г.А. Дюжев, А.М. Марциновский, Б.Я. Мойжес, Г.Е. Пикус, Э.Б. Сонин, В.Г. Юрьев; Мойжеса Б.Я. Пикус Г.Е. – Москва : Наука, 1973. – 480 с.
1331872
  Малев М.Д. Термоэмиссия сетки в электровакуумных приборах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Малев М.Д. ; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1331873
   Термоэнцефалоскопия. – М, 1989. – 222с.
1331874
   Термоэрозия дисперсных пород. – М, 1982. – 193с.
1331875
  Мальков В.Л. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. "Супер" против "Слойки" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 53-69. – ISSN 0130-3864
1331876
  Кушниренко А.К. Термоядерная энергетика в экономике США / А.К. Кушниренко. – М., 1978. – 28с.
1331877
  Лебідь Н. Термоядерні промені чучхе // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 6


  Чим може загрожувати світу створення Північною Кореєю водневої бомби та загальна тенденція до нарощування ядерного потенціалу.
1331878
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1958. – 38 с.
1331879
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Москва, 1961. – 38 с.
1331880
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1961. – 38 с.
1331881
  Нейман М.Б. Термоядерное оружие / М.Б. Нейман, к.М. СЧадиленко. – М., 1958. – 237с.
1331882
  Садиленко К.М. Термоядерное оружие. / К.М. Садиленко. – М., 1958. – с.
1331883
  Девишева М.Н. Термоядерные исследования в США / М.Н. Девишева. – Москва, 1974. – 40с.
1331884
  Балабанов Е.М. Термоядерные реакции / Е.М. Балабанов, В.И. Гольданский. – Москва, 1956. – 63 с.
1331885
  Калинин В.Ф. Термоядерный реактор будущего. Рассказ о том, как ученые стремятся овладеть термоядерным синтезом - нисчерпаемым источником энергии / В.Ф. Калинин. – М., 1966. – 205с.
1331886
  Арутюнов В.С. Термродинамические функции некоторых моделей кристаллических структур : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнов В.С.;. – М, 1969. – 18л.
1331887
  Славянов Н.Н. Термы и газы Тянь-Шаня / Отв.ред. Н.Н. Славянов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 279с.
1331888
  Камерон Ч. Термы римлян / Ч. Камерон. – Москва, 1939. – 111 с.
1331889
  Колесник П.И. Терн на пути. / П.И. Колесник. – М., 1960. – 538с.
1331890
  Чендей И.М. Терн цветет / И.М. Чендей. – И, 1959. – 209с.
1331891
  Савостин Н. Тёрн. / Н. Савостин. – Кишинев, 1969. – 127с.
1331892
  Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1331893
  Емельченков Евгений Петрович Тернары и автоморфизы ельмслевых плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Емельченков Евгений Петрович; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 8л.
1331894
  Некрасова Е.А. Тернер (1775-1851) / Е.А. Некрасова. – М, 1976. – 207с.
1331895
  Пилипчук Д.П. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-504-767-4
1331896
  Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-45. – ISSN 0372-6436
1331897
  Чуличкова Н. Тернии и звезды Юрия Кнорозова // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 6. – С.44-49


  80 лет со дня рождения исполнилось знаменитому дешифровщику письма майя Ю.В Кнорозову
1331898
  Ветров А.К. Тернии славы / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1963. – 46с.
1331899
  Феллах С. Терниста дорога / С. Феллах. – К., 1978. – 144с.
1331900
  Гуць Михайло Терниста дорога Леопольда Ященка : портрет мистецтвознавця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1331901
  Кравчук О. Тернистий життєвий шлях Я.В. Самойлова (1870-1925) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 172-180. – ISSN 2078-6220


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Якова Володимировича Самойлова – відомого кристалографа, мінералога і геохіміка. Основну увагу приділено ролі Я. Самойлова у ство-ренні нових напрямів досліджень, які становлять основи сучасного розвитку біогеохімії, ...
1331902
  Усенко П. Тернистий поступ у "маріупольські греки" // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Національний склад населення Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Спільна недоля: українці та греки потерпіли від імперської політики Росії. Автор спростовує "довідки, схвалені вченою радою Центру етносоціологічних досліджень Інституту ...
1331903
  Ковриженко Д. Тернистий шлях Виборчого кодексу. Про необхідність ухвалення Виборчого кодексу останні 15 років не говорив хіба що лінивий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 3


  "Він, як вірили експерти, мав розв"язати проблему неузгодженості різних законів про вибори, зібравши їх в один документ, і забезпечити стабільність виборчого законодавства. На темі виборчої кодифікації та відкритих списків, які мали стати панацеєю від ...
1331904
  Згуровський М.З. Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – 368 с. : іл., табл. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1331905
  Клочко Р. Тернистий шлях до власної армії. Український військовий рух 1917 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 15


  "...Падіння російського самодержавства в лютому 1917 року не могло залишити байдужими українців, які служили в лавах російської армії. Люди у військовій формі стали тією силою, з якою не могли не рахуватися ані українські, ані російські політики. Та ...
1331906
  Геник С. Тернистий шлях до волі / С. Геник. – Коломия : Вік, 1996. – 304с.
1331907
  Голота П. Тернистий шлях до волі і освіти : Збірник віршів / Петро Голота (Мельників). – Єлисавет (Дніпропетровськ) : Вид. Елисавет. Повіткому КПУ. 2-а рад. друк., 1921. – 23 с.
1331908
  Бенедисюк С. Тернистий шлях до ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 24-25
1331909
  Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1331910
  Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Упоряд. Марія Химинець. – Ужгород : Гражда, 1996. – 306 с. – ISBN 5-7707-9561-1
1331911
  Біленко В.В. Тернистий шлях до читача : як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка : погляд у 60-80-ті роки XX ст. / Володимир Біленко. – Київ : Просвіта, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-27-3


  В пр. №1708980 напис: Бібліотеці рідного мого університету - випускник 1957 автор. Підпис. 17.11.2016
1331912
  Хоменко В. Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 68-80
1331913
  Сенейко М. Тернистий шлях єпископа УГКЦ Григорія Лакоти // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 38-43
1331914
  Коваль Роман Тернистий шлях кубанця Проходи : Документальний роман / Роман Коваль; Вид-ня істор. клубу "Холодний яр". – Київ-Вінниця : ДКФ, 2007. – 404с. – До історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР. – ISBN 978-966-7151-88-1
1331915
  Еванс Гарет Тернистий шлях Обами до успіху в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 3
1331916
  Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 42-45


  У статті проаналізовано довгий та тернистий шлях творів шотландського поета Р. Бернса до першого польського читача. Досліджено провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму. Зосереджено увагу на польських ...
1331917
  Медведєв О. Тернистий шлях свободи слова в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-59
1331918
  Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносини між Сербією (у складі Союзної Республіки Югославії) і Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж 1991 - ...
1331919
  Лисак В. Тернистий шлях становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-97
1331920
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 6
1331921
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 3
1331922
  Єпіфанова Н. Тернистий шлях українського нотаріату // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 28-29
1331923
  Луцак Л. Тернистий шлях української родини на Далекому Сході // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1331924
  Гвоздь В. Тернистим шляхом - до ЄС і НАТО. Геополітичні аспекти та проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 2-15
1331925
  Кибкало Полікарп Тернистим шляхом / Кибкало Полікарп. – Буенос-Айрес, Рочестер, 1961. – 168с.
1331926
   Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. : Збірник документів та матеріалів. – Київ : Рідний край, 1999. – 304с. – На обкл. авт.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – ISBN 966-02-0808-1
1331927
  Сакада М. Тернистими стежками соціологічної науки (1960-1980-ті роки) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 190-201. – ISSN 1563-3713


  Роль випускників філософського факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка (П. П. Копнін, М. В. Попович, А. О. Ручка, М. Ф. Тарасенко, В. І. Шинкарук та ін.) у розвитку науки в Інституті філософії Академії наук УРСР.
1331928
  Мушкетик Ю. Тернистими шляхами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 5


  Про книжку щоденникових спогадів Олеся Лупія "Крутими дорогами" (2014). Ця книжка - історія Спілки письменників упродовж десятиліть і становлення та боротьби численних патріотичних громадських організацій (Рух, Товариство української мови).
1331929
  Костиря Б. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 125-130. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1331930
  Кас"ян М.А. Тернисті шляхи костоправа / М.А. Кас"ян. – К, 1990. – 47с.
1331931
  Денисенко В. Тернисту дорогу більше цінуєш. Знаному освітянину академікові Петру Таланчуку виповнилося 80 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 липня (№ 125). – С. 4
1331932
  Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.80-95. – ISSN 0869-0499
1331933
  Гергей Ш. Тернистый путь : [роман] / Ш. Гергей; Перевод с венгер. [А. Золотарева и др. Предисл. Е. Умняковой]. – Москва : Иностр. лит., 1959. – 450 с.
1331934
  Анатольева Т.В. Тернистый путь / Т.В. Анатольева. – Киев, 1961. – 207с.
1331935
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 454 с.
1331936
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 431 с.
1331937
  Умнякова Е.В. Тернистый путь / Е.В. Умнякова. – Москва, 1990. – 63с.
1331938
  Ленч Л.С. Тернистый путь / Л.С. Ленч. – М, 1991. – 343с.
1331939
  Алексеев В. Тернистый путь к гагаринскому "Поехали!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 14 (117 9). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670
1331940
  Лисичкин Г.С. Тернистый путь к изобилию / Г.С. Лисичкин. – М., 1986. – 604с.
1331941
  Терехин В. Тернистый путь к победе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075


  Незнайомі сторінки визвольного руху в ПАР
1331942
  Мазырин В. Тернистый путь к политической демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Соціалістична Республіка В"єтнам
1331943
  Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
1331944
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – М, 1960. – 119с.
1331945
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 175с.
1331946
  Соколов Никита Тернистый путь Тырново : большое путешествие / Соколов Никита, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 46-61
1331947
  Кноль Б. Тернистый путь: Косово на пути к временному самоуправлению / Б. Кноль, Джонстон Молина // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 145-169. – ISBN 5-7712-0333-5
1331948
  Шабатин П.Ю. Терниця : байки / П.Ю. Шабатин. – Сімферополь, 1958. – 71 с.
1331949
  Красножен М. Терния и плевелы в наших университетах. К вопросу об университетской реформе : Типография К. Маттисена, 1905. – 49 [1] с.
1331950
  Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Присвячено життю та творчості Ліни Костенко.
1331951
  Затуливітер В.І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
1331952
  Штонь Григорій Тернова мушля : Книга прози / Штонь Григорій. – Київ, 1997. – 296с.
1331953
  Шевченко А.Д. Терновая балка / А.Д. Шевченко. – М, 1969. – 479с.
1331954
  Фекете И. Терновая крепость / И. Фекете. – М., 1973. – 270с.
1331955
  Маленький І.М. Тернове поле / І.М. Маленький. – К., 1987. – 1987с.
1331956
  Бердник О. Терновий вінець України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 1, 4


  Росії минулій, сучасній, грядущій - відкрите послання.
1331957
   Терновий вінок : Літературно артистичний альманах / під ред.Олекси Коваленка. – Київ : Вид. Ів. Самоненка, 1908. – 190с. : малюнки
1331958
  Литвинець М.І. Терновий вогонь : поезії / М.І. Литвинець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
1331959
  Калинець І. Терновий колір любові : Мала книжка любовної лірики / І. Калинець. – Київ : Факт, 1998. – 116с. – (На схилі тисячоліття). – ISBN 966-7274-36-5
1331960
  Світлична Г.П. Терновий світ : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 70 с.
1331961
  Шевчук В.А. Терновий світ : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1331962
  Гриб А.Є. Терновий спалах : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1331963
  Скригонюк М.І. Терновий україноцвіт : поема / Микола Іванович Скригонюк. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 204 с. – ISBN 978-617-640-314-2


  У пр. № 1713899 напис: Л.В. Губерському від автора. 29 травня 2017 р. Підпис.
1331964
  Павленко Л.О. Терновий цвіт: роман / Л.О. Павленко. – К., 1990. – 302с.
1331965
  Гренджа-Донський Тернові квіти полонини / Гренджа-Донський. – Харків, 1928. – 68 с.
1331966
  Лубківський Р. Тернові сонети // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1331967
  Ярош Я.Є. Тернові яри / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1991. – 185с.
1331968
  Чобану И.К. Терновник : рассказы / И.К. Чобану. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 88 с.
1331969
  Аришина Н.С. Терновник / Н.С. Аришина. – Москва, 1983. – 88с.
1331970
  Вордсворт У. Терновник // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0130-7673
1331971
  Губенко В. Терноволавровий вінок сонетів : архітектонічно-епічна поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 13-17. – ISSN 0131-2561
1331972
  Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 302. – ISBN 96966-8060-04-0
1331973
  Федорова Л. Терновський Пилип Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 234-236. – ISBN 966-02-3530-5
1331974
   Терновый жребий. – Свердловск, 1976. – 199с.
1331975
  Айзман Д.Я. Терновый куст : пьеса в 4 д. / Д. Айзман. – Пб : ГИЗ, 1920. – 67 с.
1331976
  Гузовата О. Тернопілля 1960. Останній бій УПА // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 16-19. – ISSN 0131-2685


  "Останній бій підпілля ОУН. Вони передруковували ОУНівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в ...
1331977
  Стаховський Дмитро Тернопілля. Дощ, Дністер і Дух Святий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 8-9 : фото
1331978
  Равлик Артем Тернопілля. Подарунок від Богородиці : Україна / Равлик Артем, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-25 : Фото
1331979
  Дубовик Ольга Тернопілля. Тепле Поділля / Дубовик Ольга, Сагаль Любомир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 122-125 : фото
1331980
  Крушинська Олена Тернопілля: церква у скафандрі : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1331981
   Тернопіль. – Київ, 1966. – 95 с.
1331982
  Пінь Р.І. Тернопіль : Путівник / Р.І. Пінь. – Львів, 1975. – 63с.
1331983
  Ельгорт Б.Б. Тернопіль : історико-краєзнавчий нарис / Б.Б. Ельгорт, В.Г. Лопата, Ф.Ф. Чернявський. – Львів : Каменяр, 1979. – 86 с.
1331984
  Бурма В.О. Тернопільске озеро. / В.О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1974. – 40с.
1331985
   Тернопільский краєзнавчий музей. – Львів, 1986. – 71 с.
1331986
  Волобой П.В. Тернопільська область : географічний нарис / П.В. Волобой. – Київ : Радянська школа, 1959. – 112с. – (Області Української ССР)
1331987
   Тернопільська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 4 : фото
1331988
   Тернопільський економіко-географічний центр : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.П. Качан, М.О. Петрига, М І. Пушкар, Б.І. Заставецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано процес формування та розвитку наукових напрямків досліджень.
1331989
  Дячок О. Тернопільський катедральний собор: історія будівництва, розвитку та відновлення храму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 224-228. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено історію пам’ятки барокової архітектури ХVIII століття у місті Тернополі. Висвітлено історичні передумови будівництва костелу, проаналізовано ймовірне авторство цієї споруди, розквіт, руйнування та відновлення храму. Визначено, що ...
1331990
   Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 9-20. – ISSN 1810-2131
1331991
   Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
1331992
  Панченко О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане Україні, церкві та мистецтву // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10-11


  Погляд краянина на історії двох родин видатних українців через призму поезій Михайла Ситника.
1331993
   Тернопільські славістичні історикофілологічні читиння. – Тернопіль, 1989. – 256с.
1331994
   Тернопільщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 191 с., іл. : іл. – (Серія : Області Радянської України)
1331995
  Маловічко С.М. Тернопільщина в культорологічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маловічко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1331996
  Гошко Ю.Г. Тернопільщина в складі Росії (1810--1815рр) / Ю.Г. Гошко. – Львів, 1957. – 32с.
1331997
  Лавренюк В.А. Тернопільщина туристська / В.А. Лавренюк, В.О. Радзієвський. – Львів, 1983. – 96с.
1331998
  Гудзевата Марина Тернопільщина. Майбутнє минулого / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 140-145 : фото
1331999
  Герасимов Володимир Тернопільщина. Спуск під землю : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-45 : Фото
1332000
   Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда [та ін. ]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 498 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-595-057-9
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,