Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1331001
  Молчанова Т. "Трудом залізним торований шлях..." = До 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 102-105. – ISSN 0868-4790


  Остап Йосипович Нижанківський (1863-1919) - священик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів ("Гуляли", "З окрушків" на сл. Ю.Федьковича, "В"язанка слов"янських гімнів" та сольних пісень на ...
1331002
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1331003
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1331004
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1331005
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 1. – 1996
1331006
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 2. – 1996
1331007
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 1. – 1997
1331008
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 2. – 1997
1331009
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 1. – 1998
1331010
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 4. – 1998
1331011
  Слюсаренко Н.В. Трудова підготовка молоді на Херсонщині: історико-педагогічний аспект : монографія / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Айлант, 2003. – 476 с. – ISBN 966-630-010-9
1331012
  Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина 19-20 століття : монографія / Н.А. Калініченко; МОНУ; Ін-т педагогіки АПН України; Управління освіти і науки Кіровоградської обл. державної адміністрації та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. – 744с. – 90-річчю В.О. Сухомлинського присвячується. – ISBN 978-966-8861-54-3
1331013
  Титарук М.О. Трудова поведінка молоді за умов ринкової економіки / М.О. Титарук. – Київ : Стилос, 1998. – 27с. – ISBN 963-7258-06-6
1331014
  Козуб І.Г. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 349-352. – ISSN 1563-3349
1331015
  Назаров Д.В. Трудова правосуб"єктність молоді // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 369-374. – ISSN 1563-3349
1331016
  Щербань В.А. Трудова правосуб"єктність професійних спілок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип.333)
1331017
  Костюченко О. Трудова правосуб"єктність як клюовий елемент правового статусу лікаря // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-51
1331018
  Орловський О.Я. Трудова правосуб"єктність як передумова вступу сторін в трудові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.49-52. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1331019
  Гетьманцева Н.Д. Трудова правосуб"єктність як складна юридична конструкція // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 83-92
1331020
  Вавженчук С. Трудова правосуб"єктність: антиномії праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 79-83
1331021
  П"ятковська О.Р. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 193-199. – ISSN 0321-0499
1331022
  Черленяк І.І. Трудова та нелегальна міграція в прикордонній області: приклад Закарпаття / І.І. Черленяк, І.М. Вашкеба, М.М. Товт // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-129
1331023
  Слюсар А.М. Трудова функція керівника підприємства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 78-84. – ISSN 0201-7245
1331024
  Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-93. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1331025
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 167-187
1331026
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1331027
  Кершенштейнер Г. Трудова школа / Г. Кершенштейнер. – Катеринослав, 1920. – 24с.
1331028
  Шарельман Г. Трудова школа / Г. Шарельман. – Київ, 1921. – 98 с.
1331029
  Лукашенко П. Трудова школа УСРР и початкова школа капіталістичних країн. / П. Лукашенко, М. Штейнгауз. – К., 1931. – 87с.
1331030
  Петруняк О. Трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 166-167. – ISBN 978-966-919-107-6
1331031
  Дорофеев Б.Я. Трудовая Австралия в борьбе за мир и социальный прогресс / Б.Я. Дорофеев. – М., 1980. – 214с.
1331032
  Новикова Е.Ю. Трудовая адаптация мигрантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 136-139. – ISSN 0132-1625
1331033
  Разин А.В. Трудовая активность - важнейший показатель нравственной зрелости личности / А.В. Разин. – М, 1981. – 47с.
1331034
  Томашкевич В.Е. Трудовая активность / В.Е. Томашкевич. – М., 1985. – 208с.
1331035
   Трудовая активность в условиях интенсификации производства. – Киев, 1987. – 82с.
1331036
   Трудовая активность женщин. – К, 1984. – 235с.
1331037
  Костюк Вера Степановна Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Костюк Вера Степановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
1331038
  Костюк В.С. Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк В.С.; КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 20л.
1331039
  Костюк М.П. Трудовая активность колхозного крестьянства Болоруссии в период победы и упрочения социализма (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Костюк М. П.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1969. – 23л.
1331040
  Рыбцова Л.Л. Трудовая активность личности в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыбцова Л.Л.; Азерб. гос.ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 23л.
1331041
  Перец Николай Степанович Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Перец Николай Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с.
1331042
  Перец Н.С. Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма. : Дис... Канд. философ наук: 09.00.02 / Перец Н.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1988. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
1331043
  Мариненко Э.П. Трудовая активность молодежи : (реф. библиогр. указ. литературы). / Э.П. Мариненко. – Москва, 1973. – 77с.
1331044
   Трудовая активность молодежи: состояние, пути повышения. – М, 1979. – 140с.
1331045
   Трудовая активность населения. – М, 1986. – 100с.
1331046
   Трудовая активность пенсионеров. – Киев, 1984. – 126с.
1331047
  Межов Павел Ефимович Трудовая активность производственно технической интеллигенции в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Межов Павел Ефимович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 23 с.
1331048
  Коростелев А.С. Трудовая активность рабочего / А.С. Коростелев. – М, 1973. – 79с.
1331049
   Трудовая активность рабочего класса и крестьянства Ивановской области. – Иваново, 1987. – 116с.
1331050
  Нугаев М.А. Трудовая активность рабочего класса развитого социалистического общества : (теоретико-методологический аспект) / М.А. Нугаев. – Казань : Издательство Казанского ун-та, 1975. – 292, [3] с.
1331051
  Нугаев Магдий Алимжанович Трудовая активность рабочих промышленного предприятия в развитом социалистическом обществе : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Нугаев Магдий Алимжанович; МГУ. – М., 1977. – 40л.
1331052
  Луцкий В.В. Трудовая активность, пути ее повышения. / В.В. Луцкий. – М., 1975. – 63с.
1331053
   Трудовая активность: мотивация и стимулы. – Л, 1991. – 125с.
1331054
  Гофман М.И. Трудовая деятельность -- основа формирования нравственного облика советского человека : Автореф... канд. филос.наук: / Гофман М. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1966. – 21л.
1331055
  Блинов Н.М. Трудовая деятельность как основа социалистического образа жизни / Н.М. Блинов. – М, 1979. – 143с.
1331056
  Арапова Л.И. Трудовая деятельность ленинградцев в период блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арапова Л.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра археологии. – М., 1965. – 18л.
1331057
  Астраханцева И.Ф. Трудовая деятельность шахтеров Кузбасса в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астраханцева И.Ф.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1966. – 15л.
1331058
  Ценципер М.Б. Трудовая деятельность школьного ученического коллектива. / М.Б. Ценципер. – М, 1956. – 112с.
1331059
  Абрамова О.В. Трудовая дисциплина / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 191 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 183-189
1331060
   Трудовая дисциплина. – М, 1985. – 96с.
1331061
  Кутырев Б.П. Трудовая дисциплина / Б.П. Кутырев. – Новосибирск, 1988. – 116с.
1331062
  Бородина Н.Н. Трудовая дисциплина и меры её укрепления / Н.Н. Бородина. – М., 1973. – 112с.
1331063
  Бартош Ч.К. Трудовая дисциплина и текучесть кадров / Ч.К. Бартош. – Минск, 1982. – 112с.
1331064
  Самед-заде Ариф Гулам оглы Трудовая дисциплина как комплексный фактор повышения социальной активности рабочего : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самед-заде Ариф Гулам оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 24л.
1331065
   Трудовая дисциплина как объект социального планирования в производственных коллективах. – Л, 1971. – 88с.
1331066
  Бушуев А В. Трудовая дисциплина на предприятиях лесной промышленности / А В. Бушуев, В.Н. Смирнов. – Л, 1971. – 140с.
1331067
  Бочков А.Ф. Трудовая дисциплина. / А.Ф. Бочков. – Минск, 1979. – 95с.
1331068
  Юрченко В.С. Трудовая дисциплина. / В.С. Юрченко. – Минск, 1982. – 126с.
1331069
  Михайленко Н.Т. Трудовая дисциплина: теория и практика / Н.Т. Михайленко. – Фрунзе, 1987. – 206с.
1331070
  Андронов М.В. Трудовая заря / М.В. Андронов. – Москва, 1977. – 71с.
1331071
   Трудовая и общественно-политическая активность рабочего класса Урала в условиях социализма. – Свердловск, 1982. – 160с.
1331072
  Медведева Л.М. Трудовая и политическая активность строителей байкало-Амурской железнодорожной магистрали / Л.М. Медведева. – М, 1988. – 140с.
1331073
  Фролкин Николай Михайлович Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время (20-е - середина 70-х гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фролкин Николай Михайлович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1981. – 44л.
1331074
  Фролкин Н.М. Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время. / Н.М. Фролкин. – Киев, 1975. – 286с.
1331075
  Данилова Е.Н. Трудовая иммиграция и рэимиграция духовных христиан в Советскую Россию в 1920-е гг. / Е.Н. Данилова, Н.В. Антонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1331076
  Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних / З.А. Астемиров. – Москва, 1969. – 118с.
1331077
  Сойфер В. Трудовая миграция в рамках стран СНГ: проблемы теории и практики / В. Сойфер, А. Касумов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 21-26. – ISSN 2074-6040


  Согласно ТК РФ все отношения по регистрации иностранных работников с участием работодателей регламентируются подзаконными (ведомственными) актами, которые не всегда совпадают с нормами и принципами трудового права, с защитой интереса работодателя и ...
1331078
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – ISSN 0042-8736
1331079
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 73, 79-80. – ISSN 0042-8736
1331080
  Элефтерова М.В. Трудовая миграция в России: ее влияние на спрос и предложение рабочей силы на рынке труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 2. – С. 49-54. – ISSN 0320-8168
1331081
  Рязанцев С.В. Трудовая миграция в Россию: старые проблемы и новые подходы к регулированию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-14. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1331082
  Боженко В. Трудовая миграция в странах СНГ // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 56-60.
1331083
  Рязанцев С. Трудовая миграция и диаспоры из стран Закавказья / С. Рязанцев, Н. Попиль // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 75-80.
1331084
  Рязанцев С. Трудовая миграция из Молдовы: социально-экономические и демографические последствия / С. Рязанцев, М. Урсаки // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 59-72
1331085
  Рязанцев С. Трудовая миграция из России и новая российская диаспора за рубежом // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-40. – ISSN 0131-2227
1331086
  Максакова Л. Трудовая миграция населення Узбекистана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 129--148. – ISSN 0207-3676
1331087
  Погудина Ю.Ю. Трудовая миграция рабочей силы в процессе урбанизации Китая после 1978 года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 43-48. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1331088
  Капша Т. Трудовая миграция: организационно-правовые аспекты // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 4-15. – ISSN 1810-3081
1331089
  Сухов А.А. Трудовая мобильность при социализме / А.А. Сухов. – Москва, 1981. – 127с.
1331090
  Мухаметлатыпов Ф.У. Трудовая мобильность: методология исследования, реальные тенденции и проблемы управления / Ф.У. Мухаметлатыпов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1990. – 180 с.
1331091
  Гомзик О.А. Трудовая мотивация персонала в странах с развитой экономикой / О.А. Гомзик, Л.С. Романенко // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2006. – № 3. – С. 16-22
1331092
  Роганов Г.Н. Трудовая педагогика. / Г.Н. Роганов. – М.
ч. 2. – 1927. – 191с.
1331093
  Лурье М. Трудовая повинность и рабочий контракт. / М. Лурье, 1918. – 105с.
1331094
  Хмыров С.Б. Трудовая подготовка и профориентация сельских школьников / С.Б. Хмыров. – М, 1985. – 112с.
1331095
   Трудовая подготовка учащихся. – М, 1989. – 79с.
1331096
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьлников в условиях научно-технической революции / С.Я. Батышев. – М, 1974. – 96с.
1331097
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников / С.Я. Батышев. – Москва, 1981. – 192 с.
1331098
   Трудовая подготовка школьников в СССР и СФРЮ. – М, 1985. – 312с.
1331099
  Баринов И.И. Трудовая политика нацистской Германии на оккупированной Украине и украинские остарбайтеры в 1941-1943 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 83-98. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье освещаются ход, основные принципы и особенности трудовой политики немецкой администрации на оккупированной Украине, а также ряд спорных вопросов, касающихся использования принудительного труда украинского населения.
1331100
  Борисов Л.А. Трудовая поступь: Пром-сть Москвы в десятой пятилетке / Л.А. Борисов. – М, 1981. – 80с.
1331101
  Чхеидзе Д.О. Трудовая поэзия в аджарском устном народном творчестве : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе Д.О. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории грузинской лит-ры. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
1331102
  Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев. – М., 1972. – 245с.
1331103
  Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как юридическая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-0769
1331104
   Трудовая смена Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 32с.
1331105
  Дерюгин П.П. Трудовая социализация молодых специалистов социогуманитарного профиля / П.П. Дерюгин, Ю.А. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 230-235. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1331106
   Трудовая теория стоимости К. Маркса. – Новосибирск, 1974. – 36с.
1331107
  Бузгалин А.В. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализации / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 94-105. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1331108
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы в историческом значении // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – ISSN 0042-8736
1331109
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – Бібліогр.: с. 110-111, 113-114, 116-125,. – ISSN 0042-8736
1331110
   Трудовая Франция против власти монополий. – М, 1973. – 310с.
1331111
  Гладков Н.Г. Трудовая функция рабочих и служащих / Н.Г. Гладков. – Ташкент, 1986. – 88с.
1331112
   Трудовая школа. – М, 1918. – 136с.
1331113
  Шаррельман Г. Трудовая школа / Г. Шаррельман. – М., 1918. – 131с.
1331114
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Болнский. – 2-е изд. – Москва : Госиздат ; Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 114 с.
1331115
  Левитин С.А. Трудовая школа / С.А. Левитин. – 2-е изд. – Москва : Литературно-издательский отдел Наркомпроса. – (Теория и практика единой трудовой школы ; Вып.1)
Т. 1 : Теория и принципы. – 1919. – 140 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1331116
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Болнский. – Москва : Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 114 с.
1331117
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Болнский. – Москва : Госиздат. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 2 : Трудовая школа второй ступени; Учитель трудовой школы. – 1919. – 106 с.
1331118
   Трудовая школа в деревне. – М, 1925. – 191с.
1331119
  Болтунов А.П. Трудовая школа в психологическом освещении. / А.П. Болтунов; А.П. Ботунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Моск. акц. изд., 1926. – 180 с. – Экз. деф., отсутств. с. 1-6 (Предисловия к 1 и 2 изд.)
1331120
   Трудовая школа в свете истории и современности. – Л, 1925. – 277с.
1331121
  Федоров-Гартвиг Трудовая школа и коллективизм / Федоров-Гартвиг. – 2-е изд. – М., 1918. – 80с.
1331122
  Синицкий Л.Д. Трудовая школа, / Л.Д. Синицкий. – Х., 1919. – 190с.
1331123
  Рыженков Т.А. Трудовая эквивалентность, как экономическая категория. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Рыженков Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1331124
  Пономареко В. Трудовая эмиграция и развитие науки в Украине // Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С. 12-14.
1331125
   Трудове виховання. – К, 1978. – 112с.
1331126
   Трудове виховання в дитячих будинках. – К, 1952. – 128с.
1331127
  Максименко С.Д. Трудове виховання в сім"ї / С.Д. Максименко, І.Д. Бех. – К., 1983. – 77с.
1331128
  Мельниченко Ф Б. Трудове виховання в школі-інтернаті / Ф Б. Мельниченко, . – К., 1964. – 208с.
1331129
  Матюша І.К. Трудове виховання в школі / І.К. Матюша. – К., 1969. – 216с.
1331130
  Тхоржевський Д.О. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів / Д.О. Тхоржевський, І.М. Назимов. – К., 1979. – 48с.
1331131
  Ткаченко І.Г. Трудове виховання старшокласників. / І.Г. Ткаченко. – К., 1971. – 144с.
1331132
  Діденко Л.Я. Трудове виховання та формування нової людини / Л.Я. Діденко. – Київ, 1969. – 35с.
1331133
  Кобиляцький І.І. Трудове виховання учнів / І.І. Кобиляцький. – Чернівці, 1958. – 66с.
1331134
  Мельниченко Б.Ф. Трудове виховання учнів 5-8 класів шкіл=інтернатів УСРСР : Дис... канд.пед.наук: / Мельниченко Б.Ф.; Досл.ін-т педагогіки УРСР. – К., 1965. – 357л. – Бібліогр.:л.339-=357
1331135
   Трудове виховання учнів допоміжної школи. – К, 1984. – 81с.
1331136
  Уманська Л.В. Трудове виховання школярів у сім"ї / Л.В. Уманська. – Київ : Радянська школа, 1958. – 32 с.
1331137
  Куренда В. Трудове законодавство і конституційні права громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-26.
1331138
  Комаров В.А. Трудове законодавство і сучасність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 28-35.
1331139
  Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації / М.М. Феськов. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – ISBN 966-346-029-6
1331140
  Рибачук М.Ф. Трудове и атеістичне виховання населення у системі соціалістичного способу життя / М.Ф. Рибачук. – Київ, 1976. – 48с.
1331141
   Трудове на преподавателите от ВИАС : Библиографически указател 1942-1978. Геодезически факултет. – София, 1982. – 273с.
1331142
   Трудове навчання. – К, 1978. – 143с.
1331143
  Римаренко В.Є. Трудове навчання в V-VIII класах / В.Є. Римаренко. – К., 1965. – 159с.
1331144
   Трудове навчання в шкільних майстернях. – вид. 5-е. – К, 1975. – 200с.
1331145
   Трудове навчання в школі. – К
1. – 1968. – 152с.
1331146
   Трудове навчання в школі. – К
2. – 1970. – 152с.
1331147
   Трудове навчання в школі. – К
3. – 1971. – 128с.
1331148
   Трудове навчання в школі. – К, 1984. – 81с.
1331149
  Соловей М. Трудове навчання вихованців у дитячих будинках Донбасу (1945 - 1985 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 60-61
1331150
  Садовий М. Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтації роботи в умовах нової парадигми освіти / Микола Садовий // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 16-21. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються окремі ідеї О.В. Гіталова щодо проблеми розвитку та становлення трудового навчання та виховання у нових умовах роботи основної, старшої та профільної школи. На цій основі розглянуті шляхи реформування загальної середньої освіти, ...
1331151
  Хуторян Н. Трудове поравопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110. – ISSN 1561-4999
1331152
  Прокопенко В.І. Трудове право : Курс лекцій / В.І. Прокопенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9598-0
1331153
  Гирич О.Г. Трудове право : Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / О.Г. Гирич; Відп. ред. В.Л. Оробей. – Київ : Вілбор, 1999. – 208c. – ISBN 966-7247-07-4
1331154
  Гирич О.Г. Трудове право / О.Г. Гирич. – К., 1999. – 208с.
1331155
  Сергієнко В.В. Трудове право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Топоркова М.М. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 380 с.
1331156
   Трудове право : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Іншина та В.І. Щербини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : НікаНова, 2012. – 559, [1] с. – Кол. авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 541-559. – ISBN 978-966-2526-38-2
1331157
   Трудове право : підручник / [В.В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 485-486. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1331158
   Трудове право : підручник / [Жернаков В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1331159
  Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-698-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1331160
  Жернаков В.В. Трудове право на шляху України до Європи: теоритичні та практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-119
1331161
  Бірюкова А.Г. Трудове право та трудове законодавство: проблеми співвідношення : монографія / А.Г. Бірюкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харьков : Панов А.М., 2016. – 401, [1] с. – Бібліогр.: с. 371-401 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-520
1331162
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Харків : Консум, 1998. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1331163
   Трудове право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-82-2
1331164
  Карпенко Д.О. Трудове право України : Курс лекцій / Д.О. Карпенко. – Київ : МАУП, 1999. – 187с. – ISBN 966-7299-73-9
1331165
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Вид. 2-ге. стереот. – Харків : Консум, 2000. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1331166
   Трудове право України. – Київ : Знання, 2000. – 564 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-015-5


  Це підручник нової генерації: його створено на новій концептуальній основі та з урахуванням нових реалій на ринку праці України. Його найважливіша ознака — сучасний підхід до правового регулювання трудової діяльності. За структурою підручник ...
1331167
   Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2001. – 564с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-091-0


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1331168
   Трудове право України : Збірник нормативно - правових актів. – Харків : Консум, 2001. – 464с. – ISBN 966-7124-96-7
1331169
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : Курс лекцій / Ю.П. Дмитренко; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 164с. – ISBN 96695792-8-7
1331170
  Болотіна Нінель Борисівна Трудове право України : Практикум / Болотіна Нінель Борисівна. – Київ : Вікар, 2002. – 147с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-42-4


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1331171
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник.Курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 335с. – ISBN 966-7984-03-6
1331172
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник для студ. юридичних вищ. навч. закл. / В.І. Прокопенко. – 3-те вид. перероб. та доп. – Харків : Консум, 2002. – 528с. – ISBN 966-7124-29-0
1331173
   Трудове право України : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 536с. – ISBN 966-8088-12-3


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1331174
  Болотіна Б Н. Трудове право України : Підручник / Б Н. Болотіна. – Київ : Вікар, 2003. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-51-3
1331175
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Курс лекцій / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-243-8( Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 128с.
1331176
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навчальний посібник для студентів вищ.навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-258-6 (Ч.2))
Ч.2. – 2003. – 136с.
1331177
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-287-Х (Ч.3)
Ч.3. – 2003. – 104с.
1331178
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-336-1 (Ч.4)
Ч.4. – 2003. – 152с.
1331179
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2004. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-64-5
1331180
   Трудове право України : Академічний курс; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 536с. – ISBN 966-313-160-8


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1331181
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник. – Київ : А.С.К., 2004. – 608с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-319-069-8
1331182
   Трудове право України : Навч. посібник. – Київ : Істина, 2005. – 208с. – ISBN 966-7613-69-0
1331183
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник.Курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2005. – 336с. – ISBN 966-7984-03-6
1331184
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Н.Б. Болотіна. – 4-тє вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-83-1
1331185
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 544 с. – ISBN 966-313-269-8
1331186
   Трудове право України : Науково-інформаційний журнал. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1331187
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 312с. – ISBN 966-326-187-0
1331188
   Трудове право України : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, І.М. та ін. Якушев; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Ін Юре, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-313-350-8
1331189
   Трудове право України : навч. посібник. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-7613-69-0
1331190
  Жарков Г.М. Трудове право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Жарков Г.М. – Київ : Ленвіт, 2007. – 428с. – ISBN 966-8995-12-0
1331191
  Прилипко С.М. Трудове право України : підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-8716-84-3
1331192
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І. Щербина ; за ред В.С. Венедіктова. – Київ : Істина, 2008. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8909-23-8
1331193
  Бойко М.Д. Трудове право України : зразки документів, коментарі, роз"яснення: навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 280с. – ISBN 966-326-210-9
1331194
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 860с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-418-3
1331195
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : навчальий посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-346-440-4
1331196
  Бойко М.Д. Трудове право України : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-288-8
1331197
  Теліпко В.Е. Трудове право України : навчальний посібник / В.Е. Теліпко В.Е., Дутова ; за заг.ред.В.Е.Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-364-910-8
1331198
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник / Ю.П. Дмитренко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 624с. – ISBN 978-966-667-340-7
1331199
   Трудове право України / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2009. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1331200
   Трудове право України : (основи теорії трудового права) : [навч. посібник] / [В.В. Бонтлаб та ін. ; за заг. ред. В.Л. Костюка] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т "Остроз. акад.", ТОВ "Незалежна юрид. компанія". – Київ : Промінь, 2010. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 264-279, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8512-37-7
1331201
   Трудове право України / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2010. – 208 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1331202
   Трудове право України : підручник для студентів ВНЗ : [академ. курс] / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 532, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-443-7
1331203
  Бойко М.Д. Трудове право України : нвчальний посібник / М.Д. Бойко ; МОН України. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-326-356-4


  Зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми "Трудове право" для вищих навчальних закладів за спец. "Правознавство"
1331204
  Мельник К.Ю. Трудове право України : підручник / К.Ю. Мельник ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Храків : Золота миля, 2014. – 479, [1] с. – 20-річчю Харків. нац. ун-ту внутр. справ присвяч. - Слов.: с. 472-474. - Предм. покажч.: с. 475-479. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-617-7064-30-4
1331205
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-313-3
1331206
  Іншин М.І. Трудове право України : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків : Диса плюс, 2014. – 499, [1] с. – Покажч.: с. 494-499. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7064-19-9
1331207
  Волошина С.М. Трудове право України : навч. посібник / [С.М. Волошина, А.М.Соцький, В.І. Щербина] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7096-36-7
1331208
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника] ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Київ : Леся, 2015. – 531, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 530. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7166-33-5
1331209
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 555, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-647-7
1331210
  Кучма О.Л. Трудове право України : практикум / О.Л., Кучма, Л.М., Сіньова, С.М. Черноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2017. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 132-149. – ISBN 978-617-7480-28-9
1331211
  Кисельова О.І. Трудове право України : навч. посібник / О.І. Кисельова, Т.А. Кобзєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 308, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-308. – ISBN 978-966-657-685-2
1331212
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. - Термінол. словник: с. 547-561. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розділів та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1331213
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці книги: с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1331214
  Лавриненко О.В. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-27
1331215
   Трудове право України: прядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посібник для студентів ВНЗ / К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус; К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус ; за заг ред. Пастухова В.П. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2006. – 279, [1] с. : табл. – ISBN 966-8533-44-5
1331216
  Занфірова Тетяна Трудове право як синергетична система // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 74-79
1331217
  Щербіна В. Трудове право як цивілізаційна цінність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 206-212


  У статті виявлено та з"ясовано значення сучасного трудового права для прогресивного розвитку економіки, суспільства і держави, розкрито його значення у правовому регулюванні праці.
1331218
  Прокопенко В.І. Трудове право. / В.І. Прокопенко. – К, 1966. – 84с.
1331219
  Бойко М.Д. Трудове право. Зразки документів, коментарі, роз"яснення : Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 319с. – ISBN 966-7984-04-4
1331220
  Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення : Навч.-методична розробка / В.Г. Короткін. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-75-5
1331221
  Жернаков В.В. Трудове правовідношення як складне явище в трудовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 134-147. – ISSN 0201-7245
1331222
  Полішко Н.Л. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
1331223
  Постригань Т.Л. Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 54-57
1331224
  Гора О.Т. Трудовий вклад українського народу в побудову комунізму / О.Т. Гора. – Київ, 1961. – 48с.
1331225
  Халепо Т.І. Трудовий героїзм українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / Т.І. Халепо. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 47 с.
1331226
  Потопахіна О.М. Трудовий договір - засіб забезпечення безпечних і здорових умов праці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-966-927-199-0
1331227
  Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
1331228
  Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України : Навч. посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Поливода, 2002. – 124с. – ISBN 966-8037-01-4
1331229
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 184-205
1331230
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1331231
  Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. / В.І. Прокопенко. – К, 1971. – 187с.
1331232
  Іншин М. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено аналізу існуючих позицій щодо визначення сутності, змісту, значення та особливостей трудового договору та відповідних нормативно-правових актів.
1331233
  Шурхал І. Трудовий договір як інститут трудового права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 74-75
1331234
  Аббасова С.І. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю / С.І. Аббасова, А.В. Брусенцев // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 17-19
1331235
  Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 22-26
1331236
  Вишновецька С.В. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин / С.В. Вишновецька, Л.Г. Такаджі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 124-129. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1331237
  Коваленко О.О. Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-42. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
1331238
  Сімутіна Я.В. Трудовий договір як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 283-290. – ISSN 2078-9165
1331239
  Голеня Є.Ф. Трудовий договір. / Є.Ф. Голеня. – 3-е вид. – К., 1977. – 32с.
1331240
  Домбругова А. Трудовий договір: деякіпитання розірвання з ініціативи власника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.58-65. – ISBN 966-667-078-Х
1331241
  Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
1331242
  Кір"ян Т. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1331243
  Саженюк С.Н. Трудовий і ратний подвиг залізничників України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1942 pp.) / С.Н. Саженюк, І.В. Мазило // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье на основании анализа архивных материалов, периодики военных лет и других источников освещаются ратные и трудовые подвиги рабочих-железнодорожников Украинской ССР по обеспечению потребностей фронта в первый период Великой Отечественной войны ...
1331244
  Хвощ М. Трудовий кодекс: під "оком" камер і "вухом" диктофонів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1331245
  Пятина В.А. Трудовий колектив і його роль в управлінні підприємством. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Пятина В.А.; Одеськ.держ.ун-т. – Одесса, 1994. – 19л.
1331246
  Габорець В.С. Трудовий колектив і соціалістичне змагання / В.С. Габорець, В.П. Мельник. – Ужгород, 1982. – 80с.
1331247
  Верников М.М. Трудовий колектив і формування комуністичної свідомості особи (Соціально-філософський аналіз проблеми) / М.М. Верников. – Київ, 1982. – 48с.
1331248
  Солдатов В.І. Трудовий колектив соціалістичного суспільства / В.І. Солдатов. – Київ, 1980. – 102с.
1331249
  Шамшина І.І. Трудовий колектив як суб"єкт соціально-партнерських відносин у сучасному трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1331250
  Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.186-189. – ISSN 1727-1584
1331251
  Довжич К.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права в Україні та країнах Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Довжич Катерина Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1331252
  Лазор В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1331253
  Панченко Є.Г. Трудовий колектив: комплексне планування економічного і соціального розвитку / Є.Г. Панченко. – К., 1980. – 48с.
1331254
  Горовський Трудовий колеткив - школа інтернаціонального гарту / Горовський, О.Т. Богданов. – К, 1975. – 48с.
1331255
  Гошуляк Іван Трудовий конгрес і проблема соборності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-4770-3
1331256
  Саженюк С.Н. Трудовий подвиг робітників України у Великій Вітчизняній війні / С.Н. Саженюк. – Київ : Вища школа, 1985. – 112 с. – Бібліогр.: с. 96-112


  Анотація: Монографія присвячена 40-річчю Перемоги радянського народа у Великій Вітчизняній війні, трудовий героїзм робітничого класу України у першій період війни (1941-1942 рр.)
1331257
  Стаховський В.І. Трудовий поступ Радянської України / В.І. Стаховський. – Київ, 1981. – 129с.
1331258
  Ткаченко А.М. Трудовий потенціал - основний фактор у процесі виробництва / А.М. Ткаченко, О Н. Зубарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2319-322. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1331259
  Нагорна А.М. Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 70-79. – ISSN 2413-7944
1331260
  Оленцевич Н.В. Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Оленцевич Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 1995. – 22 с.
1331261
  Потапова Алла Трудовий потенціал Волинської області: його зміст і значення в умовах ринкової економіки / Потапова Алла, Лемехова Анастасія // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 80-84 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1331262
  Титова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізації в умовах формування регіонльних ринків праці (питання теорії та практики : Автореф... докт. екон.наук: 08.09.02 / Титова Н. А.; НАН Укр., Ін-т регіонльн. дослідж. – Львів, 1996. – 48л.
1331263
  Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні / В.І. Приймак; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 383с. – ISBN 966-613-127-7
1331264
  Костів В.Я. Трудовий потенціал і передумови його ефективної зайнятості в перехідний період : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.02 / Костів В. я.; НАН України, Ін-т регіонал. досл. – Львів, 1996. – 24 с.
1331265
  Номер О.В. Трудовий потенціал регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 232-237. – Бібліогр.: 26 назв.
1331266
  Ковальов В.М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 с. – ISBN 978-966-1528-41-2
1331267
   Трудовий потенціал України : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11. – ISSN 1810-3944
1331268
  Грішнова О.А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 358, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-337. – Бібліогр.: с. 338-358 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-22-00-17-1
1331269
  Білорус Т. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність категорії "трудовий потенціал країни", що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій руйнування трудового потенціалу України, шляхам формування стратегії його ...
1331270
  Коваленко І.Ю. Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 209-216.
1331271
  Бабенко А.Г. Трудовий потенціал як пріоритетний сегмент регульованої ринкової економіки / А.Г. Бабенко, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 41-45. – ISSN 2409-1944
1331272
  Ковальов В. Трудовий потенціал як структуроутворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1331273
  Галаз Л.В. Трудовий потенціал як фактор економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 19-23. – ISSN 0321-0499
1331274
  Германюк Н.В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 50-55
1331275
  Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1331276
  Андріів В.М. Трудовий стаж за законодавством України : 12.00.05:Дис....канд.юридичних наук / Андріів В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 175л. – Бібліогр.: С.151-165
1331277
  Андріїв Василь Михайлович Трудовий стаж за законодавством України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Андріїв Василь Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18л.
1331278
  Безугла Я.І. Трудовий стаж і його юридичне значення / Я.І. Безугла. – К, 1979. – 48с.
1331279
  Томчук П.В. Трудовий характер соціалістичного сопособу життя. / П.В. Томчук. – К., 1980. – 48с.
1331280
  Солошко Трудовий шлях колективу ХТЗ / Солошко, Г.И. Макеєва. – К, 1962. – 144с.
1331281
  Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой российской революции / Д.А. Колесниченко. – М., 1985. – 319с.
1331282
  Галайчук Т. Трудові будні без трудових книг? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 35
1331283
   Трудові відносини в Україні : Нормативні документи. Зразки документів. Коментарі. – Київ : "Медінформ", 2006. – 328 с. – ISBN 966-409-004-2
1331284
  Новак І. Трудові відносини в Україні: сучасні тенденції та проблеми регулювання // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 101-108.
1331285
  Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25
1331286
  Павлів-Самоїл Трудові відносини працівників-мігрантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 121-125. – (Юридична ; Вип. 1)
1331287
  Василенко П. Трудові відносини у дзеркалі соціального діалогу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-12
1331288
  Терлюк І. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917-1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 316-322. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1331289
  Маргіта М.В. Трудові відносини: інституційний підхід до їх аналізу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-35. – (Економіа ; Вип. 25)
1331290
  Сухачов С.Я. Трудові відносини: соціальний механізм функціонування : монографія / С.Я. Сухачов; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Польське наукове т-во в Житомирі. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-96815-7-7
1331291
  Жигалкін П.І. Трудові договори, укладені на певний строк // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 40-46
1331292
  Лось В. Трудові договори: додержання законодавства про працю // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1331293
  Дзера О.В. Трудові доходи громадян / О.В. Дзера. – К., 1990. – 48с.
1331294
  Лісевич І.Т. Трудові звершення киян у восьмій п"ятирічці (1965-1970 рр.) / І.Т. Лісевич. – Київ, 1971. – 31с.
1331295
  Андрієнко Л.В. Трудові звершення хліборобів України / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1972. – 117с.
1331296
  Оржеховська В.М. Трудові канікули старшокласника / В.М. Оржеховська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112 с.
1331297
  Максименко В.Ф. Трудові колективи в системі радянської соціалістичної демократії / В.Ф. Максименко. – К., 1976. – 164с.
1331298
  Кучернюк М.Ф. Трудові колективи і реформа школи / М.Ф. Кучернюк. – К., 1989. – 46с.
1331299
  Ширяєв Ю.І. Трудові колективи у структурі суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1989. – 45с.
1331300
  Ямполь В.В. Трудові колективи УРСР у боротьбі за раціональне використання ресурсів у промисловості (1976 - 1985 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 89-93. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Розкриваються основні напрями і форми діяльності трудових колективів УРСР по раціональному використанню ресурсів у промисловості республіки в роки десятої - одинадцятої п"ятирічок.
1331301
  Пошелюзний С. Трудові контракти спортсмена: особливості укаладання та розірвання // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 20-21
1331302
  Грузінов Трудові конфлікти за проектом Трудового кодексу України / Грузінов, а., Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 30-31
1331303
  Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 82-93. – ISSN 1562-0905
1331304
  Якуц І.Б. Трудові мігранти у сучасному виборчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 659-665. – ISSN 1563-3349
1331305
  Білан В.Ю. Трудові подвиги комсомольців і молоді у відбудові вугільної промисловості Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945). / В.Ю. Білан. – 21с.
1331306
  Гудзенко П.П. та інші Трудові почини робітничого класу / П.П. та інші Гудзенко. – К, 1980. – 339с.
1331307
  Цебенко С.Б. Трудові права в католицькій і православній інтерпретації // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 65-81. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1331308
  Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-65. – ISSN 0132-1331
1331309
  Ульська О. Трудові права підлітків: проблеми правореалізації в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 154-156.
1331310
  Боєва О.С. Трудові права та їх захист - складова інституту прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 77-83. – ISSN 2413-1342
1331311
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 348с. – ISBN 966-8062-86-8
1331312
  Роїна О. Трудові правовідносини // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-26.
1331313
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 3-є вид., змін. – Київ : КНТ, 2007. – 348с. – ISBN 978-966-373-231-2
1331314
  Карпенко Д.О. Трудові правовідносини випускників професійно-технічних училищ / Д.О. Карпенко. – Київ : Знання, 1982. – 43, [2] с. – (Серія XIII "Юридична" ; Вип. № 10). – ISBN 966-8062-86-8
1331315
  Головань Т.Г. Трудові правовідносини за суміщенням професій (посад): особливості підстави виникнення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 321-323. – ISBN 966-660-151-6
1331316
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-14-9
1331317
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця – фізичної особи
1331318
  Кривов В. Трудові правовідносини на сучасному етапі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64
1331319
  Вишновецька С. Трудові правовідносини як об"єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.60-64
1331320
  Мигаль С.М. Трудові профспілкові права в контексті глобалізації економіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28.
1331321
  Мохначук С.С. Трудові ресурси і їх використання : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 15-30
1331322
  Коваленко Г.М. Трудові ресурси Київської області та їх використання // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 24-34 : Табл.
1331323
  Галкін О.Ф. Трудові ресурси колгоспів і їх використання. / О.Ф. Галкін, В.К. Горкавий. – Х., 1970. – 112с.
1331324
  Якуба К.І. Трудові ресурси колгоспників України / К.І. Якуба. – Київ : Знання України, 1973. – 47с.
1331325
  Онікієнко В.В. Трудові ресурси малих і середніх міст Української РСР і питання їх раціонального використання / В.В. Онікієнко, В.Ф. Терещенко, А.І. Доценко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1331326
  Волос С.О. Трудові ресурси Прикарпаття і проблеми їх раціонального використання : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 31-37 : Табл.
1331327
  Мохначук С.С. Трудові ресурси та їх використання : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 18-27
1331328
  Заблодська І.В. Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Перепелюкова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 101-105. – ISSN 1681-6277
1331329
  Шапуров О.О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 273-277. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1331330
  Лобода М. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950) : монографія / Марина Лобода ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 206, 215 с. – Покажч.: с. 200-205. - Кн.-"переверт" укр. та нім. мовами. Назва нім. мовою : Arbeitskafte in der ukrainischen Schwerindustrie wanrend der NS-Besatzung und in der Zeit des Wiederaufbaus (1941-1950). – ISBN 978-966-02-6082-5
1331331
  Іртищева І.О. Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 116-124. – ISSN 2413-9610
1331332
  Байдак І.І. Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв"язання на державному рівні / І.І. Байдак, І.А. Застава // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 15-19
1331333
  Петроє О. Трудові ресурси як наукова проблема та об"єкт управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 394-400
1331334
  Табачкова Н.А. Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1331335
  Гуцаленко Л.В. Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства / Л.В. Гуцаленко, Т.С. Пісоченко, С.О. Горбач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-11. – ISSN 2313-092X
1331336
  Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59. – ISSN 1993-6788
1331337
  Крат С.В. Трудові ресурси як чинник розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 6-9. – ISBN 978-617-645-230-0
1331338
  П"ятницька Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики / Г.Т. П"ятницька, В.О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1331339
  Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв"язок категорій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 30-35. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1331340
  Добрін Н.Н. Трудові світанки / Н.Н. Добрін. – Дніпропетровськ, 1972. – 96с.
1331341
  Бойко М. Трудові спори // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1331342
  Дараганова Н.В. Трудові спори : навч. посібник / Н.В. Дараганова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. управління. – Київ : Правова єдність, 2012. – 271, [1] с. – Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 232-247. – ISBN 978-617-566-149-9
1331343
  Лужанський А.В. Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 39-43
1331344
   Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика : Законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року. – Київ : Істина, 2000. – 432с. – ISBN 966-7613-04-6
1331345
  Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні : Навч. посібник / В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 382с. – ISBN 966-620-159-3
1331346
  Георгіаді Н.Г. Трудові та інформаційні ресурси в управлінні соціально-економічним розвитком регіонів / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1331347
   Трудові традиції - молоді. – К, 1969. – 207с.
1331348
  Плаксий С.И. Трудовое возросление / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 62с.
1331349
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.621 / Тулинская М.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с.
1331350
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества. : Дис... канд. историч.наук: / Тулинская М.В.; КГУ. Каф. науч. комм. – К., 1972. – 169, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ.
1331351
  Дмитриев Н.С. Трудовое воспитание / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 8с.
1331352
  Рустамова Н.М. Трудовое воспитание в детских садах (в старших группах). : Автореф... канд. пед.наук: / Рустамова Н.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 33л.
1331353
  Одинцов В.П. Трудовое воспитание в коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1982. – 96с.
1331354
  Бред А.А. Трудовое воспитание в обучении географии / А.А. Бред. – Москва : Просвещение, 1987. – 141с.
1331355
  Попов Б.А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Украины в первые годы перестройки системы народного образования (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Попов Б.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 28л.
1331356
   Трудовое воспитание в пионерском отряде. – Л, 1962. – 18с.
1331357
  Лукин Н.С. Трудовое воспитание в школе и семье / Н.С. Лукин. – М., 1957. – 55с.
1331358
  Сперанский А.П. Трудовое воспитание детей в загородном пионерском лагере в связи с задачами политехнической подготовки школьника. : Автореф... канд. пед.наук: / Сперанский А.П.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1331359
  Василяускас Р.А. Трудовое воспитание детей в литовской крестьянской семье в пореформенный период : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василяускас Р.А.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1331360
  Новиков Н.И. Трудовое воспитание детей в семье / Н.И. Новиков. – Ижевск, 1955. – 19с.
1331361
  Куюков Д.Ф. Трудовое воспитание детей в семье / Д.Ф. Куюков. – Х., 1956. – 20с.
1331362
   Трудовое воспитание детей в семье. – М, 1960. – 152с.
1331363
  Высотина Л.А. Трудовое воспитание детей в семье / Л.А. Высотина. – Ленинград, 1964. – 55с.
1331364
  Точин А.Е. Трудовое воспитание детей в семье / А.Е. Точин. – Минск, 1982. – 96 с.
1331365
  Нобатов М. Трудовое воспитание детей школьного возраста в Туркменской сельской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Нобатов М.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1331366
  Петрушин С.К. Трудовое воспитание детей, больных костно-суставным туберкулезом. (По материалам Республиканского детского костно-туберкулезного санатория "Затока" Украинской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Петрушин С.К.; Киев. гос. пед. ин-т. Киев. науч.-иссл. ин-т ортопедии. – К., 1967. – 24л.
1331367
  Маркова Т.А. Трудовое воспитание дошкольника в семье / Т.А. Маркова. – Москва, 1956. – 64 с.
1331368
   Трудовое воспитание и детская библиотека. – Минск, 1963. – 36с.
1331369
  Маргарян В.А. Трудовое воспитание и политехническое образование в советской армянской школе (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маргарян В.А.; МП Ар. ССР. Армянск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л.
1331370
   Трудовое воспитание и политехническое обучение. – М, 1968. – 480с.
1331371
   Трудовое воспитание и политехническое обучение в странах социализма. – М, 1963. – 199с.
1331372
  Кебурия Вл.А. Трудовое воспитание и политехническое обучение вобщеобразовательных школах Грузинской ССР (1921-1931 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кебурия Вл.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 30л.
1331373
   Трудовое воспитание и производственное обучение школьников. – М, 1961. – 108с.
1331374
  Семыкин Н.П. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся в сельской школе. / Н.П. Семыкин. – М., 1979. – 159с.
1331375
   Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся общеобразовательной школы. – Орел, 1972. – 160с.
1331376
   Трудовое воспитание и профориентация учащихся на уроках литературы. – М, 1982. – 144с.
1331377
  Скаткин М.Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М.Н. Скаткин, Э.Г. Костяшкин. – М., 1984. – 191с.
1331378
   Трудовое воспитание и формирование социалистического образа жизни. – Ташкент, 1988. – 68с.
1331379
  Солдатов М.Ф. Трудовое воспитание масс / М.Ф. Солдатов. – Ташкент, 1972. – 171с.
1331380
  Волков Ю.Е. Трудовое воспитание молодежи / Ю.Е. Волков, Ю.С. Лошкарев. – Москва, 1976. – 125с.
1331381
   Трудовое воспитание молодежи. – Киев, 1989. – 430с.
1331382
   Трудовое воспитание молодежи в производственном коллективе в условиях ускорения социально-экономического развития страны. – М, 1987. – 141с.
1331383
  Пазич П.Л. Трудовое воспитание нового человека в процессе изменения характера труда. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пазич П.Л.; Латвий. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 23л.
1331384
   Трудовое воспитание подрастающего поколения. – М, 1963. – 198с.
1331385
  Кадырова Каромат Давыдовна Трудовое воспитание старших школьников общеобразовательных школ Таджикистана. (1966-1977 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Кадырова Каромат Давыдовна; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 22л.
1331386
   Трудовое воспитание студентов. – Москва, 1978. – 134с.
1331387
  Калакура Я.С. Трудовое воспитание студентов / Я.С. Калакура, В.В. Власюк. – Киев, 1984. – 60с.
1331388
  Губина Трудовое воспитание студентов в учебном процессе / Губина, Н.Н. Караваева. – Москва, 1979. – 45с.
1331389
  Губина С.А. Трудовое воспитание студентов: методология, теория, управление / С.А. Губина. – Москва, 1986. – 94с.
1331390
  Стракач Ю.Б. Трудовое воспитание у малых народов Сибири в связи с развитием промыслово-оленеводческого хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стракач Ю.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Ин-т экономики и организации пром.производства. – Новосибирск, 1963. – 21л.
1331391
  Мельниченко Б.Ф. Трудовое воспитание учащихся 5-8 классов школ-интернатов Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко Б.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
1331392
  Соловьев А.Ф. Трудовое воспитание учащихся V-VIII классов / А.Ф. Соловьев. – М., 1963. – 167с.
1331393
   Трудовое воспитание учащихся V - VIII классов. – М, 1967. – 224с.
1331394
  Миклашевич Анна Александровна Трудовое воспитание учащихся в общеобразовательных школах Советской Белоруссии (1945-1966) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Миклашевич Анна Александровна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 22л.
1331395
  Курбанмурадов К. Трудовое воспитание учащихся в системе натаралистической работы.(На материале школ и внешкольных учреждений ТССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанмурадов К.; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1974. – 48л.
1331396
  Фельдштейн Д.И. Трудовое воспитание учащихся советской школы / Д.И. Фельдштейн. – Душанбе, 1968. – 220 с.
1331397
   Трудовое воспитание учащихся средней школы №129 г. Киева. – К, 1961. – 103с.
1331398
  Ткаченко И.Г. Трудовое воспитание учащихся. / И.Г. Ткаченко. – Киев, 1978. – 48с.
1331399
  Печерникова И.А. Трудовое воспитание школьника в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 144с.
1331400
  Хвалько Н. Трудовое воспитание школьников / Н. Хвалько. – Пенза, 1956. – 48с.
1331401
  Ечмаев Н.М. Трудовое воспитание школьников / Н.М. Ечмаев. – Горький, 1959. – 23с.
1331402
   Трудовое воспитание школьников. – Новосибирск, 1960. – 147с.
1331403
  Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников / И.Д. Чернышенко. – Москва, 1981. – 192с.
1331404
  Джантакова З.Д. Трудовое воспитание школьников. / З.Д. Джантакова. – Фрунзе, 1980. – 150с.
1331405
  Люблинская А.А. Трудовое воспитание. / А.А. Люблинская. – Л., 1946. – 56с.
1331406
  Клюшин Г.И. Трудовое воспитание: развитие активности и инициативы масс. / Г.И. Клюшин. – М., 1981. – 192с.
1331407
  Шунин А.В. Трудовое дежурство / А.В. Шунин. – Ташкент, 1980. – 127с.
1331408
   Трудовое законодавство для главного бухгалтера. – Київ : Универсал-Бизнес, 2000. – 224с. – (Биб-ка главбуха)
1331409
  Ротенберг Л.М. Трудовое законодательство / Л.М. Ротенберг. – Москва, 1924. – 1060 с.
1331410
  Лившиц Р.З. Трудовое законодательство / Р.З. Лившиц. – М., 1989. – 191с.
1331411
  Егорова М.Н. Трудовое законодательство в Индии / М.Н. Егорова. – М., 1962. – 156с.
1331412
   Трудовое законодательство военного времени. – М, 1942. – 96с.
1331413
   Трудовое законодательство военного времени. – 2-е изд., доп. – М, 1943. – 192с.
1331414
  Лежнин В.Я. Трудовое законодательство на геологоразведочных работах : Справочное пособие / В.Я. Лежнин. – Москва : Недра, 1991. – 285с.
1331415
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – М., 1967. – 528с.
1331416
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – 2-е изд. – М., 1971. – 543с.
1331417
  Аваков М.М. Трудовое законодательство. : справ. книга в вопросах и ответах / М.М. Аваков, В.А. Глозман ; под ред. д-ра юрид. наук Ю.П. Орловского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : БГУ, 1974. – 255 с.
1331418
  Кочуров С.В. Трудовое законодательство: Вопросы-ответы / С.В. Кочуров. – Ижевск, 1990. – 120 с.
1331419
  Алексеев В.С. Трудовое и бытовое устройство освобождаемых из исправительно-трудовых колоний / В.С. Алексеев. – Київ, 1963. – 28с.
1331420
   Трудовое и колхозное право. – М, 1984. – 285с.
1331421
  Крупская Н.К. Трудовое и политехническое обучение / Н.К. Крупская. – М, 1962. – 151с.
1331422
  Токтосунов А. Трудовое и политехническое обучение в школах Киргизии (1956-1963 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Токтосунов А.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1331423
   Трудовое и производственное обучение в сельской школе. – М, 1972. – 187с.
1331424
   Трудовое и производственное обучение в школах БССР. – Минск, 1963. – 107с.
1331425
  Симонян Ц.Р. Трудовое и физическое воспитание в армянской школе и в оценке армянских педагогов (ХІХ век - начало ХХ века). : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ц.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 27л.
1331426
  Мухаметзянова Г.В. Трудовое и эстетическое воспитание студентов / Г.В. Мухаметзянова, Н.Н. Карева. – Казань, 1991. – 183с.
1331427
  Глушков А.Ф. Трудовое казачество Терека в борьбе за Советскую власть : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Глушков А.Ф.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1969. – 22л.
1331428
  Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства / О.Д. Берлев. – Москва, 1972. – 364 с.
1331429
  Янжул Е. Трудовое начало в школах Европы. / Е. Янжул. – М., 1918. – 96с.
1331430
   Трудовое обучение. – М, 1989. – 222с.
1331431
   Трудовое обучение : 7 кл. – М, 1990. – 206с.
1331432
   Трудовое обучение. – К, 1990. – 206с.
1331433
   Трудовое обучение. – 3-е изд. – М, 1991. – 190с.
1331434
   Трудовое обучение в восьмилетней школе по новой программе. – М, 1961. – 119с.
1331435
  Микенас В.Ю. Трудовое обучение в начальной школе Литвы (1918-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Микенас В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1331436
   Трудовое обучение в начальных классах. – М, 1978. – 270с.
1331437
   Трудовое обучение в сельской школе. – Калуга, 1968. – 143с.
1331438
  Бэрбулеску Д. Трудовое обучение в советской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бэрбулеску Д.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 21л.
1331439
  Мищенко И.Т. Трудовое обучение во 2 классе / И.Т. Мищенко. – Киев : Радянська школа, 1987. – 54 с.
1331440
   Трудовое обучение во вспомагательной школе. – М, 1988. – 95с.
1331441
   Трудовое обучение и воспитание в зарубежных странах. – Л, 1974. – 23с.
1331442
  Дюсалиева Б.Ж. Трудовое обучение и воспитание в школах Казахстана : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дюсалиева Б.Ж.; Казахский пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
1331443
   Трудовое обучение и воспитание в школах республики. – Уфа, 1989. – 182 с.
1331444
   Трудовое обучение и воспитание в школе. – М, 1969. – 183с.
1331445
   Трудовое обучение и воспитание в школе продленного дня. – М, 1960. – 155с.
1331446
   Трудовое обучение и воспитание учащихся. – М, 1975. – 176с.
1331447
   Трудовое обучение и воспитание учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах Москвы. – М, 1980. – 176с.
1331448
  Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы. / В.А. Шинкаренко. – Минск, 1990. – 142с.
1331449
  Зеер Э.Ф. Трудовое обучение и воспитание школьников / Э.Ф. Зеер. – Тагил, 1974. – 100с.
1331450
   Трудовое обучение и воспитание школьников : Рек. библиогр. указ. за 1979-1985 гг. – Москва, 1986. – 52с.
1331451
  Лиферов Л.А. Трудовое обучение и воспитание. / Л.А. Лиферов. – М., 1979. – 72с.
1331452
   Трудовое обучение и профессиональная ориентация сельских школьников. – М, 1978. – 176с.
1331453
  Френкель Ю.Ш. Трудовое обучение и профоринетация. / Ю.Ш. Френкель, С.Н. Чистякова. – М, 1974. – 131с.
1331454
   Трудовое обучение учащихся IV - VIII классов. – М, 1972. – 52с.
1331455
   Трудовое обучение учащихся IX - X классов городских школ. – М, 1974. – 160с.
1331456
   Трудовое обучение школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и цехах. – М, 1975. – 118с.
1331457
   Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация учащихся средних общеобразовательных школ. – М, 1980. – 191с.
1331458
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация в условиях комплексного подхода. – Волгоград, 1982. – 103с.
1331459
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация школьников : Рек. указ. лит. – Москва : Педагогика, 1980. – 49с.
1331460
  Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование / А.И. Зубков. – Томск, 1970. – 188с.
1331461
  Саксе А.О. Трудовое племя : роман / А.О. Саксе. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 264 с.
1331462
  Саксе А. Трудовое племя / А. Саксе. – Москва, 1969. – 688 с.
1331463
  Чернина Н.В. Трудовое поведение в новых условиях хозяйствования / Н.В. Чернина. – Новосибирск, 1992. – 203с.
1331464
   Трудовое политехническое обучение в средней школе. – М, 1972. – 239с.
1331465
   Трудовое политехническое обучение в школе связанной с ж.-д. транспортом. – М, 1933. – 31с.
1331466
  Руднева Е.И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918-1920). / Е.И. Руднева. – М., 1961. – 135с.
1331467
  Войтинский И. Трудовое право / И. Войтинский. – Москва, 1934. – 224с.
1331468
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1331469
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1331470
   Трудовое право. – М, 1959. – 512с.
1331471
   Трудовое право / Александров Н.Г. – М, 1966. – 543с.
1331472
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Г.В. Муцинов. – Москва, 1967. – 159с.
1331473
   Трудовое право. – 3-е изд. – М, 1969. – 592с.
1331474
   Трудовое право. – 4-е изд. – М, 1979. – 527с.
1331475
   Трудовое право. – Казань, 1984. – 147с.
1331476
   Трудовое право : Указатель литературы 1981-1985 гг. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 255с.
1331477
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – М., 1995. – 125с.
1331478
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – Москва : ИНТРАТЭК-Р, 1995. – 127с. – (Франция сегодня). – ISBN 5-900752-15-1
1331479
  Сыроватская Л.А. Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "Юриспруденция" / Л.А. Сыроватская. – Москва : Высшая школа, 1997. – 255с. – ISBN 5-06-003231-0
1331480
   Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. завед. С учетом новой редакции Трудового кодекса РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 600с. – ISBN 5-482-01205-0
1331481
  Мацюк А.Р. Трудовое право в вопросах и ответах : справочник / А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 286с.
1331482
  Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека / А.А. Фатуев. – М., 1991. – 255с.
1331483
   Трудовое право в капиталистическом государстве. – М, 1982. – 263с.
1331484
  Нургалиева Е.Н. Трудовое право в новых условиях хозяйствования / Е.Н. Нургалиева. – Алма-Ата, 1990. – 125с.
1331485
  Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности кадров. / П.И. Жигалкин. – Х., 1977. – 129с.
1331486
  Залманов В.Я. Трудовое право в условиях перестройки / В.Я. Залманов, шугаев. – М., 1989. – 48с.
1331487
  Миронов В.К. Трудовое право европейских социалистических стран / В.К. Миронов. – Москва, 1963. – 267с.
1331488
  Войтинский И.С. Трудовое право железнодорожника / И.С. Войтинский. – Москва, 1926. – 283с.
1331489
  Лушников А.М. Трудовое право и гражданское право: конфронтирующее партнерство // Вестник трудового права и права социального обеспечения / М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2010. – Вып. 5 : Оптимизация межотраслевых связей трудового права и права социального обеспечения. – С. 18-31. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала 21 века")
1331490
   Трудовое право и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 563с.
1331491
   Трудовое право и повышение качества труда. – М, 1987. – 270с.
1331492
   Трудовое право и повышение эффективности общественного производства. – Москва, 1972. – 422с.
1331493
  Артемова В.Н. Трудовое право и подготовка кадров / В.Н. Артемова. – Минск, 1975. – 232с.
1331494
   Трудовое право и право социального обеспечения на путях перестройки. – М, 1989. – 132с.
1331495
  Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив. / А.И. Цепин, А.В. Пятаков; Лившиц Р.З. – М, 1986. – 201с.
1331496
  Муцинова Н.А. Трудовое право развивающихся стран / Н.А. Муцинова. – М., 1989. – 70с.
1331497
  Сосна Б.И. Трудовое право Республики Молдова : Научно-пратическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ) / Б.И. Сосна, Н.А. Горелко. – Кишинэу, 2001. – 240с. – ISBN 9975-900-62-3
1331498
   Трудовое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Ж.А. Горбачева, И.К. Дмитриева, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, А.М. и др Куренной; Горбачева Ж.А., Дмитриева И.К., Забрамная Е.Ю., Кондратьева З.А., Куренной А.М. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.М. Куренного. – Москва : Юристъ, 2004. – 493с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0719-6
1331499
  Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1331500
   Трудовое право социалистических стран : моногр. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 272 с.
1331501
  Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Ленинград, 1924. – 180с.
1331502
  Войтинский И. Трудовое право СССР / И. Войтинский. – Москва-Ленинград, 1925. – 364с.
1331503
  Игдыров А. Трудовое право Туркменской ССР в периоды построения и развития социализма / А. Игдыров. – Ашхабад, 1987. – 154с.
1331504
   Трудовое право Украины. – Харьков, 1999. – 480с.
1331505
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие. – Харків : Одиссей, 1999. – 480с. – ISBN 966-7334-46-5
1331506
   Трудовое право Украины. – Харків : Одиссей, 2000. – 480с. – ISBN 966-7334-85-6
1331507
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие / Г.И. Чанышева, Н.Б. Болотина, Т.М. Додина, И.А. Гуменюк. – изд.2-е, доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2001. – 512 с. – ISSN 966-633-023-7
1331508
  Беззуб Б.С. Трудовое право України : опорний конспект лекцій / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 337, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 321-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-608-738-9
1331509
   Трудовое право Франции. – М, 1985. – 120с.
1331510
  Йосипович М. Трудовое право Югославии / М. Йосипович. – М., 1989. – 320с.
1331511
  Данильева И. Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.46-49
1331512
  Феклистов И.Ф. Трудовое содружество города и села / И.Ф. Феклистов. – Л., 1987. – 155с.
1331513
  Фединин В.К. Трудовое соревнование / В.К. Фединин. – М, 1982. – 224с.
1331514
   Трудовое становление школьной молодежи. – М, 1984. – 103с.
1331515
  Астрахан Е.И. Трудовое увечье и иждивенство / Е.И. Астрахан. – Москва, 1967. – 104с.
1331516
   Трудовое участие горожан в работах на селе. – Саратов, 1987. – 95с.
1331517
  Яновский Олег Антонович Трудовой вклад вузовской молодежи Белоруссии в выполнении народнохозяйственных задач девятой пятилетки. (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яновский Олег Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 26л.
1331518
  Костюк М.П. Трудовой вклад крестьянства в победу и упрочение социализма / М.П. Костюк. – Минск, 1986. – 236с.
1331519
  Федорук А.Г. Трудовой вклад Новгородской области в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Федорук А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1331520
  Калиновский А.П. Трудовой вклад рабочей молодежи в развитие промышленности западных областей Украинской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиновский А.П. ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 28 c.
1331521
  Усейнова Г.Б. Трудовой вклад рабочих в развитие текстильной промышленности Азербайджана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Усейнова Г.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л.
1331522
   Трудовой героизм и братство народов - источники могущества Родины. – М, 1982. – 46с.
1331523
  Абутидзе О.Н. Трудовой героизм комсомола Грузии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абутидзе О.Н.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 21л.
1331524
  Пырков Б.Г. Трудовой героизм молодежи на ударных комсомольских стройках Куйбышевской области / Б.Г. Пырков, А.Д. Фадеев. – Куйбышев, 1968. – 42с.
1331525
  Москатов П.Г. Трудовой героизм рабочего класса СССР / П.Г. Москатов. – М., 1944. – 48с.
1331526
  Казанский П.А. Трудовой героизм рабочих в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (о коммунистических субботниках в 1919-1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Казанский П.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1331527
  Карасаев Я.А. Трудовой договор / Я.А. Карасаев. – М, 1957. – 31с.
1331528
  Голованова Е.А. Трудовой договор / Е.А. Голованова. – Пермь, 1973. – 108с.
1331529
  Стависский П.Р. Трудовой договор / П.Р. Стависский. – Одесса, 1973. – 50с.
1331530
  Цепин А.И. Трудовой договор / А.И. Цепин. – М, 1981. – 96с.
1331531
  Ставцева И А. Трудовой договор / И А. Ставцева, О.С. Хохмякова. – Москва, 1983. – 172 с.
1331532
  Колосов В.К. Трудовой договор / В.К. Колосов. – М., 1986. – 96с.
1331533
  Лившиц Р.З. Трудовой договор / Р.З. Лившиц, Б.М. Чубайс. – М., 1986. – 173с.
1331534
  Ставцева А.И. Трудовой договор / А.И. Ставцева. – М., 1988. – 63с.
1331535
  Анисимов Л.Н. Трудовой договор / Л.Н. Анисимов. – Москва, 1989. – 95с.
1331536
   Трудовой договор. – К, 1993. – 79с.
1331537
  Миронов В.К. Трудовой договор в социалистических странах / В.К. Миронов. – М., 1975. – 143с.
1331538
  Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск, 1978. – 183с.
1331539
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно-педагогических работников вузов / И.К. Дмитриева. – М., 1991. – 165,1с.
1331540
  Фоменко Г.А. Трудовой договор по советскому праву / Г.А. Фоменко. – Иркутск, 1975. – 79с.
1331541
  Киселев И.Я. Трудовой договор при капитализме : проблемы найма и увольнения / И.Я. Киселев. – М, 1989. – 188с.
1331542
  Голеня Е.Ф. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. / Е.Ф. Голеня. – Киев, 1985. – 47с.
1331543
   Трудовой Дон - Ильичу. – Ростов-на-Дону, 1963. – 72с.
1331544
  Виноградов А.П. Трудовой и полетический подъём горняков Криворожского железнорудного бассейна в год великого перелома /1929 год/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов А.П.; ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1331545
   Трудовой кодекс Монгольской Народной Республики. – М, 1975. – 72с.
1331546
  Лапин Н.И. Трудовой коллектив -- основная ячейка развитого социалистическго общества. / Н.И. Лапин. – М., 1975. – 32с.
1331547
  Иванов Э.П. Трудовой коллектив -- основная ячейка социалистического общества. / Э.П. Иванов. – М, 1973. – 63с.
1331548
  Горелова Т.П. Трудовой коллектив - основная ячейка социалистическогообщества / Т.П. Горелова. – М, 1979. – 60с.
1331549
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка социалистического самоуправления / В.Н. Иванов. – Москва, 1987. – 224с.
1331550
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка экономической, политической и духовной жизни нашего общества / В.Н. Иванов. – М., 1979. – 64с.
1331551
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - субъект социального управления / В.Н. Иванов. – М., 1980. – 158с.
1331552
   Трудовой коллектив - центральное звено нравственного воспитания. – М, 1979. – 175с.
1331553
  Русецкая В.И. Трудовой коллектив - центральное звено перестройки. / В.И. Русецкая. – Минск, 1989. – 61с.
1331554
  Волков Ю.Е. Трудовой коллектив - школа воспитания хозяев производства / Ю.Е. Волков. – Москва, 1977. – 151с.
1331555
  Вишневский С.С. Трудовой коллектив / С.С. Вишневский. – Москва, 1975. – 63с.
1331556
   Трудовой коллектив. – М, 1975. – 88с.
1331557
   Трудовой коллектив. – М, 1976. – 103с.
1331558
  Хрусталев Ю.М. Трудовой коллектив / Ю.М. Хрусталев. – М, 1979. – 40с.
1331559
  Шевченко В.И. Трудовой коллектив / В.И. Шевченко. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1331560
  Филобок Л.П. Трудовой коллектив / Л.П. Филобок. – Рига, 1987. – 143с.
1331561
  Филипповский В.Н. Трудовой коллектив / В.Н. Филипповский. – К, 1989. – 126с.
1331562
   Трудовой коллектив. – Алма-Ата, 1989. – 132с.
1331563
  Гуров Ю.С. Трудовой коллектив / Ю.С. Гуров. – Чебоксары, 1991. – 171с.
1331564
  Масленников В.А. Трудовой коллектив : правовые основы организации и деятельности. / В.А. Масленников, А.И. Цепин. – М., 1984. – 64с.
1331565
  Грамов М.В. Трудовой коллектив : проблемы развития / М.В. Грамов, К.Г. Корытов. – М, 1975. – 191с.
1331566
  Соляник В.М. Трудовой коллектив бригады: права и обязанности / В.М. Соляник. – М, 1989. – 141с.
1331567
  Хицков И.Ф. и др. Трудовой коллектив в колхозе / И.Ф. и др. Хицков. – М., 1987. – 63с.
1331568
   Трудовой коллектив в период развитого социализма. – М, 1985. – 73с.
1331569
   Трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Петрозаводск, 1983. – 144с.
1331570
  Хорошилов А.Е. Трудовой коллектив в системе социалистической демократии // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 36-41
1331571
  Чоиропов Ц.Ц. Трудовой коллектив в социально-политической структуре развитого социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чоиропов Ц.Ц.; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1331572
   Трудовой коллектив и активная жизненная позиция личности. – Л, 1986. – 182с.
1331573
  Лисавцев Э.И. Трудовой коллектив и атеистическое воспитание / Э.И. Лисавцев. – М., 1964. – 40с.
1331574
  Рогов А.И. Трудовой коллектив и дисциплина. / А.И. Рогов. – М., 1984. – 63с.
1331575
  Масленников В.А. Трудовой коллектив и его конституционный статус. / В.А. Масленников, А.И. Цепин; Страшун Б.А. – М., 1984. – 168с.
1331576
  Юркевич Н.Г. Трудовой коллектив и его руководитель / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1976. – 120с.
1331577
   Трудовой коллектив и личность в социалистических странах. – М, 1986. – 200с.
1331578
  Косенко Г.Ф. Трудовой коллектив и научно-атеистеческое воспитание. / Г.Ф. Косенко. – М., 1978. – 32с.
1331579
  Лихолоб В.Г. Трудовой коллектив и охрана социалистической собственности. / В.Г. Лихолоб. – К, 1985. – 48с.
1331580
   Трудовой коллектив и повышение общественно-политической активности трудящихся. – Саратов, 1984. – 47с.
1331581
  Мурашин Г.А. Трудовой коллектив и правопорядок / Г.А. Мурашин, Н.И. Малышко. – К., 1987. – 140с.
1331582
   Трудовой коллектив и профсоюзная организация. – М, 1985. – 143с.
1331583
   Трудовой коллектив и развитие личности. – Чебоксары, 1981. – 142с.
1331584
   Трудовой коллектив и совершенствование управления производством. – М, 1976. – 95с.
1331585
  Васильев В.В. Трудовой коллектив и сознательная дисциплина труда / В.В. Васильев. – Ужгород, 1981. – 100с.
1331586
  Вылкова В. Трудовой коллектив и социалистический образ жизни / В. Вылкова. – Москва, 1986. – 190с.
1331587
  Вегера С.А. Трудовой коллектив и управление / Вегера С.А. – Киев, 1988. – 52 с.
1331588
  Мартынов А.Г. Трудовой коллектив и формирование квалифицированного рабочего / А.Г. Мартынов. – М, 1990. – 107с.
1331589
   Трудовой коллектив и формирование личности. – М, 1983. – 144с.
1331590
   Трудовой коллектив как объект и субъект управления. – Л, 1980. – 119с.
1331591
  Иванова Трудовой коллектив как социальная форма реализации человеческого фактора / Иванова, А.С. Фриш. – М, 1987. – 61с.
1331592
  Беленький В.Х. Трудовой коллектив как социальный субъект / В.Х. Беленький. – Красноярск, 1990. – 212с.
1331593
   Трудовой коллектив как социальный фактор экономического развития. – М, 1986. – 171с.
1331594
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общеста. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1331595
  Ковш Алексей Георгиевич Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества (методологический аспект) : Дис... канд.философ.наук: 09.00.02 / Ковш Алексей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 158л. – Бібліогр.:л.136-158
1331596
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1331597
   Трудовой коллектив предприятия. – М, 1985. – 128с.
1331598
  Васильев А.В. Трудовой коллектив управляет предприятием / А.В. Васильев. – Москва, 1987. – 139с.
1331599
  Сапрыкин В.А. Трудовой коллектив: атеисты и верующие / В.А. Сапрыкин. – М., 1990. – 223с.
1331600
  Вяткин Г.В. Трудовой коллектив: организация и управление / Г.В. Вяткин. – Краснодар, 1988. – 75с.
1331601
  Козлов Н.В. Трудовой коллектив: планомерное развитие / Н.В. Козлов. – М., 1990. – 78с.
1331602
  Сорокин В.Д. Трудовой коллектив: политические, социальные, правовые аспекты / В.Д. Сорокин. – Л., 1984. – 63с.
1331603
   Трудовой коллектив: права и обязанности. Товары и услуги. Деревообработка: техника и технология : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн. палата, 1987. – 142с. – (Науч.-техн. знания - рабочим)
1331604
   Трудовой коллектив: управление и право. – Минск, 1985. – 128с.
1331605
  Вольский В.А. Трудовой коллектив: экономика и нравственность. / В.А. Вольский. – Минск, 1987. – 148с.
1331606
  Соляник В.М. Трудовой коллектив:самоуправление / В.М. Соляник. – М, 1988. – 63с.
1331607
  Михайлов Н.А. Трудовой марш миллионов / Н.А. Михайлов. – М., 1976. – 159с.
1331608
   Трудовой метод измерения производительности труда на предприятиях. – М, 1974. – 120с.
1331609
  Иванов П. Трудовой подвиг Валентины Гагановой. / П. Иванов, В. Пономарев. – М, 1959. – 32с.
1331610
  Юфит Михаил Файвович Трудовой подвиг железнодорожников Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юфит Михаил Файвович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 30л.
1331611
  Корешкова Зинаида Николаевна Трудовой подвиг и общественно-политическая деятельность женщин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корешкова Зинаида Николаевна;. – Саратов, 1977. – 22л.
1331612
  Акинжанов Майдан Алдабергенович Трудовой подвиг колхозного крестьянства Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Акинжанов Майдан Алдабергенович; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1973. – 30л.
1331613
  Куманев Г.А. Трудовой подвиг комсомола в Великой Отечественной войне / Г.А. Куманев. – М., 1975. – 64с.
1331614
  Щегленко О.Г. Трудовой подвиг работников морского транспорта черноморско-азовского бассейна в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щегленко О.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 23л.
1331615
  Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 / М.С. Зинич. – М, 1984. – 232с.
1331616
  Шайдаев М.Г. Трудовой подвиг рабочего класса Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шайдаев М.Г.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 31л.
1331617
   Трудовой подвиг советских танкостроителей. – М, 1946. – 48с.
1331618
  Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы / И.М. Волков. – Москва, 1972. – 293с.
1331619
  Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне / Е.И. Солдатенко. – М., 1954. – 295с.
1331620
  Белов И.И. Трудовой подвиг советского народа в восстановлении и развитии старейших городов России, разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками (1943-1963 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Белов И.И.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 22л.
1331621
  Маятников И.Ф. Трудовой подвиг советского народа в освоении целинных земель / И.Ф. Маятников. – М, 1959. – 32с.
1331622
  Олехнович Г.И. Трудовой подвиг трудящихся Белоруссии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Олехнович Г. И.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1966. – 17л.
1331623
  Ємельянов Ю.І. Трудовой подвиг української молоді / Ю.І. Ємельянов. – Київ, 1958. – 20с.
1331624
  Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника / Ф.И. Иващенко. – Минск, 1989. – 111 с.
1331625
   Трудовой потенциал Белорусской ССР в условиях интенсификации. – Минск, 1988. – 192с.
1331626
  Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
1331627
  Панкратов А.С. Трудовой потенциал в системе управления производством. / А.С. Панкратов. – М., 1983. – 213с.
1331628
  Оленцевич Наталья Владимировна Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование : Дис... канд. эк.наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна; Донецкий гос. технический ун-тет. – Донецк, 1995. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
1331629
  Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость / М.Н. Ким. – Х, 1993. – 133с.
1331630
  Косарев А.Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации / А.Г. Косарев. – Москва, 1990. – 158 с.
1331631
  Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика.Из опыта европейских стран -членов СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1984. – 158с.
1331632
  Одегов Ю.Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования / Ю.Г. и др. Одегов. – Саратов
1. – 1991. – 170с.
1331633
  Иванов Н.А. Трудовой потенциал промышленного предприятия / Н.А. Иванов. – Саратов, 1988. – 251с.
1331634
  Колосова Р.П. Трудовой потенциал промышленности / Р.П. Колосова. – М., 1987. – 161с.
1331635
  Павлов Я.А. Трудовой потенциал работника / Я.А. Павлов. – Кишинев, 1977. – 64с.
1331636
   Трудовой потенциал регионов Украинской ССР. – Киев, 1982. – 184с.
1331637
  Скаржинский М.И. Трудовой потенциал социалистического общества / М.И. Скаржинский. – М., 1987. – 101с.
1331638
  Сергеева Г.П. Трудовой потенциал страны / Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова. – М., 1982. – 64с.
1331639
   Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки : Сб. науч. тр. – Ленинград : ЛИЭИ, 1990. – 128 с.
1331640
  Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : Учебное пособие / М.Н. Ким; Мин-во образов. и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 250с. – ISBN 966-623-295-2
1331641
  Мельник А.А. Трудовой процесс как система / А.А. Мельник. – К., 1977. – 48с.
1331642
   Трудовой рапорт Оренбуржья. – Оренбург, 1976. – 22с.
1331643
   Трудовой семестр. – Москва, 1972. – 31с.
1331644
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 33с.
1331645
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 32с.
1331646
   Трудовой семестр в помощь организаторам летней трудовой четверти учащихся. – М, 1974. – 61с.
1331647
  Липицкий В.С. Трудовой семестр и коммунистическое воспитание студентов / В.С. Липицкий. – Москва, 1975. – 71с.
1331648
  Мелешенко Н.Т. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих (служащих) и членов колхоза / Н.Т. Мелешенко. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 71 с.
1331649
  Караваев В.В. Трудовой стаж рабочих и служащих / В.В. Караваев, В.И. Никитинский. – М., 1957. – 95с.
1331650
  Гинцбург Л.Я. Трудовой стаж рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург. – М., 1958. – 203с.
1331651
  Бодерскова Н.Н. Трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – М, 1975. – 232с.
1331652
  Александров И.С. Трудовой стаж рабочих и служащих / И.С. Александров, М.Ф. Теплицкая. – Київ, 1987. – 94с.
1331653
  Ержанов М.С. Трудовому коллективу об учете и контроле в условиях рыночной экономики / М.С. Ержанов. – М., 1991. – 157с.
1331654
  Леонов В.Н. Трудовою дорогой / В.Н. Леонов. – М, 1983. – 64с.
1331655
  Гончаренко П.Ф. Трудову естафету - в надійні руки / П.Ф. Гончаренко. – К., 1975. – 32с.
1331656
  Калениченко Н.П. Трудову естафету - юній зміні / Н.П. Калениченко. – К., 1981. – 48с.
1331657
   Трудовую эстафету - в надежные руки. – М, 1965. – 49с.
1331658
  Горелик Е.М. Трудовые армии в борьбе за топливо и восстановление транспорта в 1920 году (По материалам Украинской, Уральской, Петроградской Трудовых армий, 2-й Особой Армии Республики) : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1331659
  Лобанов А.П. Трудовые армии в Поволжье. / А.П. Лобанов. – Саратов, 1980. – 102с.
1331660
  Банин А.А. Трудовые артельные песни и припевки / А.А. Банин. – М, 1971. – 219с.
1331661
  Вишневская И.Л. Трудовые будни в свете рампы / И.Л. Вишневская. – Москва, 1982. – 158с.
1331662
  Богданова Т.П. Трудовые действия и социальная активность советской молодежи : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Богданова Т. П.; БГУ. – Минск, 1982. – 46л.
1331663
  Миронов Г.М. Трудовые дороги / Г.М. Миронов. – М., 1974. – 128с.
1331664
  Тюрина Ксения Степановна Трудовые занятия в природе как средство умственного воспитания в подготовительной группе детского сада : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тюрина Ксения Степановна; Кирг. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1331665
  Глазырин В.В. Трудовые и гражданско-правовые меры борьбы с пьянством / В.В. Глазырин. – М, 1973. – 72с.
1331666
   Трудовые и нравственные основы советской семьи. – Минск, 1983. – 112с.
1331667
  Крылов В.В. Трудовые и ратные подвиги ленинградцев. / В.В. Крылов. – Л., 1964. – 40с.
1331668
  Кафтановская А.М. Трудовые книжки рабочих и служащих. / А.М. Кафтановская, В.И. Никитинский. – 2-е изд. – М., 1956. – 38с.
1331669
  Лазарев В.К. Трудовые книжки рабочих и служащих. / В.К. Лазарев, Ю.Г. Попонов. – М., 1989. – 93с.
1331670
  Севостьянов Г.М. Трудовые книжки рабочих, служащих и колхозников. / Г.М. Севостьянов. – 2-е изд. – М, 1983. – 64с.
1331671
   Трудовые коллективы в интернациональном воспитании трудящихся. – К, 1986. – 16с.
1331672
  Огирко Р.С. Трудовые коллективы в политической системе развитого социалистического общества / Р.С. Огирко. – К., 1981. – 47с.
1331673
  Шуклина Н.Г. Трудовые коллективы в политической системе советского общества / Н.Г. Шуклина. – Киев, 1986. – 142с.
1331674
   Трудовые коллективы в системе советской социалистической демократии. – М, 1979. – 255с.
1331675
  Штефан М.И. Трудовые коллективы и правосудие / М.И. Штефан. – Киев, 1988. – 48с.
1331676
  Васюта С.И. Трудовые коллективы карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С.И.; КГУ. – К, 1985. – 24л.
1331677
  Васюта С.И. Трудовые коллективы Карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов 1959-1975 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С. И.; АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1985. – 229л.
1331678
  Бобосадыкова Г.Б. Трудовые коллективы производственных объединений Таджикистана / Г.Б. Бобосадыкова, К.Т. Рахимов. – Душанбе : "Дониш", 1989. – 162 с
1331679
   Трудовые коллективы Сибири. – Новосибирск, 1985. – 158с.
1331680
  Киселев И.Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе: социально-правовые аспекты / И.Я. Киселев; Отв. ред. С.Л.Зивс. – Москва : Наука, 1978. – 188с.
1331681
  Фыртунов Д.И. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства (ТКЗХ) как форма социалистического переустройства сельского хозяйства в Народной Республике Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Фыртунов Д.И.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
1331682
  Шебанова А.И. Трудовые льготы молодежи, совемещающей работу с обучением. / А.И. Шебанова. – М, 1971. – 32с.
1331683
  Ивлева И.В. Трудовые мигранты в городской экономике // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.128-149. – ISSN 1029-8053
1331684
  Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества: статусные позиции, ценности, жизненные стратегии, стиль и образ жизни (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.156-168
1331685
  Ващук А.С. Трудовые мигранты из КНДР на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ - начале ХХI в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 72-75. – ISSN 2070-9773
1331686
  Ле М.Т. Трудовые нормы и нормативы, их использование в практике организации труда на промышленных предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Ле М. Т.; МГУ, Экон. фак. – М., 1974. – 28л.
1331687
  Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение / А.И. Кравченко. – М., 1991. – 238с.
1331688
  Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург; Отв. ред. А.Е. Пашерстник. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 131 с.
1331689
  Хашба М.М. Трудовые песни абхазов. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 576 / Хашба М.М.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1331690
  Мусаев И.М. Трудовые подвиги и политическая активность колхозного крестьянства Дагестана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мусаев И.М.; МВССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
1331691
  Ишмуратов Ж.И. Трудовые подвиги и помощь фронту трудящихся Гурьевской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмуратов Ж.И.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1331692
  Новрузов Т.А. Трудовые подвиги колхозного крестьянства Азербайджана в период Великой Отечественной войны / Т.А. Новрузов. – Баку, 1963. – 103с.
1331693
  Машинский И.А. Трудовые показатели и их применение / И.А. Машинский. – М., 1972. – 207с.
1331694
  Середа В.А. Трудовые показатели и их роль в совершенствовании внутризаводского планирования. : Автореф... канд. экон.наук: / Середа В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 22л.
1331695
  Николаева Л.А. Трудовые права женщин / Л.А. Николаева, Э.Г. Кожахметова. – Алма-Ата, 1978. – 151 с.
1331696
  Лойтер А.С. Трудовые права и льготы работающих пенсионеров / А.С. Лойтер. – М., 1977. – 64с.
1331697
  Варенцова В.Г. Трудовые права и обязанности молодого специалиста. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1977. – 63с.
1331698
  Михайлов А.И. Трудовые права и обязанности работников здравоохранения. / А.И. Михайлов. – М., 1976. – 183с.
1331699
  Шван К.К. Трудовые права и обязанности работников связи. / К.К. Шван. – М., 1977. – 112с.
1331700
  Карпизенков Д.Л. Трудовые права и обязанности сельских механизаторов / Д.Л. Карпизенков. – М., 1971. – 152с.
1331701
  Чубуков Г.В. Трудовые права и обязанности членов колхозов / Г.В. Чубуков. – Саратов, 1974. – 159с.
1331702
  Мисаревич Н.В. Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 448-453. – ISBN 978-966-927-142-6
1331703
  Артемьев Ф.А. Трудовые права медицинских работников / Ф.А. Артемьев. – Москва, 1965. – 143с.
1331704
  Выхристенко Б.И. Трудовые права молодежи и их охрана / Б.И. Выхристенко, И.П. Лановенко. – Київ, 1979. – 175с.
1331705
  Орловский Ю.П. Трудовые права молодых рабочих / Ю.П. Орловский. – М., 1965. – 110с.
1331706
  Чекменев В.П. Трудовые права научного работника / В.П. Чекменев. – М, 1932. – 111с.
1331707
  Голованова Е.А. Трудовые права подростков в СССР / Е.А. Голованова, А.Ф. Трошин. – М., 1960. – 78с.
1331708
  Войленко Е.И. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений / Е.И. Войленко. – Москва, 1974. – 255с.
1331709
  Никифоров В.Н. и Петрова Т.В. Трудовые права работающих пенсионеров / В.Н. и Петрова Т.В. Никифоров. – М., 1965. – 91с.
1331710
  Глозман В.А. Трудовые права работников автомобильного транспорта / В.А. Глозман. – М, 1964. – 131с.
1331711
  Карцев Я.П. Трудовые права работников железнодорожного транспорта / Я.П. Карцев, М.Ф. Ковальчук, А.Э. Эзерин. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 415 с.
1331712
  Глозман В.А. Трудовые права работников совмещающих профессии и должности / В.А. Глозман. – Минск, 1980. – 80с.
1331713
   Трудовые права работников текстильной и легкой промышленности. – М, 1974. – 152с.
1331714
  Валеева Р.Х. Трудовые права работников торговли / Р.Х. Валеева. – Москва, 1976. – 103с.
1331715
  Уваров В.Н. Трудовые права работников физкультуры и спорта / В.Н. Уваров. – М, 1974. – 141с.
1331716
  Колосов В.К. Трудовые права рабочих и служащих / В.К. Колосов. – М., 1987. – 96с.
1331717
  Александров Н.Г. Трудовые права рабочих и служащих в СССР / Н.Г. Александров. – Москва, 1956. – 199с.
1331718
  Бухов М.С. Трудовые права сезонных и временных рабочих / М.С. Бухов. – Москва, 1927. – 96 с.
1331719
  Варенцова В.Г. Трудовые права учащихся вузов и техникумов и молодых специалистов. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1961. – 86с.
1331720
  Цепин А.И. Трудовые права учителей в СССР. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 64с.
1331721
  Цепин А.И. Трудовые права учителей. / А.И. Цепин. – М, 1965. – 115с.
1331722
  Киселев Я.Л. Трудовые права членов артелей промысловой кооперации / Я.Л. Киселев. – М, 1955. – 96с.
1331723
  Лапай А.П. Трудовые права шахтеров / А.П. Лапай. – М, 1965. – 91с.
1331724
  Архангельский Ю. Трудовые права шофёров / Ю. Архангельский, П. Рабинович. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1969. – 240с.
1331725
  Васин А.Е. Трудовые правоотношения в органах Госстраха / А.Е. Васин, К.И. Пылов. – Москва, 1989. – 94с.
1331726
  Беззуб Б.С. Трудовые правоотношения в условиях перестройки / Б.С. Беззуб. – К, 1989. – 47с.
1331727
  Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К., 1984. – 280с.
1331728
  Зиновьева Т.Г. Трудовые резервы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьева Т.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1331729
  Ковалев М.М. Трудовые резервы молодежи, вопросы их учета и планирования занятоности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев М.М.; ВШ профдвиж. ВЦСПС. – М., 1967. – 21л.
1331730
   Трудовые резервы СССР. Сб. офиц. материалов.. – М., 1950. – 376с.
1331731
  Поздоровкина Е.Г. Трудовые ресурсы Алжирской Народной Демократической Республики. / Е.Г. Поздоровкина. – М, 1984. – 159с.
1331732
  Костин Л.А. Трудовые ресурсы в одиннадцатой пятилетке / Л.А. Костин. – М., 1981. – 72с.
1331733
  Мордасова Л.А. Трудовые ресурсы в торговле / Л.А. Мордасова. – М., 1985. – 128с.
1331734
  Корчагин В.П. Трудовые ресурсы в условиях научно-технической революции / В.П. Корчагин. – М., 1974. – 167с.
1331735
   Трудовые ресурсы Востока: демографо-экономические проблемы. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
1331736
  Микульский К.И. Трудовые ресурсы европейских стран социализма. / К.И. Микульский. – М., 1969. – 200с.
1331737
  Петрашенко С.С. Трудовые ресурсы и закономерности их использования при социализме. (На материалах гос. сектора с.-х. производства УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Петрашенко С.С. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1331738
   Трудовые ресурсы и здоровье населения. – М., 1986. – 255с.
1331739
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – 160. – Москва, 1969. – с.
1331740
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1969. – 160с.
1331741
  Королев Л.П. Трудовые ресурсы и их использование / Л.П. Королев. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 141 с.
1331742
  Блажис Р.К. Трудовые ресурсы и их использование в городах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Блажис Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 25л.
1331743
  Рязанов А.В. Трудовые ресурсы и их использование в колхозах Узбекистана : Автореф... канд. экон.наук: / Рязанов А. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
1331744
   Трудовые ресурсы и их использование в народном хозяйстве: сб. тр.. – М., 1976. – 163с.
1331745
  Карчикян О.Х. Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Армянской ССР. / О.Х. Карчикян. – Ереван, 1963. – 208с.
1331746
  Кежерашвили Отар Захарьевич Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Грузинской ССР (на примере колхозов зоны виноградарства и табаководства Алазанской равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кежерашвили Отар Захарьевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1331747
  Дараган И.В. Трудовые ресурсы и их использование. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган И.В.; Киевс. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1331748
  Верясев А.И. Трудовые ресурсы и их место в социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Верясев А.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1331749
   Трудовые ресурсы и научно-техническая революция.. – М., 1974. – 246с.
1331750
   Трудовые ресурсы и непроизводственная сфера.. – Кишинев, 1975. – 252с.
1331751
  Поздоровкина Елена Гургеновна Трудовые ресурсы и проблема их использования в АлДР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Поздоровкина Елена Гургеновна ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 18л.
1331752
  Гусаров Е.И. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 36с.
1331753
  Ханукаев С.Б. Трудовые ресурсы и рентабельность производства. / С.Б. Ханукаев. – М., 1966. – 64с.
1331754
  Гусаров В.И. Трудовые ресурсы и социальные проблемы Туниса / В.И. Гусаров. – М, 1985. – 90с.
1331755
  Рябушкин Т.В. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Т.В. Рябушкин, А.З. Дадашев. – Москва : Знание, 1981. – 128 с.
1331756
  Черник Д.Г. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Д.Г. Черник. – М., 1981. – 168с.
1331757
  Кусна С. Трудовые ресурсы Индонезии и проблемы их использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кусна С.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1331758
  Дулепа Л.В. Трудовые ресурсы колхозов и их использование : Автореф... Канд.экон.наук: / Дулепа Л.В.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 14л.
1331759
  Мадянов А.С. Трудовые ресурсы колхозов и их использование (по матер. колх. Волгогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мадянов А.С. ; Сарат. ГУ. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1331760
  Поберезская Анна Ивановна Трудовые ресурсы колхозов и их использование в годы девятой пятилетки (стат.-эконом. исслед. по материалам колхозов Киевск. области) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Поберезская Анна Ивановна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1974. – 26л.
1331761
  Поздняков В.Н. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. / В.Н. Поздняков. – М, 1969. – 128с.
1331762
  Борсук П.П. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. (На материалах колхозов Брестской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Борсук П.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1967. – 20л.
1331763
  Якуба Е.И. Трудовые ресурсы колхозов и их участие в общественном производстве : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 600 / Якуба Е.И. ; Киевский ин-т нар. хоз. – Киев, 1969. – 29 с.
1331764
  Крюкова М.В. Трудовые ресурсы колхозов и пути их лучшего использования. (На матер. Удмурт. АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюкова М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 18л.
1331765
  Аманов К. Трудовые ресурсы колхозов и пути их рационального использования (на примере колхозов Ташаузской области Туркменской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Аманов К.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
1331766
  Наджафов М.И. Трудовые ресурсы колхозов и пути улучшения их использования. : Автореф... канд.экон.наук: 596 / Наджафов М.И.; Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1331767
  Пасхавер И.С. Трудовые ресурсы колхозов Украинской ССР и их использование. : (стат.-экон. исслед.) / проф. И.С. Пасхавер ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Юж. отд-ние ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и орг. сел. хоз-ва им. А.Г. Шлихтера. – Киев : Урожай, 1971. – 364, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1331768
  Шестопалов М.И. Трудовые ресурсы колхозов, их формирование и использование в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шестопалов М.И.; ХГУ. – Х., 1971. – 21л.
1331769
  Романенкова Г.М. Трудовые ресурсы крупного города : монография / АН СССР ; Ленинградский науч. центр ; Ин-т социально-экономич. проблем ; Г.М. Романенкова ; под ред. В.Р. Полозова. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с.
1331770
   Трудовые ресурсы Латвийской ССР.. – Рига, 1964. – 184с.
1331771
  Саханов В.В. Трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса / В.В. Саханов, П.В. Демьянов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 168 с.
1331772
   Трудовые ресурсы малых и средних городов Верхневолжья : межвуз. темат. сб. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1979. – 120 с.
1331773
  Макаров А.И. Трудовые ресурсы молодежи как источник формирования квалифициорованной рабочей силы (на прим. отрасли быт. обсл. населен.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макаров А. И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 18л.
1331774
  Жирова Н.А. Трудовые ресурсы Москвы и повышение эффективность их использования / Н.А. Жирова, В.А. Шульга. – М., 1989. – 22с.
1331775
  Устенко А.А. Трудовые ресурсы непроизводственной сферы. / А.А. Устенко. – Львов, 1976. – 171с.
1331776
  Дадашев А.З. Трудовые ресурсы Подмосковья / А.З. Дадашев. – М, 1978. – 45с.
1331777
   Трудовые ресурсы производственных систем.. – К., 1990. – 462с.
1331778
   Трудовые ресурсы развитого социализма: подготовка, распределение, использование: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 128с.
1331779
  Белоконь И.В. Трудовые ресурсы села / И.В. Белоконь. – Киев, 1987. – 173с.
1331780
  Мальцев И.Е. Трудовые ресурсы села / И.Е. Мальцев. – М, 1987. – 62с.
1331781
  Петрушова А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и пути повышения эффективности их использования на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петрушова А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1331782
  Глухов А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства ЦЧЭР и их использование / А.А. Глухов. – Воронеж, 1968. – 64с.
1331783
   Трудовые ресурсы сельского хозяйства: вопр. теории и методологии.. – М., 1982. – 115с.
1331784
  Долгорын Норовсамбуу Трудовые ресурсы сельскохозяйственных объединений МНР и пути их рационального использования : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.05 / Долгорын Норовсамбуу; Высшая парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л.
1331785
  Рогачев А.А. Трудовые ресурсы совхоза Восточно-Казахской области и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рогачев А. А. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20 с.
1331786
  Аблотия Р.И. Трудовые ресурсы совхозов и вопросы их рационального использования. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Аблотия Р.И.;. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1331787
  Терентьев В.В. Трудовые ресурсы совхозов и пути их рационального использования / В.В. Терентьев, Г.В. Канев. – Сыктывкар : Книжное издательство Коми АССР, 1967. – 73 с.
1331788
  Лаас К. Трудовые ресурсы союзной республики / К. Лаас. – Таллин, 1986. – 159 с.
1331789
  Гладышев А.Н. Трудовые ресурсы средних и малых городов и их сталистическое изучение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гладышев А.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1964. – 17л.
1331790
  Белов А.Н. Трудовые ресурсы СССР / А.Н. Белов. – М., 1980. – 128с.
1331791
  Кузнецов А.Д. Трудовые ресурсы СССР и их использование / А.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
1331792
  Зелтынь М.С. Трудовые ресурсы СССР и их использование. / М.С. Зелтынь. – М., 1974. – 56с.
1331793
  Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1975. – 323с.
1331794
   Трудовые ресурсы СССР.. – М., 1979. – 302с.
1331795
   Трудовые ресурсы Ставрополья.. – вып. 1. – Ставрополь, 1976. – 320с.
1331796
  Старченков Г.И. Трудовые ресурсы Турции : демогр., экон. и социал. аспекты / Г.И. Старченков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 204 с. – Библиогр.: с. 195-203 (289 назв.)
1331797
   Трудовые ресурсы Узбекистана. Проблемы распределения и использования.. – Ташкент, 1970. – 224с.
1331798
  Абдулхабирова А.А. Трудовые ресурсы, анализ их состояния и использования в экономическом районе. : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абдулхабирова А.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
1331799
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 1. – 1975. – 295с.
1331800
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 3. – 1975. – 160с.
1331801
   Трудовые ресурсы. Вопросы рационального использолвания.. – Свердловск, 1969. – 140с.
1331802
   Трудовые ресурсы. Сб. ст.. – Кишинев, 1972. – 180с.
1331803
   Трудовые ресурсы. Современные проблемы совершенствования занятости женщин: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 165с.
1331804
   Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. – Москва : Экономика, 1976. – 191 с.
1331805
   Трудовые ресурсы: проблемы сбалансированного распределения. – Киев : Наукова думка, 1986. – 245с.
1331806
   Трудовые ресурсы: трудовая активность населения. Проблемы, пути развития: сб. науч. тр.. – М., 1988. – 169с.
1331807
   Трудовые ресурсы: формирование и использование. – Москва : Экономика, 1975. – 254 с.
1331808
   Трудовые ресурсы: эффективность использования. – М., 1988. – 263с.
1331809
  Заболотский А.В. Трудовые русурсы Пакистана. / А.В. Заболотский. – М, 1985. – 248с.
1331810
   Трудовые связи в крупном городе : монография. – Киев : Вища школа, 1984. – 152 с.
1331811
  Скоробогатова Н.В. Трудовые сессии народного суда // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1331812
  Гончар И. Трудовые соотношения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  Адвокаты, работающие по трудовому договору и не осуществляющие адвокатскую деятельность, должны осознавать, что они будут ограничены в профессиональных гарантиях.
1331813
  Артемова В.Н. Трудовые споры / В.Н. Артемова. – Минск, 1977. – 79с.
1331814
  Клюев А.А. Трудовые споры / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – М., 1978. – 191с.
1331815
  Колосов В.К. Трудовые споры / В.К. Колосов. – М., 1986. – 183с.
1331816
  Тихиня Валерий Гурьевич Трудовые споры / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Беларусь, 1988. – 45 с.
1331817
  Политахин П.А. Трудовые споры в колхозах / П.А. Политахин. – Красноярск, 1986. – 71с.
1331818
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь, 1969. – 160с.
1331819
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь
ч. 2. – 1973. – 166с.
1331820
  Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. Учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Голощапов, В.Н. Толкунова. – М., 1974. – 198с.
1331821
  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Уч. пособ. / М.В. Лушникова. – Ярославль, 1991. – 84с.
1331822
  Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – Москва : Юристъ, 1996. – 203с.
1331823
  Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX в.) / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1975. – 351с.
1331824
   Трудовые традиции сибирского крестьянства (конец XVIII - нач. ХХ в.). Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 112с.
1331825
  Анарбаев А. Трудовые усилия рабочего класса и колхозного крестьянства Андижанской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Анарбаев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 29л.
1331826
  Искра Веслав Трудовые факторы экономического развития социалистических стран. / Искра Веслав. – М., 1976. – 235с.
1331827
  Пакина Т.А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на материале социологического исследования) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 120-131. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Трудовые установки и ценности являются важнейшими компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и ...
1331828
  Грекулов А. Трудовые школьные экскурсии / А. Грекулов. – Одесса, 1920. – 84с.
1331829
  Антонов И.З. Трудодень / И.З. Антонов. – Саранск, 1958. – 40с.
1331830
  Ларионов К.А. Трудодень и деньги в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 19 л.
1331831
  Ларионов К.А. Трудодень и деньки в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 26 с.
1331832
  Захрабов Ф.Д. Трудодень и его значение в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Захрабов Ф.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 18л.
1331833
  Тимонин С.И. Трудодень и его ров в развитии экономики колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимонин С. И.; Моск. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1331834
  Войновский Б.Ф. Трудодень и его роль в колхозном производстве : Дис... канд. эконом.наук: / Войновский Б. Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 247л. – Бібліогр.:л.I-XII
1331835
  Морозов В.А. Трудодень, деньги и торговля на селе / В.А. Морозов. – Москва, 1965. – 319 с.
1331836
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции промышленности / И.А. Пыхова. – М., 1965. – 145с.
1331837
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции социалистического производства. Вопросы теории и методологии определения / И.А. Пыхова. – Свердловск, 1971. – 256с.
1331838
   Трудоемкость работ на шахтах основных угольных бассейнов СССР.. – М., 1956. – 328с.
1331839
  Мазур В.П. Трудозабезпеченість колгоспів Південного економічного району та питання їх спеціалізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 65-71. – Бібліогр.: 2 назви
1331840
  Назаренко Ю.И. Трудолюбивой долей дорожу / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1981. – 65с.
1331841
  Пикус Стефан Трудолюбие как нравственная ценность : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / Пикус Стефан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 34 с.
1331842
  Стогний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности / И.П. Стогний. – К, 1970. – 104с.
1331843
  Столгний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности. : Автореф... канд.филос.наук: / Столгний И.П.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1966. – 20л.
1331844
  Пикус Стефан Трудолюбте как нравственная ценность : Дис... доктор философ.наук: 09.00.05 / Пикус Стефан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 384л. – Бібліогр.:л.355-384
1331845
  Назарова Е.А. Трудом взращенный / Е.А. Назарова. – М., 1986. – 62с.
1331846
  Холмогорский Ф. Трудом и знанием / Ф. Холмогорский. – М., 1925. – 124с.
1331847
  Хван М.Г. Трудом и только трудом / М.Г. Хван. – М, 1962. – 136с.
1331848
   Трудом і піснями звеличена. Репертуарний зб.. – К., 1962. – 190с.
1331849
   Трудом красив и славен советский человек. Сб. ст. и мат.. – Л., 1962. – 70с.
1331850
  Иванов В.П. Трудом миллионов / В.П. Иванов, С.А. Моручков. – Москва, 1962. – 32с.
1331851
  Китайгородская Р.Н. Трудом славен человек / Р.Н. Китайгородская. – Ставрополь, 1961. – 80с.
1331852
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1331853
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1331854
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1331855
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1331856
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1331857
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1331858
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1331859
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1331860
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1331861
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1331862
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1331863
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1331864
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1331865
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1331866
  Всесоюзная Труды / Всесоюзная, аграрников-марксистов ; 1 ; 1929 ; Москва конференция. – Москва
1. – 1929. – 466с.
1331867
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1331868
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1331869
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1331870
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1331871
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
1. – 1975. – 280с.
1331872
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
3. – 1975. – 461с.
1331873
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1331874
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
5. – 1975. – 422с.
1331875
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
6. – 1975. – 398с.
1331876
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
2. – 1976. – 426с.
1331877
  Всесоюзный Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
2. – 1976. – 286с.
1331878
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
7. – 1976. – 375с.
1331879
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
8. – 1976. – 393с.
1331880
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
9. – 1976. – 340с.
1331881
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1331882
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1331883
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1331884
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1331885
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1331886
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1331887
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1331888
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1331889
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1331890
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1331891
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1331892
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721 с.
1331893
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1331894
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552 с.
1331895
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382 с.
1331896
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1331897
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1331898
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542с.
1331899
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473с.
1331900
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1331901
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1331902
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1331903
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1331904
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1331905
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1331906
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1331907
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1331908
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва-Ленинград, 1952. – 294с.
1331909
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1331910
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1331911
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1331912
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1331913
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1331914
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1331915
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1331916
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1331917
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1331918
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1331919
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1331920
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1331921
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1331922
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1331923
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1331924
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1331925
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1331926
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1331927
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1331928
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1331929
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1331930
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1331931
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1331932
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1331933
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1331934
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1331935
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1331936
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1331937
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1331938
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1331939
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1331940
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1331941
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1331942
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1331943
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1331944
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1331945
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1331946
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1331947
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1331948
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1331949
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум4 : Молекулярные основы действия и торможения. – 1962. – 362с.
1331950
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1331951
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1331952
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1331953
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1331954
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1331955
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1331956
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 1. – 1961. – 941с.
1331957
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 2. – 1961. – 791с.
1331958
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170с.
1331959
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1331960
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1331961
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1331962
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1331963
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Том1. – 1961. – 250с.
1331964
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1331965
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1331966
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
1331967
   Труды 9-го Рыбинского краведческого съезда : К вопросу районирования Рыбинского округа. – Рыбинск : Изд-е рыбинского бюро краеведения, 1929. – 103с.
1331968
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
1. – 1985. – 448 с.
1331969
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1331970
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1969. – с.
1331971
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1969. – 1401с.
1331972
   Труды 9 республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. – Алма-Ата
Выпуск 1. – 1990. – 132с.
1331973
   Труды I международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 996 с.
1331974
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 103 с., [1] карта, [1] табл.
1331975
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 4 : ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 116 с.
1331976
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 3 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард. – 1933. – 196 с.
1331977
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград-Москва : [б. и.]
Вып. 5 : / ред. комиссия: В.Ф. Бутин, С.Н. Быковский, А.П. Герасимов [и др.]. – 1934. – 349 с.
1331978
   Труды II Международной конференции ассоциации по изучению четвертичного периоды Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
вып. 2 : / / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, И.А. Лепикаш [и др.]. – 1933. – 186 с., [2] л. карты
1331979
   Труды III-го Всесоюзного научно-агрономического совещания сахаротреста : (состоявш.20/II-4/III 1928г. в Москве). – Москва : Правление сахаротреста, 1928. – с.432
1331980
   Труды III-го Всесоюзного симпозиума по сейсмическому режиму (3-7 июня 1968 года). – Новосибрск : Наука
Часть І. – 1969. – 180 с.
1331981
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том I : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1958. – 244 с.
1331982
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VI : Секция водного хозяйства. – 1959. – 304 с.
1331983
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том III : Секция гидрофизики. – 1959. – 471 с.
1331984
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том IX : Секция подземных вод и проблем подземного питания рек. – 1959. – 360 с.
1331985
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том X : Секция гидрохимии и санитарной охраны вод. – 1959. – 212с.
1331986
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том V : Секция гидродинамики и русловых процессов. – 1959. – 422 с.
1331987
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІІ : Секция гидрометрии и методов гидрологических исследований. – 1959. – 272 с.
1331988
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІ : Секция общей гидрологии. – 1959. – 324 с.
1331989
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 2 : Секция расчетов и прогнозов стока. – 1959. – 768 с.
1331990
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 4 : Секция озер и водохранилищ. – 1959. – 332 с.
1331991
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. І. – 1929. – 180 с.
1331992
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. ІІ. – 1930. – 411 с.
1331993
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том IV : Технические устройства информационного обслуживания и оперативно-множительная техника. – 1967. – 376 с.
1331994
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том III : Автоматические читающие устройства. – 1967. – 307 с.
1331995
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том II : Семиотические проблемы автоматизированной обработки информации. – 1967. – 464 с.
1331996
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том I : Информационно- поисковые системы. – 1967. – 528 с.
1331997
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам
Выпуск ІІ : Медь и никель. – 1932. – 248 с.
1331998
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам. – Москва- Ленинград
Выпуск V : Малые и редкие металлы. – 1932. – 224 с.
1331999
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (28 января - 2 феврвля 1980 г.) : международное научное сотрудничество и правовые вопросы освоения космического пространства. – Москва : Знание, 1980. – 110 с.
1332000
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва 28 января - 2 феврвля 1980 г.) : летательные аппараты. – Москва : Знание, 1980. – 89 с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,