Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1329001
  Демидов А.И. "Управляемый хаос" как политический процесс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-35. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1329002
  Киличенков А.А. "Упреков не заслужил...постараюсь честно и умереть" (из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 99-106
1329003
  Понну С.Х. Управління "поганими" кредитами банківських установ Малайзія : новини зарубіжної науки / С.Х. Понну, Т.Н. Рамакришна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 288-300 : Табл. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1993-6788
1329004
  Висоцька В.А. Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту / В.А. Висоцька, А.Ю. Нога, П.Ю. Козлов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 421-434. – ISSN 0321-0499
1329005
  Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти діяльності страхових агентів. Проаналізовано особливості управління агентською мережею страхових компаній та розроблено пропозиції щодо його удосконалення в Україні. Рассмотрено теоретические и практические ...
1329006
  Кистенюк Г. Управління активами комерційного банку в Україні: методи та проблемні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 98-110. – ISSN 2409-9260
1329007
  Михайлова К. Управління активами та репутацією в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 1810-7923
1329008
  Березюк К.М. Управління акціонерним капіталом підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 95-98. – ISSN 2306-6814
1329009
  Кущ О.О. Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 93-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1329010
  Маркіна І. Управління безпекою туризму в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 61-65
1329011
  Фролова Т.А. Управління бізнес-процесами підприємства / Т.А. Фролова, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-230-0
1329012
  Голосніченко І. Управління в судах: український і зарубіжний досвід (на матеріалах Українсько-канадського проекту судової співпраці) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 221-226. – ISSN 0132-1331
1329013
  Чорна Т.В. Управління валютним ризиком комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 382-384. – ISBN 978-966-188-219-4
1329014
  Макарюк О.В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 131-138 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1329015
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю нафтогазової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 128-134. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1329016
  Диба В. Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1329017
  Бедрій Д.І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуванням ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бедрій Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1329018
  Петраш О.П. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 25-29. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є наукове обґрунтування можливості продуктивного використання у вітчизняній практиці, для оцінки ефективності інвестиційного проекта компанії (девелопера), сучасних інструментів і моделей управління вартістю підприємства. Предметом ...
1329019
  Черкасов В.І. Управління взаємодією рушійних сил інноваційного розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
1329020
  Сущенко О.А. Управління взаємодією суб"єктів експортної діяльності підприємства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 129-133. – ISSN 1995-0519
1329021
  Андріенкр В.Ф. Управління виробничими об"єднаннями / В.Ф. Андріенкр. – Київ, 1981. – 48с.
1329022
  Сушко Н.І. Управління витратами державного сектору в контексті запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 94-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1329023
  Кісельова Я.Е. Управління витратами підприємств дорожнього господарства / Я.Е. Кісельова, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 53-56. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1329024
  Гришко Н. Управління витратами як інструмент оздоровлення стану вугледобувних підприємств : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 44-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1329025
  Радченко К. Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічного комплексу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
1329026
  Добко Т.А. Управління вищим навчальним закладом в умовах диверсифікації джерел фінансування вищої освіти: співпраця з жертводавцями (на прикладі Українського католицького університету) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 22-31. – ISSN 1562-529Х
1329027
  Черненко Н.М. Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах / Н.М. Черненко, О.В. Вороненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 25-29. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1329028
  Соколова І.В. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 98-105. – ISSN 1609-8595


  У статті проаналізовано моделі, які дають уявлення про структуру і функції державно-громадського управління атлантичною, континентальною, східноазійською системами вищої освіти, принципи управління вищою освітою (централізація, децентралізація), ...
1329029
  Ладиченко К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1329030
  Матвєєв В. Управління власністю міжнародних корпорацій в умовах глобалізації / В. Матвєєв, Н. Кравчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 110-119. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1329031
  Заяць Р.В. Управління власністю як складова аграрного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 62-66. – ISSN 2306-6792
1329032
  Єгоров В.О. Управління галузевим виробництвом / В.О. Єгоров. – К, 1989. – 48с.
1329033
  Россоха В.В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В.В. Россоха, О.М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 71-79. – ISSN 2221-1055
1329034
  Кацуба А.В. Управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу: адміністративно-правові засади : монографія / Кацуба Александр Володимирович. – Харків : Друкарня Мадрид, 2014. – 244 с. – Бібліогр.: с. 220-243 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7050-38-3
1329035
  Супрун А. Управління грошовими коштами страхових компаній в кризовому та посткризовому періодах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 116-119. – ISSN 1993-0259
1329036
  Петренко О.П. Управління грошовими потоками аграрних підприємств // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 130-133. – ISBN 978-966-2188-73-8
1329037
  Магдич І.П. Управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магдич Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1329038
  Соколова Д.М. Управління грошовими потоками підприємства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 133-135
1329039
  Саранюк А. Управління дебіторською заборгованістю підприємств житлово-комунального господарства України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 71-77
1329040
  Данилова Л.І. Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-56. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглянуто методи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємств.
1329041
  Шамрай В.І. Управління декоративними властивостями гірських порід на основі фактурної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шамрай Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1329042
  Колобов Ю. Управління державним боргом в контексті пріоритетів боргової політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано існуючі методи управління державним боргом, особливості їх застосування, проблеми високого рівня державного боргу та ефективність системи управління державним боргом України. Визначено пріоритети боргової політики України, у ...
1329043
  Шпенюк О.Є. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1329044
  Кучер Г.В. Управління державним боргом та економічна безпека України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 126-129
1329045
  Коляда Т.А. Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1329046
  Орленко О.В. Управління державним боргом України в умовах дисбалансів світової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 16-18
1329047
  Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та нпапрями оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1329048
  Жилєнко С.М. Управління державним боргом як складова системи антикризового регулювання економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 39-45. – ISSN 2221-8440
1329049
  Елєрс Г. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 7-21 : рис. – ISSN 2305-7645
1329050
  Солов"ян Ю. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості управління державними корпоративними правами. Увагу зосереджено на основних методичних підходах до оцінки ефективності управління корпоративними правами держави. Надаються рекомендації стосовно підвищення ефективності ...
1329051
  Плішка Т.П. Управління державними програмами щодо інноваційно-інвестиційного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 20-24. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1329052
  Циба Р.П. Управління державними фінансами як засіб соціально-економічних перетворень (історичний досвід 1920-1980-х років) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 99-113. – ISSN 1681-116Х
1329053
  Вінник О.М. Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 112-120. – ISSN 1993-0909
1329054
  Ткаченко О. Управління державної охорони України в реалізації національних інтересів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 120-123
1329055
  Романюк Т. Управління державою "в три кліки" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 17 (397). – С. 17-18. – ISSN 2313-559X
1329056
  Горбась І.М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбась Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 240, [5] л. – Додатки: л. 189-240. – Бібліогр.: л. 168-188
1329057
  Чухрай Н.І. Управління динамічними портфелями проектів у структурній оболонці бізнесу / Н.І. Чухрай, І.І. Новаківський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 202-212. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено засади формування структурних оболонок бізнесу як складової системи управління підприємством в умовах становлення нової економіки. Показано, що формування структурної оболонки бізнесу послідовно охоплює такі рівні: формалізацію ...
1329058
   Управління діловою кар"єрою : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
1329059
  Жуманкулова Л.О. Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жуманкулова Лязат Оралтаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1329060
  Харко В. Управління діяльністю організації на міжнародному ринку послуг / В. Харко, П. Строгуш // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 168-171. – ISSN 2078-5860
1329061
  Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посібник / Й.М. Петрович. – Київ : Знання, 2013. – 510, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 502-510. – ISBN 978-617-07-0081-0
1329062
  Спрінсян В.Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-58


  У статті розглядаються принципи управління документообігом у системі документаційного менеджменту, маршрут руху документів, доцільність упровадження системи електронного документообігу.
1329063
  Маркін Ю. Управління екологічними ризиками: тенденції в страхуванні відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 50-51. – ISSN 1810-7923
1329064
   Управління екологічною діяльністю = Environment management activity : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Гриценко А.В. та ін.] ; за заг. ред. Максименко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування наук.-метод. ради МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 335, [1] с., [10] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога" / [редкол.: Бондарь О.І. та ін.])
1329065
  Пашков А.П. Управління еколого-економічною безпекою на засадах ризик-орієнтованого підходу / А.П. Пашков, Л.А. Щаслива // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1329066
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додаток: л. 180-198. – Бібліогр.: л. 161-179
1329067
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1329068
  Ковальчук В.Г. Управління економічним потенціалом підприємства / В.Г. Ковальчук, О.С. Лаврук, Ю.І. Білик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1329069
  Пономарьова Н. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 64. – ISSN 1810-3944
1329070
  Маркова Є.Ю. Управління економічною безпекою в стратегії розвитку рибодобувних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1329071
  Маляревський Ю.Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти : монографія / Маляревський Ю.Д., Лабунська С.В., Прокопішина О.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. + Додаток: с. 131-158. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-676-344-3
1329072
  Колісніченко П.Т. Управління економічною безпекою на малих та середніх підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 22-27. – ISSN 2306-6792
1329073
  Живко З.Б. Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 128-145. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1329074
  Бортник С.Ю. Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 46-49. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості управління екологічними проектами. Висвітлено роль ландшафтознавчих досліджень в екологічному проектуванні. Акцентовано увагу на проблемних аспектах управління екопроектами в сучасних українських реаліях. The features of the ...
1329075
  Свергунов О.О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 166-176. – ISSN 2306-5664
1329076
  Скрипніченко Олег Петрович Управління експортом промислового підприємства на засадах маркетингу (на матеріалах українських товаровиробників-експортерів) : Дисертація...кандидата економічних наук Спеціальність 08.02.03 / Скрипніченко Олег Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 218л. + Додатки:л.181-218. – Бібліогр.:л.170-180
1329077
  Шийко В. Управління енергозбереженням у газотранспортній галузі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 145-149. – ISSN 1993-0259
1329078
  Шлапак В.О. Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шлапак Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1329079
  Долгоруков Ю.А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості : фінанси підприємств / Ю.А. Долгоруков, Н.І. Редіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1329080
  Надворний О.Б. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств в сучасних економічних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 77-80
1329081
  Жихарцева О.О. Управління ефективністю діяльності фінансово-промислових груп та напрями його вдосконалення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 114-119. – ISSN 2308-1988
1329082
  Осипенко С.М. Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-операційного підходу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1329083
  Федчишин С.А. Управління закордонними справами як предмет аналізу дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського права) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 281-285. – ISBN 978-617-7293-17-9
1329084
  Фомішина В.М. Управління заощадженнями у відтворенні основного капіталу національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 336-343
1329085
  Письменна Т. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 90-101. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1329086
  Таралло В.Л. Управління здоров"ям у ринкових умовах господарювання // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 36-40. – ISSN 2415-8763
1329087
  Степенко О. Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку / О. Степенко, О. Сакаль, Н. Третяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 39-43. – ISSN 1810-3944
1329088
  Юрченко І.В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 9 (275). – С. 63-69. – ISSN 2221-1055
1329089
  Третяк А. Управління земельними ресурсами і земельний кадастр: взаємозалежність і ефективність / А. Третяк, Р. Курильців, Н. Третяк // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 34-38
1329090
  Гвініашвілі Т.З. Управління змінами на підприємствах в сучасних умовах господарювання // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 37-40. – ISBN 978-617-645-229-4
1329091
  Сокирник І.В. Управління змінами підприємства за умов розвитку євроінтеграційних процесів / І.В. Сокирник, І.М. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті проаналізовано характерні напрями змін для реалізації євроінтеграції на різних рівнях управління та досвід їх реалізації, визначено особливості управління змінами в контексті євроінтеграційних процесів, здійснено акцент на необхідності ...
1329092
  Соболєв В. Управління знаннями як конститутивна складова інноваційних перетворень в умовах стратегічних змін / В. Соболєв, Л. Донець // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 36. – С. 372-378. – ISSN 2079-4762
1329093
  Мукоїд С.Л. Управління зовнішнім боргом України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 307-309. – ISBN 978-617-7069-02-6
1329094
  Буквич А.В. Управління зовнішнім боргом як складова підтримки стану економічної безпеки країни у валютно-кредитній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 79-84
1329095
  Буник Ю.О. Управління зовнішнім державним боргом країн Європейського валютного союзу: досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 151-156. – ISSN 2306-6814
1329096
  Огородник І.Л. Управління зовнішньоекономічними і валютними операціями в регіональних підрозділах комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглянуто особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіональних відділеннях.
1329097
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ.економ.ВУЗів і факультетів. – Київ : Віра-Р; Альтерпрес, 2000. – 448с. – ISBN 966-542-092-5
1329098
  Овсієнко А.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб"єктів господарювання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 123-128. – ISSN 2306-546X
1329099
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1329100
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 295 л. – Додатки: л. 215-295. – Бібліогр.: л. 191-214
1329101
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 15 назв
1329102
  Кам"янська О.В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю компанії / О.В. Кам"янська, І.А. Котлярова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 67-71. – ISSN 2306-6814
1329103
  Мостенець А.В. Управління інвестиційною діяльністю банку / А.В. Мостенець, В.Е. Петренков // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 284-288. – ISSN 2222-4459
1329104
  Каліна І.І. Управління інноваційним процесом в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 58-64. – ISSN 2306-5834
1329105
  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Вид. 3-тє , стер. – Суми : Університетська книга, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-184-1
1329106
  Альошин С.Ю. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 208-216. – ISSN 2222-4459
1329107
  Єфремов О.С. Управління інноваційним розвитком підприємства: аспекти методології : монографія / Єфремов О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-471. – ISBN 978-966-590-955-2
1329108
  Гудзь О.Є. Управління інноваційними ризиками підприємств ТК // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 16-20
1329109
  Гардабхадзе І.А. Управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації "дизайн одягу" // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 22-32. – ISSN 2415-8151
1329110
  Мохамед Е.М. Управління інноваційною діяльністю в освіті // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 144-148
1329111
  Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi досліджуються чинники, що впливають на управління інноваціями непропорційного перестрахування, сутність іновацій непропорційного сгорахування, розгпядаються фактори впливу на ефективність управління інноваціями, бізнес система ...
1329112
  Мазур О.Є. Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 254-260. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1329113
  Собко О. Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 104-118. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1329114
  Кунченко М.О. Управління інформаційними потоками в системі бюджетування підприємств торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
1329115
  Блиндюк В. Управління інформаційними потоками у сфері енергозберігаючої діяльності // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 207-212. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1329116
  Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Писаревська Г.І. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 195-225. – Бібліогр.: с. 176-194. – ISBN 978-966-676-512-6
1329117
  Горбачова І. Управління кадровими ризиками в умовах ринку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 37-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1329118
  Кісіль М.І. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин / М.І. Кісіль, С.В. Косторной // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 82-89. – ISSN 2221-1055
1329119
  Візіров Б.Й. Управління кар"єрою державного службовця як взаємодія інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-85 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1329120
  Газуда Л.М. Управління конвергенційно-інтеграційними процесами сільських прикордонних територій : теорія, методологія, практика : монографія / Л.М. Газуда ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Ужгород : Сабов А.М., 2015. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-358. – ISBN 978-617-7344-08-6
1329121
  Заєць М. Управління конкурентоспроможністю банківського сектору України в умовах євроінтеграції та кризових явищ в економіці // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 44-47. – ISSN 1729-7206
1329122
  Кравченко О.І. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів у країнах Європейського Союзу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто сутність та значення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів Європейського Союзу. Визначено заходи щодо залучення контингенту з інших країн, які полягають у створення специфічних агенцій з вербування студентів з інших навчальних ...
1329123
  Жигулін О.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору: інноваційно-креативний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 39-44. – ISSN 2306-6792
1329124
  Чубірка С.С. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.С. Чубірка, А.Г. Лизанець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 179-186. – ISSN 2311-8164
1329125
  Геращенко І.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства / І.О. Геращенко, О.О. Шмадченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 50, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (11-13 червня 2015 р., м. Харків). – C. 297-301. – ISSN 2075-4892
1329126
   Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / [Жаворонкова Г.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-351-318-8
1329127
  Назарова Г.В. Управління корпоративним пенсійним фондом : монографія / Назарова Г.В., Цюрко І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 191-218. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-966-676-528-7
1329128
  Стрижак О.Є. Управління корпоративними знаннями у середовищі ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 193-206


  Визначається проблема формування інтегрованого середовища на основі мережевих інформаційних ресурсів, які створено за різними технологіями та стандартами. Визначається категорії термінополя та таксономії, які забезпечують формування впорядкованого ...
1329129
  Козинець Д.М. Управління кредитними ризиками банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 431-433. – ISBN 978-966-188-219-4
1329130
  Чегель Ю. Управління кредитними ризиками та якість кредитного портфеля // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 105
1329131
  Лахтадир С.І. Управління кредитною діяльністю комерційного банку / С.І. Лахтадир, О.С. Харлашкіна // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 445-447. – ISBN 978-966-188-219-4
1329132
  Любохинець Л.С. Управління людським капіталом в умовах інноваційного економічного розвитку: світова та національна практика // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 7-14. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1329133
  Ревуцька Л.Є. Управління людським капіталом підприємства в сучасних умовах // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 51-51. – ISSN 2075-4892
1329134
  Ніколайчук М.В. Управління людським капіталом у системі сучасних економічних концепцій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 10/1. – С. 24-30. – (Серія: Економіка ; вип. 6 (1)). – ISSN 9125-0912
1329135
  Замараєв А.В. Управління людським потенціалом в умовах реформування державної служби // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 119-121
1329136
  Безтелесна Л. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1329137
  Коваль О.П. Управління майновими правами дітей за цивільним та сімейним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 291-297. – ISSN 1563-3349
1329138
  Кравчук О.О. Управління майном державної власності: функціональний аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 202-208. – ISSN 1026-9932
1329139
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах європейського союзу (на матеріалах німецької банківської системи) : Дисертація ...кандидата економічних наук Спеціальність 08.02.03 / Савін Кирило Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. + Додатки: 1-13. – Бібліогр.:л.186-201
1329140
  Зубарєва М.А. Управління масами в епоху суспільства споживання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 63-67. – ISSN 2077-1800
1329141
  Швець Д.Є. Управління междисциплінарними з"язками у навчальному прцесі / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 182-186. – ISSN 2072-1692
1329142
  Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 104-109. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1329143
  Названова Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сутність системи управління конкурентоспроможністю (КСП), описано її складові. Проведено аналіз потенціалу міжнародного співробітництва українських кранобудівних підприємств і надано рекомендації по досягненню конкурентоспроможності на ...
1329144
  Сгадова В.В. Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 16-19


  Проаналізовано історію становлення теорії управління, розкрито сутність поняття "управління" та структурні елементи моделі управління викладачем навчанням студентів.
1329145
  Вовк О.О. Управління напружено-деформованим станом підроблюваного масиву для підвищення стійкості природних і інженерних об"єктів при сейсмодинамічних навантаженнях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вовк Оксана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 38 назв
1329146
  Бєсов Л.М. Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920-1990 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 40-47
1329147
  Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 96-98 : Рис.
1329148
  Чобіток В.І. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект / В.І. Чобіток, К.С. Пятилокотова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 230-234. – ISSN 2075-4892
1329149
  Кучеренко О. Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 58-66
1329150
  Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання : монографія / Н.О. Рибалка ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
1329151
  Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою : монографія / Дороніна М.С., Тютлікова В.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 169-198. – Бібліогр.: с. 155-168. – ISBN 978-966-676-440-2
1329152
  Маріуц І.О. Управління освітою : досвід Румунії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 208-212. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглянуто і проаналізовано законодавчу базу системи управління освітою Румунії. Охарактеризовано освітні принципи координації середньої і вищої освіти, структура і функціонування керівних органів освіти Румунії.
1329153
  Товканець О.С. Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 35-39. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1329154
  Волинець К. Управління педагогічним коледжем в умовах реформування соціально-економічних відносин / К. Волинець. – Київ, 1977. – 40с.
1329155
  Денищенко О.В. Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу / О.В. Денищенко, І.В. Козіна, О.О. Юрченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 225-234 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1607-4556
1329156
  Карпенко С.В. Управління персоналом : навч. посіб. для дистанц. навчання / С.В. Карпенко, О.А. Карпенко ; [за наук., ред. А.В. Базилюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-259. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-203-1
1329157
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Балабанова Л.В., Сардак О.В. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 467, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 446-467. – Бібліогр.: с. 433-438. – ISBN 978-611-01-0181-3
1329158
  Кучеренко Д.Г. Управління персоналом : практикум / Д.Г. Кучеренко, Н.П. Шморгун ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 236, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-236. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 978-617-649-011-1
1329159
  Бербенець О.В. Управління персоналом (людськими ресурсами) як фактор збільшення капіталізації компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 31-33. – ISSN 2306-6806
1329160
  Ткаченко Т.П. Управління персоналом бібліотеки в умовах постійних змін та перетворень // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 57-63
1329161
  Курінний В.О. Управління персоналом в умовах кризи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 48-51. – ISBN 978-617-645-228-7
1329162
  Бірдус Л.В. Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування / Л.В. Бірдус, М.А. Бурдус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 12-14. – ISSN 2306-6792
1329163
  Шепелюк О.А. Управління персоналом підприємства: суть поняття, система методів управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 290-293. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1329164
  Костакова Л. Управління персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-27 : табл.
1329165
  Мальська М.П. Управління персоналом у туризмі : теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.З. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-673-114-6
1329166
  Орлова О.М. Управління персоналом як чинник успішної діяльності підприємств готельно-туристичного бізнесу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 61-67. – ISSN 2308-1988
1329167
  Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 36-40. – Бібліогр.: 2 назви
1329168
  Шофолов Д.Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія / Д.Л. Шофолов. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.188-220. – ISBN 978-617-7123-43-8
1329169
   Управління підприємницьким ризиком. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 224с. – ISBN 966-7411-64-8
1329170
  Каніщенко О.Л. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 154-162


  Висвітлено особливості здійснення управлінської діяльності компаній в умовах посилення геополітичних протистоянь, застосування міжнародних економічних санкцій, активізації формальних та неформальних ідеологічних впливів та загострення соціокультурних ...
1329171
  Драбік І. Управління підприємством на міжнародному ринку : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-9. – Бібліогр.: 8 назв
1329172
  Васьківська О. Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 41-46. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу архівних документів досліджено аспекти створення Управління по справах друку в Українській державі уряду П. Скоропадського та охарактеризовано діяльність книговидавничих осередків у 1918 р. у контексті національно-культурного ...
1329173
  Ситник О.О. Управління погашенням боргів неплатоспроможного підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 45)


  Запропоновано методи управління борговими зобов"язаннями.
1329174
  Іонін Є.Є. Управління портфелем акцій інвестиційного фонду : ринок фінансових послуг / Є.Є. Іонін, М.М. Овчинникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1329175
  Кірімов О. Управління портфелем моторного та медичного страхування: питання формування попиту та фінансової стійкості // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1329176
  Книрік Н.Р. Управління портфелем проектів аутсорсингової ІТ-компанії на основі імітаційного моделювання : автореф. дис... канд. техн. наук.: 05.13.22 / Книрік Наталя Ромуальдівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1329177
  Соцький А. Управління працівниками як об"єкт правового регулювання норм трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 34-38


  У статті досліджується місце і роль господарської влади роботодавця у системі управління працівниками з погляду трудового права. Виявлено та вирішено окремі проблеми управління працівниками та можливості врегулювання цієї діяльності нормами трудового ...
1329178
  Каламан О.Б. Управління прибутком підприємств виноградарства та виноробства // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 148-156. – ISSN 2524-003X
1329179
  Клиновий Д.В. Управління природокористуванням в умовах децентралізації влади: міжнародний досвід та національна стратегія розвитку / Д.В. Клиновий, О.В. Мельник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто міжнар. досвід у сфері децентралізації управлення природними ресурсами. Визначено, що стратегія управлення прир. ресурсами в Україні має бути модернізована згідно з принципами децентралізації влади, зокрема делегування повноважень і ...
1329180
  Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1329181
  Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інні Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: [11] л. – Бібліогр.: л. 207-233
1329182
  Радченко Т.В. Управління проблемними кредитами у комерційному банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 477-479. – ISBN 978-966-188-219-4
1329183
  Туманік О.А. Управління пробленими кредитами банківських установ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 492-493. – ISBN 978-966-188-219-4
1329184
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / В.М. Приймак. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл.
1329185
  Качан Ю.Г. Управління проектами енерговикористання : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Енергетичний менеджмент" / Ю.Г. Качан, К.О. Братковська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 140, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140. – ISBN 978-617-685-005-2
1329186
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (56). – 2015. – 172 с. – Резюме мовою статті
1329187
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (59). – 2016. – 150 с. – Резюме мовою статті
1329188
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (60). – 2016. – 166 с. – Резюме мовою статті
1329189
  Гречка Ю.Є. Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства / Ю.Є. Гречка, К.Г. Нікітенко, Л.Д. Осіпова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 57-63. – ISSN 2072-1692
1329190
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 13, ч. 2. – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1329191
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 13, ч. 1. – 2014. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1329192
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 14, ч. 1. – 2014. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1329193
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 14, ч. 2. – 2014. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1329194
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 15, ч. 2. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1329195
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 16, ч. 2. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1329196
  Демида Н.М. Управління промислово-фінансовими групами в разі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 79-85. – ISSN 0321-0499
1329197
  Гічан І.С. Управління професійним становленням молодих робітників / І.С. Гічан. – Київ, 1985. – 48с.
1329198
  Головач Н. Управління професійною адаптацією студентів протягом усього періоду навчання у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 133-138. – ISSN 2308-4634
1329199
  Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1329200
  Чмутова І.М. Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах : монографія / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-258. – ISBN 978-966-676-628-4
1329201
  Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку : монографія / В.В. Гірняк, Н.В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; Ліга-Прес, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-198. – ISBN 978-966-397-218-3
1329202
  Авдрушків Б. Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ / Б. Авдрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1329203
  Стойка О.Я. Управління процесом академічної мобільності студентів в США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 97-101. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 13 (306)). – ISSN 2076-586Х
1329204
  Набока О.Г. Управління процесом впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. - / О.Г. Набока, В.В. Глазова // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 53-57. – ISSN 2078-1687


  Розкрито досвід управління процесом запровадження дистанційного навчання в Донбаському державному педагогічному університеті як системну роботу з розроблення нормативно-правової бази запровадження дистанційного навчання; побудови ефективної ...
1329205
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 75 назв
1329206
  Темиргалієв Р.І. Управління процесом інноваційного розвитку промисловості та інтенсифікацією виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-77. – Бібліогр.: 6 назв
1329207
  Бабовал Н. Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 126-134. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1329208
  Кашинцева О.Ю. Управління процесом отримання наукового результату як об"єктом інтелектуальної власності в біомедичному експерименті на засадах сучасної етики // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 76-84. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1329209
  Малярець Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : монографія / Молярець Л.М., Пономаренко Н.М. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 132 с. : іл., табл. + Бобаток: с. 102-130. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISBN 978-966-676-429-7
1329210
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 176-198
1329211
  Бабій Б.М. Управління Радянськими Збройними силами на Україні в 1921-1925 рр. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 37-46
1329212
  Єгорченкова Н.Ю. Управління ресурсами портфелів проектів на основі матричних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Єгорченкова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1329213
  Зверук Л.А. Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації / Л.А. Зверук, В.І. Курінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 271-276. – ISSN 2222-4459
1329214
  Лукащук В. Управління реформами вищої освіти: європейський досвід // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 48-53. – ISSN 2077-5105


  У статті узагальнюється європейський досвід управління реформуванням вищої освіти. Автором визначено й проаналізовано загальні тенденції в реформуванні ключових елементів управління вищою освітою. Зазначається, що останнім часом найбільшою мірою на ...
1329215
  Бабина О.Є. Управління ризиками бізнесу: сутність, складові, рішення / О.Є. Бабина, М.М. Тарашевський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6806
1329216
  Васильченко М. Управління ризиками в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 2-3. – ISSN 1811-377X
1329217
  Шевченко О.О. Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі / О.О. Шевченко, В.Б. Альошин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 112-116. – ISSN 1996-5931
1329218
  Башинська І.О. Управління ризиками в проектах / І.О. Башинська, Д.О. Макарець // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 38-40. – ISSN 2409-1944
1329219
  Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1329220
  Степура М. Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні / М. Степура, Г. Котіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 53-60. – ISSN 1728-9343


  У статті досліджено чинники, що породжують існування ризиків видаткової частини бюджету, обґрунтовано необхідність управління бюджетними ризиками; визначено сутність ризик-менеджменту в частині видатків бюджету, окреслено суб"єкти ризик-менеджменту з ...
1329221
  Януль І.Є. Управління ризиками ліквідності комерційних банків в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 101-105


  У статті вивчаються фактори ризику ліквідності комерційного банку. Запропоновано методи управління ліквідністю банку з метою мінімізації відповідного ризику.
1329222
  Лазебник Л. Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 44-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1329223
  Грецінгер О.Б. Управління ризиками при бюджетуванні / О.Б. Грецінгер, І.Н. Наджафов // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 98-102
1329224
  Гриценко Л.Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, Т.Ю. Красуля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1329225
  Черевиков Є.Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є.Л. Черевиков, Т.А. Єрофеєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 48-53
1329226
  Цицик К.Ю. Управління ризиками проектного фінансування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-188-219-4
1329227
  Медвідь Ю.О. Управління ризиками та аналіз діяльності суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами країн ЄС // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 53-59. – (Економічні науки ; вип. 28)
1329228
  Шпандарук В.О. Управління ризиками у системі управління персоналом підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр.: 11 назв
1329229
  Чечуліна О. Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність управління ризику, як елементу системи внутрішнього контролю, визначено відмінності такої системи у державній установі. Персоналії: О.І. Ястремський. - С. 40, В.Д. Базилевич. - С. 40. Исследована сущность управления рисками, как ...
1329230
  Ротова Т.А. Управління ризиками, прийнятими на страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-67. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання управління ризиками.
1329231
  Дражан О.І. Управління ризиком кредитного портфеля на основі методу диверсифікації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 420-421. – ISBN 978-966-188-219-4
1329232
  Саранчук А.О. Управління ринком зерна в умовах загрози світової продовольчої кризи // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 24-28. – ISSN 2221-8440


  Досліджено роль державного регулювання на етапі сучасного розвитку невизначеності економічних систем; визначені мотивуючі цілі та методи державного управління в теоретичному аспекті та на прикладі країн-лідерів з експорту зерна. Розглянуто питання ...
1329233
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 4 (182). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1329234
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 1 (183). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1329235
  Прокопенко І. Управління розвитком вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1329236
  Ганущак-Єфіменко Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1329237
  Христенко О.В. Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві / О.В. Христенко, С.І. Городницька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 53-59. – ISSN 2218-1199
1329238
  Соколовський С.А. Управління розвитком кластерно-мережних структур / С.А. Соколовський, М.В. Черкашина, М.О. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 269-272. – ISSN 2222-4459
1329239
  Лутицька Ж.С. Управління розвитком машинобудівних підприємств за допомогою використання моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1329240
  Хвесик М.А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів / М.А. Хвесик, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 4-16 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1329241
  Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
1329242
  Шульга О. Управління розвитком сільських територій: українські реалії і зарубіжна практика // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 23-28. – Бібліогр.: 12 назв.
1329243
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Дисертація...кандидата економічних наук Спеціальнісь 08.06.02 / Іванченко Катерина Іванівна; Полтавський кооперативний інститут. – Полтава, 1999. – 249л. + Додатки л.241-249. – Бібліогр.:л.221-241
1329244
  Юзефович В.В. Управління розвитком трудового потенціалу на місцевому рівні: використання досвіду країн ЄС // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 136-138
1329245
  Кіптенко В.К. Управління розвитком туризмом: досвід Південної Африки / В.К. Кіптенко, О.В. Третяков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 170-178 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1329246
  Кіптенко В.К. Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики / В.К. Кіптенко, О.А. Верхотурова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 75-78. – Бібліогр.: 6 назв.
1329247
  Бурєннікова Н.В. Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи / Н.В. Бурєннікова, В.А. Фостолович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 138-144. – ISSN 2222-4459
1329248
  Бурдейна В.А. Управління роздрібним кредитуванням банку в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 398-400. – ISBN 978-966-188-219-4
1329249
  Харківська А. Управління системою вищої освіти в контексті XXI ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 33-38. – ISSN 1562-529Х


  Сучасний стан системи вищої освіти
1329250
  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб"єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах / І.П. Мігус, В.О. Занора, Т.В. Второва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 167-172. – ISSN 2309-1533
1329251
  Рассадникова С. Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 79-85. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1329252
  Гончар А.Д. Управління сільськогосподарським виробництвом в системі АПК / А.Д. Гончар, О.Д. Гудзинський. – К., 1985. – 47с.
1329253
  Бардієр Ф.Ф. Управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1958. – 72с.
1329254
  Юзик Л. Управління соціальним маркетингом в умовах глобальної конкуренції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 138-148. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1329255
  Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників "статус-контекст-реакція" // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1329256
  Римкіна М.С. Управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Римкіна Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1329257
  Мердух І.І. Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківська) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мердух Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1329258
  Димченко О.В. Управління спільним майном багатоквартирних будинків у контексті вивчення досвіду країн Європейського Союзу / О.В. Димченко, М.А. Ольховська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 71-76
1329259
  Тесля Ю.М. Управління створенням конкретизованої методології управління проектами / Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.В. Оберемок // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 1. – С. 115-125. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
1329260
  Артеменко Л.П. Управління стійким розвитком підприємства в забезпеченні екологічної безпеки / Л.П. Артеменко, І.С. Дідик // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 64-71
1329261
  Литвиненко Л. Управління стратегічним розвитком авіакомпанії на ринку міжнародних пасажирських перевезень // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 146-154. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1329262
   Управління стратегічним розвитком об"єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти / [С.М. Серьогін та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-274. – (Польсько-канадська програма підтримки демократії = Polsko-Kanadyjski program wsparcia demokracji = Poland-Canada democracy support program / Stowarzyszenie czas przestrzen tozsamosc). – ISBN 978-617-7139-18-7
1329263
  Стащук О.В. Управління структурою капіталу в системі фінансової безпеки акціонерного товариства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 86-91. – ISSN 2071-4653
1329264
  Доленко Г.О. Управління структурою капіталу фірми з застосуванням алгоритмів системної оптимізації / Г.О. Доленко, О.В. Цебро // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 164-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано опис математичної моделі управління структурою капіталу фірми в класі задач системної оптимізації. Для розв"язку задачі системної оптимізації управління структурою фінансів фірми застосовано алгоритми системної оптимізації.
1329265
  Рожко О. Управління суверенними боргами як інструмент макроекономічної стабілізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 46-59 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
1329266
   Управління сучасним готельним комплексом : навчальний посібник / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов"єв, Є.В. Самарцев, О.О. [та ін.] Гаца; Георгій Мунін [та ін.] ; за ред. С.І. Дорогунцова ; НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український гуманітарний ін-т. – Київ : Ліра-К, 2005. – 520 с. – Бібліогр.: с. 474-483. – ISBN 966-351-015-3
1329267
  Пашов Р.І. Управління та бюрократія: від функції до дисфункції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 56-61. – ISSN 2077-1800
1329268
  Гаєвський Б.А. Управління та самоуправління: ідеал і реальність / Б.А. Гаєвський. – К., 1990. – 139с.
1329269
  Станкевич-Волосянчук Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті - нинішня ситуація та перспективи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 9-12 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1329270
  Моісеєнко Ю.М. Управління технопарком у системі управління ринком інтелектуальної власності (на прикладі національної нанотехнологічної сітки) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 17-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
1329271
  Мешко Н.П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1329272
  Дзьоба О.Г. Управління трансформаціями та розвитком системи газозабезпечення : монографія / Дзьоба О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-351. – ISBN 978-966-694-172-8
1329273
  Федчук А.П. Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі Антарктичного туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 124-129 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1329274
  Райнін І.Л. Управління у сфері земельних відносин та надрокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 116-126. – ISSN 1999-5717
1329275
   Управління фінансами акціонерного товариства : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [С.В. Лєонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 305, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305. – ISBN 978-966-8958-93-9
1329276
   Управління фінансами суб"єктів господарювання : практикум : навч. посібник / [Вожжов А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Вожжова. – Київ : Знання, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. с. 318-324. – ISBN 978-617-07-0171-8
1329277
  Селіверствоа Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 98-101
1329278
  Харчук В.В. Управління фінансовими потоками в промислових кластерних структурах / В.В. Харчук, С.В. Войтко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 49-54. – ISSN 2306-6814
1329279
  Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 55-68. – ISSN 2305-7645
1329280
  Василик А.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 20-27
1329281
  Горпинченко А.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на основі концепції логістики // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 65-72. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1329282
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – 599 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 593-598. – ISBN 978-966-346-934-8
1329283
  Русіна Ю.О. Управління фінансовою стійкістю підприємств / Ю.О. Русіна, В.В. Гурець // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 103-107
1329284
  Улітіна О.В. Управління цифровими правами: правове регулювання застосування технічних засобів захисту авторських і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 68-75. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1329285
  Медінцов В.В. Управління цінністю інновацій в програмах будівництва складних об"єктів (на прикладі об"єкта "Конфайнмент" ЧАЕС) : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Медінцов Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1329286
  Гамаг П.І. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України / П.І. Гамаг, Ю.В. Деркач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1329287
  Ткаченко Т.П. Управління якістю бібліотечних послуг: огляд зарубіжних публікацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 132-139


  Розглядається досвід бібліотек Франції, Іспанії, Італії, Швеції щодо впровадження системи управління якістю. Визначаються фактори, що перешкоджають активному впровадженню системи менеджменту якості та індикатори результативності, які пропонується ...
1329288
  Савчук В.П. Управління якістю вибухової підготовки гірської маси для виробництва кубовидного щебеню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Савчук Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Біблогр.: 9 назв
1329289
  Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1329290
  Товканець О.С. Управління якістю послуг у змісті підготовки менеджерів освіти на початку XXI століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 258-263. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1329291
  Кононенко Н.О. Управління якістю послуг як запорука привабливості вітчизняної сфери туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 308-309. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1329292
  Сташевський З.П. Управління якістю продукту освітнього проекту з використанням ентропії Шеннона / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 404-409. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійснено формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ...
1329293
  Черевко Д. Управління якістю продукції в системі чинників формування її конкурентоспроможності // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 54-58. – Бібліогр.: 9 назв.
1329294
  Заруцький І.Д. Управління якістю продукції і конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств Південно-Східного регіону України / І.Д. Заруцький, М.М. Кальченко, Н.С. Клименчукова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 217-222. – ISSN 2309-1533
1329295
  Кравченя А.О. Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема. Визначено суперечності, що виникають під час управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Проаналізовано ...
1329296
  Нікітін В.С. Управління якістю туристичного продукту // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 322-323. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1329297
  Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 188-197. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1329298
  Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-24


  Управлінська бухгалтерська звітність - це бух. звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
1329299
  Рожок О.В. Управлінська діяльність в мистецтві як фактор гармонізації глобалізаційних процесів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Рожок Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1329300
  Скідін О.Л. Управлінська діяльність в освітянських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто сучасні проблеми управлінського процесу в навчальних закладах; управління як специфічні відносини; еволюція змісту поняття "управління"; проблема вартості управлінської праці; термін "стиль керівництва"; співвідношення таких форм людської ...
1329301
  Маркарян А.О. Управлінська діяльність в системі національної поліції: правове, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення / А.О. Маркарян, С.В. Забрейко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 115-124
1329302
  Сіцінський А.С. Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психологічні засади (за матеріалами Державної прикордонної служби України) : Автореф. дис. ... до-р наук з державного управління: 25.00.03 / Сіцінський А.С.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1329303
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1329304
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1329305
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1329306
  Козлов Д.О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д.О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 207, [1] с : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-228-8
1329307
  Голова М. Управлінська компетентність як складова професійної діяльності майбутнього офіцера / М. Голова, Д. Торопчин // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1329308
  Александрова Н.М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 54-63. – ISSN 2078-7782


  У статті з огляду на переорієнтацію психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті на посилення культурологічного складника професійної підготовки обґрунтовано актуальність формування управлінської культури ...
1329309
  Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту / Г.О. Зелінська, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 300-305
1329310
  Кривошеєв В. Управлінська культура як фактор державотворення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.390-393
1329311
  Попелешко Ю. Управлінська освіта та її інноваційний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 78-87. – ISSN 2077-1827
1329312
  Рассихіна В.Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 109-114
1329313
  Тарасов В.І. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн / В.І. Тарасов, В.В. Трофимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13
1329314
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1329315
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1329316
  Петрик О.А. Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-6. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1329317
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1329318
  Палеха Ю.І. Управлінське документування : Навч. посібник: У 2-х частинах / Ю.І. Палеха; МОНУ; Європейськ. ун-тет. – 3-тє вид., доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-42-2
Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 283с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1329319
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті, в кінці кн. зазнач.: Палеха Ю.І. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – ISBN 978-966-2609-67-7
1329320
  Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха; МОіНУ; Європейський ун-тет. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-28-2
Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 383с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1329321
  Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 23-27. – ISSN 0131-6788
1329322
  Коростельов В.А. Управлінське консультування : Навчальний посібник / В.А. Коростельов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-283-7
1329323
  Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1329324
  Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1329325
  Верба Вероніка Анатоліївна Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено авторський погляд на тенденції розвитку управлінського консультування, здійснено огляд світового ринку послуг з управлінського консультування, визначено тенденції розвитку і чинники, які впливають на його динаміку та структуру, ...
1329326
  Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.129-137. – Бібліогр.: 2 назви
1329327
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1329328
  Олійник О.В. Управлінський аналіз: виділення надуманого напряму чи необхідність? / О.В. Олійник, І.Т. Райковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 137-144. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1329329
  Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: 23 назви
1329330
  Кіндрацька Л.М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157-161. – ISSN 0321-0499
1329331
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1329332
  Любченко Н.В. Управлінський аспект дисемінації інноваційного досвіду діяльності навчальних закладів і органів управління освітою на основі кластерного підходу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 45-55. – (Серія "Державне управління")
1329333
  Сологуб Ю.І. Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 73-76. – Бібліогр.: 5 назв
1329334
  Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 267-271. – ISSN 0321-0499
1329335
  Ягупов В.В. Управлінський аспект модернизаціі професійно-технічної освіти України // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 62-66


  У статті проаналізовано управлінський аспект модернізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, відокремлено основні управлінські проблеми, від комплексного вирішення яких залежить успіх її модернізації.
1329336
  Григорець О.І. Управлінський аспект обліку витрат / О.І. Григорець, Р.М. Проходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Економіка ; Вип. 54)


  Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих змін, що були викликані потребою відходу від системи обліку, пристосованої до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати потребам ринкових відносин. ...
1329337
  Штулер Г.Г. Управлінський аспект оптимізації адміністративних витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 178-182. – (Економіка ; Вип. 32)
1329338
  Онищенко Н.П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 130-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1329339
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1329340
  Оржель О.Ю. Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1329341
  Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 234-238. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається науковий процес у дискурсі управління, охарактеризова- но специфіку наукового менеджменту у вищих навчальних закладах, визначено основні принципи управління.
1329342
  Кальна-Дубінюк Управлінський консалтинг в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 76-81
1329343
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1329344
  Кузьмін О.Є. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1329345
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1329346
  Кузнецов А.А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 97-106. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1329347
  Бондар М.І. Управлінський облік - забезпечення підвищення ефективності інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 3-8.
1329348
  Пилипів Н.І. Управлінський облік - інформаційна система про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 126-129
1329349
  Матвієнко Л.М. Управлінський облік - як складова частина інформаційної системи підприємства // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-77. – ISBN 966-79-75-57-7
1329350
  Пушкар М.С. Управлінський облік : Навчальний посіб. для студ. екон. вузів та фак. / М.С. Пушкар. – Тернопіль, 1997. – 163с. – ISBN 5-7707-8683-5
1329351
   Управлінський облік : Збірник задач і вправ: Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів за спец."Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Белоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк; Мін-во освіти і науки України. Житомирський інженерно-технол.ін-тут; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 256с. – ISBN 966-7570-70-3
1329352
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; За ред. В.М.Добровського. – Київ : КНЕУ, 2003. – 235 с. – ISBN 966-574-549-2
1329353
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 287с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-96-5
1329354
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – Київ : Лібра, 2003. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1329355
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 278с. – ISBN 966-574-721-5
1329356
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-тє вид. – Київ : Лібра, 2006. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1329357
  Партин Г.О. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородний, А.І. Ясінська. – Київ : Знання, 2006. – 235с. – ISBN 966-346-120-9
1329358
  Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" / П.Й. Атамас; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. – ISBN 966-364-159-2
1329359
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2006. – 317с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-028-7
1329360
  Труш В.Є. Управлінський облік : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1329361
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1329362
  Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
1329363
  Корецький М.Х. Управлінський облік : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1329364
  Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1329365
  Чебанова Н.В. Управлінський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-218. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-045-8
1329366
  Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, В.С. Рижиков; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 272с. – ISBN 966-8407-39-3
1329367
  Ткаченко А.М. Управлінський облік в системі контролінгу / А.М. Ткаченко, Ю.Ю. Дрозд // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 200-208.
1329368
  Федун С.Ф. Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1329369
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1329370
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1329371
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1329372
  Михальська О.Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1329373
  Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: / Морозова-Герасимович Н.А.; Ін-тут аграрної економіки. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1329374
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1329375
  Стоян В. Управлінський облік і контроллінг у системі управління комерційним банком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 69-72
1329376
  Ліба Н. Управлінський облік інноваційної діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 193-196. – ISSN 1993-0259
1329377
  Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1329378
  Корінько М.Д. Управлінський облік при диверсифікації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-127. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1329379
  Нечипоренко В. Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1329380
  Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 179-199
1329381
  Мисака Г. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглянуто практичне значення для обліку класифікації витрат обігу за деякими ознаками. Викладено методику розподілу непрямих витрат в умовах нової регламентації обліку (за міжнародним досвідом).
1329382
  Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 45-57. – ISSN 2410-0706
1329383
  Гнзділова О.М. Управлінський облік у системі банківського контролінгу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 83-87. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено підходи до поняття "контролінг" і запропоновано авторську концепцію суті банківського контролінгу й місця в ньому управлінського обліку.
1329384
  Харчук Ю.Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 395-401. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні та розкрито особливості здійснення управлінського обліку нею.
1329385
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1329386
  Новицький В.Є. Управлінський облік як важлива складова системи економічної безпеки підприємства та корпорації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 1728-6220
1329387
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1329388
  Семенюта В.В. Управлінський облік як інструмент забезпечення ефективного управління підприємством / В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 132-137. – (Економічні науки)
1329389
  Клименко С.О. Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова, К.В. Баришевська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто проблеми обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства. Актуального значення в сучасних умовах набуває питання точної оцінки ефективного використання основних засобів. Проблема коректного ...
1329390
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1329391
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1329392
  Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-364-517-9
1329393
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1329394
  Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 136-140. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1329395
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1329396
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1329397
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1329398
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 12-14, 19. – ISSN 0131-775Х


  Розв"язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів ...
1329399
  Кобзар Ю. Управлінські аспекти забезпечення нової якості національного медіа-простору (на прикладі нових редакційних законів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-85.
1329400
  Харченко С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 141-149. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1329401
  Друк В.В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6814
1329402
  Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.67-71. – ISSN 0131-775Х
1329403
  Райнін І. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної політики регіональних органів влади України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.91-99. – ISBN 966-7800-16-4
1329404
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1329405
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1329406
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2002. – 376с. – ISBN 966-608-241-1
1329407
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-387-6
1329408
  Тимків В.М. Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1329409
  Назаренко Управлінські аспекти у формуванні витрат на оплату праці / Назаренко, 3.В., О.С. Пилєцький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1329410
  Чепіль Б.А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499


  Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах.
1329411
  Ястремський Ю. Управлінські відносини у сфері державної влади: теоретико-методологічні основи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-31.
1329412
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1329413
  Солоненко І.І. Управлінські впливи Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-135
1329414
  Збанавська О. Управлінські документи: методика описування організайіних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1329415
  Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, зокрема розпорядчих. Розглядається можливість використання зон та елементів бібліографічного опису опублікованих документів при описуванні розпорядчих ...
1329416
  Купрійчук В.М. Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – C. 14–20
1329417
  Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 84-90. – ISSN 2411-3190
1329418
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1329419
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1329420
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1329421
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1329422
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1329423
  Прокопенко Оксана Управлінські кадри - до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / Прокопенко Оксана, Волошинський Богдан // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом ...
1329424
  Заєць О. Управлінські кадри освіти : проблема підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-62.
1329425
   Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1329426
  Кірєєв Д.Б. Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. На основі запропонованих ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній ...
1329427
  Пашко Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 124-133
1329428
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1329429
  Степанюк С. Управлінські послуги у гілузі митної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55
1329430
  Чернишева О.М. Управлінські рішення в діяльності сучасних підприємств // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 107-113
1329431
  Кудінова І.П. Управлінські рішення в консалтингу / І.П. Кудінова, Н.М. Нестеренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 112-115
1329432
  Тригоб"юк С.С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 445-451. – ISSN 0321-0499
1329433
  Заросило В.О. Управлінські рішення щодо застосування сили та спеціальних засобів у місії ООН у Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 213-220.
1329434
  Шегда А.В. Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності керівника / А.В. Шегда, Т.О. Царенкова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 4-11


  Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності розглядають в контексті теорії стратегічного управління. Акцентується увага на причинах невиконання прийнятих рішень щодо виконання стратегічних планів та досягнення ...
1329435
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1329436
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1329437
   Управлінські та демографічні аспекти гендерних співвідношень в Україні та Фінляндії / Н.І. Мезенцева, О.О. Капустяний, Т.І. Клюйко, К.В. Лациба, А.О. Машко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 64-71
1329438
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1329439
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України / Діана Бусуйок ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-700-8
1329440
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-7957-20-9
1329441
  Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-68
1329442
  Марушкевич А.А. Управлінські функції в структурі організації та забезпечення діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1329443
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1329444
  Шкуро В.П. Управлінські функції менеджера соціальної роботи // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1329445
  Євдокименко В. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків / В. Євдокименко, Поляк Олександра // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 16-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1329446
  Смірнова О.В. Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 269-278
1329447
  Чернецький Ю. Управлінсько-підприємницький потенціал і ресурси неформальної економіки світу: питання теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1329448
  Проневич О. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 102-104. – ISBN 978-617-7069-28-6
1329449
  Жадько К.В. Управлінсько правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 129-137. – ISSN 2072-1692
1329450
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова. – К, 1973. – 163с.
1329451
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова, П.А. Стукало, В.А. Храмов. – Киев, 1973. – 163 с.
1329452
   Управляем задержанными и отмененными авиарейсами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1329453
  Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Бражникова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 6 (72). – С. 7-15. – ISSN 1608-4071


  Сущность современной работы методических служб государственных и муниципальных библиотек Белгородской области (Россия).
1329454
  Ремиев А.В. Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи / А.В. Ремиев, Н.Г. Суворова // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 150-191
1329455
  Головко И.М. Управляемая регидратация при острых растройствах пищеварения у детей раннего возраста : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Головко И.М.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1329456
  Перестюк Н.А. Управляемое импульсное воздействие в играх с фиксированным временем окончания / Н.А. Перестюк, Е.В. Остапенко // Украинский математический журнал, 2000. – №8
1329457
  Герчиков Ф.Л. Управляемое импульсное рентгеновское излучение в приборостроении / Ф.Л. Герчиков. – Москва, 1987. – 86 с.
1329458
  Лежнев Э.И. и др. Управляемое культивирование клеток / Э.И. и др. Лежнев. – Москва : Наука, 1974. – 91 с.
1329459
  Рождественский В.П. Управляемое культивирование растений в искусственной среде / В.П. Рождественский. – М., 1980. – 199с.
1329460
   Управляемое культирование микроводорослей. – М., 1964. – 152с.
1329461
  Гродненский Илья Михайлович Управляемое рассеяние света в электрооптической керамике ЦТСЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гродненский Илья Михайлович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оприко-физ. измерений. – М., 1977. – 24л.
1329462
   Управляемое формирование психических процессов. – Москва : Московский университет, 1977. – 198с.
1329463
  Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 46-53. – ISSN 0132-1625
1329464
  Маринич А.П. Управляемость и наблюдаемость некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маринич А.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1329465
  Сачков Ю.Л. Управляемость и оптимальное управление для инвариантных систем на группах Ли и однородних пространствах : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.02 / Сачков Ю.Л.; Российская акад. наук; Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2007. – 23с. – Библиогр.: 20 назв.
1329466
  Савельев В.П. Управляемость и оптимальность одномерного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савельев В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 12л.
1329467
   Управляемость и стабилизация динамических систем. – Алма-Ата, 1990. – 80с.
1329468
  Забелло Л.Е. Управляемость и стабилизируемость линейных нестанционных систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.02 / Забелло Л.Е.;. – Минск, 1973. – 13л.
1329469
  Адамович Н.В. Управляемость машин / Н.В. Адамович. – Москва, 1977. – 280с.
1329470
  Авдонин С.А. Управляемость систем с распределенными параметрами и семейства экспонент : [учеб. пособие для спец. "Прикл. математика"] / С.А. Авдонин, С.А. Иванов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. политехн. ин-т. – Київ : УМК, 1989. – 244 с. – Библиогр.: с. 235-242
1329471
  Покутній А.А. Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием / А.А. Покутній, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 190-196. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
1329472
  Каасик П.Ю. Управляемые асинхронные двигатели с беличьей клеткой на роторе в системах автоматики / П.Ю. Каасик, Е.Д. Несговорова. – Москва - Ленинград, 1965. – 199 с.
1329473
  Бухараев Р.Г. Управляемые генераторы случайных кодов / Р.Г. Бухараев, В.М. Захаров. – Казань, 1978. – 160с.
1329474
  Мамалыга Владимир Максимович Управляемые движения некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мамалыга Владимир Максимович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1979. – 13л.
1329475
   Управляемые динамические системы и их приложения. – Ташкент, 1987. – 104с.
1329476
   Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами. – К., 1984. – 163с.
1329477
  Бамдас А.М. Управляемые дроссели радиоэлектронной аппаратуры / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва, 1966. – 344с.
1329478
  Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информационно-измерительных системах / К.Н. Коростик. – Минск : БГУ, 2003. – 200с. – ISBN 985-445-951-9
1329479
  Ярмоненко С.П. Управляемые кванты / С.П. Ярмоненко. – Москва : Знание, 1983. – 112с. – (Радиобиология - людям ; вып. 3)
1329480
   Управляемые кварцевые генераторы и возбудители для частного радиотелеграфирования. – М., 1955. – 232с.
1329481
  Васильев В.Е. Управляемые линейные системы со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Васильев В.Е.; МГУ. – М, 1977. – л.
1329482
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Губенко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 14 с.
1329483
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губенко Л.Г.; Госплан УССР. Вычислительный центр. – К., 1972. – 131л.
1329484
  Барбарошис Аркадий Ефимович Управляемые марковские последовательности с аналитическим пространствами состояний и управлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Барбарошис Аркадий Ефимович ; АН СССР, Матеммат. ин-т. – Москва, 1976. – 15 с.
1329485
  Дынкин Управляемые марковские процессы и их приложения / Дынкин, А.А. Юшкевич. – М, 1975. – 338с.
1329486
  Файнберг Е.А. Управляемые марковские процессы с дискретным времененм при критерии среднего дохода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Файнберг Е.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Москва, 1979. – 19 с.
1329487
  Нгуен Хонг Хай Управляемые марковские процессы связанные с суммой независимых случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1329488
  Нгуен Хонг Хай Управляемые Марковские процессы, связанные с суммой независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай; МВ ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 81л. – Бібліогр.:л.77-81
1329489
   Управляемые механические системы. – Иркутск, 1981. – 171с.
1329490
  Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М.А. Воронцов. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
1329491
   Управляемые полупровдниковые вентили. – Москва : Мир, 1967. – 455 с.
1329492
  Марченко А.Н. Управляемые полупроводниковые резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1978. – 215 с.
1329493
  Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа / Н.В. Крылов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
1329494
   Управляемые р-п-р-п переключатели в аппаратуре для гидробионических исследований. – К., 1976. – 130с.
1329495
   Управляемые системы массового обслуживания : Сб. статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 1. – 1982. – 194 с.
1329496
   Управляемые системы массового обслуживания. – Томск
4. – 1986. – 216с.
1329497
  Назаров А.А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация / А.А. Назаров. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1984. – 234с.
1329498
  Гихман И.И. Управляемые случайные процессы / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.


  Изложены основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассмотрены процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования ...
1329499
  Татарченко А.Е. Управляемые снаряды и ракеты / А.Е. Татарченко. – М., 1962. – 88с.
1329500
  Ляпунов Б.В. Управляемые снаряды. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 138с.
1329501
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; АНУССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1982. – 125л. – Бібліогр.:л.121
1329502
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 17л.
1329503
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 468 с.
1329504
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 496 с.
1329505
  Русаков Е.В. Управляемые тиристорные выпрямители с несимметричными схемами / Е.В. Русаков. – Саранск : Мордовское книжное издание, 1973. – 170 с.
1329506
  Боголюбов В.Н. Управляемые ферритовые устройства СВЧ / В.Н. Боголюбов, А.В. Ескин, С.Б. Карбовский. – Москва, 1972. – 72 с.
1329507
  Мирзашвили Гурам Ираклиевич Управляемые цепи Маркова и конечномерные монотонные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мирзашвили Гурам Ираклиевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1329508
  Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение / Ж. Лекоргийе. – Москва, 1971. – 503 с.
1329509
   Управляемые электропередачи. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 147 с.
1329510
   Управляемый биосинтез. – М., 1966. – 371с.
1329511
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций. – Красноярск, 1965. – 206с.
1329512
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций. – Красноярск, 1969. – 452с.
1329513
  Бракнер К. Управляемый лазерный синтез : пер. с англ. / К. Бракнер, С. Джорна. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144 с.
1329514
  Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. / Д.В. Кандыба, М В. Кандыба. – М, 1990. – 195с.
1329515
   Управляемый микробный синтез. – Рига, 1973. – 162с.
1329516
   Управляемый термоядерный синтез. – М., 1958. – 63с.
1329517
   Управляемый термоядерный синтез. – Москва : Мир, 1980. – 479с. – (Вычислительные методы в физике)
1329518
  Толок В.Т. Управляемый термоядерный синтез / В.Т. Толок. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1329519
  Мелков Г.А. Управляемый ферритовый фильтр миллиметрового диапозона без внешних магнитов / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // XII Всесоюзн. научн.-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике. Тезисы докладов
1329520
  Мелков Г.А. Управляемый ферритофазовращатель миллиметрового диапазона на открытом диэлектрическом волноводе : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В В. Касаткин, А.Л. Луценко // ХІІ Всесоюзн. науч.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1329521
   Управляемый фильтр с магнитной памятью / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Д.А. Соловьев, А.П. Цимбал // Изв. Вузов, МВи ССО СССР. Сер. радиоэлектроника, 1984. – №5
1329522
  Морозов В. Управляємо проектами по-олімпійському // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  На факультеті інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка пройшов І етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю "Управління проектами". Його проводила кафедра технологій управління. Краще за всіх проявили себе магістранти з групи УП-11, які ...
1329523
   Управлямые сстемы массового обслуживания. – Томск
1. – 1982. – 194с.
1329524
  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду / А.Д. Дубогай. – К, 1985. – 111с.
1329525
  Викторов В.И. Управлять или исправлять. / В.И. Викторов, В.П. Баронин. – Москва, 1983. – 176с.
1329526
  Кикило В. Управлять Ноевым ковчегом было легче, чем управлять ООН // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1329527
  Строганов П Р. Управляюцие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1986. – 238с.
1329528
  Меграбян М. Управляющая вычислительная машина для регулирования техологического режима / М. Меграбян, Э. Симонян. – М, 1962. – 16с.
1329529
  Якутенко Ирина Управляющая компания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 88-94 : фото
1329530
  Клиорин М.И. и др. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М : Архитектура и прогрммное обеспечение / М.И. и др. Клиорин. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 296с. – ISBN 5-283-01483-5
1329531
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
1. – 1975. – 530с.
1329532
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
2. – 1976. – 534с.
1329533
   Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. – М., 1968. – 48с.
1329534
  Шустарева Г.В. Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. / Г.В. Шустарева. – М, 1968. – 48с.
1329535
   Управляющие и вычислительные устройтва роботизированных комплексов на базе микроЭВМ. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с.
1329536
  Богданова Светлана Управляющие компании пойдут в регионы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 24-27 : Фото
1329537
  Золотов В.В. Управляющие комплексы сложных корабельных систем / В.В. Золотов. – Л., 1977. – 58с.
1329538
  Лосиков В.И. Управляющие математические машины / В.И. Лосиков. – М, 1962. – 388с.
1329539
  Строганов П Р. Управляющие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1978. – 264с.
1329540
  Хазацкий В.Е. Управляющие машины и системы / В.Е. Хазацкий. – М, 1976. – 246с.
1329541
  Чугреев О.С. Управляющие микропроцессорыне локальные сети / О.С. Чугреев, А.Д. Дойников. – Л, 1988. – 50с.
1329542
  Хмадех Гассан Али Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Дис... доктор физ.-мат.наук: 05.13.11 / Хмадех Гассан Али; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 117л. – Бібліогр.:л.112-117
1329543
  Хмадех Гассан Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Хмадех Гассан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1329544
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1995
1329545
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1995
1329546
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1996
1329547
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1996
1329548
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1996
1329549
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1996
1329550
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/3. – 1997
1329551
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1997
1329552
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1997
1329553
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1998
1329554
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1998
1329555
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1998
1329556
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1998
1329557
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1998
1329558
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1998
1329559
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1999
1329560
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1999
1329561
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1999
1329562
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1999
1329563
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1999
1329564
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1999
1329565
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2000
1329566
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2000
1329567
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2000
1329568
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2000
1329569
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2000
1329570
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2000
1329571
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2001
1329572
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2001
1329573
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2001
1329574
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2001
1329575
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2001
1329576
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2001
1329577
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2002
1329578
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2003
1329579
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2003
1329580
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2003
1329581
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2003
1329582
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2003
1329583
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2003
1329584
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2004
1329585
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2004
1329586
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2004
1329587
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2004
1329588
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2004
1329589
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2004
1329590
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2005
1329591
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2005
1329592
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2005
1329593
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2005
1329594
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2005
1329595
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2005
1329596
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2006
1329597
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2006
1329598
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2006
1329599
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2006
1329600
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2006
1329601
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2006
1329602
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2007
1329603
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2007
1329604
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2007
1329605
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2007
1329606
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2007
1329607
   Управляющие системы и машины : Теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2007
1329608
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1 : Общество знаний и система электронного обучения. – 2008. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329609
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329610
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329611
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2008. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329612
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2008. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329613
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2008. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329614
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2009. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329615
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2009. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329616
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2009. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329617
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2009. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329618
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2009. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329619
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2009. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329620
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2010. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329621
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2010. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329622
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2010. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329623
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2010. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329624
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2010. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329625
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2010. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329626
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329627
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329628
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329629
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329630
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329631
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2012. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329632
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2012. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329633
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2012. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329634
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2012. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329635
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2012. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329636
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2012. – резюме рос., англ., укр. мовами
1329637
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329638
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329639
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329640
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329641
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329642
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329643
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329644
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329645
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329646
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329647
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329648
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329649
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329650
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329651
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329652
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329653
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329654
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329655
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2016. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329656
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2016. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329657
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2016. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329658
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2016. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329659
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2016. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329660
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2017. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329661
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2017. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329662
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2017. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329663
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2017. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329664
   Управляющие системы и машины : информационные технологии: международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2017. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1329665
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии : Международный научный журнал. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№2. – 2002
1329666
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии : Международный научный журнал. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3-4 : 30-летию журнала посвящается. Тематический выпуск. Телематика и непрерывное образование. – 2002
1329667
   Управляющие системы промышленых роботов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 287 с. – (АМИРС. Автомат. манипуляторы и робототехн. системы)
1329668
  Козин В.М. Управляющие устройства тиристорных преобразователей для электроприводов постоянного тока / В.М. Козин, Я.Е. Марченко. – Москва, 1971. – 104 с.
1329669
  Пятницкий В.В. Управляющие эмоции и типы личности // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 41-46
1329670
  Уирт Д. и др. Управсление исследованиями и разработками / Д. и др. Уирт. – М., 1978. – 264с.
1329671
  Разумков Д.В. Упражднения по правилам движения автомототранспорта / Д.В. Разумков. – М, 1976. – 128с.
1329672
  Бефани Н.Ф. Упраженения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пособие для Вузов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 390с.
1329673
  Кирюхина И.А. Упражения и задания по русскому языку для 7-8 классов школ с украинским языком обучения / И.А. Кирюхина. – К., 1988. – 189с.
1329674
  Данилов Ю К. Упраженние на батуте / Ю К. Данилов, Ю.Н. Николаев. – М, 1966. – 95с.
1329675
  Булгакова Н. Упражнение на гибкость. Министр [освіти РФ] смягчил риторику // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Выступая на Правительственном часе в Государственной Думе, министр образования и науки Дмитрий Ливанов выделил три основных содержательных комплекса вопросов, которые решает сегодня министерство. Модернизация образования - только один из них. Однако ...
1329676
  Сомова Л.А. Упражнение по геометрии : для сред. профтехучилищ / Л.А. Сомова, А.Н. Чудовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1981. – 175 с. : ил.
1329677
  Платонова И.В. Упражнение по лексике и грамматике болгарского языка / И.В. Платонова. – М.
1. – 1978. – 60с.
1329678
  Би К. Упражнения в баскетболе. / К. Би, К. Нортон. – М., 1972. – 103с.
1329679
  Хиль М.Д. Упражнения в лингафонной лаборатории. / М.Д. Хиль. – 2-е изд. – Л., 1977. – 176с.
1329680
  Леонтьева М.Р. Упражнения в обучении алгебры / М.Р. Леонтьева, С.Б. Суворова. – М, 1985. – 128с.
1329681
  Дубнов Д. Упражнения вдвоем и сопротивления / Д. Дубнов, А. Шифрин. – М, 1934. – 76с.
1329682
  Костин Н.А. Упражнения для диктовки на правописание частиц "не" и "ни" / Н.А. Костин. – М.-Л., 1936. – 32с.
1329683
  Федоренко Л.П. Упражнения для закрепления знаний по грамматике / Л.П. Федоренко. – М., 1955. – 72с.
1329684
  Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. гимназий / сост. К.Я. Белицкий, дир. Одес. Ришельевск. гимназии // Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Ксенофонт. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [4], II, 164 с.
1329685
   Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. – Л., 1977. – 215с.
1329686
  Чигирева М.А. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / М.А. Чигирева. – Ленинград, 1977. – 111с.
1329687
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – 2-е изд. дораб. – М., 1985. – 112с.
1329688
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – Л., 1978. – 142с.
1329689
   Упражнения для развития речи на материале пословиц, поговорок, образных выражений, крылатых слов и афоризмов. – Киев, 1968. – 122с.
1329690
  Дронов В.В. Упражнения для самостоятельной работы в языковой лаборатории / В.В. Дронов, Е.Д. Чемоданова. – Москва, 1977. – 48с.
1329691
   Упражнения для самостоятельной работы струдентов по курсу "Теория бухгалтерского учета". – Рига, 1989. – 89с.
1329692
  Дюперрон Г.А. Упражнения для уроков физического воспитания. / Г.А. Дюперрон. – Л. – 152с.
1329693
   Упражнения и диктанты по русскому языку. – Москва, 1959. – 248с.
1329694
  Слободянюк Т.В. Упражнения и задания по русскому языку для 5-6 классов / Т.В. Слободянюк, Т.А. Чебурко. – К., 1985. – 160с.
1329695
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1976. – 151с.
1329696
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., пепераб. – М, 1986. – 144с.
1329697
   Упражнения и задачи по курсу "Линейная алгебра и линейное программирование". – Куйбышев, 1964. – 127 с.
1329698
   Упражнения и задачи по линейной алгебре и линейному программированию. – Куйбышев, 1975. – 183с.
1329699
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1968. – 80с.
1329700
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1969. – 80с.
1329701
  Кост А.Н. Упражнения и задачи по органической химии / А.Н. Кост. – М., 1974. – 223с.
1329702
  Клушина Т.В. Упражнения и задачи по химии. Пособие для уч-ся / Т.В. Клушина. – М., 1966. – 64с.
1329703
  Бефани Н.Ф. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пос. для ВУЗов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 440с.
1329704
  Крысько В.Б. Упражнения и таблицы по исторической грамматике русского языка / В.Б. Крысько. – Рига
1. – 1988. – 59с.
1329705
  Воронова Л.А. Упражнения и тексты по русской диалектологии / Л.А. Воронова. – Ашхабад, 1958. – 79с.
1329706
  Царева Г.В. Упражнения к пособию по разговорной практике "Песня о дружбе" / Г.В. Царева, Е.С. Аргустанянц. – Нальчик, 1976. – 60с.
1329707
   Упражнения к текстам по филологии. – Горький, 1970. – 56с.
1329708
  Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. / В.Б. Коренберг. – М., 1976. – 80с.
1329709
  Колтановкий А.П. Упражнения на брусьях / А.П. Колтановкий. – М., 1955. – 140с.
1329710
  Алекперов С.А. Упражнения на брусьях / С.А. Алекперов. – Москва, 1976. – 88с.
1329711
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях (разной высоты) / П.В. Пацекин. – М., 1957. – 152с.
1329712
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях разной высоты / П.В. Пацекин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1963. – 190с.
1329713
  Гончаров Н.С. Упражнения на гимнастических снарядах / Н.С. Гончаров. – М, 1957. – 136с.
1329714
  Слесарева И.П. Упражнения на глагольные приставки / И.П. Слесарева. – М., 1964. – 36с.
1329715
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1965. – 32с.
1329716
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1965. – 32с.
1329717
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1967. – 32с.
1329718
  Копытов Е.В. Упражнения на кольцах. / Е.В. Копытов, Л.П. Орлов. – М., 1956. – 86с.
1329719
  Ифантопуло Н.И. Упражнения на коне с ручками / Н.И. Ифантопуло. – М., 1954. – 104с.
1329720
  Маслов Б.В. Упражнения на коне. / Б.В. Маслов. – М., 1972. – 111с.
1329721
  Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной литературы / Л.А. Краинская. – Л., 1978. – 103с.
1329722
  Вишнякова О.В. Упражнения на отработку норм произношения в русском языке : Учебное пособие для студентов-иностранцев / О.В. Вишнякова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 79с.
1329723
  Школенок А. Упражнения на перекладине / А. Школенок, М.Л. Укран. – М, 1953. – 116с.
1329724
  Заика Е.В. Упражнения на переключение внимания, формирование внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С.23-29
1329725
  Ушаков М.А. Упражнения на составление электрических цепей : дидактич.материал/пособие для учителя / М.А. Ушаков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 64с.
1329726
  Лебедева Г.Ф. Упражнения на употребление видов глагола / Г.Ф. Лебедева. – М., 1963. – 112с.
1329727
   Упражнения на употребление глаголов: учиться, заниматься, учить (кого?), изучать, учить (что?). – Москва, 1969. – 40с.
1329728
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1964. – 36с.
1329729
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1966. – 22с.
1329730
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1967. – 23с.
1329731
   Упражнения по алгебре. – Томск, 1984. – 60с.
1329732
  Василевский А.Б. Упражнения по алгебре и началам анализа / А.Б. Василевский. – Минск, 1991. – 221с.
1329733
  Павленко В.Н. Упражнения по англ. грамматике. / В.Н. Павленко. – Л., 1947. – 99с.
1329734
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии : методическое пособие / С.В. Буховец. – Ленинград, 1966. – 154 с.
1329735
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии / С.В. Буховец. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1969. – 142 с.
1329736
   Упражнения по введению в языкознание. – Краснодар, 1981. – 80с.
1329737
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1963. – 38с.
1329738
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1964. – 39с.
1329739
  Бэдэрэу Дионисий Упражнения по грамматике английского языка для аспирантов / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1977. – 54с.
1329740
  Манеев А.А. Упражнения по грамматике как средство развития речи учащихся. (Из опыта обучения синтаксису простого предложения в 7 классах средней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Манеев А.А.; Казахск. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1329741
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия / Ю.С. Ржевский. – Москва, 1955. – 328с.
1329742
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия. / Ю.С. Ржевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 394с.
1329743
  Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи / Н.А. Ипполитова. – М, 1980. – 142с.
1329744
  Томилина В.П. Упражнения по криминалистической технике : [для юрид. ин-тов и фак.] / В.П. Томилина ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Дулова. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 352 с. : ил.
1329745
  Эртевциан А.Н. Упражнения по криминалистической технике / А.Н. Эртевциан, Н.В. Бахарев. – 3-е изд. – Казань, 1984. – 159с.
1329746
  Бахарев Н.В. Упражнения по криминалистической фототехнике / Н.В. Бахарев, В.И. Романов. – Казань, 1991. – 215с.
1329747
  Измаильский В.А. Упражнения по курсу органической химии / В.А. Измаильский. – М.-Л., 1949. – 492с.
1329748
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – Москва, 1967. – 112с.
1329749
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – 2-е испр. и доп. – Москва, 1973. – 239с.
1329750
  Богуславский В.М. Упражнения по логике / В.М. Богуславский. – М., 1952. – 175с.
1329751
   Упражнения по логике : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1990. – 158 с. – ISBN 5-06-001595-5
1329752
   Упражнения по логике. – Москва, 1993. – 135с.
1329753
  Кириллов В.И. Упражнения по логике : Учеб. пособие / В.И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЦУПЛ, 1999. – 160с. – ISBN 5-86095-202-3
1329754
  Ивлев Ю.В. Упражнения по логике. Уч.-метод. пособие / Ю.В. Ивлев. – М., 1972. – 56с.
1329755
  Журавлев В.Г. Упражнения по математике для аудиторных занятий на 9-месячных курсах по подготовке к вступительным экзаменам в МАДИ / В.Г. Журавлев. – М., 1976. – 95с.
1329756
  Белых В.М. Упражнения по методам вычислений / В.М. Белых, В.А. Даугавет. – Л., 1967. – 56с.
1329757
  Архангельская Э.М. Упражнения по морфемике и словообразованию современного русского языка / Э.М. Архангельская. – Рига, 1988. – 62с.
1329758
  Канин Е.С. Упражнения по началам математического анализа в 9-10 классах / Е.С. Канин. – М, 1986. – 156с.
1329759
  Добряков А.И. Упражнения по начертательной геометрии / А.И. Добряков. – Москва, 1946. – 8 с.
1329760
  Князьков М.А. Упражнения по начертательной геометрии / М.А. Князьков. – Москва, 1953. – 52 с.
1329761
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1960. – 66с.
1329762
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1963. – 28 с.
1329763
  Выхото В.А. Упражнения по немецкому языку для развития устной речи.5-й класс / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 143с.
1329764
  Рахман С.Е. Упражнения по обучению студентов-химиков / С.Е. Рахман. – Минск, 1978. – 39с.
1329765
  Горбунова Т.П. Упражнения по обучению устной речи на английском языке в 5-6 классах / Т.П. Горбунова. – Москва, 1962. – 64 с.
1329766
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1329767
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1329768
  Шишокин П В. Упражнения по общей химии / П В. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1329769
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1951. – 140с.
1329770
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 184с.
1329771
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. – М., 1962. – 207с.
1329772
  Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского языка на английский язык и с английского на русский / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1966. – 296с.
1329773
  Сахновская И.Ф. Упражнения по переводу с немецкого языка для студентов географического факультета / И.Ф. Сахновская. – Ленинград, 1973. – 62 с.
1329774
  Орловская И Т. Успенская Упражнения по письменной практике / И Т. Успенская Орловская. – Л., 1969. – 208с.
1329775
  Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах : пособ. для учителя / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – Москва, 1987. – 111 с.
1329776
  Буяновер А.Б. Упражнения по предупреждению речевых и грамматических ошибок / А.Б. Буяновер. – К, 1990. – 133с.
1329777
  Глебов И.И. Упражнения по привитию вычислительных навыков учащимся 5-8 классов средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Глебов И.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1959. – 8л.
1329778
  Ламуатье Ж.П. Упражнения по программированию на Фортране 4 : пер. с фр. / Ж.П. Ламуатье. – Москва : Мир, 1978. – 162 с.
1329779
  Ламзикова Н.В. Упражнения по пунктуации / Н.В. Ламзикова, Л.Г. Насонова. – М., 1981. – 64с.
1329780
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений / Т.Ф. Беляев. – Л., 1962. – 69с.
1329781
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся / Т.Ф. Беляев. – М., 1983. – 112с.
1329782
  Преображенская Е.П. Упражнения по развитию речи при изучении грамматики. / Е.П. Преображенская, Л.Ф. Рындина. – Л., 1963. – 134с.
1329783
  Чистяков В.М. Упражнения по развитию русской речи учащихся VIII-X классов нерусских школ. / В.М. Чистяков. – М.
3. – 1958. – 206с.
1329784
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке / Е.А. Бахарева. – М, 1959. – 84с.
1329785
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке / Е.А. Бахарева. – М, 1961. – 92с.
1329786
  Филиппов В.А. Упражнения по рисованию в восьмилетней школе V-VII классы / В.А. Филиппов. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1961. – 64 с.
1329787
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
1. – 1969. – 140с.
1329788
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
2. – 1969. – 139-262с.
1329789
  Троицкая Е.С. Упражнения по синтаксису / Е.С. Троицкая. – Л, 1959. – 112с.
1329790
  Александров А.М. Упражнения по синтаксису и пунктуации / А.М. Александров. – Москва, 1960. – 108с.
1329791
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 239с.
1329792
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 271с.
1329793
  Крылова Р.В. Упражнения по словесному ударению в русском языке / Р.В. Крылова. – Минск, 1984. – 96с.
1329794
  Щербатский Б.М. Упражнения по стилистике. / Б.М. Щербатский. – М., 1959. – 116с.
1329795
  Лившиц Я.Д. Упражнения по строительной механике / Я.Д. Лившиц. – Киев; Львов, 1948. – 218с.
1329796
  Ляпин Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин. – Москва : Наука, 1967. – 264 с.
1329797
  Дмитриев А.В. Упражнения по теории электромагнитного поля / А.В. Дмитриев, Я.П. Ковалевская. – Ленинград, 1964. – 68 с.
1329798
  Фогельсон Е. Упражнения по технической математике / Е. Фогельсон. – Ленинград : Гос. из-во, 1925. – 94с.
1329799
  Хлебникова И.Н. Упражнения по фонетике русского языка / И.Н. Хлебникова. – М., 1963. – 143с.
1329800
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка для нерусских / Л.Г. Скалозуб, Л.С. Ковалева. – вып. 1. – Киев, 1971. – 94с.
1329801
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка. / Л.Г. Скалозуб. – К.
ч. 1. – 1961. – 64с.
1329802
  Ведин Ю.П. Упражнения по формальной логике / Ю.П. Ведин. – Рига, 1968. – 96с.
1329803
  Алямская Н.В. Упражнения по французскому языку / Н.В. Алямская. – Ленинград, 1964. – 72с.
1329804
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1969. – 72 с.
1329805
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1970. – 45с.
1329806
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1973. – 56с.
1329807
  Гусак Ш.З. Упражнения с гантелями и резиновым амортизатором / Ш.З. Гусак. – Москва : Воениздат, 1963. – 96 с.
1329808
  Лапидус Б.А. Упражнения с ключом для лабораторной и домашней работы к "Практическому курсу английского языка для продвинутого этапа обучения". / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – М., 1975. – 152с.
1329809
  Мавромати Д.П. Упражнения художественной химнастики / Д.П. Мавромати. – М., 1972. – 142с.
1329810
  Лошкарев А.Г. Упражнения, задачи и контрольные задания по физической химии / А.Г. Лошкарев. – Свердловск, 1962. – 98с.
1329811
  Аннин М. Упразднение крестьянских сервитутов в Западном крае и Варшавском генерал-губернаторстве : Критические заметки по поводу законопроектов, внесенных в 1910-13 гг. в Государственную Думу / М. Аннин. – Киев : Тип. Л.П. Кринского, 1914. – 52 с.


  На 2-х экз кн. подпись: Кик. Ващенко?..
1329812
  Устименко В.А. Упразднение хозяйственных судов - шаг к деградации судопроизводства в Украине / В.А. Устименко, Р.А. Джабраилов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 83-89
1329813
  Недзельский И.С. Упращения методики расчета статической устойчивости энергосистемы с учетом вариации частоты / И.С. Недзельский, Л.В. Цукерник. – Киев, 1982. – 32с.
1329814
  Бойко А. Упрвадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 15-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовано специфіку співвідношення педагогічної теорії і практики в умовах модернізації системи освіти України. Доведено, що упровадження педагогічних інновацій є головним чинником оптимізації їх співвідношення. Схарактеризовано найбільш ...
1329815
  Ожогин А.П. Упрваление безопасностью труда с применением ЭВМ / А.П. Ожогин. – Иркутск, 1991. – 107с.
1329816
  Галанец В.Г. Упрваление сельскохозяйственным производством в новых условиях хозяйствования / В.Г. Галанец, В.Б. Матлашенко. – Львов : Вища школа, 1987. – 167 с.
1329817
   Упрвление НТР. – М.
4. – 1976. – 76с.
1329818
  Слободчиков В.И. Упреждающая адаптация как особая образовательная деятельность преподавателей вуза / В.И. Слободчиков, Л.Ф. Мирзаянова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 0869-561Х
1329819
  Шрайберг Я. Упрек школе. Незнание физики ослабляет экономику страны // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  Образовательное сообщество всерьез задумалось о необходимости введения обязательного единого государственного экзамена по физике. Причина - острая нехватка инженерных кадров. Об этом, в частности, шла речь на слушаниях Комиссии по науке и инновациям на ...
1329820
  Кольибабичь Ж. Упрет / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука ; Приштина : Глас српски ; Друштво за обнову србистике, 1998. – 148, [9] с. : портр. – (Библиотека Посебна изданьа / уред.: Р. Павловичь, Д. Боjовичь). – ISBN 86-8119-129-Х
1329821
  Ігнатюк М. Упровадження АIБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотек (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім..О.Ольжича) // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 3. – С. 31-39


  У статті аналізуються особливості процесу впровадження АІБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотеки. Наведено конкретні приклади бібліографічного запису книги відповідно до нової інформаційної технології
1329822
  Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 22-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся робота установи ...
1329823
  Кунанець Н.Е. Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALTPH" у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25 - 33
1329824
  Прушківський В. Упровадження безготівкових розрахунків з використанням платіжної картки в Україні / В. Прушківський, С. Бурма, К. Шумакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1329825
  Карпенко О.В. Упровадження Болонських принципів у контексті реформування стистеми освітніх послуг країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Кривоносова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 91-99
1329826
  Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1329827
  Линник С.О. Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 71-75. – Бібліогр.: 15 назв
1329828
  Лукашевич М. Упровадження гуманітарної освіти в Україні: міфи та реалії : М. Лукашевич, А Морозова / М. Лукашевич, А. Морозова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-25
1329829
  Корчміт О.Ю. Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1329830
  Предиткевич М.М. Упровадження дистанційних освітніх послуг у середній та вищій освіті // Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2012. – № 7, грудень. – С. 29-31
1329831
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1329832
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1329833
  Клюс Ю.І. Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 45-52. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1329834
   Упровадження Закону України "Про освіту" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1329835
  Кочубаєва М.Г. Упровадження зарубіжного досвіду в державне регулювання соціального захисту населення України в умовах економічної кризи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 203-207. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1329836
  Огнев"юк О В. Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в Україні / В.О. Огнев"юк // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 7-10
1329837
  Мокляк В. Упровадження зовнішнього тестування якості знань: перші кроки / В. Мокляк. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.113-118. – (Педагогічні науки)
1329838
  Лутфуллін В. Упровадження ідей педагогічної антропології К.Ушинського у виховній системі А.Макаренка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.157-163. – (Педагогічні науки)
1329839
  Шемаєва Г. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 8-17. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито напрями впровадження бібліотечних інновацій, обґрунтовано місце бібліотек у системі трансферу інновацій. Directions of introduction of library innovations are considered, the library place in system of a transfer of innovations is ...
1329840
  Поліщук М.А. Упровадження інновацій в агропромисловому комплексі як запорука переходу на новий рівень якості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 92-93
1329841
  Кірєєва І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовці магістрів педагогічного спрямування / Ірина Кірєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 26-29. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1329842
   Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавства" / В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, Трач-Росоловська, А.З. Миколенко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – С. 176-178. – ISSN 1684-7903


  У статті висвітлено сучасні технології навчання, які впроваджені у викладання судової медицини в Тернопільському державному медичному університеті.
1329843
  Рудик А.В. Упровадження інноваційних технологій у процесі магістерської підготовки в системі університетської освіти / А.В. Рудик, Г.Л. Воскобойнікова // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 427-443. – ISSN 2219-438X
1329844
  Білоус В.І. Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 15-25. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1329845
  Алексєєв В. Упровадження інноваційної моделі управління комунальною власністю територіальних громад в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 1728-6220
1329846
  Бєгун В.В. Упровадження інформаційних технологій у сферу безпеки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 39-45 : фото, рис. – Бібліогр.: 9 назв
1329847
  Смага О.В. Упровадження інформаційного моніторингу в документаціине забезпечення управління закладів освіти України // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 60-66


  Розглянуто механізм збирання, обробки інформації, сучасний стан інформаційних технологій в управлінні закладами освіти України, проаналізовано найефективніші засоби підтримки прийняття управлінських рішень на основі використання інформаційного ...
1329848
  Товченко А.В. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 40-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1329849
  Казюк Я.М. Упровадження механізмів державного управління мінімізацією податкового тиску в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 105-110. – Бібліогр.: 24 назв.
1329850
  Вікторов В.Г. Упровадження міжнародних стандартів якості та їх вплив на підготовку висококваліфікованих фахівців 1 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 17-20. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1329851
  Головко В.О. Упровадження міжнародного досвіду публічно-приватного партнерства в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 61-70. – ISSN 2414-3499
1329852
  Хоруженко О.О. Упровадження міжнародної норми якості ISO 9001:2000 у роботу органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 242-248. – ISSN 1563-3349
1329853
  Багмет Михайло Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України серед молоді південного регіону: досвід Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 31-32. – ISSN 1728-6220
1329854
   Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України: роль вищої школи : [огляд інтерактивного семінару] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1329855
  Малащук Д.В. Упровадження нових технологій як ключовий фактор ринкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто можливості інтернаціоналізації науково-технічних зв"язків високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості та здійснено аналіз впливу діяльності ТНК на розвиток світового ринку високих технологій.
1329856
  Морозов В. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 54-58. – ISSN 2078-1016
1329857
  Єфіменко Н.А. Упровадження новітніх систем автоматизації управління підприємством // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-66.
1329858
  Кучай Т.П. Упровадження педагогічних ідей В. Антоновича в сучасній школі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 22-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1329859
  Лубенченко О.Е. Упровадження податкового менеджменту на підприємстві / О.Е. Лубенченко, Г.Ю. Нестерук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 119-123. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1329860
  Івахненков С. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1329861
  Козодой Д.С. Упровадження ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці в галузі залізничного транспорту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 21 : рис.
1329862
  Ткаченко Т.П. Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 157-165


  Узагальнюється досвід українських бібліотек щодо впровадження системи управління якістю. Визначається, що формування системи якості відбувається в три етапи: визначення основних і допоміжних процесів; підготовка бібліотечного персоналу. Ключові слова: ...
1329863
  Болюбах В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1329864
  Гетьманенко Н.В. Упровадження сучасних інформаційних технологій у систему географічної освіти : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-41 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1329865
  Гойман В.І. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "Культурологія" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 70-75. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Досліджується одна з важливих проблем в теорії й практиці педагогічної освіти – культурологічна спрямованість навчального процесу. Розглянуті питання застосування інноваційних технологій при проведенні занять із дисципліни «Культурологія». ...
1329866
  Ящук Л.О. Упровадження сучасної науково-технічної термінології поштового зв"язку - нагальна потреба сьогодення // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 34-38
1329867
  Зніщенко М. Упровадження УДК - шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комнікацій / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
1329868
  Андрієвський Б.М. Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 7-10. – ISSN 1998-6939
1329869
   Упровление социалистическим производством. – М., 1974. – 367с.
1329870
  Римарук І.М. Упродовж снігопаду : поезії / І.М. Римарук. – Київ : Молодь, 1988. – 114 с.
1329871
  Рябцев В.П. Упродовж століття (енциклопедичні та довідкові видання про утворення та діяльність земств на території українських земель) / В.П. Рябцев, І.М. Миколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 43)


  Проаналізовано офіційний погляд на утворення і діяльність земств у різні періоди на території українських земель у довідникових виданнях (середина ХІХ - кінець ХХ ст.).
1329872
  Рабинович П.М. Упрочение законности -- закономерность социализма / П.М. Рабинович. – Львов, 1975. – 260с.
1329873
  Волох Г.И. Упрочение и развитие дружюі украинского народа с велики русским народом (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Волох Г. И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 199л. – Бібліогр.:л.175-198
1329874
  Лашко Н.Ф. Упрочение и разрушение металлов и некоторые предельные механические состояния металлов / Н.Ф. Лашко. – М, 1951. – 188с.
1329875
  Кривуша Ю.В. Упрочение и разупрочение сплавов Al-Zn u Al-Zzn-Mg. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривуша Ю.В.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1962. – 11л.
1329876
  Жуков Е.В. Упрочение позиций евро в мировой валютной системе // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 132-138. – ISSN 0235-5620
1329877
  Вахрамеев А.В. Упрочение позиций мирового социализма / А.В. Вахрамеев. – Москва, 1973. – 64с.
1329878
  Склобовская М.В. Упрочение связи ДНК-белок в растворах дезоксирибонуклеопротеида, подвергнутых действию УФ или y-облучению. : Автореф... Канд.биол.наук: 090 / Склобовская М.В.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино-на-Оке, 1969. – 23л.
1329879
   Упрочение Советской власти в Москве и Московоской губергии. – М., 1958. – 524с.
1329880
   Упрочение Советской власти в Пермской губернии. – Пермь, 1966. – 432с.
1329881
   Упрочение Советской власти в Татарии. – Казань, 1964. – 708с.
1329882
  Крухмалев А.Е. Упрочение социально-политического и идейного единства советского общества / А.Е. Крухмалев. – М., 1982. – 64с.
1329883
  Ковалевский Б.П. Упрочение союза рабочего класса и колхозного крестьянства в условиях борьбы КПСС за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1957 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалевский Б.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1329884
  Костаков А.Н. Упрочение союза рабочего класса и среднего крестьянства на основе решений 8 съезда партии / А.Н. Костаков. – М., 1958. – 40с.
1329885
  Фризен С.А. Упрочнение алюминиевых сплавов при термомеханической обработке : Автореф... канд. техн.наук: / Фризен С.А.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1968. – 23л.
1329886
  Спиридонова И.М. Упрочнение поверхности металлов и сплавов / И.М. Спиридонова. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
1329887
  Жупикова Е.Ф. Упрочнение Советской власти на теорритории Чечено-Ингушении в период деятельности ревкома (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жупикова Е. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1329888
  Дарчиев И.Д. Упрочнение союза рабочего класса с крестьянством в условиях строительсва коммунизма (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дарчиев И.Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 22л.
1329889
  Соболев П.Н. Упрочнение союза рабочих и крестьян в первый год пролетарской диктатуры / П.Н. Соболев. – М, 1977. – 320с.
1329890
  Берлин А.А. Упрочненные газонаполненные пластмассы / А.А. Берлин, Ф.А. Шутов. – Москва : Химия, 1980. – 224 с . – Библиогр.: с. 209-216
1329891
   Упрощается пересечение водных границ // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 10
1329892
  Жижимов Максим Упрощение линейных элементов в ГИС // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1329893
  Сульповар Б.С. Упрощение первичных форм учета труда и заработной платы и учета выполнения норм выработки / Б.С. Сульповар. – М., 1956. – 12с.
1329894
  Филиппов М. Упрощение подстановки Лагранжа / М. Филиппов // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 12
1329895
  Бразовская А.Е. Упрощение процедуры очистки судов и грузов в морских портах и интересы реализации энергетической стратегии РФ / А.Е. Бразовская, А.С. Скаридов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1812-3910
1329896
  Семікина О. Упрощение уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: стремление к реализации европейских и международніх стандартов в российском законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 33-45. – ISSN 1810-308X
1329897
  Ксензова Ю.А. Упрощение формальностей в международном морском судоходстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 41-42.
1329898
  Чамберлэн Б.Х. Упрощенная грамматика японского языка (новый письменный стиль) / Б.Х. Чамберлэн; пер. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 131 с. – (Издания факультета Восточных языков Императоского С.- Петербургского университета ; № 31)
1329899
  Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов / М.Б. Равич. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 287с.
1329900
  Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов / М.Б. Равич. – 4-е изд. – Москва, 1964. – 367с.
1329901
  Зевакина А.М. Упрощенная обработка книг / А.М. Зевакина. – Москва, 1954. – 40с.
1329902
  Кирсанов А.Т. Упрощенное химическое определение потребности почв в фосфорнокислых удобрениях (предварительное сообщение). / А.Т. Кирсанов. – Л., 1932. – 31с.
1329903
  Такер Г.К. и Уиллс Д.М. Упрощенные методы анализа систем автоматического регулирования / Г.К. и Уиллс Д.М. Такер. – М.-Л., 1963. – 367с.
1329904
  Суханов В.Ф. Упрощенные начертания и разнописи китайских иероглифов / В.Ф. Суханов. – М., 1980. – 128с.
1329905
  Васильев А.М. Упрощенные определения физических и водных свойств грунтов / А.М. Васильев. – Москва-Ленинград, 1939. – 112с.
1329906
  Лавров М.Г. Упрощенные способы культивирования клеток in vitro : Автореф... канд. вет.наук: / Лавров М.Г.; Всесоюз. ин-т эксперим. ветеринарии М-ва сел. хоз-ва СССР. – М., 1963. – 14л.
1329907
  Новиков А.П. Упрощенный метод водохозяйственных расчетов прудов и водохранилищ при многолетнем регулировании стока малых неизученных водотоков / А.П. Новиков. – Київ, 1955. – 56с.
1329908
  Сагарда С. Упрощенный расчет силовых трансформаторов приемно-усилительных устройств / С. Сагарда : Радиоиздат, 1935. – 1 таблица
1329909
  Правдина И.С. Упрощенный способ составления полигонных условных уравнений / Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; И.С. Правдина. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 1. – 1947. – С. 91-103. – отдельный оттиск из трудов НИИГАиК Том 1
1329910
  Парвиз М. Упрощенный численный прогноз геопотенциала в средней тропосфере с учетом климатического фона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Парвиз М.; Ленинг.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 8л.
1329911
   Упрпвление социальными процессами в отраслях. – М.
2. – 1985. – 132-242с.
1329912
  Баюк Е.И. Упругая анизотропия горных пород при высоких давлениях / Е.И. Баюк, М.П. Воларович, Ф.М. Левитова. – Москва : Наука, 1982. – 170с.
1329913
  Кирсон И.М. Упругая и неупругая дифракция, лидирующие чстицы в адрон-нуклонных и адрон-ядерных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Кирсон И.М.; АН УзССР, Ин- ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1990. – 26л.
1329914
  Судакевич И. Упругая ткань, ее строение и развитие.. – Киев, 1882. – 65 с. + 4 табл. рис.
1329915
  Шаталов Г.А. Упругая энергия при фазовых превращениях в твердых растворах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Шаталов Г.А.; АН УССР.Ин-т металлофизик. – К, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1329916
  Дьелесан Э. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов / Э. Дьелесан, Д. Руайе. – Москва : Наука, 1982. – 424 с.
1329917
  Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями : в 2-х томах / А.Н. Гузь. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 372 с.
1329918
  Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжниями : в 2-х томах / А.Н. Гузь. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1986. – 535 с.
1329919
  Зарембо Л.К. Упругие волны конечной амплитуды в жидкостях и твердых телах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 045 / Зарембо Л.К.; МГУ. Физ. фак. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.21-24
1329920
   Упругие волны промышленных взрыов и исследование земной коры Урала : Сборник статей. – Свердловск, 1978. – 92с.
1329921
  Козлова Л.Е. Упругие деформации при сопряжении неизоморфных фаз и термоупругие мартенситные превращения в сплавах на железоникелевой основе : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Козлова Л.Е. ; Ан УССР. – Киев, 1987. – 15 с.
1329922
  Головин С.А. Упругие и демпфирующие свойства констукционных металлических материалов / С.А. Головин. – Москва, 1987. – 190 с.
1329923
  Теку А.Б. Упругие и квазиупругие столкновения двух ядер при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Теку А.Б.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1329924
  Пиратинская Ирина Иосифовна Упругие и магнитные характеристики дигерцанида железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Пиратинская Ирина Иосифовна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1329925
  Арушанов Г.Г. Упругие и неупругие дифракционные ядерные взаимодействия / Г.Г. Арушанов, Е.И. Исматов. – Ташкент : Фан, 1988. – 282 с.
1329926
  Кучин В.А. Упругие и неупругие свойства кристаллов / В.А. Кучин, В.Л. Ульянов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 134 с.
1329927
  Ботаки А.А. Упругие и неупругие свойства монокристаллов галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ботаки А.А.; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1967. – 16л.
1329928
   Упругие и неупругие соударения частиц большой энергии с нуклонами и ядрами. – Ташкент : Фан, 1975. – 252с.
1329929
  Чебан В.Г. Упругие и термоупругие волны в деформируемых средах / В.Г. Чебан, П.Ф. Сабодаш; АН МолдССР, Ин-т математики с вычисл. центром. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 268с.
1329930
  Теодосиу К. Упругие модели дефектов в кристаллах : Пер. с англ. / К. Теодосиу. – Москва : Мир, 1985. – 352с.
1329931
  Оанасович В Упругие напряжения в пластинках с разрезами при соприкосании кромок : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.02.04 / Оанасович В К.; АН УССР Льв. ин-т матем. – Львов, 1977. – 21л.
1329932
  Горяинов В.Г. Упругие пласты / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1984. – 82с.
1329933
   Упругие поверхностные волны : Труды Всесоюзного семинара (сентябрь 1972 г.). – Новосибирск : Наука, 1974. – 153 с.
1329934
  Францевич И.Н. и др. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов : справочник / И.Н. и др. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1982. – 286с.
1329935
  Новацкий Б.Г. Упругие рассеяния и расщепление ионов Li6 на ряде ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Новацкий Б. Г.; МГУ, НИИ яд. физ. – Москва, 1972. – 14л.
1329936
  Федотов И.И. Упругие свойства и замедленные процессы поляризации в керамике титана бария. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федотов И.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 8л.
1329937
  Неручев Ю.А. Упругие свойства и молекулярная структура Н-парафинов на линии насышения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Неручев Ю. А.; Моск. обл. пед ин-т. – М., 1971. – 16л.
1329938
  Воларович М.П. Упругие свойства минералов при высоких давлениях / М.П. Воларович. – Москва : Наука, 1975. – 131с.
1329939
  Капитонов Анатолий Михайлович Упругие свойства некоторых магнитоупорядоченных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Капитонов Анатолий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1329940
  Зиновьева Г.П. Упругие свойства некоторых силицидов и германидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зиновьева Г.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1329941
  Рыжова Т.В. Упругие свойства породообразующих минералов (силикатов). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыжова Т.В.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1964. – 15л.
1329942
  Беликов Б.П. Упругие свойства породообразующих минералов и горных пород : С приложением таблиц упругих констант главнейших типов горных пород) / Б.П. Беликов, К.С. Александров, Т.В. Рыжкова. – Москва : Наука, 1970. – 276с.
1329943
  Долгих Николай Яковлевич Упругие свойства сплава ВТЗ-1 с приложениями к расчетам труб : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Долгих Николай Яковлевич; Тульск. политехн. ин-т. – Тула, 1973. – 21л.
1329944
   Упругие совйства горных пород при высоких давлениях. – К., 1972. – 183с.
1329945
  Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы / В.П. Корсунов. – Саратов, 1980. – 263с.
1329946
  Белов К.П. Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнетиках / К.П. Белов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1957. – 279с.
1329947
  Белов К.П. Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнитных метллах / К.П. Белов. – М.-Л., 1951. – 256с.
1329948
  Лисовский Юлий Александрович Упругие, тепловые свойства и характеристики динамики решетки некоторых переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лисовский Юлий Александрович; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1972. – 18л.
1329949
  Гусейн-Заде Упругий режим в однопластовых и многопластовых системах / Гусейн-Заде, А.К. Колосовская. – М, 1972. – 454с.
1329950
  Аминов Я. Упруго-пластические колебания пластинок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аминов Я.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 8л.
1329951
  Бакланова Галина Николаевна Упруго-пластические линеаризированные задачи устойчивости горных выработок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бакланова Галина Николаевна; АН УССР. – Киев, 1980. – л.
1329952
  Бакланова Галина Николаевна Упруго-пластические линеаризированные задачи устойчивости горных выработок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010204 / Бакланова Галина Николаевна; АН УССР. – К., 1980. – 16л.
1329953
  Борисюк А.И. Упруго-пластическое напряженное состояние оболочек вращения при осесимметричном неравномерном нагреве : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Борисюк А.И.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1968. – 13л.
1329954
  Павловская В.В. Упругое -рассеяние при энергиях 40-70 Мэв и поляризуемость протона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павловская В.В.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – Дубна, 1961. – 12л.
1329955
  Кохановский Л.Ф. Упругое взаимодействие колебаний рабочих лопаток турбомашин : Автореф... канд. техн.наук: / Кохановский Л.Ф.; Риж. ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 9л.
1329956
  Сысоев Ю.А. Упругое деформирование многокомпонентных соединений оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Сысоев Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 26 с.
1329957
  Сысоев Юрий Александрович Упругое деформирование многокомпонентных соединений оболочек : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сысоев Юрий Александрович; МВ и ССО УССР. Киевск. технол. ин-т лег. пром. – Киев, 1984. – 152л.
1329958
  Гуляев В.И. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволинейных стержней / В.И. Гуляев. – К., 1992. – 343с.
1329959
   Упругое и вязкоупругое поведение материалов и конструкций. – Свердловск, 1981. – 150с.
1329960
  Комаров В.И. Упругое и квазиупругое рассеяние назад протонов с энергией 665 Мэв легкими ядрами. 1-5720 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Комаров В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1329961
   Упругое и неупругое рассеяние. – Ташкент : Фан, 1975. – 155с.
1329962
  Гофман Ю.В. Упругое и неупругое рассеяние дейтронов ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гофман Ю. В. ; Объед. уч. совет ин-тов физ., металлофиз. и полупроводников АН УССР. – Киев, 1962. – 6 с.
1329963
  Гольдберг В.З. Упругое и неупругое рассеяние ионов Не3 на легких и средних ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг В.З.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – М., 1967. – 11л.
1329964
  Стародубский В.Е. Упругое и неупругое рассеяние протонов с энергией 1 Гэв на ядре 12С. / В.Е. Стародубский, О.А. Домченков. – Л, 1972. – 11с.
1329965
  Саббагх С. Упругое и неупругое рассеяние фильтрованных нейтронов реатора вблизи порога возбуждения первых уровней ядер родия-103, серебра и золота-197 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02, 01.04.16 / Саббагх С.; КУ. – К., 1995. – 16л.
1329966
  Омаров Е.С. Упругое и неупругое рассеяние фотонов на 28Si и 52Cr: : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Омаров Е. С.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1329967
  Лихачев В.П. Упругое магнитное рассеяние электронов на ядрах К39, Ті49, Со59. : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: 01.04.1ё6 / Лихачев В.П.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1976. – 13c.
1329968
  Бажанова Н.П. Упругое отражение электронов и вторичная электронная эмиссия системы вольфрам-окись бария при малых энергиях первичных электронов (1+150эв) : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 043 / Бажанова Н.П. ; Ленингр. полит. ин-т им М.И. Калинина. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1329969
  Слепец Л.А. Упругое П-4 рассеяние на малые углы при 3,48 и 6,13 Гэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Слепец Л.А.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1975. – 15л.
1329970
  Катасонова В.Т. Упругое полупространство, покрытое мембраной, под действием произвольной нагрузки. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Катасонова В. Т.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1962. – 3л.
1329971
  Алиев Ф.К. Упругое Пр-расстояние на малые углы при энергиях 40 и 50 ГэВ : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.01 / Алиев Ф. К.; ОИЯИ, Лаб. выских энергий. – Дубна, 1975. – 16л.
1329972
  Немиш Ю.Н. Упругое равновесие гофрированных тел / Ю.Н. Немиш, Д.И. Чернопиский. – Киев, 1983. – 188с.
1329973
  Кравченко С.Г. Упругое равновесие и колебания пластин и оболочек при сложном вращении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Кравченко С.Г.; КИСИ. – К., 1987. – 20л.
1329974
  Галазюк В.А. Упругое равновесие непологой сферической оболочки с эллиптическим или курговым включением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Галазюк В.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 15л.
1329975
  Старовойтенко Ж.В. Упругое равновесие пластин с подкрепленным краем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Старовойтенко Ж.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1329976
  Малиц Петр Яковлевич Упругое равновесие тел с круговой цилиндрической полостью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Малиц Петр Яковлевич; Белорус. гос .ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.18
1329977
  Немиш Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Немиш Василий Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1329978
  Немиш Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиш Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. Тернопольск. фин.-экон. ин-т. – Тернополь, 1979. – 205л.
1329979
  Хатиашвили Г.М. Упругое равновесие цилиндрического состава бруса с нагруженной боковой поверхностью. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Хатиашвили Г.М.; Акад.наук Груз.ССР.Тбил.матем.ин-т. – Тбилиси, 1954. – 7л.
1329980
  Верещагин А.Н. Упругое рассеяние дейтронов на легких и средних ядрах. : Автореф... кандфиз.-мат.наук: 055 / Верещагин А.Н.; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1969. – 15л.
1329981
  Малышевский Вячеслав Сергеевич Упругое рассеяние и излучение заряженных частиц кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Малышевский Вячеслав Сергеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 20л.
1329982
  Саттаров Упругое рассеяние и реация передачи в рамках задачи трех тел : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Саттаров а. И.; АН Респ. Узбек., Ин-т яд. физ. – Ташкент, 1997. – 24л.
1329983
  Патарая А.Д. Упругое рассеяние и тормозное излучение заряженной частицы в кулоновском поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Патарая А.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 8л.
1329984
  Лебедева Н.С. Упругое рассеяние нейтрнонов с энергией 4Мэв на малые углы ядрами меди, индия, олова, свинца, висмута и урана : Автореф... канд. физ. матнаук: / Лебедева Н. С.; МГУ, НИИ яд. физ. – Москва, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1329985
  Полозов А.Д. Упругое рассеяние нуклона на дейтроне. / А.Д. Полозов, А.Д. Фурса. – К., 1971. – 14с.
1329986
  Антипов Юрий Михайлович Упругое рассеяние п+-, к+- -мезонов, протонов и антипротонов на протонах в области импульсов 25-65 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Антипов Юрий Михайлович; Ин-т физики высоких энергий. 76-121. – Серпухов, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1329987
  Петров Н.М. Упругое рассеяние пи-мезонов дейтронами / Н.М. Петров, В.В. Пересыпкин. – К., 1973. – 12с.
1329988
  Деревщиков А.А. Упругое рассеяние положительных и отрицательных пионов на протонах в области кулон-ядерной интерференции в интервале иипульсов 33-60 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Деревщиков А. А.; Ин-т физ. высоких энерн. – Серпухов, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1329989
  Григорьев Е.Л. Упругое рассеяние положительных П-мезонов протонами в области энергий 307-390 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьев Е.Л.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 14л.
1329990
  Андреев Георгий Борисович Упругое рассеяние поляризованных протонов на ядрах C12, Si28, Ca40, Be9 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.04.16 / Андреев Георгий Борисович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1329991
  Богачев Н.П. Упругое рассеяние протонов на протонах при энергиях 460 и 660 : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богачев Н. П.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лабор. ядерн. пробем. – Дубна, 1960. – 11л.
1329992
  Головня В.Я. Упругое рассеяние протонов низких энергий ядрами среднего атомного веса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головня В.Я.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1329993
  Федченко Е.Д. Упругое рассеяние протонов с энергей 19,6 Мэв ядрами некоторых изотопов со средними и большими массовыми числами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федченко Е.Д.; Физ.-техн. ин-т АН УССР. – Х., 1959. – 13л.
1329994
  Хвастунов В.М. Упругое рассеяние электронов высокой энергии на изотопах Mg24,26, Ni58,60,64 и Sn112,118. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Хвастунов В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1329995
  Девятов А.М. Упругое рассеяние электронов на возбужденных атомах / А.М. Девятов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 62 с.
1329996
  Пронин В.П. Упругое рассеяние электронов средних энергий поликристаллическими металлическими мишенями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Пронин В.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1329997
   Упругое рассеяние ядрами дейтронов с энергией 13,6 Мэв (дифференциальные сечения и модельный анализ). – Киев, 1970. – 193 с.
1329998
  Фомин Сергей Петрович Упругое рассеяние, тормозное излучение и образование электрон-позитронных пар в кристаллах при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Фомин Сергей Петрович; ХГУ. – Х., 1983. – 18л.
1329999
  Думанский О.И. Упругое состояние однородных и кусочно-однородных пластин, ослабленных остроконечными щелями и надрезами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Думанский О.И.; АН УССР. – Львов, 1977. – 20л.
1330000
  Алимов А.Д. Упругок рассеяние -- квантов на легких ядрах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алимов А. Д.; АН УзССР, объед. уч. сов. по физике Отд-я физ. техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,