Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1327001
  Астаф"єв О. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 34-46. – ISSN 0236-1477


  Минулого року з ініціативи Р. Радишевського вийшов перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького, визначної пам"ятки ранньобарокової полемічної літератури.
1327002
   "Третий мир" и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 332с.
1327003
   "Третий мир" и судьбы человечества.. – М, 1990. – 206с.
1327004
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1327005
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1327006
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1327007
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1327008
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1327009
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1327010
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1327011
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1327012
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1327013
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1327014
  Міхньов Р.М. "Третій світ" перед фронтом іперіалізму / Р.М. Міхньов. – Київ, 1969. – 48с.
1327015
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1327016
  Окуньовська Ю.В. "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 226-233. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1327017
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1327018
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1327019
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1327020
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1327021
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1327022
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1327023
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1327024
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1327025
  Матвейчук Александр "Третья служба" Дмитрия Менделеева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0235-7089
1327026
  Охлобыстин "Третья" химия / Охлобыстин, Ю. – М., 1965. – 199с.
1327027
  Смирнов В.А. "Треугольник знаний" и современный университет: проблема инноваций // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5
1327028
  Ибрагимова З.М. "Треугольник" Лаврентьева / З.М. Ибрагимова, Н.А. Притвиц. – Москва, 1989. – 334 с.
1327029
  Воронцов А.В. "Треугольник" США-Япония-Южная Корея / А.В. Воронцов. – Москва, 1991. – 199с.
1327030
  Филиппов Александр Викторович "Три большие реформы" и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо : Автореф. дисс. доктора исторических наук: 07.00.03 / Филиппов А.В.; Санкт-Петербург. госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург, 2003. – 54 с. – Библиогр.: 15 названий
1327031
  Калюжина Е.В. "Три волны" истории социокультурного института высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 145-152. – ISSN 1811-0916
1327032
  Калиничев Анатолий "Три дня на марше..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 56-60. – ISSN 0131-8136
1327033
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1327034
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1327035
  Мірам Г.Е. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу : (англо-українська мовна пара) / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-521-077-1
1327036
  Толстолужська Л.Г. Тренінг-курс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.18-24.
1327037
  Горковчук М.В. Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури / М.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 36-38 : фото, мал.
1327038
  Олексюк В.Р. Тренінг педагогічної рефлексії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 30-41
1327039
  Шевченко С.В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 17-30
1327040
  Щорс В.В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 51-62
1327041
  Овдієнко І.М. Тренінг професійного зростання практичного психолога // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 220-224
1327042
  Ткаченко О.А. Тренінг професійної майстерності психологів-консультантів: "справожиттєвий" підхід : навч. посібник (експерим. курс) для студентів ВНЗ / О. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки. – Кіровоград : КІРУЕ, 2009. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7878-26-9
1327043
  Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1327044
  Терлецька Л.Г. Тренінг психосинтезу як метод дослідження емоційного і духовного аспектів психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо технології психосинтезу. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу психосинтезу як шляху до інтеграції особистості.
1327045
  Остапченко О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір"


  Сценарій гри-змагання "Ораторський турнір". Серед завдань - фотопитання: портрети М.А. Максимовича та його дружини, виконані Т. Шевченком.
1327046
  Цілінко І.О. Тренінг розвитку моральних почуттів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 12-23
1327047
  Гера Т. Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 119-137. – ISSN 1810-2131
1327048
  Клопота Є.А. Тренінг самопізнання та саморозвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.А. Клопота ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-599-427-5
1327049
  Терлецька Л.Г. Тренінг тілесної терапії як метод дослідження фізичного аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології творчих рухів тіла в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу терапії тіла як шляху до інтеграції особистості.
1327050
  Калита О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 141-147
1327051
  Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик. – Київ : Либідь, 2003. – 520с. – ISBN 966-06-0272-3
1327052
  Булгакова М. Тренінг щодо захисту прав людини в Європейському суді з прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 48-50.
1327053
  Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник / Новікова Л.М. ; Західнодонбаський приватний ін-т економіки і управління. – Павлоград, 2008. – 110с.
1327054
  Зірка В.В. Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця / В.В. Зірка, В.О. Бикова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 284-289. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (10) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність, особливості методу тренінгу, упровадження якого в навчально-виховний процес вищої школи дозволить студентам сформувати складові конкурентоздатності майбутніх фахівців: аксіологічний (мотивація на успіх/невдачу; потреба в ...
1327055
  Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 99-108
1327056
  Антонюк В.З. Тренінг як метод профілактики девіантної поведінки підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 33-36. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості тренінгу як методу профілактики девіантної поведінки підлітків.
1327057
  Фоменко А. Тренінг як практика соціально-психологічної допомоги мобілізованим на військову службу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті йдеться про тренінг як один з засобів практичної допомоги мобілізованим на військову службу. Розкрито окремі особливості психологічних чинників військового соціуму. Представлено структуру тренінгу у практиці розвитку простору ...
1327058
  Бацман О.С. Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1327059
  Шпонтак І.М. Тренінги "Безпечне довкілля: пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-29 : табл.
1327060
   Тренінги з енергоефективності для освітян Черкас // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 32
1327061
  Мороз Л.І. Тренінги як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються тренінги професійно-психологічної спрямованості і особового зростання, їх можливості в розвитку професійно значимих особових якостей людини, роль ведучого тренінгів психологічному супроводі змін, які відбуваються з учасниками ...
1327062
  Романова Г.М. Тренінгова підготовка викладачів фахових дисциплін до проектного навчання // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 90-91


  Важливою складовою підвищення кваліфікації викладачів фахових дисциплін ВНЗ є їхня підготовка до розроблення та застосування проектних технологій, що може здійснюватися на тренінг-курсах.
1327063
  Бойко Е.В. Тренінгова практика як технологія розвитку лідерських якостей молоді // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 108-111. – ISBN 978-617-7351-28-2
1327064
  Коломієць-Людвіг Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики / Коломієць-Людвіг, Максименко, // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 71-79


  Стаття присвячена напрямкам вдосконалення роботи юридичної клініки шляхом долучення практики медіації. Досліджено точки дотику правових засад надання послуг юридичними клініками та центрами медіації; зроблено зіставлення та порівняння їх принципів і ...
1327065
  Ончева Т.В. Тренінгові вправи для підготовки до участі в еколого-географічному брейн-рингу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 25
1327066
  Ковальчук Л.М. Тренінгові заняття до психологічного супроводу випускників школи під час навчання, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 34-39
1327067
  Любченко Ю.В. Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики / Ю.В. Любченко, Сіріньок-Долгарьова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 132-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "В українському науковому просторі час від часу з’являються публікації щодо методології наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій. Однією з перших стала праця В. Різуна та Т. Скотникової "Методи наукових досліджень у журналістикознавстві" ...
1327068
  Рудницьких О. Тренінгові технології в освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С.135-139. – ISSN 2308-4634


  В статье освещаются особенности использования тренинговых технологий в образовательном процессе. Это является важным заданием для учителей и учеников, поскольку способность к использованию и восприятию интерактивных технологий – это свидетельство ...
1327069
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджера // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 161-166. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1327070
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД [зовнішньоекономічної діяльності] // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1327071
  Внукова Н.М. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами Національної рамки кваліфікацій / Н.М. Внукова, В.М. Пивоваров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 89-93
1327072
  Березной А.В. Тренснациональные корпорации на рынках развивающихся стран / А.В. Березной. – М, 1985. – 197с.
1327073
  Кшеминская Г.П. Тренспорт риболфавина у мутантов дрожжей Pichia Guilliermonoil и некоторые аспекты его регуляции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кшеминская Г.П.; Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1327074
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з оргнічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. – К., 1981. – 144с.
1327075
  Короп Ю.А. Тренування жінок-плавців / Ю.А. Короп. – К, 1972. – 147с.
1327076
  Погодин Р.П. Трень-брень / Р.П. Погодин. – Л., 1966. – 232с.
1327077
  Валуйский П.П. Треонин в питании птицы / П.П. Валуйский, А.В. Тумор; Яковлев В.Г. – Бишкек : Илим, 1991. – 108с.
1327078
  Свердл С.К. Трепанация души / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1327079
  Бушинский Г.И. Трепел и диатомит / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 24с.
1327080
  Янишевский М.Э. Трепел. / М.Э. Янишевский. – Пг., 1919. – 1-26с.
1327081
  Назаревич С.І. Трепели УСРР / С.І. Назаревич. – К., 1936. – 108с.
1327082
  Янишевский М.Э. Трепель (Инфузорная земля) в России. – Петроград : Первая Государственная Типография, 1920. – 26 с.
1327083
  Идрисов К. Трепет души / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1967. – 124с.
1327084
  Нестеренко Г.Я. Трепет и гнев / Г.Я. Нестеренко. – М., 1990. – 253с.
1327085
  Золотусский И.П. Трепет сердца / И.П. Золотусский : Современник, 1986. – 542 с.
1327086
  Иванов А.М. Трепетная весна / А.М. Иванов. – Ташкент, 1960. – 118с.
1327087
  Короткий В.А. Трепов Федір Федорович (молодший) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 302-303. – ISBN 966-06-0393-2
1327088
  Есенин С.А. Трерядница / С.А. Есенин. – М., 1920. – 26с.
1327089
  Световидов А.Н. Трескообразные. / А.Н. Световидов. – вып.4. – М.-Л.
9. – 1948. – 222с.
1327090
  Адан П. Трест : роман / Поль Адан ; пер. с франц. Ю.Н. Султанова ; рис. Франса Мазрееля. – Ленинград : Гослитиздат ; (Тип. "Печатный двор" им. А.М. Горького тип. арт. "Печатня"), 1936. – 486 с. : ил.
1327091
  Силкин С.И. Трест "Дженерал электрик" в системе американского империализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Силкин С.И.; Мин. внеш. торг. СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 20л.
1327092
  Яблонский Г.Э. Трест "Домострой" / Г.Э. Яблонский. – Одесса, 1988. – 125с.
1327093
  Эренбург И.Г. Трест Д.Е. : история гибели Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1994. – 272с.
1327094
  Круковець О.В. Трест компресів / О.В. Круковець. – Київ, 1981. – 175 с.
1327095
  Генри О. Трест, который лопнул : рассказы / О. Генри ; пер. с англ. Р. Гальпериной, И. Гуровой, Н. Дарузес ; сост. О. Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 304 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00493-7
1327096
  Сидорова Н. Трести як госпрозрахункові об"єднання державних підприємств в УСРР у 20-х роках XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 72-84. – ISSN 1728-9572
1327097
   Трестована цукрова промисловіасть на Україні.. – Х, 1927. – 24с.
1327098
   Тресты-миллиардеры во Франции.. – М, 1953. – 180с.
1327099
  Жуа П. Тресты в Бельгии / П. Жуа. – М, 1957. – 195с.
1327100
  Жуа П. Тресты в Конго / П. Жуа, Р. Левэн. – М, 1962. – 319с.
1327101
  Гончаров А.Н. Тресты Франции в "Малой Европе" / А.Н. Гончаров. – М., 1966. – 160с.
1327102
  Мицковик С. Третата генерациjа / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
1327103
  Брауде И.Л. Третейские суды. / И.Л. Брауде. – М., 1926. – 42с.
1327104
  Данилина Е.А. Третейский суд в отечественной правовой системе / Е.А. Данилина, И.А. Носова // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – с. 43-48
1327105
   Третейська палата України: факти, події, коментарі / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1327106
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1327107
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1327108
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1327109
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1327110
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1327111
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1327112
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1327113
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1327114
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1327115
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1327116
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1327117
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1327118
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1327119
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1327120
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1327121
  Ковтун Ю Я. Третейський суд: історія становлення та переваги / Ю Я. Ковтун, // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-966-419-292-4
1327122
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1327123
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1327124
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1327125
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1327126
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1327127
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1327128
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1327129
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1327130
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1327131
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1327132
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1327133
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1327134
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1327135
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1327136
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1327137
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1327138
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1327139
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1327140
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1327141
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1327142
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1327143
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1327144
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1327145
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1327146
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1327147
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1327148
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1327149
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1327150
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1327151
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1327152
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1327153
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1327154
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1327155
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов.. – М, 1953. – 144с.
1327156
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов., 1953. – 40с.
1327157
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1327158
   Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября, 1924. – М., 1925. – 532с.
1327159
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1327160
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1327161
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1327162
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов".. – М, 1976. – 118с.
1327163
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1327164
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Л, 1928. – 38с.
1327165
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1327166
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1327167
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1327168
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1327169
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1327170
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1327171
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1327172
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1327173
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1327174
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1327175
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1327176
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1327177
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1327178
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1327179
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1327180
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1327181
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1327182
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1327183
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1327184
  Мориц Ю.П. Третий граз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – М., 1980. – 142с.
1327185
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1327186
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1327187
  Астахова В.Г. Третий день творения / В.Г. Астахова. – Москва, 1969. – 120с.
1327188
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1327189
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1327190
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1327191
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1327192
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – М., 1987. – 448с.
1327193
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1327194
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1327195
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас / Н.Н. Блинов. – М, 1991. – 237с.
1327196
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1327197
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф. – 3-е изд. – Х., 1930. – 57с.
1327198
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1327199
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1327200
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1327201
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1327202
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М., 1985. – 207с.
1327203
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1327204
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1327205
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1327206
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1327207
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1327208
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1327209
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1327210
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1327211
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1327212
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1327213
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1327214
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1327215
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1327216
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1327217
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1327218
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1327219
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года.. – М, 1924. – 569с.
1327220
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1327221
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1327222
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1327223
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1327224
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1327225
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1327226
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1327227
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1327228
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства / В.М. Молотов. – М., 1939. – 65с.
1327229
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР / В.М. Молотов. – М., 1939. – 63с.
1327230
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1327231
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1327232
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1327233
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1327234
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1327235
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям.. – Одесса, 1982. – 269с.
1327236
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1327237
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1327238
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1327239
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1327240
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1327241
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1327242
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1327243
   Третий семестр.. – М, 1979. – 191с.
1327244
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1327245
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1327246
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1327247
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1327248
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1327249
   Третий съезд археологический в Киеве : 2-го августа 1874 года. – Москва : В Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1327250
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.В. Вавилова. – Ленинград, 1977. – 218-457с.
1327251
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова.. – Л, 1977. – 458-653с.
1327252
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова.. – Л, 1977. – 218с.
1327253
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1327254
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1327255
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1327256
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1951. – 164с.
1327257
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1954. – 160с.
1327258
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1327259
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1327260
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1959. – 783с.
1327261
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1327262
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1327263
  Щербаков В.И. Третий тайм / В.И. Щербаков. – Москва, 1988. – 238с.
1327264
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1327265
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1327266
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1327267
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1327268
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – Москва, 1971. – 112с.
1327269
  Гамзатов Р. Третий час : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1327270
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1327271
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1327272
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1327273
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1327274
  Агеев Б.П. Третий; Текущая вода : повести / Борис Агеев ; [худож. М. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256 с., ил.
1327275
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М.Баранова, Г.І.Молявко, С.Т.Борисенко; АН УРСР; Ін-т геол. наук. – Київ : вид-во АН УССР, 1960. – 152с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1327276
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1327277
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1327278
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1327279
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1327280
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1327281
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1327282
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1327283
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1327284
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1327285
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1327286
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1327287
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1327288
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1327289
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1327290
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1327291
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1327292
  Бень А.Б. Треті за могутністю, перші за наївністю (Хто і як нас обеззброїв) : (за матеріалами депутат. об"єднання "Антимафія" на чолі з Г. Омельченком та А. Єрмаком та публ. ЗМІ) / Анатолій Бень, Петро Творун. – 2-е вид., допов. – Київ : А-ЦЕНТР, 2014. – 232, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правди і суду!"). – ISBN 978-617-7190-01-0
1327293
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1327294
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1327295
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1327296
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1327297
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1327298
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1327299
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1327300
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1327301
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1327302
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1327303
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1327304
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1327305
   Треті читання памяті Костянтина Івановича Рубинського : Бібліотека на порозі ХХІ століття: історія і сучасність. – Харків, 2001. – 44 с. – ISBN 966-544-172-8
1327306
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1327307
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1327308
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1327309
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1327310
  Карпенко О. Третій вирішальний / Карпенко О. – Харків, 1931. – 16 с.
1327311
   Третій вирішальний. – К, 1973. – 134с.
1327312
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1327313
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1327314
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1327315
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1327316
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1327317
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1327318
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1327319
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1327320
  Слуцький О. Третій з""їзд КП/б/У / О. Слуцький. – К., 1957. – 92с.
1327321
  Слуцкий О. Третій з""їзд КП/б/У / Слуцкий О. – Київ, 1958. – 211 с.
1327322
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання наЗахідній Україні / К. Вінярський. – 120с.
1327323
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1327324
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – К., 1952. – 152с.
1327325
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1327326
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1327327
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1327328
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1327329
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1327330
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1327331
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1327332
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1327333
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1327334
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1327335
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1327336
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1327337
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1327338
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1327339
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР / В.М. Молотов. – Х., 1939. – 93с.
1327340
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1327341
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1327342
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1327343
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1327344
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1327345
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1327346
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1327347
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1327348
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1327349
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1327350
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1327351
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1327352
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1327353
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1327354
  Дубровик-Рохова Третій фронт? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 7


  Підприємці: "Польща "витягує" працездатне населення з України".
1327355
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1327356
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1327357
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1327358
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1327359
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1327360
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1327361
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1327362
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1327363
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ, 1968. – 191с.
1327364
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1327365
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1327366
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1327367
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1327368
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – К., 1960. – 139с.
1327369
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с.
1327370
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1327371
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1327372
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1327373
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1327374
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1327375
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1327376
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1327377
   Третя конференція Комуністичної партії, 1932. – 176с.
1327378
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1327379
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1327380
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1327381
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1327382
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – К., 1958. – 36с.
1327383
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1327384
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1327385
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1327386
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1327387
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1327388
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1327389
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1327390
  Дацюк Ю. Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-173 : фото. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1327391
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1327392
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1327393
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1327394
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1327395
  Бойчук Б. Третя осінь / Б. Бойчук. – К., 1991. – 285с.
1327396
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1327397
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1327398
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – К., 1968. – 290с.
1327399
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1327400
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1327401
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1327402
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1327403
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1327404
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1327405
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1327406
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1926. – 479, 86 с.
1327407
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1327408
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1327409
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1327410
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1327411
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1327412
  Шерех Ю. Третя сторожа. / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1327413
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1327414
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1327415
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1327416
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1327417
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1327418
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1327419
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1327420
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1327421
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1327422
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1327423
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1327424
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1327425
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1327426
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1327427
   Третье Всесоюзное совещание "Дефекты структуры в полупроводниках". – Новосибирск, 1978. – 133с.
1327428
   Третье Всесоюзное совещание "Дефекты структуры в полупроводниках". – Новосибирск, 1978. – 303с.
1327429
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1327430
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1327431
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1327432
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов.. – М, 1960. – 16с.
1327433
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1327434
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1327435
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1327436
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1327437
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1327438
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1327439
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1327440
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1327441
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1327442
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1327443
  Борич Л. Третье измерение / Л. Борич. – Владивосток, 1989. – 272с.
1327444
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – М., 1951. – 240с.
1327445
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – М., 1971. – 272с.
1327446
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1327447
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1327448
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1327449
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1327450
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1327451
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1327452
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1327453
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Минск, 1968. – 392 с.
1327454
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1327455
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1327456
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1327457
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1327458
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1327459
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1327460
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1327461
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1327462
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1327463
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – М., 1984. – 136с.
1327464
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1327465
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1327466
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1327467
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1327468
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1327469
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1327470
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1327471
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1327472
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1327473
  Баграновский В.М. Третьего не дано / В.М. Баграновский. – Днепропетровск, 1963. – 387с.
1327474
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1327475
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1327476
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1327477
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1327478
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1327479
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1327480
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1327481
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1327482
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1327483
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – М., 1966. – 143с.
1327484
  Федоров В. Третьи петухи / В. Федоров. – М., 1970. – 350с.
1327485
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1327486
  Чигринов И.Н. Третьим разом / И.Н. Чигринов. – Минск, 1991. – 269 с.
1327487
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1327488
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1327489
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик.. – Минск
2. – 1968. – 610с.
1327490
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик.. – Минск, 1968. – 347с.
1327491
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1327492
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1327493
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1327494
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1327495
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1327496
  Анищенков П.С. Третья воздушная / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва, 1984. – 192с.
1327497
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1327498
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1327499
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1327500
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1327501
   Третья Всесоюзная герпеологическая конференция.. – Л, 1973. – 238с.
1327502
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1327503
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1327504
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1327505
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1327506
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1327507
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1327508
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии". – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1327509
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1327510
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1327511
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1327512
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1327513
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1327514
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / А.А. Саакян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1327515
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1327516
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1327517
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1327518
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1327519
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1327520
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1327521
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1327522
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1327523
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1327524
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1327525
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1327526
   Третья голубая книга.. – М, 1952. – 228с.
1327527
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1327528
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1327529
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1327530
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1327531
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1327532
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – М., 1971. – 96с.
1327533
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1327534
  Кристи А. Третья девушка / А. Кристи. – М, 1991. – 222с.
1327535
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1327536
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1327537
  Алексиу Э. Третья женская школа / Э. Алексиу. – Москва, 1983. – 157 с.
1327538
  Ахмедов Р. Третья жизнь : рассказы / Р. Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1327539
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1327540
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – М., 1960. – 48с.
1327541
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1327542
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1327543
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск, 1968. – 386с.
1327544
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1327545
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1327546
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва, 1946. – 103 с.
1327547
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1327548
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1327549
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1327550
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1327551
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1327552
   Третья конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1985. – 111с.
1327553
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1327554
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – М., 1951. – 44с.
1327555
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – М., 1955. – 39с.
1327556
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1327557
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Б. Магомедов. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1327558
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1327559
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1327560
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1327561
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1327562
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1327563
  Белан Р.В. Третья металлургическая / Р.В. Белан. – М., 1959. – 48с.
1327564
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – М., 1959. – 48с.
1327565
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1327566
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1327567
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1327568
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1327569
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1327570
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
1327571
   Третья научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. – Москва, 1957. – 311с.
1327572
   Третья научная конференция молодых специалистов института ботаники АН УССР.. – К. – 78с.
1327573
   Третья научная конференция по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока.. – Владивосток, 1962. – 163с.
1327574
   Третья научная сессия по вопросам германского языкознания.. – М, 1961. – 62с.
1327575
   Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
1327576
   Третья научно - техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Таганрог, 1957. – 48с.
1327577
  Таль П. Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) / Павел Таль. – Москва : Изд. Имп. о-во истории и древностей рос. при Московском ун-те ; Унив. тип., 1905. – 41 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:
1327578
   Третья Одесская городская конференция молодых научных работников по химии.. – Одесса, 1968. – 83с.
1327579
  Павленко А.Ф. Третья осень. / А.Ф. Павленко. – М., 1961. – 58с.
1327580
  Солоухин В.А. Третья охота. Григоровы острова / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 204с.
1327581
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1946. – 184с.
1327582
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1947. – 187с.
1327583
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1950. – 192с.
1327584
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1955. – 200с.
1327585
   Третья полоса.. – М, 1988. – 172с.
1327586
  Алексеева Т.А. Третья попытка перехода к конституционному правлению в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 101-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1327587
  Бородин Л.И. Третья правда. Посещение. Музыка моего детства / Л. Бородин // Людочка / В.П. Астафьев. – Москва : Б. и., 1991. – С. 16-79. – (Роман-газета ; 4 (1154))
1327588
   Третья Прибалтийская ормитологическая конференция 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 124с.
1327589
  Болтянский В.Г. Третья проблема Гильберта. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1977. – 207с.
1327590
  Макушкин В.С. Третья протока / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1979. – 143с.
1327591
  Быков В.В. Третья ракета ; Альпийская баллада ; Сотников / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334 с.
1327592
  Быков В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. Быков. – Ленинград, 1981. – 254 с.
1327593
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск / Быков В. – Краснодар, 1988. – 318 с.
1327594
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск. Дожить до рассвета ; Его батальон : Повести / В. Быков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 590 с.
1327595
  Антюхина-Московченко Третья республика во Франции 1970-1918 / Антюхина-Московченко. – Москва, 1986. – 488 с.
1327596
   Третья республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ и учебных заведений Молдавии.. – Кишинев, 1981. – 48с.
1327597
   Третья республиканская выставка произведений художеств театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1979. – 59с.
1327598
   Третья Республиканская выставка экслибриса : каталог. – Вильнюс : Союз художников Литовской ССР, 1967. – 60 с.
1327599
   Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР (г. Киев, 1-5 апреля, в 1968 г.) / Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории АН Украинской ССР ; Географическое Общество Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1968. – 36 с.
1327600
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1967. – 184с.
1327601
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия" : каталог, плакат. – изд. 2-е, с ил. – Москва : Союз художников, 1969. – 46 с.
1327602
   Третья Республиканская художественная выставка.. – М, 1968. – 156с.
1327603
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1976. – 576с.
1327604
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1991. – 383с.
1327605
  Сосюра В.М. Третья Рота : Роман / В.М. Сосюра; Пер. с укр. Н. Высоцкой, С. Плахтинского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 268с. – ISBN 5-265-01412-8
1327606
   Третья сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-12 марта 1948 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 140 с.
1327607
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 14-20 февраля 1990 г. – 1990. – 285, [1]с.
1327608
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 2 : 26-28 февраля 1990 г. – 1990. – 272 с.
1327609
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00164-3
Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. – 1990. – 285 с.
1327610
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 4 : 22-26 марта 1990 г. – 1990. – 238 с.
1327611
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00166-Х
Ч. 5 : 27 марта - 2 апреля 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1327612
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00167-8
Ч. 6 : 3 - 9 апреля 1990 г. – 1990. – 286, [1]с.
1327613
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00168-6
Ч. 7 : 10-16 апреля 1990 г. – 1990. – 301, [1]с.
1327614
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00169-4
Ч. 8 : 17-18 апреля 1990 г. – 1990. – 236, [1]с.
1327615
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 9. – 1990. – 239 с.
1327616
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00174-0
Ч. 10 : 24-25 апреля 1990 г. – 1990. – 207, [1] с.
1327617
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 11 : 26-28 апреля 1990 г. – 1990. – 230, [1]с.
1327618
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 12 : 11-14 мая 1990 г. – 1990. – 252, [1]с.
1327619
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 13. – 1990. – 268 с.
1327620
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 14. – 1990. – 252 с.
1327621
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 15. – 1990. – 256 с.
1327622
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00180-5
Ч. 16 : 13-4 июня 1990 г. – 1990. – 261, [1]с.
1327623
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00181-3
Ч. 17 : 5 - 7 июня 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1327624
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 18 : 8 - 14 июня 1990 г. – 1990. – 318 с.
1327625
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 19. – 1990. – 340 с.
1327626
   Третья сессия Верховного Совета СССР, 25-31 мая 1939 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета, 1939. – 504 с.
1327627
  Орлов С.С. Третья скорость / С.С. Орлов. – Л., 1946. – 88с.
1327628
  Катков Н.И. Третья слава. / Н.И. Катков. – Саратов, 1980. – 102с.
1327629
  Кравченко А.И. Третья смена / А.И. Кравченко. – Донецк, 1970. – 150с.
1327630
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – Вильнюс, 1965. – 495с.
1327631
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – М, 1968. – 334с.
1327632
  Капралов Г.А. Третья стража / Г.А. Капралов, С.И. Туманов. – М., 1973. – 64с.
1327633
  Власов А.Е. Третья тропа / А.Е. Власов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1327634
  Пятков В.К. Третья удраная: боевой путь 3-й ударной армии. / В.К. Пятков. – М., 1976. – 256с.
1327635
  Гринберг Третья ученическая экскурсия в Крым / Гринберг. – Одесса : Типо-литография А. Соколовского, 1901. – 24 с.
1327636
  Шкловский В.Б. Третья фабрика / В.Б. Шкловский. – М., 1926. – 139с.
1327637
  Стахеев Б.Ф. Третья часть "Дзядов" Адама Мицкевича. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахеев Б.Ф.; Ин-т славяноведения Акад.наук СССР. – М, 1958. – 19л.
1327638
  Анисов Л. Третьяков / Л. Анисов; Под ред. Л.Г.Ведениной. – Москва : Интердиалект +; АМТ, 1998. – 336с. – ISBN 5-89520-005-2
1327639
   Третьяков Дмитро Костянтинович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 237-238. – ISBN 966-02-0537-6
1327640
  Безрукова Д.Я. Третьяков и история создания его галереи / Д.Я. Безрукова. – Москва : Просвещение, 1970. – 104с.
1327641
   Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
1327642
  Вергунов В.А. Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 94-97 : фото
1327643
  Чечина Т.И. Третьяковка - "собрание вечного чувства" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.268-272
1327644
   Третьяковская галерея. – М., 1957. – 15с.
1327645
   Третьяковская галерея. – М., 1963. – 13с.
1327646
   Третьяковская галерея. – М., 1964. – 14с.
1327647
   Третьяковская галерея. – М., 1966. – 110с.
1327648
   Третьяковская галерея. – М., 1968. – 20с.
1327649
   Третьяковская галерея. – М., 1969. – 54с.
1327650
   Третьяковская галерея. – М., 1972. – 16с.
1327651
   Третьяковская галерея. – Л., 1975. – 82с.
1327652
   Третьяковская галлерея. – М.-Л., 1939. – 40с.
1327653
  Бестужева-Лада Третьяковы. Имя собственное // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-15


  Известный московский преприниматель Павел Михайлович Третьяков передал в собственность городу Москве свою картинную галерею 12 сентября 1892 г. В статье рассказывается о династии Третьяковых.
1327654
  Каримов Б. Треугольная задача теории линейных диофантовых приближений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 8л.
1327655
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : правдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданном здесь так, как оно произошло ; пер. с исп. / Педро Антонио де Аларкон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 103 с.
1327656
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : провдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданом здесь так, как оно произошло / П.А. Аларкон ; пер. с испанского Н. Томашевского. – Москва : Художественная литература, 1969. – 111 с.
1327657
  Аларкон Педро Антонио де Треугольная шляпа / Педро Антонио де Аларкон ; [вступ. ст., с. 5-22, и примеч. З. Плавскина ; ил. С. Бродского]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 655 с. : 16 л. цв. ил. – В изд. также: Пепита Хименес / Хуан Валера. Донья Перфекта / Бенито Перес Гальдос. Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1327658
  Айвазян А.С. Треугольник : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; [худож. А. Баяндур ; послесл. Н. Игруновой]. – Москва : Известия, 1983. – 415 с. – (Библиотека "Дружбы народов")


  Содерж.: Повести: Приключения сеньора Мартироса; Треугольник; Отец семейства; Удивленный, влюбленный, растерянный турист; Рассказы: Вывести Тифлиса; Тифлис; Вино и городовй; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису, 1912 год и др.
1327659
  Яновская Л.М. Треугольник Воланда : Монография / Л.М. Яновская. – Киев : Киевский университет, 1992. – 189с. – ISBN 5-11-001683-6
1327660
  Божаткин М.И. Треугольник Денеба / М.И. Божаткин. – Одесса, 1980. – 231с.
1327661
   Треугольник как он есть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 72-75 : фото
1327662
  Филитов А.М. Треугольник Москва - Вашингтон - Бонн в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 98-113. – ISSN 0042-8779
1327663
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – Москва, 1966. – 36 с.
1327664
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля. / В.А. Успенский. – 2-е изд. – М, 1979. – 4с.
1327665
  Терехов В. Треугольник США-Япония-Китай // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 0131-2332


  США, Китай и Япония составляют треугольную конфигурацию ведущих региональных игроков, которые сегодня решающим образом влияют на характер изменения политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
1327666
  Баранов А.Ю. Треугольник США - РФ - КНР и ШОС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
1327667
  Кушнир И.А. Треугольник: Теория и задачи / И.А. Кушнир. – К., 1998. – 57с.
1327668
   Треугольные группы автоморфизмов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житомирский В. Г,; Житомирский В. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1327669
  Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов / М.С. Бродский. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
1327670
  Сыроид Ю.Б. Треугольные и триангулируемые дифференциальные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сыроид Ю.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 9л.
1327671
  Башкин В.А. Треугольные крылья в гиперзвуковом потоке / В.А. Башкин. – М, 1984. – 136 с.
1327672
  Альшанский Л.А. Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : 01.01.06 ; Дис. ... канд. физ-мат. наук / Альшанский Л.А.; МВ и ССО Латв. ССР. Рижск. политех. ин-т им. А.Я. Пельше. – Киев, 1987. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
1327673
  Альшанский Леонид Абрамович Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : Автореф. дис. ... канд. физико-мат. наук : 01.01.06 / Альшанский Леонид Абрамович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 л.
1327674
  Кальюлайд Уно Эльмарович Треугольные произведения и стабильность представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кальюлайд Уно Эльмарович; АН Белорусской ССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
1327675
  Смоляков Владимир Иванович Треугольные системы уравнений и их приложение к численным методам решения систем интегральных уравнений Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смоляков Владимир Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1327676
  Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. – М, 1991. – 270с.
1327677
  Добржинский Г. Трехгорцы / Г. Добржинский. – М., 1935. – 284с.
1327678
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1937. – 408с.
1327679
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Бертольт Брехт ; пер. с нем. В. Стенича. – Москва-Л. : Гослитиздат, 1962. – 400 с.
1327680
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1984. – 430с.
1327681
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1327682
  Колбергс Андрис Трехдневных детектив : роман / Колбергс Андрис. – Рига : Лиесма, 1982. – 279 с.
1327683
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы по методу Кеттера согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двухзнач. табл. для иностр. яз / Л.Б. Хавкина; Всес. книж. палата. – 3-е изд., перераб. – Москва : Всес. книж. палата, 1940. – 186 с.
1327684
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы согласованные и соединенные с двухзначными / Л.Б. Хавкина; Под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. – 167 с.
1327685
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согасованные и соединенны с двухзначными / Л.Б. Хавкина; под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. – Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1956. – 168 с.
1327686
  ХавкинаЛ.Б Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двузначными / ХавкинаЛ.Б. – М., 1961. – 180с.
1327687
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двузначных таблиц для иностр. яз. / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 6-е изд., испр. – Москва : Книга, 1965. – 180 с.
1327688
  Орлов С.В. Трехзначные таблицы логарифмов и тригонометрических функций / С.В. Орлов. – Москва, 1920. – 52 с.
1327689
  Ткаченко Игорь Михайлович Трехиндексные восприимчивости и многочастичные корреляции в жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткаченко Игорь Михайлович; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 98л. – Бібліогр.:л.93-98
1327690
  Кузнецов А.С. Трехканальный осциллограф / А.С. Кузнецов. – Москва, 1981. – 72 с.
1327691
  Пригорницкий Ю.Г. Трехколесная лошадь / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1989. – 222с.
1327692
  Долгов С.Н. Трехколесный велосипед / С.Н. Долгов. – Ставрополь, 1987. – 237с.
1327693
  Шустер П. Трехколесный велосипед. / П. Шустер. – Бухарест, 1969. – 40с.
1327694
  Патакаускас Р.М. Трехкомпонентная система Na2SeO3--Na2 SeO4--H2O. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Патакаускас Р.М.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
1327695
  Годе Г.К. Трехкомпонентные системы с борной кислотой. / Г.К. Годе. – Рига, 1969. – 71с.
1327696
  Мохов И.И. Трехкомпонентный анализ сезонных особенностей взаимосвязи между явлениями Эль-Ниньо, североатлантическим колебанием и индийским муссоном / И.И. Мохов, Д.А. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 18-32 : рис., табл. – Библиогр: 35 назв. – ISSN 0130-2906
1327697
  Коняхин И.А. Трехкоординатные оптические и оптико-электронные угломеры : Справочник / И.А. Коняхин, Э.Д. Панков. – Москва : Недра, 1991. – 224 с. – ISBN 5-247-02266-1
1327698
  Бахвалов В.Б. Трехкоординатный наземный радиолокатор с видеоимпульсным зондирующим сигналом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 6-11


  У статті розглядається новий принцип побудови наземної маловисотної РЛС з надширокосмуговим відеоімпульсним зондувальним сигналом без несучої частоти. Запропоновано використовувати в РЛС двох однакових дзеркальних антен, рознесених по горизонталі і ...
1327699
   Трехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока. СИ 235. – Москва-Ленинград, 1936. – 28 с.
1327700
  Шайдаков Г.С. Трехлапая. / Г.С. Шайдаков. – Волгоград, 1982. – 47с.
1327701
   Трехлетний план развития народного хозяйства Венгрии. 1958-1960 гг.. – Будапешт, 1958. – 84с.
1327702
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Омск, 1949. – 56с.
1327703
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Курск : Курская правда, 1949. – 56 с.
1327704
  Мелков Г.А. Трехмагнонное расщепление в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1972. – №11
1327705
  Пасхалов Ю.М. Трехмарная теория развития электронно-фотонных ливней в неоднородной атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пасхалов Ю.М.; МГУ.Науч.-исслед.ин-т ядерн.физики. – М, 1972. – 14л.
1327706
  Пилипенко В.Н. Трехмерная временная миграция по исходным данным площадной сейсморазведки / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 43-56 : рис. – Библиогр.: с. 54-56. – ISSN 0203-3100
1327707
  Ширков Б.И. Трехмерная геоэлектрическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / Б.И. Ширков, Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: с. 56-57, 58-60. – ISSN 0203-3100
1327708
  Бурахович Т.К. Трехмерная геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии западной части Украинского щита и его склонов / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 88-99 : Рис. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 0203-3100
1327709
  Аксиров М М. Трехмерная гиперплоская сеть : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аксиров М.М,; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 7л.
1327710
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков; Под ред. Г.М. Полищука. – Москва : Радио и связь, 1995. – 224с. – ISBN 5-256-01204-5
1327711
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков. – М., 1995. – 224с.
1327712
  Орлюк М.И. Трехмерная магнитная модель Зеленогайского участка, перспективного на алмазы / М.И. Орлюк, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 140-148 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0203-3100
1327713
  Бурахович Т.К. Трехмерная модель Кировоградской аномалии электропроводности / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 45-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0203-3100
1327714
   Трехмерная плотностная модель земной корі и верхней мантии Ингульского мега блока Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 17-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
1327715
  Русаков О.М. Трехмерная плотностная модель земной коры западной окраины Антарктического полуострова / О.М. Русаков, И.Б. Макаренко, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 64-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1327716
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 175-214 : Рис. – Список літ.: с. 211-214. – ISSN 0203-3100
1327717
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-27. – ISSN 0203-3100
1327718
   Трехмерная Р-скоростная модель верхней мантии Западного Средиземноморья / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 14-31 : рис. – Библиогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1327719
  Гобаренко В.С. Трехмерная Р-скоростная модель литосферы Черного моря по данным локальной сейсмической томографии / В.С. Гобаренко, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 161-177 : Рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 0203-3100
1327720
   Трехмерная Р-скоростная модель мантии Черного моря и прилегающей территории / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 145-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
1327721
   Трехмерная Р-скоростная модель строения верхней мантии Индокитая и его окружения / Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 47-60 : Рис. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1327722
  Михайлов А.М. Трехмерная реконструкция фагов Т2, Т6, ДД6 методом синтеза проектирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Михайлов А.М.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 22л.
1327723
  Шумлянская Л.А. Трехмерная скоростная структура мантии территории Украины и нефтегазоносности / Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1327724
  Агзамов А. Трехмерная структура волн холода и некоторые вопросы изменений температуры в свободной атмосфере над Средней Азией : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Агзамов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1972. – 15л.
1327725
  Гузь Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек / Гузь, И.Ю. Бабич. – К, 1980. – 168с.
1327726
  Виноградов В.М. Трехмерная формулировка релятивисткой задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2-5700 / Виноградов В.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1327727
  Бержерон Тур Трехмерно-связный синоптический анализ / Бержерон Тур; Под ред. С.П.Хромова. – Пер. с немецкого. – Москва
Ч.2 : Динамика и термодинамика фронтов и фронтальных возмущений. – 1934. – 192с.
1327728
  Койман Л.И. Трехмерное гравитационное моделирование при решении задач разведочной геофизики. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.12 / Койман Л.И.; АН УССР. – К, 1983. – 23л.
1327729
  Ганницкий А.И. Трехмерное движение газоразрядной плазмы в электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Ганницкий А.И. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1327730
  Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование : монография / Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 104 с.
1327731
   Трехмерное подмножество языка гимап. – Минск, 1987. – 122с.
1327732
  Шурина Э.П. Трехмерное численное моделирование электромагнитных полей / Э.П. Шурина, М.И. Эпов, О.В. Нечаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 158-162 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1327733
  Исковский В.А. Трехмерные алгебраические многообразования, близкие к рациональным. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Исковский В.А.; МГУ. – л.
1327734
  Янушаускас А.И. Трехмерные аналоги конформных отображений / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1982. – 173с.
1327735
  Иомудов Ш. Трехмерные вихревые потоки, соответствующие аналитическим функциям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иомудов Ш.; АН КиргССР. Объед. учен. совет Отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 17л.
1327736
   Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1976. – 663с.
1327737
  Жиров В.Е. Трехмерные задачи связанной электроупругости для плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жиров В. Е.; МВ и ССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 17л.
1327738
  Шевелев Ю.Д. Трехмерные задачи теории ламинарного пограничного слоя. / Ю.Д. Шевелев. – М, 1977. – 224с.
1327739
  Подильчук Ю.Н. Трехмерные задачи теории упругости / Ю.Н. Подильчук. – К, 1979. – 240с.
1327740
   Трехмерные турбулентные пограничные слои. – Москва : Мир, 1985. – 384 с.
1327741
  Непримеров Н.Н. Трехмерный анализ нефтеотдачи охлажденных пластов / Н.Н. Непримеров. – Казань, 1978. – 213с.
1327742
  Барынин В.А. Трехмерный хронометрически инвариантный двухметрический формализм в теории гравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Барынин В.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 16л.
1327743
  Левидова В.И. Трехминутный разговор / В.И. Левидова. – Л.-М., 1959. – 90с.
1327744
  Ярославский Е. Трехсвятительская богородица Мария / Е. Ярославский. – Москва : Изд-во ВЦИК Советов Р., С., Кр. и К. депутатов, 1919. – 16 с.
1327745
   Трехсвятительская церковь в Харькове : Сведения,мысли,информация по истории и архитектуре / И. Лизан, В.Е. Новгородов, А.Ю. Лейбфрейд, О.И. Денисенко. – Харків, 1999. – 88с. – ISBN 966-95715-0-2
1327746
  Бойко М.Д. Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией / М.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 40с.
1327747
   Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. – М., 1954. – 252с.
1327748
   Трехсотлетие Державному Дому Романовых: 1613-1913. – С.-Петербург : Народное изд. Е. В. Богдановича, 1913. – 144с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1327749
   Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913 : Исторические очерки с 124 иллюстрациями. – Репринт. воспроизвед. юбил. изд. 1913 г. – Москва : Современник, 1991. – 301с. – Воспроизвед. с изд.: Москва: Изд. тов. А.М.Остроумова, !913. – ISBN 5-270-01445-9
1327750
  Писарев С.И. Трехсотлетие Терского казачьего войска 1577-1877 : Ко дню юбилейного празднования / сост. С. Писарев // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 2, VIII, 52, 16 с.
1327751
  Дуглас У.О. Трехсотлетняя война / У.О. Дуглас. – М, 1975. – 240с.
1327752
  Кузнецова М.В. Трехсторонний Форум "Диалог по Гибралтару" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-53. – ISSN 044-748Х


  К вопросу о механизмах решения проблемы Гибралтара в испанско-британских отношениях.
1327753
  Овчаренко В.П. Трехуровенная схема прогноза поля давления с учетом эффектов фронтогенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Овчаренко В.П.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 13л.
1327754
  Коляндр Исаак Львович Трехфазно-двухфазные и полупроводниковые преобразователи частоты для электротехнологии и электропривода : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Коляндр Исаак Львович; Харьковский политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1985. – 22л.
1327755
   Трехфазное автоматическое повторное включение линий электропередачи с двухсторонним питанием. – М.-Л., 1950. – 48с.
1327756
  Толстов Ю.Г. Трехфазные силовые полупроводниковые выпрямители, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов, Г.П. Мосткова, Ф.И. Ковалев. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 174 с.
1327757
  Кукарина Л.В. Трехфазные экстракционные системы лантаноидов с диантипирилментаном и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Кукарина Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1981. – 16л.
1327758
  Торопцев Н.Д. Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором / Н.Д. Торопцев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1979. – 81 с.
1327759
  Стрижевский Л В. Трехфотонное рассеяние света в изотропной среде / Л В. Стрижевский, В.М. Клименко. – 244-253с.
1327760
  Межелайтис Э. Трехцветное дерево : стихотворения и поэмы / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
1327761
  Поликарпов А.А. Трехчастная типология толковых словарей С.И. Ожегова в системной перспективе / А.А. Поликарпов, Крусате М. Руис-Соррилья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 7-34. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1327762
  Азизова Азизахан Ахмедова Трехчастные сложные смешанные предложения в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Азизова Азизахан Ахмедова; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра английской филол. – Л., 1974. – 26л.
1327763
  Поцелуевский Е.А. Трехчленная определительная конструкция в туркменском языке и ее модификации. : Автореф... канд. филолог.наук: / Поцелуевский Е.А.; Ин-т вост. яз. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1964. – 23л.
1327764
  Шмитц Э. Трехчленные циклы с двумя гетероатомами / Э. Шмитц. – М., 1970. – 254с.
1327765
  Месхишвили М.Л. Трехэлементное глагольное словосочетание в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Месхишвили М.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
1327766
  Крутиков Ю.А. Трехэлементные глагольные словосочетания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крутиков Ю.А.; Военный ин-тут иностран. яз. – М., 1956. – 20л.
1327767
  Сенюк А.С. Треш -ТБ крізь призму українських етичних стандартів мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 42-45


  У статті аналізується програмне наповнення сучасного телебачення, вплив так званого "треш-ТБ" на суспільство, а також подаються етичні норми, якими мають керуватися представники мас-медіа під час створення та транслювання розважальних і кримінальних ...
1327768
  Брайдич І. Трешнєвські ночі. Дві історії з минулих часів / з хорватської переклала Ірина Маркова // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 123-177. – ISSN 0320-8370
1327769
  Шумилов И.Л. Трещина / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1960. – 111с.
1327770
  Михайлов С.Г. Трещина / С.Г. Михайлов. – М., 1991. – 157с.
1327771
  Пэк А.В. Трещинная тектоника и структурный анализ / А.В. Пэк. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1939. – 152с.
1327772
  Невский В.А. Трещинная тектоника рудных полей и месторождений / В.А. Невский. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
1327773
  Шеремет С.И. Трещинная тектоника Слюдянского флогопитоносного поля (Юго-Западнгое Прибайкалье) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шеремет С.И.; Иркут.ГУ, АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1964. – 19л.
1327774
  Корчемагин В.а. Трещинная тектоника, механизм и история развития структуры Никитовсого руднгого поля : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Корчемагин В.а.; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 20л.
1327775
  Хейнсалу Ю.Х. Трещиноватость в районе сланцевых шахт Эстонии и геофизические методы ее исследования / Ю.Х. Хейнсалу. – Таллин, 1975. – 116с.
1327776
  Копыстянский Р.С. Трещиноватость горных пород и ее значение в нефтегазовой геологии (на примере Карпатского региона) / Р.С. Копыстянский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 215с.
1327777
  Воробьев Валенктин Николаевич Трещиноватость и ее влияние на коллекторские свойства нижнепалеозойских отложений Канско-Тасеевской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воробьев Валенктин Николаевич; Томск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1967. – 21л.
1327778
  Павлова Н.Н. Трещиноватость и разрушение горных пород / Н.Н. Павлова. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1327779
  Рац М.В. Трещиноватость и свойства трещиноватых горных пород. / М.В. Рац, С.Н. Чернышев. – М., 1970. – 160с.
1327780
  Багринцева К.И. Трещиноватость осадочных пород / К.И. Багринцева. – Москва : Недра, 1982. – 241с.
1327781
   Трещиноватость пещер Подолии в аспекте ротационных и тектонических причин образования / В.В. Покалюк, А.А. Аронский, Н.В. Шафранская, А.А. Матошко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 101-112 : рис. – Библиогр.: с. 112. – ISSN 0203-3100
1327782
  Аммосов И.И. Трещиноватость углей / И.И. Аммосов, И.В. Еремин. – Москва, 1960. – 111с.
1327783
  Доброгорский Н.А. Трещиноватость углей Павлоградско-Петропавловского района Западного Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Доброгорский Н.А.; Днепропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
1327784
  Калганов Петр Федотович Трещиноватость угленосных отложений Кузнецкого бассейна и ее влияние на разведку и эксплуатацию каменоугольных месторождений (на примере юго-западной и южной части Кузбасса) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.135, 04.00.18 / Калганов Петр Федотович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горн. ин-т. – Л., 1974. – 32л.
1327785
  Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материалов / Н.С. Когут. – Львов, 1986. – 158с.
1327786
  Дроздовский Б.А. Трещиностойкость титановых сплавов. / Б.А. Дроздовский. – М., 1983. – 192с.
1327787
  Чернышев С.Н. Трещины горных пород / С.Н. Чернышев. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
1327788
  Райхель Ю. Три - "за" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Під час реформування української армії слід використовувати досвід Ізраїлю.
1327789
  Бирюков В.А. Три "загадки" раннего маржинализма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С.3-36. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1327790
  Голов В.П. Три "кита" русской географической науки (К 100-летию со дня рождения И.П.Герасимова, К.К.Маркова и К.А.Салищева) : География. Люди науки / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 26-34. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
1327791
  Стахов А.П. Три "ключевые" проблемы математики на этапе ее зарождения и "Математика Гармонии»" как альтернативное направление в развитии математической науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 274-322
1327792
  Іоненко Д.А. Три "обличчя" влади громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 139-147
1327793
  Рева Леся Три "П" (Праця, Правда, Пісня) Василя Скрипки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-52
1327794
  Міфтахов Б. Три "С" європейського студента // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  Навчання заради знань, а не заради диплому – це перше, що відрізняє вищу школу в Німеччині. Пояснити цей феномен можна за допомогою трьох «с» – свобода, системність, свідомість.
1327795
  Долгочуб А.Ю. Три "хвороби" сучасності та ідеал "автентичності" (за Чарльзом Тейлором): український контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 120-122
1327796
   Три австралийские повести : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 288с.
1327797
  Давыдов Ю.В. Три адмирала / Ю.В. Давыдов. – Москва : Патриот, 1991. – 604с.
1327798
  Рейнус Л.М. Три адреса Ф.М.Достоевского. / Л.М. Рейнус. – Л., 1985. – 80 с.
1327799
  Зыков И.М. Три аксиомы / И.М. Зыков. – М., 1966. – 349с.
1327800
  Ляшенко Е. Три Альперта: фотолетопись трех эпох // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22


  В Херсоне существует 160-летняя династия Альпертов - единственная династия фотожурналистов.
1327801
   Три апельсина. – Л., 1960. – 225с.
1327802
   Три апельсина. Итальянские народные сказки. – Л., 1960. – 225с.
1327803
   Три арабских лирика. – Алма-Ата, 1976. – 143с.
1327804
  Заброварний С. Три арешти Івана Франка. До сторіччя смерті Каменяра // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 31 липня (№ 31). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Перший арешт 1877 року. Другий арешт 1880 року. Третій арешт 1889 року.
1327805
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 94 с.
1327806
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1987. – 447 с.
1327807
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 294с.
1327808
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 318с.
1327809
  Винокуров В.Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 112-122. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются аспекты такого сложного и многогранного понятия, как "объект преступления". По мнению автора, объект преступления следует рассматривать в ценностном аспекте - как объект уголовно-правовой охраны, в правовом - как элемент ...
1327810
  Цимбалій І.П. Три аспекти розуміння свободи у філософії польського романтизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 193-195
1327811
  Іваненко О.Д. Три бажання : казки, оповідання / О.Д. Іваненко; передм. В. А. Костюченка ; худож. В. Євдокименко. – Київ : Веселка, 1986. – 272 с.
1327812
  Мери Л. Три байдарки в зеленом океане / Л. Мери; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 237 с.
1327813
  Шиманский М.Н. Три березки у огня. / М.Н. Шиманский. – М., 1989. – 189с.
1327814
  Кончак Э. Три березы. / Э. Кончак. – Алма-Ата, 1980. – 94с.
1327815
  Нехода І.І. Три берізки : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро, 1966. – 192с.
1327816
  Дроздовський Дмитро Три бесіди, які можуть змінити світ / розмови вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 179-186. – ISSN 0320 - 8370
1327817
  Батров А.М. Три бескозырки / А.М. Батров. – Киев, 1976. – 240с.
1327818
  Батров А.М. Три бескозырки / А.М. Батров. – Киев, 1981. – 320с.
1327819
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер. / Д. Даррелл. – М, 1969. – 175с.
1327820
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер. / Д. Даррелл. – М, 1974. – 327с.
1327821
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер. / Д. Даррелл. – М, 1978. – 359с.
1327822
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер. / Д. Даррелл. – М, 1980. – 360с.
1327823
  Ольден-Уард М. Три биографии: Томас Карлейн, Джон Рескин, Лев Толстой / М. Ольден-Уард ; пер. с англ. И.С. Дурново (May Alden-Ward: "The prophets of the XIX century"). – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – [2], 160 с., 3 л. портр.
1327824
  Дорошко П.О. Три богатирі : шахтарська повість / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
1327825
   Три богатыря. – М., 1967. – 128с.
1327826
  Антонов С.П. Три богатыря / С.П. Антонов. – Москва, 1973. – 411с.
1327827
   Три богатыря. – М., 1977. – 135с.
1327828
   Три богатыря. – Саратов, 1982. – 200с.
1327829
  Сельвинский И.Л. Три богатыря : Эпопея / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 252с.
1327830
  Медведкин Э.Ф. Три брата-акробата / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1973. – 80с.
1327831
  Гордон И.З. Три брата : повести и рассказы / И.З. Гордон; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 463 с.
1327832
  Гордон И.З. Три брата : роман / И.З. Гордон; пер. с евр. В.Дивинской и Б.Лейтина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 414 с.
1327833
  Ермаков Д. Три брата : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 9-40. – ISSN 0027-8238
1327834
  Самойлов И.И. Три Брата. / И.И. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 191с.
1327835
   Три брати і Шах-дівиця. – К., 1976. – 16с.
1327836
  Юрків В. Три брати, або лемки, бойки та гуцули : етнографічна поема / Василь Юрків. – Стрий : Опришки, 2009. – 104 с.
1327837
   Три бриллианта от самурая : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 70-74 : Фото
1327838
  Фучик Ю. Три буквы из ящика радиста / Ю. Фучик, Б. Силова. – Л, 1962. – 20с.
1327839
  Тагиров Т. Три буранных дня : повести и рассказы / Т. Тагиров. – Москва : Советская Россия, 1987. – 254 с.
1327840
  Голомолзин Евгений Три в одном : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 68-73 : Фото
1327841
  Савельев Владимир Три в одном: лыжи, шоу Ганнибала и термальные ванны : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 70 : Фото
1327842
  Кон И.С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 51-65. – ISSN 1029-8053
1327843
  Цибульський П.Д. Три вдовиці : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1960. – 136 с.
1327844
  Вилье Ж Три вдовы из Гонконга / Ж Вилье. – Харьков. – 512с.
1327845
  Толстой Л.М. Три ведмеді / Л.М. Толстой. – К., 1981. – 14с.
1327846
  Вілінов Ю. Три вежі на кордоні цивілізацій. З ненадрукованої книги "Запропалі віки України" / Ю. Вілінов, В. Ільїнський, С. Шишков // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 12-13
1327847
  Благой Д.Д. Три века / Д.Д. Благой. – М., 1933. – 377с.
1327848
  Кириченко Е.И. Три века искусства Латинской Америки. Конец XV-- первая четверть XIX в. / Е.И. Кириченко. – Москва, 1972. – 143с.
1327849
  Гринвальд Я.Б. Три века Московской сцены / Я.Б. Гринвальд. – М., 1949. – 356с.
1327850
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12


  Історія зеленої ялинки на новий рік
1327851
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Історія ялинки в Росії
1327852
   Три века русской поэзии. – М., 1968. – 854с.
1327853
   Три века русской поэзии. – 3-е изд. – М., 1986. – 750с.
1327854
  Моров А.Г. Три века русской сцены. / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн.1 : От истоков до Великого Октября. – 1978. – 319 с.
1327855
  Моров А.Г. Три века русской сцены. / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн.2. – 1984. – 336 с.
1327856
  Бельченко С.В. Три века юности / С.В. Бельченко. – Изд. 2-е. – М., 1988. – 189с.
1327857
  Смоляницкий С.В. Три века Яна Амоса Коменского / С.В. Смоляницкий. – М., 1987. – 207с.
1327858
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени. – Репринт. изд. – Москва : Патриот
Т. 1. – 1991. – 283с.
1327859
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени. – Репринт. изд. – Москва : Патриот
Т. 2. – 1991. – 287с.
1327860
   Три великих венгерских поэта: Янош Арань. 1817-1882. - Эндре Ади. 1877-1919. - Аттила Йожеф. 1903-1937. – Будапешт, 1952. – 52 с.
1327861
  Корсунская В.М. Три великих жизни / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 704 с.
1327862
   Три великих сказания древней Индии. – М., 1978. – 576с.
1327863
  Шнайдер А.П. Три Венеры / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1971. – 160с.
1327864
  Хорунжий А.М. Три верби : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 89 с.
1327865
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1965. – 353 с.
1327866
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті та оповідання / А.М. Хорунжий. – Киев : Дніпро, 1975. – 392 с.
1327867
  Хорунжий А.М. Три вербы : повести и рассказы ; авт. пер. с укр. / А.М. Хорунжий; Анатолий Хоружний. – Москва : Советский писатель, 1976. – 208 с.
1327868
  Атаров Н.С. Три версты березовой аллеи / Н.С. Атаров. – Москва, 1971. – 207с.
1327869
  Козлов В.Ф. Три версты с гаком. Роман. -- Я спешу за счастьем. Повесть / В.Ф. Козлов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 480 с. – (Романы, повести, рассказы)
1327870
  Ясень М. Три вершини Олеся Волі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 25-26
1327871
  Шведов С.М. Три весенних срока. / С.М. Шведов. – Минск, 1985. – 238с.
1327872
  Головков А.Л. Три весны / А.Л. Головков. – М., 1980. – 78с.
1327873
  Шуртаков С.И. Три весны в одном году. / С.И. Шуртаков. – М, 1968. – 220с.
1327874
  Чмыхало А.И. Три весны. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1969. – 379с.
1327875
  Бубнова О. Три ветлы над прудом / О. Бубнова. – Воронеж, 1968. – 160с.
1327876
  Ларионов С.С. Три ветра : роман / С.С. Ларионов; пер. с мокша-мордов. В.Авдеева. – Москва : Современник, 1973. – 329 с.
1327877
  Петров В.С. Три ветра / В.С. Петров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 31с.
1327878
  Михалков С.В. Три ветра / С.В. Михалков. – М., 1985. – 125с.
1327879
  Левин Г.Д. Три взгляда на природу теоретического и эмпирического знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 104-114. – ISSN 0042-8744
1327880
  Харкевич В. Три види живлення порових і тріщинних колекторів підземних вод Львівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1327881
  Саєнко Н. Три виміри Василя Кричевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 12
1327882
  Бураковський І. Три виміри зовнішньоекономічної політики України в епоху глобалізації: інституційно-технологічні підходи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68.
1327883
  Меламед М. Три виміри національної економіки. Історичний портрет українського ВВП : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 24- 34 : Табл., рис.
1327884
  Коваленко О. Три виміри педагогіки життя Івана Прокопенка / О. Коваленко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-92


  Ректор Харківського ун-ту
1327885
   Три виші отримали керівників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Міністр МОНМС Дмитро Табачник підписав контракти з керівниками ВНЗ, кандидатури яких рекомендували трудові колективи: на посаду ректора"Харківський політехнічний інститут" обійме д.т.н., професор Леонід Товажнянський, Національний університет" ...
1327886
  Бенцони Ж. Три властелина ночи. Нравы дам высшего света / Ж. Бенцони. – Харьков, 1994. – 336с.
1327887
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1967. – 208 с.
1327888
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1968. – 240 с.
1327889
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Кемерово : Книжное издательство, 1984. – 256 с.
1327890
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – К., 1986. – 270с.
1327891
  Рюриков Ю.Б. Три влечения : любовь,ее вчерф, сегодня и завтра / Рюриков Ю.Б. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1988. – 319 с. – (О тебе и обо мне : цикл книг о любви)
1327892
  Сикорский И.А. Три возраста [человеческой жизни] : (Психологический очерк, посвященный юношам и старцам) / И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1901. – 19 с.
1327893
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1984. – 385с.
1327894
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 385с.
1327895
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Калининград, 1986. – 699с.
1327896
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Ашхабад, 1989. – 446с.
1327897
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 396с.
1327898
  Жуков Борис Три возраста эволюции : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 52-58 : Фото
1327899
  Немировский А.И. Три войны / А.И. Немировский. – Л., 1961. – 143с.
1327900
  Немировский А.И. Три войны / исторический очерк // Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – С. 419-520. – ISBN 5-85686-008-X
1327901
  Гордин Я.А. Три войны Бенито Хуареса / Я.А. Гордин. – М, 1984. – 366с.
1327902
  Богданова Светлана Три вопроса для лидеров. Блиц-интервью с "платиновыми" лауреатами преми "Лидеры туриндустрии-2004" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 12-13 : Фото
1327903
   Три вопроса к посольству ФРГ // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 39 : фото
1327904
  Нотари Г. Три вора / Г. Нотари. – Москва ; Ленинград, 1925. – 121 с.
1327905
  Шевченко Т. Три ворони // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 654-659. – ISBN 978-966-500-300-7
1327906
  Бурмакин Э.В. Три воспоминания / Э.В. Бурмакин. – М., 1988. – 286с.
1327907
  Долматовский Е.А. Три времени года / Е.А. Долматовский. – М, 1940. – 62с.
1327908
  Малле-Жорис Три времени ночи / Малле-Жорис. – Москва, 1992. – 399 с.
1327909
  Охременко В.И. Три встречи / В.И. Охременко. – Харьков, 1934. – 143с.
1327910
  Жуков П.И. Три встречи / П.И. Жуков. – Пенза, 1959. – 24с.
1327911
  Иванов-Паймен Три встречи / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1961. – 51с.
1327912
  Грешнов М.Н. Три встречи / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1962. – 110с.
1327913
  Борзунов С.М. Три встречи / С.М. Борзунов. – М., 1964. – 48с.
1327914
  Исламов Денис Фатхиевич Три встречи : повесть и рассказы / Исламов Денис Фатхиевич; пер. с башк. И.Гизатулина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1327915
  Рольникайте М.Г. Три встречи / М.Г. Рольникайте. – Ленинград, 1970. – 206с.
1327916
  КорсунскийМ.А Три встречи / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1980. – 255с.
1327917
  Иванова Н.А. Три встречи / Н.А. Иванова. – ИМ, 1982. – 48с.
1327918
   Три встречи. – Саратов, 1984. – 55с.
1327919
  Некрасов В.П. Три встречи / В.П. Некрасов. – М., 1990. – 46с.
1327920
  Солнцев Н.В. Три встречи с Иммануилом Кантом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 137-140. – ISSN 0042-8779
1327921
  Тургенев Иван Сергеевич Три встречи. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1959. – 175с.
1327922
  Головацкий Я. Три вступительние преподавания, 1849
1327923
  Береговой Г.Т. Три высоты / Г.Т. Береговой. – М, 1986. – 254с.
1327924
  Игнатьев О.К. Три выстрела в районе Миньер / О.К. Игнатьев. – Москва, 1974. – 48с.
1327925
  Маковей Осип Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Накл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заряд. К. Беднарського, 1903. – 96 с. – Окр. відбиток із: Зап. НТШ. 1903, т. 51


  З історії нашої філології — три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) // ЗНТШ.— 1903.— Т. 51.— С. 45. Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла ...
1327926
  Джамал С. Три гвоздики : роман / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 436 с.
1327927
  Коркия Родион Три героя : пер. с груз. / Коркия Родион. – Тбилисси : Заря Востока, 1942
1327928
  Вартанов Г.І. Три гілки спогадів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 42-45
1327929
   Три года. – Омск, 1959. – 132с.
1327930
  Ханзадян С. Три года 291 день : повести, рассказы / С. Ханзадян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 520 с.
1327931
  Ханзадян С. Три года 291 день : фронтовой дневник / С. Ханзадян. – Москва : Детская литература, 1984. – 302 с.
1327932
  Минасян С. Три года без войны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 19-32. – ISSN 0869-44435


  Послевоенная нестабильность, или Новый status в регионе Южного Кавказа?
1327933
  Погребецкий М.Т. Три года борьбы за Хан-Тенгри / М.Т. Погребецкий. – Харьков, 1935. – 123с.
1327934
  Грили А. Три года в Арктике / А. Грили. – Пер. с англ. – Ленинград, 1935. – 340 с.
1327935
  Трубников В.Ф. Три года в Кувейте / В.Ф. Трубников. – Москва, 1975. – 288с.
1327936
  Белов А.Н. Три года в лагерях смерти / А.Н. Белов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Тула, 1963. – 167с.
1327937
  Ольминский М. Три года в одиночной тюрьме / М. Ольминский. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1327938
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине : Записки военного советника / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1980. – 424с.
1327939
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине: Записки воен. советника / Г.Г. Семенов. – М., 1978. – 296с.
1327940
  Богодистый Иван Калистратович Три года в тылу врага / Богодистый Иван Калистратович, В.И. Боянский. – Рига, 1982. – 136с.
1327941
  Александров Г.Ф. Три года войны в Европе / Г.Ф. Александров. – Киров, 1942. – 16с.
1327942
  Ферсман А.Е. Три года за полярным кругом / А.Е. Ферсман. – М.-Пг., 1924. – 80с.
1327943
  Крицман Л. Три года новой экономической политики пролетариата СССР / Л. Крицман. – М, 1924. – 42с.
1327944
  Голанд В.Я. Три года одной жизни / В.Я. Голанд, В.И. Желтов. – Москва, 1972. – 184с.
1327945
  Козлов П.К. Три года по Монголии и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – М.Л., 1927. – 62с.
1327946
  Полетаева О.В. Три года преподавания естествознания и географии / О.В. Полетаева. – Москва, 1922. – 192 с.
1327947
  Хелемский Яков. Три года разницы: Документальная повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.99-142. – ISSN 0131-8136


  Российский писатель Я.А.Хелемский в своей документальной повести рассказывает о друге своей юности В.П.Некрасове
1327948
  Мастеренко В.А. Три года. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1954. – 255с.
1327949
  Грабовецький В. Три години з кобзарем-лірником Василем Нечепою : про зустріч у козацькій Січі Переясловського музею під відкритим небом в дні роботи 1 Міжнар. Конгресу укр. у Києві / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с.
1327950
  Шуляк Г. Три голодомори // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-38


  Голод 20-х років, 1932-1933 років, 1946-1947 років на Україні
1327951
   Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 312с. – ISBN 966-7060-55-Х
1327952
  Джохадзе И.Д. Три голоса американского прагматизма: Рорти, Патнэм, Брэндом // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 153-156
1327953
   Три голубя. – Казань, 1990. – 446с.
1327954
  Малашенко А.В. Три города на севере Африки / А.В. Малашенко. – М., 1986. – 103с.
1327955
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1975. – 408 с.
1327956
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 397 с.
1327957
  Базів В.А. Три грані подвигу / В.А. Базів. – Львів, 1988. – 117с.
1327958
  Федоров В.Ф. Три дара Родине / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 144с.
1327959
  Петрушевская Л.С. Три девушки в голубом: сб. пьес / Л.С. Петрушевская. – М., 1989. – 397с.
1327960
  Рклицкий С.В. Три дела "о рядовом Линейного Оренбургского № 1 баталиона Тарасе Шевченке" : (Свод материалов для его биографии). С портретом / составил М.К. Чалый. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Акцю Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 8 с. – Отд. оттис из: Киевская Старина. 1899, март
1327961
  Шмидт Б.А. Три дерева / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1968. – 143с.
1327962
  Нечаїв С. Три дерматологічні поняття та їх різноманітне відображення в українській медичній термінології // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 40-56. – ISBN 978-966-00-1327-8
1327963
  Животовская И.Г. Три десятилетия реформ образования в Европе: Особенности модернизации образовательной системы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-49. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются проблемы образования в европейских странах в условиях глобализации и экономики знаний
1327964
  Будзинська Н. Три десятинні церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 189-191
1327965
  Ленін В.І. Три джерела і три складові частини марксизму / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 8с.
1327966
  Ленін В.І. Три джерела і три складові частини марксизму / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 29с.
1327967
  Беручашвили Н.Л. Три дипломата грузинского царя Теймураза I // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-37. – ISSN 0869-1908
1327968
  Крумов Г. Три дни и още много / Г. Крумов. – София, 1975. – 186 с.
1327969
  Ярош Вікторія Три дні божевілля, або За лаштунками карнавалу : Від свята до свята / Ярош Вікторія, Діаш Родриго // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-83 : Фото
1327970
  Міщерська Н. Три дні в Астані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В Євразійському національному університеті імені Л.Гумильова тривали Дні КНУ імені Тараса Шевченка. Участь у них взяла делегація , яку очолював перший проректор О.К. Закусило. За підсумками поїздки було підписано Протокол про наміри, як основу для ...
1327971
  Вейсберг Михайло Три дні в Гавані : Куба. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 60-64 : Фото
1327972
  Сердюк Ігор Три дні в Римі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 62-66
1327973
  Діденко Світлана Три дні кримської весни : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-109 : Фото
1327974
  Долинна Олена Три дні на Північному полюсі / Долинна Олена, Шроль Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 72-73 : фото
1327975
  Дубинянська Я. Три дні у сиренополі. Проза / Я. Дубинянська; Передмова Р.Семкова. – Київ : Смолоскип, 1999. – 188с. – ISBN 966-7332-27-6
1327976
  Наковски А. Три дня / А. Наковски. – Москва, 1962. – 144с.
1327977
  Дементьев А.Д. Три дня / А.Д. Дементьев. – М., 1987. – 30с.
1327978
  Чернов В.М. Три дня бессмертия: Роман; Поющий утес / В.М. Чернов. – Воронеж, 1984. – 303с.
1327979
  Бубнис В. Три дня в августе : роман / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1974. – 278 с.
1327980
  Есенков В.Н. Три дня в августе / В.Н. Есенков. – М, 1989. – 320с.
1327981
  Реутский П.И. Три дня в гостях у Аллы / П.И. Реутский. – Иркутск, 1968. – 108с.
1327982
  Кленов А.И. Три дня в Москве / А.И. Кленов. – М, 1961. – 214с.
1327983
   Три дня выставочного форума, посвященные актуальным вопросам развития морской и транспортной отрасли // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 13-17 : фото
1327984
  Курганов О.И. Три дня и три ночи / О.И. Курганов. – Москва, 1963. – 64с.
1327985
  Колбергс Андрис Три дня на размышление : романы, повести / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1983. – 512 с.
1327986
  Ковалева Л.Е. Три дня на размышления / Л.Е. Ковалева. – М, 1965. – 68с.
1327987
  Зиборов Е.А. Три дня одного лета / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1980. – 256с.
1327988
  Турсун С. Три дня одной весны : роман, повести, рассказы ; пер. с таджикског (фарси) / С. Турсун. – Москва : Известия, 1990. – 543 с. – (библиотека "Дружбы народов")
1327989
  Розанова Л.С. Три дня отпуска / Л.С. Розанова. – М, 1973. – 445с.
1327990
  Алехин В.С. Три дня памяти / В.С. Алехин. – Воронеж, 1985. – 319с.
1327991
  Уяр Хведер Три дня, три ночи : повести и рассказы : авториз. пер. с чуваш. / Уяр Хведер. – Москва : Советский писатель, 1967. – 251 с.
1327992
  Снегова И.А. Три дождя / И.А. Снегова. – М., 1971. – 158с.
1327993
  Квливидзе М. Три дождя : стихи / М. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1976. – 96 с.
1327994
  Башунов В.М. Три дождя : стихи / В.М. Башунов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1979. – 111 с.
1327995
  Беленький Г. Три долгих дня / Г. Беленький. – Москва, 1965. – 71с.
1327996
  Крыщук Н. Три доли : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 8-72. – ISSN 0321-1878
1327997
  Вовчок Марко Три долі : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1927. – 131с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1327998
  Чуча О.Г. Три долі / О.Г. Чуча. – Х, 1967. – 135с.
1327999
  Вовчок Марко Три долі : повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4326-9
1328000
  Вовчок М. Три долі : повісті, оповідання, казки / Марко Вовчок ; [післімова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 407, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5613-9
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,