Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1325001
  Гончар Б.М. "Сердечна згода" 1904 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 471-472. – ISBN 966-316-045-4
1325002
  Іщенко Ю. "Сердечна парадоксія" Тертулліана, або релігійно-психологічні аберації нетерпимості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-145
1325003
  Свириденко О. "Сердечна чутливість", ії джерела та прояви в епістолярній прозі українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 103-106. – ISBN 978-617-640-323-4
1325004
  Гільдебрант К. "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 335-346. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті аналізується художній метод представників англійського літературного угруповання "сердиті молоді люди". Встановлюється жанр романів Дж. Вейна, К. Еміса та Дж. Брейна, вказуються характерні особливості творчості письменника.
1325005
  Сударшан "Сердце женщины" и другие рассказы. - Перемена. / Сударшан. – М.-Л., 1959. – 262с.
1325006
  Черевань М. "Сердце, зболене тугою любові...". Жінки у творчій долі Тараса Шевченка та Михайла Лермонтова. Літературний вечір // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (395). – С. 49-56
1325007
   [Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 79-81. – ISBN 966-95855-1-1
1325008
   [Сергій Мороз] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
1325009
   [Сергій Навашин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 55. – ISBN 966-7060-92-6
1325010
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1985
1325011
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1988
1325012
  Хома О. Серве Пінкерс про теологію, людську мораль і сенс життя сучасної людини / О. Хома, Е. Чухрай // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 94-99. – ISSN 0235-7941
1325013
  Кабир Мохаммед Сервер Apache 2. Библия пользователя = Apache Server 2 Bible / Кабир Мохаммед; Пер. с англ. А.В.Морозова, А.Г.Сысонюка и др. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0348-3
1325014
  Птицын К.А. Серверы Linux. Самоучитель : Навчальні видання / К.А. Птицын. – Москва : Диалектика, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0503-6


  Книга посвящена описанию серверов Linux
1325015
  Воронихина Л.Н. Сервиз с зеленой лягушкой / Л.Н. Воронихина. – Ленинград, 1962. – 26с.
1325016
  Опарина О.Д. Сервис-ориентированные исследования и библиотечная инноватика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 30-35. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается концепция сервис-ориентированной науки и ее применение для изучения функционирования информационных систем. Показаны направления исследований и примеры технологических инноваций в зарубежных библиотеках.
1325017
  Зайцев С.С. Сервис открытых информационно-вычислительных сетей / С.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 234с.
1325018
   Сервис, стиль и уникальное британское гостеприимство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1325019
  Коробков К.В. Сервисная оболочка / К.В. Коробков. – Москва, 1995. – 138с.
1325020
   Сервисная система "Iaish" : Руководство пользователя. – М., 1991. – 191с.
1325021
  Капустина Е.Н. Сервисные программы для КУВТ YAMAHA / Е.Н. Капустина. – Москва, 1990. – 34 с.
1325022
  Бочаров Б.П. Сервисные функции общего назначения в картотеке книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 37-67
1325023
  Жукова В.П. Сервисные функции современных библиотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1325024
   Сервисный сбор: от проблемы к решению // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 7-8 [прилож.]
1325025
  Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учебное пособие / Н.А. Коноплева ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-9765-0119-5
1325026
  Сапогин С.А. Сервисы «БиблиоТех» для издателей и библиотекарей / Сергей Александрович Сапогин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  В феврале 2013 г. компания "БиблиоТех" завершила пятилетнюю работу по созданию уникального решения - профессиональной электронно-библиотечной среды "БиблиоТех", модель которой является инновационной как для книжного рынка, так и для библиотечной сферы.
1325027
  Прокулевич Л. Сервисы для просвещения и обучения. Национальная библиотека Китая / Лидия Прокулевич // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893


  Небывалые перемены в политической, экономической, социальной и технической сферах жизни страны поставили перед китайскими библиотеками новые задачи. Национальная библиотека Китая (НБК) решила расширить свои функции за счёт введения инновационных услуг. ...
1325028
  Власова С. Сервисы интрнет-ресурсов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1325029
  Барышев Р.А. Сервисы личного кабинета Научной библиотеки Сибирского федерального университета для преподавателя и студента / Р.А. Барышев, О.И. Бабина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 1815-3186


  Анализируются информационные потребности и интересы пользователей вузовской библиотеки. Представлены сервисы личного кабинета, доступные в Научной библиотеке Сибирского федерального университета. Сервисы определяются в зависимости от групп ...
1325030
  Сербин О.О. Сервисы научной библиотеки им. М. Максимовича для повышения эффективности представления научных достижений университета в мировом информационном пространстве / О.О. Сербин, М.А. Назаровец // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 90-98. – ISBN 978-985-7162-52-9


  "Рассмотрены предпосылки создания, основные функции и перспективы развития Службы информационного мониторинга в составе Научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Представлены основные направления ...
1325031
   Сервисы публичных библиотек: файл или доступ? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – январь - февраль. – С. 47-51. – ISSN 1726-6726


  Не имея возможности удалённо использовать электронные ресурсы, библиотеки попали в «тиски» законодательных ограничений. Подписка на ресурсы становится доминирующей моделью взаимоотношений библиотек и издательств, но при этом полностью утрачивается ...
1325032
  Лященко А.А. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів : геоінформатика і кадастр / А.А. Лященко, Ж.К. Форосенко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 35-43 : Табл., мал. – Бібліогр.: 16 назв
1325033
  Туровська Л. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  Спираючись на новітній бібліотекознавчий досвід щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, стаття аналізує сучасний стан бібліотечно-інформаційної діяльності та пропонує сервіс-орієнтовану модель обслуговування ...
1325034
  Духновська К.К. Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Духновська Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 168 арк. – Додатки: арк. 160-168. – Бібліогр.: арк. 147-159
1325035
  Духновська К.К. Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Духновська Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1325036
  Іщенко А. Сервіс Google Classroom як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів трудового навчання / А. Іщенко, В. Титаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
1325037
  Євдокимов Ф.І. Сервіс високотехнологічної продукції як умова конкурентоспроможності / Ф.І. Євдокимов, О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 5-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1325038
   Сервіс для керівника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  З 1 грудня розпочато роботу веб-сервісу "Кабінет керівника закладу освіти". Цей сервіс призначений для внесення відомостей про навчальні заклади, випускники яких проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
1325039
  Ковгар В.Б. Сервіс застосування інтелектуального ресурсу університету для вирішення завдань самостійної роботи студента / В.Б. Ковгар, О.Ю. Мягкий // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7010-12-7
1325040
  Братчикова Т.І. Сервіси веб 2.0. як підгрунтя трансформації комунікативних практик // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-966-171-811-0
1325041
  Неіленко С.М. Сервісна діяльність круїзної індустрії / С.М. Неіленко, О.Є. Зараховський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета: Метою дослідження є аналіз та характеристика сервісної діяльності, маршрутів та особливостей круїзних компаній для кореляції менеджменту туристичних фірм при виборі майбутніх пропозицій споживачам. Методика: В дослідженні використовувалися методи ...
1325042
  Вітренко А.О. Сервісна економіка : теорія, сучасні виклики та глоб. тренди / А.О. Вітренко. – Київ : Знання, 2016. – 413, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 336-342. – Бібліогр.: с. 343-364 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0456-6
1325043
  Алієв Аббас Мамед огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 178 арк. – Додатки: арк.177-178. – Бібліогр.: арк. 8-9, 165-170 та в додатках: арк. 177-178
1325044
  Алієв А.М. огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1325045
  Дима О. Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1325046
  Павлик І.Л. Сервісна стратегія у формуванні конкурентного статусу підприємств торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 96-100. – ISSN 2309-1533
1325047
  Алієв Аббас Мамад огли Сервісна сутність державної політики: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 5-7. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сервісної сутності державної політики. Виокремлено головні проблеми та перспективи реалізації у державній політики сервісної діяльності органів влади. Обґрунтовано необхідність врахування соціальної спрямованості сервісної ...
1325048
  Гунько К.І. Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 69-74. – ISSN 2073-9982
1325049
  Майданник Р.А. Сервісний контракт з ризиком (цивільно-правова характеристика) / Р.А. Майданник, І.В. Волосенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-56
1325050
   Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.Ю. Гунченко, О.С. Лєнков, Д.П. Яковлєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 177-185. – ISSN 2524-0056
1325051
  Михальченкова О.Є. Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування / О.Є. Михальченкова, І.Г. Кухарець, Л.В. Волошенюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 63-72 : фото, табл. – Бібліогр.: 17 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1325052
  Вдовиченко В.О. Сервісно-ресурсна модель функціонування міського громадського пасажирського транспорту // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 82-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1325053
  Царьов Д. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-12.
1325054
  Ільків О.В. Сервітут як категорія обтяження для власника речі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
1325055
  Заболотна Г.І. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України : монографія / Галина Заболотна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0399-6
1325056
  Петреченко С.А. Сервітутне право на українських землях Російської та Австро-Угорської імперій в XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 126-134. – ISSN 1563-3349


  Проведено дослідження становлення і розвитку сервітутного права в Україні протягом XIX cm. та його характерних особливостей. Досліджено проблемні питання підстав виникнення сервітутів. Проведено исследование становления и развития сервитутного права ...
1325057
  Герасимов В.М. Сервус, друг! / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1980. – 247с.
1325058
   Серга Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 371 : фото
1325059
   Серга Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 429-430. – ISBN 978-966-439-754-1
1325060
   Сергеев-Ценский в жизни и творчестве. – Тамбов, 1963. – 192с.
1325061
   Сергеев Алберт Георгиевич. Скульптура: каталог. – М., 1989. – с.
1325062
   Сергей Аверинцев, великий русский читатель // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 25-47
1325063
   Сергей Авксентьевич Коляда. К 75-летию со дня рождения. Каталог выставки. – Москва, 1983. – 439 с.
1325064
   Сергей Акимович Захаров. – Душанбе : Дониш, 1985. – 63с. : Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 28
1325065
  Анисова К.П. Сергей Александрович Вшивцев / К.П. Анисова. – Москва : Советский художник, 1958. – 72 с., [21] л. ил. : ил., портр.
1325066
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1957. – 42с.
1325067
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1981. – 128с.
1325068
   Сергей Александрович Маслов // Радиофизика и радиоастрономия / НАНУ, Радиоастроном. ин-т НАНУ, Укр. комитет радиосоюза. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 142. – ISSN 1027-9636


  С.А. Маслов - выдающийся ученый, научные труды которого лежат в основе таких отраслей современной радиофизики как математическая теория дифракции волн.
1325069
  Георгиевский В.Т. Сергей Александрович Рачинский : (Поборник нар. просв. Друг крестьян. детей) : 1902 - 2 мая - 1912 / В.Т. Георгиевский. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1912. – 32 с. : ил., портр. – Без тит. л.. - Беспл. прил. к журн. "Нар. образование" за май-июнь 1912 г.
1325070
   Сергей Александрович Чаплыгин, 1952. – 92 с.
1325071
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов; Оформл. Ю. Жигалова. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
1325072
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов. – 2-е, допол. и перераб. – Москва : Детская литература, 1982. – 160 с.
1325073
  Коваленко С.А. Сергей Алексеев / С.А. Коваленко. – М : Советская Россия, 1985. – 143 с.
1325074
   Сергей Алексеевич Баулин, 1904-1976 : живопись : каталог выставки / Баулин Сергей Алексеевич, выставка живописи; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1977. – [14] с., 8 л. ил.
1325075
  Членов А.М. Сергей Алексеевич Григорьев / А.М. Членов. – Москва, 1955. – 52с.
1325076
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М.-Л., 1948. – 28с.
1325077
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М., 1952. – 160с.
1325078
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – Л., 1967. – 61с.
1325079
   Сергей Алексеевич Лебедев. – Киев : Наукова думка, 1978. – 39с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1325080
  Бугаев Н. Сергей Алексеевич Усов / Н. Бугаев. – Москва : В универ. тип. (М. Каткова), 1886. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Речь и отчет Императорского Московского ун-та. 1887
1325081
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев, 1947. – 123с.
1325082
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев. – Москва, 1951. – 56 с.
1325083
  Арандаренко Сергей Алексеевич Чаплыгин. 1869-1942 : биогр. очерк / Арандаренко, Р.П. Гаухман. – Москва : Издательство Московского университета, 1951. – 56 с.
1325084
   Сергей Алимов : театр, кино. графика : кат. выставки / Алимов Сергей Александрович. Выставка произведений, Москва, 1983; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР ; сост. Н.М. Августинович ; авт. вступ. ст. В.Г. Серебровский. – Москва : Советский художник, 1983. – 12 с., [10] л. ил. : ил.
1325085
   Сергей Андреевич Муромцев : Сб. ст. К.К. Арсеньева, Н.И. Астрова, С.И. Бондарева, М.М. Винавера, В.Н., Н.А. Гредескула, Н.В. Давыдова, Н.А. Каблукова, А.А. Кизеветтера, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Котляревского, А.Р. Ледницкого, П.Н. Милюкова, В.Д. Набокова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. – [6], 419 с., 8 л. ил.
1325086
  Огнев А.В. Сергей Антонов / А.В. Огнев. – Саратов, 1968. – 200 с.
1325087
   Сергей Антонов : живопись : каталог выставки. – Москва, 1989. – 25, [3] с. : ил.
1325088
  Борисов В.П. Сергей Аркадьевич Векшинский (1896-1974) / В.П. Борисов. – М., 1988. – 140с.
1325089
  Станкевич Н.И. Сергей Арсеньевич Виноградов / Н.И. Станкевич. – Л., 1971. – 151с.
1325090
  Орлов Д.К. Сергей Баруздин / Д.К. Орлов. – Москва, 1976. – 112с.
1325091
  Шалуновский В.Н. Сергей Бондарчук / В.Н. Шалуновский. – Москва, 1959. – 12 с.
1325092
  Высторобец А.И. Сергей Бондарчук / А.И. Высторобец. – Москва, 1991. – 331с.
1325093
  Ханютин Ю.М. Сергей Бондарчук. / Ю.М. Ханютин. – М., 1962. – 181с.
1325094
  Игнатьева Н.А. Сергей Бондарчук. (Очерк творчества) / Н.А. Игнатьева. – М., 1961. – 32с.
1325095
  Абрамович С.Д. Сергей Борисович Бураго : масштаб исследовательской личности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 5-12
1325096
   Сергей Борисович Сорочан - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост., вступ. ст. А.Н. Домановский ; библиогр. ред. С.Р. Марченко]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 91, [1] с., [4] л. фотогр. : фотогр. – Имен. указ.: с. 67-70
1325097
  Филимонов С.Б. Сергей Борисович Филимонов: биобиблиографический указатель / С.Б. Филимонов. – Справочное изд. – Симферополь : СГТ, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-2913-15-6
1325098
   Сергей Бородин в воспоминаниях современников. – Ташкент, 1982. – 125с.
1325099
  Петухова О. Сергей Боткин: диагностировать, лечить, сострадать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 31-47. – ISSN 1819-6268
1325100
  Богатырев Е. Сергей Бубка / Е. Богатырев. – М, 1990. – 176с.
1325101
  Микулина Е.Н. Сергей Буров : Роман / Е.Н. Микулина. – М., 1989. – 294с.
1325102
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 320 с. – (Жизнь замечательных людей)
1325103
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с.
1325104
   Сергей Василенко. – Москва ; Ленинград, 1927. – 108 с.
1325105
  Цыбин В.Д. Сергей Васильев / В.Д. Цыбин. – М. : Советская Россия, 1972. – 125 с.
1325106
  Щекотов Н.М. Сергей Васильевич Герасимов / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1945. – 31с.
1325107
   Сергей Васильевич Герасимов : Альбом. – Москва : Советский художник, 1972. – 164 с.
1325108
   Сергей Васильевич Герасимов : К 100-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 69с.
1325109
  Герасимов Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Сергей Васильевич Герасимов народный художник СССР, академик, лауреат Ленинской премии. Выставка произведений просвящается 750-летию Можайска. Каталог / Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Герасимов. – Москва, 1981. – 16 с.
1325110
  Галушкина А.С. Сергей Васильевич Герасимов. / А.С. Галушкина. – Л., 1964. – 45с.
1325111
  Грановский И.Н. Сергей Васильевич Иванов. / И.Н. Грановский. – Л., 1962. – 47с.
1325112
  Иванов С.В. Сергей Васильевич Иванов. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 22с.
1325113
  Суздалев П.К. Сергей Васильевич Иванов. 1864-1910. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1949. – 44с.
1325114
   Сергей Васильевич Иванов.Каталог Всесоюзной юбилейной выставки.. – М, 1964. – 122с.
1325115
  Нестерова Н.М. Сергей Васильевич Лебедев / Н.М. Нестерова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1949. – 60 с.
1325116
   Сергей Васильевич Лебедев. Жизнь и труды. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1938. – 778 с.
1325117
   Сергей Васильевич Малютин : [вступ. статья Д.Сарабьянова]. – Москва : Советский художник, 1952. – 75 с. : ил.
1325118
  Василенко С.Я. Сергей Васильевич Рахманинов / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 107 с.
1325119
  Соколова О.И. Сергей Васильевич Рахманинов / О.И. Соколова. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1984. – 160 с.
1325120
  Бузескул В.Н. Сергей Викторович Соловьев : Некролог / В.Н. Бузескул. – Санкт-Петербург, 1913. – 32с.
1325121
  Коробов В.И. Сергей Викулов / В.И. Коробов. – М. : Советская Россия, 1980. – 176 с.
1325122
  Оботуров В.А. Сергей Викулов: Страницы жизни, страницы творчества. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1983. – 238 с.
1325123
  Данилов В.И. Сергей Владимирович Голицын / В.И. Данилов. – Воронеж, 1988. – 76с.
1325124
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков : биобиблиогр. указ. / сост.: Алексахина И.В., Берман Д.А., Кузнецова Н.И. ; предисл.: В. Разумневича. – Москва : Книга, 1976. – 104 с.
1325125
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков / И.В. Алексахина. – Москва, 1976. – 104с.
1325126
  Емельянов Л.И. Сергей Воронин / Л.И. Емельянов. – Л., 1975. – 224с.
1325127
  Емельянов Л. Сергей Воронин / Л. Емельянов. – Л., 1983. – 248с.
1325128
  Транковский Д.А. Сергей Гавриилович Навашин. / Д.А. Транковский. – М, 1947. – 36с.
1325129
   Сергей Георгиевич Лазо. – Москва : Военное издательство, 1938. – 76 с. : ил.
1325130
   Сергей Георгиевич Лазутин : К 60-летию со дня рождения; Указ. лит. – Воронеж, 1979. – 39с.
1325131
   Сергей Герасимов, Народный артист СССР. – М., 1965. – 66с.
1325132
  Парфенов Л.А. Сергей Герасимов. / Л.А. Парфенов. – М., 1975. – 280с.
1325133
  Куклис Г.С. Сергей Григорьев / Г.С. Куклис. – М, 1955. – 64с.
1325134
   Сергей Григорьевич Григорьев.. – М, 1986. – 31с.
1325135
  Грузенберг С. Сергей Грузенберг : графика / С. Грузенберг; Поясн. текст: А.А.Сидоров. – Москва : Наука, 1922. – IV, 40 с.
1325136
   Сергей Гурзо. – Москва, 1978. – 14с.
1325137
  Бабурина Н.И. Сергей Дацкевич / Н.И. Бабурина. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с. : ил.
1325138
   Сергей Дацкевич 1919-1977 : киноплакат. Каталог выставки / Авт.ст.: Н.И. Бабурина, М.В. Лукьянов, С.И. Ростоцкий; сост.: С.А. Ковалевская; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с.
1325139
  Аболина Р.Я. Сергей Дмитриевич Меркуров. : [Нар. художник СССР действ. чл. Акад. художеств СССР] / Р.Я. Аболина. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 24 л. ил. – (Мастера советского искусства)
1325140
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о "Деле Лузина". Проблема Лузина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 24
1325141
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о дилемме заключенного. Бунт заключенных // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 12 : фото
1325142
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о научном бойкоте. Цена бойкота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 10 : фото
1325143
  Добринин Сергей Сергей Добрынин об обломках советского образования // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 14 : фото
1325144
  Ермаков В. Сергей Довлатов: безыдейный диссидент // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 196-208. – ISSN 0203-5847
1325145
  Гладышев В.В. Сергей Довлатов: о литературе и читателях // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 9
1325146
  Дягилев С.П. Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах / С.П. Дягилев; Сост., авт. всуп. ст.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 1. – 1982. – 496 с.
1325147
   Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 2. – 1982. – 576 с.
1325148
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л, 1957. – 41с.
1325149
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
1325150
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1959. – 64с.
1325151
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев, 1959. – 95 с.
1325152
  Васильковский А.Т. Сергей Есенин / А.Т. Васильковский. – Елабуга, 1960. – 80с.
1325153
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1960. – 288 с.
1325154
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1965. – 280с.
1325155
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин / В.Г. Белоусов. – Москва : Знание, 1965. – 157 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
1325156
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
1325157
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1969. – 494 с.
1325158
  Юшин П.Ф. Сергей Есенин / П.Ф. Юшин. – Москва, 1969. – 478 с.
1325159
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1971. – 193 с.
1325160
  Константинов Ф.Д. Сергей Есенин / Ф.Д. Константинов. – Ленинград, 1971. – 6с.
1325161
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Просвещение, 1973. – 238 с.
1325162
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1973. – 455с.
1325163
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1975. – 326с.
1325164
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1976. – 192 с.
1325165
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 383 с.
1325166
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л : Просвещение, 1978. – 128 с.
1325167
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1979. – 300 с.
1325168
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев : Вища школа, 1980. – 207 с.
1325169
  Овинников Д.А. Сергей Есенин / Д.А. Овинников. – Тула, 1982. – 238 с.
1325170
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1985. – 433с.
1325171
   Сергей Есенин. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
1325172
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – 2-е изд., перераб. – М : Просвещение, 1987. – 159 с.
1325173
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
1325174
  Куняев С. Сергей Есенин / С. Куняев. – М, 1995. – 144с.
1325175
  Куняев С. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. – Изд. 5-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 598с. – (Жизнь замечательных людей ; (1097)). – ISBN 978-5-235-03084-8


  Книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы авторам удалось познакомится с громадным количеством архивных документов, ранее недоступных
1325176
   Сергей Есенин в Грузии. – Тбилиси, 1986. – 161с.
1325177
   Сергей Есенин в стихах и жизни. – Москва : Республика, 1995. – 591с. : [9] л. ил. – Библиогрю и примеч.: с. 506-533. – ISSN 5-250-02561-7
1325178
  Базанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия / Базанов В.Г. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 303 с.
1325179
  Уманская Е.Г. Сергей Есенин и литературное движение (1915-1923 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Уманская Е.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1325180
  Шубникова-Гусева Сергей Есенин и Максим Горький: к вопросу о творческих перекличках // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 47-61. – ISSN 0130-9730
1325181
  Розенфельд Б.А. Сергей Есенин и музыка / Б.А. Розенфельд. – М, 1988. – 88с.
1325182
   Сергей Есенин. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Орбита, 1968. – 12 л. : 12 откр. + 1 обл. – На клапане обложки перечень открыток, входящих в комплект. На внутренней стороне обложки - биографические сведения о С. Есенине. - В наборе отсутств. 2 открытки
1325183
   Сергей Есенин. Гравюры Ф.Д.Константинова. – Ленинград, 1970. – 11с.
1325184
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия. – (Литературная Россия)
Ч. 1. – 1969. – 299, [5] с. : ил.
1325185
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия
Ч. 2. – 1970. – 447 с. : ил.
1325186
  Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ.Стихи. Эпоха / Ю. Прокушев. – Москва : Современник, 1986. – 432 с. [24 л. ил.]
1325187
   Сергей Есенин. Проблемы творчества. – Москва : Современник, 1978. – 351 с.
1325188
  Кошечкин Сергей Петрович Сергей Есенин. Раздумья о поэте / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1974. – 224с.
1325189
  Филатов Г. Сергей Есенин: "Я последний поэт деревни" : жизнь и смерть поэта / Георгий Филатов. – Днепропетровск : Лира, 2015. – 114, [1] с. : портр. – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-966-383-657-7
1325190
   Сергей Есенин: Воспоминания родных. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 157 с.
1325191
  Белов В. Сергей Есенин: по грани правді и легенді // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 9-31. – ISSN 1819-6268
1325192
   Сергей Есенин: фотовыставка. – Ленинград, 1975. – 37с.
1325193
   Сергей Ефремов // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 399-405. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1325194
   Сергей Жадан - магический реалист Украины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 1, 4


  "Редакция британского литературного журнала Spiked, очарованная английским переводом «Месопотамии» харьковчанина Сергея Жадана, вышедшем в издательстве Yale University Press в минувшем году, опубликовала на днях материал, посвященный украинскому ...
1325195
  Володарский Ю. Сергей Жадан // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 50 (556), 15.12.2017. – С. 84. – ISSN 2075-7093
1325196
   Сергей Жадан // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 42
1325197
  Колесникова Г.А. Сергей Залыгин / Г.А. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 256 с.
1325198
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 196с.
1325199
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – М., 1973. – 196с.
1325200
  Дедков И.А. Сергей Залыгин / И.А. Дедков. – М : Современник, 1985. – 431 с.
1325201
  Горшенин А.В. Сергей Залыгин / А.В. Горшенин. – Новосибирск, 1986. – 69 с.
1325202
  Яновский Н.Н. Сергей Залыгин. / Н.Н. Яновский. – Кемерово, 1965. – 96 с.
1325203
  Купцов И.И. Сергей Иванов / И.И. Купцов. – М, 1985. – 136с.
1325204
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилов, А.П. Шмелев // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-12
1325205
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилоа, А.П. Шмелева // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1813-100X
1325206
  Вреден-Ковецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Ковецкая. – Москва-Ленинград, 1949. – 11с.
1325207
  Левшин В.Л. Сергей Иванович Вавилов / В.Л. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 102 с.
1325208
  Вреден-Кобецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Кобецкая. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1961. – 166с.
1325209
  Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1977. – 431с.
1325210
   Сергей Иванович Вавилов : Сборник статей. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 : Физика)
1325211
   Сергей Иванович Вавилов (1891 - 1951). – Изд. 3-е доп. – Москва : Наука, 1979. – 172 с.
1325212
  Панова В.Ф. Сергей Иванович и Таня : для мл. шк. возраста / В.Ф. Панова. – Москва, 1983. – 18с.
1325213
  Гусев П.П. Сергей Иванович Мигай / П.П. Гусев. – Ленинград : Музыка, 1975. – 55 с.
1325214
  Медведская Л.А. Сергей Иванович Муравьев-Апостов / Л.А. Медведская. – Москва : Просвещение, 1970. – 176с.
1325215
  Берсенева С. Сергей Иванович Муравьев-Апостол : соч. С. Берсенева / С. Берсенев. – Москва : Альциона, 1920. – 99 с.
1325216
  Клевенский М.М. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. / М.М. Клевенский. – М, 1925. – 32с.
1325217
   Сергей Иванович Радциг. – М., 1967. – 20с.
1325218
  Хопрова Т.А. Сергей Иванович Танеев / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музыка, 1968. – 96 с.
1325219
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – Москва : Музыка, 1984. – 174 с.
1325220
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1985. – 174 с.
1325221
   Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. – Москва ; Ленинград : Музсектор, 1925. – 208 с.
1325222
   Сергей Иванович Шепель // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 174-175. – ISSN 0203-3100
1325223
   Сергей Казанцев. – М., 1989. – 32с.
1325224
  Крикунов А. Сергей Кивалов: "Украина серьезно относится к решениям ЕСПЧ" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. А 3


  Как сообщает пресс-центр Партии Регионов, 22 января в Страсбурге был представлен доклад нар. депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов, члена укр. делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергея Кивалова, посв. вопросам ...
1325225
  Харламова Татьяна Сергей Колесников: "Бутик должен быть сказкой" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-65 : Фото
1325226
  Смирнов Г.Б. Сергей Константинович Зорянко. 1818-1870 / Г.Б. Смирнов. – М., 1951. – 31с.
1325227
   Сергей Константинович Шелковый : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П. Семененко, В.И. Кулиш ; науч. ред. Л.П. Семененко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – 422, [2] с., [8] л. фот. : фот. – К 65-летию со дня рождения. - Указатели: с. 417-421. – Библиогр.: с. 318-335. – ISBN 978-966-372-468-3
1325228
   Сергей Константинович Эйгес, 1910-1944.. – М., 1989. – 23с.
1325229
  Львов-Анохин Сергей Корень / Львов-Анохин. – М., 1988. – 208с.
1325230
   Сергей Королев - гений ракет в тени Юрия Гагарина : 50 лет полёту Юрия Гагарина // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 4 (97). – С. 5-7
1325231
  Апенченко О. Сергей Королев / Апенченко О. – Москва : Политиздат, 1969. – 143 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
1325232
   Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве : статьи разных лет / [сост. Д.С. Бураго]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 398, [1] с. – Ст. рос. и укр. - Cодерж.: На пути человечности и надежды / Ю.В. Павленко. Статьи разных лет / С.Б. Крымский. Сергій Борисович Кримський: досвід людської мудрості / І.М. Дзюба. – Библиогр.: с. 394-398 и в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-152-0


  Пропонована увазі читача книга являє собою збірник статей, написаних відомим філософом С.Б.Кримським протягом двох останніх десятиріч життя вченого. Автор звертається до таких актуальних проблем сучасності як проблема постісторії, ризики глобалізації ...
1325233
   Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь : цикл интервью Татьяны Чайки : [сборник] / [подгот. Т.А. Чайка]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 433, [2] с., [8] л. фотоил. – В кн. также: "Наш человек" Сергей Крымский (интервью с Татьяной Чайкой, 2011 г.) / М. Попович. "Неотменимый текст Сергея Крымского" (интервью с Т. Чайкой, 2011 г.) / В. Сильвестров. София как этос: герменевтика С.Б. Крымского / К. Сигов и др. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-146-9


  Написана в жанрі актуальної у наш час «oral history», книга являє собою цикл інтервью з відомим філософом Сергієм Кримським, в яких він розповідає про своє життя і творчість. Розповідь охоплює період з 30-х років минулого століття до сьогодні.
1325234
  Бондарева Е.М. Сергей Лазо / Е.М. Бондарева. – Москва, 1953. – 96 с.
1325235
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – М., 1957. – 63с.
1325236
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Москва, 1965. – 63с.
1325237
  Халилецкий Г.Г. Сергей Лазо. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1949. – 53с.
1325238
  Пиотровский К.Б. Сергей Лебедев / К.Б. Пиотровский. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 236 с. – (ЖЗЛ ; 21)
1325239
   Сергей Лифарь : Страдные годы с Дягилевым: воспоминания. – Киев : Муза, 1994. – 375с. : илл. – ISBN 5-7707-5646-2
1325240
  Кузьмин Н.П. Сергей Луганский / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1968. – 23с.
1325241
  Чижова М.И. Сергей Львович Соболев / М.И. Чижова. – М-Л, 1949. – 44с.
1325242
  Шапарнева М.А. Сергей Львович Соболев / М.А. Шапарнева. – Новосибирск, 1969. – 44с.
1325243
  Павловская А.И. Сергей Львович Утченко - ученый, писатель, человек // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 0321-0391
1325244
  Спасский О.Д. Сергей Макаров / О.Д. Спасский. – М, 1987. – 189с.
1325245
   Сергей Максимилианович Штейнберг 1911-1960. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 17 с.
1325246
  Беляков Ю.П. Сергей Малышев: путь к себе : докум. повесть о жизни яросл. крестьянина, ставшего гос. деятелем - организатора "Обухов. обороны", участника первой рус. революции, отв. секретаря дорев. "Правды", друга А.М. Горького / Ю.П. Беляков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. – 204, [2] с. : ил.; 8 л. ил. – Библиогр.: с. 202-205. – ISBN 5-7415-0147-8
1325247
  Фоняков И.О. Сергей Марков / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1983. – 67 с.
1325248
  Шахов Г.А. Сергей Мартинсон / Г.А. Шахов. – М, 1966. – 144 с.
1325249
  Лапин Б.А. Сергей Махалов / Б.А. Лапин. – Москва, 1969. – 176с.
1325250
   Сергей Меркуров. – Москва, 1988. – 158с.
1325251
  Касрадзе О.В. Сергей Месхи : Автореф... канд. филол.наук: / Касрадзе О.В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1325252
   Сергей Миклашевич : офорт. Альбом. – Москва : Союз художников РСФСР, 1989. – 17 с.
1325253
   Сергей Миронович Киров. – Ленинград, 1936. – 58с.
1325254
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1941. – 135с.
1325255
  Аввакумов С.И. Сергей Миронович Киров : 1886-1931 / С.И. Аввакумов. – Ленинград : Госполитиздат, 1944. – 56 с. : ил.
1325256
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1947. – 91с.
1325257
  Красников С.В. Сергей Миронович Киров : жизнь и деятельность / Красников С.В. – Москва : Политиздат, 1964. – 206 с.
1325258
  Мельников А.И. Сергей Миронович Киров / А.И. Мельников ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – Москва : Мысль, 1973. – 110 с. – (Партийные публицисты)
1325259
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Партиздат, 1937. – 117 с. : ил.
1325260
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : Краткий биогр. очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1938. – 112 с., 1 вкл. л. портр. : ил.
1325261
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1939. – 128 с., 1 вкл . л. портр. : ил.
1325262
  Долунц Г.К. Сергей Миронович Киров на Северном Кавказе : Атореф.дис. ... канд.ист.наук / Долунц Г.К. – Москва, 1950. – 27 с.
1325263
   Сергей Михайлович Мочалов. – Ленинград, 1966. – с.
1325264
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1956. – 67с.
1325265
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1965. – 34с.
1325266
  Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Сольвьев / В.Е. Иллерицкий. – Москва, 1980. – 192 с.
1325267
  Кассиль Л.А. Сергей Михалков / Л.А. Кассиль. – М., 1954. – 40 с.
1325268
  Ершов Г.А. Сергей Михалков / Г.А. Ершов. – М : Советский писатель, 1956. – 133 с.
1325269
  Мотяшов Игорь Павлович Сергей Михалков / Мотяшов Игорь Павлович. – Москва : Советская Россия, 1975. – 108 с. – (Писатели Советской России)
1325270
  Бавина В.В. Сергей Михалков : очерк творчества / В.В. Бавина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
1325271
  Александров В.П. Сергей Михалков : биография творчества / В.П. Александров. – Москва : Современник, 1986. – 270 с.
1325272
  Александров В.П. Сергей Михалков : биографя творчества / В.П. Александров. – Изд.. 3-е, испр. – Москва : Современник, 1988. – 271 с.
1325273
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – М., 1955. – 240с.
1325274
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1325275
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов: Повесть. / Г.М. Пушкарев. – Красноярск, 1978. – 239с.
1325276
  Седова А.Ф. Сергей Мстиславский -- прозаик. : Автореф... наук: 10.01.02 / Седова А.Ф.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
1325277
  Грудцова О.М. Сергей Наровчатов / О.М. Грудцова. – М. : Советский писатель, 1971. – 159 с.
1325278
  Лапшин М.А. Сергей Никитин. Очерк творчества. / М.А. Лапшин. – М. : Советская Россия, 1971. – 120 с.
1325279
  Поляновский Г.А. Сергей Никифорович Василенко : жизнь и творчество / Г.А. Поляновский. – Москва : Музыка, 1964. – 276 с.
1325280
   Сергей Николаевич Бессонов, 1908 - 1975 : живопись, графика : кат. выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [31] с. : в основном ил.
1325281
   Сергей Николаевич Боев : [Гельминтолог]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 63с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1325282
   Сергей Николаевич Кулик / Т.К. Бурахович, М.Е. Тонковид, В.Н. Шуман, Я.М. Хазан, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0203-3100
1325283
  Басков Е.А. Сергей Николаевич Никитин, 1851-1909 / Е.А. Басков. – Ленинград : Наука, 1982. – 176 с. : ил. – (Науч.-биогр. сер. = Е.А. Басков ; АН СССР)
1325284
  Починок В.Я. Сергей Николаевич Реформатский и "реакция Реформатского" / В.Я. Починок. – Киев, 1955. – С.33-60. – Отд. оттиск
1325285
  Плукш П.И. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. / П.И. Плукш. – М., 1968. – 282с.
1325286
   Сергей Николаевич Шестаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 64 : фото. – ISSN 0016-7126
1325287
   Сергей Никоненко.. – М, 1974. – 14с.
1325288
  Сапожников В.К. Сергей Никонов / В.К. Сапожников. – М., 1988. – 362с.
1325289
  Флоренсов Н.А. Сергей Обручев / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1973. – 167с.
1325290
   Сергей Овсепян : Альбом. – Москва, 1987. – 47 с.
1325291
  Хренков Д.Т. Сергей Орлов / Д.Т. Хренков. – Ленинград, 1964. – 95 с.
1325292
   Сергей Орлов: Воспоминания современников. – Л., 1980. – 320 с.
1325293
  Панкеев И.А. Сергей Орлов: Судьба и творч. / И.А. Панкеев. – М. : Советская Россия, 1988. – 158 с.
1325294
  Осипов С.И. Сергей Осипов / С.И. Осипов. – Москва, 1983. – 32с.
1325295
   Сергей Отрощенко. – М., 1986. – 32с.
1325296
  Викторов С.П. Сергей Павлович Викторов, 1916-1977. / С.П. Викторов. – Москва, 1978. – 13с.
1325297
  Ильин М.А. Сергей Павлович Евангулов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 46 с.
1325298
  Степанян Н.С. Сергей Павлович Евангулов / Н.С. Степанян. – Л., 1977. – 83с.
1325299
   Сергей Павлович Королев. – М, 1985. – 64с.
1325300
   Сергей Павлович Луппов : Биобиблиогр. указ. (К 75-летию со дня рождения). – Ленинград : БАН СССР, 1985. – 30с.
1325301
  Загребельный М.П. Сергей Параджанов / М. Загребельный. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [5] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5476-0
1325302
  Хруцкая Н. Сергей Петрович Обнорский (1888-1962) и его гипотеза происхождения русского литературного языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 29-31
1325303
   Сергей Петрович Сыромятников. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 31 с.
1325304
   Сергей Поярков // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 108 : Поярков Сергей. – С. 3-30.
1325305
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва, 1957. – 136 с.
1325306
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1960. – 58 с.
1325307
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Советский композитор, 1962. – 384 с.
1325308
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Музыка, 1965. – 400 с.
1325309
  Мартынов И.И. Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1974. – 560 с.
1325310
  Бакулин А.С. Сергей Прокофьев : из истории моск. "Рабочего союза" / А.С. Бакулин. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 103, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 101-104
1325311
  Варьяш А. Сергей Прокофьев и две его музы // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 6, июнь. – С. 156-164. – ISSN 1726-6084
1325312
   Сергей Прокофьев: "мне приятно думать, что наша компания, предлагая и монтируя системы автоматического полива и туманообразования, вносит свою, хоть и небольшую лепту в экобудущее планеты" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 64-65 : фото
1325313
  Дубинянская Я. Сергей Прокофьев: композитор двух миров // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268


  "О смерти Сергея Прокофьева, музыканта с мировым именем, в СССР не сообщили ни газеты, ни радио. На гражданскую панихиду в Композиторском доме пришло не больше сорока человек, и многие коллеги опоздали – им нужно было сначала отыграть обязательную ...
1325314
  Ершов Г.А. Сергей Сартаков / Г.А. Ершов. – М, 1969. – 93с.
1325315
  Дремов А.К. Сергей Сартаков / А.К. Дремов. – М., 1975. – 263с.
1325316
  Коптелов А.Л. Сергей Сартаков. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1986. – 65с.
1325317
  Севрикеев С.И. Сергей Севрикеев. / С.И. Севрикеев. – Ярославль, 1978. – 32с.
1325318
   Сергей Семенович Наметкин. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
1325319
  Каретникова Н.Ф. Сергей Семенович Наметкин. / Н.Ф. Каретникова. – М., 1946. – 49с.
1325320
  Мильков Ф.Н. Сергей Семенович Неустроев / Ф.Н. Мильков. – Чкалов,, 1950. – с.
1325321
  Донцова З.Н. Сергей Семёнович Неуструев / З.Н. Донцова. – Москва, 1967. – 200с.
1325322
   Сергей Сергеев. – М., 1986. – 38с.
1325323
  Петрушенко В. Сергей Сергеевич Аверинцев: увидеть рождение мысли (к 80-летию со дня рождения) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 111-123. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727
1325324
   Сергей Сергеевич Алексеев - современный классик теории права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 358-359. – ISSN 0132-1331
1325325
  Данько Л.Г. Сергей Сергеевич Прокофьев / Л.Г. Данько. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 110 с.
1325326
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1981. – 143 с.
1325327
   Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва : Музыка, 1990. – 160 с.
1325328
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
1325329
  Озеров И.М. Сергей Сергеевич Смирнов (1895-1947) / И.М. Озеров. – Ленинград : Наука, 1991. – 174с.
1325330
  Милка А.П. Сергей Слонимский : монографический очерк / А.П. Милка. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1976. – 112 с.
1325331
  Чупров А.К. Сергей Сметанин / А.К. Чупров. – Москва, 1974. – 303с.
1325332
  Пантелеймонов Н.С. Сергей Смирнов : критико-биогр. очерк / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1983. – 304с.
1325333
  Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. / Н.И. Цимбаев. – М, 1990. – 366с.
1325334
   Сергей Соломонович Кобуладзе. – Москва : Советский художник, 1956. – 87 с.
1325335
   Сергей Сорокин // Мир музейных технологий. – Москва, 2007. – март/апрель. – С. 28-29.
1325336
  Астафьева-Длугач Сергей Сперанский / Астафьева-Длугач, В.С. Сперанская. – Ленинград, 1989. – 206 с.
1325337
  Покровский В.И. Сергей Тимофеевич Аксаков : Его жизнь и сочинения ; Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 258 с.
1325338
  Машинский С.И. Сергей Тимофеевич Аксаков / С.И. Машинский. – Москва, 1959. – 32с.
1325339
  Лобанов М.П. Сергей Тимофеевич Аксаков / М.П. Лобанов. – Москва, 1987. – 366с.
1325340
  Тиханова Валентина Александровна Сергей Тимофеевич Коненков : Альбом репродукций / Тиханова Валентина Александровна. – М. : б.и., 1955. – б.с.
1325341
  Розенвассер В.Б. Сергей Тимофеевич Коненков / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1973. – 46с.
1325342
  Трифонова Л.П. Сергей Тимофеевич Коненков / Л.П. Трифонова. – Л, 1975. – 40с.
1325343
   Сергей Тимофеевич Коненков. Герой Соц. Труда, нар. худ. СССР, действит. член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Гос. премий СССР. Каталог. – Смоленск, 1971. – 85с.
1325344
  Петухова О. Сергей Трубецкой: честь имею отступить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  "О декабристах, предваривших пролетарскую революцию, создали невероятно живучий миф: дворяне-идеалисты осознанно пожертвовали собой ради свержения царя, ради свободы крестьян и принятия конституции. Однако в реальности все выглядело прозаичнее: в канун ...
1325345
  Авдеенко С.И. Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 105, [1] с. : ил., ноты. – ISBN 978-966-197-441-7
1325346
   Сергей Федоров: Живопись. Графика. Момунент. искусство. – М., 1992. – 29с.
1325347
   Сергей Федорович Николаев. – М., 1990. – 31с.
1325348
   Сергей Федорович Ольденбург. – М., 1986. – 158с.
1325349
  Павлова Е.Н. Сергей Федорович Родионов (1907-1968) / Е.Н. Павлова. – Ленинград : Наука, 1975. – 131 с.
1325350
  Шувалова М.А. Сергей Филиппов. / М.А. Шувалова. – Л.-М., 1962. – 96с.
1325351
   Сергей Филиппович Конончук, 1912-19141: Графика. – Москва, 1986. – 56с.
1325352
  Асылбаев А. Сергей Чавайн. Очерк жизни и творчества / Асылбаев А. – Йошкар-Ола : Марийкн-во, 1963. – 144 с., [1] портр.
1325353
  Ильичева С.И. Сергей Чекмарев / С.И. Ильичева. – Москва, 1968. – 135с.
1325354
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 303с.
1325355
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – М
2. – 1988. – 318с.
1325356
  Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : портрет художника / И.А. Аксенов ; общ. ред. Н.И. Клеймана. – Москва : Киноцентр, 1991. – 125 с.
1325357
  Никольский А. Сергей Эйзенштейн: Между разумом и чувственностью // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) - советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935 ). Профессор ВГИКа. Док. искусствоведения (1939 ), автор фундаментальных работ по теории кинематографа.
1325358
   Сергей Юрский заслуженный артист РСФСР.. – Л., 1970. – 16с.
1325359
   Сергей Яковлевич Лемешев. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
1325360
  Грошева Е.А. Сергей Яковлевич Лемешев / Е.А. Грошева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 32 с.
1325361
  Иофе В.К. Сергей Яковлевич Соколов (1897-1957) / В.К. Иофе. – Ленинград : Наука, 1976. – 151 с.
1325362
   Сергейчук Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1325363
   Сергею Андреевичу Остроумову - 55 лет // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 80. – ISSN 1726-5428
1325364
   Сергею Федоровичу Ольденбургу. – Л,, 1934. – 642с.
1325365
   Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели : [сборник статей посвященных С.Ф. Платонову] / авторы: К.Р., К.Р. Гете, Н. Веселовский, М. Боровкова-Майкова, В. Дружинин, К. Хилинский, П. Васенко, Н. Чечулин, К. Иванов, Е. Тураева-Церетелли и др. – Санкт-Петербург : [Тип. Глав. упр. Уделов], 1911. – XVII, 568 с., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: список тр. С.Ф. Платонова / сост. Б. Романов (с. IX-XVII)


  В экз. № 447888 на тит. л. подпись Полонская
1325366
  Короткий В.А. Сергєєвич Василь Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 284. – ISBN 966-06-0393-2
1325367
   Сергий Радонежский. – Москва, 1991. – 540с.
1325368
  Мушкетик Ю. Сергієве щастя : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 29-33
1325369
   Сергієві Івановичу Ляшку - 60 / колектив факультету кібернетики // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив факультету кібернетики вітає з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.
1325370
   Сергієвський Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 211-212. – ISBN 978-617-573-038-6
1325371
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 134-135.
1325372
   Сергієнко Борис Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1325373
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-961-3
1325374
   Сергієнко Борис Петрович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 145. – ISBN 966-95774-3-5
1325375
   Сергієнко Дмитро Лаврович (1911-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1325376
   Сергієнко Іван Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430-431. – ISBN 978-966-439-754-1
1325377
  Гудкова О. Сергіївка: подорож у часі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 39-44. – ISSN 2518-7104


  Курорт на північно-східному березі одного з Дністровських лиманів.
1325378
   Сергій Андрійович Подолинський // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 673-675. – ISBN 978-966-346-746-7
1325379
   Сергій Андрійович Ромоданов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 279. – ISSN 2413-7944


  "23 червня 2016 р. пішов з життя чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Сергій Андрійович Ромоданов".
1325380
  Бабак С. Сергій Бабак: Система освіти еволюціонує // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 2


  Про книгу Віктора Жадька: "Болять Україні могили її поколінь".
1325381
  Єгорова З. Сергій Байков і Київ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 13)
1325382
  Бачинський М. Сергій Бачинський. Спогади сина / Михайло Бачинський; Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – 250с. : іл. – ISBN 966-02-2934-8
1325383
  Павличко Д. Сергій Білокінь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 4


  Вірш присвячений українському історику Сергію Білоконю.
1325384
   Сергій Борисович Буйських: портрет особистості у кількох вимірах // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
1325385
   Сергій Борщевський і Дмитро Чистяк - лауреати премії "Ars Translations" імені Миколи Лукаша за 2015 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 3
1325386
  Борщевський С. Сергій Борщевський: З чистою совістю на свободу, або заява про вихід зі Спілки письменників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 18
1325387
  Ніколаєв О. Сергій Васильківський / О. Ніколаєв. – Харків, 1927. – 26с.
1325388
  Кейван І. Сергій Васильківський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 16-18
1325389
  Безхутрий М.М. Сергій Васильківський : біогр. повість / Безхутрий М.М. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с. – Бібліогр.: с. 251-264. – (Уславлені імена. Серія біографічних ьворів ; 46)
1325390
  Левандовський О.О. Сергій Васильович Байков. Біля 1790-1842 / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 6. – ISBN 966-7270-35-1
1325391
   Сергій Васильович Ківалов. Вчений, державник, політик, людина : Біобібліографічний покажчик. – Одеса : Юридична література, 2004. – 80с. – (Вчені Одеської Національної юридичної академії ; Вип.1). – ISBN 966-8104-49-8
1325392
  Пасєчник М.М. Сергій Васильович Пасєчник // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 186-190. – ISBN 966-594-644-7
1325393
  Шалак О.І. Сергій Венгрженовський - маловідомий фольклорист із Поділля // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 180-192
1325394
  Гуменюк Л.Г. Сергій Виноградський - мікробіолог світу / Л.Г. Гуменюк, В.А. Шендеровський // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-170
1325395
  Рослицький Є. Сергій Виноградський - передовий мікробіолог світу / Євген Рослицький ; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Тов-во мікробіол. Укр. ім. С.М. Виноградського ; Укр. вільна акад. наук (Канада). – Київ : Академперіодика, 2008. – 68 с. – ISBN 978-966-360-092-5
1325396
  Гуменюк Г. Сергій Виноградський і містечко Городок : (до 160-річчя від дня народження) / Г. Гуменюк, П. Кривий // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1325397
  Войтюк Ю.О. Сергій Гаврилович Навашин // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 16-19. – ISBN 966-7419-44-4
1325398
  Мага І. Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД / І. Мага, М. Горбатюк // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 212-219. – ISSN 2306-4323
1325399
   Сергій Георгійович Лазо. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 64 с. : іл.
1325400
  Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 72-82. – ISSN 1728-6875
1325401
  Міщенко Г. Сергій Глущук за формою самовиразу - реаліст // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1325402
  Горбачов С. Сергій Горбачов: "Тієї системи освіти, яка була в нас ще на початку березня цього року, уже немає" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 21-24. – ISSN 1996-1561
1325403
  Горбачов С. Сергій Горбачов: короткотривале розв"язання проблеми з місцевим бюджетом може стати важкою втратою для всієї системи освіти / С. Горбачов, А. Пуцова; підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно Швейцарсько-український проєкт DECIDE ("Децентралізація для розвитку демократичної освіти") організував зустріч із освітнім омбудсменом у форматі "Години запитань". Упродовж заходу Сергій Горбачов і експертка проєкту Анна Пуцова розповідали ...
1325404
  Принь О. Сергій Григорович Грушевський - голова Наукового товариства на Донеччині в м. Луганську (1926 - 1929) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 189-203. – ISBN 978-966-02-9727-2
1325405
  Кучеренко М. Сергій Григорович Грушевський у світлі документальних і мемуарних джерел / М. Кучеренко, В. Чумаченко // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 117-173. – ISBN 978-966-02-9727-2
1325406
   Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; [уклад.: О.О. Скаченко, І.Л. Маловська, А.В. Мальшакова та ін. ; гол. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Гурбанська, Р.Д. Михайлова ; авт. передм. А.І. Гурбанська]. – Київ, 2012. – 258 с. : іл., портр. – Додатки: с. 189-255
1325407
  Осипов О.К. Сергій Данилович Чорний // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 82-86. – ISBN 966-594-644-7
1325408
  Савчин Я. Сергій Дзюба промчав на білому коні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 7
1325409
  Дороніна Н. Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 75-78


  У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам"яток Криму С.С. Дложевського. В статье описан жизненный и творческий путь украинского ученого, филолога, ...
1325410
   Сергій Дмитрович Ісаєв:Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ "Академія", 2001. – 48с. – (Вчені НаУКМА)
1325411
   Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 роки / АПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд.: Л.М. Айвазова, Л.О. Пономаренко та ін.; наук. ред. Т.Ф. Букшина; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : КММ, 2008. – 128 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 10). – ISBN 978-966-1673-00-6
1325412
  Петренко Т. Сергій Домазар - український письменник в Австралії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 127-130. – ISSN 2075-1222


  У статті описано життєвий і творчий шлях українського та австралійського письменника-емігранта Сергія Домазара. У хронологічному порядку розглянуто наукові, публіцистичні та художні публікації автора
1325413
  Слабршпицький М. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 22-26. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1325414
  Клековкін О.Ю. Сергій Дурилін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 307-311. – ISBN 978-966-136-114-9
1325415
  Дятленко С. Сергій Дятленко: Важливо, щоб громада розуміла: зміни в освіті відбуваються не тому, що так прописано у нормативній базі, а тому що так потрібно для надання якісних освітніх послуг / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1325416
  Тримбач С. Сергій Ейзенштейн під маскою // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 100-108.
1325417
  Поліщук В. Сергій Євремов і Павло Филипович: паралелі на тлі часу. До 140-річчя С.О. Єфремова та 125-річчя П.П. Филиповича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1325418
   Сергій Єсенін і Україна : До 100-річчя від часу народження С.О.Єсеніна. – Суми, 1995. – 28 с.
1325419
   Сергій Єсенін. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30
1325420
  Білецький Б. Сергій Єфремов - "совість української нації" (назустріч 130-річчю від дня народження) / Б. Білецький, Т. Настасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 199-206. – ISBN 966-8653-41-6
1325421
  Павлятенко Б. Сергій Єфремов - видатна постать українського державного відродження поч. XX століття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 25-28
1325422
  Скиба О. Сергій Єфремов - дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 163-166. – ISBN 966-693-015-3
1325423
  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 6


  Вийшла друком нова книга, що представляє творчу спадщину С. Єфремова.
1325424
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 122-124


  Яскравий представник автентичного народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української літератури Сергій Олександрович Єфремов заклав підвалини наукового шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, ...
1325425
   Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 396-402. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1325426
  Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2031-13-6
1325427
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1325428
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1325429
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876-1939) (біобібліографічний покажчик) // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 206-256. – ISBN 966-7332-13-6
1325430
  Миронець Н. Сергій Єфремов і Володимир Винниченко у світлі особистих та громадських взаємин // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 25-49. – ISBN 978-966-493-554-5
1325431
  Мельник Тарас Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мета // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2133-74-5
1325432
  Мельник Т. Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мить : [відгук перший] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 188-189. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Згадується декан філологічного ф-ту, професор М.Наєнко.
1325433
  Мануйкін О. Сергій Єфремов і доля української книги // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 39-43. – ISBN 966-693-015-3
1325434
  Бевз Т.А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 190-199.
1325435
  Наєнко М.К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деякі аспекти історико-літературної концепції видатного українського філолога. Автор розглядає її в контексті інших поглядів на літературу в XX ст. і доводить її значущість у становленні й розвитку української науки про словесну творчість.
1325436
  Поліщук В. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 35-38. – ISBN 966-693-015-3
1325437
  Левенець Ю.А. Сергій Єфремов і його Щоденник // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 79-89
1325438
  Мельник С.Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров - два погляди на історію літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячена аналізу теоретичних концепцій М. Зерова і С. Єфремова, які своїми літературно-критичними студіями репрезентують два альтернативні підходи до історії літератури. Порівняльний аспект дослідження дозволяє глибше розкрити природу та відмітні ...
1325439
  Путро О. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський (За "Щоденником" С. Єфремова 1923-1929 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 326-333. – ISBN 966-02-0276-8
1325440
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 117-120. – ISSN 0236-1477
1325441
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 140-148. – ISBN 978-966-493-554-5
1325442
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 239-246. – ISBN 978-966-439-809-8
1325443
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7480-77-7
1325444
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 166-177. – ISBN 966-693-015-3
1325445
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується культурницько-просвітницька діяльність Сергія Єфремова під час його навчання в Університеті Св. Володимира (1896-1901 рр.). В статье исследуется культурно-просветительская деятельность Сергея Ефремова во время учебы в ...
1325446
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 147-149
1325447
  Немченко І. Сергій Єфремов про Василевських // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 68-71. – ISBN 966-693-015-3
1325448
  Градовський А. Сергій Єфремов про дезидерати в Кулішезнавстві // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 66-68. – ISBN 966-693-015-3
1325449
  Любченко В. Сергій Єфремов про Івана Котляревського // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 146-150. – ISBN 966-693-015-3
1325450
  Хавкіна Л. Сергій Єфремов про ранній український романтизм // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 139-142. – ISBN 966-693-015-3
1325451
  Бойко Н.Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 209-215.
1325452
  Наєнко М. Сергій Єфремов про свою "малу батьківщину" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
1325453
  Ганюкова К. Сергій Єфремов про українську історичну повість XIX - поч. XX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 186-189. – ISBN 966-693-015-3
1325454
  Ромащенко Л. Сергій Єфремов про українську школу в польському письменстві // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 148-155. – ISBN 978-966-493-554-5
1325455
  Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 63-79. – ISSN 0130-5247


  Аналізується публіцистика одного з найвідоміих журналістів доби Української революції, лідера партії соціалістів-федералістів С. Єіфремова, з"ясовується його категоричне несприйняття перевороту 29 квітня 1918 р. та режиму П. Скоропадського як ...
1325456
  Могильний Л. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-795-3
1325457
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919-1929 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 151-155. – ISSN 2076-1554
1325458
  Довжук І. Сергій Єфремов у добу визвольних змагань 1917 - 1921 рр.: штрихи до портрету // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7399-06-2
1325459
  Климович Н.М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 117-124. – ISSN 0320-9466


  Здійснено аналіз аудіовізуальних документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г . С . Пшеничного, які висвітлюють життя та діяльність вченого-літературознавця, громадського діяча С. О . Єфремова
1325460
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
1325461
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали II Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 7-12. – ISBN 966-693-015-3
1325462
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань. 17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 78-83. – ISBN 966-693-015-3
1325463
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "корифеи украинской сцены " // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-129. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1325464
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7480-77-7
1325465
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеї української сцени" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 10


  Роздуми літературознавця про авторство книги "Корифеї української сцени" (1901). В зв"язку з цим згадуються: О. Лотоцький , С. Єфремов, В. Доманицький, П. Стебницький
1325466
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 107-147. – ISSN 0869-3595
1325467
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Поверненя із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-141. – ISSN 0869-3595
1325468
  Мельниченко В. Сергій Єфремов: "Цілі дні сижу над коментарієм до Шевченкового Щоденника..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 12-13


  "Володимир Мельниченко присвячує статтю видатному шевченкознавцеві академіку С.О. Єфремову (1876-1939), який є, певно, найвідомішим відкривачем подробиць поетового життя, найперше в коментарях до Шевченкового Щоденника, виданого під його керівництвом у ...
1325469
  Наєнко М. Сергій Єфремов: академік, державник, патріот // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-3. : Фото
1325470
  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 83-95. – ISBN 966-693-015-3
1325471
  Александрова Г. Сергій Єфремов: українське письменство на перехресті впливів та національних традицій // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 112-124. – ISBN 978-966-493-554-5
1325472
  Харчук Р. Сергій Жадан і політико-дитяча альтернатива // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.276-284.
1325473
   Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща).
1325474
  Жадан С. Сергій Жадан: "Поезією не можна виграти війну, але поети повинні свідчити про неї" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 1, 3
1325475
  Коростатевич Л. Сергій Жадан: Війна міняє багатьох // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  У Варшаві 4 квітня відбулась презентація польського перекладу книги "Інтернат" Сергія Жадана.
1325476
  Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-34
1325477
  Скорик М. Сергій Жигалко. Зона непам"яти: приречений повернутися / [Михайло Скорик]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2020. – 541, [3] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7887-19-4
1325478
  Гайдабура Валерій Сергій і Анна Радлови у табірному театрі ГУЛАГу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 105-122. – ISSN 1997-4264


  Анна Дмитриевна Радлова 1891-1949) - русская поэтесса и переводчица; Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра
1325479
  Гордійчук І. Сергій Іванов. Завжди 48... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 14-15
1325480
  Огієвська І.В. Сергій Іванович Васильківський / І.В. Огієвська. – К., 1980. – 168с.
1325481
  Самойленко О.О. Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 0869-2491
1325482
  Коф Г.М. Сергій Іванович Мартиновський / Г.М. Коф. – Харків : Т-во політкаторжан, 1932. – 55 с.
1325483
  Хінкулов Л. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 161-162
1325484
  Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол / Л.О. Медведська. – К, 1961. – 148с.
1325485
   Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; [відп. ред.: В.А. Денисенко, А.В. Денисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [3] с., [13] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. зазсновано в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-356-8
1325486
   Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) - російський і радянський вчений, хірург, творець радянської клінічної школи. Відомий за видатний внесок в області шлунково-кишкової і легеневої хірургії, вирішенні проблеми переливання крові. Академік АН СРСР.
1325487
  Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко - науковець, практик та викладач радянського кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 745-767. – ISBN 978-617-7020-05-8
1325488
   Сергій Іванович Тихенко : [Некролог] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-113. – (Серія права ; № 12)
1325489
  Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1325490
  Москаленко Леся Сергій Канаєв: Я влаштовував дівчатам екскурсії по Москві : обличчя туризму / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45
1325491
   Сергій Квіт - голова НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1325492
   Сергій Квіт і опір системи: куди рухається освіта?
1325493
  Онищенко О. Сергій Квіт: На реформи наважуся ....А що мені може завадити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Чи змінилося щось у Міносвіти, а отже - і в самій галузі? Інтерв"ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квіт.
1325494
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19
1325495
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 18-19
1325496
  Супруненко О.Б. Сергій Климентійович Кульжицький: музейник, етнограф і педагог : (до 150-річчя від дня народження) // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 5-21. – ISBN 978-966-8999-84-0
1325497
   Сергій Козьяков - юрист року! // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  "Видання "Best Lawyers Intermational" (найстаріше в світі та найавторитетніше рейтингове видання в галузі юриспруденції) визнало Сергія Козьякова, доц. кафедри міжнародного приватного права ІМВ юристом року у сфері міжнародного торгового права".
1325498
  Лопата П. Сергій Конончук // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 4 жовтня (число 38). – С. 12


  До 100-ліття з дня народження художника-графіка Сергія Конончука.
1325499
  Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-7155-63-7
1325500
  Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 1819-7329
1325501
  Зосимович І.Д. Сергій Костянтинович Всехсвятський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 95-102. – ISBN 966-594-644-7
1325502
  Квурт Костянтин Сергій Кримський. Роздуми останніх років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 15-16 : Фото
1325503
   Сергій Кримський: життя як запит смислу / бесіду вів В. Верлока // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 137-159


  Інтерв"ю з Сергієм Борисовичем Кримським.
1325504
  Новикова Ніна Сергій Лагодюк - переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Біологія" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 44-45
1325505
  Ковальов М. Сергій Лазо / М. Ковальов. – К, 1948. – 43с.
1325506
  Немиров І.І. Сергій Лазо / І.І. Немиров. – К., 1985. – 201с.
1325507
  Добровольська В.А. Сергій Левашов - науковець, педагог і громадський діяч // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 57-59


  С. В. Левашов - терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент Паризького терапевтичного товариства (1899 р.), голова Товариства російських лікарів (1905 р.), ректор Новоросійського університетцу (сьогодні - Одеський національний університет ...
1325508
  Литвин С. Сергій Литвин: "У моєму житті і в науці українська державність - понад усе". Інтерв"ю з ювіляром / розмову вела В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-25. – ISSN 2409-9805
1325509
  Добровольська В.В. Сергій Литвин: біографічний нарис (реконструкція життєвих та творчих сходинок) / В.В. Добровольська, М О. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 2409-9805
1325510
  Падура М. Сергій Литвиненко у Львові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  Про спадщину українського скульптора і художника, який зазнав гонінь від польської та більшовицької влади.
1325511
  Герей В. Сергій Лифар: танець життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 12-13
1325512
  Свято С. Сергій Лозниця: анатомія чутливості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 46-48. – ISSN 1562-3238


  Сергій Лозниця (н.1964) – сценарист, украинский кинорежиссёр-документалист
1325513
  Немцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915 - 1991) / В. Немцова, Л. Пономарьова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799


  Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту С.М. Солодовник - помітна фігура у художньому житті міста післявоєнного періоду.
1325514
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк - тероборонець із позивним "письменник" / спілкувався Анатолій Левицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)
1325515
  Лук"янчук Г. Сергій Мартинюк і його "Того, хто йде, важко спинити" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
1325516
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк: "Створити нову націю із попелу старої" / розмову вів Анатолій Зборовський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 15
1325517
   Сергій Марченко: не буде видатків, які не будуть переглянуті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1325518
  Бадрак Б.М. Сергій Маслов - дослідник панегіричної спадщини Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 59-63. – ISBN 966-72-77-79-8
1325519
  Ємчук О.І. Сергій Маслов – учений і педагог // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С.200-208. – ISSN 0320-9466


  Здійснено загальний огляд його наукової спадщини, проаналізовано при- чини існування значної кількості ненадрукованих праць Сергія Івановича Маслова (1880–1957), що зберігаються в особовому архіві вченого.
1325520
   Сергій Маслов 1902-1927. – Київ, 1927. – 50 с. : порт. Маслова С.3. – (Українські біологи ; 25)


  На тит. стор. прим. №1513400 дарчий надпис С. Маслова : Галині Кіндратівні Сидоренко та Григорію Давидовичу ..., кращим моїм учням з дружнім привітом 1946. VII.3
1325521
  Матяш І. Сергій Маслов і архівна справа // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.197-216 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
1325522
  Мерінг В. Сергій Мерінг: міністр торгівлі та промисловості урядів гетьманату Павла Скоропадського (24.10. - 14.12.1918 р.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7399-06-2
1325523
  Любовець Н.І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1325524
  Рудая С.П. Сергій Миколайович Виноградський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.104-107. – ISSN 0374-3896
1325525
   Сергій Миколайович Швидкий : біобібліогр. покажчик : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; [упоряд. О.Г. Тищенко ; вступ. ст. О.Л. Біличенко ; редактори: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 23, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 19-22. – Бібліогр.: с. 11-18. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 1)
1325526
   Сергій Михайлович Ейзенштейн. Короткий покажчик рекоменд. літ-ри.. – Львів, 1968. – 31с.
1325527
  Усенко І.Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел магдебурзького права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.113-122. – ISSN 0869-2491
1325528
   Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
1325529
   Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817
1325530
   Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: О.К. Гайко, О.А. Денисова ; наук. ред.: Л.М. Тищенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 63, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 48-63. – (Серія "Бібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 2)
1325531
  Ципердюк І. Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 340-349. – ISSN 2078-1911
1325532
  Осьмачка Т. Сергій Олександрович Єфремов // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 150. – С.129-139
1325533
  Шандра В.С. Сергій Олександрович Кокошкін 1847-1856 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 195-207 : Фото С.341. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1847-1856
1325534
  Климов А. Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю / А. Климов, І. Ключнєва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 83-87


  Луганський археолог, краєзнавець, педагог, Художник С. О. Локтюшев.
1325535
  Ключнєва Ірина Миколаївна Сергій Олександрович Локтюшев : (до 60-річчя від дня трагічної загибелі) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
1325536
  Глушков В.М. Сергій Олексійович Лебедєв / В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, Л.В. Цукерник. – Київ, 1979. – 51 с.
1325537
  Дзюба М. Сергій Параджанов // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1562-3238
1325538
  Загребельний М.П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
1325539
  Наєнко М. Сергій Параджанов // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 312-314
1325540
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1325541
  Тримбач С. Сергій Параджанов пролетів над Львовом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 32


  В останній декаді серпня відбувся незвичний фестиваль.
1325542
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Свято назавжди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 7


  У Львові відбувся вже III Міжнародний фестиваль пам"яті митця.
1325543
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1325544
  Шекет Ю. Сергій Параджанов: "Нетерпимий до сірого" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 128-143. – ISSN 1819-6268


  «Він робить мистецтво з усього: накриє стіл до вечері – мистецтво, поставить у склянку засохлу гілку – мистецтво, зсуне кадр усього на сантиметр – і ви ахнете», – казав Андрій Тарковський про Сергія Параджанова. «Він був геній навіжених вигадок, і ...
1325545
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1325546
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1325547
  Пирожков С. Сергій Пирожков: "Керівництво держави не завжди дослухалось до науки" / розмову вів Володимир Семиноженко // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 43/44). – С. 7
1325548
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1325549
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1325550
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1325551
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1325552
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1325553
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1325554
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1325555
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1325556
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1325557
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1325558
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1325559
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1325560
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1325561
  Загайкевич А. Сергій Проскурня. In Memoriam / А. Загайкевич, В. Жежера // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 38-39
1325562
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1325563
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1325564
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1325565
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1325566
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1325567
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1325568
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1325569
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1325570
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
1325571
  Мацапура М.І. Сергій Фотійович Бесєдін / М.І. Мацапура. – К., 1965. – 50с.
1325572
  Панькова С. Сергій Шамрай - небіж і учень Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 361-373. – ISBN 966-7060-35-7
1325573
  Катола О. Сергій Шелухин (1864-1938): інтелектуал-державник на службі України // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2019. – Вип. 9 (27). – С. 367-375. – ISSN 2524-0331


  Був дійсним членом Київського юридичного товариства при університеті св. Володимира.
1325574
  Корнієнко К.В. Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 212-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "У статті йдеться про постать Сергія Шелухина, видатного вченого, правника, громадсько-політичного діяча та патріота України. Ще зі студентських років С. Шелухин був активним учасником національного відродження, членом "української громади" Київського ...
1325575
  Стецюк Н. Сергій Шелухін і його державницька теорія походження назви "Україна" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58.
1325576
  Крижанівський В. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1325577
  Гетьманчук М.П. Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. – Львів, 2006. – 214с.
1325578
   Сергій Шкарлет - т.в.о. міністра // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов"язки міністра освіти і науки України.
1325579
  Шкарлет С. Сергій Шкарлет: Університет, держава та партнерський бізнес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 2


  На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука".
1325580
  Петрученко О.А. Сергій Юлійович Вітте (1849-1915) - життя та діяльність // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 33-40. – ISSN 2077-9496
1325581
  Погрібна А. Сергій Якутович: козацька епоха на екрані // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1562-3238
1325582
  Шатько Є.І. Сергійко і бригада. / Є.І. Шатько. – К., 1962. – 28с.
1325583
   Сергійчук Володимир Іванович : доктор історичних наук, професор : бібліогр. покажч. за 1987-2000 р. (до 50-річчя від дня народж.). – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 44 с.
1325584
  Казьмирчук М.Г. Сергійчук Володимир Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 285. – ISBN 96966-8060-04-0
1325585
   Сергійчук Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431. – ISBN 978-966-439-754-1
1325586
   Сергійчук Володимир Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 235. – ISBN 978-617-7530-19-9
1325587
  Марочко В. Сергійчук Володимир Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-642-388-1
1325588
   Сергію Георгійовичу Могильному - 75 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 43-44 : фото. – ISSN 2311-9780
1325589
   Сергію Івановичу Сніжку - 55! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-84. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1325590
   Сергію Павловичу Романчуку - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817
1325591
   Сергію Павловичу Романчуку – 70 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  21 грудня 2014 р. виповнюється 70 років від дня народження знаного фізико-географа, доцента кафедри фізичної географії та геоекології, кандидата географічних наук Сергія Павловича Романчука.
1325592
   Сергію Пантелеймоновичу Сітьку - 65 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
1325593
  Тихонов Николай Семенович Серго в горах : Поэма о Серго Орджоникидзе / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1958. – 590с.
1325594
   Серго Закараидзе. – Москва, 1966. – 22с.
1325595
  Церетели К.Д. Серго Закариадзе / К.Д. Церетели. – Москва, 1987. – 64с.
1325596
  Левин М.Б. Серго Закариадзе. / М.Б. Левин. – М., 1973. – 320с.
1325597
   Серго Кобуладзе -- иллюстратор : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Карбелашвили М. Ш,; Карбелашвили М. Ш,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1963. – 18л.
1325598
  Келеджеридзе А.К. Серго Орджоникидзе - журналист / А.К. Келеджеридзе. – Тбилиси, 1969. – 85с.
1325599
   Серго Орджоникидзе в Царицыне и Сталинграде. – Сталинград : Обл. кн-во, 1937. – 221, [3] с. : ил., портр.
1325600
   Серго Орджоникидзе в Якутской ссылке. – Якутск, 1976. – 96с.
1325601
  Дубинський-Мухадзе Серго Орджонікідзе / Дубинський-Мухадзе. – К, 1984. – 255с.
1325602
  Як М.А. Серденько, пісне моя : поезія / Микола Як. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 184с. – ISBN 5-8238-0858-5
1325603
  Мориквас Н. Сердечна вольниця Миколи Петренка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 157-161. – ISSN 0868-4790
1325604
  Хоткевич Г. Сердечна опіка : Оповідання / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 31с.
1325605
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 220 с.
1325606
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова : оповідання / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав України, 1967. – 450 с.
1325607
  Іванцова М. Сердечна терапія : роман / Міла Іванцова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 286, [2] с. – На обкл.: Від лауреатки конкурсу "Коронація слова" та: Перше кохання й останній шанс. – ISBN 978-966-14-3846-9
1325608
  Шишаев Б.М. Сердечная боль / Б.М. Шишаев. – М, 1985. – 393с.
1325609
  Батушкин В.В. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Диагностика и лечение / В.В. Батушкин, Н.А. Комаревич // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-83


  В статье обсуждаются современные причины развития сердечной недостаточности с сохраненой фракцией выброса, особенности протекания этого заболевания в различных группах больных, представлены принципы диагностики и варианты ведения пациентов в ...
1325610
  Жовнир В.А. Сердечная недостаточность у детей: основные принципы лечения / В.А. Жовнир, Г.В. Емец // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 57-64


  Сердечная недостаточность- клинический синдром, при котором сердце не способно обеспечивать выброс, необходимый для поддержания метаболических потребностей организма.
1325611
  Бакуменко О. Сердечний поет і лікар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 9, 17


  До 80-річчя Закордонця Леоніда Олексійовича — українського поета, члена Національної Спілки письменників України, за фахом лікаря-кардіолога.
1325612
  Христов Димитр Сердечний ритм : поезії / пер. з болг. О. Різниченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-55. – ISSN 0320 - 8370
1325613
  Блідченко В.В. Сердечні страждання Ольги Кобилянської: поезії в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 46-49


  Статтю присвячено драматичній сторінці у творчості Ольги Кобилянської - нерозділеному коханню, відображеному у поезії в прозі
1325614
  Коковський Ф.М. Сердечні струни : поезії / Франц Коковський. – Львів : Накл. Михайла Петрицького ; [Із "Загальної друк."], 1907. – 62 с.
1325615
  Мартынов А.А. Сердечно-болевой синдром / А.А. Мартынов. – Петрозаводск, 1989. – 92с.
1325616
  Деев В.М. Сердечно-сосудистая деятельность при различных состояниях желудка : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Деев В.М.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 19л.
1325617
   Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. – Москва, 1988. – 214с.
1325618
  Павуле А.П. Сердечно-сосудистые условные рефлексы на болевое раздражение. : Автореф... канд. мед.наук: / Павуле А.П.; Латв. гос. ун-т. Мед. ф-тет. – Рига, 1950. – 8 с.
1325619
  Гуррагча Ж. Сердечно близкий мир / Ж. Гуррагча. – М., 1988. – 52с.
1325620
  Волженский С.В. Сердечное слово : Обязанности и круг деятельности нар. наставника : (Посвящается нар. наставникам) / С. Волженский. – Москва : т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 30 с.
1325621
  Пятков Г.И. Сердечность. Лирика / Г.И. Пятков. – К., 1963. – 115с.
1325622
  Гацура В.В. Сердечные гликозиды в комплексной фармакотерапии недостаточности сердца / В.В. Гацура, А.Н. Кудрин. – Москва, 1983. – 224с.
1325623
  Гарбер Н. Сердечные истории Пушкинских гор // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 11 (694). – С. 16-26. – ISSN 0132-2036


  Уввічнення пам"яті О.С. Пушкіна.
1325624
  Деверо Джуд Сердечные перемены // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 5-132. – (Откровение ; Вып. 27)
1325625
  Терновой Сердечный больной и лес / Терновой, Л.З. Гейхман. – Киев, 1978. – 190с.
1325626
  Шоломова С.Б. Сердечный отклик : этюды о Варламе Шаламове / Софья Шоломова. – Харьков : Права людини, 2015. – 334, [2] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 317-331. – ISBN 978-617-7266-37-1
1325627
  Ашинов Х Сердечный перекресток : повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с.
1325628
  Назаров Роман Сердечный подход к поваренной соли : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1325629
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – Л., 1957. – 111с.
1325630
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – М., 1964. – 32с.
1325631
   Сердечный рассказ. – Ставрополь, 1944
1325632
  Магицкий Е. Сердечный ритм / Е. Магицкий. – Фрунзе, 1969. – 40с.
1325633
  Кротовский Алексей Сердечный тоннель / Кротовский Алексей, Новикова Марина // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 170-176 : іл.
1325634
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Сердешна Оксана. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1325635
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повисть Грыцька Основьяненка // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 56 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1325636
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 104с.
1325637
   Сердика = Akademie Bulgare des sciences. – София : Българската Академия на Науките
Т. 2 : Археологически материали и проучвания. – 1989. – 163 с. : ил.
1325638
  Мороз Л. Сердита репліка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 115-116. – ISSN 0236-1477


  Критична стаття на статтю В. Даниленка "Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника у дзеркалі аналітичної психології ("СіЧ" № 12, 2011)
1325639
  Прох Л.З. Сердитые и добрые ветры / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 151с.
1325640
  Меттер И.М. Сердитый бригадир / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 136с.
1325641
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-64
1325642
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 60-64
1325643
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 60-64
1325644
  Бульин Н.П. Сердобск. / Н.П. Бульин, С.М. Махалкин. – Саратов, 1979. – 39с.
1325645
  Гусельникова Е.Н. Сердобские юные мичуринцы / Е.Н. Гусельникова. – Москва, 1956. – 95 с.
1325646
  Лысцов И.В. Сердолик / И.В. Лысцов. – М., 1967. – 144с.
1325647
  Кондрашенко Л.И. Сердолик / Л.И. Кондрашенко. – Симферополь : Крым, 1970. – 87с.
1325648
  Савинов Е.Ф. Сердолик. Новые стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1966. – 103с.
1325649
  Туманова З.А. Сердоликовый ключ. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1967. – 240с.
1325650
  Єніна В. Сердолікова усмішка : повість / В. Єніна. – Київ : Веселка, 1967. – 96 с.
1325651
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные / Н.Т. Сизов. – М., 1962. – 335с.
1325652
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Арбат и Селенга : повести / Н.Т. Сизов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 384с.
1325653
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Наследники : Повесть. Роман / Н.Т. Сизов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 575с.
1325654
  Бакалов А.П. Сердца бьются вместе / Бакалов А.П., Тимофеев Д.Т. – Москва : Воениздат, 1960. – 128 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
1325655
  Матюшкин Н.И. Сердца бьются рядом / Н.И. Матюшкин. – М., 1965. – 151с.
1325656
  Свистунов И.И. Сердца в строю / И.И. Свистунов. – Магадан, 1972. – 400с.
1325657
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1959. – 407с.
1325658
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1963. – 408с.
1325659
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – Москва, 1967. – 396с.
1325660
  Лавлинский Л.И. Сердца взрывная сила / Л.И. Лавлинский. – М. : Советский писатель, 1972. – 319 с.
1325661
  Иванов Б.В. Сердца друзей / Б.В. Иванов, Н.В. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 109с.
1325662
  Иванов Н.И. Сердца живые звуки. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1989. – 172с.
1325663
   Сердца зажигали огнем. – М., 1987. – 238с.
1325664
  Преминина Елена Владимировна Сердца засеять книжными словами : древняя история и капсула времени // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  На высоком берегу Волги в зелени парков и бульваров раскинулся Ярославль. Трудно поверить, что ему скоро исполнится 1000 лет. Немногие города России могут сравниться с Ярославлем по богатству истории, по красоте и уникальности архитектурных памятников. ...
1325665
   Сердца и звезды. – Ростов н/Д, 1968. – 91с.
1325666
  Новоскольцев В.А. Сердца и кольца. Рассказы / В.А. Новоскольцев. – М., 1962. – 72с.
1325667
  Погромский Н.А. Сердца и руки. Стихи / Н.А. Погромский. – Луганск, 1961. – 75с.
1325668
   Сердца из крепкого булата. – М., 1990. – 557с.
1325669
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – Москва, 1976. – 543с.
1325670
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – Москва, 1985. – 543с.
1325671
  Серман Б.Е. Сердца моего дневник / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1962. – 151с.
1325672
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; [пер. с эст. Г. Рейтсака]. – Таллин : Эстгосиздат, 1955. – 366 с.
1325673
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака. – Москва : Советский писатель, 1956. – 597, [3] с., [1] л. цв. ил.
1325674
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака ; [ил.: М.Е. Новиков]. – Москва : Советский писатель, 1960. – 710 с.
1325675
  Удалов В. Сердца остаются в стрью / В. Удалов. – Куйбышев, 1968. – 72с.
1325676
  Махров Х. Сердца первое волнение. / Х. Махров. – Пермь, 1959. – 180с.
1325677
  Поляков Н.В. Сердца под флагом. / Н.В. Поляков. – М., 1959. – 79с.
1325678
  Кравцов А.Ф. Сердца продолжают стучать / А.Ф. Кравцов. – Х., 1959. – 80с.
1325679
  Лидин В.Г. Сердца своего тень / В.Г. Лидин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 559с.
1325680
  Котов М. Сердца смелых. / М. Котов, В. Лясковский. – М., 1945. – 111с.
1325681
  Сидельников И.В. Сердца согревала любовь / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1962. – 291с.
1325682
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 416с.
1325683
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 413с.
1325684
  Ерикеев А.Ф. Сердца тихий разговор / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1964. – 32 с.
1325685
   Сердца товарищей моих. – Алма-Ата, 1982. – 187с.
1325686
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Львов : Книжно-журнальное изд-во, 1955. – 324с.
1325687
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1957. – 327с.
1325688
   Сердца чуткого прозреньем.... – М., 1991. – 557с.
1325689
  Дубровин Б.С. Сердца, неведомые миру / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 143с.
1325690
  Кованов В.В. Сердца, отданные людям / В.В. Кованов. – М, 1979. – 288с.
1325691
   Сердца, отданные революции. – Свердловск, 1971. – 352с.
1325692
   Сердца, отданные Элладе. Памяти греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Зосимов / Нежинское город. о-во греков им. братьев Зосимов, Музей редкостной книги Нежинского гос. ун-та им. Николая Гоголя ; [отв. ред.: Л. Приплавко-Милосова ; авт. предисл.: Л. Приплавко-Милосова, Х.П. Ласкаридис ; пер. с греч.: Л. Макарова]. – Нежин : Лук"яненко В.В., 2009. – 120 с., 4 л. фот. : ил., фотогр. – Текст укр., рус. и греч. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных греков Украины) (Греки в Нежине ; вып. 5). – ISBN 978-966-2185-01-0


  Содерж.: Слово о книге / Л. Приплавко-Милосов ; Дорога дружбы / Л. Горлач ; Пролог / Х. Ласкаридис ; Сердца, отданные Элладе / А. Морозов ; Духовная и филантропическая деятельность братьев Зосимов в Греции / С. Эрголавос ; Братья Зосимы в ...
1325693
  Маккалерс К. Сердце-одинокий охотник : роман // Моя Антония : роман / У. Кэсер. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – С. 215-495. – (Зарубежный роман XX века)
1325694
  Сарсенбаев А. Сердце-щит : стихи / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 195 с.
1325695
  Контский Ф.М. Сердце - изумительный орган / Ф.М. Контский. – Йошкар-Ола, 1962. – 115 с.
1325696
  Лахути А. Сердце / А. Лахути; пер. с тадж. – Сталинабад-Л : Таджик. ГИЗ, 1938. – 23 с.
1325697
  Собко В. Сердце : Повесть / В. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Правда, 1952. – 72с. – (Б-ка "Огонек" ; № 29)
1325698
  Овсепян А.Р. Сердце : роман / А.Р. Овсепян. – Ереван, 1952. – 284 с.
1325699
  Спиров М.П. Сердце / М.П. Спиров. – Москва, 1956. – 139с.
1325700
  Регистан Г. Сердце / Г. Регистан. – М., 1963. – 111с.
1325701
  Катаев И.И. Сердце / И.И. Катаев. – Москва, 1980. – 397с.
1325702
  Иванова Л.М. Сердце / Л.М. Иванова. – М, 1986. – 93с.
1325703
  Сосекі Нацуме Сердце : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.34-122. – ISSN 0320 - 8370
1325704
  Слуцкис М. Сердце : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0012-6756
1325705
  Чикотуев М. Сердце Абазашты / М. Чикотуев. – Москва, 1964. – 75 с.
1325706
  Бахори А. Сердце Адолат : повести : пер. с тадж. / Абдумалик Бахори. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с. : портр.
1325707
  Гадагатль А. Сердце адыга : стихотворения и поэмы / А. Гадагатль; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1963. – 123 с.
1325708
   Сердце Азии - в сердце Киева // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 69 : фото
1325709
  Рерих Н.К. Сердце Азии / Н.К. Рерих. – Минск, 1991. – 95с.
1325710
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – Москва : Советский писатель, 1955. – 178 с.
1325711
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – 2-е изд. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1956. – 155 с.
1325712
  Хьертсберг У. Сердце ангела = Falling Angel : [роман] / Уильям Хьертсберг ; [пер. с англ. Ольги Исаевой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 313, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – (Серия Нуар / сост.: Георгий Толстяков). – ISBN 5-9709-0162-8
1325713
   Сердце беседует с Лениным. – М., 1972. – 463с.
1325714
  Осыков Б.И. Сердце бойца. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1966. – 88 с.
1325715
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : Роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 574с.
1325716
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Владивосток, 1983. – 624с.
1325717
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Устинов, 1986. – 570с.
1325718
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Просвещение, 1988. – 509с. – (Школьная библиотека)
1325719
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1953. – 704с.
1325720
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – МоскваЛ., 1953. – 608с.
1325721
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1954. – 668с.
1325722
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1972. – 640с.
1325723
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 669с.
1325724
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 605с.
1325725
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Киев, 1988. – 522с.
1325726
  Гольц Т. Сердце брата. / Т. Гольц. – Душанбе, 1964. – 176 с.
1325727
  Ванина Л.В. Сердце будущей матери. / Л.В. Ванина. – Москва, 1974. – 96с.
1325728
  Яуовенко Е.Б. Сердце в библейской картине мира // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 105-121. – ISSN 1818-2968


  Людина в релігіях світу
1325729
  Чопич Б. Сердце в буре / Б. Чопич. – Москва, 1962. – 326с.
1325730
  Захаров Я.И. Сердце в карауле / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
1325731
  Фролов В.А. Сердце в наш 20 век. / В.А. Фролов. – М, 1976. – 192с.
1325732
  Юров С.Ф. Сердце в ответе. / С.Ф. Юров. – Ярославль, 1964. – 103с.
1325733
  Стрелков В.А. Сердце в пути / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1963. – 40с.
1325734
  Пэнн А. Сердце в пути / А. Пэнн. – Москва, 1965. – 167с.
1325735
  Гарнакерьян А.Г. Сердце в разведке / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1964. – 128с.
1325736
  Задонский Н.А. Сердце в ремонте / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1936. – 107с.
1325737
  Лившиц Д.Л. Сердце в строю / Д.Л. Лившиц. – Новосибирск, 1967. – 54 с.
1325738
  Петров И.Ф. Сердце в томате / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1964. – 114с.
1325739
  Растрепин Н.М. Сердце велит / Н.М. Растрепин. – М, 1965. – 112с.
1325740
  Тарба Н.З. Сердце весны : стихи / Нелли Тарба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 60 с.
1325741
  Гали М. Сердце весны : стихи и поэмы / М. Гали. – Москва : Советская Россия, 1971
1325742
  Атаджанов А. Сердце видит раньше глаза : летопись наших дней / Атаджанов А. – 19. – Ашхабад : Туркмениздат, 1964. – 98 с.
1325743
  Исакина Юлия Сердце Вильнюса, или Страна, которой нет на карте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 70-74 : фото
1325744
  Григ К. Сердце вне игры / К. Григ. – М., 1993. – 160с.
1325745
  Новосельнова Н.И. Сердце все слышит. Стихи / Н.И. Новосельнова. – Москва, 1972. – 79с.
1325746
  Копелев Л.З. Сердце всегда слева : Статьи и заметки о современной зарубежной литературе / Л. Копелев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 520 с.
1325747
  Бердник О.П. Сердце вселенной : науч.-фантаст. повесть / О.П. Бердник ; пер. с укр. Н. Потатюк. – Ташкент : Еш гвардия, 1963. – 224 с.
1325748
  Рустам С. Сердце Гафура / Сулейман Рустам ;. – Киев : Азернешр,, 1959. – 221 с.
1325749
  Аджимамудов А.Е. Сердце героя : докум. повесть [о Герое Сов. Союза Г.К. Главацком] / Аджимамудов А.Е. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 63 с. : ил.
1325750
  Чачхалиа Киршал Сердце говорит : стихи / Киршал Чачхалиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
1325751
  Ураев С. Сердце Гудрата : роман / Сапар Ураев ; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1990. – 393 с.
1325752
  Лазарева А.Н. Сердце девичье : повести / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. В.Захарова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 176 с.
1325753
  Марчук В. Сердце для жизни / В. Марчук. – Алма-Ата, 1980. – 128 с.
1325754
   Сердце друга. – Москва, 1948. – 76с.
1325755
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1955. – 206 с.
1325756
  Краснов Н.С. Сердце друга / Н.С. Краснов. – Куйбышев, 1956. – 99с.
1325757
  Возняк А.А. Сердце друга / А.А. Возняк. – Оренбург, 1962. – 83с.
1325758
  Фатьянов А.И. Сердце друга : Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
1325759
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – М : Военное издательство, 1990. – 320 с.
1325760
  Дэвис Н. Сердце Европы / Норман Дэвис ; [перевод: Н. Ярцев, О. Нитопчук]. – Москва ; Вроцлав : Летний сад ; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака, 2010. – 527, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98856-058-6
1325761
  Лакшми Сердце женщины / Лакшми. – М., 1966. – 143с.
1325762
   Сердце женщины. – Л., 1988. – 461с.
1325763
  Титов К.М. Сердце земли : Стихи / К.М. Титов. – Минск : Госиздат БССР, Ред. худож.лит., 1958. – 113с.
1325764
  Яковлев Ю.Я. Сердце земли / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 240с.
1325765
  Рабаданов С. Сердце земли / С. Рабаданов. – Москва, 1967. – 80с.
1325766
  Шапиева У. Сердце земли : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 281 с.
1325767
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва, 1964. – 366с.
1325768
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144с.
1325769
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – М, 1970. – 575с.
1325770
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Минск, 1989. – 541с.
1325771
  Еникеев А.Н. Сердце знает : повесть и рассказы / А.Н. Еникеев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
1325772
  Миронов В.Н. Сердце зовет / В.Н. Миронов. – Уфа, 1959. – 112с.
1325773
  Юницкая М.С. Сердце зовет / М.С. Юницкая. – Брянск, 1959. – 36с.
1325774
  Саидов Б.С. Сердце зовет : стихи и поэмы / Билал Саидов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 48 с. : ил.
1325775
  Куняев Б.И. Сердце и ветер / Б.И. Куняев. – Рига, 1959. – 123с.
1325776
  Дзасохов М. Сердце и водопад : стихи / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 110 с.
1325777
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1984. – 45с. : Ил. – (Советы врача)
1325778
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1987. – 80с. : Ил. – (Советы врача)
1325779
  Смирнов С.В. Сердце и дневник / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 109с.
1325780
  Вельтман А.Ф. Сердце и Думка / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1986. – 252с.
1325781
  Мушкетик Ю.М. Сердце и камень : Роман и новеллы / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287с.
1325782
  Курганов О.И. Сердце и камни / О.И. Курганов. – Москва, 1971. – 230с.
1325783
  Генри О. Сердце и крест / О. Генри. – Москва, 1993. – 363 с.
1325784
  Григорьев И.Н. Сердце и меч. / И.Н. Григорьев. – Москва, 1965. – 109с.
1325785
  Имерманис А.А. Сердце и море : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 136 с.
1325786
  Куняев Б.И. Сердце и пуля : [стихи] / Борис Куняев ; [худож. М. Муйжуле]. – Рига : Лиесма, 1985. – 158, [6] с. – Текст парал. на рус. и лат. яз. - Миниатюрное издание
1325787
  Новиков И.И. Сердце и сосуды : Онтогенез и восстановление нейрорегулятор. системы. / И.И. Новиков. – Минск, 1990. – 238с.
1325788
  Тамбиан Н.Б. Сердце и спорт / Н.Б. Тамбиан. – М, 1962. – 46с.
1325789
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физкультура и спорт" ; 7)
1325790
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Здоров"я, 1985. – 78 с. – Библиогр.: с. 76
1325791
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
2. – 1985. – 64 с.
1325792
  Федоров В.И. Сердце Ивана / В.И. Федоров. – М., 1974. – 222с.
1325793
  Лукув М. Сердце или корона? // Viva ! Украина : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2011. – № 5 (166). – С. 68-75. – ISSN 1811-8984


  Принц Уильям - первый из Виндзоров, кому не пришлось ради чувств отказываться от права на трон. В истории британской королевской династии были отречения, любовные скандплы, интриги, разбттые сердца, драмы, даже смерти - и ни одной счастливой связи. ...
1325794
  Кипнис Борис Сердце империи : Сем чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 88-92 : Фото
1325795
  Уинклер Б.К. Сердце ирландца
1325796
  Мацкевич О.В. Сердце каменных гор / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1962. – 184с.
1325797
  Чиков А.Ф. Сердце камня / А.Ф. Чиков. – Москва, 1978. – 127с.
1325798
  Уметалиев Т. Сердце киргиза : стихи / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1947. – 88 с.
1325799
  Куранов Ю.Н. Сердце ключей: Короткие рассказы, эссе, миниат / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1977. – 326с.
1325800
  Браун А. Сердце колокола. / А. Браун. – Москва, 1976. – 336с.
1325801
  Лаврик А.Г. Сердце комиссара / А.Г. Лаврик. – Тула, 1974. – 191с.
1325802
  Слобожан И.И. Сердце комиссара. / И.И. Слобожан. – Л., 1979. – 276с.
1325803
  Брыль Я. Сердце коммуниста / Я. Брыль. – Москва, 1957. – 48 с.
1325804
  Хорхе К.О. Сердце кубинца / К.О. Хорхе. – М, 1974. – 223с.
1325805
  Сергуненков Б.Н. Сердце Кутузова / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград, 1980. – 16с.
1325806
  Джунусов К. Сердце любовью дышит = поэма : пер. с киргиз. Ю.Смішляева и др. / К. Джунусов. – Фрунзе : Кыргыстан, 1967. – 80 с.
1325807
  Терещенко М.І. Сердце людське / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 68с.
1325808
  Вересов Д. Сердце льва : [роман] / Дмитрий Вересов, Феликс Разумовский. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-2086-9
1325809
  Яндиев Дж. Сердце матери : стихотворения / Дж. Яндиев. – Грозный, 1945. – 15 с.
1325810
  Хакимжанова М. Сердце матери : стихи / Мариям Хакимжанова; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 112 с.
1325811
  Малинин Н.А. Сердце матери / Н.А. Малинин. – Ульяновск, 1960. – 38с.
1325812
  Гершкович Ю.Л. Сердце матери / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1961. – 15с.
1325813
  Намжилов Ч.-Р. Сердце матери : поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. – 52 с.
1325814
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1976. – 223с.
1325815
   Сердце матери. – Барнаул, 1979. – 223с.
1325816
  Ющенко О. Сердце матери / О. Ющенко. – Москва, 1981. – 32 с.
1325817
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1985. – 654с.
1325818
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Алма-Ата, 1988. – 253с.
1325819
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Кишинев, 1988. – 399с.
1325820
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1989. – 221с.
1325821
  Роздабудько И. Сердце матери // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 278-293.


  Марія Заньковецька
1325822
  Калустова Н.Г. Сердце матери и правда революции: образ матери в творчестве М. Горького / Н.Г. Калустова. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1325823
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Москва, 1966. – 400с.
1325824
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Новосибирск, 1967. – 328с.
1325825
  Немоевский А. Сердце машины и другие новеллы. – Харьков, 1923. – 51с. – (Библиотека "Молодой рабочий" : серия беллетристики)
1325826
  Ибрагимов М.А. оглы Сердце Мединэ : рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
1325827
  Никулин Л.В. Сердце Мерседес. / Л.В. Никулин. – М, 1925. – 36с.
1325828
  Сурков А. Сердце мира : стихи о Москве / А. Сурков. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 76 с.
1325829
   Сердце мое - земля. – Курск, 1963. – 160с.
1325830
  Кариев М.К. Сердце мое - факел : повести / Максуд Кариев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 368 с.
1325831
  Исаакян А.С. Сердце мое на вершинах гор : стихотворения, поэмы, баллады, легенды, басни / Аветик Исаакян ; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 160 с.
1325832
   Сердце мое, Бурятия. – Улан-Удэ, 1970. – 340с.
1325833
  Бедзик Д.И. Сердце моего друга : роман / Дмитро Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1968. – 423 с.
1325834
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – Москва, 1975. – 480с.
1325835
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 439 с.
1325836
  Альбирт И.М. Сердце моей земли : стихи / И.М. Альбирт; пер. с евр. – Москва : Современник, 1982. – 47 с.
1325837
   Сердце Молдавии. – М., 1949. – 163с.
1325838
  Вольный А.Г. Сердце молчать не может / А.Г. Вольный. – Тула, 1972. – 207с.
1325839
  Вольный А. Сердце молчать не может / А. Вольный. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Тула, 1978. – 191с.
1325840
  Бурба Георгий Сердце морского гиганта : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 80-92 : Іл.
1325841
  Хакимов Р.Г. Сердце на ладони / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1963. – 119с.
1325842
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 443 с.
1325843
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Минск : Белорусь, 1966. – 427 с.
1325844
  Мирзо Г. Сердце на ладони : стихи / Гаффар Мирзо ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1966. – 151 с.
1325845
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Художественная литература, 1969. – 400 с.
1325846
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Белорусь, 1970. – 398 с.
1325847
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 399 с.
1325848
  Шогенов Х. Сердце на ладони / Хабас Шогенов; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1325849
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 406 с.
1325850
  Артмане В. Сердце на ладони / Артмане В. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 267, [2] с., [24] л. ил. – (Мастера)
1325851
  Шамякин И.П. Сердце на ладони. -- Снежные зимы : романы / Иван Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1971. – 672 с.
1325852
  Смирнов С.В. Сердце на орбите / С.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 179с.
1325853
  Томас Д. Сердце на рукаве // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – С. 95-182. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
1325854
  Чак А.Я. Сердце на тротуаре : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1966. – 183 с.
1325855
  Стегний П. Сердце на языке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 68-72. – ISSN 0235-7089


  Мальтийский орден в России в эпоху Павла I.
1325856
  Криванчиков Н.Г. Сердце нараспашку. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1963. – 114с.
1325857
  Дворецкий Д.П. Сердце настежь / Д.П. Дворецкий. – М., 1968. – 95с.
1325858
   Сердце нашей Родины. – Свердловск, 1947. – 11с.
1325859
  Львов М.Л. Сердце не забудет / М.Л. Львов. – Калининград, 1988. – 414с.
1325860
  Жилкина Е. Сердце не забывает / Е. Жилкина. – Иркутск, 1958. – 104с.
1325861
  Мусс Р.А. Сердце не забывает / Р.А. Мусс. – Мурманск, 1964. – 62 с.
1325862
  Островский А.Н. Сердце не камень. / А.Н. Островский. – Москва, 1955. – 76с.
1325863
  Полянкер Г.И. Сердце не камень... / Г.И. Полянкер. – Киев : Молодь, 1957. – 184 с.
1325864
  Кесеги И. Сердце не меняют / И. Кесеги. – М., 1963. – 239с.
1325865
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1965. – 339с.
1325866
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 292с.
1325867
  Софронов А.В. Сердце не прощает / А.В. Софронов. – Москва, 1955. – 96с.
1325868
  Стецюк Я.Н. Сердце не умирает : документальная повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 136 с.
1325869
  Кэбирли И. Сердце одно не радуется : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
1325870
  Ерошенко В.Я. Сердце орла / В.Я. Ерошенко. – Белгород, 1962. – 214с.
1325871
  Гейченко С.С. Сердце оставляю вам / С.С. Гейченко. – М, 1983. – 47с.
1325872
  Суковский В.С. Сердце остается красивым / В.С. Суковский. – Симферополь, 1963. – 40с.
1325873
  Итигин А.С. Сердце остается молодым / А.С. Итигин. – Москва, 1982. – 247с.
1325874
  Устинов В.В. Сердце остается молодым. / В.В. Устинов. – Л., 1959. – 148с.
1325875
  Косенко П.П. Сердце остается одно. Достоевский в Казахстане / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1969. – 178 с.
1325876
  Скороходов М.А. Сердце остается чистым / М.А. Скороходов. – М., 1958. – 49с.
1325877
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1972. – 244 с.
1325878
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – К, 1973. – 244с.
1325879
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев, 1977. – 382с.
1325880
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Кишинев, 1979. – 622с.
1325881
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1981. – 288с.
1325882
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 7-е изд. – К, 1981. – 382с.
1325883
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К, 1985. – 557с.
1325884
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К, 1987. – 542с.
1325885
  Сухомлинский В Сердце отдаю детям / В Сухомлинский. – К, 1988. – 269с.
1325886
  Карп В.Б. Сердце открыто людям / В.Б. Карп. – Л., 1960. – 231с.
1325887
  Архангельский В.В. Сердце охотника : [для детей] / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 216 с., [4] л. ил. : ил.
1325888
  Ласманис Ю.Я. Сердце Перле : комедия в 3-х д. / ЮрисЛасманис; авториз. пер.с латыш. Л.Устинова. – Москва, 1962. – 86 с.
1325889
  Лобанов М.П. Сердце писателя. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 240 с.
1325890
  Василевский С В. Сердце победителя / С В. Василевский, . – Ленинград, 1945. – 130с.
1325891
  Аронов Д.М. Сердце под защитой / Д.М. Аронов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 80с.
1325892
  Марьинский В.Д. Сердце поет / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1954. – 108с.
1325893
   Сердце поет. – М., 1958. – 85с.
1325894
   Сердце поет. – М., 1963. – 184с.
1325895
   Сердце поет. – Минск, 1964. – 237с.
1325896
   Сердце поет. – Кишинев, 1964. – 41с.
1325897
  Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья / Г.И. Стафеев. – Тула, 1973. – 320с.
1325898
  Сидоренко Н.Н. Сердце помнит / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1966. – 223с.
1325899
   Сердце помнит. – Ставрополь, 1970. – 103с.
1325900
  Самсоненко С.С. Сердце помнит / С.С. Самсоненко. – Харьков, 1979. – 111с.
1325901
  Котов В.П. Сердце помнит их. / В.П. Котов. – М, 1957. – 27-39с.
1325902
  Панюшкин С.П. Сердце помнит. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1961. – 22с.
1325903
  Стаднюк И.Ф. Сердце помнит. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1962. – 368с.
1325904
  Хаунен Н.А. Сердце помнит... / Н.А. Хаунен. – Пермь, 1964. – 120с.
1325905
  Соколов В.К. Сердце помнит... / В.К. Соколов. – Тула, 1966. – 207с.
1325906
  Савостин Н.С. Сердце поэзии: статьи, эссе. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1975. – 143с.
1325907
  Алазан В.М. Сердце поэта : стихи / В.М. Алазан. – Ереван : Совецкий писатель, 1958. – 111 с.
1325908
  Пулатов А. Сердце поэта / А. Пулатов. – Москва, 1981. – 48 с.
1325909
  Церетели А. Сердце поэта : стихотворения и поэмы / Акакий Церетели ;. – Москва : Художественная литература, 1990. – 430 с.
1325910
  Лучинецкий Е.П. Сердце принадлежит тебе. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1970. – 246с.
1325911
  Косарев Г.И. Сердце прощает / Г.И. Косарев. – М., 1978. – 223с.
1325912
  Скосырев П.Г. Сердце птицы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1935. – 259с.
1325913
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1975. – 351с.
1325914
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1983. – 336с.
1325915
  Семанов С.Н. Сердце Родины / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 200с.
1325916
   Сердце Родины. – М., 1981. – 152с.
1325917
   Сердце России. – М.
1. – 1978. – 446с.
1325918
   Сердце России. – М.
2. – 1981. – 510с.
1325919
  Рождественский И.Д. Сердце русское / И.Д. Рождественский. – М., 1966. – 207с.
1325920
  Кюнзегенш Ю.Ш. Сердце Саян : стихи, баллады, поэмы / Юрий Кюнзегенш; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 156 с.
1325921
  Алиева С.У. Сердце свое держу как свечу : по страницам современ. жен. прозы / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1991. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 6/1991)
1325922
  Звонарев С. Сердце селовека : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 54-57. – ISSN 0320-331Х
1325923
  Янтарев А.И. Сердце сердцу / А.И. Янтарев. – Ставрополь, 1962. – 112с.
1325924
  Лапин К.К. Сердце сержанта / К.К. Лапин. – М, 1962. – 176с.
1325925
  Рождественский И.Д. Сердце Сибири / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1944. – 46с.
1325926
  Львов С. Сердце слышит / С. Львов. – М., 1962. – 144с.
1325927
  Пакалн Я. Сердце советской Латвии / Я. Пакалн. – Рига, 1967. – 96с.
1325928
  Черняков М.В. Сердце солдата : стихи / М.В. Черняков. – Киев-Харьков : Украинское гос.изд., 1946. – 38 с.
1325929
  Евлахов С.С. Сердце солдата / С.С. Евлахов. – Москва, 1956. – 36с.
1325930
  Андрейкович Т.П. Сердце солдата : рассказы / Андрейкович Т.П. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 56 с.
1325931
  Андреев В.М. Сердце солдата : [рассказы] / Андреев В.М. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1967. – 48 с.
1325932
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1971. – 288с.
1325933
  Коноплин А.В. Сердце солдата : повести и рассказы / А.В. Коноплин. – Москва : Современник, 1979. – 208с. – (Новинки "Современника")
1325934
   Сердце солдата : стихи поэтов-новосибирцев о Великой Отеч. войне и Сов. Армии / [сост., авт. предисл. и биогр. справок Ю. Мостков ; худож. Е. Зайцев]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 333 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1325935
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1990. – 204с.
1325936
  Стаднюк И.Ф. Сердце солдата. / И.Ф. Стаднюк. – Симферополь, 1954. – 284с.
1325937
   Сердце стадиона. – М., 1963. – 130с.
1325938
   Сердце степей. – М., 1960. – 80с.
1325939
  Лангман М.В. Сердце стучи! / М.В. Лангман. – Сталино, 1958. – 163с.
1325940
  Размшеар М. Сердце Сходу / М. Размшеар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 106 с.
1325941
  Макаров С.С. Сердце твое огневое / С.С. Макаров. – Иваново, 1959. – 88с.
1325942
  Бесаев Т.У. Сердце тому свидетель : рассказы / Тазрет Бесаев. – Орджоникидзе : Ир, 1973. – 376 с.
1325943
   Сердце тропиков // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-33 : Фото. – ISSN 1029-5828
1325944
  Гроссман М.С. Сердце турмана / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1962. – 411с.
1325945
  Горюшкин А.А. Сердце у дороги / А.А. Горюшкин. – М., 1983. – 63с.
1325946
  Сидки А. Сердце у каждого одно : пьесы / Агзам Сидки ; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 223 с.
1325947
  Солкин В. Сердце умиротворено в Абидосе // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 150-158. – ISSN 1681-7559


  Храмы Египта; культ Осириса
1325948
  Лиховид Т.Ф. Сердце Университета (путешествие по Бодлеанской библиотеке) / Татьяна Федоровна Лиховид, Дарья Александровна Ковалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека Оксфордского университета, которая носит имя ее основателя сэра Тома Бодлея, является одной из старейших и богатейших научных библиотек Европы. Авторы, побывавшие в Оксфорде, рассказывают от истории библиотеки и о современной библиотечной ...
1325949
  Углов Ф.Г. Сердце хирурга : автобиографическая повесть / Ф.Г. Углов. – 3-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 268с.
1325950
  Василиненко П.М. Сердце хірурга / П.М. Василиненко. – Ужгород, 1984. – 27с.
1325951
  Перегудов А.В. Сердце художника / А.В. Перегудов. – М, 1956. – 258с.
1325952
  Смольников И.Ф. Сердце художника : повесть о Валентине Серове / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1963. – 221с.
1325953
  Вербицкий А.Б. Сердце чекиста / А.Б. Вербицкий, Е.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 128с.
1325954
  Такала Р. Сердце человека / Р. Такала. – Петрозаводск, 1962. – 72с.
1325955
  Захаров В.Н. Сердце человека / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1968. – 95с.
1325956
  Багряна Э. Сердце человеческое : [стихи] ; / Элисавета Багряна ; пер. с болгр. [сост. и предисл. В.И. Злыднева]. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 263 с.


  Циклы: Вечная и святая. - Звезда моряка. - Сердце человеческое. - Мост. - Пять звезд.
1325957
  Васильев П.Н. Сердце человеческое / П.Н. Васильев. – Москва, 1974. – 301с.
1325958
  Никитюк З. Сердце Шотландии // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 9 (169), вересень : Новий сезон. – C. 66-73
1325959
  Рузбех Х. Сердце, врученное бурям / Х. Рузбех. – М, 1962. – 188с.
1325960
  Гомазков О.А. Сердце, кровь и молекулярные регуляторы / О.А. Гомазков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Биология ; № 8)
1325961
  Меджидов К. Сердце, оставленное в горах : романы / Кинс Меджидов ; пер. с лезг. – Москва : Современник, 1980. – 447 с.
1325962
   Сердце, отданное людям. – М., 1959. – 80с.
1325963
   Сердце, отданное людям. – Москва, 1964. – 191с.
1325964
  Антонов А.И. Сердце, отданное ниве : о Герое Соц Труда И.М. Семенове / А.И. Антонов. – Москва : Политиздат, 1985. – 112 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1325965
  Коралли В.Ф. Сердце, отданное эстраде : записки куплетиста из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва : Искусство, 1988. – 206 с.
1325966
  Гончаров Ю.Д. Сердце, полное света : Повести и рассказы / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 447с.
1325967
  Тери С. Сердце, полное солнца / С. Тери. – Москва, 1958. – 204с.
1325968
   Сердце, пробитое пулей. – Чебоксары, 1975. – 98с.
1325969
  Орлов Б.Г. Сердце, солнце мое / Б.Г. Орлов. – М., 1963. – 160с.
1325970
  Кончаловская Н.П. Сердце. / Н.П. Кончаловская. – М., 1961. – 78с.
1325971
  Монье Жюль Сердце..., и все остальное / Монье Жюль, Монтиньяк Жорж. – 124 с.
1325972
  Луконин М.К. Сердцебиение / М.К. Луконин. – Москва, 1947. – 103с.
1325973
  Богатырев В.С. Сердцебиение / В.С. Богатырев. – Саратов, 1975. – 134с.
1325974
  Шкавро Л.Г. Сердцебиение / Л.Г. Шкавро. – М, 1979. – 143с.
1325975
  Терещенко Д.А. Сердцебиение / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 175с.
1325976
  Тарасенко Н.Ф. Сердцебиенье. / Н.Ф. Тарасенко. – Киев, 1975. – 91с.
1325977
  Кулагин В.А. Сердцевина / В.А. Кулагин. – Л., 1982. – 108с.
1325978
  Ковалевский С.И. Сердцевина / С.И. Ковалевский. – Л, 1984. – 71с.
1325979
  Ковалев К.Ф. Сердцевина / К.Ф. Ковалев. – М, 1987. – 157с.
1325980
  Давоян Р.Н. Сердцевина дерева : стихи / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1325981
  Виан Борис Сердцедер : Романы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 480с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0440-4
1325982
  Бызов Б.Н. Сердцем брата / Б.Н. Бызов. – Саратов, 1980. – 23с.
1325983
  Пысин А.В. Сердцем добрым : избранная лирика / А.В. Пысин. – Минск, 1985. – 191 с.
1325984
  Кузьменко В.Я. Сердцем з тобою : вибрані поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 155 с.
1325985
  Галимов Ш. Сердцем и именем / Ш. Галимов. – Архангельск, 1981. – 240с.
1325986
   Сердцем и именем Ленина. – М., 1989. – 160с.
1325987
  Тарасенко Н.Ф. Сердцем и памятью. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1960. – 80с.
1325988
  Маковеев М.С. Сердцем к сердцу / М.С. Маковеев. – М., 1959. – 32с.
1325989
  Просвирнов М.И. Сердцем к сердцу. / М.И. Просвирнов. – Тула, 1967. – 48с.
1325990
   Сердцем не стареть // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Перед очарованием Эдиты Пьехи невозможно устоять. Даже в свои восемьдесят с хвостиком лет она элегантна, женственна, интеллигентна и обаятельна. Такой и должна быть настоящая женщина в любом возрасте. Поэтому неудивительно, что мы решили заглянуть ...
1325991
  Сысуев Е.И. Сердцем подсказано / Е.И. Сысуев. – Тамбов, 1962. – 20с.
1325992
  Хахалин Л.А. Сердцем призванный / Л.А. Хахалин. – Москва : Политиздат, 1987. – 141 с.
1325993
  Богданов В.А. Сердцем прикасаюсь / В.А. Богданов. – М, 1977. – 79с.
1325994
   Сердцем прихилений до мислі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 145-146. – ISSN 0869-3595


  Мукомела Олександр Гнатович.
1325995
  Фролов В.В. Сердцем с тобой. / В.В. Фролов. – Архангельск, 1962. – 52с.
1325996
   Сердцем слушая революцию.... – 2-е изд. – Ленинград, 1985. – 36с.
1325997
   Сердцем согретая. – Магадан, 1969. – 287с.
1325998
  Гордеев С.М. Сердцем согретое / С.М. Гордеев. – М, 1958. – 138с.
1325999
  Земной В.П. Сердцем солдата / В.П. Земной. – Москва : Военное издательство, 1962. – 80 с.
1326000
  Гуленков С.М. Сердцем стучусь / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1968. – 31с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,