Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1324001
  Птахів Семен "Трансмарін": перевезення як соціальний обов"язок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1324002
  Костюк В.Н. "Транспортний комплекс України. Загальна характеристика галузевої структури комплексу", 9 клас. : урок з використанням інтерактивних технологій та електронного атласу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 16-18 : табл.
1324003
  Стрежнева М. "Трансправительственные сети" в ЕС // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 122-134. – ISSN 1728-2756
1324004
  Баева Албена Транс-формите на пътя : Опит за функционален анализ на Йовковите цикли / Баева Албена. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 343с. – ISBN 954-571-051-9
1324005
  Думашівський Я. Транслітерація і транскрипція - основні засоби відтворення іншомовних ономастиконів українською мовою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-222. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1324006
  Кощій О.М. Транслітерація іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми: домінанта і варіант // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 319- 324


  У статті проводиться опис та аналіз особливостей транслітерації іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми на матеріалі латинськомовної історичної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600). В статье описываются и анализируются ...
1324007
  Вакуленко М.О. Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 84-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 32 назв


  Представлені кирилично-латинські транслітераційні таблиці для української мови
1324008
  Партико З.В. Транслітерування українських літер латинською абеткою // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 104-108


  У статті розглянуто концепцію транслітерування українських літер латинським алфавітом, сформульовано принципи укладання проекту такого транслітерування, подано порівняльний аналіз української та латинської абеток (з позиції транслітерування), ...
1324009
  Свешников И.Н. Транслокации у гибридов, как индикатор эволюции кариотипа / И.Н. Свешников. – с.
1324010
  Здражко А.Є. Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 265-272
1324011
   Транслятор альфа-6 в системе Дубна.. – М, 1979. – 351с.
1324012
   Транслятор ОDRA-ALGOL.. – Л, 1972. – 13с.
1324013
  Каримова Д.Д. Транслятор с языка доя программирования экономических задач АЛГЭК : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наук. От-ния физ. техн. наук. – Ташкент, 1972. – 11л.
1324014
   Транслятор ТА-2М.. – М, 1969. – 100с.
1324015
   Транслятор ТА-ІМ. – К, 1972. – 136с.
1324016
  Ткачівська М. Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 153-157. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1324017
  Борисенко В.И. Трансляциия схем программ / В.И. Борисенко. – Киев, 1979. – 40с.
1324018
  Шитикова К.В. Трансляционно-инвариантная модель оболочек и ее применение к задачам ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шитикова К.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1324019
  Скрипов Ф.И. Трансляционные колебания молекулярных кристаллических решеток и вопросы об их проявлении в спектрах комбинационного рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов Ф.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 10 с.
1324020
   Трансляция и модели программ.. – Новосибирск, 1980. – 155с.
1324021
   Трансляция и оптимизация программ.. – Новосибирск, 1983. – 175с.
1324022
   Трансляция и преобразование программ.. – Новосибирск, 1984. – 195с.
1324023
  Гаврилова Е.В. Трансляция научного опыта и личностное знание / Е.В. Гаврилова, Д.В. Ушаков, А.В. Юревич // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 36-49. – ISSN 0132-1625


  Проверяется гипотеза, что в современной науке передача личностного знания является центральной проблемой при трансляции опыта новым поколениям ученых. Приведены результаты исследования, проведенного среди 170докторов наук, ставших лауреатами премии ...
1324024
  Смирнов Г.П. Трансляция смысла в социальной коммуникации: критический анализ теории Н.Лумана // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 293-299. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1324025
  Калита С.П. Трансляция социального опыта в образовательном процессе на фоне культурологической компетенции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1324026
  Головин Н.А. Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана / Н.А. Головин, В.А. Сибирев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Предметом статьи является операционализация понятия коммуникативного успеха по Луману с учетом результатов эмпирического исследования процесса трансляции стилей жизни через рекламу. Определена степень соответствия структуры стилей жизни и ...
1324027
  Вайнгартен Ф.У. Трансляция языков программирования / Ф.У. Вайнгартен; Пер. с англ. Л.В. Ухова под ред. В.В. Мартынюка. – Москва : Мир, 1977. – 190с.
1324028
  Литвиненко С. Трансляції спортивних подій з точки зору права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 12-18. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1324029
  Капустян О. Трансляційно-компактні розподіли й мінімальні потоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 72-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття трансляційно-компактного розподілу, як узагальнення поняття майже періодичного розподілу. Доведено теореми про характеризацію трансляційно-компактного розподілу в банаховому просторі та про існування і струк- туру відповідного ...
1324030
  Ковтун Ю.О. Трансляція досвіду трансперсональної психології у сферу архітектурної семантичності (на прикладі перинатального досвіду людини) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 38-53. – ISSN 2077-3455


  У статті проаналізовано кореляцію описів чуттєвих характеристик архітектурного простору з описами перших психічних переживань людини (перинатальний період). Описано використання досвіду трансперсональної психології в розширенні трактування ...
1324031
  Жуйкова М. Трансляція культурної інформації в процесах номінації // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 95-105. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено розгляду типів та принципів номінації, у яких найяскравіше відбито мовний антропоцентризм, тобто властивість мови відбивати у своїх одиницях людську свідомість та здобутки процесу пізнання. Крім традиційних номінативних типів, ...
1324032
  Зотов И.А. Трансмагматические флюиды в магматизме и рудообразовании / И.А. Зотов. – Москва : Наука, 1989. – 213с.
1324033
  Санагурський Дмитро Іванович Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Санагурський Дмитро Іванович; МОіНУ. Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 365с. + Додатки: л. 359-365. – Бібліогр.: л. 288-359
1324034
  Санагурський Дмитро Іванович Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Санагурський Д.І; КНУТШ. – Львів, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1324035
   Трансмембранный перенос ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий, С.Н. Айрапетян, А.М. Шаинская, Е.Е. Чеботарев; А.И.Дворецкий, С.Н.Айрапетян, А.М.Шаинская, Е.Е.Чеботарев ; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 134с.
1324036
  Пестов Т.Н. Трансмиссионный динамометр и резцедержка - мессдоза / Т.Н. Пестов. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1932. – 31 с.
1324037
  Черныш М.Ф. Трансмиссия культурного капитала и социальная мобильность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 42-53. – ISSN 0132-1625
1324038
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1324039
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 227 л. – Додатки: л. 202-227. – Бібліогр.: л. 175-201
1324040
  Рубцова М.Ю. Трансмісійний механізм впливу цінових коливань на ринку нафти на платіжні баланси та валютні курси країн нетто-експортерів і нетто-імпортерів нафти // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 84-91. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1324041
  Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 79-85. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1324042
  Касперович Ю.В. Трансмісійний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1324043
  Нікіфоров П. Трансмісійний механізм монетарної політики : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 48-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1324044
  Лагутін В.Д. Трансмісійний механізм монетарної політики в трансформаційній економіці / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність і механізм дії трансмісійного механізму монетарної політики в сучасній українській економіці. The article teals with the essence and mechanism of the transmission mechanism action of the monetary policy in modern ...
1324045
  Федірко М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 218-230. – ISSN 1818-5754
1324046
  Калінкова І.Ю. Трансмісійний механізм фінансових шоків в економічній системі світу та України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 55-57. – ISBN 978-966-188-219-4
1324047
  Осецький В. Трансмісійний механізм циклічності інноваційного розвитку економіки / В. Осецький, В. Поліванов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 24-30. – ISSN 2411-4014
1324048
  Іващенко О.А. Трансмісійний потенціал монетарної політики в зоні євро // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-571-143-9
1324049
  Лещинська С. Трансмісія коломийки в сучасному українському мистецтві // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 284-291


  Авторка намагається простежити трансформацію жанру коломийки в сучасному фольклорі та мистецтві методом розкриття явища фольклоризму коломийок на прикладі творчості класика української музики Миколи Лисенка та його послідовників - представників ...
1324050
  Грица С.Й. Трансмісія фольклорної традиції : Етномузикологічні розвідки / С.Й. Грица; НАНУ. Ін-т мистец-тва, фольклор. та етнологии ім. М.Т. Рильского. – Київ-Тернопіль : Астон, 2002. – 236с. – ISBN 966-7995-52-6
1324051
  Собченко І. Трансмодальність мінімалістичного письма Аготи Крістоф: від драматургічного діалогу до романної оповіді // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 106-110. – ISSN 2307-2261
1324052
  Неклесса А.И. Трансмутация истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.58-71. – ISSN 0042-8744


  Философия истории
1324053
  Карпова С. Транснационализация в международной деятельности российских компаний // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 2074-6040
1324054
  Березной Алексей Васильевич Транснационализация российского бизнеса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 32-43. – Бібліогр.: с. 32-38, 40-42. – ISSN 0131-2227
1324055
  Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 12. – С. 50-57. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 0131-2227
1324056
  Крутий И.А. Транснациональная инновационная деятельность университетов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 9. – С. 26-44. – ISSN 1609-4646


  В статье анализируется инновационная деятельность университетов разных стран мира, мотивы сотрудничества между фирмами и университетами, открытые инновации как одна из моделей управления. Рассматриваются механизмы функционирования международных ...
1324057
  Сухаренко А. Транснациональная коррупционная деятельность должностных лиц РФ: состояние и проблемы борьбы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1324058
  Лоскутовс Алексеис Транснациональная организованная преступность - латвийские вызовы и ответы // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 37-43. – ISSN 1812-1098
1324059
  Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : Учебное пособие / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. – Київ : Атіка, 1999. – 272с. – ISBN 5-900-195-24-4
1324060
  Мережко А.А. Транснациональное торговое право : (Lex mercatoria) / А.А. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 464с. – Библиогр.: с.436-463. – (Modus vivendi). – ISBN 966-7128-30-Х; 966-7128-36-9;
1324061
  Абу Хена Мостофа Камаль Транснациональное экологическое право. Принцип предосторожности: эволюция старой парадигмы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 3 (31). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1324062
  Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 28-31.


  В статье содержится анализ состояния, динамики и тенденций развития киберпреступности в России, а также её транснациональных проявлений. В заключении предлагается перечень организационно-правовых мер, направленных на повышение эффективности борьбы с ...
1324063
  Яковлева А. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и стратегии развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 114-123. – ISSN 0042-8736
1324064
  Василенко Е.А. Транснациональные гостиничные цепи в РФ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-51. – Библиогр.: 6 назв.
1324065
  Иванова С. Транснациональные компании молочной промышленности: компаративный анализ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 2074-6040


  Процесс транснационализации мировых рынков молока и молочной продукции неоднороден. Компаративный анализ позволил выявить особенности функционирования компаний "Нестле" и "Фонтерра". The transnationalization of the world markets for milk and milk ...
1324066
  Аджубей Ю.В. Транснациональные корпорации : последствия экспансии / Ю.В. Аджубей. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 56. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика : Экономика ; 11/1985)
1324067
  Аджимет Г.Х. Транснациональные корпорации в международном бизнесе / Г.Х. Аджимет, В.А. Ахметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 65-70
1324068
   Транснациональные корпорации в системе государственно-монополистического регулирования экономики. – Москва, 1985. – 168с.
1324069
  Сауляк В.Е. Транснациональные корпорации в системе неоколониализма / В.Е. Сауляк. – М., 1985. – 80с.
1324070
  Алиханова Т.А. Транснациональные корпорации в тропической Африке / Т.А. Алиханова. – Москва, 1986. – 166с.
1324071
  Шишаева А.В. Транснациональные корпорации в экономике малых стран западной Европы / Шишаева А.В. – Москва : Международные отношения, 1983. – 176 с.
1324072
  Киселев И.Я. Транснациональные корпорации и буржуазное трудовое право / И.Я. Киселев. – М, 1985. – 168с.
1324073
  Медведков С.Ю. Транснациональные корпорации и обострение капиталистических противоречий / С.Ю. Медведков. – М, 1982. – 245с.
1324074
   Транснациональные корпорации и рабочий класс.. – М, 1987. – 199с.
1324075
  Лиферов А.П. Транснациональные корпорации как фактор активизации интеллектуальной миграции в современном мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 270-277. – ISSN 1606-951Х
1324076
  Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1324077
  Ефимова Е.Г. Транснациональные корпорации стран Северной Европы: становление и этапы развития / Е.Г. Ефимова, В.А. Уланов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 92-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1324078
  Цветков А.Г. Транснациональные корпорации: социальная деятельность и эксплуатация трудящихся / А.Г. Цветков, А.В. Потехин. – Киев, 1982. – 146с.
1324079
  Жарков В.В. Транснациональные монополии в экономике капитализма / В.В. Жарков. – М., 1974. – 64с.
1324080
  Журавин С Транснациональные страховые компании (ТНСК) как источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) / С Журавин, Ю. Нетесаный // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Привлечение инвестиционных ресурсов одна из задач каждого государства. В числе крупных корпораций - транснациональные страховые компании "играют" не последнюю роль, как источник новых страховых технологий, так и одним из серьезных инвесторов для ...
1324081
  Ковалевский А.А. Транснациональный бизнес / А.А. Ковалевский. – Москва : Наука, 1990. – 167с.
1324082
  Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве / А.З. Астапович. – Москва : Наука, 1990. – 198с.
1324083
  Диксон Р. Транснациональный конституционализм и ограниченная доктрина неконституционного изменения конституции / Р. Диксон, Д. Ландау // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2016. – № 2 (111). – С. 32-63. – ISSN 1812-7126
1324084
   Транснациональный монополистический капитал Африка.. – М, 1989. – 343с.
1324085
  Болгарова Н.К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 33-38. – ISSN 2222-4459
1324086
  Троян В.М. Транснаціоналізація акціонерних компаній та її роль у нарощуванні інвестиційного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему транснаціоналізації акціонерних компаній та роль її у нарощуванні івестиційного потенціалу і забезпеченні економічної безпеки.
1324087
  Кабо Г.О. Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 256-261
1324088
  Трохименко В.І. Транснаціоналізація банківської діяльності: сучасний стан і виклики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 117-119. – ISBN 978-966-188-219-4
1324089
  Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 22-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1324090
  Дейнека Т.А. Транснаціоналізація виробництва та капіталу в контексті вітчизняного економічного розвитку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 41-46. – (Економічні науки)
1324091
  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація господарської діяльності в кінці XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглядаються особливості виникнення та функціонування самостійного транснаціонального капіталу.
1324092
  Герасимчук З.В. Транснаціоналізація економіки регіонів України : теорія, методологія, практика : монографія / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Гонта Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 465, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-465. – ISBN 978-966-1532-57-0
1324093
  Карасьова Н. Транснаціоналізація економічних процесів та її вплив на Україну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 43-47


  Розглянуто діяльність транснаціональних корпорацій, які є невід’ємними учасниками інтеграційних процесів у світовій економіці і найбільшими інвесторами на міжнародному інвестиційному ринку. Наведені основні напрямки формування національної політики ...
1324094
  Максименко І.А. Транснаціоналізація економічної діяльності корпорації: сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 129-135.
1324095
  Великоречанін П. Транснаціоналізація інституту громадянства та особливі випадки полігромадянства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 35-42
1324096
  Ступницький О.І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної взаємозалежності : Монографія / О.І. Ступницький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 243с. – ISBN 966-594-158-5
1324097
  Рогач О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки : Навч. посібник / О. Рогач, О. Шнирков; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 302с. – ISBN 966-594-098-8
1324098
  Безуглий В.В. Транснаціоналізація сучасного господарства Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 115-120
1324099
  Мадяр Р.О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р.О. Мадяр, Ю.Б. Кушнір, М.І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
1324100
  Батченко Л.В. Транснаціоналізація української економіки - необхідність, зумовлена часом / Л.В. Батченко, А.Є. Жаріков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1324101
  Пехтик А. Транснаціоналізація як об"єктивна вимога сучасного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.237-240. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1324102
  Борисова Л.В. Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 40-43. – ISSN 1727-1584
1324103
  Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: генезис, сучасні тенденції та перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-76.
1324104
  Козирєва В.П. Транснаціональна неспроможність / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 175-180
1324105
  Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: еволюційний аспект // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 109-113. – ISBN 978-966-2456-11-0
1324106
  Скулиш Є.Л. Транснаціональна організована злочинність: проблема визначення та основні ознаки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 444-452. – ISSN 1563-3349
1324107
  Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність: стратегічні вектори події // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 240-245. – ISBN 978-617-7220-83-0
1324108
  Семененко Л.Л. Транснаціональна протидія наркозалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 285-288
1324109
  Предборський В. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор націоонального економічного простору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 159-163.
1324110
  Жаровська Г.П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 51-63. – ISSN 1609-0462
1324111
  Конопльова І.О. Транснаціональне співробітництво як інструмент удосконалення управління економічними процесами регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 144-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1324112
  Мальський М.М. Транснаціональний виконавчий процес як підгалузь виконавчого процесу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 120-125. – ISSN 2413-1342
1324113
  Паніотов Є. Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 114-119.
1324114
  Заваженко Т.М. Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф. Джеймісоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості постмодернізму та основні його риси крізь призму культурно-філософської концепції одного з найвідоміших культурних критиків сучасності Ф. Джеймісона. In thise article was analized the constitutive features of the ...
1324115
  Левківський В.М. Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід та українські реалії // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-22. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1324116
  Денисова С.П. Транснаціональний характер комп"ютерного жаргону // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 247-252
1324117
  Лімборський І. Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку XXI ст.
1324118
  Шевченко В.Ю. Транснаціональні альянси та глобальна конкуренція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються напрями та форми транснаціоналізації світової економіки.
1324119
  Клюско Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 257-264 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1324120
  Скулиш Н.Є. Транснаціональні злочинні організації: поняття, структура, стан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 120-124. – (Правознавство ; Вип. 282)
1324121
  Немировська О.В. Транснаціональні компанії та регулювання трансферного ціноутворення в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 265-272. – ISSN 2309-1533
1324122
  Баторшина А.Ф. Транснаціональні корпорації - основні рушійні сили сучасної світової економічної системи / А.Ф. Баторшина, Д.В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 44-50
1324123
  Шабліна Я.В. Транснаціональні корпорації - ядро інноваційного розвитку національної економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-28
1324124
  Шкурат І. Транснаціональні корпорації -рушійні сили глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 344-352
1324125
   Транснаціональні корпорації : Навчальний посібник. – Київ : Таксон, 2001. – 304с. – (("Modus vivendi")). – ISBN 966-7128-30-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1324126
  Поцелуйко А.А. Транснаціональні корпорації : (аналітико-статистична інформація) / А.А. Поцелуйко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип.5. – 2002. – 32с.
1324127
  Руденко Л. Транснаціональні корпорації : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Лариса Руденко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 227с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-589-1
1324128
   Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності. Навчальний посібник / С.О. Якубовський, Ю.Г. Козак, О.В. Савчук, Н.С. та ін. Логвінова; Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук О.В., Логвінова Н.С. та ін.; За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-287-4
1324129
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-439-128-0
1324130
   Транснаціональні корпорації : навч. посібник / Войтко С.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 180-184. – ISBN 978-966-622-804-1
1324131
  Семененко Т.М. Транснаціональні корпорації в конкурентному бізнес-середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 162-169
1324132
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці : монографія / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 966-594-682-X
1324133
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1324134
  Рогач Олександр Ігорович Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Дис... докт. екон.наук: 08.05.03 / Рогач Олександр Ігорович; КУ ім. Т. Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – Київ, 1995. – 423л. – Бібліогр.:л.406-426
1324135
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Автореф. дис. ... д-ра єкон. наук : 08.05.03 / Рогач О. І.; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – Київ, 1995. – 40 с.
1324136
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова Марина Едуардівна ; КУ. – Київ, 2000. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-204
1324137
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова М. Е.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1324138
  Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: : Навчальний посібник / О. Рогач; Унів. ім. Тараса Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – К., 1997. – 144с.
1324139
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 255, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ., нім. – Бібліогр.: с. 220-234. – ISBN 978-611-01-0679-5
1324140
  Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 35-41. – ISSN 1993-6788
1324141
  Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1810-3944
1324142
  Макарчук К.О. Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб"єкти міжнародного бізнесу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 41-45. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1324143
  Крисюк Р.В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 130-134
1324144
  Нікітіна Т.А. Транснаціональні корпорації як провідна форма концентрації капіталу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 19-26
1324145
  Сталінська Г.О. Транснаціональні корпорації як прояв глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємопереплетення рівнів глобалізаційних процесів (макрорівня, мікрорівня та мезорівня) та на прикладі компанії "Procter & Gamble" доведено, що транснаціональні корпорації є проявом глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн на всіх ...
1324146
  Безрукова Н.В. Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 60-63. – (Економічні науки)
1324147
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації: географічний та геоекологічний аспекти діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 272-281 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1324148
  Залогіна М.М. Транснаціональні корпорації: їх вплив на розвиток національної економічної системи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 266-268. – ISBN 978-617-7069-02-6
1324149
  Лімонова Е.М. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації / Е.М. Лімонова, К.С. Архіпова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 93-101. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1324150
   Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Якубовський С.О. [та ін.] ; за ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 334 с., [138] с. : іл., табл. + Додатки: с. 335-471. – Бібліогр.: с. 324-334. – ISBN 978-611-01-0189-9
1324151
  Філашкін В. Транснаціональні способи вчинення торгівлі людьми // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 100-103
1324152
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 123-131. – ISSN 0132-1331
1324153
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
1324154
  Олійник В.В. Транснаціональні теоретичні конструкти післядипломної освіти / В.В. Олійник, Г.О. Штомпель // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 59-65. – ISSN 2078-1016


  Систематизовано концепти для кращого розуміння вітчизняних особливостей постдипломної підготовки та впровадження нового Закону України "Про вищу освіту".
1324155
  Сухоруков А. Транснацоналізація економіки та економічна безпека // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-38.
1324156
  Портной М.А. Трансокеанские партнерства - новый этап мирового интеграционного процесса // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068


  "Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрства представляют новый этап в развитии мирового интеграционного процесса. Как бы к ним ни относились аналитики, эти соглашения являются неизбежным новым этапом в развитии ...
1324157
  Скляренко О.М. Трансономастична конверсія антропонімів // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 195-206. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1324158
   Трансопорт во втором пятилетии.. – М-л, 1932. – 250с.
1324159
  Лаптева Д.Г. Транспарантные номограммы и их применение к номографированию уравнений с несколькими комлексными переменными. / Д.Г. Лаптева, Г.С. Хованский. – М., 1991. – 45с.
1324160
  Романчукевич В. Транспарентість як один із найважливіших принципів діяльності Національного банку Чехії : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1324161
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1324162
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1324163
  Слободянюк О.В. Транспарентність діяльності страховиків та її вплив на розвиток страхового ринку // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 176-192. – ISSN 2413-9998
1324164
  Івченко В.В. Транспарентність звітної інформації як запорука сталого розвитку корпоративних структур // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 184-190. – ISSN 2222-4459
1324165
  Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи її забезпечення в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1324166
  Бульбенюк С.С. Транспарентність і конкурентність в умовах демократичного транзиту в сучасній Україні // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 263-276. – ISSN 2518-7546
1324167
  Дерій Ж.В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України / Ж.В. Дерій, Н.В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 264-267. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1324168
  Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1324169
  Наливайко Л. Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 148-156. – ISSN 1026-9932
1324170
  Бохан А. Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 504-519. – ISSN 1684-906Х
1324171
  Романчукевич В. Транспарентність Центрального банку та оцінка його комунікацій з питань монетарної політики / В. Романчукевич, О. Лиманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто методи оцінки транспарентності центральних банків та здійснено її аналіз для Національного банку України із використанням індексного методу. Подано результати кількісного аналізу розкриття інформації Національного банку України, центральних ...
1324172
  Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-81
1324173
  Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика мастера Экхарта : в контексте развития европейской философии / Шабанова Ю.А.; МОНУ; Нац. горный ун-т. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2005. – 238с. – ISBN 966-350-013-1
1324174
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1962. – 160с.
1324175
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1966. – 187с.
1324176
  Паутова В.Н. Транспирация растений лесных и степных сообществ на Большом Ушканьем острове (оз.Байкал). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Паутова В.Н.; Иркут.гсо.ун-т. – Иркутск, 1970. – 16л.
1324177
  Михаэлис З. Транспирация яровой пшеницы в связи с минеральным питанием в разные стадии развития. : Автореф... канд. биол.наук: / Михаэлис З.; Мин. с.-х. СССР. Лен. с.-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 17л.
1324178
  Маянский Н Д. Трансплантационная болезнь / Н Д. Маянский, Д.Р. Каулен. – Новосибирск, 1978. – 256с.
1324179
  Радзиховская Р.М. Трансплантационный и специфический противоопухолевый иммунитет / Р.М. Радзиховская. – Москва, 1965. – 192 с.
1324180
  Петров Р.В. Трансплантационный иммунитет и радиационные химеры / Р.В. Петров, Ю. Зарецкая. – М., 1965. – 232с.
1324181
   Трансплантационный иммунитет.. – К, 1978. – 208с.
1324182
  Лыокене Г.П. Трансплантация кожи у сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Лыокене Г.П.; Эстон. с.-х. акад. Каф. хирургии и акушерства. – Тарту, 1961. – 24л.
1324183
  Пахкадзе Г.А. Трансплантация органов и синтетические эндопротезы / Г.А. Пахкадзе, Коноплицкая Ксения. – К, 1986. – 49с.
1324184
  Кренке Н.П. Трансплантация растений.. / Н.П. Кренке. – М., 1966. – 336с.
1324185
  Пюрик В.П. Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і кісткових порушень щелеп. : Автореф... Докора мед.наук: 14.00.21 / Пюрик В.П.; Івано-Фаранк.ін-т. – К, 1993. – 35л.
1324186
  Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин. Проблемні аспекти правового регулювання в Україні // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-88
1324187
  Бабич О. Трансплантація: правове регулювання та механізми реалізації в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 16-17
1324188
  Богомолець О. Трансплантологія в Україні відстала від світу на цілу епоху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 12


  "Через політичні ігрища в парламенті досі не прийнято закон про "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", який врятує життя тисячам українців. Законопроект пройшов усі експертні етапи, він відповідає найкращим світовим зразкам. ...
1324189
  Лупашина И.С. Транспляция с фортрана на машинах с малым объемом оперативной памяти. 71/3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Лупашина И.С.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1324190
  Городенська К. Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1324191
  Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна Транспозиция вопросительных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1324192
  Лю Ди Транспозиция деепричастий в аспекте их перевода на китайский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 73-81. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1324193
  Ким О.М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Ким О.М.; Ташкентск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 44л.
1324194
  Сколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных / Г.Г. Сколова. – М., 1973. – 175с.
1324195
  Соколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных в современном французском языке и особенности их стилистического использования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова Г.Г. ; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1324196
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1324197
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 212л. + Додатки : л.208-212. – Бібліогр. : л.183-207
1324198
  Огринчук О. Транспозиційний потенціал особових форм у поетичних творах М. Бажана та І. Драча / Олександра Огринчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 211-216. – ISSN 0320-3077
1324199
  Недбайло К.М. Транспозиція іменних частин мови у перекладі художніх текстів з англійської мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 9-13
1324200
  Ковбаско Ю.Г. Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 170-174
1324201
  Ігнатенко М.Г. Транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 107-109
1324202
  Гершанович В.Н. Транспорт аминокислот, полипептидов и органических кислот у бактерий / В.Н. Гершанович. – Москва : Медецина, 1977. – 184 с.
1324203
  Курсаков А.Л. Транспорт ассимиляторов в растении / А.Л. Курсаков. – М, 1976. – 646с.
1324204
  Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне / И.В. Ковалев. – М, 1981. – 480с.
1324205
  Белинский А.Ю. Транспорт в градостроительном освоении Севера / А.Ю. Белинский, В.М. Фурен. – Москва, 1975. – 45 с.
1324206
  Фролов А Транспорт в каменно-угольной промышленности. / А Фролов. – М-Л-Грозный, 1935. – 80с.
1324207
  Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях / Д.С. Николаев. – М., 1984. – 206с.
1324208
  Рудницкий А.М. Транспорт в планировке города / А.М. Рудницкий. – Киев, 1976. – 100 с.
1324209
  Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов / В.А. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 215 с.
1324210
  Гасанов М.А. Транспорт в региональном народнохозяйственном комплексе / М.А. Гасанов. – Москва : Наука, 1989. – 92с.
1324211
  Баталов Транспорт в современной Индии. / Баталов, АЛ. – М., 1961. – 232с.
1324212
  Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах. / В.Н. Бугроменко. – Москва : Наука, 1987. – 110с.
1324213
  Милославский Є.І. Транспорт в українській п"ятирічці / Є.І. Милославский. – Х., 1930. – 52с.
1324214
   Транспорт веществ и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1983. – 84с.
1324215
   Транспорт во внешней торговле СССР.. – М, 1977. – 358с.
1324216
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 200с.
1324217
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 275с.
1324218
   Транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів після антибіотикотерапії з азитроміцином / Т. Червінська, М. Козьякова, Л. Закордонець, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порушення транспортної функції епітелію товстої кишки щурів після 5-денного введення антибіотика групи макролідів азитроміцину. Показано підвищення абсорбції води, іонів натрію та хлору і зменшення секреції іонів калію в експериментах на ...
1324219
   Транспорт води через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону / Т. Довбинчук, Т. Берегова, Г. Толстанова, Л. Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-33. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антибіотику цефтріаксону на транспорт води через епітелій товстої кишки щурів, в залежності від терміну введення та дози препарату, за використання методу перфузії ізольованої ділянки кишки in situ. В дозі 50 мг / кг / добу, ...
1324220
  Наточин Ю.В. Транспорт воды и натрия в осморегулирующих органах : Автореф... докт. биол.наук: / Наточин Ю.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 35л.
1324221
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 1 : Транспорт по листу. – 1940. – С. 159-162
1324222
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 2 : Транспорт по стеблю. – 1940. – С. 253-256
1324223
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 3 : Транспорт по корню. – 1940. – С. 374-377
1324224
  Бронер Л Д. Транспорт города / Л Д. Бронер, . – М, 1975. – 64с.
1324225
  Яворський Юрій Транспорт для туризму. Як можливо? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1324226
  Халмурадов А.Г. Транспорт жирорастворимых витаминов. / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1980. – 213с.
1324227
  Суворов О.Ю. Транспорт заряду в тонкоплівкових надпровідних гетероструктурах MoRe-Si(W)-MoRe з гібридним бар"єром із напівпровідника з нанокластерами металу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Суворов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1324228
   Транспорт и городская среда. – Москва, 1978. – 162 с.
1324229
  Образцов В.Н. Транспорт и его будущее / В.Н. Образцов. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 103 с.
1324230
   Транспорт и защита окружающей среды.. – М, 1979. – 95с.
1324231
   Транспорт и инженерное оборудование городов. – Киев, 1964. – 100 с.
1324232
  Сернова Н.В. Транспорт и межотраслевой баланс. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Сернова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 22л.
1324233
  Заблоцкий Г.А. Транспорт и модели планировочной структуры города / Г.А. Заблоцкий. – Москва, 1973. – 48 с.
1324234
   Транспорт и народное хозяйство.. – М. – 112с.
1324235
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 100с.
1324236
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 83с.
1324237
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1924. – 164с.
1324238
  Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. – Москва : Транспорт, 1986. – 175 с.
1324239
   Транспорт и перевозки в торговле.. – М, 1959. – 623с.
1324240
   Транспорт и планировка городов. – Киев, 1963. – 62 с.
1324241
  Новаковский М. Транспорт и проектирование центра города / М. Новаковский. – Москва, 1978. – 201 с.
1324242
  Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. : Автореф... Доктора экон.наук: / Хануков Е.Д.; МПС СССР.Моск.трансп.-экон.ин-т. – М, 1955. – 32л.
1324243
   Транспорт и расселение. – Киев, 1967. – 73 с.
1324244
  Гольц Г.А. Транспорт и расселение. / Г.А. Гольц. – Москва : Наука, 1981. – 247с.
1324245
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1952. – 48с.
1324246
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1953. – 48с.
1324247
   Транспорт и связь СССР : Статистический сборник. – Москва, 1957. – 260с.
1324248
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1936. – 64с.
1324249
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1967. – 332с.
1324250
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1972. – 320с.
1324251
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1990. – 238с.
1324252
  Олейник Я.Б. Транспорт и связь Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1324253
  Артамонов Д.С. Транспорт и торговля по восточной границе СССР. / Д.С. Артамонов. – Москва, 1928. – 296с.
1324254
  Волотовский И.Д. Транспорт ионов в фоторецепторной клетке / И.Д. Волотовский, В.И. Ховратович, Л.А. Баранова. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 219 с. – ISBN 5-343-00565-9
1324255
  Марахова И.И. Транспорт ионов и пролиферация клетов в культуре : Автореф... наук: 03.00.17 / Марахова И.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 50л.
1324256
  Кларксон Д.Т. Транспорт ионов и структура растительной клетки / Д.Т. Кларксон. – Москва, 1978. – 368 с.
1324257
  Кулене В В. Транспорт ионов и энергетическое сопряжение в митохондриальной мембране : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Кулене В.В; МГУ, 1970. – 17л.
1324258
  Сысуев В.А. Транспорт ионов кальция в клетки фитопатогенного гриба Phytophora infestans (Mont.) de Bary. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сысуев В.А.; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино-на-Оке, 1979. – 23л.
1324259
  Лейкин Юрий Наумович Транспорт ионов кальция в митохондриях печени : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Лейкин Юрий Наумович; МГУ. Биолого-почвен. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1324260
  Вереинов А.А. Транспорт ионов у клеток в культуре / А.А. Вереинов, И.И. Марахова. – Ленинград : Наука, 1986. – 292 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1324261
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Веренинов А.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 38л.
1324262
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану. Анализ потоков / А.А. Веренинов; АН СССР; Ин-т цитологии; Отв. ред.: А.С.Трошин. – Ленинград : Наука, 1978. – 286 с.
1324263
  Студенников Т.В. Транспорт і зв`язок України в семирічці / Т.В. Студенников. – К, 1960. – 104с.
1324264
  Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії : Посібник для вчителів / К.Ф. Коценко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 168с.
1324265
  Машкевич С. Транспорт і розвиток міста: історія трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця / Стефан Машкевич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 22-32


  Стаття присвячена історії трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця як частинi історії дачного селища Пуща-Водиця під Києвом. Показано, що до середини минулого століття розвиток трамвайного сполучення і розвиток самого селища були тісно взаємопов"язані і, ...
1324266
  Рейцен Є. Транспорт і туризм Києва / Є. Рейцен, Н. Кучеренко // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 286-292. – ISBN 978-617-7399-06-2
1324267
   Транспорт к третьему году пятилетки. – Москва, 1931. – 61с.
1324268
  Костерин С.А. Транспорт кальция в гладких мышцах / С.А. Костерин. – К., 1990. – 213с.
1324269
  Капля Александр Андреевич Транспорт кальция в миометрии крольчих при различных фоункциональных состояниях матки : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Капля Александр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1324270
  Курский М.Д. Транспорт кальция и функция гладких мышц / М.Д. Курский. – К, 1981. – 170с.
1324271
  Хижняк С.В. Транспорт кальция мембранами саркоплазматического ретикулума скелетных мышц кролика на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Хижняк Светлана Владимировна ; Акад наук УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1989. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
1324272
  Гринюс Л.Л. Транспорт макромолекул у бактерий. / Л.Л. Гринюс. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 580 назв.
1324273
  Бочаров В.И. Транспорт на сверхпроводящих магнитах / В.И. Бочаров. – Ростов н/Д, 1988. – 152с.
1324274
  Степанова Н.Н. Транспорт наносов в нестационарном русловом потоке : Автореф... Канд.техн.наук: 11.00.07 / Степанова Н.Н.; АН СССР.ин-т водных проблем. – М, 1988. – 22л.
1324275
  Бреслер В.М. Транспорт органических кислот через плазматические мембраны дифференцированных эпителиальных слоев у позвоночных / В.М. Бреслер, А.А. Никифоров. – Л, 1981. – 203с.
1324276
  Кондрахин В.А. Транспорт освободившихся стран / В.А. Кондрахин. – М, 1989. – 122с.
1324277
   Транспорт питательных веществ и продуктивность растений.. – К, 1974. – 192с.
1324278
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1970. – 184 с.
1324279
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 209с.
1324280
  Грабчак Л.Г. Транспорт при геологоразведочных работах / Л.Г. Грабчак. – М, 1992. – 206с.
1324281
  Гуляр С.А. Транспорт респираторных газов при адаптации человека к гипербарии / С.А. Гуляр. – Киев, 1988. – 291с.
1324282
  Лысенко Ю.Я. Транспорт республики в двенадцатой пятилетке / Ю.Я. Лысенко, В.Н. Гурнак. – Киев : Техніка, 1986. – 199с.
1324283
  Букін В.І. Транспорт республіки в умовах перебудови. / В.І. Букін. – Киев, 1989. – 44с.
1324284
  Бордун І.Ю. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / І.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1324285
  Васильев Н. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. / Н. Васильев. – Москва, 1939. – 260с.
1324286
  Никольский Н.Н. Транспорт сахаров через клеточные мембраны. / Н.Н. Никольский, А.С. Трошин. – Л, 1973. – 222с.
1324287
  Августынюк А. Транспорт Советской державы : восстановление и развитие транспорта в послевоен. сталинской пятилетке : [для сред. и ст. возраста] / А. Августынюк, В. Вахман. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 104 с., 1 л. портр. : портр., ил.
1324288
  Махмудов Э.Р. Транспорт Современного Афганистана. Некоторые экон. проблемы. / Э.Р. Махмудов. – М., 1983. – 168с.
1324289
  Веселов В.Т. Транспорт современной Турции / В.Т. Веселов. – Москва, 1969. – 144с.
1324290
   Транспорт СССР. – Москва, 1961. – 760с.
1324291
   Транспорт СССР : Итоги за пятьдесят лет и перспективы развития. – Москва : Транспорт, 1967. – 324 с.
1324292
  Маркова А.Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития / А.Н. Маркова. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1324293
   Транспорт СССР.. – М, 1960. – 540с.
1324294
  Шанина В.А. Транспорт стран СЭВ: Пути интенсификации / В.А. Шанина. – М., 1988. – 101с.
1324295
   Транспорт Страны Советов.. – М, 1987. – 310с.
1324296
  Кругляк Ю.О. Транспорт тепла фононами в узагальненій моделі Ландауера–Датта–Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 16-35. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій транспортної моделі Ландауера-Датта-Лундстрома побудовано узагальнену модель переносу тепла фононами. Аналогічно до фермівського вікна електронної ...
1324297
  Лукаш Малец Транспорт у відносинах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1324298
  Малец Лукаш Транспорт у відностнах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1324299
  Ходжаев С.М. Транспорт Узбекистана / С.М. Ходжаев. – Ташкент, 1961. – 203с.
1324300
  Захаров А.Г. Транспорт Украины / А.Г. Захаров. – К., 1974. – 46с.
1324301
  Милославский Є.І. Транспорт України в завершальному році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1932. – 47с.
1324302
  Зведенюк П. Транспорт України в новій п"ятирічці / П. Зведенюк. – Київ, 1947. – 76с.
1324303
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці. – Х., 1932. – с.
1324304
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці.. – Х, 1932. – 60с.
1324305
  Воблий В.К. Транспорт УРСР / В.К. Воблий. – Київ, 1945. – 207-221с.
1324306
  Милославский Є.І. Транспорт УРСР на третьому році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1931. – 44с.
1324307
  Рубин А.Б. Транспорт электронов в биологических системах / А.Б. Рубин, В.П. Шинкарев. – М, 1984. – 319с.
1324308
  Каневский В.И. Транспорт энергии при рассеянии света на золотом наноцилиндре / В.И. Каневский, В.С. Сидоренко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 37-43. – ISSN 2412-9070
1324309
  Демский Ф Э. Транспорт, пассажир, право / Ф Э. Демский, . – К., 1987. – 48с.
1324310
  Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее / Л. Мани. – М., 1987. – 155с.
1324311
  Капля Александр Андреевич Транспорт. кальция в миометрии крольчих при различных функциональных состояниях. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Капля Александр Андреевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 129л. – Бібліогр.:л.105-129
1324312
  Максимов В.Б. Транспорт. Пособие по практике устной речи для студ. пед. ин-тов / В.Б. Максимов. – М.-Л., 1966. – 103с.
1324313
  Воробьев-Обухов Алексей Транспорт: долгий путь из пункта А в пункт Б // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 78-81 : фото
1324314
  Данченко В. Транспорт: що необхідно знати при організації міжнародних перевезень // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 11. – С. 65-75
1324315
   Транспортабельные и облегченные установки для бурения разведочных и эксплуатационных скважин умельшенного и малого диаметра в СССР и за рубежем. – Москва, 1962. – 76с.
1324316
  Якубайтис Э.А. Транспортаня сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 53с.
1324317
   Транспортирование документации и печатных изданий в библиотеках.. – М, 1979. – 99с.
1324318
   Транспортирование квадратной матрицы. – Москва, 1965. – 4с.
1324319
   Транспортирование прямоугольной матрицы. – Москва, 1965. – 4 с. – (Библиотека программ для ЭВМ. Раздел IV. Общематематический ; вып. 4-18)
1324320
  Лещинский Н.И. Транспортирование радиоактивных веществ / Н.И. Лещинский. – Москва, 1962. – 195 с.
1324321
  Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ / С.С. Зайцев. – М., 1985. – 128с.
1324322
  Габович М Транспортировка интенсивных пучков отрицательных ионов / М.Д. Габович. – К., 1977. – 18 с.
1324323
  Седых С.Н. Транспортировка интенсивных электронных пучков в протяженных каналах сложной структуры при помощи магнитных периодических фокусирующих систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.20 / Седых С.Н.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1994. – 20л.
1324324
  Норакидзе Н.М. Транспортировка книг / Н.М. Норакидзе. – М, 1967. – 90с.
1324325
  Бенфорд А. Транспортировка пучков заряженных частиц : пер. с англ. / А. Бенфорд. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
1324326
  Мешков И.Н. Транспортировка пучков заряженных частиц / И.Н. Мешков. – Новосибирск : ИЯФ, 1991. – 217 с.
1324327
  Матвєєва А.В. Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 30-35. – ISSN 2311-4894
1324328
  Івах Я. Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України / Я. Івах, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 40-43. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано транспортну інфраструктуру України, зокрема, залізничну, автомобільну, авіаційну та морську, з точки зору військової логістики. Обґрунтовано вплив розвитку транспортної геологістики, і зокрема транспортної інфраструктури, на рівень ...
1324329
  Пилипець О.В. Транспортна доступність історико-культурних об"єктів міста Чернівці, як чинник розвитку екскурсійного туризму (на прикладі вірменської церкві) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 299-302
1324330
  Дідовик В.А. Транспортна задача в економіко-географічному аналізі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 3 назви
1324331
  Цегелик Г.Г. Транспортна задача лінійного програмування / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1979. – 79с.
1324332
  Іксанов О.М. Транспортна задача, її властивості та методи розв"язування (курс "Дослідження операцій") : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 85 с. + Додаток: с. 79-82. – Бібліогр.: с. 83-84
1324333
  Карпов В.М. Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 98-104
1324334
  Фоменко Г.Р. Транспортна інфраструктура і проблеми міст // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 177-185. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1324335
  Дзюбак К.М. Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1324336
  Малиш Н.А. Транспортна інфраструктура України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 146-149. – ISBN 978-617-571-127-9
1324337
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 50-58. – ISSN 0131-775Х
1324338
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 23-31. – ISSN 0131-775Х
1324339
  Гороховська К.В. Транспортна інфраструктура як елемент розвитку транскордонного співробітництва в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 789). – ISSN 2519-240Х
1324340
  Смирнов І.Г. Транспортна логістика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-364-723-4
1324341
  Запотоцький С. Транспортна логістика: основні виклики для України / С. Запотоцький, В. Паренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано загальні засади розвитку транспортної логістики в Україні. Означено основні чинники, що визначають логістичну діяльність та впливають на вибір виду транспорту. Проведено аналіз перевезення вантажів за видами транспорту, та ...
1324342
  Пилипець О.В. Транспортна мережа, як чинник розвитку туризму (на прикладі міста Чернівці) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 219-222
1324343
  Кузьмін П.В. Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 88-92


  В сучасних умовах Україна позиціонує себе, як транзитна держава, через яку проходять основні транспортні потоки до Європи. Реалізація геоекономічного потенціалу нашої держави може бути зумовлена потужною транспортною інфраструктурою та сприятливим ...
1324344
  Майстер Андрій Транспортна освоєність території Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 188-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2076-1333
1324345
  Паппас С. Транспортна політика Європейського Союзу : Навч. посібник / С. Паппас. – Київ, 2004. – 80с. – На тит. листі назва проекту "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". – (Право ЕС ; Книга №18)
1324346
  Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-47
1324347
   Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / [Сирийчик Т. та ін. ; за ред. та під керівн. М. Свєнчіцкі] ; Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с. : табл., схеми + Додатки: с. 75-100
1324348
  Голуб Г.С. Транспортна система Волинської області в контексті териториальної організації життєдіяльності населення // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 171-174
1324349
  Зуб Я.О. Транспортна стратегія України в контексті розвитку європейської транспортної інфраструктури / Я.О. Зуб, Ю.Г. Супрун // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 182-184
1324350
  Мельник Н Д. Транспортная авиация ВВС в Великой Отечественной войне. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Мельник Д.Н,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 22л.
1324351
  Арикайнен А.И. Транспортная артерия Советской Арктики / А.И. Арикайнен; Отв.ред.Е.И.Толстиков. – Москва : Наука, 1984. – 192с.
1324352
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством путей сообщения / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 91-96. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
1324353
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством целей / С.О. Мащенко, А.М. Саад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 154-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1324354
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами поставщиков и потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 39-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1324355
  Ланге Э.Г. Транспортная и распределительная задача дробного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Ланге Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та матем. – Новосибирск, 1972. – 16л.
1324356
  Кабаджа Е.А. Транспортная инфраструктура нефтяной промышленности России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 12-21 : Табл. – ISSN 0016-7207
1324357
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 0444-748Х
1324358
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 39-55. – ISSN 0444-748Х
1324359
  Краевый А.Д. Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Краевый А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1324360
  Краевый Александр Дмитриевич Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Краевый Александр Дмитриевич; АН УССР Ин-т геофизики. – К, 1985. – 225л. – Бібліогр.:л.170-186
1324361
   Транспортная система городов различной величины. – Киев, 1974. – 108 с.
1324362
  Олейник Я.Б. Транспортная система и экономико-географическое положение / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
1324363
  Черкасов А.И. Транспортная система Канадского севера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 91-107
1324364
   Транспортная система региона. – Київ : Наукова думка, 1989. – 205с.
1324365
  Цветов Ю.М. Транспортная система УССР и координация работы различных видов транспорта / Ю.М. Цветов. – К., 1974. – 48с.
1324366
  Лебедев Е.П. Транспортная статистика / Е.П. Лебедев. – Москва, 1953. – 336с.
1324367
  Крылов П.М. Транспортная уязвимость населения России в начале ХХI в. / П.М. Крылов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 26-35 : табл. – Библиогр.: с. 34-35. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1324368
  Орлов Б.Н. Транспортная функция белков крови и ее молекулярные механизмы / Б.Н. Орлов, В.Ф. Киреева. – Горький, 1980. – 92с.
1324369
  Креховецький В.В. Транспортне забезпечення адміністративних районів Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 135-140 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1324370
  Яковчук О.В. Транспортне забезпечення туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 120-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1324371
  Довженко Є.В. Транспортне законодавство як комплексна галузь національного законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 93-100
1324372
   Транспортне иа енергетичне співробітництво України з Угорською Республікою: особливості сучасного етапу / С. Пирожков, Д. Прейгер, В. Омельченко, Р. Лапшин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1562-0905
1324373
  Тацій Ольга Сергіївна Транспортне обслуговування пішоходних зон міських центрів великих і більших міст України : Автореф... кандид. техн.наук: 18.00.04 / Тацій Ольга Сергіївна; Київ. держ. технічний ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 22л.
1324374
  Шульженко Ф.П. Транспортне право : навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін, Р.С. Кундрик ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 244с. – ISBN 966-574-748-7
1324375
  Корнієнко П.С. Транспортне право та висвітлення його становлення у правовій літературі кінця XIX - початку XX ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-24
1324376
   Транспортне право України : Навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. ; За Мілашевич, Ред. Гіжевського заг., Е.Ф. Демського, Е Демський; МОНУ. Ін-тут економ. в права "Крок"; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф.Демського. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-035-6
1324377
  Булгакова І.В. Транспортне право України : Академічний курс. Підручник для вищ. навч. закладів / Булгакова І. В., Клепікова О. В. – Київ : Ін Юре, 2005. – 536с. – ISBN 966-313-247-7
1324378
   Транспортне право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Шелухін М.Л. [ та ін. ] ; за ред. М.Л. Шелухіна ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-313-398-0
1324379
   Транспортне право України : навчальний посібник / Демський Е.Ф., Іжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок"; [ за заг. ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського ]. – Київ : Атіка, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-326-276-5
1324380
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник / [В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич] ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-176 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-388-5
1324381
  Булгакова І.В. Транспортне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Булгакова І.В., Клепікова О.В. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Прецедент, 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 341-344. – ISBN 978-966-520-152-6
1324382
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів] / [Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Ун-т економіки та права "Крок". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 330, [2] с. : табл. – Додатки: с. 184. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-430-1
1324383
  Клепікова О.В. Транспортне право України як підгалузь господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 134-141. – ISSN 2227-796X


  In the article the issues regarding the place and role of transport law in the law system are investigated. We have summarized the scientific views about the character of transport law relations. In particular, it is stated that the legal definition of ...
1324384
  Бармашина Л.М. Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1324385
  Жарких Ю.С. Транспортний і квантовий часи релаксації двовимірних електронів у МДН-структурах на кремнії / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 2003. – № 5
1324386
  Безуглий В.В. Транспортний комплекс Європейського Союзу: формування, сучасний стан і перспективи співпраці з Україною // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 199-215
1324387
  Чобаль Л.Ю. Транспортний комплекс України: структурні зміни та тенденції розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 139-150. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1324388
  Матвєєва А.В. Транспортний коридор : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
1324389
  Міщенко А. Транспортний коридор як організаційно-правова форма спеціального правового режиму // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 167-175. – ISSN 1993-0909
1324390
  Війтев Ю. Транспортний податок. проблемні питання законодавства і практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-120
1324391
  Гурнак В.М. Транспортний потік республіки / В.М. Гурнак. – К., 1986. – 49с.
1324392
  Желіховська М.В. Транспортний сектор України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи подальшого розвитку. Здійснено комплекний аналіз стану галузі. Значну увагу приділено питанням стабілізації та оптимізації функціонування транспортного комплексу за ...
1324393
  Овєчкіна О.А. Транспортні витрати підприємств харчової промисловості у контексті логістичних підходів / О.А. Овєчкіна, О.В. Фомічова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 103-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1324394
  Кузьмін П. Транспортні витрати як чинник динаміки міжнародної торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 284-288. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Досліджено сучасні теорії міжнародної торгівлі. Проблематикою впливу різноманітних чинників на міжнародну торгілю займались докт. екон. наук, проф.КНУТШ А.С. Філіпенко, І.І. Дахно, Л.Г. Мельник та інші.
1324395
  Палмовський Т. Транспортні вузли у транспортному коридорі Гданськ-Одеса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1324396
  Христюк М.М. Транспортні вузли України, їх класифікація та розміщення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 69-75. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0868-6965
1324397
  Гавриленко О. Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено прояви негативного впливу геотехсистем (ГТС) транспортного призначення на природне середовище та визначено шляхи мінімізації й запобігання цьому впливові. Визначено фрагментацію навколишнього простору як найбільш негативний серед усіх видів ...
1324398
  Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1324399
  Пустовалов С.Ж. Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 212-222. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  З’ясовано призначення транспортних засобів, які використовувалися в поховальних обрядах населення епохи ранньої бронзи півдня України. Загалом відомо понад 250 транспортних засобів з поховань ямної та катакомбної спільнот. Реконструкції, виконані О. М. ...
1324400
  Кіщак І.Т. Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України / І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито роль транспортних коридорів у розвитку транскордонного співробітництва регіонів України в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Висвітлено проблеми співробітництва у рамках єврорегіонів, міжнародних організацій та асоціацій, ...
1324401
  Таш"ян Р. Транспортні організаційні договори // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 82-91. – ISSN 1993-0909
1324402
  Харсун Л.Г. Транспортні послуги в умовах глобалізації світових товарних ринків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 65-69
1324403
  Кондратюк К.М. Транспортні послуги та напрями їх покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 131-134.
1324404
  Погорелов О.Є. Транспортні процеси в твердому тілі в нерівноважних умовах збудження термічним імпульсом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Погорелов Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1324405
  Кругляк Ю.О. Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 3. – С. 5-29. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу/вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома обговорюються такі характеристики графену, як густина електронних ...
1324406
  Бадамбазар М. Транспортно-географическое районирование Монгольской Народной Республики в связи с развитием автомобильного транспорта : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Бадамбазар М.; МВССО РСФСР Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 25л.
1324407
  Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції : Монографія / Ю.Є. Пащенко, О.І. Никифорук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-340-257-4
1324408
  Скульбашевська В.Б. Транспортно-економічні зв"язки у хімічній промисловості Південно-Західного економічного району СРСР : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 75-80
1324409
  Саакадзе Л.В. Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США / Л.В. Саакадзе, А.С. Билоконь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 28-32


  У статті представлений аналіз транспортно-інфракструктурних проектів Китаю в умовах глобального панування США. Розглянуто транспортно-комунікаційні нововедення у Китаї та їхня ефективність у контексті міжнародної нестабільності.
1324410
  Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 89-99. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1324411
  Попова Н.В. Транспортно-логістична система: дефініція та складові // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 169-174. – ISSN 2222-4459
1324412
  Кулик В.А. Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз діяльності : монографія / В.А. Кулик, О.В. Онищенко. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2016. – 226 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-224. – ISBN 978-617-641-045-4
1324413
  Смирнов І. Транспортно-логістичний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розкрито досвід Дубаю в розвитку та територіальній організації транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема в будівництві найбільшого аеропорту світу "Джебель-Алі" та Дубайського логістичного містечка. Розглянуто вибір місця розміщення останнього з ...
1324414
  Егоров В.А. Транспортно-накопительные системы для ГПС / В.А. Егоров. – Ленинград, 1989. – 292 с.
1324415
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: формирование и развитие : монография / АН УССР ; Южный научный центр ; Е.Н. Сыч ; [отв. ред. В.Т. Корж]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 144 с. – ISBN 5-12-002187-5
1324416
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. / Е.Н. Сыч. – К., 1986. – 166с.
1324417
  Хахлюк А.М. Транспортно-транзитна складова економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 63-66
1324418
  Молдустанов Т. Транспортно-экономические связи Киргизии и перспективы их развития. : Автореф... канд. экон.наук: / Молдустанов Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 20л.
1324419
  Мартынов В.Л. Транспортно-экономические связи Петербурга-Петрограда-Ленинграда: ретроспективный географический анализ : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 9-14 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1324420
   Транспортно-экономические связи СССР.. – М, 1965. – 172с.
1324421
  Клыкова В.П. Транспортно-экономические связи Таджикистана и развитие транспортной сети республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Клыкова В.П.; АН ТаджССР. НИИ экономики. – Душанбе, 1967. – 34л.
1324422
  Андреев В.К. Транспортно-экспедиционное обслуживание : правовые вопросы / В.К. Андреев. – Москва, 1977. – 71с.
1324423
  Брухис Г.Е. Транспортно экспедиционный договор / Г.Е. Брухис. – М, 1957. – 120с.
1324424
   Транспортное законодательство : (Цивилистич. и хоз.-правовой аспекты): Библиогр. пособие. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 173с.
1324425
  Лузгин С.Ф. Транспортное значение Днепра и его притоков / С.Ф. Лузгин. – Минск, 1932. – 23с.
1324426
  Зеркалов Д.В. Транспортное обеспечение международной торговли : сравочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор; КНТ, 2007. – 628с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-373-243-5
1324427
   Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз.. – К, 1985. – 112с.
1324428
  Андреев В.К. Транспортное право / В.К. Андреев. – Калинин, 1977. – 84с.
1324429
   Транспортное право Украины. – Харків : Консум, 1998. – 495с. – ISBN 966-7124-23-1
1324430
  Тарасов М.А. Транспортное право. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 236с.
1324431
  Сатармина Светлана Транспортные артерии российского туризма : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-19 : Фото
1324432
  Чекалин С.В. Транспортные космические системы. / С.В. Чекалин. – М, 1990. – 63с.
1324433
  Романович А.Н. Транспортные правонарушения / А.Н. Романович. – Минск, 1984. – 126с.
1324434
  Коробеев И А. Транспортные правонарушения : квалификация и ответственность / И А. Коробеев, . – М, 1990. – 127 с.
1324435
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1324436
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1324437
  Даниэльбек В.В. Транспортные преступления по советскому уколовному законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: / Даниэльбек В.В.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1324438
   Транспортные проблемы групповых систем населенных мест.. – М, 1979. – 64с.
1324439
  Мусаев Б.С. Транспортные расходы в торговле Азербайджанской потребительской кооперации и пути их дальнейшего снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев Б.С.; Ком.высш.и сред.образования Совета Министров АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 23л.
1324440
  Родовичюс Г.А. Транспортные рибонуклеиновые кислоты и аминоацил-тРНК синтезы печени кроликов при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Родовичюс Г. А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
1324441
  Коваленко М.И. Транспортные рибонуклеиновые кислоты ретикулоцитов кролика. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко М.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1967. – 17л.
1324442
   Транспортные рибонуклеиновые кислоты.. – К, 1976. – 219с.
1324443
  Демидов С.В. Транспортные РНК и аминоацил-тРНК-синтетазы печени кроликов в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Демидов С. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 23л.
1324444
  Яремчук Анна Дмитриевна Транспортные РНК: аминоацил-тРНК-синтетазы и их высокомолекулярные комплексы в регенерирующей печени крыс : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.03 / Яремчук Анна Дмитриевна ; Ин-т молекул. биологии и генетики АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1324445
  Булавин Л.А. Транспортные свойства растворителя в полимерных сетках кремнийорганических гелей. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1324446
  Ставничий Ю.А. Транспортные системы городов / Ю.А. Ставничий. – Москва, 1990. – 219 с.
1324447
   Транспортные системы городов и зон их влияния, 1987. – 103с.
1324448
   Транспортные схемы крупных городов УССР. – Москва, 1968. – 86 с.
1324449
  Новиков О.А. Транспортные тарифы / О.А. Новиков, С.В. Переверзва. – Л., 1987. – 83с.
1324450
  Шалягин В.Н. Транспортные транспортно-технологические средства повышения проходимости / В.Н. Шалягин. – М., 1986. – 255с.
1324451
   Транспортные узлы капиталистических стран. – Москва, 1962. – 320с.
1324452
   Транспортные устройства и склады.. – Тагил, 1970. – 32с.
1324453
  Иоэльсон Е.Б. Транспортные холодильные установки / Е.Б. Иоэльсон. – М.-Л, 1935. – 316с.
1324454
   Транспортный бизнес на пути к глобализации // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 86-88 : фото
1324455
  Словин Л.С. Транспортный вариант : повести и рассказы / Л.С. Словин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 728 с. – ISBN 5-372-00220-4
1324456
  Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перегрузкой грузов железнодорожным транспортом // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 22-26. – ISSN 2306-255X
1324457
  Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства : (вопросы теории и практики) / Е.А. Жуков ; отв. ред. А.Н. Маркова ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 160, [1] с.
1324458
  Бутин И.А. Транспортный комплекс социалистической экономики / И.А. Бутин. – М., 1984. – 187с.
1324459
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 1. – 1985. – 47с.
1324460
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 2. – 1985. – 55с.
1324461
  Антонов А. Транспортування завихореною течією часточок зависі / А. Антонов, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто деякі частинні задачі про транспортування завихореною течією часточок придонної мулистої або піщаної зависі. In the article some problems about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension are ...
1324462
  Антонова В. Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті / В. Антонова, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто частинна задачаі про транспортування завихореною течією часточок придонної ілістої або піщаної зависі у кути. In the article some problem about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension in area ...
1324463
  Бойко О.Е. Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму / О.Е. Бойко, А.В. Рюміна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 71-77. – Бібліогр.: 10 назв.
1324464
  Гальчинський А. Трансринкові трансформації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1324465
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 92-96. – ISSN 2307-3195
1324466
  Залужная Д.В. Транссибирская магистраль (ее прошлое и настоящее. Исторический очерк / Д.В. Залужная. – Москва, 1980. – 288с.
1324467
  Адабашьян А.А. Транссибирский экспресс : повесть / Александр Адабашьян, Никита Михалков. – Москва : Воениздат, 1981. – 152 с. – (Военные приключения)
1324468
  Мельніков А.С. Транссубъктивний экзистенциализм Димирия Гинева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-60. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1324469
  Малютіна Н. Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця ХІХ - початку ХХ століть у драму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 206-211. – ISBN 966-8110-14-5
1324470
  Пригодій С.М. Транстекстуальність художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 295-312
1324471
  Тимощук Т.І. Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 217-220
1324472
  Паулино Эрнесто Арельянес Хименес Транстихоокеанское партнерство: ответ США на рост экономической мощи Китая // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – C. 103-107. – ISSN 0444-748Х
1324473
  Бирман И.Я. Транстпортная задача линейного программирования / И.Я. Бирман. – М., 1962. – 271с.
1324474
  Бережной Ю.А. Трансуранові елементи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
1324475
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва
Вып. 1. – 1967
1324476
   Трансурановые элементы в окружающей среде.. – М, 1985. – 344с.
1324477
  Лаврухина А.К. Трансурановые элементы. / А.К. Лаврухина, Ю.А. Золотов. – М, 1958. – 128с.
1324478
  Назарова А.Ф. Трансфекция нуклеиновыми кислотами бактериофагов / А.Ф. Назарова. – М., 1980. – 120с.
1324479
  Галсберстам Д. Трансфер гендерів // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  В основу публікації покладено лекцію, що її авторка виголосила 2 червня 2011 року в Києво-Могилянській академії щодо деяких засад досліджень гендеру й сексуальності та їх реалізації в США.
1324480
  Медведкин Т.С. Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 122-128. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1324481
  Іванова В.В. Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-46.
1324482
  Шкарлет С.М. Трансфер інноваційних технологій у вищих навчальних закладах / С.М. Шкарлет, О.О. Новомлинець, К.М. Пиріг // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 190-192. – ISBN 978-966-600-659-5


  Чернігівський національний технологічний університет.
1324483
  Семенов Г.А. Трансфер кризи і антикризова політика транзитивних країн / Г.А. Семенов, І.А. Євлакова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1729-7206
1324484
  Новіков М.В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С . 17-21. – ISSN 1815-2066


  Економічне відродження України можливе тільки завдяки широкому промисловому та соціальному запровадженню накопиченого потенціалу результату дослідницької роботи українських вчених.
1324485
  Кохно П. Трансфер технологий: понятия и модели / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 96-111. – ISSN 0207-3676
1324486
  Литвинова Валерія Валентинівна Трансфер технологій - основна складова інноваційного розвитку України / Литвинова Валерія Валентинівна, Грабовський Броніслав Олександрович, Григорович Наталія Миколаївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено питання впровадження деяких механізмів державного регулювання трансферу технологій. Зокрема, визначено основні завдання у сфері трансферу технологій, його основні етапи, а також напрями діяльності центрів трансферу технологій. ...
1324487
  Михайлов В.М. Трансфер технологій - перспективний механізм інноваційного розвитку університету / В.М. Михайлов, П.В. Іванніков // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 120-125


  У статті наведено системний підхід впровадження результатів наукових досліджень університету через участь у мережі трансферу технологій, розкрито механізм інноваційної взаємодії в межах університетського Офісу тренсферу технологій, представлено його ...
1324488
   Трансфер технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відбулось урочисте відкриття Центру трансферу технологій "Мегаполіс".
1324489
  Соломонко Д.О. Трансфер технологій в аграрному секторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 1562-0905
1324490
  Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 105-110. – ISSN 2221-1055
1324491
  Хаустов В.К. Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1324492
  Іванова М.В. Трансфер технологій і його роль у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1324493
  Жуков С.А. Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 400-409. – ISSN 0321-0499


  Визначено значення трансферу технологій для реалізації інноваційних процесів у промисловості України. Встановлено важливість державної підтримки та регулювання трансферу технологій. Обгрунтовано, що перспективним товаром на світових ринках є і буде ...
1324494
  Падучак Б.М. Трансфер технологій у розрізі проекту угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2014. – Вип. 11 (за 2013р.). – С. 75-89. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
1324495
  Лихолет С.І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 37-38
1324496
  Клименко К.С. Трансфер технологій як елемент зміцнння фундаменту української економіки: основні проблеми // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 247-249. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
1324497
  Рудченко І. Трансфер технологій як елемент інноваційної інфраструктури // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67.
1324498
  Смирнова Н.В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1324499
  Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1324500
  Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 201-210. – ISSN 2074-8922
1324501
  Якубівська Ю. Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 197-202. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
1324502
  Карпенко А.В. Трансфер технологій: сутність та тенденції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 24-30. – ISSN 2308-1988
1324503
  Останіна А.В. Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 204-218. – ISSN 2411-5584
1324504
  Баймуратов Т.М. Трансфер экономических рисков в страховой деятельности: институциональный подход // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-13. – ISSN 1728-8878
1324505
  Скрильник С.В. Трансференція у перекладі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 98-102
1324506
  Стасіневич С.А. Трансферне ціноутворення в Україні як спосіб податкового контролю / С.А. Стасіневич, С.О. Майко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Висвітлені питання сутності, організаційно-економічного механізму трансферного ціноутворення в комплексі контрольованих інструментів оподаткування доходів суб"єктів підприємницької діяльності шляхом відстеження ціноутворення на їхню продукцію в ...
1324507
  Дзюба Павло Валерійович Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Дзюба П.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 210л. + Додатки: л.186-210. – Бібліогр.: л.163-185
1324508
  Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Павло Валерійович Дзюба; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1324509
  Ульянов К.Є. Трансферне ціноутворення як фактор монополізації ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 88-95


  Розглянута природа трансферного ціноутворення як засобу забезпечення конкурентних переваг завдяки економії на внутрішньо корпоративних трансакційних витратах та оптимізації податкового навантаження і, відповідно, як фактором монополізації ринків. ...
1324510
  Дзюба П. Трансферне ціноутворення: економічний зміст і специфіка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.14-22. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1324511
  Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1324512
  Толуб"як В. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
1324513
  Зузік К.М. Трансферт технологій у діяльності міжнародних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Проаналізовано проблему передачі технологій міжнародними корпораціями. Розглянуто питання технологічного середовища та типи передачі технологій. Приділено увагу вимірам технології та їх впливу на економічний розвиток країни-реципієнта, сучасні методи ...
1324514
  Асадчев Валерій Михайлович Трансферти в системі міжбюджетних відносин : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.04.01 / Асадчев В.М.; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1324515
  Мацюра С.І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 223-229. – ISSN 1993-6788
1324516
  Вишнівська Н.В. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 45-48
1324517
  Слухай С.В. Трансферти і конкуренція між суб"єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище конкуренції в секторі суспільного управління. Детально розглянуто вияви вертикальної і гори-зонтальної конкуренції, вплив ступеня конкуренції на розподіл видатків і доходів загалом і трансфертів зокрема. З"ясовано особливості ...
1324518
  Костирко Р.О. Трансфертне ціноутворення - інструмент внутрішнього контролю результатів взаємовідносин між структурними підрозділами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 111-117. – (Економіа ; Вип. 26)
1324519
  Пашковська Т. Трансфертне ціноутворення 2017: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 33
1324520
  Сопко В. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках / В. Сопко, О. Мельничук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 93-107. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1324521
  Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку / Т.Г. Савченко, І.В. Бєлова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 157-169
1324522
  Бобиль В. Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 1605-2005
1324523
  Лавреха Ю. Трансфертне ціноутворення у 2017 р. // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 18-19
1324524
  Задоя А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 156-163. – ISSN 2074-5354
1324525
  Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-135.
1324526
  Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 30-38
1324527
  Свідерська Н.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні / Н.В. Свідерська, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 97-111 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1324528
  Волошенко А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1324529
  Савченко Н.М. Трансфертне ціноутворення як основа взаєморозрахунків між центрами відповідальності // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 44-46
1324530
  Кравцова Є. Трансфертне ціноутворення: враховуємо рекомендації ОЕСР // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 6
1324531
  Денисова Г. Трансфертне ціноутворення: контроль по-новому // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 12-13


  Як прогалини в контролі за трансфертним ціноутворенням поступово ліквідуються.
1324532
  Макаренко М.І. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-51
1324533
  Штангрет А.М. Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування / А.М. Штангрет, С.Г. Мартинюк, А.В. Шанигін // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 4 (45). – С. 3-8. – ISSN 1998-6912
1324534
  Черевко О.І. Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 91-96. – ISSN 2218-1199
1324535
   Трансфертне ціноутворення: український варіант / О.В. Жукова, В.І. Дубницький, В.О. Вареня [та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-11-1
1324536
  Савченко Т.Г. Трансфертне цуноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 268-275. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1324537
  Шевченко О.В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 29-33
1324538
  Батрак М. Трансфертное ценообразование // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-39.
1324539
  Волошенко А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 53-58. – ISSN 1993-6788
1324540
   Трансферы в Content Inn : Амадеус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 3 (прилож) : Фото
1324541
  Кулаичев А.П. Трансфинитные множества - пределы познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 41-56. – ISSN 1560-7488


  Рассмотрены семантические проблемы познания бесконечных множеств. Показано существование различных воззрений на содержательные основания, базовые понятия и структуру бесконечных множеств, ведущих к различным и противоположным выводам. Тем самым в ...
1324542
  Надежина Е.Л. Трансфомация полей метеорологических элементов в нижнем слое атмосферы под влиянием неоднородности подстилающей поверхности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Надежина Е.Л.; Главная геофиз.обсерватория. – Ленинград, 1971. – 20л.
1324543
  Машненков К. Трансфоормація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 90-97. – ISSN 2414-4436
1324544
  Перминова О. Трансформации государственного вуза: современные тенденции. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  Предлагается следующая классификация ун-тов : классический, исследовательский, открытый, региональный, проектно-ориентированный, инновационный, предпринимательский
1324545
  Запесоцкий А.С. Трансформации культуры: производство смыслов и управление информационными потоками // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 166-171. – ISSN 0042-8744
1324546
  Кузнецов К.М. Трансформации потенциальных полей на основе непрерывного вейвлет-преобразования / К.М. Кузнецов, И.В. Оболенский, А.А. Булычев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-69 : рис. – Библиогр.: с. 69. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1324547
  Зарубина Н.Н. Трансформации рациональности в глобализирующемся мире : влияние денег // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.38-48. – ISSN 0132-1625
1324548
  Вихрева Г.М. Трансформации фонда изданий бывших союзных республик в ГПНТБ СО РАН / Г.М. Вихрева, О.П. Федотова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 217-224. – ISSN 2224-1825


  Констатируется, что издания бывших союзных республик в фонде библиотеки разнообразны не только по номенклатуре и издающим организациям, но и по тематике, а также по хронологии пребывания в фонде. Изменения, количественные и качественные, которые ...
1324549
  Вацьковски К.С. Трансформационне изменения инновационной политики в Польше / К.С. Вацьковски, Л.Ю. Гордиенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-966-8177-81-1
1324550
  Махмурян Рубен Степанович Трансформационно-семантический анализ асиндетических сложных предложений английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Махмурян Рубен Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 22л.
1324551
  Яровая Галина Гурьевна Трансформационное описание синтаксиса и семантики наречий : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.19, 10.02.21 / Яровая Галина Гурьевна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
1324552
  Нямцу А.Е. Трансформационные модели в фантастике // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 95-106. – (Серія: Філологія)
1324553
  Щербакова Н.В. Трансформационные процессы, происходящие в ценностном базисе украинской молодежи под влиянием культуры: философский аспект // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 196-200
1324554
  Евстигнеева Л. Трансформационные риски российской экономики / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 11. – С. 4-25. – ISSN 0042-8736
1324555
  Енукидзе Л.А. Трансформационный метод и его применение к материалу простого предложения в грузинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 681 / Енукидзе Л.А. ; АН Груз. ССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 33 с.
1324556
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 3/4. – 1996
1324557
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 7/8. – 1996
1324558
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 9/10. – 1996
1324559
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 11/12. – 1996
1324560
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 3. – 1997
1324561
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 4. – 1997
1324562
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 5. – 1997
1324563
  Крыштановская О.В. Трансформация бизнес-элиты России: 1998-2002 // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.17-28. – ISSN 0132-1625
1324564
  Крейсберг С. Трансформация власти: доминирование, полномочия и образование // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С.186-192. – ISSN 2071-9788
1324565
  Крейсберг С. Трансформация власти: доминирование, полномочия и образование (продолжение) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 137-153. – ISSN 2071-9788
1324566
  Трунов И.Л. Трансформация войны в терроризм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 309-313
1324567
  Ефремов Сергей Александрович Трансформация волновых и поступательных потоков в береговой зоне моря : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.08 / Ефремов Сергей Александрович; АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова. – М., 1980. – 15л.
1324568
  Жарких К. Трансформация восприятия информации как фактор процессов в посткоммунистическом обществе // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-32. – ISBN 978-966-171-811-0
1324569
  Яжборовская И.С. Трансформация Восточной Европы в конце ХХ века // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 17-16. – ISSN 0042-8779
1324570
  Жаде З.А. Трансформация геополитической ситуации на Юге-России в условиях формирования национальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-71. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1324571
  Лукьянченко А.А. Трансформация градообслуживающей стистемы (теория и практика) : монография / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исследований ; А.А. Лукьянченко ; науч. ред.: В.Н. Амитан. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 238 с. – ISBN 966-8168-48-8
1324572
  Абрамова М.А. Трансформация денежно-кредитных отношений в условиях глобализации посткризисного периода // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-8
1324573
  Воробьева С. Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
1324574
  Антонова В.Ф. Трансформация жанрового канона в произведениях В. Скотта и поэтов-"лейкистов" / В.Ф. Антонова, С.И. Нешко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 121-125. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1324575
  Тертычный А.А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1324576
  Яжборовская И.С. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0130-3864
1324577
  Дамирчиев Э.И. Трансформация империализма и постклассическая империя // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С.63-70. – ISSN 1812-8696
1324578
  Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 3-6
1324579
  Брюханова Н. Трансформация института собственности в процессе реформирования электроэнергетики России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 151-162. – ISSN 0207-3676
1324580
  Титомиров А.В. Трансформация клеток мышей, содержащей бактериальный ген дигидрофолатредуктазы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Титомиров А. В.; Ин-т цитол. – Л., 1986. – 17л.
1324581
  Маркова В.А. Трансформация концепта "Сохранность" в эпоху цифровых коммуникаций // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 19-23
1324582
  Ященко Л.А. Трансформация критериев оценки образовательного процесса в университете как фактор реформирования в вузе (резюме социологического исследования) // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107.
1324583
  Руднева М.В. Трансформация личного отношения человека к человеку (социально-психологический аспект). : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Руднева М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 22л.
1324584
  Яскевич Я.С. Трансформация логической парадигмы в классической и неклассической логике // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 67-71
1324585
  Прескотт Э. Трансформация макроэкономической политики и исследований // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 360-395. – ISSN 1815-1345
1324586
  Свищева Е.В. Трансформация методики преподавания математических дисциплин студентам экономического профиля обучения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 188-194. – ISSN 1993-5560


  "Целью работы является рассмотрение методики и особенностей преподавания математики в ХГУ «НУА» на примере изучения дисциплины «Математика для экономистов» студентами факультета «Бизнес-управление». Показано, что без должной мотивации студентов, без ...
1324587
  Богородская А.В. Трансформация микробоценозов почв светлохвойных лесов нижнего Приангарья под воздействием рубок и пожаров / А.В. Богородская, Е.А. Кукавская, Г.А. Иванова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 317-326 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1324588
  Садовая Е. Трансформация мироустройства и конфликтный потенциал современных обществ / Е. Садовая, В. Сауткина // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 103-112. – ISSN 0131-2227


  В статье предпринята попытка анализа социальной проблематики и тех негативных процессов, которые происходят в социальной сфере – разрушение сложившихся ранее систем защиты занятости, здравоохранения и образования – в более широком контексте ...
1324589
  Миронова Д. Трансформация НАТО в контексте глобального финансово-экономического кризиса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 80-89. – ISSN 0131-2227
1324590
  Тузовская Наталья Юрьевна Трансформация НАТО: от концепций к практике? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-101. – Бібліогр.: с. 92-101. – ISSN 0131-2227
1324591
  Мосейко А.Н. Трансформация образа России на Западе в контексте культуры последней трети XX века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-35. – ISSN 0869-0499
1324592
  Барковская Н.В. Трансформация образа царя Соломона в русской литературе XX- XXI вв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л. Горалик) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 148-153. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Сопоставление трактовки образа царя Соломона в произведениях А. Куприна, А. Ремизова, Л. Горалик показывает основной вектор трансформации прецедентного текста: от безусловно авторитетного слова сказания или апокрифа о мудром и справедливом царе - к ...
1324593
  Мартынова Е.С. Трансформация образов героев в цикле испанских романсов о Мориане // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 166-172. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1324594
  Михайлева Е. Трансформация образования в условиях глобализации : выгоды и риски для постсоветского пространства // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 0321-0383
1324595
   Трансформация образования и мировоззрения в современном мире : международная научная конференция, Минск, 22 октября 2010 года / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Ком. по образованию мингорисполкома ; [редкол.: Бущик В.В. и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 583, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6981-35-0
1324596
  Мамаев А.В. Трансформация органов самоуправления г. Москвы в конце 1917 - первой половины 1918 гг.: переход от думской модели к Совету // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  В статье рассмотрен процесс трансформации городского самоуправления в Москве в условиях прихода к власти большевиков, результатом которого стало сосредоточение муниципальных функций в руках Совета.
1324597
  Алябина И.О. Трансформация отображения почвенного покрова Нижегородской губернии в XIX - XX веках / И.О. Алябина, О.В. Кукушкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-24 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1324598
  Ашуркова Т.Г. Трансформация оценочной семантики слова "борец" в русской языковой картине мира конца 20 - начала 21 столетия // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 38-41. – ISSN 1811-1629
1324599
  Кулик А. Трансформация партий в постиндустриальном обществе: Кризис легитимности и ориентиры для политической системы России. Предисловие редактора // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 8-28
1324600
  Шлыков П.В. Трансформация партийно-политической системы Турции в 1983 - 2013 гг. и мобилизационные стратегии оппозиции. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 54-71. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1324601
  Прошкина О.А. Трансформация пластической формы под влиянием Второй мировой войны в творчестве Марино Марини // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-108. – ISSN 2073-9702


  Дан анализ трансформации пластической формы в творчестве итальянского скульптора Марино Марини (1901–1980). Вторая мировая война стала переломным моментом в творчестве художника. Проблема трансформации пластической формы рассматривается на примере ...
1324602
  Кузина Т.А. Трансформация позиций писателя и читателя в философском осмыслении современной литературы // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 29-31
1324603
  Горохов В.Г. Трансформация понятия "машина " в нанотехнологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 97-115. – ISSN 0042-8744
1324604
  Мотренко Ю.И. Трансформация понятия семьи в ходе общественной эволюции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 64-73. – ISSN 1812-8696
1324605
  Огорилко Ю.Н. Трансформация правового статуса банковских учреждений с позиции теорий юридических лиц // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 36-40


  Проблематика статьи посвящена исследованию процесса трансформации правового статуса банковских учреждений с позиции теорий юридических лиц. На основании анализа исторических тенденций развития института банковских учреждений автором делается попытка их ...
1324606
  Чернышова Е.Р. Трансформация процессов социализации личности и кадровый потенциал высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 29-33. – ISSN 1026-955X


  Проанализировано формирование кадрового потенциала системы последипломного образования Украины в условиях трансформации процессов социализации личности как механизма саморазвития национальных инновационных систем. Выявлены основные предпосылки ...
1324607
  Гилязетдинова Д.Р. Трансформация пустотного пространства при моделировании генерации углеводородных флюидов на примере доманикового горизонта Южно-Татарского свода / Д.Р. Гилязетдинова, Д.В. Корост // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 78-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1324608
  Мелик-Симонян Трансформация роли и функции традиционных культов и верований народов тропической и Южной Африки в новейшее время. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Мелик-Симонян К.А.; Ин-т.стран Азии и Африки. – М, 1980. – 23л.
1324609
  Полякова В.В. Трансформация роли эксперта в ситуации риска и неопределенности при внедрении биотехнологий // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.100-108. – ISSN 0132-1625
1324610
  Ознобищев С.К. Трансформация российско-американских отношений: объективные причины и субъективные мотивы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 37-49. – ISSN 0321-2017
1324611
  Паус Ирина Трансформация системы "читатель - библиотека" в информационную эпоху // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статья посвящена осмыслению новейших изменений в структуре читателей библиотеки в условиях формирования информационного общества. Особое внимание уделяется изменениям традиционной библиотечной сети и образовательных функций библиотеки в эпоху ...
1324612
  Азарова Л.В. Трансформация сложноподчиненного предложения с придаточным дополнительным в современном английском языке. (Эксперим.-интонац. исследование). : Автореф... канд. филол.наук: Ш143.21-1 / Азарова Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
1324613
  Пилипенко В.В. Трансформация советско-иранских отношений после Исламской революции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 5, сентябрь -- октябрь. – С. 113-118. – ISSN 0869-1908
1324614
  Овлащенко А.В. Трансформация современного международного морского права: роль неправительственных организаций США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 19-23. – ISSN 1812-3910


  О воздействии специализированных неправительственных организаций США на эволюцию международно-правового механизма по использованию пространства и природных ресурсов Мирового океана.
1324615
  Кулакова Ю.Ю. Трансформация современных государств: теория и практика // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе трансформационной теоремы П.А. Сорокина проводится анализ изменений современных государств, проблем правового государства и гражданского общества, разрешение их внутренних антиномий.
1324616
  Клочко А.А. Трансформация социально-экономических отношений в условиях информационной экономики // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 346-356. – ISSN 1993-5560


  "В статье приведена характеристика информационной экономики. Автор рассматривает становление теории информационной экономики и влияние современных информационных технологий на различные стороны социально-экономической жизни. Приводятся различные ...
1324617
  Джагарян А.А. Трансформация социального государства в России: новое распределение полномочий в сфере социальной защиты и проблемы их финансового обеспечения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 4-14. – ISSN 1812-8696
1324618
  Бирченко Е.В. Трансформация социокультурной миссии высшей школы в рыночном пространстве // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 51-58. – ISSN 1993-5560


  У пропонованій статті осмислюється проблема збереження соціокультурного ядра функцій вищої школи в сучасному суспільстві.
1324619
  Заярная И. Трансформация средневеково-барочного топоса "человек - мир малый" в поэзии В. Хлебникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-24. – Бібліогр.: с. 24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість В. Хлєбнікова в аспекті виявлення в ній елементів барокової традиції. Досліджено різноманітні засоби актуалізації середньовічно-барокового топосу "людина - малий світ", система образів і тропів, пов"язаних із зображенням тілесного ...
1324620
  Мавринский И.И. Трансформация субъективности в практике поступания: теоретическое отношение // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0235-1188
1324621
  Шарко М.В. Трансформация терминологического аппарата экономического развития инновационной деятельности в условиях динамических изменений внешней среды / М.В. Шарко, Н.В. Гусарина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 344-350. – ISSN 2222-0712
1324622
  Каковкина О.Н. Трансформация традиционного уклада жизни немецких поселенцев в 20-30-е гг. в Украине (На примее колонии Ямбург) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 127-129. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 10)
1324623
  Бакиров В.С. Трансформация университета, функций и статуса университетского преподавателя // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 3-12
1324624
  Бакиров В.С. Трансформация университета,функций и статуса университетского преподавателя // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 5-11. – ISSN 1562-529Х
1324625
  Головань О.В. Трансформация уровня субкультуры жителей Алтайского края в контексте общероссийской культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702
1324626
  Петрусевич Аркадий Аркадьевич Трансформация ценностно-смысловых ориентиров студентов в процессе профессиональной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1324627
  Пищик Влада Игоревна Трансформация ценностно-смысловых составляющих менталитета населения юга России // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен взгляд на менталитет как систему кластеров значений, смыслов и ценностей. Приводятся данные сравнительного исследования ценностных ориентации и системы жизненных смыслов подростков, молодежи и пенсионеров 70- 80-х гг. XX в. и начала XXI ...
1324628
  Панов С.В. Трансформация человека: культовые формы согласия и языковый абсолют // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702
1324629
  Волков А.М. Трансформация шведской модели // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 39-48. – ISSN 2074-6040
1324630
  Грозный И. Трансформация экономики Украины в развитый рынок: перспективный анализ процессов венсурного финансирования инновационных проектор в условиях НТП // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 85-92. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1324631
  Фалько В.Л. Трансформация электромагнитных и звуковых волн в металлах в магнитном поле. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фалько В.Л.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 32л.
1324632
  Шустов А.В. Трансформация этноконфессиональной структуры новых независимых государств Центральной Азии (1990-е - первое десятилетие 2000-х гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 98-115. – ISSN 0869-1908
1324633
  Беляев Э.В. Трансформация: у каждой страны уникальный путь // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.37-46. – ISSN 0132-1625
1324634
  Яковлева О.В. Трансформації архетипів-символів пташиного світу в поезії Василя Голобородька (на матеріалі книги "Українські птахи в українському краєвиді") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 352-356. – ISBN 966-7825-78-7
1324635
  Барташук О. Трансформації в системі жнивної обрядовості подолян (20 - 80-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 103-114
1324636
  Ткачук Л.М. Трансформації в сфері авіаційних перевезень: виклики для туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 214-221. – Бібліогр.: 10 назв.
1324637
  Луценко Ю.Ю. Трансформації в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 423-425. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1324638
  Головко А. Трансформації в українському перекладі сучасної англомовної прози (на матеріалі роману Коліна Вілсона "Паразіти свідомості") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 59-71. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено наукове обгрунтування, принципи, пов"язані з розпізнаванням перекладацьких трансформацій під час аналізу твору оригіналу і твору перекладу, наведена їх класифікація та виявлені оптимальні способи застосування трансформацій із ...
1324639
  Шедяков В.Є. Трансформації відчуження праці в контексті розвитку виробничої демократії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 152-159
1324640
  Комарова Т.Г. Трансформації демократичного методу управління в інформаційну епоху / Т.Г. Комарова, Л.А. Тихонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 68-72. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1324641
  Погрібна А.І. Трансформації дискурсу про дитяче кіно в культурі радянської доби (на матеріалах публіцистики) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 118-121
1324642
  Пруденко Я. Трансформації естетичної теорії: медіамистецтво як щеплення проти технофобії // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 175-186. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1324643
  Терещенко С.І. Трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 212-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1324644
  Шедяков В.Є. Трансформації інформаційного простору як чинник відчуження людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 350-361
1324645
  Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділу праці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 26-35. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1324646
  Щибря В. Трансформації крою натільного одягу українців одягу українців кінця XIX - середини XX ст. на прикладі Черкаського району Черкаської області // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – 476-479. – ISBN 978-966-171-783-0
1324647
  Дерев"янко І.П. Трансформації мас-медійної сфери Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 84-87
1324648
  Матюшина А. Трансформації масової свідомості як частина культурологічного дискурсу суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 215-221. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1324649
  Оленіна О.Ю. Трансформації мистецтва в комунікативній культурі соціуму : монографія / Олена Оленіна ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : Харк. держ. акад. культури, 2010. – 255, [1] с. – Бібліогр.: c.243-255. – ISBN 978-966-8308-24-6
1324650
  Слухай С. Трансформації міжурядових відносин в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 109-118.
1324651
  Яцюк М.В. Трансформації політичного менталітету української політичної верхівки у добу боротьби за владу між гетьманатом і директорією 1918 р. // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 373-377. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1324652
  Вонсович С.Г. Трансформації політичного режиму в Україні в контексті політичного транзиту: інсталяція, тенденції, прояви // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 72-81
1324653
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1324654
  Мохаммед Ж. Трансформації політичної системи Марокко // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.75-76.
1324655
  Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 11-17
1324656
  Степанова Л.В. Трансформації процесу комунікації в умовах становлення інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 205-210. – ISSN 2072-1692
1324657
  Павлова А.К. Трансформації реального факту і семіотичний простір співанки-хроніки // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 227-231


  У статті акцентовано, що на межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту, текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів пісень цього жанру не буває ідентичною
1324658
  Журмій Н.М. Трансформації релігійного світосприйняття в контексті сучасної міської скульптури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-92
1324659
  Гаврилюк Т.В. Трансформації релігійної свідомості в умовах поліконфесійності України // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 280-282. – ISBN 978-617-571-130-9
1324660
  Горин І.В. Трансформації ринку житла Львівської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 123-126
1324661
  Гончаренко А.О. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х - 2000-х рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончаренко Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1324662
  Ядловська О. Трансформації серед німецького населення півдня України в 1917-1920 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 64-67. – ISSN 1728-9343


  Роль німецької спільноти в добу укр. національної революції
1324663
  Токарський Т.Б. Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 164-171. – ISSN 2222-0712
1324664
  Римаренко С.Ю. Трансформації соціокультурного простору України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 361-366. – ISSN 2076-1554
1324665
  Сусська О.О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 8-15. – ISSN 1996-5931
1324666
  Давидов Д.С. Трансформації сучасного глобального господарства в теорії постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 75-80. – ISSN 2226-8820
1324667
  Журавель І. Трансформації та деформації в художньому перекладі (тематична карта) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 186-192
1324668
  Корольов Геннадій Трансформації федералістської концепції М. Грушевського в роки еміграції (1919-1924) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 64-70
1324669
  Пустовійт Р. Трансформаційна криза в Україні: оцінка з позицій інституціональної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1324670
  Бойко О.В. Трансформаційне лідерство як концептуальна основа формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 32-40
1324671
  Гоцалюк А.А. Трансформаційниі процеси в календарній обрядовості українців в XX - на початку XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-77
1324672
  Нямцу А.Є. Трансформаційний діапазон функціонування традиційних структур у літературі 4 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.4-9. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1324673
  Кіслова В.М. Трансформаційний менеджмент сучасного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 28
1324674
  Шудло С. Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти: міф чи реальність? / С. Шудло, О. Заболотна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 50-56. – ISSN 2078-1016
1324675
  Кремень В. Трансформаційний потенціал класичної моделі університету // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 8-13. – ISSN 2226-3012
1324676
  Здіорук С.І. Трансформаційний потенціал сучасних технологій у науці та освіті: світові тенденції та перспективи для України / С.І. Здіорук, А.Ю. Іщенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 132-136


  Проаналізовано специфіку впливу сучасних інформаційно-комунікативних техно- логій (ІКТ) на наукові дослідження та освітню сферу. Надано характеристику осно- вних спеціалізованих освітніх інструментів ІКТ (електронні бібліотеки, системи управління ...
1324677
  Нагачевська Т.В. Трансформаційний процес міжнародного валютного фонду та його вплив на розвиток зовнішньоекономічних відносин з Україною / Т.В. Нагачевська, А.І. Козлова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 187-191. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1324678
  Чужиков В. Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу / В. Чужиков, Д. Ільницький, О. Федірко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-93. – ISSN 0131-775Х
1324679
  Стойко О.М. Трансформаційні зміни державних інститутів та якість державного управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1324680
  Залужна А.Є. Трансформаційні мотиви взаємозв’язку Істини, Добра і Краси в неокантіанській філософії баденської школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 45-52
1324681
  Держалюк М.С. Трансформаційні перетворення у країнах посткомуністичного простору // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 28-35
1324682
  Борисевич Сергій Трансформаційні процеси в аграрних відносинах Правобережної України, зумовлених Січневим повстанням 1863 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается содержание и направления политико-экономических причин законодательного ограничения влияния лиц польского этноса на поземельные отношения в Правобережной Украине с одновременным численным увеличением русских землевладельцев, ...
1324683
  Феєр О.В. Трансформаційні процеси в економіці України та їх інвестиційний складник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 277-281. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1324684
   Трансформаційні процеси в економіці: конкурентоспроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії : монографія / [Баєва В.В. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук В.С. Ніценка ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Лерадрук, 2016. – 505, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 464-50. – ISBN 978-966-2710-71-7
1324685
  Довгань С. Трансформаційні процеси в житловому будівництві українців Черкащини кінця XIX - XX століть (на матеріалах експедиції) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1324686
  Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Прокопчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
1324687
  Козубовська І.В. Трансформаційні процеси в сучасній вищій школі США / І.В. Козубовська, О.Я. Стойка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 111-116. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Метою статті «Трансформаційні процеси в сучасній вищій школі США» є виявлення основних тенденцій реформування системи вищої освіти США та обґрунтування можливостей використання прогресивних ідей американського досвіду у вітчизняному освітньому ...
1324688
  Поліщук Ю. Трансформаційні процеси в сучасній Україні: зарубіжна історіографія // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 326-340. – ISSN 2524-0137
1324689
  Матвієнко А Трансформаційні процеси в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С.18-20. – ISSN 0868-8117
1324690
  Стоколос Н. Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.) та їхні наслідки / Н. Стоколос, Р. Шеретюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 228-243. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1324691
  Корсак Р.В. Трансформаційні процеси в Чеській Республіці 1993-1999 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 162-167. – (Історія ; Вип. 24)
1324692
  Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 54-63
1324693
  Сірий Є.В. Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідження поля // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 18-27. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто комплексне питання стосовно можливості застосування засад неоіституціонального підходу як метаметодологічного засобу у вивченні аспектів розвитку ринково-підприємницької системи як трансформаційного дослідницького поля.
1324694
  Крикун О.О. Трансформаційні процеси розвитку сучасного ринку праці в Україні // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 23-32. – ISSN 2415-2456
1324695
  Моргун А.В. Трансформаційні процеси сучасної України та їх вплив на формування політики національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 144-154. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1324696
  Білецька О.О. Трансформаційні процеси української молодіжної субкультури наприкінці XX – XXI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 139-144
1324697
  Гакаленко Т.М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення Україні // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.26-30.
1324698
  Гакаленко Т.М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту" населення України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1324699
  Гайдуцький П.І. Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
1324700
  Кухарська Н.О. Трансформація аграрного сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 20-26
1324701
  Смольницька О.О. Трансформація аристократичного жіночого образу в любовній ліриці англійських поетів доби пізнього Ренесансу і бароко: практичний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 153-166. – ISBN 978-617-7132-80-5
1324702
  Кутила В. Трансформація архаїчних жанрових форм у трилогії Юрія Щербака // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 150-159. – ISSN 2312-6809
1324703
  Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1324704
  Бобиль В. Трансформація банківського нагляду в умовах фінансової кризи / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 12 назв.
1324705
  Судак І.І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 329-351. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1324706
  Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 1-20


  В статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня - суспільства знань.
1324707
  Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / Валерія Жукова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  В статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня - суспільства знань. Розглянуто бібліотеку як елемент інфраструктури глобального інформаційного простору та її трансформацію у період сучасних суспільних змін на ...
1324708
  Тупицька Є.О. Трансформація боргового зобов"язання у позикове за цивільним Кодексом України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 241-247. – ISSN 0201-7245
1324709
  Клименко І.В. Трансформація булгаківських мотивів у романі Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 201-202. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1324710
  Луцюк І.В. Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 170-179. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1324711
  Чуркіна І. Трансформація бюджетної системи ЄС: досвід та сучасні реалії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – С. 154-169
1324712
  Федосова В.Е. Трансформація бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб в умовах децентралізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 117-128. – ISSN 2218-1199
1324713
  Шадура Н.М. Трансформація в українському перекладі роману О. Гріна "Бегущая по волнам" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 181-183. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1324714
  Шергін С. Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США / С. Шергін, М. Фесенко // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 6-17
1324715
  Бутенко Л.Л. Трансформація векторів розвитку педагогічної теорії та практики в умовах соціокультурного пограниччя: реалії сучасного Донбасу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 17-25. – ISSN 2227-2844
1324716
  Савенко О. Трансформація великоднього сюжету і драмі "Розмышляннє о муце Христа, Спасителя нашего" Й. Волковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 94-100. – ISSN 0236-1477
1324717
  Борисова Олеся Валеріївна Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 279л. + Додаток: л.228-279. – Бібліогр.: л.225-227
1324718
  Збанацька О. Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в інформаційно-бібліографічній діяльності // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано класифікацію вербальних інформаційно-пошукових мов (ІПМ), зокрема, проаналізовано шляхи становлення й розвитку предметизаційних та дескрипторних ІПМ і трансформаційні процеси, що їх супроводжують.
1324719
  Пилипак М. Трансформація весільної обрядовості населення південно-східного Поділля (20-30 рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 71-73
1324720
  Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1324721
  Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; Маріупольський держ. гум. ун-т. – Київ, 2010. – 205 л. – Бібліогр. : л. 184-205
1324722
  Слободян Т.З. Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990-2015 рр. (на прикладі місцевих виборів) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 281-285. – ISSN 2076-1554
1324723
  Бучковський Л. Трансформація виборчого законодавства Польщі (Парламентські вибори 1989-2004 р.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 69-78.
1324724
  Лободіна З. Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 69-82. – ISSN 1818-5754
1324725
  Сокурянська Л.Г. Трансформація викладацьких практик в умовах реформування вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 260-265. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048


  Стаття присвячена аналізу у вузівських викладацьких практиках в умовах трансформації системи вищої освіти в Україні.
1324726
  Гришкова Р. Трансформація вищої освіти України з позицій "нової української школи" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 15-26. – ISSN 2312-5993
1324727
  Ткаченко О. Трансформація відносин власників ресурсу праці й капіталу в процесі становлення постіндустріальної економіки / О. Ткаченко, В. Мельник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-20. – Бібліогр.: 3 назв.
1324728
  Позова Д. Трансформація відносин власності в житлово-будівельному кооперативі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 23-26
1324729
  Ярема В.І. Трансформація відносин власності як важлива умова розвитку підприємництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1324730
  Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві - реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.103-107. – ISSN 0132-1331
1324731
  Черепанин В.М. Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Черепанин В.М.; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.153-178
1324732
  Чуйко В.О. Трансформація вітчизняної святкової культури в період 20-30-х роках XX століття // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 165-173
1324733
  Хочь І.Х. Трансформація влади як політологічна проблема // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 723-730. – ISSN 1563-3349
1324734
  Алексєєв І. Трансформація власності: історичний аспект / І. Алексєєв, О. Познякова // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-25. – ISSN 1562-0905
1324735
  Білоусова О.С. Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 32-37. – ISSN 2306-6814
1324736
  Дегтярьова І.О. Трансформація галузі знань і наукових досліджень у сфері публічного управління у Польщі: досвід впровадження дисциплини "Nauki o polityce publicznej" // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7139-11-8
1324737
  Дюжев С.А. Трансформація гідрографічної мережі міста як складової його ландшафтної інфраструктури (на прикладі питань перетворення русла р. Почайна у м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 242-248. – ISSN 2077-3455
1324738
  Осипчук М.Д. Трансформація готельної індустрії України: сучасність та перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
1324739
  Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 99-104. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1324740
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
1324741
  Зелінський Андрій Леонідович Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.02 / Зелінський А.Л.; КНУТШ; МОіНУ. – Київ, 2004. – 215л. – Бібліогр.: л. 179-215
1324742
  Чернявська Л.В. Трансформація давньої єврейської історії у творчості Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1324743
  Гайко О.С. Трансформація держав сучасного типу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 46-50. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1324744
  Михайліцька Н.Я. Трансформація державного адміністрування: публічне управління державою та суспільством на демократичних засадах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 45-56. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1324745
  Меркер Гюнтер Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на прикладі промислово розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Меркер Гюнтер; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1324746
  Лущенко А. Трансформація державного суверенітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 48-49
1324747
  Дудкіна О. Трансформація державної регіональної політики України в умовах глобалізації та європейської регіоналізації / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 25-30.
1324748
  Лібанова Е.М. Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-41.
1324749
  Величко О.Б. Трансформація деяких агрономічних показників чонозему типового під впливом лісових смуг в умовах Південно-східного та Західного Лісостепу України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 165-171. – Бібліогр.: с. 171. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1324750
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 198-216
1324751
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1324752
  Васильченко Зоя Миколаївна Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : Дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Васильченко З. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 430 л. + Додатки: 410-430. – Бібліогр.: л.389-409
1324753
  Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Зоя Миколаївна Васильченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 35 назв
1324754
  Демчишак Р.Б. Трансформація діяльності Українського національно-демократичного об"єднання в контексті конституційних змін у Польщі (1935 —1939 pp.) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1324755
  Любченко О.М. Трансформація дозвіллєвих практик у країнах Центрально-Східної Європи // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 35-41. – ISSN 2312-4679
1324756
  Зикова О.І. Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Зикова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 303 арк. – Додатки: арк. 226-303. – Бібліогр.: арк. 196-225
1324757
  Зикова О.І. Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Зикова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назв
1324758
  Михайленко С.В. Трансформація доходів місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / С.В. Михайленко, М.А. Зінченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 140-144
1324759
  Залєвська-Шишак Трансформація економіки України в контексті відносин власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні аспекти трансформації економіки України в контексті відносин власності. Запропоновано модель соціально орієнтованого ринку та шляхи реформування власності в процесі розбудови ринкових відносин в Україні. Different aspect Ukrainian ...
1324760
   Трансформація економічних систем : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник Н.І.Гражевська ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
1324761
  Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : Автореферат дис. ... д-ра економічних наук спец.08.00.01-Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібл.46 назв
1324762
  Якубовський С.О. Трансформація економічних систем країн Вишеградської групи : монографія / С.О. Якубовський, О.В. Журавльов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-169. – ISBN 978-617-689-192-5
1324763
  Сарана О.Ю. Трансформація економічних функцій держави в процесі транснаціоналізації світового економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 54-58
1324764
  Трофимова В.В. Трансформація економічних функцій держави в умовах становлення глобальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 8-12
1324765
  Мамалига О.О. Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 442-454


  У статті розглянуто моделі трансформації економічної дипломатії, вивчаються внутрішні моделі економічної дипломатії країн та трансформація адміністративної моделі економіки до ринкової моделі економіки, виокремлюються пріоритетні економічні цілі ...
1324766
  Савицька С. Трансформація економічної системи Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 473-478. – ISSN 1684-906Х
1324767
  Жлуктенко Н.Ю. Трансформація епістолярного жанру в посмодерному романі Еліс Уокер "Цвіт багряний"


  Розглянуто жанрові трансформації у постмодерній прозі сучасної афро-американської письменниці Еліс Уокер.
1324768
  Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Кривуляк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1324769
  Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О.Плюща, І. Липи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / КНУТШ; Кривуляк О.В. – Київ, 2007. – 179л. + Додатки: л.170-179. – Бібліогр.: л.153-169
1324770
  Лєсєв І. Трансформація етнічної самоідентифікації: мовний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С.47-49. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується проблема мовних трансформацій у сучасній Україні, здійснюється методологічний аналіз цього процесу. Доводиться, що найбільшу загрозу українській державності становить мовний сепаратизм периферійних регіонів країни, де сфера ...
1324771
  Кравченко Я.П. Трансформація жанрового канону епістолярного роману в ранній творчості Дж. Остін // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1324772
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії / автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1324773
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії/автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 195-221
1324774
  Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 305-314. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1324775
  Щербак Є.В. Трансформація жіночих образів у світовому балетному спектаклі "Весна Священна" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 259-266
1324776
  Різун В.В. Трансформація журналістської науки та освіти в контексті Болонського процесу.(Виступ на конференції "Журналістика - 2006") // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 4-5.
1324777
  Білас І.Г. Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів / І.Г. Білас, Ф.І. Білас // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 5-16
1324778
  Семикіна М.В. Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці / М.В. Семикіна, О.М. Петіна, Н.В. Гончарова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 165-171. – ISSN 2309-1533
1324779
  Герасимчук Володимир Іванович Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.09.01 / Герасимчук В.І.; Нац. акад. наук України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1324780
  Петренко І.П. Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 50-61. – ISSN 0131-775Х
1324781
  Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1324782
  Бадер А.В. Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 60-66. – ISSN 2077-1800
1324783
  Бікла О. Трансформація західносахарського національного питання (1956-1991) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 218-226
1324784
  Голик М.М. Трансформація Збройних сил України в період становлення та розвитку української незалежності (1991-2007 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 99-102. – ISSN 2076-1554
1324785
  Пампуха І.В. Трансформація збройних сил України: визначення проблеми і завдання / І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, Ю.В. Каменчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 148-150


  Розглянуто проблеми і завдання трансформації Збройних Сил України в контексті євроатлантичної інтеграції, проведення практичних змін у процедурах прогнозування стратегічного і оборонного планування. Найважливіша проблема трансформації - знайти нові ...
1324786
  Тур М.Г. Трансформація зв"язку філософії з освітою // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 9-14. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Роль філософії в сучасну технократичну епоху у справі подолання кризи у галузі (університетської) освіти та наукового знання. Цій проблематиці присвячено численні праці науковців: В.П. Андрущенко, Л.В. Губерського, М.З. Згуровського, С.М. Квіта та ін.
1324787
  Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 4-18
1324788
  Холод Б.І. Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
1324789
  Полисаєв О.П. Трансформація змісту міфу в контексті соціальних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1324790
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1324791
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Додаток: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 166-184
1324792
  Каракуц А.М. Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 179-183


  В цій статті аналізується зовнішня політика США, розглядаються основні компоненти американської стратегії щодо Азійсько--Тихоокеанського регіону.
1324793
  Дугінець Г. Трансформація зовнішньоторговельних потоків України у контексті реалізації асоціації з ЄС // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 317-329. – ISSN 1684-906Х
1324794
  Мельниченко А.А. Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти / А.А. Мельниченко, О.А. Касаткіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 89-97. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статі розглядається феномен ідеї університету як втілення універсалізму освіти, основи інноваційного розвитку суспільства. Використовується поняття дослідницького університету - сучасної форми інтеграції освіти та науки.
1324795
  Стадник М.М. Трансформація ідей християнського пізнання у патристиці та схоластиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розкрито трансфоромаційні тенденції християнського пізнання у патристиці і схоластиці. Показано, що пізнавальний процес у середньовіччі детермінувався християнською ідеологією. У Західному світі повільно впроваджувався раціоналізм. The transformation ...
1324796
  Темірова І.Ю. Трансформація імміграційної політики Португалії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
1324797
  Анастасов О.І. Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 371-382
1324798
  Шарманська С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 15-23. – ISSN 1993-6788
1324799
   Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності : Монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, В.А. Голян, А.О. Олексюк; З.В. Герасимчук, І.М Вахович., В.А. Голян, А.О.Олексюк; МОНУ; Луцький державний технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2006. – 228с. – ISBN 966-517-532-7
1324800
  Голян В.А. Трансформація інституціонального середовища на пострадянському просторі: деструктивні моменти та пріоритетні напрями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12
1324801
  Марцин В.С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 25-35. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1324802
  Довженко О.О. Трансформація інформаційного мовлення українських телеканалів під упливом змін у політичній ситуації // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 14-18
1324803
  Ящук Т.І. Трансформація історичної свідомості як умова консолідації української модерної нації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 285-302. – ISBN 978-966-439-447-2
1324804
  Колташов В. Трансформація капіталізму: теоретичні засади та реальні перспективи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 3-5
1324805
  Кравець С. Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 61-66. – ISSN 2308-4634


  У статті заявлено про необхідність трансформації структури та змісту ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн та аналізу змісту ключових ...
1324806
  МельничукД.О Трансформація колективних господарств у країнах Східної Європи (досвід, корисний для України) / МельничукД.О, В.П. Галушко, О.О. Олійник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 182-184. – ISSN 2221-1055
1324807
  Пахомов Ю.М. Трансформація конкурентоспроможності в умовах глобалізації та регіоналізації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 7-11.
1324808
  Литвиненко В.М. Трансформація конкуренції в умовах інформаційної революції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-114


  В статті досліджено феномен інформації та її вплив на конкуренцію, розглянуто процес віртуалізації економіки. Аргументовано, що культура є чинником національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. The phenomena of information and its impact ...
1324809
  Турко В.В. Трансформація консалтингових послуг в умовах економічної кризи / В.В. Турко, О.Р. Кацедан // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1324810
  Левенец А.Є. Трансформація конструктів особистісного досвіду у ході тренінгу розвитку життєвих цілей (за методом Дж. Келлі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей динаміки значеннєвої картини світу учнів з різною сформованістю мотиву само актуалізації під впливом тренінгу розвитку життєвих цілей. З"ясовано, що формування мотиву само актуалізації супроводжується розвитком ...
1324811
  Кобезяк А. Трансформація конфесійної структури України на основі толерантності // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 212-220. – ISBN 966-7379-70-1
1324812
  Тарнавська Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Н. Тарнавська, А. Пода // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 266-283. – ISSN 1684-906Х
1324813
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1324814
  Шевцова Г.З. Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості в контексті неоіндустріалізації // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 146-156. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1324815
  Король В. Трансформація концептуально-правових засад преференційного оподаткування суб"єктів інноваційної діяльності у Китаї // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 119-124.
1324816
  Коваль Марта Трансформація концепції "Self-reliance" в американськиій літературі початку XXI ст. (Дж. Юдженідес "Мидлсекс") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 146-153
1324817
  Музика О. Трансформація концепції формування міських бюджетів у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-47. – ISSN 1728-6220
1324818
  Гладкий С.О. Трансформація кооперативного законодавства УСРР під впливом політики "воєнного комунізму" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 6-12. – (Право. Економіка. Управління)
1324819
  Федулова Л.І. Трансформація корпоративних структур: теоретичний аспект // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 45-59. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISSN 1811-3141
1324820
  Коржов О.Ю. Трансформація культури в епоху глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 51-59
1324821
  Петрова І.В. Трансформація культурних практик аристократії за часів "галантного" століття // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 81-89
1324822
  Виселко І.В. Трансформація культурних смислів у контексті аудіовізуальної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Виселко Інна Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1324823
  Гавеля Оксана Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються психологічні установки сучасних споживачів інформації та можливості їхньої трансформації. Особлива роль відводиться дослідженню журналістської творчості, роботі в умовах конвергентного ньюсруму.
1324824
  Гавеля О.М. Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в сучасному суспільстві : автореф. дис. … д-ра культурології : 26.00.01 / Гавеля Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1324825
  Даниленко В. Трансформація легенди про Дон Жуана в однойменному романі у віршах Дж. Байрона // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 48-51
1324826
  Кшановський Р.О. Трансформація лицарського стану в Англії доби Едуарда ІІІ: соціально-політичний, економічний і військовий аспекти // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 125-138. – ISSN 2313-5603
1324827
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Косик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1324828
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L.за умов свинцевого навантаження : Дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.12. / КНУТШ; Косик О.І. – Київ, 2003. – 178л. – Бібліогр.: л. 143-178
1324829
  Марцин В.С. Трансформація людського капіталу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 290-296. – ISSN 1562-0905
1324830
  Салига П.Г. Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації : автореф. дис. .. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Салига Павло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1324831
  Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.20-26. – ISBN 966-667-078-Х
1324832
  Денисенко К Трансформація механізмів геостратегії Франції у 90-х роках XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1324833
  Адамик В. Трансформація механізмів міжнародної політики подолання бідності у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 82-90. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1324834
  Школьний О.О. Трансформація механізмів управління системою аграрних ринків у Великобританії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 143-148
1324835
  Русанова К.В. Трансформація механізму українсько-російської співробітництва в енергетичній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 63-69.
1324836
  Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 242 л. – Додатки: л. 204-242. – Бібліогр.: л. 180-203
1324837
  Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1324838
  Проць Н. Трансформація міжбюджетних відносин в умовах реалізації бюджетної реформи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 140-150. – ISSN 1818-5754
1324839
  Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1324840
  Малиняк Б. Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 73-85. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1324841
   Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації : монографія / [Н.Ю. Рекова та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 301 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-263. – ISBN 978-966-379-822-6
1324842
  Буйських Юлія Трансформація міфологічних уявлень українців у сучасному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-230


  У статті розглянуто трансформацію традиційних міфологічних уявлень українців на прикладі найбільш поширених, характерних для всієї території України образів – знахаря, відьми, "ходячого" небіжчика, домовика. Автор робить висновок, що ці образи, хоча і ...
1324843
  Чистяк Д. Трансформація міфологічного інтертексту "Шакунтали" Калідаси й "Пелеас і Мелісанді" Моріса Метерлінка // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 12-23. – ISBN 978-2-919320-35-6
1324844
  Чистяк Д.О. Трансформація міфологічного інтертексту "Шякунтали" Калідаси у "Пелеасі і Мелісанді" М. Метерлінка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 540-545. – (Б-ка Ін-ту філології)
1324845
  Астаф"єв Олександр Трансформація міфу чи міф трансформації? : [рецензія] / Астаф"єв Олександр, Ляшенко Олеся
1324846
  Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р. н. е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1324847
  Поліщук К.О. Трансформація навику взаємодії із інформаційним простором: мислений запит в Google // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 48-50
1324848
  Подопригора М.А. Трансформація насильства як складової організації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 176-179. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В даній статті проводиться порівняльний аналіз об"єктивних (визначених розвитком суспільства) та суб"єктивних (індивідуальних) детермінант насилля, в контексті історичної еволюції людства. Також пропонується модель визначення місця насилля в ...
1324849
  Говорун Д. Трансформація НАТО середини 90-х років і наслідки для країн Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 22-24.
1324850
  Воропаєва Т. Трансформація національної ідентичності громадян України (1991-2001 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Представлено основні результати та аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуті системи соціальної ідентичності та змістовне наповнення ідентифікаційних пріорітетів громадян України.
1324851
  Щербак О.Г. Трансформація НБСЄ як важливий фактор становлення нової структури архітектури європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 61-70
1324852
  Іванова І.І. Трансформація неокорпоративізму в країнах Скандинавії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 475-483
1324853
  Кузьміна К.А. Трансформація номіналізації в англо-українському перекладі : Методичні рекомендації / К.А. Кузьміна; КНУТШ; Інститут філології. – Київ, 2006. – 55c.
1324854
  Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України - вимога часу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.117-121. – ISSN 0132-1331
1324855
  Ткаченко Т. Трансформація образу Гайдамаки в українській літературі (поема Т. Шевченка "Гайдамаки" та оповідання В. Підмогильного "Гайдамака") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 194-200


  У статті розглядається трансформація образу гайдамаки в українській літературі ХІХ-ХХ століть на матеріалі поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" й оповідання В. Підмогильного "Гайдамака". Зокрема, визначаються формальні та змістові домінанти, значення ...
1324856
  Пекарчук В.М. Трансформація органів державної влади України у сфері виконання покарань: тенденції 1990-2000-х років // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 20-25. – ISSN 2312-1831
1324857
  Леонов В.В. Трансформація організації Північноатлантичного договору - вимога часу // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.36-44
1324858
  Бараш Ю.Н. Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі / Ю.Н. Бараш, А.Г. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 21-28.
1324859
  Жицька Н. Трансформація органічної речовини в підстилках листяних насаджень Черкаського регіону / Н. Жицька, О. Ханенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сезонну динаміку розкладання лісових підстилок п"яти типів штучних насаджень, різних за складом порід. На основі розрахованих значень опадо-підстилкових коефіцієнтів (ОПК), порівняно швидкість мінералізації підстилок цих насаджень. Зроблено ...
1324860
  Простибоженко О.С. Трансформація особистого майна одного з подружжя у спільне майно їх обох: проблеми правозастосовної практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 156-164. – ISSN 2310-6166
1324861
  Пішак О.В. Трансформація особистості у глобалізованому світі як неминуча вимога сьогодення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 189-195. – ISSN 2312-4342
1324862
  Маркевич А. Трансформація остеобластів в остеоцити / А. Маркевич, Н. Родіонова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані сучасні уявлення про механізми трансформації остеобластів в остеоцити (морфофункціональні та молекулярні аспекти). Приділено увагу задачам, які є актуальними для подальшого дослідження. In article analized contemporary ...
1324863
  Савицька І.М. Трансформація парадигми філософії освіти в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 60-63. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687


  Ці проблеми знайшли своє відображення в науковому доробку вітчизняних вчених, зокрема Л.В. Губерського, В.Г. Кременя, В.П. Андрущенка та інш.
1324864
  Шевченко О. Трансформація підходів дослідження глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті розкривається зміст сучасних наукових підходів дослідження глобальних проблем людства, зокрема глобальної зміни клімату. Розглянуто концепції "меж зростання" та "сталого розвитку", як базових наукових підходів осмислення та врегулювання ...
1324865
  Семенов Г.А. Трансформація підходів у теорії інноваційного менеджменту у підприємств / Г.А. Семенов, Ю.М. Богдан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1324866
  Прищак М. Трансформація поглядів на сутність та зміст поняття духовності в педагогічній спадщині Я. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 70-73. – ISSN 0131-6788
1324867
  Андріяш М.М. Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Андріяш Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 286 арк. – Додатки: арк. 247-286. – Бібліогр.: арк. 207-246
1324868
  Андріяш М.М. Трансформація податкових систем Східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : автореф дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Андріяш Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1324869
  Андріяш М.М. Трансформація податкової політики країн Європейського союзу у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 176-188. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні напрями податкових трансформацій та динаміка міждержавного співробітництва у податковій сфері в рамках Європейського союзу в умовах посткризового періоду та поглиблення глобалізації світової економіки. Проаналізовані ...
1324870
  Ігнатишин М.В. Трансформація податкової системи України в / М.В. Ігнатишин, В.Р. Луник // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 169-177. – ISSN 2311-8164
1324871
  Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В.Підмогильного
1324872
  Коваленко О. Трансформація поетичних канонів як чинник побутування та вивчення української народної пісні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 148-154. – (Філологічні науки)
1324873
  Черенков А.В. Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні / А.В. Черенков, В.І. Чабан, О.Ю. Подобед // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
1324874
  Кампо В.М. Трансформація політики інтелектуальної власності в Україні: реальні проблеми і перспективи // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 49-53. – ISBN 978-617-7363-04-9
1324875
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1324876
  Бунецький Л. Трансформація політичних інститутів у державах транзитивного типу: теоретичний аспект аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
1324877
  Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-02-6286-7
1324878
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1324879
  Матвійчук О.О. Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сутність політичної трансформації в сучасному інформаційному суспільстві.
1324880
  Матвійчук О.О. Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві. This article is about the transformation of political system in information society.
1324881
  Ольховой І.О. Трансформація політичної системи країн півдня Африки під впливом геополітичних чинників / І.О. Ольховой, І.Г. Савчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 281-288


  Викладено головні риси сучасної структури політичних систем країн Півдня Африки, проаналізовані існуючи гілки влади та судової системи, на прикладі Лесото, ПАР,Свазиленду Изложено основные черты современной структуры политических систем стран Юга ...
1324882
   Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах европейської інтеграції : Тези виступів на конференції. Львів, 7-8 листопада 2003 року. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 208с.
1324883
  Вілков В.Ю. Трансформація поняття "нація": політико-філософська модель реконструкції Юргена Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 137-148
1324884
  Лохман Н. Трансформація поняття "соціально-економічний розвиток підприємства" в умовах посиленої конкуренції / Н. Лохман, О. Корнілова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 22-30. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1324885
  Ломачинська І.М. Трансформація поняття святості в православній і чернечій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Досліджується трансформація візантійського поняття святості в українській православній традиції.
1324886
  Чиналієва І. Трансформація пострадянського правового простору: систематизація принципів цивільно-процесуального права // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 200-204
1324887
  Лазор А.О. Трансформація правового статусу радного у Польщі: концептуальні засади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 135-138. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1324888
  Диса К. Трансформація представлення Києво-Могилянської академії у путівниках другої половини XIX - початку XX ст // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 267-281. – ISBN 978-966-2410-77-8
1324889
  Медведюк Людмила Григорівна Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Дис...канд.філологічних наук:10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна; НАНУ;Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 197с. – Бібліогр.:с.174-197
1324890
  Медведюк Л.Г. Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1324891
  Мельник Ю. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 144-152. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1324892
  Горнопольцева А.О. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 266-269. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1324893
  Кушнір С. Трансформація природно-ресурсної сфери% передумови, проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 55-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1324894
  Нікітін Д.Ю. Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 169-177. – ISSN 2222-5374
1324895
  Чорний С.Г. Трансформація протидефляційної стійкості грунту в контексті сучасних змін клімату / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко, А.В. Волошенюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1324896
  Корнієнко Н. Трансформація професії "режисер" у постнекласичному просторі культури: оптимістичний і песимістичний прогнози // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 7-22. – ISSN 1997-8642
1324897
  Ільїч Л.М. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: об"єктивні передумови та пошук шляхів підвищенння якості освітніх послуг // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 206-216. – ISSN 2410-4752


  Стаття присвячена дослідженню трансформації системи професійно-технічної освіти.
1324898
  Менулін В.І. Трансформація психоаналітичної концепції міфа. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Менулін В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 25л.
1324899
  Трофименко М. Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 301-308. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1324900
  Ілюк Т. Трансформація публічної дипломатії Росії в контексті гібридної війни: діяльність "Росспівробітництва" // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 237-249. – ISBN 978-966-97599-1-7
1324901
  Ілюк Т.В. Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність "Росспівробітництва" // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 19-32. – ISBN 978-966-02-8033-5
1324902
  Реутов В.Є. Трансформація регіональної конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
1324903
  Петлякова М.І. Трансформація релігійних заборон в сучасному світі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 101-103
1324904
  Багмет О.Б. Трансформація рельєфу в районах гідротехнічного будівництва (Дніпровський каскад водосховищ) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 77-83. – ISSN 0868-6939


  Створення Дніпровського каскаду водосховищ спричинило масштабну трансформацію природного рельєфу та істотно вплинуло на хід екзогенних процесів. В умовах зростання техногенного навантаження на рельєф моніторинг та прогноз розвитку екзогенних процесів ...
1324905
  Турчин В.В. Трансформація репрезентації дизайн-об"єкта: друга половина XX - початок XXI століття / В.В. Турчин, О.М. Шапаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 165-169


  Статтю присвячено трансформації репрезентації дизайн-об’єкта в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. На прикладі об.єктів мистецтва і промислового дизайну ХХ століття з’ясовано причини виникнення та ознаки даного явища, а також його витоки у ...
1324906
  Петракова К.О. Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах сучасних глобалізаційних викликів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 243-249
1324907
  Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 456, [ 21 ] л. + Додатки: [ 21 ] л. – Бібліогр.: л. 406-455
1324908
  Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
1324909
  Гнибіденко І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І.Ф. Гнибіденко, А.Д. Руснак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 83-93. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1324910
  Савенко О. Трансформація різдвяного сюжету в декламації Памва Беринди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 76-79. – ISSN 0236-1477
1324911
  Радченко Л. Трансформація розуміння категорії шлюб за законодавством окремих держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду проблематики правового регулювання шлюбних і подібних до шлюбу сімейних відносин у міжнародному сімейному праві, оцінці сучасного розуміння категорії "шлюб" за законодавством окремих зарубіжних держав та аналізу практики його ...
1324912
  Бірюкова М.В. Трансформація ролі вищої освіти в епоху глобалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.29-35.
1324913
  Кучер Г.В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 27-31. – ISSN 2306-6806
1324914
  Орловська Ю. Трансформація ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки / Ю. Орловська, С. Морозова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 60-66. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1324915
  Одинець А.В. Трансформація свідомості у віртуальній реальності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 41-45. – ISSN 2414-5823
1324916
  Матвєєва О.В. Трансформація світового порядку в умовах глобальних загроз та викликів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 113-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1324917
  Шапран О.С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шапран Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222, [12] арк. – Додатки : арк. 222, [12]. – Бібліогр.: арк. 191-221
1324918
  Шапран О.С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шапран Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1324919
  Диха М. Трансформація світової економіки в умовах глобальної інституціалізації та участь в ній України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 393-400. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1324920
  Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З.О. Луцишин. – Київ : "ДрУк", 2002. – 320с. – ISBN 966-95702-7-1
1324921
  Чадюк М. Трансформація світогляду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Побачила світ книжка професорки Єльського університету у Марсі Шор, присвячена Революції Гідності.
1324922
  Мірошниченко Л. Трансформація середньовічного епічного сюжету у сучасній літературі : ("Беовульф" - "Грендель" Дж. Гарднера) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 311-315
1324923
  Мягкий М.В. Трансформація середнього циклу кон"юнктури у постіндустріальну добу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 122-129


  Досліджено причини затухання промислових циклів у другій половині ХХ ст. Виокремлено основні особливості трансформації економічного циклу під впливом переходу до постіндустріального суспільства.
1324924
  Михалевич В.В. Трансформація символу центру в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Михалевич В.В. ; Нац. музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1324925
  Монько Т.С. Трансформація системи бібліотечно-інформаційного забезпечення керівників органів і установ охорони здоров"я України. : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Монько Т.С.; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 21л.
1324926
  Соскін О. Трансформація системи вищої освіти в контексті європейської інтеграції України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 48-50. – ISSN 1728-6220
1324927
  Войтович Р. Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
1324928
  Макодзеба Т.С. Трансформація системи інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України на прикладі внутрішніх комунікацій НАТО / Т.С. Макодзеба, Р.В. Дужий, М.А. Бєлов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (28). – С. 92-95. – ISSN 2311-7249
1324929
  Баюра Д.О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.04 / Баюра Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 447с. + Додатки : л.429-447. – Бібліогр. : л.402-428
1324930
  Кузьменко Ю.В. Трансформація системи професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 322-330. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Окреслено зміни, що відбувалися в системі професійної освіти фахівців із трудової підготовки у 50-х рр. ХХ. - на початку ХХІ ст. в українських вузах.
1324931
  Голубчик Ганна Трансформація системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: організаційно-правові аспекти / Голубчик Ганна, Тищенко Тетяна // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 114-121
1324932
  Голян В.А. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності / В.А. Голян, О.М. Шубалий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 81-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1324933
   Трансформація сільського розселення в Україні : колект. монографія / [Т.А. Заяць та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2017. – 296, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 259-287. – ISBN 978-966-02-8280-3
1324934
  Білоножко Є.П. Трансформація сім"ї в контексті глобальних змін у суспільстві в другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статі розглядається провідні теорії що пояснюють трансформаційні процеси, що відбулися в суспільстві та у родино-шлюбних відносинах. The article deals with main theories, which try to clarify modern transformational process in the society and in the ...
1324935
  Головчак В.Ф. Трансформація складових геосистем у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд / В.Ф. Головчак // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1324936
  Фомішина В.М. Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача" / В.М. Фомішина, Н.Є. Федорова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 288-293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1324937
  Зінченко В. Трансформація соціально-економічного сектору в країнах Центральної і Східної Європи в умовах економіко-політичної модернізації та євроінтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 18-22. – ISSN 1728-6220
1324938
  Зінченко В. Трансформація соціально мобільних сил в умовах "пізнього капіталізму" // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-122. – ISSN 1609-5499
1324939
  Савенко О. Трансформація соціальної політики, нові завдання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.118-124
1324940
  Федоренко Я. Трансформація соціальної структури сільського населення України в 1991 - 2012 // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-105. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1324941
   Трансформація спектрів домішкової фотолюмінесценції монокристалів CdTe: Cl зумовлена НВЧ-опроміненням / О.П. Лоцько, С.М. Калитчук, Р.А. Редько, Н.І. Березовська // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 4. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...Завдяки успіхам в технології вирощування компенсованих монокристалів CdTe:Cl в останні роки значно зросла зацікавленість до їх вивчення та розробки на основі цих матеріалів високочутливих неохолоджуваних детекторів іонізуючого випромінювання. Хоча ...
1324942
  Сорокотяга Наталія Петрівна Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.04 / Сорокотяга Н.П.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1324943
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філосовський аспект : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стадник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 403л. – Бібліогр.: л.361-403
1324944
  Буткевич О.В. Трансформація стародавнього міжнародного права в середньовічне // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 177-193. – ISBN 978-966-2609-51-6
1324945
  Данилов В.Я. Трансформація статистичних підходів виділення динаміки економічних циклів / В.Я. Данилов, Н.С. Глухова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 63-68. – ISSN 1997-9266
1324946
  Гребенюк Н.О. Трансформація стратегій банку та функцій його капіталу в умовах глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 76-82.
1324947
  Черномаз П.О. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв"язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / П.О. Черномаз, О.І. Чавалах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 82-88. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1324948
  Ковтун Н.М. Трансформація суб"єктності суспільного воління у контексті дослідження соціальної активності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 74-76
1324949
  Фесенко М. Трансформація суверенітету в умовах формування нового міжнародного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науковий дискурс представників різних підходів відносно проблеми трансформації суверенітету та інституту держави-нації в умовах глобалізації та формування нового міжнародного порядку. В цьому контексті доведено, що держави більше не ...
1324950
  Письменний О.В. Трансформація сучасних протидефляційних властивостей грунтів Степу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1324951
  Балацька О.Б. Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 95-102. – ISSN 2077-1800
1324952
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1324953
  Доброва С.О. Трансформація телебачення в Інтернеті в епоху глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 96-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1324954
  Сокиринська І.Г. Трансформація теоретичних підходів до забезпечення динамічної рівноваги: історичний аспект // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 46-51. – ISSN 2074-5354
1324955
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ван Пен; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. + Додатки: л.206-220. – Бібліогр.: л.188-205
1324956
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : автореф. . дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ван Пен ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1324957
  Татарчук Людмила Трансформація традиційних каталогів в електронну форму для інформаційного забезпечення аграрної науки: з досвіду роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1324958
  Новик О. Трансформація традиційного сюжету в оповіданні Є. Гребінки "Мачеха и панночка" // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
1324959
  Кухта М.І. Трансформація традиційної моделі навчання в контексті освітньої реформи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 23-25. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1324960
  Бардиш Г.О. Трансформація української економіки: стан і перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 223-231. – ISSN 1562-0905
1324961
  Бадан А. Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми соціокльтурної трансформації в Україні піді впливом глобалізаційних процесів. Простежується специфіка становлення і трансформації національної ідентичності в умовах сучасного державотворення. The problem of the social ...
1324962
  Барандій А.Ю. Трансформація української ідентичності кінця XIX - початку XX століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 61-66. – ISSN 2312-4679
1324963
  Говоровська О. Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 124-130
1324964
  Александрова М.В. Трансформація української та традиційної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 24-33
1324965
  Найчук А. Трансформація української філософсько-педагогічної думки у традиційному суспільстві // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 57-67
1324966
  Осадча О. Трансформація української хатньої ікони // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 284-292. – ISSN 0869-3595
1324967
  Поляков М. Трансформація університету в Україні за часів ії незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
1324968
  Воропаєва Т.С. Трансформація уявлень громадян України про національну ідею // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 165-166


  В 1993 р. українознавці КНУТШ були залучені до виконання науково-дослідного проекту "Українська національна ідея: теоретико-емпіричні аспекти", який тривав до 2008 р.
1324969
  Літовченко Б.Д. Трансформація факторів культури у національних системах менеджменту / Б.Д. Літовченко, В. Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 367-376. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1324970
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Стасюк Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1324971
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стасюк Л.О.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 166 - 178
1324972
   Трансформація філософських підходів до конкретної методичної концепції у навчальному процесі закладу вищої освіти / В.Д. Гладуш, В.В. Ковальчук, С.В. Рябченко, В.В. Скалозуб, А.М. Турінов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1324973
  Палагнюк Ю.В. Трансформація фінансових інструментів співробітництва Європейського Союзу з Україною // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 99-105. – ISSN 2220-1394
1324974
  Яценко Б.П. Трансформація фінансово-банківської системи Японії на початку XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 185-194. – ISSN 1608-0599
1324975
  Бонк М. Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики - основні напрямки змін в XXI столітті // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 344-357. – ISSN 1684-906Х
1324976
  Кульпінський С.В. Трансформація фінансової політики підприємств залізничного транспорту України в умовах дефіциту капітальних інвестицій / С.В. Кульпінський, А.В. Базавлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 105-115. – ISSN 2305-7645
1324977
  Шкуров Є.В. Трансформація фольклорних образів у А. Бєляніна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 435-441. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей трансформації фольклорних образів у творчості російського письменника-фантаста Андрія Бєляніна. На матеріалах фентезійного циклу "Служба таємного розшуку царя Гороха" досліджується авторська інтерпретація героїв ...
1324978
  Ляшук Н. Трансформація фольклорних стереотипів українців в українській класичній літературі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 21-26. – ISSN 2413-3094


  "У статті фольклорні стереотипи розглядаються як мовно-естетичні знаки національної культури, які несуть інформацію про складові етнічного стереотипу. Простежено шляхи використання усталених, мовних засобів портретування українців у класичних творах. ...
1324979
  Колюх В.В. Трансформація форми державного правління в контексті конституційних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 374-384
1324980
  Ковальчук М.С. Трансформація форми та морфології поверхні розсипного золота в процесах алювіального седиментогенезу // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1324981
  Сопилюк Н. Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М. Пруста


  У статті розглядаються різні види перекладацьких трансформацій, яких зазнають французькі аналітичні конструкції, що позначають процес у художньому дискурсі. Ключові слова: адекватність, трансформація, аналітична модель, синтетична модель, процес, ...
1324982
  Михайловський О.В. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 230-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1324983
  Колтун В.С. Трансформація функцій місцевого самоврядування і регіонального управління / В.С. Колтун, В.М. Пасічник // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 34-37. – ISBN 978-966-619-370-7
1324984
  Вилегжаніна Т. Трансформація функцій публічних бібліотек у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 4-5
1324985
  Марцин В.С. Трансформація функцій торгівлі в діяльності ринкових структур : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 36-42. – Бібліогр.: 8 назв
1324986
  Савлук М.І. Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 53-64 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
1324987
  Павлов О.І. Трансформація функціональної моделі сільських територій України в умовах глобалізації // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 107-111. – Бібліогр.: 14 назв
1324988
  Усік О.Ю. Трансформація характеру та змісту навчально-пізнавальної діяльності в системі вищої освіти // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 21-27. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
1324989
  Єременко О. Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка
1324990
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б. Грінченка
1324991
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка
1324992
  Кікінежді О. Трансформація цивілізаційної ідентичності української молоді: ґендерна парадигма // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 20-24
1324993
  Ніколов П.О. Трансформація цілей навчання в інформаційному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 154-162
1324994
  Семіченко В. Трансформація ціннісних орієнтацій студентів в умовах суспільної кризи / В. Семіченко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 95-101. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються тенденції розвитку ціннісних орієнтацій студентів в умовах активних соціально-політичних змін. На основі методу незакінчених речень з наступним контент-аналізом виявляються ставлення студентів до актуальних складових їх ...
1324995
  Ромашкина А. Трансформація ціннісних орієнтацій: теоретичні проблеми пояснення // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 56-58. – ISBN 978-966-171-811-0
1324996
  Резнік С.М. Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 47-53. – ISSN 2078-7782


  У статті проаналізовано, що в умовах інформаційного суспільства свою увагу викладачі мають спрямовувати на усвідомлення студентами цінності знань, глибокого осмислення інформації, інтелектуальної праці. Особливу увагу потрібно приділити цінності ...
1324997
  Ткаченко О.А. Трансформація цінностей у сучасному світі й традиція: проблеми адаптації в українському суспільстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 67-71. – ISSN 1729-360Х
1324998
  Сіновець П.А. Трансформація ядерної стратегії США у постбіполярний період: теорія і практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 17-22
1324999
  Довгаль К. Трансформація як спосіб національної імплементації норм міжнародного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7069-14-9
1325000
  Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,