Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1323001
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1323002
  Мамедова И.М. "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 104-120. – ISSN 1682-671Х


  На основі нових джерел розглядається політика Російської держави по відношенню до народів Закавказзя. Висвітлюється роль азербайджанських тюрків як впливового чинника у транскавказькій політиці трьох держав - Персії (Ірану), Росії і Туреччини.
1323003
  Бжиська Ю. Статеве виховання як невід"ємна частина морального виховання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-42. – ISSN 0131-6788
1323004
  Петренко Н. Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-216. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657
1323005
  Кравчук С.Л. Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема особливостей використання агресії в житті жінками та чоловіками. Вивчений зв"язок особливостей застосування агресії жінками та чоловіками з їх агресивними проявами та з індивідуально-психологічними характеристиками. ...
1323006
  Мельник А.В. Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі / А.В. Мельник, Н.В. Заічко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 125-128. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіпергомоцистеїнемія є відомим та незалежним фактором ризику патології серця та судин. Показано, що за цього патологічного стану зменшується рівень гідроген сульфіду – біологічноактивної речовини, що причетна до регуляції тонусу судин, ...
1323007
   Статеві відмінності електрофізіологічних реакцій обстежених за умов різної відповідальності за результати діяльності / Л. Чікіна, Ю. Горго, С. Федорчук, А. Тернова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-76. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан статичних електричних потенціалів в біологічно активних зонах шкіри людини за оптимальних умов та за умов підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено статеві відмінності при вивченні електрофізіологічних характеристик ...
1323008
  Харченко А. Статеві відмінності у психічних функціях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 281-287
1323009
  Дерев"янко С.П. Статеві відмінності у сфері прояву складових емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 99-104. – (Серія : Психологічні науки)
1323010
  Купа Л. Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту / Л. Купа, Н. Філімонова, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 71-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні в якості обстежуваних добровільно взяли участь 40 осіб, серед яких 20 чоловіків та 20 жінок, правші, віком 18-23 роки, студенти I- IV курсів КНУ імені Тараса Шевченка. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що завдання на ...
1323011
   Статеві особливості амінокислотного обміну у DROSOPHILA MELANOGASTER за споживання альфа-кетоглутарату / М. Лилик, О. Сорочинська, О. Манюх, М. Байляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено вплив альфа-кетоглутарату на амінокислотний обмін у плодової мушки. Харчовий АКГ не впливав на масу тіла, вміст сечовини, активність глутаматдегідрогенази, аланін- та аспартатамінотрансфераз у дводенних мух. Дводенні самки, а не самці, ...
1323012
  Чик А.А. Статеві особливості взаємозв"язку самооцінки та тривожності у навчальній діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 360-362
1323013
  Єлонек Адам Статево-вікова структура населення Української РСР за переписами 1939 та 1959 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 73-77 : Рис.
1323014
  Крашеніннікова А.А. Статево-вікова структура населення чернігівської області як інтегруюча ознака демографічного розвитку регіону // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 152-154
1323015
  Герасиммюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 28-31. – ISSN 1681-2786
1323016
  Хомра О.У. Статево-вікова, освітня та галузева структури зовнішніх трудових мігрантів з України (за даними всеукраїнського перепису населення 2001 р) // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.69-76
1323017
  Павлова О.В. Статево-вікові особливості спотворення інформації в юнацькому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 276-280


  Прослідковано частоту використання різних типів неправди залежно від віку і статі респондентів та виявлено комунікативні сфери, де у молодих людей найчастіше постає потреба у створенні інформації для створення позитивного образу себе.
1323018
  Жилінська О.І. Статево-вікові характеристики кадрового потенціалу вітчизняної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу статево-вікових характеристик вітчизняних наукових кадрів за головними їх компонентами. The article is dedicated to the analysis of an age of Ukrainian scientists.
1323019
  Черенщикова Д.В. Статево-рольові і професійно-статусні чинники педагогічного спілкування у ВНЗ: на матеріалі порівняльного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 267-275. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Подано результати порівняльного аналізу чинників педагогічного спілкування у ВНЗ за ознаками статі та стажем навчально-виховної роботи.
1323020
  Бороденко О. Статевовікові особливості повторно вінчаних наречених (за матеріалами церковних обшуків Лівобережної України 1836-1860 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 9-20. – ISSN 1998-4634
1323021
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування Віл/Снідом : Дис... канд. психологічнихнаук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.146-171
1323022
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування ВІЛ/СНІДом : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1323023
  Дмитренко Г.А. Статегический менеджмент в системе образования : Учебн. пособ. / Г.А. Дмитренко. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-71-2
1323024
  Харитонова Д. Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 144-149. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1323025
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
1. – 1980. – 210с.
1323026
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
2. – 1980. – 211-413 с.
1323027
  Бердишев Г. Статзвіти говорять про масштабну депопуляцію, натомість загрозою є вимирання / розмову вів Едуард Щур // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
1323028
   Стати головним розпорядником [Національний фонд досліджень] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1323029
  Затворницька О. Стати на нові рейки. Конкурентні правила для української залізниці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 6


  "Щороку в Україні падають обсяги залізничних вантажних перевезень. Одна із причин - скорочення промислового виробництва (загалом на 22% за останні вісім років). Які можуть бути точки зростання для залізничного транспорту і які зміни принесе відкриття ...
1323030
  Стрілько В.В. Стати народом / Валентина Стрілько. – Київ : [б. в.], 2019. – 503, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-494-068-6
1323031
  Кривцун Д. Стати передбачуваним союзником // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 105). – С. 3


  У НАТО очікують, що Україна задекларує у своїх стратегічних безпекових документах вступ до Альянсу як кінцеву мету.
1323032
  Іванюк О. Стати успішною у Польщі: перші кроки до омріяної праці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 18 серпня (№ 33). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1323033
  Заболотна Н. Стати частиною вільного світу. Про головну битву - за людські цінності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Сьогодні варто чесно зізнатися самим собі: Україна не впоралася з можливістю прориву на світову мистецьку арену. З тим шансом, який об"єктивно з"явився в нас після подій 2014 року. Історичні передумови цього шансу були трагічні: соціальний і ...
1323034
  Филимонова Ольга Евгеньевна Стативная синтаксема в английском предложении. (На материале сочетаний связочного глагола со словами категории состояния, прилагательными и предложно-имеными группами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонова Ольга Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 24л.
1323035
  Питинова А.С. Статиграфия и аммоноидеи намюра Цернтральных кызылкумов и Южной Ферганы / А.С. Питинова. – Ташкент, 1974. – 68с.
1323036
  Благоев Д. Статии / Д. Благоев. – София. – 179с.
1323037
  Иосифов В. Статии за български писатели. / В. Иосифов. – София, 1958. – 304с.
1323038
  Дорошкевич А.М. Статика / А.М. Дорошкевич. – М., 1967. – 339 с.
1323039
  Слободянский М.Г. Статика / М.Г. Слободянский, А.М. Пивоваров. – Москва, 1967. – 170 с.
1323040
   Статика : Ученые задания по программированному контролю знаний. – Рига : Политехнический ин-т, 1976. – 147с.
1323041
  Полецкий А.Т. Статика / А.Т. Полецкий. – Челябинск, 1977. – 119с.
1323042
   Статика. – М, 1987. – 236с.
1323043
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я.М. Григоренко. – К., 1987. – 215 с.
1323044
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных толстостенных оболочек / Я.М. Григоренко. – К., 1985. – 190 с.
1323045
  Столярова Т.Д. Статика в странах Ближнего и Среднего Востока в 9-11 веках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Столярова Т.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествозниния и техники. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1323046
  Петухов Николай Павлович Статика гибких пластин и панелей с областью в плане, составленной из прямоугольников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петухов Николай Павлович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1323047
  Попова Е.В. Статика и графостатика / Е.В. Попова. – Москва-Ленинград, 1932. – 128 с.
1323048
  Константинов А.Х. Статика и динамика конических оболочек в неклассической постановке : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Константинов А.Х.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1323049
  Переход Олег Александрович Статика и динамика линий Блоха в двухподрешеточных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Переход Олег Александрович; МВ и ССО УССР. Донецк. госуд. ун-т. – Донецк, 1986. – 19л.
1323050
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
1. – 1978. – 222с.
1323051
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
2. – 1978. – 320с.
1323052
   Статика и динамика тонкостенных конструкций. – М, 1980. – 172с.
1323053
  Борзенко Е.И. Статика и динамика элементов криогенных систем / Е.И. Борзенко. – Л., 1988. – 211с.
1323054
  Ролов Б.Н. Статика и кинетика фазовых переходов в твердом теле / Б.Н. Ролов. – Рига, 1979. – 179 с.
1323055
  Вагина И.М. Статика и кинетка сорбции ароматических соединений сульфокатионитами. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Вагина И.М.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1323056
  Левинова И.С. Статика на средневековом Востоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Левинова И. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1974. – 21л.
1323057
  Савул Я.Г. Статика оболочек с резной срединной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савул Я. Г.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
1323058
  Голушкевич С.С. Статика предельных состояний грунтовых масс / С.С. Голушкевич. – Москва, 1957. – 288с.
1323059
  Сладков С.И. Статика регулярных стержневых систем с учетом случайных неоднородностей. : Автореф... канд.техн.наук: 022 / Сладков С.И.; Днепропетр.ин-т инженеров ж-д.транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1323060
  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров. – М., 1975. – 198с.
1323061
  Пиковский А.А. Статика стержневых систем со сжатыми элементами / А.А. Пиковский. – М, 1961. – 394с.
1323062
  Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
1323063
  Ярмоленко Н.М. Статика та динаміка героїчного епосу як системи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 272-275
1323064
  Лебедев В.А. Статика твердого тела на основе матричных методов с применением ЭВМ : Учебное пособие / В.А. Лебедев; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградского университета, 1981. – 232 c.
1323065
  Чернина В.С. Статика тонкостенных оболочек вращения / В.С. Чернина. – Москва, 1968. – 456 с.
1323066
  Мамедов Узеир Велиевич Статика торообразных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мамедов Узеир Велиевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
1323067
  Гузь А.Н. Статика упругих тел неканозической формы / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1984. – 280с.
1323068
  Дикович И.Л. Статика упруго-пластических балок судовых конструкций / И.Л. Дикович. – Л., 1967. – 264с.
1323069
  Гекке Е. Статика упругого тела / Е. Гекке. – Ленинград-Москва, 1934. – 287 с.
1323070
  Немиров Виктор Григорьевич Статико-геомерическая аналогия в задачах о сосредоточенных воздействиях на оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиров Виктор Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 23л.
1323071
  Шенталинский В. Статиръ // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 71-103. – ISSN 0321-1878
1323072
  Спасский А.Н. Статисические методы регулирования качества продукции / А.Н. Спасский. – Горький, 1976. – 47с.
1323073
  Королев М.А. Статискика и экономический анализ в урпавлении народным хозяйством / М.А. Королев, Э.Б. Фигурнов. – М, 1985. – 247с.
1323074
  Девис Д. Статистиак и анализ геологических данных / Д. Девис. – Москва : Мир, 1977. – 572с.
1323075
  Рабинович П.М. Статистика -- как орудие познания : автореф. дис. ... док. экон. наук / Рабинович П.М. ; Моск. экон-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 37 с. – Бібліогр.:с.37
1323076
  Качмала В. Статистика - наука про відображення життя населення // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 55-56. – ISBN 978-966-485-023-7


  На основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.
1323077
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1323078
  Перестюк М.О. Статистика - нова математична спеціальність на механіко-математичному факультеті / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1323079
  Воблый К.Г. Статистика : Курс лекций, читанный в Университете Св. Владимира в осеннем семестре 1907-8 г. / К.Г. Воблый, пр.-доц. – На правах рукописи. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1908. – VIII, II, II, 343 с.
1323080
  Воблый К.Г. Статистика : (пособие к лекциям). – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. кн. маг. В.А.Просяниченко, 1912. – 396, VII с. : 13 диаграмм и картограма
1323081
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1323082
   Статистика : (основы общей теории). – Москва - Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 322 с.
1323083
   Статистика : (основы общей теории). – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 420 с.
1323084
   Статистика. – Москва : Госстатиздат, 1956. – 568 с.
1323085
  Трудова М.Г. Статистика / М.Г. Трудова. – изд. 3-е. – Л, 1959. – 20с.
1323086
  Маслов П.П. Статистика : учебное пособие / П.П. Маслов. – Москва : Мысль, 1964. – 172 с.
1323087
   Статистика. – М, 1966. – 256с.
1323088
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – М., 1966. – 72с.
1323089
   Статистика. – Л, 1968. – 62с.
1323090
   Статистика. – М, 1969. – 240с.
1323091
   Статистика. – М, 1969. – 568с.
1323092
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – Київ, 1969. – 251с.
1323093
   Статистика. – М, 1972. – 276с.
1323094
  Петрова Е.В. Статистика / Е.В. Петрова, И.м. Алексеева. – М., 1973. – 207с.
1323095
   Статистика. – М, 1974. – 303с.
1323096
  Хазанов Ю.С. Статистика / Ю.С. Хазанов. – М, 1974. – 192с.
1323097
   Статистика. – М, 1976. – 270 с.
1323098
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – М., 1976. – 334с.
1323099
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 247с.
1323100
  Кузьмичев С.К. Статистика / С.К. Кузьмичев, Г.И. Соломаха. – Горький, 1979. – 103с.
1323101
  Вайнберг Д.Х. Статистика / Д.Х. Вайнберг, Д.А. Шумекер. – Москва, 1979. – 389с.
1323102
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 407с.
1323103
   Статистика. – М, 1982. – 271с.
1323104
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1323105
  Карасаева Л.А. Статистика / Л.А. Карасаева. – М, 1987. – 48с.
1323106
   Статистика. – Київ : Вища школа, 1993. – 622с.
1323107
   Статистика. – Новосибирск, 1996. – 310с.
1323108
   Статистика : Курс лекц. ; Для студ.вузов / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин, В.В. Глинский, Т.Н. Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Нехорошков, Л.П. Майкова; Т.H. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г., Глинский В.В., Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Hехорошков, Л.П. Майкова; Гос.ком.РФ по высш.образ.;Hовосибирская гос.акад.экономики и управления. – Новосибирск-Москва : НГАЭУ : Инфра-М, 1997. – 311 с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-382-3
1323109
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1323110
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск : НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998. – 310с. – ISBN 5-7017-0049-2; 5-86225-382-3
1323111
   Статистика : Курс лекц. – Новосибирск. Москва : ННАЭиУ. Инфра-М, 1999. – 310 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-382-3, 5-7014-0049-2
1323112
   Статистика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 467с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-135-7
1323113
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1323114
   Статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2002. – 448с. – ISBN 966-574-324-4
1323115
   Статистика : Навч.-метод. посібник / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун, Т.М. Моторина, О.Ф. та ін. Євсєєнко; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-594-349-9
1323116
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1323117
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-60-2


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1323118
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-50-5


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1323119
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1323120
  Лугінін О.Є. Статистика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 580с. – ISBN 966-364-012-Х


  Підготовлен відповідно до типової навчальної програми нормативної дісципліни "Статистіка" для студентів освітньої кваліфікаційного рівня "бакалавр"
1323121
  Штангрет А.М. Статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-000-6
1323122
  Мазуренко В.П. Статистика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 315 с. – ISBN 966-594-838-5
1323123
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1323124
  Лугінін О.Є. Статистика : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-364-443-1
1323125
  Мазуренко В.П. Статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1323126
  Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
1323127
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1323128
  Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
1323129
  Чернелевський Л.М. Статистика : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 978-966-612-123-6
1323130
  Опря А.Т. Статистика (з програмованною формою контролю знань). : Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Опря; Мін-во освіти і науки України; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-128-2
1323131
   Статистика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [Авт. кол.: Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-364-782-1


  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові ...
1323132
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 121 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості". - Ст. укр., англ. та рос.
1323133
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : монографія / [Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-899-9
1323134
   Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-99
1323135
  Верховский И.А. Статистика автомобильного транспорта / И.А. Верховский. – Москва, 1953. – 352с.
1323136
  Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта / Е.В. Петрова, И.М. Алексеева. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 248с.
1323137
  Славновская Н.Н. Статистика агротехники в СССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Славновская Н.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1323138
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, К.С. Базилевич; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 176 с. – ISBN 966-7312-89-5
1323139
  Стародубский Л.В. Статистика буржуазной Латвии на службе реакции / Л.В. Стародубский. – Рига, 1953. – 103с.
1323140
   Статистика бюджетов времени трудящихся. – М, 1967. – 220с.
1323141
  Матюха И.Я. Статистика бюджетов населения / И.Я. Матюха. – Москва, 1967. – 248с.
1323142
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – М., 1969. – 248с.
1323143
  Дерффель К. Статистика в аналитической химии / К. Дерффель. – М, 1994. – 263с.
1323144
  Синицын В.В. Статистика в арсенале советского журналиста / В.В. Синицын. – М., 1978. – 38с.
1323145
  Питър Спрент Статистика в действие / Питър Спрент. – сСофия, 1990. – 307с.
1323146
  Малый И.Г. Статистика в исследованиях В.И.Ленина по аграрному вопросу. / И.Г. Малый. – Москва, 1965. – 199с.
1323147
  Юнг Б.Ф. Статистика в коммерческом предприятии / Б.Ф. Юнг. – М., 1927. – 135с.
1323148
  Ряузов Н.Н. Статистика в кредитных учреждениях / Н.Н. Ряузов, В.И. Соловов. – М, 1985. – 192с.
1323149
  Акімова О.В. Статистика в малюнках та схемах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Акімова, О.С. Дубинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-364-496-7
1323150
  Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии / А.А. Исаев. – Москва : Московский университет, 1988. – 244с.
1323151
  Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе : [комплекс приклад. программ на CD для Microsoft Excel] / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Київ : МОРИОН, 2002. – 639, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Предм. указ.: с. 629-639. - На обл. содерж.: Биостатистика; Маркетинг; Алгоритмы решения прикладных задач; Толковый словарь статистических терминов. – Библиогр. в конце разд. – (Практическое руководство). – ISBN 966-7632-57-1
1323152
  Ленин В.И. Статистика в работах В.И.Ленина. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1933. – 752с.
1323153
  Володарский Л.М. Статистика в свете решений 25 съезда КПСС / Л.М. Володарский. – Москва, 1978. – 64с.
1323154
  Маслов П.П. Статистика в социологии. / П.П. Маслов. – М., 1971. – 248с.
1323155
  Яхот О.О. Статистика в социологическом исследовании / О.О. Яхот. – М, 1966. – 46с.
1323156
  Малый И.Г. Статистика в труде В.И.Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма". / И.Г. Малый. – Москва, 1966. – 127с.
1323157
  Сиськов В.И. Статистика в управлении народным хозяйством / В.И. Сиськов. – М., 1980. – 63с.
1323158
   Статистика в этнографии. – М, 1985. – 189с.
1323159
  Данилко В.К. Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти / В.К. Данилко, Т Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1323160
  Бєлкін Л.М. Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1323161
  Алєксєєнко В.В. Статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 105-112. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається нова мiра близькостi мiж вибiрками, яка базується на порiвняннi наближених за допомогою Гiпотези Хiлла функцiй розподiлу еталонної вибiрки i еталонної доповненої елементами тестової. Запропонована мiра близькостi по сутi схожа на ...
1323162
   Статистика внешнего долга : руководство для составителей и пользователей / Международный Валютный Фонд, Служба переводов МВФ. – [ Издание на русском языке ]. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2008. – 18, 332 с. – На тит. л. и обл.: Банк международных расчётов, Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Валютный Фонд [ и др. ]. - Copyright 2003. – ISBN 978-1-58906-299-3
1323163
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин. – Москва, 1930. – 108 с.
1323164
  Бакулин Н С. Мишустин Д Д. Статистика внешней торговли / Н С. Мишустин Д Д. Бакулин. – Москва : Международная книга, 1940. – 319 с.
1323165
  Золоев В.Т. Статистика внешней торговли : Организация и методы / В.Т. Золоев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 232 с.
1323166
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – М, 1952. – 224с.
1323167
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – 2-е изд. – М, 1961. – 240с.
1323168
  Эльяшев Г.М. Статистика внутренней торговли / Г.М. Эльяшев. – М, 1929. – 96с.
1323169
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Недра, 1966. – 292с.
1323170
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1969. – 296с.
1323171
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1323172
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1323173
  Слюсар В. Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву / В. Слюсар, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано автокореляційні функції кривих блиску в моделі мікролінзування віддаленого джерела стохастичною системою точкових мас (зорі) та протяжних мас (гіпотетичні згустки темної матерії, ТМ). Окрім ізольованих згустків ТМ розглянуто також ...
1323174
  Яснопольский Л.Н. Статистика движения грузов по рекам Киевского Округа Путей Сообщения : I. Очерк организации статистики движения речных грухзов в 1913-1914 г.г. ; II. Очерк движения грузов за 1913 год / Л. Яснопольский. – Киев : Типо-литогр. П.И. Чоколова, 1915. – [4], 77 с. – Отд. оттиск: Отчет статистического отдела Киевского округа П.С. за 1913 г.
1323175
  Рябикин В.И. Статистика денежных накоплений населения / В.И. Рябикин. – Москва : Статистика, 1980. – 189 с. – Библиогр.: с. 187-188 (38 назв.)
1323176
  Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів : Навчальний посібник / О.К. Мазуренко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 92с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-622-4
1323177
   Статистика державного страхування. – Х.
1. – 1927. – 134 с.
1323178
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2009. – 432 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-346-664-4
1323179
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 429, [2] с. : табл. + 1CD-ROM. – Бібліогр.: c. 425-429. – ISBN 978-966-346-850-1
1323180
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 381, [2] с. : іл., табл. + 1CD-ROM. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 377-381 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0091-9
1323181
  Герасименко С.С. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1323182
  Нерб Г. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / Г. Нерб, М.В. Пугачова, Л.О. Ященко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1323183
  Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов / Д.С. Парчевская. – Киев : Наукова думка, 1969. – 114с.
1323184
  Худсон Д. Статистика для физиков : Лекции по теории вероятностей и элементарной статистике / Пер. с англ. / Д. Худсон. – Москва : Мир, 1967. – 242 с.
1323185
  Худсон Д. Статистика для физиков. / Д. Худсон. – М., 1970. – 296с.
1323186
  Хаушильд В. Статистика для электротехников в приложении к технике высоких напряжений / В. Хаушильд, В. Мош. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 311 с.
1323187
  Калачова І.В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1323188
  Герасименко С.С. Статистика ефективності управління на макрорівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1323189
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1323190
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1323191
  Власова П.Я. Статистика жилищно-комунального хозяйства в дореволюционной России и СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Власова П.Я. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
1323192
  Бронер Л Д. Статистика жилищного и коммунального хозяйства / Л Д. Бронер, . – М, 1979. – 350с.
1323193
  Чекотовський Е.В. Статистика з Microsoft Excel 2016 : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання України, 2019. – 811, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 801-806. – ISBN 978-966-316-459-5
1323194
  Таралло В.Л. Статистика здоров"я населення : Навчальний посібник для студ. вищих медич. закладів освіти / В.Л. Таралло. – Чернівці, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7618-73-0
1323195
  Самойлов Юрій Статистика зі стелі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1323196
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1323197
  Нехай О.А. Статистика и автоматический анализ текста (На матер. англ. тектов по электрон.) : Автореф... канд. филол.наук: / Нехай О. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.26-27
1323198
  Груза Г.В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 216с.
1323199
  Ионицэ М.П. Статистика и вероятностный машинный перевод французского глагола на русский и молдавский языки. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Ионицэ М.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 34 с.
1323200
  Ряузов Н.Н. Статистика и ее задачи в социалистическом обществе / Н.Н. Ряузов. – М, 1957. – 16с.
1323201
  Щедрин Н.И. Статистика и кибернетика / Н.И. Щедрин. – М, 1975. – 77с.
1323202
  Майр Георг Статистика и обществоведение / Георг Майр, проф. Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза". – (Издания товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 15)
Т. 1 : Теоретическая статистика / пер. с нем. В.Я. Железнова пр.-доц. – 1899. – 243 с. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого параграфа
1323203
  Боярский А.Я. Статистика и оптимальное планирование / А.Я. Боярский. – М., 1977. – 264с.
1323204
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва, 1981. – 518с.
1323205
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы обработки данных : Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва : Мир, 1980. – 610с.
1323206
  Смехов Б.М. Статистика и планирование. / Б.М. Смехов. – 2-е изд., доп и перераб. – М., 1964. – 104с.
1323207
  Дружинин Н.К. Статистика и полевой опыт. / Н.К. Дружинин. – М, 1948. – 120с.
1323208
  Тимошенко И.В. Статистика и риторика сравнительных исследований социально-экономического развития стран мира / И.В. Тимошенко, О.Н. Нащекина // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-966-285-568-5
1323209
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1323210
   Статистика и управление случайными процессами. – Москва : Наука, 1989. – 230с.
1323211
  Климанов И В. Статистика и устойчивость гибких неоднородных оболочечных систем / И В. Климанов, В В. Чупин. – Красноярск, 1986. – 182с.
1323212
   Статистика и функциональные стили языка. – Рига, 1977. – 107с.
1323213
  Струмилин С.Г. Статистика и экономика. / С.Г. Струмилин. – М., 1979. – 489с.
1323214
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
1. – 1966. – 380с.
1323215
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
2. – 1968. – 264с.
1323216
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
3. – 1970. – 304с.
1323217
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
4. – 1971. – 220с.
1323218
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – Москва
5. – 1972. – 311с.
1323219
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
6. – 1973. – 224с.
1323220
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
7. – 1974. – 208с.
1323221
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
8. – 1975. – 232с.
1323222
  Козлов В.Н. Статистика и этика / В.Н. Козлов, Д.Б. Орешкин // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.88-101. – ISSN 0869-0499
1323223
   Статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины / К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 60-77. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1323224
   Статистика Ізюмської округи. – Ізюм, 1928. – 110с.
1323225
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1323226
  Овсиенко В.Е. Статистика как наука, ее развитие в трудах В.И.Ленина : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.600 / Овсиенко В.Е.; Московский экономико-статист. ин-т. – М., 1970. – 37л.
1323227
  Никитин С.М. Статистика капиталовложений / С.М. Никитин. – М, 1960. – 139с.
1323228
  Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства / М.Ф. Дьячков. – М, 1977. – 247с.
1323229
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – Москва, 1980. – 240с.
1323230
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – 2-е перераб и доп. – Москва, 1986. – 328с.
1323231
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1323232
  Семеняк И.В. Статистика качества продукции на промышленном предприятии. / И.В. Семеняк. – Харьков, 1979. – 111с.
1323233
  Гофман И.Л. Статистика качества промышленной продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Гофман И. Л.; Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1323234
  Козлова Е.И. Статистика книгоиздания России за 2010 г.: итоги и проблемы / Е.И. Козлова, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.22-35. – ISSN 0869-6020
1323235
  Беляев Ю.А. Статистика книжной торговли / Ю.А. Беляев. – М., 1978. – 74с.
1323236
  Слюсар В. Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі проводиться статистичний аналіз кривих блиску протяжного гаусівського джерела при мікролінзуванні точковими однаковими масами. Криві блиску побудовано для 500 реалізацій розподілу мікролінз. Побудовано розподіли ймовірності для різних ...
1323237
   Статистика кожевенной промышленности. – М, 1921. – 81с.
1323238
   Статистика Криворіжжя. – Кривий-Ріг, 1928. – 106с.
1323239
  Богданов И.М. Статистика культуры / И.М. Богданов. – М, 1950. – 112с.
1323240
  Ярошенко А.В. Статистика легкой промышленности / А.В. Ярошенко. – К., 1983. – 319с.
1323241
  Огінська А.Г. Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1323242
  Мельникова К.В. Статистика логістичної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 244-247. – ISSN 2222-4459
1323243
  Голынский Сергей Моисеевич Статистика лучей в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голынский Сергей Моисеевич; МГУ. – М., 1976. – л.
1323244
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического обеспечения / Н.С. Поживилова. – К, 1989. – 341с.
1323245
   Статистика материально-технического обеспечения. – М, 1989. – 302с.
1323246
  Эйдельман М.Р. Статистика материально-технического снабжения (с основами организации и планирования). / М.Р. Эйдельман. – М., 1953. – 224с.
1323247
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1966. – 223с.
1323248
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1973. – 267с.
1323249
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – 3-е изд. – М, 1980. – 224с.
1323250
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – К, 1983. – 287с.
1323251
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – Киев, 1984. – 287 с.
1323252
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева, К.А. Смирнов. – 4-е изд. – М, 1984. – 351с.
1323253
   Статистика мирового туризма : Туризм в мире: ситуация положительная. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 24-25 : Фото
1323254
  Кравченко П.А. Статистика митних правопорушень як новий вид митної статистики в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 57-64
1323255
  Белова В.А. Статистика мнений в изучении рождаемости / В.А. Белова, Л.Е. Дарский. – Москва, 1972. – 144с.
1323256
  Батсух Д. Статистика Монгольской Народной Республики и перспективы ее развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Батсух Д. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1968. – 15 c.
1323257
  Попов В.Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 52-58
1323258
  Заграйчук Ю. Статистика на мехматі? Так! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  На мехматі відкривається нова спеціальність "Статистика". Навчальні плани та паспорт на бакалаврів статистики використовують міжнародний досвід ун-тів США, Франції, Англії, МДУ тощо.
1323259
  Вальтер Э. Статистика на народном промышленном предприятии / Э. Вальтер. – Москва, 1963. – 262с.
1323260
  Подгородецкий И.А. Статистика на службе низовой связи / И.А. Подгородецкий. – М, 1932. – 88с.
1323261
  Гільберг Тетяна Статистика на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-10 : Діагр. – Бібліогр.: 3 назви
1323262
  Гохберг Л.М. Статистика нанотехнологий в России: становление нового направления // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
1323263
   Статистика народного богатства, народного дохода и национального счета. – М, 1967. – 280с.
1323264
  Альохін Д.С. Статистика народного господарства і культури Української РСР / Д.С. Альохін, Н.М. Уманська. – Київ, 1968. – 291 с.
1323265
  Боярский А.Я. Статистика населения / А.Я. Боярский. – М., 1938. – 188с.
1323266
  Кумарина Н.Н. Статистика населения / Н.Н. Кумарина. – Куйбышев, 1964. – 44с.
1323267
  Сергеев С.С. Статистика населения / С.С. Сергеев. – М., 1969. – 95с.
1323268
  Урланис Б.Ц. Статистика населения / Б.Ц. Урланис. – М., 1971. – 80с.
1323269
  Демина А.И. Статистика населения / А.И. Демина. – Барнаул, 1992. – 74с.
1323270
  Сиденко Статистика населения и труда в освободившихся странах: тенденции развития и использование опыта развитых стран / Сиденко, Г.Ю. Попов. – Москва, 1986. – 205с.
1323271
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1323272
   Статистика населения с основами демографии : Учебник для вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 310с.
1323273
  Стеценко С.Г. Статистика населення : Підручник для вузів / С.Г. Стеценко, В.Г. Щвець. – Київ : Вища школа, 1993. – 463с.
1323274
  Гладун О.М. Статистика населення в Україні в 1920-1930-ті роки / О.М. Гладун, О.П. Рудницький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 48-55. – ISSN 2072-9480
1323275
  Розанова Т.Н. Статистика научно-технического прогресса / Т.Н. Розанова. – Л, 1988. – 45с.
1323276
  Горелова Р.В. Статистика национального дохода / Р.В. Горелова. – Барнаул, 1980. – 48с.
1323277
  Кази Салех Ахмед Статистика национального дохода СССР, США и Пакистана (сравнение методологии и анализа) : Автореф... канд. эконом.наук: 600 / Кази Салех Ахмед; Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 27л.
1323278
  Кудров В.М. Статистика национального дохода США. / В.М. Кудров. – М., 1966. – 196с.
1323279
  Головко В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 4-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1323280
  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 502с. – ISBN 966-364-199-1
1323281
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1323282
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1323283
  Кваша Я.Б. Статистика новой техники. / Я.Б. Кваша. – М., 1966. – 264с.
1323284
  Шафранская Л.А. Статистика оборотных средств: уч. пособие. / Л.А. Шафранская. – Л., 1979. – 32с.
1323285
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1323286
   Статистика окружающей среды. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 222с.
1323287
   Статистика окружающей среды. – М., 1985. – 85с.
1323288
  Восьмирко Е.О. Статистика окружающей среды: краткая история и перспективы развития на будущее // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
1323289
   Статистика Олимпиады-80. – Москва, 1981. – 64 с.
1323290
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1323291
   Статистика основных фондов воздушного транспорта. – М., 1963. – 52с.
1323292
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1323293
  Гольдберг А.М. Статистика отдельных отраслей народного хозяйства / А.М. Гольдберг. – М., 1982. – 287с.
1323294
  Гольданский В.И. и др. Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц / В.И. и др. Гольданский. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 411с.
1323295
  Малашхия Н.Г. Статистика пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. (На примере Закавказской ж.д.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Малашхия Н.Г. ; АН Груз.ССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 30 с.
1323296
   Статистика підприємництва : Підручник. – Київ : Слобожанщина, 1999. – 600с. – ISBN 966-535-097-8
1323297
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 557, [3] с. : іл.. табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 544-552. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1323298
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 557, [3] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Зміст парал. укр., англ. - Предм. покажчик: с. 544-552. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1323299
  Грибов А.П. Статистика пластин и пологих оболочек кусочно-постоянной и перемежной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Грибов А. П.; Казан. ГУ. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1323300
  Тарасюк Давид Аронович Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тарасюк Давид Аронович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 37л.
1323301
  Баранський О.Р. Статистика позиційних спостережень комет на спостережній станції в Лісниках // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 69-70
1323302
  Голицына О.Л. Статистика поискового поведения пользователей баз данных научной информации / О.Л. Голицына, Н.В. Максимова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 1815-3186


  Приводятся статистические данные, отражающие характер использования информационных ресурсов и функций информационных систем при поиске научной информации в ретроспективных реферативно-библиографических базах данных. Анализ показывает, что для ...
1323303
  Бажан О.Г. Статистика політичних репресій в УРСР у дзеркалі архівних джерел // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 106-109
1323304
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава, 1926. – 60с.
1323305
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
5. – 1927. – 33с.
1323306
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
8. – 1927. – 31с.
1323307
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
9. – 1927. – 140с.
1323308
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
10. – 1927. – 55с.
1323309
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
11. – 1927. – 79с.
1323310
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
12. – 1928. – 36с.
1323311
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
13. – 1928. – 59с.
1323312
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
14. – 1928. – 53с.
1323313
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
15. – 1928. – 48с.
1323314
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
16. – 1928. – 83с.
1323315
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
17. – 1928. – 84с.
1323316
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
19. – 1928. – 53с.
1323317
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
20. – 1929. – 70с.
1323318
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
21. – 1929. – 117с.
1323319
   Статистика Полтащини в нових її межах.. – Полтава
18. – 1928. – 81с.
1323320
  Сербін А.В. Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Сербін А.В.; Харківський національний радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 29с. – Бібліогр.: 11 назв
1323321
  Голынская Р.М. Статистика поля линейной антенны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голынская Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 9л.
1323322
  Партико З. Статистика помилок в авторських орегіналах / З. Партико, В. Бахрушин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
1323323
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1323324
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1323325
  Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.24-28


  Реформування статистики послуг
1323326
  Салин В.Н. Статистика потребления материальных благ и услуг населением. / В.Н. Салин. – М., 1989. – 38с.
1323327
  Бараник З.П. Статистика праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 246 с. – ISBN 966-574-478-Х
1323328
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1323329
  Шурыгин А.М. Статистика при подсчете запасов месторождений / Шурыгин А.М. – Москва : Московский университет, 1978. – 223 с., [3] л. граф., [3] отд. сброшюр. л. – Библиогр.: с. 211-212
1323330
  Ковров О.С. Статистика природних зсувів в світі та Україні / О.С. Ковров, Ю.В. Бучавий // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1323331
  Дмитриев А.И. Статистика продукции сельского хозяйства / А.И. Дмитриев. – Л., 1962. – 76с.
1323332
  Мариан И. Статистика продукции сельского хозяйства и ее постановка в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: / Мариан И.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. Каф. с.-х. статистики. – Москва, 1956. – 16л.
1323333
  Кошелюк С.А. Статистика производительности труда / С.А. Кошелюк. – К., 1970. – 69 с.
1323334
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1323335
  Шиндерман Б Статистика производственного оборудования и себестоимость продукции промышленного предприятия. / Б Шиндерман, , Г.М. Пахомова. – Свердловск, 1965. – 67с.
1323336
  Подольский Ю.Я. Статистика промышленного предприятия / Ю.Я. Подольский. – Москва, 1965. – 203 с.
1323337
   Статистика промышленного предприятия.. – М., 1961. – 435с.
1323338
  Трудова М.Г. Статистика промышленной продукции в США : Автореф... кандид. экономич.наук: / Трудова М.Г.; МВО СССР. Моск. экономико-статистический ин-т. Кафедра промышленной статистики. – Москва, 1952. – 23 л.
1323339
  Набиев Х.Н. Статистика промышленной продукции. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1982. – 35с.
1323340
  Володарский Л.М. Статистика промышленности / Л.М. Володарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 167с.
1323341
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : учебник для вузов по спец. "Статистика" / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под. ред. проф. Г.И. Бакланова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 416 с. : 22 см. – Библиогр.: с. 412
1323342
  Сивцов В.Н. Статистика промышленности / В.Н. Сивцов. – М, 1981. – 400с.
1323343
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности / Г.И. Бакланов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 439с.
1323344
   Статистика промышленности. – М., 1987. – 456с.
1323345
  Адеподжу Самсон Ладе Статистика промышленности в Нигерии и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Адеподжу Самсон Ладе ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1972. – 39 с.
1323346
  Суслов И.П. Статистика промышленности в работах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – М, 1965. – 119с.
1323347
  Володарский Л Статистика промышленности и вопросы планирования / Л Володарский. – Москва, 1958. – 276с.
1323348
  Мазиашвили Г.М. Статистика промышленности и сельского хозяйства в Грузи в 1864-1920 гг. (Организация, методоолгия, программа, источники) : Автореф... канд. экон.наук: / Мазиашвили Г. М.; МВО СССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 27л.
1323349
   Статистика промышленности.. – М., 1965. – 359с.
1323350
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1323351
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1323352
  Іксанов О.М. Статистика процесів дробового ефекту з експоненціальною функцією відповіді : Навчальний посібник / О.М. Іксанов; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62 с.
1323353
  Витинский Ю.И. и др. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. и др. Витинский. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1323354
  Володарский Л Статистика рассказывает / Л Володарский. – Москва, 1982. – 191с.
1323355
  Бадави Касем Абду Статистика растениеводства в СССР и САР : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.11 / Бадави Касем Абду; Киевск. ин-т нар. хоз им Д.С.Коротченко. – К, 1973. – 29л.
1323356
   Статистика рационального природопользования и охраны окружающей среды.. – М., 1976. – 220с.
1323357
   Статистика речи и автоматическая переработка текстов.. – Л., 1988. – 163с.
1323358
   Статистика речи и автоматический анализ текста. – Ленинград, 1974. – 404с.
1323359
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1971. – 464с.
1323360
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1973. – 339с.
1323361
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1980. – 224с.
1323362
  Чижаковский Валентин Александрович Статистика речи, 1957-85 гг. : Библиогр. указ. / Чижаковский Валентин Александрович, Бектаев Калдыбай Бектаевич; Отв. ред.: П.М. Алексеев. – Кишинев, 1986. – 109с.
1323363
   Статистика речи.. – Л., 1968. – 260с.
1323364
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта / И.В. Сиповская. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1961. – 344с.
1323365
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта как самостоятельная отрасль статистической науки. : Автореф... Доктора экон.наук: / Сиповская И.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1963. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1323366
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта. Методические указания с примерами и задачами. / И.В. Сиповская. – М.-Л., 1952. – 436с.
1323367
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [ І.Г. Манцуров та ін.] ; за ред. І.Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 540, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 531-534. – ISBN 978-966-483-237-0
1323368
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1323369
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 147 с. – ISBN 966-574-520-4
1323370
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 167с. – ISBN 966-574-689-8
1323371
   Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : навчальний посібник / Н.С. Власенко, Л.С. Лісогор, О.А. Рудич, А.В. Солоп, Н.В. Григорович, Н.О. та ін. Парфенцева; [Власенко Н.С., Лісогор Л.С., Рудич О.А., Солоп А.В., Григорович Н.В., Парфенцева Н.О. та ін.]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Консультант, 2007. – 320с. – ISBN 966-8459-16-4
1323372
  Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : Навч. посібник / Л.Г. Рождєственська; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 419с. – ISBN 966-574-691-Х
1323373
   Статистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с.338-341. – ISBN 978-966-346-643-9
1323374
  Бабанін О.С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1323375
  Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур"ян, В.О. Старинський // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-38. – ISSN 1682-721Х
1323376
  Садеков М.М. Статистика розничных цен государственной и кооперативной торговли. / М.М. Садеков, В.М. Яковлев. – Москва, 1961. – 94с.
1323377
   Статистика России.. – Пг., 1918. – 62с.
1323378
   Статистика рынка товаров и услуг.. – М., 1995. – 430с.
1323379
  Разговоров А.В. Статистика связи / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. – М, 1991. – 343с.
1323380
  Силин А.Г. Статистика себестоимости колхозной продукции / А.Г. Силин. – М., 1964. – 156с.
1323381
  Дараган М.В. Статистика себестоимости продукции на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган М.В.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 12 с.
1323382
  Береш И. Статистика себестоимости. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Береш И.; М-во высш.образования СССР. – М, 1955. – 16л.
1323383
  Гаабе Ю.Э. Статистика сельского хозяйства / Ю.Э. Гаабе. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1971. – 395с.
1323384
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства / А.И. Гозулов, Г.С. Мержанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 367с.
1323385
  Тяпкин Б.Г. Статистика сельского хозяйства / Б.Г. Тяпкин, Т.Ф. Хромова. – М, 1987. – 310с.
1323386
   Статистика сельского хозяйства в капиталистических странах.. – М., 1960. – 228с.
1323387
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Гозулов. – М., 1959. – 460с.
1323388
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1973. – 420с.
1323389
  Луценко А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Луценко. – Москва, 1981. – 334с.
1323390
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1982. – 400с.
1323391
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1990. – 342с.
1323392
  Борисенко Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.500 / Борисенко Б.Г. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 14 с.
1323393
  Борисенков Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 05.500 / Борисенков Б.Г.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 13л.
1323394
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1323395
  Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы. / Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев. – М., 1974. – 696с.
1323396
  Бучина В.В. Статистика снабжения и быта / В.В. Бучина, Н.П. Дашинская. – Минск, 1976. – 280с.
1323397
  Эпштейн Р.Г. Статистика снабжения и сбыта / Р.Г. Эпштейн. – М, 1975. – 254с.
1323398
  Ноткин В.Е. Статистика советской потребительской кооперации / В.Е. Ноткин. – М, 1967. – 256с.
1323399
   Статистика советской потребительской кооперации.. – М., 1964. – 336с.
1323400
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов. – Москва : Госторгиздат, 1948. – 118 с.
1323401
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаум. – М, 1951. – 312с.
1323402
  Катальников И.Ф. Статистика советской торговли / И.Ф. Катальников. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1971. – 238с.
1323403
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1977. – 207с.
1323404
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1982. – 188с.
1323405
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1987. – 223с.
1323406
   Статистика стачек в Росси и других индустриальных странах Европы и в США.. – М., 1986. – 148с.
1323407
   Статистика стран СНГ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 47-71. – ISSN 1810-3944
1323408
   Статистика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1323409
  Чернышов А.Д. Статистика твердого тела. / А.Д. Чернышов. – Красноярск, 1989. – 336с.
1323410
  Кулагина Г.Д. Статистика товарного обращения. / Г.Д. Кулагина. – Москва, 1989. – 191 с.
1323411
  Ряузов Н.Н. Статистика торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – 5-е изд. перераб. и доп. – М, 1968. – 368с.
1323412
  Беляевский И.К. Статистика торговли / И.К. Беляевский. – М., 1983. – 352с.
1323413
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1973. – 383с.
1323414
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – Москва, 1979. – 351с.
1323415
   Статистика травм у футболі // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 161-174. – ISSN 2312-7104
1323416
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Москва, 1965. – 288с.
1323417
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 300с.
1323418
  Шевченко Н.Н. Статистика труда / Н.Н. Шевченко. – М, 1972. – 256с.
1323419
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1323420
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 3-е, прераб. и доп. – Москва, 1979. – 272с.
1323421
  Назаров М.Г. Статистика труда / М.Г. Назаров. – Москва, 1981. – 287с.
1323422
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – 4-е изд., прераб. и доп. – М., 1988. – 247с.
1323423
  Захожай Валерий Борисович Статистика труда и занятости : Учебно-методическое пособие / Захожай Валерий Борисович, Калина Алла Васильевна; М ежрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 80с. – ISBN 966-608-035-4
1323424
   Статистика труда.. – М., 1967. – 216с.
1323425
  Проскуряков В.М. Статистика трудового коллектива, семьи и личности. / В.М. Проскуряков. – М., 1988. – 63с.
1323426
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1323427
  Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 98-100. – ISSN 2519-1853
1323428
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1323429
   Статистика Украины. – Харків
28. – 50с.
1323430
   Статистика Украины. – Х.
3. – 1922. – 187-286с.
1323431
   Статистика Украины. – Харків
7. – 1922. – 53с.
1323432
   Статистика Украины. – Харків
8. – 1922. – 41с.
1323433
   Статистика Украины. – Харьков : 1С-Паблишинг
№ 10 : Серия 1. Демография. Т. 1, вп. 3 : Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года : численность населения, возрастной состав, грамотность, национальный состав. – 1922. – 33 с.
1323434
   Статистика Украины. – Харків
11. – 1922. – 107с.
1323435
   Статистика Украины. – Харків
12. – 1922. – 23с.
1323436
   Статистика Украины. – Харьков
13. – 1922. – 64с.
1323437
   Статистика Украины. – Харків
15. – 1922. – 83с.
1323438
   Статистика Украины. – Харьков
№ 18 : Серия 3. Статистика промышленности и труда. Т.1, вып. 8. Труд на Украине по данным "Сводов отчетов фабричных инспекторов за 1901-1914 г.г." : численность рабочих; половой и возрастной состав; средний заработок. – 1922. – 56 с.
1323439
   Статистика Украины. – Харків
19. – 1922. – 25с.
1323440
   Статистика Украины. – Харків
20. – 1922. – 59с.
1323441
   Статистика Украины. – Харків
22. – 1922. – 23с.
1323442
   Статистика Украины. – Харків
24. – 1922. – 32с.
1323443
   Статистика Украины. – Харьков
26. – 1922. – 118с.
1323444
   Статистика Украины. – Харків, 1923. – 41с.
1323445
   Статистика Украины. – Харків
27. – 1923. – 51с.
1323446
   Статистика Украины. – Харків
29. – 1923. – 69с.
1323447
   Статистика Украины. – Харків
31. – 1923. – 43с.
1323448
   Статистика Украины. – Харків
33. – 1923. – 92с.
1323449
   Статистика Украины. – Харків
36. – 1923. – 13с.
1323450
   Статистика Украины. – Харків
40. – 1924. – 17с.
1323451
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 95с.
1323452
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 45с.
1323453
   Статистика Украины. – Харьков
51. – 1924. – 25с.
1323454
   Статистика Украины в новых социально-экономических условиях. – Киев, 1992. – 113 с.
1323455
   Статистика Украины.. – Х.
1. – 1922. – 106с.
1323456
   Статистика Украины.. – Х.
2. – 1922. – 189с.
1323457
   Статистика Украины.. – Х.
4. – 1922. – 286-435с.
1323458
   Статистика Украины.. – Х.
5. – 1922. – 435-665с.
1323459
   Статистика Украины.. – Х.
6. – 1922. – 460с.
1323460
   Статистика Украины.. – Х.
9. – 1922. – 34с.
1323461
   Статистика Украины.. – Х.
14. – 1922. – 112с.
1323462
   Статистика Украины.. – Х.
16. – 1922. – 31с.
1323463
   Статистика Украины.. – Х.
32. – 1923. – 64с.
1323464
   Статистика Украины.. – Х.
34. – 1923. – 12с.
1323465
   Статистика Украины.. – Х.
35. – 1923. – 59с.
1323466
   Статистика Украины.. – Х.
37. – 1923. – 111с.
1323467
   Статистика Украины.. – Х.
38. – 1924. – 167с.
1323468
   Статистика Украины.. – Х.
40; с.Х. – 1924. – 57с.
1323469
   Статистика Украины.. – Х.
42. – 1924. – 132с.
1323470
   Статистика Украины.. – Х.
47; с.1. – 1924. – 98с.
1323471
   Статистика Украины.. – Х.
54. – 1924. – 237с.
1323472
   Статистика Украины.. – Х.
56. – 1924. – 79с.
1323473
   Статистика Украины.. – Х.
57. – 1924. – 207с.
1323474
   Статистика Україин.. – Х.
157. – 1929. – 50с.
1323475
   Статистика Україн.. – Х.
208. – 1931. – 103с.
1323476
   Статистика України. – Харьков
75. – 1925. – 51с.
1323477
   Статистика України. – Харків
77. – 1925. – 135с.
1323478
   Статистика України. – Харків
120. – 1928. – 36 c
1323479
   Статистика України. – Харків
127. – 1928. – 214 с.
1323480
   Статистика України. – Харків
129. – 1928. – 121 с
1323481
   Статистика України. – Харків
154. – 1929. – 178 с
1323482
   Статистика України. – Харків
158. – 1929. – 80 с
1323483
   Статистика України. – Харків
161. – 1929. – 49 с.
1323484
   Статистика України. – Харків
169. – 1929. – 142 с
1323485
   Статистика України. – Х.
177. – 1930. – 53с.
1323486
   Статистика України. – Харків
179. – 1930. – 79 с
1323487
   Статистика України. – Харків
194. – 1930. – 305 с.
1323488
   Статистика України. – Харків
199. – 1930. – 191с.
1323489
   Статистика України. – Харків : Господарство України
205. – 1931. – 110 с
1323490
   Статистика України. – Харків : Господарство України
212. – 1932. – 79 с
1323491
   Статистика України. – Харків
214. – 1932. – 80с.
1323492
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000
1323493
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000
1323494
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1323495
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1323496
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1323497
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1323498
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1323499
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1323500
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1323501
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1323502
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1323503
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
1323504
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1323505
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1323506
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1323507
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1323508
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1323509
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1323510
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323511
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323512
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323513
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323514
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323515
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323516
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323517
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323518
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323519
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323520
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323521
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323522
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323523
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323524
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323525
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323526
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (44). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323527
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (45). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323528
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (46). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323529
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (47). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323530
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (48). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323531
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (49). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323532
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (50). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323533
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (51). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323534
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (52). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323535
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 1998-
№ 2 (53). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323536
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (54). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323537
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (55). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323538
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (56). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323539
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (57). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323540
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (58). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323541
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (59). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1323542
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (60). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1323543
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (61). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1323544
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (62). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1323545
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (63). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1323546
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (64). – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1323547
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323548
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323549
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323550
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (68). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323551
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (69). – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323552
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 3 (70). – 2015. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323553
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 4 (71). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323554
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 1 (72). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323555
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (73). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323556
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (74). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323557
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (75). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323558
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323559
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (77). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323560
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (78). – 2017. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323561
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323562
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (80). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323563
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (81). – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323564
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (82). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323565
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (83). – 2018. – 148 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323566
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (84). – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323567
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (85). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323568
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (86). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323569
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (87). – 2019. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323570
   Статистика України.. – Х.
155. – 110с.
1323571
   Статистика України.. – Х.
49. – 1924. – 24с.
1323572
   Статистика України.. – Х.
55. – 1924. – 185с.
1323573
   Статистика України.. – Х.
59. – 1925. – 272с.
1323574
   Статистика України.. – Х.
62. – 1925. – 106с.
1323575
   Статистика України.. – Х.
63. – 1925. – 70с.
1323576
   Статистика України.. – Х.
64. – 1925. – 61с.
1323577
   Статистика України.. – Х.
66. – 1925. – 71с.
1323578
   Статистика України.. – Х.
70. – 1925. – 37с.
1323579
   Статистика України.. – Х.
71. – 1925. – 116с.
1323580
   Статистика України.. – Х.
72. – 1925. – 292с.
1323581
   Статистика України.. – Х.
76. – 1925. – 95с.
1323582
   Статистика України.. – Х.
77; т.2. – 1925. – 135с.
1323583
   Статистика України.. – Х.
78. – 1925. – 83с.
1323584
   Статистика України.. – Х.
80. – 1926. – 39с.
1323585
   Статистика України.. – Х.
81. – 1926. – 39с.
1323586
   Статистика України.. – Х.
82. – 1926. – 95с.
1323587
   Статистика України.. – Х.
83. – 1926. – 121с.
1323588
   Статистика України.. – Х.
84. – 1926. – 37с.
1323589
   Статистика України.. – Х.
85. – 1926. – 61с.
1323590
   Статистика України.. – Х.
87. – 1926. – 58с.
1323591
   Статистика України.. – Х.
88. – 1926. – 79с.
1323592
   Статистика України.. – Х.
94. – 1927. – 230с.
1323593
   Статистика України.. – Х.
95. – 1927. – 80с.
1323594
   Статистика України.. – Х.
97. – 1927. – 69с.
1323595
   Статистика України.. – Х.
99. – 1927. – 53с.
1323596
   Статистика України.. – Х.
100. – 1927. – 29с.
1323597
   Статистика України.. – Х.
103. – 1927. – 130с.
1323598
   Статистика України.. – Х.
106. – 1927. – 33с.
1323599
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1323600
   Статистика України.. – Х.
111. – 1927. – 77с.
1323601
   Статистика України.. – Х.
112. – 1927. – 71с.
1323602
   Статистика України.. – Х.
115. – 1927. – 193с.
1323603
   Статистика України.. – Х.
117. – 1927. – 162с.
1323604
   Статистика України.. – Х.
121. – 1928. – 54с.
1323605
   Статистика України.. – Х.
124. – 1928. – 210с.
1323606
   Статистика України.. – Х.
125. – 1928. – 37с.
1323607
   Статистика України.. – Х.
128. – 1928. – 274с.
1323608
   Статистика України.. – Х.
132. – 1928. – 44с.
1323609
   Статистика України.. – Х.
134. – 1928. – 120с.
1323610
   Статистика України.. – Х.
135. – 1928. – 59с.
1323611
   Статистика України.. – Х.
136. – 1928. – 39с.
1323612
   Статистика України.. – Х.
137. – 1928. – 18с.
1323613
   Статистика України.. – Х.
138. – 1928. – 87с.
1323614
   Статистика України.. – Х.
139. – 1928. – 28с.
1323615
   Статистика України.. – Х.
142. – 1928. – 35с.
1323616
   Статистика України.. – Х.
143. – 1928. – 41с.
1323617
   Статистика України.. – Х.
144. – 1928. – 82с.
1323618
   Статистика України.. – Х.
147. – 1929. – 38с.
1323619
   Статистика України.. – Х.
148. – 1929. – 178с.
1323620
   Статистика України.. – Х.
149. – 1929. – 42с.
1323621
   Статистика України.. – Х.
150. – 1929. – 96с.
1323622
   Статистика України.. – Х.
151. – 1929. – 47с.
1323623
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1323624
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1323625
   Статистика України.. – Х.
153. – 1929. – 33с.
1323626
   Статистика України.. – Х.
156. – 1929. – 105с.
1323627
   Статистика України.. – К.-Х.
159. – 1929. – 48с.
1323628
   Статистика України.. – Х.
160. – 1929. – 183с.
1323629
   Статистика України.. – Х.
162. – 1929. – 184с.
1323630
   Статистика України.. – Х.
163. – 1929. – 97с.
1323631
   Статистика України.. – Х.
166. – 1929. – 126с.
1323632
   Статистика України.. – Х.
167. – 1929. – 182с.
1323633
   Статистика України.. – Х.
171. – 1929. – 79с.
1323634
   Статистика України.. – Х.
172. – 1929. – 65с.
1323635
   Статистика України.. – Х.
176. – 1930. – 117с.
1323636
   Статистика України.. – Х.
183. – 1930. – 35с.
1323637
   Статистика України.. – Х.
188. – 1930. – 169с.
1323638
   Статистика України.. – Х.
190. – 1930. – 96с.
1323639
   Статистика України.. – Х.
195. – 1930. – 67с.
1323640
   Статистика України.. – Х.
196. – 1930. – 48с.
1323641
   Статистика України.. – Х.
197. – 1930. – 99с.
1323642
   Статистика України.. – Х.
199. – 1930. – 191с.
1323643
   Статистика України.. – Х.
201. – 1930. – 63с.
1323644
   Статистика України.. – Х.
203. – 1931. – 80с.
1323645
   Статистика України.. – Х.
204. – 1931. – 98с.
1323646
   Статистика України.. – Х.
206. – 1931. – 124с.
1323647
   Статистика України.. – Х.
209. – 1931. – 116с.
1323648
   Статистика України.. – Х.
210. – 1931. – 82с.
1323649
   Статистика України.. – Х.
211. – 1932. – 124с.
1323650
   Статистика України.. – Х.
213. – 1932. – 70с.
1323651
   Статистика України.. – Х.
214. – 1932. – 80с.
1323652
  Джанелидзе Г.Ю. Статистика упруго-пластических стержней : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Джанелидзе Г. Ю.;. – Л., 1949. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1323653
  Зиле Х.А. Статистика уровня жизни народа / Х.А. Зиле. – Рига, 1972. – 238с.
1323654
  Шнейдерман И.М. Статистика услуг / И.М. Шнейдерман. – М., 1974. – 152с.
1323655
   Статистика финансов. – Москва, 1979. – 280 с.
1323656
   Статистика финансов. – М., 1986. – 246с.
1323657
   Статистика финансов : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 816с. – ISBN 5-279-01954-2
1323658
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 816 с. – ISBN 5-279-02483-Х
1323659
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 816с. – ISBN 5-279-02483-Х
1323660
   Статистика фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.60-65
1323661
  Лутчин Н.П. Статистика фінансів / Лутчин Н.П., Миронюк А.К. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-322. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-73-9
1323662
  Сословський В.Г. Статистика фінансового ринку : [практикум] : навч. посібник / В.Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-275-8
1323663
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучений лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мирзаев А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 19 с.
1323664
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучения лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мирзаев А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1323665
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1323666
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1323667
  Загреба М. Статистика цін вторинного ринку на монети України 2001-2003 рр. карбування за період з 2003 по 2007 рр. // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1811-542X
1323668
  Гумбель Э. Статистика экстремальных значений. / Э. Гумбель. – Москва : Мир, 1965. – 450 с.
1323669
  Козьминых Д.В. Статистика электромеханических систем автоматического регулирования / Д.В. Козьминых. – Куйбышев, 1971. – 192с.
1323670
  Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках : пер. с англ. / Дж. Блекмор. – Ленинград : Мир, 1964. – 392 с.
1323671
  Холодарь Г.А. Статистика электронов в полупроводниках : пособие / Г.А. Холодарь. – Киев : Киевский университет, 1976. – 52с.
1323672
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности производства / Э.Б. Фигурнов. – М., 1979. – 64с.
1323673
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – М., 1975. – 222с.
1323674
  Гутерц Н.П. Статистика эффективности промышленного производства / Н.П. Гутерц. – Ташкент, 1982. – 45с.
1323675
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности прооизводства / Э.Б. Фигурнов. – М., 1984. – 72с.
1323676
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1323677
  Ерліх Я.М. Статистика як наука / Я.М. Ерліх. – Київ, 1960. – 27с.
1323678
  Захожай Валерій Борисович Статистика якості : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай Валерій Борисович, Чорний Антон Юрійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 576с. – ISBN 966-608-485-6
1323679
  Герасименко С.С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 26-30. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 14 назв
1323680
  Бродський Я.С. Статистика, ймовірность, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. – Харків : Основа, 2008. – 207с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 7(67)). – ISBN 978-966-333-800-2
1323681
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1323682
  Кауфман А.А. Статистика. / А.А. Кауфман. – 2-е изд., доп. и частью испр. – М., 1919. – 165с.
1323683
  Воблый К.Г. Статистика. : пособие для учащихся и самообразования / К.Г. Воблый. – 6-е изд., перераб. – Киев : Госиздат Украины, 1924. – 287 с. : 15 диаграмм
1323684
  Козаченко І.В. Статистика. / І.В. Козаченко. – 3-е вид., переробл. і доп. – К., 1982. – 256с.
1323685
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1970. – 251с.
1323686
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1972. – 200с.
1323687
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М
5. – 1972. – 252с.
1323688
   Статистика. Информация. Вычислительная техника.. – М
6. – 1972. – 231с.
1323689
  Бродський Я.С. Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : навч. посібник / Я.С. Бродський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 543, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 529-533. – Бібліогр.: с. 541 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-3120-2
1323690
   Статистика: збірник задач : Навч. посіб. – Київ : Вища школа, 1994. – 448с.
1323691
  Горкавий В.К. Статистика: Підручник для студентів економічних спеціальностей сільскогосподарських вузів 3 та 4 рівнів акредитації / В.К. Горкавий. – К, 1995. – 415с.
1323692
  Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник : Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-тет "Львівська політехніка"; За наук. ред. Р.В Фещура . – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576с. – ISBN 996-7597-27-Х
1323693
   Статистика: теория и практика. – М, 1976. – 96с.
1323694
  Бобков В.В. Статистики Таврической губернии (19 - начало 20 века) : Биобиблиографический указатель / В.В. Бобков; Таврич. нац. ун-тет им. В.И.Вернадского; Под ред.: А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып.1). – ISBN 966-572-527-0
1323695
  Цкипуришвили Л.Г. Статистико-вероятностное моделирование динамики популяции общественной полевки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 009 / Цкипуришвили Л. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1323696
  Ротар А.В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1323697
  Мекшун Л.М. Статистико-економічний аналіз діяльності селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7511-00-0
1323698
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1323699
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова Аеліта Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 237л. + Додатки: л.: 192 - 237. – Бібліогр.: л.182 - 192
1323700
  Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
1323701
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості. – Харків
1. – 1929. – 137с.
1323702
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості.. – Х.
2. – 1930. – 243с.
1323703
  Шевелева П.А. Статистико-комбинаторное моделирование немецкой морфологии : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева П. А.; АН СССР, Ин-т языкознан. Лен. отд. – Л., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1323704
  Ожигова Г.И. Статистико-комбинаторное моделирование чешской морфологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ожигова Г. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 21л.
1323705
   Статистико-комбинаторное моделирование языков.. – М.-Л. : Наука, 1965. – 502 с.
1323706
   Статистико-комбинаторные методы в археологии. – М., 1970. – 220с.
1323707
  Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении / Андреев Н.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1967. – 404 с.
1323708
  Андреева Д Л. Статистико-комбинаторные типы словоизменения и разряды слов в русской морфологии / Андреева Л.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1969. – 206 с.
1323709
  Андреев Николай Дмитириевич Статистико-комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении : Автореф... д-ра филол.наук: / Андреев Николай Дмитириевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1323710
  Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. / Н.Г. Чумаченко. – М., 1973. – 164с.
1323711
  Ястребов В.А. Статистико-математические методы в экономических процессах / В.А. Ястребов, Ю.В. Сажин. – Саранск, 1981. – 84с.
1323712
  Стоянов Й П. Статистико-математические модели в экономике народного образования. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стоянов П.Й,; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 22л.
1323713
  Гвоздь Т.В. Статистико-механічний опис фазової поведінки полідисперсних колоїдних і полімерних систем в об"ємі та у пористому середовищі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Тарас Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1323714
  Курушин Ю.Н. Статистико-термодинамический анализ многокомпонентных твердых растворов окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курушин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 10л.
1323715
  Корчагин В.Б. Статистико-термодинамическое исследование свойств бинарного твердого раствора CsCl--CsBr : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагин В. Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 8л.
1323716
  Спивакова В.В. Статистико-экономические методы оценки эффективности работы промышленных предприятий (на прим. предприй швейной пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Спивакова В.В.; ХГУ. Каф. планирования, статистики и учета. – Х., 1967. – 19л.
1323717
  Солодовник Я.В. Статистико-экономические модели для установления областей рационального применения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из различных материалов и для облегчения выбора экономичных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Солодовник Я.В. ; Одес. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1969. – 33 с.
1323718
  Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 739с.
1323719
  Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства. (На примере колхозов и совхозов Киевской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Андриенко В.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1323720
  Афанасьев В.И. Статистико-экономический анализ продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Афанасьев В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л, 1969. – 20л.
1323721
  Ерина А.М. Статистико-экономический анализ производства молока на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ерина А.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 17 с.
1323722
  Соколова Л.П. Статистико-экономический анализ себестоимости швейной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Соколова Л.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22 с.
1323723
  Трофимов В.П. Статистико-экономический анализ сезонности колхозного труда : Автореф... канд. эконом.наук: / Трофимов В.П.; КИНХ. – К., 1966. – 20л.
1323724
  Моторин Руслан Николаевич Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров (на примере промышленных предприятий города Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Моторин Руслан Николаевич ; Киевск. ин-т народного хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1323725
  Манцуров И.Г. Статистико-экономический анализ факторов эффективности промышленного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Манцуров Игорь Германович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1323726
  Геривская Ю.И. Статистико-экономический анализ эффективности животноводства в колхозах Львовской области. : Автореф... канд.экон.наук: 08.600 / Геривская Ю.И.; Укр.науч.-иссл.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1971. – 27л.
1323727
  Карасев И.К. Статистико-экономический анализ эффективности и перспектив производства технических культур в колхозах Днепропетровской области : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Карасев И. К.; С. х. акад., Южн. от-ние, Укр.НИИ эконом. и орган. с. х. – К., 1974. – 27л.
1323728
  Чекотовский Э.В. Статистико-экономическое изучение женских трудовых ресурсов колхозов. (На прим. колхозов Киев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Чекотовский Э.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 40л.
1323729
  Атаманчук Н.М. Статистико-экономическое изучение основных фондов и резервов их использования в молочной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Атаманчук Н.М.; Киев.ин-т.нар.хоз.-ва. – К, 1973. – 26л.
1323730
  Галашин В.Л. Статистико-экономическое изучение состояния и использования парка электродвигателей на металлургических заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галашин В.Л. ; КИНХ. – Киев, 1967. – 20 с.
1323731
  Двирнык Владимир Николаевич Статистико-экономическое исследование рентабельности скотоводства в колхозах. (По материалам группы районов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Двирнык Владимир Николаевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1323732
  Полищук О.И. Статистико-экономическое исследование розничной сети государственной торговли УССР. (По данным торг. переписей и единоврем. учетов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Полищук О.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1969. – 24л.
1323733
   Статистико-экономическое исследование эффективности промышленного производства /предприятие, отрасль, район/. – Л., 1983. – 168с.
1323734
   Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 163с.
1323735
  Иванов К.И. Статистическа физика и термодинамика / К.И. Иванов. – Пловдив, 1985. – 514с.
1323736
  Монин А.С. Статистическая гидромеханика / А.С. Монин, А.М. Яглом. – Москва : Наука
Ч. 2 : Механика турбулентности. – 1967. – 720с.
1323737
  Абусев Р.А. Статистическая групповая классификация : учеб. пособ. по спецкурсу / Р.А. Абусев, Я.П. Лумельский ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1987. – 90, [2] с. – Библиогр.: с. 85-90
1323738
  Лурье А.Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов / А.Б. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 383с.
1323739
  Яхот О.О. Статистическая закономерность в социологическом анализе / О.О. Яхот. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
1323740
  Стэррок П.А. Статистическая и динамическая электронная оптика. Теория фокусировки в линзах, отклоняющих устройствах и ускорителях : пер. с англ. / П.А. Стэррок. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 286 с.
1323741
   Статистическая и квантовая физика и ее приложения. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 161с.
1323742
   Статистическая интерпретация геофизических данных. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 255с.
1323743
  Фурсиков Д.С. Статистическая иррадиация торможением / Д.С. Фурсиков. – 12 с. – Отд. оттиск
1323744
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1960 г.. – Берлин, 1960. – 208с.
1323745
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1961 г.. – Берлин, 1961. – 208с.
1323746
   Статистическая классификация, основанная на выборочных распределениях.. – Л., 1978. – 104с.
1323747
  Алексеев П.М. Статистическая лексикография / П.М. Алексеев. – Москва, 1975. – 120с.
1323748
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : Пер.с англ. / Р. Балеску. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1323749
  Волков Статистическая механика композитных материалов / Волков, В.П. Станров. – Минск, 1978. – 208с.
1323750
  Изюмов Ю.А. Статистическая механика магнитоупорядоченных систем / Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин. – Москва : Наука, 1987. – 263 с.
1323751
  Иордан П. Статистическая механика на основе квантовой теории / П. Иордан. – Харьков ; Киев, 1935. – 91 с.
1323752
  Кауфман А.А. Статистическая наука в России / А.А. Кауфман. – М., 1922. – 218с.
1323753
  Кац М. Статистическая независимость в теории вероятностей, анализе и теории чисел / М. Кац. – Москва, 1963. – 156с.
1323754
  Заславский Г.М. Статистическая необратимость в нелинейных системах / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1970. – 144 с.
1323755
  Ткачев Ю.А. Статистическая обработка геохимических данных / Ю.А. Ткачев, Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1975. – 233с.
1323756
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
1323757
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента. Учебное пособие. / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
1323758
  Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных / Л.С. Каминский. – изд. 2-е. – Л., 1964. – 252с.
1323759
  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – Москва : Колос, 1966. – 254с.
1323760
  Тихонов Андрей иванович Статистическая обработка результатов экспериментов / Тихонов Андрей иванович, Уфимцев Михаил Валентинович. – Москва : МГУ, 1988. – 174с.
1323761
  Касаткин А.С. Статистическая оптимизация аппаратуры контроля. / А.С. Касаткин, Э.И. Коменда. – М., 1970. – 56с.
1323762
  Кожевников Ю.В. Статистическая оптимизация летательных аппаратов / Ю.В. Кожевников. – Москва, 1978. – 174с.
1323763
  Тарасевич А.В. Статистическая оценка влияния смертности на трудовой потенциал Республики Беларусь // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 55-61 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
1323764
  Розин Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Розин, Л.А. Сергеева, М.А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
1323765
  Тарушкина Л.Т. Статистическая оценка параметров управляемых систем с помощью ЦВМ / Л.Т. Тарушкина. – Л., 1973. – 175с.
1323766
  Шибирина С.А. Статистическая оценка потенциала развития первичного рынка недвижимости и его роли в развитии экономики Украины и ее регионов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 77-79. – ISSN 0320-8168
1323767
  Ковтун Н.В. Статистическая оценка предпосылок экономического кризиса в Украине // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 5. – С. 17-21. – ISSN 0320-8168
1323768
  Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 678 с.
1323769
  Горяинов В.Т. Статистическая радиотехника / В.Т. Горяинов, А.Г. Журавлев, В.И. Тихонов. – Москва, 1980. – 544 с.
1323770
  Минаков А.А. Статистическая радиофизика : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Минаков, О.Ф. Тырнов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 540с. – ISBN 966-623-182-4
1323771
  Грачев И.Д. Статистическая регуляризация при обработке эксперимента в прикладной спектроскопии / И.Д. Грачев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 185 с.
1323772
  Алибегова Ж.Д. Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах : (на примере Закавказья) / Алибегова Ж.Д., Элизбарашвили Э.Ш. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 196 с.
1323773
   Статистическая структура океанологических и биологических параметров экосистемы Азовского моря. – Ростов -на-Дону : Ростовского ун-та, 1979. – 158 с.
1323774
  Фаст В.Г. Статистическая структура полей разрушений, вызванных ударной волной Тунгусского метеорита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаст В.Г.; Томский гос.у н-т. – Томск, 1966. – 12л.
1323775
  Попков Ю.С. Статистическая теория автоматических систем с динамической частотно-импульсной модуляцией. / Ю.С. Попков. – М, 1988. – 254с.
1323776
  Лобкова Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот / Л.М. Лобкова. – Москва, 1975. – 175 с.
1323777
  Гамбош П. Статистическая теория атома и ее применения : Пер.с нем. / П. Гамбош. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 399 с.
1323778
  Базаров И.П. Статистическая теория кристаллического состояния / И.П. Базаров. – Москва, 1972. – 118 с.
1323779
  Барлоу Р.Э. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Барлоу Р.Э., Прошан Ф., пер. с англ. И.А. Ушакова. – Москва : Наука, 1984. – 327 с. – Библиогр.: с. 299-305, 317-325
1323780
  Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов / Р. Айзеншиц ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.А. Суринова ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Ерковича. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 127 с. – Библиогр.: с. 107-126
1323781
  Климонтович Ю.Л. Статистическая теория неравновесных процессов в плазме / Ю.Л. Климонтович. – Москва, 1964. – 282 с.
1323782
  Лифшиц И.А. Статистическая теория оценивания. Библиографический указатель отечественных и зарубежных изданий 1940-1970 гг. / И.А. Лифшиц, Е.А. Олевская, В.И. Абрамович. – Ленинград : Наука, 1976. – 188 с.
1323783
  Караваев В.В. Статистическая теория пассивной локации / В.В. Караваев, В.В. Сазонов. – Москва, 1987. – 240 с.
1323784
   Статистическая теория плазменно-молекулярных систем / Ю.Л. Климонтович, Х. Вильхельмссон, И.П. Якименко, А.Г. Загородний. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 222с.
1323785
  Базаров И.П. Статистическая теория полиморфных превращений / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 48 с.
1323786
  Волков С.Д. Статистическая теория прочности / С.Д. Волков. – Москва-Свердловск, 1960. – 176с.
1323787
  Юхновский И.Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Юхновский И.Р.; КГУ. – К., 1965. – 20 c.
1323788
  Белькович О.И. Статистическая теория радиолокации метеоров / О.И. Белькович. – Казань : Издательство Казанского университета, 1971. – 104 с.
1323789
  Островитянов Р.В. Статистическая теория радиолокации протяженных целей / Р.В. Островитянов, Ф.А. Басалов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 232 с.
1323790
  Нечитайленко В.А. Статистическая теория радионаблюдений метеорного ветра / В.А. Нечитайленко. – Москва : Наука, 1979. – 103 с.
1323791
  Рудавский Ю.К. Статистическая теория регулярных и структурно-неупорядоченных спиновых систем в методе функционального интегрирования. : Автореф... канд. матем.наук: 01.04.02 / Рудавский Ю.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 26л.
1323792
  Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
1323793
   Статистическая теория связи и ее приложение. – Москва : Мир, 1967. – 259 с.
1323794
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления / Ю.М. Астапов, В.С. Медведев. – Москва, 1982. – 304с.
1323795
  Ступоченко Е.В. Статистическая теория систем с источниками частиц. : Автореф... доктора физ-мат.наук: / Ступоченко Е.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1951. – 10 с.
1323796
  Базаров И.П. Статистическая теория твёрдых и жидких кристаллов / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 261 с.
1323797
  Афанасьев Н.Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов / Н.Н. Афанасьев. – Київ, 1953. – 128с.
1323798
  Вайскопф В. Статистическая теория ядерных реакций : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 96 с.
1323799
  Киттель Ч. Статистическая термодинамика : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1323800
  Пронин А.Ф. Статистическая термодинамика в курсе строения вещества / А.Ф. Пронин. – Саратов, 1986. – 44с.
1323801
  Ландау Л. Статистическая физика / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГТТЛ, 1938. – 227 с.
1323802
  Леонтович М.А. Статистическая физика / М.А. Леонтович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 256 с.
1323803
  Левич В.Г. Статистическая физика / В.Г. Левич. – Москва, 1950. – 220 с.
1323804
  Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 2 / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1978. – Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-448
1323805
  Климонтович Ю.Л. Статистическая физика : учеб. пособие / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1982. – 608 с.
1323806
  Ландау Л. Статистическая физика (классическая и квантовая) / Л. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 480 с.
1323807
  Базаров И.П. Статистическая физика жидких кристаллов / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 496 с.
1323808
   Статистическая физика и квантовая теория поля.. – М., 1973. – 456с.
1323809
  Гросберг А.Ю. Статистическая физика макромолекул : Учеб.руководство / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. – Москва : Наука, 1989. – 341с. – ISBN 5-02-014055-4
1323810
  Птицын О.Б. Статистическая физика макромолекул.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Птицын О.Б.; Ин-т высокомолекулярных соед. АН СССР. – Л., 1962. – 29л. – Бібліогр.:с.26-29
1323811
  Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела : Пер.с англ. / Л. Жирифалько. – Москва : Мир, 1975. – 382с.
1323812
  Рябушкин Т.В. Статистическе методы и анализ социально-экономических процессов / Т.В. Рябушкин, В.М. Симчера, Е.А. Машихин; отв. ред. Н.П. Федоренко. – Москва : Наука, 1990. – 296 с.
1323813
  Безухов Н.И. Статистически неопределимые сплошные системы / Н.И. Безухов. – 2-е изд. – М, 1932. – 216с.
1323814
  Медич Д. Статистически оптимальные линейные оценки и управление / Д. Медич. – М, 1973. – 440с.
1323815
   Статистические алгоритмы и программы.. – Новосибирск, 1970. – 291с.
1323816
  Горский Л.К. Статистические алгоритмы исследования надёжности / Л.К. Горский. – М., 1970. – 400с.
1323817
   Статистические алгоритмы обработки геофизических данных.. – М.
1. – 1979. – 27с.
1323818
  Минц Л.Е. Статистические балансы и экономико-математические модели в планировании. / Л.Е. Минц. – М., 1976. – 288с.
1323819
  Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1323820
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1323821
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1323822
   Статистические данные о положении европейского пролетариата за 1-ую половину 1923 г.. – М., 1924. – 39с.
1323823
   Статистические данные по социальному страхованию в РСФСР за 1929-30 гг.. – Москва ; Ленинград
9. – 1932. – 111 с.
1323824
   Статистические задачи отработки систем и таблицы для числовых расчетов показателей надежности.. – М., 1975. – 604с.
1323825
  Липкин Л.И. Статистические задачи распознавания и алгебраические методы. / Л.И. Липкин. – М., 1985. – 25с.
1323826
  Линник Ю.В. Статистические задачи с мешающими параметрами / Ю.В. Линник. – Москва : Наука, 1966. – 252 с.
1323827
  Нурминский И И. Гладышева Статистические закономерности формирования знаний и умений учащихся / И И. Гладышева Нурминский. – М., 1991. – 221с.
1323828
  Рухин А.Л. Статистические и вероятностые задачи на абелевых группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Рухин А.Л.; АН СССР. Матем. ин-т (Лен. отд.). – Л., 1970. – 12л.
1323829
  Халамейда Д.Д. Статистические и высококачественные кинетические явления в твердых растворах Cdx Hg1-x Te. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Халамейда Д.Д.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1986. – 18л.
1323830
   Статистические и динамические задачи упругости и вязкоупругости. – Свердловск, 1983. – 143 с.
1323831
  Локотош Татьяна Владимировна Статистические и динамические свойства систем с сильными водородными связями : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.14 / Локотош Т.В.; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2004. – 361л. – Библиогр.: л. 339 - 361
1323832
  Сюзюмова Е.М. Статистические и динамические характеристики некоторых новейших систем регулирования паровых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: / Сюзюмова Е.М.; Мин. электростанций и электропром. СССР. Всесоюз. теплотехнич. науч. исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1954. – 16л.
1323833
  Цуканов А.В. Статистические и информационно-логическое моделирвоание в идентификации сложных объектов управления : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.03 / Цуканов А. В.; Севаст. гос. техн. ун-т. – Севастополь, 1995. – 44л.
1323834
  Грень Е. Статистические игры и их применение / Е. Грень. – Москва : Статистика, 1975. – 176с.
1323835
  Зеленков А.А. Статистические информационные системы оперативного анализа / А.А. Зеленков, С.Ф. Козубовский, Б.С. Синицин. – Киев, 1979. – 179 с.
1323836
  Шарапов В.Г. Статистические исследования в автоматизированной системе управления предприятием : Автореф... канд.техн.наук: 05.255 / Шарапов В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.секции техн.наук. – Новосибирск, 1970. – 18л.
1323837
  Айвазян С.А. Статистические исследования зависимостей : (применение методов корреляц. и регрессионного анализа к обработке результатов эксперимента) / Айвазян С.А. – Москва : Металлургия, 1968. – 228 с. – Библиогр.: с. 182
1323838
  Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР период капитализма : учеб. пособие / С.И. Антонова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 76 с.
1323839
  Туган-Барановский М.И. Статистические итоги промышленного развития России : Доклад члена И. В. Э. Общества М.И. Туган-Барановского и прения по этому докладу в заседании III Отделения Общества 17-го января и 7-го и 21-го февраля 1898 года. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Вольн. экон. о-ва ; Скороп. А.Н. Цепова, 1898. – [2], 42, 107 с., 1 л. диагр. – Отд. оттиск: Труды Императорского Вольного экономического общества. 1898
1323840
  Ядринцев Н.М. Статистические материалы к истории ссылки в Сибирь // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 311-396
1323841
  Тихомиров Николай Петрович Статистические методы анализа воспроизводства населений / Тихомиров Николай Петрович. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 231с.
1323842
  Гришин В.К. Статистические методы анализа и планирования экспериментов : Учеб.пособие / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 128с.
1323843
  Сажин Ю.В. Статистические методы анализа контроля и оценки качества продукции. (На примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Сажин Ю.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра общей теории статистики. – М., 1969. – 14л.
1323844
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли. – Москва : Мир, 1963. – 271с.
1323845
  Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике / В.И. Василевич. – Ленинград, 1969. – 232с.
1323846
  Воробьев В.Я. Статистические методы в геохимии / В.Я. Воробьев. – Саратов, 1970. – 256с.
1323847
  Каминскас В.А. Статистические методы в идентификмации динамических систем / В.А. Каминскас. – Вильнюс, 1975. – 197с.
1323848
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: (Учеб. пособие). / А.З. Иванов. – М., 1976. – 84с.
1323849
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: Разд. "Регресс. анализ". / А.З. Иванов. – Москва, 1977. – 79с.
1323850
  Сычева М.В. Статистические методы в исследовании управления имен действия. / М.В. Сычева. – К., 1970. – 29с.
1323851
  Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях / С.Г. Кащенко. – Л., 1989. – 74с.
1323852
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1323853
  Пановский Г.А. Статистические методы в метеорологии. / Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – Л., 1967. – 243с.
1323854
  Пановский Г.А. Статистические методы в метеорологии. / Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – 2-е изд. – Л., 1972. – 209с.
1323855
  Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; Пер. с англ.Общ.ред.Ю.П.Адлера. – Москва : Прогресс, 1976. – 495с.
1323856
  Пономарев Г.А. Статистические методы в радиофизике : Практикум с применением диалого-вычислительных комплексов / Г.А. Пономарев, В.Н. Пономарева. – Томск : Томский университет, 1989. – 235 с.
1323857
  Пугачев В.С. Статистические методы в технической кибернетике / В.С. Пугачев. – М., 1971. – 191с.
1323858
  Кутузов В.А. Статистические методы в управлении качеством продукции / В.А. Кутузов. – М., 1983. – 50с.
1323859
  Ефимова М.Р. Статистические методы в управлении производством / М.Р. Ефимова. – М, 1988. – 151с.
1323860
  Зинченко А.П. Статистические методы в управлении сельскохозяйственным производством / А.П. Зинченко. – Москва : Колос, 1971. – 256 с.
1323861
  Райская Н.Н. Статистические методы внутриотраслевого анализа. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Райская Н.Н.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1972. – 30л.
1323862
  Алексеев А.А. Статистические методы идентификации объектов : учеб. пособие / А.А. Алексеев, В.Г. Григорян, А.И. Солодовников ; под ред. А.И. Солодовникова ;Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 101
1323863
  Бондаренко В.Н. Статистические методы изучения вулканогенных комплексов / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1967. – 136с.
1323864
  Александрова Т.Д. Статистические методы изучения природных комплексов / Т.Д. Александрова ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1975. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 89-95
1323865
  Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения словарного состава : Автореф... канд. филол.наук: / Фрумкина Р.М.; Акад. наук СССР. Отд-ние лит-рны и языка. Ин-т русского языка. – М., 1963. – 14л.
1323866
  Ситницки И. Статистические методы изучения факторов урожайности. : Автореф... канд.экон.наук: 600 / Ситницки И.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1323867
  Кудрявцев Б.М. Статистические методы исследования в практике. / Б.М. Кудрявцев. – Казань, 1979. – 88с.
1323868
  Рабинович П.М. Статистические методы исследования производственных резервов промышленного предприятия / П.М. Рабинович. – М., 1963. – 228с.
1323869
  Юшанов Сергей Петрович Статистические методы исследования процессов разрушения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Юшанов Сергей Петрович; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1323870
  Левин С.И. Статистические методы контроля и анализа качества источников света / С.И. Левин. – Москва, 1968. – 164 с.
1323871
  Коуден Д.Д. Статистические методы контроля качества / Д.Д. Коуден. – М, 1961. – 623с.
1323872
  Новиков А.С. Статистические методы контроля качества промышленной продукции / А.С. Новиков. – Москва, 1953. – 30с.
1323873
  Лапко А.В. Статистические методы моделирования и принятия решений в развивающихся медико-биологических системах / А.В. Лапко, О.М. Новиков, Л.С. Поликарпов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 216с.
1323874
  Лазуткин Б.А. Статистические методы обработки гидроакустических сигналов / Б.А. Лазуткин. – К., 1987. – 208 с.
1323875
  Тарасов Г.П. Статистические методы обработки информации в системах измерения ионизирующего излучения. / Г.П. Тарасов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1323876
  Бек Н.Н. Статистические методы оптимизации в экономичских исследованиях. / Н.Н. Бек, Д.И. Голенко. – Москва, 1971. – 136с.
1323877
  Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. – Москва, 1976. – 220 с.
1323878
  Прокофьев В.А. Статистические методы оценки влияния лфакторов на данамику экономических явлений / В.А. Прокофьев. – Саратов, 1982. – 69с.
1323879
  Савельева Д.П. Статистические методы оценки и контроля качества продукции (на прим. тестильн. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Д.П.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теории статист. – М., 1971. – 20л.
1323880
  Запсельский В.Я. Статистические методы оценки качества работы промышленных предприятий / В.Я. Запсельский. – К, 1982. – 183с.
1323881
  Павлов И.В. Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам испытаний. / И.В. Павлов. – М., 1982. – 168с.
1323882
  Бельнов В.К. Статистические методы оценки параметров математических моделей химических процессов / В.К. Бельнов. – М., 1991. – 159с.
1323883
  Бугаец А.Н. Статистические методы принятия решений при поисках и оценке пегматитов по геохимическим данным / А.Н. Бугаец. – Москва : Недра, 1970. – 128с.
1323884
  Гресько П.Д. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / П.Д. Гресько. – Обнинск, 1975. – 88с.
1323885
  Груза Г.В. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / Г.В. Груза, П.Д. Гресько. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
1323886
  Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования : Учебное пособие / Т.А. Дуброва. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с. – ISBN 5-238-00497-4
1323887
  Редкозубов С.А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С.А. Редкозубов. – Москва, 1981. – 151с.
1323888
  Жданов В.С. Статистические методы проектирования автоматизированных систем централизованного контроля и управления / В.С. Жданов. – М., 1976. – 64с.
1323889
  Уайт Э. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики = E-Metrics for library and Information Professionals : Как использовать данные для управления и оценки электронных ресурсов и фондов / Эндрю Уайт, Эрик Джива Камаль; пер. с англ. А.И. Земскова; науч. ред. перевода Я.Л. Шрайберг. – Москва : Омега-Л, 2006. – 393с. – Параллел. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-365-00248-2
1323890
  Грязнов В.М. Статистические методы расчета термодинамических величин / В.М. Грязнов. – М, 1949. – 154с.
1323891
  Загладина С.М. Статистические методы учета и анализа мирохозяйственных связей: макроэконом. подход / С.М. Загладина, Ю.Н. Иванов. – М., 1983. – 272с.
1323892
  Прохоров Ю.Н. Статистические модели и рекуррентное предсказание речевых материалоав / Ю.Н. Прохоров. – И., 1984. – 239с.
1323893
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1323894
  Трофимчук Светлана Юрьевна Статистические оценки неизвестного среднего и коэффициентов регресии случайных процессов наблюдаемых в случайные моменты времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Трофимчук Светлана Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1323895
  Акимович Н.Н. Статистические показатели в климатологии : конспект лекции для студентов заочного факултета / Акимович Н.Н. ; Одес. гидрометеорологич. ин-т, Каф. климатологии и физической географии. – Одесса, 1959. – 32 с.
1323896
  Киперман Г.Я. Статистические показатели промышленной продукции и их совершенствование / Г.Я. Киперман. – Москва, 1980. – 295 с.
1323897
  Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума / И.А. Большаков. – Москва, 1969. – 464с.
1323898
  Алехин Ю.М. Статистические прогнозы в геофизике : динамико-статист. метод прогноза геофиз. макропроцессов / Ю.М. Алехин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1963. – 87 с. : ил.
1323899
  Павлова Е.И. Статистические расчеты элементов гидротехнических сооружений / Е.И. Павлова. – Ташкент, 1984. – 124с.
1323900
  Ченцов Н.Н. Статистические решающие правила и оптимальные выводы / Н.Н. Ченцов. – Москва : Наука, 1972. – 520с. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
1323901
  Родионов Д.А. Статистические решения в геологии / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1981. – 231с.
1323902
  Бондаренко В.Н. Статистические решения некоторых задач геологии / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1323903
  Громыко Г.Л. Статистические ряды в экономических и экономико-географических исследованиях / Г.Л. Громыко. – М., 1974. – 264с.
1323904
  Павловский Н.Ф. Статистические сведения о Полтавской губернии сто лет назад : (Архивный материал) / Н.Ф. Павловский. – Полтава : Электрическая Типография Г.И. Маркевича, 1905. – 107 с. – (Оттиск из 2-го выпуска трудов Полтавской Ученой Архивной Коммиссии)
1323905
  Лутовинов В.С. Статистические свойства квантовых систем / В.С. Лутовинов. – Москва : МИРЭА, 1988. – 80 с.
1323906
  Лившиц Ф.Д. Статистические таблицы / Ф.Д. Лившиц. – М., 1958. – 138с.
1323907
  Лорентц Г.А. Статистические теории в термодинамике : лекции / пер. с фр. / Г.А. Лорентц. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 155 с.
1323908
  Власов А.А. Статистические функции распределения / А.А. Власов. – Москва : Наука, 1966. – 356 с.
1323909
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики относительной влажности воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – Москва, 1982. – 228с.
1323910
  Кривоносов А.И. Статистические характеристики поликристаллических терморезисторов / А.И. Кривоносов, В.Я. Кауфман. – Москва, 1976. – 118 с.
1323911
  Бакина О.П. Статистические характеристики суточных сумм осадков на территории СССР / О.П. Бакина, Л.Г. Корулина; Под ред.Н.В.Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 225с.
1323912
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики температуры воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – Москва, 1979. – 215с.
1323913
  Старших В.В. Статистические экспериментальные и теоретические исследования пластического деформирования металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старших В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1323914
  Афифи А. Статистический анализ / А. Афифи, С. Эйзен. – Москва : Мир, 1982. – 488 с.
1323915
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля территории СССР / В.Н. Луговенко. – Москва : Наука, 1974. – 200с.
1323916
  Миллер Р. Статистический анализ в геологических науках / Р. Миллер, Дж. Кан. – Москва : Мир, 1965. – 484с.
1323917
  Гришин В.К. Статистический анализ в экспериментальной физике (атомная и ядерная физика) / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1986. – 83 с.
1323918
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон ; пер. с англ.: И.Г. Журбенко, В.П. Носко ; под ред. Ю.К. Беляева. – Москва : Мир, 1976. – 757 с.
1323919
  Кушнир А.Ф. Статистический анализ геофизических полей / А.Ф. Кушнир, С.В. Мостовой. – К., 1990. – 274с.
1323920
  Минаков А.А. Статистический анализ гравитационного микролинзирования / А.А. Минаков, В.Г. Вакулик ; НАНУ, Радиоастрономический ин-т. – Киев : Наукова думка, 2010. – 262 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0884-8
1323921
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии : В 2-х кн. / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02121-5; 5-247-02122-3
Кн. 1. – 1990. – 319 с.
1323922
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02123-1
Том 2. – 1990. – 427 с.
1323923
  Литтл А Р.Дж. Статистический анализ данных с пропусками. / А Р.Дж. Литтл, Д.Б. Рубин. – М., 1991. – 333с.
1323924
  Горбенко Ю.А. Статистический анализ динамики морской экосистемы микроорганизмов / Ю.А. Горбенко, И.И. Крышев. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 135-137
1323925
  Репинская Р.П. Статистический анализ и прогноз хода давления внутри месяца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Репинская Р.П.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
1323926
  Кристинков Д.С. Статистический анализ и синтез линейных непрерывных систем / Д.С. Кристинков. – Рига, 1977. – 99с.
1323927
  Поцелуев А.В. Статистический анализ и синтез сложных динамических систем / А.В. Поцелуев. – М., 1984. – 205с.
1323928
  Пасхавер Б.И. Статистический анализ интенсификации сельского хозяйства. / Б.И. Пасхавер. – М, 1969. – 140с.
1323929
  Зудин О.С. Статистический анализ информации о радиоактивном загрязнении океана / О.С. Зудин, Б.А. Нелепо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 112с.
1323930
  Тихонова Н.О. Статистический анализ как инструмент оценки качества фондов : опыт разработки и применения / Наталья Тихонова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 8 (194). – С. 23-30. – ISSN 1727-4893


  О статистической оценке качества иностранного книжного фонда Российской национальной библиотеки.
1323931
  Лимер Э.Э. Статистический анализ неэкспериментальных данных / Э.Э. Лимер. – М., 1983. – 381с.
1323932
  Кокс Д. Статистический анализ последовательностей событий / Д. Кокс, П. Льюис. – М, 1969. – 312с.
1323933
  Леоненко Н.Н. Статистический анализ случайных полей / Н.Н. Леоненко, А.В. Иванов. – Киев : Вища школа, 1986. – 216 с.
1323934
  Апанасович В.В. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте / В.В. Апанасович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский; В.В. Апанпсович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский. – Минск : Университетское, 1988. – 256 с.
1323935
  Загинайло И.В. Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов / И.В. Загинайло, И.Н. Писаренко, Д.А. Спиридонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1323936
  Савченко В.А. Статистический вывод некоторых особщенных уравнений гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Савченко В. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 14л.
1323937
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1981. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 496 с.
1323938
  Петрова Н.Н. Статистический метод : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 51-55 : Схема. – ISSN 0016-7207
1323939
  Клюкин П.Н. Статистический метод в анализе проблем "социальной экономии" в работах Н.Д. Кондратьева и Е.Е. Слуцкого // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1323940
  Петрова Н.Н. Статистический метод в обучении географии : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 39-46. – ISSN 0016-7207
1323941
  Любович Н.Н. Статистический метод в приложении к истории / Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1901. – 17 с.
1323942
  Гордеев А.Ю. Статистический метод для идентификации анонимных карт // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 24-28. – ISSN 2075-1893


  Описан метод статистического анализа для идентификации анонимных карт на примере исследований карт-портоланов. Описано метод статистичного аналізу для ідентифікації анонімних карт на прикладі дослідження карт-портоланів. A method of statistical ...
1323943
  Левин В.И. Статистический надежностный синтез автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1974. – 282 с.
1323944
  Лощинин Михаил Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / Лощинин Михаил, Сотник Ирина, Маценко Александр // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Впервые получено распределение потребителей по объему использованной воды на примере города Сумы в 2001-2006 годах. Показано, что это распределение хорошо воспроизводится во времени, характеризуется монотонно спадающей плотностью и неоднородно, что ...
1323945
  Пелегрэн М. Статистический расчет следящих систем. / М. Пелегрэн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 223 с.
1323946
  Труш Николай Николаевич Статистический спектральный анализ стационарных случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Труш Николай Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 14л.
1323947
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – Ленинград, 1934. – 485 с.
1323948
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 3-е изд. доп. – Ленинград, 1937. – 648 с.
1323949
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии стран капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 4-е изд. перераб. – Москва, 1959. – 663с.
1323950
  Барабанова Т.А. Статистический учет и отчетность ФЗМК и профорганизаторов / Т.А. Барабанова, В.Ю. Кребс. – М, 1962. – 90с.
1323951
  Притула О.И. Статистический учет работы обслуживания читателей при внедрении современных технологий // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 80-86. – ISSN 1562-0808
1323952
  Шаранда А.Н. Статистическое выдение типовых контекстов и автоматический перевод. : Автореф... канд.филол.наук: 681 / Шаранда А.Н.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.24-26
1323953
  Харитоненков И.Г. Статистическое и динамическое моделирование свободнорадикальных состояний биологических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харитоненков И.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1323954
  Абдрахманова Г.И. Статистическое измерение информационных и коммуникационных технологий в экономике // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 5. – С. 55-61. – ISSN 0320-8168
1323955
  Сиськов В.И. Статистическое измерение качества продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сиськов В.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-иста.ин-т. – М, 1963. – 23л.
1323956
  Бакланов Г.И. Статистическое измерение производительности труда в промышленности / Г.И. Бакланов. – М., 1965. – 64с.
1323957
  Павлов К.В. Статистическое измерение развития наноэкономики // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1323958
  Христич Инна Александровна Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности. (На материалах машиностроит. предприятий Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Христич Инна Александровна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1976. – 24л.
1323959
  Хоткина Зоя Александровна Статистическое изучение изменений социального положения трудящихся при трудовых перемещениях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Хоткина Зоя Александровна; МВ и ССО СССР. Московский экон.-статистический ин-т. – М., 1980. – 24л.
1323960
  Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота Оби-Рахмат / Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1972. – 171с.
1323961
  Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Левицкий. – Киев, 1989. – 154 с.
1323962
  Кваша Я.Б. Статистическое изучение механизации труда / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 144с.
1323963
  Губа И.Е. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / И.Е. Губа, О.Н. Корнилова. – Днепропетровск, 1988. – 56с.
1323964
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности выпуска продукции на промышленном предприятии : лекция для студентов, изучающих курс статистики пром-сти / Адамов В.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва : Высш. школа, 1966. – 35 с. – Библиогр. : с. 34
1323965
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства / В.Е. Адамов ; под ред. Г.И. Бакланова. – Москва : Статистика, 1965. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1323966
  Эйзрикер М.М. Статистическое изучение специализации совхозов. : Автореф... Канд.экон.жнаук: / Эйзрикер М.М.; Моск.экон-статист.ин-т. – М, 1967. – 16л.
1323967
  Корин В.К. Статистическое изучение структуры спроса и состава читателей ВГИЛ. / В.К. Корин, Е.А. Афанасьева. – М., 1977. – 283с.
1323968
  Кутолин В.А. Статистическое изучение химизма базальтов разных формаций / В.А. Кутолин. – М., 1969. – 143с.
1323969
  Лукацкая Ф.И. Статистическое исследование блеска неправильных и полуправильных переменных звезд. / Ф.И. Лукацкая. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1323970
  Поликарпова Л.А. Статистическое исследование динамических характеристик сейсмических записей / Л.А. Поликарпова. – М, 1973. – 76с.
1323971
  Набиев Х.Н. Статистическое исследование интенсификации производства. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1990. – 144с.
1323972
  Шевченко И.А. Статистическое исследование качества электропитания судовых навигационных приборов : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Шевченко И. А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1970. – 12л.
1323973
  Ступина Ф.Я. Статистическое исследование общих условий развития бризов косвенными методами и оценка их взаимодействия с полями метеорологических элементов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Ступина Ф.Я. ; МВ и ССО УССР , Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1980. – 22 с.
1323974
  Селезнев А.И. Статистическое исследование потребности в специалистах с высшим и средним специальном образовании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Селезнев А.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1985. – 27л.
1323975
  Фарук Али Мухамед Статистическое исследование равновесной системы, состоящей из электронов и ионов двух сортов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фарук Али Мухамед; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 15л.
1323976
  Тресорукова З.Г. Статистическое исследование реализации и цен сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: / Тресорукова З.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. стат. сел. хоз. – М., 1969. – 34л.
1323977
  Вихерт А.В. Статистическое исследование складчатости / А.В. Вихерт. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 158с.
1323978
  Донецкая С.С. Статистическое исследование структуры и качества подготовки докторских диссертаций в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 71-77. – ISSN 0320-8168
1323979
  Абызова Э.Б. Статистическое исследование структуры немецких существительных / Абызова Э.Б. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-97
1323980
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1952. – 167 с.
1323981
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
2. – 1952. – 191с.
1323982
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
3. – 1953. – 200 с.
1323983
  Кельман В.М. Статистическое масс-спектрометры / В.М. Кельман. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 264с.
1323984
  Полляк Ю.Г. Статистическое машинное моделирование средств связи / Ю.Г. Полляк. – Москва : Радио и связь, 1988. – 175 с.
1323985
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев. – Москва, 1984. – 176 с.
1323986
  Ермаков С.М. Статистическое моделирование : учеб. пооб. / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 296с.
1323987
  Никонова А.А. Статистическое моделирование на ЭВМ температурного режима промерзающих и оттаивающих горных пород. / А.А. Никонова. – М, 1981. – 102с.
1323988
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания. / А.Л. Лифшиц, Э.А. Мальц. – М., 1978. – 247с.
1323989
  Курец В.К. Статистическое моделирование системы связей растение - среда. / В.К. Курец, Э.Г. Попов. – Л., 1991. – 152с.
1323990
  Герасименко С.С. Статистическое обоснование программ подготовки и использования специалистов / С.С. Герасименко. – К, 1991. – 132с.
1323991
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 1. – 1852. – 549, 18 с., 3 карты
1323992
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 2. – 1852. – [8], 534, [4] с.
1323993
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 3. – 1852. – 572 с. – без тит. л.
1323994
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1323995
  Шереметьева Т.А. Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.05 / Шереметьева Т. А.; КГУ. – К., 1981. – 21л.
1323996
  Петрович Л.Л. Статистическое оценивание и проверка гипотез на ЭВМ / Л.Л. Петрович, М.И. Давидович. – Москва, 1989. – 191 с.
1323997
  Мания Г.М. Статистическое оценивание распределения вероятностей / Г.М. Мания. – Тбилиси, 1974. – 239с.
1323998
  Розенблит П.Я. Статистическое оценивание характеристик надежности и эффективности сложных систем / П.Я. Розенблит. – Рига : Зинатне, 1979. – 275 с.
1323999
  Демьянчук Б.А. Статистическое прогнозирование предельной пропускной способности пунктов боевого управления ПВО // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 154-159


  На основі методу максимальної правдоподібності пропонується прогнозування ймовірностей цілерозподілу потоку ЗПН, а також оцінок інтенсивності заявок на цілерозподіл, які можуть бути обслужені із заданою ймовірністю
1324000
  Рузинов Л.П. Статистическтие методы оптимизации химических процессов / Л.П. Рузинов. – М, 1972. – 199с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,