Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1323001
  Прашур А. "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4


  "...На факультеті кібернетики відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013). Організатори конференції - Наукове товариство студентів та аспірантів ...
1323002
  Тушунов А.В. "Теории прибавочной стоимости" (IV том "Капитала") и их место в экономическом учении К.Маркса / А.В. Тушунов. – М., 1969. – 224с.
1323003
  Сукиасян О.Р. "Теории" стихийности и ее ленинская критика. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Сукиасян О.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 39л.
1323004
  Голощук С.Л. Теоретичні аспекти "Я-концепції" в реалізації спонукального дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 36-38. – ISSN 2077-804X


  У статті здійснено аналіз сучасних трактувань поняття "Я-концепція" з позиції лінгвістики та психології. На прикладі ситуацій аутокомунікації виявлено особливості актуалізації "Я-концепції" у реалізації спонукального дискурсу. Робиться висновок про ...
1323005
  Співаков І. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчих відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 32-35
1323006
  Юсупова О.О. Теоретичні аспекти аналізу впливу навколишнього середовища на економічне зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 290-298


  В статті розглянуто основні моделі техногенного економічного розвитку. Проаналізовано теоретичні підходи щодо впровадження сталого розвитку як основи майбутнього економічного зростання всіх країн світу. Показано, що Україна сьогодні знаходиться на ...
1323007
  Ведернікова С.В. Теоретичні аспекти банківської конкуренції // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 37-42. – ISBN 978-966-2710-92-2
1323008
  Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А. Дем’яненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
1323009
  Іваненко І.А. Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 182–187. – ISSN 2222-4459
1323010
  Овчаренко Т. Теоретичні аспекти вивчення закономірностей інвестиційного процесу Дж.М. Кейнса // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 88-97. – ISSN 2078-5860
1323011
  Гребенюк О.О. Теоретичні аспекти вивчення особливостей поняття стресу в житті та діяльності людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 30-36. – ISSN 2310-4368
1323012
  Жижченко Л. Теоретичні аспекти вивчення пейзажу в українській літературі / Л. Жижченко, Р. Князєва // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 288-295. – ISSN 2411-6548
1323013
  Безкоровайна Л.В. Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 73-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1323014
  Суща Л.М. Теоретичні аспекти визначення категорії відшкодування збитків // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-419-304-4
1323015
  Дубогрій Н.В. Теоретичні аспекти визначення поняття та змісту (елементного складу) правового статусу суб"єктів інформаційних правовідносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 31-37. – ISSN 2413-6433
1323016
  Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 204-211. – ISSN 0201-7245
1323017
  Роговик О.Д. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 317-324. – ISSN 2076-1554


  Стаття покликана створити теоретико–емпіричні підстави для формування шляху з вироблення єдиного методологічного підходу та метатеоретичної конструкції щодо вирішення наукових проблем у визначенні сили держав у міжнародних відносинах. У статті ...
1323018
  Зубрицька О. Теоретичні аспекти визначення статусу особи як індивідуального суб"єкта адміністративного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 103-110
1323019
  Паскар Теоретичні аспекти визначення форми цивільних процесуальних правовідносин / Паскар, АЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-84. – (Правознавство ; Вип.311)
1323020
  Самбор М. Теоретичні аспекти використання та реалізації державних інтересів та інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінально-процесуальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-141.
1323021
  Виговський О.І. Теоретичні аспекти виникнення емісійного цінного паперу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-25.
1323022
  Коняхіна Т. Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1323023
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1323024
  Нижник О.М. Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1323025
  Милян Р. Теоретичні аспекти впливу індустрії масових заходів на посилення конкурентоспроможності країни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 100-105. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1323026
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств / Т.А. Говорушко, І.П. Ситник, О.М. Уграк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 93-97
1323027
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1323028
  Радейко Р.І. Теоретичні аспекти деформалізованих констукцій у праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 184-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1323029
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 180-184. – ISSN 2306-6814
1323030
  Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – ISSN 1682-2366
1323031
  Березовська Л.І. Теоретичні аспекти дослідження життєздатності особистості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 26-30
1323032
  Петренко Л.М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 330-334. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розкрито сутність поняття "інвестиційна діяльність", проаналізовані підходи до визначення її економічного змісту, досліджено співвідношення інвестиційна діяльність та інвестиційний процес.
1323033
  Павленко Н.В. Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 205-210
1323034
  Білецька Т.В. Теоретичні аспекти дослідження міграційних процесів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 72-75
1323035
  Когут О.О. Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 70-77. – ISSN 2411-3190
1323036
  Шевчук А.А. Теоретичні аспекти дослідження ролі інструментів контролю щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 170-174. – ISSN 2308-6912


  Формування нової системи державного контролю за ресурсами місцевих бюджетів має ґрунтуватися на використанні фінансових інструментів управління, що є необхідним для забезпечення соціально-економічної стабільності країни. На сьогоднішній день з огляду ...
1323037
  Римкіна М. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою управління підприємствами за теперішніх умов, що потребує подальшого детального дослідження, виступає зміна основних факторів виробничого процесу. Успішне ведення підприємницької діяльності все більшою мірою залежить від ...
1323038
  Єрмакова Т.Г. Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 89-95. – ISSN 2077-1800
1323039
  Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обгрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення ...
1323040
  Галіцейська Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 13-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1323041
  Сербіна К. Теоретичні аспекти дослідження тероризму в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 199-201
1323042
  Шепеленко О.В. Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-42.
1323043
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1323044
  Дейнека В О. Теоретичні аспекти дослідженя впливу державних видатків на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 105-115. – ISSN 2305-7491
1323045
  Бурбан І. Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 60-68. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто погляди Лесі Українки на теорію драми, викладені в її статті "Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана”. Відзначено, що авторка зробила важливу з теоретич. погляду спробу окреслити типогенезу сучасного їй новоромантичного напряму ...
1323046
  Рибчук А.В. Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 118-123
1323047
  Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 46-50. – ISSN 2221-1055
1323048
  Степаненко А.В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 40-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1323049
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива
1323050
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – C. 31-39. – ISSN 2411-4413
1323051
  Юхновська Ю.О. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-129. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
1323052
  Шульга Є. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 25-29
1323053
  Савченко А.В. Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 172-176. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1323054
  Хомишак О. Теоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 74-77. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано теоретичні основи змішаного навчання. Доведено переваги використання змішаної технології для удосконалення навчального процесу у ВНЗ.
1323055
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1323056
  Варцаба В.І. Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 97-105. – ISSN 2222-4459
1323057
  Богданевич Т. Теоретичні аспекти інституту тлумачення в конституційному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 4-10. – ISSN 2222-5374
1323058
  Кутейніков С.Ю. Теоретичні аспекти інтерпретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 68-73. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сутність кредиту, його основні форми та види кредитування сільськогосподарських підприємств. Визначено загальноекономічні та особливі принципи кредитування аграрних підприємств, а також правила кредитування. Висвітлено особливості надання ...
1323059
  Бейліс Л.І. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 37-44. – ISBN 978-966-529-203-6
1323060
  Дудун Т.В. Теоретичні аспекти картографічної топоніміки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 329-332. – Бібліогр.: 12 назв.
1323061
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1323062
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1323063
  Веретенникова Т.А. Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 62-67


  Стаття присвячена визначенню правової природи консультативної діяльності адвоката, її поняття та види. Також, дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультативної діяльності на етапи та виділенню технологічних, психологічних, тактичних прийомів ...
1323064
  Лях І.С. Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1323065
  Білявська Л.В. Теоретичні аспекти кооперативного підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1323066
  Бочковський А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 163-170 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
1323067
  Кузьмін О.Є. Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 124-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1323068
  Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-58. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються ...
1323069
  Бадюл Л.В. Теоретичні аспекти моделювання протестного іміджу в соціальній мережі: український "Євромайдан" 2013-2014 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 77-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1323070
  Сиволап Л.А. Теоретичні аспекти національної безпеки країни та вплив на неї економічної безпеки // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 55-62. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
1323071
  Бісмут Р. Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-214. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1323072
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1323073
  Візнюк О.В. Теоретичні аспекти ономасіології як лінгвістичної науки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 179-181. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1323074
  Зелінська М.І. Теоретичні аспекти організації державного фінансового контролю - основного завдання Держаудитслужби / М.І. Зелінська, С.І. Сухарєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 99-108. – (Серія "Державне управління")
1323075
  Відякін М.М. Теоретичні аспекти організації єврооблігаційних позик комерційних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 89-94.
1323076
  Каричковський В.Д. Теоретичні аспекти організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 107-110. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1323077
  Меншій А.М. Теоретичні аспекти осмислення дефініції "літературна школа" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 159-165. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті осмислюються теоретичні аспекти дефініції "літературна школа". Встановлено, що літературна школа - це самобутнє мистецьке явище, яке об"єднує письменників, зорієнтованих на мистецькі досягнення видатного попередника чи сучасника. Художників ...
1323078
  Сумарєва К.В. Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 242-252. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1323079
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1323080
  Булавинець О. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 159-166 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1323081
  Устинова І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства / І.Г. Устинова, Т.М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-393. – ISSN 0321-0499
1323082
  Глущенко Л.Д. Теоретичні аспекти партнерської взаємодії, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств / Л.Д. Глущенко, О.Г. Ратушняк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 25-29
1323083
  Лебідь О. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1323084
  Новосьолова О.С. Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 301-307. – ISSN 1993-0259
1323085
  Мосенкіс Ю.Л. Теоретичні аспекти поглибленого діахронічного дослідження основної лексики: до пробл. гіпотет. первіс. мов. стану як найдавнішого етапу до історії укр. мови. / Ю.Л. Мосенкіс. – К., 1997. – 205с.
1323086
  Камінська Н.В. Теоретичні аспекти походження та розмежування понять кордон і фронтир / Н.В. Камінська, Б.І. Клочков // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-22. – ISSN 2220-1394
1323087
  Семчик В.І. Теоретичні аспекти правового забезпечення інвестицій в аграрну сферу України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 173-183. – ISBN 978-617-7021-00-0
1323088
  Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 110-118. – ISSN 1026-9932
1323089
  Петлюк Ю. Теоретичні аспекти правового режиму земель оздоровчого призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-104.
1323090
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1323091
  Карельська Є.В. Теоретичні аспекти проблеми суб"єктів музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
1323092
  Чередниченко Л.А. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи в системі сучасної вищої освіти // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 85-89
1323093
  Ковальчук Т.І. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних педагогів в Україні // Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук. – Київ : НУБіП України, 2012. – [Ч. 1]. – С. 91-129. – ISBN 978-966-452-115-1
1323094
  Прохорчук І.В. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 116-123


  Статья посвящена освещению тенденций развития международного делового туризма в Украине, исследует географию туризма в мире, рассматривается роль делового туризма как наиболее перспективного и приоритетного вида туризма. Сделан анализ современного ...
1323095
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1323096
  Пасічний М.Д. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 137-144. – ISSN 2306-546X
1323097
  Баюра Д.О. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності / Д.О. Баюра, В.В. Петрук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 153-158
1323098
  Шегда А. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-33 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
1323099
  Васюткіна Н.В. Теоретичні аспекти розуміння категорії "розвиток підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 236-242 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2222-0712
1323100
  Терехов В.Ю. Теоретичні аспекти розуміння категорій "безпека людини" та "громадська безпека" // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 95-101. – ISSN 2413-6433
1323101
  Борко А.Л. Теоретичні аспекти розуміння поняття та принципів судової влади, судової системи і правосуддя // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 34-40. – ISSN 2078-3566
1323102
  Нурмухометова М.Г. Теоретичні аспекти ролей політичних партій та інституту глави держави у вирішенні політичних криз у перехідних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 445-451
1323103
  Олішевська Ю.А. Теоретичні аспекти сільського туризму / Ю.А. Олішевська, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 87-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1323104
  Вінічук М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку у період трансформацій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 126-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1323105
  Крушельницький М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 179-185. – ISSN 2307-9878
1323106
  Шкляєва Г.О. Теоретичні аспекти становлення успішного бренду // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 271-279. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1323107
  Мягких І.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 140-145.
1323108
  Яремчук А. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 54-55
1323109
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємницьких структур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.23-27
1323110
  Новаковська І. Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
1323111
  Бобловський О.Ю. Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики / О.Ю. Бобловський, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 122-130. – (Економічні науки)
1323112
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1323113
  Купалова Г.І. Теоретичні аспекти трудової мотивації працівників військово-промислового комплексу в умовах конверсії / Г.І. Купалова, Д.М. Котій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні питання сутності мотивації праці та її складових у контексті конверсії військово-промислового комплексу. Сформульовано концептуальні підходи щодо моделі трудової мотивації.
1323114
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1323115
  Потапюк І.П. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства / І.П. Потапюк, А.Т. Годловський // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2226-8820
1323116
  Кудлай В.Г. Теоретичні аспекти управління маркетингом підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-9.
1323117
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1323118
  Тригуб О.О. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 43-46. – ISBN 978-617-645-232-4
1323119
  Огієнко О.І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти дорослих // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 180-201. – ISBN 978-966-698-251-8
1323120
  Воробйова О.І. Теоретичні аспекти фінансових відносин соціального партнерства в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 6 (19). – С. 21-27
1323121
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1323122
  Надрага В.І. Теоретичні аспекти фінансування соціальних інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 70-78. – ISSN 2305-7645
1323123
  Коцан Р. Теоретичні аспекти формування державних кордонів // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 64-70. – ISSN 2519-4518
1323124
  Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 90-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1323125
  Дженджеро О.Л. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності учнів старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 52-53. – (Педагогічні науки)
1323126
  Городко М.В. Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 80-84. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1323127
  Коломієць О.В. Теоретичні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 25-29.
1323128
  Терещенко Т.С. Теоретичні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 285-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1323129
  Куруч А.В. Теоретичні аспекти формування політичної компетентності військовослужбовців: історичний аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 83-90. – ISSN 2074-8922


  "...Акцент зроблено на необхідності проведення досліджень для визначення стану сформованості політичної компетентності курсантів, а також надані пропозиції керівництву вищих військових навчальних закладів для покращення якості освіти та підвищення ...
1323130
  Чміль Н.С. Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 174-183. – ISSN 2309-1797
1323131
  Шаховська А. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності студентів ВНЗ в умовах сучасної освіти // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 130-131
1323132
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1323133
  Курмаєв П.Ю. Теоретичні аспекти формування системи управління зиінами підприємницьких структур // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
1323134
  Герасимчук К.І. Теоретичні аспекти формування фінансів державних підприємств / К.І. Герасимчук, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-617-571-143-9
1323135
  Борисюк О. Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, ...
1323136
  Литвин А.Є. Теоретичні аспекти функціонування бізнес-моделей ТНК на світовому ІТ - ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 220-228


  У статті досліджена структура бізнес-моделей ТНК на світовому ринку інформаційних технологій, проаналізовані зовнішнє і внутрішнє середовище бізнес-моделей, запропонована класифікація бізнес-моделей ТНК на світовому ІТ- ринку.
1323137
  Коцан Р.І. Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 54-62. – ISSN 2519-2949
1323138
  Тарасенко А. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу / А. Тарасенко, С. Литвин, П. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – С. 135-144. – ISSN 2411-5215
1323139
  Прушківська О.В. Теоретичні аспекти ціноутворення на ринку лікеро-горілчаної продукції // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-219-4
1323140
  Потриваєва Н.В. Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві / Н.В. Потриваєва, М.І. Жорняк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 289-292. – ISSN 2309-1533
1323141
  Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 98-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті розкриваються проблеми взаємин групи й особистості в трудовому колективі, а саме таке явище, як мобінг. Розглядається становлення терміна "мобінг" у контексті професійної діяльності. Авторами здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел ...
1323142
  Шкаріна В.А. Теоретичні аспети дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-43.
1323143
  Поліщук Ю.М. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 197-213
1323144
  Ковач Л.Л. Теоретичні виміри етносоціальних процесів у Донбасі // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-414-3
1323145
  Горожанкіна М.Є. Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 66-73. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1323146
  Хомутенко А.В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 100-103. – ISSN 2306-6806
1323147
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1323148
  Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності


  У статті проаналізовано питання становлення інтермедіальності, взаємозалежність інтермедіальності й інтертекстуальності, розглянуто інтермедіальність поряд із креолізованими текстами, обгрунтовано доцільність написання слова інтермедіальність в укр. ...
1323149
  Мазуренко В.П. Теоретичні домінанти дослідження мережевої організації інноваційної діяльності / В.П. Мазуренко, А.Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 123-130. – ISSN 2308-6912
1323150
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 184-204
1323151
  Уткіна Ю.М. Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні / Ю.М. Уткіна, А.М. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 206-211. – ISSN 2075-4892
1323152
  Микулець В.Ю. Теоретичні засади аналізу інституту Президента / В.Ю. Микулець, Н.Л. Савченко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 72-78. – ISBN 978-966-7359-77-5
1323153
  Літвінчук Л. Теоретичні засади андрагогічної освіти як філософська проблема // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 29-30
1323154
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1323155
  Кудласевич О.М. Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 71-79. – ISSN 1681-116Х


  Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур на економічне життя суспільства у працях М. Туган-Барановського, В. Железнова, Д.Піхна, М. Довнар-Запольського, А. Антоновича, М. Цитовича та ін.
1323156
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1323157
  Зоря О.П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб"єктів господарської діяльності банківськими установами / О.П. Зоря, Р.В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6814
1323158
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1323159
  Коць Т.А. Теоретичні засади вивчення мовної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64. – ISSN 0027-2833
1323160
  Yasakova N. Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 22-28. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1323161
  Вахніна Л. Теоретичні засади вивчення українсько-польського етнокультурного пограниччя // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-163-5
1323162
  Петров А.М. Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 272-276. – ISSN 2076-1554
1323163
  Валігура К. Теоретичні засади визначення поняття механізму цивільно-правовогорегулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 24-26
1323164
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1323165
  Бондарчук Н.Я. Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 34-37. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1323166
  Копиленко О. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам"яток права / О. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
1323167
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1323168
  Кузькін Є.Ю. Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1323169
  Марченко Г.В. Теоретичні засади виховної діяльності куратора студентської групи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 302-307


  Узагальнено теоретичні основи виховної діяльності куратора, розкрито функціональні обов"язки, завдання і зміст роботи куратора, схарактеризовано принци правила виховної діяльності. The author systematizes theoretical foundations of ...
1323170
  Шимків І. Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 183-188. – ISSN 2409-9244


  У статті розглянуто сутність, принципи та форми організації внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини. Окреслено зміст програм моніторингових досліджень. Проаналізовано методи внутрішнього моніторингу. Зроблено висновок щодо важливості ...
1323171
  Голосніченко Д. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-28.
1323172
  Дєгтяр А.О. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної інфраструктури : метод. рек. / А.О. Дєгтяр, Р.Г. Соболь, Я.В. Календжян ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 40 с. – На обкл. прізвище 1-го авт.: Дегтяр. – Бібліогр.: с. 36-38. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1323173
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1323174
  Алексенко В.Ф. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці / В.Ф. Алексенко, А.Е. Хурчак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 95-100.
1323175
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади дослідження гендерних аспектів культурної діяльності // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 231-237. – ISBN 978-966-171-387-0
1323176
  Петухова В.О. Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної торгівлі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 54-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1323177
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1323178
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні засади дослідження національної свідомості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 266-268


  Динаміка сучасного політичного життя висуває проблему відповідності нинішньої національно-політичної свідомості таким нагальним характеристикам політичного часу, як особливості виборчого процесу, переходу країни від президентсько-парламентської до ...
1323179
  Івашина С.Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 297-301. – ISSN 2222-0712
1323180
  Артеменко Л. Теоретичні засади дослідження поетологічного дискурсу в зарубіжному літературознавстві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 167-173. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1323181
  Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 109-119. – ISSN 0130-5247
1323182
  Каніболоцька М.С. Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 99-106. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1323183
  Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1323184
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1323185
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 249-255


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчи- зняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1323186
  Беззубов Д.О. Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 115-119. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1323187
  Гош О.П. Теоретичні засади економічної політики : навчальний посібник / Гош О.П.; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 328с. – ISBN 966-660-310-1
1323188
  Заря І.В. Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1323189
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 540 л. – Додатки: л. 478-540. – Бібліогр.: л. 398-477
1323190
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1323191
  Білаш В.І. Теоретичні засади і розрахунок інтервалу невизначеності в метрологічному забезпеченні метеорологічних приладів вимірювання атмосферного тиску / В.І. Білаш, С.І. Пясецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 116-124. – ISSN 2306-5680


  Представлена стаття присвячена розробці методики розрахунку інтервалу невизначеності при вимірюванні атмосферного тиску метеорологічними приладами барометрами та барографами. Нова методика повинна замінити застосований раніше розрахунок похибки при ...
1323192
  Герасимов Д.О. Теоретичні засади ідеології кемалізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 65-67
1323193
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1323194
  Карпенко М.Ю. Теоретичні засади інтернет-ономастики // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 91-99. – ISSN 2410-3373
1323195
  Макаревич І. Теоретичні засади інформатизації сучасної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 10-14. – ISSN 2075-1893
1323196
  Нечаєва Н. Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю"


  У статті висвітлюються особливості адаптації китайської поетики в процесі формування та розвитку японської літературної думки на прикладі передмови Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю". В данной статье рассматриваются особенности адаптации китайской ...
1323197
  Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1323198
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1323199
  Комзюк В.Т. Теоретичні засади координаційної діяльності митних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X


  У статті визначається основна мета, завдання координаційної діяльності митних органів, її особливості та основні види. The article defines the basic goals, objectives coordination activities of customs authorities, its features and basic types.
1323200
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1323201
  Горин В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 152-165. – ISSN 1818-5754
1323202
  Богатирьов І.Г. Теоретичні засади кримінально-виконавчого права в контексті формування сучасної правової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1323203
  Щокін Р.Г. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного аналізу обсягу і структури фінансового ефекту діяльності недержавних ВНЗ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
1323204
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1323205
  Валігура В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеґрації України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 183-194. – ISSN 1818-5754
1323206
   Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти : монографія / [Корсак К.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 207, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-203. – (Серія "Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми"). – ISBN 978-966-644-241-6
1323207
  Михайлюк Я.Б. Теоретичні засади надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 37-45. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та особливостей розвитку теорії публічних послуг. У статті здійснено узагальнення позитивного досвіду західноєвропейських держав у ...
1323208
  Побочий І.А. Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких методів політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 195-204
1323209
  Євтух М.Б. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів України // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 4-15. – ISSN 2311-2409


  Здійснено аналіз наукових підходів щодо сутності, змісту та структури науково-дослідницької діяльності викладача вищої школи; визначено її місце та роль у педагогічній діяльності викладачів університетів; охарактеризовано основні напрями ...
1323210
  Олійник Н.Ю. Теоретичні засади науково-дослідної діяльності студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 67-68


  У статті розкрито зміст і схарактеризовано головні етапи науково-дослідницької діяльності студентів (НДДС). Наголошується на важливості науково-дослідницької діяльності студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу, що є головним чинником ...
1323211
  Чакалова О К. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1323212
  Лобода К.С. Теоретичні засади оцінки санаційної спроможності як передумови виходу з кризового стану // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31
1323213
  Назукова Н.М. Теоретичні засади оцінювання податкового навантаження на капітальні інвестиції // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1323214
  Азізов О.Р. Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 42-50. – (Економічні науки)
1323215
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1323216
  Князська О.М. Теоретичні засади побудови іміджу: історична ретроспектива // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 38-41


  Розглянуто теоретичні засади побудови іміджу. Проаналізовано специфіку та методи побудови внутрішнього і зовнішнього іміджу компанії. Детально розглядаються поняття "імідж", "іміджологія", їх взаємодія та історична ретроспектива цих понять. The ...
1323217
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1323218
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-48. – ISSN 0132-1331
1323219
  Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2015. – 460, [19] арк. – Додатки: 19 арк. – Бібліогр.: арк. 406-460
1323220
  Хливнюк А. Теоретичні засади правосуб"єктності Державної судової адміністрації України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 30-37.
1323221
  Титаренко Д.О. Теоретичні засади прикладної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1323222
  Ігнатьєв О.І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 45-50
1323223
  Пилип"юк Я.В. Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 253-258. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1323224
  Лойко С.В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 144-152. – ISSN 2309-1533
1323225
  Галіч М. Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту / М. Галіч, А. Михайлов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 61-71. – ISSN 2409-9260
1323226
  Мороз Петро Володимирович Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1323227
  Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1323228
  Олійник С.Л. Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 233-239. – Бібліогр.: 7 назв.
1323229
  Токарський Т.Б. Теоретичні засади соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 372-377. – ISSN 0321-0499
1323230
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1323231
  Битко А. Теоретичні засади соціологічного дослідження політичного дискурсу // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1/2 (вип. 13/14). – C. 66-70. – ISSN 2077-5105
1323232
   Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації : монографія / [В.М. Огаренко та ін.] ; Класичний приват. ун-т, Енергодар. ін-т держ. та муніципал. упр. ім. Р.Г. Хеноха "Класичного приват. ун-ту". – Енергодар ; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 225, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-225. – ISBN 978-966-414-073-4
1323233
  Менщикова В.І. Теоретичні засади сталого розвитку економіки регіону / В.І. Менщикова, О.О. Степичева // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 46-54. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1323234
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1323235
  Хаустова В.Є. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В І. Ярошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 24-37. – ISSN 2222-4459
1323236
  Бура Х. Теоретичні засади субстратологічного дослідження української мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 149-154. – ISBN 978-2-919320-44-8
1323237
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1323238
  Хотинська-Нор Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 184-193. – ISSN 2310-9769
1323239
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 37-43
1323240
  Максимчук М.В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 31-39. – ISSN 1562-0905
1323241
  Стрекаль О.О. Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
1323242
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1323243
  Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв.
1323244
  Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1323245
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади та особливості програми зі зниження рівня амбівалентності атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наявні у літературі шляхи та засоби зниження амбівалентності атитюдів. Описується розроблена програма зі зниження рівня амбівалентності соціальних установок, що включає вправи, спрямовані на корекцію особистісних характеристик.
1323246
  Печенюк Н.М. Теоретичні засади та сучасний стан зовнішнього державного боргу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-188-293-4
1323247
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1323248
  Сбруєв М.Г. Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 135-140


  Схарактеризовано сукупність теорій та концепцій, покладених в основу управління науковою роботою в державних університетах США; виявлено напрями співпраці університетів і бізнесу; розглянуто сучасні концептуальні підходи до проблеми підвищення ...
1323249
  Дем"яненко Н. Теоретичні засади упровадження педагогічних інновацій у контекстну підготовку магістрів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 66-75. – ISSN 2075-1478


  Теоретично обґрунтовано категорію "передовий, взірцевий, новаторський педагогічний досвід". Розкрито взаємозв"язок дефініцій "авторська школа" та "інноваційна педагогічна технологія". Визначено феномен "упровадження", розроблено критерії оцінювання й ...
1323250
  Петренко І.П. Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
1323251
  Зюзін В.О. Теоретичні засади фінансового забезпечення реалізації соціальних програм в Україні та світі // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 327-335. – ISSN 2306-546X
1323252
  Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови = Theoretishe Grundlagen der Deutschen Phonetik : [ підручник для студентів та викладачів вищих навч. закладів ] / О.І. Стеріополо. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320c. – ISBN 966-7890-69-4
1323253
  Іотова К.О. Теоретичні засади формування глобальної моделі розвитку світового господарства / К.О. Іотова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-229-4
1323254
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1323255
  Володін С.А. Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки / С.А. Володін, О.І. Чекамова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 65-72. – ISSN 2221-1055
1323256
  Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інноваційна інфраструктура" та формування складових національної інноваційної системи. З позицій теорії трансакційних видатків визначено нове поняття "інноваційне посередництво" та обгрунтовано ...
1323257
  Колісник В.Ю. Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 84-88. – ISSN 2413-9610
1323258
  Івашина О.Ф. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 65-73. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1323259
  Бутенко Н.В. Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 172-177
1323260
  Мельничук Л.М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1323261
  Пирог О.В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
1323262
  Стародуб Ю. Теоретичні засади формування педагогічної позиції П.Д. Юркевича // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94
1323263
  Зелінська С.О. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів з використанням інтерактивних // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 14-19. – ISSN 2227-2747
1323264
  Босовська М.В. Теоретичні засади формування ресторанних мереж / М.В. Босовська, Н.І. Ведмідь, О.В. Косар // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 27-32. – ISSN 2306-6806
1323265
  Рудич О.О. Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6814
1323266
  Тяжкороб І.В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 12 назв
1323267
  Оверчук О. Теоретичні засади формування української традиції фольклористичних студій у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 207-221. – ISBN 978-2-919320-44-8
1323268
  Венгер В.В. Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 46-53. – ISSN 1993-0259
1323269
  Костенко Р. Теоретичні засади формування ціннісної сфери студентської молоді // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 57-61. – ISBN 978-966-2710-90-8
1323270
  Гіренко А.Т. Теоретичні засади формуваня та розвитку інноваційних мереж в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1729-7036
1323271
  Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0374-3896
1323272
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні засади державного контролю. Basic theoretical principles of state control are considered.
1323273
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю / І.В. Ващенко, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817
1323274
  Науменкова С.В. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 66-70. – ISSN 2414-3499
1323275
  Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 155-157.
1323276
  Кабанець Н.І. Теоретичні застереження з приводу некритичного використання поняття суспільного договору в сучасному публічному праві // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 8-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1323277
  Іщенко Л.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іщенко Людмила Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1323278
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1323279
  Одайник С.Ф. Теоретичні і методичні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Одайник Світлана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1323280
  Бачинська О.В. Теоретичні і методичні основи економіко-географічного дослідження Старокостянтинівського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 171-176 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1323281
  Щурик М.В. Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
1323282
  Кармаза О.О. Теоретичні і практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-185


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти підсудності цивільних справ щодо житла в міжнародному процесі в Україні.
1323283
   Теоретичні і практичні питання географії. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – 206с.
1323284
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1323285
  Гжещук В. Теоретичні і практичні принципи менеджменту та його основні функції у виробничій сфері // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 159-164. – ISSN 2308-4634


  У статті досліджується актуальна проблема навчання майбутніх менеджерів виробничої сфери, в системі безправної освіти та підготовки менеджерів до професійної діяльності в сучасних умовах ринкової економіки.
1323286
  Савченко В.Ф. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні / В.Ф. Савченко, В.О. Стойка, С.О. Стойка // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С.16-21. – ISSN 2410-9576
1323287
  Грушківський В.Г. Теоретичні і прикладні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В.Г. Грушківський, Т.М. Тіховська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 36-40.
1323288
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта складів злочинів проти громадської безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 83-103. – ISSN 2222-5374
1323289
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1323290
  Сердюк П.П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П.П. Сердюк. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 799, [1] с. – Бібліогр.: с. 710-797 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2602-07-4
1323291
  Курач Т.М. Теоретичні й практичні аспекти курсу "Проектування та складання карт" / Т.М. Курач, І.О. Підлісецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 154-162.


  У статті розглянуто питання теоретичного та практичного аспекту навчальної дисципліни «Проектування та складання карт». Представлені завдання та основні положення дисципліни, базуючись на впровадженні комп’ютерних технологій у картографічне ...
1323292
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 2. – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323293
  Мороз П.А. Теоретичні концепції грошово-кредитної політики та їх практична реалізація в економіці України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 978-966-188-219-4
1323294
  Калюжний Р.А. Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні / Р.А. Калюжний, О.М. Заєць // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 20-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1323295
  Стасюк Ю.М. Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 137-146. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1323296
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1323297
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 230 арк. – Додатки: арк. 228-230. – Бібліогр.: арк. 206-227
1323298
  Заворотько О.В. Теоретичні концепції та цільова спрямованість монетарної політики економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 45-49
1323299
  Бабенко М. Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу основних проблем та перспектив дослідження філософської лірики, зокрема, увага акцентується на невирішеності багатьох питань та нагальній потребі оновлення методів дослідження. У статті розглядаються нові тенденції вивчення ...
1323300
  Гнатишин О.Є. Теоретичні концепціїО. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-139
1323301
  Черновол О.П. Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина в Україні і Польщі: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 13-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1323302
  Джалілова О.М. Теоретичні моделі соціальної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 53-56
1323303
  Заремба О. Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60-80 рр.) / О. Заремба, О. Федоренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 405-419
1323304
  Нерода-Березка Теоретичні основи аналізу науково-технічної діяльності ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 242-247


  В статті досліджується теоретичне бгрунтування науково-технічної діяльності ТНК в найбільш віломих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Розглядається роль знань та технології в коцепціях ринкової влади С. Гаймера, ...
1323305
  Лагун М.І. Теоретичні основи аналізу та визначення сутності економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 32-35.
1323306
  Небрат А.М. Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 289-308. – ISSN 0320-4421
1323307
  Крижанівський С.Е. Теоретичні основи арифметики / С.Е. Крижанівський. – Х., 1931. – 168 с.
1323308
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1323309
  Ганін В.І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ганін, Т.В. Синиця ; України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-364-701-2
1323310
  Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-114.
1323311
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права / Н.В. Сидорова. – Харків : Бізнес Інформ, 1998. – 236с. – ISBN 966-7080-74-9
1323312
  Якушева О.В. Теоретичні основи взаємозв"язку банківської конкуренції та фінансової стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
1323313
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1323314
  Кармаза Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / Кармаза, 0.0. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 171-174


  У статті досліджується поняття "джерело права", а також поняття та система джерел житлового права і житлового прцесу України, їх уніфікація.
1323315
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37с. – Бібліогр.: 38 назв
1323316
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1323317
  Попадич О.О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 206-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1323318
  Ткаченко Н. Теоретичні основи гарантування банківських вкладів / Н. Ткаченко, Д. Чеховський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 56-62. – ISSN 1818-5754
1323319
  Приходько І.П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1323320
  Гриценко А.А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-106. – ISSN 1811-3141


  Тема 13 із підручника з макроекономіки цих авторів.
1323321
  Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 49-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1323322
  Афанасьєва Ю.В. Теоретичні основи державного регулювання демографічних процесів // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 14-18
1323323
  Хмельова Н.А. Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 83-90. – ISSN 2224-9281
1323324
  Магас Н.В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
1323325
  Павленко О.С. Теоретичні основи дослідження економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 67-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6814
1323326
  Небрат В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-49. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1811-3141
1323327
  Стрижак О.О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
1323328
  Польова В.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 179-189. – ISSN 2075-4892
1323329
  Стоянова О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 108-111. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1323330
  Пєнцов М.В. Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 171-179. – ISSN 1999-5717
1323331
  Архієреєв С. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-37 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 50 назв. – ISSN 1811-3141
1323332
  Сєркова Б.М. Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6814
1323333
  Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 18 назв
1323334
  Гбур З.В. Теоретичні основи економічної безпеки та ії становлення в Україні // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 95-97. – ISBN 978-966-416-521-8
1323335
  Філіпенко А.С. Теоретичні основи економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 16-17.
1323336
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1323337
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
2. – 1958. – 255с.
1323338
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1323339
  Янишин Я. Теоретичні основи ефективності виробництва продукції птахівництва / Я. Янишин, О. Булик, Т. Тимофіїв // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1323340
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1323341
  Герасимова С.В. Теоретичні основи ефективності управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-156.
1323342
  Бадила О.О. Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-196
1323343
  Надвиничний О.А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 132-137. – ISSN 1993-0259
1323344
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1323345
  Салькова І.Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І.Ю. Салькова, І.В. Ковальчук, Л.Б. Петіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1323346
  Власенко М.О. Теоретичні основи інноваційного розвитку держави / М.О. Власенко, О.М. Попова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 37-39. – ISBN 978-617-645-233-1
1323347
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1323348
  Шніцер І.Р. Теоретичні основи інтеграційного розвитку ринкових систем // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 329-337. – ISSN 2524-003X
1323349
  Міненко П. Теоретичні основи ітераційних методів оптимізації стійких розв"язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-75. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Виконано розробку теорії ітераційного методу для розв"язку оберненої задачі гравіметрії й магнітометрії та на базі неї уточнено структуру формули ітераційної поправки до фізичного параметра, яка оптимізується разом з ітераційним коефіцієнтом. При цьому ...
1323350
  Марченко В.М. Теоретичні основи кадрової політики сучасних підприємств / В.М. Марченко, В.А. Хондока // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 38-42. – ISSN 2415-3583
1323351
  Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
1323352
  Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 470-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1323353
  Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-18.
1323354
  Адаменко О. Теоретичні основи конструктивної екології // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-17
1323355
  Крічевець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 172-175. – ISSN 1818-2682
1323356
  Макаренко Т.Ю. Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 209–214. – ISSN 2222-4459
1323357
  Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден ; [наук. ред. Ю.В. Баулін] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 266, [2] с. – Бібліогр.: с. 247-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-365-4
1323358
  Пригодій М.А. Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 237-243. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1323359
  Беркман Л.Н. Теоретичні основи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем / Л.Н. Беркман, О.В. Копійка // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-19
1323360
  Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 1993-6788
1323361
  Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей : монографія / Новіков Ф.В., Рябенков І.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-344. – ISBN 978-966-676-557-7
1323362
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1323363
  Нагорічна О.С. Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 115-118 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1323364
  Рапін В.В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з аргументним фазовим оберненим зв"язком : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Рапін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. інститут". – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 38 назв
1323365
  Мороз П.А. Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1323366
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-185-8
Ч. 1. – 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 297-302. – Бібліогр.: с. 295-296.
1323367
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-186-5
Ч. 2. – 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 344-345
1323368
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
1323369
  Стренковська А.Ю. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку будівництва в сільській місцевості // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1323370
  Петухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 200с. – ISBN 966-7403-06-8
1323371
  Міночкін Д.А. Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 191-194
1323372
  Кухар В.М. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник для пед. уч-щ. / В.М. Кухар, Б.М. Білий. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1987. – 318с.
1323373
  Ляхоцька Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С.62-68
1323374
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1323375
  Іващенко О.В. Теоретичні основи процесу прийняття проектних рішень // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 167-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1323376
  Шталь Т.В. Теоретичні основи реалізації інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій в умовах динамізму світової економіки // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 119-126
1323377
  Романюк М.І. Теоретичні основи розрахунку ультразвукових трактів пристроїв контролю поверхні металопрокату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Романюк Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1323378
  Бєлецька І.В. Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1817-3764


  У статті запропоновано глибоке вивченя та психолого-педагогічний аналіз проблем щодо соціалізації особистості підлітка; знання особливостей розвитку підлітків та надання їм допомоги у процесі позанавчальної діяльності є необхідної передумовою освіти ...
1323379
  Фоменко Н.А. Теоретичні основи стандартизації професійної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 156-164. – ISBN 966-8847-12-1
1323380
  Шандова Н.В. Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1323381
  Капустинський В.А. Теоретичні основи судового правозастосування / В.А. Капустинський, І.В. Волкова // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
1323382
  Тишевська-Шапошник Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1323383
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / Омелян Вишневський. – 3-те вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Знання, 2008. – 568с. – ISBN 978-966-346-408-4
1323384
  Струк Н.С. Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку / Н.С. Струк, У.В. Пелех // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 107-113. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1323385
  Миколаєць А.П. Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 123-126. – ISSN 2306-6814
1323386
  Корогодська А.М. Теоретичні основи технології тугоплавких неформованих матеріалів на основі композицій системи (Mg, Ca, Sr, Ba)O - Al2O3 - Cr2O3 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Корогодська Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1323387
  Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 60 назв
1323388
  Бартків О. Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації / О. Бартків, Є. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-11. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1323389
  Андрусишин Р. Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В. Верховинця // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 1994-4845
1323390
  Какодєй А. Теоретичні основи управління екологічними ризиками // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 279-283. – ISSN 1818-2682
1323391
  Круш П.В. Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства / П.В. Круш, Т.В. Дитиненко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 14-18. – ISSN 2415-3583
1323392
  Лозова О.В. Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 68-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1323393
  Ревтюк Є.А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 123-126
1323394
  Письменна Т.В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 100-106. – (Економічні науки ; вип. 28)
1323395
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи управлінського аналізу / З.В. Герасимчук, А.О. Тендюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 7-16. – ISSN 1993-0259
1323396
  Гаращук І. Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місцевого самоврядування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 10-17
1323397
  Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
1323398
  Кириченко А.В. Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 242-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено наукові погляди на економічну природу фінансового механізму соціального страхування та обґрунтовано новий підхід до розкриття поняття "фінансовий механізм соціального страхування". Узгоджено взаємодію елементів фінансового механізму ...
1323399
  Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 82-92


  В статті проаналізовано теоретичні основи формування гло- бальної інноваційної системи, значення міжнародного поділу праці, суть та генезис науково-технологічної революції, а також методологічні основи становлення національної інноваційної системи ...
1323400
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1323401
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1323402
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1323403
  Круп"як Т.П. Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – ISSN 1993-6788
1323404
  Портнов А.В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні : монографія / А.В. Портнов. – Київ : Логос, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-581-975-2
1323405
  Кислий В.М. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації логістичних процесів / В.М. Кислий, Т.І. Жарик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-38. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1323406
  Жук О.П. Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури / О.П. Жук, О.В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1323407
  Гребеннікова А А. Дзюба Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 135-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1323408
  Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 299-303. – ISSN 1993-0259
1323409
  Зосимова Ж.С. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 72-75. – ISSN 2222-4459
1323410
  Парфіненко А.Ю. Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики держави // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 78-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1323411
  Гнатик І.І. Теоретичні основи формування цінової політики комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 1. – С. 33-36
1323412
  Полтавська О.В. Теоретичні основи функціонування економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-69. – ISBN 966-614-021-7
1323413
  Бондаренко Г.В. Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 170-178. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1323414
  Суворов В.П. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-78. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
1323415
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1323416
  Косяк Д.С. Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 234-241. – Бібліогр.: 11 назв.
1323417
  Продан І.О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 56-59. – ISSN 1728-6220
1323418
  Марченко І.С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1323419
  Горпинич О В. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов"янських мов / О В. Горпинич, . – Київ, 1973. – 168с.
1323420
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
2. – 1964. – 159с.
1323421
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 1 (55). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323422
   Теоретичні питання національних відносин та пролетарського інтернаціоналізму.. – К., 1981. – 166с.
1323423
   Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-7335-04-6
Вип. 6. – 1999
1323424
  Андрійчук О. Теоретичні питання правомочності органів ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79.
1323425
  Кузьма І.Т. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 38-48


  У статті йдеться про словотвірну синонімію та словотвірну варіантність як особливі відношення між похідними словами з огляду на дискусійність цього питання.
1323426
  Тюріна Д.М. Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів / Д.М. Тюріна, Л.Г. Макарова // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 2304-4470
1323427
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 125-134
1323428
  Левін П.Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-115.
1323429
  Хрімлі О.Г. Теоретичні питання щодо вирішення спорів в інвестиційному міжнародному арбітражі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 409-412. – ISSN 2219-5521
1323430
  Омельчук С. Теоретичні підвалини кредитного фінансування державних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1323431
  Воронкова В.Г. Теоретичні підвалини національних особливостей соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз творчості представників суспільно-політичної думки України - В. Старосольського, М. Драгоманова, С. Дністрянського, О. Бочковського, В. Винниченка, М. Грушевського, І. Франка та інших, чиї ідеї сприяли формуванню соціал-демократичної ...
1323432
  Шкурат І. Теоретичні підходи до аналізу походження держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 38-50.
1323433
  Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання. Запропоновано визначення якісного економічного зростання. Визначено фактори що впливають на якість економічного зростання. Theoretical approaches to economic growth quality ...
1323434
  Щебликіна А. Теоретичні підходи до вивчення національної самосвідомості студентської молоді // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 205-208
1323435
  Васильчук Є.О. Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 372-377. – ISSN 2076-1554
1323436
  Щіпановська О.Р. Теоретичні підходи до вивчення сб"єктивного економічного благополуччя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 301-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1323437
  Чернова К.О. Теоретичні підходи до вивчення соціальних змін трансформаційного суспільства / К.О. Чернова, О.В. Савчук, М.А. Нахабіч // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1323438
  Зінченко Т.П. Теоретичні підходи до вивчення стереотипи зовнішності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 76-81. – ISSN 2310-4368
1323439
  Бакаленко О.А. Теоретичні підходи до вивчення часовоі перспективи особистості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 76-81. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1323440
  Ортіна Г.В. Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 139-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1323441
  Андрєєв П. Теоретичні підходи до визначення внутрішнього державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття внутрішнього державного фінансового контролю. Проаналізовано категоріальний апарат стосовно державного контролю у світовій практиці. Розглянуто сучасні тенденції у законодавчому ...
1323442
  Іваненко В.В. Теоретичні підходи до визначення впливу фінансової складової на економічні цикли / В.В. Іваненко, В.О. Стецький // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 67-75. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1323443
  Нетреба І. Теоретичні підходи до визначення категорії "інформаційний ресурс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і систематизовано існуючі теоретичні підходи до тлумачення категорії "інформаційний ресурс". Визначено взаємозв"язки між поняттями "інформаційний ресурс", "інформаційна технологія", "інформаційна система управління". Встановлено значення ...
1323444
  Федоркін Д.В. Теоретичні підходи до визначення категорії "Функція держави" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-66. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1323445
  Касіян Є.В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічні науці та його роль у економічному зростанні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
1323446
  Легомінова С.В. Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності людського капіталу на ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1323447
  Конотоп Г. Теоретичні підходи до визначення нових ринкових економік на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 93-96
1323448
  Лясковець О.В. Теоретичні підходи до визначення поняття "економічний розвиток" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 8-11. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1323449
  Подорожній Є.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 6-15. – ISSN 1999-5717
1323450
  Дудюк В.С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки / В.С. Дудюк, В.В. Гобела // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 130-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1323451
  Кухарчук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 83-92
1323452
  Шамара І.М. Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 167-170. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1323453
  Годованик Є.В. Теоретичні підходи до визначення правової норми у контексті функціонування сучасних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 28-35. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1323454
  Москалик Л. Теоретичні підходи до визначення ролі багатонаціональних підприємств у досягненні сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 191-195.
1323455
  Прушківський В.Г. Теоретичні підходи до визначення сільських територій / В.Г. Прушківський, В.І. Колесников // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 127-132 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1323456
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1323457
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1323458
  Козинець Г.О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 85-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1323459
  Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1323460
  Максимова М.В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "контролінг" у банківській діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 39-47


  В статті розглянуто та узагальнено існуючі підходи до визначення поняття контролінгу та запропоновано розуміти його як орієнтовану на майбутнє інтегровану систему, яка являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування та забезпечує ...
1323461
  Магопець О.А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "податкове стимулювання" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 265-273. – (Економічні науки ; вип. 26)
1323462
  Пуйо Г.І. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "ресурси підприємства" / Г.І. Пуйо, А.Я. Паулик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 240-246. – ISSN 2311-8164
1323463
  Бондаренко Н.М. Теоретичні підходи до визначення сутності понять "прибуток" і "збиток" / Н.М. Бондаренко, К.Р. Кобилянська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 111-116. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1323464
  Гросул В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансово-економічної безпеки підприємства / В. Гросул, О. Филипенко, Г. Баламут // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 20-34. – ISSN 2409-9260
1323465
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1323466
  Шай Р.Я. Теоретичні підходи до використання поняття дільності у сфері реалізації правоохоронних функцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 221-225. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1323467
  Волошенко І.О. Теоретичні підходи до дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 455-465
1323468
  Воронюк В.М. Теоретичні підходи до класифікації міжбюджетних капітальних трансфертів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 112-121. – ISSN 2414-3499
1323469
  Огієнко М.М. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу / М.М. Огієнко, О.В. Гуріна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1323470
  Дулік Т.О. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 31-35. – ISSN 1729-7206
1323471
  Буркан Р.С. Теоретичні підходи до підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 130-132
1323472
  Савчук С. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1323473
  Орешета Ю.В. Теоретичні підходи до понять "ідентифікація" та "ідентичність" у соціології: їх сутність та коротка характеристика // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 94-100
1323474
  Барко В. Теоретичні підходи до розробки ефективної системи психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 43-49
1323475
  Галенда І.В. Теоретичні підходи до розуміння впливу засобів масової інформації на електоральну поведінку населення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 50-51
1323476
  Овчаренко Т. Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми теорії інноватики. This article investigated the theoretical and practical problems of the theory innovation.
1323477
  Яременко Л.М. Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 144-148. – ISSN 2306-546X
1323478
  Колосова В.П. Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів міжнародних інституцій у забезпеченні економічного розвитку країни / В.П. Колосова, О.І. Капленко, А.О. Романенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 17-29. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1323479
  Коба Н.В. Теоретичні підходи до трактування "інноваційний потенціал" / Н.В. Коба, А.В. Зборовський // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 49-55. – ISSN 2415-3583
1323480
  Швороб Г.М. Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1323481
  Нікітченко С.О. Теоретичні підходи до формування економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6792
1323482
   Теоретичні підходи дослідження економічного зростання країн, що розвиваються / Саєд, Анкаві, , Гамарлі Раміг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 4-7
1323483
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1323484
  Прокопов Д.Є. Теоретичні погляди Г.Е. Лесинга і їх вплив на філософію німецького Просвітництва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 8-18


  У статті аналізується вплив теоретичних поглядів Лесинґа на розвиток фі- лософії німецького Просвітництва. Визначено місце Лесинґа у плеяді представни- ків просвітницької традиції в Німеччині, а також його роль у формуванні просвіт- ницької ...
1323485
  Гнатенко В.С. Теоретичні положення доказів // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 119-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1323486
  Григорак М. Теоретичні положення планування логістичної підтримки масових заходів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 183-195. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1323487
  Балл Г.О. Теоретичні положення психології як засоби аналізу історичного процесу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 7-15. – ISBN 978-617-689-193-2
1323488
  Нечіпай О.С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-65. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1323489
  Кость С.П. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 178-186. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1323490
  Костенко М.В. Теоретичні пошуки нового термінологічного апарату і соціальних показників в осмисленні сценаріїв майбутнього // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 92-101
1323491
  Козюк В. Теоретичні проблеми взаємозв"язку між монетарною політикою та фінансовою нестабільністю / В. Козюк, І. Чирак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 249-264. – ISSN 1684-906Х
1323492
  Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття "сім"я" в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56.
1323493
  Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 270-276. – ISSN 1563-3349
1323494
  Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27.
1323495
   Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства. – Київ : Вища школа, 1993. – 187с.
1323496
  Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено порівняльній характеристиці основних проблем теоретичного джерелознавства у творчості учнів львівської історичної школи М. Грушевського - Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби. Сконцентровано увагу на висвітленні ролі вчених в розробці ...
1323497
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людини на охорону здоров"я : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Ілларіонова Наталія Володимирівна; НАВСУ. – Київ, 2001. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
1323498
  Александров О. Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 48-56. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1323499
   Теоретичні проблеми етнології : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 Гуманіт. науки, напрям підготов. 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : Компринт, 2014. – 36 с. : табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 34-36
1323500
  Савчук І. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття ділової репутації юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 338-339
1323501
  Пастушенко Л.А. Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 219-222. – ISSN 2076-1554
1323502
  Тельвак В. Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.157-165. – ISSN 0869-3595
1323503
  Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 0132-1331
1323504
  Коваль Ю. Теоретичні проблеми класифікації податкових агентів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 159-160
1323505
  Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О. Навроцький; Львівський держ. ун-тет ім. І. Франка; Рец.: Гавриш С.Б., Тихий В.П. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – На певній кількості тиражу на обкл.замість "Теоретичні прблеми..." надруковано "Теоретичні поняття...". – Бібліогр.: с.458-462. – ISBN 5-900-195-22-8
1323506
   Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики.. – К., 1972. – 196с.
1323507
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1323508
  Чирак І.М. Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
1323509
  Антонов М. Теоретичні проблеми неореалістичного розуміння права: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія з Отто Пферсманном // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 91-99. – ISSN 2227-7153
1323510
  Синчук С. Теоретичні проблеми обгрунтування правових ознак соціальної допомого у сфері соціального забезпечення // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 303-404. – ISSN 2082-4939
1323511
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : монографія / І.Є. Криницький ; НДІ фін. права ; Полтав. ін-т бізнесу МНТУ ім. акад. Ю. Бугая. – Харків : Право, 2009. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-143-8
1323512
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
1323513
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1323514
  Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Гамалій І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1323515
  Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 96-104. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З ...
1323516
  Чекмарьова Л.Ю. Теоретичні проблеми професійної відповідальності адвоката // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 248-251. – ISBN 978-966-937-189-8
1323517
   Теоретичні проблеми радянського мистецтвознавства.. – К., 1977. – 220с.
1323518
  Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
1323519
  Максименко С.Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор рассматривает понятие "нужда" как основательную потребность в выраженной динамике.
1323520
  Кравець В. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 27-33. – ISSN 2519-8416
1323521
  Кочин В.В. Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-122
1323522
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 496 л. – Бібліогр.: л. 436-496
1323523
   Теоретичні проблеми хімії.. – Львів, 1993. – 42с.
1323524
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1323525
  Ієвлев М.Г. Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату / М.Г. Ієвлев, Г.Г. Грабовський // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 54-62 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1323526
  Мельник І.В. Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.02 / Мельник І.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 69 назв
1323527
  Мінюков А. Теоретичні та історико-лравові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 0132-1331
1323528
  Кузава І.Б. Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.03 / Кузава Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1323529
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1323530
  Денисюк О.В. Теоретичні та методичні засади формування та розвитку управлінських знань підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 267-273. – ISSN 2222-4459
1323531
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1323532
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1323533
  Зельницький А.М. Теоретичні та методологічні засади моніторингових досліджень якості підготовки військових фахівців / А.М. Зельницький, Ю.О. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 111-118


  У статті проведено семантичний і дефінітивний аналіз понять “якість” і “моніторинг”. Адаптовано визначення цих понять до особливостей військової освіти. Розглянуто теоретико-методологічні засади моніторингу в освіті та проблеми забезпечення якості ...
1323534
  Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905


  Висвітлено взаємозв"язок і співвідношення категорій "глобалізація" і "регіоналізація" в сучасних умовах.
1323535
  Франчук І.А. Теоретичні та організаційні аспекти формування регіональної енергетичної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-228. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1323536
  Баріда Н.П. Теоретичні та організаційні засади грошової емісії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 35-40. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1323537
   Теоретичні та організаційно-методичні засади надання державних послуг в електронній формі : наук. розроб. / [В.Г. Логвінов та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-57. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Електронне урядування)
1323538
  Мельник К.С. Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України / Мельник К.С. ; [заг. ред.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ інформатики і права НАПпН України, 2016. – 125, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISBN 978-966-1531-43-6
1323539
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1323540
  Шарманська С.О. Теоретичні та практичні аспекти до визначення прибутку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 6-10.
1323541
  Кухарєв О. Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 37-45
1323542
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1323543
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні
1323544
  Кармаза О.О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії "житло" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 24-29.
1323545
  Савін В.М. Теоретичні та практичні аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах / В.М. Савін, М.Ю. Азаров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 122-128. – ISSN 1609-0462
1323546
  Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
1323547
   Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
1323548
  Мурзановська А.В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальністі // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-419-300-6
1323549
  Шмандій В.М. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу / В.М. Шмандій, Е.В. Харламова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 24-31. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
1323550
  Чебанова Н.В. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 151-154. – ISSN 2075-4892
1323551
  Кісіль М.І. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств / М.І. Кісіль, С.О. Михайловина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 49-56. – ISSN 2221-1055
1323552
  Гончарук С.М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я / С.М. Гончарук, Є.М. Романів, С.В. Приймак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
1323553
  Герасимов Р.Д. Теоретичні та практичні засади моделювання особи злочинця при розкритті та розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-74.
1323554
  Біліченко І.С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Біліченко І.С.; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 178-213
1323555
  Чайка Р.А. Теоретичні та практичні засади участі захисника на досудовому слідстві за призначенням // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 363-371. – (Юридична ; Вип. 1)
1323556
  Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкуретного ринку електроенегії / І.В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2015. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1519-7
1323557
  Безклубий І. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 144. – ISSN 0132-1331
1323558
  Мацьків Г. Теоретичні та практичні питання обчислення процесуальних строків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підсудного // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-168.
1323559
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1323560
  Бошицький Ю.Л. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-118.
1323561
  Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1323562
  Грищенко А. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав на об"єкти авторського та суміжних прав в якості предмета застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
1323563
   Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : Збірник наукових праць. – Київ, 1996. – 209с.
1323564
   Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 19 жовт. 2012 року) / М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т ; [редкол.: Волобуєва О.О. та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1323565
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323566
  Сибірянська Ю.В. Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні / Ю.В. Сибірянська, А.С. Волочай // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 1 (3). – С. 49-56. – ISSN 2312-4903
1323567
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1323568
  Животовська Л.В. Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 82-87. – ISSN 1029-4244
1323569
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1323570
  Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8


  В дар бібліотеці від автора. Підпис
1323571
   Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об"єктів енергетики / [В.О. Артемчук, Т.Р. Білан, І.В. Блінов та ін.] ; за ред. Запорожця Артура Олександровича та Білан Тетяни Романівни ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики. – Київ : [б. в.], 2017. – 312 с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8331-2
1323572
  Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 50 назв


  аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
1323573
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7958-13-2
Вип. 1. – 2002. – 411 с.
1323574
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2. – 2003. – 346 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323575
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 3. – 2003. – 314 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323576
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – 2004. – 298 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323577
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 7. – 2005. – 389 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323578
   Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
Вип. 8. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1323579
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-
Вип. 9. – 2006. – 425 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323580
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323581
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 11. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323582
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 12. – 2007. – 418 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323583
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 13. – 2007. – 306 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323584
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 14. – 2007. – 294 с. – резюме - укр., англ. мовами
1323585
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (34). – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1323586
  Лавриненко В.М. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого (До 140-ї річниці від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 368-380. – ISSN 0320-4421


  Згадуються М. Довнар-Запольський, Є Слуцький.
1323587
   Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / [В.І. Борисов та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 147, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 17). – ISBN 978-966-458-496-5
1323588
  Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб"єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 127-145. – ISSN 2222-5374
1323589
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 66 назв
1323590
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 472-565. – Бібліогр.: арк. 417-471
1323591
  Шмир І.П. Теоретично-еволюційні аспекти оподаткування доходів громадян: питання методології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 136-140.
1323592
  Фісун А.О. Теоретично-категоріальне осмислення поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 43-48


  Виконано теоретично-категоріальний аналіз поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору та глибокий філософсько-політологічний аналіз досліджуваного явища. Проаналізовано феномен інформаційної війни як гостроактуального ...
1323593
  Якобчук В.П. Теоретично-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1323594
  Зінчук Т.О. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.27-33. – ISSN 2221-1055
1323595
  Товченко С. Теоретично-методологічні засади дослідження етногенезу східних слов"ян у науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-795-3
1323596
  Нагорна Т.В. Теоретично-методологічні засади статистичного моніторингу ринку страхових послуг України // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
1323597
  Коцур А. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 166-172. – ISBN 978-966-2464-25-2
1323598
  Ніка О.І. Теоретично-пізнавальні поняття в перекладах полеміки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 331-335
1323599
  Златіна Н. Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується теоретична та практична основа поняття банківської системи з розглядом повного переліку її складових елементів. Також, в статті аналізується місце банківської системи в системі держави. This article examines the theoretical and ...
1323600
  Козачук О.А. Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 233-238. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті досліджуються теоретичні підходи до вивчення поняття та змісту дефініції «лісова охорона». Показано роль наукових досліджень при визначенні та розмежуванні понять «охорона», «лісова охорона», «охорона лісу». Розкрито характерні ознаки лісу як ...
1323601
  Бережний Я. Теоретично-правові аспекти державно-релігійних відносин в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.99-102
1323602
  Шельман Т.М. Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 80-83


  У статті здійснено аналіз теоретичної бази у сфері реклами та виведено алгоритм вдалого розміщення рекламних звернень на телебаченні. The article analyzes theoretical basis in the sphere of advertising presenting the algorithm of successful pacement ...
1323603
  Самойленко В.М. Теоретично-прикладні аспекти моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 330-338.
1323604
  Гордієнко Сергій Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-51. – ISSN 1608-6422
1323605
  Федоренко Теоретичну основи системи , конституційного права України / Федоренко, ВЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 1563-3349
1323606
  Димитри Евит Радмило Теориjа книжевности са примерима. Епска посвиjа / Димитри Евит Радмило. – Београд, 1959. – 228с.
1323607
  Юданов А.Ю. Теории "открытой экономики". / А.Ю. Юданов. – М, 1983. – 191с.
1323608
  Винник Э.В. Теории *массового общества* и *элиты* в социологии ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Винник Э.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1323609
  Лысенко В.Г. Теории восприятия на Западе и в Индии: некоторые типологические параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 122-132. – ISSN 0042-8744
1323610
  Голосов В.В. Теории вывоза капитала / В.В. Голосов. – М., 1977. – 224с.
1323611
  Зайцев Н.А. Теории гравитации с переменной гравитационной постоянной : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Зайцев Н.А.;. – Москва, 1977. – 10с.
1323612
  Усоскин В.М. Теории денег / В.М. Усоскин. – Москва, 1976. – 228с.
1323613
  Власенко В.Е. Теории денег в России : конец XIX--дооктябрьский период XX в. / В.Е. Власенко. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 252 с.
1323614
   Теории Ж. Делеза и Ф. Гваттари в формировании постмодерной категории субъективности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 95-97. – ISSN 2077-1800
1323615
  Базилевская Н.А. Теории и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. – Москва : Из-дво Московского университета вестия, 1964. – 131с.
1323616
   Теории и методы интродукции растений и зеленого строительства.. – К., 1980. – 220с.
1323617
  Ризаев Ш.Р. Теории и методы расчетов устойчивости откосов земляных сооружений / Ш.Р. Ризаев. – Ташкент, 1969. – 124с.
1323618
  Шпилько Г.А. Теории и методы регулирования капиталистической экономики / Г.А. Шпилько. – М., 1975. – 191с.
1323619
  Лорентц Г.А. Теории и модели эфира : пер. с англ. / Г.А. Лорентц. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 68 с.
1323620
   Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник. – Москва
Вып. 2. – 1978. – 296 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1323621
   Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник. – Москва
Вып. 3. – 1980. – 301 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1323622
  Давтян О.К. Теории инерциального поля и квантовой корреляции / О.К. Давтян, Г.Г. Карамян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1987. – 134 с.
1323623
  Нерушенко И.Б. Теории инфляции и антиинфляционная политика: Критич. анализ буржуаз. концепций / И.Б. Нерушенко. – Москва, 1986. – 159с.
1323624
  Уэбстер Ф. Теории информационного общества = Theories of the Information Society / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 400с. – ISBN 5-7567-0342-X
1323625
  Иванов В.Ф. Теории информационного общества: Дэниел Белл // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 21-24. – ISSN 2307-6194
1323626
  Суворов Ю.П. Теории исследования операций и принятия решений. Возможность их применения в создании АСУ-геология. Обзор. / Ю.П. Суворов. – М., 1973. – 35с.
1323627
  Шемятенков В.Г. Теории капитала. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 224с.
1323628
  Лысенко Л.И. Теории капитала: учетно-экономический аспект : контроль, облік та аудит / Л.И. Лысенко, Д.В. Арлачев // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-152 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
1323629
  Шатенштейн А.И. Теории кислот и оснований / А.И. Шатенштейн. – М.-Л., 1949. – 316с.
1323630
  Борисенко А. Теории коалиционных правительств // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 65-67. – ISBN 978-966-400-084-7
1323631
  Холл К.С. Теории личности / К.С. Холл, Л. Гарднер. – Москва : КСП +, 1997. – 719с. – ISBN 5-89692-001-6
1323632
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; [ перевели с англ. : С. Меленевская, Д. Викторова ]. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 608 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1323633
  Хьелл Л. Теории личности : Основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1323634
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 607 с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-88782-412-3
1323635
  Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 1997. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-044-6
1323636
  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии : Учеб. пособие / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1982. – 128с.
1323637
  Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одарен. ребенка НАПН Украины. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 871, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-485-194-4


  Рассматриваются теоретические взгляды на личность таких специалистов, как П.П. Викторов, Н.Я. Грот, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, С.М. Балей, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, А.Ш. ...
1323638
  Клонингер С. Теории личности: познание человека / Сьюзен Клонингер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 720с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00554-3
1323639
  Левашев А.Е. Теории лоренцевой связи при релятивистском движении : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Левашев А. Е.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1960. – 23л.
1323640
  Обуховский В.В. Теории международной экономической интеграции: ретроспектива, состояние, эволюция // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-22. – ISSN 2074-6040
1323641
  Антипенко В. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости / Владимир Антипенко ; СБУ, Ин-т опреат. деят. и гос. безопасности. – Киев, 2007. – 440 с. – ISBN 5-88500-036-0
1323642
  Мотылев В.В. Теории мировой капиталистической экономики / В.В. Мотылев. – М, 1971. – 196с.
1323643
  Соколинский З.В. Теории накопления / З.В. Соколинский. – М, 1973. – 150с.
1323644
  Рубин Я.И. Теории народонаселения. / Я.И. Рубин. – М, 1972. – 191с.
1323645
  Кулик А.В. Теории немецкой классической философии о хаосе // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 70-74. – ISSN 2077-1800
1323646
   Теории подобия и размерностей. Моделирование. – Москва, 1968. – 206 с.
1323647
  Сизова Н.С. Теории постиндустриального общества и экологическая проблематика // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 188-200. – ISSN 1029-8053
1323648
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости = (4 том "Капитала") / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Ч.1. – 1954. – 439с.
1323649
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,1. – 1978. – 476с.
1323650
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,2. – 1978. – 703с.
1323651
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4, ч. 3. – 1978. – 674с.
1323652
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
2,1. – с.
1323653
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд. – Птгр.
1. – 1923. – 280с.
1323654
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд., испр. – Птгр.
2. – 1923. – 248с.
1323655
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 3-е изд. – Птгр.
2,1. – 1924. – 229с.
1323656
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1932. – 276с.
1323657
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,1. – 1932. – 232с.
1323658
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – М.
3. – 1932. – 423с.
1323659
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – проверен по 4-му нем. изд. – М.
3,3. – 1932. – 423с.
1323660
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1936. – 266с.
1323661
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,2. – 1936. – 248с.
1323662
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
3. – 1936. – 384с.
1323663
  Литвиненко О.И. Теории прибыли / О.И. Литвиненко. – М., 1979. – 206с.
1323664
  Достовалов Ю.Л. Теории распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1978. – 224с.
1323665
  Вальден П.И. Теории растворов в их исторической последовательности. / П.И. Вальден. – Петроград, 1921. – 197с.
1323666
  Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции / Ю.В. Шишков. – Москва, 1978. – 221с.
1323667
  Тимофеенко Л.П. Теории реформирования экономических систем // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 85-92
1323668
  Тодоров Цветан Теории символа / Тодоров Цветан; Пер. с франц. Бориса Наумова. – Москва : Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 408с. – ISBN 5-7333-0012-4
1323669
  Валгина Н.С. Теории стилей русского языка / Н.С. Валгина. – Москва, 1977. – 75с.
1323670
  Никитин С.М. Теории стоимости и их эволюция / С.М. Никитин. – Москва, 1970. – 197с.
1323671
  Горбатов Д.С. Теории толпы в советской психологии 1920-х гг // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.130-139. – ISSN 0042-8841
1323672
  Муравьев В.А. Теории феодализма в России в русской историографии конца 19 - начала 20 вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев В.А.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР досоветского периода. – М., 1969. – 34с.
1323673
  Бояркина А.Н. Теории фрагментации в процессах квазиупругого рассеяния быстрых частиц на легких ядрах / А.Н. Бояркина, В.В. Балашов. – Дубна, 1963
1323674
   Теории функций, уравнения математической физики и их приложения. – Алма-Ата, 1988. – 92с.
1323675
  Дунаева Е. Теории цен и глобализация // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 93-100. – ISSN 0131-2227
1323676
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия / Б.Г. Серебряков. – Москва, 1973. – 223с.
1323677
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия современной буржуазной политической экономии. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Серебряков Б.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1323678
   Теории экономического развития освободившихся стран Азии.. – М., 1970. – 190с.
1323679
  Авсенев М.М. Теории экономического роста развивающихся стран / Авсенев М.М. – Москва : Мысль, 1974. – 208 с. – (Современніе буржуазніе єкономические теории: критический анализ)
1323680
   Теории экономического роста развивающихся стран Азии.. – М., 1973. – 284с.
1323681
  Волынец В.В. Теории экономической политики: проблемы периодизации и структуризации : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-42. – Бібліогр.: 51 назва
1323682
  Шестаков В.П. Теории эстетического воспитания в домарксистской философии : Автореф... канд .филос.наук: / Шестаков В. П.; МГУ, Филос. фак., Каф. этики и эстетики. – М., 1963. – 14с.
1323683
   Теории, школы, концепции. – Москва, 1975. – 301 с.
1323684
   Теории, школы, концепции. – М., 1986. – 230с.
1323685
   Теории, школы, концепции (критические анализы).. – М., 1975. – 301с.
1323686
   Теории, школы, концепции.. – Москва, 1975. – 368 с.
1323687
   Теории, школы, концепции.. – М., 1977. – 180с.
1323688
   Теории, школы, концепции.. – М., 1985. – 288с.
1323689
  Коркач І.В. Теорико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 259-267. – ISSN 2306-546X
1323690
  Хаджиниколов В. Теоритични проблеми на етнографията / В. Хаджиниколов. – София : Академия на науките, 1991. – 282, [2] с.
1323691
  Турченко О. Теоритичні засади сучасних концепцій безпеки // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 78-89. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1323692
  Заклюка А.В. Теоритичні розбіжності визначення доказів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 112-116
1323693
  Болдирєв С.О. Теоритичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-технологічних процесах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Болдирєв С.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1323694
  Дяченко А. Теоричні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1323695
  Базулин Ю.В. Теория "абсолютных денег" С.Ф. Шарапова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 40-49. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1323696
  Москвичев Л.Н. Теория "деидеологизации" иллюзии и действительность / Л.Н. Москвичев. – М, 1971. – 240с.
1323697
  Черненко С.Ф. Теория "Единого индустриального общества" - новейшая фальсификация процесса общественного развития. : Автореф... канд. филос.наук: / Черненко С.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 16л.
1323698
  Гобозов И.А. Теория "единого индустриального общества" и ее роль в современной идеологической борьбе. (На основании франц. источников) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гобозов И.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – М., 1970. – 15л.
1323699
  Бобровский В.С. Теория "массового общества " на службе американского империализма / В.С. Бобровский. – Минск, 1973. – 175с.
1323700
  Бобровский В.С. Теория "массового общества" -- новейший прием апологетики социальной структуры США : Автореф... канд. филос.наук: / Бобровский В. С.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1967. – 19л.
1323701
  Пичугина Татьяна Теория "обменного эквивалента" : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 49 : Іл.
1323702
  Иконникова Г.И. Теория "постиндустриального общества" / Г.И. Иконникова. – Москва, 1975. – 221с.
1323703
   Теория cтиха. – Л, 1968. – 316с.
1323704
   Теория R-функций и актуальные проблемы прикладной математики. – Киев, 1986. – 261 с.
1323705
  Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В.Л. Рвачев. – Киев, 1982. – 551 с.
1323706
  Королюк В.С. Теория U-статистик / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – Киев : Наукова думка, 1989. – 383 с.
1323707
  ГОровская Теория А. Сен-Симона о всемирной ассоциации -- один из источников учения основоположников марксизма об интернациональном единстве человечества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / ГОровская Н. Т.; КГУ. – К., 1979. – 16л.
1323708
  Ермаков В.П. Теория Абелевых функций / В.П. Ермаков. – 76 с.
1323709
  Семан О.И. Теория аберраций электроннооптических систем, исследования и расчет коэффициентов аберраций третьего порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семан О.И.; Гос.ордена Ленина оптический ин-т., 1951. – 20 с.
1323710
  Глесстон С. Теория абсолютных скоростей рекций. Кинетика химический реакций, вязкость, диффузия и электрохимические явления / С. Глесстон, К. Лейдлер, Г. Эйринг; Баландин А.А. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 584 с.
1323711
  Кузьменко Д. Теория авиации / Д. Кузьменко, Б. Висленев. – Москва, 1937. – 448с.
1323712
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей / И.И. Кулагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 408с.
1323713
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей. / И.И. Кулагин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 480с.
1323714
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 1. – 1959. – 211с.
1323715
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 2. – 1960. – 283с.
1323716
  Мамиконов А.Г. и др. Теория авиационных компрессоров и газовых турбин / А.Г. и др. Мамиконов. – Л., 1961. – 422с.
1323717
  Полищук Ю.М. Теория автоматизированных банков информации : Учебник / Ю.М. Полищук, В.Б. Хон. – Москва : Высшая школа, 1989. – 181 с. – ISBN 5-06-000039-7
1323718
  Тюхтин В.С. Теория автоматического опознавания и гносеология / В.С. Тюхтин. – М., 1976. – 190с.
1323719
  Максвелл Д.К. Теория автоматического регулирования / Д.К. Максвелл. – Москва, 1949. – 431 с.
1323720
  Айзерман М.А. Теория автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – изд. 3-е, перераб.и доп. – Москва : Наука, 1966. – 452 с. : черт.
1323721
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования / В.Л. Анхимюк. – 2-е перерад. и доп. – МИинск, 1968. – 324с.
1323722
   Теория автоматического регулирования. – М.
3. – 1969. – 607с.
1323723
  Бирюков Н.О. Теория автоматического регулирования / Н.О. Бирюков. – Москва, 1971. – 126с.
1323724
  Мельников В.И. Теория автоматического регулирования и системы автоматики / В.И. Мельников, А.Н. Сурков. – Москва, 1972. – 352 с.
1323725
   Теория автоматического регулирования и управления.. – Рига
4. – 1975. – 165с.
1323726
  Кузовков Н.Т. Теория автоматического регулирования основанная на частотных методах / Н.Т. Кузовков. – М, 1957. – 246с.
1323727
  Попков С.Л. Теория автоматического регулирования. / С.Л. Попков. – К, 1967. – 260с.
1323728
   Теория автоматического регулирования.. – М.
1. – 1967. – 768с.
1323729
   Теория автоматического регулирования.. – М.
2. – 1967. – 679с.
1323730
   Теория автоматического регулирования.. – Рига
3. – 1972. – 130с.
1323731
  Савин М.М. Теория автоматического регулирования: элементы линейной теории: уч. пособие. / М.М. Савин. – Новочеркасск, 1976. – 85с.
1323732
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – Л, 1969. – 375с.
1323733
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – Л, 1969. – 284с.
1323734
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – М, 1973. – 527с.
1323735
  Извольский Е.Г. Теория автоматического управления / Е.Г. Извольский. – М.
1. – 1974. – 157с.
1323736
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1975. – 413с.
1323737
  Аарна О.А. Теория автоматического управления : в 3 ч. / Аарна О.А. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 108-111
1323738
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
Ч. 3. – 1977. – 47 с.
1323739
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
ч. 3. – 1977. – 48с.
1323740
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников. – М.
Ч. 4. – 1978. – 44 с.
1323741
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления : конспект лекций / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков, В.Ф. Бирюков. – Москва : МВТУ
Ч. 4 : Элементы теории случайных величин и сучайных процессов. Оптимизация одномерных стационарных систем при случайных воздействиях. – 1978. – 44 с.
1323742
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления : учебное пособие / В.Л. Анхимюк. – 3-е изд. перерад. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 350 с.
1323743
  Стороженко С.В. Теория автоматического управления /линейные системы/. / С.В. Стороженко. – Л., 1968. – 126с.
1323744
  Иванов А.А. Теория автоматического управления и регулирования / А.А. Иванов. – М., 1964. – 330с.
1323745
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – К., 1975. – 422с.
1323746
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 430с.
1323747
  Боднер В.А. Теория автоматического управления полетом / В.А. Боднер. – М, 1964. – 698с.
1323748
   Теория автоматического управления ракетными двигателями.. – М., 1978. – 288с.
1323749
  Князев Г.И. Теория автоматического управления. / Г.И. Князев. – Х., 1963. – 72с.
1323750
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1972. – 430с.
1323751
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 400с.
1323752
   Теория автоматического управления.. – М., 1977. – 448с.
1323753
   Теория автоматического управления.. – М.
1. – 1977. – 303с.
1323754
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1977. – 288с.
1323755
   Теория автоматического управления.. – М., 1983. – 432с.
1323756
   Теория автоматического управления.. – Москва : Высшая школа
1. – 1986. – 367с.
1323757
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
2. – 1986. – 504с.
1323758
  Карпов Ю.Г. Теория автоматов : учебник для студ. высших учебных заведений / Ю.Г. Карпов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00537-3
1323759
   Теория автоматов и ее приложения.. – Рига, 1977. – 148с.
1323760
   Теория автоматов, алгоритмов и математическая логика.. – К., 1974. – 98с.
1323761
   Теория автоматов.. – М., 1976. – 145с.
1323762
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля / Г.В. Зимелев. – Москва, 1951. – 400 с.
1323763
  Кислецов А.В. Теория автоускорения частиц в интенсивных электронных пучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кислецов А.В.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1323764
  Гловели Г. Теория аграрной эволюции Н.П. Огановского и геополитическая экономия исторического процесса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 131-148. – ISSN 0042-8736
1323765
  Спектатор М. Теория аграрных кризисов / М. Спектатор. – М., 1929. – 139с.
1323766
  Срагович В.Г. Теория адаптивных систем / В.Г. Срагович. – М, 1976. – 320с.
1323767
  Юсупов В.А. Теория административного права / В.А. Юсупов. – М, 1985. – 160с.
1323768
   Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. – Москва, 1984. – 272 с.
1323769
  Гуревич В.Л. Теория акустических свойств полупроводников. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Л, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1323770
  Влахов Йордан Петров Теория акустического спинового резонанса на электоронах проводимости в проводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Влахов Йордан Петров; ОИЯИ. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1975. – 20л.
1323771
   Теория алгебр Ли. – Москва, 1962. – 305 с.
1323772
   Теория алгебраических структур.. – Караганда, 1985. – 131с.
1323773
  Чеботарев Н.Г. Теория алгебраических функций / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 396 с.
1323774
  Марков А.А. Теория алгоритмов / А.А. Марков. – М, 1954. – 376с.
1323775
  Глушков В.М. Теория алгоритмов / В.М. Глушков; Киевское Высшее инженерное радиотехн. учидище войск противовоздушной обороны страны. – Киев, 1961. – 168 с. – Библ.- 36 назв
1323776
  Алферова З.В. Теория алгоритмов / З.В. Алферова. – Москва, 1973. – 164с.
1323777
  Гладкий А.В. Теория алгоритмов / А.В. Гладкий. – Калинин, 1983. – 59с.
1323778
  Ковалев М.Я. Теория алгоритмов : Курс лекций / М.Я. Ковалев, В.М. Котов, В.В. Лепин. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-105-2(Ч.2)
Часть 2 : Приближенные алгоритмы. – 2003. – 147с.
1323779
   Теория алгоритмов и программ.. – Рига, 1986. – 194с.
1323780
  Корниенко А.В. Теория алгоритмов и формальных языков / А.В. Корниенко. – Томск, 1987. – 94с.
1323781
  Успенский В.А. Теория алгоритмов. / В.А. Успенский, А.Л. Семенов. – Москва : Наука, 1987. – 288с.
1323782
  Серов В.В. Теория алгоритмы и идентификации структуры многоатомных молекул по их спектрам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Серов В.В.;. – М., 1978. – 16л.
1323783
  Марков А.А. Теория алгорифмов / А.А. Марков, Н.М. Нагорный. – Москва : Наука, 1984. – 432с. – (Математическая логика и основания математики)
1323784
   Теория алгорифмов и математическая логика. – Москва, 1974. – 216 с.
1323785
  Баранов Д.А. Теория амортизации и технический прогресс / Д.А. Баранов. – М., 1965. – 176с.
1323786
  Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов. – 2-е изд. – М, 1987. – 286с.
1323787
   Теория анализа хозяйственной деятельности.. – Минск, 1989. – 350 с.
1323788
  Гурвиц А. Теория аналитических и эллиптических функций / А. Гурвиц. – Ленинград ; Москва, 1933. – 344 с.
1323789
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Москва
1. – 1967. – 486 с.
1323790
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
1. – 1968. – 486 с.
1323791
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука
2. – 1968. – 624 с.
1323792
  Николенко В.Н. Теория аналитических функций / В.Н. Николенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 256 с.
1323793
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Физматлит
Ч. 1. – 1962. – 419 с.
1323794
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Ч. 2. – 1963. – 427 с.
1323795
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Дальнейшее построение теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по матиматике). – ISBN 978-5-8114-0929-7(Т.2)
Т. 2. – 2009. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 618-620
1323796
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Начала теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0928-0 (Т.1)
Т. 1. – 2009. – 496 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 479-481
1323797
  Полшков М.К. Теория аналоговой и цифровой сейсморазведочной аппаратуры / М.К. Полшков. – Москва : Недра, 1973. – 272с.
1323798
  Нгуен Кхак Ньяп Теория ангармонических эффектов в спектрах поглощения, излучения и дисперсии света примесными центрами твердого тела : Автореф.дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Нгуен Кхак Ньяп ; КГУ , Физич. фак-т. – Киев, 1973. – 13 с.
1323799
  Костяницын Ю.Б. Теория анизотропии феррамагнетиков гексагональной системы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяницын Ю. Б.; МГУ. – Москва, 1953. – 8 с.
1323800
  Раевская Л.Т. Теория анизотропии электросопротивления редкоземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Раевская Л.Т.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
1323801
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин : прочность, устойчивость и колебания / С.А. Амбарцумян. – Москва : Наука, 1967. – 267 с. : черт.
1323802
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин : прочность, устойчивость и колебания / С.А. Амбарцумян. – 2-е ид., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 352-357
1323803
  Грановский А.Б. Теория аномального эффекта Холла переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.м атнаук: 01.04.11 / Грановский А. Б.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1323804
  Фересин А.П. Теория аномальных коэффициентов внутренней конверсии гамма-лучей и ее приложение к изучению структуры атомных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.55 / Фересин А.П.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1323805
  Стоян С.П. Теория античного символизма и изобразительное искусство: взгляд сквозь призму современности // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 72-81
1323806
   Теория аппроксимации и гармонический анализ / В.П. Моторный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 313, [6] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 308-310. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский, А.М. и др. ; т. 4). – ISBN 978-966-00-1143-4
1323807
  Алекссев А.П. Теория аргументации в эпоху манипуляций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 67-77. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В условиях широкого распространения манипулятивных практик одной из главных задач теории аргументации становится разработка методов и средств, необходимых современному человеку для защиты от манипуляций. Выполнению этой задачи способствует прояснение ...
1323808
  Дадаев Ю.Г. Теория арифметических кодов / Ю.Г. Дадаев. – М, 1981. – 272с.
1323809
  Ван Фо Фы Теория армированных материалов с покрытиями / Ван Фо Фы. – Киев : Наукова думка, 1971. – 232 с.
1323810
  Татевосян Марат Оганесович Теория армянского классицизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Татевосян Марат Оганесович; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1323811
  Габучян Г.М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса / Г.М. Габучян. – М., 1972. – 225с.
1323812
  Бельчиков Н.Ф. Теория археографии / Н.Ф. Бельчиков. – Москва-Ленинград, 1929. – 75с.
1323813
  Казанцев Ю.В. Теория атмосферных вихрей и ее применение для задач прогноза. / Ю.В. Казанцев. – Л., 1988. – 116с.
1323814
  Грец Л. Теория атома в ее новейшем развитии : пер. с нем. / Л. Грец. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 127 с.
1323815
  Лабзовский Л.Н. Теория атома. Квантовая электродинамика электронных оболочек и процессы излучения : Учеб. руководство / Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука-Физматлит, 1996. – 304с. – ISBN 5-02-015016-9
1323816
  Веселов М.Г. Теория атома: Строение электронных оболочек / М.Г. Веселов, Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука, 1986. – 327с.
1323817
  Ушаков Александр Владимирович Теория атомного упорядочения в бинарных сплавах с ГПУ решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ушаков Александр Владимирович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1323818
  Гейзенберг В. Теория атомного ядра : пер. с нем. / В. Гейзенберг. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 156 с.
1323819
  Давыдов А.С. Теория атомного ядра / А.С. Давыдов. – Москва : Госиздат физ.-матлитературы, 1958. – 611с.
1323820
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Квазичастицы и фононы / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.
1323821
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Ядерные модели / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 295с.
1323822
  Кондон Е. Теория атомных спектров : Пер. с англ. / Е. Кондон, Г. Шортли. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 440 с.
1323823
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1936. – 360 с.
1323824
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 448 с.
1323825
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : Пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Мир, 1969. – 756с.
1323826
  Ладер К.Х. Теория аутопойезиса как подход, позволяющий лучше понять право постмодерна (от иерархии норм к гетерархии изменяющихся паттернов правовых интеротношений) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 13-42. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1323827
  Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления / Л.А. Залманзон. – М., 1977. – 416с.
1323828
  Рожанский Л.Л. Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты : Автореф... докт. техн.наук: / Рожанский Л. Л.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1323829
  Белорус О.Г. Теория безопасного экономического развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 2 (667). – C. 79-82. – ISSN 2522-9311
1323830
  Медведев Э.С. Теория безызлучательных переходов в многоатомных молекулах / Э.С. Медведев, В.И. Ошеров. – Москва : Наука, 1983. – 280 с.
1323831
  Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1935. – 199с.
1323832
  Уткин В.И. Теория бесконечномерных систем управления на скользящих режимах / В.И. Уткин, Ю.В. Орлов. – Москва : Наука, 1990. – 132с.
1323833
  Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций : пер. с англ. / Г.Н. Ватсон. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1949. – 220 с.
1323834
  Петров Э.Г. Теория бетевского и давыдовского магнитных расщеплений в кубическом антиферодиэлектрике / Э.Г. Петров, В.Н. Харкянен. – К., 1972. – 68с.
1323835
  Мелентьева Ю.П. Теория библиопсихологии Н.А. Рубакина как отражение взглядов российских и немецких учёных // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0869-6020
1323836
  Гурвич А.Г. Теория биологического поля / А.Г. Гурвич. – Москва : Изд-во советская наука, 1944. – 156 с.
1323837
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продукти вности вожоемов как рабочая схема / Г.С. Карзинкин. – Б.м., 1936. – 7с. – Отдельный оттиск
1323838
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продуктивности водоемов как рабочая схема. / Г.С. Карзинкин, 1936. – с.
1323839
   Теория бифуркаций динамических систем на плоскости.. – М., 1967. – 488с.
1323840
  Толмачев В.В. Теория бозе-газа / В.В. Толмачев; Науч. ред. А.М. Бродский. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 412с.
1323841
  Денисов А.А. Теория больших систем управления / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников. – Л., 1982. – 287с.
1323842
  Черных К.Ф. Теория больших упругих деформаций : учеб. пособие / К.Ф. Черных, З.Н. Литвиненкова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 253 с.
1323843
  Фионик Д. Теория Большого взрыва // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 15 (476), 05.04.2016. – С. 50-52. – ISSN 2075-7093
1323844
  Бауэр Э. Теория Бора. Строение атома и периодическая система элементов / Э. Бауэр. – Одесса, 1923. – 64с.
1323845
  Болотин А.И. Теория борьбы и побед / А.И. Болотин. – Москва, 1963. – 48с.
1323846
  Грабова Н.М. Теория бухаглтерского учета / Н.М. Грабова. – М, 1972. – 223с.
1323847
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – Москва, 1946. – 128 с.
1323848
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – изд.3-е, доп. и испр. – Москва, 1947. – 166 с.
1323849
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – М, 1953. – 248с.
1323850
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Москва, 1957. – 360с.
1323851
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1962. – 295с.
1323852
  Быкова А.Л. Теория бухгалтерского учета / А.Л. Быкова. – М, 1962. – 352с.
1323853
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – 2-е изд. – М, 1975. – 295с.
1323854
  Михеев Ф.А. Теория бухгалтерского учета / Ф.А. Михеев. – М., 1975. – 175с.
1323855
  Галкин А.Ф. Теория бухгалтерского учета / А.Ф. Галкин. – М., 1976. – 335с.
1323856
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета : Учебник / В.Г. Макаров. – 3-е изд. – Москва, 1983. – 271с.
1323857
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М, 1984. – 279с.
1323858
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / Палий В.Ф., Соколов Я.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 278 с.
1323859
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : Учебник / А.Н. Кузьминский. – Киев : Вища школа, 1990. – 310с. – ISBN 5-11-001824-3
1323860
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", спец. "бухгалтерский учет и аудит" / З.В. Кирьянова. – М., 1995. – 190с.
1323861
  Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студ.вузов / М.Р. Мэтьюс, Б М.Х. Перера; Пер.с англ.под ред.Я.В.Соколова,И.А.Смирновой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 663с. – ISBN 5-238-00072-3
1323862
  Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета : Учебник / Ю.А. Бабаев. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 391с. – ISBN 5-238-00061-8
1323863
  Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета : Учебное пособие для студ.высших учеб.заведений,обуч.по направл."Экономика", специальности "Бухгалторский учет и аудит" / В.П. Астахов. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Ростов -на-Дону : Март, 2000. – 416с. – (Экономика и управление). – ISBN 5-241-00007-0
1323864
   Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов экономических специальностей вузов 1-4 уровней аккредитации. – Харьков : Фолио, 2002. – 271с. – ISBN 966-03-1753-0
1323865
  Лишиленко А.В. Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов высших учеб. заведений / А.В. Лишиленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 235с. – ISBN 978-966-364-584-1
1323866
  Радостовец В.К. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1977. – 438 с.
1323867
  Сумцов А.И. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в промышленности / А.И. Сумцов. – М., 1975. – 416с.
1323868
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета и основы бухгалтерского учета отраслей народного хозяйства / М.И. Вейсман. – Москва, 1962. – 352с.
1323869
   Теория бухгалтерского учета.. – М., 1965. – 68с.
1323870
   Теория бухгалтерского учета.. – Минск, 1979. – 270с.
1323871
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – М, 1979. – 231с.
1323872
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – 2-е изд. – М, 1982. – 232с.
1323873
  Моисеенко Г.И. Теория бухгалтерского учета. / Г.И. Моисеенко. – М, 1987. – 222с.
1323874
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. / З.В. Кирьянова. – М., 1994. – 189с.
1323875
  Мостепаненко Владимир Михайлович Теория вакуумных квантовых эффектов в нестационарных внешних полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мостепаненко Владимир Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 36л.
1323876
  Маррел Д. Теория валентности / Д. Маррел. – Москва, 1968. – 520 с.
1323877
  Степанова М.Д. Теория валентности и валентный анализ / М.Д. Степанова. – М., 1973. – 110с.
1323878
  Базь А.И. Теория вблизипороговых аномалий : Автореф... докт.физ-матнаук: 1035 / Базь А.И.; Объед. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 8л.
1323879
  Ермаков В.П. Теория векторов на плоскости : Приложение к исследованию конических сечений. – Киев : В тип. Имераторского университета Св. Владимира, 1887. – 88с.
1323880
  Некрасов П.А. Теория вероятностей / П.А. Некрасов. – 179 с.
1323881
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей. – [Киев], 1926. – 75 с. – Авт. указ. в конце текста. - Стеклографическое изд. - Конволют. - Пер.: Електричне поле
1323882
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1927. – 997 с.
1323883
  Сакриев И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриев. – Ленинград, 1933
1323884
  Сакриер И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриер. – Ленинград, 1933. – 99 с.
1323885
  Чебышев П.Л. Теория вероятностей / П.Л. Чебышев. – Москва ; Ленинград, 1936. – 253 с.
1323886
  Унковский В.А. Теория вероятностей / В.А. Унковский. – Москва, 1953. – 320 с.
1323887
  Ченцов Н.Н. Теория вероятностей / Н.Н. Ченцов. – Москва, 1961. – 798 с.
1323888
  Лоэв М. Теория вероятностей / М. Лоэв. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 719 с.
1323889
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1964. – 576 с.
1323890
  Майстров Л.Е. Теория вероятностей / Л.Е. Майстров. – Москва : Наука, 1967. – 320 с.
1323891
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва, 1969. – 366 с.
1323892
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 4-е изд. – Москва, 1969. – 576 с.
1323893
  Шторм Р. Теория вероятностей / Р. Шторм. – Москва, 1970. – 368 с.
1323894
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей / В.Н. Тутубалин. – Москва, 1972. – 231 с.
1323895
  Нагаев С.В. Теория вероятностей / С.В. Нагаев. – Новосибирск, 1972. – 155 с.
1323896
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 2-е перераб. – Москва : Наука, 1973. – 494 с.
1323897
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебное пособие / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 366 с.
1323898
  Бутковский А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Бутковский, Г.А. Силин. – Москва, 1975. – 191 с.
1323899
  Солодовников А.С. Теория вероятностей / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1978. – 192с.
1323900
   Теория вероятностей. – Киев, 1979. – 48 с.
1323901
   Теория вероятностей. – Киев : Вища школа, 1980. – 432 с.
1323902
  Линник Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Линник. – Ленинград, 1981. – 344 с.
1323903
  Солодовников А.С. Теория вероятностей : учеб.пособие / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1983. – 207 с.
1323904
  Итенберг В.С. Теория вероятностей / В.С. Итенберг. – Ленинград, 1990. – 49 с.
1323905
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей : Учебник / И.Н. Коваленко, Б.В. Гнеденко. – Київ : Вища школа, 1990. – 328с. – ISBN 5-11-001842-1
1323906
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.ВУЗ / Е.С. Вентцель. – 7-е изд. стер. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575с. – ISBN 5-06-003650-2
1323907
  Лазакович Н.В. Теория вероятностей : Учебное пособие для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Н.В. Лазакович, С.П. Сташуленок. – Минск : БГУ, 2003. – 259 с. – ISBN 985-485-038-2
1323908
  Харин Ю.С. Теория вероятностей : Пособ. для студ. математ. спец. учрежд., обеспеч. получение высшего образов. / Ю.С. Харин, Н.М. Зуев. – Минск : БГУ, 2004. – 199с. – ISBN 985-445-997-7
1323909
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель. – 11-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2010. – 658 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 655-658. – (Technology). – ISBN 978-5-406-00476-0
1323910
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей в естествознании / В.Н. Тутубалин. – М., 1972. – 48с.
1323911
  Фрай Т. Теория вероятностей для инженеров / Т. Фрай. – Москва ; Ленинград, 1934. – 383 с.
1323912
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2000. – 480с. – ISBN 5-06-003830-0
1323913
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 2. – 1995
1323914
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 4. – 1996
1323915
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 2. – 1997
1323916
  Щукин А.Н. Теория вероятностей и ее применение в инженерно-технических расчетах / А.Н. Щукин. – Москва : Советское радио, 1974. – 135 с.
1323917
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 3. – 1989
1323918
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 2. – 1989
1323919
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 1. – 2014
1323920
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 60, вып. 1. – 2015
1323921
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 60, вып. 3. – 2015. – С. 418-625
1323922
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 60, вып. 4. – 2015. – С. 626-830
1323923
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Ташкент
1. – 1964. – 135 с.
1323924
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 31 с.
1323925
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва, 1969. – 38 с.
1323926
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.В. Смирнов. – Москва, 1970. – 287 с.
1323927
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 62 с.
1323928
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 368 с.
1323929
  Венецкий И.Г. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Г. Венецкий, Г.С. Кильдишев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1975. – 264 с.
1323930
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 48 с.
1323931
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 19. – 1978. – 160 с.
1323932
  Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика / В.С. Пугачев. – Москва, 1979. – 496 с.
1323933
  Ивашев-Мусатов Теория вероятностей и математическая статистика / Ивашев-Мусатов. – Москва, 1979. – 256 с.
1323934
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 20. – 1979. – 160 с.
1323935
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 21. – 1979
1323936
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 23. – 1980. – 152 с.
1323937
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 25. – 1981. – 168 с.
1323938
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1323939
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Петрозаводск
2. – 1982. – 120 с.
1323940
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 26. – 1982. – 160 с.
1323941
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 27. – 1982. – 160 с.
1323942
  Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика / Г.П. Климов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 328 с.
1323943
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 28. – 1983. – 152 с.
1323944
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 29. – 1983. – 136 с.
1323945
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Вильнюс, 1985. – 92 с.
1323946
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 32. – 1985. – 136 с.
1323947
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 33. – 1985. – 128 с.
1323948
  Израйлевич В.Л. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Л. Израйлевич, Я И. Чернявский. – Саратов, 1986. – 35 с.
1323949
  Колмогоров А.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / А.Н. Колмогоров. – Москва : Наука, 1986. – 534 с.
1323950
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 34. – 1986. – 136 с.
1323951
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 35. – 1986
1323952
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / Ю.Н. Тюрин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 62 с.
1323953
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 36. – 1987. – 136 с.
1323954
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 37. – 1987. – 143 с.
1323955
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 439 с. – ISBN 5-11-000108-1


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1323956
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 38. – 1988. – 132 с.
1323957
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 39. – 1988. – 128 с.
1323958
  Булдык Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / Г.М. Булдык. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 285 с. – ISBN 5-339-00260-8
1323959
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 40. – 1989. – 144 с.
1323960
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 41. – 1989. – 136 с.
1323961
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 42. – 1990. – 144 с.
1323962
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 43. – 1990. – 143 с.
1323963
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для экон. спец вузов / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. – Москва : Высшая школа, 1991. – 400с. – ISBN 5-06-001545-9
1323964
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 44. – 1991. – 144 с.
1323965
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 45. – 1991. – 143 с.
1323966
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 46. – 1992
1323967
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 47. – 1992
1323968
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 48. – 1993
1323969
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 49. – 1993
1323970
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Н. Турчин. – Днепропетровск
Ч. 2. – 1995. – 307 с.
1323971
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособ. / В.Е. Гмурман. – 7-е изд. стереотип. – Москва : Высшая школа, 1999. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1323972
  Горбань С.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 168 с. – ISBN 966-7312-91-7
1323973
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие / В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1323974
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для студ.высш.учеб.завед.обуч.по эконом.спец. / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с. – ISBN 5-238-00141-Х
1323975
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543с. – ISBN 5-238-00141-Х
1323976
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1323977
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1323978
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика = Probability theory mathematical statistics : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573с. – ISBN 5-238-00573-3
1323979
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2004. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1323980
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; под ред. А.И. Кибзуна. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2007. – 232с. – ISBN 978-5-9221-0836-2
1323981
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. – 656 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 649-650. – ISBN 978-966-551-253-0


  Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і ...
1323982
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : основные понятия, примеры, задачи : учебник для студ. вузов / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : ИМА-ПРЕСС, 2012. – 576 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 569-570. – ISBN 978-966-331-437-2


  Библиотеке мех.-мата КНУ им. Тараса Шевченко от автора. 11.09.2012
1323983
   Теория вероятностей и математическая статистика в атмосферных науках : Труды Международного симпозиума 1-4 июня 1971г. Гонолулу, Гавайи. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 161с.
1323984
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к геодезии / Н.В. Смирнов, Д.А. Белугин. – Москва : Недра, 1969. – 382 с.
1323985
  Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением Excel : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 400 с. – ISBN 5-222-02009-6
1323986
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; Под ред. А.И. Кибзуна. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2005. – 232с. – ISBN 5-9221-0626-0
1323987
  Хеннекен П.Л. Теория вероятностей и некоторые ее приложения / П.Л. Хеннекен, А. Тортра ; под ред. Ю.В. Линника ; пер. с фран. С.И. Залгаллер и О.В. Шалаевского. – Москва : Наука, 1974. – 472 с.
1323988
  Энгельсон Я. Теория вероятностей и обработка наблюдений / Я. Энгельсон, Я. Барздыньш. – Рига, 1964. – 120 с.
1323989
  Радюк Л.Е. Теория вероятностей и случайных процессов / Л.Е. Радюк, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1988. – 174 с.
1323990
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов : Учебное пособие / В.Н. Тутубалин. – Москва : Московский университет, 1992. – 400 с. – ISBN 5-211-02264-5
1323991
  Вудворд Ф.М. Теория вероятностей и теория информации с применениями в радиолокации / Ф.М. Вудворд. – Москва, 1955. – 128 с.
1323992
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и элементы математической статистики / Ю.Н. Тюрин. – Москва, 1979. – 64 с.
1323993
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гурский Е.И.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1973. – 19л.
1323994
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : Учебник / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
1323995
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : учебник / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1989. – 312 с.
1323996
   Теория вероятностей, теория случайных процессов и функциональный анализ. – Москва, 1985. – 184 с.
1323997
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей. / Ю.Н. Тюрин. – М, 1970. – 32с.
1323998
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей: основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы / Ю.В. Прохоров, А. Розанов. – Москва : Наука, 1967. – 495 с.
1323999
  Горбань С.Ф. Теория вероятности и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2003. – 168с. – ISBN 966-608-323-Х
1324000
  Кузнеченкова В.Е. Теория верховенства интересов народа как политико-правовая основа налоговой системы // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 15-20.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,