Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1316001
  Щукин В.Г. "Семейная трагедия" или непримиримая распря? Западническтво и славянофильство в культурологической перспективе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.103-122. – ISSN 0042-8744
1316002
  Романовская О.В. "Семейные" объединения граждан в российском праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 121-133. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1316003
  Сабинина М.Д. "Семен Котко " и проблемы оперной драматургии Прокофьева / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1963. – 292 с.
1316004
   "Семиотика средств массовой коммуникаций".. – М.
2. – 1973. – 403с.
1316005
   "Семиотика средств массовой коммуникаций№.. – Москва
1. – 1973. – 418с.
1316006
  Михайлів Н. "Семів бій" : елітарна новела // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 78-87
1316007
  Гусейнова О. "Семіотика простору" в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 180-188. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1316008
  Міхно О. [Семен Гончаренко] // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 6 (255). – С. 24-25. – ISSN 2308-8095


  90 років від дня народження Семена Гончаренка (1928-2013), українського педагога, методолога педагогічної науки.
1316009
   [Семенюк Григорій Фокович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 75. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1316010
   [Семінар на тему "Розгляд справ у суді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України" Шумило М.] // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 187. – ISSN 2227-7048


  12 листопада 2012 р. в м. Києві, в приміщенні юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Національною школою суддів України проведений семінар для викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів юридичного профілю. Семінар відкрила проректор з ...
1316011
  Зушинская Л.Н. Сема-ономасиологическое исследование группы существительных развернутого микрополя : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зушинская Л.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1316012
  Зушинская Людмила Николаевна Сема-ономасиологическое исследование группы существительных развернутого микрополя "Terre" : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зушинская Людмила Николаевна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1982. – 188л. – Бібліогр.:л.167-186
1316013
  Клименко Н. Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-25. – ISSN 1682-3540
1316014
  Клименко Ніна Федорівна Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті описано лексико-словотвірні категорії кількості ад"єктивної лексики, що виражені й протиставлені словотворчими засобами: скінчена - безконечна, парна - непарна, точна - неточна, неозначено велика - неозначено мала, опредметнена (зорово ...
1316015
  Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використання мотиву сну в українській прозі початку ХХІ століття, зокрема творах, які відносяться не тільки до "високої", але й до масової літератури. The use of reason of sleep are considered in Ukrainian prose of beginning of ...
1316016
  Огнев"юк Г.З. Семантичне значення терміна "правова визначеність" // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (48). – C. 6-13. – ISSN 2413-1342
1316017
  Іванченко Н.О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 276-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1316018
  Малікова О.В. Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 54-64


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE у християнському теологічному дискурсі. В статье рассматриваются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1316019
  Бенкендорф Г.Л. Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С.3-8. – ISBN 966-581-550-4
1316020
  Малікова О. Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту DIVINE LOVE : (на матеріалі англомовного християнського теологічного дискурсу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DІVІNE LOVE в християнському теологічному дискурсі. В статье исследуются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1316021
  Штибель Ю. Семантичне наповнення лінгвістичного символу "кінь" у біблійному тексті // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 201-209. – ISSN 2311-5165


  У статті простежено функціонування лінгвістичного символу кінь у біблійному тексті, розглянуто мовні засоби вираження словесних образів-символів коня (агенсні, пацієнсні поєднання слів, порівняльні та різновиди синтаксичних конструкцій, асоціативні ...
1316022
  Кардащук О.В. Семантичне поле "простір" як окремий фрагмент лексико-семантичної системи мови (на матеріалі прикметників української мови) // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 130-131
1316023
  Лех О. Семантичне поле "розмір" в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-33. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1316024
  Комісаров К. Семантичне поле "Харчування" у контексті вивчення японської мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-29. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено головні морфологічні, семантико-графічні та лексико-семантичні особливості японських ключових слів-концептів, що перебувають у семантичному полі "Харчування", досліджено комунікативно-дискурсивні аспекти реалізації цих концептів. Окреслено ...
1316025
  Орєхова Ю. Семантичне поле дискурсу суспільно-політичного характеру // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 93-97
1316026
  Середницька А.Я. Семантичне поле дієслів "ходи" в українській літературній мові та в жаргоні студентів // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 49-57. – ISSN 2313-4437
1316027
  Попович Н. Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 33-37. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1316028
  Калениченко М.М. Семантичне поле кохання у слов"янських мовах (зіставна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 145-148
1316029
  Савченко Л.Г. Семантичне поле РАДІСТЬ у поетичному світі Олександра Олеся // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 98-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1316030
  Харченко О.В. Семантичне поле терміну ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 127-132. – ISBN 966-581-102-9
1316031
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 47-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 51; 7 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1316032
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 47-51. – ISBN 966-8188-08-X
1316033
  Кривенко В.В. Семантичне ускладнення слова в художньому мовленні Дмитра Павличка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 120-122. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1316034
  Філонік С.Ю. Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – C/ 436-445
1316035
  Ніколаєва А.В. Семантичний аналіз вербальних апотропеїв // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 187-190
1316036
  Котовські Галина Семантичний аналіз девербативів на-wert та -wurdig у сучасній німецькій мові // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 120-124. – ISSN 2078-340X
1316037
  Шегедин Н.М. Семантичний аналіз концепту червоного кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація та Овідія) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 90-94. – ISSN 1729-360Х
1316038
  Бірса С.І. Семантичний аналіз лексем на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 13-18.
1316039
  Пастух Є.В. Семантичний аналіз лексеми glamur в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 14-22


  У статті проводиться семантичний аналіз англійської лексеми glamour на матеріалі словникових визначень з метою уточнення її етимології, виявлення її основних сем і значень. Описуються слова, що асоціативно співвідносяться з лексемою glamour, робиться ...
1316040
  Іванюта О.А. Семантичний аналіз мінімальної ритуальної одиниці в новітньому українському міфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 170-172
1316041
  Дика Л.С. Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 116-124
1316042
  Карпенко З.С. Семантичний аналіз як чинник полікультурної компетентності та професійної творчості соціального психолога // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 108-109. – ISSN 1810-2131
1316043
  Серажим К. Семантичний аспект аналізу тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 6-12.


  У статті досліджується текст із семантичного погляду як комунікативна одиниця, представлена смисловим утворенням вербальної та невербальної фактури, котре є зв"язним цілим, об"єднаним спільною метою, авторською інтенцією, текстовою модальністю ...
1316044
  Корнодудова Н.М. Семантичний аспект вивчення української морської термінології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 290-296
1316045
  Лазаренко О. Семантичний аспект дефразеологічної деривації : на метеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 92-103. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1316046
  Гуріна А.В. Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 276-282
1316047
  Лещук Т.Й. Семантичний аспект німецькомовної термінологізації в контекстуальних модифікаціях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 186-196. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1316048
  Синишин Р.І. Семантичний аспект порівняльно-історичного дослідження мов (на прикладі окремих груп індоєвропейської лексики) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 313-319. – Бібліогр.: 41 назв.
1316049
  Галуза А.В. Семантичний діапазон поняття "Теленовини" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1316050
  Щигло Л. Семантичний зв"язок між твірними та похідними дієслівними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 139-142. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1316051
  Павлова О.Ю. Семантичний зсув символічної архітектури (частина 1) // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 14-17. – ISSN 2616-9967
1316052
  Павлова Ю О. Семантичний зсув символічної архітектури в логіці трансформації культурних практик (частина 2) // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 72-77. – ISSN 2616-9967
1316053
  Павлова О.Ю. Семантичний зсув службової архітектури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 33-38. – ISSN 2616-9967


  "Здійснюється аналіз способу сигніфікації службової архітектури. Визначається відмінність службової архітектури від символічної на засадах гегелівського підходу. Даний зсув породжує не лише інший спосіб організації означників, але виникнення принципово ...
1316054
  Серажим К. Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-36. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про аспекти вивчення тексту та його аналізу крізь призму семантики та семіотики. Автор розкриває суть методики, завдяки якій, заглибившись у змістову та знакову структури тексту, з?ясовуємо його будову, структуру, композицію, зміст, значення, а ...
1316055
  Алієва О. Семантичний інваріант як компонент термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 88-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1316056
  Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі Сонця (на матеріалі англійських та українських народних загадок) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 59-62. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1316057
  Кушнєрова О.А. Семантичний об"єм поняття "параметр" у проекції на процес віршотворення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 88-95. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1316058
  Майданюк Ю.П. Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 80-84. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1316059
  Бігун В.П. Семантичний обсяг корелятів "вік" та "age" в українській та англійській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 383-389
1316060
  Мацьків П.В. Семантичний обшир лексем "добро", "добрий": словниково-діахронний аспект / П.В. Мацьків, Т.М. Ботвин // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 111-116. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1316061
  Юсвалієва А.В. Семантичний підхід до планування фінансової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1316062
  Кантемір С. Семантичний потенціал деяких полісемічних лексем у контексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-29. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1316063
  Гливінська Л. Семантичний потенціал дієслівних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значеннєву структуру й особливості функціонування метафор, семантичним ядром яких є дієслівна ознака. З"ясовано, що в поетичних текстах М. Вінграновського превалюють персоніфіковані образи, а основою метафоричного перенесення стає ...
1316064
  Білик Н.Л. Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 28-37


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1316065
  Степаненко М. Семантичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 82-90. – ISSN 2075-1486
1316066
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239л. + Додатки: л.232-239. – Бібліогр.: л.207-231
1316067
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.04 / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1316068
  Стоянова І.Д. Семантичний простір концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 109-119
1316069
  Бондарчук Н.І. Семантичний простір онлайн-наративу про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет 2014-2017 рр.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1316070
  Краснобаєва-Чорна Семантичний простір оцінної фраземіки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 39-51. – ISSN 0027-2833
1316071
  Хітрова Т.В. Семантичний простір репрезентації моделі "пам"ять" у сучасних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1316072
  Ваховська Л.Ф. Семантичний простір текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 68-72
1316073
  Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Акцентуються свідомісні аспекти використання упестрених кольорів як символічних знаків народної культури в тра-диції "ряджених" через призму світосприйняття Миколи Гоголя. The conscious aspects of using brightening colors accent like symbolical signs ...
1316074
  Пойнар Л.М. Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 125-131
1316075
  Рашкевич М. Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 130-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1316076
  Климентова О.В. Семантичний резонанс як засіб дидактичного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 457-463


  У статті аналізуються особливості вияву сугестії в рамках релігійного дискурсу. Розглядаються як вербальна сугестія в сакральних текстах, так і інші механізми цільового використання текстового матеріалу в маніпуляційних впливах. В статье анализируются ...
1316077
  Ткач О.М. Семантичний розвиток англійських запозичень у французькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 168-172. – ISSN 1729-360Х
1316078
  Левко О.В. Семантичний розвиток лексем [текст давньогрецькою] і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 166-171. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1316079
  Тарасюк Н.Ю. Семантичний розвиток прикметників із суфіксом -ique- // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються можливі наслідки зміщення семантичного поля лексеми, що приводять до змін семантичного значення. Розглядаються лексико-синтаксичні групи з безпосереднім зв"язком між означенням та означуваним словом.
1316080
  Бойченко Н. Семантичний та експресивний потенціал вербоїдів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються функціонування вербоїдів у публіцистичному мовленні, їх семантичні характеристики, мовні функції, конотативні ознаки та контекстуальні умови реалізації експресії.
1316081
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовлені : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевченко М.В.; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:С.14.
1316082
  Шевченко М.В. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шевченко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 14 с.
1316083
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Дис.... канд.філолог.наук: 10.02.01 / Шевченко Мирослава Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191 л. + Список джерел та їх умовні скорочення: л.188-191. – Бібліогр.: л.170-188
1316084
  Більченко Є.В. Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1316085
  Задорожний В. Семантичний чинник в акцентуації дієслів : історія походження дієслова збагнути // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 158-165. – ISBN 966-8547-39-X
1316086
  Микитенко Т. Семантичні аспекти заробітної плати в податковому законодавстві / Т. Микитенко, І. Петровська // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С.21-27 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
1316087
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти композиційно-номінативних модальних і темпоральних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-55. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі інтегрованого інтенсіонально-екстенсіонального підходу до побудови логічних та програмних систем вивчаються композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки. Пропонується спеціальне уточнення поняття композиційно-номінативної модальної ...
1316088
  Кущ Е.О. Семантичні аспекти міграції та способи перекладу англійської термінологічної лексики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 215-221. – (Філологічні науки ; № 1)
1316089
  Коропенко І.В. Семантичні аспекти моделювання орографічної термінології // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 103-108. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються орографічні терміни, які містять соматичний елемент. Досліджуються семантичні переходи назв частин тіла у терміни гірського рельєфу на матеріалі різних сімей мов. Розглянуті термінотворчі моделі відповідають основним принципам моделювання.
1316090
  Шкелідзе Л.Д. Семантичні аспекти перекладу політичних термінів (на матеріалі порівняльного аналізу українського та англійського варіанту тексту конституції України) // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 121-125. – ISBN 978-966-916-268-7
1316091
  Козак О.І. Семантичні аспекти структури музичного виховання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 181-190. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1316092
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти транзиційних композиційно-номінативних модальних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. Описано семантичні моделі та мови цих логік. Для чистих першопорядкових темпоральних і мультимодальних транзиційних ...
1316093
  Степаненко С. Семантичні бар"єри у структурі педагогічної комунікації / С. Степаненко, Н. Степаненко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 26-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1316094
  Бараняк М. Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 293-298. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1316095
  Жовтобрюх В.Ф. Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 365-368. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1316096
  Бритвін Д.В. Семантичні виміри маргінальності: сутність поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 145-156


  У статті робиться спроба узагальнення сутності поняття «маргінальність» у міжпредметних вимірах та аналізуються прояви феномену маргінальності у художній літературі. В статье делается попытка обобщить суть понятия «маргинальность» в межпредметных ...
1316097
  Тимошенко М.О. Семантичні виміри сучасної української культури: дискурсивний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 57-64. – ISSN 2225-7586
1316098
  Калужинська Ю.В. Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 40-49. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1316099
  Левицький А.Е. Семантичні властивості кваліфікаторів у германських і слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 251-256. – ISBN 966-8188-07-1
1316100
  Шкільняк С.С. Семантичні властивості логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 297-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджено семантичні властивості нових класів першопорядкових композиційно-номінативних логік часткових квазіарних предикатів із композиціями розширеної реномінації. Це дає змогу явно задавати відсутність значення для предметних імен. Описано ...
1316101
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості монотонних логік Флойда-Хоара / М.С. Нікітченко, А.В. Криволап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі визначаються монотонні логіки Флойда-Хоара на базі багатоосновних алгебр часткових квазіарних предикатів та програм. Для цієї цілі дається визначення спеціальної, монотонної композиції Флойда-Хоара. Доводиться, що означена композиція є також ...
1316102
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості неокласичних логік та секвенційні числення / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-35. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються семантичні властивості та відношення логічного наслідку для множин формул неокласичних логік реномінативного та квантового рівнів. Для таких логік пропонуються відповідні неокласичні секвенційні числення, на їх основі доводяться теореми ...
1316103
  Аїсі Семантичні властивості фортепіанної концертності як стильової парадигми композиторської і виконавської творчості С. Прокоф"єва (на прикладі Другого фортепіанного концерту) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 215-228. – ISSN 2524-0447
1316104
  Нікітченко К.В. Семантичні грані міфологеми дерева у кіноповістях Олександра Довженка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 97-104


  У статті досліджується семантичне наповнення міфологеми дерева. Здійснюється аналіз творчої інтерпретації релевантного для багатьох народів культу на матеріалі кіноповістей Олександра Довженка «Земля», «Україна в огні», «Повість полум’яних літ». В ...
1316105
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Мільченко О.С. ; Український мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 162-178
1316106
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв
1316107
  Редько Є.О. Семантичні етноніми в українських арготичних системах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1316108
  Соболь О.Ю. Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 302-311. – ISBN 978-966-581-885-4
1316109
  Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-169. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 10 п. – ISSN 0203-9494


  Досліджуються засоби створення комічних ефектів у текстах хорватських періодичних видань, зокрема застосування до фразеологічних зворотів прийомів семантичної трансформації, як полагають у створенні двопланового звучання фразеологізмів - як ...
1316110
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентазійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (3). – С. 175-185. – ISSN 2311-5165
1316111
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 216-222. – ISSN 0320-3077
1316112
  Фролова І.Є. Семантичні зв"зки в дискурсивних реалізаціях стратегії конфронтації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 218-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 222; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1316113
  Іщенко Н.Г. Семантичні зв"язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 68-75


  У цієї статті розглядається проблема семантичних зв"язків між однокореневими похідними на парадигматичному рівні на основі спільності і диференціації їх форми і змісту, що приводить до зміни їх мовного статусу. В статье рассматривается проблема ...
1316114
  Коваленко І. Семантичні зв"язки між праіндоєвропейськими коренями на позначення руху (ue-, ued-, uer-, uert-, uel-, ank-) та їх рефлексами в індоєвропейських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 138-146. – ISBN 966-581-148-7
1316115
  Поліщук Семантичні зсуви в назвах диких тварин типу CANIDAE, MUSTELIDAE, FELIDAE в далекоспоріднених мовах / Поліщук, (Шадчина) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 241-251


  Дослідження присвячено типології семантичних переходів у назвах диких тварин у ностратичних мовах. Мета роботи полягала у визначенні частотності та інтенсивності семантичних переходів у назвах видів Canidae, Mustelidae, Felidae, а також створенні ...
1316116
  Щибрик Т.П. Семантичні імплікації вигуків (на матеріалі ромиану Мартіана Х. "Він не прийшов на концерт") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 398-403. – ISBN 978-966-171-013-8
1316117
  Дідківська Л. Семантичні інновації в українському газетному дискурсі // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 190- 198. – ISBN 966-95452-3-9


  У статті автор звертається до аналізу еволюційних процесів в українських засобах масової інформації на прикладі газетного дискурсу
1316118
  Дробот О.В. Семантичні коди професійної культури менеджера // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 27-34
1316119
  Кабов А.В. Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 115-122. – ISSN 1729-360Х
1316120
  Бугайова О. Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 92-105. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1316121
  Лизанець П. Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 11-18
1316122
  Ковальова Н.О. Семантичні мікроструктури, їхне значення і співвідносне функціонування у складі односуб"єктного речення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – C. 3-10


  Досліджено семантичні функції суб"єкта, предикатів та об"єкта, зумовлені значенням цих компонентів та їх взаємозв"язком. Останні скеровані на формування змістовних центрів речення-семантичних мікроструктур. Їх взаємодія дає допустову семантику речення.
1316123
  Паньків В. Семантичні моделі предикативних фразеологічних емотивів (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 132-136. – ISSN 0320-3077
1316124
  Годовиченко М.А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1316125
  Шкільняк О.С. Семантичні моделі та секвенційні числення транзиційних модальних логік // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 141-150


  Досліджено чисті першопорядкові транзиційні модальні логіки часткових предикатів. Описано семантичні моделі та мови таких логік. Для пропонованих логік побудовано числення секвенційного типу. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
1316126
  Дунаєвська Л. Семантичні моделі української демонології (відьма, як персонаж народної прози) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 40-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто демонологічні образи українського фольклору, визначено їх мистецьку функцію та поетичну семантику на матеріалах народних легенд, казок, повір"їв і вірувань. In the article are determined the demoniacal characters of Ukrainian folklore, ...
1316127
  Манжос Юрій Семенович Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності програмного забесепчення інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 06 / Манжос Ю. С.; Мін-во освіти і науки України; Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1316128
  Стишов О. Семантичні модифікації англіцизмів у текстах українських друкованих видань / О. Стишов, М. Кухтик // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (193), червень 2019. – C. 7-13
1316129
  Сандій Л.В. Семантичні неологізми в суспільно-економічній лексиці (на прикладі англомовних періодичних видань 1997-2007 рр.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 159-162
1316130
  Янков А.В. Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту в англійській мові (на рубежі століть) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 37-44. – ISBN 978-966-8847-78-3
1316131
  Овчиннікова І.І. Семантичні ознаки дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об"єкта // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 68-74
1316132
  Жукова Л.В. Семантичні ознаки концепту "кохання" в інтерпретації Г. Гессе // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки")
1316133
  Курушина М.А. Семантичні опозиції в українському ономастиконі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 107-111. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1316134
  Шураєва Н.Б. Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 275-279. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1316135
  Ткаченко О.А. Семантичні основи виокремлення оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 303-310
1316136
  Моренець І.М. Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 260-266. – ISBN 978-966-581-958-5
1316137
  Єфімова А.І. Семантичні особливості VERBA DICENDI в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 165-168


  Стаття присвячена встановленню семантичних особливостей дієслів говоріння в латинській мові, яке передбачає з"ясування лексичної синонімії дієслів із значенням говоріння, визначення дієслів говоріння з первинним та вторинним значенням, виявлення ...
1316138
  Метелюк І. Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії XX сторіччя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 79-84. – ISSN 2413-0923
1316139
  Сліпецька В.Д. Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 406-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 412; 3+4 поз.
1316140
  Мошнягул А.С. Семантичні особливості англійських юридичних термінів на позначення поняття court // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 479-489. – ISSN 2520-6397


  Аналізуються особливості семантики лексичних одиниць англійської мови права, що вживаються на позначення судочинства. Виокремлено три лексико-семантичні групи англійських юридичних термінів, об"єднаних у лексико-семантичному полі COURT, і представлено ...
1316141
  Даниленко О.В. Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII-XVIII ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 21-27. – ISSN 1996-9872


  Статтю присвячено аналізу семантики прізвищевих назв і прізвищ діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Під семантикою розуміють відношення між мовним вираженням матеріалу та значенням, яке він має. Семантика тісно пов’язана з мотиваційними ...
1316142
  Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 7-11. – Бібліогр.: Літ.: с.11; 23 п. – ISSN 1729-360Х
1316143
  Каціон І.О. Семантичні особливості вербалізації концептів Життя і Смерть у турецькій мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Каціон Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1316144
  Каціон І.О. Семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Каціон Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 204-249. – Бібліогр.: арк. 181-203
1316145
  Тимошенко К.Л. Семантичні особливості вигуків іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 215-218
1316146
  Ботвієнко О.М. Семантичні особливості висловлень презирства в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 9-11. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1316147
  Сарбаш О.С. Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 447-454. – ISBN 966-581-388-9
1316148
  Романова Н.В. Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 410-418


  Стаття продовжує цикл публікацій авторки з питання семантики емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть. Тут ідеться про лексичну семантику похідних емотивних прикметників давньоверхньонімецького періоду шляхом суфіксації та ...
1316149
  Дяків Х. Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 97-106. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1316150
  Сошко О.Г. Семантичні особливості компаративних фразеологічних одиниць на позначення морально-етичних рис людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 228-235
1316151
  Ваніна Г.В. Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов) / Г.В. Ваніна, Н.М. Микитенко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 20-23
1316152
  Любич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктива в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 263-268
1316153
  Любчич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 187-192.
1316154
  Дзисюк М.В. Семантичні особливості метафор у поетичному ідіостилі Григорія Савчука // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 260-268


  Стаття присвячена дослідженню творчої лабораторії поета Уманщини Григорія Савчука, зокрема використанню автором метафоричних образів. Визначено структурно-семантичні особливості метафор, з"ясовано їх роль в осмисленні письменником світобудови і місця ...
1316155
  Засанська Н.Д. Семантичні особливості мікрополів труднощі\difficulty в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 61-70


  У статті висвітлено результати зіставного аналізу лексико-семантичних мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито ...
1316156
  Чікало О. Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 661-668. – ISSN 1028-5091
1316157
  Малюга А. Семантичні особливості найменувань атмосферних опадів в англійській, німецькій, іспанській, українській та російській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1316158
  Романова Н.В. Семантичні особливості німецькомовних фразеологічних одиниць із компонентами sau, Schwein // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 400-409. – ISBN 978-617-639-227-9
1316159
  Кодубовська О.О. Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 127-135


  Стаття присвячена зіставному аналізу ЛСГ "населений пункт" у західно-германських та східнослов"янських мовах; виділяються аломорфні та ізоморфні риси зазначеного ЛСГ; аналізується семна структура конституентів. Особлива увага приділена семі ...
1316160
  Соколова Д. Семантичні особливості сербської фразеології з компонентом "дан" (день) // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 45-57. – ISBN 978-617-7480-27-2
1316161
  Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 21-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 28-29; 17 поз
1316162
  Моренець І.М. Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворенних за допомогою суфікса - Е-(А)- в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 343-349
1316163
  Жила В. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-12. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядаються та аналізуються особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мовній картині світу. В данной статье рассматриваются и анализируются особенности фразеологизмов с компонентом "рука" в корейской языковой ...
1316164
  Ярова І.М. Семантичні особливості фразеологізмів словенської мови з соматичним компонентом SRCE // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 135-140
1316165
  Марковська А.В. Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 34-38


  Досліджуються семантичні особливості англомовних фразеологізмів. Розглядається питання фразеологічного значення та внутрішньої форми фразеологізмів англійської мови (у британському та американському варіантах).
1316166
  Тупчієнко М. Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов"ян і сучасних східнослов"янських народів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 36-43. – ISSN 2664-4282
1316167
  Хижняк М.М. Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 223-226
1316168
  Калениченко М.М. Семантичні параметри безособових речень, які відображають стан людини (істоти), у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 382-386


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові, які відображають стан людини (істоти). Основну увагу приділено семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, ...
1316169
  Валюх З.О. Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2311-0821
1316170
  Плечелюк Г. Семантичні площини архетипу переродження у зразках сучасної української музики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 113-125. – ISSN 2310-0583
1316171
  Вяткіна Н. Семантичні проблеми референції: пряма референція, референційність, істинність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 50-67. – ISSN 0235-7941
1316172
  Жовтобрюх Н.В. Семантичні процеси в філософській термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 3-8
1316173
  Пілецька Н. Семантичні процеси в чеській економічній терміносистемі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 19-23. – (Філологія ; Вип. 19)
1316174
  Рогач Л.В. Семантичні процеси лінгвістичної термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 438-443
1316175
  Круківська О.В. Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 199-211
1316176
  Коропенко І.В. Семантичні процеси у технічній термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 23-27
1316177
  Павлова А.А. Семантичні різновиди адресатної синтаксеми // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 90-92. – ISBN 978-966-96911-8-7
1316178
  Волошина Н.В. Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності / Н.В. Волошина, С.Я. Литвак // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 39-46
1316179
  Ступак І.В. Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 83-88. – ISSN 2307-4558
1316180
  Філіп Г. Семантичні ролі мовця в кінокритиці Зигмунта Калужинського // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 194-202


  Темою статті є способи представлення кінокритика як мовця, аналізовані в категоріях семантики як семантичні ролі, що їх видіграє в текстах рецензій польський кінопубліцист 3. Калужинський. Особливістю його текстів є творення партнерського зв"язку з ...
1316181
  Лимаренко О.А. Семантичні ролі складових дивалентної структури зі складеним іменним присудком // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 302-308. – (Філологія)
1316182
  Широков В.А. Семантичні стани мовних одиниць // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 126-134
1316183
  Сафонова Н. Семантичні та прагматичні компоненти категорії суб"єктної модальності драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 101-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 113-114; 14 п. – ISSN 1728-9572
1316184
  Семчинська Н. Семантичні та синтаксичні особливості темпоральних прислівників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 150-152
1316185
  Аманюк Г.В. Семантичні та словотвірні особливості у нацменуваннях особи-виготовлювача // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – C. 3-4
1316186
  Нікітіна Ф.О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології / Ф.О. Нікітіна. – К, 1987. – 30с.
1316187
  Попова О.І. Семантичні та стилістичні особливості англіцизмів у сучасній українській мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 2219-4290
1316188
  Корнієнко С.І. Семантичні та стилістичні характеристики старослов"янізмів у творах І.К. Карпенка-Карого // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 587-597. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1316189
  Шевченко М.Ю. Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 481-487
1316190
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гейко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1316191
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Гейко Т. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 302 л., [3] + Додатки: л. 240-302, [3]. – Бібліогр.: л. 202-239
1316192
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Дис. ...канд. філолог. наук:12.02.05 / Піскозуб Зоряна Федорівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 173л. + Додатки: л. 169 - 171. – Бібліогр.: л. 157 - 169
1316193
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Піскозуб З.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1316194
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
1316195
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1316196
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Єфремова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1316197
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів на позначення емоційного впливу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 486-490. – Бібліогр.: Літ.: с. 489-490; 13 п. – ISSN 1729-360Х
1316198
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.04 / Олійник Тетяна Сергіївна; Тернопільський держ. педагог. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 386 л. + Додатки л.:217-386. – Бібліогр.: л.: 191-209
1316199
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Олійник Т.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1316200
  Здіховська Т. Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих виразів у прозових творах У. Самчука та Б. Лепкого // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 86-95. – ISSN 2311-5165
1316201
  Лонська Л.І. Семантичні типи буттєвих предикатів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 42-50. – (Філологічні науки)
1316202
  Бойко Н.І. Семантичні типи експресивних дієслів української мови // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С, 94-99. – (Філологічні науки)
1316203
  Гриня Н.О. Семантичні типи контрасту в англійськомовному художньому прозовому тексті // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 12-15. – ISSN 2304-5809
1316204
  Романченко А.П. Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 43-50
1316205
  Бузько С. Семантичні типи предикатів в афористичних висловах Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 169-172
1316206
  Гошилик В.Б. Семантичні типи предикатів, виражених аналітичними дієслівними номінаціями в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 105-108. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1729-360Х
1316207
  Боштан А. Семантичні типи та комунікативні функції атрибутів у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 163-169. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1316208
  Єфименко В.А. Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 422-427. – ISSN 2311-0821
1316209
  Хороз Н. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228. – ISSN 0203-9494
1316210
  Яковенко Л.І. Семантичні трансформації фразеологічних одиниць у художньому мовленні М. Стельмаха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 101-106. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1316211
  Стасюк О. Семантичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 382-391


  У статті запропоновано використання терміна "метаінтертекст" для аналізу експліцитної інтертекстуальності. Визначено семіотичну природу метаінтертексту. Описано його семантичні особливості на матеріалі парламентського дискурсу ФРН. Виявлено, що ...
1316212
  Подєнєжна Т.О. Семантичні характеристики найменувань людини за будовою тіла в англійській та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 35-47. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2075-2970
1316213
  Дьяков С.І. Семантичні чинники суб"єктності майбутнього педагога : Автореф. дис. ...кагд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Іванович Дьяков; Ін-т психол. ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1316214
  Воробйова М. Семантичні, етимологічні та структурні характеристики алюзивних неологізмів сфери культури в сучасній англійській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 162-166. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1316215
  Тріфонова О.Е. Семантичні, прагматичні та стилістичні причини застосування експлікації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 222-226
1316216
  Конопацька Я. Семантичні, структурні та функціональні особливості неологічних зворотів у сучасній французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 113-118. – ISBN 966-581-550-4
1316217
  Загнітко А. Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 13-24. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1316218
  Гапченко Олена Анатоліївна Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 28л.
1316219
  Гапченко Олена Анатоліївна Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.151-172
1316220
  Лебедева И.Ю. Семантческая структура лексических грапп обозначений животных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лебедева И. Ю.; БГУ. – Минск, 1985. – 18л.
1316221
  Грунтоу С.У. Семантыка мемарыяльных помнікау беларусау канца XVIII - пачатку XXI стагоддзя : аутарэф. дыс. ... канд. гістарычных навук : 07.00.07 / Грунтоу С.У. ; Дзяржауная навук. установа "Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1316222
  Алексеева М.О. Семасиологические аспекты изучения терминологии православия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 140-156. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1316223
  Борисова Т.И. Семасиологические и стилистические аспекты ремотивации в современном немецком языке / Т.И. Борисова. – Саратов, 1983. – 61с.
1316224
  Ляпунов Б. Семасиологические и этимологические заметки в области славянских языков. / Б. Ляпунов. – 754-765с.
1316225
  Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков : [диссертация] / М.М. Покровский. – Москва : Университетская тип., 1895. – VIII, 124, 2 с. – Перед загл. авт.: М.М. Покровский; в конце предисл.: Михаил Покровский. - Отд. оттиск: Историко-филологический отдел Ученых записок Московского университета, т. 23
1316226
  Былинкина М.И. Семасиологические новообразования в испанском языке Аргентины. : Автореф... Канд.филол.наук: / Былинкина М.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 24л.
1316227
  Басилая Н.А. Семасиологический анализ бинарных метафорических словосочетаний / Н.А. Басилая ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1971. – 80 с. – Библиогр.: с. 73-77
1316228
  Соколова Тамара Ивановна Семасиологический и социолингвистический аспекты изучения общественно-политической лексики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Соколова Тамара Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1984. – 24л.
1316229
  Сретенская Е.Е. Семасиологическое исследование и лексикографическое описание глагольной синонимики (на матер. эмотивных глаголов соврем. англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сретенская Е.Е.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 19л.
1316230
  Звегинцев В.А. Семасиология / В.А. Звегинцев. – М., 1957. – 324с.
1316231
  Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Изд. 2-е испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2012. – 675, [1] с. : табл. – Предм. указ.: с. 574-580. – Библиогр.: с. 581-675. – ISBN 978-966-382-369-0
1316232
  Шилінська І.Ф. Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 478-484
1316233
  Шарманова Н. Семасіологічні етюди О.О. Потебні про "відносно невеликі розумові величини" і сучасна теорія кліше // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 43-47. – ISSN 0201-419
1316234
  Попова Л.П. Семасіологічні основи семантичної параметризації абстрактних іменників // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 138-131. – ISSN 2219-4290
1316235
   Семасіологія і словотвір. – К., 1989. – 190с.
1316236
  Вербенко И.Ю. Сематико-синтаксическая организация типов простых предложений в научном стиле русского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Вербенко И.Ю.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1316237
  Коростышевская Е.М. Сематико-синтаксическая структура и функциональные особеннсоти безличных предложений в современном русском и украинском языках : автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / Коростышевская Е. М. ; КГУ. – Киев, 1990. – 16 с.
1316238
  Миронюк Л.Ф. Сематическая типология славянских зооморфических глаголов / Л.Ф. Миронюк. – Днепропетровск, 1987. – 78с.
1316239
  Вердиева З.Н. Сематический анализ групп слов, обозначающих понятие *бедный*, *богатый* в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вердиева З.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 18л.
1316240
  Королькова И.А. Сематнико-синтаксические свойства вопросительного предложения (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Королькова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 14л.
1316241
  Волощак А.В. Семафори відкрито : поезії / А.В. Волощак. – Львів, 1961. – 75 с.
1316242
  Рихтер З.В. Семафоры в пустыне на изысканиях Туркестано-Сибирской железной дороги / З.В. Рихтер. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 223с.
1316243
  Новиков П.И. Семга. / П.И. Новиков. – Петрозаводск, 1938. – 61с.
1316244
  Верещагин Б.В. Семееды косточковых разноцветных (Hymenoptera eurytomidae) в лесных полосах Воронежской области / Б.В. Верещагин, 1953. – С. 74-77
1316245
  Олейник С.И. Семейная ассамблея : Сатир. стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1316246
  Горбачевский Ч.А. Семейная драма и проблема самоубийства в рассказе В.Т. Шаламова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 82-89. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1316247
  Макеев Г.А. Семейная жизнь и дети / Г.А. Макеев. – Волгоград, 1987. – 158с.
1316248
  Зацепин В.И. Семейная жизнь как условие человеческого счастья (Социально-психол. аспект) / В.И. Зацепин. – К., 1975. – 30с.
1316249
  Латышев И.А. Семейная жизнь японцев / И.А. Латышев. – М, 1985. – 288с.
1316250
  Новоселова Н.А. Семейная история. Рассказы, повесть / Н.А. Новоселова. – Минск, 1962. – 291с.
1316251
  Островский А.Н. Семейная картина. Пьеса / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 32с.
1316252
  Островский А.Н. Семейная картина. Пьеса / А.Н. Островский. – Москва, 1952. – 32с.
1316253
  Бохман Н. Семейная книга : моя хроника времен Советской власти / Нухим Бохман. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 439, [1] с., [8] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-378-707-7
1316254
  Михайлов В.С. Семейная кулинария / В.С. Михайлов. – М, 1989. – 37с.
1316255
  Михайлов В.С. Семейная кухня / В.С. Михайлов. – Москва : Советский спорт, 1991. – 64с. – ISBN 5-85009-247-1
1316256
  Сокольников В. Семейная линия / В. Сокольников. – Куйбышев, 1964. – 24 с.
1316257
   Семейная медицина = Сімейна медицина : всеукраинский научно-практический журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Киев, 2002-
№ 1. – 2012. – З № 2 див. "Сімейна медицина "
1316258
  Мицкевич А.М. Семейная обрядность белорусского народа. : Автореф... канд. ист.наук: / Мицкевич А.М.; АН СССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1966. – 16л.
1316259
  Курогло С.С. Семейная обрядность гагаузов в XIX - начале XX в. / С.С. Курогло. – Кишинев, 1980. – 138 с.
1316260
   Семейная обрядность народов Сибири. – М., 1980. – 240с.
1316261
  Косвен М.О. Семейная община и патронимия / М.О. Косвен. – Москва, 1963. – 220с.
1316262
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров. – Москва : Политиздат, 1982. – 223 с. : ил. – (Библиотека семейного чтения)
1316263
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 238 с. : ил. – (Библиотека семейного чтения)
1316264
  Азаров Ю. Семейная педагогика / Ю. Азаров. – Москва, 1993. – 608с.
1316265
  Кан-Калик Семейная педагогика. / Кан-Калик. – Грозный, 1984. – 71с.
1316266
  Кан-Калик Семейная педагогика. / Кан-Калик. – Грозный, 1987. – 84с.
1316267
  Капранова Л.Д. Семейная политика в Великобритании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 : Государственная семейная политика европейских стран. – С. 93-111. – ISSN 0235-5620
1316268
  Соловьев А.И. Семейная политика в странах Балтии: проблемы и перспективы развития в контексте европейского опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 147-165. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
1316269
  Леньшина Наталья Васильевна Семейная политика в условиях перехода периода : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Леньшина Наталья Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1994. – 21л.
1316270
  Авдеева М.А. Семейная политика во Франции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 34-44. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1316271
  Жирнов О.А. Семейная политика России // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 : Государственная семейная политика европейских стран. – С. 146-178. – ISSN 0235-5620
1316272
  Зубченко Л.А. Семейная политика Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 : Государственная семейная политика европейских стран. – С. 72-92. – ISSN 0235-5620
1316273
  Эйдимиллер Э.Г. Семейная психотерапия. / Э.Г. Эйдимиллер, В.В. Юстицкий. – Л., 1990. – 187с.
1316274
   Семейная реликвия. – Донецк, 1975. – 71с.
1316275
  Богат Е.М. Семейная реликвия / Е.М. Богат. – М, 1985. – 240с.
1316276
  Гордеева Е. Семейная страна // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2017. – № 33/34 (775/776), 15 сентября 2017. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364
1316277
  Горелов И.П. Семейная тайна / И.П. Горелов. – М, 1954. – 158с.
1316278
  Горбунов В.А. Семейная тайна / В.А. Горбунов. – М, 1986. – 444с.
1316279
  Берестов В.Д. Семейная фотография : стихи / В.Д. Берестов ; [ил. А.Л. Костин]. – Москва : Советский писатель, 1973. – 136 с. : ил.
1316280
  Корнев Р.Б. Семейная фотография: Пьесы. / Р.Б. Корнев. – Л., 1979. – 295с.
1316281
  Михалков С.В. Семейная хроника / С.В. Михалков. – Л., 1961. – 22с.
1316282
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / С.Т. Аксаков. – Москва, 1973. – 670с.
1316283
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / С.Т. Аксаков. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1316284
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / Аксаков С.Т. – Москва : Художественная литература, 1982. – 542 с.
1316285
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / Аксаков С.Т. – Москва : Правда, 1987. – 542 с.
1316286
  Аксаков С.Т. Семейная хроника / Аксаков С.Т. – Москва : Художественная литература, 1991. – 251 с.
1316287
  Яницкий О.Н. Семейная хроника (1852 - 2002) / О.Н. Яницкий. – Москва : LVS, 2002. – 176c. – ISBN 5-901464-04-4
1316288
  Чаговец В.А. Семейная хроника Гоголей : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / [соч.] В. Чаговца. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 73 с., 6 л. ил. : ил. – На обл. назв.: О Гоголе и его предках. - Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора Летописца, кн. 16


  На тит. л. дарственная надпись: Дороому Андрею Митрофановичу на добрую память от исркенего автора 902 подпись
1316289
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания / С.Т. Аксаков. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Польза" В. Антиль и К*. – 264 с. – (Универсальная библиотека ; № 515-516)
1316290
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания / С.Т. Аксакова. – Москва : Типография Л. Степановой, 1856. – 565 с.
1316291
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания / [соч.] С.Т. Аксакова. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. А. Карцева, 1895. – [2], 436 с. – Прилож.: Прил.: Оглавление четырех нумеров журнала "Аркадские пастушки", 1804 г.; Оглавление трех нумеров "Журнала наших занятий", 1806 г. (с. 423-436)
1316292
  Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания Сергея Тимофеевича Аксакова : с портретом автора. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. кни гопрод. Н.Г. Мартынова, 1891. – [8], 440 с., 1 л. фронт. (портр.). – Прилож.: Оглавление четырех нумеров журнала "Адские пастушки", 1804; Оглавление трех нумеров: "Журнала наших занятий", 1906 года (с. 427-440 )
1316293
  Чивер Д. Семейная хроника Уопшотов / Д. Чивер. – Л., 1968. – 335с.
1316294
  Чивер Д. Семейная хроника Уопшотов / Д. Чивер. – Москва, 1983. – 736 с.
1316295
  Аксаков С.Т. Семейная хроника. Детские годі Багрова-внука. Аленький цветочек / Аксаков С.Т. – Краснодар : Книжное издательство, 1987. – 488 с.
1316296
  Никольский Е.В. Семейная хроника: проблемы истории и теории // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 52-64. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Рассматривается специфика особого типа прозы - романа - семейной хроники, выявляются его определяющие черты.
1316297
  Кушина А.П. Семейная экономика: 1000 советов по домоводству / А.П. Кушина, М.А. Кушин. – Тула, 1991. – 254с.
1316298
  Арсанукаева М.С. Семейно-брачные отношения у чеченцев ХІХ- нач.ХХ веков // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.20-24
1316299
   Семейно-бытовая культура. – Минск, 1981. – 254с.
1316300
  Васина Э.Л. Семейно-бытовые отношения при социализме и коммунизме / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 42с.
1316301
  Манаев К.И. Семейно-имущественніе правоотношения в СССР : Дис... доктора юридич.наук: / Манаев К.И.;. – Баку, 1973. – 368л. – Бібліогр.:л.345-368
1316302
  Кофман И.М. Семейно-имущественные отношения по новому законодательству Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Кофман И.М.; Всес. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1966. – 20л.
1316303
  Манаев Максим Ибрагимович Семейно-имущественные правоотношения в СССР : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Манаев Максим Ибрагимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Баку, 1973. – 42 с.
1316304
  Полянская Г.Н. Семейно-имущественные разделы и выделы в колхозном дворе. / Г.Н. Полянская. – М., 1948. – 60с.
1316305
  Мыхальнюк О.В. Семейно-правовые договоры и иные смежные договорные конструкции в семейном праве Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 326-341. – ISBN 978-617-566-312-7
1316306
  Махмудов М.А. Семейно-правовые средства обеспечения стабильности брака: Учеб. пособие. / М.А. Махмудов. – Душанбе, 1990. – 111с.
1316307
   Семейное воспитание. – М., 1967. – 349с.
1316308
   Семейное воспитание. – Москва, 1972. – 141с.
1316309
   Семейное воспитание : Краткий словарь. – Москва : Политиздат, 1990. – 319с.
1316310
   Семейное воспитание и подготовка молодежи к семейной жизни. – Барнаул
Ч.1. – 1989. – 172с.
1316311
   Семейное воспитание и подготовка молодежи к семейной жизни. – Барнаул
Ч.2. – 1989. – 118с.
1316312
  Довгалевская А.И. Семейное воспитание приемных детей / А.И. Довгалевская. – М, 1948. – 112с.
1316313
  Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребёнка и его значение / П.Ф. Лесгафт. – М., 1991. – 174с.
1316314
  Пархоменко Г.В. Семейное воспитание: взаимоотношение родителей с детьми / Г.В. Пархоменко. – Л., 1976. – 31с.
1316315
  Шипицына Г.М. Семейное воспитание: идеалы и традиции "малых" народов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1316316
  Лютовский Е. Семейное дело / Е. Лютовский. – Москва, 1954. – 123 с.
1316317
  Сафонов В.И. Семейное дело / В.И. Сафонов. – М., 1976. – 128с.
1316318
  Воеводин Е.В. Семейное дело / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1979. – 407с.
1316319
  Воеводин Е.В. Семейное дело / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1982. – 663с.
1316320
  Щербакова В. Семейное дело клана Аньелли // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 26 (1323). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Основатель ФИАТ Джованни Аньелли и первая модель его компании, созданная в 1899 году на базе самоходной повозки инженера Чеирано.
1316321
  Жиляева С.К. Семейное законодательство России 1917 - 1918 годов - опыт историко-правового анализа / С.К. Жиляева, А.А. Жиляева // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 1812-3805
1316322
   Семейное крестьянское хозяйство и проблема кооперирования современной китайской деревни. – М., 1986. – 89с.
1316323
  Якунина А.Н. Семейное образование в России и США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 96-104. – ISSN 0869-561Х
1316324
  Зараев М. Семейное поле / М. Зараев. – М, 1985. – 288с.
1316325
  Асадов А. Семейное право : по материалам Азербайджана / Азиз Асадов ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1959. – 224 с.
1316326
  Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М, 1967. – 224с.
1316327
  Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М, 1971. – 293с.
1316328
   Семейное право. – Алма-Ата, 1984. – 248с.
1316329
  Антокольская М.В. Семейное право : учебник для студ. высш. учеб. завед. по спец. "Юриспруденция" / М.В. Антокольская. – Москва : Юристъ, 1999. – 366 с. – ISBN 5-7357-0160-0
1316330
  Муратова С.А. Семейное право : Учебное пособие / С.А. Муратова, Н.Ю. Тарсамаева. – Москва : Новый Юрист, 1999. – 272с. – ISBN 5-7969-0061-7
1316331
  Антокольская М.В. Семейное право : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец."Юриспруденция" / М.В. Антокольская. – Изд. 2-е, перераб., и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 366 с. – ISBN 5-7975-0234-8
1316332
  Рузакова О.А. Семейное право : Учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. – Москва : Экзамен, 2003. – 256 с. – ISBN 5-94692-403-6; 5-7858-0115-9
1316333
  Гомола А.И. Семейное право : учебник для студ. образовательных учреждений среднего профессионального образования. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Академия, 2008. – 128с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4793-5
1316334
  Гопанчук В.С. Семейное право (вопросы и ответы) / В.С. Гопанчук. – Київ : МАУП, 1998. – 68с.
1316335
  Боднар Т. Семейное право в системе права Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 136-142


  В статье на основе исследования содержания Семейного кодекса Украины, а также взглядов и идей украинских и зарубежных ученых приводятся дополнительные аргументы относительно определения места семейного права в современной системе права Украины. С ...
1316336
  Надарейшвили Г.Н. Семейное право в феодальной Грузии : Автореф... Канд.юрид.наук: / Надарейшвили Г.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 20л.
1316337
   Семейное право зарубежных европейских социалистических стран. – М., 1979. – 387с.
1316338
  Ворожейкин Е.М. Семейное право и народонаселение / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1976. – 88с.
1316339
  Королев Ю.А. Семейное право России : Учебное пособие / Ю.А. Королев. – Москва : Юридическая литература, 1999. – 336с. – ISBN 5-7260-0937-1
1316340
  Бакиева Г.Т. Семейное право у сибирских татар в XVIII - начале XX века // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 158-171. – ISSN 0869-5415
1316341
   Семейное право Украины : учебник / Кивалов С.В. [ и др. ] ; под ред. Ю.С. Червоного ; МОН Украины ; Одесская нац. юрид.акад. – Киев : Правова єдність, 2009. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-15-3
1316342
  Уварова Л.З. Семейное сходство / Л.З. Уварова. – М, 1974. – 78с.
1316343
  Толстой Л.Н. Семейное счастье / Л.Н. Толстой. – Москва, 1941. – 128с.
1316344
  Водопьянов М.В. Семейное счастье / М.В. Водопьянов, Ю. Лаптев. – Москва-Ленинград, 1945. – 124с.
1316345
  Вигдорова Ф.А. Семейное счастье / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1962. – 284с.
1316346
  Толстой Л.Н. Семейное счастье / Л.Н. Толстой. – Красноярск, 1986. – 298с.
1316347
  Рэдкомб Л. Семейное счастье : роман / Люси Рэдкомб. – Москва : Панорама, 2000. – 182, [9] с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1119-6
1316348
  Вигдорова Ф.А. Семейное счастье.Любимая улица / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1965. – 527с.
1316349
  Толстой Л.Н. Семейное счастье; Декабристы / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1985. – 112с.
1316350
  Гинзбург Н. Семейные беседы : Романы, повести, рассказы / Н. Гинзбург. – Москва : Радуга, 1989. – 441с.
1316351
  Гергишанов Т. Семейные будни, или Нежность на каждый день / Т. Гергишанов; Пер. с болг. – Москва : Ркспублика, 1992. – 144с. – ((Б-чка семейного чтения))
1316352
  Загидулин А.А. Семейные быт татарских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Загидулин А.А.;. – М, 1966. – 20л.
1316353
  Загидулин А.А. Семейные быт татарских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Загидулин А.А.;. – М, 1966. – 20л.
1316354
  Талвест М. Семейные вопросы : комедия в 1-м. д. / М. Талвест. – Москва : Искусство, 1953. – 24 с.
1316355
  Талвест М. Семейные вопросы : комедия / Май Талвест ; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1985. – 110 с.
1316356
  Толычова Т. Семейные записки / [соч.] Т. Толычовой [псевд.]. – 2-е изд. – Москва : тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1903. – [8], 194 с.
1316357
  Хилтунен В.Р. Семейные клубы / В.Р. Хилтунен. – М., 1987. – 94с.
1316358
  Захарова В.Г. Семейные неприятности / В.Г. Захарова. – Иркутск, 1983. – 222с.
1316359
  Сурхаско Ю.Ю. Семейные обряды и верования карел, конец 19 - начало 20 века / Ю.Ю. Сурхаско. – Л, 1985. – 172с.
1316360
  Устинова М.Я. Семейные обряды латышского городского начеления. в ХХ в. / М.Я. Устинова. – М., 1980. – 167с.
1316361
  Лиханов А.А. Семейные обстоятельства : Трилогия / А.А. Лиханов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 526с.
1316362
  Белоиван Лора Семейные обстоятельства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 74-80 : фото
1316363
  Лиханов А.А. Семейные обстоятельства: Трилогия. / А.А. Лиханов. – Минск, 1982. – 510с.
1316364
  Люблинская А.А. Семейные отношения и их влияние на детей. / А.А. Люблинская. – Ленинград : Молодая гвардия, 1940. – 72 с.
1316365
  Афанасьева Т.М. Семейные портреты / Афанасьева Т.М. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с. : ил.
1316366
  Афанасьева Т.М. Семейные портреты / Т.М. Афанасьева. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 320с.
1316367
  Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР / Е.М. Ворожейкин. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 336с.
1316368
  Коржинский В.В. Семейные разделы по Земельному Кодексу РСФСР. / В.В. Коржинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1925. – 31 с.
1316369
  Харченко В.К. Семейные родословные: функции имени собственного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 89--95. – Бібліогр.: Лит.: с. 94-95; 6 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1316370
  Герасимов И.А. Семейные романы / И.А. Герасимов. – М., 1985. – 575с.
1316371
   Семейные ссоры - удар по иммунитету : GEOскоп. Психосоматика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 164 : Фото. – ISSN 1029-5828
1316372
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Семейные тайны : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1986. – 286 с.
1316373
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Семейные тайны : романы. повесть / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Известия, 1987. – 573 с.
1316374
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Семейные тайны : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1991. – 381 с.
1316375
  Суслопарова Л.Д. Семейные традиции / Л.Д. Суслопарова. – М., 1979. – 95с.
1316376
  Альварес А.М. Семейные узы. Смятение чувств : Смятение чувств / Анна Мария Альварес. – Минск : Современный литератор, 2003. – 346, [3] с. – ISBN 985-14-0180-3
1316377
  Коваль Л.М. Семейные ценности // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 1 (17). – С. 95-98


  Династии библиотекарей в России.
1316378
  Медянкина Мария Семейные ценности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 56-57 : фото
1316379
  Виноградова Л.Н. Семейные ценности традиционной культуры: аксиологический аспект изучения славянских проклятий // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 29-34. – ISSN 0132-1366


  Анализируются украинско-белорусские и южнославянские злоречения, тематика которых ограничена рамками "семейной модели".
1316380
  Евдокимов Д.В. Семейный альбом / Д.В. Евдокимов. – М., 1982. – 48с.
1316381
  Стил Д. Семейный альбом : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-01577-1
1316382
  Матусовский М.Л. Семейный альбом. / М.Л. Матусовский. – М., 1983. – 432с.
1316383
  Бикбулатов Н.В. Семейный быт башкир, XIX-XX вв. / Н.В. Бикбулатов, Ф.Ф. Фатыхова. – М., 1991. – 189с.
1316384
  Басаева К.Д. Семейный быт народов СССР / авт. К.Д. Басаева ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : [б. и.], 1990. – 520 с.
1316385
  Исмаилова М.Ш. Семейный быт чеченцев в прошлом. (По данным этнографии) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Исмаилова М.Ш.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Тбилиси, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1316386
  Белова Н.Ф. Семейный бюджет : (стат. аспект) / Н.Ф. Белова, И.И. Дмитричев. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 141, [2] с. : ил. – (Социальная статистика). – ISBN 5-279-00298-4
1316387
  Синельников Семейный детектив : пьесы / Синельников, И. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 331с. – ISBN 5-333-00572-9
1316388
  Гладковская Е.И. Семейный договор как основание изменения законного режима имущества супругов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 3 (25). – С. 116-124. – (Юридические науки ; вып. 3 (25)). – ISSN 1995-4190
1316389
  Верб Л.Я. Семейный долг / Л.Я. Верб. – Ленинград, 1978. – 32с.
1316390
  Каннинг В. Семейный заговор = The rainbird pattern : роман / Виктор Каннинг ; [пер. с англ.: К. Мазур, А.Казаков] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.231-430. – ISBN 5-88374-003-0
1316391
   Семейный и арендрый подряд в животноводстве. – М., 1990. – 261с.
1316392
  Копанев Н.Г. Семейный и личный подряд на селе. / Н.Г. Копанев, Г.В. Чубуков. – М., 1989. – 287с.
1316393
   Семейный и опекунский кодекс Польской Народной Республики. – Варшава, 1979. – 108с.
1316394
   Семейный иллюстрированный календарь. – Санкт-Петербург : Типография и литография Л.Бермана и Г.Рабиновича, 1876. – 164, [12] с. – Экз. деф. : отсутств.посл.стр.
1316395
  Лиходеев Л.И. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала : роман : [в 3-х частях] / Л.И. Лиходеев. – Москва : Московский рабочий. – ISBN 5-239-01256-3
[Ч. 2] : Сторож брату своему. – 1991. – 668 с.
1316396
  Лиходеев Л.И. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала (Отречение) : роман / Л.И. Лиходеев. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 639 с. – ISBN 5-239-00878-7
1316397
  Могилевская Г.Л. Семейный климат / Г.Л. Могилевская. – М., 1973. – 96с.
1316398
   Семейный кодекс Украины : научно-практический комментарий / Кивалов С.В., Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Калитенко О.М.; Одесская нац. юридическая академия; отв. ред. Червонный Ю.С. – Киев : Правова єдність, 2008. – 456с. – На обкл. назва: Научно-практический комментарий семейного кодекса Украины. – ISBN 978-966-8533-94-5
1316399
  Комов В.Е. Семейный конфликт. Сатирические рассказы и зарисовки. / В.Е. Комов. – Орел, 1960. – 147с.
1316400
  Суфтин Г.И. Семейный крест / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1962. – 180с.
1316401
  Моруа А. Семейный круг. Новеллы. Письма незнакомке. Открытое письмо молодому человеку. Афоризмы / А. Моруа. – Москва, 1989. – 623с.
1316402
  Солодарь Ц.С. Семейный обед / Ц.С. Солодарь. – Москва : Искусство, 1975. – 160 с.
1316403
  Жуков Борис Семейный отдых на Фолклендах : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-126 : Іл.
1316404
   Семейный отдых: куда поехать этим летом с детьми? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 48-51 : фото
1316405
  Божинская Н. Семейный переплет / Н. Божинская. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927. – 31 с.
1316406
   Семейный подряд на арендной основе. – М., 1989. – 108с.
1316407
  Аносова К. Семейный портрет в интерьере // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-75
1316408
  Хатуева Б.И. Семейный праздник : повесть / Б.И. Хатуева. – Черкесск : Карачаево-Черкесское кн.изд., 1960. – 104 с.
1316409
  Мушкина Е.Р. Семейный разговор / Е.Р. Мушкина. – Москва, 1985. – 191с.
1316410
  Лисовая Елена Семейный сад // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 44-47 : фото
1316411
   Семейный собеседник. – Тула, 1989. – 397 с.
1316412
  Гранильщиков Ю.В. Семейный туризм / Ю.В. Гранильщиков. – Москва : Профиздат, 1983. – 111с.
1316413
  Мокроусова Е.Г. Семейный фотоархив наследников архитектора Христиана Скведера / Е.Г. Мокроусова, С. Никетич // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 253-265. – ISBN 978-966-927-169-3
1316414
  Сергеев Д.Г. Семейский сруб / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1978. – 400с.
1316415
   Семейства богов, духи-обереги и сверхъестественные силы : Досье. Религия и вера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 128-129 : Карта. – ISSN 1029-5828
1316416
  Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез = The families of interleukins: biology and oncogenesis / Н.М. Бережная ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 574, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 470-569. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1355-1
1316417
  Рыбаков В.Н. Семейства линий с заданным расположением бинормалей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыбаков В.Н.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 4 с.
1316418
  Суворов Г.Д. Семейства плоских топологических отображений / Г.Д. Суворов. – Новосибирск, 1965. – 266 с.
1316419
  Шуликовский В.И. Семейства сетей в пространства аффинной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шуликовский В.И.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1951. – 8 с.
1316420
   Семейство Cramineae // Арктическая флора СССР : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР / АН СССР, Ботан. ин-т ; под ред. А.И.Толмачева. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – Вып. 2 : Семейство Gramineae / [сост. О.В. Ребристая и др.]. – С. 1-274
1316421
  Тимаков В.Д. Семейство Mycoplasmataceae и L-формы бактерий / В.Д. Тимаков, Г.Я. Каган. – Москва : Медицина, 1967. – 336с.
1316422
  Терехин Э.С. Семейство Orobanchaceae / Э.С. Терехин, З.И. Никитичева. – Ленинград : Наука, 1981. – 228с.
1316423
  Патарая Л.М. Семейство Polypodiceae во флоре Аджарии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Патарая Л.М.; МП РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 18л.
1316424
  Богучарский В.Я. Семейство Бестужевых : с 6 портретами / В. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 245-300. – Без тит. л. и обл. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттск: Мир Божий.1902, № 9, с. 245-300
1316425
  Иванина Л.И. Семейство геснериеых / Л.И. Иванина. – Ленинград, 1967. – 127с.
1316426
  Барсуков В.В. Семейство зубаток (Anarhichadidae) / В.В. Барсуков. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР
Т. 5, Вып. 5 : Рыбы. – 1959. – 171 с. : ил., табл.
1316427
  Молчанов А.В. Семейство икромечущих зубастых карпов / А.В. Молчанов; Плавильщиков Н.Н. – М., 1948. – 24с.
1316428
  Кауфман Ф. Семейство кишечных бактерий / Ф. Кауфман. – Москва, 1959. – 355 с.
1316429
  Оляницкая Л.Г. Семейство мальвовых -- Malvaceae в природе и в культуре на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оляницкая Л. Г. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 22 с.
1316430
  Фесенко Е.Г. Семейство перовскита и сигнетоэлектричество / Е.Г. Фесенко. – М., 1972. – 248с.
1316431
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : исторический рассказ А.А. Васильчикова, напис. на основании печ. изв., подлинных писем, бумаг и семейных преданий. – Москва : Тип. Грачева и К°, 1869. – [2], IV, 603 с.
1316432
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1. – 1880. – 620 с. разд. паг. : 1 л. портр. (фронт.), 2 л. портр. – Текст на рус. и франц. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
1316433
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 1. – 1880. – IV, 558, XXI с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. портр. – Текст на рус. и франц. яз.
1316434
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 1. – 1882. – IV, 530 с., 1 л. портр. (фронт.). – Текст на рус. и франц. яз.
1316435
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 2. – 1887. – [2], IV, 603 с. – Текст на рус. и франц. яз.
1316436
  Васильчиков А.А. Семейство Разумовских : в 5 т. / [соч.] А. А. Васильчикова. – 1880-1894. – Санкт-Петербург : Изд. А. Брикнера ; Тип. М. Стасюлевича
Т. 5 : Приложения к биографии князя А.К. Разумовского. – 1894. – VI, 398 с., 1 л. портр. (фронт.). – Текст на рус. и франц. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
1316437
   Семейство СУБД "Копас". – М., 1987. – 66с.
1316438
  Пимпирева Е.Г. Семейство у бессарабских болгар в постсоциалистический период - роли, нормы, ценности // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 4-11. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
1316439
  Гидаш А.Ф. Семейство Фицеков / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1948. – 64 с.
1316440
  Нексе М.А. Семейство Франк / М.А. Нексе. – М-Берлин. – 140с.
1316441
  Чернев И. Семейщина : роман / И. Чернев ; [ил.: И. Николаевцев]. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 624 с.
1316442
  Чернев И. Семейщина : летопись родного села : роман / Чернев И. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 863 с.
1316443
  Чернев И. Семейщина : летопись родного села : роман / Чернев И. ; [предисл. А. Яновского ; ил.: В.В. Локшин]. – Москва : Сов. писатель, 1974. – 726 с.
1316444
  Леміш Н.Є. Семема як tertium comparationis у дослідженні каузального комплексу в різноструктурних мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 274-283


  Статтю присвячено обгрунтуванню вибору семеми як tertium comparationis у крослінгвальному вивченні каузального комплексу. З цією метою уточнюється значення поняття семема в лінгвістиці; за допомогою дефініційного аналізу виокремлюються семеми ...
1316445
  Сергеева И.А. Семён Ан-ский и повременное издание "Еврейский мир" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 48-72. – ISSN 2222-4203
1316446
  Сергєєва І.А. Семен Ан-ський - письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 139-154. – ISBN 966-02-3854-1
1316447
  Сарабьянов Д. Семен Афанасьевич Чуйков / Д. Сарабьянов. – М., 1958. – 162с.
1316448
  Богданов А.А. Семен Афанасьевич Чуйков / А.А. Богданов. – Москва, 1970. – 58с.
1316449
   Семен Борисович Межинский. – М, 1949. – 12с.
1316450
  Гуржій І.О. Семен Гаркуша / І.О. Гуржій. – Київ, 1962. – 38с.
1316451
  Ле І. Семен Голубар : Повість-біографія знатного шахтаря Криворіжжя / І. Ле. – Київ : Держтехвидав України, 1950. – 88с.
1316452
  Капраль М. Семен Гребінка - керівник Богоявленського та Старопігійського братства на початку XVIII століття // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 123-130. – ISBN 978-966-7379-92-6
1316453
  Трофимов А.С. Семен Григорьевич Мухин / А.С. Трофимов. – Л, 1986. – 134с.
1316454
   Семен Григорьевич Мухин. 1891-1972: Живопись : Каталог выставки. – Москва, 1992. – 30с.
1316455
  Кауфман Л.С. Семен Гулак-Артемовский / Л.С. Кауфман. – К., 1981. – 52с.
1316456
  Кауфман Л.С. Семен Гулак-Артемовський / Л.С. Кауфман. – К., 1973. – 38с.
1316457
  Донець Т. Семен Гулак-Артемовський // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 9-11. – ISSN 1814-5078


  200 років від дня народження уславленого сина української землі Семена Гулака-Артемовського, композитора і співака, автора класичної української опери "Запорожець за Дунаєм".
1316458
  Гаджилова Г. Семен Гулак-Артемовський: життєві і творчі колізії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 17-28. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто біографію і драматургічну спадщину С. Гулака-Артемовського, оперного співака, композитора і драматурга, автора української комічної опери "Запорожець за Дунаєм" як класичного національного зразка цього жанру
1316459
  Литвинов В.М. Семен Данилов / В.М. Литвинов. – М., 1971. – 174с.
1316460
  Бутич І. Семен Данилович Пількевич // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 115-120. – ISBN 966725001-6


  До 100-річчя від дня народження талановитого організатора та будівничого архівної справи в Україні.
1316461
  Белов М.И. Семен Дежнев / М.И. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Морской транспорт, 1955. – 155 с., [1] л. карт. : ил.
1316462
  Демин Л.М. Семен Дежнев / Л.М. Демин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 332с. – (Жизнь замечательных людей)
1316463
  Оглоблин Н. Семен Дежнев (1638-1671 гг.) / Н. Оглоблин. – Киев. – [58] с.
1316464
  Белов М.И. Семен Дежнев (1648-1948) : К трехсотлетию открытия пролива между Азией и Америкой / М.И. Белов. – Москва : Главсевморпути, 1948. – 168с.
1316465
  Самойлов В.А. Семен Дежнев и его время. / В.А. Самойлов. – М, 1945. – 151с.
1316466
  Пролубников А.В. Семен Ефимович Десницкий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.94-110. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1316467
  Скакальська І. Семен Жук - від діяча "Просвіти" до депутата Сейму // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 11-37. – ISBN 978-966-373-838-3
1316468
  Кониський О.Я. Семен Жук і його родичі. Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу : [роман] / Олександр Кониський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 299, [1] с. – ISBN 978-617-673-875-6
1316469
  Довнар-Запольский М.В. Семен Иванович Гамалея. – [Санкт-Петербург], 1915. – С. 27-37. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Масонство в его прошлом и настоящем: [Сб.] / под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова.. [М., 1915], т. 2, с. 27—37
1316470
  Исакова О.В. Семен Исаакович Вольфкович / О.В. Исакова. – М, 1966. – 135с.
1316471
  Акаловський І.В. Семен Ісакович Тетельбаум / І.В. Акаловський, В.В. Огієвський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1960. – 32 с. – (Вчені Української РСР / АН УРСР)
1316472
  Кенель А.А. Семен Кадышев / А.А. Кенель. – Москва : Советский композитор, 1962. – 32 с.
1316473
   Семен Ковбель // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 25


  Некролог: Семен Ковбель — український поет, драматург, гуморист.
1316474
  Михайличенко Д. Семен Кузнець і харківська вища економічна школа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 10-22. – ISSN 1682-2366
1316475
   Семен Кукурудза = Semen Kukurudza. Biobibliographical guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 110с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.14). – ISBN 966-613-218-8
1316476
  Радевич-Винницька Семен Масний: штрихи з життя і науково-педагогічної діяльності // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 84-92
1316477
   Семен Моисеевич Эйкельман: скульптура. Кат. выст.. – М., 1989. – 40с.
1316478
  Зборовський А. Семен Неживий живий у нашій пам"яті // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 4


  Презентація книги "Семен Неживий - лицар Холодного Яру" головного редактора газети "Культура і життя" Євгена Букета.
1316479
  Черняк А.Я. Семен Николаевич Ванков / А.Я. Черняк. – М, 1984. – 174с.
1316480
  Мушкетик Ю.М. Семен Палий : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 336с.
1316481
  Мушкетик Ю.М. Семен Палий : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 272с.
1316482
  Мушкетик Ю.М. Семен Палій : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 392с.
1316483
  Журавльов Д.В. Семен Палій // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 215-218. – ISBN 978-966-14-1182-0
1316484
  Гордійчук М. Семен Палій і його роль у поразці мазепмнського визвольного повстання 1708-1709 рр. // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-493-651-1
1316485
  Танський Г. Семен Палій: історія і легендаріум // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 11
1316486
  Мірчук П. Семен Палій: Перехід від Козаччини до Гайдамаччини // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 53-57
1316487
  Кочин Н.И. Семен Пахарев / Н.И. Кочин. – Москва, 1981. – 416 с.
1316488
   Семен Петлюра // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 413-422. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1316489
  Соколова Т. Семен Петрович Восков / Т. Соколова. – Л., 1947. – 39с.
1316490
   Семен Підгайний // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 23


  Некролог. Семен Підгайний — український учений — історик, археограф, автор спогадів про українську інтелігенцію на Соловецьких островах, член-основоположник УРДП, 1948 року — перший з черги державний секретар реорганізованого ДЦ УНР.
1316491
  Макина М.А. Семен Подъячев / М.А. Макина. – М : Советская Россия, 1981. – 148 с.
1316492
  Холодилин Н.Н. Семен Прокофьевич Власов / Н.Н. Холодилин, А.Н. Холодилин. – Л., 1988. – 132с.
1316493
  Асеев Н.Н. Семен Проскаков : стихотворения к материалам по истории гражд. войны / Н.Н. Асеев. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 52 с.
1316494
   Семен Романович Сергиенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ашхабад, 1980. – 160с.
1316495
  Юринець Я.І. Семен Семковський і становлення філософії природознавства в Україні у 1920–1930 рр. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 84-90. – ISSN 1996-9872
1316496
  Чумак В.Г. Семен Скляренко. (1901-1962) / В.Г. Чумак. – К., 1972. – 246с.
1316497
  Грицай М.С. Семен Скляренко. Нарис життя і творчості / М.С. Грицай. – Київ : Дніпро, 1980. – 180с. – (Літературний портрет)
1316498
  Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов - сибирский картограф и географ : 1642 - после 1720 гг. / Л.А. Гольденберг; отв. ред. А.В. Ефимов. – Москва : Наука, 1965. – 262 с.
1316499
  Федоров-Давыдов Семен Федорович Щедрин. 1745-1804 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 24с.
1316500
  Харкевич О.С. Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження) / О.С. Харкевич, І.О. Дудка // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 4. – С. 385-394. – ISSN 0372-4123
1316501
   Семен Фурман: сб.. – М., 1988. – 158с.
1316502
  Ханін С. Семен Ханін: "В Україні найбільший "злочинець" - "білий" бізнес" / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 14-16
1316503
  Сарабьянов Д.В. Семен Чуйков / Д.В. Сарабьянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1976. – 266с.
1316504
   Семен Яковлевич Брауде. – Киев : Наукова думка, 1981. – 42 с.
1316505
  Малиновская Э.Л. Семен Яковлевич Вольфсон // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 55-61. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Создатель белорусской школы философии и социологи.
1316506
  Шведер Е.И. Семен Яковлевич Надсон / Е. Шведер. – Москва : Изд. под ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1917. – 30 с. : портр. – Прилож. к журн. "Юная Россия", № 1, 1918 г. – (Библиотека для семьи и школы)
1316507
   Семен Яковлевич Петренко (к 90-летию со дня рождения) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 70-72. – ISSN 0041-5804
1316508
  Кротова О.А. Семена-драже / О.А. Кротова. – М, 1964. – 31с.
1316509
  Глушаков В.С. Семена / В.С. Глушаков. – Минск, 1981. – 199с.
1316510
   Семена братства: литовские рассказы. – Москва : Художественная литература, 1975. – 381с.
1316511
   Семена добра. – М., 1988. – 174с.
1316512
  Мельников П.И. Семена жизни / П.И. Мельников. – Москва, 1964. – 543с.
1316513
  Заленский В. Семена и их прорастание / В. Заленский. – С. 1-20. – Отдельный оттиск
1316514
  Голованова В. Семена и корни / В. Голованова. – Ярославль, 1968. – 47с.
1316515
  Леньков П.В. Семена кормовых трав / П.В. Леньков. – М, 1928. – 141с.
1316516
  Леньков П.В. Семена кормовых трав / П.В. Леньков. – М.-Л, 1931. – 104с.
1316517
  Хаппалаев Ю.Р. Семена ложатся в борозду : избр. стихи и поэмы / Ю.Р. Хаппалаев. – Москва : Современник, 1976. – 240 с.
1316518
  Леньков П.В. Семена полевых сорных растений Европейской части СССР / П.В. Леньков. – М.-Л, 1932. – 244с.
1316519
  Любовцев В.И. Семена прорастают сегодня. / В.И. Любовцев. – М., 1963. – 29с.
1316520
   Семена сельскохозяйственных культур. – Изд. офиц. – Москва, 1988. – 32 с.
1316521
  Доброхотов В.Н. Семена сорных растений / В.Н. Доброхотов. – Москва : Сельхозиздат, 1961. – 414 с. – 50 цветных таблиц в приложении
1316522
  Клейменов П.Д. Семена. / П.Д. Клейменов, Гольц-Гауэр. – М, 1926. – 100с.
1316523
   Семененко Микола Пантелеймонович (1905-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 426-427. – ISBN 978-966-439-754-1
1316524
   Семенець Олег Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 427. – ISBN 978-966-439-754-1
1316525
  Шидловський П.С. Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам"яток та можливості його інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто Семенівський комплекс пізньопалеотичних пам"яток та можливості його інтерпретування. The article considers the economical-cultural interpretation of the Upper Paleolithic sites of Middle Dnieper area by the analisis of Semenivka ...
1316526
   Семенки - від сина до батька : До 120-річчя з дня народження Михайла Семенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 1, 16


  Із листів Р.М. Семенка до редакцій газет "Литературная Россия" та "Московский Литератор" від 28 липня 1989 року, до В.П. Петренка. Із спогадів Р.М. Семенка про батька в інтерв"ю канівській газеті "Дніпрова зірка" 1991 р.
1316527
  Петренко В. Семенки - від сина до батька // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 16


  Спогади Володимира Івановича Петренка, дисидента-шістдесятника з м. Каннева про українського поета Михайля Семенка
1316528
   Семенко Михайло (Михайль) Васильович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 249-262
1316529
   Семенная продуктивность и вегетативное размножение цветочных растений.. – Кишинев, 1982. – 88с.
1316530
  Старикова В.В. Семенная продуктивность некоторых видов бобовых в условиях луговой степи. : Автореф... канд. биол.наук: / Старикова В.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 27л.
1316531
  Джураев И. Семенная продуктивность сорных растений в орошаемой зоне Самаркандской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Джураев И.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1967. – 20л.
1316532
  Бессонова В.П. Семенное возобновление древесных растений и промышленные поллютанты (SO2 и NO2) / В.П. Бессонова, Т.И. Юсыпова; МОНУ; Запорожский гос. ун-тет. – Запорожье, 2001. – 193с. – ISBN 966--599-108-6
1316533
  Комарова Т.А. Семенное возобновление растений на свежих гарях (леса Южного Сихотэ-Алиня) / Т.А. Комарова. – Владивосток, 1986. – 221с.
1316534
  Скупченко Б.К. Семенное размножение туранговых тополей. : Автореф... канд.биол.наук: / Скупченко Б.К.; Акад.наук Казах.ССР.Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1952. – 12 с.
1316535
  Журавлев П.Д. Семенной материал и его качества. Главнейшие хлеба / П.Д. Журавлев. – М.-Л., 1930. – 160с.
1316536
  Алексеев Е.В. Семено-лесосечные рубки / Е.В. Алексеев. – Київ : [издание автора], 1927. – 72 с. – Библиогр.: с. 70-72
1316537
  Алдан-Семенов Семенов-Тян-Шанский / А.И. Алдан-Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 304 с. – (Жизнь замечательных людей)
1316538
   Семенов Володимир Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 427. – ISBN 978-966-439-754-1
1316539
  Мартынова Мария Семенов и Городец: там где живет сказка : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 74-75 : Фото
1316540
  Короткий В.А. Семенов Тянь-Шанський Петро Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 297. – ISBN 966-06-0393-2
1316541
  Баронец В. Семенова : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 105-112. – ISSN 0321-1878
1316542
  Скупченко Л.А. Семеноведение борщевика на Севере / Л.А. Скупченко. – Ленинград : Наука, 1989. – 117с.
1316543
  Гриценко В.В. Семеноведение полевых культур : учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / В.В. Гриценко, З.М. Калошина. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1976. – 256 с.
1316544
  Пухонта Н.В. Семеноводство в СССР: правовые вопросы / Н.В. Пухонта. – Минск, 1985. – 111с.
1316545
  Грюнер М.Н. Семеноводство важнейших растений и сахарной свеклы / М.Н. Грюнер. – К., 1927. – 272с.
1316546
   Семеноводство и семенной контроль.. – М., 1981. – 335с.
1316547
   Семеноводство и сортовые посевы по зерновым и картофелю в Ивановской области.. – Иваново, 1938. – 120с.
1316548
  Силенко З.В. Семеноводство кормовых корнеплодов / З.В. Силенко. – М., 1951. – 72с.
1316549
  Зеленский С.А. Семеноводство кормовых трав на Кубани. / С.А. Зеленский, Н.И. Зеленская. – Краснодар, 1951. – 104с.
1316550
  Соловьев Н.Г. Семеноводство многолетних кормовых трав / Н.Г. Соловьев. – М., 1950. – 88с.
1316551
  Травин И.С. Семеноводство многолетних трав / И.С. Травин. – Москва : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1947. – 261с.
1316552
  Шаин С.С. Семеноводство многолетних трав в СССР / С.С. Шаин. – М., 1950. – 24с.
1316553
  Шаин С.С. Семеноводство многолетних трав в СССР. / С.С. Шаин. – М., 1950. – 24с.
1316554
   Семеноводство многолетних трав на Ставрополье.. – Ставрополь, 1953. – 176с.
1316555
  Хоуторн Л. Семеноводство овощных и цветочных культур / Л. Хоуторн, Л. Поллард. – Москва, 1957. – 469 с.
1316556
  Николаенко Н.П. Семеноводство цветочных культур открытого грунта / Н.П. Николаенко. – Москва - Ленинград, 1950. – 76 с.
1316557
  Сущевский М.Г. Семеноводческий совхоз "Бейсу-Ковче" / М.Г. Сущевский, А.А. Новиков. – М., 1939. – 39с.
1316558
  Рынкевич В.П. Семеновская застава / В.П. Рынкевич. – Москва, 1986. – 399 с.
1316559
  Лапин В.В. Семеновская история: (О восстании лейб-гвардии Семенов. полка, 16-18 окт. 1920 г.) / В.В. Лапин. – Л., 1991. – 251с.
1316560
  Новикова Е.Е. Семеновский сувенир / Е.Е. Новикова, И.К. Сорокин. – Горький, 1987. – 142с.
1316561
  Курас І. Сементовський Костянтин Максимович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 544-545. – ISBN 966-642-207-7
1316562
   Семену Ароновичу Ваксману - 80! // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 3-7 : фото. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
1316563
   Семенчук Іван Романович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 292. – ISBN 978-966-2726-03-9
1316564
   Семенчук Іван Романович (1924-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 427-428. – ISBN 978-966-439-754-1
1316565
   Семенюк Григорій Фокович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 428-429. – ISBN 978-966-439-754-1
1316566
   Семенюк Григорій Фокович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Тіщенко, Л. Герасименко ; за наук. ред. О. Сербіна ; передм. О. Астаф"єва]. – Київ : Київський університет, 2018. – 181, [1] с. – Алф. покажч. пр.: с. 152-166. - Імен. покажч.: с. 167-180. – ISBN 978-966-439-976-7
1316567
   Семенюк Едуард Павлович : біобібліогр. покажчик / [М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України ; уклад.: О.В. Мельников, О.М. Василишин]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 71, [3] с. – (Вчені Національного лісотехнічного університету України). – ISBN 978-966-322-201-1
1316568
   Семенько Михайло Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 428. – ISBN 978-966-439-754-1
1316569
  Захарченко П. Семеньский рух в Україні у контексті антигетьманского повстання / П. Захарченко. – Київ, 1997
1316570
  Чухліб Т. Семерій Наливайко (1565-1597) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 34-39


  Северин Наливайко — козацький отаман, керівник антишляхетського повстання 1594–1596 років в Речі Посполитій.
1316571
  Ківі А. Семеро братів = Seitseman veljesta : Роман / Алексис Ківі; З фінської пер. О.Завгородній. – Львів : Кальварія, 2003. – 300 с. – ISBN 966-663-114-8
1316572
  Киви А. Семеро братьев / А. Киви. – Москва ; Ленинград, 1935. – 447 с.
1316573
  Киви А. Семеро братьев / А. Киви. – Петрозаводск, 1951. – 303с.
1316574
  Киви А. Семеро братьев / А. Киви. – Москва-Л., 1961. – 331с.
1316575
  Грибачев Н.М. Семеро в Америке / Н.М. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1956. – 178с.
1316576
  Семин В.Н. Семеро в одном доме. / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 478с.
1316577
  Жигилій В.А. Семеро з неба. / В.А. Жигилій. – К., 1977. – 286с.
1316578
  Маликов Дмитрий Семеро на восточном берегу Иордана : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 186-196 : Фото, карта
1316579
  Каманин Н.П. Семеро на орбите (11-18 октября 1969 года). / Н.П. Каманин, М.Ф. Ребров. – М., 1969. – 96с.
1316580
  Пошелюжная К. Семеро одного ждут // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 28 октября (№ 43). – С. 1, 7. – ISSN 1563-6755


  Высшая квалификационная комиссия судей Украины "приобрела" уже семь членов. Чтобы стать полномочной, не хватает только одного. Сергей Козьяков признан победителем конкурса на должность члена ВККС по квоте Министерства юстиции Украины.
1316581
  Поволяев В.Д. Семеро отцов / В.Д. Поволяев. – Москва, 1976. – 222с.
1316582
  Олдингтон Р. Семеро против Ривза / Р. Олдингтон. – Москва, 1968. – 295с.
1316583
  Марре М. Семеро среди пингвинов / М. Марре. – Ленинград, 1967. – 227с.
1316584
  Григас В. Семестоимость продукции и резервы ее снижения в обувной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Григас В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1316585
  Бабкин В.И. Семестр в Норвегии : [лит. запись Л. Лерова] / В.И. Бабкин. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 144 с. : ил.
1316586
  Врублевський В.Г. Семестр трудового загартування / В.Г. Врублевський. – Київ, 1988. – 32с.
1316587
  Земелєва Л.Г. Семестрове завдання "Системний аналіз надзвичайної ситуації" (методичні рекомендації щодо мотивації та виконання) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 30-35
1316588
   Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл / [ укладач О.С. Любченко ]. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(88)). – ISBN 978-617-00-0503-8
1316589
  Марченко Л.А. Семестры гражданской зрелости : Ком. воспитание молодежи в студ. отрядах / Л.А. Марченко, А.Н. Стоян. – Киев : Выща школа, 1988. – 147с.
1316590
  Керимжанова Б. Семетей и Сеитек / Б. Керимжанова. – Фрунзе, 1961. – 60с.
1316591
  Причепій Євген Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 48-60
1316592
  Нибел Ф. Семи дней в мае : роман / Ф. Нибел, Ч. Бейли ; пер. с англ. П. Видуэцкого и А. Горского ; предисл. ген.-майора А.М. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1964. – 351 с.
1316593
  Кучкин А. Семи смертям не бывать / А. Кучкин. – Москва : Военное изд-во, 1961. – 184 с.
1316594
   Семивалентное состояние нептуния, плутония, америция. – Москва : Наука, 1977. – 150 с.
1316595
  Петров В.И. Семиглавый Мар / В.И. Петров. – М., 1965. – 255с.
1316596
  Петров В.И. Семиглавый Мар / В.И. Петров. – Изд. 2-е. – Воронеж, 1967. – 264с.
1316597
  Коломієць В.Р. Семигори : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1990. – 419 с.
1316598
  Тимошенко В.П. Семигорье : Пьеса в 3-х действиях / В.П. Тимошенко. – Иваново : Ивановское кн. изд., 1964. – 68с.
1316599
  Тимошенко Е.П. Семигорье / Е.П. Тимошенко. – Иваново, 1964. – 68с.
1316600
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – М., 1977. – 128с.
1316601
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – М., 1980. – 432с.
1316602
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 352 с.
1316603
  Корнилов В.Г. Семигорье / В.Г. Корнилов. – Ярославль, 1988. – 414с.
1316604
  Дудкін Іван Семиденна Опера про шість морів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 94-100 : Фото
1316605
  Будагов М.Л. Семидесятилетие Благородного пансиона и С.-Петербургской первой гимназии. 1817-1892 : Ист. очерк, сост. по поручению Пед. совета и прочт. на годичном акте 1-го сент. 1893 г. преп. гимназии М.Л. Будаговым. – Санкт-Петербург : Лештуков. паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1895. – 24 с.
1316606
   Семидесятилетие Великой Октябьской социалистической революции / КПСС.ЦК, СССР.Верховный Совет. – М., 1988. – 512с.
1316607
  Фаресов А.И. Семидесятники : Очерки умствен. и полит. движений в России / А.И. Фаресов. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 332 с.
1316608
   Семидесятники : Избранные произведения. – Москва : Художественная литература, 1935. – 436, [2] с.
1316609
  Рождественский Р.И. Семидесятые / Р.И. Рождественский. – М., 1980. – 232с.
1316610
  Благовещенский Н.А. Семидесятые годы на фабриках и заводах / Н.А. Благовещенский. – М.-Л., 1929. – 112с.
1316611
  Акимова А.Н. Семидесятые, восьмидесятые : проблемы и исикания современной детской прозы : очерки, размышления, заметки / А.Н. Акимова, В.М. Акимов; Акимрва А.Н., Акимов В.М. – Москва : Детская литература, 1989. – 221 с.
1316612
  Накаряков В.Н. Семидесятый меридиан / В.Н. Накаряков. – М., 1975. – 272с.
1316613
  Федоров Т.О. Семизбугинский вулканический массив девонского краевого вулканического пояса Центрального Казахстана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федоров Т.О.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. истор. и региональной геологии. – М., 1968. – 16л.
1316614
  Романов А.А. Семизвездие / А.А. Романов. – Вологда, 1963. – 95с.
1316615
  Фазли Г. Семизвездное небо : роман / Герай Фазли ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 480 с.
1316616
  Герай Фазли Семизвездное небо / Герай Фазли. – М, 1986. – 400с.
1316617
  Герай Фазли Семизвездное небо. Новобранцы 42-го : роман ; повесть / Герай Фазли. – Москва : Советский писатель, 1982. – 480 с.
1316618
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций / Л.С. Хренов. – Москва, 1951. – 415 с.
1316619
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций / Л.С. Хренов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1971. – 406с.
1316620
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций : С аргументом, выраженным в часовой мере... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1974. – 304с.
1316621
  Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций : С аргументом, выраженным в часовой мере... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1976. – 304с.
1316622
  Прилежаева М.П. Семиклассницы / М.П. Прилежаева. – Рига, 1949. – 164с.
1316623
  Прилежаева М.П. Семиклассницы / М.П. Прилежаева. – М, 1951. – 127с.
1316624
  Славинський М. Семикнижжя Миколи Боровка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – С. 14
1316625
  Ребрик Н. Семикнижжя Петра Скунця в інтерпретації Василя Скакандія. Незавершений проект // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14. – ISSN 2520-6419
1316626
  Касимовский Е.В. Семилетка в действии / Е.В. Касимовский. – М., 1961. – 48с.
1316627
  Гоциридзе Д О. Семилетка Грузии / Д О. Гоциридзе, . – М, 1960. – 47с.
1316628
  Васильева Е.В. Семилетка и благосостояние народа / Е.В. Васильева. – Москва, 1959. – 56с.
1316629
  Будыка Н.Х. Семилетка и снижение себестоимости промышленной продукции. / Н.Х. Будыка, В.А. Медведев. – Л, 1961. – 63с.
1316630
  Алексеев А.М. Семилетка и экономическое соревнование социализма и капитализма / А.М. Алексеев, М.А. Рабинович. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 95 с. – (Вопросы коммунистического строительства)
1316631
  Сладковский М.И. Семилетка и экономическое сотрудничество стран социалистического лагеря. / М.И. Сладковский. – М., 1959. – 32с.
1316632
  Вейс Э.Э. Семилетка Латвии / Э.Э. Вейс, В.К. Ситчихин. – Москва, 1959. – 64с.
1316633
  Жегалкин И.К. Семилетка Сталинградской области / И.К. Жегалкин. – Сталинград, 1959. – 131с.
1316634
  Федоренко Н.П. Семилетка химической промышленности (в цифрах и фактах) / Н.П. Федоренко, Р.Н. Шилкина. – М., 1961. – 104с.
1316635
  Тарасов Г.Л. Семилетка Читинской области. / Г.Л. Тарасов. – Чита, 1959. – 88с.
1316636
  Белуха Н.А. Семилетку за пять лет / Н.А. Белуха. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 24 с.
1316637
  Ефремов Георгий Осипович Семилетнее и среднее образование в Чувашской АССР в годы четвертой пятилетки (1946-1950 ) : Автореф... канд. пед.наук: / Ефремов Георгий Осипович; Моск. обл. пед. ин-. – М., 1954. – 16л.
1316638
  Громов И.К. Семилетний план - важный этап в создании материально-технической базы коммунизма в СССР / И.К. Громов. – Хабаровск, 1962. – 46с.
1316639
  Супоницкий С.А. Семилетний план - решающий этап соревнования двух систем / С.А. Супоницкий. – Москва, 1959. – 114с.
1316640
  Савичев П.И. Семилетний план и проблемы развития советского анализа хозяйственной деятельности предприятий : Автореф. дис. ... докт. экон. наук / Савичев П.И. ; Лен. физ. экон. ин-т. – Ленинград, 1960. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1316641
  Олейниченко Н.Д. Семилетний план развития народного хозяйства - программа развернутого строительства коммунизма в СССР / Н.Д. Олейниченко. – Киев, 1958. – 30с.
1316642
  Коробков Н.М. Семилетняя война / Н.М. Коробков. – М., 1940. – 348с.
1316643
   Семилетняя война. – Москва, 1948. – 917 с.
1316644
   Семилєтка Ганна Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 293. – ISBN 978-966-2726-03-9
1316645
  Іжнін І Семилітня війна 1756 - 1763 років як перший міжнародний конфлікт глобального масштабу / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 7-36. – ISBN 978-617-10-0489-4
1316646
   Семиліточка: Укр. нар. казки.. – К., 1990. – 318с.
1316647
  Еме М. Семимильні чоботи. / М. Еме. – Київ, 1978. – 236с.
1316648
  Самойлов Юрий Семимильные щаги к прогрессу : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 34-42 : Фото. – ISSN 1998-8044
1316649
   Семинар-совещание молодых ученых по проблеме "Оптимизация конструкций при динамических нагрузках". – Тарту, 1982. – 94с.
1316650
   Семинар "Алгоритмизация производственных процессов".. – К., 1963. – 31с.
1316651
   Семинар "Алгоритмизация производственных процессов".. – К.
7. – 1965. – 40с.
1316652
   Семинар "Вопросы теории математических электронных цифровых машин".. – К., 1963. – 44с.
1316653
   Семинар "Программированное обучение и обучающие машины".. – К.
4. – 1965. – 118с.
1316654
   Семинар "Психологические проблемы информатики и информационной деятельности".. – Тарту, 1988. – 24с.
1316655
  Толстая Наталия Семинар в Финляндии : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 8-12. – ISSN 0321-1878
1316656
   Семинар имени И.Г.Петровского.. – Москва
1. – 1975. – 312с.
1316657
   Семинар исследования критических тепловых потоков в пучках стержней в стационарных и нестационарных режимах теплообмена : сборник докладов. – Москва : [Ин-т атомной энергии им. И.В. Курчатова], 1974. – 439, [1] с. : ил.
1316658
   Семинар КАПГ по физико-страто-мезосферы и нижней ионосферы.. – Ростов-на-Дону, 1977. – 120с.
1316659
   Семинар по алгебраическим группам.. – М., 1973. – 315с.
1316660
  Мамонтов В.С. Семинар по вопросам конкретной экономики / В.С. Мамонтов. – Брянск, 1956. – 18с.
1316661
   Семинар по вопросу об участии в местном управлении как средстве обеспечения прав человека : Будапешт, Венгрия 14-27 июня 1966 г. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 1966. – 60 с. – Организован отделом Прав человека ООН в сотрудничестве с правительством Венгрии
1316662
   Семинар по вопросу об эффективном осуществлении гражданских и политических прав на национальном уровне.. – Нью-Йорк, 1968. – 105с.
1316663
  Винберг Э.Б. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам / Э.Б. Винберг, А.Л. Онищик. – Москва : Наука, 1988. – 343 с.
1316664
  Винберг Э.Б. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам. / Э.Б. Винберг, А.Л. Онищик. – Москва : УРСС, 1995. – 343с. – ISBN 5-88417-083-1
1316665
   Семинар по диахронической фонологии германских языков.. – М., 1966. – 20с.
1316666
  Кошевая Надежда Сергеевна Семинар по истории КПСС - действенное средство интернационального воспитания студентов / Кошевая Надежда Сергеевна, Костицкая Галина Борисовна. – Москва, 1979. – 29с.
1316667
   Семинар по истории КПСС.. – Москва, 1984. – 128с.
1316668
   Семинар по комплексам программ математической физики.. – Иркутск, 1973. – 95с.
1316669
   Семинар по общей топологии. – Москва, 1981. – 188 с.
1316670
  Ухалова Н.А. Семинар по рекомендательной библиографии / Н.А. Ухалова. – М, 1971. – 28с.
1316671
   Семинар по свободе информации.. – Нью-Йорк, 1964. – 52с.
1316672
  Пале Р. Семинар по теореме Атьи-Зингера об индексе / Р. Пале. – М, 1970. – 360с.
1316673
  Рынкевич В.П. Семинар по философии. / В.П. Рынкевич. – М, 1980. – 222с.
1316674
   Семинар по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – Л.-М.
ч. 1. – 1964. – 350с.
1316675
   Семинар по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – 2-е. – Л.-М.
ч. 2. – 1964. – 250с.
1316676
  Андреева З.В. Семинар повышения квалификации персонала национальных гидрометеорологических служб стран СНГ "Применение спутниковых данных для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды" // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 125. – ISSN 0130-2906
1316677
   Семинар проекта "Диалог".. – Тарту, 1982. – 98с.
1316678
   Семинар.. – К., 1963. – 36с.
1316679
   Семинар.. – К., 1963. – 36с.
1316680
   Семинар.. – К.
5. – 1963. – 48с.
1316681
   Семинар.. – К.
5. – 1965. – 88с.
1316682
   Семинар.1. – К.
1. – 1962. – 12с.
1316683
   Семинар.1. – К.
2. – 1963. – 38с.
1316684
   Семинар.5. – К., 1962. – 50с.
1316685
   Семинар.6. – К.
3. – 1963. – 24с.
1316686
  Горбатюк Н.С. Семинар: Автоматизация информационных работ и вопросы прикладной лингвистики : Материалы научных семинаров по теоретической и прикладным вопросам кибернетики / Н.С. Горбатюк, Л.С. Стойкова; Научный совет по кибернетике АН УССР. Киевский дом нучн.-техн.пропаганды. – Київ, 1963. – 26с.
1316687
   Семинарий-практикум по лексикологии современного немецкого языка. – Ашхабад, 1984. – 73с.
1316688
  Машинский С.И. Семинарий по Белинскому / С.И. Машинский. – Москва, 1950. – 224с.
1316689
  Муратова К.Д. Семинарий по Горькому / К.Д. Муратова. – Ленинград, 1956. – 275 с.
1316690
  Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому / Л.П. Гроссман. – М.-Птгр., 1922. – 120с.
1316691
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – Ленинград, 1950. – 171 с.
1316692
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – М-Л, 1953. – 268 с.
1316693
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – Ленинград, 1955. – 288 с.
1316694
  Наумов Е.И. Семинарий по Маяковскому / Е.И. Наумов. – Ленинград, 1963. – 444 с.
1316695
  Никулина Н.И. Семинарий по Н.А.Островскому. / Н.И. Никулина. – Л, 1956. – 97 с.
1316696
  Акимова Т.М. Семинарий по народному поэтическому творчеству : для университетов / Акимова Т.М. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1959. – 309 с.
1316697
  Гин М.М. Семинарий по Некрасову / М.М. Гин, Евгеньев-Максимов. – Ленинград, 1955. – 228 с.
1316698
  Лапоногова Н.А. Семинарий по спецлексике. (Для студентов IV курса фак-та международных отношений и права). / Н.А. Лапоногова, К.В. Кизлайтис. – К., 1973. – 46с.
1316699
  Червяковский С.А. Семинарий по творчеству Н.А.Некрасова. / С.А. Червяковский. – Горький, 1957. – 68 с.
1316700
  Климкова Л.Н. Семинарий по творчеству Н.В. Гоголя / Л.Н. Климкова. – Львов, 1970. – 102с.
1316701
   Семинарий по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – Л.
ч. 1. – 1960. – 274с.
1316702
   Семинарий по французкой стилистике / Эткинд, Г, , . – Л.
ч. 2. – 1961. – 226с.
1316703
  Николаев М.П. Семинарий по Чернышевскому / М.П. Николаев. – М., 1954. – 180с.
1316704
  Александров Б.И. Семинарий по Чехову : пособие для вузов / Б.И. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 272 с.
1316705
   Семинарий русской филологии академика В.Н. Перетца : 1907-1927 : Участники Семинария - своему руководителю. – Ленинград : Изд. Семинария русской филологии, 1929. – 58 с.


  На стор. 2 прим. № 11742 надпись: Петра Кудрявцева. Получено от Влад. Ник. Перетца 3.04.(21.03) 29. Днепр еще стоит, а снегу за ночь еще подвалило. До настоящей вевны еще далеко Содержание: Очерк жизни и деятельности В. Н. Перетца (С. 7—12); ...
1316706
   Семинарий русской филологии при Императорском университете Св. Владимира под руководством проф. В. Н. Перетца. : 1907-1912. Первое пятилетие. – изд. семинария русской филологии. – Киев : Тип. школы печатного дела, 1912. – 64 с. – Прим. дефектний, без обкладинки
1316707
  Есипов В. Семинария уголовного права в Галле / В. Есипов. – Варшава : Тип.Варш.учебн.округа, 1893. – 10с.
1316708
  Братоев И. Семинарното занятие по литература в средното училище. / И. Братоев. – София, 1977. – 181с.
1316709
  Перистая Екатерина Васильевна Семинарские занятия как средство формирования познавательной самостоятельности старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Перистая Екатерина Васильевна; МП Казахск. ССР. Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
1316710
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Москва
1. – 1964. – 78с.
1316711
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Москва, 1970. – 288с.
1316712
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Куйбышев
1. – 1972. – 98с.
1316713
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Днепропетровск
2. – 1972. – 85с.
1316714
   Семинарские занятия по истории КПСС.. – Днепропетровск
2. – 1975. – 136с.
1316715
   Семинарские занятия по курсу марксистско-ленинской философии для студентов дневного и вечернего фак-тов.. – Иваново, 1971. – 72с.
1316716
  Сигал Л.М. Семинарские занятия по литературе в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сигал Л.М.; Куйбышев. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 16л.
1316717
  Азаров Н.И. Семинарские занятия по научному коммунизму : учеб.-метод. пособие для вузов / Н.И. Азаров, В.Ф. Иванова, В.В. Соснин. – Москва : Высшая школа, 1984. – 415 с. – Библиогр.: с. 414-415
1316718
  Парфенов И.Д. Семинарские занятия по новейшей истории стран Азии и Африки. / И.Д. Парфенов, В.И. Тюрин. – Саратов, 1975. – 98с.
1316719
   Семинарские занятия по философии. – Москва, 1991. – 285 с.
1316720
   Семинарские занятия по художественной литературе.. – М., 1960. – 164с.
1316721
   Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста".. – М., 1985. – 143с.
1316722
  Лакан Жак Семинары = Le seminaire les ecrits techniques de Freud / Лакан Жак; Пер.с фр. – Москва : Гнозис, Логос. – ISBN 5-7333-0477-4
Кн. 1 : Работы Фрейда по технике психоанализа(1953/1954);Ред.Ж.-А.Миллер. – 1998. – 432с.
1316723
  Лакан Жак Семинары = Le seminaire:Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse / Лакан Жак. – Москва : Гнозис, Логос. – ISBN 5-8163-0007-5
Кн. 2 : "Я" в в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955);Ред.Ж.-А.Миллер. – 1999. – 520с.
1316724
  Царев А.С. Семинары и задачи по общей механике : Механика / А.С. Царев. – Ростов-на-Дону, 1989. – 166 с.
1316725
  Вайнер О.Е. Семинары и конференции по обществоведению в средней школе / О.Е. Вайнер, В.И. Мазуренко. – Москва, 1966. – 116с.
1316726
   Семинары и курсы по танцу.. – М., 1960. – 128с.
1316727
   Семинары кафедры русской литературы.. – Саратов, 1969. – 64с.
1316728
   Семинары кафедры русской литературы.. – 2-е изд., доп. – Саратов, 1976. – 80с.
1316729
   Семинары по диалектическому материаизму.. – Минск, 1979. – 176с.
1316730
   Семинары по диалектическому материализму. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск, 1986. – 173с.
1316731
   Семинары по истории КПСС.. – Минск, 1977. – 192с.
1316732
   Семинары по истории КПСС: планы, литература, метод.советы.. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1985. – 174с.
1316733
   Семинары по историческому материализму.. – Минск, 1979. – 160с.
1316734
   Семинары по историческому материализму.. – Минск, 1986. – 142с.
1316735
  Порубов Н.И. Семинары по криминалистике / Н.И. Порубов, А.А. Закатов. – Минск, 1984. – 192с.
1316736
  Бояркина А.Н. Семинары по курсу ядерной физики / А.Н. Бояркина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 53 с.
1316737
  Дмитриева Л.Н. Семинары по повышению квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей. / Л.Н. Дмитриева. – М., 1964. – 24с.
1316738
   Семинары по политической экономии капитализма. – Минск, 1987. – 176с.
1316739
  Уваров В.П. Семинары по политической экономии с применением ЭВМ / В.П. Уваров. – Минск, 1982. – 174с.
1316740
   Семинары по политической экономии социализма.. – Минск, 1989. – 204с.
1316741
  Остудина Т.А. Семинтико-стилистические функции некоторых типов связи между предложениями в немецком языке и возможности их предачи на русском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Остудина Т.А.; Ленинг.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 27л.
1316742
  Копорская Е.С. Семинтическая история славянизмов в русском литературном языке нового времени. / Е.С. Копорская. – М, 1988. – 232с.
1316743
  Мартынов В.В. Семиологические основы информатики / В.В. Мартынов. – Минск, 1974. – 192с.
1316744
  Барабанова Наталья Григорьевна Семиологические типы номинативных единиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Барабанова Наталья Григорьевна; АН БССР. – Минск, 1985. – 18л.
1316745
  Степанов Ю.С. Семиотика / Ю.С. Степанов. – Москва, 1971. – 167с.
1316746
   Семиотика. – М., 1983. – 204с.
1316747
  Почепцов Георгий Семиотика / Почепцов Георгий. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2002. – 432с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-107-8, 966-543-079-3
1316748
  Бураго Е.Г. Семиотика города: Киев как способ организации пространства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 424-428


  Статья посвящена реализации художественного пространства Киева с помощью различных языковых средств на материале поэтических текстов 20 века. Исследование позволяет выявить основные составляющие пространства Киева, с помощью которых город предстает ...
1316749
   Семиотика и восточые языки : сб. статей. – Москва : Наука, 1967. – 224 с.
1316750
  Ветров А А. Семиотика и ее основные проблемы / А А. Ветров, . – Москва, 1968. – 263с.
1316751
  Силичев Д.А. Семиотика и искусство: анализ западных концепций / Д.А. Силичев. – М., 1991. – 62с.
1316752
   Семиотика и искусствометрия. – М., 1972. – 364с.
1316753
  Аветян Э.Г. Семиотика и лингвистика / Э.Г. Аветян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд. Ереванского университета, 1989. – 286, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 5-8084-0128-3
1316754
   Семиотика и проблемы коммуникации.. – Ереван, 1980. – 156с.
1316755
   Семиотика и художественное творчество. – М., 1977. – 368с.
1316756
  Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман. – Таллин, 1973. – 138с.
1316757
  Зберский Т. Семиотика книги // Система книги / М. Червинский. – Москва : Книга, 1981. – С. 59-126
1316758
  Эберт К. Семиотика на распутье. Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.44-56. – ISSN 0042-8744
1316759
  Филатова В.Ф. Семиотика народной молитвы // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 116-131. – ISSN 0236-2007


  Рассматривается этнолингвосемиотический аспект народной молитвы –"живого" текста, содержащего вербальную составляющую, молитвы акции и молитвы предметы. Приводятся данные этимологических, диалектных и специальных словарей относительно термина молитва, ...
1316760
  Долгова О.В. Семиотика неплавной речи / О.В. Долгова. – М, 1978. – 264с.
1316761
  Евтушенко Р.А. Семиотика свободы в составе дискурсивных практик современного трансцендентализма / Р.А. Евтушенко, В.И. Пронякин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджується креативний потенціал неокласичного та постнекласичного трансценденталізму. Оцінюються перспективи збудування семіотично поліморфних, ієрархічно конституйованих нелiнiйних онтологiй. Исследуется креативный потенциал неоклассического и ...
1316762
   Семиотика средств массовой коммуникации : материалы научного семинара в 2-х частях. – Москва : Издательство Московского университета. – (Проблемная группа по семиотике)
ч.1. – 1973. – 419 с.
1316763
   Семиотика средств массовой коммуникации : материалы научного семинара в 2-х частях. – Москва : Издательство Московского университета. – (Проблемная группа по семиотике)
ч.2 : Лингво-семиотические исследования. – 1973. – 399 с.
1316764
  Крейдлин Г.Е. Семиотика, или Азбука общения : Учебное пособие / Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта. Наука, 2006. – 240с. – ISBN 5-89349-612-4. 5-02-032992-4
1316765
   Семиотика.. – М., 1983. – 636с.
1316766
  Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур", "Перевод и переводоведение", "Теория и практика межкультурной коммуникации" и "Филология" / Н.Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2007. – 426, [1] с. : схемы. – Библиогр.: с. 400-409. – (Высшее профессиональное образование ; Языкознание). – ISBN 978-5-7695-4467-5
1316767
  Крейдлин Г. Семиотичесая концептуализация тела и его частей. І. Классификационные и структурные характеристики соматических объектов / Г. Крейдлин, С.И. Переверзева // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 42-52. – Бібліогр.: с. 51; 27 назв. – ISSN 1562-1391
1316768
  Вардзелашвили Ж.А. Семиотическая двойственность слова-символа в лингвокультуре // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 124-135. – ISSN 2524-0013


  "Слово является одним из наиболее сложных объектов научного осмысления, что обусловлено его двойственной семиотической природой. Особую сложность в свете новейших подходов в лингвистике представляет описание слов, которые несут большие смысловые ...
1316769
  Нестеров А.Ю. Семиотическая схема прямого и косвенного познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.11-28. – ISSN 1560-7488
1316770
   Семиотические аспекты научного познания.. – Свердловск, 1981. – 157с.
1316771
  Ким В.В. Семиотические аспекты системы научного познания / В.В. Ким. – Красноярск, 1987. – 223с.
1316772
  Кондратьев Е.А. Семиотические и феноменологические аспекты проблемы синтеза искусств в художественном авангарде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.104-110. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1316773
  Шрейдер Ю.А. Семиотические основы информатики / Ю.А. Шрейдер. – М., 1974. – 81с.
1316774
  Шрейдер Ю.А. Семиотические основы информатики / Ю.А. Шрейдер. – 2-е изд., стереотип. – М., 1975. – 80с.
1316775
  Шингарева Е.А. Семиотические основы лингвистической информатики. / Е.А. Шингарева. – Л., 1987. – 83с.
1316776
  Клыков Ю.И. Семиотические основы ситуационного управления / Ю.И. Клыков. – М., 1974. – 171с.
1316777
  Мальчуков В.А. Семиотические понятия в научном подсознании. / В.А. Мальчуков. – Иркутск, 1992. – 184с.
1316778
  Лобас В.Ф. Семиотические предпосылки эффективности управления. / В.Ф. Лобас. – Киев, 1980. – 232с.
1316779
  Инкижекова М.С. Семиотический анализ мифологической картины мира хакасов : Традиционная и современная культура // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 79-84. – ISSN 2073-9702


  В статье обосновывается положение о том, что своеобразие традиционной культуры хакасов, а также лежащая в ее основе мифологическая картина мира могут быть изучены на основе семиотического анализа
1316780
  Фещенко В.В. Семиотка творчества и лингвистика креативности // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 143-150. – ISSN 0869-0499
1316781
   Семипалатинск.. – Алма-Ата, 1984. – 224с.
1316782
  Кузнецова З.В. Семипалатинская область / З.В. Кузнецова. – Алма-Ата, 1961. – 216с.
1316783
   Семипалатинску - 250 лет.. – Алма-Ата, 1968. – 156с.
1316784
  Симашко М. Семирамида / М. Симашко. – Алма-Ата, 1988. – 365с.
1316785
  Симашко М. Семирамида. Гу-га : Роман, повесть / М. Симашко. – Москва : Советский писатель, 1990. – 512с.
1316786
  Чекменев Н.С. Семиречье / Н.С. Чекменев. – Фрунзе
1. – 1954. – 383с.
1316787
  Бурова Н.П. Семиречье / Н.П. Бурова. – М., 1965. – 143с.
1316788
  Чекменев Н.С. Семиречье / Н.С. Чекменев. – Фрунзе
1. – 1977. – 329с.
1316789
  Чекменев Н.С. Семиречье / Н.С. Чекменев. – Фрунзе
2 и 3. – 1977. – 680с.
1316790
  Мосолов В.В. Семиречье = Semirechye / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1986. – 199с.
1316791
  Шашкин З.Ж. Семиречье в огне : [роман] / Зеин Шашкин ; [перевод с каз. В. Ванюшина]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1960. – 376 с.
1316792
   Семиречье.. – Саратов, 1989. – 357с.
1316793
   Семирічка по твариництву в дії.. – Київ, 1960. – 124с.
1316794
  Вольтовский Б.И. Семирічку в галузі тваринництва достроковою / Б.И. Вольтовский. – Київ, 1960. – 80с.
1316795
  Лазайкін Ф.Д. Семирічку колгоспу - достроково. / Ф.Д. Лазайкін. – К., 1960. – 32с.
1316796
  Стешенко О.Л. Семирічку культурного будівництва / О.Л. Стешенко. – К., 1961. – 44с.
1316797
  Рокитко А.І. Семирічний план - важливий крок у розв"язанні основного економічного завдання / А.І. Рокитко. – Київ, 1959. – 20 с.
1316798
  Чуістов В.М. Семирічний план - вирішальний етап в здійсненні основного економічного завдання СРСР / В.М. Чуістов. – К, 1959. – 52с.
1316799
  Кривошеєв С.О. Семирічний план - яскравий вияв ленінської національної політики / С.О. Кривошеєв. – Київ, 1960. – 32с.
1316800
  Дрозд В.Г. Семирозум / В.Г. Дрозд. – Київ, 1967. – 136 с.
1316801
  Пляцковский М.С. Семиструнка : Стихи и песни / М.С. Пляцковский. – Москва, 1983. – 87 с.
1316802
  Тихонравова А.В. Семиструнная гитара в современном музыкальном пространстве // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 139-148. – ISSN 2077-9542
1316803
  Максимов В.П. Семиструнная радуга : Стихи / В.П. Максимов. – Донецк, 1969. – 39 с.
1316804
  Дьяконов И.М. Семитохамитские языки / И.М. Дьяконов. – М, 1965. – 120с.
1316805
   Семитские языки : сб. статей. – Москва : Изд-во вост. литературы, 1963. – 251с.
1316806
   Семитские языки. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 1) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – 362 с.
1316807
   Семитские языки. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 2) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – С. 369-892
1316808
   Семитские языки. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 2) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – С. 362-775
1316809
   Семитские языки. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Вып. 2 (ч. 1) : Материалы Первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. – 1965. – 362 с.
1316810
   Семитские языки. – Москва
Вып. 3. – 1976
1316811
  Кононов Ю.С. Семиуровневые системы в геологии и смежных областях / Ю.С. Кононов. – Саратов, 1989. – 92с.
1316812
  Яковлев К.Ф. Семицвет / К.Ф. Яковлев. – М, 1978. – 127с.
1316813
  Асаев Р.Н. Семицветие радуги : стихотворение и поэма : пер. с осет. / Реваз Асаев ; [вступ. ст. Н. Джусойты ; худож. Е. Яковлева]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 293 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
1316814
  Пашков Ю.В. Семицветный мост / Ю.В. Пашков. – Смоленск, 1962. – 126с.
1316815
  Урин В.А. Семицветье / В.А. Урин. – М., 1962. – 131с.
1316816
  Степанов В.Т. Семицветье / В.Т. Степанов. – М, 1977. – 191с.
1316817
  Шутов В.В. Семицветье. / В.В. Шутов. – Донецк, 1963. – 71с.
1316818
   Семицветье.. – Пермь, 1971. – 98с.
1316819
  Бойко И.М. Семиязычный военный словарь / И.М. Бойко. – М., 1971. – 574с.
1316820
   Семиязычный военный словарь: указатель болгарских терминов. – 96с.
1316821
   Семиязычный военный словарь: указатель румынских терминов. – 88с.
1316822
   Семиязычный военный словарь: указатель чешских терминов. – 88с.
1316823
   Семиязычный научно-технический словарь.. – Пхеньян
1. – 1968. – 1043с.
1316824
   Семиязычный научно-технический словарь.. – Пхеньян
2. – 1968. – 1116с.
1316825
   Семиязычный научно-технический словарь.. – Пхеньян
3. – 1968. – 1276с.
1316826
   Семиязычный словарь по автоматике, вычислительной и измерительной технике.. – М., 1963. – 471с.
1316827
   Семиязычный словарь по телевидению, радиолокации и антеннам. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 244 с.
1316828
   Семиязычный словарь по электронике и волноводам : англо-русско-французско-испанско-итальянско-голландско-немецкий. – Москва : Физматгиза, 1961. – 263 с.
1316829
   Семиязычный словарь по электросвязи. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 708 с.
1316830
   Семиязычный ядерный словарь. Англо-русско-французско-испанско-итальянско-голландско-немецкий. – Москва : Физматгиз, 1961. – 462 с.
1316831
  Косянчук П. Семійотичні розважання щодо мови правної відповідальности // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 33-34
1316832
  Бабійчук Т. Семінар-конференція "Літературна шевченкіана" в педагогічному коледжі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-35
1316833
  Матчук Я. Семінар-практикум // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  7 квітня в Інституті міжнародних відносин КНУТШ було проведено семінар-практикум "Сучасні технології викладання іноземних мов в українському освітньому просторі", на який було запрошено вчителів середньої школи міста Києва. На семінарі були присутні ...
1316834
  Остроух В.І. Семінар-практикум для вчителів географії Дніпропетровської області : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 48-49 : Фото
1316835
  Ясеньчук Володимир Семінар-практикум у Коренецькому дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 12 : фото
1316836
  Бенюк Г.М. Семінар-тренінг "Використання ігрових видів діяльності на уроках географії під час вивчення теми "Українські Карпати" у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 26-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1316837
  Тишківський Василь Михайлович Семінар - важлива форма вивчення основ марксизму-ленінізму : З досвіду роботи кафедри марксизму-ленінізму КДУ ім. Т. Шевченка / Тишківський Василь Михайлович. – Київ : Вид-во КДУ, 1956. – 43с.
1316838
  Зубченко В. Семінар - майстер-клас у математиків // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 4 : фото


  На механіко-математичному факультеті відбувся семінар - майстер-клас "Практичні аспекти фінансів, економіки та менеджменту".
1316839
   Семінар "Децентралізація в сфері освіти" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Міжнародний семінар "Децентралізація в сфері освіти". Зі вступним словом виступили Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л. Гриневич та старший експерт SKL International Єва Калінья. У ...
1316840
  Ярошенко Т. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35
1316841
  Ярошенко Т. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35
1316842
   Семінар "Можливості міжнародної освіти та перспективи працевлаштування" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 137-138. – ISSN 2227-7056


  11 листопада 2012 р. у КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар, який був присвячен питанням, які найбільше цікавлять студентів, що планують розпочати юридичну кар"єру, - секрети успішного написання резюме та особливості проведення співбесід.
1316843
   Семінар "Світовий університетський рейтинг QS 2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із регіональним директором британської міжнародної компанії Quacquaelli Symonds (QS) по Центральній Європі та Центральній Азії Зоєю Зайцевою. На зустрічі були присутні ректор університету Л. Губерський, ...
1316844
  Венідиктова А. Семінар "Стандартизація бібліотечної діяльності" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 35-36. – ISSN 1029-7200
1316845
   Семінар "Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек наукових установ: від традицій до інновацій" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 41-44. – ISSN 1029-7200


  15 травня 2019 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся традиційний щорічний семінар "Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек наукових установ: від традицій до інновацій" для керівників бібліотек наукових ...
1316846
  Семічастний І.Л. Семінар "Тематичні юбіквітні атласи" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 55. – ISSN 2311-9780
1316847
  Кудлач В. Семінар бібліографів в Одесі: виступи і враження / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 39-43. – ISSN 1811-377X


  Інформаційне повідомлення про Всеукраїнський семінар "Бібліографічна діяльність бібліотек у новому інформаційному середовищі", який відбувся 20-21 жовтня 2011 року в Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького. В рамках семінару також ...
1316848
  Гончар Ольга Семінар в Алушті // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 75. – ISSN 1810-3944
1316849
   Семінар для айтішників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  У рамках проекту "Стартап-школа "Sikorsky Challenge" у Донецькому національному технічному університеті проведено семінар для представників ІТ-сектора Покровська.
1316850
  Рогальчук Л. Семінар для бібліографів у НПБУ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С.37-38
1316851
  Пашкова В. Семінар для бібліотекарів які обслуговують незрячих // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1316852
  Пашкова В. Семінар для бібліотекарів які обслуговують незрячих // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1316853
   Семінар для голів обласних організацій, міських, районних, сільських осередків Всеукраїнської екологічної ліги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 30-31 : фото
1316854
  Бездрабко В. Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 546-579. – ISSN 1591-6223
1316855
  Задорожний Микола Семінар з географії у Волинському поліссі : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-53 : Фото
1316856
  Станіславський В.В. Семінар з історії Криму: перший рік роботи (засідання 2015 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 226-231. – ISSN 0130-5247
1316857
  Литвин Т. Семінар з педагогічними працівниками Полтавської області: "Небезпечні рослини і тварини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 16 : фото
1316858
  Луканіна А. Семінар з правового забезпечення розгляду справ про банкрутство у господарських судах України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 270-272. – ISSN 0132-1331
1316859
   Семінар з трансферу технологій // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  Семінар з роботи в Національній мережі трансферу технологій для авторів наукових розробок пройшов в нашому університеті. Цей проект реалізується Академією технологічних наук України та МОН України з метою сприяння розвиткові інноваційного бізнесу і ...
1316860
  Наєнко М. Семінар зрілості // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 197-199


  Вважається, що 21 рік - це вік повноліття й життєвої зрілості. Наш 115-тилітній Філологічний семінар уже міг би відзначити не одну зрілість. Але у відродженому варіанті (1997) йому таки 21 рік і навіть трохи більше. На стенді, підготовленому Науковою ...
1316861
  Соболєвська Л. Семінар координаторів академічної мобільності // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 5


  "Координатори академічної мобільності, представники навчальних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, взяли участь у загальноуніверситетському науково-методичному семінарі. Захід було організовано 27 лютого 2019 року в ...
1316862
  Подолюк Світлана Семінар методистів з економіки в Івано-Франківську // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55 : Іл.
1316863
  Задорожний М.П. Семінар методистів у Дніпропетровську // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 29
1316864
  Черняк А. Семінар Міжнародного проекту TEMPUS // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1, 2


  В університеті відбувся семінар "Підвищення ефективності студентських служб". Координатор проекту - Нортумбрійський ун-т (м. Ньюкасл, Великобританія). Партнери в Україні: МОН, Донец.НУ, КНУТШ, ХНУ, ЛьвівНУ, Укр. асоціація студен. самоврядування та ...
1316865
  Задорожний М.П. Семінар нм Миколаївщині // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 61-63 : фото
1316866
  Василенко В. Семінар пам"яті Ніли Зборовської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 116-117. – ISSN 0236-1477


  Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького зголошує проведення чергового Всеукраїнського науково-теоретичного семінару для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської 27 ...
1316867
   Семінар про перспективи підготовки кадрів з народознавства та координації дослідницької діяльності. ІМФЕ ім. Рильського НАН України, Київ, 4 березня 2015 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 32-52. – ISSN 0130-6936


  Представлені тези доповідей семінару. Серед доповідаючих В. Капелюшний - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.
1316868
  Глюдзик Галина Семінар у Закарпатті : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21 : Фото
1316869
  Задорожний М.П. Семінар у Хмельницькому // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 43-45 : фото
1316870
  Задорожний Микола Семінар у шахтарському краї : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 53-55
1316871
  Мойсєєва С.Г. Семінар у Шевченковому краї // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 46-47
1316872
   Семінар часопису "Філософська думка" і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.4-71. – ISSN 0235-7941
1316873
  Харченко Т. Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 169-175. – ISSN 2226-3012
1316874
   Семінари на підтримку проєкту "ЕКО- стежки Київщини" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 31-32 : фото
1316875
  Яблонська Ольга Семінарій "Особливості українського романтизму" / Яблонська Ольга; ВДУ ім.. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 28с.
1316876
  Алова Н.П. Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови = Seminars in theoretical grammar : Навчальний посібник для фак.романо-герм.філології / Н.П. Алова, О.М. Старикова. – Київ : Вища школа, 1972. – 128с.


  Завдання посібника - поглибити знання студентів з теоретичної граматики англійськї мови з метою практичного використання їх у самостійній роботі над мовою.
1316877
  Старикова Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови / Старикова, Н.П. Алова. – Вид. 2-е, переробл. й доп. – Київ, 1980. – 182с.
1316878
  Чернігівський Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігів. обл. універсальна наукова б-ка ім. В.Г. Короленка. – Чернігів
Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – 2010. – 155 с.
1316879
  Жила С. Семінарське заняття як форма вивчення літератури в закладах вищої освіти // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 10-15
1316880
  Котляров В.І. Семінарське навчання партійних і господарських кадрів / В.І. Котляров. – Київ, 1956. – 27с.
1316881
  Губіна К.Є. Семінарський та лабораторний курс з неорганічної хімії (скорочений конспект) для студентів нехімічних спеціальностей / К.Є. Губіна, М.С. Слободяник. – Київ, 2007. – 192с. – доп.карт. всем каб.
1316882
  Римаренко В.Є. Семінарські заняття в школі / В.Є. Римаренко. – Київ, 1981. – 124с.
1316883
  Курдюмова О.А. Семінарські заняття з суспільствознавства / О.А. Курдюмова. – Київ, 1965. – 103с.
1316884
  Бондар А.Д. Семінарські заняття у вищій школі / А.Д. Бондар. – Київ, 1974. – 80с.
1316885
  Юлев Яр. [Левицький Я.] Семінарські спомини : Новелі / Яр. Юлев [псевд.]. – Чернівці : З друк. Т-ва "Руска Рада", 1903. – 68 с. – Відб. із газети "Буковина"
1316886
  Чекштуріна В.М. Семіогенез рунічного знака-символу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-122. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1316887
  Сєрякова І.І. Семіозис невербальних знаків комунікації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 121-126. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
1316888
  Кікоть А.А. Семіозис українського костюма : гендерні репрезентації : монографія / Антоніна Кікоть ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 300 с. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-8308-25-3
1316889
  Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : дис. ... канд. філол.наук: 10.02.16 / Мосьпан Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 250 л. + Додатки: л. 192-220. – Бібліогр.: л. 221-250
1316890
  Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Мосьпан Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1316891
  Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект українських перекладів казок Р. Кіплінга : монографія / Н.В. Мосьпан. – Київ : Освіта України, 2011. – 279 с. – Додаток: с. 218-251. – Бібліогр.: с. 252-276. – ISBN 978-966-188-225-5
1316892
  Йосипенко О.М. Семіологічний та граматичний повороти у сучасній французькій філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 161-164
1316893
  Солодка О. Семіологічні альтернативи аналізу дискурсу. Дискурс як вторинна семіологічна система // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 111-128. – ISSN 0235-7941
1316894
  Полулях Ю.Ю. Семіологічні засади онтології знаку // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 130-139
1316895
  Акайомова А. Семіологічні підходи в дослідженні масової комунікації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 4-6
1316896
  Полулях Ю.Ю. Семіологія знаку: онтологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 46-48
1316897
  Вячеславовна О.А. Семіологія мистецтва Я. Мукаржовського: до питання про методологію дослідження фігуративних перетворень в образотворчості // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
1316898
  Йосипенко О.М. Семіологія проти феноменології в граматологічному проекті Ж. Деріда // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 20-33
1316899
  Кочерга С. Семіосфера концепту "чужина" у творчості Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 196-209. – ISBN 978-966-600-487-4
1316900
  Кодак М.П. Семіосфера Миколи Бажана : роздуми над творчістю Майстра / Микола Кодак. – Луцьк : Твединя, 2013. – 124, с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-517-157-8
1316901
  Ямчук П.М. Семіосфера сакрального дива та проблема іншого в "записній книжці" Петра Могили // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2008. – Вип. 19. – С. 183-195.
1316902
  Коржик А.О. Семіосфера трапези в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Коржик Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1316903
  Коржик А.О. Семіосфера трапези в українському фольклорі : дис. ... канд. з фольклористики : 10.01.07 / Коржик А.О.; Корж Анна Олександрівна ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Каф. фольклористики. – Київ, 2017. – 205 арк. – Додатки: арк. 176-205. – Бібліогр.: арк. 164-175
1316904
  Романенко О.В. Семіосфера української масової літератури. Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко ; [наук. ред. Гуляк А.Б.]. – Київ : Якубець А.В., 2014. – 362, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 337-362. – ISBN 978-966-1649-04-9


  Для студентів спраглих до знань. Підпис.
1316905
  Задорожна Л.М. Семіотизація минулого в романі Г. Квітки-Основ"яненка"Пан Халявский" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Автор аналізує кореляти буття героїв твору Г. Квітки-Основ"яненка. Автор анализирует корреляты бытия героев произведения Г. Квитки- Основьяненко. The author draws parallels between the heroes of the H. Kvitka-Osnovyanenko story, and particularly - ...
1316906
  Лабащук О. Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 25-30. – ISBN 978-96602-6551-6


  Використовуючи вироблені усною традицією способи розповідати про народження дитини, сучасні матері можуть висловити свої глибокі внутрішні переживання і світовідчуття щодо власного досвіду тіла і досвіду пережитих емоцій. Наратив є формою, за допомогою ...
1316907
  Корольов І.Р. Семіотика - наука про знакові системи. Поняття про знак. Лінгвосеміотика. Специфіка мовного знака. Мова як особлива знакова система // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 161-167. – ISBN 978-966-439-983-5
1316908
   Семіотика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 901. – ISBN 966-316-069-1
1316909
  Каратаєва М.В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каратаєва Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 236-241. – Бібліогр.: л. 198-235
1316910
  Каратаєва М.В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каратаєва Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1316911
  Павленко Ю. Семіотика глибини в новелах Е. По та Г. Мелвілла // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 64-73
1316912
  Дуркалевич В. Семіотика ДИВНОГО в оповіданні Івана Франка "Малий Мирон" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 92-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1316913
  Мелякова Ю.В. Семіотика жесту: перформативний концептуалізм / Ю.В. Мелякова, І.І. Коваленко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 40-65. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1316914
  Полулях Ю.Ю. Семіотика ідеології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 121-123
1316915
  Якименко К.С. Семіотика іконографічного канону в сюжеті "Жертвоприношення Авраама" // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 319-324. – ISSN 2226-0285
1316916
  Галич В.М. Семіотика інтертекстуальності публіцистичного тексту : соціально-комунікативна рецепція : монографія / Валентина Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Рівне : [б. в.], 2015. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-368-6
1316917
   Семіотика інфекційних екзантем / В.С. Копча, С.О. Галникіна, Н.А. Васильєва, І.С. Іщук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (88). – C. 41-52. – ISSN 1681-2727
1316918
  Норманська Ю.В. Семіотика культури повсякденності народів Криму (на прикладі гастрономічної культури) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Норманська Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1316919
  Андрейчук Н.І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття : монографія / Н.І. Андрейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехники, 2011. – 277, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 271-274. - Імен. покажч.: с. 275-277. – Бібліогр.: с. 233-265. – ISBN 978-617-607-122-8
1316920
  Капічіна О.О. Семіотика музики: генеалогічні витоки музичного семіозису // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-23
1316921
  Манойлова О. Семіотика образу місяця у поезії Ліни Костенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 82-85. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1316922
  Манойлова О. Семіотика образу сонця у поезії Ліни Костенко // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1316923
  Городнюк Н.А. Семіотика одягу в романі В. Підмогильного "Місто" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 22-34. – ISBN 978-966-551-315-5
1316924
  Манойлова О. Семіотика очей в оповіданні В. Винниченка "Студент" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1316925
  Популях Ю.Ю. Семіотика проекту модерну // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 73-75
1316926
  Городнюк Н.А. Семіотика речі у східнослов"янському модерністському романі першої половини XX століття : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Городнюк Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 531 арк. – Додатки: арк. 527-531. – Бібліогр.: арк. 495-525
1316927
  Городнюк Н.А. Семіотика речі у східнослов"янському модерністському романі першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Городнюк Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1316928
  Домбругова Н.М. Семіотика саунд-дизайну в кіно // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 182-190. – ISSN 2226-2180
1316929
  Китова С. Семіотика українського рушника // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 34-37
1316930
  Личковах В.А. Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львісько-Варшавської філософської школи // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 2226-3209
1316931
  Ковальчук І.В. Семіотика упаковки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 276-281. – ISBN 966-581-481-8
1316932
  Масімова Л.Г. Семіотика як метод дослідження в соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 14-17


  У статті розглядається проблема застосування методів семіотики щодо наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій та в діяльності журналіста-практика. Демонструється можливість врахування семіотичним аналізом процесуального характеру ...
1316933
  Яковлев О.В. Семіотика як методологія дослідження культурного простору України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-3209
1316934
  Балинська О.М. Семіотико-правовий аналіз знаків Євромайдану // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 391-402. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1316935
  Павлишин О. Семіотико-правовий аналіз ідеї миру як елемента ідеї права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 143-152. – ISSN 1026-9932
1316936
  Полякова Н.О. Семіотико-тематична модель структури національного атласу України : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 19-22 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1316937
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Семіотична концепція А. О. Білецького. : 10.02.15. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1316938
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Семіотична концепція А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.15-загальне мовознавство / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 188л. – Бібліогр.:л.159-188
1316939
  Коваленко Г.М. Семіотична метафора в концепті DREAM (на матеріалі англомовного психоаналітичного дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 207-214


  Концепт DREAM є одним із центральних концептів у психоаналітичному дискурсі. Серед засобів реалізації цього концепту важливе місце займає семіотична метафора. Виділяються такі компоненти метафори як "сновидіння-код", "сновидіння - текст", ...
1316940
  Романчук С. Семіотична модель осягнення соціальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 325-331


  У праці аналізується феномен соціальної комунікації, визначаються якісні параметри семіотичного підходу до її вивчення. Особливо підкреслюється роль знакових систем в житті людини як соціальної істоти.
1316941
  Карась Анатолій Феодосійович Семіотична перспектива інтерпретації реальності як дійсності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-29. – Бібліогр.: с. 17, 19, 21, 23-24, 27-28. – ISSN 0235-7941
1316942
  Гнатюк Н.Г. Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 90-95. – ISBN 978-966-171-013-8
1316943
  Гнатюк Н.Г. Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 14-24
1316944
  Бялик В.Д. Семіотична природа лексичного квантора // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 31-35. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1316945
  Корецька М.В. Семіотична природа народної пісні як наукова проблема // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 3-10. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
1316946
  Толстова О.Л. Семіотична система емотиконів в іспаномовному інтернет-спілкуванні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 382-388


  У статті розглядається емотикон як один із аспектів сучасної семіотичної системи та елементів молодіжного інтернет-спілкування. Визначаються сфери їхнього застосування, функції в іспаномовному смс- та інтернет-спілкуванні. Зібраний фактичний матеріал ...
1316947
  Горенко О. Семіотична специфіка екранізації літературного твору (на прикладі "Солярісів" С. Лема й А. Тарковського) // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 321-332. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття присвячена семіотичним аспектам мистецького діалогу. Аналізується режисерський інструментарій фільму "Соляріс", використаний А. Тарковським у процесі кінематографічної інтерпретації естетичних та ідейно-філософських особливостей одноіменного ...
1316948
  Кравченко А.І. Семіотичне значення полілогу мистецтв у камерно-інструментальній творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 140-146. – ISSN 2312-4679
1316949
  Сухаревська Г.В. Семіотичний аналіз поняття "лакшері-бренд" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті описано поняття "лакшері-бренд" й особливості позиціонування елітних товарів серед інших товарів. Поняття лакшері-бренду розглянуто як природні знаки, функціональні знаки, іконічні знаки, конвенціональні знаки, вербальні знакові системи і ...
1316950
  Шкуркіна В.М. Семіотичний аналіз рунічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 91-99
1316951
  Ткачук Тарас Михайлович Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (Мальований посуд) / Ткачук Тарас Михайлович, Мельник Ярослав Григорович; НАНУ; МОНУ; Нац.заповідник "Давній Галич". – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 238с. – ISBN 966-7365-69-7
1316952
  Азарцева Л.С. Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 98-111
1316953
  Шевченко В.О. Семіотичний аналіз шкільно-краєзнавчих атласів України / В.О. Шевченко, А. Володченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – Бібліогр.: 18 назв
1316954
  Серажим К.С. Семіотичний аспект аналізу тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 86-90. – Бібліогр.: Літ.: с.90; 14 п.


  У статті досліджується текст з семіотичного погляду як комунікативна одиниця, що представлена семіотичним (знаковим) утворенням вербальної та невербальної фактури, яке становить зв"язне ціле, об"єднане спільною метою, авторською інтенцією, текстовою ...
1316955
  Кагановська О.М. Семіотичний аспект концептуальної організації художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 82-86. – ISBN 966-581-295-5
1316956
  Солодка-Красота Семіотичний вимір українського міста // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 49-51
1316957
  Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення : Автореф. дис. ... канд. із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Бабенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1316958
  Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Бабенко В.В.; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 229л. + Додатки: л.187-202. – Бібліогр.: л.203-229
1316959
  Парій Є.В. Семіотичний підхід до розкриття семантики концепту втрата духовності / la perte de la spiritualitе на знаковому рівні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 310-317
1316960
  Городнюк Н.А. Семіотичний статус речі у романі А. Марієнгофа "Циніки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 180-186


  Розглядаються семіотичні особливості маніфестації речі, зокрема одягу та аксесуарів, у романі російського імажиніста А. Марієнгофа "Циніки" в аспекті репрезентації декадансового дендизму та його кітчевості в імажинізмі. Рассматриваются семиотические ...
1316961
  Зубенко А.І. Семіотичний характер політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1316962
  Косьмій М.М. Семіотичний характер просторової структури сучасного міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 85-90. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1316963
  Деркачова О. Семіотичний характер стильових систем української поезії другої половини ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 18-23. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1316964
  Солодка О.О. Семіотичні алюзії подолання епістемології, або чи можлива нова Коперниканська революція? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 74-83


  Спираючись на різноманітні інтерпретації теорії Пікторального повороту, представлена стаття розглядає яким чином Пікторальний поворот долає основний пункт епістемології модерної філософії, що має означати таке подолання і чому воно підштовхує до ...
1316965
  Гончаренко О. Семіотичні аспекти логіки Степана Балея // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 81-87. – ISSN 0321-0499
1316966
  Шевченко О.В. Семіотичні аспекти формування картографічної грамотності в спортивному орієнтуванні // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 125-128. – ISBN 978-966-455-002-1
1316967
  Клименко Л.В. Семіотичні аспекти юридичних сентенцій французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 186-194. – ISBN 966-581-295-6
1316968
  Чала Ю. Семіотичні засади інтерпретації художнього тексту в процесі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 313-316
1316969
  Казміренко В.П. Семіотичні здібності: загальний підхід та структура / В.П. Казміренко, О.І. Тулінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 136-142. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1316970
  Гридчина В.В. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Гридчина Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 220 л. – Додатки: л. 168-220. – Бібліогр.: л. 146-167
1316971
  Гридчина В.В. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гридчина Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1316972
  Корольов І.Р. Семіотичні модуси ввічливості, толерантності та фамільярності національної кооперативної комунікативної поведінки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 60-73. – ISSN 2521-1218
1316973
  Сумарокова Л.М. Семіотичні системи та проблема їх складності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1316974
  Шевченко В.О. Семіотичні та картографічні особливості географічної енциклопедії України (ГЕУ) / В.О. Шевченко, Н.О. Полякова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 16-22


  Представлено результати інформаційно-семіотичного та тематичного картографічного аналізу Географічної Енциклопедії України (1989-1993 рр.). Виявлено картографічні особливості цього твору та його відмінності від географічних атласів. Представлены ...
1316975
  Балинська О.М. Семіотичні характеристики невербальних правових знаків // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 37-43
1316976
  Бабенко Вікторія Семіотично-синергетичний аспект ефірного мовлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 203-210. – Бібліогр.: Літ.: С. 209; 12 поз. – ISSN 2078-1911
1316977
  Доронін О.В. Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Доронін Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 183-189
1316978
  Доронін О.В. Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Доронін Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1316979
  Кожушний О.В. Семітизми в поетичному мовленні Романа Мелода // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 243-246
1316980
   Семко Михаил Федорович : к 100-летию со дня рождения : библиография. – Харьков : НТУ "ХПІ", 2006. – 240с. : фот. – ISBN 966-593-427-9
1316981
  Носова Д. Семна організація лексеми "жінка" в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 97-103
1316982
  Шурыгин В.Ф. Семнадцатая весна. / В.Ф. Шурыгин. – Смоленск, 1957. – 458с.
1316983
  Шурыгин В.Ф. Семнадцатая весна. / В.Ф. Шурыгин. – Смоленск, 1963. – 459с.
1316984
  Корнилов А.В. Семнадцатая конференция ВКП (б) / А.В. Корнилов. – М, 1956. – 36с.
1316985
  Трапезников С.П. Семнадцатая конференция ВКП(б) / С.П. Трапезников. – М., 1950. – 60с.
1316986
  Матвеев Г.И. Семнадцатилетие / Г.И. Матвеев. – Л., 1956. – 592с.
1316987
  Матвеев Г.И. Семнадцатилетние / Г.И. Матвеев. – Ленинград, 1959. – 590с.
1316988
  Матвеев Г.И. Семнадцатилетние / Г.И. Матвеев. – Смоленск, 1960. – 567с.
1316989
  Чумандрин М.Ф. Семнадцатое июля. / М.Ф. Чумандрин. – Л., 1934. – 90с.
1316990
  Бут В.А. Семнадцатый март / В.А. Бут. – Москва, 1984. – 334с.
1316991
  Васильев А.Н. Семнадцатый... / А.Н. Васильев. – Иваново, 1958. – 342с.
1316992
  Васильев А.Н. Семнадцатый... / А.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 334с.
1316993
  Медников А.М. Семнадцать дней / А.М. Медников. – М, 1964. – 197с.
1316994
  Титов Герман Степанович Семнадцать космических зорь / Титов Герман Степанович. – М. : агенство печати Новости, 1962. – 110с.
1316995
  Михальский В.В. Семнадцать левых сапог. / В.В. Михальский. – Махачкала, 1967. – 302с.
1316996
  Нахушев А.М. Семнадцать лекций по топологии / А.М. Нахушев. – Нальчик, 1975. – 93 с.
1316997
  Мадарас Э. Семнадцать лет / Э. Мадарас. – М, 1937. – 131с.
1316998
  Осипов М.Я. Семнадцать лет, семнадцать зим / М.Я. Осипов. – М, 1979. – 175с.
1316999
  Коган В.С. Семнадцать рассказов старого физика / В.С. Коган. – Харьков : НМЦ "МД", 2002. – 128 с. – (Воспоминания о Харьковском университете). – ISBN 966-544-054-3
1317000
  Сафонов М.И. Семнадцать штурмовых дней / М.И. Сафонов. – Саратов, 1978. – 175с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,