Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1315001
  Фивейский Ю. "Русь" в тропиках / Ю. Фивейский. – Владивосток, 1968. – 39с.
1315002
  Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
1315003
  Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1315004
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.186-203
1315005
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 15 с.
1315006
  Люзняк М. "Руська історична бібліотека": на шляху формування національної свідомості українського народу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 166-171. – ISBN 966-02-1903-2
1315007
  Білуха А. "Руська Правда" - одне з ранніх джерел економічної думки в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 12-16
1315008
  Мордвінцев В. "Руська Правда" - першій звід давньоруського права [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1315009
  Задорожний Ю.А. "Руська правда" і римське право: порівняльний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 49-53.
1315010
  Ястребов О. "Руська Правда": перший кодекс законів на Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 63-68. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1315011
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1972. – 152с.
1315012
  Петраш О.О. "Руська трійця" : М. шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники / О.О. Петраш. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дніпро, 1986. – 227 с.
1315013
   "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху і культури України. – Київ : Наукова думка, 1987. – 336с. – Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с.305-336
1315014
  Петренко С.М. "Руська трійця" в історії українського національного відродження // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 177-189
1315015
  Стеблій Ф. "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 26-32. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1315016
   "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834-1990 рр.) / HАHУ, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [укладач Л.І. Ільницька ; наук. ред. Ф.І. Стеблій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 379, [1] с. – ISBN 5770205911
1315017
  Півторак Г.П. "Руська" канцелярська мова у Великому Князівстві Литовському: формування, державний статус, діалектні впливи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 3-20. – ISSN 0027-2803


  На основі комплексного аналізу лінгвістичних, історичних та архео­логічних джерел автор дійшов висновку, що мовна ситуація у Великому Князівстві Литовському (ВКЛ) зумовлювалася не тільки політичними, а й етногенетичними чинниками. Наголошено на тому, ...
1315018
  Моця О.П. "Руська" термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
1315019
  Наєнко Г.М. "Руські книги" з Галле у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 5-22. – ISSN 2222-4203
1315020
  Мельник Л.М. "Руській мір" - основні концептуальні положення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 60-63


  Стаття присвячена аналізу та висвітленню основних концептуальних положень ідеологеми "Руській мір". На основі аналізу праць російських політтехнологів,представників російської школи геополітики та виступу 2009 року патріарха Кіріла на відкритті ...
1315021
  Сабадош І. "Русько-мадярский словарь" Л.Чопея і його місце в історії української лексикографії // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 474-497. – ISBN 978-966-8760-98-3
1315022
  Ухач В.З. "Рух ОУН-Бандери становить серйозну небезпеку": ОУН(б) і Німеччина в період кінця 1941 – грудня 1943 років (сучасна історіографія) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 93-102. – ISSN 0320-9466
1315023
  Курета Шпреса "Рух у правильному напрямку" / розмову вела Наталя Іщенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Посол Республіки Албанія в Україні: "Ми працюємо над підготовкою першого засідання Спільної комісії на основі Угоди про економічне та торговельне співробітництво".
1315024
  Жулинський М. "Рух" - це інтелігенція..." Крок до незалежності України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 3-5
1315025
  Кислюк К.В. "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 9-15. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто соціокультурну еволюцію Харківщини ХІХ–ХХ ст. у контексті "гібридної війни". Зазначено, що регіон є "рухливим пограниччям" з перевернутими соціокультурними пріоритетами, яке може змістити їх у будь-яку сторону в доволі стислі ...
1315026
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1315027
  Кулініч О. "Ручна" земельна децентралізація: наскільки вдалою є нова ініціатива уряду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1315028
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1315029
  Гордієнко В.В. Р-швидкості верхньої мантії / В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 152-165 : рис. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
1315030
  Здитовецкий А.Г. Русско-португальские фразеологические эквиваленты : Учебн. пособие для вузов / А.Г. Здитовецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 270с.
1315031
  Логвинов В.В. Русско-португальский и португальско-русский физико-математический словарь / В.В. Логвинов. – Москва : Русский язык, 1989. – 710 с. – ISBN 5-20-00772-0
1315032
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь : ок. 45 000 терминов / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев ; под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – Москва : Русский язык, 1978. – 591 с.
1315033
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь : ок. 45 000 терминов / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев ; под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 591 с.
1315034
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1981
1315035
   Русско-португальский словарь : 53 000 слов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 811с.
1315036
  Воинова Н. Русско-португальский учебный словарь : Около 10000 слов / Н. Воинова, С. Старец. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 644с. – С приложением морфологических таблиц рус. языка/Зализняк А.А.
1315037
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 656с.
1315038
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь = Dicionario pratico russo-portugues : 12000 слов / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 4-е изд., стер. – Москва, 1986. – 504с. – С приложением таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1315039
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – Москва, 1983. – 768с.
1315040
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – Москва, 1989. – 765с.
1315041
  Лебедев К.А. Русско-пушту словарь : Около 32000 слов / К.А. Лебедев, Л.С. Яцевич, З.М. Калинина. – 2-е изд., стереотип. с приложением новых слов. – Москва : Русский язык, 1983. – 880с.
1315042
  Двойченко-Маркова Русско-румынские литературные связи в первой половине Х1Х века / Двойченко-Маркова. – Москва : Наука, 1966. – 280 с.
1315043
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Агаки А.С.; АН СССР. – Кишинев, 1974. – 25л.
1315044
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце XIX начале ХХ в. / А.С. Агаки. – Кишинев, 1976. – 186 с.
1315045
  Чертан Е.Е. Русско-румынские отношения в 1859-1863 гг. / Е.Е. Чертан. – Кишинев, 1968. – 228с.
1315046
  Георгиу И Русско-румынские отношения в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георгиу И,; Моск.ордена Ленина гос.ун-т., 1953. – 15л.
1315047
  Спажев Ю.А. Русско-румынский военный словарь / Ю.А. Спажев, В.П. Курьянов, Н.А. Шипов; Под ред Б.А. Андрианова. – Москва : Военное издательство, 1964. – 335 с.
1315048
   Русско-румынский политехнический словарь. – Москва, 1953. – 820с.
1315049
   Русско-румынский разговорник. – Bucuresti : Editura Stiintifica, 1957. – 184 с.
1315050
  Котляр Л.Е. Русско-румынский сельскохозяйственный словарь. / Л.Е. Котляр. – М, 1960. – 456с.
1315051
   Русско-румынский словарь. – Москва : Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1940. – 416 с.
1315052
   Русско-румынский словарь : около 30 000 слов. – Изд. 2-е. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942. – 487, (1) с.
1315053
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 1 : А-О. – 1959. – 800 с. – На обкл. назва румунською мовою
1315054
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 2 : П-Я. – 1960. – 749 с. – На обкл. назва румунською мовою
1315055
  Корлэтяну Н.Г. Русско-румынский словарь : Около 60000 слов / Н.Г. Корлэтяну, Е.М. Руссев; Сост.: Н.Г.Корлэтяну, Е.М.Руссев. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 1056 с.
1315056
  Нижарадзе И.И. Русско-сванский словарь / И.И. Нижарадзе, 1910. – 520 с.
1315057
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 3-е, стер. – М. : Советская энциклопедия, 1967. – 784с.
1315058
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь / С. Иванович, И. Петранович. – М, 1981. – 712с.
1315059
   Русско-сербские литературные связи XVIII - начала XIX века.. – М., 1989. – 227с.
1315060
  Бочкарева Светлана Ивановна Русско-сербские общественные связи (1878-1885 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бочкарева Светлана Ивановна; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории юж. и зап. славян. – М., 1977. – 21л.
1315061
  Данченко С.И. Русско-сербские общественные связи. / С.И. Данченко. – М., 1989. – 198с.
1315062
  Ярошенко М.М. Русско-сербские отношения в годы первой мировой империалистической войны (от июльского кризиса 1914 г. до разгрома Сербии в 1915 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Ярошенко М.М.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории юж. и зап. славян. – Львов, 1953. – 15л.
1315063
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне Балканских войн (1908-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Позина Елена Семеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1315064
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне балканских войн (1908-1912гг.) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05. / Позина Елена Семеновна; КГУ. – К, 1974. – 150л.
1315065
  Григорьева Р.И. Русско-сербский словарь : около 10 000 слов / Р.И. Григорьева, М.М. Ильина; под ред. доц. Н.Н. Биязи. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1946. – 361 с.
1315066
  Диденко В.П. Русско-сербскохорватский и сербскохорватско-русский патентный словарь / В.П. Диденко, Б.П. Мясников. – Москва, 1987. – 319 с.
1315067
  Шубин Н.А. Русско-сербскохорватский разговорник / Н.А. Шубин. – Београд, 1966. – 197с.
1315068
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский сербскохорватско-русский словарь / Груjиh Бранислав. – Иетинье, 1961. – 709 с.
1315069
   Русско-сербскохорватский словарь. – М., 1965. – 784с.
1315070
  Иванович С. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 784 с.
1315071
  Иванович С.Д. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник / С.Д. Иванович. – Москва, 1976. – 712с.
1315072
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский словарь сербскохорватско-русский словарь для туристов / Груjиh Бранислав. – Београд, 1967. – 690 с.
1315073
   Русско-сербскохорватский словарь.. – М., 1988. – 984с.
1315074
  Мароевич Р. Русско-сербскохорвотский учебный словарь : Основни руско-српскохрватскии речник / Р. Мароевич. – Москва, 1985. – 295с.
1315075
  Белькович А.А. Русско-сингальский словарь : 25000 сл. : с прил. "Основных граммат. соответствий рус. и сингал. яз." А.А. Бельковича / А.А. Белькович ; паод ред. Д.В. Родриго. – Москва : Русский язык, 1983. – 731 с. – Библиогр.: с. 9 (11 назв.)
1315076
  Мухина Д Т. Русско-скандинавские художественные связи конца Х1Х - начала ХХ вв. / Д Т. Мухина. – М., 1984. – 116с.
1315077
   Русско-славянский календарь на 1890 год. – петроград : печатня В.В.Комарова, 1890. – 178 c.
1315078
  Рупосова Л.П. Русско-словацкие языковые связи (на матер. словац. литературного языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Рупосова Л.П.; Москов. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18л.
1315079
   Русско-словацкий и словацко-русский политехнический словарь. – М., 1984. – 1136с.
1315080
   Русско-словацкий словарь.. – М., 1989. – 747с.
1315081
   Русско-словацкий учебный словарь.. – М., 1984. – 263с.
1315082
  Претнар Я.С. Русско-словенский словарь / Я.С. Претнар. – Liubljana, 1964. – 995 с.
1315083
  Громова Н.В. Русско-суахили и суахили-русский разговорник / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова. – Москва : Русский язык, 1982. – 286с.
1315084
  Громова Н.В. Русско-суахили учебный словарь : 5000 слов / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова; Под ред. Хусейна Абдул-Разака. – Москва : Русский язык, 1978. – 320с.
1315085
  Охотина Н.В. и др. Русско-суахилинский разговорник / Н.В. и др. Охотина. – М., 1963. – 144с.
1315086
  Крус М. и Игнашев С. Русско-тагальский словарь / М. и Игнашев С. Крус. – М., 1965. – 760с.
1315087
  Антонов-Саратовский Русско-таджикский речевой справочник / В.П. Антонов-Саратовский ; пер. Мумин-Хаджаев. – Москва ; Ленинград : Физкультура и туризм, 1931. – 55 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1315088
   Русско-таджикский словарь : 45 000 слов. – Москва ; Сталинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 880 с.
1315089
   Русско-таджикский словарь. – М., 1985. – 1280с.
1315090
  Андронов А.Н. Русско-таджикский терминологический словарь по геодезии / сост. Андронов А.Н., Джураев Т.К. ; АН Таджикской ССП, Комитет по терминологии. – Душанбе : Дониш, 1981. – 95 с.
1315091
  Андронов М.С. Русско-тамильский словарь : около 24000слов / сост.: М.С. Андронов, А.Ш. Ибрагимов, Н.Н. Юганова ; под ред. П. Сомасундарама. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 1176 с.
1315092
   Русско-тамильский словарь. : ок. 25 000 слов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 606с.
1315093
  Нугманов М. Русско-татарские рукописные словари 17-18 веков / М. Нугманов. – Казань, 1969. – 112с.
1315094
  Сафиуллина Ф.С. Русско-татарский разговорник / Ф.С. Сафиуллина, К.Р. Галиуллин. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Казань : Татарское книжное издательство, 1991. – 318с. – ISBN 5-298-00878-Х
1315095
   Русско-татарский словарь. – Казань : Таткнигоиздат
Т. 1 : А-З. – 1955. – 357с.
1315096
   Русско-татарский словарь. – Казань : Таткнигоиздат
Т. 2 : И-О. – 1956. – 447с.
1315097
   Русско-татарский словарь.. – Казань, 1991. – 733с.
1315098
  Байрамова Л.К. Русско-татарский фразеологический словарь языка В.И. Ленина : (более 2800 фразеол. единиц) / Луиза Байрамова. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 232 с. – Библиогр.: с. 16.
1315099
  Дзенит С.Я. Русско-телугу словарь : 28 000 сл. / С.Я. Дзенит ; [под ред. Нидамарти Ума Раджешвара Рао]. – Москва : Русский язык, 1988. – 775, [1] с. – Парал. тит. л. телугу. - На обл. авт. не указ. – ISBN 5-200-00271-0
1315100
  Баранникова О.П. Русско-телугу, телугу-русский разговорник / О.П. Баранникова, В.Р. Раллабханди. – Москва : Рксский язык, 1988. – 264 с.
1315101
   Русско-тувинский словарь : 22 000 сл. – изд. 2-е. – Москва, 1954. – 708с.
1315102
  Калзан А.К. Русско-тувинский словарь / А.К. Калзан, Г.Ф. Бабушкин. – Кызыл : Тувинское книжное изд., 1962. – 560 с.
1315103
   Русско-тувинский словарь : 32 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 560с.
1315104
  Монгуш Д.А. Русско-тувинский учебный словарь : 5000 слов. / Д.А. Монгуш. – М., 1988. – 312с.
1315105
  Думенко Ф М. Русско-туземные школы Туркестанского края : Автореф... Канд.пед.наук: / Думенко М.Ф; АПН РСФСР,. – Москва, 1953. – 19л.
1315106
  Сафаров Ю.Г. Русско-турецкая война (1806-1812 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Ю. Г.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
1315107
  Бурдей Г.Д. Русско-турецкая война 1569 года. / Г.Д. Бурдей. – Саратов, 1962. – 50с.
1315108
  Шульман Е.Б. Русско-Турецкая война 1735-1739 годов и политические связи Молдавии и Валахии с Россией. : Автореф... канд. ист.наук: / Шульман Е.Б.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 21л.
1315109
  Мачарадзе В.Г. Русско-турецкая война 1768-1774 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Мачарадзе В.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1315110
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1806–1812 годов. Необъявленная и предгрозовая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1315111
  Золотарев В.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг / В.А. Золотарев. – Москва, 1978. – 144с.
1315112
  Беляев Н.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. / Н.И. Беляев. – Москва : Воениздат, 1956. – 464 с. : со схем., 9 л. схем. – Библиогр.: с. 441-445
1315113
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии : В.И. Виноградов / В.И. Виноградов. – Москва : Мысль, 1978. – 295 с.
1315114
  Горина Л.В. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: российско-болгарские научные встречи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-70. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1315115
  Абовян С.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.и армянская литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Абовян С.А.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1974. – 34 с.
1315116
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 127-143. – ISSN 0130-3864
1315117
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов: военный триумф и драма умиротворения // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 16-23. – ISSN 0130-3864
1315118
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов:власть и общество // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1315119
  Гейсман П. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. в Европейской Турции / Сост. генерал-майор П. Гейсман, заслуж. орд. проф. Николаев. акад. Ген. Штаба. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А. Г. Розена
Вып. 2. – 1906. – [3], 309, VII с.
1315120
   Русско-турецкая война 1877-78гг. – М, 1977. – 263 с.
1315121
  Генов Ц. Русско-турецкая война 1977-1978 гг. / Ц. Генов. – София, 1979. – 235с.
1315122
  Белова Е.Б. Русско-турецкие войны и миграционная политика России в первой половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 141-150. – ISSN 0042-8779
1315123
  Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. / С.Ф. Орешкова. – Москва, 1971. – 208с.
1315124
  Желобцов Ф.Ф. Русско-турецкий бизнес-словарь = Rusca-turkce is sozlugu : около 3 000 слов и выражений / Ф.Ф. Желобцов, А.Ф. Желобцова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 256 с. – ISBN 5-17-039477-2
1315125
  Щека Ю.В. Русско-турецкий разговорник / Ю.В. Щека. – Москва, 1992. – 128с.
1315126
  Алексеев И.Е. Русско-турецкий разговорник / И.Е. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 192 с. – ISBN 5-222-00688-3
1315127
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1960. – 244с.
1315128
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1992. – 96с.
1315129
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – Москва, 1943. – 320с.
1315130
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – 2-е. – М., 1945. – 704с.
1315131
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник, М.С. Михайлов. – 2-е. – М., 1946. – 320с.
1315132
  Мустафаев Э. Русско-турецкий словарь / Э. Мустафаев, В.Г. Щербинин. – М., 1972. – 1028с.
1315133
  Щербинин В.Г. Русско-турецкий словарь. / В.Г. Щербинин. – М., 1989. – 679с.
1315134
   Русско-турецкий, турецко-русский словарь = Rusca-turkce, turkce-rusca sozluk : Около 4 000 слов в каждой части словаря. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 446с. – ISBN 5-17-036749-X
1315135
  Познахирев В.В. Русско-турецкое взаимодействие в деле защиты гуманитарных прав военнопленных в годы Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 99-101. – ISSN 2070-9773
1315136
  Ишадов Н. Русско-туркменские и туркменско-русские названия животных / Н. Ишадов. – Ашгабад, 1973. – 50с.
1315137
   Русско-Туркменские отношения в XVIII-XIX вв.. – Ашхабад, 1963. – 587с.
1315138
  Алиев А. Русско-туркменский словарь / А. Алиев, К. Бориев. – Изд. 1-е. – Ашхабат : Туркменское государственное издательство, 1929. – 452, [12] с.
1315139
   Русско-туркменский словарь : 80 000 слов. – Москва, 1956. – 880 с.
1315140
   Русско-тюрский словарь. – Баку : АЗГИЗ, 1928. – 625 с.
1315141
   Русско-удмуртский словарь : около 40 000 слов. – Москва, 1956. – 1360 с.
1315142
  Антонов-Саратовский Русско-узбекский речевой справочник / сост. В.П. Антонов-Саратовский ; пер. З. Раджабаев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Физкультура и туризм, 1931. – 56 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1315143
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 1 : А-Ж. – 1950. – 519 с.
1315144
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 2 : З-Л. – 1953. – 480 с.
1315145
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 3 : М-О. – 1953. – 581 с.
1315146
   Русско-узбекский словарь : 50 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 1046 с.
1315147
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 4 : П-Р. – 1954. – 720 с.
1315148
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 5 : С-Я. – 1955. – 734 с.
1315149
  Садыкова М. Русско-узбекский фразеологический словарь. / М. Садыкова. – Ташкент, 1972. – 192с.
1315150
   Русско-уйгурский словарь : 21 000 слов. – Москва : Редакция журнала "Новая жизнь", 1955. – 800 с.
1315151
   Русско-уйгурский словарь : 30 000 слов. – Москва, 1956. – 1473 с.
1315152
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648-начала 1651гг : Автореф... д-р ист.наук: / Касименко А.К.; Отд. обществ. наук. – К, 1955. – 31л.
1315153
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648 - начала 1651 гг. : Автореф. дис. ... д-р ист. наук / Касименко А.К. ; Отд. обществ. наук. – Киев, 1955. – 31 с.
1315154
   Русско-украинские литературные связи. – Москва : Художественная литература, 1951. – 187 с.
1315155
  Маслов В.И. Русско-украинские литературные связи в первой половине ХХ в. (Н.А. Маркевич о поэтах пушкинской поры) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 27-29
1315156
  Чернец Л.Н. Русско-украинские литературные связи на Буковине в XIX столетии. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернец Л.Н.; МВО СССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1954. – 19л.
1315157
   Русско-украинские связи в изобразительном искусстве.. – К., 1956. – 243с.
1315158
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : [свыше 12 тыс. слов] / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Радянська школа, 1984. – 463 с.
1315159
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-319-00829-5
1315160
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – 3-е изд., стереотип. – Киев : Радянська школа, 1990. – 463 с. – ISBN 5-330-01689-4
1315161
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Выща школа, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-11-003727-1
1315162
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1992. – 255, [1] с.
1315163
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Феникс, 1993. – с.
1315164
   Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии = Російсько-український і українсько-російський словник фінансово термінології : Около 15000 терминов. – Харьков : Прапор, 1997. – 400с. – (Сер.:"Від А до Я"). – ISBN 5-7766-0662-4
1315165
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь. / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 8-е изд. – Київ : А.С.К., 2000. – 560 с. – ISBN 966-539-164-X
1315166
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1993. – 255, [1] с. – ISBN 5-11-0039119-4
1315167
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика = Російсько-український і українсько-російський словник: відмінна лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – 2-е изд., доп. – Киев : Вища школа, 1995. – 283, [5] с.
1315168
  Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А. Горпинич. – Киев : Освіта, 1992. – 253с.
1315169
  Панько Т.И. Русско-украинский разговорник / Т.И. Панько, Ю.А. Тамбовцев. – Львов : Світ, 1991. – 251с.
1315170
  Калашник В.С. Русско-украинский разговорник / В.С. Калашник, А.Я. Опришко, А.А. Свашенко. – Киев : Вища школа, 1992. – 217 с.
1315171
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1948. – 799с.
1315172
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1955. – 804с.
1315173
   Русско-украинский словарь. – Киев, 1956. – 804 с.
1315174
   Русско-украинский словарь : 80 000 слов. – Київ, 1961. – 804с.
1315175
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 30000 реестровых слов] : для сред. школы / И.Д. Ганич, И.С. Олейник ; под ред. И.А. Варченко. – Киев : Радянська школа, 1962. – 839 с.
1315176
   Русско-украинский словарь. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : А-М. – 1968. – 700 с.
1315177
   Русско-украинский словарь. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Н-Приять. – 1968. – 756 с.
1315178
   Русско-украинский словарь. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Про-Я. – 1968. – 727 с.
1315179
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 37000 слов] / сост. Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 4-е изд. – Киев : Радянська школа, 1978. – 1012с.
1315180
  Белодед И.К. Русско-украинский словарь / И.К. Белодед. – 2-е изд. испр. – Киев
Ч. 3. – 1981. – 883 с.
1315181
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 1. – 1982. – 845с.
1315182
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 2. – 1982. – 924с.
1315183
   Русско-украинский словарь. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Украинская советская энциклопедия
Т. 3 : про - Я. – 1983. – 883 с.
1315184
   Русско-украинский словарь. – 3-е изд., стер. – Киев
1. – 1987. – 845с.
1315185
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 2 : Н - приять. – 1988. – 924 с.
1315186
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 3 : про - Я. – 1988. – 832с.
1315187
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь = Російсько-український словник : (сфера делового общения) / Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні;Общ.ред.А.А.Тараненко. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ : Основа, 1999. – 398с. – ISBN 966-7233-04-9
1315188
   Русско-украинский словарь географических терминов. – Київ : Радянська школа, 1970. – 157 с.
1315189
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А.А. Тараненко, В.М. Брицын. – Київ : Український письменник, 1992. – 214с. – ISBN 5-333-01148-6
1315190
  Олейник В.З. Русско-украинский словарь оперативно-розыскной и сопутствующей лексики / В.З. Олейник. – К., 1994. – 159с.
1315191
   Русско-украинский словарь по теплотехнике и газотехнике.. – К., 1962. – 308с.
1315192
   Русско-украинский словарь синонимов.. – К., 1995. – 263с.
1315193
  Воробьева С.А. Русско-украинский словарь социально-экономической терминологии. / С.А. Воробьева. – Изд.2. – Киев : Голов. ред.укр.сов.энциклопедии, 1976. – 412с.
1315194
   Русско-украинский словарь юридической терминологии.. – К., 1985. – 406с.
1315195
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
1. – 1980. – 845с.
1315196
   Русско-украинский словарь.. – К
Т. 2. – 1981. – 924с.
1315197
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1981. – 884с.
1315198
  Фирсель Н.И. Русско-украинский спортивный словарь / Н.И. Фирсель, В.Н. Калюжная. – К, 1973. – 170с.
1315199
   Русско-украинский финансово-банковский словарь : Банковское дело. Бухгалтерия. Финансирование. Экономика. Страхование. – Харків : Фортуна-пресс, 1997. – 208с. – ISBN 966-7124-42-8
1315200
   Русско-украинско-английский военный словарь = Російсько-українсько-ангійський військовий словник=Russian-ukrainian-english military dictionary : Близько 20 000 слів. – Київ : Техніка, 2001. – 750с. – ISBN 966-575-000-3
1315201
  Котов В.М. Русско-украинско-английский математический словарь словосочетаний / В.М. Котов. – Киев, 1992. – 146 с.
1315202
   Русско-украинско-английский медицинский словарь : Около 30000 слов. – Харків : Консум, 1998. – 640с. – ISBN 966-7124-32-0
1315203
   Русско-украинско-английский разговорник.. – Днепропетровск, 1991. – 47с.
1315204
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1315205
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1315206
   Русско-украинско-венгерский фразеологический словарь.. – Киев, 1985. – 371с.
1315207
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Анатомия, биология, радиобиология, генетика, аллергология, иммунология. – Київ : Здоров"я, 1993. – 112 с. – ISBN 5-311-02626-X
1315208
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Оториноларингология, стоматология. – К., 1993. – 88 с.
1315209
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Педиатрия, пульнонология, кардиология. курортология. физиотерапия. – К., 1993. – 88 с.
1315210
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. : Биохимия, физиология, химия. – Київ : Здоров"я, 1992. – 113с. – ISBN 5-311-02626-X
1315211
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 100 с.
1315212
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 80 с.
1315213
  Шип Н.А. Русско-украинское культурное сотрудничество в 18 - первой половине 19 в. / Н.А. Шип. – К., 1988. – 110с.
1315214
  Кирилюк Е.П. Русско-украинское литературное единение в XIX столетии / Кирилюк Е.П. – Рига, 1954. – 5-21 с. – Оттиск из Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis n. 4 (81)
1315215
  Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье / Л.Н. Чижикова. – М., 1988. – 251с.
1315216
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь / В.Г. Филимонов. – Москва, 1982. – 352с.
1315217
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь : 5 000 слов / В.Г. Филимонов. – 2-е, испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 351с.
1315218
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ в. / Г.Д. Корнилов. – Ленинград, 1971. – 220 с.
1315219
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ века (1885-1914) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Корнилов Г.Д. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 17 с.
1315220
  Бобович И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции (эпоха империализма) / И.М. Бобович. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1968. – 191 с.
1315221
   Русско-финские театральные связи.. – Л., 1989. – 144с.
1315222
  Хютти М.Ф. Русско-финский разговорник / М.Ф. Хютти. – Петрозаводск, 1980. – 166с.
1315223
  Рождественский Н.Ф. Русско-финский словарь : 35 000 слов / Н.Ф. Рождественский; под ред. Д.Э. милановой и Л. Линд. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1937. – 413 с.
1315224
   Русско-финский словарь : около 25 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 544 с.
1315225
   Русско-финский словарь : 61000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 1000 с.
1315226
   Русско-финский словарь. – Петрозаводск, 1989. – 347с.
1315227
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – М., 1982. – 535с.
1315228
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 2-е изд., стер. – М., 1986. – 533с.
1315229
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь : 12500 слов / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 3-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 536с.
1315230
  Кочетова С.А. Русско-французские исторические проекции в романе "Девятое Термидора" Марка Алданова как тематический камертон тетралогии "Мыслитель" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 80-88. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена рассмотрению темы постоянного диалога русской и французской культур, представленной Марком Алдановым в тетралогии "Мыслитель" ("Девятое Термидора", "Чертов мост", "Заговор", "Святая Елена, маленький остров"). Автор приходит к выводу о ...
1315231
   Русско-французские научные связи.. – Л., 1968. – 299с.
1315232
  Сабсович Р.Л. Русско-французские отношения 1904-1906 гг и русское общественное мнение : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сабсович Р.Л. ; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1315233
  Долгополова Е.А. Русско-французские отношения в 1879-1887 гг. (Из предистории русско-французского союза) : Автореф... канд. историч.наук: / Долгополова Е.А.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 15 с.
1315234
  Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. / А.Е. Иоффе. – М, 1958. – 355с.
1315235
  Рыжова Р.И. Русско-французские отношения в Европе после Крымской войны (1856-1859 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рыжова Р.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1961. – 19л.
1315236
  Бовыкин В.И. Русско-французские отношения накануне первой ми ровой войны (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бовыкин В. И.; МГУ им. Ломоносова, каф. ист. СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1315237
  Емец В.А. Русско-французские отношения по военным вопросам в период первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1315238
   Русско-французские речевые параллели в темах и ситуациях.. – Москва, 1990. – 345с.
1315239
  Докучаева А.В. Русско-французские художественные связи в 1920-е - начале 1930-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-79. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1315240
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 1. – 1991. – 445с.
1315241
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 2. – 1991. – 525 с.
1315242
  Турчин П.Е. Русско-французский авиационно-технический словарь : Около 30 000 терминов / П.Е. Турчин. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 624с.
1315243
  Андриянов В.В. Русско-французский военно-политический словарь : около 20000 терминов / Андриянов В.В. – Москва : Военное издательство, 1990. – 349 с.
1315244
  Адрианов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Адрианов. – Москва, 1991. – 395с.
1315245
  Тимофеев В.А. Русско-французский геологический словарь / В.А. Тимофеев. – М. : Русский язык, 1985. – 623 с.
1315246
  Кондратьев И.Ф. Русско-французский и французско- русский геодезический словарь / И.Ф. Кондратьев, В.В. Шлапак; [зав. ред. В.С. Матвеев]. – Москва : Русский язык, 1983. – 525 с.
1315247
  Хилов Е.Д. Русско-французский и французско-русский астрономический словарь / Е.Д. Хилов. – Москва : Русский язык, 1984. – 398 с.
1315248
  Гавришина К.С. Русско-французский и французско-русский валютно-кредитный и финансовый словарь / К.С. Гавришина, И.Н. Сысоев. – Москва, 1991. – 598 с.
1315249
  Арефьева Н.К. Русско-французский и французско-русский рыбопромысловый словарь = Dictionnaire de peche russe-francais et francais-russe / Н.К. Арефьева, А.Л. Арефьев. – Москва : Русский язык, 1986. – 412 с.
1315250
   Русско-французский и французско-русский учебный словарь.. – Минск, 1995. – 444с.
1315251
  Мачковский Г.И. Русско-французский и французско-русский юридических словарь / Г.И. Мачковский. – М., 1982. – 679с.
1315252
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь. – 1-е изд. – Киев, 1898. – 732 с.
1315253
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 10-е. – Киев, 1908. – с.
1315254
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Киев, 1909. – 732 с.
1315255
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 21-е. – Киев, 1913. – 732 с.
1315256
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 24-е. – Киев, 1916. – 842 с.
1315257
   Русско-французский лексический минимум по олимпийским видам спорта. – Москва, 1979. – 58 с.
1315258
   Русско-французский лексический минимум.. – М., 1979. – 25с.
1315259
  Петров В.И. Русско-французский медицинский словарь-разговорник / В.И. Петров, В.С. Чупятова, В.П. Кулик. – Москва : Русский язык, 1987. – 640с.
1315260
  Беженарь Г.И. Русско-французский медицинский словарь = Dictionnaire de medecine russe-francais : ок. 42000 терминов / Г.И. Беженарь, В.Ф. Беженарь, Е.О. Якушева. – Москва : Русский язык, 1988. – 574,[1] с. – На обл. авт. не указаны. – ISBN 5-200-00738-0
1315261
   Русско-французский политехнический словарь. – Москва, 1974. – 800с.
1315262
   Русско-французский политехнический словарь.. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1980. – 800с.
1315263
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев, С.В. Неверов, Е.А. Старицкая. – 2-е изд. – Москва : Изд-во литературы на иностр. языках, 1962. – 310с.
1315264
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев. – Москва, 1962. – 310 с.
1315265
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – М., 1985. – 264с.
1315266
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 272 с.
1315267
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 4-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1991. – 272с.
1315268
  Редичкина Т.Н. Русско-французский разговорник / Т.Н. Редичкина. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – ISBN 5-222-00689-1
1315269
  Семеницкий Святослав Русско-французский разговорник / Семеницкий Святослав. – Москва : Мартин, 1999. – 207с. – ISBN 5-900033-53-8
1315270
  Семеницкий С. Русско-французский разговорник / С. Семеницкий. – Москва : Мартин, 2000. – 207с. – ISBN 5-900033-054-6
1315271
  Сологуб А.А. Русско-французский разговорник / Сологуб А.А. ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецк : БАО, 2011. – 153, [5] с. – ISBN 978-966-548-641-1
1315272
  Мусницкая Е.В. Русско-французский разговорник для школьников / Е.В. Мусницкая, С.А. Петрова. – Москва, 1989. – 303с.
1315273
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 256с.
1315274
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 95с.
1315275
  Липец Е.Э. Русско-французский разговорник. Для учащихся 6-8-х классов. / Е.Э. Липец, Л.К. Федорова. – Москва, 1961. – 88с.
1315276
  Гавриловец А.В. Русско-французский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец, Ж.-П. Дюссоссуа. – Москва : Русский язык, 1979. – 304 с.
1315277
  Макаров Н.П. Русско-французский словарь / Макаров Н.П. – Санктпетербург : [б. и.], 1885. – 897 с. – Кн. № 1078415, 274888 дефектні, бракує тит. арк.
1315278
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка, составленных проф. Л.В. Щербой / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, М.Ф. Дусс; под общим руковод. и ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 791 с. – (Иностранные словари / гл. ред. Ф.Н. Петров ; вып. 13)
1315279
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов и выражений с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1939. – 572, (2) с.
1315280
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 551с.
1315281
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 590с.
1315282
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 4-е, испр. и доп. – М., 1953. – 528с.
1315283
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 5-е, стереотип. – М., 1954. – 528с.
1315284
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1955. – 783 с.
1315285
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 50 000 слов с приложением грамматических таблиц русского языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под общим ред. акад. Л.В. Щербы ; под ред. Д.В. Сеземана. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 784 с.
1315286
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 7-е, спр. и доп. при участии Потоцкой Н. П. – М., 1958. – 527с.
1315287
   Русско-французский словарь. – Москва, 1959
1315288
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Госиздат, 1962. – 852с. – ISBN 5-200-02497-8
1315289
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 9-е, стереотип. – Москва, 1963. – 546с.
1315290
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь : Около 20 000 слов / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 10-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 688с.
1315291
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 11-е, стереотип. – Москва, 1969. – 688с.
1315292
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; Под общей ред. Л.В. Щербины. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 840с.
1315293
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 12-е, стереотип. – Москва, 1971. – 677с.
1315294
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 13-е, стереотип. – М., 1973. – 677с.
1315295
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 14-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 672с.
1315296
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба. – 10-е изд., стер. – Москва, 1977. – 839с.
1315297
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : Ок. 25 000 слов / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 672с.
1315298
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Изд. 11-е, стер. – М. : Русский язык, 1983. – 840с.
1315299
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 672с.
1315300
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 2-е изд., стер. – М., 1988. – 847с.
1315301
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1990. – 847с.
1315302
   Русско-французский словарь. – Москва, 1995. – 740с.
1315303
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Русский язык, 1997. – 848с. – ISBN 5-200-02497-8
1315304
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : 160 000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 16-е изд. – Москва : Русский язык, 1999. – 848 с. – Парал. тит. л. фр. – ISBN 5-200-02644-X
1315305
   Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 75 000 слов : с приложением кратких сведений по грамматике фр. яз. : [общеупотребительная и спец. лексика] / под общ. ред. Л.В. Щербы // Французско-русский словарь : около 70 000 слов : с приложением краткой грамматики французского языка и правил призношения звуков фр. фз ; [общеупотребительная, газетно-журн. спец. лексика] / К.А. Ганшина. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 800 с. – ISBN 5-17-015755-X
1315306
  Раевская О.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 15 000 словарных статей / Ольга Владимировна Раевская ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Руссо, 2005. – 360с. – ISBN 5-88721-283-7
1315307
  Значко-Яворская Русско-французский словарь по оптике и спектроскопии / Значко-Яворская. – Москва : Наука, 1969. – 290 с.
1315308
  Горохов П.К. Русско-французский словарь по радиоэлектронике / П.К. Горохов. – Москва, 1967. – 432 с.
1315309
   Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648 с.
1315310
  Рейф Ф. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова : составленный Филиппомъ Рейфомъ, Сочинителемъ Русской Грамматики для иностранцевъ, и Переводчикомъ Пространной Русской Грамматики Н. И. Греча. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648, 1112, 280 с. – В виданні також : Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова / Ф. Рейф. Т. 2 : П - V, 1836
1315311
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь. / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – М, 1993. – 848с.
1315312
   Русско-французский словарь. Apollo / Pauliat P. // Dictionnaire francais-russe. Apollo / Larousse. – Москва : Радуга, 1999. – 474c. – ISBN 5-05-004843-5
1315313
  Табагуа И.М. Русско-французский союз (1891-1893 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Табагуа И.М. – Тбилиси, 1949. – 17 с.
1315314
  Нейман Л.А. Русско-французский союз между боснийским и агадирским кризисами (1908-1911 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Нейман Л.А.; Горьковский гос. педагогический институт им. А.М.Горького. – Горький, 1950. – 20 с.
1315315
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь : 5000 слов / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – Москва : Русский язык, 1984. – 271с.
1315316
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 270с.
1315317
  Альтах О.Л. Русско-французский химико-технологический словарь : Около 40 000 терминов / О.Л. Альтах, В.П. Павлов. – Москва : Русский язык, 1977. – 600с.
1315318
  Голякова Н.В. Русско-французский школьно-педагогический словарь. 6000 слов. / Н.В. Голякова. – Москва, 1969. – 542 с.
1315319
   Русско-французский электротехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1989. – 351 с.
1315320
   Русско-французский ядерный словарь. – Москва : Физматгиз, 1962. – 627 с.
1315321
  Морозов Г.П. Русско-французское сближение 1885-1887 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов Г.П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1315322
   Русско-хакасский словарь : 31 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 779 с.
1315323
  Ткачук А.Г. Русско-хивинские отношния второй половины XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Ткачук А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории СССР. – Хмельницкий, 1954. – 16л.
1315324
  Богданов Ф.Л. Русско-хинди разговорник / Ф.Л. Богданов ; под ред. Т.Е. Катерининой, М. Адилакшми ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 160 с.
1315325
   Русско-хинди разговорник. – М. : Русский язык, 1982. – 232с.
1315326
   Русско-хинди словарь : 23000 слов с приложением очерка фонетики и грамматики языка хинди. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1957. – 1376 с.
1315327
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь : 10 000 слов / Н.И. Солнцева. – Москва, 1963. – 944с.
1315328
  Дымшиц З.М. Русско-хинди учебный словарь : 5 000 слов / З.М. Дымшиц; Под ред. Пурнама Сомасундарама. – М : Русский язык, 1981. – 527с.
1315329
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь / Н.И. Солнцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 813с.
1315330
  Цапенко Ю. Русско-хорватский разговорник = Prirucnik rusko-hrvatskog jezika / Юрий Цапенко, Андрей Цапенко. – Split : Acernus, 2003. – 176с.
1315331
  Полянец Р.Ф. Русско-хорватский словарь / Р.Ф. Полянец, Мадатова-Полянец. – 3-е изд., перераб. и доп. – Загреб, 1973. – 1379с.
1315332
   Русско-хорватскосербский разговорник = Rusko- hrvatskosrpski prirucnik za konverzaciju : [около 2000 разговорных фраз, более 1500 слов, необходимых для общения] / [переводчик О.А. Сарайкина ; ред. Е.И. Лазарева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 156, [4] с. : ил. – ISBN 978-5-17-018914-4
1315333
  Лаптухин В.В. Русско-хуаса словарь : около 22000 слов / В.В. Лаптухин; под ред Адо Гвадабе Кано. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 412 с.
1315334
  Карасаев А.Т. Русско-чеченский словарь / А.Т. Карасаев. – Москва, 1978. – 728с.
1315335
  Мациев Г А. Русско-чеченско-ингушский словарь : 13 250 сл. / Г А. Мациев, И.А. Оздоев. – Грозный : Чеченско-Ингушское книжное издатальство, 1966. – 575, (1) с.
1315336
  Яранцев Р.И. Русско-чешская фразеология / Р.И. Яранцев, Л.И. Степанова. – М., 1992. – 92с.
1315337
  Ровда К.М. Русско-чешские литературные связи 50-60-е годы XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ровда К.М. ; АН СССР , Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1978. – 43 с.
1315338
   Русско-чешский геодезический словарь / Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож; Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож. – Прага : Госиздат технической лит-ры, 1954. – 239 с.
1315339
  Мясников Б.П. Русско-чешский и чешско-русский патентный словарь. / Б.П. Мясников. – М., 1982. – 362с.
1315340
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек ; [ред. Н.Ф. Афонин ; худож. И.Г. Сальникова]. – Москва : Русский язык, 1998. – 544, [1] c., включ. обл. – ISBN 5-200-00604-x
1315341
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 543, [2] c., включ. обл. – Парал. тит. л. чеш. - На обл.: Свыше 10 000 слов в каждой ч., Минимально необходмые граммат. сведения, Наиболее распостран. словосочетания. – ISBN 978-5-9576-0316-0
1315342
  Петров В.С. Русско-чешский политехнический словарь / В.С. Петров, С.А. Тулин. – М., 1962. – 640с.
1315343
  Изотов А.И. Русско-чешский разговорник = Rusko-ceska konverzace / Андрей Изотов ; [ред. А.Е. Бурлуцкая ; худож. А.И. Леткина]. – Москва : Филология, 1997. – 294, [3] с. – Парал. тит. л. чеш. – ISBN 5-7552-0106-4
1315344
  Ранк Й.В. Русско-чешский словарь / сост. О.В. Ранком. – Прага : Tiskem a nakladem dr. Edv. Gregra, 1874. – [4], 908 с.
1315345
   Русско-чешский словарь : Содерж. 25 000 сл. – Москва, 1947. – 356с.
1315346
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 896 с.
1315347
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – 2-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1974. – 896 с.
1315348
  Влчек Йозеф Янович Русско-чешский словарь / Влчек Йозеф Янович. – Москва, 1985. – 774с.
1315349
   Русско-чешский словарь по вычислительной технике. – Прага, 1988. – 440с.
1315350
   Русско-чешский словарь по электротехнике и электронике. – Прага : Государственное издательство технической литературы, 1965. – 471 с.
1315351
   Русско-чешский словарь по ядерной физике и технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 304с.
1315352
  Буковой В. Русско-чешский словарь физкультурных и спортивных выражений. / В. Буковой. – Прага, 1958. – 418с.
1315353
  Вотруба Л. Русско-чешский строительных словарь / Л. Вотруба. – Прага, 1958. – 627с.
1315354
   Русско-чувашский словарь : около 45 000 слов с приложением краткого грамматического очерка чувашского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 896 с.
1315355
   Русско-чувашский словарь. – Москва, 1971. – 893с.
1315356
  Коваленко Г.М. Русско-швведские отношения в XVII веке / Г.М. Коваленко. – Петрозаводск, 1982. – 94с.
1315357
  Захаров Г. Русско-шведская война 1808-1809 гг. / Г. Захаров. – Москва, 1940. – 88с.
1315358
  Арзыматов А.А. Русско-шведские отношения в период 30-летней войны 1618-1648 гг. (По русским архивным материалам) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Арзыматов А.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1954. – 14с.
1315359
  Некрасов Г.А. Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. / Г.А. Некрасов. – Москва, 1964. – 279с.
1315360
   Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. – Москва; Ленинград, 1960. – 656 с.
1315361
  Пийримяэ Х.А. Русско-шведские экономические отношения и Нарвская торговля в 1661-1700 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Пийримяэ Х.А.; Тартус. гос. ун-т. Кафедра общей истории. – Тарту, 1962. – 25с.
1315362
  Ефремова В.В. Русско-шведский и шведско-русский словарь / В.В. Ефремова. – Москва, 1986. – 654с.
1315363
   Русско-шведский словарь / Давидсон К., Ефремова В.В. – Москва : Русский язык, 1976. – 959с.
1315364
   Русско-шведский словарь. – 3-е изд., стер. – Стокгольм, 1994. – 959с.
1315365
  Василевич Г.М. Русско-эвенкийский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1948. – 332с.
1315366
  Болдырев Б.В. Русско-эвенкийский словарь : около 4500 слов / Б.В. Болдырев ; под ред. А.А Кудри. – Москва : Русский язык, 1988. – 304 с.
1315367
  Цинциус В.И. Русско-эвенский словарь : свыше 20 000 слов / В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 779 с.
1315368
   Русско-эрзанский словарь политических и экономических терминов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1954. – 70 с.
1315369
   Русско-эрзянский словарь : около 25 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 413 с.
1315370
  Сахаров А.А. Русско-эсперантский словарь / А.А. Сахаров. – Изд. автора 3-е, пересм. и значительно доп. – Москва, 1927. – 237 с.
1315371
  Спиридович Е.Ф. Русско-эсперантский словарь / Е.Ф. Спиридович. – 2-е изд., стереотип. – М., 1933. – 178с.
1315372
   Русско-эсперантский словарь : Ок.24 000 сл. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 536с.
1315373
   Русско-эсперантский словарь : около 24 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 536 с.
1315374
  Каротамм Н.Г. Русско-эстонский словарь : около 20 000 слов / Н.Г. Каротамм. – 2-е доп. и исправл. изд. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 296 с.
1315375
  Васин И.И. Русско-эфиопские отношения в 80-90 гг. XIX в. / И.И. Васин. – Москва, 1964. – 393-535с.
1315376
   Русско-югославские литературные связи.Вторая половина XIX-начало XX века. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1315377
  Бажова А.П. Русско-югославские отношения во второй половине XVIII в / А.П. Бажова ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1315378
  Канаев Н.П. Русско-якутские литературные связи. / Н.П. Канаев. – М : Наука, 1965. – 216 с.
1315379
   Русско-якутский словарь : около 28 500 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 720 с.
1315380
  Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / П.А. Ойунский. – Москва, 1935. – 266 с.
1315381
  Левицкий Н.А. Русско-японская война / Н.А. Левицкий. – М, 1936. – 383с.
1315382
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров. – Москва, 1946. – 80с.
1315383
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров, А.М. Панкратова. – Москва, 1951. – 156с.
1315384
  Золотарев В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – Москва, 1990. – 254с.
1315385
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 1 : События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к этой войне. – 1910. – XIII, 857 с.
1315386
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Первый период : Ч. 1 : От начала военных действий до боя под Вафангоу 1 июня. – 1910. – VIII, 420, 161 с.
1315387
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Первый период : Ч. 2 : Бой под Вафангоу и военные действия до боя у Ташичао. – 1910. – X, 534, 162 с.
1315388
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : "Т-во Художественной печати"
Т. 3 : Ляоянский период : Ч. 1-2 : Обстановка в первых числах июля. Июльские бои. Перерыв военных действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до сосредоточения русской армии к Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. – 1910. – XVI, 450, 319 с.
1315389
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : "Т-во Художественной печати"
Т. 3 : Ляоянский период : Ч. 3 : Ляоянское сражение и отступление русской армии к г. Мукдену. – 1910. – X, 362, 93 с.
1315390
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 1 : Сражение на реке Шахэ. – 1910. – VIII, 507 с.
1315391
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 2 : Зимний период кампании и сражение у Сандэпу. – 1910. – VIII, 536 с.
1315392
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 2 доп. : Набег на Инкоу. – 1910. – IV, 84, 38 с.
1315393
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Мукденское сражение : Ч. 1 : События, непосредственно предшествовавшие Мукденскому сражению, и самое сражение до приказания главнокомандующего об отходе III и I армий к Хуньхэ. – 1910. – XII, 466, 220 с.
1315394
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Мукденское сражение : Ч. 2 : От отхода к р. Хуньхэ до сосредоточения на Сыпингайских позициях. – 1910. – VIII, 356, 50 с.
1315395
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 6 : Сыпингайский период. – 1910. – X, 664 с.
1315396
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 7 : Тыл действующей армии : Ч. 1 : Организация и деятельность управлений действующей армии. – 1910. – VI, 396, 175, 20 с.
1315397
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 7 : Тыл действующей армии : Ч. 2 : Пути сообщения. Средства передвижений и сношений. – 1910. – VI, 400, 125, 28 с.
1315398
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8 : Оборона Квантуна и Порт-Артура : Ч. 1 : От начала войны до тесного обложения крепости (17 июля 1904 года). – 1910. – XII, 536, 267 с.
1315399
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 9 : Второстепенные театры военных действий : Ч. 1 : Военные действия в Северо-восточной Корее : Ч. 2 : Военные действия на острове Сахалине и на западном побережье Татарского пролива : Ч. 3 : борона Южно-Уссурийского края : Ч. 4 : Оборона крепости. – 1910. – X, 227, 51, 10 с.
1315400
  Юдин И.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и информационные баталии / И.В. Юдин, М.А. Королев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 60-63. – ISSN 0321-5075
1315401
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – Москва, 1953. – 48с.
1315402
  Бабиков И.И. Русско-японская война 1904-1905 годов : лекция / И.И. Бабиков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. истирии СССР. – Москва : [б. и.], 1958. – 35 с.
1315403
  Казанцев В.П. Русско-японская война 1904-1905 годов. Проблемы управления Дальним Востоком в начале XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 198-204. – ISSN 0130-3864
1315404
  Мейер М. Русско-японская война в азиатской перспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-49. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Події на Далекому Сході 1904-1905 рр.
1315405
  Александренко В. Русско-японская война и вопросы международного права : рецензия на книги / В. Александренко, 1905. – С. 215-219. – Отд.отт. из : Журнала Министерства Юстиции, май, 1905, с.215-219
1315406
  Ярославский Е. Русско-японская война и отношение к ней большевиков / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 46с.
1315407
  Прокопенко Н.И. Русско-японская война. / Н.И. Прокопенко. – М, 1956. – 27с.
1315408
  Сорокин А.И. Русско-японская война. 1904-1905 гг. : (Военно-исторический очерк) / А.И. Сорокин. – Москва : Военное издательство, 1956. – 374 с.
1315409
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 26-39. – ISSN 1812-867Х
1315410
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х
1315411
  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг / Э.Я. Файнберг. – М, 1960. – 315с.
1315412
  Бондаренко И.П. Русско-японские языковые взаимосвязи XVIII века : Историко-лингвистическое исследование / И.П. Бондаренко. – Одесса : Астро Принт, 2000. – 400 с. – ISBN 966-549-394-9
1315413
  Тулуков М.А. Русско-японский общеэкономический и внешнеторговый словарь. / М.А. Тулуков. – М., 1964. – 456с.
1315414
  Коломиец А.С. Русско-японский разговорник / А.С. Коломиец. – Москва, 1961. – 176с.
1315415
  Лаврентьев Б.П. Русско-японский разговорник / Б.П. Лаврентьев. – Москва, 1975. – 424с.
1315416
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – М., 1986. – 319с.
1315417
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – 5-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2004. – 320с. – ISBN 5-8033-0309-7
1315418
   Русско-японский разговорник : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
1315419
   Русско-японский словарик морских и речных животных и растений. – Москва, 1962. – 41с.
1315420
   Русско-японский словарь : Ок. 13 000 сл. – Хабаровск, 1945. – 855с.
1315421
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь : 42 000 слов / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 820 с.
1315422
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь / С.Ф. Зарубин. – М, 1988. – 395с.
1315423
  Неверов С.В. Русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 4-е изд., стер. – Москва, 1996. – 304с.
1315424
   Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся". – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1315425
  Неверов С.В. Русско-японский учебный словарь / С.В. Неверов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 304с.
1315426
   Русско-японский, японско-русский карманный словарь. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
1315427
  Хлыновский М. Русско-японско-корейский военный переводчик / М. Хлыновский. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина и В.М. Посохина, 1904. – 308 с. разд. паг.
1315428
  Асафьев Б.В. Русскоя живопись : мысли и думы / Б.В. Асафьев ; вступ. ст. и коммент. М. Эткинда. – Ленинград-Москва : Искусство, 1966. – 243 с. : ил.
1315429
  Густерин П.В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-166. – ISSN 0042-8779


  История изучения Корана в дореволюционной России.
1315430
  Мазанаев Ш.А. Русскоязычная литература Дагестана / Ш.А. Мазанаев. – Махачкала, 1984. – 131с.
1315431
  Тартаковский П.И. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе / П.И. Тартаковский, С.Л. Каганович. – Ташкент, 1991. – 237 с.
1315432
  Витряк И. Русскоязычная проза Г.Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 15-21. – ISSN 2075-1486
1315433
  Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация с точки зрения лингвиста // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 221-259. – ISSN 1229-1188
1315434
  Камовникова Н. Русскоязычные переводы поэзии Киплинга и авторская песня двадцатого века // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 3-9. – ISBN 978-617-646-477-8
1315435
  Верина У.Ю. Русскоязычный верлибр украинских поэтов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 76-80. – Бібліогр.: Лит.: с. 80; 10 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1315436
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 382с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1315437
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 382 с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1315438
   Руссо : [Жан-Жак Руссо ; Отрывки из "Исповеди"]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1882. – 168 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 5)
1315439
  Кононенко Т.П. Руссо Жан-Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 374-375. – ISBN 966-316-069-1
1315440
  Бахтин Н. Руссо и его педагогические воззрения / Н. Бахтин. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1913. – 84 с. – Без тит. л.. - Отд. отт. из журн. "Рус. шк." 1912 г. – Библиогр.: с. 76-84
1315441
  Тихомиров С. Руссо и Ницше в "Даме с собачкой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 92-114. – ISSN 0042-8795


  Враг всякого идеализма, Ницше попытался до предела расковать чувственность, усматривая не в чем другом, как в этом самом идеализме, главную причину ее закрепощенности. В данной статье рассматривается чеховский рассказ "Дама с собачкой" в "ницшеанском" ...
1315442
  Руссо Ж.-Ж. Руссовы письма о ботанике с дополнением его ботаническаго словаря, с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюсье, и с ботаническими часами, изобретенными безсмертным Линнеем. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1810. – 405 с. : портр.карт. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
1315443
  Циховська Е. Руссоїзм та францисканізм у творчості Леопольда Стаффа і Кнута Гамсуна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 54-59. – Бібліогр.: с. 59, 20 п. – ISSN 0236-1477
1315444
  Карлов И. Руссоман Лермонтов // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 156-166. – ISSN 0203-5847
1315445
  Паршин А.Н. Руссская религиозная мысль: возрождение или консервация? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.50-59. – ISSN 0042-8744
1315446
  Крузе Ф. Руссы в Германии до переселения народов или вскоре после того / [Крузе, орд. проф. Дерпского ун-та] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 4 с.
1315447
  Хведелидзе Р.С. Руставели в украинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Хведелидзе Р.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1315448
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1947. – 387 с.
1315449
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и Восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 392 с.
1315450
  Сулава Н.В. Руставели и древнегрузинская духовная поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сулава Н.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1315451
  Мегрелидзе И. Руставели и фольклор / И. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 310 с.
1315452
  Грицик Л. Руставелі в комунікативних моделях Євгена Маланюка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 86-92. – ISBN 978-966-171-890-5


  У контексті основних положень праці Євгена Маланюка "Шкіци до типології культур" уперше розглядається маловідома публікація поета, присвячена "Витязю у тигровій шкурі".
1315453
  Белиашвили А. Рустави : роман / Белиашвили А. ; авториз. пер. с груз. Т. Гамкрелидзе, С. Трегуба. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 260 с.
1315454
  Долидзе В. Рустави / В. Долидзе. – Тбилиси, 1962. – 62с.
1315455
  Белиашвили А.И. Рустави : роман / Акакий Белиашвили ; авториз. пер. с груз. Т. Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 229 с., [2] л. ил. : ил. – (Заграва)
1315456
  Архипенко В.К. Рустави шагает в будущее / В.К. Архипенко. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 1 ; История)
1315457
  Цулукидзе И. Рустави. / И. Цулукидзе. – Тбилиси, 1948. – 168с.
1315458
  Чернов С.Д. Руставская партийная организация КП Грузии в борьбе за строительство и освоение металлургического завода (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернов С.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
1315459
  Мирцхулава А.А. Руставская симфония : драм. поэма в 4-х д. / А.А. Мирцхулава; авториз. пер. с груз. А.Кузмичева. – Тбилиси : Литература и исусство, 1964. – 131 с.
1315460
  Иванова Т.М. Рустам Гаджи Али оглы Исмаилов / Т.М. Иванова. – Баку, 1969. – 230с.
1315461
  Нерсесян Н.С. Рустам и Далире: Повесть. / Н.С. Нерсесян. – М., 1983. – 254с.
1315462
  Фирдоуси Рустам и Сухбрат : избранная лирика Востока / Фирдоуси; пер.с таджик-фарси В.Державина. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 158 с.
1315463
  Фирдоуси Рустам и Сухраб : сказания из "Шахнаме" / Фирдоуси ; [пер. с фарси С. Липкина, В. Державина]. – Москва : Эксмо, 2013. – 221, [1] с. : іл. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-68580-6
1315464
   Рустамхан. – Ташкент, 1972. – 330 с.
1315465
   Рустамхан. – Ташкент, 1973. – 315 с.
1315466
  Білявська В. Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 285-289. – ISBN 978-966-3888-379-3


  На прикл. "Мемуарів з життя Єви Фелінської" (1793-1859) розглянуто пейзаж як складноорганізовану сукупність часо-просторових образів, яка є засобом експлікайції ментального та історичного простору Правобережної України.
1315467
  Голлманн Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / исторический опыт Герм. Фрид. Голлманна, ректора и профессора провинциальной в Евере школы и консисторскаго советника ; [пер. с нем. И. Снегирева] // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – [4], 61, [3] с.


  Посвящ. переводчика гос. канцлеру графу Н. П. Румянцеву подписано: И. Снегирев (с. [2])
1315468
   Русуданиани. – М, 1988. – 527с.
1315469
  Воробьев В.П. Русурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования / В.П. Воробьев, В.Д. Калочанов. – Ленинград, 1990. – 118с.
1315470
  Трифонов Т. Русчушкият /източен/ руски отряд. Хроника 1877-1878 / Т. Трифонов : Държавен архив - Русе, 1992. – 136 с.
1315471
  Петухов Ю.Д. Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема) / Ю.Д. Петухов // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 461-575. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
1315472
  Абрамов К.Г. Русые косы ; [Гераськина любовь ; "Городская"] : рассказы / К.Г. Абрамов ; пер. с морд. автора ; [ил.: С.Я. Нодельман]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 56 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1315473
  Щипачев С.П. Русый ветер / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 304с.
1315474
  Ильин В.А. Русый ветер / В.А. Ильин. – Москва, 1979. – 271с.
1315475
  Іванців В.П. Русява Рось / В.П. Іванців. – К, 1967. – 47с.
1315476
  Торін В. Русявий хлопець / В. Торін. – К, 1939. – 136с.
1315477
  Перунін В. Русь-Україна Великої княгині Ольги: поряд із двома імперіями та між двома вірознаннями // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 44-49. – ISSN 2076-9326
1315478
  Цегельський Л. Русь-Україна. а Московщина-Росія : Історино-політична розвідка Льогіна Цегельського / Виданнє Союза визволення України. – 2-ге, перер. – Царгород : З друкарні Союза визволення України, 1916. – 127с. + карта України
1315479
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-139-8
Т. 1 : Русь-Україна : з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – XVIII, 746 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 726-744
1315480
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-142-8
Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – 2011. – X, 774 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 752-771
1315481
  Власенко Андрій Русь-Україна. Шлях до Христа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 122-127 : фото
1315482
  Удовик С. Русь - истинное название нашей страны // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 20-24


  Про походження назви країни "Україна"
1315483
  Пашков Б.Г. Русь - Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. : Учебное пособие / Б.Г. Пашков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ЦентрКом, 1997. – 640c. – ISBN 5-87129-020-5
1315484
  Однороженко О. Русь - Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 38 (151). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Стара самоназва українського народу - Русь - по праву належить українцям.
1315485
  Гейнрихсен Н. Русь / Н. Гейнрихсен. – 115 с.
1315486
  Романов П. Русь / П. Романов. – Изд. 3-е. – Л.
1, 2, 3. – 520с.
1315487
  Романов П. Русь / П. Романов. – Москва
Ч. 4, 5. – 1936. – 565с.
1315488
   Русь. – Л, 1989. – 34с.
1315489
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – Москва
1, 1-3. – 1991. – 651с.
1315490
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – Москва
2, 4-5. – 1991. – 524с.
1315491
   Русь : История и художественная культура 10 - 17 веков / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер, Г.И. Вздорнов, Р.Г. Скрынников. – Москва : Искусство-XXI век, 2003. – 488. – ISBN 5-98051-001-Х
1315492
  Эфдэ В. Русь = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
1315493
   Русь "Після Русі". Між короною і булавою : українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / [В.М. Горобець, М.М. Волощук, А.Г. Плахонін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0873-5
1315494
  Анастасьев Алексей Русь американская : Большое путешествие / Анастасьев Алексей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 44-64 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1315495
   Русь белокаменная. – Ленинград, 1969. – 234 с.
1315496
  Соболева Елена Русь белокаменная. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 84-90 : фото. – ISSN 1029-5828
1315497
  Старостин В.А. Русь богатырская. / В.А. Старостин. – М., 1979. – 302с.
1315498
  Старостин В.А. Русь Богатырская. / В.А. Старостин. – Ярославль, 1970. – 206с.
1315499
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 2 : Новгород. – 1913. – 148 с., ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1315500
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 4 : Владимир. – 1916. – VI, 133 с. ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1315501
  Кристи Н. Русь в картинах Бориса Баева : вернисаж // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 79-82. – ISSN 0868-488Х


  В картинах Бориса Баева предстает природа обжитая, согретая теплом присутствия человека. Это манящие нас вдаль дороги, перелески, это беспокойное волнение русского неба, те мгновения, которые мы, к сожалению, часто пропускаем мимо, но которые ...
1315502
  Троицкий Д.И. Русь в монгольский период / Д.И. Троицкий. – Санкт-Петербург : Изд. училищного совета при Святейшем синоде
I. – 1909. – [4], 192 с. : ил.
1315503
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1975. – 607с.
1315504
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1981. – 592с.
1315505
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1983. – 590с.
1315506
  Иванов В.Д. Русь Великая : исторические романы / В.Д. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 846с. – ISBN 5-203-00318-1
1315507
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1991. – 846с.
1315508
  Чйон Г. Русь вікінгів / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
1315509
  Марков А.Я. Русь всегда за нами / А.Я. Марков. – М, 1976. – 189с.
1315510
  Ополовников А. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А. Ополовников, Г. Островский. – Москва : Детская литература, 1970. – 199с.
1315511
  Ополовников А.В. Русь деревянная / А.В. Ополовников, Г.С. Островский. – Москва, 1981. – 199 с.
1315512
  Присяжнюк Ю.П. Русь достеменна. Авторський курс лекцій з української історії : Навчальний посібник / Ю.П. Присяжнюк; МОіНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2004. – 252 с. – ISBN 966-8438-13-2
1315513
  Тумасов Б.Е. Русь Залесская / Б.Е. Тумасов. – Москва, 1971. – 206 с.
1315514
  Успенский Ф.И. Русь и Византия в X веке : Речь, произнес. 11 мая 1888 г. в торжеств. собр. Одес. славян. благотвор. о-ва в память 900-летего юбилея крещения Руси / Ф. Успенский. – Одесса : Изд. Кирилло-Мефодиев. кн. скл. при Одес. слав. о-ве, 1888. – 2], 38 с.
1315515
  Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1315516
  Михневич П Н. Русь и дом Романовых: Рост и развитие страны во время царствования дома Романовых / Н.П. Михневич, , заслуж. проф., д. чл. Русского воен.-историч. о-ва. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1913. – 39 с. : ил.
1315517
  Головко Л.В. Русь и Дом Рюрика, Россия и Дом Романовых : краткий исторический очерк. к трехсотлетию Русского Царствующего Императорского Дома Романовых / сост. Л.В. Головко, инспектор нар. училищ. – Одесса : Тип. "Спорт и наука", 1912. – 80 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
1315518
  Алексеев А. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча = Отечество. Страницы истории // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1315519
  Неменский О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 14-23. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1315520
  Ловмяньский Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М, 1985. – 304с.
1315521
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – Москва
1. – 1991. – 413с.
1315522
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – Москва
2. – 1991. – 492с.
1315523
  Казакова Н. Русь и Прибалтика / Н. Казакова, И. Шаскольский. – Л, 1945. – 128с.
1315524
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1961. – 404 с.
1315525
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1961. – 400 с.
1315526
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – 432 c.
1315527
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
Т. 1. – 1982. – 434с.
1315528
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 445с.
1315529
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
2. – 1986. – 702с.
1315530
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Тула, 1991. – 748с.
1315531
  Сліпушко О. Русь і Англія: середньовічний діалог // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 126-134. – ISBN 978-617-7442-64-5
1315532
  Павляшик А.М. Русь і монголо-татари: зустріч двох цивілізацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.7-11
1315533
  Чепурний В. Русь і Нерусь. Час повертати українцям українську історію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 2 (172). – С. 58-59
1315534
  Головко О. Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини XII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 47-56
1315535
  Сліпушко О. Русь і Польща: середньовічний діалог // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116-125. – ISBN 978-617-7442-64-5
1315536
  Глухов А.Г. Русь книжная / А.Г. Глухов. – М, 1979. – 223с.
1315537
   Русь многоликая. – Москва, 1990. – 365с.
1315538
  Кольцов А.В. Русь моя / А.В. Кольцов. – Кемерово, 1983. – 160с.
1315539
   Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX -XI ст. : матеріали міжнар. польового археол. семінару (Чернігів-Шестовиця, 20-23 лип. 2006 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7743-50-0


  В пр. №1717334 напис: Бібліотеці Варшавського університету від Оргкомітету. Підпис.
1315540
  Іванов В.Д. Русь первозданна : Роман / В.Д. Іванов; Переклад з рос. Стаєцький О. – К., 1990. – 799с. – (Бібліотека історичної прози)
1315541
  Шевчук В.А. Русь первоцвітна : драматичні поеми / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 309 с.
1315542
  Висоцький С. Русь проти Росії, або Як подолати історичний парадокс // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 961-968. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1315543
  Жердий М. Русь с латышским акцентом // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 24 (236). – С. 64-65. – ISSN 2075-7093


  Община старообрядцев в Латвии.
1315544
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Ростов -на-Дону, 1982. – 126с.
1315545
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1984. – 288с.
1315546
  Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20-28. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядається питання подібного написання середньовічних назв Русі (Russia) та сербської Рашки (Rassia) на сторінках латиномовних та німецькомовних наративних джерел XIV–XV ст. і зумовленої цим плутанини. Основну увагу приділено кільком ...
1315547
  Лущай Ю.В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 188-199. – ISBN 978-966-2276-63-3
1315548
  Романов А.А. Русь уходит в нас / А.А. Романов. – М., 1987. – 319с.
1315549
  Чугуй Т.О. Русь, Угорщина і Священна Римська імперія в міжнародних відносинах другої третини XIII ст.: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
1315550
  Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство : избр. статьи / В. Т. Пашуто. – Москва : Университет Дмитрия Пожарского, 2011. – 686, [2] с. : ил., портр. – На авантит.: К 90-летию В. Т. Пашуто. – Библиогр.: с. 591-617, c. 674-677 и в подстроч. примеч. – (Древнейшие государства Восточной Европы : [ежегодник] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; редкол.: Е.А. Мельникова (отв. ред.) [и др.] ; 2008 год). – ISBN 978-5-91244-078-6
1315551
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 2009. – 385, [7] с. – Додаток: с. 384. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1315552
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
Т. 2 : Час збирати каміння. – 2009. – 396, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1315553
  Войтович Л. Русь: поморські слов"яни чи варяги? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 33-46. – ISSN 0203-9494
1315554
  Речкалов А.П. Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы / А. Речкалов. – Киев : Книга. – ISBN 978-966-8314-61-2
Кн. 1. – 2009. – 566, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 562-567
1315555
   Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 : Історико-архівні нариси. – Київ, 2002. – 984с. – ISBN 966-02-2504-0
1315556
  Сокіл Б. Руська (українська) мова в історичній ретроспективі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 72-76
1315557
  Кримінський В. Руська гвардія та прикордонна самооборона 1849 - 1850 рр. у Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 270-273. – ISBN 978-966-171-893-6
1315558
  Крамар С. Руська земля // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 111-129. – ISBN 978-617-681-137-4
1315559
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пеpеклад М. Ільтичної; за pедакцією Є. Касяненка. – [2-е вид.]. – Харків ; Беpлін : [Вид.] Закоpдон. Ред. Коміс. Hаpкомосвіти УСРР ; [Ляйпціг: Дpук. Шпамеpа]. – ([Hаp. Комісаpіат Закоpдон. Ред. Коміс. Укp. Соц. Рад. Респ.; № 3] ; [№ 3])
Ч. 1-2 : З найдавніших часів до кінця XIX віку : (З сінхpоністичними таблицями й 3 мапами). – 1922. – 223 с., 3 карти, табл. – В кн. пеpедм. авт. до 2-го вид.
1315560
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пер. А.Д. Хмельницького з 3-го рос. пер. і доп. вид. – [Харків] : Вид. "Пролетарий". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX вік: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1930. – 192? с.
1315561
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі : пер. з 9-го рос. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2 : Від найдавніших часів до кінця XIX віку : (з 3 мапами). – 1931. – 239 с.
1315562
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX сторіччя: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1932. – 256 с.
1315563
  Покровський М.М. Руська історія в стислому нарисі : пер. с 3-го рос. пер. і доп. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Партвидав "Пролетар"
Ч. 3 : XX вік. – 1932. – 292, 1 л. карт.
1315564
  Сліпушко О. Руська модель образу правителя у літописанні: європейська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 89-107. – ISBN 978-617-7442-64-5
1315565
  Кітов М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури : монографія / М.Г. Кітов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-427. – ISBN 978-966-8210-59-4
1315566
  Дементьєва Л.Р. Руська Правда - видатна пам"ятка давньоруського права // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 31-33. – ISSN 2410-244Х
1315567
  Арсеній А.В. Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Вивчення та дослідження норм Руської Правди, як першоджерела кримінального права української держави та їх вплив на формування сучасного кримінального права України.
1315568
   Руська правда : тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. – Київ : Вид. Української АН, 1935. – XII, XIII, 191, [4] с. – Друкується з розпорядження Української Академії Наук; Неодмінний секретар акад. О. В. Палладін. - Прим. № 12478 дефектний, відс. с. 185-191, [4]


  Зміст: Пр. С. В. Юшков. Передмова (Археографічна) Пр. С. В. Юшков. Предисловие (Археографическое) Тексти Руської Правди: І. редакція (Академічний список) II. редакція: А. (Синодальній ізвод) Б. (Пушкінський ізвод) В. (Троїцький ізвод) III. ...
1315569
   Руська Правда // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 120-122. – ISBN 5-87332-157-4
1315570
  Каськів О. Руська Правда // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 2011. – № 4 : Теологія. – С. 31-45
1315571
  Білецький Л.Т. Руська правда й історія її тексту = The Ruska Pravda and its textual history / Леонід Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр. – Покажч. імен: с. 165-166. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим. – ISBN 0-919867-99-5
1315572
  Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 89-98. – ISBN 966322012-0
1315573
  Солдатов О. Руська православна церква за кордоном (РПЦЗ) в СРСР в епоху розпаду тоталітарної системи (1970 - 1980-ті рр.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 69-77. – ISBN 978-966-182-372-2
1315574
  Зборовський П. Руська путь - шлях християнства в Галичину // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 4. – С. 11-15. – ISSN 0868-9644
1315575
  Тимошенко Л.В. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI - перша третина XVII ст.) : монографія / Леонід Тимошенко. – Дрогобич : Коло, 2020. – 795, [1] с. : іл. – На обкл. назва: Руська релігійна культура Вільна (XVI – перша третина XVII ст.). - Імен. покажч.: с. 705-734. – Бібліогр.: с. 614-704 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-432-1
1315576
  Тимошенко Л.В. Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність (XVI - перша третина XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Тимошенко Леонід Володимирович ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1315577
  Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848-1849 / написав Іван Кревецький. – У Львові : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченкв, 1912. – VII, 83 с. : з 2 табл. – (Монографії з обсягу нашої новочасної історії ; 2)
1315578
  Іщук-Пазуняк Руська трійця // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 152-159. – ISBN 978-966-355-044-2
1315579
  Балух В.О. Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях : словник / В.О. Балух, В.П. Коцур ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 279, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. про персоналії. – ISBN 978-966-423-448-8
1315580
  Шумило С. Руська Успенська лавра на Афоні та Антоній Печерський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 4. – ISSN 0235-3490
1315581
  Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості філософії руського буття на прикладі образів святих Бориса і Гліба. Проаналізовано середньовічні пам"ятки, в яких обґрунтовується ідея канонізації Бориса і Гліба, визначено специфічні риси образів руських святих. Наголошено на ...
1315582
   Руська хата : Буковинський альманах на pік 1877 / Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Данило Млака [С.І. Воpобкевич]. – Львів ; Чернівці : З друк. Т-ва имени Шевченка, під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – [2], 218, [2] с.


  Авт. поет., пpозових, дpам. твоpів, pозвідок з істоpії та етногpафії: Ю.А. Федькович, Данило Млака [С.І. Воpобкевич], Hаум Шpам [Г.І. Воpобкевич], Г. Баpвінок, П.О. Куліш, А.Ш. [А.П. Шанковський], К.М. Устиянович, Ом.Ол. Попович, І.М.
1315583
  Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV-XVIII ст.) : іст.-генеал. дослідження / Ігор Смуток ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Львів : Простір-М : ІУАД, 2017. – 503, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 433-500. – Бібліогр.: с. 397-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-49-6
1315584
  Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
1315585
  Михаловський І. Руське мистецтво доби Володимира Святого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 398-462.
1315586
  Танчер В.К. Руське православ"я / В.К. Танчер. – Киев, 1977. – 155 с.
1315587
  Сліпушко О. Руське Раннє і Високе Середньовіччя: європейський вектор розвитку // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7442-64-5
1315588
  Бонкало А. Руський литературный язык / Александр Бонкало. – Унгвар : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1941. – 11 с. – Отпечатка из жур. Зоря, реч. 1, с. 54-71. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 4)
1315589
  Хомік В. Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 121-123
1315590
  Кралюк П.М. Руський Парнас. Спроба адаптації ренесансної культури до українських реалій // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 149-157. – ISBN 978-966-373-777-5


  Вищезгадані латиномовні поети хоча й походили з українських етнічних земель і були свідомі свого русинства, але, як зазначалося, отримували освіту за межами своєї батьківщини і переважно працювали на чужині – наприклад, викладали у Краківському ...
1315591
  Грицак Я. Руський тягар: після варягів і греків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 34-35


  Постання України мусило бути не стільки продовженням старої Русі, скільки її руйнуванням. Відсталість "руського світу" стає особливо помітним з появою книгодрукування.
1315592
  Калуцький С. Руські (українські) бояри на обороні українського прикордоння (за матеріалами описів замків) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 250-258. – ISSN 2309-2262
1315593
  Лозко Г. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 205-211. – ISSN 1728-3671
1315594
  Некрасов М.О. Руські жінки / М.О. Некрасов. – К, 1952. – 80с.
1315595
  Зінченко А. Руські парохії міста Вінниці у XVIII столітті / Арсен Зінченко ; Центр історії Вінниці. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Вінниця : Твори, 2021. – 499, [1] с. : іл., табл. – Геогр. покажч. : с. 471-479. - Покажч. імен: с. 446-479. – Бібліогр.: с. 429-444 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-688-1
1315596
  Волощук М.М. Руські переселенці в Угорщині XII - XIV ст.: обов"язки та соціальне становище // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 21-34. – ISSN 0130-5247
1315597
  Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 20


  Візантійські реліквії Руського королівства. "Мабуть небагатьом відомо, що на одному з ранніх гербів Руського королівства, який використовував Данило Романович, було зображення візантійського двоголового орла. Цікавий факт!"
1315598
  Гай-Нижник Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 156-193. – ISSN 2518-7546
1315599
  Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 159-164. – ISBN 978-966-02-6570-7
1315600
  Сліпушко О.М. Русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 299-303


  У статті аналізується русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій. Зокрема, вивчається вплив еллінської культури на руську середньовічну традицію, світогляд книжності Київської Русі. Наголошується, що еллінська антична традиція ...
1315601
  Трохіна У. Русько-половецькі відносини наприкінці XII - першій половині XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-966-171-893-6
1315602
  Сліпушко О. Русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджується русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя. Зроблено порівняльний аналіз релігійного і духовного контексту двох середньовічних літератур. Досліджуються особливості руських і польських проповідей, ...
1315603
  Половинська В.В. Русько-скандинавські військові контакти XI - першої половини XII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 18-21. – ISSN 2076-8982
1315604
  Франко І.Я. Русько-українська література. – Чернівці : Буковина, 1898. – 36с.
1315605
  Сліпушко О.М. Русько-українська та англійська середньовічні літератури: компаративний зріз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 380-387. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проводиться компаративний аналіз середньовічної русько-української та англійської літератур на прикладі аналізів поеми "Беовульф" та літописної оповіді про князя Святослава у складі "Повість врем"яних літ", і "Слово о полку Ігоревім"
1315606
  Хижняк В.П. Русько Олексій Микитович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 202. – ISBN 966-7419-44-4
1315607
   Русько Олексій Микитович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-221. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1315608
   Русько Юрій Олексійович (1930-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1315609
  Гончар Б.М. Рута-Такахіро угода // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435-436. – ISBN 966-316-045-4
1315610
  Малишко А.С. Рута : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 126 с.
1315611
   Рута Богустова : Гобелен. Каталог выставки / Богустова Рута. Выставка; вступ. ст. Т. Стриженова ; Союз художников СССР, Союз художников Латвийской ССР, Центр. дом литераторов им. А.А. Фадеева. – Москва : Советский художник, 1978. – 36 с. : ил.
1315612
  Гончар Б.М. Рута місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435. – ISBN 966-316-045-4
1315613
  Тринчер Г.С. Рутгерс / Г.С. Тринчер, К.С. Тринчер. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 187, [5] с., 11 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 191. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий основана в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 12 (438))
1315614
   Рутений и осмий : Библиографический указатель литературы (1804 - 1960). – Москва : АН СССР, 1962. – 252 с.
1315615
   Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду / В. Буханько, З. Войтенко, П.Г. Лакруа, І. Мальфан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано рутеній-нітрозильні комплекси з флуореніл-терпіридиновим лігандом. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну структуру ліганду та комплексу. Показано практичну цінність модифікації вихідного комплексу ...
1315616
  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 226-232


  Стаття має на меті познайомити читачів з кількома зібраннями рутеніки, які зберігаються в Архіві Етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові. Ці рукописи, без сумніву, зацікавлять мовознавців (фразеологів, діалектологів, дослідників історії ...
1315617
  Лисюк Д.П. Рутенія : [поет. збірка] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2013. – 99, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-209-8


  У пр. № 1719073 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1315618
  Кирилюк Ф.М. Рутенський (руський) Демосфен - Станіслав Оріховський Роксолан (1513-1566) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-628-108-8
1315619
  Франко І.Я. Рутенці : Типи галицьких русинів із 60-х та 70-х рр. мин. в. / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 42 с. – (Міжнародна бібліотека ; Ч. 7)
1315620
  Недзельський А.О. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 96-98
1315621
  Ибрагимов Г.Х. Рутульский язык / Г.Х. Ибрагимов. – М., 1978. – 308с.
1315622
   Рууд Люберс // Эхо планеты : Москва, 2000
1315623
  Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4


  Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
1315624
  Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь : [стихи] / Е.Ю. Кузьмина-Караваева. – Петроград : [Тип. Акц. О-ва тип. дела], 1916. – 140, III с.
1315625
  Перский Х.Е. Руфь / Х. Перский ; с предисл. А.В. Карташева. – Петроград : Изд. авторское ; [Тип. А.Я. Ганзбурга], 1917. – [2], 31 с. – Без тит. л., описан по обл. – (Русское общество изучения еврейской жизни : Древне-еврейские сказания)


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
1315626
  Франк Л. Руфь / Л. Франк. – Москва, 1963. – 96с.
1315627
  Яковець Наталія Рух - це життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 3 : фото
1315628
  Олійник Б.І. Рух : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71с.
1315629
   Рух. – Київ, 2001
1315630
  Ткач К.В. Рух "доступ до правосуддя"загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 212-222. – ISSN 0201-7245
1315631
  Петрів П. Рух "п"яти зірок": прощання з експериментом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 5


  "Це мала бути нова якість в італійській політиці, а залишилася нестійка формація, яку розривають внутрішні конфлікти. Почалось — як завжди у випадку популістів - від жартів і політики, здійснюваної у формі перформансу. Беппе Грілло, телевізійний комік ...
1315632
  Новак О.П. Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1025-6415
1315633
  Вовченко О.М. Рух атмосфери пари вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджено рух ідеальної нестисливої рідини під дією пари вихорів. Показано, що пара вихорів супроводжується атмосферою. Побудовані лінії течії та поле швидкостей. Чисельно проінтегровані рівняння руху точок рідини на границі кругових ...
1315634
  Меркулова Є. Рух без правил. Як в Україні регулюють пересування на електросамокатах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1315635
  Сталовєрова Г.В. Рух британських домініонів за державний суверенітет (1922-1923 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 369-376
1315636
  Скаков С. Рух в одному напрямку-тільки на волю // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-50
1315637
  Кізілова Н.М. Рух виязкої рідини в мікроциркуляторній комірці листків рослин та параметри оптимальної комірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1315638
  Анахов П.В. Рух вузлової лінії затухаючих прибережних сейш // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 51-58. – ISSN 2306-5680


  На основі отриманих при розрахунках даних висунуто гіпотезу щодо руху вузлової лінії затухаючих прибережних сейш в напрямі відкритого моря. Зсув вузлової лінії можуть обумовлювати щонайменше дві незалежні причини: зростання періоду хвилі та затухання ...
1315639
  Горошко О.О. Рух гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею на горизонтальній площині / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва, Є.Ю. Григор"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз стійкості гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею в околі вертикального положення на горизонтальній площині. Встановлено, що рух гіроскопа складається з переносного руху за інерцією разом з центром мас та прецесії і нутації осі ...
1315640
  Пархоменко В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-5
1315641
  Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1315642
  Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналіз та контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 148-155 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1315643
  Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-55 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1315644
  Камінський А. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1315645
   Рух декабристів : Методична розробка для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1980. – 120с.
1315646
   Рух декабристів. – К, 1991. – 23с.
1315647
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів / Г.Д. Казьмирчук. – К., 1991. – 40с.
1315648
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів у дослідженнях істориків Радянської України (1918 р. - середина 30-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 79-87. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1315649
  Латиш Ю.В. Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 9-11. – ISSN 2076-1554
1315650
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917- середина 1930-х років) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 36с.
1315651
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 - середина 1930-х років) : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 453л. – Бібліогр.:л.415-453
1315652
  Недоборська К.Л. Рух до Європейського Союзу: проблеми, завдання, перспективи права на захист цивільних прав та інтересів громадян в умовах воєнного стану // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7572-54-0
1315653
  Безвершенко Ю. Рух до ЄДП: треба бігти, аби перестати бути аутсайдером // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 2


  Наприкінці квітня директорат науки та інновацій МОН очолила Юлія Безвершенко, кандидат фізико-математичних наук, яка працювала до цього молодшим науковим співробітником Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та викладала квантову ...
1315654
  Малолєткова О. Рух до ЄС: не лише амбіції, а й конкретні кроки // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 3 травня (№ 88). – С. 1-2
1315655
  Гриневич Л. Рух до сучасного освітнього середовища // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію концепції Нової української школи.
1315656
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань , Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-28
1315657
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.22-29.
1315658
  Забаранкін М.Ю. Рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині / М.Ю. Забаранкін, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-66. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті розв"язок задачі про рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині подано через функцію току спеціального вигляду. За даним розв"язком побудовано лінії току при обтіканні рідиною веретеноподібного тіла. Знайдено ...
1315659
  Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1315660
  Скоблик В.П. Рух за громадянські права у США за часів лідерства М.Л. Кінга з погляду парадигми мобілізації ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 122-128. – (Історія ; Вип. 21)
1315661
  Мядзелець Є. Рух за громадянські права чорношкірого населення / Є. Мядзелець, І. Підберезних // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 27-31. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
1315662
  Лаєвська Ю. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
1315663
  Отрощенко І.В. Рух за об"єднання монгольських народів очима дослідників // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-112. – ISSN 1608-0599
1315664
  Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1315665
  Борисенко М. Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 30-62. – ISSN 0130-6936
1315666
  Год Б.В. Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20-40-ві роки XIX століття) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 132-139. – ISSN 2075-1451
1315667
  Усольцева М.М. Рух за соціальні реформи і "жіноче питання" в Мадрасі (1860-1930 рр.) / М.М. Усольцева ; [наук. ред. І.В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2018. – 255, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 221-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8770-9
1315668
  Шніцер І.О. Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-184. – (Історія ; Вип. 28)
1315669
  Сподобін І.М. Рух землі навколо сонця : Методична розробка з географії по курсу 5 класу / І.М. Сподобін. – Київ, 1938. – 24с.
1315670
  Попович М. Рух і мораль : з доповіді Мирослава Поповича на Установчому з"їзді Народного руху України за перебудову 8 вересня 1989 року // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 66-68. – ISSN 0206-8001
1315671
   Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля / Д.В. Шелест, А.А. Білюк, Ю.А. Ступак, Є.В. Пилипчик, Т.Ю. Ніколаєнко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
1315672
   Рух і розвиток як основні категорії матеріалістичної діалектики. – Луцьк, 1970. – 26 с.
1315673
  Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 23-24
1315674
  Циганов С.С. Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 211-218. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку, особливості впливу глобалізаційних процесів на фінансові ринки різних країн світу та входження на них іноземного капіталу. Проаналізовано сучасний стан та перспективи України ...
1315675
  Єлісєєнко Н.О. Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях / Н.О. Єлісєєнко, О.І. Стародубцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Інформаційна складова сучасних угод злиттів та поглинань відіграє дедалі більшу роль в досягненні синергетичного ефекту. Авторами було проаналізовано угоди злиттів та поглинань в контексті інформаційної взаємодії між їх учасниками. При цьому про ...
1315676
  Любива Рух історично поінформованого виконавства в контексті культури ХХ–ХХI століття / Любива, М.-М.В // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 68-71. – ISSN 2616-9967
1315677
  Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст поняття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових ...
1315678
  Корнєєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.23-31
1315679
   Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Круглий стіл з такої тематики відбувся у нашому університеті. Серед організаторів заходу - ф-т соціології нашого ун-ту. Обговорювалися питання міграційних процесів в Україні та світі, а також законопроект "Про зовнішню трудову міграцію". Відкрив ...
1315680
  Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 4-16. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 48)). – ISSN 2311-3383
1315681
  Андрієнко Д.П. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра / Д.П. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання руху крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра. Установлено, що під час руху в ньому крупні частинки можуть гальмуватися. Показано, що якщо розмір пилинки більший за деякий критичний, то для досягнення ...
1315682
  Косткін К. Рух лінійної конфігурації п"яти вихорів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 108-109
1315683
   Рух людства до двох організованих ним колапсів - екологічного і духовно-інтелектуального. Який з них небезпечніший і чи порятунок? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
1315684
  Дичко І.О. Рух материків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 26-30. – ISSN 2518-7104
1315685
   Рух ми відстоїмо. – Київ : МАЛТІ_М, 1999. – 56с
1315686
  Кравченко К.О. Рух населення Харківської області за останні 20 років (з 1995 по 2015 рр.) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 222-224. – ISBN 978-966-285-361-2
1315687
  Обуший М.І. Рух неприєднання - важливий фактор світової політики / М.І. Обуший. – Київ, 1986. – 47с.
1315688
  Орлова Т.В. Рух неприєднання / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1315689
  Матьовка М.П. Рух неприєднання в контексті міжнародних відносин (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – 208 с. – ISBN 966-7400-00-2
1315690
  Матьовка М.П. Рух неприєднання: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський держ.ун-т. – Ужгород : Патент, 1998. – 193 с. – ISBN 966-7242-45-5
1315691
  Пекун О.І. Рух Опору в місті Дніпродзержинськ часів німецько-нацистської окупації (1941-1943) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175. – ISBN 978-966-551-328-5
1315692
  Сосновський М. Рух опору в Україні // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 47-62
1315693
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; [ред. кол., авт. статей : О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.] ; Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с., [56] с. іл. : іл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 15-18 ; с. 27-28 ; с. 35-38 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2164-14-5
1315694
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопед. довідник / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; [редкол., авт. статей: О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2012. – 895, [1] с., (32) арк. фот. : іл, фот. – Паралел. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1676-42-7
1315695
  Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 243-261. – ISBN 978-966-02-5322-3
1315696
  Лутай В.С. Рух пізнання явищ природи від вивчення їх властивостей до вивчення структури їх матеріального субстрату // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1315697
  Жданов В. Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь скалярного поля з мінімальним зв"язком та ненульовим потенціалом самодії, які описують сферично-симетричні статичні конфігурації у випадку асимптотично-плоского ...
1315698
  Лященко А. Рух проти кола. Судова реформа як "безкінечна" естафета: наскільки вистачить сил? // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (154), червень 2019 року. – С. 32-34. – ISSN 1991-5829


  "Найдовшою і водночас найбільш заплутаною реформою в Україні є, безперечно, саме судова, активна фаза впровадження якої триває з 2010 року. Її результат станом на 2019 рік такий: не вистачає майже чотири тисячі суддів, унаслідок чого розгляд справ ...
1315699
  Касич А.О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій / А.О. Касич, Анурова-Приходько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1315700
  Косткін К.К. Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дві нескінченні вихрові структури, кожна з яких складається з точкових вихорів, що розташовані на двох паралельних прямих. Досліджено рух вихрових структур та рідини в їх околі. Отримано рівняння ліній току та побудовано зображення ліній ...
1315701
  Островський В.В. Рух рідини в полі пари вихорів на нерухомій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В задачі пасивної адвекції в полі швидкостей пари вихорів на нерухомій сфері проведено чисельний аналіз розв"язків. Приведено рівняння руху точкових вихорів в сферичних координатах та у стереографічній проекції. Побудовано лінії току у нерухомій та ...
1315702
  Гуменюк Ю. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 407-414. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1315703
  Прохорова М.Е. Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи / М.Е. Прохорова, А.В. Матвієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 53-62


  У статті розглянуто основні особливості функціонування міжнародного руху робочої сили у Європейському Союзі в період фінансової кризи. Проаналізовано характер та наслідки руху трудових ресурсів країн-учасників ЄС. Зосереджено основну увагу на ...
1315704
  Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені особливості територіальної мобільності робочої сили як чинника формування регіонального ринку праці. Проведено суспільно-географічні аналіз руху робочої сили у Хмельницькій області, визначено його причини та вплив на формування ...
1315705
  Хмельницька Л. Рух студентської молоді за українізацію вищої школи в Україні в кінці XIX - на початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 176-180. – ISBN 978-966-308-311-5


  Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства.
1315706
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині XIX - першій третині XX століття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 42-43
1315707
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 168-175. – ISSN 2078-6077
1315708
  Ткаченко А. Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 13-18. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Семіологічне розуміння текстології, абсолютизуючи поняття тексту, залучає і герменевтику, і культурологічний структуралізм та постструктуралізм. Не заперечуючи такого підходу, автори статті розгортають філологічне розуміння текстології як базової ...
1315709
  Каліон В. Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в"язкою рідиною / В. Каліон, О. Дідківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається використання теорії збурень до розв"язання задачі про рух крові у дуже вузьких капілярах. В якості моделі червоного кров"яного тільця (або еритроцита) використовується тривісний еліпсоїд. Модель плазми крові - ньютонівська в"язка рідина. ...
1315710
   Рух України до ЄС: експертні оцінки і спостереження // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (187/188). – С. 82-96
1315711
  Пасечник М.М. Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни променевих швидкостей руху хромосферної речовини (на рівні утворення лінії Н[нижній індекс альфа]) активної області перед та під час спалаху 4 вересня 1990 року, який супроводжувався викидом речовини. Спектрограми отримано на піці ...
1315712
  Кологойда І. Рух часу / І. Кологойда. – К., 1947. – 51с.
1315713
  Сорока В. Рухатись упеоед і розиратися довкола // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Один із найважливіших висновків дослідження PISA - освіту можна змінити. І кожен учень здатен добре вчитися та досягати успіху, якщо докладе зусиль і матиме підтримку. Це - леймотив праці розробника й куратора Андреса Шлейхера " Найкращий клас у світі: ...
1315714
  Патриляк І. Рухи Опору в Україні: ретроспектива суспільного дискурсу // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7158-06-5
1315715
   Рухи під музику / М.Л. Ентеліс, П.І. Хаймович, В.В. Цивкіна, С.Л. Меєрсон. – Київ : Радянська школа, 1939. – 303 с.
1315716
  Брайон О.В. Рухи рослин : (Досліди і спостереження) / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1978. – 56с.


  У книзі розглядаються різні типи руху рослин, їх біологічна цілістність і формування у процесі еволюції.
1315717
  Шейко М.К. Рухливі ігри в системі фізичного виховання. : Дис... канд. пед.наук: / Шейко М.К.;. – К., 1947. – 220л.
1315718
  Шейко М.К. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку / М.К. Шейко. – К, 1952. – 72с.
1315719
   Рухливість зарядів в наноструктурних композиціях Аl-Сu та фторопласт-терморозширений графіт / А.А. Беженар, Дун Занмін, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиції вивчались методом Холла. Рухливість електронів в наноструктурних композиціях (НК) Аl-Сu [мю]=13,6 кв.см*В[у мінус першому ступені]*с[у мінус першому ступені] при товщині шару h[приблизно дорівнює] 20 нм і [мю]=19 кв.см*В[у мінус першому ...
1315720
   Рухливість клітин Euglena gracilis Klebs. на різних стадіях розвитку в присутності шестивалентного хрому / П. Лещенко, І. Новікова, Т. Паршикова, І. Посудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив шестивалентного хрому на швидкість фоторуху та механізми фототопотаксису клітин Euglena gracilis. Встановлено, що при несприятливих умовах довкілля реалізація стратегій виживання мікроводоростей залежить не тільки від зовнішніх ...
1315721
  Туркменбаші С. Рухнама / Сапармурат Туркменбаші. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 416с. – ISBN 9665354796
1315722
  Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 83-87. – ISSN 2220-7481


  У статті висвітлено особливості вільного часу студентів, їхнє ставлення до різних видів рухової активності. Виявлено, що більшості (54 %) не вистачає вільного часу. Це підкреслює нераціональний розподіл видів діяльності в способі життя. 72 % ...
1315723
  Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1315724
  Товт В.А. Рухова активність як фактор профілактики шкідливих звичок у студентів / В.А. Товт, В.Я. Сусла // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 373-377 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1315725
  Ільченко С.С. Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1315726
  Кобець П.В. Рухома мішень / П.В. Кобець. – К., 1991. – 300с.
1315727
  Дроздовський Д. Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 14-22. – ISSN 0236-1477
1315728
  Тутученко С.П. Рухомий плацдарм / С.П. Тутученко. – К., 1968. – 200с.
1315729
  Менська О.А. Рухомі об"єкти культурної спадщини в цивільному обороті України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-966-927-199-0
1315730
  Паращенко І.В. Рухомість свинцю за профілем чорнозему типового та дерново-підзолистого грунту // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1315731
  Даминов Б. Рухсора : рассказы, повести / Б. Даминов; пер. с узб. Э.Умерова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 296 с.
1315732
  Крылов А.Г. Ручеек. Басни. -- Сказки для взрослых / А.Г. Крылов. – Днепропетровск, 1968. – 72с.
1315733
  Федоров И.Ф. Ручей / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
1315734
  Коропчевский Д.А. Ручей и его история / Д.А. Коропчевский. – Москва-Л, 1923. – 159с.
1315735
  Михайлов В.Д. Ручей на Япете / В.Д. Михайлов. – М, 1971. – 271с.
1315736
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1959. – 348с.
1315737
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1965. – 112с.
1315738
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1973. – 110с.
1315739
  Малышев Л.П. Ручей. / Л.П. Малышев. – Хабаровск, 1968. – 23с.
1315740
  Игнатов М.И. Ручейки текут в реку : повести рассказы / Михаил Игнатов ; пер. с коми В.Еремина. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 254 с.
1315741
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1315742
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1315743
  Лепнева С.Г. Ручейники (Trichoptera) / С.Г. Лепнева, 1940. – С. 191-223 : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Жизнь пресных вод. 1941, № 1. – Библиогр.: Литература, с. 223


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову с признательностью за часыпроводимые у сокровищницы его знаний, автор
1315744
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1315745
  Гусев О.К. Ручейники Северо-восточного Байкала / О.К. Гусев, 1956. – С. 105-106
1315746
   Ручка Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1315747
  Коваліско Н. Ручка Анатолій Олександрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 588-589. – ISBN 978-966-418-286-4
1315748
  Коваліско Н. Ручка Анатолій Олександрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 222-224. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1315749
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1315750
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером : рассказы / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд., 1966. – 32 с.
1315751
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1315752
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1315753
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1315754
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1315755
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1315756
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1315757
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1315758
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1315759
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1315760
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1315761
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1315762
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1315763
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1315764
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1315765
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1315766
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / А.Ф. Медведев. – С. 1-179
1315767
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – Москва, 1963. – 79с.
1315768
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1315769
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских : обьяснительный текст / Андрианов П.Н. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1959. – 16 с., [48] черт.
1315770
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1315771
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1315772
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – Москва : Воениздат, 1954. – 92 с.
1315773
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1315774
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1315775
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1315776
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1315777
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 : учеб. пособ. для коллективов физической культуры / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 136 с.
1315778
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1315779
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1315780
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1315781
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1315782
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1315783
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1315784
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1315785
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1315786
   Ручной труд в вспомогательной школе : (1-3 классы) : Сборник статей. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 188 с. : ил.
1315787
  Плестед Л. Ручной труд и его место в воспитании раннего детства / Л. Плестед ; Пер. с англ. С.Г. Займовского, под ред. А.У. Зеленко. – Москва : Мир, 1915. – XII, 330 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-322
1315788
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1315789
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор : воспроизведение текста в изобразит. и рекламной продукции всеми видами печати без примеч. типогр. шрифтов / А.Н. Алешко. – Москва : Книга, 1965. – 88 с. : ил. – (Передовой опыт в полиграфической промышленности)
1315790
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16 с.
1315791
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1315792
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / В.И. Беккерт ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1990. – 109 л. – Библиогр.: л. 106-109
1315793
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1315794
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1315795
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1315796
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1315797
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али ; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1315798
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1315799
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1956. – 365с.
1315800
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 132с.
1315801
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 368 с.
1315802
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1315803
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1315804
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1315805
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1315806
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1315807
  Черниш Н. Рушій самопізнання українців і утвердження українства // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 26-31. – ISBN 978-966-441-556-6


  Енциклопедична спадщина видатного українського вченого-антрополога, археолога та етнографа Федора Вовка (1847 - 1918).
1315808
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1315809
  Щербай І. Рушійна сила правових умов гідності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 49-55. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
1315810
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1315811
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1315812
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1315813
  Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці / Володимир Плахотник. – Київ : Рада, 2004. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 966-7087-61-1
1315814
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1315815
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1315816
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1315817
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1315818
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1315819
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1315820
   Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 76-92. – ISBN 978-966-02-8276-6
1315821
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1315822
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1315823
  Чечель Л. Рушник від Дніпра до Сени // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 13


  Як 9-метровий оберіг довезли до пам"ятника Тарасові Шевченку в Парижі.
1315824
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1315825
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1315826
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1315827
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1315828
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1315829
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1315830
  Верба В. Рушники / В. Верба. – Москва, 1965. – 282с.
1315831
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1315832
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім / М.В. Босак. – К., 1991. – 237с.
1315833
  Заїка Н. Рушники затоплених сіл Переяславщини кінця XIX - другої половини XX ст. у колекції НІЕЗ "Переяслав" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 127-132. – ISSN 2518-7732


  У статті аналізується фондова збірка рушників НІЕЗ «Переяслав», які датуються кінцем ХІХ – другою половиною ХХ ст. Мета даного дослідження полягає у висвітленні частини фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», зокрема рушників із затоплених сіл ...
1315834
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1315835
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1315836
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1315837
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1315838
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1315839
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1315840
  Пержун В. Рущенко Ігор Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 224-226. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1315841
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1315842
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1315843
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1315844
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1315845
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1315846
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1315847
  Власенко В. рф не хоче повертати українських дітей // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 6 травня (№ 91)
1315848
  Вітер О. РФ продовжує війну вже відкрито - у легалізованому нею амплуа агресора - "миротворця" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 лютого (№ 35)
1315849
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1315850
  Діюк Н.В. РФА та ІЧ-спектроскопія в створенні баз даних для експертизи творів живопису початку ХХІ століття / Н.В. Діюк, О.Б. Андріанова, С.О. Біскулова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 19
1315851
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1315852
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1315853
   Ръководство за лабораторни упражнения по химия. – София : Техника, 1984. – 179 с.
1315854
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1315855
   Ръководство за решеване на задачи по обща и неорганична химия. – София : Техника, 1985. – 170 с.
1315856
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1315857
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1315858
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1315859
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1315860
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1315861
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1315862
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури ; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1315863
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1315864
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1315865
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1315866
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1315867
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1315868
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Нуратдин Юсупов ; переводы. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1971. – 200 с.
1315869
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1315870
  Лундин С. Рыба! Лови! : [добейся нужной энергетики и высвободи свой потенциал] / Стивен Лундин, Гарри Поль, Джон Кристенсен ; [пер. с англ. С.И. Ананин]. – Минск : Попурри, 2003. – 142, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: Fish! (a remarkable way to boost morale and improve results) / Stephen C. Lundin et al. New York: HYPERION, 2000. - Сер. осн. в 1998 г. – (Успех!). – ISBN 985-438-857-3
1315871
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1315872
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1315873
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1315874
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1315875
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1315876
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1315877
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов-на-Дону, 1939. – 56с.
1315878
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1315879
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1315880
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки : 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1969. – [48] с.
1315881
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1315882
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1315883
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1315884
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1315885
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1315886
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1315887
   Рыбалка на Днепре - незабываемое приключение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 62-63 : фото
1315888
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1315889
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1315890
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / Мирсай Амир ; пер. с татар. Л. Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1315891
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1315892
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1315893
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1315894
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1315895
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1315896
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1315897
   Рыбец ( Комплексные исследования в нескольких точках ареала ). – Вильнюс : Мокслас, 1976. – 235с.
1315898
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1315899
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1315900
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1315901
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1315902
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1315903
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1315904
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Ленинград, 1972. – 364с.
1315905
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1315906
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1315907
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1315908
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1315909
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1315910
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1315911
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1315912
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1315913
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1315914
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1315915
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1315916
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1315917
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1315918
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1315919
   Рыбное хозяйство. – Киев
Вып. 27. – 1978
1315920
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1315921
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1315922
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1315923
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1315924
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1315925
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1315926
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1315927
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1315928
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – Москва, 1979. – 262с.
1315929
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1315930
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1315931
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1315932
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде: модели управления и выживаемости / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 155с.
1315933
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1315934
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт.
1315935
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт. – Конволют. - Пер.: Рыбные промыслы Западной Европы : [Ч.] I-IV / В.К. Беш
1315936
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. II : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 34, [1] с., 8 л. черт.
1315937
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. III : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 48 с., 7 л. ил., 16 л. черт.
1315938
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. IV : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 46, [1] с., 5 ил., 13 л. карт., черт.
1315939
  Беш. В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : отчет Министру Земледелия и государственных имуществ, причисленного Департаменту Земледелия : В 4 т. / [соч.] В.К. Беша. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Вып. 4 : Плавной промысел в Северном или Немецком море : с 2 картами, 11 табл. чертр. и 5 рис. в тексте. – 1900. – [6], 46, [1] с., 5 ил.., 13 л. карт., черт. : ил., карт., черт.
1315940
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1315941
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1315942
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1315943
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1315944
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1315945
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1315946
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62 с.
1315947
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1315948
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1315949
  Борне Дем фон. М. Рыбоводство : (с 64-мя политипажами) / М. фон-дем-Борне ; пер. со 2-го нем. изд. под ред. и с доп. д-ра М.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1887. – [2], XII, 260, 12 с. – С. 1-12 в конце кн.: Устав, состоящего под августейшим покровительством его императорского высочества государя великого князя Сергия Александровича, Российского общества рыбоводства и рыболовства. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 252-258)


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1315950
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1315951
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1315952
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1315953
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1315954
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1315955
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1315956
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1315957
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1315958
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1315959
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 38. – 1978
1315960
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 39. – 1979
1315961
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 40. – 1980
1315962
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 41. – 1981
1315963
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 42. – 1982
1315964
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 43. – 1983
1315965
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1315966
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград, 1960. – 95с.
1315967
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1315968
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1315969
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1315970
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет Л.С. Берга / ГУЗ и З. Деп. земледелия. – 1906-1909. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 4 : Рыболовство в IV смотрительском районе. – 1906. – 85 с.
1315971
  Невраева А.Ф. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова / Главное управление Землеустройства и земледелия. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. под фирмою "Г.П. Пожаров"
Вып. 2 : Рыболовство в II смотрительском районе / отчет А.Ф. Невраева. – 1907. – [4], 96 с.
1315972
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1315973
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / отчет А. Баженова ; Г. У. З. и З., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 7 : Рыболовство в VII смотрительском районе. – 1909. – 87 с.
1315974
  Варпаховский Н.А. Рыболовство в бассейне реки Оби : в 2 т. / [соч.] Н.А. Варпаховского ; Мин-во Земледелия и Государственных имуществ, Департамент земледелия. – 1898-1902. – Санкт-Петербург : Тип. С-П(б) Градоначальства
I-II : Орудия рыболовства и продукты рыбного промысла : (Первый отчет Министерству Земледелия и Гос. имуществ по командировке в 1895-1896 г.г. для исследования Западно-Сибирского рыболовства). – 1898. – [6], 143 с. : ил., табл.
1315975
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1315976
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – Москва, 1948. – 104с.
1315977
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1315978
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1315979
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1315980
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ Б.А. Гейнемана / М.З. и Г.И. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фролова, 1904. – [2], II, 123 с.
1315981
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1315982
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1315983
   Рыбохозяйственное изучение внутр. вод.. – Ленинград
№ 21. – 1977
1315984
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1315985
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве. – Москва : Наука, 1965. – 264с.
1315986
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – Москва, 1951. – 95с.
1315987
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1315988
   Рыбы - [Компакт] - 252277


  Содержание компакта: 1. Быховская И.Е. Паразитофауна окуня (Perca fluviatilis L.) СССР и ее динамика в зависимости от возраста хозяина : (Тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук) 2. Кагановскай С.М. ...
1315989
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1315990
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии, 1856. – [6], 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. VI ; Зоология. Часть систематическая)


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1315991
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192с.
1315992
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1315993
  Бабушкин Г.М. Рыбы : (живот. мир Рязан. обл.) : учеб. пособ. / Г.М. Бабушкин ; Рязан. гос. пед. ин-т им. С.А. Есенина. – Рязань : РГПИ, 1990. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125 (46 назв.)
1315994
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1315995
  Дирипаско О.А. Рыбы Азовского моря / О.А. Дирипаско, Л.В. Изергин, К.В. Демьяненко ; [под ред. Н.Г. Богуцкой]. – Бердянск : Интер-М, 2011. – 287, [1] с. : ил. – Указатели: с. 265-287. – Библиогр.: с. 246-264. – ISBN 978-966-97110-5-2
1315996
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря / Г.В. Никольский. – Москва : [б. и.], 1940. – 216 с. – Библиогр. в конце гл. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР, издаваемые Московским обществом испытателей природы ; вып. 1 (16) ; Новая серия. Отдел золоогический)
1315997
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245 с.
1315998
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1315999
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 86с.
1316000
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе : Илим, 1985. – 189с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,