Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1314001
  Науменко Л.П. "Текст"-"діалог"-"дискурс": до розмежування понять // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C. 3-9
1314002
  Старовойтенко О. "Текст" у психологічному розумінні // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.77-88
1314003
  Гусаков Володимир "Текстильна ментальність" як маркер поліетнічної культури народів Центральної Азії : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1314004
  Узлова О. (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 40-46. – ISSN 2307-2261
1314005
   [Текст грецькою мовою] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 128-155


  Ендогенні та наслідувальні паралелі в поетичному тексті.
1314006
  Зборовська К.Б. [Текст грецькою мовою] людини як парадокс ієрархії (за Діонісієм Ареопагітом) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 18-22
1314007
  Лущенко Т.Л. [Текст грецькою мовою] у давньогрецькому епосі (на прикладі мови Нонна Панополітанського) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1314008
  Walecki W. [Текст польською мовою] // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – C. 61-76. – ISBN 978-617-689-046-1
1314009
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 1 : Д. Антоніу [та ін.]. – 2002. – 436, [2] с. – Книга новогрецькою мовою
1314010
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 2 : Є. Анагносту [та ін.]. – 2002. – 543 с. – Книга новогрецькою мовою
1314011
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії ; Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 1 : 1 клас загального ліцею. – 2003. – 502, [7] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1314012
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 2 : 2 клас загального ліцею. – 2003. – 553 с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1314013
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 3 : (1945 - 2000) : 3 клас загального ліцею. – 2009. – 479, [1] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1314014
  Снечкус А.Ю. Тезисы доклада товарища М.С.Хрущева на ХХ1 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-65 годы" и задачи Коммунистической Партии Литвы / А.Ю. Снечкус. – Вильнюс, 1959. – 100с.
1314015
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1314016
   Тезисы докладов : Секция истории КПСС, философии и политической экономии: 16-я отчетно-научная конференция, 25 января - 27 января. – Харьков, 1961. – 55с.
1314017
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1314018
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1314019
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
1. – 1975. – 118с.
1314020
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1314021
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1314022
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 4 : История озер и внутренних морей аридной зоны. – 1975. – 121с.
1314023
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии. Новосибирск. симпоз., 1983. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1314024
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпоз. по атмосферному электричеству. – Тарту, 1986. – 299с.
1314025
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1314026
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1314027
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по гомогенному катализу (2 ; 1988 ; Донецк). симпоз. – Черноголовка, 1988. – 105с.
1314028
   Тезисы докладов : Третья международная конференция / Язык и культура; Украинский инст.междунароных отношений; Каф. укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев, 1994. – 356с.
1314029
   Тезисы докладов (конференции) Всес. орд.Ленина Академи с-х. наук им.В.И.Ленина.. – М., 1958. – 196с.
1314030
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1976. – 389 с.
1314031
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1976. – 402 с.
1314032
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 63с.
1314033
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 32с.
1314034
   Тезисы докладов 12-й конференции восточного кружка СНТО 4,5 и 6 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 48с.
1314035
   Тезисы докладов 12 Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц (1991; Харьков). / Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (12; 1991; Харьков). – Харьков : ЦНИИатоминформ, 1991. – 150 с.
1314036
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1314037
   Тезисы докладов 15 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (27-31 января 1969 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1969. – 100с.
1314038
   Тезисы докладов 16 всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов : Ульяновск, 4-7 октября 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 357 с.
1314039
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1314040
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1965. – 84с.
1314041
   Тезисы докладов 18 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (24-29 января 1972г.). – Ленинград, 1972. – 123с.
1314042
   Тезисы докладов 19-й Научной студенческой конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1966. – 115с.
1314043
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1314044
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1314045
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1314046
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1314047
   Тезисы докладов 2-й научной конференции молодых исследователей.. – К., 1965. – 45с.
1314048
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1314049
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1314050
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1314051
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1314052
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1314053
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975). – Ленинград : НИИЭА, 1975. – 129 с.
1314054
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1314055
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1314056
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1314057
   Тезисы докладов 20-й научно-исследовательской конференции : Секция общественных наук. – Москва, 1962. – 48с.
1314058
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1314059
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1314060
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1967. – 93с.
1314061
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1314062
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1314063
   Тезисы докладов 20 Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989) / Всесоюзное совещание по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989). – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 192 с.
1314064
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1314065
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1965. – 277с.
1314066
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1314067
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1314068
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1314069
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1968. – 123с.
1314070
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1968. – 47с.
1314071
   Тезисы докладов 22-й научно-технической конференции. – Львов, 1965. – 15с.
1314072
   Тезисы докладов 22-й научной сессии. – Черновцы, 1966. – 184с.
1314073
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1966. – 128с.
1314074
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 180с.
1314075
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 31с.
1314076
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 238с.
1314077
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1314078
   Тезисы докладов 22-й студенченской научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1970. – 135с.
1314079
   Тезисы докладов 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 136с.
1314080
   Тезисы докладов 23-й научной конференции Латвийского государственного института физической культуры. – Рига, 1970. – 80 с.
1314081
   Тезисы докладов 27-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 94с.
1314082
   Тезисы докладов 27 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л., 1977. – 628с.
1314083
   Тезисы докладов 28 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Алма-Ата, 1978. – 632с.
1314084
   Тезисы докладов 29 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1979. – 609с.
1314085
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1314086
   Тезисы докладов 3-й конференции по палеомагнетизму.. – Л., 1959. – 40с.
1314087
   Тезисы докладов 3-й научно-методической конференции факультета романо-германской филолоиги. – Воронеж, 1964. – 36с.
1314088
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция гидродинмики и русловых процессов. – 1957. – 90с.
1314089
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция водного хозяйства. – 1957. – 53с.
1314090
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидролоигческого съезда. – Л.
Секция гидрофизики. – 1957. – 79с.
1314091
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1314092
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1314093
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1314094
   Тезисы докладов 3 Конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ессентуки, 1968. – 216с.
1314095
   Тезисы докладов 3 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; НАНУ; Национ. науч. центр "Харьковский физико-техн. ин-т"; Редкол.: А.Н.Довбня, Р.П.Слабоспицкий, И.М.Карнаухов и др. – Харьков, 2005. – 84с.
1314096
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 142с.
1314097
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 146с.
1314098
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 3. – 1983. – 118с.
1314099
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1314100
   Тезисы докладов 5 Всесоюзного симпозиума по люминесцентным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения. – Таллин : Тартуский ГУ, 1985. – 212с.
1314101
  Всесоюзное Тезисы докладов 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : ЦНИИИ, 1985. – 295 с.
1314102
  АН СССР Дагестанский Тезисы докладов 5 конференции молодых учёных / АН СССР Дагестанский, филиал. – Махачкала, 1985. – 142с.
1314103
   Тезисы докладов 5 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 26 февраля - 2 марта 2007 г. / НАНУ; ННЦ ХФТИ; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2007. – 104с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1314104
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1314105
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1314106
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1314107
   Тезисы докладов 6 Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 25-29 февраля 2008 г., Харьков / НАНУ; Нац. науч. центр "Харьк. физико-технический ин-т"; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики; [ред. кол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков, 2008. – 120с.
1314108
   Тезисы докладов 7-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1983. – 432с.
1314109
   Тезисы докладов 7-й конференции профессорско-преподавательского состава Ленингардского государственного библиотечного института по итогам научной работы 16-19 декабря 1959 года. – Ленинград, 1959. – 59с.
1314110
   Тезисы докладов 7-й Украинской республиканской конференции по неорганической химии.. – Одесса, 1972. – 254с.
1314111
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1979. – 139с.
1314112
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 2. – 1979. – 151с.
1314113
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1314114
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 168 с.
1314115
   Тезисы докладов 9-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Свердловск, 23-25 июня 1987 г.. – Свердловск
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
1314116
   Тезисы докладов 9-й Конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы 12-15 декабря 1961 года. – Ленинград, 1961. – 62с.
1314117
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1314118
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР. – Москва, 1970. – 64 с.
1314119
   Тезисы докладов IX конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-25 февраля 2011 г., Харьков / НАНУ ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2011. – 120 с.
1314120
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1314121
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 220 с.
1314122
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1314123
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1314124
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1314125
   ТЕзисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня.. – Ташкент, 1983. – 160с.
1314126
   ТЕзисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня.. – Ташкент
2. – 1983. – с.
1314127
   ТЕзисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня.. – Ташкент
3. – 1983. – 168с.
1314128
   ТЕзисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня.. – Ташкент
4. – 1983. – 90с.
1314129
   ТЕзисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня.. – Ташкент
5. – 1983. – 127с.
1314130
   ТЕзисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня.. – Ташкент
6. – 1983. – 245с.
1314131
   Тезисы докладов X Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физике ; [редкол. : А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др.]. – Харьков : [ННЦ ХФТИ], 2012. – 113, [3] c.
1314132
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии. – Таллин
1. – 1980. – 40 с.
1314133
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
2. – 1980. – 184с.
1314134
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
3. – 1980. – 126с.
1314135
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1314136
   Тезисы докладов XIV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 22-25 марта 2016 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 120 с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
1314137
   Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – 118, [2] с. – Без тит. л. - Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст.
1314138
   Тезисы докладов XVI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 20-23 марта 2018 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 114, [1] с. – Без тит. л. - Текст рус., англ., укр. – Библиогр. в конце ст.
1314139
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1314140
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1314141
   Тезисы докладов XXI Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 150с.
1314142
   Тезисы докладов XXIII Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 08-14 сент. 2013 г., Алушта, Крым / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины ; Науч. совет по ускорителям заряж. частиц Рос. акад. наук [и др.] ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 165, [1] с. – Текст рос., англ.
1314143
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1314144
   Тезисы докладов XXV международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 18-22 сент. 2017 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2017. – 95, [1] с. : табл. – Тезисы парал. рос., англ.
1314145
   Тезисы докладов XXVII научной конф. факультета физико-математических и естественных наук 13-18 мая 1991 г.. – М., 1991. – 237с.
1314146
   Тезисы докладов восьмого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока / Сиб. отд. АН СССР. Комиссия по изуч. подземных вод Сибири и Дальнего Востока и др. – Иркутск; Улад; Удэ, 1976. – 167с.
1314147
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : Секция Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Москва, 1957. – 65 с.
1314148
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. – Москва, 1972. – 242 с.
1314149
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – Москва
2. – 1972. – 126 с.
1314150
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по подземным водам Востока СССР.. – Иркутск
1,2. – 1982. – 109,103с.
1314151
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых" / Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых. Всесоюзная конференция. – Москва, 1976. – 186 с.
1314152
   Тезисы докладов всесоюзной конференции "Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП".. – М., 1981. – 229с.
1314153
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секции II, III. – 1980. – 148с.
1314154
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секция I. – 1980. – 96с.
1314155
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-79". – Л., 1979. – 279с.
1314156
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
2. – 1981. – 198с.
1314157
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
3. – 1981. – 164с.
1314158
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам НИИС.. – Львов
1. – 1981. – 222с.
1314159
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1977. – 113с.
1314160
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана.. – М., 1969. – 48с.
1314161
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1314162
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1314163
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1314164
   Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции "Актуальные проблемы моделирования и управления системами с распределенными параметрами" : (Одесса, 8-10 сентября 1987 г.). / "Актуальные проблемы моделирования и упр. системами с распределенными параметрами", всесоюз. науч.-техн. конф.; АН УССР, Науч. совет АН УССР по пробл. "Кибернетика", О-во "Знание", Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Одес. политехн. ин-т. – Киев
Ч. 1. – 1987. – 130 с.
1314165
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "образование по вопросам окружающей среды". – Иваново
Кн. 2. – 1984. – 144с.
1314166
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Образование по вопросам окружающей среды".. – Иваново
Кн. 1. – 1984. – 199с.
1314167
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Социально-экономические и организационные проблемы управления народным хозяйством".. – М., 1981. – 162с.
1314168
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1314169
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1314170
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1314171
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1314172
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1314173
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1314174
   Тезисы докладов второй всесоюзной конференции по промышленному разведению насекомых : Москва, 26-28 декабря 1989 г. / Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. – Москва, 1989. – 133с.
1314175
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1314176
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1314177
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1314178
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1314179
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1314180
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1314181
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1314182
   Тезисы докладов годичной сессии Ученого совета ВСЕГЕИ (15-17 апреля 1969 г.). – Ленинград, 1969. – 40 с.
1314183
   Тезисы докладов девятого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 212с.
1314184
   Тезисы докладов делегации Академии наук СССР на Венгерском конгрессе химиков 17-20 ноября 1955 г.. – М., 1955. – 27с.
1314185
   Тезисы докладов делегации ГДР на [V] международном конгрессе славянской археологии = Thesen zu den Vortragen und Mitteilungen der Teilnehmer aus der DDR am V. Internationalen Kongress fur Slawische Archaologie : [Киев, 17-26 сент. 1985 г.] / Международный конгресс славянской археологии; Акад. наук ГДР, Центр. ин-т древней истории и археологии. – Берлин : [б. и.], 1985. – 63, [2] c.
1314186
   Тезисы докладов Днепропетровской областной энергетической конференции.. – Днепропетровск, 1934. – 8с.
1314187
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1314188
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1314189
   Тезисы докладов и выступлений к Всесоюзной научной конференции "Управление и интенсификация производства".. – М., 1979. – 135с.
1314190
   Тезисы докладов и выступлений на координационном совещании по проблеме "Разработка методических вопросов комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогре. – Фрунзе, 1979. – 273с.
1314191
   Тезисы докладов и выступлений на научном совещании по вопросам экономической эффективности новой техники в строительстве.. – М., 1956. – 20с.
1314192
   Тезисы докладов и выступлений на Третьем всесоюзном совещании по физико-химическому анализу.. – М., 1955. – 175с.
1314193
   Тезисы докладов и конференций по интенсивному рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Северного Кавказа.. – Краснодар, 1969. – 63с.
1314194
   Тезисы докладов и лекций на VII Международном семинаре преподавателей русского языка зарубежных стран.. – М., 1967. – 15с.
1314195
   Тезисы докладов и научных сообщений Всесоюзной научной конференции "Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности". – К., 1970. – 127с.
1314196
   Тезисы докладов и развернутых выступлений на Объединенной научной сессии, посвящ. проблема частей речи и сложного предложения в Кабардино-Черкесском, Карачаево-Балалкрском и других языка народов Сев. – Нальчик, 1962. – 60с.
1314197
   Тезисы докладов и сообщений занального научно-методического совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана / Зональное научно-методическое совещание заведуещие кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана; М-во просвещения УзССР, Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : [б. и], 1973. – 160 с.
1314198
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1314199
   Тезисы докладов и сообщений конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. – Рига, 1966. – 76с.
1314200
   Тезисы докладов и сообщений конференции профессорско-преподавательского состава на тему "Основные принципы организации и проведения учебной практики в свете закона об укреплении связей школы с жизнь. – Москва, 1961. – 48с.
1314201
   Тезисы докладов и сообщений на 26-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной итогам научной работы за 1963 год : История КПСС, философия, право, полит. экономия, экономика, техника, филология. – Киев, 1964. – 272с.
1314202
   Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной конференции по философским проблемам физики.. – М., 1968. – 36с.
1314203
   Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции "В.И.Ленин и историческая наука".. – К., 1965. – 156с.
1314204
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции. – Днепропетровск, 1966. – 74с.
1314205
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1961 год : Физико-математический и естественногеографический факультеты. – Луганск, 1962. – 65с.
1314206
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1963 год : Серия филологических наук. – Луганск, 1964. – 100с.
1314207
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1964 год, 29-30 апреля 1965 года : Тематика сб.: Російська та українська література та мовознавство. – Луганск, 1965. – 108с. – (Серия филологических наук)
1314208
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1965 г. : Серия филологич. наук. Языковедение. – Луганск, 1966. – 48с.
1314209
   Тезисы докладов и сообщений на Лисичанской городской конференции по научной организации производства и труда. – Лисичанск, 1966. – 57с.
1314210
   Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по истории физико-математических наук 25 мая - 2 июня 1960 г.. – М., 1960. – 188с.
1314211
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год, 24-27 марта 1969 г.. – Москва
Ч. 2 : Секции: Учет и статистика; Организация и техника торговли; Товароведение пром. товаров; Товароведение пищев. прод.; Химия. – 1969. – 220с.
1314212
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 1 : Секция истории КПСС и марксистско-ленинская философия; Политическая экономия, история и экономика отраслей народного хозяйства, экономика торговли; Организация и техника торговли. – 1972. – 151с.
1314213
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 2 : Секции: Бухгалтерский учет и экономика, кибернетика; Товароведение промышленных товаров; Товароведение пищевых продуктов; Неорганическая и органическая химия; Технические дисц. и высш. матем. – 1972. – 215с.
1314214
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. – Куйбышев, 1967. – 58с.
1314215
   ТЕзисы докладов и сообщений на научной конференции.. – М., 1969. – 92с.
1314216
   Тезисы докладов и сообщений на областном семинаре по научной организации труда. – Донецк, 1966. – 250с.
1314217
  Коммунистическое Тезисы докладов и сообщений на республиканской межвузовской научно-методической конференции по проблеме "Коммунистическое воспитание студенческой молодежи" посвященной 50-летию образования Узбекской / Коммунистическое, студенческой молодежи. Конференция. Ташкент воспитание, 1974. – Ташкент, 1974. – 328с.
1314218
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
2. – 1980. – 152с.
1314219
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
3. – 1980. – 155с.
1314220
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
1. – 1980. – 109с.
1314221
   Тезисы докладов и сообщений на сессии Ученого Совета по вопросам применения математических методов и вычислительной техники в горном деле.. – Москва
4. – 1962. – 80 с.
1314222
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 146с.
1314223
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 145с.
1314224
   Тезисы докладов и сообщений седьмой (Кишиневской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : ( Октябрь 1964 г.). – Кишинев : [Б. и.], 1964. – 348 с.
1314225
   Тезисы докладов итоговой научно-технической конференции. – Иваново, 1966. – 172с.
1314226
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 1 : Лазерная технология. – 1987. – 199 с.
1314227
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 2 : Лазерные измерительные системы. – 1987. – 185 с.
1314228
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 3 : Лазерные системы передачи и обработки информации. – 1987. – 155 с.
1314229
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 4 : Применение лазеров для изучения и контроля окружающей среды. – 1987. – 75 с.
1314230
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1314231
   Тезисы докладов к 13-й научной конференции 26 февраля - 2 марта 1966 года. – Ленинград, 1966. – 63с.
1314232
   Тезисы докладов к 19-й научно-технической конференции 2-4 февраля 1966 года : Посвящается 25-летию ЛИАП. – Ленинград, 1966. – 147с.
1314233
   Тезисы докладов к 22-й научной конференции 8 - 13 февраля 1964 года. – Ленинград, 1965. – 72с.
1314234
   Тезисы докладов к 23-й научно-технической конференции : Посвящаетя 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 236с.
1314235
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков, 1932. – 48с.
1314236
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.
3. – 1932. – 52с.
1314237
   Тезисы докладов к научно-методической конференции, 11-13 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 64 с.
1314238
   Тезисы докладов к научно-теоретической конференции кафедр общественных наук института, посвященной 96-летию со дня рождения В.И.Ленина, 22 апреля - 5 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 140с.
1314239
   Тезисы докладов к научно-технической конференции на тему "Пути повышени эффективности общественного производства". – Херсон, 1967. – 72с.
1314240
   Тезисы докладов к научно-технической конференции по применению электронно-вычислительных машин в народном хозяйстве.. – Горький, 1962. – 60с.
1314241
   Тезисы докладов к научной конференции "Научная библиотека на современном этапе".. – Новосибирск, 1967. – 32с.
1314242
   Тезисы докладов к научной конференции745. – Л., 1965. – 48с.
1314243
   Тезисы докладов к областной научно-практической конференции по проблемам повышения культуры производства на предприятиях и организаях.. – Саратов, 1971. – 36с.
1314244
   Тезисы докладов к первому Всесоюзному палеоальгологическому совещанию : (октябрь 1965). – Новосибирск, 1965. – 144с.
1314245
   Тезисы докладов к Республиканской научно-методической конференции по совершенствованию системы физического воспитания студенческой молодежи 23-24 сентября 1971 г.. – Гомель, 1971. – 169с.
1314246
   Тезисы докладов к семинару "Научно-техническая информация и пропаганда в геологии".. – М., 1968. – 48с.
1314247
   Тезисы докладов к семинару по теме "Критерии выделения стадий литогенеза глинистых пород различного генезиса для оценки их строительных свойств".. – Ставрополь, 1976. – 36с.
1314248
   Тезисы докладов к совещанию по вопросам массового воздействия на VII международной психотехнической конференции.. – М.Л., 1931. – 24с.
1314249
   Тезисы докладов к совещанию по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.. – М., 1946. – 96с.
1314250
   Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии.. – М., 1958. – 195с.
1314251
   Тезисы докладов к студенческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, 27 марта - 1 апреля 1967г. : Общественные науки. – Ленинград, 1967. – 108с.
1314252
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 65с.
1314253
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 86с.
1314254
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 64с.
1314255
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 102с.
1314256
   Тезисы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археологической науки в Азербайджане". – Баку, 1987. – 184с.
1314257
   Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа". – Тарту, 1983. – 159с.
1314258
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников. – Горький, 1967. – 38с.
1314259
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников.. – Горький, 1966. – 45с.
1314260
   Тезисы докладов конференции молодых ученых Крыма 20-25 июня 1965. – Симферополь, 1965. – 196с.
1314261
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Минск : [Б. и.], 1959. – 76 с. – (серия общественных наук)
1314262
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Уфа, 1983. – 194с.
1314263
   Тезисы докладов конференции по вопросам германской, романской и классической филологии.. – Вильнюс, 1967. – 66с.
1314264
   Тезисы докладов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения великого русского ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова. – Одесса, 1960. – 47 с.
1314265
   Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения, языков народов СССР.. – Казань, 1964. – 39с.
1314266
   Тезисы докладов конференции.. – Улан-Удэ, 1958. – 164с.
1314267
   Тезисы докладов конференций по гуманитарным и естественным наукам студенческого научного общества.. – Тарту, 1987. – 27с.
1314268
   Тезисы докладов межведомственного рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии.. – Ташкент, 1972. – 39с.
1314269
   Тезисы докладов Межведомственного совещания молодых геологов и геохимиков г.Львова по вопросам геологии и геохимии горючих ископаемых.. – Львов, 1965. – 87с.
1314270
   Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – Киев, 1966. – 91с.
1314271
   Тезисы докладов Межвузовской городской конференции по вопросам преподавания иностранных языков в системе вечернего и заочного образования.. – Л., 1963. – 21с.
1314272
   Тезисы докладов межвузовской конференции на тему "Язык и речь".. – М., 1962. – 126с.
1314273
   Тезисы докладов Межвузовской конференции по стилистике художественной литературы.. – М., 1961. – 111с.
1314274
   Тезисы докладов межвузовской научной конференции по проблемам эффективного использования трудовых ресурсов и экономики образования.. – М., 1968. – 196с.
1314275
   Тезисы докладов межвузовской научой конференции "Современные проблемы философии истории".. – Тарту, 1979. – 213с.
1314276
   Тезисы докладов Международного симпозиума по литологии и генезису лессовых пород.. – Ташкент, 1969. – 172с.
1314277
   Тезисы докладов международной школы-конференции, посвященной 150-летию кафедры теоретической и прикладной механики "Современные проблемы математики, механики и информатики. "Тараповские чтения - 2013" (29 сентября - 4 октября 2013 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Мех.-мат. фак. ; [под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 160, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7017-74-4
1314278
   Тезисы докладов межобластной научно-практической конференции молодых ученых посвященной 60-й годовщине образования Союза СОветских социалистических республик.. – Одесса
2. – 1983. – 296с.
1314279
   Тезисы докладов методической конференции по вопросам себестоимости продукции в лесном хозяйстве.. – Пушкино, 1962. – 96с.
1314280
   Тезисы докладов Молотовской карстовой конференции 26-31 января 1947 г., 1947. – с.
1314281
   Тезисы докладов Московской городской конференции молодых научных работников по геологии, минералогии, геохимии и обогащению цветных благородных металлов и алмазов.. – М., 1972. – 168с.
1314282
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1314283
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 27с.
1314284
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 24с.
1314285
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 23с.
1314286
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1314287
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Языковедение, киргизский язык, русский язык и литература, журналистика, зарубежная литература. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1314288
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1314289
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 34с.
1314290
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 14с.
1314291
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 28с.
1314292
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 31с.
1314293
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава биологического факультета. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 50с.
1314294
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Англ. яз., нем. яз., Франц. яз., методика преподавания иностр. яз-в. – Фрунзе, 1964. – 40с.
1314295
   Тезисы докладов на 2-й научно-технической конференции по итогам научно-исслед. работ, выполненных в 1965 г.. – Киев, 1966. – 31с.
1314296
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 216с.
1314297
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 128с.
1314298
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
4. – 1963. – 115с.
1314299
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
5. – 1963. – 240с.
1314300
   Тезисы докладов на 2 Всесоюзном совещании по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках 23-30 октября 1961 г. г.Львов.. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 160 с.
1314301
   Тезисы докладов на 5-й Украинской Республиканской конференции по органической химии, посвященной 40-летию Советской власти на Украине. – Киев, 1957. – 97с.
1314302
   Тезисы докладов на 5 Всесоюзном совещании по электролюминесценции (1978, Ставрополь) / Всесоюзное совещание по электролюминесценции (1978, Ставрополь). – Ставрополь : ВНИИлюминофоров, 1973. – 159 с.
1314303
   Тезисы докладов на 7-м Пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии. – Москва, 1961. – 31с.
1314304
   Тезисы докладов на 8-й международном семинаре преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран. – Фрунзе, 1965. – 20с.
1314305
   Тезисы докладов на 8-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1959. – 87с.
1314306
   Тезисы докладов на 8-м координационном заседании комиссии, посвященном вопросам составления нормативных словарей современного русского языка. – Москва, 1962. – 24с.
1314307
   Тезисы докладов на 9-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1960. – 72с.
1314308
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
III. – 1978. – 212 с.
1314309
   Тезисы докладов на всесоюзной конференции по физическим свойствам полупроводников A , B и А , В : 11-15 октября 1965 г. – Баку, 1965. – 83с.
1314310
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1314311
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 65с.
1314312
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 48с.
1314313
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 34с.
1314314
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 105с.
1314315
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 66с.
1314316
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 58с.
1314317
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 46с.
1314318
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 52с.
1314319
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1314320
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1314321
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1314322
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Советской власти.. – Владивосток, 1967. – 100с.
1314323
   Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке.. – М., 1962. – 21с.
1314324
   Тезисы докладов на Днепропетровской областной энергетической конфренции.. – Днепропетровск
1. – 1934. – 28с.
1314325
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.. – М., 1962. – 44с.
1314326
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1962 г.. – М., 1963. – 65с.
1314327
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.. – М., 1964. – 76с.
1314328
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 г.. – Москва, 1966. – 48с.
1314329
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г.. – М., 1961. – 60с.
1314330
   Тезисы докладов на зональном научно-техническом совещании "Пути развития комплексного лесного хозяйства и лесной промышленности". – К., 1962. – 59с.
1314331
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за 1965 год. – Луганск, 1966. – 50с.
1314332
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за1963 год. – Луганск, 1964. – 75с. – (Серия педагогических наук)
1314333
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции по результатам работ 1964 года. – Днепропетровск, 1965. – 174с.
1314334
   Тезисы докладов на ІІ Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград
Выпуск ІІ. – 1978. – 196 с.
1314335
   Тезисы докладов на конференции высших учебных заведений Министерства культуры РСФСР, посвящ. вопросу о возрастающей роли культурно-просветительной работы в периодразвернутого строительства коммунизм. – Л., 1961. – 47с.
1314336
   Тезисы докладов на конференции молодых ученых Северного Кавказа. – Краснодар, 1966. – 108с.
1314337
   Тезисы докладов на конференции по итогам научно-исследовательских работ института за 1963 год. – Днепропетровск, 1964. – 100с.
1314338
   Тезисы докладов на конференции по проблеме генезиса старости и профилактики преждевременного старения организма.. – К., 1938. – 128с.
1314339
   Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике, посвященной проблемам трансформационного метода.. – М., 1961. – 44с.
1314340
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1314341
   Тезисы докладов на конференции психологов.. – Тарту, 1962. – 51с.
1314342
   Тезисы докладов на Ленинградской научно-технической конференции по вопросам экономики и организации производства в радиоэлектронной промышленности 24-25 июня 1965 года.. – Л., 1965. – 80с.
1314343
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции историков Дона и СЕв. Кавказа по проблеме : социально-эконом. предпосылка Вел. ОКт. соц. революции на Дону и Сев. Кавказе.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 24с.
1314344
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции по геоботаническому районированию СССр 21-24 декабря 1964 года.. – М., 1964. – 94с.
1314345
   Тезисы докладов на Межвузовском научном совещании по геологии и полезным ископаемым ЦЕнтрально-Черноземных областей.. – Воронеж, 1956. – 99с.
1314346
   Тезисы докладов на Межвузовском совещании историков ДОна и Северного Кавказа на тему Революционное движение на ДОну и Северном Кавказе.. – Ростов-наДону, 1958. – 32с.
1314347
   Тезисы докладов на методической конференции по проведению практических занятий со студентами. – Новосибирск, 1967. – 12с.
1314348
   Тезисы докладов на методической конференции сотрудников в ГГУ. – Горький, 1971. – 46с.
1314349
   Тезисы докладов на научно-методической конференции по вопросам применения математических методов в экономических расчетах 30-31 мая 1961 г.. – М., 1961. – 105с.
1314350
   Тезисы докладов на научной конференции (Одесского с/х инст.) посвящ. 300-летию воссоединения Украины с Россией.. – Одесса, 1954. – 28с.
1314351
   Тезисы докладов на научной конференции .. – Одесса, 1954. – 40с.
1314352
   Тезисы докладов на научной конференции .. – Одесса, 1954. – 57с.
1314353
   Тезисы докладов на научной конференции .. – Одесса, 1954. – 52с.
1314354
   Тезисы докладов на научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1953. – 149с.
1314355
   Тезисы докладов на научной конференции Ивановского государственного педагогического института 1959 года. – Иваново, 1959. – 87с.
1314356
   Тезисы докладов на Научной конференции Одесского сельскохозяйственного института по результатам работ 1965 года. – Одесса, 1966. – 130с.
1314357
   Тезисы докладов на научной конференции по методике преподавания иностранных языков.. – Алма-Ата, 1963. – 52с.
1314358
   Тезисы докладов на научной конференции физико-математического факультета, январь 1947г.. – Воронеж, 1947. – 16с.
1314359
   Тезисы докладов на научной конференции юридического факультета, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1966 г.. – Минск, 1966. – 195с.
1314360
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1314361
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 40-летию Педагогического нститута, 1917-1957. – Калинин, 1957. – 44с.
1314362
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы 1962-1963 учебного года. – Калинин, 1964. – 140с.
1314363
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1953 г.. – Саратов, 1954. – 106с.
1314364
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1954 г.. – Саратов, 1955. – 148с.
1314365
   Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических экспедиций 1962 года.. – Рига, 1963. – 48с.
1314366
   Тезисы докладов на научной сессии "Формирование марксистско-ленинских мировоззрений у всех труженников советского об-ва". – Л., 1967. – 42с.
1314367
   Тезисы докладов на Научной сессии Северо-Кавказского совета по гуманитарных наукам.. – Ростов -на-Дону, 1962. – 220с.
1314368
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
V. – 1956. – 11с.
1314369
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
IV. – 1956. – 11 с.
1314370
   Тезисы докладов на П Всесоюзной конференции "ТЕхнические средства изучения и освоения океана".. – Л., 1978. – 212с.
1314371
   Тезисы докладов на пленарных заседаниях Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 27с.
1314372
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1314373
   Тезисы докладов на расширенном Ученом совете Украинского научно-исследовательского института садоводства, посвященном 50-летию Крымской опытной станции садоводства. – Симферополь, 1963. – 48 с.
1314374
   Тезисы докладов на Республиканской научно-практической конференции, посвященной региональным проблема повышения эффективности материально-технического снабжения. – Ташкент, 1982. – 234с.
1314375
   Тезисы докладов на республиканской научной конференции по теме "проблемы развития языков и литератур советских народов".. – Кишинев, 1967. – 63с.
1314376
   Тезисы докладов на республиканском методсовещании преподавателей учебных заведений Наркомторга УССР по бухгалтерскому учету, по анализу хозяйственной деятельности и хозяйственным вычислениям.. – К., 1941. – 121с.
1314377
   Тезисы докладов на сесиии Отделения истории Академии наук СССР, посвященной 50-летию Ленинского декрета о создании РАИМК - Института археологии АН СССР и итогам полевых археологических и этнографиче. – Л., 1969. – 81с.
1314378
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Академии наук СССР по итогам научных исследований за 1957 год.. – Владивосток : [Б. и.], 1958. – 83 с.
1314379
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1959 года.. – Владивосток : б. и.], 1960. – 66 с.
1314380
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1964 года.. – Владивосток : [б. и.], 1965. – 28 с. – (секция биологических и географических наук)
1314381
   Тезисы докладов на сессии совета Дальневосточного филиала сибирского отделения АН СССР по итогам научных исследований.. – Владивосток : [Б.и.], 1961. – 48 с.
1314382
   Тезисы докладов на сессии Ученого совета, посвященной 50-летию института.. – Л., 1965. – 58с.
1314383
   Тезисы докладов на симпозиуме "Биологическая роль кобальта". – М., 1969. – 132с.
1314384
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
9 : Секция полезных ископаемых. – 1956. – 17 с.
1314385
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
10 : Региональная секция, подсекция: Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 1956. – 28 с.
1314386
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
11 : Региональная секция, подсекция: Украины, Молдавии, Южных и Центральных областей Российской Федерации. – 1956. – 28 с.
1314387
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
12 : Региональная секция, подсекция Прибалтики и Белоруссии. – 1956. – 12 с.
1314388
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 13 : Региональная секция, подсекция Урала. – 1956. – 16 с.
1314389
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
15 : Поволжье. – 1956. – 24 с.
1314390
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
16 : Приуралье. – 1956. – 30 с.
1314391
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции : Пленарное заседание 1 декабря 1965 г. – Москва, 1965. – 35с.
1314392
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции. – Москва, 1965. – 37с.
1314393
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 40с.
1314394
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 112с.
1314395
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (геологическая)
1314396
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (серия биологическая)
1314397
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 36 с. – (серия химическая)
1314398
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 52 с. – (серия экономическая)
1314399
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 20 с. – (серия историческая)
1314400
   Тезисы докладов научно-координационного совещания по инженерно-геологическому изучению скальных оснований гидротехнических сооружений.. – М., 1960. – 54с.
1314401
   Тезисы докладов научно-методического совещания по борьбе с эрозией почв. – Москва, 1966. – 48с.
1314402
   Тезисы докладов научно-методического совещания по культуре столового винограда и оценке ранних сортов.. – Ялта, 1965. – 24с.
1314403
   Тезисы докладов научно-методической конференции "Просодия текста". – М., 1982. – 160с.
1314404
   Тезисы докладов научно-методической конференции по совершенствованию преподавания учетных дисциплин в высших и средних специальных экономических учебных заведениях.. – Одесса, 1965. – 111с.
1314405
   Тезисы докладов научно-методической конференции по улучшению подготовки экономических кадров и экономической подготовки инженеров 24-26 ноября 1970 года. – Л., 1970. – 204с.
1314406
   Тезисы докладов научно-методической конференции посвященной вопросам обучения взрослых иностранным языкам.. – Одесса, 1964. – 58с.
1314407
   Тезисы докладов научно-методической конференции факультета иностранных языков.. – Одесса, 1964. – 27с.
1314408
   Тезисы докладов научно-педагогической конференции по проблема нравственного воспитания в школе. – Кишинев, 1966. – 60с.
1314409
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии" / Научно-практическая конференция "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии"; Гродненский областной Совет НТО; Гроденнский государственный университет. – Гродно, 1983. – 76 с.
1314410
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Связь науки с практикой - важный фактор повышени эффективности общественного производства". – Гродно
3. – 1982. – 174с.
1314411
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме "Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1967. – 128с.
1314412
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме" Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1968. – 128с.
1314413
   Тезисы докладов научно-практической конференции учителей и родительской общественности края по теме"Совместная работа школы, семьи и общественности по коммун. воспит. молодежи".. – Ставрополь, 1972. – 67 с.
1314414
   Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования ГТО.. – Гомель, 1981. – 76с.
1314415
   Тезисы докладов научно-теоретической конференции молодых ученых-геологов.. – Ташкент, 1982. – 224с.
1314416
   Тезисы докладов научно-технической конференции : Электротехническая секция. – Ленинград, 1962. – 62с.
1314417
   Тезисы докладов научно-технической конференции "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике" / Научно-техническая конференция "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике"; Научно-техническое общество машиностроительной промышленности; Ленинградский дом научно-технической пропаганды; Ленинградский ордена Ленина институт усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. – Ленинград
Медико-биологическая секция. – 1969. – 50 с.
1314418
   Тезисы докладов НАучно-технической конференции 1958 года.. – М., 1958. – 70с.
1314419
   Тезисы докладов научно-технической конференции 9-11 марта 1961 года : Секция науки и техники. – Ленинград, 1961. – 49с.
1314420
   Тезисы докладов научно-технической конференции по итогам работы в 1962 году : Конференция состоится 11-16 апреля 1963 г. – Горки, 1963. – 76с.
1314421
   Тезисы докладов научно-технической конференции по физике и физико-химии торфа.. – Минск, 1972. – 175с.
1314422
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 41с.
1314423
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 17с.
1314424
   Тезисы докладов научно-технической конференции совершенствование организации управления производством, механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда на предприятиях г.Казани.. – Казань, 1968. – 92с.
1314425
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.. – Баку, 1984. – 175с.
1314426
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.. – Баку, 1984. – 192с.
1314427
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.. – Баку, 1984. – 170с.
1314428
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 26с.
1314429
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 34с.
1314430
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 70-летию со дня изобретения радио А.С. Поповым.. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1965. – 28 с.
1314431
   Тезисы докладов научно-технической конференции.. – М., 1964. – 246 с.
1314432
   Тезисы докладов научного совещания по вопросам повышения жирномолочности у коров путем скармливания свежи пивных дрожжей.. – К., 1958. – 36с.
1314433
   Тезисы докладов научной геологической конференции Ростовского госуниверситета.. – Ростов -на-Дону, 1963. – 280с.
1314434
   Тезисы докладов научной конференции "А. Блок и русский постсимволизм". – Тарту, 1991. – 96 с.
1314435
   Тезисы докладов научной конференции Воронежского Лесохозяйственного института.. – Воронеж, 1945. – 26с.
1314436
   Тезисы докладов научной конференции врачей Могилевщины, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.. – Горки, 1984. – 292с.
1314437
   Тезисы докладов научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР.. – М., 1962. – 226с.
1314438
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 48с.
1314439
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция историко-экономических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 44с.
1314440
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия. – Каменец-Подольский, 1964. – 32с.
1314441
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия, 10-12 июня 1965 г. – Каменец-Подольский, 1965. – 44с.
1314442
   Тезисы докладов научной конференции института 12-13 мая 1965 года : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1965. – 39с.
1314443
   Тезисы докладов научной конференции института, 10-13 мая 1965 года : Секция животноводства. – Каменец-Подольский, 1965. – 50с.
1314444
   Тезисы докладов научной конференции института, секция общественно-экономических наук, 10-13 мая 1965 года. – Каменец-Подольский, 1965. – 68с.
1314445
   Тезисы докладов научной конференции Калининского государственного педагогического института, посвященного итогам работы за 1957-1958 учебный год. – Калинин, 1958. – 72с.
1314446
   Тезисы докладов Научной конференции кафедр библиотечного факультета, 17 апреля 1967 г.. – Минск, 1967. – 41с.
1314447
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых Волго-Вятского региона.. – Горький, 1987. – 268с.
1314448
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, январь 1966 г.. – Киев, 1966. – 139с.
1314449
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1967. – 88с.
1314450
   Тезисы докладов научной конференции на тему "Проблемы научного познания".. – М., 1968. – 92с.
1314451
   Тезисы докладов научной конференции по вопросам экспериментальной геоботаники.. – Казань, 1962. – 104с.
1314452
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1964 год. – Белая Церковь, 1965. – 160с.
1314453
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965 год, 2-4 июля 1966 г.. – Белая Церковь, 1966. – 248с.
1314454
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работ в 1961 г. : Конференция состоится 11-18 апреля 1962 года. – Горки, 1962. – 52с.
1314455
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1963 год. – Коммунарск, 1964. – 119с.
1314456
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964-65 год, март 1966 г. : Техническая секция. – Коммунарск, 1966. – 145с.
1314457
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год : Физико-математическая секция. – Коммунарск, 1965. – 73с.
1314458
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год. – Луганск, 1965. – 151с.
1314459
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1314460
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1314461
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1314462
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 115с.
1314463
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, 22-25 мая 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 118с.
1314464
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 9-12 декабря 1965 г.. – Одесса, 1965. – 67с.
1314465
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной девяностопяилетию со дня рождения В.И. Ленина 21-22 апреля. – Львов, 1965. – 71с.
1314466
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1956 год. – Саратов : Коммунист
Вып. 4. – 1957. – 232с.
1314467
   Тезисы докладов научной конференции,посвященной 50-той годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого. – Одесса, 1960. – 40 с.
1314468
   Тезисы докладов научной конференции.. – М., 1971. – 46с.
1314469
   Тезисы докладов научной сессии профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления советской власти в Азербайджане. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 104с.
1314470
   Тезисы докладов научной сессии УкрНИГРИ по геологии, геофизике, гидрогеологии, бурению и геохимии нефтегазоносных регионов УССР.. – Львов, 1965. – 131с.
1314471
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта.. – Таллин, 1958. – 54с.
1314472
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 25-26 октрябя 1967 г.. – Л., 1967. – 40с.
1314473
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1960 год.. – Л., 1961. – 32с.
1314474
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1962 год.. – Л., 1963. – 48с.
1314475
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1967 год.. – Л., 1968. – 40с.
1314476
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1959 год.. – Л., 1960. – 44с.
1314477
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной нефтегазоносности и металлогении Южного Урала и Приуралья.. – Уфа, 1971. – 172с.
1314478
   Тезисы докладов научной сессии. посвящен. итогам работы Института этнографии АН СССР.. – Л., 1967. – 71с.
1314479
   Тезисы докладов научных сессий, посвященных итогам работы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина за 1981 год.. – М., 1982. – 84с.
1314480
   Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР.. – М., 1951. – 56с.
1314481
   Тезисы докладов областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Самарканд, 1976. – 475с.
1314482
   Тезисы докладов П Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии.. – Вильнюс, 1969. – 244с.
1314483
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1314484
   Тезисы докладов П симпозиума микологов и лихонологов ПРибалтийских республик и Белоруссии.. – Таллин, 1988. – 185с.
1314485
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 1. – 1985. – 244с.
1314486
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 2. – 1985. – 231с.
1314487
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 3. – 1985. – 208с.
1314488
   Тезисы докладов по секции математической географии и картографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Н.Н. Матусевич; АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1947. – 32с.
1314489
   Тезисы докладов профессорско-преподавательского состаава на второй научной конференции, апрель 1954 г.. – Ашхабад, 1954. – 69с.
1314490
   Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики" / МОНУ ; Донец. нац. ун-т ; Ин-т приклад. математики и механики НАНУ ; [редкол.: Беспалова С.В. (пред.) и др.]. – Донецк, 2010. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1314491
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч.2. – 1978. – 277с.
1314492
   Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых.. – Ташкент, 1980. – 268с.
1314493
   Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов.. – Минск, 1968. – 360с.
1314494
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых по общественным наукам.. – Ташкент, 1976. – 298с.
1314495
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции по проблеме "Биологические основы рационального использования, преобразования и охраны растительного и животного мира. – Симферополь, 1965. – 283с.
1314496
   Тезисы докладов седьмой конференции по теоретическим вопросам адсорбаций.. – М., 1990. – 179с.
1314497
   Тезисы докладов семинара-совещания по методике изучения киммерийских железных руд Азово-Черноморской провинций.. – К., 1965. – 98с.
1314498
   Тезисы докладов семинара "Химия и технология неорганических сорбентов". – Ашхабад, 1982. – 152с.
1314499
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1314500
   Тезисы докладов семинара РГВД "Реляционные и сетевые модели баз данных".. – Таллин, 1979. – 50с.
1314501
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью.. – Казань, 1960. – 130с.
1314502
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института. – Ленинград, 1935. – 110с.
1314503
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1314504
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР / Академия, наук СССР Ин-т, Академия археологии., наук УЗССР Ин-т, Сессия археологии.; АН СССР, Ин-т археологии ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 272 с.
1314505
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1314506
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1314507
   Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – Москва, 1970. – 68 с.
1314508
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1980. – 102с.
1314509
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1985. – 175с.
1314510
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе. – Москва, 1954. – 158с.
1314511
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1965. – 87с.
1314512
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1314513
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам. – МоскваЛ., 1936. – 52с.
1314514
   Тезисы докладов совещания по изучению геохимических и биогеохимических провинций территории Белорусской ССР 24-26 февраля 1960 г.. – Минск, 1960. – 124с.
1314515
   Тезисы докладов совещания по литолого-стратиграфическому изучению докембрия и метаморфическому рудообразованию Украинского щита.. – К., 1965. – 60с.
1314516
   Тезисы докладов совещания по проблема тектоники.. – М., 1962. – 200с.
1314517
   Тезисы докладов совещания по проблеме "Биологическая фиксация атмосферного азота".. – К., 1968. – 100с.
1314518
   Тезисы докладов совещания по сегнетоэлектричеству. – Ленинград, 1956. – 48 с.
1314519
   Тезисы докладов совещания по состоянию и перспективам развития генетики и генетических основ селекции. – Киев, 1966. – 159с.
1314520
   Тезисы докладов совещания по таутомерии B-дикетонов и их реакционной способности с 28-февраля по 2 марта 1957 года.. – Рига, 1957. – 24с.
1314521
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений.. – М.Л., 1940. – 240с.
1314522
   Тезисы докладов Совещания по химии, анализу и технологии ниобия и тантала.. – К., 1968. – 71с.
1314523
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1314524
   Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1961 год. – Горки, 1962. – 68с.
1314525
   Тезисы докладов третьего всесоюзного гляциологического симпозиума.. – Фрунзе, 1965. – 108с.
1314526
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1314527
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1314528
   Тезисы докладов третьей научно-психологической студенческой конференции.. – Л., 1972. – 64с.
1314529
   Тезисы докладов третьей научно-технической конференции по изучению керченских и других осадочных железных руд УССР. – Киев, 1966. – 128с.
1314530
   Тезисы докладов участников V Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-131. – ISSN 2071-9574
1314531
   Тезисы докладов участников VI Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 5-142. – ISSN 2071-9574
1314532
   Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара "Химия и технология неорганических сорбентов".. – Душанбе, 1986. – 282с.
1314533
   Тезисы докладов Х Всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей". – Л., 1978. – 112с.
1314534
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 1 : Секции I-IV. – 1980. – 367 с.
1314535
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 2 : Секции V-IX. – 1980. – 314 с.
1314536
   Тезисы докладов ХI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 11-15 марта 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук. Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 117, [3] с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ.
1314537
   Тезисы докладов ХІ всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей".. – Л., 1980. – 83с.
1314538
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 1. – 1987. – 252 с.
1314539
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 2. – 1987. – 249 с.
1314540
   Тезисы докладов Четвертой Международной научной конференции молодых ученых: Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований / Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований; КНУТШ; Ред. кол. Булатевич Н.М., Масиенко Ю.О. – Киев : Киевский университет, 2001. – 189с.
1314541
   Тезисы докладов четвертой палеоэколого-литологической сессии, посвященной ископаемым рифогенным образованиям Крыма и Молдавии. – Кишинев, 1966. – 28 с.
1314542
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 58с.
1314543
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 43с.
1314544
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 63с.
1314545
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 62с.
1314546
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 60с.
1314547
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 156с.
1314548
   Тезисы докладов шестого всесоюзного микропалеонтологического совещания. – Новосибирск : Ротапринт, 1973. – 207с.
1314549
   Тезисы докладов шестой научно - теоретической конфренции. – Таганрог, 1962. – 88с.
1314550
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1314551
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1314552
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1314553
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 5-15 сентября 1962 г.. – Минск : Изд-во МВССИПО БССР, 1962. – 167с.
1314554
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1964 год : Конференция состоится 22-24 февраля 1965 г. – Минск, 1965. – 129с.
1314555
   Тезисы докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 4-6 апреля 1963 г.. – Минск, 1963. – 267с.
1314556
  Всесоюзная Тезисы докладов, представленных на 8 Всесоюзную конференцию по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент, 1974) / Всесоюзная, по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент конференция, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 496 с.
1314557
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по вопросам методики преподавания новых дисциплин "Теория и практика перевода" семинар, т "Сравнительная. – Ташкент, 1973. – 255с.
1314558
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по импульсным давлениям, Москва 1-й., , 1973. – Москва, 1973. – 104с.
1314559
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1314560
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1314561
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1314562
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1314563
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1314564
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетие и химической газодинамике (1 ; 1984 ; АЛма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/1. – 1984. – 151с.
1314565
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/2. – 1984. – 142с.
1314566
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/1. – 1984. – 151с.
1314567
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/2. – 1984. – 139с.
1314568
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1314569
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1314570
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1314571
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1314572
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1314573
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1314574
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, "Теоретические основы и конструирование численных..." VІІ ; 1988 ; Кемерово. семинар. – Кемерово, 1988. – 140с.
1314575
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1314576
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1314577
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1314578
   Тезисы докладов. Дополнения / Всесоюзный географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изв-во АН СССР, 1947. – 36с.
1314579
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1314580
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
1314581
   Тезисы и авторефераты докладов на научной конференции 24-28 февраля 1947 г.. – Омск, 1947. – 107с.
1314582
   Тезисы и аннотации докладов и сообщений всесоюзного симпозиума "речь, эмоции и личность".. – Л., 1978. – 39с.
1314583
   Тезисы и аннотации докладов к научной конференции по итогам исследований в области метеорологии в период междуранодного геофизического года.. – Л., 1960. – 54с.
1314584
   Тезисы и аннотации докладов научных конференций зоотехнического факультета за 1949-1956 гг.. – Омск, 1958. – 104с.
1314585
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 23с.
1314586
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 24с.
1314587
   Тезисы и доклады 7-й научной конференции ДВГУ. – Владивосток, 1964. – 132с.
1314588
   Тезисы и программа 1-й советской гравитационной конференции.. – М., 1961. – 208с.
1314589
  Митюков А.К. Тезисы из диссертации "Ответственность продавца за эвикцию в историко-сравнительном освещении" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 283-285. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1314590
   Тезисы к V научно-техническому семинару по методике и технике гидрогеологических исследований.. – Свердловск, 1972. – 108с.
1314591
   Тезисы к XVII конференции ВКП(б).. – М., 1932. – 32с.
1314592
   Тезисы к Всесоюзной конференции "Социалистический образ жизни: проблемы Сибири".. – М.
1. – 1982. – 58с.
1314593
  Синайский В.И. Тезисы к диссертации "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 385-387. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1314594
   Тезисы к диссертации В.И. Синайского : "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме". II-V. – 4 с. – Отд.отт.
1314595
  Пятницкий Г.К. Тезисы к диссертации на тему "К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька" / Г.К. Пятницкий. – 4с.
1314596
   Тезисы к докладам. – Москва-Ленинград
Выпуск 1. – 1927
1314597
   Тезисы к докладам на 2 конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода. – Л.М., 1932. – 48с.
1314598
   Тезисы конференции "Теоретические и прикладные вопросы математики". – Тарту, 1980. – 300 с.
1314599
   Тезисы конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ им.С.М.Кирова.. – Баку, 1984. – 92с.
1314600
   Тезисы конференции по проблемам механизации и электрификации сельского хозяйства в УзССР.. – Ташкент, 1977. – 184с.
1314601
   Тезисы конференции посвященной 250-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо.. – Одесса, 1962. – 96с.
1314602
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 38 с.
1314603
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 56 с.
1314604
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 19 с.
1314605
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1314606
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1314607
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 39 с.
1314608
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 59 с.
1314609
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 28 с.
1314610
   Тезисы Культпропа ЦК ВЛК(б) к 50-летию "Народной Воли".. – М., 1950. – 263-279с.
1314611
   Тезисы локладов на отчетной конференции научных работников Воронежского государственного педагогического института. – Воронеж, 1957. – 168с.
1314612
   Тезисы межвузовской студенческой научной конференции по вопросам биологии и сельского хозяйства.. – М., 1958. – 82с.
1314613
   Тезисы Межобластного геологического совещания по геологии и минеральным ресурсам ЦЧО.. – Воронеж, 1962. – 187с.
1314614
   Тезисы научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава и аспирантов. – Харьков, 1966. – 80с.
1314615
   Тезисы научно-методической конференции кафедры русского языка, посвященной 10-летию Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.. – М., 1970. – 228с.
1314616
   Тезисы научно-производственного семинара "Новое в программном обеспечении и создании компьютеров".. – Коммунарск, 1991. – 60с.
1314617
   Тезисы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательской работы за 1961 год. – Пржевальск, 1961. – 24с. – (Серия филологических наук)
1314618
   Тезисы научно-теоретической конференции"Актуальные вопросы экономической теории в свете решений XXV съезда КПСС и новой Конституции СССР".. – Минск, 1978. – 207с.
1314619
   Тезисы научной конференции аспирантов института языкознания АН СССР.. – М., 1963. – 50с.
1314620
   Тезисы научной конференции аспирантов кафедр общественных наук, посвященной 92-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – Х., 1962. – 124с.
1314621
   Тезисы научной конференции по проблемам истории народного хозяйства Узбекистана.. – Ташкент, 1963. – 55с.
1314622
   Тезисы научной конференции факультета иностранных языков ОГУ, посвященной 100-летию основания университета, 2-4 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 91с.
1314623
   Тезисы научной конференции, 8-10 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 139с.
1314624
   Тезисы научной конференции, посвященной 25-летию Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. – Таллина, 1972. – 60с.
1314625
   Тезисы научной конференции, посвященной проблеме двуязычия и многоязычия.. – М., 1969. – 56с.
1314626
   Тезисы научных докладов на юбилейной конференции Среднеазиатского гос.университета, посвященной двадцатипятилетию Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1950. – 90 с.
1314627
   Тезисы научных сообщений советских психологов к XXII международному психологическому конгрессу.. – М., 1980. – 176с.
1314628
   Тезисы научных сообщений советских психологов к ХХП международному психологическому конгрессу.. – М., 1981. – 512с.
1314629
   Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией.. – М., 1954. – 32с.
1314630
  Капустин Б.Г. Тезисы о политической философии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.22-30. – ISSN 0321-2017
1314631
  Ким И.С. Тезисы о социалистическом образовании / И.С. Ким. – Пхеньян, 1981. – 71с.
1314632
   Тезисы об основных вопросах истории БССР.. – Минск, 1948. – 63с.
1314633
   Тезисы областной конференции "Системный анализ научного знания".. – Одесса, 1986. – 152с.
1314634
   Тезисы основных докладов на третьей сессии Ученого Совета Института по вопросам эволюционной палеонтологии, посвященной памяти акад. Алексея Алексеевича Борисяка.. – М., 1947. – с.
1314635
   Тезисы Отчетной научной конференции научно-исследовательсого института физиологии животных .. – К., 1948. – 29с.
1314636
   Тезисы П Всесоюзной конференции"Биоантиоксидант".. – Черноголовка
1,2. – 1986. – 154,257с.
1314637
  Лобунец Н.Н. Тезисы по диссертационной работе на тему "Применение жидких амальгам для количественного определения нитро-группы". : Дис... наук: / Лобунец Н.Н.;. – 95л.
1314638
  Ким И.С. Тезисы по социалистическому аграрному вопросу / И.С. Ким. – Пхеньян, 1971. – 71с.
1314639
   Тезисы пятой научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 60с.
1314640
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Материальное стимулирование промышленного и сельскохозяйственного производства".. – Пятигорск, 1968. – 114с.
1314641
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
1. – 1990. – 214с.
1314642
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
2. – 1990. – 258с.
1314643
   Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Противоречия современного общественного прогресса".. – Гродно
1,2. – 1989. – 266,218с.
1314644
   Тезисы Республиканской научно-теоретической конференции "Экономические проблемы развитого социализма и закономерности его перерастания в коммунизм".. – Душанбе, 1980. – 195с.
1314645
   Тезисы республиканской научной конференции по уравнениям математической физики. – Душанбе, 1983. – 152 с.
1314646
   Тезисы решений главного военного суда за 1880-1885 г.г. (включительно). – Уфа : Изд. воен.-суд. ведомства подполковн. Евдокимов ; Печатня Н. Блохина, 1885. – [13], XXIV, 265, 24 с.


  В изъяснение Военно-уголовных уставов (Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. XXII-XXIII, изд. 2-го и XXIV, - разд. I, изд. 1883 г., II и III, изд. 1884 г., и IV, изд. 1879 г.), Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1866 г.) и Устава о ...
1314647
   Тезисы сессии общего собрания Отделения биохимии, биофизики и физиологии АН УССР, посвященной проблеме "ФИзиология и биохимия регуляции роста растений".. – К., 1966. – 42с.
1314648
   Тезисы совещания "Проблемы фонологии, морфологии синтаксиса и лексики".. – М., 1966. – 32с.
1314649
   Тезисы совещания по математической лингвистике 15-21 апреля 1959 года.. – Л., 1959. – 104с.
1314650
   Тезисы совещания по явлениям переноса в электронных расплавах. – Махачкала, 1973. – 15с.
1314651
   Тезисы сообщений. – М.Л., 1935. – 508с.
1314652
   Тезисы сообщений V-го Всесоюзного симпозиума.. – Новосибирск, 1975. – 216с.
1314653
   Тезисы сообщений по биостратиграфии пограничных слоев нижнего и среднего девона СССР на полевой сессии Международной подкомиссии по стратиграфии девона : (15-25 августа 1978 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1978. – 92с.
1314654
   Тезисы студенческой научной конференции (25 апреля 1966 г.). – Донецк, 1966. – 94 с.
1314655
   Тезисы третьей Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Научный Совет АН СССР по проблеме "Когерентная и нелинейная оптика"; Институт физики АН БССР; Институт физики АН УССР; Ужгородский Государственный университет; Министерство приборостроения средств автоматизации и систем управления СКБ САТ. – Минск, 1980. – 419 с.
1314656
   Тезисы Центрального Комитета Вернгерской социалистической рабочей партии к ХII съезду ВСРП.. – Будапешт, 1979. – 47с.
1314657
   Тезисы Центрального Комитета КПСС к 19 Всесоюзной партийной конференции. – М, 1988. – 31с.
1314658
   Тезисы чтений, посвященных памяти профессора Андрея НИколаевича Краснова.. – Х., 1962. – 27с.
1314659
   Тезисы ш-ей научной студенченской конференции 22-27 марта 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 17с.
1314660
   Тезисы Ш Всесоюзной конференции молодых ученых-биологов, посвященной 250-летию со дня рождения М.В.ЛОмоносова.. – М., 1961. – 155с.
1314661
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
1. – 1968. – 46с.
1314662
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
2. – 1968. – 49с.
1314663
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
3. – 1968. – 59с.
1314664
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
4. – 1968. – 34с.
1314665
   Тезника измерения искривлений технологических каналов ядерныхреакторов. – М, 1981. – 80с.
1314666
  Соколова Тезника электроэнцефалографических исследований. / Соколова, Л.И. Шванг. – Л., 1954. – 136с.
1314667
  Коррвкин В.Д. Тезническая эксплуатация фильмокопий / В.Д. Коррвкин. – М, 1962. – 130с.
1314668
  Шохин В.К. Теизм или деизм? Размышления над метафизической теологией Ричарда Суинберна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-76. – ISSN 0042-8744
1314669
  Байдалюк О.П. Теистические истоки аксиологии договорного права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 225-231. – ISSN 1818-992Х
1314670
  Солкин Виктор Тейе, великая царица : Археология / Солкин Виктор, Щигорц Станислав // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 125 : Іл., карта
1314671
  Искаков И. Тейлерии крупного рогатого скота и их переносчики в Кзыл-Ординской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Искаков И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26
1314672
  Шарадзе Г.С. Теймураз Багратиони как руствелолог : автореф. дис. ... канд. фило. наук / Шарадзе Г.С. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 15 с.
1314673
  Бузукашвили Илья Тейт-Бритн // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 1818-2968


  Тейт-Бритн - лондонская галерея на берегу Темзы, где разместилось лучшее в мире собрание британского искусства за последние пять столетий
1314674
  Наумова И.Б. Тейхоевые кислоты и полисахаридные фракции некоторых видов актиномицетов : Автореф... кандидата биол.наук: / Наумова И.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1314675
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
1314676
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Автореф. дис. ... кан. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1314677
   Тейяр де Шарден // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922-924. – ISBN 966-316-069-1
1314678
  Конашев М.Б. Тейяр де Шарден и религия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 19-36. – ISSN 0236-2007
1314679
  Бабосов Е.М. Тейярдизм: попытка синтеза науки и христианства / Е.М. Бабосов. – Минск, 1970. – 264с.
1314680
   Текатоника активизированных областей.. – ЧИта, 1982. – 143с.
1314681
   Текатоника Западной Сибири.. – Тюмень, 1987. – 136с.
1314682
  Ивашева В.В. Теккерей-сатирик / В.В. Ивашева. – М, 1958. – 304с.
1314683
  Глебова Т.Н. Теккерей -- теоретик реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Глебова Т.Н. ; АН УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1314684
   Теккерей в воспоминаниях современников. – Москва, 1990. – 526 с.
1314685
  Стонов Д.М. Текля и ее друзья. / Д.М. Стонов. – М., 1959. – 206с.
1314686
   Текнонофизика и механические свойства горных пород.. – М., 1971. – 192с.
1314687
  Буренин Г.С. Текс к планшету 45-В гидорогеологической карты Украины м.1/420000 инструкция к пользованию этой карты / Г.С. Буренин. – К., 1929. – 15с.
1314688
  Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича
1314689
  Булкіна А.В. Текст англомовного меню: жанрові характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 150-156


  Статтю присвячено розгляду жанрових характеристик тексту англомовного меню. Проаналізовано структурно-композиційні, змістові, лексико-граматичні та комунікативно-прагматичні аспекти жанру. Статья посвящена особенностям жанровых характеристик текста ...
1314690
  Овсієнко Л. Текст в аспекті досліджень філософської герменевтики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – C. 92-96
1314691
  Іваницька Н. Текст в аспекті моделей оцінки якості перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 189-197


  У статті здійснено огляд основних існуючих теоретичних концепцій, що лежать в основі створення моделей оцінки якості перекладу. З"ясована важливість створення класифікаційних вимірів для проведення об"єктивної оцінки якості перекладу. Проаналізовано ...
1314692
  Осадча Л.В. Текст в культурі: філософсько-смисловий та соціально-інструментальний параметри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 122-128


  Стаття присвячена висвітленню феномену тексту як наративу світосприй няття сучасності. Мова йде про його функціональність, прагматичну доречність, з іншого боку - богемність та гедоністичність. Статья посвящается определению феномена текста как ...
1314693
   Текст в преподавании русского языка студентам-иностранцам на подготовительном факультете.. – М., 1983. – 146с.
1314694
   Текст в процессе преподавания иностранного языка.. – Пермь, 1979. – 166с.
1314695
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
1314696
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 293л. – Бібліогр.:л.280-293
1314697
  Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме : Учеб. пособие / А.Г. Баранов; Кубанский гос. университет. – Краснодар : КубГУ, 1988. – 90с.
1314698
  Спиридонова И.Е. Текст выступления на Всесоюзной научно-технической конференции по проблеме "Программированное обучение" старш. препод. кафедры Спиридоновой Н.Е. / И.Е. Спиридонова. – М., 1966. – 3с.
1314699
  Прайс Дж. Текст для Web : Доступность и привлекательность / Джонотан Прайс, Лиза Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 464с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0420-Х


  В книге рассмотрены способы создания текстов для Internet, т.е. справочных и маркетинговых материалов
1314700
   Текст докладов. – Москва, 1961. – 258с.
1314701
  Вертипорох О. Текст Євгена Пашковського як проблема читання // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 4-8. – (Філологічні науки)
1314702
  Петрова Н.В. Текст и дискурс // Вопросы языкознания / Российская академия наук. Отделение литературы и языка. – Москва, 2003. – № 6. – С.130-131. – ISSN 0373-658Х


  [Обзор литературы]
1314703
   Текст и его единицы в функциональной парадигме : [cб. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения М.Н. Правдина] / [сост., предисл.: И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2013. – 120, [2] с. : портр., ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-95963-78
1314704
   Текст и его компоненты как объект комплексного анализа.. – Л., 1986. – 149с.
1314705
  Васильев Л.Г. Текст и его понимание : учеб. пособие / Васильев Л.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Тверской гос. ун-т. – Тверь, 1991. – 67с.
1314706
  Макаревич Г.В. Текст и иллюстрация в конструировании детских образов: стереотипы и новаторство современной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-66. – ISSN 2073-9702


  Автор демонстрирует, как на иллюстрациях современного учебника по чтению происходит усекновение устаревших нормативных значений в детских образах и активизируется легитимация "ненормативных" в прошлом поведенческих стратегий детей
1314707
  Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О.Л. Каменская. – М., 1990. – 151с.
1314708
  Мальчуков Л.И. Текст и контекст. / Л.И. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 110 с.
1314709
   Текст и контекст: жанрово-стилевые взаимодействия в зарубежной литературе XIX-XX веков.. – Тверь, 1991. – 118с.
1314710
   Текст и контекст: Русско-зарубежные литературные связи ХІХ-ХХ вв.. – Тверь, 1992. – 96с.
1314711
   Текст и перевод. – М., 1988. – 164с.
1314712
  Димитрова С. Текст и подтекст : наблюдения над пресупозициите в пуския дискурс / Стефана Димитрова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 145с.
1314713
  Богдан О.М. Текст і автор: до питання про співвідношення понять / О.М. Богдан, Є.В. Дмитренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 296-301. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1314714
  Карпенко В.О. Текст і дискурс: єдність та протилежність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 228-229
1314715
  Шепель Ю.О. Текст і дискурс: проблема дефініцій // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 120-129


  Стаття присвячена питанню вживання терміна «дискурс» у сучасній лінгвістиці. Автор характеризує вплив американської дескриптивної лінгвістики і французької школи дискурс-аналізу на інтерпретацію поняття у вітчизняному мовознавстві. Такий підхід дає ...
1314716
  Григошкіна Я.В. Текст і дискурс: проблема межі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 99-108. – ISSN 2077-1932
1314717
  Гаврилова Я. Текст і дискурс: спільне й відмінне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 49-52


  У статті зроблено спробу розмежувати поняття "текст" і "дискурс", а також досліджено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано основні напрями і підходи до вивчення дискурсу. An effort to subdivide notions "text" and "discourse" has been made in ...
1314718
  Шевченко В.Е. Текст і зображення: види, функції, оформлення : монографія / В.Е. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7
1314719
  Горошкевич Н.Є. Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 63-65


  Аналізуються причини несприйняття текстів мас-медіа. В основі роздумів авторки лежить теорія Ж. Бодрійяра про симулякри, запровадження яких у мас-медійну практику стало серйозним бар"єром на шляху до адекватного розуміння аудиторією повідомлень ЗМІ. ...
1314720
  Ятчук О.М. Текст інтерактивного телебачення. Загальні напрями розвитку // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 10-12


  Аналізуються особливості процесу формування видів телевізійного тексту і його комунікативних особливостей, тексти інтерактивного телебачення, форми їх існування та текстуальні стратегії. The article analyses main features of television text ...
1314721
  Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. / И.М. Колегаева. – Одесса, 1991. – 121с.
1314722
  Кандинский Б.С. Текст как интонационная структура : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кандинский Б.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 15л.
1314723
   Текст как объект комплексного анализа в вузе.. – Л., 1984. – 160с.
1314724
  Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – Москва, 1981. – 139с.
1314725
  Бабайлова Э.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку. / Э.Э. Бабайлова. – Саратов, 1987. – 153с.
1314726
  Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие / М.С. Чаковская. – М., 1986. – 128с.
1314727
   Текст как явление культуры.. – Новосибирск, 1989. – 194с.
1314728
  Каратаев Г.И. Текст лекции по теме "Основы теории множеств" / Г.И. Каратаев. – Минск, 1976. – 26с.
1314729
  Жукова Е.Л. Текст лекций по курсу "Атомная и молекулярная спектроскопия" / Е.Л. Жукова. – Ужгород, 1974. – 54 с.
1314730
  Кириллов Н.Н. Текст лекций по курсу "Финансирование и кредитование строительства" / Н.Н. Кириллов. – Л., 1984. – 59с.
1314731
  Каленик В.В. Текст лекций по разделу "Теория механизмов и машин" курса "Прикладная механика" для студ. немеханических специальностей / В.В. Каленик, В.К. Акулич. – Минск, 1983. – 79с.
1314732
  Мацкевич И.П. Текст лекций по теме "Интегральные преобразования" / И.П. Мацкевич, Л.С. Кузнецова. – Минск, 1975. – 16с.
1314733
  Кузнецов А.В. Текст лекций по теме "Линейная алгебра" / А.В. Кузнецов, Д.С. Кузнецова. – Минск, 1976. – 55 с.
1314734
  Петрович В.Д. Текст лекций по теме "Основные методы распознавания экономических объектов" / В.Д. Петрович. – Минск, 1976. – 20с.
1314735
   Текст лекції "Типізація країн світу" з нормативного курсу "Регіональна економічна та соціальна географія світу" для студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
1314736
  Братійчук М.В. Текст лекцій по курсу "Спеціальні методи сучасної астрофізики" / М.В. Братійчук. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 1. – 1975. – 94 с.
1314737
  Гаврилів Т. Текст між культурами = Texts between cultures: Essays on Translation : Перекладознавчі студії / Тимофій Гаврилів. – Київ : Критика, 2005. – 200с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-58-6
1314738
  Сікора Г. Текст міста як лінгвістичний феномен // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 122-135. – ISSN 1682-3540
1314739
  Львович А. Текст обэриутов в романе Виктора Пелевина "Числа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  В статье приведены результаты сравнительного анализа текстов Даниила Хармса и Александра Введенского с текстами Виктора Пелевина "Элегия" и "Числа" на основании образного ряда в произведениях. У статті наведені результати порівняльного аналізу текстів ...
1314740
  Блох М.Я. Текст официального документа (на материале британских и российских документов социальных министерств) / М.Я. Блох, А.С. Костина // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 47-59. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье подвергается критическому дискурс-анализу текст документов британских и российских социальных министерств. В анализе совмещаются два плана анализа: с одной стороны, лингвостроевой, с другой - социальный. Отмечается тенденция к ...
1314741
  Грязин И. Текст права / И. Грязин. – Таллин, 1983. – 187с.
1314742
   Текст Русской правды на основании четырех списков различных редакций / Изд. Н. Калачов. – 3-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – VI, 51 с., 3 л. ил. – Загл. обл.: Русская правда. - Конволют. - Пер.: Русские юридические древности / . Т. 1 : Территория и населений / В.И. Сергеевич
1314743
  Котошихин Г.К. Текст сочинения "О России в царствование Алексея Михайловича" гл. 1, 2 и 13, с примечаниями, история памятника, біография автора. – Санкт-Петербург : Изание И. Глазунова, 1891. – 56 с. – (Русская классическая библиотека, изд-мая под ред. А.Н. Чудинова. Пособие при изучении русской лит-ры ; Вып. 4)
1314744
  Любашенко О. Текст та його трансформації як стратегії вербального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні стратегії трансформації тексту та правила, за якими вони мають здійснюватися. The main strategies and the rules of the text transformation are studied.
1314745
  Пронкевич О.В. Текст толедо: приклад середньовічного мультикультуралізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 153-158. – ISBN 966-594-420-7
1314746
  Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи / Віра Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344с. – ISBN 966-7804-91-7
1314747
  Лемещук Л.В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 63-67. – Бібліогр.: Літ.: С. 67; 19 назв
1314748
  Семеног О. Текст у сучасних дослідницьких парадигмах : Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем викладання лінгвістичних, літературознавчих, методичних курсів у м. Суми
1314749
  Бацевич Ф.С. Текст як знак: проблеми іконічності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 37-44. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1314750
  Пономарьова О. Текст як інформаційний носій та виразник сили політичної газетної журналістики: функціонально-комунікативний астект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 337-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
1314751
  Овсієнко Л. Текст як об"єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 114-131
1314752
  Сюта Г. Текст як об"єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 64-76. – ISSN 1682-3540
1314753
  Демкова Т.М. Текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 16-24. – ISSN 2073-4379
1314754
  Сюта Г. Текст як поняття теорії лінгвосинергетики // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 52-62. – ISSN 0201-419
1314755
  Бігунова С.А. Текст як продукт мовленнєво-творчого процесу / С.А. Бігунова, М.І. Зубілевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 53-56. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1314756
  Тарасюк Я. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності в романі Франсуа Моріака "Місця за рангом" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 303-311
1314757
  Павленко Ю.Ю. Текст як сума фотографій: до розуміння минулого через утривалення його в кадрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 235-240. – ISBN 966-7825-78-7
1314758
  Кусько К. Текст, дискурс, та інтердискурс: функціональна сфера, сутність, прагматика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 230-234. – ISBN 966-8188-07-1
1314759
  Гаврилів Т. Текст, контекст, інтертекст. Есей про Ельфриде Єлінек // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 27-29
1314760
  Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек / Р.Г. Пиотровский. – Ленинград, 1975. – 327с.
1314761
  Гудзенко О.П. Текст, створений білінгвом : стилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 237-240


  Проаналізовано особливості сучасного наукового тексту в контексті правильності добору стилістичних засобів та редагування. Проанализировано особенности современного научного текста в контексте правильности подбора стилистических прийомов и ...
1314762
   Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського
Вип. № 1 : Філологічні науки. – 2017. – 328 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1314763
  Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н.Д. Зарубина. – Москва : Русский язык, 1981. – 113с.
1314764
   Текст: семантика и структура.. – М., 1983. – 302с.
1314765
  Попов Ю.В. Текст: структура и семантика / Ю.В. Попов, Т.П. Трегубович. – Минск, 1984. – 189с.
1314766
  Таранець В.Г. Тексти "Велесової книги": час написання (фоностатистичний аналіз) / В.Г. Таранець, І.В. Слободцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 46-53. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
1314767
   Тексти актуальної соціально-економічної тематики для поглибленого вивчення німецької мови : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 265c. – На обкл.: Deutschland-heute; До 100-річчя Київського національного економічного університету. – (Aktuelle Texte). – ISBN 966-574-608-1
1314768
  Ісакова Є.П. Тексти англомовних інструкцій в ергономічному аспекті


  Пропонується новий підхід до аналізу лексичної, граматичної та структурної організації тексту, який базується на даних ергономічних досліджень та пов"язаний з когнітивними аспектами розуміння та запам"ятовування інформації. Автор приділяє увагу ...
1314769
  Величко В.В. Тексти давньокитайською мовою та веньянеи як засоби вивчення історичної граматики та краєзнавства Китаю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена проблемі відбору текстів для вивчення історичної граматики китайської мови та краєзнавства Китаю. Розглядаються особливості текстів, що раніше використовувались для досліджень та викладання китайської мови.
1314770
  Натальїн В.П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5-8 класах / В.П. Натальїн. – Київ, 1989. – 158с.
1314771
  Глазова О. Тексти для аудіювання із завданнями для оцінювання результатів мовленнєвої діяльності учнів 5-11 класів за 12-бальною системою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.1-16. – ISSN 0130-5263
1314772
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
1. – 1958. – 22с.
1314773
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
2. – 1958. – 23с.
1314774
  Бабенко Н.А. Тексти для позакласного читання 10-11 класи загальноосвітніх шкіл / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2007. – 112с. – (Англійська мова та література ; Вип. 1). – ISBN 978-966-333-426-4
1314775
  Винницька О.Г. Тексти для практичних вправ на німецькій мові / О.Г. Винницька, М.Д. Михайлишин. – Львів, 1970. – 65с.
1314776
  Кириченко М.П. Тексти для читання з німецької мови : (посібник для студ.-біолог.) / уклала М.П. Кириченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченко, 1954. – 171 с.. – Пар. тит. л. нім. мов.


  Пар. тит. л. 43 Kiri Kiritschenko, M.Ph. Texte fur den Deutschunterricht. / M.Ph. Kiritschenko. - K., 1954. - 172с. УДК 4Нім(082)
1314777
  Боярська З.М. Тексти для читання з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1959. – 120с.
1314778
  Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи / І.О. Голубнича. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 9(81)). – ISBN 978-611-00-0362-9
1314779
  Гетьман З. Тексти з іконічним компонентом як результат креолізації комунікації


  Досліджено креолізовані тексти з іконічним компонентом з огляду на екстратекстуальні фактори, які передба-чають їх жанрово-стилістичну класифікацію. Запропоновано класифікацію креолізованих текстів, яка спирається на такі їх ознаки: інформаційні, ...
1314780
  Діброва В.Г. Тексти з назвами і без назв // Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – С. 104-218. – (Перша книжка прозаїка)
1314781
   Тексти за фахом для читання та перекладу з словником.. – К., 1965. – 45с.
1314782
  Грабович Г.Г. Тексти і маски = Text and masks / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2005. – 310 с. – ISBN 966-7679-59-4
1314783
  Грабович Г. Тексти і перспективи. Фрагменти // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 36-39
1314784
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова. – Київ, 1971. – 137с.
1314785
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1971. – 137с.


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1314786
  Ломоносова К.С. Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості й характеристики текстів малої форми та їх роль у формуван ні інтересів, поглядів і вподобань аудиторії. The article analyses the features and specifications of texts of small form and their role in shaping of the ...
1314787
  Мельничук О.П. Тексти Мелетія Смотрицького як об"єкт історико-мовного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 67-71


  У статті проаналізовано тексти Мелетія Смотрицького в широкому лінгвокультурологічному аспекті XVII ст., на основі чого можливе дослідження зміни поглядів автора та його мовленнєвої поведінки. В статье проанализировано тексты Мелетия Смотрицкого в ...
1314788
  Серажим К. Тексти міркування і тексти-докази: семантичне та стилістичне розмежування
1314789
  Турукало Т.Б. Тексти постмодерної літератури в шкільному вивченні // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 26 (210). – С.13-19
1314790
  Колісник М.І. Тексти Старого Заповіту як джерело ідей християнського місіонерства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 36-37
1314791
  Возняк Тарас Тексти та переклади / Возняк Тарас. – Харків : Фолио, 1998. – 667с. – (Українська культура ХХ століття). – ISBN 966-03-0382-3
1314792
  Шуляк С.А. Тексти українських народних замовлянь: номінації валідонімів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 64-69. – ISSN 2522-493X
1314793
  Чорна М. Тексти української народної картини "Козак-Мамай" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 126-131
1314794
   Тексти. Антологія прози. – Київ : Смолоскип, 1995. – 308 с. – (Творча асоц. " 500 "). – ISBN 0-914834-10-Х
1314795
  Чумакова Ю.П. Текстильная лексика говоров района "Богословщина" Рязанской области .(Семант., диалектол. и этимол. характеристика) : Автореф... канд. филол.наук: / Чумакова Ю.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 20л.
1314796
  Зубчанинов В.В. Текстильная промышленность капиталистических стран / В.В. Зубчанинов. – М., 1962. – 415с.
1314797
  Прохоров Г. Текстильная промышленность Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Прохоров Г.; Мин. внешней торговли СССР. Всесоюз. Акад. внешней торговли. – Москва, 1952. – 16 л.
1314798
  Мещалин И.В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине ХІХ века / И.В. Мещалин. – Москва-Ленинград, 1950. – 260с.
1314799
  Бурцев Г.В. Текстильная промышленность Московской и Владимирской губерний в 30-50-е годы XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцев Г. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1314800
  Корнеев А.М. Текстильная промышленность СССР и пути ее развития. / А.М. Корнеев. – М., 1957. – 364с.
1314801
  Красько Н. Текстильні вироби в поховальній обрядовості болгар України та метрополії (компаративні студії) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
1314802
   Текстильное искусство сефевидского Ирана.. – М., 1980. – 23с.
1314803
  Коварский Б.Н. Текстильное сырье на мировом рынке / Б.Н. Коварский. – М, 1923. – 125с.
1314804
  Костромин Г.Р. Текстильные волокна. Мировой капиталистич. рынок. Обзор. / Г.Р. Костромин, Н.Н. Новикова. – М., 1954. – 59с.
1314805
  Орлова Н.Г. Текстильные изделия в общественном интерьере / Н.Г. Орлова. – М., 1988. – 73с.
1314806
  Мирейский В.И. Текстильные товары. / В.И. Мирейский. – М., 1985. – 224с.
1314807
  Мирейский В.И. Текстильные товары: Товароведение. / В.И. Мирейский. – 3-е изд., перераб. – М., 1980. – 216с.
1314808
  Френкель Я.А. Текстильный городок / Я.А. Френкель, М.И. Танич. – Москва, 1964. – 108с.
1314809
  Тюрин И.И. Текстильный край. / И.И. Тюрин. – Иваново, 1948. – 206с.
1314810
  Романов Ф.А. Текстильщики Московской области в годы гражданской войны / Ф.А. Романов. – М., 1939. – 144с.
1314811
  Клочек Г. Текстова інформативність у Григора Тютюнника: діамантова щільність (Аналіз одного речення з оповідання "Син приїхав") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – C. 38-42. – ISSN 0130-5263
1314812
  Дебейко О.В. Текстова категорія інтегративності як фактор диференціації функціональних стилів у японській мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів)


  На матеріалі японських текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів досліджувалася проблема релевантності текстової категорії інтегративності як маркера функціонального стилю. Схеми розподілу типів інтегративності є диференційними ознаками ...
1314813
  Швець Г. Текстова категорія інфомативності у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – C. 194-208. – ISSN 2078-5119


  Окреслено різні підходи до розуміння текстової категорії інформативності. Проаналізовано характер інформації у деяких текстах, що пропонуються для читання іноземним студентам. Схарактеризовано завдання, спрямовані на розвиток умінь читачів-інофонів ...
1314814
  Дебейко О.В. Текстова компресія та еліпсис як засоби текстової когезії в японській мові


  Виходячи із засад текстової лінгвістики, на матеріалі японської мови досліджувалося явище інтегративності тексту, а саме, його складова - текстова когезія, засобами формування якої є еліпсис та текстова компресія виконують не тільки стилістичну, а й ...
1314815
  Чистяк Д. Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга


  На матеріалі поетичних текстів класика бельгійської літератури Ш. Ван Лерберга досліджено основні міфопоетичні та концептуальні моделі його авторської картини світу. Виявлено різні аспекти контамінації античної та біблійної міфопоетичних парадигм, що ...
1314816
  Mykhalchenko M. Текстова оцінна градація: суб"єктивний і об"єктивний компоненти // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 142-148. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1314817
  Парасін Н.Д. Текстова реалізація колірної семантики (на матеріалі поетичної мови Т. Шевченка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 528-535. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1314818
  Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 288 л. – Додатки: л. 249-288. – Бібліогр.: л. 203-248
1314819
  Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1314820
  Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т.М. Дридзе. – М., 1984. – 268с.
1314821
  Гогулан Мария Васильевна Текстовая значимость фразеологических единиц в художественном произведении (на мат. современ. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гогулан Мария Васильевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 24л.
1314822
  Мамина Р.И. Текстовая культура в условиях современной информационной цивилизации / Р.И. Мамина, Л.С. Московчук // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 1815-3186


  Представлена краткая история понятий "клиповая культура" и "клиповое мышление", обозначены и проанализированы основные теоретические и практические проблемы, возникающие из-за распространения клипового мышления в сферах образования и культуры. ...
1314823
  Галынская Елена Алексеевна Текстовая семантика испанских наречий в функции самостоятельной диалогической реплики в сопоставлении с русским языком : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05, 10.02.19 / Галынская Елена Алексеевна; Мосгос. лингвистический университет. – М., 1991. – 26л.
1314824
  Шуляк С.А. Текстове обрамлення українських замовлянь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 310-316


  У статті досліджено функціонування зачинів і закріпок як елементів текстового обрамлення українських замовлянь. Проаналізовано конструкції, які виступають у ролі зачинів та закріпок. З"ясовано специфіку вживання символічно-образної мови замовлянь та ...
1314825
  Видоески Б. Текстови од диjалектите на македонскиот jазик / Божидар Видоески ; Ин-т за макед. jаз. "Крсте Мисирков". – Скопje, 2000. – 442, [1] с., [1] л. карта. – ISBN 9989-640-18-1
1314826
  Гетьман З.О. Текстовий аналіз композиційного стандарту іспанського діалогічного мовлення : Курс лекцій із текстолінгвістики для студентів старших курсів ф-ту іноземної філології / З.О. Гетьман; МОУ. КУ імені Тараса Шевченка; Рец. Помірко Р.С., Корбозьорова Н.М. – Київ : Київський університет, 1994. – 96с.
1314827
  Наєнко Г. Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розгляд функцій маркерів проспекції, ретроспекції, делімітації в системі засобів зв"язності тексту "Палінодії" Захарії Копистенського (1618-1621) дає змогу вказати на специфіку організації полемічного тексту як власне наукового. Описано лексичні та ...
1314828
  Дем"янова А.О. Текстовий контент як об"єкт роботи редактора сайту // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 5-8


  Досліджено сутність контенту як нового типу тексту. Визначено основні типи текстового контенту українського сегменту інтернету та особливості роботи редактора над ними. The nature of content as a new type of text is explored. The main types of text ...
1314829
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа "подорож": просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 159-164. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1314830
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа (вертикальна) подорож як відлуння фізичного стану персонажу (по матеріалам творів Ле Клезіо) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 102-107. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1314831
  Орлова І.С. Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 318-326


  У статті розглядається текстовий концепт ДЗЕРКАЛО як характерна риса ідіостилю Х. Л. Борхеса. Реалізація текстового концепту досліджується на когнітивному, мотиваційному та вербально-семантичному рівнях. Аналізується також проблема відтворення ...
1314832
  Логвиненко М.І. Текстовий концепт дитинство в прозі Еріка-Еммануеля Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 112-119
1314833
  Андрієвська В.В. Текстовий концепт обмеженість простору: структура та семантика (на матеріалі французької драматургії абсурдизму) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – C. 5-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті простежено розгортання текстового концепту ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРОСТОРУ в творах французького театру абсурду. Представлено структуру концепту та його семантичне вираження у французьких антип"єсах. Текстовий концепт ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРОСТОРУ вербалізується ...
1314834
  Демська О. Текстовий корпус: ідея іншої форми / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2011. – 282, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 240-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-20-4
1314835
  Попов Ю.Д. Текстовий процесор Microsoft Word : Навч. посіб. для студ. ун-ту / Ю.Д. Попов, В.П. Шевченко; КУ. – Київ : Київський університет, 1998. – 71с. – ISBN 966-594-055-4
1314836
  Климентова О. Текстові засоби вербалізації емоцій на основі трансформації негативних почувань у позитивні (на матеріалі українськомовних молитов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про парадигму засобів сугестування текстового повідомлення, зокрема емотивну кореляцію. Аналізуються українськомовні молитви, що мають унікальні схеми вербалізації емоцій на основі динамічної трансформації негативних почувань у позитивні. The ...
1314837
  Бикова О.М. Текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 115-124


  У статті досліджуються текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах. Особлива увага приділяється способам авторського самовиявлення. Наголошується на тому, що присутність репортерського "я" допомагає журналістові ...
1314838
  Дебейко О.В. Текстові категорії інтегративності/дискретності та компресії/експансії як дистинктивні ознаки науково-технічного та публіцистичного стилів японської мови


  На матеріалі науково-технічних та публіцистичних текстів досліджувалася проблема релевантності текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії та експансії як дистинктивних ознак функціонального стилю в японській мові.
1314839
  Дебейко О.В. Текстові категорії як дистинктивні ознаки художнього стилю у поетичних жанрах [подано символи] ренга, [подано символи] хайку, [подано символи] сенрю та [подано символи] кансі


  На матеріалі текстів поетичних жанрів [подано символи] ренга, [подано символи] хайку, [подано символи] сенрю та [подано символи] кансі досліджується релевантність текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії, експансії, завершеності та ...
1314840
  Дебейко О.В. Текстові категорії як маркери функціонального стилю у жанрі нагаута (танка та кьока) [подано ієрогліфи]


  На матеріалі текстів японських поетичних жанрів [ієрогліфи] наганута, [ієрогліфи] танка та [ієрогліфи] кьока досліджувалися особливості прояву текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії, експансії та глибини як дистинктивних ознак ...
1314841
  Кагановська О.М. Текстові концепти в аспекті формування метаобразів художнього твору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 181-186. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1314842
  Чорна Н.В. Текстові концепти заголовка та епіграфа як прояв інтертекстуальних зв"язків // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 557-566


  Статтю присвячено лінгвостилістичному аналізу текстових концептів епіграфа та заголовка, що виступають виразниками певного смислу, підтримують основний зміст тексту та несуть у собі згорнуту концептуальну інформацію про текст. Інтертекстуальна функція ...
1314843
  Єсипенко Н.Г. Текстові концепти та методи та методи іх аналізу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 253-257. – Бібліогр.: Літ.: с. 256-257; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1314844
  Кагановська О.М. Текстові концепти французької художньої прози середини XX сторіччя: когнітивно-наратологічний погляд // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 284-289


  У статті запропоновано новий, комплексний семантико-когнітивний підхід до розгляду текстових концептів, що дозволило вибудувати їх ієрархію і визначити функції у французьких романах середини ХХ сторіччя. Представлено наративну організацію досліджуваних ...
1314845
  Поліщук Л.Д. Текстові просодичні засоби як чинники створення цілісної інформаційної телепрограми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 80-84.
1314846
  Єфименко В.А. Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 33-39


  У статті розглядаються основні принципи когнітивної лінгвістики і когнітивної поетики, а також особливості їх застосування до аналізу тексту, зокрема, зосереджено увагу на теорії текстових світів. Наведено приклад текстових світів в повісті Д.Бартелма ...
1314847
  Цокол О.О. Текстові стратегії "Драм для театру" і "Драм для читання" 2000-х років // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 317-325


  Проаналізовано жанрові особливості «драми для читання» та «драми для театру». Визначено головні характерні риси приналежності текстів до «драм для читання»: синтез жанрів, використання ремарок як першочерговий структурний елемент твору. Проведен ...
1314848
  Беценко Т. Текстові універсалії в думах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 42-45. – ISSN 0320-3077
1314849
  Єфименко В.А. Текстові характеристики потоку свідомості


  Розглядається текст потоку свідомості як особливий вид художнього тексту, його синтаксичні, лексичні та прагматичні характеристики. Дослідження проводиться з позицій дискурсивного аналізу із застосуванням таких категорій, як поле, тенор, спосіб дискурсу.
1314850
  Беценко Т. Текстово-образна універсалія - характерна ознака мови українських народних дум


  Стаття належить до лінгвістичного фольклоризму. Автор розглядає природу фольклорної імпровізації як невд"ємної частини народнопісенної творчості з позицій лінгвістичної структуризації усного тексту. В результаті проведених досліджень зроблено висновок ...
1314851
  Беценко Т. Текстово-образні універсалії з часовою семантикою в українських народних думах // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 57-64


  У статті розглянуто мовнообразні структури, що їх використовують для вербалізації часу в думовому дискурсі. Проаналізовано моделі текстово-образних універсалій із темпоральною семантикою, що засвідчені в текстах народних дум
1314852
  Ярмак В.И. Текстовое время и языковые средства его репрезентации в сербских переводах поэзии В.Я. Брюсова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1314853
  Кузнецова И.В. Текстовое пространство профессиональных компетенций / И.В. Кузнецова, С.С. Хмелев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 82-89. – ISSN 0869-3617


  Отмечено различие компетентностной модели выпускников прикладных и академических направлений и специальностей. Выделены метахарактеристики учебных химических текстов. Показано, что в условиях дисбаланса между школьной и вузовской педагогическими ...
1314854
  Буковская М.В. Текстовое строение плана рассказчика в произведениях, написанных от первого лица (На примере англ. и америк. "подросткового" романа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буковская М.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1314855
   Текстовые реализации и текстообразующие функции синтаксических единиц.. – Л., 1988. – 142с.
1314856
  Фигуровский В.И. Текстовые сокращения как аспект теории информации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Фигуровский В.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 18л.
1314857
  Бублейник Л.В. Текстовые структуры в рассказах А.П. Чехова
1314858
  Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия / Е.И. Пронин. – Москва, 1981. – 158с.
1314859
  Стоянова Эльза Петровна Текстовые факторы эффективности радиорекламного воздействия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Стоянова Эльза Петровна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1314860
  Стоянова Эльза Петровна Текстовые факторы эффективности радиорекламного воздействия : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Стоянова Эльза Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
1314861
  Нижник Т.Ф. Текстовые функции вторичной антропонимической номинации во французских художественных произведениях XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Нижник Т. Ф.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 22л.
1314862
   Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц.. – Л., 1990. – 166с.
1314863
   Текстовый и сентенциональный уровень стилистического анализа.. – Л., 1989. – 159с.
1314864
  Фаненштих К. Текстовый процессор WORD 6.0 для Windows. / К. Фаненштих, Р. Хаселир. – 2-е изд. – Москва : Эком, 1995. – 352с.
1314865
  Фаненштих К. Текстовый процессор WORD 6.0 для Windows. / К. Фаненштих, Р.Г. Халисер. – 2-е изд. – Москва : Эком, 1995. – 344с.
1314866
  Фаненштих К. Текстовый процессор Word для Windows 6.0 = Word fur Windows 6.0 : Практическое пособие / К. Фаненштих, Р.Г. Хаселир. – Москва : ЭКОМ, 1994. – 384с. – ISBN 5-87373-014-8
1314867
  Есипенко А.А. Текстовый редактор Chi Writer от А до Я...для пользователя / А.А. Есипенко. – К, 1994. – 128с.
1314868
   Текстовый редактор.. – М., 1991. – 44с.
1314869
  Серажим К.С. Текстознавство : підручник / Серажим К.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 527с. – ISBN 978-966-439-145-7
1314870
  Серажим К.С. Текстознавство : підручник / Серажим К.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2012. – 528 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-589-9
1314871
   Текстознавство : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. К.С. Серажим]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-167 та в кінці тем. – ISBN 978-966-437-279-1
1314872
  Супрун В.М. Текстознавство : курс лекцій / В.М. Супрун. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 88-96 та в тексті. – ISBN 978-617-7328-05-5
1314873
   Текстозорієнтована тезаурусна інформаційно-пошукова система з літературознавчої термінології / У.В. Андріящук, А.А. Бондаренко, Т.П. Герасімова, І.М. Нікітіна // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 248-250. – ISBN 978-966-96911-8-7
1314874
  Кусько К.Я. Текстолінгвістика, текст і дискурс: актуальні та віртуальні тенденції розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 60-66. – (Серія "Філологічні науки")
1314875
  Чуба Г. Текстологическая классификация украинских учительных Евангелий второй половины ХVI века // Славяноведение. – Москва, 2002. – № 2. – С.82-97. – ISSN 0132-1366
1314876
  Лордкипанидзе И.П. Текстологические вопросы произведений Галактиона Табидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лордкипанидзе И.П. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 18 с.
1314877
  Аллахяров К.Г. оглы Текстологическое исследование дивана Амира Шахи Сабзавари : Автореф... канд. фил.наук: 10.01.03 / Аллахяров К. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1978. – 30л.
1314878
  Сулейман Х. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои. : Автореф... доктор филолог.наук: / Сулейман Х.; АН УзССР. Ин-т языка и лит. им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1961. – 67л. – Бібліогр.:с.41
1314879
  Акперов Тайяр Везирхаи оглы Текстологическое исследование поэмы "Юсуф и Зулейха" Хатан Табризи : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Акперов Тайяр Везирхаи оглы; АН АзССР. Ин-т лит. – Баку, 1978. – 25л.
1314880
  Джалилов Д.И. оглы Текстологическое исследование художественного наследия М. Ф. Ахундова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джалилов Д. И. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1980. – 21л.
1314881
  Прохоров Е.И. Текстология / Е.И. Прохоров. – М, 1966. – 226с.
1314882
  Лебедева Е.Д. Текстология : Указ. сов. работ за 1917-1981 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1982. – 96с.
1314883
  Лихачев Д.С. Текстология : На материале русской литературы X-XVII веков. / Д.С. Лихачев; АН СССР. Отделение литературы и языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука, 1983. – 636с.
1314884
   Текстология английской научной речи.. – М., 1978. – 194с.
1314885
  Селезнев М.С. Текстология и ее роль в советской археографии. / М.С. Селезнев. – М, 1977. – 26с.
1314886
  Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. / Л.П. Жуковская. – М., 1976. – 368с.
1314887
  Илиев И.Т. Текстология новой болгарской литературы. (Принципы и методы работы над источниками текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Илиев И.Т.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1972. – 18л.
1314888
  Гальченко Сергей Анастасьевич Текстология поэтических произведений П.Г.Тычины : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гальченко Сергей Анастасьевич; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1314889
  Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы 18-20-го вв. : Указ. сов. лит. работ на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1978. – 207с.
1314890
  Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы 18-20-го вв. : Указ.сов. раб. на рус. яз., 1976-1986 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1988. – 152с.
1314891
   Текстология славянских литератур. – Ленинград : Наука, 1973. – 240с.
1314892
  Тимина С.И. Текстология советской литературы. Основные методологические проблемы. Взаимосвязь с журналистикой в системе филологических наук : Автореф... докт. филол.наук: 01.01.10 / Тимина С. И.;. – Л., 1978. – 36л.
1314893
  Прохоров Е.И. Текстология художественных произведений М.Горького / Е.И. Прохоров. – Москва : Наука, 1983. – 279 с.
1314894
  Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1964. – 103с.
1314895
  Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1962. – 606с.
1314896
  Гнатюк М. Текстологічна "п"ятирічка" "Слова і Часу"


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1314897
  Блик О. Текстологічна зустріч із Винниченком (Маслянчук Т.В. Проза Влодимира Винниченка: проблеми текстології); Три в одному. Гримуча суміш ("Не горюй", "Кін-дза-дза", "Тияча і один рецепт закоханого кулінара) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 174-180
1314898
  Чуба Г. Текстологічне дослідження українських учительних євангелій другої половини XVI - початку XVII ст.: перемишльський тип // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 5-38. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 2)
1314899
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти в сучасних літературознавчих методологіях // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 88-101.
1314900
  Маслянчук Т. Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. : (на матеріалі листування письменника з видавництвом "Рух") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 162-170. – ISBN 966-594-246-8
1314901
  Сагайдак Т. Текстологічні аспекти дослідження роману О.Гончара "Собор" // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 473-481. – ISBN 966-7053-09-1
1314902
  Іваненко С.М. Текстологічні засади аналізу "Саги про Тідрекса" (THIDREKSSAGA) І.В. Шаровольського і сучасні лінгвостилістичні студії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 117-121
1314903
  Шалак О. Текстологічні засади записування весільних пісень на Поділлі в другій половині XIX ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 530-535


  Авторка досліджує рукописні зразки весільних пісень із Поділля, описи весільного обряду з цього регіону. Такий аналіз дає змогу визначити методику запису обрядової пісенності у другій половині XIX століття. Author studies handwritten samples of ...
1314904
  Сокіл Г. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття ) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-273


  Окреслено принципи записування, відтворення, публікації фольклорних текстів. Проаналізовано способи передачі усного твору на письмі за автографами (чорнові, чистові) та друкованими матеріалами. The principles of recording, reproduction, publication of ...
1314905
  Ільницький Д. Текстологічні особливості підготовки "Повного зібрання творів" Богдана-Ігоря Антонича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 6-9. – ISSN 0130-5263
1314906
  Аністратенко Л. Текстологічні особливості японської літературознавчої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 3-9
1314907
  Гнатюк М. Текстологічні паралелі та міжтекстуальні аналогії в творчості Ю. Яновського і Дж. Дос Пассоса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 85-95
1314908
  Зубков С.Д. Текстологічні принципи видання творів Г.Ф. Квітки / Зубков С.Д., Чалий Д.В. – Київ, 1959. – с. 101-107. – Окр. відб. з "Радянське літературознавство" № 1
1314909
  Сакал Є. Текстологічні розбіжності між Києво-Печерським патериком та "Патериконом" Сильвестра Косова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 47-55. – ISBN 966-7379-92-11
1314910
  Гнатюк М.М. Текстологічні студії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Гнатюк. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2530-13-1
1314911
  Бріцина О. Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 83-93. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Протягом тривалого часу в українській фольклористиці переважно літературо-центричне текстологічне й едиційне спрямування. Це відбилося й у теоретичних концепціях і практично призводило до невиправданого зближення писаних текстів літератури та усних ...
1314912
  Гнатюк М. Текстологія - базова філологічна дисципліна


  У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти текстології, історія її становлення та перспективи розвитку
1314913
  Корольов Б.І. Текстологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1314914
  Дузь І.М. Текстологія п"єс Олександра Корнійчука / І.М. Дузь. – Одесса, 1982. – 72с.
1314915
  Сиваченко Є М. Текстологія поетичних творів П.А.Грабовського : / Є М. Сиваченко, . – К., 1988. – 284с.
1314916
  Гальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини / С.А. Гальченко. – К, 1990. – 127с.
1314917
  Гнатюк М. Текстологія як теоретико-літературна дисципліна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 190-203.
1314918
  Жданова Л.М. Текстообразующая роль синтагмы (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Жданова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1314919
  Цыплакова И.А. Текстообразующая функция конструкции прямой речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цыплакова И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1986. – 18л.
1314920
  Бочкарев Андрей Евгеньевич Текстообразующая функция ритма (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочкарев Андрей Евгеньевич; Моск. гос. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 26л.
1314921
  Фролова Людмила Степановна Текстообразующая функция термина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фролова Людмила Степановна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 28л.
1314922
   Текстообразующие свойства слова и предложения.. – Грозный, 1982. – 212с.
1314923
  Дорофеева Н.Е. Текстообразующие факторы и структурно-семантическая организация Абзаца в художественно-речевой системе Э.Штриттматтера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дорофеева Н.Е.; Ленинградский пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 14л.
1314924
  Чернов Вячесла Эдуардович Текстообразующие функции концептуально-оценочных фрагментов русского устного научного текста : Дис... д-ра филологич.наук: 10.02.01 / Чернов Вячесла Эдуардович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
1314925
  Керимова Гюльнара Керим кызы Текстообразующие функции предикативных фразеологических единиц (на материале произведений Э.Безена) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Керимова Гюльнара Керим кызы; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1314926
  Третьякова Г.Н. Текстообразующий потенциал распространенного определения в немецкой научно-технической литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Третьякова Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
1314927
  Грещук В. Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 80-87. – ISSN 2415-8208
1314928
  Приходько А.Н. Текстопрагматические свойства паратаксиса // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 323-332. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1314929
  Олешко Ю.Л. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 151-157
1314930
  Захарчук І. Текстотвірна функція заперечення в новоанглійській мові (на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Мільтона) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 21-24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1314931
  Шаряк О. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі публіцистичних текстів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-119. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1314932
  Загнітко А. Текстотвірний потенціал українських прийменників // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 6-21. – ISSN 1728-9572
1314933
  Савчук Р.І. Текстотвірний принцип "наративного кільця" у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ-ХХІ століть) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 346-358
1314934
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А. С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1314935
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А.С.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2005. – 223л. – Бібліогр.: л. 202 - 223
1314936
  Наєнко Г. Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 120-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1314937
  Дзюбишина-Мельник Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872
1314938
  Чехет Т.Е. Текстоутворюючі особливості: прислівників із пасивним значенням // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-83. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Проводиться аналіз прагматичних особливостей прислівників із пасивним значенням - конституентів функціонально-семантичного поля пасиву - на рівні тексту, встановлюються їх відношення до авторизації повідомлення та відображення позиції мовця в певному ...
1314939
  Денищич Т. Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 61-68. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1314940
  Кашуба Є. Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької компетенції школярів. Матеріали до уроків за романом Діани Джонс "Мандрівний Замок Хаула" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 27-38
1314941
  Бондарєва Т. Текстоцентричні технології як матриця навчання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
1314942
  Бабад-Захряпин Текстрированные восоко-температурные покрытия / Бабад-Захряпин, Г.Д. Кузнецов. – М, 1980. – 176с.
1314943
  Сухарев Евгений Текстроник высокотехнологичный уборочный текстиль // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 60-63 : фото
1314944
  Яворська О. Текстуалізація пам"яті про місто дитинства Анджея Хцюка та Генрика Гринберга // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 119-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1314945
  Палій О.П. Текстуальна візія міського простору в романі Міхала Айваза "Люксембуррзький сад" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 130-138


  У студії здійснено текстуальний аналіз роману сучасного чеського письменника-постмодерніста Міхала Айваза «Люксембурзький сад». Окрему увагу приділено особливостям зображення міського простору, який сприймається як текст та знакова система. Виділено ...
1314946
  Мінець Ю.О. Текстуальний і контекстуальний аналіз біблійних цитат в "Лавсаїку" Палладія Єленопольського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – с. 36-39
1314947
  Батбаярин Даваасурен Текстуальний та холестерико-нематичний переходи в рідких кристалах для аналогових індикаторів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Батбаярин Даваасурен; Держ. ун-тет. "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 21л.
1314948
  Стояцька Г.М. Текстуальні модуси деконструктивізму в світлі структурної закономірності мислення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується проблема деконструктивістського тексту як нового культурного продукту в рамках гіпотези про модифікацію самої культури. Аналізуються шляхи втілення текстуальної стратегії на прикладі американської терапії "розповідної варіативності".
1314949
  Довганчина Р. Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 440-451


  У статті розглядаються семантичні та підтекстуальні зсуви кольороназв у перекладі художніх творів Е. Хемінгуея українською та російською мовами. аналіх оповідань Е. Хемінгуея свідчить, що вибір лексем у перекладі обумовлюється контекстом і ...
1314950
  Коваль В. Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 28-31
1314951
  Шелковников А.Ю. Текстуальное проектирование личности в концептивизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-55. – ISSN 0235-1188
1314952
  Рябенко В.А. Текстура глибокометаморфізованих порід докембрію України / В.А. Рябенко; АН УРСР. Ін- геологічн. наук. – Київ : Наук. думка, 1976. – 132с.
1314953
  Рачек Александр Петрович Текстура и анизотропия механических свойств деформированного молибдена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рачек Александр Петрович; АН УССР. – К., 1978. – 21л.
1314954
  Мухаев В.В. Текстура и анизотропия физических и механических свойств некоторых а-сплавов титана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Мухаев В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 24л.
1314955
  Дубіс Л.Ф. Текстура піщаних акумулятивних реліктових форм рельєфу Українського Полісся як критерій еолового морфогенезу форм // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 41-52 : Фото, табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0868-6939
1314956
   Текстура поверхонь наверствувань в осадовій товщі неогену Передкарпатського прогину / М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Г.М. Петруняк, Ю.В. Черемісський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1314957
  Шахов Ф.Н. Текстура руд / Ф.Н. Шахов. – М, 1961. – 180с.
1314958
  Корзун Э.А. Текстура холодной прокатки и рекристаллизации в оплаве железо-кремний : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Корзун Э.А.; Уральский гос. университет им. А.М.Горького, 1950. – 6 с.
1314959
  Власов К.А. Текстурно-парагенетическая классификация гранитных пегматитов / К.А. Власов. – Москва, 1953. – 47с.
1314960
  Денисова Т.А. Текстурные особенности пород и условия образования добротовской свиты нижнего миоцена Предкарпатья / Т.А. Денисова. – Москва : Наука, 1970. – 136с.
1314961
  Юсифов Н.Ш. Текстурные типы и минеральный состав руд филизчайского месторождения : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Юсифов Н.Ш.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1969. – 34л.
1314962
  Осипов Пономарев Ю.Б. Текстурный анализ глин / Пономарев Ю.Б. Осипов, Б.А. Соколов. – Москва : Недра, 1989. – 120с.
1314963
  Абдулин А.В. и др. Текстурообразование и структурная упорядоченность в жидких кристаллах. / А.В. и др. Абдулин. – Минск : Университетское, 1987. – 176с.
1314964
  Кудрявцев И.П. Текстуры в металлах и сплавах. / И.П. Кудрявцев. – М, 1965. – 292с.
1314965
   Текстуры и микроморфология ранеевалдайских педоседиментов и их значение для реконструкции природных условий в период первого послемикулинского похолодания (МИС 5d) / Т.М. Григорьева, С.А. Сычева, Ю.Р. Беляев, Е.Д. Шеремецкая; Т.М. Григорьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 200-210 : рис. – Библиогр.: с. 209-210. – ISSN 0032-180Х
1314966
  Караго А.А. Текстуры и структуры жильного кварца / А.А. Караго. – Л, 1988. – 159с.
1314967
  Успенская Т.Ю. Текстуры и структуры океанских железо-марганцевых конкреций и корок / Т.Ю. Успенская, Н.С. Скорнякова. – М., 1991. – 238с.
1314968
  Авдонин В.В. Текстуры и структуры руд ( ведущих геолого - промышленных типов месторождений цветных металлов) : Учебное пособие / В.В. Авдонин, Н.Е. Сергеев. – Москва : Московский университет, 1998. – 176с. – ISBN 5-211-03454-6
1314969
  Пшеничный Г.Н. Текстуры и структуры руд месторождений колчеданной формации Южного Урала. / Г.Н. Пшеничный. – М., 1984. – 207с.
1314970
   Текстуры и структуры руд.. – Москва : Госгеотехиздат, 1958. – 435с.
1314971
  Данчев В.И. Текстуры и структуры урановых руд экзогенных месторождений (Атлас) / В.И. Данчев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 103с.
1314972
   Текстуры и структуры урановых руд эндогенных месторождений. – Москва : Атомиздат, 1977. – 208с.
1314973
  Вассерман Г. Текстуры металлических материалов / Г. Вассерман, И. Гревен. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 655 с.
1314974
   Текстуры руд Дальнего Востока.. – Владивосток, 1986. – 148с.
1314975
  Бурич В.П. Тексты / В.П. Бурич. – М., 1989. – 173с.
1314976
  Бабеф Гракх Тексты // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 104-106.
1314977
   Тексты в комплексных региональных атласах. – Москва : ЛИК МГУ
Содержание и разработка. – 1971. – 62 с.
1314978
  Новичкова Р.Н. Тексты воздействия в современном немецком языке / Р.Н. Новичкова. – Харьков, 1987. – 111с.
1314979
  Бехтерева Е.С. Тексты для аудиторного чтения на французском языке / Е.С. Бехтерева. – Кишинев, 1974. – 36с.
1314980
  Тищенко Клара Григорьевна Тексты для диктантов и пересказов : Учебн. пос. для 2-4 курсов языковых вузов и фак. / К. Г. Тищенко. – Воронеж : [Б. в.], 1982. – 120 с.
1314981
   Тексты для дополнительного чтения.. – М., 1972. – 79с.
1314982
   Тексты для первого и второго года обучения немецкому языку.. – М., 1936. – 36с.
1314983
  Минакова З.М. и др. Тексты для пересказов / З.М. и др. Минакова. – Саратов, 1974. – 64с.
1314984
  Парамонова И.П. Тексты для чтения и пересказа / И.П. Парамонова. – М.-Л., 1965. – 160с.
1314985
   Тексты для чтения и развития речи с лингвострановедческими комментариями.. – М., 1981. – 248с.
1314986
  Якубовская М.Д. Тексты для чтения и управления / М.Д. Якубовская. – М. – 48с.
1314987
  Гектор А.В. Тексты для чтения на английском языке для студентов астрономов / А.В. Гектор. – Ленинград, 1968. – 143 с.
1314988
  Великанова Т.А. Тексты для чтения по географии / Т.А. Великанова, В.Е. Здобнова. – Москва, 1978. – 57 с.
1314989
  Башилова О.П. Тексты для чтения по русской фонетике и интонации / О.П. Башилова, М.К. Рогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 128с.
1314990
   Тексты для чтения по русскому языку с учетом специальности.. – Ташкент, 1974. – 116с.
1314991
   Тексты для чтения по экономической истории зарубежных стран.. – М., 1971. – 112с.
1314992
   Тексты для чтения.. – Л., 1970. – 116с.
1314993
  Бакая Р.М. Тексты и беседы на хинди / Р.М. Бакая, В.И. Балин. – М., 1968. – 75с.
1314994
  Матина М.Г. Тексты и задания / М.Г. Матина. – Тарту, 1978. – 99с.
1314995
   Тексты и задания к курсу "Историческая грамматика русского языка".. – Новосибирск, 1992. – 40с.
1314996
   Тексты и задания по аналитическому чтению для студ. старших курсов фак.иностранных языков.. – Ашхабад, 1985. – 100с.
1314997
  Блинов Г.И. Тексты и задания по пунктуации / Г.И. Блинов. – М, 1982. – 158с.
1314998
   Тексты и задания по развитию речи.. – Л., 1975. – 109с.
1314999
   Тексты и задания по разговорной практике к теме "Педагогическая практика".. – Ашхабад, 1984. – 58с.
1315000
  Давыдова А.Н. Тексты и задания по русскому языку : учеб. пособие / А.Н. Давыдова, Е.В. Копылова, Л.П. Санина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2011. – 122, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 121. – ISBN 978-966-623-693-0
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,