Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1311001
  Степаненко М. "Уклін хаті, де виростав Олесь, великий син України" : Із життя Державного літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара в селі Сухій / М. Степаненко, Т. Бондаревська // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 168-185.
1311002
  Гирик С. "Украина в XX веке (до 1945 г.)" Александра Шубина // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 335-343. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1311003
  Тимошенко Ю. "Украина должна стать членом ЕС" // Столичные новости. – 2004. - 28 июня
1311004
  Жежера В. "Украина объявила себя независимой. Авантюра?" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 10 (163). – С. 54-57
1311005
  Матвеев В.А. "Украина от Карпат до Кавказских гор!"...? : Полемические заметки по поводу одного из современных геополит.проектов / В.А. Матвеев; РАН; Институт этнологии и антропологии. – Москва, 2001. – 20с. – (Исследования по прикладной и неотложной этнологии ; №144). – ISBN 5-201-13758-Х (6)
1311006
  Матвеев В.А. "Украина от Карпат до Кавказских гор!"...? : Полемические заметки / В.А. Матвеев; Академия истории и политологии; Международная академия информатизации; Под.ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 2001. – 40с. – (Практические опыты исторического регионоведения ; Вып.28). – ISBN 5-93750-058-Х
1311007
  Василив Богдан "Украина" - отель в сердце Киева : юбилей отеля // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 40-43 : фото
1311008
  Рясна О.О. "Украинец" Михайла Максимовича як втілення національної ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається історія видання Михайлом Максимовичем збірника наукових та літературних праці під назвою "Украинец". Тут уточнюється типологія даного видання, аналізується його структура і зміст, а також визначаються спільні та відмінні риси з ...
1311009
  Левицький О. "Украинофилам" : Невідомий твір П.Куліша // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 299-306
1311010
  Тимошик М.С. "Украинская жизнь" на захисті української ідеї // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 12-19. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1311011
  Исакадзе-Кротенко "Украинская фемида" К. Гамсахурдиа в контексте современного диалога украинской и грузинской литератур и культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 312-315
1311012
  Александрова Т.Д. "Украинские корни" сотрудников Института географии Российской академии наук : З історії географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-56. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
1311013
  Івашків В. "Украинские народные предания" Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 38-62. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті проаналізовано особливості фольклористичної діяльності Пантелеймона Куліша (1819-1897) у 1840-х роках, результатом якої став збірник народної прози "Украинские народные предания", видрукуваний 1847 року, але тоді ж заборонений і конфіскований ...
1311014
  Гришина Е.А. Указания рукой как система (по данным Мультимедийного русского корпуса) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 3-50. – ISSN 0373-658Х
1311015
  Россия. М-во внутренних дел Указания сделанные Министерством внутренних дел относительно применения некоторых статей Положения о земских учреждениях 12 июня 1890 года. – Санкт-Петербург : [Тип. Мин. внутр. дел], 1892. – [2], 13 с.
1311016
  Черкашина Н.П. и др. Указатели и каталоги инкунабулов : Каталог выставки / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. редких книг; Сост.: Н. П. Черкашина и др.; Под ред. проф. Е. Л. Немировского. – Москва, 1979. – 47с.
1311017
  Щукин П.И. Указатели к "Бумагам, относящимся до Отечественной войны 1812 года", собранным и изданным П.И. Щукиным / сост. по поручению П.И. Щукина П.Н. Миллер. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Ч. I-X. – 1912. – IV, 536 c.


  Сост. Миллер, Петр Николаевич
1311018
  Рудельсон К.И. Указатели к архивным справочникам. / К.И. Рудельсон. – М., 1959. – 55с.
1311019
  Князева Е.Н. Указатели к материалам 24-го съезда КПСС / Е.Н. Князева. – Москва, 1971. – 112с.
1311020
   Указатели к материалам 26-ого съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1982. – 86с.
1311021
   Указатели к материалам 27-ого съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1987. – 106с.
1311022
  Леонов Ю.Н. Указатели к материалам XXV съезда КПСС / Ю.Н. Леонов. – Москва, 1977. – 72с.
1311023
   Указатели к материалам ХХУІ съезда КПСС. – М, 1982. – 87с.
1311024
   Указатели к материалам ХХУІ съезда КПСС. – М, 1982. – 87с.
1311025
   Указатели к работе К.Я. Тромонина. – Москва, 1963. – 61 с.
1311026
  Маркс К. Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39) / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39). – 1974. – 331с.
1311027
  Левицкий Ю.А. Указатели ситуации / Ю.А. Левицкий, Г.А. Шамова. – Пермь, 1985. – 72с.
1311028
   Указатели содержания русских дореволюционных газет. – Л, 1986. – 123с.
1311029
  Масанов Ю.И. и др. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1755-1970 гг. / Ю.И. и др. Масанов. – М., 1975. – 439с.
1311030
  Леченко О. Указатель "Цитирование трудов ученых МИФИ" как источник информации о научных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-608Х
1311031
   Указатель (алфавитный) к V-му тому 3-го отделения актов и документов относящихся к Истории Киевской академии. – Киев : Тип. И.и. Чоколов, 1916. – 72 с.
1311032
   Указатель (Поверстного растояния) населенных сестностей в районе Киевского окружного суда. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1890. – 69 с.
1311033
   Указатель антифашисткой литературы.. – М., 1941. – 96с.
1311034
  Балдаев Р.Л. Указатель библиографий по монголоведению на русском языке. 1824-1960. / Р.Л. Балдаев, Н.Н. Васильев. – Л., 1962. – 89с.
1311035
  Викторова А.А. Указатель библиографических пособий об Узбекистане (1936-1965 гг.) / А.А. Викторова; УзССР; Фунд. б-ка; Ред. А. И. Агеев. – Ташкент, 1977. – 278с.
1311036
  Павлова Н.Г. Указатель библиографических пособий по музыке : Аннот. указ. лит., изд. на рус. яз., 1968-1975 гг. / Н.Г. Павлова. – Москва, 1986. – 111с.
1311037
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку. – Новосибирск, 1980. – 176с.
1311038
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку.. – Новосибирск, 1975. – 631с.
1311039
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему ВОстоку.. – Новосибирск, 1976. – 204с.
1311040
   Указатель библиографических работ, выполненных библиотеками Академии наук СССР и Академией наук союзных республик.. – М., 1957. – 112с.
1311041
   Указатель венгерских лекарственных средств.. – Будапешт, 1962. – 114с.
1311042
   Указатель вокальных произведений о Ленине и партии. – Ленинград, 1962. – 88 с.
1311043
   Указатель временной этнографической выставки русского населения Галиции, Буковины и Венгрии. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1915. – 20 с.
1311044
   Указатель выставки при третьем археологическом съезде в Киеве, 1874 г., 2-22 августа. – Киев : В Типографии Е.Я. Федорова, 1874. – 91, 24 с.
1311045
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
1. – 1966. – 436с.
1311046
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
2. – 1967. – 683с.
1311047
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
1. – 1973. – 734с.
1311048
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
2. – 1973. – 364с.
1311049
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1955. – 604с.
1311050
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1959. – 520с.
1311051
  Адарюков В.Я. Указатель гравированных и литографированных портретов А.С. Пушкина / В.Я. Адарюков. – Москва : Мосполитграф, 16-я тип., 1926. – 36 с., 7 л. илл. – (Государственный музей изящных искусств. Гравюрный кабинет)
1311052
   Указатель грибов-патогенов сельскохозяйственных культур Молдовы.. – Кишинев, 1992. – 130с.
1311053
   Указатель действующих стандартов по лесной и бумажной промышленности на 1 июля 1949 г. : Стандартгиз, 1949. – 156 с.
1311054
  Вознесенская Л.О. Указатель диссертаций по проблемам международного движения и интернациональных связей ВЛКСМ и советской молодежи / Л.О. Вознесенская, Г.Д. Найко. – Москва, 1980. – 54с.
1311055
   Указатель диссертаций, защищенных в Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени С.М.Кирова.. – Л., 1970. – 68с.
1311056
   Указатель диссертационных работ, выполненных и защищенных в Институте экономике АН УССР.. – К., 1967. – 84с.
1311057
   Указатель докторских и кандидатских диссертаций, защищенных в Узбекистане в 1936-1951 гг.. – Ташкент, 1954. – 175с.
1311058
   Указатель заглавий произведений художественной литературы 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 2 : Д - З. – 1986. – 349с.
1311059
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 : В 7-ми т. – Москва
Т. 4 : М - О. – 1990. – 429с.
1311060
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 1 : А - Г. – 1985. – 487с.
1311061
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 гг. : В 7-ми т. – Москва
Т. 3 : И - Л. – 1989. – 324 с.
1311062
  Колоколов Е.Ф. Указатель законов о властях и установлениях духовных, составленный коллежским асессором Е. Колоколовым. – Москва : В университетской тип., 1850. – XII, 378 с.
1311063
   Указатель зарубежных организаций издающих литературу по охране окружающей среды.. – М., 1991. – 45с.
1311064
   Указатель изданий Академии наук БССР за 1985 г.. – Минск, 1988. – 513с.
1311065
  Балакирева А.М. Указатель изданий университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы / А.М. Балакирева. – М, 1970. – 139с.
1311066
   Указатель изданий ценрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). – Ленинград ; Москва : Главная редакция топливной и геолого-разведочной литературы
Вып. 1. – 1938. – 20 с.
1311067
   Указатель изданий центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ) на 1 мая 1936 г.. – Ленинград ; Москва : Главная редакция геолого-разведочной и геодезической литературы, 1936. – 76 с.
1311068
   Указатель Императорского Московского Университета : Краткое описание Кабинетов и других заведений,находящихся при Университете,с показанием всего достопримечательного в них. – Москва : Тип-я Университета, 1826. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1311069
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
1. – 1969. – 377с.
1311070
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
2. – 1969. – 372с.
1311071
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1980 год. – Новосибирск, 1980. – 218с.
1311072
   Указатель иностранных периодических изданий выписанных организациями Советского Союза на 1972 год : Естественные науки.Техника.Сельское хозяйство.Медицина. – Москва : ГПНТБ
Часть1 : Алфавитный список. – 1972. – 552 с.
1311073
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
1. – 1967. – 505с.
1311074
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
2. – 1967. – 502с.
1311075
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
1. – 1968. – 488с.
1311076
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
2. – 1969. – 532с.
1311077
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – Москва
Т. 1. – 1969. – 608 с.
1311078
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 456с.
1311079
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 457-645с.
1311080
   Указатель иностранных стандартов.. – М., 1966. – 29с.
1311081
   Указатель информационной литературы по радиоэлектронике. – Москва, 1961. – 81с.
1311082
   Указатель информационных карт по издательскому делу, книговедению, книжной торговле и государственной библиографии.. – М., 1970. – 20с.
1311083
  Лазаревский А.М. Указатель источников для изучения Малороссийского края. – Санкт-Петербург : В типографии Губернского правления
Вып. 1. – 1858. – II, 121 с. – Сост. указ. на стр. II
1311084
  Воробьев Н.И. Указатель к "Известиям Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете" за 1906-1927 годы / Н.И. Воробьев. – Казань, 1928. – 22 с.
1311085
  Родосский А. Указатель к "Христианскому чтению" за последние десять лет его издания : с 1871 года по 1880-й включительно / А Родосский. – С.-Петербург : Тип. Ф.Г. Елеонского и Ко, 1881. – 69 с.
1311086
  Вержбовский Ф. Указатель к Варшавским университетским известиям за 1870-1894 гг. / Федор Вержбовский. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, Кракрвское-Предместье, №3, 1900. – 382 с.
1311087
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг.. – Новосибирск
1. – 1975. – 240с.
1311088
  Нестерова З.Ф. Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг. / З.Ф. Нестерова, Л.М. Турбина. – Новосибирск
2. – 1975. – 188с.
1311089
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1961-1975 гг. / АН СССР; Сибирск. отд-ние; Ин-т геологии и геофизики; Библиотека; Сост.: З. Ф. Нестерова; Науч. ред.: Канд. геол.-минерал. наук Ч. Б. Борукаев. – Новосибирск, 1979. – 229с.
1311090
  Соловьев С.М. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1911. – 616, [1] с.
1311091
  Багенский Ч. Указатель к материалам, собранным Г. Чубинским в "Трудах этнографическо-статистической экспедиции Императорского Русского Географического Общества в Западно-Русский край " / Ч. Багенский; под ред. Е.Ф. Будде. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1900. – XVII, 66 с.
1311092
   Указатель к Сообщениям (запискам) Харьковского математического общества при Харьковском университете.. – Х., 1955. – 43с.
1311093
   Указатель к ученым запискам Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина за 1935-1959 годы. – Москва, 1960. – 112 с.
1311094
  Шибанов Ф.А. Указатель картографической литературы, вышедшей в России с 1800 по 1917 год / Ф.А. Шибанов. – Л., 1961. – 224с.
1311095
  Аствацатурян Э.Г. Указатель клейм и имен кавказских мастеров оружейного и серебряного дела / Э.Г. Аствацатурян. – Москва, 1982. – 259с.
1311096
   Указатель книг для рабочих библиотек с кратким пояснениями содержания кажд. книги.. – М., 1924. – 536с.
1311097
  Сотников В.С. Указатель книг и журнальных статей по геологии нефти за 1850-1930 гг. / В.С. Сотников. – М.-Л., 1932. – 87с.
1311098
  Назаров М.И. Указатель книг и статей по выставочному, музейному, экскурсионному делу и родиноведению / М.И. Назаров. – М., 1919. – 64с.
1311099
  Быстров М. Указатель книг издательства Народного Комиссариата Земледелия / М. Быстров. – П., 1919. – 96с.
1311100
   Указатель книг по истории и общественным вопросам / Подвижной музей учеб. пособий при Постоянной комиссии по техн. образ. Имп. рус. техн. о-ва, Лит.-изд. отдел ; сост. Е.В. Арцимович, М.В. Имшенецкой, О.И. Капица [и др.]; Под ред. Н.А. Гредескула, С.Ф. Знаменского и С.А. Князькова. – Санкт-Петербург : тип. М.А. Александрова, 1909. – 631 с. разд. паг. – Прил.: Обзор библиографических указателей / Сост. О. Капица ; Указатель литературы по истории музыки / сост. И. Рачинский
1311101
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1914 год / А.Д. Педашенко. – М-Л
2. – 1971. – 152с.
1311102
   Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1915 г.. – М.Л.
4. – 1973. – 167с.
1311103
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1914 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
10. – 1971. – 236с.
1311104
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1915 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
7. – 1973. – 139с.
1311105
   Указатель литературных данных по спектроскопии магнитного резонанса.. – Новосибирск
12. – 1982. – 44с.
1311106
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР-іН. – Новосибирск
Вып. 15. – 1984. – 487 с.
1311107
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР.. – Новосибирск
2. – 1982. – 407с.
1311108
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса.. – Новосибирск, 1976. – 353с.
1311109
   Указатель литературных данных по спектроспокии ядерного магнитного резонанса ЯМР.. – Новосибирск
16. – 1984. – 506с.
1311110
   Указатель литературы на иностранных языках по внеклассному чтению для учащихся средних школ.. – К., 1966. – 25с.
1311111
  Закс В.Я. Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области 1800-1925 / В.Я. Закс. – Воронеж
2. – 1931. – 288с.
1311112
  Чжан Указатель литературы по геологии Китая за 1940-55 гг. / Чжан, Чжи-Синь, ван Чжи-Яо. – Пекин, 1958. – 543с.
1311113
  Герасимов В.М. Указатель литературы по геометрии Лобачевского и развитию ее идей / В.М. Герасимов. – М., 1952. – 192с.
1311114
  Сабанеева И.П. Указатель литературы по геофизическим метолам разведки / И.П. Сабанеева, Г.А. Поваркова. – Ленинград, 1964. – 174с.
1311115
   Указатель литературы по гидрогеологии СССР : Региональная гидрогеология с картой исследованости СССР в гидрогеологическом отношении (на 2-х листах). – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос. научно-технич. горно-геолого-нефтяное изд-во, 1934. – 148с. + 2 карты
1311116
   Указатель литературы по гидрологии и смежным дисциплинам районов великих строек коммунизма.. – Л.
3. – 1951. – 44с.
1311117
  Вознесенская Е.А. Указатель литературы по гидрологии среднеазиатских республик и Казхстана / Е.А. Вознесенская, А.И. Рабинерсон. – Ленинград, 1928. – 116с.
1311118
   Указатель литературы по гидрологии, вышедшей в СССР в 1929 г.. – Л., 1931. – 119с.
1311119
  Розинг В. Указатель литературы по истории Новгорода / В. Розинг. – [Новгород] : [Паровая тип. А.С. Федорова], 1896. – 40 с. – Отд. оттиск из: Новгородские епархиальные ведомости, №№ 19, 1, 1995 и №№ 6, 18, 1896
1311120
   Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18-20 века.. – М., 1931. – 46с.
1311121
   Указатель литературы по международному положению.. – М., 1940. – 92с.
1311122
   Указатель литературы по методике партийной пропаганды.. – М., 1968. – 7с.
1311123
  Курова О.В. Указатель литературы по монтажу строительных онструкций, рекомендуемой для использования при разработке курсовых проектов и технологической карты в дипломных проектах / О.В. Курова. – Харьков, 1968. – 30с.
1311124
   Указатель литературы по надежности и долговечности.. – Минск, 1964. – 123с.
1311125
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новы методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1311126
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1311127
   Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения.. – М
6. – 1970. – 74с.
1311128
  Ананьева Т.Д. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения. ВЫП. 7 / Т.Д. Ананьева. – Москва, 1970. – 36с.
1311129
  Шатилина М.К. Указатель литературы по паводкам и их расчетам / М.К. Шатилина. – Л., 1967. – 56с.
1311130
   Указатель литературы по применению радиоактивных и стабильных изотопов в биологии за 1950-1958 гг.. – М., 1962. – 408с.
1311131
  Есипов В.К. Указатель литературы по рыбному хозяйству Европейского Севера СССР / В.К. Есипов. – Л, 1935. – 158с.
1311132
   Указатель литературы студенту-филологу. – Донецк, 1980. – 46с.
1311133
   Указатель литературы, изданной в Белоруссии в 1861-1917 гг.. – М., 1991. – 99с.
1311134
  Попов А.Н. Указатель литературы... / А.Н. Попов, 1924. – с.
1311135
   Указатель маршрутов авиационных перевозок с тарифными расстояниями и тарифами на перевозку пассажиров, багажа, почты,посылок и грузов от аэропортов ЗСУ ГА.. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1311136
  Соллогуб-Акимова Указатель местоимения this и that в системе английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соллогуб-Акимова А.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1311137
   Указатель научных отчетов и других материалов, поступивших в 1963 г. в технический архив.. – Уфа, 1964. – 36с.
1311138
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
1. – 1974. – 40с.
1311139
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
2. – 1975. – 48с.
1311140
   Указатель неопубликованных и ведомственных материалов.. – М.
1. – 1979. – 21с.
1311141
   Указатель новых книг и статей по химической промышленности. – Рига : Центр бюро техн инф-ции, 1960. – 12 с.
1311142
   Указатель новых лекарственных препаратов .. – М.
4. – 1954. – 80с.
1311143
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
2. – 1954. – 108с.
1311144
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
5. – 1954. – 84с.
1311145
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
6. – 1954. – 112с.
1311146
   Указатель обзоров по химии. – Вып. 1 (1950-1967гг.). – Новосибирск : Наука
Часть 2. – 1972. – 372 с.
1311147
  Сметанин А.В. Указатель общесоюзных стандартов по номерам, алфавиту и отраслям народного хозяйства. / А.В. Сметанин. – М.Л., 1935. – 196с.
1311148
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института физической химии им.Л.В.Писаревского АН УССР.. – К., 1977. – 372с.
1311149
   Указатель опубликованных работ сотрудников института физической химии им.Писаревского АН СССР.. – К., 1973. – 272с.
1311150
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института экономики АН УССР,. – К.
1. – 1968. – 126с.
1311151
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики АН УССР.. – К.
8. – 1968. – 238с.
1311152
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики промышленности АН УССР.. – Донецк, 1970. – 190с.
1311153
   Указатель опытов.. – М., 1954. – 72с.
1311154
   Указатель организаций капиталистических стран издающих литературу по робототехнике.. – М., 1987. – 22с.
1311155
  Борц Б. Указатель органических соединений / Б. Борц. – М., 1924. – 102с.
1311156
   Указатель основных отечественных библиографий и справочных изданий по естественным и физико-математическим наукам.. – Л., 1966. – 387с.
1311157
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим "Краткий курс истории ВКП(б)". – Москва, 1940. – 159с.
1311158
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим краткий курс истории ВКП(б). – 2-е изд., доп. : Огиз. Госполитиздат, 1941. – 192с.
1311159
   Указатель основных публикаций // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 29-33. – ISSN 1563-6755


  Возлагая на отца бремя доказывания несостоятельности матери обеспечить ребенка, суды не только подорвали принцип равенства отца и матери, но и нивелировали принцип состязательности.
1311160
   Указатель основных публикаций за 2012 год // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 25 декабря (№ 52)


  Перелік публікацій за 2012 p. в газете "Юридическая практика".
1311161
   Указатель отраслевых республиканских стандартов и технических условий.. – М., 1972. – 923с.
1311162
   Указатель отраслевых, республиканских стандартов и технических условий. – Москва : Изд-во стандартов, 1971. – 656с.
1311163
  Константинова Н.А. Указатель периодики / Н.А. Константинова. – Коммунарск, 1974. – 42с.
1311164
   Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703-1917) : библиографический указатель. – Симферополь, 1996. – 156 с. – ISBN 5-7780-0971-2
1311165
   Указатель периодических изданий 1990.. – Рига, 1991. – 106с.
1311166
   Указатель периодических изданий на китайском языке в фондах библиотек Москвы и Ленинграда.. – М., 1979. – 345с.
1311167
  Ревякина Л.П. Указатель периодических изданий, получаемых библиотекой Севастополького приборостроительного института в 1973 г. / Л.П. Ревякина, И.В. Гончарова. – Севастополь, 1978. – 38с.
1311168
   Указатель периодических изданий.. – Рига, 1986. – 152с.
1311169
  Смирнов И.А. Указатель по анализу хозяйственной деятельности совхоза / И.А. Смирнов. – М., 1965. – 80с.
1311170
   Указатель по механике / Бабаев, , Мелик-Бахыш Али Икрам оглы, Искендер-заде, , Фуад Алирза оглы. – Баку, 1988. – 385с.
1311171
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов неорганических, комплексных и элементорганических соединений / И.М. Лернер, А.А. Гонор. – Л., 1986. – 152с.
1311172
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов органических соединений / И.М. Лернер. – Л., 1973. – 344с.
1311173
   Указатель препаративных синтезов органических соединений. / Лернер И.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 278с.
1311174
   Указатель публикаций в журнале "Высшее образование сегодня" за 2008 год // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-96. – ISSN 1726-667Х
1311175
   Указатель публикаций в журнале (№№ 1-11 за 2008 г.) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 0321-0383
1311176
   Указатель работ в области механики по журналам "ПРикладная математика и механика".. – М., 1969. – 342с.
1311177
  Кочьян Татьяна Айковна Указатель работ преподавателей кафедр экономических наук / Кочьян Татьяна Айковна. – Краснодар, 1984. – 48с.
1311178
   Указатель работ сотрудников Института геологических наук АН УССР.. – К., 1976. – 104с.
1311179
   Указатель работ, опубликованных научными сотрудниками Института экономики АН УССР после ХХ съезда КПСС.. – К., 1964. – 287с.
1311180
   Указатель рекомендаций Международной организации по стандартизации.. – М., 1972. – 160с.
1311181
   Указатель рекомендаций по стандартизации Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1972. – 196с.
1311182
   Указатель рекомендаций СЭВ по стандартизации.. – М., 1973. – 223с.
1311183
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и димпломных проектов по кафедре архитектуры. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 18с.
1311184
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов кафедры водоснабжения и канализации. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Х, 1966. – 16с.
1311185
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре архитектурного проектировния. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 19с.
1311186
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре железобетонных конструкций / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 31с.
1311187
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре теплогазоснабжения и вентляции. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 9с.
1311188
   Указатель репертуара.. – М.Л., 1943. – 24с.
1311189
  Сухов Г.Ф. Указатель рецензий на художественную прозу русскую и переводную вышедшую в 1926 году / Г.Ф. Сухов. – Киев, 1927. – 64с.
1311190
   Указатель речей и докладов, сделанных на ХІ съезде Русских естествоиспытателей и врачей.. – 739-754с.
1311191
   Указатель российских законов, 1730
1311192
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии, 1803
1311193
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии
Ч. 3. – 1803
1311194
   Указатель российских законов. – В СанктПетербурге [Санкт-Петербург] : В типографии Театральной Дирекции, 1808
1311195
   Указатель российских законов. – Москва : В Университетской Типографии, 1825
1311196
   Указатель российских законов.... – Изданный...Львом Максимовым. – СанктПетербург [Санкт-Петербург] : при Императорской Академии Наук
Т. 1, ч. 6. – 1806
1311197
  Иваненко Б.В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства, старины, революционных движений, природы проч. изд. высшими правительственными органами и НКП РСФСР до 25 ма / Б.В. Иваненко. – М., 1929. – 38с.
1311198
   Указатель русских пионерских песен.. – Л., 1962. – 95с.
1311199
  Гернет М.Н. Указатель русской и иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и самоубийств / М.Н. Гернет. – М., 1924. – 48с.
1311200
   Указатель слов в поэтических произведениях Н.А.Некрасова.. – Ярославль, 1986. – 154с.
1311201
  Клочков М.В. Указатель слов и выражений встречающихся в судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. / Сост. М. Клочков ; Под ред. проф. М. Дьяконова. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1902. – 26 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Юрьевского университета, 1902
1311202
  Skukowski Wlodzimierz Указатель слов и форм в синодальном списке Новгородской первой летописи старшего извода 13-14 веков / Skukowski Wlodzimierz; Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Wyd-wo UWM, 1999. – 230s. – ISBN 83-88343-10-6
1311203
   Указатель советской литературы по гидрологии суши 1945-1950 гг.. – Л., 1960. – 211с.
1311204
   Указатель советской литературы по гидрологии суши.. – Л., 1962. – 340с.
1311205
  Стогов В.В. Указатель содержания "Журнала Русского физико-химического общества" 1873-1930. Часть физическая / сост В.В. Стогов ; АН ССР, Ин-т истории естестознания и техники. – Москва : Изд-во АНСССР, 1960. – 208 с.
1311206
  Кирилюк З.В. Указатель содержания "Литературной газеты" Дельвига и Пушкина. / З.В. Кирилюк, 1967. – 274-275с.
1311207
   Указатель содержания журнала за 2008 год // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 184-190. – ISSN 0042-8744
1311208
  Дмитревский Н.П. Указатель специальной литературы по всеобщей истории государства и права / Н.П. Дмитревский. – Москва, 1957. – 108 с.
1311209
   Указатель стандартов СЭВ.. – М., 1978. – 136с.
1311210
   Указатель статей и авторов статей, помещенных в журнале "Новый хирургический архив" : с 1 по 35 том включительно (книги №№1-140) : 1921-1936. – Днепропетровск, 1936. – 96 с.
1311211
   Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология" за 2008 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-155. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1311212
   Указатель статей к ученым запискам Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина за 1900-1950 гг.. – Казань, 1955. – 132 с.
1311213
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесобзного минералогического общества" / Л.Г. Герц. – Л., 1960. – 140с.
1311214
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного Минералогического общества". / Л.Г. Герц. – Л., 1967. – 204с.
1311215
   Указатель статей ко сторой серии "Записок Всесоюзного минералогического общества", изданных с 1972 по 1976 год. – Ленинград, 1977. – 199с.
1311216
  Карпинский К. Указатель статей по археологии, истории и єтнографии помещен. в Черниговских Епархиальных Известиях / К. Карпинский. – 51с.
1311217
  Афанасьев А. Указатель статей по русской истории, географии, статистике и русскому праву, помещенных в "Отечественных записках" (издан. Свиньиным) / составленный А Афанасьевым. – [Cанкт-Петербург
(Окончание). – 1831. – 131 с. – Перед загл.: Приложение II
1311218
  Попов Ф. Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ... : , с кратким изложением текста толкований их как судебными местами, так и учеными практиками / сост. Ф. Попов // Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – IV, 175 с.
1311219
   Указатель статей, опубликованных в 2008 г. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 120-126. – ISSN 0869-561X
1311220
   Указатель статей, опубликованных в научно-техническом сборнике "Вопросы радиоэлектроники", 1964. – 11с.
1311221
   Указатель статей, опубликованных в физиологическом журнале СССР им.И.М.Сеченова за 50 лет.. – Л., 1971. – 268с.
1311222
   Указатель терминов и сокращений по охране окружающей среды.. – М., 1986. – 627с.
1311223
  Иванова-Берг Указатель титературы по животному имру Турксестана / Иванова-Берг. – Л, 1927. – 238с.
1311224
  Баженова Н.М. Указатель трудов Академии наук СССР за 1941-1945 гг. - библиографический памятник истории отечественной книжной культуры времен Великой Отчественной войны // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 17-21. – ISBN 978-985-7125-33-3
1311225
   Указатель трудщов Ереванского политехнического института им. К. Маркса. – Ереван, 1974. – 96с.
1311226
  Черневич Указатель упоминаний Гоголя и героев Гоголя в сочинениях В.И.Ленина / Черневич, м.Н. – М.-Л., 1936. – с.
1311227
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – М.
1. – 1975. – 162с.
1311228
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1985. – 186с.
1311229
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1985. – 151с.
1311230
   Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – 178 с. – Экз. без ориг. обл. и без тит. л., описан по с. 1. - Конволют. - Пер.: Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ...
1311231
  Панченко З.А. Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений. / З.А. Панченко. – Вып.5. – М., 1972. – 116с.
1311232
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
2. – 1973. – 64с.
1311233
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 93с.
1311234
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1311235
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1311236
   Указатель учебной и педагогической литературы №1.. – М.-Птгр., 1923. – 40с.
1311237
   Указатель фирм-участниц международной выставки "Химия в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве".. – М., 1966. – 196с.
1311238
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1880. – 60 с.
1311239
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – 2-е испр. и доп. изд. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 291 с.
1311240
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1976 год.. – М., 1976. – 70с.
1311241
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1978 год.. – М., 1977. – 57с.
1311242
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1985 год.. – М., 1984. – 64с.
1311243
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1311244
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1311245
   Указатель юридических выражений, встречающихся в гражданском и торговом праве. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии]
Ч. Немецко-русская. – 1878. – VI, 350 с. – Авт. указаны в конце предисл.: В.Р. и П.М.


  Авторы: Рейтерн, Василий Евграфович (Иосиф-Гергард-Василий); Дати життя: (1829-1897); Майков, Петр Михайлович (1833-1918)
1311246
  Карлов Г.И. Указательные местоимения в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карлов Г. И.; Ин-т языковед. АН БССР. – Минск, 1963. – 20л.
1311247
  Лысакова И.П. Указательные местоимения в языке русской частной переписки XVII - начала XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Лысакова И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л.
1311248
  Киселев И.А. Указательные частицы в русском и белорусском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Киселев И.А. ; БГУ. – Минск, 1966. – 19 с.
1311249
  Беркович Э.С. Указатоль к тудам общества физиок-хисических наук при харьковском университете за 1873-1915 годы / Э.С. Беркович. – Х, 1972. – 98с.
1311250
   Указетль новых лекарственных препаратов.. – М.
3. – 1954. – 92с.
1311251
  Кільова Г. Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії київського учбового округу в період 1833-1834рр. (за матеріалами "журнала министерства народного просвещения") // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 16-20.


  П"ятим червня 1834 року датованы ще два "высочайшие повеления" імператора, пов"язані з Київським учбовим округом. "... назначенной на возведение зданий Оршинского Лицея и Высочайшим Указом 28 февраля сего (1834-авт) года на постройку зданий и другие ...
1311252
  Бородін Є Укази й розпорядження Президента України в галузі державної молодіжної політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.22-32. – ISBN 966-7800-10-5
1311253
  Комочев Н.А. Указная грамота периода малолетства Ивана Грозного и Иосифо-Волокамский монастырь. Ноябрь 1538 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0869-6322
1311254
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Указная книга Поместного приказа. – Москва : Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. кушнерев и К*, 1889. – [3], 213 с. – (Историко-юридические материалы, издаваемые Московским архивом Министерства юстиции ; Вып. 1)
1311255
   Указом Президента України від 16 березня 2017 р. №65/2017 Сергія Петровича Головатого призначено членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 175-177. – ISSN 1026-9932
1311256
   Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго Самодержца Всероссийскаго : Состоявшияся с 1714, по кончину Его Императорскаго Величества, Генваря по 28 число, 1725 году. / Напечатаны по указу ... Государыни Императрицы Анны Иоанновны Самодержицы Всероссийской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1739
1311257
   Указы великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийской, состоявшиеся с января по июль месяц 1763 года. – СПб., 1764. – (4), 163с.
1311258
  Ельчанинова О.Ю. Указы об отмене местничества в системе источников права России XVII в. / О.Ю. Ельчанинова, О.П. Исаева // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-64. – ISSN 1812-3805
1311259
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Казань, 1947. – 60с.
1311260
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1311261
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героям Социалистического труда и награждения орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства.. – Калуга, 1948. – 40с.
1311262
  Исаев М.М. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года об уголовной ответственности за хищение государственного имущества о об усилении охраны личной собственности граждан / М.М. Исаев. – М, 1948. – 40с.
1311263
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Иркутск, 1947. – 36с.
1311264
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Челябинск, 1947. – 29с.
1311265
  Манцевич П.Д. Указы Сената по городским делам (1900-1910) / Сост. П.Д. Манцевич, секр. Яросл. губ. по зем. и гор. делам присутствия. – Изд. неофиц. – Ярославль : Тип. Губ. правл, 1911. – XXXIV, 428 с.
1311266
   Указы... имп. Екатерины Алексеевны и государя Петра Второго, состоявшееся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. – С-Пб, 1743. – 12 с.
1311267
  Чумак В.А. Укаїнсько-російські відносини в євроатлантичному вимірі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 41-44.
1311268
   УКарельская АССР. – Москва, 1956. – 335с.
1311269
  Харченко К.П. УКВ антенны / К.П. Харченко. – Москва : ДОСААФ, 1969. – 112 с.
1311270
  Шульпин И.В. Уклад / И.В. Шульпин. – Саратов, 1975. – 183с.
1311271
  Корсакова Т.В. Уклад жизни школы: от "невидимого содержания" к очевидному результату // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 0869-561Х


  Введение государственных стандартов второго поколения невозможно обеспечить без формирования духовно-нравственного уклада образовательных учреждений.В статье обосновывается необходимость учета достижений школьников - субъектов уклада школьной жизни. ...
1311272
  Бойченко І.В. Уклад соціально-економічний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 376-377. – ISBN 966-642-073-2
1311273
  Корсакова Т.В. Уклад школьной жизни как среда развития личности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 37-41. – ISSN 0869-561Х
1311274
  Сінна О.І. Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92


  У статті представлено досвід укладання серії фізико-географічних карт та відповідної геоінформаційної бази даних для задач дослідження ландшафтної структури території та подальшої оцінки антропогенних змін ландшафтів. Дослідження виконано для ...
1311275
  Баклан О.В. Укладання адміністративно-правових договорів у сфері підприємництва: деякі питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 197-201. – ISSN 1026-9932
1311276
  Семеніхін І.М. Укладання договорів у військах i контроль за їх виконанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджена організація договірної дисципліни у Збройних Силах України і контроль за її виконанням. The organization of contractual discipline of the Armed Forces of Ukraine and control over its execution is researched.
1311277
  Фіногін А. Укладання договору за Віденською конвенцією 1980 року і за цивільним кодексом України: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 124-125
1311278
   Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (18 - початок 20 ст.) із фондів бібліотек України : Методичний посібник. – Київ : ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2005. – 124с.
1311279
  Розгон О. Укладання іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 45-54
1311280
  Кобута І.В. Укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: перспективи для сільськогосподарських товарів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 219-223. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1311281
  Василенко Г.В. Укладання Україною угоди про застосування гарантій МАГАТЕ в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 114-118.
1311282
  Поліщук О. Укладання французько-українського термінологічного глосарія з тематики "Поліграфія" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 267-275. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено основну послідовність дій при укладанні двомовного французько-українського перекладного глосарія з тематики "Поліграфія". Розглянуто етапи створення зазначеного глосарія, його параметри та структуру, а також основні принципи добору ...
1311283
  Боднар Т.В. Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладення) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-93.
1311284
  Білошицький К.М. Укладання частотного словника корейської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 18 п.


  У статті розглядаються етапи укладання частотного морфемника корейської мови. Проведено аналіз корпусу, на матеріалі якого було укладено частотний морфемник. Описано його роль і місце у сучасній лінгводидактиці. Article observer all the stages of ...
1311285
  Петренко І. Укладання четвертих шлюбів і дотримання траурних термінів у повсякденному подружньому житті мирян XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 67-74. – ISSN 0869-3595
1311286
  Розгон О. Укладання шлюбного договору за сімейним кодексом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 1561-4999
1311287
  Костенко Л. Укладення господарського договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 98-100.
1311288
  Резнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 100-104
1311289
  Дзюбенко С. Укладення договорів за рішенням суду. аналіз законодавства та судової практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 62-64.
1311290
  Цікало У.В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 28-31
1311291
  Коновал Н. Укладення договору довічного утримання (догляду), його правові наслідки та відмінність від спадкового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-35
1311292
  Грамацький Е. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.114-118
1311293
  Лукасевич-Крутник Укладення договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 51-57.
1311294
  Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 50-58
1311295
  Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-64.
1311296
  Розгон О. Укладення іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 72-80
1311297
  Бортнік О.Г. Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.58-63. – ISSN 1727-1584
1311298
  Григор"єва Т. Укладення миру після Хотинської війни (1620-1621 рр.): спроба переоцінки досягнутих домовленостей // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 51-74. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1311299
  Діковська І. Укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до деяких міжнародних уніфікованих документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу способів укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, DCFR, Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Принципів Європейського ...
1311300
  Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
1311301
  Шама Н. Укладення спадкового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 212-218. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1311302
  Макода В.Є. Укладення та припинення ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1003-1006. – ISBN 978-966-667-341-4
1311303
  Шилова А. Укладення та реалізація Дейтонських угод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-74. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення Дейтонських угод та проаналізовано хід їх виконання. The article deals with the main provisions of the Dayton Agreements and also analyses their implementation process.
1311304
  Уська У.Р. Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 120-127. – ISSN 0321-0499
1311305
  Пашутинський Є.К. Укладення трудового договору / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-88-4
2-е вид. – 2005. – 164с. – На обкл.: Коментр; Нормативна база; Зразки документів
1311306
  Войнаровська О. Укладення трудового договору, порівняльний аналіз положень проекту Трудового кодексу та кодексу законів про працю України / О. Войнаровська, О. Іванович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 29-33
1311307
  Сас П.М. Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 38-73. – ISSN 0130-5247
1311308
  Майданик Р.А. Укладення, об"єкт і предмет договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1115-1118. – ISBN 978-966-667-341-4
1311309
  Іванов О. Укладено угоду з університетом м.Осака // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Ректор університету академік Леонід Губерський зустрівся з освітянами з Японіїї. Це були президент Осакського університету економіки і права Вакіо Фудзумото та професор юридичного факультету цього університету Хітоші Івамура. Між двома ВНЗ було ...
1311310
  Роджерс К. Укладки и покрытия / К. Роджерс. – Москва, 1968. – 135с.
1311311
  Мазур І. Уклали угоду факультет економіки та управління Карагандинського університету ... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1311312
  Хомченко В.Ф. Уклін : оповідання / В.Ф. Хомченко; пер. з білорус. М.Крилова. – Київ : Веселка, 1990. – 219 с.
1311313
  Білан А. Уклін амазонці авангарду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11. – ISSN 0868-9644
1311314
  Красовська О. Уклін вам, гуру журналістики! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 21


  Презентація книги "Вчителі-наставники журналістів з Київського університету". Авторська команда - А. Горлов, В. Корінюк, Г. Косих, М. Махінчук, С. Правденко та М. Сорока. Кількома роками раніше були книжки "Уроки журналістики і життя" (про випускників ...
1311315
  Маркович О. Уклін Віктору Ариповському - світлій і мудрій людині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1311316
  Лук"янчук Г. Уклін героям Крут // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 7
1311317
   Уклін землі.. – К., 1985. – 223с.
1311318
   Уклін земний тобі, Херсоне!. – Сімферополь, 1978. – 167с.
1311319
   Уклін Кобзареві : альманах : до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2000. – 60 с. : іл.
1311320
  Стегній В. Уклін Кобзареві. Чому Шевченко не побував у Харкові? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 7-10
1311321
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 14-15


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1311322
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 16-17


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1311323
  Неживий О.І. Уклін рідній землі полтавській : посіб. для вчителів / Олексій Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 93, [3] с. – (Славетніі імена Полтавщини). – ISBN 978-966-192-039-1


  В пр. №1704956 напис: Бібліотеці НУ ім. Тараса Шевченка. 18.05. 2016 р. Підпис.
1311324
  Мельник О.П. Уклін тобі земле! : поезії / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 72 с.
1311325
  Волок М.М. Уклін тобі, хлібе! / М.М. Волок. – Дніпропетровськ, 1986. – 127с.
1311326
  Ладані Г.М. Уклонися землі / Г.М. Ладані. – К, 1984. – 103с.
1311327
  Іщенко М. Уклонімося пам"яті майстра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 138-140. – ISSN 0130-321Х
1311328
  Ющенко О.Я. Уклоняюсь вам : Поезії / Олекса Ющенко. – Київ : Фенікс, 2006. – 304с. – ISBN 966-651-300-5
1311329
  Николаева О. Укол золотом. Ученые предлагают ударить по болезням инъекциями наночастиц // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Оказывается, золото можно считать благородным металлом не только исходя из его физических свойств, но и с учетом пользы, которую оно может приносить тяжело больным людям. Наночастицы золота учатся применять в медицине, в том числе и в онкологии! ...
1311330
  Хазанов Ю.С. Укол рапиры: Рассказы, повести / Ю.С. Хазанов. – Москва, 1989. – 287с.
1311331
  Кудрявцева Т. Укоренение Большого // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 19-25. – ISSN 0028-1263


  Последние шесть лет Москва жила без Большого театра. И в октябре 2011 г. состоялась встреча театра со своими зрителеми.
1311332
  Зилберянис Х.Я. Укоренение латвийской низкой вишни земельными черенками, с применением синтетических стимуляторов роста : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Зилберянис Х.Я.; Латвийская сельскохозяйственная академия МВО СССР. – Рига, 1951. – 26л.
1311333
  Вейль С. Укоренение. Письмо клирику = L"enracinement. Lettre a un religieux / Симона Вейль ; [пер.: Е. Еременко, О. Игнатьева ; сост. К. Сигов]. – Киев : Дух і Літера, 2000. – 349, [1] с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-7888-06-1
1311334
  Вейль Сімона Укорінення : Лист до клірика / Вейль Сімона; НУ "Києво-Могилянська акад.". – К. : Д.Л., 1998. – 297с. – (Сучасна західна філософія). – ISBN 5-91743-052-1
1311335
  Растригіна А.М. Укорінення принципів вільного виховання в сучасних педагогічних технологіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Показано, що в Україні нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці, що відкриває шлях до справжньої варіативності у навчанні та вихованні, до ...
1311336
  Дахній А. Укорінення як основа філософської творчості М. Гайдеггера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1311337
  Довженко О. Украjина у пламену : Избор из стваралаштва и живота О.П.Довженка / О.Довженко; Приредио J. Сабадош; Превод. J. Сабадош. – Нови Сад, Београд : Савез русина и укр. Србиjе и Црне Горе, ТИА Jанус, 2006. – 408 с. : ил. – ISBN 86-7105-165-Х
1311338
  Сторожева М.Ф. Укравшие покой. / М.Ф. Сторожева. – М., 1981. – 71с.
1311339
  Сторожева М.Ф. Укравшие покой. / М.Ф. Сторожева. – М., 1983. – 327с.
1311340
  Дроздов А. Укравший могилу. / А. Дроздов. – М., 1929. – 180с.
1311341
  Ларри Я.Л. Украдена країна / Я.Л. Ларри. – Х, 1926. – 175 с.
1311342
  Кулик Н. Украдена слава // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  "...Одне з найбільших в Україні нафтородовищ було відкрите 80-років тому - й одразу "приватизоване" Москвою. <...> Про справжнього ж відкривача важливого об"єкта нафто- і газовидобувної галузі стало відоме лише у 2000 році. Це український учений-геолог ...
1311343
  Нейгауз В. Украдена юність / В. Нейгауз; Вольфганг Нейхауз (Нойгауз). – Київ, 1961. – 310 с.


  В романе немецкого писателя рассказывается о юноше, который верил своим нацистским учителям и вожакам, верил речам Гитлера, сводкам германского командования. Постепенно, трудно, с колебаниями срывами пробивается герой к правде. .
1311344
  Конашевич С. Украдене ім"я: як Кішка був "Кошкою" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 6
1311345
  Кісь О. Украдене свято: історичні трансформації смислу 8 березня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 14


  Відтоді, як понад 100 учасниць Другої Міжнародної конференції жінок-соціалісток у Копенгагені в серпні 1910 р. одностайно підтримали пропозицію Клари Цеткін щорічно на початку березня відзначати День жінок, щоб привертати увагу до питання рівних прав ...
1311346
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5 діях. – 3-є вид. – Київ : Друк. Вфрублевського і Озерова, 1909. – 87 с.
1311347
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Київ : Друк. Врублевського, 1909. – 87с.
1311348
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / Іван Франко. – Вінниця : Вид. Коопеpат. Видавн. Т-вом "Hаука" ; Дpук. Т-ва "Пpосвіта", 1919. – 52 с.
1311349
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1924. – 63с. – (Театральна б-ка ; Ч. 14-а)
1311350
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : Рух, 1928. – 68с. – (Театральна б-ка ; № 14)
1311351
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1945. – 103 с. – (Б-ка української драматургії)
1311352
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сільського життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1952. – 92с. – (Б-ка української драматургії)
1311353
  Франко І.Я. Украдене щастя : Драма з сіл. життя в 5-ти діях / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1985. – 143с.
1311354
  Франко І.Я. Украдене щастя / Іван Франко. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2954-7
1311355
  Франко І.Я. Украдене щастя / Іван Франко ; [худож.-оформлювачі : Б.П. Бублик, В.А. Мурликін ; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б.С. Тихолоза]. – Харків : Фоліо, 2011. – 640 с. – (Серія "Шкільна бібліотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5455-5
1311356
  Негоденко Т. Украдене щастя І. Франка та О. Рошкевич : (на матеріалі соціально-психологічної драми "Украдене щастя") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 214-215. – ISBN 966-594-298-0
1311357
  Підсуха О.М. Украдений мир : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 120 с.
1311358
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1969. – 230с.
1311359
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1969. – 303 с.
1311360
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Трилогія / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1975. – 680с.
1311361
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Трилогія / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1984. – 664с.
1311362
  Бедзик Д.І. Украдені гори : Тетралогія / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 668с. – ISBN 5-308-00284-3
1311363
  Шеффер Юрген Украденная девочка : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 115-130 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
1311364
  Асанов Н.А. Украденная душа / Н.А. Асанов. – Москва, 1961. – 78с.
1311365
  Фролов Л.А. Украденная невеста. / Л.А. Фролов. – М, 1989. – 189с.
1311366
  Бахманн Клаус Украденная ночь : наука / Бахманн Клаус, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 40-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
1311367
  Бекназар-Юзбашев Украденная победа / Бекназар-Юзбашев. – М., 1960. – 143с.
1311368
  Нейхауз В. Украденная юность / В. Нейхауз. – Москва, 1961. – 255 с.
1311369
  Франко И.Я. Украденное счастье : Драма из деревенской жизни в 5-ти д. / И.Я. Франко. – Москва : Искусство, 1956. – 91с.
1311370
  Суконцев А.А. Украденное счастье / А.А. Суконцев, И.М. Шатуновский. – М., 1960. – 104с.
1311371
  Князев Л.Н. Украденные годы. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1961. – 83с.
1311372
  Бедзык Д.И. Украденные горы : Роман / Д.И. Бедзык; Пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 408с.
1311373
  Бедзык Д.И. Украденные горы : Трилогия / Д.И. Бедзык. – Москва : Советский писатель, 1978. – 576 с.
1311374
  Станев Э. Украденные персики. / Э. Станев. – София, 1963. – 211с.
1311375
  Депардье Ж. Украденные письма // Жерар Депардье / А. Брагинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 211-313. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-00596-8
1311376
  Гуляковский Е. Украденный залог. / Е. Гуляковский. – Кишинев, 1962. – 166с.
1311377
  Маринина А. Украденный сон : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс, 1999. – 398с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-002150-Х
1311378
  Маринина А. Украденный сон : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-04-003587-Х
1311379
  Скворцов В.Н. Укради у мертвого смерть / В.Н. Скворцов. – М., 1992. – 352с.
1311380
  Масталка И. Украина-Европа: аспекты безопасности и возможности сотрудничества // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 125-128.
1311381
  Архипец Е.А. Украина-край туризма : туристические маршруты и базы / Е.А. Архипец. – Київ, 1967. – 280с.
1311382
   Украина-Россия: концептуальные основы гуманитарных отношений. – Київ : Стилос, 2001. – 544с. – ISBN 966-7321-86-Х
1311383
   Украина-Русь - колыбель духовного возрождения / Народная творческая мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 350 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 343-347
1311384
  Атабаева Л.К. Украина -- Казахстан: развитие экономических и культурных связей в 1920-1930-е годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Атабаева Л.К. ; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1311385
  Ларин М.П. Украина -- России сестра. / М.П. Ларин. – К., 1953. – 116с.
1311386
  Купчик Я. Украина - Азербайджан: политика, экономика, культура: главные действующие лица / Я. Купчик, Л. Шпаковски // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 104-116. – ISBN 978-617-527-162-9
1311387
   Украина - в ожидании новой правовой силы. – Киев : АТН, 2002. – 42с. – ISBN 966-95821-6-4
1311388
  Черненко В.И. Украина - выход из лабиринта : очерки об украинском самосознании и путях преодоления распада общества и государства / Виктор Черненко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-7889-42-5
1311389
  Голуб А.И. Украина - Германия: несостоявшийся диалог социал-демократии // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.182-187. – ISBN 966-551-070-3
1311390
  Балабанов К. Украина - Греция: с любовью в сердце : выступления, статьи, интервью, размышления / Константин Балабанов. – Донецк : Национальный Союз писателей Украины, журнал "Донбасс", 2004. – 504с. – ISBN 966-107-14-6
1311391
   Украина - Европа: хронология развития. – Киев : КВІЦ. – ISBN 978-966-2003-04-8
Т. 3 : 100 - 1500 / [ сост. тома: О.А. Григорьева, Н.Н. Артемьева, Л.М. Дяченко и др. ]. – 2007. – 576с. : илл.
1311392
   Украина - Евросоюз: стратегия выхода на мировой рынок : Маркетинг.Инвестиции. EuroMarket Forum 2002. Консалтинг. Инновации. – Киев, 2002. – 36с. – (Лідери ХХ1 століття)
1311393
  Копейка В. Украина - ЕС: возможно ли общее будущее? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 23-33.
1311394
  Хавизова К.Ш. Украина - Казахстан: проблемы и перспективы научного сотрудничества // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 189-193. – ISSN 1608-0599
1311395
  Атабаева Л.К. Украина - Казахстан: развитие экономических и культурных связей в 1920 - 1930-е гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Атабаева Л.К.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 239л. – Бібліогр.:л.217-239
1311396
  Образцова А. Украина - Китай : перезагрузка // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 14-17
1311397
  Оганесян А. Украина - Китай: "третья альтернатива"? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 82-86. – ISSN 0130-9625
1311398
  Шаповал П.Д. Украина - Кыргызстан: диалог и сотрудничество с украинской диаспорой // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 26-36. – ISBN 9967-05-037-3
1311399
  Мехди Аммар Хусни Украина - Ливан: развитие отношений и перспективы сотрудничества // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 116-119. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1311400
  Кудряченко А. Украина - Македония: двухсторонние отношения в контексте демократических перемен в Европе // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 134-143. – ISBN 978-966-02-7146-3
1311401
  Крапивин А. Украина - НАТО: новые реалии // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 1 (5). – С. 5-12
1311402
  Кучма Л.Д. Украина - не Россия / Леонид Кучма. – Москва : Время, 2004. – 560с. – ISBN 5-94117-086-6


  В книге сделана попытка нарушить "заговор молчания" вокруг самых сложных и болезненных тем в отношениях двух народов, связанных "одной целью"
1311403
  Алексеева Л.И. Украина - освободителям / Л.И. Алексеева. – Донецк, 1974. – 15 с.
1311404
  Алексеева Л.И. Украина - освободителям / Л.И. Алексеева. – Донецк, 1977. – 29 с.
1311405
  Алексеева Украина - освободителям / Алексеева, В.П. Полищук. – Донецк, 1980. – 30 с.
1311406
  Бараона А.С. Украина - Перу: итоги первой четверти века / беседу вела Л. Семаха // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39/40). – С. 7


  На открытии выставки перуанской культуры Альберто Салас Бараона, перуанский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Украине дал эксклюзивное интервью Издательскому дому "Украина Бизнес."
1311407
   Украина - Россия - Сколково. Единое инновационное пространство : материалы междунар. конф., 22-23 мая 2013 года / Фонд развития Центра разраб. и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") ; Нац. акад. наук Украины ; Гос. агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; Науч.-производств. концерн "Наука". – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1311408
   Украина - Россия: от кризиса - к эффективному партнерству // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 4 (108). – С. 2-42


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1311409
  Сидоренко С. Украина - Россия: преодоление распада / Сергей Сидоренко. – Б.г. : МиП, 2006. – 354с. – ISBN 5-98974-014-6
1311410
   Украина - Россия: пути преодоления кризиса в отношениях // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 4 (108). – С. 53-60
1311411
   Украина - Узбекистан. Мосты дружбы и сотрудничества : международный проект / ООО "Европа - Азия - Медиа". – Киев
[2009 год]. – 2009
1311412
   Украина - Узбекистан. Мосты дружбы и сотрудничества : международный проект / ООО "Европа - Азия - Медиа". – Киев, 2008-
[2010 год]. – 2010
1311413
  Парубоча Наталья Украина - Франция: туристические потоки восстанавливаются : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 46-47 : Фото. – ISSN 1998-8044
1311414
  Кулиш П. Украина, 1843
1311415
  Кулиш П. Украина, 1843
1311416
  Фомин П.И. Украина : пособие при изучении экономической географии Украины / П.И. Фомин. – Харьков : Научная мысль
Экономическая характеристика. – 1923. – 179 с.
1311417
   Украина. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1928. – 168с.
1311418
  Гордеев С. Украина / С. Гордеев. – Уфа, 1944. – 39с.
1311419
   Украина. – М, 1971. – 397с.
1311420
   Украина. – Москва, 1986. – 397с.
1311421
   Украина = Ukraine. – Москва : Белый город, 2000. – 384с. : илл. – ISBN 5-7793-0244-8
1311422
   Украина : Природа. Традиции. Культура. – Киев : Балтия Друк, 2005. – 100 с. : илл. – ISBN 966-8137-18-3
1311423
   Украина : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52-57 : Іл.
1311424
   Украина : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 48-50 : Фото
1311425
   Украина : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 48-49 : Фото
1311426
   Украина : Природа. Традиции. Культура / Фотохудож.: Ю.Бусленко, Л. Буханская и др. ; авт. текста А. Белоусько. – Киев : Балтия Друк, 2008. – 100 с. : илл. – Шифр. дубл. 91 Укра.
1311427
   Украина : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 32-33 : Фото
1311428
  Пахомов Ю.Н. Украина : истоки нарастающей пророссийскости // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 54-68. – ISSN 2079-3359
1311429
   Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – 383, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1311430
  Тодийчук О.В. Украина XVI-XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских / О.В. Тодийчук. – Киев, 1989. – 157 с.


  В монографии освещаются главные направления деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете по изучению истории Украины. Раскрыт его вклад в разработку таких проблем, как национально-освободительная война украинского ...
1311431
  Зеленый Александр Украина без газов : размышление о въездном туризме как об альтернативном пути развития государства // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 4-7 : фото
1311432
  Бондаренко К. Украина без Шевченко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 7 (176). – С. 60-62
1311433
   Украина в 1917-1921 гг. Некоторые проблемы истории : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 280 с. – ISBN 5-12-002039-9
1311434
  Лукашенко Г. Украина в 60-90-х гг. 18 века (царствование Екатерины II) / Г. Лукашенко. – Київ, 1936. – 144с.
1311435
  Латыш Ю.В. Украина в XIX - начале XX в. : материалы и учебно-методические рекомендации для студентов-иностранцев к курсу "История Украины" / Ю.В. Латыш ; КНУТШ, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. – Киев, 2009. – 68 с. : табл. – Библиогр.: c. 66-68. – ISBN 978-966-2142-72-3
1311436
  Шиловцев Ю.В. Украина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Ю.В. Шиловцев. – Київ : Україна, 2010. – 44 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-394-6
1311437
  Супруненко Н.И. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941-1945 гг. / Н.И. Супруненко. – К., 1956. – 472с.
1311438
  Кальченко Н.Т. Украина в великом семилетии / Н.Т. Кальченко. – М., 1959. – 94с.
1311439
  Лазебник С.Е. Украина в вопросах и ответах / С.Е. Лазебник, П.П. Орленко. – Киев, 1984. – 48с.
1311440
  Вербовой А.В. Украина в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) / А.В. Вербовой, С.И. Власенко // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 528-563. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311441
  Латыш Ю.В. Украина в годы независимости : материалы и учебно-методические рекомендации для студентов к курсу "История Украины" / Ю.В. Латыш ; КНУТШ, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. – Киев, 2009. – 78, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-2142-71-6
1311442
  Вербовой А.В. Украина в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) / А.В. Вербовой, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 428-443. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311443
  Латыш Ю.В. Украина в годы послевоенного восстановления (1944-1953) : учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов / Юрий Латыш ; КНУТШ, Ист. ф-т, Каф. истории для гуманитар. ф-тов. – Киев : Логос, 2011. – 203, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 195-203. – ISBN 978-966-171-370-2
1311444
  Гарань А. Украина в Европе: вопросы и ответы / Алексей Гарань ; Міжнар. фонд Відродження. – [2-е изд.]. – Киев : Стилос, 2010. – 67, [12] с., [2] л. фотоил. : фото. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8009-97-6
1311445
  Грин А.А. Украина в жизни и деятельности М.С.Щепкина : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Грин А.А.; Ин-т истории искусств. – М., 1964. – 18л.
1311446
  Жиленко И.Л. Украина в жизни и творчестве М.П. Арцыбашева // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 10-15
1311447
  Гуцал А.Ф. Украина в интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 21-29.
1311448
  Кухарская Н. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (363), січень. – С. 5-13. – ISSN 1810-3944
1311449
  Мерников Г. Украина в мире ТНК: есть ли вход? // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 20. – С. 18-19
1311450
  Макогон Ю.В. Украина в мировой экономике / Под общей редакцией Ю.В. Макогона. – Донецьк, 1999. – 496с. – ISBN 966-95357-0-3-У
1311451
  Гохберг Ю.А. Украина в мировых интеграционных процессах : Монография / Ю.А. Гохберг; International ekonomics Department. – Донецк, 2001. – 128с. – ISBN 966-639-044-2
1311452
  Горишний П.А. Украина в научно сотрудничестве СССР с европейскими социалистическими странами : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Горишний П. А.; АН УССР; Ин-т ист. – К., 1969. – 37с.
1311453
  Костырев А.Г. Украина в новой системе европейской безопасности; роль "честного брокера"? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 5-17. – ISSN 0201-7083
1311454
  Набока С.В. Украина в период независимости // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 659-696. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311455
  Латыш Ю.В. Украина в период послевоенного восстановления (1945-1953 гг.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 564-600. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311456
  Мацай А.И. Украина в ранних произведениях М. Горького (1892-1898) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 12-14
1311457
  Мацай А.И. Украина в ранних произведениях М.Горького (1892-1898 гг.) / А.И. Мацай. – К., 1955. – 83с.
1311458
  Шошура С. Украина в романах Шолохова М.А. (Попытка современного прочтения) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 97-105. – (Філологія ; Вип. 13)
1311459
  Варварцев Н.Н. Украина в российско-итальянских общественных и культурных связях / Н.Н. Варварцев. – Киев, 1986. – 203с.
1311460
  Смирнов В.Н. Украина в свете современных вызовов глобализации // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-40. – ISSN 0130-3864
1311461
  Смирнов И.Г. Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 68-81 : табл., фото. – Библиогр.: 5 назв
1311462
  Смирнов И.Г. Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции : [окончание, начало в № 5] // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 68-75 : табл.,. – Библиогр.: 5 назв
1311463
  Захаров А.А. Украина в системе всемирной торговой организации: первые результаты и проблемы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 61-67
1311464
  Швагуляк М.Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.02 / Швагуляк М.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 49 с.
1311465
  Швагуляк М.Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма (1933-1939 г.) / М.Н. Швагуляк. – К., 1983. – 246с.
1311466
  Корвин-Пиотровский Украина в эпоху энеолита // Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – С. 10-12. – ISBN 978-966-02-4944-8
1311467
   Украина во взаимосвязях славянских народов : к IХ Международному съезду славистов: сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 188 с.
1311468
   Украина да Дакаре : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 92-93 : Фото
1311469
  Чревоненко С. Украина до Октябрьской революции и в годы Советской власти. / С. Чревоненко. – К., 1951. – 123с.
1311470
   Украина за рулем. – Киев
№ 1. – 2010
1311471
   Украина за рулем. – Киев
№ 2. – 2010
1311472
   Украина за рулем. – Киев
№ 3. – 2010
1311473
   Украина за рулем. – Киев
№ 4. – 2010
1311474
   Украина за рулем. – Киев
№ 5. – 2010
1311475
   Украина за рулем. – Киев
№ 6. – 2010
1311476
   Украина за рулем. – Киев
№ 7. – 2010
1311477
   Украина за рулем. – Киев
№ 8. – 2010
1311478
   Украина за рулем. – Киев
№ 9. – 2010
1311479
   Украина за рулем. – Киев
№ 10. – 2010
1311480
   Украина за рулем. – Киев
№ 11. – 2010
1311481
   Украина за рулем. – Киев
№ 12. – 2010
1311482
   Украина за рулем. – Киев
№ 1. – 2011
1311483
   Украина за рулем. – Киев
№ 2. – 2011
1311484
   Украина за рулем. – Киев
№ 3. – 2011
1311485
   Украина за рулем. – Киев
№ 4. – 2011
1311486
   Украина за рулем. – Киев
№ 5. – 2011
1311487
   Украина за рулем. – Киев
№ 6. – 2011
1311488
   Украина за рулем. – Киев
№ 7. – 2011
1311489
   Украина за рулем. – Киев
№ 8. – 2011
1311490
   Украина за рулем. – Киев
№ 9. – 2011
1311491
   Украина за рулем. – Киев
№ 10. – 2011
1311492
   Украина за рулем. – Киев
№ 11. – 2011
1311493
   Украина за рулем. – Киев
№ 12. – 2011
1311494
   Украина за рулем. – Киев
№ 1. – 2012
1311495
   Украина за рулем. – Киев
№ 2. – 2012
1311496
   Украина за рулем. – Киев
№ 3. – 2012
1311497
   Украина за рулем. – Киев
№ 4. – 2012
1311498
   Украина за рулем. – Киев
№ 5. – 2012
1311499
   Украина за рулем. – Киев
№ 6. – 2012
1311500
  Ефремов М Ю. Украина и "Руина" от Хмельницкого к Мазепе : (малоизвестные трагические страницы из истории укр. народа) / Ю.М. Ефремов ; Республиканский центр духовной культури. – Киев, 1992. – 60с.
1311501
  Павленко В. Украина и древний Египет // Древний мир : научно-популярный исторический журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-55
1311502
  Алексеев Ю.Н. Украина и европейский глобализм (1989-2009) = Ukraine and European globalism (1989-2009) / Юрий Алексеев ; Киев. славист. ун-т. – Киев : Експрес-Поліграф ; КСУ, 2010. – 415, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 384-412 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97118-8-5
1311503
  Кухарская Н. Украина и Европейский Союз // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 1. – С. 100-106. – ISSN 0131-2227
1311504
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 2, ноябрь (1429). – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
1311505
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 3, май (1430). – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
1311506
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 4, август (1431). – 2010. – Безкоштовна редакційна передплата
1311507
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 5, август (1432). – 2011. – Безкоштовна редакційна передплата
1311508
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 6, январь 2012 г. (1433/1434). – 2012. – Безкоштовна редакційна передплата
1311509
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 7, сентябрь 2012 г. (1433/1434). – 2012. – Безкоштовна редакційна передплата
1311510
   Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
№ 8, декабрь 2012 г. (1433/1434). – 2012. – Безкоштовна редакційна передплата
1311511
  Пученков А.С. Украина и Крым в 1918 - начале 1919 г.: к постановке проблемы // Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" : 29 ноября : сб. докладов / "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии", межвуз. науч. конф. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – С. 151-156. – ISBN 978-5-7629-1497-0
1311512
  Онищенко Алексей Украина и Македония: исторические параллели и сходство борьбы за государственую независимость // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 192-197. – ISBN 978-966-02-4324-8
1311513
  Бжезинский З. Украина и мир // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 289-295. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1311514
   Украина и Молдавия : Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : Наука, 1972. – 440с.
1311515
   Украина и Молдавия. – М, 1982. – 494с.
1311516
   Украина и Молдавия = Справочник-путеводитель : Памятники искусства Советского Союза. – Москва-Лейпциг : Искусство, Эдицион, 1982. – 454с.
1311517
   Украина и Молдавия. – М, 1986. – 494с.
1311518
   Украина и Молдавия : атлас автомобильных дорог : адм.-террит. деление - на май 1988 г. : автомоб. дороги даны на янв. 1987 г. / [отв. ред. К.В. Свирская, Н.Ф. Туркина ; ред. Г.В. Вешнякова, Я.И. Рулькевич]. – Москва : ГУГК, 1989. – 63 с. : многокрас.: табл., ил. карты ; 10x8 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
1311519
  Фурман Е.Д. Украина и НАТО: отношение власти и народа // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 64-74. – ISSN 0201-7083
1311520
  Гринев Б.В. Украина и объединенный Институт ядерных исследований: опыт и перспективы сотрудничества / Б.В. Гринев, Ю.Г. Волкова // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 55-61. – ISSN 1815-2066
1311521
  Куничка М. Украина и ОЭСР: целесообразность государственной поддержки инвестиций // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 114-121. – ISSN 1993-6788
1311522
  Жванко Л. Украина и проблемы беженцев: реалии современности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 236-254. – ISSN 1822-5136
1311523
  Пахомов Ю.Н. Украина и Россия : эффекты и риски отторжения // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-77
1311524
  Зарубинский О. Украина и Россия в контексте сотрудничества с ЕС и НАТО: к новой модели без старого груза // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-26


  Российско - украинские отношения
1311525
   Украина и Россия в новом геополитическом пространстве. – К, 1995. – 160с.
1311526
  Пахомов Ю.Н. Украина и Россия между Западом и Востоком // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 3-8. – ISSN 1728-6220
1311527
   Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода. – Киев : Институт трансформации общества, 2007. – 208 с., 8с. илл. – ISBN 978-966-8534-06-5
1311528
  Лапкин В. Украина и Россия. Альтернативы политического развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 78-89. – ISSN 0131-2227
1311529
  Гиринский А.А. Украина и Россия: проблемы постсоветского развития как причины конфликта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 65-68
1311530
  Бриггит Ю. Украина и страны MENA: внешняя торговля и перспективы ее развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 274-286.
1311531
  Мачанскайте Л. Украина и украинцы в творчестве Антанаса Шкеми // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 274-283. – ISBN 978-966-193-015-4
1311532
  Красильников Ф.С. Украина и украины / Ф.С. Красильников. – Москва, 1918. – 55 с.
1311533
  Гречанинов В. Украина и Черноморский флот : решение проблемы // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 26-31
1311534
  Субтєлни Орест Украина история / Субтєлни Орест; Прєвод от украински Пєнка Кънєва. – София, 1995. – 632с.
1311535
  Костенко Л. Украина как жертва и фактор глобализации катастроф // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 338-356. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1311536
  Тихонович В. Украина как субъективная реальность // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.134-155
1311537
  Работяжев Николай Владимирович Украина между Россией и Западом: опыт геополитического анализа // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
1311538
  Малышко А.С. Украина моя / А.С. Малышко. – Москва, 1943. – 64с.
1311539
   Украина на "Дакаре" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 125 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1311540
  Козловский Роман Украина на мировой Wi-fi карте // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 76-77. – ISSN 1998-8044
1311541
   Украина на первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве 19 августа - 21 октября 1923 года. – Москва, 1923. – 95с.
1311542
  Макогон Ю.В. Украина на пути в ВТО: вызовы для национальной зкономики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 131-136.
1311543
  Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. (социально-экономические предпосылки войны) / А.И. Баранович. – М., 1959. – 208с.
1311544
   Украина непокоренная : народные песни и думы. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 64 с.
1311545
  Каревин А. Украина ностальгирует— по николаевской империи = Ответ оппоненту // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. F 6


  Еженедельник "2000" представляет разные точки зрения. Самим же спорщикам содержательная критика позволяет объективно оценить собственную позицию, определить в ней уязвимые места. В результате рождается истина. Поэтому статью Михаила Борисова ...
1311546
  Щурек Влодзимеж Украина обгоняет США и Россию : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 60-63 : Фото. – ISSN 1998-8044
1311547
  Онищенко А.С. Украина отмечает юбилей В.И. Вернадского / А.С. Онищенко, Л.А. Дубровина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 90-91


  "В Таврическом национальном университете 12 марта [2012 года] состоялось интерактивное торжественное собрание преподавателей и студентов трех университетов: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Киевского национального ...
1311548
   Украина отстояла Евро-2012 // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7
1311549
  Джалагония В. Украина перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.6-11. – ISSN 0234-1670


  Парламентські вибори 2002 року
1311550
  Петров И. Украина поможет Турции вооружиться // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2015. – 20 апреля (№ 16). – С. 8


  Потребность Анкары в новых танках - 1 тыс. единиц, на которые потратят более $ 1,5 млрд. Эти деньги могут быть освоены в рамках производства наших танков Jatagan.
1311551
  Грач Л.И. Украина после Кучмы / Грач Л.И. – Киев : Орияни, 2005. – 224с. – ISBN 966-8305-46-2
1311552
  Чалая Т. Украина чтит нашего земляка // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123.
1311553
  Логвинова Н.Ю. Украина, безработица, стресс : (Особенности влияния ситуации безработицы на человека). Монография / Н.Ю. Логвинова; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 348 с. – ISBN 966-8558-38-3
1311554
  Воронов В. Украина, не Карфаген // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – декабрь (№ 12). – С. 8-9. – ISSN 2075-7522


  Кремль сделал все возможное, чтобы Евросоюз расширился на Восток.
1311555
  Березин Н. Украина. (Малороссы, их страна, быт и прошлое) : с рисунками / Н. Березин. – С.-Петербург : Типография Спб. акц. общ. Слово, 1907. – 128 с. – Дефект. кн. - КСЕРОКОПІЯ книги
1311556
   Украина. В братской семье советских народов = Україна. В братській сім"ї радянських народів : фотокомпозиция. – Москва : Планета, 1971. – [94] с. : 112 фотографий
1311557
  Рудык София Украина. В погоне за белым счастьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 86-91 : фото
1311558
  Рубан Ю.Д. Украина. Времена испытаний / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-540-259-5
1311559
  Кубатьян Григорий Украина. Гуцулы : Карпатские горцы / Кубатьян Григорий, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 126-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1311560
   Украина. Дома и смереки помогают // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 38-43 : фото
1311561
  Телевной Игорь Украина. И где вы сохнете свое белье? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 88-90 : фото
1311562
   Украина. Малоизвестные страницы истории : [лучшие статьи ж-ла "Корреспондент" (2004-2011 гг.)] / Фонд Порошенка ; [общ. ред.: В. Невзоров, В. Сыч ; ред. А. Смирнов]. – Киев : SKY HORSE, 2012. – 269, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-2536-15-7
1311563
  Мкртчян Михаил Украина. По Украине. Очерки иностранца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 86-89 : фото
1311564
   Украина. Русская поэзия. 20 век : антология. – Киев : ЮГ, 2007. – 784с. – Шифр. дубл. 8рзб Укра. – ISBN 966-7082-19-9
1311565
   Украина. Сборник повестей и рассказов малороссийских писателей в переводе на русский язык Н. Шадурского. – Плоцк : Тип. Кошеркевича ; Издание переводчика, 1911. – 202 с.
1311566
   Украина. Страницы прошлого. Фотоальбом. – Київ, 1987. – 98 с.
1311567
  Сибирякова А.А. Украина. Точка G / Алена Сибирякова. – Киев : [б. и.], 2012. – 279, [1] с. – Посвящается Михаилу Афанасьевичу Булгакову. – ISBN 978-966-2015-17-1
1311568
   Украина.Дорогой Октября : материалы празднования 60-летия установления Советской власти на Украине и образования Украинской Советской Социалистической республики. – Киев : Изд-во политической литературы Украины, 1978. – 283 с.
1311569
   Украина/ Австрия/ Грузия. Горнолыжная Европа: Куда лучше отправиться зимой // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 16-29 : фото
1311570
  Костырев А. Украина: буфер или межцивилизационный форум? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0201-7083
1311571
   Украина: годы созидания. Фотоальбом. – Київ, 1987. – 190 с.
1311572
  Новоселов Александр Украина: жаркое лето // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 8-10 : фото
1311573
  Руденко Л.Г. Украина: изменения городского пространства / Л.Г. Руденко, И.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 48-56 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1311574
  Субтельный О. Украина: история / О. Субтельный. – Київ : Либідь, 1994. – 736с. – ISBN 5-325-00090-Х
1311575
   Украина: между Намибией и Гватемалой // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1311576
  Грицай Е. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого / Елена Грицай, Милана Николко ; Европейский гуманитарный ун-т. – Вильнюс : ЕГУ, 2009. – 220 с. – ISBN 978-9955-773-24-5
1311577
  Марчук Е.К. Украина: новая парадигма прогресса : Аналитическое исследование / Е.К. Марчук; Пер. с укр. – Київ : Авалон, 2001. – 224с. – ISBN 966-95710-1-4
1311578
  Видейко М.Ю. Украина: от Триполья до Антов / М.Ю. Видейко; [ руководители проекта: А.В. Толстоухов, В.А. Зубанов ]. – Киев : КВІЦ, 2008. – 280с. : илл. – ISBN 978-966-2003-23-9
1311579
  Литвин В. Украина: политика, политики, власть : Hа фоне политического портрета Л.Кравчука / В. Литвин. – Киев : Альтернативи, 1997. – 334 с. – ISBN 586248051Х
1311580
  Тигипко С.Л. Украина: проект развития / Сергей Тигипко. – Киев : Саммит-книга, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-7889-28-9
1311581
  Григорьев Л. Украина: раздвоение трансформации / Л. Григорьев, С. Агибалов, М. Салихов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 125-142. – ISSN 0042-8736
1311582
  Мироненко В.И. Украина: революция обманутых надежд // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 1 (61), январь - март. – С. 131-143. – ISSN 0201-7083
1311583
   Украина: устойчивый рост, инфляция и внешние заимствования // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46. – ISSN 2074-6040
1311584
  Ещенко П.С. Украине – смену модели социальной защиты населения // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (654). – C. 3-17. – ISSN 0131-7741
1311585
  Стельмах М.О. Украине вольной жить / М.О. Стельмах. – Москва, 1944. – 103с.
1311586
   Украинец 1864 года, изданный Михаилом Максимовичем. – Киев : В типографии И. и А. Давиденка, 1864. – 40 с.
1311587
  Грицяк Е. Украинец № 777 // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 20 (432), 22.05.2015. – С. 46-51. – ISSN 2075-7093


  Накануне 62-й годовшины Норильского восстания Фокус встретился с одним из его лидеров - Евгением Грицяком и узнал, как заключенному У - 777 (таким был лагерный номер Грицяка) удалось обмануть смерть.
1311588
  Токарь П.В. Украинец во главе национально-освободительного движения казахов Акмолинского Приишимья / П.В. Токарь, З.Е. Кабульдинов // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 115-125. – ISBN 978-601-80179-5-7
1311589
  Бондаренко К. Украинец на польском троне // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 33. – С. 68-71.


  !9 червня 1669 р. польський сейм більшістю голосами обрав королем Речі Посполитої Михайла Корбута Вишневецького, сина Ієремії ( Яреми ) Вишневецького.
1311590
  Таирова-Яковлева Украинизация армии в 1917 г. как результат национальной политики Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 30-35. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1311591
  Блинда Л.В. Украинизация и ее роль в общестенно-политической жизни украинского народа в 20-е годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Блинда Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 25л.
1311592
  Каревин А. Украинизация по-большевистски: и это было только начало // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 9 (126),сентябрь. – С. 16-17
1311593
  Борисенок Е.Ю. Украинизация служащих в УССР в 1920–1930-е годы // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 17-28. – ISSN 0132-1366
1311594
  Ковтюк С.И. Украинизмы в венгерском говоре низовья реки Уж Закарпатской области Украинской ССР. : Автореф... Канд.филол.наук: 2004 / Ковтюк С.И.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1973. – 18л.
1311595
  Озерова Н.Г. Украинизмы в русской газетной речи на рубеже тысячелетий // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 5. – С.2-4. – Библиогр.: 5 назв
1311596
  Николенко Н.И. Украинизмы в русской речи // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст.
1311597
  Горынина А. Украинка с большой буквы // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2011. – № 12 (58). – С. 108-115. – ISSN 1818-3948


  ЕЕ можно сравнить разве что с Тарасом Шевченко - по степени величия. Тем не менее... пусть не обижаются литературоведы, но основной талант Леси Украинки вовсе не в ее творчестве. Её талант - это вся ее недолгая и сложная жизнь
1311598
  Акимов Д.И. Украинки в Италии: проблемы трудовой миграции // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2009. – № 3 (75). – С. 5-9
1311599
  Купчик О.Р. Украино-азербайджанская дипломатия (1917-1921 гг.): главные действующие лица / О.Р. Купчик, Дамиров, А-И // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-569-0
1311600
  Гулиев А.Д. Украино-азербайджанские отношения : право, политика, дипломатия / Ариф Гулиев ; Ин-т всемир. истории НАН Украины. – Харьков : Факт. – ISBN 978-966-637-761-9
Т. 1. – 2014. – 655, [1] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1311601
  Языкова А.М. Украино-китайское сотрудничество в XXI веке // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 201-202
1311602
  Одоховская И.А. Украиноско-венгерские идейные связи второй половыни XIX столетия : Автореф... канд .филос.наук: / Одоховская И. А.; АН УССР. – К., 1971. – 20л.
1311603
  Куліш П.О. Украинофилам / [Передм. "Украинофилам: ( Невідомий твір П. Куліша)" О.І. Левицького]. – [Київ], 1911. – 26 с. – Окремий відб. з: Зап. Укр. Наук. Т-ва в Київі. 1911, кн. 8
1311604
  Костомаров Н.И. Украинофильство / Н.И. Костомаров. – [Б.м.] : [б.и.], 1881. – [13] с. – Вырезка из: "Русская старина", 1881, т.30
1311605
   Украинофильство с его затеями о двухтекстных учебниках // Немецкая психология в текущем столетии : Историко-критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии в Англии ... / М. Троицкий. – Москва, 1883. – Т. 2. – 71 с.
1311606
  Худаш Михаил Лукич Украинская антропонимия XIV - начала XIX вв. (мужские наименования) : автореф. дис. ... докт. філол. наук : 10.02.02 / Худаш Михаил Лукич ; МВ и ССО УССР, УГУ. – Ужгород, 1980. – 45 с.
1311607
  Осташ Р.И. Украинская антропонимия первой половины 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Р.И.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
1311608
  Керста Розалия Иосифовна Украинская антропономия XVI в. (Муж. именования) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Керста Розалия Иосифовна ; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 17 с.
1311609
   Украинская Ахматовиана (1992-2001) : библиографический указатель / сост. Полина Поберезкина. – Toronto : The University of Toronto, Department of Slavic Languages and Literatures, 2013. – 144 c. – Имен. указ.: c. 127-141. – ISBN 978-0-9920361-0-2
1311610
  Шевченко И.А. Украинская библиотечная ассоциация и формирование профессионального библиотечного пространства // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 35-38


  Об истории создания, направлениях деятельности и перспективах развития Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
1311611
   Украинская виртуальная обсерватория (УкрВО). Современное состояние и перспективы развития объединенного архива наблюдений / И.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк, Ю.И. Процюк, Н.В. Вирун, А.А. Шляпников, С.Г. Кашуба, А.И. Пихун, С.М. Андриевский, А.Э. Мажаев, Л.В. Казанцева, А.В. Шульга, А.В. Золотухина, Т.П. Сергеева, А.П. Мирошниченко, И.Л. Андронов, В.В. Бреус, Н.А. Вирнина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 74-91. – ISSN 1561-8889


  Розглянуто сучасний стан спостережних архівів обсерваторій України за період 1898-2010 рр. з точки зору їхньої придатності до включення в УкрВО.
1311612
   Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / [Аяган Б.Г. и др. ; редкол.: О.А. Демин и др. ; отв. за вып. П.В. Токарь] ; Посольство Украины в Респ. Казахстан ; Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; Респ. об"єднання "Рада українців Казахстану" [та ін.]. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 433, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 423-426 - Ст. рус., укр. - Прилож.: с. 369-422. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-601-80179-5-7
1311613
   Украинская государственность в 20 веке : Историко-политологический анализ / Адамский Виктор, Андресюк Борис, Белый Олег, Бураковский Игорь, Бурлачук Виктор; [Адамский В., Андресюк Б., Белый О. и др.; Редкол.: А.Дергачев и др.]. – Київ : Політична думка, 1996. – 436с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 403-427. – ISBN 966-543-04-08
1311614
  Грунский Н.К. Украинская грамматика / Н.К. Грунский. – 2-е изд., [доп.]. – Київ : Изд. Товаpищества "Голос" ; [Дpук. М-ва Вн[утp.] Спp[ав]], 1918. – 63, [1] с. – Обpазцы для pазбоpа и пеpевода [уpив. з твоpів укp.]: с. 46-63, остальная часть текста на рус. яз.
1311615
  Грунский Н.К. Украинская грамматика. – Киев : Изд.тип.Е.Череповского, 1918. – 48 с.
1311616
   Украинская грамматика. – К., 1986. – 360с.
1311617
  Крымский А.Е. Украинская грамматика [Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья] : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский. – Москва; Киев : Тип. Гатцук (Москва) : Тип. "Просвещение" (Киев) ; Звенигородок, Киев. губ.
Т. 1, вып. 2 и (с. 369-544) вып. 6. – 1908. – 217-272, 369-545 с. вкл. 1 с. на обл. – Экз. описаны по коновлюту
1311618
  Крымский А.Е. Украинская грамматика [Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья]. Т. 1, вып. 2 и (с. 369-544) вып. 6 : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский // Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А.Е. Крымский. – Москва : тип. В.А. Гатцук, 1907. – Т.1, вып. 1. – 217*-272, 369-545 с. вкл. 1 с. на обл.
1311619
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.). – Москва : тип. В.А. Гатцук
Т.1, вып. 1. – 1907. – [5], 18-210 с. – Конволют. - Перепл.: Украинская грамматика / А. Крымский: т. 1, вып. 2 и т. 2, вып. 1
1311620
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Т. 2, вып. 1 : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский // Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А.Е. Крымский. – Москва : тип. В.А. Гатцук, 1907. – Т.1, вып. 1. – [4], 144 с.
1311621
  Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья : Науч.-практ. курс сознат. изуч. центр.-укр. речи, освещ. указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорус. яз., начиная с XI в., особенно из истории наречия вост.-малорус. (летописн. киево-черниг.-переясл.) / А. Крымский. – Москва : Тип. Гатцук
Т. 2, вып. 1 : (Уроки 1-5). – 1907. – [4], 144 с.
1311622
  Ткаченко В.А. Украинская демократическая экономическая мысль в Галиции в 70-80-х годах XIX столетия (В. Навроцкий и О. Терлецкий) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ткаченко В.А. ; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1963. – 20 с.
1311623
  Чмырь С.Г. Украинская Демократическо-Радикальная партия: истоки, организация, программа, тактика (90-е гг. XIX в. - 1908 г.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чмырь С.Г.; Российская АН, Ин-т российской истории. – М., 1994. – 24л.
1311624
  Латыш Ю.В. Украинская диаспора // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 697-722. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311625
  Козыбаева М.М. Украинская диаспора в странах Центральной Азии // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 286-298. – ISBN 978-601-80179-5-7
1311626
  Карабулатова И.С. Украинская диаспора в Тюменской области: история, язык, культура / И.С. Карабулатова, Л.Ф. Карелина ; Федеральное агенство по образ. и науке Рос Фед. ; Мин-во образ. и науки Рос. Фед. ; Тюменский гос. ун-т ; Мн-т гуманитарных исслед. – Тюмень : Печатник, 2006. – 180 с. – ISBN 5-98985-025-5
1311627
  Демьяновская Людмила Семеновна Украинская драматическая поэма (Становление и развитие жанра в дооктябрьский период) : Дис... док. филол.наук: 10.01.03. / Демьяновская Людмила Семеновна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 378л. – Бібліогр.:л.14-43
1311628
  Демьяновская Л.С. Украинская драматическая поэма (Становление и развитие жанра в дооктябрьский период) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.03 / Демьяновская Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 52 с.
1311629
  Киричек П.М. Украинская драматургия 60-х -- начала 80-х годов XIX века. Проблема художественного мастерства в связи с творческой практикой писателей : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киричек П.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 53л.
1311630
  Киричек П.М. Украинская драматургия 60-х начала 80-х годов ХІХ века. Проблема художественного мастерства в связи с творческой практикой писателей : Дис... докт. филол.наук: 10.01.03 / Киричек П.М.; МО и ССО УССР Симферопольск. гос. ун-т им М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1987. – 369л. – Бібліогр.:л.357-369
1311631
  Кузякина Н.Б. Украинская драматургия начала XX века / Н.Б. Кузякина. – Л, 1978. – 86с.
1311632
  Лобас П.А. Украинская драматургия первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лобас П.А. ; АН УССР , Ин-т литературы им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1311633
  Задорожная С.В. Украинская драматургия первой половины 19 века и ее истоки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Задорожная С.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1311634
  Задорожная Светлана Владимировна Украинская драматургия первой половины XIX века и ее истории (к вопросу о соотношении литературы и фольклора) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03, 10.01.09 / Задорожная Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1311635
  УпеникМ Украинская дума / УпеникМ. – М., 1986. – 31с.
1311636
   Украинская живопись ХУІІІ - начала ХХ вв.. – Ленинград
1. – 1961. – 2с.
1311637
  Трофимов А.А. Украинская интеллигенция в период государственного строительства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 251-258
1311638
  Марченко М.И. Украинская историография (с древних времен до середины XIX в.) : Автореф... доктор ист.наук: / Марченко М.И.; Лен. гос. ун-т. – Л., 1960. – 37л.
1311639
  Титаренко П.Г. Украинская историческая хронология в связи с русской хронологией и общей историей календарей : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Титаренко П.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1311640
  Титаренко П.Г. Украинская историческая хронология в связи с русской хронологией и общей историей календарей. : Дис... канд. ист.наук: / Титаренко П.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 227л. – Бібліогр.:л.189-227
1311641
  Синяков С.В. Украинская история как пространство современного творчества // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1311642
   Украинская классическая драматургия. – Москва : Искусство
Ч.1. – 1951. – 483 с.
1311643
   Украинская классическая драматургия. – Москва : Искусство
Ч.2. – 1951. – 559 с.
1311644
   Украинская классическая драматургия : сборник. – Київ : Дніпро, 1985. – 515 с.
1311645
   Украинская классическая комедия. – Москва : Искусство, 1954. – 526 с.
1311646
  Харченко Н.А. Украинская книга в Кыргызстане // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 125-133. – ISBN 9967-05-037-3
1311647
   Украинская книга.. – М., 1970. – 40с.
1311648
   Украинская коллекция микроорганизмов : каталог культур / В.С. Подгорский, Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, А.Ф. Антипчук, В.А. и др. Романовская; [В.С. Подгорский, Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, А.Ф. Антипчук, В.А. Романовская и др.]; НАНУ; Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного; под ред.: В.С. Подгорского, О.И. Коцофляк, Е.А. Киприановой, О.Р. Гвоздяк. – 2-е изд. – Киев : Наукова думка, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-00-0627-0
1311649
  Косенко Ю.А. Украинская комедия конца XIX -- начала ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Косенко Ю. А. ; АН УССР , Ин-т литературы. – Киев, 1979. – 26 с.
1311650
  Карпенко К. Украинская КПСС // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 9 (548). – С. 16-19. – ISSN 2305-3364


  Массовость и коньюнктурность превращают Партию регионов в КПСС
1311651
  Бондарь Н.А. Украинская лексика в русскоязычном тексте "Дневника" Т. Г. Шевченко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .330-335
1311652
  Дэже Л. Украинская лексика сер. XVI века: Няговские Поучения : (словарь и анализ) / Ласло Дэже. – Дебрецен : [Б. и.], 1985. – 525 с.
1311653
  Шевчук Т.С. Украинская лермонтовиана ("І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах") // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 35. – C. 108-115. – (Серія "Філологічні науки")
1311654
  Мишанич А.В. Украинская литература второй половины XVIII века и устное народное творчество. : Автореф... доктор фил.наук: 10.01.03, 10.01.09 / Мишанич А.В.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1981. – 46л.
1311655
   Украинская литература. Доокрябрьский период.. – М., 1957. – 181с.
1311656
   Украинская литература. Советский период.. – М., 1963. – 210с.
1311657
  Тищенко Виктор Иванович Украинская литературная Кармалюкиана (проблема исторической и художественной правды характера) : Дис... доктор филолог.наук: / Тищенко Виктор Иванович; МП УССР. Каменец-Подольский гос. пед. ин-т. – Каменец-Подольск, 1974. – 374л.
1311658
  Тищенко В.И. Украинская литературная кармалюкиана. (Проблема ист. и худож. правды характера) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.03 / Тищенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 55 с. – Бібліогр.:с.54-55
1311659
  Романовская А.И. Украинская ментальность в контексте проблем государственной политики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1311660
  Грицай М.С. Украинская народная вертепная драма : Автореф... канд. филол.наук: / Грицай М.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 22л.
1311661
  Моздыр Н.И. Украинская народная деревянная скульптура. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Моздыр Н.И.; МГУ. Ист. ф-тет. – М., 1977. – 19л.
1311662
  Харьков В. Украинская народная музыка / В. Харьков. – М, 1964. – 67с.
1311663
  Николаева Т.А. Украинская народная одежда : Среднее Поднепровье / Т.А. Николаева. – Киев : Наукова думка, 1987. – 246с.
1311664
  Полянская Украинская народная одежда Закарпатья. (Этн. взаимосвязи и локальные особенности) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Полянская Елена-Эмилия Васильевна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1977. – 25л.
1311665
  Сявавко Е.И. Украинская народная педагогика в ее историческом развитии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сявавко Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевчнко. – К., 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1311666
  Колотило Танасий Иванович Украинская народная песенная аллегория : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.09 / Колотило Танасий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1311667
  Дмитриев А. Украинская наука и ее имперские контексты (ХIХ - начало ХХ века) // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2007. – № 4. – С. 121-172. – ISBN 5-89423-110-8
1311668
  Щульга Т. Украинская национал-демократия и крымский вопрос в начале 1990-х: демократическая идеология и авторитарные практические предложения // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 121-130. – ISSN 1822-5136
1311669
  Фоллрихова Мария Украинская национальная журналистика в чехословакии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Фоллрихова Мария; КГУ. – К., 1989. – 26л.
1311670
  Фоллрихова Мария Украинская национальная журналистика в Чехословакии : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фоллрихова Мария; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 205л. – Бібліогр.:л.154-205
1311671
  Фисун А. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 119-127. – ISBN 978-966-400-275-9
1311672
  Попов С.А. Украинская ойконимия Воронежской области Российской Федерации // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 486-491. – ISBN 978-966-489-126-1
1311673
   Украинская оптическая метеорная сеть / Ю.М. Горбанев, Е.Ф. Князькова, А.В. Шульга, Н.А. Куличенко, П.Н. Козак, А.М. Мозговая, А.В. Голубаев // Радиотехника : Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Н.И. Слипченко, Ю.Б. Гимпилевич, И.Д. Горбенко [и др.]. – Харьков, 2016. – Вып. 185. – С. 5-8. – ISSN 0485-8972
1311674
   Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. – Киев, 1968. – 20с.
1311675
  Галич Александр Андреевич Украинская писательская мемуаристика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Галич Александр Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 48л.
1311676
  Галич Александр Андреевич Украинская писательская мемуаристика. (Природа, эволюция, поэтика) : Дис... д-ра филол.наук: 10.01.08 / Галич Александр Андреевич; МНО Украины, Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1991. – 399л.
1311677
  Мищук Р.С. Украинская повествовательная проза конца 50-х - начала 60-х гг. ХІХ в. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Мищук Р.С.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 28л.
1311678
  Белецкий П.А. Украинская портретная живопись XYII-XYIII вв / П.А. Белецкий. – Ленинград, 1981. – 258с.
1311679
  Заславский Исай Яковлевич Украинская поэзия XIX - начала ХХ века и художественный мир Лермонтова. Контактно-генетические и историко-типологические аспекты изучения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Заславский Исай Яковлевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 52 с.
1311680
  Заславский Исай Яковлевич Украинская поэзия ХІХ - начала ХХ века и художественный мир Лермонтова. Контактно-генетические и историко-типологические аспекты изучения : Дис... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Заславский Исай Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 275л.
1311681
   Украинская Православная Церковь. Летопись. Год из жизни - 2006. – Киев : Киевская Митрополия, 2007. – 800 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-7936-59-4
1311682
  Кукушкин Л.С. Украинская православная энциклопедия : в 3 ч. / [Л.С. Кукушкин]. – Харьков : Фолио, 2013. – 892, [4] с. : фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 888-890. – ISBN 978-966-97231-8-5
1311683
  Паньков А.И. Украинская прогрессивная критика в канун первой русской революции в борьбе за народность литературы. : Автореф... Канд.лфилол.наук: 10.01.03 / Паньков А.И.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 20л.
1311684
  Ковальчук Е.А. Украинская прогрессивная общественность США и Канады в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Ковальчук Е.А.; Ужгор.гос.ун-т. – Ужгород, 1985. – 23л.
1311685
  Барчан Валентина Владимировна Украинская проза малых форм периода Великой Отечественной войны (рассказ, публицистика. К проблеме героического характера) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Барчан Валентина Владимировна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1311686
  Барчан В.В. Украинская проза малых форм периода Великой Отечественной войны (рассказы, публицистика. К проблеме героического характера). : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Барчан В.В.; Ужгород. гос. универ. – Ужгород, 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.196-212
1311687
   Украинская промышленность в 1920 году.. – Х., 1921. – 111с.
1311688
  Жигалко П.В. Украинская промышленность в условиях новой экономичекой политики. / П.В. Жигалко. – 71с.
1311689
  Полковенко В.В. Украинская радиопублицистика периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Полковенко В.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с.
1311690
  Чапля И.К. Украинская революционно-демократическая литературная критика. (Последняя четверть XIX - нач. ХХ в.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Чапля И.К. ; Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко АН УССР. – Киев, 1966. – 61 с.
1311691
  Передерий Виталий Феофанович Украинская революционно-демократическая эстетитка конца XIX - начала ХХ столетий : Автореф... доктора философ.наук: / Передерий Виталий Феофанович; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 46л.
1311692
  Королев Г.А. Украинская революция 1917-1921 годов: европейское измерение и реализация национального проекта // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – C. 17-27. – ISSN 0132-1366
1311693
  Пастухов В.Б. Украинская революция и Русская контрреволюция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 7-16. – ISSN 0321-2017
1311694
  Михальченко Н.И. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее : монография / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исследований им. И.Ф. Кураса. – Киев : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 337, [1] с. – В конце кн. вых. дан. на укр. языке. – ISBN 978-966-02-6838-8
1311695
  Баканурский А. Украинская режиссура в контексте постдраматического театра // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 38-52. – ISSN 1997-8642
1311696
   Украинская респ. конф. по электрохимии, 4-я. Харьков. 1984. – К., 1984. – 187с.
1311697
   Украинская респ. конференция по электрохимии, 1-я. Киев. 1973.. – К., 1973. – 84с.
1311698
   Украинская респ. конференция по электрохимии, 1-я. Киев. 1973.. – К.
1. – 1973. – с.
1311699
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – К.
Секция 1, вып. 2. – 1974. – 83с.
1311700
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – К.
Секция 2, вып. 2. – 1974. – с.
1311701
   Украинская республиканская конференция по физической химии, 11-я. Харьков. 1974.. – Х.
Секция 3, вып. 2. – 1974. – 60с.
1311702
  Чепурко Е.М. Украинская романистика 70-80-х годов о послеоктябрьской деревне. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чепурко Е.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1311703
  Ивашкив В.М. Украинская романтическая драма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Ивашкив В.М.; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1311704
  Нахлик Евгений Казимирович Украинская романтическая проза 30-60-х г.г. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Нахлик Евгений Казимирович; Ин-т лит-ры АН УССР. – К., 1985. – 20л.
1311705
   Украинская сатира и юмор ХІХ - нач. ХХ века.. – М., 1963. – 495с.
1311706
  Гончарук Н.Л. Украинская сатира периода революции 1905-1907 годов : Автореф... кандидата филол.наук: / Гончарук Н.Л.; АН УССР. Секцио обществ. наук. – Киев, 1964. – 20л.
1311707
  Белецкий Ф.М. Украинская сатирическая проза конца XIX -- начала XX вв. (Проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения). : Дис... докт. филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Ф. М.; МВ И ССО УССР. Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Укр. с Рос. – Днепропетровск, 1986. – 403л. – Бібліогр.:л.361-400
1311708
  Белецкий Феликс Марьянович Украинская сатирическая проза конца XIX - начала XX вв. (проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Феликс Марьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 34л.
1311709
  Белецкий Феликс Марьянович Украинская сатирическая проза конца XIX - начала XX вв. (Проблемы реалистического метода, системы жанров, форм обобщения) : Автореф... доктора филол.наук: 10.01.03 / Белецкий Феликс Марьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 34л.
1311710
  Гладков И.С. Украинская ситуация и российско-китайский диалог // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-8. – ISSN 2074-6040
1311711
  Косяченко В.Т. Украинская советская басня : Автореф... канд. филол.наук: / Косяченко В. Т.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 29л.
1311712
  Рубан В.А. Украинская советская газета. Проблемы становления и развития (1917-1925 гг.) : Автореф... д-ра филол.наук: / Рубан В.А.; КГУ. – Киев, 1967. – 48л.
1311713
  Сороковская С.В. Украинская советская историческая библиография. Ее становление, развитие и задачи. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Сороковская С.В.; КГУ. – К., 1971. – 28л.
1311714
  Сороковская С.В. Украинская советская историческая библиография. Ее становление, развитие и задачи. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Сороковская С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1311715
  Белецкий Д.М. Украинская советская историческая драматургия : Автореф... канд. филологич.наук: / Белецкий Д.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
1311716
  Шпаков А.П. Украинская советская книжная графика. (Пути и проблемы развития). : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Шпаков А.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1311717
  Семенюк Григорий Фокович Украинская советская комедия 70-х годов. Проблематика, жанровое своеобразие, конфликты, характеры : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорий Фокович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 169л.
1311718
  Семенюк Г.Ф. Украинская советская комедия 70-х годов. Проблематика, жанровое совоеобразие, конфликты, характеры : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Семенюк Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1311719
   Украинская советская культура : сборник статей. – Киев : Госполитиздат, 1961. – 280 с.
1311720
  Коваль М.В. Украинская советская культура в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коваль М.В.; Ан УССР. – К, 1964. – 18л.
1311721
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература : уч.-метод.пособие по курсу "Литературы народов СССР" для студентов-заочников V-VI курсов филологических факультетов гос.университетов / Л.М. Слобожанинова. – Москва : Московский университет, 1970. – 81 с.
1311722
  Гончар О.Т. Украинская советская литература накануне пятидесятилетия / О.Т. Гончар, 1967. – 44с.
1311723
  Ярмыш Ю.Ф. Украинская советская литература сказка (1917-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Ярмыш Ю.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
1311724
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература. / Л.М. Слобожанинова. – М., 1967. – 79с.
1311725
  Слобожанинова Л.М. Украинская советская литература. / Л.М. Слобожанинова. – М., 1975. – 100с.
1311726
  Гнатюк Михаил Иванович Украинская советская литературная критика в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гнатюк Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1981. – 23л.
1311727
  Ярмыш Ю.Ф. Украинская советская литературная сказка (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ярмыш Ю.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 30л.
1311728
  Гордейчук Н.М. Украинская советская музыка / Н.М. Гордейчук. – К, 1960. – 104с.
1311729
  Променицкий К.К. Украинская советская народная резьба по дереву.. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Променицкий К.К.; Акад. художеств СССР. – К., 1959. – 16л.
1311730
   Украинская советская повесть.. – К., 1987. – 414с.
1311731
  Рубан Валентина Васильевна Украинская советская портретная живопись. (Тенденции развития) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Рубан Валентина Васильевна; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразительных искусств Акад. художеств СССР. – Москва, 1979. – 24л.
1311732
  Нименко А.В. Украинская советская портретная скульптура (1945-1952) : Автореф... канд. искусств.наук: / Нименко А. В.; АН УССР, Ин-т искусствовед. , фольк. и этнограф. – К., 1955. – 20л.
1311733
  Иванюк Сергей Семенович Украинская советская проза для детей. 1917-1941 : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Иванюк Сергей Семенович; АН УССР, Ин-т лит-ры. – К., 1987. – 17л.
1311734
  Брелинская Лариса Михайловна Украинская советская проза первых послеоктябрьских лет (на пути к социалистическому реализму) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Брелинская Лариса Михайловна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 26л.
1311735
  Пашковская Н.Ф. Украинская советская проза периода Великой Отечественной войны и ее новаторство. : Автореф... канд.филол.наук: 642 / Пашковская Н.Ф.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1311736
  Заверлюк Н.И. Украинская советская публицистика в период гражданской войны : Автореф... канд. филол.наук: / Заверлюк Н.И.;. – К, 1966. – 29л.
1311737
  Рябошапка Украинская Советская Социалистическая Республика -- суверенное государство : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Рябошапка Г. Х. ; Харьков. юр. ин-т. – Харьков, 1967. – 19 с.
1311738
  Дуброва А.Т. Украинская Советская Социалистическая Республика : Краткая экономико - географическая справка / А.Т. Дуброва. – Москва : Географгиз, 1954. – 55с.
1311739
   Украинская Советская Социалистическая Республика. – Київ, 1965. – 808c.
1311740
   Украинская Советская Социалистическая Республика. – Київ, 1967. – 592с.
1311741
  Ляшко А.П. Украинская Советская Социалистическая Республика / А.П. Ляшко. – Москва : Политиздат, 1972. – 127 с. – На обл. авт. не указ. - Назв. серии на об. тит. л. – (СССР. Союзные республики)
1311742
   Украинская Советская Социалистическая Республика : Энцикл. справ. – Киев : Гл. ред. Укр. сов. энцикл, 1987. – 513с.
1311743
  Куришков Е.Л. Украинская Советская Социалистическая Республика как субъект международного права : Автореф... канд. юридич.наук: / Куришков Е.Л.; АН УССР. Сектор государства и права. – К., 1953. – 12л.
1311744
  Дуброва А.Т. Украинская Советская Социалистическая Республика. Краткая экономико-географич. справка / А.Т. Дуброва. – Москва, 1964. – 56с.
1311745
  Ковальчук С.И. Украинская советская художественная литература о партизанском движении в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковальчук С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 17 с.
1311746
  Ковльчук С.И. Украинская советская художественная литература о партизанском движении в периодической Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковльчук С.И. ;. – Киев, 1949. – 20 с.
1311747
  Шлапак Д.Я. Украинская советская художественная публицистика периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Шлапак Д.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
1311748
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти тт. – Киев : УСЭ
Т. 1 : А - Борона. – 1978. – 552с.
1311749
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 3 : Героизм - Желанное. – 1980. – 544с.
1311750
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УРЕ
Т. 4 : Желатин - Кетозы. – 1980. – 560 с.
1311751
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 5 : Кетокислоты - Ляхор. – 1981. – 560 с.
1311752
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 6 : Ляхтак - Молдовеняска. – 1981. – 552 с.
1311753
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 8 : Остов - Продюсер. – 1982. – 552 с.
1311754
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 9 : Проект - Семеновка. – 1983. – 568 с.
1311755
   Украинская советская энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 11, Кн. 1 : Счисление - функционал. – 1984. – 608 с.
1311756
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УРЕ
Т. 11, Кн. 2 : Украинская Советская Социалистическая Республика. – 1985. – 516 с.
1311757
   Украинская советская энциклопедия : В 12-ти т. – Киев : УСЭ
Т. 12 : Функционализм - Ящур. – 1985. – 628 с.
1311758
   Украинская Советская Энциклопедия : В 12-ти т.: Изд. выходит с 1978 г. – Киев : УСЭ
Т. 2 : Боронование - Геродот. – 1979. – 543с.
1311759
   Украинская Советская Энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 7 : Молекула - Остит. – 1982. – 568с.
1311760
   Украинская Советская Энциклопедия. – Киев : УСЭ
Т. 10 : Семеноводство - счеты. – 1984. – 560 с.
1311761
   Украинская Социалистическая Советская Республика /УССР/.. – [24] с.
1311762
  Паночко М.Н. Украинская спортивная лексика : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Паночко М.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 24 с.
1311763
  Паночко М.Н. Украинская спортивная лексика. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Паночко М.Н.; Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 23л.
1311764
  Нейман Р.Д. Украинская ССР - суверенное государство в составе СССР : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / Р.Д. Нейман ; М-во высшего образ. СССР ; КНУТШ, Каф-ра теории и истории государства и права. – Киев, 1951. – 23 с.
1311765
  Кутафьев С.А. Украинская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1951. – 108с.
1311766
  Вирнык Д.Ф. Украинская ССР : краткий историко-экономический очерк / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 183с.
1311767
   Украинская ССР. – Москва
1. – 1957. – 557с.
1311768
  Паламарчук М.М. Украинская ССР : (экономико-географическая характеристика) : пособие для учителей / М.М. Паламарчук. – Москва : Просвещение, 1970. – 192 с.
1311769
   Украинская ССР. – К., 1974. – 116с.
1311770
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3-х томах. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 1 : Советская Украина в период отражения вероломного нападения фашистской Германии на СССР и подготовки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.). – 1975. – 544 с.
1311771
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3-х томах. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 2 : Советская Украина в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. - 1943). – 1975. – 512 с.
1311772
   Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.. – Киев : Изд. полилитературы Украины
Т. 3. – 1975. – 463 с.
1311773
  Клоков В.И. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны / В.И. Клоков. – К., 1979. – 48с.
1311774
   Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. / Клоков В.И. – К., 1985. – 618с.
1311775
   Украинская ССР в изданиях братских республик : По материалам академ. биб-к; Библиогр. указатель. – Киев, 1988. – 149с.
1311776
  Сохань П.С. Украинская ССР в научно-техническом сотрудничестве стран социализма, 1945-1970 / П.С. Сохань, В.М. Даниленко. – Киев, 1988. – 244с.
1311777
  Махиня М.М. Украинская ССР в новой пятилетке / М.М. Махиня. – К., 1966. – 47с.
1311778
  Сургай Г.И. Украинская ССР в объединительном движении за образование СоюзаССР / Г.И. Сургай. – К., 1982. – 21с.
1311779
   Украинская ССР в период гражданской войны (1917-1920 гг.). – Київ
2. – 1966. – 516 с.
1311780
   Украинская ССР в период гражданской войны (1917-1920 гг.). – Киев
3. – 1966. – 512 с.
1311781
  Лукаш О.И. Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися странами (60-80-е гг.) / О.И. Лукаш. – К, 1990. – 112с.
1311782
  Лещенко Н.Н. Украинская ССР в созвездии братских республик Советского Союза / Н.Н. Лещенко, Л.В. Олейник. – К., 1972. – 15с.
1311783
   Украинская ССР в цифрах. – К., 1988. – 197с.
1311784
   Украинская ССР в цифрах в 1975 году.. – К., 1976. – 223с.
1311785
   Украинская ССР в цифрах в 1980 году.. – К., 1981. – 144с.
1311786
   Украинская ССР в цифрах в 1982 году = Краткий статистический справочник. – Киев : Техніка, 1983. – 151с.
1311787
   Украинская ССР в цифрах в 1983 году. – К., 1984. – 150с.
1311788
   Украинская ССР в цифрах в 1984 году. – К., 1985. – 176с.
1311789
   Украинская ССР в цифрах в 1985 году.. – К., 1986. – 167с.
1311790
   Украинская ССР в цифрах в 1988 году.. – К., 1989. – 223с.
1311791
   Украинская ССР в цифрах в 1989 году. – Киев : Техника, 1990. – 206с.
1311792
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1311793
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1969. – 175с.
1311794
   Украинская ССР в цифрах.. – К., 1987. – 213с.
1311795
   Украинская ССР в цифрах.... – К., 1978. – 168с.
1311796
   Украинская ССР в цифрах.... – К., 1979. – 136с.
1311797
  Лисовский В.И. Украинская ССР и международное право / В.И. Лисовский. – М., 1960. – 40с.
1311798
   Украинская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года.. – Л., 1940. – 119с.
1311799
   Украинская ССР.. – М., 1956. – 71с.
1311800
   Украинская ССР.. – М., 1957. – 238с.
1311801
  Васильев О.А. Украинская ССР. / О.А. Васильев, А.С. Кисель. – Київ, 1970. – 147с.
1311802
   Украинская ССР. Экономические районы : Развитие и размещение производительных сил СССР : монография. – Москва : Наука, 1972. – 315 с.
1311803
   Украинская ССР: Административно-территориальное деление. На 1 января 1979 года. – Киев : Советская энциклопедия, 1979. – 512с.
1311804
   Украинская сюита.. – М., 1939. – 24с.
1311805
   Украинская таможня.. – К., 1993. – 240с.
1311806
   Украинская таможня.. – К., 1995. – 499с.
1311807
  Оппоков Е.В. Украинская тектоническая ... / Е.В. Оппоков, 1925. – с.
1311808
  Чиколаева Е.П. Украинская трудовая армия и ее ролль в борьбе с хозяйственной разрухой в 1920 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Чиколаева Е.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 22л.
1311809
  Стрелко А.А. Украинская трудовая эмиграция в странах Латинской Америки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Стрелко А.А.; Ан УССР Ин-т истории. – К, 1973. – 22л.
1311810
  Ешкилев В. Украинская фантастика - час Быка // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2012. – № 1. – С. 130-136. – ISSN 0131-8136


  Проблема развития фантастики в современной Украине
1311811
  Демский М.Т. Украинская фраземика (Деривационная база, семантико-грамматические особенности) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Демский М. Т. ; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1985. – 47 с.
1311812
  Слобожанинова Л.М. Украинская художестванная проза в послевоенный период 1945-1954 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Слобожанинова Л.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 17л.
1311813
  Алексеева А.П. Украинская художественная традиция в прозе М.А. Булгакова : Монография / А.П. Алексеева. – Киев, 2004. – 156 с. – ISBN 966-340-026-9
1311814
  Макогон Ю. Украинская экономика на фоне выздоравливающих после кризиса экономик других стран // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1311815
  Паршаков А.С. Украинская языковая политика: между унитаризмом и федерализмом // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 51-54. – ISSN 0132-1625
1311816
  Стаменова А. Украински език за българи / Албена Стаменова, Райна Камберова. – София : Мико Дизайн ЕООД
Част 1. – 2008. – 179 с. : ил.
1311817
  Конощенко А. Украински писни з нотами [Українські пісні з нотами]. Вип. 2 / зибрав Андрій Конощенко // Украинськи письни з нотамы [Українські пісні з нотами] / А. Конощенко. – Одеса : Вид. коштом друк. Е.И. Фесенко ; Тип. и хромолитогр. Е.И. Фесенко, 1900. – [Вип. 1]. – 140 с., нот.
1311818
   Украинские бентониты : (геология, минералогия, физико-химия и применение в народном хозяйстве). – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 100с.
1311819
  Овчаренко Ф.Д. и др. Украинские бентониты / Ф.Д. и др. Овчаренко. – К., 1958. – с.
1311820
  Вылегжанина Т.И. Украинские библиотеки: участие в проекте БАЕ "Купола Содружества", 2013. – С. 25-28
1311821
  Лотыш В.А. Украинские блюда / В.А. Лотыш, Шалимов, с.А. – Киев, 1975. – 72с.
1311822
  Река Ольга Украинские болгары: веками помнить, кто ты есть // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 49. – С. 52-57
1311823
  Купчинский Олег Антонович Украинские географические названия на ичі XIV-XX вв. (история возникновения, семантико-структурный анализ, статистика и география) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Купчинский Олег Антонович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
1311824
  Шевченко Т.Г. Украинские говоры верховья реки Тилигул (вокализм, консонантизм и словоизменение) : автореф. дис . ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Т. Г. ; Ужг. ГУ. – Ужгород, 1980. – 21 с.
1311825
  Солонская Г.Т. Украинские говоры Воронежской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Солонская Г.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 26 с.
1311826
  Вальченко И.Т. Украинские говоры Кинель-Черкасского района Куйбышевской области : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вальченко И.Т. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 20 с.
1311827
  Павлюк Н. Украинские говоры Мараморощины (области Бая-Маре Румынской Народной Республики). : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюк Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 18л.
1311828
  Дзендзелевский И.А. Украинские говоры нижнего Поднестровья. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзендзелевский И.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1952. – 15 с.
1311829
  Назарова Т.В. Украинские говоры нижней Припяти. : Автореф... Канд.филол.наук: / Назарова Т.В.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 20л.
1311830
  Чучка П.П. Украинские говоры окрестностей Ужгорода. (Фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чучка П.П. ; КГУ. – Киев, 1958. – 20 с.
1311831
  Орос В.И. Украинские говоры Хустского района Закарпатской области Украинской ССР в связях с другими говорами украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орос В.И.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ордена Ленана ун-т. – Львов, 1961. – 16л.
1311832
  Терешко Л.С. Украинские говоры Южного Побужья : Автореф... канд. филол.наук: / Терешко Л. С.; ОГУ. – Одесса, 1954. – 16л.
1311833
  Цалик С. Украинские деньги 1917-1920 годов // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 6 (83), июнь : Художественные средства - коммерческие цели. – С. 62-69 : фото. – ISSN 2222-436X
1311834
   Украинские думы.. – Симферополь, 1958. – 67с.
1311835
  Бредихин А.В. Украинские еврорегионы как шаги к федерализации страны // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 34-46. – ISSN 2073-6118
1311836
  Коцур А.П. Украинские земли в составе Российской империи (вторая половина XIX в.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 328-359. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311837
  Латыш Ю.В. Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII - первой половине XIX вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 263-298. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311838
  Казьмирчук М.Г. Украинские земли в составе Российской империи в начале XX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 381-408. – ISBN 978-966-2726-16-9
1311839
  Андреев А.С. Украинские и белорусские иммигрантские группы в Уругвае в середине 30-х годов XX в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 044-748Х
1311840
  Ситар Г. Украинские и российские структурно-сложные немотивированные предлоги: проблемы перевода, описания и функционирования / Г. Ситар, К. Виноградова // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 128-134. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1311841
  Крыжановский Б. Украинские и румынские килимы. / Б. Крыжановский. – Л., 1925. – 16с.
1311842
  Приймачок О.И. Украинские и русские паремии в ранней прозе Н. Гоголя: функционально-типологический аспект // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 207-212. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1311843
  Бубликов В. Украинские иммигранты в Испании: основные черты сообщества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 95-99. – ISSN 0131-2227
1311844
  Полторак С.Н. Украинские историки и журнал для ученых "Клио" // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 3-4. – ISSN 2070-9773


  Журнал для вчених "Кліо" видається з 1997 р. Хоча він виходить в Санкт-Петербурзі, на практиці він давно став міжнародним виданням. Однією з сильних сторін журналу є публікації українських істориків. Так, доцент кафедри нової та новітньої історії ...
1311845
  Логвин Г.Н. Украинские карпаты / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1973. – 190 с.
1311846
  Логвин Г. Украинские Карпаты / Г. Логвин. – Москва : Искусство, 1973. – 192с.
1311847
   Украинские Карпаты. История. – Киев : Наукова думка, 1989. – 262с.
1311848
   Украинские Карпаты. Культура. – Киев, 1989. – 197с.
1311849
   Украинские Карпаты. Природа : Природа. История. Экономика. Культура. – Киев : Наука, 1988. – 206с.
1311850
   Украинские Карпаты. Экономика. : Природа. История. Экономика. Культура. – Киев : Наукова думка, 1988. – 222с.
1311851
   Украинские книги кирилловской печати ХУІ-ХУІІІ вв.. – Москва
1. – 1977. – 448с.
1311852
   Украинские книги кирилловской печати ХУІ-ХУІІІ вв.. – Москва
1. – 1981. – 75 с.
1311853
  Лазаревский А. Украинские козаки в двадцатых годах XVII в. // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 4 с.


  ЧИОНЛ.–К., 1902.–Кн.15.–Отд.5.–С.75–78.
1311854
  Мошинский И. (Конарский Ю.) Украинские кружки 80-х гг. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 152-153. – ISBN 966-7272-00-1
1311855
  Маркевич Н. Украинские мелодии. / Н. Маркевич
Кн.1, 2, 3. – 154с.
1311856
  Штайн Г. Украинские мотивы / Г. Штайн. – М., 1987. – 151с.
1311857
  Матвеев О.В. Украинские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена украинской теме в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Автор приходит к выводу, что обращение поэта к украинским сюжетам и образам были подчинены, прежде всего, важнейшим художественным задачам. Изучение украинских экскурсов ...
1311858
  Синчук В.И. Украинские мотивы в творчестве Фридриха Горенштейна // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .205-210


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
1311859
  Кирдан Б.П. Украинские народные думы : ( 15 - начало 17 в.) / Б.П. Кирдан; Отв.ред. П.Г.Богатырев. – М., 1962. – 288с.
1311860
   Украинские народные думы. – Москва, 1963. – 111с.
1311861
   Украинские народные думы. – Москва, 1972. – 560 с.
1311862
  Павлий П.Д. Украинские народные думы. Исслед. по истории укр. нар. героич. эпоса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павлий П.Д. ; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – Киев, 1955. – 24 с.
1311863
  Туряница Ю.Д. Украинские народные песни о рекрутчине и солдатчине : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Туряница Ю.Д.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1971. – 19л.
1311864
  Максимович М.А. Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1 : кн. 1: Украинские думы ; кн. 2 : Песни козацкие былевые ; кн. 3 : Песни козацкие бытовые. – 1834. – XI, [1],180 с.
1311865
  Куліш П. Украинские народные предания / Собрал П. Кулеш. – Издание Императорского общества истории и древностей Российских. – Москва : В Университетской Типографии
Кн. 1. – 1847. – [2], 90, [2] с.
1311866
  Вовчок Марко Украинские народные рассказы / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Изд-во Д.Е.Кожанчикова, 1859. – 213с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1311867
  Петников Г.Н. Украинские народные сказки / Г.Н. Петников. – К, 1948. – 231с.
1311868
   Украинские народные сказки. – Москва-Ленинград, 1954. – 208с.
1311869
   Украинские народные сказки и басни. – Львов, 1962. – 235с.
1311870
   Украинские народные сказки.. – М., 1955. – 520с.
1311871
   Украинские народные сказки.. – М., 1956. – 423с.
1311872
   Украинские народные сказки.. – К., 1990. – 217с.
1311873
  Носкова А.Ф. Украинские националисты в борьбе за "Соборную Украину" в 1940-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 130-138. – ISSN 0130-3864
1311874
  Росслель Вл. Украинские новеллы / Вл. Росслель, Е. Росслель. – Москва, 1948. – 364с.
1311875
  Беляев В.П. Украинские ночи / В.П. Беляев. – Л., 1939. – 130с.
1311876
  Беляев В.П. Украинские ночи / В.П. Беляев. – Львов, 1958. – 278с.
1311877
  Хоменко Юрий Николаевич Украинские переводы А.Т.Твардовского : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 182л. – Бібліогр.:л.163-182
1311878
  Гошовский В.Л. Украинские песни Закарпатья / В.Л. Гошовский. – М, 1968. – 479с.
1311879
   Украинские повести и рассказы : в трех томах. – Москва : Госполитиздат
Том 1. – 1953. – 701 с.
1311880
   Украинские повести и рассказы : в трех томах. – Москва : Госполитиздат
Том 3. – 1953. – 709 с.
1311881
   Украинские порты презентовали себя в Майами : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1311882
  Пазяк М.М. Украинские пословицы и поговорки (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 38л.
1311883
  Пазяк Михаил Михайлович Украинские пословицы и поговорки: (Проблемы генезиса, семантики и жанрово-поэтической структуры) : Дис... доктора филолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, филологич. ф-т. – К., 1991. – 432л. – Бібліогр.:л.364-432
1311884
  Лабінцев Ю. Украинские православные печатные богогласники в культурном пространстве России / Ю. Лабінцев, Л. Щавинская // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 63-68. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Именование "богогласник" относится к сборнику стихотворных текстов, преимущественно паралитургического характера, распространенному в греко-католической и православной восточнославянской и отчпсти западнослов"янской среде. По сей днь богогласники ...
1311885
  Мукан А.М. Украинские придунайские говоры. (Фонетико-грамматич. особенности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мукан А.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1311886
  Парубоча Наталия Украинские приоритеты Австрийских Авиалиний : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 26-29 : Фото
1311887
  Аристов Михаил Украинские проектно-изыскательские организации обречены на развитие // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9
1311888
   Украинские революционные демократ ..., 1955. – с.
1311889
   Украинские революционные демократы. – Москва, 1954. – 304 с.
1311890
  Корнейчик И.И. Украинские революционные демократы и библиография / И.И. Корнейчик. – Москва, 1960. – 144 с.
1311891
  Корнейчик И.И. Украинские революционные демократы и библиография / И.И. Корнейчик. – Москва : Книга, 1969. – 143 с.
1311892
  Сапацинский И.П. Украинские революционные демократы конца XIX - начала ХХ века о роли народных масс и личностьи в истории : Автореф. дис... канд. филос. наук / Сапацинский И. П. ; КГУ. – Киев, 1966. – 19 с.
1311893
  Наенко М. Украинские реминисценсии в европейском романтизме // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 193-201. – ISBN 978-966-439-809-8
1311894
  Данилевский Г.П. Украинские сказки / Г.П. Данилевский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1894. – 77, [1] с. – (Дешевая библиотека ; № 37)
1311895
   Украинские сказки и легенды : сборник сост. и с укр. перевел Г.Петников. – Симферополь : Таврия, 1971. – 352 с.
1311896
   Украинские сказки и легенды.. – Симферополь, 1966. – 319с.
1311897
  Бондаренко К. Украинские следы нацистского диктатора // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 8 (177). – С. 58-62
1311898
  Маркушевский П.Т. Украинские советские поэты - участники партизанской борьбы периода Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... канд. филологич.наук: / Маркушевский П.Т.; Львов гос. ун-т им. И.Франко. -- Жимтомирский гос. пед. ин-т им. И.Франко. – Житомир, 1952. – 18 с.
1311899
  Довнар-Запольский М.В. Украинские староства в первой половине XVI в. / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [4], 118 с. – Библиогр. в подстр. примеч.
1311900
  Ульяновский В. Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 5-34. – ISBN 978-966-02-6570-7
1311901
  Бучко Д.Г. Украинские топонимы на -івці-инці. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Бучко Д.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1311902
  Бирковская Анна Украинские туристы выбирают Чехию : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 34-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
1311903
  Хаткевич Василий Украинские ученые и космос : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1311904
  Писаренко Г.С. Украинские ученые исследуют космос / Г.С. Писаренко. – К., 1980. – 48с.
1311905
  Лортикян Э.Л. Украинские экономисты первой трети XX столетия : Очерки истории экономической науки и экономического образования / Э.Л. Лортикян. – Харьков, 1995. – 193с. – ISBN 5-7707-8046-0
1311906
   Украинские эксперты об инвент-маркетинге (материалы блиц-опроса) // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 18-25
1311907
  Скрипка В.Н. Украинские, чешские и словацкие народные лирические песни в их взаимосвязях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скрипка В.Н. ; АН УССР. Отдел. литер., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 19 с.
1311908
  Рафеенко В. Украинский акцент // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1311909
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 67, № 1. – 1995
1311910
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 68, № 1. – 1996
1311911
   Украинский биохимический журнал. – Київ. – ISSN 0201-8470
Т. 69, № 1. – 1997
1311912
   Украинский биохимический журнал. – Киев. – ISSN 0201-8470
Т. 70, № 1. – 1998
1311913
  Киселев А.Г. Украинский вертеп / А.Г. Киселев. – Чернигов : Епархиальная тип., 1915. – 36 с.
1311914
  Грушевский М.С. Украинский вопрос / М.С. Грушевский. – С-Пб., 1907. – 32с.
1311915
   Украинский вопрос.. – СПб., 1914. – 141с.
1311916
  Кравцевич В.Я. Украинский державный флоот / В.Я. Кравцевич. – К., 1992. – 171с.
1311917
  Перетц В.Н. Украинский диалог и трены на успение Богородицы / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук, 1913. – 9 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 8 (1913), кн. 2


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
1311918
  Омельянчук И. Украинский и польский вопросы в контексте этнопологической составляющей идеологии консервативно-монархических партиий России начала ХХ века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 9-24. – ISSN 0132-1366
1311919
  Щербак И.Н. Украинский кризис и вызовы современной системе международных отношений // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 152-154. – ISSN 0201-7083


  Рецензія на книгу Р. Сакви "Украина на линии фронта. Кризис на стыке границ".
1311920
  Саква Р. Украинский кризис и смерть Европы // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-27. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются причины обострения отношений России и Запада на фоне украинского кризиса 2013-2104 гг. Автор анализирует из менения, произошедшие в европейской системе в течение постсоветского периода, обращает внимание на принципиальные ...
1311921
   Украинский кризис: энергетический вызов России? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-34. – ISSN 0130-9625


  Дискуссия о влиянии украинского кризиса на российскую энергетику.
1311922
  Фиников В.Ф. Украинский народ - целинным землям Казахстана / В.Ф. Фиников. – К, 1975. – 152с.
1311923
   Украинский народ в его прошлом и настоящем. – С.-Петербург
Т. 1. – 1914. – 360с.
1311924
   Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Петроград
Т. 2. – 1916. – 707с.
1311925
  Кирдан Б.П. Украинский народный эпос / Б.П. Кирдан. – Москва : Наука, 1965. – 352с.
1311926
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов : Сборник материалов. – Киев
3-4. – 1932. – 132с.
1311927
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов.. – К., 1930. – 64с.
1311928
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов.. – К., 1931. – 123с.
1311929
   Украинский научно-исследовательский институт каучука и каучуконосов.. – К.
3-4. – 1932. – 128с.
1311930
   Украинский научно-исследовательский ниститут каучука и каучуконосов.. – К.
5. – 1933. – 144с.
1311931
  Муза О.В. Украинский опыт становления и развития административной юстиции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 11. – С. 102-109. – ISSN 0132-0769
1311932
  Джермакян В.Ю. Украинский патент и российская юрисдикция патентного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-32


  На думку канд. юрид. наук В.Ю.Джермакяна (юрид. фірма "Городиський і партнери") назва статті вже обіцяє якусь інтригу подальшого обговорення. І проти такого змішання "національних юрисдикцій" навряд чи хто стане заперечувати. Однак деякі російські ...
1311933
  Чисников В.Н. Украинский профессор Н.А. Оболонский - первый пропагандист антропологической системы А. Бертильона в Российской империи // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 576-582. – ISSN 0130-2655


  В статье исследуется жизненный путь, научная и экспертная деятельность доктора медицины, заслуженного профессора Киевского университета св. Владимира Николая Александровича Оболонского (1856-1913), а также его вклад в развитие отечественной ...
1311934
  Лашкул З.В. Украинский советский плакат в годы Велиской Отечественной войны / З.В. Лашкул. – К, 1962. – 175с.
1311935
   Украинский советский энциклопедический словарь : В 3-х т. – Киев : УСЭ. – ISBN 5-88500-001-8
Т. 1 : А - Капсюль. – 1988. – 755 с.
1311936
   Украинский советский энциклопедический словарь : В 3-х т. – Киев : УСЭ. – ISBN 5-88500-002-6
Т. 2 : Каптаж - Протерогения. – 1988. – 767с.
1311937
   Украинский советский энциклопедический словарь : В 3-х т. – Киев : УСЭ
Т. 3 : Протерозой - Ящурка. – 1989. – 772с.
1311938
  Фролов А. Украинский сценарий: Интеграция в ЕЭП не противоречит национальным интересам // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 18. – С. 10-13
1311939
  Попович К.Ф. Украинский театр в Кишиневе / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1974. – 214с.
1311940
  Дибровенко Н.Ф. Украинский театр первой половины 19 столетия. : Автореф... Канд.искуствовед.наук: / Дибровенко Н.Ф.; АН УССР. – Киев, 1952. – 16 с.
1311941
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 1. – 2006
1311942
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 3. – 2006
1311943
   Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. – Киев, 2006-
№ 4. – 2006
1311944
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2012. – Приложение "Расширяя горизонты" №1 (19) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1311945
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1, січень - лютий. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1311946
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2, березень - квітень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1311947
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1311948
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1311949
   Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6, листопад - грудень. – 2013. – Приложение "Расширяя горизонты" № 7 (25) является составной частью журнала "Украинский туризм"
1311950
  Бондарева Х. Украинский университет в центре Европы (УВУ) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 8


  В предыдущих выпусках «День» уже писал про «Український вільний університет» в Мюнхене — одном из самых старых высших негосударственных учебных заведений Германии (см. №№ 140-141 и 145-146 за август этого года). В каком состоянии сегодня находятся ...
1311951
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 61, № 1/2. – 1995
1311952
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 62, № 1. – 1996
1311953
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 63, № 1. – 1997
1311954
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 64, № 1. – 1998
1311955
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев. – ISSN 0041-6045
Т. 65, № 1/2. – 1999
1311956
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 66, № 1/2. – 2000
1311957
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 11/12. – 2001
1311958
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т.67, № 5/6. – 2001
1311959
   Украинский химический журнал : научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 67, № 3/4. – 2001
1311960
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 1/2. – 2002
1311961
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 68, № 5/6. – 2002
1311962
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 69, № 5/6. – 2003
1311963
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 1/2. – 2004
1311964
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 3/4. – 2004
1311965
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 70, № 11/12. – 2004
1311966
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 1/2. – 2005
1311967
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 71, № 3/4. – 2005
1311968
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 5/6. – 2006
1311969
   Украинский химический журнал : Научный журнал. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Том 72, № 3/4. – 2006
1311970
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 3/4. – 2011
1311971
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 5/6. – 2011
1311972
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 7/8. – 2011
1311973
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 9/10. – 2011
1311974
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 77, № 11/12. – 2011
1311975
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 5/6. – 2013
1311976
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 7/8. – 2013
1311977
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 79, № 9/10. – 2013
1311978
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1311979
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 5/6, май - июнь. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1311980
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 80, № 3/4, март - апрель. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1311981
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 3/4, март - апрель. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1311982
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1311983
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 81, № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1311984
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 3/4, март. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311985
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 1/2, январь - февраль. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311986
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. С.В. Волков. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 11/12, ноябрь - декабрь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311987
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. С.В. Волков. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 9/10, сентябрь - октябрь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311988
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311989
   Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 82 , № 7/8, июль - август. – 2016. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311990
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311991
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 7/8, июль - август. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311992
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 3/4, март- апрель. – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311993
   Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев : Тип. "Гордон", 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 83, № 5/6, май - июнь. – 2017. – 124 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1311994
  Петрякова Ф.С. Украинский художественный фарфор: конец XVIII-XX ст. / Ф.С. Петрякова. – К., 1985. – 222с.
1311995
  Паталаха Е.И. Украинский щит как передовой литосферный вал юго-западного форланда Восточно-Европейской платформы // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-95 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1311996
  Йогансен М. Украинский язык / М. Йогансен. – 2-е випр. вид. – К., 1924. – 45с.
1311997
  Терлак З.М. Украинский язык для начинающих / З.М. Терлак, А.А. Сербенская. – 2-е. – Львов, 1990. – 240с.
1311998
  Терлак З.М. Украинский язык для начинающих / З.М. Терлак, А.А. Сербенская. – Львов : Свит, 1991. – 240с. – ISBN 5-11-000935-Х
1311999
  Терлак З.М. Украинский язык для начинающих / З.М. Терлак, А.А. Сербенская. – Львов : Світ, 1992. – 237с.
1312000
   Украинский язык.. – К., 1992. – 30с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,