Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1308001
  Гусляков О.М. Удосконалена математична модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв індукційним методом / О.М. Гусляков, В.І. Коцюруба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 19-27


  У статті запропоновано удосконалену математичну модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв пошуковим пристроєм з індукційним методом виявлення, що встановлюється на робототехнічному комплексі, на шасі бойових броньованих машин. Модель враховує ...
1308002
  Міхно О.Г. Удосконалена методика аналізу місцевості при огранізації оборони підрозділами сухопутних військ / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 388-391


  У статті розглядається удосконалена методика аналізу стану місцевості в районі відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ з застосуванням комп"ютерних геопросторових моделей. В статье рассматривается усовершенствованная методика анализа ...
1308003
  Войтко О.В. Удосконалена методика розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 71-73. – ISSN 2304-2699
1308004
  Адескеліцей А.А. Удосконалена технологія електричної інженерної освіти в контексті проекту CRUNT TEMPUS / А.А. Адескеліцей, П. Тодос, Н. Секрієру // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1308005
  Антонов В.В. Удосконалена технологія захищеного мовного трафіку на прикладі авіаційних систем радіозв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Антонов Веніамін Валерійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308006
  Безшийко К.А. Удосконалений блок зв"язку системи ВЕКТОР (КАМАК) з IBM PC / К.А. Безшийко, О.А. Безшийко, І.Б. Міхницький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 449-453. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено удосконалений блок зв"язку системи ВЕКТОР (КАМАК) з IBM PC. Підвищено надійність роботи блоку. Приведена принципова електрична схема блоку.
1308007
  Гахович Сергій Вікторович Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енергодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Гахович С.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1308008
  Байда Євген Іванович Удосконалені електромагніти систем безпеки атомних електричних станцій : Автореф... канд. техн.наук: 050901 / Байда Євген Іванович; Харк. держ. політ.ун-т. – Харків, 1999. – 18л.
1308009
  Калюжний В. Удосконалені й нові методи вимірювання впливу капіталу, праці та продуктивності на зростання ВВП // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 42-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1308010
  Барна О.Б. Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1308011
  Біліщук В.Б. Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Біліщук В.Б. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1308012
  Наседкін К.В. Удосконалені методи та засоби економного кодування електрокардіосигналів для моніторних телемедичних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Наседкін К.В.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв
1308013
  Мусааб Мохамед Ахмед Алі Удосконалення автоматизованих систем керування технологічними процесами металообробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Мусааб Мохамед Ахмед Алі; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1308014
  Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Косенко Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 20 назв
1308015
  Нескорожений В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С.176-178. – ISBN 978-966-2781-18-2
1308016
  Сенюк О. Удосконалення адміністративно-правового регулювання військової підготовки студентів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 9 (225 ). – С. 63-66
1308017
  Коміссаров С. Удосконалення адміністративно-правової організації забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 50-55
1308018
  Чмелюк В.В. Удосконалення адміністративного-правового статусу місцевих державних адмімстрацій // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 81-85
1308019
  Опришко В.Ф. Удосконалення адміністративного законодавства (Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 38-43. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье автор раскрывает и объясняет особенности Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях, показывает их роль и значение в борьбе с искоренением административных правонарушений, в деле укрепления ...
1308020
  Бабенко К.А. Удосконалення адміністративного судочинства в Україні як провідного чинника відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1308021
  Сопілко І. Удосконалення адміністративної відповідальності в інформаційній сфері в контексті інформаційної безпеки // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-71
1308022
  Жигаленко О. Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-50. – ISSN 0131-775Х
1308023
  Жигаленко О. Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-50. – Бібліогр.: с. 46, 48. – ISSN 0131-775Х


  Відповідно до сучасних особливостей фінансово-економічних відносин суб"єктів господарювання і податкових правовідносин уточнено І доповнено податкові ризики, які використовуються при плануванні виїзних форм податкового контролю. Запропоновано ...
1308024
  Іванишина О.С. Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 221-225 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1308025
  Попович О.В. Удосконалення акустичних методів визначення типів та розмірів дефектів металоконструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Попович Ольга Василівна ; М-во освіт і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1308026
  Максута О.А. Удосконалення амортизаційної політики вітчизняних підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 155-158. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308027
  Завадська Н.О. Удосконалення аналізу грошових потоків як джерело фінансування витрат виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1308028
  Виходець О.А. Удосконалення аналого-цифрової системи синхронного стереофонічного радіомовлення з пілот-тоном : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Виходець О.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1308029
  Черниш В.М. Удосконалення архівної справи в системі сучасного нотаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-46. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено проблемам удосконалення архівної справи в системі нотаріату, реформуванню нотаріальної системи України, науковому підходу до цього питання. Розглядається досвід розвинутих країн та їх регіонів у цій галузі. The article deals with the ...
1308030
  Голубєв В.О. Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислюваних систем // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.170-175. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
1308031
  Бариніна-Закірова Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 44-52. – Бібліогр.: 20 назв
1308032
  Кац С.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в військових частинах та закладах з використанням программного бухгалтерського забезпечення "IC: Підприємство, бухгалтерія військової частини для України" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 512-514
1308033
  Кац С. Удосконалення бухгалтерського обліку в державному секторі України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 374-377
1308034
  Мельник Е. Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп"ютерних технологій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 42-45. – ISSN 1810-3944
1308035
  Пархоменко В. Удосконалення бухгалтерського обліку запасів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 2-3
1308036
  Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 56-67 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1308037
  Боронос В.Г. та ін. Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 40-50. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1308038
  Лях О.О. Удосконалення бюджетування в системі фінансового контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 297-302. – ISSN 2222-4459
1308039
  Карпінський Б.А. Удосконалення взаємин податкової служби з платниками податків : гроші, фінанси і кредит / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 128-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1308040
  Беззуб В.М. Удосконалення взаємовідносин господарств із заготівельніми організаціями / В.М. Беззуб. – К, 1984. – 80с.
1308041
  Старушенко О.А. Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 69-72
1308042
  Шимшир"ян Г.В. Удосконалення взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 73-74. – Бібліогр.: 3 назв
1308043
  Рилач Н.М. Удосконалення взаємодії України і ЄС у науково-технологічінй сфері : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 74-77.
1308044
  Футей Б. Удосконалення виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-36.
1308045
  Подлєсний С. Удосконалення викладання загальноінженерних дисциплін на прикладі теоретичної механіки з використанням міжнародних стандартів якості / С. Подлєсний, О. Періг, О. Стадник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 38-53. – ISSN 1682-2366
1308046
  Кравченко Ю.В. Удосконалення високовольтних імпульсних конденсаторів з плівкою неполярною ізоляцією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Кравченко Ю.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308047
  Іванов В.М. Удосконалення високовольтних імпульсних трансформаторів з напівпровідниковими комутаторами для електротехнічних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Іванов Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1308048
  Євдошенко Л.С. Удосконалення високовольтних іскрових розрядників зі змінною електричною міцністю для електротехнологічних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Євдошенко Леонід Свиридович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1308049
  Атарод Соруш Удосконалення високовольтних подільників для вимірювання напруги постійного та змінного струму (частоти 50 Гц) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Атарод Соруш ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308050
  Мислюк В.П. Удосконалення виховної роботи серед сільских трудівників / В.П. Мислюк. – К., 1985. – 17с.
1308051
  Кривоногова І.Г. Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 25)


  Пропонуються інноваційні підходи управління вузом на основі організаційного управління. Обгрунтовано, що сучасним українським університетам необхідно переходити від функції управління змінами за фактом їх звершення до нової парадигми управління на ...
1308052
  Клокар О.О. Удосконалення відносин власності в аграрному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 133-138
1308053
  Дерун І. Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1308054
  Сікоза О.М. Удосконалення відображення характеристик складного об"єкту шкалами порядку з оцінкою невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Сікоза Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1308055
  Лучко О.А. Удосконалення вітчизняного законодавства щодо гарантій прав громадян на таємницю телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 72-79
1308056
  Саченко С.І. Удосконалення внутрішньогосподарськоого контролю витрат // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 97-106. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1308057
  Глазунова Н.В. Удосконалення внутрішньої платіжної системи Державної
1308058
  Глазунова Н.В. Удосконалення внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7069-02-6
1308059
  Король М.С. Удосконалення внутрыколгосних відносин у період будівництва комунізму / М.С. Король. – Київ, 1972. – 154с.
1308060
  Рой М.М. Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Рой Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308061
  Колесник Юрій Іванович Удосконалення газодозуючої системи автомобільного газодизеля та визначення її раціональних параметрів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.05.03 / Колесник Ю.І.; Нац. транспорт. ун-тет. – Київ, 2001. – 19 с.
1308062
  Битяк О. Удосконалення господарсько-правового регулювання електроенергетичного ринку України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1308063
  Битяк О. Удосконалення господарсько-правового регулювання електроенергетичного ринку України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1308064
   Удосконалення господарського механізму. – К., 1980. – 243с.
1308065
   Удосконалення господарського механізму агропромислового комплексу. – К., 1985. – 167с.
1308066
  Пилипенко А.Я. Удосконалення господарського механізму в будівництві / А.Я. Пилипенко. – Киев, 1983. – 48 с.
1308067
  Старченко В.Д. Удосконалення господарського механізму в будівництві / В.Д. Старченко. – К, 1983. – 47с.
1308068
  Чухно А.А. Удосконалення господарського механізму на сучасному етапі // Комуніст України, 1985. – №3
1308069
  Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1308070
  Ухачевич Я.П. Удосконалення грошово-кредитного механізму для активізації інвестиційного процесу в Україні / Я.П. Ухачевич, Н.В. Маслова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 421-427. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються проблеми активізації інвестиційних процесів в Україні.
1308071
  Дяченко С.А. Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / С.А. Дяченко, І.С. Костіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 56-63. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1308072
  Кормілецький О.М. Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-124. – Бібліогр.: 6 назв
1308073
  Чумакова І.Ю. Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід"ємної складової державного управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 109-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1308074
  Кущик А.П. Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 128-135. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1308075
  Пурій Г.М. Удосконалення державного регулювання банківської діяльності в контексті збереження фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 272-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1308076
  Бугера С. Удосконалення державного регулювання в галузі бджільництва: організаційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127.
1308077
  Рябоконь В.П. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / В.П. Рябоконь, Н.Л. Новікова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
1308078
  Марцин В.С. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-59. – ISSN 1993-6788
1308079
  Воротін В.Є. Удосконалення державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена сучасним проблемам модернізації державного регулювання національно? економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій. Вплив світогослодарських глобальних трансформаційних процесів реально змінює методи державного регулювання для ...
1308080
  Ковальчук О.І. Удосконалення державного регулювання оплати праці звикористанням зарубіжного досвіду // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 483-484. – ISBN 978-617-7069-02-6
1308081
  Ільяшенко В. Удосконалення державного регулювання продовольчого ринку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 124-132.
1308082
  Шевченко О. Удосконалення державного регулювання продовольчого ринку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-104
1308083
  Надюк З.О. Удосконалення державного регулювання ринку медичних послуг в Україні (концепція прогнозно-проектного децентралізованого державного управління системою охорони здоров"я на засадах лікарського самоврядування) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-148. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1308084
  Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 51-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1308085
  Халецька А. Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 199-206
1308086
  Биркович В.І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 157-164
1308087
  Таращанська О.Б. Удосконалення державного регулювання системи обліку на ринку корпоративних цінних паперів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-27. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
1308088
  Цимбаленко Я.О. Удосконалення державного регулювання системи розподілу видатків та доходів між бюджетами різного рівня // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 120-124. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1308089
  Ширшова В.М. Удосконалення державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 96-98
1308090
  Григанська С.В. Удосконалення державного управління вищою освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1308091
  Польська І. Удосконалення державного управління зайнятістю населення в Україні / І. Польська, О. Каховська // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 190-195.
1308092
  Біла С.О. Удосконалення державного управління ринку транспортно-транзитних послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 16-19. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1308093
  Болдуєв М.В. Удосконалення державного управління розвитком особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 22-27. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1308094
  Олійник А.Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1308095
  Калашнік С.В. Удосконалення державної підтримки діяльності холдингів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-61.
1308096
  Кучин С.П. Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 99-103. – ISSN 2306-6814
1308097
  Нестеряк Ю.В. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 147-153. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1308098
  Непран А.В. Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 109-125 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1308099
  Паладій М. Удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності - важлива складова інноваційного розвитку України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-21. – ISSN 1608-6422
1308100
  Бублик С.Г. Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 84-87. – Бібліогр.: 16 назв
1308101
  Прилипко Ю.І. Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті описані зміни до методів оцінювання тіньової економіки, що використовуються Мінекономіки України в аналітичних розрахунках при проведенні моніторингу цієї важливої проблеми. Стаття містить результати досліджень з удосконалення існуючої системи ...
1308102
  Прилипко Ю.І. Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25.
1308103
  Гранчак Т. Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки / Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 1029-7200
1308104
  Шутенко О.В. Удосконалення діагностики силових високовольтних трансформаторів на основі аналізу закономірностей тривалого старіння масел : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Шутенко О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1308105
  Міщенко І.В. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції / І.В. Міщенко, С.В. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 421-428. – ISSN 1993-6788
1308106
  Акімова Т.В. Удосконалення діяльності Антимонопольного комітету України в призмі реалізації антимонопольної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1308107
  Которобай С.В. Удосконалення діяльності Вищого адміністративного суду України як суб"єкта адміністративного процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 2220-1394
1308108
  Галай А.О. Удосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 99-105.
1308109
  Капралюк О. Удосконалення діяльності мережі наукових сільськогосподарських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано діяльність наукових сільськогосподарських біблотек, а саме: кадровий склад, інформаційно-бібліотечне обслуговування, формування фонду, інформаційно-бібліографічна, видавнича робота та матеріально-технічне забезпечення. Висвітлено ...
1308110
  Галушко Б.П. Удосконалення діяльності органів влади через державне регулювання паливно-енергетичного комплексу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 6 (43), грудень. – С. 52-57
1308111
  Беззубко Б. Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 95-103
1308112
  Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агенств на основі врахування біржової інформації, 2012. – С. 108-117 : табл. – Автор, назва та анот., парал. укр. та англ. мов. – Бібліогр.: 9 назв
1308113
  Топчій В.В. Удосконалення діяльності слідчих органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
1308114
  Зуб В. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 39-46. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються шляхи подальшого удосконалення документального забезпечення діяльності бібліотечних служб охорони. Йдеться, зокрема, про більш активне використання міжнародного досвіду у цій царині, адаптацію до вимог сьогодення державних ...
1308115
  Бєлоусов А. Удосконалення документального оформлення операцій з основними засобами в умоваї застосування П(С)Б0 7 "Основні засоби" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1308116
  Грицай О.І. Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 93-103. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1308117
  Романюк Б.В. Удосконалення досудового провадження в Україні : монографія / Б.В. Романюк ; [наук. ред. Костицький М.В.]. – Київ, 2011. – 228 с. – ISBN 978-966-8571-90-9
1308118
  Пацурковський П.А. Удосконалення екологічно безпечного абсорбційно-електрохімічного методу очищення повітря від сірководню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пацурковський Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук2017, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1308119
  Лозинський І. Удосконалення екологічного менеджемнту на гірничо-збагачувальних комбінатах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 22-25. – ISSN 1728-9343
1308120
  Будько О.В. Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 46-50. – ISSN 2306-6814
1308121
  Поліщук А. Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 50-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1308122
  Герасименко В. Удосконалення економіко-правового механізму регулювання ризиків вкладних операцій банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1308123
  Прохоров А.М. Удосконалення економічних зв"язків між виробництвом і торгівленю / А.М. Прохоров. – Київ, 1974. – 48с.
1308124
   Удосконалення економічних умов виробництва в сільському господарстві. – К., 1972. – 175с.
1308125
  Машков А.О. Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 123-125. – Бібліогр.: 6 назв
1308126
  Унгурян Павло Удосконалення економічного механізму реалізації екологічної політики України в контексті сталого розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
1308127
  Унгурян П. Удосконалення економічного механізму реалізації екологічної політики України в контексті сталого розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
1308128
  Сарапін В.П. Удосконалення експлуатаційних характеристик турбодетандерних установок, що працюють в системах транспорту природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Сарапін Володимир Павлович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308129
  Хомутенко Я.В. Удосконалення експортної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі гравітаційної моделі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 206-213. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1308130
  Котуза О.І. Удосконалення електромагнітного методу контролю температури параметричним перетворювачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Котуза Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308131
  Ненастіна Т.О. Удосконалення електрохімічної технології каталітичних покриттів паладієм та сплавом паладій-нікель : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Ненастіна Т.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1308132
  Лутак І.А. Удосконалення елементів технології виробництва насіння пшениці ярової і вівса // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2742-92-5
1308133
  Савицький С.М. Удосконалення енергоефективності електричних мереж за рахунок управління електроспоживанням для опалення в адміністративних будівлях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Савицький Сергій Михайлович ; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – Бібліогр.: 18 назв
1308134
  Богачова О. Удосконалення законодавства-основна мета законотворчого процесу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-15
1308135
  Дручок Г.В. Удосконалення законодавства про винаходи в СРСР та ПНР / Г.В. Дручок, М. Бирська, Р.Г. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы правовой охраны изобретений в СССР и ПНР: понятие изобретения, виды охранных документов, порядок оформления прав, использование изобретений, вознаграждение авторов. Отмечаются различия и особенности изобретательского ...
1308136
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 241-244. – ISSN 2219-5521
1308137
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 2) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 226-230. – ISSN 2219-5521
1308138
  Юшко А.М. Удосконалення законодавства про заохочення працівників // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 48-57
1308139
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилання соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39.
1308140
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилення соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39
1308141
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилення соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1308142
  Штефан М.Й. Удосконалення законодавства про судочинство в світлі ленінських положень про соціалістичне правосуддя, закріплених радянськими конституціями // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 49-56. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье, исходя из конституционных основ социалистического правосудия, автор высказывает ряд соображений по поводу совершенствования некоторых норм законодательства о судопроизводстве, изменения и установления новых положений и правил применительно к ...
1308143
  Сандул В.С. Удосконалення законодавства у галузі зв"язку та інформатизації України / В.С. Сандул, І.І. Хохотва // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 4-8
1308144
  Ненада О. Удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 8. – С.35-37
1308145
  Стрільчук В. Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб"єкта господарювання, яке не пов"язане з його банкрутством / В. Стрільчук, Н. Іванюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 31-36


  Стаття присвячена аналізу норм чинного законодавства, яке встановлює підстави припинення діяльності господарюючих суб"єктів, визначенню проблемних аспектів правового регулювання припинення суб"єктів господарювання з погляду практики, формулюванню ...
1308146
  Волох О.К. Удосконалення законодавства щодо протидії розпалюванню національної, расової та релігійної ворожнечі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 65-72.
1308147
  Веклич О.О. Удосконалення законодавчих приписів правомочності місцевого самоврядування у сфері природокористування та здійснення екологічної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2220-1394
1308148
  Чернявська Ю.Б. Удосконалення законодавчо-нормативних важелів державної політики регулювання вітчизняного ринку праці / Ю.Б. Чернявська, І.О. Цибульник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 185-188
1308149
  Літвінов О. Удосконалення законодавчого забезпечення державної регуляторної політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 209-219.
1308150
  Жильцов О.Л. Удосконалення законодавчого регулювання оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 32-40. – ISSN 2414-4207
1308151
  Поліщук В. Удосконалення законодавчої бази органів парламентського контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 287-292
1308152
  Тютюнник В. Удосконалення засад правового режиму надзвичайного стану / В. Тютюнник, В. Горовенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 10-12. – ISSN 2313-559X
1308153
  Чехович С.Б. Удосконалення засад регулювання міграційних процесів в контексті конституційної реформи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 179-185.
1308154
  Щурик М.В. Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 171-179. – ISSN 2078-6670
1308155
  Орфанова М.М. Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / М.М. Орфанова ; Івано-Франковський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1308156
  Пономарьов П.Є. Удосконалення засобу гідрофобізації ізоляційної поверхні високовольтного електроенергетичного обладнання : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Пономарьов П.Є. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308157
  Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308158
  Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 166-186
1308159
  Старцев О. Удосконалення заходів дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади україни в умовах реформуваня державної служби // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.44-47
1308160
  Очерет А.Ю. Удосконалення здійснення корпоративних прав учасників господарського товариства при його фінансовому оздоровленні в процесах банкрутства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1308161
  Мороз В.М. Удосконалення змісту вимог до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів як напрям державно-управлінського впливу на якість підготовки науково-педагогічних кадрів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 105-111. – ISSN 2220-1394


  Розглянуто можливості вдосконалення правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів в контексті зміни окремих інституціональних норм. У статті подано результати критичного аналізу змісту вимог до публікації ...
1308162
  Мельничайко В.Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1982. – 216с.
1308163
  Хохліна О. Удосконалення змісту освіти школярів з обмеженими розумовими можливостями // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-39. – ISSN 0131-6788
1308164
  Павх С.П. Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 179-185. – (Педагогіка ; № 3)
1308165
  Касаткін Д.О. Удосконалення змісту професійної підготовки економістів з інформатики // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 63-65
1308166
  Буцик І.М. Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглядаються питання удосконалення змісту професійної підготовки викладача циклу дисциплін професійної та практичної підготовки у вищому навчальному закладі з позиції компетентністного підходу, визначено та обгрунтовано його професійні компетентності ...
1308167
   Удосконалення знань і навичок населення для реагування на виникнення надзвичайних ситуацій різного походження - актуальна вимога сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 28-29 : фото
1308168
  Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходження коштів державного бюджету України та їх використанням : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-82
1308169
  Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 15-16. – ISSN 2076-9326
1308170
  Другов О. Удосконалення інвестиційного забезпечення вищої освіти в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 40-46
1308171
  Вініченко І.І. Удосконалення інвестиційного процесу на основі кооперації та агропромислової інтеграції // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
1308172
  Смирнов М. Удосконалення інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.114-119


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1308173
  Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 131-136. – ISSN 1026-9932
1308174
  Котюк І. Удосконалення інституту відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення / І. Котюк, О. Стельмащук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1308175
  Бурило Ю. Удосконалення інституційних засад державного управління засобами масової інформації в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-22
1308176
  Лазаришина І.Д. Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-48 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1308177
  Шевченко О.О. Удосконалення інституційних структур територіальної організації продовольчого ринку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 214-217. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1308178
  Хурамов О.А. Удосконалення інституційного забезпечення управління парниковими газами в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 400-411
1308179
  Грицаєнко М.І. Удосконалення інституційного середовища розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві шляхом створення наукового парку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
1308180
  Бидик А.Г. Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 141-148. – ISSN 2308-1988
1308181
  Шпиль В І. Удосконалення інституціональних основ діяльності кредитних спілок в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 116-126
1308182
  Сябрук О.П. Удосконалення інструментального методу контролю емісії СО2 з поверхні грунту // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 123-128 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
1308183
  Шварц О. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 33-39. – ISSN 1818-5754
1308184
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення інтелектуальної власності в Україні: міжнародні вимоги та основні тенденції // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 7-13. – ISBN 978-966-2609-68-4
1308185
  Дєгтяр А.О. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної виконавчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 118-122
1308186
  Сиченко В.В. Удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 186-190. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1308187
  Романенко Н.В. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.26.01 / Романенко Н.В.; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 15 назв
1308188
  Ювко Ю.О. Удосконалення інформаційного - забезпечення обліку розрахунків бюджетом на основі застосування електронного урядового управління // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 456-458. – ISBN 978-617-7069-02-6
1308189
  Васьків С.Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 65-68. – Бібліогр.: 11 назв
1308190
  Матвієнко Т.О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1308191
  Положенцева К.Л. Удосконалення інформаційного забезпечення системи стратегічного управління регіональним АПК : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 255-259 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1308192
  Залізняк Віталій Удосконалення інформаційного законодавства України: методологічні засади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 59-61.
1308193
  Куровська О. Удосконалення інформаційної системи служби контролінгу на підприємстві / О. Куровська, А. Алієва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 356-360. – ISSN 1993-0259
1308194
  Зайцева І. Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування шляхом використання статутів територіальних громад // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-64
1308195
  Жигаленко О.В. Удосконалення кадрового менеджменту податкогї служби: визначення профілю особи успішного співробітника податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.
1308196
  Парамонова М. Удосконалення кадрового потенціалу апарату Верховної Ради України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 27-32.
1308197
  Новальська Т.В. Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно-інформаційної галузі / Т.В. Новальська, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проаналізовано кадровий склад публічних бібліотек за освітнім рівнем та стажем роботи. Накреслено перспективи взаємодії бібліотек, навчальних закладів культури, Української бібліотечної асоціації з удосконалення кадрового складу бібліотек.
1308198
  Семенченко А.В. Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 428-433. – ISSN 2222-4459
1308199
  Глотка Д.В. Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 112-118. – ISSN 0868-6939


  Для створення національної інфраструктури просторових даних (НІПД) України необхідна кооперація між галузевими фахівцями для роботи над окремими тематичними блоками геоданих. У 2013 році представлена методика та карта гідрографічного районування ...
1308200
  Амельницька І.В. Удосконалення керування локальними електричними мережами як суб"єктами господарювання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 101-114. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1308201
  Єфімов Олександр Вячеславович Удосконалення керування технологічними процесами теплоенергетичних установок енергоблоків електростанцій на основі аналізу параметрів стану і діагностики устаткування : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Єфімов Олександр Вячеславович; Харьківський держ. політех. ун-т. – Харків, 1995. – 44 с.
1308202
  Козаченко Г. Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г. Козаченко, Ю. Погорєлов // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 173-183. – ISBN 966-79-75-57-7
1308203
  Козаченко Г.В. Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 81-85. – ISSN 1729-7206
1308204
  Іванець О.І. Удосконалення класифікації нематеріальних активів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 318-321. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308205
  Левченко Н.М. Удосконалення класифікації фінансових стратегій підприємств / Н.М. Левченко, Д.В. Хелемендик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1308206
  Конарівська О.Б. Удосконалення класифікації фінансової діяльності небанківських фінансових посередників : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 226-230 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1308207
  Завадська Н.О. Удосконалення класифікацій грошових потоків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1308208
  Череп А.В. Удосконалення класичної моделі санації підприємств / А.В. Череп, С.В. Северина // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 169-170. – ISSN 1729-7206
1308209
  Стасіневич С.А. Удосконалення клірингової та розрахункової діяльності на ринку цінних паперів України / С.А. Стасіневич, А.С. Благодатний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 26-29
1308210
  Мороз В.І. Удосконалення коефіцієнта заборгованості : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 53-55. – Бібліогр.: 1 назва
1308211
  Валецька О.В. Удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 144-151. – (Право. Економіка. Управління)
1308212
  Дяченко Т.О. Удосконалення комерційної діяльності автосервісних підприємств - ринкові потреби економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 130-134
1308213
  Олесневич Л.О. Удосконалення комплексного економічного і соціального планування / Л.О. Олесневич. – Київ, 1981. – 48с.
1308214
  Пушкарьова І.Д. Удосконалення комплексного оцінювання екологічного стану та засобів захисту техноприродних систем від забруднення важкими металами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пушкарьова Ірина Дмитрівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1308215
  Крайнюков О.М. Удосконалення комплексної оцінки екологічного стану та якості води водних об"єктів / О.М. Крайнюков, В.Д. Тімченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 9-14. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1308216
  Кружилко Олег Євгенович Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Кружилко Олег Євгенович; Кружило О.Є.; Мін-во праці та соц. політики України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1308217
  Леонідов В.І. Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Леонідов В.І.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1308218
  Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
1308219
  Кресіна І.О. Удосконалення Конституції України: політична доцільність чи правова необхідність // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-70.
1308220
  Опалько Ю.В. Удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 34-38. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано проблеми удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в контексті реформування Конституції України. Запропоновано конкретні практичні рекомендації щодо їх вирішення.
1308221
  Корнякова Т. Удосконалення конструктивних особливостей кримінально-правових норм як запорука гуманізації кримінальної відповідальності за забруднення моря // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1308222
  Беліменко С.С. Удосконалення конструктивних та режимних параметрів твердотільних електротеплоакумуляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Беліменко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308223
  Ліуш Ю.Б. Удосконалення конструкції і режимів роботи газових камерних печей задля підвищення їх енергоефективності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ліуш Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308224
  Цивінський С.С. Удосконалення конструкцій демпферних систем роторів потужних синхронних генераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Цивінський Сергій Станіславови ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308225
  Блінков В.В. Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових речовин для підвищення ефективності та безпеки вибухових робіт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Блінков В.В.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
1308226
  Ткачук Р.М. Удосконалення конструкцій та методів розрахунку дренажно-модульних систем з різнорівневим підключенням регулюючих дрен : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Ткачук Руслан Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308227
  Волкова О.Г. Удосконалення контактного привода перемикача відгалужень обмоток трансформатора з метою зменшення зношування контактів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Волкова Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308228
  Деревко О.С. Удосконалення контролю боргових ризиків із урахуванням впливу капіталізації державних банків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 46-60. – ISSN 2414-3499
1308229
  Піхоцький В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами держави // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 12 (338), грудень. – С. 43-45. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізуються актуальні питання становлення й розвитку фінансового контролю, практика формування та використання фінансових ресурсів держави, проблеми оптимізації фінансового контролю. Досліджено підходи науковців до проблематики реформування ...
1308230
  Федяй Г.С. Удосконалення контролю електроізоляції кабелів з екранованими витими парами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Федяй Г.С.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1308231
  Голубов С.В. Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 26. 01 / Голубов С. В.; Мін-во вугільної промисловості України; Держ. Макіївський науково-дослідний ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2007. – 19с. – Бібл.: 8 назв
1308232
  Князь С.В. Удосконалення контролювання і регулювання економічного розвитку підприємства / С.В. Князь, В.А. Новицький, О.В. Князь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 51-60. – ISSN 0321-0499
1308233
  Тихончук Л.Х. Удосконалення концепту державного регулювання сільськогосподарського виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1308234
  Євграшкіна Г.П. Удосконалення концепції сучасного гідрогеологічного моніторингу локального рівня / Г.П. Євграшкіна, О.Є. Калинкіна, В.В. Проценко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: с.31. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1308235
  Погрібний М. Удосконалення координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері виконання місцевих бюджетів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 80-85.
1308236
  Шеремет О. Удосконалення корпоративного управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0131-775Х
1308237
  Правдива Л. Удосконалення корпоративного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 10-13
1308238
  Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 233л. + Додатки: л.208-233. – Бібліогр.: л.191-207
1308239
  Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1308240
  Баюра Д.О. Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 23-26. – ISSN 1729-7206
1308241
  Литвиненко Н.П. Удосконалення корпоративного управління як умова інвестиційно-інноваційної привабливості України для Європейських партнерів / Н.П. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 144-149.
1308242
  Дем"янишин В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-168. – ISSN 1818-2682
1308243
  Буркальцева Д.Д. Удосконалення кредитно-грошових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-26. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308244
  Ковтун Н.Я. Удосконалення кримінально-правових норм у контексті становлення ювенальної юстиції // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 17-23
1308245
  Мисливський В. Удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів проти правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 117-125. – ISSN 0132-1331
1308246
  Поповченко Удосконалення кримінально-процесуального законодавства України щодо до підвищення ефективності провадження дізнання міліції / Поповченко, о. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.76-77
1308247
  Панов М. Удосконалення кримінального законодавства і принципи кримінального права як його фундаментальні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1308248
  Петричко Н.Й. Удосконалення кримінального законодавства України щодо протидії незаконним азартним іграм // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 12-15.
1308249
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
1308250
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1308251
  Семашко П.В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у приміщеннях житлових та громадських будівель / П.В. Семашко, О.В. Кононова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 14-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
1308252
  Шевчено С.О. Удосконалення ліцензування вищих навчальних закладів України в контексті забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 190-196. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1308253
  Неліпа Д.В. Удосконалення магістерської програми спеціальності "державна служба" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 103-109. – ISSN 2306-6814
1308254
  Братюк В.П. Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 50-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1308255
  Бабюк С.М. Удосконалення математичних моделей оцінок параметрів налаштування джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бабюк Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308256
  Клокар О.О. Удосконалення матеріального стимулювання працівників аграрного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 15-18
1308257
  Олійник О.В. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств / О.В. Олійник, В.С. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 7-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1308258
  Іванець О. Удосконалення меж судової влади в рамках сучасної судової реформи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 75-85


  Проаналізовано законодавчі новації стосовно меж здійснення судової влади. Зокрема, розкрито особливості утворення та діяльності судів, у тому числі Верховного Суду України, незалежного оцінювання професійного рівня судді, висвітлено гарантії ...
1308259
  Названова Л.М. Удосконалення менеджменту організації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються теоретичні питання і практичні проблеми становлення менеджменту, сучасні ідеї і положення науки і практики організації та управління, тенденції розвитку менеджменту та його видів. Особливу увагу приділено формуванню нового типу фахівців у ...
1308260
  Кукуш В.Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кукуш Віталій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1308261
  Юсіф Хардан Сулейман Удосконалення метеорної системи передачі інформації : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.12.17 / Юсіф Хардан Сулейман ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308262
  Кантаєва О. Удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття упраівлінських рішень / О. Кантаєва, Є. Галушко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-46.
1308263
  Оденат А.А. Удосконалення методики аналізу оборотних коштів промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 1728-9343
1308264
  Нечаєва І.А. Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства / І.А. Нечаєва, Є.В. Горлов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 61-66. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано управління відтворенням оборотного капіталу підприємства на основі застосування традиційних методик аналізу. Визначено, що ці методи не надають узагальнюючої картини системи управління відтворюванням оборотного капіталу. Саме ...
1308265
  Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту монетарних активів / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 180-185. – ISSN 2308-1988
1308266
  Свідерський Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-7
1308267
  Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 39-47


  Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності. Вона є інструментом подальшого стабільного розвитку підприємства.
1308268
  Алексієнко М.В. Удосконалення методики відлову молоді риб пластмасовими пастками "АСТ" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1308269
  Левченко Н.М. Удосконалення методики діагностики імовірності банкрутства підприємства / Н.М. Левченко, М.Г. Федорець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 151-158. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308270
  Козик В. Удосконалення методики експортної оцінки трансферу технологій / В. Козик, Ю. Сидоров, М. Жураковська // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 324-329. – ISSN 2078-5860
1308271
  Магас Н.В. Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 2218-4511
1308272
  Гусєва О.Ю. Удосконалення методики комплексної діагностики якості організаційної структури управління підприємством / О.Ю. Гусєва, І.М. Прудникова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 32-40. – ISSN 2415-8089


  Проаналізовано якість організаційних структур управління підприємствами в розрізі системних параметрів. Визначено сильні та слабкі якісні характеристики організаційних структур. Ідентифіковано ступінь відповідності організаційних структур управління ...
1308273
  Куліш Г.П. Удосконалення методики лцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності / Г.П. Куліш, К.В. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 96-102
1308274
  Левченко Н.М. Удосконалення методики моніторингу капіталізації банківської системи / Н.М. Левченко, К.С. Животок // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 197-202. – ISSN 2308-1988
1308275
  Бойченко О.В. Удосконалення методики обробки інформації в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 155-163


  У статті розглянуто можливості удосконалення методики введення, зберігання та надання інформації для забезпечення автоматизації підтримки рішень, що дозволить створити умови для підвищення ефективності функціонування відомчого інформаційного ...
1308276
  Покатаєва О.В. Удосконалення методики обчислення податку з доходів фізичних осіб / О.В. Покатаєва, О.В. Лузіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 178-182. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308277
  Вишницька О.І. Удосконалення методики оцінки ефективності екологічно спрямованих інвестицій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1308278
  Гордієнко С.Б. Удосконалення методики оцінки показників якості мереж нового покоління на основі інформаційно-ентропійного методу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гордієнко С.Б. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308279
  Бабець І.Г. Удосконалення методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 244-254. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Запропоновано модифіковану методику оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, яка передбачає дослідження динаміки інтегрального показника та виявлення і аналіз ключових загроз безпеці. На прикладі підприємства апробовано удосконалені методичні ...
1308280
  Лупак Р.Л. Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі / Р.Л. Лупак, А.І. Хомицький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 73-79. – ISSN 2222-4459
1308281
  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6814
1308282
  Доровський О.В. Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 286-292. – ISSN 2222-4459
1308283
  Фурсова В. Удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 38-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1308284
  Рибченко М.Ф. Удосконалення методики податкових розрахунків за експортно-імпортними операціями // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 147-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1308285
  Супруненко С.А. Удосконалення методики податкового планування в податкових органах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1308286
  Гільорме Т.В. Удосконалення методики проведення енергетичного аудиту суб"єктів господарювання / Т.В. Гільорме, Гордєєва-Герасимова, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 42-44. – ISSN 2409-1944
1308287
  Чернишова М.О. Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 148-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1308288
  Левченко Н.М. Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю, побудованою у відповідності до вимог МСФЗ / Н.М. Левченко, І.О. Калькіс // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 284-288. – ISSN 2309-1533
1308289
  Переверзєва А.В. Удосконалення методики розрахунку індексу людського розвитку в умовах глобалізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 55-60
1308290
  Четверик В.М. Удосконалення методики розрахунку рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 323-327
1308291
  Ахтирська Н.М. Удосконалення методики розслідування корупційних правопорушень як відповідь на виклик часу / Н.М. Ахтирська, Н.В. Міщенко // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 225-228. – ISBN 978-617-7041-91-6
1308292
  Григорук В.І. Удосконалення методики створення пасивних волоконних відгалужувачів Х- та Y- типів з багатомодових волоконних світловодів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 300-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Удосконалено методику створення пасивних волоконних відгалужувачів X- та Y- типів. Як результат її апробації експериментально виготовлено ряд пасивних відгалужувачів X- та Y- типів із сучасних кварц-кварцових багатомодових світловодів. The method of ...
1308293
  Назаренко Р.В. Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 65-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1308294
  Коваленко Н. Удосконалення методичних основ побудови науково обгрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-29. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний розвиток розроблення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін вітчизняними вченими-методологами кінця ХІХ - початку ХХ століття. Встановлено наукову та практичну цінність польових дослідів із сівозмін за ...
1308295
  Палига Є.М. Удосконалення методичних підходів до обгрунтування угод щодо злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 72-81. – ISSN 1562-0905
1308296
  Кривак А.П. Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 348-354


  Досліджено сутність категорії "конкурентоспроможність національної економіки", способи її виміру та чинники, що на неї впливають. Наголошується на важливості підтримки збалансованості секторів економіки, їх технологічного рівня задля підвищення ...
1308297
  Краснокутська Ю.М. Удосконалення методичних підходів до формування інноваційної стратегії підприємств машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1308298
  Михальова М.Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Михальова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308299
  Бочарова М.О. Удосконалення методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства / М.О. Бочарова, Т.І. Пономаренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 167-173. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1308300
  Пасічник Ю. Удосконалення методичного забезпечення прогнозування науково-технологічного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-97. – ISSN 1682-2366
1308301
  Пасічник Юрій Удосконалення методичного забезпечення прогнозування науково-технологічного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-97. – Бібліогр.: с. 90-96. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються проблеми науково-технологічного розвитку України на початку ХХ ст. Виявлено основні причини недостатнього ресурсного забезпечення інноваційних процесів, проаналізовано методологічні підходи до аналізу складних суспільних систем та ...
1308302
  Власенко М. Удосконалення методичного підходу до комплексної оцінки розвитку фінансових ринків країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 196-218. – ISSN 1684-906Х
1308303
  Витвицький Я.С. Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності експлуатації нафтовидобувних свердловин / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 13-15
1308304
  Прокопенко Н.С. Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня якості системи фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1308305
  Білан Л.Л. Удосконалення методичної роботи вищих навчальних закладів в умовах трансформації освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 17-23. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано завдання, рівні і види методичної діяльності викладача вищого навчального закладу. Обґрунтовано необхідність удосконалення організації методичної роботи вищого навчального закладу та діяльності його методичних служб.
1308306
  Гресько Ю.В. Удосконалення методів аналізу інфокомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Гресько Ю.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1308307
  Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.54-61
1308308
  Шапошникова С.В. Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму на металургійних підприємтвах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.26.04 - охорона праці / Шапошникова С.В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308309
  Краєвський Ф. Удосконалення методів боротьби із тяжкими злочинами у сфері оподаткування, які вчиняються міжрегінальними злочинними групами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 98-101
1308310
  Крак Ю.В. Удосконалення методів векторного аналізу та гіперплощиної класифікації для розпізнавання елементів дактильної мови / Ю.В. Крак, Г.І. Кудін, Д.В. Шкільнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 144-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Об"єктом дослідження є дактильна мова, яка використовується для спілкування нечуючими людьми або людьми з пониженим слухом. Метою дослідження с розробка та реалізація алгоритмів розпізнавання дактилем жестової мови. В роботі розглядається застосування ...
1308311
  Олійник Т. Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43. – Бібліогр.: с. 40, 43
1308312
  Коваль А.О. Удосконалення методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Коваль Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1308313
  Гордієнко С.С. Удосконалення методів визначення параметрів систем управління інфокомунікаційною мережею в критичних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гордієнко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308314
  Логацький В.М. Удосконалення методів визначення ставок оподаткування за користування надрами для видобутку природного газу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1308315
  Гусєва О.В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у системі електропостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусєва Олена Віктаріївна ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1308316
  Зайченко О.Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Зайченко Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308317
  Супрун О.О. Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Супрун Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308318
  Чернобиль О.Є. Удосконалення методів гідравлічних розрахунків та конструкцій двопрогінних шлюзів-регуляторів з урахуванням особливостей білякритичних течій : автореф. ...канд. техн. наук : 05.23.16 / Чернобиль О.Є. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1308319
  Вовк Л.І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних стічних вод : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.16 / Вовк Л.І.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1308320
  Ясінська Л.Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.16 / Ясінська Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308321
  Ястремський І.С. Удосконалення методів господарювання в десятій п"ятирічці. / І.С. Ястремський. – К., 1977. – 48с.
1308322
  Драган І.О. Удосконалення методів державної підтримки розвитку малого підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 52-56. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1308323
  Бурдейна В.М. Удосконалення методів забезпечення взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні на етапі проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Бурдейна Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308324
  Іванілов В.М. Удосконалення методів забезпечення іскробезпечності електричних кіл рудникового електрообладнання з хімічними джерелами струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іванілов Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308325
  Борисовська О.О. Удосконалення методів захисту довкілля від продуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних гірських порід : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Борисовська О.О. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308326
  Сердюков Р.П. Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сердюков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308327
  Сазонець І.Л. Удосконалення методів здійснення міжнародних фінансових операцій : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 119-120
1308328
  Поляков Є.О. Удосконалення методів зменшення динамічних похибок датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Поляков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1308329
  Яцишин Т.М. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1308330
  Сабан В.З. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 21.06.01 / Сабан Віталій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1308331
  Люта О.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Люта О.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308332
  Ващук В.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ващук Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308333
  Параняк Н.М. Удосконалення методів зниження техногенного навантаження на довкілля пилових викидів цементного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Параняк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1308334
  Петруняк В.Я. Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Петруняк Володимир Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308335
  Попович П.В. Удосконалення методів керування відеопотоком у системах цифрового телебачення за критерієм якості відеозображення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Попович Павло Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1308336
  Барбашова М.В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308337
  Кокряцька Н.І. Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кокряцька Н.І.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1308338
  Горелов Д.Ю. Удосконалення методів обробки та астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних досліджень метеорів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.12.17. - Радіотехнічні та телевізійні системи / Горелов Д.Ю. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308339
  Рогожніков О.І. Удосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів OFDM на базі автокореляційної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рогожніков О.І. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308340
  Григорович В.В. Удосконалення методів оцінки ефективності системи управління інфокомунікаційною мережею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Григорович В.В. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1308341
   Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, А.В. Павличенко, І.Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1308342
   Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 116-122. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного ...
1308343
  Боцюра О.А. Удосконалення методів оцінювання невизначеності вимірювань з урахуванням байєсівського підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Боцюра Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308344
  Іванець І.В. Удосконалення методів оцінювання платоспроможності агропідприємств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 272-283 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1308345
  Клочко Н.Б. Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Клочко Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308346
  Люта О.В. Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету / О.В. Люта, І.М. Боярко, Н.Г. Пігуль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 194-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1308347
  Кім Н.І. Удосконалення методів оцінювання якості обєктів кваліметрії за рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кім Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308348
  Білокінь Є.М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Білокінь Є.М. ; Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308349
  Неласа Г.В. Удосконалення методів перетворень в якобіанах гіпереліптичних кривих для криптографічних додатків : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Неласа Г. В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 36 назв.
1308350
  Мандрик Олег Миколайович Удосконалення методів підвищення експлуатаційних характеристик замкових різьбових з"єднань бурильних колон : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.12 / Мандрик Олег Миколайович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997. – 18л.
1308351
  Юрич А.Р. Удосконалення методів проектування та технології використання неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Юрич А.Р. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308352
  Ніколаєв В.В. Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.13 / Ніколаєв Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308353
  Слюсарчук Л.І. Удосконалення методів розподілу нормативних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи розподілу нормативних витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією.
1308354
  Сунічук С.В. Удосконалення методів розрахунку проскоку гідравлічного удару в напірних системах із зрівнювальними резервуарами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Сунічук Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1308355
  Бадзим О.С. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 79-86 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1308356
  Репін М.В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Репін Микола Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308357
  Бондар Є.Ю. Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бондар Є.Ю. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1308358
  Шантир А.С. Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Шантир Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308359
  Середюк Д.О. Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Середюк Денис Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1308360
  Фатюха В. Удосконалення методів управління ліквідністю комерційного банку / В. Фатюха, О. Самченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 413-415. – ISSN 1993-0259
1308361
  Кальченко А.С. Удосконалення методів управління якістю сервісів в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кальченко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308362
  Букрєєва О.С. Удосконалення методів формування системи нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Букрєєва Ольга Сергіївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308363
  Лукашенко Валентина Максимівна Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко В.М.; Одеський нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 68 назв.
1308364
  Вдовенко Н.М. Удосконалення методології галузевої системи державного стратегічного планування і контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 7-10
1308365
  Лич В.М. Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин у процесі модернізації суспільства / В.М. Лич, В.Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 3-7
1308366
  Купалова Г.І. Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління / Г.І. Купалова, А.А. Ільєнко, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 14-19.
1308367
  Ванькович Д. Удосконалення методології здійснення податкової політики в Україні / Д. Ванькович, Н. Федоронько // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 43-46. – ISSN 0201-758Х
1308368
  Остапчук Ю.М. Удосконалення методології розрахунків індексу споживчих цін / Ю.М. Остапчук, А.П. Ревенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-37. – Бібліогр.: 6 назв
1308369
   Удосконалення методології світогосподарської взаємодії / П.І. Гаман, С.В. Матепко, І.В. Рудченко, О.В. Алейнікова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.78-81. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1308370
  Юлдашев О.Х. Удосконалення методологічних засад регуляторної політики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 191-195.
1308371
  Бобиль В. Удосконалення методологічних підходів до оцінювання фондового ризику в банках України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 93-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1308372
   Удосконалення методологічних підходів до розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів на основі даних вантажних митних декларацій / М.Т. Микитенко, М.В. Лєснікова, І.І. Бойко, К.О. Пономаренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1308373
  Литовченко Д.М. Удосконалення методу визначення координат малорозмірних повітряних об"єктів у радіотехнічних системах з урахуванням просторово-часових характеристик надширокосмугових антенних решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Литовченко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун.-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
1308374
  Бенілов А.І. Удосконалення методу вимірювання часу життя люмінесценції / А.І. Бенілов, В.А. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 269-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота описує та порівнює різні методи вимірювання часу життя люмінесценції. Розглянуто часові та частотні методи оцінки часу життя. Запропоновано деякі модифікації класичних підходів до вимірювання. Модифіковані методи було вдало застосовано для ...
1308375
  Словінський В.К. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних колон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Словінський Віталій Казимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308376
  Щіпець С.Д. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних та кам"яних несучих стін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Щіпець Станіслав Дмитрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308377
  Андрусяк З.В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Андрусяк Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308378
  Джасім Д Д.М. Удосконалення методу контролю вологості масла та ізоляції трансформаторів по її електричній добротності : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Джасім Джасім Мохмед Джасім ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1308379
  Полтавцев А.Ю. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Полтавцев А.Ю. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля МОНУ. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1308380
  Ковальов А.І. Удосконалення методу оцінювання вогнезахисної здатності покривів залізобетонних перекриттів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ковальов Андрій Іванович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Український н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
1308381
  Іванов Ігор Євгенович Удосконалення методу прогнозування зон обвалень порід безпосередньої покрівлі у очисних вибоях тонких похилих пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Іванов Ігор Євгенович; НАНУ. Ін-тут геотехнічної механіки. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308382
  Калашніков А.М. Удосконалення методу розрахунку термогазодинамічних процесів у зворотно-напрямних апаратах відцентрових компресорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Калашніков А.М.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1308383
  Дубинка Олег Миколайович Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Дубинка О.М.; МОіНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1308384
  Тацакович Н.Л. Удосконалення методу технічної діагностики нафтогазопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Тацакович Н.Л. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308385
  Крюков М.О. Удосконалення метрологічного забезпечення вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Крюков Михайло Олександрович ; М-во енергетики та вугільної пром-сті України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-сті. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308386
  Яценко О.А. Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 100-102. – Бібліогр.: 15 назв
1308387
  Хмирова А.О. Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 97-99. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано проблему удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу, який є динамічною , багаторівневою, соціальною системою, яка функціонує на основі принципів цілісності, варіативної ...
1308388
  Шниптєва А.Ю. Удосконалення механізмів державного регулювання гуманітарного розвитку в умовах глобальної трансформації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 84-93. – ISSN 2072-1692
1308389
  Кьоппіль О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання процесами забезпечення енергетичної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кьоппіль О.І. ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1308390
  Петрушевська В.В. Удосконалення механізмів державного регулювання та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 130-133. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1308391
  Волошенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 93-99. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1308392
  Колесников Д.В. Удосконалення механізмів державного управління якістю життя : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Колесников Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308393
   Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах : зб. наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за заг. ред. О.Д. Крупчана, Ю.В. Білоусова ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 211, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 13). – ISBN 978-617-7087-04-4
1308394
  Покатаєв П.С. Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України / П.С. Покатаєв, Ю.Ю. Гурбік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-45. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1308395
   Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [за заг. ред. Воронкової В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1308396
  Романюк М. Удосконалення механізмів нарахування та обліку податків у контексті реформування податкової системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 148-152. – ISSN 1818-5754
1308397
  Гаман М. Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-123


  У статті визначаються перспективи формування інноваційної політики в Україні із застосуванням інструментів податкової системи.
1308398
  Цибуліна І.В. Удосконалення механізмів фахової підготовки кадрів для надання послуг щодо захисту прав дитини // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 241-246. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1308399
  Павлюк К.В. Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 64-82. – ISSN 2305-7645
1308400
  Дмитренко Е. Удосконалення механізму адміністрування за відшкодування ПДВ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 109-113.
1308401
  Свищук А.С. Удосконалення механізму адміністрування податків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
1308402
  Балан Удосконалення механізму визначення рівня дохідності особистих селянських господарств / Балан, ОД, А.О. Ярковий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 12-15. – ISSN 2221-1055
1308403
  Чеверда Н. Удосконалення механізму відтворення земель дрібними власниками й користувачами АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 126-131 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1308404
   Удосконалення механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах і об"єднаннях. – К., 1991. – 180с.
1308405
  Дерев"янко Т. Удосконалення механізму грейдової системи оплати праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
1308406
  Мороз В. Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 208-215.
1308407
  Іванова О.В. Удосконалення механізму державного регулювання діяльності підприємств малого інноваційного бізнесу : автореф. ...канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Іванова О.В. ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1308408
  Семенченко А.В. Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 51-56. – ISSN 2222-4459
1308409
  Шинкаренко О.М. Удосконалення механізму державного регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1308410
  Харченко В.В. Удосконалення механізму державного управління інноваційним розвитком вуглевидобувної галузі : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Харченко Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308411
  Бабець І.Г. Удосконалення механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів у науково-технічній сфері / І.Г. Бабець, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 59-64
1308412
  Гулько В.В. Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 181-185. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1308413
  Каїра З.С. Удосконалення механізму державної підтримки малого підприємництва / З.С. Каїра, О.В. Іванова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 179-183. – ISSN 0321-0499
1308414
  Горбунова А.В. Удосконалення механізму діагностики фінансового стану підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 15-28. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Нормативно-правові акти, грунтовані на використанні фінансово-економічних показників як основних для діагностики результатів діяльності різноманітних суб’єктів національної економіки, мають суттєві недоліки, а саме: показники ліквідності різні за їх ...
1308415
  Попов І.В. Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 58-60 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1308416
  Рассомахіна О.А. Удосконалення механізму захисту прав пацієнтів в Україні за сучасних умов та розвиток науки медичного права 118 // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7363-09-4
1308417
  Зайцев О.В. Удосконалення механізму кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 188-197. – ISSN 0201-7245
1308418
  Благун І. Удосконалення механізму обов"язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону / І. Благун, М. Заяць // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 31-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1308419
  Маркевич О.В. Удосконалення механізму оподаткування податком на прибуток підприємств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 39-48 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1308420
  Левіщенко О.С. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 146-152. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1308421
  Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 92-100 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1308422
  Павлов Р.А. Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз у парабанківській системі // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 89-96. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Про ранню діагностику та прогнозування кризових явищ у небанківському фінансовому секторі економіки.
1308423
  Балабенко О.В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб єктів малого бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-15. – ISSN 1993-6788
1308424
  Балабенко Олена Володимирівна Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб"єктів малого бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано дію механізму реалізації регуляторної політики держави. Запропоновано удосконалену модель здійснення державою податкового регулювання господарської діяльності суб"єктів малого бізнесу.
1308425
  Дзера О.В. Удосконалення механізму регулювання відшкодування збитків у Цивільному кодексі України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 100-103. – ISSN 1996-5931
1308426
  Захарін С.В. Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-82.
1308427
  Циганова Н.В. Удосконалення механізму реорганізації комерційних банків: аналіз зарубіжного досвіду та вітчизняна практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 92-94
1308428
  Ванькович Д.В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 112-117 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1308429
  Матвієнко Г.А. Удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів як основа сталого розвитку регіонів / Г.А. Матвієнко, О.М. Клименко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 81-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1308430
  Корчинський В.Є. Удосконалення механізму розрахунку міжбюджетних трансфертів : бюджет / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 13-19 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1308431
  Безтелесна Л. Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Т. Максимчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1308432
  Маєвський О.С. Удосконалення механізму соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників міліції у контексті реформування системи МВС України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 203-208. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1308433
  Неміш Ю.В. Удосконалення механізму управління основними засобами на м"ясопереробних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 311-319. – ISSN 2309-1533
1308434
  Дудукало Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 55-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1308435
  Яровенко Т.С. Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту / Т.С. Яровенко, Ю.О. Воробйова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 160-166. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1308436
  Пономарьов І.Ф. та інш. Удосконалення механізму управління ринком праці в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1308437
  Плікус І.Й. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств / І.Й. Плікус, Н.В. Новак, Т.М. Мільчаковська // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 69-77. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1308438
  Стефанюк І.Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 71-82 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1308439
  Яременко Л.М. Удосконалення механізму фінансування вищих навчальних закладів в ринкових умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 418-424
1308440
  Воліков В.В. Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 5-12. – ISSN 1683-1942
1308441
  Прутков Г. Удосконалення механізму формування корпоративних структур / Г. Прутков, О. Лисаченко, Н. Куликова // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 1728-9343
1308442
  Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1308443
  Толуб"як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 127-135
1308444
  Воробйов Ю.М. Удосконалення механізму формування фінансового капіталу за рахунок іноземних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються тенденції та особливості залучення іноземних інвестицій в Україні.
1308445
  Маслак О.М. Удосконалення механізму функціонування регіонального біржового ринку сільськогосподарської продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-65. – (Економіка ; Вип. 62)


  Запропоновано методи поетапного переходу від біржових торгів реальними товарами до торгівлі ф"ючерсами з метою удосконалення механізму функціонування регіонального біржового ринку сільськогосподарської продукції.
1308446
  Тарангул Л. Удосконалення міжбюджетних відносин - важливий напрям фінансової стійкості регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.94-98
1308447
  Барановський М.О. Удосконалення міжбюджетних відносин як механізм зростання фінансових ресурсів сільських депресивних територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 190-198
1308448
  Чичужко М.В. Удосконалення мікроконтролерів для проблемно-орієнтованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чичужко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1308449
  Реков Ю.В. Удосконалення мікрометалургійного процесу вирощування кремнієвих прутків-підкладок для виробництва полікристалічного кремнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Реков Юрій Васильович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1308450
  Мацюк А.А. Удосконалення місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 93-101. – ISSN 2306-9082
1308451
  Михайленко В.М. Удосконалення мовних навичок у студентів гуманітарних факультетів. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 167-169.
1308452
  Овчарова Т.О. Удосконалення моделей та методів обробки вимірювальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Овчарова Тетяна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308453
  Лю Чан Удосконалення моделей та методів радіоакустичного і акустичного зондування атмосферного граничного шару : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Лю Чан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308454
  Колесніченко Н.О. Удосконалення моделі оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-58. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Пропонується використання економіко-математичних методів для оптимізації активно-пасивних операцій банку з погляду ліквідності та прибутковості. Побудовано модель оптимізації операцій комерційних банків. Наведено результати її практичного застосування.
1308455
  Корж М.В. Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1308456
  Черкасова С.В. Удосконалення моделі розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 137-142. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1308457
  Даниленко А.І. Удосконалення моделі управління економікою та фінансові механізми її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 4-29. – ISSN 0131-775Х
1308458
  Галицька Е.В. Удосконалення модульної системи навчання і рейтингового контролю знань студентів на факультеті / Е.В. Галицька, В.І. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-30. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто сутність системи навчання і рейтингового контролю знань студентів.
1308459
  Міщенко С. Удосконалення монетарної політики та регулювання фінансових систем : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 21-27 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1308460
   Удосконалення моніторингу в зоні шацьких озер / Т.І. Топольнік, О.В. Тураєва, Н.В. Хомік, Р. Кухтєй // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2002. – Вип. 88. – С. 125-131. – ISBN 966-540-042-8
1308461
  Ткаченко С.М. Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1308462
  Калиновський О.К. Удосконалення моніторингу радіоактивних аерозолів у локальній зоні об"єкта "укриття" на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента "арка" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Калиновський Олександр Костянтинович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308463
  Герус А.В. Удосконалення моніторингу якості поверхневих вод методами моделювання поширення забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Герус Андрій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308464
  Серьогін С. Удосконалення морально-етичних засад державної служби України як впливовий фактор реформування українського суспільства / С. Серьогін, Р. Сарик // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 171-179.
1308465
  Шлійко А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1308466
  Негрич О. Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 45-49. – ISSN 1728-9343
1308467
  Хотомлянський О. Удосконалення мотиваційного механізму професійного зростання науково-педагогічних працівників вузу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко, Т. Черната // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
1308468
  Вознюк Г.Л. Удосконалення навичок культури мовлення на заняттях з української мови / Г.Л. Вознюк, З.Й. Куньч // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 47-56. – ISSN 2313-4437
1308469
   Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі. – К., 1979. – 142с.
1308470
   Удосконалення навчального експерименту з фізики : зб.статей. – Київ : Радянська школа, 1985. – 144с.
1308471
  Алексюк А.М. Удосконалення навчального процесу в середній школі / А.М. Алексюк, С.О. Кашин. – Київ : Вища школа, 1986. – 56с. – (ВУЗ - школі)


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1308472
   Удосконалення наукових засад екологічного аудиту щодо об"єктів підвищеної екологічної небезпеки / О.В. Харламова, М.М. Мороз, С.І. Азаров, О.О. Коваль // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1308473
  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття " інновація " // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 87-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
1308474
  Ткаченко Н.В. Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 80-98. – ISSN 2305-7645
1308475
  Ворошилов О. Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек(з досвіду СІАЗ НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 222-229
1308476
  Юр"єв Е.В. Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання газорідинних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Юр"єв Е.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308477
  Лисенко О. Удосконалення національного законодавства: фахівці радяться з парламентаріями // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.57-60. – ISSN 1608-6422


  Законодавство України щодо інтелектуальної власності
1308478
  Горова С. Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 50-57. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто значення електронних ЗМІ як соціального інструменту забезпечення електронною інформацією суспільства на етапі його інформатизації та засобу вдосконалення безпеки національного інформаційного простору. The article investigates the ...
1308479
  Лободіна З.М. Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров"я : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 88-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1308480
  Сунцова О.О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102. – ISSN 1993-6788
1308481
  Лавріненко О.В. Удосконалення національної системи права в контексті євроінтеграції України: актуальні питання теоріїта методології // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1308482
  Сочивець І.Й. Удосконалення нежонатого : гуморески, усмішки / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 167 с.
1308483
  Крушельницька Т. Удосконалення непрямого оподаткування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 113-119


  Визначено окремі напрями пріоритетного розвитку державного управління податковою системою через перегляд ролі непрямих податків у бюджетному процесі. The paper identified areas of priority develjpment of the government tax system by strengthening ...
1308484
  Єзерський Р.Б. Удосконалення норм кримінально процесуального законодавства, що регламентують загальні положення застосування криміналістичної техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 447-454. – ISSN 1563-3349
1308485
  Бакай М. Удосконалення норм чинного законодавства України про кримінально-правові імунітети Президента України, народних депутатів України та суддів у контексті ст. ЗО Конвенції ООН проти корупції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 84-88
1308486
  Бутенко Є.В. Удосконалення нормативно-методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня / Є.В. Бутенко, М.Л. Бозняк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
1308487
  Шпитко М.М. Удосконалення нормативно-правових актів-запорука розвитку аудиту як форми державного фінансового контролю в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 162-167
1308488
  Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія / В.М. Косович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 566, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-536 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0184-8
1308489
  Ловінська Л. Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-66. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні основи реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ключовим напрямком розвитку бухгалтерського обліку визначено адаптацію нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського ...
1308490
  Вишневська О.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 58-62. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
1308491
  Щербанюк О. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України як шлях до формування європейської моделі конституційного судочинства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 187-197. – ISSN 2310-6158
1308492
  Рябчій В.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення перевірки якості документації із землеустрою / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 38-41. – Бібліогр.: 8 назв
1308493
  Монаєнко А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління освітою в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-19.
1308494
  Мищак І.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення учнівського та студентського самоврядування в Україні у відповідності до міжнародних норм і стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 2220-1394
1308495
  Шепета О. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації у системах електронних платежів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 43-45
1308496
  Мельник К.С. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 30-43
1308497
  Піцикевич В.В. Удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2220-1394
1308498
  Михайлюк Р. Удосконалення нормативно-правової бази державного регулювання інтегрованих корпоративних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 23-30. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1308499
  Кучерява К.Я. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному секторі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 68-73. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1308500
  Кіпоренко Г.С. Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кіпоренко Г.С. ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1308501
  Тихоненко В.В. Удосконалення нормативного та технічного забезпечення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксидуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тихоненко Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1308502
   Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кінчук, М.Є. Романчук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 193-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1308503
  Гарькавенко Є.О. Удосконалення нормативної бази з розрахунку характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 83-85
1308504
  Жогло В.І. Удосконалення нормативної бази національної стандартизації з питань систем управління соціальною відповідальністю організації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жогло Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308505
  Бакуліна Г.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація і метрол. забезпеч. / Бакуліна Г.М. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – г вищих навчальних закладів України, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
1308506
  Стригунова М.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / М.М. Стригунова ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308507
  Лаппо І.М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості лезової обробки отворів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Лаппо Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308508
  Чабан В.П. Удосконалення нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування засобами адміністративного права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 9-15
1308509
  Максюта В. Удосконалення нормування праці на підприємствах роздрібної торгівлі в контексті управління продуктивністю праці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 253-256. – ISSN 1993-0259
1308510
  Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 85-95. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є облікові регістри суб"єкта малого підприємництва за спрощеною формою як складові управління проблемними ланками та фінансової безпеки підприємства. Метою дослідження є розкриття необхідності щодо адаптації облікових регістрів ...
1308511
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління власним капіталом підприємства / Л.М. Очеретько, М.Ю. Болюта // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 150-156. – ISSN 2308-1988
1308512
  Петрова І.В. Удосконалення обліку амортизації основних засобів як складової витрат підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 414-417. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1308513
  Оспіщев В. Удосконалення обліку витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства / В. Оспіщев, О. Чумак // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1308514
  Мисака Г.В. Удосконалення обліку витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Економіка ; Вип. 51)


  Статтю присвячено одному з напрямків удосконалення обліку витрат обігу - створенню форми облікового реєстру. Викладено основні принципи побудови такого реєстру та розкрито найсуттєвіші переваги його використання.
1308515
  Панченко О.М. Удосконалення обліку забезпечень та резервів підприємства в умовах реформування національного господарства України / О.М. Панченко, А.Б. Черевко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 163-170. – ISSN 2308-1988
1308516
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства / Л.М. Очеретько, А.Ю. Тимошенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1308517
  Доценко О.В. Удосконалення обліку капітального ремонту основних засобів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 270-276. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1308518
  Назарова К.О. Удосконалення обліку маркетингових послуг у торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-70. – (Економіка ; Вип. 53)


  Викладено результати досліджень, розглянуто питання маркетингових послуг у торгівлі та їх обліку. Запропоновано класифікацію маркетингових послуг, вказано на недоліки трансформації їх обліку. Розглянуто проблемні питання витрат на маркетингові послуги ...
1308519
  Мельянкова Л.В. Удосконалення обліку натуральної оплати праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 112-115. – ISSN 2221-1055
1308520
  Шатковська Л.С. Удосконалення обліку нематеріальних активів / Л.С. Шатковська, Т.Г. Камінська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 276-283
1308521
  Шпильовий В.А. Удосконалення обліку нематеріальних активів підприємства // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-68.
1308522
  Фещенко Є.А. Удосконалення обліку оплати праці у бюджетних організаціях / Є.А. Фещенко, Т.Г. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто особливості обліку оплати праці у закладах освіти, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, та напрями його удосконалення.
1308523
  Склярук І. Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 94-99. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості формування прибутку на підприємствах пивоварної промисловості з урахуванням специфіки виробничого процесу та особливостей діяльності. Побудовано облікову модель використання прибутку на основі запропонованих субрахунків та наведено ...
1308524
  Семенов А.Г. Удосконалення обліку розрахунків по заробітній платі на підприємстві / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 16-19. – ISBN 978-617-645-235-5
1308525
  Деньга С. Удосконалення обліку фінансової діяльності суб"єкта господарювання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1308526
  Бабіч В.В. Удосконалення обліку формування, розподіл й використання прибутку / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 103-110. – Бібліогр.: 7 назв
1308527
  Немодрук Н.М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 36-38 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1308528
   Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції : 26-28 квітня 2010 р., м. Ужгород / МОНУ ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; Закарпат. торг.-пром. палата [та ін.] ; [ред.кол.: Мікловда В.П., Даньків та ін. ; відп. ред. Даньків Й.Я.]. – Ужгород : УжНУ, 2010. – 378 с.
1308529
  Шуляк І.Д. Удосконалення оборотних систем охолодження з рециркуляцією продувки і вбудованими водопідготовчими установками на АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Шуляк Ірина Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308530
  Фалендиш В.В. Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Фалендиш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308531
  Ляхович У. Удосконалення окремих елементів інституту звернень громадян / У. Ляхович, Д. Ляхович // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 23-28
1308532
  Богачова О.В. Удосконалення окремих процедур законодавчого процесу в контексті практики парламентів зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 2220-1394
1308533
  Костишина Т. Удосконалення оплати праці як напрям збереження й розвитку трудового потенціалу споживчої кооперації України / Т. Костишина, Л. Степанова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 83-87
1308534
  Орлова В.О. Удосконалення оподаткування і податкового обліку : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 37-40
1308535
  Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об"єкта оподаткування : податкова політика / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назви
1308536
   Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за заг. ред. Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2013. – 524, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 405-419 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-61-3
1308537
  Циганов С.А. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, М.М. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 220-226. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Основну увагу приділено системі оподаткування прибутку підприємств в умовах трансформації ринкової економіки. Висвітлено переваги й недоліки діючого порядку обчислення податку на прибуток юридичних осіб в Україні. Зроблено акцент на необхідності ...
1308538
  Черваньов Д.М. Удосконалення організації виробництва / Д.М. Черваньов. – К, 1987. – 45с.
1308539
  Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств : контроль, облік та аудит / Д.М. Марченко, Г.М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 163-171 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1308540
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Бахтін // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1962. – №5
1308541
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Батхін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 34-39. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматривается заработная плата не только как важный материальный стимул, но и как один из элементов производственных затрат социалистических предприятий. Расходы заработной платы на единицу продукции уменьшаются при опережающем росте ...
1308542
  Маруня В.П. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі (на матеріалах харчової промисловості УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 23-29. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье освещаются изменения в нормировании труда, тарифной системе, формах и системах зарплаты в пищевой промышленности УССР в связи с переходом на новые условия оплаты труда и 7-часовой рабочий день.
1308543
  Лиходій В.Г. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі комуністичного будівництва. / В.Г. Лиходій. – К., 1968. – 44с.
1308544
  Грещук Г. Удосконалення організації і раціоналізації використання земель середніх і малих міст / Г. Грещук, О. Ковалишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1308545
  Ковальчук Р.Л. Удосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 248-252. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1308546
  Іванов Ю.Б. Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам / Ю.Б. Іванов, А.О. Сеніна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 81-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1308547
  Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 108-112. – ISSN 2308-1988
1308548
  Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку капітальних інвестицій підприємства / С.В. Візіренко, І.О. Фененко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 170-174. – ISSN 2308-1988
1308549
  Базилевська В Ю. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві / В Ю. Базилевська, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 19-22. – ISBN 978-617-645-227-0
1308550
  Анісімова О.М. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 256-262. – ISSN 2225-6407
1308551
  Черваньов Д.М. Удосконалення організації суспільного виробництва на основі двосекторної моделі економіки / Д.М. Черваньов, А.А. Алексєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Економіка ; Вип. 44)


  Обговорюються проблеми регулювання державного та приватного секторів економіки України і створення ефективної системи її організації.
1308552
  Авер"янов В.Б. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейських принципів і стандартів / В.Б. Авер"янов, А.А. Пухтецька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 110-117
1308553
  Фунтікова О.О. Удосконалення організації та методики навчально-виховного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Лекція как форма навчання студентів у ВНЗ.
1308554
  Бородатий В.П. Удосконалення організації та оплата праці в колгоспах / В.П. Бородатий. – Київ, 1966. – 48с.
1308555
  Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб"єктів господарювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто питання удосконалення методологи контролю дизерсифікації діяльності суо"єктів господарювання.
1308556
  Задорожний В.К. Удосконалення організації торговельного обслуговування / В.К. Задорожний. – К., 1983. – 48с.
1308557
   Удосконалення організації управління підприємством в умовах АСУВ. – К., 1975. – 77с.
1308558
  Внукова Н.М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н.М. Внукова, Н.С. Опешко, С.О. Колодізєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 68-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1308559
  Ширінян Л. Удосконалення організації фінансів та оподаткування страхових компаній України : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 55-66 : Табл., рис. – Бібліогр: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1308560
   Удосконалення організаційних і економічних методів управління на промислових підприємствах. – К., 1975. – 116с.
1308561
  Сухоруков А.І. Удосконалення організаційних структур в економіці України / А.І. Сухоруков, Т.П. Крупельницька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 87-97 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
1308562
  Карабін Т. Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 67-72. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1308563
  Петрович Й.М. Удосконалення організаційно-економічних методів управління технічною підготовкою виробництва нової техніки / Й.М. Петрович, О.Ф. Ткаченко. – Львів, 1994. – 45с.
1308564
  Сакун О.С. Удосконалення організаційно-економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 78-84. – ISSN 2306-6806


  Здійснено оцінку державної фінансової підтримки діяльності технопарків в Україні. Зпропоновано механізми взаємодії інноваційних центрів з освітніми закладами, державою та підприємствами.
1308565
  Балджи М.Д. Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління комплексним природокористуванням // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-10. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1308566
  Маркова Є.Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання підприємств рибної промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1308567
  Алексеєва К.А. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання інноваційної діяльності : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-32. – Бібліогр.: 18 назв
1308568
  Олійник В.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 110-113. – ISSN 2306-6806
1308569
  Онисько С.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С.М. Онисько, М.В. Кіц // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 86-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1308570
  Волик Н.Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму довгострокового кредитування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308571
  Крищенко К. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.


  Нові видання
1308572
  Бражникова Л. Удосконалення організаційно-економічного управління розвитком підприємств житлово-комунального господарства в умовах кризи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
1308573
  Гречан А.П. Удосконалення організаційно-економічної системи функціонування підприємств легкої промисловості : Автореф... канд. техн.наук: 08.00.28 / Гречан А. П.; МО України, Держ акад. легк. про-ті України. – К., 1994. – 22л.
1308574
  Васильєв Є. Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 2220-1394
1308575
  Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 101-112
1308576
  Вострікова Н.В. Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні / Н.В. Вострікова, В.П. Востріков // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 70-77. – ISSN 2311-6420
1308577
  Чухно І.А. Удосконалення організаційного механізму державного управління розвитком сільських територій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 72-78. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1308578
  Рашитова Н.К. Удосконалення організаційної культури персонал упід час адаптаційного процесу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 202-205. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1308579
  Коваленко М. Удосконалення організаційної структури банківського нагляду в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 115-123
1308580
  Саєнко С. Удосконалення організаційної структури управління державним вищим навчальним закладом // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 61-67.
1308581
  Стрельніков О.І. Удосконалення організаційної структури управління системою бухгалтерського обліку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-123
1308582
  Голіков В.І. Удосконалення організаційної структури управління. / В.І. Голіков. – К, 1973. – 65с.
1308583
  Бєльська Т.В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 123-130. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1308584
  Олійник В. Удосконалення охорони державної таємниці України крізь призму аналізу законодавства держав-учасниць СНД // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 59-63
1308585
  Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 8 назв
1308586
  Шпак Г.М. Удосконалення оцінювання сертифікованих сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1308587
   Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірнювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефекктивності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Буяло, В.О. Проценко, О.В. Ярошенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 38-46


  У статті розглянуті сучасні принципи та тенденції розвитку парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки та їх вплив на підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування військ. В статье рассмотрены современные принципы и ...
1308588
  Приймак В.Ю. Удосконалення пасивних систем звірення еталонів часу і частоти з використанням сигналів геостаціонарних супутників із урахуванням параметрів радіоканалу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Приймак В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 33 назви
1308589
  Нетребенко Алевтина Удосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 17 : фото
1308590
  Іншин М.М. Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 1026-9932
1308591
  Сарвар Іван Удосконалення первинних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Сарвар Іван; Сарфар І.; Одеський держ. політех. ун-т. – Одеса, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1308592
  Оляднічук Н.В. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Оляднічук, Шапко, ОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 116-120. – ISSN 2221-1055
1308593
  Наумов М.М. Удосконалення перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів за пиловим аерозолем / М.М. Наумов, О.В. Столбченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 182-188 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1308594
  Климець В.В. Удосконалення пилоочисного устаткування зернових елеваторів для зменшення антропогенного навантаження на довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Климець Василь Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308595
  Бабійчук П. Удосконалення підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 71-74.
1308596
  Дібрівна І.Е. Удосконалення підготовки студентів агротехнологічного спрямування під час вивчення математичних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 313-318. – (Педагогіка ; № 3)
1308597
  Васюк Н.О. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 94-97. – Бібліогр.: 18 назв
1308598
  Горбатенко І.А. Удосконалення підготовчо-очисної технології підземного видобутку марганцевих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Горбатенко Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308599
  Карпенко О.О. Удосконалення підручника як інтегруючого навчально-методичного комплексу в умовах реформування вищої освіти в Україні // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 123-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Виявлено загальні вимоги до змісту та форми підручника як головні критерії його адаптації до сучасного освітньо-інформаційного середовища з метою вдосконалення. Підручник розглядається як інтегруючий навчально-методичний комплекс.
1308600
  Малецька О.Є. Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.01.02 / Малецька О.С. ; Нац. наук центр "Ін-т метрології". – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308601
  Яценко Ю.О. Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 72-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1308602
  Шевчук П.Є. Удосконалення підходів до оцінки рівня народжуваності для умовного покоління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена методам оцінки народжуваності. Підходи, викладені у статті, можуть бути корисними при розробці демографічних прогнозів та заходів демографічної політики.
1308603
  Клименко О.М. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 19-22
1308604
  Коваленко О.Ю. Удосконалення планувальної організації заповідних територій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-27 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1308605
  Пашко П.В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1308606
  Ткачук В.О. Удосконалення планування на випадок кризи ліквідності у банках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 46-54
1308607
   Удосконалення планування народного господарства УРСР. – К., 1972. – 168с.
1308608
  Бондар І.К. Удосконалення планування пpацi в сiльському господаpствi / І.К. Бондар. – Київ : Київський університет, 1972. – 227с.


  Головна увага акцентується на pозкpиттi пpоблем планування темпiв зpостання пpодуктивностi пpацi й економiчного обгpунтування планових pозpахункiв.
1308609
  Василькова Т.В. Удосконалення планування податкових платежів : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 4 назви
1308610
  Бондар І.К. Удосконалення планування праці в сільському господарстві / І.К. Бондар. – Київ, 1972. – 226с.
1308611
  Нелеп В.М. Удосконалення планування сільськогосподарського виродництва / В.М. Нелеп, М.К. Дорохін. – К, 1980. – 56с.
1308612
  Бех М. Удосконалення платіжної системи як необхідна умова забезпечення фінансової стабільності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 9-11. – ISSN 1728-9343
1308613
  Гурінов О.О. Удосконалення повітряних і парових систем охолоджування високотемпературних турбін : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.16 / Гурінов О.О.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний університет". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1308614
  Кобушко І.М. Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України / І.М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1308615
  Волкова Ю.О. Удосконалення податкового контролю як елемент формування податкової політики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 23-27
1308616
  Плескач В. Удосконалення податкового механізму на основі супроводу змін до норм податкового законодавства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 75-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
1308617
  Нікітан Н.О. Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 331-336. – ISSN 2222-4459
1308618
  Гнатик Я.Б. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1308619
  Зівенко О.В. Удосконалення поліметричних комп"ютеризованих систем вимірювання характеристик рідких технологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зівенко Олексій Васильович ; М-во освіти і науки України, Черномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1308620
  Лесько О.Й. Удосконалення політики зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями в контексті інтеграції України в Європейський простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розроблено нові концептуальні підходи до формування стратегії зайнятості та професійної реабілітації інвалідів з урахуванням досвіду країн ЄС. Запропоновано заходи щодо удосконалення державної політики зайнятості.
1308621
  Чередник А. Удосконалення понятійно-категоріального апарату ефективності залучення венчурного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті удосконалено понятійно-категоріальний апарат ефективності залучення венчурного бізнесу. Досліджено теоретичні засади поняття венчурний бізнес, виділено чотири підходи до його визначення, та розроблено власну дефініцію поняття, що у повній мірі ...
1308622
  Заєць Ю.С. Удосконалення поняття адвокатської таємниці в контексті реалізації конституційного принципу конфіденційності інформації про особу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-20. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1308623
  Гура К.О. Удосконалення порівняльного методу для інтерпретації магнітних аномалій / К.О. Гура, П.І. Грищук, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-92 : Рис., табл. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорію порівняльного методу у класі призматичних моделей. Наведено аналітичні вирази для призматичного джерела при нормуванні геометричних параметрів моделі на глибину залягання її покрівлі. Представлено доведення перехідних формул для ...
1308624
   Удосконалення порядку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками. Таке рішення прийняла робоча група з питань організаційно-методичного забезпечення запровадження державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними ...
1308625
  Ященко Т.В. Удосконалення порядку надання адміністративних послуг в Україні // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 214-218. – ISBN 978-617-7041-91-6
1308626
  Хуторян Н. Удосконалення порядку надання відпусток у проекті Трудового кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-49
1308627
  Симорот З.К. Удосконалення порядку прийому на роботу робітників і службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1308628
  Рудницький І.Л. Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 541-547. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1308629
  Гула Л.Ф. Удосконалення правових основ прокурорського нагляду за дотриманням законності, прав і свобод людини при здійсненні оперативно-розшукової діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 61-66
1308630
  Демчишин Н. Удосконалення правових основ якості лікарських засобів як чинника ефективності фінансового забезпечення фармацевтичних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 110-113
1308631
  Лапай О.П. Удосконалення правових форм стимулювання матеріальної заінтересованості у вугільній промисловості // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1308632
  Василевич М.В. Удосконалення правового забезпечення гарантій незалежності судової влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 86-91
1308633
  Єршова С.І. Удосконалення правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва / С.І. Єршова, О.В. Долготер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 120-123. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1308634
  Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
1308635
  Калетнік Григорій Миколайович Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито проблеми правового забезпечення функціонування ринку біопалив в Україні. Охарактеризовано наявну нормативно-правову базу галузі виробництва та споживання біопалив. Проаналізовано законодавчо-нормативні акти окремих держав у сфері ...
1308636
  Крутько І.М. Удосконалення правового регулювання в сфері надання транспортних послуг / І.М. Крутько, В.В. Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 78-79. – ISSN 2075-4892
1308637
  Яцук В.А. Удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв
1308638
  Самусенко Ю.В. Удосконалення правового регулювання діяльності підрозділів карного розшуку щодо розкриття квартирних крадіжок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 285-289.
1308639
  Другова В.А. Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
1308640
  Підопригора О.А. Удосконалення правового регулювання науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 32-38. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье на основе материалов июньского (1985 г.) совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса анализируется постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их ...
1308641
  Рябець А.П. Удосконалення правового регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5.
1308642
  Рябець А.П. Удосконалення правового регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.
1308643
  Байрачна Т.О. Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 132-140. – ISSN 1999-5717
1308644
  Сон С. Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 50-53. – ISSN 1561-4999
1308645
  Полюхович В. Удосконалення правового регулювання фондового ринку України з урахуванням вимог документів міжнародних організацій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 57-60
1308646
  Бобкова А. Удосконалення правового регулювання ціноутворення у виробництві лікарських засобів та торгівлі ними / А. Бобкова, Л. Кущ // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.57-62
1308647
  Щербаков В. Удосконалення правового становища органів акціонерних товариств пропозиції до законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 68-73
1308648
  Пилипенко А.Я. Удосконалення правового становища сільських будівельних комбінатів / А.Я. Пилипенко, Л.М. П"ясецька // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье дается анализ основных положений, связанных с более четкой регламентацией правового статуса сельских строительных комбинатов. С учетом опыта функционирования ССК Минсельстроя УССР предложены меры по совершенствованию правового положения этой ...
1308649
  Безносик А.О. Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
1308650
  Пироженко С. Удосконалення правового статусу потерпілого // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 544-546
1308651
  Сменковський А.Ю. Удосконалення правовогозабезпечення державної політики енергетичної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 15-21
1308652
  Найда І.В. Удосконалення правової бази державного регулювання трудових прав молодих спеціалістів в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано зарубіжну та вітчизняну літературу з досліджуваної теми. Розглянуто нормативно-правову базу, що регулює трудові права й обов"язки молодих спеціалістів, та визначено напрями її вдосконалення.
1308653
  Дудник В.О. Удосконалення правової бази формування національного культурного простору // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 104-116
1308654
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Украні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-215
1308655
  Пилипенко А.Я. Удосконалення правової організації управління будівництвом в УРСР у дванадцятій п"ятирічці // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются узловые вопросы правовой организации управления строительством в Украинской ССР: системы союзно-республиканских и республиканских строительных министерств, хозорганов промежуточного звена управления, производственных ...
1308656
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової системи України - фундамент для інноваційного розвитку країни та ефективної охорони інтелектуальної власності // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7363-7-0
1308657
  Ігнатенко О.П. Удосконалення правого регулювання сфери біоенергетики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 149-154. – ISSN 2220-1394
1308658
  Дідич Т.О. Удосконалення правоутворення в Україні: теоретико-правовий і практичний вимір // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 3-8. – ISSN 2413-743X
1308659
  Макаренко М.І. Удосконалення практики визначення та застосування показника інфляції в монетарній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 17-24. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1308660
  Зазвонова Л.О. Удосконалення практики управління витратами підприємств на виробництво продукції із використанням системи "директ-костинг" / Л.О. Зазвонова, Н.О. Колузанова // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 84-95.
1308661
  Зварич О.В. Удосконалення практики формування доходів бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 21-25.
1308662
  Корнус В.Г. Удосконалення прибуткового оподаткування громадян в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 19-27 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1308663
  Кухта П. Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано інтегральний показник доцільності реалізації інвестиційних проектів, що включає в себе сукупність складових, які відбивають можливий вплив різних факторів на результати інвестування. I propose integral index of project performance ...
1308664
  Котух К. Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 32-35
1308665
  Кзудаж Р. Удосконалення прогнозів інфляції на основі кривої Філіпса: вартісна модель для єврозони // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 2. – С. 5-15. – ISSN 1998-6068
1308666
  Шапуров О.О. Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарської діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 55-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1308667
  Кофанов О. Удосконалення програми з хімії з урахуванням міждисциплінарних зв"язків / О. Кофанов, Т.М. Назарова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 154-157. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1308668
  Коваленко В.В. Удосконалення програмного забезпечення функціонування банків як засіб мінімізації технологічних та фінансових ризиків // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 118-123
1308669
  Клепікова О. Удосконалення проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 51-55. – ISSN 1026-9932
1308670
  Стоянов М. Удосконалення прокурорського нагляду за обліком злочинів, ркзультатами їх розслідування, достовірністю показників прокурорсько-слідчої роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 15-19
1308671
  Смерічевський Сергій Францович Удосконалення промислової структурної політики України / Смерічевський Сергій Францович, Клімова Олена Ігорівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто структурні зміни в економіці України на прикладі промислового комплексу. Визначено взаємозв"язок у динаміці структурних трансформацій у різних галузях промисловості, які відбулися у вітчизняній економіці з моменту проголошення ...
1308672
  Кришень Іван Григорович Удосконалення промислової технології виробництва коксу із частково брикетованої вугільної шихти : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.07 / Кришень І.Г.; Мін-во промислової політики України. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1308673
  Ростислав К.В. Удосконалення просторової структури регіону // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 160-162
1308674
  Бойко М. Удосконалення професійної майстерності викладача вищої школи в контексті вимог Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 218-223. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1308675
  Нетребенко А. Удосконалення професійної майстерності педагогів повинно відповідати вимогам сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 30 : фото
1308676
  Згалат-Лозинська Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 313-323. – ISSN 1993-6788


  Важливі дослідження проблеми інтелектуальної власності здійснені такими відомими українськими вченими як А. Гальчинський, В. Гкєць, А. Чухно тощо.
1308677
  Масич С.Ю. Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб"єктно-особистісний підхід // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 257-265. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1308678
  Махнюк А.В. Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі / А.В. Махнюк, А.В. Віхтюк, І.В. Кукін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 138-140 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1308679
  Жарко Ю.Г. Удосконалення процедур оцінювання невизначеності вимірювань під час сертифікаційних випробувань колісних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жарко Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1308680
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; Нац. держ. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л. 178 - 198
1308681
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1308682
  Шустік О. Удосконалення процедури вирішення корпоративних конфліктів - вимога часу // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 38-41.
1308683
  Сошка Н.В. Удосконалення процедури контролю за процесом справляння податків до місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 27-32


  Досліджено сутність податкового контролю, його завдання та види. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури контролю за місцевим оподаткуванням в Україні.
1308684
  Сорокіна Л.В. Удосконалення процедури прогнозування змін фінансового стану будівництва з використанням двокаскадної моделі нечіткого висовку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 285-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1308685
  Руденко А.А. Удосконалення процесів адміністрування податків і зборів в Україні в контексті податкового кодексу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-106


  У статті розглядаються нові підходи до адміністрування податків в контексті Податкового кодексу України, прийняття яких буде першим кроком у створенні нової системи оподаткування. The article deals with new approaches toward administering taxes in the ...
1308686
  Фурман Ю.М. Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю.М. Фурман, С.В. Сальникова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1308687
  Маїк Людмила Ярославівна Удосконалення процесів виготовлення полімерних форм лазерним гравіюванням для маркування продукції : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Маїк Л.Я.; Українська академія друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.:
1308688
  Бобков Д.В. Удосконалення процесів осадження олова та сплаву олово-нікель з сульфаматних електролітів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Бобков Д.В.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1308689
  Онищенко В.А. Удосконалення процесів підготовки до проведення податкової перевірки : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1308690
  Дмитришин Л.І. Удосконалення процесів управління стійкістю розвитку регіональної економіки з використанням нейронечітких технологій / Л.І. Дмитришин, І.М. Романків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 67-76. – ISSN 2222-4459
1308691
   Удосконалення процесу вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" в СНУ ім. В. Даля / М.А. Касьянов, В.М. Мальоткін, О.М. Друзь, В.В. Некрутенко, І.С. Голяев // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-10. – Бібліогр.: 12 назв
1308692
  Сергієнко Н.В. Удосконалення процесу викладання безпеки життєдіяльності та цивільної оборони у Лисичанському педагогічному коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-35
1308693
  Биков В.І. Удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності " у вищих закладах освіти / В.І. Биков, О.С. Кожем"якін // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-39
1308694
  Тригуб І.Г. Удосконалення процесу випалу вапняку на основі управління режимом завантаження шахтної протитокової печі : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.16.02 / Тригуб І.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308695
  Сметанко О.В. Удосконалення процесу внутрішнього аудиту ідентифікації ознак шахрайства в системі корпоративного управління акціонерним товариством // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 107-110. – ISSN 1728-6220
1308696
  Дзевелюк А.В. Удосконалення процесу кодифікації М.Ю. Чижовим // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 296-302
1308697
  Каргін С.Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Каргін Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорск, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1308698
  Бендес Ю.П. Удосконалення процесу навчання фізики майбутніх інженерів телекомунікаційного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 159-162. – (Серія : Педагогічні науки)
1308699
  Білик Л.І. Удосконалення процесу навчання: нетрадиційний погляд // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 165-170
1308700
  Кара С.І. Удосконалення процесу організації педагогічної практики - пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учетелів основ здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 1818-9172
1308701
  Медвідь Ю.І. Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (155). – С. 9-15. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1308702
  Бортніков Г.П. Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 29-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 2305-7645
1308703
  Лисенок О.В. Удосконалення процесу управління портфелем цінних паперів банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 65-68
1308704
  Короленко В. Удосконалення процесуальних форм захисту трудових і соціальних прав у контексті ст. 6 Європейської конвенції з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 53-58
1308705
  Кравець В.Р. Удосконалення процесуально-правових засад реалізації інституту звільнення від кримінальної відповідальності / В.Р. Кравець, М.Ю. Веселов, Е.Ф. Компанієць // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 63-66. – ISBN 978-966-419-300-6
1308706
  Нор В. Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарарнтій захисту його прав і законних інтересів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.524-535. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1308707
  Татаров О.Ю. Удосконалення процесуального статусу слідчих як складова реформування системи кримінального судочинства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 154-162
1308708
  Тертишник В. Удосконалення процесуального статусу слідчого : старі і нові проблеми // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-45
1308709
  Татаров О. Удосконалення процесуальної діяльності з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 62-66
1308710
  Демиденко Л.М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 124-128 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1308711
  Стадниченко Т. Удосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування / Т. Стадниченко, Ю. Ліснєвська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 72-81
1308712
  Сосновчик Д.М. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Сосновчик Д.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1308713
  Монастирський Г. Удосконалення регіональної структури національної економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1308714
  Сирота В.С. Удосконалення регулювання банківської системи України як інструмент подолання наслідків кризових явищ у банківському секторі 2008-2009 рр. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 84-91
1308715
  Волкова О. Удосконалення регулювання діяльності кредитних спілок України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 44-45. – ISSN 1810-3944
1308716
  Осипчук Д.Г. Удосконалення регулювання Національним банком України обсягів та вартості кредитних ресурсів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 63-72
1308717
  Ященко Т. Удосконалення регулювання прийняття адміністративних актів з метою демократизації взаємодії органів публічної адміністрації з громадянами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 304-305
1308718
  Ісаєнко О.В. Удосконалення регулювання сфери інтелектуальної власності як один із економічних пріоритетів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [49]
1308719
  Ушенко Н.В. Удосконалення регуляторних важелів відтворення людського капіталу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1308720
  Мовчан Д. Удосконалення реєстраційного законодавства: проблеми та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 52-55
1308721
  Бус О. Удосконалення рейтингової системи оцінювання діяльності банків при проведенні виїзних інспекційних перевірок : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1308722
  Гражевська А. Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено передумови і наслідки контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб"єктів господарювання як чинника низької енергоефективності національної економіки. Обґрунтовано необхідність та стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання ...
1308723
  Міщенко В.С. Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 84-96 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1308724
   Удосконалення рідинно-мозаїчної моделі молекулярної організації плазматичної мембрани / Т.В. Рибальченко, О.М. Гурняк, С.В. Яблонська, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  Запропонована миготлива модель молекулярної організації плазматичної мембрани дає можливість пояснити безрецепторні ефекти регуляторних пептидів, ефективність біологічно активних речовин у надмалих і ультрамалих концентраціях, а також обґрунтувати ...
1308725
  Руснак С.О. Удосконалення розвитку недержавних пенсійних фондів як соціально-економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
1308726
  Корчева Т.В. Удосконалення розгляду судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1308727
  Кириленко О. Удосконалення розподілу інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам у контексті зарубіжного досвіду / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 21-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1308728
  Гопченко Є.Д. Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 164-170. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902
1308729
  Пшеничний А.М. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Пшеничний А.М.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1308730
  Чижов Л.П. Удосконалення розробки регіональних інвестиційних програм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 87-89
1308731
  Пєтков Олександр Олександрович Удосконалення розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів з урахуванням критеріїв їх надійності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Пєтков О.О.; Націон. технічний університет ХПІ. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1308732
  Ахтирська Н. Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  З метою дотримання механізму забезпечення прав людини Україна має створити систему боротьбу з катуваннями. С целью соблюдения механизма обеспечения прав человека Украина обязана создать систему борьбы с пытками. Ukraine has to create a system of ...
1308733
  Загурський О.М. Удосконалення ролі державного регулювання фондового ринку в ринковій економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 21-24
1308734
  Піщіта О. Удосконалення російського законодавства в аспекті забезпечення реалізації прав громадян при отриманні медичної допомоги // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 74-81. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1308735
  Лобузіна К. Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 448-459. – ISSN 2224-9516


  Подано аналіз скороченого варіанта Рубрикатора Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, виокремлено особливості його структури та змісту. Розкрито значення скороченої версії Рубрикатора для оптимізації процесів індексування.
1308736
  Ціборовський О.М. Удосконалення санітарно-профілактичної роботи в Київській губернії. Робота виконавчої санітарної комісії та лікарсько-куративних пунктів м. Києва (1891–1898 рр.) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 78-86. – ISSN 2415-8763
1308737
  Шетерляк Т.М. Удосконалення сигналізації на залізниці в кінці XIX на початку XX століть // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 244-245
1308738
  Стеців Б.С. Удосконалення синтезу циклових механізмів із кінематичним замиканням поліграфічних і пакувальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Стеців Богдан Степанович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1308739
  Жученко Н.О. Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини рухомого складу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Жученко Н.О.; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1308740
  Балан Микола Макарович Удосконалення систем стереофонічного радіомовлення у діапазоні середніх хвиль : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.17 / Балан М. М.;Укр. держ. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2001. – 16 с.
1308741
  Суходольська Г.Б. Удосконалення систем теплохолодопостачання на базі теплових насосів з природними робочими речовинами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Суходольська Г.Б. ; М-во освіти і науки України; Одеська держ. акад. холоду. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308742
  Романовська О.Л. Удосконалення систем управління якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни / О.Л. Романовська, І.П. Данилюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 169-179. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1308743
  Барвінський А.В. Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 58-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1308744
  Колесник О.О. Удосконалення системи антикризового менеджменту банку за допомогою методу сценарного прогнозування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 201-208 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1308745
  Нападовська Л. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-7
1308746
  Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 37-39. – ISSN 2306-6806
1308747
  Бабміндра Д.І. Удосконалення системи ведення державного земельного кадастру в України шляхом адаптування до законодавства країн-лідерів / Д.І. Бабміндра, Д.В. Буша, М.О. Ільїна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 106-110. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1308748
  Ніколайчук К.М. Удосконалення системи використання рентоутворюючих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів : авореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ніколайчук К.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308749
  Мельник Ю.С. Удосконалення системи виховання у ВНЗ - пріоритетне завдання сучасної освіти України // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 72-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1308750
  Слесик М К. . Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 44-52. – ISSN 2074-8922
1308751
  Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1308752
  Бублій Г.А. Удосконалення системи державного регулювання вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 211-215. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1308753
  Калмиков О.В. Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 93-100
1308754
  Бабак А. Удосконалення системи державного регулювання тарифів на ринках комунальних послуг // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-34
1308755
  Ляпін Д. Удосконалення системи державного управління як чинник належного виконання законодавства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 135-148.
1308756
  Бєлялов Т.Е. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі інтернет / Т.Е. Бєлялов, Д.І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 149-155. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1308757
  Федоренко В.Г. та ін. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Ю.Б.Пінчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-16. – Бібліогр.: 13 назв
1308758
   Удосконалення системи залучення і закріплення робітничих кадрів на промислових підприємствах. – К., 1972. – 138с.
1308759
  Нух Таха Насіф Удосконалення системи зв"язку LTE-Advanced : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Нух Таха Насіф ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308760
  Атаманюк О.П. Удосконалення системи землеустрою в сільському господарстві // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 74-78
1308761
  Замаруєва І.В. Удосконалення системи іформаційної безпеки держави - нагальна проблема сьогодення / І.В. Замаруєва, А.О. Рось, Я.М. Жарков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  На фоні досвіду локальних війн і збройних конфліктів сучасності аналізуються тенденції зростання ролі інформаційного фактора у забезпеченні національних інтересів у воєнній сфері та проблеми інформаційної безпеки держави. Пропонуються напрями ...
1308762
  Гуцол Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів / Г. Гуцол, Н. Трухан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 13-17. – ISSN 2076-9326
1308763
  Лондар О.С. Удосконалення системи контролю боргових ризиків у "нових" країнах–членах ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 129-141. – ISSN 2414-3499
1308764
  Білєй Д.В. Удосконалення системи контролю герметичності тепловиділяючих збірок реакторів АЕС. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.14 / Білєй Д.В.; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 18с.
1308765
  Ковленко Л.О. Удосконалення системи корпоративного управління у світлі нового законодавства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 115-122 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1308766
  Чухно А.А. Удосконалення системи матеріального стимулювання у промисловості // Комуніст України, 1965. – №12
1308767
  Цуркан Н.В. Удосконалення системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 112-117. – ISSN 0868-6939


  Вивчено зарубіжний та вітчизняний досвід створення мереж моніторингу ґрунтів сільськогосподарського призначення. Проаналізовано переваги і недоліки регулярного та нерегулярного способів формування мережі постійних ділянок для спостережень за змінами ...
1308768
  Ізюмцева Н.В. Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ / Н.В. Ізюмцева, Н.М. Леуш // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 339-347
1308769
  Дума О.І. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон" / О.І. Дума, І.І. Палчинська, І.А. Семків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-46. – ISSN 0321-0499
1308770
  Пархоменко В.М. та інш. Удосконалення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.130-145. – (Технічні науки ; № 17)


  Є проект бухгалтерського кодексу України
1308771
  Пустовойт О. Удосконалення системи обігу споживчих товарів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 28-33. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1308772
  Сторожук О. Удосконалення системи обліку в умовах реформування податкової політики // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.59-64
1308773
  Малюга А.В. Удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 177-185
1308774
  Дяденко О.М. Удосконалення системи обробки викликів із застосуванням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дяденко О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308775
  Кошель А. Удосконалення системи оподаткування землі в Україні на основі ії масової оцінки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-43
1308776
  Андреюк Н.В. Удосконалення системи оподаткування суб"єктів господарювання України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 224-229


  У статті розглянуто зміни у системі оподаткування суб"єктів господарювання України. Основна увага приділена характеристиці удосконалень оподаткування прибутку підприємств, змін у стягуванні акцизного податку та застосуванні спрощеної системи ...
1308777
  Карлін М.І. Удосконалення системи оподаткування у контексті покращення територіального соціально-демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 11-18. – ISSN 2072-9480
1308778
  Витвицький Я.С. Удосконалення системи оподаткування у нафтовидобуванні / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 66-71. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1308779
  Бєгун В.В. Удосконалення системи освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24. – Бібліогр.: 5 назв
1308780
  Петриченко Л.Ю. Удосконалення системи оцінки надійності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто показники надійності комерційних банків і шляхи її досягнення.
1308781
  Гораль Л.Т. Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства / Л.Т. Гораль, В.І. Шийко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 118-126. – ISSN 1993-0259
1308782
  Голомб В.В. Удосконалення системи оцінювання зовнішньоборгової стійкості України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 23-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1308783
  Васьківська К.В. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 190-194. – ISSN 2222-4459
1308784
  Буткевич С.А. Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 61-68
1308785
  Харченко Т. Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні / Т. Харченко, Ю. Сагайдак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-46. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню питань збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів в Україні. Окреслено найактуальніші проблеми означеної тематики, зокрема, зростаючі обсяги утворення відходів та відсутність ефективної системи управління ...
1308786
  Тверитникова О.Є. Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965 - 1980 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 15-21. – ISSN 2077-9496
1308787
  Киричок А.П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв"язків з громадськістю : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 355 арк. – Додатки: арк. 196-355. – Бібліогр.: арк. 158-195
1308788
  Киричок А.П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв"язків з громадськістю : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308789
  Михайленко О. Удосконалення системи підстав і порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.51-54
1308790
  Біницька О.П. Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.09.01 - демограф., економ. праці., соц. економ. і політика / О.П. Біницька ; НАНУ, Ін-т економіки. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308791
  Завадська Н.О. Удосконалення системи показників аналізу грошових потоків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 51-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1308792
  Безменко Л.К. Удосконалення системи показників економічної діагностики комерційної діяльності підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 121-126. – ISSN 2074-5354
1308793
  Мамутов В.К. Удосконалення системи правового забезпечення економіки в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 60-66. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1308794
  Підопригора О.А. Удосконалення системи преміювання за нову техніку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 9-16. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы премирования за новую технику. Автор подчеркивает, что ныне действующая система премирования не отвечает задачам ускорения технического прогресса. Даются предложения, направленные на ее ...
1308795
  Ніколаєв І. Удосконалення системи примусового виконання зобов"язань у виконавчому провадженні та процедурі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 112-119. – ISSN 0132-1331
1308796
   Удосконалення системи ремонту пристроїв, які містять цифрові елементи / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівский, Ю.І. Сазонов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 51-56


  В статті запропонована нова система технічного обслуговування і ремонту цифрових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння, яка дозволяє значно покращити показники надійності об’єктів РЕЗО та привести їх до встановлених значень. В статье ...
1308797
  Поляк Н. Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 123-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1308798
  Безтелесна Л. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Ю. Нагай // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1308799
  Балан М.М. Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення / М.М. Балан, Н.Ф. Казакова // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 38-40
1308800
  Чепеленко А. Удосконалення системи транзитного переміщення товарів в умовах інтеграції / А. Чепеленко, С. Церковний // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 453-457. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1308801
  Крушельницька О.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 178-182. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1308802
   Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко [та ін.] ; Проект Європейського Союзу "Управління відходами - Інструмент європейського сусідства і партнерства - Схід" (Waste Governance - ENPI East) ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-02-5880-9
1308803
  Амоша О.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О.І. Амоша, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 49-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1308804
  Уманців Ю.М. Удосконалення системи управління корпоративними правами держави в Україні / Ю.М. Уманців, Н.М. Микицей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 362-368.
1308805
  Кошулько О.П. Удосконалення системи управління людським капіталом на підприємствах засобами впровадження сучасних організаційно-економічних механізмів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1308806
  Муравйов К. Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 244-248. – ISSN 2307-8049
1308807
  Анісімова Л. Удосконалення системи управління організацією / Л. Анісімова, Н. Боклан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто необхідність організаційного розвитку та вдосконалення системи управління з використанням інформаційних технологій. This paper is focuses on the necessary of organization and management development with information system.
1308808
  Погуляй О.В. Удосконалення системи управління підприємством / О.В. Погуляй, О.В. Шаповалова // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1308809
  Перебийніс В.І. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В.І. Перебийніс, А.В. Світлична // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 17-24
1308810
  Шемаєв В.М. Удосконалення системи управління торговельно-економічним представництвом України за кордоном / В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 63-69. – ISSN 2306-5664
1308811
  Македон В. Удосконалення системи управління трансформацією міжнародних компаній у формі операцій злиттів та поглинань // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
1308812
  Макогон В.Д. Удосконалення системи управління фінансовими потоками на місцевому рівні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-25.
1308813
  Ярмош О.В. Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю ВНЗ / О.В. Ярмош, Р.М. Крецул // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 254-258. – ISSN 2075-4892


  Розглянуті основні проблем системи управління фінансовою діяльністю ВНЗ в сфері надання платних освітніх послуг та запропоновані заходи з ії удосконалення, що поєднані у три групи: використання нових методів визначення вартості навчання, удосконалення ...
1308814
  Голян В.А. Удосконалення системи фіскального регулювання природокористування: домінанти подолання синдрому «символічності» нормативів плати / В.А. Голян, В.М. Бардась // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 145-151
1308815
  Кітченко О.М. Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 68-72. – ISSN 1683-1942
1308816
  Корінько Микола Данилович Удосконалення складових методології контролю за диверсифікацією діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 189-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання удосконалення методології контролю за диверсифікацією діяльності суб"єктів господарювання.
1308817
  Корінько М.Д. Удосконалення складових методології контролю за диверсифікацією діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 189-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання удосконалення методології контролю за диверсифікацією діяльності суб"єктів господарювання.
1308818
  Федорищева Л.І. Удосконалення соціалістичних виробничих відносин / Л.І. Федорищева. – К., 1963. – 48с.
1308819
  Ємельянов О.С. Удосконалення соціалістичного господарського механізму на сучасному етапі. / О.С. Ємельянов. – К., 1982. – 80с.
1308820
  Романько І. Удосконалення соціально-гуманітарної підготовки студентів у контексті євроінтеграції: міжнародний та вітчизняний досвід // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Досліджено міжнародний та вітчизняний досвід щодо гуманітарної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Обгрунтовано доцільність гуманітарного супроводу професійної освіти. Встановлено, що гуманоцентрична переорієнтація національної освіти під ...
1308821
  Кольцов Р.Ю. Удосконалення спектрального методу підвищення роздільної спроможності навігаційних радіолокаційних систем за рахунок використання "вейвлет-перетворення" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 60
1308822
  Лобода І.С. Удосконалення способу життя трудівників села. / І.С. Лобода. – К, 1984. – 48с.
1308823
  Грановська О.О. Удосконалення стабілізаторних пальникових пристроїв при мікрофакельному спалюванні газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Грановська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: 41 назва
1308824
  Єгоров І.Ю. Удосконалення статистики досліджень і роробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 46-49. – Бібліогр.: 13 назв
1308825
  Заяць О.І. Удосконалення статистичної бази України для участі у прикордонній торгівлі за моделлю "єврорегіону" // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. від-ня Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Тюріна Н.М. та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-966-330-227-0
1308826
  Колюх В.В. Удосконалення статусу Конституційного Суду в контексті судової реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 59-69. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1308827
  Стрижак А. Удосконалення статусу Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 29-32
1308828
  Пронюк Н.В. Удосконалення статусу територіальної громади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-88.
1308829
  Колесніков Д.В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Колесніков Денис Валерійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308830
  Гудима А.А. Удосконалення стратегій управління запроектними аваріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гудима Алла Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308831
  Ратинська І.С. Удосконалення стратегічного планування діяльності державних акціонерних товариств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 87-93. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1308832
  Кравчук І. Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-10.
1308833
  Шевченко О.В. Удосконалення стратегічного планування регіонального розвитку у контексті нових засад регіональної політики України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 18-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1308834
  зубенко Удосконалення стратегічного управління багатопрофільним підприємстом / зубенко, І.О. Чудомех // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 124-128. – ISSN 2075-4892
1308835
  Литвиненко Р.І. Удосконалення структури виробництва в Харківській промисловій агломерації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 86-92 : Табл.
1308836
  Петленко Ю.В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації / Ю.В. Петленко, Г.В. Решетова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 102-109 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1308837
  Педь І.В. Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст.


  Пропонуються результати дослідження щодо застосування досвіду національних податкових систем при розвитку та формуванні національної податкової системи України.
1308838
  Педь І.В. Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-135.
1308839
  Ткач М.О. Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ткач Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
1308840
  Завадський Й.С. Удосконалення структури управління сільскогосподарських підприємств. / Й.С. Завадський. – К., 1976. – 48с.
1308841
  Корецький М.Х. Удосконалення структури управлінського циклу в освіті як основи становлення міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-109. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1308842
  Шевчук Т.В. Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ / Т.В. Шевчук, І.І. Коркуна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 104-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
1308843
  Москвич Л.М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 22-24
1308844
  Нестерчук Л. Удосконалення судової системи в межах реформ, що проводяться в Україні / Л. Нестерчук, Г. Грічун // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 71-77. – ISSN 1561-4999
1308845
  Мінакова Т.П. Удосконалення сутності освітніх послуг на сучасному етапі економічного розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150


  Стаття присвячена дослідженню сутності освітних послуг з урахуванням сучасного етапу економічного розвітку. Розглянуто особливості споживання освітньої послуги замовниками, запропоновано визначення поняття освітньої послуги.
1308846
  Смерічевський С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1308847
  Ткач А.А. Удосконалення та перспективи впровадження українських хлораторів ХТ-2 : повідомлення / А.А. Ткач, Л.В. Тищенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 81-82 : Табл. – ISSN 1726-5428
1308848
  Бурдовіцина К.Р. Удосконалення та підвищення ефективності стратегії розвитку підприємства // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 15-16
1308849
  Василенко І. Удосконалення та реформування освітньої системи у провідних країнах світу / І. Василенко, З. Василенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 77-89. – ISSN 1682-2366


  Освітні системи США, Великої Британії.
1308850
  Купалова Г. Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України / Г. Купалова, О. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-9. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та дана оцінка стану організації фінансового контролю у Збройних Силах України. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності та якості, використання в управлінні військами. Освещены ...
1308851
  Ткаченко В.Ю. Удосконалення тактики ведення дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту на підставі вивчення імунно-морфологічних особливостей патології носоглотки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ткаченко Вячеслав Юлійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1308852
  Матійчук О. Удосконалення тарифної системи на основі єдиної тарифної сітки в галузях АПК // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1308853
  Корнєєв М.В. Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 229-236 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1308854
  Яснюк Т.Є. Удосконалення територіальної організації паливно-енергетичного комплексу в контексті соціально-економічного розвитку регіонів // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 38-48
1308855
  Янченко З.Б. Удосконалення термінілогічних підходів щодо визначення поняття "трансфер технологій" // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 4 (42). – С. 187-191
1308856
  Григор"єва А. Удосконалення термінології сімейного права України: співвідношення понять "цивільний шлюб", "фактичний шлюб" та "конкубінат" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-617-7069-14-9
1308857
  Андреєва Н.О. Удосконалення техніки виконання вправ з м"ячем на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андреєва Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308858
  Іванов А.В. Удосконалення техніки поштовху штанги у кваліфікованих важкоатлетів на основі варіювання величини обтяження : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Іванов Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1308859
  Худін М.В. Удосконалення технічних засобів імпульсно-хвильової дії на нафтогазоносні пласти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Худін Микола Валентинович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308860
  Петрик П.Б. Удосконалення технології ароматизації поліграфічної продукції в офсетних рулонних машинах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Петрик Павло Богданович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2016. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1308861
  Плєснецов С.Ю. Удосконалення технології валкового формування гнутих профілів з елементами згину до 180° : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Плєснецов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308862
  Міщук Б.М. Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Міщук Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308863
  Омельченко Ю.Є. Удосконалення технології вилучення восків із вторинних продуктів олійно-жирової галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Юлія Євгенівна Омельченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1308864
  Кузьмич В.М. Удосконалення технології вирощування цикорію кореневого в умовах північно-західного лісостепу України. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.09 / Кузьмич В.М.; Ін-т.землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 20л.
1308865
  Шепель О.Л. Удосконалення технології відробки запасів руди, контактуючих з лежачим боком крутоспадних покладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Шепель Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308866
  Поберезніченко О.Ю. Удосконалення технології водопостачання підприємств АПК з підземних джерел (у басейні р. Ірпінь) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Поберезніченко Ольга Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308867
  Ващенко Я.В. Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Ващенко Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308868
  Кушлик Б.Р. Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Кушлик Богдан Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1308869
  Григорський С.Я. Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Григорський Станіслав Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308870
  Гутак О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308871
  Угриновський А.В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Угриновський Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308872
  Ковтун А.І. Удосконалення технології керованого розколу кам"яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1308873
  Вакуліч Д.А. Удосконалення технології конгревного тиснення шрифтом Брайля на картонних пакованнях для підвищення тактильного сприйняття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Вакуліч Діана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1308874
  Антоневич Я.К. Удосконалення технології лиття під тиском з організацією автоматичного керування якістю виливків у замкненому режимі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Антоневич Ярослав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1308875
  Гонтарь П.А. Удосконалення технології механічного руйнування гірських порід використанням кумулятивного вибухового ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Гонтарь Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308876
  Самойленко Т.В. Удосконалення технології нагріву та конструкції доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення питомої витрати коксу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Самойленко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308877
  Голуб Д.М. Удосконалення технології наплавлення штампового інструменту із застосуванням порошкового дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Голуб Денис Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1308878
  Круглий Д.Г. Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи : Автореф. дис... канд. техн. наук: Спец.05.18.03 / Д.Г.Круглий; Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1308879
  Мізюк О.М. Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.05.01 / Ольга Михайлівна Мізюк; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1308880
  Мазницька О.В. Удосконалення технології отримання металічного арсену зі зниженим вмістом кисню для виробництва монокристалів GaAs : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.27.06 / Мазницька О.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1308881
  Павлюх Л.І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Павлюх Леся Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1308882
  Ситнік Н.С. Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Ситнік Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308883
  Яновський С.Р. Удосконалення технології перекачування нафти з урахуванням її неньютонівських властивостей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Яновський С.Р. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1308884
  Гедзик Н.М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гедзик Назарій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1308885
  Тверда О.Я. Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Тверда Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1308886
  Клещов А.Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Клещов Антон Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1308887
  Чуніховська Віра Миколаївна Удосконалення технології прискореного вирощування саджанців троянди ефіроолійної на основі зеленого живцювання : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.09 / Чуніховська Віра Миколаївна; Ін-тут ефіроолійних і лікарських рослин. – Сімферополь, 1997. – 17л.
1308888
  Мартинов С.В. Удосконалення технології та оснащення холодного об"ємного штампування трубчастих деталей з внутрішніми фланцями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Мартинов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1308889
  Слободяник В.Г. Удосконалення технології та пристрою для вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Слободяник Валентина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1308890
  Даценко В.М. Удосконалення технології та устаткування переробки твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Даценко Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та аврхітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308891
  Коротка В.О. Удосконалення технології трафаретного друкування на пакованнях з оксо-біорозкладальних плівкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Коротка Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1308892
  Нагалюк С.І. Удосконалення технології управління водним режимом меліорованих грунтів Лівобережного Полісся України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Нагалюк Сергій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308893
  Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар Удосконалення технології управління розподілом ресурсів пакетних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1308894
  Смирнова О.Ю. Удосконалення технології формування оксидних шарів на сплаві титану ОТ4-0 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1308895
  Кислюк Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
1308896
  Мороз Л.Б. Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Передкарпаття) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Мороз Леся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1308897
  Чумак Ольга Петрівна Удосконалення технологій мила з використанням нетрадиційної сировини : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.06 / Чумак Ольга Петрівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1997. – 17л.
1308898
  Коновальчик М.В. Удосконалення технологій очищення води із використанням зворотноосмотичного устаткування для зменшення негативного впливу на довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Коновальчик Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1308899
  Маркова М.О. Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Маркова Марина Олександрівна ; М-во освіт і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1308900
  Теслюк Г.В. Удосконалення технологічних процесів і технічних засобів обробітку грунту в системі органічного землеробства / Г.В. Теслюк, Б.А. Волик, Р.М. Майстришин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 48-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-1828
1308901
  Таган Л.В. Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання нових способів деформування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Таган Любов Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1308902
  Шкіра О.В. Удосконалення технологічних процесів штампування деталей з фланцем та відростком на основі використання способів комбінованого видавлювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Шкіра Олексій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1308903
  Філь Л.В. Удосконалення технологічного процесу растрування на стадії формування і лінеаризації друкарських елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Філь Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308904
  Товстолуг З.М. Удосконалення технологічної системи гідрогенізації жирів з використанням математичних моделей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.06 / Товстолуг З.М.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1308905
  Демченко В.Г. Удосконалення топкових камер димогарних опалювальних котлів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 05.14.06 / Володимир Георгійович Демченко; НАНУб Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1308906
  Воліков В.В. Удосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 35-42. – ISSN 1683-1942
1308907
   Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку. – Київ : ІнЮре, 1999. – 180 с. – ISBN 966-7183-51-3
1308908
  Стеценко А.А. Удосконалення ультразвукового методу і засобів вимірювання витрати текучого середовища у закритих каналах : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Стеценко Андрій Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1308909
  Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 15-22. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1308910
  Плахотнікова Л.О. Удосконалення умов фінансування вищої освіти як основного чинника підготовки фахівців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 141-145.
1308911
  Агарков В.В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Агарков Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Біблогр.: 12 назв
1308912
  Міщенко В. Удосконалення управління банківським кредитуванням на прикладі країн Центральної та Східної Європи / В. Міщенко, О. Кравець // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-10
1308913
  Ситник Л.С. Удосконалення управління банківськими інвестиціями у промисловість / Л.С. Ситник, Є.А. Ситник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 101-108.
1308914
  Теребух А.А. Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах України / А.А. Теребух, Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 66-70. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1308915
  Трішкіна Н. Удосконалення управління вищими навчальними закладами на засадах маркетингу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 177-183. – ISSN 2304-2281
1308916
   Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / [А.М. Соколовська та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2015. – 444, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-94-1
1308917
  Байстрюченко Н.О. Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівня / Н.О. Байстрюченко, Ю.О. Бережна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 15-27. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1308918
  Чернявська І.М. Удосконалення управління змінами на машинобудівному підприємстві на основі двоплощинного ситуаційного аналізу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6814
1308919
  Іванов С.В. Удосконалення управління інвестиційними процесами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 86-90. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1308920
  Дуднєва Ю.Е. Удосконалення управління кадровими ризиками організації / Ю.Е. Дуднєва, Л.В. Сотнікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 183-190. – (Економічні науки)
1308921
  Барт О.О. Удосконалення управління комунікаціями у проектах освоєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Барт О. О.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1308922
  Примеров О.К. Удосконалення управління корпоративними правами держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 51-57
1308923
  Самофалов С.Л. Удосконалення управління корпоративними правами держави на основі контролінгу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 48-51.
1308924
  Циба Т.Є. Удосконалення управління корпорацією з використанням системного аналізу : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-198 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1308925
  Бугель Ю.В. Удосконалення управління кредитним ризиком у процесі формування кредитного портфеля банку // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 125-131. – ISSN 1729-360Х
1308926
  Міщенко В. Удосконалення управління кредитними ризиками при кредитуванні житла // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
1308927
  Лис І. Удосконалення управління ліквідностю банку в умовах світової фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 19-25. – ISSN 1605-2005
1308928
  Стецюк Н. Удосконалення управління персоналом державної служби України в контексті Євроінтеграції // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.392-399
1308929
  Гринько Т.В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назв.
1308930
  Семенов Г.А. Удосконалення управління підприємством за допомогою бюджетів / Г.А. Семенов, А.В. Бондар // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1308931
  Твердохліб М.Г. Удосконалення управління підриємством в умовах АСУП / М.Г. Твердохліб. – К., 1972. – 32с.
1308932
  Дорогунцов С.І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК / С.І. Дорогунцов, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин. – Київ : Урожай, 1992. – 125с. – (Природа і ми)
1308933
  Міщенко В.І. Удосконалення управління проблемними активами банків : банківська справа / В.І. Міщенко, А.І. Граділь // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 43-54 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1308934
  Щербань І.О. Удосконалення управління ризиками в антикризовому управлінні посередницькими туристичними підприємствами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 128-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1308935
  Афонченкова Т.М. Удосконалення управління розвитком альтернативної енергетики на засадах інноваційного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано перехід до нової техніко-економічної парадигми, яка, можливо, забезпечить сталий розвиток інноваційного напряму - альтернативної енергетики на основі відновлюваних джерел енергії. Децентралізація структури управління, удосконалення ...
1308936
  Фалко Ю. Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-139
1308937
  Корж В.Т. Удосконалення управління транспортом. / В.Т. Корж. – Київ, 1982. – 48с.
1308938
  Артеменко О.О. Удосконалення управління трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 82-93. – (Економічні науки)
1308939
  Хорішко К.С. Удосконалення управлінського інструментарію в напрямі підвищення процесів ефективного формування інвестиційної привабливості господарських структур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 17-20. – ISSN 2306-6814
1308940
  Бєлоусова І.А. Удосконалення управлінського обліку в системі економічної безпеки підприємства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 255-264 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1308941
  Сіцінський В.С. Удосконалення управлінської культури керівника: акмеолопчний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Розглядається удосконалення управлінської культури та визначення оптимальних шляхів самовдосконалення управлінців у різних сферах професійної діяльності. Considered is the improvement of command structure and determination of optimum ways for ...
1308942
  Андрєєв В.Г. Удосконалення факторного аналізу детермінованих двофакторних мультиплікативних економічних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1308943
  Калужна О.М. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Калужна Ольга Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1308944
  Трохимченко М. Удосконалення фінансових механізмів інвестиційного забезпечення збалансованого регіонального розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-59.
1308945
  Сафонова В.Є. Удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 102-109
1308946
  Корінєв В.Л. Удосконалення фінансово-кредитного механізму ринку послуг з вищої освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 45-49. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1308947
  Піменова М.М. Удосконалення фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 188-195. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1308948
  Боголіб Т.М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 106-113. – Бібліогр.: 5 назв.
1308949
  Гаврилко П.П. Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств / П.П. Гаврилко, Ф.Ф. Соханич // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 199-204. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1308950
  Терещенко О.О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством / О.О. Терещенко, С.В. Павловський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 108-123. – ISSN 2305-7645
1308951
  Вахович І.М. Удосконалення фінансового механізму вищої школи у контексті інтеграції України в європейські структури / І.М. Вахович, Ю.В. Каракулько // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 212-218. – ISSN 1729-360Х
1308952
  Болдуєв М.В. Удосконалення фінансового механізму державної підтримки підприємств аграрного сектора економіки / М.В. Болдуєв, О.В. Болдуєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 102-105
1308953
  Буряченко А.Є. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-18. – Бібліогр.: 9 назв
1308954
  Гуменюк Д. Удосконалення фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та складові елементи фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності, запропоновано заходи удосконалення реалізації фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку. Essence and structural elements of stimulating ...
1308955
  Біла О.Г. Удосконалення фінансового механізму функціонування кооперативних систем : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1308956
  Двоєзерська В.С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-101. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1308957
  Романчук З.З. Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / З.З. Романчук, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1308958
  Рибалко Н.О. Удосконалення фінансового управління на підприємствах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1308959
  Яцюта В.П. Удосконалення фінансової політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.60-67
1308960
  Ломоносов А.В. Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 77-87 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1308961
  Рилач Н.М. Удосконалення фіскальних та грошово-кредитних інструментів стимулювання становлення інноваційної економіки в Україні - досвід країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 6-7
1308962
  Бардась В.М. Удосконалення фіскального регулювання природокористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Бардась Вадим Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1308963
  Бардась В. Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 42-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1308964
  Шостак Л.Б. Удосконалення фіскальної політики підтримки інноваційного розвитку // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 3-12
1308965
  Жебчук Л.Л. Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 64-68. – ISSN 1683-1942
1308966
  Рябоконь В.П. Удосконалення форм виховання / В.П. Рябоконь. – К., 1986. – 64с.
1308967
  Хижняк В. Удосконалення форм державного регулювання діяльності акціонерних товариств у торгівлі // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.115-120
1308968
  Радченко Н.Г. Удосконалення форм забезпечення кредитних зобов"язань сільськогосподарських підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 475-476. – ISBN 978-966-188-219-4
1308969
   Удосконалення форм і методів вивчення фізики : зб.статей. – Київ : Радянська школа, 1982. – 149с.
1308970
   Удосконалення форм і методів виробничого навчання промислового профілю. – К., 1963. – 135с.
1308971
  Гулак О. Удосконалення форм і методів державного управління у сфері діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-23.
1308972
  Фрицький О.Ф. Удосконалення форм і методів діяльності виконавчо-розпорядчих органів місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1308973
   Удосконалення форм і методів трудового навчання. – К., 1963. – 80с.
1308974
  Лебедева А.В. Удосконалення форм, напрямів і методів взаємодії органів внутрішніх справ України іззасобами масової інформації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-95
1308975
  Бордюжа А.С. Удосконалення формування інформаційної системи екобезпечного сільськогосподарського землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 119-127. – ISSN 2306-1677
1308976
  Шегда А. Удосконалення формування портфелів бізнесів підприємств / А. Шегда, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні особливості процесу аналізу портфеля бізнесів. Визначені ключові етапи процесу. Запропоновано сіткову модель портфельного аналізу з урахуванням часових параметрів основних процесів. The article deals with basic features of business ...
1308977
  Білоченко А.М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 96-102. – Бібліогр.: с. 97-98


  Розглянуто сучасний стан і проблеми реалізації дивідендної політики підприємств з державної часткою в Україні (насамперед, акціонерних товариств). проаналізовано досвід окремих зарубіжних країн у формуванні такої політики, запропоновано заходи, ...
1308978
  Горяна І. Удосконалення формування цінової політики комерційного банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1308979
  Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1308980
  Кузнецова М.М. Удосконалення функціонування краєзнавчих електронних ресурсів з позиції корпоративності бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 139-147


  Розглядається проблема оптимізації корпоративного функціонування системи електронних ресурсів з краєзнавства публічних бібліотек України. Головна увага приділена дослідженню специфіки організаційних перетворень, спрямованих на успішний розвиток в ...
1308981
  Бадзим О.С. Удосконалення функціонування ринку лізингових послуг : гроші, фінанси і кредит / О.С. Бадзим, А.Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 182-190. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1308982
  Остапенко О.В. Удосконалення холодильної системи комплексу низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Остапенко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1308983
  Штефан М.Й. Удосконалення цивільно-процесуальних засобів захисту прав громадян і організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 8-15. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Рассматривая совершенствование гражданско-процессуальных средств защиты прав как одно из условий, обеспечивающих выполнение решений ХХV съезда КПСС по укреплению правовой основы государственной и общественной жизни, автор обосновывает необходимость ...
1308984
  Зимовець В.Н. Удосконалення цінового механізму в АПК / В.Н. Зимовець. – Київ, 1988. – 48 с.
1308985
  Пономаренко Т.П. Удосконалення цінової політики підприємства / Т.П. Пономаренко, С.П. Міхно // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 89-92. – ISBN 978-966-493-863-8
1308986
  Смірнова О.О. Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 146-154. – ISSN 2310-9734


  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін національної економіки. ...
1308987
  Блудова Т.В. Удосконалення ціноутворення на вантажні перевезення : фінанси підприємств / Т.В. Блудова, І.В. Брикова, Т.В. Ревуцька // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1308988
  Бердникова К.В. Удосконалення чинного антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 31-38. – ISSN 2227-796X


  Досліджено зміни, внесені до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводено низку недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення.
1308989
  Тимошенко М.О. Удосконалення чинного законодавства України в сфері ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 148-152
1308990
  Дмитренко Е.С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 50-56
1308991
  Островський В.О. Удосконалення шнекових пристроїв для дозування борошна та обгрунтування їх раціональних параметрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.09 / Островський В.О.; Укр.дер.ун-т харчових технологій. – К, 1997. – 19л.
1308992
  Суліма М.М. Удосконалення якості звуковідтворення в трактах цифрового мовлення шляхом застосування комбінованого електромеханічного зворотного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Суліма Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1308993
  Олійник Л.В. Удосконалення якості підготовки слухачів ВВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 244-248
1308994
  Матвієць М.В. Удосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням галузевої особливості / М.В. Матвієць, Н.М. Терещенко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 41-43. – ISBN 978-617-645-234-8
1308995
  Нереуцький Святослав Григорович Удосконалння технологічних заходів по підвищенню продутивності озимого ріпака в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.09 / Нереуцький С.Г.; Нац. аграрн. ун-тет. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1308996
  Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1308997
  Шаповаленко Т.В. Удосконалювання магнітних методів структурного аналізу сплавів заліза. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Шаповаленко Т.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1308998
  Васільєва А Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 102-105
1308999
  Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309000
  Чухно А.А. Удосконалювати господарський механізм // Трибуна лектора, 1981. – №1
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,