Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1306001
  Тушунов А.В. "Теории прибавочной стоимости" (IV том "Капитала") и их место в экономическом учении К.Маркса / А.В. Тушунов. – М., 1969. – 224с.
1306002
  Сукиасян О.Р. "Теории" стихийности и ее ленинская критика. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Сукиасян О.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 39л.
1306003
  Голощук С.Л. Теоретичні аспекти "Я-концепції" в реалізації спонукального дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 36-38. – ISSN 2077-804X


  У статті здійснено аналіз сучасних трактувань поняття "Я-концепція" з позиції лінгвістики та психології. На прикладі ситуацій аутокомунікації виявлено особливості актуалізації "Я-концепції" у реалізації спонукального дискурсу. Робиться висновок про ...
1306004
  Фалатюк О.С. Теоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 161-168. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адмі-ністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, ...
1306005
  Співаков І. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчих відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 32-35
1306006
  Спірідонова К.О. Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 152-160. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1306007
  Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А. Дем’яненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
1306008
  Іваненко І.А. Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 182–187. – ISSN 2222-4459
1306009
  Яковенко О. Теоретичні аспекти вдосконалення управління оборотними активами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 175-190. – ISSN 2409-9260
1306010
  Комарова О.А. Теоретичні аспекти вивчення економічної сутності освітнього потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 22-30. – ISSN 2222-4459
1306011
  Жижченко Л. Теоретичні аспекти вивчення пейзажу в українській літературі / Л. Жижченко, Р. Князєва // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 288-295. – ISSN 2411-6548
1306012
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення вартості грошей залежно від їх форм в обігу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 82-94. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1306013
  Суща Л.М. Теоретичні аспекти визначення категорії відшкодування збитків // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-419-304-4
1306014
  Роговик О.Д. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 317-324. – ISSN 2076-1554


  Стаття покликана створити теоретико–емпіричні підстави для формування шляху з вироблення єдиного методологічного підходу та метатеоретичної конструкції щодо вирішення наукових проблем у визначенні сили держав у міжнародних відносинах. У статті ...
1306015
  Черкаський І.Б. Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції / І.Б. Черкаський, Н.В. Бєлікова, О.В. Кизирєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 12-17. – ISSN 2222-4459
1306016
  Кальченко С.В. Теоретичні аспекти використання енергетичних ресурсів // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 15-19. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1306017
  Проноза П.В. Теоретичні аспекти виникнення "пузирів" в економіці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2222-0712
1306018
  Нижник О.М. Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1306019
  Милян Р. Теоретичні аспекти впливу індустрії масових заходів на посилення конкурентоспроможності країни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 100-105. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1306020
  Савчук І.Г. Теоретичні аспекти географічного вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 91-95. – Бібліогр.: 6 назв.
1306021
  Жовтун Є.В. Теоретичні аспекти депозитної політики банків // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 77-83. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена поглибленню теоретичних засад депозитної політики банків шляхом аналізу сутності, принципів та етапів формування й реалізації депозитної політики в контексті динамічних змін економічного середовища. Проведено аналіз та групування ...
1306022
  Бура Х.В. Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 39-45


  Розглянуті етапи еволюції англійської мови і можливості субстратних впливів на її формування. Рассмотрены этапы эволюции английского языка и возможности субстратного влияния на его формировании. The article focuses on the stages of the English ...
1306023
  Римкіна М. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою управління підприємствами за теперішніх умов, що потребує подальшого детального дослідження, виступає зміна основних факторів виробничого процесу. Успішне ведення підприємницької діяльності все більшою мірою залежить від ...
1306024
  Єрмакова Т.Г. Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 89-95. – ISSN 2077-1800
1306025
  Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обгрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення ...
1306026
  Дейнека В О. Теоретичні аспекти дослідженя впливу державних видатків на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 105-115. – ISSN 2305-7491
1306027
  Степаненко А.В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 40-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1306028
  Устинова І.П. Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 2219-5521
1306029
  Юхновська Ю.О. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-129. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
1306030
  Опалюк Т. Теоретичні аспекти забезпечення неперервної освіти в системі професійного становлення та розвитку вчителя // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 171-176


  Присвячена науково-теоретичним аспектам професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ, особливостям забезпечення неперервної освіти, розвитку та саморозвитку майбутніх педагогів.
1306031
  Шульга Є. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 25-29
1306032
  Христенко О.В. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства / О.В. Христенко, А.С. Остапчук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 103-109. – ISSN 2218-1199
1306033
  Хомишак О. Теоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 74-77. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано теоретичні основи змішаного навчання. Доведено переваги використання змішаної технології для удосконалення навчального процесу у ВНЗ.
1306034
  Васьківська К.В. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 24-27. – ISSN 2071-4653
1306035
  Варцаба В.І. Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 97-105. – ISSN 2222-4459
1306036
  Котко О.К. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку як динамічного процесу якісних змін економіки / О.К. Котко, Н.В. Осадча // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 49-53


  У статті досліджено актуальні на сьогодні теоретичні аспекти поняття "інноваційний розвиток" як динамічного процесу в часі, який приводить до якісних змін предметів або явищ через упровадження інновацій та ведення інноваційної діяльності. Досліджено ...
1306037
  Богданевич Т. Теоретичні аспекти інституту тлумачення в конституційному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 4-10. – ISSN 2222-5374
1306038
  Кутейніков С.Ю. Теоретичні аспекти інтерпретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 68-73. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сутність кредиту, його основні форми та види кредитування сільськогосподарських підприємств. Визначено загальноекономічні та особливі принципи кредитування аграрних підприємств, а також правила кредитування. Висвітлено особливості надання ...
1306039
  Дудун Т.В. Теоретичні аспекти картографічної топоніміки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 329-332. – Бібліогр.: 12 назв.
1306040
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1306041
  Котковський Р.В. Теоретичні аспекти комплексного оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини гірничо-збагачувальних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1306042
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1306043
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / О. Стрішенець, К. Павлов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1306044
  Веретенникова Т.А. Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 62-67


  Стаття присвячена визначенню правової природи консультативної діяльності адвоката, її поняття та види. Також, дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультативної діяльності на етапи та виділенню технологічних, психологічних, тактичних прийомів ...
1306045
  Череп О.Г. Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємств / О.Г. Череп, А.А. Долинська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-60. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1306046
  Лях І.С. Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1306047
  Швець Г.О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 54-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1306048
  Бочковський А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 163-170 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
1306049
  Кузьмін О.Є. Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 124-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1306050
  Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-58. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються ...
1306051
  Бісмут Р. Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-214. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1306052
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1306053
  Фігель Ю.О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 357-361. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1306054
  Зелінська М.І. Теоретичні аспекти організації державного фінансового контролю - основного завдання Держаудитслужби / М.І. Зелінська, С.І. Сухарєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 99-108. – (Серія "Державне управління")
1306055
  Меншій А.М. Теоретичні аспекти осмислення дефініції "літературна школа" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 159-165. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті осмислюються теоретичні аспекти дефініції "літературна школа". Встановлено, що літературна школа - це самобутнє мистецьке явище, яке об"єднує письменників, зорієнтованих на мистецькі досягнення видатного попередника чи сучасника. Художників ...
1306056
  Сумарєва К.В. Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 242-252. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1306057
  Машкіна В.В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1306058
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1306059
  Відомська З.О. Теоретичні аспекти підвищення економічної ефективності виробництва зерна пшениці // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 88-89. – ISBN 978-966-2742-92-5
1306060
  Лебідь О. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1306061
  Новосьолова О.С. Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 301-307. – ISSN 1993-0259
1306062
  Дем"яненко Т.Є. Теоретичні аспекти поглиблення сутності внутрішнього аудиту // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 122-127. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена аналізу науково-практичних підходів до розуміння сутності внутрішнього аудиту та поглибленню змістовності поняття "внутрішній аудит". Здійснено аналіз наукових підходів вітчизняних вчених до трактування сутності внутрішнього аудиту. ...
1306063
  Доманова Т.Ю. Теоретичні аспекти поєднання різних форм вини при вчиненні злочинів проти життя та здоров"я особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 193-202. – ISSN 2310-6166
1306064
  Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 110-118. – ISSN 1026-9932
1306065
  Мармазова Т.І. Теоретичні аспекти принципу "субсидіарності" у місцевому самоврядуванні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1306066
  Коструба А. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 109-123. – ISSN 1026-9932
1306067
  Карельська Є.В. Теоретичні аспекти проблеми суб"єктів музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
1306068
  Канішевська Л. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Уточнено сутність феномена "ціннісне ставлення до здоров"я" як цілісної системи індивідуальних, вибіркових зв"язків особистості з різними явищами та предметами оточуючого середовища, що знаходить прояви у практичній життєдіяльності, емоціях і оцінках ...
1306069
  Бабій І.В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 130-135. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1306070
  Пасічний М.Д. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 137-144. – ISSN 2306-546X
1306071
  Алексеєнко М.Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 55-58
1306072
  Васюткіна Н.В. Теоретичні аспекти розуміння категорії "розвиток підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 236-242 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2222-0712
1306073
  Терехов В.Ю. Теоретичні аспекти розуміння категорій "безпека людини" та "громадська безпека" // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 95-101. – ISSN 2413-6433
1306074
  Борко А.Л. Теоретичні аспекти розуміння поняття та принципів судової влади, судової системи і правосуддя // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 34-40. – ISSN 2078-3566
1306075
  Нурмухометова М.Г. Теоретичні аспекти ролей політичних партій та інституту глави держави у вирішенні політичних криз у перехідних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 445-451
1306076
  Крушельницький М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 179-185. – ISSN 2307-9878
1306077
  Жданюк Л.О. Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 338-344. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1306078
  Яремчук А. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 54-55
1306079
  Голосніченко І.П. Теоретичні аспекти судового рішення, як самостійного інституту адміністративного права / І.П. Голосніченко, К.О. Кропивна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 8-9. – ISBN 978-966-7496-99-9
1306080
  Поляк Н.П. Теоретичні аспекти сутності кредиту // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1306081
  Брязкало А.Є. Теоретичні аспекти сутності місцевих бюджетів в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 244-248. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
1306082
  Войтенко О.М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 233-236. – ISSN 2222-4459
1306083
  Новаковська І. Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
1306084
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1306085
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1306086
  Огієнко О.І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти дорослих // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 180-201. – ISBN 978-966-698-251-8
1306087
  Ланських О. Теоретичні аспекти філософського розуміння мови як комунікативного інструменту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 317-320. – ISSN 2076-1554
1306088
  Зябіна Є.А. Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 116-121. – ISSN 1726-8699
1306089
  Коцан Р. Теоретичні аспекти формування державних кордонів // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 64-70. – ISSN 2519-4518
1306090
  Городко М.В. Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 80-84. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1306091
  Терещенко Т.С. Теоретичні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 285-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1306092
  Троценко Р.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 53-60. – ISBN 978-617-7009-44-3
1306093
  Шаховська А. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності студентів ВНЗ в умовах сучасної освіти // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 130-131
1306094
  Бєлікова Н.В. Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1306095
  Герасимчук К.І. Теоретичні аспекти формування фінансів державних підприємств / К.І. Герасимчук, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-617-571-143-9
1306096
  Борисюк О. Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, ...
1306097
  Смєсова В.Л. Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1306098
  Нашинець-Наумова Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 42-46
1306099
  Прушківська О.В. Теоретичні аспекти ціноутворення на ринку лікеро-горілчаної продукції // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-219-4
1306100
  Хомутенко А.В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 100-103. – ISSN 2306-6806
1306101
  Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності


  У статті проаналізовано питання становлення інтермедіальності, взаємозалежність інтермедіальності й інтертекстуальності, розглянуто інтермедіальність поряд із креолізованими текстами, обгрунтовано доцільність написання слова інтермедіальність в укр. ...
1306102
  Лавриненко О.В. Теоретичні дискусії сутності валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 20-23
1306103
  Мазуренко В.П. Теоретичні домінанти дослідження мережевої організації інноваційної діяльності / В.П. Мазуренко, А.Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 123-130. – ISSN 2308-6912
1306104
  Корнелюк О.А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 173-182. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1306105
  Готра Ю.Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 54-64. – ISBN 978-617-7132-63-8
1306106
  Кудласевич О.М. Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 71-79. – ISSN 1681-116Х


  Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур на економічне життя суспільства у працях М. Туган-Барановського, В. Железнова, Д.Піхна, М. Довнар-Запольського, А. Антоновича, М. Цитовича та ін.
1306107
  Тірбах Л.В. Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі / Л.В. Тірбах, В.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
1306108
  Кушнаренко Н.М. Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 119-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються сутність і структура бібліотечного краєзнавства як відносно самостійної інтеграційно-цілісної сфери професійної бібліотечної діяльності.
1306109
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 51-57. – ISSN 1993-6788
1306110
  Шаповал С.Л. Теоретичні засади бюджетного планування в системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 143-151. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1306111
  Лаппо В. Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 128-134. – ISSN 2312-1246


  Присвячена проблемам розвитку духовності особистості в період її фахового становлення. Обгрунтовано педагогічні умови духовного розвитку студентської молоді.
1306112
  Зоря О.П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб"єктів господарської діяльності банківськими установами / О.П. Зоря, Р.В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6814
1306113
  Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / Алексєєв В.М. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Чернівці : Технодркук, 2012. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-391. – ISBN 978-966-8658-92-1
1306114
  Івженко І.Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1306115
  Яворський Ю. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 230-236. – ISSN 2413-0923
1306116
  Чорна Н.В. Теоретичні засади вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 429-434


  Статтю присвячено дослідженню теоретичного аспекту вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу крізь антологічний підхід. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма відкритої художньої комунікації з нестійкою ...
1306117
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1306118
  Вахніна Л. Теоретичні засади вивчення українсько-польського етнокультурного пограниччя // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-163-5
1306119
  Гаманкова О.О. Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков, О.В. Димніч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 65-78 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1306120
  Шевченко Н.В. Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 22-26. – ISSN 2077-6330
1306121
  Копиленко О. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам"яток права / О. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
1306122
  Лепейко Т. Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 120-126. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1306123
  Огієнко М.М. Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 68-71. – ISSN 2306-6792
1306124
  Петухова В.О. Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної торгівлі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 54-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1306125
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1306126
  Івашина С.Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 297-301. – ISSN 2222-0712
1306127
  Баліцька О.С. Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості / О.С. Баліцька, О.А. Мисловська, М.М. Човганюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 19-27. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1306128
  Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1306129
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1306130
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 249-255


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчи- зняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1306131
  Кулик Л.А. Теоретичні засади екологічного збалансованого ресурсозбережного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 44-52. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1306132
  Беззубов Д.О. Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 115-119. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1306133
  Коваленко Л.М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1306134
  Герасимов Д.О. Теоретичні засади ідеології кемалізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 65-67
1306135
  Яровенко Т. Теоретичні засади інвестиційного розвитку сфери освіти України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 155--165


  У статті відображено етимологію поняття «розвиток» як філософської та економічної категорії, що є основою формулювання поняття «інвестиційний розвиток» сфери освіти. Виявлено основні властивості й особливості застосування терміну «інвестиційний ...
1306136
  Лузік Е.В. Теоретичні засади інноваційної моделі підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1306137
  Карпенко М.Ю. Теоретичні засади інтернет-ономастики // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 91-99. – ISSN 2410-3373
1306138
  Шальман Т.М. Теоретичні засади інтернет-реклами в маркетинговій діяльності підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 97-101


  У статті розкрито теоретичні аспекти застосування інтернет-реклами в маркетинговій діяльності підприємства. Розглянуто поняття ефективності реклами, визначені способи підвищення ефективності та чинники, що сприяють розвиткові інтернет-реклами. In the ...
1306139
  Полєева Ю.С. Теоретичні засади когнітивної фонетики // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 83-86. – (Філологія)
1306140
  Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики : підручник для студентів екон. спец. : [у 2 т.] / О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко ; М-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : Київський університет економіки і технологій транспорту. – ISBN 966-7737-33-0
Т. 1. – 2003. – 429, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 405-429
1306141
  Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики : підручник для студентів екон. спец. : [у 2 т.] / О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко ; М-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-254-8
Т. 2. – 2005. – 521, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511-521
1306142
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1306143
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1306144
  Ревіка К.А. Теоретичні засади механізму реалізації структурної політики національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1306145
  Завгородня С.П. Теоретичні засади моделі системи державного управління у сфері економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6814
1306146
  Михайлюк Я.Б. Теоретичні засади надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 37-45. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та особливостей розвитку теорії публічних послуг. У статті здійснено узагальнення позитивного досвіду західноєвропейських держав у ...
1306147
  Побочий І.А. Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких методів політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 195-204
1306148
  Євтух М.Б. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів України // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 4-15. – ISSN 2311-2409


  Здійснено аналіз наукових підходів щодо сутності, змісту та структури науково-дослідницької діяльності викладача вищої школи; визначено її місце та роль у педагогічній діяльності викладачів університетів; охарактеризовано основні напрями ...
1306149
  Олійник Н.Ю. Теоретичні засади науково-дослідної діяльності студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 67-68


  У статті розкрито зміст і схарактеризовано головні етапи науково-дослідницької діяльності студентів (НДДС). Наголошується на важливості науково-дослідницької діяльності студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу, що є головним чинником ...
1306150
  Ніколіна І.І. Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком / І.І. Ніколіна, М.В. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 63-71. – ISSN 2411-4413
1306151
  Князська О.М. Теоретичні засади побудови іміджу: історична ретроспектива // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 38-41


  Розглянуто теоретичні засади побудови іміджу. Проаналізовано специфіку та методи побудови внутрішнього і зовнішнього іміджу компанії. Детально розглядаються поняття "імідж", "іміджологія", їх взаємодія та історична ретроспектива цих понять. The ...
1306152
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1306153
  Мельник О.Г. Теоретичні засади правовідносин в сфері реалізації судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.01 / Мельник Олеся Григорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1306154
  Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 71 назва
1306155
  Коць Т. Теоретичні засади праць Івана Нечуй-Левицького і тогочасна мовна практика // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 30-36. – ISSN 0201-419
1306156
  Пилип"юк Я.В. Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 253-258. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1306157
  Лойко С.В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 144-152. – ISSN 2309-1533
1306158
  Весельська Л.А. Теоретичні засади регулювання міграційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1306159
  Платонова Т.Є. Теоретичні засади розробки лінгвістичного забезпечення проблемно-орієнтованих баз даних // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 156-164. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначено рівень розробки теоретичних засад створення лінгвістичного забезпечення як основи проблемно-орієнтованих баз даних (ПОБД).
1306160
  Лепейко Т.І. Теоретичні засади розробки стратегії розвитку підприємства на основі ринкових тенденцій / Т.І. Лепейко, А.М. Баланович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 305-318. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Проаналізовано динаміку зміни актуальності для категорій "ринкові тенденції" та "стратегії розвитку підприємства" з використанням Інтернет-аналізу. Підтверджено необхідність подальших досліджень і загальне зростання попиту (актуальності, ...
1306161
  Галак К.І. Теоретичні засади соціально-орієнтованої діяльності суб"єктів господарювання // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 140-146. – ISSN 2307-9878


  Концепція корпоративної соціальної відповідальності є актуальною та порівняно новою для українських підприємств, що обумовлює необхідність формування наукового забезпечення її реалізації на практиці. Поглиблюючи сутність та теоретичні засади соціальної ...
1306162
  Король С.Я. Теоретичні засади соціального обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 29-34. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена уточненню суті, мети та місця соціального обліку в системі бухгалтерського обліку. Систематизовано підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування поняття «соціальний облік». Виявлено, що в усіх випадках дослідники так чи ...
1306163
  Суший О.В. Теоретичні засади соціальної архетипіки // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 168-180. – ISSN 2414-05-62
1306164
  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / Циба В.Т. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-388-325-0
1306165
  Битко А. Теоретичні засади соціологічного дослідження політичного дискурсу // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1/2 (вип. 13/14). – C. 66-70. – ISSN 2077-5105
1306166
  Савчук Л.М. Теоретичні засади сталого розвитку сфери охорони здоров"я України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 171-177. – ISSN 2313-8246
1306167
  Корогодова О.О. Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, А.А. Кугій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
1306168
  Лобова О.М. Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1306169
  Хаустова В.Є. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В І. Ярошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 24-37. – ISSN 2222-4459
1306170
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1306171
  Хотинська-Нор Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 184-193. – ISSN 2310-9769
1306172
  Турченко О.Г. Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції) / О.Г. Турченко, І.О. Панасюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 115-121. – (Юридичні науки ; № 4)
1306173
  Максимчук М.В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 31-39. – ISSN 1562-0905
1306174
  Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2 (21). – С. 155-178. – ISSN 1811-9824
1306175
   Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-деліктної діяльності : монографія / [Олефір В.І., Галунько В.В., Лошицький М.В., Короєд С.О.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 339, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
1306176
  Миргород-Карпова Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 95-104. – ISSN 2519-2353


  "Розглядається проблематика відсутності єдиноприйнятого визначення «державний фінансовий контроль», яке тісно взаємозв’язане з такими категоріями як «контроль» та «фінансовий контроль», проаналізовані підходи до визначення сутності поняття, а також ...
1306177
  Приказюк Н.В. Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 396-401. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1306178
  Печенюк Н.М. Теоретичні засади та сучасний стан зовнішнього державного боргу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-188-293-4
1306179
  Перемітько В.В. Теоретичні засади та технологічна реалізація адаптаційного відновлення деталей ходової частини дорожніх машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Перемітько Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
1306180
  Яременко О.Ф. Теоретичні засади трактування поняття "стійкий розвиток" економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-68. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1306181
  Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ - в першій третині ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 387-393
1306182
  Петренко І.П. Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
1306183
  Зюзін В.О. Теоретичні засади фінансового забезпечення реалізації соціальних програм в Україні та світі // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 327-335. – ISSN 2306-546X
1306184
  Пшик Б.І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 61-68. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1306185
  Крупка А. Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1306186
  Дмитровська В.С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 349-353. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1306187
  Мельничук Л.М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1306188
  Пирог О.В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
1306189
  Вергелюк Ю.Ю. Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 62-65. – ISSN 2306-6806
1306190
  Мельниченко Р.К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 193-200. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1306191
  Зелінська С.О. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів з використанням інтерактивних // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 14-19. – ISSN 2227-2747
1306192
  Мамчин М.М. Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі / М.М. Мамчин, В.Т. Лозинський, І.В. Прокопенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 50-56. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1306193
  Кресіна І.О. Теоретичні засади формування української національної ідентичності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-67. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1306194
  Венгер В.В. Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 46-53. – ISSN 1993-0259
1306195
  Костенко Р. Теоретичні засади формування ціннісної сфери студентської молоді // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 57-61. – ISBN 978-966-2710-90-8
1306196
  Міхель Р. Теоретичні засади функціонування конкурентної політики ЄС у сфері концентрації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 266-272. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1306197
  Соркін І.В. Теоретичні засади циклічності економічного розвитку та підходи щодо регулювання економіки // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 70-78
1306198
  Іщенко Л.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іщенко Людмила Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1306199
  Бачинська О.В. Теоретичні і методичні основи економіко-географічного дослідження Старокостянтинівського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 171-176 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1306200
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1306201
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 48-59. – ISSN 2222-5374
1306202
   Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2001-. – ISSN 2219-2654
№ 3 (38). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306203
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 96-129. – ISSN 2222-5374
1306204
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 69-98. – ISSN 2222-5374
1306205
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 92-116. – ISSN 2222-5374


  Дослідженню проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи займалися такі вчені, як М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко та ін. У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з проблем суб"єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, ...
1306206
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199–201, 203-1, 203-2, 204–205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 157-201. – ISSN 2222-5374
1306207
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта складів злочинів проти громадської безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 83-103. – ISSN 2222-5374
1306208
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (ст. 242 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 26-49. – ISSN 2222-5374
1306209
  Старинець О. Теоретичні і функціональні аспекти формування системи антикризового управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 187-193. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто дискусійні питання щодо визначення сутності системи антикризового управління підприємством, здійснено моніторинг існуючих проблем та обґрунтовано принципи й функції антикризового управління у контексті побудови ефективної системи ...
1306210
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 6. – 2018. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306211
  Мороз П.А. Теоретичні концепції грошово-кредитної політики та їх практична реалізація в економіці України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 978-966-188-219-4
1306212
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1306213
  Заворотько О.В. Теоретичні концепції та цільова спрямованість монетарної політики економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 45-49
1306214
  Гнатишин О.Є. Теоретичні концепціїО. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-139
1306215
  Петрова Я.В. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 56-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1306216
  Грабчук О.М. Теоретичні обмеження в управлінні страховим портфелем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
1306217
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1306218
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права / Н.В. Сидорова. – Харків : Бізнес Інформ, 1998. – 236с. – ISBN 966-7080-74-9
1306219
  Якушева О.В. Теоретичні основи взаємозв"язку банківської конкуренції та фінансової стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
1306220
  Гунько І.В. Теоретичні основи використання економіко - статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю / І.В. Гунько, О.І. Присяжнюк, Л.І. Бурдейна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1 (29). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413


  У статті розглянуто основні економіко-статистичні методи, які доцільно використовувати студентській молоді вищих навчальних закладів у своїх наукових дослідженнях у контексті принципів і завдань Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, що діє ...
1306221
  Попадич О.О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 206-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1306222
  Гриценко А.А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-106. – ISSN 1811-3141


  Тема 13 із підручника з макроекономіки цих авторів.
1306223
  Афанасьєва Ю.В. Теоретичні основи державного регулювання демографічних процесів // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 14-18
1306224
  Кулчар Т.Ф. Теоретичні основи діяльності єврорегіонів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 102-107. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1306225
  Магас Н.В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
1306226
  Періг Г. Теоретичні основи дослідження конкурентноспроможності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 269-272. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1306227
  Стоянова О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 108-111. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1306228
  Пєнцов М.В. Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 171-179. – ISSN 1999-5717
1306229
  Архієреєв С. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-37 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 50 назв. – ISSN 1811-3141
1306230
  Сєркова Б.М. Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6814
1306231
  Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім"ях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто соціальний інститут сім"ї, поняття "дистантна сім"я", аналізується проблема соціально-психологічних особливостей рольових відносин у дистантних сім"ях.
1306232
  Січняк О.О. Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 119-122. – ISSN 2306-6806
1306233
  Гбур З.В. Теоретичні основи економічної безпеки та ії становлення в Україні // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 95-97. – ISBN 978-966-416-521-8
1306234
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1306235
   Теоретичні основи електротехніки : Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1306236
  Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : [підруч. для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищ. навч. закл. ] / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук ; за ред. проф. Ю.О.Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-966-289-006-8
1306237
   Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; під ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 319-321. – Бібліогр.: с. 318. – ISBN 978-966-289-007-5
1306238
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1306239
  Бондаренко В.Є. Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Бондаренко Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1306240
  Надвиничний О.А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 132-137. – ISSN 1993-0259
1306241
  Чорнокнижний О. Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано існуючі теоретичні основи щодо поглядів на застосування (бойове застосування) частин і підрозділів топографічної служби та надані практичні рекомендації. Визначені основні форми та способи застосування частин і підрозділів топографічної ...
1306242
  Головінов О.М. Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соцівльного партнерства в Україні / О.М. Головінов, М.І. Головінов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1729-7206
1306243
  Верховод І. Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки сучасної України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 28-37. – Бібліогр.: 17 назв
1306244
  Салькова І.Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І.Ю. Салькова, І.В. Ковальчук, Л.Б. Петіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1306245
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1306246
  Шніцер І.Р. Теоретичні основи інтеграційного розвитку ринкових систем // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 329-337. – ISSN 2524-003X
1306247
   Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем = Theoretical fundamentals of information-measurement systems : підручник / [В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Університет новітніх технологій ; НАУ, 2017. – 495, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - .Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки в кінці розд. укр., англ. – Бібліогр.: с. 494-495. – ISBN 978-966-932-027-8
1306248
  Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 470-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1306249
  Макаренко Т.Ю. Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 209–214. – ISSN 2222-4459
1306250
  Пригодій М.А. Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 237-243. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1306251
  Сімкова І.О. Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 364-370. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері шляхом дослідження перекладознавчих, психолінгвістичних, методичних, психологічних та лінгвістичних основ розробки методики ...
1306252
  Дем"янюк А.А. Теоретичні основи національних лінгвометодичних традицій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 184-191


  Мовознавча граматика в контексті модерних поглядів на вербалізацію наукових теорій.
1306253
  Мороз П.А. Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1306254
  Плюгін В.Є. Теоретичні основи об"єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Плюгін Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1306255
  Заводовська Л.А. Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 176-181. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
1306256
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-185-8
Ч. 1. – 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 297-302. – Бібліогр.: с. 295-296.
1306257
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-186-5
Ч. 2. – 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 344-345
1306258
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : монографія / Іваницький С.О. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 795, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 672-768 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-568-8
1306259
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
1306260
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10, 081 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2017. – 556 арк. – Додатки: арк. 510-556. – Бібліогр.: арк. 425-509
1306261
  Свистун К.О. Теоретичні основи організаціно-економічного механізму сталого розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 167-174. – ISSN 2308-1988
1306262
  Міночкін Д.А. Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 191-194
1306263
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1306264
  Рижиков В. Теоретичні основи полікультурності освіти та ії практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – C. 17- 23. – ISSN 2308-4634
1306265
  Москаленко А.М. Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 235-244. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ професійної етики. Розглянуто професійну етику, що досліджує специфіку конкретної професії крізь призму моральних принципів суспільства, практику відхилення від норм моралі у визначених сферах суспільних ...
1306266
  Павлова О.Г. Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 214-222. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається суть, зміст та структура мотиваційної сфери особистості. Відзначено багатоаспектність і складність цього явища. Наголошується, що для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів і їх професіоналізації необхідно розвивати ...
1306267
  Кубанов Р. Теоретичні основи професійної підготовки студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 14-25. – ISSN 2077-1827
1306268
  Іващенко О.В. Теоретичні основи процесу прийняття проектних рішень // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 167-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1306269
  Шталь Т.В. Теоретичні основи реалізації інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій в умовах динамізму світової економіки // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 119-126
1306270
  Юрченко І.В. Теоретичні основи регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 115-120. – ISSN 2218-1199
1306271
  Малихіна Я. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 71-77. – ISSN 2077-1827
1306272
  Шевченко І.Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1306273
  Капустинський В.А. Теоретичні основи судового правозастосування / В.А. Капустинський, І.В. Волкова // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
1306274
  Миколаєць А.П. Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 123-126. – ISSN 2306-6814
1306275
  Бартків О. Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації / О. Бартків, Є. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-11. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1306276
  Андрусишин Р. Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В. Верховинця // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 1994-4845
1306277
  Лозова О.В. Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 68-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1306278
  Письменна Т.В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 100-106. – (Економічні науки ; вип. 28)
1306279
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи управлінського аналізу / З.В. Герасимчук, А.О. Тендюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 7-16. – ISSN 1993-0259
1306280
  Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
1306281
  Буйняк М.Г. Теоретичні основи формування психологічної готовності вчителів до професійної діяльності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 85-86
1306282
  Гребеннікова А А. Дзюба Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 135-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1306283
  Зосимова Ж.С. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 72-75. – ISSN 2222-4459
1306284
  Бондаренко Г.В. Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 170-178. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1306285
  Суворов В.П. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-78. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
1306286
  Васьківська К. Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні / К. Васьківська, О. Данилюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 49-55. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1306287
  Шевчук Б. Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 141-148. – ISSN 2308-4634
1306288
  Гегедош К.В. Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 275-280. – ISSN 2222-4459
1306289
  Семчук Л.І. Теоретичні передумови та практика використання вірусів бактерій, як чинників обмеження інфецій в сільському господарстві та медицині / Л.І. Семчук, О.М. Андрійчук, С.А. Ромашев // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 286-290. – ISBN 978-966-187-005-4
1306290
  Тур О.М. Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 167-172
1306291
  Продан І.О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 56-59. – ISSN 1728-6220
1306292
  Князєва Т.В. Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу / Т.В. Князєва, Г.А. Радченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 319-325. – ISSN 2222-0712
1306293
  Марченко І.С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1306294
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 1 (55). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306295
   Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-7335-04-6
Вип. 6. – 1999
1306296
  Боксгорн А.В. Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 81-91. – ISSN 2524-101X
1306297
  Гринівський Т. Теоретичні питання української бібліографії початку XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 42-48


  У статті зроблено спробу аналізу стану українського книгознавства періоду 1917-1920 рр., а також огляд матеріалів часопису “Книгарь”, у яких розглядалися теоретичні питання бібліографії It is made the attempt of analysis of the state of Ukrainian ...
1306298
  Сіріньок-Долгарьова Теоретичні підвалини медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку сучасного суспільства знань // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 83-87


  У статті проаналізовано теорії закордонних на вітчизняних учених щодо медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку інформаційного суспільства знань. In the article the theories of foreign and domestic scientists on media globalization as the ...
1306299
  Пинда Ю.В. Теоретичні підстави галузевих детермінант структури національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 79-89. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1306300
  Васильчук Є.О. Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 372-377. – ISSN 2076-1554
1306301
  Ортіна Г.В. Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 139-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1306302
  Венгер Т.А. Теоретичні підходи до визначення впливу внутрішнього державного боргу на національне багатство // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С.21-23. – ISBN 978-966-188-219-4
1306303
  Макарова Г.С. Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 257-262. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1306304
  Подорожній Є. Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 1561-4999
1306305
  Федоркін Д.В. Теоретичні підходи до визначення категорії "Функція держави" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-66. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1306306
  Подорожній Є.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 6-15. – ISSN 1999-5717
1306307
  Дудюк В.С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки / В.С. Дудюк, В.В. Гобела // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 130-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1306308
  Барко В.І. Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ / В.І. Барко, М.А. Чекулаєв // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 85-90. – ISSN 1727-1584
1306309
  Прушківський В.Г. Теоретичні підходи до визначення сільських територій / В.Г. Прушківський, В.І. Колесников // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 127-132 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1306310
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1306311
  Пуйо Г.І. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "ресурси підприємства" / Г.І. Пуйо, А.Я. Паулик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 240-246. – ISSN 2311-8164
1306312
  Мамедов С.Г. Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 139-142. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1306313
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1306314
  Волошенко І.О. Теоретичні підходи до дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 455-465
1306315
  Панасюк І.П. Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 29-32. – ISSN 2306-6806
1306316
  Воронюк В.М. Теоретичні підходи до класифікації міжбюджетних капітальних трансфертів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 112-121. – ISSN 2414-3499
1306317
  Огієнко М.М. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу / М.М. Огієнко, О.В. Гуріна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1306318
  Романова Л.В. Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1306319
  Шелестов О.М. Теоретичні підходи до осмислення феномена політичної культури українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 331-339
1306320
  Дулік Т.О. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 31-35. – ISSN 1729-7206
1306321
  Буркан Р.С. Теоретичні підходи до підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 130-132
1306322
  Савчук С. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1306323
  Орешета Ю.В. Теоретичні підходи до понять "ідентифікація" та "ідентичність" у соціології: їх сутність та коротка характеристика // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 94-100
1306324
  Оглобля Я.О. Теоретичні підходи до регулювання банківської дільності в країнах світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню поняття банківського регулювання в країнах світу, його відмінності від поняття управління банками, а також встановленню співвідношення між поняттям банківського регулювання та банківського нагляду. В статті визначено ...
1306325
  Барко В. Теоретичні підходи до розробки ефективної системи психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 43-49
1306326
  Дяченко В.А. Теоретичні підходи до розуміння психологічного благополуччя особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 119-124. – (Серія : Психологічні науки)
1306327
  Спіцина Г.О. Теоретичні підходи до систематизації законодавства про працю України в умовах ринкової економіки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 192-202. – ISSN 1563-3349
1306328
  Яременко Л.М. Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 144-148. – ISSN 2306-546X
1306329
  Нікітченко С.О. Теоретичні підходи до формування економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6792
1306330
  Рикованова І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства / І.С. Рикованова, Д.М. Донець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 151-156. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1306331
  Тимошенко О.В. Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 28-34
1306332
  Швабій К.І. Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 90-103. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1306333
   Теоретичні підходи дослідження економічного зростання країн, що розвиваються / Саєд, Анкаві, , Гамарлі Раміг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 4-7
1306334
  Прокопов Д.Є. Теоретичні погляди Г.Е. Лесинга і їх вплив на філософію німецького Просвітництва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 8-18


  У статті аналізується вплив теоретичних поглядів Лесинґа на розвиток фі- лософії німецького Просвітництва. Визначено місце Лесинґа у плеяді представни- ків просвітницької традиції в Німеччині, а також його роль у формуванні просвіт- ницької ...
1306335
  Гнатенко В.С. Теоретичні положення доказів // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 119-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1306336
  Григорак М. Теоретичні положення планування логістичної підтримки масових заходів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 183-195. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1306337
  Нечіпай О.С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-65. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1306338
  Коваль С. Теоретичні практичні аспекти ресурсної політики банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 141-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1306339
  Чернадчук В. Теоретичні проблеми визначення предмета бюджетного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-27. – ISSN 0132-1331
1306340
  Воронов В.І. Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 186-194. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1306341
  Савчук І. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття ділової репутації юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 338-339
1306342
  Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О. Навроцький; Львівський держ. ун-тет ім. І. Франка; Рец.: Гавриш С.Б., Тихий В.П. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – На певній кількості тиражу на обкл.замість "Теоретичні прблеми..." надруковано "Теоретичні поняття...". – Бібліогр.: с.458-462. – ISBN 5-900-195-22-8
1306343
  Антонов М. Теоретичні проблеми неореалістичного розуміння права: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія з Отто Пферсманном // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 91-99. – ISSN 2227-7153
1306344
  Синчук С. Теоретичні проблеми обгрунтування правових ознак соціальної допомого у сфері соціального забезпечення // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 303-404. – ISSN 2082-4939
1306345
  Чорнолуцький Р.В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 11-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1306346
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : монографія / І.Є. Криницький ; НДІ фін. права ; Полтав. ін-т бізнесу МНТУ ім. акад. Ю. Бугая. – Харків : Право, 2009. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-143-8
1306347
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
1306348
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1306349
  Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 96-104. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З ...
1306350
  Кравець В. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 27-33. – ISSN 2519-8416
1306351
  Кочин В.В. Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-122
1306352
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 496 л. – Бібліогр.: л. 436-496
1306353
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2006. – 303, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1306354
  Кресін О.В. Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на порівняльно-правових досліджень // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 69-76. – ISSN 1993-0909
1306355
  Стецюк В. Теоретичні та методичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву центральної частини Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання можливостей еколого-геоморфологічного дослідження формування, використання та трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор"я у контексті теоретичних положень загальної геоморфології. Проаналізовано роль основних ...
1306356
  Кузава І.Б. Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.03 / Кузава Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1306357
   Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / [В.Ф. Живодьор та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої, О.Г. Козлової ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 436. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-698-197-7
1306358
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1306359
  Ященко М.Д. Теоретичні та методичні засади проведення "Місячника знань правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 12-15 : фото, табл.
1306360
   Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / [Рябова З.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : Альфа-Реклама, 2014. – 337, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 336. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-288-057-1
1306361
  Мардус Н.Ю. Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 325-329. – ISSN 2222-0712
1306362
  Петленко Ю. Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави / Ю. Петленко, Є. Милованова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено походження та сутність фіскальної політики держави, розглянуто її види та механізм реалізації на різних стадіях економічного циклу. Охарактеризовано основні типи фіскальної політики України протягом 1991-2015 років на різних фазах ...
1306363
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1306364
   Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій : монографія / [Князєв В.М. та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 225-236. – ISBN 978-966-619-239-7
1306365
  Кресіна І.О. Теоретичні та політико-правові засади етнокультурної консолідації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1306366
  Швець Г.О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г.О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 102-106. – ISSN 2225-6407
1306367
  Алещенко В. Теоретичні та практичні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах бойової обстановки та після бою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна реабілітація аналізується як складова частина соціальної, медико-психологічної реабілітації. Розглядаються її основні етапи, принципи проведення, стрес-фактор, комплекс заходів, що організується командирами, заступниками з ...
1306368
  Супрун В.В. Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 108-123. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано необхідність регулювання професійної освіти. Узагальнено наукові підходи до вибору моделі публічного управління та адміністрування в системі професійної освіти.
1306369
  Булат А.Г. Теоретичні та практичні аспекти створення колекції Rhododendron в умовах дендрологічного парку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / А.Г. Булат, Т.М. Черкіс // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 281-286. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1306370
  Шмандій В.М. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу / В.М. Шмандій, Е.В. Харламова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 24-31. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
1306371
  Посохов І.М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій / Ігор Посохов. – Харків : Слово, 2014. – 499 с. : табл. – Бібліогр.: с. 407-453. – ISBN 978-617-7035-00-7
1306372
  Чебанова Н.В. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 151-154. – ISSN 2075-4892
1306373
  Абдуліна Т.Г. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи національної безпеки США - досвід для України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1306374
  Маршавін Ю.М. Теоретичні та практичні засади оцінювання економічної ефективності активних програм на ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 186-198. – ISSN 2072-9480
1306375
  Вахонєва Т.М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в правових правовідносинах : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вахонєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1306376
  Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкуретного ринку електроенегії / І.В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2015. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1519-7
1306377
  Бородіна О.А. Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом / О.А. Бородіна, М.В. Щербак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 122-126. – ISSN 2225-6407
1306378
  Сичок С. Теоретичні та практичні концепти деміфологізації дискурсу творчості Т. Шевченка крізь призму феноменологічної критики // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1306379
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1306380
  Поплавська О.В. Теоретичні та практичні підходи до аналізу моделей корпоративної соціальної відповідальності та світовий досвід їх реалізації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 57-63. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1306381
  Бадяк В.П. Теоретичні та практичні проблеми збереження пам"яток // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 5-22. – ISSN 2078-0133
1306382
  Ріпенко А.І. Теоретичні та практичні проблеми функціонування Державного земельного кадастру // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-966-7957-18-6
1306383
  Софіщенко І. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Автором запропоновано виокремити поняття міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності в системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності на різних рівнях економічної системи, розглянуто його сутнісні характеристики та ...
1306384
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306385
  Чапля І. Теоретичні та прикладні аспекти державного інвестування в країнах Центральної та Східної Євпропи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-209. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1306386
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1306387
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму в Україні / О.Ю. Бордун, У.В. Деркач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1306388
  Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8


  В дар бібліотеці від автора. Підпис
1306389
  Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.І. Коць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1306390
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (29). – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306391
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 1 (30). – 2015. – 539 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306392
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (31). – 2015. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306393
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (32). – 2016. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306394
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 2 (33). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306395
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (34). – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1306396
  Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб"єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 127-145. – ISSN 2222-5374
1306397
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 66 назв
1306398
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 472-565. – Бібліогр.: арк. 417-471
1306399
  Шмир І.П. Теоретично-еволюційні аспекти оподаткування доходів громадян: питання методології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 136-140.
1306400
  Фісун А.О. Теоретично-категоріальне осмислення поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 43-48


  Виконано теоретично-категоріальний аналіз поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору та глибокий філософсько-політологічний аналіз досліджуваного явища. Проаналізовано феномен інформаційної війни як гостроактуального ...
1306401
  Якобчук В.П. Теоретично-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1306402
  Зінчук Т.О. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.27-33. – ISSN 2221-1055
1306403
  Товченко С. Теоретично-методологічні засади дослідження етногенезу східних слов"ян у науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-795-3
1306404
  Нагорна Т.В. Теоретично-методологічні засади статистичного моніторингу ринку страхових послуг України // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
1306405
  Коцур А. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 166-172. – ISBN 978-966-2464-25-2
1306406
  Ніка О.І. Теоретично-пізнавальні поняття в перекладах полеміки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 331-335
1306407
  Златіна Н. Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується теоретична та практична основа поняття банківської системи з розглядом повного переліку її складових елементів. Також, в статті аналізується місце банківської системи в системі держави. This article examines the theoretical and ...
1306408
  Козачук О.А. Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 233-238. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті досліджуються теоретичні підходи до вивчення поняття та змісту дефініції «лісова охорона». Показано роль наукових досліджень при визначенні та розмежуванні понять «охорона», «лісова охорона», «охорона лісу». Розкрито характерні ознаки лісу як ...
1306409
  Бережний Я. Теоретично-правові аспекти державно-релігійних відносин в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.99-102
1306410
  Шельман Т.М. Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 80-83


  У статті здійснено аналіз теоретичної бази у сфері реклами та виведено алгоритм вдалого розміщення рекламних звернень на телебаченні. The article analyzes theoretical basis in the sphere of advertising presenting the algorithm of successful pacement ...
1306411
  Самойленко В.М. Теоретично-прикладні аспекти моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 330-338.
1306412
  Гордієнко Сергій Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-51. – ISSN 1608-6422
1306413
  Федоренко Теоретичну основи системи , конституційного права України / Федоренко, ВЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 1563-3349
1306414
  Димитри Евит Радмило Теориjа книжевности са примерима. Епска посвиjа / Димитри Евит Радмило. – Београд, 1959. – 228с.
1306415
  Юданов А.Ю. Теории "открытой экономики". / А.Ю. Юданов. – М, 1983. – 191с.
1306416
  Воронин С.В. Теории "филантропии" / С.В. Воронин. – Москва, 1981. – 160с.
1306417
  Винник Э.В. Теории *массового общества* и *элиты* в социологии ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Винник Э.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1306418
  Лысенко В.Г. Теории восприятия на Западе и в Индии: некоторые типологические параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 122-132. – ISSN 0042-8744
1306419
  Голосов В.В. Теории вывоза капитала / В.В. Голосов. – М., 1977. – 224с.
1306420
  Зайцев Н.А. Теории гравитации с переменной гравитационной постоянной : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Зайцев Н.А.;. – Москва, 1977. – 10с.
1306421
  Усоскин В.М. Теории денег / В.М. Усоскин. – Москва, 1976. – 228с.
1306422
  Власенко В.Е. Теории денег в России : конец XIX--дооктябрьский период XX в. / В.Е. Власенко. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 252 с.
1306423
   Теории Ж. Делеза и Ф. Гваттари в формировании постмодерной категории субъективности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 95-97. – ISSN 2077-1800
1306424
  Базилевская Н.А. Теории и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. – Москва : Из-дво Московского университета вестия, 1964. – 131с.
1306425
   Теории и методы интродукции растений и зеленого строительства.. – К., 1980. – 220с.
1306426
  Ризаев Ш.Р. Теории и методы расчетов устойчивости откосов земляных сооружений / Ш.Р. Ризаев. – Ташкент, 1969. – 124с.
1306427
  Шпилько Г.А. Теории и методы регулирования капиталистической экономики / Г.А. Шпилько. – М., 1975. – 191с.
1306428
  Лорентц Г.А. Теории и модели эфира : пер. с англ. / Г.А. Лорентц. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 68 с.
1306429
  Давтян О.К. Теории инерциального поля и квантовой корреляции / О.К. Давтян, Г.Г. Карамян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1987. – 134 с.
1306430
  Нерушенко И.Б. Теории инфляции и антиинфляционная политика: Критич. анализ буржуаз. концепций / И.Б. Нерушенко. – Москва, 1986. – 159с.
1306431
  Уэбстер Ф. Теории информационного общества = Theories of the Information Society / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 400с. – ISBN 5-7567-0342-X
1306432
  Иванов В.Ф. Теории информационного общества: Дэниел Белл // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 21-24. – ISSN 2307-6194
1306433
  Суворов Ю.П. Теории исследования операций и принятия решений. Возможность их применения в создании АСУ-геология. Обзор. / Ю.П. Суворов. – М., 1973. – 35с.
1306434
  Шемятенков В.Г. Теории капитала. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 224с.
1306435
  Лысенко Л.И. Теории капитала: учетно-экономический аспект : контроль, облік та аудит / Л.И. Лысенко, Д.В. Арлачев // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-152 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
1306436
  Шатенштейн А.И. Теории кислот и оснований / А.И. Шатенштейн. – М.-Л., 1949. – 316с.
1306437
  Борисенко А. Теории коалиционных правительств // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 65-67. – ISBN 978-966-400-084-7
1306438
  Холл К.С. Теории личности / К.С. Холл, Л. Гарднер. – Москва : КСП +, 1997. – 719с. – ISBN 5-89692-001-6
1306439
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; [ перевели с англ. : С. Меленевская, Д. Викторова ]. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 608 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1306440
  Хьелл Л. Теории личности : Основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1306441
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 607 с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-88782-412-3
1306442
  Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 1997. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-044-6
1306443
  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии : Учеб. пособие / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1982. – 128с.
1306444
  Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одарен. ребенка НАПН Украины. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 871, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-485-194-4


  Рассматриваются теоретические взгляды на личность таких специалистов, как П.П. Викторов, Н.Я. Грот, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, С.М. Балей, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, А.Ш. ...
1306445
  Клонингер С. Теории личности: познание человека / Сьюзен Клонингер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 720с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00554-3
1306446
  Левашев А.Е. Теории лоренцевой связи при релятивистском движении : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Левашев А. Е.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1960. – 23л.
1306447
  Обуховский В.В. Теории международной экономической интеграции: ретроспектива, состояние, эволюция // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-22. – ISSN 2074-6040
1306448
  Антипенко В. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости / Владимир Антипенко ; СБУ, Ин-т опреат. деят. и гос. безопасности. – Киев, 2007. – 440 с. – ISBN 5-88500-036-0
1306449
  Мотылев В.В. Теории мировой капиталистической экономики / В.В. Мотылев. – М, 1971. – 196с.
1306450
  Соколинский З.В. Теории накопления / З.В. Соколинский. – М, 1973. – 150с.
1306451
  Рубин Я.И. Теории народонаселения. / Я.И. Рубин. – М, 1972. – 191с.
1306452
  Кулик А.В. Теории немецкой классической философии о хаосе // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 70-74. – ISSN 2077-1800
1306453
   Теории подобия и размерностей. Моделирование. – Москва, 1968. – 206 с.
1306454
  Сизова Н.С. Теории постиндустриального общества и экологическая проблематика // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 188-200. – ISSN 1029-8053
1306455
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости = (4 том "Капитала") / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Ч.1. – 1954. – 439с.
1306456
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4, ч. 3. – 1978. – 674с.
1306457
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,2. – 1978. – 703с.
1306458
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,1. – 1978. – 476с.
1306459
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
2,1. – с.
1306460
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд. – Птгр.
1. – 1923. – 280с.
1306461
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд., испр. – Птгр.
2. – 1923. – 248с.
1306462
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 3-е изд. – Птгр.
2,1. – 1924. – 229с.
1306463
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1932. – 276с.
1306464
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,1. – 1932. – 232с.
1306465
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – М.
3. – 1932. – 423с.
1306466
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – проверен по 4-му нем. изд. – М.
3,3. – 1932. – 423с.
1306467
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1936. – 266с.
1306468
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,2. – 1936. – 248с.
1306469
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
3. – 1936. – 384с.
1306470
  Литвиненко О.И. Теории прибыли / О.И. Литвиненко. – М., 1979. – 206с.
1306471
  Достовалов Ю.Л. Теории распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1978. – 224с.
1306472
  Вальден П.И. Теории растворов в их исторической последовательности. / П.И. Вальден. – Петроград, 1921. – 197с.
1306473
  Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции / Ю.В. Шишков. – Москва, 1978. – 221с.
1306474
  Тимофеенко Л.П. Теории реформирования экономических систем // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 85-92
1306475
  Тодоров Цветан Теории символа / Тодоров Цветан; Пер. с франц. Бориса Наумова. – Москва : Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 408с. – ISBN 5-7333-0012-4
1306476
  Валгина Н.С. Теории стилей русского языка / Н.С. Валгина. – Москва, 1977. – 75с.
1306477
  Никитин С.М. Теории стоимости и их эволюция / С.М. Никитин. – Москва, 1970. – 197с.
1306478
  Горбатов Д.С. Теории толпы в советской психологии 1920-х гг // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.130-139. – ISSN 0042-8841
1306479
  Муравьев В.А. Теории феодализма в России в русской историографии конца 19 - начала 20 вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев В.А.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР досоветского периода. – М., 1969. – 34с.
1306480
  Бояркина А.Н. Теории фрагментации в процессах квазиупругого рассеяния быстрых частиц на легких ядрах / А.Н. Бояркина, В.В. Балашов. – Дубна, 1963
1306481
   Теории функций, уравнения математической физики и их приложения. – Алма-Ата, 1988. – 92с.
1306482
  Дунаева Е. Теории цен и глобализация // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 93-100. – ISSN 0131-2227
1306483
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия / Б.Г. Серебряков. – Москва, 1973. – 223с.
1306484
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия современной буржуазной политической экономии. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Серебряков Б.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1306485
   Теории экономического развития освободившихся стран Азии.. – М., 1970. – 190с.
1306486
  Авсенев М.М. Теории экономического роста развивающихся стран / Авсенев М.М. – Москва : Мысль, 1974. – 208 с. – (Современніе буржуазніе єкономические теории: критический анализ)
1306487
   Теории экономического роста развивающихся стран Азии.. – М., 1973. – 284с.
1306488
  Волынец В.В. Теории экономической политики: проблемы периодизации и структуризации : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-42. – Бібліогр.: 51 назва
1306489
  Шестаков В.П. Теории эстетического воспитания в домарксистской философии : Автореф... канд .филос.наук: / Шестаков В. П.; МГУ, Филос. фак., Каф. этики и эстетики. – М., 1963. – 14с.
1306490
   Теории, школы, концепции. – Москва, 1975. – 301 с.
1306491
   Теории, школы, концепции. – М., 1986. – 230с.
1306492
   Теории, школы, концепции (критические анализы).. – М., 1975. – 301с.
1306493
   Теории, школы, концепции.. – Москва, 1975. – 368 с.
1306494
   Теории, школы, концепции.. – М., 1977. – 180с.
1306495
   Теории, школы, концепции.. – М., 1985. – 288с.
1306496
  Коркач І.В. Теорико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 259-267. – ISSN 2306-546X
1306497
  Хаджиниколов В. Теоритични проблеми на етнографията / В. Хаджиниколов. – София : Академия на науките, 1991. – 282, [2] с.
1306498
  Турченко О. Теоритичні засади сучасних концепцій безпеки // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 78-89. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1306499
  Заклюка А.В. Теоритичні розбіжності визначення доказів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 112-116
1306500
  Болдирєв С.О. Теоритичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-технологічних процесах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Болдирєв С.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1306501
  Дяченко А. Теоричні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1306502
  Базулин Ю.В. Теория "абсолютных денег" С.Ф. Шарапова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 40-49. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1306503
  Москвичев Л.Н. Теория "деидеологизации" иллюзии и действительность / Л.Н. Москвичев. – М, 1971. – 240с.
1306504
  Черненко С.Ф. Теория "Единого индустриального общества" - новейшая фальсификация процесса общественного развития. : Автореф... канд. филос.наук: / Черненко С.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 16л.
1306505
  Гобозов И.А. Теория "единого индустриального общества" и ее роль в современной идеологической борьбе. (На основании франц. источников) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гобозов И.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – М., 1970. – 15л.
1306506
  Бобровский В.С. Теория "массового общества " на службе американского империализма / В.С. Бобровский. – Минск, 1973. – 175с.
1306507
  Бобровский В.С. Теория "массового общества" -- новейший прием апологетики социальной структуры США : Автореф... канд. филос.наук: / Бобровский В. С.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1967. – 19л.
1306508
  Пичугина Татьяна Теория "обменного эквивалента" : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 49 : Іл.
1306509
  Иконникова Г.И. Теория "постиндустриального общества" / Г.И. Иконникова. – Москва, 1975. – 221с.
1306510
   Теория cтиха. – Л, 1968. – 316с.
1306511
   Теория R-функций и актуальные проблемы прикладной математики. – Киев, 1986. – 261 с.
1306512
  Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В.Л. Рвачев. – Киев, 1982. – 551 с.
1306513
  Королюк В.С. Теория U-статистик / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – Киев : Наукова думка, 1989. – 383 с.
1306514
  ГОровская Теория А. Сен-Симона о всемирной ассоциации -- один из источников учения основоположников марксизма об интернациональном единстве человечества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / ГОровская Н. Т.; КГУ. – К., 1979. – 16л.
1306515
  Ермаков В.П. Теория Абелевых функций / В.П. Ермаков. – 76 с.
1306516
  Семан О.И. Теория аберраций электроннооптических систем, исследования и расчет коэффициентов аберраций третьего порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семан О.И.; Гос.ордена Ленина оптический ин-т., 1951. – 20 с.
1306517
  Глесстон С. Теория абсолютных скоростей рекций. Кинетика химический реакций, вязкость, диффузия и электрохимические явления / С. Глесстон, К. Лейдлер, Г. Эйринг; Баландин А.А. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 584 с.
1306518
  Кузьменко Д. Теория авиации / Д. Кузьменко, Б. Висленев. – Москва, 1937. – 448с.
1306519
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей / И.И. Кулагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 408с.
1306520
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей. / И.И. Кулагин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 480с.
1306521
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 1. – 1959. – 211с.
1306522
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 2. – 1960. – 283с.
1306523
  Мамиконов А.Г. и др. Теория авиационных компрессоров и газовых турбин / А.Г. и др. Мамиконов. – Л., 1961. – 422с.
1306524
  Полищук Ю.М. Теория автоматизированных банков информации : Учебник / Ю.М. Полищук, В.Б. Хон. – Москва : Высшая школа, 1989. – 181 с. – ISBN 5-06-000039-7
1306525
  Тюхтин В.С. Теория автоматического опознавания и гносеология / В.С. Тюхтин. – М., 1976. – 190с.
1306526
  Максвелл Д.К. Теория автоматического регулирования / Д.К. Максвелл. – Москва, 1949. – 431 с.
1306527
  Айзерман М.А. Теория автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – изд. 3-е, перераб.и доп. – Москва : Наука, 1966. – 452 с. : черт.
1306528
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования / В.Л. Анхимюк. – 2-е перерад. и доп. – МИинск, 1968. – 324с.
1306529
   Теория автоматического регулирования. – М.
3. – 1969. – 607с.
1306530
  Бирюков Н.О. Теория автоматического регулирования / Н.О. Бирюков. – М., 1971. – 126с.
1306531
  Мельников В.И. Теория автоматического регулирования и системы автоматики / В.И. Мельников, А.Н. Сурков. – Москва, 1972. – 352 с.
1306532
   Теория автоматического регулирования и управления.. – Рига
4. – 1975. – 165с.
1306533
  Кузовков Н.Т. Теория автоматического регулирования основанная на частотных методах / Н.Т. Кузовков. – М, 1957. – 246с.
1306534
  Попков С.Л. Теория автоматического регулирования. / С.Л. Попков. – К, 1967. – 260с.
1306535
   Теория автоматического регулирования.. – М.
1. – 1967. – 768с.
1306536
   Теория автоматического регулирования.. – М.
2. – 1967. – 679с.
1306537
   Теория автоматического регулирования.. – Рига
3. – 1972. – 130с.
1306538
  Савин М.М. Теория автоматического регулирования: элементы линейной теории: уч. пособие. / М.М. Савин. – Новочеркасск, 1976. – 85с.
1306539
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – Л, 1969. – 284с.
1306540
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – Л, 1969. – 375с.
1306541
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – М, 1973. – 527с.
1306542
  Извольский Е.Г. Теория автоматического управления / Е.Г. Извольский. – М.
1. – 1974. – 157с.
1306543
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1975. – 413с.
1306544
  Аарна О.А. Теория автоматического управления : в 3 ч. / Аарна О.А. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 108-111
1306545
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
ч. 3. – 1977. – 48с.
1306546
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
Ч. 3. – 1977. – 47 с.
1306547
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников. – М.
Ч. 4. – 1978. – 44 с.
1306548
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления : конспект лекций / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков, В.Ф. Бирюков. – Москва : МВТУ
Ч. 4 : Элементы теории случайных величин и сучайных процессов. Оптимизация одномерных стационарных систем при случайных воздействиях. – 1978. – 44 с.
1306549
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления : учебное пособие / В.Л. Анхимюк. – 3-е изд. перерад. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 350 с.
1306550
  Стороженко С.В. Теория автоматического управления /линейные системы/. / С.В. Стороженко. – Л., 1968. – 126с.
1306551
  Иванов А.А. Теория автоматического управления и регулирования / А.А. Иванов. – М., 1964. – 330с.
1306552
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – К., 1975. – 422с.
1306553
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 430с.
1306554
  Боднер В.А. Теория автоматического управления полетом / В.А. Боднер. – М, 1964. – 698с.
1306555
   Теория автоматического управления ракетными двигателями.. – М., 1978. – 288с.
1306556
  Князев Г.И. Теория автоматического управления. / Г.И. Князев. – Х., 1963. – 72с.
1306557
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1972. – 430с.
1306558
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 400с.
1306559
   Теория автоматического управления.. – М., 1977. – 448с.
1306560
   Теория автоматического управления.. – М.
1. – 1977. – 303с.
1306561
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1977. – 288с.
1306562
   Теория автоматического управления.. – М., 1983. – 432с.
1306563
   Теория автоматического управления.. – Москва : Высшая школа
1. – 1986. – 367с.
1306564
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
2. – 1986. – 504с.
1306565
  Карпов Ю.Г. Теория автоматов : учебник для студ. высших учебных заведений / Ю.Г. Карпов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00537-3
1306566
   Теория автоматов и ее приложения.. – Рига, 1977. – 148с.
1306567
   Теория автоматов, алгоритмов и математическая логика.. – К., 1974. – 98с.
1306568
   Теория автоматов.. – М., 1976. – 145с.
1306569
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля / Г.В. Зимелев. – Москва, 1951. – 400 с.
1306570
  Кислецов А.В. Теория автоускорения частиц в интенсивных электронных пучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кислецов А.В.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1306571
  Гловели Г. Теория аграрной эволюции Н.П. Огановского и геополитическая экономия исторического процесса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 131-148. – ISSN 0042-8736
1306572
  Спектатор М. Теория аграрных кризисов / М. Спектатор. – М., 1929. – 139с.
1306573
  Срагович В.Г. Теория адаптивных систем / В.Г. Срагович. – М, 1976. – 320с.
1306574
  Юсупов В.А. Теория административного права / В.А. Юсупов. – М, 1985. – 160с.
1306575
   Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. – Москва, 1984. – 272 с.
1306576
  Гуревич В.Л. Теория акустических свойств полупроводников. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Л, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1306577
  Влахов Йордан Петров Теория акустического спинового резонанса на электоронах проводимости в проводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Влахов Йордан Петров; ОИЯИ. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1975. – 20л.
1306578
   Теория алгебр Ли. – Москва, 1962. – 305 с.
1306579
   Теория алгебраических структур.. – Караганда, 1985. – 131с.
1306580
  Чеботарев Н.Г. Теория алгебраических функций / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 396 с.
1306581
  Марков А.А. Теория алгоритмов / А.А. Марков. – М, 1954. – 376с.
1306582
  Глушков В.М. Теория алгоритмов / В.М. Глушков; Киевское Высшее инженерное радиотехн. учидище войск противовоздушной обороны страны. – Киев, 1961. – 168 с. – Библ.- 36 назв
1306583
  Алферова З.В. Теория алгоритмов / З.В. Алферова. – Москва, 1973. – 164с.
1306584
  Гладкий А.В. Теория алгоритмов / А.В. Гладкий. – Калинин, 1983. – 59с.
1306585
  Ковалев М.Я. Теория алгоритмов : Курс лекций / М.Я. Ковалев, В.М. Котов, В.В. Лепин. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-105-2(Ч.2)
Часть 2 : Приближенные алгоритмы. – 2003. – 147с.
1306586
   Теория алгоритмов и программ.. – Рига, 1986. – 194с.
1306587
  Корниенко А.В. Теория алгоритмов и формальных языков / А.В. Корниенко. – Томск, 1987. – 94с.
1306588
  Успенский В.А. Теория алгоритмов. / В.А. Успенский, А.Л. Семенов. – Москва : Наука, 1987. – 288с.
1306589
  Серов В.В. Теория алгоритмы и идентификации структуры многоатомных молекул по их спектрам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Серов В.В.;. – М., 1978. – 16л.
1306590
  Марков А.А. Теория алгорифмов / А.А. Марков, Н.М. Нагорный. – Москва : Наука, 1984. – 432с. – (Математическая логика и основания математики)
1306591
   Теория алгорифмов и математическая логика. – Москва, 1974. – 216 с.
1306592
  Баранов Д.А. Теория амортизации и технический прогресс / Д.А. Баранов. – М., 1965. – 176с.
1306593
  Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов. – 2-е изд. – М, 1987. – 286с.
1306594
   Теория анализа хозяйственной деятельности.. – Минск, 1989. – 350 с.
1306595
  Гурвиц А. Теория аналитических и эллиптических функций / А. Гурвиц. – Ленинград ; Москва, 1933. – 344 с.
1306596
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Москва
1. – 1967. – 486 с.
1306597
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
1. – 1968. – 486 с.
1306598
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука
2. – 1968. – 624 с.
1306599
  Николенко В.Н. Теория аналитических функций / В.Н. Николенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 256 с.
1306600
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Физматлит
Ч. 1. – 1962. – 419 с.
1306601
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Ч. 2. – 1963. – 427 с.
1306602
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Дальнейшее построение теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по матиматике). – ISBN 978-5-8114-0929-7(Т.2)
Т. 2. – 2009. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 618-620
1306603
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Начала теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0928-0 (Т.1)
Т. 1. – 2009. – 496 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 479-481
1306604
  Полшков М.К. Теория аналоговой и цифровой сейсморазведочной аппаратуры / М.К. Полшков. – Москва : Недра, 1973. – 272с.
1306605
  Нгуен Кхак Ньяп Теория ангармонических эффектов в спектрах поглощения, излучения и дисперсии света примесными центрами твердого тела : Автореф.дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Нгуен Кхак Ньяп ; КГУ , Физич. фак-т. – Киев, 1973. – 13 с.
1306606
  Костяницын Ю.Б. Теория анизотропии феррамагнетиков гексагональной системы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяницын Ю. Б.; МГУ. – Москва, 1953. – 8 с.
1306607
  Раевская Л.Т. Теория анизотропии электросопротивления редкоземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Раевская Л.Т.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
1306608
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин / С.А. Амбарцумян. – Москва, 1967. – 267с.
1306609
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин / С.А. Амбарцумян. – Москва, 1987. – 360с.
1306610
  Грановский А.Б. Теория аномального эффекта Холла переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.м атнаук: 01.04.11 / Грановский А. Б.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1306611
  Фересин А.П. Теория аномальных коэффициентов внутренней конверсии гамма-лучей и ее приложение к изучению структуры атомных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.55 / Фересин А.П.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1306612
  Стоян С.П. Теория античного символизма и изобразительное искусство: взгляд сквозь призму современности // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 72-81
1306613
   Теория аппроксимации и гармонический анализ / В.П. Моторный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 313, [6] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 308-310. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский, А.М. и др. ; т. 4). – ISBN 978-966-00-1143-4
1306614
  Алекссев А.П. Теория аргументации в эпоху манипуляций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 67-77. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В условиях широкого распространения манипулятивных практик одной из главных задач теории аргументации становится разработка методов и средств, необходимых современному человеку для защиты от манипуляций. Выполнению этой задачи способствует прояснение ...
1306615
  Дадаев Ю.Г. Теория арифметических кодов / Ю.Г. Дадаев. – М, 1981. – 272с.
1306616
  Ван Фо Фы Теория армированных материалов с покрытиями / Ван Фо Фы. – Киев : Наукова думка, 1971. – 232 с.
1306617
  Татевосян Марат Оганесович Теория армянского классицизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Татевосян Марат Оганесович; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1306618
  Габучян Г.М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса / Г.М. Габучян. – М., 1972. – 225с.
1306619
  Бельчиков Н.Ф. Теория археографии / Н.Ф. Бельчиков. – Москва-Ленинград, 1929. – 75с.
1306620
  Казанцев Ю.В. Теория атмосферных вихрей и ее применение для задач прогноза. / Ю.В. Казанцев. – Л., 1988. – 116с.
1306621
  Грец Л. Теория атома в ее новейшем развитии : пер. с нем. / Л. Грец. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 127 с.
1306622
  Лабзовский Л.Н. Теория атома. Квантовая электродинамика электронных оболочек и процессы излучения : Учеб. руководство / Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука-Физматлит, 1996. – 304с. – ISBN 5-02-015016-9
1306623
  Веселов М.Г. Теория атома: Строение электронных оболочек / М.Г. Веселов, Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука, 1986. – 327с.
1306624
  Ушаков Александр Владимирович Теория атомного упорядочения в бинарных сплавах с ГПУ решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ушаков Александр Владимирович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1306625
  Гейзенберг В. Теория атомного ядра : пер. с нем. / В. Гейзенберг. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 156 с.
1306626
  Давыдов А.С. Теория атомного ядра / А.С. Давыдов. – Москва : Госиздат физ.-матлитературы, 1958. – 611с.
1306627
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Квазичастицы и фононы / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.
1306628
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Ядерные модели / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 295с.
1306629
  Кондон Е. Теория атомных спектров : Пер. с англ. / Е. Кондон, Г. Шортли. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 440 с.
1306630
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1936. – 360 с.
1306631
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 448 с.
1306632
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : Пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Мир, 1969. – 756с.
1306633
  Ладер К.Х. Теория аутопойезиса как подход, позволяющий лучше понять право постмодерна (от иерархии норм к гетерархии изменяющихся паттернов правовых интеротношений) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 13-42. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1306634
  Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления / Л.А. Залманзон. – М., 1977. – 416с.
1306635
  Рожанский Л.Л. Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты : Автореф... докт. техн.наук: / Рожанский Л. Л.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1306636
  Белорус О.Г. Теория безопасного экономического развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 2 (667). – C. 79-82. – ISSN 2522-9311
1306637
  Медведев Э.С. Теория безызлучательных переходов в многоатомных молекулах / Э.С. Медведев, В.И. Ошеров. – Москва : Наука, 1983. – 280 с.
1306638
  Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1935. – 199с.
1306639
  Уткин В.И. Теория бесконечномерных систем управления на скользящих режимах / В.И. Уткин, Ю.В. Орлов. – Москва : Наука, 1990. – 132с.
1306640
  Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций : пер. с англ. / Г.Н. Ватсон. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1949. – 220 с.
1306641
  Петров Э.Г. Теория бетевского и давыдовского магнитных расщеплений в кубическом антиферодиэлектрике / Э.Г. Петров, В.Н. Харкянен. – К., 1972. – 68с.
1306642
  Мелентьева Ю.П. Теория библиопсихологии Н.А. Рубакина как отражение взглядов российских и немецких учёных // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0869-6020
1306643
  Гурвич А.Г. Теория биологического поля / А.Г. Гурвич. – Москва : Изд-во советская наука, 1944. – 156 с.
1306644
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продукти вности вожоемов как рабочая схема / Г.С. Карзинкин. – Б.м., 1936. – 7с. – Отдельный оттиск
1306645
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продуктивности водоемов как рабочая схема. / Г.С. Карзинкин, 1936. – с.
1306646
   Теория бифуркаций динамических систем на плоскости.. – М., 1967. – 488с.
1306647
  Толмачев В.В. Теория бозе-газа / В.В. Толмачев; Науч. ред. А.М. Бродский. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 412с.
1306648
  Денисов А.А. Теория больших систем управления / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников. – Л., 1982. – 287с.
1306649
  Черных К.Ф. Теория больших упругих деформаций : учеб. пособие / К.Ф. Черных, З.Н. Литвиненкова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 253 с.
1306650
  Фионик Д. Теория Большого взрыва // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 15 (476), 05.04.2016. – С. 50-52. – ISSN 2075-7093
1306651
  Бауэр Э. Теория Бора. Строение атома и периодическая система элементов / Э. Бауэр. – Одесса, 1923. – 64с.
1306652
  Болотин А.И. Теория борьбы и побед / А.И. Болотин. – Москва, 1963. – 48с.
1306653
  Грабова Н.М. Теория бухаглтерского учета / Н.М. Грабова. – М, 1972. – 223с.
1306654
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – Москва, 1946. – 128 с.
1306655
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – изд.3-е, доп. и испр. – Москва, 1947. – 166 с.
1306656
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – М, 1953. – 248с.
1306657
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Москва, 1957. – 360с.
1306658
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1962. – 295с.
1306659
  Быкова А.Л. Теория бухгалтерского учета / А.Л. Быкова. – М, 1962. – 352с.
1306660
  Михеев Ф.А. Теория бухгалтерского учета / Ф.А. Михеев. – М., 1975. – 175с.
1306661
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – 2-е изд. – М, 1975. – 295с.
1306662
  Галкин А.Ф. Теория бухгалтерского учета / А.Ф. Галкин. – М., 1976. – 335с.
1306663
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета : Учебник / В.Г. Макаров. – 3-е изд. – Москва, 1983. – 271с.
1306664
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М, 1984. – 279с.
1306665
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / Палий В.Ф., Соколов Я.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 278 с.
1306666
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : Учебник / А.Н. Кузьминский. – Киев : Вища школа, 1990. – 310с. – ISBN 5-11-001824-3
1306667
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", спец. "бухгалтерский учет и аудит" / З.В. Кирьянова. – М., 1995. – 190с.
1306668
  Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студ.вузов / М.Р. Мэтьюс, Б М.Х. Перера; Пер.с англ.под ред.Я.В.Соколова,И.А.Смирновой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 663с. – ISBN 5-238-00072-3
1306669
  Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета : Учебник / Ю.А. Бабаев. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 391с. – ISBN 5-238-00061-8
1306670
  Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета : Учебное пособие для студ.высших учеб.заведений,обуч.по направл."Экономика", специальности "Бухгалторский учет и аудит" / В.П. Астахов. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Ростов -на-Дону : Март, 2000. – 416с. – (Экономика и управление). – ISBN 5-241-00007-0
1306671
   Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов экономических специальностей вузов 1-4 уровней аккредитации. – Харьков : Фолио, 2002. – 271с. – ISBN 966-03-1753-0
1306672
  Лишиленко А.В. Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов высших учеб. заведений / А.В. Лишиленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 235с. – ISBN 978-966-364-584-1
1306673
  Радостовец В.К. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1977. – 438 с.
1306674
  Сумцов А.И. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в промышленности / А.И. Сумцов. – М., 1975. – 416с.
1306675
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета и основы бухгалтерского учета отраслей народного хозяйства / М.И. Вейсман. – Москва, 1962. – 352с.
1306676
   Теория бухгалтерского учета.. – М., 1965. – 68с.
1306677
   Теория бухгалтерского учета.. – Минск, 1979. – 270с.
1306678
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – М, 1979. – 231с.
1306679
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – 2-е изд. – М, 1982. – 232с.
1306680
  Моисеенко Г.И. Теория бухгалтерского учета. / Г.И. Моисеенко. – М, 1987. – 222с.
1306681
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. / З.В. Кирьянова. – М., 1994. – 189с.
1306682
  Мостепаненко Владимир Михайлович Теория вакуумных квантовых эффектов в нестационарных внешних полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мостепаненко Владимир Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 36л.
1306683
  Маррел Д. Теория валентности / Д. Маррел. – Москва, 1968. – 520 с.
1306684
  Степанова М.Д. Теория валентности и валентный анализ / М.Д. Степанова. – М., 1973. – 110с.
1306685
  Базь А.И. Теория вблизипороговых аномалий : Автореф... докт.физ-матнаук: 1035 / Базь А.И.; Объед. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 8л.
1306686
  Ермаков В.П. Теория векторов на плоскости : Приложение к исследованию конических сечений. – Киев : В тип. Имераторского университета Св. Владимира, 1887. – 88с.
1306687
  Некрасов П.А. Теория вероятностей / П.А. Некрасов. – 179 с.
1306688
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей. – [Киев], 1926. – 75 с. – Авт. указ. в конце текста. - Стеклографическое изд. - Конволют. - Пер.: Електричне поле
1306689
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1927. – 997 с.
1306690
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – Москва ; Ленинград, 1927. – 363 с.
1306691
  Сакриев И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриев. – Ленинград, 1933
1306692
  Сакриер И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриер. – Ленинград, 1933. – 99 с.
1306693
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – 3-е изд., стер. – Москва ; Ленинград, 1934. – 412 с.
1306694
  Чебышев П.Л. Теория вероятностей / П.Л. Чебышев. – Москва ; Ленинград, 1936. – 253 с.
1306695
  Гончаров В.Л. Теория вероятностей / В.Л. Гончаров. – Москва ; Ленинград, 1939. – 427 с.
1306696
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1946. – 556 с.
1306697
  Боев Г.П. Теория вероятностей : учеб. пособие / Г.П. Боев. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 368 с.
1306698
  Левкович В.Л. Теория вероятностей / В.Л. Левкович. – Минск, 1952. – 102 с.
1306699
  Унковский В.А. Теория вероятностей / В.А. Унковский. – Москва, 1953. – 320 с.
1306700
  Ченцов Н.Н. Теория вероятностей / Н.Н. Ченцов. – Москва, 1961. – 798 с.
1306701
  Лоэв М. Теория вероятностей / М. Лоэв. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 719 с.
1306702
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1964. – 576 с.
1306703
  Майстров Л.Е. Теория вероятностей / Л.Е. Майстров. – Москва : Наука, 1967. – 320 с.
1306704
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 2. – 1967. – 97 с.
1306705
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 4-е изд. – Москва, 1969. – 576 с.
1306706
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва, 1969. – 366 с.
1306707
  Шторм Р. Теория вероятностей / Р. Шторм. – Москва, 1970. – 368 с.
1306708
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей / В.Н. Тутубалин. – Москва, 1972. – 231 с.
1306709
  Нагаев С.В. Теория вероятностей / С.В. Нагаев. – Новосибирск, 1972. – 155 с.
1306710
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 2-е перераб. – Москва : Наука, 1973. – 494 с.
1306711
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебное пособие / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 366 с.
1306712
  Бутковский А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Бутковский, Г.А. Силин. – Москва, 1975. – 191 с.
1306713
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учебное пособие / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1976. – 352 с.
1306714
  Солодовников А.С. Теория вероятностей / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1978. – 192с.
1306715
   Теория вероятностей. – Киев, 1979. – 48 с.
1306716
   Теория вероятностей. – Киев : Вища школа, 1980. – 432 с.
1306717
  Дьячков А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Дьячков. – Москва, 1980. – 136 с.
1306718
  Линник Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Линник. – Ленинград, 1981. – 344 с.
1306719
  Солодовников А.С. Теория вероятностей : учеб.пособие / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1983. – 207 с.
1306720
  Захаров В.К. Теория вероятностей / В.К. Захаров. – Москва, 1983. – 159 с.
1306721
  Боровков А.А. Теория вероятностей : Учебное пособие для вузов / А.А. Боровков. – 2-е изд., перераб., и доп. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
1306722
  Итенберг В.С. Теория вероятностей / В.С. Итенберг. – Ленинград, 1990. – 49 с.
1306723
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей : Учебник / И.Н. Коваленко, Б.В. Гнеденко. – Київ : Вища школа, 1990. – 328с. – ISBN 5-11-001842-1
1306724
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.вузов / Е.С. Вентцель. – 6-е изд. стереот. – Москва : Высшая школа, 1999. – 576с. – ISBN 5-06-003650-2
1306725
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.ВУЗ / Е.С. Вентцель. – 7-е изд. стер. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575с. – ISBN 5-06-003650-2
1306726
  Лазакович Н.В. Теория вероятностей : Учебное пособие для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Н.В. Лазакович, С.П. Сташуленок. – Минск : БГУ, 2003. – 259 с. – ISBN 985-485-038-2
1306727
  Харин Ю.С. Теория вероятностей : Пособ. для студ. математ. спец. учрежд., обеспеч. получение высшего образов. / Ю.С. Харин, Н.М. Зуев. – Минск : БГУ, 2004. – 199с. – ISBN 985-445-997-7
1306728
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель. – 11-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2010. – 658 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 655-658. – (Technology). – ISBN 978-5-406-00476-0
1306729
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей в естествознании / В.Н. Тутубалин. – М., 1972. – 48с.
1306730
  Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков : учебное пособие для университетов по специальности "Астрономия" и "Физика" / Т.А. Агекян. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
1306731
  Фрай Т. Теория вероятностей для инженеров / Т. Фрай. – Москва ; Ленинград, 1934. – 383 с.
1306732
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва : Наука, 1988. – 480 с.
1306733
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2000. – 480с. – ISBN 5-06-003830-0
1306734
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 2. – 1995
1306735
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 1. – 1995
1306736
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 3. – 1996
1306737
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 4. – 1996
1306738
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 2. – 1997
1306739
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 1. – 1997
1306740
  Щукин А.Н. Теория вероятностей и ее применение в инженерно-технических расчетах / А.Н. Щукин. – Москва : Советское радио, 1974. – 135 с.
1306741
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 3. – 1989
1306742
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 2. – 1989
1306743
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 1. – 2014
1306744
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 3. – 2014
1306745
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 2. – 2014
1306746
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 60, вып. 1. – 2015
1306747
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Ташкент
1. – 1964. – 135 с.
1306748
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 31 с.
1306749
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва, 1969. – 38 с.
1306750
  Карасаев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика / А.И. Карасаев. – Москва, 1970. – 344 с.
1306751
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.В. Смирнов. – Москва, 1970. – 287 с.
1306752
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 4е- изд.доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 368 с.
1306753
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 62 с.
1306754
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 1. – 1972. – 88 с.
1306755
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 2. – 1972. – 79 с.
1306756
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 3. – 1972. – 92 с.
1306757
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 4. – 1972. – 75 с.
1306758
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 368 с.
1306759
  Венецкий И.Г. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Г. Венецкий, Г.С. Кильдишев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1975. – 264 с.
1306760
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 5-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 479 с.
1306761
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 48 с.
1306762
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 18. – 1978
1306763
  Ивашев-Мусатов Теория вероятностей и математическая статистика / Ивашев-Мусатов. – Москва, 1979. – 256 с.
1306764
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – Киев : Вища школа, 1979. – 408 с.


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1306765
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник / А.И. Карасев. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Статистика, 1979. – 280 с.
1306766
  Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика / В.С. Пугачев. – Москва, 1979. – 496 с.
1306767
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 21. – 1979
1306768
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1306769
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Петрозаводск
2. – 1982. – 120 с.
1306770
  Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика / Г.П. Климов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 328 с.
1306771
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 30. – 1984
1306772
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 31. – 1984
1306773
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Вильнюс, 1985. – 92 с.
1306774
  Израйлевич В.Л. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Л. Израйлевич, Я И. Чернявский. – Саратов, 1986. – 35 с.
1306775
  Колмогоров А.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / А.Н. Колмогоров. – Москва : Наука, 1986. – 534 с.
1306776
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 35. – 1986
1306777
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / Ю.Н. Тюрин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 62 с.
1306778
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 37. – 1987. – 143 с.
1306779
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 439 с. – ISBN 5-11-000108-1


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1306780
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 38. – 1988. – 132 с.
1306781
  Булдык Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / Г.М. Булдык. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 285 с. – ISBN 5-339-00260-8
1306782
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 42. – 1990. – 144 с.
1306783
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 43. – 1990. – 143 с.
1306784
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для экон. спец вузов / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. – Москва : Высшая школа, 1991. – 400с. – ISBN 5-06-001545-9
1306785
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 44. – 1991. – 144 с.
1306786
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 45. – 1991. – 143 с.
1306787
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 46. – 1992
1306788
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 47. – 1992
1306789
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 48. – 1993
1306790
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 49. – 1993
1306791
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Н. Турчин. – Днепропетровск
Ч. 2. – 1995. – 307 с.
1306792
  Бондарев Б.В. Теория вероятностей и математическая статистика : Курс лекций для студ.эконом.спец. / Б.В. Бондарев, А.И. Дзундза; МОУ ДГУ. – Донецьк : Кассиопея, 1998. – 228с. – (Прикладная статистика. Актуальная и финансовая математика). – ISBN 966-7418-19-7
1306793
  Горбань С.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 168 с. – ISBN 966-7312-91-7
1306794
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособ. / В.Е. Гмурман. – 7-е изд. стереотип. – Москва : Высшая школа, 1999. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1306795
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для студ.высш.учеб.завед.обуч.по эконом.спец. / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с. – ISBN 5-238-00141-Х
1306796
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие / В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1306797
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543с. – ISBN 5-238-00141-Х
1306798
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1306799
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1306800
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика = Probability theory mathematical statistics : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573с. – ISBN 5-238-00573-3
1306801
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2004. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1306802
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; под ред. А.И. Кибзуна. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2007. – 232с. – ISBN 978-5-9221-0836-2
1306803
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. – 656 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 649-650. – ISBN 978-966-551-253-0


  Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і ...
1306804
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – Москва : Высшее образование, 2008. – 478. [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 474-479. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9692-0192-7
1306805
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : основные понятия, примеры, задачи : учебник для студ. вузов / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : ИМА-ПРЕСС, 2012. – 576 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 569-570. – ISBN 978-966-331-437-2


  Библиотеке мех.-мата КНУ им. Тараса Шевченко от автора. 11.09.2012
1306806
   Теория вероятностей и математическая статистика в атмосферных науках : Труды Международного симпозиума 1-4 июня 1971г. Гонолулу, Гавайи. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 161с.
1306807
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к геодезии / Н.В. Смирнов, Д.А. Белугин. – Москва : Недра, 1969. – 382 с.
1306808
  Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением Excel : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 400 с. – ISBN 5-222-02009-6
1306809
  Дунин-Барковский Теория вероятностей и математическая статистика в технике / Дунин-Барковский, Н.В. Смирнов. – Москва, 1955. – 556 с.
1306810
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; Под ред. А.И. Кибзуна. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2005. – 232с. – ISBN 5-9221-0626-0
1306811
  Карасаев А.И. Теория вероятностей и математической статистики / А.И. Карасаев. – 4-е изд. – Москва, 1979. – 280 с.
1306812
  Хеннекен П.Л. Теория вероятностей и некоторые ее приложения / П.Л. Хеннекен, А. Тортра ; под ред. Ю.В. Линника ; пер. с фран. С.И. Залгаллер и О.В. Шалаевского. – Москва : Наука, 1974. – 472 с.
1306813
  Энгельсон Я. Теория вероятностей и обработка наблюдений / Я. Энгельсон, Я. Барздыньш. – Рига, 1964. – 120 с.
1306814
  Радюк Л.Е. Теория вероятностей и случайных процессов / Л.Е. Радюк, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1988. – 174 с.
1306815
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов : Учебное пособие / В.Н. Тутубалин. – Москва : Московский университет, 1992. – 400 с. – ISBN 5-211-02264-5
1306816
  Вудворд Ф.М. Теория вероятностей и теория информации с применениями в радиолокации / Ф.М. Вудворд. – Москва, 1955. – 128 с.
1306817
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и элементы математической статистики / Ю.Н. Тюрин. – Москва, 1979. – 64 с.
1306818
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики : практикум : учеб. пособ. / М.И. Жалдак, А.Н. Квитко. – Київ : Вища школа, 1989. – 263 с. – ISBN 5-11-001356-Х
1306819
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики / Е.И. Гурский. – Москва, 1971. – 328 с.
1306820
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гурский Е.И.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1973. – 19л.
1306821
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : Учебник / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
1306822
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : учебник / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1989. – 312 с.
1306823
   Теория вероятностей, теория случайных процессов и функциональный анализ. – Москва, 1985. – 184 с.
1306824
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей. / Ю.Н. Тюрин. – М, 1970. – 32с.
1306825
  Бочаров П.П. Теория вероятностей. Математическая статистика : Учебное пособие / П.П. Бочаров, А.В. Печинкин. – Москва : Гардарики, 1998. – 328 с. – ISBN 5-7762-0035-0
1306826
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 3-е изд., перер. – Москва : Наука, 1987. – 400с. – (Справочная математическая библиотека)
1306827
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей: основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы / Ю.В. Прохоров, А. Розанов. – Москва : Наука, 1967. – 495 с.
1306828
  Горбань С.Ф. Теория вероятности и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2003. – 168с. – ISBN 966-608-323-Х
1306829
  Картвелишвили Н.А. Теория вероятностных процессов в гидрологии и регулировании речного стока / Н.А. Картвелишвили. – 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 190с.
1306830
  Кузнеченкова В.Е. Теория верховенства интересов народа как политико-правовая основа налоговой системы // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 15-20.
1306831
   Теория ветвления и нелинейные задачи на собственные значения. – Москва, 1974. – 254с.
1306832
  Вайнберг М.М. Теория ветвления решений нелинейных уравнений / М.М. Вайнберг, В.А. Треногин. – Москва : Наука, 1969. – 528 с.
1306833
  Логинов Б.В. Теория ветвления решений нелинейных уравнений в условиях групповой инвариантности / Б.В. Логинов; АН УзбССР; Ин-т матматики. – Ташкент : Фан, 1985. – 184с.
1306834
  Харрис Т. Теория ветвящихся случайных процессов / Т. Харрис. – М, 1966. – 355с.
1306835
  Бондарчук Петр Иванович Теория ветвящихся цепных дробей и ее приложение : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Бондарчук Петр Иванович; МВ и ССО УССР Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 32л.
1306836
  Боднарчук П.И. Теория ветвящихся цепных дробей и ее приложения. : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Боднарчук П.И.; МВ и ССО УССР. Львовский полит.инст. – Львов, 1974. – 260л. – Бібліогр.:л.147-160
1306837
  Скоробогатько В.Я. Теория ветвящихся цепных дробей и ее применение в вычислительной математике / В.Я. Скоробогатько. – Москва : Наука, 1983. – 311 с.
1306838
  Валицкий Ю.Н. Теория вещественного числа. / Ю.Н. Валицкий. – Новосибирск, 1980. – 64с.
1306839
  Комков И.П. Теория взаимного влияния атомов в молекулах / И.П. Комков. – М., 1961. – 28с.
1306840
  Мусин К.С. Теория взаимной диффузии в анизотропных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мусин К.С.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
1306841
  Белокуров В.В. Теория взаимодействий частиц / В.В. Белокуров, Д.В. Ширков. – Москва : Наука, 1986. – 158 с.
1306842
  Алешков Ю.З. Теория взаимодействия волн с преградами / Ю.З. Алешков. – Ленинград, 1990. – 371 с.
1306843
  Махмудов З.З. оглы Теория взаимодействия волн, волн и частиц в магнетиках / З.З. оглы Махмудов. – Баку : Элм, 1987. – 144 с.
1306844
  Старцев А.А. Теория взаимодействия К мезонов и нуклонов при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Старцев А.А.; Азерб.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л.
1306845
  Иванов Г.К. Теория взаимодействия нейтронов с молекулами в области энергий порядка энергий химической связи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Г.К.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М., 1964. – 13л.
1306846
  Брыксин В.В. Теория взаимодействия оптических фононов с дефектом в ионных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Брыксин В. В.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1969. – 12л.
1306847
  Кремлев А.Н. Теория взаимодействия сильного электромагнитного поля с полупроводниками с учетом пространственной и временной дисперсии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кремлев А.Н.; Москов. инж.-физ. ин-тут. – М., 1978. – 16л.
1306848
  Фирсов Ю.А. Теория взаимодействия электронов с оптическими фононами и связанные с ним явления в полупроводниках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 046 / Фирсов Ю.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
1306849
  Ишкабулов К. Теория взрывной неустойчивости при трехволновом параметрическом резонансе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ишкабулов К.; КГУ. – Киев, 1985. – 16л.
1306850
  Ишкабулов Курбан Теория взрывной неустойчивости при трехволновом параметрическом резонансе. : Дис... канд. физико-мат.наук: 01.04.02 / Ишкабулов Курбан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 105л. – Бібліогр.:л.95-105
1306851
  Сериков А.А. Теория вибронных возбужденных состояний молекул имолекулярных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Сериков А.А.; Ученый совет ин-та физики АН СССР. – К., 1970. – 35л.
1306852
  Бабицкий В.И. Теория виброударных систем: Приближ. методы. / В.И. Бабицкий. – М., 1978. – 352с.
1306853
  Диментберг Ф.М. Теория винтов и ее приложения / Ф.М. Диментберг. – М., 1978. – 327с.
1306854
  Соркин Р.Е. Теория внутрикамерных процессов в ракетных системах на твердом топливе / Р.Е. Соркин. – М., 1983. – 288с.
1306855
  Корниенко Николай Евдокимович Теория внутрирезонаторного умножения и параметрического преобразования оптических частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Корниенко Николай Евдокимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1306856
  Корниенко Н.Е. Теория внутрирезонаторного умножения и параметрического проебразования оптических частот : Дис... канд физ-матнаук: / Корниенко Н.Е.; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 251л. – Бібліогр.:л.236-251
1306857
  Намиока Т. Теория вогнутой решётки : перевод статьи / Т. Намиока. – Москва : Госкомитет по радиоэлектронике
Ч. 1, 2. – 1962. – 59 с.
1306858
  Маркин В.С. Теория возбудимых сред / В.С. Маркин. – М., 1981. – 275с.
1306859
  Смолянинов В.В. Теория возбудимых тканей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Смолянинов В.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. Фак. радиоэлектроники и кибернетики. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1306860
  Кулиев Шайнин Али-Аббас оглы Теория возбуждения поверхностных и объемных электромагнитных волн в проводщих средах стационарным потоком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кулиев Шайнин Али-Аббас оглы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1306861
  Гилинский И.А. Теория возбуждения поверхностных магнитостатических волн микрополосковой линией / И.А. Гилинский, И.М. Щеглов. – Новосибирск, 1984. – 22с.
1306862
  Шапиро Р.Х. Теория возбуждения свиновых и магнитоупругих волн в ферромагнетиках в неоднородном постоянном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Шапиро Р.Х.; АН СССР.Ин-т полупроводников. – Л, 1970. – 15л.
1306863
  Бидихов С.А. Теория возбуждения ультразвука в акустоэлектрических генераторах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Бидихов С.А.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
1306864
  Дюбуа Дидье Прад Анри Теория возможностей / Дюбуа Дидье Прад Анри. – Москва : Радио и связь, 1990. – 286с.
1306865
   Теория возмущений в атомных расчетах. – Москва : АН СССР, 1985. – 203с.
1306866
  Левитин Е.С. Теория возмущений в математическом программировании и ее приложения / Е.С. Левитин. – М, 1992. – 356с.
1306867
  Ахмад Х.Х. Теория возмущений гиперболических элементов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ахмад Х.Х. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1964. – 4 с.
1306868
  Тябликов С.В. Теория возмущений для двухвременных температурных функций Грина / С.В. Тябликов. – Москва, 1962. – 68 с.
1306869
  Шалбаев Е.Б. Теория возмущений для квазилинейного уравнения квантовой механики релятивистского электрона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 003 / Шалбаев Е.Б.; АН Каз.СССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1306870
  Беренфельд М.М. Теория возмущений для межмолекулярных взаимодействий с учетом обмена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Беренфельд М.М.; Науч.-иссл.физ-хим.ин-т. – М, 1973. – 22л.
1306871
  Маслов В.П. Теория возмущений и ассимтотические методы / В.П. Маслов. – Москва, 1965. – 349 с.
1306872
  Усачев Л.Н. Теория возмущений и планирование эксперимента в проблеме ядерных данных для реакторов / Л.Н. Усачев, Ю.Г. Бобков. – Москва, 1980. – 88с.
1306873
  Зеленер Б.В. Теория возмущений и псевдопотенциал в статистической термодинамике / Б.В. Зеленер. – Москва : Наука, 1981. – 187 с.
1306874
  Като Т. Теория возмущений линейных операторов. / Т. Като. – М, 1972. – 740с.
1306875
  Карасев М.В. Теория возмущений функций от операторов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Карасев М. В.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1306876
  Васьков В.В. Теория возмущения верхней ионосферы мощным радиоизлучением : Автореф... д-р физ.-мат.наук: 01.04.03 / Васьков В.В.; Ин-т земного магнетизма. – М, 1980. – 35л.
1306877
  Базалук О. Теория войны и мира, геофилософия Европы / Олег Базалук. – Киев : МФКО, 2016. – 244, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 220-244 и в подстроч. примеч. – ISBN 996-8122-19-5
1306878
  Виноградова М.Б. и др. Теория волн : учеб. пособие / М.Б. и др. Виноградова. – Москва : Наука, 1979. – 383с.
1306879
  Виноградова М.Б. Теория волн : Учеб.пособие / М.Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. Сухоруков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 432с.
1306880
  Алешков Ю.З. Теория волн на поверхности тяжелой жидкости / Ю.З. Алешков. – Ленинград, 1981. – 196с.
1306881
  Тер-Криковров Теория волн установившегося вида в неоднородной жидкости : Автореф... докт. физ .мат.наук: / Тер-Криковров А.М.; Матем. ин-т. – М., 1964. – 16л.
1306882
  Черкесов Л.В. Теория волн, образуемых волнопродукторами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Черкесов Л.В. ; АН СССР, Мор. гидрофиз. ин-т. – Москва, 1959. – 7 с.
1306883
   Теория волноводно-щелевых излучающих структур : монография / [В.А. Катрич и др. ; науч. ред. Д.Б. Куриляк] ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 371-399. – ISBN 978-966-285-029-1
1306884
  Коваленко Е.С. Теория волноводных ускоряющих устройств электронных синхротронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Е.С.; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1961. – 10л.
1306885
  Машковцев Б.М. Теория волноводов / Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов, Б.Ф. Емелин. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 352 с.
1306886
  Левин Л. Теория волноводов. Методы решения волноводных задач / Л. Левин; Пер.с англ. под ред.Вольмана В.И. – Москва : Радио и связь, 1981. – 312с.
1306887
  Сретенский Л.Н. Теория волновых движений жидкости / Л.Н. Сретенский. – Москва-Ленинград, 1936. – 304 с.
1306888
  Сретенский Л.Н. Теория волновых движений жидкости / Л.Н. Сретенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1977. – 815с.
1306889
  Ключников А.С. Теория волновых процессов / А.С. Ключников. – Минск : Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1977. – 175 с.
1306890
  Кравченко И.Т. Теория волновых процессов : учеб. пособие / И.Т. Кравченко. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 237 с.
1306891
  Гохберг И.Ц. Теория вольтерровых операторов в гильбертовом пространстве и ее приложения / И.Ц. Гохберг, М.Г. Крейн. – Москва : Наука, 1967. – 508 с.
1306892
  Дмитриев Н.С. Теория воспитания / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 12с.
1306893
  Золотко А.Н. Теория воспламенения / А.Н. Золотко. – Одесса, 1985. – 81с.
1306894
  Ланге О. Теория воспроизводства и накопления / О. Ланге. – М., 1963. – 141с.
1306895
  Хошимура Ш. Теория воспроизводства и накопления капитала. / Ш. Хошимура. – М., 1978. – 254с.
1306896
  Моисеенко Николай Андреевич Теория воспроизводства и управление социалистической экономикой / Н.А. Моисеенко, М.В. Попов. – Москва : Мысль, 1976. – 212с.
1306897
  Моисеенко Н.А. Теория воспроизводства и управление социалистической экономикой / Н.А. Моисеенко. – Москва, 1976. – 212с.
1306898
  Кокс Д. Теория восстановления / Д. Кокс, В. Смит. – М, 1967. – 299с.
1306899
  Цой В.И. Теория восстановления истинных контуров спектральных линий по данным интерференционной спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Цой В. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1306900
  Василенко Г.И. Теория восстановления сигналов / Г.И. Василенко. – Москва, 1979. – 271 с.
1306901
  Хейнлоо Яак Леович Теория вращательно анизотропных турбулентных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хейнлоо Яак Леович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теор. и прикладной механики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
1306902
  Гринспен Х. Теория вращающихся жидкостей / Х. Гринспен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 304 с.
1306903
  Тассуль Теория вращающихся звезд : пер. с англ. / Тассуль, . – Москва : Мир, 1982. – 472 с.
1306904
  Вулард Э Теория вращения Земли вокруг центра масс : пер. с англ. / Э Вулард. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 144 с.
1306905
  Мудрагей Н.С. Теория всего и теория познания (онто-гносеологические заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-92. – ISSN 0042-8744
1306906
   Теория вторичного отбора литературы и проблема обновления библиотечных фондов. – Л, 1986. – 138с.
1306907
  Пойкер К. Теория вторичного свечения примесных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Пойкер К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 10л.
1306908
  Анрион Р. Теория второй вариации и её приложения в оптимальном управлении / Р. Анрион. – Москва, 1979. – 208с.
1306909
  Тупинашвили Н.А. Теория вчувствования и проблема эстетической ценности : Автореф... канд. философ.наук: / Тупинашвили Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1306910
   Теория выбора и принятия решений. – М, 1982. – 327с.
1306911
  Стрижевский В.Л. Теория вынужденного комбинационного излучения с возбужденем поляритонов в оптическом резонаторе / В.Л. Стрижевский, В.М. Клименко. – 79-88с.
1306912
  Стрижевский В.Л. Теория вынужденного комбинационного рассеяния на поляритонах в кубических и одноосных кристаллах / В.Л. Стрижевский. – 1446-1460с.
1306913
  Стрижевский В.Л. Теория вынужденного комбинационного рассеяния света на поляритонах / В.Л. Стрижевский. – с.537-550
1306914
  Губанов А.И. Теория выпрямляющего действия полупроводников / А.И. Губанов. – Москва : Гостехиздат, 1956. – 348 с.
1306915
  Никитин С.И. Теория высоковозбужденных автоинизационных состояний двухэлектронных атомов и ионов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Никитин С. И.; ЛГУ. – Л., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1306916
  Тайра С. Теория высокотемпературной прочности материалов / С. Тайра, Р. Отани. – М., 1986. – 280с.
1306917
  Шагинян В.Р. Теория высокотемпературной сверхпроводимости и аномального поведения металлов с тяжелыми фермионами / В.Р. Шагинян, К.Г. Попов; РАН; Урал. отд.; Коми науч. центр; Отв. ред.Н.А.Громов. – Сыктывкар, 2006. – 145с. – ISBN 5-89606-281-8
1306918
  Еремеев В.Ф. Теория высот в гравитационном поле Земли / В.Ф. Еремеев, М.И. Юркина; ред. Л.М. Комарькова. – Москва : Недра, 1972. – 145 с.
1306919
  Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – Киев : Наукова думка, 1983. – 212 с.
1306920
  Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – Киев, 1983. – 213с.
1306921
  Панченко Г.М. Теория вязкости жидкостей / Г.М. Панченко. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1947. – 156 с.
1306922
  Бородин Игорь Петрович Теория вязкоупругости эластомеров в переходной зоне при конечных деформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бородин Игорь Петрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
1306923
  Загребина А.В. Теория Г.Тарда в контексте французской социологии второй половины XIX века // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – C. 38-47. – ISSN 0132-1625
1306924
  Абианц В.Х. Теория газовых турбин реактивных двигателей / В.Х. Абианц. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1965. – 310 с. : рис.
1306925
  Кулагин И.И. Теория газотурбинных реактивных двигателей. / И.И. Кулагин. – М., 1952. – 336с.
1306926
  Постников М.М. Теория Галуа / М.М. Постников. – Москва : Физматлит, 1963. – 218 с.
1306927
  Кох Х. Теория Галуа р-расширений / Х. Кох. – Москва : Мир, 1973. – 199 с.
1306928
  Евдокименко Ю.И. Теория ГДИ на основе модели дискретного взаимодействия / Ю.И. Евдокименко. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1983. – 35 с.
1306929
  Морган Т.Г. Теория гена / Т.Г. Морган. – Л., 1927. – 312с.
1306930
  Андросов И.Д. Теория геодезических инструментов : Учебное пособие / И.Д. Андросов; Одесское отделение научно-технического управления В.С.Н.Х. У.С.С.Р. – 1-е изд. – Одесса : ОНТУ, 1928. – 190с. – С 186 чертежами, 7 журналами и 5 таблицами в тексте
1306931
  Синюков Н.С. Теория геодезического отображения римановых пространств и ее обобщение : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 006 / Синюков Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.18-24
1306932
  Адлер А. Теория геометрических построений : с 179 чертежами / А. Адлер; пер. с нем. проф. Г.М. Фихтенгольца ; с прил. ст. проф. С.О. Шатуновского "Геометр. задачи и их решение с помощью циркуля и линейки". – 3-е изд. – Ленинград : Учпедгиз ; Ленингр. отд-ние, 1940. – 231 с. : черт.
1306933
  Анцыферов М.С. Теория геофонов и виброметров звукового диапазона / М.С. Анцыферов. – Москва, 1976. – 143с.
1306934
  Сокольский Теория гетерогенного катализа / Сокольский, В.А. Друзь. – Алма-Ата, 1968. – 392с.
1306935
   Теория гибких круглых пластинок. – Москва, 1957. – 208 с.
1306936
  Меренков А.П. Теория гидравлических цепей. / А.П. Меренков, В.Я. Хасилев. – М., 1985. – 278с.
1306937
  Смирнов А.Д. Теория гидравлического расчета и моделирования водопроводных радиальных отстойников : Автореф...канд.техн.наук / Смирнов А.Д., 1949. – 5 л.
1306938
   Теория гидродинамических моделей технических задач. – Свердловск, 1988. – 132с.
1306939
  Бугаенко Г.А. Теория гидродинамической решетки : Автореф... канд.наук: / Бугаенко Г. А.; Харьк. ГУ. – Харьков, 1949. – 4 л.
1306940
  Линь Цзя-цзяо Теория гидродинамической устойчивости / Линь Цзя-цзяо. – М., 1958. – 194с.
1306941
  Брагинский С.И. Теория гидромагнитного динамо и проблема земного магнетизма : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Брагинский С.И.; Сиб. отд-ние АН СССР. Совет физ. секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1306942
  Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов. / А.Н. Зеликман. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 423с.
1306943
  Железняков Г.В. Теория гидрометрии / Г.В. Железняков. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 343с.
1306944
  Грибанов В.М. Теория гиперболоидных зубчатых передач = The theory of hyperboloid gears / В.М. Грибанов; МОНУ; Восточноукраинский нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск, 2003. – 272с. – ISBN 966-590-399-3


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1306945
  Хейз У.Д. Теория гиперзвуковых течений / У.Д. Хейз, Р.Ф. Пробстин. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 607 с.
1306946
  Кулешов В.А. Теория гиперполей / В.А. Кулешов. – М., 1969. – 204с.
1306947
  Горбань И.И. Теория гиперслучайных явлений / И.И. Горбань; НАНУ; Ин-т проблем математических машин и систем; Госпотребстандарт Украины ГП "УкрНИУЦ". – Киев, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-02-4367-5
1306948
  Горбань И.И. Теория гиперслучайных явлений : физические и математические основы / И.И. Горбань ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2011. – 316, [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 304-311. – Библиогр.: с. 293-303. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1093-2
1306949
  Шапира П. Теория гиперфункций / П. Шапира. – Москва : Мир, 1972. – 142 с.
1306950
  Метелицын И.И. Теория гироскопа : Теория устойчивости / И.И. Метелицын. – М., 1977. – 130с.
1306951
  Павлов В.А. Теория гироскопа и гироскопических приборов / В.А. Павлов. – Ленинград, 1964. – 495 с.
1306952
  Кошляков Владимир Николаевич Теория гироскопических компасов / Кошляков Владимир Николаевич. – Москва, 1972. – 344 с.
1306953
  Беген А. Теория гироскопических компасов Аншютца и Сперри и общая теория систем с сервосвязями / А. Беген. – М, 1967. – 172с.
1306954
  Кудревич Б.И. Теория гироскопических приборов / Б.И. Кудревич. – Ленинград
1. – 1963. – 328 с.
1306955
  Кудревич Б.И. Теория гироскопических приборов / Б.И. Кудревич. – Л.
2. – 1965. – 296с.
1306956
  Пельпор Д.С. Теория гироскопических стабилизаторов / Д.С. Пельпор. – Москва, 1965. – 348 с.
1306957
  Николаи Е.Л. Теория гироскопов / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1948. – 171с.
1306958
  Ишлинский А.Ю. Теория гироскопов : Курс лекций / А.Ю. Ишлинский; МГУ. Механико-математический факультет. – Москва : Из-во Московского университета, 1974. – 234с.
1306959
  Федоров Ф.И. Теория гиротропии / Ф.И. Федоров. – Минск : Наука, 1976. – 456с.
1306960
  Хилтон П.Дж. Теория гомологий / П.Дж. Хилтон, С. Уайли. – Москва : Мир, 1966. – 452 с.
1306961
  Масси Уильям Теория гомологий и когомологий: Подход, основ. на прим. коцепей Александера. / Масси Уильям. – М., 1981. – 387с.
1306962
  Ху Сы-цзян Теория гомотопий / Ху Сы-цзян. – Москва, 1964. – 468 с.
1306963
   Теория горения и взрыва. – М, 1981. – 411с.
1306964
  Зельдович Я.Б. Теория горения и детонации газов. / Я.Б. Зельдович. – М.-Л., 1944. – 71с.
1306965
  Хзмалян Д.М. Теория горения и топочные устройства. / Д.М. Хзмалян. – М., 1976. – 487с.
1306966
   Теория горения порохов и взрывчотых веществ. – М, 1982. – 332с.
1306967
  Вильямс Ф.А. Теория горения. / Ф.А. Вильямс. – Москва, 1971. – 616с.
1306968
  Груза И. Теория города / И. Груза. – Москва, 1972. – 247 с.
1306969
  Александров Н.Г. Теория государства и права / Н.Г. Александров. – Москва, 1958. – с.
1306970
   Теория государства и права. – М, 1977
1306971
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1996. – 384с.
1306972
   Теория государства и права : Курс лекций / М.И. Байтин, Ф.А. Григорьев, М.И. Зайцев, А.И. Демидов, В.Н. и др. Карташов; М.И. Байтин, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев, А.И. Демидов, В.Н. Карташов и др.; Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – Москва : Юристъ, 1997. – 672с. – ISBN 5-7357-0196-7
1306973
   Теория государства и права : Учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 570с. – ISBN 5-89123-095-Х; 5-86225-440-4
1306974
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1997. – 384с. – ISBN 5-8438-0020-3
1306975
   Теория государства и права : Курс лекций. – Москва : Зерцало, 1998. – 475с. – ISBN 5-8078-0001-Х
1306976
   Теория государства и права : Учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 570с. – ISBN 5-89123-095-Х; 5-86225-440-4
1306977
  Комаров С.А. Теория государства и права : Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для вузов / С.А. Комаров, А.В. Малько. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 448с. – ISBN 5-89123-313-4; 5-86225-968-6
1306978
  Мухаев Р.Т. Теория государства и права : Хрестоматия / Р.Т. Мухаев. – Москва : Приор, 2000. – 416с. – ISBN 5-7990-0161-3
1306979
  Лазарев В.В. Теория государства и права : Учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 2-е изд., испр. и дополн. – Москва : Спарк, 2000. – 511с. – ISBN 5-88914-144-9
1306980
   Теория государства и права : Курс лекций. – 2е изд., переработ. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 776с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0269-0
1306981
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., дополн., исправ. – Москва, 2001. – 382c. – ISBN 5-8438-0020-3
1306982
  Комаров С.А. Теория государства и права : Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для вузов / С.А. Комаров, А.В. Малько. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 448с. – ISBN 5-89123-313-4; 5-86225-968-6
1306983
   Теория государства и права : Учебник для студентов вузов. – Москва : ЮНИТИ, Закон и право, 2001. – 640с. – ISBN 5-238-00146-0
1306984
   Теория государства и права : Учебник. – Москва : Юристъ, 2002. – 592с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0239-9
1306985
   Теория государства и права : Курс лекций. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2003. – 776с. – (institutiones). – ISBN 5-7975-0269-0
1306986
   Теория государства и права : Учебник / А.Г. Бережнов, Е.А. Воротилин, А.А. Кененов, О.Э. Лейст, М.Н. Марченко, И.Ф. и др. Мачин; Бережнов А.Г., Воротилин Е.А., Кененов А.А., Лейст О. Э., Марченко М.Н., Мачин И. Ф. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносов; Под ред. М.Н. Марченко. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 800с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0102-4
1306987
  Скакун О.Ф. Теория государства и права : ( энциклопедический курс): Учебник для студ. высш. учеб. заведений / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2005. – 840с. – ISBN 966-7870-79-0
1306988
   Теория государства и права : Учебник для студ. высш. учеб. завед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 637с. – ISBN 5-7975-0781-1
1306989
  Малько А.В. Теория государства и права : учебник для студ. учрежд. сред. проф. обр., обуч. по спец. "Правоведение" / А.В. Малько. – Москва : Юристъ, 2007. – 304с. – (Schole : учеб. лит. для стед. спец. учеб. заведений). – ISBN 5-7975-0266-6
1306990
  Марченко М.Н. Теория государства и права : Учебник для студ.высш. учеб. завед., обучающихся по специальности "Юриспруденция" / МГУ им. М.В. Ломоносова; М.Н. Марченко. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 640с. – ISBN 5-482-01283-2
1306991
  Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. "Юриспруденция" / Н.И. Матузов, А.В. Малько; Саратовский филиал Ин-та гос-ва и права РАН. – 2-е изд.. перераб и доп. – Москва : Юристъ, 2007. – 541с. – ISBN 978-5-7975-0778-9
1306992
  Летушева Н.И. Теория государства и права : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. – 4-е изд., исправл. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 208с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4794-2
1306993
  Лушников А.М. Теория государства и права : базовый курс : учеб. пособие / А.М. Лушников. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 270, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268 и в подстроч. примеч. – (Теория и история государства и права). – ISBN 978-5-4396-0300-8
1306994
  Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник для студ. высших учеб. заведений : перевод с украинского / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2007. – 840 с. – ISBN 978-966-456-010-5
1306995
  Хахулина К.С. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие / К.С. Хахулина, В.А. Малыга, И.В. Стадник ; М-во образования и науки Украины ; Донецкий нац. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 343, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 329-338. – ISBN 978-966-380-200-8
1306996
  Сапун В.А. Теория государства и права в схемах, определениях, комментариях / В.А. Сапун. – Владивосток, 1986. – 154с.
1306997
  Голунский С.А. Теория государства и права. / С.А. Голунский, М.С. Строгович. – М., 1940. – 304с.
1306998
  Кулажников М.Н. Теория государства и права. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1964. – 220с.
1306999
  Кулажников М.Н. Теория государства и права. / М.Н. Кулажников. – М., 1969. – 372с.
1307000
  Попова И.Ф. Теория государственного управления раннетанского Китая. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.03 / Попова И.Ф.; РАН Ин-т востоковедения. СПб. филиал. – СПб., 2000. – 35л.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,