Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1306001
  Прокопов Д.Є. "Система трансцендентального ідеалізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 501-504. – ISBN 966-316-069-1
1306002
  Галата С. "Система Фізтеху" : з Массачусетсу до України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Фахівці МОН України та НАН створили робочу групу з метою вивчення питання щодо подальшого функціонування Київської філії Московського фізико-технічного інституту. До робочої групи ввійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: ректор Л. ...
1306003
  Конрад Н. "Система языкового выражения" и теория перевода / вступительная заметка О. Фишман // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 454-471
1306004
  Василенко М.Д. "Система" в господарському праві: технологічні парки та інноваційні структури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 352-337. – ISSN 1563-3349
1306005
  Рошко М.М. "Система" в романі Кена Кізі "Часом нестерпно кортить" // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1306006
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1306007
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1306008
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1306009
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1306010
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1306011
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1306012
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1306013
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1306014
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1306015
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1306016
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1306017
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1306018
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1306019
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1306020
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1306021
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1306022
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1306023
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1306024
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1306025
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1306026
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1306027
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1306028
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1306029
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1306030
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1306031
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1306032
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1306033
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1306034
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1306035
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1306036
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1306037
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1306038
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1306039
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1306040
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1306041
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1306042
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1306043
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1306044
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1306045
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1306046
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1306047
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1306048
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1306049
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1306050
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1306051
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1306052
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1306053
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1306054
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1306055
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1306056
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1306057
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1306058
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1306059
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1306060
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1306061
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1306062
  Іжа М.М. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 146-156. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1306063
  Кравченко М. Система соціального захисту дітей з інвалідністю раннього віку в умовах децентралізації України / М. Кравченко, Н. Штанько // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 109-115. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1306064
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1306065
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1306066
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1306067
  Ляшенко Т.М. Система соціального партнерства в Україні: стан і тенденції розвитку // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 190-212. – ISBN 978-966-02-9032-7
1306068
  Міщенко Л. Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С.16-20. – ISSN 2306-6814
1306069
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1306070
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1306071
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1306072
  Різак І.М. Система соціальної роботи з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Різак Ірина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1306073
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1306074
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1306075
  Подима Я. Система спеціальних принципів громадянства України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 132-133
1306076
  Бєлова Ю. Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 314-327. – ISSN 1026-9932
1306077
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1306078
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1306079
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1306080
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1306081
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1306082
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1306083
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1306084
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1306085
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1306086
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1306087
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1306088
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1306089
  Яворська-Вєтрова Система ставлень особистості: теоретико-методологічні аспекти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 338-348. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1306090
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1306091
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1306092
  Іваницький А.В. Система стандартів МОП у сфері робочого часу / А.В. Іваницький, М.І. Іншин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7625-74-1
1306093
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1306094
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1306095
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1306096
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1306097
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1306098
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1306099
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1306100
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1306101
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1306102
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1306103
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1306104
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1306105
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1306106
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1306107
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1306108
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1306109
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1306110
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1306111
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – М, 1963. – 195с.
1306112
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1306113
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1306114
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1306115
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1306116
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1306117
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1306118
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1306119
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1306120
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1306121
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1306122
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1306123
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1306124
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1306125
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1306126
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1306127
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1306128
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1306129
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1306130
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1306131
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1306132
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1306133
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – К, 1985. – 56с.
1306134
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1306135
  Пирожкова Ю.В. Система суб"єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування сучасний правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 266-270. – ISSN 1563-3349
1306136
  Мацелик Т. Система суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 439-445. – ISSN 1026-9932
1306137
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1306138
  Рудченко І. Система суб"єктів державного управління в інноваційній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 62-69
1306139
  Коломоєць Т. Система суб"єктів застосування адміністративно - примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно - примусової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.102-105
1306140
  Клочко А.М. Система суб"єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 34-39. – ISSN 2415-8577
1306141
  Литовченко О.В. Система суб"єктів контролю за діяльністю адміністративних судів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 71-76
1306142
  Олефіренко Е. Система суб"єктів контролю за правильним і цільовим використанням коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 52-55
1306143
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1306144
  Попова А. Система суб"єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб"єктів професійної фінансової діяльності, зокрема, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. В статье рассматриваются понятие, различные классификации ...
1306145
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1306146
  Чередник Н. Система суб"єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1306147
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1306148
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов. – Уфа, 1972. – 160с.
1306149
  Козюба М.І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1306150
  Черемнова А.І. Система судів цивільної юрисдикції у світлі судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7530-15-1
1306151
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1306152
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1306153
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1306154
  Козюбра М. Система судоустрою України: історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 75-79
1306155
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1306156
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1306157
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1306158
  Барановський М.О. Система суспільно-географічних факторів формування територіальної організації пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 20-23
1306159
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1306160
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1306161
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1306162
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1306163
  Вісторф О. Система сучасного менеджменту "Balanced scorecard" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-239. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано аналіз переваг, які надає застосування на підприємстві нової системи управління процесами.
1306164
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1306165
  Мороз В.М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 88-96. – ISSN 2306-6814
1306166
  Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятий. / С.А. Щенков. – М, 1973. – 142с.
1306167
  Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 143-148
1306168
  Соколенко О.Л. Система та види правоохоронних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 143-149. – ISSN 2078-3566
1306169
  Мєзєнцева Н.Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами українських авторів) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-89.
1306170
  Тягієв С.Р. Система та класифікація екологічних обов"язків фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 396-403. – ISSN 1563-3349
1306171
  Гаврилюк Т.В. Система та механізми корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 40-42
1306172
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління загальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 81-88. – ISBN 978-617-566-151-2
1306173
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління спеціальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 88-135. – ISBN 978-617-566-151-2
1306174
  Сезонова О. Система та повноваження суб"єктів адміністративно-правового забезпечення надання освітніх послуг закладами вищої освіти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 82-85. – ISSN 2524-0129
1306175
  Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 12-24


  Стаття ставить три основні питання: що являють собою існуючі МЕОрг - безладну суміш різноманітних інституцій або систему зв"язаних між собою елементів та компонентів? Чи існує право МЕОрг як структурний підрозділ міжнародного економічного права? Який ...
1306176
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 26-30
1306177
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 24-28
1306178
  Расторгуева В.С. Система таджикского глагола. / В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. – М., 1964. – 292с.
1306179
  Ляи Ж. Система Тайлора и физиология труда / Ж. Ляи. – Москва. – 168 с.
1306180
  Топузов Олег Система творчих завдань як засобів формування креативності на уроках історії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
1306181
  Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 234-241


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості текстів малої форми в молодіжних виданнях, визначальні ознаки способу подання інформації в таких мас-медіа та специфіка молодіжного дискурсу. The article considers the linguistic and stylistic ...
1306182
  Авдеева А.Ф. Система телемеханизации, сигнализации и связи горного производства : учеб. пособие / А.Ф. Авдеева, В.Г. Валеев, Н.А. Лобович ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград : Ленингр. горн. ин-т, 1975. – 68 с. – Библиогр.: с. 66
1306183
  Хорозов О.А. Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 194-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1306184
  Перекатов В.И. Система телеобработки МВК "Эльбрус-1". Препринт № 4 за 1977 г. / В.И. Перекатов. – М., 1977. – 26с.
1306185
  Добреньков В.И. Система теоретической социологии Вильфредо Парето / В.И. Добреньков, А.Г. Рахманов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-73. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1306186
  Жаворонкова И.А. Система терминальных тонов в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова И.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 19л.
1306187
  Кручинин В.В. Система тестирования,основанная на генерации вопросов и тестовых заданий / В.В. Кручинин, М.Ф. Молочко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.30-35.
1306188
   Система тестування - основа моніторингу якості освіти вищих військових навчальних закладів. / Б В. Добровольський, Ю.Б. Добровольський, О.І. Зарицький, В.Л. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2008. – Вип. № 16. – С. 192-197
1306189
  Вакарчук І.О. Система тестувань : для вступників до Львівського національного університету ім. І. Франка / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 120с.
1306190
  Матюшко И.С. Система технических устройств обучения и контроля и методика их использования при преподавании математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Матюшко И.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 23л.
1306191
  Киселев Г.Ф. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений / Г.Ф. Киселев. – Москва, 1991. – 384с.
1306192
  Варламов Євгеній Миколайович Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Варламов Є.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1306193
  Дадашев Б.А. Система технологій : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищих навчальних закладів / Дадашев Б.А., Обливанцов В.В., Гордієнко В.П. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-29-8
Розділ 1 : Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу. – 2008. – 294с.
1306194
  Остапчук М.В. Система технологій ( за видами діяльності ) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 888 с. – ISBN 966-655-063-6
1306195
  Янковский А.В. Система типов спаривания, сингенов, миксотипов и способы реорганизации ядерного аппарата у Paramecium putrinun C. et. L. : Автореф... кандидата биол.наук: / Янковский А.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
1306196
  Прищепа О.В. Система типу М/М/с/N з однією спробою повтору, керована гістерезисною стратегією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку для системи типу M/M/c/N з однією спробою повтору. Для даної системи використовується гістерезисна стратегія керування. Знайдено ефективний алгоритм підрахунку ...
1306197
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1306198
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 163л. – Бібліогр.: л. 132-163
1306199
  Тань Система тонов в кантонском диалекте (экспериментальное исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тань Ао-Шуан ; Ин-т восточных языков. – Москва, 1972. – 26 с.
1306200
  Волков Н.В. Система торгово-экономической эксплуатации развивающихся стран / Н.В. Волков. – Москва, 1984. – 200с.
1306201
  Макаренко М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 238с. – ISBN 978-966-8958-23-6
1306202
  Томах В.В. Система трансферу технологій як складова інноваційної інфраструктури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 115-120. – ISSN 2222-4459
1306203
  Шеллинг Й Ф.В. Система трансцендентального идеализма / Й Ф.В. Шеллинг. – Ленинград : ОГИЗ, 1936. – 479с.
1306204
  Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма / Ф.В.Й. Шеллинг. – Л., 1936. – 479с.
1306205
   Система тренировочных задач и упражнений по математике. – Москва, 1991. – 206 с.
1306206
  Садовий М.І. Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1306207
  Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1975. – 200с.
1306208
  Мороз В.М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 107-109
1306209
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 356-413
1306210
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1306211
  Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-49
1306212
  Мацюк Анатолий Романович Система трудовых правоотношений развитого социалистического общества : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.05 / Мацюк Анатолий Романович; Ин-т государства и права. – М., 1985. – 39л.
1306213
   Система трудоустройства населения в СССР и пути ее совершенствования. – Владивосток, 1989. – 189с.
1306214
  Горбачева О.Ю. Система тьюторського супроводу професійного становлення психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 110-119. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1306215
  Чернійчук В.М. Система Угод про партнерство і співробітництво ЄС: критика з точки зору завдань європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.130-137
1306216
  Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии / В.В. Оксамытный. – Киев : Наукова думка, 1977. – 143с.
1306217
  Багрий-Шахматов Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право : учеб. пособ. / Л.В. Багрий-Шахматов ; под ред. Н.А. Стручкова. – Москва : Науч.-иссл. и ред. изд. отд., 1969. – 78 с. – (ВШ МВД СССР)
1306218
   Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса : монография / В.В. Соболев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. гор. ун-т". – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233-246. – ISBN 978-966-348-318-4
1306219
  Олехнович М. Система ударения в русском языке и методика его изучения в школах Народной Польши : Автореф... докт. пед.наук: / Олехнович М.; АПН РСФСР, НИИ общего и политехн. образ. – М., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1306220
  Каваляускас В. Система ударения глаголов литовского языка с суффиксом -auti // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Для глаголов с суффиксом -auti современного литер. литовского языка характерно нерегулярное ударение. Конкретный тип акцентуации (корневой или суффиксальный) обусловливают различные фонетические, морфонологические, семантические, деривационные явления. ...
1306221
  Зданевич И.К. Система ударния причастий в современном русском языке. / И.К. Зданевич. – Горький, 1959. – 104с.
1306222
   Система удобдрений полевых культур при интенсивной технологии возделывания на мицеллярно-карбонатной почве в степной зоне земледелия. – ст.Персиановка, 1990. – 98с.
1306223
  Самойлов И.И. Система удобрения в северооборотах Нечерноземной зоны. / И.И. Самойлов. – М-Л, 1948. – 128с.
1306224
  Найдин П.Г. Система удобрения в севообороте / П.Г. Найдин. – Москва, 1956. – 32с.
1306225
   Система удобрения растений. – Владимир, 1951. – 40с.
1306226
  Власюк П.А. Система удобреня травопільних сівозмін у степових і лісостепових районах УРСР / П.А. Власюк. – Київ, 1949. – 32с.
1306227
  Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-51. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1306228
  Голутвин И.А. Система универсальных модулей для сцинтилляционных счетчиков / И.А. Голутвин, Ю.В. Зеневский. – Дубна, 1963. – 13 с.
1306229
  Вергун В.А. Система університетських студій у сучасному світі / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 11-36. – ISBN 978-966-9725-33-2
1306230
  Вергун В.А. Система університетської освіти у Великій Британії та Франції / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 57-77. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1306231
   Система управления базами данных ДИСОД. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
1306232
  Воевудко А.Э. Система управления базами данных для реализации пакетов праикладних программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко А. Э.; АН СССР Вычислит. цен-р. – М., 1988. – 196л. – Бібліогр.:л.190-196
1306233
  Воевудко Анатолий Эдуардович Система управления базами данных для реализации пакетов прикладных программ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко Анатолий Эдуардович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
1306234
   Система управления базами данных на основе оперционной системі МИНИОС и СУБД ОКА. – Таллин : Валгус, 1980. – 181с.
1306235
   Система управления базами данных СЕДАН. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 102 с.
1306236
  Мисаревич Н. Система управления в белорусских городах по привилеям на магдебургское право // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 111-112
1306237
  Красковский Е.Я. Система управления в вузе и пути её совершенствования / Е.Я. Красковский. – Москва, 1974. – 19с.
1306238
   Система управления данніми в реальном масштабе времени. – Минск, 1980. – 96с.
1306239
  Жуковская Т.Н. Система управления и административная практика в Петербургском университете в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 21-32. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1306240
  Фасоля А.А. Система управления инновационным компонентом качества образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 28-35.


  Рассмотрены уточненные понятийный аппарат, атрибуты системы управления инновационным компонентом качества формирования компетентного специалиста в вузе. Обоснована актуальность подхода к управлению качеством на основе расширения традиционной «пирамиды ...
1306241
  Дьякон В. Система управления интеллектуальным капиталом предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 51-58


  В статье исследованы вопросы построения системы управления интеллектуальным капиталом предприятия. Определены основные аспекты управления интеллектуальным капиталом в рамках 3 подсистем (подсистемы управления человеческим капиталом, подсистемы ...
1306242
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС : (Метод. рекомендации). – Киев : КГУ, 1983. – 34 с.
1306243
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – Киев, 1984. – 20с.
1306244
  Галанец В.Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии. / В.Г. Галанец, Т.Г. Дудар. – Львов, 1980. – 160с.
1306245
   Система управления народнім хозяйством в ВНР. – Будапешт, 1972. – 304с.
1306246
  Волков Юрий Евгеньевич Система управления обществом и ее развитие в процессе формирования коммунистических общественных отношений : Автореф... д-ра философ.наук: / Волков Юрий Евгеньевич; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 40л.
1306247
  Давыдов В.Г. Система управления охраной труда на машиностроительном предприятии / В.Г. Давыдов, А.П. Кузьмин. – М., 1989. – 159с.
1306248
   Система управления охраной труда на предприятии. – М., 1985. – 96с.
1306249
  Эллерт Ф.И. Система управления продольным движением при приземлении самолета в режиме выравнивания / Ф.И. Эллерт, К.В. Мерриэм. – М., 1963. – 36с.
1306250
  Ремыга В.Н. Система управления промышеленностью КНР (1949-1980) / В.Н. Ремыга. – М., 1982. – 191с.
1306251
   Система управления профориентацией молодежи Индустриального района г.Перми. – Пермь, 1981. – 301с.
1306252
  Бородин В.В. Система управления советской промышленностью в реконструктивный период (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Бородин В.В. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак. – Москва, 1968. – 18 с.
1306253
  Кутта Ф. Система управления социальными процессами / Ф. Кутта. – Москва, 1979. – 158с.
1306254
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – М., 1980. – 543с.
1306255
  Панкратова Т.А. Система управления финансами в электронном распределённом университете // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 132-140. – ISSN 1818-4243


  В статье дается обоснование построения автоматизированной системы управления финансами в электронном распределенном университете, приводятся принципы построения такой системы, детализируются блоки комплексной системы управления финансами, ...
1306256
   Система управления экономикой развитого социализма. – М., 1982. – 304с.
1306257
  Соловьёв В.П. Система управления, ориентированная на достижение качестваобразования выпускников вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 11-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается основополагающая миссия вузов – подготовка выпускников вузов с требуемым уровнем качества, которая будет успешно выполняться при использовании современной системы управления, основанной на принципах менеджмента качества. Освещаются ...
1306258
  Пиччи Л. Система управления, основанная на репутации, и "читаемость" государства для граждан // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 115-121. – ISSN 0321-2017
1306259
  Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику / Д.Д. Цабрия. – М, 1990. – 271с.
1306260
  Фреймейер П. Система управленияч симатик как первая ступень автоматизации тепловых электростанций / П. Фреймейер, М. Юнг. – Москва, 1965. – 16с.
1306261
   Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2006. – 156с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-18-7
1306262
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-392-2
Частина 1. – 2004. – 168с.
1306263
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-397-3
Частина 2. – 2005. – 168с.
1306264
  Сєрік Ю.В. Система управління банківськими ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 114-118
1306265
  Кришталь Г. Система управління валютними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 108-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1306266
  Адирова Т.І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв
1306267
  Олех Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1306268
  Мозговий Р.А. Система управління військами: деякі аспекти оцінювання ефективності функціонування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 155-160. – ISSN 2311-7249


  Оцінити внесок системи управління військами у досягнення кінцевої мети операції (бойових дій) на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління військами є достатньо складною проблемою. Оцінка ефективності функціонування системи управління ...
1306269
  Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-21. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1306270
  Макогон В. Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 83-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1306271
  Макогон В.Д. Система управління державним боргом в умовах інституційних перетворень // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 160-166. – ISSN 2306-546X
1306272
  Крайчак Є.В. Система управління державним зовнішнім боргом України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 38-42. – ISSN 2306-6806
1306273
  Єфименко Т.І. Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 28-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1306274
  Тарасюк М.В. Система управління дефіцитом бюджету / М.В. Тарасюк, Н.М. Тімошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
1306275
  Бублій Г.А. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто державну політику в галузі освіти, стратегічні завдання реформування вищої освти в Україні, європейський досвід регулювання діяльності вищих навчальних закладів, особливості розвитку вузів в Україні. The author examines a public policy in ...
1306276
  Хмельников А. Система управління економічною сферою регіону в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 108-120
1306277
  Потій В.З. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україні / В.З. Потій, Г.П. Куліш // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 54-59. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1306278
  Федотова І.В. Система управління життєздатністю автотранспортного підприємства / І.В. Федотова, В.Г. Шинкаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 309-315. – ISSN 2222-4459
1306279
  Тараненко Ю.В. Система управління запасами на торговельних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1306280
  Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41
1306281
  Дєгтяр А.О. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / А.О. Дєгтяр, М.П. Бублій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 177-183. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1306282
  Нікітченко Ю.С. Система управління зношеними шинами: модель відповідальності виробника в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 104-107
1306283
  Білоног Т.В. Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 301-305


  Досліджено теоретико-методичні основи системи управління інвестиційними проектами промислового підприємства та виокремлено основні фази її реалізації. Визначено основні характеристики та завдання кожної фази.
1306284
  Корж М.В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 69-73. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857
1306285
  Міщенко О.Л. Система управління інноваційно-інвестиційним розвитком харчової промисловості // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 98-103. – ISSN 2410-9576
1306286
  Шпак Н.О. Система управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1306287
  Морозов О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-6422
1306288
  Сало І.В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І.В. Сало, О.В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 279-286 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1306289
  Павлова В.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-176. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1306290
  Крупіна С. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Крупіна, Н. Яблонська // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 133-143. – ISSN 2409-9260
1306291
  Кришталь Г. Система управління кредитними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 105-112. – ISSN 1605-2005
1306292
  Покидько Л.М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Покидько Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1306293
  Зверук Л.А. Система управління ліквідністю банківської установи / Л.А. Зверук, В.Ю. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 394-401. – ISSN 2222-4459
1306294
  Меленюк В.О. Система управління малими промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 177-181. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1306295
  Карпенко Н. Система управління маркетингом у споживчій кооперації: методологія і практика // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 37-42. – ISSN 1606-3732
1306296
  Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-47. – ISSN 0321-0499
1306297
  Шмиголь Н.М. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1306298
  Горська А.С. Система управління музеєм. Українська та французька модель // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 318-324
1306299
  Милько В.І. Система управління навчальними округами Російської імперії (1881-1888) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 65-70. – ISSN 2076-8982


  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1881-1888 рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах ...
1306300
  Некрасенко Л.А. Система управління оборотним капіталом на підприємствах / Л.А. Некрасенко, І.С. Борисова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 11-14. – ISBN 978-617-645-235-5
1306301
  Рибалка Н.О. Система управління органами прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 2. – С. 154-159. – ISSN 1999-5717
1306302
  Поліщук М.І. Система управління освітою в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1306303
  Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 3-14.
1306304
  Демчук Г.В. Система управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах Європейского Союзу (на прикладі Румунії) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 103-112. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688


  В статті проаналізовано законодавчу і нормативну базу Румунії та основні принципи її адаптації до стандартів ЕС. Розглянуто сучасну систему управління охороною праці (СУОП) новоприйнятого члена Европейского Союзу (ЕС). Висвітлені органи державного ...
1306305
  Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 51-54. – ISSN 1729-7206
1306306
  Чобіток В.І. Система управління промисловими підприємствами в умовах інноваційного розвитку: науково-практичні аспекти оцінки / В.І. Чобіток, Т.М. Шелест // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 169-180. – ISSN 2222-0712
1306307
  Кришталь Г. Система управління процентним ризиком комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1306308
  Акчуріна Ю.М. Система управління ризиками в аспекті антикризового управління підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1306309
  Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 87-93
1306310
  Бережнюк І. та інші Система управління ризиками у міжнародних стандартах та митному кодексі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 9-15. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено зарубіжний досвід формування та впровадження системи управління ризиками в митній справі.
1306311
  Коновалов Ю.О. Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти / Ю.О. Коновалов, О.В. Миронов // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 127-132. – ISSN 2309-1533
1306312
  Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 30 пунктів. – ISSN 1810-3944
1306313
  Романченко І.С. Система управління станом навколишнього середовища на промислових об"єктах військового призначення (на прикладі Житомирського ремонтно-механічного заводу) / І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 205-214


  У статті розглядається система управління, станом навколишнього середовища, структура й функції які значно покращують якісний процес управління та забезпечує постійне спостереження за екологічним станом навколишнього середовища на промислових ...
1306314
  Ситницький М. Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31


  Систематизовано основні точки зору щодо визначення сутності системи управління стратегічною гнучкістю підприємства, а також наведена й проаналізована структура, елементи, принципи та методи системи управління стратегічною гнучкістю вітчизняних ...
1306315
  Гончарук Н. Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Гончарук, Г. Колєда // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 95-103. – ISSN 2414-4436
1306316
  Чабан Г.М. Система управління фінансовими ризиками природних монополій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чабан Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1306317
  Мельник С.І. Система управління фінансовою безпекою підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 76-82
1306318
  Виноградов В.М. Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 7-13. – ISSN 2306-546X
1306319
  Педак І.С. Система управління якістю - запорука рентабельності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.235-237. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1306320
   Система управління якістю адміністративних послуг : навч. посібник / [упоряд. Є.М. Хриков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 207, [1] с. – Бібліогр. наприкінці теми
1306321
  Шевченко В.В. Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1306322
  Теровансов М.Р. Система управління якістю вищої освіти // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 93-98. – ISSN 1993-0259


  Розвиток вищої освіти, обумовлений глобальними процесами, відбиває її ринкову спрямованість, тенденції до формування єдиного освітнього простору та порушує питання про удосконалення механізмів управління якістю навчання. Різні підходи і механізми ...
1306323
  Дубобєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1306324
  Лалакулич М.Ю. Система управління якістю державного фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 17-20
1306325
  Заїка С.О. Система управління якістю інноваційного проекту / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 113-123. – (Економічні науки)
1306326
  Кагановська Т. Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87.
1306327
  Мазараки А.А. Система управління якістю КНТЕУ як інструмент забезпечення якості освітньої діяльності на якості вищої освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 114-121. – ISBN 978-966-622-885-0
1306328
  Панченко В.А. Система управління якістю освіти та кадрова безпека вищого навчального закладу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 44-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1306329
  Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49.
1306330
  Мицюк С.В. Система управління якістю продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 280-288.
1306331
  Цурік О.В. Система управління якістю продукції в діяльності інтегрованої структури // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 155-160. – ISSN 1729-7206
1306332
   Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 150 9001-2000 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – C. 63-65. – ISSN 1682-2366
1306333
  Смовженко Тамара Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 / Смовженко Тамара, Семів Роман // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-65. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід Університету банківської справи НБУ з упровадження системи управління якістю освіти на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
1306334
  Єрмошенко М.М. Система управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.М. Єрмошенко, Г Д. Гольцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1306335
  Максименко Д.В. Система управлінського обліку за центрами відповдальності / Д.В. Максименко, В.М. Головачко, Ю.Ю. Павловська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 139-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1306336
  Бачинський В.І. Система управлінської звітності кооперативних організацій та підприємств: концептуальні підходи до організації та методологія формування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 10-12. – ISBN 978-611-01-0721-1
1306337
   Система управлінської інформації в банку : монографія / [Г.П. Табачук та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 459, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 448-459. – ISBN 978-966-484-132-7
1306338
  Фетисова Л.Н. Система упражнений в подготовительном курсе геометрии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фетисова Л.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1306339
   Система упражнений в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1990. – 236с.
1306340
  Комков И.Ф. Система упражнений для обучения иностранным языкам в школе / И.Ф. Комков. – Минск, 1968. – 227с.
1306341
  Мазина Л.З. Система упражнений для обучения иностранцев русской интонации / Л.З. Мазина. – Москва : Русский язык, 1989. – 146с.
1306342
   Система упражнений для обучения пониманию немецкого текста. – Курск, 1975. – 75с.
1306343
  Масленников Александр Иванович Система упражнений по освоению закона пропорциональности тоновых и цветовых отношений в живописи при подготовке художников-педагогов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Масленников Александр Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
1306344
  Лихач Т.П. Система упражнений по развитию связной речи с использованием морфемных и деривационных ресурсов русского языка на уроках изучения словообразования в VI - VII классах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 321-327. – ISSN 2522-493X


  К обсуждению предлагается система упражнений с логической последовательностью этапов (алгоритмом) развития и совершенствования у учащихся VI – VII классов умений продуцировать связные высказывания с опорой на морфемно-деривационный механизм русского ...
1306345
  Косман Л.С. Система упражнений по фразеологии немецкого языка для языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Косман Л. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 24л.
1306346
  Макарова Л.А. Система упражнения по пунктации при изучении морфологии в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Макарова Л. А.; МВССО, РСФСР, Ирку.ГУ. – Енисейск, 1962. – 23л.
1306347
  Гагин В.Е. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / В.Е. Гагин, Н.В. Котельникова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 24-29 : рис. – Библигр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1306348
  Макаренко А.А. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / А.А. Макаренко, В.С. Моисеева, С.Ю. Толстых // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-32 : схема. – Библигр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1306349
  Гладишев В. Система уроків з вивчення комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" у межах естетики класицізму / В. Гладишев, Т. Ружевич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 43-48
1306350
  Ситченко А. Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки"


  Коротко про митця. Романтичність, ліричність - невід"ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства - старт у майбутнє життя дорослих. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки)
1306351
  Янковий С. Система уроків з вивчення повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 43-49
1306352
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". 6 кл. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.21-31.
1306353
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Еміля Золя "Кар"єра Ругонів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 2-21
1306354
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Жуля Верна "П"ятнадцятирічний капітан" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 8-23
1306355
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-60.
1306356
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля до Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 23-40
1306357
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 22-37
1306358
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-45
1306359
  Почтар К. Система уроків з вивчення творчості А.Малишка
1306360
  Гузь О.О. Система уроків з вивчення творчості Габріеля Гарсія Маркеса. Премія 1982 року / О.О. Гузь, С.О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-28
1306361
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 47-54
1306362
  Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського
1306363
  Рибка Олена Система уроків з теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 20-30 : Схеми., табл., діаграми
1306364
  Нестеренко С. Система уроків за повістю Осипа Назарука "Роксоляна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 42-50. – ISSN 0130-5263
1306365
  Ситченко А. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент)
1306366
  Ялтанець Т.Л. Система уроків за романом Болеслава Пруса "Фараон" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1306367
  Уліщенко А. Система уроків за творчістю Івана Багряного в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1306368
  Трубіцина В. Система уроків за творчістю Наталени Королеви // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С 9-12.
1306369
  Бондаренко Л.Л. Система уроків за творчістю Педро Кальдерона // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.11-18.
1306370
  Решодько Лідія Система уроків за темою "Прислівник" : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
1306371
  Новикова Система уроков по М.А. Булгакову : (жизненный и творческий путь писателя, его роман "Мастер и Маргарита") / Новикова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 44-53
1306372
   Система учебно-воспитательной работы в педагогическом институте как условие совершенствования качества подготовки специалистов. – Саратов, 1972. – 298с.
1306373
  Турук И.Ф. Система учебных пособий по иностранному языку в английской высшей технической школе / И.Ф. Турук, Л.П. Зайцева. – Москва, 1972. – 56с.
1306374
  Успенский К.М. Система учета и оценки успеваемости учащихся по физике / К.М. Успенский. – Москва, 1951. – 35 с.
1306375
  Писарев И.Ю. Система учета и статистики народного хозяйства СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1947. – с.
1306376
  Петровский В.С. Система учета себестоимости перевозочных операций на железных дорогах СССР / В.С. Петровский. – М-Л, 1932. – 252с.
1306377
  Митрофанова С. Система учета фонда / Светлана Митрофанова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 22-26. – ISSN 1608-4071


  О политике учета библиотечных фондов.
1306378
  Гостєв В.В. Система фазового автопідстроювання з цифровим оптимальним за швидкодією регулятором / В.В. Гостєв, О.К. Бондарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження системи фазового автопідстроювання з оптимальним за швидкодією цифровим регулятором, який апроксимує вхідне діяння сигналом, який лінійно змінюється. The results of a research of a system of a PLL with an optimum on speed ...
1306379
  Снедкова В.К. Система фазовой автоподстройки с фильтрами высоких и нижних частот : Автореф... канд. техн.наук: / Снедкова В.К.; Московский энергетич. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1306380
  Торчигин В.П. Система файлов МВК "Эльбрус" / В.П. Торчигин. – М, 1977. – 39с.
1306381
  Тимошенко В.І. Система факторів протиправної поведінки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 12-22. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1306382
  Діаб А.М. Система факторів функціонування агропромислового територіального комплексу столичної області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 106-108
1306383
  Мельниченко Т.Є. Система факторів, що формують мотивацію іноземних студентів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1306384
  Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83-94. – ISSN 0321-0499
1306385
  Якимчук Лариса Павловна Система факторов себестоимости промышленной продукции и исследование их взаимодействия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якимчук Лариса Павловна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1306386
  Коротких В.И. Система философии Гегеля как предмет историко-философского рассмотрения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-20. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1306387
  Юдин В.А. Система финансирования геологоразведочных работ и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Юдин В.А.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1306388
   Система финансово-экономического образования. – Москва, 1931. – 64с.
1306389
   Система финансового менеджмента высшего учебного заведения : Монография. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602с. + CD-ROM. – ISBN 966-8278-88-7
1306390
  Ячнюк М.Ю. Система фізичного виховання на Буковині (ХІХ - ХХ ст.) та можливості її використання на сучасному етапі / М.Ю. Ячнюк, І.О. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 301-305. – Бібліогр.: с. 304. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1306391
  Федоренко С.М. Система фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Федоренко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 28 назв
1306392
  Рогов Г.К. Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: складові концепції // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 222-229. – ISSN 2313-4569


  "Досліджено проблеми, пов’язані з формуванням фінансів сталого розвитку. Доведено, що корпоративний сталий розвиток можливий лише в умовах функціонування фінансових механізмів його забезпечення. Фінансові механізми корпоративного розвитку в Україні, як ...
1306393
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Дис. ... д-ра. екон. наук. Спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Дрозд І.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 448л. – Бібліогр.: л. 373 - 448
1306394
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.06.04 / Ірина Кузьмівна Дрозд; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1306395
  Дрозд І. Система фінансово-економічного контролю. Регулювання норм професійної етики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1810-3944
1306396
  Катигробова О.В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 281-285
1306397
  Катигробова О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо його подальшого розвитку. В статье определено сущность системы финансового ...
1306398
  Гайка О.Р. Система фінансового законодавства та її структурні елементи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-90. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1306399
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1306400
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л.180-206
1306401
  Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 132-139. – Бібліогр.: 4 назви
1306402
   Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку : монографія / Дікань Л.В. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-676-406-8
1306403
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : законодавче забезп. курсу / Балануца Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 405, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2588-03-3
1306404
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : навч. посіб.-практикум / О.О. Балануца ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 316, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 304-316. – ISBN 978-966-2533-01-9
1306405
  Кріцина К.С. Система фінансового планування вітчизняних підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 246-247. – ISBN 978-966-188-219-4
1306406
  Дорошенко Д.П. Система фінансового права та система фінансового законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 3 (25). – С. 4-8
1306407
  Вишновецький Вадим Михайлович Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вишновецький Вадим Михайлович; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 214л. – Бібліогр.: л.:185-214
1306408
  Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Вишновецький В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с. – Бібліогр.:с.17-18
1306409
  Пришва Н.Ю. Система фінансового права: теоретичні проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 42-50.
1306410
  Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 35-50. – ISSN 2411-4413
1306411
  Сніщенко Р.Г. Система фінансової безпеки як інструментарій учасника фінансового ринку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 95-101. – ISSN 2307-9878


  Метою роботи є вдосконалення знань про інструментарій фінансової безпеки учасника фінансового ринку. Аргументація автора спирається на теоретичне узагальнення і порівняння результатів останніх досліджень і публікацій з проблематики фінансової безпеки, ...
1306412
  Суховий Д.І. Система фінансування державних соціальних гарантій в Україні: стан, проблеми, напрями удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 167-171
1306413
  Василенко О.В. Система фінансування індустріально-технічних ВНЗ у 1920-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті встановлено етапи реформування системи фінансування індустріально-технічних ВНЗ, визначено джерела, розміри надходження коштів та тенденції розвитку, показано особливості фінансування індустріально-технічних інститутів та технікумів. ...
1306414
  Островецький В.І. Система фіскальних інструментів розподілу природно-ресурсної ренти в Україні та перспективи її трансформації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 133-142
1306415
  Сокіл Г. Система фольклорних жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 132-139. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1306416
  Ахундов А.А. Система фоне современного азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахундов А.А. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 90 с. – Библиогр.: с. 89-90
1306417
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Будаев А. Ж.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
1306418
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка. / А.Ж. Будаев. – Нальчик, 1968. – 162с.
1306419
  Суренгийн Моомоо. Система фонем современного монгольского языка (эксперим. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: / Суренгийн Моомоо.; ЛГУ. – Л., 1970. – 24л.
1306420
  Васильев В.А. Система фонологических оппозиций Н.С.Трубецого в применении к английскому языку / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 27с.
1306421
   Система форм и методов воспитания ответственного отношения школьников к учению. – Омск, 1990. – 122с.
1306422
  Мошеев И.Б. Система форм изъявительного накланения в русском и таджикском языках. (Опыт сопоставит. изучения как основа для разработки методики преподавания рус. яз. в тадж. школе) : Автореф... канд. филол.наук: / Мошеев И.Б.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 38л.
1306423
  Онышкевич М.М. Система форм местоимений в западных говорах УССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Онышкевич М.М. ; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1975. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1306424
  Чередов И.М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. / И.М. Чередов. – М., 1987. – 150с.
1306425
  Сокоринський Ю.В. Система форм спеціального пенсійного забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 90-93. – ISSN 2617-5967
1306426
  Кромина Л.А. Система формирования заказа литературы для вуза на основе ранжирования изданий по объективным показателям содержательной значимости / Л.А. Кромина, В.В. Миронов, Р.А. Ярцев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 88-101


  Обсуждается проблема комплектования книжного фонда библиотеки вуза в условиях отсутствия заявок на литературу от подразделений. Для решения проблемы вводятся локальные рейтинги книжных изданий как показатели объективной значимости для вуза и методика ...
1306427
  Качалов Д.В. Система формирования педагогической культуры студентов вуза - будущих учителей в инновационной образовательной среде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-74. – ISSN 1726-667Х
1306428
  Жураев А.А. Система формирования физической культуры студента в Ташкентском государственном педагогическом университете // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 148-153
1306429
  Барсукова Н.А. Система формирования цифрового контента Национальной библиотеки Республики Казахстан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-54
1306430
  Смалько О. Система формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету в позааудиторній виховній роботі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1306431
  Грубінко В.В. Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін / В.В. Грубінко, А.В. Степанюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 227-235. – ISSN 2312-5993
1306432
  Пінчук І.О. Система формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пінчук Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 54 назви
1306433
  Криштанович С.В. Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 122-125. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Сучасний ринок праці потребує менеджерів фізичної культури і спорту, які здатні оперувати знаннями, активно діяти, вміти швидко приймати відповідальні рішення в проблемних ситуаціях, вирізнятися мобільністю, конструктивністю, здатністю до адаптації, ...
1306434
  Субота Л.А. Система формування комунікативної компетентності іноземних студентів фармацевтичних спеціальностей у процесі навчання української і російської мови : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Субота Лариса Андріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 67 назв
1306435
  Гречаник Н.І. Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гречаник Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 45 назв
1306436
  Федірчик Т. Система формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи / Т. Федірчик, Н. Нікула // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 226-237. – ISSN 2312-5993
1306437
  Воронова Н.С. Система формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Воронова Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 41 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 46 назв
1306438
  Гафіяк А.М. Система формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гафіяк Алла Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1306439
  Тюльпа Т.М. Система формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тюльпа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1306440
  Радченко Г.А. Система формування та управління людськими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1306441
  Гура Н.О. Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1306442
  Иванов В.Г. Система фотографирования пузырьковой камеры в условиях прохождения световых лучей через многие среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 13-2995 / Иванов В.Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л.
1306443
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем (на материале francais fondamental) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Крючков Г. Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1980. – 217л. – Бібліогр.:л.195-217
1306444
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1306445
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1306446
  Муминов Якуб Абдурахманович Система функций консонатных групп : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Муминов Якуб Абдурахманович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 21л.
1306447
  Сенько В.А. Система функциональных модулей логической электроники для проведения экспериментов на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 401 / Сенько В.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 15л.
1306448
  Булкат М.С. Система функцій судової влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 201-211. – ISSN 2306-9082
1306449
   Система функцій, біортогональна з многочленами, спорідненими з многочленами Чебишова / М. Сухорольський, Достойна, , О. Веселовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Для многочленів комплексної змінної, які споріднені з многочленами Чебишова, побудовано асоційовані функції, біортогональні з ними на замкнених кривих комплексної площини. Встановлено умови, за яких аналітичні функції розкладаються в ряди за ...
1306450
  Піскун О. Система характеротворчих засобів у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 27-34. – (Філологічні науки)
1306451
  Чичерин Б.Н. Система химических элементов. [1]. : [3 т.] / [соч.] Б.Н. Чичерина // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 104 с.
1306452
  Гренбэе Г.В. Система хозрасчета промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: / Гренбэе Г. В.; МГУ. – М., 1963. – 17л.
1306453
  Гринин Владимир Георгиевич Система хозрасчетных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гринин Владимир Георгиевич ; Киевск. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1981. – 18 с.
1306454
  Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна Система хозрасчетных стимулов достижения конечных результатов основного производительного звена : Дис... канд. эконоом.наук: 08.00.01 / Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 168л. – Бібліогр.:л.154-162
1306455
  Лаптев В.В. Система хозяйственных договоров в Германской Демократической Республике. / В.В. Лаптев. – М., 1959. – 208с.
1306456
  Нечерда В. Система хронотопічних цінностей в історичному романі Павла Загребельного "Диво" (сюжетно-композиційна організація, образи часу і простору, хронотипічність героя // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 261-276. – ISBN 966-587-044-0
1306457
   Система художественных выразительных средств в искусстве современных народных художественных промыслов. – Москва, 1988. – 151с.
1306458
  Авер"янова Н. Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 6-8. – ISBN 978-966-439-147-1
1306459
  Самойлов В.Ф. Система цветного телевидения SECAM / В.Ф. Самойлов, Б.П. Хромой. – Москва : Энергия, 1967. – 63 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 646)
1306460
  Бартосяк А. Система цветного телевидения СЕКАМ / Анджей Бартосяк ; пер. с польск. под ред. А.Н. Исаева. – Москва : Связь, 1968. – 160 с. : ил., черт., 1 л . схем.
1306461
  Масленникова К.И. Система цветообозначений современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Масленникова К.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1306462
  Калита А.А. Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 47-56. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1306463
   Система цен и эффективность хозяйствования. – Минск, 1991. – 247 с.
1306464
  Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов: пути совершенствования / А.А. Дерябин. – Москва, 1989. – 78 с.
1306465
   Система централизованной подготовки алфавитно-цифровых данных на базе ЕС ЭВМ и дистлейных комплексов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 324с.
1306466
  Золотухін С.В. Система центральних органів виконавчої влади у сфері захисту суспільної моралі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 208-212. – ISSN 1563-3349
1306467
  Ольмез Ф.Н. Система цехів у килимарстві / Ф.Н. Ольмез, Г. Чайли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 141-155


  В основі систем виробництва лежить прадавня система цехів (Job Shop). Цехове килимарство в галузі ремісництва має значне історичне минуле, що включає періоди від цехів доби Сефевідів аж до палацових цехів Османської імперії. Доповідь містить анал ...
1306468
  Красноярова Н.И. Система цивилистических конструкций внесудебной защиты прав кредитора в договорных обязательствах делового оборота // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 7-11. – ISSN 1812-3910
1306469
   Система цивілізаційних цінностей у соціологічному вимірі / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. Гончарук, Ю. Сапелкін, М. Лощінін, В. Єленський, В. Головатюк, Р. Москотіна // Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. та ін. Гончарук. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – С. 142-216. – ISBN 978-617-7501-86-1
1306470
  Дзера І. Система цивільно-правових санкцій у загальній частині Цивільного кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено норми книг 1-3 Цивільного кодексу України з метою визначення цивільно-правових санкцій. З"ясовано відсутність у Цивільному кодексі України терміна "санкція" та окремих її видів, крім ст. 354, у якій наведено один вид санкції - конфіскація. ...
1306471
  Яремик Х.Я. Система циклів інвестиційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 268-272. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1306472
  Михайлов А. Система ЦИТ. / А. Михайлов. – Москва, 1932. – 120с.
1306473
  Маршакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / И.В. Маршакова. – Москва : Наука, 1988. – 288с.
1306474
  Цветкова В.А. Система цитирования: где благо, где зло // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования ведущих наукометрических систем для оценки публикационной активности разных типов структур. Показаны особенности и ограничения их применения в российской научно-образовательной среде. Доклад представлен на 21-й ...
1306475
  Радченко Система цифрових ідентифікаторів DOI для журналів НАН України / Радченко, Т.М. Яцків // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 18-23. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Викладено основні вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсів наукових періодичних видань. За результатами виконаної протягом року організаційної, методичної та консультативної роботи описано основні засади, напрацювання та досягнення щодо впровадження ...
1306476
  Гуменчук А. Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 23-28. – ISSN 2076-9326


  Мета статті - визначити систему загальних і професійних компетентностей бібліотекаря як умову цифронізації бібліотечного соціального інституту. Схарактеризовано основні види цифрових технологій Бібліотеки 4.0
1306477
  Приймак Б.І. Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Приймак Б.І.; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1306478
  Никитюк Н.М. Система цифровых блоков на интегральных микросхемах и их связь с ЭВМ : Автореф... канд. техн.наук: / Никитюк Н. М.; ОИЯИ, 11-6526. – Дубна, 1972. – 14л.
1306479
  Кобилянська А.В. Система цілей імперативних процес-обєктів глобального економічного врядування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 26-31. – ISSN 2222-4459
1306480
  Вознюк О. Система цільових орієнтирів сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 18-21. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується система цільових орієнтирів сучасної освіти. Завдяки проведеному дослідженню на основі аналізу державних документів і кореляційної процедури зіставлення різних аспектів педагогічної дійсності доводиться наявність трьох глобальних цілей ...
1306481
  Ткачова Н.О. Система ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти / Н.О. Ткачова, А.С. Ткачов // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 180-192. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1306482
  Дорда В.О. Система ціннісних орієнтацій в англомовному студентському соціолекті США // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 39-42
1306483
  Крочук Ю. Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 161-165. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1306484
  Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) / Лариса Довга. – Київ ; Львів : Свічадо, 2012. – 342, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 327-343. – Бібліогр.: с. 307-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-633-6
1306485
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 31 с. – Бібліогр.: 42 назви
1306486
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. – Київ, 2013. – 410 л. – Бібліогр.: л. 377-410
1306487
  Бондар Т.В. Система цінностей різних груп молоді як складова молодіжної субкультури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу проаналізувати дані досліджень, здійснених Українським інститутом соціальних досліджень, стосовно системи ціннісних орієнтацій як складової молодіжної субкультури, розкрити та визначити важливість цього явища для сучасної молодої людини ...
1306488
  Підлужна Система цінностей як основа формування культури споживання / Підлужна, П // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
1306489
  Дмитренко М.Й. Система цінностей як ядро корпоративної культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 17-23. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1306490
  Петрова Ю.І. Система часових аналітичних дієслівних форм в єгипетському діалекті арабської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 81-91. – ISSN 1682-671Х
1306491
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1957. – 70с.
1306492
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1964. – 84с.
1306493
   Система чертежного хозяйства. – М., 1965. – 24с.
1306494
  Гордей О. Система чинників і фінансові показники вимірювання рівня життя населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 222-225
1306495
  Олійник Я.Б. Система чинників розміщення виробництва в ринкових умовах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1306496
  Дуда Світлана Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області / Дуда Світлана, Марусинець Октавіа, Стецький Василь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1306497
  Василик А. Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україн // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 39-43.
1306498
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 73-78.
1306499
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 217-223. – ISSN 0201-758Х
1306500
  Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке : [по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / Бабайцева В.В. – Москва : Просвещение, 1988. – 158, [1] с. – Библиогр.: с. 156-157. – (Учеб. пособие для пед. ин-тов)
1306501
  Зубарев Н.М. Система шахматной квалификации в СССР / Н.М. Зубарев. – М, 1937. – 112с.
1306502
  Ярошенко Ф.О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України : фінансово-економічне регулювання / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1306503
  Левченко Д.Л. Система шекспірівських алюзій в творчому доробку Р. Бредбері // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 111-112
1306504
  Брагина Т.М. Система школьного обслуживания северных городов / Т.М. Брагина. – М., 1976. – 36с.
1306505
  Коніва Ю. Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Показано історію створення та функціонування сухопутних шляхів сполучення на теренах Слобідської України у XVIII ст. Встановлено роль транспортної мережі в господарському освоєнні Слобожанщини. Визначено безпосередній вплив транспортної системи на ...
1306506
  Тальников Д. Система Щепкина / Д. Тальников. – М.-Л., 1939. – 208с.
1306507
  Ханайченко Н.К. Система экваториальных противотечений в океане / Н.К. Ханайченко. – Л., 1974. – 158с.
1306508
  Григорьева Л.И. Система экологического образования и воспитания в контексте "модели обратных связей" А.С. Саввинова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 64-70. – ISSN 2073-9613
1306509
  Акбердина Р.А. Система экономики и планирования ремонтного производства на машиностроительных предприятиях / Р.А. Акбердина. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1990. – 168, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 147-149. – (Экономика)
1306510
   Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни. – М., 1986. – 262с.
1306511
  Алирзаев А.Г. Система экономико-математических моделей для прогнозирования уровня жизни населения республики / А.Г. Алирзаев ; АН АзССР, Ин-т экономики. – Баку : Элм, 1979. – 109 с. – Библиогр.: с. 106-108
1306512
  Войцеховский В.А. Система экономических законов развитого социализма / В.А. Войцеховский. – Минск, 1977. – 270с.
1306513
  Наумова В.И. Система экономических законов социализма / В.И. Наумова. – Л, 1973. – 176с.
1306514
   Система экономических законов социализма. – Москва, 1978. – 294с.
1306515
  Харбедия Р.П. Система экономических законов социализма и коммунизма и ее использование. / Р.П. Харбедия. – Тбилиси, 1974. – 118с.
1306516
   Система экономических законов социализма и механизм их действия. – Днепропетровск, 1975. – 187с.
1306517
  Саяпин И.Г. Система экономических интересов социалистического общества и их взаимодействие / И.Г. Саяпин. – Днепропетровск, 1974. – 91 с.
1306518
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества : Дис... док. экон.наук: 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ. – Киев, 1986. – 431л. – Бібліогр.:л.394-431
1306519
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества и совершенствование механизма их реализации : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 44 с.
1306520
  Крамаренко В.И. Система экономических отношений в сфере услуг и механизм их реализации при переходе к рынку (на примере здравоохранения Украины) : Дис. ... докт. эконом. наук: 08.01.01 / Крамаренко В.И. ; Крым. мед. ин-т им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1997. – 360 л. – Бібліогр.:л.354-360
1306521
   Система экономических отношений города : монография. – Киев : Наукова думка, 1993. – 119 с. – ISBN 5-12-003058-0
1306522
  Гош А.П. Система экономических отношений социализма : воспризводственный подход / А.П. Гош. – К, 1989. – 197с.
1306523
  Попова В.И. Система экономических показателей / В.И. Попова. – М., 1977. – 143с.
1306524
  Дайнеко Владимир Семенович Система экономических показателей планового задания социалистических производственных предприятий и ее соврешенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Дайнеко Владимир Семенович; Белорус. гос. ун-т. – Минск., 1972. – 23л.
1306525
  Бражникова Н.П. Система экономического стимулирования интенсификации использования основных производственных фондов / Н.П. Бражникова. – Казань, 1985. – 191с.
1306526
  Цапенко Б.В. Система экономического стимулирования повышения эффективности использования повышения эффективности использования основных производственных фондов (на матер. пром-ти) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Цапенко Б.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1306527
  Барановский Н.Т. Система экономической информации в сельском хозяйстве : [учеб. пособие для с.-х. вузов по специальности "Экон. кибернетика"] / Н.Т. Барановский, Е.С. Барановский. – Москва : Статистика, 1974. – 207 с. : черт.
1306528
   Система экспресс-проверки телескопов сцинтилляционных счетчиков. – Харьков, 1976. – 7 с.
1306529
  Кучаев А.А. Система электромагнитного управления движением расплава в процессе рафинирования алюминиевых сплавов в индукционной канальной печи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03, 05.16.04 / Кучаев А.А.; НАН Украины. Ин-тут проблем энергосбережения. – К., 1994. – 19л.
1306530
  Эйдемиллер И.В. Система электронного обязательного экземпляра в Великобритании / И.В. Эйдемиллер, А.А. Новыш // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – сентябрь. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  В России активно начался процесс реформирования федерального законодательства об обязательном экземпляре, его расширения на сетевые электронные ресурсы. В этой связи важно изучение зарубежного опыта. Великобритания является лидером в этом направлении ...
1306531
  Кодечко Л.П. Система электронной каталогизации периодических изданий в РКП // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 14-18. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена автоматизированной системе библиографической и статистической регистрации периодических изданий Российской книжной палаты. Показаны принципы формирования государственных библиографических указателей "Летопись журнальных статей", ...
1306532
  Блам Ричард Система электронной почты на основе Linux : Учебное пособие / Блам Ричард; Пер. с англ. и ред. В.В.Ткаченко. – Київ : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0118-9
1306533
   Система электронных и электромеханических машин для обработки информации "Онега". – Москва, 1968. – 17с.
1306534
  Редькин В.А. Система эпического мира в поэмах А.Твардовского / В.А. Редькин. – Тверь, 1992. – 95с.
1306535
  Хохлова В.П. Система эстетических омонимов в произведениях французских писателей-экзистенциалистов и их основные функции // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 356-362. – Бібліогр.: с. 362; 6 назв.
1306536
  Волович Л.А. Система эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.А. Волович. – Казань, 1976. – 224с.
1306537
   Система эстетического воспитания школьников. – М., 1983. – 264с.
1306538
  Королева Г.И. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г.И. Королева, Г.А. Петрова. – Казань, 1984. – 182с.
1306539
   Система этажного принудительного обрушения на рудниках Зыряновского свинцового комбината. – Алма-Ата, 1961. – 8с.
1306540
  Рыбаков Ф.И. Система эффективности взаимодействия человека и ЭВМ / Ф.И. Рыбаков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 200 с.
1306541
  Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-33. – ISSN 0132-0769
1306542
  Солдатова В.Д. Система юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-78. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1306543
  Доротюк О. Система юридичних гарантій застосування правових норм у працях П. Недбайла // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 13-14
1306544
  Мельник М. Система юридичних фактів при припиненні аліментних зобов"язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 361-365. – ISBN 978-617-7020-61-4
1306545
   Система языка и обучение речи. – Минск, 1964. – 317с.
1306546
   Система языка и перевод. – Москва, 1983. – 135с.
1306547
   Система языка и языковое мышление / Пр-во Москвы, Деп. образ., Гос. образ. учреждение высш. проф. образ. "Московский городской педагогический университет", Филол. фак. ; отв. ред. Е.Ф. Киров ; ред.-сост. Г.М. Богомазов. – Москва : Либроком, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-397-00301-8
1306548
  Плахотник В.М. Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1817-8510
1306549
  Гуткевич С.О. Система якості ЗАТ "Єврокар" як основа стратегічного управління підприємством : менеджмент / С.О. Гуткевич, О.П. Боярин, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 154-158 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1306550
  Найдьонова А.В. Система якості освіти у Великій Британії // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 213-214
1306551
  Стрельніков В.Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 151-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається досвід побудови системи якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами ISO 9001:2008 у Полтавському університеті споживчої кооперації України; показана модель реалізації структурних елементів системи якості підготовки ...
1306552
  Коваленко О.О. Система японсько-української практичної транскрипції. Фонетичний аналіз // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 197-215
1306553
  Гладун В.П. Система, автоматизирующая распределение памяти / В.П. Гладун. – Киев, 1964. – 33с.
1306554
  Наумов І.В. Система, зміст і значення адміністративних процедур у діяльності регіональних управлінь МВС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 112-117. – ISSN 2227-796X


  This article is devoted to review of administrative procedures in activities of regional departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Here"ve been defined the notion, the essence and the role of administrative procedures in activities of ...
1306555
   Система, норма, узус в романо-германских языках. – Л., 1987. – 159с.
1306556
  Максимов В.В. Система, обучающихся классификации геометрических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Максимов В.В.; АН СССР, Ин-т информ. – М., 1975. – 23л.
1306557
  Кравченко А.В. Система, статус та організація роботи виборчих комісій: організаційно-правовий аспект // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 47-51. – ISSN 2312-1831
1306558
  Кожемяка Г.В. Система, структура и динамика семантического поля "путь передвижения". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожемяка Г.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1306559
   Система, структура и процесс развития современных международных отношений. – М., 1984. – 432с.
1306560
  Южаков В.Н. Система, целое, развитие. / В.Н. Южаков. – Саратов, 1981. – 94с.
1306561
  Зелькина О.С. Система, элемент, структура. / О.С. Зелькина. – Саратов, 1968. – 32с.
1306562
  Цюпин Б. Система, якій довіряють // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  У чому британська "Національна служба здоров"я" може бути прикладом для України.
1306563
   Система. Симметрия. Гармония. – Москва, 1988. – 315 с.
1306564
  Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность / А.Н. Аверьянов. – Москва : Мысль, 1976. – 188 с.
1306565
  Липшиц С.Ю. Системаитческие заметки об азиатских скорцонерах / С.Ю. Липшиц. – М.-Л., 1932. – 36с.
1306566
   Системаня организация общей лексики (на материале английских текстов по водному транспортв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Жагачево Э. Г,; Жагачево Э. Г,; ЛГУ. – Л., 1978. – 26л.
1306567
  Постников А.П. Систематеческий курс практических работ по общей химии / А.П. Постников. – Москва : Издатель В.С. Спиридонов, 1907. – 85 с.
1306568
  Олійник Я.Б. Систематиація суспільно-географічного прогнозування: сучасний підхід / Я.Б. Олійник, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 3-12.
1306569
  Лебедев М.М. Систематизации схем первичной коммутации распределительных устройств трехфазного тока / М.М. Лебедев. – Ереван, 1948. – 103 с.
1306570
  Кананыкина Е.С. Систематизация английского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу систематизации английского права. Приводя примеры, автор показывает положительные и отрицательные стороны данного законодательства.
1306571
  Демчук П.З. Систематизация в процессе повторения лексического материала по английскому языку в 10 классе общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демчук П. З.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1975. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1306572
  Анисимов О.А. Систематизация глубоких карьеров по длине экскаваторных блоков при извлечении вскрышных пород // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 28-33 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1306573
  Юрконис И. Систематизация грамматических знаний в процессе обобщающего повторения (на материале IV класса литовской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Юрконис И.; Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1306574
  Петровская М.Ф. Систематизация документальных материалов в советских архивах / М.Ф. Петровская; Под ред. проф. А.В. Чернова ; М-во высш. образования СССР. Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра теории и практики архивного дела. – Москва : Б. и., 1959. – 77 с. – Библиогр.: с. 74-76
1306575
   Систематизация документов : Общие требования : Инструктивно-методические указания. – Москва, 1985. – 70с.
1306576
  Зипунникова Н.Н. Систематизация законодательства об образовании и науке в Российской империи (официальные сборники) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-63. – ISSN 0132-0831
1306577
  Мартышенко С.Н. Систематизация и автоматизированный анализ данных морских научно-исследовательских съемок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Мартышенко Сергей Николаевич ; Акад. наук Укр. СССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 11 назв.
1306578
  Аулис Аарньо Систематизация и интерпретация законов // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 135-148. – ISSN 1818-992Х
1306579
  Коиава Н. Систематизация и критика буржуазных высказываний о всемирных деньгах / Н. Коиава. – [Тбилиси] : Изд-во Тбилис. гос. ун-та им. Сталина, 1941. – 162-183 с.
1306580
  Иржавцева В.П. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики / В.П. Иржавцева , Л.Я. Федченко. – К., 1988. – 208 с.
1306581
   Систематизация и предметизация: ГОСТ 7.39-82 : Термины и определения. – Изд. официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10с. – (Система стандартов по информации, библотечному и издательскому делу (СИБИД))
1306582
   Систематизация и систематический каталог. – Москва, 1987. – 139с.
1306583
  Пицур Я.С. Систематизация категорий политической экономии / Я.С. Пицур. – Львов, 1989. – 173 с.
1306584
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарп. ун-та им. В.Стефаника; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск. – ISBN 966-640-131-2
Часть 1 : Библиография. – 2004. – 67с.
1306585
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарпатского ун-та им. В.Стефаника; Под. науч. ред.: А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск. – ISBN 966-640-131-2
Часть 2 : Понятие и межнаучный статус. – 2004. – 238с.
1306586
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарп. ун-тета им. В.Стефаника; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск : Изд.-во Плай. – ISBN 966-640-131-2
Часть 3 : Структурно-тематический аспект. – 2004. – 315с.
1306587
  Шталь Т.В. Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия / Т.В. Шталь, А.А. Змеева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 19-24. – ISSN 2222-4459
1306588
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С.36-43. – ISSN 1726-667Х
1306589
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 36-43. – ISSN 1726-667Х
1306590
  Иолон П.Ф. Систематизация научных знаний и ее роль в процессе познания. : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Иолон П.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
1306591
  Иолон П.Ф. Систематизация научных знаний и ее роль в процессе познания. : Дис... канд. философ.наук: / Иолон П.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 231л. – Бібліогр.:л.223-231
1306592
  Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлний / Н.К. Кузьменко. – К, 1981. – 96с.
1306593
  Кузнєцова Н.С. Систематизация предпринимательского (хозяйственного) законодательства: опыт, проблемы, перспективы // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 517-539. – ISBN 978-966-2578-59-1
1306594
   Систематизация произведений печати по таблицам ББК для областных библиотек. – М., 1990. – 65с.
1306595
   Систематизация произведений печати по таблицам ББК для областных библиотек. – М.
Ч.1. – 1990. – 66с.
1306596
   Систематизация произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации. – М., 1989. – 86с.
1306597
  Гусельцева М.С. Систематизация психологического знания посредством метатеоретического анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 156-160. – ISSN 0042-8841
1306598
  Одинцова З.М. Систематизация справочно-информационных фондов по универсальной десятичной классификации / З.М. Одинцова. – 2-е изд. доп. – М., 1968. – 210с.
1306599
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 24с.
1306600
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 108с.
1306601
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 16с.
1306602
  Канаева Н.А. Систематизация традиционного знания в индийской культуре // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8744
1306603
   Систематизация хозяйственного законодательства. – М., 1971. – 264с.
1306604
  Прохоренко М. Систематизація актів військового законодавства у військовій сфері. Ведення довідкової роботи // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18.
1306605
  Козленко І. Систематизація базових термінів сучасної морфології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 40-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 21 п. – ISSN 0320-3077
1306606
  Сербін О. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-36. – ISSN 1029-7200


  У статті представлено концептуальні моделі знань як механізми систематизації бібліографічної інформації. Окреслено види та характеристики мов представлення онтологій. Подано детальний аналіз моделі структури опису даних - частини технології семантичної ...
1306607
  Сербін О. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об"єктив каталогізаційної мотивації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
1306608
  Кошіль Н. Систематизація виборчого законодавства України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 30-37. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1306609
  Хрящевська Н. Систематизація вивченого про дієслово // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 13-15. – ISSN 0130-5263
1306610
  Трегуб М.В. Систематизація видів відходів на землях промисловості / М.В. Трегуб, Т.М. Чайка // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 419-426 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
1306611
  Мирончук Т.В. Систематизація видів франчайзингу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 219-229. – (Економічна ; Вип. 1)
1306612
  Проноза П. Систематизація визначення поняття "фінансова криза" та класифікація її видів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 27-36. – ISSN 1818-5754
1306613
  Сотников Ю.О. Систематизація даних агрономічного експерименту за допомогою електронних таблиць / Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 96-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1306614
  Герасимчук З.В. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості / З.В. Герасимчук, А.І. Крисак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1306615
  Балюк Г.І. Систематизація екологічного законодавства України: теоретичні основи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 9-20
1306616
  Андрейцев В.І. Систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-11. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглядається систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації. The systematization of ecological legislation as the constructive process of its further codification is considered.
1306617
  Нагорнюк О. Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 70-84. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1306618
  Ткаченко Н. Систематизація ефектів, що породжені експансією транснаціонального банківського капіталу / Н. Ткаченко, О. Момот // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 80-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1306619
  Іншин М. Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 9-17. – ISSN 2306-9082
1306620
   Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : Матеріали міжнарродної науково-практичної конференції. Жовтень 1999 року. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 600с. – ISBN 966-7024-32-6
1306621
  Шершун С.М. Систематизація законодавства з оцінки впливів на стан навколишнього середовища // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 62-69
1306622
  Работягова Л. Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв
1306623
  Князькова Л.М. Систематизація законодавства про соціальний захист населення України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 31-38
1306624
  Пасічник Н. Систематизація законодавства Російської імперії та розвиток фінансово-правової освіти Наддніпрянщини в 30-40 рр. ХІХ століття / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 84-104. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1306625
  Євстигнєєв А.С. Систематизація законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки: першочергові заходи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 75-78
1306626
  Ковальчук Т.Г. Систематизація законодавства у сфері містобудування: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 48-53
1306627
  Соляр С. Систематизація законодавства у сфері об"єднання громадян // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 35-45. – ISSN 1993-0909
1306628
   Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення : [ монографія ] / В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, В.І. Тимошенко, В.В. та ін. Головченко; Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В., Тимошенко В.І., Головченко В.В. та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с. – ISBN 966-02-2770-1
1306629
  Доненко В. Систематизація законодавства України про дорожній рух // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.42-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0132-1331
1306630
  Оніщенко Н.М. Систематизація законодавства: сучасні завдання та перспективи // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 60-63
1306631
  Шкрабак І.В. Систематизація зарубіжного досвіду мотивації та стимулювання трудової діяльності / І.В. Шкрабак, Н.О. Доценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
1306632
  Петращак О.О. Систематизація зарубіжного досвіду щодо визначення деяких соціальних стандартів / О.О. Петращак, О.Д. Лозяк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 101-108. – ISSN 2308-1988


  "Узагальнено недоліки затвердженої методики визначення величини прожиткового мінімуму та обгрунтувано необхідність її зміни задля забезпечення максимальної відповідності стандарту реальній вартості споживчого кошика товарів та послуг".
1306633
  Лавренюк Ю. Систематизація засобів адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 104-108. – ISSN 2663-5313
1306634
  Коваленко Т.О. Систематизація земельного законодавства України: сучасний стан та перспективи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 142-147
1306635
  Шашов А. Систематизація земельного законодавства як шлях вирішення термінологічних проблем // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 224-227
1306636
  Чуб І.М. Систематизація злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об"єднань громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 270-277. – ISSN 2224-9281
1306637
  Аванесова Н.Е. Систематизація індикаторів економічної безпеки оборонної промисловості України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 138-139. – ISSN 2075-4892
1306638
  Котилко Я. Систематизація інституційного розвитку державно-релігійних відносин в Україні / Я. Котилко, О. Ігнатенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 2664-3618
1306639
  Сербін О.О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-851-7
1306640
  Школяр С.П. Систематизація інформації про природну спадщину як елемент підготовки менеджерів у період переоцінки цінностей // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 37-41. – ISSN 2221-6316
1306641
  Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк ; [за заг. ред. В.А. Ліпкана] ; Акад. наук вищої освіти України ; Global organization of allied leadership ; Acad. of open society security. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 269-300. – ISBN 978-966-2439-37-3
1306642
  Красовська О.Ю. Систематизація існуючих класифікацій до методичних підходів оцінки бренду підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 79-83. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1306643
  Васільцова О.В. Систематизація кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1306644
  Кошіль Н. Систематизація конституційного законодавства України: сучасний стан та основні проблеми // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1306645
  Макуха М. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 157-161
1306646
  Макуха М.В. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 68-71


  Запропоновано методи систематизації контенту наукового журналу. Проілюстровано теоретичні поло ження статті шляхом аналізу контенту науково-практичного часопису "Друкарство". In the article the methods of systematization of academic periodical ...
1306647
  Самойленко В.М. Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 6-29. – ISSN 2306-5680


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
1306648
  Присяжнюк О. Систематизація краєзнавчих матеріалів в Одеській області в 60-80-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 28-34
1306649
  Бахін В.П. Систематизація криміналістичних рекомендацій як засіб удосконалення слідчої діяльності / В.П. Бахін, Т.В. Лиса // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются возможности, условия и формы систематизации криминалистических рекомендаций как средства рационализации процесса внедрения научных достижений в следственную практику, повышения качества расследования и раскрытия преступлений.
1306650
  Дорохіна Ю.А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об"єкти власності та об"єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 75-86. – ISSN 2304-4556
1306651
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 209 л. – Бібліогр.: л. 189-209
1306652
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1306653
  Чмільова С. Систематизація літератури з методики викладання української мови у карткових каталогах бібліотек // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 82-85


  Статтю присвячено проблемі систематизації у традиційних карткових каталогах наукових бібліотек літератури з методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. На прикладі конкретних наукових бібліотек зроблено спробу ...
1306654
  Козловський С.В. Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1306655
  Кизенко О.О. Систематизація маркерів ефективності бізнесу в системі стратегічного контролінгу підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 21-24. – ISSN 2306-6814
1306656
  Дубницька М.В. Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об"єкти // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 181-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1306657
  Антонова О. Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1306658
  Рудь Н. Систематизація методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційних проектів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 55-62. – ISSN 2411-4014
1306659
  Прус К.В. Систематизація методів аналізу прибутковості підприємства / К.В. Прус, В.М. Марченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 230-235. – ISSN 2310-5534
1306660
  Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / В.О. Захарченко, С.І. Счасна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-144 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1306661
  Горін П.В. Систематизація методів очистки газозбірних мереж для транспортування газу зрілих родовищ / П.В. Горін, Д.Ф. Тимків, В.П. Голубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1306662
  Горин Г.В. Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 187-199 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1306663
  Додін Є.В. Систематизація митного законодавства сучасної України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 11-21
1306664
  Глущенко В.А. Систематизація мовного матеріалу в працях О.О. Шахматова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0027-2833


  У статті обгрунтовано доцільність лінгвоісторіографічного дослідження ролі прийому систематизації знань у зародженні й становленні лінгвістичних концепцій. Показано, як плідне застосування О.О. Шахматовим прийому систематизації сприяло цілісному ...
1306665
  Головко К.В. Систематизація муніципального законодавства: український досвід : монографія / К.В. Головко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Херсон : Гельветика, 2019. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 420-449 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-891-7
1306666
  Нацюк М. Систематизація навчального матеріалу для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 89-95. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Обгрунтовано теоретичні основи розподілу художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови. Визначено й проаналізовано основні принципи, на основі яких доцільно систематизувати навчальний ...
1306667
  Сербін О. Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 32-37. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та проаналізовано класифікацію наук Фоми Аквінського. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації наук Фоми Аквінського на еволюцію класифікаційної думки загалом та розвиток систематизації ...
1306668
  Горіна Г.О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "просторова поляризація". // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 19-24. – ISSN 2222-4459
1306669
  Сушкова О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності та змісту поняття "податкова культура" / О. Сушкова, Л. Мельник // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 143-150. – ISSN 2411-5215
1306670
  Грабчук О.В. Систематизація наукових підходів до розкриття проблематики державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 204-210. – ISSN 2306-6814
1306671
  Гриценко Л Л. Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  Узагальнення та систематизація наукових поглядів на сутність, напрямки та інструменти такої взаємодії, сформовані в межах різних наукових шкіл.
1306672
  Біляк Ю.В. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 78-82. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
1306673
  Довгань Ж.М. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 100-106
1306674
  Постоюк Н. Систематизація науково-педагогічної спадщини Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Висвітлено обгрунтування класифікації джерельної бази дослідження діяльності та наукового доробку Д.Л. Сергієнка. Сформовано визначення поняття "науково-педагогічна спадщина". Представлено систематизацію науково- педагогічних праць вченого за такими ...
1306675
  Смородинський В.С. Систематизація національного законодавства як юридичний інструмент забезпечення прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 19-29. – ISSN 0201-7245
1306676
  Журибіда Н.Р. Систематизація небезпек і загроз економічній безпеці банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 234-239. – ISSN 2222-4459
1306677
  Кірнос І.О. Систематизація нових соціальних ризиків у контексті переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 88-93. – ISSN 0321-0499
1306678
  Грабовська Г. Систематизація нормативно-правового регулювання контрольно-перевірочної роботи // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 182-183. – ISBN 978-966-301-169-1
1306679
  Макода В.Є. Систематизація об"єктів інтелектуальної власності в Україні / В.Є. Макода, К.С. Борисова // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 94-103
1306680
  Тертичний Я. Систематизація організаційних форм електронної торгівлі з позиції дослідження їх сутності та природи як віртуальних організацій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 133-143. – ISSN 2409-8892


  Присвячено дослідженню існуючих підходів до визначення поняття «віртуальні організації», його сутності та природи. Зазначено, що до видів віртуальних підприємств можна віднести тимчасову модульну мережу; мережу, яка для виконання окремих замовлень ...
1306681
  Парсяк В.Н. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару / В.Н. Парсяк, І.Л. Дибач, К.В. Парсяк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 54-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1306682
  Калиніченко Ю.В. Систематизація підходів до визначення видів вартості майна та їх місце у стратегічному менеджменті підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 463-472. – ISSN 0321-0499


  Досліджено в прикладному аспекті теорію вартості, теорію оцінюванн вартості. Визначено роль оцінювання у системі стратегічного менеджменту.
1306683
  Подлужна Н.О. Систематизація підходів до визначення категорії "економіка знань" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 303-317. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1306684
  Мазур О.Є. Систематизація підходів до визначення категорії "інститут" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 41-45. – ISSN 1683-1942
1306685
  Мушникова С.А. Систематизація підходів до визначення категорій "банківська послуга", "банківська операція", "банківський продукт" / С.А. Мушникова, О.В. Божанова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 59-66. – ISSN 2073-9982
1306686
  Онопрієнко Ю.Ю. Систематизація підходів до визначення сутності категорій "фінанси банку" та "фінансові ресурси банку" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 236-240. – ISSN 2222-4459
1306687
  Шишпанова Н. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 41 назв.
1306688
  Жангожа А.Р. Систематизація підходів до логічного моделювання аргументативних міркувань у програмі штучного інтелекту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 234-238. – ISSN 2076-1554
1306689
  Гіда Є.О. Систематизація підходів щодо розуміння предмета юридичної деонтології // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 32-38
1306690
  Скляренко Н.К. Систематизація повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1817-8510
1306691
  Горлова О.П. Систематизація позитивних результатів інтегрованих систем управління в процесі формування знань підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
1306692
  Шевенко О.О. Систематизація показників оцінки стану продовольчої безпеки країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-94.
1306693
  Барікова А.А. Систематизація права електронних комунікацій: адміністративно-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Барікова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 247 арк. + Додатки: арк. 227-247. – Додатки: арк. 227-247. – Бібліогр.: арк. 8-9, 180-226 та в додатках: арк. 227-228
1306694
  Барікова А.А. Систематизація права електронних комунікацій: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Барікова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1306695
  Прус В.З. Систематизація права Лівобережної України першої половини XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 244-249.
1306696
  Куншенко О.О. Систематизація принципів кластера // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 101-107. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1306697
  Магаррамлі Е.В. Систематизація принципів надання безоплатної правової допомоги в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 110-117. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1306698
  Владимиренко І.В. Систематизація принципів судового процесу // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 27-37. – ISSN 2524-101X
1306699
  Кириленко Т. Систематизація проблем вивчення самоставлення особистості / Т. Кириленко, А. Колодяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані аспекти самоставлення в структурі самосвідомості, особистості, саморегуляції. На їх основі виявлені та систематизовані теоретичні проблеми самооцінки, емоційно-ціннісного ставлення, самоповаги, самопізнання та проблеми ...
1306700
  Зеленський В.М. Систематизація проблем правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 181-185. – ISBN 978-617-7450-09-1
1306701
  Насєдкін Є.І. Систематизація процесів і наслідків шкідливої дії природних вод / Є.І. Насєдкін, О.М. Митрофанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1306702
  Буц Ю.В. Систематизація процесів пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 7-12. – ISSN 2073-5057
1306703
  Шигаль Д.А. Систематизація результатів порівняльного історико-правового дослідження // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 8-17. – ISSN 2224-9281
1306704
  Божук Т.І. Систематизація релігійно-привабливих християнських об"єктів (на прикладі Італії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 125-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1306705
  Навроцький С. Систематизація ризиків сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою системного підходу, а також прийомів аналізу і синтезу, проводиться морфологічне дослідження ситуації ризику, що виявляється в процесі здійснення діяльності господарюючими суб"єктами аграрної сфери, систематизація елементів такої ...
1306706
  Корсун Т.В. Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об"єктів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 112-119
1306707
  Козинець О. Систематизація російського військового права у другій чверті XIX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-49.
1306708
  Гладченко А.Ю. Систематизація сучасних концепцій державної антициклічної політики за рівнями економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 88-92. – ISSN 2306-6814
1306709
  Самойленко В.М. Систематизація сучасних фізико-географічних процесів у береговій зоні великих водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 30-38.
1306710
  Пелехата М.П. Систематизація та класифікація банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 54-56
1306711
  Кормишкін Ю.А. Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 41-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1306712
  Цой Микола Павлович Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.03 / Цой М.П.; МОіНУ, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 21 с.
1306713
  Горчакова Олена Систематизація та оцінка методів пізнання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.114-119. – ISSN 1728-9343
1306714
  Бич О.В. Систематизація та узагальнення математичних знань учнів при вивченні алгебраїчних структур. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00,02 / Бич О.В.; Укр. держ пед. ун-т. – Київ, 1997. – 22с.
1306715
  Ковалів Ю. Систематизація термінології у фольклористичній концепції Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 23-28
1306716
  Пронюк Н. Систематизація українського законодавства в умовах ринкових перетворень // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 10. – С.19-24
1306717
  Радова Н.В. Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинання банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 223-227


  Доведено потребу в проведенні фінансового моніторингу процесу злиття і поглинання банків.
1306718
  Чередниченко О.Ю. Систематизація факторів впливу на економічну безпеку залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 73-78. – ISSN 2075-4892
1306719
  Заварзіна Т.В. Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 70-72. – Бібліогр.: 10 назв
1306720
  Дибач І.Л. Систематизація форм економічної інтеграції невеликих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 70-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1306721
  Ізмайлов Я. Систематизація функцій та завдання бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств / Ярослав Ізмайлов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 27-34
1306722
  Блажівська О.Є. Систематизація цивільного законодавства на українських землях у докодифікаційний період (на прикладі Великого Князівства Литовського) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
1306723
  Кошельник В.М. Систематизація чинників впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1306724
  Сербін О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 33-37


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку класифікації наук Гуґо Сен-Вікторського. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації його наук на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
1306725
  Малишев Б.В. Систематизація як засіб відображення телеологічних(цільових) зв"язків у законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-26


  У статті пропонується новий погляд на визначення та ознаки систематизації законодавства та її видів: кодифікації, консолідації, інкорпорації. In the article the new view on definitions and characteristics of systematization of legislation (and its ...
1306726
  Коваленко Т.О. Систематизація як засіб підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 75-80


  Досліджуються характерні риси систематизації на сучасному етапі розвитку земельного законодавства.
1306727
  Каменский З.К. Систематизированный сборник законов СССР и ведомственных постановлений о кредитной реформе / З.К.Каменский. – Москва : [Огиз] ; Советское законодательство, типо-литограф. им. Воровского, 1931. – 232 с.
1306728
   Систематизированный сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете Министров СССР. – М., 1983. – 336с.
1306729
   Систематизированный текст общесоюзных уголовных законов и уголовных кодексов союзных республик. – М., 1948. – 544с.
1306730
  Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике : Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах / Ф.С. Воройский. – Москва : Либерия, 1998. – 376с. – (Приложение к журналу "Библиотека" ; Ч.3). – ISBN 5-85129-061-7
1306731
  Алісов Є. Систематизований виклад курсу учбової дисципліни "Фінансове право" : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0132-1331
1306732
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1996-2004 року. – Львів, 2005. – 54с.
1306733
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1997-2005 роки. – Львів, 2006. – 11с. – (Бібліографічні довідники ; Випуск 2)
1306734
   Систематизований покажчик статей з економічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юрид. ін-ту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 31с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 14)
1306735
   Систематизований покажчик статей з психологічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 24с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 15)
1306736
   Систематизований покажчик статей з юридичних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 128с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 13)
1306737
  Качинська М.О. Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 5-9
1306738
   Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського Суду з прав людини : [станом на 09 лют. 2019 р.] / [уклад.: Леся Зуєвич, Роман Вітюк ; за заг. ред. В.С. Ковальського]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 1071, [1] с. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-738-2
1306739
  Хамрабаев И.Х. Систематика акцессорных минералов / И.Х. Хамрабаев. – Ташкент, 1989. – 31с.
1306740
  Клепікова О. Систематика видів транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологічні прийоми визначення видів транспортної діяльності. З"ясовано нормативну і доктринальну систематику видів транспортної діяльності. Рассматриваются методологические приемы определения видов транспортной деятельности. Определены ...
1306741
  Липа О.Л. Систематика вищих рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1959. – 60с.
1306742
  Липа О.Л. Систематика вищих рослин / О.Л. Липа. – Київ : Радянська школа, 1964. – 323с.
1306743
   Систематика вищих рослин. – Киев : Вища школа, 1989. – 222с.
1306744
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Підручник для біологічних спеціальностей ун-ів і пед. ін-тів / В.А. Нечитайло, О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1993. – 317с. – ISBN 5-11-003964-X


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1306745
  Кучерява Л.Ф. Систематика вищих рослин : [учб. посібник] / Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 5-7762-2683-4
1 : Архегоніати. – 1997. – 136 с. : іл.
1306746
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Учбовий посібник / В.А. Нечитайло. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 5-7763-2675-3
Ч.2 : Покритонасінні. – 1997. – 271с.
1306747
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Список основних програмних таксонів та об"єктів нормативного курсу "Загальна ботаніка"... / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 48с. – ISBN 966-7459-54-3
1306748
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Лабораторний практикум / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява, В.П. Погребенник. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 456с. – ISBN 966-7938-31-Х


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1306749
  Буш Н.А. Систематика высших растений / Н.А. Буш. – Изд 3-е. – Москва, 1959. – 536с.
1306750
  Шостаковский С.А. Систематика высших растений / С.А. Шостаковский. – Москва, 1971. – 352с.
1306751
  Абеле Г.Т. Систематика высших растений : лаб. работы / Г.Т. Абеле ; Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. ботаники. – изд. 2-е, перераб. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1980. – 44 с.
1306752
  Панкуль Л.И. Систематика глобальных циклов природных процессов. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1981. – 146с.
1306753
  Билай В.И. Систематика грибов из рода Fusariym Link : Дис... докт. биологич.наук: / Билай В. И.; Ин-т микробиологии АН УССР. – К., 1954. – 587л. – Бібліогр.:л.561-587
1306754
  Билай В.И. Систематика грибов рода Fusarium LK. : Автореф. дис. ... д-р биол. наук / Билай В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 29 с.
1306755
  Кудрявцев В.И. Систематика дрожжей / В.И. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 428с.
1306756
  Грицюта Н.М. Систематика етики реклами: естимаційна модель // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Дослідження є спробою укладення систематизованої моделі етики реклами у вигляді параметричної схеми, що ізоморфно відображає категорії етики у категоріях реклами. Цей погляд на сутність поняття є новаторський і не має аналогів у наукових розробках як ...
1306757
  Томилин А.Г. Систематика животного мира. / А.Г. Томилин. – М., 1976. – 37с.
1306758
  Тереза С.И. Систематика животных / С.И. Тереза. – Москва, 1969. – 24с.
1306759
   Систематика животных, практическая зоология и ландшафтная зоогеография. – М., 1991. – 137с.
1306760
  Токарь А.А. Систематика змей рода Eryx (Serpentes Badae) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Токарь А.А.; АН УССР. Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1990. – 20 с.
1306761
  Семченко И.А. Систематика и биология карася пойменных озер бассейна реки Камы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семченко И.А.; М-во высш. образования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1959. – 22л.
1306762
  Пешков М.А. Систематика и биология многоклеточных бактерий порядка Caryophanales Peshkoff / М.А. Пешков. – Москва : Наука, 1977. – 263с.
1306763
  Еленевский А.Г. Систематика и география вероник СССР и прилежащих стран. / А.Г. Еленевский. – Москва : Наука, 1978. – 259с.
1306764
  Огуреева Г.Н. Систематика и география растений. : Покрытосеменные / Г.Н. Огуреева, Е.Г. Суслова; МГУ им. М.В.Ломоносоваю Геогр. фак. – Москва : МГУ, 1999. – 108c. – ISBN 5-211-04049-X
1306765
  Добровольский Г.В. Систематика и классификация почв (история и современное состояние) : Учеб. пособие / Г.В. Добровольский, С.Я. Трофимов. – Москва : Изд-во МГУ, 1996. – 80с. – ISBN 5-211-03770-7
1306766
   Систематика и методы изучения ископаемых пыльцы и спор. – Москва : Наука, 1964. – 232с.
1306767
  Орлова В.Ф. Систематика и некоторые эколого-морфологические особенности лесных ящериц рода Lacerta : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Орлова В.Ф.; МГУ.Биол.фак. – Москва, 1975. – 20л.
1306768
  Майр. Э. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога / Э. Майр. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 504 с.
1306769
  Поляков П.П. Систематика и происхождение сложноцветных. / П.П. Поляков. – Алма-Ата, 1967. – 336с.
1306770
   Систематика и фаунистика насекомых. – Л., 1977. – 113с.
1306771
   Систематика и филогения беспозвоночных : Критерии выделенных высших таксонов. – Москва : Наука, 1990. – 156с. – ISBN 5-02-004727-9
1306772
  Подобина В.М. Систематика и филогения гаплофрагмиидей : монография / В.М. Подобина; Ивания В.А. – Томск : Томский ун-т, 1978. – 109с.
1306773
  Тактакишвили И.Г. Систематика и филогения плиоценовых кардиид Паратетиса / И.Г. Тактакишвили; Отв. ред. Мчедлидзе Г.А. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 247с.
1306774
  Захарова Н.Г. Систематика и функциональная морфология микроорганизмов : учебно-методическое пособие / Н.Г. Захарова, Т.В. Багаева. – Казань. : азанский ун., 1989. – 88 с.
1306775
  Старченко В.М. Систематика и хемотоксонимия дальне восточных бурачников. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Старченко В.М.; АН СССР.Сибирск.отдел.Центр.сиб.ботанич.сад. – Новосибирск, 1980. – 17л.
1306776
  Панкуль Л.И. Систематика и хронология глобальных циклов тектогенеза. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1986. – 171с.
1306777
   Систематика и эволюция беспозвоночных Байкала. – Новосибирск, 1984. – 159с.
1306778
   Систематика и эволюция беспозвоночных Дальнего Востока : сборник. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 120с.
1306779
   Систематика и эволюция высших растений. – Ленинград : Наука, 1980. – 135с.
1306780
   Систематика и эволюция двукрылых насекомых. – Л., 1977. – 127с.
1306781
   Систематика и эволюция древних растений Украины : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 132с.
1306782
   Систематика и экология головоногих моллюсков. – Л., 1983. – 149с.
1306783
   Систематика и экология животных. – Новосибирск, 1980. – 167с.
1306784
  Чан Кьен. Систематика и экология обыкновенной гадюки. : Автореф... канд. биол.наук: / Чан Кьен.; ЛГУ. Биол.-почв. ф-тет. – Л., 1967. – 14л.
1306785
  Горин С.Е. Систематика и экология почвенных дрожжей рода Lipomyces : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Горин С. Е.; МГУ, Фак. почовед. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1306786
   Систематика и экология рыб континентальных водоемов Дальнего Востока. – Владивосток, 1979. – 140с.
1306787
  Голубев В.И. Систематика и экология сапрофитных видов дрожжей рода Cryptococcus Kutz : Автореф. дис... канд. биол. наук: 096 / Голубев В.И.; МГУ. Биолого-почвенный фак. – Москва, 1971. – 27с.
1306788
  Дюжиков А.Т. Систематика и экология сельди-черноспинки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дюжиков А.Т.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1955. – 14л.
1306789
  Сич В.А. Систематика і оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу регіону на засадах географічного середовища та рекреаційних кластерів : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Сич Віталій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1306790
  Голуб А.М. Систематика і термінологія в неорганічній хімії / А.М. Голуб. – Київ, 1959. – 148с.
1306791
  Волков Р.А. Систематика как компонент теории в биологии / Р.А. Волков, Н.Н. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1306792
  Іщук В.В. Систематика копінг-стратегій при психоендокринному синдромі на тлі розповсюджених форм ендокринних порушень // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
1306793
  Свободина Л.И. Систематика кумариносодержащих видов секций condensfnta, pseudobanotis и libanotis рода seseli L (Apiaceae) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Свободина Л. И.; МВССО МГУ. – М., 1974. – 22л.
1306794
   Систематика магматичних порід : посібник із дисципліни "Петрографія" для студ. геологічного ф-ту / Г.Г. Павлов [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-439-340-6
1306795
  Романовская В.А. Систематика метилотрофных бактерий / В.А. Романовская, С.М. Столяр, Ю.Р. Малашенко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 210с. – ISBN 5-12-001810-6
1306796
  Семенов Е.И. Систематика минералов : Справочник / Е.И. Семенов. – Москва : Недра, 1991. – 333с.
1306797
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов, неполнозубых, ящеров. / В.Е. Соколов. – Москва, 1973. – 430с.
1306798
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: отряды, китообразных, хищных, ластоногих, трубкозубых, хоботных, даманов, сирен, парнокопытных, мазоленогих, непарнокопытных : учеб. пособие / В.Е. Соколов. – Москва, 1979. – 528 с.
1306799
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: уч. пособие. / В.Е. Соколов. – Москва
ч.2. – 1977. – 494с.
1306800
  Гірняк Андрій Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 116-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1306801
   Систематика насекомых Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 143с.
1306802
  Кузнецова К.И. Систематика некоторых родов юрских лентикулинин и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова К.И.; АНСССР. – М, 1961. – 15л.
1306803
  Малыгин В.М. Систематика обыкновенных полевок. / В.М. Малыгин. – Москва, 1983. – 207с.
1306804
  Алексеев Е.Б. Систематика овсяниц группы Intravaginales Hack секции Festuca Европейской части СССР и Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алексеев Е. Б.; МГУ, биол.-почв. фак-т. – М., 1973. – 24л.
1306805
  Никитина Г.Ф. Систематика погребального обряда племен черняховской культуры / Г.Ф. Никитина. – М, 1985. – 209с.
1306806
  Карташев Н.Н. Систематика птиц / Н.Н. Карташев. – Москва, 1974. – 367с.
1306807
   Систематика птиц : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Т.А. Атемасова]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 199. – ISBN 978-966-285-152-6
1306808
  Житков Б.М. Систематика пушных зверей / Б.М. Житков. – Москва, 1932. – 28с.
1306809
  Варминг Е. Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова. – (Основы ботаники)
Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – 1897. – [4], 396 с. : ил. – Евгений Варминг. - Конволют. - Пер.: Систематика растений. 1898, ч. 2


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941) На тит. л. автограф: А. Янковский
1306810
  Варминг Е. Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова. – (Основы ботаники)
Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – 1897. – [4], 396 с. : ил. – Евгений Варминг


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1306811
  Варминг Е. Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова. – (Основы ботаники)
Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – 1897. – [1], XVI, 840 с. : ил. – Экз. без ориг. обл. и тит. л. Ч. 1, на с. [1] переплетен тит.л. Ч. 2. - Евгений Варминг. - Конволют. - Пер.: Систематика растений. 1898, ч. 2


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1306812
  Варминг Е. Систематика растений. Ч. 2 : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та // Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1897. – Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – XVI, 397-840, [1] с. : ил. – (Основы ботаники)


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1306813
  Варминг Е. Систематика растений. Ч. 2 : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та // Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1897. – Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – XVI, 397-840, [1] с. : ил. – (Основы ботаники)


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1306814
  Троицкая О.В. Систематика растений / О.В. Троицкая. – Москва-Л., 1935. – 464с.
1306815
  Комаринцкий Н.А. Систематика растений : Учебник / Н.А. Комаринцкий, Л.В. Кудряшов, А.А. Уранов. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 726с.
1306816
  Исаева Р.Я. Систематика растений : Учеб. для студ. естественно-геогр. ф-та / Р.Я. Исаева; МОиНУ ; Луганский нац. пед. ун-т им.Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер. – ISBN 966-617-158-9
Ч. 1. – 2004. – 274 с.
1306817
  Комаринцкий Н.А. Систематика растений. / Н.А. Комаринцкий. – М., 1972. – 727с.
1306818
  Ломакина Н.Б. Систематика родов Gammaracanthus Baten Podtoreia Kroyer в связи с вопросом о происхождении ледниковых реликтов фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломакина Н.Б.; Зоологический ин-т.Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1306819
  Чизмар І.І. Систематика розвитку спорідненості кіберспортивних організацій та спільнот в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1306820
  Морозюк С.С. Систематика рослин / С.С. Морозюк, Л.Г. Оляницька. – Київ : Вища школа, 1988. – 195с.
1306821
  Савчин М. Систематика судового захисту у світлі зобов"язальної природи прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 6-18
1306822
  Балашова Е.А. Систематика трилобитов Asaphina и их представители в СССР : монография / Е.А. Балашова ; М-во геологии СССР, Сев.-Зап. территор. геол. упр. – Ленинград : Недра, 1976. – 215 с. – Библиогр.: с. 142-146
1306823
  Свірко С.В. Систематика управлінської звітності державних закладів вищої освіти / С.В. Свірко, Т.М. Тростенюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2018. – С. 53-60. – (Серія : Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (86)). – ISSN 2617-5630
1306824
  Положий А.В. Систематика цветковых растений. / А.В. Положий. – Томск, 1978. – 247с.
1306825
  Дикань Н.І. Систематика четвертинних остракод України : (довідник-визначник) / Н.І. Дикань; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Відп. ред. П.Ф. Гожик. – Київ, 2006. – 430с. – ISBN 966-02-3974-2
1306826
  Джелепов Б.С. Систематика энергий бета-распада / Б.С. Джелепов, Г.Ф. Драницына. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1960. – 60 с.
1306827
   Систематика, анатомия и экология растений Европейской части СССР : сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1979. – 118 с.
1306828
  Федорончук Н.М. Систематика, география и филогения родов триния, румия и ледебуриелла. / Н.М. Федорончук. – Киев : Наукова думка, 1983. – 173с.
1306829
  Ивахненко М.Ф. Систематика, морфология и стратиграфическое значение верхнепермских хрониозухов востока Европейской части СССР / М.Ф. Ивахненко, Г.И. Твердохлебова; под ред. проф. В.Г.Очева. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 69с.
1306830
   Систематика, эволюция и стратиграфическое значение радиолярий : сборник. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1306831
   Систематика, эволюция, биология и распространение современных и вымерших иглокожих. – Л., 1977. – 76с.
1306832
   Систематика, эволюция, экология водорослей и их значение в практике геологических исследований : сборник; Тезисы докладов 2 Всесоюзного палеоальгологического совещания (Киев 17-19 ноябрь 1981 г.). – Киев : Наукова думка, 1981. – 175с.
1306833
   Систематика, экология водорослей и грибов Средней Азии. – Ташкент : Фан, 1981. – 119с.
1306834
   Систематика, экология и география споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1981. – 95с.
1306835
   Систематика, экология и физиология растений. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 120с.
1306836
   Систематико-флористические исследования споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 141с.
1306837
  Хольцер Р. Систематическая рационализация завода / Р. Хольцер. – Москва, 1930. – 120с.
1306838
  Клейменова Р.Н. Систематическая роспись изданий Общества любителей российской словесности при Московском университете 1811-1980. / Р.Н. Клейменова. – Москва, 1981. – 88 с.
1306839
   Систематические вопросы по истории русской литературы. – 68с.
1306840
   Систематические вопросы по истории русской литературы. – 68с.
1306841
  Браунер А.А. Систематические и зоогеографические заметки о тушканчике, суслике, байбаке и кроте / А.А. Браунер. – Симферополь : Тип. Тавр. Губернск. Земства, 1913. – 32 с. – Без тит. л. - Текст и обл. парал. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Крыское Общество Естествоиспытетелей и Любителей природы "Записки". 1913, т. III, с. 61-92


  На обл. надпись чернилами: от автора А. Браунер
1306842
   Систематические и предметные каталоги научных библиотек. – Москва, 1978. – 110 с.
1306843
  Лоэб Ж. Систематические и случайные ошибки, возникающие при экспериментальном определении передаточных функций / Ж. Лоэб. – М., 1963. – 17с.
1306844
  Шакирова Х.Р. Систематические ошибки в поправках часов, наблюденных на пассажном инструменте в разные часы ночи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шакирова Х.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Ташкент, 1953. – 8л.
1306845
  Старицын Г.В. Систематические ошибки с суточным периодом в наблюдениях на фотоэлектрических пассажных инструментах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Старицын Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 14л.
1306846
  Гадельшин Тагир Камельянович Систематические уходы трехосного силового гиростабилизатора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Гадельшин Тагир Камельянович ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с.
1306847
  Головачев В.П. Систематический анализ функции Патерсона на основе симметрии кристалла. Кристаллические структуры гетрахромата калия, гопеита, фенаксита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Головачев В.П.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 20л.
1306848
  Амбарцумян З.Н. Систематический каталог : учеб. пособие для студентов библ. ин-тов / З.Н. Амбарцумян ; М-во культуры РСФСР, Упр. учеб. заведений. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 216 с.
1306849
   Систематический каталог : практ. пособие. – Москва : Книжная палата, 1990. – 180 с. – ISBN 5-7000-0183-7
1306850
   Систематический каталог : Указ. лит., изд. в СССР за 1983-1987 гг. – Москва, 1990. – 66с.
1306851
   Систематический каталог в системе каталогов библиотеки: сб. науч. тр.. – М., 1984. – 151с.
1306852
   Систематический каталог и вопросы библиотечной классификации. Сб. докладов. – М.-Л., 1959. – 128с.
1306853
  Шамурин Е.И. Систематический каталог и его организация. / Е.И. Шамурин. – М., 1939. – 188 с.
1306854
   Систематический каталог книг библиотеки Высокопреосвященного Флавиана, Митрополита Киевского и Галицкого : книги поступившие в библиотеку за 1913 г. – Киев, 1914. – 55 с.
1306855
   Систематический каталог книг Московской епархиальной библиотеки. – Москва, 1914. – 155с
1306856
   Систематический каталог новых поступлений книг на русском языке.. – вып. 2. – Москва
1. – 1970. – 220с.
1306857
   Систематический каталог новых поступлений книг на русском языке.. – вып. 2. – Москва
2. – 1970. – 221-387с.
1306858
   Систематический каталог, 1917-1982 гг. : Указ. лит., изд. в СССР. – Москва, 1986. – 182с.
1306859
   Систематический каталог: вопросы теории и практики: сб. науч. тр.. – М., 1981. – 151с.
1306860
  Шрайнер Р. Систематический качественный анализ органических соединений / Р. Шрайнер, Р. Фьюсон. – М., 1950. – 371с.
1306861
  Раевский Н.И. Систематический курс ботаники : с 249 рис. / [соч.] Н. Раевского. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. ипереплетная Ю.А. Мансфельд, 1900. – [4], 161 с. : ил. – Без обл.
1306862
  Гурвіц Ю.О. Систематический курс геометрии / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – Москва
Ч.1. – 1935. – 168 с.
1306863
  Гурвиц Ю.О. Систематический курс геометрии / Ю.О. Гурвиц, Р.В. Гангнус. – 4-е изд., стереотип. – Москва
Ч.2. – 1936. – 128 с.
1306864
  Знойко Н. Систематический курс древней истории / Сост. применительно к программам 1902 г. Николай Знойко. – Изд. 8-е. – Одесса : Типо-литограф. Д. Шульце, 1907. – IV, 206, ил, 3 л. карт.


  На кн. печать: Иван Никифорович Костенко
1306865
  Вагнер Ю.Н. Систематический обзор видов Aphaniptera, описанных до 1904 года : (с табл.) / Ю. Вагнер. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 439-471, 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит л. - Отд. оттиск: Horae Soc. Ent. Ross.= Труды Русского энтомологического общества 1906, Т. XXXVII
1306866
  Ковалев В.Г. Систематический обзор подсемейства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Ковалев В.Г. ; МГУ. – Москва, 1969. – 21 с.
1306867
  Заика Е.В. Систематический отчёт студента о способах его самостоятельной работы как фактор повышения эффективности учёбы // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 200-204. – ISBN 978-966-285-311-7
1306868
  Стефанис Ф.А. Систематический перечень препаратов музея кафедры Описательной анатомии Униврситете Св. Владимира / сост. пом. прозектора Ф. Стефанис. – Київ : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], VI, 88,. – Без обл. - Отд. оттиск: Университетские известия, 1898
1306869
  Вьюкова Н.И. Систематический подход к программированию / Н.И. Вьюкова. – Москва : Наука, 1988. – 205с.
1306870
   Систематический программированный контроль и его роль в повышении успеваемости студентов. – Москва, 1975. – 36с.
1306871
   Систематический сборник важнейших декретов. 1917-1920.. – М., 1921. – 268с.
1306872
  Роговин Л.М. Систематический сборник действующих законов о евреях : По Своду законов продолжениями 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и Собранию узаконений 1911, 1912 и 1913 гг. (по 1 июня) ... [в анотац.] / сост. Л.М. Роговин. – Неофициальное изд. – Санкт-Петербург : Изд. Киев. кн. маг. В.П. Анисимова, коммиссионера гос. тип., 1913. – XXXIX, [1], 487 c.


  С постатейными разъяснениями, извлеченными из решений Правительствующего Сената, циркуляров и отношений Министерств и с указ. : постатейным, хронологическим и предметным
1306873
   Систематический сборник декретов и распоряжений Правительства по продовольственному делу.. – М,
7. – 1922. – 704с.
1306874
   Систематический сборник декретов и распоряжений Правительства по продовольственному делу.. – М,
9. – 1923. – 413с.
1306875
  Михельсон Н.С. Систематический сборник задач и упражнений по высшей математике / Н.С. Михельсон. – Л., 1924. – 148с.
1306876
  Кульман А.Г. Систематический сборник задач и упражнений по общей и неорганической химии / А.Г. Кульман. – 2-е перераб. изд. – М., 1939. – 288с.
1306877
  Жегалкин И.И. Систематический сборник задач по интегральному исчислению / И.И. Жегалкин, М.И. Слудская. – М., 1939. – 167 с.
1306878
  Гурьев Н.А. Систематический сборник законов, правил, правительственных постановлений и разъяснений, циркуляров и инструкций о счетоводстве и отчетности учреждений министерства Народного Просвещения : руководство для должностных лиц,начальников и бухгалтеров учебных заведений Мин-ва Народного Просвещения и чинов Гос.Контроля,проверяющих отчетность означеного Министерства / Н.А. Гурьев. – Изд. неофициальное. – Томск : Типография Дома Трудолюбия, 1910. – 280 с.
1306879
  Кузьменко Д.П. Систематический сборник правительственных постановлений и разъяснений о всех вычетах, производящихся из содержания лиц, состоящих на государственной службе по ведомству Министерства народного просвещения и другим ведомствам : По 1 февр. 1911 г. / [Сост.] Дмитрий Кузьменко. – Москва : Тип. "Печ. дело" Ф.Я. Бурче, 1911. – [4], 82 с.
1306880
   Систематический сборник приказов, инструкций и циркуляров НКВД. Административ. характера, действующий на 1 июля 1924 г.. – М., 1924. – 420с.
1306881
  Андерсон Ф.К. Систематический сборник рассказов для перевода с русского языка на немецкий / [Соч.] Ф.К. Андерсона. – 2-е изд. переп. с 1-го изд. – Санкт-Петербург : Тип. В.А. Цобербирь. – (Учебные пособия по немецкому языку с подстрочным и алфавитным словарями Ф.К. АНдерсона : Сборник рассказов ; Ч. 2)
Ч. 2. – 1903. – 149, [2] с.
1306882
   Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 19-882 г.вкл.). – Полтава : Тип. насл. Пигуренко
в.1 : Ограны земского самоуправления. Земские финансы. Земские повинности. Дорожная повинность и пути сообщения. – 1885. – XXII, 769 с.
1306883
   Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 19-882 г.вкл.) : Приложение. – Полтава : Тип. насл. Пигуренко, 1887. – 240 с.
1306884
  Чебышев-Дмитриев А.П. Систематический свод решений кассационных департаментов Сената 1866-1871 с подлинным текстом решений, извлеченных из них тезисами и критическим разбором их : в 4 т. / изд. А. Думашевского, изд.-ред. газ. "Судеб. вестн.". Т. 1-[4]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Эттингера / Россия. Сенат. Гражданский кассационный департамент
Т. 3 : Решения Уголовного кассационного департамента, разъясняющие Устав Уголовного судопроизводства : с прил. алф. и постатейн. указ. и доп. у к 3 т. / сост. А.П. Чебышевым-Дмитриевым. – 1872. – II, [2], X, XXVI, 772 с.


  Сост. Думашевский, Арнольд Борисович (1836-1887)
1306885
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам. Т. 2 : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы // Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам 1866-1900 г.г. : в 12 т. / Н.И. Кузнецов. – 1902-1916 ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – [Т. 1]. – XIV, 317 с.
1306886
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам. Т. 3 : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы // Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам 1866-1900 г.г. : в 12 т. / Н.И. Кузнецов. – 1902-1916 ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – [Т. 1]. – XXVI, 396, XII с.
1306887
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам. Т. 4 : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы // Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам 1866-1900 г.г. : в 12 т. / Н.И. Кузнецов. – 1902-1916 ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – [Т. 1]. – [4], XIV, 142 с.
1306888
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы. – Неофиц. изд. – Воронеж : Типо-лит. "Т-ва Н. Кравцов и К*"
Т. 5 : 1908. – 1909. – XVIII, 230, XII с.
1306889
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы. – Неофиц. изд. – Воронеж : Типо-лит. "Т-ва Н. Кравцов и К*"
Т. 8 : 1911. – 1912. – XX, 372 с.
1306890
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам 1866-1900 г.г. : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы. – 1902-1916 ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского
[Т. 1]. – 1902. – XXXXII, 719 с.
1306891
  Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам 1866-1900 г.г. : в 12 т. / сост. Н.И. Кузнецов., секр. Воронеж. губ. зем. управы. – 1902-1916 ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского
[Т. 1]. – 1902. – XXXXII, 719 с. – Конволют. - Перепл.: Систематический свод указов Правительствующего сената, последовавших по земским делам. 1903, т. 2; 1907, т. 3; 1908, т. 4
1306892
   Систематический словарь занятий. – Ленинград, 1939. – 201с.
1306893
  Колесниченко А.Н. Систематический состав и биологические особенности интродукцированных древесных растений в условиях Правобережного и Западного Полесья Украины : Дис... канд.БИОЛОГ.наук: / Колесниченко А.Н.; кгу. – Киев, 1973. – 166л. – Бібліогр.:л.142-166
1306894
  Колесниченко Алексей Николаевич Систематический состав и биологические особенности интродуцированных древесных растений в условиях правобережного и западного Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Колесниченко Алексей Николаевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с.
1306895
  Хаберман Х. Систематический список жесткокрылых Эстонской ССР с данными о распространении и стациях видов / Х. Хаберман. – Тарту, 1952. – 62с.
1306896
  Рузский М.Д. Систематический список муравьев водящихся в Сибири / М.Д. Рузский. – 5с.
1306897
   Систематический указатель диссертаций, имеющ. в фонде научно-технической библиотеки Киевского политехнического института (1939-1972 гг.). – К., 1975. – 159с.
1306898
   Систематический указатель к "Вестнике ХГУ". – Х., 1987. – 55с.
1306899
   Систематический указатель к "Вестнику Московского университета" (1972-1981). – Москва : Изд-во Московского университета
Ч.1 : Марксизм-ленинизм, общественные и гуманитарные науки. – 1991. – 376 с.
1306900
   Систематический указатель к "Вестнику ХГУ" / Харьковский университет
№ 101-200. – 1990
1306901
   Систематический указатель к "Сборнике студенческих научных работ" Одесского государственного университета. – Одесса, 1964. – 32с.
1306902
   Систематический указатель к известиям Молдавского филиала Академии Наук СССР за 1948-1957 гг.. – Кишинев, 1958. – 192с.
1306903
   Систематический указатель к изданиям Среднеазиатского государственного университета им. В.И.Ленина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ташкент, 1958. – 192с.
1306904
   Систематический указатель к периодическим изданиям Историко-филологического общества при Харьковском университете за 1886-1914 гг. – Х., 1955. – 72с.
1306905
  Миесерова С.И. Систематический указатель к периодическим изданиям Ростовского государственного университета / С.И. Миесерова. – Ростов н/Д, 1963. – 360с.
1306906
   Систематический указатель к периодическим изданиям С.-Петербургского-Ленинградского университета 1876-1956 гг.. – Л., 1959. – 446с.
1306907
   Систематический указатель к сочинениям Белинского. – Санкт-Петербург : Тип. И. Маркова и К°, 1861. – [4], IV, 60 с.
1306908
   Систематический указатель к Трудам Общества испытателей природы при Харьковском университете за 1869-1930 гг. – Х., 1955. – 44с.
1306909
   Систематический указатель к Ученым запискам Харьковского гос. университета им. А.М. Горького. – Х., 1955. – 64с.
1306910
   Систематический указатель литературі по искусству
Вып. 1. – 1913. – 16 с.
1306911
  Поворинский А.Ф. Систематический указатель литературы по гражданскому праву / А.Ф. Поворинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург, 1904. – 896с.
1306912
  Книжник Ив. Систематический указатель литературы по общественным наукам. : коммунистическая и марксистская лит. 1917-1922 г.г. : Пособие для библиотекарей, лекторов, учителей, чл. марксист. кружков и для самообразования / Ив. Книжник. – Петроград : Прибой, 1923. – 206 с.
1306913
  Добраницкий М. Систематический указатель литературыпо истории русской революции / М. Добраницкий. – М.-Л., 1926. – 152с.
1306914
   Систематический указатель научных работ сотрудников университета с 1918-1953 гг. – Воронеж, 1956. – 153с.
1306915
   Систематический указатель постановлений и распоряжений по финансам 1923-1924 гг. – Л., 1925. – 180с.
1306916
  Институт Систематический указатель работ, / Институт, Киев математики.; Крекнина М. Н. – К., 1973. – 205с.
1306917
   Систематический указатель работ, опубликованных сотрудниками Института математики АН УССР в 1967-1971 гг. – К., 1973. – 207с.
1306918
  Поворинский А. Систематический указатель русской литературы по гражданскому праву / А. Поворинский; Изд-е редакционной комиссии по составлению гражданского уложения. – Санкт-Петербург, 1886. – 392с.
1306919
  Гриценко И.Ф. Систематический указатель русской литературы по кооперации. 1856-1924 / И.Ф. Гриценко, А.В. Меркулов. – М, 1925. – 31, 457с.
1306920
   Систематический указатель содержания "Исторического вестника" за 25 лет (1990-1904) / Составил Б.М. Городецкий. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1908. – 744 с.
1306921
   Систематический указатель социально-экономической литературы, изданной Госиздатом за время с 1919 по 1924 гг. – М., 1924. – 70с.
1306922
   Систематический указатель статей в иностранных журналах. – Биологические науки. – Москва, 1950. – 514с.
1306923
   Систематический указатель статей в иностранных журналах. – Физико-математические науки. – М., 1950. – 200с.
1306924
   Систематический указатель статей в инстранных журналах. – Химические науки. – М., 1950. – 332с.
1306925
   Систематический указатель статей в инстранных журналах. – Химические науки. – М., 1950. – 332с.
1306926
  Мишина Е.М. Систематический указатель статей к периодическим изданиям Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина 1815-1947 гг. / Е.М. Мишина. – Казань, 1960. – 280с.
1306927
  Крекина М.Н. Систематический указатель статей, опубликованных в журнальных изданиях института математики АН УССР. (1934-1968 гг.) / М.Н. Крекина. – К., 1971. – 152с.
1306928
   Систематический указатель статей, опубликованых в журнале "Ниофизика" за 1956-1970 гг. – М., 1976. – 279с.
1306929
   Систематический указатель трудов Киевского технологического института пищевой промышленности им. А.И. Микояна за 1938-1953. – Киев, 1954. – 15с.
1306930
  Кислаковский Е.Д. Систематический ход химического анализа при помощи паяльной трубки / [Соч.] Е.Д. Кислаковского, хранителя Минер. каб. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. – 58 с.
1306931
  Смирновъ А.М. Систематическій указатель темъ и варіантовъ русскихъ народныхъ сказокъ // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – Санкт-Петербург, 1912. – Т. 16, кн. 4, 1911 г. – С. 95-124
1306932
  Козьмина Н.П. Систематическое положение бокоплава Белого озера в Косине / Н.П. Козьмина, В.В. Алпатов
1306933
  Алпатов В.В. Систематическое положение бокоплава Белого озера в Косине (Gammarus pulex grimmi kossinensis natio nova) / Алпатов В.В., Козьмина Н.П. – Москва, 1926. – С. 15-20 : ил. – Отд. оттиск из "Труд. ( c. 15-20) Косинск. Биолог. станции" Вып. 4, 1926


  На с. 15 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Владимиру Алексеевичу ...скому от автора. Москва. 22. XI. 28 года
1306934
  Вирт Н. Систематическое программирование / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1977. – 183с.
1306935
   Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. – Книга 1-я. – М., 1926. – 442с.
1306936
   Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. – Книга 2-я. – М., 1926. – 712с.
1306937
   Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. – Книга 3-я. – М., 1926. – 878с.
1306938
   Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. – Книга 4-я. – М., 1926. – 119с.
1306939
   Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. – Продолжение 1-е к пяти основным книгам. – М., 1927. – 1044с.
1306940
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
6. – 1967. – 451с.
1306941
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
7. – 1967. – 604с.
1306942
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – М.
10. – 1967. – 452с.
1306943
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
13. – 1967. – 672с.
1306944
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
14. – 1967. – 848с.
1306945
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
1. – 1968. – 395с.
1306946
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
2. – 1968. – 548с.
1306947
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
4. – 1968. – 620с.
1306948
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
5. – 1968. – 487с.
1306949
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
8. – 1968. – 487с.
1306950
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
9. – 1968. – 600с.
1306951
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
3. – 1969. – 399с.
1306952
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
11. – 1969. – 654с.
1306953
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – Москва
12. – 1969. – 872с.
1306954
  Белинский В.Г. Систематическое собрание сочинений В.Г.Белинского. – Санкт-Петербург, 1899. – 186 с.
1306955
  Потоцька С.О. Систематична різноманітність та екологічні особливості дендрофлори пришкільних територій загальноосвітніх навчальних закладів міста Чернігова // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 149-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1306956
  Філімонова М. Систематична та біоморфологічна структура інтродукованої дендрофлори Південного Сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати вивчення видового складу інтродукованої дендрофлори Південного Сходу України. Виявлено 223 види, 4 гібриди, 30 декоративних форм інтродукованих деревних рослин. Проведено комплексний таксономічній та біоморфологічний аналізи. ...
1306957
  Дідух А.Я. Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (родина Lentibulariaceae Rich., рід Utricularia L.) / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 63-75. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 23). – ISSN 2524-0838
1306958
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1306959
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 2. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення
1306960
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 3. – 2003. – + поставка для оновлення (за лютий-березень 2003 р)
1306961
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 4. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за квітень 2003 р.)
1306962
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 5. – 2003. – + поставка для оновлення (за травень 2003р.)
1306963
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 6. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за червень 2003 р.)
1306964
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 7. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за 1-15 липня 2003 р.)
1306965
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 8. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за 16-31 липня 2003 р.)
1306966
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 9. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за серпень 2003 р.)
1306967
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 11. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за жовтень 2003 р.)
1306968
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2 Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за 1 листопада-20 грудня 2003 р.)
1306969
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2 Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за лютий 2004 р.)
1306970
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2 Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за квітень 2004 р.)
1306971
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2. Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – Додаток: Дві поставки для оновлення (за червень 2004 р.)
1306972
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2. Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за липень 2004 р.)
1306973
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3 Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за серпень 2004 р.)
1306974
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3 Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за вересень
1306975
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3 Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004. – Додаток: Дві поставки( № 1,9) для оновлення (за жовтень 2004 р.)
1306976
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3 Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1306977
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3. Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004. – Додаток: Дві поставки для оновлення (за листопад, грудень 2004 р.)
1306978
  Ліпіна В.В. Систематичне невиконання трудових обов"язків як підстава для звільнення працівника / В.В. Ліпіна, Д.М. Кравцов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 246-249. – ISBN 978-617-7625-74-1
1306979
  Орлова Л.Д. Систематичний аналіз лучної флори лівобережного лісостепу України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 7-13. – ISSN 2073-8331
1306980
  Карпинський Ю.Л. Систематичний збірник масових гімнастичних вправ без приладів / Ю.Л. Карпинський. – Х., 1928. – 128с.
1306981
   Систематичний збірник чинних законів УРСР. – Харків : Видавництво наркомюсту УСРР
3. – 1929. – 288 с.
1306982
   Систематичний збірник чинних законів УРСР. – Х.
5. – 1929. – 264с.
1306983
   Систематичний збірник чинних законів УРСР. – Харків
6. – 1929. – 162 с.
1306984
   Систематичний збірник чинних законів УРСР. – Х.
2. – 1930. – 259с.
1306985
   Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії наук 1918-1929. – К., 1930. – 284с.
1306986
   Систематичний каталог видань Всеукраїнської академії наук за 1934 рік = Catalogue systematique des publication de l"Academie des sciences d"Ukraine : 1=й і 2-й квартали (1 січня - 30 червня 1934 р.). – Київ : Вид-во ВУАН, 1934. – 64 с. – На обкл. назва: Каталог виданнь видавництва Всеукраїнської академії наук
1306987
  Головащук А. Систематичний каталог у світі інформаційних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326
1306988
  Гурвіц Ю.О. Систематичний курс геометрії / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – 2-е вид. – Харків; Дніпропетровськ, 1934. – 128с.
1306989
  Дацюк О.І. Систематичний огляд досліджень режимів інфузійної терапії в комплексі лікування гострого панкреатиту / О.І. Дацюк, Н.В. Титаренко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 31-34. – ISSN 2224-0586
1306990
   Систематичний покажчик дисертацій, наявних у фонді Науково-технічної бібліотеки ім. проф. Г.І. Денисенка НТУУ "КПІ" (1972-2002 рр.) / МОНУ, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут", Науково-технічна бібліотека ім. проф. Г.І. Денисенка ; [ уклад. З.Д. Стерехова ]. – Київ : НТУУ КПІ, 2008. – 420с. – ISBN 978-966-622-302-2
1306991
   Систематичний покажчик до видань Чернівесцького державного університету. – Чернівці, 1965. – 92с.
1306992
  Балабанов О.Д. Систематичний покажчик до періодичних видань Київського університету (1861-1960) / упоряд.: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; [відпов. ред. І.С. Кузьменко] ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во Київського університету
Вип. 1/2. – 1963. – 376 с.
1306993
   Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2012 році // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 46-47
1306994
  Оскома Г.О. Систематичний покажчик праць Інституту держави і права АН УРСР 1970-1974 рр. / Г.О. Оскома. – Київ
2. – 1975. – 102с.
1306995
   Систематичний покажчик публікацій юридичного журналу "Право України" (січень 1992 р. - грудень 2011 р.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 65-342. – ISSN 1026-9932
1306996
   Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2010 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 332-350. – ISSN 0132-1331


  Перелік публікацій за 2010 p. в журналі "Право України".
1306997
   Систематичний покажчик статей матеріалів, надрукованих у журналі в 2018 р. // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 298-324. – ISSN 1026-9932
1306998
  Оскома Г.О. Систематичний показчик праць, опублікованих науковими співробітниками інституту держави і права АН УРСР / Г.О. Оскома. – Київ
Вып. 1. – 1971. – 167с.
1306999
  Чайковський М.А. Систематичний словник української математичної термінології з поазбучним українсько-німецьким показником / М.А. Чайковський. – Київ
Ч. 1. – 1924. – 116 с.
1307000
  Осипов В.В. Систематичні похибки вимірювань атмосферних опадів / В.В. Осипов, В.П. Безбах, В.В. Руденко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 138-139. – ISSN 2306-5680
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,