Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1306001
  Молчанова Т. "Трудом залізним торований шлях..." = До 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 102-105. – ISSN 0868-4790


  Остап Йосипович Нижанківський (1863-1919) - священик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів ("Гуляли", "З окрушків" на сл. Ю.Федьковича, "В"язанка слов"янських гімнів" та сольних пісень на ...
1306002
  Кузнець Т. "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення біографій киівських митрополитів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 132-138. – ISSN 0869-3595


  У статті аналізуються публікації про київських метрополитів на сторінках "Трудов Киевской Духовной Академии" протягом 1860-1917рр. Крім біографічних відомостей, вони містять значний масив історичної інформації. Саме її наявність дає можливість ...
1306003
  Кукуруза А. "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення історії духовної семінарії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 83-89. – ISSN 1998-4634
1306004
  Бойко А. "Труды Киевской Духовной Академии": історї становлення // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 27-39. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1306005
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1306006
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1306007
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1306008
  Зиновьева Т.Г. Трудовые резервы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьева Т.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1306009
  Ковалев М.М. Трудовые резервы молодежи, вопросы их учета и планирования занятоности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев М.М.; ВШ профдвиж. ВЦСПС. – М., 1967. – 21л.
1306010
  Корчагин В.П. Трудовые ресурсы в условиях научно-технической революции / В.П. Корчагин. – М., 1974. – 167с.
1306011
  Петрашенко С.С. Трудовые ресурсы и закономерности их использования при социализме. (На материалах гос. сектора с.-х. производства УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Петрашенко С.С. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1306012
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1969. – 160с.
1306013
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – 160. – Москва, 1969. – с.
1306014
  Блажис Р.К. Трудовые ресурсы и их использование в городах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Блажис Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 25л.
1306015
  Рязанов А.В. Трудовые ресурсы и их использование в колхозах Узбекистана : Автореф... канд. экон.наук: / Рязанов А. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
1306016
  Кежерашвили Отар Захарьевич Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Грузинской ССР (на примере колхозов зоны виноградарства и табаководства Алазанской равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кежерашвили Отар Захарьевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1306017
  Дараган И.В. Трудовые ресурсы и их использование. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган И.В.; Киевс. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1306018
  Верясев А.И. Трудовые ресурсы и их место в социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Верясев А.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1306019
  Поздоровкина Елена Гургеновна Трудовые ресурсы и проблема их использования в АлДР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Поздоровкина Елена Гургеновна ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 18л.
1306020
  Гусаров Е.И. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 36с.
1306021
  Гусаров В.И. Трудовые ресурсы и социальные проблемы Туниса / В.И. Гусаров. – М, 1985. – 90с.
1306022
  Рябушкин Т.В. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Т.В. Рябушкин, А.З. Дадашев. – Москва : Знание, 1981. – 128 с.
1306023
  Черник Д.Г. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Д.Г. Черник. – М., 1981. – 168с.
1306024
  Кусна С. Трудовые ресурсы Индонезии и проблемы их использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кусна С.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1306025
  Дулепа Л.В. Трудовые ресурсы колхозов и их использование : Автореф... Канд.экон.наук: / Дулепа Л.В.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 14л.
1306026
  Мадянов А.С. Трудовые ресурсы колхозов и их использование (по матер. колх. Волгогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мадянов А.С. ; Сарат. ГУ. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1306027
  Борсук П.П. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. (На материалах колхозов Брестской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Борсук П.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1967. – 20л.
1306028
  Якуба Е.И. Трудовые ресурсы колхозов и их участие в общественном производстве : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 600 / Якуба Е.И. ; Киевский ин-т нар. хоз. – Киев, 1969. – 29 с.
1306029
  Крюкова М.В. Трудовые ресурсы колхозов и пути их лучшего использования. (На матер. Удмурт. АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюкова М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 18л.
1306030
  Аманов К. Трудовые ресурсы колхозов и пути их рационального использования (на примере колхозов Ташаузской области Туркменской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Аманов К.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
1306031
  Наджафов М.И. Трудовые ресурсы колхозов и пути улучшения их использования. : Автореф... канд.экон.наук: 596 / Наджафов М.И.; Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1306032
  Шестопалов М.И. Трудовые ресурсы колхозов, их формирование и использование в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шестопалов М.И.; ХГУ. – Х., 1971. – 21л.
1306033
  Саханов В.В. Трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса / В.В. Саханов, П.В. Демьянов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 168 с.
1306034
  Макаров А.И. Трудовые ресурсы молодежи как источник формирования квалифициорованной рабочей силы (на прим. отрасли быт. обсл. населен.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макаров А. И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 18л.
1306035
  Жирова Н.А. Трудовые ресурсы Москвы и повышение эффективность их использования / Н.А. Жирова, В.А. Шульга. – М., 1989. – 22с.
1306036
  Мальцев И.Е. Трудовые ресурсы села / И.Е. Мальцев. – М, 1987. – 62с.
1306037
  Глухов А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства ЦЧЭР и их использование / А.А. Глухов. – Воронеж, 1968. – 64с.
1306038
  Долгорын Норовсамбуу Трудовые ресурсы сельскохозяйственных объединений МНР и пути их рационального использования : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.05 / Долгорын Норовсамбуу; Высшая парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л.
1306039
  Рогачев А.А. Трудовые ресурсы совхоза Восточно-Казахской области и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рогачев А. А. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20 с.
1306040
  Аблотия Р.И. Трудовые ресурсы совхозов и вопросы их рационального использования. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Аблотия Р.И.;. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1306041
  Терентьев В.В. Трудовые ресурсы совхозов и пути их рационального использования / В.В. Терентьев, Г.В. Канев. – Сыктывкар : Книжное издательство Коми АССР, 1967. – 73 с.
1306042
  Гладышев А.Н. Трудовые ресурсы средних и малых городов и их сталистическое изучение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гладышев А.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1964. – 17л.
1306043
  Белов А.Н. Трудовые ресурсы СССР / А.Н. Белов. – М., 1980. – 128с.
1306044
  Зелтынь М.С. Трудовые ресурсы СССР и их использование. / М.С. Зелтынь. – М., 1974. – 56с.
1306045
  Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1975. – 323с.
1306046
  Старченков Г.И. Трудовые ресурсы Турции : демогр., экон. и социал. аспекты / Г.И. Старченков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 204 с. – Библиогр.: с. 195-203 (289 назв.)
1306047
  Абдулхабирова А.А. Трудовые ресурсы, анализ их состояния и использования в экономическом районе. : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абдулхабирова А.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
1306048
   Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. – Москва : Экономика, 1976. – 191 с.
1306049
   Трудовые ресурсы: формирование и использование. – Москва : Экономика, 1975. – 254 с.
1306050
   Трудовые связи в крупном городе : монография. – Киев : Вища школа, 1984. – 152 с.
1306051
  Скоробогатова Н.В. Трудовые сессии народного суда // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1306052
  Гончар И. Трудовые соотношения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  Адвокаты, работающие по трудовому договору и не осуществляющие адвокатскую деятельность, должны осознавать, что они будут ограничены в профессиональных гарантиях.
1306053
  Артемова В.Н. Трудовые споры / В.Н. Артемова. – Минск, 1977. – 79с.
1306054
  Клюев А.А. Трудовые споры / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – М., 1978. – 191с.
1306055
  Колосов В.К. Трудовые споры / В.К. Колосов. – М., 1986. – 183с.
1306056
  Тихиня Валерий Гурьевич Трудовые споры / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Беларусь, 1988. – 45 с.
1306057
  Политахин П.А. Трудовые споры в колхозах / П.А. Политахин. – Красноярск, 1986. – 71с.
1306058
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь, 1969. – 160с.
1306059
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь
ч. 2. – 1973. – 166с.
1306060
  Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. Учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Голощапов, В.Н. Толкунова. – М., 1974. – 198с.
1306061
  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Уч. пособ. / М.В. Лушникова. – Ярославль, 1991. – 84с.
1306062
  Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – Москва : Юристъ, 1996. – 203с.
1306063
  Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX в.) / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1975. – 351с.
1306064
   Трудовые традиции сибирского крестьянства (конец XVIII - нач. ХХ в.). Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 112с.
1306065
  Анарбаев А. Трудовые усилия рабочего класса и колхозного крестьянства Андижанской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Анарбаев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 29л.
1306066
  Искра Веслав Трудовые факторы экономического развития социалистических стран. / Искра Веслав. – М., 1976. – 235с.
1306067
  Пакина Т.А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на материале социологического исследования) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 120-131. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Трудовые установки и ценности являются важнейшими компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и ...
1306068
  Грекулов А. Трудовые школьные экскурсии / А. Грекулов. – Одесса, 1920. – 84с.
1306069
  Антонов И.З. Трудодень / И.З. Антонов. – Саранск, 1958. – 40с.
1306070
  Ларионов К.А. Трудодень и деньги в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 19 л.
1306071
  Ларионов К.А. Трудодень и деньки в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 26 с.
1306072
  Захрабов Ф.Д. Трудодень и его значение в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Захрабов Ф.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 18л.
1306073
  Тимонин С.И. Трудодень и его ров в развитии экономики колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимонин С. И.; Моск. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1306074
  Войновский Б.Ф. Трудодень и его роль в колхозном производстве : Дис... канд. эконом.наук: / Войновский Б. Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 247л. – Бібліогр.:л.I-XII
1306075
  Морозов В.А. Трудодень, деньги и торговля на селе / В.А. Морозов. – Москва, 1965. – 319 с.
1306076
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции промышленности / И.А. Пыхова. – М., 1965. – 145с.
1306077
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции социалистического производства. Вопросы теории и методологии определения / И.А. Пыхова. – Свердловск, 1971. – 256с.
1306078
   Трудоемкость работ на шахтах основных угольных бассейнов СССР.. – М., 1956. – 328с.
1306079
  Мазур В.П. Трудозабезпеченість колгоспів Південного економічного району та питання їх спеціалізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 65-71. – Бібліогр.: 2 назви
1306080
  Назаренко Ю.И. Трудолюбивой долей дорожу / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1981. – 65с.
1306081
  Пикус Стефан Трудолюбие как нравственная ценность : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / Пикус Стефан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 34 с.
1306082
  Стогний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности / И.П. Стогний. – К, 1970. – 104с.
1306083
  Столгний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности. : Автореф... канд.филос.наук: / Столгний И.П.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1966. – 20л.
1306084
  Пикус Стефан Трудолюбте как нравственная ценность : Дис... доктор философ.наук: 09.00.05 / Пикус Стефан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 384л. – Бібліогр.:л.355-384
1306085
  Назарова Е.А. Трудом взращенный / Е.А. Назарова. – М., 1986. – 62с.
1306086
  Холмогорский Ф. Трудом и знанием / Ф. Холмогорский. – М., 1925. – 124с.
1306087
  Хван М.Г. Трудом и только трудом / М.Г. Хван. – М, 1962. – 136с.
1306088
   Трудом і піснями звеличена. Репертуарний зб.. – К., 1962. – 190с.
1306089
   Трудом красив и славен советский человек. Сб. ст. и мат.. – Л., 1962. – 70с.
1306090
  Иванов В.П. Трудом миллионов / В.П. Иванов, С.А. Моручков. – Москва, 1962. – 32с.
1306091
  Китайгородская Р.Н. Трудом славен человек / Р.Н. Китайгородская. – Ставрополь, 1961. – 80с.
1306092
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1306093
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1306094
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1306095
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1306096
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1306097
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1306098
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1306099
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1306100
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1306101
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1306102
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1306103
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1306104
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1306105
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1306106
  Всесоюзная Труды / Всесоюзная, аграрников-марксистов ; 1 ; 1929 ; Москва конференция. – Москва
1. – 1929. – 466с.
1306107
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1306108
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1306109
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1306110
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1306111
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
1. – 1975. – 280с.
1306112
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
3. – 1975. – 461с.
1306113
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1306114
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
5. – 1975. – 422с.
1306115
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
6. – 1975. – 398с.
1306116
  Всесоюзный Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
2. – 1976. – 286с.
1306117
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
2. – 1976. – 426с.
1306118
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
7. – 1976. – 375с.
1306119
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
8. – 1976. – 393с.
1306120
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
9. – 1976. – 340с.
1306121
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1306122
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1306123
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1306124
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1306125
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1306126
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1306127
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1306128
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1306129
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1306130
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1306131
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1306132
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721с.
1306133
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1306134
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552с.
1306135
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382с.
1306136
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1306137
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1306138
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542с.
1306139
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473с.
1306140
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1306141
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1306142
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1306143
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1306144
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1306145
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1306146
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1306147
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1306148
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва-Ленинград, 1952. – 294с.
1306149
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1306150
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1306151
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1306152
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1306153
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1306154
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1306155
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1306156
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1306157
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1306158
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1306159
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1306160
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1306161
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1306162
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1306163
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1306164
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1306165
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1306166
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1306167
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1306168
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1306169
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1306170
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1306171
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1306172
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1306173
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1306174
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1306175
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1306176
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1306177
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1306178
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1306179
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1306180
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1306181
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1306182
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1306183
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1306184
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1306185
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1306186
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1306187
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1306188
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1306189
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум4 : Молекулярные основы действия и торможения. – 1962. – 362с.
1306190
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1306191
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1306192
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1306193
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1306194
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1306195
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1306196
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 1. – 1961. – 941с.
1306197
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 2. – 1961. – 791с.
1306198
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170с.
1306199
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1306200
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1306201
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1306202
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1306203
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Том1. – 1961. – 250с.
1306204
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1306205
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1306206
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
1306207
   Труды 9-го Рыбинского краведческого съезда : К вопросу районирования Рыбинского округа. – Рыбинск : Изд-е рыбинского бюро краеведения, 1929. – 103с.
1306208
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
1. – 1985. – 448 с.
1306209
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1306210
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1969. – с.
1306211
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1969. – 1401с.
1306212
   Труды 9 республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. – Алма-Ата
Выпуск 1. – 1990. – 132с.
1306213
   Труды I международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 996 с.
1306214
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 103 с., [1] карта, [1] табл.
1306215
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 4 : ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 116 с.
1306216
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 3 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард. – 1933. – 196 с.
1306217
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград-Москва : [б. и.]
Вып. 5 : / ред. комиссия: В.Ф. Бутин, С.Н. Быковский, А.П. Герасимов [и др.]. – 1934. – 349 с.
1306218
   Труды II Международной конференции ассоциации по изучению четвертичного периоды Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
вып. 2 : / / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, И.А. Лепикаш [и др.]. – 1933. – 186 с., [2] л. карты
1306219
   Труды III-го Всесоюзного научно-агрономического совещания сахаротреста : (состоявш.20/II-4/III 1928г. в Москве). – Москва : Правление сахаротреста, 1928. – с.432
1306220
   Труды III-го Всесоюзного симпозиума по сейсмическому режиму (3-7 июня 1968 года). – Новосибрск : Наука
Часть І. – 1969. – 180 с.
1306221
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том I : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1958. – 244 с.
1306222
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VI : Секция водного хозяйства. – 1959. – 304 с.
1306223
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том IX : Секция подземных вод и проблем подземного питания рек. – 1959. – 360 с.
1306224
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том X : Секция гидрохимии и санитарной охраны вод. – 1959. – 212с.
1306225
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том V : Секция гидродинамики и русловых процессов. – 1959. – 422 с.
1306226
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІІ : Секция гидрометрии и методов гидрологических исследований. – 1959. – 272 с.
1306227
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІ : Секция общей гидрологии. – 1959. – 324 с.
1306228
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том III : Секция гидрофизики. – 1959. – 471 с.
1306229
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 2 : Секция расчетов и прогнозов стока. – 1959. – 768 с.
1306230
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 4 : Секция озер и водохранилищ. – 1959. – 332 с.
1306231
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. І. – 1929. – 180 с.
1306232
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. ІІ. – 1930. – 411 с.
1306233
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том IV : Технические устройства информационного обслуживания и оперативно-множительная техника. – 1967. – 376 с.
1306234
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том III : Автоматические читающие устройства. – 1967. – 307 с.
1306235
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том II : Семиотические проблемы автоматизированной обработки информации. – 1967. – 464 с.
1306236
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том I : Информационно- поисковые системы. – 1967. – 528 с.
1306237
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам
Выпуск ІІ : Медь и никель. – 1932. – 248 с.
1306238
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам. – Москва- Ленинград
Выпуск V : Малые и редкие металлы. – 1932. – 224 с.
1306239
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (28 января - 2 феврвля 1980 г.) : международное научное сотрудничество и правовые вопросы освоения космического пространства. – Москва : Знание, 1980. – 110 с.
1306240
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва 28 января - 2 феврвля 1980 г.) : летательные аппараты. – Москва : Знание, 1980. – 89 с.
1306241
   Труды IX всесоюзной школы-семинара по адаптивным системам. – Алма-Ата, 1979. – 180 с.
1306242
   Труды V научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 462 с. – Парал. тит. л . азерб.
1306243
   Труды V научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых-пионеров освоения космического пространства. – Москва, 1981. – 158 с.
1306244
   Труды VI Всесоюзной школы-семинара по проблемам управления на сетях и узлах связи : Москва - Звенигород, 1990 г. – Москва : Наука, 1991. – 111 с.
1306245
   Труды VI научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва, 11-15 января 1982 г.) : секция " Космические исследования". – Москва : Знание, 1982. – 150 с.
1306246
   Труды VI совещания по серебристым облакам. Рига, 22-24 октября 1959 г.. – Рига, 1961. – 200 с.
1306247
   Труды VI чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Исследование научного творчества Ф.А. Цандера и история авиационной и ракетно-космической техники". – Москва : Знание, 1981. – 170 с.
1306248
   Труды VIII совещания по экспериментальной и тезнической минералогии и петрографии : Экспериментальное моделирование природных процессов. – Москва : Наука, 1971. – 347с.
1306249
   Труды X-XI Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1975, 1976 гг.) : секция "К.Э. Циокловский и философские проблемы освоения космоса ". – Москва : Знание, 1979. – 160 с.
1306250
   Труды X Международного конгресса почвоведов : в 11 т. / Международный конгресс почвоведов. – Москва : Наука
[Т.] 4 : [Плодородие почв. Комис. 4]. – 1974. – 446 с. – На тит. л. только загл. тома. - Описано по обл.
1306251
   Труды XIII Международного конгресса по истории науки : Москва, 18-24 августа, 1971. Обзоры коллоквиумов. – Москва, 1974. – 196 с.
1306252
   Труды XIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 12-15 сентября 1978 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1979. – 94 с.
1306253
   Труды XIX Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, сентября 1984 г.) : космонавтика и научно-технический прогресс. – Москва : Знание, 1985. – 96 с.
1306254
   Труды XVI Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" (МДОЗМФ-2013) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков М.О. (гол. ред.) и др.]. – Харьков ; Херсон : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 403, [1] с. : табл., ил. – Текст укр., рос. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-973-3
1306255
   Труды XVIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-17 сентября 1983 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1984. – 145 с.
1306256
   Труды XX-XXII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1985, 1986, 1987 гг.) : секция "К.Э. Циолковский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1989. – 115 с.
1306257
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1989. – 155 с.
1306258
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии". – Москва : Знание, 1989. – 100 с.
1306259
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1989. – 150 с.
1306260
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1989. – 113 с.
1306261
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1991. – 113 с.
1306262
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1991. – 128 с.
1306263
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1991. – 89 с.
1306264
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии ". – Москва : Знание, 1991. – 90 с.
1306265
  Шафрановский И.И. Труды А.Е.Ферсмана по кристаллографии. / И.И. Шафрановский. – М., 1955. – 532-546с.
1306266
  Лучицкий И.В. Труды А.Ф. Кистяковского в области истории и обычного права / [Соч.] И. Лучицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого,, 1895. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, № 1, с. 64 – 87


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1306267
   Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1 / Отв. ред. Иессен А.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – № 67 : Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1. 1953-1955 гг. / Отв. ред. Иессен А.А. – С. 1-452, илл., вкл. карты
1306268
   Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – № 125 : Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2. 1956-1960 гг. / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. – С. 1-231, рис., вкл. л.
1306269
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 1. – 1984. – 232 с.
1306270
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1984. – 232 с.
1306271
   Труды амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949 гг. – Москва
Том 3. – 1952. – 541с.
1306272
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949г. – Москва
Том 1. – 1950. – 391с.
1306273
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949гг. – Москва
Том4. – 1958. – 359с.
1306274
   Труды АН ССР Коми филиал / АН ССР Коми филиал. – Москва : Наука
№ 69 : Формирование и развитие регионального комплекса жизненных условий. – 1985. – 108c : карта
1306275
   Труды АН ССР Сибирское отделение / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 554 : Дагис А.А. Раннетриасовые кондонты севера Средней Сибири. – 1984. – 71c : карта. – Список. літ.: с. 63-65
1306276
   Труды АН ССР Сибирское отделение : ) / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 599 : Бушмина Л.С., Богуш О.И., Кононова Л.И. Микрофауна и биостратиграфия нижнего карбона (юг Западной Сибири. – 1984. – 128c. – Список літ.: с. 113-116
1306277
   Труды АН СССР. Ноябрьская юбилейная сессия. – Минск, 1975. – с.
1306278
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып.2. : Каспийское море и его фауна/Р.А.Гримм; Тетрадь 1. – 1876. – 160с.
1306279
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып.2. Тетрадь 2. – 1877
1306280
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – С.-Петербург : Тип. М.Стасюлевича
Вып. 4 : Рыбы, водящиемя и встречающиеся в Арало-каспийско-понтийской ихтиологической области/К.Ф.Кесслер. – 1877. – 360с.
1306281
   Труды Архива Академии наук СССР / Академия Наук СССР; Под. ред. Андреева А.И. – Москва; Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6 : Гнучева В.Ф. Географический департамент академии наук XVIII века. – 1946. – 446с : карти
1306282
   Труды библиотеки Академии Наук СССР.. – Москва
Т.1. – 1948. – 232 с.
1306283
   Труды биологического факультета. – Фрунзе, 1964. – 96с. – (Серия физиологии человека и животных)
1306284
  Рябиков М.В. Труды в колхозах в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. экон.наук: / Рябиков М.В.; КГУ. – Киев, 1951. – 260л. – Бібліогр.:л.1-12
1306285
  Николаи Е.Л. Труды в механике / Е.Л. Николаи. – Москва, 1955. – 584 с.
1306286
  Каманин И. Труды В.Б. Антоновича по истории козачества // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 290-292 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1306287
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Ленинград : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 1 : [Византия и печенеги; Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе; О варяго-русских]. – 1908. – VIII, 403 с.
1306288
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – 1909. – [4], 295 с. – Переплетено с: Труды В.Г. Васильевского : 1912 , т. 2, вып. 5, с. [6], 297-427
1306289
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. Т. 2, вып. 2 // Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук, 1909. – Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – С. [6], 297-427
1306290
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 2 : [Русско-византийские отрывки]. – 1912. – С. [6], 297-427
1306291
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский ; Издание императорской Академии наук : Типография императорской Академии наук
3 т. – 1915. – 121, [1] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1306292
  Зевин В.Я. Труды В.И.Ленина - неиссякаемый источник революционной мысли и революционного действия / В.Я. Зевин. – Москва, 1971. – 112с.
1306293
  Шейнина Т.И. др. Труды В.И.Ленина по аграрному вопросу / Т.И. др. Шейнина. – М, 1970. – 128с.
1306294
   Труды Валдайской экспедиции. – Ленинград
Вып. 1 : Работа экспедиции учащихся средних школ (опыт привлечения учащихся к полевой научно-исследовательской работе). – 1941. – 71с.
1306295
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – № 62 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-428
1306296
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – № 75 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-390, 25 табл.
1306297
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 109 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-530
1306298
  Бельский В С. Труды Волынской геологической партии / В С. Бельский, . – Житомир, 1925. – 146с.
1306299
   Труды восьмой летней математической школы. – Киев : ин-та математики АН УССР, 1971. – 288 с.
1306300
   Труды восьмой республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике : Сборник научных статей. – Алма-Ата : [Б. в.], 1986. – 159 с.
1306301
   Труды Всеросийского съезда математиков в Москве, 27 апреля - 4 мая 1927. – Москва : Гос. изд-во, 1928. – 280с.
1306302
   Труды Всесмоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике : Ереван, 19-25 сентября 1958 г. – Ереван : Из-во АН АССР, 1960. – 292с.
1306303
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 273 : Белькова Л.Н. Докембрий Тянь-Шаня и проблема регионального метаморфизма. – 1978. – 232с. – Список літ.: с. 224-228. – (Новая серия)
1306304
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 256 : Лигиман Р.Х. Руководство по изучению ископаемых радиолярий. – 1979. – 127с. – (Новая серия)
1306305
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 267 : Миоспоры некоторых древних растений СССР. – 1979. – 104с. – (Новая серия)
1306306
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского : Сборник научных статей / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 326 : Коры выветривания в геологической истории территории СССР. – 1984. – 107с. – (Новая серия)
1306307
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 328 : Изотопный возраст горных пород и его геологическая интерпретация. – 1984. – 100с. – (Новая серия)
1306308
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 329 : Гидрогеохимия регионов СССР и методы исследования природных вод. – 1984. – 90с. – (Новая серия)
1306309
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 313 : Основные закономерности строения и образования угленосных формаций и методы прогноза углености. – 1985. – 255с. : карта. – Список літ.: с. 247-251. – (Новая серия)
1306310
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 315 : Региональная геология и металлогения СССР. – 1985. – 276с. : карта. – Список літ.: с. 267-272. – (Новая серия)
1306311
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 324 : Позднетриасовые маллюски рода Monotis Bronn (опыт логико-математического исследования). – 1985. – 144с. : карта. – Список літ.: с.247-251. – (Новая серия)
1306312
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского; Под. ред. Н.В. Иванова, А.С. Тараканова. – Москва : Недра
Т. 325 : Научные основы прогнозирования мощных угольных пластов (на примере Северо-Востока СССР). – 1985. – 208с. : карта. – (Новая серия)
1306313
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 332 : Угленосные формации и петрология углей. – 1985. – 144с. – (Новая серия)
1306314
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 336 : Типизация рудоносных объектов при прогнозировании месторождений полезных ископаемых. – 1985. – 77с. – (Новая серия)
1306315
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 339 : Стратиграфия нижнего докембрия Карело-Кольского региона. – 1985. – 131с. – (Новая серия)
1306316
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского; Под. ред А.Н. Олейникова, А.И. Жамойды. – Ленинград : Недра
Т. 334 : Парастратиграфические группы флоры и фауны триаса. – 1986. – 283с. – (Новая серия)
1306317
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 344 : Бокситоносные комплексы Урала. – 1987. – 232с. : карта. – Список літ.: с. 225-228. – (Новая серия)
1306318
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Санкт-Петербург : Недра. – ISSN 0459-0856
Т. 350 : Атлас руководящих групп фауны мезозоя Юга и Востока СССР. – 1992. – 376с. – (Новая серия)
1306319
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 250 : Методика палеогео-морфологических исследований нефтегазоносных областей СССР. – 1985. – 192с. – Список літ.: с. 188-189
1306320
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт; Под. ред. К.В. Фомкина. – Москва : Недра
Вып. 251 : Геохимические особенности нефтегазоносности прикаспийской впадины. – 1985. – 167с. – Список літ.: с. 262-264
1306321
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 253 : Атлас спор и пыльцы нефтегазоносных толщфанерозоя русской и туранской плит. – 1985. – 264с.
1306322
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 254 : Доюрский комплекс Северного Устюрта и полуострова Бузачи. – 1985. – 133с. – Список літ.: с. 131-132
1306323
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана; Под ред. акад. И.С. Грамберга. – Ленинград : Недра. – ISSN 0234-7948
Т. 196 : Баранцевская шельфовая плита. – 1988. – 264с. – Список літ.: с. 258-261
1306324
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных. Обнинский отдел географического общества СССР; Под. ред. С.А. Сапожниковой, С.И. Смирновой. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 14 : Агрометеорологические особенности сельськохозяйственніх полей различніх географических зон. – 1975. – 176с.
1306325
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.Г. Гутерман. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 19 : Вопросы цыркуляции в свободной атмосфере земли. – 1975. – 96с.
1306326
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.В. Филиппов. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 2 : Вопросы спутниковой климатологии. – 1976. – 96с.
1306327
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. А.В. Монахова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 16 : Вопросы океанологии. – 1976. – 78с.
1306328
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Григорьева, В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 22 : Автоматизированная обработка гидрологических данных при ведении государственного водного кадаства. – 1976. – 144с.
1306329
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 25 : Климатология облачности. – 1976. – 128с.
1306330
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред З.И. Гавриловой. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 28 : Комаров В.С. Статистические параметры общего влагосодержания атмосферы и их применение в некоторых прикладных задачах. – 1976. – 52с.
1306331
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.Г. Гетермана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 29 : Вопросы циркуляции свободной атмосферы. – 1976. – 92с.
1306332
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.В. Ханевской. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 30 : Вопросы структуры температурных полей в своводной атмосфере земли. – 1976. – 76с.
1306333
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 32 : Ведение государственного водного кадастра с использованием ЭВМ. – 1977. – 128с
1306334
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 35 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1977. – 108с
1306335
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.С. Каганского. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 39 : Изменчивость гидрометеорологшических полей Северной Антлантики. – 1977. – 104с
1306336
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.В. Филиппова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 42 : Спутниковая климатология. – 1977. – 84с
1306337
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Н. Шечкова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 44 : Научно-техническая информация и информационное обслуживание в гидрометслужбе. – 1977. – 56с
1306338
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Т.Н. Анисимоновой, Б. И. Костинской. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 52 : Вопросы климатологии. – 1977. – 124с
1306339
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 53 : Статические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1977. – 64с
1306340
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Ногтикова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 31 : Сбор, накопление и обработка гидрометеоинформации. – 1978. – 88с
1306341
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Ф. Логинова, А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 37 : Маркоцеркуляционные и гелиогеофизические факторы крупных аномалий метеорологических характеристик. – 1978. – 151с
1306342
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.С. Комарова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 38 : Статистическая структура термодинамических параметров атмосферы. – 1978. – 64с
1306343
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.В. Бирмана, А.С. Каганского. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 40 : Опасные гидрометеорологические явления Северной Антлантики. – 1978. – 100с
1306344
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Спидченко. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 46 : Вопросы стандартной и статистической обработки гидрометеорологических наблюдений. – 1978. – 72с
1306345
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 48 : Методы обработки метеорологической информации для обслуживания народного хозяйства. – 1978. – 104с
1306346
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Л.С. Дубровиной. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 49 : Вопросы авиационной климатологии. – 1978. – 72с
1306347
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И. Г. Гутенбермана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 50 : Аэроклиматография СССР. – 1978. – 108с
1306348
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутерман. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 60 : Климат свободной атмосферы и пограничного слоя над территорией. – 1979. – 148с. – Список літ.: с.146-147
1306349
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Н. Шечкова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 61 : Научно-техническая информация и информативнное обслуживание в гидрометеорологии. – 1980. – 80с
1306350
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 64 : Морская гидрометеорология. – 1980. – 120с
1306351
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский нститут гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Ногтикова, Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 67 : Сбор, хранение и отображение гидрометеорологической информации. – 1980. – 152с
1306352
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 68 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1980. – 100с
1306353
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутермана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 72 : Вопросы цыркуляции и климата свободной атмосферы. – 1980. – 52с
1306354
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. З.М. Маховера, А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 73 : Авиционная климатология. – 1980. – 109с
1306355
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Д. Казначеевой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 81 : Статистическая структура метеорологических процессов и полей. – 1980. – 117с
1306356
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. М.Х. Байдала, А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 82 : Макроциркуляционные факторы и прогноз значительных аномалий средней месячной температуры воздуха и месячных сумм осадков по нечерноземной зоне РСФСР. – 1980. – 141с
1306357
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 110 : Морская гидрометеорология. – 1984. – 104с
1306358
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 119 : Е.Г. Апасова. Статестические исследования по осадкам земного шара. – 1984. – 80с
1306359
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Смирнова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 106 : Комплексная система управления качеством продукции. – 1985. – 88с
1306360
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 111 : Комплексная система управления качеством продукции. – 1985. – 100с
1306361
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Груза, Л.К. Клещенко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 112 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1985. – 132с
1306362
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.Д. Казначеевой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 115 : Статестическая структура метеорологических полей и климат свободной атмосферы. – 1985. – 128с
1306363
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Е.Г. Апвсовой, В.Н. Разуваева. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 116 : Анализ климатической информации и вопросы мониторинга. – 1985. – 108с
1306364
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Лесниковой, З.М. Маховера. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 118 : Авиационная и спутниковая климатология. – 1985. – 156с
1306365
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Ламанова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 123 : Вопросы постороения банка данных "Окенография". – 1985. – 100с
1306366
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. О.Г. Корнюшина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 120 : Вопросы циркуляции и климата свободной атмосферы и пограничного слоя. – 1986. – 100с
1306367
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 122 : Вопросы морской климатологии. – 1986. – 128с
1306368
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Лесниковой, Э.М. Маховера, В.И. Титова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 126 : Авиационная и спутниковая климатология. – 1986. – 104с
1306369
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Ламанова, Е.Н. Вязилова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 128 : Вопросы постороения банка данных "Окенография". – 1986. – 105с
1306370
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Груза, В.Т. Радюхина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 129 : Вероятностные методы мониторинга и прогноза климата. – 1986. – 132с
1306371
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 133 : Автоматизация ведения водного кадастра. – 1986. – 107с
1306372
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Б.Н. Шечкова, В.В. Ступкина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 134 : Научно-техническая информация и информационное обслуживание в гидрометеорологии. – 1986. – 76с
1306373
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.М. Матковского, К.В. Юдина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 137 : Морская гидрометеорология. – 1987. – 88с
1306374
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.П. Кутько, А.И. Перескокова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 139 : Вопросы прикладной океанологии. – 1987. – 116с
1306375
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.И. Титова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 140 : Общая и прикладная климатология. – 1987. – 160с
1306376
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 141 : Атмосферная циркуляция и климат. – 1987. – 120с
1306377
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Е.П. Рыжих, В.М. Веселова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 142 : Сбор, накопление и обработка гидрометеорологической информации. – 1987. – 112с
1306378
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных : методы анализа и обработки метеорологической информации. Труды / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Л.Н. Аристовой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 145 : Банк данных "синоптичекая метеорология". – 1988. – 153с
1306379
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.П. Кутько, А.И. Перескокова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 152 : Вопросы прикладной океанологии. – 1989. – 132с
1306380
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Р.Т. Рейтенберха, В.Т. Радюхина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 153 : Статестический анализ метеорологической информации. – 1990. – 160с
1306381
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.М. Веселова, Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 155 : Сбор, накопление и обработка гидрометеоинформации. – 1990. – 137с
1306382
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова, В.Н. Разуваева. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 154 : Изменчивость приземного климата. – 1991. – 192с
1306383
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Устойчивые к болезням сорта сельскохозяйственных растений в условиях концентрации и специализации производства. – 1981. – 98с.
1306384
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Биологические основы и пути практического использования индуцированного иммунитете растений к болезням и вредителям. – 1981. – 132с.
1306385
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики / Всесоюзный, научно-исследовательский институт ядерной геофизики. – Москва
Вып. 1. – 1968
1306386
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики / Всесоюзный, научно-исследовательский институт ядерной геофизики. – Москва
Вып. 3. – 1968
1306387
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 228 : Нехорошев В.П. Палеозойские мшанки отряда CRYPTOSNOMATA (анализ некоторых семейств и родов). – 1977. – 111с. – (Новая серия)
1306388
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 231 : Довжиков А.Е. Тектоника Южного Тянь-Шань (геоглогические условия формирования палеозойских складчатых структур). – 1977. – 171с. : карта. – (Новая серия)
1306389
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 242 : Верещагин В.И. Меловая система дальнего востока. – 1977. – 207с. – (Новая серия)
1306390
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института : Стратиграфия и история развития основных элементов структуры. / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 251 : Каменноугольные и пермские отложения Тянь-Шаня. – 1977. – 151с. : карта. – Список літ.: с.145-151
1306391
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 284 : Варисцийский гранитоидный магматизм Казахстана (геология, формации, генетические модели). – 1985. – 252с. : карта. – Список літ.: с.247-251. – (Новая серия)
1306392
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского института гидрометеорологической информации - Мирового центр данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Д.В. Филиппова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 33 : Методика климатолого-статистического исследования гидрофизических в океане. – 1976. – 112с.
1306393
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно - исследовательского института гидрометеорологической информации - Мировой центр данных / Всесоюзный, - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой научно, центр данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Статистические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1974. – 208с.
1306394
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского института защиты растений : Эколого - физиологические предпосылки современной системы борьбы с луговым мотыльком. – Ленинград, 1980. – 132с.
1306395
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1962. – 188 с.
1306396
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 4 : Секция климатологии. – 1962. – 328 с.
1306397
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 2 : Динамическая метеорология. – 1963. – 243 с.
1306398
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
3 : Секция синоптической метеорологии. – 1963. – 354с.
1306399
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 5 : Секция физики свободной атмосферы. – 1963. – 339 с.
1306400
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
7 : Секция актинометрии и атмосферной оптики. – 1963. – 387с.
1306401
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
7. – 1963. – 319с.
1306402
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
8. – 1963. – 307с.
1306403
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
9. – 1963. – 396с.
1306404
   Труды Всесоюзного рабочего совещания по итогам изучения четвертичного периода в гор.Ташкенте в 1948 г.. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1953. – 284с.
1306405
   Труды Всесоюзного совещания по изучению стока, регулированию стока и зимнему режиму. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 104 с.
1306406
   Труды Всесоюзного совещания по изучению ультрамикробов и фильтрующихся вирусов : 14-18 декабря 1935 г. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР, 1937. – 551с.
1306407
   Труды Всесоюзного совещания по морской метеорологии. – Ленинград, 1966. – 120 с.
1306408
   Труды Всесоюзного совещания по проблеме "Астрофизические явления и радиоуглерод" (Тбилиси, 25-27 ноября 1969 года). – Тбилиси : Изд-во Тбилисского Ун-та, 1970. – 148с.
1306409
   Труды Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы. – Ленинград, 1956. – 384 с.
1306410
   Труды Всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Ленинград, 1964. – 330 с.
1306411
   Труды Всесоюзного совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы. – Ленинград : Гостоптехиздат
Т.1 : Триасовая система. – 1960. – 162с.
1306412
   Труды Всесоюзного совещания работников минералого-петрографических лабораторий. – Москва : Госгелтехиздат, 1955. – 152с.
1306413
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 1 : Состав, работа и постановления Съезда. – 1930. – 160с.
1306414
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 5 : Семеноводство и сортоизучение. – 1930. – 526с.
1306415
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 2 : Генетика/ Отв. ред. тома Г.А. Левитский. – 1930. – 592с.
1306416
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 3 : Изучение культурных растений/ Отв. ред. тома Е.В. Вульф. – 1930. – 620 с.
1306417
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 6 : Селекция животных/ Отв. ред. тома В.П. Никитин. – 1930. – 260с.
1306418
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Анализ и прогноз погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 164 с.
1306419
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Автоматизация сбора, обработки и хранения гидрометеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 120 с.
1306420
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометслужбы СССР : Океанологические расчёты и прогнозы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
1306421
   Труды всесоюзной конференции по витаминам : созванной в Москве 19-23 июня 1939 г. Академией наук СССР, Наркомпищепромом СССР и Наркомздравом СССР. – Москва; Ленинград : Изд. АН СССР, 1940. – 290с.
1306422
   Труды Всесоюзной конференции по вопросам рыбного хозяйства : Проблемы динамики численности рыб, промысловых прогнозов и воспроизводства рыбных запасов (17-26 декабря 1951г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Выпр.1. – 1953. – 602с.
1306423
   Труды Всесоюзной конференции по изучению стратосферы, 31 марта - 6 апреля 1934 года. – Ленинград-Москва, 1935. – 927 л.
1306424
   Труды всесоюзной конференции по инженерной геологии. – Тбилиси, 1978. – с.
1306425
   Труды всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований : Ленинград, 25-29 июня 1932г. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1933. – с.245
1306426
   Труды всесоюзной конференции по уравнениям с частными производными, посвященной 75-летию со дня рождения академика И.Г.Петровского. – Москва : Университет, 1978. – 512с.
1306427
   Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников : 12-14 октября 1982. – Баку
Т. 1. – 1982. – 313с. – Тит. арк. парал. рос. та азерб. мовами
1306428
   Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников : 12-14 октября 1982. – Баку
Т. 2. – 1982. – 315с. – Тит. арк. парал. рос. та азерб. мовами
1306429
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Вредоносность насекомых и болезней. – 1979. – 131с.
1306430
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Экологические основы стратегии и тактики защиты растений. – 1979. – 139с.
1306431
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Микоплазменные болезни растений. – 1979. – 81с.
1306432
   Труды второго всероссийского энтомо-фитопатологического съезда. – Петербург : Гос.из-во, 1921. – 180с.
1306433
   Труды второго Всесоюзного географического съезда. – Москва : ОГИЗ
Том 1. – 1948. – 390с.
1306434
   Труды второго Всесоюзного географического съезда. – Москва : ОГИЗ
Том 2. – 1948. – 469с.
1306435
   Труды второго Всесоюзного географического съезда. – Москва : ОГИЗ
Том 3. – 1949. – 541с.
1306436
   Труды второго Всесоюзного математического съезда : Ленинград 24-30 июня 1934. – Ленинград-Москва : Из-во АН СССР
Том 1 : Пленарные заседания и обзорные доклады. – 1935. – 371с.
1306437
   Труды второго Всесоюзного математического съезда : Ленинград 24-30 июня 1934. – Ленинград-Москва : Из-во АН СССР
Том 2 : Секционные доклады. – 1935. – 467с.
1306438
   Труды второго Всесоюзного семинара по биологически активным веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1964. – 352с.
1306439
   Труды второго всесоюзного симпозиума по физике акустико-гидродинамических явлений и оптоакустике : Суздаль Владимирской области, 3-7 декабря 1979 г. – Москва : Наука, 1982. – 331с.
1306440
   Труды Второго Всесоюзного совещания по исследованию остатков пестицидов и профилактике загрязнения ими продуктов питания, кормов и внешней среды : Методы анализа. – Таллин, 1971. – 414с.
1306441
   Труды второго Всесоюзного совещания по лавинам. – Ленинград, 1987. – 438 с.
1306442
   Труды второго Всесоюзного съезда по профессиональной гигиене и технике безопасности. – Москва : Гострудиздат, 1930. – 383с.
1306443
   Труды второго Всесоюзного съезда физиологов : 24-29 мая 1926 г. в Ленинграде. – Ленинград, 1926. – 113с.
1306444
   Труды второго геологическеого совещания по подмосковному угольному бассейну. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 147с.
1306445
   Труды второго совещания по вопросам космогонии ( 19-22 мая 1952 г.). – Москва : Изд-во АН СССР, 1953. – 582с.
1306446
   Труды второго совещания по металлогении Саяно-Байкальской горной области. – Улан-Удэ, 1964. – 200 с.
1306447
   Труды второго совещания по подземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 4. – 1961. – 162с.
1306448
   Труды второго съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества (25-31 января 1955г.). – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 152с.
1306449
   Труды второго съезда отечественных психиатров, происходившего в г. Киеве с 4-го по 11-е сентября 1905 года. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1907. – XIV, 698 с.
1306450
   Труды второго Токийского симпозиума по численным методам прогноза погоды (26 ноября - 4 декабря 1968 г.). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 378 с.
1306451
   Труды второй Всесоюзной широтной конференции ( Москва, 16-17 ноября 1949г.). – Киев : Изд-во АН УССР, 1950. – 96с.
1306452
   Труды второй Всесоюзной Школы - семинара по статистической гидроакустике (СГ - 2). – Новосибирск : Наука, 1971. – 326с.
1306453
   Труды второй Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологических институтов академий наук Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР при участии молодых научных сотрудников инс. – Тбилиси : Изд-во АН Грузинской ССР, 1960. – 243 с.
1306454
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1959
1306455
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронная физика. – 1959. – 749 с.
1306456
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : НЯдерные реакторы и ядерная энергетика. – 1959. – 696 с.
1306457
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 3. – 1959
1306458
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 4 : Химия радиоэлементов и радиационное превращение. – 1959. – 316 с.
1306459
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 4 : Ядерные реакторы и ядерная энергетика. – 1959. – 709 с.
1306460
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 5. – 1959
1306461
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 6. – 1959
1306462
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 8 : Геология атомного сырья. – 1959. – 515 с.
1306463
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 9. – 1959
1306464
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 10 : Получение и применение изотопов. – 1959. – 596 с.
1306465
   Труды второй научно-методической конференции Московского зонального межвузовского объединения кафедр русского языка педагогических институтов. – Владимир, 1964. – 268 с.
1306466
   Труды второй полярной конференции : Ленинград, 18-23 июня 1928 г. – Ленинград : Изд. группы "Аэроарктик", 1930. – 182с.
1306467
   Труды второй Прибалтийской орнитологической конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 428с.
1306468
   Труды второй республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообменну и массообмену, 1971. – с.
1306469
   Труды второй республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену : Секция "Аэроди намика больших скоростей". – Киев : КГУ, 1971. – 371с.
1306470
   Труды второй сессии отделения гигиены, микробиологии и эпидемиологии, посвященной памяти И.И. Мечникова. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1948. – 207с.
1306471
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 65 : Физика облаков. – 1986. – 104с
1306472
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Л.М. Федченко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 67 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1987. – 132с
1306473
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Ч. Залиханова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 71 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1988. – 148с
1306474
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Н.Л. Цепковой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 75 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1989. – 128с
1306475
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Л.М. Федченко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 76 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1989. – 149с
1306476
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. В.Р. Болова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 78 : Физика снега, лавины, сели. – 1989. – 108с
1306477
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Н.Л. Цепковой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 79 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1990. – 172с
1306478
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 81 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1990. – 136с
1306479
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Л.М. Федченко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 80 : Градовый эксперимент. – 1991. – 180с
1306480
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 83 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1991. – 144с
1306481
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 56 : Физика облаков. – 1985. – 88с
1306482
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. В.Р. Болова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 57 : Физика снега, лавины, сели. – 1985. – 108с
1306483
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Э.Г. Коломыца. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 60 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1985. – 156с
1306484
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 61 : Физика облаков. – 1985. – 124с
1306485
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. А.В. Рунича. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 62 : Физика снега, лавины, сели. – 1985. – 124с
1306486
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 59 : Ботвинкина Л.Н. Слоистость осадочных пород. – 1962. – 542с. – Список літ.: с.522-538
1306487
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 119 : Ботвинкина Л.Н. Методическое руководство по изучению слоистости. – 1965. – 259с
1306488
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. Сибирское отделение. Бурянский филиал. – Москва : Наука
Вып. 25 : Медистые песчаники удокана/ Ф.П. Кренделе, Н.Н. Бакун, Р.Н. Володин. – 1983. – 248с. – Назва також рос. та англ. мовами
1306489
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 388 : Осадочный чехол дна Мирового океана и суши (по данным сейсморазведки). – 1984. – 176с
1306490
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 390 : Долуденко М.П. Позднеюрские флоры Юго-Западной Евразии. – 1984. – 112с
1306491
   Труды геологического института / Академии наук СССР геологический институт; . – Москва : Наука
Вып. 390 : Долуденко М.П. Позднеюрские флоры Юго-Западной Евразии. – 1984. – 112с
1306492
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 396 : Геосинклинальная и океанская седиментация и вулканизм. – 1984. – 224с
1306493
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 397 : Проблемы литологии Мирового океана. Минералогия и геохимия Атлантического океана. – 1984. – 192с
1306494
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 380 : Гитерман Р.Е. История растительности Северо-Востока СССР в плиоцене и плейстоцене. – 1985. – 96с
1306495
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 391 : Казимиров А.Д. Покровы Востока Корянского нагорья и их структурно- формационные гомологи. – 1985. – 112с
1306496
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 392 : Мазарович А.О. Теректоническое развитие Южного приморья в палеозое и раннем мезозое. – 1985. – 104с
1306497
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 394 : Крашенинников В.А.,Басов И.А. Стратиграфия мела Южного океана. – 1985. – 176с
1306498
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 395 : Кузнецова К.И., Горбачик Т.Н. Стратиграфия и фораминиферы верхней юры и нижнего мела Крыма. – 1985. – 136с
1306499
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 398 : Проблемы литологии Мирового океана. минералогия и геохимия Тихого океана. – 1985. – 224с
1306500
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука, 1932-
Вып. 399 : Корреляция тектонических событий новейшего этапа развития Земли. – 1985. – 176с
1306501
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 400 : Федоровский В.С. Нижний протерозой Байкальской горной области (геология и условия формирования континентальной коры в раннем докембрии). – 1985. – 200с
1306502
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 386 : Хераскова Т.Н. Венд-кембрийские формации каледонид Азии. – 1986. – 248с
1306503
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 401 : Гоманьков А.В., Мейен С.В. Татариновая флора. – 1986. – 176с
1306504
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 402 : Исакова Т.Н., Назаров Б.Б. Стратиграфия и микрофауна позднего карбона-ранней Перми Южного Урала. – 1986. – 184с
1306505
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 407 : Кураленко Н.П. Отложения подножий вулканов различных климатических обстановок. – 1986. – 112с
1306506
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 408 : Богданова С.В. Земная кора русской плиты в раннем докембрии. – 1986. – 224с
1306507
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 409 : Додонов А.Е. Антропоген Южного Таджикистана. – 1986. – 168с
1306508
   Труды геологического института / Академии наук СССР геологический институт; . – Москва : Наука
Вып. 410 : Крашиенинников В.А., Басов И.А. Стратиграфия кайнозоя Южного океана. – 1986. – 208с
1306509
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 411 : Рихтер А.В. Структура и тектоническое развитие Сахалина в мезозое. – 1986. – 96с
1306510
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 413 : Левыкина И.Е. Стратиграфия неогеновых отложений Северо-Западной части Тихого океана по радиоляриям. – 1986. – 120с
1306511
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 403 : Щербаков А.В., Вознесенський, Дворов В.И. Гидрохимия литогенеза Восточных Карпат. – 1987. – 160с
1306512
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 404 : Савельева Г.Н. Габбро-ультрабазитовые комплексы офиолитов Урала и их аналоги в современной океанической коре. – 1987. – 248с
1306513
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 412 : Антипов М.П. Тектоника неоген-четвертичного осадочного чехла дна Японского моря. – 1987. – 88с
1306514
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 414 : Твердая кора океанов (проект "Литос"). – 1987. – 192с
1306515
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 421 : Лебедев Е.Л. Стратиграфия и возраст Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. – 1987. – 176с. – Список літ.: с.161-173
1306516
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 389 : Хорева И.М. Фораминиферы антропогена Северо-Западного обрамления Тихого океана. – 1988. – 105с
1306517
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 406 : Николаев В.Г. Паннонский бассейн (строение осадочного чехла и развитие). – 1988. – 105с
1306518
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 415 : Гурарий Г.З. Геомагнитное поле во время инверсий в познем кайнозое. – 1988. – 208с
1306519
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 426 : Маслов А.В. Литология верхнерифейских отложений Башкирского мегантиклинория. – 1988. – 137с. – Список літ.: с.113-121
1306520
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 427 : Неотектоника и современная геодинамика подвижных поясов. – 1988. – 365с. – Список літ.: с.346-361
1306521
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 428 : Гладенков Ю.Б. Стратиграфия морского неогена северной части Тихоокеанского пояса (анализ стратиграфических схем дальневосточных районов СССР, Северной Америки и Японии). – 1988. – 306с. – Список літ.: с. 200-210
1306522
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 429 : Крашенинников В.А., Серова М.Я., Басов И.А. Стратиграфия и плактонные фораминиферы палеогена высоких широт Тихого океана. – 1988. – 120с. – Список літ.: с. 109-113
1306523
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 430 : Вахрамеев В.А. Юрские и меловые флоры и климаты земли. – 1988. – 214с. – Список літ.: с. 190-202
1306524
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 432 : Аристов В.А. Девонские конодонты центрального девонского поля (Русская платформа). – 1988. – 120с. – Список літ.: с. 101-108
1306525
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 433 : Леонов М.Г. Зеленосланцевый метаморфизм - опыт геодинамического анализа. – 1988. – 136с. – Список літ.: с. 127-130
1306526
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 434 : Меланхолина Е.Н. Тектоника Северо-Западной пацифики соотношения структур океана и континентальной окраины. – 1988. – 216с. – Список літ.: с.196-211
1306527
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 418 : Тимофеев П.П., Щербаков А.В., Ильин В.А. Энергетика осадочного процесса. – 1989. – 208с
1306528
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 419 : Холодов В.Н., Кткинадзе З.Р. Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – 1989. – 192с. – Список літ.: с.171-185
1306529
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 438 : Карякин Ю.В. Геодинамика Формирования вулканических комплексов Малого Кавказа. – 1989. – 152с. – Список літ.: с.113-124
1306530
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 439 : Строение зоны разлома зеленого мыса. – 1989. – 200с
1306531
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 440 : Сотникова М.В. Хищные млекопетающие плиоцена - раннего плейстоцена. – 1989. – 123с. – Список літ.: с.111-119
1306532
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 443 : Миссаржевский В.В. Древнейшие скелетные окаменелости и стратиграфия пограничных толщ докембрия и кембрия. – 1989. – 237с. – Список літ.: с. 218-220
1306533
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1990. – ISSN 0002-3272
1306534
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 446 : Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы: смектиты, смешанослойные образования. – 1990. – 214с. – Список літ.: с. 203-212
1306535
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 448 : Геотермальная активность и осадочный процесс в Карибско-Мексиканском регионе. – 1990. – 192с. – Список літ.: с.185-190
1306536
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 451 : Тектоника и магматизм островов Зеленого Мыса. – 1990. – 246с
1306537
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 452 : Савельев А.А. Ультрабазит-базитовые формации в структуре древних платформ и их складчатого обрамления. – 1990. – 200с
1306538
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 453 : Гладенков Ю.Б., Синельникова В.Н. Малюски и климатические оптимумы миоцена Камчатки. – 1990. – 174с. – Список літ.: с.147-149
1306539
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 455 : Алексеева Л.И. Териофауна верхнего плейстоцена Восточной Европы (крупные млекопетающие). – 1990. – 109с. – Список літ.: с.95-106
1306540
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 459 : Строение зоны разлома Долдрамс. Центральная Антлантика. – 1991. – 224с. – Список літ.: с. 217-222
1306541
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 461 : Миоценовые базальты Исландии и проблемы спрединга. – 1991. – 208с. – Список літ.: с. 202-205
1306542
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 462 : Цуканов Н.В. Тектоническое развитие прикеанической зоны Камчатки в поезнем мезозое-раннем кайнозое. – 1991. – 104с. – Список літ.: с. 96-102
1306543
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 464 : Юркова Р.М. Минеральные преобразования офиолитовых и вмещающщих вулканогенно-осадочных комплексов Северо-Западного обрамления Тихого окена. – 1991. – 166с. – Список літ.: с.156-163
1306544
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 465 : Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы: слюды, хлориты. – 1991. – 176с. – Список літ.: с.170-175
1306545
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 467 : Эоцен Западной Камчатки. – 1991. – 184с. – Список літ.: с.185-167
1306546
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 470 : Ярошенко О.П., Голубева Л.П., Калантар И.З. Миоспорі и стратиграфия нижнего триаса Печерской синеклизы. – 1991. – 135с. – Список літ.: с.122-129
1306547
  Геологический Труды геологического института им. А.И. Джанелидзе : методические указания / Геологический, АН.Грузинской ССР им. Джанелидзе А.И. институт. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 87 : Крупномаштабное геологическое картироние метаморфических формаций на примере Кавказа. – 1985. – 108с. – (Новая серия)
1306548
   Труды геологического института им. А.И. Джанелидзе / Геологический институт АН.Грузинской ССР им. А.И. Джанелидзе. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 89 : Стратиграфия и палеонтология палеогена Грузии. – 1985. – 104с. – (Новая серия)
1306549
   Труды геологического совещания, посвященного 25-летию геологического изучения Печорского угольного бассейна : (г.Воркута, 15-25 сентября 1955 года). – Сыктывкар, 1958. – 409с.
1306550
  Зернов С.А. Труды гидробиологической экспедиции Зоологического института Академии наук СССР в 1934 году на Японском море. / С.А. Зернов. – М.-Л.
1. – 1938. – с.
1306551
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 347 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2012
1306552
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 348 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2012
1306553
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 349 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1306554
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 350 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1306555
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 351 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1306556
   Труды главной геофизической обсерватории. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 (65) : Гололед. – 1947. – 72с.
1306557
   Труды главной геофизической обсерватории. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 5(67) : Актинометрия. – 1947. – 47с.
1306558
   Труды Горьковской археологической экспедиции. Археологические памятники Верхнего и Среднего Поволжья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 110 : Труды Горьковской археологической экспедиции. Археологические памятники Верхнего и Среднего Поволжья. – С. 1-276, рис.
1306559
   Труды государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской области. – Одесса ; Киев. – ISBN 966-7588-14-9
Т. 1 : Материалы к биографии/Г.Л.Малинова, И.В.Сапожников. А.А.Рябинин-Скляревский. – 2000
1306560
   Труды государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской области. – Одесса. – ISSN 966-8557-07-7
Том 11,ч.3(1853-1874 : Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. – 2004
1306561
   Труды государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской области. – Одесса. – ISSN 966-8557-07-7
Том 12,ч.4(1875-1891 : Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. – 2005
1306562
   Труды государственного архива Одесской области : Науково-довідкове видання / Государственный архив Одесской области. – Одесса. – ISSN 966-555-187-6
Т. 15, ч. 5 : 1802, 1892 - 1906. Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. – 2006
1306563
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт имени Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Изд-во Московского университета
Т. 37 : Библиография русской астрономической литературы 1800-1900 гг. / Н.Б. Лаврова. – 1968. – 386 с.
1306564
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Бурцева А.И., Белова П.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 7 : Использование данных наблюдений со спутников для определения метеорологических параметров. – 1980. – 104с : рис.
1306565
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Тищенко А.П., Бурцева А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 8 : Методы обработки и интерпретации многозональной информации о природных ресурсах земли. – 1980. – 159с : рис.
1306566
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Бурцева А.И., Карпова А.В., Успенского А.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вип. 20 : Вопросы обработки и интерпретации данных измерений с метеорологических ИСЗ. – 1985. – 112с
1306567
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Ходарева Ю.К., Тищенко А.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вип. 23 : Цифровые методы обработки многозональной космической информации. – 1985. – 144с
1306568
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Волкова А.М., Яковлева С.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вип. 24 : Определение спектральных характеристик природных обьектов на полигонах и вопросы эфективности космических систем. – 1985. – 120с
1306569
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Бурцева А.И., Карпова А.В., Успенского А.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 25 : Методы определения параметров атмосферы и океана по спутниковым данным. – 1986. – 160с : рис.
1306570
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Яковлева В.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 26 : Радиофизические методы исследования природной среды. – 1986. – 176с : рис.
1306571
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Карпова А.В., Успенского А.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 30 : Методы и средства обработки космических гидрометеорологических данных. – 1988. – 184с : рис. – (Серия Б)
1306572
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Ходарева Ю.К., Хижниченко В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 31 : Методы и средства обработки эрокосмических данных о параметрах природной среды. – 1988. – 168с : рис. – (Серия В)
1306573
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Успенского А.Б., Спиридонова Ю.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 33 : Методы и средства обработки космических гидрометеорологических данных. – 1989. – 168с : рис., табл. – (Серия Б)
1306574
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Евдокимова В.П., Стрижевского В.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 35 : Методы и средства обработки аэрокосмических данных о параметрах природной среды. – 1989. – 184с : рис., табл. – (Серия В)
1306575
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Гончарова А.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 37 : Дистанционные методы и аппаратура получения данных о природных ресурсах земли и окружающей среде. – 1990. – 200с : рис. – (Серия А)
1306576
   Труды государственного океанографического института : Сборник статей по Азовскому морю. – Москва; Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 (15). – 1947. – 99с.
1306577
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Осипова Ю.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 125 : Вопросы гидрологии южных морей. – 1975. – 159с : рис., табл,
1306578
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Байдина С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 172 : Гидрология устьев рек. – 1984. – 160с : рис., табл,
1306579
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Баранова Е.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 175 : Океанография и метеорология атлантического океана. – 1984. – 116с : рис., табл,
1306580
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Иванова Г.С., Киреева И.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 163 : Методика измерений и расчета океанографических характеристик. – 1985. – 148с : рис., табл,
1306581
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Белевича Р.Р. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 173 : Гидрометеорологические условия энергоактивных зон Антлантического океана. – 1985. – 136с : рис., табл,
1306582
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Шлыгина И.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 174 : Исследования процессов при сбросе отходов в море. – 1985. – 132с : рис., табл,
1306583
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Гоптарева Н.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 168 : Вопросы гидрологии морей. – 1986. – 124с : рис., табл,
1306584
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Рябинина А.И., Альтмана Э.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 176 : Гидрология и гидрохимия южных морей. – 1986. – 136с : рис., табл,
1306585
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Симонова А.И., Михайлова В.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 177 : Гидрохимические и гидробиологические исследования в Северной Антлантике. – 1986. – 140с : рис., табл,
1306586
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Байдина С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 179 : Гидрология устьев рек. – 1986. – 144с : рис., табл,
1306587
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Сафронова Г.Ф., Лагутина Б.Л., Матушевского Г.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 188 : Вопросы динамики моря. – 1989. – 168с : рис., табл,
1306588
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Симонова А.И., Орловой И.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 182 : Проблемы комплексного мониторинга химического загрязнения Мирового океана. – 1990. – 196с : рис., табл,
1306589
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Белевича Р.Р. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 190 : Океанология и метеорология Антлантического океана. – 1990. – 164с : рис., табл,
1306590
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Мединца В.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 194 : Экологические исследования состояния поверхности океана и приводной атмосферы. – 1990. – 160с : рис., табл,
1306591
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Цыцарина А.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 183 : Гидрология морей и Устьев рек. – 1991. – 196с : рис., табл,
1306592
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Полонского В.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 198 : Гидрология устьев рек. – 1991. – 204с : рис., табл,
1306593
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Трубкина И.П., Чиквиладзе Г.Н. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 199 : Методы измерения и анализа гидрофизических характеристик. – 1991. – 184с : рис., табл,
1306594
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Альтимана Э.Н., Резинина А.И. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 205 : Комплексные исследования южных морей. – 1992. – 148с : рис., табл,
1306595
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Шикломанова И.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 291 : Влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы и гидрологический режим. – 1984. – 160с
1306596
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Усачева В.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 299 : Использование аэрокосмической информации в иссладованиях вод суши. – 1984. – 136с
1306597
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Попова О.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 300 : Исследования подземного стока. – 1984. – 120с
1306598
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Гусева С.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 302 : Вопросы государственного водного кадастра и методы автоматизированной обработки гидрологических данных. – 1984. – 104с
1306599
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 318 : Русловые процессы и динамика водоемов. – 1984. – 144с
1306600
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Румянцева В.А., Вуглинского В.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 296 : Использование методы водного баланса в гидрологических исследованиях. – 1985. – 119с
1306601
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 301 : Русловые процессы рек и динамика водоемов. – 1985. – 144с
1306602
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Виноградова Ю.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 304 : Математическое моделирование в гидрологии. – 1985. – 111с
1306603
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Донченко Р.В., Чижова А.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 309 : Исследования, расчеты и прогнозы ледовых явлений на реках и водохранилищах. – 1985. – 88с
1306604
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 317 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1985. – 80с
1306605
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Калюжного И.Л., Павловой К.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 308 : Вопросы гидрофизики. – 1986. – 160с
1306606
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Капотовой Н.И., Ливановой Н.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 311 : Эксперименальные гидрологические исследования на Валдае. – 1986. – 136с
1306607
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Доброумова Б.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 312 : Вопросы гидрологии БАМа. – 1986. – 136с
1306608
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 320 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1986. – 144с
1306609
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Калюжного И.Л., Павловой К.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 322 : Вопросы гидрофизики. – 1986. – 128с
1306610
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Иследования формирования речного стока и методы его расчета. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 324 : Исследования формирования речного стока и методы его расчета. – 1986. – 136с
1306611
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Нежиховского Р.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 313 : Гидрологические аспекты проблемы территориального перераспределения речного стока. – 1987. – 136с
1306612
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Левченко Г.П., Тульверта В.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 326 : Вопросы гидрологии малиорируемых территорий. – 1987. – 128с
1306613
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Усачева В.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 329 : Использование аэрокосмической информации в исследованиях вод суши. – 1987. – 128с
1306614
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Шикломанова И.А., Преображенокого Л.Ю. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 321 : Исследование водной системы Ладожское озеро - река Нева - Невская губа и восточная часть Финского залива. – 1988. – 152с
1306615
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 330 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1988. – 152с
1306616
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Капотовой Н.И., Ливановой Н.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 331 : Эксперементальные гидрологические исследования на Валдае. – 1988. – 136с
1306617
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Попова О.В., Соколова Б.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 335 : Исследования подземного стока. – 1988. – 182с
1306618
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 336 : Русловые процессы рек и динамика водоемов. – 1988. – 176с
1306619
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 340 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1988. – 160с
1306620
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Фатеева Н.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 476 : Метрологические исследование и вопросы поверки метеорологической аппаратуры. – 1985. – 136с
1306621
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ракиповой Л.Р., Сазонова В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 486 : Гелиогеофизические факторы погоды и климата. – 1985. – 128с
1306622
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Кондратьева К.Я., Корзова В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 489 : Радиоционные исследования в атмосфере. – 1985. – 160с
1306623
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Степаненко В.Д., Мельника Ю.А., Щукына Г.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 490 : Методы активной и пассивной радиолокации в метеорологии. – 1985. – 120с
1306624
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Юдина М.И., Кароля И.Л., Шнеерова Б.Е. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 494 : Вопросы численного моделирования климата и гидродинамического прогноза погоды. – 1985. – 128с
1306625
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Берлянда М.Е. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 495 : Атмосферная диффузия и загрязнение воздуха. – 1985. – 168с
1306626
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Красова В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 492 : Методы и средства контроля загрязнений атмосферы и промышленных выбросов. – 1987. – 168с
1306627
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Романова Е.В., Светловой Т.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 523 : Методика и технические средства обеспечения метеорологических наблюдений. – 1989. – 208с
1306628
   Труды государственного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации". – Москва ; Обнинск. – ISBN 978-5-904240-15-8
Вып. 344 : Физика атмосферы и прогноз погоды. – 2010
1306629
   Труды государственного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации". – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 345 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1306630
   Труды государственого ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный ордена трудового красного знамени гидрологический институт; Под. ред. Попова А.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 224 : Эксперементальные гидрологические исследования на Валдае. – 1975. – 95с
1306631
  Наметкин С.С. Труды Д.И. Менделеева в области изучения нефти и нефтяной промышленности / С.С. Наметкин. – Л., 1934. – 14с.
1306632
  Барзаковский В.П. Труды Д.И.менделеева в области химии силикатов и стеклообразного состояния / В.П. Барзаковский, Р.Б. Добротин. – М.-Л., 1960. – 219с.
1306633
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Глубокова В.Н., Мельниковой З.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 108 : Гидрологические исследования и прогнозы. – 1985. – 120с
1306634
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Подойцыной Э. Н., Худяковой А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 121 : Агрометеорология. – 1985. – 136с
1306635
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под ред. Павлова Н.И., Евдокимовой Л.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 123 : Синоптическая метеорология. – 1985. – 128с
1306636
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 124 : Агрометеорология. – 1985. – 112с
1306637
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Ломакина А.В., Нелезина А.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 106 : Результаты экспедиционных исследований энергоактивной зоны Куросио в 1981 г. – 1986. – 112с
1306638
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Глубокова В.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 126 : Гидрологические исследования. – 1986. – 104с
1306639
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Волкова Ю.Н., Карасева Е.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 127 : Результаты экспедиционных исследований энергоактивной зоны Куросио. – 1987. – 128с
1306640
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Лисотурского Н.И., Виприцкой А.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 128 : Вопросы синоптической метеорологии и климатологии. – 1987. – 136с
1306641
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Волкова Ю.Н., Карасева Е.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 139 : Вопросы взаимодействия океана и атмосферы и долгосрочные прогнозы погоды. – 1988. – 136с
1306642
   Труды Дальневосточной археологической экспедиции. Т. 1 // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – № 86 : Труды Дальневосточной археологической экспедиции. Т. 1. Древние культуры Дальнего Востока. – С. 1-244, рис.
1306643
   Труды двадцать пятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1991 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1991. – 126 с.
1306644
   Труды двадцать пятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "К.Э, Циолковский и филосоыские проблемы освоение космоса". – Москва : Знание, 1991. – 244 с.
1306645
   Труды двадцать четвертых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 12-15 сентября 1989 г.) : секция "К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса". – Москва : Знание, 1991. – 187 с.
1306646
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1979. – 107 с.
1306647
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы ракетной и космической тезники". – Москва : Знание, 1979. – 137 с.
1306648
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1979. – 88 с.
1306649
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса". – Москва : Знание, 1979. – 77 с.
1306650
   Труды девятой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 331 с.
1306651
   Труды десятой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике. – Новосибирск, 1980. – 144с.
1306652
   Труды десятой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 380 с.
1306653
   Труды десятых одинадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1975, 1976 г.) : секция "К.Э. Циокловский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1979. – 152 с.
1306654
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1976. – 177 с.
1306655
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Исследование научного творчества К.Э. Циокловского". – Москва : Знание, 1977. – 73 с.
1306656
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1977. – 77 с.
1306657
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1977. – 216 с.
1306658
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "К.Э. Циокловский и проблемы астрономии и небесной механики". – Москва : Знание, 1977. – 131 с.
1306659
   Труды Донецкого государственного технического университета / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Донецкий государственный технический университет
К 70-летию кафедры "Горная механика". – 1999. – (Горно-электромеханическая ; Вып. 7)
1306660
   Труды Донецкого государственного технического университета. Горно-геологическая / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Донецкий государственный технический университет. – ISBN 966-7559-25-4
  Вып. 11. – 2000. – З в.17 дивись "Праці"
1306661
   Труды Донецкого государственного технического университета. Экономическая / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Дон ДТУ
  Вып. 19. – 2000
1306662
   Труды Донецкого государственного технического университета. Химия и химическая технология / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Донецкий государственный технический университет
  Вып. 13. – 2000. – З в.17 дивись "Праці"
1306663
   Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института : Библиографический указатель за 1925-1960 гг. – Сталино, 1960. – 56с.
1306664
   Труды дрейфующей станции "Северный полюс" : Научные отчеты и результаты наблюдений дрейфующей экспедиции Главсевморпути 1937-1938 гг. – Ленинград : Изд. Главсевморпути
Том 1 : Экспдиция на полюс. Дрейфующая танция. Полет. Радиостанция "Upol". Астрономические определения. – 1940. – 334с.
1306665
   Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Седов" 1937-1940 гг.. – Москва-Ленинград : Изд. Главсевморпути, 1940. – 402с.
1306666
   Труды Закавказского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Чикваидзе Г.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 82(89) : Вопросы гидропрогнозов, гидрологии мелиорируемых территорий и влияния хозяйственной деятельности на сток рек. – 1987. – 169с
1306667
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Главное Тюменское производственное ордена Ленина геологическое управление; Под. ред. Кудрявцева В.С. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 65 : Изучение нефтегазоносных толщ Западно-Сибирской равнины методами промысловой геофизики. – 1974. – 152с
1306668
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Генералова П.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 185 : Кайнозойский морфолитогенез Западной Сибири. – 1983. – 96с
1306669
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Горского А.Т. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 181 : Проводка скважин в сложных геологических условиях. – 1984. – 143с
1306670
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Бочкарева В.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 188 : Выделение и корреляция основных странов мезозоя Западной Сибири. – 1984. – 147с
1306671
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Ясовича Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 189 : Палеогеоморфология Западной Сибири в Фанерозое. – 1984. – 158с
1306672
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Рылькова А.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 191 : Геохимия природной системы порода - органическое вещество - вода - нефть (ГАЗ). – 1984. – 116с
1306673
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Волкова А.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 192 : Методы математического моделирования при решении прикладных задач нефтяной геологии. – 1984. – 127с
1306674
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Нестерова И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 195 : Новые направления и методы геологоразведочных работ Западно-Сибирского экономического района. – 1984. – 185с
1306675
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Кошинского С,Д., Дробышева А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 45 : Статестические методы в климатологии и вопросы механизации обработки метеорологической инфомации. – 1979. – 136с
1306676
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Прокопьева И.П., Фадеевой И.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 64 : Прогноз погоды и вопросы авиационной метеорологии. – 1984. – 132с
1306677
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Романова Л.Н., Виноградовой Г.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 83 : Статестические методы в метеорологии. – 1988. – 128с
1306678
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Климовой Е.Г., Чолаха И.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 89 : Численные методы анализа и прогноза погоды. – 1989. – 144с
1306679
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Барахтина В.Н. , Прокопьева И.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 90 : Прогноз погоды и вопросы авиационной метеорологии. – 1989. – 90с
1306680
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Ергина В.П., Лысенко В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 92 : Вопросы гидрологии Сибири. – 1990. – 108с
1306681
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Виноградовой Г.М., Завалишина Н.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 93 : Физико-статистические методы в метеорологии. – 1990. – 140с
1306682
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды минестерства экологии и природных ресурсов российской федерации; Под. ред. Буракова Д.А., Еремина В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 94 : Вопросы гидрометеорологии Восточной Сибири. – 1991. – 132с
1306683
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Дробышева А.Д., Черниковой М.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0236-4670
Вып. 95 : Вопросы климатологии и агрометеорологии. – 1991. – 148с
1306684
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Фоменко А.А., Ривина Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 96 : Численный анализ и прогноз погоды. – 1991. – 124с
1306685
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды минестерства экологии и природных ресурсов российской федерации; Под. ред. Ергина В.П., Лысенко В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0236-4670
Вып. 98 : Гидрологические исследования в Сибири. – 1992. – 160с
1306686
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Романова Л.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 69 : Применение скользящего контроля в прогнозе погоды. – 1984. – 124с
1306687
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Подлипского Ю.И., Чайковской Т.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 70 : Комплексные исследования Новосибирского водохранилища. – 1985. – 140с
1306688
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Черниковой М.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 71 : Вопросы агрометеорологии. – 1985. – 80с
1306689
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Лысенко В.В., Топорова В.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 72 : Гидрологический режим и русловые процессы рек Сибири. – 1985. – 121с
1306690
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ковалевой Т.Е., Сперанского Л.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 73 : Охранна атмосферного воздуха. – 1985. – 125с
1306691
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Барахтина В.Н., Прокопьевой И.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 74 : Вопросы синоптической и авиационной метеорологии. – 1985. – 92с
1306692
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Мальбахова В.М., Крупчатникова В.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 75 : Численные методы прогноза погоды и моделирования общей циркуляциии атмосферы. – 1985. – 104с
1306693
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Мальбахова В.М., Крупчатникова В.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 77 : Численные методы прогноза погоды. – 1986. – 112с
1306694
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Черниковой М.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 67 : Вопросы агрометеорологии. – 1987. – 132с
1306695
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Черниковой М.И., Дробышева А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 82 : Вопросы агрометеорологии и климатологии. – 1987. – 132с
1306696
  Жур Петр Труды и дни Кобзаря / Жур Петр. – Люберцы : Люберецкая газета, 1996. – 568с. – ISBN 5-89114-003-9
1306697
  Орлова А.А. Труды и дни М.П. Мусоргского / А.А. Орлова. – Москва : Музгиз, 1963. – 702 с.
1306698
  Шторм Г.П. Труды и дни Михаила Ломоносова / Г.П. Шторм. – М, 1932. – 301с.
1306699
  Данин Д.С. Труды и дни Нильса Бора (1885 - 1962) / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1306700
  Лернер Н.О. Труды и дни Пушкина / Н.О. Лернер. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1910. – [2], 577 с. – На тит. л. : Удостоено полной премии Пушкинского Лицейного Общества. - Экз. в разных переплетах. – Библиогр.: с. 8-11
1306701
  Селюминова Н.И. Труды И.В.Нетушила по латинскому языку : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селюминова Н.И. ; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Днепропетровск, 1954. – 17с.
1306702
   Труды института. – Москва, 1970. – 140 с.
1306703
   Труды института : Расчет и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград : ВНИИЭП, 1976. – 182с.
1306704
   Труды института : Теоретические исследования в электроизмерительной технике. – Ленинград : ВНИИЭП, 1976. – 140с.
1306705
   Труды института : Элементы, узлы, блоки средств электроизмерительной техники. – Ленинград : ВНИИЭП, 1981. – 159с.
1306706
   Труды института "ВОДГЕО". – Москва, 1980. – 130 с.
1306707
   Труды института всеобщей истории СССР Академии наук СССР 1976-1980 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1982. – 192 с.
1306708
   Труды института географии. – Москва; Ленинград : АН ССР
Вып. 37 : Проблемы палеогеграфии четвертичного периода. – 1946. – 399с.
1306709
   Труды института геологии / Академии наук СССР Карельский филиал. – Ленинград : Наука
Вып. 39 : Голд М.И. Геофизические методы при поисках тектонических пегматитоносных зон. – 1978. – 116с
1306710
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 47 : Печорский нефтегазовый бассейн (литология и тектоника). – 1984. – 132с
1306711
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 49 : Палеозой Севера Урала и Печорской синеклизы. – 1984. – 60с
1306712
   Труды института геологии : Минералогический сборник / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 50 : Минералы и минералообразование. – 1984. – 115с
1306713
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 51 : Эксперементальные модели минералообразования и рост кристаллов. – 1985. – 94с
1306714
   Труды института геологии / Академии наук СССР Карельский филиал. – Ленинград : Наука
Вып. 53 : магматизм Севера Урала и Тимана. – 1985. – 81с
1306715
   Труды института геологии и геофизиики / Российская Академия наук Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 795 : Рябов В.В. Оливины Сибирских траппов как показатели петрогенеза и рудообразования. – 1992. – 116с : табл., фототабл., рис. – Список. літ. : с. 111-115
1306716
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Боголепов К.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 445 : Вотах О.А. Структурные элементы земли. – 1970. – 216с
1306717
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 164 : Годовиков А.А. Введение в минералогию. – 1973. – 256с : фототабл.
1306718
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 218 : Ивановский А.Б., Шуригина М.В. Ревизия ругоз Урала. – 1975. – 68с
1306719
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 340 : Ордовик Сибирской платформы опорные разрезы верхнего ордовика (биостратиграфия и фауна). – 1978. – 164с
1306720
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 394 : Благовидов В.В. Неогеновые соленосные формации средней и центральной Азии. – 1978. – 150с
1306721
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Соболев В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 418 : Поисковые критерии сульфидных руд Норильского типа. – 1978. – 167с : табл.
1306722
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 420 : Докембрий континентов. Складчатые области и молодые платформы Восточной Европы и Азии. – 1978. – 320с
1306723
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 387 : Форминиферы дальневосточных морей СССР. – 1979. – 398с
1306724
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Пинус Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 413 : Вартанова Н.С., Завьялова И.В., Щербакова З.В. Мезозойский инрузивный магматизм Юго-Западного Забайкалья. – 1979. – 160с : табл.
1306725
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 440 : Гранитоидные комплексы Сибири. – 1979. – 112с
1306726
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 447 : Дагис А.С., Архипов Ю.В., Бычков Ю.М. Стратиграфия триасовой системы Северо-Востока Азии. – 1979. – 244с
1306727
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Пузырев Н.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 355 : Клем-Мусатов К.Д. Теория краевых волн и ее применение в сейсмике. – 1980. – 296с
1306728
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Добрецов Н.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 454 : Ушакова Е.Н. Биотиты магматических пород. – 1980. – 328с
1306729
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 497 : Закономерности развития рельефа Северной Азии. – 1982. – 160с
1306730
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 588 : Структурные элементы земной коры и их эволюция. – 1983. – 185с. – Список літ.: с.145-152
1306731
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 529 : Ордовик западной части Иркутского амфитеатра. – 1984. – 159с
1306732
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 549 : Шарапов В.Н., Симбирева И.Г., Бондаренко П.М. Структура и геодинамика сейсмофокальногой зоны Курило-Камчатского региона. – 1984. – 200с
1306733
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 550 : Борисенко А.С., Лебедев В.И., Тюлькин В.Г. Условия образования гидротермальных нобальтовых месторождений. – 1984. – 176с
1306734
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 553 : Бозулуцкова Е.С. История развития русской плиты в позднем Докембрии по терригенным компонентам отложений. – 1984. – 200с
1306735
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 560 : Граница илиоцена - плейстоцена на Севере Чукотки (по форминиферам). – 1984. – 103с
1306736
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 565 : Стратиграфия и фауна нижнего ордовика горного Алтая. – 1984. – 128с
1306737
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 568 : Палеозой Юго-Востока Западно-Сибирской плиты. – 1984. – 232с
1306738
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 574 : Магнезиальные базиты запада Сибирской платформы и вопросы никеленосности. – 1984. – 208с : табл.
1306739
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 575 : Прибайкальский полиметаллический рудный пояс. – 1984. – 136с : табл.
1306740
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 584 : Палеонтология и биостратиграфия палеозоя Сибири. – 1984. – 166с : табл.
1306741
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 585 : Позднеюрские и раннемеловые Arcacea (Bivalvia) Севера СССР. – 1984. – 128с : табл. – Список літ.: с. 99-104
1306742
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 586 : Дагис А.С., Казаков А.М. Стратиграфия, литология и цикличность триасовых отложений севера Средней Сибири. – 1984. – 177с : табл. – Список літ.: с. 99-104
1306743
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 587 : Генетическая минералогия и геохимия рудных месторождений Сибири. – 1984. – 176с
1306744
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 589 : Органическая геохимия палеозойских отложений Юга Западно-Сибирской плиты. – 1984. – 192с
1306745
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Москаленко Т.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 590 : Ордовик Сибирской платформы. Палеонтологический Атлас. – 1984. – 241с
1306746
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Яншин А.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 591 : Сравнительная характеристика эвапоритовых формаций. – 1984. – 161с
1306747
   Труды института геологии и геофизики = Environment and life at the boundaries of Cenozoic epochs in Siberia and Far East / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 593 : Среда и жизнь на рубежах эпох кайнозоя в Сибири и на Дальнем Востоке. – 1984. – 200с
1306748
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 594 : Чаро-токкинская кремнисто-железорудная формация. – 1984. – 160с
1306749
   Труды института геологии и геофизики : Фанерозой Сибири / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 596 Т. 2 : Мезозой. Кайнозой. – 1984. – 152с
1306750
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 597 : Проблематики палеозоя и мезозоя. – 1984. – 156с
1306751
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 600 : Стратиграфия, фауна и флора триса Сибири. – 1984. – 80с
1306752
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Щербаков Ю.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 601 : Ножкин А.Д., Крестин Е.М. Радиоактивные элементы в породах раннего докембрия (на примере КМА). – 1984. – 128с
1306753
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 639 : Кузнецов В.В. Физика замли и солнечной системы (модели образования и эволюции). – 1984. – 92с. – Список літ.: с.145-152
1306754
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 545 : Богоявленская О.В., Хромых В.Г. Указатель родов и видов строматопорат. – 1985. – 104с
1306755
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 579 : Карогодин Ю.М., Гайдебурова Е.А. Системные исследования слоевых асоциаций нефтегазоносных бассейнов (по комплексу промыслово-геофизических данных). – 1985. – 112с : карта
1306756
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Белоусов А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 602 : Мананков А.В., Шарапов В.Н. Кинетика фазовых переходов в базитовых раславах и магмах. – 1985. – 176с
1306757
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Зонейншан Л.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 604 : Борукаев Ч.Б. Структура докембрия и тектоника плит. – 1985. – 190с
1306758
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 605 : Боголепов К.В. Типы структурных элементов и эволюция земной коры. – 1985. – 296с
1306759
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Изох Э.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 609 : Гранитоиды - индикаторы глубинного строения земной коры. – 1985. – 160с. – Список літ.: с.150-151
1306760
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 611 : Просвечивающая электронная микроскопия в задачах генетической минералогии. – 1985. – 112с. – Список літ.: с. 101-107
1306761
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 613 : Геология и радиохимия Средней Сибири. – 1985. – 200с. – Бібліогр.: 12 назв., Список літ.: с. 191-192
1306762
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Багатов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 614 : Ван А.В., Казанский Ю.П. Вулканокласический материал в осадках и осадочных породах. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 119-127
1306763
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 616 : Мазуров М.П. Генетические модели скарновых железорудных формаций. – 1985. – 184с
1306764
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 616 : Хабаров Е.М. Сравнительная характеристика позднедокембрисйских рифогенных формаций Юг Восточной Сибири, Южный Урал и Тиман. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 99-108
1306765
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волкова В.С., Хлонова А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 620 : Палиностратиграфия мезозоя и кайнозоя Сибири. – 1985. – 141с : табл. – Список літ.: с. 137-139
1306766
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаева И.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 621 : Акульшина Е.П. Глинистое вещество и осадочный рудогенез. – 1985. – 248с : табл. – Список літ.: с. 137-139
1306767
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Василенко В.Б. – Новосибрск : Наука
Вып. 625 : Петрохимия, генезис и рудоносность магматических формаций Сибири. – 1985. – 242с
1306768
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Фотиади Э.Э. – Новосибрск : Наука
Вып. 626 : Шарловская Л.А. Дейстероорогенные прогибы Алтае-Саянской области и методика интерпретации физических полей. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 122-127
1306769
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 627 : Оболенский А.А Генезис месторождений ртутной рудной формации на примере Южно-Сибирской металлогеничесой провинции и Монголии. – 1985. – 194с. – Список літ.: с. 174-193
1306770
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Золотухин В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 630 : Рябов В.В., Павлов А.Л., Лопатин Г.Г. Самородное железо Сибирских траппов на примере Хунгтукунского месторождения. – 1985. – 169с : фототаблиці
1306771
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Чиков Б.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 631 : Вотах О.А. Введение в геотектонику. – 1985. – 184с. – Список літ.: с. 171-179
1306772
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 632 : Проблематики позднего докембрия и палеозоя. – 1985. – 176с : табл.
1306773
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А. – Москва : Наука
Вып. 633 : Дагис А.С., Курушин Н.И. Триасовые брахиоподы и двухстворчатые моллюски севера Средней Сибири. – 1985. – 160с. – Список літ.: с.145-152
1306774
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесаков Ю.А. – Москва : Наука
Вып. 635 : Кульков Н.П., Владимирская Е.В., Рыбкина Н.Л. Брахиоподы и биостратиграфия верхнего ордовика и силура Тувы. – 1985. – 208с. – Список літ.: с.145-152
1306775
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шацкий С.В. – Москва : Наука
Вып. 636 : Ситемный анализ рельефа Сибири. – 1985. – 152с. – Список літ.: с.149
1306776
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука
Вып. 637 : Розова А.В., Розов С.Н., Дубатолова Ю.А. Стратиграфия и фауна ордовика Северо-Западного Салаира. – 1985. – 176с : фототабл., іл. – Список літ.: с. 153-159
1306777
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 638 : Ильина В.И. Палионология Юры Сибири. – 1985. – 240с. – Список літ.: с. 202-225
1306778
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 650 : Беляев С.Ю. Тектоника Чарской зоны (Восточный Казахстан). – 1985. – 117с
1306779
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А., Белоусов А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 633 : Афанасьев С.А., Красавчиков В.О. Задачи прогноза и оптимизации при разведке месторождений нефти и газа. – 1986. – 136с. – Список літ.: с. 123-132
1306780
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Велинский В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 640 : Леснов Ф.П. Петрохимия полигенных базит- гипербазитовых плутонов складчатых областей. – 1986. – 135с
1306781
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 641 : Велинский В.В., Банников О.Л. Оливины Альпинотипных гипербазитов. – 1986. – 104с
1306782
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Вышемирский В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 649 : Беженовский горизонт Западной Сибири стратиграфия, палеогеография, экосистема, нефтеносность. – 1986. – 216с
1306783
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Казанский Ю.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 659 : Нижний кембрий Юго-Востока Сибирской платморфы литология, фации, палеоэкология. – 1986. – 232с
1306784
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Чиков Б.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 660 : Волков В.В. Нижнепалеозойский вулканизм центральной Азии. – 1986. – 193с : карта
1306785
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 662 : Эндогенные рудные формации Сибири и проблемы рудообразования. – 1986. – 200с
1306786
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 666 : Фауна и флора силура Заполярья Сибирской платформы. – 1986. – 216с : табл.
1306787
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука
Вып. 669 : Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. – 1986. – 232с : табл.
1306788
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Занин Ю.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 673 : Яншин А.Л., Жарков М.А. Фосфор и калий в природе. – 1986. – 192с
1306789
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Матусевич В.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 643 : Гидро - и инженерно- геологические условия юга-запада Западно - Сибирской равнины. – 1987. – 128с. – Список. літ.: с. 126-128
1306790
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 651 : Микрофауна и биостратиграфия фанерозоя Сибири и смежных регионов. – 1987. – 240с : табл.
1306791
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Лапин С.С., Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 667 : Долгушин С.С., Павлов А.Л. Механизм формирования магнетитовых месторождений на примере Алтае-Сиянской склатчатой области. – 1987. – 186с
1306792
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 670 : Ультрамикро-структуры фосфоритов (Атлас фотографий). – 1987. – 224с : фототабл.
1306793
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Архипов С.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 672 : Морены и динамика оледенений Западной Сибири. – 1987. – 160с. – Список. літ.: с. 151-158
1306794
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дубутолов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 674 : Ископаемые известковые водоросли Морфология, систиматика, методы изучения. – 1987. – 225с
1306795
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 678 : Киргинцев А.Н. Термо-динамика и растворы. – 1987. – 232с
1306796
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 679 : Минералообразование в эндогенных процессах. – 1987. – 104с
1306797
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 680 : Задорожный В.М. Фораминиферы и биостратиграфия девона Западно-Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. – 1987. – 128с
1306798
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 683 : Подземные воды Юга Западной Сибири. – 1987. – 168с
1306799
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 686 : Среда и жизнь в геологическом прошлом. Палеоландшафты морей и континентов. – 1987. – 144с
1306800
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Москва : Наука
Вып. 689 : Борельный триас. – 1987. – 121с
1306801
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Захаров В.А. – Москва : Наука
Вып. 691 : Меледина С.В. Аммониты и зонтальная стратиграфия келловея суббореальных районов СССР. – 1987. – 121с
1306802
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 692 : Осадочные формации и обстановки их образования. – 1987. – 158с
1306803
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука
Вып. 694 : Янко В.В., Троицкая Т.С. Подне-четвертичные форминиферы Черного моря. – 1987. – 112с : табл.
1306804
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бгатов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 700 : Осадочные породы классификация, характеристика, генезис. – 1987. – 216с. – Список літ.: с. 198-203
1306805
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 655 : Кузнецов П.П. Симонов В.А. Офиолиты и рифты. – 1988. – 152с : фото. – Список літ.: с. 135-150
1306806
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Жарков М.А., Конторович А.Э. – Новосибрск : Наука
Вып. 671 : Вахуров С.Ф., Евтушенко В.М., Переладов В.С. Куонамсая биотуминозная карбонатно-сланцевая формация. – 1988. – 161с : фототабл. – Список. літ.: с. 141-152
1306807
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 698 : Граптолиты, кондонты и стратиграфия силура, нижнего девона Северного Кавказа. – 1988. – 221с : карта, табл.
1306808
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Пузырев Н.Н., Гольдии С.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 704 : Математические проблемы интерпритации данных сейсморазведки. – 1988. – 224с
1306809
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Казанский Ю.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 705 : Геохимия литогенеза в условиях сероводородного заражения Черное море. – 1988. – 194с. – Список літ.: с. 182-192
1306810
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 706 : Фотиади Э.Э., Шарловская Л.А., Захарова Т.Л. Строение земной коры и верхней мантии региона БАМ по геоло-геофизическим данным. – 1988. – 104с. – Список літ.: с. 96-102
1306811
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т., Ильина В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 707 : Верхний палеозой Ангариды. Фауна и флора. – 1988. – 265с
1306812
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 709 : Кузнецов В.А. Проблемы рудно-формационного анализа и металлогении. – 1988. – 244с : карта, табл. – Бібліогр.: 450 назв, Список. літ.: с. 215-229
1306813
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А. – Москва : Наука
Вып. 714 : Дагис А.С., Ермакова А.С. Бореальные позднеоленекские аммоноидеи. – 1988. – 136с. – Список. літ.: с. 125-127
1306814
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Є.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 715 : Синяков В.И. Железорудные формации Сибири. – 1988. – 81с. – Список. літ.: с. 76-80
1306815
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А., Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 718 : Фауна и стратиграфия палеозоя Средней Сибири и Урала. – 1988. – 163с : табл.
1306816
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кашменская О.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 719 : Рельеф Западно-Сибирской равнины. – 1988. – 192с
1306817
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т., Репина Л.Н. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 720 : Кембрий Сибири и Средней Азии. – 1988. – 210с
1306818
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кусковский В.С., Золотарев Г.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 725 : Формирование берегов Ангаро-Енисейских водохранилищ. – 1988. – 113с
1306819
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Вотах О.А., Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 728 : Тектоника платформенных областей. – 1988. – 184с. – Список літ.: с.180
1306820
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаев В.А., Чернов Г.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 746 : Рельеф Алтае-Саянской горной области. – 1988. – 206с. – Список літ.: с. 197-205
1306821
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Скабичевская Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 657 : Плейстоцен сибири. Стратиграфия и межрегиональные корреляции. – 1989. – 168с
1306822
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 668 : Кайнозой Сибири и Северо-Востока СССР. – 1989. – 186с
1306823
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Захаров В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 696 : Богомолов Ю.И. Полиптихиты (амониты) и биостратиграфия бореального валанжина. – 1989. – 200с
1306824
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кривенко А.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 711 : Мезозойская лампрофир-диабазовая формация Юга Сибири. – 1989. – 167с. – Список. літ.: с. 154-165
1306825
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 716 : Карогодин Ю.Н., Гайдебурова Е.А., Желев С.К. Системный анализ палеогеновых отложений нижнекамчийского прогиба Болгарии (в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности). – 1989. – 109с : карта
1306826
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесаков Ю.И. – Москва : Наука
Вып. 717 : Кульков Н.П., Севергина Л.Г. Стратиграфия и брахиоподы ордовика и нижнего силура горного Алтая. – 1989. – 223с
1306827
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 727 : Соболев Е.С. Триасовые наутилиды Северо-Восточной Азии. – 1989. – 192с : табл.
1306828
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Золотухин В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 730 : Рябов В.В. Ликвация в природных стеклах на примере траппов. – 1989. – 224с. – Список літ.: с. 122-126
1306829
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 739 : Золотухин В.В., Васильев Ю.Р., Дюжиков О.А. Многообразие траппов и исходные магмы (на прмере Сибирской платформы). – 1989. – 248с : мікрофотографії. – Список літ.: с. 243-246
1306830
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 740 : Физика земли новый взгляд на некоторые проблемы. – 1989. – 128с. – Список літ.: с. 122-126
1306831
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И., Оболенский А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 747 : Магматизм медно-молибденовых рудных узлов. – 1989. – 202с
1306832
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Щербаков Ю.Г., Ковалев В.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 750 : Геохимия редких, редкоземельных и радиоактивных элементов в продо-и рудообразующих процессах. – 1989. – 213с : табл.
1306833
   Труды института геологии и геофизики : Сборник научных трудов / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Аношин Г.Н., Кулипанов Г.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 752 : Синхротронное излучение в геохимии. – 1989. – 152с
1306834
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 390 : Геохимическая типизация магматических и метаморфических пород Камчатки. – 1990. – 260с
1306835
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 699 : Граница юры и мела. – 1990. – 192с
1306836
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 703 : Афанасьев С.Л., Архипов С,А. Наноциклитный метод определения геологического возраста четвертичных отложений. – 1990. – 126с. – Список літ.: с. 121-123
1306837
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 721 : Шарапов В.Н., Аверкин А.Ю. Динамика тепло-и массообмена в ортомагматических флюидных системах. – 1990. – 200с
1306838
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кульков И.П., Дубатолов В.Н. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 724 : Силур и девон Юго-Востока Западно-Сибирской плиты. Скважины Майзасска-1 и Малоиччская -7. – 1990. – 100с
1306839
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Лепезин Г.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 731 : Критерии оценки эволюции параметров метамофизма. – 1990. – 158с. – Список літ.: с. 157
1306840
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 735 : Карогодин Ю.Н. Введение в нефтяную литмологию. – 1990. – 240с : карта. – Список. літ.: с. 228-236
1306841
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дмитриев А.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 736 : Якименко Э.Л. Морфометрия рельефа и геология. – 1990. – 200с : карта
1306842
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 738 : Основные черты структуры и динамики литосферы Сибири по геолого-геофизическим данным. – 1990. – 117с. – Список літ.: с. 109-115
1306843
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 738 : Петрология гипербазитов и базитов. – 1990. – 228с
1306844
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Карогодин Ю.Н., Запивалов Н.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 743 : Литмологические закономерности размещения резервуаров и залежей углеводородов. – 1990. – 224с : табл. – Список літ.: с. 222-223
1306845
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Запивалов Н.П., Молчанов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 744 : Каштанов В.А. геология и минералогия осадочного чехла Приенисейских байкалид. – 1990. – 192с : табл. – Список літ.: с. 171-184
1306846
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В., Чувашов Б.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 745 : Богуш О.И., Иванова Р.М., Лучинина В.А. Известковые водоросли верхнего фамена и нижнего карбона Урала и Сибири. – 1990. – 160с : табл. – Список літ.: с. 140-147
1306847
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 748 : Проблемы типизации и прогнозирования зелезорудных месторождений. – 1990. – 144с
1306848
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Оболенский А.А., Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 749 : Источники рудного вещества и физико-химические условия эпитермального рудообразования. – 1990. – 160с
1306849
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Росляков Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 755 : Геологические и геохимические критерии золотого оруденения. – 1990. – 160с : табл.
1306850
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волкова В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 762 : Голоцен Барабы стратиграфия и радиоуглеродная хронология. – 1990. – 128с : табл.
1306851
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 764 : Среда и жизнь в геологическом прошлом. Аспекты эволюции организмов и среды. – 1990. – 136с : фототабл.
1306852
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Репина Л.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 765 : Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. – 1990. – 222с
1306853
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесяков Ю.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 766 : Стратиграфия палеозойских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты. – 1990. – 216с : табл.
1306854
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С., Дубатолов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 767 : Тиас Сибири. – 1990. – 102с : табл.
1306855
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 770 : Новое а палеонтологии и биостратиграфии палеозоя Азиатской части СССР. – 1990. – 176с : табл.
1306856
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 772 : Белоусов А.В., Вакуленко А.С., Полякова З.Г. Вулканические формации докембрия. – 1990. – 176с
1306857
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 774 : Синяков В.И. Генетические типы скарновых рудообразующих систем. – 1990. – 71с
1306858
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 776 : Петрохимия рудоносных габброидных формаций. – 1990. – 158с
1306859
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Изох Э.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 777 : Глубинные включения в гранитоидах складчатых областей. – 1990. – 144с : табл. – Список літ.: с.138-142
1306860
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каратаев Г.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 780 : Колмогоров В.Г., Колмогорова П.П. Современная кинематика земной поверхности юга Сибири. – 1990. – 153с : табл. – Список літ.: с.146-152
1306861
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 782 : Дистанова А.Н., Руднев С.Н., Майорова О.Н. Амфиболы и биотиты раннепалеозойких гранитоидов Тувы и Забайкалья. – 1990. – 64с
1306862
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С., Журавлева И.Т. – Москва : Наука
Вып. 783 : Ископаемые проблематики СССР. – 1990. – 159с : табл.
1306863
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Алексеев А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 799 : Кузнецов В.В. Физика земли и солнечной системы модели образования и эволюции. – 1990. – 216с
1306864
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 773 : Изотопные исследования процессов рудообразования. – 1991. – 204с
1306865
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Гавшин В.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 778 : Геохимические ассоциации редких и радиоактивных элементов в рудных и магматических комплексах. – 1991. – 146с : табл. – Список літ.: с.143-144
1306866
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Крылов С.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 779 : Методы расчета и интерпритации сейсмических волновых полей. – 1991. – 243с
1306867
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 784 : Генетические модели стратиформных месторождений свинца и цинка. – 1991. – 136с
1306868
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 792 : Калугин И.В., Третьяков Г.А., Бобров В.А. Железорудные базальты в горелых породах Восточного Казахстана. – 1991. – 80с
1306869
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Росляков Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 796 : Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям (на примере районов Юга Сибири). – 1991. – 142с
1306870
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Велинский В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 800 : Леснов Ф.П. Плагиоклазы полигенных базит-гипербазитовых плутонов. – 1991. – 112с. – Список літ.: с. 104-107
1306871
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 803 : Траппы Сибири и Декана: черты сходства и различия. – 1991. – 216с. – Список літ.: с. 209-212
1306872
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Березин Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 786 : Буслов М.М. тектонические покровы горного Алтая. – 1992. – 96с
1306873
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Репина Л.Н., Розанов А.Ю. – Новосибрск : Наука
Вып. 788 : Кембрий Сибири. – 1992. – 135с : табл.
1306874
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 789 : Разрезы и фауна силура севера Тунгусской синеклизы. – 1992. – 193с : фототабл., карта. – Список літ.: с. 191-193
1306875
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 797 : Птицын А.Б. Геохимические основы геотехнологии металлов в условиях мерзлоты. – 1992. – 120с
1306876
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 801 : Черезов А.М., Широких И.Н., Васьков А.С. Структура и зональность жильных гидротермальных месторождений в разрывных зонах. – 1992. – 104с
1306877
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Оболенский А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 804, Ч. 1 : Серебро-сурьмяная рудная формация. Геология, минералогия, эндогенная зональность оруденения. – 1992. – 192с. – Список літ.: с.179-187
1306878
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волков В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 805 : Велинский В.В. Концепция гидротермально-метасоматического происхождения альпинотипнных гипербазитов. – 1992. – 69с. – Список літ.: с. 62-67
1306879
   Труды института геологических наук. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 87 (25). – 1947. – 84с.
1306880
   Труды института геологических наук, 1960
1306881
   Труды института геофизики / Академии наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Мецниереба
Т. I.II : Электрические и микрофизические процессы при формировании частиц осадков. – 1984. – 86с
1306882
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – М., 1970. – 225с.
1306883
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – М., 1970. – 226-342с.
1306884
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1954 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 1 : 1936 - 1954 гг. – 1968. – 280 с.
1306885
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1965 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 2 : 1965 - 1960 гг. – 1968. – 292 с.
1306886
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1965 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 3 : 1961 - 1965 гг. – 1968. – 340 с.
1306887
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1965 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 4 : Указатели. – 1968. – 347 с.
1306888
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1969-1975 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1977. – 124 с.
1306889
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1969-1975 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 2. – 1977. – 124-306 с.
1306890
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1969-1975 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 3. – 1977. – 304-502 с.
1306891
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1976-1980 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1982. – 200 с.
1306892
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1976-1980 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 2. – 1982. – 424 с.
1306893
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1981-1984 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1985. – 240 с.
1306894
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1981-1984 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1306895
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028625-7. – ISSN 0208-0060
Т. 13 : Асимптотический анализ распределений случайных процессов. – 1989. – 197 с. – Сборник посвящен актуальним проблемам современной теории вероятностей и математической статистики.
1306896
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028626-5. – ISSN 0208-0060
Т. 14 : Современные проблемы геометрии и анализа. – 1989. – 263 с. – В сборнике освещаются актуальные проблемы анализа и геометрии, разрабатываемые в семинарах Института математики СО АН СССР.
1306897
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028622-2. – ISSN 0208-0060
Т. 15 : Численный анализ. – 1989. – 207 с. – В статьях сборника предложены и обоснованы новые вычислительные методы.
1306898
   Труды института океналогии им. П.П. Ширшова / Академия наук СССР; Отв. ред. Кузнецов А.П. – Москва : Наука. – ISSN 015-8419
Том. 120 : Донная фауна открыто-океанических поднятий (Северная Атлантика). – 1985. – 192с : табл., рис.
1306899
   Труды института океналогии им. П.П. Ширшова / Академия наук СССР; Отв. ред. Живаго А.В., Сорохтин О.Г. – Москва : Наука. – ISSN 015-8419
Том. 121 : Геоморфология и тектоника дна океана. – 1985. – 192с : табл., рис., карта
1306900
   Труды Института прикладной математики и механики : [сборник] / Нац. акад. наук Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 25. – 2012. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
1306901
  Институт Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Нац.акад.наук Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 26. – 2013. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1306902
   Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / НАН Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 28. – 2014. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1306903
   Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / НАН Украины ; глав ред. В.Я. Гутлянский ; редкол.: А.Л. Зуев, С.Я. Махно, В.И. Ррязанов [и др.]. – Славянск, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 29. – 2015. – 181 с. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1306904
   Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / НАН Украины ; глав ред. В.Я. Гутлянский ; редкол.: А.Л. Зуев, С.Я. Махно, В.И. Ррязанов [и др.]. – Славянск, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 30. – 2016. – 164 с. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1306905
  Институт Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды". – Киев, 2012
1306906
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 18. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1306907
  Институт Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 19. – 2013. – 185 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1306908
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия". – Киев
  [2014]. – 2014. – 269 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Электрические контакты и электроды)
1306909
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 20. – 2014. – 191 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1306910
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов". – Киев
  вып. 23. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1306911
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении". – Киев
  вып. 17. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении. - Назв. серии взято с обл. журн.
1306912
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 21. – 2015. – 129 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1306913
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов". – Киев
  вып. 24. – 2015. – 201 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1306914
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении". – Киев
  вып. 18. – 2016. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении
1306915
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия". – Киев
  [2016]. – 2016. – 163 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Электрические контакты и электроды)
1306916
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" / Редкол.: С.А. Фирстов, Ю.В. Мильман, С.А. Котречко [и др.]. – Киев : Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  вып. 22. – 2016. – 103 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1306917
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" / Редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, А.В. Рагуля [та ін.]. – Киев
  вып. 25. – 2016. – 207 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1306918
   Труды института физиологии растений. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1946. – 263с.
1306919
  Амеличева Л.М. Труды института экологии растений и животных / Л.М. Амеличева. – Свердловск, 1982. – 534с.
1306920
   Труды института экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР 1961-1985 гг. : Указатель литературы. В 2-х частях. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 326с.
1306921
   Труды института экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР 1961-1985 гг. : Указатель литературы. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1986. – 256с.
1306922
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлянского А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 8 (117) : Приборы, установки, автоматизация в экспериментальной метеорологии. – 1985. – 136с : рис. – (Приборы, техника и автоматизация экспериментов)
1306923
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлянского А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 9 (124) : Приборы, установки, автоматизация в экспериментальной метеорологии. – 1985. – 156с : рис. – (Приборы, техника и автоматизация экспериментов)
1306924
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 13 (118) : Загрязнения атмосферы, почвы и природных вод. – 1985. – 124с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1306925
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Портягина Ю.И., Часовитина Ю.К. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 16 (115) : Физика верхней атмосферы. – 1985. – 104с : рис. – (Физика верхней атмосферы)
1306926
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Коровина В.Я., Смирнова В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 34 (109) : Вопросы физики нижней атмосферы. – 1985. – 93с : рис.
1306927
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хмелевцова С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 35 (113) : Физика климата. – 1985. – 101с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1306928
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бесчастнова С.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 36 (114) : Пограничный слой атмосферы. – 1985. – 112с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1306929
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлова М.Ю., Юрчака В.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 38 (121) : Дистанционное зондирование атмосферы. – 1985. – 124с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1306930
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Арефьева В.Н., Александрова Э.Л. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 17 (116) : Оптика атмосферы. – 1986. – 124с : рис.
1306931
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Иванова В.Н., Ингеля Л.Х. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 42 (127) : Тропическая метеорология. – 1987. – 132с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1306932
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 16 (133) : Загрязнения почв и сопредельных сред. – 1988. – 148с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1306933
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Алмаева Р.Х., Будника А.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 47 (137) : Оптика атмосферы. – 1988. – 148с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1306934
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Лебединца В.Н., Тереба Н.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 20 (140) : Оптика атмосферы. – 1989. – 128с : рис.
1306935
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Кима Н.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 48 (138) : Эксперементальные исследования по физике аэрозолей и приборы. – 1989. – 167с : рис.
1306936
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Будника А.П., Каменоградского Н.Е. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 49 (139) : Оптика атмосферы. – 1989. – 136с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1306937
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 17 (145) : Загрязнения почв и сопредельных сред. – 1990. – 161с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1306938
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 18 (149) : Загрязнения атмосферного воздуха, природных вод и почв. – 1990. – 184с : рис. – (Загрязнение почв и сопридельных сред)
1306939
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хананьяна А.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 21 (143) : Физика верхней атмосферы. – 1990. – 115с : рис. – (Физика верхней атмосферы)
1306940
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Александрова Э.Л., Кучерявого С.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 22 (144) : Оптика атмосферы. – 1990. – 93с : рис.
1306941
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хмелевцова С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 50 (141) : Физика климата. – 1990. – 93с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1306942
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлова М.Ю., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 20 (153) : Загрязнения почв и атмосферы. – 1991. – 178с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1306943
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Лебединца В.Н., Ишова А.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 24 (150) : Оптика атмосферы. – 1991. – 85с : рис.
1306944
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Васильевой К.И., Захаровой И.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 52 (147) : Физика облаков и активных воздействий. – 1991. – 157с : рис., ISSN 0131-1847
1306945
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Свиркунова П.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 54 (151) : Тропическая метеорология. – 1991. – 152с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1306946
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Борзилова В.А., Крышева И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 19 (152) : Эколого-геофизические аспекты мониторинга районов АЭС. – 1992. – 228с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1306947
   Труды института экспериментальной минералогии / Академии наук СССР. – Москва : Наука
Вып. 11 : Очерки физико-химической петрологии. – 1984. – 208с. – Список літ.: с. 202-203
1306948
  Историко-археографический Труды историко-археографического института / Историко-археографический, институт; АН СССР, ист.-археографический ин-т. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Материалы для библиографии по истории народов СССР XVI-XVII в.в. – 1933
1306949
  Историко-археогафический Труды Историко-археографического института / Историко-археогафический, институт АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Материалы для библиографии по истории народов СССР. XVI-XVII вв. – 1933. – 355 с.
1306950
   Труды исторического факультета. – Киев : Изд. КНУ им. Т.Г. Шевченко
Т. 1. – 1940. – 280 с. – Пар. тит. л. на фр. яз.
1306951
   Труды І Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев : КГУ, 1969. – 480 с.
1306952
   Труды Казахского государственного института физической культуры : Сборник статей преподавателей теоретических дисциплин. – Алма-Ата : Казучпедгиз, 1958. – 180с.
1306953
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред.Андрусенко К.А. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 90 : Вопросы долгосрочных и краткосрочных прогнозов погоды. – 1984. – 124с : табл.
1306954
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Тулиной Л.П. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 85 : Вопросы метеорологии и климатологии в Казахстане. – 1985. – 92с : табл.
1306955
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Рыбкиной М.П., Скоцеляса И.И. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 91 : Гидрологические расчеты и прогнозы. – 1985. – 156с : табл.
1306956
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Турулиной Г.К. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 96 : Прогнозы погоды в Казахстане. – 1987. – 136с : табл.
1306957
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Кана К.А. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 100 : Вопросы долгосрочного и краткосрочного прогноза погоды в Казахстане. – 1988. – 145с : табл.
1306958
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Чистяевой С.П. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 107 : Гидрологические расчеты и прогнозы. – 1988. – 145с : табл.
1306959
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Власенко Е.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 106 : Проблемы прогноза погоды и климата. – 1990. – 120с : табл.
1306960
   Труды Казахского филиала по теории машин и механизмов. – Алма-Ата, 1980. – 231 с.
1306961
   Труды кафедр русского языка педвузов Дальнего Востока. – Хабаровск, 1967. – 99 с.
1306962
   Труды кафедр русского языка пединститутов Дальнего Востока. – Хабаровск, 1966. – 134 с.
1306963
   Труды Кафедры марксизма-ленинизма. – Москва, 1957. – 56с.
1306964
   Труды кафедры русского языка : (словарб Орехово-Зуевских текстильщиков;историко-диалектологические исследования). – Москва, 1960. – 201 с.
1306965
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1956. – 181, [1] с.
1306966
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Фрунзе : Академия Наук СССР, 1959. – 237, [3] с.
1306967
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1959. – 381, [2] с.
1306968
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1960. – 364, [3] с.
1306969
   Труды киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг.. – Ленинград; Москва : Изд. АН СССР
Том 1 : Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шаня. Часть 4. – 1935. – 238с.
1306970
   Труды киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг.. – Ленинград; Москва : Изд. АН СССР
Том 2 : Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шаня. Часть 5. – 1935. – 268с.
1306971
   Труды Киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг.. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР
Том 3, вып. 2 : Озеро Иссык-Куль: Материалы по гидрологии, ихтиологии и рыбному хозяйству. – 1935. – 183с.
1306972
   Труды Коми Научного центра УрО РАН : Отдел математики / Коми научный центр УрО Российской АН. – Сыктывкар. – ISBN 5-89606-300-8
№ 182 : Алгебра, геометрия и дифференцальные уравнения. – 2007
1306973
   Труды комплексной карстовой экспедиции Академии наук УССР. – Киев : Изд. Академии наук Украинской ССР, 1963. – 172 с.
1306974
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 1 : Работы 1949 г. Вып. 2. – 1951. – 402с.
1306975
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 1 : Работы 1949 г. Вып.1. – 1951. – 503с.
1306976
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.1.Исследование стационара "Белые Пруды". – 1952. – 158с.
1306977
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.3. Исследования Джаныбекского стационара. – 1952. – 165с.
1306978
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.2. Исследования по микоризам древесных растений в связи с задачами степного лесоразведения. – 1952. – 246с.
1306979
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.6.Опыт гнездового посева дуба на светлокаштановых почвах. – 1953. – 211с.
1306980
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.5. Исследования стационара Аршань-Зельмень. – 1953. – 105с.
1306981
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.7. Природные условия государственной защитной лесной полосы Сталинград-Степной-Черкесск. – 1953. – 358с.
1306982
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.4. Природные условия государственной защитной лесной полосы Пенза-Каменск и обоснование методов облесительных работ. – 1953. – 233с.
1306983
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.8. Природные условия территории создания дубрав промышленного значения. – 1953. – 286с.
1306984
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 1/ Под ред. А.С. Константинова. – 1970. – 131с.
1306985
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 2/ Под ред. А.С. Константинова. – 1972. – 126с.
1306986
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 3/ Под ред. А.С. Константинова. – 1973. – 147с.
1306987
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 4. – 1975. – 144с.
1306988
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 5/ Под ред. А.С. Константинова. – 1975. – 119с.
1306989
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 7. – 1978. – 88с.
1306990
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Полевые и лабораторные исследования беспозвоночных и рыб. – 1982. – 137с.
1306991
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ : Среда обитания и жизнедеятельность организмов при антропогенном воздействии: Межвуз. сборник научн. трудов. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та, 1987. – 147с.
1306992
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 3 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Восточное Предкавказье. – 1959. – 431с.
1306993
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 4 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Дагестан. – 1959. – 431с.
1306994
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 2 : Геологическое строение восточной части северного склона Кавказа. – 1960. – 431с.
1306995
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 5 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркменистан и Западный Казахстан. – 1960. – 442с.
1306996
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып.6 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Предкавказье. – 1961. – 394с.
1306997
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 8 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Закаспий и Северный Прикаспий. – 1962. – 535с.
1306998
   Труды конференции молодых ученых, посвященной 70-летию ВЛКСМ. – Баку : Элм, 1988. – 112с.
1306999
   Труды конференции по возрастным изменениям обмена веществ и реактивности организма. – Киев, 1951. – 312с.
1307000
   Труды конференции по итогам научно-исследовательской работы преподавателей за 1965 год : Краткое содержание докл. – Иркутск, 1966. – 64с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,