Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1306001
  Щур С.А. "...Руйнівна сила радикалів; я в неї починаю вірити". Проблема насилля в оцінці О. Кістяківського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 71-72


  У статті розглянуто позицію професора Київського університету Олександра Кістяківського щодо проблеми поширення насилля в політичному житті Російської імперії у 70-х рр. XIX ст.
1306002
  Липківський К. "Руїна відійшла - народ живе" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 липня (№ 121). – С. 9


  Спадщина Митрополита Василя Липківського є невмирущою.
1306003
  Чухліб Т. "Руїна" як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування в українській та російській історичній науці терміну "Руїна". Стверджуються, що даний популярний термін не зовсім відповідає історичним реаліям другої половини XVII ст. та має неоднозначне трактування в ...
1306004
   Рудо-минеральное сырье СССР : сводный обзор по республикам и областям. – Москва : Гостип. им. К. Маркса Мособлполиграфа, 1933. – 119 с.
1306005
  Рудольф Грюттнер Рудольф Грюттнер ГДР : каталог выставки / Рудольф Грюттнер; Вступ. ст.: А. Бертрам. – Москва : Советский художник, 1987. – 32 с.
1306006
  Гумилевский Л.И. Рудольф Дизель / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1935. – 296с.
1306007
  Малацай І. Рудольф І Габсбург - імператор Священної Римської імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Історія династії Габсбургів є невід"ємною частиною історії Європи. Починаючи з ХІІІ ст. і закінчуючи початком ХХ ст. її представники перебували на чолі багатонаціональної імперії. Були часи злетів і падіння, однак ми не можемо заперечити особистісний ...
1306008
  Махун С. Рудольф ІІ Габсбург: в мире материй высоких и грез // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 110-121. – ISSN 1819-6268


  Родился Рудольф II 17 июля 1552 г. Вене в семье императора Максимилиана II Габсбурга и Марии Испанской, дочери императора Карла V. Это был брак кузенов - событие отнюдь не редкое в Средние века и Новое время. Мина замедленного действия, ...
1306009
  Стернин Г.Ю. Рудольф Казимирович Жуковский 1814-1886 / Г.Ю. Стернин. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
1306010
  Стюарт Отис Рудольф Нуриев. Вечное движение = Perpetual motion.The public and private lives of Rudolf Nureyev / Стюарт Отис; Пер. Т. Осиной. – Смоленск : Русич, 1998. – 432с. – (Человек - легенда). – ISBN 5-88590-870-2; 0-671-87539-6
1306011
   Рудольф Рудольфович Френц. – Ленинград, 1970. – 33с.
1306012
   Рудольф Хачатрян. Рисунок. – Москва, 1986. – 10с.
1306013
  Белый Андрей Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности : ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гете" / Андрей Белый. – Москва : Изд. "Дузовное знание", 1917. – VIII, 344 с. : черт.
1306014
  Сиваченко Г.М. Рудольф Яшик : Проблематика і поетика прози / Г.М. Сиваченко; Ан УРСР. Інститут літератури. – Київ : Наукова думка, 1981. – 116с. – (Літературознавство)
1306015
  Романенкова Ю.В. Рудольфінське мистецтво як квінтесенція провідних тенденцій маньєризму при Празькому художньому центрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 211-218
1306016
  Білоус Рудоман : роман, повысть, оповыдання / Білоус, ГП; Григорый Былоус ; худож. Л.М. Горошко. – Київ : Радянський письменник, 1992. – 477, [2] с. : іл.
1306017
  Федоровский Н.М. Рудоминеральное сырье в промышленности. / Н.М. Федоровский. – М., 1933. – 304с.
1306018
  Панов Б.С. Рудонафтогазоносність нового мінерагенічного поясу Євразії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-15. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Описано новий рудонафтогазоносний мінерагенічний пояс Євразії, який має планетарний масштаб та об"єднує на території СНД такі геологічні структури: Брестський прогин, Прип"ятський грабен, Дніпровсько-Донецьку западину, Донбас, прихований кряж ...
1306019
  Кривдік С.Г. Рудоносність на рідкісні метали протерозойських магматичних комплексів Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 44-56 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1306020
   Рудоносность вулканогенных формаций.. – М., 1963. – 75с.
1306021
  Бунин Г.Г. Рудоносность Горного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бунин Г. Г.; АН СССР, Даг. филиал Ин-т геологии АН АзССР, Ин-т геологии им. Губкина. – Михачкала, 1962. – 27л.
1306022
   Рудоносность гранитоидов Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита / Е.М. Шеремет, Б.С. Панов, А.С. Михайлова, В.К. Ильницкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 71-76 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  На основе распределения редких и редкоземельных элементов в сиенитах, граносиенитах, гранитах и их метасоматически измененных разностях Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита (УЩ) делается вывод об отсутствии генетической связи с ним ...
1306023
   Рудоносность докембрия КМА. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
1306024
   Рудоносность и геологические формации структур земной коры. – Ленинград : Недра, 1981. – 423с.
1306025
  Максимович В.Л. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбаса : Автореф. дис... канд. геол.-минерал.наук / Максимович В.Л.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 17 с.
1306026
  Максимович В.Д. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбасса : Дис... канд.геолого-минералогич.наук: / Максимович В.Д.; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1960. – 240л. – Бібліогр.:л.225-236
1306027
   Рудоносность континентальных вулканических поясов. – М., 1982. – 256с.
1306028
   Рудоносность магматических ассоциаций.. – М., 1988. – 230с.
1306029
   Рудоносность орогенных структур Срединного Тянь-Шаня. – М., 1985. – 150с.
1306030
   Рудоносность осадочных комплексов.. – Л., 1989. – 217с.
1306031
   Рудоносность осадочных пород. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1306032
   Рудоносность Русской платформы.. – М., 1965. – 221с.
1306033
  Страхов Л.Г. Рудоносные вулканические аппараты юга Сибирской платформы / Л.Г. Страхов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 117с.
1306034
   Рудоносные и рудные формации Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 157с.
1306035
  Михайлов Б.М. Рудоносные коры выветривания / Б.М. Михайлов. – Ленинград : Недра, 1986. – 236с.
1306036
  Бугельский Ю.Ю. Рудоносные коры выветривания влажных тропиков / Ю.Ю. Бугельский. – Москва : Наука, 1979. – 286с.
1306037
   Рудоносные коры выветривания.. – М., 1974. – 357с.
1306038
   Рудоносные метасоматиты Урала.. – Свердловск, 1980. – 125с.
1306039
  Грязнов О.Н. Рудоносные метасоматические формации складчатых поясов / О.Н. Грязнов. – Москва : Недра, 1992. – 252с.
1306040
  Щербань И.П. Рудоносные околожильные метасаматиты / И.П. Щербань. – Київ : Либідь, 1996. – 352 с.
1306041
   Рудоносные орогенные структуры.. – М., 1981. – 232с.
1306042
  Дерябин Н.И. Рудоносные площади / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-2944-60-0
1306043
  Уиссер Е.Х. Рудоносные районы кордильер и их связь с региональными структурами / Е.Х. Уиссер. – М., 1960. – 18с.
1306044
  Степанов В.В. Рудоносные структуры геотектоногенов Казахстана. / В.В. Степанов. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1306045
   Рудоносные структуры докембрия.. – М., 1982. – 198с.
1306046
  Казанский В.И. Рудоносные тектонические структуры активизированных областей / В.И. Казанский. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
1306047
   Рудоносные формации докембрия и палеозоя западного складчатого обрамления Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1306048
   Рудоносные формации кор выветривания Сибири.. – М., 1985. – 168с.
1306049
   Рудоносный карст Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 169с.
1306050
  Дерябин Н.И. Рудообразование / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : LATaK, 2007. – 332с. : ил. – ISBN 966-2944-13-6
1306051
   Рудообразование и генетические модели эндогенных рудных формаций: Сб. ст.. – Новосибирск, 1988. – 343с.
1306052
   Рудообразование и его свзяь с магматизмом. – Москва : Наука, 1972. – 295с.
1306053
   Рудообразование и металлогения. – Киев : Наукова думка, 1971. – 184с.
1306054
   Рудообразование и металлогения: Сб. науч. тр.. – Киев, 1981. – 315с.
1306055
  Шевченко О.Е. Рудообразование ранних стадий литогенеза / О.Е. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 144с. / АН УССР, ин-т геохимии и физики минералов, отд.металлогении
1306056
   Рудообразующая среда по включениям в менералах. – Москва : Наука, 1972. – 236с.
1306057
  Сатпаева Т.А. Рудообразующие минералы Джезказганского месторождения / Т.А. Сатпаева. – Алма-Ата, 1949. – 138с.
1306058
   Рудообразующие процессы и системы.. – М., 1989. – 224с.
1306059
  Некрасова Р.А. Рудообразующие редкоземельные системы / Р.А. Некрасова. – Москва : Наука, 1991. – 220с.
1306060
  Рейф Ф.Г. Рудообразующий потенциал гранитов и условия его реализиации / Ф.Г. Рейф. – Москва : Наука, 1990. – 180с.
1306061
  Албул С.П. Рудопоисковая гидрогеохимия / С.П. Албул ; Ун-т дружбы народов, Каф. геологии. – Москва, 1969. – 344 с.
1306062
   Рудопрояви самородної міді Волині - типовий приклад металогенічного потенціалу платобазальтів / Мисяк, і., Л. Скакун, В. Мельничук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1306063
  Борисенко Л.Ф. Руды ванадия / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1983. – 150с.
1306064
  Финашин В.К. Руды и околорудные породы некоторых месторждений олова и вольфрама северного Сихотэ-Алиня : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Финашин В.К. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1959. – 25 с.
1306065
  Яншин А.Л. Руды плодородия / А.Л. Яншин, М.А. Жарков. – М., 1985. – 159с.
1306066
  Соболевский В.И. Руды редких элементов / В.И. Соболевский. – М, 1932. – 96с.
1306067
   Руды сульфидно-касситеритовых месторождений -- перспективный источник комплексного сырья. – М., 1983. – 94с.
1306068
  Константинов М.М. Руды сурьмы, мышьяка, ртути, висмута, где и как их искать / М.М. Константинов. – М.-Л., 1941. – 38с.
1306069
  Бублейников Ф.Д. Руды черных металлов в СССР. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1930. – 40с.
1306070
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 231. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1980) Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - доцент, з 2001 р. - професор кафедри слов"янської філології КНУТШ
1306071
   Рудяков Павло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1306072
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X
1306073
  Паньків З.П. Рудякові новоутворення заліза у грунтах Малого Полісся / З.П. Паньків, О.Р. Ілясевич // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 113-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1306074
   Рудько Галина Юріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367-368 : фото
1306075
  Гаврилюк Л. Рудько Георгій Ілліч // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 268-269. – ISBN 978-966-97103-2-1
1306076
   Рудько Георгій Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414-415. – ISBN 978-966-439-754-1
1306077
   Рудько Світлана Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 59
1306078
  Свірський О. Рудько. / О. Свірський. – К., 1929. – 280с.
1306079
  Ильин М.А. Ружейно-спортивная охота / М.А. Ильин, В.А. Панов. – М., 1958. – 79с.
1306080
  Ярмолюк М.Я. Ружі пливуть за водою : оповідання / Микола Ярмолюк. – Київ : Молодь, 1973. – 120 с. – (Перша книга прозаїка)
1306081
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1963. – 182с.
1306082
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1969. – 176с.
1306083
   Рузвельт велик, и дело его живет // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7 (985). – С. 22-29. – ISSN 0130-1640
1306084
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – Москва
1. – 1958. – 679 с.
1306085
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – М
2. – 1958. – 679с.
1306086
  Гончар Б.М. Рузвельт Теодор // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 429-430. – ISBN 966-316-045-4
1306087
  Стадніченко О. Рузвельт Теодор // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 194-203. – ISBN 978-617-751-922-4
1306088
  Бульбенюк С. Рузвельт Франклін Делано // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 244-252. – ISBN 978-617-751-922-4
1306089
  Ундасынов И.Н. Рузвельт, Черчиль и второй фронт / И.Н. Ундасынов. – М., 1965. – 136с.
1306090
  Финн К.Я. Рузовский лес / К.Я. Финн. – Москва-Л., 1942. – 74с.
1306091
  Артамонов М.Д. Рузский край / Артамонов М.Д., Моченов К.А. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 168 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 166-167
1306092
  Артамонов М.Д. Рузский край / М.Д. Артамонов. – Москва, 1978. – 168с.
1306093
  Старицкий М. Руина : Исторический роман конца 17 века / М. Старицкий. – Київ : Дніпро, 2001. – 464с. – Шифр дубл.8утСтар( доп ст.). – ISBN 966-578-017-4
1306094
  Старицкий М.П. Руина : исторический роман конца 17 века / Михайло Старицкий. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4248-4
1306095
  Апушкин В.А. Руины : образы былой жизни в Польше / Вл. Апушкин. – Петроград : Типография Суворина, 1917. – 151 с.
1306096
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Беларусь, 1971. – 336 с.
1306097
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / ван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 367 с.
1306098
  Новиков И. Руины стреляют в упор : документальная повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 430 с.
1306099
  Старицький М.П. Руїна : історична проза / Михайло Старицький ; [ упоряд., передмова, переклад з рос. мови, комент., та прим. О.В. Ковалевського ]. – Харків : Факт, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-637-631-5
1306100
   Руїна : [прозові твори, іст. дослідж., докум. матеріали] / [упоряд. і передм. О.І. Гуржія]. – Харків : Видавництво гуманітарної літератури, 2015. – 429, [3] с. : іл. – Бібліогр. у комент. та прим.: с. 403-430. – ISBN 978-966-1572-10-1
1306101
  Калінчик М. Руїна агронауки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 10-11


  Як селекціонерів Національної Академії Наук України лишили...землі.
1306102
  Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) / Тетяна Яковлева. – Київ : Основи, 2003. – 644с. – ISBN 966-500-099-3
1306103
  Могильницька Г. Руїна держави й руїна душі.(Драма Лесі Українки "Бояриня") // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.17-21. – ISSN 0130-5263
1306104
   Руїна заводу й міста. Вип. 3 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 177-202
1306105
  Зеркаль С. Руїна козацько-селянської України в 1648-1764-1802 роках : (Студія політично-адміністративних і соціяльно-економічних відносин в Україні в 17-18 ст.) / С. Зеркаль. – Hовий Йорк, 1968. – 250 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; Чис. 11)
1306106
  Горлач Л. Руїна, або Життя і трагедія Івана Мазепи : Історичий роман у віршах / Леонід Горлач. – Київ, 2004. – 256 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-78-7
1306107
  Старицький М.П. Руїна. Облога Буші : Романи / М.П. Старицький. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 280с. – (Укр.історичний роман). – ISBN 5-7707-6286-1
1306108
  Черкашина-Губаренко Руїни перетворилися на...культурний символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 144). – С. 7


  Автор LvivcMozArt відома диригентка Оксана Линів разом із командою влаштувала свято високого мистецтва.
1306109
  Дзюба О. Руїни, за якими сумують караїми // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)
1306110
  Щербак В.О. Руйнація ідеологічних засад державотворення в козацькій Україні другої половини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 4-9. – ISSN 1996-5931
1306111
  Сідак Л.М. Руйнація особистості як ознака сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 64-68
1306112
  Пояркова Т.К. Руйнація режиму Януковича крізь призму "кризового синдрому модернізації" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 22-33. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1306113
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1306114
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1306115
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1306116
  Шугальова І. Руйнація традиційних та моральних цінностей українців у роки масового штучного голоду 1921 - 1923 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7837-20-5
1306117
  Борисенко М. Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920-1959-х роках // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 7-17. – ISSN 0130-6936
1306118
  Іллєнко Ю.Г. Руйнація українського кінематографа: закулісні режисери та виконавці ( з погляду кінорежисера) // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 64-76. – ISBN 966-608-439-2
1306119
  Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "У сучасному світі запорукою побудови конкурентоспроможної та зростаючої економіки є розвиток науки й інновацій, які вважаються стратегічним ресурсом держави. Для урядів багатьох країн розвиток економіки, що базується на знаннях, та стимулювання ...
1306120
  Кабанець Є.П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 81-97. – ISSN 0130-5247
1306121
  Калантаєвська Г.П. Руйнівні наслідки відчуження особистості від моральних цінностей у романі А. Дімарова "Ідол" / Г.П. Калантаєвська, А.С. Дєдова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2077-804X
1306122
  Шевченко Н. Руйнівні психологічні процеси у постімперскому суспілстві / Н. Шевченко, Д. Нестеров // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 58-65. – ISSN 1810-2131
1306123
  Савченко О.В. Руйнування алюмінієвих сплавів в умовах циклічного навантаження з перевантаженнями : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.09 / Савченко О. В.; НТУУ "КПИ". – К., 1996. – 15л.
1306124
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : Історичне оповідання / О. Островський. – 2-е випр. вид. – Золотоноша, 1918. – 32 с.
1306125
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 32 с. – (історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8518-7
1306126
  Терентьєв О.М. Руйнування гірських порід вибухо-механічним способом // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1306127
  Лабінський К.М. Руйнування гірських порід вибуховими речовинами, шпурові заряди яких детонують у неідеальному режимі, при проведенні виробок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.04 / Лабінський Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1306128
  Виноградова О.П. Руйнування гірських порід інструментом з функціональними елементами із композиційних алмазовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Виноградова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1306129
  Кириченко О.Л. Руйнування гірських порід шпуровими зарядами емульсійних вибухових речовин при проведенні підземних виробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кириченко Олексій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1306130
  Гребенюк Сергій Миколайович Руйнування еластомерів в умовах в"язкопружного нелінійного деформування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Гребенюк С.М.; Запорізький держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.
1306131
  Франків Д.М. Руйнування Єрусалимського Храму – як історичне вираження богословських змін в єврейському праві // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 105-113. – ISSN 2663-0265
1306132
  Пожидаєва І.В. Руйнування концепту інтимність в жанре блогів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 500-504
1306133
  Клименко О.А. Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 52-59
1306134
  Процюк С. Руйнування ляльки : роман / Степан Процюк ; [передм.: С. Грабар ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 277, [2] с. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-966-2151-58-9
1306135
  Рославець О.М. Руйнування образу / О.М. Рославець. – К., 1974. – 143с.
1306136
  Черненко А.С. Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес? // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-299


  В даній статті досліджуються основні гіпотези руйнування озонового шару як природного так і антропогенного характеру. Приводиться пояснення механізму дії розглянутих гіпотез та аргументи, що говорять на користь кожної з них. Висловлюється припущення ...
1306137
  Конча С. Руйнування самоврядних традицій українців за російського панування / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-617-640-241-1
1306138
  Роменський О.О. Руйнування Херсона наприкінці Х — у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-128. – ISSN 0235-3490
1306139
  Добіжа В.В. Руйнування церковних цінностей Поділля внаслідок проведення державної політики Радянської влади у 20-30-х роках ХХ століття / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 15-30. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1306140
  Штонда І.В. Руйнування як культурна константа // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 97-105


  Досліджується феномен деструкції в космологічних та есхатологічних міфах як об"єктивний процес.
1306141
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи! : полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 570, [6] с. – Бібліогр.: с. 543-563. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1689707 напис: Допитливим читачям НБ ім. М. Максимовича, що цікавляться правдивою історією рідної землі, з повагою - автор. Підпис. 19.09.2014. Оболонь.
1306142
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи! : полем. нотатки до укр.-рос. історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 570, [6] с. : табл. – Бібліогр.: с. 544-561 та в підрядк. прим. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1714636 напис: Вельмишановним читачам Наукової бібліотеки КНУ імені Тараса Шевченка на допомогу у вивченні правдивої історії рідної землі. З побажанням успіхів - автор. Підпис. 17.07.17
1306143
  Гримська М.І. Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 41-47. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896


  Охарактеризовано специфіку функціонування крайніх правих політичних організацій та партій у Франції у перші післявоєнні десятиліття. Наголошено на необхідності розширити спектр наукового дослідження крайніх правих у Франції та відійти від практики ...
1306144
  Трінчій В. Рука Аполлона - рука Діоніса // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 21-25


  Творчість Петра Мідянки і Олега Лишеги.
1306145
  Петров Василий Рука Богословля или наука изъяснения о Пасхалии ... сочиненная священником Васильем Петровым. – Москва : В типографии компании типографической, 1787
1306146
  Гринер В.С. Рука в руке / В.С. Гринер. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
1306147
  Вагабзаде Б. Рука в руке : стихи и поэмы / Б. Вагабзаде; перевод. – Баку : Гянджлик, 1981. – 128 с.
1306148
  Бабаева Дина Рука вечности / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 58-65 : фото
1306149
  Адылбеков Т. Рука волшебника : о К. Мирзарахимове / Т. Адылбеков ; М-во культуры УзССР, Респ. дом нар. творчества. – Ташкент : Художественная литература, 1967. – 26 с., [7] л. ил. : ил.
1306150
  Неправська Наталія Рука допомоги від братнього народу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1306151
   Рука Дракулы. – М, 1992. – 399с.
1306152
  Морозов В.Ф. Рука друга / В.Ф. Морозов. – М., 1959. – 84с.
1306153
   Рука друга. – М, 1973. – 608с.
1306154
   Рука друга : Вологда-Боршод. – Архангельск, 1989. – 172с.
1306155
  Сидоров В.С. Рука дьявола / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1975. – 175с.
1306156
  Мешкова Е.Л. Рука и сердце брата / Е.Л. Мешкова. – Киев, 1971. – 150 с.
1306157
   Рука и сердце друга. – Калинин, 1962. – 68с.
1306158
  Юрьев З.Ю. Рука Кассандры. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1970. – 286с.
1306159
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1986. – 46с.
1306160
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1987. – 46с.
1306161
  Шебаршин Л.В. Рука Москвы: записки нач. сов. разведки. / Л.В. Шебаршин. – Киев : Стодола, 1993. – 299 с.
1306162
  Эмин Г. Рука моя уйдет... : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. А.Гамбарян. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1306163
  Теллес Л.Ф. Рука на плече / Л.Ф. Теллес. – Москва, 1986. – 157с.
1306164
  Фагундес Т.Л. Рука на плече. / Т.Л. Фагундес. – М., 1986. – 152с.
1306165
  Пестушко Валерий Рука на пульсе планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50
1306166
  Селеленис Э. Рука на сердце : стихи / Эдуардас Селеленис ; пер. с лит. А.Балина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
1306167
  Суворов И.Ф. Рука об руку с рабочими. / И.Ф. Суворов. – М., 1976. – 175с.
1306168
  Тетерук И.Н. Рука об руку с рабселькорами / И.Н. Тетерук. – М, 1962. – 71с.
1306169
  Десятерик В.И. Рука об руку, как единомышленники / В.И. Десятерик, А.Г. Латышев. – Москва, 1970. – 208с.
1306170
  Баженов Б.Н. Рука рабочего друга / Б.Н. Баженов. – Запорожье : Книжное издательство, 1962. – 64 с.
1306171
  Шубин Нил Рука рыбы : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 116-120 : Фото
1306172
  Вольвач П. Рука, зігнута в лікті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)


  Пам"яті Миколи Холодного.
1306173
  Генри О. Рука, которая терзает весь мир : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 0131-2332
1306174
   Рука, яка обіймає батьківщину... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 198). – С. 7
1306175
  Пагутяк Г. Рукави, вологі від Роси // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.3-39
1306176
  Згарський Є. Рукавичка : повисть Евгения Згарского. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 48 с. – Конволют. - Переплетено з: - Обкладанка та тит. стор. конволюту рос. мовою стар. орф. - Тект видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Библиотека для рускои молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; Вып. 68, т. 129, рік 17)
1306177
  Перехрестенко О.В. Рукавна резекція шлунка та біліопанкреатичне шунтування в модифікації Hess-Marceau в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Перехрестенко Олександр Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 55 назв
1306178
   Рукадов Михаил Захарьевич. Выставка произведений. Москва. 1979.. – М., 1979. – 24с.
1306179
  Дистель Александр Руками не двигать : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 80-85 : Фото
1306180
  Сергійчук В. Руками підневільних казахів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 39-41. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 90-річчя реалізації в Казахстані ухвал Кремля щодо припинення українізації.
1306181
  Микитчук В.И. Руками сельского умельца. / В.И. Микитчук, В.Е. Лепа. – К., 1989. – 176с.
1306182
  Цигаль В.Е. Руками художника / В.Е. Цигаль. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 17, [2], 39, [4] с.
1306183
  Маринкович Р. Руке: Приповетке. / Р. Маринкович. – 2-е изд. – Београд, 1964. – 291с.
1306184
  Кавецька Марина Руки - візитка сучасної людини // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 42 : Фото
1306185
  Домнин А.М. Руки / А.М. Домнин. – Пермь, 1966. – 51с.
1306186
  Артамонов Р.А. Руки : стихи / Ростислав Артамонович ; худож. Л. Зубарева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 71 с. : ил.
1306187
  Зинкэ Х. Руки вверх! / Х. Зинкэ. – Бухарест, 1970. – 40с.
1306188
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1972. – 429с.
1306189
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – Moscow, 1980. – 387 с.
1306190
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – М., 1989. – 269с.
1306191
  Фаиз А.Ф. Руки ветра / А.Ф. Фаиз. – М, 1960. – 134с.
1306192
  Мариенгоф А.Б. Руки галстуком / А.Б. Мариенгоф, 1920. – 15с.
1306193
  Долматовский Е.А. Руки Гевары / Е.А. Долматовский. – М, 1974. – 128с.
1306194
  Бойко В.Г. Руки зайняті! : комедія на 2 д., 3 карт. / Вадим Бойко ; [передм. С. Данченка]. – Київ : Мистецтво, 1989. – 55, [1] с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; № 109). – ISBN 5-7715-0239-1
1306195
  Мельник О Руки золоті / О Мельник, . – К., 1958. – 200с.
1306196
  Теннов В.П. Руки золотые / В.П. Теннов. – М., 1956. – 120с.
1306197
   Руки золотые. – Х, 1965. – 48с.
1306198
  Гамарра Пьер Руки людей / Гамарра Пьер. – Москва, 1959. – 91с.
1306199
  Антошкин Е.А. Руки матери : стихотворения / Евгений Антошкин ; [худож. С.И. Брынза]. – Москва : Совецкая Россия, 1985. – 143 с. : ил.
1306200
  Скрыган Я. Руки на кленовом листе : рассказы, эссе / Я. Скрыган; Янка Скриган пер. с белорус. – Минск : Юнацтва, 1985. – 238 с.
1306201
  М"ястківський А.П. Руки над колосками : вірші / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 121 с.
1306202
  Зубарев П.М. Руки пахнут хлебом / П.М. Зубарев. – Ставрополь, 1982. – 316с.
1306203
   Руки рабочие. – М, 1979. – 383с.
1306204
  Ключников Ю. Руки Рахманинова // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 0130-7045
1306205
  Сирге Р.И. Руки труженника : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 126 с.
1306206
  Палин Майкл Руки: портрет : Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1306207
  Кондаков М.М. Руководители и подчиненные / М.М. Кондаков. – Иркутск, 1974. – 51с.
1306208
   Руководители исполкомов. – М, 1977. – 151с.
1306209
  Троев П.С. Руководители польского восстания 1863–1864 годов в якутской ссылке // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 0132-1366
1306210
  Цыгичко В.Н. Руководителю - о принятии решений / В.Н. Цыгичко. – М., 1991. – 236с.
1306211
  Ковалев А.Г. Руководителю о работнике / А.Г. Ковалев. – М, 1988. – 92с.
1306212
  Мандрица В.М. Руководителю об управлении, хозрасчете и самофинансировании / В.М. Мандрица. – Ставрополь, 1989. – 149с.
1306213
  Клюев А.А. Руководителю предприятия о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – Москва, 1970. – 248с.
1306214
  Клюев А.А. Руководителю предприятия о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 277с.
1306215
   Руководителям библиотек о работе с кадрами. – Минск, 1989. – 31с.
1306216
  Морозов Н.П. Руководителям о стандартах и качестве. / Н.П. Морозов. – М., 1989. – 151с.
1306217
  Колесниченко О.Я. Руководитель - воспитатель / О.Я. Колесниченко. – Москва, 1986. – 206с.
1306218
  Курочкин Н.И. Руководитель - воспитатель и педагог / Н.И. Курочкин, Н.А. Максимов. – М, 1982. – 192с.
1306219
  Омаров А.М. Руководитель / А.М. Омаров. – М, 1984. – 255с.
1306220
  Омаров А.М. Руководитель / А.М. Омаров. – М, 1987. – 366с.
1306221
  Брусов В.А. Руководитель : долг и ответственность / В.А. Брусов. – Львов : Каменяр, 1986. – 54, [2] с.
1306222
  Свенцицкий А.Л. Руководитель : слово и дело / А.Л. Свенцицкий. – М, 1983. – 159с.
1306223
   Руководитель в аппарате государственного управления. – К, 1988. – 341с.
1306224
  Фаткин Л.В. Руководитель в системе управления народным хозяйством / Л.В. Фаткин. – Москва, 1977. – 79с.
1306225
  Радченко Я.В. Руководитель в системе управления производством / Я.В. Радченко. – Москва, 1973. – 62с.
1306226
  Радченко Я.В. Руководитель в системе управления производством / Я.В. Радченко. – Москва, 1975. – 64с.
1306227
  Юрчишин В.В. Руководитель и коллектив / В.В. Юрчишин. – К., 1988. – 199с.
1306228
  Жуплев А.В. Руководитель и коллектив / А.В. Жуплев. – Ставрополь, 1989. – 220с.
1306229
  Кулиев Т.А. оглы Руководитель и коллектив: взаимодействие. / Т.А. оглы Кулиев, В.Б. оглы. Мамедов. – М., 1990. – 63с.
1306230
  Селюков Ф.Т. Руководитель и подчиненный в системе управления / Ф.Т. Селюков. – М., 1971. – 54с.
1306231
  Буров И.В. Руководитель как воспитатель и организатор / И.В. Буров. – Киев, 1991. – 122с.
1306232
   Руководитель коллектива : (Социологический анализ первичного производственного коллектива и деятельность его руководителя). – Москва : Политиздат, 1974. – 127 с.
1306233
  Мокряк В.Л. Руководитель производственного коллектива: подготовка и профессиональный рост. / В.Л. Мокряк. – К, 1987. – 246с.
1306234
  Павленко С.Ю. Руководитель сельскохозяйственного предприятия в системе управленческих взаимодействий / С.Ю. Павленко. – Новосибирск, 1991. – 143с.
1306235
  Смирнов Е.А. Руководитель современной организации: управленческий статус и личностные особенности // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.99-127
1306236
  Молл Е.Г. Руководитель строительного производства / Е.Г. Молл. – М., 1991. – 118с.
1306237
  Красовский Ю.Д. Руководитель трудового коллектива: Из опыта психолого-управленческого консультирования / Ю.Д. Красовский. – Москва, 1987. – 159с.
1306238
  Кузьмин А.Т. Руководитель учится / А.Т. Кузьмин. – М, 1975. – 80с.
1306239
  Хараш А.У. Руководитель, его личность и деятельность. / А.У. Хараш. – М., 1981. – 64с.
1306240
   Руководитель. Коллектив. Личность. – М, 1974. – 364с.
1306241
  Панкратов В.Н. Руководитель: управление общением на 100 % : практическое руководство / Вячеслав Панкратов. – Москва : Психотерапия, 2006. – 236, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 205-206. – (Серия "Психология успеха"). – ISBN 5-903182-04-6
1306242
  Зигерт Л В.Л. Руководить без конфликтов / Л В.Л. Зигерт. – М, 1990. – 334с.
1306243
  Моисеев С.В. Руководсво к лабораторным работам по курсу "Экономика промышленности, организация и планирование авиационного предприятия". / С.В. Моисеев. – М, 1961. – 16с.
1306244
  Оношко Б.Д. Руководство-справочник по применению удобрений под луга и пастбища / Б.Д. Оношко; Под ред. А.Н. Лебедянцева, С.П. Молчанова, Т.А. Рукова. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 45с.
1306245
   Руководство URSI по интерпретации и обработке ионограмм : Пер. с англ. – Москва : Наука, 1977. – 342с.
1306246
  Борисов Ю. Руководство агитационно-пропаганлисткой работой / Ю. Борисов. – Москва, 1963. – 40с.
1306247
  Немет Э. Руководство администратора Linux / Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р. Хейн. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 880с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0405-6


  Полезный учебник для администраторов-новичков и надежное руководство для опытных профессионалов
1306248
  Шпеник М. Руководство администратора баз данных Microsoft SQL Server 2000 = Microsoff SQL Server 2000 DBA survival guide / Марк Шпеник, Оррин Следж и др. ; [пер. с англ. А.Г. Сысонюка и В.В. Александрова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2004. – 925, [1] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 5-8459-0220-7
1306249
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 4-е изд. – Берлин, 1922. – 314 с.
1306250
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 7-е изд. – Москва-Ленинград
ч. 1. – 1926. – 144 с.
1306251
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 6-е изд. – Москва-Ленинград
ч. 2. – 1926. – 208 с.
1306252
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 11-е изд. – Москва-Ленинград
ч. 1. – 1928. – 144 с.
1306253
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры. / К.Ф. Лебединцев. – 3-е изд. – Москва
ч. 1, 2. – 145+208с.
1306254
  Алексеев А.Н. Руководство атеистическим воспитанием в школе / А.Н. Алексеев ; под ред.: Г.С. Цовьянова. – Москва, 1965. – 98 с. – (Центральный совет педагогического общества. Секция атеистического воспитания)
1306255
  Егорова А.Г. Руководство большевистской партии деятельностью профсоюзов и фабзавкомов в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Доктора ист.наук: / Егорова А.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 50л.
1306256
  Мурашов С.И. Руководство ВКП(б) - источник силы и крепости комсомола / С.И. Мурашов. – Москва, 1948. – 40с.
1306257
  Озерский Руководство внеклассным чтением по истории / Озерский, и.Зю. – Москва, 1979. – 80с.
1306258
  Лещинский Д.С. Руководство внеклассным чтением учащихся / Д.С. Лещинский. – Минск, 1958. – 131с.
1306259
  Кингстон- Макклори Руководство войной / Кингстон- Макклори. – М, 1957. – 343с.
1306260
  Иордан В. Руководство высшей геодезии / Dr. W. Jordan, проф. Геодезии в Великогерцог. политехн. шк. в Карлсруэ ; пер. с нем. А. Бик, межевой инженер, старший преподав. Геодезии в Констант. межевом ин-те. – Москва : Н.И. Мамонтова, 1881. – XIV, 2, 852 с.


  Пер.: Бик, Альфред Николаевич (1844-1896)
1306261
  Тихомиров Юрий Александрович Руководство высших органов власти союзных республик местными Советами депутатов трудящихся / Тихомиров Юрий Александрович, Сттепанов Игорь Михайлович. – Москва : Госюриздат, 1960. – 159с.
1306262
  Эмирова М.Н. Руководство дагестанской партийной организации советским строительством в период создания фундамента социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Эмирова М.Н.; Даг.гос.ун-т. – Махачкала, 1977. – 18л.
1306263
  Демина А.Г. Руководство директора школы работой педагогического коллектива с родителями учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Демина А. Г.; Ин-т теор. и ист. педагогики АПН РСФСР. – М., 1954. – 15л.
1306264
  Дитрих М. Руководство для анализа горных пород / М. Дитрих. – Ленинград, 1931. – 81с.
1306265
  Цикуленко А.В. Руководство для библиотекарей Красной Армии / А.В. Цикуленко. – Москва, 1920. – 32с.
1306266
   Руководство для библиотечных управленцев
1306267
  Брежнева В.В. Руководство для библиотечных управленцев // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 6 (377). – С. 93-94. – ISSN 0869-6020


  рец. на: Клюев В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки : учеб.-метод. пособие / В.К. Клюев. - М. : Литера, 2011. 110 с. - (Современная библиотека)
1306268
   Руководство для ведения дел в поверочных палатках : Циркуляр Главной палаты мер и весов от 6 апреля 1915 г. за № 856/73. – Петроград : Тип. М.П. Фроловой, 1915. – 56 с., 12 л. табл., 1 л. прилож.
1306269
  Захарова А.Ф. Руководство для выполнения практических заданий по курсу Метеорология и климатология / А.Ф. Захарова, Н.Н. Кравченко. – Л.
2. – 1967. – 72с.
1306270
  Захарова А.Ф. Руководство для выполнения практических заданий по курсу Метеорология и климатология / А.Ф. Захарова, Н.Н. Кравченко. – Л.
3. – 1969. – 56с.
1306271
  Захарова А.Ф. Руководство для выполнения практических заданий по курсу Метеорология и климатология / А.Ф. Захарова, Н.Н. Кравченко. – Изд. 2-е. – Л., 1972. – 152с.
1306272
  Лесгилье А. Руководство для гувернеров и гувернанток = Handbuch der hauslehrers und der gouvernante=Manuel du gouverneur et de la gouvernante : На рус., нем. и фр. яз. / Соч. Лесгилье. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : Тип. Неклюдова, 1870. – 309 с. разд. паг.


  Необходимая настольная кн. для каждого семейства, с прибавлением законов, относящихся к правам и пенсиям лиц, посвятивших себя воспитанию и образованию детей в России
1306273
  Эвальд В. Руководство для изготовления и испытания оптических приборов / В. Эвальд. – Л.-М. : ОНТИ, 1935. – 247 с.
1306274
  Гливенко И. Руководство для изучения итальянского языка / И. Гливенко. – 3-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 207, 91с.
1306275
  Науменко В.П. Руководство для изучения украинского языка в русских школах / составил В.П. Науменко. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого. – (Видавництво Товарищества "Стара Громада" ; № 9)
Вып. 1 : 1) Учение о звуках ; 2) Словообразовани е. – 1918. – 65, [1] с.
1306276
  Мобиус М. Руководство для инвесторов по развивающимся рынкам / М. Мобиус. – М, 1995. – 224с.
1306277
  Франк-Каменецкий и др. Руководство для лабораторных занятий по рентгеновскому исследованию металлов / и др. Франк-Каменецкий. – Л., 1959. – 200с.
1306278
  Гуменский Б.М. Руководство для лабораторных работ по механике грунтов / Б.М. Гуменский. – Ленинград, 1947. – 110с.
1306279
  Крылов М.К. Руководство для лабораторных работ по электротехнике и радиотехнике / М.К. Крылов. – Москва, 1959. – 243 с.
1306280
  Линдеман И.В. Руководство для наблюдений и полевого обследования вредителей сахарной свёклы / И.В. Линдеман. – К., 1930. – 120с.
1306281
  Тимофеев Ю. Руководство для начинающего дирижера. Опыт изложения основных элементов техники дирижирования / Ю. Тимофеев. – М. : Музгиз, 1933. – 96с.
1306282
  Хавкина Л.Б. Руководство для небольших и средних библиотек / Л.Б. Хавкина. – Изд. 6-е, вновь пересм. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 384 с.
1306283
  Ефремов И.А. Руководство для поисков остатков позвоночных в палеозойских континентальных толщах Сибири / И.А. Ефремов; Отв. ред. Родендорф Б.Б. – Москва : АН СССР, 1951. – 20с.
1306284
  Ленк Д. Руководство для пользователей операционных усилителей / Д. Ленк. – М, 1978. – 328с.
1306285
  Борисова И.В. Руководство для практических занятий по немецкому языку / И.В. Борисова. – Казань, 1988. – 100с.
1306286
  Ключевич А.С. Руководство для практических работ по неорганической химии: Четвертая и третья группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева / А.С. Ключевич, К.П. Прибылов. – Казань, 1978. – 30с.
1306287
  Никитина В.И. Руководство для практических работ по химической технологии / В.И. Никитина, А.А. Собанов. – Казань, 1980. – 78с.
1306288
  Васильев А.А. Руководство для работы в лаборатории по курсу Электрическая часть станции / А.А. Васильев. – Москва, 1963. – 88с.
1306289
  Максимов В.Я. Руководство для составления деловых бумаг : Образы и формы: ... Справочные сведения: ... ; [Практическое руководство для составления всевозможных деловых бумаг и ведения разных дел во всех судеб., адм. и сослов. учреждениях] / сост. В. Максимов. – 3-е изд., перераб. и знач. доп. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1913. – 1964, LXXIV с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. 4


  На тит. л. № 118637 надпись: Ник. Василенко
1306290
  Стоюнин В.Я. Руководство для теоретического изучения литературы по лучшим образцам русским и иностранным / [соч.] Владимира Стоюнина. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольберга, 1900. – 191 с.
1306291
  Давыдова В.Я. Руководство для чтения немецкой литературы по механизации сельского хозяйства / В.Я. Давыдова. – Москва-Ленинград, 1931. – 158 с.
1306292
  Губе А. Руководство для чтения немецкой научной книги / А. Губе. – Москва-Ленинград, 1930. – 95 с.
1306293
  Дубынин Л.А. Руководство для школьных лаборантов по химии / Л.А. Дубынин. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 134 с.
1306294
  Брандт Э.К. Руководство зоологии / соч. Э.К. Брандта. – 1873-1874. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Ч. 1 : Общая зоология. – 1873. – [4], 295 с. : ил. – Конволют. - Переплетено: Руководство зоологии. Ч. 2. 1874


  На форзаце надпись: Михаил Яровой. Киев 1887 подпись Анр....?
1306295
  Брандт Э.К. Руководство зоологии. Ч. 2 / соч. Э.К. Брандта // Руководство зоологии / Э.К. Брандт. – 1873-1874. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева, 1873. – Ч. 1 : Общая зоология. – [2], 541 с., 20 л. ил. : ил.


  На форзаце надпись: Михаил Яровой. Киев 1887 подпись Анр....?
1306296
  Миков Д.С. Руководство и альбом теоретических кривых для интерпретации данных скважинной магниторазведки / Д.С. Миков. – М., 1974. – 72с.
1306297
  Бохан К.А. Руководство и методические указания по курсу математического анализа / К.А. Бохан. – Москва, 1969. – 72 с.
1306298
  Зильберминц В.А. Руководство и таблицы для оперделения минералов при помощи паяльной трубки / В.А. Зильберминц, преп. Петроградского ун-та. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Пг. : Тип. им. Н. Бухарина], 1923. – 246 с. – (Специальные пособия для средней школы)
1306299
  Зильберминц В.А. Руководство и таблицы для опередления минералов / В.А. Зильберминц. – 2-е изд. – М.Л., 1932. – 160с.
1306300
  Зильберминц В.А. Руководство и таблицы для определения минералов / В.А. Зильберминц. – 3-е изд. – Москва- Ленинград, 1936. – 163с.
1306301
  Кузьмин В.И. Руководство и таблицы для определения нормальной мощности пластов / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1973. – 105с.
1306302
  Булах А.Г. Руководство и таблицы для расчета формул минералов / А.Г. Булах. – 2-е изд. исправ. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 144с.
1306303
  Недешева Л.П. Руководство и таблицы по короткобазисной параллактической полигонометрии / Л.П. Недешева, Н.Г. Романов ; под общ. ред. Л.С. Хренова. – Москва : Недра, 1968. – 360 с.
1306304
  Первак В.И. Руководство и управление в социалистическом обществе / В.И. Первак. – Львов, 1984. – 111с.
1306305
  Первак В.И. Руководство и управление в стратегии ускорения / В.И. Первак. – Львов, 1987. – 148с.
1306306
  Ксенофнтов С.В. Руководство и управление развитым социалистическим обществом / С.В. Ксенофнтов. – Л., 1976. – 38с.
1306307
  Палладин Н.В. Руководство к анализу пищевых продуктов / Н.В. Палладин, Н.П. Собянин. – Москва -Петроград : Госиздат, 1923. – 319 с.
1306308
  Гексли Т. Руководство к анатомии позвоночных животных : С атласом рис. / Т.Г. Гексли ; Пер. [и предисл.] М. Мензбира, под ред. проф. Я.А. Борзенкова. – Москва : И.И. Смирнов, 1880. – [8], 458, 18 с.


  Пер., авт. предисл.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935) Ред.: Борзенков, Яков Андреевич (1825-1883)
1306309
  Гиртль И. Руководство к анатомии человеческого тела с указанием на физиологические основания и практические применения ее : сочинение / И. Гиртль. – 3-е русс. изд. – Санкт-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1887. – XIV, 840 с.
1306310
  Кожухов И.В. Руководство к аппробации кукурузы в СССР и проект инструкции. / И.В. Кожухов. – Л., 1930. – 79с.
1306311
  Битовт Ю. Руководство к библиографическому описанию книг : необходимое пособие для библиотекарей, владельцев библиотек и библиофилов / сост. Юрий Битовт. – Москва : Издательство антикварного книжного отделения при маг. древн. и редкостей М.Я. Параделова, 1902. – IV, 156 с. : табл.
1306312
  Григорьев В.В. Руководство к ботанике : в 2чт. / сост. В.В. Григорьевым, преп. естеств. истории в 1 Моск. гимназии. – 3-е изд. – Москва : Изд. братьев Салаевых ; [Тип. Сергея Орлова], 1864. – [4], IV, II, 555 с.
1306313
  Глушков И.Н. Руководство к бурению скважин / И.Н. Глушков. – М.-Л.
1. – 1924. – 464с.
1306314
  Глушков И.Н. Руководство к бурению скважин / И.Н. Глушков. – М.-Л.
2. – 1924. – 352с.
1306315
  Виноградов Я И. Руководство к ведению железнодорожных дел в рекламационном и судебном порядке : с приложением: 1) форм разного рода заявлений, прошений, объявлений и жалоб. 2) устав железных дорог С.С.С.Р.; 3) подуставных правил, изданных в дополнение к новому уставу железных дорог / сост. И.Я. Виноградов. – Харьков ; Киев : Всеукр. кооперат. книгоизд. т-во Книгоспілка, 1924. – [4], 112 с.
1306316
  Бенеке Ф.Э. Руководство к воспитанию и учению / [Соч.] д-ра Ф.Э. Бенеке ; Пер. с последнего нем. изд. под ред. [и с предисл.] Н.Х. Весселя. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издание А. Черкесова и К*
Ч. 1 : Руководство к воспитанию. – 1875. – [8], XVI, 406 с.
1306317
  Лоренц Ф.К. Руководство к всеобщей истории / Соч. Dr. Фридриха Лоренца, орд. проф. Гл. пед. ин-та... – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ю.А. Юнгмейстер
Ч.2. Отд. 2. – 1851. – [2], 520 с.
1306318
  Лоренц Ф.К. Руководство к всеобщей истории / Соч. Dr. Фридриха Лоренца, орд. проф. Гл. пед. ин-та... – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ю.А. Юнгмейстер
Ч.3. Отд. 1. – 1853. – [2], 444 с.
1306319
  Лоренц Ф.К. Руководство к всеобщей истории / Соч. Dr. Фридриха Лоренца, орд. проф. Гл. пед. ин-та... – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Ю.А. Юнгмейстер
Ч.1. Отд. 2. – 1858. – 352 с.
1306320
  Лоренц Ф.К. Руководство к всеобщей истории / Соч. Dr. Фридриха Лоренца, орд. проф. Гл. пед. ин-та... – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Ю.А. Юнгмейстер
Ч.2. Отд. 1. – 1860. – VIII, 480 с.
1306321
  Железовская Л.А. Руководство к выполнению курсовой работы по теории автоматического регулирования для студентов специальностей "Автоматика и телемеханика" / Л.А. Железовская, Н.Д. Козулниа. – Саратов, 1969. – 56с.
1306322
  Герасименко М.П. Руководство к выполнению кусового и дипломного проектирования по курсу "Конструкции сталеплавильных агрегатов" / М.П. Герасименко. – Кемерово, 1977. – 58с.
1306323
  Миклашевская В.С. Руководство к выполнению лабораторных работ по высокомолекулярным соединениям. / В.С. Миклашевская, Е.М. Жирикова. – Л., 1968. – 60с.
1306324
  Важенина З.П. Руководство к выполнению лабораторных работ по импульсной технике / З.П. Важенина. – Ленинград
1. – 1965. – 40с.
1306325
  Ляйэлль Ч. Руководство к геологии / Ч. Ляйэлль. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1866. – 495 с.
1306326
  Ляйэлль Ч. Руководство к геологии / Ч. Ляйэлль. – Санкт-Петербург
Т.2. – 1878. – 563 с.
1306327
  Боде А. Руководство к добыванию торфа, для владельцев лесов и сельских хозяйств / соч. А. Боде ; пер. с нем. Н.Ю. Пер. с нем. [Н. Юнгмейстер]. – Санкт-Петербург : Изд. Общ-вом Поощрения лесного хозяйства ; В тип. Деп. внешней торг., 1834. – [2], IV, 95 с., 2 л. табл. – Библиогр.: 2 табл.
1306328
  Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн / Ф. Ленорман. – К
Том 2. – 1978. – 123с.
1306329
  Бронн Г.Г. Руководство к зоологии / [соч.] Х.Г. Бронна, проф. зоологии и прикл. естествоведения в Гейдельберг. ун-те ; пер. Анатолия Богданова. – 1860-1868. – Москва : А.И. Глазунов
[Т. 2] : Животные лучистые = Ч. 1. Coelenterata. Leuk : Actinozoa : 1861-1868. – 1861. – [330] с.. разд. паг., 28 л. ил., табл. : ил., табл. – Ч. 1 т. 2 вышла в 2 вып. - На обл. вып. 2: Под. ред. А.П. Богданова, пер. Н.Н. Надеждина. - Экз.дефектный: без обл. и тит. л., стр. начинаются со с. 121 и отд. 22 табл. ил.


  Ред: Богданов, Анатолий Петрович (1834-1896) Пер.: Надеждин, Николай Николаевич
1306330
  Паркер Т. Руководство к зоологии : Т. 1-3 / [Соч.] Т. Джеффери Паркера, проф. биологии в ун-те Отаго, Н.З., и Виллиама А. Гасвелля, проф. биологии в ун-те Сиднея, Н.Ю.В. ; Пер. с анг. [и предисл.] М.А. Мензбира,, проф. зоологии и сравн. анатомии в Моск. ун-те. – Москва : Типо-литогшр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1 (первая половина) : с 317 рис. – 1904. – VIII, 398 с. : ил.


  Пер. и авт. предисловия: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
1306331
  Паркер Т. Руководство к зоологии : Т. 1-3 / [Соч.] Т. Джеффери Паркера, проф. биологии в ун-те Отаго, Н.З., и Виллиама А. Гасвелля, проф. биологии в ун-те Сиднея, Н.Ю.В. ; Пер. с анг. [и предисл.] М.А. Мензбира,, проф. зоологии и сравн. анатомии в Моск. ун-те. – Москва : Типо-литогшр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т.1 (вторая половина) : с 346 рис. / Пер. с англ. М.А. Мензбира, б. проф. зоологии и сравнительной анатомии в Моск. ун-те и В.А. Дейнеги, б. ассист. при Кафедре сравнительной анатомии в том же Ун-те. – 1914. – [2], II, 399-758 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 297742 без обл.


  Пер. и авт. предисловия: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
1306332
  Коробков Н.М. Руководство к изучению древних и старинных рудных разработок / Н.М. Коробков. – М., 1934. – 61с.
1306333
  Доммер Аррей фон Руководство к изучению истории музыки : под редакцией и с прил. Очерка истории музыки в России преп. истории рус. церков. пения в С.-Петерб. консерватории З. Дурова / Аррей фон-Доммер ; пер. с нем. А. Желябужской. – Москва : Изд. П. Юргенксона ; [Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман], 1884. – VIII, 635 с. – В части тиража количество с. 636; на последних колонцифрах ошибочно: 335-336 (этот экз.)
1306334
  Штольц В.И. Руководство к изучению судебной медицины для юристов / сост. В. Штольц, д-р медицины, штатный преп. Военно-Юрид. Акад. – Санкт-Петербург : Склад изд. у А.С. Семенова, 1890. – VIII, VI, IV, 456, [2] с., 14 л. ил. с объяснит. т


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
1306335
  Случевский П. Руководство к изучению теории словесности по лучшим образцам / сост. А.В. Савицкий. – 7-е изд., вновь обработ. и значит. доп. – Ставрополь : Изд. и тип. кн. маг. М.Т. Тимофеева, 1892. – [2], IV, 208 с.
1306336
  Греков Н.И. Руководство к изучению шахматной игры / Н.И. Греков, В.И. Ненароков. – вып. 2, 3. – М., 1923. – 32с.
1306337
  Греков Н.И. Руководство к изучению шахматной игры / Н.И. Греков, В.И. Ненароков. – вып. 4. – М., 1924. – 49-64с.
1306338
  Шмитт Х. Руководство к изучению шведского языка : Обработка для русских Я. Фридберг / Христиан Шмитт. – Санкт-Петербург : кн. маг. И. Пальмгрена (б. Линдеберга) ; Типо-литогр. К.Биркенфельда, 1900. – [6], 248 с.
1306339
  Герен Л А.Г. Руководство к истории политической системы европейских государств и колоний их от образования оной, по открытии обеих Индий, до восстановления оной, чрез низвержение престола Французской империи, и до освобождения Америки : в 3 ч. : пер. с 4-го изд. / соч. г. Герена. – В трех частях. – Санкт-Петербург : тип. Х. Гинце
Ч. 1. – 1832. – [8], XXXII, 272 с.
1306340
  Никифоров Д.Н. Руководство к картинам по истории средних веков / Д.Н. Никифоров. – 2-е. – М., 1959. – 116с.
1306341
  Бейльштейн Ф., Явейн Л. Руководство к качественному и количественному химическому анализу / [Соч.] Ф. Бейльштейна, проф. С.-Петерб. технол. ин-та и Л. Явейна. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – [2], IV, 106 с. : ил., табл.
1306342
  Фрезениус Р. Руководство к качественному химическому анализу. – Москва : Тип. С.П. Архипова и К, 1881. – 503 с.
1306343
  Крым В.С. Руководство к количественному и техническому анализу / В.С. Крым. – 5-е изд. – Х.К., 1934. – 300с.
1306344
  Бондарев В.П. Руководство к курсу геололгии и полевая геологическая практика : учеб. пособ. для студ.-заочников 1-го курса биол. и биол.-хим. фак. пед. ин-тов / В.П. Бондарев ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1979. – 77 с. – Библиогр.: ил.
1306345
  Шалтыко Руководство к лаборатоным работам по высокомолекулярным веществам / Шалтыко, Т.И. Вехотко. – Л, 1960. – 8с.
1306346
  Бахвалов Г.Т. Руководство к лаборатоным работам по коррозии и гальваностегии / Г.Т. Бахвалов, А.В. Турковская. – М, 1952. – 226с.
1306347
  Бахвалов Г.Т. Руководство к лаборатоным работам по коррозии металлов и гельваностегии : [учеб. пособие для студентов металлургических вузов и ф-тов] / Бахвалов Г.Т., Турковская А.В. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Металлургия, 1965. – 184 с. : рис.
1306348
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Основы электротехники и электрические измерения" / Е.И. Белоцерковская, Д.В. Голубев, В.С. Горохов, В.В. Павлов; Голубев Л. Б. : Издание ВВИА им.проф. Жуковского Н.Е., 1956. – 118 с.
1306349
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Петрофизика". – Москва : Недра, 1982. – 216с.
1306350
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Радиопередающие устройства". – Киев, 1956. – 104 с.
1306351
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Радиопередающие устройства". – Москва, 1965. – 166с.
1306352
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Радиоэлектроизмерения" / Е.И. Агеева, В.Н. Буханько, С.В. Груздев, Р.Г. Карпов, Д.А. Кивимяги, О.М. Коломиец, В.А. Фомичев; Карпов Р. Г. – Рязань, 1968. – 248 с.
1306353
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Теоретическая электротехника" : Издание ВВИА им.проф. Жуковского Н.Е., 1956. – 271 с.
1306354
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Теория и расчет лопаточных машин ЖРД". – М., 1962. – 60с.
1306355
   Руководство к лаборатоным работам по курсу "Усилительные устройства". – Ленинград, 1968. – 56 с.
1306356
   Руководство к лаборатоным работам по курсу радиоизмерений. – Л., 1964. – 22с.
1306357
   Руководство к лаборатоным работам по курсу теоретических основ электротехники. – Челябинск
Вып. 1. – 1961. – 160 с.
1306358
   Руководство к лаборатоным работам по общей химии. – К., 1969. – 132с.
1306359
   Руководство к лаборатоным работам по общей электронике. – Л.
ч. 2. – 1973. – 103с.
1306360
   Руководство к лаборатоным работам по общей электротехнике. – Челябинск
Ч. 1. – 1962. – 124 с.
1306361
   Руководство к лаборатоным работам по общему курсу "Электрические и магнитные измерения". – Ленинград, 1961. – 104 с.
1306362
   Руководство к лаборатоным работам по промышленной электронике. – Волгоград, 1965. – 98 с.
1306363
   Руководство к лаборатоным работам по теории атоматического управления. – Рязань, 1970. – 117с.
1306364
   Руководство к лаборатоным работам по тепломассообмену. – Ашхабад, 1986. – 88с.
1306365
  Калантаров П.Л. Руководство к лаборатории теоретической электротехники : Руководство к лаборатории переменных токов / П.Л. Калантаров, Л.Р. Нейман. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1949. – 188 с.
1306366
  Калантаров П.Л. Руководство к лаборатории теоретической электротехники. ч. 1. Руководство к лаб-рии переменных токов. ч. 2. Руководство к лаб-рии электромагнитного поля / П.Л. Калантаров, Л.Р. Нейман. – Л.-М., 1950. – 192с.
1306367
  Нейман Л.Р. Руководство к лаборатории электромагнитного поля / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1961. – 220 с.
1306368
  Нейман Л.Р. Руководство к лаборатории электромагнитного поля / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян, В.М. Юринов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 267 с.
1306369
  Воробьев С.А. Руководство к лабораторно-практическим занятиям по земледелию. / С.А. Воробьев. – Москва, 1951. – 304с.
1306370
  Гуревич В.Э. Руководство к лабораторной работе по курсу "Радиотехнические системы" / В.Э. Гуревич, В.В. Крупский. – Л., 1969. – 14с.
1306371
  Копылев Б.А. Руководство к лабораторной работе. / Б.А. Копылев, Т.Н. Розова. – Л., 1960. – 11с.
1306372
  Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям / В.Т. Фролов. – Москва, 1964. – 310с.
1306373
  Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений / Н.С. Воронин. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1972. – 160 с.
1306374
  Воронин С Н. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений : Издание 3-е,переработаное / С Н. Воронин, . – Москва : Просвещение, 1981. – 160с.
1306375
  Королев В.А. Руководство к лабораторным занятиям по биологии : учеб. пособия для иностранных граждан, обучающихся в мед. ин. / В.А. Королев, Г.Н. Кривошеина, Э.Г. Полякова. – Киев : Вища школа, 1986. – 213 с. : табл., ил. – Библиогр.: 18 назв.
1306376
  Кушманова О.Д. Руководство к лабораторным занятиям по биологической химиии : учебная литература для ст. мед. ин. / О.Д. Кушманова, Г.М. Ивченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 272 с. : рис.
1306377
  Дорохина Л.Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии / Л.Н. Дорохина, А.С. Нехлюдова. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
1306378
  Новиков А.И. Руководство к лабораторным занятиям по гистологии с основами эмбриологии / А.И. Новиков, Е.С. Святенко. – Москва : Просвещение, 1984. – 168с.
1306379
  Адамович Л.П. Руководство к лабораторным занятиям по качественному анализу : учеб. пособие для хим. фак. ун-тов УССР / Адамович Л.П. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : Изд-во Харьк. ун-т, 1968. – 163 с. : ил.
1306380
  Тимофеева О.Ю. Руководство к лабораторным занятиям по качественному анализу / О.Ю. Тимофеева, Н.Н. Кашина. – Казань : Казанск. ун-т, 1985. – 68с.
1306381
  Насыбуллина Л.Т. Руководство к лабораторным занятиям по качественному полумикроанализу / Л.Т. Насыбуллина, Е.П. Харитонова. – Казань, 1965. – 46с.
1306382
  Галюк В.А. Руководство к лабораторным занятиям по курсу "Минералогия и геохимия радиоактивных элементов" : Учебное пособие / В.А. Галюк. – Москва : Высшая школа, 1964. – 139с.
1306383
  Шаронов Б.Н. Руководство к лабораторным занятиям по курсу структуры рудных полей и месторождений / Б.Н. Шаронов, Е.Д. Чехович. – Ленинград, 1970. – 68с.
1306384
  Кузнецов И.А. Руководство к лабораторным занятиям по магнитным измерениям и магнитному структурному анализу / И.А. Кузнецов, Е.Ф. Шабалина. – Свердловск, 1966. – 160 с.
1306385
  Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии и климатологии для всех специальностей 2 курса / А.П. Волошина, Т.В. Евневич, А.И. Земцова; Под ред. Хромова С.П. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1960. – 195 с.
1306386
  Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии и климатологии для всх специальностей 2 курса. / А.П. Волошина. – Москва, 1970. – 154с.
1306387
  Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии и климатологиии : Учебное пособие для вузов / А.П. Волошина; Под ред. Хромова С.П. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1975. – 143с.
1306388
  Гуминский А.А. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии : [учеб. пособие для биол. спец. пед. ин-тов] / А.А. Гуминский, Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. – Москва : Просвещение, 1990. – 240 с. : ил. – (Учебное пособие для педагогических институтов). – ISBN 5-09-000925-2
1306389
  Князев В.С. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии : Учебное пос. / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Недра, 1991. – 127с.
1306390
  Шалтыко Г.Е. Руководство к лабораторным работам / Г.Е. Шалтыко. – Л, 1960. – 8с.
1306391
  Емин О.Н. Руководство к лабораторным работам по газовым турбинам / О.Н. Емин. – М., 1960. – 50с.
1306392
  Куртенков Г.Е. Руководство к лабораторным работам по изоляции установок высокого напряжения / Г.Е. Куртенков, Н.Б. Вишевецкая. – Томск, 1988. – 68 с.
1306393
   Руководство к лабораторным работам по индикаторным устройствам / А.Н. Булыбенко, С.А. Ляшенко, В.П. Осипов, Г.П. Муромцев; Миленин В. Г. – Киев, 1956. – 76 с.
1306394
  Холмс Г. Руководство к лабораторным работам по коллоидной химии / Г. Холмс. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1930. – 210 с.
1306395
  Холмс Г. Руководство к лабораторным работам по коллоидной химии / Г. Холмс. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1935. – 208 с.
1306396
  Баранова В.И. Руководство к лабораторным работам по коллоидной химии / В.И. Баранова ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. чехнологич. ин-т им. Ленсовета, Каф. коллоидной химии. – Ленинград : [б. и.]
Ч. 1. – 1975. – 53 с.
1306397
   Руководство к лабораторным работам по курсам "Электронные полупроводниковые приборы" и "Электронная и полупроводниковая техника". – Харьков
Ч. 2. – 1973. – 58 с.
1306398
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Излучающие устройства". – Минск : Белорусский государствнный университет им.В.И.Ленина, 1968. – 128 с.
1306399
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Импульсная техника". – Челябинск, 1970. – 68с.
1306400
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Импульсные устройства" / Я.С. Ицхоки, В.Г. Катюшкин, С.М. Никулин, Н.И. Овчинников : Издание ВВИА им. проф. Жуковского Н.Е., 1956. – 159 с.
1306401
  Вершинин О.Е. Руководство к лабораторным работам по курсу "Индикаторы лучистой мощности / О.Е. Вершинин. – Ленинград, 1964. – с.
1306402
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Индикаторы лучистой мощности". – Л., 1964. – 99с.
1306403
  Васьковский Н.Г. Руководство к лабораторным работам по курсу "Испытание асинхронных машин" / Н.Г. Васьковский. – Київ, 1969. – 103 с.
1306404
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Квантовая радиофизика". – Харьков, 1972. – 115 с.
1306405
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Радиопремные устройства". – Новосибирск
ч. 2. – 1966. – 48с.
1306406
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Радиотехнические измерения", 1955. – 9с.
1306407
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Радитехнические измерения", 1955. – 11с.
1306408
  Корбанский И.Н. Руководство к лабораторным работам по курсу "Распространение радиоволн" / И.Н. Корбанский, 1956. – 44 с.
1306409
  Зенгер Н.Н. Руководство к лабораторным работам по курсу "Теория авиационных двигателей" / Н.Н. Зенгер, О.К. Филатов, 1957. – 108с.
1306410
  Конев Ю.И. Руководство к лабораторным работам по курсу "Электронные и полупроводниковые устройства автоматического управления" / Ю.И. Конев. – М.
1. – 1966. – 96с.
1306411
  Бутенко В.А. Руководство к лабораторным работам по курсу "Электрофизические установки / В.А. Бутенко, В.В. Лопатин, Ю.И. Кузнецов. – Томск, 1984. – 91 с.
1306412
   Руководство к лабораторным работам по курсу импульсные устройства для студентов радиотехнических специальностей. – Таганрог, 1971. – 92 с.
1306413
   Руководство к лабораторным работам по курсу общей физики "Молекулярная физика". – Саратов
вып. 10. – 1978. – 13с.
1306414
   Руководство к лабораторным работам по курсу общей физики. Оптика. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 4 : Интерференция и дифракция света. – 1985. – 64с.
1306415
   Руководство к лабораторным работам по курсу общей физики. Электричество и магнетизм. – Саратов : Издательство Саратовского университета
вып. 7 : Электронная эмиссия и законы движения заряженных частиц в электричесикх и магнитных полях. – 1980. – 48с.
1306416
  Болошин И.А. Руководство к лабораторным работам по курсу Радиоприемные устройства / И.А. Болошин, 1956. – 88с.
1306417
  Качурин Л.Г. Руководство к лабораторным работам по метеорологии / Л.Г. Качурин. – Л., 1955. – 424с.
1306418
   Руководство к лабораторным работам по молекулярной физике. – Ашхабад : Минвуз ТССР
Ч. 3. – 1983. – 58с.
1306419
   Руководство к лабораторным работам по неорганической химии / Т.А. Толмачева, М.А. Иванова, Я.В. Дурдин, ВдовенкоВ.М. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1953. – 172 с.
1306420
   Руководство к лабораторным работам по общей и неорганической химии / С.Б. Пиркес, Н.Н. Сахарова, В. Петелина, М.Н. Лебедев; Пиркес С. Б. – Саратов : Саратовский университет, 1965. – 103 с.
1306421
   Руководство к лабораторным работам по общей и неорганической химии. – Ленинград : Химия, 1976. – 279 с.
1306422
  Мелешкина Л.П. Руководство к лабораторным работам по основам промышленной электроники / Л.П. Мелешкина, Г.Е. Алексеева, М.Л. Фраткина. – Москва, 1967. – 248 с.
1306423
  Мелешкина Л.П. Руководство к лабораторным работам по основам промышленной электроники / Л.П. Мелешкина, Г.Е. Алексеева, М.Л. Фраткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 256 с.
1306424
  Степчаков А.А. Руководство к лабораторным работам по прикладной гидрогазодинамике / А.А. Степчаков. – М., 1962. – 99с.
1306425
   Руководство к лабораторным работам по рентгенографии. – Новосибирск, 1966. – 90 с.
1306426
  Кожина И.И. Руководство к лабораторным работам по структурной кристаллографии / И.И. Кожина, Е Строганов, С.С. Толкачев. – Ленинград : Изд- во Ленинградского у-та
Ч. 2. – 1958. – 151с.
1306427
  Кузьмина Л.М. Руководство к лабораторным работам по техническим средствам обучения / Л.М. Кузьмина, Ю.О. Овакимян. – Ереван, 1976. – 142с.
1306428
  Померанский А.Н. Руководство к лабораторным работам по техническому анализу для теплотехников / А.Н. Померанский. – Ленинград : КУБУЧ, 1932. – 96 с.
1306429
  Рымкевич П.А. Руководство к лабораторным работам по физике / П.А. Рымкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 196 с.
1306430
  Чепуренко В.Г. Руководство к лабораторным работам по физике / В.Г. Чепуренко. – Киев
1. – 1958. – 267 с.
1306431
  Кортнев А.В. Руководство к лабораторным работам по физике / А.В. Кортнев. – Одесса : ОПИ
Ч. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1960. – 211 с.
1306432
  Чепуренко В.Г. Руководство к лабораторным работам по физике / В.Г. Чепуренко. – Киев, 1963. – 267 с.
1306433
  Чепуренко В.Г. Руководство к лабораторным работам по физике : Учебн. пос. для студ. втузов / В.Г. Чепуренко. – Киев : Киевского ун-та, 1963. – 310 с.
1306434
  Евграфова Н.Н. Руководство к лабораторным работам по физике / Н.Н. Евграфова, В.Л. Каган. – Москва : Высшая школа, 1970. – 384 с.
1306435
   Руководство к лабораторным работам по физике : пособие. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета
Ч. 3 : Оптика. Атомная физика. – 1972. – 92с.
1306436
   Руководство к лабораторным работам по физике : пособие. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета
ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1973. – 130с.
1306437
   Руководство к лабораторным работам по физике. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1978. – 188с.
1306438
   Руководство к лабораторным работам по физике. – Таллин : ТПИ
ч. 3. – 1979. – 171с.
1306439
  Карпов В.И. Руководство к лабораторным работам по физике для студентов заочного обучения. / В.И. Карпов. – Омск
Ч.1. – 1968. – 58с.
1306440
  Вознесенский С.А. Руководство к лабораторным работам по физической химии / С.А. Вознесенский, П.А. Ребиндер. – Москва-Ленинград, 1928. – 351с.
1306441
  Седоков Л.М. Руководство к лабораторным работам по электротензометрированию при изучении курса сопротивления материалов / Л.М. Седоков, Ю.С. Богомолов. – Томск, 1962. – 44с.
1306442
  Вилесов Д.В. Руководство к лабораторным работам по электротехническим материалам / Д.В. Вилесов, Д.А. Черкасский. – Ленинград, 1955. – 69 с.
1306443
  Шалапенок Е.С. Руководство к летней учебной практике по зоологии / Е.С. Шалапенок, Т.И. Запольская. – Минск, 1988. – 302с.
1306444
  Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по ботанике. Высшие растения / Л.И. Лотова. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 74с.
1306445
  Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по морфологии высших растений / Л.И. Лотова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 60с.
1306446
  Шлейхерт Ф. Руководство к наблюдениям и опытам по Физиологии растений : с 68 рис. в тексте / Фр. Шлейхерт, проф. ; пер. с 6-го нем. изд. В.Р. Заленского. – Киев : Изд. "Сотрудника" в Киеве, 1907. – VIII, 188 с. : ил.
1306447
  Дьяконов Д.И. Руководство к обработке стекла на паяльном столе / Д.И. Дьяконов, В.В. Лермантов. – М-Птгр, 1924. – 183с.
1306448
  Кузнецов Е.А. Руководство к определению абсолютного возраста минералов оптическим путём / Е.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1971. – 52с.
1306449
  Шабельский А.В. Руководство к определению раковин брюхоногих и пластинчатожаберных моллюсков : с 3 таблицами рисунков / [соч.] А.В. Шабельского. – Харьков : В универ. тип., 1881. – [2], IX, 126 с., 1 л. ил. : ил. + 3 лист. илл.
1306450
  Кюри П. Руководство к определению растений, легким и точным, помощию собственного исследования : С указанием правил для собирания и сушения растений / Кюри ; Пер. с 9-го нем. изд. с указанием правил для собирания и сушения растений [В.В. Григорьева]. – Москва : Изд. Б.В. Григорьева ; Тип. В. Готье, 1861. – XVI, 438 с. – Алф. указ. лат. род. назв.: с. 417-423. - Алф. указ. рус. назв. для родов и семейств: с. 424-435
1306451
  Новицкий О.М. Руководство к опытной психологии / составленное Ор. профессором Университета Св. Владимира Орестом Новицким. – Киев : В университетской типографии, 1840. – XIV, 489 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1306452
  Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права : [в 4 т.] / [cоч.] Н.А. Неклюдова, магистра права. – 1876-1880. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Сокрытие истины; сокрытие своей личности; лжеприсяга и лжесвидетельство; ложный донос и ябеда; подлог и подделка. – 1880. – VIII, 584 с. – В конце кн. тип. ошибка в номерации стр - Экз. в разных тип. переплетах.
1306453
  Соколов И.Я. Руководство к переводам с российского языка на греческий / составленное по Росту и Вюстеманну ад. Ив. Соколовым. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. нар. прос.
Ч.1. – 1833. – 407 с.
1306454
  Четвериков С.Д. Руководство к петрохимическим пересчетам химических анализов горных пород и определению их химических типов / С.Д. Четвериков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 246с.
1306455
  Милень А. Руководство к познанию древностей, г. Ал. Миленя, смотрителя древностей при Национальной библиотеке, профессора истории и древностей и члена обществ:Натуральной истории и Филоматическаго в Париже : изданное с прибавлением в пользу учащихся в Императорском Московском университете, Николаем Кошанским, изящных наук магистром и философии доктором. – Москва : В Университетской типографии, 1807. – 131 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1306456
  Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / соч. графа Сперанского. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1845. – [4], 171 с., 1 л. портр.


  С прил. "Записки об устройстве судебных и правительств. учреждений в России", (1803 г.), статей "О государственных установлениях", "О крепостных людях" и "Пермского письма к императору Александру"
1306457
  Тулов М.А. Руководство к познанию родов, видов и форм поэзии / [соч.] М. Тулова, поф. лиц. Безбородько. – Киев : В унив. тип., 1853. – VIII, 388 с.
1306458
  Ершов А.П. Руководство к пользованию системой АЛЬФА / А.П. Ершов. – Новосибирск, 1958. – 178 с.
1306459
  Павлов М. Руководство к пользованию счетной логарифмической линейкой для производства вычислений. / М. Павлов. – М., 1937. – 39с.
1306460
  Ган И.К. Руководство к правильному употреблению законов препинания с задачами для упражнения / И.К. Ган. – Изд.5-е,вновь пересмотренное и испр. – Вильна : Типография М.Р. Ромма, 1893. – 75 с.
1306461
  Загальская Ю.Г. Руководство к практ. занятиям по геометрической кристаллографии / Ю.Г. Загальская, Г.П. Литвинская. – Горький
ч. 1. – 1968. – 59с.
1306462
  Кольрауш Ф. Руководство к практике физических измерений с прибавлением статьи об абсолютной системе мер / [соч.] Ф. Кольрауша, проф. Страсбург. ун-та ; Пер. с 6-го изд. "Leitf"d. praktischen Physik v. F. Kohlrausch" Н.С. Дрентельна ; С прил., сдел. под ред. проф. И.И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1891. – XVI, 414, [1] с., 83 ил.


  Пер.: Дрентельн, Николай Сергеевич Ред.: Боргман, Иван Иванович (1849-1914)
1306463
  Попко Ю.М. Руководство к практикуму по физике : учеб. пособие / Ю.М. Попко, Л.А. Князева. – Москва : ГУПИ, 1959. – 443с.
1306464
  Нымм У. Руководство к практикуму по физике полупроводников и твердого тела / У. Нымм, Л. Нейман. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1984. – 136 с.
1306465
  Ушаков М.А. Руководство к практикуму по электротехнике. / М.А. Ушаков. – М., 1958. – 166с.
1306466
  Орлова И.А. Руководство к практически занятиям по курсу "Введение в физическую географию" / И.А. Орлова. – Москва, 1963. – 48с.
1306467
  Капранов В.Д. Руководство к практическим занятиям / В.Д. Капранов. – Москва, 1959. – 360 с.
1306468
  Горшенин Д.С. Руководство к практическим занятиям в аэродинамической лаборатории / Д.С. Горшенин, А.К. Мартынов. – Москва, 1967. – 224 с.
1306469
   Руководство к практическим занятиям в лаборатории по процессам и аппаратам химической технологии. – изд. 2-е испр. и допол. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 244 с.
1306470
  Волжинский И.А. Руководство к практическим занятиям в лаборатории синтетических каучуков / И.А. Волжинский, В.Н. Львов, В.О. Рейхсфельд. – Ленинград : Госхимиздат, 1955. – 223 с.
1306471
  Будников П.П. Руководство к практическим занятиям в техно-химических лабораториях. / П.П. Будников. – Ивано-Вознесенск, 1919. – 43с.
1306472
  Будников П.П. Руководство к практическим занятиям в техно-химических лабораториях. / П.П. Будников. – Ивано-Вознесенск, 1920. – 75с.
1306473
  Шестаков А.Г. Руководство к практическим занятиям по агрохимии / А.Г. Шестаков : ОГИЗ Сельхозгиз
Ч. 2. – 1940. – 447 с.
1306474
  Добрынина В.И. Руководство к практическим занятиям по биологической химии / В.И. Добрынина, Е.А. Свешникова. – Москва : Медгиз, 1958. – 343 с.
1306475
  Ивченко Г.М. Руководство к практическим занятиям по биологической химии / Г.М. Ивченко, Кушманов, а. – Москва, 1966. – 292с.
1306476
  Добрынина В.И. Руководство к практическим занятиям по биологической химии / В.И. Добрынина, Е.А. Свешникова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Медицина, 1967. – 343 с.
1306477
  Кушманова Д О. Ивченко Руководство к практическим занятиям по биологической химии / Д О. Ивченко Кушманова; Под ред. А.А Покровского. – 2-е изд, доп. – Москва : Медицина, 1974. – 424 с.
1306478
  Алейникова Т.Л. Руководство к практическим занятиям по биологической химии : учебное пособие для студентов мед. спец. вузов / Т.Л. Алейникова, Г.В. Рубцова; Алейнкова Т.Л., Рубцова Г.В. ; под ред. А.Я. Николаева. – Москва : Высшая школа, 1988. – 239 с.
1306479
  Давыдов В.В. Руководство к практическим занятиям по биологической химии : учеб. пособие / В.В. Давыдов, В.Н. Швец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 315, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-774-6
1306480
  Агавердиев А.Ш. Руководство к практическим занятиям по биофизике / А.Ш. Агавердиев, Ф.А. Бынов. – Пермь, 1970. – 90с.
1306481
  Демьянов Н.Я. Руководство к практическим занятиям по биохимии : углеводы, жиры, белки и другие биологически важные соединения / Н.Я. Демьянов, Н. Путохин, И. – Москва : Новый агроном, 1927. – 192 с.
1306482
  Абрамова З.В. Руководство к практическим занятиям по генетике : [для агр. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – Ленинград : Колос, [Ленинградское отделение], 1968. – 191 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1306483
  Ватти К.В. Руководство к практическим занятиям по генетике : учеб. пособие для студентов биол. фак. пед. ин-тов / К.В. Ватти, М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1972. – 179 с. : ил.
1306484
  Ватти К.В. Руководство к практическим занятиям по генетике : учеб. пособие для студентов биол. фак. пед. ин-тов / К.В. Ватти, М.М. Тихомирова. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1979. – 189 с. : ил., табл.
1306485
  Загальская Ю.Г. Руководство к практическим занятиям по геометрической кристаллографии / Ю.Г. Загальская, Г.П. Литвинская. – Москва
ч. 2. – 1970. – 128с.
1306486
  Верхало Н.Я. Руководство к практическим занятиям по гидрогеологии / Н.Я. Верхало, В.А. Сергеев. – Ленинград, 1940. – 142с.
1306487
  Аверинцев С.В. Руководство к практическим занятиям по зоологии : (курс высших учебных заведений) / сост. С.В. Аверинцев, д-р зоологии. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Учебное дело", 1913. – VIII, 417 с.
1306488
  Аверинцев С.В. Руководство к практическим занятиям по зоологии : пособие для высш. учеб. завед. / С.В. Аверинцев. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1927. – 222 с. : ил.
1306489
  Аверинцев С.В. Руководство к практическим занятиям по зоологии : пособие для высш. учеб. завед. / С.В. Аверинцев. – М.-Л. : Гиз. – (Пособия для высшей школы)
Вып. 11 : Хордовые. – 1927. – 148 с.
1306490
  Горн Н.К. Руководство к практическим занятиям по исторической геологии / Н.К. Горн. – Ленинград : Недра, 1954. – 217с.
1306491
  Горн Н.К. Руководство к практическим занятиям по исторической геологии / Н.К. Горн. – Ленинград : Недра, 1962. – 259с.
1306492
  Попов В.И. Руководство к практическим занятиям по криминалистической тактике. / В.И. Попов. – М, 1964. – 272с.
1306493
  Нечаев А.В. Руководство к практическим занятиям по кристаллографии и минералогии : (склеивание кристаллографических моделей, определение минералов) : для сред. учебн. заведений : с 32 рис. и 37 черт. на 12 таблицах / А.В. Нечаев, проф. – Киев : Изд. Пироговского Т-ва, 1908. – 32 с., 12 л. табл. рис. : ил.
1306494
  Нечаев А.В. Руководство к практическим занятиям по кристаллографии и минералогии : (склеивание кристаллографических моделей, определение минералов) : для сред. учебн. заведений : с 32 рис. и 37 черт. на 12 таблицах / А.В. Нечаев, проф. – 4-е изд. – Киев : Изд. Пироговского Т-ва, 1918. – 32 с., 12 л. табл. рис. : ил.
1306495
  Загальская Ю.Г. Руководство к практическим занятиям по кристаллохимии / Ю.Г. Загальская. – Москва, 1983. – 158с.
1306496
  Орлова И.А. Руководство к практическим занятиям по курсу "Общая физическая география" / И.А. Орлова. – Москва, 1968. – 48с.
1306497
  Залогин Б.С. Руководство к практическим занятиям по курсу "Практическая океанология" / Б.С. Залогин, А.Т. Макерова. – М., 1972. – 50с.
1306498
  Алешинская З.В. Руководство к практическим занятиям по курсу "Четвертичная геология" : (метод диатомового анализа) / З.В. Алешинская, Н.Г. Заикина ; под ред. д-ра геогр. наук А.П. Жузе ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак., Каф. общего землеведения. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1964. – 75 с., [3] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 72-74
1306499
  Лебедева М.Н. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии / М.Н. Лебедева. – 5-е изд., переработ. – Москва, 1973. – 312с.
1306500
  Лебедева М.Н. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.Н. Лебедева. – 2-е изд., доп. – Москва, 1950. – 260с.
1306501
  Федоров М.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.В. Федоров. – 2-е изд., заново переработ. – Москва, 1951. – 280с.
1306502
  Федоров М.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.В. Федоров. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1957. – 231 с.
1306503
  Мельников В.Д. Руководство к практическим занятиям по микробиологии с основами вирусологии / В.Д. Мельников, Л.И. Виноградова. – Петрозаводск, 1985. – 104 с.
1306504
  Коленько Е.И. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. / Е.И. Коленько. – М., 1959. – 168с.
1306505
  Аникиев В.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологиии / В.В. Аникиев. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1983. – 123 с.
1306506
  Каденская М.И. Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии : для студентов-заоч. геогр. фак. пед. ин-тов / Каденская М.И. ; Гл. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва прос. РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1976. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 238
1306507
  Богданов П.Л. Руководство к практическим занятиям по морфологии и систематике растений / П.Л. Богданов ; Лесотехн. акад. им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1953. – 41 с.
1306508
  Лабзина Л.Я. Руководство к практическим занятиям по обмену белков : учеб. пособ. / Л.Я. Лабзина, Т.Ф. Атянина. – Саранск, 1982. – 92 с. : ил., табл. – Библиогр.: 21 назв.
1306509
   Руководство к практическим занятиям по общей биологии (зоология с паразитологией). – Москва : Медгиз, 1956. – 255с.
1306510
  Каденский А.А. Руководство к практическим занятиям по общей геологии / А.А. Каденский, М.И. Каденская. – М., 1962. – 100с.
1306511
  Князев В.С. Руководство к практическим занятиям по общей петрографии / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – М., 1978. – 97с.
1306512
   Руководство к практическим занятиям по общей химии / Е.Ф. Деньгин, В.С. Зайков, Э.Ф. Краузе, А.Д. Функ. – изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1931. – 144 с.
1306513
  Капкова Е.И. Руководство к практическим занятиям по общей химии / Е.И. Капкова. – Х., 1961. – 146с.
1306514
   Руководство к практическим занятиям по общей химической технологии / Б.А. Копылев, Д.Г. Трабер, М.М. Сычев, В.А. Григор. – Ленинград-Москва : Госхимиздат, 1953. – 315 с.
1306515
  Богданов-Катьков Руководство к практическим занятиям по общей энтомологии / Н.Н. Богданов-Катьков ; Гл. упр. вузов и техникумов НКЗ СССР допущ. в качестве учеб. пособия для фак. агрономических и защиты растений. – Изд. 6-е. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз : (Тип. "Печатный двор"), 1947. – 356 с. : ил. – (Учебники и пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1306516
  Тараканов П.И. Руководство к практическим занятиям по органической химии. / П.И. Тараканов, М.С. Ершова. – М., 1969. – 112с.
1306517
  Ежов Г.И. Руководство к практическим занятиям по сельскохозяйственной микробиологии. / Г.И. Ежов. – М, 1974. – 288с.
1306518
  Ежов Г.И. Руководство к практическим занятиям по сельскохозяйственной микробиологии. / Г.И. Ежов. – М, 1981. – 271с.
1306519
  Рубинин М.В. Руководство к практическим занятиям по сопротивлению материалов / М.В. Рубинин. – Москва, 1953. – 308 с.
1306520
  Рубинин М.В. Руководство к практическим занятиям по сопротивлению материалов / М.В. Рубинин. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 310с.
1306521
  Рубинин М.В. Руководство к практическим занятиям по сопротивлению материалов / М.В. Рубинин. – 4-е изд. – Москва, 1963. – 488 с.
1306522
  Виноградова Н.С. Руководство к практическим занятиям по топографии : Камеральные работы / Н.С. Виноградова, Г.В. Господинов, В.Н. Сорокин; Под общ. ред. Господинова Г.В. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1968. – 143с.
1306523
  Богданова Т.Н. Руководство к практическим занятиям по физике : учеб. пособие / Т.Н. Богданова, Е.П. Субботина ; под ред. проф. К.К. Баумгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советская наука
Ч. 1. – 1949. – 396 с. – Библиогр.: с. 391
1306524
  Богданова Т.Н. Руководство к практическим занятиям по физике / Т.Н. Богданова, Е.П. Субботина ; под ред. проф. К.К. Баумгарта. – Москва : Советская наука
Ч. 2. – 1950. – 278 с. : табл. – Библиогр.: с. 274
1306525
   Руководство к практическим занятиям по физике. – Ленинград
1. – 1953. – 63 с.
1306526
   Руководство к практическим занятиям по физике полупроводников. – Саратов, 1964. – 116 с.
1306527
  Маллицкая Н.Г. Руководство к практическим занятиям по физиологии / Н.Г. Маллицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1940. – 176с.
1306528
  Александров И.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии : пособие для педагогических инвтитутов / Александров И.С., Маллицкая Н.Г. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Ленинград : Учпедгиз, 1957. – 227 с.
1306529
   Руководство к практическим занятиям по физиологии : Под ред. Косицкого Г.И. – Москва : Медицина, 1988. – 288с.
1306530
  Леонтович А.В. Руководство к практическим занятиям по физиологии животных / А.В. Леонтович, проф. Сельскохоз. Академии им. К.А. Тимирязева. – Москва ; Ленинрад : Госиздат ; [Тип. "Печатный двор", Ленинград], 1928. – 160 с. – (Пособия для Высшей школы)
1306531
   Руководство к практическим занятиям по физиологии животных. – М, 1953. – 168с.
1306532
  Румянцева М.Ф. Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека : Учеб. пособие. / М.Ф. Румянцева. – Москва : Медицина, 1986. – 272 с.
1306533
  Балезин С.А. Руководство к практическим занятиям по физической и коллоидной химии : учеб. пособие для нехим. и пед. вузов и фак-тов и учеб. пособие для хим. техникумов / С.А. Балезин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госхимиздат, 1956. – 232 с.
1306534
   Руководство к практическим занятиям по физической химии. – Саратов, 1979. – 68с.
1306535
  Доброзракова Т.Л. Руководство к практическим занятиям по фитопатологии / Т.Л. Доброзракова. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1949. – 312 с.
1306536
   Руководство к практическим занятиям по химии полупроводников. – Воронеж, 1970. – 180с.
1306537
  Кухтина Ж.М. Руководство к практическим занятиям по цитологии / Ж.М. Кухтина. – Москва : Просвещение, 1971. – 112 с. : ил. + Додатки: с. 1-64
1306538
  Просецкая А.Г. Руководство к практическим занятиям по школьной гигиене. / А.Г. Просецкая. – Москва, 1965. – 104с.
1306539
  Просецкая А.Г. Руководство к практическим занятиям по школьной гигиене. / А.Г. Просецкая. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 127с.
1306540
  Корниенко В.П. Руководство к практическим занятиям по электроразведке : Учебное пособие для уч-ся средних спец.уч. заведений / В.П. Корниенко. – Москва : Недра, 1980. – 200с.
1306541
  Корниенко В.П. Руководство к практическим занятиям по электроразведке / В.П. Корниенко. – 2-е изд. – М, 1987. – 182с.
1306542
  Михайленко Я.И. Руководство к практическим занятиям по элементарному курсу химии. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1907. – 146 с.
1306543
  Цыбасов В.П. Руководство к практическим и лабораторным работам по общей химии : Учебное пособие / В.П. Цыбасов, А.И. Крягова. – Ленинград : Тип. Военно-Механического института, 1959. – 171 с.
1306544
  Цыбасов В.П. Руководство к практическим и лабораторным работам по общей химии. / В.П. Цыбасов, А.И. Крягова. – 2-е изд., испр. идоп. – Л., 1963. – 174с.
1306545
  Злуницын С.А. Руководство к практическим работам в физической лаборатории / С.А. Злуницын. – Харьков
2. – 1957. – 7 с.
1306546
  Злуницын С.А. Руководство к практическим работам в физической лаборатории / С.А. Злуницын. – Харьков
5. – 1957. – 7 с.
1306547
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – Л., 1973. – 284с.
1306548
  Столяров Б.В. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Витенберг. – 2-е перераб. – Ленинград : Химия, 1978. – 288 с.
1306549
  Столяров Б.В. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Витенберг. – 3-е перераб. – Ленинград : Химия, 1988. – 334 с.
1306550
  Александрова С.Я. Руководство к практическим работам по физической и коллоидной химии : учеб. пособие / С.Я. Александрова, В.Н. Белоусова ; под ред.: Т.С. Минаковой ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : [б. и.], 1988. – 108 с.
1306551
   Руководство к практическим работам по физической химии. – Воронеж, 1965. – 124с.
1306552
   Руководство к практическим работам по химии полимеров. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 176 с.
1306553
  Кравцов В.И. Руководство к практическим работам по электрохимии / В.И. Кравцов. – Л., 1979. – 216с.
1306554
  Крашенинников Ф.Н. Руководство к практических занятиям по физиологии растений : (Занятия организовыаны в лабораториях Физиологии растений Императорского Московского университета и Московских Высших Женских курсов) : В основу положены демонстрации, показываемые во время лекций Климентом Аркадиевичем Тимирязевым / Ф.Н. Крашенинников. – Москва : Тип. Имп. Московского ун-та, 1910. – 45 с.


  Тимирязев Климент Аркадиев (1843-1920) На тит. л. дарств. надписью: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину Ф. Крашенинникова
1306555
  Чайковский П.И. Руководство к практическому изучению гармонии : учебник, сост. проф. Моск. консерватории П. Чайковским. – 7-е изд. – Москва ; Лейпциг : Изд. П. Юргенсона, 1902. – 155 с. : нот.
1306556
  Цветов Е.П. Руководство к практическому изучению топографической анатомии / Е.П. Цветов, Г.в. Стовичек. – Ярославль
1. – 1957. – 135с.
1306557
  Любомирский Г.Л. Руководство к практическому изучению элементарной теории музыки, приспособленное и изложенное в 32 уроках / сост. Г.Л. Любомирский. – 2-е изд. испр. и доп. статьей о разреш. диссонансов. – Киев ; Варшава : Гл. скл. изд. в маг. Леона Идзиковского, 1913. – [4], 116, IV с. нот.
1306558
  Любомирский Г.Л. Руководство к практическому изучению элементарной теории музыки, приспособленное и изложенное в 32 уроках / сост. Г.Л. Любомирский, пр. муз. шк. Н.В. Лисенко. – Киев ; Варшава : Гл. скл. изд. в маг. Леона Идзиковского
Курс 2. – 1913. – [4], 141, 24, II с., нот.
1306559
   Руководство к практическому использованию электронных моделей МН-7, МПТ-9 и ЭМУ-8. – К, 1961. – 162с.
1306560
  Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа / Г. Деч. – Москва, 1958. – 207с.
1306561
  Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа / Г. Деч. – Москва : Наука, 1965. – 287 с.
1306562
  Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа / Г. Деч. – Москва, 1971. – 288с.
1306563
  Фишер Э. Руководство к приготовлению органических препаратов. – Рига : Изд. книж. магазина Ф.И. Трескиной, 1897. – 83 с.
1306564
  Гейки Дж. Руководство к производству полевых наблюдений по общей и прикладной геологии / Дж. Гейки. – Москва-Л.-Новосибирск, 1932. – 84с.
1306565
  Циген Т. Руководство к психиатрии : для врачей и студентов / Т. Циген. – С.-Петербург : Паровая Скоропечатня И.А. Богельман, 1897. – IV, X, 522 [17] с.
1306566
  Залесский А.М. Руководство к работам в лаборатории высокого напряжения / А.М. Залесский, А.В. Сорокин, К.С. Стефанов. – Москва-Ленинград, 1934. – 393 с.
1306567
  Алексич А.П. Руководство к работе по хрестоматии "Родная литература" : V класс / А.П. Алексич, С.М. Браиловская. – 5-е изд., испр. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 152 с.
1306568
  Болле И. Руководство к разведению тутового дерева и шелковичных червей / Иоганна Болле, д-ра Имп.-Королевской опыт. с.-х.-хим. ст. в Герце и Франца Гвозденовича, инспектора того же учреждения ; Пер. Л.Г. Ж-ва, под ред. В.А. Бертенсона. – Одесса : Тип "Одесские новости", 1910. – 153, [2] с., 2 л. ил., табл. : ил., табл.


  Ред.: Бертенсон, Василий Алексеевич (1860-)
1306569
  Казицын Ю.В. Руководство к расчету баланса вещества и внутренней энергии при формировании метасоматических пород / Ю.В. Казицын, В.А. Рудник. – Москва : Недра, 1968. – 364с.
1306570
   Руководство к реферированию научной литературы по ботанике, физиологии растений, растениеводству, лесоводству, почвоведению и агрохимии. – Москва, 1964. – 119с.
1306571
  Рубан П.И. Руководство к решению задач по аналитической геометрии : учеб.пособие / П.И. Рубан, Е.Е. Гармаш. – Москва : Высшая школа, 1963. – 314 с.
1306572
  Кельтенова Р.Т. Руководство к решению задач по высшей математике / Р.Т. Кельтенова, Ф.У. Утегалиева. – Алма-Ата, 1989. – 167с.
1306573
   Руководство к решению задач по высшей математике : В двух частях / учеб. пособие. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 1. – 1989. – 348 с.
1306574
   Руководство к решению задач по высшей математике : учеб. пособие. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1990. – 400 с.
1306575
  Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики : учеб.пособие / Е.В. Фирганг. – Москва : Высшая школа, 1977. – 351 с.
1306576
  Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики : Учебное пособие / Е.В. Фирганг. – Москва : Высшая школа, 1978. – 351 с.
1306577
   Руководство к решению задач по математике : справ. пособие. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 349 с.
1306578
  Есипов А.А. Руководство к решению задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям : [учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика"] / А.А. Есипов, Л.И. Сазонов, В.И. Юдович ; отв. ред. М.Ю. Жуков ; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 334 с. – Библиогр.: с. 332-333
1306579
  Чиченев Н.А. Руководство к решению задач по прикладной механике / Н.А. Чиченев, Е.А. Свистунов. – М., 1979. – 80с.
1306580
   Руководство к решению задач по сопротивлению материалов. – Москва
1. – 1960. – 156 с.
1306581
  Ицкович Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов (для втузов) / Г.М. Ицкович. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1970. – 542 с.
1306582
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие [для заоч. вузов, фак. и отд-ний] / Т.Б. Айзенберг [и др.] ; под ред. проф. И.М. Воронкова. – изд. 4-е. – Москва : Высшая школа
4. – 1962. – 391 с. : черт.
1306583
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб.пособие [для втузов] / Т.Б. Айзенберг [и др.] ; под ред. проф. И.М. Воронкова. – изд. 5-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 419 с. : черт.
1306584
  Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для машиностроит. спец. вечер. и заоч. техникумов / А.И. Аркуша. – Москва : Высшая школа, 1967. – 316 с. – Библиогр.: с. 314
1306585
  Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике : [для втузов] / Т.Б. Айзенберг [и др.] ; под ред. проф. И.М. Воронкова. – изд. 6-е, стер. – Москва : Высшая школа, 1968. – 419 с. : ил. – Библиогр.: с. 417
1306586
  Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике : учеб. пособие для машиностроит. спец. вечер. и заоч. техникумов / А.И. Аркуша. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1976. – 288 с. : ил.
1306587
  Войтенко М.А. Руководство к решению задач по теории вероятностей / М.А. Войтенко. – Москва, 1988. – 110с.
1306588
  Гмурман Е В. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / Е В. Гмурман, . – Москва : Высшая школа, 1970. – 240 с.
1306589
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – 2-е изд. доп. – М, 1975. – 333с.
1306590
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – 3-е изд. перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 400с.
1306591
  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : Учебн. пособ. / В.Е. Гмурман. – 5-е изд. стереотип. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400с. – ISBN 5-06-003465-8
1306592
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости : учеб. пособие для студентов инженер.-строит. вузов и фак. / В.Г. Рекач, проф., докт. техн. наук. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 214, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-213
1306593
  Маракуцев Н. Руководство к решению задач по физике : курс средней школы : 956 задач с ответами и решениями и с 284 фигурами / сост. Н. Маракуев. – 2-е изд., испр. – [Москва] : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 650 с. : черт.


  Авт.-сост.: Якобсон, Алексей Георгиевич
1306594
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости : учеб. пособие для студентов строит. спец. вузов / В.Г. Рекач. – Москва : Высшая школа, 1973. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382
1306595
  Романов П.П. и др. Руководство к решению прикладных задач по высшей математике / П.П. и др. Романов. – Москва, 1990. – 280с.
1306596
  Самусевич А.Ф. Руководство к решению прикладных задач по математике / А.Ф. Самусевич. – Свердловск, 1975. – 100 с.
1306597
  Микулик Н.А. Руководство к решению технических задач по теории вероятностей и математической статистике : eчеб. пособие для машиностроит. специальностей вузов / Н.А. Микулик. – Минск, 1977. – 143с.
1306598
  Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 2-е изд., пересмотр.. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1896. – XVI, 548 с.
1306599
  Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 3-е изд., пересмотр.. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1904. – XVI, 522 с.
1306600
  Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 4-е изд., пересмотр.. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1914. – XXII, 652 с.
1306601
  Иловайский Д.И. Руководство к русской истории : средний курс / сост. Д. Иловайский. – 44-е изд. – Москва : Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1916. – 180 с.
1306602
  Беллярминов И. Руководство к русской истории с дополнением из всеобщей. (В жизнеописаниях и эпизодах) / И. Беллярминов. – Санкт-Петербург : Типограф. М. А. Александрова, 1911. – 180с.
1306603
  Любен А Руководство к систематическому изучению Зоологии и антропологии для школ и самообучения : с многими рис. в тексте / [соч.] Августа Любена, дир-ра учит. семинарии в Бремене; Пер. и доп. д-ра зоологии И. Мечникова. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунова
Курс 1 : Обзор видов животных. – 1871. – [6], 279 с. : ил.


  На экз. № 933478 печать кн. маг.
1306604
  Ширяев Н.Н. Руководство к собиранию и сохранению насекомых : С 65 рис. в тексте и 4 портретами / В. Шимкевич, , проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1897. – VI, 120 с. : ил.


  Рейли, Чарльз Валентин (1843-1895)
1306605
  Ширяев Н.Н. Руководство к собиранию и сохранению насекомых / сост. по К.В. Рейли (C.V. Riley) Н. Ширяев, преп. Яросл. кадет. корпуса. – 3-е изд., просмотр. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1913. – IV, 158 с.


  Ред.: Яковлев, Александр Иванович
1306606
  Коробков Н.М. Руководство к собиранию метриалов по истории Великой Отечественной войны / Н.М. Коробков. – М., 1942. – 28с.
1306607
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Руководство к собиранию растений для гербария / сост. Б.А. Федченко и А.Ф Флеров, магистры ботаники. – 3-е изд. – Москва : Изд М. и С. Сабашниковых, 1910. – 68 с. : ил. – Библиогр.: с. 39-48


  Сост.: Флеров, Александр Федорович (1872-?)
1306608
  Симашко Юл. И. Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / [соч.]. Юл. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 142 с. : ил. – Конволют. - Пер. с 4 кн. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Содержание конволюта: 1. Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Ю. И. Симашко; 2. Собирание растений: герборизация; 3. Скелетирование млекопитающих: 4. Обиходная книжка для мальчиков; 5. Летние ...
1306609
   Руководство к совершению актов, договоров и обязатеьств на основании положения о нотариальной части : 2-е изд., с прил. образцов и форм и новых правил: о порядке совершения, хранения и утверждения духов. завещаний. – [Санкт-Петербург] : [Тип. А. Траншеля], 1869. – [4], VI, 354 с. – (Судебные уставы Императора Александра II с комментариями и разъяснениями)
1306610
  Полевой Д.Д. Руководство к составлению сочинений. Ч. 2 : сборник разработанных тем литературного характера с планами, задаваемых для домашних и классных сочинений во всех средне-учебных заведениях и при конкурсных испытаниях / Д.Д. Полевой // Сборник разработанных тем отвлеченного, исторического и литературного содержания, с планами / Д.Д. Полевой. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Варш. учеб. окр.], 1908. – Ч. 1. – 169 с.


  На тит. л. надпись фамилия: И. Турчинович
1306611
  Португалов А.В., Португалов О.А. Руководство к составлению ученических сочинений для учащихся и экстернов. : пособие для изучения техники сочинений без помощи учителя / А.В. Португалов и О.А. Португалов. – 5-е изд., исп. и доп. – Киев : Книгоиздат И.И. Самоненко, 1914. – XII, 388 с.
1306612
  Бродовский М.М. Руководство к сочинению (прозаическому и стихотворному) : Пособие к конкурс. экзаменам по рус. яз. / М.М. Бродовский. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского ; [Тип. В.П. Мещерского], 1901. – VI, 192 с.


  Содержане: План и слог сочинения; Стихотворение; Роман; Повесть; Рассказ; Очерк; Набросок; Эскиз и пр. ; Трагедия; Комедия; Драма; Корреспонденция обыкновенная; Кореспонденция газетная; Ораторские речи
1306613
  Савельева Н.И. Руководство к спецпрактикуму по оптическим методам анализа. / Н.И. Савельева, А.Д. Белоглазова. – Казань, 1980. – 100с.
1306614
  Шидловский А. Руководство к сферической астрономии. Ч. 2 : По сочинениям Брюннова, Шовене и др.; Продолжение / Составил А. Шидловский // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 235с.
1306615
  Милютин Д. Руководство к съемке планов с приложением математики. – Москва : В типографии С. Селивановского, 1831. – 78 с., 3 л. табл., план.
1306616
  Никитин Н.Н. Руководство к таблицам / Н.Н. Никитин. – М, 1947. – 28с.
1306617
  Шебуев Г.Н. Руководство к теоретической оптике : Вып. 1-2 : в 2 т. / сост. Г.Н. Шебуевым, приват-доцентом Казанского ун-та. – 1885-1887. – Казань : В тип. Имп. ун-та
Вып. 1. – 1885. – [2], 246, II с., 2 л. черт.
1306618
  Шебуев Г.Н. Руководство к теоретической оптике : Вып. 1-2 : в 2 т. / сост. Г.Н. Шебуевым, приват-доцентом Казанского ун-та. – 1885-1887. – Казань : В тип. Имп. ун-та
Вып. 1. – 1885. – [2], 246, II с., 2 л. черт. – Конволю. - Пер.: Руководство к теоретической оптике, вып. 2. 1887 / сост. Г.Н. Шебуевым
1306619
  Шебуев Г.Н. Руководство к теоретической оптике. Вып. 2 : Вып. 1-2 : в 2 т. / сост. Г.Н. Шебуевым, приват-доцентом Казанского ун-та // Руководство к теоретической оптике : Вып. 1-2 : в 2 т. / Г.Н. Шебуев. – 1885-1887. – Казань : В тип. Имп. ун-та, 1885. – Вып. 1. – [2], 247-394 с., 1 л. черт.
1306620
   Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР. – Москва : Изд. Центр. бухгалт. Наркомвнуторга СССР
Вып. 1, разд. 1-3. – 1937. – 64 с., разд. пагин. – Конволют. Переплетено с вып. 1-4
1306621
   Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР. Вып. 2, разд. 4-10 // Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР / Народный Комиссариат внутр. торговли Союза СССР, Центральн. бухгал. – Москва, 1937. – Вып. 1, разд. 1-3. – 136 с.
1306622
   Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР. Вып. 3, разд. 11-21 // Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР / Народный Комиссариат внутр. торговли Союза СССР, Центральн. бухгал. – Москва, 1937. – Вып. 1, разд. 1-3. – 151 с.
1306623
   Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР. Вып. 4, разд. 22-34 // Руководство к типовому счетному плану текущего учета основной деятельности хозяйственных организаций системы Наркомвнуторга Союза ССР / Народный Комиссариат внутр. торговли Союза СССР, Центральн. бухгал. – Москва, 1937. – Вып. 1, разд. 1-3. – 79 с.
1306624
  Закотянский А.Ф. Руководство к типовому счетному прану по капиталовложениям и леятельности по производству капитальных работ / А.Ф. Закотянский, П.И. Злобин. – Москва, 1936. – 500 с.
1306625
  Тилльо П. Руководство к топографической анатомии в применении к хирургии / П. Тилльо. – XV, 1189 с.
1306626
   Руководство к употреблению микроскопов. – Санкт-Петербург. – 16с.
1306627
   Руководство к употреблению микроскопов. – 25с.
1306628
  Рейхерт, К., оптическая фабрика (Вена) Руководство к употреблению микроскопов оптико-механического заведения К.Рейхерта в Вене, 8, Бенногассе 24-26 / Пер. с нем... д-ра А. Е. Феоктистова. – Вена. – 24 с. : ил.
1306629
   Руководство к употреблению сложных микроскопов оптико-механического заведения К. Рейхерта. – С.-Петербург. – 18с.
1306630
   Руководство к употреблению сложных микроскопов оптической фабрики К.Рейхерта. – Вена : Тип. Ф.Яспера. – 30с.
1306631
  Классен Е. Руководство к устроению артезианских (артезийских) или водометных колодцев. – Москва : В тип. Августа Семена, 1833. – XII, 118, II с. : 2 ил.
1306632
  Ходецкий С.М. Руководство к уходу за рогатым скотом, изложенное в применении к тем полосам России, в которых производится скотоводство хозяйственное : Ответ на задачу, предложенную Ученым комитетом Министерства гос. имуществ на конкурс 1846-1847 года, удостоенной серебрянной медали / соч. Стариона Ходецкого. – Санкт-Петербург : Изд. от Ученого Комитета Мин-ва гос. имущ. ; В тип. Министерства гос. имуществ, 1851. – [4], 218 с., 4 л.черт. – Конволют. - Пер.: Полное руководство к уходу за рогатым скотом, примененное к хозяйственным отношениям Средней полосы России / И.В. Лавров. 1849
1306633
   Руководство к учебной практике по метеорологии. – Л, 1988. – 94с.
1306634
  Старк В.Н. Руководство к учету повреждений леса / В.Н. Старк. – М.-Л., 1930. – 356с.
1306635
  Старк В.Н. Руководство к учету повреждений леса / В.Н. Старк. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1932. – 408с.
1306636
  Полкотыцкий В. Руководство к физике в объеме курса средних учебных заведений : с 448 политипажными рис. / сообразно с новейшими изысканиями сост. В. Полкотыцкий, преп. Варш. 4-й гимназии. – Варшава : Изд. автора, 1874. – [4], VIII, 500 с. : ил.
1306637
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей
Т. 1, ч. 1 : Общая мышечная физика / проф. д-ра Л. Германа в Цюрихе ; пер. М.М. Манасеиной. – 1885. – [4], 606, VI, VI, [2] с. : ил. – Конволют. - Пер.: Руководство к физиологии ... , т. 1- т. 2 (1889)


  Авт. т. 1: Герман, Лудимар (1838-1914)
1306638
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете. Т. 6, ч. 1 : [в 6 т.] // Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.] : Отделелния и всасывания. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей, 1886. – Т. 5, ч. 2, I половина : Химия пищеварительных жидкостей и пищеварения / проф. Р. Мали в Граце ; Пер. А.Я. Щербакова в Казани. – [2], VI, [6], 708, [2] с. : ил.


  Авт.: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт.: Ауберт, Герман Рудольф (1826-1892) Пер.: Щербаков, Арсений Яковлевич (1839-1900)
1306639
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете. Т. 5, ч. 1 : [в 6 т.] // Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей, 1888. – Т. 4, ч. 1 : I. Физиология крови и кровообращения / проф. А. Роллета ; II. Иннервация органов кровообращения / проф. Г. Ауберга ; Пер. с нем. проф. А.Я. Щербакова и пр.-доц. А.А. Панормова в Казани. – [4], XIV, 798, XIV с. : ил.


  Авт.: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт.: Ауберт, Герман Рудольф (1826-1892) Пер.: Щербаков, Арсений Яковлевич (1839-1900)
1306640
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.] : Отделелния и всасывания. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей
Т. 5, ч. 2, I половина : Химия пищеварительных жидкостей и пищеварения / проф. Р. Мали в Граце ; Пер. А.Я. Щербакова в Казани. – 1886. – [3], V, 348 с. : ил. – Конволют. - Пер.: Руководство к физиологии ... , т. 5, ч. 2, 1 половина и т. 5, ч. 2, 2 половина, т. 6


  Авт.: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт.: Ауберт, Герман Рудольф (1826-1892) Пер.: Щербаков, Арсений Яковлевич (1839-1900)
1306641
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей
Т. 3, ч. 1 (I половина) : Диоптрика, придаточные аппараты глаза и учение о световом ощущении / [соч.] проф. А. Фика в Вюрцбурга ; Химические процессы в сетчатой оболочке / [соч.] проф. В. Кюне в Гейдльберге ; пер. с нем. Манасеиной. – 1887. – [2], 518 с. : ил. – Конволют. - Пер.: Руководство к физиологии ... , т. 3, ч. 1, 1 половина и ч. 1, 2 половина ; Т. 3, ч. 2


  Авт. т. 1: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт. т.: Фик, Адольф Эуген (1829-1901) Авт.: Кюне, Вилли Пер.: Манасеина, Мария Михайловна (1841-1903)
1306642
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете. Т. 3, ч. 1 (II половина) : [в 6 т.] // Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей, 1887. – Т. 3, ч. 1 (I половина) : Диоптрика, придаточные аппараты глаза и учение о световом ощущении / [соч.] проф. А. Фика в Вюрцбурга ; Химические процессы в сетчатой оболочке / [соч.] проф. В. Кюне в Гейдльберге ; пер. с нем. Манасеиной. – [2], 519-916, V с. : ил.


  Авт. т. 1: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт. т.: Геринг, Эвальд Пер.: Манасеина, Мария Михайловна (1841-1903)
1306643
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете. Т. 3, ч. 2 : [в 6 т.] // Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей, 1887. – Т. 3, ч. 1 (I половина) : Диоптрика, придаточные аппараты глаза и учение о световом ощущении / [соч.] проф. А. Фика в Вюрцбурга ; Химические процессы в сетчатой оболочке / [соч.] проф. В. Кюне в Гейдльберге ; пер. с нем. Манасеиной. – [2], 664, XVI с. : ил.


  Авт. т. 1: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт. т.: Геринг, Эвальд Авт.: Винчгау, Отто (1828-1879) Пер.: Манасеина, Мария Михайловна (1841-1903)
1306644
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете. Т. 5, ч. 2, II половина : [в 6 т.] // Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.] : Отделелния и всасывания. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей, 1886. – Т. 5, ч. 2, I половина : Химия пищеварительных жидкостей и пищеварения / проф. Р. Мали в Граце ; Пер. А.Я. Щербакова в Казани. – [2], 274, III с. : ил.


  Авт.: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт.: Ауберт, Герман Рудольф (1826-1892) Пер.: Щербаков, Арсений Яковлевич (1839-1900)
1306645
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей
Т. 4, ч. 1 : I. Физиология крови и кровообращения / проф. А. Роллета ; II. Иннервация органов кровообращения / проф. Г. Ауберга ; Пер. с нем. проф. А.Я. Щербакова и пр.-доц. А.А. Панормова в Казани. – 1888. – [2], VIII, 560 с. : ил. – Конволют. - Пер.: Руководство к физиологии ... , т. 4 и т. 5


  Авт.: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт.: Ауберт, Герман Рудольф (1826-1892) Пер.: Щербаков, Арсений Яковлевич (1839-1900) Панормов, Алексей Александрович (1859-1927)
1306646
   Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете. Т. 2, ч. 1 : [в 6 т.] // Руководство к физиологии, обработанное проф. Г. Аубертом в Ростоке, проф. К. Энгардом в Гисене, проф. Т.В. Энгельманном в Утрехте ... [и др.], изданное д-ром Л. Германном, проф. физиологии в Цюрихском университете : [в 6 т.]. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-Медиц. управления ; Тип. Я. Трей, 1885. – Т. 1, ч. 1 : Общая мышечная физика / проф. д-ра Л. Германа в Цюрихе ; пер. М.М. Манасеиной. – [2], IV, 394, [2] с. : ил.


  Авт. т. 1: Герман, Лудимар (1838-1914) Авт.: Майер, Зигмунд Пер.:Жандр, Александр Андреевич (1855-1921)
1306647
  Леман К.Г. Руководство к физиологической химии / [соч.] К.Г. Лемана ; Пер. студентами Имп. Ун-та Св. Владимира. – Киев : В университетской тип., 1858. – VIII, 311 с.
1306648
  Видеман Э., Эберт Г. Руководство к физическим измерениям : [Ч. 1-4] / Э. Видеман и Г. Эберт ; пер. с 4-го изд.: "Wiedmann u. Ebert Physikali. – 1899-1908. – Санкт-Петербург : Изд. Г.В. Гольстена
Ч. 1. (Вып. 1) : [Общая физика]. – 1899. – [2], 128 с. ил.


  Содержание ч.1-4: Ч. 1. Общая физика. 1899. 128 с. с ил. Ч. 2. Теплота. 1901. 128-212 с. с ил. Ч. 3. Оптика. 1902. 213-368 с. с ил. Ч. 4. Электричество. 1908. 369-544 с. с ил.
1306649
  Ульцер Ф., Френкель А. Руководство к химико-техническому анализу. – Пер. с нем. Я.И. Познера и Н.А. Степанова. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1901. – 166 с.
1306650
  Колчев В.В. Руководство к химическим исследованиям рыбы и рыбных продуктов. / В.В. Колчев. – Петрозаводск, 1928. – 132с.
1306651
  Вике В. Руководство к химическому анализу с примерами / Соч. д-ра Вильгельма Вике ; Пер. с нем. А.М. Ломоносова Спектр. анализ с хромотип. рис., сост. пер. Изд. под ред. Н.И. Лаврова, преп. химии в Константин. уч-ще и физики в Имп. Акад. художеств. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1863. – VI, [2], 551, [5] с., 1 л. табл. : ил.
1306652
  Фарнштайнер К. Руководство к химическому анализу сточных вод : Пер. соч. "Leitfaden fur die chemische Untersuchung von Abwasser von Dr. K. Farnsteiner, P. Buttenberg u. O. Korn" / Dr. K. Farnsteiner, Dr. P. Buttenberg, Dr. O. Korn, химики Гамбург. гигиенич. ин-та ; Под ред. д-ра С.Л. Рашковича. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккер, 1903. – [4], 56, VI с. : ил.
1306653
  Виллем Г. Руководство к химическому анализу, для употребления в Гиссенской химической лаборатории, составленное д-ром Гейнрихом Виллем, ординарным профессором Гиссенского университета / Пер. с 3-го нем. изд. А. Рейхель. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. штаба е. и. в. по воен.-учеб. заведениям, 1856. – [4], IV, X, 252 с., 10 л. табл.
1306654
  Пятаков Л.Т. Руководство к химическому исследованию продуктов и материалов свеклосахарного производства / сост. инженер-технолог Л.Т. Пятаков. – Киев : Изд. В.Ф. Симиренко и В.А. Константинова ; Тип. С.В. Кульженко, 1878. – [2], VIII, 354 с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1306655
  Острогорский В.П. Руководство к чтению поэтических сочинений (по. Л. Эккардту) : С прил. примеч. и краткого учебника теории поэзии : Для мужск. и женск. учеб. заведений перевели и сост. приложения Н. Максимов и В. Острогорский / Виктор Острогорский. – 3-е изд., вновь перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Глазуноа, 1897. – 202 с. разд. паг. – Экз. № 31389 деф., отсутств. с. 107...., в экз. № 31390 только есть с. I-XIV, остальные отсутствуют


  На тит. л. № 31390 подпись-фам.: И. Турчинович
1306656
  Эльбс К. Руководство к электролитическому приготовлению химических препаратов, для химиков и электрохимиков / Д-р Карл Эльбс, проф. и дир. лаб. по физ. и орган. хим. в Гиссенском ун-т. ; Под ред. проф. В.А. Гемилиан ; Пер. с нем. М.И. Кузнецов. – Москва : Изд. К.А. Казначеева, 1904. – V, 144 с. : ил.
1306657
  Бюлер Г. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Г. Бюлер. – Стокгольм, 1923. – 159с.
1306658
  Маршаль А.М. Руководство к эмбриологии : с 126 рис. / М. Маршаль ; пер. с англ., под ред. [и с предисл.] В.Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1901. – X, 399 с. – (Серия учебников по биологии)


  Экз. № 77838 без обл.
1306659
  Емельянов Ю.Н. Руководство коллективом как проблема социальной психологии / Ю.Н. Емельянов, 1971. – 68с.
1306660
  Габриадзе Б.И. Руководство Коммунистической партией Грузии местными Советами (1961-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Габриадзе Б.И. ; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1969. – 31 с.
1306661
  Бяшимова О. Руководство коммунистической партией Туркменистана подготовкой кадров специалистов из числа женщин. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бяшимова О.; Ташкент.гос ун-т. – Ташкент, 1977. – 17л.
1306662
  Кононенко Михаил Никитович Руководство Коммунистической партии военным строительством на Украине. (Ноябрь 1918 г. - июнь 1919 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кононенко Михаил Никитович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
1306663
  Андреев В.П. Руководство коммунистической партии городскими советами РСФРС (1926-1937 гг.) / Андреев В.П. ; под ред. Ю.В. Куперта ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 227, [3] с.
1306664
  Гурешидзе Г.Н. Руководство Коммунистической партии Грузии движением за коммунистических труд в промышленности республики : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурешидзе Г.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 21л.
1306665
  Гершберг С.Р. Руководство Коммунистической партии движением новаторов промышленности (1935-1941) / С.Р. Гершберг. – Москва, 1956. – 260с.
1306666
  Ткачев Ф.С. Руководство коммунистической партии деятельностью профсоюзов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ткачев Ф.С.; РСФСР. МВ и ССО, Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 36л.
1306667
  Добрецова В.В. Руководство Коммунистической партии Западной Украины революционно-освободительным движением трудящихся. : Автореф... Канд.ист.наук: / Добрецова В.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 29л.
1306668
  Жанысбеков А. Руководство Коммунистической партии Казахстана культурным строительством в условиях развитого социализма /1966-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Жанысбеков А.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 23л.
1306669
  Касаткин В.П. Руководство Коммунистической партии Казахстана развитием строительной индустрии : Автореф... канд. ист.наук: / Касаткин В.П.; каз. ког. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1306670
  Касаткин В.П. Руководство Коммунистической партии Казахстана развитием строительной индустрии : Автореф... канд. ист.наук: / Касаткин В.П.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1306671
  Шкель Валентина Ефимовна Руководство Коммунистической партии культурным строительством на Украине в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.). Историография проблемы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шкель Валентина Ефимовна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 24л.
1306672
  Злобина В.М. Руководство Коммунистической партии промышленными предприятиями / В.М. Злобина. – Москва, 1962. – 72с.
1306673
  Спирин Н.В. Руководство Коммунистической партии развитием легкой промышленности СССР в период восстановления народного хозяйства и создания экономического фундамента социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Спирин Н.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 30л.
1306674
  Моисеенко В.Д. Руководство Коммунистической партии Советского Союза развитием народного образования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Моисеенко В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 59 с.
1306675
  Шевченко А.Ф. Руководство Коммунистической партии стрительством высшей школы в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шевченко А. Ф.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1975. – 30л.
1306676
  Каримов Р.А. Руководство Коммунистической партии Узбекистана развитием культуры в республике / Р.А. Каримов. – Ташкент, 1971. – 100с.
1306677
  Вишневский А.И. Руководство Коммунистической партии Украины деятельностью комсомола по интернациональному воспитанию молодежи республики. (1959-1967 гг. На материалах зап. обл. Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Вишневский А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1306678
  Трофимчук И.Е. Руководство Коммунистической партии Украины культурным строительством в деревне в 1951-1955 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Трофимчук И.Е.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1960. – 20л.
1306679
  Волохина Е.А. Руководство Коммунистической партии Украины органами партийно-государственного контроля в период наступления социализма по всему фронту (1929-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Волохина Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26л.
1306680
  Ямковая З.И. Руководство Коммунистической партии Украины пропагандой экономических знаний (1959-1965 гг. На материалах парт. организаций пром. предприятий Донбасса) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Ямковая З.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
1306681
  Кусайло П.Я. Руководство Коммунистической партии Украины профсоюзами в период борьбы за социалистическую индустриализацию страны 1926-1939 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кусайло П.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 22 с.
1306682
  Довжик Л.В. Руководство Коммунистической партии Украины экономическим образованием сельскохозяйственных кадров : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Довжик Л.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
1306683
  Довжик Л.В. Руководство Коммунистической партии Украины экономическим образованием сельскохозяйственных кадров : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Довжик Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 24 c.
1306684
  Харченко Н.С. Руководство Коммунистической партии хозяйственным и культурным строительством в период мирной передышки 1920 года. : Автореф... Канд.ист.наук: / Харченко Н.С.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
1306685
  Сарембаев Т. Руководство коммунистичесткой партии Казахстана строительством новых городов (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сарембаев Т.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1970. – 23л.
1306686
  Деревяшкин Н.Ф. Руководство Коммунитсической партии Украины совхозным строительством в 1919-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Деревяшкин Н. Ф.; МВССОиПО БССР, БГУ. – Минск, 1962. – 23л.
1306687
  Руснак Г.Е. Руководство Компартии Молдавии высшей и средней специальной школы (1961-1986). / Г.Е. Руснак. – Кишинев, 1988. – 178с.
1306688
  Буга И.И. Руководство Компартии Молдавии совхозным строительством в условиях развитого социализма. / И.И. Буга. – Кишинев, 1978. – 247с.
1306689
  Ниязов Т. Руководство компартии Узбекистана совершенствованием культурно-просветительной деятельности профсоюзов республики в период строительства развитого социализма (1945-1961 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ниязов Т.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 24л.
1306690
  Поставной В.Г. Руководство Компартии Украины деятельностью общественных организация по развитиютрудовой активности рабочего класса республики. Уч. пособие. / В.Г. Поставной. – Днепропетровск, 1974. – 237с.
1306691
  Юодагальвис Ионас Казевич Руководство КП Литвы развитием лесного хозяйства республики в 1944-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юодагальвис Ионас Казевич; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 20л.
1306692
  Гоголь В.А. Руководство КПСС - основа научной организации управления в органах внутренних дел / В.А. Гоголь, В.Д. Малков. – Москва, 1972. – 41с.
1306693
  Двойнишников М.А. Руководство КПСС восстановлением и развитием промышленности в послевоенный период / М.А. Двойнишников. – Москва, 1977. – 128с.
1306694
  Дементьев И.А. Руководство КПСС деятельностью культурно-просветительных учреждение села в годы восьмой пятилетки (На матер. Цент. Черноземья) : Автореф... канд ист.наук: / Дементьев И. А.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1972. – 20л.
1306695
  Цатуров А Руководство КПСС культурным сотрудничесвом народов Закавказья в период коммунистического строительства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цатуров А А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 24л.
1306696
  Королько В.Г. Руководство КПСС процессами развития социалистического образа жизни / В.Г. Королько. – К, 1987. – 238с.
1306697
  Рудоманов М.А. Руководство КПСС развитием Курской магнитной аномалии в период строительства Коммунизма (1956-1967) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Рудоманов М.А.; Москов. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л.
1306698
  Прокопьев Ю.А. Руководство КПСС развитием трубной промышленности Урала и Сибири в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокопьев Ю.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1977. – 22л.
1306699
   Руководство КПСС развитием химической промышленности. – М, 1982. – 112с.
1306700
  Бялиев Т. Руководство КПСС развитием художественной литературы / на материалах партийной организации Киргизии. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Бялиев Т.; МВ и ССО Киргизской ССР. – Фрунзе, 1979. – 47л.
1306701
  Тинькова Л.В. Руководство КПСС совершенствованием высшего образования в условиях развитого социализма (1966-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Тинькова Л. В. ; МВ и ССО РСФСР , Дагестан. ГУ. – Махачкала, 1980. – 20 с.
1306702
  Чалык П.А. Руководство КПСС создание и осуществление комплексной программы охраны окружающей среды 1966-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Чалык П.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1306703
   Руководство КПСС социалистическим преобразованием в сельском хозяйстве. – Смоленск, 1978. – 108с.
1306704
   Руководство КПСС социалистическим преобразованием в сельском хозяйстве. – Смоленск, 1988. – 130с.
1306705
  Рогов А.И. Руководство КПСС экономикой зрелого социализма. / А.И. Рогов. – Москва, 1975. – 384с.
1306706
  Галас Владимир Иванович Руководство КПЧ социалистическим союзом молодежи по идейно-политическому воспитанию подрастающего поколения (1971-1981 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Галас Владимир Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20л.
1306707
  Шафхид А.Ф. Руководство ленинградской партийной организации деятельностью профсоюзов в повышении культурно-технического уровня рабочего класса в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шафхид А.Ф.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Л, 1974. – 20л.
1306708
  Ефимкин Ф.К. Руководство Мордовской партийной организации движением за коммунитсический труд на промышленных предприятиях республики (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимкин Ф.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 22л.
1306709
  Жебраков Н.М. Руководство московскогого городского Комитета партии деятельностью вузовских партийных организаций по повышению творческой активности студентов (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Жебраков Н. М.; МВиССО РСФСР, Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1980. – 16л.
1306710
  Светлова С.В. Руководство московской городской партийной организации подготовкой рабочих кадров в системе профтехобразования в десятой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Светлова С. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – л.
1306711
  Прокошин В.А. Руководство областных (краевых) советов депутатов трудящихся РСФСР промышленностью местного подчинения в условиях хозяйственной реформы. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Прокошин В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории гос. и права. – М., 1972. – 24л.
1306712
  Грищенко М.Ф. Руководство общественно-политической практикой студентов вуза / М.Ф. Грищенко. – Минск, 1987. – 44с.
1306713
   Руководство органам милиции и уголовного розыска по производству дознаний. – Х, 1925. – 263с.
1306714
   Руководство партии большевиков народными массами в борьбе против самодержавия и капитализма (1895-октябрь 1917 года). – Л, 1983. – 155с.
1306715
  Манаенков А.И. Руководство партии культурным строителдьством в дкрквне / А.И. Манаенков. – М, 1985. – 64с.
1306716
  Баринов А.Д. Руководство партии шефством города над деревней в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Баринов А.Д.; ЛГУ. – Л, 1974. – 20л.
1306717
  Богданова Р.А. Руководство партийной организации Башкирии работой по повышению культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства республики в 1953-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Богданова Р. А.; Каз.ГУ, каф. ист. КПСС. – Казань, 1965. – 24л.
1306718
  Эфендиев А.М. Руководство партийной организации Дагестана развитием театрального искусства (1920-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Эфендиев А.М.; Дагест. гос.ун-т. – Махачкала, 1970. – 24л.
1306719
   Руководство партийной организации Татарии культурно-просветитеьной работой среди трудящихся : Автореф... канд. ист.наук: / Демина Л. Ш,; Демина Л. Ш,; Казан. ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1306720
  Табейкина Галина Александровна Руководство партийной организации Татарии социалистическим соревнованием крестьянства в 50-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Табейкина Галина Александровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 24л.
1306721
  Фомиченко К.Е. Руководство партийными группами / К.Е. Фомиченко. – М, 1969. – 64с.
1306722
  Борисенков В.Г. Руководство партийных и советских органов народными дружинами / В.Г. Борисенков. – М., 1976. – 79с.
1306723
  Свердлик Г.И. Руководство партийных организаций Восточной Сибири идейно-политическим воспитанием рабочей молодежи промышленности в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свердлик Г. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1981. – 23л.
1306724
  Круглякова И.Т. Руководство партийных организаций Восточной Сибири культурным строительством на селе в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Круглякова И.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 22л.
1306725
  Венгельникова Евсталия Ивановна Руководство партийных организаций Восточной Сибири развитием и совершенствованием народного образования в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Венгельникова Евсталия Ивановна; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 30л.
1306726
  Карнаухова Э.В. Руководство партийных организаций Восточной Сибири развитием тяжелой индустрии в годы восьмой пятилетки (1966-1970) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Карнаухова Э.В. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1977. – 25 с.
1306727
  Шарикова Т.В. Руководство партийных организаций Нижнегод Положья народным образованием в послевоенный период. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Шарикова Т.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 22л.
1306728
   Руководство партийных организаций Сибири культурным строительством и идейно-политическим воспитанием трудящихся. – ТОмск, 1982. – 174с.
1306729
  Могила Н.Л. Руководство партийных организаций Сибири регулированием социально-экономических процессов в деревне (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Могила Н.Л.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 22л.
1306730
   Руководство партийных организаций Сибири совершенствованием государственного аппарата, деятельности хозяйственных и общественных организаций в условиях социалистического и укоммунистического строите. – ТОмск, 1980. – 164с.
1306731
  Литвин Т.Г. Руководство партийных организаций соцалистическим соревнованием на промышленных предприятиях западных областей УССРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Литвин Т.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 20л.
1306732
  Васильченко П.Д. Руководство партийных организаций социалистическим соревнованием в годы семилетки : Автореф. дис... канд. ист. наук: 570 / Васильченко П.Д.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 28с.
1306733
  Острянко Н.Н. Руководство партийных организаций Украины воспитанием школьной молодежи на примере жизни и деятельности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Острянко Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
1306734
  Суровый А.Ф. Руководство партийных организаций Украины деятельностью профсоюзов в период гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Суровый А.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 20л.
1306735
  Воблов И.В. Руководство партийных организаций Украины органами народного контроля в борьбе за развитие промышленности (1965-1968 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Воблов И.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1306736
  Грачева О.Н. Руководство партийных организаций Украла народным образованием в период ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Грачева О.Н.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1965. – 22л.
1306737
  Личман Б.В. Руководство партийных организаций Украла подготовкой и воспитанием научных и научно-педагогических кадров в годы восьмой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Личман Б.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
1306738
  Радич А.М. Руководство партийных организаций Урала восстановлением здоровья раненых и больных воинов Советской Армии в годы Великой Отечественной Войны : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Радич А.М.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
1306739
  Сапожников А.Р. Руководство партийных организаций Урала выдвижение рабочих на административнг-хозяйственные пости в промышленности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сапожников А. Р.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1979. – 18л.
1306740
  Фадеев А.Н. Руководство партийных организаций Урала движением за коммунистическое отношение к труду / А.Н. Фадеев. – Пермь, 1974. – 368с.
1306741
  Иванков В.И. Руководство партийных организаций Урала научно-техническим прогрессом в строительстве промышленных предприятий (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванков В.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
1306742
  Мальщуков Михаил Иванович Руководство партийных организаций Урала общественно-оборонными и спортивными обществами в годы восьмой пятилекти (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мальщуков Михаил Иванович;. – Пермь, 1978. – 22л.
1306743
  Боярских Леонид Сергеевич Руководство партийных организаций Урала развитием советской торговли в период второй пятилетки (1933-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Боярских Леонид Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1306744
  Милостная Людмила Ивановна Руководство партийных организаций Урала формированием и подготовкой молодых рабочих кадров в годы первой пятилетки (1928-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Милостная Людмила Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1306745
   Руководство партийных организаций хозяйственным и культурным строительством Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1986. – 175, [1] с.
1306746
  Козлова З.А. Руководство первичных партийных организаций борьбы за повышение качества продукции в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.570 / Козлова З.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 24 с.
1306747
  Вшивков Леонид Васильеввич Руководство Пермской областной партийной организации интесификацией сельскохозяйственного произвоедства в VIII пятилетке (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вшивков Леонид Васильеввич; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1306748
  Велитарский Владимир Александрович Руководство Пермской областной партийной организации печатью и ее роль в коммунистическом воспитании трудящихся /1961-1966/. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Велитарский Владимир Александрович; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1976. – 14л.
1306749
  Пугачев В.П. Руководство персоналом организации : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Пугачев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 279с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0372-1
1306750
  Камминг Д.Д. Руководство по алмазному бурению / Д.Д. Камминг. – М., 1960. – 328с.
1306751
   Руководство по алмазному колонковому бурению. – Ленинград, 1970. – 152 с.
1306752
   Руководство по аналитической химии. – Москва : Мир, 1975. – 462 с.
1306753
  Бусев А.И. Руководство по аналитической химии редких элементов / А.И. Бусев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1978. – 432с.
1306754
   Руководство по ангиографии. – М, 1977. – 280с.
1306755
   Руководство по апробации сельско-хозяйственных культур. – М
1. – 1947. – 640с.
1306756
   Руководство по апробации сельско-хозяйственных культур. – 3-е изд. – М
5. – 1948. – 644с.
1306757
   Руководство по апробации сельско-хозяйственных культур. – 3-е изд. – М
3. – 1949. – 180с.
1306758
   Руководство по апробации сельско-хозяйственных культур. – 5-е изд. – М
5. – 1949. – 400с.
1306759
   Руководство по апробации сельско-хозяйственных культур. – 3-е изд. – М
4. – 1950. – 464с.
1306760
   Руководство по апробации сельско-хозяйственных культур. – М
6. – 1954. – 336с.
1306761
   Руководство по астрономическим определениям : ГКИНП 01 - 153 - 81. – официальное изд. – Москва : Недра, 1984. – 383 с.
1306762
   Руководство по Бейсику для персонального компьютера, 1964. – 343с.
1306763
  Асатиани В.С. Руководство по биохимической методике : (методы лаб. работ) / В.С. Асатиани ; под ред. проф. И.Г. Кутателадзе. – Тбилиси : Грузметиздат, 1939. – 804 с.
1306764
  Никифоров А.С. Руководство по борьбе с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур / А.С. Никифоров, Н.А. Рыбицкий. – Л, 1960. – 97с.
1306765
  Кораб И.И. Руководство по борьбе с гороховой зерновкой. / И.И. Кораб. – К., 1931. – 68с.
1306766
  Володченко К.Г. Руководство по бурению скважин ударно-вращательными комплектами / К.Г. Володченко, А.В. Марамзин. – Москва, 1951. – 132с.
1306767
   Руководство по ведению топографо-геодезической документации в системе Мингео СССР. – Москва : ВСЕГЕИ, 1985. – 140 с.
1306768
   Руководство по ветеринарной вирусологии. – Москва : Колос, 1966. – 688с.
1306769
  Сюрин В.Н. Руководство по ветеринарной вирусологии. / В.Н. Сюрин. – М., 1966. – с.
1306770
   Руководство по внутрихозяйственному землеустройству колхозов. – Л, 1947. – 256с.
1306771
  Ермакова Е.А. Руководство по выполнению дипломных работ по народнохоз. планированию. Уч. пособие / Е.А. Ермакова, Е.А. Олейников. – М., 1988. – 120с.
1306772
  Красовский Ф.Н. Руководство по высшей геодезии : учебник для геодезических вузов / Ф.Н. Красовский, В.В. Данилов; [отв. ред. И.И. Энтин]. – Вып. 1. – Москва : Изд-е Редбюро ГУГСК НКВД СССР
Ч. 1. – 1938. – 420 с.
1306773
  Красовский Ф.Н. Руководство по высшей геодезии : учебник для геодезических вузов / Ф.Н. Красовский, В.В. Данилов; [отв. ред. И.И. Энтин]. – Вып. 2. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Ч. 1. – 1939. – 411 с.
1306774
  Иордан В. Руководство по высшей геодезии = прецизионное и тригонометрическое нивелирование / В. Иордан, О. Эггерт, М. Кнейссль; под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва : ГНТИ литературы по геологии и охране недр
Ч. 2. – 1963. – 264 с. – Пер. с 10-го немецк. изд. А.В. Теуша; Под ред. и с вступ. статьей Г.В. Багратуни
1306775
  Алексеев Р.И. Руководство по вычеслению и обработке результатов количественного анализа / Р.И. Алексеев, Ю.И. Коровин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 75 с.
1306776
   Руководство по газовой хроматографии. – Москва : Мир, 1969. – 564 с.
1306777
  Вяхирев Д.А. Руководство по газовой хроматографии / Д.А. Вяхирев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 302 с.
1306778
  Вяхирев Д.А. Руководство по газовой хроматографии / Д.А. Вяхирев, А.Ф. Шушунова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 335с.
1306779
   Руководство по газовой хроматографии : В 2 ч. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1988. – 480 с.
1306780
   Руководство по газовой хроматографии : В 2 ч. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1988. – 510 с. : ил.
1306781
  Иордан В. Руководство по геодезии / В. Иордан; отв. ред. И.И. Энтин, под ред. В.И. Звонова. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 1 : Уравнительные вычисления по способу наименьших квадратов. – 1939. – 692 с.
1306782
  Иордан В. Руководство по геодезии / В. Иордан, О. Эггерт, М. Кнейссль; под ред. А.В. Кондрашкова. – Москва : Недра
Т. 6 : Измерение расстояний при помощи электромагнитных волн и его геодезическое применение. – 1971. – 624 с.
1306783
   Руководство по геологии с основами палеонтологии безпозвоночных с элементами геоморфологии. – Москва : Московский университет, 1980. – 200с.
1306784
  Сычева-Михайлова Руководство по геолого-геоморфологической практике. / Сычева-Михайлова. – М., 1986. – 98с.
1306785
  Гёртнер А. Руководство по гигиене : для учащихся и врачей / А. Гёртнер. – 5-е доп. и испр. изд. – С.-Петербург : Тип. журн. Практическая Медицина, 1911. – X, 506 с.
1306786
   Руководство по гидрологическим прогнозам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып.1 : Долгосрочные прогнозы элементов водного режима рек и водохранилищ./Ред. Е.Г.Попов/. – 1989. – 359с.
1306787
   Руководство по гидрологическим прогнозам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып.2 : Краткосрочный прогноз расхода и уровня воды в реках /Руководство использов. Б.А.Апполов/. – 1989. – 246с.
1306788
   Руководство по гидрологическим прогнозам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып.3 : Прогноз ледовых явлений на реках водохранилищах. /Общ. ред. руков. вып. Е.Г.Поповым/. – 1989. – 168с.
1306789
  Заварзин А.А. Руководство по гистологии / А.А. Заварзин, С.И. Щелкунов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Медицинская литература, 1954. – 700с.
1306790
   Руководство по гистологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного медицинского образования : в двух томах / И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, Л.П. Бобова, Т.Г. Боровая, А.И. и др Брусиловский; И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, Л.П. Бобова, Т.Г. Боровая, А.И. Брусиловский и др. ; редкол. : И.Г. Акмаев, В.Л. Быков и др. – Санкт-Петербург : СпецЛит. – ISBN 5-299-00131-2(т.1)
Т. 1 : Общая гистология (учение о тканях) / ред. тома : Р.К. Данилов, В.Л. Быков. – 2001. – 495 с.
1306791
   Руководство по гистологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного медицинского образования : в двух томах / Г.А. Акимов, И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, В.П. Бабминдра, Д.В. и др. Баженов; Г.А. Акимов, И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, В.П. Бабминдра, Д.В. Баженов и др. ; ред. тома : Р.К. Данилов, В.Л. Быков, И.А. Одинцова. – Санкт-Петербург : СпецЛит. – ISBN 5-299-00132-0 (т.2)
Т. 2 : Частная гистология органов и систем. – 2001. – 735с.
1306792
  Нортон П. Руководство по ДОС / П. Нортон. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 1995. – 480с.
1306793
  Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов / Р. Джурович. – М., 1992. – 414с.
1306794
  Коул Эрик Руководство по защите от хакеров = Hackers beware : Пер. с англ. / Коул Эрик. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 640с. – ISBN 5-8459-0278-9
1306795
  Кинг Г.Д. Руководство по звукотехнике / Г.Д. Кинг. – Ленинград, 1980. – 384 с.
1306796
  Кудерский И.Г. Руководство по изготовлению сухих бромосеребряных фотопластин, негативов и диапозетивов. / И.Г. Кудерский. – М, 1972. – 118с.
1306797
  Мальцев А.И. Руководство по изучению и определению семян и плодов сорных растений / А.И. Мальцев. – Ленинград
1. – 1925. – 143 с.
1306798
  Дука Л.А. Руководство по изучению питания личинок и мальков морских рыб в естественных и экспериментальных условиях / Л.А. Дука, В.И. Синюкова. – Киев : Наукова думка, 1976. – 136с.
1306799
  Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб / И.Ф. Правдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1931. – 135с.
1306800
  Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб / И.Ф. Правдин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Ленинградского университета, 1939. – 245с.
1306801
  Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб ( преимущественно пресноводных ) / И.Ф. Правдин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пищевая промышленность, 1966. – 376с.
1306802
  Савельев Б.А. Руководство по изучению свойств льда / Б.А. Савельев. – Москва : Московский университет, 1963. – 199с.
1306803
  Брисли Ф.Д. Руководство по изучению топлива / Ф.Д. Брисли. – Х.-К., 1933. – 212с.
1306804
  Хеннигер Э. Руководство по изучению учебника " Основы инвестирования " Л. Дж. Гитмана, М. Д. Джонка / Э. Хеннигер, Т.М. Крюгер. – Москва : Дело, 1997. – 192c. – ISBN 5-7749-0054-1
1306805
  Приклонский В.А. Руководство по изучению физических свойств и химического состава подземных вод / В.А. Приклонский, Ф.Ф. Лаптев. – Москва-Ленинград, 1949. – 205с.
1306806
  Пылаев А.М. Руководство по интерпретации вертикальных электрических зондирований / А.М. Пылаев. – 2-е изд., испр. – Москва, 1968. – 148с.
1306807
  Гордиенко-Митрофанова Руководство по использованию метафорических ассоциативных карт "HOMO LUDENS" / "Человек Играющий" : игровая компетентность, позитивная психотерапия / Ия Гордиенко-Митрофанова, Юлия Кобзева, Сергей Саута ; М-во образования и науки Украины, Комун. предприятие "Харьк. гуманит.-пед. акад." Харьк. обл. совета. – Харьков : Лысенко И.Б., 2020. – 125, [3] с., включ. прилож., слож. в 2 р. : ил., табл. – Приложение (1 л. ): с. 121-122 слож. вдвое. – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-966-1681-48-3
1306808
  Гинзбург Г.Л. Руководство по использованию метода наименьших квадратов в экономико-статистических расчетах / Г.Л. Гинзбург. – Москва, 1974. – 140с.
1306809
  Вэйтилингэм Р. Руководство по использованию финансовой информации / Р. Вэйтилингэм. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 400с. – ISBN 0-273-62201-3; 5-279-01914-3
1306810
  Фрюлинг Р. Руководство по исследованию почвы. : Дополнение к "Руководству по производству химического анализа" : с 31 политипажами. в тексте / Dr. R. Fruhling ; пер. со 2-го нем. изд. Г.С. Лиховицера. – Киев : Изд. Ю.А. Бельке ; [Тип. И.И. Чоколова], 1906. – 106 с. : ил. – Без обл.


  Работал в технической лаборатории Московского университета и в Киевском университете в лаборатории профессора Н. А. Бунге, читал популярные лекции по производствам «питательных и вкусовых веществ.
1306811
  Кирюков В.В. Руководство по исследования вещественного состава и свойств ископаемых углей. / В.В. Кирюков. – Ленинград
Ч.1. – 1965. – 107 с.
1306812
  Кирюков В.В. Руководство по исследования вещественного состава и свойств ископаемых углей. / В.В. Кирюков. – Л.
Ч.2. – 1966. – 78с.
1306813
  Циглер Т. Руководство по истории педагогики. / Проф. Т. Циглер ; Авториз. пер. Е. Цитрон и А. Карнауховой ; Под ред. С.А. Ананьин. – Петроград ; Киев : Сотрудник. – VIII, 501 с.
1306814
  Истрина Е.С. Руководство по истории русского языка : с хрестоматией, снимками с древних рукописей и двумя картами в красках / Е.С. Истрина. – Петроград : Изд. Я. Башмакова и К, 1915. – 114 с.
1306815
  Истрина Е.С. Руководство по истории русского языка : с хрестоматией, снимками с древних рукописей и двумя картами в красках / Е.С. Истрина. – Изд. 2-е, испр. – Петроград : Изд. Я. Башмакова и К, 1917. – 114 с.
1306816
  Бокачев Н.Г. Руководство по картографическому черчению : учебн. пособ. для студ. очного и заочного отделения географ. ф-тов / Н.Г. Бокачев, Г.К. Чеснокова ; МВ и ССО РСФСР, Воронеж. ордена Ленина гос. ун-т им. Ленинского Комсомола. – Воронеж : [Б. и.], 1974. – 88 с.
1306817
  Кларк Г.Т. Руководство по качественному и количественному органическому анализу. / Г.Т. Кларк. – Харьков-Киев, 1934. – 369 с.
1306818
  Филиппов Н.Н. Руководство по книжной корректуре / Н.Н. Филиппов. – М, 1938. – 360с.
1306819
   Руководство по консультированию промышленных предприятий в странах Восточной Европы. – Москва : Гос. ун-тет высшая школы экономики, 1999. – 416с. – ISBN 5-7598-0123-6
1306820
  Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам = The handbook of corporate finance : пособие по финансовым рынкам, решениям и методам / Глен Арнольд ; пер. с англ. М.А. Епанов ; под науч. ред. Начальника департамента управленческого консультирования "БДО Баланс-Консалтинг" О.Б. Максимовой. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XXIV, 722, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Пер. изд.: The handbook of corporate finance: a business companion to financial markets, decisions & techniques / G. Arnold. Edinburgh Gate ; Harlow: Pearson Education Limited [etc.], 2005. - Слов. терминов: с. 647-704. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 978-966-8644-94-8
1306821
  Каменецкий Л.М. Руководство по корректуре. / Л.М. Каменецкий. – М., 1959. – 412с.
1306822
  Локар Э. Руководство по криминалистике / Э. Локар; Митричев С.П. – М., 1941. – 544с.
1306823
  Онучин Н.Б. Руководство по курсовому проектированию по "Основам промышленной электроники" / Н.Б. Онучин; Мин-во высш. и средн. спец. образов РСФСР; Свердлов. горный ин-т; Кафедра автоматиз. произв. процессов. – Свердловск, 1970. – 153с.
1306824
  Крель Э. Руководство по лабораторной перегонке / Э. Крель. – Москва : Химия, 1980. – 519 с.
1306825
  Крель Э. Руководство по лабораторной ректификации / Э. Крель. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 631 с.
1306826
  Дорохина Л.Н. Руководство по лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии растений / Л.Н. Дорохина, С А. Нехлюдова, . – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 96с.
1306827
  Богданов Г.Ф. Руководство по лабораторным исследованиям при искусственном укреплении грунтов / Г.Ф. Богданов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1965. – 108 с. – Библиогр.: с. 105-106
1306828
  Гров Д.С. Руководство по лабораторным методам исследования антибиотиков / Д.С. Гров, В.А. Рендалл. – М, 1958. – 296с.
1306829
   Руководство по ландшафтному планированию. – Москва : Государственный центр экологических программ
Т. 2 : Методические рекомендации по ландшафтному планированию. – 2001. – 73 с.
1306830
  Ассур В.Л. Руководство по летней геодезической и топографической практике : учеб. пособие для топогр.-геодез. спец. сред. спец. учеб. завед. / Ассур В.Л., Муравин М.М. – Москва : Недра, 1975. – 397 с. – Библиогр.: с. 390-391
1306831
  Курошев Г.Д. Руководство по летней топографической практике : учеб. пособ. / Г.Д. Курошев; Министерство высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 104 с.
1306832
  Ганецкий И.Д. Руководство по лечебной кулинарии и составлению меню для санаториев и домов отдыха / И.Д. Ганецкий. – Москва
1. – 1953. – 816с.
1306833
  Харчева М.А. Руководство по литературе для учащихся заоч. подгот.курсов / М.А. Харчева. – 2-е изд. – М, 1966. – 74с.
1306834
  Новицкий О.М. Руководство по логике / составленное Ор. профессором Университета Св. Владимира Орестом Новицким. – Киев : В университетской типографии, 1841. – VIII, 324 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1306835
  Джонстон Р. Руководство по масс-спектрометрии для химиков-органиков / Р. Джонстон. – Москва : Мир, 1975. – 236 с.
1306836
  Жиделев А М. Никитин Руководство по машиноведению / А М. Никитин Жиделев. – 3-е изд. – Москва
1. – 1959. – 224с.
1306837
   Руководство по медицине = The Merck Manual of diagnosis and therapy : диагностика и терапия : в 2 т. – Москва : Мир. – (MSD. Мерк, Шарп и Доум). – ISBN 50-03-003121-9
Т. 1 : пер. с англ. А.Я. Басовой [и др.] ; под ред. канд. мед. наук Н.Н. Алипова. – 1997. – XXXIV, 1045, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Пер. изд.: The Merck manual of diagnosis and therapy. - Rahway (N.J.), 1992
1306838
   Руководство по медицине = The Merck Manual of diagnosis and therapy : диагностика и терапия : в 2 т. – Москва : Мир. – (MSD. Мерк, Шарп и Доум). – ISBN 50-03-003122-7
Т. 2 : пер. с англ. канд. мед. наук Е.Н. Байбариной [и др.] ; под ред. канд. мед. наук Н.Н. Алипова [и др. ]. – 1997. – IVX, 872, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Пер. изд.: The Merck manual of diagnosis and therapy. - Rahway (N.J.), 1992. - Предм. указ.: с. 817-872
1306839
   Руководство по медицинской биологии / Э. Джавец, Мельник, ДЖ, Э.А. Эльдельберг. – Москва : Медецина
Т. 2. – 1982. – 384 с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1306840
   Руководство по медицинской микробиологии / Э. Джавец, Мельник, ДЖ, Э.А. Эльбейберг. – Москва : Медицина
Т. 1. – 1982. – 368 с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1306841
  Джавец Э. Руководство по медицинской микробиологии / Э. Джавец. – М
Т. 3. – 1982. – 442с.
1306842
  Кашкин П.Н. Руководство по медицинсой микологии / П.Н. Кашкин, Н.Д. Шеклаков. – Москва, 1978. – 328с.
1306843
  Дитц О.Г. Руководство по мензульной съемке в масштабах 1:50000 и 1:25000 / О.Г. Дитц. – 4-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Госкартогеодезия, 1931. – 69 с.
1306844
  Дитц О.Г. Руководство по мензульной съемке в масштабе 1:25000 / О.Г. Дитц; Под ред.Ф.Н. Красовского; ВСНХ-СССР. Главный геодезич. комитет. – 3-е испр. изд. – Москва : Госкартогеодезия, 1930. – 48 с.
1306845
  Рогачев Б.В. Руководство по методу заряда с измерением магнитного поля. / Б.В. Рогачев. – Москва, 1965. – 100с.
1306846
  Валькер К. Руководство по механическому делу для техников, мастеров и рабочих, а также для профтехнич. школ и школ заводского ученичества / К. Валькер. – Изд. 5-е. – Москва, 1929. – 404с.
1306847
  Цукерман Л.И. Руководство по микрофотографии для минералогов и петрографов. / Л.И. Цукерман. – М.Л., 1936. – 160с.
1306848
  Столяров К.П. Руководство по микрохимическим методам анализа / К.П. Столяров. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 248 с.
1306849
  Вахрамеев С.А. Руководство по минераграфии / С.А. Вахрамеев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Иркутск, 1956. – 264с.
1306850
  Воробьева К.Е. Руководство по набивке чучел крупных млекопитающих. / К.Е. Воробьева. – Ленинград, 1932. – 95с.
1306851
  Гласс Р. Руководство по надежному программированию / Р. Гласс. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 256с.
1306852
  Ключников Н.Г. Руководство по неорганическому синтезу : Учебное пособие / Н.Г. Ключников; Под ред. М.С. сканави-Григорьевой. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 338 с.
1306853
  Ключников Н.Г. Руководство по неорганическому синтезу / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – Москва : Химия, 1965. – 391 с.
1306854
   Руководство по обеспечению сохранности документов : Пособие для работников арх. – Ленинград : Наука, 1978. – 118 с. : ил.
1306855
   Руководство по обновлению топографических карт. – Москва : Недра, 1978. – 60 с.
1306856
  Смирнов А.А. Руководство по обработке и интерпретации результатов наземной электроразведки / А.А. Смирнов, С.Н. Закутский, И.В. Притыка. – Воронеж
Часть 2 : Электромагнитное профилирование. – 1984. – 141с.
1306857
   Руководство по обработке и подготовке к изданию морских гидрометрических наблюдений. – М.Л., 1948. – 68с.
1306858
   Руководство по обработке и подготовке к печати результатов гидрогеологических наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 80с.
1306859
   Руководство по обработке метеорологических наюлбдений и подготовке ежегодников. – Свердловск
1. – 1945. – 227с.
1306860
   Руководство по обработке метеорологических наюлбдений и подготовке ежегодников. – Л
3. – 1947. – 32с.
1306861
   Руководство по обследованию плодовоягодных культур на выявление средиземнморской плодовой мухи и восточной плодожерки в Молдавской ССР. – Кишинев, 1965. – 32с.
1306862
   Руководство по обследованию торфяных болот. – М, 1933. – 24с.
1306863
   Руководство по обучению плаванию и переправам Красной Армии. – 2-е изд. – М, 1945. – 72с.
1306864
  Иванова М.Ф. Руководство по общей геологии с основами палеонтологии беспозвоночных / М.Ф. Иванова, Сычева-Михайлова, В.Г. Чернов. – Москва : Московский университет, 1974. – 173с.
1306865
  Иванов П.П. Руководство по общей и сравнительной эмбриологии / П.П. Иванов. – Ленинград, 1945. – 351с.
1306866
  Галаган М А. Руководство по общему счетоведению : пособие при изучении счетоведения на экономических факультетах вузов, в промышленно-экономических техникумах и на счетоводных курсах. Для техникумов и ВТУЗОВ / А.М. Галаган. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 184 с. – (Руководства и пособия для техникумов и втузов)
1306867
   Руководство по оперативному гидрометеорологическому обслуживанию народнохозяйственных организаций. – Л
1. – 1955. – 116с.
1306868
   Руководство по оперативному гидрометеорологическому обслуживанию народнохозяйственных организаций. – Л
2. – 1956. – 60с.
1306869
   Руководство по оперативному гидрометеорологическому обслуживанию народнохозяйственных организаций. – М
1. – 1962. – 142с.
1306870
  Готье Р. Руководство по операцианной системе UNIX / Р. Готье. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 232с.
1306871
   Руководство по операционной системе СВМ ЕС. – М, 1988. – 40с.
1306872
  Грэм Р.Г. Руководство по операционным играм / Р.Г. Грэм, К.Ф. Грэй. – Москва : Советское радио, 1977. – 376 с.
1306873
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека : 4 т. / [соч.] Д. Зернова, засл. ордин. проф. Московского ун-та. – 5-е изд. : 1898-1902. – Москва : Типография Г. Лисснера и Д. Совко
Ч. II, вып. 2 : Анатомия сосудистой системы (антология) : с 69 рис. – 1902. – [2], 613-771 с. – Библиогр. с. 769-770 (51 назв.)
1306874
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека / Д. Зернов. – 13-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1938. – 480с.
1306875
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека. / Д. Зернов. – 14-е изд. – М.-Л.
1. – 1939. – 463с.
1306876
   Руководство по определению агрогидрологических свойств почв на гидрометеостанциях. – 2-е изд. – М, 1964. – 124с.
1306877
   Руководство по определению гидрографических характеристик картометрическим способом. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 91 с.
1306878
  Колодочка Л.А. Руководство по определению растениеобитающих клещей-фитосейид / Л.А. Колодочка. – Киев : Наукова думка, 1978. – 79с.
1306879
   Руководство по определению расчетных гидрогеологических характеристик. – Л, 1973. – 111с.
1306880
  Гецева Р.В. Руководство по определению урановых минералов / Р.В. Гецева, К.Т. Савельева. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 260с.
1306881
  Черепенников А.А. Руководство по опробованию и анализу природных газов / А.А. Черепенников. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 120 с.
1306882
  Ганицкий И.В. Руководство по организации зароботной платы на предприятиях химической промышленности / И.В. Ганицкий. – М.-Л., 1948. – 132с.
1306883
  Камнев В.Н. Руководство по организации и оборудованию учебного кабинета по релейной защите и автоматике / В.Н. Камнев. – Москва, 1965. – 84с.
1306884
   Руководство по организации кабинета иностранных языков с типовым перечнем оборудования. – 2-е изд. – М, 1969. – 104с.
1306885
   Руководство по организации кабинета иностранных языков с типовым перечнем оборудования. – 3-е изд. – М, 1974. – 104с.
1306886
  Цымбал Т.П. Руководство по организации кабинета математики с типовым перечнем оборудования. / Т.П. Цымбал. – 3-е изд. – М., 1975. – 62с.
1306887
  Севериненко Ю.Д. Руководство по организации кабинета русского языка и литературы / Ю.Д. Севериненко. – М., 1968. – 96с.
1306888
  Боголюбов С.К. Руководство по организации кабинета черчения с типовым перечнем оборудования в средних специальных учебных заведениях / С. К. Боголюбов ; М-во высш. и сред. спец. образрвания СССР. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1970. – 80 с. : ил.
1306889
  Дрезен Э. Руководство по организации управленческого аппарата советских учреждений / Э. Дрезен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва. – 424 с.
1306890
  Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного дела / М.М. Голь. – Ленинград : Химия, 1967. – 120 с.
1306891
  Голь М.М. Руководство по основам стеклодувного деле / М.М. Голь. – 2-е изд., испр. – Л., 1974. – 120с.
1306892
  Велихов Т.А. Руководство по оформлению и документации экспортных грузов / Т.А. Велихов, Г.В. Шнейдерс; Под ред. С.О. Лерманова. – Москва-Ленинград : Внешторгиздат, 1937. – 184 с.
1306893
  Кельберт Д.Л. Руководство по оформлению письменной работы студента / Д.Л. Кельберт. – Ташкент, 1962. – 56с.
1306894
  Иловайский Д.И. Руководство по палеозоологии беспозвоночных / Д.И. Иловайский. – Москва; Ленинград; Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР
Ч. 1 : Текст. – 1934. – 223 с.
1306895
  Иловайский Д.И. Руководство по палеозоологии беспозвоночных / Д.И. Иловайский. – Москва; Грозный; Ленинград; Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР
Ч. 2 : Атлас. – 1934. – 139с.
1306896
  Павловский Е.Н. Руководство по паразитологии человека / Е.Н. Павловский. – 5-е изд. – ЛенинградМосква
1. – 1946. – 521с.
1306897
  Павловский Е.Н. Руководство по паразитологии человека / Е.Н. Павловский. – 5-е изд. – Ленинград-Москва
2. – 1948. – 527+1022с.
1306898
   Руководство по поиску неисправностей в объединенных сетях. – Москва; СПб; Киев : Вильямс, 2003. – 1040с. – (Cisco Systems). – ISBN 5-8459-0411-0


  Для использования в качестве основного источника при решении задач, связанных с устранением нарушений в работе сети
1306899
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре : пер. с англ. / Дж. Джейкокс. – Москва : Мир, 1989. – 176 с.
1306900
  Господинов Г.В. Руководство по полевой учебной практике : (для картографов 2 курса) / под ред. Г.В. Господинова. – Москва, 1973. – 150 с.
1306901
  Шишкин В.Н. Руководство по постройке геодезических знаков : руководство при постройке геодезических знаков аэрогеодезическими предприятиями ГУГК / В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 205 с.
1306902
  Шишкин В.Н. Руководство по постройке геодезических знаков : Руководство при постройке геодезических знаков аэрогеодезическими предприятиями ГУГК / В.Н. Шишкин. – Изд-е второе, исправл. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 216с.
1306903
  Шишкин В.Н. Руководство по постройке геодезических знаков / В.Н. Шишкин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1965. – 312 с.
1306904
  Карышева А.Ф. Руководство по практической вирусологии : (справочное пособие) / А.Ф. Карышева, В.Н. Сюрин; АН МССР, Институт зоологии и физиологии. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 210 с. : рис. – Библиогр.: с. 204-207
1306905
  Матусевич Н.Н. Руководство по практической геодезии и астрономии : отдел 1-й: методы и приемы обработки астрономических и геодезических наблюдений и измерений / Н.Н. Матусевич; Главное геодезическое управление. – Ленинград : Госкартогеодезия
Ч. 1 : Вспомогательные математические вопросы. – 1932. – 181 с.
1306906
  Павловский Е.Н. Руководство по практическому изучению зоологии / Е.Н. Павловский. – С.М., 1932. – 311с.
1306907
  Ветчинкин П В. Руководство по приближенным вычислениям / П В. Ветчинкин, . – Москва, 1935. – 144с.
1306908
  Кац А.М. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований. / А.М. Кац. – Л., 1976. – 255с.
1306909
  Сусленников В.М. Руководство по приготовлению титрованных растворов / В.М. Сусленников, Е.К. Киселева. – 5-е изд. – Ленинград, 1973. – 145с.
1306910
  Сусленникова В.М. Руководство по приготовлению титрованных растворов / В.М. Сусленникова, Е.К. Киселева. – Изд. 5-е, исп. – Ленинград : Химия, 1973. – 145 с.
1306911
  Сусленникова В.М. Руководство по приготовлению титрованных растворов. / В.М. Сусленникова, Е.К. Киселева. – Л, 1962. – 123с.
1306912
  Сусленникова В.М. Руководство по приготовлению титрованых растворов / В.М. Сусленникова, Е.К. Киселева. – 4-е изд. – Ленинград : Химия, 1968. – 144 с.
1306913
  Голубев Д.Б. Руководство по применению клеточных культур в вирусологии / Д.Б. Голубев. – Ленинград : Медицина, 1976. – 224 с.
1306914
  Пейве Я.В. Руководство по применению микроудобрений. / Я.В. Пейве. – Москва, 1963. – 224с.
1306915
   Руководство по применению промыслово-геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1978. – 256 с.
1306916
  Рожкова Е.В. Руководство по применения электродиализа для изучения горных пород, руд и минералов / Е.В. Рожкова. – Москва, 1953. – 51с.
1306917
  Копенкина Н.А. Руководство по проведению летней учебной практики по курсу "Торфяные месторождения и их разведка". / Н.А. Копенкина. – Калинин, 1975. – 36с.
1306918
  Кристиан К. Руководство по программированию на языке модула-2 / К. Кристиан. – Москва : Мир, 1989. – 463с.
1306919
  Войшвилло Г.В. Руководство по проектированию широкополосных и импульсных усилителей на транзисторах / Г.В. Войшвилло, В.И. Караванов. – Ленинград, 1970. – 80 с.
1306920
  Баклин Н.В. Руководство по проектировке клубных сцен / Н.В. Баклин, К.С. Кувакин. – Москва : ГИХЛ, 1931. – 72 с. : рис.
1306921
  Бурнаева Л.А. Руководство по производственным процессам и практическим работам по химической технологии / Л.А. Бурнаева, Г.И. Евстафьев. – Казань, 1982. – 90с.
1306922
  Вайхельт Ф. Руководство по промышленным взрывным работам / Ф. Вайхельт. – Москва, 1960. – 496с.
1306923
  Bleuler E. Руководство по психиатрии / E. Bleuler. – Москва : Изд-во Независимой психиатрической ассоциации; "Смысл", 1993. – 542c. : С 51 рис. – Репринт з видання: Берлин: Изд-во т-ва "Врач", 1920.- Прізвище автора подано латиницею. – ISBN 5-85494-009-4
1306924
  Шилов А.А. Руководство по публикации документов XIX в. и начала ХХ в. / А.А. Шилов. – М., 1939. – 191с.
1306925
  Цандер Енох Руководство по пчеловедению / Цандер Енох. – Москва : Новая деревня
Т. 4 : Жизнь пчел / пер. со 2-го нем. изд. О. Писаржевского ; под ред. Г.Ф. Арнольда и Н.М. Кулагина. – 1927. – 208 с.
1306926
  Винер Н. Руководство по работе на счетно-аналитических машинах / Н. Винер. – Москва, 1931. – 267с.
1306927
  Доброхотов Ю.С. Руководство по работе с топографическим высотомером / Ю.С. Доброхотов, Б.В. Троицкий; ред. И.И. Энтин. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 79 с.
1306928
  Брэстрап К.Б. Руководство по радиационной защите : пер. с англ. / К.Б. Брэстрап, Г.О. Уикофф. – Москва : Госиздат мед. литературы, 1962. – 331 с.
1306929
  Гирс А.А. Руководство по радиозондированию атмосферы для аэрологических станций Арктики / А.А. Гирс. – Москва-Л., 1946. – 252с.
1306930
  Борнеман-Старынкевич Руководство по расчету формул минералов / Борнеман-Старынкевич. – Москва : Наука, 1964. – 224с.
1306931
  Дейт К.Д. Руководство по реляционной СУБД DB2 / К.Д. Дейт. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 319с.
1306932
  Карль Д. Руководство по ремонту часов / Д. Карль. – М, 1965. – 224с.
1306933
  Иоффе Б.В. Руководство по рефрактометрии для химиков / Б.В. Иоффе. – Л, 1956. – 210с.
1306934
  Кривошей В.Д. Руководство по решению задач теоретической механики / В.Д. Кривошей. – Киев, 1961. – 288 с.
1306935
  Романовский В.Е. Руководство по русской истории : (Для ст . кл. сред. школы и для самообразования) : в 2 ч. / В.Е. Романовский. – Москва : Книгоиздат К.И. Тихомирова ; [Тип. Рус. т-ва Чистые пруды]
Ч. 2. – 1911. – [2], 470 с.
1306936
  Головин П.В. Руководство по сахарному производству / П.В. Головин. – М., 1928. – 213с.
1306937
  Иванова Е.В. Руководство по сбору, сушке и хранению растений / Е.В. Иванова. – Минск, 1969. – 79с.
1306938
  Веттштейн Р. Руководство по систематике растений : в 3 т. / Р. Веттштейн ; Пер. с нем. проф. С.И. Ростовцева. – 1903-1912. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]. – (Серия учебников по биологии)
Т. 1 : Нихшие растения : с 126 рис. – 1903. – VIII, 205 с. – Конволют. - Пер.: Руководство по систематике растений. 1905. Т. 2, ч. 1


  Пер.: Ростовцев, Семен Иванович
1306939
  Веттштейн Р. Руководство по систематике растений. Т. 2, ч. 1 : в 3 т. / Р. Веттштейн ; Пер. с нем. проф. С.И. Ростовцева // Руководство по систематике растений : в 3 т. / Р. Веттштейн. – 1903-1912. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1903. – Т. 1 : Нихшие растения : с 126 рис. – [4], 186 с. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Ростовцев, Семен Иванович
1306940
  Веттштейн Р. Руководство по систематике растений : в 3 т. / Р. Веттштейн ; Пер. с нем. проф. С.И. Ростовцева. – 1903-1912. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. О-ва распростр. полезных книг]. – (Серия учебников по биологии)
Т. 2, ч. 1 : Высшие растения : с 102 рис. и одною табл. в красках. – 1905. – [4], 186 с.


  Пер.: Ростовцев, Семен Иванович
1306941
  Веттштейн Р. Руководство по систематике растений : в 3 т. / Р. Веттштейн ; Пер. с нем. проф. С.И. Ростовцева. – 1903-1912. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]. – (Серия учебников по биологии)
Т. 2, ч. 2 : Высшие растения (скрытосеменные): с 274 рис. – 1912. – VI, 501 с.


  Пер.: Ростовцев, Семен Иванович
1306942
  Башенина Н.В. Руководство по содержанию и разведению новых в лабораторной практике видов мелких грызунов / Н.В. Башенина. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 165с.
1306943
  Вайан А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан. – Москва, 1952. – 447с.
1306944
  Рыбин А.И. Руководство по стрельбе из охотничьего ружья / А.И. Рыбин. – М., 1955. – 104с.
1306945
   Руководство по судебной психиатрии. – Москва : Медицина, 1977. – 400 с.
1306946
  Колесников Руководство по счетоводству и отчетности гнездовых семеноводческих товариществ. / Колесников, в. – М., 1930. – 80с.
1306947
  Левинсон И.Б. Руководство по теоретическому вычислению интенсивностей линий в атомных спектрах / И.Б. Левинсон, А.А. Никитин. – Ленинград, 1962. – 360 с.
1306948
  Груздева З.Г. Руководство по технике речи : [cистема Е. А. Юзвицкой] / Груздева З.Г., Куцкая С.Н. – Москва : [Гос. ком. по радиовещанию и телевидению], 1964. – 56 с. : портр.
1306949
  Груздева З.Г. Руководство по технике речи / З.Г. Груздева, С. Куцкая. – 2-е изд. – М., 1966. – 56с.
1306950
  Кетов Н.М. Руководство по техническому анализу / Н.М. Кетов. – Свердловск-Москва : ОГИЗ, 1932. – 63 с.
1306951
   Руководство по технологиям объединенных сетей = Internetworking technologies handbook. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 1040с. – ISBN 5-8459-0228-2
1306952
  Гуров Г.Г. Руководство по транслирующей системе МЭСИ-3 / Г.Г. Гуров. – Москва, 1973. – 183 с.
1306953
  Власова Н.М. Руководство по управлению людьми: инструменты власти и влияния / Н.М. Власова. – Москва : Инфра-М, 2000. – 304с. + Приложения: с.286-301. – Библиогр.:с.284-285. – ISBN 5-86225-777-2
1306954
  Пранис-Праневич Руководство по уравнительным вычислениям триангуляции / И.Ю. Пранис-Праневич. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 363 с.
1306955
  Рак Ю.В. Руководство по ускорению созревания помидоров при помощи этилена. / Ю.В. Рак. – М-Л, 1950. – 64с.
1306956
  Шведов В. Руководство по уходу, чистке и хранению музыкальных духовых инструментов в оркестрах РККА / В. Шведов. – Москва ; Ленинград, 1936. – 38 с.
1306957
  Гайнанов В.Г. Руководство по учебной сейсморазведочной практике / В.Г. Гайнанов. – М., 1988. – 82с.
1306958
  Голиков Г.А. Руководство по физической химии / Г.А. Голиков. – Москва : Высшая школа, 1988. – 382 с.
1306959
  Голиков Г.А. Руководство по физической химии / Г.А. Голиков, 1989
1306960
  Кузьменко Н.Е. Руководство по химии / Н.Е. Кузьменко. – М, 1985. – 50с.
1306961
  Оганесян Э.Т. Руководство по химии / Э.Т. Оганесян. – Москва : Высшая школа, 1987. – 398 с.
1306962
  Оганесян Э.Т. Руководство по химии поступающим в вузы / Э.Т. Оганесян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 463 с.
1306963
  Цинберг С.Л. Руководство по химическому анализу в металлургическом производстве. / С.Л. Цинберг. – Л, 1929. – 188с.
1306964
  Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв : учеб. пособия для ун-тов / Е.В. Аринушкина. – Москва : Московского университета, 1961. – 491 с. – Библиогр.: с. 486
1306965
  Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв : для вузов по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Е.В. Аринушкина. – Изд 2-е перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1970. – 487 с. – Предм. указ.: с. 476-482. – Библиогр.: с. 474-475
1306966
  Попов С.М. Руководство по химическому сельскохозяйственному анализу. Для студ.-агрономов / С.М. Попов. – М.-Л., 1931. – 256с.
1306967
  Кравченко Н.А. Руководство по хроматографическому анализу аминокислот на колонках / Н.А. Кравченко, Г.В. Клеопина. – Москва : Наука, 1964. – 72 с.
1306968
  Рудин Н.М. Руководство по цветоведению / Н.М. Рудин. – Москва : Гизлегпром, 1956. – 46с., 25 ил.
1306969
  Бургерштейн Л., Нетолицкий А. Руководство по школьной гигиене : В 2 ч. : Пер. со 3-го доп. изд. "Handbuch der Schulhygiene" / [Соч.] Проф. Лео Бургерштейна и д-ра Августа Нетолицкого ; Под ред., с прил., [предисл.] и доп. проф. Г.В. Хлопина и д-ра А.Ф. Никитина. – 2-е изд., рус. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера
Ч. 1. – 1913. – XVI, 492 с. : ил., табл.
1306970
  Леви Г. Руководство по ядерному магнитному резонансу углерода-13 для химиков-органиков / Г. Леви. – Москва : Мир, 1975. – 295 с.
1306971
  Матвиевский П. Руководство политической учебой сельских коммунистов / Матвиевский П. – Москва, 1947. – 32 с.
1306972
  Морев Руководство политической экономии. – 314с.
1306973
  Лазарева И.А. Руководство пользования ОС РВ. / И.А. Лазарева. – М., 1987. – 60с.
1306974
  Богумирский Б.С. Руководство пользователя ПЭВМ : в 2 ч. / Б.С. Богумирский. – Санкт-Петербург : Печатный Двор
Ч. 1. – 1994. – 357 с.
1306975
  Богумирский Б.С. Руководство пользователя ПЭВМ : кн. в 2-х ч. / Б.С. Богумирский. – Санкт-Петербург : Печатный Двор
Ч. 2. – 1994. – 715 с.
1306976
  Вахромеев С.А. Руководство поминераграфии / С.А. Вахромеев. – Москва, 1950. – 198с.
1306977
  Жученко Л.Т. Руководство пратийных организаций Восточной Сибири высшей школы в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) (На мат. Красняр. каря, Иреут, Читин. обл. и Бурят АССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Жученко Л. Т.; Иркут.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Иркутск, 1971. – 21л.
1306978
  Гизатуллин Ш.З. Руководство производственным обучением в школе / Ш.З. Гизатуллин. – М., 1964. – 55с.
1306979
  Парамзин В.П. Руководство профессиональным самоопределением старших школьников и вопросы профсконсультации. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Парамзин В.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 25л.
1306980
  Фомин В.М. Руководство профсоюзов Белоруссии движением за коммунистический труд в промышленности в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Фомин В.М.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1964. – 29л.
1306981
  Ерецкий М.И. Руководство развитием технических способностей учащихся в процессе реального проектирования : Автореф... канд. пед.наук: / Ерецкий М.И.; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – М., 1966. – 18л.
1306982
  Кислицын И.М. Руководство районного Совета депутатов трудящихся производственной деятельностью колхозов на современном этапе : Автореф... канд. юридич.наук: / Кислицын И.М.; МГУ. – М., 1961. – 25л.
1306983
  Тодыка Ю.Н. Руководство районных Советов нижестоящими Советами депутатов трудящихся / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. Н.Г. Старовойтов ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1977. – 123 с.
1306984
  Гусарова И.Л. Руководство рисованием по замыслу детей : Лекция для студентов-заочников фак. дошкольного воспитания пед. ин-тов / И.Л. Гусарова ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР. Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1965. – 36 с. – Библиогр.: с. 34-35
1306985
  Порхунова М.В. Руководство самостоятельной работой учащихся 5 класса по учебнику. : Автореф... канд. пед.наук: / Порхунова М.В.; АПН РСФСР. НИИ теории и истории педагогики. – М,, 1954. – 16л.
1306986
  Резник Ф.В. Руководство СЕПГ деятельностью Союза свободной немецкой молодежи по идейно-политическому воспитанию юношей и девушек ГДР. (Период строительства развитого социалистического общества 1961-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Резник Ф.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 32л.
1306987
  Локшин Д.Л. Руководство смешанным хором старших школьников / Д.Л. Локшин. – М., 1960. – 137с.
1306988
  Ионане И.А. Руководство социал-демократией Латышского края партизанским движением в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ионане И.А.; Латв. респ. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1963. – 23л.
1306989
  Шамрай В.М. Руководство средней школой / В.М. Шамрай. – М., 1951. – 36с.
1306990
  Аппелль П. Руководство теоретической (рациональной ) механики / П. Аппелль. – Москва
2. – 1911. – 577с.
1306991
  Кондрашева Маргарита Ионовна Руководство Уральской партийной организации формированием кадров технической интеллигенции (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кондрашева Маргарита Ионовна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1306992
  Гурвич А.О. Руководство учебно-производственной и воспитательной работой в училище / А.О. Гурвич. – М., 1959. – 108с.
1306993
  Жарова В Л. Руководство учением / В Л. Жарова, . – Л., 1987. – 92с.
1306994
  Малинин А, Буренин К. Руководство физики и собрание физических задач для гимназий и реальных училищ : в 2 ч. / сост.. А. Малинин и К. Буренин. – 7-е изд., [с изм. и доп.]. – Москва : Изд. кн. маг. Насл. бр. Салаевых ; [Тип. М.Н. Лаврова и К*], 1883. – 278, 410 с., 1 цв. л. ил. : ил., черт.


  Авт.: Буренин, Константин Петрович (1837-1882)
1306995
  Малинин А, Буренин К. Руководство физики и собрание физических задач для гимназий и реальных училищ / сост.. А. Малинин и К. Буренин, преп. Моск. 4 гимназии. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В.В. Думнова, под фирм. "Насл. бр. Салаевых" ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1896. – [2], 676 с. : ил., черт.


  Авт.: Буренин, Константин Петрович (1837-1882)
1306996
  Крашенинников В.М. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью училища / В.М. Крашенинников, Ю.Г. Одегов. – М., 1984. – 72с.
1306997
  Волкова С.И. Руководство чтением / С.И. Волкова, Н.Д. Рябченко. – Харків, 1975. – 96с.
1306998
   Руководство чтением детей в библиотеке. – М, 1959. – 167с.
1306999
   Руководство чтением детей в библиотеке. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1964. – 263с.
1307000
  Иорданский Н.Н. Руководство школой. / Н.Н. Иорданский. – М., 1918. – 142с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,