Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1305001
  Сверстюк Є. "Система радянських координат" // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 35-36


  Шістдесятники.
1305002
  Прокопов Д.Є. "Система світових епох" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 498-501. – ISBN 966-316-069-1
1305003
  Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 108-114. – (Правознавство ; Вип. 618). – ISSN 2221-173X
1305004
  Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування : міжнародні фінанси / А.Г. Загородній, Т.Т. Гринів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 122-132 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1305005
  Кривоносов А.Т. Система неизменяемых классов слов / А.Т. Кривоносов. – Саратов, 1974. – 118с.
1305006
  Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.14-18
1305007
  Римарева И.И. Система непрерывного образования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2012. – № 3 (111). – С. 11-19
1305008
  Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військовополонених в Україні: (червень - грудень 1941 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2222-5250
1305009
  Ремнева М.Л. Система норм грамматики Мелетия Смотрицкого: проблемы рецепции и императивности / М.Л. Ремнева, Е.А. Кузьминова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 7-20. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья подводит итоги филол. разысканий, посв. механизмам восприятия в социуме наиболее авторитетной грамматики церковнославянского языка и установлению степени ее императивности для великорусских книжников. Исходная кодификаторская установка М. ...
1305010
  Алексеев В.А. Система норм и нормативов в строительном комплексе : учеб. пособие / В.А. Алексеев, В.Ф. Богданов ; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : ЧГУ, 1987. – 56 с.
1305011
  Допилка В.А. Система норм об ответственности за контрабанду в Украине и иностранном уголовном законодательстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 2 (62). – С. 62-66.
1305012
  Косович В. Система нормативно-правовових актів України: сновні напрями вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-35. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1305013
  Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 133-142
1305014
  Заболотний А.В. Система нормативно-правового регулювання державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-29. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті визначено систему актів законодавства України, які регулюють відносини у сфері державної служби, що виникають у зв"язку із вступом, проходженням та припиненням такої служби, правила співвідношення та застосування положень цих актів. В ...
1305015
   Система нормативных документов в строительстве. – М., 1983. – 33с.
1305016
  Лагунов Г.В. Система нормативных картотек на перфокартах для выполнения планово-ученых работ. / Г.В. Лагунов. – М, 1964. – 20с.
1305017
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И. Марек, А.Е. Фатеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 76 с.
1305018
  Овсепян Роберт Ованесович Система нормативов отчислений в фонд материального поощрения и ее дальнейшее совершенствование. (На примере электротехн. пром-сти АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Овсепян Роберт Ованесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1305019
  Фам Тхань Бинь. Система нравственного воспитания младших школьников в СССР, и возможности ее применения в условиях школ Вьетнама. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Тхань Бинь.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 21л.
1305020
  Лаптенок С.Д. Система нравственного воспитания: (Опыт БССР). / С.Д. Лаптенок. – М., 1982. – 64с.
1305021
  Карамушка Л.М. Система об"єктивно-цільових моделей психологічної служби // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.61-68. – (Психологічні науки)
1305022
  Зараховський О.Є. Система об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 196-202 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1305023
  Небритов Б.Н. Система обеспечения АСУ и САПР. / Б.Н. Небритов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 111с.
1305024
  Мамутов В.К. Система обеспечения государственной дисциплины поставок / В.К. Мамутов. – Донецк, 1975. – 30с.
1305025
  Терешин В.И. Система обеспечения информацией для учебной и научной работы в вузах культуры / В.И. Терешин. – М., 1980. – 40с.
1305026
  Чекмазова С.И. Система обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях развития России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-125. – ISSN 1728-8878
1305027
  Фркович М. Система обещественного планирования в Югославии. / М. Фркович. – Белград, 1966. – 28с.
1305028
  Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі / С.Ф. Сухорський. – К., 1968. – 119с.
1305029
  Манакіна В. Система обліку як реалізація функції управління витратами / В. Манакіна, Н. Шпачинська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 59-62. – ISSN 1728-9343
1305030
  Варічева Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішьовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1305031
  Семенченко А.І. Система обмежень та вимог до комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-90. – Бібліогр.: 13 назв
1305032
  Драганенко В.П. Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 461-466. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1305033
  Моця К. Система оборони середньовічного Херсонеса в контексті Візантійської військової доктрини // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0235-3490
1305034
  Герцен А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Герцен А.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 21л.
1305035
  Затинайко О.І. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.І. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-25
1305036
  Затинайко О.Ы. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.Ы. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-26
1305037
   Система обработки геологической информации на ЭВМ. – Саратов, 1979. – 127с.
1305038
   Система обработки макроэкономической информации. – М., 1987. – 183с.
1305039
  Данилов Г.Г. Система обработки почв лесостепной зоны / Г.Г. Данилов; Корабицкий Н.К. – Саранск, 1969. – 372 с.
1305040
  Чернышева В.В. Система обработки почвы / В.В. Чернышева. – Владимир, 1951. – 28 с.
1305041
  Тарасов А.В. Система обработки почвы под кукурузу в условиях Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: / Тарасов А.В.; Одес. с.-х. ин-т. – Луганск, 1967. – 19л.
1305042
  Брага В.В. Система обработки статистической информации на ЭВМ / В.В. Брага. – Москва, 1977. – 208с.
1305043
  Барановский Е.С. Система обработки учетной информации на ЭВМ в сельском хозяйстве : учебное пособие для факультетов повышения квалификации руководящих кадров колхозлв и совхозов и специалистов сельского хозяйства / Е.С. Барановский, М.Ф. Кропивко. – Киев : Вища школа, 1983. – 245 с.
1305044
  Азьомов В.Т. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 26-32


  Автори стстті розкривають деякі образи-символи, що зустрічаються в оповіданнях М. Павича., щоб зрозумити символічну роль комп"ютера у художньому світі автора, розкрити постмодернистську естетику текстів.
1305045
  Клочан В.В. Система образів патріотів у драматичних творах Лесі Українки та Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 81-87. – ISBN 978-966-171-249-1
1305046
  Сквирська І. Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших". У центрі дослідження - образ Енея, символ українського емігранта. Автор осмислює античний міф про Енея в національному контексті. The system of images of Yuriy Kosach"s novel ...
1305047
  Городенко Л. Система образів у мережевій комунікації // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 27-34


  У статті проаналізовано теорії віртуальності, симуляції реальності, в яких головним поняттям є образ, а також систематизовано образи в мережевій комунікації. В статье анализируются теории виртуальности, симуляции реальности, в которых главным понятием ...
1305048
  Маклакова Галина Владимировна Система образной реализации слова в художественном произведении и ее текстообразующая функция : Дис... канд.филолог.наук: 10.0201 / Маклакова Галина Владимировна; КГУ им.Т.Шевченка. – К. – 171л. – Бібліогр.:л.153=171
1305049
  Валагин А.П. Система образов в романе Ф.М.Достоевского "Бесы". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Валагин А.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1305050
  Халмухаммедов Шамухаммет Система образов туркменской сказочной сатиры. / Халмухаммедов Шамухаммет. – Ашхабад, 1990. – 100с.
1305051
  Катунская С.Ф. Система образования в Австралии. / С.Ф. Катунская. – М, 1976. – 80с.
1305052
  Потапова Ж.Е. Система образования в Германии (к вопросу о непрерывном образовании) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560
1305053
  Аюбова Ш.И. Система образования в Дагестане к началу ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 147- 149. – ISSN 0042-8779
1305054
  Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки : монография / И.В. Тимошенков ; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 296 с. – ISBN 966-8558-26-X
1305055
  Хайро К.Р. Система образования в Колумбии: история и современность / К. Р. Хайро // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 43-72. – (Педагогическое образование ; № 1)
1305056
  Туева И.А. Система образования в Лихтенштейне. / И.А. Туева. – Москва, 1976. – 31с.
1305057
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Люксембурге / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 25с.
1305058
  Троякова Л.Г. Система образования в Нигере и Руанде. / Л.Г. Троякова. – М., 1976. – 58с.
1305059
  Белянин П.С. Система образования в Новой Зеландии / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 63с.
1305060
  Самсонова А.А. Система образования в Объединенных Арабских Эмиратах / А.А. Самсонова. – Москва, 1976. – 24 с.
1305061
  Малаховская Л.С. и Маркетова И.М. Система образования в Польше / Л.С. и Маркетова И.М. Малаховская. – М., 1976. – 80с.
1305062
  Ткач Г.Ф. Система образования в Португалии / Г.Ф. Ткач. – М., 1976. – 82с.
1305063
  Маркетова И.М. Система образования в Сомали. / И.М. Маркетова. – М., 1976. – 46с.
1305064
  Белянин П.С. Система образования в США / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 76с.
1305065
  Янушевич Ю.Г. Система образования в Танзании / Ю.Г. Янушевич. – Москва, 1976. – 48с.
1305066
   Система образования в Турции. – М., 1976. – 80с.
1305067
  Туева И.А. Система образования в ФРГ / И.А. Туева. – Москва, 1976. – 72с.
1305068
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Швейцарии / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 80с.
1305069
  Слипко С.Г. Система образования в Югославии / С.Г. Слипко, Л.С. Малаховская. – Москва, 1976. – 80 с.
1305070
  Владиславлев Л.А. Система образования вевропейских странах СЭВ / Л.А. Владиславлев. – Москва, 1989. – 131с.
1305071
  Антонова Д.О. Система образования взросдых в Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Антонова Д.О. ; МГУ. – Москва, 1974. – 42 с.
1305072
  Мир-Багирзаде Система образования и воспитания на мусульманском Востоке // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 361-372
1305073
  Осипов В.Г. Система образования и НТР / В.Г. Осипов. – Ереван, 1985. – 178с.
1305074
  Бунеева Р.Н. Система образования и образовательные системы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 153-161.


  Рассматривается проблема вариативности в образовании, предлагается организовать конкуренцию образовательных систем.
1305075
   Система образования и социальные перемещения. – Таллин, 1981. – 51с.
1305076
  Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 0321-0383
1305077
  Тимошенков И.В. Система образования как объект исследования экономической теории: от классической к новой институциональной экономике / И.В. Тимошенков, О.Н. Нащекина // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 51-57. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1305078
  Мороз Е.Ф. Система образования как фактор обеспечения национальной безопасности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 33-42. – ISSN 1811-0916


  Теория национальной безопасности опирается на каноны классической философской культуры, на ее основные достижения, являющиеся теоретической, методологической и праксиологической основой всех сфер человеческой деятельности. В основе существования и ...
1305079
   Система образования как фактор формирования личности. – Москва, 1979. – 55с.
1305080
  Оноприенко В.И. Система образования перед требованиями информационных технологий // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))


  Скозь призму взаимосвязанных ценностей демократии и образования рассмотрены новые аспекты в системах образования, вызванные беспрецедентным прогрессом информационно-коммуникационных технологий и глобализацией.
1305081
   Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы : программа и материалы 14 международной студенческой научной конференции, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 138с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-56-6
1305082
  Вахштайн В.С. Система образования Финляндии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 4. – С. 360-364. – ISSN 0869-5873
1305083
  Мороз В.М. Система обрання керівника вищого навчального закладу як об"єкт державно-управлінського впливу на якість вищої освіти в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 218-221


  "...Предметом нашої уваги у межах цієї публікації було обрано систему обрання керівника вищого навчального закладу в контексті визначення напрямів ії удосконалення."
1305084
  Попов Ф.А. Система обробітку грунту на Україні. / Ф.А. Попов. – К., 1959. – 51с.
1305085
  Ломонос Я.Г. Система обробки електронних документів на основі нечіткої моделі термінологічного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ломонос Я.Г. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1305086
   Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2938-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 31 с. – (Системи оброблення інформації)
1305087
  Дригайло С.В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1991-2010) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр. : 10 назв
1305088
   Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-350-187-1
1305089
  Ярощук Валентина Петрівна Система обслуговування читачів обласних універсальних наукових бібліотек України (80-90-ті роки) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.08 / Ярощук Валентина Петрівна; НАН України. НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 23л.
1305090
  Мяскова Т. Система обслуговування читачів у бібліотеці Імператорського Університету Св. Володимира (1834-1919) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 403-413. – ISBN 966-02-2655-1
1305091
  Гергей И. Система обслуживания с переключением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гергей И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1305092
  Ільїна О.В. Система обтяжуючих обставин корисливих злочинів проти власності за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 443-450. – ISSN 1563-3349
1305093
  Коршев Р.С. Система обучения выразительному чтению на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Коршев Р. С.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1305094
  Томарова Наталья Германовна Система обучения декоративно-прикладному искусству как средство становления креативного опыта будущих педагогов-художников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 94-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1305095
  Ильясова Г.И. Система обучения изложения на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: 013.731 / Ильясова Г.И.; Казах. гос. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1305096
  Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник как модель ее реализации / И.Л. Бим. – М., 1974. – 240с.
1305097
  Совайленко В.К. Система обучения математике в 5-6 классах. / В.К. Совайленко. – М., 1991. – 479с.
1305098
  Воробьева В.В. Система обучения русскому языке в высшей партийной школе : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Воробьева В.В.; Науч.-исслед. ин-т прподавания рус. яз. в нац. школе. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1305099
   Система обучения сочинениям в 4-8 классах. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 367с.
1305100
   Система обучения сочинениям на уроках русского языка (V-VIII кл.). – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 284с.
1305101
  Григорьев О.Г. Система общения для предметных областей с формалиезумой семантикой / О.Г. Григорьев. – Москва, 1986. – 20 с.
1305102
   Система общепедагогической подготовки студентов педагогических институтов и путии ее совершенствования. – Москва, 1988. – 198с.
1305103
  Жихарева З.А. Система общественно-политической практики в педвузе как средство формирования активной жизненной позиции у будущих учителей / З.А. Жихарева, М.С. Жихарев. – Москва, 1980. – 24с.
1305104
   Система общественно-политической практики студентов Куйбышевского авиационного института им. С.П.Королева : Экспресс-информация. – Москва, 1974. – 36с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
1305105
  Чернышенко И.Д. Система общественно полезного труда учащихся в современной советской школе. / И.Д. Чернышенко. – Минск, 1974. – 256 с.
1305106
  Макаров Ю.А. Система общественных объединений трудящихся в политической организации советского общества / Ю.А. Макаров, И.Н. Чихичин. – Саратов, 1971. – 111с.
1305107
  Макаров Ю.А. Система общественных организаций СССР и ее роль в привлечении трудящихся к социалистическому управлению : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров Ю. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1970. – 20л.
1305108
  Наумова В.И. Система общественных потребностей / В.И. Наумова. – Л, 1974. – 31с.
1305109
  Липницкий В. Система общих судов на территории Западной Беларуси в 20 - 30-е гг. XX века // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 37-38
1305110
  Оруджав И. Система общих условий судебного разбирательства по УПК Азербайджанской республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 43-47
1305111
  Юлдашев К. Система общих экономических категорий - фундамент системы экономических категорий коммунизма / К. Юлдашев. – Ташкент, 1982. – 131с.
1305112
  Вужинська Г. Система оздоровлення та відпочинку дітей у Львівській обл.: сучасний стан, просторові особливості, проблеми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 47-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1305113
  Кузнєцова Т.В. Система ознак "друкованого" почерку: перспективи та можливості вдосконалення // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 250-255. – ISSN 1993-0917
1305114
  Булкат М. Система ознак судової влади: теоретико-правова характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати наукового аналізу щодо системи ознак судової влади. Запропоновано авторський підхід, в основі якого використання трирівневої структури. Обґрунтовано, що первинною ознакою є характеристика природи судової влади як загального ...
1305115
  Максимович М.А. Система океана // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 114-116
1305116
  Булатова М. Система олимпийского образования в Украине // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1992-7886
1305117
  Малаховский К.В. Система опеки -- разновидность колониализма / К.В. Малаховский. – М., 1963. – 144с.
1305118
  Смирнов К.А. Система оперативного маневрирования материальными ресурсами / К.А. Смирнов. – М., 1972. – 182с.
1305119
  Комісар К.М. Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними / К.М. Комісар, О.А. Кривобок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 255-261 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1305120
  Исанчурин Р.А. Система оперативного планирования и управления в сельско-хозяственном производстве / Р.А. Исанчурин. – М, 1975. – 270с.
1305121
   Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу / В.І. Осадчий, В.М. Волощук, В.А. Прусов, І.В. Будак, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1305122
  Ткачева Е.К. Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 104-109. – ISSN 2224-1825


  Отражены этапы формирования, современное состояние и проблемы системы оперативного сигнального информирования в Библиотеке Главного ботанического сада РАН (отдел БЕН РАН).
1305123
  Лиходій В.Г. Система операцій фондової біржі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-116. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується формування системи операцій фондової біржі. Значна увага приділяється модифікації біржових угод, їх спрямованості на забезпечення стабільності існування маси учасників біржових операцій і функціонування фондової біржі.
1305124
  Кагальна М.В. Система оплати праці вчителів сільських шкіл УРСР у період "Відлиги" (1953 - 1964 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 19-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1305125
  Горецька Т. Система оплати праці державних службовців у європейських країнах // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 40-48
1305126
  Деликатная И.А. Система оплаты услуг в транснациональной рекламной корпорации // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1305127
  Корнус В. Система оподаткування в Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1305128
  Лисенко Н. Система оподаткування страхової діяльності в Україні у 2011 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
1305129
   Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель, А.І. Крисоватий, Я П. Хомин; МОНУ; Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П., Крисоватий А.І., Хомин П.Я. – Київ : Професіонал, 2006. – 736с. – ISBN 966-370-005-Х
1305130
   Система оподаткування та податкова політика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; МОНУ; Під керівництвом та за ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 496с. – ISBN 966-364-193-2
1305131
  Дударов О. Система оподаткування України : необхідність кримінально -правової охорони // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-65. – ISSN 0132-1331
1305132
  Дулік Т.О. Система оподаткування України в ретроспективі та напрями оптимізації її регулятивного впливу на соціально-економічний розвиток держави // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 65-74. – (Економічні науки)
1305133
  Гречана С.І. Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств / С.І. Гречана, Н.В. Швець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1305134
  Саєнко О.Р. Система оподаткування як інструмент мотивації розвитку підприємницької діяльності в Швеції та Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
1305135
  Васильєв Є.О. Система оподаткування як конкретно-історична риса розвитку України в роки незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 230-237. – ISSN 0201-7245
1305136
  Олейнікова Л Г Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 3-7
1305137
  Башкирова О. Система опозицій у п"єсі В. Винниченка "Чорна пантера і Білий ведмідь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 13-17. – ISBN 966-594-246-8
1305138
  Загородня О. Система опрацювання результатів асоціативних експериментів "STIMULUS" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 115-130. – ISSN 1682-3540


  "Сучасна українська лінгвістика послідовно переходить на рейки застосування комп"ютерних технологій в аналізі мовних явищ. Серед таких ресурсів вагоме місце посідає лінгвістичний портал лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології ...
1305139
  Лозицький О.А. Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору / О.А. Лозицький, Н.Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 316-324. – ISSN 0321-0499
1305140
  Ганиев А.З. Система определения местоположения пунктов возбуждения упругих колебаний при проведении морских сейсморазведочных работ / А.З. Ганиев, С.В. Пинчук, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 199-202 : рис. – Библиогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1305141
  Левицкий Ю.А. Система определителей / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1973. – 72с.
1305142
   Система оптимального керування електротехнічним комплексом біогазової установки / М.Ф. Стародуб, С.А. Шворов, Д.С. Комарчук, В.Є. Лукін, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 151-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1305143
  Данилов-Данильян Система оптимального перспективного планирования народного хозяйства / Данилов-Данильян, М.Г. Завельский. – Москва, 1975. – 320 с.
1305144
   Система оптимизации и методы диагностики минерального питания растений. – Рига : Зинатне, 1989. – 195с.
1305145
  Черленяк І. Система оптимізації державної влади та управління: синергетичний підхід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-48.
1305146
  Алієва Е. Система оптимізації формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлені: структура здатності до самостійного життєвого вибору, методи діагностики цієї здатності, а також результати експериментального дослідження проблеми формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору; ...
1305147
   Система организации бездефектного изготовления продукции. – М., 1964. – 89с.
1305148
   Система организации научно-исследовательской работы студентов в вузах страны. – Москва, 1984. – 215с.
1305149
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Ильязов Р.Ш. ; КГУ. – Киев, 1972. – 22 с.
1305150
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций. (Междунар. аспекты). : Дис... канд. юрид..наук: / Ильязов Р.Ш.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 230л. – Бібліогр.:л.199-230
1305151
  Самойлов М.Г. Система организации профилактики и формирования здорового образа жизни в вузах / М.Г. Самойлов, Д.А. Петров // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 0321-0383
1305152
  Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1305153
  Надиров М. Система организационных факторов повышения производительности труда и ее экономическая эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Надиров М.; АН Каз.ССР.Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1975. – 32л.
1305154
  Бакаянова Н.М. Система органів адвокатського самоврядування в аспекті судово-правової реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 87-90. – ISSN 2219-5521
1305155
   Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності : монографія / [Андрійко О.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 353-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97373-2-8
1305156
  Авер"янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С. 24-31. – ISSN 0132-1331
1305157
  Чумаченко І.Є. Система органів державного контролю за використанням та охороною вод Чорноморського басейну // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-419-269-6
1305158
  Бусуйок Д. Система органів державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
1305159
  Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю: (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 204-207. – ISSN 0132-1331
1305160
  Поєдинок В. Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризована система органів державного регулювання інвестиційної діяльності. Особлива увага приділена компетенції Держінвестпроекту України як головного органу із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної ...
1305161
  Юшина С.І. Система органів державного регулюваннязовнішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 563-566. – ISBN 966-660-151-6
1305162
  Коваленко Л.П. Система органів державного управління в галузі економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 134-140. – ISSN 0201-7245
1305163
  Дніпров О.С. Система органів державного управління гуманітарною сферою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 178-184. – ISSN 2220-1394
1305164
  Тішкова Н. Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 90-100
1305165
  Ярошенко І.С. Система органів державного управління соціальним захистом в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 9-15
1305166
  Гладкий С. Система органів державного управління та контролю за кооперацією в УСРР 1920-х років // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 4-10
1305167
  Синельникова Р.Д. Система органів державного управління у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 56-62. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается система органов управления в Польской Народной Республике, начиная от Совета Министров и кончая органами рабочего самоуправления на государственных предприятиях. Подробно освещены способ образования, компетенция этих органов, а ...
1305168
  Антонюк У.В. Система органів державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
1305169
  Артеменко О.В. Система органів державної виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища / О.В. Артеменко, Н.М. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 36-39. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1305170
  Гребенюк М.В. Система органів державної влади у сфері забезпечення продовольчої безпеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 38-48
1305171
  Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.61-64. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1305172
  Сліпченко М. Система органів державної влади, що забезпечують охорону режиму державного кордону України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1305173
  Басов А.В. Система органів державної влади, що забезпечують реалізацію режиму надзвичайного стану, загальноправова характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-87.
1305174
  Лесько Н.В. Система органів державної влади, що здійснюють профілактику правопорушень серед дітей: досвід зарубіжних країн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 107-112. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1305175
  Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1305176
  Білоус В. Система органів прокуратури в Косово: перехід функцій від міжнародної прокуратури до місцевої моделі / В. Білоус, В. Заросило // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-98
1305177
  Жовнір С. Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 113-117. – ISSN 2311-6676
1305178
  Москаленко С.І. Система органів публічної влади, які здійснюють державний контроль в галузі цивільної авіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2219-5521
1305179
  Воробйова М.О. Система органів регулювання державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 51-59. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1305180
  Ящищак О.Р. Система органів судової влади України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 162-167. – ISSN 1563-3349
1305181
  Черненок М.П. Система органів та установ виконання покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 160-166. – ISSN 0201-7245
1305182
  Кирилюк В.А. Система органів та установ виконання покарань України: мета основні завдання, перспективи розвитку // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 130-132. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1305183
  Торончук І.Ж. Система органів управління Буковиною після проведення адміністративної уніфікації 1925 р. у Румунії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 32-38. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Дослідження присвячене історико-правовому аналізу правового статусу місцевих органів управління на Буковині у складі Румунії після проведення адміністративної реформи 1925 р. Особлива увага звертається на законодавче регулювання, організацію та ...
1305184
  Тішкова Н. Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 98-109
1305185
  Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-89
1305186
  Ковальова-Слуцька Система органів, що здійснюють регулювання страхової справи в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 112-115. – ISBN 978-966-7178-01-8
1305187
  Настюк А.А. Система організації і функціонування давньоруського війська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 157-163. – ISSN 1563-3349
1305188
  Карпова Н.А. Система організації обліку в неприбуткових установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.438-441. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1305189
  Марушкевич А.А. Система організації освітнього процесу у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 135-140. – ISBN 978-966-439-865-4
1305190
  Майорова Т.В. Система організації процесу проектного фінансування / Т.В. Майорова, О.О. Ляхова // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 104-115. – ISSN 2310-9734
1305191
  Пилипчук В.Г. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доповідь / В.Г. Пилипчук, М.О. Будаков, В.М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НСД, 2012. – 52, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-188-2
1305192
   Система організації управління кластерною моделлю розвитку біоенергетичного ринку / Д.І. Шеленко, І.Ф. Баланюк, М.М. Мацола, Л.С. Сас, Д.В. Неміш // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 139-146. – ISSN 2313-8246
1305193
  Артус М.М. Система організації функціонування фінансів : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 56-64 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1305194
  Бевзюк І. Система організаційних заходів з підвищення ефективності управлінської команди місцевої прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1305195
  Безкровний М.Ф. Система організаційно-економічних зв"язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення АПВ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1305196
  Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів: проблеми адаптації до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 14-17
1305197
  Фесенко Н.С. Система організаційно-правового забезпечення захисту результатів інноваційної активності // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 61-66. – ISBN 978-617-696-813-9
1305198
   Система органов городского управления. – Л., 1980. – 216с.
1305199
  Ананов И.Н. Система органов государственного управления в Советской социалистической фередарции / Ананов И.Н. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 344 с.
1305200
  Гесь А.А. Система органов материально-технического снабжения в СССР / А.А. Гесь. – К., 1975. – 54с.
1305201
  Закружный А.А. Система органов снабжения и сбыта БССР / А.А. Закружный. – Минск, 1973. – 254с.
1305202
  Копейчиков В.В. Система органов Советского государства по новой Конституции СССР. / В.В. Копейчиков. – К., 1979. – 48с.
1305203
  Жбанкова Е.В. Система органов управления культурой и искусством в советских государственных структурах начала 1920-х годов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 112-128. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1305204
  Косачев В.М. Система органов управления народным хозяйством / В.М. Косачев. – М., 1966. – 56с.
1305205
  Дислер Н.Н. Система органов чувств боковой линии акуловых рыб. / Н.Н. Дислер. – М., 1977. – 182с.
1305206
  Захарова В.Д. Система орфографического разбора в школе / В.Д. Захарова. – М., 1956. – 119с.
1305207
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 46-55. – ISSN 1682-2366
1305208
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії: реалії сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 65-80. – ISSN 1682-2366
1305209
  Михайличенко О.В. Система освіти в Канаді: історіографія та реальність // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 62-69. – ISSN 2411-5983
1305210
  Бобильова С. Система освіти в німецьких та менонітських колоніях Півдня України: становлення і розвиток (XIX - початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 22-28


  На основі раніше не використовуваних джерел аналізується духовне життя німецького населення південних губерній царської Росії, зокрема система освіти. Досліджується поетапний розвиток шкільної справи в німецьких та менонітських колоніях, реформування ...
1305211
  Дарійчук Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення? // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-41. – ISSN 1682-2366
1305212
  Білоус Р.М. Система освіти в Японії як основний чинник стрімкого зростання економіки / Р.М. Білоус, С.А. Федоренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 27-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
1305213
  Орос І. Система освіти дорослих Угорщини і Данії // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 56-65. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1305214
  Кожедуб О.В. Система освіти Заходу другої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено проблемам кризи системи освіти Заходу середини XX століття і шляхом її подолання. Наведено думки філософів, які займалися проблемами освіти і виховання.
1305215
  Ковач Л. Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 254-264. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1305216
  Вишневський О. Система освіти очима Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 3
1305217
  Гула О. Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 181-191. – ISSN 2413-7065


  "На основі опрацьованих шкільних та вузівських планів і програм досліджено особливості здобуття освіти у Республіці Хорватія. Висвітлено образ України та українців у змісті підручників з історії не лише хорватських шкіл, але й вищих освітніх закладів, ...
1305218
  Сорока Т. Система освіти у вищих навчальних закладах країни - учасниць Болонського процесу: окремі аспекти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 316-321. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
1305219
  Волков С. Система освіти у контексті процесів українізації, уніфікації та централізації 20-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 43-50. – ISBN 978-966-2241-15-0
1305220
  Порожня А.О. Система освіти України: сучасний стан та проблематика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-201. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1305221
  Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект / Нємець К.А., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 179, [1] с. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-165-6
1305222
  Кривошеєва О.О. Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800
1305223
   Система освіти: типи навчальних закладів у XVII ст. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 24-25
1305224
  Молодиченко В.В. Система освіти: ціннісний контекст // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 31-38
1305225
  Сліпушко О.М. Система освітньо-педагогічних уявлень у книжності Київської Русі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 517-523


  У статті проводиться аналіз парадигми педагогічних уявлень у книжності Київської Русі. Показано зародження української національної педагогічної системи, особистості її становлення і розвитку. Наголошується на її демократизмі та гуманізмі, ...
1305226
  Емельянов В.А. Система осенней обработки зяби на черноземах Мордовской АССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Емельянов В.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Саранск, 1965. – 18л.
1305227
  Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению приговора в кассационном порядке / Л.А. Воскобитова. – Москва, 1985. – 42с.
1305228
  Твердохлєбов І.Т. Система основних категорій економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 7 назв
1305229
  Сенченко В.И. Система основных категорий науки управления социалистическим производством / В.И. Сенченко. – К., 1986. – 173с.
1305230
  Замосковный О.П. Система основных показателей статистики сельского хозяйства / О.П. Замосковный. – Москва : Статистика, 1980. – 87 с.
1305231
  Зайдель М.І. Система особистих зв"язків у владі на пострадянському просторі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 405-409. – ISSN 2076-1554
1305232
  Стефанчук Р.О. Система особистих немайнових прав у сфері авторства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 60-66. – (Право. Економіка. Управління)
1305233
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Федюк В.І.; Прикарпатський нац. ун-т. ім.В.Стефаника Юридичний інститут. – Івано-Франківськ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 169-188
1305234
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1305235
  Торгашев В.А. Система остаточных классов и надежность ЦВМ / Торгашев В.А. – Москва : Сов. радио, 1973. – 118 с. – Библиогр.: с. 112-113
1305236
  Курапова И.А. Система отношений в профессиональной деятельности и эмоциональное выгорание педагогов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.84-95. – ISSN 0205-9592
1305237
  Мишина Е.В. Система отношений законодательных актов и общественной мысли к несовершеннолетним преступникам в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.2-4
1305238
  Щеблыкин В.Н. Система отношений собственности: сущность и содержание // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1684-2618
1305239
  Сенченко И.А. Система отраслевой профориентации молодежи / И.А. Сенченко. – Грозный, 1982. – 96с.
1305240
  Дорошенко Л.С. Система отраслей народного хозяйства : Конспект лекций / Л.С. Дорошенко. – Київ : МАУП, 1998. – 68с. – ISBN 966-7312-05-4
1305241
   Система отчетности в ресторане // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 58-59 : фото
1305242
  Магазаник А.М. Система отчислений от прибылей в бюджет : Дис... канд.экономич.наукнаук: / Магазаник А.М.; Киевский финансово-экономич.ин-т. – К., 1953. – 268л. – Бібліогр.:л.259-268
1305243
  Яковлева Н.Я. Система отчислений от прибыли в бюджет и пути ее совершенствования : Автореф... кандидата экон.наук: / Яковлева Н.Я.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. Кафедра финансов. – Л., 1965. – 20л.
1305244
  Магазаник А.М. Система отчисления от прибылей в бюджет : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Магазаник А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 20 с.
1305245
  Музика І. Система охорони здоров"я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти / І. Музика, Г. Возняк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 99-108. – ISSN 1818-5754
1305246
  Ткаченко І.В. Система охорони здроров"я в Україні у 20-ті роки XX ст. // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 33-45
1305247
  Солощук М. Система охорони інтелектуальної власності (тема 2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1608-6422
1305248
  Хаустов В. Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1305249
  Казакова И.А. Система оценивания знаний в историческом аспекте // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 153-157. – ISSN 0869-3617


  статье показана история оценивания знаний в образовательных учреждениях России с начала XVII века до наших дней. Рассмотрены критерии оценки знаний, которые применялись в лицеях, университетах, военных училищах. Выявлены тенденции применения системы ...
1305250
  Андрущак Г Система оценивания преподавателей студентами: управленческие инновации в российских вузах // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-115. – ISSN 0042-8736
1305251
  Губкин В.А. Система оценки вузов по запросам и ожиданиям абитуриентов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 69-72. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются последние изменения в системе высшего образования как фактор дезориентации абитуриентов на рынке образовательных услуг. Обоснована необходимость создания системы оценки вузов в соответствии с запросами и ожиданиями ...
1305252
  Ковалев В. и др. Система оценки деятельности кафедр университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1305253
  Конограй В.В. Система оценки качества высшего образования в странах Балтии: сравнительный анализ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 10 (54). – С. 345-355. – ISSN 2312-5993
1305254
  Трубилин А.И. Система оценки качества деятельности преподавателей и кафедры вуза / А.И. Трубилин, О.В. Григораш // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 60-64. – ISSN 0321-0383


  В статье авторы предлагают рейтинговую систему оценки качества деятельности профессорско-преподавательского состава по основным видам работы кафедры. В основу оценки положены показатели аккредитации и аттестации вуза; в системе учтены показатели по ...
1305255
  Фатеев А.И. Система оценки качества техногенно загрязненных почв по содержанию тяжелых металлов / А.И. Фатеев, Е.Б. Смирнова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 29-34 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1305256
  Гуцуляк В.Р. Система оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 68-70
1305257
  Бондаренко О.С. Система оцінки ефективності управління фінансами підприємства у сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 18-21. – ISSN 2306-6814
1305258
  Власова Н. Система оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі / Н. Власова, М. Чорна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1305259
  Євтух О.О. Система оцінки заставної нерухомості та її склад за елементами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 151-154. – Бібліогр.: 9 п.
1305260
  Шубко О. Система оцінки нерухомості та особливості її формування на вітчизняних ринках // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1305261
  Антонова І.В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Антонова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1305262
  Боярчук Т.В. Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 392-396. – (Право. Економіка. Управління)
1305263
  Бендюг Владислав Іванович Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бендюг В.І. ; НТУУ "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1305264
  Влох Р. Система оцінки українських фахових видань // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 115-122.
1305265
  Влох Р.О. Система оцінки українських фахових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 57-94. – ISBN 978-966-02-4705-5 (вип. 1) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1305266
  Авксентьєв Ю.А. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 15-24. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1305267
  Авксентьев Ю. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик (регіональний аспект) : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 65-73. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1305268
  Валенкевич Л.П. Система оцінки якості адміністративних послуг / Л.П. Валенкевич, В.М. Краснощоков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 5-10. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Досліджено сучасний стан якості надання адміністративних послуг.
1305269
  Гунько І.В. Система оцінки якості освіти / І.В. Гунько, Л.Г. Михальчишина // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 48-51. – ISBN 978-966-479-052-6
1305270
  Гавриленко К.М. Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 83-90. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розглядається важливість створення якісної системи оцінювання процесу засвоєння іноземної мови студентами технічних вузів в умовах реформування сучасної освіти, переходу від системи пасивного заучування запропонованого матеріалу до оцінювання ...
1305271
  Криворот Т.Г. Система оцінювання готовності майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 122-128. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1305272
  Афанасьєв Ю.А. Система оцінювання грунтово- екологічного стану земель в умовах краплинного зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-176 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1305273
  Гуменюк Р.П. Система оцінювання для стратегічного планування розвитку управлінського потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1305274
   Система оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.В. Довгаль, М.А. Довгаль, М.Ю. Жаріков, Абдул-Огли, С.Б. Крамар // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 209-212. – ISSN 2077-4214


  З метою створення об’єктивної та прозорої системи оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДУ "ДМА МОЗ України" була введена модель контролю, яка включає інтегрований контроль теоретичних знань і практичних навичок. Основні принципи ...
1305275
  Козуб С.М. Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання / С.М. Козуб, П.А. Козуб // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 72-79. – ISSN 2074-8167
1305276
  Плащовата М.С. Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 95-100. – ISSN 2312-0657


  З’ясовано, що при оцінюванні знань студентів у німецьких університетах домінує принцип академічної свободи, а контрольно-оціночні заходи близькі до тих, які практикують українські вузи.
1305277
  Левчук В.М. Система оцінювання контролю за ризиком ліквідності у фінансово-кредитних установах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 120-128.
1305278
  Сергеєва Л. Система оцінювання має бути відкритою, а кожна оцінка - обґрунтованою та об"єктивною // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-95
1305279
  Титова Н.М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Титова Н.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1305280
  Буханевич Н.В. Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 55-63. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1305281
  Скуратівський Л. Система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5-11 класів з української /мови навчання/ за 12-бальною шкалою / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-79


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1305282
  Микитюк П. Система оцінювання та аналізу факторів ризику інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 145-153. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
1305283
  Александров Вадим Система оцінювання та типи контрольних завдань в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4-8 : Мал. – Бібліогр. 10 назв
1305284
  Маматов В. Система оцінювання якості діяльності органів державного контролю / В. Маматов, Т. Маматова // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 40-43.
1305285
  Ходова К.И. Система падежей старославянского языка / К.И. Ходова. – М., 1963. – 160с.
1305286
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1305287
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века. (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1305288
   Система партийной учебы в СССР : Указ. кн. и ст. на рус. яз. за 1980-1982 гг. – Москва, 1982. – 48 с.
1305289
   Система патентной информации в СССР. – М., 1974. – 20с.
1305290
  Демакова М.Д. Система патентных фондов в СССР / М.Д. Демакова. – Л., 1985. – 84с.
1305291
  Алферов Ю.С. Система педагогического образования в Англии : Автореф... канд. пед.наук: / Алферов Ю. С.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1965. – 21л.
1305292
  Пильдеш Р.Е. Система педагогической пропаганды среди родителей и населения : Автореф... канд. пед.наук: / Пильдеш Р.Е.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1305293
  Мельник Т. Система пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему пенсійного забезпечення України та основні напрями реформування діючої пенсійної системи. In the article the system of the pension providing of Ukraine and is considered.
1305294
  Калита Н.В. Система пенсійного забезпечення в Україні: необхідність і основні напрями реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 47)


  Українська пенсійна система переживає глибоку кризу, яка спонукає до оперативного розв"язання основних проблем, що нагромадились у цій сфері. У статті узагальнюються причини сучасних труднощів у пенсійному забезпеченні в Україні, розглядаються шляхи їх ...
1305295
  Ваврів М.І. Система пенсійного забезпечення Канади: досвід для України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 82-85
1305296
  Грищенко Е.В. Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 268-275
1305297
  Хамайло К.А. Система пенсійного забезпечення України: ризики і перспективи розвитку // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 372-376. – ISBN 978-617-7364-24-4
1305298
  Конопліна Ю.С. Система пенсійного забезпечення як елемент соціальної сфери економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 3-8
1305299
  Срєдкова К. Система пенсійного страхування Болгарії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 126-133. – ISSN 1026-9932
1305300
  Гурин Н.Н. Система передачи файлов между персональной ЭВМ и ЕС ЭВМ / Н.Н. Гурин, К.Г. Говор. – М., 1989. – 36с.
1305301
  Мудрак Д.О. Система передачі засуджених осіб в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 94-96
1305302
  Салімов Р.М. Система перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в Національному авіаційному університеті / Р.М. Салімов, О.М. Савінов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 179-183


  Обґрунтовується необхідність побудови системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі в Україні. На прикладі Національного авіаційного університету розглядаються завдання, структура, методологія реалізації системи ...
1305303
  Буркова Е.С. Система персонажей Ф. Достоевского в литературной критике Л. Шестова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 197-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1305304
  Прокопенко А. Система перспективного управління у вищому навчальному закладі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 25-35. – ISSN 1562-529Х
1305305
  Вороненкова Галина Федоровна Система печати Германской Демакратической Республики: становление и развитие. 1946-1980 : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вороненкова Галина Федоровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1305306
  Кнорозов Ю.В. Система письма древних майя / Ю.В. Кнорозов. – Москва, 1955. – 95с.
1305307
  Теннова Н.И. Система письменных работ по иностранному языку в средней школе / Н.И. Теннова, В. Цетлин. – Ленинград, 1949. – 26 с.
1305308
  Леглер А.П. Система письменных работ по развитию речи учащихся 5-8 классов / А.П. Леглер. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Абакан, 1964. – 292с.
1305309
  Цимбалюк В.И. Система письменных творческих работ по литературе как средство формирования коммунистического мировоззрения учащихся средней школы (в процессе изучения укр. лит. в 8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цимбалюк В. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 24л.
1305310
  Костылев В.В. Система письменных упражнений по русскому языку. / В.В. Костылев. – М., 1956. – 55с.
1305311
  Галкін В.П. Система письмових робіт на уроках української літератури : посібник для вчителів / В.П. Галкін. – Київ : Радянська школа, 1965. – 170с.
1305312
  Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами / Ганна Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30
1305313
  Горпініч Т.І. Система підвищення кваліфікації викладачів медичних шкіл у США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 36-44. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1305314
  Сігаєва Лариса Євгеніївна Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Сігаєва Лариса Євгеніївна; Державна Акад. керівних кадрів освіти. – К., 1998. – 248л. – Бібліогр.:л.154-176
1305315
  Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сігаєва Л.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1305316
  Євтушенко Н. Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України: нормативно-правове забезпечення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634
1305317
  Зелюк В. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників: синергія розвитку // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 60-64
1305318
  Дакі Н. Система підвищення кваліфікації персоналу / Н. Дакі, О. Погребний // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 260-265. – ISBN 978-617-7768-14-1
1305319
  Яцино О.В. Система підвищення кваліфікації служб персоналу збройних сил США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яцино Олег Валентинович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1305320
  Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Киева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 22 - 25. – ISSN 1811-377X
1305321
  Гаврило О.І. Система підготовки вихователів для дошкільних установ у Німеччині // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 18 (28))
1305322
  Черних Ю.О. Система підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах збройних сил Республіки Латвія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 138-149. – ISSN 2524-0056


  Стаття присвячена аналізу досвіду підготовки військових фахівців, зокрема військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу для збройних сил республіки Латвія. На основі визначення змін у ключових завданнях, структурі та чисельності ...
1305323
  Савченко Н.С. Система підготовки вчителів англійської мови у Польщі в умовах реформування вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 36-42. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1305324
  Леврінц М. Система підготовки вчителів іноземних мов у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 265-276. – ISSN 2312-5993
1305325
  Васильєва Р.Ю. Система підготовки вчителя з "Основ безпеки життя та діяльності" в умовах навчання у ВНЗ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1305326
  Михальченко О.А. Система підготовки державних службовців в Україні та за кордоном (Німеччина, Франція) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1305327
  Іжа М.М. Система підготовки державних службовців Китаю / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 2310-2837


  Досліджується досвід і особливості сучасного стану підготовки державних службовців Пекінського і Шанхайського адміністративних інститутів, висвітлюється організаційно-правові основи підготовки спеціалістів у сфері державної служби Китаю, розглядаються ...
1305328
  Вронська Т. Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни / Т. Вронська, С. Лясковська // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 111-123. – ISSN 2222-5250
1305329
  Кнодель Л.В. Система підготовки кадрів сфери туризму у Німеччині : монографія / Кнодель Л.В., Федерація профспілок України, ін-т туризму. – Київ : ФПУ, 2007. – 183 с.
1305330
  Чубрей О.С. Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу : монографія / О.С. Чубрей. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-7611-64-5
1305331
  Гончарук О.В. Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гончарук Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1305332
  Монько Р.М. Система підготовки майбутнього вчителя техніки та інформатики у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Монько Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1305333
  Лосєв О.С. Система підготовки офіцерських кадрів сухопутних військ у збройних силах Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 154-169. – ISSN 2313-5603
1305334
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Республіки Болгарія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 204-215. – ISSN 2524-0056
1305335
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Білорусь / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 114-125. – ISSN 2524-0056
1305336
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Угорщина / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 119-127. – ISSN 2524-0056
1305337
  ПеченюкІ.С Система підготовки підрозділів Збройних сил України до участі в міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006) / ПеченюкІ.С, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 466-476
1305338
  Акулов С.О. Система підготовки правоохоронців у коледжі державної прикордонної охорони Латвійської Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 269-273.
1305339
  Савчин М.В. Система підготовки працівників та структура юридичної освіти // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 183-187. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1305340
  Савченко І. Система підготовки робітників у Білорусі є національним надбанням // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  3-4 квітня у Мінську відбувся Міжнародний форум "Професійна освіта в умовах глобальних викликів". У його роботі взяли участь представники міжнародних організацій ЮНЕСКО, Європейського фонду освіти, Німецької асоціації народних університетів Dvv ...
1305341
  Іванова Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76.
1305342
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано історичний досвід, національні джерела зародження та систему підготовки фахівців пожежної служби на західноукраїнських землях. Показано, що створення широкомасштабного руху добровільних пожежних товариств спонукала велика ...
1305343
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 216-221
1305344
  Ромашко О.Ю. Система підготовки фахівців фондового ринку : фінансовий ринок / О.Ю. Ромашко, М.О. Бурмака // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1305345
  Комар Є.Г. Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 347-358
1305346
   Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу / В.Я. Данилов, В.Г. Гуськова, П.І. Бідюк, О.Л. Жиров // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Навч.-наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2019. – № 1. – С. 20-36. – ISSN 1681-6048
1305347
  Мітряєва С. Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1305348
  Кремень В. Система підтримки інноваційної діяльності: організаційне перезавантаження? Україна не повинна упустити додаткові можливості для активізації інноваційного вектору розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 11


  "Трохи більше ста років тому, в 1918 році, вийшла одна з найвідоміших філософських праць ХХ сторіччя - перший том "Присмерків Європи" німецького філософа і культуролога Освальда Арнольда Готфріда Шпенглера (1880-1936). Книга викликала неабиякий інтерес ...
1305349
  Шаповал Н.В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначенності інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шаповал Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1305350
  Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1729-7036
1305351
  Кузнєцова Н.В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 887. – С. 115-121. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1305352
  Мокін Б.І. Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, Ю.В. Мокіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 372-383. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг, в основу якої покладено подвійне застосування матриці парних порівнянь Сааті. Використовуючи ...
1305353
  Джума Людмила Миколаївна Система підтримки прийняття рішень з хімічного захисту рослин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Джума Л.М.; Наук.-виробн. "Київс. ін-тут автоматики". – Київ, 2002. – 19 с.
1305354
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ, ф-т кібернетики. – Київ, 2009. – 298 л. + Додатки : л. 153-286. – Бібліогр.: л. 287-298. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1305355
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1305356
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційними фондами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 182-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису СППР керуючого інвестиційними фондами. СППР побудована з використанням розробленої моделі багатовимірної класифікації, моделі поведінки фінансових інструментів та методу Монте-Карло для моделювання поведінки інвестиційного ...
1305357
  Демківський Олександр Борисович Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Демківський О.Б.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
1305358
  Бабенко М.І. Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бабенко М.І.; Харківський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1305359
  Рузакова О.В. Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 67-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1305360
  Нечипорук Микола Васильович Система підтримки прийняття управлінських рішень в адміністративно-господарчій діяльності вузу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Нечипорук Микола Васильович; Нечипорюк М. В.; МО і НУ, Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2001. – 17 с.
1305361
  Тихоненко Н. Система пільг в Україні потребує зваженого реформування // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 8-9
1305362
  Киридон П.В. Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 93-102. – ISSN 2075-1451
1305363
  Побача Т. Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 333-342. – ISSN 2304-4470
1305364
  Кудрина Е.Л. Система планирования в учреждениях социально-культурной сферы : учеб. пособие / Е.Л. Кудрина, Л.И. Рудич, Е.В. Утин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФАИР, 2006. – 224 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-1192-9
1305365
  Орлов Н.Н. Система планирования и организации учебного процесса / Н.Н. Орлов, Г.Л. Таукач, В.И. Лисовиченко. – Киев : Вища школа, 1974. – 192 с.
1305366
  Голубева В.И. Система планирования и управления народным хозяйством в Венгерской Народной Республике / В.И. Голубева. – М., 1978. – 159с.
1305367
  Толстиков А.Н. Система планирования и управления технологической подготовкой и освоением производства нового изделия на машиностроительном заводе на основе сетевой модели. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Толстиков А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 26л.
1305368
  Минашкин М.А. Система планирования и экономического стимулирования в геологической службе / М.А. Минашкин, Л.В. Савичев. – М, 1979. – 229с.
1305369
  Бабич В.П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса / В.П. Бабич ; АН УССР, Харьк. отд-ние ин-та экономики. – Киев : Наукова думка, 1978. – 391 с. – Библиогр.: с. 379-385 (161 назв.)
1305370
  Падерин И.Д. Система планирования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
1305371
   Система планирования народного хозяйства. – Днепропетровск, 1978. – 43 с.
1305372
  Слободник В.И. Система планирования опытного производства / В.И. Слободник, Л.Н. Андрухович. – Москва : Экономика, 1978. – 160 с.
1305373
   Система планирования развития народного хозяйства Москвы. – М., 1982. – 121с.
1305374
  Чебаненко В.М. Система планирования технического уровня отрасли. / В.М. Чебаненко. – М., 1985. – 118с.
1305375
   Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М., 1987. – 191с.
1305376
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин. – М, 1975. – 376с.
1305377
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин, Н.А. Афанасьев. – Москва, 1975. – 376 с.
1305378
  Гордон А.С. Система плановых органов СССР / А.С. Гордон ; под ред. и с предисл. Г. М. Кржижановского ; Ком. акад. Ин-т советского строительства. – Москва : Изд. Коммунистической академии, 1929. – 66 с.
1305379
  Гусаров С А. Система плановых показателей / С А. Гусаров, А.В. Сигиневич. – М, 1980. – 64с.
1305380
  Ветров А.А. Система плановых показателей и нормативы экономии материальных ресурсов / А.А. Ветров. – Москва, 1983. – 40с.
1305381
  Годованець Л.І. Система планування на основі структури знань : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.І. Годованець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 25-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1305382
  Кудляк С.М. Система планування організаційно-педагогічної діяльності закладу загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Кудляк Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. вищої освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1305383
  Романюк С.А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1305384
  Скурський П.П. Система планування, програмування, розроблення бюджету та виконання Армії США / П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-34
1305385
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С.В. Шатохіна, Л.В. Казанцева, М В. Андрук, ПроцюкЮ.І // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 81
1305386
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С. Шатохіна, Л. Казанцева, В. Андрук, Ю. Процюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Планетна система Плутону внаслідок своєї віддаленості, недавнього відкриття компонентів та недостатності спостережних даних залишається недостатньо вивченою. Сучасний підхід до переопрацювання ранніх спостережень Плутона з використанням нових ...
1305387
  Топфер Г. Система пневматических элементоврелейной техники / Г. Топфер. – М, 1972. – 87с.
1305388
  Гусев В.А. Система повествовательных жанров русской литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1982. – 96 с.
1305389
  Дузінкевич Т. Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 104-107
1305390
  Білоконь М. Система поводження з твердими побутовими відходами у Чернівецькій області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 22-24 : рис., табл., фото
1305391
  Кузнецова А.И. Система повторения в курсе истории СССР 8-го класса средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Кузнецова А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1305392
  Хлебникова А.В. Система повторения грамматики в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – М, 1956. – 152с.
1305393
  Адилов М.И. Система повторов в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1305394
  Корниенко В.А. Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-80. – ISSN 0130-9765


  Опыт и результаты исследований по системе повышения квалификации персонала в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского.
1305395
  Панасюк А.Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров / А.Ю. Панасюк. – Москва, 1991. – 78с.
1305396
  Арзуханов А.С. Система повышения квалификации кадров ГПНТБ России: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-77. – ISSN 0130-9765


  Динамика зарождения, развития и стабилизации системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров библиотеки.
1305397
  Зевина А.Н. Система повышения квалификации педагогических кадров народного образования Москвы / А.Н. Зевина. – Москва, 1975. – 190с.
1305398
  Чернев С.П. Система повышения педагогической квалификации учителей в школе и районе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чернев С.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1305399
  Рябчук О.Г. Система податкових знижок (відрахувань) при оподаткуванні доходів населення та необхідність її удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-27
1305400
   Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду. – Київ : НДФІ, 2006. – 320с. – ISBN 966-7675-29-7
1305401
  Хатнюк Н.С. Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Хатнюк Наталія Сергіївна ; ПрАТ ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 50 назв
1305402
  Мельник М.І. Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 106-115 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1305403
  Кізло М.В. Система податкового контролю: сутність та структура / М.В. Кізло, Р.В. Росоха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1305404
  Коровій В.В. Система податкового регулювання в умовах трансформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 359-364. – ISSN 2222-4459
1305405
  Перепелиця О. Система подвійних вольфраматів і молібдатів MR(EO4)2, M - NH4, Ag, Cu, Ti, R - тривалентний метал, E - Mo, W / О. Перепелиця, В. Максін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-24. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Осадженням із водних розчинів і твердофазним способом одержано більше 120 подвійних вольфраматів і молібдатів складу MR(EO4)2, M-NH4, Ag, Cu, TI, R - Bi (окрім сполук з NH4 +), La-Lu, Y; Sc, (окрім сполук з Cu+); In (окрім сполук з амонієм і ...
1305406
  Кобченко Н.В. Система подвійних синтаксичних зв"язків у граматичному ладі сучасної української мови / Наталя Кобченко ; Ін-т філології, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 514, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 461-490. – ISBN 978-617-7625-05-5
1305407
  Сергеева С.В. Система подготовки аспирантов в высшей школе отрасль "педагогические науки" / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  В статье представлена система подготовки аспирантов в высшей школе по педагогическим специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Внимание уделено ...
1305408
  Загузов Н. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0321-0383
1305409
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей для народного хозячйства СССР. – М., 1985. – 120с.
1305410
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей: опыт социалистических стран. – М., 1985. – 183с.
1305411
   Система подготовки инженерных кадров в вузе. – Киев, 1987. – 184с.
1305412
  Родионов Александр Система подготовки кадров для гостиничного бизнеса совершенствуется : Процесс "длинных волн". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 33-34 : Фото
1305413
  Белоцерковский О.М. Система подготовки кадров для научных центров / О.М. Белоцерковский, Б.Е. Патон, В.А. Школьников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается развитие в Московском физико-техническом институте (государственном университете) системы целевой подготовки специалистов для удаленных от Москвы ведущих научных и научно-производственных центров. Разработанная методика ...
1305414
  Барбашев И. Система подготовки кадров и технческое образование в САСШ / И. Барбашев. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 152 с.
1305415
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981 гг.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; Харьковский гос. пед. ин-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1305416
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981) : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
1305417
  Коюда А.П. Система подготовки научно-педагогических кадров в высшей школе // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 167-172
1305418
   Система подготовки руководящих кадров и ее роль в совершенствовании хозяйственного механизма. – Алма-Ата, 1985. – 115с.
1305419
  Ковтун Н. Система подготовки специалистов - статистиков в современных условиях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам підготовки фахівців - статистиків в сучасних умовах, а також розробці концептуальних засад системи підготовки фахівців - статистиків з урахуванням потреб часу. Статья посвящена проблемам подготовки специалистов - ...
1305420
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
1305421
  Французов Евгений Иванович Система подготовки студентов к работе с техническими средствами обучения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Французов Евгений Иванович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
1305422
  Будыко В.С. Система подготовки учителей в Соединенных Штатах Америки : Автореф... канд. пед.наук: / Будыко В. С.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1305423
  Скрыль О.К. Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 465-471. – ISSN 0321-0499
1305424
  Бистрова О.О. Система поетикальних особливостей романної прози Ф. Достоєвського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 7-13. – (Філологічні науки ; № 1)
1305425
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184л. – Бібліогр.: л.169-184
1305426
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1305427
  Харламов М.І. Система пожежної охорони в УСРР як складова державної політики цивільної безпеки громадян (1918-1934 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Харламов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1305428
  Винниченко І.А. Система позакасної роботи у восьмирічній школі / І.А. Винниченко. – Київ, 1968. – 418с.
1305429
  Подгорная Нина Ивановна Система познавательных заданий как средство развития мышления учащихся подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Подгорная Нина Ивановна; НИИ педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1305430
  Савельев Владимир Система поиска и бронирования туров ФОРОС : ФОРОС: 5 лет туркошмара. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 25 : Фото
1305431
  Струков Е.Н. Система поиска и интегрированного доступа к электронным ресурсам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета на платформе VuFind // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 260-266. – ISBN 978-966-285-103-8
1305432
  Карпинка Е.С. Система поиска и ошибок редактирования текстовой информации / Е.С. Карпинка. – К., 1976. – 37с.
1305433
   Система показателей второго пятилетнего плана легкой промышленности СССР /1933-1937/. – Москва, 1932. – 32с.
1305434
  Кац А.Б. Система показателей для оценки итогов хозрасчетной деятельности основных цехов предприятий в условиях хозяйственной реформы : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.600 / Кац А.Б. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1969. – 22 с.
1305435
  Каплунов И.А. Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов / И.А. Каплунов, А.А. Мальцева, В.И. Дроздов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 237-247 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1305436
  Крутик А.Б. Система показателей и нормативово в условиях полного хозрасчета и самофмнансирования / А.Б. Крутик. – Л., 1990. – 271с.
1305437
   Система показателей и формы таблиц к составлению второго пятилетнего плана. – М.-Л., 1932. – 196с.
1305438
  Бабешко В.Н. Система показателей качества образовательного процесса при наличии бизнес-заказчика / В.Н. Бабешко, М.И. Нежурина, А.Ю. Силантьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 29-37. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена актуальной проблеме качества подготовки специалистов в условиях применения новых ИТ-технологий с участием бизнес-заказчика. Предложенное решение позволяет включить бизнес-заказчика в образовательный процесс высшей школы на уровне ...
1305439
  Шевчук А.В. Система показателей основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Шевчук А. В.; М-во культ. СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 20л.
1305440
  Носкова Е.И. Система показателей оценки уровня организации производства на машиностроительных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Носкова Е.И.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Объедин. учен. совет по эконом. наукам. – Новосибирск, 1968. – 21л.
1305441
  Ианова Г.Е. Система показателей оценки хозяйственной деятельности и промышленности / Г.Е. Ианова, В.Г. Шорин. – М, 1977. – 116с.
1305442
  Онищук И. Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 17-25
1305443
  Морозов П.Т. Система показателей плана развития народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 78с.
1305444
  Соколова Р.П. Система показателей статистики судимости и деятельности судов / Р.П. Соколова. – М., 1974. – 46с.
1305445
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности и конечные народнохозяйственные результаты // Узловые вопросы экономической политики КПСС
1305446
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности: сущность, структура, совершенствование // Экономика Советской Украины, 1980. – №6
1305447
  Эйлон С. Система показателей эффективности производства: приклад. анализ. / С. Эйлон. – М., 1980. – 192с.
1305448
  Теліженко О.М. Система показників використання економічного потенціалу підприємства / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, А.Ю. Жулавський // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 43-53. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1305449
  Чухно А.А. Система показників господарської діяльності: сутність, структура, удосконалення // Економіка Радянської України, 1980. – №6
1305450
  Стеценко С.П. Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1305451
   Система показників для оцінки ефективності державних закупівель / А.І. Дешко, А.Б. Ігнатенко, Т.К. Кваша, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 109-116
1305452
  Прокопчук І.М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1305453
  Глуха Г.Я. Система показників економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354
1305454
  Собчишин В.М. Система показників економічної ефективності логістичного управління закупками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 204-211. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1305455
  Силецька Н.В. Система показників ефективності економічної діяльності на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні основи проведення аналізу ефективності економічної діяльності на регіональному рівні. Побудовано систему показників. The methodological bases of the analysis of economic activity efficiency level are considered. The system of ...
1305456
  Дейнека О.В. Система показників ефективності функціонування суб"єктів державного сектора економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 268-274
1305457
  Головань О.М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 69-77. – ISSN 2078-7480
1305458
  Наумова О.О. Система показників інноваційної діяльності персоналу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 273-279


  У статті розглянуто зміст інноваційної діяльності персоналу, запропоновано систему показників інноваційної діяльності персоналу. Проаналізовано вплив рівня розвитку характеристик інноваційної діяльності персоналу на забезпечення конкурентоспроможності ...
1305459
  Зубко Т.Л. Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства / Т.Л. Зубко, Н.М. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 12-17. – ISSN 2409-1944
1305460
  Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
1305461
  Божанова В.Ю. Система показників оцінки стратегічного управління екологічною діяльністю будівельного підприємства / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 41-51. – ISSN 2308-1988
1305462
  Носова Є. Система показників оцінки фінансового стану підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи показників оцінки фінансового стану та виділено в її межах підсистеми, що дозволяють охарактеризувати окремі ...
1305463
  Кугук М.С. Система показників оцінки фінансового стану підприємства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 113-115
1305464
  Аберніхіна І.Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.:16 назв
1305465
  Руликівський В. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 114-121
1305466
  Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-63. – ISSN 1682-2366
1305467
  Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 11-22. – ISSN 2306-8558
1305468
  Левченко М. Система показників оцінювання ефективності механізмів державного управління підготовкою молоді до служби у Збройних Силах України на контрактній основі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.183-188
1305469
  Семенова В.Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 179-185. – ISSN 2222-0712
1305470
  Кашубіна Ю.Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 196-201 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1305471
  Рожелюк В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51. – ISSN 1815-3232
1305472
  Лазебник Ю.О. Система показників статистики інформаційно-комунікаційних технологій в сфері охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
1305473
  Колесник О.О. Система показників статистики туризму // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 241-244. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1305474
  Пенькова О.Г. Система показників стратегічного планування на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-8
1305475
  Редченко К.І. Система показників та економічна додана вартість : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1305476
  Рибак С. Система показників та індикаторів соціалізації бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 3-15. – ISSN 1605-2005
1305477
  Кормишкін Ю.А. Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 47-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1305478
  Мазуренко В.П. Система показників фінансової безпеки банківської діяльності / В.П. Мазуренко, Є.М. Бондар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 102-119


  В статті обгрунтовано необхідність та доцільність моніторингу ризиків, що впливають на економічну безпеку життєдіяльності банківської сфери, аналіз стану банків, фінансових і валютних ринків, а також процесів, що відбуваються на макроекономічному і ...
1305479
  Гаман С.М. Система показників як основа інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1305480
  Сухицька Н. Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина XVII - кінець XVIII століть) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 15-20
1305481
  Мацелюх І. Система покарань за злочини проти віри, сім"ї та моралі у джерелах права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Публікацію присвячено аналізу юридичної відповідальності, закріпленої у джерелах права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, що встановлювалася за вчинення злочинів проти християнської віри, сім"ї та моралі. Висловлено авторську ...
1305482
  Мірошниченко С.С. Система покарань за злочини проти правосуддя та шляхи її вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 179-185
1305483
  Марченко Н.В. Система покарань за кримінальним законодавством держав англо-американської правової сім"ї (на прикладі Англії та США) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-149. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1305484
  Мехальчук В.П. Система покарань за Кримінальним кодексом України та Туреччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 133-138. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1305485
  Хипс С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 184-195. – ISSN 0132-1331
1305486
  Коваль Т. Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 75-79. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В цій статті йдеться про визначення співвідношення характеру покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р. В данной статье определяется соотношение характера системы наказаний по Русской Правде и Двинской уставной грамоте 1397 ...
1305487
  Цимбрівська О.С. Система покарань неповнолітніх в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 33-38
1305488
  Рябчинська О.П. Система покарань серед засобів кримінально-правового впливу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 259-263. – ISBN 978-966-458-403-3
1305489
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальни Кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 368-390. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1305490
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальним кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 388-390
1305491
  Орловська Н.А. Система покарань як відображення процесів розвитку ЕТНОСУ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-39. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1305492
  Трапізонян А.Г. Система покарань: міжнародно-правове дослідження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 145-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1305493
  Хомовий С. Система покращення обліку запасів на підприємстві / С. Хомовий, Н. Томілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 75-81. – ISSN 2410-0706
1305494
  Абаринов И.Я. Система политехнических знаний и умений и пути ее формирования у учащихся 4-8 классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Абаринов И.Я. ; Лениг. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1305495
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М.
2. – 1965. – 80с.
1305496
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М., 1971. – 40с.
1305497
  Бырганов В.К. Система политического просвещения как средство политического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Бырганов В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 32л.
1305498
  Рибалка Г.Г. Система політико-правового регулювання соціального партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рибалка Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1305499
  Милосердна І.М. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 77-87
1305500
  Милосердна І.М. Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 202-214
1305501
  Іванов М.С. Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1305502
  Хахулина Л.А. Система понятий в современных исследованиях движения трудовых ресурсов в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Хахулина Л.А.; АН СССР.Сиб.отдел.объед.учен.совет.по экон.наукам. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1305503
  Дубровский Ю.Н. Система понятий и категорий научной организации труда / Ю.Н. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
1305504
  Айдинян Р.М. Система понятий и принципов гносеологии / Р.М. Айдинян ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1991. – 230, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 216-229
1305505
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.184-191. – ISSN 1728-3671
1305506
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания. Часть 2. Виды сущностей // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.10-15. – ISSN 1728-3671
1305507
  Морозова С.В. Система понятий статистического дискурса психологии: психосемантичское исследование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 20-33. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1305508
  Сокол М. Система понять - одна із фундаментальних проблем суспільства і стратегічна проблема сучасної педагогіки // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 31-32
1305509
  Петров О.А. Система понять картографування земельного кадастру // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-455-002-1
1305510
  Філоненко С.Ф. Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами / С.Ф. Філоненко, І.М. Мужик, Т.В. Німченко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 279-285. – ISSN 2225-5036


  Витік інформації, зокрема персональних даних, мережевими каналами є актуальною проблемою інформаційної безпеки. З огляду на це, у статті розглянуто методи мінімізації загроз персональним даним. Розглянуто завдання, які необхідно реалізувати для захисту ...
1305511
  Слободчиков В.А. Система порождающих моделей как основа организации структурного языкового материала при обучении иноязычной речи : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Слободчиков В.А. ; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1305512
  Ильин В.Д. Система порождения программ. / В.Д. Ильин. – Москва : Наука, 1989. – 264 с. – ISBN 5-02-006578-1
1305513
  Борейшо А.С. Система послевузовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров / А.С. Борейшо, К.М. Иванов, С.Ю. Страхов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – C. 7-13. – ISSN 0869-3617


  В статье проведен анализ двухуровневой («бакалавр - магистр») схемы подготовки специалистов с позиции кадровых запросов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и современных инновационных предприятий. Предложена система послевузовской дополнительной ...
1305514
  Дишкантюк О.В. Система послуг "All inclusive" в аспекті економіки вражень та перспективи її впровадження в Україні // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 80-87 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1305515
  Задорожня Г.В. Система постійних комісій у місцевому самоврядуванні: перспективи розвитку та вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141
1305516
  Беланова Р. Система постреволюційної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77. – ISSN 0131-6788
1305517
  Манаев Амарбек Сахабович Система построения и экономическая эффективность овощеплодо-консервного аграрно-промышленного объединения (на примере Чечено-Ингушетского республиканского объединения "Консервплодовощ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Манаев Амарбек Сахабович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1305518
   Система поточного обліку знань учнів. – К., 1958. – 39с.
1305519
  Петрова Ю.І. Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 121-130. – ISSN 1608-0599
1305520
  Волобуев В.Р. Система почв мира / В.Р. Волобуев. – Баку : Элм, 1973. – 308с.
1305521
  Осадчий В.П. Система поэтапного контроля и управления качеств при подготовке велосипедов высокого класса : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Осадчий В.П.; Киев.ин-т.физ.культуры. – Киев, 1981. – 23л.
1305522
  Сенюта І Система прав громадян України у сфері охорони здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.8-14. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1305523
  Єрмакова Г.С. Система права і правова система: теоретико-правовий дискурс // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1305524
  Терлюк І.Я. Система права Києво-руської держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 16-43. – ISBN 5-87332-157-4
1305525
  Риженко Ю.М. Система права та правова система: особливості взаємозв"язку та взаємовпливу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 113-119. – ISSN 1563-3349
1305526
  Риженко Ю.М. Система права та система законодавства проблеми співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 1563-3349
1305527
  Риженко Ю.М. Система права у структурі романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-85.
1305528
  Майданик Р.А. Система права України: пошук оптимальної моделі // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 142-185. – ISBN 978-966-187-053-5
1305529
  Передерієв Є. Система права як фундаментальна категорія структурних понятійних рядів міжнародних морських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
1305530
  Петришин О. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. Петришин, С. Погребняк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932
1305531
  Шаганенко В.П. Система права: історичний аспект розгляду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1305532
  Риженко Ю.М. Система права: теоретико-правові аспекти розгляду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
1305533
  Гінзбург М. Система правил українського та наукового стилю
1305534
  Бусуиок Д.В. Система правових норм державного управління земельним фондом в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1305535
  Гладун З. Система правових норм про охорону здоров"я і проблеми їх систематизації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 91-101. – ISSN 1993-0909
1305536
  Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються загальні питання застосування правових режимів іноземного інвестування. Розмежовані поняття правового режиму іноземних інвестицій та правового режиму іноземного інвестування. Розглянуті сутність та сфера застосування ...
1305537
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
1305538
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 492 арк. – Додатки: арк. 486-492. – Бібліогр.: арк. 421-485
1305539
  Каретнюк В.И. Система правового воспитания учащися средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретнюк В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1305540
  Каретнюк Василий Иванович Система правового воспитания учащихся средних сельских профтехучилищ. : Дис... канд. пед.наук: 12.00.01 / Каретнюк Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.170-188
1305541
  Каретник В.И. Система правового воспитания учащихся средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретник В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1305542
  Степанюк А. Система правового регулювання в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 153-161.
1305543
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1305544
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349
1305545
  Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0132-1331
1305546
  Ніндипова В. Система правового регулювання запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 98-107
1305547
  Кожушко Д.Б. Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 354-357. – ISSN 2219-5521
1305548
  Дяченко В.І. Система правоохоронних органів : Навчальний посібник / В.І. Дяченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 320с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-540-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1305549
  Тищик Б. Система правоохоронних органів Західно-Української Народної Республіки (1918-1919 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 73-77
1305550
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 0132-1331
1305551
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1305552
  Тюріна О. Система правоохоронних органів як інститут механізму соціальної правової держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 69-70


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1305553
  Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. / Л.Д. Кудинов. – Волгоград, 1989. – 127с.
1305554
  Костін А. Система правосуддя в Канаді: судді, які допомогають вирішувати спори, та адвокати, які захищають суддів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 9 (16), вересень. – С. 19-24
1305555
  Гловацкая Е.П. Система празднований в контексте смены самоидентификации государства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 37-39
1305556
  Наумченко И.Л. Система практической подготовки молодого учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1972. – 264 с.
1305557
  Гаврилечко Ю. Система працевлаштування інвалідів в Україні: проблеми та перспективи / Ю. Гаврилечко, С. Панцир // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
1305558
   Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. – Черкесск, 1983. – 291 с.
1305559
  Владимирский Е.Ю. Система предложно-падежных конструкций с пространственным значением в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Владимирский Е.Ю.; Ун-т дружбы народов. Ист.-филол. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1305560
  Косуля И.Ю. Система предоставления социальных услуг в современной Украине: проблемы становления и развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 198-203. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1305561
  Игнатенко Г.В. Система представительных органов Китайской Народной Республики / Г.В. Игнатенко. – М., 1959. – 212с.
1305562
  Савельев А. Система предупреждения о ракетном нападении и стратегическая стабильность // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1305563
  Лиховая С.Я. Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Лиховая С.Я.; Киев.высш. школа МВД СССР. – К, 1986. – 24л.
1305564
  Лещинская Анна Зиновьевна Система преемственных связей школы и внешкольных учреждений по патриотическому и интернациональному воспитанию подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лещинская Анна Зиновьевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1305565
  Шеремет Н.В. Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і екеанів" / Н.В. Шеремет, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 133-136. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1305566
  Разумов А.Е. Система премирования приозводственных рабочих и ее построение. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Разумов А.Е.; АН БССР.Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 27л.
1305567
  Пиоттух К.В. Система префиксации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Пиоттух К.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 32л.
1305568
  Довгерт А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 64-68. – (Право. Економіка. Управління)
1305569
  Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З.І. Іваненко. – К., 1981. – 143с.
1305570
  Даніслян А.Є. Система прийняття рішень при проектуванні об"єктів еко-архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 36-44 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1305571
  Болтенкова Н.А. Система прилагательных в языке романа А. Фадеева "Молодая гвардия" : Автореф... канд. филол.наук: / Болтенкова Н. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л.
1305572
  Лисовал А.П. и др. Система применения удобрений / А.П. и др. Лисовал. – Киев, 1989. – 317с.
1305573
   Система применения удобрений в севообороте для получения планируемых урожаев сельскохозяйственных культур, 1988. – 86с.
1305574
  Курінний Є.В. Система принципів адміністративного процесу: сучасні підходи до розв"язання проблеми // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-138.
1305575
  Шеремет Н.В. Система принципів бюджетного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
1305576
  Пустовіт Ю.Ю. Система принципів бюджетного права України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 4 (22). – С. 37-40
1305577
  Москаленко С. Система принципів державного контролю в галузі цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – C. 161-165. – ISSN 2663-5313
1305578
  Опришко В.Ф. Система принципів державного управління якістю продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье исследуется природа и сущность принципов государственного управления качеством продукции, показана их взаимосвязь и взаимообусловленность с принципами управления экономикой. Предпринята попытка выявить новые закономерные принципы управления в ...
1305579
  Недюха М.П. Система принципів законотворення: до постановки питання / М.П. Недюха, Т.Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2220-1394
1305580
  Біляк В.М. Система принципів інституту юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.17-26
1305581
  Кочура А.В. Система принципів кримінального процесу України // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 116-119
1305582
  Козьяков І.М. Система принципів модернізованого цивільного, господарського та адміністративного судочинства в контексті судової реформи // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 73-76. – ISBN 978-617-7627-06-6
1305583
  Калиніченко Ю.В. Система принципів оцінювання майна підприємств / Ю.В. Калиніченко, Н.І. Чухрай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1305584
  Олещенко І.В. Система принципів правової охорони довкілля в інтересах підвищення екологічної безпечності діяльності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 319-334. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1305585
  Степанюк А.А. Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 226-236. – ISSN 2224-9281
1305586
  Ященко Р.Ю. Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 249-258. – ISSN 1563-3349
1305587
  Балл Г. Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 16-32. – ISSN 1810-2131
1305588
  Бабков Ю.П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, М.М. Адамчук, А.Ю. Бабков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 1 (52). – С. 8-15. – ISSN 2078-7480
1305589
  Сокол І.І. Система принципів стратегічного управління та напрямки її вдосконалення / І.І. Сокол, Я.Ю. Агій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 221-226. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1305590
  Базилюк В.Б. Система принципів та критеріїв оцінки інституційних впливів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (3). – С. 136-143. – ISSN 2617-4162
1305591
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 449 арк. – Бібліогр.: арк. 399-449
1305592
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1305593
  Алиев Т.Т. Система принципов в стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений суда // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.102-117. – ISSN 1811-9018
1305594
  Плотникова Е.Г. Система принципов дидактики в концепции профильного подхода к обучению математике в вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 35-38. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается дидактическая система, в которой скорректированы классические принципы и выделены новые, специфические, присущие процессу обучения математике в вузе. Описывается концептуальная основа построения системы - методологический принцип ...
1305595
  Кучер Б.И. Система принципов международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений / Б.И. Кучер, С.А. Войтович // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 14-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1305596
  Ильченко В.В. Система принципов обучения в ХГУ "НУА" // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 62-92. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
1305597
  Кедровский О.И. Система принципов построения дедуктивных теорий / О.И. Кедровский, К.М. Узбек. – К, 1990. – 131с.
1305598
  Гольбах П.А. Система природи // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 104-105. – ISBN 978-966-668-480-9
1305599
  Шеремет І.В. Система природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів початкової школи / І.В. Шеремет, В.Г. Білик, К.С. Василенко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 239-241
1305600
  Гольбах П. Система природы или о законах мира физического и мира духовного / П. Гольбах. – Москва, 1940. – 456с.
1305601
  Юркевич О.М. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви
1305602
  Притика Ю. Система прнципів третейського розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-17. – ISSN 0132-1331
1305603
  Чернишов Д.В. Система пробації - система довіри та віри держави у свого громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
1305604
  Литвинович Е.А. Система проверки знаний и умений учащихся при преподавании специальных предметов в техникуме. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинович Е.А.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1978. – 22л.
1305605
  Коринская В.А. Система проверочных работ по страноведческим курсам географии восьмилетней школы. / В.А. Коринская, Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение, 1965. – 116с.
1305606
  Драгомирецкий А.В. Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах Украинского щита // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 201-212. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1305607
  Руткаускас Система прогнозирования регионального воспроизводства / Руткаускас, А.-В.М. – Москва : Наука, 1992. – 85 с.
1305608
  Оникієнко Ю.О. Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Оникієнко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1305609
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-ту. – Київ, 2003. – 284 л. + Дод.: л. 280-284. – Бібліогр.: л. 271-280
1305610
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв.
1305611
  Сурова Н.М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сурова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1305612
   Система програмирования Недис. – Киев
1. – 1975. – 206с.
1305613
   Система програмирования Недис. – Киев
2. – 1975. – 189с.
1305614
  Янкин В.И. Система программ для расчета характеристик ВРД на ЭЦВМ / В.И. Янкин. – Москва : Машиностроение, 1976. – 168 с.
1305615
   Система программ обработки на ЭВМ гравитационных и магнитных аномалий, заданных на плоскости или произвольной поверхности. – М., 1972. – 93с.
1305616
  Зуев Е.А. Система программирования Turbo Pascal / Е.А. Зуев; Под общ. ред. Садчикова П.И. – Москва : Радио и связь, Диалог, Веста, 1992. – 288с. – ISBN 5-256-01097-2
1305617
  Кузьмин А.В. Система программирования аналитических преобразований над полиномами, рациональными функциями и рядами от многих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кузьмин А.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1986. – 18 с.
1305618
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 127л. – Бібліогр.:л.112-125
1305619
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14с.
1305620
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
1. – 1961. – 32с.
1305621
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
2. – 1961. – 39с.
1305622
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
3. – 1961. – 39с.
1305623
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
4. – 1961. – 39с.
1305624
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
5. – 1961. – 51с.
1305625
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1961. – 40с.
1305626
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1961. – 110с.
1305627
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
10. – 1961. – 192с.
1305628
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
12. – 1961. – 115с.
1305629
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
13. – 1961. – 110с.
1305630
   Система программирования ЛЕС-7. – Минск, 1990. – 63с.
1305631
   Система программирования ЛЕС 4. – Минск, 1984. – 133с.
1305632
  Закревский А.Д. Система программирования ЛЯПАС-М / А.Д. Закревский, Н.Р. Торопов. – Минск, 1978. – 239 с.
1305633
   Система программирования Модула-2-СУПЕР. – Москва, 1989. – 103 с.
1305634
  Зиновьев Э.В. Система программирования на языке Паскаль для СТД КАМА / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1985. – 36 с.
1305635
   Система программирования обучающих курсов. – Киев, 1981. – 240с.
1305636
  Пильщиков В.Н. Система программирования ПЛЭНЕР-БЭСМ / В.Н. Пильщиков. – М, 1982. – 111с.
1305637
   Система программирования РПУ для перфорационного вычислительного комплекса М5000. – Москва, 1977. – 176 с.
1305638
  Силагадзе Г.С. Система программирования с языка ЛИСП для машины БЭСМ-6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Силагадзе Г.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1305639
  Соловиенко В.А. Система программированых заданий как средство управления усвоением знаний при изучении психологии. : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Соловиенко В.А.; КГПИ. – К., 1971. – 28л.
1305640
   Система программного обеспечения банков данных ВИБ-СМ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 223с.
1305641
   Система прогрессивных норм и нормативов в планировании промышленного производства. – М., 1986. – 133с.
1305642
  Никишин В.И. Система проектирования ТОПТРАН / В.И. Никишин, В.И. Водолаский. – Москва, 1988. – 109 с.
1305643
  Стуков С.А. Система производственного учета и контроля / С.А. Стуков. – М, 1988. – 223с.
1305644
   Система производственных отношений капитализма в условиях научно-технической революции. – Москва, 1979. – 196 с.
1305645
  Солодкова С.В. Система производственных отношений социализма / С.В. Солодкова. – М., 1977. – 295с.
1305646
  Руденко М. Система прокуратури України в контексті реформування 2019 року: сучасний стан та перспективи розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1305647
  Истомин Л.А. Система пропаганды и информации в СССР. / Л.А. Истомин. – М., 1968. – 47с.
1305648
  Кротова Т.В. Система пропаганды и информации крупного капитала Франции.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кротова Т.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – М., 1975. – 23л.
1305649
  Дорошенко Е.А. Система просвящения в Иране / Е.А. Дорошенко. – М, 1959. – 84с.
1305650
  Двинянинова Г.С. Система простанственно-временных предлогов / Г.С. Двинянинова, Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1980. – 73с.
1305651
  Сенів Михайло Григорович Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови) : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / Сенів Михайло Григорович; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 1997. – 486л. – Бібліогр.:л.428-465
1305652
  Сенів М.Г. Система просторових і часових відношень. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Сенів М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 51л.
1305653
  Игнатьева М.В. Система пространственных значений глагольных приставок и их функций в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 35л.
1305654
  Килюс И.Л. Система пространственных предлогов и падежей в литовском литературном языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.15 / Килюс И.Л.; Вильнюский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 49л.
1305655
  Головіна В. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-55.
1305656
  Бандурка О.М. Система протидії злочинності: поняття та сутність / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 168-177. – ISSN 2304-4556
1305657
  Івасик Р.М. Система протидії легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: законодавчі акти та їх характеристика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 3-9.
1305658
   Система протидії повітряному тероризму в Україні / В.В. Камінський, В.В. Тюрін, О.А. Коршець, Н.О. Королюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 8-17
1305659
  Літвін В.В. Система протидії тероризму з використанням біологічної зброї в США: нормативно-правове забезпечення, державної підтримки, напрями координації зусиль // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 7-12.
1305660
  Кабусь Н.Д. Система професійних вмінь у структурі готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 93-110. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1305661
  Бишовець І. Система професійно-технічної освіти в Україні в період повоєнної відбудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 117-123. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку закладів професійно-технічної освіти в системі трудових резервів України в період повоєнної відбудови. Показано, що процеси відновлення промислового виробництва УРСР потребували кваліфікованих кадрів й ...
1305662
  Ільїч Л.М. Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено стан мережі професійно-технічної освіти та виявлено основні тенденції її розвитку. На підставі отриманих результатів визначено пріоритетні напрями оптимізації мережі досліджуваного сегменту ринку освітніх послуг.
1305663
  Грабар Н.Г. Система професійного спілкування в соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Грабар Наталя Григорівна ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1305664
  Каплінський В.В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Каплінський Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
1305665
  Грамма О.В. Система професійної орієнтації у США: становлення, головні тенденції розвитку та сучасний аспект // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 53-57
1305666
  Щука Г.П. Система професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь : монографія / Г.П. Щука ; [наук. ред. Курило В.С.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 216-260. – ISBN 978-966-617-308-2
1305667
  Шандрук С. Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 36-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1305668
  Чабанович Н.Б. Система професійної підготовки лікарів-анестезіологів у країнах Західної Європи: компаративний аналіз // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 220-224. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1305669
  Наугольникова О.М. Система професійної підготовки майбутніх економістів у США // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 291-301. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1305670
  Блощинський І.Г. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 25-30
1305671
  Бучківська Г.В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бучківська Галина Вікентіївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1305672
  Титова О. Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах Лондону (на прикладі університету Queen Mary) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 164-177. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Проаналізовано діяльність університетів Лондона та охарактеризовано програми як для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", так і "магістр", які становлять систему професійної підготовки фахівців з прикладної фізики у галузях: ...
1305673
  Кабусь Н.Д. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 77-87. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1305674
  Швалб Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників: концептуальниі підстави розробки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 55-67. – ISSN 1682-2366
1305675
  Узюк Ю. Система професійної підготовки соціального працівника в умовах ВНЗ / Ю. Узюк, Н. Вонс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 188-189. – ISSN 1810-2131
1305676
  Щолокова Ольга Плипівна Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Щолокова Ольга Плипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 394л. – Бібліогр.:л.351-378
1305677
  Щолокова О.П. Система професійної підготовки студентів педегогічних вузів до художньо-естетичної овіти школірів : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01.,13.00.04 / Щолокова О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 43л.
1305678
  Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Наталія Іванівна Степанченко ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Літературна Агенція "Піраміда", 2016. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 546-617. – ISBN 978-966-441-447-7
1305679
   Система профессиональной информации в старших классах средней школы. – Киев, 1977. – 164с.
1305680
  Бердн М. Система профессиональной ориентации в Германии // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 377-384. – (Педагогіка ; № 3)
1305681
  Жуков Л.И. Система профессиональной ориентации учщахся сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жуков Л. И.; Латв. ГУ. – Рига, 1968. – 26л.
1305682
   Система профинформационной работы со старшеклассниками. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 175с.
1305683
  Томин С.В. Система профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 279-282. – ISBN 978-966-419-300-6
1305684
   Система профорієнтаційної роботи в школі. – К, 1975. – 160с.
1305685
  Дыкусов Г.Е. Система профтехобразования и эффективность производства в условиях совершенствования социализма / Г.Е. Дыкусов. – Иркутск, 1987. – 115с.
1305686
  Лихачева Г.Н. Система процедур для решения экономических задач на ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 602 / Лихачева Г.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 16л.
1305687
  Любчич А. Система процедурних норм в аграрному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 62-65
1305688
  Ткачик А. Система процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 253-256. – ISSN 2663-5313
1305689
  Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 203-209. – ISSN 1026-9932
1305690
  Кузнєцова Н.В. Система пруденційного управління ризиками як протидія фінансовим кризам у банківському секторі країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 128-136. – Бібліогр.: 8 назв.


  It is proved in this article that prudential supervision should provide better accordance between bank risks and the part of its property assets assigned for their insurance. The article presents the principle uses of prudential control and its more ...
1305691
  Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1305692
  Анисимова Т.Г. Система психологического мониторинга студентов в условиях вуза // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 86-93. – ISSN 1561-2465
1305693
  Ковальчук О.П. Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США: сучасний стан та перспективи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 52-57
1305694
  Клименко І.В. Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 17-23. – ISSN 1727-1584


  "Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських."
1305695
  Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 247-254. – ISSN 2072-8670
1305696
  Новохацький В.В. Система психологічної підготовки спеціалістів Військово-Морських Сил ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 229
1305697
  Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 27-29. – ISSN 0131-6788
1305698
  Гірняк Андрій Система психолого-педагогічної експертизи модульно-розвивальних підручників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1305699
   Система ПТО потребує науково-методичного супроводу. Результати діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр. // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Другого квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому розглядався звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр.
1305700
  Хагерлид Я. Система публикаций открытого доступа в Швеции : обзор за 2002–2005 гг. / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-65. – ISSN 0130-9765


  Об организации в Швеции системы открытого доступа к электронным публикациям.
1305701
  Тлешев А.С. Система работ по развитию речи учащихся на уроках Казахской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.731 / Тлешев А.С.; Казах. гос. пед. ин-т., 1969. – 21л.
1305702
  Рудаева Иетта Марковна Система работы классного руководителя : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1982. – 49с.
1305703
  Гусейнова Э.М. Система работы классного руководителя пятого класса. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гусейнова Э.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 33л.
1305704
  Коба Л.А. Система работы комосомльской организации по идейно-политическому воспитанию старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коба Л.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1305705
  Коба Людмила Андреевна Система работы комсомольской организации по идейно-политическому воспитанию старшекласников : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Коба Людмила Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 233л. – Бібліогр.:л.201-233
1305706
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 40с.
1305707
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – 2-е. – М, 1957. – 41с.
1305708
  Аксенова А.К. Система работы над правописанием безударных гласных в вспомогательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенова А.К. ; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Москва, 1960. – 16 с.
1305709
  Щиряков Н.Н. Система работы над произведениями изобразительного искусства на уроках литературы. / Н.Н. Щиряков. – Минск, 1964. – 109с.
1305710
  Величко А.В. Система работы над русским предложением в иноязычной аудитории : на материале некоторых семантических классов структур / А.В. Величко, О.В. Чагина. – Москва : Русский язык, 1987. – 150 с.
1305711
  Назаров А.Н. Система работы над стилистическими ошибками учащихся / А.Н. Назаров. – Пенза, 1963. – 55с.
1305712
   Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах средней школы. – М., 1985. – 256с.
1305713
  Битехтина Г.А. Система работы по развитию речи при обучении русскому языку иностранцев / Г.А. Битехтина. – Москва, 1965. – 12с.
1305714
  Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1975. – 255с.
1305715
  Виноградова Л.А. Система работы по русскому языку в 6 классе / Л.А. Виноградова. – Москва, 1968. – 320с.
1305716
  Битехтина Г.А. Система работы по теме "Глаголы движения" / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва, 1985. – 161с.
1305717
  Зеленский Л.И. Система работы районного педагогического кабинета по повышению квалификации учителей и руководителей средней общеобразовательной, трудовой политихнической школы с производственным обучением : Автореф... канд. пед.наук: / Зеленский Л.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 19л.
1305718
   Система работы с кадрами управления. – М., 1984. – 240с.
1305719
  Гендлер Г.Х. Система работы с меньшей численностью / Г.Х. Гендлер, Г.В. Шанаева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 141 с.
1305720
  Лисицын Михаил Клементьевич Система работы школы по формированию у учащихся умений и навыков учебного труда. (На материале предметов естественно-математического цикла учащихся IV-V классов средней общеобразовательной школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лисицын Михаил Клементьевич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1305721
  Николаев И.Н. Система работы школы со студентами-практикантами и ее роль в их профессионально-педагогической подготовке : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев И. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 21л.
1305722
  Фролов Ю.М. Система рада SYMPHYTUM / Ю.М. Фролов. – Сыктывкар, 1989. – 24с.
1305723
  Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1305724
  Таранов А.П. Система радянського природоохоронного законодавства / А.П. Таранов, В.Ф. Погорілко // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1305725
   Система разделения времени. – Казань, 1973. – 201с.
1305726
   Система разделения времени ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 238 с.
1305727
  Смирнова Т.Н. Система раннемеловых брахиопод / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1990. – 238с. – ISBN 5-02-004609-4
1305728
  Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : Монографія / Т.П. Гудзь; УКООПСПІЛКА; Полт. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166с. – ISBN 966-7971-45-7
1305729
   Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча / В.М. Шапка, О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, І.В. Корнієнко, В.В. Грабченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1305730
  Кведарайте Система распределения прибыли и ее совершенствование в промышленности. (На примере шерстяной промышлен. Литов.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кведарайте Виолета-Бируте Антоновна; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
1305731
  Ходжаев Д.Г. Система расселения в СССР : (вопросы комплексного планирования) / Д.Г. Ходжаев, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт. – Москва : Экономика, 1977. – 159 с.
1305732
  Лахтин В.Н. Система расселения и архитектурно-планировочная структура городов Урала / В.Н. Лахтин. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.
1305733
  Питюренко Е.И. Система расселения и территориальная организация народного хозяйства / Е.И. Питюренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139с.
1305734
  Мангатаева Д.Д. Система расселения населения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Бурятский филиал ; Отдел социально-экономических исследований ; Д.Д. Мангатаева ; отв. ред. И.М. Занданов. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029079-3
Региональный аспект. – 1988. – 80 с.
1305735
  Смаль Валентина Владимировна Система расселения Черниговской области : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смаль Валентина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 239л. – Бібліогр.:л.198-239
1305736
  Смаль В.В. Система расселения Черниговской области. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Смаль В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1305737
  Свешников М.Н. Система расчетов между странами социалистического содружества / М.Н. Свешников. – М., 1964. – 40с.
1305738
  Казакова Е.В. Система расчетов характеристик снежного покрова для формирования начальных полей при численном моделировании погоды (на примере COSMO-Ru) / Е.В. Казакова, М.М. Чумаков, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2906
1305739
  Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1305740
  Куприй Н.И. Система реализации сельскохозяйственных продуктов колхозами на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Куприй Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 18л.
1305741
  Войскунский А.Е. Система реальностей: психология и технология / А.Е. Войскунский, М.А. Селисская // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 119-130. – ISSN 0042-8744
1305742
  Азарова А.В. Система регионального планирования в Японии // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 56-61. – ISSN 2218-1199
1305743
  Иоффе Л.С. Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ / Л.С. Иоффе. – Москва : Энергия, 1973. – 81 с.
1305744
  Чигак М. Система регулирования режима ускорения в изохронных циклотронах по фазе пролета пучка с применением управляющей ЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Чигак М.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1305745
   Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / В.В. Апопій [та ін.] ; за ред. : В.В. Апопія, І.М. Копича. – Київ : Академвидав, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 400-420. – ISBN 978-617-572-040-0
1305746
  Ніконов О.Я. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу / О.Я. Ніконов, В.О. Сильченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 139-142. – ISSN 1997-9568
1305747
  Морозов В.С. Система регулювання державних закупівель в ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 185-188
1305748
   Система регулювання паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1305749
  Зоценко О. Система регулювання ринку акцій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 83-92. – ISSN 1605-2005
1305750
  Підгайна Н.Я. Система регулювання світових фондових ринків в умовах кризи: основні компоненти та сучасні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Описано історію криз на фондовому ринку та інструменти, за допомогою яких регулюється ринок. Проаналізовано проблеми на шляху відновлення фондового ринку. In the article the author tries to investigate the history of rise and lapse of international ...
1305751
  Тимофієнко Л. Система регулювання суперечок стосовно інтелектуальної власності в СОТ // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1305752
  Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-48.
1305753
  Марцінковська О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні / О. Марцінковська, Т. Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1305754
   Система резервування та відновлення процесів для Linux / С.С. Судаков, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк, Т.П. Короткова, Є.С. Мещеряков // Мат. машини і системи, 2003. – № 2
1305755
  П"ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності / розмову вела Ірина Ніколайчук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436


  (Інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Т.В. П’ятчаніної.Сьогодні інноваційний розвиток України стає ...
1305756
   Система рейтинговой аттестации как метод стимулирования изучения студентами естественно-научных дисциплин / О.Н. Рыжова, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Пичугина, Л Китаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-57. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Охарактеризованы проблемы, возникающие в процессе преподавания курса физической химии студентам второго курса биологического факультета МГУ. Обсуждается предложенная система рейтинговой аттестации студентов, проиллюстрирован ее поощрительный и ...
1305757
  Василенко В.Ю. Система рейтингування як складова процесу формування іміджу закладу вищої освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2409-9805


  Проведено порівняльний аналіз топових, найбільш популярних рейтингів оцінювання ЗВО у світі, в Європі та в Україні. Визначені основні відмінності моделей формування іміджу зарубіжних закладів вищої освіти.
1305758
  Рыбинцев В.А. Система рекламирования продуктов виноделия : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1305759
   Система рекомендательно-библиографической информации для молодежи и пути ее совершенствования. – Москва, 1981. – 154 с.
1305760
  Крупа С.М. Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації / С.М. Крупа, Н.Б. Шаховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розглянуто та побудовано інформаційно-рекомендаційну систему щодо надання рекомендацій абітурієнту, який планує вступити до вищого навчального закладу після коледжу чи технікуму. Під час розроблення інформаційної системи ...
1305761
  Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1305762
  Андрушко С. Система релігійно-морального виховання В.В. Зеньківського // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 71-78
1305763
  Лисицын В.Н. Система ремонтного обслуживания предприятий региона: Пробл. формирования и управления. / В.Н. Лисицын. – Минск, 1991. – 94с.
1305764
  Космеда Т.А. Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт"вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 59-72. – ISBN 978-966-438-763-4
1305765
  Левин Г.Л. Система ретроспективной национальной библиографии в России // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.28-32. – ISSN 0869-6020
1305766
  Степанова А.Н. Система реформирования образования в современной России: компьютерные и традиционные технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 71-77. – ISSN 1811-0916


  Современный период развития системы образования характеризуется его компьютеризацией. Процесс становления новой системы образования сопровождается внесением корректив в содержание традиционных технологий обучения. Существуют трудности во внедрении ...
1305767
  Кравченко Наталия Климовна Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистичесмкой речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Дис... наук: / Кравченко Наталия Климовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.1-21
1305768
  Кравченко Н.К. Система речевых средств актуализации подтекства в русской публицистической речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Кравченко Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1305769
  Белякова Л.Д. Система речевых упражнений для развития навыка говорения на IV курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Белякова Л.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1305770
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с послесл. с последнего нем. изд. [и предисл.] Л. Петражицкого. – С.-Петербург : В тип. Императ. ун-та Св. Владимира
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1888. – VI, 168 с.
1305771
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. Л. Петражицкого. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Кн. 2: Владение ; Кн. 3: Вещные права. – 1888. – VI, 114 с. – Конволют. - Переплетено с Вып. 2-4
1305772
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 3 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд. Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2: Владение ; Кн. 3: Вещные права. – IV, 176 с.
1305773
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 4 / Ю. Барон ; перев. с послесл. (5-го) нем. изд. Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2: Владение ; Кн. 3: Вещные права. – IV, 178 с.
1305774
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с 5-го нем. изд. Л. Петражицкий. – 2-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Москва : Изд. моск. юридич. маг. А.Ф. Скорова
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1898. – VIII, 244 с.
1305775
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с 5-го нем. изд. Л. Петражицкий. – 2-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Москва : Изд. моск. юридич. маг. А.Ф. Скорова
Вып. 2 : Кн. 2. Владение, Кн. 3. Вещные права. – 1898. – VII, 174 с. – Перепл. с кн.: Барон. Система римского гражд. права. Вып. 1. Кн. 1
1305776
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с 5-го нем. изд. Л. Петражицкий. – 2-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1898. – VIII, 260 с. – Перепл. с кн.: Барон. Система римского гражд. права. Вып. 1. Кн. 1
1305777
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон ; перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий. – Санкт-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлих]
Вып. 4 : Кн. 5. Семейное право ; Кн. 6. Наследственное право. Предметный указатель. – 1908. – VIII, 244 с.


  На тит. стр. экз. № 146467 надпись: В дар библиотеке КГУ. Аспират химического факультета КГУ А. Бернштейн. 1937
1305778
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю. Барона. Вып. 4 / Ю. Барон ; перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 244 с.
1305779
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 2 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 174 с.
1305780
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 3 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 272 с.
1305781
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 250 с. – Конволют. - Переплетено с: Вып. 1-4


  На тит. стр. напись: Вл. Бошко Киев 26/XI 41 (1940-зав. кафедри теорії д-ви і права, в 1944-49-декан)
1305782
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон, перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Санкт-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 1-16, 225-250 с.
1305783
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (испр. по 9-му нем. изд.). – Санкт-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1910. – VIII, 272 с.
1305784
  Хвостов В.М. Система римского права : Учебник / В.М. Хвостов. – Москва : Спарк, 1996. – 532с. – ISBN 5-88914-053-1
1305785
  Хвостов В.М. Система Римского права : Конспект лекций проф. В.М. Хвостова. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 1 : Общая часть. – 1907. – XVI, 414 с.
1305786
  Дормидонтов Г.Ф. Система римского права Г.Ф. Дормидонтова. – студ. изд. – Казань : Типо-литография Императ. ун-та
[Часть Особенная] : Вещное право. – 1913. – 205 с.
1305787
  Афанасьев Ю.Т. Система рифтов Западной Сибири: (Тектоника и нефтегазоносность) / Ю.Т. Афанасьев ; Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1977. – 102 с. : ил. + карта. – Список лит.: с. 94-101
1305788
   Система рифтов Земли. – Москва : Мир, 1970. – 280с.
1305789
  Буй Д.Б. Система рівнянь в індуктивних множинах: операція рекурсії та метод Гаусса виключення невідомих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі обгрунтовується коректність застосування методу Гаусса послідовного виключення невідомих для розв"язку систем рівнянь в індуктивних множинах.
1305790
  Качмарик Я. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Качмарик, Р. Лупак // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 105-110. – ISBN 966-7574-11-3
1305791
  Земєлєва Л. Система роботи з обдарованими дітьми : (долаємо проблеми сучасної сільської школи / Л. Земєлєва, Ю. Кривенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 26-45
1305792
  Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв"язного мовлення в 4 - 8 класах / М.Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 137 с.
1305793
  Хома О.М. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами граматичного поняття "прикметник" / О.М. Хома, О.В. Станко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 73-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1305794
  Бакум З.П. Система роботи над творчістю Т.Г. Шевченка у процесі навчання українськой мови як іноземної / З.П. Бакум, В.А. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 273-286. – ISSN 2305-3852
1305795
  Остапчук О. Система роботи учителя - основа творчої педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26. – ISSN 0131-6788
1305796
  Соколова С.О. Система родів дієслівної дії у сучасній українській мові // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 287-292. – ISBN 966-7348-20-2
1305797
  Крюков М.В. Система родства китайцев / М.В. Крюков. – Москва, 1972. – 328с.
1305798
  Бонюк З.Г. Система роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Висвітлено історію систематики поліморфного роду Spiraea L. Внесено доповнення та уточнення до існуючих систем роду. Наведено модифіковану систему роду Spiraea L.
1305799
  Тимошко Г.М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1305800
  Широкоступ С.М. Система роздільного збору відходів як спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-966-285-274-5


  Розглядаються гуртожитки ХНУ імені В.Н. Каразіна як платформи накопичення та утворення твердих побутових відходів. З метою реалізації проектів селективного збору відходів застосовано графічний, статистичний та соціологічні методи.
1305801
  Шкільнюк Д.В. Система розпізнавання елементів дактильної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається питання розробки системи розпізнавання елементів дактильної мови. Запропоновано методи виділення ознак елементів дактильної мови The paper deals with the problem of dactyl language elements recognition system development. The ...
1305802
  Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога / А.А. Покровский. – М., 1928. – 143с.
1305803
  Шевченко В.Е. Система рубрикації газети - основа її архітектонічої організації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 44-50


  У статті аналізуються взаємозв"язки складників системи рубрикації сучасного газетного видання. Розкривається значення окремих елементів в рубрикації газети в цілому та на конкретних прикладах.
1305804
  Крылова Т.Ф. Система руководства самостоятельной работой учащихся по русскому языку в вечерней школе с заочной формой обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Крылова Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1305805
  Романович-Славатинский А.В. Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича
Ч. 1 : Основные государственные законы. – 1886. – VI, 299, 220 с. – Перепл. с 40 лекциями "Местное управление", написанных от руки и воспр. на гектографе (220 с.)
1305806
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая чсасть. – 1894. – VII, 591 с.
1305807
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1895. – VI, 670 с.
1305808
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1898. – [6], 478 с.


  На форзаце фамилия написана от руки: В. Войткевич-Павлович ВОЙТКЕВИЧ-ПАВЛОВИЧ - Василь Ілліч (1864 - 2.VIII 1927, Київ) - укр. правознавець. Закін. юрид. ф-т Київ, ун-ту. З кін. 90-х pp. 19 ст. — присяжний повірений Київ, суд. палати, водночас ...
1305809
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1900. – VI, 697 с.
1305810
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1901. – [4], 491 с.
1305811
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 5 : Права семейные и опека. – 1905. – VI, 385 с.


  На кн. печать: Книжный магазин "Труд" Н.В. Бибиковой, Киев
1305812
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 6 : Право наследования. – 1909. – VI, 547 с.
1305813
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 3-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая часть. – 1910. – VIII, 703 с.
1305814
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Отдельные обязательства. – 1912. – VIII, 655 с.
1305815
  Петерсон М.Н. Система русского правописания / М.Н. Петерсон. – М, 1955. – 108с.
1305816
  Курилович Ю.Р. Система русского ударения. / Ю.Р. Курилович. – 75-84с.
1305817
  Захаров Н.А. Система русской государственной власти : Юридическое исследование / Н.А. Захаров. – Новочеркасск : Электро-тип. Ф. Туникова, 1912. – 312, XII с.
1305818
  Максимейко М.О. Система Руської Правди в її проширеній редакції / М. О. Максимейко. – Київ, 1926. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. II, Київ 1926, с. 50-73
1305819
   Система с разделением времени АЗ. – К., 1973. – 48с.
1305820
  Дульзон А.А. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров / А.А. Дульзон, О.М. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 61-72. – ISSN 0869-3617


  Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского политехнического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, требования к интерфейсу, ...
1305821
  Вяткин Г Л. Система самостоятельной работы на уроках русского языка / Г Л. Вяткин, . – Саратов, 1983. – 125с.
1305822
   Система самостоятельных работ в курсе "Эстетическое воспитание". – М., 1975. – 57с.
1305823
  Асонова Г.С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР : (Из опыта работы) / Г.С. Асонова ; под. ред. И.С. Матрусова. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с. – Библиогр.: с. 127. – (Из опыта работы)
1305824
  Ходзинский К.Г. Система самостоятельных работ учащихся IX-XI классов вечерних (сменных) школ. (На материале истории и обществоведения) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ходзинский К.Г.; Гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л.
1305825
  Мусаев М.Р. Система самостоятельных работ учащихся на уроках родного (азербайджанского) языка в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев М.Р.; МВ и ССО АЗССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 31л.
1305826
  Керимов Захид Фархад оглы Система самостоятельных работ учащихся на уроках чтения (На материалах 3 классов азербайджанских школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Керимов Захид Фархад оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 22л.
1305827
  Иванова Р.Г. Система самотоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии / Р.Г. Иванова, А.Г. Иодко. – М, 1988. – 158с.
1305828
   Система самоуправления в коллективе учащихся профтехучилища. – М., 1989. – 107с.
1305829
  Коротков В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротков В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1305830
  Коротов В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротов В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1305831
  Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве / А.П. Козлов. – Красноярск, 1991. – 119с.
1305832
   Система Сатурна : Сборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 448с.
1305833
  Антощишина Н.І. Система сбалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 32-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1305834
  Кренделев Ф.П. Система сбора геологической информации на перфокартах / Ф.П. Кренделев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 73с.
1305835
  Хлаел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлаел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1305836
  Хлайел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлайел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1305837
  Иванова Нина Аркадьевна Система свертывания крови и тромбообразование у больных сахарным диабетом : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.05 / Иванова Нина Аркадьевна; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – М., 1972. – 24л.
1305838
   Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти / Р.Й. Когут, О.М. Печеник, М.Є. Тернюк, О.В. Шандиба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 30-36. – ISSN 2074-8922
1305839
   Система світової торгівлі ГАТТ/COTв документах. – Київ, 2000. – 598с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-02-6
1305840
   Система світової торговлі : Практичний посібник. – 2-е вид. – Київ : К.І.С., 2002. – 348с. – ISBN 966-8039-03-3


  Для підприємців, державних службовців, студентів, викладачів, науковців, політиків, журналістів, усіх хто цікавиться сучасними проблемами міжнародної торгівлі, політики і права
1305841
  Шедяков В. Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 1-3. – ISSN 1810-3944
1305842
   Система світу Коперника та сучасна астрономія. – Київ : Наукова думка, 1973. – 143 с.
1305843
  Кауль М.Р. Система свободных субстантивных словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Кауль М.Р. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 19 с.
1305844
   Система сейсмического контроля среды района водохранилища Нурейской ГЭС. – Душанбе, 1985. – 41с.
1305845
  Кузнецова В.О. Система семантических и словообразовательных отношений в сфере омогимии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова В.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1305846
  Авсаджанова Р.А. Система семейства вересковых : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Авсаджанова Р.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1975. – 43 с.
1305847
  Цепкова Н.Л. Система семейства толстянковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Цепкова Н. Л.; АН КазССР, Глав. бот. сад. – Алма-Ата, 1979. – 30л.
1305848
  Цуркан І. Система символів у поезіі Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 289-294. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1305849
  Карпов В. Система символів як основа військової культури давньої доби // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 46-49. – ISSN 2305-9389
1305850
  Ніколаєва А. Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 86-94


  У статті розглядаються особливості символічного захисту від уроків (запобіжні заходи). Автор аналізує походження "поганих очей" і місце вірування в житті православних українців на основі польових етнографічних матеріалів. В статье рассматриваются ...
1305851
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1305852
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1305853
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1305854
  Кобченко Н. Система синтаксичних зв"язків: класифікаційні пошуки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв"язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду - Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально ...
1305855
  Коваленко А.Г. Система синтеза и анализа гидравличесих сетей / А.Г. Коваленко, Н.С. Туева. – М, 1989. – 69с.
1305856
   Система синтеза программ для микропроцессоров. – Минск, 1989. – 82 с.
1305857
  Левинтов А.Ю. Система ситуационного управления оперивно-производственным планирование (на прим. агрегатостроительного предприятия) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Левинтов А. Ю.; МВСССР РСФСР, Моск. физ. технол. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1305858
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1305859
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1305860
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1305861
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1305862
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1305863
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1305864
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1305865
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1305866
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1305867
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1305868
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1305869
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1305870
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1305871
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1305872
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1305873
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1305874
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1305875
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1305876
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1305877
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1305878
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1305879
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1305880
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1305881
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1305882
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1305883
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1305884
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1305885
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1305886
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1305887
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1305888
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1305889
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1305890
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1305891
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1305892
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1305893
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1305894
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1305895
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1305896
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1305897
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1305898
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1305899
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1305900
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1305901
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1305902
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1305903
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1305904
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1305905
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1305906
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1305907
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1305908
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1305909
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1305910
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1305911
  Іжа М.М. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 146-156. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1305912
  Кравченко М. Система соціального захисту дітей з інвалідністю раннього віку в умовах децентралізації України / М. Кравченко, Н. Штанько // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 109-115. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1305913
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1305914
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1305915
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1305916
  Ляшенко Т.М. Система соціального партнерства в Україні: стан і тенденції розвитку // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 190-212. – ISBN 978-966-02-9032-7
1305917
  Міщенко Л. Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С.16-20. – ISSN 2306-6814
1305918
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1305919
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1305920
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1305921
  Різак І.М. Система соціальної роботи з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Різак Ірина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1305922
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1305923
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1305924
  Подима Я. Система спеціальних принципів громадянства України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 132-133
1305925
  Бєлова Ю. Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 314-327. – ISSN 1026-9932
1305926
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1305927
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1305928
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1305929
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1305930
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1305931
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1305932
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1305933
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1305934
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1305935
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1305936
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1305937
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1305938
  Яворська-Вєтрова Система ставлень особистості: теоретико-методологічні аспекти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 338-348. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1305939
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1305940
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1305941
  Іваницький А.В. Система стандартів МОП у сфері робочого часу / А.В. Іваницький, М.І. Іншин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7625-74-1
1305942
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1305943
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1305944
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1305945
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1305946
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1305947
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1305948
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1305949
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1305950
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1305951
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1305952
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1305953
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1305954
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1305955
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1305956
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1305957
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1305958
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1305959
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1305960
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – М, 1963. – 195с.
1305961
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1305962
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1305963
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1305964
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1305965
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1305966
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1305967
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1305968
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1305969
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1305970
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1305971
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1305972
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1305973
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1305974
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1305975
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1305976
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1305977
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1305978
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1305979
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1305980
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1305981
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1305982
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – К, 1985. – 56с.
1305983
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1305984
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1305985
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1305986
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1305987
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1305988
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов. – Уфа, 1972. – 160с.
1305989
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1305990
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1305991
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1305992
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1305993
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1305994
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1305995
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1305996
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1305997
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1305998
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1305999
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1306000
  Мороз В.М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 88-96. – ISSN 2306-6814
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,